Процедура : 2018/0331(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0193/2019

Внесени текстове :

A8-0193/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Приети текстове :

P8_TA(2019)0421

ДОКЛАД     ***I
PDF 819kWORD 218k
9.4.2019
PE 632.087v02-00 A8-0193/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Даниел Далтон

Докладчик по становище (*):

Джули Уорд, Председател на комисията по култура и образование

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0640),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0405/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Камарата на депутатите на Чешката република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и становищата на комисията по култура и образование и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0193/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

за борбата срещу разпространението на терористично съдържание онлайн

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Настоящият регламент има за цел да гарантира безпрепятственото функциониране на цифровия единен пазар в едно отворено и демократично общество, като се предотвратява злоупотребата с хостинг услуги за терористични цели. Функционирането на цифровия единен пазар следва да бъде подобрено чрез засилване на правната сигурност за доставчиците на хостинг услуги, укрепване на доверието на ползвателите в онлайн средата и засилване на гаранциите за свободата на изразяване на мнение и свободата на информация.

(1)  Настоящият регламент има за цел да гарантира безпрепятственото функциониране на цифровия единен пазар в едно отворено и демократично общество, като се води борба със злоупотребата с хостинг услуги за терористични цели и като се допринася за обществената сигурност в европейските общества. Функционирането на цифровия единен пазар следва да бъде подобрено чрез засилване на правната сигурност за доставчиците на хостинг услуги, укрепване на доверието на ползвателите в онлайн средата и засилване на гаранциите за свободата на изразяване на мнение, свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи в отворено и демократично общество и свободата и плурализма на медиите.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Регулирането по отношение на доставчиците на хостинг услуги може само да допълва стратегиите на държавите членки за противодействие на тероризма, които трябва да акцентират върху офлайн мерки, като например инвестиции в социална дейност, в инициативи за дерадикализация и в ангажираност със засегнатите общности с цел постигане на устойчиво предотвратяване на радикализация в обществото.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Терористичното съдържание е част от по-широк проблем с незаконното онлайн съдържание, което включва други форми на съдържание, като например сексуална експлоатация на деца, незаконни търговски практики и нарушения на правата върху интелектуалната собственост. Трафикът на незаконно съдържание често се извършва от терористични и други престъпни организации с цел изпиране на пари и набиране на начален капитал за финансиране на техните операции. Този проблем изисква съчетание от законодателни, незаконодателни и доброволни мерки, основани на сътрудничеството между органите и доставчиците при пълно зачитане на основните права. Макар заплахата от незаконно съдържание да е смекчена с успешни инициативи като Кодекса за поведение относно противодействие на незаконната реч на омразата онлайн и Глобалния алианс „Ние защитаваме“ (WeProtect Global Alliance), приет по инициатива на представители на сектора с цел прекратяване на сексуалното насилие над деца, е необходимо да се установи законодателна рамка за трансгранично сътрудничество между националните регулаторни органи с цел премахване на незаконно съдържание.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Доставчиците на хостинг услуги, осъществяващи дейност чрез интернет, играят съществена роля в цифровата икономика, като свързват бизнеса и гражданите и улесняват обществения дебат и разпространението и получаването на информация, мнения и идеи, допринасяйки в значителна степен за иновациите, икономическия растеж и създаването на работни места в Съюза. В някои случаи обаче техните услуги стават обект на злоупотреби от страна на трети лица с цел извършване на незаконни дейности онлайн. Повод за особено безпокойство буди злоупотребата с доставчици на хостинг услуги от страна на терористични групи и на техните поддръжници, за да разпространяват терористично съдържание онлайн с цел отправяне на послания, радикализиране и вербуване, както и улесняване и ръководене на терористична дейност.

(2)  Доставчиците на хостинг услуги, осъществяващи дейност чрез интернет, играят съществена роля в цифровата икономика, като свързват бизнеса и гражданите, предоставят възможности за учене и улесняват обществения дебат и разпространението и получаването на информация, мнения и идеи, допринасяйки в значителна степен за иновациите, икономическия растеж и създаването на работни места в Съюза. В някои случаи обаче техните услуги стават обект на злоупотреби от страна на трети лица с цел извършване на незаконни дейности онлайн. Повод за особено безпокойство буди злоупотребата с доставчици на хостинг услуги от страна на терористични групи и на техните поддръжници, за да разпространяват терористично съдържание онлайн с цел отправяне на послания, радикализиране и вербуване, както и улесняване и ръководене на терористична дейност.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Наличието на терористично съдържание онлайн има сериозни отрицателни последици за ползвателите, гражданите и обществото като цяло, както и за доставчиците на онлайн услуги, които хостват такова съдържание, тъй като то подкопава доверието на техните ползватели и вреди на бизнес моделите им. Като се имат предвид централната им роля и технологичните средства и способности, свързани с предлаганите от тях услуги, доставчиците на онлайн услуги носят особени обществени отговорности да защитават своите услуги срещу злоупотреба от терористи и да помагат борбата с терористичното съдържание, разпространявано чрез използването на техните услуги.

(3)  Макар и да не е единственият фактор, наличието на терористично съдържание онлайн се оказа катализатор за радикализацията на лица, които са извършили терористични актове, и следователно има сериозни отрицателни последици за ползвателите, гражданите и обществото като цяло, както и за доставчиците на онлайн услуги, които хостват такова съдържание, тъй като то подкопава доверието на техните ползватели и вреди на бизнес моделите им. Като се имат предвид централната им роля и пропорционално на технологичните средства и способности, свързани с предлаганите от тях услуги, доставчиците на онлайн услуги носят особени обществени отговорности да защитават своите услуги срещу злоупотреба от терористи и да подпомагат компетентните органи в борбата с терористичното съдържание, разпространявано чрез използването на техните услуги, като в същото време се взема под внимание основополагащото значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи в едно отворено и демократично общество.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Усилията на равнището на Съюза за борба с терористично съдържане онлайн, които започнаха през 2015 г. чрез рамка за доброволно сътрудничество между държавите членки и доставчиците на хостинг услуги, трябва да бъдат допълнени с ясна законодателна рамка с цел допълнително ограничаване на достъпността на терористично съдържание онлайн и адекватно справяне с бързо развиващия се проблем. Целта на тази законодателна рамка е да се използват доброволните усилия, които бяха засилени с Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията, и да се отговори на призивите, отправени от Европейския парламент, за засилване на мерките за справяне с незаконното и вредното съдържание, както и на тези на Европейския съвет за подобряване на автоматизираното откриване и премахване на съдържание, което подбужда към терористични актове.

(4)  Усилията на равнището на Съюза за борба с терористично съдържане онлайн, които започнаха през 2015 г. чрез рамка за доброволно сътрудничество между държавите членки и доставчиците на хостинг услуги, трябва да бъдат допълнени с ясна законодателна рамка с цел допълнително ограничаване на достъпността на терористично съдържание онлайн и адекватно справяне с бързо развиващия се проблем. Целта на тази законодателна рамка е да се използват доброволните усилия, които бяха засилени с Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията7, и да се отговори на призивите, отправени от Европейския парламент за засилване на мерките за справяне с незаконното и вредното съдържание в съответствие с хоризонталната рамка, създадена с Директива 2000/31/ЕО, и от Европейския съвет за подобряване на разкриването и премахването на съдържание, което подбужда към терористични актове.

__________________

__________________

7 Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 50).

7 Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 50).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Прилагането на настоящия регламент не следва да засяга прилагането на член 14 от Директива 2000/31/ЕО8. По-конкретно, всички мерки, предприети от доставчика на хостинг услуги в съответствие с настоящия регламент, включително всички проактивни мерки, не следва сами по себе си да водят до това доставчикът на услуги да загуби ползата от освобождаването от отговорност, предвидено в посочената разпоредба. Настоящият регламент не засяга правомощията на националните органи и съдилищата да определят отговорността на доставчиците на хостинг услуги в конкретни случаи, когато не са изпълнени условията по член 14 от Директива 2000/31/ЕО относно освобождаването от отговорност.

(5)  Прилагането на настоящия регламент не следва да засяга прилагането на Директива 2000/31/ЕО8. Настоящият регламент не засяга правомощията на националните органи и съдилищата да определят отговорността на доставчиците на хостинг услуги в конкретни случаи, когато не са изпълнени условията по Директива 2000/31/ЕО относно освобождаването от отговорност.

__________________

__________________

8 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

8 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В настоящия регламент са посочени правила за предотвратяване на злоупотребата с хостинг услуги с цел разпространение на терористично съдържание онлайн, чиято цел е да се гарантира безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар при пълно зачитане на основните права, защитени в правния ред на Съюза, и по-специално тези, гарантирани в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(6)  В настоящия регламент са посочени правила за борба със злоупотребата с хостинг услуги с цел разпространение на терористично съдържание онлайн, чиято цел е да се гарантира безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар, и с тези правила следва напълно да се зачитат основните права, защитени в правния ред на Съюза, и по-специално тези, гарантирани в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Настоящият регламент допринася за защитата на обществената сигурност, като същевременно установява подходящи и стабилни гаранции за защитата на основните права. Това включва правото на зачитане на личния живот и защитата на личните данни, правото на ефективна съдебна защита, правото на свобода на изразяване, включително свободата на получаване и предаване на информация, свободата на стопанска инициатива и принципа на недискриминация. Компетентните органи и доставчиците на хостинг услуги следва да приемат само мерки, които са необходими, подходящи и пропорционални в едно демократично общество, като вземат предвид особеното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, която е един от фундаментите на плуралистичното и демократично общество, както и една от ценностите, на които се основава Съюзът. Мерките, представляващи намеса в свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, следва да бъдат строго целеви, в смисъл че трябва да служат за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание, без това да засяга правото на законно получаване и разпространяване на информация, като се взема предвид централната роля на доставчиците на хостинг услуги за способстването на обществения дебат и разпространението и получаването на факти, становища и идеи в съответствие със закона.

(7)  Настоящият регламент има за цел да допринася за защитата на обществената сигурност и следва да установява подходящи и стабилни гаранции за защитата на основните права. Това включва правото на зачитане на личния живот и защитата на личните данни, правото на ефективна съдебна защита, правото на свобода на изразяване, включително свободата на получаване и предаване на информация, свободата на стопанска инициатива и принципа на недискриминация. Компетентните органи и доставчиците на хостинг услуги следва да приемат само мерки, които са необходими, подходящи и пропорционални в едно демократично общество, като вземат предвид особеното значение на свободата на изразяване на мнение, свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи, правата на зачитане на личния и семейния живот и защитата на личните данни, която е един от фундаментите на плуралистичното и демократично общество, както и една от ценностите, на които се основава Съюзът. Всички мерки следва да избягват намеса в свободата на изразяване на мнение и свободата на информация и доколкото е възможно следва да служат за борба с разпространението на терористично съдържание чрез строго целеви подход, без това да засяга правото на законно получаване и разпространяване на информация, като се взема предвид централната роля на доставчиците на хостинг услуги за способстването на обществения дебат и разпространението и получаването на факти, становища и идеи в съответствие със закона. Ефективните мерки за борба с тероризма онлайн и защитата на свободата на изразяване са цели, които не си противоречат, а се допълват и подкрепят взаимно.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Правото на ефективни правни средства за защита е залегнало в член 19 от ДЕС и в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Всяко физическо или юридическо лице има право на ефективна съдебна защита пред компетентния национален съд срещу всяка мярка, предприета съгласно настоящия регламент, която може да засегне неблагоприятно правата на това лице. Правото включва, по-специално възможността доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на съдържание да оспорват по ефективен начин заповедите за премахване на съдържание пред съда на държавата членка, чиито органи са издали такава заповед.

(8)  Правото на ефективни правни средства за защита е залегнало в член 19 от ДЕС и в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Всяко физическо или юридическо лице има право на ефективна съдебна защита пред компетентния национален съд срещу всяка мярка, предприета съгласно настоящия регламент, която може да засегне неблагоприятно правата на това лице. Правото включва, по-специално възможността доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на съдържание да оспорват по ефективен начин заповедите за премахване на съдържание пред съда на държавата членка, чиито органи са издали такава заповед, както и възможностите за доставчиците на съдържание да оспорват взетите от доставчика на хостинг услуги конкретни мерки.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С цел да се осигури яснота относно действията, които следва да предприемат както доставчиците на хостинг услуги, така и компетентния орган за предотвратяването на разпространението на терористично съдържание онлайн, в настоящия регламент следва да се установи определение за терористично съдържание за целите на предотвратяването въз основа на определението за терористични престъпления съгласно Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета9. Като се има предвид необходимостта да се обърне внимание на най-вредната терористична пропаганда онлайн, определението следва да обхваща материали и информация, които подбуждат, насърчават или пропагандират извършването на терористични престъпления или на съучастието в тях, предоставянето на указания за извършването на такива престъпления или подстрекаването към участие в дейности на терористична група. Тази информация включва по-конкретно текст, изображения, звукозаписи и видеозаписи. Когато преценяват дали съдържанието представлява терористично съдържание по смисъла на настоящия регламент, компетентните органи, както и доставчиците на хостинг услуги следва да вземат предвид фактори като естеството и формулировката на изявленията, контекста, в който са направени изявленията, и техния потенциал да доведат до вредни последици, засягащи по този начин сигурността и безопасността на хората. Фактът, че материалът е бил произведен от терористична организация или от лице, включени в списъка на ЕС, или че този материал им се приписва или е разпространяван от тяхно име, представлява важен фактор при преценката. Съдържание, което се разпространява за образователни, журналистически или научноизследователски цели, следва да бъде адекватно защитено. Освен това изразяването на радикални, полемични или противоречиви гледни точки в обществения дебат относно чувствителни политически въпроси не следва да се счита за терористично съдържание.

(9)  С цел да се осигури яснота относно действията, които следва да предприемат както доставчиците на хостинг услуги, така и компетентните органи за борба с разпространението на терористично съдържание онлайн, в настоящия регламент следва да се установи определение за терористично съдържание за целите на предотвратяването въз основа на определението за терористични престъпления съгласно Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета9. Като се има предвид необходимостта да се води борба с най-вредното терористично съдържание онлайн, определението следва да обхваща материали, които подбуждат или скланят към извършването на терористични престъпления или на съучастието в тях, или подстрекават към участие в дейности на терористична група, като по този начин причиняват опасност, едно или повече такива престъпления да бъдат извършени умишлено. Определението следва също да включва съдържание, което предоставя насоки за направата и използването на взривни вещества, огнестрелни и други оръжия, отровни или опасни вещества, както и химични, биологични, радиологични и ядрени (ХБРЯ) вещества, и всякакви насоки относно други методи и техники, включително подбор на целите, за извършване на терористични престъпления. Тази информация включва по-конкретно текст, изображения, звукозаписи и видеозаписи. Когато преценяват дали съдържанието представлява терористично съдържание по смисъла на настоящия регламент, компетентните органи, както и доставчиците на хостинг услуги следва да вземат предвид фактори като естеството и формулировката на изявленията, контекста, в който са направени изявленията, и техния потенциал да доведат до вредни последици, засягащи по този начин сигурността и безопасността на хората. Фактът, че материалът е бил произведен от терористична организация или от лице, включени в списъка на ЕС, или че този материал им се приписва или е разпространяван от тяхно име, представлява важен фактор при преценката. Съдържание, което се разпространява за образователни, журналистически или научноизследователски цели, или за целите на повишаване на осведомеността срещу терористичната дейност, следва да бъде адекватно защитено. Особено в случаите, в които доставчикът на съдържание носи редакционна отговорност, във всяко решение по отношение на премахването на разпространявания материал следва да се отчитат журналистическите стандарти, установени чрез нормативни правила за печата или медиите, в съответствие с правото на Съюза и Хартата на основните права. Освен това изразяването на радикални, полемични или противоречиви гледни точки в обществения дебат относно чувствителни политически въпроси не следва да се счита за терористично съдържание.

_________________

_________________

9Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

9Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  С цел да се обхванат услугите за онлайн хостинг, с които се разпространява терористично съдържание, настоящият регламент следва да се прилага за услуги на информационното общество, които съхраняват информация, предоставена от получателя на услугата по негово искане, и при предоставянето на съхраняваната информация на разположение на трети страни, независимо дали тази дейност е чисто техническа, автоматизирана и пасивна. Например, такива доставчици на услуги на информационното общество включват платформи на социалните мрежи, услуги за видео стрийминг, услуги за споделяне на образ и звук, за споделяне на файлове и други услуги за изчисления в облак, доколкото предоставят информацията на трети страни, както и уебсайтове, където ползвателите могат да правят коментари или да публикуват отзиви. Регламентът следва да се прилага и за доставчици на хостинг услуги, установени извън Съюза, които предлагат услуги в рамките му, тъй като значителна част от доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, са установени в трети държави. Така следва да се гарантира, че всички дружества, извършващи дейност на цифровия единен пазар, отговарят на същите изисквания, независимо в коя държава са установени. За да се установи дали даден доставчик на услуги предлага услуги в Съюза, е необходимо да се прецени дали доставчикът на услуги дава възможност на юридически или физически лица в една или няколко държави членки да използват услугите му. Самата достъпност на уебсайта на доставчика на услуги или на електронен адрес или на други координати за връзка в една или повече държави членки не следва обаче да е достатъчно условие за прилагането на настоящия регламент.

(10)  С цел да се обхванат услугите за онлайн хостинг, с които се разпространява терористично съдържание, настоящият регламент следва да се прилага за услуги на информационното общество, които съхраняват информация, предоставена от получателя на услугата по негово искане, и при предоставянето на съхраняваната информация на разположение на обществеността, независимо дали тази дейност е чисто техническа, автоматизирана и пасивна. Например, такива доставчици на услуги на информационното общество включват платформи на социалните мрежи, услуги за видео стрийминг, услуги за споделяне на образ и звук, за споделяне на файлове и други услуги за изчисления в облак, доколкото предоставят информацията на разположение на обществеността, както и уебсайтове, където ползвателите могат да правят коментари или да публикуват отзиви. Регламентът следва да се прилага и за доставчици на хостинг услуги, установени извън Съюза, които предлагат услуги в рамките му, тъй като значителна част от доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, са установени в трети държави. Така следва да се гарантира, че всички дружества, извършващи дейност на цифровия единен пазар, отговарят на същите изисквания, независимо в коя държава са установени. За да се установи дали даден доставчик на услуги предлага услуги в Съюза, е необходимо да се прецени дали доставчикът на услуги дава възможност на юридически или физически лица в една или няколко държави членки да използват услугите му. Самата достъпност на уебсайта на доставчика на услуги или на електронен адрес или на други координати за връзка в една или повече държави членки не следва обаче да е достатъчно условие за прилагането на настоящия регламент. Той не следва да се прилага по отношение на услуги в облак, включително B2B услуги в облак, по отношение на които доставчикът на услуги няма договорни права относно това, какво съдържание се съхранява или как то се обработва или предоставя на публично разположение от неговите клиенти или крайни ползватели на такива клиенти, и когато доставчикът на услуги няма технически капацитет да премахне конкретно съдържание, съхранявано от неговите клиенти или крайните ползватели на неговите клиенти.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За определянето на приложното поле на настоящия регламент значение следва да има наличието на съществена връзка със Съюза. Следва да се счита, че такава съществена връзка със Съюза съществува, когато доставчикът на услуги има място на установяване в Съюза или, при липса на такова, въз основа на наличието на значителен брой потребители в една или повече държави членки или на насочването на дейностите към една или повече държави членки. Насочването на дейностите към една или повече държави членки може да бъде определено въз основа на всички релевантни обстоятелства, включително фактори като използването на език или валута, които обикновено се използват в тази държава членка, или възможността за поръчване на стоки или услуги. Насочването на дейностите към дадена държава членка може също така да бъде изведено от наличието на приложение в съответния национален магазин за приложения, от предоставянето на местна реклама или реклама на езика, използван в тази държава членка, или начина на управляване на връзките с клиентите, като например чрез осигуряване на обслужване на клиентите на езика, който обикновено се използва в дадена държава членка. Също така следва да се приеме, че е налице съществена връзка, когато доставчикът на услуги насочва дейностите си към една или няколко държави членки, както е посочено в член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета10. От друга страна, предоставянето на услугата само с оглед на спазването на забраната за дискриминация, определена в Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета11, не може да се разглежда единствено на това основание като насочване на дейностите към определена територия в рамките на Съюза.

(11)  За определянето на приложното поле на настоящия регламент значение следва да има наличието на съществена връзка със Съюза. Следва да се счита, че такава съществена връзка със Съюза съществува, когато доставчикът на услуги има място на установяване в Съюза или, при липса на такова, въз основа на наличието на значителен брой потребители в една или повече държави членки или на насочването на дейностите към една или повече държави членки. Насочването на дейностите към една или повече държави членки може да бъде определено въз основа на всички релевантни обстоятелства, включително фактори като използването на език или валута, които обикновено се използват в тази държава членка. Насочването на дейностите към дадена държава членка може също така да бъде изведено от наличието на приложение в съответния национален магазин за приложения, от предоставянето на местна реклама или реклама на езика, използван в тази държава членка, или начина на управляване на връзките с клиентите, като например чрез осигуряване на обслужване на клиентите на езика, който обикновено се използва в дадена държава членка. Също така следва да се приеме, че е налице съществена връзка, когато доставчикът на услуги насочва дейностите си към една или няколко държави членки, както е посочено в член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета10. От друга страна, предоставянето на услугата само с оглед на спазването на забраната за дискриминация, определена в Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета11, не може да се разглежда единствено на това основание като насочване на дейностите към определена територия в рамките на Съюза.

_________________

_________________

10 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (OВ L 351, 20.12.2012 г., стp. 1).

10 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (OВ L 351, 20.12.2012 г., стp. 1).

11Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г. за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 601, 2.3.2018 г., стр. 1).

11Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г. за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 601, 2.3.2018 г., стр. 1).

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Доставчиците на хостинг услуги следва да изпълняват определени задължения за полагане на грижа с цел предотвратяване на разпространението на терористично съдържание чрез услугите им. Тези задължения за полагане на грижа не следва да представляват общо задължение за контрол. Задълженията за полагане на грижа следва да включват, че при прилагането на настоящия регламент, доставчиците на хостинг услуги действат по старателен, пропорционален и недискриминационен начин по отношение на съдържанието, което съхраняват, по-специално когато прилагат своите условия за ползване, за да се избегне премахването на съдържание, което не е терористично. Премахването или блокирането на достъпа трябва да се извършва при съблюдаване на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация.

(12)  Доставчиците на хостинг услуги следва да изпълняват определени задължения за полагане на грижа с цел борба с разпространението на терористично съдържание чрез услугите им за обществеността. Тези задължения за полагане на грижа не следва да бъдат разширявани до общо задължение за доставчиците на хостинг услуги да наблюдават съхраняваната от тях информация, нито до общо задължение да търсят активно факти или обстоятелства, сочещи незаконна дейност. Задълженията за полагане на грижа следва да включват, че при прилагането на настоящия регламент, доставчиците на хостинг услуги действат по старателен, пропорционален и недискриминационен начин по отношение на съдържанието, което съхраняват, по-специално когато прилагат своите условия за ползване, за да се избегне премахването на съдържание, което не е терористично. Премахването или блокирането на достъпа трябва да се извършва при съблюдаване на свободата на изразяване на мнение, свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи в открито и демократично общество, както и свободата и плурализма на медиите.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Процедурата и задълженията, произтичащи от заповеди, с които на доставчиците на хостинг услуги се нарежда да премахнат терористично съдържание или да блокират достъпа до него, вследствие на преценка от страна на компетентните органи, следва да бъдат хармонизирани. Държавите членки следва да могат и занапред да избират своите компетентни органи, което им позволява да натоварят с тази задача административни, правоприлагащи или съдебни органи. Като се има предвид скоростта, с която терористичното съдържание се разпространява сред онлайн услугите, тази разпоредба налага задължения на доставчиците на хостинг услуги да гарантират, че терористичното съдържание, посочено в заповедта за премахване, е премахнато или че достъпът до него е бил блокиран в срок от един час от получаването на заповедта за премахване. Доставчиците на хостинг услуги са тези, които решават дали да премахнат това съдържание или да блокират достъпа до него за ползвателите в Съюза.

(13)  Процедурата и задълженията, произтичащи от заповеди за премахване, с които на доставчиците на хостинг услуги се нарежда да премахнат терористично съдържание или да блокират достъпа до него, вследствие на преценка от страна на компетентните органи, следва да бъдат хармонизирани. Държавите членки следва да могат и занапред да избират своите компетентни органи, което им позволява да натоварят с тази задача съдебен орган или функционално независим административен или правоприлагащ орган. Като се има предвид скоростта, с която терористичното съдържание се разпространява сред онлайн услугите, тази разпоредба налага задължения на доставчиците на хостинг услуги да гарантират, че терористичното съдържание, посочено в заповедта за премахване, е премахнато или че достъпът до него е бил блокиран в срок от един час от получаването на заповедта за премахване.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Компетентният орган следва да предаде заповедта за премахване директно на адресата и звеното за контакт по всички електронни средства, които дават възможност за писмено документиране при условия, които позволяват на доставчика на услуги да установи автентичността, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта, например чрез защитена електронна поща и платформи или други защитени канали, включително предоставените от доставчика на услуги, в съответствие с правилата за защита на личните данни. Това изискване може да бъде изпълнено, по-специално чрез използването на квалифицирани услуги за електронна препоръчана поща, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета12.

(14)  Компетентният орган следва да предаде заповедта за премахване директно на звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги, а когато основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги се намира в друга държава членка – на компетентния орган на тази държава членка, по всички електронни средства, които дават възможност за писмено документиране при условия, които позволяват на доставчика на услуги да установи автентичността, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта, например чрез защитена електронна поща и платформи или други защитени канали, включително предоставените от доставчика на услуги, в съответствие с правилата за защита на личните данни. Това изискване може да бъде изпълнено, по-специално чрез използването на квалифицирани услуги за електронна препоръчана поща, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета12.

__________________

__________________

12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Сигналите от компетентните органи или от Европол представляват ефективен и бърз начин за осведомяване на доставчиците на хостинг услуги за конкретно съдържание, на което са изложени услугите им. Този механизъм за предупреждаване на доставчиците на хостинг услуги относно информация, която може да се счита за терористично съдържание, с цел доставчикът доброволно да разгледа нейната съвместимост със собствените му условия за ползване, следва да остане на разположение в допълнение към заповедите за премахване. Важно е доставчиците на хостинг услуги да оценяват приоритетно такива сигнали и да предоставят бърза обратна информация за предприетите действия. Окончателното решение за това дали съдържанието да бъде премахнато или не, защото не е съвместимо с неговите условия за ползване, се взема от доставчика на хостинг услуги. При прилагането на настоящия регламент във връзка със сигналите, мандатът на Европол, определен в Регламент (ЕС) 2016/79413, остава непроменен.

заличава се

__________________

 

13 Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

 

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Предвид мащаба и скоростта, необходими за ефективното откриване и премахване на терористично съдържание, наличието на пропорционални проактивни мерки, включително чрез използване на автоматизирани средства в някои случаи, е съществен елемент в борбата с терористичното съдържание онлайн. С цел намаляване на достъпността на терористичното съдържание, на което са изложени услугите им, доставчиците на хостинг услуги следва да преценят дали е целесъобразно да се предприемат проактивни мерки в зависимост от рисковете и степента на излагане на терористично съдържание, както и от въздействието върху правата на трети страни и обществения интерес от информация. Следователно доставчиците на хостинг услуги следва да определят каква подходяща, ефективна и пропорционална мярка следва да се въведе. Това задължение не следва да предполага наличието на общо задължение за контрол. В контекста на тази оценка липсата на заповеди за премахване и на сигнали, адресирани до доставчика на хостинг услуги, е признак за ниска степен на излагане на терористично съдържание.

(16)  Предвид мащаба и скоростта, необходими за ефективното откриване и премахване на терористично съдържание, наличието на пропорционални конкретни мерки е съществен елемент в борбата с терористичното съдържание онлайн. С цел намаляване на достъпността на терористичното съдържание, на което са изложени услугите им, доставчиците на хостинг услуги следва да преценят дали е целесъобразно да се предприемат конкретни мерки в зависимост от рисковете и степента на излагане на терористично съдържание, както и от въздействието върху правата на трети страни и обществения интерес за получаване и разпространяване на информация, в частност когато е налице съществено равнище на излагане на терористично съдържание и получаване на заповеди за премахване. Следователно доставчиците на хостинг услуги следва да определят каква подходяща, целенасочена, ефективна и пропорционална конкретна мярка следва да се въведе. Това задължение не следва да предполага наличието на общо задължение за контрол. Тези конкретни мерки могат да включват редовни доклади до компетентните органи, увеличаване на човешките ресурси, занимаващи се с мерки за защита на услугите от публично разпространение на терористично съдържание, и обмен на най-добри практики. В контекста на тази оценка липсата на заповеди за премахване, адресирани до доставчика на хостинг услуги, е признак за ниска степен на излагане на терористично съдържание.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  При въвеждането на проактивни мерки доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че правото на ползвателите на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, включително свобода на получаване и разпространяване на информация, се запазва. В допълнение към всички изисквания, предвидени в законодателството, включително законодателството за защита на личните данни, доставчиците на хостинг услуги следва да действат с дължима грижа и да прилагат гаранции, включително по-конкретно контрол и проверки от човек, когато това е целесъобразно, за да се избегне вземането на неволно и погрешно решение, водещо до премахване на съдържание, което не е терористично. Това е особено важно, когато доставчиците на хостинг услуги използват автоматизирани средства за откриване на терористично съдържание. Всяко решение за използване на автоматизирани средства, независимо дали е взето от самия доставчик на хостинг услуги или по искане на компетентния орган, следва да се оценява предвид надеждността на използваната технология и произтичащото от това въздействие върху основните права.

