Menettely : 2016/0156(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0191/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0191/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0362

SUOSITUS     ***
PDF 155kWORD 54k
9.4.2019
PE 636.202v02-00 A8-0191/2019

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(15056/2018 – C8‑0051/2019 – 2016/0156(NLE))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Jozo Radoš

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(15056/2018 – C8‑0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15056/2018),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen väliseksi sopimukseksi tietyistä lentoliikenteen näkökohdista(1),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0051/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A8-0191/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Filippiinien tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 322, 18.12.2018, s. 3.


PERUSTELUT

Taustaa

Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat perinteisesti tehneet kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia kolmansien maiden kanssa. Tällaisten sopimusten nimeämislausekkeet olivat kuitenkin ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa, koska ne antoivat kolmannelle maalle mahdollisuuden evätä tai peruuttaa kokonaan tai tilapäisesti liikennöintiluvat tai muut luvat sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta, jonka jokin jäsenvaltio on nimennyt mutta joka ei ole kyseisen jäsenvaltion tai sen kansalaisten omistuksessa ja tosiasiallisessa määräysvallassa. Unionin tuomioistuin on todennut, että tämä syrji sellaisia EU:n lentoliikenteen harjoittajia, jotka ovat sijoittautuneet jonkin jäsenvaltion alueelle mutta jotka ovat jonkin toisen jäsenvaltion kansalaisten omistuksessa tai määräysvallassa (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artikla).

Tuomioistuimen annettua tuomiot ns. open skies -asioissa neuvosto antoi 5. kesäkuuta 2003 komissiolle valtuudet aloittaa kolmansien maiden kanssa neuvottelut voimassa olevien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta unionitason sopimuksella (”horisontaalinen valtuutus”). Sopimusten tarkoituksena on antaa kaikille EU:n lentoliikenteen harjoittajille syrjimätön pääsy Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisille lentoreiteille.

Neuvotteluprosessi

Koska jotkin jäsenvaltioiden ja Filippiinien tasavallan välisten kymmenen kahdenvälisen lentoliikennesopimuksen määräykset olivat ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa, komissio esitti 27. toukokuuta 2016 ehdotuksen Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemiseksi. Neuvotteluprosessin päätteeksi molemmat osapuolet allekirjoittivat sopimusluonnoksen 29. marraskuuta 2018 Brysselissä, ja 18. helmikuuta 2019 neuvosto pyysi Euroopan parlamenttia antamaan hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Sopimuksen sisältö

Noudattaakseen ”horisontaalista valtuutusta” komissio on neuvotellut Filippiinien tasavallan kanssa sopimuksen, jolla korvataan jäsenvaltioiden ja Filippiinien tasavallan voimassa olevien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten tietyt määräykset. Sopimusluonnoksen 2 artiklalla korvataan perinteiset nimeämislausekkeet EU:n nimeämislausekkeella, minkä ansiosta kaikki EU:n lentoliikenteen harjoittajat voivat hyödyntää sijoittautumisoikeutta. Sopimuksen 5 artikla tarjoaa ratkaisun mahdollisiin ristiriitoihin unionin kilpailusääntöjen kanssa.

Sopimukseen sisällytettiin muita määräyksiä, erityisesti sellaisia, jotka koskevat lentopolttoaineen verotusta ja lentoyhtiöiden välisiä pakollisia kaupallisia sopimuksia, unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi, ja niillä tarkistetaan tai täydennetään jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten voimassa olevia määräyksiä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n ja Filippiinien tasavallan hallituksen välinen sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

Viiteasiakirjat

15056/2018 – C8-0051/2019 – COM(2016)03032016/0156(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

19.2.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.3.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

11.3.2019

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

4.4.2019

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Jozo Radoš

1.8.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.4.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Wim van de Camp

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michael Detjen, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Olle Ludvigsson, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.4.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

31

+

ALDE

Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 10. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö