Betänkande - A8-0189/2019Betänkande
A8-0189/2019

BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om ändring av Europeiska investeringsbankens stadga

8.4.2019 - (07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS)) - *

Utskottet för konstitutionella frågor
Föredragande: Danuta Maria Hübner
(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2019/0804(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0189/2019
Ingivna texter :
A8-0189/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ändring av Europeiska investeringsbankens stadga

(07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska investeringsbankens förslag till rådet om att ändra Europeiska investeringsbankens stadga (07651/2019),

–  med beaktande av artikel 308 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0149/2019),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0189/2019), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen, Europeiska investeringsbanken och de nationella parlamenten.

YTTRANDE från budgetutskottet (2.4.2019)

till utskottet för konstitutionella frågor

över utkastet till rådets beslut om ändring av Europeiska investeringsbankens stadga – begäran om att inleda förfarandet i enlighet med artikel 308
(07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Föredragande av yttrande: Eider Gardiazabal Rubial(Förenklat förfarande – artikel 50.1 och 50.3 i arbetsordningen)

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 11 mars 2019 lämnade EIB en begäran till rådet om ändring av artikel 4 (punkt 1) och artikel 9 (punkt 2) i sin stadga.

Detta följer det förfarande som fastställs i artikel 308 i EUF-fördraget, enligt vilken ”[r]ådet [...] med enhällighet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, på begäran av Europeiska investeringsbanken och efter att ha hört Europaparlamentet och kommissionen [...] [kan] ändra bankens stadga.”

Syftet med de riktade ändringar som EIB föreslår är att anpassa bankens stadga så att den återspeglar den kapitalökning för EIB som tecknats av Polen och Rumänien.

Budgetutskottet konstaterar att denna kapitalökning endast marginellt kompenserar för minskningen av EIB:s kapital på grund av Förenade kungarikets utträde. Budgetutskottet betonar att för att EIB ska kunna behålla förmågan att uppnå sina politiska mål bör ovannämnda kapitalunderskott kompenseras fullt ut.

******

Budgetutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott föreslå att rådets utkast godkänns.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Förslag till ändring av EIB:s stadga – begäran om att inleda förfarandet i enlighet med artikel 308

Referensnummer

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

28.3.2019

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Eider Gardiazabal Rubial

1.4.2019

Förenklat förfarande – beslut

2.4.2019

Antagande

2.4.2019

 

 

 

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till ändring av EIB:s stadga – begäran om att inleda förfarandet i enlighet med artikel 308

Referensnummer

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

26.3.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

28.3.2019

ECON

28.3.2019

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

2.4.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Danuta Maria Hübner

2.4.2019

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

2.4.2019

Antagande

2.4.2019

 

 

 

Ingivande

8.4.2019

Senaste uppdatering: 12 april 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy