Ziņojums - A8-0192/2019Ziņojums
A8-0192/2019

ZIŅOJUMS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp Eurojust un Dānijas Karalisti

9.4.2019 - (07770/2019 – C8‑0152/2019 – 2019/0805(CNS)) - *

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Claude Moraes
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

Procedūra : 2019/0805(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0192/2019
Iesniegtie teksti :
A8-0192/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp Eurojust un Dānijas Karalisti

(07770/2019 – C8‑0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (07770/2019),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0152/2019),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem[1], un jo īpaši tā 26.a panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0192/2019),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.

PASKAIDROJUMS

Eurojust un Dānijas nolīgums par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās ir jānoslēdz, ņemot vērā Eurojust "lisabonizāciju", kad ar Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra Regulu (ES) 2018/1727 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2002/187/TI. Regula būs piemērojama no 2019. gada 19. decembra. Ņemot vērā Dānijas īpašo statusu krimināltiesību jomā atbilstoši Lisabonas līgumam (22. protokols), Dānija nepiedalās jaunās regulas pieņemšanā, un tā nav tai saistoša. Tomēr Dānija ir paudusi vēlmi arī turpmāk piedalīties Eurojust darbībās. Šajā sakarībā starp Dāniju un Eurojust ir jānoslēdz sadarbības nolīgums (līdzīgi nolīgumam, kas Dānijai bija jānoslēdz pēc Eiropola "lisabonizācijas"). Tāpēc Dānijas statuss būs kā valstij starp dalībvalsti un trešo valsti. Piemēram, tās pārstāvis piedalīsies kolēģijas sanāksmēs, bet tam nebūs balsstiesību, un Dānija veiks iemaksas Eurojust ieņēmumu nodrošināšanai. Lai gan būtībā vienotai sistēmai krimināltiesību sadarbības jomā vajadzētu būt obligātai un vēlamai visām dalībvalstīm, ir jānodrošina, ka nolīgums ar Dāniju cita starpā garantē turpmāk minēto: Dānija arī turpmāk piedalās Eurojust struktūrā (Dānija jau no sākuma ir daļa no Eurojust un aktīvi iesaistās Eurojust darbā); Dānija ietilpst Šengenas zonā; Dānija piedalās vairākos bijušajos trešā pīlāra instrumentos, īpaši saistībā ar Eiropas apcietinājuma lēmumu; Dānija piedalīsies Eurojust finansēšanā; tiek saglabāta kopīgā ES TI zona; kā arī tiek piemērotas EDPS un Tiesas prerogatīvas.

Saskaņā ar pašreizējo Eurojust lēmumu šādus sadarbības nolīgumus starp Eurojust un trešām valstīm, kuros ietverti noteikumi par apmaiņu ar personas datiem, var noslēgt tikai tad, ja uz attiecīgo vienību attiecas Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra konvencija, vai pēc novērtējuma, kas apstiprina, ka minētā vienība nodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Eurojust Apvienotā uzraudzības iestāde 2019. gada 28. martā sniedza pozitīvu atzinumu par nolīguma noteikumiem par datu aizsardzību. Dānija piemēros Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/680[1] attiecībā uz personas datu apmaiņu saskaņā ar nolīgumu, piekrīt konkrētiem, nolīgumā iekļautiem datu aizsardzības noteikumiem un atzīst Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja uzdevumu.

Līdz ar to, ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, referents pauž atbalstu Padomes īstenošanas lēmuma projektam attiecībā uz nolīguma projektu par sadarbību starp Eurojust un Dāniju.

  • [1]   Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Projekts Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp Eurojust un Dānijas Karalisti

Atsauces

07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

1.4.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

3.4.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

JURI

3.4.2019

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Claude Moraes

3.4.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

1.4.2019

Izskatīšana komitejā

2.4.2019

8.4.2019

 

 

Pieņemšanas datums

8.4.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

9.4.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. aprīlis
Juridisks paziņojums - Privātuma politika