(17)  При въвеждането на конкретни мерки доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че правото на ползвателите на свобода на изразяване на мнение и на свобода на получаване и разпространяване на информация и идеи в отворено и демократично общество, се запазват. В допълнение към всички изисквания, предвидени в законодателството, включително законодателството за защита на личните данни, доставчиците на хостинг услуги следва да действат с дължима грижа и да прилагат гаранции, включително по-конкретно контрол и проверки от човек, за да се избегне вземането на неволно и погрешно решение, водещо до премахване на съдържание, което не е терористично.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се осигури, че доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, предприемат подходящи мерки за предотвратяване на злоупотреба с техните услуги, компетентните органи следва да изискват от доставчиците на хостинг услуги, получили заповед за премахване, която е станала окончателна, да докладват за предприетите проактивни мерки. Те могат да представляват мерки за предотвратяване на повторно качване на терористично съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран вследствие на заповед за премахване или на получени от тях сигнали, проверени спрямо публично или частно притежавани инструменти, съдържащи известно терористично съдържание. Те могат също така да използват надеждни технически средства за идентифициране на ново терористично съдържание, като за целта използват наличните на пазара средства или тези, разработени от доставчика на хостинг услуги. Доставчикът на услуги следва да докладва за конкретните проактивни мерки, които прилага, за да се даде възможност на компетентния орган да прецени дали мерките са ефективни и пропорционални и дали, ако се използват автоматизирани средства, доставчикът на хостинг услуги притежава необходимия капацитет за извършване на контрол и проверка от човек. При оценяването на ефективността и пропорционалността на мерките компетентните органи следва да вземат предвид съответните параметри, включително броя на заповедите за премахване и на подадените до доставчика сигнали, икономическия му капацитет и въздействието на неговата услуга върху разпространението на терористично съдържание (например, като се вземе предвид броят на ползвателите в Съюза).

(18)  За да се осигури, че доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, предприемат подходящи мерки за предотвратяване на злоупотреба с техните услуги, компетентният орган следва да изисква от доставчиците на хостинг услуги, получили значителен брой заповеди за окончателно премахване, да докладват за предприетите конкретни мерки. Те могат също така да използват надеждни технически средства за идентифициране на ново терористично съдържание. Доставчикът на услуги следва да докладва за конкретните мерки, които прилага, за да се даде възможност на компетентния орган да прецени дали мерките са необходими, ефективни и пропорционални и дали, ако се използват автоматизирани средства, доставчикът на хостинг услуги притежава необходимия капацитет за извършване на контрол и проверка от човек. При оценяването на ефективността, необходимостта и пропорционалността на мерките компетентните органи следва да вземат предвид съответните параметри, включително броя на заповедите за премахване до доставчика, неговия размер и икономическия му капацитет и въздействието на неговата услуга върху разпространението на терористично съдържание (например, като се вземе предвид броят на ползвателите в Съюза), както и въведените предпазни мерки за защита на свободата на изразяване на мнение и на свободата на информация, а също и броя на случаите на ограничаване на законно съдържание.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  В резултат на искането компетентният орган следва да започне диалог с доставчика на хостинг услуги относно необходимите проактивни мерки, които да бъдат въведени. Ако е необходимо, компетентният орган следва да наложи приемането на подходящи, ефективни и пропорционални проактивни мерки, когато счита, че предприетите мерки са недостатъчни за справяне с рисковете. Решението за налагане на такива конкретни проактивни мерки не следва по принцип да води до налагането на общо задължение за контрол, както е предвидено в член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО. Като се имат предвид особено сериозните рискове, свързани с разпространението на терористично съдържание, решенията, приети от компетентните органи въз основа на настоящия регламент, могат да дерогират от подхода, установен в член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО, по отношение на някои конкретни целеви мерки, чието приемане е необходимо поради причини, свързани с обществената сигурност. Преди приемането на такива решения компетентният орган следва да постигне справедлив баланс между целите от обществен интерес и свързаните с тях основни права, по-специално свободата на изразяване на мнение и свободата на информация и свободата на стопанска инициатива, както и да предостави подходяща обосновка.

(19)  В резултат на искането компетентният орган следва да започне диалог с доставчика на хостинг услуги относно необходимите конкретни мерки, които да бъдат въведени. Ако е необходимо, компетентният орган следва да изиска доставчика на хостинг да направи повторна оценка на необходимите мерки или да изиска приемането на подходящи, ефективни и пропорционални конкретни мерки, когато счита, че предприетите мерки не зачитат принципите на необходимост и пропорционалност или са недостатъчни за справяне с рисковете. Компетентният орган следва да изисква само конкретни мерки, за които с основание може да се очаква да бъдат изпълнени от доставчика на хостинг услуги, предвид, наред с друго, финансовите и други ресурси на доставчика на хостинг услуги. Искане за изпълнение на такива конкретни мерки не следва да води до налагането на общо задължение за контрол, както е предвидено в член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Задължението на доставчиците на хостинг услуги за запазване на премахнатото съдържание и на свързаните с него данни следва да бъде определено за конкретни цели и ограничено във времето до необходимото за тези цели. Необходимо е изискването за запазване да се разшири до свързаните данни, доколкото тези данни иначе биха били загубени в резултат на премахването на въпросното съдържание. Свързаните данни могат да включват данни като „данни на абоната“, включително по-конкретно данни за самоличността на доставчика на съдържание, както и „данни за достъпа“, включително, например, данни за датата и часа на ползване от страна на доставчика на съдържание, или влизането и излизането от услугата, заедно с IP адреса, предоставен от доставчика на услуги за достъп до интернет на доставчика на съдържание.

(20)  Задължението на доставчиците на хостинг услуги за запазване на премахнатото съдържание и на свързаните с него данни следва да бъде определено за конкретни цели и ограничено във времето до необходимото за тези цели. Необходимо е изискването за запазване да се разшири до свързаните данни, доколкото тези данни иначе биха били загубени в резултат на премахването на въпросното съдържание. Свързаните данни могат да включват данни като „данни на абоната“, по-конкретно данни за самоличността на доставчика на съдържание, както и „данни за достъпа“, включително, например, данни за датата и часа на ползване от страна на доставчика на съдържание, или влизането и излизането от услугата, заедно с IP адреса, предоставен от доставчика на услуги за достъп до интернет на доставчика на съдържание.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Задължението за запазване на съдържанието за целите на процедури за обжалване по административен или съдебен ред е необходимо и обосновано с цел да се гарантират ефективни мерки за правна защита за доставчика на съдържание, чието съдържание е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, както и за да се осигури възстановяването на това съдържание във вида му преди премахването в зависимост от резултата от процедурата за обжалване. Задължението за запазване на съдържание за целите на разследването и повдигането и поддържането на обвинение е обосновано и необходимо с оглед на важността, която този материал би могъл да има за възпрепятстването или предотвратяването на терористичната дейност. Когато предприятия премахват или блокират достъпа до съдържание, по-специално чрез свои собствени проактивни мерки, но не информират съответния орган за това, тъй като преценяват, че то не попада в приложното поле на член 13, параграф 4 от настоящия регламент, правоприлагащите органи може да не знаят за съществуването на съдържанието. Поради това запазването на съдържанието за целите на предотвратяването, откриването, разследването и наказателното преследване на терористични престъпления също е оправдано. За тези цели изискваното съхранение на данни е ограничено до данни, които е вероятно да имат връзка с терористични престъпления, и следователно може да допринесат за наказателното преследване на терористични престъпления или за предотвратяването на сериозни рискове за обществената сигурност.

(21)  Задължението за запазване на съдържанието за целите на процедури за обжалване по административен или съдебен ред или за правна защита е необходимо и обосновано с цел да се гарантират ефективни мерки за правна защита за доставчика на съдържание, чието съдържание е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, както и за да се осигури възстановяването на това съдържание във вида му преди премахването в зависимост от резултата от процедурата за обжалване. Задължението за запазване на съдържание за целите на разследването и повдигането и поддържането на обвинение е обосновано и необходимо с оглед на важността, която този материал би могъл да има за възпрепятстването или предотвратяването на терористичната дейност. Когато предприятия премахват или блокират достъпа до съдържание чрез свои собствени конкретни мерки, те следва своевременно да уведомят компетентните правоприлагащи органи за това. Запазването на съдържанието за целите на предотвратяването, откриването, разследването и наказателното преследване на терористични престъпления също е оправдано. За тези цели терористичното съдържание и свързаните с него данни следва да се съхраняват само за определен период от време, който да позволява на правоприлагащите органи да проверят съдържанието и да решат дали то ще е необходимо за тези конкретни цели. Този срок не бива да надвишава шест месеца. За целите на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на терористични престъпления, изискваното съхранение на данни е ограничено до данни, които е вероятно да имат връзка с терористични престъпления, и следователно може да допринесат за наказателното преследване на терористични престъпления или за предотвратяването на сериозни рискове за обществената сигурност.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се гарантира пропорционалността, периодът на съхранение следва да бъде ограничен до шест месеца, за да се даде достатъчно време на доставчиците на съдържание да започнат процеса на обжалване и да се даде възможност на правоприлагащите органи да получат достъп до съответните данни от значение за разследването и наказателното преследване на терористични престъпления. Въпреки това този срок може да бъде удължен за периода, който е необходим, в случай че процедурата по обжалване е започнала, но не е приключила в рамките на шестмесечния срок по искане на органа, занимаващ се с обжалването. Тази продължителност следва да бъде достатъчна, за да се даде възможност на правоприлагащите органи да запазят необходимите доказателства във връзка с разследванията, като същевременно се гарантира балансът със съответните основни права.

(22)  За да се гарантира пропорционалността, периодът на съхранение следва да бъде ограничен до шест месеца, за да се даде достатъчно време на доставчиците на съдържание да започнат процеса на обжалване или да се даде възможност на правоприлагащите органи да получат достъп до съответните данни от значение за разследването и наказателното преследване на терористични престъпления. Въпреки това този срок може да бъде удължен за периода, който е необходим, в случай че процедурата по обжалване или за правна защита е започнала, но не е приключила в рамките на шестмесечния срок по искане на органа, занимаващ се с обжалването. Тази продължителност следва също така да бъде достатъчна, за да се даде възможност на правоприлагащите органи да запазят необходимите материали във връзка с разследванията и наказателните преследвания, като същевременно се гарантира балансът със съответните основни права.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Прозрачността на политиките на доставчиците на хостинг услуги във връзка с терористичното съдържание е от съществено значение за подобряване на тяхната отчетност спрямо техните ползватели и за укрепване на доверието на гражданите в цифровия единен пазар. Доставчиците на хостинг услуги следва да публикуват годишни доклади за прозрачност, съдържащи полезна информация за предприетите действия във връзка с откриването, идентифицирането и премахването на терористично съдържание.

(24)  Прозрачността на политиките на доставчиците на хостинг услуги във връзка с терористичното съдържание е от съществено значение за подобряване на тяхната отчетност спрямо техните ползватели и за укрепване на доверието на гражданите в цифровия единен пазар. Единствено доставчици на хостинг услуги, които подлежат на заповеди за премахване за съответната година, следва да бъдат задължени да публикуват годишни доклади за прозрачност, съдържащи полезна информация за предприетите действия във връзка с откриването, идентифицирането и премахването на терористично съдържание.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 24 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24 a)  Органите, компетентни да издават заповед за премахване, следва също така да публикуват доклади за прозрачност, съдържащи информация относно броя на заповедите за премахване, броя на отказите, количеството идентифицирано терористично съдържание, което е довело до разследване и наказателно преследване на терористични престъпления, както и броя на случаите на съдържание, погрешно идентифицирано като терористично съдържание.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Процедурите за подаване на жалби представляват необходима предпазна мярка срещу погрешното премахване на съдържание, защитено съгласно свободата на изразяване на мнение и свободата на информация. Поради това доставчиците на хостинг услуги следва да създадат удобни за ползвателите механизми за подаване на жалби и да гарантират, че жалбите се обработват бързо и при пълна прозрачност спрямо доставчика на съдържание. Изискването доставчикът на хостинг услуги да възстанови съдържанието, когато то е било премахнато поради грешка, не засяга възможността доставчиците на хостинг услуги да прилагат своите условия за ползване на други основания.

(25)  Процедурите за подаване на жалби представляват необходима предпазна мярка срещу погрешното премахване на съдържание, защитено съгласно свободата на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи в отворено и демократично общество. Поради това доставчиците на хостинг услуги следва да създадат удобни за ползвателите механизми за подаване на жалби и да гарантират, че жалбите се обработват бързо и при пълна прозрачност спрямо доставчика на съдържание. Изискването доставчикът на хостинг услуги да възстанови съдържанието, когато то е било премахнато поради грешка, не засяга възможността доставчиците на хостинг услуги да прилагат своите условия за ползване на други основания.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Съгласно член 19 от ДЕС и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз ефективната правна защита изисква лицата да са в състояние да установят какви са причините, поради които съдържанието, качено от тях, е било премахнато или достъпът до него е бил блокиран. За тази цел доставчикът на хостинг услуги следва да предостави на разположение на доставчика на съдържание смислена информация, позволяваща на доставчика на съдържание да оспори решението. Това обаче не изисква непременно уведомяване на доставчика на съдържанието. В зависимост от обстоятелствата доставчиците на хостинг услуги могат да заменят съдържанието, което се счита за терористично съдържание, със съобщение, че то е било премахнато или че достъпът до него е бил блокиран в съответствие с настоящия регламент. Допълнителна информация за причините, както и за възможностите доставчикът на съдържание да оспори решението, следва да бъде предоставена при поискване. Когато компетентните органи решат, че по причини, свързани с обществената сигурност, включително в рамките на разследване, се счита, че не е целесъобразно или ще има обратен ефект доставчикът на съдържание да бъде директно уведомен за премахването на съдържание или за блокирането на достъпа до него, те следва да уведомят за това доставчика на хостинг услуги.

(26)  Съгласно член 19 от ДЕС и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз ефективната правна защита изисква лицата да са в състояние да установят какви са причините, поради които съдържанието, качено от тях, е било премахнато или достъпът до него е бил блокиран. За тази цел доставчикът на хостинг услуги следва да предостави на разположение на доставчика на съдържание смислена информация, позволяваща на доставчика на съдържание да оспори решението, например причините за премахването или блокирането на достъпа и правното основание за действието. В зависимост от обстоятелствата доставчиците на хостинг услуги могат да заменят съдържанието, което се счита за терористично съдържание, със съобщение, че то е било премахнато или че достъпът до него е бил блокиран в съответствие с настоящия регламент. Когато компетентните органи решат, че по причини, свързани с обществената сигурност, включително в рамките на разследване, се счита, че не е целесъобразно или ще има обратен ефект доставчикът на съдържание да бъде директно уведомен за премахването на съдържание или за блокирането на достъпа до него, те следва да уведомят за това доставчика на хостинг услуги.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  За да се избегне дублирането на работа и възможната намеса в разследвания, компетентните органи следва взаимно да се уведомяват и координират и да си сътрудничат помежду си и, когато е целесъобразно, с Европол, при издаването на заповеди за премахване или при изпращането на сигнали до доставчици на хостинг услуги. При прилагането на разпоредбите на настоящия регламент Европол може да окаже подкрепа в съответствие със сегашния си мандат и съществуващата правна уредба.

(27)  За да се избегне дублирането на работа и възможната намеса в разследвания и за да се намалят разходите на засегнатите доставчици на услуги, компетентните органи следва взаимно да се уведомяват и координират и да си сътрудничат помежду си и, когато е целесъобразно, с Европол при издаването на заповеди за премахване до доставчици на хостинг услуги. При прилагането на разпоредбите на настоящия регламент Европол може да окаже подкрепа в съответствие със сегашния си мандат и съществуващата правна уредба.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27 a)  Сигналите от Европол представляват ефективен и бърз начин за осведомяване на доставчиците на хостинг услуги за конкретно съдържание, на което са изложени услугите им. Този механизъм за предупреждаване на доставчиците на хостинг услуги относно информация, която може да се счита за терористично съдържание, с цел доставчикът доброволно да разгледа нейната съвместимост със собствените му условия за ползване, следва да остане на разположение в допълнение към заповедите за премахване. Поради тази причина е важно доставчиците на хостинг услуги да си сътрудничат с Европол, да оценяват приоритетно сигналите на Европол и да предоставят бърза обратна информация за предприетите действия. Окончателното решение за това дали съдържанието да бъде премахнато или не, защото не е съвместимо с неговите условия за ползване, се взема от доставчика на хостинг услуги. При прилагането на настоящия регламент мандатът на Европол, определен в Регламент (ЕС) 2016/794, остава непроменен.

 

__________________

 

1а Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  За да се осигури ефективно и достатъчно съгласувано прилагане на проактивни мерки, компетентните органи в държавите членки следва да си сътрудничат по отношение на дискусиите, които водят с доставчиците на хостинг услуги във връзка с установяването, прилагането и оценката на конкретни проактивни мерки. Подобно сътрудничество е необходимо и във връзка с приемането на правила относно санкциите, както и във връзка с изпълнението и налагането на санкции.

(28)  За да се осигури ефективно и достатъчно съгласувано прилагане на мерки от доставчиците на хостинг услуги, компетентните органи в държавите членки следва да си сътрудничат по отношение на дискусиите, които водят с доставчиците на хостинг услуги във връзка със заповедите за премахване и установяването, прилагането и оценката на конкретни мерки. Подобно сътрудничество е необходимо и във връзка с приемането на правила относно санкциите, както и във връзка с изпълнението и налагането на санкции.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  От съществено значение е компетентният орган в държавата членка, който отговаря за налагането на санкции, да бъде напълно информиран за издаването на заповеди за премахване и за подаването на сигнали, както и за последващ обмен между доставчика на услуги и съответния компетентен орган. За тази цел държавите членки предоставят подходящи канали или механизми за комуникация, позволяващи своевременното споделяне на съответната информация.

(29)  От съществено значение е компетентният орган в държавата членка, който отговаря за налагането на санкции, да бъде напълно информиран за издаването на заповеди за премахване, както и за последващ обмен между доставчика на услуги и съответните компетентни органи в другите държави членки. За тази цел държавите членки предоставят подходящи и сигурни канали или механизми за комуникация, позволяващи своевременното споделяне на съответната информация.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Както доставчиците на хостинг услуги, така и държавите членки следва да създадат звена за контакт, които да улесняват бързото обработване на заповедите за премахване и на сигналите. За разлика от законния представител звеното за контакт служи за оперативни цели. Звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги следва да разполага със специализирани средства, позволяващи подаването на заповеди за премахване и на сигнали по електронен път, както и с технически средства и персонал, позволяващи бързото им обработване. Не е необходимо звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги да се намира в Съюза, като доставчикът на хостинг услуги е свободен да определи съществуващо звено за контакт, при условие че то може да изпълнява функциите, предвидени в настоящия регламент. С цел да се гарантира, че дадено терористично съдържание е премахнато или че достъпът до него е блокиран в срок от един час след получаване на заповед за премахване, доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че звеното за контакт е на разположение 24 часа в денонощието седем дни в седмицата. Информацията относно звеното за контакт следва да включва информация относно езика, на който може да се общува с него. С цел да се улесни комуникацията между доставчиците на хостинг услуги и компетентните органи, доставчиците на хостинг услуги се насърчават да позволяват комуникация на един от официалните езици на Съюза, на който са налични техните условия за ползване.

(33)  Както доставчиците на хостинг услуги, така и държавите членки следва да създадат звена за контакт, които да улесняват експедитивното обработване на заповедите за премахване. За разлика от законния представител звеното за контакт служи за оперативни цели. Звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги следва да разполага със специализирани средства, позволяващи подаването на заповеди за премахване по електронен път, както и с технически средства и персонал, позволяващи експедитивното им обработване. Не е необходимо звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги да се намира в Съюза, като доставчикът на хостинг услуги е свободен да определи съществуващо звено за контакт, при условие че то може да изпълнява функциите, предвидени в настоящия регламент. С цел да се гарантира, че дадено терористично съдържание е премахнато или че достъпът до него е блокиран в срок от един час след получаване на заповед за премахване, доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че звеното за контакт е на разположение 24 часа в денонощието седем дни в седмицата. Информацията относно звеното за контакт следва да включва информация относно езика, на който може да се общува с него. С цел да се улесни комуникацията между доставчиците на хостинг услуги и компетентните органи, доставчиците на хостинг услуги се насърчават да позволяват комуникация на един от официалните езици на Съюза, на който са налични техните условия за ползване.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  При липсата на общо изискване доставчиците на услуги да гарантират физическо присъствие на територията на Съюза е необходимо да се осигури яснота относно това коя държава членка има юрисдикция по отношение на доставчика на хостинг услуги, предлагащ услуги в рамките на Съюза. Като общо правило доставчикът на хостинг услуги попада под юрисдикцията на държавата членка, в която се намира неговото основно място на стопанска дейност или в която е установен неговият законен представител. Независимо от това, когато друга държава членка издаде заповед за премахване, нейните органи следва да могат да налагат изпълнението на своите заповеди, като предприемат принудителни мерки с ненаказателен характер, като например плащането на глоби. По отношение на доставчик на хостинг услуги, който не е установен в Съюза и който не е определил законен представител, всяка държава членка следва да може да налага санкции, при условие че се спазва принципът ne bis in idem.

(34)  При липсата на общо изискване доставчиците на услуги да гарантират физическо присъствие на територията на Съюза е необходимо да се осигури яснота относно това коя държава членка има юрисдикция по отношение на доставчика на хостинг услуги, предлагащ услуги в рамките на Съюза. Като общо правило доставчикът на хостинг услуги попада под юрисдикцията на държавата членка, в която се намира неговото основно място на стопанска дейност или в която е установен неговият законен представител. По отношение на доставчик на хостинг услуги, който не е установен в Съюза и който не е определил законен представител, всяка държава членка следва да може да налага санкции, при условие че се спазва принципът ne bis in idem.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Доставчиците на хостинг услуги, които не са установени в Съюза, следва да определят писмено законен представител с цел да гарантират спазването и изпълнението на задълженията съгласно настоящия регламент.

(35)  Доставчиците на хостинг услуги, които не са установени в Съюза, следва да определят писмено законен представител с цел да гарантират спазването и изпълнението на задълженията съгласно настоящия регламент. Доставчиците на хостинг услуги могат да използват съществуващ законен представител, при условие че този законен представител е в състояние да изпълнява функциите, посочени в настоящия регламент.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  За целите на настоящия регламент държавите членки следва да определят компетентни органи. Изискването за определяне на компетентни органи не означава непременно създаването на нови органи, а може да представлява възлагане на изпълнението на функциите, определени в настоящия регламент, на съществуващи органи. Настоящият регламент налага определянето на органи, компетентни да издават заповеди за премахване и сигнали, както и да следят за прилагането на проактивни мерки и за налагането на санкции. Държавите членки решават колко органа да определят за изпълнението на тези задачи.

(37)  За целите на настоящия регламент държавите членки следва да определят единен съдебен орган или функционално независим административен орган. Това изискване не налага създаването на нов орган, а може да представлява възлагане на изпълнението на функциите, определени в настоящия регламент, на съществуващ орган. Настоящият регламент налага определянето на орган, компетентен да издава заповеди за премахване, както и да следи за прилагането на конкретни мерки и за налагането на санкции. Държавите членки следва да съобщят на Комисията определения съгласно настоящия регламент компетентен орган, а Комисията следва да публикува онлайн списък с компетентния орган за всяка държава членка. Онлайн регистърът следва да е леснодостъпен, за да се улесни бързата проверка на автентичността на заповедите за премахване от страна на доставчиците на хостинг услуги.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Необходими са санкции, за да се гарантира ефективното изпълнение от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията съгласно настоящия регламент. Държавите членки следва да приемат правила относно санкциите, включително, когато е целесъобразно, насоки за налагане на глоби. Особено тежки санкции следва да се налагат, в случай че доставчикът на хостинг услуги систематично не премахва терористично съдържание или не блокира достъпа до него в срок от един час от получаването на заповедта за премахване. Неспазването на изискванията в отделни случаи може да бъде санкционирано, като същевременно се спазват принципите на ne bis in idem и на пропорционалност и като се гарантира, че при тези санкции се взема предвид систематичното неспазване. За да се гарантира правната сигурност, в регламента следва да се определи до каква степен съответните задължения могат да бъдат предмет на санкции. Санкциите за неспазване на разпоредбите на член 6 следва да се приемат единствено във връзка със задължения, произтичащи от искане за докладване съгласно член 6, параграф 2 или решение за налагане на допълнителни проактивни мерки съгласно член 6, параграф 4. При определяне на това дали следва да бъдат наложени финансови санкции, следва да се вземат предвид финансовите ресурси на доставчика. Държавите членки следва да гарантират, че санкциите не насърчават премахването на съдържание, което не е терористично съдържание.

(38)  Необходими са санкции, за да се гарантира ефективното изпълнение от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията съгласно настоящия регламент. Държавите членки следва да приемат правила относно санкциите, включително, когато е целесъобразно, насоки за налагане на глоби. Следва да се налагат санкции, в случай че доставчиците на хостинг услуги систематично и продължително не спазват своите задължения съгласно настоящия регламент. Санкциите за неспазване на разпоредбите на член 6 следва да се приемат единствено във връзка със задължения, произтичащи от искане за прилагане на допълнителни конкретни мерки съгласно член 6, параграф 4. При определяне на това дали следва да бъдат наложени финансови санкции, следва да се вземат предвид финансовите ресурси на доставчика. Освен това компетентният орган следва да взема под внимание дали доставчикът на хостинг услуги е стартиращо, или малко или следно предприятие, както и да определи за всеки отделен случай дали предприятието е в състояние да спази издадената заповед. Държавите членки следва да гарантират, че санкциите не насърчават премахването на съдържание, което не е терористично съдържание.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Държавите членки следва да събират информация относно прилагането на законодателството. Следва да се създаде подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент, като целта е информацията от нея да се използва за оценка на законодателството.

(41)  Държавите членки следва да събират информация относно прилагането на законодателството, включително информация относно броя на случаите на успешно разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления в резултат на настоящия регламент. Следва да се създаде подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент, като целта е информацията от нея да се използва за оценка на законодателството.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Въз основа на констатациите и заключенията в доклада за изпълнението и на резултата от мониторинга Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент не по-рано от три години след влизането му в сила. Оценката следва да се основава на петте критерия за ефикасност, ефективност, уместност, съгласуваност и добавена стойност от ЕС. С нея ще се оцени функционирането на различните оперативни и технически мерки, предвидени в Регламента, включително ефективността на мерките за подобряване на откриването, идентифицирането и премахването на терористично съдържание, ефективността на предпазните механизми, както и въздействието върху потенциално засегнатите права и интереси на трети страни, включително преглед на изискването за информиране на доставчиците на съдържание.

(42)  Въз основа на констатациите и заключенията в доклада за изпълнението и на резултата от мониторинга Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент една година след влизането му в сила. Оценката следва да се основава на петте критерия за ефикасност, необходимост, пропорционалност, ефективност, уместност, съгласуваност и добавена стойност от ЕС. С нея следва да се оцени функционирането на различните мерки, предвидени в Регламента, включително ефективността на мерките за подобряване на откриването, идентифицирането и премахването на терористично съдържание, ефективността на предпазните механизми, както и въздействието върху потенциално засегнатите основни права, включително свободата на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространяване на информация, правото на свобода и плурализъм на медиите, свободата на стопанската инициатива, правото на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни. Комисията следва също така да направи оценка на въздействието върху потенциално засегнатите интереси на трети страни, включително преглед на изискването за информиране на доставчиците на съдържание.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се установяват единни правила за предотвратяване на злоупотребата с хостинг услуги за разпространение на терористично съдържание онлайн. С него се установяват по-специално:

1.  С настоящия регламент се установяват целеви единни правила за борба със злоупотребата с хостинг услуги за публично разпространение на терористично съдържание онлайн. С него се установяват по-специално:

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  правила относно задълженията на доставчиците на хостинг услуги да полагат грижи за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание чрез техните услуги и да гарантират, когато е необходимо, бързото му премахване;

a)  правила относно разумните и пропорционални задължения на доставчиците на хостинг услуги да полагат грижи за борба с публичното разпространение на терористично съдържание чрез техните услуги и да гарантират, когато е необходимо, бързото му премахване;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  набор от мерки, които да бъдат въведени от държавите членки с цел идентифициране на терористично съдържание, гарантиране на бързото му премахване от доставчиците на хостинг услуги и улесняване на сътрудничеството с компетентните органи в други държави членки, доставчици на хостинг услуги и, когато е целесъобразно, съответните органи на Съюза.

б)  набор от мерки, които да бъдат въведени от държавите членки с цел идентифициране на терористично съдържание, гарантиране на бързото му премахване от доставчиците на хостинг услуги в съответствие с правото на Съюза, предоставящо подходящи гаранции за свободата на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи в отворено и демократично общество, както и с цел улесняване на сътрудничеството с компетентните органи в други държави членки, доставчици на хостинг услуги и, когато е целесъобразно, съответните органи на Съюза.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящият регламент се прилага за доставчиците на хостинг услуги, които предлагат услуги в Съюза, независимо от тяхното основно място на стопанска дейност.

2.  Настоящият регламент се прилага за доставчиците на хостинг услуги, които предлагат услуги на обществеността в Съюза, независимо от тяхното основно място на стопанска дейност.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Настоящият регламент не се прилага за съдържание, което се разпространява за образователни, художествени, журналистически или научноизследователски цели или за целите на дейности за повишаване на осведомеността относно борбата с тероризма, нито за съдържание, което представлява изразяване на полемични или противоречиви гледни точки в обществения дебат.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 — параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 б.  Настоящият регламент не води до промяна на задължението за спазване на правата, свободите и принципите, посочени в член 6 от Договора за Европейския съюз, и се прилага, без да се засягат основните принципи на правото на Съюза и националното право, свързани със свободата на словото, свободата на печата и свободата и плурализма на медиите.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 в.  Настоящият регламент не засяга Директива 2000/31/ЕО.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  „услуги на информационното общество“ означава услугите, посочени в член 2, буква а) от Директива 2000/31/ЕО.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „доставчик на хостинг услуги“ означава доставчик на услуги на информационното общество, които се състоят в съхраняването по искане на доставчика на съдържание на информация, предоставяна от самия него, и в предоставяне на съхраняваната информация на разположение на трети страни;

(1)  „доставчик на хостинг услуги“ означава доставчик на услуги на информационното общество, които се състоят в съхраняването по искане на доставчика на съдържание на информация, предоставяна от самия него, и в предоставяне на съхраняваната информация на обществено разположение. Това се отнася само за услугите, които се предоставят на обществеността на ниво приложения. Доставчиците на инфраструктура за компютърни услуги в облак и доставчиците на компютърни услуги в облак не се считат за доставчици на хостинг услуги. Също така това не се отнася до електронните съобщителни услуги, определени в Директива (ЕС) 2018/1972;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „доставчик на съдържание“ означава ползвател, предоставил информация, която се съхранява или е била съхранявана по негово искане от доставчик на хостинг услуги;

(2)  „доставчик на съдържание“ означава ползвател, предоставил информация, която се съхранява или е била съхранявана и предоставена на обществеността по негово искане от доставчик на хостинг услуги;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „терористични престъпления“ означава престъпления по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива (ЕС) 2017/541;

заличава се

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „терористично съдържание“ означава информация от един или няколко от следните видове:

(5)  „терористично съдържание“ означава материали от един или няколко от следните видове:

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  информация, с която се подбужда към или се пропагандира, включително чрез възхвала, извършването на терористични престъпления, като по този начин се създава опасност от извършването на такива деяния;

a)  информация, с която се подбужда към извършването на едно от престъпленията, посочени в букви а) – и) от Директива (ЕС) 2017/541, като такова поведение, пряко или непряко, например възхваляването на терористични актове, пропагандира извършването на терористични престъпления, като по този начин се създава опасност от умишлено извършване на едно или повече такива престъпления;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  информация, с която се насърчава съучастието в терористични престъпления;

б)  склоняване на друго лице или група от лица да извършат или да съдействат за извършването на някое от престъпленията, изброени в член 3, параграф 1, букви а) – и) от Директива (ЕС) 2017/541, като по този начин се създава опасност от умишлено извършване на едно или повече такива престъпления;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  информация, с която се популяризират дейностите на терористична група, по-специално като се насърчава участието или подкрепата за терористична група по смисъла на член 2, параграф 3 от Директива (ЕС) 2017/541;

в)  склоняване на друго лице или група от лица да участват в дейностите на терористична група, включително чрез предоставяне на информация или материални ресурси или чрез финансиране на нейните дейности по какъвто и да е начин по смисъла на член 4 от Директива 2017/541/ЕС, като с това се създава опасност от умишлено извършване на едно или повече такива престъпления;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  информация, с която се дават указания относно методи или техники за извършване на терористични престъпления.

г)  информация, с която се предоставят указания за направата или използването на взривни вещества, огнестрелни или други оръжия, вредни или опасни вещества, или за други специални методи или техники с цел извършване или допринасяне за извършването на някое от терористичните престъпления, изброени в член 3, параграф 1, букви а) – и) от Директива (ЕС) 2017/541;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – подточка г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  описание на извършването на едно или повече от престъпленията, посочени в член 3, параграф 1, букви а) – и) от Директива (ЕС) 2017/541, като по този начин се създава опасност от умишлено извършване на едно или повече такива престъпления;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „разпространение на терористично съдържание“ означава предоставяне на терористично съдържание на разположение на трети страни чрез услугите на доставчици на хостинг услуги;

(6)  „разпространение на терористично съдържание“ означава предоставяне на терористично съдържание на разположение на обществеността чрез услугите на доставчици на хостинг услуги;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „сигнал“ означава известие от компетентен орган или, когато е приложимо, от компетентен орган на Съюза до доставчик на хостинг услуги относно информация, която може да се счита за терористично съдържание, с цел доставчикът доброволно да разгледа нейната съвместимост със собствените му условия за ползване, които имат за цел предотвратяване на разпространението на терористично съдържание;

заличава се

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9 a)  „компетентен орган“ означава единен определен съдебен орган или функционално независим административен орган в държавата членка.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на хостинг услуги предприемат целесъобразни, разумни и пропорционални действия в съответствие с настоящия регламент срещу разпространението на терористично съдържание и за защита на ползвателите от терористично съдържание. При това те действат по старателен, пропорционален и недискриминационен начин, като зачитат надлежно основните права на ползвателите и вземат предвид фундаменталното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация в едно отворено и демократично общество.

1.  Доставчиците на хостинг услуги действат в съответствие с настоящия регламент за защита на ползвателите от терористично съдържание. Те действат по старателен, пропорционален и недискриминационен начин, като при всички обстоятелства зачитат надлежно основните права на ползвателите и вземат предвид фундаменталното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, свободата на получаване и разпространение на информация и идеи в едно отворено и демократично общество, и с цел да се избегне премахването на съдържание, което не е терористично.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Тези задължения за полагане на грижа не представляват общо задължение за доставчиците на хостинг услуги да наблюдават предаваната или съхраняваната от тях информация, нито общо задължение да търсят активно факти или обстоятелства, сочещи незаконна дейност.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доставчиците на хостинг услуги включват в своите условия за ползване разпоредби за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание и ги прилагат.

заличава се

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Когато доставчиците на хостинг услуги получат информация или разберат за терористично съдържание в своите услуги, те информират компетентните органи за това съдържание и експедитивно го премахват.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 3 — параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 б.  Доставчиците на хостинг услуги, които изпълняват критериите за определението на доставчици на платформи за споделяне на видеоклипове съгласно Директива (ЕС) 2018/1808, предприемат необходимите мерки за борба с разпространението на терористично съдържание в съответствие с член 28б, параграф 1, буква в) и параграф 3 от Директива (ЕС) 2018/1808.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентният орган разполага с правомощието да постанови решение, с което да изиска от доставчика на хостинг услуги да премахне терористично съдържание или да блокира достъпа до него.

1.  Компетентният орган на държавата членка, където е основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги, разполага с правомощието да постанови заповед за премахване, с която да изиска от доставчика на хостинг услуги да премахне терористично съдържание или да блокира достъпа до него във всички държави членки.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Компетентният орган на държава членка, където не е основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или където той няма законен представител, може да поиска достъпът до терористично съдържание да бъде блокиран и да изпълни това искане в рамките на своята територия.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 б.  Ако съответният компетентен орган не е издал по-рано заповед за премахване до доставчика на хостинг услуги, той се свързва с доставчика на хостинг услуги, като предоставя информация за процедурите и приложимите срокове най-малко 12 часа преди издаването на заповед за премахване.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доставчиците на хостинг услуги премахват терористично съдържание или блокират достъпа до него в срок от един час след получаването на заповедта за премахване.

2.  Доставчиците на хостинг услуги премахват терористично съдържание или блокират достъпа до него възможно най-бързо и в срок от един час след получаването на заповедта за премахване.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  данни за компетентния орган, издаващ заповедта за премахване, и удостоверение на автентичността на заповедта за премахване от компетентния орган;

a)  данни чрез електронен подпис за компетентния орган, издаващ заповедта за премахване, и удостоверение на автентичността на заповедта за премахване от компетентния орган;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  описание на причините, поради които съдържанието се счита за терористично съдържание, най-малкото чрез позоваване на категориите терористично съдържание, изброени в член 2, параграф 5;

б)  подробно описание на причините, поради които съдържанието се счита за терористично съдържание, и специфично позоваване на категориите терористично съдържание, изброени в член 2, параграф 5;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  унифициран локатор на ресурси (URL) и, когато е необходимо, допълнителна информация, която позволява да се идентифицира въпросното съдържание;

в)  точен локатор на ресурси (URL) и, когато е необходимо, допълнителна информация, която позволява да се идентифицира въпросното съдържание;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  информация относно средствата за правна защита, които са на разположение на доставчика на хостинг услуги и доставчика на съдържание;

е)  лесноразбираема информация относно средствата за правна защита, които са на разположение на доставчика на хостинг услуги и доставчика на съдържание, включително правна защита пред компетентния орган, както и сезиране на съд и крайни срокове за обжалване;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  когато е приложимо, решението да не се оповестява информацията относно премахването на терористично съдържание или блокирането на достъпа до него, както е посочено в член 11.

ж)  когато е необходимо и пропорционално, решението да не се оповестява информацията относно премахването на терористично съдържание или блокирането на достъпа до него, както е посочено в член 11.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  По искане на доставчика на хостинг услуги или на доставчика на съдържание компетентният орган представя подробно описание на причините, без да се засяга задължението на доставчика на хостинг услуги да изпълни заповедта за премахване в рамките на срока, посочен в параграф 2.

заличава се

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Компетентните органи отправят заповедите за премахване към основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или към законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги съгласно член 16, и ги препращат на звеното за контакт, посочено в член 14, параграф 1. Тези заповеди се изпращат с електронни средства, които дават възможност за писмено документиране при условия, които позволяват установяване на автентичността на изпращача, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта.

5.  Компетентният орган отправя заповедите за премахване към основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или към законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги съгласно член 16, и ги препраща на звеното за контакт, посочено в член 14, параграф 1. Тези заповеди се изпращат с електронни средства, които дават възможност за писмено документиране при условия, които позволяват установяване на автентичността на изпращача, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Доставчиците на хостинг услуги потвърждават получаването и без ненужно забавяне информират компетентния орган за премахването на терористичното съдържание или за блокирането на достъпа до него, като посочват по-специално часа и датата на предприетото действие, използвайки образеца от приложение II.

6.  Доставчиците на хостинг услуги без ненужно забавяне информират компетентния орган за премахването на терористичното съдържание или за блокирането на достъпа до него, като посочват по-специално часа и датата на предприетото действие, използвайки образеца от приложение II.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Ако доставчикът на хостинг услуги не може да изпълни заповедта за премахване поради непреодолима сила или фактическа невъзможност, която не се дължи на доставчика на хостинг услуги, той информира без ненужно забавяне компетентния орган за това, като обяснява причините, използвайки образеца от приложение III. Крайният срок, посочен в параграф 2, се прилага веднага щом посочените причини престанат да съществуват.

7.  Ако доставчикът на хостинг услуги не може да изпълни заповедта за премахване поради непреодолима сила или фактическа невъзможност, която не се дължи на доставчика на хостинг услуги, включително по технически или оперативни причини, той информира без ненужно забавяне компетентния орган за това, като обяснява причините, използвайки образеца от приложение III. Крайният срок, посочен в параграф 2, се прилага веднага щом посочените причини престанат да съществуват.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Ако доставчикът на хостинг услуги не може да изпълни заповедта за премахване, тъй като в нея се съдържат явни грешки или не се съдържа достатъчно информация за изпълнение на заповедта, доставчикът на хостинг услуги уведомява без ненужно забавяне компетентния орган за това, като изисква пояснения, използвайки образеца от приложение III. Крайният срок, посочен в параграф 2, се прилага веднага щом посочените пояснения бъдат предоставени.

8.  Доставчикът на хостинг услуги може да откаже да изпълни заповедта за премахване, ако в нея се съдържат явни грешки или не съдържа достатъчно информация. Той уведомява без ненужно забавяне компетентния орган за това, като изисква пояснения, използвайки образеца от приложение III. Крайният срок, посочен в параграф 2, се прилага веднага щом посочените пояснения бъдат предоставени. .

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Компетентният орган, издал заповедта за премахване, информира компетентния орган, който следи за прилагането на проактивните мерки, посочени в член 17, параграф 1, буква в), когато заповедта за премахване стане окончателна. Дадена заповед за премахване става окончателна, когато не е била обжалвана в рамките на срока, предвиден за това в приложимото национално законодателство, или когато е била потвърдена след обжалване.

9.  Компетентният орган, издал заповедта за премахване, информира компетентния орган, който следи за прилагането на конкретните мерки, посочени в член 17, параграф 1, буква в), когато заповедта за премахване стане окончателна. Дадена заповед за премахване става окончателна, когато не е била обжалвана в рамките на срока, предвиден за това в приложимото национално законодателство, или когато е била потвърдена след обжалване.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Процедура на консултация за заповедите за премахване

 

1. Компетентният орган, който постановява заповед за премахване по член 4, параграф 1а, представя копие от заповедта за премахване на посочения в член 17, параграф 1, буква а) компетентен орган, където се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги, едновременно с предаването ѝ на доставчика на хостинг услуги в съответствие с член 4, параграф 5.

 

2. Когато компетентният орган на държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги, има разумни основания да смята, че заповедта за премахване може да окаже въздействие върху основните интереси на тази държава членка, той информира издаващия компетентен орган. Издаващият орган взема предвид тези обстоятелства и при необходимост оттегля или адаптира заповедта за премахване.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4б

 

Процедура на сътрудничество за издаване на допълнителна заповед за премахване

 

1. Когато компетентен орган е издал заповед за премахване съгласно член 4, параграф 1а, този орган може да се свърже с компетентния орган на държавата членка, където е основното място на установяване на доставчика на хостинг услуги, с цел да поиска от въпросния компетентен орган да издаде и заповед за премахване съгласно член 4, параграф 1.

 

2. Компетентният орган в държавата членка, в която се намира основното място на установяване на доставчика на хостинг услуги, или издава заповед за премахване, или отказва издаване на заповед във възможно най-кратък срок, но не по-късно от един час след установяването на връзка с него съгласно параграф 1, и информира за решението си компетентния орган, който е издал първата заповед.

 

3. В случаите, когато компетентният орган в държавата членка на основното място на установяване се нуждае от повече от един час, за да направи собствена оценка на съдържанието, той изпраща искане до съответния доставчик на хостинг услуги да блокира временно достъпа до съдържанието за срок до 24 часа, по време на който компетентният орган извършва оценката и изпраща заповедта за премахване или отменя искането за блокиране на достъпа.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

заличава се

Сигнали

 

1.  Компетентният орган или съответният орган на Съюза може да изпрати сигнал до доставчик на хостинг услуги.

 

2.  Доставчиците на хостинг услуги въвеждат оперативни и технически мерки, с които се улеснява експедитивната оценка на съдържанието, изпратено за доброволно разглеждане от тяхна страна от компетентните органи и, когато е приложимо, от съответните органи на Съюза.

 

3.  Сигналите се отправят към основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги съгласно член 16, и се препращат на звеното за контакт, посочено в член 14, параграф 1. Тези сигнали се изпращат по електронен път.

 

4.  Сигналът съдържа достатъчно подробна информация, включително причините, поради които съдържанието се счита за терористично съдържание, URL и, когато е необходимо, допълнителна информация, която позволява да се идентифицира въпросното терористично съдържание.

 

5.  Доставчикът на хостинг услуги оценява приоритетно съдържанието, посочено в сигнала, спрямо своите условия за ползване и решава дали да премахне това съдържание или да блокира достъпа до него.

 

6.  Доставчикът на хостинг услуги уведомява своевременно компетентния орган или съответния орган на Съюза за резултата от оценката и точния момент на всяко действие, предприето вследствие на сигнала.

 

7.  Когато доставчикът на хостинг услуги счита, че сигналът не съдържа достатъчно информация, за да се направи оценка на въпросното съдържание, той незабавно уведомява компетентните органи или съответния орган на Съюза за това, като посочва какви допълнителни сведения или пояснения са необходими.

 

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Проактивни мерки

Конкретни мерки

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато е целесъобразно, доставчиците на хостинг услуги предприемат проактивни мерки, за да предпазят своите услуги от разпространението на терористично съдържание. Мерките са ефективни и пропорционални, като отчитат риска и равнището на излагане на терористично съдържание, основните права на ползвателите и фундаменталното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация в едно отворено и демократично общество.

1.  Без да се засягат Директива (ЕС) 2018/1808 и Директива 2000/31/ЕО, доставчиците на хостинг услуги могат да предприемат конкретни проактивни мерки, за да предпазят своите услуги от публичното разпространение на терористично съдържание. Мерките са ефективни, целенасочени и пропорционални, като се обръща особено внимание на риска и равнището на излагане на терористично съдържание, основните права на ползвателите и фундаменталното значение на правото на свобода на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространение на информация и идеи в едно отворено и демократично общество.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато е бил информиран в съответствие с член 4, параграф 9, компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), изисква от доставчика на хостинг услуги да представи доклад в срок от три месеца след получаване на искането и след това най-малко веднъж годишно във връзка с конкретните проактивни мерки, които е предприел, включително чрез използването на автоматизирани инструменти, с цел:

заличава се

a)  предотвратяването на повторно качване на съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, тъй като се счита за терористично съдържание;

 

б)  откриването, идентифицирането и експедитивното премахване на терористично съдържание или блокиране на достъпа до него.

 

Това искане се изпраща до основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги.

 

Докладите включват цялата относима информация, която позволява на компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), да прецени дали проактивните мерки са ефективни и пропорционални, включително да оцени функционирането на всички използвани автоматизирани инструменти, както и използваните механизми за контрол и проверка от човек.

 

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), счита, че предприетите проактивни мерки, за които е докладвано съгласно параграф 2, не са достатъчни за ограничаването и управлението на риска и равнището на излагане, той може да поиска от доставчика на хостинг услуги да предприеме конкретни допълнителни проактивни мерки. За тази цел доставчикът на хостинг услуги си сътрудничи с компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), за да се определят конкретните мерки, които доставчикът на хостинг услуги да въведе, като се установяват ключови цели и критерии, както и графици за тяхното изпълнение.

заличава се

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако не може да бъде постигнато споразумение в рамките на три месеца от искането по параграф 3, компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), може да издаде решение, с което да наложи конкретни допълнителни необходими и пропорционални проактивни мерки. В решението се вземат предвид по-специално икономическият капацитет на доставчика на хостинг услуги и ефектът от такива мерки върху основните права на ползвателите и фундаменталното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация. Това решение се изпраща до основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги. Доставчикът на хостинг услуги редовно докладва за изпълнението на тези мерки, както е определено от компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в).

4.  След като се установи, че даден доставчик на хостинг услуги е получил значителен брой заповеди за премахване, компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), може да изпрати искане за необходими, пропорционални и ефективни допълнителни конкретни мерки, които доставчикът на хостинг услуги ще трябва да изпълни. Компетентният орган не налага общо задължение за контрол, нито използването на автоматизирани средства. В искането се вземат предвид по-специално техническата осъществимост на мерките, размерът и икономическият капацитет на доставчика на хостинг услуги и ефектът от такива мерки върху основните права на ползвателите и фундаменталното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространяване на информация и идеи в отворено и демократично общество. Това искане се изпраща до основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги. Доставчикът на хостинг услуги редовно докладва за изпълнението на тези мерки, както е определено от компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в).

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Доставчикът на хостинг услуги може по всяко време да поиска от компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), да преразгледа и при необходимост да отмени дадено искане или решение по параграфи 2, 3 и 4 съответно. Компетентният орган издава мотивирано решение в рамките на разумен срок след получаване на искането от доставчика на хостинг услуги.

5.  Доставчикът на хостинг услуги може по всяко време да поиска от компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), да преразгледа и при необходимост да отмени дадено искане по параграф 4. Компетентният орган издава мотивирано решение в рамките на разумен срок след получаване на искането от доставчика на хостинг услуги.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на хостинг услуги съхраняват терористичното съдържание, което е премахнато или блокирано вследствие на заповед за премахване, сигнал или проактивни мерки в съответствие с членове 4, 5 и 6, и свързаните с него данни, които са премахнати в резултат на премахването на терористичното съдържание и които са необходими за:

1.  Доставчиците на хостинг услуги съхраняват терористичното съдържание, което е премахнато или блокирано вследствие на заповед за премахване или конкретни мерки в съответствие с членове 4 и 6, и свързаните с него данни, които са премахнати в резултат на премахването на терористичното съдържание и които са необходими за:

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  процедури за обжалване по административен или съдебен ред,

a)  процедури за обжалване по административен, съдебен ред, или правна защита,

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на терористични престъпления;

б)  предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на терористични престъпления от правоприлагащите органи;

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Терористичното съдържание и свързаните с него данни, посочени в параграф 1, се съхраняват за срок от шест месеца. При поискване от компетентния орган или съд терористичното съдържание се съхранява за по-дълъг период, когато и докато това е необходимо за текущи процедури за обжалване по административен или съдебен ред, посочени в параграф 1, буква а).

2.  Терористичното съдържание и свързаните с него данни, посочени в параграф 1, буква а) се съхраняват за срок от шест месеца и се заличават след изтичането на този срок. При поискване от компетентния орган или съд терористичното съдържание се съхранява за допълнително уточнен период, само когато и докато това е необходимо за текущи процедури за обжалване по административен, съдебен ред или средства за правна защита, посочени в параграф 1, буква а). Доставчиците на хостинг услуги съхраняват терористичното съдържание и свързаните с него данни, посочени в параграф 1, буква б), докато правоприлагащият орган не реагира на уведомлението, направено от доставчика на хостинг услуги в съответствие с член 13, параграф 4, но не по-късно от шест месеца.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължения за прозрачност

Задължения за прозрачност на доставчиците на хостинг услуги

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на хостинг услуги установяват в своите условия за ползване политиката си за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание, включително, когато е целесъобразно, с подходящо обяснение за функционирането на проактивните мерки, в това число използването на автоматизирани инструменти.

1.  Когато е приложимо, доставчиците на хостинг услуги установяват ясно в своите условия за ползване политиката си за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание, включително, когато е приложимо, с подходящо обяснение за функционирането на конкретни мерки.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доставчиците на хостинг услуги публикуват годишни доклади за прозрачност относно действията, предприети срещу разпространението на терористично съдържание.

2.  Доставчиците на хостинг услуги, които са били обект на заповеди за премахване в съответната година, оповестяват публично годишни доклади за прозрачност относно действията, предприети срещу разпространението на терористично съдържание.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  информация относно мерките на доставчика на хостинг услуги за предотвратяване на повторно качване на съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, тъй като се счита за терористично съдържание;

б)  информация относно мерките на доставчика на хостинг услуги за предотвратяване на повторно качване на съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, тъй като се счита за терористично съдържание, особено когато се използва автоматизирана технология;

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  брой на материалите с терористично съдържание, които са били премахнати или достъпът до които е бил блокиран вследствие съответно на заповеди за премахване, сигнали или проактивни мерки;

в)  брой на материалите с терористично съдържание, които са били премахнати или достъпът до които е бил блокиран вследствие съответно на заповеди за премахване или на конкретни мерки, както и броят на нарежданията, при които съдържанието не е било премахнато в съответствие с член 4, параграфи 7 и 8, заедно с основанията за отказ.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  обзор и резултати от процедурите за подаване на жалби.

г)  брой на процедурите за подаване на жалби и резултати от тях, както и действия за съдебен контрол, включително брой на случаите, в които е установено, че съдържанието е определено погрешно като терористично съдържание.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8а

 

Задължения за прозрачност на компетентните органи

 

1. Компетентните органи публикуват годишни доклади за прозрачността, които включват най-малко следната информация:

 

a) брой на издадените заповеди за премахване, брой на премахванията и брой на заповедите за премахване, които са получили отказ или не са взети под внимание;

 

б) брой на определеното като терористично съдържание, довело до разследване и наказателно преследване, и брой на случаите на съдържание, погрешно определено като терористично;

 

в) описание на мерките, поискани от компетентните органи съгласно член 6, параграф 4.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Гаранции по отношение на използването и прилагането на проактивните мерки

Гаранции по отношение на използването и прилагането на конкретните мерки

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато доставчиците на хостинг услуги използват автоматизирани средства съгласно настоящия регламент по отношение на съдържанието, което съхраняват, те предоставят ефективни и подходящи гаранции за точността и обосноваността на решенията, вземани във връзка с това съдържание, и по-специално на решенията за премахване на съдържание, което се счита за терористично, или за блокирането на достъпа до него.

1.  Когато доставчиците на хостинг услуги използват автоматизирани средства по отношение на съдържанието, което съхраняват, те предоставят ефективни и подходящи гаранции за точността и обосноваността на решенията, вземани във връзка с това съдържание, и по-специално на решенията за премахване на достъпа до съдържание, което се счита за терористично, или за блокирането на достъпа до него.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Тези гаранции се изразяват по-конкретно в контрол и проверки от човек, когато това е целесъобразно и при всички случаи когато се изисква подробна преценка на съответния контекст, за да се определи дали съдържанието трябва да се счита за терористично.

2.  Тези гаранции се изразяват по-конкретно в контрол и проверки от човек на целесъобразността на решението за премахване или отказване на достъп до съдържание, по-специално по отношение на правото на свобода на изразяване на мнение и свободата на получаване и разпространение на информация и идеи в отворено и демократично общество.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9а

 

Ефективни средства за правна защита

 

1. Доставчиците на съдържание, чието съдържание е било премахнато или до което е бил блокиран достъпът вследствие на заповед за премахване, и доставчиците на хостинг услуги, които са получили заповед за премахване, имат право на ефективна защита. Държавите членки въвеждат ефективни процедури за упражняване на това право.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на хостинг услуги установяват ефективни и достъпни механизми, позволяващи на доставчиците на съдържание, чието съдържание е било премахнато или до което е бил блокиран достъпът вследствие на сигнал съгласно член 5 или на проактивни мерки съгласно член 6, да подадат жалба срещу действието на доставчика на хостинг услуги с искане съдържанието да бъде възстановено.

1.  Доставчиците на хостинг услуги установяват ефективен и достъпен механизъм, позволяващи на доставчиците на съдържание, чието съдържание е било премахнато или до което е бил блокиран достъпът вследствие на конкретни мерки съгласно член 6, да подадат жалба срещу действието на доставчика на хостинг услуги с искане съдържанието да бъде възстановено.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доставчиците на хостинг услуги разглеждат своевременно всяка получена жалба и възстановяват съдържанието без ненужно забавяне, когато премахването или блокирането на достъпа е било неоснователно. Те информират жалбоподателя за резултата от разглеждането на жалбата.

2.  Доставчиците на хостинг услуги разглеждат своевременно всяка получена жалба и възстановяват съдържанието без ненужно забавяне, когато премахването или блокирането на достъпа е било неоснователно. Те информират жалбоподателя за резултата от разглеждането на жалбата в срок от две седмици от получаването на жалбата с обяснение в случаите, когато доставчикът на хостинг услуги реши да не възстановява съдържанието. Възстановяването на съдържанието не е пречка за предприемането на допълнителни съдебни мерки срещу решението на доставчика на хостинг услуги или на компетентния орган.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато доставчиците на хостинг услуги премахват терористично съдържание или блокират достъпа до него, те предоставят на доставчика на съдържание информация относно премахването или блокирането на достъпа до терористично съдържание.

1.  Когато доставчиците на хостинг услуги премахват терористично съдържание или блокират достъпа до него, те предоставят на доставчика на съдържание разбираема и кратка информация относно премахването или блокирането на достъпа до терористично съдържание и относно възможностите за оспорване на решението и при поискване му/ѝ предоставят копие от заповедта за премахване, издадена съгласно член 4.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При поискване от доставчика на съдържание доставчикът на хостинг услуги информира доставчика на съдържание за причините за премахването или блокирането на достъпа и за възможностите за оспорване на решението.

заличава се

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Задължението съгласно параграфи 1 и 2 не се прилага, когато компетентният орган реши, че тези дейности не бива да бъдат оповестявани поради причини, свързани с обществената сигурност, като например предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на терористични престъпления, за толкова дълго време, колкото е необходимо, но не повече от [четири] седмици от това решение. В такъв случай доставчикът на хостинг услуги не оповестява никаква информация за премахването или блокирането на достъпа до терористично съдържание.

3.  Задължението съгласно параграф 1 не се прилага, когато въз основа на обективни доказателства и предвид пропорционалността и необходимостта от такова решение компетентният орган реши, че тези дейности не бива да бъдат оповестявани поради причини, свързани с обществената сигурност, като например предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на терористични престъпления, за толкова дълго време, колкото е необходимо, но не повече от [четири] седмици от това решение. В такъв случай доставчикът на хостинг услуги не оповестява никаква информация за премахването или блокирането на достъпа до терористично съдържание.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи разполагат с необходимия капацитет и с достатъчни ресурси за постигане на целите и за изпълнение на техните задълженията по настоящия регламент.

Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи разполагат с необходимия капацитет и с достатъчни ресурси за постигане на целите и за изпълнение на техните задължения по настоящия регламент при силни гаранции за независимост.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сътрудничество между доставчиците на хостинг услуги, компетентните органи и когато е необходимо, съответните органи на Съюза

Сътрудничество между доставчиците на хостинг услуги, компетентните органи и когато е необходимо, компетентните органи на Съюза

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи в държавите членки взаимно се уведомяват и координират и си сътрудничат помежду си и, когато е целесъобразно, със съответните органи на Съюза, като например Европол, по отношение на заповедите за премахване и сигналите, за да се избегне дублирането на работа, да се подобри координацията и да се избегне намесата в разследвания в различните държави членки.

1.  Компетентните органи в държавите членки взаимно се уведомяват и координират и си сътрудничат помежду си и, когато е целесъобразно, с Европол, по отношение на заповедите за премахване, за да се избегне дублирането на работа, да се подобри координацията и да се избегне намесата в разследвания в различните държави членки.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентните органи в държавите членки информират, координират и си сътрудничат с компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, букви в) и г), по отношение на мерките, предприети съгласно член 6, и мерките за принудително изпълнение съгласно член 18. Държавите членки гарантират, че компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, букви в) и г), притежава цялата необходима информация. За тази цел държавите членки предоставят подходящи канали или механизми за комуникация, за да се гарантира, че съответната информация се обменя своевременно.

2.  Компетентните органи в държавите членки информират, координират и си сътрудничат с компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, букви в) и г), по отношение на мерките, предприети съгласно член 6, и мерките за принудително изпълнение съгласно член 18. Държавите членки гарантират, че компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, букви в) и г), притежава цялата необходима информация. За тази цел държавите членки предоставят подходящи и сигурни канали или механизми за комуникация, за да се гарантира, че съответната информация се обменя своевременно.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки и доставчиците на хостинг услуги могат да решат да използват специални инструменти, включително, когато е целесъобразно, тези, създадени от съответните органи на Съюза, като например Европол, за да се улеснят по-специално:

3.  Държавите членки могат да използват специални инструменти, включително тези, създадени от Европол, за да се улеснят по-специално:

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  обработването и обратната информация, свързани със сигнали в съответствие с член 5;

заличава се

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  сътрудничество с цел определянето и прилагането на проактивни мерки в съответствие с член 6.

в)  сътрудничество с цел определянето и прилагането на конкретни мерки в съответствие с член 6.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато доставчиците на хостинг услуги узнаят за доказателства за терористични престъпления, те незабавно уведомяват органите, компетентни за разследването и наказателното преследване на престъпления в съответната държава членка или звеното за контакт в държавата членка съгласно член 14, параграф 2, в която се намира тяхното основно място на стопанска дейност или законният им представител. В случай на съмнение доставчиците на хостинг услуги могат да предават тази информация на Европол за съответни последващи действия.

4.  Когато доставчиците на хостинг услуги узнаят за терористично съдържание, те незабавно информират органите, компетентни за разследването и наказателното преследване на престъпления в съответната държава членка. Когато е невъзможно да се установи съответната държава членка, доставчиците на хостинг услуги уведомяват звеното за контакт в държавата членка съгласно член 17, параграф 2, в която се намира тяхното основно място на стопанска дейност или законен представител, и предават също така тази информация на Европол за съответни последващи действия.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  Доставчиците на хостинг услуги сътрудничат на компетентните органи.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на хостинг услуги създават звено за контакт, което получава заповедите за премахване и сигналите по електронен път и осигурява бързото им обработване съгласно членове 4 и 5. Те гарантират, че тази информация е обществено достояние.

1.  Доставчиците на хостинг услуги, получили предварително една или повече заповеди за премахване, създават звено за контакт, което получава заповедите за премахване по електронен път и осигурява експедитивното им обработване съгласно член 4. Те гарантират, че тази информация е обществено достояние.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В информацията, посочена в параграф 1, се посочва официалният език или официалните езици на Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 1/58, на който може да се общува със звеното за контакт и на който се обменя допълнителна информация във връзка със заповедите за премахване и сигналите съгласно членове 4 и 5. Това включва поне един от официалните езици на държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или е установен или пребивава неговият законен представител съгласно член 16.

2.  В информацията, посочена в параграф 1, се посочва официалният език или официалните езици на Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 1/58, на който може да се общува със звеното за контакт и на който се обменя допълнителна информация във връзка със заповедите за премахване съгласно член 4. Това включва поне един от официалните езици на държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или е установен или пребивава неговият законен представител съгласно член 16.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки създават звено за контакт, което обработва исканията за разяснения и обратна информация във връзка с издадените от тях заповеди за премахване и подадените от тях сигнали. Информацията относно звеното за контакт се прави обществено достояние.

заличава се

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато доставчик на хостинг услуги не е определил свой законен представител, всички държави членки имат юрисдикция.

2.  Когато доставчик на хостинг услуги, чието основно място на стопанска дейност не се намира в държава членка, не е определил свой законен представител, всички държави членки имат юрисдикция. Когато дадена държава членки реши да упражнява тази юрисдикция, тя информира всички останали държави членки.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато орган на друга държава членка е издал заповед за премахване в съответствие с член 4, параграф 1, тази държава членка има юрисдикция да предприеме принудителни мерки съгласно своето национално право с цел изпълнението на заповедта за премахване.

заличава се

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчик на хостинг услуги, който не е установен в Съюза, но предлага услуги в Съюза, определя писмено дадено юридическо или физическо лице за свой законен представител в Съюза за целите на получаването, спазването и изпълнението на заповеди за премахване, сигнали, искания и решения, издадени от компетентните органи на основание настоящия регламент. Законният представител пребивава или е установен в една от държавите членки, в които доставчикът на хостинг услуги предлага услугите си.

1.  Доставчик на хостинг услуги, който не е установен в Съюза, но предлага услуги в Съюза, определя писмено дадено юридическо или физическо лице за свой законен представител в Съюза за целите на получаването, спазването и изпълнението на заповеди за премахване и искания, издадени от компетентните органи на основание настоящия регламент. Законният представител пребивава или е установен в една от държавите членки, в които доставчикът на хостинг услуги предлага услугите си.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доставчикът на хостинг услуги възлага на законния представител получаването, спазването и изпълнението на заповедите за премахване, сигналите, исканията и решенията, посочени в параграф 1, от името на въпросния доставчик на хостинг услуги. Доставчиците на хостинг услуги предоставят на своя законен представител необходимите правомощия и ресурси, за да си сътрудничат с компетентните органи и да спазват тези решения и заповеди.

2.  Доставчикът на хостинг услуги възлага на законния представител получаването, спазването и изпълнението на заповедите за премахване и исканията, посочени в параграф 1, от името на въпросния доставчик на хостинг услуги. Доставчиците на хостинг услуги предоставят на своя законен представител необходимите правомощия и ресурси, за да си сътрудничат с компетентните органи и да спазват тези решения и заповеди.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка определя органа или органите, които са компетентни:

1.  Всяка държава членка определя съдебен или функционално независим административен орган, който е компетентен:

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  за откриването и идентифицирането на терористично съдържание и за изпращането на сигнал за него до доставчиците на хостинг услуги в съответствие с член 5;

заличава се

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  за наблюдението на прилагането на проактивни мерки в съответствие с член 6;

в)  за наблюдението на прилагането на конкретни мерки в съответствие с член 6;

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Държавите членки определят звено за контакт в рамките на компетентните органи, което обработва исканията за разяснения и обратна информация във връзка с издадените от тях заповеди за премахване. Информацията относно звеното за контакт е обществено достъпна.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Най-късно до [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки уведомяват Комисията за компетентните органи, посочени в параграф 1. Комисията публикува уведомлението и всички негови изменения в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Най-късно до [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки уведомяват Комисията за компетентните органи, посочени в параграф 1. Комисията създава онлайн регистър, в който се изброяват всички компетентни органи и определеното звено за контакт за всеки компетентен орган. Комисията публикува уведомлението и всички негови изменения в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушения от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията, произтичащи от настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното налагане. Тези санкции се ограничават до нарушения на задълженията, произтичащи от:

1.  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при систематични и продължаващи нарушения от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията, произтичащи от настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното налагане. Тези санкции се ограничават до нарушения на задълженията, произтичащи от:

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  член 3, параграф 2 (условия за ползване на доставчиците на хостинг услуги);

заличава се

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  член 5, параграфи 5 и 6 (оценка на сигнали и обратна информация);

заличава се

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  член 6, параграфи 2 и 4 (доклади за проактивните мерки и приемането на мерки след решение за налагане на конкретни проактивни мерки);

г)  член 6, параграф 4 (доклади за конкретните мерки и приемането на мерки след искане за налагане на допълнителни конкретни мерки);

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  член 8 (прозрачност);

е)  член 8 (прозрачност за доставчиците на хостинг услуги)

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  член 9 (гаранции по отношение на проактивните мерки);

ж)  член 9 (гаранции по отношение на прилагането на конкретни мерки);

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  член 13, параграф 4 (информация за доказателства за терористични престъпления);

й)  член 13, параграф 4 (информация за терористично съдържание);

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Най-късно до [шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки съобщават на Комисията тези правила и мерки и ѝ съобщават незабавно всички последващи техни изменения.

2.  Санкциите, по силата на параграф 1, са ефективни, съразмерни и с възпиращ ефект. Най-късно до [шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки съобщават на Комисията тези правила и мерки и ѝ съобщават незабавно всички последващи техни изменения.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  степента на съдействие на доставчика на хостинг услуги с компетентните органи.

д)  степента на съдействие на доставчика на хостинг услуги с компетентните органи;

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  естеството и мащаба на доставчиците на хостинг услуги, по-специално за микропредприятията или малките предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки гарантират, че системното неспазване на задълженията по член 4, параграф 2 подлежи на финансови санкции в размер до 4 % от общия оборот на доставчика на хостинг услуги за последната финансова година.

4.  Държавите членки гарантират, че системното и повтарящо се неспазване на задълженията по член 4, параграф 2 подлежи на финансови санкции в размер до 4% от общия оборот на доставчика на хостинг услуги за последната финансова година.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 19 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Технически изисквания и изменения на образците за заповедите за премахване

Технически изисквания, критерии за оценка на значимостта и изменения на образците за заповедите за премахване

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 с цел допълване на настоящия регламент с техническите изисквания за електронните средства, които да се използват от компетентните органи за връчването на заповедите за премахване.

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 с цел допълване на настоящия регламент с необходимите технически изисквания за електронните средства, които да се използват от компетентните органи за връчването на заповедите за премахване.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Комисията се упълномощава да приема делегирани актове в съответствие с член 20 с цел допълване на настоящия регламент с критерии и цифри, които да бъдат използвани от компетентните органи за определяне какво съответства на значителен брой неоспорени заповеди за премахване, както се посочва в настоящия регламент.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  информация относно броя на издадените заповеди за премахване и подадените сигнали, броя на материалите с терористично съдържание, които са били премахнати или достъпът до които е бил блокиран, включително съответните срокове съгласно членове 4 и 5;

a)  информация относно броя на издадените заповеди за премахване, броя на материалите с терористично съдържание, които са били премахнати или достъпът до които е бил блокиран, включително съответните срокове съгласно член 4, и информация относно броя на съответните случаи на успешно разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления;

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  информация относно броя на исканията за достъп, издадени от компетентните органи във връзка със запазено от доставчиците на хостинг услуги съдържание съгласно член 7;

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-рано от [три години от датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент, включително ефективността на предпазните механизми. Когато това е целесъобразно, докладът се придружава от законодателни предложения. Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада.

Една година след датата на прилагане на настоящия регламент Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент, включително функционирането и ефективността на предпазните механизми, както и въздействието върху основните права, и по-специално свободата на изразяване на мнение, свободата на получаване и разпространение на информация и правото на зачитане на личния живот. В контекста на тази оценка Комисията докладва и относно необходимостта, осъществимостта и ефективността на създаването на европейска платформа за терористично онлайн съдържание, която ще позволи на всички държави членки да използват един сигурен канал за комуникация за изпращане на заповеди за премахване на терористично съдържание на доставчиците на хостинг услуги. Когато това е целесъобразно, докладът се придружава от законодателни предложения. Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от [6 месеца след влизането му в сила].

Той се прилага от [12 месеца след влизането му в сила].

Изменение    149

Предложение за регламент

Приложение I – раздел Б – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[ ] подбужда, пропагандира или възхвалява извършването на терористични престъпления (член 2, параграф 5, буква а)

[ ] подбужда извършването на терористичните, изброени в член 3, параграф 1, букви а)—и) от Директива (ЕС) 2017/541 (член 2, параграф 5, буква а);

Изменение    150

Предложение за регламент

Приложение I – раздел Б – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[ ] насърчава съучастието в терористични престъпления; (член 2, параграф 5, буква б)

[ ] скланя друго лице или група от лица да извършат или участват в извършването на терористичните престъпления, изброени в член 3, параграф 1, букви а)—и) от Директива (ЕС) 2017/541 (член 2, параграф 5, буква б);

Изменение    151

Предложение за регламент

Приложение I – раздел Б – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[ ] популяризира дейностите на терористична група, като насърчава участието във или подкрепата за терористичната група (член 2, параграф 5, буква в)

[ ] скланя друго лице или група от лица да участват в дейностите на терористична група, изброена в член 3, параграф 1, букви а)—и) от Директива (ЕС) 2017/541 (член 2, параграф 5, буква в);

Изменение    152

Предложение за регламент

Приложение I – раздел Б – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[ ] дава указания относно методи или техники за извършване на терористични престъпления (член 2, параграф 5, буква г)

[ ] предоставя информация или техники относно направата или използването на взривни вещества, огнестрелни или други оръжия, вредни или опасни вещества, или за други специални методи или техники с цел извършване на някое от терористичните престъпления, изброени в член 3, параграф 1, букви а) – и) от Директива (ЕС) 2017/541 (член 2, параграф 5, буква г);

Изменение    153

Предложение за регламент

Приложение I – раздел Б – параграф 3 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

[ ] описва извършването на терористични престъпления, изброени в член 3, параграф 1, букви а)—и) от Директива (ЕС) 2017/541 (член 2, параграф 5, буква д).

Изменение    154

Предложение за регламент

Приложение I – раздел Ж – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информация за компетентния орган или съд, сроковете и процедурите за оспорване на заповедта за премахване:

Информация за компетентния орган или съд, сроковете и процедурите, включително формалните изисквания, за оспорване на заповедта за премахване:

Изменение    155

Предложение за регламент

Приложение III – раздел Б – точка i – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[ ] непреодолима сила или фактическа невъзможност, която не се дължи на адресата или на доставчика на услуги

[ ] непреодолима сила или фактическа невъзможност, която не се дължи на адресата или на доставчика на услуги, включително по технически или оперативни причини

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


СТАНОВИЩЕ НА комисията по култура и образование (13.3.2019)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Докладчик по становище (*): Джули Уорд

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 12 септември 2018 г. Европейската комисия (ЕК) публикува своето предложение с цел справяне с разпространението на терористично съдържание онлайн чрез създаване на ясна и хармонизирана правна рамка за предотвратяване на злоупотребата с хостинг услуги.

Докладчикът отбелязва, че целта на това предложение е да се изяснят правните отговорности на доставчиците на хостинг услуги, които трябва да предприемат всички целесъобразни, разумни и пропорционални действия, необходими за гарантиране на безопасността на техните услуги и за бързото и ефективно откриване и премахване на терористично съдържание онлайн.

Докладчикът изразява загриженост във връзка с няколко аспекта на подхода на ЕК, по-специално по отношение на степента на зачитане на основните права, като свободата на изразяване на мнение и достъпа до информация, както и медийния плурализъм. Предложението в настоящия си вид поставя и няколко правни проблема по отношение на действащи норми, по-конкретно относно съответствието му с Директива 2000/31/ЕО(1) и Директива 2018/1808/ЕС(2).

Докладчикът счита, че е изключително важно в предложения регламент да не се излагат на риск и да не се предвижда дерогация от основните права и действащата правна рамка на ЕС. В отговор на тези опасения докладчикът предлага редица изменения, чиято цел е да се изяснят от правна гледна точка някои от належащите въпроси.

Основните точки в проекта на становище са следните:

i)  Определения (член 2)

— Доставчици на хостинг услуги

Предложеното определение за „доставчици на хостинг услуги“ е твърде обширно и неясно от правна гледна точка и може непреднамерено да обхване значителен брой доставчици, които не следва да попадат в приложното поле на настоящия регламент. Докладчикът предлага определението да се стесни, така че да обхваща изключително доставчици на хостинг услуги, които дават възможност на своите потребители да предоставят съдържание на широката общественост.

— Терористично съдържание

По същия начин предложеното определение за „терористично съдържание“ следва допълнително да се поясни. Докладчикът предлага предложеното определение да се приведе в съответствие с Директива 2017/541/ЕС, както и изрично да изключва всички материали, използвани за образователни, журналистически и изследователски цели.

ii)  Заповеди за премахване (член 4)

— Компетентни органи

В параграф 1 се изисква компетентният орган да разполага с правомощието да постанови решение, с което да изиска от доставчика на хостинг услуги да премахне терористично съдържание или да блокира достъпа до него. Докладчикът счита, че само съдебните органи, които разполагат с достатъчно експертни познания, за да издадат валидна заповед за премахване, следва да са оправомощени да вземат такива решения.

— Срок за изпълнение на заповедите за премахване

В параграф 2 се изисква доставчиците на хостинг услуги да премахват терористично съдържание или да блокират достъпа до него в срок от един час след получаването на заповедта за премахване. Въпреки че доставчиците следва да действат своевременно за премахването или блокирането на достъпа до терористично съдържание, един час изглежда твърде кратък срок за изпълнение на заповед за премахване. Повечето доставчици, и по-специално МСП, не разполагат с необходимите ресурси да направят това в рамките на този срок. Краткият срок, наред с посочените в член 18 тежки санкции, налагани на доставчиците в случай на неспазване на изискванията, също така предполага, че на практика засегнатите от заповедите за премахване страни биха били лишени от всякакво право или възможност за оспорване на тези заповеди. Това би могло евентуално да доведе до ситуации на злоупотреби, като същевременно не се защитават в достатъчна степен основните права. Следва да се отбележи и че някои файлове с движещи се изображения или със звуково съдържание биха могли да продължават повече от един час.

Поради това е необходимо достатъчно време за изпълнението на заповедите за премахване. „Един час“ следва да се замени с „без ненужно забавяне“, което би дало възможност на доставчиците да изпълняват заповедите за премахване по балансиран и подходящ начин.

— „Изключения

В параграфи 7 и 8 се предвиждат възможните изключения, при които доставчиците може да не изпълнят заповедите за премахване в случай на непреодолима сила, фактическа невъзможност, явни грешки или липса на достатъчно информация. Докладчикът обаче счита тези изключения за твърде ограничени и поради това предлага да се добавят изключения, основани на технически или оперативни причини.

iii)  Проактивни мерки (член 6)

В член 6 се изисква, когато е целесъобразно, доставчиците на хостинг услуги да предприемат проактивни мерки, за да предпазят своите услуги от разпространението на терористично съдържание онлайн. В същия член се изисква и доставчиците на хостинг услуги да представят доклад във връзка с конкретните проактивни мерки, които са предприели с цел предотвратяване на повторно качване на терористично съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран.

Докладчикът счита, че този член е изключително проблематичен, тъй като води до налагане на доставчиците на хостинг услуги на общо задължение за контрол в противоречие с член 15 от Директива 2000/31/ЕО.

Въпреки че ЕК възнамерява да избегне този проблем, като предоставя известна правна сигурност, уточнявайки в съображение 19, че „решението за налагане на такива конкретни проактивни мерки не следва по принцип да води до налагането на общо задължение за контрол“, това е абсолютно недостатъчно, за да се гарантира, че няма да бъде наложено общо задължение за контрол. Противно на това Комисията заявява, че предвид „особено сериозните рискове, свързани с разпространението на терористично съдържание,“ на държавите може да е позволено „по изключение да предвидят дерогация от този принцип съгласно съответна уредба на ЕС“. Това би създало значително отклонение в съществуващия правен подход по отношение на задълженията, свързани с онлайн хостинг услугите и режима на отговорност, на който подлежат, както и би имало драматично въздействие върху основните права.

Освен това член 6 създава известни проблеми във връзка с Директива 2018/1808/ЕС. Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, които попадат в приложното поле на предложения регламент, ще трябва да предприемат проактивни мерки. В член 28б, параграф 1 от директивата се изисква доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове „да предприемат подходящи мерки за защита на широката общественост от предавания (...) със съдържание, чието разпространение съставлява престъпление съгласно правото на Съюза, а именно публично подстрекаване към извършване на терористични престъпления съгласно предвиденото в член 5 от Директива (ЕС) 2017/541“. В него също така ясно се заявява, че тези мерки „не могат да водят до мерки за предварителен контрол или филтриране на качването на съдържание, което не съответства на член 15 от Директива 2000/31/ЕО“. Следователно изглежда, че проактивните мерки са несъвместими със забраната за предварителен контрол и филтриране на качването на съдържание, както е предвидено в Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ).

Във връзка с това, като се имат предвид правните противоречия между предложения регламент и Директива 2000/31/ЕО и Директива 2018/1808/ЕС, докладчикът предлага заличаването на член 6.

iv)  Санкции

В член 18 се предвиждат редица санкции, приложими при нарушения от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията, произтичащи от регламента. Предвиждат се сериозни финансови санкции в случай на системно неспазване от страна на доставчиците на хостинг услуги на заповедите за премахване. Докладчикът счита, че държавите членки следва да определят санкции на национално равнище по пропорционален и практически осъществим начин. Те следва също така да решат дали да налагат финансови санкции на доставчиците. Поради това докладчикът предлага да се премахнат предложените от Комисията финансови санкции както с цел да се избегне прекаленото натоварване на по-малките доставчици, които не биха могли да понесат такива финансови санкции, така и с цел да не се създаде ситуация, при която дружествата може да прекалят с блокирането и премахването на съдържание, за да се предпазят от евентуални финансови санкции.

Наред с тези основни положения, докладчикът прави редица изменения за поясняване на различни от правна гледна точка въпроси във връзка със зачитането на основните права, механизмите за правна защита и правото на обжалване.

Накрая, докладчикът би желал да припомни някои основни принципи, които са от съществено значение за предотвратяването на радикализацията, водеща до тероризъм и насилнически екстремизъм, които надхвърлят всякакви мерки, които Съюзът би могъл да предприеме за справяне с разпространението на терористично съдържание онлайн. Не бива да се подценява значението на медийната и цифровата грамотност за всички граждани от всички възрасти. В тази връзка сред основните действия, които трябва да бъдат предприети за предотвратяване на радикализацията, Съюзът следва да гарантира съгласуваността в своята политика и да се опита да насърчава по-тясното сътрудничество с гражданското общество и доставчиците на онлайн услуги с цел справяне с предизвикателствата, пред които са изправени онлайн. Трябва да се повишат усилията за насърчаване на младите хора да мислят критично по отношение на екстремистките съобщения, публикувани онлайн. От изключително значение са и добрите практики и научните изследвания относно включването на медийната грамотност във формалното образование и обучение, както и в неформалното и самостоятелното учене.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

за борбата срещу разпространението на терористично съдържание онлайн

Принос на Европейската комисия за срещата на лидерите в

Принос на Европейската комисия за срещата на лидерите в

Принос на Европейската комисия за срещата на лидерите в Залцбург на 19—20 септември 2018 г.

Принос на Европейската комисия за срещата на лидерите в Залцбург на 19—20 септември 2018 г.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Настоящият регламент има за цел да гарантира безпрепятственото функциониране на цифровия единен пазар в едно отворено и демократично общество, като се предотвратява злоупотребата с хостинг услуги за терористични цели. Функционирането на цифровия единен пазар следва да бъде подобрено чрез засилване на правната сигурност за доставчиците на хостинг услуги, укрепване на доверието на ползвателите в онлайн средата и засилване на гаранциите за свободата на изразяване на мнение и свободата на информация.

(1)  Настоящият регламент има за цел да гарантира безпрепятственото функциониране на цифровия единен пазар в едно отворено и демократично общество, като се предотвратява злоупотребата с хостинг услуги за терористични цели, да предостави конкретен инструмент за борба с това явление и да допринесе за гарантиране на свободата и сигурността на гражданите. Функционирането на цифровия единен пазар следва да бъде подобрено чрез засилване на правната сигурност за доставчиците на хостинг услуги, укрепване на доверието на ползвателите в онлайн средата и засилване на гаранциите за свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, както и за правата на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, а също и за свободата на печата и медийния плурализъм.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a)  Терористичното съдържание е част от по-широк проблем с незаконното онлайн съдържание, което включва други видове съдържание, като например сексуална експлоатация на деца, незаконни търговски практики и нарушения на правата върху интелектуалната собственост. Трафикът на незаконно съдържание често се извършва от терористични и други престъпни организации с цел изпиране на пари и набиране на начален капитал за финансиране на техните операции. Този проблем изисква съчетание от законодателни, незаконодателни и доброволни мерки, основани на сътрудничеството между органите и доставчиците при пълно зачитане на основните права. Макар заплахата от незаконно съдържание да е смекчена с успешни инициативи като Кодекса за поведение относно противодействие на незаконната реч на омразата онлайн и Глобалния алианс „Ние защитаваме“ (WeProtect Global Alliance), приет по инициатива на представители на сектора с цел прекратяване на сексуалното насилие над деца, е необходимо да се установи законодателна рамка за трансгранично сътрудничество между националните регулаторни органи с цел премахване на незаконно съдържание.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Доставчиците на хостинг услуги, осъществяващи дейност чрез интернет, играят съществена роля в цифровата икономика, като свързват бизнеса и гражданите и улесняват обществения дебат и разпространението и получаването на информация, мнения и идеи, допринасяйки в значителна степен за иновациите, икономическия растеж и създаването на работни места в Съюза. В някои случаи обаче техните услуги стават обект на злоупотреби от страна на трети лица с цел извършване на незаконни дейности онлайн. Повод за особено безпокойство буди злоупотребата с доставчици на хостинг услуги от страна на терористични групи и на техните поддръжници, за да разпространяват терористично съдържание онлайн с цел отправяне на послания, радикализиране и вербуване, както и улесняване и ръководене на терористична дейност.

(2)  Доставчиците на хостинг услуги, осъществяващи дейност чрез интернет, играят съществена роля в цифровата икономика, като свързват бизнеса и гражданите и улесняват обществения дебат и разпространението и получаването на информация, мнения и идеи, допринасяйки в значителна степен за иновациите, икономическия растеж и създаването на работни места в Съюза. В някои случаи обаче техните услуги стават обект на злоупотреби от страна на трети лица с цел извършване на незаконни дейности онлайн, които съставляват престъпление съгласно правото на Съюза. Повод за особено безпокойство буди злоупотребата с доставчици на хостинг услуги от страна на терористични групи и на техните поддръжници, за да разпространяват терористично съдържание онлайн с цел отправяне на послания, радикализиране и вербуване, както и улесняване и ръководене на терористична дейност.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Наличието на терористично съдържание онлайн има сериозни отрицателни последици за ползвателите, гражданите и обществото като цяло, както и за доставчиците на онлайн услуги, които хостват такова съдържание, тъй като то подкопава доверието на техните ползватели и вреди на бизнес моделите им. Като се имат предвид централната им роля и технологичните средства и способности, свързани с предлаганите от тях услуги, доставчиците на онлайн услуги носят особени обществени отговорности да защитават своите услуги срещу злоупотреба от терористи и да помагат борбата с терористичното съдържание, разпространявано чрез използването на техните услуги.

(3)  Макар и да не е единственият фактор, наличието на терористично съдържание се оказа решаващо за насърчаване на радикализирането на лица, които са извършили терористични актове в Съюза и извън него с много тежки отрицателни последици за ползвателите, гражданите и обществото като цяло, но също и за доставчиците на онлайн услуги, които хостват такова съдържание, тъй като то подкопава доверието на техните ползватели и вреди на бизнес моделите им. Поради това, като се имат предвид централната им роля и технологичните средства и професионалните способности, с които разполагат, свързани с предлаганите от тях услуги, като същевременно се вземе под внимание, че е важно да се гарантират основните свободи на изразяване на мнение и на информация, доставчиците на онлайн услуги носят особени обществени отговорности да защитават своите услуги срещу злоупотреба от терористи и да помагат борбата с терористичното съдържание, разпространявано чрез използването на техните услуги.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Усилията на равнището на Съюза за борба с терористично съдържане онлайн, които започнаха през 2015 г. чрез рамка за доброволно сътрудничество между държавите членки и доставчиците на хостинг услуги, трябва да бъдат допълнени с ясна законодателна рамка с цел допълнително ограничаване на достъпността на терористично съдържание онлайн и адекватно справяне с бързо развиващия се проблем. Целта на тази законодателна рамка е да се използват доброволните усилия, които бяха засилени с Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията, и да се отговори на призивите, отправени от Европейския парламент, за засилване на мерките за справяне с незаконното и вредното съдържание, както и на тези на Европейския съвет за подобряване на автоматизираното откриване и премахване на съдържание, което подбужда към терористични актове.

(4)  Усилията на равнището на Съюза за борба с терористично съдържане онлайн, които започнаха през 2015 г. чрез рамка за доброволно сътрудничество между държавите членки и доставчиците на хостинг услуги.  За съжаление това сътрудничество се оказа недостатъчно, за да се противодейства на това явление. Следователно е необходимо правото на Съюза да бъде допълнено чрез ясна законодателна рамка с цел допълнително ограничаване на достъпността на терористично съдържание онлайн и адекватно справяне с бързо развиващия се проблем. Целта на тази законодателна рамка е да се използват доброволните усилия, които бяха засилени с Препоръка (ЕС) 2018/3347 на Комисията, и да се отговори на призивите, отправени от Европейския парламент, за засилване на мерките за справяне с незаконното и вредното съдържание, както и на тези на Европейския съвет за подобряване на автоматизираното откриване и премахване на съдържание, което подбужда към терористични актове.

_________________

_________________

7 Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 50).

7 Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 50).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Прилагането на настоящия регламент не следва да засяга прилагането на член 14 от Директива 2000/31/ЕО8. По-конкретно, всички мерки, предприети от доставчика на хостинг услуги в съответствие с настоящия регламент, включително всички проактивни мерки, не следва сами по себе си да водят до това доставчикът на услуги да загуби ползата от освобождаването от отговорност, предвидено в посочената разпоредба. Настоящият регламент не засяга правомощията на националните органи и съдилищата да определят отговорността на доставчиците на хостинг услуги в конкретни случаи, когато не са изпълнени условията по член 14 от Директива 2000/31/ЕО относно освобождаването от отговорност.

(5)  Прилагането на настоящия регламент не следва да засяга прилагането на член 14 от Директива 2000/31/ЕО8. По-конкретно, всички мерки, предприети от доставчика на хостинг услуги в съответствие с настоящия регламент, включително всички проактивни мерки, не следва сами по себе си да водят до това доставчикът на услуги да загуби ползата от освобождаването от отговорност, предвидено в посочената разпоредба, като се има предвид, че член 14 изисква от доставчиците на услуги, при получаването на сведения за незаконна дейност или информация, да действат експедитивно за отстраняването или блокирането на достъпа до информацията. Настоящият регламент не засяга правомощията на националните органи и съдилищата да определят отговорността на доставчиците на хостинг услуги в конкретни случаи, когато не са изпълнени условията по член 14 от Директива 2000/31/ЕО относно освобождаването от отговорност.

_________________

_________________

8 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

8 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а)  Предвидените в настоящия регламент задължения не следва да засягат задължението и способността на националните органи и съдилища да предприемат подходящи, разумни и пропорционални действия срещу престъпления съгласно националното законодателство.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Настоящият регламент допринася за защитата на обществената сигурност, като същевременно установява подходящи и стабилни гаранции за защитата на основните права. Това включва правото на зачитане на личния живот и защитата на личните данни, правото на ефективна съдебна защита, правото на свобода на изразяване, включително свободата на получаване и предаване на информация, свободата на стопанска инициатива и принципа на недискриминация. Компетентните органи и доставчиците на хостинг услуги следва да приемат само мерки, които са необходими, подходящи и пропорционални в едно демократично общество, като вземат предвид особеното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, която е един от фундаментите на плуралистичното и демократично общество, както и една от ценностите, на които се основава Съюзът. Мерките, представляващи намеса в свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, следва да бъдат строго целеви, в смисъл че трябва да служат за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание, без това да засяга правото на законно получаване и разпространяване на информация, като се взема предвид централната роля на доставчиците на хостинг услуги за способстването на обществения дебат и разпространението и получаването на факти, становища и идеи в съответствие със закона.

(7)  Настоящият регламент допринася за защитата на обществената сигурност, като същевременно установява подходящи и стабилни гаранции за защитата на основните права. Това включва правото на зачитане на личния живот и защитата на личните данни, правото на ефективна съдебна защита, правото на свобода на изразяване, включително свободата на получаване и предаване на информация, свободата на стопанска инициатива и принципа на недискриминация. Компетентните органи, определени в настоящия регламент, и доставчиците на хостинг услуги следва да приемат изключително мерки, които са необходими, подходящи и пропорционални в едно демократично общество, като вземат предвид особеното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, правата на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, които са един от фундаментите на плуралистичното и демократично общество, както и една от ценностите, на които се основава Съюзът. Мерките, които са предприети съгласно настоящия регламент, следва да бъдат необходими, подходящи и пропорционални на целта, която преследват за подпомагане на борбата срещу тероризма, без това да засяга правото на законно получаване и разпространяване на информация, като се взема предвид централната роля на доставчиците на хостинг услуги за способстването на обществения дебат и разпространението и получаването на факти, становища и идеи в съответствие със закона.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Правото на ефективни правни средства за защита е залегнало в член 19 от ДЕС и в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Всяко физическо или юридическо лице има право на ефективна съдебна защита пред компетентния национален съд срещу всяка мярка, предприета съгласно настоящия регламент, която може да засегне неблагоприятно правата на това лице. Правото включва, по-специално възможността доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на съдържание да оспорват по ефективен начин заповедите за премахване на съдържание пред съда на държавата членка, чиито органи са издали такава заповед.

(8)  Правото на ефективни правни средства за защита е залегнало в член 19 от ДЕС и в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Всяко физическо или юридическо лице има право на ефективна съдебна защита пред компетентния национален съд срещу всяка мярка, предприета съгласно настоящия регламент, която може да засегне неблагоприятно правата на това лице. Правото включва, по-специално възможността доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на съдържание да бъдат информирани за правната защита, възможността доставчиците на съдържание да обжалват решенията за премахване, взети от доставчика на хостинг услуги, и възможността доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на съдържание да оспорват по ефективен начин заповедите за премахване на съдържание пред съда на държавата членка, чиито органи са издали такава заповед, както и възможността за доставчиците на хостинг услуги да оспорват пред съдилищата на държавата членка, в която са установени или имат законен представител всяко едно решение, с което им се налагат санкции.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С цел да се осигури яснота относно действията, които следва да предприемат както доставчиците на хостинг услуги, така и компетентните органи за предотвратяването на разпространението на терористично съдържание онлайн, в настоящия регламент следва да се установи определение за терористично съдържание за целите на предотвратяването въз основа на определението за терористични престъпления съгласно Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета. Като се има предвид необходимостта да се обърне внимание на най-вредната терористична пропаганда онлайн, определението следва да обхваща материали и информация, които подбуждат, насърчават или пропагандират извършването на терористични престъпления или на съучастието в тях, предоставянето на указания за извършването на такива престъпления или подстрекаването към участие в дейности на терористична група. Тази информация включва по-конкретно текст, изображения, звукозаписи и видеозаписи. Когато преценяват дали съдържанието представлява терористично съдържание по смисъла на настоящия регламент, компетентните органи, както и доставчиците на хостинг услуги следва да вземат предвид фактори като естеството и формулировката на изявленията, контекста, в който са направени изявленията, и техния потенциал да доведат до вредни последици, засягащи по този начин сигурността и безопасността на хората. Фактът, че материалът е бил произведен от терористична организация или от лице, включени в списъка на ЕС, или че този материал им се приписва или е разпространяван от тяхно име, представлява важен фактор при преценката. Съдържание, което се разпространява за образователни, журналистически или научноизследователски цели, следва да бъде адекватно защитено. Освен това изразяването на радикални, полемични или противоречиви гледни точки в обществения дебат относно чувствителни политически въпроси не следва да се счита за терористично съдържание.

(9)  С цел да се осигури яснота относно действията, които следва да предприемат както доставчиците на хостинг услуги, така и компетентните органи за предотвратяването на разпространението на терористично съдържание онлайн, в настоящия регламент следва да се установи определение за терористично съдържание за целите на предотвратяването въз основа на определението за терористични престъпления съгласно Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета9. Като се има предвид необходимостта да се обърне внимание на най-вредната терористична пропаганда онлайн, определението следва да обхваща материали и информация, които подбуждат, насърчават или пропагандират извършването на терористични престъпления или на съучастието в тях, предоставянето на указания за извършването на такива престъпления или подстрекаването към участие в дейности на терористична група. Тази информация включва по-конкретно текст, изображения, звукозаписи и видеозаписи. Когато преценяват дали съдържанието представлява терористично съдържание по смисъла на настоящия регламент, компетентните органи, както и доставчиците на хостинг услуги следва да вземат предвид фактори като естеството и формулировката на изявленията, контекста, в който са направени изявленията, и техния потенциал да доведат до вредни последици, засягащи по този начин сигурността и безопасността на хората. Фактът, че материалът е бил произведен от терористична организация или от лице, включени в списъка на ЕС, или че този материал им се приписва или е разпространяван от тяхно име, представлява важен фактор при преценката. Разбира се, съдържание, което се разпространява за образователни, журналистически или научноизследователски цели и не следва да се приравнява към дейности за подбуждане към тероризъм, при условие че разпространяването му не дава възможност за използване за терористични цели на това съдържание, следва да бъде разграничено и адекватно защитено. По този начин ще се постигне справедлив баланс между свободата на изразяване на мнение и изискванията за информиране и обществената сигурност. По-специално, при всяко решение за премахване на журналистическо съдържание следва да се вземат под внимание кодексите за саморегулиране и етичните кодекси на журналистите в съответствие с член 11 от Хартата на основните права на Съюза. В съответствие с това изразяването на радикални, полемични или противоречиви гледни точки в обществения дебат относно чувствителни политически въпроси не следва да се счита за терористично съдържание.

_________________

_________________

9 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

9 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  С цел да се обхванат услугите за онлайн хостинг, с които се разпространява терористично съдържание, настоящият регламент следва да се прилага за услуги на информационното общество, които съхраняват информация, предоставена от получателя на услугата по негово искане, и при предоставянето на съхраняваната информация на разположение на трети страни, независимо дали тази дейност е чисто техническа, автоматизирана и пасивна. Например, такива доставчици на услуги на информационното общество включват платформи на социалните мрежи, услуги за видео стрийминг, услуги за споделяне на образ и звук, за споделяне на файлове и други услуги за изчисления в облак, доколкото предоставят информацията на трети страни, както и уебсайтове, където ползвателите могат да правят коментари или да публикуват отзиви. Регламентът следва да се прилага и за доставчици на хостинг услуги, установени извън Съюза, които предлагат услуги в рамките му, тъй като значителна част от доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, са установени в трети държави. Така следва да се гарантира, че всички дружества, извършващи дейност на цифровия единен пазар, отговарят на същите изисквания, независимо в коя държава са установени. За да се установи дали даден доставчик на услуги предлага услуги в Съюза, е необходимо да се прецени дали доставчикът на услуги дава възможност на юридически или физически лица в една или няколко държави членки да използват услугите му. Самата достъпност на уебсайта на доставчика на услуги или на електронен адрес или на други координати за връзка в една или повече държави членки не следва обаче да е достатъчно условие за прилагането на настоящия регламент.

(10)  С цел да се обхванат услугите за онлайн хостинг, с които се разпространява терористично съдържание, настоящият регламент следва да се прилага само за услуги на информационното общество, които съхраняват информация, предоставена от получателя на услугата по негово искане, и предоставят това съдържание на обществеността, което означава, че доставчиците на съдържание не определят предварително обхвата на потенциалните ползватели на съдържанието. Например, такива доставчици на услуги включват платформи за споделяне на видеоклипове, платформи на социалните мрежи, услуги за видео стрийминг, услуги за споделяне на образ и звук, услуги за споделяне на файлове и други услуги за изчисления в облак и съхранение, с изключение на доставчици на услуги за изчисления в облак между стопански субекти, доколкото предоставят съдържанието на разположение на обществеността. Следователно за целите на настоящия регламент доставчиците на хостинг услуги, които предоставят техническа инфраструктура на операторите на уебсайтове, обикновен пренос и други електронни съобщителни услуги, доставчици на услуги по кеширане, услуги в областта на ИТ инфраструктурата в облак, услуги за защита, други услуги, предоставяни в другите нива на интернет инфраструктурите, като например регистри и регистратори, системи за имена на домейни (DNS), прилежащи услуги като платежни услуги, координирано блокиране на услуги (DDoS), защитни услуги, междуличностни съобщителни услуги, които дават възможност за пряк междуличностен и интерактивен обмен на информация между определен брой лица, като лицата, започващи или участващи в комуникацията, определят адресата (адресатите) ѝ, следва да бъдат изключени от неговото приложно поле. „Инфраструктурните услуги в облак“, които се състоят в предоставянето при поискване на физически или виртуални ресурси, осигуряващи инфраструктурен капацитет за изчисления и съхраняване, на който доставчикът на услугите няма договорни права по отношение на начините на съхраняване на съдържание и неговото обработване и предоставяне на публично разположение от страна на клиентите на доставчика или на крайните ползватели на тези клиенти, и където доставчикът на услугите няма технически капацитет да премахне конкретно съдържание, съхранявано от неговите клиенти или крайните ползватели на неговите клиенти, следва също да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент. Регламентът следва да се прилага и за доставчици на хостинг услуги, установени извън Съюза, които предлагат услуги в рамките му, тъй като значителна част от доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, са установени в трети държави. Така следва да се гарантира, че всички дружества, извършващи дейност на цифровия единен пазар, отговарят на същите изисквания, независимо в коя държава са установени. За да се установи дали даден доставчик на услуги предлага услуги в Съюза, е необходимо да се прецени дали доставчикът на услуги дава възможност на юридически или физически лица в една или няколко държави членки да използват услугите му. Самата достъпност на уебсайта на доставчика на услуги или на електронен адрес или на други координати за връзка в една или повече държави членки не следва обаче да е достатъчно условие за прилагането на настоящия регламент.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Доставчиците на хостинг услуги следва да изпълняват определени задължения за полагане на грижа с цел предотвратяване на разпространението на терористично съдържание чрез услугите им. Тези задължения за полагане на грижа не следва да представляват общо задължение за контрол. Задълженията за полагане на грижа следва да включват, че при прилагането на настоящия регламент, доставчиците на хостинг услуги действат по старателен, пропорционален и недискриминационен начин по отношение на съдържанието, което съхраняват, по-специално когато прилагат своите условия за ползване, за да се избегне премахването на съдържание, което не е терористично. Премахването или блокирането на достъпа трябва да се извършва при съблюдаване на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация.

(12)  Доставчиците на хостинг услуги следва да изпълняват определени задължения за полагане на грижа с цел предотвратяване и възпиране на разпространението на терористично съдържание чрез услугите им. Тези задължения за полагане на грижа не следва да представляват общо задължение за контрол и не следва да засягат член 15 от Директива 2000/31/ЕО. Задълженията за полагане на грижа следва да включват, че при прилагането на настоящия регламент, доставчиците на хостинг услуги действат по старателен, пропорционален и недискриминационен начин по отношение на съдържанието, което съхраняват, по-специално когато прилагат своите условия за ползване, за да се избегне премахването на съдържание, което не е терористично. Премахването или блокирането на достъпа следва да се извършва при надлежно зачитане на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация. В случай на необосновано премахване на съдържание на разположение на доставчиците на хостинг услуги следва да се предоставят ефективни и експедитивни механизми за подаване на жалби и за правна защита.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Процедурата и задълженията, произтичащи от заповеди, с които на доставчиците на хостинг услуги се нарежда да премахнат терористично съдържание или да блокират достъпа до него, вследствие на преценка от страна на компетентните органи, следва да бъдат хармонизирани. Държавите членки следва да могат и занапред да избират своите компетентни органи, което им позволява да натоварят с тази задача административни, правоприлагащи или съдебни органи. Като се има предвид скоростта, с която терористичното съдържание се разпространява сред онлайн услугите, тази разпоредба налага задължения на доставчиците на хостинг услуги да гарантират, че терористичното съдържание, посочено в заповедта за премахване, е премахнато или че достъпът до него е бил блокиран в срок от един час от получаването на заповедта за премахване. Доставчиците на хостинг услуги са тези, които решават дали да премахнат това съдържание или да блокират достъпа до него за ползвателите в Съюза.

(13)  Компетентните органи на държавите членки следва да преценят дали съдържанието е терористично и следва да издадат заповед, с която да изискат от доставчиците на хостинг услуги или да премахнат това съдържание, или да блокират достъпа до него. Като се има предвид скоростта, с която терористичното съдържание се разпространява сред онлайн услугите, доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че това съдържание, посочено в заповедта за премахване, е премахнато или че достъпът до него е бил блокиран без ненужно забавяне след получаването на заповедта за премахване. Доставчиците на хостинг услуги са тези, които решават дали да премахнат това съдържание или да блокират достъпа до него за ползвателите в Съюза.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Предвид мащаба и скоростта, необходими за ефективното откриване и премахване на терористично съдържание, наличието на пропорционални проактивни мерки, включително чрез използване на автоматизирани средства в някои случаи, е съществен елемент в борбата с терористичното съдържание онлайн. С цел намаляване на достъпността на терористичното съдържание, на което са изложени услугите им, доставчиците на хостинг услуги следва да преценят дали е целесъобразно да се предприемат проактивни мерки в зависимост от рисковете и степента на излагане на терористично съдържание, както и от въздействието върху правата на трети страни и обществения интерес от информация. Следователно доставчиците на хостинг услуги следва да определят каква подходяща, ефективна и пропорционална мярка следва да се въведе. Това задължение не следва да предполага наличието на общо задължение за контрол. В контекста на тази оценка липсата на заповеди за премахване и на сигнали, адресирани до доставчика на хостинг услуги, е признак за ниска степен на излагане на терористично съдържание.

(16)  Предвид мащаба и скоростта, необходими за ефективното откриване и премахване на терористично съдържание, наличието на пропорционални проактивни мерки, включително чрез използване на автоматизирани средства в някои случаи, е съществен елемент в борбата с терористичното съдържание онлайн. С цел намаляване на достъпността на терористичното съдържание, на което са изложени услугите им, доставчиците на хостинг услуги следва да преценят дали е целесъобразно, ефективно и пропорционално да се предприемат целенасочени проактивни мерки в зависимост от рисковете и степента на излагане на терористично съдържание, както и от въздействието върху правата на трети страни и обществения интерес от информация. Следователно доставчиците на хостинг услуги следва да определят каква подходяща, ефективна и пропорционална мярка следва да се въведе. Това задължение не следва да предполага наличието на общо задължение за контрол в съответствие с член 15 от Директива 2000/31/ЕО. Това не следва да засяга и Директива (ЕС) 2018/1808, която изисква от платформите за споделяне на видеоклипове да приемат подходящи мерки за защитата на широката общественост от съдържание, чието разпространение е дейност, представляваща престъпление съгласно правото на Съюза. В контекста на тази оценка липсата на заповеди за премахване и на сигнали, адресирани до доставчика на хостинг услуги, е признак за ниска степен на излагане на терористично съдържание.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  При въвеждането на проактивни мерки доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че правото на ползвателите на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, включително свобода на получаване и разпространяване на информация, се запазва. В допълнение към всички изисквания, предвидени в законодателството, включително законодателството за защита на личните данни, доставчиците на хостинг услуги следва да действат с дължима грижа и да прилагат гаранции, включително по-конкретно контрол и проверки от човек, когато това е целесъобразно, за да се избегне вземането на неволно и погрешно решение, водещо до премахване на съдържание, което не е терористично. Това е особено важно, когато доставчиците на хостинг услуги използват автоматизирани средства за откриване на терористично съдържание. Всяко решение за използване на автоматизирани средства, независимо дали е взето от самия доставчик на хостинг услуги или по искане на компетентния орган, следва да се оценява предвид надеждността на използваната технология и произтичащото от това въздействие върху основните права.

(17)  При въвеждането на проактивни мерки доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че правото на ползвателите на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, включително свобода на получаване и разпространяване на информация, се запазва. В допълнение към всички изисквания, предвидени в законодателството, включително законодателството за защита на личните данни, доставчиците на хостинг услуги следва да действат с дължима грижа и да прилагат гаранции, включително по-конкретно контрол и проверки от човек, когато това е целесъобразно, за да се избегне вземането на неволно и погрешно решение, водещо до премахване на съдържание, което не е терористично. Това е особено важно, когато доставчиците на хостинг услуги използват автоматизирани средства за откриване на терористично съдържание. Всяко решение за използване на автоматизирани средства, независимо дали е взето от самия доставчик на хостинг услуги или по искане на съответния компетентен орган, следва да се оценява предвид надеждността на използваната технология и произтичащото от това въздействие върху основните права. Доставчиците на хостинг услуги следва да въведат ефективни и експедитивни механизми за подаване на жалби и за правна защита по отношение на случаи на необосновано премахване на съдържание.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се осигури, че доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, предприемат подходящи мерки за предотвратяване на злоупотреба с техните услуги, компетентните органи следва да изискват от доставчиците на хостинг услуги, получили заповед за премахване, която е станала окончателна, да докладват за предприетите проактивни мерки. Те могат да представляват мерки за предотвратяване на повторно качване на терористично съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран вследствие на заповед за премахване или на получени от тях сигнали, проверени спрямо публично или частно притежавани инструменти, съдържащи известно терористично съдържание. Те могат също така да използват надеждни технически средства за идентифициране на ново терористично съдържание, като за целта използват наличните на пазара средства или тези, разработени от доставчика на хостинг услуги. Доставчикът на услуги следва да докладва за конкретните проактивни мерки, които прилага, за да се даде възможност на компетентния орган да прецени дали мерките са ефективни и пропорционални и дали, ако се използват автоматизирани средства, доставчикът на хостинг услуги притежава необходимия капацитет за извършване на контрол и проверка от човек. При оценяването на ефективността и пропорционалността на мерките компетентните органи следва да вземат предвид съответните параметри, включително броя на заповедите за премахване и на подадените до доставчика сигнали, икономическия му капацитет и въздействието на неговата услуга върху разпространението на терористично съдържание (например, като се вземе предвид броят на ползвателите в Съюза).

(18)  За да се осигури, че доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, предприемат подходящи мерки за предотвратяване на злоупотреба с техните услуги, компетентните органи следва да изискват от доставчиците на хостинг услуги, получили заповед за премахване, която е станала окончателна, да докладват за предприетите проактивни мерки, както и за функционирането на механизмите за подаване на жалби и за правна защита. Те могат да представляват мерки за справяне с повторната поява на терористично съдържание, което е било вече премахнато или достъпът до което е бил вече блокиран вследствие на заповед за премахване или на получени от тях сигнали, проверени спрямо публично или частно притежавани инструменти, съдържащи известно терористично съдържание. Те могат също така да използват надеждни технически средства за идентифициране на ново терористично съдържание, например когато се използва отчасти или изцяло терористично съдържание, което вече е било предмет на окончателна заповед за премахване, и когато е качено от ползватели, които вече са качвали терористично съдържание, като за целта използват наличните на пазара средства или тези, разработени от доставчика на хостинг услуги. Доставчикът на услуги следва да докладва за конкретните проактивни мерки, които прилага, за да се даде възможност на компетентния орган да прецени дали мерките са ефективни и пропорционални и дали, ако се използват автоматизирани средства, доставчикът на хостинг услуги притежава необходимия капацитет за извършване на контрол и проверка от човек. При оценяването на ефективността и пропорционалността на мерките компетентните органи следва да вземат предвид съответните параметри, включително броя на заповедите за премахване и на подадените до доставчика сигнали, икономическия му капацитет и въздействието на неговата услуга върху разпространението на терористично съдържание (например, като се вземе предвид броят на ползвателите в Съюза).

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  В резултат на искането компетентният орган следва да започне диалог с доставчика на хостинг услуги относно необходимите проактивни мерки, които да бъдат въведени. Ако е необходимо, компетентният орган следва да наложи приемането на подходящи, ефективни и пропорционални проактивни мерки, когато счита, че предприетите мерки са недостатъчни за справяне с рисковете. Решението за налагане на такива конкретни проактивни мерки не следва по принцип да води до налагането на общо задължение за контрол, както е предвидено в член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО. Като се имат предвид особено сериозните рискове, свързани с разпространението на терористично съдържание, решенията, приети от компетентните органи въз основа на настоящия регламент, могат да дерогират от подхода, установен в член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО, по отношение на някои конкретни целеви мерки, чието приемане е необходимо поради причини, свързани с обществената сигурност. Преди приемането на такива решения компетентният орган следва да постигне справедлив баланс между целите от обществен интерес и свързаните с тях основни права, по-специално свободата на изразяване на мнение и свободата на информация и свободата на стопанска инициатива, както и да предостави подходяща обосновка.

(19)  В резултат на искането компетентният орган следва да започне диалог с доставчика на хостинг услуги относно необходимите проактивни мерки, които да бъдат въведени. Ако е необходимо, компетентният орган следва да наложи приемането на подходящи, ефективни и пропорционални проактивни мерки, когато счита, че предприетите мерки са недостатъчни за справяне с рисковете. Решението за налагане на такива конкретни проактивни мерки не следва да води до налагането на общо задължение за контрол, както е предвидено в член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО. Като се имат предвид особено сериозните рискове, свързани с разпространението на терористично съдържание, решенията, приети от компетентните органи въз основа на настоящия регламент, могат да дерогират от подхода, установен в член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО, само по отношение на някои конкретни целеви мерки, чието приемане е необходимо поради причини, свързани с обществената сигурност. Преди приемането на такива решения компетентният орган следва да постигне справедлив баланс между целите от обществен интерес и свързаните с тях основни права, по-специално свободата на изразяване на мнение и свободата на информация и свободата на стопанска инициатива, както и да предостави подходяща обосновка.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Процедурите за подаване на жалби представляват необходима предпазна мярка срещу погрешното премахване на съдържание, защитено съгласно свободата на изразяване на мнение и свободата на информация. Поради това доставчиците на хостинг услуги следва да създадат удобни за ползвателите механизми за подаване на жалби и да гарантират, че жалбите се обработват бързо и при пълна прозрачност спрямо доставчика на съдържание. Изискването доставчикът на хостинг услуги да възстанови съдържанието, когато то е било премахнато поради грешка, не засяга възможността доставчиците на хостинг услуги да прилагат своите условия за ползване на други основания.

(25)  Процедурите за подаване на жалби представляват необходима предпазна мярка срещу погрешното премахване на съдържание, защитено съгласно свободата на изразяване на мнение и свободата на информация. Поради това доставчиците на хостинг услуги следва да създадат ефективни и удобни за ползвателите механизми за подаване на жалби и за правна защита, за да гарантират, че жалбите се обработват бързо и при пълна прозрачност спрямо доставчика на съдържание. Изискването доставчикът на хостинг услуги да възстанови съдържанието, когато то е било премахнато поради грешка, не засяга възможността доставчиците на хостинг услуги да прилагат своите условия за ползване на други основания. Държавите членки също така следва да гарантират, че доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на съдържание могат да упражняват правото си на съдебна защита по ефективен начин. Освен това доставчиците на съдържание, чието съдържание е било премахнато вследствие на заповед за премахване, следва да имат право на ефективна съдебна защита в съответствие с член 19 от ДЕС и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Следва да бъдат създадени ефективни механизми за обжалване на национално равнище, за да се гарантира, че всяка страна, която е обект на заповед за премахване, издадена от компетентен съдебен орган, следва да има право на обжалване пред съдебен орган. Процедурата по обжалване не засяга разделението на правомощията в рамките на националните съдебни системи.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Съгласно член 19 от ДЕС и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз ефективната правна защита изисква лицата да са в състояние да установят какви са причините, поради които съдържанието, качено от тях, е било премахнато или достъпът до него е бил блокиран. За тази цел доставчикът на хостинг услуги следва да предостави на разположение на доставчика на съдържание смислена информация, позволяваща на доставчика на съдържание да оспори решението. Това обаче не изисква непременно уведомяване на доставчика на съдържанието. В зависимост от обстоятелствата доставчиците на хостинг услуги могат да заменят съдържанието, което се счита за терористично съдържание, със съобщение, че то е било премахнато или че достъпът до него е бил блокиран в съответствие с настоящия регламент. Допълнителна информация за причините, както и за възможностите доставчикът на съдържание да оспори решението, следва да бъде предоставена при поискване. Когато компетентните органи решат, че по причини, свързани с обществената сигурност, включително в рамките на разследване, се счита, че не е целесъобразно или ще има обратен ефект доставчикът на съдържание да бъде директно уведомен за премахването на съдържание или за блокирането на достъпа до него, те следва да уведомят за това доставчика на хостинг услуги.

(26)  Като цяло, съгласно член 19 от ДЕС и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз ефективната правна защита изисква лицата да са в състояние да установят какви са причините, поради които съдържанието, качено от тях, е било премахнато или достъпът до него е бил блокиран. За тази цел доставчикът на хостинг услуги следва да предостави на разположение на доставчика на съдържание смислена информация, позволяваща на доставчика на съдържание да оспори решението. Доставчиците на хостинг услуги следва, когато е възможно, да информират доставчиците на съдържание чрез всички налични средства за всяко съдържание, което доставчикът на хостинг услуги е премахнал. Въпреки това, когато компетентните органи решат, че по причини, свързани с обществената сигурност, включително в рамките на разследване, се счита, че не е целесъобразно или ще има обратен ефект доставчикът на съдържание да бъде директно уведомен за премахването на съдържание или за блокирането на достъпа до него, те следва да уведомят за това доставчика на хостинг услуги.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  За да се осигури ефективно и достатъчно съгласувано прилагане на проактивни мерки, компетентните органи в държавите членки следва да си сътрудничат по отношение на дискусиите, които водят с доставчиците на хостинг услуги във връзка с установяването, прилагането и оценката на конкретни проактивни мерки. Подобно сътрудничество е необходимо и във връзка с приемането на правила относно санкциите, както и във връзка с изпълнението и налагането на санкции.

(28)  За да се осигури ефективно и достатъчно съгласувано прилагане на проактивни мерки, компетентните съдебни органи в държавите членки следва да си сътрудничат по отношение на дискусиите, които водят с доставчиците на хостинг услуги, но също и с учебните заведения и организациите на гражданското общество, като например сдружения на журналисти, младежки организации, медиен надзор и др., във връзка с оценката, установяването и прилагането на целесъобразни и устойчиви проактивни мерки в борбата срещу тероризма и радикализацията.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Както доставчиците на хостинг услуги, така и държавите членки следва да създадат звена за контакт, които да улесняват бързото обработване на заповедите за премахване и на сигналите. За разлика от законния представител звеното за контакт служи за оперативни цели. Звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги следва да разполага със специализирани средства, позволяващи подаването на заповеди за премахване и на сигнали по електронен път, както и с технически средства и персонал, позволяващи бързото им обработване. Не е необходимо звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги да се намира в Съюза, като доставчикът на хостинг услуги е свободен да определи съществуващо звено за контакт, при условие че то може да изпълнява функциите, предвидени в настоящия регламент. С цел да се гарантира, че дадено терористично съдържание е премахнато или че достъпът до него е блокиран в срок от един час след получаване на заповед за премахване, доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че звеното за контакт е на разположение 24 часа в денонощието седем дни в седмицата. Информацията относно звеното за контакт следва да включва информация относно езика, на който може да се общува с него. С цел да се улесни комуникацията между доставчиците на хостинг услуги и компетентните органи, доставчиците на хостинг услуги се насърчават да позволяват комуникация на един от официалните езици на Съюза, на който са налични техните условия за ползване.

(33)  Както доставчиците на хостинг услуги, така и държавите членки следва да създадат звена за контакт, които да улесняват бързото обработване на заповедите за премахване и на сигналите. За разлика от законния представител звеното за контакт служи за оперативни цели. Звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги следва да разполага със специализирани средства, позволяващи подаването на заповеди за премахване и на сигнали по електронен път, както и с технически средства и персонал, позволяващи бързото им обработване. Не е необходимо звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги да се намира в Съюза, като доставчикът на хостинг услуги е свободен да определи съществуващо звено за контакт, при условие че то може да изпълнява функциите, предвидени в настоящия регламент. С цел да се гарантира, че дадено терористично съдържание е премахнато или че достъпът до него е блокиран своевременно и без ненужно забавяне след получаване на заповед за премахване, доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че звеното за контакт е на разположение. Информацията относно звеното за контакт следва да включва информация относно езика, на който може да се общува с него. С цел да се улесни комуникацията между доставчиците на хостинг услуги и компетентните органи, доставчиците на хостинг услуги се насърчават да позволяват комуникация на един от официалните езици на Съюза, на който са налични техните условия за ползване.

Обосновка

Не е реалистично от МСП да се изисква да премахват съдържанието в рамките на 1 час след получаването на заповед за премахване, без да им се предостави време за подобаваща оценка на искането. Малките дружества просто няма да бъдат в състояние да изпълнят това условие, тъй като в повечето случаи те на практика не разполагат с достатъчно персонал, който да е на разположение 24 часа, седем дни в седмицата, и който да премахва съдържание в рамките на 1 час.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  При липсата на общо изискване доставчиците на услуги да гарантират физическо присъствие на територията на Съюза е необходимо да се осигури яснота относно това коя държава членка има юрисдикция по отношение на доставчика на хостинг услуги, предлагащ услуги в рамките на Съюза. Като общо правило доставчикът на хостинг услуги попада под юрисдикцията на държавата членка, в която се намира неговото основно място на стопанска дейност или в която е установен неговият законен представител. Независимо от това, когато друга държава членка издаде заповед за премахване, нейните органи следва да могат да налагат изпълнението на своите заповеди, като предприемат принудителни мерки с ненаказателен характер, като например плащането на глоби. По отношение на доставчик на хостинг услуги,който не е установен в Съюза и който не е определил законен представител, всяка държава членка следва да може да налага санкции, при условие че се спазва принципът ne bis in idem.

(34)  При липсата на общо изискване доставчиците на услуги да гарантират физическо присъствие на територията на Съюза е необходимо да се осигури яснота относно това коя държава членка има юрисдикция по отношение на доставчика на хостинг услуги, предлагащ услуги в рамките на Съюза. Като общо правило доставчикът на хостинг услуги попада под юрисдикцията на държавата членка, в която се намира неговото основно място на стопанска дейност или в която е установен неговият законен представител. Независимо от това, когато друга държава членка издаде заповед за премахване, нейният орган следва да може да налага изпълнението на своите заповеди, като предприема принудителни мерки с ненаказателен характер, като например плащането на глоби. По отношение на доставчик на хостинг услуги,който не е установен в Съюза и който не е определил законен представител, всяка държава членка следва да може да налага санкции, при условие че се спазва принципът ne bis in idem.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Необходими са санкции, за да се гарантира ефективното изпълнение от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията съгласно настоящия регламент. Държавите членки следва да приемат правила относно санкциите, включително, когато е целесъобразно, насоки за налагане на глоби. Особено тежки санкции следва да се налагат, в случай че доставчикът на хостинг услуги систематично не премахва терористично съдържание или не блокира достъпа до него в срок от един час от получаването на заповедта за премахване. Неспазването на изискванията в отделни случаи може да бъде санкционирано, като същевременно се спазват принципите на ne bis in idem и на пропорционалност и като се гарантира, че при тези санкции се взема предвид систематичното неспазване. За да се гарантира правната сигурност, в регламента следва да се определи до каква степен съответните задължения могат да бъдат предмет на санкции. Санкциите за неспазване на разпоредбите на член 6 следва да се приемат единствено във връзка със задължения, произтичащи от искане за докладване съгласно член 6, параграф 2 или решение за налагане на допълнителни проактивни мерки съгласно член 6, параграф 4. При определяне на това дали следва да бъдат наложени финансови санкции, следва да се вземат предвид финансовите ресурси на доставчика. Държавите членки следва да гарантират, че санкциите не насърчават премахването на съдържание, което не е терористично съдържание.

(38)  Държавите членки следва да определят санкции, за да се гарантира ефективното изпълнение от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията съгласно настоящия регламент. Държавите членки следва да приемат правила относно тези санкции, които следва да са пропорционални и практически приложими, като се взема под внимание размерът и естеството на въпросния доставчик на хостинг услуги. Тежки санкции следва да се налагат, в случай че доставчикът на хостинг услуги систематично не премахва терористично съдържание или не блокира достъпа до него без ненужно забавяне. Когато дадено терористично съдържание е явно вредно или представлява непосредствена заплаха за обществения ред, доставчиците на хостинг услуги следва да премахват терористичното съдържание или блокират достъпа до терористично съдържание при получаване на надлежно обоснована заповед за премахване. Неспазването на изискванията в отделни случаи може да бъде санкционирано, като същевременно се спазват принципите на ne bis in idem и на пропорционалност и като се гарантира, че при тези санкции се взема предвид систематичното неспазване, но без да се насърчава произволното премахване на съдържание, което не е терористично съдържание. За да се гарантира правната сигурност, в регламента следва да се определи до каква степен съответните задължения могат да бъдат предмет на санкции. Санкциите за неспазване на разпоредбите на член 6 следва да се приемат единствено във връзка със задължения, произтичащи от искане за докладване съгласно член 6, параграф 2 или решение за налагане на допълнителни проактивни мерки съгласно член 6, параграф 4. При определяне на това дали следва да бъдат наложени финансови санкции, следва да се вземат предвид финансовите ресурси на доставчика. Държавите членки следва да гарантират, че санкциите не насърчават премахването на съдържание, което не е терористично съдържание.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се установяват единни правила за предотвратяване на злоупотребата с хостинг услуги за разпространение на терористично съдържание онлайн. С него се установяват по-специално:

1.  Без да се засягат задълженията за зачитане на основните права и основните правни принципи, залегнали в член 6 от ДЕС, с настоящия регламент се установяват уеднаквени правила за предотвратяване на злоупотребата с хостинг услуги за разпространение сред обществеността на терористично съдържание онлайн. С него се установяват по-специално:

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  правила относно задълженията на доставчиците на хостинг услуги да полагат грижи за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание чрез техните услуги и да гарантират, когато е необходимо, бързото му премахване;

a)  правила относно задълженията на доставчиците на хостинг услуги да полагат грижи за борба с разпространението на онлайн терористично съдържание сред обществеността чрез техните услуги и да гарантират, когато е необходимо, бързото му премахване;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  набор от мерки, които да бъдат въведени от държавите членки с цел идентифициране на терористично съдържание, гарантиране на бързото му премахване от доставчиците на хостинг услуги и улесняване на сътрудничеството с компетентните органи в други държави членки, доставчици на хостинг услуги и, когато е целесъобразно, съответните органи на Съюза.

б)  набор от мерки, които да бъдат въведени от държавите членки с цел идентифициране на терористично съдържание, гарантиране на бързото му премахване от доставчиците на хостинг услуги и улесняване на сътрудничеството със съответните компетентни органи и, когато е приложимо, със съдебните органи в други държави членки, доставчици на хостинг услуги и, когато е целесъобразно, съответните органи на Съюза.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Настоящият регламент не се прилага по отношение на съдържание, разпространявано за образователни, художествени, журналистически или изследователски цели и други редакционни цели, при условие че то не насърчава извършването на насилие или по отношение на разпространението на съдържание, разпространявано с цел повишаване на осведомеността срещу терористични дейности.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящият регламент се прилага за доставчиците на хостинг услуги, които предлагат услуги в Съюза, независимо от тяхното основно място на стопанска дейност.

2.  Настоящият регламент се прилага за доставчиците на хостинг услуги, които предлагат на обществеността услуги в Съюза, независимо от тяхното основно място на стопанска дейност.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „доставчик на хостинг услуги“ означава доставчик на услуги на информационното общество, които се състоят в съхраняването по искане на доставчика на съдържание на информация, предоставяна от самия него, и в предоставяне на съхраняваната информация на разположение на трети страни;

(1)  „доставчик на хостинг услуги“ означава доставчик на услуги на информационното общество, които се състоят в съхраняването по искане на доставчика на онлайн съдържание, предоставяна от самия него, и в предоставяне на съхраняваната информация на обществено разположение.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а)  „компетентен орган“ означава единен определен национален съдебен орган в държавата членка, или независим административен орган, притежаващ съответния опит.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „терористични престъпления“ означава престъпления по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива (ЕС) 2017/541;

(4)  „терористични престъпления“ означава едно от умишлените деяния, посочени в член 3, параграф 1 от Директива (ЕС) 2017/541;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „терористично съдържание“ означава информация от един или няколко от следните видове:

(5)  „терористично съдържание“ означава онлайн съдържание, което може да допринесе за извършването на умишлени деяния, представляващи престъпления съгласно националното право и правото на Съюза, посочени в член 3, параграф 1, букви а) – и) от Директива 2017/541/ЕС, чрез:

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  информация, с която се насърчава съучастието в терористични престъпления;

б)  склоняване на лица или групи лица да допринасят за извършването на терористични престъпления;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  информация, с която се популяризират дейностите на терористична група, по-специално като се насърчава участието или подкрепата за терористична група по смисъла на член 2, параграф 3 от Директива (ЕС) 2017/541;

в)  информация, с която се популяризират дейностите на терористична група, по-специално като се склоняват лица или група лица да участват във, да се срещат със, да общуват или да подкрепят престъпни дейности на терористична група по смисъла на член 2, параграф 3 от Директива (ЕС) 2017/541 или чрез насърчаване на разпространението на терористично съдържание;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „разпространение на терористично съдържание“ означава предоставяне на терористично съдържание на разположение на трети страни чрез услугите на доставчици на хостинг услуги;

(6)  „разпространение на терористично съдържание“ означава предоставяне на терористично съдържание на публично разположение на трети страни чрез услугите на доставчици на хостинг услуги.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „сигнал“ означава известие от компетентен орган или, когато е приложимо, от компетентен орган на Съюза до доставчик на хостинг услуги относно информация, която може да се счита за терористично съдържание, с цел доставчикът доброволно да разгледа нейната съвместимост със собствените му условия за ползване, които имат за цел предотвратяване на разпространението на терористично съдържание;

(8)  „сигнал“ означава известие от компетентен орган или, когато е приложимо, от компетентен орган на Съюза до доставчик на хостинг услуги относно съдържание, което може да се счита за терористично съдържание, с цел доставчикът доброволно да разгледа нейната съвместимост със собствените му условия за ползване, които имат за цел предотвратяване на разпространението на терористично съдържание;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  „основно място на стопанска дейност“ означава главното управление или седалището, в което се упражняват основните финансови функции и оперативният контрол.

(9)  „основно място на стопанска дейност“ означава главното управление или седалището, в което се упражняват основните финансови функции и оперативният контрол в Съюза.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Изразяването на радикални, полемични или противоречиви гледни точки в обществения дебат по чувствителни политически въпроси, както и на съдържание, целящо предоставянето на информация или изобличаването на терористично съдържание, не се счита за терористично съдържание по смисъла на първа алинея, точка (5) от настоящия член.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на хостинг услуги предприемат целесъобразни, разумни и пропорционални действия в съответствие с настоящия регламент срещу разпространението на терористично съдържание и за защита на ползвателите от терористично съдържание. При това те действат по старателен, пропорционален и недискриминационен начин, като зачитат надлежно основните права на ползвателите и вземат предвид фундаменталното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация в едно отворено и демократично общество.

1.  Доставчиците на хостинг услуги предприемат целесъобразни, разумни и пропорционални действия в съответствие с настоящия регламент срещу разпространението на терористично съдържание сред обществеността и за защита на ползвателите от терористично съдържание. При това те действат по старателен, пропорционален и недискриминационен начин, като зачитат надлежно основните права на ползвателите, по-специално свободата на изразяване на мнение и свободата на информация.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доставчиците на хостинг услуги включват в своите условия за ползване разпоредби за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание и ги прилагат.

2.  Без да се засягат членове 14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО, доставчиците на хостинг услуги включват в своите условия за ползване разпоредби, съгласно които се ангажират да предприемат подходящи, ефективни и пропорционални мерки за борба с разпространението на терористично съдържание посредством техните услуги.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Доставчиците на хостинг услуги, посочени в член 1, параграф 1, които изпълняват критериите за определението на платформи за споделяне на видеоклипове предприемат необходимите мерки за борба с разпространението на терористично съдържание в съответствие с член 28б, параграф 1, буква в) и параграф 3 от Директива (ЕС) 2018/1808.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентният орган разполага с правомощието да постанови решение, с което да изиска от доставчика на хостинг услуги да премахне терористично съдържание или да блокира достъпа до него.

1.  Компетентният орган разполага с правомощието да постанови заповед за премахване, с която да изиска от доставчика на хостинг услуги да премахне терористично съдържание или да блокира достъпа до него.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Когато компетентният орган на държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на доставчика на съдържание, има разумни основания да смята, че заповедта за премахване може да засегне основните права на лицето, той информира издаващия компетентен орган. Компетентният орган, поискал заповедта, взема предвид тези обстоятелства и при необходимост оттегля или адаптира заповедта за премахване.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доставчиците на хостинг услуги премахват терористично съдържание или блокират достъпа до него в срок от един час след получаването на заповедта за премахване.

2.  Без да се засягат членове 14 и 15 от Директива 2000/31/ЕО, доставчиците на хостинг услуги премахват терористично съдържание или блокират достъпа до него без ненужно забавяне след получаването на заповедта за премахване. Държавите членки могат да предвидят, че когато терористично съдържание е явно вредно или представлява непосредствена заплаха за обществения ред, доставчиците на хостинг услуги премахват терористичното съдържание или блокират достъпа до него от момента на получаване на надлежно обоснована заповед за премахване.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  описание на причините, поради които съдържанието се счита за терористично съдържание, най-малкото чрез позоваване на категориите терористично съдържание, изброени в член 2, параграф 5;

б)  изчерпателно описание на причините, поради които съдържанието се счита за терористично съдържание, най-малкото чрез позоваване на категориите терористично съдържание, изброени в член 2, параграф 5;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  унифициран локатор на ресурси (URL) и, когато е необходимо, допълнителна информация, която позволява да се идентифицира въпросното съдържание;

в)  точен онлайн унифициран локатор на ресурси (URL), данни за доставчика на онлайн съдържание и всяка друга информация, която позволява да се идентифицира въпросното съдържание;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  информация относно средствата за правна защита, които са на разположение на доставчика на хостинг услуги и доставчика на съдържание;

е)  информация относно средствата за правна защита и сроковете за тях, които са на разположение на доставчика на хостинг услуги и доставчика на съдържание;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Доставчикът на хостинг услуги или доставчикът на съдържание имат право да обжалват заповедта за премахване, като търсят правна защита от съответния съдебен орган в държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на доставчика на съдържание.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Компетентните органи отправят заповедите за премахване към основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или към законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги съгласно член 16, и ги препращат на звеното за контакт, посочено в член 14, параграф 1. Тези заповеди се изпращат с електронни средства, които дават възможност за писмено документиране при условия, които позволяват установяване на автентичността на изпращача, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта.

5.  Компетентните органи отправят заповедите за премахване към основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или към законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги съгласно член 16, и ги препращат на звеното за контакт, посочено в член 14, параграф 1. Тези заповеди се изпращат с електронни средства, които дават възможност за писмено документиране при условия, които позволяват установяване на автентичността на изпращача, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта. Тези заповеди се изготвят на един от езиците, посочени в съответствие с член 14, параграф 2.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Ако доставчикът на хостинг услуги не може да изпълни заповедта за премахване, тъй като в нея се съдържат явни грешки или не се съдържа достатъчно информация за изпълнение на заповедта, доставчикът на хостинг услуги уведомява без ненужно забавяне компетентния орган за това, като изисква пояснения, използвайки образеца от приложение III. Крайният срок, посочен в параграф 2, се прилага веднага щом посочените пояснения бъдат предоставени.

8.  Ако доставчикът на хостинг услуги не може да изпълни заповедта за премахване, тъй като в нея се съдържат явни грешки или не се съдържа достатъчно техническа информация за изпълнение на заповедта, доставчикът на хостинг услуги уведомява без ненужно забавяне компетентния орган за това, като изисква пояснения, използвайки образеца от приложение III. Крайният срок, посочен в параграф 2, се прилага веднага щом посочените пояснения бъдат предоставени.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9а.  Ако доставчикът на хостинг услуги не може да изпълни заповедта за премахване по оперативни или технически причини, той уведомява компетентния съдебен орган, като обяснява причините за това, както и описва действията, които възнамерява да предприеме, за да се съобрази напълно със заповедта за премахване, използвайки образеца от приложение III.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Презгранично сътрудничество

 

1.  Компетентният орган, който издава заповедта за премахване за доставчика на хостинг услуги, представя незабавно копие от тази заповед за премахване пред компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква а), на държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на неговия определен представител.

 

2.  Когато компетентният орган на държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги, на неговия определен представител или на доставчика на съдържание, има разумни основания да смята, че заповедта за премахване може да засегне основните права на лицето, той информира издаващия компетентен орган.

 

3.  Компетентният орган, поискал заповедта, взема предвид тези обстоятелства и при необходимост оттегля или адаптира заповедта за премахване.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Сигналът съдържа достатъчно подробна информация, включително причините, поради които съдържанието се счита за терористично съдържание, URL и, когато е необходимо, допълнителна информация, която позволява да се идентифицира въпросното терористично съдържание.

4.  Сигналът съдържа достатъчно подробна информация, включително изчерпателно изброяване на причините, поради които съдържанието се счита за терористично съдържание, URL и, когато е необходимо, допълнителна информация, която позволява да се идентифицира въпросното терористично съдържание.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато е целесъобразно, доставчиците на хостинг услуги предприемат проактивни мерки, за да предпазят своите услуги от разпространението на терористично съдържание. Мерките са ефективни и пропорционални, като отчитат риска и равнището на излагане на терористично съдържание, основните права на ползвателите и фундаменталното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация в едно отворено и демократично общество.

1.  Без да се засягат Директива (ЕС) 2018/1808 и Директива 2000/31/ЕО, в зависимост от риска и степента на излагане на терористично съдържание доставчиците на хостинг услуги предприемат проактивни мерки, за да предпазят своите услуги от разпространението на терористично съдържание. Мерките са ефективни, целенасочени и пропорционални, като отчитат риска и равнището на излагане на терористично съдържание, и при надлежно спазване на основните права на ползвателите, по-конкретно на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато е бил информиран в съответствие с член 4, параграф 9, компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), изисква от доставчика на хостинг услуги да представи доклад в срок от три месеца след получаване на искането и след това най-малко веднъж годишно във връзка с конкретните проактивни мерки, които е предприел, включително чрез използването на автоматизирани инструменти, с цел:

Когато е бил информиран в съответствие с член 4, параграф 9, съответният компетентен орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), изисква от доставчика на хостинг услуги да представи доклад в срок от три месеца след получаване на искането и след това най-малко веднъж годишно във връзка с конкретните проактивни мерки, които е предприел, включително чрез използването на автоматизирани инструменти, с цел:

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  предотвратяването на повторно качване на съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, тъй като се счита за терористично съдържание;

a)  ефективни мерки за справяне с повторното появяване на съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, тъй като се счита за терористично съдържание;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Докладите включват цялата относима информация, която позволява на компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), да прецени дали проактивните мерки са ефективни и пропорционални, включително да оцени функционирането на всички използвани автоматизирани инструменти, както и използваните механизми за контрол и проверка от човек.

Докладите включват цялата относима информация, която позволява на съответния компетентен орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), да прецени дали проактивните мерки са ефективни и пропорционални, включително да оцени функционирането на всички използвани автоматизирани инструменти, както и използваните механизми за контрол и проверка от човек.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), счита, че предприетите проактивни мерки, за които е докладвано съгласно параграф 2, не са достатъчни за ограничаването и управлението на риска и равнището на излагане, той може да поиска от доставчика на хостинг услуги да предприеме конкретни допълнителни проактивни мерки. За тази цел доставчикът на хостинг услуги си сътрудничи с компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), за да се определят конкретните мерки, които доставчикът на хостинг услуги да въведе, като се установяват ключови цели и критерии, както и графици за тяхното изпълнение.

3.  Когато съответния компетенет орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), счита, че предприетите проактивни мерки, за които е докладвано съгласно параграф 2, са непропорционални или не са достатъчни за ограничаването и управлението на риска и равнището на излагане, той може да поиска от доставчика на хостинг услуги да адаптира взетите вече мерки или да предприеме конкретни допълнителни проактивни мерки. За тази цел доставчикът на хостинг услуги си сътрудничи със съответния компетентен орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), за да се определят промените или конкретните мерки, които доставчикът на хостинг услуги да въведе, като се установяват ключови цели и критерии, както и графици за тяхното изпълнение.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако не може да бъде постигнато споразумение в рамките на три месеца от искането по параграф 3, компетентният орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), може да издаде решение, с което да наложи конкретни допълнителни необходими и пропорционални проактивни мерки. В решението се вземат предвид по-специално икономическият капацитет на доставчика на хостинг услуги и ефектът от такива мерки върху основните права на ползвателите и фундаменталното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация. Това решение се изпраща до основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги. Доставчикът на хостинг услуги редовно докладва за изпълнението на тези мерки, както е определено от компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в).

4.  Ако не може да бъде постигнато споразумение в рамките на три месеца от искането по параграф 3, съответният компетентен орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), може да издаде решение, с което да наложи конкретни допълнителни необходими и пропорционални проактивни мерки. В решението се вземат предвид по-специално видът на хостваното съдържание на услугата, техническата осъществимост на мерките, икономическият капацитет на доставчика на хостинг услуги и ефектът от такива мерки върху основните права на ползвателите, по-конкретно върху свободата на изразяване на мнение и свободата на информация. Това решение се изпраща до основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на законния представител, определен от доставчика на хостинг услуги. Доставчикът на хостинг услуги редовно докладва за изпълнението на тези мерки, както е определено от съответния компетентен орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в).

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Доставчикът на хостинг услуги може по всяко време да поиска от компетентния орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), да преразгледа и при необходимост да отмени дадено искане или решение по параграфи 2, 3 и 4 съответно. Компетентният орган издава мотивирано решение в рамките на разумен срок след получаване на искането от доставчика на хостинг услуги.

5.  Доставчикът на хостинг услуги може по всяко време да поиска от съответния компетентен орган, посочен в член 17, параграф 1, буква в), да преразгледа и при необходимост да отмени дадено искане или решение по параграфи 2, 3 и 4 съответно. Съответният компетентен орган издава мотивирано решение в рамките на разумен срок след получаване на искането от доставчика на хостинг услуги.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Член 6 и член 9 не се прилагат за доставчици на услуги в областта на инфраструктурата в облак, които се състоят в предоставянето при поискване на физически или виртуални ресурси, осигуряващи инфраструктурен капацитет за изчисления и съхраняване, на който доставчикът на услугите няма права по отношение на начините на съхраняване на съдържание и неговото обработване и предоставяне на публично разположение от страна на клиентите на доставчика или на крайните ползватели на тези клиенти, и където доставчикът на услугите няма конкретен контрол върху съдържанието, съхранявано от неговите клиенти или крайните ползватели на неговите клиенти.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на хостинг услуги установяват в своите условия за ползване политиката си за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание, включително, когато е целесъобразно, с подходящо обяснение за функционирането на проактивните мерки, в това число използването на автоматизирани инструменти.

1.  Доставчиците на хостинг услуги ясно установяват в своите условия за ползване политиката си за борба с разпространението на терористично съдържание, включително, когато е целесъобразно, с подходящо обяснение за функционирането на проактивните мерки, в това число използването на автоматизирани инструменти и за сътрудничество със съответните компетентни органи.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доставчиците на хостинг услуги публикуват годишни доклади за прозрачност относно действията, предприети срещу разпространението на терористично съдържание.

2.  Доставчиците на хостинг услуги, съответните компетентни органи и органите на Съюза публикуват годишни доклади за прозрачност относно действията, предприети срещу разпространението сред обществеността на терористично съдържание.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Докладите за прозрачност съдържат най-малко следната информация:

3.  Докладите за прозрачност на доставчиците на хостинг услуги съдържат най-малко следната информация:

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  информация относно мерките на доставчика на хостинг услуги за предотвратяване на повторно качване на съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, тъй като се счита за терористично съдържание;

б)  подробна информация относно мерките на доставчика на хостинг услуги за мерки за справяне с повторното появяване на съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран, тъй като се счита за терористично съдържание;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  обзор и резултати от процедурите за подаване на жалби.

г)  обзор и оценка на ефективността на механизмите за подаване на жалби и правна защита;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато доставчиците на хостинг услуги използват автоматизирани средства съгласно настоящия регламент по отношение на съдържанието, което съхраняват, те предоставят ефективни и подходящи гаранции за точността и обосноваността на решенията, вземани във връзка с това съдържание, и по-специално на решенията за премахване на съдържание, което се счита за терористично, или за блокирането на достъпа до него.

1.  Когато доставчиците на хостинг услуги използват автоматизирани средства съгласно настоящия регламент по отношение на съдържанието, което съхраняват, те предоставят ефективни и подходящи гаранции за точността и обосноваността на решенията, вземани във връзка с това съдържание, и по-специално на решенията за премахване на достъпа до съдържание, което се счита за терористично, или за блокирането на достъпа до него.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Тези гаранции се изразяват по-конкретно в контрол и проверки от човек, когато това е целесъобразно и при всички случаи когато се изисква подробна преценка на съответния контекст, за да се определи дали съдържанието трябва да се счита за терористично.

2.  Тези гаранции се изразяват по-конкретно в контрол и проверки от човек на целесъобразността на решението за премахване или отказване на достъп до съдържание, в частност по отношение на правото на свобода на изразяване на мнение и свободата на информация. Контрол от човек се изисква когато се изисква подробна преценка на съответния контекст, за да се определи дали съдържанието трябва да се счита за терористично.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Механизми за подаване на жалби

Механизми за подаване на жалби и за правна защита

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на хостинг услуги установяват ефективни и достъпни механизми, позволяващи на доставчиците на съдържание, чието съдържание е било премахнато или до което е бил блокиран достъпът вследствие на сигнал съгласно член 5 или на проактивни мерки съгласно член 6, да подадат жалба срещу действието на доставчика на хостинг услуги с искане съдържанието да бъде възстановено.

1.  Без да се засягат средствата за правна защита, които са на разположение на доставчиците на съдържание съгласно националното законодателство, доставчиците на хостинг услуги установяват експедитивни, ефективни и достъпни механизми за подаване на жалби и за правна защита, позволяващи на доставчиците на съдържание, чието съдържание е било премахнато или до което е бил блокиран достъпът вследствие на сигнал съгласно член 5 или на проактивни мерки съгласно член 6, да подадат обоснована жалба срещу действието на доставчика на хостинг услуги с искане съдържанието да бъде възстановено.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

В случаите на премахване на съдържание или блокиране на достъпа до него вследствие на заповед за премахване по член 4, сигнал по член 5 или проактивни мерки по член 6 съответният доставчик на съдържание може да започне съдебно производство по всяко време с искане за възстановяване на съдържанието. Започването на съдебно производство не зависи от задействането на механизмите за подаване на жалба, посочени в член 10.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато доставчиците на хостинг услуги узнаят за доказателства за терористични престъпления, те незабавно уведомяват органите, компетентни за разследването и наказателното преследване на престъпления в съответната държава членка или звеното за контакт в държавата членка съгласно член 14, параграф 2, в която се намира тяхното основно място на стопанска дейност или законният им представител. В случай на съмнение доставчиците на хостинг услуги могат да предават тази информация на Европол за съответни последващи действия.

4.  Когато доставчиците на хостинг услуги узнаят за доказателства за терористични престъпления, те незабавно уведомяват органа, компетентен за разследването и наказателното преследване на престъпления в съответната държава членка или звеното за контакт в държавата членка съгласно член 14, параграф 2, в която се намира тяхното основно място на стопанска дейност или законният им представител. В случай на съмнение доставчиците на хостинг услуги могат да предават тази информация на Европол за съответни последващи действия.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушения от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията, произтичащи от настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното налагане. Тези санкции се ограничават до нарушения на задълженията, произтичащи от:

1.  Държавите членки определят санкции за нарушения от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията, произтичащи от настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното налагане. Тези санкции се ограничават до нарушения на задълженията, произтичащи от:

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  член 6, параграфи 2 и 4 (доклади за проактивните мерки и приемането на мерки след решение за налагане на конкретни проактивни мерки);

г)  член 6, параграфи 2 и 4 (доклади за проактивните мерки и приемането на тези мерки след решение за налагане на конкретни проактивни мерки);

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  член 9 (гаранции по отношение на проактивните мерки);

ж)  Член 9 (гаранции по отношение на използването и прилагането на проактивните мерки);

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че при определянето на вида и размера на санкциите компетентните органи вземат предвид всички значими обстоятелства, в това число:

3.  Държавите членки гарантират, че при определянето на вида и размера на санкциите съответните компетентни органи вземат предвид всички значими обстоятелства, в това число:

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  степента на съдействие на доставчика на хостинг услуги с компетентните органи.

д)  степента на съдействие на доставчика на хостинг услуги със съответните компетентни органи.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  естеството и мащаба на доставчиците на хостинг услуги, по-специално микропредприятията или малките предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки гарантират, че системното неспазване на задълженията по член 4, параграф 2 подлежи на финансови санкции в размер до % от общия оборот на доставчика на хостинг услуги за последната финансова година.

4.  Държавите членки гарантират, че системното неспазване на задълженията по член 4, параграф 2 подлежи на финансови санкции в размер до 2% от общия оборот на доставчика на хостинг услуги за последната финансова година.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 с цел допълване на настоящия регламент с техническите изисквания за електронните средства, които да се използват от компетентните органи за връчването на заповедите за премахване.

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 с цел допълване на настоящия регламент с необходимите технически изисквания за електронните средства, които да се използват от компетентните органи за връчването на заповедите за премахване.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема такива делегирани актове за изменение на приложения I, II и III с цел да се предприемат ефективни действия при евентуална необходимост от подобрения по отношение на съдържанието на формулярите за заповед за премахване и формулярите, които да се използват за предоставяне на информация относно невъзможността за изпълнение на заповед за премахване.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема такива делегирани актове за изменение на приложения I, II и III с цел да се предприемат по компетентен начин действия при евентуална необходимост от подобрения по отношение на съдържанието на формулярите за заповед за премахване и формулярите, които да се използват за предоставяне на информация относно невъзможността за изпълнение на заповед за премахване.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на прилагане на настоящия регламент].

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19, се предоставя на Комисията за определен срок от 3 години от [датата на прилагане на настоящия регламент].

Изменение    84

Предложение за регламент

Приложение III – раздел Б – точка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiiа)  моля, представете описание на действията, които възнамерявате да предприемете за отстраняването на посочените по-горе технически или оперативни причини, за да изпълните заповедта за премахване

Обосновка

С това изменение се гарантира правна съгласуваност с предложеното изменение на член 4, параграф 7.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

Позовавания

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

CULT

22.10.2018

Асоциирани комисии – дата на обявяване в заседание

31.1.2019

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Julie Ward

11.12.2018

Дата на приемане

11.3.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

(1)

Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1 – 16).

(2)

Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни условия, ОВ L 303, 28.11.2018 г., стр. 69 – 92.


СТАНОВИЩЕ НА комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (4.3.2019)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Докладчик по становище: Юлия Реда

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения::

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Настоящият регламент има за цел да гарантира безпрепятственото функциониране на цифровия единен пазар в едно отворено и демократично общество, като се предотвратява злоупотребата с хостинг услуги за терористични цели. Функционирането на цифровия единен пазар следва да бъде подобрено чрез засилване на правната сигурност за доставчиците на хостинг услуги, укрепване на доверието на ползвателите в онлайн средата и засилване на гаранциите за свободата на изразяване на мнение и свободата на информация.

(1)  Настоящият регламент има за цел да гарантира безпрепятственото функциониране на цифровия единен пазар в едно отворено и демократично общество, като се противодейства на злоупотребата с хостинг услуги за терористични цели. Функционирането на цифровия единен пазар следва да бъде подобрено чрез засилване на правната сигурност за доставчиците на хостинг услуги, укрепване на доверието на ползвателите в онлайн средата и засилване на гаранциите за свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, правото на свобода и плурализъм на медиите, свободата на стопанска инициатива и за правото на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  Регламентирането на дейността на доставчиците на хостинг услуги може само да допълва стратегиите на държавите членки за противодействие на тероризма, които трябва да акцентират върху офлайн мерки, като например инвестиции в социална дейност, в инициативи за дерадикализация и в ангажираност със засегнатите общности с цел постигане на устойчиво предотвратяване на радикализация в обществото.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Доставчиците на хостинг услуги, осъществяващи дейност чрез интернет, играят съществена роля в цифровата икономика, като свързват бизнеса и гражданите и улесняват обществения дебат и разпространението и получаването на информация, мнения и идеи, допринасяйки в значителна степен за иновациите, икономическия растеж и създаването на работни места в Съюза. В някои случаи обаче техните услуги стават обект на злоупотреби от страна на трети лица с цел извършване на незаконни дейности онлайн. Повод за особено безпокойство буди злоупотребата с доставчици на хостинг услуги от страна на терористични групи и на техните поддръжници, за да разпространяват терористично съдържание онлайн с цел отправяне на послания, радикализиране и вербуване, както и улесняване и ръководене на терористична дейност.

(2)  Доставчиците на хостинг услуги, осъществяващи дейност чрез интернет, играят съществена роля в цифровата икономика, като свързват бизнеса и гражданите и улесняват обществения дебат и разпространението и получаването на информация, мнения и идеи, допринасяйки в значителна степен за иновациите, икономическия растеж и създаването на работни места в Съюза. В някои случаи обаче техните услуги стават обект на злоупотреби от страна на трети лица с цел извършване на незаконни дейности онлайн. Повод за изключителна загриженост е злоупотребата с доставчици на хостинг услуги от страна на терористични групи и на техните поддръжници, за да разпространяват терористично съдържание онлайн с цел отправяне на послания, радикализиране, дезинформиране и вербуване, както и улесняване и ръководене на терористична дейност.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Наличието на терористично съдържание онлайн има сериозни отрицателни последици за ползвателите, гражданите и обществото като цяло, както и за доставчиците на онлайн услуги, които хостват такова съдържание, тъй като то подкопава доверието на техните ползватели и вреди на бизнес моделите им. Като се имат предвид централната им роля и технологичните средства и способности, свързани с предлаганите от тях услуги, доставчиците на онлайн услуги носят особени обществени отговорности да защитават своите услуги срещу злоупотреба от терористи и да помагат борбата с терористичното съдържание, разпространявано чрез използването на техните услуги.

(3)  Наличието на терористично съдържание онлайн има сериозни отрицателни последици за ползвателите, гражданите и обществото като цяло, както и за доставчиците на онлайн услуги, които хостват такова съдържание, тъй като то подкопава доверието на техните ползватели и вреди на бизнес моделите им. Като се имат предвид централната им роля, пропорционално на технологичните средства и способности, свързани с предлаганите от тях услуги, доставчиците на онлайн услуги носят обществени отговорности да защитават своите услуги срещу злоупотреба от терористи и да подпомагат компетентните органи в борбата с терористичните престъпления, извършени чрез използването на техните услуги, като в същото време се взема под внимание основополагащото значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация в едно отворено и демократично общество.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Усилията на равнището на Съюза за борба с терористично съдържане онлайн, които започнаха през 2015 г. чрез рамка за доброволно сътрудничество между държавите членки и доставчиците на хостинг услуги, трябва да бъдат допълнени с ясна законодателна рамка с цел допълнително ограничаване на достъпността на терористично съдържание онлайн и адекватно справяне с бързо развиващия се проблем. Целта на тази законодателна рамка е да се използват доброволните усилия, които бяха засилени с Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията7, и да се отговори на призивите, отправени от Европейския парламент, за засилване на мерките за справяне с незаконното и вредното съдържание, както и на тези на Европейския съвет за подобряване на автоматизираното откриване и премахване на съдържание, което подбужда към терористични актове.

(4)  Усилията на равнището на Съюза за борба с терористично съдържане онлайн, които започнаха през 2015 г. чрез рамка за доброволно сътрудничество между държавите членки и доставчиците на хостинг услуги, трябва да бъдат подобрени чрез ясна законодателна рамка с цел допълнително ограничаване на достъпността на терористично съдържание онлайн и с цел въвеждане на спешно необходими предпазни мерки за гарантирането на принципите на правовата държава и за защитата на основните права. Целта на тази законодателна рамка е да се използват доброволните усилия, които бяха засилени с Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията7, и да се отговори на призивите, отправени от Европейския парламент за засилване на мерките за справяне с незаконното и вредното съдържание в съответствие с хоризонталната рамка, създадена с Директива 2000/31/ЕО, и от Европейския съвет за подобряване на разкриването и премахването на съдържание, което подбужда към терористични актове.

__________________

__________________

7 Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 50).

7 Препоръка (ЕС) 2018/334 на Комисията от 1 март 2018 г. относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 50).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Прилагането на настоящия регламент не следва да засяга прилагането на член 14 от Директива 2000/31/ЕО8. По-конкретно, всички мерки, предприети от доставчика на хостинг услуги в съответствие с настоящия регламент, включително всички проактивни мерки, не следва сами по себе си да водят до това доставчикът на услуги да загуби ползата от освобождаването от отговорност, предвидено в посочената разпоредба. Настоящият регламент не засяга правомощията на националните органи и съдилищата да определят отговорността на доставчиците на хостинг услуги в конкретни случаи, когато не са изпълнени условията по член 14 от Директива 2000/31/ЕО относно освобождаването от отговорност.

(5)  Настоящият регламент следва да установи специфични задължения за доставчиците на хостинг услуги, които са изложени на терористично съдържание. Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на Директива 2000/31/Евратом8. Настоящият регламент не засяга правомощията на националните органи и съдилищата да определят отговорността на доставчиците на хостинг услуги в конкретни случаи, когато не са изпълнени условията по Директива 2000/31/ЕО относно освобождаването от отговорност.

__________________

__________________

8 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

8 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В настоящия регламент са посочени правила за предотвратяване на злоупотребата с хостинг услуги с цел разпространение на терористично съдържание онлайн, чиято цел е да се гарантира безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар при пълно зачитане на основните права, защитени в правния ред на Съюза, и по-специално тези, гарантирани в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(6)  В настоящия регламент се установяват правила за противодействие на използването на хостинг услуги с цел разпространение на терористично съдържание онлайн, чиято цел е да се гарантира безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар при пълно зачитане на принципите на правовата държава и на основните права, защитени в правния ред на Съюза, и по-специално тези, гарантирани в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Настоящият регламент допринася за защитата на обществената сигурност, като същевременно установява подходящи и стабилни гаранции за защитата на основните права. Това включва правото на зачитане на личния живот и защитата на личните данни, правото на ефективна съдебна защита, правото на свобода на изразяване, включително свободата на получаване и предаване на информация, свободата на стопанска инициатива и принципа на недискриминация. Компетентните органи и доставчиците на хостинг услуги следва да приемат само мерки, които са необходими, подходящи и пропорционални в едно демократично общество, като вземат предвид особеното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, която е един от фундаментите на плуралистичното и демократично общество, както и една от ценностите, на които се основава Съюзът. Мерките, представляващи намеса в свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, следва да бъдат строго целеви, в смисъл че трябва да служат за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание, без това да засяга правото на законно получаване и разпространяване на информация, като се взема предвид централната роля на доставчиците на хостинг услуги за способстването на обществения дебат и разпространението и получаването на факти, становища и идеи в съответствие със закона.

(7)  Настоящият регламент има за цел да допринесе за защитата на обществената сигурност, като същевременно установява подходящи и стабилни предпазни мерки за защитата на основните права. Това включва правото на зачитане на личния живот и защитата на личните данни, правото на ефективна съдебна защита, правото на свобода на изразяване, включително свободата на получаване и предаване на информация, свободата на стопанска инициатива и принципа на недискриминация. Компетентните органи и доставчиците на хостинг услуги следва да приемат само мерки, които са необходими, подходящи и пропорционални в едно демократично общество, като взема предвид особеното значение на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, правото на неприкосновеност на личния живот и правото на защита на личните данни, както и на свободата на печата и плурализма на медиите, които съставляват фундаментите на плуралистичното и демократично общество и са сред ценностите, на които се основава Съюзът. Мерките, които са предприети за премахване на терористично съдържание онлайн, следва да предотвратяват намеса в свободата на изразяване на мнение и свободата на информация и следва да бъдат строго целеви, необходими, целесъобразни и пропорционални с цел подпомагане на борбата срещу тероризма, включително разследването и наказателното преследване на терористични престъпления, без обаче това да засяга свободата на изразяване, правото на законно получаване и разпространяване на информация, като се взема предвид централната роля на доставчиците на хостинг услуги за способстването на обществения дебат и разпространението и получаването на факти, становища и идеи в съответствие със закона.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Настоящият регламент не следва да води до изменение на задължението на държавите членки за спазване на основните права и основните правни принципи, залегнали в член 6 от Договора за Европейския съюз. Тези основни права включват свободата да се отстоява собственото мнение и свободата да се получават и разпространяват информация и идеи без намесата на органите на публичната власт. Всяко ограничение на упражняването на тези основни права в рамките на настоящия регламент следва да бъде установено със закон и следва да е необходимо в едно демократично общество, за да се изпълнят целите на настоящия регламент.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Настоящият регламент следва да зачита основните права и да спазва принципите, признати в Европейската конвенция за правата на човека и в практиката на Европейския съд по правата на човека. По-специално в решението си от 24 ноември 2011 г. Европейският съд по правата на човека стига да заключението, че правото на Европейския съюз, и по-специално Директива 2000/31/EО1a и приложимите основни права, не допуска съдебно разпореждане, с което е наредено на доставчик на интернет услуги да въведе система за филтриране на всички електронни съобщения, преминаващи през неговите услуги, която да се прилага без изключение спрямо всичките му клиенти като превантивна мярка, изключително за негова сметка и за неограничен период.

 

__________________

 

Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия).

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Правото на ефективни правни средства за защита е залегнало в член 19 от ДЕС и в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Всяко физическо или юридическо лице има право на ефективна съдебна защита пред компетентния национален съд срещу всяка мярка, предприета съгласно настоящия регламент, която може да засегне неблагоприятно правата на това лице. Правото включва, по-специално възможността доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на съдържание да оспорват по ефективен начин заповедите за премахване на съдържание пред съда на държавата членка, чиито органи са издали такава заповед.

(8)  Правото на ефективни правни средства за защита е залегнало в член 19 от ДЕС и в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Всяко физическо или юридическо лице има право на ефективна съдебна защита пред компетентния национален съд срещу всяка мярка, предприета съгласно настоящия регламент, която може да засегне неблагоприятно правата на това лице. Правото включва, по-специално правото на доставчиците на хостинг услуги и на доставчиците на съдържание да бъдат информирани относно всички предвидени средства за защита по съдебен ред и възможността доставчиците на съдържание да оспорват мерките, взети от доставчик на хостинг, както и относно ефективните средства за защита по административен и съдебен ред. То включва и правото на доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на съдържание да оспорват по ефективен начин заповеди за премахване или санкции пред съда на държавата членка, чиито органи са издали съответната заповед или са наложили съответната санкция, или пред съда на държавата членка по мястото на установяване на доставчика на хостинг услуги или на доставчика на съдържание, или в която той има законен представител.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С цел да се осигури яснота относно действията, които следва да предприемат както доставчиците на хостинг услуги, така и компетентните органи за предотвратяването на разпространението на терористично съдържание онлайн, в настоящия регламент следва да се установи определение за терористично съдържание за целите на предотвратяването въз основа на определението за терористични престъпления съгласно Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета9. Като се има предвид необходимостта да се обърне внимание на най-вредната терористична пропаганда онлайн, определението следва да обхваща материали и информация, които подбуждат, насърчават или пропагандират извършването на терористични престъпления или на съучастието в тях, предоставянето на указания за извършването на такива престъпления или подстрекаването към участие в дейности на терористична група. Тази информация включва по-конкретно текст, изображения, звукозаписи и видеозаписи. Когато преценяват дали съдържанието представлява терористично съдържание по смисъла на настоящия регламент, компетентните органи, както и доставчиците на хостинг услуги следва да вземат предвид фактори като естеството и формулировката на изявленията, контекста, в който са направени изявленията, и техния потенциал да доведат до вредни последици, засягащи по този начин сигурността и безопасността на хората. Фактът, че материалът е бил произведен от терористична организация или от лице, включени в списъка на ЕС, или че този материал им се приписва или е разпространяван от тяхно име, представлява важен фактор при преценката. Съдържание, което се разпространява за образователни, журналистически или научноизследователски цели, следва да бъде адекватно защитено. Освен това изразяването на радикални, полемични или противоречиви гледни точки в обществения дебат относно чувствителни политически въпроси не следва да се счита за терористично съдържание.

(9)  С цел да се осигури яснота относно действията, които следва да предприемат както доставчиците на хостинг услуги, така и компетентният орган, за да се ограничи разпространението на терористично съдържание онлайн, в настоящия регламент следва да се установи определение за терористично съдържание в съответствие с определението за терористично престъпление съгласно Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета9. Като се има предвид необходимостта от противодействие на терористичната пропаганда онлайн, определението следва да обхваща материали и информация, чрез които умишлено се подбужда към или се пропагандира извършването на терористични престъпления, или с тях умишлено се предоставят инструкции за изработката на и боравенето с взривни вещества, огнестрелни или други оръжия или отровни или опасни вещества с цел извършването на такива престъпления, със знанието, че предоставените умения са предназначени да бъдат използвани за тази цел или за участие в действия на терористична група. Тази информация включва по-конкретно текст, изображения, звукозаписи и видеозаписи. Когато преценяват дали съдържанието представлява терористично съдържание по смисъла на настоящия регламент, компетентните органи следва да вземат предвид фактори като естеството и формулировката на изявленията, контекста, в който са направени изявленията, умисълът в тези изявления и техния потенциал да доведат до вредни последици, засягащи по този начин сигурността и безопасността на хората. Фактът, че съдържанието е било изготвено от терористична организация или от лице, включени в списъка на ЕС, или че това съдържание им се приписва или е разпространявано от тяхно име, представлява важен фактор при преценката. Съдържание, което се разпространява за образователни цели, с цел противодействие на пропаганда или за журналистически или научноизследователски цели, следва да бъде силно защитено. Когато разпространяваният материал се публикува под редакционната отговорност на доставчика на хостинг, всяко решение за премахването на това съдържание следва да взема предвид журналистическите стандарти, установени с регулаторните актове в областите на печата и медиите, които са в съответствие с правото на Съюза и с правото на свободно изразяване на мнение и правата на свобода и плурализъм на медиите, закрепени в член 11 от Хартата на основните права. Освен това изразяването на радикални, полемични или противоречиви гледни точки в обществения дебат относно чувствителни политически въпроси не следва да се счита за терористично съдържание. Позоваване на правото на такова изразяване на мнение може да се прави пред съда на държавата членка, на чиято територия се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на хостинг услуги или на която пребивава или е установен неговият законен представител съгласно настоящия регламент, както и пред съда на държавата членка по мястото на установяване на доставчика на съдържание.

__________________

__________________

9 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

9 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  С цел да се обхванат услугите за онлайн хостинг, с които се разпространява терористично съдържание, настоящият регламент следва да се прилага за услуги на информационното общество, които съхраняват информация, предоставена от получателя на услугата по негово искане, и при предоставянето на съхраняваната информация на разположение на трети страни, независимо дали тази дейност е чисто техническа, автоматизирана и пасивна. Например, такива доставчици на услуги на информационното общество включват платформи на социалните мрежи, услуги за видео стрийминг, услуги за споделяне на образ и звук, за споделяне на файлове и други услуги за изчисления в облак, доколкото предоставят информацията на трети страни, както и уебсайтове, където ползвателите могат да правят коментари или да публикуват отзиви. Регламентът следва да се прилага и за доставчици на хостинг услуги, установени извън Съюза, които предлагат услуги в рамките му, тъй като значителна част от доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, са установени в трети държави. Така следва да се гарантира, че всички дружества, извършващи дейност на цифровия единен пазар, отговарят на същите изисквания, независимо в коя държава са установени. За да се установи дали даден доставчик на услуги предлага услуги в Съюза, е необходимо да се прецени дали доставчикът на услуги дава възможност на юридически или физически лица в една или няколко държави членки да използват услугите му. Самата достъпност на уебсайта на доставчика на услуги или на електронен адрес или на други координати за връзка в една или повече държави членки не следва обаче да е достатъчно условие за прилагането на настоящия регламент.

(10)  С цел да се обхванат услугите за онлайн хостинг, с които се разпространява терористично съдържание, настоящият регламент следва да се прилага дотолкова, доколкото е необходимо, за да се създаде възможност за разкриването и премахването на конкретно съдържание, обхванато от настоящия регламент, за услуги на информационното общество, които съхраняват информация, предоставена от получателя на услугата по негово искане, и при непосредственото предоставяне на съхраняваната информация на разположение на обществеността. Следователно определението за доставчици на хостинг услуги е различно и е по-тясно от използваното в Директива 2000/31/ЕО. Например, такива доставчици на услуги на информационното общество включват платформи на социалните мрежи, услуги за видео стрийминг, услуги за споделяне на образ и звук, за споделяне на файлове и други услуги за изчисления в облак, доколкото предоставят информацията на разположение на обществеността и ускоряват разпространяването на съдържание. Доставчиците на услуги като онлайн енциклопедии, образователни и научни бази данни, платформи за разработване на софтуер с отворен код, доставчици на услуги в областта на инфраструктурата в облак и доставчиците на услуги в облак (включително услуги в облак „дружество-дружество“ ) не следва да бъдат считани за доставчици на хостинг услуги по смисъла на настоящия регламент. Услугите по обикновен пренос и другите електронни съобщителни услуги по смисъла на Директива (ЕС) 2018/1972 или доставчиците на услуги по кеширане или на други услуги, предоставяни в други слоеве на интернет инфраструктурата, например регистри и регистратори, DNS (система за имена на домейни) или свързани услуги като платежни услуги или услуги за защита срещу DDoS атаки (разпределени атаки тип „отказ от обслужване“) са изключени от обхвата. Регламентът следва да се прилага и за доставчици на хостинг услуги, установени извън Съюза, които предлагат услуги в рамките му, тъй като значителна част от доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, са установени в трети държави. Така следва да се гарантира, че всички дружества, извършващи дейност на цифровия единен пазар, отговарят на същите изисквания, независимо в коя държава са установени. За да се установи дали даден доставчик на услуги предлага услуги в Съюза, е необходимо да се прецени дали доставчикът на услуги дава възможност на юридически или физически лица в една или няколко държави членки да използват услугите му. Самата достъпност на уебсайта на доставчика на услуги или на електронен адрес или на други координати за връзка в една или повече държави членки не следва обаче да е достатъчно условие за прилагането на настоящия регламент.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Доставчиците на хостинг услуги следва да изпълняват определени задължения за полагане на грижа с цел предотвратяване на разпространението на терористично съдържание чрез услугите им. Тези задължения за полагане на грижа не следва да представляват общо задължение за контрол. Задълженията за полагане на грижа следва да включват, че при прилагането на настоящия регламент, доставчиците на хостинг услуги действат по старателен, пропорционален и недискриминационен начин по отношение на съдържанието, което съхраняват, по-специално когато прилагат своите условия за ползване, за да се избегне премахването на съдържание, което не е терористично. Премахването или блокирането на достъпа трябва да се извършва при съблюдаване на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация.

(12)  Доставчиците на хостинг услуги, които са изложени на терористично съдържание, следва да изпълняват определени задължения за полагане на грижа с цел ограничаване на разпространението на терористично съдържание чрез услугите им. Тези задължения за полагане на грижа не следва да бъдат разширявани до общо задължение за доставчиците на хостинг услуги да наблюдават съхраняваната от тях информация, нито до общо задължение да търсят активно факти или обстоятелства, сочещи незаконна дейност. Задълженията за полагане на грижа следва да включват, че при прилагането на настоящия регламент доставчиците на хостинг услуги действат по прозрачен, старателен, пропорционален и недискриминационен начин по отношение на съдържанието, което съхраняват, по-специално когато прилагат своите условия за ползване, за да се избегне премахването на съдържание, което не е терористично. Премахването или блокирането на достъпа трябва да се извършва при съблюдаване на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, както и свободата и плурализма на медиите.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Процедурата и задълженията, произтичащи от заповеди, с които на доставчиците на хостинг услуги се нарежда да премахнат терористично съдържание или да блокират достъпа до него, вследствие на преценка от страна на компетентните органи, следва да бъдат хармонизирани. Държавите членки следва да могат и занапред да избират своите компетентни органи, което им позволява да натоварят с тази задача административни, правоприлагащи или съдебни органи. Като се има предвид скоростта, с която терористичното съдържание се разпространява сред онлайн услугите, тази разпоредба налага задължения на доставчиците на хостинг услуги да гарантират, че терористичното съдържание, посочено в заповедта за премахване, е премахнато или че достъпът до него е бил блокиран в срок от един час от получаването на заповедта за премахване. Доставчиците на хостинг услуги са тези, които решават дали да премахнат това съдържание или да блокират достъпа до него за ползвателите в Съюза.

(13)  Процедурата и задълженията, произтичащи от заповеди, с които на доставчиците на хостинг услуги се нарежда да премахнат терористично съдържание или да блокират достъпа до него, вследствие на преценка от страна на компетентните органи, следва да бъдат хармонизирани. Държавите членки следва да определят свободно един компетентен орган за тази задача, освен ако конституционните им разпоредби забраняват отговорността да се носи от един единствен орган, като в същото време гарантират правна сигурност и предвидимост за ползвателите и доставчиците на услуги. Когато органът, определен за издаване на заповеди за премахване, е административен или правоприлагащ орган, държавата членка следва да предвиди ефективен и независим ред за преразглеждане на заповедите за премахване, издадени от компетентните органи в неговата държава членка. Това преразглеждане ще осигури механизъм за служебно (когато не е подадена молба за преразглеждане) извършване на оценка на индивидуални заповеди за премахване и коригиране на неправилните решения. Този механизъм за преразглеждане допълва възможностите за доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на съдържание да търсят защита по съдебен ред срещу заповеди за премахване, които са адресирани до тях или ги засягат. Тази разпоредба налага задължения на доставчиците на хостинг услуги да гарантират, че терористичното съдържание, посочено в заповедта за премахване, е премахнато или че достъпът до него е бил блокиран незабавно в срок, определен от компетентния орган. Компетентният орган следва да предостави на доставчика на хостинг услуги определен срок в заповедта за извеждане, който следва да не бъде по-кратък от осем часа, като вземе предвид мащаба и предходното излагане на терористично съдържание на доставчик на хостинг услуги. Без да се засяга изискването за съхраняване на данни съгласно член 7 от настоящия регламент, доставчиците на хостинг услуги са тези, които решават дали да премахнат това съдържание или да блокират достъпа до него за ползвателите в Съюза.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Заповедта за премахване следва да включва класифициране на съответното съдържание като терористично съдържание и да съдържа достатъчно информация за локализиране на съдържанието чрез предоставяне на URL и всяка друга допълнителна информация, например снимка на екрана със съответното съдържание, когато може да се получи такава. Компетентният орган следва също така допълнително да предостави описание на причините, поради които съдържанието се счита за терористично съдържание. Не е необходимо описанието на причините да съдържа чувствителна информация, която може да застраши разследванията. Описанието на причините следва обаче да дава възможност на доставчика на хостинг услуги и в крайна сметка на доставчика на съдържание да упражняват ефективно правото си на защита по съдебен ред.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Компетентният орган следва да предаде заповедта за премахване директно на адресата и звеното за контакт по всички електронни средства, които дават възможност за писмено документиране при условия, които позволяват на доставчика на услуги да установи автентичността, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта, например чрез защитена електронна поща и платформи или други защитени канали, включително предоставените от доставчика на услуги, в съответствие с правилата за защита на личните данни. Това изискване може да бъде изпълнено, по-специално чрез използването на квалифицирани услуги за електронна препоръчана поща, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета12.

(14)  Компетентният орган следва да предаде заповедта за премахване директно на адресата и звеното за контакт по всички електронни средства, които дават възможност за писмено документиране при условия, които установяват автентичността на заповедта, без необоснована финансова или друга тежест за доставчика на услуги, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта, например чрез защитена електронна поща и платформи или други защитени канали, включително предоставените от доставчика на услуги, в съответствие с правилата за защита на личните данни. Това изискване може да бъде изпълнено, по-специално чрез използването на квалифицирани услуги за електронна препоръчана поща, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета12.

_________________

_________________

12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

12 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Сигналите от компетентните органи или от Европол представляват ефективен и бърз начин за осведомяване на доставчиците на хостинг услуги за конкретно съдържание, на което са изложени услугите им. Този механизъм за предупреждаване на доставчиците на хостинг услуги относно информация, която може да се счита за терористично съдържание, с цел доставчикът доброволно да разгледа нейната съвместимост със собствените му условия за ползване, следва да остане на разположение в допълнение към заповедите за премахване. Важно е доставчиците на хостинг услуги да оценяват приоритетно такива сигнали и да предоставят бърза обратна информация за предприетите действия. Окончателното решение за това дали съдържанието да бъде премахнато или не, защото не е съвместимо с неговите условия за ползване, се взема от доставчика на хостинг услуги. При прилагането на настоящия регламент във връзка със сигналите, мандатът на Европол, определен в Регламент (ЕС) 2016/79413, остава непроменен.

(15)  Сигналите от компетентните органи или от Европол представляват ефективен и бърз начин за осведомяване на доставчиците на хостинг услуги за конкретно съдържание, на което са изложени услугите им. Този механизъм за предупреждаване на доставчиците на хостинг услуги относно информация, която може да се счита за терористично съдържание, с цел доставчикът доброволно да разгледа нейната съвместимост със собствените му условия за ползване по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/794, следва да остане на разположение в допълнение към заповедите за премахване, при условие че след получаването на сигнал компетентният орган на държавата членка по мястото на установяване на доставчика на хостинг услуги незабавно извърши проверка относно това дали посоченото в сигнала съдържание съставлява терористично съдържание, и по целесъобразност осигурява заповед за премахване. Важно е компетентните органи или Европол да предоставят подробна оценка, а доставчиците на хостинг услуги — бърза обратна информация за предприетите действия. Окончателното решение за това дали посоченото в сигнала съдържание да бъде премахнато или не, се взема от доставчика на хостинг услуги, освен ако не е последвано от заповед за премахване. При прилагането на настоящия регламент във връзка със сигналите, мандатът на Европол, определен в Регламент (ЕС) 2016/79413, остава непроменен.

__________________

__________________

13 Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

13 Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Предвид мащаба и скоростта, необходими за ефективното откриване и премахване на терористично съдържание, наличието на пропорционални проактивни мерки, включително чрез използване на автоматизирани средства в някои случаи, е съществен елемент в борбата с терористичното съдържание онлайн. С цел намаляване на достъпността на терористичното съдържание, на което са изложени услугите им, доставчиците на хостинг услуги следва да преценят дали е целесъобразно да се предприемат проактивни мерки в зависимост от рисковете и степента на излагане на терористично съдържание, както и от въздействието върху правата на трети страни и обществения интерес от информация. Следователно доставчиците на хостинг услуги следва да определят каква подходяща, ефективна и пропорционална мярка следва да се въведе. Това задължение не следва да предполага наличието на общо задължение за контрол. В контекста на тази оценка липсата на заповеди за премахване и на сигнали, адресирани до доставчика на хостинг услуги, е признак за ниска степен на излагане на терористично съдържание.

(16)  Предвид сложния характер на ефективното откриване и премахване на терористично съдържание в голям мащаб, както и потенциалното въздействие върху основните права, доставчиците на хостинг услуги следва да предприемат пропорционални конкретни мерки в зависимост от риска и нивото на излагане на терористично съдържание онлайн. Такива задължителни мерки не следва да включват използването на филтри за съдържание или други мерки, които водят до систематичен мониторинг на поведението на ползвателите. Конкретните мерки могат да включват например системи, които позволяват на ползвателите да съобщават за потенциално терористично съдържание или партньорско модериране на съдържание. С цел намаляване на достъпността на терористичното съдържание, на което са изложени услугите им, доставчиците на хостинг услуги следва да преценят дали е целесъобразно да се предприемат конкретни мерки в зависимост от рисковете и степента на излагане на терористично съдържание, както и от въздействието върху правата на трети страни и обществения интерес от информация. Следователно доставчиците на хостинг услуги следва да определят каква обоснована, подходяща, ефективна и пропорционална конкретна мярка следва да се въведе. Това задължение не следва да предполага наличието на общо задължение за мониторинг. Това не засяга евентуалните допълнителни доброволни мерки, предприети от доставчика на хостинг услуги извън обхвата на настоящия регламент.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  При въвеждането на проактивни мерки доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че правото на ползвателите на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, включително свобода на получаване и разпространяване на информация, се запазва. В допълнение към всички изисквания, предвидени в законодателството, включително законодателството за защита на личните данни, доставчиците на хостинг услуги следва да действат с дължима грижа и да прилагат гаранции, включително по-конкретно контрол и проверки от човек, когато това е целесъобразно, за да се избегне вземането на неволно и погрешно решение, водещо до премахване на съдържание, което не е терористично. Това е особено важно, когато доставчиците на хостинг услуги използват автоматизирани средства за откриване на терористично съдържание. Всяко решение за използване на автоматизирани средства, независимо дали е взето от самия доставчик на хостинг услуги или по искане на компетентния орган, следва да се оценява предвид надеждността на използваната технология и произтичащото от това въздействие върху основните права.

(17)  При въвеждането на конкретни мерки доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че правото на ползвателите на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информация, включително свобода на получаване и разпространяване на информация, както и правото на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни, се запазват. В допълнение към всички изисквания, предвидени в законодателството, включително законодателството за защита на личните данни, доставчиците на хостинг услуги следва да действат с дължима грижа и да прилагат предпазни мерки, включително по-конкретно контрол, както и включително проверки от човек, когато това е целесъобразно, за да се избегне вземането на неволно и погрешно решение, водещо до премахване на съдържание, което не е терористично. Всяко решение за използване на мерки срещу терористично съдържание, включително доброволни, независимо дали са взети от самия доставчик на хостинг услуги или по искане на компетентния орган, следва да се оценява предвид надеждността на използваната технология и произтичащото от това въздействие върху основните права. Във всеки случай доставчиците на хостинг услуги следва да предприемат проверка за спазване на основните права при всички доброволни мерки, които използват.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се осигури, че доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, предприемат подходящи мерки за предотвратяване на злоупотреба с техните услуги, компетентните органи следва да изискват от доставчиците на хостинг услуги, получили заповед за премахване, която е станала окончателна, да докладват за предприетите проактивни мерки. Те могат да представляват мерки за предотвратяване на повторно качване на терористично съдържание, което преди това е било премахнато или достъпът до което е бил блокиран вследствие на заповед за премахване или на получени от тях сигнали, проверени спрямо публично или частно притежавани инструменти, съдържащи известно терористично съдържание. Те могат също така да използват надеждни технически средства за идентифициране на ново терористично съдържание, като за целта използват наличните на пазара средства или тези, разработени от доставчика на хостинг услуги. Доставчикът на услуги следва да докладва за конкретните проактивни мерки, които прилага, за да се даде възможност на компетентния орган да прецени дали мерките са ефективни и пропорционални и дали, ако се използват автоматизирани средства, доставчикът на хостинг услуги притежава необходимия капацитет за извършване на контрол и проверка от човек. При оценяването на ефективността и пропорционалността на мерките компетентните органи следва да вземат предвид съответните параметри, включително броя на заповедите за премахване и на подадените до доставчика сигнали, икономическия му капацитет и въздействието на неговата услуга върху разпространението на терористично съдържание (например, като се вземе предвид броят на ползвателите в Съюза).

(18)  За да се осигури, че доставчиците на хостинг услуги, изложени на терористично съдържание, предприемат подходящи конкретни мерки за защита на техните услуги от злоупотреба, компетентните органи следва да изискват от доставчиците на хостинг услуги, получили заповед за премахване, която е станала окончателна, да докладват за предприетите конкретни мерки, когато е приложимо. Доставчикът на услуги следва да докладва за конкретните мерки, които прилага, за да се даде възможност на компетентния орган да прецени дали мерките са необходими, ефективни и пропорционални и дали конкретните мерки се основават на извършване на контрол и проверка от човек. При оценяването на ефективността, наложителността и пропорционалността на мерките компетентните органи следва да вземат предвид съответните параметри, включително броя на заповедите за премахване и на подадените до доставчика сигнали, икономическия му капацитет и въздействието на неговата услуга върху разпространението на терористично съдържание (например, като се вземе предвид броят на ползвателите в Съюза), както и въведените предпазни мерки за защита на свободата на изразяване на мнение и на свободата на информация, а също и броя на случаите на ограничаване на законно съдържание.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  В резултат на искането компетентният орган следва да започне диалог с доставчика на хостинг услуги относно необходимите проактивни мерки, които да бъдат въведени. Ако е необходимо, компетентният орган следва да наложи приемането на подходящи, ефективни и пропорционални проактивни мерки, когато счита, че предприетите мерки са недостатъчни за справяне с рисковете. Решението за налагане на такива конкретни проактивни мерки не следва по принцип да води до налагането на общо задължение за контрол, както е предвидено в член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО. Като се имат предвид особено сериозните рискове, свързани с разпространението на терористично съдържание, решенията, приети от компетентните органи въз основа на настоящия регламент, могат да дерогират от подхода, установен в член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО, по отношение на някои конкретни целеви мерки, чието приемане е необходимо поради причини, свързани с обществената сигурност. Преди приемането на такива решения компетентният орган следва да постигне справедлив баланс между целите от обществен интерес и свързаните с тях основни права, по-специално свободата на изразяване на мнение и свободата на информация и свободата на стопанска инициатива, както и да предостави подходяща обосновка.

заличава се

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19а)  Доставчикът на хостинг услуги следва да може по всяко време да поиска от компетентния орган да преразгледа и по целесъобразност да оттегли искане по член 6, параграф 2. Компетентният орган издава мотивирано решение в разумен срок след получаване на искането от доставчика на хостинг услуги.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Задължението на доставчиците на хостинг услуги за запазване на премахнатото съдържание и на свързаните с него данни следва да бъде определено за конкретни цели и ограничено във времето до необходимото за тези цели. Необходимо е изискването за запазване да се разшири до свързаните данни, доколкото тези данни иначе биха били загубени в резултат на премахването на въпросното съдържание. Свързаните данни могат да включват данни като „данни на абоната“, включително по-конкретно данни за самоличността на доставчика на съдържание, както и „данни за достъпа“, включително, например, данни за датата и часа на ползване от страна на доставчика на съдържание, или влизането и излизането от услугата, заедно с IP адреса, предоставен от доставчика на услуги за достъп до интернет на доставчика на съдържание.

(20)  Задължението на доставчиците на хостинг услуги за запазване на премахнатото съдържание и на свързаните с него данни следва да бъде определено за конкретни цели, ограничено във времето до необходимото за тези цели, и когато става въпрос за лични данни, да гарантира надлежна защита. Необходимо е изискването за запазване да се разшири до свързаните данни, доколкото тези данни иначе биха били загубени в резултат на премахването на въпросното съдържание. Свързаните данни могат да включват данни като „данни на абоната“, включително по-конкретно данни за самоличността на доставчика на съдържание, както и „данни за достъпа“, включително, например, данни за датата и часа на ползване от страна на доставчика на съдържание, или влизането и излизането от услугата, заедно с IP адреса, предоставен от доставчика на услуги за достъп до интернет на доставчика на съдържание.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Прозрачността на политиките на доставчиците на хостинг услуги във връзка с терористичното съдържание е от съществено значение за подобряване на тяхната отчетност спрямо техните ползватели и за укрепване на доверието на гражданите в цифровия единен пазар. Доставчиците на хостинг услуги следва да публикуват годишни доклади за прозрачност, съдържащи полезна информация за предприетите действия във връзка с откриването, идентифицирането и премахването на терористично съдържание.

(24)  Прозрачността на политиките на доставчиците на хостинг услуги във връзка с терористичното съдържание е от съществено значение за подобряване на тяхната отчетност спрямо техните ползватели и за укрепване на доверието на гражданите в цифровия единен пазар. Доставчиците на хостинг услуги, които са изложени на терористично съдържание, следва да публикуват годишни доклади за прозрачност, съдържащи полезна информация за предприетите действия във връзка с разкриването, идентифицирането и премахването на терористично съдържание, включително за доброволните мерки, както и за броя на оспорените премахвания. От доставчиците на хостинг услуги не следва да се изисква да оповестяват никакъв код за произход като част от техните доклади за прозрачност. Компетентните органи също така следва да публикуват годишни доклади за прозрачността, съдържащи значима информация за броя на издадените заповеди за премахване, броя на премахванията, броя на премахнатите идентифицирани и открити терористични съдържания, както и броя на оспорените премахвания.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 24 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24а)  Доставчиците на съдържание, чието съдържание е премахнато въз основа на заповед за премахване, следва да имат право на ефективни средства за правна защита в съответствие с член 19 от ДЕС и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Някои доставчици на хостинг вече използват автоматизирани инструменти с цел премахване на незаконно съдържание от техните платформи. Такива технологии не са в състояние да разграничат терористично съдържание от съдържание, което е законно, като например съдържание, което се разпространява за образователни, журналистически или изследователски цели.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Процедурите за подаване на жалби представляват необходима предпазна мярка срещу погрешното премахване на съдържание, защитено съгласно свободата на изразяване на мнение и свободата на информация. Поради това доставчиците на хостинг услуги следва да създадат удобни за ползвателите механизми за подаване на жалби и да гарантират, че жалбите се обработват бързо и при пълна прозрачност спрямо доставчика на съдържание. Изискването доставчикът на хостинг услуги да възстанови съдържанието, когато то е било премахнато поради грешка, не засяга възможността доставчиците на хостинг услуги да прилагат своите условия за ползване на други основания.

(25)  Процедурите за подаване на жалби представляват необходима предпазна мярка срещу погрешното премахване на съдържание, защитено съгласно свободата на изразяване на мнение и свободата на информация. Поради това доставчиците на хостинг услуги следва да създадат удобни за ползвателите механизми за подаване на жалби и да гарантират, че жалбите се обработват бързо и при пълна прозрачност спрямо доставчика на съдържание, като това следва да включва информация относно всички ефективни възможности за правна защита, включително и възможностите за защита по съдебен ред. Доставчиците на съдържание също така следва да имат правото да подават жалба директно до компетентния орган в своята собствена държава членка, ако не са в състояние да постигнат споразумение с доставчика на хостинг услугите. Изискването доставчикът на хостинг услуги да възстанови съдържанието, когато то е било премахнато поради грешка, не засяга възможността доставчиците на хостинг услуги да прилагат своите условия за ползване на други основания.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Съгласно член 19 от ДЕС и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз ефективната правна защита изисква лицата да са в състояние да установят какви са причините, поради които съдържанието, качено от тях, е било премахнато или достъпът до него е бил блокиран. За тази цел доставчикът на хостинг услуги следва да предостави на разположение на доставчика на съдържание смислена информация, позволяваща на доставчика на съдържание да оспори решението. Това обаче не изисква непременно уведомяване на доставчика на съдържанието. В зависимост от обстоятелствата доставчиците на хостинг услуги могат да заменят съдържанието, което се счита за терористично съдържание, със съобщение, че то е било премахнато или че достъпът до него е бил блокиран в съответствие с настоящия регламент. Допълнителна информация за причините, както и за възможностите доставчикът на съдържание да оспори решението, следва да бъде предоставена при поискване. Когато компетентните органи решат, че по причини, свързани с обществената сигурност, включително в рамките на разследване, се счита, че не е целесъобразно или ще има обратен ефект доставчикът на съдържание да бъде директно уведомен за премахването на съдържание или за блокирането на достъпа до него, те следва да уведомят за това доставчика на хостинг услуги.

(26)  Съгласно член 19 от ДЕС и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз ефективната правна защита изисква лицата да са в състояние да установят какви са причините, поради които съдържанието, качено от тях, е било премахнато или достъпът до него е бил блокиран. За тази цел доставчикът на хостинг услуги следва да предостави на разположение на доставчика на съдържание смислена информация, позволяваща на доставчика на съдържание да оспори решението. В зависимост от обстоятелствата доставчиците на хостинг услуги могат да заменят съдържанието, което се счита за терористично съдържание, със съобщение, че то е било премахнато или че достъпът до него е бил блокиран в съответствие с настоящия регламент. Следва да бъде предоставена допълнителна информация за причините, както и за възможностите доставчикът на съдържание да оспори решението. Когато компетентните органи решат, че по причини, свързани с обществената сигурност, включително в рамките на разследване, се счита, че ще има обратен ефект доставчикът на съдържание да бъде директно уведомен за премахването на съдържание или за блокирането на достъпа до него, те следва да уведомят за това доставчика на хостинг услуги.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  От съществено значение е компетентният орган в държавата членка, който отговаря за налагането на санкции, да бъде напълно информиран за издаването на заповеди за премахване и за подаването на сигнали, както и за последващ обмен между доставчика на услуги и съответния компетентен орган. За тази цел държавите членки предоставят подходящи канали или механизми за комуникация, позволяващи своевременното споделяне на съответната информация.

(29)  От съществено значение е компетентният орган в държавата членка, който отговаря за налагането на санкции, да бъде напълно информиран за издаването на заповеди за премахване и за подаването на сигнали, както и за последващ обмен между доставчика на услуги и съответния компетентен орган. За тази цел държавите членки трябва да предоставят подходящи канали и механизми за комуникация, позволяващи своевременното споделяне на съответната информация.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Както доставчиците на хостинг услуги, така и държавите членки следва да създадат звена за контакт, които да улесняват бързото обработване на заповедите за премахване и на сигналите. За разлика от законния представител звеното за контакт служи за оперативни цели. Звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги следва да разполага със специализирани средства, позволяващи подаването на заповеди за премахване и на сигнали по електронен път, както и с технически средства и персонал, позволяващи бързото им обработване. Не е необходимо звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги да се намира в Съюза, като доставчикът на хостинг услуги е свободен да определи съществуващо звено за контакт, при условие че то може да изпълнява функциите, предвидени в настоящия регламент. С цел да се гарантира, че дадено терористично съдържание е премахнато или че достъпът до него е блокиран в срок от един час след получаване на заповед за премахване, доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че звеното за контакт е на разположение 24 часа в денонощието седем дни в седмицата. Информацията относно звеното за контакт следва да включва информация относно езика, на който може да се общува с него. С цел да се улесни комуникацията между доставчиците на хостинг услуги и компетентните органи, доставчиците на хостинг услуги се насърчават да позволяват комуникация на един от официалните езици на Съюза, на който са налични техните условия за ползване.

(33)  Както доставчиците на хостинг услуги, така и държавите членки следва да създадат звена за контакт, които да улесняват бързото обработване на заповедите за премахване и на сигналите. За разлика от законния представител звеното за контакт служи за оперативни цели. Звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги следва да разполага със специализирани средства, позволяващи подаването на заповеди за премахване и на сигнали по електронен път, както и с технически средства и персонал, позволяващи бързото им обработване. Не е необходимо звеното за контакт на доставчика на хостинг услуги да се намира в Съюза, като доставчикът на хостинг услуги е свободен да определи съществуващо звено за контакт, при условие че то може да изпълнява функциите, предвидени в настоящия регламент. С цел да се гарантира, че дадено терористично съдържание е премахнато или че достъпът до него е блокиран възможно най-скоро след получаване на заповед за премахване, доставчиците на хостинг услуги следва да гарантират, че звеното за контакт е на разположение 24 часа в денонощието седем дни в седмицата. Информацията относно звеното за контакт следва да включва информация относно езика, на който може да се общува с него. С цел да се улесни комуникацията между доставчиците на хостинг услуги и компетентните органи, доставчиците на хостинг услуги се насърчават да позволяват комуникация на един от официалните езици на Съюза, на който са налични техните условия за ползване.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  При липсата на общо изискване доставчиците на услуги да гарантират физическо присъствие на територията на Съюза е необходимо да се осигури яснота относно това коя държава членка има юрисдикция по отношение на доставчика на хостинг услуги, предлагащ услуги в рамките на Съюза. Като общо правило доставчикът на хостинг услуги попада под юрисдикцията на държавата членка, в която се намира неговото основно място на стопанска дейност или в която е установен неговият законен представител. Независимо от това, когато друга държава членка издаде заповед за премахване, нейните органи следва да могат да налагат изпълнението на своите заповеди, като предприемат принудителни мерки с ненаказателен характер, като например плащането на глоби. По отношение на доставчик на хостинг услуги, който не е установен в Съюза и който не е определил законен представител, всяка държава членка следва да може да налага санкции, при условие че се спазва принципът ne bis in idem.

(34)  При липсата на общо изискване доставчиците на услуги да гарантират физическо присъствие на територията на Съюза е необходимо да се осигури яснота относно това коя държава членка има юрисдикция по отношение на доставчика на хостинг услуги, предлагащ услуги в рамките на Съюза. Като общо правило доставчикът на хостинг услуги попада под юрисдикцията на държавата членка, в която се намира неговото основно място на стопанска дейност или в която е установен неговият законен представител.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Доставчиците на хостинг услуги, които не са установени в Съюза, следва да определят писмено законен представител с цел да гарантират спазването и изпълнението на задълженията съгласно настоящия регламент.

(35)  Доставчиците на хостинг услуги, които не са установени в Съюза, следва да определят писмено законен представител с цел да гарантират спазването и изпълнението на задълженията съгласно настоящия регламент. Доставчиците на хостинг услуги могат да използват съществуващ законен представител, при условие че този законен представител е в състояние да изпълнява функциите, предвидени в настоящия регламент.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  За целите на настоящия регламент държавите членки следва да определят компетентни органи. Изискването за определяне на компетентни органи не означава непременно създаването на нови органи, а може да представлява възлагане на изпълнението на функциите, определени в настоящия регламент, на съществуващи органи. Настоящият регламент налага определянето на органи, компетентни да издават заповеди за премахване и сигнали, както и да следят за прилагането на проактивни мерки и за налагането на санкции. Държавите членки решават колко органа да определят за изпълнението на тези задачи.

(37)  За целите на настоящия регламент държавите членки следва да определят единствен компетентен орган, освен ако конституционните им разпоредби забраняват отговорността да се носи от един-единствен орган. Изискването за определяне на компетентни органи не означава непременно създаването на нови органи, а може да представлява възлагане на изпълнението на функциите, определени в настоящия регламент, на съществуващи органи. Настоящият регламент налага определянето на органи, компетентни да издават заповеди за премахване и за налагането на санкции.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Необходими са санкции, за да се гарантира ефективното изпълнение от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията съгласно настоящия регламент. Държавите членки следва да приемат правила относно санкциите, включително, когато е целесъобразно, насоки за налагане на глоби. Особено тежки санкции следва да се налагат, в случай че доставчикът на хостинг услуги систематично не премахва терористично съдържание или не блокира достъпа до него в срок от един час от получаването на заповедта за премахване. Неспазването на изискванията в отделни случаи може да бъде санкционирано, като същевременно се спазват принципите на ne bis in idem и на пропорционалност и като се гарантира, че при тези санкции се взема предвид систематичното неспазване. За да се гарантира правната сигурност, в регламента следва да се определи до каква степен съответните задължения могат да бъдат предмет на санкции. Санкциите за неспазване на разпоредбите на член 6 следва да се приемат единствено във връзка със задължения, произтичащи от искане за докладване съгласно член 6, параграф 2 или решение за налагане на допълнителни проактивни мерки съгласно член 6, параграф 4. При определяне на това дали следва да бъдат наложени финансови санкции, следва да се вземат предвид финансовите ресурси на доставчика. Държавите членки следва да гарантират, че санкциите не насърчават премахването на съдържание, което не е терористично съдържание.

(38)  Необходими са санкции, за да се гарантира ефективното изпълнение от страна на доставчиците на хостинг услуги на задълженията съгласно настоящия регламент, като, когато е приложимо, тези санкции следва също така да са съобразени с положението на дъщерни дружества или свързани предприятия, когато има такива. Държавите членки следва да приемат правила относно санкциите, включително, когато е целесъобразно, насоки за налагане на глоби. Следва да се налагат санкции, в случай че доставчикът на хостинг услуги систематично не премахва терористично съдържание или не блокира достъпа до него в рамките на определения от компетентния орган срок. При оценката на естеството на нарушението и при вземането на решение за налагане на санкции следва да се зачитат в пълна степен основните права, например свободата на изразяване на мнение. При решаването ва въпроса дали следва да бъдат наложени финансови санкции, следва да се вземат предвид надлежно финансовите ресурси на доставчика и случаите на неумишлено допуснати забавяния, по-специално от малки, средни и стартиращи предприятия. Държавите членки следва да гарантират, че санкциите не насърчават премахването на съдържание, което не е терористично съдържание.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Използването на стандартизирани образци улеснява сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи и доставчиците на услуги, като им позволява да общуват по-бързо и по-ефективно. Особено важно е да се гарантират бързи действия след получаването на заповед за премахване. Благодарение на образците се намаляват разходите за превод и се допринася за установяването на стандарт за високо качество. Формулярите за отговор следва да направят възможен стандартизирния обмен на информация, а това ще бъде от голямо значение, когато доставчиците на услуги не могат да спазяат изискванията. Каналите за подаване с удостоверена автентичност могат да гарантират автентичността на заповедта за премахване, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта.

(39)  Използването на стандартизирани образци улеснява сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи и доставчиците на услуги, като им позволява да общуват по-бързо и по-ефективно. Особено важно е да се гарантират бързи действия след получаването на заповед за премахване, в зависимост от мащаба и средствата на доставчика на хостинг услуги. Използването на образци намалява разходите за превод и допринася за установяването на стандарт за високо качество. Формулярите за отговор следва да направят възможен стандартизирания обмен на информация, а това ще бъде от голямо значение, когато доставчиците на услуги не могат да спазят изискванията. Каналите за подаване с удостоверена автентичност могат да гарантират автентичността на заповедта за премахване, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Държавите членки следва да събират информация относно прилагането на законодателството. Следва да се създаде подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент, като целта е информацията от нея да се използва за оценка на законодателството.

(41)  Държавите членки следва да събират информация относно прилагането на законодателството, включително информация за броя на случаите на успешно разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления в резултат на настоящия регламент. Следва да се създаде подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент, като целта е информацията от нея да се използва за оценка на законодателството.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Въз основа на констатациите и заключенията в доклада за изпълнението и на резултата от мониторинга Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент не по-рано от три години след влизането му в сила. Оценката следва да се основава на петте критерия за ефикасност, ефективност, уместност, съгласуваност и добавена стойност от ЕС. С нея ще се оцени функционирането на различните оперативни и технически мерки, предвидени в Регламента, включително ефективността на мерките за подобряване на откриването, идентифицирането и премахването на терористично съдържание, ефективността на предпазните механизми, както и въздействието върху потенциално засегнатите права и интереси на трети страни, включително преглед на изискването за информиране на доставчиците на съдържание.

(42)  Въз основа на констатациите и заключенията в доклада за изпълнението и на резултата от мониторинга Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент не по-рано от три години след влизането му в сила. Оценката следва да се основава на петте критерия за ефикасност, ефективност, уместност, съгласуваност и добавена стойност от ЕС. С нея ще се оцени функционирането на различните оперативни и технически мерки, предвидени в Регламента, включително ефективността на мерките за подобряване на откриването, идентифицирането и премахването на терористично съдържание, ефективността на предпазните механизми, както и въздействието върху п