POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Kraljevino Dansko s strani Eurojusta

9.4.2019 - (07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Claude Moraes
(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

Postopek : 2019/0805(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0192/2019
Predložena besedila :
A8-0192/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Kraljevino Dansko s strani Eurojusta

(07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (07770/2019),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodni ureditvi, na podlagi katerih se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0152/2019),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala[1] in zlasti člena 26a(2) Sklepa,

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0192/2019),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

OBRAZLOŽITEV

Sporazum o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Kraljevino Dansko je potreben zaradi „lizbonizacije“ Eurojusta, v skladu s katero je bila sprejeta Uredba (EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2002/187/PNZ. Uredba se bo začela uporabljati 19. decembra 2019. Danska zaradi svojega posebnega statusa na področju kazenskega pravosodja po Lizbonski pogodbi (Protokol št. 22) ne sodeluje pri sprejetju nove Uredbe, ki zanjo ni zavezujoča. Vendar želi še naprej sodelovati pri dejavnostih Eurojusta. Zato morata Danska in Eurojust skleniti sporazum o sodelovanju (podoben sporazumu po „lizbonizaciji“ Europola). Na podlagi tega bo imela Danska status med državo članico in tretjo državo. Imela bo na primer predstavnika, ki bo sodeloval na sejah kolegija, vendar ne bo imel pravice do glasovanja, poleg tega pa bo prispevala k prihodkom Eurojusta. Čeprav bi se moral praviloma za vse države članice uporabljati skupni sistem pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, ki je bolj zaželen, je sklenitev sporazuma z Dansko pomembna za zagotovitev, da Danska še naprej sodeluje v strukturi Eurojusta (Danska je od začetka del Eurojusta in sodeluje pri njegovih dejavnostih), da ostane v schengenskem območju, da sodeluje pri več predhodnih instrumentih tretjega stebra, zlasti evropskem nalogu za prijetje, da prispeva k financiranju Eurojusta, da se ohrani skupno območje PNZ EU ter da se uporabljajo pristojnosti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Sodišča.

V skladu s sedanjim sklepom Eurojusta se lahko sporazumi o sodelovanju med Eurojustom in tretjimi državami, ki vsebujejo določbe o izmenjavi osebnih podatkov, sklenejo samo, če za ustrezni subjekt velja Konvencija Sveta Evrope z dne 28. januarja 1981 ali če je bila izvedena ocena, ki potrjuje, da ta subjekt zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov. Skupni nadzorni organ Eurojusta je 28. marca 2019 dal pozitivno mnenje o določbah Sporazuma, ki zadevajo varstvo podatkov. Danska pri izmenjavi osebnih podatkov v skladu s sporazumom uporablja Direktivo (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta[1] in posebne določbe o varstvu podatkov iz sporazuma ter priznava vlogo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Zaradi vsega navedenega poročevalec podpira osnutek izvedbenega sklepa Sveta o osnutku Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Kraljevino Dansko.

  • [1]   Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Kraljevino Dansko s strani Eurojusta

Referenčni dokumenti

07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)

Datum posvetovanja z EP

1.4.2019

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

3.4.2019

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

JURI

3.4.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Claude Moraes

3.4.2019

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

1.4.2019

Obravnava v odboru

2.4.2019

8.4.2019

 

 

Datum sprejetja

8.4.2019

 

 

 

Datum predložitve

9.4.2019

Zadnja posodobitev: 12. april 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov