Pranešimas - A8-0192/2019Pranešimas
A8-0192/2019

PRANEŠIMAS dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Danijos Karalystės bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimą, projekto

9.4.2019 - (07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)) - *

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Claude Moraes

Procedūra : 2019/0805(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0192/2019
Pateikti tekstai :
A8-0192/2019
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Danijos Karalystės bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimą, projekto

(07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (07770/2019),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kuriuos Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0152/2019),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais[1], ypač į jo 26a straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0192/2019),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

AIŠKINAMOJI DALIS

Eurojusto ir Danijos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimas būtinas po Eurojusto veiklos priderinimo prie Lisabonos sutarties, dėl kurios Tarybos sprendimas 2002/187/TVR buvo pakeistas ir panaikintas 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1727 dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto). Reglamentas bus taikomas nuo 2019 m. gruodžio 19 d. Atsižvelgiant į specialų Danijos statusą baudžiamosios teisenos srityje įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (Protokolas Nr. 22), naujasis reglamentas Danijai netaikomas ir nėra privalomas. Tačiau Danija išreiškė norą toliau dalyvauti Eurojusto veikloje. Šiuo atžvilgiu turi būti sudarytas Danijos ir Eurojusto bendradarbiavimo susitarimas (panašus į susitarimą, kurį Danija turėjo sudaryti po Europolo veiklos priderinimo prie Lisabonos sutarties). Šiuo atžvilgiu Danijos statusas bus tarp valstybės narės ir trečiosios šalies. Pavyzdžiui, Danijos atstovas dalyvaus Eurojusto kolegijos posėdžiuose be teisės balsuoti, be to, Danija prisidės prie Eurojusto pajamų. Nors iš principo visoms valstybėms narėms turėtų būti nustatyta ir yra pageidautina bendra bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje sistema, susitarimas su Danija svarbus siekiant užtikrinti, inter alia, kad Danija toliau dalyvautų Eurojusto struktūroje (Danija įtraukta į Eurojusto sudėtį nuo jo įsteigimo ir aktyviai dalyvauja Eurojusto veikloje), kad Danija būtų įtraukta į Šengeno erdvę, kad Danija dalyvautų įgyvendinant kelias buvusio trečiojo ramsčio priemones, visų pirma Europos arešto orderį, kad Danija prisidėtų prie Eurojusto finansavimo, kad būtų išsaugota bendra ES TVR erdvė ir kad būtų taikomos EDAPP ir Teisingumo Teismo prerogatyvos.

Pagal dabartinį Eurojusto sprendimą tokie Eurojusto ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo susitarimai, kuriuose išdėstytos nuostatos dėl asmens duomenų mainų, gali būti sudaromi tik tuomet, jei atitinkamam subjektui taikoma 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencija arba atlikus vertinimą, kuriuo patvirtinama, kad tas subjektas užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį. 2019 m. kovo 28 d. Eurojusto jungtinis priežiūros organas pateikė teigiamą nuomonę dėl susitarimo nuostatų dėl duomenų apsaugos. Danija taikys Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/680[1] asmens duomenims, kuriais keičiamasi pagal susitarimą, ji taip pat pritarė susitarime pateiktoms konkrečioms duomenų apsaugos nuostatoms ir pripažįsta Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno vaidmenį.

Taigi, atsižvelgdamas į visas išdėstytas priežastis, pranešėjas pritaria Tarybos įgyvendinimo sprendimo projektui dėl Eurojusto ir Danijos bendradarbiavimo susitarimo projekto.

  • [1]   2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Danijos Karalystės bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimą

Nuorodos

07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)

Konsultacijos su EP data

1.4.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

3.4.2019

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

3.4.2019

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Claude Moraes

3.4.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

1.4.2019

Svarstymas komitete

2.4.2019

8.4.2019

 

 

Priėmimo data

8.4.2019

 

 

 

Pateikimo data

9.4.2019

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 12 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika