Procedura : 2019/0804(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0189/2019

Teksty złożone :

A8-0189/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2019 - 16.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0414

SPRAWOZDANIE     *
PDF 174kWORD 57k
8.4.2019
PE 637.470v01-00 A8-0189/2019

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Europejskiego Banku Inwestycyjnego skierowany do Rady w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (07651/2019),

–  uwzględniając art. 308 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0149/2019),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Budżetowej (A8-0189/2019),

1.  zatwierdza wniosek;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, a także parlamentom narodowym.


OPINIA Komisji Budżetowej (2.4.2019)

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego – wniosek o uruchomienie procedury przewidzianej w art. 308

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eider Gardiazabal Rubial

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 i 3 Regulaminu)

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2019 r. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zwrócił się do Rady z wnioskiem o zmianę art. 4 (ust. 1) i art. 9 (ust. 2) swego statutu.

Jest to zgodne z procedurą określoną w art. 308 TFUE mówiącym, że „Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą na żądanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisją, [...] może zmienić Statut Banku.”

Celem proponowanych przez EBI ukierunkowanych zmian jest dostosowanie Statutu banku, tak aby odzwierciedlał on podwyższenie kapitału subskrybowanego EBI przez Polskę i Rumunię.

Komisja Budżetowa zauważa, że to podwyższenie kapitału jedynie w nieznacznym stopniu rekompensuje obniżenie kapitału EBI w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE. Komisja Budżetowa podkreśla, że aby zachować zdolność EBI do realizacji jego celów politycznych, wspomniany niedobór kapitału należy w pełni zrekompensować.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie zatwierdzenia projektu Rady.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wniosek w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego – wniosek o uruchomienie procedury przewidzianej w art. 308

Odniesienia

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

28.3.2019

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej

       Data powołania

Eider Gardiazabal Rubial

1.4.2019

Procedura uproszczona – data decyzji

2.4.2019

Data przyjęcia

2.4.2019

 

 

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący zmiany Statutu EBI – wniosek o uruchomienie procedury przewidzianej w art. 308

Odsyłacze

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Data konsultacji z Parlamentem

26.3.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

28.3.2019

ECON

28.3.2019

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

  Data decyzji

ECON

2.4.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Danuta Maria Hübner

2.4.2019

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

2.4.2019

Data przyjęcia

2.4.2019

 

 

 

Data złożenia

8.4.2019

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności