SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Królestwem Danii

9.4.2019 - (07770/2019 – C8‑0152/2019 – 2019/0805(CNS)) - *

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Claude Moraes
(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)
PR_NLE-CN_ImplDec_app

Procedura : 2019/0805(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0192/2019
Teksty złożone :
A8-0192/2019
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Królestwem Danii

(07770/2019 – C8‑0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (07770/2019),

–  uwzględniając art. 39 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego Traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8‑0152/2019),

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością[1], w szczególności jej art. 26a ust. 2,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0192/2019),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

UZASADNIENIE

Zawarcie porozumienia o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Królestwem Danii jest konieczne w następstwie tzw. lizbonizacji Eurojustu, która polega na zastąpieniu i uchyleniu decyzji Rady 2002/187/WSiSW rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust), które będzie obowiązywać od dnia 19 grudnia 2019 r. W związku ze szczególnym statusem Danii w obszarze wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych wynikającym z Traktatu z Lizbony (Protokół nr 22) nowe rozporządzenie nie dotyczy Danii i nie jest dla niej wiążące. Mimo to Dania wyraziła chęć dalszego uczestnictwa w działalności Eurojustu. Należy zatem uzgodnić porozumienie o współpracy między Danią a Eurojustem (podobne do porozumienia, na które Dania musiała przystać po tzw. lizbonizacji Europolu). W tym kontekście Dania będzie miała status pośredni między statusem państwa członkowskiego a statusem państwa trzeciego. Przykładowo, przedstawiciel Danii będzie uczestniczył w posiedzeniach kolegium, lecz bez prawa głosu, a Dania będzie wnosiła wkład w dochody Eurojustu. O ile zasadniczo pożądanym rozwiązaniem, jakie powinno obowiązywać powszechnie, jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich system współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, porozumienie z Danią jest ważne, aby zagwarantować m.in. dalsze uczestnictwo Danii w strukturach Eurojustu (Dania należy do Eurojustu od jego powstania i wykazuje się aktywnością w tym obszarze); przynależność Danii do strefy Schengen; uwzględnianie Danii w wielu instrumentach należących wcześniej do trzeciego filaru, w szczególności w europejskim nakazie aresztowania; udział Danii w finansowaniu Eurojustu; utrzymanie wspólnej dziedziny działań UE, tj. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; a także stosowanie prerogatyw Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Trybunału Sprawiedliwości.

Zgodnie z obowiązującą decyzją ustanawiającą Eurojust takie porozumienia o współpracy między Eurojustem a państwami trzecimi zawierające postanowienia dotyczące wymiany danych osobowych mogą być zawierane tylko wtedy, gdy zainteresowany podmiot jest stroną konwencji Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r., lub po dokonaniu oceny potwierdzającej zapewnienie przez ten podmiot odpowiedniego poziomu ochrony danych. W dniu 28 marca 2019 r. Wspólny Organ Nadzorczy Eurojustu wydał pozytywną opinię w sprawie postanowień porozumienia dotyczących ochrony danych. Dania będzie stosować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680[1] w odniesieniu do danych osobowych będących przedmiotem wymiany na podstawie porozumienia, wyraziła zgodę na ujęcie w porozumieniu szczegółowych postanowień dotyczących ochrony danych i uznaje rolę, jaką odgrywa Europejski Inspektor Ochrony Danych.

W świetle wszystkich powyższych uwag sprawozdawca popiera zatem projekt decyzji wykonawczej Rady w odniesieniu do projektu porozumienia o współpracy między Eurojustem a Danią.

  • [1]   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Królestwem Danii

Odsyłacze

07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)

Data konsultacji z Parlamentem

1.4.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

3.4.2019

 

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

JURI

3.4.2019

 

 

 

Sprawozdawcy:

       Data powołania

Claude Moraes

3.4.2019

 

 

 

Procedura uproszczona – data decyzji

1.4.2019

Rozpatrzenie w komisji

2.4.2019

8.4.2019

 

 

Data przyjęcia

8.4.2019

 

 

 

Data złożenia

9.4.2019

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności