Förfarande : 2019/0805(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0192/2019

Ingivna texter :

A8-0192/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0425

BETÄNKANDE     *
PDF 156kWORD 56k
9.4.2019
PE 637.525v02-00 A8-0192/2019

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Konungariket Danmark

(07770/2019 – C8–0152/2019 – 2019/0805(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Claude Moraes

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Konungariket Danmark

(07770/2019 – C8–0152/2019 – 2019/0805(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (07770/2019),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0152/2019),

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(1), särskilt artikel 26a.2,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8–0192/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1)

EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.


MOTIVERING

Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark är nödvändigt till följd av ”lissaboniseringen” av Eurojust, som innebar att rådets beslut 2002/187/RIF upphävdes och ersattes av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust). Förordningen kommer att tillämpas från och med den 19 december 2019. Danmark har en särskild status på det straffrättsliga området efter Lissabonfördraget (protokoll 22) och deltar därför inte i den nya förordningen, som inte är bindande för Danmark. Danmark har emellertid uttryckt önskemål om att delta ytterligare i Eurojusts verksamhet. Därmed måste ett samarbetsavtal överenskommas mellan Danmark och Eurojust (liknande det avtal som Danmark var tvunget att ingå efter ”lissaboniseringen” av Europol). I detta avseende kommer Danmarks status att vara ett mellanting mellan medlemsstat och tredjeland. Landet kommer exempelvis att ha en företrädare som deltar i sammanträdena i kollegiet, utan rösträtt, och Danmark kommer att bidra till Eurojusts inkomster. Även om ett gemensamt system för straffrättsligt samarbete för alla medlemsstater i princip bör vara regel och är att föredra, är ett avtal med Danmark viktigt för att garantera bland annat att Danmark fortsätter att delta i Eurojuststrukturen (Danmark har varit med i Eurojust från början och deltar aktivt i detta samarbete), att Danmark ingår i Schengenområdet, att Danmark deltar i flera instrument som tidigare omfattades av den tredje pelaren, exempelvis den europeiska arresteringsordern, att Danmark kommer att delta i finansieringen av Eurojust, att EU:s gemensamma område för rättsliga och inrikes frågor bevaras och att Europeiska datatillsynsmannens och domstolens befogenheter tillämpas.

I enlighet med det nuvarande Eurojustbeslutet får sådana samarbetsavtal mellan Eurojust och tredjeländer som innehåller bestämmelser om utbyte av personuppgifter ingås endast om den berörda enheten omfattas av Europarådets konvention av den 28 januari 1981 eller efter att det har gjorts en bedömning som bekräftar att enheten säkerställer en tillräckligt hög dataskyddsnivå. Den 28 mars 2019 avgav Eurojusts gemensamma tillsynsmyndighet ett positivt yttrande över bestämmelserna i avtalet om dataskydd. Danmark kommer att tillämpa Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680(1) för personuppgifter som utbyts enligt avtalet. Landet har också samtyckt till särskilda dataskyddsbestämmelser i avtalet och erkänner Europeiska datatillsynsmannens roll.

Mot bakgrund av ovanstående ställer sig föredraganden alltså bakom utkastet till rådets genomförandebeslut avseende utkastet till avtal om samarbete mellan Eurojust och Danmark.

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Konungariket Danmark

Referensnummer

07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

1.4.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

3.4.2019

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

3.4.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Claude Moraes

3.4.2019

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

1.4.2019

Behandling i utskott

2.4.2019

8.4.2019

 

 

Antagande

8.4.2019

 

 

 

Ingivande

9.4.2019

Senaste uppdatering: 12 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy