Postopek : 2016/0156(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0191/2019

Predložena besedila :

A8-0191/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0362

PRIPOROČILO     ***
PDF 165kWORD 57k
9.4.2019
PE 636.202v02-00 A8-0191/2019

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Jozo Radoš

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15056/2018),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa(1),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0051/2019),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A8-0191/2019),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Republike Filipini.

(1)

UL L 322, 18.12.2018, str. 3.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Države članice Unije običajno sklenejo dvostranske sporazume o storitvah zračnega prevoza s tretjimi državami. Vendar so bile klavzule o določitvi v teh sporazumih v nasprotju s pravom Unije, saj so tretji državi omogočale, da zavrne, umakne ali začasno prekliče dovoljenja ali pooblastila letalskega prevoznika, ki ga je določila država članica, vendar ni bil v pretežni lasti in pod učinkovitim nadzorom navedene države članice ali njenih državljanov. Sodišče Evropske unije je odločilo, da je to diskriminacija letalskih prevoznikov EU, ki imajo sedež na ozemlju države članice, vendar so v lasti in pod nadzorom državljanov drugih držav članic (člen 49 Pogodbe o delovanju Evropske unije).

V skladu s sodbami Sodišča v t. i. zadevah o „odprtem zračnem prostoru“ je Svet 5. junija 2003 Komisijo pooblastil, naj začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih sporazumih o storitvah zračnega prevoza s sporazumom na ravni Unije („horizontalno pooblastilo“). Namen teh sporazumov je vsem letalskim prevoznikom EU omogočiti nediskriminatoren dostop do zračnih poti med Evropsko unijo in tretjimi državami.

Pogajalski proces

Ker so bile nekatere določbe v desetih dvostranskih sporazumih o storitvah zračnega prevoza med državami članicami in Republiko Filipini v nasprotju s pravom Unije, je Komisija 27. maja 2016 vložila predlog za sklenitev sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa. Ob koncu pogajalskega procesa sta obe strani 29. novembra 2018 v Bruslju podpisali osnutek sporazuma, Svet pa je 18. februarja 2019 pozval Evropski parlament, naj poda svoje soglasje.

Vsebina sporazuma

Da bi se uskladila s „horizontalnim pooblastilom“, je Komisija s pogajanji z Republiko Filipini dosegla sporazum, ki nadomešča nekatere določbe v obstoječih dvostranskih sporazumih o zračnem prometu med državami članicami in Republiko Filipini. Člen 2 osnutka sporazuma nadomešča običajne klavzule o določitvi s „klavzulo EU o določitvi“, ki vsem prevoznikom EU omogoča, da izkoristijo pravico do ustanavljanja. Člen 5 rešuje možna neskladja s pravili Unije o konkurenci.

Uvedene so bile tudi druge določbe, zlasti glede obdavčevanja letalskega goriva in obveznih trgovinskih sporazumov med letalskimi družbami, da se zagotovi skladnost s pravom Unije in spremenijo ali dopolnijo sedanje določbe iz dvostranskih sporazumov o storitvah zračnega prevoza med državami članicami in tretjimi državami.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum med Evropsko unijo in vlado Republike Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa

Referenčni dokumenti

15056/2018 – C8-0051/2019 – COM(2016)03032016/0156(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

19.2.2019

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

11.3.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

11.3.2019

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

4.4.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jozo Radoš

1.8.2016

 

 

 

Datum sprejetja

8.4.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Wim van de Camp

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Michael Detjen, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Olle Ludvigsson, Francisco José Millán Mon, Andrej Novakov (Andrey Novakov)

Datum predložitve

9.4.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

31

+

ALDE

Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Francisco José Millán Mon, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, John Howarth, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov