Förfarande : 2016/0156(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0191/2019

Ingivna texter :

A8-0191/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0362

REKOMMENDATION     ***
PDF 158kWORD 54k
9.4.2019
PE 636.202v02-00 A8-0191/2019

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Jozo Radoš

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter

(15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15056/2018),

–  med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0051/2019),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8‑0191/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Filippinerna.

(1)

EUT L 322, 18.12.2018, s. 3.


MOTIVERING

Bakgrund

Traditionellt sett har EU:s medlemsstater ingått bilaterala luftfartsavtal med tredjeländer. Klausulerna om utseende av lufttrafikföretag i dessa avtal stred dock mot unionsrätten, eftersom de innebar att tredjeländer har rätt att avslå, återkalla eller tillfälligt upphäva godkännanden och tillstånd för ett lufttrafikföretag som har utsetts av en medlemsstat, men som inte till väsentlig del ägs och i praktiken kontrolleras av den medlemsstaten eller dess medborgare. Domstolen har fastslagit att detta utgör en diskriminering av de EU‑lufttrafikföretag som är etablerade på en medlemsstats territorium, men som ägs eller kontrolleras av medborgare i andra medlemsstater (artikel 49 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Efter domstolens domar i de s.k. Open skies-målen bemyndigade rådet den 5 juni 2003 kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala luftfartsavtal med ett avtal på unionsnivå (nedan kallat det övergripande mandatet). Syftet med dessa avtal är att ge alla EU-lufttrafikföretag icke-diskriminerande tillgång till flyglinjer mellan Europeiska unionen och tredjeländer.

Förhandlingsprocess

Eftersom vissa bestämmelser i de tio bilaterala luftfartsavtalen mellan medlemsstater och Republiken Filippinerna stred mot unionsrätten, lade kommissionen den 27 maj 2016 fram sitt förslag om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter. I slutet av förhandlingsprocessen undertecknade båda parter utkastet till avtal den 29 november 2018 i Bryssel, och den 18 februari 2019 uppmanade rådet Europaparlamentet att godkänna det.

Avtalets innehåll

För att uppfylla det övergripande mandatet har kommissionen förhandlat fram ett avtal med Republiken Filippinerna som ersätter vissa bestämmelser i gällande bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater och Republiken Filippinerna. Artikel 2 i utkastet till avtal ersätter de traditionella klausulerna om utseende av lufttrafikföretag med en EU-klausul som innebär att alla lufttrafikföretag från EU får utnyttja etableringsrätten. Genom artikel 5 löses potentiella konflikter med unionens konkurrensregler.

Andra bestämmelser, framför allt om beskattning av flygbränsle och obligatoriska kommersiella avtal mellan lufttrafikföretag, har införts för att säkerställa överensstämmelse med unionsrätten, och de syftar till att ändra eller komplettera befintliga bestämmelser i bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstaterna och tredjeländer.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter

Referensnummer

15056/2018 – C8-0051/2019 – COM(2016)03032016/0156(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

19.2.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.3.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

11.3.2019

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

4.4.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jozo Radoš

1.8.2016

 

 

 

Antagande

8.4.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Wim van de Camp

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michael Detjen, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Olle Ludvigsson, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov

Ingivande

9.4.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

31

+

ALDE

Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš, Dominique Riquet

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Francisco José Millán Mon, Andrey Novakov, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Eider Gardiazabal Rubial, Maria Grapini, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 12 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy