Procedure : 2016/0400B(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0190/2019

Indgivne tekster :

A8-0190/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 16.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0409

<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0190/2019</NoDocSe>
PDF 1270kWORD 377k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Retsudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>József Szájer</Depute>

ÆNDRINGSFORSLAG
BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM DET INDRE MARKED OG FORBRUGERBESKYTTELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG


PR_COD_1amCom

 

 

Tegnforklaring

 * Høringsprocedure

 *** Godkendelsesprocedure

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til retsakt)

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse heri der er berørt.

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst slettes eller overstreges.

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, ikke markeret.

 

 

 

 


INDHOLD

Side

BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI

BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM DET INDRE MARKED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

 

 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0799),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33, artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 64, stk. 2, artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, litra b), artikel 168, stk.4, litra a) og b), artikel 172, artikel 192, stk. 1, artikel 207, artikel 214, stk.3, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0148/2019),

 der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

 der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, litra b), artikel 168, stk. 4, litra a) og b), artikel 192, stk. 1, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til udtalelse af 1. juni 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

 der henviser til udtalelse af 1. december 2017 fra Regionsudvalget[2],

 der henviser til skrivelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

 der henviser til Formandskonferencens beslutning af 7. marts 2019 om at give Retsudvalget tilladelse til at dele ovennævnte kommissionsforslag op og udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag heraf,

 der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0020/2018),

 der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

 der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser og holdninger i form af ændringsforslag fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0190/2019),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Henvisning 2</Article>

 

Kommissions forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 33, artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 64, stk. 2, artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, litra b), artikel 168, stk. 4, litra a), artikel 172, artikel 192, stk. 1, artikel 207, artikel 214, stk. 3, og artikel 338, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, litra b), artikel 168, stk. 4, litra a) og b), artikel 192, stk. 1, og artikel 338, stk. 1,

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Lissabontraktaten indførte en sondring mellem de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikkevæsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt (delegerede retsakter), og de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage retsakter for at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af juridisk bindende EU-retsakter (gennemførelsesretsakter).

(1) Lissabontraktaten har i væsentlig grad ændret de retlige rammebestemmelser om de beføjelser, som Kommissionen tillægges af lovgiverne, og indfører en klar sondring mellem de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikkevæsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt (delegerede retsakter), og de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage retsakter for at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af juridisk bindende EU-retsakter (gennemførelsesretsakter).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 8 a (ny)</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Bundtning og forelæggelse af bemyndigelser, der ikke er tæt forbundet med hinanden, i en enkelt delegeret retsakt fra Kommissionen begrænser Parlamentets kontrolbeføjelse, eftersom Parlamentet bliver tvunget til enten at acceptere eller at afvise hele den delegerede retsakt, hvilket ikke giver mulighed for at afgive en udtalelse om hver enkelt delegeret beføjelse.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del 1 – punkt 1 – afsnit 2 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/31/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 29 – stk. 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29a vedrørende ændring af bilagene.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29a med henblik på at tilpasse dette direktivs bilag til de tekniske og videnskabelige fremskridt.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Nødvendigt for at sikre sammenhæng med ordlyden i Kommissionens forslag COM(2016)0789, navnlig artikel 2, stk. 2.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del 1 – punkt 1 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/31/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 29 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del 1 – punkt 1 – afsnit 2 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/31/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 30</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) Artikel 30 udgår.

3) Artikel 30 affattes således:

 

"Artikel 30

 

Udvalgsprocedure

 

1. Kommissionen bistås af det udvalg for klimaændringer, der er nedsat ved artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013*. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011**.

 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011."

 

___________________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13).

 

** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Nødvendigt for at sikre sammenhæng med ordlyden i Kommissionens forslag COM(2016)0789, navnlig artikel 2, stk. 4.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del 2 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Eftersom valget af delegation af beføjelser fra forskriftsproceduren med kontrol til delegerede retsakter/gennemførelsesretsakter for så vidt angår beslutningen om indsatsfordeling ikke er ukontroversielt, og forpligtelserne i henhold til denne beslutning vil blive erstattet af en anden forordning for perioden 2021-2030, vil det være at foretrække, at beslutning nr. 406/2009/EF ikke inkluderes i dette omnibusforslag.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 2 – litra a</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 3 – litra a</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 3 – litra b</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 3</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende en ordning for tildeling af kvoter til producenter og importører.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende en ordning for tildeling af kvoter til producenter og importører.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 6</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 19 – stk. 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende supplerende foranstaltninger for tilsyn med kontrollerede stoffer eller nye stoffer og med produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af kontrollerede stoffer, når disse varer er under midlertidig opbevaring, toldoplag- eller frizoneproceduren eller transitforsendelse gennem Unionens toldområde og efterfølgende reeksport, ud fra en vurdering af den potentielle risiko for illegal handel ved sådanne bevægelser og under hensyntagen til sådanne foranstaltningers miljøfordele og samfundsøkonomiske virkninger.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende supplerende foranstaltninger for tilsyn med kontrollerede stoffer eller nye stoffer og med produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af kontrollerede stoffer, når disse varer er under midlertidig opbevaring, toldoplag- eller frizoneproceduren eller transitforsendelse gennem Unionens toldområde og efterfølgende reeksport, ud fra en vurdering af den potentielle risiko for illegal handel ved sådanne bevægelser og under hensyntagen til sådanne foranstaltningers miljøfordele og samfundsøkonomiske virkninger.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 7</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 20 – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende regler i overensstemmelse med de afgørelser, der træffes af parterne, for overgang til fri omsætning i Unionen af produkter og udstyr, som er importeret fra stater, der ikke er parter i protokollen, og som er fremstillet under anvendelse af kontrollerede stoffer, men som ikke indeholder stoffer, som entydigt kan identificeres som kontrollerede stoffer. Identifikationen af disse produkter og dette udstyr sker på grundlag af regelmæssig teknisk rådgivning af parterne.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler i overensstemmelse med de afgørelser, der træffes af parterne, for overgang til fri omsætning i Unionen af produkter og udstyr, som er importeret fra stater, der ikke er parter i protokollen, og som er fremstillet under anvendelse af kontrollerede stoffer, men som ikke indeholder stoffer, som entydigt kan identificeres som kontrollerede stoffer. Identifikationen af disse produkter og dette udstyr sker på grundlag af regelmæssig teknisk rådgivning af parterne.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 8 – litra b</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende en liste over produkter og udstyr, i overensstemmelse med de afgørelser, der træffes af parterne, for hvilke det anses for teknisk og økonomisk muligt at gennemføre genvinding af kontrollerede stoffer eller destruktion af produkter og udstyr uden forudgående genvinding af kontrollerede stoffer, og specificerer i relevante tilfælde, hvilken teknologi der skal anvendes.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende en liste over produkter og udstyr, i overensstemmelse med de afgørelser, der træffes af parterne, for hvilke det anses for teknisk og økonomisk muligt at gennemføre genvinding af kontrollerede stoffer eller destruktion af produkter og udstyr uden forudgående genvinding af kontrollerede stoffer, og specificerer i relevante tilfælde, hvilken teknologi der skal anvendes.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 8 – litra c</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 2 og 3</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen evaluerer de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet, og har beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende disse minimumskvalifikationskrav på baggrund af denne evaluering samt af teknisk og anden relevant information.

Kommissionen evaluerer de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet, og har beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende disse minimumskvalifikationskrav på baggrund af denne evaluering samt af teknisk og anden relevant information.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 9 – litra a – nr. i</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter krav til de minimumskvalifikationer, som det personale, der udfører de i stk. 2 omhandlede aktiviteter, skal være i besiddelse af. På baggrund af en evaluering af disse foranstaltninger truffet af medlemsstaterne samt af teknisk og anden relevant information tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende harmonisering af disse minimumskvalifikationskrav.

Medlemsstaterne fastsætter krav til de minimumskvalifikationer, som det personale, der udfører de i stk. 2 omhandlede aktiviteter, skal være i besiddelse af. På baggrund af en evaluering af disse foranstaltninger truffet af medlemsstaterne samt af teknisk og anden relevant information tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende harmonisering af disse minimumskvalifikationskrav.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 9 – litra b</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 23 – stk. 7</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"7. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende udarbejdelsen af en fortegnelse over teknologier eller fremgangsmåder, som virksomhederne skal benytte for at forebygge og minimere enhver udsivning og emission af kontrollerede stoffer."

"7. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at udarbejde en fortegnelse over teknologier eller fremgangsmåder, som virksomhederne skal benytte for at forebygge og minimere enhver udsivning og emission af kontrollerede stoffer."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 11</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 24 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 3 og 5, artikel 10, stk. 3 og 6, artikel 13, stk. 2, artikel 18, stk. 9, artikel 19, artikel 20, stk. 2, artikel 22, stk. 3, 4 og 5, artikel 23, stk. 4 og 7, artikel 24, stk. 2 og 3, artikel 26, stk. 3, og artikel 27, stk. 10, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 3 og 5, artikel 10, stk. 3 og 6, artikel 13, stk. 2, artikel 18, stk. 9, artikel 19, artikel 20, stk. 2, artikel 22, stk. 3, 4 og 5, artikel 23, stk. 4 og 7, artikel 24, stk. 2 og 3, artikel 26, stk. 3 og artikel 27, stk. 10, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 14</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 27 – stk. 10</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"10. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende ændringer af indberetningskravene i henhold til stk. 1-7 i denne artikel for at opfylde forpligtelserne i medfør af protokollen eller for at lette anvendelsen."

"10. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at ændre indberetningskravene i henhold til stk. 1-7 i denne artikel for at opfylde forpligtelserne i medfør af protokollen eller for at lette anvendelsen."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. ændring).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del II – punkt 4 – afsnit 2 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2002/58/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4 – stk. 5</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14b vedrørende omstændighederne, formerne og procedurerne for informations- og underretningskravene i stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel efter at have hørt Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse."

"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14b med henblik på at supplere denne forordning med hensyn til omstændighederne, formerne og procedurerne for informations- og underretningskravene i stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel efter at have hørt Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del II – punkt 4 – afsnit 2 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2002/58/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 14 b – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [fra datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del IV – punkt 8 – afsnit 2 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Direktiv 89/391/EØF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 17 b – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

 

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del IV – punkt 16 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 92/91/EØF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del IV – punkt 17 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 92/104/EØF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del IV – punkt 18 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 93/103/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 12 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del IV – nr. 21 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 1999/92/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del IV – punkt 22 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2000/54/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 19 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del IV – punkt 27 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/104/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del V – punkt 29 – afsnit 2 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/73/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 4</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende fastlæggelsen af retningslinjer for regionalt samarbejde i en solidarisk ånd."

"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer for regionalt samarbejde i en solidarisk ånd."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del V – punkt 29 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/73/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 – stk. 10</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"10. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende de nærmere procedureregler for anvendelsen af denne artikel."

"10. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge de nærmere procedureregler for anvendelsen af denne artikel."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del V – punkt 29 – afsnit 2 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/73/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 – stk. 3</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a for at sikre, at transmissionssystemejeren og lagersystemoperatøren fuldt og effektivt efterlever denne artikels stk. 2."

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer for at sikre, at transmissionssystemejeren og lagersystemoperatøren fuldt og effektivt efterlever denne artikels stk. 2."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del V – punkt 29 – afsnit 2 – nr. 4</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/73/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 36 – stk. 10</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"10. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende fastlæggelsen af retningslinjer for anvendelsen af betingelserne i denne artikels stk. 1 og for fastlæggelsen af proceduren for anvendelse af denne artikels stk. 3, 6, 8 og 9."

"10. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer for anvendelsen af betingelserne i denne artikels stk. 1 og for fastlæggelsen af proceduren for anvendelse af denne artikels stk. 3, 6, 8 og 9."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del V – punkt 29 – afsnit 2 – nr. 5</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/73/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 42 – stk. 5</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende omfanget af de regulerende myndigheders pligt til at samarbejde indbyrdes og med agenturet."

"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer for omfanget af de regulerende myndigheders pligt til at samarbejde indbyrdes og med agenturet."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del V – punkt 29 – afsnit 2 – nr. 6</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/73/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 43 – stk. 9</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"9. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende fastlæggelsen af retningslinjer med nærmere procedureregler, der skal følges af de regulerende myndigheder, agenturet og Kommissionen for så vidt angår de regulerende myndigheders afgørelsers overholdelse af de retningslinjer, der er omhandlet i denne artikel."

"9. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer med nærmere procedureregler, der skal følges af de regulerende myndigheder, agenturet og Kommissionen for så vidt angår de regulerende myndigheders afgørelsers overholdelse af de retningslinjer, der er omhandlet i denne artikel."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del V – punkt 29 – afsnit 2 – nr. 7</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/73/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 44 – stk. 4</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende fastlæggelsen af retningslinjer, der fastlægger metoder og ordninger for journalføring samt form og indhold for de data, der skal opbevares."

"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer, der fastlægger metoder og ordninger for journalføring samt form og indhold for de data, der skal opbevares."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del V – punkt 29 – afsnit 2 – nr. 8</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/73/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 50 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 4, artikel 11, stk. 10, artikel 15, stk. 3, artikel 36, stk. 10, artikel 42, stk. 5, artikel 43, stk. 9, og artikel 44, stk. 4, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 4, artikel 11, stk. 10, artikel 15, stk. 3, artikel 36, stk. 10, artikel 42, stk. 5, artikel 43, stk. 9, og artikel 44, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del V – punkt 30 – afsnit 2 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – stk. 5</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a vedrørende de nærmere procedureregler for anvendelsen af stk. 1 og 2."

"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer vedrørende de nærmere procedureregler for anvendelsen af stk. 1 og 2."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del V – punkt 30 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 11 – afsnit 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Når Kommissionen foreslår at vedtage netregler på eget initiativ, hører den agenturet, ENTSO for gas og alle relevante interessenter om udkastet til netregler i et tidsrum på mindst to måneder. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a vedrørende vedtagelsen af sådanne netregler."

"Når Kommissionen foreslår at vedtage netregler på eget initiativ, hører den agenturet, ENTSO for gas og alle relevante interessenter om udkastet til netregler i et tidsrum på mindst to måneder. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a med henblik på at supplere denne forordning ved at vedtage sådanne netregler."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del V – punkt 30 – afsnit 2 – nr. 4</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 12 – stk. 3</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Med henblik på at nå de i stk. 1 og 2 fastsatte mål tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a vedrørende fastlæggelsen af det geografiske område, som den enkelte regionale samarbejdsstruktur dækker, under hensyntagen til de eksisterende regionale samarbejdsstrukturer. Med henblik herpå hører Kommissionen agenturet og ENTSO for gas."

"Med henblik på at nå de i stk. 1 og 2 fastsatte mål tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge det geografiske område, som den enkelte regionale samarbejdsstruktur dækker, under hensyntagen til de eksisterende regionale samarbejdsstrukturer. Med henblik herpå hører Kommissionen agenturet og ENTSO for gas."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del V – punkt 30 – afsnit 2 – nr. 5</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a vedrørende fastsættelsen af retningslinjer om de forhold, der er anført i stk. 1, i denne artikel, og ændring af de i litra a), b) og c) omhandlede retningslinjer."

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge retningslinjer om de forhold, der er anført i stk. 1, i denne artikel, og ændre de i litra a), b) og c) omhandlede retningslinjer."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering og ændring).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del V – punkt 30 – afsnit 2 – nr. 6</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 27 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 5, artikel 6, stk. 11, artikel 7, stk. 3, artikel 12, stk. 3, og artikel 23, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 5, artikel 6, stk. 11, artikel 7, stk. 3, artikel 12, stk. 3, og artikel 23, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 32 – afsnit 2 – nr. 6</Article>

<DocAmend2>Direktiv 91/271/EØF </DocAmend2>

<Article2>Artikel 17 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 3, artikel 11, stk. 2, og artikel 12, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 3, artikel 11, stk. 2, og artikel 12, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 33 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 91/676/EØF </DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

 

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 35 – afsnit 2 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 96/59/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 2 – indledning</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10b:

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10b med henblik på at supplere dette direktiv med følgende mål for øje:

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 35 – afsnit 2 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Direktiv 96/59/EF </DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 b – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 36 – afsnit 4 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 98/83/EF </DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 37 – afsnit 3 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2000/53/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende mindstekrav til skrotningsattesten.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte mindstekrav til skrotningsattesten.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 37 – afsnit 3 – nr. 4</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2000/53/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende de nærmere regler, der er nødvendige for at kontrollere, at medlemsstaterne opfylder de mål, der er opstillet i første afsnit. Når Kommissionen udarbejder sådanne regler, tager den hensyn til alle relevante faktorer, bl.a. adgangen til data og spørgsmålet om eksport og import af udrangerede køretøjer."

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge de nærmere regler, der er nødvendige for at kontrollere, at medlemsstaterne opfylder de mål, der er opstillet i første afsnit. Når Kommissionen udarbejder sådanne regler, tager den hensyn til alle relevante faktorer, bl.a. adgangen til data og spørgsmålet om eksport og import af udrangerede køretøjer."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 37 – afsnit 3 – nr. 5</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2000/53/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende de i stk. 1 omhandlede standarder. Når Kommissionen udarbejder sådanne standarder, tager den hensyn til det igangværende arbejde på dette område i de relevante internationale fora og bidrager i givet fald til dette arbejde."

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge de i stk. 1 omhandlede standarder. Når Kommissionen udarbejder sådanne standarder, tager den hensyn til det igangværende arbejde på dette område i de relevante internationale fora og bidrager i givet fald til dette arbejde."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 37 – afsnit 3 – nr. 6</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2000/53/EF </DocAmend2>

<Article2>Artikel 9 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 6, artikel 7, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 6, artikel 7, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 38 – afsnit 3 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2000/60/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 – stk. 3</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20a vedrørende fastlæggelse af tekniske specifikationer og standardiserede metoder til analyse og kontrol af vandets tilstand."

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge tekniske specifikationer og standardiserede metoder til analyse og kontrol af vandets tilstand."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 38 – afsnit 3 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2000/60/EF </DocAmend2>

<Article2>Artikel 20 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 3, artikel 20, stk. 1, første afsnit, og bilag V, punkt 1.4.1, nr. ix), tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 3, artikel 20, stk. 1, første afsnit, og bilag V, punkt 1.4.1, nr. ix), tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 38 – afsnit 3 – nr. 5</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2000/60/EF </DocAmend2>

<Article2>Bilag V – punkt 1.4.1 – nr. ix</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"ix) Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20a vedrørende fastlæggelse af resultaterne af interkalibreringen og værdierne for klassifikationerne i medlemsstaternes overvågningssystemer i overensstemmelse med nr. i) -viii). De offentliggøres senest seks måneder efter afslutningen af interkalibreringen."

"ix) Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge resultaterne af interkalibreringen og værdierne for klassifikationerne i medlemsstaternes overvågningssystemer i overensstemmelse med nr. i) -viii). De offentliggøres senest seks måneder efter afslutningen af interkalibreringen."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 41 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2004/107/EF </DocAmend2>

<Article2>Artikel 5 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 15, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 42 – afsnit 3 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/7/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 – stk. 2 – litra a</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at specificere EN/ISO-standarden om mikrobiologiske metoders ligeværdighed med henblik på artikel 3, stk. 9

a) at supplere dette direktiv ved at specificere EN/ISO-standarden om mikrobiologiske metoders ligeværdighed med henblik på artikel 3, stk. 9

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 42 – afsnit 3 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/7/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 – stk. 2 – litra b</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at ændre bilag I, hvis det i lyset af den videnskabelige og tekniske udvikling er nødvendigt, for så vidt angår analysemetoder for de parametre, der er fastsat i nævnte bilag

b) (Vedrører ikke den danske tekst.)

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 42 – afsnit 3 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/7/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 – stk. 2 – litra c</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) at ændre bilag V, hvis det i lyset af den videnskabelige og tekniske udvikling er nødvendigt."

c) (Vedrører ikke den danske tekst.)

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 42 – afsnit 3 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/7/EF </DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 43 – afsnit 3 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/21/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22a, der er nødvendige for:

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22a med henblik på at supplere dette direktiv med følgende mål for øje:

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 43 – afsnit 3 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/21/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) udarbejdelsen af de tekniske krav i forbindelse med artikel 13, stk. 6, herunder de tekniske krav vedrørende definitionen af cyanid dissocierbart med svag syre og metoden til måling heraf

a) at udarbejde de tekniske krav i forbindelse med artikel 13, stk. 6, herunder de tekniske krav vedrørende definitionen af cyanid dissocierbart med svag syre og metoden til måling heraf

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 43 – afsnit 3 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/21/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) færdiggørelsen af de tekniske krav til specificering af affald i bilag II

b) at færdiggøre de tekniske krav til specificering af affald i bilag II

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 43 – afsnit 3 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/21/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) fortolkningen af definitionen i artikel 3, nr. 3)

c) at fortolke definitionen i artikel 3, nr. 3)

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 43 – afsnit 3 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/21/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) fastlæggelsen af kriterierne for klassificering af affaldsanlæg i bilag III

d) at fastlægge kriterierne for klassificering af affaldsanlæg i bilag III

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 43 – afsnit 3 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/21/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) fastlæggelsen af de harmoniserede prøveudtagningsstandarder og analysemetoder, som er nødvendige for den tekniske gennemførelse af direktivet.

e) at fastlægge de harmoniserede prøveudtagningsstandarder og analysemetoder, som er nødvendige for den tekniske gennemførelse af direktivet.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 43 – afsnit 3 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/21/EF </DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 22, stk. 2 og 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 22, stk. 2 og 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 44 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/118/EF </DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

 

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 46 – afsnit 3 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2007/2/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 7 – stk. 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a vedrørende tekniske ordninger for interoperabilitet og, hvor det er muligt, harmonisering af geodatasæt og -tjenester. Relevante brugerkrav, eksisterende initiativer og internationale standarder med henblik på harmonisering af geodatasæt, samt feasibility- og cost-benefit-hensyn tages i betragtning ved udformningen af disse ordninger."

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge tekniske ordninger for interoperabilitet og, hvor det er muligt, harmonisering af geodatasæt og -tjenester. Relevante brugerkrav, eksisterende initiativer og internationale standarder med henblik på harmonisering af geodatasæt, samt feasibility- og cost-benefit-hensyn tages i betragtning ved udformningen af disse ordninger."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 46 – afsnit 3 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2007/2/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 16 – indledning</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a vedrørende fastlæggelse af især følgende for at supplere dette kapitel:

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge især følgende:

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 46 – afsnit 3 – nr. 4</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2007/2/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 17 – stk. 8 – afsnit 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a vedrørende reglerne for disse vilkår. Disse regler skal fuldt ud overholde principper i stk. 1, 2 og 3 i denne artikel.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge reglerne for disse vilkår. Disse regler skal fuldt ud overholde principperne i stk. 1, 2 og 3 i denne artikel.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 46 – afsnit 3 – nr. 5</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2007/2/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 21 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 7, artikel 7, stk. 1, artikel 16 og artikel 17, stk. 8, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 7, artikel 7, stk. 1, artikel 16 og artikel 17, stk. 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 47 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2007/60/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 48 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/50/EF </DocAmend2>

<Article2>Artikel 28 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 28, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 28, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 49 – afsnit 2 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/56/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende fastsættelse senest den 15. juli 2010 af kriterier og metodiske standarder, der skal anvendes af medlemsstaterne, og på grundlag af bilag I og III, således at der sikres sammenhæng og det gøres muligt at foretage sammenligninger mellem havregioner eller subregioner med hensyn til, i hvilket omfang der er opnået en god miljøtilstand.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere dette direktiv ved senest den 15. juli 2010 at fastsætte kriterier og metodiske standarder, der skal anvendes af medlemsstaterne, og på grundlag af bilag I og III, således at der sikres sammenhæng og det gøres muligt at foretage sammenligninger mellem havregioner eller subregioner med hensyn til, i hvilket omfang der er opnået en god miljøtilstand.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 49 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/56/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 – stk. 4</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende specifikationer og standardmetoder for overvågning og vurdering, der tager hensyn til eksisterende forpligtelser og sikrer sammenlignelighed mellem overvågnings- og vurderingsresultater."

"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge specifikationer og standardmetoder for overvågning og vurdering, der tager hensyn til eksisterende forpligtelser og sikrer sammenlignelighed mellem overvågnings- og vurderingsresultater."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 49 – afsnit 2 – nr. 4</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/56/EF </DocAmend2>

<Article2>Artikel 24 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 4, og artikel 24, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 4, og artikel 24, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den .... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 52 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/147/EF</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 53 – afsnit 1</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at ajourføre forordning (EF) nr. 1221/2009 og indføre evalueringsprocedurer bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på ændring af bilagene til nævnte forordning og for at supplere dem med procedurer for den gensidige evaluering af de kompetente EMAS-organer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

For at ajourføre forordning (EF) nr. 1221/2009 og indføre evalueringsprocedurer bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på ændring af bilagene til nævnte forordning og for at supplere dem med procedurer for den gensidige evaluering af de kompetente EMAS-organer samt tilvejebringe sektorreferencedokumenter og retningslinjer vedrørende registrering af organisationer og harmoniseringsprocedurer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Er på linje med ændringsforslagene til andre artikler om tilpasning af foranstaltninger, der tidligere er indført under forskriftsproceduren med kontrol, til delegerede retsakter.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 53 – afsnit 2</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1221/2009 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser vedrørende harmoniseringen af visse procedurer og sektorreferencedokumenter. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

udgår

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Er på linje med ændringsforslagene til andre artikler om tilpasning af foranstaltninger, der tidligere er indført under forskriftsproceduren med kontrol, til delegerede retsakter.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 53 – afsnit 3 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et forslag til retningslinjer vedrørende de harmoniseringsprocedurer, der er godkendt af forummet af registreringsorganer, vedtages af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 49, stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge retningslinjer vedrørende de harmoniseringsprocedurer, der er godkendt af forummet af registreringsorganer.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Ændring for at tilpasse en foranstaltning, der tidligere er indført under forskriftsproceduren med kontrol, til delegerede retsakter.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 53 – afsnit 3 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 17 – stk. 3</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a vedrørende procedurer for den gensidige evaluering af EMAS-kompetente organer, herunder passende procedurer for appel af afgørelser, der træffes som følge af den gensidige evaluering."

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge procedurer for den gensidige evaluering af EMAS-kompetente organer, herunder passende procedurer for appel af afgørelser, der træffes som følge af den gensidige evaluering."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 53 – afsnit 3 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 30 – stk. 6 – afsnit 1 </Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager et forslag til retningslinjer vedrørende de harmoniseringsprocedurer, der er godkendt af forummet af akkrediterings- og licensudstedelsesorganer, ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 49, stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge retningslinjer vedrørende de harmoniseringsprocedurer, der er godkendt af forummet af akkrediterings- og licensudstedelsesorganer.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Ændring for at tilpasse en foranstaltning, der tidligere er indført under forskriftsproceduren med kontrol, til delegerede retsakter.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 53 – afsnit 3 – nr. 4</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 46 – stk. 6</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"6. Kommissionen vedtager de sektorreferencedokumenter, der er omhandlet i stk. 1, og den vejledning, der er omhandlet i stk. 4, ved hjælp af gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med den i artikel 49, stk. 2, omhandlede procedure."

"6. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på at supplere denne forordning ved at vedtage de sektorreferencedokumenter, der er omhandlet i stk. 1, og den vejledning, der er omhandlet i stk. 4."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Ændring for at tilpasse en foranstaltning, der tidligere er indført under forskriftsproceduren med kontrol, til delegerede retsakter.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 53 – afsnit 3 – nr. 6</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 48a</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Artikel 48a

"Artikel 48a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, stk. 3, og artikel 48, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16, stk. 4, artikel 17, stk. 3, artikel 30, stk. 6, artikel 46, stk. 6, og artikel 48, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 17, stk. 3, og artikel 48 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 16, stk. 4, artikel 17, stk. 3, artikel 30, stk. 6, artikel 46, stk. 6, og artikel 48 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 3, og artikel 48 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 16, stk. 4, artikel 17, stk. 3, artikel 30, stk. 6, artikel 46, stk. 6, og artikel 48 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

_______________

_______________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9) og ajourføring af henvisningerne på linje med tidligere ændringsforslag.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 54 – afsnit 4 – nr. 1 – litra b</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For specifikke kategorier af varer, der indeholder de i stk. 6 omhandlede stoffer, og kun i tilfælde hvor det ikke er teknisk muligt at erstatte dem som sådan eller via anvendelse af alternative materialer eller design, eller i tilfælde af produkter, der har en væsentlig højere generel miljøpræstation sammenlignet med andre varer af samme kategori, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a vedrørende undtagelser fra denne artikels stk. 6.

For specifikke kategorier af varer, der indeholder de i stk. 6 omhandlede stoffer, og kun i tilfælde hvor det ikke er teknisk muligt at erstatte dem som sådan eller via anvendelse af alternative materialer eller design, eller i tilfælde af produkter, der har en væsentlig højere generel miljøpræstation sammenlignet med andre varer af samme kategori, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge foranstaltninger vedrørende indrømmelse af undtagelser fra denne artikels stk. 6.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 54 – afsnit 4 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a vedrørende fastlæggelsen senest ni måneder efter høring af Miljømærkenævnet af foranstaltninger til fastsættelse af specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe. Sådanne foranstaltninger offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a med henblik på at supplere denne forordning ved senest ni måneder efter høring af Miljømærkenævnet at fastlægge foranstaltninger til fastsættelse af specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe. Sådanne foranstaltninger offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 54 – afsnit 4 – nr. 4</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 7, artikel 8, stk. 2, og artikel 15, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 7, artikel 8, stk. 2, og artikel 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 55 – afsnit 3 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Forordning (EØF) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 2 – stk. 6</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende ajourføring af Prodcom-listen og de faktisk indsamlede oplysninger om hver enkelt rubrik."

"6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at ajourføre Prodcom-listen og de faktisk indsamlede oplysninger om hver enkelt rubrik."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 55 – afsnit 3 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Forordning (EØF) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – stk. 5</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende de nærmere regler for anvendelsen af stk. 3 i denne artikel, herunder tilpasning til den tekniske udvikling."

"5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de nærmere regler for anvendelsen af stk. 3 i denne artikel, herunder tilpasning til den tekniske udvikling."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 55 – afsnit 3 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Forordning (EØF) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4 – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For bestemte rubrikker på Prodcom-listen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende fastsættelse af, at undersøgelsesperioden skal være en måned eller et kvartal.

For bestemte rubrikker på Prodcom-listen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte, at undersøgelsesperioden skal være en måned eller et kvartal.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 55 – afsnit 3 – nr. 4</Article>

<DocAmend2>Forordning (EØF) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5 – stk. 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1.  De nødvendige oplysninger indsamles af medlemsstaterne ved hjælp af spørgeskemaer, hvis indhold skal være i overensstemmelse med de ordninger, der fastsættes af Kommissionen. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende ændringer af disse ordninger."

"1.  De nødvendige oplysninger indsamles af medlemsstaterne ved hjælp af spørgeskemaer, hvis indhold skal være i overensstemmelse med de ordninger, der fastsættes af Kommissionen. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge ændringer af disse ordninger."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 55 – afsnit 3 – nr. 5</Article>

<DocAmend2>Forordning (EØF) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende fastsættelse af de nærmere regler, i henhold til hvilke medlemsstaterne skal bearbejde oplysningerne i de udfyldte spørgeskemaer, jf. artikel 5, stk. 1, eller oplysninger fra de andre kilder, jf. artikel 5, stk. 3."

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte de nærmere regler, i henhold til hvilke medlemsstaterne skal bearbejde oplysningerne i de udfyldte spørgeskemaer, jf. artikel 5, stk. 1, eller oplysninger fra de andre kilder, jf. artikel 5, stk. 3."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 55 – afsnit 3 – nr. 6</Article>

<DocAmend2>Forordning (EØF) nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 9 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 6, artikel 3, stk. 5, artikel 4, artikel 5, stk. 1, og artikel 6, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 6, artikel 3, stk. 5, artikel 4, artikel 5, stk. 1, og artikel 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 56 – afsnit 2 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Forordning (EØF) nr. 696/93</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 1</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a vedrørende ændring af navnlig de statistiske enheder vedrørende det produktive system, de anvendte kriterier og definitionerne i bilaget med henblik på at tilpasse dem til den økonomiske og tekniske udvikling.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a vedrørende ændring af de statistiske enheder vedrørende det produktive system, de anvendte kriterier og definitionerne i bilaget med henblik på at tilpasse dem til den økonomiske og tekniske udvikling.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 56 – afsnit 2 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Forordning (EØF) nr. 696/93</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 1 – nr. 4</Article>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- at supplere nævnte forordning med kriterierne for kvalitetsmåling

- at supplere nævnte forordning med kriterierne for kvalitetsmåling af variablerne

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af den indledende tekst (betragtning) til ændringsforslaget til artikel 10, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1165/98.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VI – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 2 – indledning</Article>

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) Artikel 4, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

2) Artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d), andet afsnit, affattes således:

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

I henhold til nylig retspraksis fra Domstolen er det tilrådeligt, at bemyndigelsen klart angiver, om beføjelsen skal supplere eller ændre retsakten. Dette er blevet angivet konsekvent i hele teksten.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4 – stk. 2 – første afsnit – litra d) – andet afsnit</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"De stikprøveprogrammer, som er nævnt i første afsnit, er nærmere beskrevet i bilagene. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende godkendelsen og anvendelsen deraf."

"De stikprøveprogrammer, som er nævnt i første afsnit, er nærmere beskrevet i bilagene. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved yderligere at specificere godkendelsen og anvendelsen deraf."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

I henhold til nylig retspraksis fra Domstolen er det tilrådeligt, at bemyndigelsen klart angiver, om beføjelsen skal supplere eller ændre retsakten. Dette er blevet angivet konsekvent i hele teksten.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 5</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende kriterierne for kvalitetsmålingen."

"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at specificere kriterierne for kvalitetsmålingen af variablerne."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Ændringsforslaget specificerer beføjelsen (til at supplere) og det præcise emne for den delegerede retsakt.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 4 a (nyt)</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 18 – stk. 3</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a) Artikel 18, stk. 3, udgår.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Stk. 3 er en proceduremæssig bestemmelse vedrørende forskriftsproceduren med kontrol, som nu er overflødig og dermed udgår.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 5</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 18 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, artikel 10, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9,bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d), andet afsnit, artikel 10, stk. 5, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9, bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

For at sikre retssikkerheden er det nødvendigt specifikt at angive alle bestemmelser, der giver delegerede beføjelser. Delegationen af beføjelser ændres fra ubestemt tid til en periode på fem år i overensstemmelse med den etablerede lovgivningspraksis inden for ECON-udvalgets ansvarsområde og med Parlamentets generelle holdning. Dette er angivet konsekvent i hele teksten.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 5</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 18 a – stk. 3</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, artikel 10, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9, bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d), andet afsnit, artikel 10, stk. 5, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9, bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

For at sikre retssikkerheden er det nødvendigt specifikt at angive alle bestemmelser, der giver delegerede beføjelser.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 5</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 18 a – stk. 6</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, artikel 10, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9,bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d), andet afsnit, artikel 10, stk. 5, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9, bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

For at sikre retssikkerheden er det nødvendigt specifikt at angive alle bestemmelser, der giver delegerede beføjelser. Kontrolperioden er fastsat til tre måneder, der kan forlænges én gang med yderligere tre måneder i overensstemmelse med den etablerede lovgivningspraksis inden for ECON-udvalgets ansvarsområde. Dette er angivet konsekvent i hele teksten.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 6 – nr. ii</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilag A – litra b – nr. 3</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende anvendelsen af andre observationsenheder."

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at give mulighed for at anvende andre observationsenheder."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og dens anvendelsesområde.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 6 – nr. iii</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilag A – litra c – nr. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2. Oplysningerne om produktionspriser på andre markeder end hjemmemarkedet (nr. 312) og importpriser (nr. 340) kan beregnes ved hjælp af enhedsværdier fra udenrigshandelsstatistikken eller andre kilder, hvis der ikke sker nogen væsentlig forringelse i datakvaliteten sammenlignet med specifikke prisdata. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende sikring af den nødvendige datakvalitet."

"2. Oplysningerne om produktionspriser på andre markeder end hjemmemarkedet (nr. 312) og importpriser (nr. 340) kan beregnes ved hjælp af enhedsværdier fra udenrigshandelsstatistikken eller andre kilder, hvis der ikke sker nogen væsentlig forringelse i datakvaliteten sammenlignet med specifikke prisdata. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte betingelserne for sikring af den nødvendige datakvalitet."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 6 – nr. vi</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilag A – litra d – nr. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2. Desuden indberettes produktionsvariablen (nr. 110) og variablen præsterede arbejdstimer (nr. 220) i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."

"2. Desuden indberettes produktionsvariablen (nr. 110) og variablen præsterede arbejdstimer (nr. 220) i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a til ændring af listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. ændring).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 6 – nr. vii</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilag A – litra f – nr. 8</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"8. For variablen importpriser (nr. 340) tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende fastlæggelse af de nærmere retningslinjer for iværksættelse af et europæisk stikprøveprogram som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d)."

"8. For variablen importpriser (nr. 340) tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de nærmere retningslinjer for iværksættelse af et europæisk stikprøveprogram som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d)."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 6 – nr. viii</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilag A – litra f – nr. 9</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"9. Variablerne vedrørende andre markeder end hjemmemarkedet (nr. 122 og 312) indberettes efter euroområde og ikke-euroområde. Denne sondring skal anvendes for den samlede industri defineret som hovedafdeling B til E i NACE rev. 2, industrihovedgrupperne, hovedafdelings- (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i NACE rev. 2. Oplysningerne om D og E i NACE rev. 2 er ikke nødvendig for variabel 122. Variablen importpriser (nr. 340) indberettes også efter euroområde og ikke-euroområde. Sondringen skal anvendes for den samlede industri defineret som hovedafdeling B til E i CPA, industrihovedgrupperne, hovedafdelings- (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i CPA. For sondringen mellem euroområde og ikke-euroområde tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende fastlæggelse af de nærmere retningslinjer for iværksættelse af det europæiske stikprøveprogram som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d). Det europæiske stikprøveprogram kan begrænse importprisvariablens dækningsområde til import af produkter fra lande uden for euroområdet. Medlemsstater, som ikke har indført euroen, skal ikke foretage nogen sondring mellem euroområde og ikke-euroområde for variablerne 122, 312 og 340."

"9. Variablerne vedrørende andre markeder end hjemmemarkedet (nr. 122 og 312) indberettes efter euroområde og ikke-euroområde. Denne sondring skal anvendes for den samlede industri defineret som hovedafdeling B til E i NACE rev. 2, industrihovedgrupperne, hovedafdelings- (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i NACE rev. 2. Oplysningerne om D og E i NACE rev. 2 er ikke nødvendig for variabel 122. Variablen importpriser (nr. 340) indberettes også efter euroområde og ikke-euroområde. Sondringen skal anvendes for den samlede industri defineret som hovedafdeling B til E i CPA, industrihovedgrupperne, hovedafdelings- (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i CPA. For sondringen mellem euroområde og ikke-euroområde tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de nærmere retningslinjer for iværksættelse af det europæiske stikprøveprogram som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d). Det europæiske stikprøveprogram kan begrænse importprisvariablens dækningsområde til import af produkter fra lande uden for euroområdet. Medlemsstater, som ikke har indført euroen, skal ikke foretage nogen sondring mellem euroområde og ikke-euroområde for variablerne 122, 312 og 340."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Termen ”euroområde” er den officielle betegnelse for gruppen af lande, der har indført euroen som deres fælles valuta. (Denne del af ændringsforslaget vedrører ikke den danske tekst). Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 7 – nr. i</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilag B – litra b – nr. 4</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende anvendelsen af andre observationsenheder."

"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at give mulighed for at anvende andre observationsenheder."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og dens anvendelsesområde.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 7 – nr. iv</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilag B – litra d – nr. 2 – afsnit 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."

Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a til ændring af listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. ændring).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. i</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilag C – litra b – nr. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende anvendelsen af andre observationsenheder."

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at give mulighed for at anvende andre observationsenheder."

(Henvisningen i informationsblokken til bilaget ("Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. i") svarer til "Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. i" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes forkert nummerering (Bilag I, del VII, punkt 57, afsnit 4, nr. 8 mangler) i Kommissionens forslag.)

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og dens anvendelsesområde.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. iii</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilag C – litra c – nr. 4</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) I litra c), nr. 4), udgår tredje afsnit.

iii) (Vedrører ikke den danske tekst.)

(Henvisningen i informationsblokken til bilaget ("Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. iii") svarer til "Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. iii" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes forkert nummerering (Bilag I, del VII, punkt 57, afsnit 4, nr. 8 mangler) i Kommissionens forslag.)

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

(Vedrører ikke den danske tekst.)

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. iv</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilag C – litra d – nr. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2. Desuden indberettes variablerne omsætning (nr. 120) og salgsmængde (nr. 123) i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."

"2. Desuden indberettes variablerne omsætning (nr. 120) og salgsmængde (nr. 123) i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a til ændring af listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."

(Henvisningen i informationsblokken til bilaget ("Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. iv") svarer til "Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. iv" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes forkert nummerering (Bilag I, del VII, punkt 57, afsnit 4, nr. 8 mangler) i Kommissionens forslag.)

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. ændring).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. v</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilag C – litra g – nr. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2. Variablerne omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/salgsmængde (nr. 330/123) indberettes inden for en måned på de niveauer, som er specificeret i dette bilags litra f), nr. 3). Medlemsstaterne kan vælge at indberette variablerne vedrørende omsætningen (nr. 120) og salgsdeflatoren/salgsmængden (nr. 330/123) efter fordelingen i det europæiske stikprøvesystem som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d). Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende retningslinjerne for fordelingen i det europæiske stikprøvesystem."

"2. Variablerne omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/salgsmængde (nr. 330/123) indberettes inden for en måned på de niveauer, som er specificeret i dette bilags litra f), nr. 3). Medlemsstaterne kan vælge at indberette variablerne vedrørende omsætningen (nr. 120) og salgsdeflatoren/salgsmængden (nr. 330/123) efter fordelingen i det europæiske stikprøvesystem som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d). Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte retningslinjerne for fordelingen i det europæiske stikprøvesystem."

(Henvisningen i informationsblokken til bilaget ("Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. v") svarer til "Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. v" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes forkert nummerering (Bilag I, del VII, punkt 57, afsnit 4, nr. 8 mangler) i Kommissionens forslag.)

 

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. i</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilag D – litra b – nr. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende anvendelsen af andre observationsenheder."

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at give mulighed for at anvende andre observationsenheder."

(Henvisningen i informationsblokken til bilaget ("Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. i") svarer til "Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 10 – nr. i" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes forkert nummerering (Bilag I, del VII, punkt 57, afsnit 4, nr. 8 mangler) i Kommissionens forslag.)

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og dens anvendelsesområde.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. iv</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilag D – litra d – nr. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2. Omsætningsvariablen (nr. 120) indberettes også i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage, kan ændres af Kommissionen."

"2. Omsætningsvariablen (nr. 120) indberettes også i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a til ændring af listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."

(Henvisningen til informationsblokken til bilaget ("Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. iv") svarer til "Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 10 – nr. iv" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes forkert nummerering (Bilag I, del VII, punkt 57, afsnit 4, nr. 8 mangler) i Kommissionens forslag.)

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 58 – afsnit 1</Article>

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at tilpasse forordning (EF) nr. 530/1999 for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at supplere nævnte forordning med definitionen og opdelingen af de oplysninger, der skal indberettes, og kriterierne for evaluering af kvaliteten. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

For at tilpasse forordning (EF) nr. 530/1999 for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at supplere nævnte forordning med definitionen og opdelingen af de oplysninger, der skal indberettes, og kriterierne for evaluering af statistikkernes kvalitet. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning til ændringsforslaget til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 530/1999.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 58 – afsnit 3 – nr. 1</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – stk. 3</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende definitionen og opdelingen af de oplysninger, der skal indberettes i henhold til denne artikels stk. 1 og 2." Disse delegerede retsakter vedtages for hver referenceperiode mindst ni måneder før referenceperiodens begyndelse."

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge definitionen og opdelingen af de oplysninger, der skal indberettes i henhold til denne artikels stk. 1 og 2. Disse delegerede retsakter vedtages for hver referenceperiode mindst ni måneder før referenceperiodens begyndelse."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 58 – afsnit 3 – nr. 3</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – stk. 3</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende kriterierne for evaluering af kvaliteten. Disse delegerede retsakter vedtages for hver referenceperiode mindst ni måneder før referenceperiodens begyndelse."

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning ved at angive kriterierne for evaluering af statistikkernes kvalitet. Disse delegerede retsakter vedtages for hver referenceperiode mindst ni måneder før referenceperiodens begyndelse."

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og dens anvendelsesområde.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 58 – afsnit 3 – nr. 4</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 a – stk. 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 3, og artikel 10, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 3, og artikel 10, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>

Tilpasning af delegationens varighed til den etablerede lovgivningspraksis inden for ECON-udvalgets ansvarsområde og til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Bilag I – del VII – punkt 58 – afsnit 3 – nr. 4</Article>

<DocAmend2>Forordning (EF) nr. 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 a – stk. 6</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 3, og artikel 10, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på