MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Tanskan kuningaskunnan välistä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen

9.4.2019 - (07770/2019 – C8‑0152/2019 – 2019/0805(CNS)) - *

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Claude Moraes
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)
PR_NLE-CN_ImplDec_app

Menettely : 2019/0805(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0192/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0192/2019
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Tanskan kuningaskunnan välistä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen

(07770/2019 – C8‑0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (07770/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0152/2019),

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS[1] ja erityisesti sen 26 a artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0192/2019),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

PERUSTELUT

Eurojustin ja Tanskan välinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus on tarpeellinen Eurojustin ”lissabonisaation” jälkeen, kun neuvoston päätös 2002/187/YOS korvattiin ja kumottiin 14. marraskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2018/1727 Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust). Asetusta sovelletaan 19. joulukuuta 2019 alkaen. Ottaen huomioon Tanskan erityisasema rikosoikeuden alalla Lissabonin jälkeen (pöytäkirja 22) Tanska ei osallistu uuteen asetukseen eikä tämä sido sitä. Tanska on kuitenkin ilmaissut halunsa osallistua edelleen Eurojustin toimintaan. Sen vuoksi Tanskan ja Eurojustin välillä on tehtävä sopimus (vastaava kuin sopimus, joka Tanskan oli tehtävä Europolin ”lissabonisaation” jälkeen). Tanskan asema jää jäsenvaltion ja kolmannen valtion aseman väliin. Sillä on esimerkiksi edustaja kollegion kokouksissa ilman äänioikeutta, ja se osallistuu Eurojustin rahoitukseen. Vaikka kaikkien jäsenvaltioiden yhteisen rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan järjestelmän pitäisi olla sääntönä, ja se olisi parempi ratkaisu, Tanskan kanssa tehtävä sopimus on tärkeä takuu esimerkiksi seuraavien seikkojen osalta: Tanska on edelleen mukana Eurojustin rakenteessa (Tanska on ollut osa Eurojustia alusta alkaen ja toimii siinä aktiivisesti), Tanska on osa Schengen-aluetta, Tanska osallistuu useisiin entiseen kolmanteen pilariin perustuviin välineisiin, erityisesti eurooppalaiseen pidätysmääräykseen, Tanska osallistuu Eurojustin rahoitukseen, EU:n yhteinen oikeus- ja sisäasioiden alue säilyy ja Euroopan tietosuojavaltuutettua ja tuomioistuinta koskevia oikeuksia sovelletaan.

Nykyisen Eurojust-päätöksen mukaan tällaisia Eurojustin ja kolmansien maiden välisiä henkilötietojen vaihtoa koskevia määräyksiä sisältäviä yhteistyösopimuksia voidaan tehdä vain, jos kyseinen taho on 28. tammikuuta 1981 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen sopimuspuoli tai jos tehdyssä arviossa vahvistetaan, että kyseinen taho huolehtii tietosuojan riittävästä tasosta. Eurojustin yhteinen valvontaviranomainen antoi 28. maaliskuuta 2019 myönteisen lausunnon tietosuojaa koskevista sopimuksen määräyksistä. Tanska soveltaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/680[1] sopimuksen mukaisesti vaihdettujen henkilötietojen vaihdon osalta noudattaen sopimuksen erityisiä tietosuojamääräyksiä ja tunnustaa Euroopan tietosuojavaltuutetun aseman.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella esittelijä hyväksyy esityksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Eurojustin ja Tanskan välisen yhteistyösopimuksen luonnoksen osalta.

  • [1]   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Tanskan kuningaskunnan välistä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen

Viiteasiakirjat

07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

1.4.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

3.4.2019

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

3.4.2019

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Claude Moraes

3.4.2019

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

1.4.2019

Valiokuntakäsittely

2.4.2019

8.4.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.4.2019

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.4.2019

Päivitetty viimeksi: 16. huhtikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö