BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

  9.4.2019 - (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) - ***I

  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  Ordfører: Daniel Dalton
  Ordfører for udtalelse (*):
  Julie Ward, Kultur- og Uddannelsesudvalget
  (*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54


  Procedure : 2018/0331(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0193/2019
  Indgivne tekster :
  A8-0193/2019
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

  (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0640),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0405/2018),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske Deputeretkammer, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

  –  der henviser til udtalelse af 12. december 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

  –  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0193/2019),

  1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

  om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

  om bekæmpelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  Denne forordning stiler mod at sikre et velfungerende digitalt indre marked i et åbent og demokratisk samfund ved at forebygge misbrug af hostingtjenester til terrorformål. Det digitale indre markeds funktion bør forbedres ved at højne hostingtjenesteydernes retssikkerhed, øge brugernes tillid til onlinemiljøet og styrke beskyttelsen af ytrings- og informationsfriheden.

  (1)  Denne forordning stiler mod at sikre et velfungerende digitalt indre marked i et åbent og demokratisk samfund ved at tage misbrug af hostingtjenester til terrorformål op og bidrage til den offentlige sikkerhed i de europæiske samfund. Det digitale indre markeds funktion bør forbedres ved at højne hostingtjenesteydernes retssikkerhed, øge brugernes tillid til onlinemiljøet og styrke beskyttelsen af ytringsfriheden, friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund samt mediefrihed og -pluralisme.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 1 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (1a)  Regulering af hostingtjenesteydere kan kun supplere medlemsstaternes strategier for håndtering af terrorisme, som skal lægge vægt på offlineforanstaltninger såsom indsatser på det sociale område, afradikaliseringsinitiativer og samarbejde med berørte samfund med henblik på at opnå en vedvarende forebyggelse af radikalisering i samfundet.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 1 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (1b)  Terrorrelateret indhold er en del af et mere generelt problem med ulovligt onlineindhold, der omfatter andre former for indhold såsom seksuel udnyttelse af børn, ulovlig handelspraksis og krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Handel med ulovligt indhold iværksættes ofte af terrorister og andre kriminelle organisationer for at hvidvaske penge og skaffe startkapital til finansiering af deres aktiviteter. Dette problem kræver en kombination af lovgivningsmæssige, ikkelovgivningsmæssige og frivillige foranstaltninger baseret på samarbejde mellem myndighederne og tjenesteyderne og med fuld respekt for de grundlæggende rettigheder. Selv om truslen fra ulovligt indhold er blevet mindre som følge af vellykkede initiativer såsom industriens adfærdskodeks om bekæmpelse af ulovlige hadefulde udtalelser på internettet og den globale alliance WePROTECT, der tager sigte på at bringe seksuel udnyttelse af børn på internettet til ophør, er det nødvendigt at fastlægge en lovgivningsramme for grænseoverskridende samarbejde mellem de nationale reguleringsmyndigheder om fjernelsen af ulovligt indhold.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Hostingtjenesteydere, som er aktive på internettet, spiller en afgørende rolle i den digitale økonomi ved at skabe forbindelse mellem erhvervslivet og borgerne og ved at lette offentlig debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer, hvorved de bidrager betydeligt til innovation, økonomisk vækst og jobskabelse i Unionen. Imidlertid misbruges deres tjenester i visse tilfælde af tredjepart til at udføre ulovlige aktiviteter på nettet. Særligt bekymrende er det, at terrorgrupper og deres tilhængere misbruger hostingtjenester til at sprede terrorrelateret indhold på nettet og dermed udbrede deres budskab, radikalisere og rekruttere samt fremme og styre terroraktiviteter.

  (2)  Hostingtjenesteydere, som er aktive på internettet, spiller en afgørende rolle i den digitale økonomi ved at skabe forbindelse mellem erhvervslivet og borgerne, give læringsmuligheder og ved at lette offentlig debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer, hvorved de bidrager betydeligt til innovation, økonomisk vækst og jobskabelse i Unionen. Imidlertid misbruges deres tjenester i visse tilfælde af tredjepart til at udføre ulovlige aktiviteter på nettet. Særligt bekymrende er det, at terrorgrupper og deres tilhængere misbruger hostingtjenester til at sprede terrorrelateret indhold på nettet og dermed udbrede deres budskab, radikalisere og rekruttere samt fremme og styre terroraktiviteter.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)  Tilstedeværelsen af terrorrelateret indhold på nettet har alvorlige negative konsekvenser for brugerne, borgerne og samfundet som helhed såvel som for udbydere af onlinetjenester, der hoster sådant indhold, eftersom det underminerer brugernes tillid og skader udbydernes forretningsmodeller. I betragtning af deres centrale rolle og de teknologiske midler og kapaciteter, der er forbundet med de tjenester, som de leverer, har udbydere af onlinetjenester et særligt samfundsmæssigt ansvar for at beskytte deres tjenester mod terroristernes misbrug og hjælpe med at bekæmpe terrorrelateret indhold, som udbredes via deres tjenester.

  (3)  Selv om det ikke er den eneste faktor, har tilstedeværelsen af terrorrelateret indhold på nettet vist sig at være en katalysator for radikalisering af personer, der har begået terrorhandlinger, og har derfor alvorlige negative konsekvenser for brugerne, borgerne og samfundet som helhed såvel som for udbydere af onlinetjenester, der hoster sådant indhold, eftersom det underminerer brugernes tillid og skader udbydernes forretningsmodeller. I betragtning af deres centrale rolle og proportionelt med de teknologiske midler og kapaciteter, der er forbundet med de tjenester, som de leverer, har udbydere af onlinetjenester et særligt samfundsmæssigt ansvar for at beskytte deres tjenester mod terroristernes misbrug og hjælpe de kompetente myndigheder med at bekæmpe terrorrelateret indhold, som udbredes via deres tjenester, under hensyntagen til den grundlæggende betydning af ytringsfrihed og frihed til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  De bestræbelser på EU-niveau for at bekæmpe terrorrelateret onlineindhold, som blev påbegyndt i 2015 via en ramme for frivilligt samarbejde mellem medlemsstater og hostingtjenesteydere, skal suppleres af en klar retlig ramme for yderligere at begrænse adgangen til terrorrelateret onlineindhold og på passende vis håndtere et voksende problem. Denne retlige ramme stiler mod at bygge på den frivillige indsats, som blev styrket med Kommissionens henstilling (EU) 2018/3347, og kommer som reaktion på opfordringer fra Europa-Parlamentet om at styrke foranstaltningerne til bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold, og fra Rådet om at forbedre den automatiske sporing og fjernelse af indhold, der tilskynder til terrorhandlinger.

  (4)  De bestræbelser på EU-niveau for at bekæmpe terrorrelateret onlineindhold, som blev påbegyndt i 2015 via en ramme for frivilligt samarbejde mellem medlemsstater og hostingtjenesteydere, skal suppleres af en klar retlig ramme for yderligere at begrænse adgangen til terrorrelateret onlineindhold og på passende vis håndtere et voksende problem. Denne retlige ramme stiler mod at bygge på den frivillige indsats, som blev styrket med Kommissionens henstilling (EU) 2018/3347, og kommer som reaktion på opfordringer fra Europa-Parlamentet om at styrke foranstaltningerne til bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på linje med den horisontale ramme, der blev etableret ved direktiv 2000/31/EF, og fra Rådet om at forbedre sporing og fjernelse af indhold, der tilskynder til terrorhandlinger.

  __________________

  __________________

  7 Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).

  7 Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  Anvendelsen af denne forordning bør ikke påvirke anvendelsen af artikel 14 i direktiv 2000/31/EF8. Især bør enhver foranstaltning, som hostingtjenesteyderen træffer i overensstemmelse med denne forordning, herunder proaktive foranstaltninger, ikke i sig selv føre til, at tjenesteyderen mister den ansvarsfritagelse, som er fastsat i nævnte artikel. Denne forordning påvirker ikke de nationale myndigheder og domstoles beføjelser til at fastslå hostingtjenesteyders ansvar i specifikke sager, hvis betingelserne i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF for ansvarsfritagelse ikke er opfyldt.

  (5)  Anvendelsen af denne forordning bør ikke påvirke anvendelsen af direktiv 2000/31/EF8. Denne forordning påvirker ikke de nationale myndigheder og domstoles beføjelser til at fastslå hostingtjenesteyders ansvar i specifikke sager, hvis betingelserne i direktiv 2000/31/EF for ansvarsfritagelse ikke er opfyldt.

  __________________

  __________________

  8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

  8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6)  I denne forordning er der fastsat regler, som skal forebygge misbrug af hostingtjenester til udbredelse af terrorrelateret onlineindhold og således garantere et velfungerende indre marked, under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, der er beskyttet i Unionens retsorden, og navnlig dem, der er sikret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  (6)  I denne forordning er der fastsat regler, som skal bekæmpe misbrug af hostingtjenester til udbredelse af terrorrelateret onlineindhold og således garantere et velfungerende indre marked, og bør fuldt ud overholde de grundlæggende rettigheder, der er beskyttet i Unionens retsorden, og navnlig dem, der er sikret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Denne forordning bidrager til beskyttelsen af den offentlige sikkerhed, idet den fastsætter passende og solide beskyttelsesforanstaltninger, som skal sørge for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, der er på spil. Dette omfatter retten til respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, retten til effektiv retsbeskyttelse, ytringsfriheden, herunder retten til frit at modtage og videregive information, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og princippet om ikkeforskelsbehandling. Kompetente myndigheder og hostingtjenesteydere bør kun træffe foranstaltninger, som er nødvendige, passende og forholdsmæssige i et demokratisk samfund, idet der tages hensyn til den særlige betydning, der tillægges ytrings- og informationsfriheden, som er en af de hjørnestenene i et pluralistisk, demokratisk samfund og en af de værdier, som Unionen bygger på. Foranstaltninger, som forstyrrer ytrings- og informationsfriheden, bør være yderst målrettede i den forstand, at de skal tjene til forebyggelse af udbredelsen af terrorindhold uden dermed dog at påvirke retten til lovligt at modtage og videregive information, under hensyntagen til den centrale rolle, som hostingtjenesteydere spiller for den offentlige debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer i overensstemmelse med lovgivningen.

  (7)  Denne forordning søger at bidrage til beskyttelsen af den offentlige sikkerhed og bør fastsætte passende og solide beskyttelsesforanstaltninger, som skal sørge for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, der er på spil. Dette omfatter retten til respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, retten til effektiv retsbeskyttelse, ytringsfriheden, herunder retten til frit at modtage og videregive information, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og princippet om ikkeforskelsbehandling. Kompetente myndigheder og hostingtjenesteydere bør kun træffe foranstaltninger, som er nødvendige, passende og forholdsmæssige i et demokratisk samfund, idet der tages hensyn til den særlige betydning, der tillægges ytringsfriheden og friheden til at modtage og meddele oplysninger samt respekten for privat- og familieliv og beskyttelsen af personoplysninger, som er en af de hjørnestenene i et pluralistisk, demokratisk samfund og er blandt de værdier, som Unionen bygger på. Eventuelle foranstaltninger bør ikke forstyrre ytrings- og informationsfriheden og bør så vidt muligt tjene til bekæmpelse af udbredelsen af terrorindhold gennem en yderst målrettet tilgang uden dermed dog at påvirke retten til lovligt at modtage og videregive information, under hensyntagen til den centrale rolle, som hostingtjenesteydere spiller for den offentlige debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer i overensstemmelse med lovgivningen. Effektive foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og beskyttelse af ytringsfriheden er ikke modstridende, men komplementære og gensidigt forstærkende mål.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8)  Retten til adgang til effektive retsmidler er fastlagt i artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Enhver fysisk eller juridisk person har ret til effektive retsmidler ved den kompetente nationale domstol til prøvelse af de foranstaltninger, som træffes i henhold til denne forordning, og som kan have negativ indvirkning på denne person. Denne ret omfatter navnlig muligheden for, at hostingstjenesteydere og indholdsleverandører reelt kan gøre indsigelse mod påbud om fjernelse ved retten i den medlemsstat, hvis myndigheder har udstedt påbuddet.

  (8)  Retten til adgang til effektive retsmidler er fastlagt i artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Enhver fysisk eller juridisk person har ret til effektive retsmidler ved den kompetente nationale domstol til prøvelse af de foranstaltninger, som træffes i henhold til denne forordning, og som kan have negativ indvirkning på denne person. Denne ret omfatter navnlig muligheden for, at hostingstjenesteydere og indholdsleverandører reelt kan gøre indsigelse mod påbud om fjernelse ved retten i den medlemsstat, hvis myndigheder har udstedt påbuddet, og muligheden for, at indholdsudbydere kan gøre indsigelse mod de specifikke foranstaltninger, som hostingudbyderen har truffet.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9)  For at skabe klarhed om de foranstaltninger, som både hostingtjenesteydere og kompetente myndigheder bør træffe for at forhindre udbredelse af terrorrelateret onlineindhold, bør der i denne forordning af forebyggelseshensyn fastsættes en definition af terrorindhold, der bygger på definitionen af terrorhandlinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/5419. I betragtning af behovet for at bekæmpe den mest skadelige terrorpropaganda på nettet bør definitionen omfatte materiale og informationer, som tilskynder til, opfordrer til eller slår til lyd for udførelse af eller bidrag til terrorhandlinger, giver instruktioner i udførelsen af sådanne handlinger eller promoverer deltagelsen i en terrorgruppes aktiviteter. Sådanne oplysninger omfatter især tekst, billeder, lydoptagelser og videoer. Når det vurderes, hvorvidt indholdet udgør terrorindhold som defineret i denne forordning, bør de kompetente myndigheder såvel som hostingtjenesteyderne tage højde for faktorer såsom udsagnenes art og ordlyd, den kontekst, de indgår i, og deres potentiale for at føre til skadelige konsekvenser for menneskers sikkerhed. Det faktum, at materialet er produceret af, kan tilskrives eller udbredes på vegne af en terrororganisation eller person, der er opført på EU's liste, spiller en stor rolle for vurderingen. Indhold, som udbredes til uddannelsesmæssige, journalistiske eller forskningsmæssige formål, bør beskyttes tilstrækkeligt. Fremsættelse af radikale, polemiske eller kontroversielle holdninger i den offentlige debat om følsomme politiske spørgsmål bør desuden ikke betragtes som terrorindhold.

  (9)  For at skabe klarhed om de foranstaltninger, som både hostingtjenesteydere og kompetente myndigheder bør træffe for at bekæmpe udbredelse af terrorrelateret onlineindhold, bør der i denne forordning af forebyggelseshensyn fastsættes en definition af terrorindhold, der bygger på definitionen af terrorhandlinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/5419. I betragtning af behovet for at bekæmpe det mest skadelige terrorrelaterede onlineindhold bør definitionen omfatte materiale, som tilskynder eller opfordrer til udførelse af eller bidrag til terrorhandlinger eller promoverer deltagelsen i en terrorgruppes aktiviteter, hvorved der forårsages fare for, at en eller flere af sådanne handlinger begås. Definitionen bør også dække indhold, der giver vejledning om fremstilling og brug af sprængstoffer, skydevåben, andre våben, skadelige eller farlige stoffer samt kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare stoffer (CBRN-stoffer) og vejledning om andre metoder eller teknikker, herunder udvælgelse af mål, med henblik på at begå terrorhandlinger. Sådanne oplysninger omfatter især tekst, billeder, lydoptagelser og videoer. Når det vurderes, hvorvidt indholdet udgør terrorindhold som defineret i denne forordning, bør de kompetente myndigheder såvel som hostingtjenesteyderne tage højde for faktorer såsom udsagnenes art og ordlyd, den kontekst, de indgår i, og deres potentiale for at føre til skadelige konsekvenser for menneskers sikkerhed. Det faktum, at materialet er produceret af, kan tilskrives eller udbredes på vegne af en terrororganisation eller person, der er opført på EU's liste, spiller en stor rolle for vurderingen. Indhold, som udbredes til uddannelsesmæssige, journalistiske eller forskningsmæssige formål eller for at oplyse om terroraktiviteter, bør beskyttes tilstrækkeligt. Navnlig i tilfælde, hvor indholdsudbyderen har et redaktionelt ansvar, bør alle afgørelser om fjernelse af det udbredte materiale tage hensyn til de journalistiske standarder, der er fastlagt ved presse- eller medielovgivning i overensstemmelse med EU-retten og chartret om grundlæggende rettigheder. Fremsættelse af radikale, polemiske eller kontroversielle holdninger i den offentlige debat om følsomme politiske spørgsmål bør desuden ikke betragtes som terrorindhold.

  _________________

  _________________

  9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).

  9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Betragtning 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (10)  For at omfatte de hostingtjenester online, hvor terrorindholdet udbredes, bør denne forordning finde anvendelse på informationssamfundstjenester, som lagrer information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning, og som gør de lagrede informationer tilgængelige for tredjepart, uanset om denne aktivitet udelukkende er af teknisk, automatisk eller passiv karakter. Sådanne udbydere af informationssamfundstjenester omfatter eksempelvis sociale medieplatforme, videostreamingtjenester, video-, billed- og lyddelingtjenester, fildeling og andre cloudtjenester, i det omfang de gør informationerne tilgængelige for tredjepart, og websteder, hvor brugerne kan kommentere og poste anmeldelser. Denne forordning bør også gælde for hostingtjenesteydere, der er etableret uden for Unionen, men som udbyder tjenester inden for Unionen, eftersom en betydelig del af de hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold på deres tjenester, er etableret i tredjelande. Dette bør sikre, at alle virksomheder, som opererer i det digitale indre marked overholder samme krav, uanset hvor de er etableret. For at fastslå, om en tjenesteudbyder udbyder tjenester i Unionen, skal det vurderes, om tjenesteudbyderen gør det muligt for juridiske eller fysiske personer i en eller flere medlemsstater at gøre brug af udbyderens tjenester. Den blotte kendsgerning, at en tjenesteyders websted, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger kan tilgås i en eller flere medlemsstater, er dog isoleret set ikke en tilstrækkelig betingelse for, at denne forordning finder anvendelse.

  (10)  For at omfatte de hostingtjenester online, hvor terrorindholdet udbredes, bør denne forordning finde anvendelse på informationssamfundstjenester, som lagrer information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning, og som gør de lagrede informationer tilgængelige for offentligheden, uanset om denne aktivitet udelukkende er af teknisk, automatisk eller passiv karakter. Sådanne udbydere af informationssamfundstjenester omfatter eksempelvis sociale medieplatforme, videostreamingtjenester, video-, billed- og lyddelingtjenester, fildeling og andre cloudtjenester, i det omfang de gør informationerne tilgængelige for offentligheden, og websteder, hvor brugerne kan kommentere og poste anmeldelser. Denne forordning bør også gælde for hostingtjenesteydere, der er etableret uden for Unionen, men som udbyder tjenester inden for Unionen, eftersom en betydelig del af de hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold på deres tjenester, er etableret i tredjelande. Dette bør sikre, at alle virksomheder, som opererer i det digitale indre marked overholder samme krav, uanset hvor de er etableret. For at fastslå, om en tjenesteudbyder udbyder tjenester i Unionen, skal det vurderes, om tjenesteudbyderen gør det muligt for juridiske eller fysiske personer i en eller flere medlemsstater at gøre brug af udbyderens tjenester. Den blotte kendsgerning, at en tjenesteyders websted, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger kan tilgås i en eller flere medlemsstater, er dog isoleret set ikke en tilstrækkelig betingelse for, at denne forordning finder anvendelse. Den bør ikke finde anvendelse på cloudtjenester, herunder cloudtjenester mellem virksomheder, hvor tjenesteyderen ikke har nogen aftalemæssige rettigheder til det lagrede indhold, eller hvordan det behandles eller offentliggøres af dennes kunder eller af sådanne kunders slutbrugere, og hvor tjenesteyderen ikke har nogen teknisk kapacitet til at fjerne specifikt indhold, som dennes kunder eller sådanne kunders slutbrugere har lagret.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Betragtning 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (11)  En væsentlig tilknytning til Unionen bør være relevant for bestemmelsen af denne forordnings anvendelsesområde. En sådan væsentlig tilknytning til Unionen anses for at eksistere, hvis en hostingtjenesteyder er etableret i Unionen, eller hvis dette ikke er tilfældet, hvis den har et betydeligt antal brugere i en eller flere medlemsstater eller målrettede aktiviteter mod en eller flere medlemsstater. Målretningen af aktiviteter mod en eller flere medlemsstater kan bestemmes på baggrund af alle relevante omstændigheder, herunder faktorer som anvendelse af et sprog eller en valuta, der normalt benyttes i den pågældende medlemsstat, eller muligheden for at bestille varer eller tjenesteydelser. Målretningen af aktiviteter mod en medlemsstat kan også udledes af, at en applikation er tilgængelig i den pågældende nationale appbutik, at der annonceres lokalt eller reklameres på en medlemsstats sprog, eller at kunderelationer håndteres, f.eks. at kundeservicen varetages, på det sprog, der normalt tales i denne medlemsstat. Der må også antages, at der findes en væsentlig tilknytning, hvis en tjenesteyder retter sine aktiviteter mod mere end én medlemsstat, jf. artikel 17, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/201210. På den anden side kan leveringen af tjenesten alene med henblik på overholdelse af forbuddet mod forskelsbehandling som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/30211 ikke i sig selv anses for at udgøre målretning af aktiviteter mod et givet område inden for Unionen.

  (11)  En væsentlig tilknytning til Unionen bør være relevant for bestemmelsen af denne forordnings anvendelsesområde. En sådan væsentlig tilknytning til Unionen anses for at eksistere, hvis en hostingtjenesteyder er etableret i Unionen, eller hvis dette ikke er tilfældet, hvis den har et betydeligt antal brugere i en eller flere medlemsstater eller målrettede aktiviteter mod en eller flere medlemsstater. Målretningen af aktiviteter mod en eller flere medlemsstater kan bestemmes på baggrund af alle relevante omstændigheder, herunder faktorer som anvendelse af et sprog eller en valuta, der normalt benyttes i den pågældende medlemsstat. Målretningen af aktiviteter mod en medlemsstat kan også udledes af, at en applikation er tilgængelig i den pågældende nationale appbutik, at der annonceres lokalt eller reklameres på en medlemsstats sprog, eller at kunderelationer håndteres, f.eks. at kundeservicen varetages, på det sprog, der normalt tales i denne medlemsstat. Der må også antages, at der findes en væsentlig tilknytning, hvis en tjenesteyder retter sine aktiviteter mod mere end én medlemsstat, jf. artikel 17, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/201210. På den anden side kan leveringen af tjenesten alene med henblik på overholdelse af forbuddet mod forskelsbehandling som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/30211 ikke i sig selv anses for at udgøre målretning af aktiviteter mod et givet område inden for Unionen.

  _________________

  _________________

  10 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1).

  10 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1).

  11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/302 af 28. februar 2018 om imødegåelse af uberettiget geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og af direktiv 2009/22/EF (EUT L 601 af 2.3.2018, s. 1).

  11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/302 af 28. februar 2018 om imødegåelse af uberettiget geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og af direktiv 2009/22/EF (EUT L 601 af 2.3.2018, s. 1).

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Betragtning 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12)  Hostingtjenesteyderne skal udvise rettidig omhu for at forebygge udbredelse af terrorrelateret onlineindhold via deres tjenester. Denne omhu bør ikke indebære en generel forpligtelse til overvågning. Den rettidige omhu skal indebære, at hostingtjenesteyderne, når de anvender bestemmelserne i denne forordning, handler på en omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde i respekt for det indhold, de lagrer, navnlig når de gennemfører deres egne vilkår og betingelser, med henblik på at undgå fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. Fjernelse eller deaktivering af adgangen skal foretages under overholdelse af ytrings- og informationsfriheden.

  (12)  Hostingtjenesteyderne skal udvise rettidig omhu for at bekæmpe udbredelse af terrorrelateret onlineindhold via deres tjenester til offentligheden. Denne omhu bør ikke indebære en generel forpligtelse for hostingtjenesteyderne til at overvåge de oplysninger, som de lagrer, eller til en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed. Den rettidige omhu skal indebære, at hostingtjenesteyderne, når de anvender bestemmelserne i denne forordning, handler på en gennemsigtig, omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde i respekt for det indhold, de lagrer, navnlig når de gennemfører deres egne vilkår og betingelser, med henblik på at undgå fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. Fjernelse eller deaktivering af adgangen skal foretages under overholdelse af ytringsfriheden, friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund samt mediefrihed og -pluralisme.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Betragtning 13

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (13)  De procedurer og forpligtelser i retssystemer, der kræver, at hostingtjenesteydere fjerner terrorindhold eller deaktiverer adgangen hertil, efter at de kompetente myndigheder har foretaget en vurdering, bør harmoniseres. Medlemsstaterne skal frit kunne vælge de kompetente myndigheder og således udpege de administrative, retshåndhævende eller retlige myndigheder, de ønsker skal varetage opgaven. Eftersom terrorindhold hastigt udbredes via onlinetjenester, pålægges hostingtjenesteyderne med denne bestemmelse at sikre, at det terrorindhold, der er identificeret i påbuddet om fjernelse, fjernes eller deaktiveres inden for en time efter modtagelse af påbuddet. Det er op til hostingtjenesteyderne at beslutte, hvorvidt indholdet skal fjernes, eller adgangen til det skal deaktiveres for brugere i Unionen.

  (13)  De procedurer og forpligtelser, der følger af påbud om fjernelse, der kræver, at hostingtjenesteydere fjerner terrorindhold eller deaktiverer adgangen hertil, efter at de kompetente myndigheder har foretaget en vurdering, bør harmoniseres. Medlemsstaterne skal frit kunne vælge de kompetente myndigheder og således udpege en retlig myndighed eller en funktionelt uafhængig administrativ eller retshåndhævende myndighed, de ønsker skal varetage opgaven. Eftersom terrorindhold hastigt udbredes via onlinetjenester, pålægges hostingtjenesteyderne med denne bestemmelse at sikre, at det terrorindhold, der er identificeret i påbuddet om fjernelse, fjernes eller deaktiveres inden for en time efter modtagelse af påbuddet.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Betragtning 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14)  Den kompetente myndighed skal fremsende påbuddet om fjernelse direkte til modtageren og kontaktpunktet ved hjælp af enhver form for elektronisk middel, som kan efterlade et skriftligt spor, og som giver tjenesteyderen mulighed for at fastslå ægtheden, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet, f.eks. sikker e-mail og platforme eller andre sikre kanaler, herunder dem, der stilles til rådighed af tjenesteyderen, i overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af personoplysninger. Dette krav kan navnlig opfyldes ved brug af kvalificerede elektroniske registrerede leveringstjenester som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/201412.

  (14)  Den kompetente myndighed skal fremsende påbuddet om fjernelse direkte til hostingtjenesteyderens kontaktpunkt, og når hostingtjenesteyderens hovedsæde er i en anden medlemsstat, til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, ved hjælp af enhver form for elektronisk middel, som kan efterlade et skriftligt spor, og som giver tjenesteyderen mulighed for at fastslå ægtheden, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet, f.eks. sikker e-mail og platforme eller andre sikre kanaler, herunder dem, der stilles til rådighed af tjenesteyderen, i overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af personoplysninger. Dette krav kan navnlig opfyldes ved brug af kvalificerede elektroniske registrerede leveringstjenester som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/201412.

  __________________

  __________________

  12 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

  12 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Betragtning 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (15)  Indberetninger foretaget af kompetente myndigheder eller Europol er en hurtig og effektiv måde at gøre hostingtjenesteyderne opmærksomme på særligt indhold på deres tjenester. Denne mekanisme, hvor hostingtjenesteydere gøres bekendt med oplysninger, der kan betragtes som terrorindhold, og hvor hostingtjenesteyderne frivilligt vurderer, hvorvidt indholdet er i overensstemmelse med deres egne vilkår og betingelser, bør forblive tilgængelig som supplement til påbud om fjernelse. Det er vigtigt, at hostingtjenesteyderne prioriterer en vurdering af sådanne indberetninger, og at de hurtigt meddeler, hvilke foranstaltninger de har truffet. Den endelige afgørelse om, hvorvidt indholdet skal fjernes, fordi det ikke er foreneligt med deres vilkår og betingelser, eller hvorvidt det ikke skal, ligger hos hostingtjenesteyderne. Ved gennemførelse af denne forordning forbliver Europols mandat for så vidt angår indberetninger, jf. forordning (EU) 2016/79413, uberørt.

  udgår

  __________________

   

  13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

   

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16)  I betragtning af omfanget og den nødvendige hastighed for effektiv identifikation og fjernelse af terrorindhold er proaktive foranstaltninger, herunder i visse tilfælde brug af automatiserede værktøjer, et afgørende element i bekæmpelsen af terrorrelateret onlineindhold. Med henblik på at begrænse adgangen til terrorindhold via deres tjenester bør hostingtjenesteyderne vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at træffe proaktive foranstaltninger afhængig af risiciene og graden af eksponering for terrorindhold samt af konsekvenserne for tredjeparts rettidighed og offentlighedens interesse i oplysninger. Hostingstjenesteyderne bør derfor beslutte, hvilke passende, effektive og forholdsmæssige proaktive foranstaltninger, der bør iværksættes. Dette krav bør ikke indebære en generel forpligtelse til overvågning. I forbindelse med denne vurdering er manglende påbud om fjernelse og indberetninger stilet til en hostingtjenesteyder tegn på lav eksponering for terrorindhold.

  (16)  I betragtning af omfanget og den nødvendige hastighed for effektiv identifikation og fjernelse af terrorindhold er forholdsmæssige, specifikke foranstaltninger et afgørende element i bekæmpelsen af terrorrelateret onlineindhold. Med henblik på at begrænse adgangen til terrorindhold via deres tjenester bør hostingtjenesteyderne vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at træffe specifikke foranstaltninger afhængig af risiciene og graden af eksponering for terrorindhold samt af konsekvenserne for tredjeparts rettidighed og offentlighedens interesse i at modtage og videregive oplysninger, navnlig når der er en betydelig grad af eksponering for terrorindhold og modtagelse af påbud om fjernelse. Hostingstjenesteyderne bør derfor beslutte, hvilke passende, målrettede, effektive og forholdsmæssige specifikke foranstaltninger der bør iværksættes. Dette krav bør ikke indebære en generel forpligtelse til overvågning. Disse specifikke foranstaltninger kan omfatte regelmæssig rapportering til de kompetente myndigheder, forøgelse af de menneskelige ressourcer, der tager sig af foranstaltninger til at beskytte tjenesterne mod offentlig udbredelse af terrorindhold, og udveksling af bedste praksis. I forbindelse med denne vurdering er manglende påbud om fjernelse stilet til en hostingtjenesteyder tegn på lav eksponering for terrorindhold.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Betragtning 17

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (17)  Hostingtjenesteyderne skal, når de iværksætter proaktive foranstaltninger, sikre, at brugernes ytrings- og informationsfrihed, herunder retten til frit at modtage og videregive information, bevares. Udover at opfylde de krav, der er fastsat i lovgivningen, herunder lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, bør hostingtjenesteyderne handle med behørig omhu og gennemføre sikkerhedsforanstaltninger, herunder især menneskeligt tilsyn og kontrol, hvis det er passende, med henblik på at undgå utilsigtede og fejlagtige beslutninger, der fører til fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. Dette er særlig relevant, hvis hostingtjenesteyderne bruger automatiserede værktøjer til at spore terrorindhold. Enhver beslutning om at anvende automatiserede værktøjer, hvad enten den træffes på hostingtjenesteyderens eget initiativ eller på den kompetente myndigheds anmodning, bør vurderes med hensyn til underliggende teknologis pålidelighed og de dermed forbundne konsekvenser for de grundlæggende rettidigheder.

  (17)  Hostingtjenesteyderne bør, når de iværksætter specifikke foranstaltninger, sikre, at brugernes ytringsfrihed og friheden til at modtage og videregive information og tanker i et åbent og demokratisk samfund bevares. Udover at opfylde de krav, der er fastsat i lovgivningen, herunder lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, bør hostingtjenesteyderne handle med behørig omhu og gennemføre sikkerhedsforanstaltninger, herunder især menneskeligt tilsyn og kontrol, med henblik på at undgå utilsigtede og fejlagtige beslutninger, der fører til fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18)  For at sikre, at hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold, træffer passende foranstaltninger for at forebygge misbrug af deres tjenester, bør de kompetente myndigheder anmode hostingtjenesteydere, som har modtaget et påbud om fjernelse, der er blevet endeligt, om at rapportere om de trufne proaktive foranstaltninger. Disse kan bestå af foranstaltninger til forebyggelse af genupload af terrorindhold, der er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af et påbud eller en indberetning, som de har modtaget, og hvor der foretages kontrol ved hjælp af offentlige eller private værktøjer, som indeholder kendt terrorindhold. De kan ligeledes gøre brug af pålidelige tekniske værktøjer til identifikation af nyt terrorindhold; enten de værktøjer, der allerede er tilgængelige på markedet, eller de, som hostingtjenesteyderen selv udvikler. Hostingtjenesteyderen bør rapportere om de specifikke proaktive foranstaltninger, der er truffet, for at gøre det muligt for den kompetente myndighed at bedømme, om foranstaltningerne er effektive og forholdsmæssige, og om – hvis der bruges automatiserede værktøjer – hostingtjenesteyderen har den fornødne kapacitet til menneskeligt tilsyn og kontrol. De kompetente myndigheder bør i deres vurdering af foranstaltningernes effektivitet og forholdsmæssighed tage højde for relevante parametre, herunder antallet af påbud om fjernelse og indberetninger, der er udstedt til hostingtjenesteyderen, dennes økonomiske kapacitet og betydningen af dens tjenester for udbredelsen af terrorindhold (f.eks. under hensyntagen til antallet af brugere i Unionen).

  (18)  For at sikre, at hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold, træffer passende foranstaltninger for at forebygge misbrug af deres tjenester, bør den kompetente myndighed anmode hostingtjenesteydere, som har modtaget et væsentligt antal endelige påbud om fjernelse, om at rapportere om de trufne specifikke foranstaltninger. De kan også anvende pålidelige tekniske værktøjer til at identificere nyt terrorindhold. Hostingtjenesteyderen bør rapportere om de specifikke foranstaltninger, der er truffet, for at gøre det muligt for den kompetente myndighed at bedømme, om foranstaltningerne er nødvendige, effektive og forholdsmæssige, og om – hvis der bruges automatiserede værktøjer – hostingtjenesteyderen har den fornødne kapacitet til menneskeligt tilsyn og kontrol. De kompetente myndigheder bør i deres vurdering af foranstaltningernes effektivitet, nødvendighed og forholdsmæssighed tage højde for relevante parametre, herunder antallet af påbud om fjernelse, der er udstedt til hostingtjenesteyderen, dennes størrelse og økonomiske kapacitet og betydningen af dens tjenester for udbredelsen af terrorindhold (f.eks. under hensyntagen til antallet af brugere i Unionen) samt de beskyttelsesforanstaltninger, der er indført for at beskytte ytrings- og informationsfriheden og antallet af tilfælde med begrænsninger vedrørende lovligt indhold.

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Betragtning 19

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (19)  Efter anmodningen bør den kompetente myndighed gå i dialog med hostingtjenesteyderen om de fornødne proaktive foranstaltninger, der skal træffes. Hvis det er nødvendigt, bør den kompetente myndighed pålægge hostingtjenesteyderen at træffe passende, effektive og forholdsmæssige proaktive foranstaltninger, hvis den vurderer, at de trufne foranstaltninger er utilstrækkelige til at afbøde risiciene. En afgørelse om at pålægge sådanne specifikke proaktive foranstaltninger bør i princippet ikke føre til en generel forpligtelse til overvågning som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF. I betragtning af de særligt alvorlige risici, der er forbundet med udbredelse af terrorindhold, kan de afgørelser, som de kompetente myndigheder træffer på grundlag af forordningen, afvige fra den tilgang, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF, med hensyn til visse specifikke, målrettede foranstaltninger, som det er nødvendigt at træffe af tvingende hensyn til den offentlige sikkerhed. Den kompetente myndighed bør, før den træffer sådanne afgørelser, finde en rimelig balance mellem de berørte offentlige interesser og de grundlæggende rettigheder, herunder især retten til ytrings- og informationsfrihed og retten til at oprette og drive egen virksomhed, og give en behørig begrundelse.

  (19)  Efter anmodningen bør den kompetente myndighed gå i dialog med hostingtjenesteyderen om de fornødne specifikke foranstaltninger, der skal træffes. Hvis det er nødvendigt, bør den kompetente myndighed anmode hostingtjenesteyderen om at revurdere de nødvendige foranstaltninger eller anmode om, at der vedtages passende, effektive og forholdsmæssige specifikke foranstaltninger, hvis den vurderer, at de trufne foranstaltninger ikke overholder principperne om nødvendighed og proportionalitet eller er utilstrækkelige til at afbøde risiciene. Den kompetente myndighed bør kun anmode om specifikke foranstaltninger, som hostingtjenesteyderen med rimelighed kan forventes at gennemføre, bl.a. under hensyntagen til hostingtjenesteydernes finansielle ressourcer og andre ressourcer. En anmodning om at gennemføre sådanne specifikke foranstaltninger bør ikke føre til en generel forpligtelse til overvågning som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF.

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Betragtning 20

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (20)  Forpligtelsen for hostingtjenesteydere til at opbevare fjernet indhold og dertil knyttede data bør fastsættes til specifikke formål og være tidsbegrænset til den periode, der er nødvendig. Der er behov for at udvide kravet om opbevaring af data, da sådanne data ellers ville gå tabt som konsekvens af fjernelsen af det pågældende indhold. Dertil knyttede data omfatter data som eksempelvis "abonnentdata", herunder navnlig data vedrørende indholdsleverandørens identitet såvel som "adgangsdata", herunder f.eks. dato og tidspunkt for indholdsleverandørens brug eller log-in og log-off fra tjenesten sammen med den IP-adresse, som internetudbyderen har tildelt indholdsleverandøren.

  (20)  Forpligtelsen for hostingtjenesteydere til at opbevare fjernet indhold og dertil knyttede data bør fastsættes til specifikke formål og være tidsbegrænset til den periode, der er nødvendig. Der er behov for at udvide kravet om opbevaring af data, da sådanne data ellers ville gå tabt som konsekvens af fjernelsen af det pågældende indhold. Dertil knyttede data omfatter data som eksempelvis "abonnentdata", navnlig data vedrørende indholdsleverandørens identitet såvel som "adgangsdata", herunder f.eks. dato og tidspunkt for indholdsleverandørens brug eller log-in og log-off fra tjenesten sammen med den IP-adresse, som internetudbyderen har tildelt indholdsleverandøren.

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Betragtning 21

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (21)  Forpligtelsen til at opbevare indholdet til brug i sager med administrativ eller retslig prøvelse er nødvendig og berettiget for at sikre effektive klagemuligheder for den indholdsleverandør, hvis indhold er blevet fjernet eller deaktiveret, og for at sikre, at indholdet genindsættes, som det var, før det blev fjernet, alt afhængig af udfaldet af prøvelsen. Forpligtelsen til at opbevare indhold til efterforsknings- og retsforfølgningsformål er berettiget og nødvendigt i betragtning af den værdi, dette materiale kan tilføre med hensyn til at forstyrre eller forbygge terroraktiviteter. Hvis virksomheder fjerner indhold eller deaktiverer adgangen hertil, navnlig via deres egne proaktive foranstaltninger, og ikke underretter de relevante myndigheder, fordi de vurderer, at det ikke falder inden for anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 4, i denne forordning, kan de retshåndhævende myndigheder være uvidende om indholdets eksistens. Derfor er opbevaring af indholdet til brug for forebyggelse, sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger også berettiget. Med henblik herpå er den påkrævede opbevaring af data begrænset til data, som sandsynligvis er knyttet til terrorhandlinger, og som derfor kan bidrage til retsforfølgningen af terrorhandlinger eller til at forebygge alvorlige risici for den offentlige sikkerhed.

  (21)  Forpligtelsen til at opbevare indholdet til brug i sager med administrativ eller retslig prøvelse eller retsmidler er nødvendig og berettiget for at sikre effektive klagemuligheder for den indholdsleverandør, hvis indhold er blevet fjernet eller deaktiveret, og for at sikre, at indholdet genindsættes, som det var, før det blev fjernet, alt afhængig af udfaldet af prøvelsen. Forpligtelsen til at opbevare indhold til efterforsknings- og retsforfølgningsformål er berettiget og nødvendigt i betragtning af den værdi, dette materiale kan tilføre med hensyn til at forstyrre eller forbygge terroraktiviteter. Hvis virksomheder fjerner indhold eller deaktiverer adgangen hertil, navnlig via deres egne specifikke foranstaltninger, bør de straks underrette de kompetente retshåndhævende myndigheder. Opbevaring af indholdet til brug for forebyggelse, sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger er også berettiget. Med henblik herpå bør terrorindhold og relaterede data kun lagres i en specifik periode, således at de retshåndhævende myndigheder kan kontrollere indholdet og afgøre, om det er nødvendigt til disse specifikke formål. Denne periode må højst være på seks måneder. Med henblik på forebyggelse, sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger er den påkrævede opbevaring af data begrænset til data, som sandsynligvis er knyttet til terrorhandlinger, og som derfor kan bidrage til retsforfølgningen af terrorhandlinger eller til at forebygge alvorlige risici for den offentlige sikkerhed.

  Ændringsforslag    25

  Forslag til forordning

  Betragtning 22

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (22)  For at sikre proportionalitet bør opbevaringsperioden være begrænset til seks måneder for at give indholdsleverandørerne tilstrækkelig tid til at indlede en klageproces og gøre det muligt for de retshåndhævende myndigheder at tilgå relevante data til brug for efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger. På anmodning fra den myndighed, som foretager prøvelsen, kan denne periode imidlertid forlænges til den tid, der er nødvendig i tilfælde, hvor der er indledt en klagesag, men denne ikke er afsluttet inden udløbet af perioden på seks måneder. Denne varighed bør være tilstrækkelig til at gøre det muligt for de retshåndhævende myndigheder at bevare de nødvendige beviser til brug for efterforskninger, idet balancen i forhold til de grundlæggende rettigheder sikres.

  (22)  For at sikre proportionalitet bør opbevaringsperioden være begrænset til seks måneder for at give indholdsleverandørerne tilstrækkelig tid til at indlede en klageproces eller gøre det muligt for de retshåndhævende myndigheder at tilgå relevante data til brug for efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger. På anmodning fra den myndighed, som foretager prøvelsen, kan denne periode imidlertid forlænges til den tid, der er nødvendig i tilfælde, hvor der er indledt en klagesag eller retlige procedurer, men denne ikke er afsluttet inden udløbet af perioden på seks måneder. Denne varighed bør også være tilstrækkelig til at gøre det muligt for de retshåndhævende myndigheder at bevare det nødvendige indhold til brug for efterforskninger og retsforfølgning, idet balancen i forhold til de grundlæggende rettigheder sikres.

  Ændringsforslag    26

  Forslag til forordning

  Betragtning 24

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24)  Gennemsigtighed i hostingtjenesteydernes politikker med hensyn til terrorindhold er afgørende for at øge tjenesteydernes ansvarlighed over for brugerne og styrke borgernes tillid til det digitale indre marked. Hostingtjenesteyderne bør offentliggøre årlige gennemsigtighedsrapporter med meningsfulde oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til sporing, identifikation og fjernelse af terrorindhold.

  (24)  Gennemsigtighed i hostingtjenesteydernes politikker med hensyn til terrorindhold er afgørende for at øge tjenesteydernes ansvarlighed over for brugerne og styrke borgernes tillid til det digitale indre marked. Kun hostingtjenesteydere, der er underlagt påbud om fjernelse i det pågældende år, bør kunne pålægges at offentliggøre årlige gennemsigtighedsrapporter med meningsfulde oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til sporing, identifikation og fjernelse af terrorindhold.

  Ændringsforslag    27

  Forslag til forordning

  Betragtning 24 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (24a)  De myndigheder, der har kompetence til at udstede påbud om fjernelse, bør også offentliggøre gennemsigtighedsrapporter, der indeholder oplysninger om antallet af påbud om fjernelse, antallet af afslag, mængden af kortlagt terrorindhold, der har ført til efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger, og antallet af tilfælde af indhold, der fejlagtigt er blevet bestemt som terrorindhold.

  Ændringsforslag    28

  Forslag til forordning

  Betragtning 25

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (25)  Klageprocedurer udgør en nødvendig sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig fjernelse af indhold, som er beskyttet under ytrings- og informationsfriheden. Hostingtjenesteydere bør derfor etablere brugervenlige klagemekanismer og sikre, at klager håndteres omgående og i fuld gennemsigtighed over for indholdsleverandøren. Kravet om, at hostingtjenesteyderen skal genindsætte indholdet, hvis det er blevet fjernet ved en fejl, påvirker ikke hostingtjenesteydernes mulighed for at håndhæve deres vilkår og betingelser af andre årsager.

  (25)  Klageprocedurer udgør en nødvendig sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig fjernelse af indhold, som er beskyttet under ytringsfriheden og friheden til at modtage og videregive oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund. Hostingtjenesteydere bør derfor etablere brugervenlige klagemekanismer og sikre, at klager håndteres omgående og i fuld gennemsigtighed over for indholdsleverandøren. Kravet om, at hostingtjenesteyderen skal genindsætte indholdet, hvis det er blevet fjernet ved en fejl, påvirker ikke hostingtjenesteydernes mulighed for at håndhæve deres vilkår og betingelser af andre årsager.

  Ændringsforslag    29

  Forslag til forordning

  Betragtning 26

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (26)  Effektiv retsbeskyttelse i henhold til artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder kræver, at de berørte personer kan få kendskab til årsagerne til, at det indhold, som de har uploadet, er blevet fjernet eller adgangen hertil deaktiveret. Hostingstjenesteyderne bør med henblik herpå stille meningsfulde oplysninger til rådighed for indholdsleverandøren, så vedkommende kan gøre indsigelse mod denne beslutning. Dette kræver imidlertid ikke nødvendigvis, at indholdsleverandøren underrettes direkte. Afhængig af omstændighederne kan hostingtjenesteyderne erstatte det indhold, der betragtes som terrorindhold, med en besked om, at det er blevet fjernet eller deaktiveret i overensstemmelse med denne forordning. Yderligere oplysninger om årsagerne og om indholdsleverandørens muligheder for at gøre indsigelse mod afgørelsen bør gives på anmodning. Hvis de kompetente myndigheder beslutter, at det af hensyn til offentlighedens sikkerhed, herunder i forbindelse med en efterforskning, er upassende eller kontraproduktivt at underrette indholdsleverandøren direkte om, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, bør de informere hostingtjenesteyderen herom.

  (26)  Effektiv retsbeskyttelse i henhold til artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder kræver, at de berørte personer kan få kendskab til årsagerne til, at det indhold, som de har uploadet, er blevet fjernet eller adgangen hertil deaktiveret. Hostingtjenesteyderne bør med henblik herpå stille meningsfulde oplysninger til rådighed for indholdsleverandøren såsom årsagerne til, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, herunder retsgrundlaget herfor, så vedkommende kan gøre indsigelse mod denne beslutning. Afhængig af omstændighederne kan hostingtjenesteyderne erstatte det indhold, der betragtes som terrorindhold, med en besked om, at det er blevet fjernet eller deaktiveret i overensstemmelse med denne forordning. Hvis de kompetente myndigheder beslutter, at det af hensyn til offentlighedens sikkerhed, herunder i forbindelse med en efterforskning, er upassende eller kontraproduktivt at underrette indholdsleverandøren direkte om, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, bør de informere hostingtjenesteyderen herom.

  Ændringsforslag    30

  Forslag til forordning

  Betragtning 27

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (27)  For at undgå dobbeltarbejde og forstyrrelser af efterforskninger bør de kompetente myndigheder informere, koordinere og samarbejde med hinanden og, hvis det er passende, med Europol, når de udsteder påbud om fjernelse eller sender indberetninger til hostingtjenesteydere. I gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning vil Europol kunne yde støtte i henhold til sit nuværende mandat og den gældende retlige ramme.

  (27)  For at undgå dobbeltarbejde og forstyrrelser af efterforskninger samt for at minimere udgifterne for de berørte tjenesteydere bør de kompetente myndigheder informere, koordinere og samarbejde med hinanden og, hvis det er passende, med Europol, når de udsteder påbud om fjernelse til hostingtjenesteydere. I gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning vil Europol kunne yde støtte i henhold til sit nuværende mandat og den gældende retlige ramme.

  Ændringsforslag    31

  Forslag til forordning

  Betragtning 27 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (27a)  Indberetninger foretaget af Europol er en hurtig og effektiv måde at gøre hostingtjenesteyderne opmærksomme på særligt indhold på deres tjenester. Denne mekanisme, hvor hostingtjenesteydere gøres bekendt med oplysninger, der kan betragtes som terrorindhold, og hvor hostingtjenesteyderne frivilligt vurderer, hvorvidt indholdet er i overensstemmelse med deres egne vilkår og betingelser, bør forblive tilgængelig som supplement til påbud om fjernelse. Det er derfor vigtigt, at hostingtjenesteyderne prioriterer samarbejde med Europol og en vurdering af Europols indberetninger, og at de hurtigt meddeler, hvilke foranstaltninger de har truffet. Den endelige afgørelse om, hvorvidt indholdet skal fjernes, fordi det ikke er foreneligt med deres vilkår og betingelser, eller hvorvidt det ikke skal, ligger hos hostingtjenesteyderne. Ved gennemførelse af denne forordning forbliver Europols mandat, jf. forordning (EU) 2016/7941a, uberørt.

   

  __________________

   

  1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

  Ændringsforslag    32

  Forslag til forordning

  Betragtning 28

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (28)  For at sikre effektiv og tilstrækkeligt sammenhængende gennemførelse af proaktive foranstaltninger bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne kommunikere med hinanden vedrørende deres drøftelser med hostingtjenesteyderne med hensyn til indkredsning, gennemførelse og vurdering af specifikke proaktive foranstaltninger. Der er ligedan brug for et sådant samarbejde med hensyn til vedtagelse af regler om sanktioner såvel som gennemførelse og håndhævelse af sanktioner.

  (28)  For at sikre effektiv og tilstrækkeligt sammenhængende gennemførelse af foranstaltninger, der træffes af hostingtjenesteyderne, bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne kommunikere med hinanden vedrørende deres drøftelser med hostingtjenesteyderne vedrørende påbud om fjernelse og med hensyn til indkredsning, gennemførelse og vurdering af specifikke foranstaltninger. Der er brug for et sådant samarbejde med hensyn til vedtagelse af regler om sanktioner såvel som gennemførelse og håndhævelse af sanktioner.

  Ændringsforslag    33

  Forslag til forordning

  Betragtning 29

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (29)  Det er afgørende, at den kompetente myndighed, som er ansvarlig i en medlemsstat for at pålægge sanktioner, er fuldt ud informeret om udstedelsen af påbud om fjernelse og indberetninger og om efterfølgende udvekslinger mellem hostingtjenesteyderen og den relevante kompetente myndighed. Med henblik herpå bør medlemsstaterne tilvejebringe passende kommunikationskanaler og -mekanismer, som sikrer rettidig deling af relevante oplysninger.

  (29)  Det er afgørende, at den kompetente myndighed, som er ansvarlig i en medlemsstat for at pålægge sanktioner, er fuldt ud informeret om udstedelsen af påbud om fjernelse og om efterfølgende udvekslinger mellem hostingtjenesteyderen og de relevante kompetente myndigheder i andre medlemsstater. Med henblik herpå bør medlemsstaterne tilvejebringe passende og sikre kommunikationskanaler og -mekanismer, som sikrer rettidig deling af relevante oplysninger.

  Ændringsforslag    34

  Forslag til forordning

  Betragtning 33

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (33)  Både hostingtjenesteyderne og medlemsstaterne bør oprette kontaktpunkter for at fremme en hurtig håndtering af påbud om fjernelse og indberetninger. Modsat den retlige repræsentant tjener kontaktpunkterne et operationelt formål. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør bestå af særlige midler, der muliggør elektronisk fremsendelse af påbud om fjernelse og indberetninger, og af tekniske og menneskelige ressourcer, der muliggør hurtig behandling heraf. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et eksisterende kontaktpunkt under forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i stand til at udføre de i denne forordning fastsatte funktioner. Med henblik på at sikre, at terrorindhold fjernes eller adgangen hertil deaktiveres inden for en time efter modtagelsen af påbuddet om fjernelse, bør hostingtjenesteyderne sikre, at deres kontaktpunkter er tilgængelige døgnet rundt. Oplysningerne om kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om det sprog, som kontaktpunktet kan kontaktes på. For at lette kommunikationen mellem hostingtjenesteyderne og de kompetente myndigheder opfordres hostingtjenesteyderne til at muliggøre kommunikation på et af Unionens officielle sprog, på hvilket deres vilkår og betingelser foreligger.

  (33)  Både hostingtjenesteyderne og medlemsstaterne bør oprette kontaktpunkter for at fremme en hurtig og effektiv håndtering af påbud om fjernelse. Modsat den retlige repræsentant tjener kontaktpunkterne et operationelt formål. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør bestå af særlige midler, der muliggør elektronisk fremsendelse af påbud om fjernelse, og af tekniske og menneskelige ressourcer, der muliggør hurtig og effektiv behandling heraf. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et eksisterende kontaktpunkt under forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i stand til at udføre de i denne forordning fastsatte funktioner. Med henblik på at sikre, at terrorindhold fjernes eller adgangen hertil deaktiveres inden for en time efter modtagelsen af påbuddet om fjernelse, bør hostingtjenesteyderne sikre, at deres kontaktpunkter er tilgængelige døgnet rundt. Oplysningerne om kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om det sprog, som kontaktpunktet kan kontaktes på. For at lette kommunikationen mellem hostingtjenesteyderne og de kompetente myndigheder opfordres hostingtjenesteyderne til at muliggøre kommunikation på et af Unionens officielle sprog, på hvilket deres vilkår og betingelser foreligger.

  Ændringsforslag    35

  Forslag til forordning

  Betragtning 34

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (34)  Da der ikke findes et generelt krav til hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk tilstedeværelse i Unionen, er der behov for at skabe klarhed om, under hvilken medlemsstats jurisdiktion en hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i Unionen, hører. Generelt hører hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen i den medlemsstat, hvor den har sit hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin retlige repræsentant. Hvis en anden medlemsstat udsteder et påbud om fjernelse, bør dets myndigheder ikke desto mindre være i stand til at håndhæve deres påbud ved at træffe indgribende foranstaltninger, som ikke er af præventiv karakter, som eksempelvis tvangsbøder. Med hensyn til hostingtjenesteydere, som ikke har noget hovedsæde i Unionen, og som ikke har udpeget en retlig repræsentant, bør enhver medlemsstat have mulighed for at pålægge sanktioner under forudsætning af, at ne bis in idem-princippet overholdes.

  (34)  Da der ikke findes et generelt krav til hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk tilstedeværelse i Unionen, er der behov for at skabe klarhed om, under hvilken medlemsstats jurisdiktion en hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i Unionen, hører. Generelt hører hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen i den medlemsstat, hvor den har sit hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin retlige repræsentant. Med hensyn til hostingtjenesteydere, som ikke har noget hovedsæde i Unionen, og som ikke har udpeget en retlig repræsentant, bør enhver medlemsstat have mulighed for at pålægge sanktioner under forudsætning af, at ne bis in idem-princippet overholdes.

  Ændringsforslag    36

  Forslag til forordning

  Betragtning 35

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (35)  De hostingtjenesteydere, som ikke er etableret i Unionen, bør skriftligt udpege en retlig repræsentant for at sikre overholdelse og håndhævelse af forpligtelserne i denne forordning.

  (35)  De hostingtjenesteydere, som ikke er etableret i Unionen, bør skriftligt udpege en retlig repræsentant for at sikre overholdelse og håndhævelse af forpligtelserne i denne forordning. Hostingtjenesteydere kan benytte en eksisterende retlig repræsentant, forudsat at denne retlige repræsentant er i stand til at udføre de opgaver, der er fastsat i denne forordning.

  Ændringsforslag    37

  Forslag til forordning

  Betragtning 37

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (37)  Medlemsstaterne bør med henblik på denne forordning udpege kompetente myndigheder. Kravet om at udpege kompetente myndigheder indebærer ikke nødvendigvis, at der bliver etableret nye myndigheder; eksisterende organer kan tildeles de i denne forordning fastsatte opgaver. Denne forordning kræver, at der udpeges myndigheder, som har kompetence til at udstede påbud om fjernelse, foretage indberetninger, føre tilsyn med proaktive foranstaltninger og pålægge sanktioner. Det er op til medlemsstaterne at afgøre, hvor mange myndigheder de ønsker at udpege til at løse disse opgaver.

  (37)  Medlemsstaterne bør med henblik på denne forordning udpege en enkelt retslig eller funktionelt uafhængig administrativ myndighed. Dette krav indebærer ikke nødvendigvis, at der skal oprettes en ny myndighed; et eksisterende organ kan tildeles de i denne forordning fastsatte opgaver. Denne forordning kræver, at der udpeges en myndighed, som har kompetence til at udstede påbud om fjernelse, føre tilsyn med specifikke foranstaltninger og pålægge sanktioner. Medlemsstaterne bør give Kommissionen meddelelse om den kompetente myndighed, der udpeges i henhold til denne forordning, og Kommissionen offentliggør en online-oversigt over den kompetente myndighed i hver medlemsstat. Onlineregistret bør være lettilgængeligt for at gøre det nemt for hostingtjenesteyderne hurtigt at kontrollere ægtheden af påbud om fjernelse.

  Ændringsforslag    38

  Forslag til forordning

  Betragtning 38

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (38)  Sanktioner er nødvendige for at sikre, at hostingtjenesteyderne på effektiv vis opfylder forpligtelserne i henhold til denne forordning. Medlemsstaterne bør vedtage regler om sanktioner, herunder, hvis det er nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal pålægges særligt alvorlige sanktioner i tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen systematisk undlader at fjerne terrorindhold eller deaktivere adgangen dertil inden for en time efter modtagelse af et påbud om fjernelse. Manglende overholdelse i enkeltsager vil kunne sanktioneres under hensyntagen til ne bis in idem-princippet og proportionalitetsprincippet, og idet det sikres, at sådanne sanktioner tager højde for systematisk forsømmelse. For at sikre retssikkerheden bør forordningen fastsætte, i hvilket omfang forsømmelse af de relevante forpligtelser kan medføre sanktioner. Sanktioner for manglende overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges i forbindelse med forpligtelser som følge af en anmodning om rapportering, jf. artikel 6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt der skal pålægges økonomiske sanktioner eller ej, bør der tages behørigt hensyn til hostingtjenesteyderens finansielle ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af indhold, som ikke er terrorrelateret.

  (38)  Sanktioner er nødvendige for at sikre, at hostingtjenesteyderne på effektiv vis opfylder forpligtelserne i henhold til denne forordning. Medlemsstaterne bør vedtage regler om sanktioner, herunder, hvis det er nødvendigt, bøderetningslinjer. Der bør fastsættes sanktioner, i tilfælde af at hostingtjenesteyderne systematisk og konsekvent undlader at overholde deres forpligtelser i henhold til denne forordning. Sanktioner for manglende overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges i forbindelse med forpligtelser som følge af en anmodning om gennemførelse af yderligere specifikke foranstaltninger, jf. artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt der skal pålægges økonomiske sanktioner eller ej, bør der tages behørigt hensyn til hostingtjenesteyderens finansielle ressourcer. Desuden bør den kompetente myndighed tage hensyn til, om hostingtjenesteyderen er en nyetableret virksomhed eller en lille eller mellemstor virksomhed, og den skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, om den var i stand til at efterkomme det udstedte påbud korrekt. Medlemsstaterne bør sikre, at sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af indhold, som ikke er terrorrelateret.

  Ændringsforslag    39

  Forslag til forordning

  Betragtning 41

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (41)  Medlemsstaterne bør indhente oplysninger om gennemførelse af lovgivningen. Der bør fastlægges et detaljeret program for overvågning af forordningens output, resultater og virkninger af denne forordning, der kan ligge til grund for en evaluering af lovgivningen.

  (41)  Medlemsstaterne bør indhente oplysninger om gennemførelse af lovgivningen, herunder oplysninger om antal tilfælde af vellykket sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger som følge af denne forordning. Der bør fastlægges et detaljeret program for overvågning af forordningens output, resultater og virkninger af denne forordning, der kan ligge til grund for en evaluering af lovgivningen.

  Ændringsforslag    40

  Forslag til forordning

  Betragtning 42

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (42)  På grundlag af resultaterne og konklusionerne i gennemførelsesrapporten og udfaldet af overvågningen bør Kommissionen tidligst tre år efter forordningens ikrafttræden foretage en evaluering. Evalueringen bør være baseret på de fem kriterier: effektivitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og merværdi for EU. Det vil blive vurderet, hvorvidt de forskellige operationelle og tekniske foranstaltninger i henhold til forordningen fungerer, herunder foranstaltningernes effektivitet med hensyn til at forbedre sporing, identifikation og fjernelse af terrorindhold, sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet og virkningerne på tredjeparts potentielt berørte rettigheder og interesser, herunder en revision af kravet om underretning af indholdsleverandører.

  (42)  På grundlag af resultaterne og konklusionerne i gennemførelsesrapporten og udfaldet af overvågningen bør Kommissionen ét år efter forordningens ikrafttræden foretage en evaluering. Evalueringen bør være baseret på de syv kriterier: effektivitet, nødvendighed, proportionalitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og merværdi for EU. Det bør vurderes, hvorvidt de forskellige operationelle og tekniske foranstaltninger i henhold til forordningen fungerer, herunder foranstaltningernes effektivitet med hensyn til at forbedre sporing, identifikation og fjernelse af terrorindhold, sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet og virkningerne på potentielt berørte grundlæggende rettigheder, herunder ytringsfriheden og friheden til at modtage og meddele oplysninger, mediefrihed og mediernes pluralisme, friheden til at oprette og drive egen virksomhed samt retten til privatlivets fred og retten til beskyttelse af personoplysninger. Kommissionen bør også vurdere virkningerne på tredjeparts potentielt berørte rettigheder og interesser, herunder en revision af kravet om underretning af indholdsleverandører.

  Ændringsforslag    41

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  I denne forordning fastlægges der ensartede bestemmelser, der skal forhindre misbrug af hostingtjenester til udbredelse af terrorrelateret onlineindhold. Der fastsættes navnlig:

  1.  I denne forordning fastlægges der målrettede ensartede bestemmelser, der skal bekæmpe misbrug af hostingtjenester til offentlig udbredelse af terrorrelateret onlineindhold. Der fastsættes navnlig:

  Ændringsforslag    42

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  regler for den rettidige omhu, som hostingtjenesteydere skal udvise for at forebygge udbredelse af terrorrelateret onlineindhold via deres tjenester og, hvis det er nødvendigt, sikre hurtig fjernelse

  a)  regler for rimelig og proportional rettidig omhu, som hostingtjenesteydere skal udvise for at bekæmpe offentlig udbredelse af terrorrelateret onlineindhold via deres tjenester og, hvis det er nødvendigt, sikre hurtig fjernelse

  Ændringsforslag    43

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  en række foranstaltninger, som medlemsstaterne skal gennemføre for at identificere terrorrelateret indhold, muliggøre hostingtjenesteydernes hurtige fjernelse heraf og fremme samarbejdet med de kompetente myndigheder i andre medlemsstaterne, med hostingtjenesteydere og, hvis det er relevant, med EU-organer.

  b)  en række foranstaltninger, som medlemsstaterne skal gennemføre for at identificere terrorrelateret indhold, muliggøre hostingtjenesteydernes hurtige fjernelse heraf i overensstemmelse med EU-lovgivningen om passende beskyttelsesforanstaltninger for ytringsfriheden og friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund og fremme samarbejdet med de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, med hostingtjenesteydere og, hvis det er relevant, med EU-organer.

  Ændringsforslag    44

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Denne forordning finder anvendelse på hostingtjenesteydere, der udbyder tjenester i Unionen, uanset hvor der deres hovedsæde befinder sig.

  2.  Denne forordning finder anvendelse på hostingtjenesteydere, der udbyder tjenester i Unionen til offentligheden, uanset hvor der deres hovedsæde befinder sig.

  Ændringsforslag    45

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  Denne forordning finder ikke anvendelse på indhold, som udbredes til uddannelsesmæssige, kunstneriske, journalistiske eller forskningsmæssige formål eller som led i bevidstgørelsesforanstaltninger vedrørende terrorvirksomhed, eller på indhold, der er udtryk for polemiske eller kontroversielle synspunkter i forbindelse med den offentlige debat.

  Ændringsforslag    46

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2b.  Denne forordning indebærer ikke nogen ændring af pligten til at respektere rettigheder, friheder og principper som omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og berører ikke de grundlæggende principper i EU-lovgivningen og medlemsstaternes lovgivning om ytringsfrihed, pressefrihed og mediernes frihed og pluralisme.

  Ændringsforslag    47

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 2 c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2c.  Denne forordning berører ikke direktiv 2000/31/EF.

  Ændringsforslag    48

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -1)  "informationssamfundstjenester": de tjenester, der er omhandlet i artikel 2, litra a), i direktiv 2000/31/EF

  Ændringsforslag    49

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  "hostingtjenesteyder": en udbyder af informationssamfundstjenester, der består i oplagring af information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning og tilrådighedsstillelse af de lagrede informationer til tredjeparter

  1)  "hostingtjenesteyder": en udbyder af informationssamfundstjenester, der består i oplagring af information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning og tilrådighedsstillelse af de lagrede informationer for offentligheden. Dette gælder kun for tjenester, der leveres til offentligheden på applikationslaget. Cloudinfrastrukturudbydere og cloududbydere betragtes ikke som hostingtjenesteydere. Dette gælder heller ikke for elektroniske kommunikationstjenester som defineret i direktiv (EU) 2018/1972

  Ændringsforslag    50

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  "indholdsleverandør": en bruger, der har leveret oplysninger, som er eller har været lagret af en hostingtjenesteyder på brugerens anmodning

  2)  "indholdsleverandør": en bruger, der har leveret oplysninger, som er eller har været lagret og stillet til rådighed for offentligheden af en hostingtjenesteyder på brugerens anmodning

  Ændringsforslag    51

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  handlinger som defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv (EU)

  udgår

  Ændringsforslag    52

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  "terrorrelateret indhold": en eller flere af følgende oplysninger:

  5)  "terrorrelateret indhold": en eller flere af følgende materiale:

  Ændringsforslag    53

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (a)  opfordring til eller slåen til lyd for, herunder forherligelse, udførelse af terrorhandlinger, hvorved der forårsages fare for, at sådanne handlinger begås

  a)  opfordring til at begå en af de lovovertrædelser, der er angivet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541, hvis en sådan adfærd, direkte eller indirekte, f.eks. ved forherligelse af terrorhandlinger, slår til lyd for udførelse af terrorhandlinger, hvorved der forårsages fare for, at en eller flere af sådanne lovovertrædelser kan begås forsætligt

  Ændringsforslag    54

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (b)  opfordring til at bidrage til terrorhandlinger

  b)  hvervning af en anden person eller gruppe af personer til at begå eller medvirke til at begå en af de strafbare handlinger, der er angivet i artikel 3, stk. 1, litra a) -i), i direktiv (EU) 2017/541, hvorved der skabes fare for, at der forsætligt begås en eller flere af disse lovovertrædelser

  Ændringsforslag    55

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (c)  promovering af en terrorgruppes aktiviteter, navnlig ved opfordring til deltagelse i eller støtte til en terrorgruppe i den artikel 2, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/541 fastsatte betydning

  c)  hvervning af en anden person eller gruppe af personer til at deltage i en terrorgruppes aktiviteter, herunder ved at stille oplysninger eller materielle ressourcer til rådighed, eller ved at finansiere dens aktiviteter på en hvilken som helst måde, jf. artikel 4 i direktiv (EU) 2017/541, hvorved der skabes fare for, at der forsætligt begås en eller flere af disse lovovertrædelser

  Ændringsforslag    56

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (d)  instruktioner i metoder eller teknikker til udførelse af terrorhandlinger

  d)  varetagelse af oplæring i fremstilling eller brug af sprængstoffer, skydevåben eller andre våben eller skadelige eller farlige stoffer eller i andre konkrete metoder eller teknikker med henblik på at udføre eller medvirke til at udføre en af de terrorhandlinger, der er anført i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541

  Ændringsforslag    57

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra d a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  da)  afbildning af udførelsen af en eller flere af de lovovertrædelser, der er angivet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541, hvorved der forårsages fare for, at en eller flere af sådanne lovovertrædelser begås forsætligt

  Ændringsforslag    58

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6)  "udbredelse af terrorrelateret indhold": tilrådighedsstillelse af terrorrelateret indhold til tredjepart via hostingtjenesteydernes tjenester

  6)  "udbredelse af terrorrelateret indhold": tilrådighedsstillelse af terrorrelateret indhold for offentligheden via hostingtjenesteydernes tjenester

  Ændringsforslag    59

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8)  "indberetning": en meddelelse fra en kompetent myndighed eller eventuelt et relevant EU-organ til en hostingtjenesteyder om oplysninger, der kan betragtes som terrorindhold, med henblik på leverandørens frivillige overvejelse af, hvorvidt indholdet er i overensstemmelse med dens egne vilkår og betingelser

  udgår

  Ændringsforslag    60

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  9a)  "kompetent myndighed": én enkelt udpeget retlig myndighed eller funktionelt uafhængig administrativ myndighed i medlemsstaten

  Ændringsforslag    61

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hostingtjenesteydere træffer i overensstemmelse med denne forordning passende, rimelige og forholdsmæssige foranstaltninger mod udbredelse af terrorrelateret indhold og til beskyttelse af brugerne mod terrorrelateret indhold. De handler i den forbindelse på en omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde og under behørigt hensyn til brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af ytrings- og informationsfriheden i et åbent og demokratisk samfund.

  1.  Hostingtjenesteydere handler i overensstemmelse med denne forordning for at beskytte brugerne mod terrorrelateret indhold. De handler på en omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde og under alle omstændigheder under behørigt hensyn til brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af ytringsfriheden og retten til at modtage og videregive information og tanker i et åbent og demokratisk samfund og med henblik på at undgå fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold.

  Ændringsforslag    62

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  Denne omhu indebærer ikke en generel forpligtelse for hostingtjenesteyderne til at overvåge de oplysninger, som de fremsender eller lagrer, eller til en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed.

  Ændringsforslag    63

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hostingtjenesteyderne fastsætter i deres vilkår og betingelser bestemmelser, der skal forebygge udbredelse af terrorrelateret indhold, og anvender disse.

  udgår

  Ændringsforslag    64

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  Såfremt hostingtjenesteydere bliver bekendt med eller gjort opmærksom på terrorindhold på deres tjenester, skal de underrette de kompetente myndigheder om det pågældende indhold og fjerne det straks.

  Ændringsforslag    65

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2b.  Hostingtjenesteydere, som opfylder kriterierne i definitionen af videodelingsplatforme i direktiv (EU) 2018/2018, træffer passende foranstaltninger til at bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret indhold i overensstemmelse med artikel 28b, stk. 1, litra c), og stk. 3, i direktiv (EU) 2018/2018.

  Ændringsforslag    66

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Den kompetente myndighed har beføjelser til at træffe afgørelse om, at hostingtjenesteyderen skal fjerne terrorrelateret indhold eller deaktivere adgangen hertil.

  1.  Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, har beføjelser til at udstede et påbud om fjernelse, der pålægger hostingtjenesteyderen at fjerne terrorrelateret indhold eller deaktivere adgangen hertil.

  Ændringsforslag    67

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  Den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen ikke har sit hovedsæde eller ikke har en retlig repræsentant, kan anmode om at få adgangen til terrorrelateret indhold deaktiveret og håndhæve denne anmodning inden for sit eget område.

  Ændringsforslag    68

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1b.  Hvis den relevante kompetente myndighed ikke tidligere har udstedt et påbud om fjernelse til en hostingtjenesteyder, skal den kontakte hostingtjenesteyderen med oplysninger om procedurer og gældende frister, mindst 12 timer før der udstedes et påbud om fjernelse.

  Ændringsforslag    69

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hostingtjenesteyderen skal fjerne det terrorrelaterede indhold eller deaktivere adgangen hertil inden for en time efter at have modtaget påbuddet om fjernelse.

  2.  Hostingtjenesteyderen skal fjerne det terrorrelaterede indhold eller deaktivere adgangen hertil snarest muligt og inden for en time efter at have modtaget påbuddet om fjernelse.

  Ændringsforslag    70

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (a)  identifikation af den kompetente myndighed, der udsteder påbuddet om fjernelse, og den kompetente myndigheds autentificering af påbuddet om fjernelse

  a)  identifikation af den kompetente myndighed, der via en elektronisk signatur udsteder påbuddet om fjernelse, og den kompetente myndigheds autentificering af påbuddet om fjernelse

  Ændringsforslag    71

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (b)  en erklæring med en forklaring af, hvorfor indholdet betragtes som terrorrelateret indhold, med som minimum en henvisning til de kategorier af terrorrelateret indhold, der er opført i artikel 2, stk. 5

  b)  en detaljeret erklæring med en forklaring af, hvorfor indholdet betragtes som terrorrelateret indhold og en specifik henvisning til de kategorier af terrorrelateret indhold, der er opført i artikel 2, stk. 5

  Ændringsforslag    72

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (c)  en internetadresse (Uniform Resource Locator, URL) og, hvis det er nødvendigt, yderligere oplysninger, som muliggør identifikation af det pågældende indhold

  c)  en præcis internetadresse (Uniform Resource Locator, URL) og, hvis det er nødvendigt, yderligere oplysninger, som muliggør identifikation af det pågældende indhold

  Ændringsforslag    73

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra f

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (f)  oplysninger om hostingtjenesteyderens og den pågældende indholdsleverandørs klagemuligheder

  f)  letforståelige oplysninger om hostingtjenesteyderens og den pågældende indholdsleverandørs klagemuligheder, herunder mulighed for at klage til den kompetente myndighed samt domstolsprøvelse såvel som klagefrister

  Ændringsforslag    74

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra g

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (g)  hvis det er relevant, afgørelsen om ikke at videregive oplysninger om fjernelsen af terrorindholdet eller deaktiveringen af adgangen hertil, jf. artikel 11.

  g)  hvis det er nødvendigt og forholdsmæssigt, afgørelsen om ikke at videregive oplysninger om fjernelsen af terrorindholdet eller deaktiveringen af adgangen hertil, jf. artikel 11.

  Ændringsforslag    75

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Uden at det berører den forpligtelse, som hostingtjenesteyderen har til at efterkomme påbuddet om fjernelse inden for den i stk. 2 fastsatte frist, fremlægger den kompetente myndighed på anmodning fra hostingtjenesteyderen eller indholdsleverandøren en detaljeret begrundelse.

  udgår

  Ændringsforslag    76

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  De kompetente myndigheder stiler påbuddet om fjernelse til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som hostingtjenesteyderen har udpeget i henhold til artikel 16, og fremsender den til kontaktpunktet som omhandlet i artikel 14, stk. 1. Sådanne påbud sendes af elektronisk vej, som kan efterlade et skriftligt spor på en måde, der gør det muligt at verificere afsenderen, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet.

  5.  Den kompetente myndighed stiler påbuddet om fjernelse til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som hostingtjenesteyderen har udpeget i henhold til artikel 16, og fremsender den til kontaktpunktet som omhandlet i artikel 14, stk. 1. Sådanne påbud sendes af elektronisk vej, som kan efterlade et skriftligt spor på en måde, der gør det muligt at verificere afsenderen, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet.

  Ændringsforslag    77

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  Hostingtjenesteyderne anerkender modtagelsen og underretter ved hjælp af formularen i bilag II uden unødig forsinkelse den kompetente myndighed om, at terrorindholdet er blevet fjernet eller adgangen hertil deaktiveret, idet især tidspunktet angives.

  6.  Hostingtjenesteyderne underretter ved hjælp af formularen i bilag II uden unødig forsinkelse den kompetente myndighed om, at terrorindholdet er blevet fjernet eller adgangen hertil deaktiveret, idet især tidspunktet angives.

  Ændringsforslag    78

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7.  Hvis hostingtjenesteyderen ikke kan efterkomme påbuddet om fjernelse grundet force majeure eller faktisk umulighed, som ikke kan tilskrives hostingtjenesteyderen, skal den uden unødig forsinkelse informere den kompetente myndighed og begrunde hvorfor ved hjælp af formularen i bilag II. Den frist, der er fastsat i stk. 2, finder anvendelse, så snart de fremhævede årsager ikke længere er til stede.

  7.  Hvis hostingtjenesteyderen ikke kan efterkomme påbuddet om fjernelse grundet force majeure eller faktisk umulighed, som ikke kan tilskrives hostingtjenesteyderen, herunder grundet tekniske eller operationelle årsager, skal den uden unødig forsinkelse informere den kompetente myndighed og begrunde hvorfor ved hjælp af formularen i bilag II. Den frist, der er fastsat i stk. 2, finder anvendelse, så snart de fremhævede årsager ikke længere er til stede.

  Ændringsforslag    79

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  8.  Hvis hostingtjenesteyderen ikke kan efterkomme påbuddet om fjernelse, fordi det indeholder åbenbare fejl eller ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at påbuddet kan efterkommes, underretter hostingtjenesteyderen uden unødig forsinkelse den kompetente myndighed og udbeder sig en nærmere forklaring ved hjælp af formularen i bilag III. Den frist, der er fastsat i stk. 2, finder anvendelse ved modtagelsen af den nærmere forklaring.

  8.  Hostingtjenesteyderen kan nægte at efterkomme påbuddet om fjernelse, hvis det indeholder åbenbare fejl eller ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger. Den underretter uden unødig forsinkelse den kompetente myndighed og udbeder sig en nærmere forklaring ved hjælp af formularen i bilag III. Den frist, der er fastsat i stk. 2, finder anvendelse ved modtagelsen af den nærmere forklaring.

  Ændringsforslag    80

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  9.  Den kompetente myndighed, som har udstedt påbuddet om fjernelse, informerer den kompetente myndighed, som fører tilsyn med gennemførelsen af proaktive foranstaltninger, jf. artikel 17, stk. 1, litra c), når påbuddet bliver endeligt. Et påbud om fjernelse bliver endeligt, når der ikke er gjort indsigelse inden for den i henhold til national lovgivning fastsatte frist, eller hvis det er blevet stadfæstet efter en klage.

  9.  Den kompetente myndighed, som har udstedt påbuddet om fjernelse, informerer den kompetente myndighed, som fører tilsyn med gennemførelsen af specifikke foranstaltninger, jf. artikel 17, stk. 1, litra c), når påbuddet bliver endeligt. Et påbud om fjernelse bliver endeligt, når der ikke er gjort indsigelse inden for den i henhold til national lovgivning fastsatte frist, eller hvis det er blevet stadfæstet efter en klage.

  Ændringsforslag    81

  Forslag til forordning

  Artikel 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 4a

   

  Høringsprocedure for påbud om fjernelse

   

  1. Den kompetente myndighed, som udsteder et påbud om fjernelse i henhold til artikel 4, stk. 1a, fremsender en kopi af påbuddet om fjernelse til den i artikel 17, stk. 1, litra a), omhandlede kompetente myndighed, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, samtidig med at den fremsendes til hostingtjenesteyderen i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5.

   

  2. Såfremt den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, har rimelig grund til at antage, at påbuddet om fjernelse kan have en indvirkning på den pågældende medlemsstats grundlæggende interesser, underretter denne den udstedende kompetente myndighed. Den udstedende myndighed tager højde for disse omstændigheder og tilbagetrækker eller vedtager påbuddet om fjernelse, hvor det er nødvendigt.

  Ændringsforslag    82

  Forslag til forordning

  Artikel 4 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 4b

   

  Samarbejdsprocedure for udstedelse af et supplerende påbud om fjernelse

   

  1. Hvis en kompetent myndighed har udstedt et påbud om fjernelse i henhold til artikel 4, stk. 1a, kan denne myndighed kontakte den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, for at anmode om, at sidstnævnte kompetente myndighed også udsteder et påbud om fjernelse i henhold til artikel 4, stk. 1.

   

  2. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, skal enten udstede et påbud om fjernelse eller afvise at udstede en ordre så hurtigt som muligt, dog højst en time efter at være blevet kontaktet i henhold til stk. 1, og skal underrette den kompetente myndighed, der udstedte det første påbud, om sin afgørelse.

   

  3. I tilfælde, hvor den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, har brug for mere end én time til at foretage sin egen vurdering af indholdet, sender den en anmodning til den pågældende hostingtjenesteyder om midlertidigt at deaktivere adgangen til indholdet i op til 24 timer, i løbet af hvilken den kompetente myndighed foretager vurderingen og enten udsteder påbuddet om fjernelse eller tilbagetrækker anmodningen om at deaktivere adgangen.

  Ændringsforslag    83

  Forslag til forordning

  Artikel 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 5

  udgår

  Indberetninger

   

  1.  Den kompetente myndighed eller det relevante EU-organ kan sende en indberetning til en hostingtjenesteyder.

   

  2.  Hostingtjenesteydere iværksætter operationelle og tekniske foranstaltninger, som fremmer en hurtig vurdering af det indhold, der er fremsendt af de kompetente myndigheder, og eventuelt af relevante EU-organer til deres frivillige overvejelse.

   

  3.  Indberetningen stiles til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som tjenesteyderen har udpeget i henhold til artikel 16, og fremsender den til kontaktpunktet som omhandlet i artikel 14, stk. 1. Sådanne indberetninger sendes elektronisk.

   

  4.  Indberetningen skal indeholde tilstrækkeligt detaljerede oplysninger, herunder årsagerne til, at indholdet betragtes som terrorrelateret, en URL og eventuelt yderligere oplysninger, som muliggør identifikation af det pågældende terrorindhold.

   

  5.  Hostingtjenesteyderen vurderer hurtigst muligt det identificerede indhold i indberetningen ud fra sine egne vilkår og betingelser og beslutter, hvorvidt indholdet skal fjernes eller adgangen dertil deaktiveres.

   

  6.  Hostingtjenesteyderen underretter hurtigt den kompetente myndighed eller det relevante EU-organ om resultatet af vurderingen og tidsplanen for enhver foranstaltning, der træffes som resultat af indberetningen.

   

  7.  Hvis hostingtjenesteyderen vurderer, at indberetningen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at vurdere det pågældende indhold, underretter den uden ophold de kompetente myndigheder eller det relevante EU-organ herom, idet den forklarer, hvilke oplysninger eller præciseringer der er behov for.

   

  Ændringsforslag    84

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Proaktive foranstaltninger

  Specifikke foranstaltninger

  Ændringsforslag    85

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hostingtjenesteyderne træffer, hvis det er passende, proaktive foranstaltninger til beskyttelse af deres tjenester mod udbredelse af terrorrelateret indhold. Foranstaltningerne skal være effektive og forholdsmæssige, tage højde for risikoen ved og omfanget af eksponering for terrorrelateret indhold, brugernes grundlæggende rettigheder og ytrings- og informationsfrihedens afgørende betydning i et åbent og demokratisk samfund.

  1.  Uden at det berører direktiv (EU) 2018/1808 og direktiv 2000/31/EF kan hostingtjenesteyderne træffe specifikke foranstaltninger til beskyttelse af deres tjenester mod offentlig udbredelse af terrorrelateret indhold. Foranstaltningerne skal være effektive, målrettede og forholdsmæssige, idet der lægges særlig vægt på risikoen ved og omfanget af eksponering for terrorrelateret indhold, brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af retten til ytringsfrihed og friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund.

  Ændringsforslag    86

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis den er blevet underrettet i henhold til artikel 4, stk. 9, skal den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), anmode hostingtjenesteyderen om inden for tre måneder efter modtagelsen af anmodningen og derefter mindst en gang om året at fremlægge en rapport om de specifikke proaktive foranstaltninger, den har truffet, herunder ved hjælp af automatiserede værktøjer, med henblik på at:

  udgår

  a)  forebygge genupload af indhold, der tidligere er blevet fjernet, eller hvortil adgangen allerede er blevet deaktiveret, fordi det anses for at være terrorrelateret indhold

   

  b)  spore, identificere og hurtigt fjerne eller deaktivere adgangen til terrorrelateret indhold.

   

  En sådan anmodning sendes til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som tjenesteyderen har udpeget.

   

  Rapporterne skal indeholde alle relevante oplysninger, som gør det muligt for den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), at vurdere, hvorvidt de proaktive foranstaltninger er effektive og forholdsmæssige, herunder at vurdere, hvordan redskaber til automatisk sporing, menneskeligt tilsyn og kontrolmekanismer anvendes.

   

  Ændringsforslag    87

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Hvis den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), mener, at de proaktive foranstaltninger, som er truffet og meddelt i henhold til stk. 2, er utilstrækkelige med hensyn til at afbøde og styre risikoen og niveauet for eksponering, kan den anmode hostingtjenesteyderen om at træffe yderligere proaktive foranstaltninger. Hostingtjenesteyderen samarbejder i den forbindelse med den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), med henblik på at indkredse de specifikke foranstaltninger, som hostingtjenesteyderen skal iværksætte, fastsætte vigtige målsætninger og benchmarks samt frister for deres gennemførelse.

  udgår

  Ændringsforslag    88

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Hvis der ikke kan nås en aftale inden for tre måneder fra anmodningen som omhandlet i stk. 3, kan den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), udstede en afgørelse, som pålægger særlige yderligere nødvendige og forholdsmæssige proaktive foranstaltninger. I afgørelsen tages der især højde for hostingtjenesteyderens økonomiske kapacitet og virkningen af sådanne foranstaltninger på brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af ytrings- og informationsfriheden. En sådan afgørelse sendes til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som tjenesteyderen har udpeget. Hostingtjenesteyderen rapporterer regelmæssigt om gennemførelsen af sådanne foranstaltninger som specificeret af den kompetente myndighed, jf. artikel 17, stk. 1, litra c).

  4.  Efter at have fastslået, at en hostingtjenesteyder har modtaget et betydeligt antal påbud om fjernelse, kan den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), sende en anmodning om nødvendige, forholdsmæssige og effektive yderligere specifikke foranstaltninger, som hostingtjenesteyderen skal gennemføre. Den kompetente myndighed må ikke pålægge en generel overvågningspligt eller brug af automatiske værktøjer. I anmodningen tages der især højde for den tekniske gennemførlighed af foranstaltningerne, hostingtjenesteyderens størrelse og økonomiske kapacitet og virkningen af sådanne foranstaltninger på brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af ytringsfriheden og friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund. En sådan anmodning sendes til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som tjenesteyderen har udpeget. Hostingtjenesteyderen rapporterer regelmæssigt om gennemførelsen af sådanne foranstaltninger som specificeret af den kompetente myndighed, jf. artikel 17, stk. 1, litra c).

  Ændringsforslag    89

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  En hostingtjenesteyder kan til enhver tid anmode den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), om at tage anmodninger eller afgørelser, jf. henholdsvis stk. 2, 3 og 4, op til revision og, hvis det er passende, tilbagekalde dem. Den kompetente myndighed fremlægger en detaljeret begrundelse inden for et rimeligt tidsrum efter at have modtaget anmodningen fra hostingtjenesteyderen.

  5.  En hostingtjenesteyder kan til enhver tid anmode den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), om at tage anmodninger, jf. stk. 4, op til revision og, hvis det er passende, tilbagekalde dem. Den kompetente myndighed fremlægger en detaljeret begrundelse inden for et rimeligt tidsrum efter at have modtaget anmodningen fra hostingtjenesteyderen.

  Ændringsforslag    90

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hostingtjenesteyderne opbevarer det terrorindhold, som er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af et påbud om fjernelse eller en indberetning eller som resultat af en proaktiv foranstaltning i henhold til artikel 4, 5 og 6, og dertil knyttede data, som er blevet fjernet som konsekvens af fjernelsen af terrorindholdet, og som er nødvendigt for:

  1.  Hostingtjenesteyderne opbevarer det terrorindhold, som er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af et påbud om fjernelse eller som resultat af en specifik foranstaltning i henhold til artikel 4 og 6, og dertil knyttede data, som er blevet fjernet som konsekvens af fjernelsen af terrorindholdet, og som er nødvendigt for:

  Ændringsforslag    91

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (a)  sager med administrativ eller retslig prøvelse

  a)  sager med administrativ eller retslig prøvelse eller retsmidler

  Ændringsforslag    92

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (b)  forebyggelse, sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger.

  b)  retshåndhævende myndigheders forebyggelse, sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger.

  Ændringsforslag    93

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Terrorindholdet og de dertil knyttede data som omhandlet i stk. 1 opbevares i seks måneder. På anmodning fra den kompetente myndighed eller domstol opbevares terrorindholdet i en længere periode, hvis og så længe det er nødvendigt for verserende sager med administrativ eller retslig prøvelse, jf. stk. 1, litra a).

  2.  Terrorindholdet og de dertil knyttede data som omhandlet i stk. 1, litra a), opbevares i seks måneder og slettes efter udløbet af denne periode. På anmodning fra den kompetente myndighed eller domstol opbevares terrorindholdet i en nærmere fastsat periode, hvis og så længe det er nødvendigt for verserende sager med administrativ eller retslig prøvelse eller retsmidler, jf. stk. 1, litra a). Hostingtjenesteyderne bevarer terrorindholdet og de tilhørende data, der er omhandlet i stk. 1, litra b), indtil de retshåndhævende myndigheder reagerer på underretningen fra hostingtjenesteyderen i overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, dog højst seks måneder.

  Ændringsforslag    94

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Forpligtelser til gennemsigtighed

  Forpligtelser til gennemsigtighed for hostingtjenesteydere

  Ændringsforslag    95

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hostingtjenesteyderne fastsætter i deres vilkår og betingelser deres politik for forebyggelse af udbredelse af terrorrelateret indhold, herunder, hvis det er passende, en meningsfuld forklaring af de proaktive foranstaltningers funktion, herunder brugen af redskaber til automatisk sporing.

  1.  Hvor det er relevant, fastsætter hostingtjenesteyderne klart i deres vilkår og betingelser deres politik for forebyggelse af udbredelse af terrorrelateret indhold, herunder, hvis det er relevant, en meningsfuld forklaring af de specifikke foranstaltningers funktion.

  Ændringsforslag    96

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hostingtjenesteyderne offentliggør årlige gennemsigtighedsrapporter vedrørende de tiltag, der er gjort for at bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret indhold.

  2.  Hostingtjenesteyderne, der er eller har været genstand for et påbud om fjernelse i det pågældende år, offentliggør årlige gennemsigtighedsrapporter vedrørende de tiltag, der er gjort for at bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret indhold.

  Ændringsforslag    97

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (b)  oplysninger om hostingtjenesteyderens foranstaltninger for så vidt angår forebyggelse af genupload af indhold, der tidligere er blevet fjernet, eller hvortil adgangen allerede er blevet deaktiveret, fordi det anses for at være terrorrelateret indhold

  b)  oplysninger om hostingtjenesteyderens foranstaltninger for så vidt angår forebyggelse af genupload af indhold, der tidligere er blevet fjernet, eller hvortil adgangen allerede er blevet deaktiveret, fordi det anses for at være terrorrelateret indhold, navnlig hvis der er anvendt automatiseret teknologi

  Ændringsforslag    98

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (c)  oplysninger om mængden af det indhold, der er fjernet, eller hvortil adgangen er deaktiveret som følge af henholdsvis påbud om fjernelse, indberetninger og proaktive foranstaltninger

  c)  oplysninger om mængden af det indhold, der er fjernet, eller hvortil adgangen er deaktiveret som følge af henholdsvis påbud om fjernelse eller specifikke foranstaltninger, samt antallet af påbud, hvor indholdet ikke er blevet fjernet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 7 og 8, sammen med en begrundelse for afslaget

  Ændringsforslag    99

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

    overblik over og udfaldet af klageprocedurer.

  d)  antallet og udfaldet af klageprocedurer og sager om domstolsprøvelse, herunder antallet af sager, hvor det blev fastslået, at indhold fejlagtigt var blevet identificeret som terrorindhold.

  Ændringsforslag    100

  Forslag til forordning

  Artikel 8 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 8a

   

  Kompetente myndigheders pligt til gennemsigtighed

   

  1. De kompetente myndigheder offentliggør årlige gennemsigtighedsrapporter, som mindst indeholder følgende oplysninger:

   

  a) antal udstedte påbud om fjernelse, antal fjernelser og antal afviste eller ignorerede påbud om fjernelse

   

  b) antal tilfælde af identificeret terrorindhold, der har ført til efterforskning og retsforfølgning, og antal tilfælde af indhold, der fejlagtigt var blevet identificeret som terrorindhold

   

  c) en beskrivelse af de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder har anmodet om i henhold til artikel 6, stk. 4.

  Ændringsforslag    101

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende brug og gennemførelse af proaktive foranstaltninger

  Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende brug og gennemførelse af specifikke foranstaltninger

  Ændringsforslag    102

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Når hostingtjenesteyderne gør brug af automatiserede værktøjer i henhold til denne forordning, bør der være effektive og passende beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at beslutninger vedrørende dette indhold, navnlig beslutninger om at fjerne eller deaktivere adgangen til indhold, der anses for ulovligt indhold, er korrekte og velfunderede.

  1.  Når hostingtjenesteyderne gør brug af automatiserede værktøjer, bør der være effektive og passende beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at beslutninger vedrørende dette indhold, navnlig beslutninger om at fjerne eller deaktivere adgangen til indhold, der anses for ulovligt indhold, er korrekte og velfunderede.

  Ændringsforslag    103

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Beskyttelsesforanstaltningerne bør navnlig omfatte menneskeligt tilsyn og kontrol, hvor det er relevant og under alle omstændigheder, når en detaljeret vurdering af den relevante sammenhæng er nødvendig for at afgøre, hvorvidt indholdet anses for terrorindhold.

  2.  Beskyttelsesforanstaltningerne bør navnlig omfatte menneskeligt tilsyn og kontrol af hensigtsmæssigheden af afgørelsen om at fjerne eller nægte adgang til indhold, navnlig med hensyn til ytringsfriheden og friheden til at modtage og meddele oplysninger og tanker i et åbent og demokratisk samfund.

  Ændringsforslag    104

  Forslag til forordning

  Artikel 9 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 9a

   

  Effektive retsmidler

   

  1. Indholdsleverandører, hvis indhold er blevet fjernet, eller hvor adgangen til deres indhold er blevet deaktiveret som følge af et påbud om fjernelse, og hostingtjenesteydere, som har modtaget et påbud om fjernelse, skal have adgang til effektive retsmidler. Medlemsstaterne skal fastsætte effektive procedurer med henblik på udøvelse af denne ret.

  Ændringsforslag    105

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hostingtjenesteyderne indfører effektive og tilgængelige mekanismer, som gør det muligt for indholdsleverandører, hvis indhold er blevet fjernet, eller hvor adgangen til indholdet er blevet deaktiviteret som følge af en indberetning i henhold til artikel 5 eller som følge af proaktive foranstaltninger i henhold til artikel 6, at indgive en klage mod hostingtjenesteyderens handlinger, idet der anmodes om genindsættelse af indholdet.

  1.  Hostingtjenesteyderne indfører en effektiv og tilgængelig mekanisme, som gør det muligt for indholdsleverandører, hvis indhold er blevet fjernet, eller hvor adgangen til indholdet er blevet deaktiviteret som følge af specifikke foranstaltninger i henhold til artikel 6, at indgive en klage mod hostingtjenesteyderens handlinger, idet der anmodes om genindsættelse af indholdet.

  Ændringsforslag    106

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hostingtjenesteyderne undersøger straks enhver klage, de modtager, og genindsætter indholdet uden unødig forsinkelse, hvis det uberettiget er blevet fjernet eller deaktiveret. De underretter klageren om udfaldet af undersøgelsen.

  2.  Hostingtjenesteyderne undersøger straks enhver klage, de modtager, og genindsætter indholdet uden unødig forsinkelse, hvis det uberettiget er blevet fjernet eller deaktiveret. De underretter klageren om udfaldet af undersøgelsen senest to uger efter modtagelsen af klagen og skal i de tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen beslutter, at indholdet ikke skal genindsættes, angive en forklaring for denne afgørelse. Genindsættelse af indhold udelukker ikke anvendelsen af yderligere retlige foranstaltninger i forbindelse med hostingtjenesteyderens eller den kompetente myndigheds afgørelse.

  Ændringsforslag    107

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hvis hostingstjenesteydere fjerner terrorindhold eller deaktiverer adgangen hertil, stiller de oplysninger til rådighed for indholdsleverandøren om, at terrorindholdet er blevet fjernet eller deaktiveret.

  1.  Hvis hostingtjenesteydere fjerner terrorindhold eller deaktiverer adgangen hertil, stiller de omfattende og kortfattede oplysninger til rådighed for indholdsleverandøren om, at terrorindholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, samt om mulighederne for at anfægte afgørelsen, og de skal efter anmodning give vedkommende en kopi af påbuddet om fjernelse, der udstedes i overensstemmelse med artikel 4.

  Ændringsforslag    108

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  På indholdsleverandørens anmodning informerer hostingstjenesteyderen denne om årsagerne til, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, og om mulighederne for at anfægte denne beslutning.

  udgår

  Ændringsforslag    109

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Forpligtelsen i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den kompetente myndighed beslutter, at videregivelse af oplysninger ikke må finde sted af hensyn til den offentlige sikkerhed, såsom forebyggelse, efterforskning, sporing og retsforfølgning i terrorsager, så længe som nødvendigt, dog ikke længere end [fire] uger fra afgørelsen. Hostingstjenesteyderen videregiver i så tilfælde ikke nogen oplysninger om, at terrorindholdet er blevet fjernet, eller at adgangen hertil er blevet deaktiveret.

  3.  Forpligtelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den kompetente myndighed på grundlag af objektive beviser og overvejelser om nødvendigheden og proportionaliteten af den pågældende beslutning beslutter, at videregivelse af oplysninger ikke må finde sted af hensyn til den offentlige sikkerhed, såsom forebyggelse, efterforskning, sporing og retsforfølgning i terrorsager, så længe som nødvendigt, dog ikke længere end fire uger fra afgørelsen. Hostingstjenesteyderen videregiver i så tilfælde ikke nogen oplysninger om, at terrorindholdet er blevet fjernet, eller at adgangen hertil er blevet deaktiveret.

  Ændringsforslag    110

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente myndigheder har de nødvendige kapaciteter og tilstrækkelige ressourcer til at nå målene og opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning.

  Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente myndigheder har de nødvendige kapaciteter og tilstrækkelige ressourcer til at nå målene og opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning med stærke garantier for uafhængighed.

  Ændringsforslag    111

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Samarbejde mellem hostingtjenesteydere, kompetente myndigheder og eventuelt relevante EU-organer

  Samarbejde mellem hostingtjenesteydere, kompetente myndigheder og eventuelt kompetente EU-organer

  Ændringsforslag    112

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  De kompetente myndigheder i medlemsstaterne informerer, koordinerer og samarbejder med hinanden og, hvis det er passende, med relevante EU-organer såsom Europol med hensyn til påbud om fjernelse og indberetninger for at undgå dobbeltarbejde, øge koordineringen og undgå forstyrrelser af efterforskninger i forskellige medlemsstater.

  1.  De kompetente myndigheder i medlemsstaterne informerer, koordinerer og samarbejder med hinanden og, hvis det er passende, med Europol med hensyn til påbud om fjernelse for at undgå dobbeltarbejde, øge koordineringen og undgå forstyrrelser af efterforskninger i forskellige medlemsstater.

  Ændringsforslag    113

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  De kompetente myndighed i medlemsstaterne informerer, koordinerer og samarbejder med den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c) og d), med hensyn til de foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 6, og håndhævelsesforanstaltningerne i henhold til artikel 18. Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c) og d), er i besiddelse af alle relevante oplysninger. Med henblik herpå tilvejebringer medlemsstaterne passende kommunikationskanaler eller -mekanismer, som sikrer rettidig deling af relevante oplysninger.

  2.  De kompetente myndighed i medlemsstaterne informerer, koordinerer og samarbejder med den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c) og d), med hensyn til de foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 6, og håndhævelsesforanstaltningerne i henhold til artikel 18. Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c) og d), er i besiddelse af alle relevante oplysninger. Med henblik herpå tilvejebringer medlemsstaterne passende og sikre kommunikationskanaler eller -mekanismer, som sikrer rettidig deling af relevante oplysninger.

  Ændringsforslag    114

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 3 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Medlemsstaterne og hostingtjenesteyderne kan vælge at gøre brug af særlige redskaber, herunder, hvis det er passende, de redskaber, som relevante EU-organer som eksempelvis Europol har etableret, for navnlig at fremme:

  3.  Medlemsstaterne kan gøre brug af særlige redskaber, herunder de redskaber, som Europol har etableret, for navnlig at fremme:

  Ændringsforslag    115

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 3 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  behandling og feedback vedrørende indberetninger i henhold til artikel 5

  udgår

  Ændringsforslag    116

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 3 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (c)  samarbejde med henblik på indkredsning og gennemførelse af proaktive foranstaltninger i henhold til artikel 6.

  c)  samarbejde med henblik på indkredsning og gennemførelse af specifikke foranstaltninger i henhold til artikel 6.

  Ændringsforslag    117

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Hvis hostingtjenesteyderne bliver bekendt med beviser for terrorhandlinger, informerer de omgående de myndigheder, der er kompetente til at efterforske og retsforfølge strafbare handlinger i den berørte medlemsstat, eller kontaktpunktet i den medlemsstat, jf. artikel 14, stk. 2, hvor hostingtjenesteyderne har deres hovedsæde eller retlige repræsentant. Hostingtjenesteyderne kan i tvivlstilfælde videregive oplysningerne til Europol til opfølgning.

  4.  Hvis hostingtjenesteyderne bliver bekendt med terrorindhold, informerer de omgående de myndigheder, der er kompetente til at efterforske og retsforfølge strafbare handlinger i den berørte medlemsstat. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at identificere den berørte medlemsstat, skal hostingtjenesteyderen underrette kontaktpunktet i den medlemsstat, jf. artikel 17, stk. 2, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde eller en retlig repræsentant samt endvidere videregive oplysningerne til Europol til opfølgning.

  Ændringsforslag    118

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a.  Hostingtjenesteyderne samarbejder med de kompetente myndigheder.

  Ændringsforslag    119

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hostingtjenesteyderne etablerer kontaktpunkter, som gør det muligt at modtage påbud om fjernelse og indberetninger ad elektronisk vej og sikre deres hurtige behandling i henhold til artikel 4 og 5. De sikrer, at disse oplysninger gøres offentligt tilgængelige.

  1.  Hostingtjenesteydere, der tidligere har modtaget en eller flere påbud om fjernelse, etablerer kontaktpunkter, som gør det muligt at modtage påbud om fjernelse ad elektronisk vej og sikre deres hurtige og effektive behandling i henhold til artikel 4. De sikrer, at disse oplysninger gøres offentligt tilgængelige.

  Ændringsforslag    120

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  De i stk. 1 nævnte oplysninger skal præcisere det eller de officielle EU-sprog, jf. forordning nr. 1/58, på hvilke(t) der kan rettes henvendelse til kontaktpunktet, og på hvilket yderligere udvekslinger om påbud om fjernelse og indberetninger, jf. artikel 4 og 5, skal finde sted. Dette skal omfatte mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, eller hvor dens retlige repræsentant, jf. artikel 16, er bosiddende eller etableret.

  2.  De i stk. 1 nævnte oplysninger skal præcisere det eller de officielle EU-sprog, jf. forordning nr. 1/58, på hvilke(t) der kan rettes henvendelse til kontaktpunktet, og på hvilket yderligere udvekslinger om påbud om fjernelse, jf. artikel 4, skal finde sted. Dette skal omfatte mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, eller hvor dens retlige repræsentant, jf. artikel 16, er bosiddende eller etableret.

  Ændringsforslag    121

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Medlemsstaterne etablerer et kontaktpunkt, som håndterer anmodninger om præcisering og feedback for så vidt angår de påbud om fjernelse og indberetninger, som de har udstedt. Oplysninger om kontaktpunktet gøres offentligt tilgængelige.

  udgår

  Ændringsforslag    122

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hvis en hostingtjenesteyder ikke udpeger en retlig repræsentant, har alle medlemsstater kompetence.

  2.  Hvis en hostingtjenesteyder, der ikke har sit hovedsæde i en af medlemsstaterne, ikke udpeger en retlig repræsentant, har alle medlemsstater kompetence. Såfremt en medlemsstat beslutter sig for at udøve denne kompetence, skal den underrette alle de andre medlemsstater herom.

  Ændringsforslag    123

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Hvis en myndighed i en anden medlemsstat har udstedt et påbud om fjernelse i henhold til artikel 4, stk. 1, har denne medlemsstat kompetence til at træffe tvangsforanstaltninger i henhold til national ret for at håndhæve påbuddet om fjernelse.

  udgår

  Ændringsforslag    124

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  En hostingtjenesteyder, der ikke er etableret i Unionen, men som udbyder sine tjenester i Unionen, udpeger skriftligt en juridisk eller fysisk person som sin retlige repræsentant i Unionen med henblik på modtagelse, overholdelse og håndhævelse af påbud om fjernelse, indberetninger, anmodninger og afgørelser udstedt af de kompetente myndigheder på grundlag af denne forordning. Den retlige repræsentant skal være bosiddende eller etableret i en af de medlemsstater, hvor hostingtjenesteyderen udbyder tjenester.

  1.  En hostingtjenesteyder, der ikke er etableret i Unionen, men som udbyder sine tjenester i Unionen, udpeger skriftligt en juridisk eller fysisk person som sin retlige repræsentant i Unionen med henblik på modtagelse, overholdelse og håndhævelse af påbud om fjernelse og anmodninger udstedt af de kompetente myndigheder på grundlag af denne forordning. Den retlige repræsentant skal være bosiddende eller etableret i en af de medlemsstater, hvor hostingtjenesteyderen udbyder tjenester.

  Ændringsforslag    125

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hostingtjenesteyderen betror den retlige repræsentant at modtage, efterkomme og håndhæve påbud om fjernelse, indberetninger, anmodninger og afgørelser som omhandlet i stk. 1, på hostingtjenesteyderens vegne. Hostingtjenesteyderne giver deres retlige repræsentanter de beføjelser og ressourcer, der er nødvendige for at samarbejde med de kompetente myndigheder og efterkomme disse afgørelser og påbud.

  2.  Hostingtjenesteyderen betror den retlige repræsentant at modtage, efterkomme og håndhæve påbud om fjernelse og anmodninger som omhandlet i stk. 1, på hostingtjenesteyderens vegne. Hostingtjenesteyderne giver deres retlige repræsentanter de beføjelser og ressourcer, der er nødvendige for at samarbejde med de kompetente myndigheder og efterkomme disse afgørelser og påbud.

  Ændringsforslag    126

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hver medlemsstat udpeger den eller de myndigheder, der er kompetent for at:

  1.  Hver medlemsstat udpeger en retlig eller funktionelt uafhængig administrativ myndighed, der er kompetent for at:

  Ændringsforslag    127

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  spore og identificere terrorindhold og gøre hostingtjenesteyderne bekendt hermed, jf. artikel 5

  udgår

  Ændringsforslag    128

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – stk. 1 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

    føre tilsyn med gennemførelsen af proaktive foranstaltninger, jf. artikel 6

  c)  føre tilsyn med gennemførelsen af specifikke foranstaltninger, jf. artikel 6

  Ændringsforslag    129

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  Medlemsstaterne udpeger et kontaktpunkt inden for de kompetente myndigheder, som håndterer anmodninger om præcisering og feedback for så vidt angår de påbud om fjernelse, som de har udstedt. Oplysninger om kontaktpunktet gøres offentligt tilgængelige.

  Ændringsforslag    130

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Senest [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de kompetente myndigheder omhandlet i stk. 1. Kommissionen offentliggør meddelelsen og eventuelle ændringer heraf i Den Europæiske Unions Tidende.

  2.  Senest [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de kompetente myndigheder omhandlet i stk. 1. Kommissionen opretter et onlineregister over alle de kompetente myndigheder og det udpegede kontaktpunkt for hver enkelt kompetent myndighed. Kommissionen offentliggør meddelelsen og eventuelle ændringer heraf i Den Europæiske Unions Tidende.

  Ændringsforslag    131

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Medlemsstaterne fastsætter de regler vedrørende sanktioner, der anvendes i tilfælde af hostingtjenesteydernes overtrædelser af denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre sanktionernes gennemførelse. Sådanne sanktioner begrænses til overtrædelser af forpligtelserne i:

  1.  Medlemsstaterne fastsætter de regler vedrørende sanktioner, der anvendes i tilfælde af hostingtjenesteydernes systematiske og vedvarende overtrædelser af denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre sanktionernes gennemførelse. Sådanne sanktioner begrænses til overtrædelser af forpligtelserne i:

  Ændringsforslag    132

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  artikel 3, stk. 2 (hostingtjenesteydernes vilkår og betingelser)

  udgår

  Ændringsforslag    133

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  artikel 5, stk. 5 og 6 (vurdering af og feedback om indberetninger)

  udgår

  Ændringsforslag    134

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (d)  artikel 6, stk. 2 og 4 (rapporter om proaktive foranstaltninger og vedtagelse af foranstaltninger efter en afgørelse, der pålægger specifikke proaktive foranstaltninger)

  d)  artikel 6, stk. 4 (rapporter om specifikke foranstaltninger og vedtagelse af foranstaltninger efter en anmodning, der pålægger yderligere specifikke foranstaltninger)

  Ændringsforslag    135

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra f

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (f)  artikel 8 (gennemsigtighed)

  f)  artikel 8 (gennemsigtighed for hostingtjenesteydere)

  Ændringsforslag    136

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra g

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (g)  artikel 9 (sikkerhedsforanstaltninger vedrørende proaktive foranstaltninger)

  g)  artikel 9 (sikkerhedsforanstaltninger vedrørende gennemførelse af specifikke foranstaltninger)

  Ændringsforslag    137

  Forslag til forordning

  Artikel 18– stk. 1 – litra j

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (j)  artikel 13, stk. 4 (oplysninger om beviser på terrorhandlinger)

  j)  artikel 13, stk. 4 (oplysninger om terrorindhold)

  Ændringsforslag    138

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den ... [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] Kommissionen meddelelse om disse regler og foranstaltninger og underretter den straks om alle senere ændringer, der berører dem.

  2.  De i stk. 1 omhandlede sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den ... [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] Kommissionen meddelelse om disse regler og foranstaltninger og underretter den straks om alle senere ændringer, der berører dem.

  Ændringsforslag    139

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 3 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (e)  hostingtjenesteyderens grad af samarbejde med de kompetente myndigheder.

  e)  hostingtjenesteyderens grad af samarbejde med de kompetente myndigheder

  Ændringsforslag    140

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 3 – litra e a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ea)  hostingtjenesteyderens art og størrelse, navnlig med hensyn til mikrovirksomheder eller små og mellemstore virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF.

  Ændringsforslag    141

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Medlemsstaterne sikrer, at systematisk mangel på overholdelse af forpligtelserne i artikel 4, stk. 2, medfører økonomiske sanktioner på op til 4 % af hostingtjenesteyderens samlede omsætning for det seneste regnskabsår.

  4.  Medlemsstaterne sikrer, at systematisk og vedvarende mangel på overholdelse af forpligtelserne i artikel 4, stk. 2, medfører økonomiske sanktioner på op til 4 % af hostingtjenesteyderens samlede omsætning for det seneste regnskabsår.

  Ændringsforslag    142

  Forslag til forordning

  Artikel 19 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Tekniske krav og ændringer af formularen for påbud om fjernelse

  Tekniske krav, kriterier for vurderingen af vigtigheden og ændringer af formularen for påbud om fjernelse

  Ændringsforslag    143

  Forslag til forordning

  Artikel 19 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 med henblik på at supplere denne forordning med tekniske krav til de elektroniske midler, som de kompetente myndigheder skal anvende til at fremsende påbud om fjernelse.

  1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 med henblik på at supplere denne forordning med de nødvendige tekniske krav til de elektroniske midler, som de kompetente myndigheder skal anvende til at fremsende påbud om fjernelse.

  Ændringsforslag    144

  Forslag til forordning

  Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 med henblik på at supplere denne forordning med kriterier og tal, som skal anvendes af de kompetente myndigheder til at fastlægge, hvad der svarer til et væsentligt antal ubestridte påbud om fjernelse i henhold til nærværende forordning.

  Ændringsforslag    145

  Forslag til forordning

  Artikel 21 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (a)  oplysninger om antallet af udstedte påbud om fjernelse og indberetninger, mængden af det terrorindhold, som er blevet fjernet eller deaktiveret, herunder de tilsvarende frister, jf. artikel 4 og 5

  a)  oplysninger om antallet af udstedte påbud om fjernelse, mængden af det terrorindhold, som er blevet fjernet eller deaktiveret, herunder de tilsvarende frister, jf. artikel 4, og oplysninger om antallet af tilsvarende sager, hvor terrorhandlinger med succes er blevet sporet, efterforsket og retsforfulgt

  Ændringsforslag    146

  Forslag til forordning

  Artikel 21 – stk. 1 – litra b a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba)  oplysninger om antallet af anmodninger om adgang, som en kompetent myndighed har udstedt vedrørende indhold, der opbevares af hostingtjenesteyderen i henhold til artikel 7

  Ændringsforslag    147

  Forslag til forordning

  Artikel 23 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Tidligst den … [tre år efter denne forordnings anvendelsesdato] foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, herunder om sikkerhedsmekanismernes effektivitet. Om nødvendigt ledsages rapporten af forslag til retsakter. Medlemsstaterne forlægger Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af rapporten.

  Et år efter denne forordnings anvendelsesdato foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, herunder om sikkerhedsmekanismernes funktion og effektivitet, samt indvirkningen på de grundlæggende rettigheder, navnlig ytringsfriheden og retten til frit at modtage og videregive information og retten til respekt for privatlivets fred. I forbindelse med denne evaluering skal Kommissionen ligeledes aflægge rapport om behovet for, gennemførligheden af og effektiviteten i relation til at oprette en europæisk onlineplatform for terrorindhold, som vil gøre det muligt for alle medlemsstaterne at anvende en sikker kommunikationskanal til at sende påbud om fjernelse af terrorindhold til hostingtjenesteydere. Om nødvendigt ledsages rapporten af forslag til retsakter. Medlemsstaterne forlægger Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af rapporten.

  Ændringsforslag    148

  Forslag til forordning

  Artikel 24 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den anvendes fra den [seks måneder efter ikrafttrædelsen].

  Den anvendes fra den [12 måneder efter ikrafttrædelsen].

  Ændringsforslag    149

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit B – punkt 3 – boks 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  □ tilskynder til, slår til lyd for eller forherliger udførelsen af terrorhandlinger (artikel 2, stk. 5, litra a))

  □ tilskynder til, at der begås terrorhandlinger som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2, stk. 5, litra a))

  Ændringsforslag    150

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit B – punkt 3 – boks 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  opfordrer til bidrag til terrorhandlinger (artikel 2, stk. 5, litra b))

  anmoder en anden person eller gruppe af personer om at begå eller bidrage til at begå terrorhandlinger som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2, stk. 5, litra b))

  Ændringsforslag    151

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit B – punkt 3 – boks 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  promoverer en terrorgruppes aktiviteter, opfordrer til deltagelse i eller støtte til denne gruppe (artikel 2, stk. 5, litra c))

  anmoder en anden person eller gruppe af personer om at deltage i en terrorgruppes aktiviteter som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2, stk. 5, litra c))

  Ændringsforslag    152

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit B – punkt 3 – boks 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  □ giver instruktioner eller teknikker til udførelse af terrorhandlinger (artikel 5, stk. 5, litra d))

  □ giver instruktioner eller teknikker til fremstilling eller brug af sprængstoffer, skydevåben eller andre våben eller skadelige eller farlige stoffer eller om andre konkrete metoder eller teknikker til udførelse af terrorhandlinger som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2, stk. 5, litra d))

  Ændringsforslag    153

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit B – punkt 3 – boks 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  □ afbilder udførelsen af lovovertrædelser som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2, stk. 5, litra e))

  Ændringsforslag    154

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit G – punkt 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Oplysninger om det kompetente organ eller den kompetente domstol, frister og procedurer for indsigelse mod påbuddet om fjernelse:

  Oplysninger om det kompetente organ eller den kompetente domstol, frister og procedurer, herunder formelle krav, for indsigelse mod påbuddet om fjernelse:

  Ændringsforslag    155

  Forslag til forordning

  Bilag III – afsnit B – nr. i – boks 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  □ Force majeure eller de facto umuligt, uden at dette kan tilskrives modtageren eller tjenesteyderen

  □ Force majeure eller de facto umuligt, uden at dette kan tilskrives modtageren eller tjenesteyderen, herunder grundet tekniske eller operationelle årsager

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

  UDTALELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET (*) (13.3.2019)

  til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
  (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

  Ordfører for udtalelse (*): Julie Ward

  (*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 54

  KORT BEGRUNDELSE

  Den 12. september 2018 offentliggjorde Kommissionen sit forslag om at bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold ved at etablere en klar og harmoniseret retlig ramme for at forhindre misbrug af hostingtjenester.

  Ordføreren noterer sig dette forslag, som har til formål at præcisere hostingtjenesteydernes juridiske ansvar, idet de skal træffe alle de passende, rimelige og forholdsmæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at garantere sikkerheden af deres tjenester og hurtigt og effektivt at opdage og fjerne terrorrelateret onlineindhold.

  Ordføreren er bekymret over adskillige aspekter af Kommissionens tilgang, navnlig med hensyn til graden af respekt for de grundlæggende rettigheder såsom ytringsfrihed og adgang til information samt mediepluralisme. Forslaget i sin nuværende form frembyder også en række juridiske problemer i forhold til eksisterende regler, navnlig med hensyn til dets overensstemmelse med direktiv 2000/31/EF[1] og direktiv (EU) 2018/1808[2].

  Ordføreren finder det afgørende, at den foreslåede forordning ikke tilsidesætter eller fraviger de grundlæggende rettigheder og EU's eksisterende retlige rammer. For at løse disse problemer foreslår ordføreren en række ændringsforslag, der har til formål at præcisere nogle af de spørgsmål, der er på spil.

  De vigtigste punkter i udkastet til udtalelse er:

  i)  Definitioner (artikel 2)

  - Hostingtjenesteydere

  Den foreslåede definition af "hostingtjenesteyder" er for bred og juridisk uklar og kan utilsigtet omfatte et betydeligt antal tjenesteydere, som ikke bør være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde. Ordføreren foreslår, at definitionen indsnævres til udelukkende at omfatte hostingtjenesteydere, der sætter deres brugere i stand til at stille indhold til rådighed for offentligheden.

  - Terrorrelateret indhold

  Ligeledes bør den foreslåede definition af "terrorrelateret indhold" præciseres yderligere. Ordføreren foreslår, at den foreslåede definition tilpasses til direktiv 2017/541/EU og udtrykkeligt udelukker alt materiale, der anvendes til uddannelsesmæssige, journalistiske og forskningsmæssige formål.

  ii)  Påbud om fjernelse (artikel 4)

  - Kompetente myndigheder

  I stk. 1 fastslås det, at den kompetente myndighed har beføjelser til at træffe afgørelse om, at hostingtjenesteyderen skal fjerne terrorrelateret indhold eller deaktivere adgangen hertil. Ordføreren mener, at kun retlige myndigheder, der har tilstrækkelig ekspertise til at udstede et gyldigt påbud om fjernelse, bør have beføjelser til at træffe sådanne afgørelser.

  - Frist for efterkommelse af påbud om fjernelse

  I henhold til stk. 2 skal hostingtjenesteyderen fjerne det terrorrelaterede indhold eller deaktivere adgangen hertil inden for en time efter at have modtaget påbuddet om fjernelse. Selv om tjenesteyderne bør handle så hurtigt som muligt for at fjerne eller deaktivere adgangen til terrorrelateret indhold, synes en time at være for kort en frist til at efterkomme et påbud om fjernelse. De fleste udbydere, navnlig SMV'er, har ikke tilstrækkelige ressourcer til at gøre dette inden for den krævede tidsramme. En så kort frist og de strenge sanktioner, der er pålagt tjenesteydere i henhold til artikel 18 i tilfælde af manglende overholdelse, indebærer også, at parter, der berøres af påbuddet om fjernelse, i praksis vil blive frataget enhver ret til eller mulighed for at anfægte en sådan afgørelse. Dette kan potentielt føre til krænkende situationer og samtidig utilstrækkelig beskyttelse af de grundlæggende rettigheder. Det skal også bemærkes, at visse billed- eller lydfiler kan vare længere end en time.

  Der er derfor behov for tilstrækkelig tid til at efterkomme påbud om fjernelse. "En time" bør erstattes af "uden unødig forsinkelse", som vil gøre det muligt for tjenesteyderne at behandle påbud om fjernelse på en afbalanceret og hensigtsmæssig måde.

  - Undtagelser

  Stk. 7 og 8 indeholder bestemmelser om mulige undtagelser for tjenesteydere, der undlader at efterkomme påbuddet om fjernelse i tilfælde af force majeure eller faktisk umulighed, åbenbare fejl eller mangel på tilstrækkelige oplysninger. Ordføreren mener imidlertid, at sådanne undtagelser er for begrænsede, og foreslår derfor at tilføje undtagelser baseret på tekniske eller operationelle årsager.

  iii)  Proaktive foranstaltninger (artikel 6)

  I henhold til artikel 6 skal hostingtjenesteyderne, hvis det er passende, træffe proaktive foranstaltninger til beskyttelse af deres tjenester mod udbredelse af terrorrelateret indhold. Det kræves også, at de fremlægger en rapport om de specifikke proaktive foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at terrorrelateret indhold, som tidligere er blevet fjernet, eller hvortil adgangen allerede er blevet deaktiveret, genuploades.

  Ordføreren anser denne artikel for at være yderst problematisk, da den ville føre til indførelse af en generel forpligtelse til overvågning for hostingtjenesteydere, hvilket er i strid med artikel 15 i direktiv 2000/31/EF.

  Selv om Kommissionen forsøger at omgå dette problem og give en vis retlig sikkerhed ved i betragtning 19 at præcisere, at "specifikke proaktive foranstaltninger i princippet ikke bør føre til en generel forpligtelse til overvågning", er dette helt tydeligt ikke nok til at sikre, at der ikke indføres en generel forpligtelse til overvågning. På den anden side argumenterer Kommissionen for, at "i betragtning af de særligt alvorlige risici, der er forbundet med udbredelse af terrorindhold", kan staterne "undtagelsesvis fravige dette princip i en EU-kontekst". Dette ville skabe en vigtig ændring i den eksisterende retlige tilgang med hensyn til de forpligtelser, der er forbundet med onlinehostingtjenester og deres ansvarsregler, og have en dramatisk indvirkning på de grundlæggende rettigheder.

  Desuden giver artikel 6 anledning til visse problemer med hensyn til direktiv (EU) 2018/1808. Udbydere af videodelingsplatforme, der falder ind under den foreslåede forordnings anvendelsesområde, vil skulle træffe proaktive foranstaltninger. I henhold til direktivets artikel 28b, stk. 1, skal udbydere af videodelingsplatforme "træffe passende foranstaltninger for at beskytte offentligheden mod programmer (...) med indhold, hvis udbredelse udgør en aktivitet, der i henhold til EU-retten er en strafbar handling, navnlig en offentlig opfordring til at begå en terrorhandling som omhandlet i artikel 5 i direktiv (EU) 2017/541". Det fremgår også klart, at sådanne foranstaltninger "ikke må føre til nogen forudgående kontrolforanstaltninger eller upload-filtrering af indhold, som ikke er i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2000/31/EF". Proaktive foranstaltninger synes derfor at være uforenelige med forbuddet mod forudgående kontrol og upload-filtrering i henhold til direktivet om audiovisuelle medietjenester.

  I den forbindelse foreslår ordføreren at lade artikel 6 udgå i betragtning af de retlige uoverensstemmelser mellem den foreslåede forordning og direktiv 2000/31/EF og direktiv (EU) 2018/1808.

  iv)  Sanktioner

  Artikel 18 indeholder bestemmelser om en række sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af, at hostingtjenesteydere ikke overholder deres forpligtelser i henhold til forordningen. Der er fastsat strenge økonomiske sanktioner i tilfælde af, at hostingtjenesteyderne systematisk undlader at efterkomme påbud om fjernelse. Ordføreren mener, at medlemsstaterne bør indføre sanktioner på nationalt plan på en forholdsmæssig og praktisk måde. De bør også beslutte, om tjenesteyderne skal pålægges økonomiske sanktioner. Ordføreren foreslår derfor at lade de økonomiske sanktioner, som Kommissionen har foreslået, udgå, både for at undgå at overbebyrde mindre tjenesteydere, som ikke vil kunne overleve sådanne finansielle sanktioner, og for at undgå at skabe en situation, hvor virksomheder i alt for stort omfang blokerer og fjerner indhold for at beskytte sig mod eventuelle økonomiske sanktioner.

  I tråd med disse hovedpunkter fremsætter ordføreren en række ændringsforslag med henblik på at afklare forskellige juridiske spørgsmål med hensyn til respekten for grundlæggende rettigheder, klagemekanismer og retten til at gøre indsigelse.

  Endelig ønsker ordføreren at gentage nogle grundlæggende principper, der er afgørende for at forebygge radikalisering til terrorisme og voldelig ekstremisme, som rækker langt ud over de foranstaltninger, som Unionen kan træffe for at bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold. Betydningen af mediekendskab og digitale færdigheder for alle borgere i alle aldre kan ikke undervurderes. I denne henseende bør Unionen, blandt de vigtigste foranstaltninger, der skal træffes for at forebygge radikalisering, sikre sammenhæng i sin politik og forsøge at fremme et tættere samarbejde med civilsamfundet og onlinetjenesteydere for at håndtere udfordringerne på internettet. Der skal gøres en større indsats for at tilskynde unge til at tænke kritisk over de ekstremistiske budskaber, der er tilgængelige online. God praksis og forskning i indarbejdelsen af mediekendskab i formel uddannelse såvel som i ikkeformel og uformel læring er af allerstørste betydning.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Forslag til

  Forslag til

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

  om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

  om bekæmpelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

  Et bidrag fra Europa-Kommissionen til ledernes møde i

  Et bidrag fra Europa-Kommissionen til ledernes møde i

  Salzburg den 19.-20. september 2018

  Salzburg den 19.-20. september 2018

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  Denne forordning stiler mod at sikre et velfungerende digitalt indre marked i et åbent og demokratisk samfund ved at forebygge misbrug af hostingtjenester til terrorformål. Det digitale indre markeds funktion bør forbedres ved at højne hostingtjenesteydernes retssikkerhed, øge brugernes tillid til onlinemiljøet og styrke beskyttelsen af ytrings- og informationsfriheden.

  (1)  Denne forordning stiler mod at sikre et velfungerende digitalt indre marked i et åbent og demokratisk samfund ved at forebygge misbrug af hostingtjenester til terrorformål, give et konkret instrument til at bekæmpe dette fænomen og bidrage til at sikre borgernes frihed og sikkerhed. Det digitale indre markeds funktion bør forbedres ved at højne hostingtjenesteydernes retssikkerhed, øge brugernes tillid til onlinemiljøet og styrke beskyttelsen af ytrings- og informationsfriheden, retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger samt pressefrihed og mediepluralisme.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 1 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (1a)  Terrorrelateret indhold er en del af et mere generelt problem med ulovligt onlineindhold, der omfatter andre former for indhold såsom seksuel udnyttelse af børn, ulovlig handelspraksis og krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Handel med ulovligt indhold iværksættes ofte af terrorister og andre kriminelle organisationer for at hvidvaske penge og skaffe startkapital til finansiering af deres aktiviteter. Dette problem kræver en kombination af lovgivningsmæssige, ikkelovgivningsmæssige og frivillige foranstaltninger baseret på samarbejde mellem myndighederne og tjenesteyderne og med fuld respekt for de grundlæggende rettigheder. Selv om truslen fra ulovligt indhold er blevet mindre som følge af vellykkede initiativer såsom industriens adfærdskodeks om bekæmpelse af ulovlige hadefulde udtalelser på internettet og den globale alliance WePROTECT, der tager sigte på at bringe seksuel udnyttelse af børn på internettet til ophør, er det nødvendigt at fastlægge en lovgivningsramme for grænseoverskridende samarbejde mellem de nationale reguleringsmyndigheder om fjernelsen af ulovligt indhold.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Hostingtjenesteydere, som er aktive på internettet, spiller en afgørende rolle i den digitale økonomi ved at skabe forbindelse mellem erhvervslivet og borgerne og ved at lette offentlig debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer, hvorved de bidrager betydeligt til innovation, økonomisk vækst og jobskabelse i Unionen. Imidlertid misbruges deres tjenester i visse tilfælde af tredjepart til at udføre ulovlige aktiviteter på nettet. Særligt bekymrende er det, at terrorgrupper og deres tilhængere misbruger hostingtjenester til at sprede terrorrelateret indhold på nettet og dermed udbrede deres budskab, radikalisere og rekruttere samt fremme og styre terroraktiviteter.

  (2)  Hostingtjenesteydere, som er aktive på internettet, spiller en afgørende rolle i den digitale økonomi ved at skabe forbindelse mellem erhvervslivet og borgerne og ved at lette offentlig debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer, hvorved de bidrager betydeligt til innovation, økonomisk vækst og jobskabelse i Unionen. Imidlertid misbruges deres tjenester i visse tilfælde af tredjepart til at udføre ulovlige aktiviteter på nettet, hvilket er en strafbar handling i henhold til EU-retten. Særligt bekymrende er det, at terrorgrupper og deres tilhængere misbruger hostingtjenester til at sprede terrorrelateret indhold på nettet og dermed udbrede deres budskab, radikalisere og rekruttere samt fremme og styre terroraktiviteter.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)  Tilstedeværelsen af terrorrelateret indhold på nettet har alvorlige negative konsekvenser for brugerne, borgerne og samfundet som helhed såvel som for udbydere af onlinetjenester, der hoster sådant indhold, eftersom det underminerer brugernes tillid og skader udbydernes forretningsmodeller. I betragtning af deres centrale rolle og de teknologiske midler og kapaciteter, der er forbundet med de tjenester, som de leverer, har udbydere af onlinetjenester et særligt samfundsmæssigt ansvar for at beskytte deres tjenester mod terroristernes misbrug og hjælpe med at bekæmpe terrorrelateret indhold, som udbredes via deres tjenester.

  (3)  Selv om det ikke er den eneste faktor, har tilstedeværelsen af terrorrelateret indhold på nettet vist sig at være afgørende for radikaliseringen af de personer, der har begået terrorhandlinger i og uden for EU, med meget alvorlige negative konsekvenser for borgerne og samfundet som helhed, men også for udbydere af onlinetjenester, der hoster sådant indhold, eftersom det underminerer brugernes tillid og skader udbydernes forretningsmodeller. I betragtning af deres centrale rolle og de teknologiske midler og faglige kapaciteter, de råder over, og som er forbundet med de tjenester, som de leverer, idet der tages højde for vigtigheden af at sikre den grundlæggende ytrings- og informationsfrihed, har udbydere af onlinetjenester derfor et særligt samfundsmæssigt ansvar for at beskytte deres tjenester mod terroristernes misbrug og hjælpe med at bekæmpe terrorrelateret indhold, som udbredes via deres tjenester.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  De bestræbelser på EU-niveau for at bekæmpe terrorrelateret onlineindhold, som blev påbegyndt i 2015 via en ramme for frivilligt samarbejde mellem medlemsstater og hostingtjenesteydere, skal suppleres af en klar retlig ramme for yderligere at begrænse adgangen til terrorrelateret onlineindhold og på passende vis håndtere et voksende problem. Denne retlige ramme stiler mod at bygge på den frivillige indsats, som blev styrket med Kommissionens henstilling (EU) 2018/3347, og kommer som reaktion på opfordringer fra Europa-Parlamentet om at styrke foranstaltningerne til bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold, og fra Rådet om at forbedre den automatiske sporing og fjernelse af indhold, der tilskynder til terrorhandlinger.

  (4)  Bestræbelser på EU-niveau for at bekæmpe terrorrelateret onlineindhold blev påbegyndt i 2015 via en ramme for frivilligt samarbejde mellem medlemsstater og hostingtjenesteydere. Desværre har dette samarbejde vist sig at være utilstrækkeligt til at bekæmpe dette fænomen. EU-retten bør derfor suppleres af en klar retlig ramme for yderligere at begrænse adgangen til terrorrelateret onlineindhold og på passende vis håndtere et voksende problem. Denne retlige ramme stiler mod at bygge på den frivillige indsats, som blev styrket med Kommissionens henstilling (EU) 2018/3347, og kommer som reaktion på opfordringer fra Europa-Parlamentet om at styrke foranstaltningerne til bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold, og fra Rådet om at forbedre den automatiske sporing og fjernelse af indhold, der tilskynder til terrorhandlinger.

  _________________

  _________________

  7 Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).

  7 Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1. marts 2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  Anvendelsen af denne forordning bør ikke påvirke anvendelsen af artikel 14 i direktiv 2000/31/EF8. Især bør enhver foranstaltning, som hostingtjenesteyderen træffer i overensstemmelse med denne forordning, herunder proaktive foranstaltninger, ikke i sig selv føre til, at tjenesteyderen mister den ansvarsfritagelse, som er fastsat i nævnte artikel. Denne forordning påvirker ikke de nationale myndigheder og domstoles beføjelser til at fastslå hostingtjenesteyders ansvar i specifikke sager, hvis betingelserne i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF for ansvarsfritagelse ikke er opfyldt.

  (5)  Anvendelsen af denne forordning bør ikke påvirke anvendelsen af artikel 14 i direktiv 2000/31/EF8. Især bør enhver foranstaltning, som hostingtjenesteyderen træffer i overensstemmelse med denne forordning, herunder proaktive foranstaltninger, ikke i sig selv føre til, at tjenesteyderen mister den ansvarsfritagelse, som er fastsat i nævnte artikel, da tjenesteyderne i henhold til artikel 14 hurtigt skal fjerne eller deaktivere adgangen til ulovligt indhold, når de får kendskab til ulovlige aktiviteter eller informationer. Denne forordning påvirker ikke de nationale myndigheder og domstoles beføjelser til at fastslå hostingtjenesteyders ansvar i specifikke sager, hvis betingelserne i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF for ansvarsfritagelse ikke er opfyldt.

  _________________

  _________________

  8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

  8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 6 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6a)  De krav, der er fastsat i denne forordning, bør ikke berøre de nationale myndigheders og domstoles pligt og evne til at træffe passende, rimelige og forholdsmæssige foranstaltninger mod strafbare handlinger i henhold til national ret.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Denne forordning bidrager til beskyttelsen af den offentlige sikkerhed, idet den fastsætter passende og solide beskyttelsesforanstaltninger, som skal sørge for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, der er på spil. Dette omfatter retten til respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, retten til effektiv retsbeskyttelse, ytringsfriheden, herunder retten til frit at modtage og videregive information, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og princippet om ikkeforskelsbehandling. Kompetente myndigheder og hostingtjenesteydere bør kun træffe foranstaltninger, som er nødvendige, passende og forholdsmæssige i et demokratisk samfund, idet der tages hensyn til den særlige betydning, der tillægges ytrings- og informationsfriheden, som er en af de hjørnestenene i et pluralistisk, demokratisk samfund og en af de værdier, som Unionen bygger på. Foranstaltninger, som forstyrrer ytrings- og informationsfriheden, bør være yderst målrettede i den forstand, at de skal tjene til forebyggelse af udbredelsen af terrorindhold uden dermed dog at påvirke retten til lovligt at modtage og videregive information, under hensyntagen til den centrale rolle, som hostingtjenesteydere spiller for den offentlige debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer i overensstemmelse med lovgivningen.

  (7)  Denne forordning bidrager til beskyttelsen af den offentlige sikkerhed, idet den fastsætter passende og solide beskyttelsesforanstaltninger, som skal sørge for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, der er på spil. Dette omfatter retten til respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, retten til effektiv retsbeskyttelse, ytringsfriheden, herunder retten til frit at modtage og videregive information, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og princippet om ikkeforskelsbehandling. Kompetente myndigheder som defineret i denne forordning og hostingtjenesteydere bør kun træffe foranstaltninger, som er nødvendige, passende og forholdsmæssige i et demokratisk samfund, idet der tages hensyn til den særlige betydning, der tillægges ytrings- og informationsfriheden, retten til privatlivets fred og retten til beskyttelse af personoplysninger, som er hjørnestenene i et pluralistisk, demokratisk samfund og en af de værdier, som Unionen bygger på. Foranstaltninger truffet i henhold til denne forordning bør være nødvendige, passende og stå i et rimeligt forhold til målet om at bidrage til bekæmpelse af terrorisme, uden dermed dog at påvirke retten til lovligt at modtage og videregive information, under hensyntagen til den centrale rolle, som hostingtjenesteydere spiller for den offentlige debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer i overensstemmelse med lovgivningen.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8)  Retten til adgang til effektive retsmidler er fastlagt i artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Enhver fysisk eller juridisk person har ret til effektive retsmidler ved den kompetente nationale domstol til prøvelse af de foranstaltninger, som træffes i henhold til denne forordning, og som kan have negativ indvirkning på denne person. Denne ret omfatter navnlig muligheden for, at hostingstjenesteydere og indholdsleverandører reelt kan gøre indsigelse mod påbud om fjernelse ved retten i den medlemsstat, hvis myndigheder har udstedt påbuddet.

  (8)  Retten til adgang til effektive retsmidler er fastlagt i artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Enhver fysisk eller juridisk person har ret til effektive retsmidler ved den kompetente nationale domstol til prøvelse af de foranstaltninger, som træffes i henhold til denne forordning, og som kan have negativ indvirkning på denne person. Denne ret omfatter navnlig muligheden for, at hostingstjenesteydere og indholdsleverandører kan blive informeret om klagemuligheder, muligheden for, at indholdsleverandører kan klage over beslutninger om fjernelse af indhold truffet af hostingtjenesteyderen, og muligheden for, at hostingtjenesteydere og indholdsleverandører reelt kan gøre indsigelse mod påbud om fjernelse ved domstolene i den medlemsstat, hvis myndigheder har udstedt påbuddet, samt muligheden for, at hostingtjenesteydere kan gøre indsigelse mod enhver afgørelse om at pålægge sanktioner ved domstolene i den medlemsstat, hvor de er etableret eller har en retlig repræsentant.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9)  For at skabe klarhed om de foranstaltninger, som både hostingtjenesteydere og kompetente myndigheder bør træffe for at forhindre udbredelse af terrorrelateret onlineindhold, bør der i denne forordning af forebyggelseshensyn fastsættes en definition af terrorindhold, der bygger på definitionen af terrorhandlinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/5419. I betragtning af behovet for at bekæmpe den mest skadelige terrorpropaganda på nettet bør definitionen omfatte materiale og informationer, som tilskynder til, opfordrer til eller slår til lyd for udførelse af eller bidrag til terrorhandlinger, giver instruktioner i udførelsen af sådanne handlinger eller promoverer deltagelsen i en terrorgruppes aktiviteter. Sådanne oplysninger omfatter især tekst, billeder, lydoptagelser og videoer. Når det vurderes, hvorvidt indholdet udgør terrorindhold som defineret i denne forordning, bør de kompetente myndigheder såvel som hostingtjenesteyderne tage højde for faktorer såsom udsagnenes art og ordlyd, den kontekst, de indgår i, og deres potentiale for at føre til skadelige konsekvenser for menneskers sikkerhed. Det faktum, at materialet er produceret af, kan tilskrives eller udbredes på vegne af en terrororganisation eller person, der er opført på EU's liste, spiller en stor rolle for vurderingen. Indhold, som udbredes til uddannelsesmæssige, journalistiske eller forskningsmæssige formål, bør beskyttes tilstrækkeligt. Fremsættelse af radikale, polemiske eller kontroversielle holdninger i den offentlige debat om følsomme politiske spørgsmål bør desuden ikke betragtes som terrorindhold.

  (9)  For at skabe klarhed om de foranstaltninger, som både hostingtjenesteydere og kompetente myndigheder bør træffe for at forhindre udbredelse af terrorrelateret onlineindhold, bør der i denne forordning af forebyggelseshensyn fastsættes en definition af terrorindhold, der bygger på definitionen af terrorhandlinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/5419. I betragtning af behovet for at bekæmpe den mest skadelige terrorpropaganda på nettet bør definitionen omfatte materiale og informationer, som tilskynder til, opfordrer til eller slår til lyd for udførelse af eller bidrag til terrorhandlinger, giver instruktioner i udførelsen af sådanne handlinger eller promoverer deltagelsen i en terrorgruppes aktiviteter. Sådanne oplysninger omfatter især tekst, billeder, lydoptagelser og videoer. Når det vurderes, hvorvidt indholdet udgør terrorindhold som defineret i denne forordning, bør de kompetente myndigheder såvel som hostingtjenesteyderne tage højde for faktorer såsom udsagnenes art og ordlyd, den kontekst, de indgår i, og deres potentiale for at føre til skadelige konsekvenser for menneskers sikkerhed. Det faktum, at materialet er produceret af, kan tilskrives eller udbredes på vegne af en terrororganisation eller en person, der er opført på EU's liste, spiller en stor rolle for vurderingen. Indhold, som udbredes til uddannelsesmæssige, journalistiske eller forskningsmæssige formål, bør naturligvis identificeres og beskyttes tilstrækkeligt, og det bør ikke sidestilles med tilskyndelse til terrorisme, medmindre udbredelsen heraf gør det muligt at bruge dette indhold til terrorformål. Der bør således findes en rimelig balance mellem ytrings- og informationsfrihed og behovet for offentlig sikkerhed. I alle beslutninger om fjernelse af journalistisk indhold bør der navnlig tages højde for journalisters selvreguleringskodekser og etiske kodekser i henhold til artikel 11 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. På samme måde bør fremsættelse af radikale, polemiske eller kontroversielle holdninger i den offentlige debat om følsomme politiske spørgsmål ikke betragtes som terrorindhold.

  _________________

  _________________

  9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).

  9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (10)  For at omfatte de hostingtjenester online, hvor terrorindholdet udbredes, bør denne forordning finde anvendelse på informationssamfundstjenester, som lagrer information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning, og som gør de lagrede informationer tilgængelige for tredjepart, uanset om denne aktivitet udelukkende er af teknisk, automatisk eller passiv karakter. Sådanne udbydere af informationssamfundstjenester omfatter eksempelvis sociale medieplatforme, videostreamingtjenester, video-, billed- og lyddelingtjenester, fildeling og andre cloudtjenester, i det omfang de gør informationerne tilgængelige for tredjepart, og websteder, hvor brugerne kan kommentere og poste anmeldelser. Denne forordning bør også gælde for hostingtjenesteydere, der er etableret uden for Unionen, men som udbyder tjenester inden for Unionen, eftersom en betydelig del af de hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold på deres tjenester, er etableret i tredjelande. Dette bør sikre, at alle virksomheder, som opererer i det digitale indre marked overholder samme krav, uanset hvor de er etableret. For at fastslå, om en tjenesteudbyder udbyder tjenester i Unionen, skal det vurderes, om tjenesteudbyderen gør det muligt for juridiske eller fysiske personer i en eller flere medlemsstater at gøre brug af udbyderens tjenester. Den blotte kendsgerning, at en tjenesteyders websted, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger kan tilgås i en eller flere medlemsstater, er dog isoleret set ikke en tilstrækkelig betingelse for, at denne forordning finder anvendelse.

  (10)  For at omfatte de hostingtjenester online, hvor terrorindholdet udbredes, bør denne forordning kun finde anvendelse på informationssamfundstjenester, som lagrer information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning og gør dette indhold tilgængeligt for offentligheden, hvilket betyder, at indholdsleverandørerne ikke på forhånd fastlægger, hvilke brugere der eventuelt vil bruge indholdet. Sådanne udbydere omfatter eksempelvis videodelingsplatforme, sociale medieplatforme, streamingtjenester, billed- og lyddelingstjenester, fildelingstjenester og andre cloud- og lagringstjenester med undtagelse af udbydere af cloudhostingtjenester mellem virksomheder, i det omfang de gør indholdet tilgængeligt for offentligheden. Webhostingtjenesteydere, som leverer den tekniske infrastruktur til webstedsoperatører, ren videreformidling og andre elektroniske kommunikationstjenester, cachingtjenester, cloudinfrastrukturtjenester, beskyttelsestjenester og andre tjenester, der leveres i andre lag af internetinfrastrukturen, f.eks. registre og registratorer, domænenavnesystemer (DNS), tilgrænsende tjenester såsom betalingstjenester, DDoS-beskyttelsestjenester (Distributed Denial of Service), interpersonelle kommunikationstjenester, der muliggør direkte interpersonel og interaktiv udveksling af oplysninger mellem et afgrænset antal personer, hvorved de personer, der indleder eller deltager i kommunikationen, bestemmer hvem modtageren eller modtagerne skal være, bør derfor udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde. "Cloudinfrastrukturtjenester", som omfatter levering af fysiske eller virtuelle ressourcer on-demand til computer- og lagringsinfrastrukturkapacitet, hvor tjenesteyderen ikke har nogen kontraktmæssige rettigheder til at bestemme, hvilket indhold der lagres, eller hvordan det behandles eller offentliggøres af dennes kunder eller af sådanne kunders slutbrugere, og hvor tjenesteyderen ikke har nogen teknisk kapacitet til at fjerne specifikt indhold, som dennes kunder eller sådanne kunders slutbrugere har lagret, bør også udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde. Denne forordning bør også gælde for hostingtjenesteydere, der er etableret uden for Unionen, men som udbyder tjenester inden for Unionen, eftersom en betydelig del af de hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold på deres tjenester, er etableret i tredjelande. Dette bør sikre, at alle virksomheder, som opererer i det digitale indre marked overholder samme krav, uanset hvor de er etableret. For at fastslå, om en tjenesteudbyder udbyder tjenester i Unionen, skal det vurderes, om tjenesteudbyderen gør det muligt for juridiske eller fysiske personer i en eller flere medlemsstater at gøre brug af udbyderens tjenester. Den blotte kendsgerning, at en tjenesteyders websted, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger kan tilgås i en eller flere medlemsstater, er dog isoleret set ikke en tilstrækkelig betingelse for, at denne forordning finder anvendelse.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Betragtning 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12)  Hostingtjenesteyderne skal udvise rettidig omhu for at forebygge udbredelse af terrorrelateret onlineindhold via deres tjenester. Denne omhu bør ikke indebære en generel forpligtelse til overvågning. Den rettidige omhu skal indebære, at hostingtjenesteyderne, når de anvender bestemmelserne i denne forordning, handler på en omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde i respekt for det indhold, de lagrer, navnlig når de gennemfører deres egne vilkår og betingelser, med henblik på at undgå fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. Fjernelse eller deaktivering af adgangen skal foretages under overholdelse af ytrings- og informationsfriheden.

  (12)  Hostingtjenesteyderne skal udvise rettidig omhu for at forebygge og afskrække fra udbredelse af terrorrelateret onlineindhold via deres tjenester. Denne omhu bør ikke indebære en generel forpligtelse til overvågning og bør ikke berøre artikel 15 i direktiv 2000/31/EF. Den rettidige omhu skal indebære, at hostingtjenesteyderne, når de anvender bestemmelserne i denne forordning, handler på en omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde i respekt for det indhold, de lagrer, navnlig når de gennemfører deres egne vilkår og betingelser, med henblik på at undgå fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. Ytrings- og informationsfriheden bør respekteres behørigt ved fjernelse eller deaktivering af adgangen. Hostingtjenesteyderne bør stille effektive og hurtige klage- og søgsmålsmekanismer til rådighed i tilfælde af uberettiget fjernelse af indhold.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Betragtning 13

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (13)  De procedurer og forpligtelser i retssystemer, der kræver, at hostingtjenesteydere fjerner terrorindhold eller deaktiverer adgangen hertil, efter at de kompetente myndigheder har foretaget en vurdering, bør harmoniseres. Medlemsstaterne skal frit kunne vælge de kompetente myndigheder og således udpege de administrative, retshåndhævende eller retlige myndigheder, de ønsker skal varetage opgaven. Eftersom terrorindhold hastigt udbredes via onlinetjenester, pålægges hostingtjenesteyderne med denne bestemmelse at sikre, at det terrorindhold, der er identificeret i påbuddet om fjernelse, fjernes eller deaktiveres inden for en time efter modtagelse af påbuddet. Det er op til hostingtjenesteyderne at beslutte, hvorvidt indholdet skal fjernes, eller adgangen til det skal deaktiveres for brugere i Unionen.

  (13)  Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør vurdere, om indholdet er terrorrelateret, og udstede et påbud med henblik på at få hostingtjenesteyderne til enten at fjerne sådant indhold eller at deaktivere adgangen hertil. Eftersom terrorindhold hastigt udbredes via onlinetjenester, bør hostingtjenesteyderne med denne bestemmelse sikre, at sådant terrorindhold, der er identificeret i påbuddet om fjernelse, fjernes eller deaktiveres uden unødig forsinkelse efter modtagelse af påbuddet. Det er op til hostingtjenesteyderne at beslutte, hvorvidt indholdet skal fjernes, eller adgangen til det skal deaktiveres for brugere i Unionen.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16)  I betragtning af omfanget og den nødvendige hastighed for effektiv identifikation og fjernelse af terrorindhold er proaktive foranstaltninger, herunder i visse tilfælde brug af automatiserede værktøjer, et afgørende element i bekæmpelsen af terrorrelateret onlineindhold. Med henblik på at begrænse adgangen til terrorindhold via deres tjenester bør hostingtjenesteyderne vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at træffe proaktive foranstaltninger afhængig af risiciene og graden af eksponering for terrorindhold samt af konsekvenserne for tredjeparts rettidighed og offentlighedens interesse i oplysninger. Hostingstjenesteyderne bør derfor beslutte, hvilke passende, effektive og forholdsmæssige proaktive foranstaltninger, der bør iværksættes. Dette krav bør ikke indebære en generel forpligtelse til overvågning. I forbindelse med denne vurdering er manglende påbud om fjernelse og indberetninger stilet til en hostingtjenesteyder tegn på lav eksponering for terrorindhold.

  (16)  I betragtning af omfanget og den nødvendige hastighed for effektiv identifikation og fjernelse af terrorindhold er proaktive foranstaltninger, herunder i visse tilfælde brug af automatiserede værktøjer, et afgørende element i bekæmpelsen af terrorrelateret onlineindhold. Med henblik på at begrænse adgangen til terrorindhold via deres tjenester bør hostingtjenesteyderne vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, effektivt og forholdsmæssigt at træffe målrettede proaktive foranstaltninger afhængig af risiciene og graden af eksponering for terrorindhold samt af konsekvenserne for tredjeparts rettidighed og offentlighedens interesse i oplysninger. Hostingstjenesteyderne bør derfor beslutte, hvilke passende, effektive og forholdsmæssige proaktive foranstaltninger, der bør iværksættes. Dette krav bør ikke indebære en generel forpligtelse til overvågning i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2000/31/EF. Det bør heller ikke berøre direktiv (EU) 2018/1808, som kræver, at udbydere af videodelingsplatforme træffer passende foranstaltninger til beskyttelse af offentligheden mod indhold, hvis udbredelse udgør en aktivitet, der i henhold til EU-retten er en strafbar handling. I forbindelse med denne vurdering er manglende påbud om fjernelse og indberetninger stilet til en hostingtjenesteyder tegn på lav eksponering for terrorindhold.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Betragtning 17

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (17)  Hostingtjenesteyderne skal, når de iværksætter proaktive foranstaltninger, sikre, at brugernes ytrings- og informationsfrihed, herunder retten til frit at modtage og videregive information, bevares. Udover at opfylde de krav, der er fastsat i lovgivningen, herunder lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, bør hostingtjenesteyderne handle med behørig omhu og gennemføre sikkerhedsforanstaltninger, herunder især menneskeligt tilsyn og kontrol, hvis det er passende, med henblik på at undgå utilsigtede og fejlagtige beslutninger, der fører til fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. Dette er særlig relevant, hvis hostingtjenesteyderne bruger automatiserede værktøjer til at spore terrorindhold. Enhver beslutning om at anvende automatiserede værktøjer, hvad enten den træffes på hostingtjenesteyderens eget initiativ eller på den kompetente myndigheds anmodning, bør vurderes med hensyn til underliggende teknologis pålidelighed og de dermed forbundne konsekvenser for de grundlæggende rettidigheder.

  (17)  Hostingtjenesteyderne skal, når de iværksætter proaktive foranstaltninger, sikre, at brugernes ytrings- og informationsfrihed, herunder retten til frit at modtage og videregive information, bevares. Udover at opfylde de krav, der er fastsat i lovgivningen, herunder lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, bør hostingtjenesteyderne handle med behørig omhu og gennemføre sikkerhedsforanstaltninger, herunder især menneskeligt tilsyn og kontrol, hvis det er passende, med henblik på at undgå utilsigtede og fejlagtige beslutninger, der fører til fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. Dette er særlig relevant, hvis hostingtjenesteyderne bruger automatiserede værktøjer til at spore terrorindhold. Enhver beslutning om at anvende automatiserede værktøjer, hvad enten den træffes på hostingtjenesteyderens eget initiativ eller på den relevante kompetente myndigheds anmodning, bør vurderes med hensyn til den underliggende teknologis pålidelighed og de dermed forbundne konsekvenser for de grundlæggende rettidigheder. Hostingtjenesteyderne bør sørge for effektive og hurtige klage- og søgsmålsmekanismer til at behandle tilfælde af uberettiget fjernelse af indhold.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18)  For at sikre, at hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold, træffer passende foranstaltninger for at forebygge misbrug af deres tjenester, bør de kompetente myndigheder anmode hostingtjenesteydere, som har modtaget et påbud om fjernelse, der er blevet endeligt, om at rapportere om de trufne proaktive foranstaltninger. Disse kan bestå af foranstaltninger til forebyggelse af genupload af terrorindhold, der er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af et påbud eller en indberetning, som de har modtaget, og hvor der foretages kontrol ved hjælp af offentlige eller private værktøjer, som indeholder kendt terrorindhold. De kan ligeledes gøre brug af pålidelige tekniske værktøjer til identifikation af nyt terrorindhold; enten de værktøjer, der allerede er tilgængelige på markedet, eller de, som hostingtjenesteyderen selv udvikler. Hostingtjenesteyderen bør rapportere om de specifikke proaktive foranstaltninger, der er truffet, for at gøre det muligt for den kompetente myndighed at bedømme, om foranstaltningerne er effektive og forholdsmæssige, og om – hvis der bruges automatiserede værktøjer – hostingtjenesteyderen har den fornødne kapacitet til menneskeligt tilsyn og kontrol. De kompetente myndigheder bør i deres vurdering af foranstaltningernes effektivitet og forholdsmæssighed tage højde for relevante parametre, herunder antallet af påbud om fjernelse og indberetninger, der er udstedt til hostingtjenesteyderen, dennes økonomiske kapacitet og betydningen af dens tjenester for udbredelsen af terrorindhold (f.eks. under hensyntagen til antallet af brugere i Unionen).

  (18)  For at sikre, at hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold, træffer passende foranstaltninger for at forebygge misbrug af deres tjenester, bør de kompetente myndigheder anmode hostingtjenesteydere, som har modtaget et påbud om fjernelse, der er blevet endeligt, om at rapportere om de trufne proaktive foranstaltninger og om, hvordan klage- og søgsmålsmekanismerne fungerer. Disse kan bestå af foranstaltninger til at sætte en stopper for, at terrorindhold, der allerede er blevet fjernet, eller hvortil adgangen allerede er blevet deaktiveret, som følge af et påbud eller en indberetning, som de har modtaget, vises igen, og hvor der foretages kontrol ved hjælp af offentlige eller private værktøjer, som indeholder kendt terrorindhold. De kan ligeledes gøre brug af pålidelige tekniske værktøjer til identifikation af nyt terrorindhold, f.eks. hvis der delvist eller helt anvendes terrorindhold, som allerede har været genstand for et endeligt påbud om fjernelse, eller hvis det er uploadet af brugere, der allerede har uploadet terrorindhold; enten de værktøjer, der allerede er tilgængelige på markedet, eller de, som hostingtjenesteyderen selv udvikler. Hostingtjenesteyderen bør rapportere om de specifikke proaktive foranstaltninger, der er truffet, for at gøre det muligt for den kompetente myndighed at bedømme, om foranstaltningerne er effektive og forholdsmæssige, og om – hvis der bruges automatiserede værktøjer – hostingtjenesteyderen har den fornødne kapacitet til menneskeligt tilsyn og kontrol. De kompetente myndigheder bør i deres vurdering af foranstaltningernes effektivitet og forholdsmæssighed tage højde for relevante parametre, herunder antallet af påbud om fjernelse og indberetninger, der er udstedt til hostingtjenesteyderen, dennes økonomiske kapacitet og betydningen af dens tjenester for udbredelsen af terrorindhold (f.eks. under hensyntagen til antallet af brugere i Unionen).

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Betragtning 19

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (19)  Efter anmodningen bør den kompetente myndighed gå i dialog med hostingtjenesteyderen om de fornødne proaktive foranstaltninger, der skal træffes. Hvis det er nødvendigt, bør den kompetente myndighed pålægge hostingtjenesteyderen at træffe passende, effektive og forholdsmæssige proaktive foranstaltninger, hvis den vurderer, at de trufne foranstaltninger er utilstrækkelige til at afbøde risiciene. En afgørelse om at pålægge sådanne specifikke proaktive foranstaltninger bør i princippet ikke føre til en generel forpligtelse til overvågning som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF. I betragtning af de særligt alvorlige risici, der er forbundet med udbredelse af terrorindhold, kan de afgørelser, som de kompetente myndigheder træffer på grundlag af forordningen, afvige fra den tilgang, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF, med hensyn til visse specifikke, målrettede foranstaltninger, som det er nødvendigt at træffe af tvingende hensyn til den offentlige sikkerhed. Den kompetente myndighed bør, før den træffer sådanne afgørelser, finde en rimelig balance mellem de berørte offentlige interesser og de grundlæggende rettigheder, herunder især retten til ytrings- og informationsfrihed og retten til at oprette og drive egen virksomhed, og give en behørig begrundelse.

  (19)  Efter anmodningen bør den kompetente myndighed gå i dialog med hostingtjenesteyderen om de fornødne proaktive foranstaltninger, der skal træffes. Hvis det er nødvendigt, bør den kompetente myndighed pålægge hostingtjenesteyderen at træffe passende, effektive og forholdsmæssige proaktive foranstaltninger, hvis den vurderer, at de trufne foranstaltninger er utilstrækkelige til at afbøde risiciene. En afgørelse om at pålægge sådanne specifikke proaktive foranstaltninger bør ikke føre til en generel forpligtelse til overvågning som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF. I betragtning af de særligt alvorlige risici, der er forbundet med udbredelse af terrorindhold, kan de afgørelser, som de kompetente myndigheder træffer på grundlag af forordningen, afvige fra den tilgang, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF, udelukkende med hensyn til visse specifikke, målrettede foranstaltninger, som det er nødvendigt at træffe af tvingende hensyn til den offentlige sikkerhed. Den kompetente myndighed bør, før den træffer sådanne afgørelser, finde en rimelig balance mellem de berørte offentlige interesser og de grundlæggende rettigheder, herunder især retten til ytrings- og informationsfrihed og retten til at oprette og drive egen virksomhed, og give en behørig begrundelse.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Betragtning 25

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (25)  Klageprocedurer udgør en nødvendig sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig fjernelse af indhold, som er beskyttet under ytrings- og informationsfriheden. Hostingtjenesteydere bør derfor etablere brugervenlige klagemekanismer og sikre, at klager håndteres omgående og i fuld gennemsigtighed over for indholdsleverandøren. Kravet om, at hostingtjenesteyderen skal genindsætte indholdet, hvis det er blevet fjernet ved en fejl, påvirker ikke hostingtjenesteydernes mulighed for at håndhæve deres vilkår og betingelser af andre årsager.

  (25)  Klageprocedurer udgør en nødvendig sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig fjernelse af indhold, som er beskyttet under ytrings- og informationsfriheden. Hostingtjenesteydere bør derfor etablere effektive og brugervenlige klage- og søgsmålsmekanismer med henblik på at sikre, at klager håndteres omgående og i fuld gennemsigtighed over for indholdsleverandøren. Kravet om, at hostingtjenesteyderen skal genindsætte indholdet, hvis det er blevet fjernet ved en fejl, påvirker ikke hostingtjenesteydernes mulighed for at håndhæve deres vilkår og betingelser af andre årsager. Medlemsstaterne bør også sikre, at hostingtjenesteydere og indholdsleverandører effektivt kan udøve deres ret til domstolsprøvelse. Desuden bør indholdsleverandører, hvis indhold er blevet fjernet som følge af et påbud om fjernelse, have adgang til effektive retsmidler i overensstemmelse med artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Der bør indføres effektive klagemekanismer på nationalt plan for at sikre, at enhver part, der er omfattet af et påbud om fjernelse, som er udstedt af en kompetent retlig myndighed, har ret til at klage til en retsinstans. Klageproceduren bør ikke berøre kompetencefordelingen inden for de nationale retssystemer.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Betragtning 26

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (26)  Effektiv retsbeskyttelse i henhold til artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder kræver, at de berørte personer kan få kendskab til årsagerne til, at det indhold, som de har uploadet, er blevet fjernet eller adgangen hertil deaktiveret. Hostingstjenesteyderne bør med henblik herpå stille meningsfulde oplysninger til rådighed for indholdsleverandøren, så vedkommende kan gøre indsigelse mod denne beslutning. Dette kræver imidlertid ikke nødvendigvis, at indholdsleverandøren underrettes direkte. Afhængig af omstændighederne kan hostingtjenesteyderne erstatte det indhold, der betragtes som terrorindhold, med en besked om, at det er blevet fjernet eller deaktiveret i overensstemmelse med denne forordning. Yderligere oplysninger om årsagerne og om indholdsleverandørens muligheder for at gøre indsigelse mod afgørelsen bør gives på anmodning. Hvis de kompetente myndigheder beslutter, at det af hensyn til offentlighedens sikkerhed, herunder i forbindelse med en efterforskning, er upassende eller kontraproduktivt at underrette indholdsleverandøren direkte om, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, bør de informere hostingtjenesteyderen herom.

  (26)  Mere generelt kræver effektiv retsbeskyttelse i henhold til artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, at de berørte personer kan få kendskab til årsagerne til, at det indhold, som de har uploadet, er blevet fjernet eller adgangen hertil deaktiveret. Hostingstjenesteyderne bør med henblik herpå stille meningsfulde oplysninger til rådighed for indholdsleverandøren, så vedkommende kan gøre indsigelse mod denne beslutning. Hostingtjenesteyderne bør, hvor det er muligt, via tilgængelig midler informere indholdsleverandørerne om alt indhold, som hostingtjenesteyderne har fjernet. Hvis de kompetente myndigheder imidlertid beslutter, at det af hensyn til offentlighedens sikkerhed, herunder i forbindelse med en efterforskning, er upassende eller kontraproduktivt at underrette indholdsleverandøren direkte om, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, bør de informere hostingtjenesteyderen herom.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Betragtning 28

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (28)  For at sikre effektiv og tilstrækkeligt sammenhængende gennemførelse af proaktive foranstaltninger bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne kommunikere med hinanden vedrørende deres drøftelser med hostingtjenesteyderne med hensyn til indkredsning, gennemførelse og vurdering af specifikke proaktive foranstaltninger. Der er ligedan brug for et sådant samarbejde med hensyn til vedtagelse af regler om sanktioner såvel som gennemførelse og håndhævelse af sanktioner.

  (28)  For at sikre effektiv og tilstrækkeligt sammenhængende gennemførelse af proaktive foranstaltninger bør de kompetente retlige myndigheder i medlemsstaterne kommunikere med hinanden vedrørende deres drøftelser med hostingtjenesteyderne og med uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer, f.eks. journalistforbund, ungdomsorganisationer, medietilsyn m.fl., om vurdering, indkredsning og gennemførelse af hensigtsmæssige og bæredygtige proaktive foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og radikalisering.

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Betragtning 33

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (33)  Både hostingtjenesteyderne og medlemsstaterne bør oprette kontaktpunkter for at fremme en hurtig håndtering af påbud om fjernelse og indberetninger. Modsat den retlige repræsentant tjener kontaktpunkterne et operationelt formål. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør bestå af særlige midler, der muliggør elektronisk fremsendelse af påbud om fjernelse og indberetninger, og af tekniske og menneskelige ressourcer, der muliggør hurtig behandling heraf. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et eksisterende kontaktpunkt under forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i stand til at udføre de i denne forordning fastsatte funktioner. Med henblik på at sikre, at terrorindhold fjernes eller adgangen hertil deaktiveres inden for en time efter modtagelsen af påbuddet om fjernelse, bør hostingtjenesteyderne sikre, at deres kontaktpunkter er tilgængelige døgnet rundt. Oplysningerne om kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om det sprog, som kontaktpunktet kan kontaktes på. For at lette kommunikationen mellem hostingtjenesteyderne og de kompetente myndigheder opfordres hostingtjenesteyderne til at muliggøre kommunikation på et af Unionens officielle sprog, på hvilket deres vilkår og betingelser foreligger.

  (33)  Både hostingtjenesteyderne og medlemsstaterne bør oprette kontaktpunkter for at fremme en hurtig håndtering af påbud om fjernelse og indberetninger. Modsat den retlige repræsentant tjener kontaktpunkterne et operationelt formål. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør bestå af særlige midler, der muliggør elektronisk fremsendelse af påbud om fjernelse og indberetninger, og af tekniske og menneskelige ressourcer, der muliggør hurtig behandling heraf. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et eksisterende kontaktpunkt under forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i stand til at udføre de i denne forordning fastsatte funktioner. Med henblik på at sikre, at terrorindhold fjernes eller adgangen hertil deaktiveres hurtigt og uden unødig forsinkelse efter modtagelsen af påbuddet om fjernelse, bør hostingtjenesteyderne sikre, at deres kontaktpunkter er tilgængelige. Oplysningerne om kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om det sprog, som kontaktpunktet kan kontaktes på. For at lette kommunikationen mellem hostingtjenesteyderne og de kompetente myndigheder opfordres hostingtjenesteyderne til at muliggøre kommunikation på et af Unionens officielle sprog, på hvilket deres vilkår og betingelser foreligger.

  Begrundelse

  Det er urealistisk at bede SMV'er om at fjerne indhold inden for 1 time efter at have modtaget påbuddet om fjernelse, uden at de får tid til en egentlig vurdering af anmodningen. Små virksomheder vil simpelthen ikke være i stand til at opfylde denne betingelse, da de i de fleste tilfælde simpelthen ikke har tilstrækkelige menneskelige ressourcer til rådighed døgnet rundt til at fjerne indhold inden for en time.

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Betragtning 34

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (34)  Da der ikke findes et generelt krav til hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk tilstedeværelse i Unionen, er der behov for at skabe klarhed om, under hvilken medlemsstats jurisdiktion en hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i Unionen, hører. Generelt hører hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen i den medlemsstat, hvor den har sit hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin retlige repræsentant. Hvis en anden medlemsstat udsteder et påbud om fjernelse, bør dets myndigheder ikke desto mindre være i stand til at håndhæve deres påbud ved at træffe indgribende foranstaltninger, som ikke er af præventiv karakter, som eksempelvis tvangsbøder. Med hensyn til hostingtjenesteydere, som ikke har noget hovedsæde i Unionen, og som ikke har udpeget en retlig repræsentant, bør enhver medlemsstat have mulighed for at pålægge sanktioner under forudsætning af, at ne bis in idem-princippet overholdes.

  (34)  Da der ikke findes et generelt krav til hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk tilstedeværelse i Unionen, er der behov for at skabe klarhed om, under hvilken medlemsstats jurisdiktion en hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i Unionen, hører. Generelt hører hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen i den medlemsstat, hvor den har sit hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin retlige repræsentant. Hvis en anden medlemsstat udsteder et påbud om fjernelse, bør dets myndighed ikke desto mindre være i stand til at håndhæve sit påbud ved at træffe indgribende foranstaltninger, som ikke er af præventiv karakter, som eksempelvis tvangsbøder. Med hensyn til hostingtjenesteydere, som ikke har noget hovedsæde i Unionen, og som ikke har udpeget en retlig repræsentant, bør enhver medlemsstat have mulighed for at pålægge sanktioner under forudsætning af, at ne bis in idem-princippet overholdes.

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Betragtning 38

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (38)  Sanktioner er nødvendige for at sikre, at hostingtjenesteyderne på effektiv vis opfylder forpligtelserne i henhold til denne forordning. Medlemsstaterne bør vedtage regler om sanktioner, herunder, hvis det er nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal pålægges særligt alvorlige sanktioner i tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen systematisk undlader at fjerne terrorindhold eller deaktivere adgangen dertil inden for en time efter modtagelse af et påbud om fjernelse. Manglende overholdelse i enkeltsager vil kunne sanktioneres under hensyntagen til ne bis in idem-princippet og proportionalitetsprincippet, og idet det sikres, at sådanne sanktioner tager højde for systematisk forsømmelse. For at sikre retssikkerheden bør forordningen fastsætte, i hvilket omfang forsømmelse af de relevante forpligtelser kan medføre sanktioner. Sanktioner for manglende overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges i forbindelse med forpligtelser som følge af en anmodning om rapportering, jf. artikel 6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt der skal pålægges økonomiske sanktioner eller ej, bør der tages behørigt hensyn til hostingtjenesteyderens finansielle ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af indhold, som ikke er terrorrelateret.

  (38)  Medlemsstaterne bør fastlægge sanktioner for at sikre, at hostingtjenesteyderne på effektiv vis opfylder forpligtelserne i henhold til denne forordning. Medlemsstaterne bør vedtage regler om sådanne sanktioner, som bør være forholdsmæssige og gennemførlige, under hensyntagen til den pågældende hostingtjenesteyders størrelse og art. Der bør pålægges alvorlige sanktioner i tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen systematisk undlader at fjerne terrorindhold eller deaktivere adgangen dertil uden unødig forsinkelse. Såfremt terrorindholdet er klart skadeligt eller udgør en umiddelbar trussel mod den offentlige orden, bør hostingtjenesteyderen fjerne eller deaktivere adgangen hertil efter at have modtaget et behørigt begrundet påbud om fjernelse. Manglende overholdelse i enkeltsager vil kunne sanktioneres under hensyntagen til ne bis in idem-princippet og proportionalitetsprincippet, og idet det sikres, at sådanne sanktioner tager højde for systematisk forsømmelse, men ikke tilskynder til vilkårlig fjernelse af indhold, der ikke er terrorrelateret. For at sikre retssikkerheden bør forordningen fastsætte, i hvilket omfang forsømmelse af de relevante forpligtelser kan medføre sanktioner. Sanktioner for manglende overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges i forbindelse med forpligtelser som følge af en anmodning om rapportering, jf. artikel 6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt der skal pålægges økonomiske sanktioner eller ej, bør der tages behørigt hensyn til hostingtjenesteyderens finansielle ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af indhold, som ikke er terrorrelateret.

  Ændringsforslag    25

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  I denne forordning fastlægges der ensartede bestemmelser, der skal forhindre misbrug af hostingtjenester til udbredelse af terrorrelateret onlineindhold. Der fastsættes navnlig:

  1.  Uden at det berører pligten til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper, som er nedfældet i artikel 6 i TEU, fastlægges der i denne forordning ensartede bestemmelser, der skal forhindre misbrug af hostingtjenester til udbredelse af terrorrelateret onlineindhold til offentligheden. Der fastsættes navnlig:

  Ændringsforslag    26

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  regler for den rettidige omhu, som hostingtjenesteydere skal udvise for at forebygge udbredelse af terrorrelateret onlineindhold via deres tjenester og, hvis det er nødvendigt, sikre hurtig fjernelse

  a)  regler for den rettidige omhu, som hostingtjenesteydere skal udvise for at bekæmpe udbredelse af terrorrelateret onlineindhold til offentligheden via deres tjenester og, hvis det er nødvendigt, sikre hurtig fjernelse

  Ændringsforslag    27

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  en række foranstaltninger, som medlemsstaterne skal gennemføre for at identificere terrorrelateret indhold, muliggøre hostingtjenesteydernes hurtige fjernelse heraf og fremme samarbejdet med de kompetente myndigheder i andre medlemsstaterne, med hostingtjenesteydere og, hvis det er relevant, med EU-organer.

  b)  en række foranstaltninger, som medlemsstaterne skal gennemføre for at identificere terrorrelateret indhold, muliggøre hostingtjenesteydernes hurtige fjernelse heraf og fremme samarbejdet med de relevante kompetente myndigheder og, hvis det er relevant, retlige myndigheder i andre medlemsstaterne, med hostingtjenesteydere og, hvis det er relevant, med EU-organer.

  Ændringsforslag    28

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Denne forordning finder ikke anvendelse på indhold, der formidles til uddannelsesmæssige, kunstneriske, journalistiske eller forskningsmæssige formål og andre redaktionelle formål, forudsat at det ikke tilskynder til nogen form for vold, eller på indhold, der formidles for at oplyse om terroraktiviteter.

  Ændringsforslag    29

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Denne forordning finder anvendelse på hostingtjenesteydere, der udbyder tjenester i Unionen, uanset hvor der deres hovedsæde befinder sig.

  2.  Denne forordning finder anvendelse på hostingtjenesteydere, der udbyder tjenester til offentligheden i Unionen, uanset hvor der deres hovedsæde befinder sig.

  Ændringsforslag    30

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  "hostingtjenesteyder": en udbyder af informationssamfundstjenester, der består i oplagring af information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning og tilrådighedsstillelse af de lagrede informationer til tredjeparter

  (1)  "hostingtjenesteyder": en udbyder af informationssamfundstjenester, der består i oplagring af onlineindhold fra en tjenestemodtager på dennes anmodning og tilrådighedsstillelse af de lagrede informationer for offentligheden.

  Ændringsforslag    31

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (2a)  "kompetent myndighed": én enkelt udpeget national retlig myndighed i medlemsstaten eller en uafhængig administrativ myndighed med den relevante ekspertise

  Ændringsforslag    32

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  "terrorhandlinger": handlinger som defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv (EU)

  (4)  "terrorhandlinger": en af de forsætlige handlinger på listen i artikel 3, stk. 1, i direktiv (EU) 2017/541

  Ændringsforslag    33

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  "terrorrelateret indhold": en eller flere af følgende oplysninger:

  (5)  "terrorrelateret indhold": ethvert onlineindhold, som kan bidrage til, at der begås forsætlige handlinger, som udgør lovovertrædelser i henhold til national og europæisk ret, jf. artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541, gennem:

  Ændringsforslag    34

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  opfordring til at bidrage til terrorhandlinger

  b)  hvervning af personer eller en gruppe af personer til at bidrage til terrorhandlinger

  Ændringsforslag    35

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  promovering af en terrorgruppes aktiviteter, navnlig ved opfordring til deltagelse i eller støtte til en terrorgruppe i den artikel 2, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/541 fastsatte betydning

  c)  promovering af en terrorgruppes aktiviteter, navnlig ved hvervning af personer eller en gruppe af personer til deltagelse i, møde med, kommunikation med eller støtte til en terrorgruppes kriminelle aktiviteter i den i artikel 2, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/541 fastsatte betydning eller ved opfordring til udbredelse af terrorrelateret indhold

  Ændringsforslag    36

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6)  "udbredelse af terrorrelateret indhold": tilrådighedsstillelse af terrorrelateret indhold til tredjepart via hostingtjenesteydernes tjenester

  (6)  "udbredelse af terrorrelateret indhold": offentlig tilrådighedsstillelse af terrorrelateret indhold til tredjepart via hostingtjenesteydernes tjenester

  Ændringsforslag    37

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8)  "indberetning": en meddelelse fra en kompetent myndighed eller eventuelt et relevant EU-organ til en hostingtjenesteyder om oplysninger, der kan betragtes som terrorindhold, med henblik på leverandørens frivillige overvejelse af, hvorvidt indholdet er i overensstemmelse med dens egne vilkår og betingelser

  (8)  "indberetning": en meddelelse fra en kompetent myndighed eller eventuelt et relevant EU-organ til en hostingtjenesteyder om indhold, der kan betragtes som terrorindhold, med henblik på leverandørens frivillige overvejelse af, hvorvidt indholdet er i overensstemmelse med dens egne vilkår og betingelser

  Ændringsforslag    38

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9)  "hovedsæde": det hovedkontor eller hjemsted, hvor de primære finansielle funktioner og den operationelle kontrol udøves.

  (9)  "hovedsæde": det hovedkontor eller hjemsted, hvor de primære finansielle funktioner og den operationelle kontrol udøves i Unionen.

  Ændringsforslag    39

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Udtryk for radikale, polemiske eller kontroversielle synspunkter i den offentlige debat om følsomme politiske spørgsmål samt indhold, der har til formål at formidle oplysninger om eller fordømme terrorrelateret indhold, betragtes ikke som terrorrelateret indhold som defineret i nr. 5 i denne artikels første afsnit.

  Ændringsforslag    40

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hostingtjenesteydere træffer i overensstemmelse med denne forordning passende, rimelige og forholdsmæssige foranstaltninger mod udbredelse af terrorrelateret indhold og til beskyttelse af brugerne mod terrorrelateret indhold. De handler i den forbindelse på en omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde og under behørigt hensyn til brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af ytrings- og informationsfriheden i et åbent og demokratisk samfund.

  1.  Hostingtjenesteydere træffer i overensstemmelse med denne forordning passende, rimelige og forholdsmæssige foranstaltninger mod udbredelse af terrorrelateret indhold til offentligheden og til beskyttelse af brugerne mod terrorrelateret indhold. De handler i den forbindelse på en omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde og med behørig respekt for brugernes grundlæggende rettigheder, navnlig ytrings- og informationsfriheden.

  Ændringsforslag    41

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hostingtjenesteyderne fastsætter i deres vilkår og betingelser bestemmelser, der skal forebygge udbredelse af terrorrelateret indhold, og anvender disse.

  2.  Uden at det berører artikel 14 og 15 i direktiv 2000/31/EF, fastslår hostingtjenesteyderne i deres vilkår og betingelser, at de træffer passende, effektive og forholdsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret indhold via deres tjenester.

  Ændringsforslag    42

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  Hostingtjenesteydere, jf. artikel 1, stk. 1, som opfylder kriterierne i definitionen af videodelingsplatforme, træffer passende foranstaltninger til at bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret indhold i overensstemmelse med artikel 28b, stk. 1, litra c), og stk. 3 i direktiv (EU) 2018/2018.

  Ændringsforslag    43

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Den kompetente myndighed har beføjelser til at træffe afgørelse om, at hostingtjenesteyderen skal fjerne terrorrelateret indhold eller deaktivere adgangen hertil.

  1.  Den kompetente myndighed har beføjelser til at udstede et påbud om fjernelse, hvorved det kræves, at hostingtjenesteyderen fjerner terrorrelateret indhold eller deaktiverer adgangen hertil.

  Ændringsforslag    44

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  I tilfælde, hvor den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen eller indholdsleverandøren har sit hovedsæde, har rimelig grund til at antage, at påbuddet om fjernelse kan have en indvirkning på den enkeltes grundlæggende rettigheder, underretter denne den anmodende kompetente myndighed herom. Den anmodende kompetente myndighed tager højde for disse omstændigheder og tilbagetrækker eller tilpasser anmodningen om fjernelse, hvis det er nødvendigt.

  Ændringsforslag    45

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hostingtjenesteyderen skal fjerne det terrorrelaterede indhold eller deaktivere adgangen hertil inden for en time efter at have modtaget påbuddet om fjernelse.

  2.  Uden at det berører artikel 14 og 15 i direktiv 2000/31/EF, skal hostingtjenesteyderen fjerne det terrorrelaterede indhold eller deaktivere adgangen hertil uden unødig forsinkelse efter at have modtaget påbuddet om fjernelse. Medlemsstaterne kan bestemme, at terrorrelateret indhold, såfremt det er klart skadeligt eller udgør en umiddelbar trussel mod den offentlige orden, skal fjernes af hostingtjenesteyderen, eller adgangen hertil skal deaktiveres fra tidspunktet for modtagelse af et behørigt begrundet påbud om fjernelse.

  Ændringsforslag    46

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  en erklæring med en forklaring af, hvorfor indholdet betragtes som terrorrelateret indhold, med som minimum en henvisning til de kategorier af terrorrelateret indhold, der er opført i artikel 2, stk. 5

  b)  en omfattende erklæring med en forklaring af, hvorfor indholdet betragtes som terrorrelateret indhold, med som minimum en henvisning til de kategorier af terrorrelateret indhold, der er opført i artikel 2, stk. 5

  Ændringsforslag    47

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  en internetadresse (Uniform Resource Locator, URL) og, hvis det er nødvendigt, yderligere oplysninger, som muliggør identifikation af det pågældende indhold

  c)  en nøjagtig internetadresse (Uniform Resource Locator, URL), identifikation af leverandøren af onlineindhold og eventuelt yderligere oplysninger, som muliggør identifikation af det pågældende indhold

  Ændringsforslag    48

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra f

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  f)  oplysninger om hostingtjenesteyderens og den pågældende indholdsleverandørs klagemuligheder

  f)  oplysninger om hostingtjenesteyderens og den pågældende indholdsleverandørs klagemuligheder samt klagefristen

  Ændringsforslag    49

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a.  Hostingtjenesteyderen eller indholdsleverandøren har ret til at påklage påbuddet om fjernelse ved at indbringe sagen for den relevante retlige myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen eller indholdsudbyderen har sit hovedsæde.

  Ændringsforslag    50

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  De kompetente myndigheder stiler påbuddet om fjernelse til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som hostingtjenesteyderen har udpeget i henhold til artikel 16, og fremsender den til kontaktpunktet som omhandlet i artikel 14, stk. 1. Sådanne påbud sendes af elektronisk vej, som kan efterlade et skriftligt spor på en måde, der gør det muligt at verificere afsenderen, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet.

  5.  De kompetente myndigheder stiler påbuddet om fjernelse til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som hostingtjenesteyderen har udpeget i henhold til artikel 16, og fremsender den til kontaktpunktet som omhandlet i artikel 14, stk. 1. Sådanne påbud sendes af elektronisk vej, som kan efterlade et skriftligt spor på en måde, der gør det muligt at verificere afsenderen, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet. Sådanne påbud udfærdiges på et af de sprog, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2.

  Ændringsforslag    51

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  8.  Hvis hostingtjenesteyderen ikke kan efterkomme påbuddet om fjernelse, fordi det indeholder åbenbare fejl eller ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at påbuddet kan efterkommes, underretter hostingtjenesteyderen uden unødig forsinkelse den kompetente myndighed og udbeder sig en nærmere forklaring ved hjælp af formularen i bilag III. Den frist, der er fastsat i stk. 2, finder anvendelse ved modtagelsen af den nærmere forklaring.

  8.  Hvis hostingtjenesteyderen ikke kan efterkomme påbuddet om fjernelse, fordi det indeholder åbenbare fejl eller ikke indeholder tilstrækkelige tekniske oplysninger til, at påbuddet kan efterkommes, underretter hostingtjenesteyderen uden unødig forsinkelse den kompetente myndighed og udbeder sig en nærmere forklaring ved hjælp af formularen i bilag III. Den frist, der er fastsat i stk. 2, finder anvendelse ved modtagelsen af den nærmere forklaring.

  Ændringsforslag    52

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 9 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  9a.  Hvis hostingtjenesteyderen ikke kan efterkomme påbuddet om fjernelse på grund af operationelle eller tekniske problemer, underretter hostingtjenesteyderen den kompetente retlige myndighed og begrunder hvorfor og beskriver de foranstaltninger, hostingtjenesteyderen har til hensigt at træffe for at sikre fuld overholdelse af påbuddet om fjernelse ved hjælp af formularen i bilag III.

  Ændringsforslag    53

  Forslag til forordning

  Artikel 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 4a

   

  Grænseoverskridende samarbejde

   

  1.  Den kompetente myndighed, som udsteder påbuddet om fjernelse til hostingtjenesteyderen, sender omgående en kopi af dette påbud til den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra a), i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen eller dennes udpegede repræsentant har sit hovedsæde.

   

  2.  I tilfælde hvor den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen, dennes udpegede repræsentant eller indholdsleverandøren har sit hovedsæde, har rimelig grund til at antage, at påbuddet om fjernelse kan have en indvirkning på den enkeltes grundlæggende rettigheder, underretter den anmodende kompetente myndighed.

   

  3.  Den anmodende kompetente myndighed tager højde for disse omstændigheder og tilbagetrækker eller tilpasser anmodningen om fjernelse, hvis det er nødvendigt.

  Ændringsforslag    54

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Indberetningen skal indeholde tilstrækkeligt detaljerede oplysninger, herunder årsagerne til, at indholdet betragtes som terrorrelateret, en URL og eventuelt yderligere oplysninger, som muliggør identifikation af det pågældende terrorindhold.

  4.  Indberetningen skal indeholde tilstrækkeligt detaljerede oplysninger, herunder en omfattende liste over årsagerne til, at indholdet betragtes som terrorrelateret, en URL og eventuelt yderligere oplysninger, som muliggør identifikation af det pågældende terrorindhold.

  Ændringsforslag    55

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hostingtjenesteyderne træffer, hvis det er passende, proaktive foranstaltninger til beskyttelse af deres tjenester mod udbredelse af terrorrelateret indhold. Foranstaltningerne skal være effektive og forholdsmæssige, tage højde for risikoen ved og omfanget af eksponering for terrorrelateret indhold, brugernes grundlæggende rettigheder og ytrings- og informationsfrihedens afgørende betydning i et åbent og demokratisk samfund.

  1.  Uden at det berører direktiv (EU) 2018/1808 og direktiv 2000/31/EF træffer hostingtjenesteyderne, afhængigt af risikoen og graden af eksponering for terrorrelateret indhold, proaktive foranstaltninger til beskyttelse af deres tjenester mod udbredelse af terrorrelateret indhold. Foranstaltningerne skal være effektive, målrettede og forholdsmæssige, tage højde for risikoen ved og omfanget af eksponering for terrorrelateret indhold og tage behørigt hensyn til brugernes grundlæggende rettigheder, navnlig ytrings- og informationsfriheden.

  Ændringsforslag    56

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis den er blevet underrettet i henhold til artikel 4, stk. 9, skal den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), anmode hostingtjenesteyderen om inden for tre måneder efter modtagelsen af anmodningen og derefter mindst en gang om året at fremlægge en rapport om de specifikke proaktive foranstaltninger, den har truffet, herunder ved hjælp af automatiserede værktøjer, med henblik på at:

  Hvis den er blevet underrettet i henhold til artikel 4, stk. 9, skal den relevante kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), anmode hostingtjenesteyderen om inden for tre måneder efter modtagelsen af anmodningen og derefter mindst en gang om året at fremlægge en rapport om de specifikke proaktive foranstaltninger, den har truffet, herunder ved hjælp af automatiserede værktøjer, med henblik på at:

  Ændringsforslag    57

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  forebygge genupload af indhold, der tidligere er blevet fjernet, eller hvortil adgangen allerede er blevet deaktiveret, fordi det anses for at være terrorrelateret indhold

  a)  effektivt at sætte en stopper for, at indhold, der tidligere er blevet fjernet, eller hvortil adgangen allerede er blevet deaktiveret, fordi det anses for at være terrorrelateret indhold, vises igen

  Ændringsforslag    58

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Rapporterne skal indeholde alle relevante oplysninger, som gør det muligt for den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), at vurdere, hvorvidt de proaktive foranstaltninger er effektive og forholdsmæssige, herunder at vurdere, hvordan redskaber til automatisk sporing, menneskeligt tilsyn og kontrolmekanismer anvendes.

  Rapporterne skal indeholde alle relevante oplysninger, som gør det muligt for den relevante kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), at vurdere, hvorvidt de proaktive foranstaltninger er effektive og forholdsmæssige, herunder at vurdere, hvordan redskaber til automatisk sporing, menneskeligt tilsyn og kontrolmekanismer anvendes.

  Ændringsforslag    59

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Hvis den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), mener, at de proaktive foranstaltninger, som er truffet og meddelt i henhold til stk. 2, er utilstrækkelige med hensyn til at afbøde og styre risikoen og niveauet for eksponering, kan den anmode hostingtjenesteyderen om at træffe yderligere proaktive foranstaltninger. Hostingtjenesteyderen samarbejder i den forbindelse med den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), med henblik på at indkredse de specifikke foranstaltninger, som hostingtjenesteyderen skal iværksætte, fastsætte vigtige målsætninger og benchmarks samt frister for deres gennemførelse.

  3.  Hvis den relevante kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), mener, at de proaktive foranstaltninger, som er truffet og meddelt i henhold til stk. 2, er uforholdsmæssige og utilstrækkelige med hensyn til at afbøde og styre risikoen og niveauet for eksponering, kan den anmode hostingtjenesteyderen om at tilpasse de allerede trufne foranstaltninger eller træffe yderligere proaktive foranstaltninger. Hostingtjenesteyderen samarbejder i den forbindelse med den relevante kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), med henblik på at indkredse de ændrede eller specifikke foranstaltninger, som hostingtjenesteyderen skal iværksætte, fastsætte vigtige målsætninger og benchmarks samt frister for deres gennemførelse.

  Ændringsforslag    60

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Hvis der ikke kan nås en aftale inden for tre måneder fra anmodningen som omhandlet i stk. 3, kan den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), udstede en afgørelse, som pålægger særlige yderligere nødvendige og forholdsmæssige proaktive foranstaltninger. I afgørelsen tages der især højde for hostingtjenesteyderens økonomiske kapacitet og virkningen af sådanne foranstaltninger på brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af ytrings- og informationsfriheden. En sådan afgørelse sendes til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som tjenesteyderen har udpeget. Hostingtjenesteyderen rapporterer regelmæssigt om gennemførelsen af sådanne foranstaltninger som specificeret af den kompetente myndighed, jf. artikel 17, stk. 1, litra c).

  4.  Hvis der ikke kan nås en aftale inden for tre måneder fra anmodningen som omhandlet i stk. 3, kan den relevante kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), udstede en afgørelse, som pålægger særlige yderligere nødvendige og forholdsmæssige proaktive foranstaltninger. I afgørelsen tages der især højde for den type indhold, der hostes på tjenesten, foranstaltningernes tekniske gennemførlighed, hostingtjenesteyderens økonomiske kapacitet og virkningen af sådanne foranstaltninger på brugernes grundlæggende rettigheder, navnlig ytrings- og informationsfriheden. En sådan afgørelse sendes til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som tjenesteyderen har udpeget. Hostingtjenesteyderen rapporterer regelmæssigt om gennemførelsen af sådanne foranstaltninger som specificeret af den relevante kompetente myndighed, jf. artikel 17, stk. 1, litra c).

  Ændringsforslag    61

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  En hostingtjenesteyder kan til enhver tid anmode den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), om at tage anmodninger eller afgørelser, jf. henholdsvis stk. 2, 3 og 4, op til revision og, hvis det er passende, tilbagekalde dem. Den kompetente myndighed fremlægger en detaljeret begrundelse inden for et rimeligt tidsrum efter at have modtaget anmodningen fra hostingtjenesteyderen.

  5.  En hostingtjenesteyder kan til enhver tid anmode den relevante kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), om at tage anmodninger eller afgørelser, jf. henholdsvis stk. 2, 3 og 4, op til revision og, hvis det er passende, tilbagekalde dem. Den relevante kompetente myndighed fremlægger en detaljeret begrundelse inden for et rimeligt tidsrum efter at have modtaget anmodningen fra hostingtjenesteyderen.

  Ændringsforslag    62

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a.  Artikel 6 og artikel 9 finder ikke anvendelse på udbydere af cloudinfrastrukturtjenester, som omfatter levering af fysiske eller virtuelle ressourcer on-demand til computer- og lagringsinfrastrukturkapacitet, hvor tjenesteyderen ikke har nogen kontraktmæssige rettigheder til at bestemme, hvilket indhold der lagres, eller hvordan det behandles eller offentliggøres af dennes kunder eller af sådanne kunders slutbrugere, og hvor tjenesteyderen ikke har nogen specifik kontrol over det indhold, som dennes kunder eller sådanne kunders slutbrugere har lagret.

  Ændringsforslag    63

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hostingtjenesteyderne fastsætter i deres vilkår og betingelser deres politik for forebyggelse af udbredelse af terrorrelateret indhold, herunder, hvis det er passende, en meningsfuld forklaring af de proaktive foranstaltningers funktion, herunder brugen af redskaber til automatisk sporing.

  1.  Hostingtjenesteyderne fastsætter tydeligt i deres vilkår og betingelser deres politik for bekæmpelse af udbredelse af terrorrelateret indhold, herunder, hvis det er passende, en meningsfuld forklaring af de proaktive foranstaltningers funktion, herunder brugen af redskaber til automatisk sporing og samarbejde med de relevante kompetente myndigheder.

  Ændringsforslag    64

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hostingtjenesteyderne offentliggør årlige gennemsigtighedsrapporter vedrørende de tiltag, der er gjort for at bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret indhold.

  2.  Hostingtjenesteyderne, de relevante kompetente myndigheder og de relevante EU-organer offentliggør årlige gennemsigtighedsrapporter vedrørende de tiltag, der er gjort for at bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret indhold til offentligheden.

  Ændringsforslag    65

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Gennemsigtighedsrapporter skal mindst indeholde følgende oplysninger:

  3.  Hostingtjenesteydernes gennemsigtighedsrapporter skal mindst indeholde følgende oplysninger:

  Ændringsforslag    66

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  oplysninger om hostingtjenesteyderens foranstaltninger for så vidt angår forebyggelse af genupload af indhold, der tidligere er blevet fjernet, eller hvortil adgangen allerede er blevet deaktiveret, fordi det anses for at være terrorrelateret indhold

  b)  detaljerede oplysninger om hostingtjenesteyderens foranstaltninger til at sætte en stopper for, at indhold, der tidligere er blevet fjernet, eller hvortil adgangen allerede er blevet deaktiveret, fordi det anses for at være terrorrelateret indhold, vises igen

  Ændringsforslag    67

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  overblik over og udfaldet af klageprocedurer.

  d)  overblik over og vurdering af effektiviteten af klage- og søgsmålsmekanismerne.

  Ændringsforslag    68

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Når hostingtjenesteyderne gør brug af automatiserede værktøjer i henhold til denne forordning, bør der være effektive og passende beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at beslutninger vedrørende dette indhold, navnlig beslutninger om at fjerne eller deaktivere adgangen til indhold, der anses for ulovligt indhold, er korrekte og velfunderede.

  (Vedrører ikke den danske tekst)  

  Ændringsforslag    69

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Beskyttelsesforanstaltningerne bør navnlig omfatte menneskeligt tilsyn og kontrol, hvor det er relevant og under alle omstændigheder, når en detaljeret vurdering af den relevante sammenhæng er nødvendig for at afgøre, hvorvidt indholdet anses for terrorindhold.

  2.  Beskyttelsesforanstaltningerne bør navnlig omfatte menneskeligt tilsyn og kontrol af hensigtsmæssigheden af afgørelsen om at fjerne eller nægte adgang til indhold, navnlig med hensyn til retten til ytrings- og informationsfrihed. Menneskeligt tilsyn er påkrævet, når en detaljeret vurdering af den relevante sammenhæng er nødvendig for at afgøre, hvorvidt indholdet anses for terrorindhold.

  Ændringsforslag    70

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Klagemekanismer

  Klage- og søgsmålsmekanismer

  Ændringsforslag    71

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hostingtjenesteyderne indfører effektive og tilgængelige mekanismer, som gør det muligt for indholdsleverandører, hvis indhold er blevet fjernet, eller hvor adgangen til indholdet er blevet deaktiviteret som følge af en indberetning i henhold til artikel 5 eller som følge af proaktive foranstaltninger i henhold til artikel 6, at indgive en klage mod hostingtjenesteyderens handlinger, idet der anmodes om genindsættelse af indholdet.

  1.  Uden at det berører de retsmidler, som indholdsleverandørerne har adgang til i henhold til national ret, indfører hostingtjenesteyderne hurtige, effektive og tilgængelige klage- og søgsmålsmekanismer, som gør det muligt for indholdsleverandører, hvis indhold er blevet fjernet, eller hvor adgangen til indholdet er blevet deaktiveret som følge af en indberetning i henhold til artikel 5 eller som følge af proaktive foranstaltninger i henhold til artikel 6, at indgive en begrundet klage mod hostingtjenesteyderens handlinger, idet der anmodes om genindsættelse af indholdet

  Ændringsforslag    72

  Forslag til forordning

  Artikel 12 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 12a

   

  I tilfælde hvor indhold er blevet fjernet, eller hvor adgangen til indholdet er blevet deaktiveret som følge af et påbud om fjernelse i henhold til artikel 4, en indberetning i henhold til artikel 5 eller proaktive foranstaltninger i henhold til artikel 6, kan den pågældende indholdsleverandør på et hvilket som helst tidspunkt indlede en retssag med krav om genindsættelse af indholdet. Indledning af en retssag er ikke betinget af, at der indledes en klageprocedure som omhandlet i artikel 10.

  Ændringsforslag    73

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Hvis hostingtjenesteyderne bliver bekendt med beviser for terrorhandlinger, informerer de omgående de myndigheder, der er kompetente til at efterforske og retsforfølge strafbare handlinger i den berørte medlemsstat, eller kontaktpunktet i den medlemsstat, jf. artikel 14, stk. 2, hvor hostingtjenesteyderne har deres hovedsæde eller retlige repræsentant. Hostingtjenesteyderne kan i tvivlstilfælde videregive oplysningerne til Europol til opfølgning.

  4.  Hvis hostingtjenesteyderne bliver bekendt med beviser for terrorhandlinger, informerer de omgående den myndighed, der er kompetent til at efterforske og retsforfølge strafbare handlinger i den berørte medlemsstat, eller kontaktpunktet i den medlemsstat, jf. artikel 14, stk. 2, hvor hostingtjenesteyderne har deres hovedsæde eller retlige repræsentant. Hostingtjenesteyderne kan i tvivlstilfælde videregive oplysningerne til Europol til opfølgning.

  Ændringsforslag    74

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Medlemsstaterne fastsætter de regler vedrørende sanktioner, der anvendes i tilfælde af hostingtjenesteydernes overtrædelser af denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre sanktionernes gennemførelse. Sådanne sanktioner begrænses til overtrædelser af forpligtelserne i:

  1.  Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for hostingtjenesteydernes overtrædelser af denne forordning og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre sanktionernes gennemførelse. Sådanne sanktioner begrænses til overtrædelser af forpligtelserne i:

  Ændringsforslag    75

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  artikel 6, stk. 2 og 4 (rapporter om proaktive foranstaltninger og vedtagelse af foranstaltninger efter en afgørelse, der pålægger specifikke proaktive foranstaltninger)

  d)  artikel 6, stk. 2 og 4 (rapporter om proaktive foranstaltninger og vedtagelse af sådanne foranstaltninger efter en afgørelse, der pålægger specifikke proaktive foranstaltninger)

  Ændringsforslag    76

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra g

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  g)  artikel 9 (sikkerhedsforanstaltninger vedrørende proaktive foranstaltninger)

  g)  artikel 9 (sikkerhedsforanstaltninger for så vidt angår brug og gennemførelse af proaktive foranstaltninger)

  Ændringsforslag    77

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 3 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder ved fastsættelse af sanktionernes art og størrelse tager hensyn til alle relevante omstændigheder, herunder:

  3.  Medlemsstaterne sikrer, at de relevante kompetente myndigheder ved fastsættelse af sanktionernes art og størrelse tager hensyn til alle relevante omstændigheder, herunder:

  Ændringsforslag    78

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 3 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e)  hostingtjenesteyderens grad af samarbejde med de kompetente myndigheder.

  e)  hostingtjenesteyderens grad af samarbejde med de relevante kompetente myndigheder.

  Ændringsforslag    79

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 3 – litra e a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ea)  hostingtjenesteyderens art og størrelse, navnlig mikrovirksomheder eller små og mellemstore virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF.

  Ændringsforslag    80

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Medlemsstaterne sikrer, at systematisk mangel på overholdelse af forpligtelserne i artikel 4, stk. 2, medfører økonomiske sanktioner på op til 4 % af hostingtjenesteyderens samlede omsætning for det seneste regnskabsår.

  4.  Medlemsstaterne sikrer, at systematisk mangel på overholdelse af forpligtelserne i artikel 4, stk. 2, medfører økonomiske sanktioner på op til 2 % af hostingtjenesteyderens samlede omsætning for det seneste regnskabsår.

  Ændringsforslag    81

  Forslag til forordning

  Artikel 19 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 med henblik på at supplere denne forordning med tekniske krav til de elektroniske midler, som de kompetente myndigheder skal anvende til at fremsende påbud om fjernelse.

  1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20 med henblik på at supplere denne forordning med de nødvendige tekniske krav til de elektroniske midler, som de kompetente myndigheder skal anvende til at fremsende påbud om fjernelse.

  Ændringsforslag    82

  Forslag til forordning

  Artikel 19 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage sådanne delegerede retsakter med henblik på at ændre bilag I, II og II for effektivt at imødegå et eventuelt behov for forbedringer af indholdet af formularerne for påbud om fjernelse og de formularer, der skal anvendes til at oplyse om, hvorfor det ikke er muligt at gennemføre påbuddet om fjernelse.

  2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage sådanne delegerede retsakter med henblik på at ændre bilag I, II og II for på en kompetent måde at imødegå et eventuelt behov for forbedringer af indholdet af formularerne for påbud om fjernelse og de formularer, der skal anvendes til at oplyse om, hvorfor det ikke er muligt at gennemføre påbuddet om fjernelse.

  Ændringsforslag    83

  Forslag til forordning

  Artikel 20 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [denne forordnings ikrafttræden].

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19, tillægges Kommissionen for en begrænset periode på tre år fra [denne forordnings ikrafttræden].

  Ændringsforslag    84

  Forslag til forordning

  Bilag III – afsnit B – nr. iii a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  iiia)  Beskriv, hvilke foranstaltninger der forventes truffet for at løse ovennævnte tekniske eller operationelle problemer med henblik på at efterkomme påbuddet om fjernelse.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag sikrer juridisk overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 4, stk. 7.

  PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Titel

  Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

  Referencer

  COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

  Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  22.10.2018

   

   

   

  Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  CULT

  22.10.2018

  Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

  31.1.2019

  Ordfører for udtalelse

  Dato for valg

  Julie Ward

  11.12.2018

  Dato for vedtagelse

  11.3.2019

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  17

  2

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  17

  +

  ALDE

  Ilhan Kyuchyuk

  ECR

  Emma McClarkin

  PPE

  Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver

  S&D

  Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE

  Helga Trüpel

  2

  -

  GUE/NGL

  Martina Michels

  S&D

  Petra Kammerevert

  1

  0

  ENF

  Marie-Christine Boutonnet

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  • [1]  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1-16).
  • [2]  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1808 af 14. november 2018 om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) i betragtning af de ændrede markedsforhold (EUT L 303 af 28.11.2018, s. 69-92).

  UDTALELSE FRA UDVALGET OM DET INDRE MARKED OG FORBRUGERBESKYTTELSE (4.3.2019)

  til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
  (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

  Ordfører for udtalelse: Julia Reda

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  Denne forordning stiler mod at sikre et velfungerende digitalt indre marked i et åbent og demokratisk samfund ved at forebygge misbrug af hostingtjenester til terrorformål. Det digitale indre markeds funktion bør forbedres ved at højne hostingtjenesteydernes retssikkerhed, øge brugernes tillid til onlinemiljøet og styrke beskyttelsen af ytrings- og informationsfriheden.

  (1)  Denne forordning stiler mod at sikre et velfungerende digitalt indre marked i et åbent og demokratisk samfund ved at bekæmpe misbrug af hostingtjenester til terrorformål. Det digitale indre markeds funktion bør forbedres ved at højne hostingtjenesteydernes retssikkerhed, øge brugernes tillid til onlinemiljøet og styrke beskyttelsen af ytrings- og informationsfriheden, mediefriheden og mediernes pluralisme, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger.

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 1 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (1a)  Regulering af hostingtjenesteydere kan kun supplere medlemsstaternes strategier for håndtering af terrorisme, som skal lægge vægt på offlineforanstaltninger såsom indsatser på det sociale område, afradikaliseringsinitiativer og samarbejde med berørte samfund med henblik på at opnå en vedvarende forebyggelse af radikalisering i samfundet.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Hostingtjenesteydere, som er aktive på internettet, spiller en afgørende rolle i den digitale økonomi ved at skabe forbindelse mellem erhvervslivet og borgerne og ved at lette offentlig debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer, hvorved de bidrager betydeligt til innovation, økonomisk vækst og jobskabelse i Unionen. Imidlertid misbruges deres tjenester i visse tilfælde af tredjepart til at udføre ulovlige aktiviteter på nettet. Særligt bekymrende er det, at terrorgrupper og deres tilhængere misbruger hostingtjenester til at sprede terrorrelateret indhold på nettet og dermed udbrede deres budskab, radikalisere og rekruttere samt fremme og styre terroraktiviteter.

  (2)  Hostingtjenesteydere, som er aktive på internettet, spiller en afgørende rolle i den digitale økonomi ved at skabe forbindelse mellem erhvervslivet og borgerne og ved at lette offentlig debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer, hvorved de bidrager betydeligt til innovation, økonomisk vækst og jobskabelse i Unionen. Imidlertid misbruges deres tjenester i visse tilfælde af tredjepart til at udføre ulovlige aktiviteter på nettet. Det er ekstremt bekymrende, at terrorgrupper og deres tilhængere misbruger hostingtjenester til at sprede terrorrelateret indhold på nettet og dermed udbrede deres budskab, radikalisere, desinformere og rekruttere samt fremme og styre terroraktiviteter.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)  Tilstedeværelsen af terrorrelateret indhold på nettet har alvorlige negative konsekvenser for brugerne, borgerne og samfundet som helhed såvel som for udbydere af onlinetjenester, der hoster sådant indhold, eftersom det underminerer brugernes tillid og skader udbydernes forretningsmodeller. I betragtning af deres centrale rolle og de teknologiske midler og kapaciteter, der er forbundet med de tjenester, som de leverer, har udbydere af onlinetjenester et særligt samfundsmæssigt ansvar for at beskytte deres tjenester mod terroristernes misbrug og hjælpe med at bekæmpe terrorrelateret indhold, som udbredes via deres tjenester.

  (3)  Tilstedeværelsen af terrorrelateret indhold på nettet har alvorlige negative konsekvenser for brugerne, borgerne og samfundet som helhed såvel som for udbydere af onlinetjenester, der hoster sådant indhold, eftersom det underminerer brugernes tillid og skader udbydernes forretningsmodeller. I betragtning af deres centrale rolle og proportionelt med de teknologiske midler og kapaciteter, der er forbundet med de tjenester, som de leverer, har udbydere af onlinetjenester et samfundsmæssigt ansvar for at beskytte deres tjenester mod terroristernes misbrug og hjælpe kompetente myndigheder med at bekæmpe terrorrelaterede lovovertrædelser, som begås via deres tjenester, under hensyntagen til den grundlæggende betydning af ytrings- og informationsfriheden i et åbent og demokratisk samfund.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  De bestræbelser på EU-niveau for at bekæmpe terrorrelateret onlineindhold, som blev påbegyndt i 2015 via en ramme for frivilligt samarbejde mellem medlemsstater og hostingtjenesteydere, skal suppleres af en klar retlig ramme for yderligere at begrænse adgangen til terrorrelateret onlineindhold og på passende vis håndtere et voksende problem. Denne retlige ramme stiler mod at bygge på den frivillige indsats, som blev styrket med Kommissionens henstilling (EU) 2018/3347, og kommer som reaktion på opfordringer fra Europa-Parlamentet om at styrke foranstaltningerne til bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold, og fra Rådet om at forbedre den automatiske sporing og fjernelse af indhold, der tilskynder til terrorhandlinger.

  (4)  De bestræbelser på EU-niveau for at bekæmpe terrorrelateret onlineindhold, som blev påbegyndt i 2015 via en ramme for frivilligt samarbejde mellem medlemsstater og hostingtjenesteydere, skal forbedres ved hjælp af en klar retlig ramme for yderligere at begrænse adgangen til terrorrelateret onlineindhold og med henblik at indføre hårdt tiltrængte kontrolforanstaltninger til at sikre efterlevelsen af retsstatsprincippet og beskyttelsen af grundlæggende rettigheder. Denne retlige ramme stiler mod at bygge på den frivillige indsats, som blev styrket med Kommissionens henstilling (EU) 2018/3347, og kommer som reaktion på opfordringer fra Europa-Parlamentet om at styrke foranstaltningerne til bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på linje med den horisontale ramme, der blev etableret ved direktiv 2000/31/EF, og fra Rådet om at forbedre den automatiske sporing og fjernelse af indhold, der tilskynder til terrorhandlinger.

  __________________

  __________________

  7 Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).

  7 Kommissionens henstilling (EU) 2018/334 af 1.3.2018 om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 50).

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  Anvendelsen af denne forordning bør ikke påvirke anvendelsen af artikel 14 i direktiv 2000/31/EF8. Især bør enhver foranstaltning, som hostingtjenesteyderen træffer i overensstemmelse med denne forordning, herunder proaktive foranstaltninger, ikke i sig selv føre til, at tjenesteyderen mister den ansvarsfritagelse, som er fastsat i nævnte artikel. Denne forordning påvirker ikke de nationale myndigheder og domstoles beføjelser til at fastslå hostingtjenesteyders ansvar i specifikke sager, hvis betingelserne i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF for ansvarsfritagelse ikke er opfyldt.

  (5)  Denne forordning bør fastsætte specifikke forpligtelser for hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorrelateret indhold. Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen af direktiv 2000/31/Euratom8. Denne forordning påvirker ikke de nationale myndigheder og domstoles beføjelser til at fastslå hostingtjenesteyders ansvar i specifikke sager, hvis betingelserne i direktiv 2000/31/EF for ansvarsfritagelse ikke er opfyldt.

  __________________

  __________________

  8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

  8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6)  I denne forordning er der fastsat regler, som skal forebygge misbrug af hostingtjenester til udbredelse af terrorrelateret onlineindhold og således garantere et velfungerende indre marked, under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, der er beskyttet i Unionens retsorden, og navnlig dem, der er sikret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  (6)  I denne forordning er der fastsat regler, som skal bekæmpe misbrug af hostingtjenester til udbredelse af terrorrelateret onlineindhold og således garantere et velfungerende indre marked, under fuld overholdelse af retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, der er beskyttet i Unionens retsorden, og navnlig dem, der er sikret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Denne forordning bidrager til beskyttelsen af den offentlige sikkerhed, idet den fastsætter passende og solide beskyttelsesforanstaltninger, som skal sørge for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, der er på spil. Dette omfatter retten til respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, retten til effektiv retsbeskyttelse, ytringsfriheden, herunder retten til frit at modtage og videregive information, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og princippet om ikkeforskelsbehandling. Kompetente myndigheder og hostingtjenesteydere bør kun træffe foranstaltninger, som er nødvendige, passende og forholdsmæssige i et demokratisk samfund, idet der tages hensyn til den særlige betydning, der tillægges ytrings- og informationsfriheden, som er en af de hjørnestenene i et pluralistisk, demokratisk samfund og en af de værdier, som Unionen bygger på. Foranstaltninger, som forstyrrer ytrings- og informationsfriheden, bør være yderst målrettede i den forstand, at de skal tjene til forebyggelse af udbredelsen af terrorindhold uden dermed dog at påvirke retten til lovligt at modtage og videregive information, under hensyntagen til den centrale rolle, som hostingtjenesteydere spiller for den offentlige debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer i overensstemmelse med lovgivningen.

  (7)  Målet med denne forordning er at bidrage til beskyttelsen af den offentlige sikkerhed, idet den fastsætter passende og solide beskyttelsesforanstaltninger, som skal sørge for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, der er på spil. Dette omfatter retten til respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, retten til effektiv retsbeskyttelse, ytringsfriheden, herunder retten til frit at modtage og videregive information, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og princippet om ikkeforskelsbehandling. Kompetente myndigheder og hostingtjenesteydere bør kun træffe foranstaltninger, som er nødvendige, passende og forholdsmæssige i et demokratisk samfund, idet der tages hensyn til den særlige betydning, der tillægges ytrings- og informationsfriheden, retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger samt pressefriheden og mediepluralisme, som udgør hjørnestenene i et pluralistisk, demokratisk samfund og er blandt de værdier, som Unionen bygger på. Foranstaltninger, der træffes for at fjerne terrorrelateret onlineindhold, bør undgå at forstyrre ytrings- og informationsfriheden og bør være yderst målrettede, nødvendige, hensigtsmæssige og forholdsmæssige med henblik på at bidrage til bekæmpelsen af terrorisme, herunder efterforskning og retsforfølgning af terrorrelaterede lovovertrædelser, uden dermed dog at påvirke ytringsfriheden og retten til lovligt at modtage og videregive information, under hensyntagen til den centrale rolle, som hostingtjenesteydere spiller for den offentlige debat samt formidling og modtagelse af oplysninger, synspunkter og idéer i overensstemmelse med lovgivningen.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 7 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7a)  Denne forordning bør ikke indebære nogen ændring af medlemsstaternes pligt til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper, således som de er fastsat i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union. Denne grundlæggende ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlige myndigheder. Enhver begrænsning af udøvelsen af disse grundlæggende rettigheder inden for rammerne af denne forordning bør være lovfæstet og bør være nødvendig i et demokratisk samfund med henblik på at opfylde målene i denne forordning.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 7 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7b)  Denne forordning skal overholde de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i den europæiske menneskerettighedskonvention og EU-Domstolens retspraksis. EU-Domstolen har navnlig i sin dom af 24. november 2011 konkluderet, at EU-lovgivningen og navnlig direktiv 2000/31/EF1a og de gældende grundlæggende rettigheder udelukker et påbud til internetudbyderne om at indføre et system til filtrering af al elektronisk kommunikation, der går via deres tjenester, som de selv skal betale for, og som skal anvendes ensartet over for alle kunder som forebyggende foranstaltninger i en ubegrænset periode.

   

  __________________

   

  1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om elektronisk handel").

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8)  Retten til adgang til effektive retsmidler er fastlagt i artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Enhver fysisk eller juridisk person har ret til effektive retsmidler ved den kompetente nationale domstol til prøvelse af de foranstaltninger, som træffes i henhold til denne forordning, og som kan have negativ indvirkning på denne person. Denne ret omfatter navnlig muligheden for, at hostingstjenesteydere og indholdsleverandører reelt kan gøre indsigelse mod påbud om fjernelse ved retten i den medlemsstat, hvis myndigheder har udstedt påbuddet.

  (8)  Retten til adgang til effektive retsmidler er fastlagt i artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Enhver fysisk eller juridisk person har ret til effektive retsmidler ved den kompetente nationale domstol til prøvelse af de foranstaltninger, som træffes i henhold til denne forordning, og som kan have negativ indvirkning på denne person. Denne ret omfatter navnlig retten for hostingtjenesteydere og indholdsleverandører til at blive informeret om alle tilgængelige klagemuligheder og muligheden for, at indholdsleverandører kan gøre indsigelse mod resultaterne af de foranstaltninger, der træffes af hostingtjenesteyderen, og blive informeret om effektive retsmidler. Den omfatter også retten for hostingstjenesteydere og indholdsleverandører til reelt at gøre indsigelse mod påbud om fjernelse eller sanktioner ved retten i den medlemsstat, hvis myndigheder har udstedt påbuddet eller sanktionerne, eller ved den ret, hvor hostingtjenesteyderen eller indholdsleverandøren er etableret eller repræsenteret.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9)  For at skabe klarhed om de foranstaltninger, som både hostingtjenesteydere og kompetente myndigheder bør træffe for at forhindre udbredelse af terrorrelateret onlineindhold, bør der i denne forordning af forebyggelseshensyn fastsættes en definition af terrorindhold, der bygger på definitionen af terrorhandlinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/5419. I betragtning af behovet for at bekæmpe den mest skadelige terrorpropaganda på nettet bør definitionen omfatte materiale og informationer, som tilskynder til, opfordrer til eller slår til lyd for udførelse af eller bidrag til terrorhandlinger, giver instruktioner i udførelsen af sådanne handlinger eller promoverer deltagelsen i en terrorgruppes aktiviteter. Sådanne oplysninger omfatter især tekst, billeder, lydoptagelser og videoer. Når det vurderes, hvorvidt indholdet udgør terrorindhold som defineret i denne forordning, bør de kompetente myndigheder såvel som hostingtjenesteyderne tage højde for faktorer såsom udsagnenes art og ordlyd, den kontekst, de indgår i, og deres potentiale for at føre til skadelige konsekvenser for menneskers sikkerhed. Det faktum, at materialet er produceret af, kan tilskrives eller udbredes på vegne af en terrororganisation eller person, der er opført på EU's liste, spiller en stor rolle for vurderingen. Indhold, som udbredes til uddannelsesmæssige, journalistiske eller forskningsmæssige formål, bør beskyttes tilstrækkeligt. Fremsættelse af radikale, polemiske eller kontroversielle holdninger i den offentlige debat om følsomme politiske spørgsmål bør desuden ikke betragtes som terrorindhold.

  (9)  For at skabe klarhed om de foranstaltninger, som både hostingtjenesteydere og den kompetente myndighed bør træffe for at begrænse udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold, bør der i denne forordning fastsættes en definition af terrorindhold i overensstemmelse med definitionen af terrorhandlinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/5419.I betragtning af behovet for at bekæmpe terrorpropaganda på nettet bør definitionen omfatte materiale og informationer, som forsætligt tilskynder til eller slår til lyd for udførelse af terrorhandlinger, eller forsætligt giver instruktioner i fremstilling og anvendelse af sprængstoffer, skydevåben eller andre våben eller skadelige eller farlige stoffer, med henblik på at udføre sådanne handlinger, vel vidende at de givne færdigheder er beregnet til at blive anvendt til dette formål, eller deltager i en terrorgruppes aktiviteter. Sådanne oplysninger omfatter især tekst, billeder, lydoptagelser og videoer. Når det vurderes, hvorvidt indholdet udgør terrorindhold som defineret i denne forordning, bør de kompetente myndigheder tage højde for faktorer såsom udsagnenes art og ordlyd, den kontekst, de indgår i, deres forsætlighed og deres potentiale for at føre til skadelige konsekvenser for menneskers sikkerhed. Det faktum, at indholdet er produceret af, kan tilskrives eller udbredes på vegne af en terrororganisation eller person, der er opført på EU's liste, spiller en stor rolle for vurderingen. Indhold, som udbredes til uddannelsesmæssige, journalistiske eller forskningsmæssige formål eller til modfortællinger, bør strengt beskyttes. Hvis det udbredte materiale offentliggøres under hostingtjenesteyderens redaktionelle ansvar, bør alle afgørelser om fjernelse af sådant indhold tage hensyn til de journalistiske standarder, der er fastlagt ved presse- eller medielovgivning i overensstemmelse med EU-retten, retten til ytringsfrihed og retten til mediefrihed og mediernes pluralisme som nedfældet i artikel 11 i chartret om grundlæggende rettigheder. Fremsættelse af radikale, polemiske eller kontroversielle holdninger i den offentlige debat om følsomme politiske spørgsmål bør desuden ikke betragtes som terrorindhold. Retten til sådanne ytringer kan gøres gældende ved retten i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen har sit hovedsæde, eller hvor den retlige repræsentant, der er udpeget af hostingtjenesteyderen i henhold til denne forordning, er bosiddende eller etableret, eller ved retten i den medlemsstat, hvor indholdsleverandøren har sit hovedsæde.

  __________________

  __________________

  9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).

  9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Betragtning 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (10)  For at omfatte de hostingtjenester online, hvor terrorindholdet udbredes, bør denne forordning finde anvendelse på informationssamfundstjenester, som lagrer information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning, og som gør de lagrede informationer tilgængelige for tredjepart, uanset om denne aktivitet udelukkende er af teknisk, automatisk eller passiv karakter. Sådanne udbydere af informationssamfundstjenester omfatter eksempelvis sociale medieplatforme, videostreamingtjenester, video-, billed- og lyddelingtjenester, fildeling og andre cloudtjenester, i det omfang de gør informationerne tilgængelige for tredjepart, og websteder, hvor brugerne kan kommentere og poste anmeldelser. Denne forordning bør også gælde for hostingtjenesteydere, der er etableret uden for Unionen, men som udbyder tjenester inden for Unionen, eftersom en betydelig del af de hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold på deres tjenester, er etableret i tredjelande. Dette bør sikre, at alle virksomheder, som opererer i det digitale indre marked overholder samme krav, uanset hvor de er etableret. For at fastslå, om en tjenesteudbyder udbyder tjenester i Unionen, skal det vurderes, om tjenesteudbyderen gør det muligt for juridiske eller fysiske personer i en eller flere medlemsstater at gøre brug af udbyderens tjenester. Den blotte kendsgerning, at en tjenesteyders websted, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger kan tilgås i en eller flere medlemsstater, er dog isoleret set ikke en tilstrækkelig betingelse for, at denne forordning finder anvendelse.

  (10)  For at omfatte de hostingtjenester online, hvor terrorindholdet udbredes, bør denne forordning – i det omfang det er muligt at finde frem til og fjerne specifikt indhold, der er omfattet af denne forordning – finde anvendelse på informationssamfundstjenester, som lagrer information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning, og som behandler de lagrede informationer og gør dem direkte tilgængelige for offentligheden. Definitionen af hostingtjenesteydere er derfor adskilt fra og snævrere end definitionen i direktiv 2000/31/EF. Sådanne udbydere af informationssamfundstjenester omfatter eksempelvis sociale medieplatforme, videostreamingtjenester, video-, billed- og lyddelingtjenester, fildeling og andre cloudtjenester, i det omfang de gør informationerne offentligt tilgængelige og fremskynder udbredelsen af indhold. Udbydere af tjenester såsom online-encyklopædier, uddannelsesrelaterede og videnskabelige datalagre, platforme til udvikling af open source software, udbydere af cloudinfrastrukturtjenester og cloud-udbydere (herunder cloudtjenester mellem virksomheder), bør ikke betragtes som hostingtjenesteydere som defineret i denne forordning. Dette udelukker fra anvendelsesområdet rene formidlingskanaler og andre elektroniske kommunikationstjenester som defineret i direktiv (EU) 2018/1972 eller tjenesteydere af cachingtjenester eller andre tjenester, der leveres i andre lag af internetinfrastrukturen, f.eks. registre og registratorer, DNS (domænenavnsystem) eller tilgrænsende tjenester såsom betalingstjenester eller DDoS-beskyttelsestjenester (Distributed Denial of Service). Denne forordning bør også gælde for hostingtjenesteydere, der er etableret uden for Unionen, men som udbyder tjenester inden for Unionen, eftersom en betydelig del af de hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold på deres tjenester, er etableret i tredjelande. Dette bør sikre, at alle virksomheder, som opererer i det digitale indre marked overholder samme krav, uanset hvor de er etableret. For at fastslå, om en tjenesteudbyder udbyder tjenester i Unionen, skal det vurderes, om tjenesteudbyderen gør det muligt for juridiske eller fysiske personer i en eller flere medlemsstater at gøre brug af udbyderens tjenester. Den blotte kendsgerning, at en tjenesteyders websted, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger kan tilgås i en eller flere medlemsstater, er dog isoleret set ikke en tilstrækkelig betingelse for, at denne forordning finder anvendelse.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Betragtning 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12)  Hostingtjenesteyderne skal udvise rettidig omhu for at forebygge udbredelse af terrorrelateret onlineindhold via deres tjenester. Denne omhu bør ikke indebære en generel forpligtelse til overvågning. Den rettidige omhu skal indebære, at hostingtjenesteyderne, når de anvender bestemmelserne i denne forordning, handler på en omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde i respekt for det indhold, de lagrer, navnlig når de gennemfører deres egne vilkår og betingelser, med henblik på at undgå fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. Fjernelse eller deaktivering af adgangen skal foretages under overholdelse af ytrings- og informationsfriheden.

  (12)  Hostingtjenesteyderne, der eksponeres for terrorrelateret indhold, skal udvise rettidig omhu for at begrænse udbredelse af terrorrelateret onlineindhold via deres tjenester. Denne omhu bør ikke indebære en generel forpligtelse for hostingtjenesteyderne til at overvåge de oplysninger, som de lagrer, eller til en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed. Den rettidige omhu skal indebære, at hostingtjenesteyderne, når de anvender bestemmelserne i denne forordning, handler på en gennemsigtig, omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde i respekt for det indhold, de lagrer, navnlig når de gennemfører deres egne vilkår og betingelser, med henblik på at undgå fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. Fjernelse eller deaktivering af adgangen skal foretages under overholdelse af ytrings- og informationsfriheden og respekten for mediefrihed og mediernes pluralisme.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Betragtning 13

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (13)  De procedurer og forpligtelser i retssystemer, der kræver, at hostingtjenesteydere fjerner terrorindhold eller deaktiverer adgangen hertil, efter at de kompetente myndigheder har foretaget en vurdering, bør harmoniseres. Medlemsstaterne skal frit kunne vælge de kompetente myndigheder og således udpege de administrative, retshåndhævende eller retlige myndigheder, de ønsker skal varetage opgaven. Eftersom terrorindhold hastigt udbredes via onlinetjenester, pålægges hostingtjenesteyderne med denne bestemmelse at sikre, at det terrorindhold, der er identificeret i påbuddet om fjernelse, fjernes eller deaktiveres inden for en time efter modtagelse af påbuddet. Det er op til hostingtjenesteyderne at beslutte, hvorvidt indholdet skal fjernes, eller adgangen til det skal deaktiveres for brugere i Unionen.

  (13)  De procedurer og forpligtelser i retssystemer, der kræver, at hostingtjenesteydere fjerner terrorindhold eller deaktiverer adgangen hertil, efter at de kompetente myndigheder har foretaget en vurdering, bør harmoniseres. Medlemsstaterne skal frit kunne udpege én enkelt kompetent myndighed, som de ønsker skal varetage opgaven, medmindre deres forfatningsmæssige forhold forhindrer, at én enkelt myndighed er ansvarlig, samtidig med at brugerne og tjenesteudbyderne sikres retssikkerhed og forudsigelighed. Når den myndighed, der er udpeget til at udstede påbud om fjernelse, er af administrativ eller retshåndhævelsesmæssig karakter, bør medlemsstaten sørge for en effektiv og uafhængig gennemgang af de påbud om fjernelse, der udstedes af de kompetente myndigheder i medlemsstaten. Denne gennemgang vil give mulighed for på eget initiativ at vurdere individuelle påbud om fjernelse (i mangel af en anmodning om en gennemgang) og korrigere eventuelle fejlagtige beslutninger. Denne revisionsmekanisme supplerer mulighederne for, at udbydere af hostingtjenester og udbydere af indhold kan søge domstolsprøvelse af påbud om fjernelse, som er rettet mod eller berører dem. Med denne bestemmelse pålægges hostingtjenesteyderne at sikre, at det terrorindhold, der er identificeret i påbuddet om fjernelse, fjernes eller deaktiveres inden for det tidsrum, der er fastsat af den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed bør give hostingtjenesteyderen en fastsat tidsfrist i påbuddet om fjernelse, som ikke bør være kortere end otte timer, idet der tages hensyn til en hostingtjenesteyders størrelse og tidligere eksponering for terrorrelateret indhold. Uden at det berører kravet om at opbevare data i henhold til artikel 7 i denne forordning, er det op til hostingtjenesteyderne at beslutte, hvorvidt indholdet skal fjernes, eller adgangen til det skal deaktiveres for brugere i Unionen.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Betragtning 13 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (13a)  Påbuddet om fjernelse bør omfatte en klassificering af det relevante indhold som terrorrelateret indhold og indeholde tilstrækkelige oplysninger med henblik på at lokalisere indholdet ved at angive en URL og eventuelle andre supplerende oplysninger såsom et screenshot – hvis det er muligt – af det pågældende indhold. Den kompetente myndighed bør også give en supplerende begrundelse for, hvorfor indholdet anses som terrorrelateret indhold. Begrundelsen bør ikke indeholde følsomme oplysninger, der kan skade efterforskningen. Begrundelsen bør dog sætte hostingtjenesteyderen og i sidste ende indholdsleverandøren i stand til effektivt at udøve deres ret til domstolsprøvelse.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Betragtning 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14)  Den kompetente myndighed skal fremsende påbuddet om fjernelse direkte til modtageren og kontaktpunktet ved hjælp af enhver form for elektronisk middel, som kan efterlade et skriftligt spor, og som giver tjenesteyderen mulighed for at fastslå ægtheden, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet, f.eks. sikker e-mail og platforme eller andre sikre kanaler, herunder dem, der stilles til rådighed af tjenesteyderen, i overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af personoplysninger. Dette krav kan navnlig opfyldes ved brug af kvalificerede elektroniske registrerede leveringstjenester som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/201412.

  (14)  Den kompetente myndighed skal fremsende påbuddet om fjernelse direkte til modtageren og kontaktpunktet ved hjælp af enhver form for elektronisk middel, som kan efterlade et skriftligt spor, og som fastslår ægtheden af påbuddet uden urimelige økonomiske eller andre byrder for tjenesteyderen, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet, f.eks. sikker e-mail og platforme eller andre sikre kanaler, herunder dem, der stilles til rådighed af tjenesteyderen, i overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af personoplysninger. Dette krav kan navnlig opfyldes ved brug af kvalificerede elektroniske registrerede leveringstjenester som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/201412.

  _________________

  _________________

  12 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

  12 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Betragtning 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (15)  Indberetninger foretaget af kompetente myndigheder eller Europol er en hurtig og effektiv måde at gøre hostingtjenesteyderne opmærksomme på særligt indhold på deres tjenester. Denne mekanisme, hvor hostingtjenesteydere gøres bekendt med oplysninger, der kan betragtes som terrorindhold, og hvor hostingtjenesteyderne frivilligt vurderer, hvorvidt indholdet er i overensstemmelse med deres egne vilkår og betingelser, bør forblive tilgængelig som supplement til påbud om fjernelse. Det er vigtigt, at hostingtjenesteyderne prioriterer en vurdering af sådanne indberetninger, og at de hurtigt meddeler, hvilke foranstaltninger de har truffet. Den endelige afgørelse om, hvorvidt indholdet skal fjernes, fordi det ikke er foreneligt med deres vilkår og betingelser, eller hvorvidt det ikke skal, ligger hos hostingtjenesteyderne. Ved gennemførelse af denne forordning forbliver Europols mandat for så vidt angår indberetninger, jf. forordning (EU) 2016/79413, uberørt.

  (15)  Indberetninger foretaget af kompetente myndigheder eller Europol er en hurtig og effektiv måde at gøre hostingtjenesteyderne opmærksomme på særligt indhold på deres tjenester. Denne mekanisme, hvor hostingtjenesteydere gøres bekendt med oplysninger, der kan betragtes som terrorrelateret indhold, og hvor hostingtjenesteyderne frivilligt vurderer, hvorvidt indholdet er i overensstemmelse med deres egne vilkår og betingelser, som fastlagt i forordning (EU) 2016/794, bør forblive tilgængelig som supplement til påbud om fjernelse, forudsat at den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen er etableret, hurtigt efter modtagelsen af en indberetning kontrollerer, om det indhold, der er genstand for indberetningen, udgør terrorrelateret indhold og følger op med et påbud om fjernelse, hvis det er relevant. Det er vigtigt, at de kompetente myndigheder eller Europol giver en detaljeret vurdering, og at hostingtjenesteyderne hurtigt meddeler, hvilke foranstaltninger de har truffet. Den endelige afgørelse om, hvorvidt det indhold, som er omhandlet i beretningen, skal fjernes, ligger hos hostingtjenesteyderne, medmindre den bliver fulgt op med et påbud om fjernelse. Ved gennemførelse af denne forordning forbliver Europols mandat for så vidt angår indberetninger, jf. forordning (EU) 2016/79413, uberørt.

  __________________

  __________________

  13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

  13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16)  I betragtning af omfanget og den nødvendige hastighed for effektiv identifikation og fjernelse af terrorindhold er proaktive foranstaltninger, herunder i visse tilfælde brug af automatiserede værktøjer, et afgørende element i bekæmpelsen af terrorrelateret onlineindhold. Med henblik på at begrænse adgangen til terrorindhold via deres tjenester bør hostingtjenesteyderne vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at træffe proaktive foranstaltninger afhængig af risiciene og graden af eksponering for terrorindhold samt af konsekvenserne for tredjeparts rettidighed og offentlighedens interesse i oplysninger. Hostingstjenesteyderne bør derfor beslutte, hvilke passende, effektive og forholdsmæssige proaktive foranstaltninger, der bør iværksættes. Dette krav bør ikke indebære en generel forpligtelse til overvågning. I forbindelse med denne vurdering er manglende påbud om fjernelse og indberetninger stilet til en hostingtjenesteyder tegn på lav eksponering for terrorindhold.

  (16)  I betragtning af kompleksiteten af effektivt at identificere og fjerne terrorindhold i stor skala og den potentielle indvirkning på de grundlæggende rettigheder bør hostingtjenesteydere træffe forholdsmæssige specifikke foranstaltninger afhængigt af risikoen for og niveauet af eksponering, hvad angår terrorrelateret onlineindhold. Sådanne obligatoriske foranstaltninger bør ikke omfatte brug af indholdsfiltre eller andre foranstaltninger, der indebærer systematisk overvågning af brugernes adfærd. Specifikke foranstaltninger kan f.eks. omfatte systemer, der gør det muligt for brugere at indberette potentielt terrorrelateret indhold eller peer-to-peer-indholdsbegrænsning. Med henblik på at begrænse adgangen til terrorindhold via deres tjenester bør hostingtjenesteyderne vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at træffe specifikke foranstaltninger afhængig af risiciene og graden af eksponering for terrorindhold samt af konsekvenserne for tredjeparts rettidighed og offentlighedens interesse i oplysninger. Hostingstjenesteyderne bør derfor beslutte, hvilke begrundede, passende, effektive og forholdsmæssige specifikke foranstaltninger der bør iværksættes. Dette krav bør ikke indebære en generel forpligtelse til overvågning. Dette berører ikke eventuelle yderligere frivillige foranstaltninger truffet af hostingtjenesteyderen uden for denne forordnings anvendelsesområde.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Betragtning 17

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (17)  Hostingtjenesteyderne skal, når de iværksætter proaktive foranstaltninger, sikre, at brugernes ytrings- og informationsfrihed, herunder retten til frit at modtage og videregive information, bevares. Udover at opfylde de krav, der er fastsat i lovgivningen, herunder lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, bør hostingtjenesteyderne handle med behørig omhu og gennemføre sikkerhedsforanstaltninger, herunder især menneskeligt tilsyn og kontrol, hvis det er passende, med henblik på at undgå utilsigtede og fejlagtige beslutninger, der fører til fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. Dette er særlig relevant, hvis hostingtjenesteyderne bruger automatiserede værktøjer til at spore terrorindhold. Enhver beslutning om at anvende automatiserede værktøjer, hvad enten den træffes på hostingtjenesteyderens eget initiativ eller på den kompetente myndigheds anmodning, bør vurderes med hensyn til underliggende teknologis pålidelighed og de dermed forbundne konsekvenser for de grundlæggende rettidigheder.

  (17)  Hostingtjenesteyderne skal, når de iværksætter specifikke foranstaltninger, sikre, at brugernes ytrings- og informationsfrihed, herunder retten til frit at modtage og videregive information, samt retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger bevares. Udover at opfylde de krav, der er fastsat i lovgivningen, herunder lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, bør hostingtjenesteyderne handle med behørig omhu og gennemføre sikkerhedsforanstaltninger, herunder især menneskeligt tilsyn, herunder kontrol, hvis det er passende, med henblik på at undgå utilsigtede og fejlagtige beslutninger, der fører til fjernelse af indhold, som ikke er terrorindhold. Enhver beslutning om at anvende foranstaltninger mod terrorrelateret indhold, herunder frivillige, hvad enten den træffes på hostingtjenesteyderens eget initiativ eller på den kompetente myndigheds anmodning, bør vurderes med hensyn til underliggende teknologis pålidelighed og de dermed forbundne konsekvenser for de grundlæggende rettidigheder. Hostingtjenesteyderne bør under alle omstændigheder foretage en gennemgang af betydningen for de grundlæggende rettigheder i forbindelse med alle frivillige eller specifikke foranstaltninger, de anvender.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18)  For at sikre, at hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorindhold, træffer passende foranstaltninger for at forebygge misbrug af deres tjenester, bør de kompetente myndigheder anmode hostingtjenesteydere, som har modtaget et påbud om fjernelse, der er blevet endeligt, om at rapportere om de trufne proaktive foranstaltninger. Disse kan bestå af foranstaltninger til forebyggelse af genupload af terrorindhold, der er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af et påbud eller en indberetning, som de har modtaget, og hvor der foretages kontrol ved hjælp af offentlige eller private værktøjer, som indeholder kendt terrorindhold. De kan ligeledes gøre brug af pålidelige tekniske værktøjer til identifikation af nyt terrorindhold; enten de værktøjer, der allerede er tilgængelige på markedet, eller de, som hostingtjenesteyderen selv udvikler. Hostingtjenesteyderen bør rapportere om de specifikke proaktive foranstaltninger, der er truffet, for at gøre det muligt for den kompetente myndighed at bedømme, om foranstaltningerne er effektive og forholdsmæssige, og om – hvis der bruges automatiserede værktøjer – hostingtjenesteyderen har den fornødne kapacitet til menneskeligt tilsyn og kontrol. De kompetente myndigheder bør i deres vurdering af foranstaltningernes effektivitet og forholdsmæssighed tage højde for relevante parametre, herunder antallet af påbud om fjernelse og indberetninger, der er udstedt til hostingtjenesteyderen, dennes økonomiske kapacitet og betydningen af dens tjenester for udbredelsen af terrorindhold (f.eks. under hensyntagen til antallet af brugere i Unionen).

  (18)  For at sikre, at hostingtjenesteydere, der eksponeres for terrorrelateret indhold, træffer specifikke foranstaltninger til at beskytte deres tjenester mod misbrug, bør de kompetente myndigheder anmode hostingtjenesteydere, som har modtaget et påbud om fjernelse, der er blevet endeligt, om at rapportere om alle trufne specifikke foranstaltninger, hvis det er relevant. Hostingtjenesteyderen bør rapportere om de specifikke proaktive foranstaltninger, der er truffet, for at gøre det muligt for den kompetente myndighed at bedømme, om foranstaltningerne er nødvendige, effektive og forholdsmæssige, og om de specifikke foranstaltninger er baseret på menneskeligt tilsyn og kontrol. De kompetente myndigheder bør i deres vurdering af foranstaltningernes effektivitet, nødvendighed og forholdsmæssighed tage højde for relevante parametre, herunder antallet af påbud om fjernelse og indberetninger, der er udstedt til hostingtjenesteyderen, dennes økonomiske kapacitet og betydningen af dens tjenester for udbredelsen af terrorindhold (f.eks. under hensyntagen til antallet af brugere i Unionen) samt de beskyttelsesforanstaltninger, der er indført for at beskytte ytrings- og informationsfriheden og antallet af tilfælde med begrænsninger vedrørende lovligt indhold.

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Betragtning 19

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (19)  Efter anmodningen bør den kompetente myndighed gå i dialog med hostingtjenesteyderen om de fornødne proaktive foranstaltninger, der skal træffes. Hvis det er nødvendigt, bør den kompetente myndighed pålægge hostingtjenesteyderen at træffe passende, effektive og forholdsmæssige proaktive foranstaltninger, hvis den vurderer, at de trufne foranstaltninger er utilstrækkelige til at afbøde risiciene. En afgørelse om at pålægge sådanne specifikke proaktive foranstaltninger bør i princippet ikke føre til en generel forpligtelse til overvågning som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF. I betragtning af de særligt alvorlige risici, der er forbundet med udbredelse af terrorindhold, kan de afgørelser, som de kompetente myndigheder træffer på grundlag af forordningen, afvige fra den tilgang, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF, med hensyn til visse specifikke, målrettede foranstaltninger, som det er nødvendigt at træffe af tvingende hensyn til den offentlige sikkerhed. Den kompetente myndighed bør, før den træffer sådanne afgørelser, finde en rimelig balance mellem de berørte offentlige interesser og de grundlæggende rettigheder, herunder især retten til ytrings- og informationsfrihed og retten til at oprette og drive egen virksomhed, og give en behørig begrundelse.

  udgår

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Betragtning 19 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (19a)  En hostingtjenesteyder bør til enhver tid kunne anmode den kompetente myndighed om at tage anmodninger, jf. artikel 6, stk. 2, op til revision og, hvis det er passende, tilbagekalde dem. Den kompetente myndighed bør fremlægge en detaljeret begrundelse inden for et rimeligt tidsrum efter at have modtaget anmodningen fra hostingtjenesteyderen.

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Betragtning 20

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (20)  Forpligtelsen for hostingtjenesteydere til at opbevare fjernet indhold og dertil knyttede data bør fastsættes til specifikke formål og være tidsbegrænset til den periode, der er nødvendig. Der er behov for at udvide kravet om opbevaring af data, da sådanne data ellers ville gå tabt som konsekvens af fjernelsen af det pågældende indhold. Dertil knyttede data omfatter data som eksempelvis "abonnentdata", herunder navnlig data vedrørende indholdsleverandørens identitet såvel som "adgangsdata", herunder f.eks. dato og tidspunkt for indholdsleverandørens brug eller log-in og log-off fra tjenesten sammen med den IP-adresse, som internetudbyderen har tildelt indholdsleverandøren.

  (20)  Forpligtelsen for hostingtjenesteydere til at opbevare fjernet indhold og dertil knyttede data bør fastsættes til specifikke formål, være tidsbegrænset til den periode, der er nødvendig, og hvor dette involverer personlige oplysninger, sikre at disse er behørigt beskyttede. Der er behov for at udvide kravet om opbevaring af data, da sådanne data ellers ville gå tabt som konsekvens af fjernelsen af det pågældende indhold. Dertil knyttede data omfatter data som eksempelvis "abonnentdata", herunder navnlig data vedrørende indholdsleverandørens identitet såvel som "adgangsdata", herunder f.eks. dato og tidspunkt for indholdsleverandørens brug eller log-in og log-off fra tjenesten sammen med den IP-adresse, som internetudbyderen har tildelt indholdsleverandøren.

  Ændringsforslag    25

  Forslag til forordning

  Betragtning 24

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24)  Gennemsigtighed i hostingtjenesteydernes politikker med hensyn til terrorindhold er afgørende for at øge tjenesteydernes ansvarlighed over for brugerne og styrke borgernes tillid til det digitale indre marked. Hostingtjenesteyderne bør offentliggøre årlige gennemsigtighedsrapporter med meningsfulde oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til sporing, identifikation og fjernelse af terrorindhold.

  (24)  Gennemsigtighed i hostingtjenesteydernes politikker med hensyn til terrorindhold er afgørende for at øge tjenesteydernes ansvarlighed over for brugerne og styrke borgernes tillid til det digitale indre marked. Hostingtjenesteyderne, der eksponeres for terrorrelateret indhold, bør offentliggøre årlige gennemsigtighedsrapporter med meningsfulde oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til sporing, identifikation og fjernelse af terrorrelateret indhold, herunder frivillige foranstaltninger og antallet af anfægtede fjernelser. Hostingtjenesteydere bør ikke være forpligtet til at offentliggøre kildekoder som led i deres gennemsigtighedsrapporter. De kompetente myndigheder bør også offentliggøre årlige gennemsigtighedsrapporter med meningsfulde oplysninger om antallet af udstedte påbud om fjernelser, antallet af fjernelser, mængden af fjernet identificeret og sporet terrorrelateret indhold og antallet af anfægtede fjernelser.

  Ændringsforslag    26

  Forslag til forordning

  Betragtning 24 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (24a)  Desuden bør indholdsleverandører, hvis indhold er blevet fjernet, have adgang til effektive retsmidler i overensstemmelse med artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Visse hostingtjenesteydere bruger allerede automatiserede værktøjer til at fjerne ulovligt indhold fra deres platforme. Sådanne teknologier er ude af stand til at differentiere terrorrelateret indhold fra indhold, der er lovligt, såsom indhold, der formidles til uddannelsesmæssige, journalistiske eller forskningsmæssige formål.

  Ændringsforslag    27

  Forslag til forordning

  Betragtning 25

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (25)  Klageprocedurer udgør en nødvendig sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig fjernelse af indhold, som er beskyttet under ytrings- og informationsfriheden. Hostingtjenesteydere bør derfor etablere brugervenlige klagemekanismer og sikre, at klager håndteres omgående og i fuld gennemsigtighed over for indholdsleverandøren. Kravet om, at hostingtjenesteyderen skal genindsætte indholdet, hvis det er blevet fjernet ved en fejl, påvirker ikke hostingtjenesteydernes mulighed for at håndhæve deres vilkår og betingelser af andre årsager.

  (25)  Klageprocedurer udgør en nødvendig sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig fjernelse af indhold, som er beskyttet under ytrings- og informationsfriheden. Hostingtjenesteydere bør derfor etablere brugervenlige klagemekanismer og sikre, at klager håndteres omgående og i fuld gennemsigtighed over for indholdsleverandøren, og dette bør omfatte oplysninger om alle muligheder for effektive retsmidler, herunder domstolsprøvelse. Indholdsleverandører bør også have ret til at klage direkte til den kompetente myndighed i deres egen medlemsstat, hvis de ikke er i stand til at finde en løsning på deres klage hos en hostingtjenesteyder. Kravet om, at hostingtjenesteyderen skal genindsætte indholdet, hvis det er blevet fjernet ved en fejl, påvirker ikke hostingtjenesteydernes mulighed for at håndhæve deres vilkår og betingelser af andre årsager.

  Ændringsforslag    28

  Forslag til forordning

  Betragtning 26

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (26)  Effektiv retsbeskyttelse i henhold til artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder kræver, at de berørte personer kan få kendskab til årsagerne til, at det indhold, som de har uploadet, er blevet fjernet eller adgangen hertil deaktiveret. Hostingstjenesteyderne bør med henblik herpå stille meningsfulde oplysninger til rådighed for indholdsleverandøren, så vedkommende kan gøre indsigelse mod denne beslutning. Dette kræver imidlertid ikke nødvendigvis, at indholdsleverandøren underrettes direkte. Afhængig af omstændighederne kan hostingtjenesteyderne erstatte det indhold, der betragtes som terrorindhold, med en besked om, at det er blevet fjernet eller deaktiveret i overensstemmelse med denne forordning. Yderligere oplysninger om årsagerne og om indholdsleverandørens muligheder for at gøre indsigelse mod afgørelsen bør gives på anmodning. Hvis de kompetente myndigheder beslutter, at det af hensyn til offentlighedens sikkerhed, herunder i forbindelse med en efterforskning, er upassende eller kontraproduktivt at underrette indholdsleverandøren direkte om, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, bør de informere hostingtjenesteyderen herom.

  (26)  Effektiv retsbeskyttelse i henhold til artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder kræver, at de berørte personer kan få kendskab til årsagerne til, at det indhold, som de har uploadet, er blevet fjernet eller adgangen hertil deaktiveret. Hostingstjenesteyderne bør med henblik herpå stille meningsfulde oplysninger til rådighed for indholdsleverandøren, så vedkommende kan gøre indsigelse mod denne beslutning. Afhængig af omstændighederne kan hostingtjenesteyderne erstatte det indhold, der betragtes som terrorindhold, med en besked om, at det er blevet fjernet eller deaktiveret i overensstemmelse med denne forordning. Yderligere oplysninger om årsagerne og om indholdsleverandørens muligheder for at gøre indsigelse mod afgørelsen bør gives. Hvis de kompetente myndigheder beslutter, at det af hensyn til offentlighedens sikkerhed, herunder i forbindelse med en efterforskning, er kontraproduktivt at underrette indholdsleverandøren direkte om, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, bør de informere hostingtjenesteyderen herom.

  Ændringsforslag    29

  Forslag til forordning

  Betragtning 29

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (29)  Det er afgørende, at den kompetente myndighed, som er ansvarlig i en medlemsstat for at pålægge sanktioner, er fuldt ud informeret om udstedelsen af påbud om fjernelse og indberetninger og om efterfølgende udvekslinger mellem hostingtjenesteyderen og den relevante kompetente myndighed. Med henblik herpå bør medlemsstaterne tilvejebringe passende kommunikationskanaler og -mekanismer, som sikrer rettidig deling af relevante oplysninger.

  (29)  Det er afgørende, at den kompetente myndighed, som er ansvarlig i en medlemsstat for at pålægge sanktioner, er fuldt ud informeret om udstedelsen af påbud om fjernelse og indberetninger og om efterfølgende udvekslinger mellem hostingtjenesteyderen og den relevante kompetente myndighed. Med henblik herpå skal medlemsstaterne sikre, at de råder over passende kommunikationskanaler og -mekanismer, som sikrer rettidig deling af relevante oplysninger.

  Ændringsforslag    30

  Forslag til forordning

  Betragtning 33

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (33)  Både hostingtjenesteyderne og medlemsstaterne bør oprette kontaktpunkter for at fremme en hurtig håndtering af påbud om fjernelse og indberetninger. Modsat den retlige repræsentant tjener kontaktpunkterne et operationelt formål. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør bestå af særlige midler, der muliggør elektronisk fremsendelse af påbud om fjernelse og indberetninger, og af tekniske og menneskelige ressourcer, der muliggør hurtig behandling heraf. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et eksisterende kontaktpunkt under forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i stand til at udføre de i denne forordning fastsatte funktioner. Med henblik på at sikre, at terrorindhold fjernes eller adgangen hertil deaktiveres inden for en time efter modtagelsen af påbuddet om fjernelse, bør hostingtjenesteyderne sikre, at deres kontaktpunkter er tilgængelige døgnet rundt. Oplysningerne om kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om det sprog, som kontaktpunktet kan kontaktes på. For at lette kommunikationen mellem hostingtjenesteyderne og de kompetente myndigheder opfordres hostingtjenesteyderne til at muliggøre kommunikation på et af Unionens officielle sprog, på hvilket deres vilkår og betingelser foreligger.

  (33)  Både hostingtjenesteyderne og medlemsstaterne bør oprette kontaktpunkter for at fremme en hurtig håndtering af påbud om fjernelse og indberetninger. Modsat den retlige repræsentant tjener kontaktpunkterne et operationelt formål. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt bør bestå af særlige midler, der muliggør elektronisk fremsendelse af påbud om fjernelse og indberetninger, og af tekniske og menneskelige ressourcer, der muliggør hurtig behandling heraf. Hostingtjenesteyderens kontaktpunkt skal ikke nødvendigvis befinde sig i Unionen, og hostingtjenesteyderen kan frit vælge et eksisterende kontaktpunkt under forudsætning af, at dette kontaktpunkt er i stand til at udføre de i denne forordning fastsatte funktioner. Med henblik på at sikre, at terrorindhold fjernes eller adgangen hertil deaktiveres så hurtigt som muligt efter modtagelsen af påbuddet om fjernelse, bør hostingtjenesteyderne sikre, at deres kontaktpunkter er tilgængelige døgnet rundt. Oplysningerne om kontaktpunktet bør omfatte oplysninger om det sprog, som kontaktpunktet kan kontaktes på. For at lette kommunikationen mellem hostingtjenesteyderne og de kompetente myndigheder opfordres hostingtjenesteyderne til at muliggøre kommunikation på et af Unionens officielle sprog, på hvilket deres vilkår og betingelser foreligger.

  Ændringsforslag    31

  Forslag til forordning

  Betragtning 34

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (34)  Da der ikke findes et generelt krav til hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk tilstedeværelse i Unionen, er der behov for at skabe klarhed om, under hvilken medlemsstats jurisdiktion en hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i Unionen, hører. Generelt hører hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen i den medlemsstat, hvor den har sit hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin retlige repræsentant. Hvis en anden medlemsstat udsteder et påbud om fjernelse, bør dets myndigheder ikke desto mindre være i stand til at håndhæve deres påbud ved at træffe indgribende foranstaltninger, som ikke er af præventiv karakter, som eksempelvis tvangsbøder. Med hensyn til hostingtjenesteydere, som ikke har noget hovedsæde i Unionen, og som ikke har udpeget en retlig repræsentant, bør enhver medlemsstat have mulighed for at pålægge sanktioner under forudsætning af, at ne bis in idem-princippet overholdes.

  (34)  Da der ikke findes et generelt krav til hostingtjenesteyderne om at sikre en fysisk tilstedeværelse i Unionen, er der behov for at skabe klarhed om, under hvilken medlemsstats jurisdiktion en hostingtjenesteyder, der udbyder tjenester i Unionen, hører. Generelt hører hostingtjenesteyderen under jurisdiktionen i den medlemsstat, hvor den har sit hovedsæde, eller hvor den har udpeget sin retlige repræsentant.

  Ændringsforslag    32

  Forslag til forordning

  Betragtning 35

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (35)  De hostingtjenesteydere, som ikke er etableret i Unionen, bør skriftligt udpege en retlig repræsentant for at sikre overholdelse og håndhævelse af forpligtelserne i denne forordning.

  (35)  De hostingtjenesteydere, som ikke er etableret i Unionen, bør skriftligt udpege en retlig repræsentant for at sikre overholdelse og håndhævelse af forpligtelserne i denne forordning. Hostingtjenesteydere kan gøre brug af en eksisterende retlig repræsentant, forudsat at denne retlige repræsentant er i stand til at udføre de opgaver, der er fastsat i denne forordning.

  Ændringsforslag    33

  Forslag til forordning

  Betragtning 37

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (37)  Medlemsstaterne bør med henblik på denne forordning udpege kompetente myndigheder. Kravet om at udpege kompetente myndigheder indebærer ikke nødvendigvis, at der bliver etableret nye myndigheder; eksisterende organer kan tildeles de i denne forordning fastsatte opgaver. Denne forordning kræver, at der udpeges myndigheder, som har kompetence til at udstede påbud om fjernelse, foretage indberetninger, føre tilsyn med proaktive foranstaltninger og pålægge sanktioner. Det er op til medlemsstaterne at afgøre, hvor mange myndigheder de ønsker at udpege til at løse disse opgaver.

  (37)  Medlemsstaterne bør med henblik på denne forordning udpege én enkelt kompetent myndighed, medmindre deres forfatningsmæssige forhold forhindrer én enkelt myndighed i at være ansvarlig. Kravet om at udpege kompetente myndigheder indebærer ikke nødvendigvis, at der bliver etableret nye myndigheder; eksisterende organer kan tildeles de i denne forordning fastsatte opgaver. Denne forordning kræver, at der udpeges myndigheder, som har kompetence til at udstede påbud om fjernelse og pålægge sanktioner.

  Ændringsforslag    34

  Forslag til forordning

  Betragtning 38

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (38)  Sanktioner er nødvendige for at sikre, at hostingtjenesteyderne på effektiv vis opfylder forpligtelserne i henhold til denne forordning. Medlemsstaterne bør vedtage regler om sanktioner, herunder, hvis det er nødvendigt, bøderetningslinjer. Der skal pålægges særligt alvorlige sanktioner i tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen systematisk undlader at fjerne terrorindhold eller deaktivere adgangen dertil inden for en time efter modtagelse af et påbud om fjernelse. Manglende overholdelse i enkeltsager vil kunne sanktioneres under hensyntagen til ne bis in idem-princippet og proportionalitetsprincippet, og idet det sikres, at sådanne sanktioner tager højde for systematisk forsømmelse. For at sikre retssikkerheden bør forordningen fastsætte, i hvilket omfang forsømmelse af de relevante forpligtelser kan medføre sanktioner. Sanktioner for manglende overholdelse af artikel 6 bør kun pålægges i forbindelse med forpligtelser som følge af en anmodning om rapportering, jf. artikel 6, stk. 2, eller en afgørelse om pålæggelse af yderligere proaktive foranstaltninger, jf. artikel 6, stk. 4. Når det afgøres, hvorvidt der skal pålægges økonomiske sanktioner eller ej, bør der tages behørigt hensyn til hostingtjenesteyderens finansielle ressourcer. Medlemsstaterne skal sikre, at sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af indhold, som ikke er terrorrelateret.

  (38)  Sanktioner er nødvendige for at sikre, at hostingtjenesteyderne på effektiv vis opfylder forpligtelserne i henhold til denne forordning, og de bør også tage hensyn til situationen for datterselskaber eller tilknyttede virksomheder, hvor det er relevant. Medlemsstaterne bør vedtage regler om sanktioner, herunder, hvis det er nødvendigt, bøderetningslinjer. Der bør pålægges sanktioner i tilfælde, hvor hostingtjenesteyderen systematisk undlader at fjerne terrorrelateret indhold eller deaktivere adgangen dertil inden for det tidsrum, der er fastsat af den kompetente myndighed. Ved vurdering af overtrædelsens art og afgørelse om anvendelse af sanktioner bør der tages fuldt hensyn til de grundlæggende rettigheder såsom ytringsfriheden. Når det afgøres, hvorvidt der skal pålægges økonomiske sanktioner eller ej, bør der tages behørigt hensyn til hostingtjenesteyderens finansielle ressourcer, utilsigtede forsinkelser, navnlig fra små og mellemstore virksomheders og nystartede virksomheders side. Medlemsstaterne bør sikre, at sanktionerne ikke tilskynder til fjernelse af indhold, som ikke er terrorrelateret.

  Ændringsforslag    35

  Forslag til forordning

  Betragtning 39

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (39)  Anvendelsen af standardiserede formularer letter samarbejdet og informationsudvekslingen mellem de kompetente myndigheder og tjenesteydere og gør det muligt for dem at kommunikere hurtigere og mere effektivt. Det er særlig vigtigt at sikre, at der skrides hurtigt til handling efter modtagelse af et påbud om fjernelse. Formularer mindsker udgifterne til oversættelse og bidrager til en høj kvalitetsstandard. Svarformularerne bør ligeledes give mulighed for en standardiseret informationsudveksling, hvilket er særlig vigtigt, hvis tjenesteyderne ikke kan efterkomme påbuddet. Autentificerede transmissionskanaler kan garantere påbuddets autenticitet, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet.

  (39)  Anvendelsen af standardiserede formularer letter samarbejdet og informationsudvekslingen mellem de kompetente myndigheder og tjenesteydere og gør det muligt for dem at kommunikere hurtigere og mere effektivt. Det er særlig vigtigt at sikre, at der skrides hurtigt til handling efter modtagelse af et påbud om fjernelse, afhængigt af hostingtjenesteyderens størrelse og midler. Formularer mindsker udgifterne til oversættelse og bidrager til en høj kvalitetsstandard. Svarformularerne bør ligeledes give mulighed for en standardiseret informationsudveksling, hvilket er særlig vigtigt, hvis tjenesteyderne ikke kan efterkomme påbuddet. Autentificerede transmissionskanaler kan garantere påbuddets autenticitet, herunder nøjagtigheden af datoen og tidspunktet for afsendelse og modtagelse af påbuddet.

  Ændringsforslag    36

  Forslag til forordning

  Betragtning 41

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (41)  Medlemsstaterne bør indhente oplysninger om gennemførelse af lovgivningen. Der bør fastlægges et detaljeret program for overvågning af forordningens output, resultater og virkninger af denne forordning, der kan ligge til grund for en evaluering af lovgivningen.

  (41)  Medlemsstaterne bør indhente oplysninger om gennemførelse af lovgivningen, herunder oplysninger om antallet af tilfælde af vellykket sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger som følge af denne forordning. Der bør fastlægges et detaljeret program for overvågning af forordningens output, resultater og virkninger af denne forordning, der kan ligge til grund for en evaluering af lovgivningen.

  Ændringsforslag    37

  Forslag til forordning

  Betragtning 42

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (42)  På grundlag af resultaterne og konklusionerne i gennemførelsesrapporten og udfaldet af overvågningen bør Kommissionen tidligst tre år efter forordningens ikrafttræden foretage en evaluering. Evalueringen bør være baseret på de fem kriterier: effektivitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og merværdi for EU. Det vil blive vurderet, hvorvidt de forskellige operationelle og tekniske foranstaltninger i henhold til forordningen fungerer, herunder foranstaltningernes effektivitet med hensyn til at forbedre sporing, identifikation og fjernelse af terrorindhold, sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet og virkningerne på tredjeparts potentielt berørte rettigheder og interesser, herunder en revision af kravet om underretning af indholdsleverandører.

  (42)  På grundlag af resultaterne og konklusionerne i gennemførelsesrapporten og udfaldet af overvågningen bør Kommissionen tidligst tre år efter forordningens ikrafttræden foretage en evaluering. Evalueringen bør være baseret på de fem kriterier: effektivitet, virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng og merværdi for EU. Det vil blive vurderet, hvorvidt de forskellige operationelle og tekniske foranstaltninger i henhold til forordningen fungerer, herunder foranstaltningernes effektivitet med hensyn til at forbedre sporing, identifikation og fjernelse af terrorindhold, sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet og virkningerne på potentielt berørte grundlæggende rettigheder, navnlig ytrings- og informationsfriheden, retten til privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger.

  Ændringsforslag    38

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  I denne forordning fastlægges der ensartede bestemmelser, der skal forhindre misbrug af hostingtjenester til udbredelse af terrorrelateret onlineindhold. Der fastsættes navnlig:

  1.  I denne forordning fastlægges der ensartede bestemmelser, der skal bekæmpe misbrug af hostingtjenester til udbredelse af terrorrelateret onlineindhold. Der fastsættes navnlig:

  Ændringsforslag    39

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  regler for den rettidige omhu, som hostingtjenesteydere skal udvise for at forebygge udbredelse af terrorrelateret onlineindhold via deres tjenester og, hvis det er nødvendigt, sikre hurtig fjernelse

  a)  regler for den rettidige omhu, som hostingtjenesteydere, der er eksponeret for terrorrelateret indhold, skal udvise for at sikre, hvis det er nødvendigt, hurtig fjernelse

  Ændringsforslag    40

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  en række foranstaltninger, som medlemsstaterne skal gennemføre for at identificere terrorrelateret indhold, muliggøre hostingtjenesteydernes hurtige fjernelse heraf og fremme samarbejdet med de kompetente myndigheder i andre medlemsstaterne, med hostingtjenesteydere og, hvis det er relevant, med EU-organer.

  b)  en række foranstaltninger, som medlemsstaterne skal gennemføre for at identificere terrorrelateret indhold, muliggøre hostingtjenesteydernes hurtige fjernelse heraf og fremme samarbejdet med de kompetente myndigheder i andre medlemsstaterne, med hostingtjenesteydere og, hvis det er relevant, med EU-organer med henblik på at koordinere foranstaltninger til at bekæmpe terrorrelateret onlineindhold.

  Ændringsforslag    41

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Denne forordning finder anvendelse på hostingtjenesteydere, der udbyder tjenester i Unionen, uanset hvor der deres hovedsæde befinder sig.

  2.  Denne forordning finder anvendelse på eksponerede hostingtjenesteydere, der udbyder tjenester i Unionen, uanset hvor der deres hovedsæde befinder sig.

  Ændringsforslag    42

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  Anvendelsen af denne forordning er underlagt EU-retten vedrørende grundlæggende rettigheder, friheder og værdier, som navnlig er forankret i artikel 2 og 6 i traktaten om Den Europæiske Union og indebærer ikke nogen ændring af forpligtelserne i denne forbindelse. Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser, der kræves i henhold til og i overensstemmelse med de grundlæggende principper om pressefrihed samt mediefrihed og mediernes pluralisme.

  Ændringsforslag    43

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2b.  Denne forordning berører ikke direktiv 2000/31/EF.

  Ændringsforslag    44

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  "hostingtjenesteyder": en udbyder af informationssamfundstjenester, der består i oplagring af information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning og tilrådighedsstillelse af de lagrede informationer til tredjeparter

  (1)  "hostingtjenesteyder": en udbyder af informationssamfundstjenester, hvis virksomhed består i at lagre og behandle information fra en tjenestemodtager på dennes anmodning og udbrede de lagrede informationer til offentligheden, og for hvilke det er muligt at identificere og fjerne specifikt indhold.

   

  I forbindelse med denne forordning betragtes navnlig udbydere af tjenester på andre lag af internettets infrastruktur end applikationslaget og udbydere af cloud-IT-infrastrukturtjenester ikke som hostingtjenesteydere

  Ændringsforslag    45

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  "terrorhandlinger": handlinger som defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv (EU)

  (4)  "terrorhandlinger": en af de forsætlige handlinger på listen i artikel 3, stk. 1, i direktiv (EU) 2017/541

  Ændringsforslag    46

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  "terrorrelateret indhold": en eller flere af følgende oplysninger:

  (5)  "terrorrelateret indhold": oplysninger eller materiale, der udgør en eller flere af følgende lovovertrædelser, der begås forsætligt, og som er defineret i artikel 3-7 i direktiv (EU) 2017/541, navnlig ved:

  Ændringsforslag    47

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  opfordring til eller slåen til lyd for, herunder forherligelse, udførelse af terrorhandlinger, hvorved der forårsages fare for, at sådanne handlinger begås

  a)  opfordring til at begå en af de lovovertrædelser, der er angivet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541, hvis en sådan adfærd, direkte eller indirekte, f.eks. ved forherligelse af terrorhandlinger, slår til lyd for udførelse af terrorhandlinger, hvorved der forårsages fare for, at en eller flere af sådanne lovovertrædelser kan begås

  Ændringsforslag    48

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  opfordring til at bidrage til terrorhandlinger

  b)  hvervning af anden person til at begå eller medvirke til at begå en af de lovovertrædelser, der er angivet i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), eller i artikel 4 i direktiv (EU) 2017/541

  Ændringsforslag    49

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  promovering af en terrorgruppes aktiviteter, navnlig ved opfordring til deltagelse i eller støtte til en terrorgruppe i den artikel 2, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/541 fastsatte betydning

  c)  deltagelse i en terrorgruppes aktiviteter, herunder ved at levere oplysninger eller materielle ressourcer eller ved at finansiere dens aktiviteter på en hvilken som helst måde, vel vidende, at denne deltagelse vil bidrage til de kriminelle aktiviteter i terrorgruppen som omhandlet i artikel 4 i direktiv (EU) 2017/541

  Ændringsforslag    50

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  instruktioner i metoder eller teknikker til udførelse af terrorhandlinger

  d)  varetagelse af oplæring i fremstilling eller brug af sprængstoffer, skydevåben eller andre våben eller skadelige eller farlige stoffer eller i andre konkrete metoder eller teknikker med henblik på at begå eller medvirke til at begå en af de terrorhandlinger, der er anført i artikel 3, stk. 1, litra a)-i), i direktiv (EU) 2017/541, vel vidende at de givne færdigheder er beregnet til at blive anvendt til dette formål, udgør en strafbar handling, når den begås forsætligt

  Ændringsforslag    51

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6)  "udbredelse af terrorrelateret indhold": tilrådighedsstillelse af terrorrelateret indhold til tredjepart via hostingtjenesteydernes tjenester

  (6)  "udbredelse af terrorrelateret indhold": offentlig tilrådighedsstillelse af terrorrelateret indhold til tredjepart via hostingtjenesteydernes tjenester. Indhold, der formidles til uddannelsesmæssige, videnskabelige eller dokumentariske formål og til brug for antiradikalisering og modfortællinger, skal være tilstrækkeligt beskyttet

  Ændringsforslag    52

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (9a)  "kompetent myndighed": én enkelt udpeget national retslig myndighed i medlemsstaten eller en administrativ myndighed.

  Ændringsforslag    53

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hostingtjenesteydere træffer i overensstemmelse med denne forordning passende, rimelige og forholdsmæssige foranstaltninger mod udbredelse af terrorrelateret indhold og til beskyttelse af brugerne mod terrorrelateret indhold. De handler i den forbindelse på en omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde og under behørigt hensyn til brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af ytrings- og informationsfriheden i et åbent og demokratisk samfund.

  1.  Hostingtjenesteydere, der er eksponeret for terrorrelateret indhold, træffer i overensstemmelse med denne forordning passende, rimelige og forholdsmæssige foranstaltninger mod udbredelse af terrorrelateret indhold og til beskyttelse af brugerne mod terrorrelateret indhold. De handler i den forbindelse på en omhyggelig, forholdsmæssig og ikke-diskriminerende måde og under alle omstændigheder under behørigt hensyn til brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af ytrings- og informationsfriheden i et åbent og demokratisk samfund. Disse handlinger indebærer ikke en generel forpligtelse for hostingtjenesteyderne til at overvåge de oplysninger, som de lagrer, eller en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed.

  Ændringsforslag    54

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hostingtjenesteyderne fastsætter i deres vilkår og betingelser bestemmelser, der skal forebygge udbredelse af terrorrelateret indhold, og anvender disse.

  udgår

  Ændringsforslag    55

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Den kompetente myndighed har beføjelser til at træffe afgørelse om, at hostingtjenesteyderen skal fjerne terrorrelateret indhold eller deaktivere adgangen hertil.

  1.  Den kompetente myndighed har beføjelse til at udstede et påbud om fjernelse, der pålægger hostingtjenesteyderen at fjerne terrorrelateret indhold eller deaktivere adgangen hertil, og skal straks underrette de kompetente myndigheder i enhver anden medlemsstat, hvis interesser den anser for berørt, om, at der er udstedt et påbud om fjernelse.

  Ændringsforslag    56

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  Medlemsstaterne sikrer, at påbud om fjernelser, der er udstedt af en administrativ myndighed, forelægges en uafhængig retslig myndighed til prøvelse for at vurdere, om de er i overensstemmelse med definitionen af terrorrelateret indhold, jf. artikel 2, stk. 5, og for om nødvendigt at tilbagekalde påbuddet om fjernelse.

  Ændringsforslag    57

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hostingtjenesteyderen skal fjerne det terrorrelaterede indhold eller deaktivere adgangen hertil inden for en time efter at have modtaget påbuddet om fjernelse.

  2.  Hostingtjenesteyderen skal fjerne det terrorrelaterede indhold eller deaktivere adgangen hertil hurtigt. Den kompetente myndighed fastsætter en frist for overholdelse af påbuddet om fjernelse, som ikke må være kortere end otte timer. Ved fastsættelsen af fristen tager den kompetente myndighed behørig hensyn til hostingtjenesteyderens størrelse og ressourcer, især at SMV'er kan have brug for en længere tidsfrist til at efterkomme påbuddet om fjernelse. Under alle omstændigheder er fristen tidligst ved udgangen af den næstfølgende arbejdsdag for hostingtjenesteydere, der ikke tidligere har modtaget et påbud om fjernelse, og som er mikrovirksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF, herunder enkeltmandsvirksomheder.

  Ændringsforslag    58

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  en erklæring med en forklaring af, hvorfor indholdet betragtes som terrorrelateret indhold, med som minimum en henvisning til de kategorier af terrorrelateret indhold, der er opført i artikel 2, stk. 5

  b)  en detaljeret erklæring med en forklaring af, hvorfor indholdet betragtes som terrorrelateret indhold, med en specifik henvisning til de kategorier af terrorrelateret indhold, der er opført i artikel 2, stk. 5, og dokumentation for ulovlige og forsætlige elementer og den relevante nationale lovgivning

  Ændringsforslag    59

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra f

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  f)  oplysninger om hostingtjenesteyderens og den pågældende indholdsleverandørs klagemuligheder

  f)  oplysninger om hostingtjenesteyderens og den pågældende indholdsleverandørs klagemuligheder samt fristen for at klage

  Ændringsforslag    60

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 3 – litra g

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  g)  hvis det er relevant, afgørelsen om ikke at videregive oplysninger om fjernelsen af terrorindholdet eller deaktiveringen af adgangen hertil, jf. artikel 11.

  g)  hvis det er nødvendigt og passende, afgørelsen om ikke at videregive oplysninger om fjernelsen af terrorrelateret indholdet eller deaktiveringen af adgangen hertil, jf. artikel 11.

  Ændringsforslag    61

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Uden at det berører den forpligtelse, som hostingtjenesteyderen har til at efterkomme påbuddet om fjernelse inden for den i stk. 2 fastsatte frist, fremlægger den kompetente myndighed på anmodning fra hostingtjenesteyderen eller indholdsleverandøren en detaljeret begrundelse.

  udgår

  Ændringsforslag    62

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  8.  Hvis hostingtjenesteyderen ikke kan efterkomme påbuddet om fjernelse, fordi det indeholder åbenbare fejl eller ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at påbuddet kan efterkommes, underretter hostingtjenesteyderen uden unødig forsinkelse den kompetente myndighed og udbeder sig en nærmere forklaring ved hjælp af formularen i bilag III. Den frist, der er fastsat i stk. 2, finder anvendelse ved modtagelsen af den nærmere forklaring.

  8.  Hvis hostingtjenesteyderen ikke kan efterkomme påbuddet om fjernelse i tilfælde, hvor det indeholder åbenbare fejl eller ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at påbuddet kan efterkommes, underretter hostingtjenesteyderen omgående den kompetente myndighed og udbeder sig en nærmere forklaring ved hjælp af formularen i bilag III. Hostingtjenesteyderen skal fjerne det terrorrelaterede indhold eller deaktivere adgangen hertil hurtigt efter modtagelsen af den nærmere forklaring på påbuddet om fjernelse.

  Ændringsforslag    63

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  9.  Den kompetente myndighed, som har udstedt påbuddet om fjernelse, informerer den kompetente myndighed, som fører tilsyn med gennemførelsen af proaktive foranstaltninger, jf. artikel 17, stk. 1, litra c), når påbuddet bliver endeligt. Et påbud om fjernelse bliver endeligt, når der ikke er gjort indsigelse inden for den i henhold til national lovgivning fastsatte frist, eller hvis det er blevet stadfæstet efter en klage.

  9.  Den kompetente myndighed, som har udstedt påbuddet om fjernelse, informerer den kompetente myndighed, som fører tilsyn med gennemførelsen af specifikke foranstaltninger, jf. artikel 17, stk. 1, litra c), når påbuddet bliver endeligt. Et påbud om fjernelse bliver endeligt, når der ikke er gjort indsigelse, eller der ikke er klaget, inden for den i henhold til national lovgivning fastsatte frist, eller hvis det er blevet stadfæstet efter en klage.

  Ændringsforslag    64

  Forslag til forordning

  Artikel 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 4a

   

  Samarbejde på tværs af grænserne vedrørende påbud om fjernelse

   

  1.  Den kompetente myndighed, som udsteder påbuddet om fjernelse til hostingtjenesteyderen, sender omgående en kopi af dette påbud til den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra a), i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen eller dennes udpegede repræsentant har sit hovedsæde.

   

  2.  I tilfælde hvor den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen, dennes udpegede repræsentant eller indholdsleverandøren har sit hovedsæde, har rimelig grund til at antage, at påbuddet om fjernelse kan have en indvirkning på den enkeltes grundlæggende rettigheder, underretter den anmodende kompetente myndighed.

   

  3.   Den anmodende kompetente myndighed tager højde for disse omstændigheder og tilbagetrækker eller tilpasser anmodningen om fjernelse, hvor det er nødvendigt.

  Ændringsforslag    65

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hostingtjenesteydere iværksætter operationelle og tekniske foranstaltninger, som fremmer en hurtig vurdering af det indhold, der er fremsendt af de kompetente myndigheder, og eventuelt af relevante EU-organer til deres frivillige overvejelse.

  udgår

  Ændringsforslag    66

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Indberetningen stiles til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som tjenesteyderen har udpeget i henhold til artikel 16, og fremsender den til kontaktpunktet som omhandlet i artikel 14, stk. 1. Sådanne indberetninger sendes elektronisk.

  3.  Indberetningen stiles til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som tjenesteyderen har udpeget i henhold til artikel 16, og fremsender den til kontaktpunktet som omhandlet i artikel 14, stk. 1. Sådanne indberetninger sendes elektronisk. Indberetningen skal også sendes til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen eller dennes udpegede repræsentant har sit hovedsæde .

  Ændringsforslag    67

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Indberetningen skal indeholde tilstrækkeligt detaljerede oplysninger, herunder årsagerne til, at indholdet betragtes som terrorrelateret, en URL og eventuelt yderligere oplysninger, som muliggør identifikation af det pågældende terrorindhold.

  4.  Indberetningen skal indeholde detaljerede oplysninger, herunder en detaljeret redegørelse for årsagerne til, at indholdet betragtes som terrorrelateret, en URL, screenshots, hvis det er muligt, og eventuelt yderligere oplysninger, som muliggør identifikation af det pågældende terrorrelaterede indhold.

  Ændringsforslag    68

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Hostingtjenesteyderen vurderer hurtigst muligt det identificerede indhold i indberetningen ud fra sine egne vilkår og betingelser og beslutter, hvorvidt indholdet skal fjernes eller adgangen dertil deaktiveres.

  5.  Hostingtjenesteyderen kan fjerne dette indhold eller deaktivere adgangen dertil, indtil den kompetente myndighed har truffet endelig afgørelse i henhold til stk. 6a.

  Ændringsforslag    69

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  Hostingtjenesteyderen underretter hurtigt den kompetente myndighed eller det relevante EU-organ om resultatet af vurderingen og tidsplanen for enhver foranstaltning, der træffes som resultat af indberetningen.

  6.  Hostingtjenesteyderen underretter den kompetente myndighed eller det relevante EU-organ om enhver foranstaltning, der træffes som resultat af indberetningen, herunder hvis der ikke er truffet nogen foranstaltninger.

  Ændringsforslag    70

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  6a.  Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen eller dennes udpegede repræsentant har sit hovedsæde, skal uden unødig forsinkelse vurdere, om det indhold, der er genstand for indberetningen, udgør terrorrelateret indhold som defineret i denne forordning. Efter vurderingen skal den kompetente myndighed uden unødig forsinkelse enten underrette hostingtjenesteyderen om, at indholdet ikke anses for at være terrorrelateret indhold, eller udstede et påbud om fjernelse i henhold til artikel 4.

  Ændringsforslag    71

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 6 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  6b.  Hostingtjenesteydere må ikke holdes ansvarlige alene for at opfylde bestemmelserne i denne artikel.

  Ændringsforslag    72

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7.  Hvis hostingtjenesteyderen vurderer, at indberetningen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at vurdere det pågældende indhold, underretter den uden ophold de kompetente myndigheder eller det relevante EU-organ herom, idet den forklarer, hvilke oplysninger eller præciseringer der er behov for.

  udgår

  Ændringsforslag    73

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Proaktive foranstaltninger

  Specifikke foranstaltninger

  Ændringsforslag    74

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hostingtjenesteyderne træffer, hvis det er passende, proaktive foranstaltninger til beskyttelse af deres tjenester mod udbredelse af terrorrelateret indhold. Foranstaltningerne skal være effektive og forholdsmæssige, tage højde for risikoen ved og omfanget af eksponering for terrorrelateret indhold, brugernes grundlæggende rettigheder og ytrings- og informationsfrihedens afgørende betydning i et åbent og demokratisk samfund.

  1.  Hostingtjenesteyderne træffer, hvis det er passende og afhængigt af risikoen for og niveauet af eksponering, forholdsmæssige og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af deres tjenester mod udbredelse af terrorrelateret indhold, som fuldt ud respekterer brugernes grundlæggende rettigheder og den afgørende betydning, som ytrings- og informationsfriheden samt retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger har i et åbent og demokratisk samfund. Sådanne foranstaltninger kan omfatte systemer, der gør det muligt for brugerne at indberette potentielt terrorrelateret indhold eller peer-to-peer-indholdsbegrænsning. Sådanne foranstaltninger træffes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, og må navnlig ikke omfatte automatiserede indholdsfiltre eller andre foranstaltninger, der indebærer systematisk overvågning af brugernes adfærd. De skal være målrettede og forholdsmæssige under hensyntagen til risikoen for og niveauet af eksponering for terrorrelateret indhold, og de skal respektere de forfatningsmæssige forhold i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen eller dennes udpegede repræsentant har sit hovedsæde. . Dette stykke berører ikke eventuelle yderligere frivillige foranstaltninger truffet af hostingtjenesteyderen uden for denne forordnings anvendelsesområde.

  Ændringsforslag    75

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis den er blevet underrettet i henhold til artikel 4, stk. 9, skal den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), anmode hostingtjenesteyderen om inden for tre måneder efter modtagelsen af anmodningen og derefter mindst en gang om året at fremlægge en rapport om de specifikke proaktive foranstaltninger, den har truffet, herunder ved hjælp af automatiserede værktøjer, med henblik på at:

  Hvis den er blevet underrettet i henhold til artikel 4, stk. 9, skal den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hostingtjenesteyderen eller dennes udpegede repræsentant har sit hovedsæde, som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), anmode hostingtjenesteyderen om inden for seks måneder efter modtagelsen af anmodningen og derefter mindst en gang om året at fremlægge en rapport om de specifikke foranstaltninger, den har truffet.

  Ændringsforslag    76

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  forebygge genupload af indhold, der tidligere er blevet fjernet, eller hvortil adgangen allerede er blevet deaktiveret, fordi det anses for at være terrorrelateret indhold

  udgår

  Ændringsforslag    77

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  spore, identificere og hurtigt fjerne eller deaktivere adgangen til terrorrelateret indhold.

  udgår

  Ændringsforslag    78

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Rapporterne skal indeholde alle relevante oplysninger, som gør det muligt for den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), at vurdere, hvorvidt de proaktive foranstaltninger er effektive og forholdsmæssige, herunder at vurdere, hvordan redskaber til automatisk sporing, menneskeligt tilsyn og kontrolmekanismer anvendes.

  Rapporterne skal indeholde alle relevante oplysninger, som gør det muligt for den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), at vurdere, hvorvidt de specifikke foranstaltninger er målrettede og forholdsmæssige, og hvorvidt de specifikke foranstaltninger er baseret på menneskeligt tilsyn, og hvorvidt der anvendes effektive mekanismer til at beskytte brugernes grundlæggende rettigheder.

  Ændringsforslag    79

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Hvis den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), mener, at de proaktive foranstaltninger, som er truffet og meddelt i henhold til stk. 2, er utilstrækkelige med hensyn til at afbøde og styre risikoen og niveauet for eksponering, kan den anmode hostingtjenesteyderen om at træffe yderligere proaktive foranstaltninger. Hostingtjenesteyderen samarbejder i den forbindelse med den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), med henblik på at indkredse de specifikke foranstaltninger, som hostingtjenesteyderen skal iværksætte, fastsætte vigtige målsætninger og benchmarks samt frister for deres gennemførelse.

  udgår

  Ændringsforslag    80

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Hvis der ikke kan nås en aftale inden for tre måneder fra anmodningen som omhandlet i stk. 3, kan den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), udstede en afgørelse, som pålægger særlige yderligere nødvendige og forholdsmæssige proaktive foranstaltninger. I afgørelsen tages der især højde for hostingtjenesteyderens økonomiske kapacitet og virkningen af sådanne foranstaltninger på brugernes grundlæggende rettigheder og den grundlæggende betydning af ytrings- og informationsfriheden. En sådan afgørelse sendes til hostingtjenesteyderens hovedsæde eller til den retlige repræsentant, som tjenesteyderen har udpeget. Hostingtjenesteyderen rapporterer regelmæssigt om gennemførelsen af sådanne foranstaltninger som specificeret af den kompetente myndighed, jf. artikel 17, stk. 1, litra c).

  udgår

  Ændringsforslag    81

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  En hostingtjenesteyder kan til enhver tid anmode den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), om at tage anmodninger eller afgørelser, jf. henholdsvis stk. 2, 3 og 4, op til revision og, hvis det er passende, tilbagekalde dem. Den kompetente myndighed fremlægger en detaljeret begrundelse inden for et rimeligt tidsrum efter at have modtaget anmodningen fra hostingtjenesteyderen.

  5.  En hostingtjenesteyder kan til enhver tid anmode den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra c), om at tage anmodninger eller afgørelser, jf. stk. 2, op til revision og, hvis det er passende, tilbagekalde dem. Den kompetente myndighed fremlægger en detaljeret begrundelse inden for et rimeligt tidsrum efter at have modtaget anmodningen fra hostingtjenesteyderen.

  Ændringsforslag    82

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hostingtjenesteyderne opbevarer det terrorindhold, som er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af et påbud om fjernelse eller en indberetning eller som resultat af en proaktiv foranstaltning i henhold til artikel 4, 5 og 6, og dertil knyttede data, som er blevet fjernet som konsekvens af fjernelsen af terrorindholdet, og som er nødvendigt for:

  1.  Hostingtjenesteyderne opbevarer det terrorrelaterede indhold, som er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af et påbud om fjernelse eller en indberetning eller som resultat af en specifik foranstaltning i henhold til artikel 4, 5 og 6, og dertil knyttede data, som er blevet fjernet som konsekvens af fjernelsen af terrorrelateret indhold, og som er nødvendigt for:

  Ændringsforslag    83

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba)  imødekommelse af klager efter den mekanisme, der er beskrevet i artikel 10.

  Ændringsforslag    84

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Terrorindholdet og de dertil knyttede data som omhandlet i stk. 1 opbevares i seks måneder. På anmodning fra den kompetente myndighed eller domstol opbevares terrorindholdet i en længere periode, hvis og så længe det er nødvendigt for verserende sager med administrativ eller retslig prøvelse, jf. stk. 1, litra a).

  2.  Det terrorrelaterede indhold og de dertil knyttede data som omhandlet i stk. 1 opbevares i seks måneder. På anmodning fra den kompetente myndighed eller domstol opbevares terrorrelateret indhold i en længere periode, der er specifikt angivet, hvis og så længe det er nødvendigt for efterforskningen eller retsforfølgelsen af terrorhandlinger eller verserende sager med administrativ eller retslig prøvelse, jf. stk. 1, litra a).

  Ændringsforslag    85

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hostingtjenesteyderne fastsætter i deres vilkår og betingelser deres politik for forebyggelse af udbredelse af terrorrelateret indhold, herunder, hvis det er passende, en meningsfuld forklaring af de proaktive foranstaltningers funktion, herunder brugen af redskaber til automatisk sporing.

  1.  Hostingtjenesteyderne forklarer på en tydelig måde i deres vilkår og betingelser deres politik med hensyn til terrorrelateret indhold og beskyttelse af brugerne mod et sådant indhold, herunder angiver en meningsfuld forklaring af de specifikke foranstaltninger og alle yderligere frivillige foranstaltninger, som en hostingtjenesteyder kan anvende som supplement til sine forpligtelser i henhold til denne forordning, herunder i givet fald brugen af redskaber til automatisk sporing, samt en beskrivelse af klagemekanismen, der er tilgængelig for indholdsleverandører i overensstemmelse med artikel 10.

  Ændringsforslag    86

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hostingtjenesteyderne offentliggør årlige gennemsigtighedsrapporter vedrørende de tiltag, der er gjort for at bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret indhold.

  2.  Medmindre der ikke er truffet specifikke foranstaltninger i henhold til denne forordning i et givet år, offentliggør hostingtjenesteyderne og de kompetente myndigheder og relevante EU-organer årlige gennemsigtighedsrapporter vedrørende de tiltag, der er gjort for at bekæmpe udbredelsen af terrorrelateret indhold.

  Ændringsforslag    87

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Gennemsigtighedsrapporter skal mindst indeholde følgende oplysninger:

  3.  Hostingtjenesteydernes gennemsigtighedsrapporter skal mindst indeholde følgende oplysninger:

  Ændringsforslag    88

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  oplysninger om hostingtjenesteyderens foranstaltninger for så vidt angår sporing, identifikation og fjernelse af terrorindhold

  a)  oplysninger om hostingtjenesteyderens foranstaltninger for så vidt angår sporing, identifikation og fjernelse af terrorrelateret indhold, herunder frivillige foranstaltninger

  Ændringsforslag    89

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  oplysninger om hostingtjenesteyderens foranstaltninger for så vidt angår forebyggelse af genupload af indhold, der tidligere er blevet fjernet, eller hvortil adgangen allerede er blevet deaktiveret, fordi det anses for at være terrorrelateret indhold

  udgår

  Ændringsforslag    90

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  oplysninger om mængden af det indhold, der er fjernet, eller hvortil adgangen er deaktiveret som følge af henholdsvis påbud om fjernelse, indberetninger og proaktive foranstaltninger

  c)  oplysninger om mængden af det indhold, der er fjernet, eller hvortil adgangen er deaktiveret som følge af henholdsvis påbud om fjernelse, indberetninger eller specifikke foranstaltninger i henhold til denne forordning samt frivillige foranstaltninger

  Ændringsforslag    91

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  overblik over og udfaldet af klageprocedurer.

  d)  overblik over og udfaldet af klageprocedurer, herunder antallet af sager, hvor det blev fastslået, at indhold fejlagtigt var blevet identificeret som terrorrelateret indhold.

  Ændringsforslag    92

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3 – litra d a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  da)  De kompetente myndigheders og de relevante EU-organers gennemsigtighedsrapporter skal indeholde oplysninger om antallet af udstedte påbud om fjernelse og indberetninger, herunder oplysninger om antallet af fjernelser, der har ført til vellykket sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger, og om deres anvendelse af det terrorrelaterede indhold, som er blevet opbevaret i henhold til artikel 7 med henblik på forebyggelse, sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger.

  Ændringsforslag    93

  Forslag til forordning

  Artikel 8 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 8a

   

  Klagemuligheder

   

  Medlemsstaterne sikrer, at en indholdsleverandør eller en hostingtjenesteyder kan påklage et påbud om fjernelse som omhandlet i artikel 4, stk. 9, ved at indbringe sagen for den relevante retlige myndighed i den medlemsstat, hvor indholdsleverandøren befinder sig, eller hvor hovedsædet for hostingtjenesteyderen eller den retlige repræsentant, som er udpeget af hostingtjenesteyderen i henhold til artikel 16, er bosiddende eller etableret.

  Ændringsforslag    94

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende brug og gennemførelse af proaktive foranstaltninger

  Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende fjernelse af indhold

  Ændringsforslag    95

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Når hostingtjenesteyderne gør brug af automatiserede værktøjer i henhold til denne forordning, bør der være effektive og passende beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at beslutninger vedrørende dette indhold, navnlig beslutninger om at fjerne eller deaktivere adgangen til indhold, der anses for ulovligt indhold, er korrekte og velfunderede.

  1.  Når hostingtjenesteyderne gør brug af frivillige foranstaltninger i henhold til denne forordning eller andre foranstaltninger for at forfølge målene heri med hensyn til det indhold, de lagrer, bør der være effektive og passende beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at beslutninger vedrørende dette indhold, navnlig beslutninger om at fjerne eller deaktivere adgangen til indhold, der anses for terrorrelateret indhold, er korrekte og velfunderede og ikke fører til fjernelse eller deaktivering af adgangen til indhold, der ikke er terrorrelateret.

  Ændringsforslag    96

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Beskyttelsesforanstaltningerne bør navnlig omfatte menneskeligt tilsyn og kontrol, hvor det er relevant og under alle omstændigheder, når en detaljeret vurdering af den relevante sammenhæng er nødvendig for at afgøre, hvorvidt indholdet anses for terrorindhold.

  2.  Beskyttelsesforanstaltningerne bør navnlig omfatte menneskeligt tilsyn og kontrol med hensigtsmæssigheden af afgørelsen om at fjerne eller deaktivere adgang til indhold, navnlig med hensyn til retten til ytrings- og informationsfrihed.

  Ændringsforslag    97

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. -1 (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -1.  Indholdsleverandører, hvis indhold er blevet fjernet, eller hvor adgangen til deres indhold er blevet deaktiveret, skal have adgang til effektive retsmidler i overensstemmelse med artikel 19 i TEU og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  Ændringsforslag    98

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hostingtjenesteyderne indfører effektive og tilgængelige mekanismer, som gør det muligt for indholdsleverandører, hvis indhold er blevet fjernet, eller hvor adgangen til indholdet er blevet deaktiviteret som følge af en indberetning i henhold til artikel 5 eller som følge af proaktive foranstaltninger i henhold til artikel 6, at indgive en klage mod hostingtjenesteyderens handlinger, idet der anmodes om genindsættelse af indholdet.

  1.  Hostingtjenesteyderne indfører effektive og tilgængelige mekanismer, som gør det muligt for indholdsleverandører, hvis indhold er blevet fjernet, eller hvor adgangen til indholdet er blevet deaktiveret som følge af et påbud om fjernelse i henhold til artikel 4, en indberetning i henhold til artikel 5, specifikke foranstaltninger i henhold til artikel 6 eller yderligere frivillige foranstaltninger, at indgive en klage mod hostingtjenesteyderens handlinger, idet der anmodes om genindsættelse af indholdet. Sikkerhedsgarantier vedrørende fjernelse eller deaktivering af adgang skal også omfatte muligheden for domstolsprøvelse.

  Ændringsforslag    99

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hostingtjenesteyderne undersøger straks enhver klage, de modtager, og genindsætter indholdet uden unødig forsinkelse, hvis det uberettiget er blevet fjernet eller deaktiveret. De underretter klageren om udfaldet af undersøgelsen.

  2.  Hostingtjenesteyderne undersøger straks enhver klage, de modtager, og genindsætter indholdet uden unødig forsinkelse, hvis det uberettiget er blevet fjernet eller deaktiveret. De underretter klageren om udfaldet af undersøgelsen uden unødig forsinkelse og senest to uger fra modtagelsen af klagen, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en anden frist.

  Ændringsforslag    100

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hvis hostingstjenesteydere fjerner terrorindhold eller deaktiverer adgangen hertil, stiller de oplysninger til rådighed for indholdsleverandøren om, at terrorindholdet er blevet fjernet eller deaktiveret.

  1.  Hvis hostingstjenesteydere fjerner terrorrelateret indhold eller deaktiverer adgangen hertil, stiller de omfattende oplysninger til rådighed for indholdsleverandøren om fjernelsen eller deaktiveringen af det terrorrelaterede indhold, som de har modtaget af den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, og som bl.a. omhandler retsgrundlaget, der giver mulighed for at fastslå, at der er tale om terrorrelateret indhold, og mulighederne for at anfægte afgørelsen, herunder de formelle krav, en beskrivelse af de næste trin i proceduren og de dertil knyttede tidsfrister.

  Ændringsforslag    101

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  På indholdsleverandørens anmodning informerer hostingstjenesteyderen denne om årsagerne til, at indholdet er blevet fjernet eller deaktiveret, og om mulighederne for at anfægte denne beslutning.

  udgår

  Ændringsforslag    102

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Forpligtelsen i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den kompetente myndighed beslutter, at videregivelse af oplysninger ikke må finde sted af hensyn til den offentlige sikkerhed, såsom forebyggelse, efterforskning, sporing og retsforfølgning i terrorsager, så længe som nødvendigt, dog ikke længere end [fire] uger fra afgørelsen. Hostingstjenesteyderen videregiver i så tilfælde ikke nogen oplysninger om, at terrorindholdet er blevet fjernet, eller at adgangen hertil er blevet deaktiveret.

  3.  Forpligtelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den kompetente myndighed beslutter, at videregivelse af oplysninger ikke må finde sted af hensyn til den offentlige sikkerhed, såsom forebyggelse, efterforskning, sporing og retsforfølgning i terrorsager, så længe som nødvendigt, dog ikke længere end [fire] uger fra afgørelsen. Hostingstjenesteyderen videregiver i så tilfælde ikke nogen oplysninger om, at terrorindholdet er blevet fjernet, eller at adgangen hertil er blevet deaktiveret.

  Ændringsforslag    103

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Hvis hostingtjenesteyderne bliver bekendt med beviser for terrorhandlinger, informerer de omgående de myndigheder, der er kompetente til at efterforske og retsforfølge strafbare handlinger i den berørte medlemsstat, eller kontaktpunktet i den medlemsstat, jf. artikel 14, stk. 2, hvor hostingtjenesteyderne har deres hovedsæde eller retlige repræsentant. Hostingtjenesteyderne kan i tvivlstilfælde videregive oplysningerne til Europol til opfølgning.

  4.  Hvis hostingtjenesteyderne bliver bekendt med en overhængende livstruende fare som følge af terrorhandlinger, informerer de omgående den myndighed, der er kompetent til at efterforske og retsforfølge strafbare handlinger i den berørte medlemsstat, eller kontaktpunktet i den medlemsstat, jf. artikel 14, stk. 2, hvor hostingtjenesteyderne har deres hovedsæde eller retlige repræsentant. Hostingtjenesteyderne kan i tvivlstilfælde videregive oplysningerne til Europol til opfølgning.

  Ændringsforslag    104

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Medlemsstaterne etablerer et kontaktpunkt, som håndterer anmodninger om præcisering og feedback for så vidt angår de påbud om fjernelse og indberetninger, som de har udstedt. Oplysninger om kontaktpunktet gøres offentligt tilgængelige.

  3.  Medlemsstaterne etablerer et kontaktpunkt, som håndterer anmodninger om præcisering og feedback for så vidt angår de påbud om fjernelse og indberetninger, som de har udstedt. Europa-Kommissionen offentliggør en database med oplysninger om kontaktpunkterne i medlemsstaterne.

  Ændringsforslag    105

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Hver medlemsstat udpeger den eller de myndigheder, der er kompetent for at:

  1.  Hver medlemsstat udpeger én enkelt myndighed med henblik på gennemførelsen af denne forordning, medmindre deres forfatningsmæssige forhold forhindrer, at én enkelt myndighed er ansvarlig. Denne myndighed er kompetent for at:

  Ændringsforslag    106

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  udstede påbud om fjernelse, jf. artikel 4

  a)  udstede påbud om fjernelse, jf. artikel 4, der er underlagt uafhængig retslig prøvelse, hvis der er tale om administrative myndigheder

  Ændringsforslag    107

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  spore og identificere terrorindhold og gøre hostingtjenesteyderne bekendt hermed, jf. artikel 5

  b)  Spore og identificere terrorrelateret indhold og gøre hostingtjenesteyderne bekendt hermed, jf. artikel 5, mens vurderingen af, om det opfylder definitionen af terrorrelateret indhold, er under behandling

  Ændringsforslag    108

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – stk. 1 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  føre tilsyn med gennemførelsen af proaktive foranstaltninger, jf. artikel 6

  c)  føre tilsyn med gennemførelsen af specifikke foranstaltninger, jf. artikel 6, og frivillige foranstaltninger som omhandlet i artikel 9

  Ændringsforslag    109

  Forslag til forordning

  Artikel 17 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Senest [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de kompetente myndigheder omhandlet i stk. 1. Kommissionen offentliggør meddelelsen og eventuelle ændringer heraf i Den Europæiske Unions Tidende.

  2.  Senest [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om den kompetente myndighed omhandlet i stk. 1. Kommissionen offentliggør meddelelsen og eventuelle ændringer heraf i Den Europæiske Unions Tidende.

  Ændringsforslag    110

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Medlemsstaterne fastsætter de regler vedrørende sanktioner, der anvendes i tilfælde af hostingtjenesteydernes overtrædelser af denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre sanktionernes gennemførelse. Sådanne sanktioner begrænses til overtrædelser af forpligtelserne i:

  1.  Medlemsstaterne fastsætter de regler vedrørende sanktioner, der anvendes i tilfælde af hostingtjenesteydernes eller deres repræsentanters systematiske og vedvarende overtrædelser af denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre sanktionernes gennemførelse. Sådanne sanktioner begrænses til overtrædelser af forpligtelserne i:

  Ændringsforslag    111

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  artikel 3, stk. 2 (hostingtjenesteydernes vilkår og betingelser)

  udgår

  Ændringsforslag    112

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  artikel 5, stk. 5 og 6 (vurdering af og feedback om indberetninger)

  c)  artikel 5, stk. 6 (vurdering af og feedback om indberetninger)

  Ændringsforslag    113

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  artikel 6, stk. 2 og 4 (rapporter om proaktive foranstaltninger og vedtagelse af foranstaltninger efter en afgørelse, der pålægger specifikke proaktive foranstaltninger)

  d)  artikel 6, stk. 2 (rapporter om specifikke foranstaltninger)

  Ændringsforslag    114

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – litra g

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  g)  artikel 9 (sikkerhedsforanstaltninger vedrørende proaktive foranstaltninger)

  g)  artikel 9 (sikkerhedsforanstaltninger vedrørende fjernelse af indhold)

  Ændringsforslag    115

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 3 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  overtrædelser, som den juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, tidligere har begået

  c)  overtrædelser, som den juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, et datterselskab eller en tilknyttet person eller virksomhed tidligere har begået

  Ændringsforslag    116

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 3 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  den ansvarlige juridiske persons finansielle styrke

  d)  den ansvarlige juridiske persons, et datterselskabs eller en tilknyttet persons eller virksomheds finansielle styrke

  Ændringsforslag    117

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 3 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e)  hostingtjenesteyderens grad af samarbejde med de kompetente myndigheder.

  e)  hostingtjenesteyderens eller dennes repræsentanters grad af samarbejde med de kompetente myndigheder.

  Ændringsforslag    118

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 3 – litra e a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ea)  utilsigtede forsinkelser, navnlig fra små og mellemstore virksomheders og nystartede virksomheders side.

  Ændringsforslag    119

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Medlemsstaterne sikrer, at systematisk mangel på overholdelse af forpligtelserne i artikel 4, stk. 2, medfører økonomiske sanktioner på op til 4 % af hostingtjenesteyderens samlede omsætning for det seneste regnskabsår.

  4.  Medlemsstaterne sikrer, at systematisk mangel på overholdelse af forpligtelserne i artikel 4, stk. 2, medfører økonomiske sanktioner på mindst 1 % og op til 4 % af hostingtjenesteyderens samlede omsætning for det seneste regnskabsår.

  Ændringsforslag    120

  Forslag til forordning

  Artikel 21 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Medlemsstaterne indsamler oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med denne forordning, fra deres kompetente myndigheder og hostingtjenesteydere under deres jurisdiktion, og sender dem til Kommissionen senest den [31. marts] hvert år. Disse oplysninger skal omfatte:

  1.  Medlemsstaterne indsamler oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med denne forordning, fra deres kompetente myndigheder og hostingtjenesteydere under deres jurisdiktion, og sender dem til Kommissionen senest den [31. marts] hvert år. Disse oplysninger skal omfatte politikker, vilkår og betingelser og gennemsigtighedsrapporter for hostingtjenesteyderne såvel som:

  Ændringsforslag    121

  Forslag til forordning

  Artikel 21 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  oplysninger om de specifikke proaktive foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 6, herunder mængden af det terrorindhold, som er blevet fjernet eller deaktiveret og de tilsvarende frister

  b)  oplysninger om de specifikke foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 4 og 6, herunder mængden af det terrorrelaterede indhold, som er blevet fjernet eller deaktiveret, og de tilsvarende oplysninger om antallet af sager med vellykket sporing, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger

  Ændringsforslag    122

  Forslag til forordning

  Artikel 23 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Tidligst den … [tre år efter denne forordnings anvendelsesdato] foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, herunder om sikkerhedsmekanismernes effektivitet. Om nødvendigt ledsages rapporten af forslag til retsakter. Medlemsstaterne forlægger Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af rapporten.

  Kommissionen foretager en evaluering af denne forordning [senest tre år efter dens anvendelsesdato] og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, herunder om sikkerhedsmekanismernes effektivitet. Rapporten skal også omfatte denne forordnings indvirkning på ytrings- og informationsfriheden. Om nødvendigt ledsages rapporten af forslag til retsakter. Medlemsstaterne forlægger Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af rapporten.

  Ændringsforslag    123

  Forslag til forordning

  Artikel 24 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den anvendes fra den [seks måneder efter ikrafttrædelsen].

  Den anvendes fra den [18 måneder efter ikrafttrædelsen].

  Ændringsforslag    124

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Ifølge artikel 4 i forordning (EU) ...1 skal modtageren af påbuddet om fjernelse fjerne terrorindholdet eller deaktivere adgangen hertil inden for en time efter at have modtaget påbuddet om fjernelse fra den kompetente myndighed.

  Ifølge artikel 4 i forordning (EU) ... skal modtageren af påbuddet om fjernelse fjerne terrorindholdet eller deaktivere adgangen hertil inden for den frist, der er fastsat af den kompetente myndighed.

  __________________

  __________________

  1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (EUT L ...).

  1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (EUT L ...).

  Ændringsforslag    125

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Ifølge artikel 7 i forordning (EU) …2 skal modtageren opbevare indhold og dertil knyttede data, som er blevet fjernet, eller hvor adgangen er blevet deaktiveret, i seks måneder eller længere på anmodning fra de kompetente myndigheder eller domstole.

  Ifølge artikel 7 i forordning (EU) …2 skal modtageren opbevare indhold og dertil knyttede data, som er blevet fjernet, eller hvor adgangen er blevet deaktiveret, i seks måneder eller længere på anmodning fra de kompetente myndigheder eller domstole eller indholdsleverandøren med henblik på at imødekomme klager efter den mekanisme, der er beskrevet i artikel 10.

  __________________

  __________________

  2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (EUT L ...).

  2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (EUT L ...).

  Ændringsforslag    126

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit B – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  B  Indhold, som skal fjernes eller deaktiveres inden for en time:

  B  Indhold, som skal fjernes eller deaktiveres inden for den frist, der er fastsat af den kompetente myndighed:

  Ændringsforslag    127

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit B – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  URL og eventuelt yderligere oplysninger, som muliggør identifikation og nøjagtig placering af det indberettede indhold:

  URL og eventuelt yderligere oplysninger, herunder screenshots, hvis det er muligt, som muliggør identifikation og nøjagtig placering af det indberettede indhold:

  Ændringsforslag    128

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit B – afsnit 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Yderligere oplysninger om årsagerne til, at indholdet betragtes som terrorindhold (valgfrit):

  Yderligere oplysninger om årsagerne til, at indholdet betragtes som terrorrelateret indhold i overensstemmelse med national ret, mulighederne for at anfægte afgørelsen, herunder de formelle krav, beskrivelsen af de næste trin i proceduren og de dertil knyttede tidsfrister:

  Ændringsforslag    129

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit G – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Oplysninger om det kompetente organ eller den kompetente domstol, frister og procedurer for indsigelse mod påbuddet om fjernelse:

  Oplysninger om det kompetente organ eller den kompetente domstol, frister og procedurer, herunder formelle krav, for indsigelse mod påbuddet om fjernelse:

  PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Titel

  Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

  Referencer

  COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

  Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  22.10.2018

   

   

   

  Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  IMCO

  22.10.2018

  Ordfører for udtalelse

  Dato for valg

  Julia Reda

  24.9.2018

  Behandling i udvalg

  21.1.2019

  21.2.2019

   

   

  Dato for vedtagelse

  4.3.2019

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  28

  0

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Jasenko Selimovic, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Emma McClarkin, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Kerstin Westphal

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Asim Ademov, John Howarth, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

  28

  +

  ALDE

  Jasenko Selimovic

  ECR

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Emma McClarkin

  ENF

  Mylène Troszczynski

  PPE

  Asim Ademov, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev

  S&D

  Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, John Howarth, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Kathleen Van Brempt, Kerstin Westphal

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Julia Reda

  0

  -

   

   

  2

  0

  EFDD

  Marco Zullo

  ENF

  John Stuart Agnew

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

  Referencer

  COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

  Dato for høring af EP

  12.9.2018

   

   

   

  Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  22.10.2018

   

   

   

  Rådgivende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  ITRE

  22.10.2018

  IMCO

  22.10.2018

  CULT

  22.10.2018

   

  Ingen udtalelse

  Dato for afgørelse

  ITRE

  9.10.2018

   

   

   

  Associerede udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  CULT

  31.1.2019

   

   

   

  Ordførere

  Dato for valg

  Daniel Dalton

  3.12.2018

   

   

   

  Oprindelige ordførere

  Helga Stevens

   

   

   

  Behandling i udvalg

  10.10.2018

  4.2.2019

  11.3.2019

  8.4.2019

  Dato for vedtagelse

  8.4.2019

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  35

  1

  8

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Asim Ademov, Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Thierry Cornillet, Arnaud Danjean, Ashley Fox, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Karin Kadenbach, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic, Ernest Urtasun, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

  Dato for indgivelse

  9.4.2019

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  35

  +

  ALDE

  Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

  ECR

  Daniel Dalton, Ashley Fox, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

  PPE

  Asim Ademov, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

  S&D

  Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Karin Kadenbach, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  1

  -

  ENF

  Auke Zijlstra

  8

  0

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

  PPE

  Heinz K. Becker

  S&D

  Dietmar Köster

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Ana Miranda, Judith Sargentini, Ernest Urtasun

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  Seneste opdatering: 15. april 2019
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik