ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών

9.4.2019 - (15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE)) - ***

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Jozo Radoš

Διαδικασία : 2016/0156(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0191/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0191/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15056/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών[1],

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0051/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0191/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων.

  • [1]  ΕΕ L 322 της 18.12.2018, σ. 3.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Παραδοσιακά, τα κράτη μέλη της Ένωσης συνήπταν διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με τρίτες χώρες. Ωστόσο, οι ρήτρες των συμφωνιών αυτών περί του καθορισμού του αερομεταφορέα ήταν αντίθετες προς το δίκαιο της Ένωσης, διότι επέτρεπαν σε μια τρίτη χώρα να απορρίψει, να ανακαλέσει ή να αναστείλει τις άδειες εκμετάλλευσης ή τις άδειες τεχνικής φύσεως ενός αερομεταφορέα, ο οποίος έχει καθορισθεί από κράτος μέλος, αλλά δεν ανήκει κατά ουσιαστική κυριότητα και δεν είναι υπό τον πραγματικό έλεγχο του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή υπηκόων του. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι αυτό συνιστούσε διάκριση εις βάρος των αερομεταφορέων της ΕΕ που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος κράτους μέλους, αλλά ανήκουν σε υπηκόους άλλων κρατών μελών και ελέγχονται από αυτούς (άρθρο 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Στις 5 Ιουνίου 2003, μετά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου στις υποθέσεις γνωστές με την ονομασία «Ανοικτοί ουρανοί», το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων σε υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες αερομεταφορών από μια συμφωνία σε επίπεδο Ένωσης (η «οριζόντια εντολή»). Στόχος των συμφωνιών αυτών είναι να χορηγηθεί σε όλους τους αερομεταφορείς της ΕΕ χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε δρομολόγια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης

Δεδομένου ότι ορισμένες διατάξεις των δέκα διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ κρατών μελών και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων ήταν αντίθετες στο δίκαιο της Ένωσης, η Επιτροπή υπέβαλε, στις 27 Μαΐου 2016, την πρότασή της για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών. Στο τέλος της διαπραγματευτικής διαδικασίας, και τα δύο μέρη υπέγραψαν το σχέδιο συμφωνίας στις 29 Νοεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες, και στις 18 Φεβρουαρίου 2019, το Συμβούλιο ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του.

Περιεχόμενο της συμφωνίας

Συμμορφούμενη με την «οριζόντια εντολή», η Επιτροπή έχει διαπραγματευθεί με τη Δημοκρατία των Φιλιππίνων συμφωνία η οποία αντικαθιστά ορισμένες διατάξεις των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ κρατών μελών και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων. Το άρθρο 2 της του σχεδίου συμφωνίας αντικαθιστά τις συνήθεις ρήτρες περί καθορισμού του αερομεταφορέα από μια ρήτρα καθορισμού αερομεταφορέα από την ΕΕ που επιτρέπει σε όλους τους αερομεταφορείς της ΕΕ να απολαύουν του δικαιώματος εγκατάστασης. Το άρθρο 5 επιλύει ενδεχόμενες συγκρούσεις με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης.

Εισήχθησαν και άλλες διατάξεις, ιδίως για τη φορολόγηση των αεροπορικών καυσίμων και τις υποχρεωτικές εμπορικές συμφωνίες μεταξύ αεροπορικών εταιρειών, για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση στο δίκαιο της Ένωσης, και χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των υφιστάμενων διατάξεων των διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Φιλιππινών για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών

Έγγραφα αναφοράς

15056/2018 – C8-0051/2019 – COM(2016)03032016/0156(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

19.2.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.3.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

11.3.2019

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

AFET

4.4.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Jozo Radoš

1.8.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.4.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Wim van de Camp

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Detjen, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Olle Ludvigsson, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov

Ημερομηνία κατάθεσης

9.4.2019

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 10 Απριλίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου