Procedure : 2019/0804(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0189/2019

Indgivne tekster :

A8-0189/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 16.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0414

BETÆNKNING     *
PDF 161kWORD 53k
8.4.2019
PE 637.470v01-00 A8-0189/2019

forslag til Rådets afgørelse om ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: Danuta Maria Hübner

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE FRA Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

forslag til Rådets afgørelse om ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag fra Den Europæiske Investeringsbank til Rådet om at ændre vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank (07651/2019),

–  der henviser til artikel 308 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0149/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0189/2019),

1.  godkender forslaget;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank samt til de nationale parlamenter.


UDTALELSE FRA Budgetudvalget (2.4.2019)

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter - Anmodning om iværksættelse af proceduren i artikel 308

(07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Ordfører for udtalelse: Eider Gardiazabal Rubial

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1 og 3)

KORT BEGRUNDELSE

EIB anmodede den 11. marts 2019 Rådet om at ændre artikel 4, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, i Bankens vedtægter.

Dette er i overensstemmelse med proceduren i artikel 308 i TEUF, i henhold til hvilken Rådet "på anmodning af Den Europæiske Investeringsbank og efter høring af Europa-Parlamentet og Kommissionen [...] med enstemmighed efter en særlig lovgivningsprocedure [kan] ændre Bankens vedtægter."

Formålet med de målrettede ændringer, som EIB har foreslået, er at tilpasse Bankens vedtægter med henblik på at afspejle en forhøjelse af EIB's kapital tegnet af Polen og Rumænien.

Budgetudvalget bemærker, at denne kapitalforhøjelse kun i beskedent omfang kompenserer for mindskelsen af EIB's kapital på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden. Budgetudvalget understreger, at der for at bevare EIB's evne til at nå sine politiske mål fuldt ud bør kompenseres for det førnævnte kapitalunderskud.

******

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Rådets udkast.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forslag til ændring af EIB's vedtægter – anmodning om iværksættelse af proceduren i artikel 308

Referencer

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

28.3.2019

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Eider Gardiazabal Rubial

1.4.2019

Forenklet procedure - dato for afgørelse

2.4.2019

Dato for vedtagelse

2.4.2019

 

 

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til ændring af EIB’s vedtægter – Anmodning om iværksættelse af proceduren i artikel 308

Referencer

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Dato for høring af EP

26.3.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

28.3.2019

ECON

28.3.2019

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

2.4.2019

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Danuta Maria Hübner

2.4.2019

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

2.4.2019

Dato for vedtagelse

2.4.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

8.4.2019

Seneste opdatering: 12. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik