BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalen om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriet Danmark

9.4.2019 - (07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Claude Moraes
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

Procedure : 2019/0805(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0192/2019
Indgivne tekster :
A8-0192/2019
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalen om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriet Danmark

(07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (07770/2019),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0152/2019),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet[1], særlig artikel 26a, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0192/2019),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

BEGRUNDELSE

Aftalen om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Danmark er nødvendig efter "Lissaboniseringen" af Eurojust, hvorved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) erstattede og ophævede Rådets afgørelse 2002/187/JHA. Forordningen finder anvendelse fra den 19. december 2019. I betragtning af Danmarks særlige status på det strafferetlige område efter Lissabontraktaten (protokol 22) deltager Danmark ikke i den nye forordning og er ikke bundet af den. Danmark har imidlertid udtrykt ønske om i højere grad at deltage i Eurojusts aktiviteter. I den forbindelse skal der indgås en samarbejdsaftale mellem Danmark og Eurojust (svarende til den aftale, som Danmark indgik efter "Lissaboniseringen" af Europol). I den henseende vil Danmark få en status, der ligger mellem en medlemsstats og et tredjelands status. Det vil f.eks. have en repræsentant, som deltager i kollegiets møder uden stemmeret, og Danmark vil bidrage til Eurojusts indtægter. Selv om et fælles system for strafferetligt samarbejde for alle medlemsstater i princippet bør være reglen og er at foretrække, er det vigtigt at indgå en aftale med Danmark for bl.a. at sikre følgende: fortsættelse af Danmarks deltagelse i Eurojusts struktur (Danmark har været en del af Eurojust fra begyndelsen og er aktivt i Eurojust), Danmark er en del af Schengenområdet, Danmark deltager i en række instrumenter under den tidligere tredje søjle, navnlig den europæiske arrestordre, Danmark vil deltage i finansieringen af Eurojust, bevarelsen af det fælles EU RIA-område, og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses og EU-Domstolens beføjelser vil finde anvendelse.

Der må ifølge den nugældende Eurojust-afgørelse kun indgås samarbejdsaftaler mellem Eurojust og tredjelande, som omfatter bestemmelser om udveksling af personoplysninger, hvis den omhandlede instans er omfattet af Europarådets konvention af 28. januar 1981, eller når der foreligger en vurdering, som godtgør, at instansen er i stand til at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Den Fælles Kontrolinstans for Eurojust afgav den 28. marts 2019 en positiv udtalelse om aftalens bestemmelser vedrørende databeskyttelse. Danmark vil anvende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680[1] for så vidt angår personoplysninger, der udveksles i henhold til aftalen, har indvilget i specifikke bestemmelser om databeskyttelse i aftalen og anerkender den rolle, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse spiller.

På grundlag af alle ovenstående betragtninger tilslutter ordføreren sig følgelig udkastet til Rådets gennemførelsesafgørelse om udkast til samarbejdsaftale mellem Eurojust og Danmark.

  • [1]  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalen om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriget Danmark

Referencer

07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)

Dato for høring af EP

1.4.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

3.4.2019

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

3.4.2019

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Claude Moraes

3.4.2019

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

1.4.2019

Behandling i udvalg

2.4.2019

8.4.2019

 

 

Dato for vedtagelse

8.4.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

9.4.2019

Seneste opdatering: 12. april 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik