ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

9.4.2019 - (COM(2018)0640 – C8‑0405/2018 – 2018/0331(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Daniel Dalton
Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):
Julie Ward, Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2018/0331(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0193/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0193/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

(COM(2018)0640 – C8‑0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0640),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0405/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από η Βουλή της Τσεχικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0193/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

σχετικά με την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών στο επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση των διασφαλίσεων όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

(1)  Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, αντιμετωπίζοντας την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας για τρομοκρατικούς σκοπούς και συμβάλλοντας στη δημόσια ασφάλεια στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών στο επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση των διασφαλίσεων όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία, και την ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η ρύθμιση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας μπορεί μόνο να συμπληρώνει τις στρατηγικές των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, οι οποίες πρέπει να δίνουν έμφαση σε μη επιγραμμικά μέτρα όπως οι επενδύσεις στην κοινωνική εργασία, οι πρωτοβουλίες αποριζοσπαστικοποίησης και ο διάλογος με τις θιγόμενες κοινότητες για την επίτευξη βιώσιμης πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης στην κοινωνία.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Το τρομοκρατικό περιεχόμενο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, στο οποίο περιλαμβάνονται και άλλες μορφές περιεχομένου, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, οι παράνομες εμπορικές πρακτικές και οι παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Συχνά οι τρομοκρατικές και λοιπές εγκληματικές οργανώσεις επιδίδονται στη διακίνηση παράνομου περιεχομένου με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη συγκέντρωση κεφαλαίων εκκίνησης για τη χρηματοδότηση των δράσεών τους. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού απαιτείται ένας συνδυασμός νομοθετικών, μη νομοθετικών και εθελοντικών μέτρων τα οποία βασίζονται στη συνεργασία μεταξύ αρχών και παρόχων, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παρότι η απειλή του παράνομου περιεχομένου έχει αμβλυνθεί χάρη σε επιτυχείς πρωτοβουλίες, όπως είναι ο κώδικας δεοντολογίας για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία του κλάδου, και η Παγκόσμια Συμμαχία WEePROTECT για τον τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο για τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών για την απόσυρση παράνομου περιεχομένου.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ψηφιακή οικονομία, συνδέοντας τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και διευκολύνοντας τον δημόσιο διάλογο και τη διανομή και λήψη πληροφοριών, απόψεων και ιδεών, και συμβάλλουν σημαντικά στην καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες τους χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από τρίτους για την εκτέλεση παράνομων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάχρηση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας από τρομοκρατικές ομάδες και τους υποστηρικτές τους για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, προκειμένου να διαδίδουν το μήνυμά τους, να ριζοσπαστικοποιούν και να στρατολογούν, καθώς και να διευκολύνουν και να κατευθύνουν την τρομοκρατική δραστηριότητα.

(2)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ψηφιακή οικονομία, συνδέοντας τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, παρέχοντας ευκαιρίες μάθησης και διευκολύνοντας τον δημόσιο διάλογο και τη διανομή και λήψη πληροφοριών, απόψεων και ιδεών, και συμβάλλουν σημαντικά στην καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες τους χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από τρίτους για την εκτέλεση παράνομων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάχρηση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας από τρομοκρατικές ομάδες και τους υποστηρικτές τους για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, προκειμένου να διαδίδουν το μήνυμά τους, να ριζοσπαστικοποιούν και να στρατολογούν, καθώς και να διευκολύνουν και να κατευθύνουν την τρομοκρατική δραστηριότητα.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η παρουσία τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες, τους πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, καθώς και για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Υπό το πρίσμα του κεντρικού τους ρόλου και των τεχνολογικών μέσων και ικανοτήτων που συνδέονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών έχουν ιδιαίτερες κοινωνικές ευθύνες να προστατεύσουν τις υπηρεσίες τους από κατάχρηση από τους τρομοκράτες και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του τρομοκρατικού περιεχομένου που διαδίδεται μέσω των υπηρεσιών τους.

(3)  Παρότι δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα, η παρουσία τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει αποδειχθεί καταλύτης στην ριζοσπαστικοποίηση ατόμων που έχουν διαπράξει τρομοκρατικές ενέργειες, και άρα έχει εξαιρετικά σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, καθώς και για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Υπό το πρίσμα του κεντρικού τους ρόλου και αναλογικά με τα τεχνολογικά μέσα και τις ικανότητες που συνδέονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών έχουν ειδικές κοινωνικές ευθύνες να προστατεύσουν τις υπηρεσίες τους από κατάχρηση από τους τρομοκράτες και να βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές στην αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των υπηρεσιών τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, οι οποίες ξεκίνησαν το 2015 μέσω ενός πλαισίου εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, πρέπει να συμπληρωθούν με ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την περαιτέρω μείωση της προσβασιμότητας σε τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και την κατάλληλη αντιμετώπιση ενός ταχέως εξελισσόμενου προβλήματος. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιδιώκει να αξιοποιήσει τις εθελοντικές προσπάθειες, οι οποίες ενισχύθηκαν με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής7, και ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για βελτίωση του αυτόματου εντοπισμού και της αυτόματης αφαίρεσης περιεχομένου που υποκινεί τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων.

(4)  Οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, οι οποίες ξεκίνησαν το 2015 μέσω ενός πλαισίου εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, πρέπει να συμπληρωθούν με ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την περαιτέρω μείωση της προσβασιμότητας σε τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και την κατάλληλη αντιμετώπιση ενός ταχέως εξελισσόμενου προβλήματος. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιδιώκει να αξιοποιήσει τις εθελοντικές προσπάθειες, οι οποίες ενισχύθηκαν με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/3347 της Επιτροπής, και ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου σύμφωνα με το οριζόντιο πλαίσιο που θεσπίστηκε με την οδηγία 2000/31/ΕΕ, καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για βελτίωση του εντοπισμού και της αφαίρεσης περιεχομένου που υποκινεί τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων.

__________________

__________________

7 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

7 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή του άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ8. Συγκεκριμένα, τυχόν μέτρα που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας προς συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προληπτικών μέτρων, δεν θα πρέπει καθαυτά να επιφέρουν στον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών απώλεια του ευεργετήματος της απαλλαγής από την ευθύνη που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εξουσίες των εθνικών αρχών και δικαστηρίων να καθορίζουν την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για την απαλλαγή από την ευθύνη.

(5)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 2000/31/ΕΚ8. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εξουσίες των εθνικών αρχών και δικαστηρίων να καθορίζουν την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για την απαλλαγή από την ευθύνη.

__________________

__________________

8 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).

2a Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι κανόνες με σκοπό την πρόληψη της κατάχρησης των υπηρεσιών φιλοξενίας για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται στην έννομη τάξη της Ένωσης, και ιδίως εκείνων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)  Οι κανόνες με σκοπό την αντιμετώπιση της κατάχρησης των υπηρεσιών φιλοξενίας για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και θα πρέπει να εφαρμοστούν με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται στην έννομη τάξη της Ένωσης, και ιδίως εκείνων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλες και αξιόπιστες διασφαλίσεις για την προστασία των διακυβευόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα δικαιώματα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, η επιχειρηματική ελευθερία και η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Οι αρμόδιες αρχές και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να υιοθετούν μόνο μέτρα που είναι αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά σε μια δημοκρατική κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, η οποία συνιστά ένα από τα βασικά θεμέλια μιας πλουραλιστικής, δημοκρατικής κοινωνίας και αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης. Τα μέτρα που συνιστούν παρεμβάσεις στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης θα πρέπει να είναι αυστηρά στοχευμένα, με την έννοια ότι πρέπει να χρησιμεύουν για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν το δικαίωμα νόμιμης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, λαμβανομένου υπόψη του κεντρικού ρόλου των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας όσον αφορά τη διευκόλυνση του δημόσιου διαλόγου και τη διανομή και λήψη πραγματικών περιστατικών, απόψεων και ιδεών σύμφωνα με τον νόμο.

(7)  Ο παρών κανονισμός επιδιώκει να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας και θα πρέπει να θεσπίζει κατάλληλες και αξιόπιστες διασφαλίσεις για την προστασία των διακυβευόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα δικαιώματα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, η επιχειρηματική ελευθερία και η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Οι αρμόδιες αρχές και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να υιοθετούν μόνο μέτρα που είναι αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά σε μια δημοκρατική κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ελευθερία έκφρασης και στην ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών, καθώς και στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συνιστούν τα βασικά θεμέλια μιας πλουραλιστικής, δημοκρατικής κοινωνίας και αποτελούν τις αξίες επί των οποίων θεμελιώνεται η Ένωση. Τα μέτρα θα πρέπει να αποφεύγουν τις παρεμβάσεις στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης και, στον βαθμό του δυνατού, να χρησιμεύουν στην αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω μιας αυστηρά στοχευμένης προσέγγισης, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν το δικαίωμα νόμιμης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, λαμβανομένου υπόψη του κεντρικού ρόλου των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας όσον αφορά τη διευκόλυνση του δημόσιου διαλόγου και τη διανομή και λήψη γεγονότων, απόψεων και ιδεών σύμφωνα με τον νόμο. Η ύπαρξη αποτελεσματικών επιγραμμικών αντιτρομοκρατικών μέτρων και η προστασία της ελευθερίας έκφρασης δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους, αλλά είναι συμπληρωματικοί και αμοιβαία υποστηρικτικοί στόχοι.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 της ΣΕΕ και στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου κατά οποιουδήποτε μέτρου που λαμβάνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα του εν λόγω προσώπου. Το δικαίωμα περιλαμβάνει, ιδίως, τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των παρόχων περιεχομένου να αμφισβητούν λυσιτελώς τις εντολές αφαίρεσης ενώπιον του δικαστηρίου του κράτους μέλους του οποίου οι αρχές εξέδωσαν την εντολή αφαίρεσης.

(8)  Το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 της ΣΕΕ και στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου κατά οποιουδήποτε μέτρου που λαμβάνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα του εν λόγω προσώπου. Το δικαίωμα περιλαμβάνει, ιδίως, τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των παρόχων περιεχομένου να αμφισβητούν λυσιτελώς τις εντολές αφαίρεσης ενώπιον του δικαστηρίου του κράτους μέλους του οποίου οι αρχές εξέδωσαν την εντολή αφαίρεσης και τις δυνατότητες των παρόχων περιεχομένου να αμφισβητούν τα συγκεκριμένα μέτρα που ελήφθησαν από τον πάροχο υπηρεσιών. φιλοξενίας.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες αρχές για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει έναν ορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου για προληπτικούς σκοπούς με βάση τον ορισμό των τρομοκρατικών εγκλημάτων της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9. Δεδομένης της ανάγκης αντιμετώπισης της πλέον επιβλαβούς τρομοκρατικής προπαγάνδας στο διαδίκτυο, ο ορισμός θα πρέπει να καλύπτει το υλικό και τις πληροφορίες που υποκινούν, ενθαρρύνουν ή υποστηρίζουν την τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, που παρέχουν οδηγίες για την τέλεση τέτοιου είδους εγκλημάτων ή που προάγουν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας. Συγκεκριμένα, στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται κείμενα, εικόνες, ηχητικές καταγραφές και βίντεο. Όταν αξιολογούν κατά πόσον ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο συνιστά τρομοκρατικό περιεχόμενο κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η φύση και η διατύπωση των δηλώσεων, το πλαίσιο στο οποίο διατυπώνονται οι δηλώσεις και η δυνατότητά τους να έχουν επιβλαβείς συνέπειες, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την προστασία και την ασφάλεια προσώπων. Το γεγονός ότι το υλικό παρήχθη από τρομοκρατική οργάνωση ή πρόσωπο που περιλαμβάνονται σε κατάλογο της ΕΕ, ή μπορεί να αποδοθεί σε αυτά ή διαδίδεται για λογαριασμό τους, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση. Το περιεχόμενο που διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς ή ερευνητικούς σκοπούς θα πρέπει να προστατεύεται επαρκώς. Επιπλέον, η έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

(9)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει έναν ορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου για προληπτικούς σκοπούς με βάση τον ορισμό των τρομοκρατικών εγκλημάτων της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9. Δεδομένης της ανάγκης αντιμετώπισης του πλέον επιβλαβούς τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, ο ορισμός θα πρέπει να καλύπτει το υλικό που υποκινεί ή καλεί στην τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, ή προάγει τη συμμετοχή σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας, δημιουργώντας τον κίνδυνο διάπραξης εκ προθέσεως μιας περισσοτέρων παρόμοιων εγκληματικών πράξεων. Ο ορισμός θα πρέπει επίσης να καλύπτει το περιεχόμενο που παρέχει οδηγίες για την κατασκευή και τη χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων, οποιωνδήποτε άλλων όπλων, επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών, καθώς και χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών υλικών (CBRN), και οποιεσδήποτε οδηγίες ή άλλες μεθόδους ή τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής στόχων για τους σκοπούς της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων. Συγκεκριμένα, στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται κείμενα, εικόνες, ηχητικές καταγραφές και βίντεο. Όταν αξιολογούν κατά πόσον ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο συνιστά τρομοκρατικό περιεχόμενο κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η φύση και η διατύπωση των δηλώσεων, το πλαίσιο στο οποίο διατυπώνονται οι δηλώσεις και η δυνατότητά τους να έχουν επιβλαβείς συνέπειες, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την προστασία και την ασφάλεια προσώπων. Το γεγονός ότι το υλικό παρήχθη από τρομοκρατική οργάνωση ή πρόσωπο που περιλαμβάνονται σε κατάλογο της ΕΕ, ή μπορεί να αποδοθεί σε αυτά ή διαδίδεται για λογαριασμό τους, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση. Περιεχόμενο που διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς ή ερευνητικούς σκοπούς ή για σκοπούς αύξησης της ευαισθητοποίησης κατά της τρομοκρατικής δραστηριότητας θα πρέπει να προστατεύεται επαρκώς. Ιδίως στις περιπτώσεις που ο πάροχος περιεχομένου φέρει συντακτική ευθύνη, οποιαδήποτε απόφαση αφαίρεσης του διαδοθέντος υλικού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δημοσιογραφικά πρότυπα που έχουν καθιερωθεί από ρυθμίσεις σχετικά με τον Τύπο ή τα μέσα ενημέρωσης οι οποίες συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επιπλέον, η έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

_________________

_________________

9 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

9 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Για να καλύπτει εκείνες τις επιγραμμικές υπηρεσίες φιλοξενίας στις οποίες διαδίδεται τρομοκρατικό περιεχόμενο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες αποθηκεύουν πληροφορίες που παρέχονται από αποδέκτη/-τρια της υπηρεσίας μετά από αίτημά του/της και διαθέτουν τις αποθηκευμένες πληροφορίες σε τρίτους, ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητες αυτές έχουν απλώς τεχνικό, αυτόματο και παθητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, στους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας συγκαταλέγονται οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες βίντεο συνεχούς ροής, οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων βίντεο, εικόνας και ήχου, οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων και άλλες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους στον βαθμό που διαθέτουν πληροφορίες σε τρίτους και ιστότοποι στους οποίους οι χρήστες μπορούν να διατυπώσουν σχόλια ή να αναρτήσουν κριτικές. Ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που εδρεύουν εκτός της Ένωσης αλλά προσφέρουν υπηρεσίες εντός της Ένωσης, δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουν είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς συμμορφώνονται με τις ίδιες απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασής τους. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο πάροχος υπηρεσιών προσφέρει υπηρεσίες εντός της Ένωσης, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Ωστόσο, η απλή προσβασιμότητα του ιστοτόπου ενός παρόχου υπηρεσιών ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων στοιχείων επικοινωνίας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, δεν θα πρέπει, εξεταζόμενες μεμονωμένα, να αποτελούν επαρκή προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(10)  Για να καλύπτει εκείνες τις επιγραμμικές υπηρεσίες φιλοξενίας στις οποίες διαδίδεται τρομοκρατικό περιεχόμενο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες αποθηκεύουν πληροφορίες που παρέχονται από αποδέκτη/-τρια της υπηρεσίας μετά από αίτημά του/της και διαθέτουν τις αποθηκευμένες πληροφορίες στο κοινό, ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητες αυτές έχουν απλώς τεχνικό, αυτόματο και παθητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, στους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας συγκαταλέγονται οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες βίντεο συνεχούς ροής, οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων βίντεο, εικόνας και ήχου, οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων και άλλες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στον βαθμό που διαθέτουν πληροφορίες στο κοινό και ιστότοποι στους οποίους οι χρήστες μπορούν να διατυπώσουν σχόλια ή να αναρτήσουν κριτικές. Ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που εδρεύουν εκτός της Ένωσης αλλά προσφέρουν υπηρεσίες εντός της Ένωσης, δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουν είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς συμμορφώνονται με τις ίδιες απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασής τους. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο πάροχος υπηρεσιών προσφέρει υπηρεσίες εντός της Ένωσης, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Ωστόσο, η απλή προσβασιμότητα του ιστοτόπου ενός παρόχου υπηρεσιών ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων στοιχείων επικοινωνίας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, δεν θα πρέπει, εξεταζόμενες μεμονωμένα, να αποτελούν επαρκή προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Δεν θα πρέπει να ισχύει για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και τις μεταξύ επιχειρήσεων υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, σε σχέση με τις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών δεν έχει συμβατικά δικαιώματα σχετικά με το περιεχόμενο που αποθηκεύεται και τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο υποβάλλεται σε επεξεργασία ή διατίθεται στο κοινό από τους πελάτες του ή από τους τελικούς χρήστες αυτών των πελατών, και στο πλαίσιο των οποίων ο πάροχος υπηρεσιών δεν διαθέτει την τεχνική ικανότητα να αφαιρεί ειδικό περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί από τους πελάτες του ή από τους τελικούς χρήστες των πελατών του.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συναφής θα πρέπει να είναι μια ουσιώδης σύνδεση με την Ένωση. Μια τέτοια ουσιώδης σύνδεση με την Ένωση θα πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται όταν ο πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εγκατάσταση στην Ένωση ή, ελλείψει αυτής, με βάση την ύπαρξη σημαντικού αριθμού χρηστών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τη στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Η στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορεί να προσδιοριστεί με βάση όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η χρήση γλώσσας ή νομίσματος που χρησιμοποιείται γενικά στο οικείο κράτος μέλος ή η δυνατότητα παραγγελίας αγαθών ή υπηρεσιών. Η στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα κράτος μέλος θα μπορούσε επίσης να συναχθεί από τη διαθεσιμότητα μιας εφαρμογής στο σχετικό εθνικό κατάστημα εφαρμογών, από την παροχή τοπικών διαφημίσεων ή διαφημίσεων στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο εν λόγω κράτος μέλος ή από τον χειρισμό των σχέσεων με τους πελάτες, όπως η εξυπηρέτηση πελατών στη γλώσσα που χρησιμοποιείται γενικά στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεκτή θα πρέπει επίσης να γίνεται η ύπαρξη ουσιώδους σύνδεσης όταν ο πάροχος υπηρεσιών κατευθύνει τη δραστηριότητά του προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10. Από την άλλη πλευρά, η παροχή της υπηρεσίας με βάση την απλή συμμόρφωση με την απαγόρευση διακρίσεων η οποία προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, δεν μπορεί, για τον λόγο αυτό και μόνο, να θεωρηθεί ότι αποτελεί κατεύθυνση ή στόχευση δραστηριοτήτων προς μια συγκεκριμένη επικράτεια εντός της Ένωσης.

(11)  Για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συναφής θα πρέπει να είναι μια ουσιώδης σύνδεση με την Ένωση. Μια τέτοια ουσιώδης σύνδεση με την Ένωση θα πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται όταν ο πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εγκατάσταση στην Ένωση ή, ελλείψει αυτής, με βάση την ύπαρξη σημαντικού αριθμού χρηστών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τη στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Η στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορεί να προσδιοριστεί με βάση όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η χρήση γλώσσας ή νομίσματος που χρησιμοποιείται γενικά στο οικείο κράτος μέλος. Η στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα κράτος μέλος θα μπορούσε επίσης να συναχθεί από τη διαθεσιμότητα μιας εφαρμογής στο σχετικό εθνικό κατάστημα εφαρμογών, από την παροχή τοπικών διαφημίσεων ή διαφημίσεων στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο εν λόγω κράτος μέλος ή από τον χειρισμό των σχέσεων με τους πελάτες, όπως η εξυπηρέτηση πελατών στη γλώσσα που χρησιμοποιείται γενικά στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεκτή θα πρέπει επίσης να γίνεται η ύπαρξη ουσιώδους σύνδεσης όταν ο πάροχος υπηρεσιών κατευθύνει τη δραστηριότητά του προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10. Από την άλλη πλευρά, η παροχή της υπηρεσίας με βάση την απλή συμμόρφωση με την απαγόρευση διακρίσεων η οποία προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, δεν μπορεί, για τον λόγο αυτό και μόνο, να θεωρηθεί ότι αποτελεί κατεύθυνση ή στόχευση δραστηριοτήτων προς μια συγκεκριμένη επικράτεια εντός της Ένωσης.

_________________

_________________

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1).

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1).

11 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2018, για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 601 της 2.3.2018, σ. 1).

11 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2018, για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 601 της 2.3.2018, σ. 1).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ασκούν ορισμένα καθήκοντα μέριμνας, προκειμένου να αποτρέπουν τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Τα εν λόγω καθήκοντα μέριμνας δεν θα πρέπει να ισοδυναμούν με γενική υποχρέωση παρακολούθησης. Τα καθήκοντα μέριμνας θα πρέπει να προβλέπουν ότι, κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ενεργούν με συνετό, αναλογικό και αμερόληπτο τρόπο σε σχέση με το περιεχόμενο που αποθηκεύουν, ιδίως κατά την εφαρμογή των δικών τους όρων και προϋποθέσεων με σκοπό την αποφυγή της αφαίρεσης περιεχομένου που δεν είναι τρομοκρατικό. Η αφαίρεση περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης.

(12)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ασκούν ορισμένα καθήκοντα μέριμνας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη διάδοση στο κοινό τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Τα εν λόγω καθήκοντα μέριμνας δεν θα πρέπει να ισοδυναμούν με γενική υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να παρακολουθούν τις πληροφορίες που αποθηκεύουν, ούτε με γενική υποχρέωση ενεργούς αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα. Τα καθήκοντα μέριμνας θα πρέπει να προβλέπουν ότι, κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ενεργούν με διαφανή, συνετό, αναλογικό και αμερόληπτο τρόπο σε σχέση με το περιεχόμενο που αποθηκεύουν, ιδίως κατά την εφαρμογή των δικών τους όρων και προϋποθέσεων με σκοπό την αποφυγή της αφαίρεσης περιεχομένου που δεν είναι τρομοκρατικό. Η αφαίρεση περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία, και την ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η διαδικασία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νομικές εντολές με τις οποίες ζητείται από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσουν τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό, μετά από αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να εναρμονιστούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα ως προς την επιλογή των αρμοδίων αρχών, επιτρέποντάς τους να διορίζουν διοικητικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστικές αρχές με την εν λόγω αποστολή. Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία διαδίδεται το τρομοκρατικό περιεχόμενο σε επιγραμμικές υπηρεσίες, η διάταξη αυτή επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας περιεχομένου την υποχρέωση να διασφαλίζουν την αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου που προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης. Εναπόκειται στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αποφασίζουν κατά πόσον θα αφαιρέσουν το εν λόγω περιεχόμενο ή θα απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό για τους χρήστες στην Ένωση.

(13)  Η διαδικασία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εντολές αφαίρεσης με τις οποίες ζητείται από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσουν τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό, μετά από αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να εναρμονιστούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα ως προς την επιλογή των αρμοδίων αρχών, επιτρέποντάς τους να διορίζουν μια δικαστική αρχή ή μια λειτουργικά ανεξάρτητη διοικητική αρχή ή αρχή επιβολής του νόμου με την εν λόγω αποστολή. Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία διαδίδεται το τρομοκρατικό περιεχόμενο σε επιγραμμικές υπηρεσίες, η διάταξη αυτή επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας περιεχομένου την υποχρέωση να διασφαλίζουν την αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου που προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η αρμόδια αρχή πρέπει να διαβιβάζει την εντολή αφαίρεσης απευθείας στον παραλήπτη και στο σημείο επαφής με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο τεκμήριο, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στον πάροχο υπηρεσιών να εξακριβώσει τη γνησιότητα, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής, όπως μέσω προστατευμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προστατευμένων πλατφορμών ή άλλων ασφαλών διαύλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η απαίτηση αυτή μπορεί να ικανοποιείται ιδίως με τη χρήση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης όπως προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12.

(14)  Η αρμόδια αρχή πρέπει να διαβιβάζει την εντολή αφαίρεσης απευθείας στο σημείο επαφής του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας και, εάν η κύρια εγκατάστασή του βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο τεκμήριο, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στον πάροχο υπηρεσιών να εξακριβώσει τη γνησιότητα, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής, όπως μέσω προστατευμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προστατευμένων πλατφορμών ή άλλων ασφαλών διαύλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η απαίτηση αυτή μπορεί να ικανοποιείται ιδίως με τη χρήση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης όπως προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12.

__________________

__________________

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι αναφορές από τις αρμόδιες αρχές ή την Ευρωπόλ συνιστούν αποτελεσματικό και ταχύ μέσο ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για την ύπαρξη συγκεκριμένου περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Ο εν λόγω μηχανισμός ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο πάροχος να εξετάσει σε εθελοντική βάση τη συμβατότητα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του, θα πρέπει να παραμένει διαθέσιμος επιπλέον των εντολών αφαίρεσης. Είναι σημαντικό οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας να αξιολογούν τις αναφορές αυτές κατά προτεραιότητα και να παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση με πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν. Η τελική απόφαση για το αν πρέπει ή όχι να αφαιρεθεί το περιεχόμενο διότι δεν είναι συμβατό με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους εναπόκειται στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε σχέση με τις αναφορές, η εντολή της Ευρωπόλ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/79413 παραμένει αμετάβλητη.

διαγράφεται

__________________

 

13 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

 

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Δεδομένης της κλίμακας και της ταχύτητας που απαιτείται για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου, η λήψη αναλογικών προληπτικών μέτρων, μεταξύ άλλων με αυτοματοποιημένα μέσα σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Προκειμένου να μειώσουν την προσβασιμότητα του τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να λάβουν προληπτικά μέτρα ανάλογα με τους κινδύνους και το επίπεδο έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, καθώς και ανάλογα με τις επιπτώσεις επί των δικαιωμάτων τρίτων μερών και επί του δημοσίου συμφέροντος ενημέρωσης. Συνεπώς, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να καθορίσουν τα κατάλληλα, αποτελεσματικά και αναλογικά προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή. Η απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να συνεπάγεται γενική υποχρέωση παρακολούθησης. Στο πλαίσιο της εκτίμησης αυτής, η απουσία εντολών αφαίρεσης και αναφορών που απευθύνονται σε πάροχο φιλοξενίας αποτελεί ένδειξη χαμηλού επιπέδου έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο.

(16)  Δεδομένης της κλίμακας και της ταχύτητας που απαιτείται για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου, η λήψη αναλογικών ειδικών μέτρων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Προκειμένου να μειώσουν την προσβασιμότητα του τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να λάβουν ειδικά μέτρα ανάλογα με τους κινδύνους και το επίπεδο έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, καθώς και ανάλογα με τις επιπτώσεις επί των δικαιωμάτων τρίτων μερών και επί του δημοσίου συμφέροντος ενημέρωσης μέσω λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, κυρίως όταν υπάρχει σημαντικό επίπεδο έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο και παραλαβής εντολών αφαίρεσης. Συνεπώς, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να καθορίσουν τα κατάλληλα, στοχευμένα, αποτελεσματικά και αναλογικά ειδικά μέτρα που θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή. Η απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να συνεπάγεται γενική υποχρέωση παρακολούθησης. Τα εν λόγω ειδικά μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν την τακτική υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, την αύξηση των ανθρώπινων πόρων που ασχολούνται με μέτρα για την προστασία των υπηρεσιών από τη δημόσια διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου, και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Στο πλαίσιο της εκτίμησης αυτής, η απουσία εντολών αφαίρεσης που απευθύνονται σε πάροχο φιλοξενίας αποτελεί ένδειξη χαμηλού επιπέδου έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Κατά την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα των χρηστών στην ελευθερία έκφρασης και στην πληροφόρηση — συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών. Επιπλέον οποιασδήποτε απαίτησης προβλέπεται στη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ενεργούν με τη δέουσα επιμέλεια και να εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων ιδίως ανθρώπινης εποπτείας και επαληθεύσεων, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ανεπιθύμητες και εσφαλμένες αποφάσεις που συνεπάγονται τη διαγραφή περιεχομένου που δεν είναι τρομοκρατικό. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα μέσα εντοπισμού του τρομοκρατικού περιεχομένου. Κάθε απόφαση χρήσης αυτοματοποιημένων μέσων, είτε λαμβάνεται από τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας είτε κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με την αξιοπιστία της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και του συνακόλουθου αντικτύπου στα θεμελιώδη δικαιώματα.

(17)  Κατά την εφαρμογή ειδικών μέτρων, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα δικαιώματα των χρηστών στην ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία. Επιπλέον οποιασδήποτε απαίτησης προβλέπεται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ενεργούν με τη δέουσα επιμέλεια και να εφαρμόζουν διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων ιδίως ανθρώπινης εποπτείας και επαληθεύσεων, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ανεπιθύμητες και εσφαλμένες αποφάσεις που συνεπάγονται τη διαγραφή περιεχομένου που δεν είναι τρομοκρατικό.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης της κατάχρησης των υπηρεσιών τους, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ζητούν από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν λάβει εντολή αφαίρεσης περιεχομένου η οποία έχει καταστεί οριστική να αναφέρουν τα προληπτικά μέτρα που έχουν λάβει. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μέτρα πρόληψης της εκ νέου αναφόρτωσης τρομοκρατικού περιεχομένου το οποίο έχει αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση κατόπιν εντολής αφαίρεσης ή αναφορών που έχουν ληφθεί γι’ αυτό, με την αντιπαραβολή με δημόσια ή ιδιωτικά εργαλεία που περιέχουν γνωστό τρομοκρατικό περιεχόμενο. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν αξιόπιστα τεχνικά εργαλεία για τον εντοπισμό νέου τρομοκρατικού περιεχομένου, είτε χρησιμοποιώντας εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην αγορά είτε εργαλεία που αναπτύσσει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας. Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να αναφέρει τα συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζει προκειμένου να δίνει στην αρμόδια αρχή τη δυνατότητα να κρίνει εάν τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και αναλογικά και κατά πόσον, στην περίπτωση χρήσης αυτοματοποιημένων μέσων, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες ανθρώπινης εποπτείας και ελέγχου. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αναλογικότητας των μέτρων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου του πλήθους των εντολών απομάκρυνσης και των αναφορών που έχουν εκδοθεί και απευθύνονται στον πάροχο, της οικονομικής του ικανότητας και του αντικτύπου των υπηρεσιών του στη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου (για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των χρηστών στην Ένωση).

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης της κατάχρησης των υπηρεσιών τους, οι αρμόδια αρχή θα πρέπει να ζητεί από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν λάβει αρκετές οριστικές εντολές αφαίρεσης περιεχομένου, να αναφέρουν τα ειδικά μέτρα που έχουν λάβει. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν αξιόπιστα τεχνικά εργαλεία για τον εντοπισμό νέου τρομοκρατικού περιεχομένου. Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να αναφέρει τα ειδικά μέτρα που εφαρμόζει προκειμένου να δίνει στην αρμόδια αρχή τη δυνατότητα να κρίνει εάν τα μέτρα είναι αναγκαία, αποτελεσματικά και αναλογικά και κατά πόσον, στην περίπτωση χρήσης αυτοματοποιημένων μέσων, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες ανθρώπινης εποπτείας και ελέγχου. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των μέτρων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου του πλήθους των εντολών αφαίρεσης που απευθύνονται στον πάροχο, του μεγέθους τους και της οικονομικής του ικανότητας και του αντικτύπου των υπηρεσιών του στη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου (για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των χρηστών στην Ένωση), καθώς και τις διασφαλίσεις που θεσπίζονται για την προστασία της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, και τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες επιβλήθηκε περιορισμός σε νόμιμο περιεχόμενο.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Μετά το αίτημα, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Όταν κρίνεται αναγκαίο, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να επιβάλλει τη λήψη κατάλληλων, αποτελεσματικών και αναλογικών προληπτικών μέτρων, εφόσον κρίνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ανεπαρκή για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Απόφαση επιβολής τέτοιων συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων δεν θα πρέπει, καταρχήν, να οδηγεί σε επιβολή γενικής υποχρέωσης ελέγχου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. Λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους που συνδέονται με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου, οι αποφάσεις που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές βάσει του παρόντος κανονισμού θα μπορούσαν να παρεκκλίνουν από την προσέγγιση που καθορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, όσον αφορά ορισμένα ειδικά, στοχευμένα μέτρα, η έγκριση των οποίων είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους δημόσιας ασφάλειας. Πριν από την έκδοση σχετικών αποφάσεων, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εξισορροπεί δεόντως τους στόχους δημοσίου συμφέροντος και τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης και την επιχειρηματική ελευθερία, και να παρέχει κατάλληλη δικαιολόγηση.

(19)  Μετά το αίτημα, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με τα αναγκαία ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Εάν είναι απαραίτητο, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ζητεί από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να επαναξιολογήσει τα απαιτούμενα μέτρα ή να ζητήσει τη θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών και αναλογικών ειδικών μέτρων, εφόσον κρίνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται δεν τηρούν τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας ή δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να απαιτεί μόνο ειδικά μέτρα που εύλογα αναμένεται ότι μπορεί να εφαρμόσει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων παραγόντων, των οικονομικών και άλλων πόρων των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας. Αίτημα εφαρμογής τέτοιων ειδικών μέτρων δεν θα πρέπει να οδηγεί σε επιβολή γενικής υποχρέωσης ελέγχου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να διατηρούν το αφαιρεθέν περιεχόμενο και τα σχετικά δεδομένα θα πρέπει να καθορίζεται για ειδικούς σκοπούς και για χρονικό διάστημα που περιορίζεται στο αναγκαίο. Είναι απαραίτητο να επεκταθεί η απαίτηση διατήρησης στα συναφή δεδομένα, στον βαθμό που τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν διαφορετικά να χαθούν ως συνέπεια της αφαίρεσης του εν λόγω περιεχομένου. Στα συναφή δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνονται δεδομένα όπως «δεδομένα συνδρομητή», συμπεριλαμβανομένων ιδίως των στοιχείων που αφορούν την ταυτότητα του παρόχου του περιεχομένου, καθώς και «δεδομένα πρόσβασης», όπως, για παράδειγμα, δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία και τον χρόνο της χρήσης από τον πάροχο του περιεχομένου, ή της σύνδεσης και της αποσύνδεσης από την υπηρεσία, μαζί με τη διεύθυνση IP που αποδίδεται στον πάροχο του περιεχομένου από τον φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

(20)  Η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να διατηρούν το αφαιρεθέν περιεχόμενο και τα σχετικά δεδομένα θα πρέπει να καθορίζεται για ειδικούς σκοπούς και για χρονικό διάστημα που περιορίζεται στο αναγκαίο. Είναι απαραίτητο να επεκταθεί η απαίτηση διατήρησης στα συναφή δεδομένα, στον βαθμό που τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν διαφορετικά να χαθούν ως συνέπεια της αφαίρεσης του εν λόγω περιεχομένου. Στα συναφή δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνονται δεδομένα όπως «δεδομένα συνδρομητή», ιδίως τα στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα του παρόχου του περιεχομένου, καθώς και «δεδομένα πρόσβασης», όπως, για παράδειγμα, δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία και τον χρόνο της χρήσης από τον πάροχο του περιεχομένου, ή της σύνδεσης και της αποσύνδεσης από την υπηρεσία, μαζί με τη διεύθυνση IP που αποδίδεται στον πάροχο του περιεχομένου από τον φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Η υποχρέωση διατήρησης του περιεχομένου για τις διαδικασίες διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου είναι αναγκαία και δικαιολογημένη προκειμένου να διασφαλίζεται η λήψη αποτελεσματικών μέτρων αποκατάστασης για τον πάροχο περιεχομένου που αφαιρέθηκε ή στο οποίο απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση, καθώς και για να διασφαλιστεί η επαναφορά του περιεχομένου αυτού, ως είχε πριν από την αφαίρεσή του, ανάλογα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου. Η υποχρέωση διατήρησης περιεχομένου για σκοπούς διερεύνησης και δίωξης είναι δικαιολογημένη και αναγκαία δεδομένης της αξίας του εν λόγω υλικού για την παρεμπόδιση ή την πρόληψη τρομοκρατικής δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις που οι εταιρείες αφαιρούν υλικό ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό, ιδίως με δικά τους προληπτικά μέτρα και δεν ενημερώνουν την αρμόδια αρχή διότι εκτιμούν ότι η εν λόγω περίπτωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, οι αρχές επιβολής του νόμου ενδέχεται να μην γνωρίζουν την ύπαρξη του περιεχομένου. Κατά συνέπεια, η διατήρηση του περιεχομένου είναι επίσης δικαιολογημένη για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων. Για τους σκοπούς αυτούς, η απαιτούμενη διατήρηση των δεδομένων περιορίζεται στα δεδομένα που είναι πιθανόν να έχουν σχέση με τρομοκρατικές αξιόποινες πράξεις και τα οποία μπορούν, επομένως, να συμβάλουν στη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων ή στην πρόληψη σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια.

(21)  Η υποχρέωση διατήρησης του περιεχομένου για τις διαδικασίες διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου, ή άσκησης προσφυγής, είναι αναγκαία και δικαιολογημένη προκειμένου να διασφαλίζεται η λήψη αποτελεσματικών μέτρων αποκατάστασης για τον πάροχο περιεχομένου που αφαιρέθηκε ή στο οποίο απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση, καθώς και για να διασφαλιστεί η επαναφορά του περιεχομένου αυτού, ως είχε πριν από την αφαίρεσή του, ανάλογα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου. Η υποχρέωση διατήρησης περιεχομένου για σκοπούς διερεύνησης και δίωξης είναι δικαιολογημένη και αναγκαία δεδομένης της αξίας του εν λόγω υλικού για την παρεμπόδιση ή την πρόληψη τρομοκρατικής δραστηριότητας. Όταν οι εταιρείες αφαιρούν υλικό ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό, μέσω των δικών τους ειδικών μέτρων, θα πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου . Η διατήρηση του περιεχομένου είναι επίσης δικαιολογημένη για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων. Για τους σκοπούς αυτούς, το τρομοκρατικό περιεχόμενο και τα συναφή δεδομένα θα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο για συγκεκριμένη περίοδο που επιτρέπει στις αρχές επιβολής του νόμου να ελέγχουν το περιεχόμενο και να αποφασίζουν κατά πόσον θα ήταν αναγκαία για τους ειδικούς σκοπούς. Η περίοδος αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Για τους σκοπούς της πρόληψης, του εντοπισμού, της έρευνας και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, η απαιτούμενη διατήρηση των δεδομένων περιορίζεται στα δεδομένα που είναι πιθανόν να έχουν σχέση με τρομοκρατικές αξιόποινες πράξεις και τα οποία μπορούν, επομένως, να συμβάλουν στη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων ή στην πρόληψη σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα, η περίοδος διατήρησης θα πρέπει να περιορίζεται σε έξι μήνες, ώστε οι πάροχοι του περιεχομένου να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να κινήσουν τη διαδικασία έρευνας και οι αρχές επιβολής του νόμου να έχουν τη δυνατότητα προσπέλασης των συναφών δεδομένων για την έρευνα και τη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων. Ωστόσο, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για το χρονικό διάστημα που απαιτείται σε περίπτωση που η διαδικασία της έρευνας έχει δρομολογηθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί εντός περιόδου έξι μηνών, κατόπιν αίτησης της αρχής που διεξάγει την έρευνα. Η διάρκεια αυτή θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι αρχές επιβολής του νόμου να διατηρούν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που έχουν σχέση με τις έρευνες, με παράλληλη διασφάλιση της ισορροπίας με τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα.

(22)  Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα, η περίοδος διατήρησης θα πρέπει να περιορίζεται σε έξι μήνες, ώστε οι πάροχοι του περιεχομένου να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να κινήσουν τη διαδικασία έρευνας ή οι αρχές επιβολής του νόμου να έχουν τη δυνατότητα προσπέλασης των συναφών δεδομένων για την έρευνα και τη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων. Ωστόσο, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για το χρονικό διάστημα που απαιτείται σε περίπτωση που η διαδικασία του ελέγχου ή της προσφυγής έχει δρομολογηθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί εντός περιόδου έξι μηνών, κατόπιν αίτησης της αρχής που διεξάγει την έρευνα. Η διάρκεια αυτή θα πρέπει επίσης να είναι επαρκής ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι αρχές επιβολής του νόμου να διατηρούν τα αναγκαία στοιχεία που έχουν σχέση με τις έρευνες και τις διώξεις, με παράλληλη διασφάλιση της ισορροπίας με τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Η διαφάνεια των πολιτικών των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση με τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους και την της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με δράσεις που πραγματοποιούνται για την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου.

(24)  Η διαφάνεια των πολιτικών των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση με τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους και την της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Μόνο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που τους έχουν επιβληθεί εντολές αφαίρεσης περιεχομένου για το παρόν έτος, θα πρέπει να υποχρεούνται να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με δράσεις που πραγματοποιούνται για την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση εντολών αφαίρεσης περιεχομένου θα πρέπει επίσης να δημοσιεύουν εκθέσεις διαφάνειας που θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αποφάσεων αφαίρεσης, τον αριθμό των αρνήσεων, τον αριθμό του εντοπισθέντος τρομοκρατικού περιεχομένου που οδήγησε στη διερεύνηση και τη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων και τον αριθμό των περιπτώσεων περιεχομένου που εσφαλμένα χαρακτηρίστηκαν τρομοκρατικές.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Οι διαδικασίες καταγγελίας αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων φιλικούς προς τους χρήστες και να εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου. Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να επιβάλλουν δικούς τους όρους και προϋποθέσεις για άλλους λόγους.

(25)  Οι διαδικασίες καταγγελίας αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων φιλικούς προς τους χρήστες και να εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου. Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να επιβάλλουν δικούς τους όρους και προϋποθέσεις για άλλους λόγους.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Για την αποτελεσματική δικαστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση του παρόχου του περιεχομένου ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν στον πάροχο του περιεχομένου να προσβάλει την απόφαση. Ωστόσο, προς τούτο δεν απαιτείται οπωσδήποτε κοινοποίηση στον πάροχο του περιεχομένου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δύνανται να αντικαταστήσουν το περιεχόμενο που θεωρείται τρομοκρατικό με μήνυμα ότι έχει αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λόγους καθώς και τις δυνατότητες του παρόχου του περιεχομένου να προσβάλει την απόφαση θα πρέπει να παρέχονται κατόπιν αίτησης. Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι για λόγους δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο έρευνας, θεωρείται ακατάλληλη ή αντιπαραγωγική η απευθείας κοινοποίηση στον πάροχο του περιεχομένου της αφαίρεσης του περιεχομένου ή της απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτό, θα πρέπει να ενημερώνουν τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

(26)  Για την αποτελεσματική δικαστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση του παρόχου του περιεχομένου, ουσιαστικές πληροφορίες όπως τους λόγους αφαίρεσης περιεχομένου ή απενεργοποίησης της πρόσβασης, και τη νομική βάση της δράσης που θα επιτρέπουν στον πάροχο του περιεχομένου να αμφισβητήσει την απόφαση. Ανάλογα με τις περιστάσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δύνανται να αντικαταστήσουν το περιεχόμενο που θεωρείται τρομοκρατικό με μήνυμα ότι έχει αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι για λόγους δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο έρευνας, θεωρείται ακατάλληλη ή αντιπαραγωγική η απευθείας κοινοποίηση στον πάροχο του περιεχομένου της αφαίρεσης του περιεχομένου ή της απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτό, θα πρέπει να ενημερώνουν τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Για να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και οι πιθανές παρεμβολές στις έρευνες, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αλληλοενημερώνονται, να συντονίζονται και να συνεργάζονται μεταξύ τους και, όπου ενδείκνυται, με την Ευρωπόλ, όταν εκδίδουν εντολές αφαίρεσης ή όταν αποστέλλουν αναφορές στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ θα μπορούσε να παράσχει στήριξη σύμφωνα με την τρέχουσα εντολή της και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

(27)  Για να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και οι πιθανές παρεμβολές στις έρευνες και να ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες του θιγόμενου παρόχου υπηρεσιών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αλληλοενημερώνονται, να συντονίζονται και να συνεργάζονται μεταξύ τους και, όπου ενδείκνυται, με την Ευρωπόλ, όταν εκδίδουν εντολές αφαίρεσης στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ θα μπορούσε να παράσχει στήριξη σύμφωνα με την τρέχουσα εντολή της και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Οι αναφορές από την Ευρωπόλ συνιστούν αποτελεσματικό και ταχύ μέσο ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για την ύπαρξη ειδικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Ο εν λόγω μηχανισμός ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο πάροχος να εξετάσει σε εθελοντική βάση τη συμβατότητα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του, θα πρέπει να παραμένει διαθέσιμος επιπλέον των εντολών αφαίρεσης. Είναι, προς τούτο, σημαντικό οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας να συνεργάζονται με την Europol και να αξιολογούν τις αναφορές της κατά προτεραιότητα, παρέχοντας άμεση ανατροφοδότηση με πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν. Η τελική απόφαση για το αν πρέπει ή όχι να αφαιρεθεί το περιεχόμενο διότι δεν είναι συμβατό με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους εναπόκειται στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού η εντολή της Ευρωπόλ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/7941a παραμένει αμετάβλητη.

 

__________________

 

1a Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και επαρκώς συνεκτική εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους σχετικά με τις συζητήσεις που έχουν με τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας για τον προσδιορισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ειδικών προληπτικών μέτρων. Ομοίως, τέτοια συνεργασία είναι επίσης αναγκαία για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις, καθώς και την εφαρμογή και την επιβολή των κυρώσεων.

(28)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και επαρκώς συνεκτική εφαρμογή των μέτρων από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους σχετικά με τις συζητήσεις που έχουν με τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας για τις εντολές αφαίρεσης και για τον προσδιορισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ειδικών μέτρων. Τέτοια συνεργασία είναι επίσης αναγκαία για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις, καθώς και την εφαρμογή και την επιβολή των κυρώσεων.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Έχει ιδιαίτερη σημασία η αρμόδια αρχή εντός του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων να είναι πλήρως ενήμερη σχετικά με την έκδοση διαταγών αφαίρεσης και αναφορών και με μεταγενέστερες ανταλλαγές ανάμεσα στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας και τη σχετική αρμόδια αρχή. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν κατάλληλους διαύλους και μηχανισμούς επικοινωνίας που θα καθιστούν δυνατή την έγκαιρη ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

(29)  Έχει ιδιαίτερη σημασία η αρμόδια αρχή εντός του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων να είναι πλήρως ενήμερη σχετικά με την έκδοση διαταγών αφαίρεσης και με μεταγενέστερες ανταλλαγές ανάμεσα στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας και τις σχετικές αρμόδιες αρχές σε άλλα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν κατάλληλους και ασφαλείς διαύλους και μηχανισμούς επικοινωνίας που θα καθιστούν δυνατή την έγκαιρη ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης και των αναφορών. Σε αντίθεση με τον νόμιμο εκπρόσωπο, το σημείο επαφής εξυπηρετεί επιχειρησιακούς σκοπούς. Το σημείο επαφής του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αποτελείται από ειδικά μέσα που επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή εντολών αφαίρεσης και αναφορών και προσωπικά μέσα που επιτρέπουν την ταχεία επεξεργασία τους. Το σημείο επαφής για τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας δεν πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της Ένωσης και ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να ορίσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το σημείο επαφής είναι προσβάσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη γλώσσα στην οποία μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι όροι και οι προϋποθέσεις τους.

(33)  Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχύτατη διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης. Σε αντίθεση με τον νόμιμο εκπρόσωπο, το σημείο επαφής εξυπηρετεί επιχειρησιακούς σκοπούς. Το σημείο επαφής του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αποτελείται από ειδικά μέσα που επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή εντολών αφαίρεσης και προσωπικά μέσα που επιτρέπουν την ταχύτατη επεξεργασία τους. Το σημείο επαφής για τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας δεν πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της Ένωσης και ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να ορίσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το σημείο επαφής είναι προσβάσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη γλώσσα στην οποία μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι όροι και οι προϋποθέσεις τους.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Ελλείψει γενικής απαίτησης να διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φυσική παρουσία εντός του εδάφους της Ένωσης, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται με σαφήνεια το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. Κατά γενικό κανόνα, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του ή στο οποίο έχει ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο. Ωστόσο, όταν ένα άλλο κράτος μέλος εκδίδει εντολή αφαίρεσης, οι αρχές του θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τις εντολές τους με τη λήψη μέτρων καταναγκασμού μη κατασταλτικού χαρακτήρα, όπως χρηματικές ποινές. Ωστόσο, όσον αφορά παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση και δεν ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να επιβάλλει ποινές, εφόσον τηρείται η αρχή ne bis in idem.

(34)  Ελλείψει γενικής απαίτησης να διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φυσική παρουσία εντός του εδάφους της Ένωσης, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται με σαφήνεια το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. Κατά γενικό κανόνα, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του ή στο οποίο έχει ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο. Ωστόσο, όσον αφορά παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση και δεν ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να επιβάλλει ποινές, εφόσον τηρείται η αρχή ne bis in idem.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση θα πρέπει να ορίζουν εγγράφως νόμιμο εκπρόσωπο προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και η επιβολή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν.

(35)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση θα πρέπει να ορίζουν εγγράφως νόμιμο εκπρόσωπο προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και η επιβολή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να χρησιμοποιούν τον υπάρχοντα νόμιμο εκπρόσωπο, εφόσον αυτός είναι ικανός να επιτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν αρμόδιες αρχές. Η απαίτηση ορισμού αρμόδιων αρχών δεν προϋποθέτει αναγκαστικά τη σύσταση νέων αρχών, αλλά είναι δυνατόν να πρόκειται για υφιστάμενους φορείς επιφορτισμένους με τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό απαιτείται ο ορισμός αρχών αρμόδιων για την έκδοση εντολών αφαίρεσης, αναφορών, καθώς και για την εποπτεία προληπτικών μέτρων και την επιβολή ποινών. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν πόσες αρχές επιθυμούν να ορίσουν για τα εν λόγω καθήκοντα.

(37)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μια ενιαία δικαστική αρχή ή μια λειτουργικά ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Αυτή η απαίτηση δεν προϋποθέτει αναγκαστικά τη σύσταση νέας αρχής, αλλά είναι δυνατόν να πρόκειται για υφιστάμενο φορέα επιφορτισμένο με τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό απαιτείται ο ορισμός αρχής αρμόδιας για την έκδοση εντολών αφαίρεσης, καθώς και για την εποπτεία ειδικών μέτρων και την επιβολή ποινών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την αρμόδια αρχή που ορίζεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού στην Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να δημοσιεύσει στο διαδίκτυο κατάλογο των αρμόδιων αρχών για κάθε κράτος μέλος. Το ηλεκτρονικό μητρώο θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο ώστε να διευκολύνει τον γρήγορο έλεγχο της γνησιότητας των εντολών αφαίρεσης από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Είναι αναγκαίες οι ποινές για να διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό εντός μίας ώρας από την παραλαβή εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη συμμόρφωση σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis in idem και της αρχής της αναλογικότητας, ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η συστηματική παράλειψη. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε σχέση με υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη τρομοκρατικού περιεχομένου.

(38)  Είναι αναγκαίες οι ποινές για να διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. Οι ποινές θα πρέπει να επιβάλλονται σε περίπτωση που οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας συστηματικά και διαρκώς δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Οι ποινές για μη συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε σχέση με υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα εφαρμογής πρόσθετων ειδικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι οικονομικοί πόροι του παρόχου. Επιπλέον, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά πόσον ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας είναι νεοσύστατη ή μικρομεσαία επιχείρηση και θα πρέπει να κρίνει ξεχωριστά για κάθε περίπτωση εάν υπήρχε η δυνατότητα επαρκούς συμμόρφωσης με την εκδοθείσα εντολή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη τρομοκρατικού περιεχομένου.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας. Θα πρέπει να καταρτιστεί λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης της νομοθεσίας.

(41)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τον αριθμό των περιπτώσεων επιτυχούς εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων ως συνέπεια του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να καταρτιστεί λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης της νομοθεσίας.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Με βάση τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της έκθεσης εφαρμογής και το αποτέλεσμα της παρακολούθησης, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού το νωρίτερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του. Η αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στα πέντε κριτήρια της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, της συνεκτικότητας και της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ. Θα αξιολογεί τη λειτουργία των διαφόρων επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων που προβλέπονται σύμφωνα με τον κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας των μέτρων για τη βελτίωση του εντοπισμού, του προσδιορισμού και της αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου, της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών διασφάλισης, καθώς και τις επιπτώσεις σε ενδεχομένως θιγόμενα δικαιώματα και συμφέροντα τρίτων, μεταξύ άλλων την επανεξέταση της απαίτησης για ενημέρωση των παρόχων περιεχομένου.

(42)  Με βάση τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της έκθεσης εφαρμογής και το αποτέλεσμα της παρακολούθησης, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του. Η αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στα επτά κριτήρια της αποτελεσματικότητας, της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, της αποδοτικότητας, της συνάφειας, της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ. Θα πρέπει να αξιολογείται η λειτουργικότητα των διαφόρων επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων που προβλέπονται σύμφωνα με τον κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας των μέτρων για τη βελτίωση του εντοπισμού, του προσδιορισμού και της αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου, της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών διασφάλισης, καθώς και τις επιπτώσεις σε ενδεχομένως θιγόμενα θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ άλλων την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφόρησης, το δικαίωμα στην ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, το δικαίωμα της επιχειρηματικής ελευθερίας και τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει τον αντίκτυπο σε δυνητικά θιγόμενα συμφέροντα τρίτων μερών, μεταξύ άλλων την επανεξέταση της απαίτησης για ενημέρωση των παρόχων περιεχομένου.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την πρόληψη της κατάχρησης υπηρεσιών φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται στοχευμένοι ομοιόμορφοι κανόνες για την αντιμετώπιση της κατάχρησης υπηρεσιών φιλοξενίας με σκοπό τη δημόσια διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα μέριμνας, τους οποίους πρέπει να εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των υπηρεσιών τους και, όπου κρίνεται αναγκαίο, τη διασφάλιση της ταχείας αφαίρεσής του·

α)  κανόνες σχετικά με εύλογα και αναλογικά καθήκοντα μέριμνας, που πρέπει να εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας για την αντιμετώπιση της δημόσιας διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των υπηρεσιών τους και, όπου κρίνεται αναγκαίο, τη διασφάλιση της ταχείας αφαίρεσής του·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σύνολο μέτρων που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν τρομοκρατικό περιεχόμενο, να καθιστούν δυνατή την ταχεία αφαίρεσή του από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και να διευκολύνουν τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και, κατά περίπτωση, τα σχετικά όργανα της Ένωσης.

β)  σύνολο μέτρων που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν τρομοκρατικό περιεχόμενο, να καθιστούν δυνατή την ταχεία αφαίρεσή του από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, παρέχοντας τις δέουσες διασφαλίσεις για την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία, και να διευκολύνουν τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και, κατά περίπτωση, τα σχετικά όργανα της Ένωσης.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχουν υπηρεσίες στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο κύριας εγκατάστασής τους.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο κύριας εγκατάστασής τους.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε περιεχόμενο που διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς, δημοσιογραφικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, ή για σκοπούς ευαισθητοποίησης κατά της τρομοκρατικής δραστηριότητας, ούτε σε περιεχόμενο που αποτελεί έκφραση επιθετικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων κατά τη διάρκεια δημόσιου διαλόγου.

 

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Ο παρών κανονισμός δεν έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της υποχρέωσης σεβασμού των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των αρχών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της Ένωσης και του εθνικού δικαίου σχετικά με την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  «υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας»: οι υπηρεσίες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των αποθηκευμένων πληροφοριών σε τρίτους·

(1)  «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, οι οποίες συνίστανται στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των αποθηκευμένων πληροφοριών στο κοινό. Αυτό ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό στο επίπεδο εφαρμογής. Οι πάροχοι υποδομών υπολογιστικού νέφους και οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους δεν θεωρούνται πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας. Δεν εφαρμόζεται ούτε στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 ·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «πάροχος περιεχομένου»: χρήστης που έχει παράσχει πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται ή έχουν αποθηκευθεί κατόπιν αιτήματός του από πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας·

(2)  «πάροχος περιεχομένου»: χρήστης που έχει παράσχει πληροφορίες, οι οποίες αποθηκεύονται ή έχουν αποθηκευθεί και διατίθενται στο κοινό κατόπιν αιτήματός του από πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

διαγράφεται

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

(5)  «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: ένα ή περισσότερα στοιχεία από το ακόλουθο περιεχόμενο:

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υποκίνηση ή υποστήριξη, μεταξύ άλλων με την εξύμνηση, της τέλεσης τρομοκρατικών εγκλημάτων, με αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος τέλεσης τέτοιων πράξεων·

α)  υποκίνηση της τέλεσης ενός από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, όταν μια τέτοια συμπεριφορά, άμεσα ή έμμεσα, όπως με την εξύμνηση τρομοκρατικών πράξεων, τάσσεται υπέρ της τέλεσης τρομοκρατικών εγκλημάτων, με αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος τέλεσης εκ προθέσεως ενός ή περισσότερων τέτοιων εγκλημάτων·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ενθάρρυνση της συμβολής σε τρομοκρατικά εγκλήματα·

β)  υποκίνηση άλλου ατόμου ή ομάδας ατόμων στην τέλεση ή συμβολή στη διάπραξη ενός από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, δημιουργώντας έτσι τον κίνδυνο εκ προθέσεως τέλεσης ενός ή περισσότερων παρόμοιων εγκλημάτων·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προώθηση των δραστηριοτήτων τρομοκρατικής ομάδας, ιδίως με ενθάρρυνση της συμμετοχής σε τρομοκρατική ομάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, ή της υποστήριξής της·

γ)  υποκίνηση άλλου προσώπου ή ομάδας προσώπων να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες μιας τρομοκρατικής ομάδας, μεταξύ άλλων με την παροχή πληροφοριών ή υλικών πόρων, ή με τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους με οποιοδήποτε τρόπο κατά την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 2017/541/ΕΕ, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο κίνδυνο ότι ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα αυτά μπορεί να διαπραχθούν εκ προθέσεως·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  καθοδήγηση σχετικά με μεθόδους ή τεχνικές με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων.

δ)  παροχή οδηγιών σχετικά με την κατασκευή ή τη χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων, λοιπών όπλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών, ή σχετικά με άλλες ειδικές μεθόδους ή τεχνικές με σκοπό την τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση ενός από τα τρομοκρατικά εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  απεικόνιση της διάπραξης μιας ή περισσότερων από τις αξιόποινες πράξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, δημιουργώντας έτσι τον κίνδυνο εκ προθέσεως διάπραξης ενός ή περισσότερων παρόμοιων εγκλημάτων·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού περιεχομένου σε τρίτους μέσω των υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας·

(6)  «διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού περιεχομένου στο κοινό μέσω των υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «αναφορά»: ανακοίνωση από αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, αρμόδιο όργανο της Ένωσης προς πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με στοιχεία που είναι δυνατόν να θεωρηθούν τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο πάροχος να εξετάσει, σε εθελοντική βάση, τη συμβατότητα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει καθορίσει για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου·

διαγράφεται

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  «αρμόδια αρχή»: η ενιαία διορισμένη δικαστική αρχή ή κάποια λειτουργικά ανεξάρτητη διοικητική αρχή στο κράτος μέλος.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας λαμβάνουν κατάλληλα, εύλογα και αναλογικά μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, κατά της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου και με σκοπό την προστασία των χρηστών από τρομοκρατικό περιεχόμενο. Κατά τη λήψη των μέτρων αυτών, ενεργούν με τρόπο συνετό και αναλογικό, που δεν εισάγει διακρίσεις, λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία.

1.  οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ενεργούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για την προστασία των χρηστών από τρομοκρατικό περιεχόμενο, με τρόπο συνετό και αναλογικό, που δεν εισάγει διακρίσεις, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις, τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, με στόχο την αποφυγή αφαίρεσης περιεχομένου μη τρομοκρατικής φύσης

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα εν λόγω καθήκοντα μέριμνας δεν ισοδυναμούν με γενική υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να παρακολουθούν τις πληροφορίες που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε με γενική υποχρέωση ενεργούς αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στους όρους και τις προϋποθέσεις τους οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας περιλαμβάνουν, και εφαρμόζουν, διατάξεις για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου.

διαγράφεται

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Εάν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αποκτήσουν γνώση ή αντιληφθούν τρομοκρατικό περιεχόμενο στις υπηρεσίες τους, ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για το περιεχόμενο αυτό και το αφαιρούν άμεσα.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του ορισμού παρόχων πλατφορμών διαμοιρασμού βίντεο βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 20181808, λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου σύμφωνα με το άρθρο 28β παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1808.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία να εκδώσει απόφαση με την οποία να απαιτείται από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό.

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, έχει την εξουσία να εκδώσει εντολή αφαίρεσης περιεχομένου με την οποία να απαιτείται από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν έχει την κύρια εγκατάστασή του ή δεν διαθέτει νόμιμο αντιπρόσωπο μπορεί να ζητήσει την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο και να εκτελέσει το αίτημα αυτό εντός της επικράτειάς του.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Εάν η σχετική αρμόδια αρχή δεν έχει προηγουμένως εκδώσει εντολή αφαίρεσης σε πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας, επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις ισχύουσες προθεσμίες, τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την έκδοση της εντολής αφαίρεσης περιεχομένου.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό εντός μίας ώρας από την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό το δυνατόν συντομότερα και εντός μίας ώρας από την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αναγνωριστικά στοιχεία της αρμόδιας αρχής που εκδίδει την εντολή αφαίρεσης και επαλήθευση της γνησιότητας της εντολής αφαίρεσης από την αρμόδια αρχή·

α)  αναγνωριστικά στοιχεία, μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής, της αρμόδιας αρχής που εκδίδει την εντολή αφαίρεσης και επαλήθευση της γνησιότητας της εντολής αφαίρεσης από την αρμόδια αρχή·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σκεπτικό στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το περιεχόμενο θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο, τουλάχιστον, σε σχέση με τις κατηγορίες τρομοκρατικού περιεχομένου που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 5·

β)  λεπτομερές σκεπτικό στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το περιεχόμενο θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο και ειδική αναφορά στις κατηγορίες τρομοκρατικού περιεχομένου που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 5·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ενιαίο εντοπιστή πόρου (URL) και, όπου κρίνεται αναγκαίο, πρόσθετες πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση του αναφερόμενου περιεχομένου·

γ)  ακριβή ενιαίο εντοπιστή πόρου (URL) και, όπου κρίνεται αναγκαίο, πρόσθετες πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση του αναφερόμενου περιεχομένου·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής που διαθέτουν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας και ο πάροχος περιεχομένου·

στ)  κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής που διαθέτουν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας και ο πάροχος περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας αρχής, καθώς και της προσφυγής σε δικαστήριο, και τις προθεσμίες για την προσφυγή·

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  κατά περίπτωση, την απόφαση μη γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 11.

ζ)  όταν κρίνεται αναγκαίο και αναλογικό, την απόφαση μη γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 11·

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατόπιν αιτήματος του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή του παρόχου περιεχομένου, η αρμόδια αρχή παρέχει λεπτομερές σκεπτικό, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 2 προθεσμίας.

διαγράφεται

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν τις εντολές αφαίρεσης στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 16 και τις διαβιβάζουν στο σημείο επαφής που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1. Οι εντολές αυτές αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο τεκμήριο, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του αποστολέα, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής.

5.  Η αρμόδια αρχή απευθύνει τις εντολές αφαίρεσης στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 16 και τις διαβιβάζει στο σημείο επαφής που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1. Οι εντολές αυτές αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο τεκμήριο, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του αποστολέα, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας εκδίδουν αποδεικτικό παραλαβής και ενημερώνουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρμόδια αρχή σχετικά με την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, αναφέροντας, ειδικότερα, τον χρόνο της ενέργειας και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II.

6.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ενημερώνουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρμόδια αρχή σχετικά με την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, αναφέροντας, ειδικότερα, τον χρόνο της ενέργειας και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Αν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης λόγω ανωτέρας βίας ή πραγματικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρμόδια αρχή, εξηγώντας τους λόγους και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III. Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται μόλις οι προβαλλόμενοι λόγοι δεν υφίστανται πλέον.

7.  Αν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης λόγω ανωτέρας βίας ή πραγματικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, ή για τεχνικούς ή επιχειρησιακούς λόγους, ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρμόδια αρχή, εξηγώντας τους λόγους και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III. Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται μόλις οι προβαλλόμενοι λόγοι δεν υφίστανται πλέον.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Αν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης επειδή η εντολή αφαίρεσης περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να εκτελεστεί η εντολή, ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρμόδια αρχή, ζητώντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III. Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται μόλις παρασχεθούν οι διευκρινίσεις.

8.  Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας μπορεί να αρνηθεί να εκτελέσει την εντολή αφαίρεσης περιεχομένου εάν η εντολή αφαίρεσης περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες . Ενημερώνει την αρμόδια αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ζητώντας τις αναγκαίες διευκρινίσεις, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III. Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται μόλις παρασχεθούν οι διευκρινίσεις. .

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Όταν η εντολή αφαίρεσης καταστεί οριστική, η αρμόδια αρχή που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή που εποπτεύει την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Η εντολή αφαίρεσης καθίσταται οριστική όταν δεν έχει ασκηθεί προσφυγή εναντίον της εντός της προθεσμίας σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο ή όταν έχει επιβεβαιωθεί μετά από προσφυγή.

9.  Όταν η εντολή αφαίρεσης καταστεί οριστική, η αρμόδια αρχή που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή που εποπτεύει την εφαρμογή των ειδικών μέτρων και αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Η εντολή αφαίρεσης καθίσταται οριστική όταν δεν έχει ασκηθεί προσφυγή εναντίον της εντός της προθεσμίας σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο ή όταν έχει επιβεβαιωθεί μετά από προσφυγή.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Διαδικασία διαβούλευσης για εντολές αφαίρεσης

 

1. Η αρμόδια αρχή που εκδίδει εντολή αφαίρεσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1α, υποβάλλει αντίγραφο της εντολής αφαίρεσης στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ταυτόχρονα, ταυτόχρονα με τη διαβίβασή της στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5.

 

2. Σε περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η εντολή αφαίρεσης μπορεί να θίγει θεμελιώδη συμφέροντα αυτού του κράτους μέλους, ενημερώνει την αρμόδια αρχή έκδοσης. Η αρχή έκδοσης συνυπολογίζει αυτές τις συνθήκες και, εφόσον απαιτείται, αποσύρει ή προσαρμόζει την εντολή αφαίρεσης.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4β

 

Διαδικασία συνεργασίας για την έκδοση συμπληρωματικής εντολής αφαίρεσης

 

1. Όταν αρμόδια αρχή έχει εκδώσει εντολή αφαίρεσης δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1α, η εν λόγω αρχή μπορεί να επικοινωνήσει με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας, προκειμένου να ζητήσει από την τελευταία αυτή αρμόδια αρχή να εκδώσει επίσης εντολή αφαίρεσης δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1.

 

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, είτε εκδίδει εντολή αφαίρεσης είτε αρνείται να εκδώσει εντολή το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο εντός μίας ώρας αφού ενημερωθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και ενημερώνει την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πρώτη εντολή για την απόφασή της.

 

3. Σε περιπτώσεις στις οποίες η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος κύριας εγκατάστασης χρειάζεται περισσότερο από μία ώρα για να προβεί σε δική της αξιολόγηση του περιεχομένου, αποστέλλει αίτημα στον οικείο πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να απενεργοποιήσει προσωρινά την πρόσβαση στο περιεχόμενο για διάστημα έως 24 ωρών, κατά τη διάρκεια του οποίου η αρμόδια αρχή διενεργεί την αξιολόγηση και αποστέλλει την εντολή αφαίρεσης ή αποσύρει την εντολή απενεργοποίησης της πρόσβασης.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

διαγράφεται

Αναφορές

 

1.  Η αρμόδια αρχή ή το αρμόδιο όργανο της Ένωσης μπορεί να αποστείλει αναφορά σε πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

 

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας εφαρμόζουν επιχειρησιακά και τεχνικά μέτρα τα οποία διευκολύνουν την ταχεία αξιολόγηση περιεχομένου που έχει αποσταλεί από αρμόδιες αρχές και, κατά περίπτωση, αρμόδια όργανα της Ένωσης για να το εξετάσουν σε εθελοντική βάση.

 

3.  Η αναφορά απευθύνεται στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τον πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 16 και διαβιβάζεται στο σημείο επαφής που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1. Οι εν λόγω αναφορές αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μέσο.

 

4.  Η αναφορά περιέχει επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες, μεταξύ άλλων, τους λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο, διεύθυνση URL και, όπου κρίνεται αναγκαίο, πρόσθετες πληροφορίες που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό του αναφερόμενου περιεχομένου.

 

5.  Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αξιολογεί κατά προτεραιότητα το περιεχόμενο που προσδιορίζεται στην αναφορά με βάση τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις και αποφασίζει αν θα αφαιρέσει το εν λόγω περιεχόμενο ή αν θα απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό.

 

6.  Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας ενημερώνει ταχέως την αρμόδια αρχή ή το αρμόδιο όργανο της Ένωσης για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και το χρονοδιάγραμμα τυχόν μέτρων που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της αναφοράς.

 

7.  Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θεωρεί ότι η αναφορά δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες για την αξιολόγηση του αναφερόμενου περιεχομένου, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές ή το αρμόδιο όργανο της Ένωσης, προσδιορίζοντας τις περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις που απαιτούνται.

 

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προληπτικά μέτρα

Ειδικά μέτρα

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας λαμβάνουν, κατά περίπτωση, προληπτικά μέτρα για να προστατεύσουν τις υπηρεσίες τους από τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου. Τα εν λόγω μέτρα είναι αποτελεσματικά και αναλογικά και λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος και το επίπεδο έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών, καθώς και η θεμελιώδης σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία.

1.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1808 και της οδηγίας 2000/31/EK, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να λαμβάνουν ειδικά μέτρα για να προστατεύσουν τις υπηρεσίες τους από τη δημόσια διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου. Τα εν λόγω μέτρα είναι αποτελεσματικά, στοχευμένα και αναλογικά, με ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο και το επίπεδο έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών, καθώς και τη θεμελιώδη σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ), στην περίπτωση που έχει ενημερωθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9, ζητά από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να υποβάλει έκθεση, εντός τριών μηνών από την παραλαβή του αιτήματος και στη συνέχεια τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σχετικά με τα ειδικά προληπτικά μέτρα που έχει λάβει, μεταξύ άλλων με τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων, με σκοπό:

διαγράφεται

α)  την πρόληψη της εκ νέου αναφόρτωσης περιεχομένου που έχει προηγουμένως αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση επειδή θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο·

 

β)  τον εντοπισμό, τον προσδιορισμό και την ταχεία αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό.

 

Αυτό το αίτημα αποστέλλεται στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τον πάροχο της υπηρεσίας.

 

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες οι οποίες παρέχουν στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τη δυνατότητα να αξιολογήσει κατά πόσον τα προληπτικά μέτρα είναι αποτελεσματικά και αναλογικά, μεταξύ άλλων να αξιολογήσει τη λειτουργία τυχόν αυτοματοποιημένων εργαλείων που χρησιμοποιούνται, καθώς και την ανθρώπινη εποπτεία και τους μηχανισμούς επαλήθευσης που εφαρμόζονται.

 

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) θεωρεί ότι τα προληπτικά μέτρα που λήφθηκαν και δηλώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν επαρκούν για τον μετριασμό και τη διαχείριση του κινδύνου και του επιπέδου έκθεσης, μπορεί να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να λάβει πρόσθετα προληπτικά μέτρα. Για τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) προκειμένου να προσδιοριστούν τα ειδικά μέτρα που θα εφαρμόσει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας και να καθοριστούν οι βασικοί στόχοι και οι δείκτες αναφοράς, καθώς και χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή τους.

διαγράφεται

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία εντός των τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 3, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να εκδώσει απόφαση με την οποία να επιβάλλονται συγκεκριμένα πρόσθετα αναγκαία και αναλογικά προληπτικά μέτρα. Για την απόφαση λαμβάνεται υπόψη, ειδικότερα, η οικονομική δυνατότητα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας και οι επιπτώσεις που έχουν τα εν λόγω μέτρα στα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης. Η εν λόγω απόφαση αποστέλλεται στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τον πάροχο της υπηρεσίας. Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υποβάλλει τακτικά έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

4.  Μετά τη διαπίστωση ότι ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει λάβει σημαντικό αριθμό εντολών αφαίρεσης , η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να ζητήσει τη λήψη αναγκαίων, αναλογικών και αποτελεσματικών πρόσθετων ειδικών μέτρων που θα πρέπει να εφαρμόσει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας. Η αρμόδια αρχή δεν επιβάλλει γενική υποχρέωση παρακολούθησης ούτε τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων. Στο αίτημα λαμβάνεται υπόψη, ειδικότερα, η τεχνική σκοπιμότητα των μέτρων, το μέγεθος και η οικονομική δυνατότητα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας και οι επιπτώσεις που έχουν τα εν λόγω μέτρα στα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία. Αυτό το αίτημα αποστέλλεται στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τον πάροχο της υπηρεσίας. Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υποβάλλει τακτικά έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) να επανεξετάσει και, κατά περίπτωση, να ανακαλέσει ένα αίτημα ή μια απόφαση σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4, αντίστοιχα. Η αρμόδια αρχή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός εύλογης προθεσμίας μετά την παραλαβή του αιτήματος από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

5.  Ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) να επανεξετάσει και, κατά περίπτωση, να ανακαλέσει ένα αίτημα σύμφωνα με την παράγραφο 4. Η αρμόδια αρχή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός εύλογης προθεσμίας μετά την παραλαβή του αιτήματος από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας διατηρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο που έχει αφαιρεθεί ή απενεργοποιηθεί ως αποτέλεσμα εντολής αφαίρεσης, αναφοράς ή προληπτικών μέτρων σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6, καθώς και τα συναφή δεδομένα που έχουν αφαιρεθεί ως συνέπεια της αφαίρεσης του τρομοκρατικού περιεχομένου και τα οποία είναι αναγκαία για:

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας διατηρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο που έχει αφαιρεθεί ή απενεργοποιηθεί ως αποτέλεσμα εντολής αφαίρεσης ή ειδικών μέτρων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6, καθώς και τα συναφή δεδομένα χρήστη που έχουν αφαιρεθεί ως συνέπεια της αφαίρεσης του τρομοκρατικού περιεχομένου και τα οποία είναι αναγκαία για:

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  διαδικασίες διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου,

α)  διαδικασίες διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου ή άσκησης προσφυγής

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή τη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων.

β)  την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση ή τη δίωξη από τις αρχές επιβολής του νόμου, τρομοκρατικών εγκλημάτων.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το τρομοκρατικό περιεχόμενο και τα συναφή δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατηρούνται για έξι μήνες. Κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή ή το αρμόδιο δικαστήριο, το τρομοκρατικό περιεχόμενο διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και για όσο είναι αναγκαίο σε περίπτωση εν εξελίξει διαδικασιών διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).

2.  Το τρομοκρατικό περιεχόμενο και τα συναφή δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) διατηρούνται για έξι μήνες και διαγράφονται μετά την περίοδο αυτή. Κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή ή το αρμόδιο δικαστήριο, το τρομοκρατικό περιεχόμενο διατηρείται για περαιτέρω ορισμένο χρονικό διάστημα μόνο, και για όσο είναι αναγκαίο, για εν εξελίξει διαδικασίες διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου ή άσκησης προσφυγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας διατηρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο και τα σχετικά δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) έως ότου η αρχή επιβολής του νόμου αντιδράσει στην κοινοποίηση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4, αλλά το αργότερο για έξι μήνες.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποχρεώσεις διαφάνειας

Υποχρεώσεις διαφάνειας των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας καθορίζουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους την πολιτική τους για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου και συμπεριλαμβάνουν, κατά περίπτωση, εύληπτη εξήγηση της λειτουργίας των προληπτικών μέτρων, καθώς και της χρήσης αυτοματοποιημένων εργαλείων.

1.  Κατά περίπτωση, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας καθορίζουν σαφώς στους όρους και τις προϋποθέσεις τους την πολιτική τους για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου και συμπεριλαμβάνουν, κατά περίπτωση, εύληπτη εξήγηση της λειτουργίας των ειδικών μέτρων.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει κατά της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αποτελούν ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο εντολής αφαίρεσης το παρόν έτος, δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει κατά της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας για την πρόληψη της εκ νέου αναφόρτωσης περιεχομένου που έχει προηγουμένως αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση επειδή θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο·

β)  πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας για την πρόληψη της εκ νέου αναφόρτωσης περιεχομένου που έχει προηγουμένως αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση επειδή θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο, κυρίως εάν έχει χρησιμοποιηθεί τεχνολογία αυτοματοποιημένων εργαλείων·

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  αριθμός αναρτήσεων τρομοκρατικού περιεχομένου που έχουν αφαιρεθεί ή στις οποίες έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση, κατόπιν εντολών αφαίρεσης, αναφορών ή προληπτικών μέτρων, αντιστοίχως·

γ)  αριθμός αναρτήσεων τρομοκρατικού περιεχομένου που αφαιρέθηκαν ή στις οποίες έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση, κατόπιν εντολών αφαίρεσης, ή ειδικών μέτρων αντίστοιχα, και αριθμός των εντολών όταν δεν έχει αφαιρεθεί το περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 και (8) από κοινού με τους λόγους άρνησης.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  επισκόπηση και έκβαση των διαδικασιών υποβολής καταγγελιών.

δ)  αριθμός και έκβαση των διαδικασιών υποβολής καταγγελιών, και ενεργειών δικαστικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των περιπτώσεων στις οποίες διαπιστώθηκε ότι το περιεχόμενο χαρακτηρίστηκε εσφαλμένα ως τρομοκρατικό·

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Υποχρεώσεις διαφάνειας των αρμόδιων αρχών

 

1. Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας, οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

α) τον αριθμό των εντολών αφαίρεσης περιεχομένου που εκδόθηκαν, τον αριθμό των αφαιρέσεων και τον αριθμό των εντολών αφαίρεσης που έτυχαν άρνησης ή αγνοήθηκαν·

 

β) τον αριθμό του εντοπισθέντος τρομοκρατικού περιεχομένου που οδήγησε σε έρευνα και δίωξη και τον αριθμό των περιπτώσεων περιεχομένου που εσφαλμένα χαρακτηρίστηκαν τρομοκρατικές·

 

γ) περιγραφή των μέτρων που ζητήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διασφαλίσεις όσον αφορά τη χρήση και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων

Διασφαλίσεις όσον αφορά τη χρήση και την εφαρμογή ειδικών μέτρων

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα εργαλεία, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, για το περιεχόμενο που αποθηκεύουν, προβλέπουν αποτελεσματικές και κατάλληλες διασφαλίσεις για να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και το βάσιμο των αποφάσεων που λαμβάνονται σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο, και ιδίως των αποφάσεων αφαίρεσης ή απενεργοποίησης περιεχομένου που θεωρείται τρομοκρατικό.

1.  Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα εργαλεία, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, για το περιεχόμενο που αποθηκεύουν, προβλέπουν αποτελεσματικές και κατάλληλες διασφαλίσεις για να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και το βάσιμο των αποφάσεων που λαμβάνονται σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο, και ιδίως των αποφάσεων αφαίρεσης ή απενεργοποίησης της πρόσβασης σε περιεχόμενο που θεωρείται τρομοκρατικό.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι διασφαλίσεις συνίστανται, ειδικότερα, στην εποπτεία και επαλήθευση από ανθρώπους, κατά περίπτωση και οπωσδήποτε όταν απαιτείται λεπτομερής αξιολόγηση του σχετικού πλαισίου, προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον το περιεχόμενο πρέπει να θεωρηθεί τρομοκρατικό.

2.  Οι διασφαλίσεις συνίστανται, ειδικότερα, στην εποπτεία και επαλήθευση από ανθρώπους, του κατά πόσον ενδείκνυται η απόφαση για την αφαίρεση περιεχομένου ή την άρνηση πρόσβασης σε αυτό, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα της ελευθερίας στην έκφραση και την πληροφόρηση και την ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Μέσα αποτελεσματικής έννομης προστασίας

 

1. Οι πάροχοι περιεχομένου των οποίων το περιεχόμενο αφαιρέθηκε ή η πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε κατόπιν εντολής αφαίρεσης, και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν λάβει εντολή αφαίρεσης έχουν δικαίωμα πραγματικής προσφυγής. Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή αποτελεσματικές διαδικασίες για την άσκηση αυτού του δικαιώματος.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας καθιερώνουν αποτελεσματικούς και προσβάσιμους μηχανισμούς που επιτρέπουν στους παρόχους περιεχομένου των οποίων το περιεχόμενο αφαιρέθηκε ή η πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε, ως αποτέλεσμα αναφοράς δυνάμει του άρθρου 5 ή προληπτικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 6, να υποβάλουν καταγγελία κατά της δράσης του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ζητώντας την επαναφορά του περιεχομένου.

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας καθιερώνουν ένα αποτελεσματικό και προσβάσιμο μηχανισμό που επιτρέπει στους παρόχους περιεχομένου των οποίων το περιεχόμενο αφαιρέθηκε ή η πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε, ως αποτέλεσμα ειδικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 6, να υποβάλουν καταγγελία κατά της δράσης του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ζητώντας την επαναφορά του περιεχομένου.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας εξετάζουν αμέσως κάθε καταγγελία την οποία λαμβάνουν και επαναφέρουν το περιεχόμενο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε περίπτωση που η αφαίρεση του περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης ήταν αδικαιολόγητη. Ενημερώνουν τον καταγγέλλοντα για το αποτέλεσμα της εξέτασης.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας εξετάζουν αμέσως κάθε καταγγελία την οποία λαμβάνουν και επαναφέρουν το περιεχόμενο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε περίπτωση που η αφαίρεση του περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης ήταν αδικαιολόγητη. Ενημερώνουν τον καταγγέλλοντα για το αποτέλεσμα της εξέτασης, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της καταγγελίας, με εξήγηση σε περιπτώσεις στις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αποφασίζουν να μην επαναφέρουν το περιεχόμενο. Η επαναφορά του περιεχομένου δεν αποκλείει τη λήψη περαιτέρω δικαστικών μέτρων κατά της απόφασης του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή της αρμόδιας αρχής.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αφαιρούν τρομοκρατικό περιεχόμενο ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό, καθιστούν διαθέσιμες στον πάροχο περιεχομένου πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό.

1.  Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αφαιρούν τρομοκρατικό περιεχόμενο ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό, καθιστούν διαθέσιμες στον πάροχο περιεχομένου συνεκτικές και συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, και τις δυνατότητες αμφισβήτησης της απόφασης, και του παρέχουν αντίγραφο της εντολής αφαίρεσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 4, κατόπιν αίτησής του.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατόπιν αιτήματος του παρόχου περιεχομένου, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας ενημερώνει τον πάροχο περιεχομένου για τους λόγους αφαίρεσης ή απενεργοποίησης της πρόσβασης και για τις δυνατότητες αμφισβήτησης της απόφασης.

διαγράφεται

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η υποχρέωση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν ισχύει όταν η αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι δεν θα πρέπει να γίνει γνωστοποίηση για λόγους δημόσιας ασφάλειας, όπως η πρόληψη, η διερεύνηση, ο εντοπισμός και η δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων, για όσο διάστημα είναι αναγκαίο, αλλά όχι πέραν των [τεσσάρων] εβδομάδων από την εν λόγω απόφαση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό.

3.  Η υποχρέωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν ισχύει όταν η αρμόδια αρχή αποφασίσει, βάσει αντικειμενικών στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη την αναλογικότητα και την αναγκαιότητα της απόφασης αυτής, ότι δεν θα πρέπει να γίνει γνωστοποίηση για λόγους δημόσιας ασφάλειας, όπως η πρόληψη, η διερεύνηση, ο εντοπισμός και η δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων, για όσο διάστημα είναι αναγκαίο, αλλά όχι πέραν των τεσσάρων εβδομάδων από την εν λόγω απόφαση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και επαρκείς πόρους για την επίτευξη των στόχων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και επαρκείς πόρους για την επίτευξη των στόχων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με ισχυρές εγγυήσεις ανεξαρτησίας.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, των αρμόδιων αρχών και, κατά περίπτωση, των σχετικών οργάνων της Ένωσης

Συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, των αρμόδιων αρχών και, κατά περίπτωση, των αρμόδιων οργάνων της Ένωσης

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αλληλοενημερώνονται, συντονίζονται και συνεργάζονται μεταξύ τους και, κατά περίπτωση, με τα σχετικά όργανα της Ένωσης, όπως η Ευρωπόλ, όσον αφορά τις εντολές αφαίρεσης και τις αναφορές, με σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων, την ενίσχυση του συντονισμού και την αποφυγή παρεμβολών στις έρευνες σε διαφορετικά κράτη μέλη.

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αλληλοενημερώνονται, συντονίζονται και συνεργάζονται μεταξύ τους και, κατά περίπτωση, με την Ευρωπόλ, όσον αφορά τις εντολές αφαίρεσης, με σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων, την ενίσχυση του συντονισμού και την αποφυγή παρεμβολών στις έρευνες σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ), και επίσης συντονίζονται και συνεργάζονται με αυτήν, όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 και τα μέτρα επιβολής σύμφωνα με το άρθρο 18. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) κατέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη προβλέπουν τους κατάλληλους διαύλους ή μηχανισμούς επικοινωνίας προκειμένου να διασφαλίσουν την έγκαιρη ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

2.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ), και επίσης συντονίζονται και συνεργάζονται με αυτήν, όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 και τα μέτρα επιβολής σύμφωνα με το άρθρο 18. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) κατέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη προβλέπουν τους κατάλληλους και ασφαλείς διαύλους ή μηχανισμούς επικοινωνίας προκειμένου να διασφαλίσουν την έγκαιρη ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να επιλέγουν να χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εργαλείων που έχουν θεσπιστεί από τα σχετικά όργανα της Ένωσης, όπως η Ευρωπόλ, προκειμένου να διευκολύνουν ιδίως:

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπόλ, προκειμένου να διευκολύνουν ιδίως:

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την επεξεργασία και την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με τις αναφορές σύμφωνα με το άρθρο 5·

διαγράφεται

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τη συνεργασία με σκοπό τον προσδιορισμό και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6.

γ)  τη συνεργασία με σκοπό τον προσδιορισμό και την εφαρμογή ειδικών σύμφωνα με το άρθρο 6.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας λάβουν γνώση τυχόν στοιχείων που αποδεικνύουν τρομοκρατικά εγκλήματα, ενημερώνουν αμέσως τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων στο οικείο κράτος μέλος ή στο σημείο επαφής του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2, στο οποίο έχουν την κύρια εγκατάστασή τους ή νόμιμο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στην Ευρωπόλ για να δοθεί η κατάλληλη συνέχεια.

4.  Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ανακαλύψουν τρομοκρατικό περιεχόμενο, ενημερώνουν αμέσως τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων στο οικείο κράτος μέλος. Όταν είναι αδύνατον να προσδιορισθεί το οικείο κράτος μέλος, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ενημερώνουν το σημείο επαφής του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, στο οποίο έχουν την κύρια εγκατάστασή τους ή νόμιμο εκπρόσωπο, και επίσης διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στην Ευρωπόλ για να δοθεί η κατάλληλη συνέχεια.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ορίζουν σημείο επαφής για την παραλαβή των εντολών αφαίρεσης και των αναφορών με ηλεκτρονικά μέσα και διασφαλίζουν την ταχεία επεξεργασία τους σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5. Διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται.

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν προηγουμένως λάβει μια ή περισσότερες εντολές αφαίρεσης ορίζουν σημείο επαφής για την παραλαβή των εντολών αφαίρεσης με ηλεκτρονικά μέσα και διασφαλίζουν την ταχύτατη επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 4. Διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζουν την επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, όπως παρατίθενται στον κανονισμό 1/58, για την επικοινωνία με το σημείο επαφής και τις περαιτέρω ανταλλαγές σχετικά με τις εντολές αφαίρεσης και τις αναφορές σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5. Εν προκειμένω περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπός του σύμφωνα με το άρθρο 16.

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζουν την επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, όπως παρατίθενται στον κανονισμό 1/58, για την επικοινωνία με το σημείο επαφής και τις περαιτέρω ανταλλαγές σχετικά με τις εντολές αφαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 4. Εν προκειμένω περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπός του σύμφωνα με το άρθρο 16.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη ορίζουν σημείο επαφής για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων παροχής διευκρινίσεων και παρατηρήσεων σχετικά με τις εντολές αφαίρεσης και τις αναφορές που εκδίδονται από αυτά. Οι πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής δημοσιοποιούνται.

διαγράφεται

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν έχει ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο, όλα τα κράτη μέλη έχουν δικαιοδοσία.

2.  Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν έχει την κύρια εγκατάστασή του σε ένα από τα κράτη μέλη δεν έχει ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο, όλα τα κράτη μέλη έχουν δικαιοδοσία. Σε περίπτωση που κράτος μέλος αποφασίσει να ασκήσει αυτή τη δικαιοδοσία, ενημερώνει όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν η αρχή άλλου κράτους μέλους έχει εκδώσει εντολή αφαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, το εν λόγω κράτος μέλος έχει τη δικαιοδοσία να λάβει μέτρα καταναγκασμού σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο προκειμένου να εκτελεστεί η εντολή αφαίρεσης.

διαγράφεται

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν διαθέτει εγκατάσταση στην Ένωση αλλά παρέχει υπηρεσίες στην Ένωση ορίζει, εγγράφως, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ως τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην Ένωση για την παραλαβή και την εκτέλεση των εντολών αφαίρεσης, των αναφορών, των αιτήσεων και των αποφάσεων των αρμόδιων αρχών με βάση τον παρόντα κανονισμό, καθώς και για τη συμμόρφωση με αυτές. Ο νόμιμος εκπρόσωπος διαμένει ή είναι εγκατεστημένος σε ένα από τα κράτη μέλη όπου παρέχει τις υπηρεσίες ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας.

1.  Ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν διαθέτει εγκατάσταση στην Ένωση αλλά παρέχει υπηρεσίες στην Ένωση ορίζει, εγγράφως, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ως τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην Ένωση για την παραλαβή και την εκτέλεση των εντολών αφαίρεσης και των αιτημάτων των αρμόδιων αρχών με βάση τον παρόντα κανονισμό, καθώς και για τη συμμόρφωση με αυτές. Ο νόμιμος εκπρόσωπος διαμένει ή είναι εγκατεστημένος σε ένα από τα κράτη μέλη όπου παρέχει τις υπηρεσίες ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αναθέτει στον νόμιμο εκπρόσωπο την παραλαβή και την εκτέλεση των εντολών αφαίρεσης, των αναφορών, των αιτήσεων και των αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και τη συμμόρφωση με αυτές, για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας παρέχουν στον νόμιμο εκπρόσωπό τους τις εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τη συμμόρφωση με τις εν λόγω αποφάσεις και εντολές.

2.  Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αναθέτει στον νόμιμο εκπρόσωπο την παραλαβή και την εκτέλεση των εντολών αφαίρεσης και των αιτημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και τη συμμόρφωση με αυτές, για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας παρέχουν στον νόμιμο εκπρόσωπό τους τις εξουσίες και τους πόρους που απαιτούνται για τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τη συμμόρφωση με τις εν λόγω αποφάσεις και εντολές.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές για:

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει δικαστική ή λειτουργικά ανεξάρτητη διοικητική αρχή αρμόδια για

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον εντοπισμό, τον προσδιορισμό και την αναφορά τρομοκρατικού περιεχομένου στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 5·

διαγράφεται

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την εποπτεία της εφαρμογής των προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6·

γ)  την εποπτεία της εφαρμογής των ειδικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6·

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη ορίζουν σημείο επαφής στις αρμόδιες αρχές για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων και παρατηρήσεων σχετικά με τις εντολές αφαίρεσης που εκδίδονται από αυτές. Οι πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το αργότερο έως [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή δημοσιεύει την κοινοποίηση και τυχόν τροποποιήσεις της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Το αργότερο έως [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή καταρτίζει επιγραμμικό μητρώο στο οποίο απαριθμούνται όλες οι εν λόγω αρμόδιες αρχές και το σημείο επαφής που έχει οριστεί για κάθε αρμόδια αρχή. Η Επιτροπή δημοσιεύει την κοινοποίηση και τυχόν τροποποιήσεις της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις ποινές που επιβάλλονται σε περίπτωση που οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού, και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές περιορίζονται στην παράβαση των υποχρεώσεων σύμφωνα με:

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις ποινές που επιβάλλονται σε περίπτωση που οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας παραβιάζουν συστηματικά και μόνιμα τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού, και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές περιορίζονται στην παράβαση των υποχρεώσεων σύμφωνα με:

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το άρθρο 3 παράγραφος 2 (όροι και προϋποθέσεις των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας)

διαγράφεται

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  το άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 6 (αξιολόγηση των αναφορών και υποβολή σχετικών παρατηρήσεων)·

διαγράφεται

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 (εκθέσεις σχετικά με τα προληπτικά μέτρα και τη λήψη μέτρων μετά από απόφαση επιβολής συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων)·

δ)  το άρθρο 6 παράγραφος 4 (εκθέσεις σχετικά με τα ειδικά μέτρα και τη λήψη μέτρων μετά από αίτημα επιβολής συμπληρωματικών ειδικών μέτρων)·

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  το άρθρο 8 (διαφάνεια)·

στ)  το άρθρο 8 (υποχρεώσεις διαφάνειας των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας)

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  το άρθρο 9 (διασφαλίσεις σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα)·

ζ)  το άρθρο 9 (διασφαλίσεις σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων)·

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  το άρθρο 13 παράγραφος 4 (πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που αποδεικνύουν τρομοκρατικά εγκλήματα

ι)  το άρθρο 13 παράγραφος 4 (πληροφορίες σχετικά μετρομοκρατικό περιεχόμενο

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι προβλεπόμενες ποινές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Το αργότερο έως [εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και τα εν λόγω μέτρα και της κοινοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίησή τους.

2.  Οι ποινές σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Το αργότερο έως [εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και τα εν λόγω μέτρα και της κοινοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίησή τους.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  το επίπεδο συνεργασίας του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας με τις αρμόδιες αρχές.

ε)  το επίπεδο συνεργασίας του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας με τις αρμόδιες αρχές·

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  η φύση και το μέγεθος των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, ιδίως των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η συστηματική μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4 παράγραφος 2 υπόκειται σε χρηματικές ποινές ύψους έως και 4 % του συνολικού κύκλου εργασιών του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η συστηματική και διαρκής μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4 παράγραφος 2 υπόκειται σε χρηματικές ποινές ύψους έως και 4 % του συνολικού κύκλου εργασιών του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τεχνικές απαιτήσεις και τροποποιήσεις των υποδειγμάτων για τις εντολές αφαίρεσης

Τεχνικές απαιτήσεις, κριτήρια αξιολόγησης της σημασίας και τροποποιήσεις των υποδειγμάτων για τις εντολές αφαίρεσης

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20, προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τεχνικές απαιτήσεις για τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για τη διαβίβαση των εντολών αφαίρεσης.

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20, προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τις απαραίτητες τεχνικές απαιτήσεις για τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για τη διαβίβαση των εντολών αφαίρεσης.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κριτήρια και αριθμητικά στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για τον προσδιορισμό του τι συνιστά σημαντικό αριθμό μη αμφισβητούμενων εντολών αφαίρεσης όπως αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εντολών αφαίρεσης και των αναφορών που έχουν εκδοθεί, τον αριθμό αναρτήσεων τρομοκρατικού περιεχομένου που έχουν αφαιρεθεί ή στις οποίες έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και

α)  πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εντολών αφαίρεσης που έχουν εκδοθεί, τον αριθμό αναρτήσεων τρομοκρατικού περιεχομένου που έχουν αφαιρεθεί ή στις οποίες έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό αντίστοιχων περιπτώσεων επιτυχούς εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων·

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αιτημάτων πρόσβασης που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά περιεχόμενο που διατηρείται από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 7·

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το νωρίτερο [τρία έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών διασφάλισης. Κατά περίπτωση, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπόνηση της έκθεσης.

Ένα έτος από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών διασφάλισης, καθώς και σχετικά με τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα, και ειδικότερα στην ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης έκθεση σχετικά με την αναγκαιότητα, τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα της δημιουργίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, η οποία θα επέτρεπε σε όλα τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έναν ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας για τη διαβίβαση εντολών αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. Κατά περίπτωση, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπόνηση της έκθεσης.

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από [6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του].

Εφαρμόζεται από [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του].

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα Β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[ ] υποκινεί, υποστηρίζει ή εξυμνεί την τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων (άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο α))

[ ] υποκινεί στην τέλεση των τρομοκρατικών εγκλημάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 (άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο α))·

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα Β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[ ] ενθαρρύνει τη συμβολή στην τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων (άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο β))

[ ] υποκινεί άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων στην τέλεση ή συμβολή στη διάπραξη των τρομοκρατικών εγκλημάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 (άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο β))·

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα Β – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[ ] προωθεί τις δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή στην ομάδα ή τη στήριξή της (άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο γ))

[ ] υποκινεί άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων να συμμετέχουν στις ενέργειες τρομοκρατικής ομάδας που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 (άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο γ))·

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα Β – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[ ] παρέχει οδηγίες ή τεχνικές για την τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων (άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο δ))

[ ] παρέχει καθοδήγηση ή τεχνικές σχετικά με την κατασκευή ή τη χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων ή άλλων όπλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών, ή σχετικά με άλλες ειδικές μεθόδους ή τεχνικές για την τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως απαριθμούνται στα σημεία (α) έως (θ) του άρθρου 3, παράγραφος (1) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 (άρθρο 2 (5) δ)·

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τμήμα Β – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

[ ] απεικονίζει την διάπραξη τρομοκρατικών εγκλημάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 (άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ε))·

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα Ζ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πληροφορίες σχετικά με τον αρμόδιο φορέα ή το αρμόδιο δικαστήριο, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες για την αμφισβήτηση της εντολής αφαίρεσης:

Πληροφορίες σχετικά με τον αρμόδιο φορέα ή το αρμόδιο δικαστήριο, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών απαιτήσεων, για την αμφισβήτηση της εντολής αφαίρεσης:

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙΙ – τμήμα Β – σημείο i – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[ ] υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή πραγματικής αδυναμίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αποδέκτη ή του παρόχου υπηρεσιών

[ ] υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή πραγματικής αδυναμίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αποδέκτη ή του παρόχου υπηρεσιών, περιλαμβανομένων τεχνικών ή επιχειρησιακών λόγων

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (13.3.2019)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Julie Ward

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο με τη δημιουργία σαφούς και εναρμονισμένου νομικού πλαισίου για την πρόληψη της κατάχρησης των υπηρεσιών φιλοξενίας.

Η συντάκτρια λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση αυτή που επιδιώκει να αποσαφηνίσει τις νομικές αρμοδιότητες των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, οι οποίοι πρέπει να προβαίνουν σε κάθε κατάλληλη, εύλογη και αναλογική ενέργεια που είναι απαραίτητη για την εγγύηση της ασφάλειας των υπηρεσιών τους, καθώς και για τον ταχύ και αποτελεσματικό εντοπισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Η συντάκτρια εκφράζει την ανησυχία της για διάφορες πτυχές της προσέγγισης της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης και η πρόσβαση σε πληροφορίες, καθώς και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. Η πρόταση ως έχει δημιουργεί επίσης διάφορα νομικά προβλήματα αναφορικά με τους ισχύοντες κανόνες, ιδίως όσον αφορά τη συνοχή της με την οδηγία 2000/31/ΕΚ[1] και την οδηγία 2018/1808/ΕΕ[2].

Η συντάκτρια θεωρεί ζωτικής σημασίας ο προτεινόμενος κανονισμός να μην θέτει σε κίνδυνο ούτε να παρεκκλίνει από τα θεμελιώδη δικαιώματα και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες αυτές, η συντάκτρια προτείνει μια σειρά τροπολογιών που αποσκοπούν στη νομική αποσαφήνιση ορισμένων από τα ζητήματα που διακυβεύονται.

Τα κυριότερα σημεία του σχεδίου γνωμοδότησης είναι τα εξής:

i)  Ορισμοί (άρθρο 2)

- Πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας

Ο προτεινόμενος ορισμός των «παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας» είναι υπερβολικά ευρύς, νομικά ασαφής και μπορεί ακούσια να καλύπτει σημαντικό αριθμό παρόχων, οι οποίοι δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η συντάκτρια προτείνει τον περιορισμό του ορισμού ώστε να καλύπτει αποκλειστικά τους παρόχους φιλοξενίας που παρέχουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα να καθιστούν το περιεχόμενο διαθέσιμο στο ευρύ κοινό.

- Τρομοκρατικό περιεχόμενο

Ομοίως, ο προτεινόμενος ορισμός του «τρομοκρατικού περιεχομένου» θα πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω. Η συντάκτρια προτείνει την ευθυγράμμιση του προτεινόμενου ορισμού με την οδηγία 2017/541/ΕΕ, καθώς και τον ρητό αποκλεισμό κάθε υλικού που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

ii)  Εντολές αφαίρεσης (άρθρο 4)

- Αρμόδιες αρχές

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες απαιτείται από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρούν τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό. Η συντάκτρια θεωρεί ότι μόνο οι δικαστικές αρχές, οι οποίες διαθέτουν επαρκή εμπειρογνωμοσύνη για την έκδοση έγκυρης εντολής αφαίρεσης, θα πρέπει να έχουν την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις τέτοιου είδους.

- Προθεσμία προς συμμόρφωση με τις εντολές αφαίρεσης

Σύμφωνα με την παράγραφο 2, απαιτείται από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό εντός μίας ώρας από την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης. Παρά το γεγονός ότι οι πάροχοι θα πρέπει να ενεργούν το συντομότερο δυνατόν ώστε να αφαιρούν ή να απενεργοποιούν την πρόσβαση σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, η μία ώρα φαίνεται να είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα προς συμμόρφωση με εντολές αφαίρεσης. Οι περισσότεροι πάροχοι, ιδίως οι ΜΜΕ, δεν έχουν επαρκείς πόρους για να συμμορφωθούν εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος. Μια τέτοια σύντομη προθεσμία, σε συνδυασμό με τις αυστηρές κυρώσεις που επιβάλλονται στους παρόχους στο άρθρο 18 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, συνεπάγεται επίσης ότι τα μέρη που επηρεάζονται από τις εντολές αφαίρεσης θα στερούνται στην πράξη οποιουδήποτε δικαιώματος ή ευκαιρίας να θέσουν υπό αμφισβήτηση την εν λόγω εντολή. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε περιπτώσεις κατάχρησης, χωρίς παράλληλα να προστατεύονται επαρκώς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ορισμένα είδη περιεχομένου, όπως αρχεία κινούμενων εικόνων ή ήχου, μπορεί να διαρκούν περισσότερο από μία ώρα.

Ως εκ τούτου, απαιτείται επαρκής χρόνος για τη συμμόρφωση με τις εντολές αφαίρεσης. Η διατύπωση «μία ώρα» θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη φράση «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση», η οποία δίνει στους παρόχους τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται ισορροπημένα και επαρκώς στις εντολές αφαίρεσης.

- Εξαιρέσεις

Στις παραγράφους 7 και 8 προβλέπονται πιθανές εξαιρέσεις για τους παρόχους από τη συμμόρφωση με την εντολή αφαίρεσης σε περίπτωση ανωτέρας βίας, πραγματικής αδυναμίας, πρόδηλων σφαλμάτων ή έλλειψης επαρκών πληροφοριών. Η συντάκτρια θεωρεί, ωστόσο, τις εξαιρέσεις αυτές υπερβολικά περιορισμένες και, ως εκ τούτου, προτείνει να προστεθούν εξαιρέσεις βάσει τεχνικών ή λειτουργικών λόγων.

iii)  Προληπτικά μέτρα (άρθρο 6)

Σύμφωνα με το άρθρο 6, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας υποχρεούνται να λαμβάνουν, κατά περίπτωση, προληπτικά μέτρα για να προστατεύουν τις υπηρεσίες τους από τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα που έχουν λάβει για την αποτροπή της εκ νέου αναφόρτωσης τρομοκρατικού περιεχομένου που έχει προηγουμένως αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση.

Η συντάκτρια θεωρεί το άρθρο αυτό ιδιαίτερα προβληματικό, καθώς οδηγεί στην επιβολή γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, σε αντίθεση με το άρθρο 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να παρακάμψει το πρόβλημα αυτό μέσω νομικών διασφαλίσεων, διευκρινίζοντας στην αιτιολογική σκέψη 19 ότι η επιβολή «συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων δεν θα πρέπει, καταρχήν, να οδηγεί σε επιβολή γενικής υποχρέωσης ελέγχου», η διατύπωση αυτή είναι σαφώς ανεπαρκής για να εξασφαλιστεί η μη επιβολή γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης. Αντιθέτως, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι δεδομένων των «σοβαρών κινδύνων που συνδέονται με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου», μπορεί να επιτρέπεται στα κράτη «κατ’ εξαίρεση να παρεκκλίνουν από την εν λόγω αρχή βάσει πλαισίου της ΕΕ». Αυτό θα οδηγούσε σε σημαντική αλλαγή της υφιστάμενης νομικής προσέγγισης όσον αφορά τις υποχρεώσεις των επιγραμμικών υπηρεσιών φιλοξενίας και του καθεστώτος ευθύνης τους, ενώ επίσης θα είχε δραστικό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Επιπλέον, το άρθρο 6 θέτει ορισμένα προβλήματα όσον αφορά την οδηγία (ΕΕ) 2018/1808. Οι πάροχοι πλατφορμών διαμοιρασμού βίντεο που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα. Στο άρθρο 28β παράγραφος 1 της οδηγίας απαιτείται από τους παρόχους πλατφορμών διαμοιρασμού βίντεο να «λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία του ευρέος κοινού από προγράμματα (...) με περιεχόμενο του οποίου η διάδοση συνιστά εγκληματική δράση δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, και συγκεκριμένα δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541». Επίσης, αναφέρεται σαφώς ότι τα εν λόγω μέτρα «δεν συνεπάγονται μέτρα εκ των προτέρων ελέγχου ή φιλτράρισμα του περιεχομένου προς μεταφόρτωση, τα οποία δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ». Κατά συνέπεια, τα προληπτικά μέτρα φαίνεται ότι δεν συνάδουν με την απαγόρευση του εκ των προτέρων ελέγχου και του φιλτραρίσματος της αναφόρτωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές αντιφάσεις μεταξύ του προτεινόμενου κανονισμού και των οδηγιών 2000/31/ΕΚ και (ΕΕ) 2018/1808, η συντάκτρια προτείνει τη διαγραφή του άρθρου 6.

iv)  Ποινές

Στο άρθρο 18 προβλέπεται σειρά ποινών που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας των υποχρεώσεών τους βάσει του κανονισμού. Σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας με τις εντολές αφαίρεσης, προβλέπονται σοβαρές χρηματικές ποινές. Η συντάκτρια θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν ποινές σε εθνικό επίπεδο, με αναλογικό και εφαρμόσιμο τρόπο. Θα πρέπει επίσης να αποφασίζουν αν θα επιβάλλουν χρηματικές ποινές στους παρόχους. Ως εκ τούτου, η συντάκτρια προτείνει την κατάργηση των χρηματικών ποινών όπως προτείνεται από την Επιτροπή, τόσο για να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των μικρότερων παρόχων, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν έπειτα από την επιβολή χρηματικών ποινών τέτοιου είδους, όσο και για να αποφευχθεί η δημιουργία μιας κατάστασης όπου οι εταιρείες ενδεχομένως να αποκλείουν και να αφαιρούν περιεχόμενο σε υπερβολικό βαθμό με σκοπό να προστατευτούν από πιθανές χρηματικές ποινές.

Η συντάκτρια προβαίνει σε μια σειρά τροπολογιών σχετικά με αυτά τα κύρια σημεία, για τη νομική αποσαφήνιση διάφορων θεμάτων, όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τους μηχανισμούς προσφυγής και το δικαίωμα προσφυγής.

Τέλος, η συντάκτρια θα ήθελε να επαναλάβει ορισμένες βασικές αρχές οι οποίες είναι απαραίτητες για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και στον βίαιο εξτρεμισμό, και υπερβαίνουν κατά πολύ τα μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η Ένωση για την καταπολέμηση της διάδοσης του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Δεν πρέπει να υποτιμάται η σημασία της παιδείας σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης και του ψηφιακού γραμματισμού για τους πολίτες όλων των ηλικιών. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των κύριων δράσεων που πρέπει να αναληφθούν για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνοχή της πολιτικής της και να προσπαθήσει να προωθήσει τη στενότερη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο διαδίκτυο. Πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για να ενθαρρυνθούν οι νέοι να αντιμετωπίζουν με κριτικό πνεύμα τα εξτρεμιστικά μηνύματα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Εξαιρετικά σημαντικές είναι επίσης οι ορθές πρακτικές και η έρευνα όσον αφορά την ένταξη της παιδείας σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης στην τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στη μη τυπική και άτυπη μάθηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

σχετικά με την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σύνοδο των ηγετών,

Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σύνοδο των ηγετών,

της 19ης-20ής Σεπτεμβρίου 2018, στο Σάλτσμπουργκ

της 19ης-20ής Σεπτεμβρίου 2018, στο Σάλτσμπουργκ

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών στο επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση των διασφαλίσεων όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

(1)  Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας για τρομοκρατικούς σκοπούς, καθώς και να παράσχει ένα συγκεκριμένο μέσο για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και να συμβάλει στην εγγύηση της ελευθερίας και της ασφάλειας των πολιτών. Η λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών στο επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση των διασφαλίσεων όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, των δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ελευθερίας του Τύπου και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Το τρομοκρατικό περιεχόμενο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, στο οποίο περιλαμβάνονται και άλλες μορφές περιεχομένου, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, οι παράνομες εμπορικές πρακτικές και οι παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Συχνά οι τρομοκρατικές και λοιπές εγκληματικές οργανώσεις επιδίδονται στη διακίνηση παράνομου περιεχομένου με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη συγκέντρωση κεφαλαίων εκκίνησης για τη χρηματοδότηση των δράσεών τους. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού απαιτείται συνδυασμός νομοθετικών, μη νομοθετικών και εθελοντικών μέτρων τα οποία βασίζονται στη συνεργασία μεταξύ αρχών και παρόχων, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παρότι η απειλή του παράνομου περιεχομένου έχει αμβλυνθεί χάρη σε επιτυχείς πρωτοβουλίες, όπως είναι ο κώδικας δεοντολογίας για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία του κλάδου, και η Παγκόσμια Συμμαχία WEePROTECT για τον τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί νομοθετικό πλαίσιο για τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών για την απόσυρση παράνομου περιεχομένου.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ψηφιακή οικονομία, συνδέοντας τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και διευκολύνοντας τον δημόσιο διάλογο και τη διανομή και λήψη πληροφοριών, απόψεων και ιδεών, και συμβάλλουν σημαντικά στην καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες τους χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από τρίτους για την εκτέλεση παράνομων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάχρηση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας από τρομοκρατικές ομάδες και τους υποστηρικτές τους για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, προκειμένου να διαδίδουν το μήνυμά τους, να ριζοσπαστικοποιούν και να στρατολογούν, καθώς και να διευκολύνουν και να κατευθύνουν την τρομοκρατική δραστηριότητα.

(2)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ψηφιακή οικονομία, συνδέοντας τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και διευκολύνοντας τον δημόσιο διάλογο και τη διανομή και λήψη πληροφοριών, απόψεων και ιδεών, και συμβάλλουν σημαντικά στην καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες τους χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από τρίτους για την εκτέλεση παράνομων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, οι οποίες συνιστούν ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάχρηση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας από τρομοκρατικές ομάδες και τους υποστηρικτές τους για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, προκειμένου να διαδίδουν το μήνυμά τους, να ριζοσπαστικοποιούν και να στρατολογούν, καθώς και να διευκολύνουν και να κατευθύνουν την τρομοκρατική δραστηριότητα.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η παρουσία τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες, τους πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, καθώς και για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Υπό το πρίσμα του κεντρικού τους ρόλου και των τεχνολογικών μέσων και ικανοτήτων που συνδέονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών έχουν ιδιαίτερες κοινωνικές ευθύνες να προστατεύσουν τις υπηρεσίες τους από κατάχρηση από τους τρομοκράτες και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του τρομοκρατικού περιεχομένου που διαδίδεται μέσω των υπηρεσιών τους.

(3)  Παρότι δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα, η παρουσία τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει αποδειχθεί ότι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη ριζοσπαστικοποίηση ατόμων που έχουν διαπράξει τρομοκρατικές ενέργειες εντός και εκτός της Ένωσης, με εξαιρετικά σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, αλλά και για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Ως εκ τούτου, υπό το πρίσμα του κεντρικού τους ρόλου και των επαγγελματικών ικανοτήτων που διαθέτουν, καθώς και των τεχνολογικών μέσων που συνδέονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν, λαμβανομένης ωστόσο υπόψη της σημασίας της διαφύλαξης των θεμελιωδών ελευθεριών της έκφρασης και της πληροφόρησης, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών έχουν ιδιαίτερες κοινωνικές ευθύνες να προστατεύσουν τις υπηρεσίες τους από κατάχρηση από τους τρομοκράτες και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του τρομοκρατικού περιεχομένου που διαδίδεται μέσω των υπηρεσιών τους.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, οι οποίες ξεκίνησαν το 2015 μέσω ενός πλαισίου εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, πρέπει να συμπληρωθούν με ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την περαιτέρω μείωση της προσβασιμότητας σε τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και την κατάλληλη αντιμετώπιση ενός ταχέως εξελισσόμενου προβλήματος. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιδιώκει να αξιοποιήσει τις εθελοντικές προσπάθειες, οι οποίες ενισχύθηκαν με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/3347 της Επιτροπής, και ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για βελτίωση του αυτόματου εντοπισμού και της αυτόματης αφαίρεσης περιεχομένου που υποκινεί τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων.

(4)  Οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο ξεκίνησαν το 2015 μέσω ενός πλαισίου εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας.  Δυστυχώς, η συνεργασία αυτή απεδείχθη ανεπαρκής για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου. Ως εκ τούτου, η ενωσιακή νομοθεσία πρέπει να συμπληρωθεί με ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την περαιτέρω μείωση της προσβασιμότητας σε τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και την κατάλληλη αντιμετώπιση ενός ταχέως εξελισσόμενου προβλήματος. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιδιώκει να αξιοποιήσει τις εθελοντικές προσπάθειες, οι οποίες ενισχύθηκαν με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/3347 της Επιτροπής, και ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για βελτίωση του αυτόματου εντοπισμού και της αυτόματης αφαίρεσης περιεχομένου που υποκινεί τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων.

_________________

_________________

7 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

7 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή του άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ8. Συγκεκριμένα, τυχόν μέτρα που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας προς συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προληπτικών μέτρων, δεν θα πρέπει καθαυτά να επιφέρουν στον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών απώλεια του ευεργετήματος της απαλλαγής από την ευθύνη που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εξουσίες των εθνικών αρχών και δικαστηρίων να καθορίζουν την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για την απαλλαγή από την ευθύνη.

(5)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή του άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ8. Συγκεκριμένα, τυχόν μέτρα που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας προς συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προληπτικών μέτρων, δεν θα πρέπει καθαυτά να επιφέρουν στον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών απώλεια του ευεργετήματος της απαλλαγής από την ευθύνη που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη, εφόσον το άρθρο 14 επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών την υποχρέωση να αποσύρουν ταχέως το παράνομο περιεχόμενο ή να καθιστούν την πρόσβαση σε αυτό αδύνατη, μόλις ενημερώνονται σχετικά με παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορίες. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εξουσίες των εθνικών αρχών και δικαστηρίων να καθορίζουν την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για την απαλλαγή από την ευθύνη.

_________________

_________________

8 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).

8 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να θίγουν το καθήκον και την ικανότητα των εθνικών αρχών και δικαστηρίων να λαμβάνουν κατάλληλα, εύλογα και αναλογικά μέτρα κατά ποινικών αδικημάτων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλες και αξιόπιστες διασφαλίσεις για την προστασία των διακυβευόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα δικαιώματα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, η επιχειρηματική ελευθερία και η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Οι αρμόδιες αρχές και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να υιοθετούν μόνο μέτρα που είναι αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά σε μια δημοκρατική κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, η οποία συνιστά ένα από τα βασικά θεμέλια μιας πλουραλιστικής, δημοκρατικής κοινωνίας και αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης. Τα μέτρα που συνιστούν παρεμβάσεις στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης θα πρέπει να είναι αυστηρά στοχευμένα, με την έννοια ότι πρέπει να χρησιμεύουν για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν το δικαίωμα νόμιμης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, λαμβανομένου υπόψη του κεντρικού ρόλου των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας όσον αφορά τη διευκόλυνση του δημόσιου διαλόγου και τη διανομή και λήψη πραγματικών περιστατικών, απόψεων και ιδεών σύμφωνα με τον νόμο.

(7)  Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλες και αξιόπιστες διασφαλίσεις για την προστασία των διακυβευόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα δικαιώματα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, η επιχειρηματική ελευθερία και η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να υιοθετούν αποκλειστικά μέτρα που είναι αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά σε μια δημοκρατική κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, καθώς και στα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συνιστούν τα βασικά θεμέλια μιας πλουραλιστικής, δημοκρατικής κοινωνίας και αποτελούν μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης. Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο στόχο της συμβολής στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν το δικαίωμα νόμιμης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, λαμβανομένου υπόψη του κεντρικού ρόλου των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας όσον αφορά τη διευκόλυνση του δημόσιου διαλόγου και τη διανομή και λήψη πραγματικών περιστατικών, απόψεων και ιδεών σύμφωνα με τον νόμο.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 της ΣΕΕ και στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου κατά οποιουδήποτε μέτρου που λαμβάνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα του εν λόγω προσώπου. Το δικαίωμα περιλαμβάνει, ιδίως, τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των παρόχων περιεχομένου να αμφισβητούν λυσιτελώς τις εντολές αφαίρεσης ενώπιον του δικαστηρίου του κράτους μέλους του οποίου οι αρχές εξέδωσαν την εντολή αφαίρεσης.

(8)  Το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 της ΣΕΕ και στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου κατά οποιουδήποτε μέτρου που λαμβάνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα του εν λόγω προσώπου. Το δικαίωμα περιλαμβάνει, ιδίως, τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των παρόχων περιεχομένου να ενημερώνονται σχετικά με τα μέσα προσφυγής, τη δυνατότητα των παρόχων περιεχομένου να προσφεύγουν κατά αποφάσεων αφαίρεσης που λαμβάνονται από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας και τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των παρόχων περιεχομένου να αμφισβητούν λυσιτελώς τις εντολές αφαίρεσης ενώπιον του δικαστηρίου του κράτους μέλους του οποίου οι αρχές εξέδωσαν την εντολή αφαίρεσης, καθώς και τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να προσβάλλουν τυχόν απόφαση επιβολής ποινών ενώπιον του δικαστηρίου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι ή διαθέτουν νόμιμο εκπρόσωπο.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες αρχές για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει έναν ορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου για προληπτικούς σκοπούς με βάση τον ορισμό των τρομοκρατικών εγκλημάτων της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9. Δεδομένης της ανάγκης αντιμετώπισης της πλέον επιβλαβούς τρομοκρατικής προπαγάνδας στο διαδίκτυο, ο ορισμός θα πρέπει να καλύπτει το υλικό και τις πληροφορίες που υποκινούν, ενθαρρύνουν ή υποστηρίζουν την τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, που παρέχουν οδηγίες για την τέλεση τέτοιου είδους εγκλημάτων ή που προάγουν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας. Συγκεκριμένα, στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται κείμενα, εικόνες, ηχητικές καταγραφές και βίντεο. Όταν αξιολογούν κατά πόσον ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο συνιστά τρομοκρατικό περιεχόμενο κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η φύση και η διατύπωση των δηλώσεων, το πλαίσιο στο οποίο διατυπώνονται οι δηλώσεις και η δυνατότητά τους να έχουν επιβλαβείς συνέπειες, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την προστασία και την ασφάλεια προσώπων. Το γεγονός ότι το υλικό παρήχθη από τρομοκρατική οργάνωση ή πρόσωπο που περιλαμβάνονται σε κατάλογο της ΕΕ, ή μπορεί να αποδοθεί σε αυτά ή διαδίδεται για λογαριασμό τους, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση. Το περιεχόμενο που διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς ή ερευνητικούς σκοπούς θα πρέπει να προστατεύεται επαρκώς. Επιπλέον, η έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

(9)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες αρχές για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει έναν ορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου για προληπτικούς σκοπούς με βάση τον ορισμό των τρομοκρατικών εγκλημάτων της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9. Δεδομένης της ανάγκης αντιμετώπισης της πλέον επιβλαβούς τρομοκρατικής προπαγάνδας στο διαδίκτυο, ο ορισμός θα πρέπει να καλύπτει το υλικό και τις πληροφορίες που υποκινούν, ενθαρρύνουν ή υποστηρίζουν την τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, που παρέχουν οδηγίες για την τέλεση τέτοιου είδους εγκλημάτων ή που προάγουν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας. Συγκεκριμένα, στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται κείμενα, εικόνες, ηχητικές καταγραφές και βίντεο. Όταν αξιολογούν κατά πόσον ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο συνιστά τρομοκρατικό περιεχόμενο κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η φύση και η διατύπωση των δηλώσεων, το πλαίσιο στο οποίο διατυπώνονται οι δηλώσεις και η δυνατότητά τους να έχουν επιβλαβείς συνέπειες, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την προστασία και την ασφάλεια προσώπων. Το γεγονός ότι το υλικό παρήχθη από τρομοκρατική οργάνωση ή πρόσωπο που περιλαμβάνονται σε κατάλογο της ΕΕ, ή μπορεί να αποδοθεί σε αυτά ή διαδίδεται για λογαριασμό τους, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση. Προφανώς, το περιεχόμενο που διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς ή ερευνητικούς σκοπούς θα πρέπει να προσδιορίζεται και να προστατεύεται επαρκώς και δεν θα πρέπει να εξομοιώνεται με δραστηριότητες υποκίνησης της τρομοκρατίας, υπό τον όρο ότι η διάδοσή του δεν επιτρέπει τη χρήση του εν λόγω περιεχομένου για τρομοκρατικούς σκοπούς. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ορθή ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, και των απαιτήσεων για τη δημόσια ασφάλεια. Ειδικότερα, κάθε απόφαση αφαίρεσης δημοσιογραφικού περιεχομένου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους κώδικες αυτορρύθμισης και δεοντολογίας των δημοσιογράφων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

_________________

_________________

9 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

9 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Για να καλύπτει εκείνες τις επιγραμμικές υπηρεσίες φιλοξενίας στις οποίες διαδίδεται τρομοκρατικό περιεχόμενο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες αποθηκεύουν πληροφορίες που παρέχονται από αποδέκτη/-τρια της υπηρεσίας μετά από αίτημά του/της και διαθέτουν τις αποθηκευμένες πληροφορίες σε τρίτους, ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητες αυτές έχουν απλώς τεχνικό, αυτόματο και παθητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, στους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας συγκαταλέγονται οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες βίντεο συνεχούς ροής, οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων βίντεο, εικόνας και ήχου, οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων και άλλες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους στον βαθμό που διαθέτουν πληροφορίες σε τρίτους και ιστότοποι στους οποίους οι χρήστες μπορούν να διατυπώσουν σχόλια ή να αναρτήσουν κριτικές. Ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που εδρεύουν εκτός της Ένωσης αλλά προσφέρουν υπηρεσίες εντός της Ένωσης, δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουν είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς συμμορφώνονται με τις ίδιες απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασής τους. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο πάροχος υπηρεσιών προσφέρει υπηρεσίες εντός της Ένωσης, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Ωστόσο, η απλή προσβασιμότητα του ιστοτόπου ενός παρόχου υπηρεσιών ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων στοιχείων επικοινωνίας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, δεν θα πρέπει, εξεταζόμενες μεμονωμένα, να αποτελούν επαρκή προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(10)  Για να καλύπτει εκείνες τις επιγραμμικές υπηρεσίες φιλοξενίας στις οποίες διαδίδεται τρομοκρατικό περιεχόμενο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες αποθηκεύουν πληροφορίες που παρέχονται από αποδέκτη/-τρια της υπηρεσίας μετά από αίτημά του/της και διαθέτουν το εν λόγω περιεχόμενο στο κοινό, γεγονός που σημαίνει ότι οι πάροχοι περιεχομένου δεν προκαθορίζουν το εύρος των δυνητικών χρηστών του περιεχομένου. Για παράδειγμα, στους εν λόγω παρόχους συγκαταλέγονται οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες συνεχούς ροής, οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων εικόνας και ήχου, οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων και άλλες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και αποθήκευσης, με εξαίρεση τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας στο υπολογιστικό νέφος μεταξύ επιχειρήσεων, στον βαθμό που διαθέτουν το περιεχόμενο στο ευρύ κοινό. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων που παρέχουν την τεχνική υποδομή στους φορείς εκμετάλλευσης ιστοτόπων, η απλή μετάδοση και άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών , οι υπηρεσίες αποθήκευσης σε κρυφή μνήμη (caching), οι υπηρεσίες υποδομής ΤΠ υπολογιστικού νέφους, οι υπηρεσίες προστασίας, άλλες υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλα επίπεδα της διαδικτυακής υποδομής, όπως μητρώα και καταχωρητές, συστήματα ονομάτων τομέα (DNS), παρακείμενες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες πληρωμών, κατανεμημένη άρνηση υπηρεσίας (Distributed Denial of Service – DDoS), υπηρεσίες προστασίας, υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών που επιτρέπουν την άμεση διαπροσωπική και διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πεπερασμένου αριθμού ατόμων, κατά την οποία τα άτομα που αρχίζουν την επικοινωνία ή συμμετέχουν σε αυτήν καθορίζουν τους αποδέκτες, θα πρέπει συνεπώς να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του. Οι «υπηρεσίες υποδομών υπολογιστικού νέφους», οι οποίες συνίστανται στην παροχή, κατόπιν αιτήματος, φυσικών ή εικονικών πόρων που προσφέρουν ικανότητες υποδομής υπολογιστικής και αποθήκευσης επί των οποίων ο πάροχος της υπηρεσίας δεν διατηρεί συμβατικά δικαιώματα όσον αφορά το είδος του περιεχομένου που αποθηκεύεται και τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο υποβάλλεται σε επεξεργασία ή διατίθεται στο κοινό από τους πελάτες του ή από τους τελικούς χρήστες αυτών των πελατών και στο πλαίσιο των οποίων ο πάροχος υπηρεσιών δεν διαθέτει την τεχνική ικανότητα να αφαιρεί ειδικό περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί από τους πελάτες του ή από τους τελικούς χρήστες των πελατών του, θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που εδρεύουν εκτός της Ένωσης αλλά προσφέρουν υπηρεσίες εντός της Ένωσης, δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουν είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς συμμορφώνονται με τις ίδιες απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασής τους. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο πάροχος υπηρεσιών προσφέρει υπηρεσίες εντός της Ένωσης, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Ωστόσο, η απλή προσβασιμότητα του ιστοτόπου ενός παρόχου υπηρεσιών ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων στοιχείων επικοινωνίας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, δεν θα πρέπει, εξεταζόμενες μεμονωμένα, να αποτελούν επαρκή προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ασκούν ορισμένα καθήκοντα μέριμνας, προκειμένου να αποτρέπουν τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Τα εν λόγω καθήκοντα μέριμνας δεν θα πρέπει να ισοδυναμούν με γενική υποχρέωση παρακολούθησης. Τα καθήκοντα μέριμνας θα πρέπει να προβλέπουν ότι, κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ενεργούν με συνετό, αναλογικό και αμερόληπτο τρόπο σε σχέση με το περιεχόμενο που αποθηκεύουν, ιδίως κατά την εφαρμογή των δικών τους όρων και προϋποθέσεων με σκοπό την αποφυγή της αφαίρεσης περιεχομένου που δεν είναι τρομοκρατικό. Η αφαίρεση περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης.

(12)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ασκούν ορισμένα καθήκοντα μέριμνας, προκειμένου να αποτρέπουν και να παρεμποδίζουν τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Τα εν λόγω καθήκοντα μέριμνας δεν θα πρέπει να ισοδυναμούν με γενική υποχρέωση παρακολούθησης και θα πρέπει να ασκούνται με την επιφύλαξη του άρθρου 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. Τα καθήκοντα μέριμνας θα πρέπει να προβλέπουν ότι, κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ενεργούν με συνετό, αναλογικό και αμερόληπτο τρόπο σε σχέση με το περιεχόμενο που αποθηκεύουν, ιδίως κατά την εφαρμογή των δικών τους όρων και προϋποθέσεων με σκοπό την αποφυγή της αφαίρεσης περιεχομένου που δεν είναι τρομοκρατικό. Η ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης θα πρέπει να γίνεται δεόντως σεβαστή κατά την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης αφαίρεσης περιεχομένου θα πρέπει να διατίθενται από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας αποτελεσματικοί και ταχείς μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών και προσφυγής.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η διαδικασία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νομικές εντολές με τις οποίες ζητείται από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσουν τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό, μετά από αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να εναρμονιστούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα ως προς την επιλογή των αρμοδίων αρχών, επιτρέποντάς τους να διορίζουν διοικητικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστικές αρχές με την εν λόγω αποστολή. Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία διαδίδεται το τρομοκρατικό περιεχόμενο σε επιγραμμικές υπηρεσίες, η διάταξη αυτή επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας περιεχομένου την υποχρέωση να διασφαλίζουν την αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου που προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης. Εναπόκειται στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αποφασίζουν κατά πόσον θα αφαιρέσουν το εν λόγω περιεχόμενο ή θα απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό για τους χρήστες στην Ένωση.

(13)  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να αξιολογούν κατά πόσον το περιεχόμενο είναι τρομοκρατικό και να εκδίδουν νόμιμη εντολή που ζητεί από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας είτε να αφαιρέσουν το εν λόγω περιεχόμενο είτε να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό. Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία διαδίδεται το τρομοκρατικό περιεχόμενο σε επιγραμμικές υπηρεσίες, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίζουν την αφαίρεση του εν λόγω τρομοκρατικού περιεχομένου που προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη λήψη της εντολής αφαίρεσης. Εναπόκειται στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αποφασίζουν κατά πόσον θα αφαιρέσουν το εν λόγω περιεχόμενο ή θα απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό για τους χρήστες στην Ένωση.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Δεδομένης της κλίμακας και της ταχύτητας που απαιτείται για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου, η λήψη αναλογικών προληπτικών μέτρων, μεταξύ άλλων με αυτοματοποιημένα μέσα σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Προκειμένου να μειώσουν την προσβασιμότητα του τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να λάβουν προληπτικά μέτρα ανάλογα με τους κινδύνους και το επίπεδο έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, καθώς και ανάλογα με τις επιπτώσεις επί των δικαιωμάτων τρίτων μερών και επί του δημοσίου συμφέροντος ενημέρωσης. Συνεπώς, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να καθορίσουν τα κατάλληλα, αποτελεσματικά και αναλογικά προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή. Η απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να συνεπάγεται γενική υποχρέωση παρακολούθησης. Στο πλαίσιο της εκτίμησης αυτής, η απουσία εντολών αφαίρεσης και αναφορών που απευθύνονται σε πάροχο φιλοξενίας αποτελεί ένδειξη χαμηλού επιπέδου έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο.

(16)  Δεδομένης της κλίμακας και της ταχύτητας που απαιτείται για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου, η λήψη αναλογικών προληπτικών μέτρων, μεταξύ άλλων με αυτοματοποιημένα μέσα σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Προκειμένου να μειώσουν την προσβασιμότητα του τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσον είναι σκόπιμο, αποτελεσματικό και αναλογικό να λάβουν στοχευμένα προληπτικά μέτρα ανάλογα με τους κινδύνους και το επίπεδο έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, καθώς και ανάλογα με τις επιπτώσεις επί των δικαιωμάτων τρίτων μερών και επί του δημοσίου συμφέροντος ενημέρωσης. Συνεπώς, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να καθορίσουν τα κατάλληλα, αποτελεσματικά και αναλογικά προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή. Η απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να συνεπάγεται γενική υποχρέωση παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. Επίσης θα πρέπει τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1808, η οποία επιβάλλει στους παρόχους πλατφορμών διαμοιρασμού βίντεο να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία του ευρέος κοινού από περιεχόμενο του οποίου η διάδοση συνιστά εγκληματική δράση δυνάμει του ενωσιακού δικαίου. Στο πλαίσιο της εκτίμησης αυτής, η απουσία εντολών αφαίρεσης και αναφορών που απευθύνονται σε πάροχο φιλοξενίας αποτελεί ένδειξη χαμηλού επιπέδου έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Κατά την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα των χρηστών στην ελευθερία έκφρασης και στην πληροφόρηση — συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών. Επιπλέον οποιασδήποτε απαίτησης προβλέπεται στη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ενεργούν με τη δέουσα επιμέλεια και να εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων ιδίως ανθρώπινης εποπτείας και επαληθεύσεων, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ανεπιθύμητες και εσφαλμένες αποφάσεις που συνεπάγονται τη διαγραφή περιεχομένου που δεν είναι τρομοκρατικό. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα μέσα εντοπισμού του τρομοκρατικού περιεχομένου. Κάθε απόφαση χρήσης αυτοματοποιημένων μέσων, είτε λαμβάνεται από τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας είτε κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με την αξιοπιστία της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και του συνακόλουθου αντικτύπου στα θεμελιώδη δικαιώματα.

(17)  Κατά την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα των χρηστών στην ελευθερία έκφρασης και στην πληροφόρηση — συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών. Επιπλέον οποιασδήποτε απαίτησης προβλέπεται στη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ενεργούν με τη δέουσα επιμέλεια και να εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων ιδίως ανθρώπινης εποπτείας και επαληθεύσεων, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ανεπιθύμητες και εσφαλμένες αποφάσεις που συνεπάγονται τη διαγραφή περιεχομένου που δεν είναι τρομοκρατικό. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα μέσα εντοπισμού του τρομοκρατικού περιεχομένου. Κάθε απόφαση χρήσης αυτοματοποιημένων μέσων, είτε λαμβάνεται από τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας είτε κατόπιν αιτήματος της σχετικής αρμόδιας αρχής, πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με την αξιοπιστία της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και του συνακόλουθου αντικτύπου στα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να θέτουν σε εφαρμογή αποτελεσματικούς και ταχείς μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και προσφυγής για την αντιμετώπιση περιπτώσεων αδικαιολόγητης αφαίρεσης περιεχομένου.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης της κατάχρησης των υπηρεσιών τους, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ζητούν από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν λάβει εντολή αφαίρεσης περιεχομένου η οποία έχει καταστεί οριστική να αναφέρουν τα προληπτικά μέτρα που έχουν λάβει. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μέτρα πρόληψης της εκ νέου αναφόρτωσης τρομοκρατικού περιεχομένου το οποίο έχει αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση κατόπιν εντολής αφαίρεσης ή αναφορών που έχουν ληφθεί γι’ αυτό, με την αντιπαραβολή με δημόσια ή ιδιωτικά εργαλεία που περιέχουν γνωστό τρομοκρατικό περιεχόμενο. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν αξιόπιστα τεχνικά εργαλεία για τον εντοπισμό νέου τρομοκρατικού περιεχομένου, είτε χρησιμοποιώντας εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην αγορά είτε εργαλεία που αναπτύσσει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας. Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να αναφέρει τα συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζει προκειμένου να δίνει στην αρμόδια αρχή τη δυνατότητα να κρίνει εάν τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και αναλογικά και κατά πόσον, στην περίπτωση χρήσης αυτοματοποιημένων μέσων, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες ανθρώπινης εποπτείας και ελέγχου. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αναλογικότητας των μέτρων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου του πλήθους των εντολών απομάκρυνσης και των αναφορών που έχουν εκδοθεί και απευθύνονται στον πάροχο, της οικονομικής του ικανότητας και του αντικτύπου των υπηρεσιών του στη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου (για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των χρηστών στην Ένωση).

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης της κατάχρησης των υπηρεσιών τους, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ζητούν από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν λάβει εντολή αφαίρεσης περιεχομένου η οποία έχει καταστεί οριστική να αναφέρουν τα προληπτικά μέτρα που έχουν λάβει, καθώς και τη λειτουργία των μηχανισμών υποβολής καταγγελιών και προσφυγής. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης της επανεμφάνισης τρομοκρατικού περιεχομένου το οποίο έχει ήδη αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει ήδη απενεργοποιηθεί η πρόσβαση κατόπιν εντολής αφαίρεσης ή αναφορών που έχουν ληφθεί γι’ αυτό, με την αντιπαραβολή με δημόσια ή ιδιωτικά εργαλεία που περιέχουν γνωστό τρομοκρατικό περιεχόμενο. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν αξιόπιστα τεχνικά εργαλεία για τον εντοπισμό νέου τρομοκρατικού περιεχομένου, για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείται εν μέρει ή συνολικά τρομοκρατικό περιεχόμενο το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο οριστικής εντολής αφαίρεσης ή όταν αναφορτώνεται από χρήστες οι οποίοι έχουν ήδη αναφορτώσει τρομοκρατικό περιεχόμενο, είτε χρησιμοποιώντας εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην αγορά είτε εργαλεία που αναπτύσσει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας. Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να αναφέρει τα συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζει προκειμένου να δίνει στην αρμόδια αρχή τη δυνατότητα να κρίνει εάν τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και αναλογικά και κατά πόσον, στην περίπτωση χρήσης αυτοματοποιημένων μέσων, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες ανθρώπινης εποπτείας και ελέγχου. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αναλογικότητας των μέτρων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου του πλήθους των εντολών απομάκρυνσης και των αναφορών που έχουν εκδοθεί και απευθύνονται στον πάροχο, της οικονομικής του ικανότητας και του αντικτύπου των υπηρεσιών του στη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου (για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των χρηστών στην Ένωση).

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Μετά το αίτημα, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Όταν κρίνεται αναγκαίο, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να επιβάλλει τη λήψη κατάλληλων, αποτελεσματικών και αναλογικών προληπτικών μέτρων, εφόσον κρίνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ανεπαρκή για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Απόφαση επιβολής τέτοιων συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων δεν θα πρέπει, καταρχήν, να οδηγεί σε επιβολή γενικής υποχρέωσης ελέγχου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. Λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους που συνδέονται με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου, οι αποφάσεις που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές βάσει του παρόντος κανονισμού θα μπορούσαν να παρεκκλίνουν από την προσέγγιση που καθορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, όσον αφορά ορισμένα ειδικά, στοχευμένα μέτρα, η έγκριση των οποίων είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους δημόσιας ασφάλειας. Πριν από την έκδοση σχετικών αποφάσεων, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εξισορροπεί δεόντως τους στόχους δημοσίου συμφέροντος και τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης και την επιχειρηματική ελευθερία, και να παρέχει κατάλληλη δικαιολόγηση.

(19)  Μετά το αίτημα, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Όταν κρίνεται αναγκαίο, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να επιβάλλει τη λήψη κατάλληλων, αποτελεσματικών και αναλογικών προληπτικών μέτρων, εφόσον κρίνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ανεπαρκή για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Απόφαση επιβολής τέτοιων συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων δεν θα πρέπει να οδηγεί σε επιβολή γενικής υποχρέωσης ελέγχου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. Λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους που συνδέονται με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου, οι αποφάσεις που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές βάσει του παρόντος κανονισμού θα μπορούσαν να παρεκκλίνουν από την προσέγγιση που καθορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, μόνο όσον αφορά ορισμένα ειδικά, στοχευμένα μέτρα, η έγκριση των οποίων είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους δημόσιας ασφάλειας. Πριν από την έκδοση σχετικών αποφάσεων, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εξισορροπεί δεόντως τους στόχους δημοσίου συμφέροντος και τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης και την επιχειρηματική ελευθερία, και να παρέχει κατάλληλη δικαιολόγηση.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Οι διαδικασίες καταγγελίας αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων φιλικούς προς τους χρήστες και να εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου. Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να επιβάλλουν δικούς τους όρους και προϋποθέσεις για άλλους λόγους.

(25)  Οι διαδικασίες καταγγελίας αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπίσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς παραπόνων και προσφυγής φιλικούς προς τους χρήστες, για να εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών εις βάρος του παρόχου του περιεχομένου. Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να επιβάλλουν δικούς τους όρους και προϋποθέσεις για άλλους λόγους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας και οι πάροχοι περιεχομένου μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά το δικαίωμά τους για δικαστική προσφυγή. Επιπλέον, οι πάροχοι περιεχομένου το περιεχόμενο των οποίων έχει αφαιρεθεί κατόπιν εντολής αφαίρεσης θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 19 ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να θεσπιστούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί προσφυγής σε εθνικό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε μέρος που υπόκειται σε εντολή αφαίρεσης η οποία έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική αρχή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα προσφυγής σε δικαστικό όργανο. Η διαδικασία προσφυγής δεν θίγει την κατανομή των αρμοδιοτήτων εντός των εθνικών δικαστικών συστημάτων.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Για την αποτελεσματική δικαστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση του παρόχου του περιεχομένου ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν στον πάροχο του περιεχομένου να προσβάλει την απόφαση. Ωστόσο, προς τούτο δεν απαιτείται οπωσδήποτε κοινοποίηση στον πάροχο του περιεχομένου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δύνανται να αντικαταστήσουν το περιεχόμενο που θεωρείται τρομοκρατικό με μήνυμα ότι έχει αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λόγους καθώς και τις δυνατότητες του παρόχου του περιεχομένου να προσβάλει την απόφαση θα πρέπει να παρέχονται κατόπιν αίτησης. Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι για λόγους δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο έρευνας, θεωρείται ακατάλληλη ή αντιπαραγωγική η απευθείας κοινοποίηση στον πάροχο του περιεχομένου της αφαίρεσης του περιεχομένου ή της απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτό, θα πρέπει να ενημερώνουν τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

(26)  Γενικότερα, για την αποτελεσματική δικαστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή η πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση του παρόχου του περιεχομένου ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν στον πάροχο του περιεχομένου να προσβάλει την απόφαση. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να ενημερώνουν τους παρόχους περιεχομένου με κάθε διαθέσιμο μέσο σχετικά με τυχόν περιεχόμενο που έχει αφαιρέσει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι για λόγους δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο έρευνας, θεωρείται ακατάλληλη ή αντιπαραγωγική η απευθείας κοινοποίηση στον πάροχο του περιεχομένου της αφαίρεσης του περιεχομένου ή της απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτό, θα πρέπει να ενημερώνουν τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και επαρκώς συνεκτική εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους σχετικά με τις συζητήσεις που έχουν με τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας για τον προσδιορισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ειδικών προληπτικών μέτρων. Ομοίως, τέτοια συνεργασία είναι επίσης αναγκαία για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις, καθώς και την εφαρμογή και την επιβολή των κυρώσεων.

(28)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και επαρκώς συνεκτική εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές στα κράτη μέλη θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους σχετικά με τις συζητήσεις που έχουν με τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και να συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως, μεταξύ άλλων, ενώσεις δημοσιογράφων, οργανώσεις νέων και οργανισμούς εποπτείας των μέσων ενημέρωσης, για την αξιολόγηση, τον προσδιορισμό και την εφαρμογή ουσιαστικών και βιώσιμων προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης και των αναφορών. Σε αντίθεση με τον νόμιμο εκπρόσωπο, το σημείο επαφής εξυπηρετεί επιχειρησιακούς σκοπούς. Το σημείο επαφής του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αποτελείται από ειδικά μέσα που επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή εντολών αφαίρεσης και αναφορών και προσωπικά μέσα που επιτρέπουν την ταχεία επεξεργασία τους. Το σημείο επαφής για τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας δεν πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της Ένωσης και ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να ορίσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το σημείο επαφής είναι προσβάσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη γλώσσα στην οποία μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι όροι και οι προϋποθέσεις τους.

(33)  Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης και των αναφορών. Σε αντίθεση με τον νόμιμο εκπρόσωπο, το σημείο επαφής εξυπηρετεί επιχειρησιακούς σκοπούς. Το σημείο επαφής του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αποτελείται από ειδικά μέσα που επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή εντολών αφαίρεσης και αναφορών και προσωπικά μέσα που επιτρέπουν την ταχεία επεξεργασία τους. Το σημείο επαφής για τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας δεν πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της Ένωσης και ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να ορίσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό άμεσα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το σημείο επαφής είναι προσβάσιμο. Οι πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη γλώσσα στην οποία μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι όροι και οι προϋποθέσεις τους.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ρεαλιστικό να ζητείται από τις ΜΜΕ η αφαίρεση του περιεχομένου εντός μίας ώρας από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης χωρίς να παρέχεται χρόνος για την κατάλληλη αξιολόγηση του αιτήματος. Οι μικρές εταιρείες δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τον όρο αυτό, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διαθέτουν επαρκείς ανθρώπινους πόρους σε 24ωρη βάση 7 ημέρες την εβδομάδα για την αφαίρεση του περιεχομένου εντός μίας ώρας.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Ελλείψει γενικής απαίτησης να διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φυσική παρουσία εντός του εδάφους της Ένωσης, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται με σαφήνεια το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. Κατά γενικό κανόνα, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του ή στο οποίο έχει ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο. Ωστόσο, όταν ένα άλλο κράτος μέλος εκδίδει εντολή αφαίρεσης, οι αρχές του θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τις εντολές τους με τη λήψη μέτρων καταναγκασμού μη κατασταλτικού χαρακτήρα, όπως χρηματικές ποινές. Ωστόσο, όσον αφορά παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση και δεν ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να επιβάλλει ποινές, εφόσον τηρείται η αρχή ne bis in idem.

(34)  Ελλείψει γενικής απαίτησης να διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φυσική παρουσία εντός του εδάφους της Ένωσης, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται με σαφήνεια το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. Κατά γενικό κανόνα, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του ή στο οποίο έχει ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο. Ωστόσο, όταν ένα άλλο κράτος μέλος εκδίδει εντολή αφαίρεσης, η αρχή του θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί τις εντολές της με τη λήψη μέτρων καταναγκασμού μη κατασταλτικού χαρακτήρα, όπως χρηματικές ποινές. Ωστόσο, όσον αφορά παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση και δεν ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να επιβάλλει ποινές, εφόσον τηρείται η αρχή ne bis in idem.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Είναι αναγκαίες οι ποινές για να διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό εντός μίας ώρας από την παραλαβή εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη συμμόρφωση σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis in idem και της αρχής της αναλογικότητας, ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η συστηματική παράλειψη. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε σχέση με υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη τρομοκρατικού περιεχομένου.

(38)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν ποινές για να διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις εν λόγω ποινές, οι οποίες θα πρέπει να είναι αναλογικές και εφαρμόσιμες, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη φύση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας. Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές ποινές. Στην περίπτωση τρομοκρατικού περιεχομένου το οποίο είναι καταφανώς επιβλαβές και συνιστά άμεση απειλή για τη δημόσια τάξη, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό από τη στιγμή της παραλαβής δεόντως αιτιολογημένης εντολής αφαίρεσης. Θα ήταν δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη συμμόρφωση σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis in idem και της αρχής της αναλογικότητας, ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η συστηματική παράλειψη, αλλά δεν ενθαρρύνεται η αυθαίρετη αφαίρεση περιεχομένου που δεν αποτελεί τρομοκρατικό περιεχόμενο. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε σχέση με υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη τρομοκρατικού περιεχομένου.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την πρόληψη της κατάχρησης υπηρεσιών φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

1.  Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 ΣΕΕ, με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την πρόληψη της κατάχρησης υπηρεσιών φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση στο κοινό τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα μέριμνας, τους οποίους πρέπει να εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των υπηρεσιών τους και, όπου κρίνεται αναγκαίο, τη διασφάλιση της ταχείας αφαίρεσής του·

α)  κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα μέριμνας, τους οποίους πρέπει να εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου σε κοινό στο διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών τους και, όπου κρίνεται αναγκαίο, τη διασφάλιση της ταχείας αφαίρεσής του·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σύνολο μέτρων που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν τρομοκρατικό περιεχόμενο, να καθιστούν δυνατή την ταχεία αφαίρεσή του από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και να διευκολύνουν τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και, κατά περίπτωση, τα σχετικά όργανα της Ένωσης.

β)  σύνολο μέτρων που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν τρομοκρατικό περιεχόμενο, να καθιστούν δυνατή την ταχεία αφαίρεσή του από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και να διευκολύνουν τη συνεργασία με τις σχετικές αρμόδιες αρχές και, κατά περίπτωση, τις δικαστικές αρχές άλλων κρατών μελών, τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και, κατά περίπτωση, τα σχετικά όργανα της Ένωσης.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για περιεχόμενο που διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς, δημοσιογραφικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και άλλους συντακτικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποκινεί τη βία, ή για περιεχόμενο που διαδίδεται για σκοπούς ευαισθητοποίησης κατά των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχουν υπηρεσίες στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο κύριας εγκατάστασής τους.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο κύριας εγκατάστασής τους.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των αποθηκευμένων πληροφοριών σε τρίτους·

(1)  «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην αποθήκευση περιεχομένου στο διαδίκτυο παρεχόμενου από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των αποθηκευμένων πληροφοριών στο κοινό·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  «αρμόδια αρχή»: η ενιαία διορισμένη εθνική δικαστική αρχή στο κράτος μέλος ή κάποια ανεξάρτητη διοικητική αρχή με τη σχετική εμπειρογνωσία·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

(4)  «τρομοκρατικά εγκλήματα»: μία από τις εκ προθέσεως πράξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

(5)  «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: διαδικτυακό περιεχόμενο το οποίο μπορεί να συμβάλει στη διάπραξη εσκεμμένων πράξεων οι οποίες συνιστούν εγκλήματα δυνάμει του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου, όπως απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας 2017/541/ΕΕ:

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ενθάρρυνση της συμβολής σε τρομοκρατικά εγκλήματα·

β)  αίτημα σε άτομα ή ομάδα ατόμων να συμβάλουν σε τρομοκρατικά εγκλήματα·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προώθηση των δραστηριοτήτων τρομοκρατικής ομάδας, ιδίως με ενθάρρυνση της συμμετοχής σε τρομοκρατική ομάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, ή της υποστήριξής της·

γ)  προώθηση των δραστηριοτήτων τρομοκρατικής ομάδας, ιδίως με αίτημα σε άτομα ή ομάδα ατόμων για συμμετοχή, συνάντηση ή επικοινωνία με τρομοκρατική ομάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, ή υποστήριξη των εγκληματικών δραστηριοτήτων της, ή με την ενθάρρυνση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού περιεχομένου σε τρίτους μέσω των υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας·

(6)  «διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου»: δημόσια διάθεση τρομοκρατικού περιεχομένου σε τρίτους μέσω των υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «αναφορά»: ανακοίνωση από αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, αρμόδιο όργανο της Ένωσης προς πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με στοιχεία που είναι δυνατόν να θεωρηθούν τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο πάροχος να εξετάσει, σε εθελοντική βάση, τη συμβατότητα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει καθορίσει για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου·

(8)  «αναφορά»: ανακοίνωση από αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, αρμόδιο όργανο της Ένωσης προς πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με περιεχόμενο που είναι δυνατόν να θεωρηθεί τρομοκρατικό, ώστε ο πάροχος να εξετάσει, σε εθελοντική βάση, τη συμβατότητα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει καθορίσει για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  «κύρια εγκατάσταση»: η εταιρική ή καταστατική έδρα εντός της οποίας ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος.

(9)  «κύρια εγκατάσταση»: η εταιρική ή καταστατική έδρα εντός της οποίας ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος στην Ένωση.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα πολιτικά θέματα, καθώς και το περιεχόμενο που αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών ή στην καταγγελία τρομοκρατικού περιεχομένου δεν θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο κατά την έννοια του σημείου 5 της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας λαμβάνουν κατάλληλα, εύλογα και αναλογικά μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, κατά της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου και με σκοπό την προστασία των χρηστών από τρομοκρατικό περιεχόμενο. Κατά τη λήψη των μέτρων αυτών, ενεργούν με τρόπο συνετό και αναλογικό, που δεν εισάγει διακρίσεις, λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία.

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας λαμβάνουν κατάλληλα, εύλογα και αναλογικά μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, κατά της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο κοινό και με σκοπό την προστασία των χρηστών από τρομοκρατικό περιεχόμενο. Κατά τη λήψη των μέτρων αυτών, ενεργούν με τρόπο συνετό και αναλογικό, που δεν εισάγει διακρίσεις, ενώ επίσης σέβονται δεόντως τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών, και ιδίως την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στους όρους και τις προϋποθέσεις τους οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας περιλαμβάνουν, και εφαρμόζουν, διατάξεις για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου.

2.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, στους όρους και τις προϋποθέσεις τους οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας περιλαμβάνουν ότι λαμβάνουν κατάλληλα, αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του ορισμού παρόχων πλατφορμών διαμοιρασμού βίντεο λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου σύμφωνα με το άρθρο 28β παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1808.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία να εκδώσει απόφαση με την οποία να απαιτείται από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό.

1.  Η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία να εκδώσει εντολή αφαίρεσης με την οποία να απαιτείται από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Σε περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή του παρόχου περιεχομένου έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η εντολή αφαίρεσης μπορεί να θίγει θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου, ενημερώνει την αρμόδια αρχή που έχει υποβάλει το αίτημα. Η αρμόδια αρχή που έχει υποβάλει το αίτημα συνυπολογίζει αυτές τις περιστάσεις και, κατά περίπτωση, αποσύρει ή προσαρμόζει την εντολή αφαίρεσης.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό εντός μίας ώρας από την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης.

2.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι στην περίπτωση τρομοκρατικού περιεχομένου το οποίο είναι καταφανώς επιβλαβές και συνιστά άμεση απειλή για τη δημόσια τάξη, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό από τη στιγμή της παραλαβής δεόντως αιτιολογημένης εντολής αφαίρεσης.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σκεπτικό στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το περιεχόμενο θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο, τουλάχιστον, σε σχέση με τις κατηγορίες τρομοκρατικού περιεχομένου που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 5·

β)  ολοκληρωμένο σκεπτικό στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το περιεχόμενο θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο, τουλάχιστον, σε σχέση με τις κατηγορίες τρομοκρατικού περιεχομένου που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 5·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ενιαίο εντοπιστή πόρου (URL) και, όπου κρίνεται αναγκαίο, πρόσθετες πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση του αναφερόμενου περιεχομένου·

γ)  ακριβή διαδικτυακό ενιαίο εντοπιστή πόρου (URL), ταυτοποίηση του παρόχου διαδικτυακού περιεχομένου και κάθε άλλη πληροφορία που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του αναφερόμενου περιεχομένου·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής που διαθέτουν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας και ο πάροχος περιεχομένου·

στ)  πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής που διαθέτουν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας και ο πάροχος περιεχομένου και τη σχετική προθεσμία·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας ή ο πάροχος περιεχομένου έχει το δικαίωμα προσφυγής κατά της εντολής αφαίρεσης ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή του παρόχου περιεχομένου.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν τις εντολές αφαίρεσης στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 16 και τις διαβιβάζουν στο σημείο επαφής που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1. Οι εντολές αυτές αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο τεκμήριο, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του αποστολέα, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής.

5.  Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν τις εντολές αφαίρεσης στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 16 και τις διαβιβάζουν στο σημείο επαφής που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1. Οι εντολές αυτές αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο τεκμήριο, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του αποστολέα, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής. Οι εντολές αυτές συντάσσονται σε μία από τις γλώσσες που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Αν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης επειδή η εντολή αφαίρεσης περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να εκτελεστεί η εντολή, ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρμόδια αρχή, ζητώντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III. Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται μόλις παρασχεθούν οι διευκρινίσεις.

8.  Αν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης επειδή η εντολή αφαίρεσης περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή δεν περιέχει επαρκείς τεχνικές πληροφορίες ώστε να εκτελεστεί η εντολή, ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρμόδια αρχή, ζητώντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III. Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται μόλις παρασχεθούν οι διευκρινίσεις.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  Εάν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης, λόγω επιχειρησιακών ή τεχνικών ζητημάτων, ενημερώνει την αρμόδια δικαστική αρχή, εξηγώντας τους λόγους και περιγράφοντας τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για την επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με την εντολή αφαίρεσης, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Διασυνοριακή συνεργασία

 

1.  Η αρμόδια αρχή που εκδίδει την εντολή αφαίρεσης προς τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας υποβάλλει αμέσως αντίγραφο της εν λόγω εντολής αφαίρεσης στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

 

2.  Σε περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, του νόμιμου εκπροσώπου του ή του παρόχου περιεχομένου έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί πως η εντολή αφαίρεσης μπορεί να θίγει θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου, ενημερώνει την αρμόδια αρχή που έχει υποβάλει το αίτημα.

 

3.  Η αρμόδια αρχή που έχει υποβάλει το αίτημα συνυπολογίζει αυτές τις περιστάσεις και, κατά περίπτωση, αποσύρει ή προσαρμόζει την εντολή αφαίρεσης.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η αναφορά περιέχει επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες, μεταξύ άλλων, τους λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο, διεύθυνση URL και, όπου κρίνεται αναγκαίο, πρόσθετες πληροφορίες που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό του αναφερόμενου περιεχομένου.

4.  Η αναφορά περιέχει επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες, μεταξύ άλλων, ολοκληρωμένο κατάλογο με τους λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο, διεύθυνση URL και, όπου κρίνεται αναγκαίο, πρόσθετες πληροφορίες που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό του αναφερόμενου περιεχομένου.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας λαμβάνουν, κατά περίπτωση, προληπτικά μέτρα για να προστατεύσουν τις υπηρεσίες τους από τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου. Τα εν λόγω μέτρα είναι αποτελεσματικά και αναλογικά και λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος και το επίπεδο έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών, καθώς και η θεμελιώδης σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία.

1.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1808 και της οδηγίας 2000/31/EK, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας λαμβάνουν, αναλόγως του κινδύνου και του επιπέδου έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, προληπτικά μέτρα για να προστατεύσουν τις υπηρεσίες τους από τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου. Τα εν λόγω μέτρα είναι αποτελεσματικά, στοχευμένα και αναλογικά και λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος και το επίπεδο έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, επίσης με τον δέοντα σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών, και ιδίως για την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ), στην περίπτωση που έχει ενημερωθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9, ζητά από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να υποβάλει έκθεση, εντός τριών μηνών από την παραλαβή του αιτήματος και στη συνέχεια τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σχετικά με τα ειδικά προληπτικά μέτρα που έχει λάβει, μεταξύ άλλων με τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων, με σκοπό:

Η σχετική αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ), στην περίπτωση που έχει ενημερωθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 9, ζητά από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να υποβάλει έκθεση, εντός τριών μηνών από την παραλαβή του αιτήματος και στη συνέχεια τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σχετικά με τα ειδικά προληπτικά μέτρα που έχει λάβει, μεταξύ άλλων με τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων, με σκοπό:

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την πρόληψη της εκ νέου αναφόρτωσης περιεχομένου που έχει προηγουμένως αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση επειδή θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο·

α)  την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επανεμφάνισης περιεχομένου που έχει προηγουμένως αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση επειδή θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες οι οποίες παρέχουν στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τη δυνατότητα να αξιολογήσει κατά πόσον τα προληπτικά μέτρα είναι αποτελεσματικά και αναλογικά, μεταξύ άλλων να αξιολογήσει τη λειτουργία τυχόν αυτοματοποιημένων εργαλείων που χρησιμοποιούνται, καθώς και την ανθρώπινη εποπτεία και τους μηχανισμούς επαλήθευσης που εφαρμόζονται.

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες οι οποίες παρέχουν στη σχετική αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τη δυνατότητα να αξιολογήσει κατά πόσον τα προληπτικά μέτρα είναι αποτελεσματικά και αναλογικά, μεταξύ άλλων να αξιολογήσει τη λειτουργία τυχόν αυτοματοποιημένων εργαλείων που χρησιμοποιούνται, καθώς και την ανθρώπινη εποπτεία και τους μηχανισμούς επαλήθευσης που εφαρμόζονται.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) θεωρεί ότι τα προληπτικά μέτρα που λήφθηκαν και δηλώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν επαρκούν για τον μετριασμό και τη διαχείριση του κινδύνου και του επιπέδου έκθεσης, μπορεί να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να λάβει πρόσθετα προληπτικά μέτρα. Για τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) προκειμένου να προσδιοριστούν τα ειδικά μέτρα που θα εφαρμόσει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας και να καθοριστούν οι βασικοί στόχοι και οι δείκτες αναφοράς, καθώς και χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή τους.

3.  Στην περίπτωση που η σχετική αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) θεωρεί ότι τα προληπτικά μέτρα που λήφθηκαν και δηλώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 είναι δυσανάλογα ή δεν επαρκούν για τον μετριασμό και τη διαχείριση του κινδύνου και του επιπέδου έκθεσης, μπορεί να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να προσαρμόσει τα μέτρα που έχει ήδη λάβει ή να λάβει πρόσθετα προληπτικά μέτρα. Για τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας συνεργάζεται με τη σχετική αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) προκειμένου να προσδιοριστούν οι αλλαγές ή τα ειδικά μέτρα που θα εφαρμόσει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας και να καθοριστούν οι βασικοί στόχοι και οι δείκτες αναφοράς, καθώς και χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή τους.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία εντός των τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 3, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να εκδώσει απόφαση με την οποία να επιβάλλονται συγκεκριμένα πρόσθετα αναγκαία και αναλογικά προληπτικά μέτρα. Για την απόφαση λαμβάνεται υπόψη, ειδικότερα, η οικονομική δυνατότητα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας και οι επιπτώσεις που έχουν τα εν λόγω μέτρα στα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης. Η εν λόγω απόφαση αποστέλλεται στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τον πάροχο της υπηρεσίας. Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υποβάλλει τακτικά έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

4.  Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία εντός των τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 3, η σχετική αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να εκδώσει απόφαση με την οποία να επιβάλλονται συγκεκριμένα πρόσθετα αναγκαία και αναλογικά προληπτικά μέτρα. Για την απόφαση λαμβάνεται υπόψη, ειδικότερα, το είδος του περιεχομένου που φιλοξενείται στην υπηρεσία, η τεχνική σκοπιμότητα των μέτρων, η οικονομική δυνατότητα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας και οι επιπτώσεις που έχουν τα εν λόγω μέτρα στα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών, και ιδίως στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης. Η εν λόγω απόφαση αποστέλλεται στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τον πάροχο της υπηρεσίας. Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υποβάλλει τακτικά έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, όπως καθορίζεται από τη σχετική αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) να επανεξετάσει και, κατά περίπτωση, να ανακαλέσει ένα αίτημα ή μια απόφαση σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4, αντίστοιχα. Η αρμόδια αρχή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός εύλογης προθεσμίας μετά την παραλαβή του αιτήματος από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

5.  Ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει από τη σχετική αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) να επανεξετάσει και, κατά περίπτωση, να ανακαλέσει ένα αίτημα ή μια απόφαση σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4, αντίστοιχα. Η σχετική αρμόδια αρχή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός εύλογης προθεσμίας μετά την παραλαβή του αιτήματος από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Το άρθρο 6 και το άρθρο 9 δεν εφαρμόζονται σε παρόχους υπηρεσιών υποδομών υπολογιστικού νέφους, οι οποίες συνίστανται στην παροχή, κατόπιν αιτήματος, φυσικών ή εικονικών πόρων που παρέχουν ικανότητες υποδομής υπολογιστικής και αποθήκευσης επί των οποίων ο πάροχος της υπηρεσίας δεν διατηρεί δικαιώματα όσον αφορά το περιεχόμενο που αποθηκεύεται και τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο υποβάλλεται σε επεξεργασία ή διατίθεται στο κοινό από τους πελάτες του ή από τους τελικούς χρήστες αυτών των πελατών, και στο πλαίσιο των οποίων ο πάροχος υπηρεσιών δεν διαθέτει ειδικό έλεγχο επί του περιεχομένου που αποθηκεύεται από τους πελάτες του ή από τους τελικούς χρήστες των πελατών του.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας καθορίζουν στους όρους και τις προϋποθέσεις τους την πολιτική τους για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου και συμπεριλαμβάνουν, κατά περίπτωση, εύληπτη εξήγηση της λειτουργίας των προληπτικών μέτρων, καθώς και της χρήσης αυτοματοποιημένων εργαλείων.

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας καθορίζουν σαφώς στους όρους και τις προϋποθέσεις τους την πολιτική τους για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου και συμπεριλαμβάνουν, κατά περίπτωση, εύληπτη εξήγηση της λειτουργίας των προληπτικών μέτρων, καθώς και της χρήσης αυτοματοποιημένων εργαλείων, καθώς και για τη συνεργασία με τις σχετικές αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει κατά της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, οι σχετικές αρμόδιες αρχές και τα όργανα της Ένωσης δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει κατά της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο κοινό.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι εκθέσεις διαφάνειας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

3.  Οι εκθέσεις διαφάνειας των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας για την πρόληψη της εκ νέου αναφόρτωσης περιεχομένου που έχει προηγουμένως αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση επειδή θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο·

β)  λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας για την αντιμετώπιση της επανεμφάνισης περιεχομένου που έχει προηγουμένως αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση επειδή θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  επισκόπηση και έκβαση των διαδικασιών υποβολής καταγγελιών.

δ)  επισκόπηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών υποβολής καταγγελιών και προσφυγής.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα εργαλεία, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, για το περιεχόμενο που αποθηκεύουν, προβλέπουν αποτελεσματικές και κατάλληλες διασφαλίσεις για να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και το βάσιμο των αποφάσεων που λαμβάνονται σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο, και ιδίως των αποφάσεων αφαίρεσης ή απενεργοποίησης περιεχομένου που θεωρείται τρομοκρατικό.

1.  Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα εργαλεία, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, για το περιεχόμενο που αποθηκεύουν, προβλέπουν αποτελεσματικές και κατάλληλες διασφαλίσεις για να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και το βάσιμο των αποφάσεων που λαμβάνονται σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο, και ιδίως των αποφάσεων αφαίρεσης ή απενεργοποίησης της πρόσβασης σε περιεχόμενο που θεωρείται τρομοκρατικό.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι διασφαλίσεις συνίστανται, ειδικότερα, στην εποπτεία και επαλήθευση από ανθρώπους, κατά περίπτωση και οπωσδήποτε όταν απαιτείται λεπτομερής αξιολόγηση του σχετικού πλαισίου, προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον το περιεχόμενο πρέπει να θεωρηθεί τρομοκρατικό.

2.  Οι διασφαλίσεις συνίστανται, ειδικότερα, στην εποπτεία και επαλήθευση από ανθρώπους του κατά πόσον ενδείκνυται η απόφαση για την αφαίρεση περιεχομένου ή την άρνηση πρόσβασης σε αυτό, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα της ελευθερίας στην έκφραση και την πληροφόρηση. Η εποπτεία από ανθρώπους απαιτείται όταν απαιτείται λεπτομερής αξιολόγηση του σχετικού πλαισίου, προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον το περιεχόμενο πρέπει να θεωρηθεί τρομοκρατικό.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών

Μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών και προσφυγής

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας καθιερώνουν αποτελεσματικούς και προσβάσιμους μηχανισμούς που επιτρέπουν στους παρόχους περιεχομένου των οποίων το περιεχόμενο αφαιρέθηκε ή η πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε, ως αποτέλεσμα αναφοράς δυνάμει του άρθρου 5 ή προληπτικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 6, να υποβάλουν καταγγελία κατά της δράσης του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ζητώντας την επαναφορά του περιεχομένου.

1.  Με την επιφύλαξη της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής που έχουν στη διάθεσή τους οι πάροχοι περιεχομένου βάσει του εθνικού δικαίου, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας καθιερώνουν ταχείς, αποτελεσματικούς και προσβάσιμους μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και προσφυγής που επιτρέπουν στους παρόχους περιεχομένου των οποίων το περιεχόμενο αφαιρέθηκε ή η πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε, ως αποτέλεσμα αναφοράς δυνάμει του άρθρου 5 ή προληπτικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 6, να υποβάλουν τεκμηριωμένη καταγγελία κατά της δράσης του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ζητώντας την επαναφορά του περιεχομένου.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Στις περιπτώσεις στις οποίες έχει αφαιρεθεί περιεχόμενο ή έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση σε αυτό ως αποτέλεσμα εντολής αφαίρεσης δυνάμει του άρθρου 4, αναφοράς δυνάμει του άρθρου 5 ή προληπτικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 6, ο θιγόμενος πάροχος περιεχόμενου μπορεί να κινήσει δικαστική διαδικασία ανά πάσα στιγμή αιτούμενος την αποκατάσταση του περιεχομένου. Η κίνηση δικαστικής διαδικασίας δεν εξαρτάται από την κίνηση των μηχανισμών υποβολής καταγγελιών που αναφέρονται στο άρθρο 10.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας λάβουν γνώση τυχόν στοιχείων που αποδεικνύουν τρομοκρατικά εγκλήματα, ενημερώνουν αμέσως τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων στο οικείο κράτος μέλος ή στο σημείο επαφής του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2, στο οποίο έχουν την κύρια εγκατάστασή τους ή νόμιμο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στην Ευρωπόλ για να δοθεί η κατάλληλη συνέχεια.

4.  Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας λάβουν γνώση τυχόν στοιχείων που αποδεικνύουν τρομοκρατικά εγκλήματα, ενημερώνουν αμέσως την αρχή που είναι αρμόδια για τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων στο οικείο κράτος μέλος ή στο σημείο επαφής του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2, στο οποίο έχουν την κύρια εγκατάστασή τους ή νόμιμο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στην Ευρωπόλ για να δοθεί η κατάλληλη συνέχεια.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις ποινές που επιβάλλονται σε περίπτωση που οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού, και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές περιορίζονται στην παράβαση των υποχρεώσεων σύμφωνα με:

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν ποινές σε περίπτωση που οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού, και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές περιορίζονται στην παράβαση των υποχρεώσεων σύμφωνα με:

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 (εκθέσεις σχετικά με τα προληπτικά μέτρα και τη λήψη μέτρων μετά από απόφαση επιβολής συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων)·

δ)  το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 (εκθέσεις σχετικά με τα προληπτικά μέτρα και τη λήψη τέτοιων μέτρων μετά από απόφαση επιβολής συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων)·

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  το άρθρο 9 (διασφαλίσεις σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα

ζ)  το άρθρο 9 (διασφαλίσεις σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον προσδιορισμό του είδους και του επιπέδου των ποινών, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται:

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον προσδιορισμό του είδους και του επιπέδου των ποινών, οι σχετικές αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται:

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  το επίπεδο συνεργασίας του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας με τις αρμόδιες αρχές.

ε)  το επίπεδο συνεργασίας του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας με τις σχετικές αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  η φύση και το μέγεθος των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, ιδίως των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η συστηματική μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4 παράγραφος 2 υπόκειται σε χρηματικές ποινές ύψους έως και 4 % του συνολικού κύκλου εργασιών του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η συστηματική μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4 παράγραφος 2 υπόκειται σε χρηματικές ποινές ύψους έως και 2 % του συνολικού κύκλου εργασιών του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20, προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τεχνικές απαιτήσεις για τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για τη διαβίβαση των εντολών αφαίρεσης.

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20, προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τις αναγκαίες τεχνικές απαιτήσεις για τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για τη διαβίβαση των εντολών αφαίρεσης.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τέτοιου είδους κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ενδεχόμενη ανάγκη βελτιώσεων όσον αφορά το περιεχόμενο των εντύπων των εντολών αφαίρεσης και των εντύπων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την αδυναμία εκτέλεσης της εντολής αφαίρεσης.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τέτοιου είδους κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III, ώστε να αντιμετωπιστεί επαρκώς η ενδεχόμενη ανάγκη βελτιώσεων όσον αφορά το περιεχόμενο των εντύπων των εντολών αφαίρεσης και των εντύπων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την αδυναμία εκτέλεσης της εντολής αφαίρεσης.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 19 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από [την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 19 ανατίθεται στην Επιτροπή για καθορισμένη περίοδο 3 ετών από [την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – τμήμα Β – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii α)  Να παρασχεθεί περιγραφή των ενεργειών στις οποίες προτίθεστε να προβείτε για την επίλυση των προαναφερθέντων τεχνικών ή επιχειρησιακών ζητημάτων, προκειμένου να συμμορφωθείτε με την εντολή αφαίρεσης:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει νομική συνοχή με την προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 7.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

22.10.2018

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

31.1.2019

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Julie Ward

11.12.2018

Ημερομηνία έγκρισης

11.3.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk

ECR

Emma McClarkin

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Helga Trüpel

2

-

GUE/NGL

Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

  • [1]  Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»), ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1–16
  • [2]  Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς, ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 69–92

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (4.3.2019)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Julia Reda

PA_Legam

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών στο επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση των διασφαλίσεων όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

(1)  Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, αντιμετωπίζοντας την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών στο επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση των διασφαλίσεων όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, το δικαίωμα στην ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, την επιχειρηματική ελευθερία και τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η ρύθμιση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας μπορεί μόνο να συμπληρώνει τις στρατηγικές των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, οι οποίες πρέπει να δίνουν έμφαση σε μη επιγραμμικά μέτρα όπως οι επενδύσεις στην κοινωνική εργασία, οι πρωτοβουλίες αποριζοσπαστικοποίησης και ο διάλογος με τις θιγόμενες κοινότητες για την επίτευξη βιώσιμης πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης στην κοινωνία.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ψηφιακή οικονομία, συνδέοντας τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και διευκολύνοντας τον δημόσιο διάλογο και τη διανομή και λήψη πληροφοριών, απόψεων και ιδεών, και συμβάλλουν σημαντικά στην καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες τους χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από τρίτους για την εκτέλεση παράνομων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάχρηση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας από τρομοκρατικές ομάδες και τους υποστηρικτές τους για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, προκειμένου να διαδίδουν το μήνυμά τους, να ριζοσπαστικοποιούν και να στρατολογούν, καθώς και να διευκολύνουν και να κατευθύνουν την τρομοκρατική δραστηριότητα.

(2)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ψηφιακή οικονομία, συνδέοντας τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και διευκολύνοντας τον δημόσιο διάλογο και τη διανομή και λήψη πληροφοριών, απόψεων και ιδεών, και συμβάλλουν σημαντικά στην καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες τους χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από τρίτους για την εκτέλεση παράνομων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Έντονη ανησυχία προκαλεί η κατάχρηση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας από τρομοκρατικές ομάδες και τους υποστηρικτές τους για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, προκειμένου να διαδίδουν το μήνυμά τους, να ριζοσπαστικοποιούν, να παραπληροφορούν και να στρατολογούν, καθώς και να διευκολύνουν και να κατευθύνουν την τρομοκρατική δραστηριότητα.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η παρουσία τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες, τους πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, καθώς και για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Υπό το πρίσμα του κεντρικού τους ρόλου και των τεχνολογικών μέσων και ικανοτήτων που συνδέονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών έχουν ιδιαίτερες κοινωνικές ευθύνες να προστατεύσουν τις υπηρεσίες τους από κατάχρηση από τους τρομοκράτες και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του τρομοκρατικού περιεχομένου που διαδίδεται μέσω των υπηρεσιών τους.

(3)  Η παρουσία τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες, τους πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, καθώς και για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Υπό το πρίσμα του κεντρικού τους ρόλου και αναλογικά με τα τεχνολογικά μέσα και τις ικανότητες που συνδέονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν, οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών έχουν κοινωνικές ευθύνες να προστατεύσουν τις υπηρεσίες τους από κατάχρηση από τους τρομοκράτες και να βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές στην αντιμετώπιση των τρομοκρατικών εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω των υπηρεσιών τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, οι οποίες ξεκίνησαν το 2015 μέσω ενός πλαισίου εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, πρέπει να συμπληρωθούν με ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την περαιτέρω μείωση της προσβασιμότητας σε τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και την κατάλληλη αντιμετώπιση ενός ταχέως εξελισσόμενου προβλήματος. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιδιώκει να αξιοποιήσει τις εθελοντικές προσπάθειες, οι οποίες ενισχύθηκαν με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/3347 της Επιτροπής, και ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για βελτίωση του αυτόματου εντοπισμού και της αυτόματης αφαίρεσης περιεχομένου που υποκινεί τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων.

(4)  Οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, οι οποίες ξεκίνησαν το 2015 μέσω ενός πλαισίου εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, πρέπει να βελτιωθούν μέσω σαφούς νομοθετικού πλαισίου για την περαιτέρω μείωση της προσβασιμότητας σε τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και τη θέσπιση επειγόντως αναγκαίων διασφαλίσεων για την εγγύηση του κράτους δικαίου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιδιώκει να αξιοποιήσει τις εθελοντικές προσπάθειες, οι οποίες ενισχύθηκαν με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/3347 της Επιτροπής, και ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου σύμφωνα με το οριζόντιο πλαίσιο που θεσπίστηκε με την οδηγία 2000/31/ΕΚ, καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για βελτίωση του εντοπισμού και της αφαίρεσης περιεχομένου που υποκινεί τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων.

__________________

__________________

7 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

7 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή του άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ8. Συγκεκριμένα, τυχόν μέτρα που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας προς συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προληπτικών μέτρων, δεν θα πρέπει καθαυτά να επιφέρουν στον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών απώλεια του ευεργετήματος της απαλλαγής από την ευθύνη που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εξουσίες των εθνικών αρχών και δικαστηρίων να καθορίζουν την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για την απαλλαγή από την ευθύνη.

(5)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει ειδικές υποχρεώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι σε τρομοκρατικό περιεχόμενο. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 2000/31/ΕΚ8. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εξουσίες των εθνικών αρχών και δικαστηρίων να καθορίζουν την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για την απαλλαγή από την ευθύνη.

__________________

__________________

8 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).

8 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι κανόνες με σκοπό την πρόληψη της κατάχρησης των υπηρεσιών φιλοξενίας για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται στην έννομη τάξη της Ένωσης, και ιδίως εκείνων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)  Οι κανόνες με σκοπό την αντιμετώπιση της χρήσης των υπηρεσιών φιλοξενίας για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό με πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται στην έννομη τάξη της Ένωσης, και ιδίως εκείνων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλες και αξιόπιστες διασφαλίσεις για την προστασία των διακυβευόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα δικαιώματα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, η επιχειρηματική ελευθερία και η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Οι αρμόδιες αρχές και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να υιοθετούν μόνο μέτρα που είναι αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά σε μια δημοκρατική κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, η οποία συνιστά ένα από τα βασικά θεμέλια μιας πλουραλιστικής, δημοκρατικής κοινωνίας και αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης. Τα μέτρα που συνιστούν παρεμβάσεις στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης θα πρέπει να είναι αυστηρά στοχευμένα, με την έννοια ότι πρέπει να χρησιμεύουν για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν το δικαίωμα νόμιμης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, λαμβανομένου υπόψη του κεντρικού ρόλου των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας όσον αφορά τη διευκόλυνση του δημόσιου διαλόγου και τη διανομή και λήψη πραγματικών περιστατικών, απόψεων και ιδεών σύμφωνα με τον νόμο.

(7)  Ο παρών κανονισμός έχει στόχο τη συμβολή στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλες και αξιόπιστες διασφαλίσεις για την προστασία των διακυβευόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα δικαιώματα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, η επιχειρηματική ελευθερία και η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Οι αρμόδιες αρχές και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να υιοθετούν μόνο μέτρα που είναι αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά σε μια δημοκρατική κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, στα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στην ελευθερία του Τύπου και στην πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, τα οποία συνιστούν βασικά θεμέλια μιας πλουραλιστικής, δημοκρατικής κοινωνίας και συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο θα πρέπει να αποφεύγουν παρεμβάσεις στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης και θα πρέπει να είναι αυστηρά στοχευμένα, απαραίτητα, κατάλληλα και αναλογικά προς τον σκοπό της συμβολής στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων της διερεύνησης και της δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν την ελευθερία έκφρασης, το δικαίωμα νόμιμης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, λαμβανομένου υπόψη του κεντρικού ρόλου των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας όσον αφορά τη διευκόλυνση του δημόσιου διαλόγου και τη διανομή και λήψη πραγματικών περιστατικών, απόψεων και ιδεών σύμφωνα με τον νόμο.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της υποχρέωσης σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών νομικών αρχών από τα κράτη μέλη, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα εν λόγω θεμελιώδη δικαιώματα περιλαμβάνονται η ελευθερία γνώμης και η ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών. Τυχόν περιορισμοί στην άσκηση των εν λόγω θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προβλέπονται από τη νομοθεσία και να είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία, με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, στην απόφασή του της 24ης Νοεμβρίου 2011, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το δίκαιο της Ένωσης, και ιδίως η οδηγία 2000/31/ΕΚ1a και τα εφαρμοστέα θεμελιώδη δικαιώματα, απαγόρευαν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου για την καθιέρωση συστήματος φιλτραρίσματος όλων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διέρχονταν μέσω των υπηρεσιών του, το οποίο θα εφαρμοζόταν αδιακρίτως σε όλους τους πελάτες του, ως προληπτικό μέτρο, αποκλειστικά με δικά του έξοδα και για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

 

__________________

 

Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 της ΣΕΕ και στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου κατά οποιουδήποτε μέτρου που λαμβάνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα του εν λόγω προσώπου. Το δικαίωμα περιλαμβάνει, ιδίως, τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των παρόχων περιεχομένου να αμφισβητούν λυσιτελώς τις εντολές αφαίρεσης ενώπιον του δικαστηρίου του κράτους μέλους του οποίου οι αρχές εξέδωσαν την εντολή αφαίρεσης.

(8)  Το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 της ΣΕΕ και στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου κατά οποιουδήποτε μέτρου που λαμβάνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα του εν λόγω προσώπου. Το δικαίωμα περιλαμβάνει, ιδίως, το δικαίωμα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των παρόχων περιεχομένου να ενημερώνονται σχετικά με όλα τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής και τη δυνατότητα των παρόχων περιεχομένου να αμφισβητούν τα αποτελέσματα των μέτρων που λαμβάνει ο πάροχος φιλοξενίας και να ενημερώνονται σχετικά με αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας. Περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των παρόχων περιεχομένου να αμφισβητούν λυσιτελώς τις εντολές αφαίρεσης ή τις ποινές ενώπιον του δικαστηρίου του κράτους μέλους του οποίου οι αρχές εξέδωσαν την εντολή αφαίρεσης ή τις ποινές, ή του δικαστηρίου όπου είναι εγκατεστημένος ή εκπροσωπείται ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας ή ο πάροχος περιεχομένου.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες αρχές για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει έναν ορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου για προληπτικούς σκοπούς με βάση τον ορισμό των τρομοκρατικών εγκλημάτων της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9. Δεδομένης της ανάγκης αντιμετώπισης της πλέον επιβλαβούς τρομοκρατικής προπαγάνδας στο διαδίκτυο, ο ορισμός θα πρέπει να καλύπτει το υλικό και τις πληροφορίες που υποκινούν, ενθαρρύνουν ή υποστηρίζουν την τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, που παρέχουν οδηγίες για την τέλεση τέτοιου είδους εγκλημάτων ή που προάγουν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας. Συγκεκριμένα, στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται κείμενα, εικόνες, ηχητικές καταγραφές και βίντεο. Όταν αξιολογούν κατά πόσον ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο συνιστά τρομοκρατικό περιεχόμενο κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η φύση και η διατύπωση των δηλώσεων, το πλαίσιο στο οποίο διατυπώνονται οι δηλώσεις και η δυνατότητά τους να έχουν επιβλαβείς συνέπειες, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την προστασία και την ασφάλεια προσώπων. Το γεγονός ότι το υλικό παρήχθη από τρομοκρατική οργάνωση ή πρόσωπο που περιλαμβάνονται σε κατάλογο της ΕΕ, ή μπορεί να αποδοθεί σε αυτά ή διαδίδεται για λογαριασμό τους, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση. Το περιεχόμενο που διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς ή ερευνητικούς σκοπούς θα πρέπει να προστατεύεται επαρκώς. Επιπλέον, η έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

(9)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και η αρμόδια αρχή για τον περιορισμό της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει έναν ορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου σύμφωνα με τον ορισμό των τρομοκρατικών εγκλημάτων της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9. Δεδομένης της ανάγκης αντιμετώπισης τρομοκρατικής προπαγάνδας στο διαδίκτυο, ο ορισμός θα πρέπει να καλύπτει το υλικό και τις πληροφορίες που εκ προθέσεως υποκινούν ή υποστηρίζουν την τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, ή που παρέχουν εκ προθέσεως οδηγίες για την κατασκευή και χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων ή άλλων όπλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών με σκοπό την τέλεση τέτοιου είδους εγκλημάτων, γνωρίζοντας ότι οι δεξιότητες που παρέχονται πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτόν, ή που συμμετέχουν σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας. Συγκεκριμένα, στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται κείμενα, εικόνες, ηχητικές καταγραφές και βίντεο. Όταν αξιολογούν κατά πόσον ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο συνιστά τρομοκρατικό περιεχόμενο κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η φύση και η διατύπωση των δηλώσεων, το πλαίσιο στο οποίο διατυπώνονται οι δηλώσεις, η πρόθεση και η δυνατότητά τους να έχουν επιβλαβείς συνέπειες, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την προστασία και την ασφάλεια προσώπων. Το γεγονός ότι το περιεχόμενο παρήχθη από τρομοκρατική οργάνωση ή πρόσωπο που περιλαμβάνονται σε κατάλογο της ΕΕ, ή μπορεί να αποδοθεί σε αυτά ή διαδίδεται για λογαριασμό τους, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση. Το περιεχόμενο που διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, ή για σκοπούς αντεπιχειρηματολογίας, θα πρέπει να τυγχάνει ισχυρής προστασίας. Όταν το περιεχόμενο που διαδίδεται δημοσιεύεται υπό τη συντακτική ευθύνη του παρόχου φιλοξενίας, για οιαδήποτε απόφαση σχετικά με την αφαίρεση του εν λόγω περιεχομένου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα δημοσιογραφικά πρότυπα που καθορίζονται από κανονιστικές ρυθμίσεις για τον Τύπο ή τα μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης, καθώς και το δικαίωμα στην ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επιπλέον, η έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο. Μπορεί να γίνει επίκληση του δικαιώματος της εν λόγω έκφρασης ενώπιον του δικαστηρίου του κράτους μέλους στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει την κύρια εγκατάστασή του ή στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπος που έχει οριστεί από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και ενώπιον του δικαστηρίου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος περιεχομένου.

__________________

__________________

9 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

9 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Για να καλύπτει εκείνες τις επιγραμμικές υπηρεσίες φιλοξενίας στις οποίες διαδίδεται τρομοκρατικό περιεχόμενο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες αποθηκεύουν πληροφορίες που παρέχονται από αποδέκτη/-τρια της υπηρεσίας μετά από αίτημά του/της και διαθέτουν τις αποθηκευμένες πληροφορίες σε τρίτους, ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητες αυτές έχουν απλώς τεχνικό, αυτόματο και παθητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, στους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας συγκαταλέγονται οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες βίντεο συνεχούς ροής, οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων βίντεο, εικόνας και ήχου, οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων και άλλες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους στον βαθμό που διαθέτουν πληροφορίες σε τρίτους και ιστότοποι στους οποίους οι χρήστες μπορούν να διατυπώσουν σχόλια ή να αναρτήσουν κριτικές. Ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που εδρεύουν εκτός της Ένωσης αλλά προσφέρουν υπηρεσίες εντός της Ένωσης, δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουν είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς συμμορφώνονται με τις ίδιες απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασής τους. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο πάροχος υπηρεσιών προσφέρει υπηρεσίες εντός της Ένωσης, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Ωστόσο, η απλή προσβασιμότητα του ιστοτόπου ενός παρόχου υπηρεσιών ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων στοιχείων επικοινωνίας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, δεν θα πρέπει, εξεταζόμενες μεμονωμένα, να αποτελούν επαρκή προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(10)  Για να καλύπτει εκείνες τις επιγραμμικές υπηρεσίες φιλοξενίας στις οποίες διαδίδεται τρομοκρατικό περιεχόμενο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται, στον βαθμό που είναι δυνατός ο προσδιορισμός και η αφαίρεση συγκεκριμένου περιεχομένου το οποίο αποτελεί αντικείμενο του παρόντος κανονισμού, στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες αποθηκεύουν πληροφορίες που παρέχονται από αποδέκτη/-τρια της υπηρεσίας μετά από αίτημά του/της και διαθέτουν απευθείας τις αποθηκευμένες πληροφορίες στο κοινό. Ο ορισμός των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας είναι συνεπώς διαφορετικός και λιγότερο ευρύς από αυτόν που χρησιμοποιείται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ. Για παράδειγμα, στους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας συγκαταλέγονται οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες βίντεο συνεχούς ροής, οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων βίντεο, εικόνας και ήχου, οι υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων και άλλες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους στον βαθμό που διαθέτουν δημόσια πληροφορίες και επισπεύδουν τη διάδοση περιεχομένου. Οι πάροχοι υπηρεσιών όπως διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες, εκπαιδευτικά και επιστημονικά αποθετήρια, πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού ανοικτής πηγής, οι πάροχοι υπηρεσιών υποδομής υπολογιστικού νέφους και οι πάροχοι υπολογιστικού νέφους (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους μεταξύ επιχειρήσεων) δεν θα πρέπει να θεωρούνται πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής οι απλές μεταδόσεις και οι λοιπές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 ή οι πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης σε κρυφή μνήμη (caching) ή άλλες υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλα επίπεδα της υποδομής του διαδικτύου, όπως τα μητρώα αρχείων και οι καταχωρητές, οι διαχειριστές DNS (σύστημα ονομάτων χώρου) ή παραπλήσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες πληρωμής ή οι υπηρεσίες προστασίας κατανεμημένων αρνήσεων εξυπηρέτησης (DDoS). Ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που εδρεύουν εκτός της Ένωσης αλλά προσφέρουν υπηρεσίες εντός της Ένωσης, δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουν είναι εγκατεστημένο σε τρίτες χώρες. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς συμμορφώνονται με τις ίδιες απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασής τους. Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο πάροχος υπηρεσιών προσφέρει υπηρεσίες εντός της Ένωσης, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Ωστόσο, η απλή προσβασιμότητα του ιστοτόπου ενός παρόχου υπηρεσιών ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων στοιχείων επικοινωνίας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, δεν θα πρέπει, εξεταζόμενες μεμονωμένα, να αποτελούν επαρκή προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ασκούν ορισμένα καθήκοντα μέριμνας, προκειμένου να αποτρέπουν τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Τα εν λόγω καθήκοντα μέριμνας δεν θα πρέπει να ισοδυναμούν με γενική υποχρέωση παρακολούθησης. Τα καθήκοντα μέριμνας θα πρέπει να προβλέπουν ότι, κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ενεργούν με συνετό, αναλογικό και αμερόληπτο τρόπο σε σχέση με το περιεχόμενο που αποθηκεύουν, ιδίως κατά την εφαρμογή των δικών τους όρων και προϋποθέσεων με σκοπό την αποφυγή της αφαίρεσης περιεχομένου που δεν είναι τρομοκρατικό. Η αφαίρεση περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης.

(12)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο θα πρέπει να ασκούν ορισμένα καθήκοντα μέριμνας, προκειμένου να περιορίζουν τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Τα εν λόγω καθήκοντα μέριμνας δεν θα πρέπει να ισοδυναμούν με γενική υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να παρακολουθούν τις πληροφορίες που αποθηκεύουν ούτε με γενική υποχρέωση ενεργής αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα. Τα καθήκοντα μέριμνας θα πρέπει να προβλέπουν ότι, κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ενεργούν με διαφανή, συνετό, αναλογικό και αμερόληπτο τρόπο σε σχέση με το περιεχόμενο που αποθηκεύουν, ιδίως κατά την εφαρμογή των δικών τους όρων και προϋποθέσεων με σκοπό την αποφυγή της αφαίρεσης περιεχομένου που δεν είναι τρομοκρατικό. Η αφαίρεση περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, καθώς και στην ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η διαδικασία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νομικές εντολές με τις οποίες ζητείται από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσουν τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό, μετά από αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να εναρμονιστούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα ως προς την επιλογή των αρμοδίων αρχών, επιτρέποντάς τους να διορίζουν διοικητικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστικές αρχές με την εν λόγω αποστολή. Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία διαδίδεται το τρομοκρατικό περιεχόμενο σε επιγραμμικές υπηρεσίες, η διάταξη αυτή επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας περιεχομένου την υποχρέωση να διασφαλίζουν την αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου που προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης. Εναπόκειται στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αποφασίζουν κατά πόσον θα αφαιρέσουν το εν λόγω περιεχόμενο ή θα απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό για τους χρήστες στην Ένωση.

(13)  Η διαδικασία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νομικές εντολές με τις οποίες ζητείται από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσουν τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό, μετά από αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να εναρμονιστούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν ελεύθερα μια ενιαία αρμόδια αρχή με αυτό το καθήκον, εκτός εάν οι συνταγματικές τους ρυθμίσεις δεν επιτρέπουν να είναι αρμόδια μια ενιαία αρχή, διασφαλίζοντας παράλληλα ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα για τους χρήστες και τους παρόχους υπηρεσιών. Όταν η αρχή που ορίζεται για την έκδοση αποφάσεων αφαίρεσης είναι διοικητικού ή αστυνομικού χαρακτήρα, το κράτος μέλος θα πρέπει να προβλέπει την αποτελεσματική και ανεξάρτητη επανεξέταση των εντολών αφαίρεσης που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. Η επανεξέταση αυτή θα παρέχει μηχανισμό αυτεπάγγελτης αξιολόγησης (ελλείψει αιτήματος επανεξέτασης) μεμονωμένων εντολών αφαίρεσης και τη διόρθωση τυχόν εσφαλμένων αποφάσεων. Ο εν λόγω μηχανισμός επανεξέτασης συμπληρώνει τις δυνατότητες των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των παρόχων περιεχομένου να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά εντολών αφαίρεσης που απευθύνονται σε αυτούς ή τους επηρεάζουν. Η διάταξη αυτή επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας περιεχομένου την υποχρέωση να διασφαλίζουν την αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου που προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό εντός της περιόδου που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να παρέχει στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας καθορισμένο χρονικό όριο στην εντολή αφαίρεσης, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από οκτώ ώρες, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την προηγούμενη έκθεση σε τρομοκρατικό περιεχόμενο του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων διατήρησης δεδομένων δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού, εναπόκειται στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αποφασίζουν κατά πόσον θα αφαιρέσουν το εν λόγω περιεχόμενο ή θα απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό ή την πρόσβαση των χρηστών στην Ένωση.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Η εντολή αφαίρεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει χαρακτηρισμό του σχετικού περιεχομένου ως τρομοκρατικού, καθώς και επαρκείς πληροφορίες για τον εντοπισμό του περιεχομένου, παρέχοντας διεύθυνση URL και κάθε άλλη πρόσθετη πληροφορία, όπως στιγμιότυπο οθόνης, όπου είναι δυνατή η απόκτησή του, του εν λόγω περιεχομένου. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει επίσης να παρέχει συμπληρωματική αιτιολογία βάσει της οποίας το περιεχόμενο θεωρείται τρομοκρατικό. Οι προβαλλόμενοι λόγοι δεν είναι αναγκαίο να περιλαμβάνουν ευαίσθητες πληροφορίες, ικανές να θέσουν σε κίνδυνο τις έρευνες. Η αιτιολογία θα πρέπει ωστόσο να επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας και, εν τέλει, στον πάροχο περιεχομένου να ασκούν αποτελεσματικά το δικαίωμά τους για δικαστική προσφυγή.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η αρμόδια αρχή πρέπει να διαβιβάζει την εντολή αφαίρεσης απευθείας στον παραλήπτη και στο σημείο επαφής με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο τεκμήριο, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στον πάροχο υπηρεσιών να εξακριβώσει τη γνησιότητα, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής, όπως μέσω προστατευμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προστατευμένων πλατφορμών ή άλλων ασφαλών διαύλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η απαίτηση αυτή μπορεί να ικανοποιείται ιδίως με τη χρήση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης όπως προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12.

(14)  Η αρμόδια αρχή πρέπει να διαβιβάζει την εντολή αφαίρεσης απευθείας στον παραλήπτη και στο σημείο επαφής με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο τεκμήριο, υπό προϋποθέσεις που τεκμηριώνουν το γνήσιο της εντολής χωρίς υπέρμετρη οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του παρόχου υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής, όπως μέσω προστατευμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προστατευμένων πλατφορμών ή άλλων ασφαλών διαύλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η απαίτηση αυτή μπορεί να ικανοποιείται ιδίως με τη χρήση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης όπως προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12.

_________________

_________________

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι αναφορές από τις αρμόδιες αρχές ή την Ευρωπόλ συνιστούν αποτελεσματικό και ταχύ μέσο ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για την ύπαρξη συγκεκριμένου περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Ο εν λόγω μηχανισμός ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο πάροχος να εξετάσει σε εθελοντική βάση τη συμβατότητα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του, θα πρέπει να παραμένει διαθέσιμος επιπλέον των εντολών αφαίρεσης. Είναι σημαντικό οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας να αξιολογούν τις αναφορές αυτές κατά προτεραιότητα και να παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση με πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν. Η τελική απόφαση για το αν πρέπει ή όχι να αφαιρεθεί το περιεχόμενο διότι δεν είναι συμβατό με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους εναπόκειται στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε σχέση με τις αναφορές, η εντολή της Ευρωπόλ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/79413 παραμένει αμετάβλητη.

(15)  Οι αναφορές από τις αρμόδιες αρχές ή την Ευρωπόλ συνιστούν αποτελεσματικό και ταχύ μέσο ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για την ύπαρξη συγκεκριμένου περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Ο εν λόγω μηχανισμός ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο πάροχος να εξετάσει σε εθελοντική βάση τη συμβατότητα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794, θα πρέπει να παραμένει διαθέσιμος επιπλέον των εντολών αφαίρεσης, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας επαληθεύει τάχιστα μετά την έκδοση αναφοράς εάν το περιεχόμενο που αποτελεί αντικείμενο της αναφοράς συνιστά τρομοκρατικό περιεχόμενο και τη συνοδεύει με εντολή αφαίρεσης, κατά περίπτωση. Είναι σημαντικό οι αρμόδιες αρχές ή η Ευρωπόλ να χορηγούν λεπτομερή αξιολόγηση και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας να παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση με πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν. Η τελική απόφαση για το αν πρέπει ή όχι να αφαιρεθεί το περιεχόμενο που αποτελεί αντικείμενο της αναφοράς εναπόκειται στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας, εκτός εάν συνοδεύεται από εντολή αφαίρεσης. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε σχέση με τις αναφορές, η εντολή της Ευρωπόλ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/79413 παραμένει αμετάβλητη.

__________________

__________________

13 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

13 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Δεδομένης της κλίμακας και της ταχύτητας που απαιτείται για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου, η λήψη αναλογικών προληπτικών μέτρων, μεταξύ άλλων με αυτοματοποιημένα μέσα σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Προκειμένου να μειώσουν την προσβασιμότητα του τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να λάβουν προληπτικά μέτρα ανάλογα με τους κινδύνους και το επίπεδο έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, καθώς και ανάλογα με τις επιπτώσεις επί των δικαιωμάτων τρίτων μερών και επί του δημοσίου συμφέροντος ενημέρωσης. Συνεπώς, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να καθορίσουν τα κατάλληλα, αποτελεσματικά και αναλογικά προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή. Η απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να συνεπάγεται γενική υποχρέωση παρακολούθησης. Στο πλαίσιο της εκτίμησης αυτής, η απουσία εντολών αφαίρεσης και αναφορών που απευθύνονται σε πάροχο φιλοξενίας αποτελεί ένδειξη χαμηλού επιπέδου έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο.

(16)  Δεδομένης της πολυπλοκότητας του αποτελεσματικού εντοπισμού και της αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου σε μεγάλη κλίμακα, καθώς και του δυνητικού αντικτύπου στα θεμελιώδη δικαιώματα, θα πρέπει να λαμβάνονται αναλογικά ειδικά μέτρα από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας ανάλογα με τον κίνδυνο και το επίπεδο έκθεσης όσον αφορά το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Στα εν λόγω υποχρεωτικά μέτρα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται η χρήση φίλτρων περιεχομένου ή άλλων μέτρων που συνεπάγονται τη συστηματική παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών. Στα συγκεκριμένα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, συστήματα που επιτρέπουν στους χρήστες να αναφέρουν δυνητικό τρομοκρατικό περιεχόμενο ή ο έλεγχος του περιεχομένου μεταξύ ομοτίμων. Προκειμένου να μειώσουν την προσβασιμότητα του τρομοκρατικού περιεχομένου στις υπηρεσίες τους, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να λάβουν ειδικά μέτρα ανάλογα με τους κινδύνους και το επίπεδο έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, καθώς και ανάλογα με τις επιπτώσεις επί των δικαιωμάτων τρίτων μερών και επί του δημοσίου συμφέροντος ενημέρωσης. Συνεπώς, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να καθορίσουν τα αιτιολογημένα, κατάλληλα, αποτελεσματικά και αναλογικά ειδικά μέτρα που θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή. Η απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να συνεπάγεται γενική υποχρέωση παρακολούθησης. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη πιθανών συμπληρωματικών εθελοντικών μέτρων που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Κατά την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα των χρηστών στην ελευθερία έκφρασης και στην πληροφόρηση — συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών. Επιπλέον οποιασδήποτε απαίτησης προβλέπεται στη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ενεργούν με τη δέουσα επιμέλεια και να εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων ιδίως ανθρώπινης εποπτείας και επαληθεύσεων, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ανεπιθύμητες και εσφαλμένες αποφάσεις που συνεπάγονται τη διαγραφή περιεχομένου που δεν είναι τρομοκρατικό. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα μέσα εντοπισμού του τρομοκρατικού περιεχομένου. Κάθε απόφαση χρήσης αυτοματοποιημένων μέσων, είτε λαμβάνεται από τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας είτε κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με την αξιοπιστία της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και του συνακόλουθου αντικτύπου στα θεμελιώδη δικαιώματα.

(17)  Κατά την εφαρμογή ειδικών μέτρων, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των χρηστών στην ελευθερία έκφρασης και στην πληροφόρηση — συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον οποιασδήποτε απαίτησης προβλέπεται στη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να ενεργούν με τη δέουσα επιμέλεια και να εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων ιδίως ανθρώπινης εποπτείας καθώς και επαληθεύσεων, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ανεπιθύμητες και εσφαλμένες αποφάσεις που συνεπάγονται τη διαγραφή περιεχομένου που δεν είναι τρομοκρατικό. Κάθε απόφαση χρήσης μέτρων κατά του τρομοκρατικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών μέτρων, είτε λαμβάνεται από τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας είτε κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με την αξιοπιστία της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και του συνακόλουθου αντικτύπου στα θεμελιώδη δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να προβαίνουν σε έλεγχο των θεμελιωδών δικαιωμάτων όσον αφορά τυχόν εθελοντικά ή ειδικά μέτρα που εφαρμόζουν.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης της κατάχρησης των υπηρεσιών τους, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ζητούν από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν λάβει εντολή αφαίρεσης περιεχομένου η οποία έχει καταστεί οριστική να αναφέρουν τα προληπτικά μέτρα που έχουν λάβει. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μέτρα πρόληψης της εκ νέου αναφόρτωσης τρομοκρατικού περιεχομένου το οποίο έχει αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση κατόπιν εντολής αφαίρεσης ή αναφορών που έχουν ληφθεί γι’ αυτό, με την αντιπαραβολή με δημόσια ή ιδιωτικά εργαλεία που περιέχουν γνωστό τρομοκρατικό περιεχόμενο. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν αξιόπιστα τεχνικά εργαλεία για τον εντοπισμό νέου τρομοκρατικού περιεχομένου, είτε χρησιμοποιώντας εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην αγορά είτε εργαλεία που αναπτύσσει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας. Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να αναφέρει τα συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζει προκειμένου να δίνει στην αρμόδια αρχή τη δυνατότητα να κρίνει εάν τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και αναλογικά και κατά πόσον, στην περίπτωση χρήσης αυτοματοποιημένων μέσων, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες ανθρώπινης εποπτείας και ελέγχου. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αναλογικότητας των μέτρων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου του πλήθους των εντολών απομάκρυνσης και των αναφορών που έχουν εκδοθεί και απευθύνονται στον πάροχο, της οικονομικής του ικανότητας και του αντικτύπου των υπηρεσιών του στη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου (για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των χρηστών στην Ένωση).

(18)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο λαμβάνουν κατάλληλα ειδικά μέτρα προστασίας των υπηρεσιών τους από την κατάχρηση, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ζητούν από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν λάβει εντολή αφαίρεσης περιεχομένου η οποία έχει καταστεί οριστική να αναφέρουν τυχόν ειδικά μέτρα που έχουν λάβει, κατά περίπτωση. Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να αναφέρει τα συγκεκριμένα μέτρα που εφαρμόζει προκειμένου να δίνει στην αρμόδια αρχή τη δυνατότητα να κρίνει εάν τα μέτρα είναι αναγκαία, αποτελεσματικά και αναλογικά και κατά πόσον τα ειδικά μέτρα λειτουργούν βάσει ανθρώπινης εποπτείας και ελέγχου. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των μέτρων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου του πλήθους των εντολών αφαίρεσης και των αναφορών που έχουν εκδοθεί και απευθύνονται στον πάροχο, της οικονομικής του ικανότητας και του αντικτύπου των υπηρεσιών του στη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου (για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των χρηστών στην Ένωση), καθώς και τις διασφαλίσεις που θεσπίζονται για την προστασία της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, και τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες επιβλήθηκε περιορισμός σε νόμιμο περιεχόμενο.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Μετά το αίτημα, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Όταν κρίνεται αναγκαίο, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να επιβάλλει τη λήψη κατάλληλων, αποτελεσματικών και αναλογικών προληπτικών μέτρων, εφόσον κρίνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ανεπαρκή για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Απόφαση επιβολής τέτοιων συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων δεν θα πρέπει, καταρχήν, να οδηγεί σε επιβολή γενικής υποχρέωσης ελέγχου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. Λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους που συνδέονται με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου, οι αποφάσεις που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές βάσει του παρόντος κανονισμού θα μπορούσαν να παρεκκλίνουν από την προσέγγιση που καθορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, όσον αφορά ορισμένα ειδικά, στοχευμένα μέτρα, η έγκριση των οποίων είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους δημόσιας ασφάλειας. Πριν από την έκδοση σχετικών αποφάσεων, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εξισορροπεί δεόντως τους στόχους δημοσίου συμφέροντος και τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης και την επιχειρηματική ελευθερία, και να παρέχει κατάλληλη δικαιολόγηση.

διαγράφεται

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να επανεξετάσει και, κατά περίπτωση, να ανακαλέσει ένα αίτημα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την παραλαβή του αιτήματος από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να διατηρούν το αφαιρεθέν περιεχόμενο και τα σχετικά δεδομένα θα πρέπει να καθορίζεται για ειδικούς σκοπούς και για χρονικό διάστημα που περιορίζεται στο αναγκαίο. Είναι απαραίτητο να επεκταθεί η απαίτηση διατήρησης στα συναφή δεδομένα, στον βαθμό που τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν διαφορετικά να χαθούν ως συνέπεια της αφαίρεσης του εν λόγω περιεχομένου. Στα συναφή δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνονται δεδομένα όπως «δεδομένα συνδρομητή», συμπεριλαμβανομένων ιδίως των στοιχείων που αφορούν την ταυτότητα του παρόχου του περιεχομένου, καθώς και «δεδομένα πρόσβασης», όπως, για παράδειγμα, δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία και τον χρόνο της χρήσης από τον πάροχο του περιεχομένου, ή της σύνδεσης και της αποσύνδεσης από την υπηρεσία, μαζί με τη διεύθυνση IP που αποδίδεται στον πάροχο του περιεχομένου από τον φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

(20)  Η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να διατηρούν το αφαιρεθέν περιεχόμενο και τα σχετικά δεδομένα θα πρέπει να καθορίζεται για ειδικούς σκοπούς, για χρονικό διάστημα που περιορίζεται στο αναγκαίο και, όταν πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να διασφαλίζει τη δέουσα προστασία τους. Είναι απαραίτητο να επεκταθεί η απαίτηση διατήρησης στα συναφή δεδομένα, στον βαθμό που τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν διαφορετικά να χαθούν ως συνέπεια της αφαίρεσης του εν λόγω περιεχομένου. Στα συναφή δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνονται δεδομένα όπως «δεδομένα συνδρομητή», συμπεριλαμβανομένων ιδίως των στοιχείων που αφορούν την ταυτότητα του παρόχου του περιεχομένου, καθώς και «δεδομένα πρόσβασης», όπως, για παράδειγμα, δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία και τον χρόνο της χρήσης από τον πάροχο του περιεχομένου, ή της σύνδεσης και της αποσύνδεσης από την υπηρεσία, μαζί με τη διεύθυνση IP που αποδίδεται στον πάροχο του περιεχομένου από τον φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Η διαφάνεια των πολιτικών των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση με τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους και την της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με δράσεις που πραγματοποιούνται για την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου.

(24)  Η διαφάνεια των πολιτικών των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση με τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους και την της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο θα πρέπει να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με δράσεις που πραγματοποιούνται για την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων εθελοντικών μέτρων καθώς και του αριθμού αφαιρέσεων που προσβλήθηκαν. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τυχόν πηγαίο κώδικα στο πλαίσιο των εκθέσεών τους σχετικά με τη διαφάνεια. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας που περιλαμβάνουν ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εντολών αφαίρεσης που εκδόθηκαν, τον αριθμό των αφαιρέσεων, τον αριθμό των στοιχείων τρομοκρατικού περιεχομένου που προσδιορίστηκαν και εντοπίστηκαν, καθώς και τον αριθμό των αφαιρέσεων που προσβλήθηκαν.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Οι πάροχοι περιεχομένου των οποίων το περιεχόμενο έχει αφαιρεθεί θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 19 ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας χρησιμοποιούν ήδη αυτοματοποιημένα εργαλεία για την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από τις πλατφόρμες τους. Οι τεχνολογίες αυτές δεν είναι σε θέση να διαχωρίσουν το τρομοκρατικό περιεχόμενο από το περιεχόμενο που είναι νόμιμο, όπως το περιεχόμενο που διανέμεται για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Οι διαδικασίες καταγγελίας αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων φιλικούς προς τους χρήστες και να εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου. Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να επιβάλλουν δικούς τους όρους και προϋποθέσεις για άλλους λόγους.

(25)  Οι διαδικασίες καταγγελίας αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων φιλικούς προς τους χρήστες και να εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου, πράγμα που θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με όλες τις επιλογές πραγματικής προσφυγής, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής προσφυγής. Οι πάροχοι περιεχομένου θα πρέπει να έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία απευθείας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τους, εάν δεν είναι σε θέση να επιλύσουν την καταγγελία τους σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας. Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να επιβάλλουν δικούς τους όρους και προϋποθέσεις για άλλους λόγους.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Για την αποτελεσματική δικαστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση του παρόχου του περιεχομένου ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν στον πάροχο του περιεχομένου να προσβάλει την απόφαση. Ωστόσο, προς τούτο δεν απαιτείται οπωσδήποτε κοινοποίηση στον πάροχο του περιεχομένου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δύνανται να αντικαταστήσουν το περιεχόμενο που θεωρείται τρομοκρατικό με μήνυμα ότι έχει αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λόγους καθώς και τις δυνατότητες του παρόχου του περιεχομένου να προσβάλει την απόφαση θα πρέπει να παρέχονται κατόπιν αίτησης. Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι για λόγους δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο έρευνας, θεωρείται ακατάλληλη ή αντιπαραγωγική η απευθείας κοινοποίηση στον πάροχο του περιεχομένου της αφαίρεσης του περιεχομένου ή της απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτό, θα πρέπει να ενημερώνουν τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

(26)  Για την αποτελεσματική δικαστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση του παρόχου του περιεχομένου ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν στον πάροχο του περιεχομένου να προσβάλει την απόφαση. Ανάλογα με τις περιστάσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δύνανται να αντικαταστήσουν το περιεχόμενο που θεωρείται τρομοκρατικό με μήνυμα ότι έχει αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λόγους καθώς και τις δυνατότητες του παρόχου του περιεχομένου να προσβάλει την απόφαση θα πρέπει να παρέχονται. Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι για λόγους δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο έρευνας, θεωρείται αντιπαραγωγική η απευθείας κοινοποίηση στον πάροχο του περιεχομένου της αφαίρεσης του περιεχομένου ή της απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτό, θα πρέπει να ενημερώνουν τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Έχει ιδιαίτερη σημασία η αρμόδια αρχή εντός του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων να είναι πλήρως ενήμερη σχετικά με την έκδοση διαταγών αφαίρεσης και αναφορών και με μεταγενέστερες ανταλλαγές ανάμεσα στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας και τη σχετική αρμόδια αρχή. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν κατάλληλους διαύλους και μηχανισμούς επικοινωνίας που θα καθιστούν δυνατή την έγκαιρη ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

(29)  Έχει ιδιαίτερη σημασία η αρμόδια αρχή εντός του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων να είναι πλήρως ενήμερη σχετικά με την έκδοση διαταγών αφαίρεσης και αναφορών και με μεταγενέστερες ανταλλαγές ανάμεσα στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας και τη σχετική αρμόδια αρχή. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν κατάλληλους διαύλους και μηχανισμούς επικοινωνίας που θα καθιστούν δυνατή την έγκαιρη ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης και των αναφορών. Σε αντίθεση με τον νόμιμο εκπρόσωπο, το σημείο επαφής εξυπηρετεί επιχειρησιακούς σκοπούς. Το σημείο επαφής του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αποτελείται από ειδικά μέσα που επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή εντολών αφαίρεσης και αναφορών και προσωπικά μέσα που επιτρέπουν την ταχεία επεξεργασία τους. Το σημείο επαφής για τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας δεν πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της Ένωσης και ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να ορίσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το σημείο επαφής είναι προσβάσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη γλώσσα στην οποία μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι όροι και οι προϋποθέσεις τους.

(33)  Τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν σημεία επαφής προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία διεκπεραίωση των εντολών αφαίρεσης και των αναφορών. Σε αντίθεση με τον νόμιμο εκπρόσωπο, το σημείο επαφής εξυπηρετεί επιχειρησιακούς σκοπούς. Το σημείο επαφής του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να αποτελείται από ειδικά μέσα που επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή εντολών αφαίρεσης και αναφορών και προσωπικά μέσα που επιτρέπουν την ταχεία επεξεργασία τους. Το σημείο επαφής για τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας δεν πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της Ένωσης και ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να ορίσει ένα ήδη υπάρχον σημείο επαφής, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο επαφής μπορεί να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλίζεται η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό όσο το δυνατόν συντομότερα έπειτα από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το σημείο επαφής είναι προσβάσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι πληροφορίες σχετικά με το σημείο επαφής θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη γλώσσα στην οποία μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με το σημείο επαφής. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των αρμόδιων αρχών, συνιστάται στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να επιτρέπουν την επικοινωνία σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης στην οποία είναι διαθέσιμοι οι όροι και οι προϋποθέσεις τους.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Ελλείψει γενικής απαίτησης να διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φυσική παρουσία εντός του εδάφους της Ένωσης, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται με σαφήνεια το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. Κατά γενικό κανόνα, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του ή στο οποίο έχει ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο. Ωστόσο, όταν ένα άλλο κράτος μέλος εκδίδει εντολή αφαίρεσης, οι αρχές του θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τις εντολές τους με τη λήψη μέτρων καταναγκασμού μη κατασταλτικού χαρακτήρα, όπως χρηματικές ποινές. Ωστόσο, όσον αφορά παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ένωση και δεν ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να επιβάλλει ποινές, εφόσον τηρείται η αρχή ne bis in idem.

(34)  Ελλείψει γενικής απαίτησης να διασφαλίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φυσική παρουσία εντός του εδάφους της Ένωσης, είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται με σαφήνεια το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχει υπηρεσίες εντός της Ένωσης. Κατά γενικό κανόνα, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του ή στο οποίο έχει ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση θα πρέπει να ορίζουν εγγράφως νόμιμο εκπρόσωπο προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και η επιβολή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν.

(35)  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση θα πρέπει να ορίζουν εγγράφως νόμιμο εκπρόσωπο προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και η επιβολή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να χρησιμοποιούν τον υπάρχοντα νόμιμο εκπρόσωπο, εφόσον αυτός είναι ικανός να επιτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν αρμόδιες αρχές. Η απαίτηση ορισμού αρμόδιων αρχών δεν προϋποθέτει αναγκαστικά τη σύσταση νέων αρχών, αλλά είναι δυνατόν να πρόκειται για υφιστάμενους φορείς επιφορτισμένους με τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό απαιτείται ο ορισμός αρχών αρμόδιων για την έκδοση εντολών αφαίρεσης, αναφορών, καθώς και για την εποπτεία προληπτικών μέτρων και την επιβολή ποινών. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν πόσες αρχές επιθυμούν να ορίσουν για τα εν λόγω καθήκοντα.

(37)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν ενιαία αρμόδια αρχή, εκτός εάν οι συνταγματικές τους ρυθμίσεις εμποδίζουν την ανάληψη ευθύνης από μία μόνο αρχή. Η απαίτηση ορισμού αρμόδιων αρχών δεν προϋποθέτει αναγκαστικά τη σύσταση νέων αρχών, αλλά είναι δυνατόν να πρόκειται για υφιστάμενους φορείς επιφορτισμένους με τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό απαιτείται ο ορισμός αρχών αρμόδιων για την έκδοση εντολών αφαίρεσης και την επιβολή ποινών.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Είναι αναγκαίες οι ποινές για να διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό εντός μίας ώρας από την παραλαβή εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη συμμόρφωση σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis in idem και της αρχής της αναλογικότητας, ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η συστηματική παράλειψη. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε σχέση με υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη τρομοκρατικού περιεχομένου.

(38)  Είναι αναγκαίες οι ποινές για να διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού και θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά περίπτωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό εντός της περιόδου που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή θα πρέπει να επιβάλλονται ποινές. Όταν αξιολογείται η φύση της παράβασης και αποφασίζεται η επιβολή ποινής θα πρέπει να τηρούνται απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ελευθερία έκφρασης. Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι οικονομικοί πόροι του παρόχου και οι ακούσιες καθυστερήσεις, ιδίως από μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη τρομοκρατικού περιεχομένου.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Η χρήση τυποποιημένων υποδειγμάτων διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των παρόχων υπηρεσιών, προκειμένου να μπορούν να επικοινωνούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίζεται η ταχεία ανάληψη δράσης μετά την παραλαβή εντολής αφαίρεσης. Τα υποδείγματα μειώνουν το κόστος της μετάφρασης και συμβάλλουν σε υψηλό πρότυπο ποιότητας. Ομοίως, τα απαντητικά έντυπα αναμένεται να καταστήσουν δυνατή την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία θα είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις που οι πάροχοι υπηρεσιών δεν μπορούν να συμμορφωθούν. Με πιστοποιημένους διαύλους υποβολής είναι δυνατή η διασφάλιση της γνησιότητας της εντολής αφαίρεσης, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής.

(39)  Η χρήση τυποποιημένων υποδειγμάτων διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των παρόχων υπηρεσιών, προκειμένου να μπορούν να επικοινωνούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίζεται η ταχεία ανάληψη δράσης μετά την παραλαβή εντολής αφαίρεσης, ανάλογα με το μέγεθος και τα μέσα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας. Τα υποδείγματα μειώνουν το κόστος της μετάφρασης και συμβάλλουν σε υψηλό πρότυπο ποιότητας. Ομοίως, τα απαντητικά έντυπα αναμένεται να καταστήσουν δυνατή την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία θα είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις που οι πάροχοι υπηρεσιών δεν μπορούν να συμμορφωθούν. Με πιστοποιημένους διαύλους υποβολής είναι δυνατή η διασφάλιση της γνησιότητας της εντολής αφαίρεσης, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και παραλαβής της εντολής.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας. Θα πρέπει να καταρτιστεί λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης της νομοθεσίας.

(41)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τον αριθμό των περιπτώσεων επιτυχούς εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων ως συνέπειας του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να καταρτιστεί λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης της νομοθεσίας.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Με βάση τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της έκθεσης εφαρμογής και το αποτέλεσμα της παρακολούθησης, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού το νωρίτερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του. Η αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στα πέντε κριτήρια της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, της συνεκτικότητας και της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ. Θα αξιολογεί τη λειτουργία των διαφόρων επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων που προβλέπονται σύμφωνα με τον κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας των μέτρων για τη βελτίωση του εντοπισμού, του προσδιορισμού και της αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου, της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών διασφάλισης, καθώς και τις επιπτώσεις σε ενδεχομένως θιγόμενα δικαιώματα και συμφέροντα τρίτων, μεταξύ άλλων την επανεξέταση της απαίτησης για ενημέρωση των παρόχων περιεχομένου.

(42)  Με βάση τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της έκθεσης εφαρμογής και το αποτέλεσμα της παρακολούθησης, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού το νωρίτερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του. Η αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στα πέντε κριτήρια της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, της συνεκτικότητας και της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ. Θα αξιολογεί τη λειτουργία των διαφόρων επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων που προβλέπονται σύμφωνα με τον κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας των μέτρων για τη βελτίωση του εντοπισμού, του προσδιορισμού και της αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου, της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών διασφάλισης, καθώς και τις επιπτώσεις σε ενδεχομένως θιγόμενα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως τα δικαιώματα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την πρόληψη της κατάχρησης υπηρεσιών φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την αντιμετώπιση της κατάχρησης υπηρεσιών φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα μέριμνας, τους οποίους πρέπει να εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των υπηρεσιών τους και, όπου κρίνεται αναγκαίο, τη διασφάλιση της ταχείας αφαίρεσής του·

α)  κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα μέριμνας, τους οποίους πρέπει να εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, όπου κρίνεται αναγκαίο, με σκοπό τη διασφάλιση της ταχείας αφαίρεσής του·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σύνολο μέτρων που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν τρομοκρατικό περιεχόμενο, να καθιστούν δυνατή την ταχεία αφαίρεσή του από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και να διευκολύνουν τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και, κατά περίπτωση, τα σχετικά όργανα της Ένωσης.

β)  σύνολο μέτρων που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν τρομοκρατικό περιεχόμενο, να καθιστούν δυνατή την ταχεία αφαίρεσή του από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και να διευκολύνουν τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και, κατά περίπτωση, τα σχετικά όργανα της Ένωσης, με σκοπό τον συντονισμό δράσεων καταπολέμησης του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχουν υπηρεσίες στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο κύριας εγκατάστασής τους.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εκτεθειμένους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχουν υπηρεσίες στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο κύριας εγκατάστασής τους.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού υπόκειται στη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αξίες, όπως κατοχυρώνονται ειδικότερα στα άρθρα 2 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν τους όρους που απαιτούνται και συνάδουν με τις θεμελιώδεις αρχές σχετικά με την ελευθερία του Τύπου, καθώς και με την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των αποθηκευμένων πληροφοριών σε τρίτους·

(1)  «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας η επιχειρηματική δραστηριότητα του οποίου συνίσταται στην αποθήκευση και επεξεργασία πληροφοριών παρεχόμενων από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν αιτήματός του, καθώς και στη διάδοση των αποθηκευμένων πληροφοριών στο κοινό, και για την οποία είναι δυνατός ο προσδιορισμός και η αφαίρεση συγκεκριμένου περιεχομένου·

 

ειδικότερα, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών σε άλλα επίπεδα της διαδικτυακής υποδομής από το επίπεδο εφαρμογών και οι πάροχοι υπηρεσιών υποδομής ΤΠ υπολογιστικού νέφους δεν θεωρούνται πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

(4)  «τρομοκρατικά εγκλήματα»: μία από τις εκ προθέσεως πράξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «τρομοκρατικό περιεχόμενο»: ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

(5)  « τρομοκρατικό περιεχόμενο»: πληροφορίες ή υλικό που συνιστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εγκλήματα που διαπράττονται εκ προθέσεως όπως ορίζεται στα άρθρα 3 έως 7 της οδηγίας 2017/541, ιδίως με την:

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υποκίνηση ή υποστήριξη, μεταξύ άλλων με την εξύμνηση, της τέλεσης τρομοκρατικών εγκλημάτων, με αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος τέλεσης τέτοιων πράξεων·

α)  υποκίνηση της τέλεσης ενός από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, όταν μια τέτοια συμπεριφορά, άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι η εξύμνηση τρομοκρατικών πράξεων, τάσσεται υπέρ της τέλεσης τρομοκρατικών εγκλημάτων, με αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος τέλεσης ενός ή περισσότερων τέτοιων εγκλημάτων·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ενθάρρυνση της συμβολής σε τρομοκρατικά εγκλήματα·

β)  υποκίνηση άλλου προσώπου σε τέλεση ή συμβολή στην τέλεση ενός από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) ή στο άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προώθηση των δραστηριοτήτων τρομοκρατικής ομάδας, ιδίως με ενθάρρυνση της συμμετοχής σε τρομοκρατική ομάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, ή της υποστήριξής της·

γ)  συμμετοχή στις δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας, μεταξύ άλλων με την παροχή πληροφοριών ή υλικών μέσων ή με κάθε μορφής χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της, με επίγνωση του γεγονότος ότι η συμμετοχή αυτή θα συμβάλει στις εγκληματικές δραστηριότητες της τρομοκρατικής ομάδας, κατά την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  καθοδήγηση σχετικά με μεθόδους ή τεχνικές με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων.

δ)  παροχή οδηγιών σχετικά με την κατασκευή ή τη χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων, λοιπών όπλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών, ή σχετικά με άλλες ειδικές μεθόδους ή τεχνικές με σκοπό την τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση ενός από τα τρομοκρατικά εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541, με επίγνωση του γεγονότος ότι η παρασχεθείσα τεχνογνωσία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτόν, τιμωρείται ως έγκλημα, όταν τελείται εκ προθέσεως.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού περιεχομένου σε τρίτους μέσω των υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας·

(6)  «διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου»: δημόσια διάθεση τρομοκρατικού περιεχομένου σε τρίτους μέσω των υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας. Το περιεχόμενο που διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς ή τεκμηριωτικούς σκοπούς και για σκοπούς καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης και αντεπιχειρηματολογίας προστατεύεται επαρκώς·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  «αρμόδια αρχή»: η ενιαία διορισμένη εθνική δικαστική αρχή στο κράτος μέλος ή κάποια διοικητική αρχή.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας λαμβάνουν κατάλληλα, εύλογα και αναλογικά μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, κατά της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου και με σκοπό την προστασία των χρηστών από τρομοκρατικό περιεχόμενο. Κατά τη λήψη των μέτρων αυτών, ενεργούν με τρόπο συνετό και αναλογικό, που δεν εισάγει διακρίσεις, λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία.

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο λαμβάνουν κατάλληλα, εύλογα και αναλογικά μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, κατά της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου και με σκοπό την προστασία των χρηστών από τρομοκρατικό περιεχόμενο. Κατά τη λήψη των μέτρων αυτών, ενεργούν με τρόπο συνετό και αναλογικό, που δεν εισάγει διακρίσεις, λαμβάνουν σε κάθε περίπτωση δεόντως υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία. Τα εν λόγω μέτρα δεν ισοδυναμούν με γενική υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να παρακολουθούν τις πληροφορίες που αποθηκεύουν ούτε με γενική υποχρέωση ενεργής αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στους όρους και τις προϋποθέσεις τους οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας περιλαμβάνουν, και εφαρμόζουν, διατάξεις για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου.

διαγράφεται

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία να εκδώσει απόφαση με την οποία να απαιτείται από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό.

1.  Η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία να εκδώσει εντολή αφαίρεσης με την οποία να απαιτείται από τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό και ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών τα συμφέροντα των οποίων θεωρεί ότι μπορεί να επηρεαστούν από την έκδοση της εν λόγω εντολής αφαίρεσης.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εντολές αφαίρεσης που εκδίδονται από διοικητική αρχή υπόκεινται σε επανεξέταση από ανεξάρτητη δικαστική αρχή για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον ορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 και για την ανάκληση της εντολής αφαίρεσης, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό εντός μίας ώρας από την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό ταχύτατα. Η αρμόδια αρχή ορίζει προθεσμία συμμόρφωσης με την εντολή αφαίρεσης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από οκτώ ώρες. Κατά τον καθορισμό της προθεσμίας, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δεόντως υπόψη το μέγεθος και τους πόρους του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, και ιδίως το γεγονός ότι μπορεί να απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό όριο ώστε να συμμορφωθούν οι ΜΜΕ με την εντολή αφαίρεσης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία λήγει το νωρίτερο στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν έχουν προηγουμένως υπαχθεί σε εντολή αφαίρεσης και αποτελούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σκεπτικό στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το περιεχόμενο θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο, τουλάχιστον, σε σχέση με τις κατηγορίες τρομοκρατικού περιεχομένου που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 5·

β)  λεπτομερές σκεπτικό στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το περιεχόμενο θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο, ιδίως σε σχέση με τις κατηγορίες τρομοκρατικού περιεχομένου που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, ενώ επίσης τεκμηριώνονται τα στοιχεία παράνομης φύσης και πρόθεσης και η σχετική εθνική νομοθεσία·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής που διαθέτουν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας και ο πάροχος περιεχομένου·

στ)  πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής που διαθέτουν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας και ο πάροχος περιεχομένου και τη σχετική διαθέσιμη προθεσμία·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  κατά περίπτωση, την απόφαση μη γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 11.

ζ)  όταν κρίνεται αναγκαίο και ενδεδειγμένο, την απόφαση μη γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 11.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατόπιν αιτήματος του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή του παρόχου περιεχομένου, η αρμόδια αρχή παρέχει λεπτομερές σκεπτικό, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 2 προθεσμίας.

διαγράφεται

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Αν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης επειδή η εντολή αφαίρεσης περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να εκτελεστεί η εντολή, ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρμόδια αρχή, ζητώντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III. Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται μόλις παρασχεθούν οι διευκρινίσεις.

8.  Αν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης σε περιπτώσεις όπου η εντολή αφαίρεσης περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να εκτελεστεί η εντολή, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή, ζητώντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III. Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αφαιρεί το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή απενεργοποιεί την πρόσβαση σε αυτό αμέσως μόλις παρασχεθούν οι διευκρινίσεις της εντολής αφαίρεσης.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Όταν η εντολή αφαίρεσης καταστεί οριστική, η αρμόδια αρχή που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή που εποπτεύει την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Η εντολή αφαίρεσης καθίσταται οριστική όταν δεν έχει ασκηθεί προσφυγή εναντίον της εντός της προθεσμίας σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο ή όταν έχει επιβεβαιωθεί μετά από προσφυγή.

9.  Όταν η εντολή αφαίρεσης καταστεί οριστική, η αρμόδια αρχή που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή που εποπτεύει την εφαρμογή των ειδικών μέτρων και αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Η εντολή αφαίρεσης καθίσταται οριστική όταν δεν έχει ασκηθεί προσφυγή εναντίον της ούτε έχουν χρησιμοποιηθεί μέτρα έννομης προστασίας εντός της προθεσμίας σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο ή όταν έχει επιβεβαιωθεί μετά από προσφυγή.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Διασυνοριακή συνεργασία σχετικά με τις εντολές αφαίρεσης

 

1.  Η αρμόδια αρχή που εκδίδει την εντολή αφαίρεσης προς τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας υποβάλλει αμέσως αντίγραφο της εν λόγω εντολής αφαίρεσης στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

 

2.  Σε περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή ο πάροχος περιεχομένου έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η εντολή αφαίρεσης μπορεί να θίγει θεμελιώδη δικαιώματα του προσώπου, ενημερώνει την αρμόδια αρχή που έχει υποβάλει το αίτημα.

 

3.   Η αρμόδια αρχή που έχει υποβάλει το αίτημα συνυπολογίζει αυτές τις συνθήκες και, κατά περίπτωση, αποσύρει ή προσαρμόζει την εντολή αφαίρεσης.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας εφαρμόζουν επιχειρησιακά και τεχνικά μέτρα τα οποία διευκολύνουν την ταχεία αξιολόγηση περιεχομένου που έχει αποσταλεί από αρμόδιες αρχές και, κατά περίπτωση, αρμόδια όργανα της Ένωσης για να το εξετάσουν σε εθελοντική βάση.

διαγράφεται

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αναφορά απευθύνεται στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τον πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 16 και διαβιβάζεται στο σημείο επαφής που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1. Οι εν λόγω αναφορές αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μέσο.

3.  Η αναφορά απευθύνεται στην κύρια εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από τον πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 16 και διαβιβάζεται στο σημείο επαφής που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1. Οι εν λόγω αναφορές αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μέσο. Η αναφορ