Postup : 2016/0156(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0191/2019

Predkladané texty :

A8-0191/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0362

ODPORÚČANIE     ***
PDF 175kWORD 54k
9.4.2019
PE 636.202v02-00 A8-0191/2019

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Jozo Radoš

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15056/2018),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0051/2019),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0191/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Filipínskej republiky.

(1)

Ú. v. EÚ L 322, 18.12.2018, s. 3.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Členské štáty Únie tradične uzatvárali dvojstranné dohody o leteckých službách s tretími krajinami. Ustanovenia o určení obsiahnuté v týchto dohodách však boli v rozpore s právom Únie, pretože umožňovali tretej krajine zamietnuť, odňať alebo pozastaviť povolenia alebo oprávnenia leteckého dopravcu, ktorý bol určený členským štátom, ale ktorý nie je z väčšej časti vo vlastníctve tohto členského štátu alebo jeho štátnych príslušníkov a nepodlieha účinnej kontrole tohto členského štátu alebo jeho štátnych príslušníkov. Súdny dvor rozhodol, že to predstavovalo diskrimináciu voči leteckým dopravcom EÚ, ktorí majú sídlo na území členského štátu, ale sú vo vlastníctve a pod kontrolou štátnych príslušníkov iných členských štátov (článok 49 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).

Na základe rozhodnutí Súdneho dvora v prípadoch tzv. otvoreného neba Rada 5. júna 2003 poverila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich dvojstranných dohodách o leteckých službách dohodou na úrovni Únie („horizontálne poverenie“). Cieľom takýchto dohôd je poskytnúť všetkým leteckým dopravcom EÚ nediskriminačný prístup k letovým trasám medzi Európskou úniou a tretími krajinami.

Proces rokovaní

Vzhľadom na to, že niektoré ustanovenia desiatich dvojstranných dohôd o leteckých službách uzavretých medzi členskými štátmi a Filipínskou republikou boli v rozpore s právom Únie, Komisia 27. mája 2016 predložila svoj návrh na uzavretie Dohody medzi Európskou úniou a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb. Na konci procesu rokovaní obe strany podpísali návrh dohody 29. novembra 2018 v Bruseli a 18. februára 2019 Rada vyzvala Európsky parlament, aby udelil svoj súhlas.

Obsah dohody

V záujme dodržania „horizontálneho poverenia“ Komisia dosiahla dohodu s Filipínskou republikou, ktorou sa nahrádzajú určité ustanovenia v existujúcich dvojstranných dohodách o leteckých službách uzavretých medzi členskými štátmi a Filipínskou republikou. Článkom 2 dohody sa nahrádzajú zvyčajné ustanovenia o určení ustanovením EÚ o určení, ktorým sa všetkým dopravcom EÚ povoľuje využívať právo usadiť sa. Článkom 5 sa riešia prípadné konflikty s pravidlami Únie v oblasti hospodárskej súťaže.

Na zabezpečenie súladu s právom Únie boli zavedené ďalšie ustanovenia, týkajúce sa najmä zdaňovania leteckých pohonných hmôt a povinných obchodných dohôd uzavretých medzi leteckými spoločnosťami, ktoré majú slúžiť na zmenu alebo doplnenie existujúcich ustanovení v dvojstranných dohodách o leteckých službách uzavretých medzi členskými štátmi a tretími krajinami.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda medzi EÚ a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb

Referenčné čísla

15056/2018 – C8-0051/2019 – COM(2016)03032016/0156(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

19.2.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

11.3.2019

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

11.3.2019

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

4.4.2019

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Jozo Radoš

1.8.2016

 

 

 

Dátum prijatia

8.4.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Wim van de Camp

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Detjen, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Olle Ludvigsson, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov

Dátum predloženia

9.4.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

31

+

ALDE

Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia