Διαδικασία : 2019/0804(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0189/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0189/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0414

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 171kWORD 57k
8.4.2019
PE 637.470v01-00 A8-0189/2019

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

(07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner

(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

(07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς το Συμβούλιο για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (07651/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0149/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0189/2019),

1.  εγκρίνει την πρόταση·

2.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπής Προϋπολογισμών (2.4.2019)

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - Αίτημα δρομολόγησης της διαδικασίας του άρθρου 308

(07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eider Gardiazabal Rubial

(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 3 του Κανονισμού)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 11 Μαρτίου 2019, η ΕΤΕπ υπέβαλε στο Συμβούλιο αίτημα τροποποίησης του άρθρο 4 (παράγραφος 1) και του άρθρο 9 (παράγραφος 2) του καταστατικού της.

Αυτό είναι σύμφωνο με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 308 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την οποία «Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, κατόπιν αιτήσεως της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή [...], μπορεί να τροποποιήσει το καταστατικό της Τράπεζας.»

Στόχος των συγκεκριμένων τροποποιήσεων που προτείνει η ΕΤΕπ είναι η προσαρμογή του καταστατικού της Τράπεζας έτσι ώστε να αποτυπώνεται η αύξηση του αναλαμβανόμενου από την Πολωνία και τη Ρουμανία κεφαλαίου της ΕΤΕπ.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών επισημαίνει ότι αυτή η αύξηση κεφαλαίου αντισταθμίζει οριακά μόνο τη μείωση του κεφαλαίου της ΕΤΕπ λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών υπογραμμίζει ότι για να διαφυλαχθεί η ικανότητα της ΕΤΕπ να επιτυγχάνει τους στόχους πολιτικής της, η προαναφερθείσα υστέρηση κεφαλαίων θα πρέπει να αντισταθμιστεί πλήρως.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση του σχεδίου του Συμβουλίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση τροποποίησης του καταστατικού της ΕΤΕπ - Αίτημα δρομολόγησης της διαδικασίας του άρθρου 308

Έγγραφα αναφοράς

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

28.3.2019

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Eider Gardiazabal Rubial

1.4.2019

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

2.4.2019

Ημερομηνία έγκρισης

2.4.2019

 

 

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση τροποποίησης του καταστατικού της ΕΤΕπ - Αίτημα δρομολόγησης της διαδικασίας του άρθρου 308

Έγγραφα αναφοράς

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

26.3.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

28.3.2019

ECON

28.3.2019

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

2.4.2019

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Danuta Maria Hübner

2.4.2019

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

2.4.2019

Ημερομηνία έγκρισης

2.4.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

8.4.2019

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου