Procedure : 2016/0156(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0191/2019

Ingediende teksten :

A8-0191/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2019 - 8.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0362

AANBEVELING     ***
PDF 160kWORD 54k
9.4.2019
PE 636.202v02-00 A8-0191/2019

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Jozo Radoš

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15056/2018),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten(1),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0051/2019),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0191/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Republiek der Filipijnen.

(1)

PB L 322 van 18.12.2018, blz. 3.


TOELICHTING

Achtergrond

Jarenlang hebben lidstaten van de Unie bilaterale overeenkomsten over luchtdiensten met derde landen gesloten. De aanwijzingsbepalingen in deze overeenkomsten waren evenwel in strijd met het EU-recht omdat zij een derde land het recht verlenen de machtigingen en vergunningen van een luchtvaartmaatschappij te weigeren, in te trekken of op te schorten als deze luchtvaartmaatschappij door een lidstaat is aangewezen maar niet substantieel in handen is van en gecontroleerd wordt door deze lidstaat of onderdanen ervan. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat dit neerkomt op discriminatie van EU-luchtvaartmaatschappijen die op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd maar die in handen zijn van en gecontroleerd worden door onderdanen van andere lidstaten (artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

Naar aanleiding van de arresten van het Hof van Justitie in de zogenaamde "Open Skies"-zaken heeft de Raad de Commissie op 5 juni 2003 een mandaat verleend om met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale luchtvervoersovereenkomsten door een overeenkomst op het niveau van de Unie (het "horizontale mandaat"). Dergelijke overeenkomsten hebben tot doel alle EU-luchtvaartmaatschappijen niet-discriminerende toegang tot luchtroutes tussen de Europese Unie en derde landen te geven.

Het onderhandelingsproces

Aangezien sommige bepalingen van de tien bilaterale overeenkomsten over luchtdiensten tussen lidstaten en de Republiek der Filipijnen in strijd waren met het EU-recht heeft de Commissie op 27 mei 2016 een voorstel voorgelegd inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten. Aan het einde van het onderhandelingsproces ondertekenden de twee partijen op 29 november 2018 in Brussel de ontwerpovereenkomst, en op 18 februari 2019 verzocht de Raad het Europees Parlement om goedkeuring.

Inhoud van de overeenkomst

Om het "horizontale mandaat" na te leven heeft de Commissie met de Republiek der Filipijnen onderhandeld over een overeenkomst ter vervanging van sommige bepalingen in de bestaande bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en de Republiek der Filipijnen. Bij artikel 2 van de ontwerpovereenkomst worden de traditionele aanwijzingsbepalingen vervangen door een "EU-aanwijzingsbepaling", waardoor alle EU-luchtvaartmaatschappijen gebruik kunnen maken van het vestigingsrecht. Artikel 5 voorziet in een oplossing voor mogelijke conflicten met de mededingingsregels van de Unie.

Daarnaast zijn er andere bepalingen, met name betreffende belasting op vliegtuigbrandstof en verplichte handelsovereenkomsten tussen luchtvaartondernemingen, ingevoerd om overeenstemming met het EU-recht te waarborgen door bestaande bepalingen in bilaterale luchtdienstovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen te wijzigen of aan te vullen.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst tussen de EU en de regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Document- en procedurenummers

15056/2018 – C8-0051/2019 – COM(2016)03032016/0156(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

19.2.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

TRAN

11.3.2019

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

11.3.2019

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

4.4.2019

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Jozo Radoš

1.8.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

8.4.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Wim van de Camp

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Michael Detjen, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Olle Ludvigsson, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov

Datum indiening

9.4.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

31

+

ALDE

Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 10 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid