Förfarande : 2016/0400B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0190/2019

Ingivna texter :

A8-0190/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0409

<Date>{09/04/2019}9.4.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0190/2019</NoDocSe>
PDF 1238kWORD 505k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Utskottet för rättsliga frågor</Commission>

Föredragande: <Depute>József Szájer</Depute>

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN
 STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG från utskottet för ekonomi och valutafrågor
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 YTTRANDE från utskottet för transport och turism
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR INDUSTRIFRÅGOR, FORSKNING OCH ENERGI
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR DEN INRE MARKNADEN OCH KONSUMENTSKYDD
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0799),

 med beaktande av artiklarna 294.2, 33, 43.2, 53.1, 62, 64.2, 91, 100.2, 114, 153.2 b, 168.4 a, 168.4 b, 172, 192.1, 207, 214.3 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0148/2019),

 med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

 med beaktande av artiklarna 294.3 43.2, 53.1, 62, 91, 100.2, 114, 153.2 b, 168.4 a, 168.4 b, 192.1 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 1 juni 2017[1],

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 1 december 2017[2],

 med beaktande av skrivelserna från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,

 med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 7 mars 2019 om att ge utskottet för rättsliga frågor tillstånd att dela upp kommissionens förslag och att utarbeta två separata lagstiftningsbetänkanden på grundval av detta,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0020/2018),

 med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena och ståndpunkterna i form av ändringsförslag från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för transport och turism samt utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0190/2019).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Beaktandeled 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 33, 43.2, 53.1, 62, 64.2, 91, 100.2, 114, 153.2 b, 168.4 a, 168.4 b, 172, 192.1, 207, 214.3 och 338.1,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 43.2, 53.1, 62, 91, 100.2, 114, 153.2 b, 168.4 a, 168.4 b, 192.1 och 338.1,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Genom Lissabonfördraget infördes en åtskillnad mellan å ena sidan befogenheter som delegeras till kommissionen så att den kan anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt (delegerade akter), och å andra sidan befogenheter som tilldelas kommissionen så att den kan anta akter för att säkra enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter (genomförandeakter).

(1) Lissabonfördraget har väsentligen ändrat de rättsliga ramarna för de befogenheter som lagstiftaren tilldelar kommissionen genom att det infördes en tydlig åtskillnad mellan å ena sidan befogenheter som delegeras till kommissionen så att den kan anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt (delegerade akter), och å andra sidan befogenheter som tilldelas kommissionen så att den kan anta akter för att säkra enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter (genomförandeakter).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 8a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Genom att bunta ihop och lägga fram befogenheter som inte har någon nära koppling till varandra i en enda delegerad akt från kommissionen hindras parlamentet från att utöva sin granskningsrätt, eftersom det tvingas att helt enkelt godta eller avvisa hela den delegerade akten, vilket inte lämnar något utrymme för att yttra sig enskilt över varje befogenhet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del I – punkt 1 – stycke 2 – led 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/31/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 29 – punkt 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a med avseende på ändring av bilagorna.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a med avseende på ändring av bilagorna till detta direktiv i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Det är nödvändigt att säkerställa konsekvens med ordalydelsen i kommissionens förslag (COM(2016)0789), särskilt artikel 2.2.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del I – punkt 1 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/31/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 29a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 29 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 29 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del I – punkt 1 – stycke 2 – led 3</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/31/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 30</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Artikel 30 ska utgå.

3. Artikel 30 ska ersättas med följande:

 

”Artikel 30

 

Kommittéförfarande

 

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté för klimatförändringar som inrättats genom artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013*. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011**.

 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.”

 

___________________

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 13).

 

** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Det är nödvändigt att säkerställa konsekvens med ordalydelsen i kommissionens förslag (COM(2016)0789), särskilt artikel 2.4.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del I – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Med tanke på att valet av delegering av befogenhet från det föreskrivande förfarandet med kontroll (RPS) till delegerade akter/genomförandeakter när det gäller ansvarsfördelningsbeslutet inte är okontroversiellt, och med tanke på att de skyldigheter som följer av beslutet kommer att ersättas med en ny förordning för perioden 2021–2030, skulle det vara bättre att inte inkludera 406/2009/EG i detta samlingsförslag.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 1</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 2 – led a</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 3 – led a</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 3 – led b</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – punkt 6 – stycke 3</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på en mekanism för tilldelning av kvoter till tillverkare och importörer.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på en mekanism för tilldelning av kvoter till tillverkare och importörer.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 6</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 19 – stycke 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ytterligare åtgärder för övervakning av kontrollerade ämnen eller nya ämnen, och av produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av kontrollerade ämnen, som omfattas av förfarandet för tillfällig lagring, tullager eller frizoner eller som befinner sig i transit genom unionens tullområde och som därefter återexporteras, på grundval av en utvärdering av de potentiella riskerna för illegal handel i samband med sådana rörelser och med beaktande av de miljömässiga fördelarna med och socioekonomiska följderna av sådana åtgärder.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på ytterligare åtgärder för övervakning av kontrollerade ämnen eller nya ämnen, och av produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av kontrollerade ämnen, som omfattas av förfarandet för tillfällig lagring, tullager eller frizoner eller som befinner sig i transit genom unionens tullområde och som därefter återexporteras, på grundval av en utvärdering av de potentiella riskerna för illegal handel i samband med sådana rörelser och med beaktande av de miljömässiga fördelarna med och socioekonomiska följderna av sådana åtgärder.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 7</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 20 – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på reglerna, i enlighet med de beslut som fattats av parterna, för övergång till fri omsättning i unionen av produkter och utrustning som importeras från stater som inte är parter i protokollet och som framställts med hjälp av kontrollerade ämnen men inte innehåller ämnen som entydigt kan identifieras som kontrollerade ämnen. Identifieringen av sådana produkter och sådan utrustning ska överensstämma med den återkommande tekniska rådgivningen till parterna.”

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa reglerna, i enlighet med de beslut som fattats av parterna, för övergång till fri omsättning i unionen av produkter och utrustning som importeras från stater som inte är parter i protokollet och som framställts med hjälp av kontrollerade ämnen men inte innehåller ämnen som entydigt kan identifieras som kontrollerade ämnen. Identifieringen av sådana produkter och sådan utrustning ska överensstämma med den återkommande tekniska rådgivningen till parterna.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 8 – led b</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – punkt 4 – stycke 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på en förteckning över produkter och utrustning, i enlighet med de beslut som fattats av parterna, för vilka återvinning av kontrollerade ämnen eller destruktion av produkter och utrustning utan föregående återvinning av kontrollerade ämnen ska betraktas som tekniskt och ekonomiskt genomförbar, i förekommande fall med angivande av vilken teknik som ska tillämpas.

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på en förteckning över produkter och utrustning, i enlighet med de beslut som fattats av parterna, för vilka återvinning av kontrollerade ämnen eller destruktion av produkter och utrustning utan föregående återvinning av kontrollerade ämnen ska betraktas som tekniskt och ekonomiskt genomförbar, i förekommande fall med angivande av vilken teknik som ska tillämpas.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 8 – led c</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – punkt 5 – styckena 2 och 3</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska utvärdera de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna och ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på dessa minimikrav på kvalifikationer, på grundval av denna utvärdering samt av teknisk och annan relevant information.”

”Kommissionen ska utvärdera de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna och ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på dessa minimikrav på kvalifikationer, på grundval av denna utvärdering samt av teknisk och annan relevant information.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 9 – led a – led i</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa vilka kvalifikationer den berörda personal som utför den verksamhet som avses i punkt 2 minst måste ha. På grundval av en utvärdering av dessa åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna, samt av teknisk och annan relevant information, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på harmoniseringen av dessa minimikrav på kvalifikationer.”

Medlemsstaterna ska fastställa vilka kvalifikationer den berörda personal som utför den verksamhet som avses i punkt 2 minst måste ha. På grundval av en utvärdering av dessa åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna, samt av teknisk och annan relevant information, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på harmoniseringen av dessa minimikrav på kvalifikationer.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 9 – led b</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 23 – punkt 7</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på upprättandet av en förteckning över den teknik eller praxis som ska användas av företag för att förhindra och minimera eventuella läckage och utsläpp av kontrollerade ämnen.”

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att upprätta en förteckning över den teknik eller praxis som ska användas av företag för att förhindra och minimera eventuella läckage och utsläpp av kontrollerade ämnen.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 11</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 24a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.2, 8.3, 8.5, 10.3, 10.6, 13.2, 18.9, 19, 20.2, 22.3, 22.4, 22.5, 23.4, 23.7, 24.2, 24.3, 26.3 och 27.10 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.2, 8.3, 8.5, 10.3, 10.6, 13.2, 18.9, 19, 20.2, 22.3, 22.4, 22.5, 23.4, 23.7, 24.2, 24.3, 26.3 och 27.10 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del I – punkt 3 – stycke 3 – led 14</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1005/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 27 – punkt 10</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”10. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ändringar av de rapporteringskrav som anges i punkterna 1–7 i denna artikel för att uppfylla förpliktelserna enligt protokollet eller för att underlätta deras tillämpning.”

”10. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att ändra de rapporteringskrav som anges i punkterna 1–7 i denna artikel för att uppfylla förpliktelserna enligt protokollet eller för att underlätta deras tillämpning.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. ändring).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del II – punkt 4 – stycke 2 – led 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2002/58/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4 – punkt 5</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14b med avseende på omständigheter, format och förfaranden som kan tillämpas på de informations- och anmälningskrav som avses i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel, efter samråd med Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, som inrättats genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG, och Europeiska datatillsynsmannen.”

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14b för att komplettera detta direktiv med avseende på omständigheter, format och förfaranden som kan tillämpas på de informations- och anmälningskrav som avses i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel, efter samråd med Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, som inrättats genom artikel29 i direktiv 95/46/EG, och Europeiska datatillsynsmannen.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del II – punkt 4 – stycke 2 – led 3</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2002/58/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 14b – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.5 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del IV – punkt 8 – stycke 2 – led 3</Article>

<DocAmend2>Direktiv 89/391/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 17b – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16a ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del IV – punkt 16 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 92/91/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del IV – punkt 17 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 92/104/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del IV – punkt 18 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 93/103/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 12a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del IV – punkt 21 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 1999/92/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del IV – punkt 22 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2000/54/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 19a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del IV – punkt 27 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/104/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del V – punkt 29 – stycke 2 – led 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/73/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – punkt 4</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer för regionalt samarbete i en solidarisk anda.”

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer för regionalt samarbete i en solidarisk anda.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del V – punkt 29 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/73/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 – punkt 10</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”10. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer där detaljer anges för förfarandet vid tillämpningen av denna artikel.”

”10. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer där detaljer anges för förfarandet vid tillämpningen av denna artikel.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del V – punkt 29 – stycke 2 – led 3</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/73/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 – punkt 3</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer i syfte att säkerställa att överföringssystemets ägare och den systemansvarige för lagringssystemet i alla avseenden uppfyller punkt 2 i denna artikel.”

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer i syfte att säkerställa att överföringssystemets ägare och den systemansvarige för lagringssystemet i alla avseenden uppfyller punkt 2 i denna artikel.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del V – punkt 29 – stycke 2 – led 4</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/73/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 36 – punkt 10</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”10. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer för tillämpningen av de villkor som avses i punkt 1 i denna artikel och fastställa det förfarande som ska följas vid tillämpningen av punkterna 3, 6, 8 och 9 i denna artikel.”

”10. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer för tillämpningen av de villkor som avses i punkt 1 i denna artikel och fastställa det förfarande som ska följas vid tillämpningen av punkterna 3, 6, 8 och 9 i denna artikel.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del V – punkt 29 – stycke 2 – led 5</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/73/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 42 – punkt 5</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer om i vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna är skyldiga att samarbeta med varandra och med byrån.”

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer om i vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna är skyldiga att samarbeta med varandra och med byrån.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del V – punkt 29 – stycke 2 – led 6</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/73/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 43 – punkt 9</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”9. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer för det förfarande som ska följas av tillsynsmyndigheterna, byrån och kommissionen när det gäller hur de beslut som fattas av tillsynsmyndigheter stämmer överens med de riktlinjer som avses i denna artikel.”

”9. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer för det förfarande som ska följas av tillsynsmyndigheterna, byrån och kommissionen när det gäller hur de beslut som fattas av tillsynsmyndigheter stämmer överens med de riktlinjer som avses i denna artikel.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del V – punkt 29 – stycke 2 – led 7</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/73/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 44 – punkt 4</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer som fastställer metoder och villkor för bevarande av information liksom form och innehåll när det gäller de uppgifter som ska bevaras.”

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer som fastställer metoder och villkor för bevarande av information liksom form och innehåll när det gäller de uppgifter som ska bevaras.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del V – punkt 29 – stycke 2 – led 8</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/73/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 50a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.4, 11.10, 15.3, 36.10, 42.5, 43.9 och 44.4 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.4, 11.10, 15.3, 36.10, 42.5, 43.9 och 44.4 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del V – punkt 30 – stycke 2 – led 1</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – punkt 5</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på fastställande av riktlinjer som beskriver förfarandet för tillämpningen av punkterna 1 och 2 i denna artikel.”

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att komplettera denna förordning genom att fastställa riktlinjer som beskriver förfarandet för tillämpningen av punkterna 1 och 2 i denna artikel.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del V – punkt 30 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – punkt 11 – stycke 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Om kommissionen på eget initiativ föreslår att en nätföreskrift ska antas, ska den under en period som inte understiger två månader samråda med byrån, Entso för gas och alla berörda intressenter om ett utkast till nätföreskrift. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på antagande av sådana nätföreskrifter.”

”Om kommissionen på eget initiativ föreslår att en nätföreskrift ska antas, ska den under en period som inte understiger två månader samråda med byrån, Entso för gas och alla berörda intressenter om ett utkast till nätföreskrift. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att komplettera denna förordning genom att anta sådana nätföreskrifter.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del V – punkt 30 – stycke 2 – led 4</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”I syfte att uppnå målen i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på fastställande av de regionala samarbetsstrukturernas geografiska utsträckning, med beaktande av befintliga regionala samarbetsstrukturer. I detta syfte ska kommissionen samråda med byrån och Entso för gas.

”I syfte att uppnå målen i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att komplettera denna förordning genom att fastställa de regionala samarbetsstrukturernas geografiska utsträckning, med beaktande av befintliga regionala samarbetsstrukturer. I detta syfte ska kommissionen samråda med byrån och Entso för gas.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del V – punkt 30 – stycke 2 – led 5</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på fastställande av riktlinjer för de områden som behandlas i punkt 1 i denna artikel och ändra de riktlinjer som avses i punkt 1 a, b och c.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att komplettera denna förordning genom att fastställa riktlinjer för de områden som behandlas i punkt 1 i denna artikel och att ändra de riktlinjer som avses i punkt 1 a, b och c.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering och ändring).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del V – punkt 30 – stycke 2 – led 6</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 715/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 27a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.5, 6.11, 7.3, 12.3 och 23.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.5, 6.11, 7.3, 12.3 och 23.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 32 – stycke 2 – led 6</Article>

<DocAmend2>Direktiv 91/271/EG </DocAmend2>

<Article2>Artikel 27a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 4.3, 5.3, 11.2 och 12.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 4.3, 5.3, 11.2 och 12.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 33 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 91/676/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 8a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del V – punkt 35 – stycke 2 – led 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 96/59/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – punkt 2 – inledningen</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10b med avseende på

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10b för att komplettera detta direktiv för följande syften:

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 35 – stycke 2 – led 3</Article>

<DocAmend2>Direktiv 96/59/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10b – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 36 – stycke 4 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 98/83/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 37 – stycke 3 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2000/53/EG </DocAmend2>

<Article2>Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på minimikrav för skrotningsintyg.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa minimikrav för skrotningsintyg.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 37 – stycke 3 – led 4</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2000/53/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på de närmare föreskrifter som krävs för att kontrollera att medlemsstaterna uppfyller de mål som fastställs i det första stycket. När sådana föreskrifter utarbetas ska kommissionen beakta alla relevanta faktorer, bland annat tillgängligheten av uppgifter samt export och import av uttjänta fordon.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa de närmare föreskrifter som krävs för att kontrollera att medlemsstaterna uppfyller de mål som fastställs i det första stycket. När sådana föreskrifter utarbetas ska kommissionen beakta alla relevanta faktorer, bland annat tillgängligheten av uppgifter samt export och import av uttjänta fordon.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 37 – stycke 3 – led 5</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2000/53/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på de standarder som avses i punkt 1. När sådana standarder utarbetas ska kommissionen beakta det arbete inom detta område som pågår i relevanta internationella forum och i förekommande fall medverka i detta arbete.”

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa de standarder som avses i punkt 1. När sådana standarder utarbetas ska kommissionen beakta det arbete inom detta område som pågår i relevanta internationella forum och i förekommande fall medverka i detta arbete.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 37 – stycke 3 – led 6</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2000/53/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 9a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2 b, 5.5, 6.6, 7.2 och 8.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2 b, 5.5, 6.6, 7.2 och 8.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 38 – stycke 3 – led 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2000/60/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 – punkt 3</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a med avseende på tekniska specifikationer och standardmetoder för analys och övervakning av vattenstatusen.”

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa tekniska specifikationer och standardmetoder för analys och övervakning av vattenstatusen.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 38 – stycke 3 – led 3</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2000/60/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 20a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.3, artikel 20.1 första stycket och punkt 1.4.1 led ix i bilaga V, ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.3, artikel 20.1 första stycket och punkt 1.4.1 led ix i bilaga V ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 38 – stycke 3 – led 5</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2000/60/EG</DocAmend2>

<Article2>Bilaga V – punkt 1.4.1 – led ix</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”ix) Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a med avseende på fastställande av resultaten av interkalibreringen och värdena för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem i enlighet med leden i-viii. De ska offentliggöras inom sex månader efter det att interkalibreringen har slutförts.”

”ix) Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa resultaten av interkalibreringen och värdena för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem i enlighet med leden i–viii. De ska offentliggöras inom sex månader efter det att interkalibreringen har slutförts.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 41 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2004/107/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.15 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.15 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 42 – stycke 3 – led 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/7/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 – punkt 2 – led a</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) specificering av EN/ISO-standarden för mikrobiologiska metoders likvärdighet vid tillämpningen av artikel 3.9,

a) att komplettera detta direktiv genom specificering av EN/ISO-standarden för mikrobiologiska metoders likvärdighet vid tillämpningen av artikel 3.9,

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 42 – stycke 3 – led 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/7/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 – punkt 2 – led b</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) ändring av bilaga I, när den vetenskapliga och tekniska utvecklingen så kräver, när det gäller analysmetoderna för de parametrar som fastställs i den bilagan,

b) att ändra bilaga I, när den vetenskapliga och tekniska utvecklingen så kräver, när det gäller analysmetoderna för de parametrar som fastställs i den bilagan,

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. ändring).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 42 – stycke 3 – led 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/7/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15 – punkt 2 – led c</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) ändring av bilaga V, när den vetenskapliga och tekniska utvecklingen så kräver.”

c) att ändra bilaga V, när den vetenskapliga och tekniska utvecklingen så kräver.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. ändring).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 42 – stycke 3 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/7/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 43 – stycke 3 – led 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/21/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22a med avseende på

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22a för att komplettera detta direktiv för följande syften:

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 43 – stycke 3 – led 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/21/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – led a</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) utveckling av tekniska krav för tillämpningen av artikel 13.6, bland annat tekniska krav avseende definitionen av svagt syralöslig cyanid och metoder för att mäta denna,

a) att utveckla tekniska krav för tillämpningen av artikel 13.6, bland annat tekniska krav avseende definitionen av svagt syralöslig cyanid och metoder för att mäta denna,

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 43 – stycke 3 – led 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/21/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – led b</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) komplettering av de tekniska kraven för karakterisering av avfall i bilaga II,

b) att komplettera de tekniska kraven för karakterisering av avfall i bilaga II,

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 43 – stycke 3 – led 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/21/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – led c</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) tolkningen av definitionen i artikel 3.3,

c) att tillhandahålla en tolkning av definitionen i artikel 3.3,

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 43 – stycke 3 – led 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/21/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – led d</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) fastställande av kriterier för klassificering av avfallsanläggningar i enlighet med bilaga III,

d) att fastställa kriterier för klassificering av avfallsanläggningar i enlighet med bilaga III,

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 43 – stycke 3 – led 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/21/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – led e</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) fastställande av de harmoniserade standarder för provtagning och analysmetoder som behövs för det tekniska genomförandet av detta direktiv.

e) att fastställa de harmoniserade standarder för provtagning och analysmetoder som behövs för det tekniska genomförandet av detta direktiv.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 43 – stycke 3 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/21/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 22a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 22.2 och 22.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 22.2 och 22.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 44 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2006/118/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 8a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 46 – stycke 3 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2007/2/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 7 – punkt 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på fastställande av tekniska arrangemang för interoperabilitet och, när så är möjligt, harmonisering av rumsliga datamängder och datatjänster. Relevanta användarkrav, befintliga initiativ och internationella standarder för att harmonisera rumsliga datamängder samt överväganden avseende genomförbarhet och kostnad-nytta ska beaktas vid utformningen av dessa arrangemang.

”1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa tekniska arrangemang för interoperabilitet och, när så är möjligt, harmonisering av rumsliga datamängder och datatjänster. Relevanta användarkrav, befintliga initiativ och internationella standarder för att harmonisera rumsliga datamängder samt överväganden avseende genomförbarhet och kostnad-nytta ska beaktas vid utformningen av dessa arrangemang.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 46 – stycke 3 – led 3</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2007/2/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 16 – stycke 1 – inledningen</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på regler som kompletterar detta kapitel genom att bland annat fastställa

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a för att komplettera detta direktiv genom att bland annat fastställa

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 46 – stycke 3 – led 4</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2007/2/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 17 – punkt 8 – stycke 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på regler för dessa villkor. Dessa regler ska till fullo följa principerna i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa regler för dessa villkor. Dessa regler ska till fullo följa principerna i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 46 – stycke 3 – led 5</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2007/2/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 21a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.7, 7.1, 16 och 17.8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.7, 7.1, 16 och 17.8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 47 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2007/60/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 48 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/50/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 28a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 28.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 28.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 49 – stycke 2 – led 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/56/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på fastställande, senast den 15 juli 2010, av kriterier och metodstandarder som ska användas av medlemsstaterna, på grundval av bilagorna I och III på ett sådant sätt att enhetlighet säkerställs och jämförelse möjliggörs mellan marina regioner och delregioner av i vilken grad god miljöstatus har uppnåtts.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera detta direktiv genom att, senast den 15 juli 2010, fastställa kriterier och metodstandarder som ska användas av medlemsstaterna, på grundval av bilagorna I och III på ett sådant sätt att enhetlighet säkerställs och jämförelse möjliggörs mellan marina regioner och delregioner av i vilken grad god miljöstatus har uppnåtts.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 49 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/56/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 11 – punkt 4</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på fastställande av specifikationer och standardmetoder för övervakning och bedömning som tar hänsyn till befintliga åtaganden och säkerställer att resultaten från övervakning och bedömning blir jämförbara.”

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa specifikationer och standardmetoder för övervakning och bedömning som tar hänsyn till befintliga åtaganden och säkerställer att resultaten från övervakning och bedömning blir jämförbara.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 49 – stycke 2 – led 4</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/56/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 24a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 9.3, 11.4 och 24.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 9.3, 11.4 och 24.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

 

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 52 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2009/147/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 53 – stycke 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 1221/2009 och fastställa förfaranden för utvärdering, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna till den förordningen och komplettera den med förfaranden för inbördes utvärdering av de behöriga organen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 1221/2009 och fastställa förfaranden för utvärdering bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna till den förordningen och komplettering av den med förfaranden för inbördes utvärdering av de behöriga organen samt tillhandahållande av sektorspecifika referensdokument och vägledning om registrering av organisationer och om harmoniseringsförfaranden. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

I linje med ändringarna av de artiklar som anpassar åtgärder som tidigare lades fram enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll till delegerade akter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 53 – stycke 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 1221/2009, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende harmonisering av vissa förfaranden och i relation till sektorsspecifika referensdokument. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

utgår

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

I linje med ändringarna av de artiklar som anpassar åtgärder som tidigare lades fram enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll till delegerade akter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 53 – stycke 3 – led 1</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Riktlinjer om harmoniseringsförfaranden som godkänts av forumet av behöriga organ ska antas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 49.2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att komplettera denna förordning genom att fastställa vägledning om de harmoniseringsförfaranden som godkänts av forumet av behöriga organ.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Ändringsförslaget syftar till att anpassa en åtgärd som tidigare lades fram enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll till delegerade akter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 53 – stycke 3 – led 2</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 17 – punkt 3</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a med avseende på förfaranden för den inbördes utvärderingen av de behöriga organen för Emas, inklusive lämpliga rutiner för överklagande av beslut som fattas till följd av den inbördes utvärderingen.”

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att komplettera denna förordning genom att fastställa förfaranden för den inbördes utvärderingen av de behöriga organen för Emas, inklusive lämpliga rutiner för överklagande av beslut som fattas till följd av den inbördes utvärderingen.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 53 – stycke 3 – led 3</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 30 – punkt 6 – stycke 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska genom genomförandeakter anta riktlinjer om harmoniseringsförfaranden som godkänts av ackrediterings- och licensieringsorganens forum. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 49.2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att komplettera denna förordning genom att fastställa vägledning om de harmoniseringsförfaranden som godkänts av ackrediterings- och licensieringsorganens forum.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Ändringsförslaget syftar till att anpassa en åtgärd som tidigare lades fram enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll till delegerade akter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 53 – stycke 3 – led 4</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 46 – punkt 6</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”6. Kommissionen ska anta de sektorspecifika referensdokument som avses i punkt 1 och den handledning som avses i punkt 4 genom genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 49.2.”

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att komplettera denna förordning genom att anta de sektorspecifika referensdokument som avses i punkt 1 och den handledning som avses i punkt 4.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Ändringsförslaget syftar till att anpassa en åtgärd som tidigare lades fram enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll till delegerade akter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 53 – stycke 3 – led 6</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1221/2009</DocAmend2>

<Article2>Artikel 48a</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 48a

”Artikel 48a

Utövande av delegeringen

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 17.3 och 48 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 16.4, 17.3, 30.6, 46.6 och 48 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 17.3 och 48 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 16.4, 17.3, 30.6, 46.6 och 48 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning *.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 17.3 och 48 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 16.4, 17.3, 30.6, 46.6 och 48 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________

_______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9) samt uppdatering av hänvisningarna i linje med föregående ändringsförslag.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 54 – stycke 4 – led 1 – led b</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på beviljande av undantag från punkt 6 i denna artikel för vissa kategorier av varor som innehåller ämnen som avses i punkt 6, och endast om det inte är tekniskt möjligt att ersätta dem som sådana, använda alternativa material eller utformningar, eller för produkter som har en betydligt högre total miljöprestanda jämfört med andra varor i samma kategori.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a för att komplettera denna förordning genom att fastställa åtgärder för beviljande av undantag från punkt 6 i denna artikel för vissa kategorier av varor som innehåller ämnen som avses i punkt 6, och endast om det inte är tekniskt möjligt att ersätta dem som sådana, använda alternativa material eller utformningar, eller för produkter som har en betydligt högre total miljöprestanda jämfört med andra varor i samma kategori.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 54 – stycke 4 – led 2</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på fastställande, senast nio månader efter det att EUEB har hörts, av åtgärder för att fastställa specifika kriterier för EU-miljömärkning för varje produktgrupp. Dessa åtgärder ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a för att komplettera denna förordning genom att, senast nio månader efter det att EUEB har hörts, fastställa åtgärder för att fastställa specifika kriterier för EU-miljömärkning för varje produktgrupp. Dessa åtgärder ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VI – punkt 54 – stycke 4 – led 4</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 66/2010</DocAmend2>

<Article2>Artikel 15a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.7, 8.2 och 15 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.7, 8.2 och 15 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 55 – stycke 3 – led 1</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 2 – punkt 6</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på uppdatering av Prodcom-förteckningen och de uppgifter som faktiskt ska samlas in om varje rubrik.”

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att uppdatera Prodcom-förteckningen och de uppgifter som faktiskt ska samlas in om varje rubrik.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 55 – stycke 3 – led 2</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – punkt 5</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på närmare regler för tillämpningen av punkt 3 i denna artikel, däribland för anpassning till den tekniska utvecklingen.”

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att anta närmare regler för tillämpningen av punkt 3 i denna artikel, däribland för anpassning till den tekniska utvecklingen.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 55 – stycke 3 – led 3</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4 – stycke 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska dock ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på beslut om att månadsundersökningar eller kvartalsundersökningar ska göras för vissa rubriker i Prodcom-förteckningen.”

”Kommissionen ska dock ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att se till att månadsundersökningar eller kvartalsundersökningar ska göras för vissa rubriker i Prodcom-förteckningen.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 55 – stycke 3 – led 4</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5 – punkt 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. De behövliga uppgifterna ska insamlas av medlemsstaterna med hjälp av frågeformulär vilkas innehåll ska följa de regler som fastställs av kommissionen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på dessa regler.”

”1. De behövliga uppgifterna ska insamlas av medlemsstaterna med hjälp av frågeformulär vilkas innehåll ska följa de regler som fastställs av kommissionen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att definiera dessa regler.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 55 – stycke 3 – led 5</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – punkt 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på närmare regler för hur medlemsstaterna ska bearbeta de ifyllda frågeformulär som avses i artikel 5.1 eller de uppgifter ur andra källor som avses i artikel 5.3.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa närmare regler för hur medlemsstaterna ska bearbeta de ifyllda frågeformulär som avses i artikel 5.1 eller de uppgifter ur andra källor som avses i artikel 5.3.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 55 – stycke 3 – led 6</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 3924/91</DocAmend2>

<Article2>Artikel 9a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.6, 3.5, 4, 5.1 och 6 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.6, 3.5, 4, 5.1 och 6 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 56 – stycke 2 – led 1</Article>

<DocAmend2>Förordning (EEG) nr 696/93</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – punkt 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på ändring av i synnerhet de statistiska enheterna i produktionssystemet, de kriterier som används och de definitioner som anges i bilagan för att anpassa dem till den ekonomiska och tekniska utvecklingen.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på ändring av de statistiska enheterna i produktionssystemet, de kriterier som används och de definitioner som anges i bilagan för att anpassa dem till den ekonomiska och tekniska utvecklingen.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 56 – stycke 2 – led 2</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 696/93</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 1 – led 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 komplettering av den förordningen med kriterier för mätning av kvalitet,

 komplettering av den förordningen med kriterier för mätning av variablernas kvalitet,

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av den inledande texten (skäl) till ändringsförslag som föreslås för artikel 10.5 i förordning (EG) nr 1165/98.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 2 – inledningen</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I artikel 4.2 ska andra stycket ersättas med följande:

2. I artikel 4.2 första stycket led d ska andra stycket ersättas med följande:

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Enligt domstolens rådande rättspraxis är det tillrådligt att delegeringen av befogenhet klart anger om det gäller befogenhet att komplettera eller att ändra rättsakten. Detta har gjorts konsekvent i hela texten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 2</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led d – stycke 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”De undersökningar som nämns i första stycket ska omfatta de uppgifter som avses i bilagorna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på godkännande och tillämpning av dessa.”

”De undersökningar som nämns i första stycket ska omfatta de uppgifter som avses i bilagorna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att ytterligare specificera godkännande och tillämpning av dessa.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Enligt domstolens rådande rättspraxis är det tillrådligt att delegeringen av befogenhet klart anger om det gäller befogenhet att komplettera eller att ändra rättsakten. Detta har gjorts konsekvent i hela texten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 3</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – punkt 5</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på kriterier för mätning av kvalitet.”

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att specificera kriterierna för mätning av variablernas kvalitet.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Ändringen specificerar befogenheten (komplettering) och det exakta föremålet för den delegerade akten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 4a (nytt)</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 18 – punkt 3</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Artikel 18.3 ska utgå.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Punkt 3 är en förfarandebestämmelse som rör det föreskrivande förfarandet med kontroll (RPS), som har blivit överflödig och därför strukits.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 5</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 18a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 4.2 och 10, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.3, andra stycket i artikel 4.2 första stycket led d, artikel 10.5, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

För att skapa rättslig säkerhet är det nödvändigt att specifikt förteckna alla bestämmelser om beviljande av delegerade befogenheter. Delegeringen av befogenhet ändras från en obestämd tid till en period på fem år, i enlighet med etablerad praxis i lagstiftning inom ECON‑utskottets ansvarsområde och med Europaparlamentets allmänna inställning. Detta har gjorts konsekvent i hela texten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 5</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 18a – punkt 3</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.3, 4.2 och 10, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3.3, andra stycket i artikel 4.2 första stycket led d, artikel 10.5, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

För att skapa rättslig säkerhet är det nödvändigt att specifikt förteckna alla bestämmelser om beviljande av delegerade befogenheter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 5</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Artikel 18a – punkt 6</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.3, 4.2 och 10, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 3.3, andra stycket i artikel 4.2 första stycket led d, artikel 10.5, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

För att skapa rättslig säkerhet är det nödvändigt att specifikt förteckna alla bestämmelser om beviljande av delegerade befogenheter. Granskningsperioden fastställs till tre månader, som kan förlängas en gång med ytterligare tre månader, i linje med etablerad praxis i lagstiftning inom ECON-utskottets ansvarsområden. Detta har gjorts konsekvent i hela texten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 6 – led ii</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilaga A – led b – punkt 3</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på användning av andra observationsenheter.”

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att ge möjlighet att använda andra observationsenheter.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess räckvidd.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 6 – led iii</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilaga A – led c – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Uppgifter om producentpriser på exportmarknad (312) och importpriser (340) får sammanställas på grundval av enhetsvärden för produkter från utrikeshandel eller andra källor endast om detta inte medför någon betydande kvalitetsförsämring jämfört med de specifika prisuppgifterna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på villkoren för att garantera nödvändig datakvalitet.”

”2. Uppgifter om producentpriser på exportmarknad (312) och importpriser (340) får sammanställas på grundval av enhetsvärden för produkter från utrikeshandel eller andra källor endast om detta inte medför någon betydande kvalitetsförsämring jämfört med de specifika prisuppgifterna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att fastställa villkoren för att garantera nödvändig datakvalitet.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 6 – led vi</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilaga A – led d – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Variablerna produktion (110) och antal utförda arbetstimmar (220) ska dessutom översändas korrigerat för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”

”2. Variablerna produktion (110) och antal utförda arbetstimmar (220) ska dessutom översändas korrigerat för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att ändra förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. ändring).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 6 – led vii</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilaga A – led f – punkt 8</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”8. För variabeln importpriser (340) ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på fastställande av villkoren för tillämpning av en europeisk stickprovsundersökning enligt definitionen i artikel 4.2 första stycket led d.”

”8. För variabeln importpriser (340) ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att fastställa villkoren för tillämpning av en europeisk stickprovsundersökning enligt definitionen i artikel 4.2 första stycket led d.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 6 – led viii</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilaga A – led f – punkt 9</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”9. Variablerna för exportmarknader (122 och 312) ska översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i Nace rev. 2, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i Nace rev. 2. Vidare ska variabeln importpriser (340) översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i CPA, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i CPA. För uppdelningen på länder i och utanför euroområdet ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på fastställande av villkoren för tillämpning av europeiska stickprovsundersökningar enligt definitionen i artikel 4.2 första stycket led d. I en europeisk stickprovsundersökning får räckvidden för variabeln importpriser begränsas till att endast omfatta import av produkter från länder utanför euroområdet. Uppdelningen på länder i och utanför euroområdet för variablerna 122, 312 och 340 behöver inte tillämpas av de medlemsstater som inte har infört euron som sin valuta.”

”9. Variablerna för exportmarknader (122 och 312) ska översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i Nace rev. 2, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i Nace rev. 2. Vidare ska variabeln importpriser (340) översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i CPA, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i CPA. För uppdelningen på länder i och utanför euroområdet ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att fastställa villkoren för tillämpning av europeiska stickprovsundersökningar enligt definitionen i artikel 4.2 första stycket led d. I en europeisk stickprovsundersökning får räckvidden för variabeln importpriser begränsas till att endast omfatta import av produkter från länder utanför euroområdet. Uppdelningen på länder i och utanför euroområdet för variablerna 122, 312 och 340 behöver inte tillämpas av de medlemsstater som inte har infört euron som sin valuta.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 7 – led i</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilaga B – led b – punkt 4</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på användning av andra observationsenheter.”

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att ge möjlighet att använda andra observationsenheter.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess räckvidd.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 7 – led iv</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilaga B – led d – punkt 2 – stycke 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”

När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att ändra förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. ändring).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 8 – led i</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilaga C – led b – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på användning av andra observationsenheter.”

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att ge möjlighet att använda andra observationsenheter.”

(Hänvisningen i rubriken gällande bilagan (”bilaga I – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 8 – led i”) motsvarar ”bilaga I – del VII – punkt 57 – fjärde stycket – led 9 – led i” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av den felaktiga numreringen (bilaga I, del VII, punkt 57, stycke 4, led 8 saknas) i kommissionens förslag.)

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess räckvidd.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 8 – led iii</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilaga C – led c – punkt 4</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) I led c.4 ska sista stycket utgå.

iii) I led c.4 ska tredje stycket utgå.

(Hänvisningen i rubriken gällande bilagan (”bilaga I – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 8 – led iii”) motsvarar ”bilaga I – del VII – punkt 57 – fjärde stycket – led 9 – led iii” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av den felaktiga numreringen (bilaga I, del VII, punkt 57, stycke 4, led 8 saknas) i kommissionens förslag.)

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av ordalydelsen till standarden för utformning av unionslagstiftning.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 8 – led iv</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilaga C – led d – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Variablerna omsättning (120) och försäljningsvolym (123) ska också översändas korrigerade för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”

”2. Variablerna omsättning (120) och försäljningsvolym (123) ska också översändas korrigerade för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att ändra förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”

(Hänvisningen i rubriken gällande bilagan (”bilaga I – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 8 – led iv”) motsvarar ”bilaga I – del VII – punkt 57 – fjärde stycket – led 9 – led iv” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av den felaktiga numreringen (bilaga I, del VII, punkt 57, stycke 4, led 8 saknas) i kommissionens förslag.)

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. ändring).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 8 – led v</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilaga C – led g – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) ska översändas inom en månad med den grad av noggrannhet som anges i punkt 3 i avsnitt f i denna bilaga. Medlemsstaterna får i fråga om variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) välja att delta med bidrag i enlighet med fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning i enlighet med artikel 4.2 första stycket d. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på villkoren för fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning.”

”2. Variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) ska översändas inom en månad med den grad av noggrannhet som anges i punkt 3 i avsnitt f i denna bilaga. Medlemsstaterna får i fråga om variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) välja att delta med bidrag i enlighet med fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning i enlighet med artikel 4.2 första stycket d. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att fastställa villkoren för fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning.”

(Hänvisningen i rubriken gällande bilagan (”bilaga I – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 8 – led v”) motsvarar ”bilaga I – del VII – punkt 57 – fjärde stycket – led 9 – led v” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av den felaktiga numreringen (bilaga I, del VII, punkt 57, stycke 4, led 8 saknas) i kommissionens förslag.)

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 9 – led i</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilaga D – led b – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på användning av andra observationsenheter.”

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att ge möjlighet att använda andra observationsenheter.”

(Hänvisningen i rubriken gällande bilagan (”bilaga I – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 9 – led i”) motsvarar ”bilaga I – del VII – punkt 57 – fjärde stycket – led 10 – led i” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av den felaktiga numreringen (bilaga I, del VII, punkt 57, stycke 4, led 8 saknas) i kommissionens förslag.)

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess räckvidd.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 9 – led iv</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 1165/98</DocAmend2>

<Article2>Bilaga D – led d – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Variabeln omsättning (120) ska också översändas korrigerad för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”

”2. Variabeln omsättning (120) ska också översändas korrigerad för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att ändra förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”

(Hänvisningen i rubriken gällande bilagan (”bilaga I – del VII – punkt 57 – stycke 4 – led 9 – led iv”) motsvarar ”bilaga I – del VII – punkt 57 – fjärde stycket – led 10 – led iv” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av den felaktiga numreringen (bilaga I, del VII, punkt 57, stycke 4, led 8 saknas) i kommissionens förslag.)

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 58 – stycke 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 530/1999 för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen med definitionen och uppdelningen av de uppgifter som ska tillhandahållas och utvärderingskriterier för kvaliteten. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 530/1999 för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen med definitionen och uppdelningen av de uppgifter som ska tillhandahållas och kriterierna för kvalitetsutvärdering av statistiken. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning till ändringsförslaget till artikel 10.3 i förordning (EG) nr 530/1999.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 58 – stycke 3 – led 1</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Artikel 6 – punkt 3</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på definitionen och uppdelningen av de uppgifter som ska tillhandahållas enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel. Dessa delegerade akter ska antas för varje referensperiod senast nio månader före det att referensperioden börjar.”

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att komplettera denna förordning genom att specificera definitionen och uppdelningen av de uppgifter som ska tillhandahållas enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel. Dessa delegerade akter ska antas för varje referensperiod senast nio månader före det att referensperioden börjar.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 58 – stycke 3 – led 3</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10 – punkt 3</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel10a med avseende på kriterier för utvärdering av kvaliteten. Dessa delegerade akter ska antas för varje referensperiod senast nio månader före det att referensperioden börjar.”

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att komplettera denna förordning genom att specificera kriterierna för utvärdering av kvaliteten på statistiken. Dessa delegerade akter ska antas för varje referensperiod senast nio månader före det att referensperioden börjar.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess räckvidd.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 58 – stycke 3 – led 4</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10a – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3 och 10.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3 och 10.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av varaktigheten av delegeringen av befogenheter till etablerad praxis i lagstiftning inom ECON-utskottets ansvarsområden och till Europaparlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 58 – stycke 3 – led 4</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 530/1999</DocAmend2>

<Article2>Artikel 10a – punkt 6</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3 och 10.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3 och 10.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Anpassning av varaktigheten för granskningsperioden till etablerad praxis i lagstiftning inom ECON-utskottets ansvarsområden.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 59 – stycke 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 2150/2002, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende redovisningen av resultat, det lämpliga formatet för överföring av resultaten och innehållet i kvalitetsrapporterna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 2150/2002 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende redovisningen av resultat, det lämpliga formatet för överföring av resultaten och strukturen och de närmare bestämmelserna för kvalitetsrapporterna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

I linje med ändringsförslaget till den artikel som anpassar ordalydelsen till ny lagstiftning på statistikområdet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 59 – stycke 5 – led 1</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 2150/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 1 – punkt 5</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b med avseende på fastställandet av en jämförelsetabell mellan statistiknomenklaturen i bilaga III till denna förordning och avfallsförteckningen i kommissionens beslut 2000/532/EG.*

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b för att komplettera denna förordning genom att fastställa en jämförelsetabell mellan statistiknomenklaturen i bilaga III till denna förordning och avfallsförteckningen i kommissionens beslut 2000/532/EG.*

____________________

____________________

* Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).

* Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 59 – stycke 5 – led 2 – led a</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 2150/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b med avseende på fastställande av krav på kvalitet och exakthet.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b för att komplettera denna förordning genom att fastställa krav på kvalitet och exakthet.”

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Bilaga – del VII – punkt 59 – stycke 5 – led 4</Article>

<DocAmend2>Förordning (EG) nr 2150/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5a – stycke 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b med avseende på anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen när det gäller insamling och statistisk bearbetning av uppgifter samt bearbetning och rapportering av resultat och anpassningen av de specifikatio