ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз

9.4.2019 - (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Йожеф Сайер


Процедура : 2016/0400B(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0190/2019
Внесени текстове :
A8-0190/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз

(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0799),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 33, член 43, параграф 2, член 53, параграф 1, член 62, член 64, параграф 2, член 91, член 100, параграф 2, член 114, член 153, параграф 2, буква б), член 168, параграф 4, буква а), член 168, параграф 4, буква б), член 172, член 192, параграф 1, член 207, член 214, параграф 3 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0148/2019),

 като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

 като взе предвид член 294, параграф 3 и член 43, параграф 2, член 53, параграф 1, член 62, член 91, член 100, параграф 2, член 114, член 153, параграф 2, буква б), член 168, параграф 4, буква а), член 168, параграф 4, буква б), член 192, параграф 1 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 1 юни 2017 г.[1],

 като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 декември 2017 г.[2],

 като взе предвид писмата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

 като взе предвид решението на Председателския съвет от 7 март 2019 г. да разреши на комисията по правни въпроси да раздели посоченото по-горе предложение на Комисията и да изготви два отделни законодателни доклада въз основа на него,

 като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0020/2018),

 като взе предвид членове 59 и 39 от своя правилник,

 като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата и позицията под формата на изменения на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по транспорт и туризъм и комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0190/2019),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Позоваване 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 33, член 43, параграф 2, член 53, параграф 1, член 62, член 64, параграф 2, член 91, член 100, параграф 2, член 114, член 153, параграф 2, буква б), член 168, параграф 4, буква а), член 168, параграф 4, буква б), член 172, член 192, параграф 1, член 207, член 214, параграф 3 и член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2, член 53, параграф 1, член 62, член 91, член 100, параграф 2, член 114, член 153, параграф 2, буква б), член 168, параграф 4, буква а), член 168, параграф 4, буква б), член 192, параграф 1 и член 338, параграф 1 от него,

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В Договора от Лисабон се въвежда разграничение между правомощията, делегирани на Комисията за приемане на незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи на законодателен акт (делегирани актове), и правомощията, предоставени на Комисията за приемане на актове, с които се осигуряват единни условия за изпълнението на правно обвързващи актове на Съюза (актове за изпълнение).

(1) В договора от Лисабон съществено се изменя правната уредба относно предоставените от страна на законодателя правомощия на Комисията, като се въвежда ясно разграничение между правомощията, делегирани на Комисията за приемане на незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи на законодателен акт (делегирани актове), и правомощията, предоставени на Комисията за приемане на актове, с които се осигуряват единни условия за изпълнението на правно обвързващи актове на Съюза (актове за изпълнение).

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) Групирането и представянето на оправомощавания, които не са тясно свързани помежду си, в рамките на един делегиран акт на Комисията, възпрепятства Парламента да упражнява правото си на контрол, тъй като той е изправен пред единствения избор да приеме или да отхвърли целия делегиран акт, което не му оставя никаква възможност да изрази становище по всяко отделно правомощие.

Изменение  4

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 1 – параграф 2 – точка 1

Директива 2009/31/ЕО

Член 29 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29а за изменение на приложенията“.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29а за изменение на приложенията към настоящата директива с цел адаптирането им към научния и техническия прогрес.

Обосновка

Необходимо е да се осигури съгласуваност с формулировката, използвана в предложението на Комисията COM(2016)0789, и по-специално в член 2, параграф 2 от него.

Изменение  5

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 1 – параграф 2 – точка 2

Директива 2009/31/ЕО

Член 29a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 29, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 29, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  6

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 1 – параграф 2 – точка 3

Директива 2009/31/ЕО

Член 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Член 30 се заличава.

(3) Член 30 се заменя със следното:

 

„Член 30

 

Процедура на комитет

 

1. Комисията се подпомага от Комитета по изменението на климата, създаден с член 26 от Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета*. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.**

 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.“

 

___________________

 

*Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13).

 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Обосновка

Необходимо е да се осигури съгласуваност с формулировката, използвана в предложението на Комисията COM(2016)0789, и по-специално в член 2, параграф 4 от него.

Изменение  7

Предложение за регламент

Приложение I – част I – точка 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Обосновка

Предвид факта, че изборът на способа за делегиране на правомощия във връзка с Решението за разпределяне на усилията, като от процедурата по регулиране с контрол се преминава към делегирани актове или актове за изпълнение, не е безспорен, и че задълженията по силата на решението ще бъдат заменени с друг регламент за периода 2021 – 2030 г., за предпочитане е Решение 406/2009/EО да не се включва в настоящото предложение „Омнибус“.

Изменение  8

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1005/2009

Член 7 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а по отношение на формата и съдържанието на етикетите, които да бъдат използвани.“

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила по отношение на формата и съдържанието на етикетите, които да бъдат използвани.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  9

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 1005/2009

Член 8 – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а по отношение на формата и съдържанието на етикетите, които да бъдат използвани.“;

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила по отношение на формата и съдържанието на етикетите, които да бъдат използвани.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  10

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 3 – буква а

Регламент (ЕО) № 1005/2009

Член 10 – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а по отношение на формата и съдържанието на етикетите, които да бъдат използвани.

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила по отношение на формата и съдържанието на етикетите, които да бъдат използвани.

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  11

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 3 – буква б

Регламент (ЕО) № 1005/2009

Член 10 – параграф 6 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а по отношение на механизъм за разпределяне на квоти между производителите и вносителите.“;

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила по отношение на механизъм за разпределяне на квоти между производителите и вносителите.“;

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  12

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1005/2009

Член 19 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а относно допълнителни мерки за наблюдение на контролирани вещества или на нови вещества и на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества, поставени под режим временно складиране, митническо складиране или свободна зона или по време на транзит през митническата територия на Съюза или впоследствие реекспорт, въз основа на оценка на потенциалните рискове от незаконна търговия, свързани с такива движения, като взема предвид ползите за околната среда и социално-икономическото въздействие на подобни мерки.“

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила относно допълнителни мерки за наблюдение на контролирани вещества или на нови вещества и на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества, поставени под режим временно складиране, митническо складиране или свободна зона или по време на транзит през митническата територия на Съюза или впоследствие реекспорт, въз основа на оценка на потенциалните рискове от незаконна търговия, свързани с такива движения, като взема предвид ползите за околната среда и социално-икономическото въздействие на подобни мерки.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  13

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1005/2009

Член 20 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а относно правилата, съгласно взетите от страните решения, които се прилагат при допускането за свободно обращение в Съюза на продукти и оборудване, внесени от държава, която не е страна по Протокола, които са произведени чрез използването на контролирани вещества, но не съдържат вещества, които могат със сигурност да се определят като контролирани вещества. Определянето на тези продукти и оборудване се извършва съгласно технически насоки, давани периодично на страните.“;

„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правилата, съгласно взетите от страните решения, които се прилагат при допускането за свободно обращение в Съюза на продукти и оборудване, внесени от държава, която не е страна по Протокола, които са произведени чрез използването на контролирани вещества, но не съдържат вещества, които могат със сигурност да се определят като контролирани вещества. Определянето на тези продукти и оборудване се извършва съгласно технически насоки, давани периодично на страните.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  14

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 8 – буква б

Регламент (ЕО) № 1005/2009

Член 22 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а относно списък с продукти и оборудване, съгласно взетите от страните решения, при които извличането на контролирани вещества или унищожаването на продукти и оборудване без предварително извличане на контролирани вещества се счита за технически и икономически осъществимо, като посочва, когато това е целесъобразно, технологиите, които следва да бъдат прилагани.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила относно списък с продукти и оборудване, съгласно взетите от страните решения, при които извличането на контролирани вещества или унищожаването на продукти и оборудване без предварително извличане на контролирани вещества се счита за технически и икономически осъществимо, като посочва, когато това е целесъобразно, технологиите, които следва да бъдат прилагани.

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  15

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 8 – буква в

Регламент (ЕО) № 1005/2009

Член 22 – параграф 5 – алинеи 2 и 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Комисията прави оценка на мерките, взети от държавите членки, като ѝ се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а относно тези изисквания за минимална квалификация предвид тази оценка и техническата и друга относима информация.“;

„Комисията прави оценка на мерките, взети от държавите членки, като ѝ се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила относно тези изисквания за минимална квалификация предвид тази оценка и техническата и друга относима информация.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  16

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 9 – буква а – подточка i

Регламент (ЕО) № 1005/2009

Член 23 – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Държавите членки определят изискванията за минимална квалификация на персонала, който извършва дейностите, посочени в параграф 2. В контекста на оценка на посочените мерки, вземани от държавите членки, и на техническата и друга относима информация, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за хармонизиране на тези изисквания за минимална квалификация.“;

„Държавите членки определят изискванията за минимална квалификация на персонала, който извършва дейностите, посочени в параграф 2. В контекста на оценка на посочените мерки, вземани от държавите членки, и на техническата и друга относима информация, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила за хармонизиране на тези изисквания за минимална квалификация.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  17

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 9 – буква б

Регламент (ЕО) № 1005/2009

Член 23 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„7. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за установяване на списък на технологиите или практиките, които да се използват от предприятията за предотвратяване и минимизиране на изтичането и емисиите на контролирани вещества.“;

„7. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на списък на технологиите или практиките, които да се използват от предприятията за предотвратяване и минимизиране на изтичането и емисиите на контролирани вещества.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  18

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 11

Регламент (ЕО) № 1005/2009

Член 24a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 7, параграф 2, член 8, параграфи 3 и 5, член 10, параграфи 3 и 6, член 13, параграф 2, член 18, параграф 9, член 19, член 20, параграф 2, член 22, параграфи 3, 4 и 5, член 23, параграфи 4 и 7, член 24, параграфи 2 и 3, член 26, параграф 3 и член 27, параграф 10, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [дата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 7, параграф 2, член 8, параграфи 3 и 5, член 10, параграфи 3 и 6, член 13, параграф 2, член 18, параграф 9, член 19, член 20, параграф 2, член 22, параграфи 3, 4 и 5, член 23, параграфи 4 и 7, член 24, параграфи 2 и 3, член 26, параграф 3 и член 27, параграф 10, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  19

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 14

Регламент (ЕО) № 1005/2009

Член 27 – параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„10. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а относно изменения на изискванията за докладване, посочени в параграфи 17 на настоящия член с цел изпълнение на ангажиментите, поети в рамките на Протокола, или с цел улесняване на прилагането им.“;

„10. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за изменение на изискванията за докладване, посочени в параграфи 17 на настоящия член с цел изпълнение на ангажиментите, поети в рамките на Протокола, или с цел улесняване на прилагането им.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за изменение).

Изменение  20

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 4 – параграф 2 – точка 1

Директива 2002/58/ЕО

Член 4 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„5. След като се консултира с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), Работната група за защита на лицата при обработването на лични данни, създадена съгласно член 29 от Директива 95/46/ЕО и Европейския надзорен орган по защита на данните, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14б относно обстоятелствата, формата и процедурите, приложими за изискванията за информация и уведомяване, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.“;

„5. След като се консултира с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), Работната група за защита на лицата при обработването на лични данни, създадена съгласно член 29 от Директива 95/46/ЕО и Европейския надзорен орган по защита на данните, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14б за допълване на настоящата директива по отношение на обстоятелствата, формата и процедурите, приложими за изискванията за информация и уведомяване, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  21

Предложение за регламент

Приложение І – част I – точка 4 – параграф 2 – точка 3

Директива 2002/58/ЕО

Член 14б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [от датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 5, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [ датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  22

Предложение за регламент

Приложение І – част IV – точка 8 – параграф 2 – точка 3

Директива 89/391/ЕИО

Член 17б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 16а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  23

Предложение за регламент

Приложение І – част IV – точка 16 – параграф 2 – точка 2

Директива 92/91/ЕИО

Член 11a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [дата на влизане в сила на настоящия „Омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  24

Предложение за регламент

Приложение І – част IV – точка 17 – параграф 2 – точка 2

Директива 92/104/ЕИО

Член 11a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  25

Предложение за регламент

Приложение І – част IV – точка 18 – параграф 2 – точка 2

Директива 93/103/ЕО

Член 12a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  26

Предложение за регламент

Приложение І – част IV – точка 21 – параграф 2 – точка 2

Директива 1999/92/ЕО

Член 10a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  27

Предложение за регламент

Приложение І – част IV – точка 22 – параграф 2 – точка 2

Директива 2000/54/ЕО

Член 19a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  28

Предложение за регламент

Приложение І – част IV – точка 27 – параграф 2 – точка 2

Директива 2009/104/ЕО

Член 11a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  29

Предложение за регламент

Приложение І – част V – точка 29 – параграф 2 – точка 1

Директива 2009/73/ЕО

Член 6 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за изготвяне на насоки относно регионалното сътрудничество в дух на солидарност.“;

„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълване на настоящата директива чрез изготвяне на насоки относно регионалното сътрудничество в дух на солидарност.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  30

Предложение за регламент

Приложение І – част V – точка 29 – параграф 2 – точка 2

Директива 2009/73/ЕО

Член 11 – параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„10. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за изготвяне на насоки, определящи подробностите относно процедурата, която да се спазва за прилагането на настоящия член.“;

„10. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълване на настоящата директива чрез изготвяне на насоки, определящи подробностите относно процедурата, която да се спазва за прилагането на настоящия член.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  31

Предложение за регламент

Приложение І – част V – точка 29 – параграф 2 – точка 3

Директива 2009/73/ЕО

Член 15 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за изготвяне на насоки за осигуряване на пълно и ефективно изпълнение на изискванията на параграф 2 от настоящия член от собственика на газопреносна система и оператора на система за съхранение.“;

„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълване на настоящата директива чрез изготвяне на насоки за осигуряване на пълно и ефективно изпълнение на изискванията на параграф 2 от настоящия член от собственика на газопреносна система и оператора на система за съхранение.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  32

Предложение за регламент

Приложение І – част V – точка 29 – параграф 2 – точка 4

Директива 2009/73/ЕО

Член 36 – параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„10. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за изготвяне на насоки за прилагането на условията, предвидени в параграф 1 от настоящия член, и да определи процедурата, която да бъде следвана за прилагането на разпоредбите на параграфи 3, 6, 8 и 9 от настоящия член.“;

„10. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълване на настоящата директива чрез изготвяне на насоки за прилагането на условията, предвидени в параграф 1 от настоящия член, и да определи процедурата, която да бъде следвана за прилагането на разпоредбите на параграфи 3, 6, 8 и 9 от настоящия член.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  33

Предложение за регламент

Приложение І – част V – точка 29 – параграф 2 – точка 5

Директива 2009/73/ЕО

Член 42 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за изготвяне на насоки относно обхвата на задълженията на регулаторните органи да сътрудничат помежду си и с Агенцията.“;

„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълване на настоящата директива чрез изготвяне на насоки относно обхвата на задълженията на регулаторните органи да сътрудничат помежду си и с Агенцията.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  34

Предложение за регламент

Приложение І – част V – точка 29 – параграф 2 – точка 6

Директива 2009/73/ЕО

Член 43 – параграф 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„9. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за изготвяне на насоки, определящи подробностите, свързани с процедурата, която да бъде следвана от регулаторните органи, Агенцията и Комисията относно съответствието на решенията, взети от регулаторните органи с насоките, посочени в настоящия член.“;

„9. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълване на настоящата директива чрез изготвяне на насоки, определящи подробностите, свързани с процедурата, която да бъде следвана от регулаторните органи, Агенцията и Комисията относно съответствието на решенията, взети от регулаторните органи с насоките, посочени в настоящия член.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  35

Предложение за регламент

Приложение І – част V – точка 29 – параграф 2 – точка 7

Директива 2009/73/ЕО

Член 44 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за изготвяне на насоки, определящи методите и условията за съхранение на документацията, както и формата и съдържанието на данните, които се съхраняват.“;

„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълване на настоящата директива чрез изготвяне на насоки, определящи методите и условията за съхранение на документацията, както и формата и съдържанието на данните, които се съхраняват.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  36

Предложение за регламент

Приложение І – част V – точка 29 – параграф 2 – точка 8

Директива 2009/73/ЕО

Член 50a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 4, член 11, параграф 10, член 15, параграф 3, член 36, параграф 10, член 42, параграф 5, член 43, параграф 9 и член 44, параграф 4 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 4, член 11, параграф 10, член 15, параграф 3, член 36, параграф 10, член 42, параграф 5, член 43, параграф 9 и член 44, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  37

Предложение за регламент

Приложение І – част V – точка 30 – параграф 2 – точка 1

Регламент (ЕО) № 715/2009

Член 3 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за изготвяне на насоки, определящи в детайли процедурата, която да се следва за прилагането на параграфи 1 и 2 от настоящия член.“;

„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за допълване на настоящия регламент чрез изготвяне на насоки, определящи в детайли процедурата, която да се следва за прилагането на параграфи 1 и 2 от настоящия член.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  38

Предложение за регламент

Приложение І – част V – точка 30 – параграф 2 – точка 2

Регламент (ЕО) № 715/2009

Член 6 – параграф 11 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Когато Комисията предлага приемането на мрежов кодекс по своя собствена инициатива, тя се консултира с Агенцията, ЕМОПС за газ и всички съответни заинтересовани страни по отношение на проекта на мрежов кодекс в рамките на срок, не по-кратък от два месеца. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за приемането на такива мрежови кодекси.“;

„Когато Комисията предлага приемането на мрежов кодекс по своя собствена инициатива, тя се консултира с Агенцията, ЕМОПС за газ и всички съответни заинтересовани страни по отношение на проекта на мрежов кодекс в рамките на срок, не по-кратък от два месеца. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за допълване на настоящия регламент чрез приемането на такива мрежови кодекси.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  39

Предложение за регламент

Приложение І – част V – точка 30 – параграф 2 – точка 4

Регламент (ЕО) № 715/2009

Член 12 – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С оглед постигане на целите, определени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за определяне на географската област, която всяка структура за регионално сътрудничество обхваща, като се вземат предвид съществуващите структури за регионално сътрудничество. За тази цел Комисията се консултира с Агенцията и ЕМОПС за газ.

„С оглед постигане на целите, определени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на географската област, която всяка структура за регионално сътрудничество обхваща, като се вземат предвид съществуващите структури за регионално сътрудничество. За тази цел Комисията се консултира с Агенцията и ЕМОПС за газ.

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  40

Предложение за регламент

Приложение І – част V – точка 30 – параграф 2 – точка 5

Регламент (ЕО) № 715/2009

Член 23 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за изготвяне на насоки по въпросите, изброени в параграф 1 от настоящия член, и да изменя насоките, посочени в букви а), б) и в) от него.“;

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за допълване на настоящия регламент чрез изготвяне на насоки по въпросите, изброени в параграф 1 от настоящия член, и да изменя насоките, посочени в букви а), б) и в) от него.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване и за изменение).

Изменение  41

Предложение за регламент

Приложение І – част V – точка 30 – параграф 2 – точка 6

Регламент (ЕО) № 715/2009

Член 27a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 5, член 6, параграф 11, член 7, параграф 3, член 12, параграф 3 и член 23, параграф 2 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 5, член 6, параграф 11, член 7, параграф 3, член 12, параграф 3 и член 23, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  42

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 32 – параграф 2 – точка 6

Директива 91/271/ЕИО

Член 17a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, член 4, параграф 3, член 5, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 3 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, член 4, параграф 3, член 5, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  43

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 33 – параграф 2 – точка 2

Директива 91/676/ЕИО

Член 8a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  44

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 35 – параграф 2 – точка 1

Директива 96/59/ЕО

Член 10 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10б, за да:

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10б за допълване на настоящата директива със следните цели:

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  45

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 35 – параграф 2 – точка 3

Директива 96/59/ЕО

Член 10б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  46

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 36 – параграф 4 – точка 2

Директива 98/83/ЕО

Член 11a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  47

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 37 – параграф 3 – точка 2

Директива 2000/53/ЕО

Член 5 – параграф 5 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член по отношение на минимални изисквания за сертификата за унищожаване.“;

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член за допълване на настоящата директива чрез определяне на минимални изисквания относно сертификата за унищожаване.

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  48

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 37 – параграф 3 – точка 4

Директива 2000/53/ЕО

Член 7 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член относно подробните правила, необходими за контрол на спазването от страна държавите членки на целите, посочени в първата алинея. Когато предлага такива правила, Комисията взема предвид релевантни фактори, inter alia наличността на данни и въпроса за износа и вноса на излезли от употреба превозни средства.“;

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член за допълване на настоящата директива чрез установяване на подробните правила, необходими за контрол на спазването от страна на държавите членки на целите, посочени в първата алинея. Когато предлага такива правила, Комисията взема предвид релевантни фактори, inter alia наличността на данни и въпроса за износа и вноса на излезли от употреба превозни средства.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  49

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 37 – параграф 3 – точка 5

Директива 2000/53/ЕО

Член 8 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно стандартите, посочени в параграф 1. Когато подготвя такива стандарти, Комисията взема предвид дейността, осъществявана в тази област на съответните международни форуми, и ако е подходящо, дава приноса си за тази дейност.“;

„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящата директива чрез установяване на стандартите, посочени в параграф 1. Когато подготвя такива стандарти, Комисията взема предвид дейността, осъществявана в тази област на съответните международни форуми, и ако е подходящо, дава приноса си за тази дейност.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  50

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 37 – параграф 3 – точка 6

Директива 2000/53/ЕО

Член 9a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 2, буква б), член 5, параграф 5, член 6, параграф 6, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 2, буква б), член 5, параграф 5, член 6, параграф 6, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  51

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 38 – параграф 3 – точка 1

Директива 2000/60/ЕО

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20а за определяне на технически спецификации и стандартизирани методи за анализ и мониторинг на състоянието на водите.“;

„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20а за допълване на настоящата директива чрез определяне на технически спецификации и стандартизирани методи за анализ и мониторинг на състоянието на водите.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  52

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 38 – параграф 3 – точка 3

Директива 2000/60/ЕО

Член 20a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 3, член 20, параграф 1, първата алинея и приложение V, параграф 1.4.1, точка ix), се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [дата на влизане в сила на настоящата директива].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 3, член 20, параграф 1, първата алинея и приложение V, параграф 1.4.1, точка ix), се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  53

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 38 – параграф 3 – точка 5

Директива 2000/60/ЕО

Приложение V – параграф 1.4.1 – подточка ix

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„ix) На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20а за определяне на резултатите от вътрешнокалибрационната процедура и стойностите, установени за класификация на мониторинговите системи на държавите членки в съответствие с точки i)—viii). Те ще се публикуват от Комисията до 6 месеца след завършването на вътрешнокалибрационната процедура.“.

„ix) На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20а за допълване на настоящата директива чрез определяне на резултатите от вътрешнокалибрационната процедура и чрез определяне на стойностите, установени за класификация на мониторинговите системи на държавите членки в съответствие с точки i) – viii). Те ще се публикуват от Комисията до 6 месеца след завършването на вътрешнокалибрационната процедура.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  54

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 41 – параграф 2 – точка 2

Директива 2004/107/ЕО

Член 5a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 15, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  55

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 42 – параграф 3 – точка 1

Директива 2006/7/ЕО

Член 15 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) установяване на EN/ISO стандарт за еквивалентността на микробиологичните методи за целите на член 3, параграф 9;

а) за допълване на настоящата директива чрез установяване на EN/ISO стандарт за еквивалентността на микробиологичните методи за целите на член 3, параграф 9;

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  56

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 42 – параграф 3 – точка 1

Директива 2006/7/ЕО

Член 15 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) изменение на приложение I, когато е необходимо, в светлината на научния и техническия прогрес, по отношение на методите за анализ на показателите, дадени в приложение I;

б) за изменение на  приложение I, когато е необходимо, в светлината на научния и техническия прогрес, по отношение на методите за анализ на показателите, дадени в приложение I;

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за изменение).

Изменение  57

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 42 – параграф 3 – точка 1

Директива 2006/7/ЕО

Член 15 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) изменение на приложение V, когато е необходимо, в светлината на научния и техническия прогрес.“;

в) за изменение на приложение V, когато е необходимо, в светлината на научния и техническия прогрес.

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за изменение).

Изменение  58

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 42 – параграф 3 – точка 2

Директива 2006/7/ЕО

Член 15a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  59

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 43 – параграф 3 – точка 1

Директива 2006/21/ЕО

Член 22 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22а за:

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22а за допълване на настоящата директива със следните цели:

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  60

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 43 – параграф 3 – точка 1

Директива 2006/21/ЕО

Член 22 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) изготвяне на техническите изисквания за целите на член 13, параграф 6, включително техническите изисквания, отнасящи се до определението на слабокиселинен разложим цианид и на методите за измерването му;

а) да изготвя техническите изисквания за целите на член 13, параграф 6, включително техническите изисквания, отнасящи се до определението на слабокиселинен разложим цианид и на методите за измерването му;

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия.

Изменение  61

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 43 – параграф 3 – точка 1

Директива 2006/21/ЕО

Член 22 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) допълване на съдържащите се в приложение II технически изисквания за характеристиката на отпадъците;

б) да допълва съдържащите се в приложение II технически изисквания за характеристиката на отпадъците;

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия.

Изменение  62

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 43 – параграф 3 – точка 1

Директива 2006/21/ЕО

Член 22 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) интерпретация на определението, съдържащо се в член 3, точка 3;

в) да дава тълкуване на определението, съдържащо се в член 3, точка 3;

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия.

Изменение  63

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 43 – параграф 3 – точка 1

Директива 2006/21/ЕО

Член 22 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) определяне на критериите за класифицирането на съоръженията за отпадъци в съответствие с приложение III;

г) да определя критериите за класифицирането на съоръженията за отпадъци в съответствие с приложение III;

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия.

Изменение  64

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 43 – параграф 3 – точка 1

Директива 2006/21/ЕО

Член 22 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) определяне на хармонизирани стандарти за вземане на проби и методи за анализ, необходими за техническото изпълнение на настоящата директива.

д) да определя хармонизирани стандарти за вземане на проби и методи за анализ, необходими за техническото изпълнение на настоящата директива.

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия.

Изменение  65

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 43 – параграф 3 – точка 2

Директива 2006/21/ЕО

Член 22a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 22, параграфи 2 и 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 22, параграфи 2 и 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  66

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 44 – параграф 2 – точка 2

Директива 2006/118/ЕО

Член 8a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  67

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 46 – параграф 3 – точка 2

Директива 2007/2/ЕО

Член 7 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а за определяне на техническите разпоредби за оперативната съвместимост и, по целесъобразност хармонизацията на масиви от пространствени данни и услуги. Съответните изисквания на потребителите, съществуващите инициативи и международни стандарти за хармонизация на масиви от пространствени данни, както и осъществимостта и съображенията за съотношението между разходи и ползи, се вземат предвид при създаването на тези разпоредби.

„1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а за допълване на настоящата директива чрез определяне на техническите разпоредби за оперативната съвместимост и по целесъобразност хармонизацията на масиви от пространствени данни и услуги. Съответните изисквания на потребителите, съществуващите инициативи и международни стандарти за хармонизация на масиви от пространствени данни, както и осъществимостта и съображенията за съотношението между разходи и ползи, се вземат предвид при създаването на тези разпоредби.

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  68

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 46 – параграф 3 – точка 3

Директива 2007/2/ЕО

Член 16 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а по отношение на правилата, с които се определя, по-специално, следното с цел допълване на настоящата глава:

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а за допълване на настоящата директива чрез определяне, по-специално, на следното:

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  69

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 46 – параграф 3 – точка 4

Директива 2007/2/ЕО

Член 17 – параграф 8 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а за определянето на правила за прилагане на тези условия. Тези правила за прилагане следва да зачитат напълно принципите, посочени в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член.“;

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а за допълване на настоящата директива чрез определяне на правила за прилагане на тези условия. Тези правила за прилагане следва да зачитат напълно принципите, посочени в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член.

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  70

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 46 – параграф 3 – точка 5

Директива 2007/2/ЕО

Член 21a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 7, член 7, параграф 1, член 16 и член 17, параграф 8, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 7, член 7, параграф 1, член 16 и член 17, параграф 8, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  71

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 47 – параграф 2 – точка 2

Директива 2007/60/ЕО

Член 11a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  72

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 48 – параграф 2 – точка 2

Директива 2008/50/ЕО

Член 28a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 28, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 28, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  73

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 49 – параграф 2 – точка 1

Директива 2008/56/ЕО

Член 9 – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за определяне до 15 юли 2010 г. на критерии и методологични стандарти, които да бъдат използвани от държавите членки, въз основа на приложения I и III, по начин, гарантиращ последователност и позволяващ да се правят сравнения между морските региони и подрегиони по отношение на степента, в която е постигнато добро състояние на околната среда.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящата директива чрез определяне до 15 юли 2010 г. на критерии и методологични стандарти, които да бъдат използвани от държавите членки, въз основа на приложения I и III, по начин, гарантиращ последователност и позволяващ да се правят сравнения между морските региони и подрегиони по отношение на степента, в която е постигнато добро състояние на околната среда.

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  74

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 49 – параграф 2 – точка 2

Директива 2008/56/ЕО

Член 11 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за определяне на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, които отчитат съществуващите ангажименти и осигуряват сравнимост между мониторинга и резултатите от оценката.“;

„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настояща директива чрез определяне на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, които отчитат съществуващите ангажименти и осигуряват сравнимост между мониторинга и резултатите от оценката.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  75

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 49 – параграф 2 – точка 4

Директива 2008/56/ЕО

Член 24a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 3, член 11, параграф 4, и член 24, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 3, член 11, параграф 4, и член 24, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

 

Изменение  76

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 52 – параграф 2 – точка 2

Директива 2009/147/ЕО

Член 15a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  77

Предложение за регламент

Приложение I – част VІ – точка 53 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел да се актуализира Регламент (ЕО) № 1221/2009 и да се установят процедури за оценка, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на приложенията към този регламент и за допълването му с процедури за извършване на партньорска оценка на компетентните органи на EMAS. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

С цел да се актуализира Регламент (ЕО) № 1221/2009 и да се установят процедури за оценка, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на приложенията към този регламент и за допълването му с процедури за извършване на партньорска оценка на компетентните органи на EMAS, както и за предоставяне на референтни документи по сектори и на документи с насоки относно регистрацията на организации и процедурите за хармонизиране. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Обосновка

В съответствие с измененията на членовете, синхронизиращи мерките, подлежащи досега на процедурата по регулиране с контрол, с делегираните актове.

Изменение  78

Предложение за регламент

Приложение I – част VІ – точка 53 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 1221/2009, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия относно хармонизирането на някои процедури и във връзка с референтните документи по сектори. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

заличава се

Обосновка

В съответствие с измененията на членовете, които привеждат мерките, подлежащи досега на процедурата по регулиране с контрол, в съответствие с делегираните актове.

Изменение  79

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 53 – параграф 3 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1221/2009

Член 16 – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията приема посредством актове за изпълнение документи с насоки относно процедурите за хармонизиране, одобрени от Форума на компетентните органи. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 49, параграф 2.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 48а за допълване на настоящия регламент чрез изготвяне на документи с насоки относно процедурите за хармонизиране, одобрени от Форума на компетентните органи.

Обосновка

Изменение с цел привеждане на мярка, подлежаща досега на процедурата по регулиране с контрол, в съответствие с делегираните актове.

Изменение  80

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 53 – параграф 3 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1221/2009

Член 17 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 48а относно процедурите за извършване на партньорска оценка на компетентните органи на EMAS , включително подходящи процедури за обжалване на решения, взети в резултат на партньорската оценка.“;

„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 48а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на процедурите за извършване на партньорска оценка на компетентните органи на EMAS, включително подходящи процедури за обжалване на решения, взети в резултат на партньорската оценка.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  81

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 53 – параграф 3 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1221/2009

Член 30 – параграф 6 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията приема посредством актове за изпълнение документи с насоки относно процедурите за хармонизиране, одобрени от форума на органите по акредитация и лицензиращите органи. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 49, параграф 2.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 48а за допълване на настоящия регламент чрез изготвяне на документи с насоки относно процедурите за хармонизиране, одобрени от форума на органите по акредитация и лицензиращите органи.

Обосновка

Изменение с цел привеждане на мярка, подлежаща досега на процедурата по регулиране с контрол, в съответствие с делегираните актове.

Изменение  82

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 53 – параграф 3 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1221/2009

Член 46 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„6. Комисията приема посредством актове за изпълнение референтните документи по сектори, посочени в параграф 1, и ръководствата, посочени в параграф 4, в съответствие с процедурата, посочена в член 49, параграф 2.“;

„6. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 48а за допълване на настоящия регламент чрез приемане на референтните документи по сектори, посочени в параграф 1, и ръководствата, посочени в параграф 4.“

Обосновка

Изменение с цел привеждане на мярка, подлежаща досега на процедурата по регулиране с контрол, в съответствие с делегираните актове.

Изменение  83

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 53 – параграф 3 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1221/2009

Член 48a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Член 48a

„Член 48a

Упражняване на делегирането

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, параграф 3 и в член 48, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 16, параграф 4, член 17, параграф 3, член 30, параграф 6, член 46, параграф 6 и член 48, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 17, параграф 3 и в член 48, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 16, параграф 4, член 17, параграф 3, член 30, параграф 6, член 46, параграф 6 и член 48, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*.

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член 17, параграф 3 и член 48, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и Съвета за него или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член 16, параграф 4, член 17, параграф 3, член 30, параграф 6, член 46, параграф 6 и член 48, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и Съвета за него или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

_______________

_______________

* ОВ, L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“

* ОВ, L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“

Обосновка

Привеждане на срока на оправомощаването в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюция от 25 февруари 2014 г., параграф 9) и актуализиране на позоваванията в съответствие с предходните изменения.

Изменение  84

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 54 – параграф 4 – точка 1 – буква б

Регламент (ЕО) № 66/2010

Член 6 – параграф 7 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За специфични категории стоки, съдържащи посочените в параграф 6 вещества и само в случаите, когато не е технически осъществимо тяхното заместване като такива или чрез използване на алтернативни материали или изработка, или за продукти, които имат значително по-високи цялостни екологични показатели в сравнение с други стоки от същата категория, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за предоставяне на дерогации от параграф 6 на настоящия член.

За специфични категории стоки, съдържащи посочените в параграф 6 вещества и само в случаите, когато не е технически осъществимо тяхното заместване като такива или чрез използване на алтернативни материали или изработка, или за продукти, които имат значително по-високи цялостни екологични показатели в сравнение с други стоки от същата категория, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на мерки за предоставяне на дерогации от параграф 6 на настоящия член.

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  85

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 54 – параграф 4 – точка 2

Регламент (ЕО) № 66/2010

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за определяне, не по-късно от девет месеца след консултацията със СЕЕС, на мерки за установяване на специфични критерии за екомаркировката на ЕС по отношение на всяка група продукти. Тези мерки се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за допълване на настоящия регламент чрез определяне, не по-късно от девет месеца след консултацията със СЕЕС, на мерки за установяване на специфични критерии за екомаркировката на ЕС по отношение на всяка група продукти. Тези мерки се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  86

Предложение за регламент

Приложение І – част VІ – точка 54 – параграф 4 – точка 4

Регламент (ЕО) № 66/2010

Член 15a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 7, член 8, параграф 2 и член 15, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 7, член 8, параграф 2, и член 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  87

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 55 – параграф 3 – точка 1

Регламент (ЕИО) № 3924/91

Член 2 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„6. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за актуализиране на Продком списъка и на фактически събраната информация за всяка позиция.“;

„6. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез актуализиране на Продком списъка и на фактически събраната информация за всяка позиция.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  88

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 55 – параграф 3 – точка 2

Регламент (ЕИО) № 3924/91

Член 3 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а във връзка с подробните правила за прилагането на параграф 3 от настоящия член, включително за приспособяването към техническия прогрес.“;

„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез приемане на подробните правила за прилагането на параграф 3 от настоящия член, включително за приспособяването към техническия прогрес.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  89

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 55 – параграф 3 – точка 3

Регламент (ЕИО) № 3924/91

Член 4 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Въпреки това за някои позиции в Продком списъка на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а, с които се предвижда провеждането на месечни или тримесечни изследвания.“;

Въпреки това за някои позиции в Продком списъка на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент, като се предвиди провеждането на месечни или тримесечни изследвания.

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  90

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 55 – параграф 3 – точка 4

Регламент (ЕИО) № 3924/91

Член 5 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„1. Необходимата информация се събира от държавите членки, като се използват въпросници за изследване, чието съдържание е съобразено с правилата, определени от Комисията. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член относно тези правила.“;

„1. Необходимата информация се събира от държавите членки, като се използват въпросници за изследване, чието съдържание е съобразено с правилата, определени от Комисията. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член за допълване на настоящия регламент чрез определяне на тези правила.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  91

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 55 – параграф 3 – точка 5

Регламент (ЕИО) № 3924/91

Член 6 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно подробните правила в съответствие с които държавите членки обработват попълнените въпросници, посочени в член 5, параграф 1, или информацията от други източници, посочена в член 5, параграф 3.“;

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на подробните правила в съответствие с които държавите членки обработват попълнените въпросници, посочени в член 5, параграф 1, или информацията от други източници, посочена в член 5, параграф 3.“;

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  92

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 55 – параграф 3 – точка 6

Регламент (ЕИО) № 3924/91

Член 9a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 6, член 3, параграфи 5 и 4, член 5, параграф 1 и член 6, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 6, член 3, параграфи 5 и 4, член 5, параграф 1 и член 6, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  93

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 56 – параграф 2 – точка 1

Регламент (ЕИО) № 696/93

Член 6 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6а за изменение, по-специално, на статистическите отчетни единици на производствената система, използваните критерии и определенията, посочени в приложението с цел адаптирането към икономическото и техническо развитие.“;

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6а за изменение на статистическите отчетни единици на производствената система, използваните критерии и определенията, посочени в приложението с цел адаптирането към икономическото и техническо развитие.“;

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия.

Изменение  94

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 56 – параграф 2 – точка 2

Регламент (ЕИО) № 696/93

Член 6a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  95

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 1 – тире 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- за допълване на този регламент с критериите за измерване на качеството;

- за допълване на този регламент с критериите за измерване на качеството на променливите;

Обосновка

Привеждане в съответствие на уводния текст (съображението) с предложеното изменение на член 10, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1165/98.

Изменение  96

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В член 4, параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

(2) В член 4, параграф 2, първа алинея, буква г) втората алинея се заменя със следното:

Обосновка

Съгласно неотдавнашната съдебна практика на Съда на ЕС при предоставянето на правомощия е препоръчително ясно да се посочва дали правомощията са с цел допълване или изменение на правния акт. Това е направено последователно в целия текст.

Изменение  97

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1165/98

Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква г – подточка 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Детайлите по програмите, упоменати в първа алинея, са както са определени в приложенията. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно тяхното одобрение и прилагане.“;

„Детайлите по програмите, упоменати в първа алинея, са както са определени в приложенията. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез доуточняване на тяхното одобрение и прилагане.“

Обосновка

Съгласно неотдавнашната съдебна практика на Съда на ЕС при предоставянето на правомощия е препоръчително ясно да се посочва дали правомощията са с цел допълване или изменение на правния акт. Това е направено последователно в целия текст.

Изменение  98

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1165/98

Член 10 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно критериите за измерване на качеството.“;

„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез уточняване на критериите за измерване на качеството на променливите.“

Обосновка

С изменението се уточняват предоставените правомощия (за допълване) и конкретният предмет на делегирания акт.

Изменение  99

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 4 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1165/98

Член 18 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) В член 18 параграф 3 се заличава;

Обосновка

Параграф 3 представлява процедурна разпоредба, свързана с процедурата по регулиране с контрол, която вече е излишна и поради тази причина се заличава.

Изменение  100

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1165/98

Член 18a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Делегирането на правомощие да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, член 10, приложение A, буква а), буква б), точка 3., буква в) точки 2. и 10., буква г), точка 2., буква е), точки 8. и 9., приложение Б, буква б), точка 4. и буква г), точка 2., приложение В, буква б), точка 2., буква г), точка 2., буква ж), точка 2. и приложение Г, буква б), точка 2., и буква г) точка 2., се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Делегирането на правомощие да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, първа алинея, буква г), втора алинея, член 10, параграф 5, приложение A, буква а), буква б), точка 3, буква в) точки 2 и 10, буква г), точка 2, буква е), точки 8 и 9, приложение Б, буква б), точка 4 и буква г), точка 2, приложение В, буква б), точка 2, буква г), точка 2, буква ж), точка 2 и приложение Г, буква б), точка 2, и буква г) точка 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

За да се гарантира правна сигурност, е необходимо да се изброят изрично всички разпоредби, предоставящи делегирани правомощия. Делегирането на правомощия е променено от „неопределен срок“ на „срок от пет години“ в съответствие с установената практика в законодателството в областта на отговорностите на комисия ECON, както и с общия подход на Парламента. Това е направено последователно в целия текст.

Изменение  101

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1165/98

Член 18a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, член 10, приложение A, буква а), буква б), точка 3., буква в) точки 2. и 10., буква г), точка 2., буква е), точки 8. и 9., приложение Б, буква б), точка 4. и буква г), точка 2., приложение В, буква б), точка 2., буква г), точка 2., буква ж), точка 2. и приложение Г, буква б), точка 2., и буква г) точка 2., може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, първа алинея, буква г), втора алинея, член 10, параграф 5, приложение A, буква а), буква б), точка 3, буква в) точки 2 и 10, буква г), точка 2, буква е), точки 8 и 9, приложение Б, буква б), точка 4 и буква г), точка 2, приложение В, буква б), точка 2, буква г), точка 2, буква ж), точка 2 и приложение Г, буква б), точка 2, и буква г) точка 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Обосновка

За да се гарантира правна сигурност, е необходимо да се изброят изрично всички разпоредби, предоставящи делегирани правомощия.

Изменение  102

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1165/98

Член 18a – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно в член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, член 10, приложение A, буква а), буква б), точка 3., буква в) точки 2. и 10., буква г), точка 2., буква е), точки 8. и 9., приложение Б, буква б), точка 4. и буква г), точка 2., приложение В, буква б), точка 2., буква г), точка 2., буква ж), точка 2. и приложение Г, буква б), точка 2., и буква г) точка 2., влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, първа алинея, буква г), втора алинея, член 10, параграф 5, приложение A, буква а), буква б), точка 3, буква в) точки 2 и 10, буква г), точка 2, буква е), точки 8 и 9, приложение Б, буква б), точка 4 и буква г), точка 2, приложение В, буква б), точка 2, буква г), точка 2, буква ж), точка 2 и приложение Г, буква б), точка 2, и буква г), точка 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Обосновка

За да се гарантира правна сигурност, е необходимо да се изброят изрично всички разпоредби, предоставящи делегирани правомощия. Срокът за контрол е определен на три месеца с възможност за еднократно удължаване с още три месеца в съответствие с установената практика в законодателството в областта на отговорностите на комисия ECON. Това е направено последователно в целия текст.

Изменение  103

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 6 – подточка ii

Регламент (ЕО) № 1165/98

Приложение А – буква б – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно използването на други единици за наблюдение.“;

„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез предвиждането на възможност за използване на други единици за наблюдение.“;

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват.

Изменение  104

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 6 – подточка iii

Регламент (ЕО) № 1165/98

Приложение А – буква в – точка 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2. Информацията за производствените цени за външните пазари (№ 312) и за вносните цени (№ 340) може да се компилира, като се използват единични стойности за продукти с произход външна търговия или други източници, само ако не е налице някакво значително влошаване на качеството в сравнение с конкретната ценова информация. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно условията за осигуряване на необходимото качество на данните.“;

„2. Информацията за производствените цени за външните пазари (№ 312) и за вносните цени (№ 340) може да се компилира, като се използват единични стойности за продукти с произход външна търговия или други източници, само ако не е налице някакво значително влошаване на качеството в сравнение с конкретната ценова информация. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на условията за осигуряване на необходимото качество на данните.“;

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване).

Изменение  105

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 6 – подточка vi

Регламент (ЕО) № 1165/98

Приложение А – буква г – точка 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2. Освен това променливата за производството (№ 110) и променливата за отработените часове (№ 220) следва да се предават в коригирана форма според броя на работните дни. Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно списъка с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни.“;

„2. Освен това променливата за производството (№ 110) и променливата за отработените часове (№ 220) следва да се предават в коригирана форма според броя на работните дни. Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за изменение на списъка с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за изменение).

Изменение  106

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 6 – подточка vii

Регламент (ЕО) № 1165/98

Приложение А – буква е – точка 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„8. За променливата за вносната цена (№ 340) на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно определянето на условията за прилагане на европейска програма за подбор на изследвания съгласно определеното в член 4, параграф 2, първа алинея, буква г).“;

„8. За променливата за вносната цена (№ 340) на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на този регламент чрез определяне на условията за прилагане на европейска програма за подбор на изследвания съгласно определеното в член 4, параграф 2, първа алинея, буква г).“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  107

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 6 – подточка viii

Регламент (ЕО) № 1165/98

Приложение А – буква е – точка 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„9. Променливите за външните пазари (№ 122 и 312) се предават с разбивка за страните от еврозоната и за страни извън нея. Разбивката следва да се прилага по отношение на цялата промишленост, както е определена в раздели от В до Е на NACE Rev. 2, в MIGS и в разделите (еднобуквени) и разделенията (двуцифрено ниво) от NACE Rev. 2. Данните за раздели D и E от NACE Rev. 2 не се изискват за променлива № 122. Освен това променливата „Вносни цени“ (№ 340) се предава в съответствие с разбивката на страни от еврозоната и страни извън нея. Разбивката се прилага за цялата промишленост, както е определена в сектори от B до E от СРА, за MIG, както и за секторите (еднобуквени) и разделите (двуцифрено ниво) от СРА. За разбивката на страни от еврозоната и страни извън нея на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно определянето на условията за прилагане на европейска програма за подбор на изследвания съгласно определеното в член 4, параграф 2, първа алинея, буква г). Европейската програма за подбор на изследвания може да ограничи обхвата на променливата „Вносни цени“ до вноса на продукти от страни извън еврозоната. Разбивката на страни от еврозоната и страни извън нея за променливи 122, 312 и 340 не е необходимо да се предава от държавите членки, които не са приели еврото за своя валута.“;

„9. Променливите за външните пазари (№ 122 и 312) се предават с разбивка за страните от еврозоната и за страни извън нея. Разбивката следва да се прилага по отношение на цялата промишленост, както е определена в раздели от В до Е на NACE Rev. 2, в MIGS и в разделите (еднобуквени) и разделенията (двуцифрено ниво) от NACE Rev. 2. Данните за раздели D и E от NACE Rev. 2 не се изискват за променлива № 122. Освен това променливата „Вносни цени“ (№ 340) се предава в съответствие с разбивката на страни от еврозоната и страни извън нея. Разбивката се прилага за цялата промишленост, както е определена в сектори от B до E от СРА, за MIG, както и за секторите (еднобуквени) и разделите (двуцифрено ниво) от СРА. За разбивката на страни от еврозоната и страни извън нея на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на условията за прилагане на европейска програма за подбор на изследвания съгласно определеното в член 4, параграф 2, първа алинея, буква г). Европейската програма за подбор на изследвания може да ограничи обхвата на променливата „Вносни цени“ до вноса на продукти от страни извън еврозоната. Разбивката на страни от еврозоната и страни извън нея за променливи 122, 312 и 340 не е необходимо да се предава от държавите членки, които не са приели еврото за своя валута.“;

Обосновка

Терминът „euro area“ е официалният термин за групата държави, приели еврото за своя единна валута (не се отнася до българския текст). Поясняване на предоставените правомощия (за допълване).

Изменение  108

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 7 – подточка i

Регламент (ЕО) № 1165/98

Приложение Б – буква б – точка 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно използването на други единици за наблюдение.“;

„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез предвиждането на възможност за използване на други единици за наблюдение.“;

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват.

Изменение  109

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 7 – подточка iv

Регламент (ЕО) № 1165/98

Приложение Б – буква г – точка 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно списъка с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни.“;

Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за изменение на списъка с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за изменение).

Изменение  110

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 8 – подточка i

Регламент (ЕО) № 1165/98

Приложение В – буква б – точка 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно използването на други единици за наблюдение.“;

„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез предвиждането на възможност за използване на други единици за наблюдение.“;

(Позоваването в антетката във връзка с приложението („Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 8 — подточка i) съответства на „Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 9 — подточка i)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията (Приложение I, част VІІ, точка 57, параграф 4, точка 8 липсва.)

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват.

Изменение  111

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 8 – подточка iii

Регламент (ЕО) № 1165/98

Приложение В – буква в – точка 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii) в буква в), точка 4. последният параграф се заличава;

iii) в буква в), точка 4. третата алинея се заличава.

(Позоваването в антетката във връзка с приложението („Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 8 — подточка iii) съответства на „Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 9 — подточка iii)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията (Приложение I, част VІІ, точка 57, параграф 4, точка 8 липсва.)

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие със стандартите за съставяне на правни текстове в законодателството на Съюза.

Изменение  112

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 8 – подточка iv

Регламент (ЕО) № 1165/98

Приложение В – буква г – точка 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2. Променливата за оборота (№ 120) и променливата за обема на продажбите (№ 123) също трябва да се изпращат в коригирана форма според броя на работните дни. Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно списъка с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни.“;

„2. Променливата за оборота (№ 120) и променливата за обема на продажбите (№ 123) също трябва да се изпращат в коригирана форма според броя на работните дни. Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за изменение на списъка с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни.“

(Позоваването в антетката във връзка с приложението („Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 8 — подточка iv) съответства на „Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 9 — подточка iv)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията (Приложение I, част VІІ, точка 57, параграф 4, точка 8 липсва.)

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за изменение).

Изменение  113

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 8 – подточка v

Регламент (ЕО) № 1165/98

Приложение В – буква ж – точка 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2. Променливите за оборота (№ 120) и за дефлатора на продажбите/обема на продажбите (№ 330/123) се изпращат в срок един месец с нивото на детайлност, определено в параграф 3, буква е) от настоящото приложение. Държавите членки могат да изберат да участват за променливите за оборота и дефлатора на продажбите/обема на продажбите № 120 и № 330/123 с принос в съответствие с разпределението в европейската програма за подбор на изследвания, както е определено в член 4, параграф 2, първа алинея, буква г). На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно условията за предоставяне на европейска програма за подбор на изследвания.“;

„2. Променливите за оборота (№ 120) и за дефлатора на продажбите/обема на продажбите (№ 330/123) се изпращат в срок един месец с нивото на детайлност, определено в параграф 3, буква е) от настоящото приложение. Държавите членки могат да изберат да участват за променливите за оборота и дефлатора на продажбите/обема на продажбите № 120 и № 330/123 с принос в съответствие с разпределението в европейската програма за подбор на изследвания, както е определено в член 4, параграф 2, първа алинея, буква г). На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на условията за предоставяне на европейска програма за подбор на изследвания.“;

(Позоваването в антетката във връзка с приложението („Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 8 — подточка v) съответства на „Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 9 — подточка v)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията (Приложение I, част VІІ, точка 57, параграф 4, точка 8 липсва.)

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване).

Изменение  114

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 9 – подточка i

Регламент (ЕО) № 1165/98

Приложение Г – буква б – точка 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно използването на други единици за наблюдение.“;

„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез предвиждането на възможност за използване на други единици за наблюдение.“;

(Позоваването в антетката във връзка с приложението („Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 9 — подточка i) съответства на „Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 10 — подточка i)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията (Приложение I, част VІІ, точка 57, параграф 4, точка 8 липсва.)

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват.

Изменение  115

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 9 – подточка iv

Регламент (ЕО) № 1165/98

Приложение Г – буква г – точка 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2. Променливата за оборота (№ 120) също трябва да се изпраща в коригирана форма според броя на работните дни. Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за изменение на списъка с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни.“;

(Не се отнася до българския текст.)  

(Позоваването в антетката във връзка с приложението („Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 9 — подточка iv) съответства на „Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 10 — подточка iv)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията (Приложение I, част VІІ, точка 57, параграф 4, точка 8 липсва.)

Изменение  116

Предложение за регламент

Приложение I – част VІІ – точка 58 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел да се адаптира Регламент (ЕО) № 530/1999, за да се отчетат икономическите и техническите промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за допълване на този регламент с определението и разбивката на информацията, която се предоставя, и с критериите за оценка на качеството. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

С цел да се адаптира Регламент (ЕО) № 530/1999, за да се отчетат икономическите и техническите промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за допълване на този регламент с определението и разбивката на информацията, която се предоставя, и с критериите за оценка на качеството на статистическите данни. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложеното изменение на член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 530/1999.

Изменение  117

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 58 – параграф 3 – точка 1

Регламент (ЕО) № 530/1999

Член 6 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а относно определението и разбивката на информацията, която се предоставя, по силата на параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези делегирани актове се приемат за всеки референтен период най-малко девет месеца преди началото на референтния период.“;

„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за допълване на настоящия регламент чрез уточняване на определението и разбивката на информацията, която се предоставя, по силата на параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези делегирани актове се приемат за всеки референтен период най-малко девет месеца преди началото на референтния период.“;

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване).

Изменение  118

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 58 – параграф 3 – точка 3

Регламент (ЕО) № 530/1999

Член 10 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а относно критериите за оценка на качеството. Тези делегирани актове се приемат за всеки референтен период най-малко девет месеца преди началото на референтния период.“;

„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за допълване на настоящия регламент чрез уточняване на критериите за оценка на качеството на статистическите данни. Тези делегирани актове се приемат за всеки референтен период най-малко девет месеца преди началото на референтния период.“;

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват.

Изменение  119

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 58 – параграф 3 – точка 4

Регламент (ЕО) № 530/1999

Член 10a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 3 и член 10, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 3 и член 10, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на срока на оправомощаването в съответствие с установената практика в законодателството в областта на отговорностите на комисия ECON, както и с общия подход на Парламента (вж. резолюция от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  120

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 58 – параграф 3 – точка 4

Регламент (ЕО) № 530/1999

Член 10a – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Делегираните актове, приети съгласно член 6, параграф 3, и член 10, параграф 3 влизат в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6. Делегираните актове, приети съгласно член 6, параграф 3, и член 10, параграф 3 влизат в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Обосновка

Привеждане на продължителността на срока за контрол в съответствие с установената практика в законодателството в областта на отговорностите на комисия ECON.

Изменение  121

Предложение за регламент

Приложение I – част VІІ – точка 59 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно получаването на резултати, подходящия техническия формат за предаване на резултати и съдържанието на докладите за качество, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно получаването на резултати, подходящия формат за предаване на резултати и структурата и подробните правила на докладите за качество, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

Обосновка

В съответствие с изменението на члена, който привежда в съответствие формулировката с новото законодателство в областта на статистиката.

Изменение  122

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 59 – параграф 5 – точка 1

Регламент (ЕО) № 2150/2002

Член 1 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5а относно установяването на таблица за еквивалентност между статистическата номенклатура на приложение III към този регламент и списъка на отпадъците, установен с Решение 2000/532/ЕО на Комисията.*

„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5б за допълване на настоящия регламент чрез установяването на таблица за еквивалентност между статистическата номенклатура на приложение III към този регламент и списъка на отпадъците, установен с Решение 2000/532/ЕО на Комисията.*

____________________

____________________

* Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3).

* Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3).

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  123

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 59 – параграф 5 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕО) № 2150/2002

Член 3 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5а относно определянето на условията по отношение на качеството и точността.“;

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5б за допълване на настоящия регламент чрез определянето на условията по отношение на качеството и точността.“

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване).

Изменение  124

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 59 – параграф 5 – точка 4

Регламент (ЕО) № 2150/2002

Член 5a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5б относно приспособяването към икономическото и техническото развитие в областта на събирането и статистическата обработка на данни, както и на обработването и представянето на резултатите и на адаптирането на спецификациите, изброени в приложенията.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5б за изменение на настоящия регламент, като го приспособява към икономическото и техническото развитие в областта на събирането и статистическата обработка на данни, както и на обработването и представянето на резултатите и като приспособява спецификациите, изброени в приложенията.

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за изменение).

Изменение  125

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 59 – параграф 5 – точка 4

Регламент (ЕО) № 2150/2002

Член 5б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 1, параграф 5, член 3, параграфи 1 и 4 и член 5а се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 1, параграф 5, член 3, параграфи 1 и 4 и член 5а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  126

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 59 – параграф 5 – точка 5

Регламент (ЕО) № 2150/2002

Член 6 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) съдържанието на докладите за качество, които са посочени в раздел 7 от приложени II.

в) структурата и подробните правила на докладите за качество, които са посочени в раздел 7 от приложение I и раздел 7 от приложение II.

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с останалите изменения на това законодателно досие, както и с по-новото законодателство в областта на статистиката. Тъй като целесъобразният обхват и предназначението на настоящия параграф изглежда са да се определят структурата и методиката на доклада, това се пояснява чрез предложението за изменение. В духа на доброто сътрудничество с другите институции настоящото изменение показва усилието на Европейския парламент да постигне споразумение относно това досие чрез приемане на предложената процедура.

Изменение  127

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 60 – параграф 3 – точка 2

Регламент (ЕО) № 437/2003

Член 5 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а относно установяването на други стандарти за точност.“;

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за допълване на настоящия регламент чрез установяването на други стандарти за точност.“;

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за допълване).

Изменение  128

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 60 – параграф 3 – точка 5

Регламент (ЕО) № 437/2003

Член 10a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 1 и в член 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 1 и член 5, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Привеждане на продължителността на делегирането в съответствие с общия подход на Парламента (вж. резолюцията от 25 февруари 2014 г., параграф 9).

Изменение  129

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 1 – тире 3 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- за допълване на този регламент чрез приемането на мерки относно предоставянето на данните в съответствие с резултатите от предварителните проучвания за осъществимост.

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложеното изменение на член 10, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 450/2003.

Изменение  130

Предложение за регламент

Приложение I – част VІІ – точка 61 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 450/2003 относно съдържанието на отчета за качество, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 450/2003 относно структурата и подробните правила на отчета за качество, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложеното изменение на член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 450/2003.

Изменение  131

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 1

Регламент (ЕО) № 450/2003

Член 2 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а относно изменения за предефинирането на техническите спецификации на индекса и редакцията на структурата на тегловните коефициенти.“

„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за изменение на приложението с цел предефиниране на техническите спецификации на индекса и редакцията на структурата на тегловните коефициенти.“

Обосновка

Изясняване на предоставените правомощия.

Изменение  132

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 2

Регламент (ЕО) № 450/2003

Член 3 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а относно включването на стопанските дейности, дефинирани в NACE Rev. 2, раздели от O до S в обхвата на настоящия регламент, като се вземат предвид предварителните проучвания за целесъобразността, определени в член 10.“

„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за изменение на настоящия регламент по отношение на включването на стопанските дейности, дефинирани в NACE Rev. 2, раздели от O до S в обхвата на настоящия регламент, като се вземат предвид предварителните проучвания за целесъобразността, предвидени в член 10.“

Обосновка

Изясняване на предоставените правомощия. В член 10 от Регламент (ЕО) № 450/2003 се предвижда изготвянето на предварителни проучвания за осъществимост, но те самите не са определени.

Изменение  133

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 3

Регламент (ЕО) № 450/2003

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Като се вземат предвид дяловете в общата заетост и в разходите за труд на ниво на Съюза и на национално ниво, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а относно определянето на стопанските дейности, дефинирани в разделите на NACE Rev. 2., и разложени на по-ниски категории, но не под нивото на подразделенията (двуцифрено ниво) съгласно NACE Rev. 2., или групировки на подразделения, в които данните са групират, като се вземат предвид икономическите и техническите промени.

Като се вземат предвид дяловете в общата заетост и в разходите за труд на ниво на Съюза и на национално ниво, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за допълване на настоящия регламент относно групирането по стопански дейности, дефинирани в разделите на NACE Rev. 2., и разложени на по-ниски категории, но не под нивото на подразделенията (двуцифрено ниво) съгласно NACE Rev. 2., или групировки на подразделения, в които данните са групират, като се вземат предвид икономическите и техническите промени.

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват.

Изменение  134

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 3

Регламент (ЕО) № 450/2003

Член 4 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а относно определянето на тези стопански дейности, като се отчитат предварителните проучвания за осъществимост, определени в член 10.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за допълване на настоящия регламент чрез определянето на тези стопански дейности, като се отчитат предварителните проучвания за осъществимост, предвидени в член 10.

Обосновка

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват.

Изменение  135

Предложение за регламент

Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 3

<