Διαδικασία : 2019/0805(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0192/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0192/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2019 - 10.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0425

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 173kWORD 59k
9.4.2019
PE 637.525v01-00 A8-0192/2019

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης, εκ μέρους της Eurojust, της συμφωνίας συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Eurojust και του Βασιλείου της Δανίας

(07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Claude Moraes

(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης, εκ μέρους της Eurojust, της συμφωνίας συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Eurojust και του Βασιλείου της Δανίας

(07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (07770/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0152/2019),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 26α παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0192/2019),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή.

(1)

  ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμφωνία συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Eurojust και του Βασιλείου της Δανίας είναι απαραίτητη μετά τη «Λισαβονοποίηση» της Eurojust που κατάργησε και αντικατέστησε την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust). Ο κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή από τις 19 Δεκεμβρίου 2019. Λαμβανομένου υπόψη του ειδικού καθεστώτος της Δανίας στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης βάση του προσαρτημένου στη συνθήκη της Λισαβόνας πρωτοκόλλου αριθ. 22, η Δανία δεν συμμετέχει στον νέο κανονισμό ούτε δεσμεύεται από αυτόν. Ωστόσο, η Δανία έχει εκφράσει την επιθυμία να συμμετέχει περαιτέρω στις δραστηριότητες της Eurojust. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να συναφθεί συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Δανίας και της Eurojust (παρόμοια με τη συμφωνία την οποία όφειλε να συνάψει η Δανία μετά τη «Λισαβονοποίηση» της Ευρωπόλ). Η Δανία θα διαθέτει εν προκειμένω καθεστώς που θα τοποθετείται μεταξύ καθεστώτος κράτους μέλους και καθεστώτος τρίτης χώρας. Για παράδειγμα, εκπρόσωπός της θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και η Δανία θα συνεισφέρει στα έσοδα της Eurojust. Παρότι, καταρχήν, ένα κοινό σύστημα συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις για όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και είναι προτιμότερο, η σύναψη συμφωνίας με τη Δανία είναι σημαντική προκειμένου να διασφαλιστούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: η συνέχιση της συμμετοχής της Δανίας στη δομή της Eurojust (η Δανία αποτελεί ανέκαθεν ενεργό μέρος της Eurojust)· η Δανία αποτελεί μέρος της ζώνης Σένγκεν· η Δανία συμμετέχει σε πολλές πράξεις του πρώην τρίτου πυλώνα, ιδίως στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης· η Δανία θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση της Eurojust, στη διατήρηση του κοινού χώρου με την ΕΕ στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων και στην εφαρμογή των δικαιωμάτων του ΕΕΠΔ και του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση για τη σύσταση της Eurojust, οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και τρίτων χωρών, οι οποίες περιέχουν διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορούν να συνάπτονται μόνο εάν η σχετική αρμόδια αρχή υπόκειται στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, ή εάν, μετά από αξιολόγηση, επιβεβαιώνεται η διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των δεδομένων εκ μέρους της εν λόγω αρχής. Στις 28 Μαρτίου 2019, το κοινό εποπτικό όργανο της Eurojust εξέδωσε θετική γνώμη όσον αφορά τις διατάξεις της συμφωνίας για την προστασία των δεδομένων. Η Δανία θα εφαρμόζει την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1), σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανταλλάσσονται βάσει της συμφωνίας, ενέκρινε τις συγκεκριμένες διατάξεις της συμφωνίας για την προστασία των δεδομένων και αναγνωρίζει τον ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Συνεπώς, στη βάση όλων των ανωτέρω, ο εισηγητής κάνει δεκτό το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Δανίας.

(1)

  Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου που εγκρίνει τη σύναψη από την Eurojust της συμφωνίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Eurojust και του Βασιλείου της Δανίας

Έγγραφα αναφοράς

07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

1.4.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

3.4.2019

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

3.4.2019

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Claude Moraes

3.4.2019

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

1.4.2019

Εξέταση στην επιτροπή

2.4.2019

8.4.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.4.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

9.4.2019

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου