Procedūra : 2019/0804(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0189/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0189/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 17/04/2019 - 16.6

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0414

ZIŅOJUMS     *
PDF 170kWORD 53k
8.4.2019
PE 637.470v01-00 A8-0189/2019

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Investīciju bankas statūtus

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Konstitucionālo jautājumu komiteja

Referente: Danuta Maria Hübner

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Budžeta komitejas ATZINUMS
 ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Investīciju bankas statūtus

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Investīciju bankas priekšlikumu Padomei grozīt Eiropas Investīciju bankas statūtus (07651/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 308. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0149/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A8-0000/2019),

1.  apstiprina šo priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai, Eiropas Investīciju bankai un dalībvalstu parlamentiem.


Budžeta komitejas ATZINUMS (2.4.2019)

Konstitucionālo jautājumu komitejai

par projektu Padomes lēmumam par priekšlikumu EIB Statūtu grozīšanai — lūgumu uzsākt 308. pantā paredzēto procedūru

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Atzinuma sagatavotāja: Eider Gardiazabal Rubial

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. un 3. punkts)

ĪSS PAMATOJUMS

2019. gada 11. martā EIB iesniedza Padomei lūgumu grozīt 4. pantu (1. punkts) un 9. pantu (2. punkts) tās statūtos.

Tas atbilst procedūrai, kas noteikta LESD 308. pantā un saskaņā ar kuru “Padome, [..] pēc Eiropas Investīciju bankas lūguma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Komisiju, [...] ar vienprātīgu lēmumu un saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru var grozīt Bankas Statūtus.”

EIB ierosinātie mērķtiecīgie grozījumi paredz pielāgot bankas statūtus, lai ņemtu vērā Polijas un Rumānijas parakstītā EIB kapitāla palielināšanu.

Budžeta komiteja norāda, ka šis kapitāla palielinājums tikai minimāli kompensē EIB kapitāla samazinājumu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos. Budžeta komiteja uzsver, ka, lai saglabātu EIB spēju sasniegt tās politikas mērķus, iepriekšminētais kapitāla deficīts būtu pilnībā jākompensē.

******

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju nākt klajā ar priekšlikumu apstiprināt Padomes projektu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums EIB Statūtu grozīšanai — lūgums uzsākt 308. pantā paredzēto procedūru

Atsauces

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

28.3.2019

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Eider Gardiazabal Rubial

1.4.2019

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

2.4.2019

Pieņemšanas datums

2.4.2019

 

 

 


ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums EIB Statūtu grozīšanai — lūgums uzsākt 308. pantā paredzēto procedūru

Atsauces

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

26.3.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt

atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

28.3.2019

ECON

28.3.2019

 

 

Atzinumu nesniedza

       Lēmuma datums

ECON

2.4.2019

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Danuta Maria Hübner

2.4.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

2.4.2019

Pieņemšanas datums

2.4.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

8.4.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika