Процедура : 2019/0804(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0189/2019

Внесени текстове :

A8-0189/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.6

Приети текстове :

P8_TA(2019)0414

ДОКЛАД     *
PDF 178kWORD 57k
8.4.2019
PE 637.470v01-00 A8-0189/2019

относно предложението за решение на Съвета за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка

(07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчик: Данута Мария Хюбнер

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка

(07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Европейската инвестиционна банка до Съвета за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка (07651/2019),

–  като взе предвид член 308 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0149/2019),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становището на комисията по бюджети (A8-0189/2019),

1.  одобрява предложението;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, на Европейската инвестиционна банка и на националните парламенти.


СТАНОВИЩЕ НА комисията по бюджети (2.4.2019)

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно проекта на решение на Съвета за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка – Искане за започване на процедурата по член 308

(07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Докладчик по становище: Ейдер Гардиасабал Рубиал

(Опростена процедура – член 50, параграфи 1 и 3 от Правилника за дейността)

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 11 март 2019 г. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) представи на Съвета искане за изменение на член 4 (параграф 1) и на член 9 (параграф 2) от своя устав.

Това е в съответствие с процедурата, предвидена в член 308 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съгласно която „Съветът с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура, по искане на Европейската инвестиционна банка и след като се консултира с Европейския парламент и Комисията, [...] може да изменя устава на банката.“.

Целта на измененията, предложени от ЕИБ, е да се промени уставът на банката, за да се отрази увеличението на записания капитал на ЕИБ от Полша и Румъния.

Комисията по бюджети отбелязва, че това увеличение на капитала компенсира само в ограничен размер намалението на капитала на ЕИБ вследствие на напускането на Обединеното кралство. Комисията по бюджети подчертава, че за да се запази способността на ЕИБ да постига целите на своята политика, гореспоменатият недостиг на капитал следва да бъде напълно компенсиран.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по конституционни въпроси да предложи одобряването на проекта на Съвета.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за изменение на Устава на ЕИБ – Искане за започване на процедурата по член 308

Позовавания

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

28.3.2019

Докладчик

       Дата на назначаване

Eider Gardiazabal Rubial

1.4.2019

Опростена процедура – дата на решението

2.4.2019

Дата на приемане

2.4.2019

 

 

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за Изменение на Устава на ЕИБ – Искане за започване на процедурата по член 308

Позовавания

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Дата на консултация с ЕП

26.3.2019

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

28.3.2019

ECON

28.3.2019

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

2.4.2019

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Danuta Maria Hübner

2.4.2019

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

2.4.2019

Дата на приемане

2.4.2019

 

 

 

Дата на внасяне

8.4.2019

Последно осъвременяване: 12 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност