RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Regatul Danemarcei

9.4.2019 - (07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)) - *

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Claude Moraes
(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)
PR_NLE-CN_ImplDec_app

Procedură : 2019/0805(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0192/2019
Texte depuse :
A8-0192/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Regatul Danemarcei

(07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (07770/2019),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0152/2019),

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate[1], în special articolul 26a alineatul (2),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0192/2019),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

  • [1]  JO L 63, 6.3.2002, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Danemarca este necesar în lumina procesului de „lisabonizare” a Eurojust, în urma căruia Decizia 2002/187/JAI a Consiliului a fost abrogată și înlocuită prin Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust). Regulamentul se va aplica începând cu 19 decembrie 2019. Având în vedere statutul special al Danemarcei în domeniul justiției penale după Tratatul de la Lisabona (Protocolul 22), Danemarca nu participă la noul regulament și nu are obligația de a-l respecta. Cu toate acestea, Danemarca și-a exprimat dorința de a participa în continuare la activitățile Eurojust. În acest sens, trebuie stabilit un acord de cooperare între Danemarca și Eurojust (în mod similar cu acordul pe care Danemarca a trebuit să-l aprobe după „lisabonizarea” Europol). Din acest punct de vedere, Danemarca va avea un statut intermediar între cel de stat membru și cel de țară terță. De exemplu, aceasta va contribui la veniturile Eurojust și va avea un reprezentant care va participa la reuniunile colegiului, fără drept de vot. Deși, în principiu, este preferabil un sistem comun de cooperare în domeniul justiției penale pentru toate statele membre, iar acesta ar trebui să constituie regula generală, un acord cu Danemarca este important pentru a garanta, printre altele, că: Danemarca va participa în continuare la structura Eurojust (Danemarca face parte din Eurojust încă de la început și este activă în cadrul acestuia); Danemarca face parte din spațiul Schengen; Danemarca participă la mai multe instrumente încadrate anterior în pilonul al treilea, cum ar fi, în special, mandatul european de arestare; Danemarca va participa la finanțarea Eurojust; spațiul comun al UE JAI va fi protejat; prerogativele AEPD și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene vor fi aplicate.

În conformitate cu actuala decizie a Eurojust, astfel de acorduri de cooperare între Eurojust și țările terțe, care conțin dispoziții privind schimbul de date cu caracter personal, pot fi încheiate numai dacă entitatea în cauză este supusă Convenției Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 sau în urma unei evaluări care confirmă existența unui nivel adecvat de protecție a datelor asigurat de entitatea respectivă. La 28 martie 2019, organul de control comun al Eurojust a emis un aviz pozitiv referitor la dispozițiile din acord privind protecția datelor. Danemarca va aplica Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului[1] în ceea ce privește datele cu caracter personal care fac obiectul schimbului de informații în temeiul acordului, și-a exprimat consimțământul față de dispoziții specifice privind protecția datelor din acord și recunoaște rolul Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

În consecință, în lumina tuturor considerentelor de mai sus, raportorul sprijină proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului în ceea ce privește proiectul de acord de cooperare dintre Eurojust și Danemarca.

  • [1]   Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Regatul Danemarcei

Referințe

07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)

Data consultării PE

1.4.2019

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

JURI

3.4.2019

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

JURI

3.4.2019

 

 

 

Raportori

Data numirii

Claude Moraes

3.4.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

1.4.2019

Examinare în comisie

2.4.2019

8.4.2019

 

 

Data adoptării

8.4.2019

 

 

 

Data depunerii

9.4.2019

Ultima actualizare: 12 aprilie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate