Procedura : 2016/0156(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0191/2019

Teksty złożone :

A8-0191/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0362

ZALECENIE     ***
PDF 176kWORD 54k
9.4.2019
PE 636.202v02-00 A8-0191/2019

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

(15056/2018 – C8‑0051/2019 – 2016/0156(NLE))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Jozo Radoš

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

(15056/2018 – C8‑0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (15056/2018),

–  uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych(1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8‑0051/2019),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0191/2019),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Filipin.

(1)

Dz.U. L 322 z 18.12.2018, s. 3.


UZASADNIENIE

Kontekst

Tradycyjnie państwa członkowskie Unii zawierały z państwami trzecimi dwustronne umowy o przewozach lotniczych. Jednakże klauzule wyznaczania stosowane w tych umowach są niezgodne z prawem Unii, gdyż umożliwiają państwom trzecim odrzucenie, cofnięcie lub zawieszenie zezwolenia lub upoważnienia wydanego przewoźnikowi lotniczemu, który został wyznaczony przez państwo członkowskie, ale w którym to państwo członkowskie ani jego obywatele nie posiadają przeważającej części udziałów i nad którym nie sprawują rzeczywistej kontroli. Trybunał Sprawiedliwości uznał to za dyskryminację przewoźników z UE mających siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich, ale będących własnością i pozostających pod kontrolą obywateli innych państw członkowskich (art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

W następstwie wyroków Trybunału w sprawach dotyczących tzw. „otwartego nieba”, w dniu 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia niektórych postanowień obowiązujących dwustronnych umów o przewozach lotniczych umową na szczeblu Unii Europejskiej („mandat horyzontalny”). Celem takich umów jest zapewnienie wszystkim przewoźnikom lotniczym z UE wolnego od dyskryminacji dostępu do tras między Unią Europejską a państwami trzecimi.

Proces negocjacyjny

Biorąc pod uwagę, że niektóre postanowienia dziesięciu dwustronnych umów o przewozach lotniczych między państwami członkowskimi a Republiką Filipin były sprzeczne z prawem Unii, Komisja przedstawiła w dniu 27 maja 2016 r. wniosek dotyczący zawarcia umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych. Po zakończeniu procesu negocjacji obie strony podpisały projekt umowy w dniu 29 listopada 2018 r. w Brukseli, a w dniu 18 lutego 2019 r. Rada zwróciła się do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody.

Treść umowy

Aby zastosować się do „mandatu horyzontalnego”, Komisja wynegocjowała umowę z Republiką Filipin, która zastępuje niektóre postanowienia obowiązujących dwustronnych umów o przewozach lotniczych między państwami członkowskimi a Republiką Filipin. Artykuł 2 projektu umowy zastępuje tradycyjnie stosowane klauzule wyznaczania unijną klauzulą wyznaczania, umożliwiającą wszystkim przewoźnikom z UE korzystanie z prawa przedsiębiorczości. Artykuł 5 rozwiązuje problem potencjalnej niezgodności z unijnymi zasadami konkurencji.

W celu zapewnienia zgodności z prawem unijnym wprowadzono inne przepisy, zwłaszcza w sprawie opodatkowania paliwa lotniczego lub obowiązkowych umów handlowych pomiędzy liniami lotniczymi, służące zmienianiu albo uzupełnianiu obowiązujących postanowień w dwustronnych umowach o przewozach lotniczych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa między UE a rządem Republiki Filipin dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Odsyłacze

15056/2018 – C8-0051/2019 – COM(2016)03032016/0156(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

19.2.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

11.3.2019

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

11.3.2019

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

4.4.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jozo Radoš

1.8.2016

 

 

 

Data przyjęcia

8.4.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Wim van de Camp

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Michael Detjen, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Olle Ludvigsson, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov

Data złożenia

9.4.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

31

+

ALDE

Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności