Procedūra : 2016/0400B(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0190/2019

Pateikti tekstai :

A8-0190/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0409

<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0190/2019</NoDocSe>
PDF 1490kWORD 497k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Teisės reikalų komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>József Szájer</Depute>

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ DĖL TEISINIO PAGRINDO
 Ekonomikos ir pinigų politikos KOMITETO POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos KOMITETO NUOMONĖ
 Transporto ir turizmo KOMITETO NUOMONĖ
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros KOMITETO NUOMONĖ
 PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS: APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS: PRAMONĖS, MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR ENERGETIKOS KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS: VIDAUS RINKOS IR VARTOTOJŲ APSAUGOS KOMITETO LAIŠKAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas

(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0799),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 33 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 64 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a punktą, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 172 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnį, 214 straipsnio 3 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0148/2019),

 atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a punktą, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 192 straipsnio 1 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį,

 atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 1 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

 atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 1 d. Regionų komiteto nuomonę [2],

 atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto laiškus,

 atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 7 d. Pirmininkų sueigos sprendimą leisti Teisės reikalų komitetui padalyti pirmiau nurodytą Komisijos pasiūlymą į dvi dalis ir juo remiantis parengti du atskirus teisėkūros pranešimus,

 atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0020/2018),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

 atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto poziciją pakeitimų forma bei Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones (A8-0190/2019),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 nurodomoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 33 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 64 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a ir b punktus, 172 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnį, 214 straipsnio 3 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a ir b punktus, 192 straipsnio 1 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį,

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Lisabonos sutartimi nustatytas skirtumas tarp Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos neesminės teisėkūros procedūra priimtų aktų nuostatos (deleguotuosius aktus), ir Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti aktus, kuriais užtikrinamos vienodos teisiškai privalomų Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygos (įgyvendinimo aktus);

(1) Lisabonos sutartimi padaryti esminiai teisinės sistemos, reglamentuojančios teisės aktų leidėjo Komisijai suteikiamus įgaliojimus, pakeitimai – nustatytas aiškus skirtumas tarp Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos neesminės teisėkūros procedūra priimtų aktų nuostatos (deleguotuosius aktus), ir Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti aktus, kuriais užtikrinamos vienodos teisiškai privalomų Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygos (įgyvendinimo aktus);

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) sujungiant ir išdėstant glaudžiai vienas su kitu nesusijusius įgaliojimus viename Komisijos deleguotajame akte, Parlamentui trukdoma naudotis teise tikrinti, nes jis yra priverstas tiesiog pritarti visam deleguotajam aktui arba jį atmesti, taigi, nelieka galimybių pareikšti nuomonės dėl kiekvieno įgaliojimo atskirai;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo I dalies 1 punkto 2 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2009/31/EB</DocAmend2>

<Article2>29 straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai.

Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami šios direktyvos priedai, siekiant prisitaikyti prie mokslo ir technikos pažangos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Būtina užtikrinti nuoseklumą su Komisijos pasiūlymo COM(2016)0789, visų pirma jo 2 straipsnio 2 dalies, formuluote.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo I dalies 1 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2009/31/EB</DocAmend2>

<Article2>29a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 29 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 29 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo I dalies 1 punkto 2 pastraipos 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2009/31/EB</DocAmend2>

<Article2>30 straipsnis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) 30 straipsnis išbraukiamas.

(3) 30 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„30 straipsnis

 

Komiteto procedūra

 

1. Komisijai padeda Klimato kaitos komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 525/2013* 26 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011**.

 

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.“

 

___________________

 

* 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 13).

 

**2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Būtina užtikrinti nuoseklumą su Komisijos pasiūlymo COM(2016)0789, visų pirma jo 2 straipsnio 4 dalies, formuluote.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo I dalies 2 punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Kadangi sprendimas suteikiant įgaliojimus pereiti nuo reguliavimo procedūros su tikrinimu (RPS) prie deleguotųjų ir (arba) įgyvendinimo aktų, atsižvelgiant į Sprendimą dėl pastangų pasidalijimo, yra vertinamas prieštaringai, ir kadangi įsipareigojimus pagal šį sprendimą 2021–2030 m. laikotarpiu pakeis kitas reglamentas, būtų tikslinga neįtraukti Sprendimo 406/2009/EB į šį „Omnibus“ pasiūlymą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl naudotino ženklinimo formos ir turinio.“

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos naudotino ženklinimo formos ir turinio taisyklės.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 2 punkto a papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl naudotino ženklinimo formos ir turinio.“;

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos naudotino ženklinimo formos ir turinio taisyklės.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 3 punkto a papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>10 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl naudotino ženklinimo formos ir turinio.

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos naudotino ženklinimo formos ir turinio taisyklės.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 3 punkto b papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>10 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kvotų paskirstymo gamintojams ir importuotojams mechanizmo.

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos kvotų paskirstymo gamintojams ir importuotojams mechanizmo taisyklės.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>19 straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kontroliuojamų arba naujų medžiagų ir produktų bei įrangos, kuriuose yra kontroliuojamų medžiagų ar kurių veikimas nuo jų priklauso ir kuriems įforminta laikino saugojimo, muitinio sandėliavimo ar laisvosios zonos procedūra arba kurie vežami tranzitu per Sąjungos muitų teritoriją ir vėliau reeksportuojami, papildomų stebėsenos priemonių, remiantis su tokiu prekių judėjimu susijusios galimos neteisėtos prekybos rizikos vertinimo rezultatais ir atsižvelgiant į tokių priemonių naudą aplinkai ir socialinį bei ekonominį poveikį.“

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl kontroliuojamų arba naujų medžiagų ir produktų bei įrangos, kuriuose yra kontroliuojamų medžiagų ar kurių veikimas nuo jų priklauso ir kuriems įforminta laikino saugojimo, muitinio sandėliavimo ar laisvosios zonos procedūra arba kurie vežami tranzitu per Sąjungos muitų teritoriją ir vėliau reeksportuojami, papildomų stebėsenos priemonių, remiantis su tokiu prekių judėjimu susijusios galimos neteisėtos prekybos rizikos vertinimo rezultatais ir atsižvelgiant į tokių priemonių naudą aplinkai ir socialinį bei ekonominį poveikį.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 7 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>20 straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, taikytinų į laisvą apyvartą Sąjungoje išleidžiant iš bet kurios valstybės, nesančios Protokolo šalimi, importuotus produktus bei įrangą, pagamintus naudojant kontroliuojamas medžiagas, tačiau kuriuose nėra medžiagų, kurios gali būti identifikuotos kaip kontroliuojamos medžiagos. Tokie produktai ir įranga identifikuojami remiantis Šalims periodiškai teikiamomis techninio pobūdžio rekomendacijomis.“

„2. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės, taikytinos į laisvą apyvartą Sąjungoje išleidžiant iš bet kurios valstybės, nesančios Protokolo šalimi, importuotus produktus bei įrangą, pagamintus naudojant kontroliuojamas medžiagas, tačiau kuriuose nėra medžiagų, kurios gali būti identifikuotos kaip kontroliuojamos medžiagos. Tokie produktai ir įranga identifikuojami remiantis Šalims periodiškai teikiamomis techninio pobūdžio rekomendacijomis.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 8 punkto b papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>22 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus dėl produktų ir įrangos, iš kurių kontroliuojamas medžiagas surinkti arba sunaikinti produktus ir įrangą prieš tai nesurinkus kontroliuojamų medžiagų laikoma techniškai ir ekonomiškai įmanoma, sąrašo, ir prireikus nurodyti taikytinas technologijas.

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl produktų ir įrangos, iš kurių kontroliuojamas medžiagas surinkti arba sunaikinti produktus ir įrangą prieš tai nesurinkus kontroliuojamų medžiagų laikoma techniškai ir ekonomiškai įmanoma, sąrašo, ir prireikus nurodomos taikytinos technologijos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 8 punkto c papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>22 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 pastraipos</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisija įvertina priemones, kurių ėmėsi valstybės narės, ir jai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į šio vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų.“

„Komisija įvertina priemones, kurių ėmėsi valstybės narės, ir jai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į šio vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 9 punkto a papunkčio i punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>23 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Valstybės narės nustato būtiniausius kvalifikacinius reikalavimus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą vykdantiems darbuotojams. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į tų priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų suderinimo.“

„Valstybės narės nustato būtiniausius kvalifikacinius reikalavimus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą vykdantiems darbuotojams. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į tų priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų suderinimo.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 9 punkto b papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>23 straipsnio 7 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„7. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais sudaromas technologijų ar būdų, kuriuos turėtų taikyti įmonės, siekdamos išvengti kontroliuojamų medžiagų nuotėkio bei išmetimo į aplinką ir jį kuo labiau sumažinti, sąrašas.“

„7. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas technologijų ar būdų, kuriuos turėtų taikyti įmonės, siekdamos išvengti kontroliuojamų medžiagų nuotėkio bei išmetimo į aplinką ir jį kuo labiau sumažinti, sąrašas.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 11 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>24a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 10 straipsnio 3 ir 6 dalyse, 13 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 9 dalyje, 19 straipsnyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, 23 straipsnio 4 ir 7 dalyse, 24 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 26 straipsnio 3 dalyje ir 27 straipsnio 10 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 10 straipsnio 3 ir 6 dalyse, 13 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 9 dalyje, 19 straipsnyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, 23 straipsnio 4 ir 7 dalyse, 24 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 26 straipsnio 3 dalyje ir 27 straipsnio 10 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 14 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>27 straipsnio 10 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„10. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Protokolą ar sudaryti palankesnes sąlygas juos įgyvendinti, iš dalies keičiami šio straipsnio 1–7 dalyse nustatyti ataskaitų teikimo reikalavimai.“

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo II dalies 4 punkto 2 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2002/58/EB</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 5 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„5. Komisijai pagal 14b straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), pagal Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnį įsteigta Asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis darbo grupe ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, priimti deleguotuosius aktus dėl šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų informavimo ir pranešimo reikalavimams taikomų aplinkybių, formos ir tvarkos.“

„5. Komisijai pagal 14b straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), pagal Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnį įsteigta Asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis darbo grupe ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis dėl šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų informavimo ir pranešimo reikalavimams taikomų aplinkybių, formos ir tvarkos.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo II dalies 4 punkto 2 pastraipos 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2002/58/EB</DocAmend2>

<Article2>14 b straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 4 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 4 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo IV dalies 8 punkto 2 pastraipos 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 89/391/EEB</DocAmend2>

<Article2>17 b straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 16a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 16a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo IV dalies 16 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 92/91/EEB</DocAmend2>

<Article2>11 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo IV dalies 17 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 92/104/EEB</DocAmend2>

<Article2>11 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo IV dalies 18 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 93/103/EB</DocAmend2>

<Article2>12 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo IV dalies 21 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 1999/92/EB</DocAmend2>

<Article2>10 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo IV dalies 22 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2000/54/EB</DocAmend2>

<Article2>19 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo IV dalies 27 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2009/104/EB</DocAmend2>

<Article2>11 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2009/73/EB</DocAmend2>

<Article2>6 straipsnio 4 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„4. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos solidaraus regioninio bendradarbiavimo gairės.“

„4. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos solidaraus regioninio bendradarbiavimo gairės.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2009/73/EB</DocAmend2>

<Article2>11 straipsnio 10 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„10. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriose išdėstoma išsami procedūra, kurios reikia laikytis taikant šį straipsnį.“

„10. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose išdėstoma išsami procedūra, kurios reikia laikytis taikant šį straipsnį.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2009/73/EB</DocAmend2>

<Article2>15 straipsnio 3 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad perdavimo sistemos savininkas ir laikymo sistemos operatorius visiškai ir veiksmingai laikytųsi šio straipsnio 2 dalies.“

„3. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad perdavimo sistemos savininkas ir laikymo sistemos operatorius visiškai ir veiksmingai laikytųsi šio straipsnio 2 dalies.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 4 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2009/73/EB</DocAmend2>

<Article2>36 straipsnio 10 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„10. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo gairės ir nustatoma šio straipsnio 3, 6, 8 ir 9 dalių taikymo tvarka.“

„10. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo gairės ir nustatoma šio straipsnio 3, 6, 8 ir 9 dalių taikymo tvarka.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 5 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2009/73/EB</DocAmend2>

<Article2>42 straipsnio 5 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„5. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kokiu mastu reguliavimo institucijos turi bendradarbiauti tarpusavyje ir su Agentūra.“

„5. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kokiu mastu reguliavimo institucijos turi bendradarbiauti tarpusavyje ir su Agentūra.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2009/73/EB</DocAmend2>

<Article2>43 straipsnio 9 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„9. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reguliavimo institucijos, Agentūra ir Komisija turi laikytis nustatydamos, ar reguliavimo institucijų priimti sprendimai atitinka šiame straipsnyje nurodytas gaires.“

„9. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reguliavimo institucijos, Agentūra ir Komisija turi laikytis nustatydamos, ar reguliavimo institucijų priimti sprendimai atitinka šiame straipsnyje nurodytas gaires.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 7 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2009/73/EB</DocAmend2>

<Article2>44 straipsnio 4 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„4. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriose nurodomi duomenų saugojimo metodai ir priemonės, taip pat saugomų duomenų forma ir turinys.“

„4. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose nurodomi duomenų saugojimo metodai ir priemonės, taip pat saugomų duomenų forma ir turinys.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 8 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2009/73/EB</DocAmend2>

<Article2>50 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 6 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 10 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 36 straipsnio 10 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje, 43 straipsnio 9 dalyje ir 44 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 6 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 10 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 36 straipsnio 10 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje, 43 straipsnio 9 dalyje ir 44 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>3 straipsnio 5 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„5. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reikia laikytis taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalis.“

„5. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reikia laikytis taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalis.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>6 straipsnio 11 dalies 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Jei Komisija siūlo priimti tinklo kodeksą savo iniciatyva, bent du mėnesius Komisija dėl tinklo kodekso projekto konsultuojasi su Agentūra, ENTSO-G ir visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinami tokie kodeksai.“

„Jei Komisija siūlo priimti tinklo kodeksą savo iniciatyva, bent du mėnesius Komisija dėl tinklo kodekso projekto konsultuojasi su Agentūra, ENTSO-G ir visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinami tokie kodeksai.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 4 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Siekiant įgyvendinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus tikslus, Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras, apibrėžiamas kiekvienos regioninio bendradarbiavimo struktūros geografinis veiklos regionas. Tuo tikslu Komisija konsultuojasi su Agentūra ir ENTSO-G.“

„Siekiant įgyvendinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus tikslus, Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras, šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis apibrėžiamas kiekvienos regioninio bendradarbiavimo struktūros geografinis veiklos regionas. Tuo tikslu Komisija konsultuojasi su Agentūra ir ENTSO-G.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 5 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės dėl šio straipsnio 1 dalyje išvardytų klausimų ir iš dalies keičiamos jos a, b ir c punktuose nurodytos gairės.“

„Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės dėl šio straipsnio 1 dalyje išvardytų klausimų, ir iš dalies keičiamos jos a, b ir c punktuose nurodytos gairės.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti ir iš dalies keisti reglamentą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 715/2009</DocAmend2>

<Article2>27a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 3 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 11 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje ir 23 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 3 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 11 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje ir 23 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 32 punkto 2 pastraipos 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 91/271/EEB </DocAmend2>

<Article2>17a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 33 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 91/676/EEB</DocAmend2>

<Article2>8a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 35 punkto 2 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 96/59/EB</DocAmend2>

<Article2>10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijai pagal 10b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

2.  Komisijai pagal 10b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis:

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 35 punkto 2 pastraipos 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 96/59/EB</DocAmend2>

<Article2>10 b straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 10 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 10 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 36 punkto 4 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 98/83/EB</DocAmend2>

<Article2>11a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 37 punkto 3 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2000/53/EB</DocAmend2>

<Article2>5 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl sunaikinimo pažymėjimui keliamų būtiniausių reikalavimų.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi sunaikinimo pažymėjimui keliami būtiniausi reikalavimai.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 37 punkto 3 pastraipos 4 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2000/53/EB</DocAmend2>

<Article2>7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių taisyklių, kurių reikia siekiant kontroliuoti, kaip valstybės narės laikosi tikslų, nustatytų pirmoje pastraipoje. Rengdama šias taisykles, Komisija atsižvelgia į visus reikiamus veiksnius, inter alia, į galimybę susipažinti su informacija ir į klausimą, susijusį su eksploatuoti netinkamų transporto priemonių eksportu ir importu.“

„Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos išsamios taisyklės, kurių reikia siekiant kontroliuoti, kaip valstybės narės laikosi tikslų, nustatytų pirmoje pastraipoje. Rengdama šias taisykles, Komisija atsižvelgia į visus reikiamus veiksnius, inter alia, į galimybę susipažinti su informacija ir į klausimą, susijusį su eksploatuoti netinkamų transporto priemonių eksportu ir importu.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 37 punkto 3 pastraipos 5 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2000/53/EB</DocAmend2>

<Article2>8 straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 1 dalyje nurodytų standartų. Rengdama šiuos standartus, Komisija atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių forumų darbą šioje srityje ir deramai prie jo prisideda.“

„2. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi 1 dalyje nurodyti standartai. Rengdama šiuos standartus, Komisija atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių forumų darbą šioje srityje ir deramai prie jo prisideda.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 37 punkto 3 pastraipos 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2000/53/EB</DocAmend2>

<Article2>9 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 4 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 6 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 4 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 6 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 38 punkto 3 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2000/60/EB</DocAmend2>

<Article2>8 straipsnio 3 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3. Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos techninės specifikacijos ir standartizuoti analizės ir vandens būklės stebėjimo metodai.“

„3. Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos techninės specifikacijos ir standartizuoti analizės ir vandens būklės stebėjimo metodai.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 38 punkto 3 pastraipos 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2000/60/EB</DocAmend2>

<Article2>20 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 8 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir V priedo 1.4.1 skirsnio ix punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 8 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir V priedo 1.4.1 skirsnio ix punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 38 punkto 3 pastraipos 5 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2000/60/EB</DocAmend2>

<Article2>V priedo 1.4.1 dalies ix punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„ix) Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodomi bendro kalibravimo rezultatai ir pagal i–viii punktus nustatomos valstybių narių monitoringo sistemos klasių vertės. Jie paskelbiami per šešis mėnesius nuo bendro kalibravimo užbaigimo.“

„ix) Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriose nurodomi bendro kalibravimo rezultatai ir pagal i–viii punktus nustatomos valstybių narių monitoringo sistemos klasių vertės. Jie paskelbiami per šešis mėnesius nuo bendro kalibravimo užbaigimo.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 41 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2004/107/EB</DocAmend2>

<Article2>5 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 4 straipsnio 15 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 4 straipsnio 15 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 42 punkto 3 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2006/7/EB</DocAmend2>

<Article2>15 straipsnio 2 dalies a punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) nurodomas konkretus EN/ISO standartas dėl mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo taikant 3 straipsnio 9 dalį;

a) ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nurodomas konkretus EN/ISO standartas dėl mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo taikant 3 straipsnio 9 dalį;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 42 punkto 3 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2006/7/EB</DocAmend2>

<Article2>15 straipsnio 2 dalies b punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) prireikus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamos I priedo nuostatos dėl tame priede išdėstytų parametrų tyrimų metodų;

b) prireikus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamas I priedas dėl tame priede išdėstytų parametrų tyrimų metodų;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama iš dalies keisti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 42 punkto 3 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2006/7/EB</DocAmend2>

<Article2>15 straipsnio 2 dalies c punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) prireikus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamas V priedas.“

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 42 punkto 3 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2006/7/EB</DocAmend2>

<Article2>15a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 15 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 15 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2006/21/EB</DocAmend2>

<Article2>22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijai pagal 22a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kurie reikalingi:

2.  Komisijai pagal 22a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma siekiant:

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2006/21/EB</DocAmend2>

<Article2>22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) techniniams reikalavimams, kurie reikalingi taikant 13 straipsnio 6 dalį, įskaitant techninius reikalavimus, susijusius su silpnąja rūgštimi skaidomo cianido apibrėžimu ir jo matavimo metodu, parengti;

a) parengti techninius reikalavimus, kurie reikalingi taikant 13 straipsnio 6 dalį, įskaitant techninius reikalavimus, susijusius su silpnąja rūgštimi skaidomo cianido apibrėžimu ir jo matavimo metodu;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2006/21/EB</DocAmend2>

<Article2>22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) II priede pateikto atliekų apibūdinimo techniniams reikalavimams galutinai nustatyti;

b) galutinai nustatyti II priede pateikto atliekų apibūdinimo techninius reikalavimus;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2006/21/EB</DocAmend2>

<Article2>22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) 3 straipsnio 3 punkte pateiktam apibrėžimui aiškinti;

c) pateikti 3 straipsnio 3 punkte pateikto apibrėžimo aiškinimą;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2006/21/EB</DocAmend2>

<Article2>22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) III priede pateiktiems atliekų įrenginių kategorijos nustatymo kriterijams apibrėžti;

d) apibrėžti III priede pateiktų atliekų įrenginių kategorijos nustatymo kriterijus;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2006/21/EB</DocAmend2>

<Article2>22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) mėginių ėmimo ir analizės metodų, būtinų šios direktyvos techniniam įgyvendinimui užtikrinti, visiems suderintiems standartams nustatyti.

e) nustatyti mėginių ėmimo ir analizės metodų, būtinų šios direktyvos techniniam įgyvendinimui užtikrinti, suderintus standartus.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2006/21/EB</DocAmend2>

<Article2>22 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 44 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2006/118/EB</DocAmend2>

<Article2>8 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 46 punkto 3 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2007/2/EB</DocAmend2>

<Article2>7 straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1.  Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų interoperabilumo techninės priemonės ir, kur tikslinga, erdvinių duomenų rinkinių suderinamumas. Rengiant tas priemones atsižvelgiama į atitinkamus naudotojų reikalavimus, esamas iniciatyvas ir tarptautinius standartus, skirtus erdvinių duomenų rinkinių suderinamumui užtikrinti, taip pat atsižvelgiama į pagrįstumo ir kaštų bei naudos veiksnius.“

„1.  Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų interoperabilumo techninės priemonės ir, kur tikslinga, erdvinių duomenų rinkinių suderinamumas. Rengiant tas priemones atsižvelgiama į atitinkamus naudotojų reikalavimus, esamas iniciatyvas ir tarptautinius standartus, skirtus erdvinių duomenų rinkinių suderinamumui užtikrinti, taip pat atsižvelgiama į pagrįstumo ir kaštų bei naudos veiksnius.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 46 punkto 3 pastraipos 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2007/2/EB</DocAmend2>

<Article2>16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, kuriose, siekiant papildyti šį skyrių, išdėstoma visų pirma:

Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis išdėstoma visų pirma:

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 46 punkto 3 pastraipos 4 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2007/2/EB</DocAmend2>

<Article2>17 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos tas sąlygas reglamentuojančios taisyklės. Tos taisyklės turi visapusiškai atitikti šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išdėstytus principus.

Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos tas sąlygas reglamentuojančios taisyklės. Tos taisyklės turi visapusiškai atitikti šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išdėstytus principus.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 46 punkto 3 pastraipos 5 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2007/2/EB</DocAmend2>

<Article2>21 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 4 straipsnio 7 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnyje ir 17 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 4 straipsnio 7 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnyje ir 17 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 47 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2007/60/EB</DocAmend2>

<Article2>11 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 48 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2008/50/EB</DocAmend2>

<Article2>28 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 28 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 28 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 49 punkto 2 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2008/56/EB</DocAmend2>

<Article2>9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis I ir III priedais, iki 2010 m. liepos 15 d. nustatomi kriterijai ir metodikos standartai, kuriuos turi taikyti valstybės narės, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir kad būtų galima palyginti, kokiu mastu skirtinguose jūrų regionuose ar paregioniuose pasiekta gera aplinkos būklė.

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis, remiantis I ir III priedais, iki 2010 m. liepos 15 d. nustatomi kriterijai ir metodikos standartai, kuriuos turi taikyti valstybės narės, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir kad būtų galima palyginti, kokiu mastu skirtinguose jūrų regionuose ar paregioniuose pasiekta gera aplinkos būklė.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 49 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2008/56/EB</DocAmend2>

<Article2>11 straipsnio 4 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„4. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos specifikacijos bei standartizuoti metodai, kuriuose atsižvelgiama į esamus įsipareigojimus ir kuriais užtikrinamas stebėsenos bei vertinimo rezultatų palyginamumas.“

„4. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos specifikacijos bei standartizuoti metodai, kuriuose atsižvelgiama į esamus įsipareigojimus ir kuriais užtikrinamas stebėsenos bei vertinimo rezultatų palyginamumas.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 49 punkto 2 pastraipos 4 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2008/56/EB</DocAmend2>

<Article2>24 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 9 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 9 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 52 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Direktyva 2009/147/EB</DocAmend2>

<Article2>15 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 53 punkto 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 ir nustatyti vertinimo procedūras, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai ir jis papildomas nuostatomis dėl EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarkos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 ir nustatyti vertinimo procedūras, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai ir jis papildomas nuostatomis dėl EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarkos, taip pat pateikiami konkretiems sektoriams skirti informaciniai dokumentai ir rekomendaciniai dokumentai, kuriuose nurodoma organizacijų registravimo tvarka ir derinimo procedūros. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Suderinama su straipsnių pakeitimais, kuriais nuostatos dėl priemonių, kurioms anksčiau buvo taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinamos su nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 53 punkto 2 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su tam tikrų procedūrų suderinimu ir konkretiems sektoriams skirtais informaciniais dokumentais. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Išbraukta.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Suderinama su straipsnių pakeitimais, kuriais nuostatos dėl priemonių, kurioms anksčiau buvo taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinamos su nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>16 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinami rekomendaciniai dokumentai, kuriuose nurodomos kompetentingų įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant rekomendacinius dokumentus, kuriuose nurodomos kompetentingų įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Pakeitimo tikslas – suderinti nuostatas dėl priemonės, kuriai anksčiau buvo taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, su nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>17 straipsnio 3 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3. Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarkos, įskaitant tinkamą sprendimų, priimtų atlikus tarpusavio vertinimą, apskundimo tvarką.“

„3. Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarką, įskaitant tinkamą sprendimų, priimtų atlikus tarpusavio vertinimą, apskundimo tvarką.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>30 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinami rekomendaciniai dokumentai, kuriuose nurodomos akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant rekomendacinius dokumentus, kuriuose nurodomos akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Pakeitimo tikslas – suderinti nuostatas dėl priemonės, kuriai anksčiau buvo taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, su nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 4 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>46 straipsnio 6 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„6. Laikydamasi 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinami 1 dalyje nurodyti konkretiems sektoriams skirti informaciniai dokumentai ir 4 dalyje nurodytas vadovas.“

„6. Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas patvirtinant 1 dalyje nurodytus konkretiems sektoriams skirtus informacinius dokumentus ir 4 dalyje nurodytą vadovą.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Pakeitimo tikslas – suderinti nuostatas dėl priemonės, kuriai anksčiau buvo taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, su nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>48 a straipsnis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„48a straipsnis

„48a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 17 straipsnio 3 dalyje ir 48 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 16 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 6 dalyje, 46 straipsnio 6 dalyje ir 48 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnio 3 dalyje ir 48 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 16 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 6 dalyje, 46 straipsnio 6 dalyje ir 48 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 17 straipsnio 3 dalį ir 48 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6. Pagal 16 straipsnio 4 dalį, 17 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 6 dalį, 46 straipsnio 6 dalį ir 48 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_______________

_______________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį), o nuorodos patikslinamos pagal ankstesnius pakeitimus.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 54 punkto 4 pastraipos 1 punkto b papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>6 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais leidžiama tam tikroms prekių, kurių sudėtyje yra 6 dalyje nurodytų medžiagų, kategorijoms taikyti nuo šio straipsnio 6 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas, tačiau tik tada, kai techniškai neįmanoma tų medžiagų pakeisti arba kai toks pakeitimas neįmanomas naudojant alternatyvias medžiagas ar konstrukcijas, arba kai bendras produktų aplinkosauginis veiksmingumas gerokai didesnis, palyginti su kitomis tos pačios kategorijos prekėmis.

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos priemonės, pagal kurias leidžiama tam tikroms prekių, kurių sudėtyje yra 6 dalyje nurodytų medžiagų, kategorijoms taikyti nuo šio straipsnio 6 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas, tačiau tik tada, kai techniškai neįmanoma tų medžiagų pakeisti arba kai toks pakeitimas neįmanomas naudojant alternatyvias medžiagas ar konstrukcijas, arba kai bendras produktų aplinkosauginis veiksmingumas gerokai didesnis, palyginti su kitomis tos pačios kategorijos prekėmis.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 54 punkto 4 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ne vėliau negu per devynis mėnesius nuo konsultacijų su ESEŽV, patvirtinamos priemonės, kuriomis kiekvienai produktų grupei nustatomi konkretūs ES ekologinio ženklo kriterijai. Šios priemonės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis ne vėliau negu per devynis mėnesius nuo konsultacijų su ESEŽV patvirtinamos priemonės, kuriomis kiekvienai produktų grupei nustatomi konkretūs ES ekologinio ženklo kriterijai. Šios priemonės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VI dalies 54 punkto 4 pastraipos 4 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 66/2010</DocAmend2>

<Article2>15 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 6 straipsnio 7 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 6 straipsnio 7 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>2 straipsnio 6 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„6. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais atnaujinamas Prodcom sąrašas ir kiekvienai antraštei faktiškai renkama informacija.“

„6. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis atnaujinamas Prodcom sąrašas ir kiekvienai antraštei faktiškai renkama informacija.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>3 straipsnio 5 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„5. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių šio straipsnio 3 dalies taikymo taisyklių, įskaitant derinimo su technikos pažanga taisykles.“

„5. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos išsamios šio straipsnio 3 dalies taikymo taisyklės, įskaitant derinimo su technikos pažanga taisykles.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma, kad turi būti atlikti kai kurių PRODCOM sąrašo antraščių mėnesio ar ketvirčio tyrimai.

Tačiau Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma, kad turi būti atlikti kai kurių Prodcom sąrašo antraščių mėnesio ar ketvirčio tyrimai.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 4 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>5 straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1. Reikiamą informaciją valstybės narės renka naudodamos klausimyną, kurio turinys atitinka Komisijos nustatytas priemones. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tų priemonių.“

„1. Reikiamą informaciją valstybės narės renka naudodamos klausimyną, kurio turinys atitinka Komisijos nustatytas priemones. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis apibrėžiamos tos priemonės.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 5 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>6 straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių taisyklių, kurių laikydamosi valstybės narės apdoroja užpildytus 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimynus ar 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą kitų šaltinių informaciją.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos išsamios taisyklės, kurių laikydamosi valstybės narės apdoroja užpildytus 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimynus ar 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą kitų šaltinių informaciją.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91</DocAmend2>

<Article2>9 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 2 straipsnio 6 dalyje, 3 straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 2 straipsnio 6 dalyje, 3 straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 56 punkto 2 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EEB) Nr. 696/93</DocAmend2>

<Article2>6 straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma visų pirma priede pateiktų gamybos sistemos statistinių vienetų, naudojamų kriterijų ir apibrėžčių pakeitimų, siekiant juos suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga.

Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priede pateikti gamybos sistemos statistiniai vienetai, naudojami kriterijai ir apibrėžtys, siekiant juos suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 56 punkto 2 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EEB) Nr. 696/93</DocAmend2>

<Article2>6 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 1 pastraipos 4 įtrauka</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl kokybės vertinimo kriterijų;

 tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl rodiklių kokybės vertinimo kriterijų;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įžanginės (konstatuojamosios dalies) teksto suderinimas su siūlomu Reglamento (EB) Nr. 1165/98 10 straipsnio 5 dalies pakeitimu.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 2 punkto įžanginė dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2) 4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

2) 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antra pastraipa pakeičiama taip:

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Remiantis naujausia Teisingumo Teismo praktika, patariama, kad nustatant įgaliojimus būtų aiškiai nurodyta, ar suteikiami įgaliojimai papildyti ar iš dalies pakeisti teisės aktą. Šis pakeitimas nuosekliai daromas visame tekste.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 2 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punkto 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytų schemų detalizavimas yra toks, kaip nurodyta prieduose. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl jų patvirtinimo ir taikymo.

Pirmoje pastraipoje nurodytų schemų detalizavimas yra toks, kaip nurodyta prieduose. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos išsamesnės jų patvirtinimo ir taikymo sąlygos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Remiantis naujausia Teisingumo Teismo praktika, patariama, kad nustatant įgaliojimus būtų aiškiai nurodyta, ar suteikiami įgaliojimai papildyti ar iš dalies pakeisti teisės aktą. Šis pakeitimas nuosekliai daromas visame tekste.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>10 straipsnio 5 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„5. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kokybės vertinimo kriterijų.“

„5. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant rodiklių kokybės vertinimo kriterijus.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Šiame pakeitime nurodomi įgaliojimai (papildyti reglamentą) ir tikslus deleguotojo akto dalykas.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 4 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>18 straipsnio 3 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a) 18 straipsnio 3 dalis išbraukiama;

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

3 dalis yra procedūrinė nuostata dėl reguliavimo procedūros su tikrinimu, kuri dabar yra nereikalinga, todėl išbraukiama.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 5 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antroje pastraipoje, 10 straipsnio 5 dalyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina konkrečiai nurodyti visas nuostatas, kuriomis suteikiami deleguotieji įgaliojimai. Įgaliojimų delegavimo trukmė pakeičiama iš neribotos į penkerių metų, laikantis nusistovėjusios praktikos, susijusios su ECON komiteto atsakomybės srities teisės aktais, ir bendro Parlamento požiūrio. Šis pakeitimas nuosekliai daromas visame tekste.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 5 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio 3 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antroje pastraipoje, 10 straipsnio 5 dalyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina konkrečiai nurodyti visas nuostatas, kuriomis suteikiami deleguotieji įgaliojimai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 5 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio 6 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Pagal 3 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnį, A priedo a punktą, b punkto 3 dalį, c punkto 2 ir 10 dalis, d punkto 2 dalį ir f punkto 8 ir 9 dalis, B priedo b punkto 4 dalį ir d punkto 2 dalį, C priedo b punkto 2 dalį, d punkto 2 dalį ir g punkto 2 dalį ir D priedo b punkto 2 dalį ir d punkto 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6. Pagal 3 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antrą pastraipą, 10 straipsnio 5 dalį, A priedo a punktą, b punkto 3 dalį, c punkto 2 ir 10 dalis, d punkto 2 dalį ir f punkto 8 ir 9 dalis, B priedo b punkto 4 dalį ir d punkto 2 dalį, C priedo b punkto 2 dalį, d punkto 2 dalį ir g punkto 2 dalį ir D priedo b punkto 2 dalį ir d punkto 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina konkrečiai nurodyti visas nuostatas, kuriomis suteikiami deleguotieji įgaliojimai. Nustatomas trijų mėnesių tikrinimo laikotarpis, kurį galima vieną kartą pratęsti dar trims mėnesiams, laikantis nusistovėjusios praktikos, susijusios su ECON komiteto atsakomybės srities teisės aktais. Šis pakeitimas nuosekliai daromas visame tekste.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto ii papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>A priedo b punkto 3 papunktis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo.“

„3. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (įgaliojama papildyti teisės aktą) ir jų apimama sritis.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto iii papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>A priedo c punkto 2 papunktis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2. Informacija apie produkcijos, parduotos užsienio rinkoje, kainas (Nr. 312) ir importo kainas (Nr. 340) gali būti rengiama panaudojant iš užsienio prekybos ar kitų šaltinių kilusių produktų vieneto vertes tik tuo atveju, jei žymiai nepablogėja kokybė, palyginti su konkrečia informacija apie kainas. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl būtinos duomenų kokybės užtikrinimo sąlygų.“

„2. Informacija apie produkcijos, parduotos užsienio rinkoje, kainas (Nr. 312) ir importo kainas (Nr. 340) gali būti rengiama panaudojant iš užsienio prekybos ar kitų šaltinių kilusių produktų vieneto vertes tik tuo atveju, jei žymiai nepablogėja kokybė, palyginti su konkrečia informacija apie kainas. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant būtinos duomenų kokybės užtikrinimo sąlygas.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto vi papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>A priedo d punkto 2 papunktis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2. Be to, produkcijos rodiklis (Nr. 110) ir dirbtų valandų rodiklis (Nr. 220) turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.“

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto vii papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>A priedo f punkto 8 papunktis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„8. Importo kainų rodiklio (Nr. 340) atveju Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos.“

„8. Importo kainų rodiklio (Nr. 340) atveju Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto viii papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>A priedo f punkto 9 papunktis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„9. Užsienio rinkos rodikliai (Nr. 122 ir 312) turi būti perduodami pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai NACE 2 red. B–E sekcijomis, PPG ir NACE 2 red. sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. 122 rodiklio atveju nereikalaujama informacijos apie NACE 2 red. D ir E sekcijas. Be to, importo kainų rodiklis (Nr. 340) turi būti perduodamas pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai CPA B–E sekcijomis, PPG, CPA sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. Skirstant į euro zonos ir ne euro zonos šalis, Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos. Europinėje atrankų schemoje gali būti nustatoma, kad importo kainų rodiklis taikomas tik produktams, importuojamiems iš ne euro zonos šalių. Toms valstybėms narėms, kurios neįsivedė euro, 122, 312 ir 340 rodiklių nereikia perduoti pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis.“

„9. Užsienio rinkos rodikliai (Nr. 122 ir 312) turi būti perduodami pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai NACE 2 red. B–E sekcijomis, PPG ir NACE 2 red. sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. 122 rodiklio atveju nereikalaujama informacijos apie NACE 2 red. D ir E sekcijas. Be to, importo kainų rodiklis (Nr. 340) turi būti perduodamas pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai CPA B–E sekcijomis, PPG, CPA sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. Skirstant į euro zonos ir ne euro zonos šalis, Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos. Europinėje atrankų schemoje gali būti nustatoma, kad importo kainų rodiklis taikomas tik produktams, importuojamiems iš ne euro zonos šalių. Toms valstybėms narėms, kurios neįsivedė euro, 122, 312 ir 340 rodiklių nereikia perduoti pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Terminas „euro zona“ yra oficialus šalių, kurios įsivedė eurą kaip savo bendrą valiutą, grupei pavadinti skirtas terminas (šis pakeitimas taikomas tekstui anglų k.). Paaiškinami įgaliojimai (įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 7 punkto i papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>B priedo b punkto 4 papunktis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„4. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo.“

„4. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (įgaliojama papildyti teisės aktą) ir jų apimama sritis.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 7 punkto iv papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>B priedo d punkto 2 papunkčio 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto i papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>C priedo b punkto 2 papunktis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo.“

„2. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“

(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto i papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto i papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (įgaliojama papildyti teisės aktą) ir jų apimama sritis.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto iii papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>C priedo c punkto 4 papunktis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) c punkto 4 dalies paskutinė pastraipa išbraukiama;

iii) c punkto 4 dalies trečia pastraipa išbraukiama;

(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto iii papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto iii papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Formuluotė suderinama su Sąjungos teisės aktų projektų rengimo standartais.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto iv papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>C priedo d punkto 2 papunktis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2. Apyvartos rodiklis (Nr. 120) ir pardavimų apimties rodiklis (Nr. 123) taip pat turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.“

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto iv papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto iv papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto v papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>C priedo g punkto 2 papunktis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2. Apyvartos (Nr. 120) ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties (Nr. 330 / 123) rodikliai perduodami per vieną mėnesį šio priedo f punkto 3 dalyje nurodytu detalizavimo lygiu. Valstybės narės gali nuspręsti prisidėti teikiant apyvartos ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties rodiklius Nr. 120 ir 330 / 123 pagal europinės atrankos schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, paskyrimus. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl europinės atrankos schemos paskyrimų.“

„2. Apyvartos (Nr. 120) ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties (Nr. 330 / 123) rodikliai perduodami per vieną mėnesį šio priedo f punkto 3 dalyje nurodytu detalizavimo lygiu. Valstybės narės gali nuspręsti prisidėti teikiant apyvartos ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties rodiklius Nr. 120 ir 330 / 123 pagal europinės atrankos schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, paskyrimus. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant europinės atrankos schemos paskyrimus.“

(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto v papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto v papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto i papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>D priedo b punkto 2 papunktis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo.“

„2. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“

(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto i papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 10 punkto i papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (įgaliojama papildyti teisės aktą) ir jų apimama sritis.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto iv papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 1165/98</DocAmend2>

<Article2>D priedo d punkto 2 papunktis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2. Apyvartos rodiklis (Nr. 120) taip pat turi būti perduodamas išlygintas pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.“

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto iv papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 10 punkto iv papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 58 punkto 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 530/1999 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir kokybės vertinimo kriterijų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 530/1999 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir statistikos kokybės vertinimo kriterijų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Suderinama su siūlomu Reglamento (EB) Nr. 530/1999 10 straipsnio 3 dalies pakeitimu.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 58 punkto 3 pastraipos 1 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 530/1999</DocAmend2>

<Article2>6 straipsnio 3 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir kokybės vertinimo kriterijų. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio deleguotieji aktai priimami likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“

„3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir kokybės vertinimo kriterijai. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio deleguotieji aktai priimami likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (įgaliojama papildyti teisės aktą).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 58 punkto 3 pastraipos 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 530/1999</DocAmend2>

<Article2>10 straipsnio 3 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kokybės vertinimo kriterijų. Tie deleguotieji aktai priimami kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“

„3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi statistikos kokybės vertinimo kriterijai. Tie deleguotieji aktai priimami kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Paaiškinami įgaliojimai (įgaliojama papildyti teisės aktą) ir jų apimama sritis.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 58 punkto 3 pastraipos 4 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 530/1999</DocAmend2>

<Article2>10 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 6 straipsnio 3 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2. 6 straipsnio 3 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įgaliojimų trukmė suderinama, laikantis nusistovėjusios praktikos, susijusios su ECON komiteto atsakomybės srities teisės aktais, ir bendro Parlamento požiūrio (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>I priedo VII dalies 58 punkto 3 pastraipos 4 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 530/1999</DocAmend2>

<Article2>10 a straipsnio 6 dalis</Article2>