ДОКЛАД относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания

9.4.2019 - (07770/2019 – C8‑0152/2019 – 2019/0805(CNS)) - *

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Клод Морайс
(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)
PR_NLE-CN_ImplDec_app

Процедура : 2019/0805(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0192/2019
Внесени текстове :
A8-0192/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания

(07770/2019 – C8‑0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (07770/2019),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0152/2019),

–  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност[1], и по-специално член 26а, параграф 2 от него,

–  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0192/2019),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  • [1]  OВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Сключването на споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Дания е необходимо след „лисабонизацията“ на Евроюст, която замени и отмени Решение 2002/187/ПВР на Съвета с Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст). Регламентът ще се прилага от 19 декември 2019 г. С оглед на специалния статут на Дания в областта на наказателното правосъдие след приемането на Договора от Лисабон (Протокол № 22) Дания не участва в приемането на новия регламент и не е обвързана от него. Въпреки това Дания изрази желанието си да участва и занапред в дейностите на Евроюст. Във връзка с това трябваше да се сключи споразумение между Дания и Евроюст (подобно на споразумението, сключено от Дания след „лисабонизацията“ на Европол). В това отношение Дания ще има статут, заемащ междинно положение между статута на държава членка и статута на трета държава. Например тя ще има представител, който ще участва на заседанията на колегията без право на глас, и ще прави вноски в приход на Евроюст. Макар че принципно съществуването на обща система за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие за всички държави членки следва да бъде правило и е за предпочитане, споразумението с Дания е важно, за да се гарантира, наред с другото, следното: продължаване на участието на Дания в структурата на Евроюст (Дания е част от Евроюст от самото начало и активен участник в Евроюст); Дания е част от Шенгенското пространство; Дания участва в няколко от инструментите на предишния трети стълб, по-специално европейската заповед за арест; Дания ще участва във финансирането на Евроюст; запазването на общото пространство на ЕС за ПВР; и прилагането на прерогативите на ЕНОЗД и Съда на ЕС.

В съответствие с настоящото решение за Евроюст такива споразумения за сътрудничество между Евроюст и трети държави, съдържащи разпоредби относно обмена на лични данни, могат да бъдат сключвани само ако съответният субект е адресат на Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. или след оценка, потвърждаваща наличието на адекватно ниво на защита на данните, гарантирано от този субект. На 28 март 2019 г. Съвместният надзорен орган на Евроюст даде положително становище по споразумението, що се отнася до разпоредбите относно защитата на данните. Дания ще прилага Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета[1] по отношение на личните данни, обменяни по силата на споразумението, като тя даде съгласието си за специалните разпоредби за защита на данните в споразумението и признава ролята на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Следователно въз основа на всички горепосочени съображения докладчикът подкрепя проекта на решение за изпълнение на Съвета по отношение на проекта на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Дания.

  • [1]  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Евроюст на Споразумението за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания

Позовавания

07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)

Дата на консултация с ЕП

1.4.2019

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

3.4.2019

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

3.4.2019

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Claude Moraes

3.4.2019

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

1.4.2019

Разглеждане в комисия

2.4.2019

8.4.2019

 

 

Дата на приемане

8.4.2019

 

 

 

Дата на внасяне

9.4.2019

Последно осъвременяване: 12 април 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност