Menetlus : 2018/0331(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0193/2019

Esitatud tekstid :

A8-0193/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0421

RAPORT     ***I
PDF 577kWORD 252k
9.4.2019
PE 633.042v02-00 A8-0193/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Daniel Dalton

Arvamuse koostaja (*):

Julie Ward, kultuuri- ja hariduskomisjon

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS
 SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0640),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0405/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Tšehhi Esindajatekoja poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A8-0193/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta

terroristliku veebisisu levitamise vastu võitlemise kohta

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1)  Käesoleva määruse eesmärk on tagada veebimajutusteenuste terrorismiotstarbelise kuritarvitamise tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist tuleks parandada järgmiste meetmetega: suurema õiguskindluse tagamine veebimajutusteenuse pakkujatele, kasutajate usalduse suurendamine võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja teabevabaduse kaitsemeetmete tugevdamine.

(1)  Käesoleva määruse eesmärk on tagada veebimajutusteenuste terrorismiotstarbelise kuritarvitamise vastu võitlemise ja Euroopa ühiskondades avalikule julgeolekule kaasaaitamise kaudu digitaalse ühtse turu sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist tuleks parandada järgmiste meetmetega: suurema õiguskindluse tagamine veebimajutusteenuse pakkujatele, kasutajate usalduse suurendamine võrgukeskkonna vastu ning sõnavabaduse, avatud ja demokraatlikus ühiskonnas teabe ja ideede saamise ja edastamise vabaduse ning meediavabaduse ja meedia mitmekesisuse kaitsemeetmete tugevdamine.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Veebimajutusteenuse pakkujate reguleerimine võib üksnes täiendada liikmesriikide terrorismivastase võitluse strateegiaid, milles tuleb tuua esile veebivälised meetmed, nagu investeerimine sotsiaaltöösse, deradikaliseerimisalgatused ja koostöö mõjutatud kogukondadega, et saavutada ühiskonnas radikaliseerumise jätkusuutlik ennetamine.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Terroristlik sisu on osa laiemast ebaseadusliku veebisisu probleemist, mis hõlmab ka muid sisuvorme, nagu laste seksuaalne ärakasutamine, ebaseaduslik kaubandustegevus ja intellektuaalomandi õiguse rikkumised. Ebaseaduslikku sisu edastavad sageli terroristlikud ja muud kuritegelikud organisatsioonid rahapesu eesmärgil ja oma tegevuse rahastamiseks stardiraha saamiseks. See probleem nõuab seadusandlike, muude kui seadusandlike ja vabatahtlike meetmete kombineerimist ametiasutuste ja teenusepakkujate koostöös, austades täielikult põhiõigusi. Kuigi ebaseadusliku sisu ohtu on leevendanud edukad algatused, nagu sektori eestvedamisel koostatud tegevusjuhend võitluseks internetis leviva vihakõne vastu ja ülemaailmne liit WEePROTECT Global Alliance, mille eesmärk on teha lõpp laste seksuaalsele kuritarvitamisele internetis, tuleb ebaseadusliku sisu eemaldamiseks luua riiklike reguleerivate asutuste piiriülese koostöö õigusraamistik.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2)  Internetis aktiivselt tegutsevad veebimajutusteenuse pakkujad mängivad digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja vastuvõttu, andes seega olulise panuse innovatsiooni, majanduskasvu ja töökohtade loomisse liidus. Paraku kuritarvitavad kolmandad isikud teatavatel juhtudel nende teenuseid, et panna internetis toime ebaseaduslikke tegusid. Eriti murelikuks teeb see, kui veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid kuritarvitavad terroristlikud rühmitused ja nende toetajad, kes levitavad terroristlikku veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, inimeste radikaliseerimiseks ja värbamiseks ning terroristliku tegevuse juhtimiseks ja hõlbustamiseks.

(2)  Internetis aktiivselt tegutsevad veebimajutusteenuse pakkujad mängivad digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud, pakuvad õppimisvõimalusi ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja vastuvõttu, andes seega olulise panuse innovatsiooni, majanduskasvu ja töökohtade loomisse liidus. Paraku kuritarvitavad kolmandad isikud teatavatel juhtudel nende teenuseid, et panna internetis toime ebaseaduslikke tegusid. Eriti murelikuks teeb see, kui veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid kuritarvitavad terroristlikud rühmitused ja nende toetajad, kes levitavad terroristlikku veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, inimeste radikaliseerimiseks ja värbamiseks ning terroristliku tegevuse juhtimiseks ja hõlbustamiseks.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3)  Terroristlikul veebisisul on tõsised negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist sisu majutavate internetipõhiste teenuste osutajate jaoks, sest see õõnestab nende kasutajate usaldust ja kahjustab nende ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste teenuste osutajate keskset rolli ja nende osutatavate teenustega seotud tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, on neil teatav ühiskondlik kohustus kaitsta oma teenuseid terroristidepoolse kuritarvitamise eest ning aidata võidelda terroristliku sisu vastu, mida levitatakse nende teenuseid kasutades.

(3)  Kuigi see ei ole ainus tegur, on ilmnenud, et terroristlik veebisisu mõjub katalüsaatorina terroriakte toime pannud isikute radikaliseerumisel ning seega on sellel tõsised negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist sisu majutavate internetipõhiste teenuste osutajate jaoks, sest see õõnestab nende kasutajate usaldust ja kahjustab nende ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste teenuste osutajate keskset rolli ja proportsionaalselt nende osutatavate teenustega seotud tehnoloogiliste vahendite ja võimalustega on neil eriline ühiskondlik kohustus kaitsta oma teenuseid terroristidepoolse kuritarvitamise eest ning aidata pädevatel asutustel võidelda terroristliku sisu vastu, mida levitatakse nende teenuseid kasutades, võttes samas arvesse sõnavabaduse ning avatud ja demokraatlikus ühiskonnas teabe ja ideede saamise ja edastamise vabaduse olulisust.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4)  Liidu tasandil alustati võitlust terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal liikmesriikide ja veebimajutusteenuse pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku alusel, kuid nüüd tuleks seda täiendada selge õigusraamistikuga, et veelgi vähendada juurdepääsu terroristlikule veebisisule ja leida sellele kiirelt arenevale probleemile otstarbekad lahendused. Nimetatud õigusraamistik tugineb vabatahtlikule tööle, mida komisjon on toetanud oma soovituses (EL) 2018/3347, ning see on vastus Euroopa Parlamendi üleskutsetele kasutada võitluses ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu vastu jõulisemaid meetmeid ja parandada terroriaktidele õhutava sisu automaatset avastamist ja eemaldamist.

(4)  Liidu tasandil alustati võitlust terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal liikmesriikide ja veebimajutusteenuse pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku alusel, kuid nüüd tuleks seda täiendada selge õigusraamistikuga, et veelgi vähendada juurdepääsu terroristlikule veebisisule ja leida sellele kiirelt arenevale probleemile otstarbekad lahendused. Nimetatud õigusraamistik tugineb vabatahtlikule tööle, mida komisjon on toetanud oma soovituses (EL) 2018/3347, ning see on vastus Euroopa Parlamendi üleskutsetele kasutada võitluses ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu vastu jõulisemaid meetmeid kooskõlas direktiivis 2000/31/EÜ kehtestatud horisontaalse raamistikuga ja Euroopa Ülemkogu üleskutsetele parandada terroriaktidele õhutava sisu avastamist ja eemaldamist.

__________________

__________________

7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 50).

7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 50).

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5)  Käesoleva määruse kohaldamine ei tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ8 artikli 14 kohaldamist. Ennekõike ei tohiks ükski meede, sealhulgas ennetusmeede, mille veebimajutusteenuse pakkuja võtab kooskõlas käesoleva määrusega, takistada kõnealust teenusepakkujat kasutamast nimetatud artikli kohast vastutusest vabastamise erandit. Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide ametiasutuste ja kohtute õigust teha veebimajutusteenuse pakkuja vastutus kindlaks konkreetsetel juhtudel, kui direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 sätestatud vastutusest vabastamise erandi tingimused ei ole täidetud.

(5)  Käesoleva määruse kohaldamine ei tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ8 kohaldamist. Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide ametiasutuste ja kohtute õigust teha veebimajutusteenuse pakkuja vastutus kindlaks konkreetsetel juhtudel, kui direktiivis 2000/31/EÜ sätestatud vastutusest vabastamise erandi tingimused ei ole täidetud.

__________________

__________________

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

2a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6)  Käesoleva määrusega nähakse ette õigusnormid, mille abil tõkestada veebimajutusteenuste kuritarvitamist terroristliku veebisisu levitamiseks, et tagada siseturu tõrgeteta toimimine, austades seejuures täielikult liidu õiguskorra kohaselt kaitstud põhiõigusi, eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tagatud õigusi.

(6)  Käesoleva määrusega nähakse ette õigusnormid, mille abil võidelda veebimajutusteenuste kuritarvitamise vastu, kui neid teenuseid kasutatakse ebaseadusliku terroristliku veebisisu levitamiseks, ning millega tagada siseturu tõrgeteta toimimine ja mis peaksid seejuures täielikult austama liidu õiguskorra kohaselt kaitstud põhiõigusi, eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tagatud õigusi.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7)  Käesoleva määrusega aidatakse kaitsta avalikku julgeolekut ning kehtestatakse asjakohased ja töökindlad kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa arvatud vabadust saada ja anda teavet, ettevõtlusvabadust ja mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, mis on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, mis on pluralistliku demokraatliku ühiskonna üks põhialuseid ning üks liidu alusväärtusi. Meetmed, millega sekkutakse sõna- ja teabevabadusse, peaksid olema rangelt sihipärased selles mõttes, et nende eesmärk peab olema tõkestada terroristliku sisu levitamist, kuid selle käigus ei tohi kahjustada õigust seaduslikult teavet saada ja levitada, võttes arvesse veebimajutusteenuse pakkujate keskset rolli avalikule arutelule ning faktide, arvamuste ja ideede õiguspärasele levitamisele kaasaaitamisel.

(7)  Käesoleva määrusega püütakse aidata kaitsta avalikku julgeolekut ning sellega tuleks kehtestada asjakohased ja töökindlad kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa arvatud vabadust saada ja edastada teavet, ettevõtlusvabadust ja mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, mis on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui oluliseks peetakse sõnavabadust, teabe ja ideede saamise ja edastamise vabadust, õigust era- ja pereelu austamisele ja isikuandmete kaitsele, mis moodustavad pluralistliku demokraatliku ühiskonna põhialused ning on liidu alusväärtused. Meetmete võtmisel tuleks hoiduda sekkumast sõna- ja teabevabadusse ja niivõrd kui võimalik peaks nende eesmärk olema rangelt sihipärasel meetodil võidelda terroristliku sisu levitamise vastu, kuid selle käigus ei tohi kahjustada õigust seaduslikult teavet saada ja edastada, võttes arvesse veebimajutusteenuse pakkujate keskset rolli avalikule arutelule ning faktide, arvamuste ja ideede õiguspärasele levitamisele kaasaaitamisel. Tõhusad internetipõhised terrorismivastased meetmed ja sõnavabaduse kaitse ei ole vastandlikud, vaid üksteist täiendavad ja vastastikku tugevdavad eesmärgid.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8)  Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 on selgelt kirjas õigus tõhusale õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja juriidilisel isikul on õigus pöörduda liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi käesoleva määruse kohaselt võetud meetmete vastu, mis kahjustavad selle isiku õigusi. See õigus hõlmab veebimajutusteenuse ja sisuteenuse pakkujate jaoks võimalust vaidlustada eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi kohtus, kelle ametiasutus eemaldamiskorralduse tegi.

(8)  Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 on selgelt kirjas õigus tõhusale õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja juriidilisel isikul on õigus pöörduda liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi käesoleva määruse kohaselt võetud meetmete vastu, mis kahjustavad selle isiku õigusi. See õigus hõlmab veebimajutusteenuse ja sisuteenuse pakkujate jaoks võimalust vaidlustada eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi kohtus, kelle ametiasutus eemaldamiskorralduse tegi, ning sisuteenuse pakkujate jaoks võimalusi vaidlustada veebimajutusteenuse pakkuja võetud erimeetmed.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9)  Et oleks selge, milliseid meetmeid peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad kui ka pädevad asutused terroristliku veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, tuleks käesolevas määruses ennetavalt määratleda terroristlik sisu, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2017/5419 kasutatud terroriakti määratlusest. Arvestades, et tegeleda tuleb kõige kahjulikuma internetis esineva terroristliku propagandaga, peaks määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis õhutab, julgustab või toetab terroriaktide toimepanemist või neile kaasaaitamist, annab juhiseid selliste kuritegude toimepanekuks või propageerib osalemist terrorirühmituse tegevuses. Selline teave hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad asutused või veebimajutusteenuse pakkujad analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse võtma selliseid aspekte nagu väidete laad ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, mis mõjutavad inimeste turvalisust ja ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel arvesse võtta, on see, kui materjali on koostanud ELi terroriorganisatsioonide või terroristide nimekirja kuuluv isik, selle võib talle omistada või seda levitatakse tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

(9)  Et oleks selge, milliseid meetmeid peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad kui ka pädevad asutused terroristliku veebisisu levitamise vastu võitlemiseks võtma, tuleks käesolevas määruses ennetavalt määratleda terroristlik sisu, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2017/5419 kasutatud terroriakti määratlusest. Arvestades, et võidelda tuleb kõige kahjulikuma terroristliku veebisisuga, peaks määratlus hõlmama materjale, mis õhutavad või ärgitavad terroriakte toime panema või neile kaasa aitama või propageerivad osalemist terrorirühmituse tegevuses, põhjustades seega ohtu, et pannakse tahtlikult toime üks või mitu sellist akti. Määratlus peaks hõlmama ka sisu, mis annab suuniseid lõhkeainete, tulirelvade, mis tahes muude relvade, kahjulike või ohtlike ainete, samuti keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaainete (KBRT-ained) valmistamise ja kasutamise kohta, ja mis tahes suuniseid muude meetodite või tehnikate kohta, sealhulgas sihtmärkide valimise kohta terroriaktide toimepanemise eesmärgil. Selline teave hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad asutused või veebimajutusteenuse pakkujad analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse võtma selliseid aspekte nagu väidete laad ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, mis mõjutavad inimeste turvalisust ja ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel arvesse võtta, on see, kui materjali on koostanud ELi terroriorganisatsioonide või terroristide nimekirja kuuluv isik, selle võib talle omistada või seda levitatakse tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil või teadlikkuse suurendamiseks terroristliku tegevuse kohta tuleks asjakohaselt kaitsta. Eriti juhtudel, kui sisuteenuse pakkujal on toimetusvastutus, tuleks levitatud materjali eemaldamise igasuguse otsuse puhul võtta arvesse ajakirjandusstandardeid, mis on kehtestatud ajakirjandus- või meediaalase reeglistikuga, kooskõlas liidu õiguse ja põhiõiguste hartaga. Terroristlikuks sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

_________________

_________________

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.3.2017, lk 6).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.3.2017, lk 6).

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10)  Et hõlmatud saaksid ka need veebimajutusteenused, mille kaudu terroristlikku sisu levitatakse, tuleks käesolevat määrust kohaldada infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul teenuse kasutaja antud teavet talletatakse tema palvel ning talletatud teave tehakse kättesaadavaks kolmandatele isikutele, olenemata sellest, kas selline tegevus on oma olemuselt puhtalt tehniline, automaatne või passiivne. Selliste infoühiskonna teenuse pakkujate hulka kuuluvad näiteks sotsiaalmeediaplatvormid, videovoogedastuse teenused, video-, pildi- ja audiomaterjalide jagamise teenused, failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd kui need teevad teabe kättesaadavaks kolmandatele isikutele ja veebisaitidele, kus kasutajad saavad kommenteerida või arvustusi postitada. Määrust tuleks kohaldada ka nende veebimajutusteenuse pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin teenuseid, sest suur osa veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma teenuseid pakkudes puutuvad kokku terroristliku sisuga, tegutsevad kolmandates riikides. See peaks tagama, et kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad ettevõtjad järgivad samu nõudeid olenemata sellest, millises riigis on nende tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja võimaldab juriidilistel või füüsilistel isikutel kasutada oma teenuseid ühes või mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et teenusepakkuja veebisait või e-posti aadress või muud kontaktandmed on kättesaadavad ühes või mitmes liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna käesoleva määruse kohaldamiseks piisav tingimus.

(10)  Et hõlmatud saaksid ka need veebimajutusteenused, mille kaudu terroristlikku sisu levitatakse, tuleks käesolevat määrust kohaldada infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul teenuse kasutaja antud teavet talletatakse tema palvel ning talletatud teave tehakse avalikkusele kättesaadavaks, olenemata sellest, kas selline tegevus on oma olemuselt puhtalt tehniline, automaatne või passiivne. Selliste infoühiskonna teenuse pakkujate hulka kuuluvad näiteks sotsiaalmeediaplatvormid, videovoogedastuse teenused, video-, pildi- ja audiomaterjalide jagamise teenused, failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd kui need teevad teabe kättesaadavaks avalikkusele ja veebisaitidele, kus kasutajad saavad kommenteerida või arvustusi postitada. Määrust tuleks kohaldada ka nende veebimajutusteenuse pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin teenuseid, sest suur osa veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma teenuseid pakkudes puutuvad kokku terroristliku sisuga, tegutsevad kolmandates riikides. See peaks tagama, et kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad ettevõtjad järgivad samu nõudeid olenemata sellest, millises riigis on nende tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja võimaldab juriidilistel või füüsilistel isikutel kasutada oma teenuseid ühes või mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et teenusepakkuja veebisait või e-posti aadress või muud kontaktandmed on kättesaadavad ühes või mitmes liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna käesoleva määruse kohaldamiseks piisav tingimus. Määrust ei tuleks kohaldada ka pilveteenustele, sealhulgas ettevõtetevahelistele pilveteenustele, mille suhtes teenusepakkujal ei ole lepingulisi õigusi selle kohta, millist sisu salvestatakse või kuidas seda töödeldakse või tehakse avalikkusele kättesaadavaks tema klientide või nende klientide lõppkasutajate poolt, ning kus teenusepakkujal ei ole tehnilist suutlikkust eemaldada oma klientide või nende klientide lõppkasutajate salvestatud konkreetset sisu.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11)  Käesoleva määruse kohaldamisala kindlaksmääramisel tuleks lähtuda sellest, kas esineb sisuline seos liiduga. Niisugune sisuline seos on olemas, kui teenusepakkujal on liidus tegevuskoht, või kui seda ei ole, märkimisväärne arv kasutajaid ühes või mitmes liikmesriigis või tema tegevus on suunatud ühte või mitmesse liikmesriiki. Tegevuse suunatuse ühte või mitmesse liikmesriiki saab kindlaks teha kõigi asjakohaste asjaolude alusel, mille hulka kuuluvad sellised tegurid nagu selles liikmesriigis üldiselt kasutatava keele või vääringu kasutamine või kaupade või teenuste tellimise võimalus. Seda, kas tegevus on suunatud konkreetsesse liikmesriiki, saab järeldada ka rakenduse kättesaadavusest selle riigi rakendustepoes, kohaliku reklaami või selles liikmesriigis räägitavas keeles reklaami pakkumisest või kliendisuhete haldamisest, näiteks klienditeenuse pakkumisest selles liikmesriigis üldiselt kasutatavas keeles. Sisulise seose olemasolu tuleks eeldada ka siis, kui teenusepakkuja suunab oma tegevuse ühte või mitmesse liikmesriiki Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1215/201210 artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses. Teisalt, kui teenust osutatakse lihtsalt selleks, et järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/30211 sätestatud diskrimineerimiskeeldu, ei saa seda üksnes kõnealusele asjaolule tuginedes käsitada tegevuse suunamisena teatavale territooriumile liidus.

(11)  Käesoleva määruse kohaldamisala kindlaksmääramisel tuleks lähtuda sellest, kas esineb sisuline seos liiduga. Niisugune sisuline seos on olemas, kui teenusepakkujal on liidus tegevuskoht, või kui seda ei ole, märkimisväärne arv kasutajaid ühes või mitmes liikmesriigis või tema tegevus on suunatud ühte või mitmesse liikmesriiki. Tegevuse suunatuse ühte või mitmesse liikmesriiki saab kindlaks teha kõigi asjakohaste asjaolude alusel, mille hulka kuuluvad sellised tegurid nagu selles liikmesriigis üldiselt kasutatava keele või vääringu kasutamine. Seda, kas tegevus on suunatud konkreetsesse liikmesriiki, saab järeldada ka rakenduse kättesaadavusest selle riigi rakendustepoes, kohaliku reklaami või selles liikmesriigis räägitavas keeles reklaami pakkumisest või kliendisuhete haldamisest, näiteks klienditeenuse pakkumisest selles liikmesriigis üldiselt kasutatavas keeles. Sisulise seose olemasolu tuleks eeldada ka siis, kui teenusepakkuja suunab oma tegevuse ühte või mitmesse liikmesriiki Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1215/201210 artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses. Teisalt, kui teenust osutatakse lihtsalt selleks, et järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/30211 sätestatud diskrimineerimiskeeldu, ei saa seda üksnes kõnealusele asjaolule tuginedes käsitada tegevuse suunamisena teatavale territooriumile liidus.

_________________

_________________

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, lk 1).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, lk 1).

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. veebruari 2018. aasta määrus (EL) 2018/302, mis käsitleb siseturul toimuvat põhjendamatut asukohapõhist tõkestust ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2006/2004 ja (EL) 2017/2394 ning direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 601, 2.3.2018, lk 1).

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. veebruari 2018. aasta määrus (EL) 2018/302, mis käsitleb siseturul toimuvat põhjendamatut asukohapõhist tõkestust ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2006/2004 ja (EL) 2017/2394 ning direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 601, 2.3.2018, lk 1).

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12)  Veebimajutusteenuse pakkujad peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, et tõkestada terroristliku sisu levitamist oma teenuste kaudu. Selline hoolsuskohustus ei tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. Käesoleva määruse kohaldamisel peaks hoolsuskohustus hõlmama seda, et veebimajutusteenuse pakkuja tegutseb enda talletatava sisu suhtes hoolikalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt, eeskätt oma tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu eemaldamisel ja juurdepääsu blokeerimisel tuleb austada sõna- ja teabevabadust.

(12)  Veebimajutusteenuse pakkujad peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, et võidelda terroristliku sisu avalikkusele levitamise vastu oma teenuste kaudu. Kõnealused hoolsuskohustused ei tohiks tähendada veebimajutusteenuse pakkujate üldist kohustust jälgida teavet, mida nad säilitavad, ega üldist kohustust otsida aktiivselt ebaseaduslikule tegevusele osutavaid fakte või asjaolusid. Käesoleva määruse kohaldamisel peaks hoolsuskohustus hõlmama seda, et veebimajutusteenuse pakkuja tegutseb enda talletatava sisu suhtes läbipaistvalt, hoolikalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt, eeskätt oma tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu eemaldamisel ja juurdepääsu blokeerimisel tuleb austada sõnavabadust, avatud ja demokraatlikus ühiskonnas teabe ja ideede saamise ja edastamise vabadust ning meediavabadust ja meedia mitmekesisust.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13)  Ühtlustada tuleks menetlused ja kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma vabadus selline pädev asutus ise valida, et nad saaksid määrata kõnealuse ülesandega tegelema haldus-, õiguskaitse- või kohtusasutuse. Arvestades, kui kiiresti levib terroristlik sisu internetipõhiste teenuste vahel, kohustab käesolev säte veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et eemaldamiskorralduses kirjeldatud terroristlik sisu eemaldatakse või juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni jooksul alates eemaldamiskorralduse kättesaamisest. Veebimajutusteenuse pakkuja otsustab ise, kas eemaldab kõnealuse sisu või blokeerib liidu kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

(13)  Ühtlustada tuleks menetlused ja kohustused, mis tulenevad eemaldamiskorraldusest, mille kohaselt peaks veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma vabadus selline pädev asutus ise valida, et nad saaksid määrata kõnealuse ülesandega tegelema kohtuasutuse, sõltumatult tegutseva haldus- või õiguskaitseasutuse. Arvestades, kui kiiresti levib terroristlik sisu internetipõhiste teenuste vahel, kohustab käesolev säte veebimajutusteenuse pakkujaid tagama, et eemaldamiskorralduses kirjeldatud terroristlik sisu eemaldatakse või juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni jooksul alates eemaldamiskorralduse kättesaamisest.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

14)  Pädev asutus peaks edastama eemaldamiskorralduse otse adressaadile ja kontaktpunktile mis tahes elektroonilisel kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, tingimustel, mis võimaldavad teenusepakkujal teha kindlaks korralduse autentsuse, kaasa arvatud selle saatmise ja kättesaamise täpse kuupäeva ja kellaaja; selleks kasutatakse näiteks turvalisi e-kirju ja platvorme või muid turvalisi kanaleid, mille hulka kuuluvad ka need, mille on teinud kättesaadavaks teenusepakkuja, kooskõlas isikuandmete kaitse õigusnormidega. Selle nõude täitmiseks võib kasutada kvalifitseeritud e-andmevahetusteenuseid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 910/201412.

(14)  Pädev asutus peaks edastama eemaldamiskorralduse otse veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunktile ja juhul, kui veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht asub mõnes muus liikmesriigis, selle liikmesriigi pädevale asutusele mis tahes elektroonilisel kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, tingimustel, mis võimaldavad teenusepakkujal teha kindlaks korralduse autentsuse, kaasa arvatud selle saatmise ja kättesaamise täpse kuupäeva ja kellaaja; selleks kasutatakse näiteks turvalisi e-kirju ja platvorme või muid turvalisi kanaleid, mille hulka kuuluvad ka need, mille on teinud kättesaadavaks teenusepakkuja, kooskõlas isikuandmete kaitse õigusnormidega. Selle nõude täitmiseks võib kasutada kvalifitseeritud e-andmevahetusteenuseid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 910/201412.

__________________

__________________

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

15)  Pädeva asutuse või Europoli esildis on vahend, millega saab veebimajutusteenuse pakkujale tulemuslikult ja kiiresti teada anda tema teenuse konkreetsest sisust. Lisaks eemaldamiskorraldustele peaks kasutusele jääma ka selline mehhanism, mis võimaldab juhtida veebimajutusteenuse pakkuja tähelepanu teabele, mida võib pidada terroristlikuks sisuks, et teenusepakkuja saaks vabatahtlikult kaaluda selle sisu vastavust oma tingimustele. On oluline, et veebimajutusteenuse pakkujad hindaksid selliseid esildisi esmajärjekorras ja annaksid võetud meetmete kohta kiirelt tagasisidet. Lõpliku otsuse selle kohta, kas sisu eemaldada tingimustele mittevastavuse tõttu, teeb veebimajutusteenuse pakkuja. Kui käesolevat määrust rakendatakse esildiste suhtes, ei mõjuta see määruses (EL) 2016/79413 sätestatud Europoli volitusi.

välja jäetud

__________________

 

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53).

 

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

16)  Arvestades, kui ulatuslikult ja kiiresti tuleb terroristliku sisu kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks tegutseda, on proportsionaalsed ennetavad meetmed, teatavatel juhtudel muu hulgas ka automaatsete vahendite kasutamine, terroristliku veebisisu vastu võitlemises olulisel kohal. Et vähendada terroristlikule sisule juurdepääsetavust oma teenuste kaudu, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad hindama ennetavate meetmete võtmise otstarbekust, lähtudes terroristliku sisuga kokkupuutumise riskidest ja ulatusest ning sellest, millist mõju see avaldab kolmandate isikute õigustele ja üldsuse huvile olla informeeritud. Seega peaksid veebimajutusteenuse pakkujad kindlaks tegema, millised asjakohased, mõjusad ja proportsionaalsed ennetavad meetmed tuleks kehtestada. See nõue ei tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. Sellise hindamise puhul annab veebimajutusteenuse pakkujale adresseeritud eemaldamiskorralduste ja esildiste puudumine märku sellest, et kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.

(16)  Arvestades, kui ulatuslikult ja kiiresti tuleb terroristliku sisu kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks tegutseda, on proportsionaalsed erimeetmed terroristliku veebisisu vastu võitlemises olulisel kohal. Et vähendada terroristlikule sisule juurdepääsetavust oma teenuste kaudu, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad hindama erimeetmete võtmise otstarbekust, lähtudes terroristliku sisuga kokkupuutumise riskidest ja ulatusest ning sellest, millist mõju see avaldab kolmandate isikute õigustele ja üldsuse huvile saada ja edastada teavet, eelkõige terroristliku sisuga ulatusliku kokkupuutumise korral ja eemaldamiskorralduste saamisel. Seega peaksid veebimajutusteenuse pakkujad kindlaks tegema, millised asjakohased, sihipärased, mõjusad ja proportsionaalsed erimeetmed tuleks kehtestada. See nõue ei tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. Need erimeetmed võivad hõlmata korrapärast aruandlust pädevatele asutustele, sellise personali suurendamist, kes käsitleb meetmeid, millega kaitstakse teenuseid terroristliku sisu avaliku levitamise eest, ning parimate tavade vahetamist. Sellise hindamise puhul annab veebimajutusteenuse pakkujale adresseeritud eemaldamiskorralduste puudumine märku sellest, et kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

17)  Ennetavate meetmete kehtestamisel peaks veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et säilib kasutajate õigus sõna- ja teabevabadusele, kaasa arvatud õigus vabalt saada ja anda teavet. Lisaks selliste õigusest tulenevate nõuete järgimisele, mis on ette nähtud muu hulgas isikuandmete kaitset käsitletavate õigusaktidega, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema nõuetekohase hoolsusega ja rakendama vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt inimeste teostatavat jälgimist ja kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja ekslikke otsuseid, mille tulemusena eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik. See on eriti oluline juhul, kui veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad terroristliku sisu avastamiseks automaatseid vahendeid. Olenemata sellest, kas otsuse kasutada automaatseid vahendeid teeb veebimajutusteenuse pakkuja omal algatusel või lähtudes pädeva asutuse taotlusest, tuleks sellist otsust hinnata lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja põhiõigustele avaldatavast mõjust.

(17)  Erimeetmete kehtestamisel peaks veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et säilib kasutajate õigus sõnavabadusele ning avatud ja demokraatlikus ühiskonnas teabe ja ideede saamise ja edastamise vabadusele. Lisaks selliste õigusest tulenevate nõuete järgimisele, mis on ette nähtud muu hulgas isikuandmete kaitset käsitletavate õigusaktidega, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema nõuetekohase hoolsusega ja rakendama kaitsemeetmeid, sh eeskätt inimeste teostatavat jälgimist ja kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja ekslikke otsuseid, mille tulemusena eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

18)  Tagamaks, et terroristliku sisuga kokku puutunud veebimajutusteenuse pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, peaksid pädevad asutused nõudma, et lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse saanud veebimajutusteenuse pakkuja annaks aru võetud ennetavate meetmete kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad olla meetmed, millega tõkestatakse sellise terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis on eemaldamiskorralduse või esildise põhjal juba eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, ning sisu võrdlemine avalik-õiguslike või eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid (kas turul olevaid või veebimajutusteenuse pakkuja enda arendatud) tehnilisi vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks andma aru konkreetsete kehtestatud ennetavate meetmete kohta, et pädev asutus saaks hinnata nende meetmete mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on inimeste teostatava jälgimise ja kontrollimise suutlikkus. Meetmete mõjususe ja proportsionaalsuse hindamisel peaksid pädevad asutused võtma arvesse asjaomaseid parameetreid, sealhulgas teenusepakkujale tehtud eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, tema majanduslikku suutlikkust ja tema teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele (võttes arvesse näiteks liidus olevate kasutajate arvu).

(18)  Tagamaks, et terroristliku sisuga kokku puutunud veebimajutusteenuse pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, peaks pädev asutus nõudma, et märkimisväärse arvu lõplikke eemaldamiskorraldusi saanud veebimajutusteenuse pakkuja annaks aru võetud erimeetmete kohta. Nad võivad kasutada usaldusväärseid tehnilisi vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks andma aru kehtestatud erimeetmete kohta, et pädev asutus saaks hinnata nende meetmete vajalikkust, mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on inimeste teostatava jälgimise ja kontrollimise suutlikkus. Meetmete mõjususe, vajalikkuse ja proportsionaalsuse hindamisel peaksid pädevad asutused võtma arvesse asjaomaseid parameetreid, sealhulgas teenusepakkujale tehtud eemaldamiskorralduste arvu, tema suurust ja majanduslikku suutlikkust ja tema teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele (võttes arvesse näiteks liidus olevate kasutajate arvu), samuti kaitsemeetmeid, mis on kehtestatud sõna- ja teabevabaduse kaitsmiseks, ning seadusliku sisu suhtes piirangute kehtestamise juhtumite arvu.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

19)  Vastavasisulise taotluse peale peaks pädev asutus alustama veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi kehtestamist vajavate ennetavate meetmete üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, peaks ta vajaduse korral kehtestama kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. Põhimõtteliselt ei tohiks selliste ennetavate meetmete kehtestamise otsus viia üldise jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. Võttes arvesse terroristliku sisu levikuga seotud eriti suuri riske, võib pädevate asutuste käesoleva määruse alusel vastu võetud otsuste puhul teha erandeid direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 sätestatud lähenemisviisist selles osas, mis puudutab teatavaid konkreetseid sihipäraseid meetmeid, mille vastuvõtmine on vajalik avaliku julgeolekuga seotud ülekaalukatel põhjustel. Enne sellise otsuse vastuvõtmist peaks pädev asutus leidma õiglase tasakaalu avaliku huvi eesmärkide ning asjassepuutuvate põhiõiguste vahel (eriti seoses sõna- ja teabevabaduse ja ettevõtlusvabadusega) ning seda asjakohaselt põhjendama.

(19)  Vastavasisulise taotluse peale peaks pädev asutus alustama veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi kehtestamist vajavate erimeetmete üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud meetmed ei vasta vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõttele või ei ole riskide katmiseks piisavad, peaks ta vajaduse korral nõudma, et veebimajutusteenuse pakkuja vajalikke meetmeid uuesti hindaks või nõudma asjakohaste, mõjusate ja proportsionaalsete erimeetmete võtmist. Pädev asutus peaks nõudma üksnes selliseid erimeetmeid, mille rakendamist võib veebimajutusteenuse pakkujalt mõistlikult eeldada, võttes muude tegurite seas arvesse veebimajutusteenuse pakkuja finants- ja muid vahendeid. Selliste erimeetmete rakendamise nõue ei tohiks viia üldise jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

20)  Veebimajutusteenuse pakkuja kohustus säilitada eemaldatud sisu ja sellega seotud andmed, tuleks kehtestada konkreetsel eesmärgil ja üksnes nii kauaks kui vaja. Säilitamisnõue peab laienema seotud andmetele, sest vastasel juhul läheksid sellised andmed kõnealuse sisu eemaldamise tagajärjel kaotsi. Seotud andmeteks võivad olla kliendi andmed, sealhulgas eeskätt andmed sisuteenuse pakkuja identiteedi kohta, aga ka juurdepääsuandmed, kaasa arvatud andmed kuupäeva ja kellaaja kohta, millal sisuteenuse pakkuja teenust kasutas, või teenusesse sisse ja sealt välja logimise kohta, ning IP-aadress, mille internetiühenduse pakkuja on sisuteenuse pakkujale eraldanud.

(20)  Veebimajutusteenuse pakkuja kohustus säilitada eemaldatud sisu ja sellega seotud andmed tuleks kehtestada konkreetsel eesmärgil ja üksnes nii kauaks kui vaja. Säilitamisnõue peab laienema seotud andmetele, sest vastasel juhul läheksid sellised andmed kõnealuse sisu eemaldamise tagajärjel kaotsi. Seotud andmeteks võivad olla kliendi andmed, eeskätt andmed sisuteenuse pakkuja identiteedi kohta, aga ka juurdepääsuandmed, kaasa arvatud andmed kuupäeva ja kellaaja kohta, millal sisuteenuse pakkuja teenust kasutas, või teenusesse sisse ja sealt välja logimise kohta, ning IP-aadress, mille internetiühenduse pakkuja on sisuteenuse pakkujale eraldanud.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

21)  Kohustus säilitada sisu halduslikus või kohtulikus korras toimuva kontrollimise jaoks on vajalik ja põhjendatud selleks, et tagada tulemuslikud õiguskaitsevahendid sisuteenuse pakkujale, kelle sisu eemaldati või kelle sisule juurdepääs blokeeriti, ning tagada selle sisu taastamine samasugusena, nagu see oli enne eemaldamist, vastavalt läbivaatamise tulemustele. Kohustus säilitada sisu uurimise või süüdistuse esitamisega seotud eesmärgil on põhjendatud ja vajalik, arvestades kõnealuse materjali väärtust terrorismi nurjamisel ja tõkestamisel. Kui ettevõtja eemaldab materjali või blokeerib juurdepääsu sellele eeskätt oma ennetavate meetmete abil ega teata sellest asjaomasele ametiasutusele, sest tema hinnangul ei kuulu see käesoleva määruse artikli 13 lõike 4 kohaldamisalasse, ei pruugi õiguskaitseorganid sellise sisu olemasolust teadlikud olla. Seepärast on põhjendatud ka sisu säilitamine terroriaktide tõkestamise, avastamise, uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise eesmärgil. Nimetatud eesmärkidel andmete säilitamise nõue piirdub andmetega, millel on tõenäoliselt seos terroriaktidega ja mis võivad seega aidata esitada süüdistust terroriakti eest või hoida ära tõsiseid avalikku julgeolekut ähvardavaid riske.

(21)  Kohustus säilitada sisu halduslikus või kohtulikus korras toimuva kontrollimise või õiguskaitse jaoks on vajalik ja põhjendatud selleks, et tagada tulemuslikud õiguskaitsevahendid sisuteenuse pakkujale, kelle sisu eemaldati või kelle sisule juurdepääs blokeeriti, ning tagada selle sisu taastamine samasugusena, nagu see oli enne eemaldamist, vastavalt läbivaatamise tulemustele. Kohustus säilitada sisu uurimise või süüdistuse esitamisega seotud eesmärgil on põhjendatud ja vajalik, arvestades kõnealuse materjali väärtust terrorismi nurjamisel ja tõkestamisel. Kui ettevõtja eemaldab materjali või blokeerib juurdepääsu sellele oma erimeetmete abil, peaks ta sellest viivitamata teatama pädevale õiguskaitseasutusele. Põhjendatud on ka sisu säilitamine terroriaktide tõkestamise, avastamise, uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise eesmärgil. Nimetatud eesmärkidel tuleks terroristlikku sisu ja sellega seotud andmeid säilitada ainult konkreetse ajavahemiku jooksul, mis võimaldab õiguskaitseasutustel sisu kontrollida ja otsustada, kas see on nimetatud eesmärkidel vajalik. Selline ajavahemik ei või ületada kuut kuud. Terroriaktide tõkestamise, avastamise, uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise eesmärgil andmete säilitamise nõue piirdub andmetega, millel on tõenäoliselt seos terroriaktidega ja mis võivad seega aidata esitada süüdistust terroriakti eest või hoida ära tõsiseid avalikku julgeolekut ähvardavaid riske.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

22)  Proportsionaalsuse tagamise huvides tuleks säilitamisaja pikkuseks määrata kuni kuus kuud, et sisuteenuse pakkujale jääks piisavalt aega, et algatada läbivaatamine, ja et õiguskaitseasutustel oleks võimalus pääseda juurde terroriaktide uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise seisukohast olulistele andmetele. Kui läbivaatamine küll algatatakse kuue kuu jooksul, kuid seda ei viida lõpule, võib seda ajavahemikku läbivaatamist teostava ametiasutuse taotlusel pikendada nii kauaks kui vaja. See ajavahemik peaks olema piisav, et õiguskaitseasutused saaksid uurimistega seotud vajalikud tõendid säilitada, tagades ühtlasi tasakaalu asjaomaste põhiõigustega.

(22)  Proportsionaalsuse tagamise huvides tuleks säilitamisaja pikkuseks määrata kuni kuus kuud, et sisuteenuse pakkujale jääks piisavalt aega, et algatada läbivaatamine, või õiguskaitseasutustel oleks võimalus pääseda juurde terroriaktide uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise seisukohast olulistele andmetele. Kui läbivaatamine või õiguskaitsemenetlus küll algatatakse kuue kuu jooksul, kuid seda ei viida lõpule, võib seda ajavahemikku läbivaatamist teostava ametiasutuse taotlusel pikendada nii kauaks kui vaja. See ajavahemik peaks olema piisav ka selleks, et õiguskaitseasutused saaksid uurimistega ja süüdistuste esitamisega seotud vajalikud materjalid säilitada, tagades ühtlasi tasakaalu asjaomaste põhiõigustega.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

24)  Veebimajutusteenuse pakkujate terroristlikku sisu käsitlevate põhimõtete läbipaistvus on äärmiselt tähtis, et parandada nende vastutust kasutajate ees ja suurendada kodanike usaldust digitaalse ühtse turu vastu. Veebimajutusteenuse pakkuja peaks igal aastal avaldama läbipaistvusaruande, mis sisaldab sisulist teavet terroristliku sisu avastamiseks, kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks võetud meetmete kohta.

(24)  Veebimajutusteenuse pakkujate terroristlikku sisu käsitlevate põhimõtete läbipaistvus on äärmiselt tähtis, et parandada nende vastutust kasutajate ees ja suurendada kodanike usaldust digitaalse ühtse turu vastu. Ainult need veebimajutusteenuse pakkujad, kellele on vastaval aastal esitatud eemaldamiskorraldus, peaks olema kohustatud avaldama aasta läbipaistvusaruande, mis sisaldab sisulist teavet terroristliku sisu avastamiseks, kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks võetud meetmete kohta.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 a)  Eemaldamiskorraldusi väljastavad pädevad asutused peaksid samuti avaldama läbipaistvusaruanded, mis sisaldavad teavet eemaldamiskorralduste arvu, keeldumiste arvu, terroriaktide uurimiseni ja nende eest süüdistuse esitamiseni viinud kindlakstehtud terroristliku sisu arvu ning ekslikult terroristlikuna määratletud sisu juhtumite arvu kohta.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

25)  Kaebuste lahendamise menetlused on vajalik kaitsemeede sõna- ja teabevabadusega kaitstud infosisu eksliku kõrvaldamise eest. Seepärast peaksid veebimajutusteenuse pakkujad sisse seadma kasutajasõbralikud kaebuste esitamise mehhanismid ja tagama, et kaebustega tegeletakse kiiresti ja sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti läbipaistvalt. Kohustus, et veebimajutusteenuse pakkuja peab taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja võimalust tagada oma tingimuste täitmine muudel alustel.

(25)  Kaebuste lahendamise menetlused on vajalik kaitsemeede infosisu eksliku kõrvaldamise eest, mis on kaitstud sõnavabadusega ning avatud ja demokraatlikus ühiskonnas teabe ja ideede saamise ja edastamise vabadusega. Seepärast peaksid veebimajutusteenuse pakkujad sisse seadma kasutajasõbralikud kaebuste esitamise mehhanismid ja tagama, et kaebustega tegeletakse kiiresti ja sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti läbipaistvalt. Kohustus, et veebimajutusteenuse pakkuja peab taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja võimalust tagada oma tingimuste täitmine muudel alustel.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

26)  Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel eesmärgil peaks veebimajutusteenuse pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks sisulise teabe, et sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus vaidlustada. Selleks ei ole ilmtingimata vaja sisuteenuse pakkujale teadet saata. Olenevalt asjaoludest võib majutusteenuse pakkuja asendada terroristlikuks peetava sisu sõnumiga selle kohta, et sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele blokeeritud kooskõlas käesoleva määrusega. Täiendavat teavet põhjuste, aga ka sisuteenuse pakkuja võimaluste kohta see otsus vaidlustada tuleks anda vastavasisulise taotluse korral. Kui pädevad asutused otsustavad, et avaliku julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa arvatud seoses uurimisega, oleks sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta käiva teabe esitamine otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või kahjulik, peaksid nad teavitama veebimajutusteenuse pakkujat.

(26)  Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel eesmärgil peaks veebimajutusteenuse pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks sisulise teabe, nagu sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise põhjused ja tegevuse õigusliku aluse, et sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus vaidlustada. Olenevalt asjaoludest võib veebimajutusteenuse pakkuja asendada terroristlikuks peetava sisu sõnumiga selle kohta, et sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele blokeeritud kooskõlas käesoleva määrusega. Kui pädevad asutused otsustavad, et avaliku julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa arvatud seoses uurimisega, oleks sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta käiva teabe esitamine otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või kahjulik, peaksid nad teavitama veebimajutusteenuse pakkujat.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

27)  Kui pädevad asutused teevad veebimajutusteenuse pakkujatele eemaldamiskorraldusi või saadavad esildisi, peaksid nad jagama teavet, koordineerima ja tegema koostööd omavahel ja vajaduse korral ka Europoliga, et vältida topelttööd ja võimalikku sekkumist uurimistesse. Käesoleva määruse sätete rakendamisel võiks Europol pakkuda toetust kooskõlas oma praeguste volituste ja kehtiva õigusraamistikuga.

(27)  Kui pädevad asutused teevad veebimajutusteenuse pakkujatele eemaldamiskorraldusi, peaksid nad jagama teavet, koordineerima ja tegema koostööd omavahel ja vajaduse korral ka Europoliga, et vältida topelttööd ja võimalikku sekkumist uurimistesse ning minimeerida mõjutatud veebimajutusteenuse pakkuja kulusid. Käesoleva määruse sätete rakendamisel võiks Europol pakkuda toetust kooskõlas oma praeguste volituste ja kehtiva õigusraamistikuga.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27 a)  Europoli esildis on vahend, millega saab veebimajutusteenuse pakkujale tulemuslikult ja kiiresti teada anda tema teenuse konkreetsest sisust. Lisaks eemaldamiskorraldustele peaks kasutusele jääma ka selline mehhanism, mis võimaldab juhtida veebimajutusteenuse pakkuja tähelepanu teabele, mida võib pidada terroristlikuks sisuks, et teenusepakkuja saaks vabatahtlikult kaaluda selle sisu vastavust oma tingimustele. Seetõttu on oluline, et veebimajutusteenuse pakkujad teeksid koostööd Europoliga ja hindaksid Europoli esildisi esmajärjekorras ning annaksid võetud meetmete kohta kiirelt tagasisidet. Lõpliku otsuse selle kohta, kas sisu eemaldada tingimustele mittevastavuse tõttu, teeb veebimajutusteenuse pakkuja. Käesoleva määruse rakendamisel ei mõjuta see määruses (EL) 2016/7941a sätestatud Europoli volitusi.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53).

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

28)  Ennetavate meetmete tulemusliku ja piisavalt sidusa rakendamise tagamiseks peaksid liikmesriikide pädevad asutused jagama üksteisega teavet arutelude kohta, mida nad peavad veebimajutusteenuse pakkujatega konkreetsete ennetavate meetmete kindlaksmääramise, rakendamise ja hindamise üle. Samalaadset koostööd tuleb teha ka karistusi käsitlevate õigusnormide vastuvõtmise ning karistuste rakendamise ja nende täitmise tagamise vallas.

(28)  Veebimajutusteenuse pakkujate poolse meetmete tulemusliku ja piisavalt sidusa rakendamise tagamiseks peaksid liikmesriikide pädevad asutused jagama üksteisega teavet arutelude kohta, mida nad peavad veebimajutusteenuse pakkujatega eemaldamiskorralduste ja erimeetmete kindlaksmääramise, rakendamise ja hindamise üle. Koostööd tuleb teha ka karistusi käsitlevate õigusnormide vastuvõtmise ning karistuste rakendamise ja nende täitmise tagamise vallas.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

29)  On äärmiselt oluline, et karistuste kehtestamise eest vastutava liikmesriigi pädev asutus oleks täielikult teadlik eemaldamiskorralduste ja esildiste tegemisest ja sellele järgnevast teabevahetusest veebimajutusteenuse pakkuja ja asjaomase pädeva asutuse vahel. Selle eesmärgi saavutamiseks peaksid liikmesriigid tagama asjakohaste sidekanalite ja -mehhanismide olemasolu, et nende kaudu saaks asjakohast teavet õigeaegselt jagada.

(29)  On äärmiselt oluline, et karistuste kehtestamise eest vastutava liikmesriigi pädev asutus oleks täielikult teadlik eemaldamiskorralduste tegemisest ja sellele järgnevast teabevahetusest veebimajutusteenuse pakkuja ja teiste liikmesriikide asjaomaste pädevate asutuste vahel. Selle eesmärgi saavutamiseks peaksid liikmesriigid tagama asjakohaste ja turvaliste sidekanalite ja -mehhanismide olemasolu, et nende kaudu saaks asjakohast teavet õigeaegselt jagada.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

33)  Nii veebimajutusteenuse pakkujad kui ka liikmesriigid peaksid looma kontaktpunktid, et hõlbustada eemaldamiskorralduste ja esildiste kiiret menetlemist. Erinevalt esindajast täidab kontaktpunkt korralduslikke eesmärke. Veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkti peaksid moodustama mis tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil saab elektrooniliselt esitada eemaldamiskorraldusi ja esildisi, ning nende kiireks töötlemiseks vajalikud tehnilised vahendid ja inimressursid. Veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, kui see suudab täita käesolevas määruses sätestatud ülesandeid. Selleks, et terroristlik sisu eemaldataks või juurdepääs sellele blokeeritaks ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse saamist, peab veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et kontaktpunkt on kättesaadav seitse päeva nädalas ööpäev läbi. Teave kontaktpunkti kohta peaks sisaldama teavet selle kohta, mis keeles saab kontaktpunkti poole pöörduda. Hõlbustamaks teabevahetust veebimajutusteenuse pakkujate ja pädevate asutuste vahel, kutsutakse veebimajutusteenuse pakkujaid üles võimaldama suhtlust ühes liidu ametlikest keeltest, milles on kättesaadavad nende teenuse tingimused.

(33)  Nii veebimajutusteenuse pakkujad kui ka liikmesriigid peaksid looma kontaktpunktid, et hõlbustada eemaldamiskorralduste kiiret menetlemist. Erinevalt esindajast täidab kontaktpunkt korralduslikke eesmärke. Veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkti peaksid moodustama mis tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil saab elektrooniliselt esitada eemaldamiskorraldusi, ning nende kiireks töötlemiseks vajalikud tehnilised vahendid ja inimressursid. Veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, kui see suudab täita käesolevas määruses sätestatud ülesandeid. Selleks, et terroristlik sisu eemaldataks või juurdepääs sellele blokeeritaks ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse saamist, peab veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et kontaktpunkt on kättesaadav seitse päeva nädalas ööpäev läbi. Teave kontaktpunkti kohta peaks sisaldama teavet selle kohta, mis keeles saab kontaktpunkti poole pöörduda. Hõlbustamaks teabevahetust veebimajutusteenuse pakkujate ja pädevate asutuste vahel, kutsutakse veebimajutusteenuse pakkujaid üles võimaldama suhtlust ühes liidu ametlikest keeltest, milles on kättesaadavad nende teenuse tingimused.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

34)  Kuna puudub üldine nõue, et teenusepakkujad peavad tagama füüsilise kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb tagada selgus selle kohta, millise liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub veebimajutusteenuse pakkuja selle liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on tema peamine tegevuskoht või kus on tema määratud esindaja. Kui eemaldamiskorralduse teeb mõni teine liikmesriik, peaksid selle ametiasutused sellest hoolimata saama tagada oma korralduste täitmise, kohaldades mittekaristuslikke sunnimeetmeid, näiteks karistusmakseid. Kui tegemist on veebimajutusteenuse pakkujaga, kellel puudub liidus tegevuskoht ja kes ei määra endale esindajat, peaks igal liikmesriigil olema võimalik määrata karistusi eeldusel, et järgitakse topeltkaristamise keeldu.

(34)  Kuna puudub üldine nõue, et teenusepakkujad peavad tagama füüsilise kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb tagada selgus selle kohta, millise liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub veebimajutusteenuse pakkuja selle liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on tema peamine tegevuskoht või kus on tema määratud esindaja. Kui tegemist on veebimajutusteenuse pakkujaga, kellel puudub liidus tegevuskoht ja kes ei määra endale esindajat, peaks igal liikmesriigil olema võimalik määrata karistusi eeldusel, et järgitakse topeltkaristamise keeldu.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

35)  Veebimajutusteenuse pakkuja, kelle tegevuskoht ei ole liidus, peaks määrama kirjalikus vormis esindaja, et tagada käesoleva määruse järgimine ja sellest tulenevate kohustuste täitmine.

(35)  Veebimajutusteenuse pakkuja, kelle tegevuskoht ei ole liidus, peaks määrama kirjalikus vormis esindaja, et tagada käesoleva määruse järgimine ja sellest tulenevate kohustuste täitmine. Veebimajutusteenuse pakkuja võib kasutada olemasolevat esindajat tingimusel, et asjaomane esindaja suudab täita käesolevas määruses sätestatud funktsioone.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

37)  Liikmesriigid peaksid määrama käesoleva määruse kohaldamiseks pädevad asutused. Pädeva asutuse määramise nõue ei eelda tingimata uute asutuste loomist; tegemist võib olla olemasolevate asutustega, kellele pannakse käesolevas määruses sätestatud ülesanded. Käesoleva määruse kohaselt tuleb määrata ametiasutus, kes oleks pädev tegema eemaldamiskorraldusi ja esildisi, jälgima ennetavaid meetmeid ja määrama karistusi. Liikmesriigid ise otsustavad, kui mitu asutust nad tahavad nende ülesannetega tegelema määrata.

(37)  Liikmesriigid peaksid määrama käesoleva määruse kohaldamiseks ühe õigusasutuse või funktsionaalselt sõltumatu haldusasutuse. See nõue ei eelda uue asutuse loomist; tegemist võib olla olemasoleva asutusega, kellele pannakse käesolevas määruses sätestatud ülesanded. Käesoleva määruse kohaselt tuleb määrata ametiasutus, kes oleks pädev tegema eemaldamiskorraldusi, jälgima erimeetmeid ja määrama karistusi. Liikmesriigid peaksid teavitama käesoleva määruse kohaselt määratud pädevast asutusest komisjoni, kes peaks avaldama võrgus iga liikmesriigi pädeva asutuse koondandmed. Võrguregister peaks olema hõlpsasti kättesaadav, et veebimajutusteenuse pakkujatel oleks lihtsam eemaldamiskorralduste ehtsust kiiresti kontrollida.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

38)  Karistused on vajalikud, et tagada käesoleva määruse kohaste kohustuste tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid kehtestama karistuste kohta õigusnormid ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. Eriti ranged karistused määratakse juhul, kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab süstemaatiliselt terroristliku sisu eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse nende eest karistada, järgides topeltkaristamise keeldu ja proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, et selliste karistuste puhul võetakse arvesse süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste kohustuste puhul karistusi rakendada. Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks karistusi kehtestada üksnes siis, kui kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 sätestatud nõudest esitada aruandeid või otsusest kehtestada täiendavad ennetavad meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui otsustatakse, kas kehtestada rahaline karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. Liikmesriigid tagavad, et karistused ei õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole terroristlik.

(38)  Karistused on vajalikud, et tagada käesoleva määruse kohaste kohustuste tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid kehtestama karistuste kohta õigusnormid ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. Karistused tuleks määrata juhul, kui veebimajutusteenuse pakkujad ei täida süstemaatiliselt ja pidevalt oma käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi. Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks karistusi kehtestada üksnes siis, kui kohustus tuleneb nõudest rakendada täiendavaid erimeetmeid vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui otsustatakse, kas kehtestada rahaline karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. Lisaks sellele peaks pädev asutus arvesse võtma, kas veebimajutusteenuse pakkuja on idufirma või väike või keskmise suurusega ettevõtja, ning peaks igal üksikjuhul eraldi kindlaks tegema, kas ettevõtja on suuteline tehtud korraldust nõuetekohaselt täitma. Liikmesriigid peaksid tagama, et karistused ei õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole terroristlik.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

41)  Liikmesriigid peaksid koguma teavet õigusnormide rakendamise kohta. Käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju jälgimiseks tuleks koostada üksikasjalik programm, millest lähtudes õigusakti hinnata.

(41)  Liikmesriigid peaksid koguma teavet õigusnormide rakendamise kohta, sealhulgas teavet käesoleva määruse tulemusel terroriaktide eduka avastamise, uurimise ja nende eest süüdistuse esitamise juhtude arvu kohta. Käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju jälgimiseks tuleks koostada üksikasjalik programm, millest lähtudes õigusakti hinnata.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

42)  Komisjon peaks hindama käesolevat määrust mitte varem kui kolm aastat pärast selle jõustumist, lähtudes rakendamisaruande tähelepanekutest ja järeldustest ning jälgimistulemustest. Hindamisel tuleks lähtuda viiest kriteeriumist: tõhusus, mõjusus, asjakohasus, sidusus ja ELi lisaväärtus. Hinnata tuleb mitmesuguste määruse kohaselt ettenähtud korralduslike ja tehniliste meetmete toimimist, sealhulgas selliste meetmete mõjusust, mille eesmärk on parandada terroristliku sisu avastamist, kindlakstegemist ja eemaldamist, kaitsemehhanismide mõjusust ning võimalikku mõju kolmandate isikute õigustele ja huvidele; muu hulgas vaadatakse läbi nõue teavitada sisuteenuse pakkujaid.

(42)  Komisjon peaks hindama käesolevat määrust üks aasta pärast selle jõustumist, lähtudes rakendamisaruande tähelepanekutest ja järeldustest ning jälgimistulemustest. Hindamisel tuleks lähtuda viiest kriteeriumist: tõhusus, vajalikkus, proportsionaalsus, mõjusus, asjakohasus, sidusus ja ELi lisaväärtus. Hinnata tuleks mitmesuguste määruse kohaselt ettenähtud meetmete toimimist, sealhulgas selliste meetmete mõjusust, mille eesmärk on parandada terroristliku sisu avastamist, kindlakstegemist ja eemaldamist, kaitsemehhanismide mõjusust ning võimalikku mõju põhiõigustele, muu hulgas sõnavabadusele ning teabe saamise ja edastamise vabadusele, meediavabadusele ja meedia mitmekesisusele, ettevõtlusvabadusele ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse õigusele. Komisjon peaks hindama ka võimalikku mõju kolmandate isikute huvidele; muu hulgas vaadatakse läbi nõue teavitada sisuteenuse pakkujaid.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesolevas määruses sätestatakse ühtsed õigusnormid, et tõkestada veebimajutusteenuste kuritarvitamist terroristliku veebisisu levitamiseks. Täpsemalt sätestatakse määruses:

1.  Käesolevas määruses sätestatakse sihipärased ühtsed õigusnormid, et võidelda veebimajutusteenuste kuritarvitamise vastu terroristliku veebisisu avalikuks levitamiseks. Täpsemalt sätestatakse määruses:

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  õigusnormid, mis käsitlevad veebimajutusteenuse pakkujate hoolsuskohustust, et tõkestada terroristliku sisu levitamist oma teenuste kaudu ja tagada vajaduse korral sellise sisu kiire eemaldamine;

a)  õigusnormid, mis käsitlevad veebimajutusteenuse pakkujate mõistlikku ja proportsionaalset hoolsuskohustust, et võidelda terroristliku sisu avaliku levitamise vastu oma teenuste kaudu ja tagada vajaduse korral sellise sisu kiire eemaldamine;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  meetmed, mille liikmesriigid peavad kehtestama, et teha kindlaks terroristlik sisu, teha võimalikuks selle kiire eemaldamine veebimajutusteenuste pakkujate poolt ning hõlbustada koostööd teiste liikmesriikide pädevate asutuste, veebimajutusteenuste pakkujate ja vajaduse korral ka asjaomaste liidu tasandi asutustega.

b)  meetmed, mille liikmesriigid peavad kehtestama, et teha kindlaks terroristlik sisu, teha võimalikuks selle kiire eemaldamine veebimajutusteenuste pakkujate poolt kooskõlas liidu õigusega, nähes ette sobivad sõnavabaduse ning avatud ja demokraatlikus ühiskonnas teabe ja ideede saamise ja edastamise vabaduse kaitse meetmed, ning hõlbustada koostööd teiste liikmesriikide pädevate asutuste, veebimajutusteenuste pakkujate ja vajaduse korral ka asjaomaste liidu tasandi asutustega.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse liidus teenuseid pakkuvate veebimajutusteenuse pakkujate suhtes olenemata sellest, kus on nende peamine tegevuskoht.

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse liidus avalikkusele teenuseid pakkuvate veebimajutusteenuse pakkujate suhtes olenemata sellest, kus on nende peamine tegevuskoht.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Käesolevat määrust ei kohaldata sisu suhtes, mida levitatakse hariduslikel, kunstilistel, ajakirjanduslikel või teadustegevuse eesmärkidel või terroristliku tegevuse suhtes teadlikkuse suurendamise eesmärgil, ega ka sisu suhtes, milles väljendatakse poleemilisi või vastuolulisi seisukohti avalikus mõttevahetuses.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Käesolev määrus ei mõjuta kohustust austada õigusi, vabadusi ja põhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6, ning seda kohaldatakse, ilma et see piiraks liidu ja siseriikliku õiguse aluspõhimõtete kohaldamist, mis käsitlevad sõna- ja ajakirjandusvabadust ning meediavabadust ja meedia mitmekesisust.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c.  Käesoleva määruse kohaldamine ei piira direktiivi 2000/31/EÜ kohaldamist.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1)  „infoühiskonna teenused“ – direktiivi 2000/31/EÜ artikli 2 punktis a osutatud teenused;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „veebimajutusteenuse pakkuja“ – isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, mis seisnevad sisuteenuse pakkuja antud teabe talletamises sisuteenuse pakkuja soovil ning talletatud teabe kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemises;

1)  „veebimajutusteenuse pakkuja“ – isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, mis seisnevad sisuteenuse pakkuja antud teabe talletamises sisuteenuse pakkuja soovil ning talletatud teabe avalikkusele kättesaadavaks tegemises. See kehtib ainult rakenduskihis avalikkusele pakutavate teenuste kohta. Pilvetaristu teenuste pakkujaid ja pilveteenuse pakkujaid ei loeta veebimajutusteenuse pakkujateks. See ei kehti ka direktiivis (EL) 2018/1972 määratletud elektroonilise side teenuste kohta;

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  „sisuteenuse pakkuja“ – kasutaja, kes on andnud teabe, mida veebimajutusteenuse pakkuja tema soovil talletab või on talletanud;

2)  „sisuteenuse pakkuja“ – kasutaja, kes on andnud teabe, mida veebimajutusteenuse pakkuja tema soovil talletab või on talletanud ja avalikkusele kättesaadavaks teinud;

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  „terroriakt“ – direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõikes 1 määratletud kuriteod;

välja jäetud

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  „terroristlik sisu“ – teave, mis vastab ühele või mitmele järgmistest tingimustest:

5)  „terroristlik sisu“ – materjal, mis vastab ühele või mitmele järgmistest tingimustest:

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  õhutab või õigustab, muu hulgas ülistamise teel, terroriaktide sooritamist, põhjustades seega selliste aktide sooritamise ohu;

a)  õhutab ühe direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud süüteo toimepanemisele, kui selline tegevus otseselt või kaudselt, näiteks terroriaktide ülistamisega, õigustab terroriaktide sooritamist, põhjustades seeläbi ohu, et võidakse tahtlikult toime panna üks või mitu sellist akti;

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  julgustab terroriaktidele kaasa aitama;

b)  ärgitab teist isikut või isikute rühma toime panema üht direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud süütegu või selle toimepanekule kaasa aitama, põhjustades seeläbi ohu, et võidakse tahtlikult toime panna üks või mitu sellist akti;

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  propageerib terrorirühmituse tegevust, eeskätt seeläbi, et julgustab osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 2 lõikes 3 määratletud terrorirühmituses või sellist rühmitust toetama;

c)  ärgitab teist isikut või isikute rühma osalema terrorirühmituse tegevustes, sealhulgas teabe või materiaalsete vahenditega varustamise või selle rühmituse tegevuse mis tahes viisil rahastamise teel direktiivi (EL) 2017/541 artikli 4 tähenduses, põhjustades seeläbi ohu, et võidakse tahtlikult toime panna üks või mitu sellist akti;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  annab terroriaktide toimepanemise eesmärgil juhiseid meetodite või tehniliste võtete kohta;

d)  annab juhiseid lõhkeainete, tuli- või muude relvade või mürgiste või ohtlike ainete valmistamise või kasutamise kohta või muude konkreetsete meetodite või tehniliste võtete kohta mõne direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud terroriaktide toimepanemise või selle toimepanemises osalemise eesmärgil;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  kirjeldab ühe või mitme direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud süüteo toimepanemist, põhjustades seeläbi ohu, et võidakse tahtlikult toime panna üks või mitu sellist süütegu;

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  „terroristliku sisu levitamine“ – terroristliku sisu kättesaadavaks tegemine kolmandatele isikutele veebimajutusteenuse pakkuja teenuste kaudu;

6)  „terroristliku sisu levitamine“ – terroristliku sisu kättesaadavaks tegemine avalikkusele veebimajutusteenuse pakkuja teenuste kaudu;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  „esildis“ – teade, mille pädev asutus või vajaduse korral asjaomane liidu asutus saadab veebimajutusteenuse pakkujale teabe kohta, mida võib pidada terroristlikuks sisuks, et teenusepakkuja saaks vabatahtlikult kaaluda selle sisu vastavust oma tingimustele, et seeläbi tõkestada terroristliku sisu levitamist;

välja jäetud

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 a)  „pädev asutus“ – üks määratud õigusasutus või funktsionaalselt sõltumatu haldusasutus liikmesriigis;

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja võtab vastavalt käesolevale määrusele asjakohaseid, mõistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada terroristliku sisu levitamist ja kaitsta kasutajaid terroristliku sisu eest. Seejuures tegutsevad nad hoolsalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt ning arvestavad nõuetekohaselt kasutajate põhiõigustega ja võtavad arvesse sõna- ja teabevabaduse olulisust avatud ja demokraatlikus ühiskonnas.

1.  Veebimajutusteenuse pakkujad tegutsevad vastavalt käesolevale määrusele, et kaitsta kasutajaid terroristliku sisu eest. Nad teevad seda hoolsalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt ning arvestavad kõigis olukordades nõuetekohaselt kasutajate põhiõigustega ja võtavad arvesse sõnavabaduse olulisust, vabadust saada ja edastada teavet ja ideid avatud ja demokraatlikus ühiskonnas, eesmärgiga vältida sellise sisu eemaldamist, mis ei ole terroristlik.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kõnealused hoolsuskohustused ei tekita veebimajutusteenuse pakkujatele üldist kohustust jälgida teavet, mida nad edastavad või säilitavad, ega üldist kohustust otsida aktiivselt ebaseaduslikule tegevusele osutavaid fakte või asjaolusid.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja paneb oma tingimustesse kirja sätted terroristliku sisu levitamise tõkestamise kohta ja kohaldab neid.

välja jäetud

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja saab teada terroristliku sisu olemasolust oma teenuste raames, teatab ta taolisest sisust pädevale asutusele ja eemaldab selle kiiresti.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Veebimajutusteenuse pakkujad, kes vastavad direktiivi (EL) 2018/1808 kohase videojagamisplatvormi teenuse osutaja määratluse kriteeriumitele, võtavad asjakohased meetmed terroristliku sisu levitamise vastu võitlemiseks vastavalt direktiivi (EL) 2018/1808 artikli 28b lõike 1 punktile c ja lõikele 3.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Pädeval asutusel on õigus teha otsus, millega kohustatakse veebimajutusteenuse pakkujat eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele.

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja peamise tegevuskoha liikmesriigi pädeval asutusel on õigus teha eemaldamiskorraldus, millega kohustatakse veebimajutusteenuse pakkujat eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele kõigis liikmesriikides.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Selle liikmesriigi pädev asutus, kus ei asu veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht või kus tal ei ole esindajat, võib taotleda terroristlikule sisule juurdepääsu blokeerimist ja jõustada seda nõuet oma territooriumil.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Kui asjaomane pädev asutus ei ole veebimajutusteenuse pakkujale varem eemaldamiskorraldust teinud, võtab ta vähemalt 12 tundi enne eemaldamiskorralduse tegemist veebimajutusteenuse pakkujaga ühendust ning annab teavet menetluste ja kohaldatavate tähtaegade kohta.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja eemaldab terroristliku sisu või blokeerib juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist.

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja eemaldab terroristliku sisu või blokeerib juurdepääsu sellele nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  eemaldamiskorralduse teinud pädeva asutuse nimi ja eemaldamiskorralduse autentsuse kinnitamine pädeva asutuse poolt;

a)  eemaldamiskorralduse teinud pädeva asutuse nimi ja eemaldamiskorralduse autentsuse kinnitamine pädeva asutuse poolt e-allkirjaga;

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  põhjused, miks asjaomast sisu peetakse terroristlikuks sisuks; sealjuures viidatakse vähemalt artikli 2 lõikes 5 loetletud terroristliku sisu kategooriatele;

b)  üksikasjalik põhjendus, miks asjaomast sisu peetakse terroristlikuks sisuks; sealjuures viidatakse konkreetselt artikli 2 lõikes 5 loetletud terroristliku sisu kategooriatele;

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  URL (ühtne ressursilokaator) ja vajaduse korral täiendav teave, mille põhjal saaks asjaomase sisu kindlaks teha;

c)  täpne URL (ühtne ressursilokaator) ja vajaduse korral täiendav teave, mille põhjal saaks asjaomase sisu kindlaks teha;

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  teave veebimajutusteenuse pakkujale ja sisuteenuse pakkujale kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta;

f)  kergesti arusaadav teave veebimajutusteenuse pakkujale ja sisuteenuse pakkujale kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta, sealhulgas õiguskaitsevahendid pädeva asutuse juures, võimalus pöörduda kohtu poole ja kaebuste esitamise tähtajad;

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  kui see on asjakohane, artiklis 11 osutatud otsus, et teavet terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta ei avalikustata.

g)  kui see on vajalik ja proportsionaalne, artiklis 11 osutatud otsus, et teavet terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta ei avalikustata.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Veebimajutusteenuse pakkuja või sisuteenuse pakkuja taotluse peale esitab pädev asutus üksikasjaliku põhjenduse, ilma et see piiraks veebimajutusteenuse pakkuja kohustust täita eemaldamiskorraldus lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.

välja jäetud

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Pädevad asutused adresseerivad eemaldamiskorralduse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või esindajale, kelle veebimajutusteenuse pakkuja on määranud vastavalt artiklile 16, ning edastavad selle artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. Korraldused saadetakse elektroonilisel kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, mis võimaldab saatja autentida, kaasa arvatud korralduse saatmise ja vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja täpsuse.

5.  Pädev asutus adresseerib eemaldamiskorralduse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või esindajale, kelle veebimajutusteenuse pakkuja on määranud vastavalt artiklile 16, ning edastab selle artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. Korraldused saadetakse elektroonilisel kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, mis võimaldab saatja autentida, kaasa arvatud korralduse saatmise ja vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja täpsuse.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Veebimajutusteenuse pakkuja kinnitab korralduse kättesaamist ja teatab pädevale asutusele ilma põhjendamatu viivituseta terroristliku sisu eemaldamisest või sellele juurdepääsu blokeerimisest ning märgib ära eeskätt tegevuse toimumise kellaaja, kasutades selleks II lisas esitatud vormi.

6.  Veebimajutusteenuse pakkuja teatab pädevale asutusele ilma põhjendamatu viivituseta terroristliku sisu eemaldamisest või sellele juurdepääsu blokeerimisest ning märgib ära eeskätt tegevuse toimumise kellaaja, kasutades selleks II lisas esitatud vormi.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei saa eemaldamiskorraldust täita vääramatu jõu tõttu või kuna see on veebimajutusteenuse pakkujast sõltumatutel põhjustel reaalselt võimatu, teatab ta sellest ilma põhjendamatu viivituseta pädevale asutusele ja esitab selgitused, kasutades selleks III lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui viidatud põhjuseid enam ei esine.

7.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei saa eemaldamiskorraldust täita vääramatu jõu tõttu või kuna see on veebimajutusteenuse pakkujast sõltumatutel põhjustel reaalselt võimatu, muu hulgas tehnilistel või toimimisega seotud põhjustel, teatab ta sellest ilma põhjendamatu viivituseta pädevale asutusele ja esitab selgitused, kasutades selleks III lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui viidatud põhjuseid enam ei esine.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei saa eemaldamiskorraldust täita, sest see sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt teavet, et korralduse saaks täita, teatab ta sellest ilma põhjendamatu viivituseta pädevale asutusele ja küsib vajalikke selgitusi, kasutades selleks III lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui selgitused on esitatud.

8.  Veebimajutusteenuse pakkuja võib keelduda eemaldamiskorralduse täitmisest, kui see sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt teavet. Ta teatab sellest ilma põhjendamatu viivituseta pädevale asutusele ja küsib vajalikke selgitusi, kasutades selleks III lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui selgitused on esitatud.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Kui eemaldamiskorraldus muutub lõplikuks, teatab eemaldamiskorralduse teinud pädev asutus sellest artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädevale asutusele, kes jälgib ennetavate meetmete rakendamist. Eemaldamiskorraldus muutub lõplikuks, kui seda ei ole tähtaja jooksul edasi kaevatud vastavalt kohaldatavale siseriiklikule õigusele või kui see on pärast edasikaebamist kinnitatud.

9.  Kui eemaldamiskorraldus muutub lõplikuks, teatab eemaldamiskorralduse teinud pädev asutus sellest artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädevale asutusele, kes jälgib erimeetmete rakendamist. Eemaldamiskorraldus muutub lõplikuks, kui seda ei ole tähtaja jooksul edasi kaevatud vastavalt kohaldatavale siseriiklikule õigusele või kui see on pärast edasikaebamist kinnitatud.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Konsulteerimismenetlus eemaldamiskorralduste jaoks

 

1. Pädev asutus, kes teeb eemaldamiskorralduse vastavalt artikli 4 lõikele 1 a, esitab eemaldamiskorralduse koopia artikli 17 lõike 1 punktis a osutatud pädevale asutusele selles liikmesriigis, kus on veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht, samal ajal, kui see kooskõlas artikli 4 lõikega 5 edastatakse veebimajutusteenuse pakkujale.

 

2. Kui selle liikmesriigi pädeval asutusel, kus on veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht, on piisavalt alust arvata, et eemaldamiskorraldus võib mõjutada kõnealuse liikmesriigi põhihuvisid, teavitab ta sellest korralduse teinud pädevat asutust. Korralduse teinud asutus võtab neid asjaolusid arvesse ning võtab vajaduse korral eemaldamiskorralduse tagasi või kohandab seda.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 b

 

Koostöömenetlus täiendava eemaldamiskorralduse tegemiseks

 

1. Kui pädev asutus on teinud eemaldamiskorralduse vastavalt artikli 4 lõikele 1 a, võib see asutus võtta ühendust selle liikmesriigi pädeva asutusega, kus on veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht, nõudmaks, et asjaomane pädev asutus teeks samuti eemaldamiskorralduse vastavalt artikli 4 lõikele 1.

 

2. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus on veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht, kas teeb eemaldamiskorralduse või keeldub korralduse tegemisest nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt ühe tunni jooksul pärast seda, kui temaga lõike 1 kohaselt kontakteerutakse, ja teavitab esimese eemaldamiskorralduse teinud pädevat asutust oma otsusest.

 

3. Juhul kui peamise tegevuskoha liikmesriigi pädev asutus vajab sisu hindamiseks üle ühe tunni, saadab ta asjaomasele veebimajutusteenuse pakkujale taotluse sisule juurdepääsu ajutiseks blokeerimiseks kuni 24 tunniks, mille jooksul pädev asutus teeb hindamise ja saadab eemaldamiskorralduse või tühistab juurdepääsu blokeerimise taotluse.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5

välja jäetud

Esildised

 

1.  Pädev asutus või asjaomane liidu asutus võib saata veebimajutusteenuse pakkujale esildise.

 

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja kehtestab korralduslikud ja tehnilised meetmed, mis hõlbustavad pädevate asutuste ja vajaduse korral liidu asjaomaste asutuste poolt neile vabatahtlikuks kaalumiseks saadetud sisu kiiret hindamist.

 

3.  Esildis adresseeritakse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või esindajale, kelle teenusepakkuja on määranud vastavalt artiklile 16, ning edastatakse artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. Esildised saadetakse elektrooniliselt.

 

4.  Esildis peab sisaldama piisavalt üksikasjalikku teavet, sealhulgas põhjused, miks sisu peetakse terroristlikuks, URL ja vajaduse korral täiendav teave, mille põhjal viidatud terroristlik sisu kindlaks teha.

 

5.  Veebimajutusteenuse pakkuja hindab esildises kirjeldatud sisu esimesel võimalusel, võrdleb seda oma tingimustega ning otsustab, kas sisu tuleks eemaldada või blokeerida juurdepääs sellele.

 

6.  Veebimajutusteenuse pakkuja teavitab pädevat asutust või asjaomast liidu asutust kiiremas korras esildise põhjal toimunud hindamise tulemustest ja võimalike meetmete võtmise ajast.

 

7.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja leiab, et esildis ei sisalda selles kirjeldatud sisu hindamiseks piisavalt teavet, teatab ta sellest viivitamata pädevale asutusele või asjaomasele liidu asutusele ja täpsustab, millist täiendavat teavet või milliseid selgitusi oleks vaja.

 

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ennetavad meetmed

Erimeetmed

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja võtab vajaduse korral ennetavaid meetmeid, et kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu levitamise eest. Need meetmed peavad olema tulemuslikud ja proportsionaalsed ning võtma arvesse terroristliku sisuga kokkupuutumise riski ja ulatust, kasutajate põhiõigusi ning sõna- ja teabevabaduse olulisust avatud ja demokraatlikus ühiskonnas.

1.  Ilma et see piiraks direktiivi (EL) 2018/1808 ja direktiivi 2000/31/EÜ kohaldamist, võib veebimajutusteenuse pakkuja võtta erimeetmeid, et kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu avaliku levitamise eest. Need meetmed peavad olema tulemuslikud, sihipärased ja proportsionaalsed, pöörates eritähelepanu terroristliku sisuga kokkupuutumise riskile ja ulatusele, kasutajate põhiõigustele ning sõnavabaduse ning teabe ja ideede saamise ja edastamise vabaduse olulisusele avatud ja demokraatlikus ühiskonnas.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädevat asutust on teavitatud vastavalt artikli 4 lõikele 9, palub ta veebimajutusteenuse pakkujal esitada kolme kuu jooksul pärast taotluse kättesaamist ja pärast seda vähemalt kord aastas aruande konkreetsete ennetavate meetmete kohta, mida ta on võtnud muu hulgas automaatsete vahendite abil, et:

välja jäetud

(a)  tõkestada sellise sisu uuesti üleslaadimist, mis on varem eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, sest seda loetakse terroristlikuks sisuks;

 

(b)  terroristlikku sisu avastada ja see kindlaks teha ning see kiiresti eemaldada või blokeerida juurdepääs sellele.

 

Selline taotlus saadetakse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või teenusepakkuja määratud esindajale.

 

Aruanded peavad sisaldama kogu asjakohast teavet, et artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus saaks hinnata, kas ennetavad meetmed on tulemuslikud ja proportsionaalsed, ning anda muu hulgas oma hinnangu kasutatavate automaatsete vahendite toimimisele ja inimeste teostatava jälgimise ja kontrollimise mehhanismidele.

 

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus leiab, et võetud ennetavad meetmed, millest on antud aru vastavalt lõikele 2, ei ole kokkupuutumise riski ja ulatuse leevendamiseks ja nendega toimetulemiseks piisavad, võib ta taotleda, et veebimajutusteenuse pakkuja võtaks konkreetseid täiendavaid ennetavaid meetmeid. Selle eesmärgi saavutamise nimel teeb veebimajutusteenuse pakkuja koostööd artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva asutusega, et teha kindlaks konkreetsed meetmed, mille veebimajutusteenuse osutaja peab kehtestama, ning panna paika peamised eesmärgid ja kriteeriumid ja nende rakendamise ajakava.

välja jäetud

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui kolme kuu jooksul pärast lõikes 3 osutatud taotluse esitamist ei suudeta jõuda kokkuleppele, võib artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus teha otsuse kehtestada konkreetsed täiendavad vajalikud ja proportsionaalsed ennetavad meetmed. Otsuses peab arvestama veebimajutusteenuse pakkuja majandusliku suutlikkusega ning selliste meetmete mõjuga kasutajate põhiõigustele ja sõna- ja teabevabaduse olulisusele. Selline otsus saadetakse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või teenusepakkuja määratud esindajale. Veebimajutusteenuse pakkuja annab artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva asutuse kindlaksmääratud meetmete rakendamisest korrapäraselt aru.

4.  Pärast seda, kui on tehtud kindlaks, et veebimajutusteenuse pakkuja on saanud suure hulga eemaldamiskorraldusi, võib artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus saata taotluse vajalike, proportsionaalsete ja tõhusate täiendavate erimeetmete kohta, mida veebimajutusteenuse pakkuja peab rakendama. Pädev asutus ei kehtesta üldist jälgimiskohustust ega automaatseid vahendeid. Taotluses tuleb eelkõige arvesse võtta meetmete tehnilist teostatavust, veebimajutusteenuse pakkuja suurust ja majanduslikku suutlikkust ning selliste meetmete mõju kasutajate põhiõigustele ning sõnavabaduse ning teabe ja ideede saamise ja edastamise vabaduse olulisusele avatud ja demokraatlikus ühiskonnas. Selline taotlus saadetakse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või teenusepakkuja määratud esindajale. Veebimajutusteenuse pakkuja annab artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva asutuse kindlaksmääratud meetmete rakendamisest korrapäraselt aru.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Veebimajutusteenuse pakkuja võib igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus vaataks läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse või otsuse. Pädev asutus teeb põhjendatud otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, kui on saanud veebimajutusteenuse pakkuja taotluse.

5.  Veebimajutusteenuse pakkuja võib igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus vaataks läbi ja vajaduse korral tühistaks lõikes 4 kirjeldatud taotluse. Pädev asutus teeb põhjendatud otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, kui on saanud veebimajutusteenuse pakkuja taotluse.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja säilitab vastavalt artiklitele 4, 5 ja 6 eemaldamiskorralduse või esildise põhjal või ennetavate meetmete tulemusena eemaldatud või blokeeritud terroristliku sisu ning terroristliku sisu eemaldamise tagajärjel eemaldatud seotud andmed, mis on vajalikud:

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja säilitab vastavalt artiklitele 4 ja 6 eemaldamiskorralduse või erimeetmete tulemusena eemaldatud või blokeeritud terroristliku sisu ning terroristliku sisu eemaldamise tagajärjel eemaldatud seotud andmed, mis on vajalikud:

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  halduslikus või kohtulikus korras toimuva kontrollimise jaoks,

a)  halduslikus või kohtulikus korras toimuva kontrollimise või õiguskaitse jaoks,

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  terroriaktide tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest süüdistuse esitamiseks.

b)  õiguskaitseasutuste poolt terroriaktide tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest süüdistuse esitamiseks.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud terroristlikku sisu ja sellega seotud andmeid säilitatakse kuus kuud. Pädeva asutuse või kohtu taotluse korral säilitatakse terroristlikku sisu kauem, tingimusel et ja nii kaua kui see on vajalik lõike 1 punktis a osutatud poolelioleva halduslikus või kohtulikus korras toimuva kontrollimise jaoks.

2.  Lõike 1 punktis a osutatud terroristlikku sisu ja sellega seotud andmeid säilitatakse kuus kuud ning need kustutatakse pärast kõnealuse ajavahemiku möödumist. Pädeva asutuse või kohtu taotluse korral säilitatakse terroristlikku sisu täiendava kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul üksnes juhul, kui ja nii kaua, kuni see on vajalik lõike 1 punktis a osutatud poolelioleva halduslikus või kohtulikus korras toimuva kontrollimise või õiguskaitse jaoks. Veebimajutusteenuse pakkuja säilitab lõike 1 punktis b osutatud terroristlikku sisu ja sellega seotud andmeid seni, kuni õiguskaitseasutus reageerib veebimajutusteenuse pakkuja teatele vastavalt artikli 13 lõikele 4, kuid mitte kauem kui kuus kuud.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Läbipaistvuskohustused

Läbipaistvuskohustused veebimajutusteenuse pakkujatele

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja esitab oma tingimustes terroristliku sisu levitamise vältimise põhimõtted, sealhulgas vajaduse korral sisulise selgituse ennetavate meetmete toimimise, kaasa arvatud automaatsete vahendite kasutamise kohta.

1.  Kui see on asjakohane, esitab veebimajutusteenuse pakkuja oma tingimustes selgelt terroristliku sisu levitamise vältimise põhimõtted, sealhulgas, juhul kui see on asjakohane, sisulise selgituse erimeetmete toimimise kohta.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja avaldab igal aastal läbipaistvusaruande terroristliku sisu levitamise vastu võetud meetmete kohta.

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja, kellele tehakse või on tehtud asjaomasel aastal eemaldamiskorraldus, teeb üldsusele kättesaadavaks iga-aastase läbipaistvusaruande terroristliku sisu levitamise vastu võetud meetmete kohta.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teave selle kohta, millised on veebimajutusteenuse pakkuja meetmed, et tõkestada sellise sisu uuesti üleslaadimist, mis on varem eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, sest seda loetakse terroristlikuks sisuks;

b)  teave selle kohta, millised on veebimajutusteenuse pakkuja meetmed, et tõkestada sellise sisu uuesti üleslaadimist, mis on varem eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, sest seda loetakse terroristlikuks sisuks, eelkõige juhul, kui on kasutatud automatiseeritud tehnoloogiat;

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  nende terroristliku sisu ühikute arv, mis on eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud vastavalt kas eemaldamiskorralduse, esildise või ennetavate meetmete kohaselt;

c)  nende terroristliku sisu ühikute arv, mis on eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud vastavalt kas eemaldamiskorralduse või erimeetmete kohaselt, ning korralduste arv, mille puhul ei ole sisu artikli 4 lõigete 7 ja 8 kohaselt eemaldatud, koos keeldumise põhjustega.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  ülevaade kaebuste esitamise menetlustest ja nende tagajärjed.

d)  kaebuste esitamise menetluste ja kohtuliku kontrolli meetmete arv ja nende tagajärjed, sealhulgas nende juhtumite arv, mille puhul tehti kindlaks, et sisu oli tunnistatud ekslikult terroristlikuks.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 8 a

 

Pädevate asutuste läbipaistvuskohustused

 

1. Pädevad asutused avaldavad iga-aastased läbipaistvusaruanded, mis sisaldavad vähemalt järgmist teavet:

 

a) tehtud eemaldamiskorralduste arv, eemaldamiste arv ning nende eemaldamiskorralduste arv, mille elluviimisest keelduti või mida ignoreeriti;

 

b) nende juhtumite arv, kus tuvastati terroristlik sisu, mis tõi kaasa uurimise ja süüdistuse esitamise, ning nende juhtumite arv, mille puhul sisu oli tunnistatud ekslikult terroristlikuks;

 

c) meetmete kirjeldus, mida pädevad asutused nõudsid vastavalt artikli 6 lõikele 4.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kaitsemeetmed seoses ennetavate meetmete kasutamise ja rakendamisega

Kaitsemeetmed seoses erimeetmete kasutamise ja rakendamisega

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja kasutab enda talletatava veebisisu puhul automaatseid vahendeid vastavalt käesolevale määrusele, peab ta pakkuma mõjusaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud otsused, eelkõige terroristlikuks peetava sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi põhjendatud.

1.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja kasutab enda talletatava veebisisu puhul automaatseid vahendeid, peab ta pakkuma mõjusaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud otsused, eelkõige terroristlikuks peetava sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi põhjendatud.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Eeskätt peavad kaitsemeetmed inimeste teostatavat jälgimist ja kontrolli siis, kui see on asjakohane, ja igal juhul siis, kui on tarvis üksikasjalikku hindamist, et teha kindlaks, kas tegemist on terroristliku sisuga.

2.  Kaitsemeetmed seisnevad eelkõige inimeste teostatavas jälgimises ja kontrollimises, kas otsus sisu eemaldada või sellele juurdepääs blokeerida on asjakohane, võttes eelkõige arvesse sõnavabadust ning teabe ja ideede saamise ja edastamise vabadust avatud ja demokraatlikus ühiskonnas.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 9 a

 

Tõhusad õiguskaitsevahendid

 

1. Sisuteenuse pakkujatel, kelle sisu on eemaldamiskorralduse alusel eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, ning eemaldamiskorralduse saanud veebimajutusteenuse pakkujatel on õigus tõhusale õiguskaitsele. Liikmesriigid kehtestavad selle õiguse kasutamiseks tõhusad meetmed.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja kehtestab mõjusad ja juurdepääsetavad mehhanismid, millele toetudes saab sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on blokeeritud artikli 5 kohase esildise või artikli 6 kohaste ennetavate meetmete tõttu, esitada kaebuse veebimajutusteenuse pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu taastamist.

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja kehtestab mõjusa ja juurdepääsetava mehhanismi, millele toetudes saab sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on blokeeritud artikli 6 kohaste erimeetmete tõttu, esitada kaebuse veebimajutusteenuse pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu taastamist.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja vaatab kõik saadud kaebused kiiresti läbi ja kui sisu eemaldamine või juurdepääsu blokeerimine sellele oli alusetu, taastab sisu ilma põhjendamatu viivituseta. Ta teavitab kaebuse esitajat läbivaatamise tulemustest.

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja vaatab kõik saadud kaebused kiiresti läbi ja kui sisu eemaldamine või juurdepääsu blokeerimine sellele oli alusetu, taastab sisu ilma põhjendamatu viivituseta. Ta teavitab kaebuse esitajat läbivaatamise tulemustest kahe nädala jooksul alates kaebuse kättesaamisest koos selgitusega juhtudel, kus veebimajutusteenuse pakkuja otsustab sisu mitte taastada. Sisu taastamine ei välista veebimajutusteenuse pakkuja või pädeva asutuse otsuse vastaste täiendavate kohtulike meetmete võtmist.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja on terroristliku sisu eemaldanud või juurdepääsu sellele blokeerinud, teeb ta sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks teabe terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta.

1.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja eemaldab terroristliku sisu või blokeerib juurdepääsu sellele, teeb ta sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks põhjaliku ja ülevaatliku teabe terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta ning otsuse vaidlustamise võimaluste kohta ja esitab talle taotluse korral vastavalt artiklile 4 tehtud eemaldamiskorralduse koopia.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Sisuteenuse pakkuja taotluse korral teavitab veebimajutusteenuse pakkuja sisuteenuse pakkujat sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise põhjustest ja otsuse vaidlustamise võimalustest.

välja jäetud

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõigete 1 ja 2 kohast kohustust ei kohaldata, kui pädev asutus otsustab, et avalikustamisest tuleb loobuda avaliku julgeolekuga seotud põhjustel, näiteks terroriaktide tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja nende eest süüdistuse esitamiseks, nii kauaks kui vaja, aga mitte kauem kui [nelja] nädala jooksul alates kõnealuse otsuse tegemisest. Sellisel juhul ei avalikusta veebimajutusteenuse pakkuja terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu tõkestamise kohta mitte mingisugust teavet.

3.  Lõike 1 kohast kohustust ei kohaldata, kui pädev asutus otsustab objektiivsete tõendite alusel ning sellise otsuse proportsionaalsust ja vajalikkust arvesse võttes, et avalikustamisest tuleb loobuda avaliku julgeolekuga seotud põhjustel, näiteks terroriaktide tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja nende eest süüdistuse esitamiseks, nii kauaks kui vaja, aga mitte kauem kui nelja nädala jooksul alates kõnealuse otsuse tegemisest. Sellisel juhul ei avalikusta veebimajutusteenuse pakkuja terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu tõkestamise kohta mitte mingisugust teavet.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende pädevatel asutustel on vajalik võimekus ja piisavad ressursid, et saavutada eesmärgid ja täita kohustused, mis tulenevad käesolevast määrusest.

Liikmesriigid tagavad, et nende pädevatel asutustel on vajalik võimekus ja piisavad ressursid, et saavutada eesmärgid ja täita kohustused, mis tulenevad käesolevast määrusest, andes kindlad tagatised sõltumatusele.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebimajutusteenuse pakkujate, pädevate asutuste ja vajaduse korral asjaomaste liidu asutuste koostöö

Veebimajutusteenuse pakkujate, pädevate asutuste ja vajaduse korral pädevate liidu asutuste koostöö

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriikide pädevad asutused jagavad eemaldamiskorralduste ja esildiste küsimustes teavet, koordineerivad ja teevad koostööd omavahel ning vajaduse korral asjaomaste liidu asutustega (näiteks Europoliga), et vältida topelttööd, parandada koordineerimist ja vältida sekkumist teistes liikmesriikides toimuvatesse uurimistesse.

1.  Liikmesriikide pädevad asutused jagavad eemaldamiskorralduste küsimustes teavet, koordineerivad ja teevad koostööd omavahel ning vajaduse korral Europoliga, et vältida topelttööd, parandada koordineerimist ja vältida sekkumist teistes liikmesriikides toimuvatesse uurimistesse.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 6 kohaselt võetud meetmete ja artikli 18 kohaste täitemeetmete puhul jagavad liikmesriikide pädevad asutused teavet, koordineerivad ja teevad koostööd artikli 17 lõike 1 punktides c ja d osutatud pädeva asutusega. Liikmesriigid tagavad, et artikli 17 lõike 1 punktides c ja d osutatud pädeva asutuse käsutuses on kogu asjakohane teave. Seda eesmärki silmas pidades näevad liikmesriigid ette asjakohased sidekanalid või -mehhanismid, et tagada asjaomase teabe õigeaegne jagamine.

2.  Artikli 6 kohaselt võetud meetmete ja artikli 18 kohaste täitemeetmete puhul jagavad liikmesriikide pädevad asutused teavet, koordineerivad ja teevad koostööd artikli 17 lõike 1 punktides c ja d osutatud pädeva asutusega. Liikmesriigid tagavad, et artikli 17 lõike 1 punktides c ja d osutatud pädeva asutuse käsutuses on kogu asjakohane teave. Seda eesmärki silmas pidades näevad liikmesriigid ette asjakohased ja turvalised sidekanalid või -mehhanismid, et tagada asjaomase teabe õigeaegne jagamine.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid ja veebimajutusteenuse pakkujad võivad otsustada kasutada spetsiaalseid vahendeid, sealhulgas vajaduse korral asjaomaste liidu asutuste, näiteks Europoli loodud vahendeid, et aidata kaasa eeskätt järgmisele tegevusele:

3.  Liikmesriigid võivad kasutada spetsiaalseid vahendeid, sealhulgas Europoli loodud vahendeid, et aidata kaasa eeskätt järgmisele tegevusele:

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  artikli 5 kohaste esildiste töötlemine ja nende kohta käiv tagasiside;

välja jäetud

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  koostöö, et teha kindlaks ja rakendada artikli 6 kohased ennetavad meetmed.

c)  koostöö, et teha kindlaks ja rakendada artikli 6 kohased erimeetmed.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja saab teadlikuks mis tahes tõendusmaterjalist terroriakti kohta, teavitab ta sellest viivitamata asjaomases liikmesriigis kuritegude uurimise ja nende eest süüdistuse esitamisega tegelevat pädevat asutust või artikli 14 lõike 2 kohaselt tegutsevat kontaktpunkti liikmesriigis, kus on tema peamine tegevuskoht või esindaja. Kahtluste korral võib veebimajutusteenuse pakkuja edastada selle teabe Europolile asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.

4.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja saab teadlikuks terroristlikust sisust, teavitab ta sellest viivitamata asjaomases liikmesriigis kuritegude uurimise ja nende eest süüdistuse esitamisega tegelevat pädevat asutust. Kui asjaomast liikmesriiki ei ole võimalik tuvastada, teavitab veebimajutusteenuse pakkuja artikli 17 lõike 2 kohaselt tegutsevat kontaktpunkti liikmesriigis, kus on tema peamine tegevuskoht või esindaja, ning edastab selle teabe ka Europolile asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Veebimajutusteenuse pakkujad teevad pädevate asutustega koostööd.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja loob kontaktpunkti, mille kaudu võtta elektrooniliselt vastu eemaldamiskorraldusi ja esildisi ning tagada nende kiire töötlemine vastavalt artiklitele 4 ja 5. Ta tagab, et teave selle kohta on avalikult kättesaadav.

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja, kes on eelnevalt saanud ühe või mitu eemaldamiskorraldust, loob kontaktpunkti, mille kaudu võtta elektrooniliselt vastu eemaldamiskorraldusi ning tagada nende kiire töötlemine vastavalt artiklile 4. Ta tagab, et teave selle kohta on avalikult kättesaadav.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud teabes tuleb ära märkida määruses 1/58 nimetatud liidu ametlikud keeled, milles võib kontaktpunkti poole pöörduda ja mida kasutatakse edasiseks suhtlemiseks artiklite 4 ja 5 kohaste eemaldamiskorralduste ja esildiste puhul. Nende keelte hulka peab kuuluma vähemalt üks selle liikmesriigi ametlik keel, kus asub veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht või kus elab või tegutseb tema artiklis 16 osutatud esindaja.

2.  Lõikes 1 osutatud teabes tuleb ära märkida määruses 1/58 nimetatud liidu ametlikud keeled, milles võib kontaktpunkti poole pöörduda ja mida kasutatakse edasiseks suhtlemiseks artikli 4 kohaste eemaldamiskorralduste puhul. Nende keelte hulka peab kuuluma vähemalt üks selle liikmesriigi ametlik keel, kus asub veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht või kus elab või tegutseb tema artiklis 16 osutatud esindaja.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid loovad kontaktpunkti, kes tegeleb nende tehtud eemaldamiskorralduse ja esildiste kohta esitatud selgitamisnõuete ja tagasisidega. Teave kontaktpunkti kohta tehakse avalikult kättesaadavaks.

välja jäetud

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei suuda esindajat määrata, kuulub jurisdiktsioon kõigile liikmesriikidele.

2.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja, kelle peamine tegevuskoht ei ole üheski liikmesriigis, ei suuda esindajat määrata, kuulub jurisdiktsioon kõigile liikmesriikidele. Kui liikmesriik otsustab seda jurisdiktsiooni teostada, teavitab ta sellest kõiki teisi liikmesriike.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui teise liikmesriigi ametiasutus on teinud eemaldamiskorralduse vastavalt artikli 4 lõikele 1, on selle liikmesriigi pädevuses võtta vastavalt oma riigi õigusele sunnimeetmeid eemaldamiskorralduse täitmise tagamiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja, kellel ei ole liidus tegevuskohta, kuid kes pakub liidus teenuseid, määrab kirjalikult oma esindajaks liidus füüsilise või juriidilise isiku, et see tegeleks pädevate asutuste käesoleva määruse põhjal tehtud eemaldamiskorralduste, esildiste, taotluste ja otsuste kättesaamise, järgimise ja täitmise tagamisega. Esindaja elab või tegutseb ühes liikmesriikidest, kus veebimajutusteenuse pakkuja teenuseid pakub.

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja, kellel ei ole liidus tegevuskohta, kuid kes pakub liidus teenuseid, määrab kirjalikult oma esindajaks liidus füüsilise või juriidilise isiku, et see tegeleks pädevate asutuste käesoleva määruse põhjal tehtud eemaldamiskorralduste ja taotluste kättesaamise, järgimise ja täitmise tagamisega. Esindaja elab või tegutseb ühes liikmesriikidest, kus veebimajutusteenuse pakkuja teenuseid pakub.

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja usaldab esindajale lõikes 1 osutatud eemaldamiskorralduste, esildiste, taotluste ja otsuste kättesaamise, järgimise ja nende täitmise tagamise asjaomase veebimajutusteenuse pakkuja nimel. Veebimajutusteenuse pakkuja annab oma esindajale vajalikud õigused ja vahendid, et teha pädevate asutustega koostööd ja järgida kõnealuseid otsuseid ja korraldusi.

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja usaldab esindajale lõikes 1 osutatud eemaldamiskorralduste ja taotluste kättesaamise, järgimise ja nende täitmise tagamise asjaomase veebimajutusteenuse pakkuja nimel. Veebimajutusteenuse pakkuja annab oma esindajale vajalikud õigused ja vahendid, et teha pädevate asutustega koostööd ja järgida kõnealuseid otsuseid ja korraldusi.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik määrab asutuse või asutused, kelle pädevusse kuulub:

1.  Iga liikmesriik määrab õigusasutuse või funktsionaalselt sõltumatu haldusasutuse, kelle pädevusse kuulub:

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  terroristliku sisu avastamine, kindlakstegemine ja sellekohase esildise tegemine veebimajutusteenuse pakkujale vastavalt artiklile 5;

välja jäetud

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  ennetavate meetmete rakendamise jälgimine vastavat artiklile 6;

c)  erimeetmete rakendamise jälgimine vastavat artiklile 6;

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Liikmesriigid määravad pädevate asutustega seoses kontaktpunkti, kes tegeleb nende tehtud eemaldamiskorralduse kohta esitatud selgitamisnõuete ja tagasisidega. Teave kontaktpunkti kohta tehakse avalikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] teatavad liikmesriigid komisjonile lõikes 1 osutatud pädevate asutuste nimed. Komisjon avaldab saadud teate ja selle muudatused Euroopa Liidu Teatajas.

2.  Hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] teatavad liikmesriigid komisjonile lõikes 1 osutatud pädevate asutuste nimed. Komisjon loob veebipõhise registri, kus on loetletud kõik sellised pädevad asutused ja iga pädeva asutuse kohta määratud kontaktpunkt. Komisjon avaldab saadud teate ja selle muudatused Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid näevad ette õigusnormid karistuste kohta, mida kohaldatakse, kui veebimajutusteenuse pakkuja rikub käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende karistuste rakendamine. Karistusi kohaldatakse selliste kohustuste rikkumise puhul, mis on ette nähtud:

1.  Liikmesriigid näevad ette õigusnormid karistuste kohta, mida kohaldatakse, kui veebimajutusteenuse pakkuja rikub süsteemselt ja järjepidevalt käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende karistuste rakendamine. Karistusi kohaldatakse selliste kohustuste rikkumise puhul, mis on ette nähtud:

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  artikli 3 lõikega 2 (veebimajutusteenuse pakkuja tingimused);

välja jäetud

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  artikli 5 lõigetega 5 ja 6 (esildiste hindamine ja tagasiside nende kohta);

välja jäetud

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  artikli 6 lõigetega 2 ja 4 (aruanded ennetavate meetmete kohta ja meetmete vastuvõtmine pärast seda, kui on tehtud otsus konkreetsete ennetavate meetmete kehtestamiseks);

d)  artikli 6 lõikega 4 (aruanded erimeetmete kohta ja meetmete vastuvõtmine pärast seda, kui on tehtud taotlus täiendavate erimeetmete kehtestamiseks);

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  artikliga 8 (läbipaistvus);

f)  artikliga 8 (läbipaistvuskohustused veebimajutusteenuse pakkujatele);

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  artikliga 9 (ennetavate meetmetega seotud kaitsemeetmed);

g)  artikliga 9 (kaitsemeetmed seoses erimeetmete rakendamisega);

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j)  artikli 13 lõikega 4 (teave terroriakte käsitleva tõendusmaterjali kohta);

j)  artikli 13 lõikega 4 (teave terroristliku sisu kohta);

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Ettenähtud karistused peavad olema mõjusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad kõnealustest õigusnormidest ja meetmetest komisjonile hiljemalt [kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist], samuti teatavad nad viivitamata kõigist neid mõjutavatest hilisematest muudatustest.

2.  Lõike 1 kohased karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] nimetatud normidest ja meetmetest ning teavitavad teda viivitamata nende hilisematest muudatustest.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  veebimajutusteenuse pakkuja valmidus teha pädevate asutustega koostööd.

e)  veebimajutusteenuse pakkuja valmidus teha pädevate asutustega koostööd;

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  veebimajutusteenuse pakkujate, eelkõige komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses mikroettevõtjate või väikeettevõtjate laad ja suurus.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid tagavad, et artikli 4 lõikest 2 tulenevate kohustuste süstemaatilise eiramise korral rakendatakse rahalist karistust, mille summa on kuni 4 % veebimajutusteenuse pakkuja eelmise majandusaasta kogukäibest.

4.  Liikmesriigid tagavad, et artikli 4 lõikest 2 tulenevate kohustuste süstemaatilise ja järjepideva eiramise korral rakendatakse rahalist karistust, mille summa on kuni 4 % veebimajutusteenuse pakkuja eelmise majandusaasta kogukäibest.

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eemaldamiskorralduse vormide tehnilised nõuded ja muudatused

Eemaldamiskorralduse vormide tehnilised nõuded, olulisuse hindamiskriteeriumid ja muudatused

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 20, et täiendada käesolevat määrust tehniliste nõuetega elektrooniliste vahendite kohta, mida pädevad asutused peavad kasutama eemaldamiskorralduste edastamiseks.

1.  Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 20, et täiendada käesolevat määrust vajalike tehniliste nõuetega elektrooniliste vahendite kohta, mida pädevad asutused peavad kasutama eemaldamiskorralduste edastamiseks.

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte artiklis 20 sätestatud tingimustel, et täiendada käesolevat määrust kriteeriumide ja arvnäitajatega, mida pädevad asutused peavad kasutama selle kindlakstegemiseks, mida võib käesoleva määruse kohaselt pidada vaidlustamata eemaldamiskorralduste märkimisväärseks arvuks.

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  teave tehtud eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu kohta ning nende terroristliku sisu ühikute arv, mis on eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, kaasa arvatud asjaomased ajakavad vastavalt artiklitele 4 ja 5;

a)  teave tehtud eemaldamiskorralduste arvu kohta ning nende terroristliku sisu ühikute arv, mis on eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, kaasa arvatud asjaomased ajakavad vastavalt artiklile 4, ning teave vastavate terroriaktide eduka avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise arvu kohta;

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  teave selle kohta, mitu juurdepääsutaotlust on pädevad asutused teinud seoses veebimajutusteenuse pakkujate poolt vastavalt artiklile 7 säilitatud sisuga;

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon hindab käesolevat määrust mitte varem kui [kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva] ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle kohaldamise kohta, kaasa arvatud kaitsemehhanismide mõjususe toimimise kohta. Vajaduse korral esitatakse koos aruandega seadusandlikud ettepanekud. Liikmesriigid esitavad komisjonile teabe, mida on vaja aruande koostamiseks.

Komisjon hindab käesolevat määrust üks aasta pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle kohaldamise kohta, kaasa arvatud kaitsemehhanismide toimimise ja mõjususe kohta, samuti mõju kohta põhiõigustele, eelkõige sõnavabadusele, teabe saamise ja edastamise vabadusele ning õigusele eraelu puutumatusele. Kõnealuse hindamise raames esitab komisjon ka aruande sellise terroristliku veebisisu Euroopa platvormi loomise vajalikkuse, teostatavuse ja tõhususe kohta, mis võimaldaks kõigil liikmesriikidel kasutada ühte turvalist sidekanalit, et saata veebimajutusteenuse pakkujatele terroristlikku sisu käsitlevaid eemaldamiskorraldusi. Vajaduse korral esitatakse koos aruandega seadusandlikud ettepanekud. Liikmesriigid esitavad komisjonile teabe, mida on vaja aruande koostamiseks.

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates [6 kuud pärast jõustumist].

Seda kohaldatakse alates [12 kuud pärast jõustumist].

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B jagu – punkt 3 – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[ ] õhutab, toetab või ülistab terroriaktide toimepanekut (artikli 2 lõike 5 punkt a)

[ ] õhutab direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud terroriaktide toimepanekut (artikli 2 lõike 5 punkt a);

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B jagu – punkt 3 – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[ ] kutsub üles terroriaktide toimepanekule kaasa aitama (artikli 2 lõike 5 punkt b)

[ ] ärgitab teist isikut või isikute rühma toime panema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud terroriakte või nende toimepanekule kaasa aitama (artikli 2 lõike 5 punkt b);

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B jagu – punkt 3 – alapunkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[ ] propageerib terrorirühmituse tegevust, kutsudes üles rühmituses osalema või rühmitust toetama (artikli 2 lõike 5 punkt c)

[ ] ärgitab teist isikut või isikute rühma osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud terrorirühmituse tegevustes (artikli 2 lõike 5 punkt c);

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B jagu – punkt 3 – alapunkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[ ] annab terroriaktide toimepanemise eesmärgil juhiseid meetodite või tehniliste võtete kohta (artikli 2 lõike 5 punkt d)

[ ] annab juhiseid lõhkeainete, tuli- või muude relvade või mürgiste või ohtlike ainete valmistamise või kasutamise meetodite või tehniliste võtete kohta või muude konkreetsete meetodite või tehniliste võtete kohta direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud terroriaktide toimepanemiseks (artikli 2 lõike 5 punkt d);

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B jagu – punkt 3 – alapunkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

[ ] kujutab direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud kuritegude toimepanemist (artikli 2 lõike 5 punkt e).

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – G jagu – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teave pädeva asutuse või kohtu ning eemaldamiskorralduse vaidlustamise tähtaegade ja menetluste kohta

Teave pädeva asutuse või kohtu ning eemaldamiskorralduse vaidlustamise tähtaegade ja menetluste, sealhulgas vorminõuete kohta

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – B jagu – punkt i – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[ ] vääramatu jõud või objektiivne võimatus, mis ei sõltu adressaadist ega teenusepakkujast;

[ ] vääramatu jõud või objektiivne võimatus, mis ei sõltu adressaadist ega teenusepakkujast, sealhulgas tehnilistel või korralduslikel põhjustel;

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS (13.3.2019)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Arvamuse koostaja (*): Julie Ward

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

Komisjon avaldas 12. septembril 2018 ettepaneku terroristliku veebisisu levitamise tõkestamiseks selge ja ühtlustatud õigusraamistiku loomise teel, et takistada veebimajutusteenuste väärkasutamist.

Arvamuse koostaja võtab teadmiseks, et selle ettepaneku eesmärk on täpsustada veebimajutusteenuse pakkujate õiguslikke kohustusi ja sellega sätestatakse, et nad peavad võtma kõiki asjakohaseid, mõistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, et tagada nende teenuste turvalisus ning tuvastada ja eemaldada kiiresti ja tõhusalt terroristlik veebisisu.

Arvamuse koostaja tunneb muret komisjoni lähenemisviisi mitme aspekti pärast, eelkõige seoses põhiõiguste (nagu väljendusvabadus, juurdepääs teabele ja meedia mitmekesisus) austamise määraga. Praegusel kujul tekitab ettepanek ka mitmeid õiguslikke probleeme seoses teiste kehtivate õigusnormidega, eelkõige ei ole see vastavuses direktiiviga 2000/31/EÜ(1) ja direktiiviga (EL) 2018/1808(2).

Arvamuse koostaja peab oluliseks, et väljapakutud määrus ei seaks ohtu põhiõigusi ega ELi olemasolevat õigusraamistikku ega piiraks nende kohaldamist. Kõnesolevate probleemide lahendamiseks soovitab arvamuse koostaja teha mitmed muudatused, mille eesmärk on kõnealuseid küsimusi õiguslikult täpsustada.

Arvamuse projekti põhipunktid on järgmised.

i)  Mõisted (artikkel 2)

– Veebimajutusteenuse pakkujad

Väljapakutud veebimajutusteenuse pakkujate määratlus on liiga lai ja õiguslikult ebaselge ning võib tahtmatult hõlmata märkimisväärset hulka teenusepakkujaid, kes ei peaks kõnealuse määruse rakendamisalasse jääma. Arvamuse koostaja soovitab seda määratlust kitsendada, et see hõlmaks üksnes selliseid veebimajutusteenuse pakkujaid, kes võimaldavad nende kasutajatel oma sisu üldsusele kättesaadavaks muuta.

– Terroristlik sisu

Terroristliku sisu väljapakutud määratlust tuleks samuti täiendavalt täpsustada. Arvamuse koostaja soovitab viia kavandatava määratluse kooskõlla direktiiviga (EL) 2017/541 ning välistada sõnaselgelt igasugune materjal, mida kasutatakse hariduslikul, ajakirjanduslikul või teadustöö eesmärgil.

ii)  Eemaldamiskorraldused (artikkel 4)

– Pädevad asutused

Lõikes 1 sätestatakse, et pädeval asutusel on õigus teha otsus, millega kohustatakse veebimajutusteenuse pakkujat eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele. Arvamuse koostaja on seisukohal, et selliste otsuste langetamise õigus peaks olema ainult õigusasutustel, kellel on piisavad ekspertteadmised kehtiva eemaldamiskorralduse väljastamiseks.

Eemaldamiskorralduste täitmise tähtaeg

Lõikes 2 sätestatakse, et veebimajutusteenuse pakkujad peavad eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kuigi teenusepakkujad peaksid terroristliku sisu eemaldamiseks või sellele juurdepääsu blokeerimiseks tegutsema võimalikult kiiresti, tundub üks tund eemaldamiskorralduse täitmiseks liiga lühike aeg. Enamikul teenusepakkujatest, eelkõige VKEdel, ei ole piisavalt ressursse, et seda nimetatud tähtaja jooksul teha. Niivõrd lühike tähtaeg ja korralduse täitmata jätmise eest artiklis 18 teenusepakkujatele ette nähtud tõsised karistused viitavad ka sellele, et eemaldamiskorralduse saanud pooltel puuduks praktikas õigus või võimalus korraldust kahtluse alla seada. See võib viia kuritarvitusteni ega kaitse piisavalt põhiõigusi. Samuti tuleks märkida, et mõnede video- või helifailide pikkus võib olla üle tunni.

Seega on eemaldamiskorralduste täitmiseks vaja piisavalt aega. „Üks tund“ tuleks asendada tekstiga „ilma põhjendamatu viivituseta“, mis võimaldaks teenusepakkujatel tegeleda eemaldamiskorraldustega tasakaalustatud ja asjakohasel viisil.

Erandid

Lõigetes 7 ja 8 nähakse ette võimalikud erandid teenusepakkujate kohustusele täita eemaldamiskorraldust vääramatu jõu, objektiivse võimatuse, selgete vigade või piisava teabe puudumise korral. Arvamuse koostaja on seisukohal, et need erandid on liiga piiratud ning soovitab seetõttu lisada erandeid, mis on seotud tehniliste või toimimisega seotud põhjustega.

iii)  Ennetavad meetmed (artikkel 6)

Artiklis 6 sätestatakse, et veebimajutusteenuse pakkujad peavad vajaduse korral võtma ennetavaid meetmeid, et kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu levitamise eest. Samuti nõutakse, et nad saadaksid aruande konkreetsete ennetavate meetmete kohta, mida nad on võtnud, et tõkestada juba eelnevalt eemaldatud või blokeeritud terroristliku sisu uuesti üleslaadimist.

Arvamuse koostaja peab seda artiklit väga problemaatiliseks, kuna sellega kaasneks veebimajutusteenuse pakkujate jaoks üldise jälgimiskohustuse kehtestamine, mis oleks vastuolus direktiivi 2000/31/EÜ artikliga 15.

Kuigi Euroopa Komisjon soovib minna sellest probleemist mööda, pakkudes mõningast õiguslikku kindlustunnet põhjenduses 19, milles märgitakse, et „põhimõtteliselt ei tohiks ennetavad meetmed viia selleni, et kehtestatakse üldine jälgimiskohustus“, on see selgelt ebapiisav tagamaks, et üldist jälgimiskohustust ei kehtestata. Vastupidi, komisjon väidab, et võttes arvesse „terroristliku sisu levitamisega seonduvat eriti suurt ohtu“, võidakse liikmesriikidel lubada „sellest põhimõttest ELi raamistikus erandkorras kõrvale kalduda“. See põhjustaks olulise nihke olemasolevas õiguslikus lähenemisviisis veebimajutusteenuste pakkujate kohustustele ja nende vastutusele ning mõjutaks tugevalt põhiõigusi.

Lisaks tekitab artikkel 6 teatavaid probleeme seoses direktiiviga (EL) 2018/1808. Videojagamisplatvormi teenuse osutajad, kes jäävad kavandatava määruse kohaldamisalasse, peaksid võtma ennetavaid meetmeid. Direktiivi artikli 28b lõikes 1 nõutakse, et videojagamisplatvormi teenuse osutajad „võtaksid asjakohaseid meetmeid, et kaitsta üldsust saadete (...) eest, mille sisu levitamine kujutab endast liidu õiguse kohaselt kuriteo toimepanemist, nimelt direktiivi (EL) 2017/541 artiklis 5 sätestatud avalikku üleskutset panna toime terroriakt“. Samuti sätestatakse selgelt, et selliste meetmetega „ei kaasne eelkontrollimeetmeid ega sisu filtreerimist üleslaadimisel, mis ei ole vastavuses direktiivi 2000/31/EÜ artikliga 15“. Seega näivad ennetavad meetmed olevat vastuolus eelkontrollimeetmete ja üleslaaditava sisu filtreerimise keeluga, mis on sätestatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivis.

Sellega seoses teeb arvamuse koostaja ettepaneku artikkel 6 välja jätta, võttes arvesse määruse ettepaneku õiguslikke vastuolusid direktiiviga 2000/31/EÜ ja direktiiviga (EL) 2018/1808.

iv)  Karistused

Artiklis 18 nähakse ette mitmed karistused, mida kohaldatakse, kui veebimajutusteenuse pakkujad rikuvad käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi. Kui veebimajutusteenuse pakkujad ei täida süstemaatiliselt eemaldamiskorraldusi, on neile ette nähtud tõsised rahalised karistused. Arvamuse koostaja on seisukohal, et liikmesriigid peaksid kehtestama karistused riiklikul tasandil proportsionaalsel ja praktilisel viisil. Samuti peaksid nad otsustama, kas kohaldada veebimajutusteenuse pakkujate suhtes rahalisi karistusi. Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku komisjoni pakutud rahalised karistused välja jätta, ühelt poolt selleks, et mitte koormata liigselt väikeseid teenusepakkujaid, kes ei suudaks selliseid rahalisi karistusi üle elada, ja teiselt poolt selleks, et mitte tekitada olukorda, kus ettevõtted võivad sisu ülemääraselt blokeerida ja eemaldada, et kaitsta end võimalike rahaliste karistuste vastu.

Lisaks nendele põhipunktidele esitab arvamuse koostaja mitu muudatusettepanekut, et täpsustada erinevaid õiguslikke küsimusi seoses põhiõiguste austamisega, õiguskaitsemehhanismidega ja kaebeõigusega.

Lõpetuseks soovib arvamuse koostaja korrata üle mõned terrorismi ja vägivaldse äärmusluseni viiva radikaliseerumise ennetamise põhimõtted, mis lähevad palju kaugemale meetmetest, mida liit saab võtta terroristliku veebisisu levitamise tõkestamiseks. Meediapädevuse ja digikirjaoskuse olulisust igas vanuses kodanike jaoks ei saa alahinnata. Seoses sellega on üks peamisi meetmeid, mida liit radikaliseerumise vältimiseks võtta saab, tagada poliitikavaldkondade sidusus ja proovida arendada tihedamat koostööd kodanikuühiskonna ja veebiteenuste pakkujatega, et tegeleda internetis esinevate väljakutsetega. Tuleb teha rohkem jõupingutusi, et julgustada noori internetis leiduvatesse äärmuslikesse sõnumitesse kriitiliselt suhtuma. Äärmiselt olulised on head tavad ja teadusuuringud seoses meediapädevuse lisamisega formaalsesse haridusse ja koolitusse ning mitteformaalsesse ja informaalsesse õppesse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

1 jaotis

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta

(ei puuduta eestikeelset tõlget)

Euroopa Komisjoni panus juhtide kohtumisse,

Euroopa Komisjoni panus juhtide kohtumisse,

mis toimub Salzburgis 19.–20. septembril 2018

mis toimub Salzburgis 19.–20. septembril 2018

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Käesoleva määruse eesmärk on tagada veebimajutusteenuste terrorismiotstarbelise kuritarvitamise tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist tuleks parandada järgmiste meetmetega: suurema õiguskindluse tagamine veebimajutusteenuse pakkujatele, kasutajate usalduse suurendamine võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja teabevabaduse kaitsemeetmete tugevdamine.

1)  Käesoleva määruse eesmärk on tagada veebimajutusteenuste terrorismiotstarbelise kuritarvitamise tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus ühiskonnas ning pakkuda välja praktiline vahend selliste nähtustega võitlemiseks ja kodanikele vabaduse ja turvalisuse tagamiseks. Digitaalse ühtse turu toimimist tuleks parandada järgmiste meetmetega: suurema õiguskindluse tagamine veebimajutusteenuse pakkujatele, kasutajate usalduse suurendamine võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja teabevabaduse ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse, samuti ajakirjandusvabaduse ja meedia mitmekesisuse kaitsemeetmete tugevdamine.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a)  Terroristlik sisu on osa laiemast ebaseadusliku veebisisu probleemist, mis hõlmab ka muid sisuvorme, nagu laste seksuaalne ärakasutamine, ebaseaduslik kaubandustegevus ja intellektuaalomandi õiguse rikkumised. Ebaseaduslikku sisu edastavad sageli terroristlikud ja muud kuritegelikud organisatsioonid rahapesu eesmärgil ja oma tegevuse rahastamiseks stardiraha saamiseks. See probleem nõuab seadusandlike, muude kui seadusandlike ja vabatahtlike meetmete kombineerimist ametiasutuste ja teenusepakkujate koostöös, austades täielikult põhiõigusi. Kuigi ebaseadusliku sisu ohtu on leevendanud edukad algatused, nagu sektori eestvedamisel koostatud tegevusjuhend võitluseks internetis leviva vihakõne vastu ja ülemaailmne liit WEePROTECT Global Alliance, mille eesmärk on teha lõpp laste seksuaalsele kuritarvitamisele internetis, tuleb ebaseadusliku sisu eemaldamiseks luua riiklike reguleerivate asutuste piiriülese koostöö õigusraamistik.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Internetis aktiivselt tegutsevad veebimajutusteenuse pakkujad mängivad digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja vastuvõttu, andes seega olulise panuse innovatsiooni, majanduskasvu ja töökohtade loomisse liidus. Paraku kuritarvitavad kolmandad isikud teatavatel juhtudel nende teenuseid, et panna internetis toime ebaseaduslikke tegusid. Eriti murelikuks teeb see, kui veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid kuritarvitavad terroristlikud rühmitused ja nende toetajad, kes levitavad terroristlikku veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, inimeste radikaliseerimiseks ja värbamiseks ning terroristliku tegevuse juhtimiseks ja hõlbustamiseks.

2)  Internetis aktiivselt tegutsevad veebimajutusteenuse pakkujad mängivad digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja vastuvõttu, andes seega olulise panuse innovatsiooni, majanduskasvu ja töökohtade loomisse liidus. Paraku kuritarvitavad kolmandad isikud teatavatel juhtudel nende teenuseid, et panna internetis toime ebaseaduslikke tegusid, mis on liidu õiguse kohaselt käsitatavad kuriteona. Eriti murelikuks teeb see, kui veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid kuritarvitavad terroristlikud rühmitused ja nende toetajad, kes levitavad terroristlikku veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, inimeste radikaliseerimiseks ja värbamiseks ning terroristliku tegevuse juhtimiseks ja hõlbustamiseks.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Terroristlikul veebisisul on tõsised negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist sisu majutavate internetipõhiste teenuste osutajate jaoks, sest see õõnestab nende kasutajate usaldust ja kahjustab nende ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste teenuste osutajate keskset rolli ja nende osutatavate teenustega seotud tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, on neil teatav ühiskondlik kohustus kaitsta oma teenuseid terroristidepoolse kuritarvitamise eest ning aidata võidelda terroristliku sisu vastu, mida levitatakse nende teenuseid kasutades.

3)  Kuigi see ei ole ainus tegur, on ilmnenud, et terroristlik veebisisu kannab peamist rolli nende isikute radikaliseerumisel, kes on pannud toime terroriakte nii liidus kui ka sellest väljaspool, millel on väga tõsised negatiivsed tagajärjed kodanike ja laiema ühiskonna jaoks, aga ka internetipõhiste teenuste osutajate jaoks, kes võimaldavad sellise sisu kasutamist, sest see õõnestab teenuse kasutajate usaldust ja kahjustab nende ärimudeleid. Arvestades seega internetipõhiste teenuste osutajate keskset rolli ja nende osutatavate teenustega seotud kutsealaseid oskusi ning tehnoloogilisi vahendeid, võttes samas arvesse põhivabaduste, nagu väljendus- ja teabele juurdepääsu vabadus, alalhoidmise olulisust, on neil teatav ühiskondlik kohustus kaitsta oma teenuseid terroristidepoolse kuritarvitamise eest ning aidata võidelda terroristliku sisu vastu, mida levitatakse nende teenuseid kasutades.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Liidu tasandil alustati võitlust terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal liikmesriikide ja veebimajutusteenuse pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku alusel, kuid nüüd tuleks seda täiendada selge õigusraamistikuga, et veelgi vähendada juurdepääsu terroristlikule veebisisule ja leida sellele kiirelt arenevale probleemile otstarbekad lahendused. Nimetatud õigusraamistik tugineb vabatahtlikule tööle, mida komisjon on toetanud oma soovituses (EL) 2018/3347, ning see on vastus Euroopa Parlamendi üleskutsetele kasutada võitluses ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu vastu jõulisemaid meetmeid ja parandada terroriaktidele õhutava sisu automaatset avastamist ja eemaldamist.

4)  Liidu tasandil alustati võitlust terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal liikmesriikide ja veebimajutusteenuse pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku alusel. Kahjuks on koostöö osutunud selle nähtuse vastu võitlemisel ebapiisavaks. Seepärast tuleb ELi õigusraamistikku täiendada selge õigusraamistikuga, et veelgi vähendada juurdepääsu terroristlikule veebisisule ja leida sellele kiirelt arenevale probleemile otstarbekad lahendused. Nimetatud õigusraamistik tugineb vabatahtlikule tööle, mida komisjon on toetanud oma soovituses (EL) 2018/3347, ning see on vastus Euroopa Parlamendi üleskutsetele kasutada võitluses ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu vastu jõulisemaid meetmeid ja parandada terroriaktidele õhutava sisu automaatset avastamist ja eemaldamist.

_________________

_________________

7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 50).

7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 50).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Käesoleva määruse kohaldamine ei tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ8 artikli 14 kohaldamist. Ennekõike ei tohiks ükski meede, sealhulgas ennetusmeede, mille veebimajutusteenuse pakkuja võtab kooskõlas käesoleva määrusega, takistada kõnealust teenusepakkujat kasutamast nimetatud artikli kohast vastutusest vabastamise erandit. Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide ametiasutuste ja kohtute õigust teha veebimajutusteenuse pakkuja vastutus kindlaks konkreetsetel juhtudel, kui direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 sätestatud vastutusest vabastamise erandi tingimused ei ole täidetud.

5)  Käesoleva määruse kohaldamine ei tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ8 artikli 14 kohaldamist. Ennekõike ei tohiks ükski meede, sealhulgas ennetusmeede, mille veebimajutusteenuse pakkuja võtab kooskõlas käesoleva määrusega, takistada kõnealust teenusepakkujat kasutamast nimetatud artikli kohast vastutusest vabastamise erandit, arvestades, et artiklis 14 nõutakse teenusepakkujatelt ebaseaduslikust tegevusest või teabest teadasaamisel kiiret tegutsemist, et eemaldada ebaseaduslik sisu või blokeerida juurdepääs sellele. Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide ametiasutuste ja kohtute õigust teha veebimajutusteenuse pakkuja vastutus kindlaks konkreetsetel juhtudel, kui direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 sätestatud vastutusest vabastamise erandi tingimused ei ole täidetud.

_________________

_________________

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a)  Käesolevas määruses sätestatud kohustused ei tohiks mõjutada riikide ametiasutuste ja kohtute kohustust ja õigust võtta kuritegude vastu asjakohaseid, mõistlikke ja proportsionaalseid meetmeid kooskõlas siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Käesoleva määrusega aidatakse kaitsta avalikku julgeolekut ning kehtestatakse asjakohased ja töökindlad kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, õigust sõnavabadusele, sealhulgas õigust saada ja anda teavet, ettevõtlusvabadust ja mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, mis on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, mis on pluralistliku demokraatliku ühiskonna üks põhialuseid ning üks liidu alusväärtusi. Meetmed, millega sekkutakse sõna- ja teabevabadusse, peaksid olema rangelt sihipärased selles mõttes, et nende eesmärk peab olema tõkestada terroristliku sisu levitamist, kuid selle käigus ei tohi kahjustada õigust seaduslikult teavet saada ja levitada, võttes arvesse veebimajutusteenuse pakkujate keskset rolli avalikule arutelule ning faktide, arvamuste ja ideede õiguspärasele levitamisele kaasaaitamisel.

7)  Käesoleva määrusega aidatakse kaitsta avalikku julgeolekut ning kehtestatakse asjakohased ja töökindlad kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa arvatud vabadust saada ja anda teavet, ettevõtlusvabadust ja mittediskrimineerimise põhimõtet. Käesolevas määruses määratletud pädevad asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, mis on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, mis on pluralistliku demokraatliku ühiskonna põhialused ning liidu alusväärtused. Käesoleva määruse kohaselt võetavad meetmed peaksid olema terrorismivastasele võitlusele kaasaaitamise eesmärgi täitmiseks vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed, kuid ei tohi kahjustada õigust seaduslikult teavet saada ja levitada, võttes arvesse veebimajutusteenuse pakkujate keskset rolli avalikule arutelule ning faktide, arvamuste ja ideede õiguspärasele levitamisele kaasaaitamisel.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 on selgelt kirjas õigus tõhusale õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja juriidilisel isikul on õigus pöörduda liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi käesoleva määruse kohaselt võetud meetmete vastu, mis kahjustavad selle isiku õigusi. See õigus hõlmab veebimajutusteenuse ja sisuteenuse pakkujate jaoks võimalust vaidlustada eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi kohtus, kelle ametiasutus eemaldamiskorralduse tegi.

8)  Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 on selgelt kirjas õigus tõhusale õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja juriidilisel isikul on õigus pöörduda liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi käesoleva määruse kohaselt võetud meetmete vastu, mis kahjustavad selle isiku õigusi. See õigus hõlmab eeskätt veebimajutusteenuse ja sisuteenuse pakkujate jaoks võimalust olla informeeritud õiguskaitsevahenditest, sisuteenuse pakkujate jaoks võimalust veebimajutusteenuse pakkuja tehtud eemaldamisotsused edasi kaevata ning veebimajutusteenuse ja sisuteenuse pakkujate jaoks võimalust vaidlustada eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi kohtus, kelle ametiasutus eemaldamiskorralduse tegi, samuti veebimajutusteenuste pakkujate jaoks võimalust vaidlustada karistuste määramise otsus selle liikmesriigi kohtus, kus teenusepakkuja asub või kus tal on õiguslik esindaja.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Et oleks selge, milliseid meetmeid peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad kui ka pädev asutus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, tuleks käesolevas määruses ennetavalt määratleda terroristlik sisu, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2017/541 kasutatud terroriakti määratlusest. Arvestades, et tegeleda tuleb kõige kahjulikuma internetis esineva terroristliku propagandaga, peaks määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis õhutab, julgustab või toetab terroriaktide toimepanemist või neile kaasaaitamist, annab juhiseid selliste kuritegude toimepanekuks või propageerib osalemist terrorirühmituse tegevuses. Selline teave hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad asutused või veebimajutusteenuse pakkujad analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse võtma selliseid aspekte nagu väidete laad ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, mis mõjutavad inimeste turvalisust ja ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel arvesse võtta, on see, kui materjali on koostanud ELi terroriorganisatsioonide või terroristide nimekirja kuuluv isik, selle võib talle omistada või seda levitatakse tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

9)  Et oleks selge, milliseid meetmeid peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad kui ka pädevad asutused terroristliku veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, tuleks käesolevas määruses ennetavalt määratleda terroristlik sisu, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2017/541 kasutatud terroriakti määratlusest. Arvestades, et tegeleda tuleb kõige kahjulikuma internetis esineva terroristliku propagandaga, peaks määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis õhutab, julgustab või toetab terroriaktide toimepanemist või neile kaasaaitamist, annab juhiseid selliste kuritegude toimepanekuks või propageerib osalemist terrorirühmituse tegevuses. Selline teave hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad asutused või veebimajutusteenuse pakkujad analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse võtma selliseid aspekte nagu väidete laad ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, mis mõjutavad inimeste turvalisust ja ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel arvesse võtta, on see, kui materjali on koostanud ELi terroriorganisatsioonide või terroristide nimekirja kuuluv isik, selle võib talle omistada või seda levitatakse tema nimel. Sisu levitamist hariduslikel, ajakirjanduslikel või teaduslikel eesmärkidel tuleks ilmselt sellisena tuvastada ja piisavalt kaitsta ning mitte samastada seda terrorismi õhutamisega, välja arvatud juhul, kui sellise sisu avalikustamisel saab seda kasutada terroristlikel eesmärkidel. Seega tuleb leida sobiv tasakaal sõna- ja teabevabaduse ning avaliku julgeoleku nõuete vahel. Kõigis ajakirjandusliku sisu eemaldamise otsustes tuleks eelkõige arvesse võtta ajakirjanike eneseregulatsiooni- ja eetikakoodeksit kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 11. Järjepidevuse huvides ei tohiks terroristlikuks sisuks pidada radikaalsete, poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

_________________

_________________

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.3.2017, lk 6).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.3.2017, lk 6).

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Et hõlmatud saaksid ka need veebimajutusteenused, mille kaudu terroristlikku sisu levitatakse, tuleks käesolevat määrust kohaldada infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul teenuse kasutaja antud teavet talletatakse tema palvel ning talletatud teave tehakse kättesaadavaks kolmandatele isikutele, olenemata sellest, kas selline tegevus on oma olemuselt puhtalt tehniline, automaatne või passiivne. Selliste infoühiskonna teenuse pakkujate hulka kuuluvad näiteks sotsiaalmeediaplatvormid, videovoogedastuse teenused, video-, pildi- ja audiomaterjalide jagamise teenused, failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd kui need teevad teabe kättesaadavaks kolmandatele isikutele ja veebisaitidele, kus kasutajad saavad kommenteerida või arvustusi postitada. Määrust tuleks kohaldada ka nende veebimajutusteenuse pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin teenuseid, sest suur osa veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma teenuseid pakkudes puutuvad kokku terroristliku sisuga, tegutsevad kolmandates riikides. See peaks tagama, et kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad ettevõtjad järgivad samu nõudeid olenemata sellest, millises riigis on nende tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja võimaldab juriidilistel või füüsilistel isikutel kasutada oma teenuseid ühes või mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et teenusepakkuja veebisait või e-posti aadress või muud kontaktandmed on kättesaadavad ühes või mitmes liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna käesoleva määruse kohaldamiseks piisav tingimus.

10)  Et hõlmatud saaksid ka need veebimajutusteenused, mille kaudu terroristlikku sisu levitatakse, tuleks käesolevat määrust kohaldada ainult infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul teenuse kasutaja antud teavet talletatakse tema palvel ning see sisu tehakse kättesaadavaks üldsusele, mis tähendab, et sisuteenuse pakkujad ei määra kindlaks sisu potentsiaalsete kasutajate hulka. Selliste infoühiskonna teenuse pakkujate hulka kuuluvad näiteks videojagamisplatvormid, sotsiaalmeediaplatvormid, voogedastuse teenused, pildi- ja audiomaterjalide jagamise teenused, failivahetusteenused ja muud pilv- ja talletusteenused niivõrd kui need teevad materjali kättesaadavaks üldsusele, kuid siia ei kuulu ettevõtetevaheliste pilvemajutusteenuste pakkujad. Käesoleva määruse kohaldamisel tuleb välja jätta veebimajutusteenuse pakkujad, kes pakuvad tehnilist taristut veebisaitide käitajatele, teabe pelga edastamise ja muud elektroonilise side teenused, vahemäluteenused, pilvetaristuteenused, kaitseteenused ja muud teenused, mida osutatakse interneti infrastruktuuri teistes kihtides, näiteks registrid ja registripidajad, domeeninimede süsteemid ja nendega külgnevad teenused, nagu makseteenuste ja hajusa teenusetõkestuse kaitse teenused ning isikutevahelise side teenused, mis võimaldavad isikutevahelist otsest ja interaktiivset teabevahetust lõpliku arvu isikute vahel ning mille puhul side algatanud või selles osalevad isikud määravad kindlaks teabe saaja(d). Käesoleva määruse kohaldamisalast tuleks välja jätta ka pilvetaristuteenused, mis seisnevad nõudmise korral selliste füüsiliste või virtuaalsete ressursside pakkumises, mis annavad andmetöötlus- ja salvestustaristu võimaluse, mille korral teenusepakkujal ei ole lepingulisi õigusi selle kohta, millist sisu salvestatakse või kuidas seda töödeldakse või tehakse üldsusele kättesaadavaks tema klientide või nende klientide lõppkasutajate poolt, ning kus teenusepakkujal ei ole tehnilist suutlikkust eemaldada tema klientide või nende klientide lõppkasutajate salvestatud konkreetset sisu. Määrust tuleks kohaldada ka nende veebimajutusteenuse pakkujate suhtes, kelle asukoht on väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin teenuseid, sest suur osa veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma teenuseid pakkudes puutuvad kokku terroristliku sisuga, asuvad kolmandates riikides. See peaks tagama, et kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad ettevõtjad järgivad samu nõudeid olenemata sellest, millises riigis on nende asukoht. Selleks et kindlaks teha, kas teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja võimaldab juriidilistel või füüsilistel isikutel ühes või mitmes liikmesriigis oma teenuseid kasutada. Üksnes asjaolu, et teenusepakkuja veebisait või e-posti aadress või muud kontaktandmed on kättesaadavad ühes või mitmes liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna käesoleva määruse kohaldamiseks piisav tingimus.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Veebimajutusteenuse pakkujad peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, et tõkestada terroristliku sisu levitamist oma teenuste kaudu. Selline hoolsuskohustus ei tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. Käesoleva määruse kohaldamisel peaks hoolsuskohustus hõlmama seda, et veebimajutusteenuse pakkuja tegutseb enda talletatava sisu suhtes hoolikalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt, eeskätt oma tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu eemaldamisel ja juurdepääsu blokeerimisel tuleb austada sõna- ja teabevabadust.

12)  Veebimajutusteenuse pakkujad peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, et tõkestada ja hoida ära terroristliku sisu levitamist oma teenuste kaudu. Selline hoolsuskohustus ei tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust ega piirata direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 kohaldamist. Käesoleva määruse kohaldamisel peaks hoolsuskohustus hõlmama seda, et veebimajutusteenuse pakkuja tegutseb enda talletatava sisu suhtes hoolikalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt, eeskätt oma tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu eemaldamisel ja juurdepääsu blokeerimisel tuleks nõuetekohaselt austada sõna- ja teabevabadust. Veebimajutusteenuse pakkujad peaksid sisu põhjendamatu eemaldamise korral tegema kättesaadavaks tõhusad ja kiired kaebuste esitamise ja hüvitusmehhanismid.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Ühtlustada tuleks menetlused ja kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma vabadus selline pädev asutus ise valida, et nad saaksid määrata kõnealuse ülesandega tegelema haldus-, õiguskaitse- või kohtusasutuse. Arvestades, kui kiiresti levib terroristlik sisu internetipõhiste teenuste vahel, kohustab käesolev säte veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et eemaldamiskorralduses kirjeldatud terroristlik sisu eemaldatakse või juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni jooksul alates eemaldamiskorralduse kättesaamisest. Veebimajutusteenuse pakkuja otsustab ise, kas eemaldab kõnealuse sisu või blokeerib liidu kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

13)  Liikmesriikide pädevad asutused peavad hindama, kas sisu on terroristlik, ja peaksid esitama õigusekohaselt tehtud korralduse, et veebimajutusteenuse pakkuja eemaldaks sellise sisu või blokeeriks juurdepääsu sellele. Arvestades, kui kiiresti levib terroristlik sisu internetipõhiste teenuste vahel, peavad veebimajutusteenuse osutajad tagama, et eemaldamiskorralduses kirjeldatud terroristlik sisu eemaldatakse või juurdepääs sellele blokeeritakse pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist ilma põhjendamatu viivituseta. Veebimajutusteenuse pakkuja otsustab ise, kas eemaldab kõnealuse sisu või blokeerib liidu kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Arvestades, kui ulatuslikult ja kiiresti tuleb terroristliku sisu kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks tegutseda, on proportsionaalsed ennetavad meetmed, teatavatel juhtudel muu hulgas ka automaatsete vahendite kasutamine, terroristliku veebisisu vastu võitlemises olulisel kohal. Et vähendada terroristlikule sisule juurdepääsetavust oma teenuste kaudu, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad hindama ennetavate meetmete võtmise otstarbekust, lähtudes terroristliku sisuga kokkupuutumise riskidest ja ulatusest ning sellest, millist mõju see avaldab kolmandate isikute õigustele ja üldsuse huvile olla informeeritud. Seega peaksid veebimajutusteenuse pakkujad kindlaks tegema, millised asjakohased, mõjusad ja proportsionaalsed ennetavad meetmed tuleks kehtestada. See nõue ei tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. Sellise hindamise puhul annab veebimajutusteenuse pakkujale adresseeritud eemaldamiskorralduste ja esildiste puudumine märku sellest, et kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.

16)  Arvestades, kui ulatuslikult ja kiiresti tuleb terroristliku sisu kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks tegutseda, on proportsionaalsed ennetavad meetmed, teatavatel juhtudel muu hulgas ka automaatsete vahendite kasutamine, terroristliku veebisisu vastu võitlemises olulisel kohal. Et vähendada terroristlikule sisule juurdepääsetavust oma teenuste kaudu, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad hindama sihipäraste ennetavate meetmete võtmise otstarbekust, tulemuslikkust ja asjakohasust, lähtudes terroristliku sisuga kokkupuutumise riskidest ja ulatusest ning sellest, millist mõju see avaldab kolmandate isikute õigustele ja üldsuse huvile olla informeeritud. Seega peaksid veebimajutusteenuse pakkujad kindlaks tegema, millised asjakohased, mõjusad ja proportsionaalsed ennetavad meetmed tuleks kehtestada. Vastavalt direktiivi 2000/31/EÜ artiklile 15 ei tohiks see nõue tähendada üldist jälgimiskohustust. Samuti ei tohiks see piirata direktiivi (EL) 2018/1808 kohaldamist, milles nõutakse, et videojagamisplatvormid võtaksid meetmeid, et kaitsta laiemat avalikkust sisu eest, mille levitamine kujutab endast liidu õiguse mõistes kuritegu. Sellise hindamise puhul annab veebimajutusteenuse pakkujale adresseeritud eemaldamiskorralduste ja esildiste puudumine märku sellest, et kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Ennetavate meetmete kehtestamisel peaks veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et säilib kasutajate õigus sõna- ja teabevabadusele, kaasa arvatud õigus vabalt saada ja anda teavet. Lisaks selliste õigusest tulenevate nõuete järgimisele, mis on ette nähtud muu hulgas isikuandmete kaitset käsitletavate õigusaktidega, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema nõuetekohase hoolsusega ja rakendama vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt inimeste teostatavat jälgimist ja kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja ekslikke otsuseid, mille tulemusena eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik. See on eriti oluline juhul, kui veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad terroristliku sisu avastamiseks automaatseid vahendeid. Olenemata sellest, kas otsuse kasutada automaatseid vahendeid teeb veebimajutusteenuse pakkuja omal algatusel või lähtudes pädeva asutuse taotlusest, tuleks sellist otsust hinnata lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja põhiõigustele avaldatavast mõjust.

17)  Ennetavate meetmete kehtestamisel peaks veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et säilib kasutajate õigus sõna- ja teabevabadusele, kaasa arvatud õigus vabalt saada ja anda teavet. Lisaks selliste õigusest tulenevate nõuete järgimisele, mis on ette nähtud muu hulgas isikuandmete kaitset käsitletavate õigusaktidega, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema nõuetekohase hoolsusega ja rakendama vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt inimeste teostatavat jälgimist ja kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja ekslikke otsuseid, mille tulemusena eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik. See on eriti oluline juhul, kui veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad terroristliku sisu avastamiseks automaatseid vahendeid. Olenemata sellest, kas otsuse kasutada automaatseid vahendeid teeb veebimajutusteenuse pakkuja omal algatusel või lähtudes asjaomase pädeva asutuse taotlusest, tuleks sellist otsust hinnata lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja põhiõigustele avaldatavast mõjust. Veebimajutusteenuse pakkujad peaksid kehtestama sisu põhjendamatu eemaldamise juhtumite käsitlemiseks tõhusad ja kiired kaebuste esitamise ja hüvitusmehhanismid.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Tagamaks, et terroristliku sisuga kokku puutunud veebimajutusteenuse pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, peaksid pädevad asutused nõudma, et lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse saanud veebimajutusteenuse pakkuja annaks aru võetud ennetavate meetmete kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad olla meetmed, millega tõkestatakse sellise terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis on eemaldamiskorralduse või esildise põhjal juba eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, ning sisu võrdlemine avalik-õiguslike või eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid (kas turul olevaid või veebimajutusteenuse pakkuja enda arendatud) tehnilisi vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks andma aru konkreetsete kehtestatud ennetavate meetmete kohta, et pädev asutus saaks hinnata nende meetmete mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on inimeste teostatava jälgimise ja kontrollimise suutlikkus. Meetmete mõjususe ja proportsionaalsuse hindamisel peaksid pädevad asutused võtma arvesse asjaomaseid parameetreid, sealhulgas teenusepakkujale tehtud eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, tema majanduslikku suutlikkust ja tema teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele (võttes arvesse näiteks liidus olevate kasutajate arvu).

18)  Tagamaks, et terroristliku sisuga kokku puutunud veebimajutusteenuse pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, peaksid pädevad asutused nõudma, et lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse saanud veebimajutusteenuse pakkuja annaks aru võetud ennetavate meetmete ning kaebuste esitamise ja hüvitusmehhanismide toimimise kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad olla meetmed, millega tõkestatakse sellise terroristliku sisu uuesti ilmumine, mis on eemaldamiskorralduse või esildise põhjal juba eemaldatud või millele on juurdepääs juba blokeeritud, ning sisu võrdlemine avalik-õiguslike või eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid (kas turul olevaid või veebimajutusteenuse pakkuja enda arendatud) tehnilisi vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu kindlaks teha, näiteks kui selles kasutatakse osaliselt või tervenisti terroristlikku sisu, mille kohta on juba tehtud lõplik eemaldamiskorraldus, või kui selle on üles laadinud kasutajad, kes on terroristlikku sisu juba üles laadinud. Teenusepakkuja peaks andma aru konkreetsete kehtestatud ennetavate meetmete kohta, et pädev asutus saaks hinnata nende meetmete mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on inimeste teostatava jälgimise ja kontrollimise suutlikkus. Meetmete mõjususe ja proportsionaalsuse hindamisel peaksid pädevad asutused võtma arvesse asjaomaseid parameetreid, sealhulgas teenusepakkujale tehtud eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, tema majanduslikku suutlikkust ja tema teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele (võttes arvesse näiteks liidus olevate kasutajate arvu).

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Vastavasisulise taotluse peale peaks pädev asutus alustama veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi kehtestamist vajavate ennetavate meetmete üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, peaks ta vajaduse korral kehtestama kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. Põhimõtteliselt ei tohiks selliste ennetavate meetmete kehtestamise otsus viia üldise jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. Võttes arvesse terroristliku sisu levikuga seotud eriti suuri riske, võib pädevate asutuste käesoleva määruse alusel vastu võetud otsuste puhul teha erandeid direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 sätestatud lähenemisviisist selles osas, mis puudutab teatavaid konkreetseid sihipäraseid meetmeid, mille vastuvõtmine on vajalik avaliku julgeolekuga seotud ülekaalukatel põhjustel. Enne sellise otsuse vastuvõtmist peaks pädev asutus leidma õiglase tasakaalu avaliku huvi eesmärkide ning asjassepuutuvate põhiõiguste vahel (eriti seoses sõna- ja teabevabaduse ja ettevõtlusvabadusega) ning seda asjakohaselt põhjendama.

19)  Vastavasisulise taotluse peale peaks pädev asutus alustama veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi kehtestamist vajavate ennetavate meetmete üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, peaks ta vajaduse korral kehtestama kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. Vastavalt direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1 ei tohiks selliste ennetavate meetmete kehtestamise otsus viia üldise jälgimiskohustuse kehtestamiseni. Võttes arvesse terroristliku sisu levikuga seotud eriti suuri riske, võib pädevate asutuste käesoleva määruse alusel vastu võetud otsuste puhul teha erandeid direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 sätestatud lähenemisviisist selles osas, mis puudutab ainult teatavaid konkreetseid sihipäraseid meetmeid, mille vastuvõtmine on vajalik avaliku julgeolekuga seotud ülekaalukatel põhjustel. Enne sellise otsuse vastuvõtmist peaks pädev asutus leidma õiglase tasakaalu avaliku huvi eesmärkide ning asjassepuutuvate põhiõiguste vahel (eriti seoses sõna- ja teabevabaduse ja ettevõtlusvabadusega) ning seda asjakohaselt põhjendama.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Kaebuste lahendamise menetlused on vajalik kaitsemeede sõna- ja teabevabadusega kaitstud infosisu eksliku kõrvaldamise eest. Seepärast peaksid veebimajutusteenuse pakkujad sisse seadma kasutajasõbralikud kaebuste esitamise mehhanismid ja tagama, et kaebustega tegeletakse kiiresti ja sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti läbipaistvalt. Kohustus, et veebimajutusteenuse pakkuja peab taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja võimalust tagada oma tingimuste täitmine muudel alustel.

25)  Kaebuste lahendamise menetlused on vajalik kaitsemeede sõna- ja teabevabadusega kaitstud infosisu eksliku kõrvaldamise eest. Seepärast peaksid veebimajutusteenuse pakkujad sisse seadma tõhusad ja kasutajasõbralikud kaebuste esitamise ja õiguskaitsemehhanismid, et tagada, et kaebustega tegeletakse kiiresti ja sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti läbipaistvalt. Kohustus, et veebimajutusteenuse pakkuja peab taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja võimalust tagada oma tingimuste täitmine muudel alustel. Samuti peaksid liikmesriigid tagama, et veebimajutusteenuse pakkujad ja sisuteenuse pakkujad saaksid tulemuslikult kasutada oma edasikaebeõigust. Lisaks peaks sisuteenuse pakkujatel, kelle sisu on eemaldamiskorralduse alusel eemaldatud, olema Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 kohane tegelik edasikaebeõigus. Riiklikul tasandil tuleks luua tõhusad kaebemehhanismid, tagamaks et pooltel, kelle suhtes pädev õigusasutus on väljastanud eemaldamiskorralduse, oleks õigus pöörduda kaebusega õigusasutuse poole. Edasikaebekord ei piira pädevuse jagunemist riiklikes kohtusüsteemides.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel eesmärgil peaks veebimajutusteenuse pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks sisulise teabe, et sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus vaidlustada. Selleks ei ole ilmtingimata vaja sisuteenuse pakkujale teadet saata. Olenevalt asjaoludest võib majutusteenuse pakkuja asendada terroristlikuks peetava sisu sõnumiga selle kohta, et sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele blokeeritud kooskõlas käesoleva määrusega. Täiendavat teavet põhjuste, aga ka sisuteenuse pakkuja võimaluste kohta see otsus vaidlustada tuleks anda vastavasisulise taotluse korral. Kui pädevad asutused otsustavad, et avaliku julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa arvatud seoses uurimisega, oleks sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta käiva teabe esitamine otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või kahjulik, peaksid nad sellest teavitama veebimajutusteenuse pakkujat.

26)  Üldisemalt eeldab Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 kohane tõhus õiguskaitse, et isikud saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel eesmärgil peaks veebimajutusteenuse pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks sisulise teabe, et sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus vaidlustada. Majutusteenuse pakkuja peaks võimaluse korral teavitama sisuteenuse pakkujaid olemasolevate kanalite kaudu sisust, mille veebimajutusteenuse pakkuja on eemaldanud. Ent kui pädevad asutused otsustavad, et avaliku julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa arvatud seoses uurimisega, oleks sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta käiva teabe esitamine otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või kahjulik, peaksid nad teavitama veebimajutusteenuse pakkujat.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Ennetavate meetmete tulemusliku ja piisavalt sidusa rakendamise tagamiseks peaksid liikmesriikide pädevad asutused jagama üksteisega teavet arutelude kohta, mida nad peavad veebimajutusteenuse pakkujatega konkreetsete ennetavate meetmete kindlaksmääramise, rakendamise ja hindamise üle. Samalaadset koostööd tuleb teha ka karistusi käsitlevate õigusnormide vastuvõtmise ning karistuste rakendamise ja nende täitmise tagamise vallas.

28)  Ennetavate meetmete tulemusliku ja piisavalt sidusa rakendamise tagamiseks peaksid liikmesriikide pädevad kohtuasutused jagama üksteisega teavet arutelude kohta, mida nad peavad veebimajutusteenuse pakkujatega ja haridusasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega, nagu ajakirjanike ühendused, noorteorganisatsioonid, meediat reguleerivad asutused jne, terrorismi ja radikaliseerumise vastases võitluses asjakohaste ja jätkusuutlike ennetavate meetmete hindamise, kindlaksmääramise ja rakendamise üle.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Nii veebimajutusteenuse pakkujad kui ka liikmesriigid peaksid looma kontaktpunktid, et hõlbustada eemaldamiskorralduste ja esildiste kiiret menetlemist. Erinevalt esindajast täidab kontaktpunkt korralduslikke eesmärke. Veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkti peaksid moodustama mis tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil saab elektrooniliselt esitada eemaldamiskorraldusi ja esildisi, ning nende kiireks töötlemiseks vajalikud tehnilised vahendid ja inimressursid. Veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, kui see suudab täita käesolevas määruses sätestatud ülesandeid. Selleks, et terroristlik sisu eemaldataks või juurdepääs sellele blokeeritaks ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse saamist, peab veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et kontaktpunkt on kättesaadav seitse päeva nädalas ööpäev läbi. Teave kontaktpunkti kohta peaks sisaldama teavet selle kohta, mis keeles saab kontaktpunkti poole pöörduda. Hõlbustamaks teabevahetust veebimajutusteenuse pakkujate ja pädevate asutuste vahel, kutsutakse veebimajutusteenuse pakkujaid üles võimaldama suhtlust ühes liidu ametlikest keeltest, milles on kättesaadavad nende teenuse tingimused.

33)  Nii veebimajutusteenuse pakkujad kui ka liikmesriigid peaksid looma kontaktpunktid, et hõlbustada eemaldamiskorralduste ja esildiste kiiret menetlemist. Erinevalt esindajast täidab kontaktpunkt korralduslikke eesmärke. Veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkti peaksid moodustama mis tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil saab elektrooniliselt esitada eemaldamiskorraldusi ja esildisi, ning nende kiireks töötlemiseks vajalikud tehnilised vahendid ja inimressursid. Veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, kui see suudab täita käesolevas määruses sätestatud ülesandeid. Selleks, et terroristlik sisu eemaldataks või juurdepääs sellele blokeeritaks kiiresti ja ilma põhjendamatu viivituseta pärast eemaldamiskorralduse saamist, peab veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et kontaktpunkt on kättesaadav. Teave kontaktpunkti kohta peaks sisaldama teavet selle kohta, mis keeles saab kontaktpunkti poole pöörduda. Hõlbustamaks teabevahetust veebimajutusteenuse pakkujate ja pädevate asutuste vahel, kutsutakse veebimajutusteenuse pakkujaid üles võimaldama suhtlust ühes liidu ametlikest keeltest, milles on kättesaadavad nende teenuse tingimused.

Selgitus

On ebarealistlik paluda VKEdel eemaldada sisu ühe tunni jooksul alates eemaldamiskorralduse saamisest, andmata aega taotluse nõuetekohaseks hindamiseks. Väikeettevõtjad lihtsalt ei suuda seda tingimust täita, kuna enamikul juhtudel ei ole neil selleks piisavalt inimressurssi, kes oleks kättesaadav seitse päeva nädalas ööpäev läbi, et eemaldada sisu ühe tunni jooksul.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  Kuna puudub üldine nõue, et teenusepakkujad peavad tagama füüsilise kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb tagada selgus selle kohta, millise liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub veebimajutusteenuse pakkuja selle liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on tema peamine tegevuskoht või kus on tema määratud esindaja. Kui eemaldamiskorralduse teeb mõni teine liikmesriik, peaksid selle ametiasutused sellest hoolimata saama tagada oma korralduste täitmise, kohaldades mittekaristuslikke sunnimeetmeid, näiteks karistusmakseid. Kui tegemist on veebimajutusteenuse pakkujaga, kellel puudub liidus tegevuskoht ja kes ei määra endale esindajat, peaks igal liikmesriigil olema võimalik määrata karistusi eeldusel, et järgitakse topeltkaristamise keeldu.

34)  Kuna puudub üldine nõue, et teenusepakkujad peavad tagama füüsilise kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb tagada selgus selle kohta, millise liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub veebimajutusteenuse pakkuja selle liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on tema peamine tegevuskoht või kus on tema määratud esindaja. Kui eemaldamiskorralduse teeb mõni teine liikmesriik, peaks selle ametiasutus sellest hoolimata saama tagada oma korralduste täitmise, kohaldades mittekaristuslikke sunnimeetmeid, näiteks karistusmakseid. Kui tegemist on veebimajutusteenuse pakkujaga, kellel puudub liidus tegevuskoht ja kes ei määra endale esindajat, peaks igal liikmesriigil olema võimalik määrata karistusi eeldusel, et järgitakse topeltkaristamise keeldu.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(38)  Karistused on vajalikud, et tagada käesoleva määruse kohaste kohustuste tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid kehtestama karistuste kohta õigusnormid ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. Eriti ranged karistused määratakse juhul, kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab süstemaatiliselt terroristliku sisu eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse nende eest karistada, järgides topeltkaristamise keeldu ja proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, et selliste karistuste puhul võetakse arvesse süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste kohustuste puhul karistusi rakendada. Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks karistusi kehtestada üksnes siis, kui kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 sätestatud nõudest esitada aruandeid või otsusest kehtestada täiendavad ennetavad meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui otsustatakse, kas kehtestada rahaline karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. Liikmesriigid tagavad, et karistused ei õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole terroristlik.

38)  Liikmesriigid peaksid kehtestama karistused eesmärgiga tagada käesoleva määruse kohaste kohustuste tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid kehtestama selliste karistuste kohta õigusnormid, kusjuures karistused peaksid olema proportsionaalsed ja praktilised, võttes arvesse asjaomase veebimajutusteenuse pakkuja suurust ja olemust. Ranged karistused tuleks määrata juhul, kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab süstemaatiliselt terroristliku sisu eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu sellele ilma põhjendamatu viivituseta. Juhul kui terroristlik sisu on ilmselgelt kahjulik või kujutab endast vahetut ohtu avalikule korrale, peaks veebimajutusteenuse pakkuja terroristliku sisu eemaldama või blokeerima juurdepääsu sellele kohe pärast nõuetekohaselt põhjendatud eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse nende eest karistada, järgides topeltkaristamise keeldu ja proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, et selliste karistuste puhul võetakse arvesse süstemaatilist korralduste täitmata jätmist, kuid ei soodustata mitteterroristliku sisu meelevaldset eemaldamist. Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste kohustuste puhul karistusi rakendada. Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks karistusi kehtestada üksnes siis, kui kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 sätestatud nõudest esitada aruandeid või otsusest kehtestada täiendavad ennetavad meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui otsustatakse, kas kehtestada rahaline karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. Liikmesriigid tagavad, et karistused ei õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole terroristlik.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesolevas määruses sätestatakse ühtsed õigusnormid, et tõkestada veebimajutusteenuste kuritarvitamist terroristliku veebisisu levitamiseks. Täpsemalt sätestatakse määruses:

1.  Ilma et see piiraks Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 sätestatud kohustust tunnustada põhiõigusi ja õiguslikke põhimõtteid, sätestatakse käesolevas määruses ühtsed õigusnormid, et tõkestada veebimajutusteenuste kuritarvitamist terroristliku veebisisu levitamiseks üldsusele. Täpsemalt sätestatakse määruses:

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  õigusnormid, mis käsitlevad veebimajutusteenuse pakkujate hoolsuskohustust, et tõkestada terroristliku sisu levitamist oma teenuste kaudu ja tagada vajaduse korral sellise sisu kiire eemaldamine;

a)  õigusnormid, mis käsitlevad veebimajutusteenuse pakkujate hoolsuskohustust, et tõkestada veebis terroristliku sisu levitamist üldsusele oma teenuste kaudu ja tagada vajaduse korral sellise sisu kiire eemaldamine;

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  meetmed, mille liikmesriigid peavad kehtestama, et teha kindlaks terroristlik sisu, teha võimalikuks selle kiire eemaldamine veebimajutusteenuste pakkujate poolt ning hõlbustada koostööd teiste liikmesriikide pädevate asutuste, veebimajutusteenuste pakkujate ja vajaduse korral ka asjaomaste liidu tasandi asutustega.

b)  meetmed, mille liikmesriigid peavad kehtestama, et teha kindlaks terroristlik sisu, teha võimalikuks selle kiire eemaldamine veebimajutusteenuste pakkujate poolt ning hõlbustada koostööd teiste liikmesriikide asjaomaste pädevate asutuste ja vajaduse korral õigusasutuste, veebimajutusteenuste pakkujate ja vajaduse korral ka asjaomaste liidu tasandi asutustega.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesolevat määrust ei kohaldata sisu suhtes, mida levitatakse hariduslikel, kunstilistel, ajakirjanduslikel või teadustegevuse eesmärkidel, tingimusel et sellega ei õhutata vägivalda, ega sisu suhtes, mille eesmärk on teadlikkuse suurendamine terroristliku tegevuse kohta.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse liidus teenuseid pakkuvate veebimajutusteenuse pakkujate suhtes olenemata sellest, kus on nende peamine tegevuskoht.

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse liidus üldsusele teenuseid pakkuvate veebimajutusteenuse pakkujate suhtes olenemata sellest, kus on nende peamine tegevuskoht.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „veebimajutusteenuse pakkuja“ – isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, mis seisnevad sisuteenuse pakkuja antud teabe talletamises sisuteenuse pakkuja soovil ning talletatud teabe kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemises;

1)  „veebimajutusteenuse pakkuja“ – isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, mis seisnevad sisuteenuse pakkuja edastatud veebisisu talletamises sisuteenuse pakkuja soovil ning talletatud teabe avalikkusele kättesaadavaks tegemises;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a)  „pädev asutus“ – määratud riiklik õigusasutus liikmesriigis või asjaomase kogemusega sõltumatu haldusasutus;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  „terroriakt“ – direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõikes 1 määratletud kuriteod;

4)  „terroriakt“ – üks direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõikes 1 loetletud tahtlikest tegudest;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  „terroristlik sisu“ – teave, mis vastab ühele või mitmele järgmistest tingimustest:

5)  „terroristlik sisu“ – veebisisu, mis võib ajendada tahtlikult toime panema tegusid, mis siseriikliku ja Euroopa Liidu õiguse järgi kvalifitseeruvad direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud kuritegudeks, tehes seda järgmistel viisidel:

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  julgustab terroriaktidele kaasa aitama;

b)  ärgitab isikuid või isikute rühmi terroriaktidele kaasa aitama;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  propageerib terrorirühmituse tegevust, eeskätt seeläbi, et julgustab osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 2 lõikes 3 määratletud terrorirühmituses või sellist rühmitust toetama;

c)  propageerib terrorirühmituse tegevust, eeskätt seeläbi, et julgustab osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 2 lõikes 3 määratletud terrorirühmituses, ärgitab selliste isikute või rühmitustega kohtuma ja suhtlema või toetama nende kuritegelikke tegusid või õhutab terroristlikku sisu levitama;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  „terroristliku sisu levitamine“ – terroristliku sisu kättesaadavaks tegemine kolmandatele isikutele veebimajutusteenuse pakkuja teenuste kaudu;

6)  „terroristliku sisu levitamine“ – terroristliku sisu avalikult kättesaadavaks tegemine kolmandatele isikutele veebimajutusteenuse pakkuja teenuste kaudu;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  „esildis“ – teade, mille pädev asutus või vajaduse korral asjaomane liidu asutus saadab veebimajutusteenuse pakkujale teabe kohta, mida võib pidada terroristlikuks sisuks, et teenusepakkuja saaks vabatahtlikult kaaluda selle sisu vastavust oma tingimustele, et seeläbi tõkestada terroristliku sisu levitamist;

8)  „esildis“ – teade, mille pädev asutus või vajaduse korral asjaomane liidu asutus saadab veebimajutusteenuse pakkujale sisu kohta, mida võib pidada terroristlikuks sisuks, et teenusepakkuja saaks vabatahtlikult kaaluda selle sisu vastavust oma tingimustele, mille ta on kehtestanud, et tõkestada terroristliku sisu levitamist;

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  „peamine tegevuskoht“ – peakontor või registrijärgne asukoht, kus toimub peamine finantstegevus ja tegevuse juhtimine.

9)  „peamine tegevuskoht“ – peakontor või registrijärgne asukoht, kus toimub peamine finantstegevus ja tegevuse juhtimine liidus.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Radikaalsete, poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste üle peetavas avalikus mõttevahetuses, samuti sisu, mille eesmärk on teabe avaldamine või terroristliku sisu hukkamõistmine, ei käsitleta terroristliku sisuna käesoleva artikli lõike 1 punkti 5 mõistes.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja võtab vastavalt käesolevale määrusele asjakohaseid, mõistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada terroristliku sisu levitamist ja kaitsta kasutajaid terroristliku sisu eest. Seejuures tegutsevad nad hoolsalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt ning arvestavad nõuetekohaselt kasutajate põhiõigustega ja võtavad arvesse sõna- ja teabevabaduse olulisust avatud ja demokraatlikus ühiskonnas.

1.  Veebimajutusteenuse pakkujad võtavad vastavalt käesolevale määrusele asjakohaseid, mõistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada terroristliku sisu levitamist üldsusele ja kaitsta kasutajaid terroristliku sisu eest. Seejuures tegutsevad nad hoolsalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt ning austavad nõuetekohaselt kasutajate põhiõigusi, eelkõige sõna- ja teabevabadust.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja paneb oma tingimustesse kirja sätted terroristliku sisu levitamise tõkestamise kohta ja kohaldab neid.

2.  Ilma et see piiraks direktiivi 2000/31/EÜ artiklite 14 ja 15 kohaldamist, paneb veebimajutusteenuse pakkuja oma tingimustesse kirja sätted selle kohta, et ta võtab asjakohaseid, mõjusaid ja proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada terroristliku sisu levitamist oma teenuste kaudu.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Artikli 1 lõikes 1 osutatud veebimajutusteenuse osutajad, kes vastavad videojagamisplatvormi teenuse osutaja määratluse kriteeriumitele, võtavad asjakohased meetmed, et tõkestada terroristliku sisu levitamist vastavalt direktiivi (EL) 2018/2018 artikli 28b lõike 1 punktile c ja lõikele 3.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Pädeval asutusel on õigus teha otsus, millega kohustatakse veebimajutusteenuse pakkujat eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele.

1.  Pädeval asutusel on õigus teha eemaldamiskorraldus, millega kohustatakse veebimajutusteenuse pakkujat eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kui selle liikmesriigi pädeval asutusel, kus on veebimajutusteenuse pakkuja või sisuteenuse pakkuja peamine tegevuskoht, on piisavalt alust arvata, et eemaldamiskorraldus võib mõjutada isiku põhiõigusi, teavitab ta sellest eemaldamist taotlevat pädevat asutust. Taotluse esitanud pädev asutus võtab neid asjaolusid arvesse ning vajaduse korral võtab eemaldamistaotluse tagasi või kohandab seda.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja eemaldab terroristliku sisu või blokeerib juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist.

2.  Ilma et see piiraks direktiivi 2000/31/EÜ artiklite 14 ja 15 kohaldamist, eemaldab veebimajutusteenuse pakkuja terroristliku sisu või blokeerib juurdepääsu sellele ilma põhjendamatu viivituseta pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist. Liikmesriigid võivad sätestada, et juhul kui terroristlik sisu on ilmselgelt kahjulik või kujutab endast vahetut ohtu avalikule korrale, eemaldab veebimajutusteenuse pakkuja terroristliku sisu või blokeerib juurdepääsu sellele kohe pärast põhjendatud eemaldamiskorralduse kättesaamist.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  põhjused, miks asjaomast sisu peetakse terroristlikuks sisuks; sealjuures viidatakse vähemalt artikli 2 lõikes 5 loetletud terroristliku sisu kategooriatele;

b)  põhjalik selgitus, miks asjaomast sisu peetakse terroristlikuks sisuks; sealjuures viidatakse vähemalt artikli 2 lõikes 5 loetletud terroristliku sisu kategooriatele;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  URL (ühtne ressursilokaator) ja vajaduse korral täiendav teave, mille põhjal saaks asjaomase sisu kindlaks teha;

c)  täpne veebipõhine URL (ühtne ressursilokaator), veebisisuteenuse pakkuja nimi ja igasugune muu teave, mille põhjal saaks asjaomase sisu kindlaks teha;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  teave veebimajutusteenuse pakkujale ja sisuteenuse pakkujale kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta;

f)  teave veebimajutusteenuse pakkujale ja sisuteenuse pakkujale kättesaadavate õiguskaitsevahendite ja nende suhtes kohaldatavate tähtaegade kohta;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Veebimajutusteenuse pakkujal või sisuteenuse pakkujal on õigus kaevata eemaldamiskorraldus edasi, taotledes õiguskaitset asjakohases kohtuasutuses liikmesriigis, kus on veebimajutusteenuse pakkuja või sisuteenuse pakkuja peamine tegevuskoht.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Pädevad asutused adresseerivad eemaldamiskorralduse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või esindajale, kelle veebimajutusteenuse pakkuja on määranud vastavalt artiklile 16, ning edastavad selle artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. Korraldused saadetakse elektroonilisel kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, mis võimaldab saatja autentida, kaasa arvatud korralduse saatmise ja vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja täpsuse.

5.  Pädevad asutused adresseerivad eemaldamiskorralduse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või esindajale, kelle veebimajutusteenuse pakkuja on määranud vastavalt artiklile 16, ning edastavad selle artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. Korraldused saadetakse elektroonilisel kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, mis võimaldab autentida saatja ja ka korralduse saatmise ja vastuvõtmise täpse kuupäeva ja kellaaja. Sellised korraldused tehakse ühes artikli 14 lõikes 2 nimetatud keeltest.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei saa eemaldamiskorraldust täita, sest see sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt teavet, et korralduse saaks täita, teatab ta sellest ilma põhjendamatu viivituseta pädevale asutusele ja küsib vajalikke selgitusi, kasutades selleks III lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui selgitused on esitatud.

8.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei saa eemaldamiskorraldust täita, sest see sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt tehnilist teavet, et korralduse saaks täita, teatab ta sellest ilma põhjendamatu viivituseta pädevale asutusele ja küsib vajalikke selgitusi, kasutades selleks III lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui selgitused on esitatud.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 a.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei saa täita eemaldamiskorraldust toimimisega seotud või tehniliste probleemide tõttu, teatab ta sellest III lisas esitatud vormil pädevale õigusasutusele, selgitab selle põhjuseid ning kirjeldab meetmeid, mida ta kavatseb võtta, et saavutada eemaldamiskorralduse täielik järgimine.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Piiriülene koostöö

 

1.  Veebimajutusteenuse pakkujale eemaldamiskorralduse teinud pädev asutus edastab viivitamata nimetatud eemaldamiskorralduse veebimajutusteenuse pakkuja või tema määratud esindaja peamise tegevuskoha liikmesriigi pädevale asutusele, millele on osutatud artikli 17 lõike 1 punktis a.

 

2.  Kui selle liikmesriigi pädeval asutusel, kus on veebimajutusteenuse pakkuja, tema määratud esindaja või sisuteenuse pakkuja peamine tegevuskoht, on piisavalt alust arvata, et eemaldamiskorraldus võib mõjutada isiku põhiõigusi, teavitab ta sellest taotluse esitanud pädevat asutust.

 

3.  Taotluse esitanud pädev asutus võtab neid asjaolusid arvesse ning vajaduse korral võtab eemaldamistaotluse tagasi või kohandab seda.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Esildis peab sisaldama piisavalt üksikasjalikku teavet, sealhulgas põhjused, miks sisu peetakse terroristlikuks, URL ja vajaduse korral täiendav teave, mille põhjal viidatud terroristlik sisu kindlaks teha.

4.  Esildis peab sisaldama piisavalt üksikasjalikku teavet, sealhulgas täielikku loetelu põhjustest, miks sisu peetakse terroristlikuks, URL ja vajaduse korral täiendav teave, mille põhjal viidatud terroristlik sisu kindlaks teha.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja võtab vajaduse korral ennetavaid meetmeid, et kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu levitamise eest. Need meetmed peavad olema tulemuslikud ja proportsionaalsed ning võtma arvesse terroristliku sisuga kokkupuutumise riski ja ulatust, kasutajate põhiõigusi ning sõna- ja teabevabaduse olulisust avatud ja demokraatlikus ühiskonnas.

1.  Ilma et see piiraks direktiivide (EL) 2018/1808 ja 2000/31/EÜ kohaldamist, võtab veebimajutusteenuse pakkuja olenevalt riski ja terroristliku sisuga kokkupuutumise tasemest ennetavaid meetmeid, et kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu levitamise eest. Need meetmed peavad olema tulemuslikud, sihipärased ja proportsionaalsed, võtma arvesse terroristliku sisuga kokkupuutumise riski ja ulatust ning austama kasutajate põhiõigusi, eelkõige õigust sõna- ja teabevabadusele.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädevat asutust on teavitatud vastavalt artikli 4 lõikele 9, palub ta veebimajutusteenuse pakkujal esitada kolme kuu jooksul pärast taotluse kättesaamist ja pärast seda vähemalt kord aastas aruande konkreetsete ennetavate meetmete kohta, mida ta on võtnud muu hulgas automaatsete vahendite abil, et:

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud asjaomast pädevat asutust on teavitatud vastavalt artikli 4 lõikele 9, palub ta veebimajutusteenuse pakkujal esitada kolme kuu jooksul pärast taotluse kättesaamist ja pärast seda vähemalt kord aastas aruande konkreetsete ennetavate meetmete kohta, mida ta on võtnud muu hulgas automaatsete vahendite abil, et:

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  tõkestada sellise sisu uuesti üleslaadimist, mis on varem eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, sest seda loetakse terroristlikuks sisuks;

a)  tõkestada tõhusalt sellise sisu uuesti ilmumist, mis on varem eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, sest seda loetakse terroristlikuks sisuks;

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Aruanded peavad sisaldama kogu asjakohast teavet, et artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus saaks hinnata, kas ennetavad meetmed on tulemuslikud ja proportsionaalsed, ning anda muu hulgas oma hinnangu kasutatavate automaatsete vahendite toimimisele ja inimeste teostatava jälgimise ja kontrollimise mehhanismidele.

Aruanded peavad sisaldama kogu asjakohast teavet, et artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud asjaomane pädev asutus saaks hinnata, kas ennetavad meetmed on tulemuslikud ja proportsionaalsed, ning anda muu hulgas oma hinnangu kasutatavate automaatsete vahendite toimimisele ja inimeste teostatava jälgimise ja kontrollimise mehhanismidele.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus leiab, et võetud ennetavad meetmed, millest on antud aru vastavalt lõikele 2, ei ole kokkupuutumise riski ja ulatuse leevendamiseks ja nendega toimetulemiseks piisavad, võib ta taotleda, et veebimajutusteenuse pakkuja võtaks konkreetseid täiendavaid ennetavaid meetmeid. Selle eesmärgi saavutamise nimel teeb veebimajutusteenuse pakkuja koostööd artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva asutusega, et teha kindlaks konkreetsed meetmed, mille veebimajutusteenuse osutaja peab kehtestama, ning panna paika peamised eesmärgid ja kriteeriumid ja nende rakendamise ajakava.

3.  Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud asjaomane pädev asutus leiab, et võetud ennetavad meetmed, millest on antud aru vastavalt lõikele 2, on ebaproportsionaalsed või ei ole kokkupuutumise riski ja ulatuse leevendamiseks ja nendega toimetulemiseks piisavad, võib ta taotleda, et veebimajutusteenuse pakkuja kohandaks võetud meetmeid või võtaks konkreetseid täiendavaid ennetavaid meetmeid. Selle eesmärgi saavutamise nimel teeb veebimajutusteenuse pakkuja koostööd artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud asjaomase pädeva asutusega, et teha kindlaks muudatused või konkreetsed meetmed, mille veebimajutusteenuse pakkuja peab kehtestama, ning panna paika peamised eesmärgid ja kriteeriumid ja nende rakendamise ajakava.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui kolme kuu jooksul pärast lõikes 3 osutatud taotluse esitamist ei suudeta jõuda kokkuleppele, võib artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus teha otsuse kehtestada konkreetsed täiendavad vajalikud ja proportsionaalsed ennetavad meetmed. Otsuses peab arvestama veebimajutusteenuse pakkuja majandusliku suutlikkusega ning selliste meetmete mõjuga kasutajate põhiõigustele ja sõna- ja teabevabaduse olulisusele. Selline otsus saadetakse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või teenusepakkuja määratud esindajale. Veebimajutusteenuse pakkuja annab artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva asutuse kindlaksmääratud meetmete rakendamisest korrapäraselt aru.

4.  Kui kolme kuu jooksul pärast lõikes 3 osutatud taotluse esitamist ei suudeta jõuda kokkuleppele, võib artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud asjaomane pädev asutus teha otsuse kehtestada konkreetsed täiendavad vajalikud ja proportsionaalsed ennetavad meetmed. Otsuses peab arvestama veebimajutusteenuse pakkuja majandusliku suutlikkusega, veebimajutusteenusega tagatava sisu liigi, meetmete tehnilise teostatavuse ning selliste meetmete mõjuga kasutajate põhiõigustele, eelkõige sõna- ja teabevabadusele. Selline otsus saadetakse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või teenusepakkuja määratud esindajale. Veebimajutusteenuse pakkuja annab artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud asjaomase pädeva asutuse kindlaksmääratud meetmete rakendamisest korrapäraselt aru.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Veebimajutusteenuse pakkuja võib igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus vaataks läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse või otsuse. Pädev asutus teeb põhjendatud otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, kui on saanud veebimajutusteenuse pakkuja taotluse.

5.  Veebimajutusteenuse pakkuja võib igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud asjaomane pädev asutus vaataks läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse või otsuse. Asjaomane pädev asutus teeb põhjendatud otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, kui on saanud veebimajutusteenuse pakkuja taotluse.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Artikleid 6 ja 9 ei kohaldata nende teenusepakkujate suhtes, kes osutavad pilvetaristuteenuseid, mis seisnevad nõudmise korral selliste füüsiliste või virtuaalsete ressursside pakkumises, mis annavad andmetöötlus- ja salvestustaristu võimaluse, mille korral teenusepakkujal ei ole õigusi selle kohta, millist sisu tema kliendid või nende klientide lõppkasutajad salvestavad või kuidas seda nad seda töötlevad või üldsusele kättesaadavaks teevad ning kus teenusepakkujal ei ole otsest kontrolli tema klientide või nende klientide lõppkasutajate salvestatud sisu üle.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja esitab oma tingimustes terroristliku sisu levitamise vältimise põhimõtted, sealhulgas vajaduse korral sisulise selgituse ennetavate meetmete toimimise, kaasa arvatud automaatsete vahendite kasutamise kohta.

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja esitab oma tingimustes selgelt terroristliku sisu levitamise vältimise ja selle tõkestamise põhimõtted, sealhulgas vajaduse korral sisulise selgituse ennetavate meetmete toimimise, kaasa arvatud automaatsete vahendite kasutamise ja koostöö kohta asjaomaste pädevate asutustega tehtava koostöö kohta.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja avaldab igal aastal läbipaistvusaruande terroristliku sisu levitamise vastu võetud meetmete kohta.

2.  Veebimajutusteenuse pakkujad, asjaomased pädevad asutused ja liidu asutused avaldavad igal aastal läbipaistvusaruanded terroristliku sisu levitamise vastu võetud meetmete kohta.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Läbipaistvusaruanded peavad sisaldama vähemalt järgmist teavet:

3.  Veebimajutusteenuse pakkujate avaldatavad läbipaistvusaruanded peavad sisaldama vähemalt järgmist teavet:

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teave selle kohta, millised on veebimajutusteenuse pakkuja meetmed, et tõkestada sellise sisu uuesti üleslaadimist, mis on varem eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, sest seda loetakse terroristlikuks sisuks;

b)  üksikasjalik teave selle kohta, millised on veebimajutusteenuse pakkuja meetmed, et võidelda sellise sisu uuesti ilmumise vastu, mis on varem eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, sest seda loetakse terroristlikuks sisuks;

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  ülevaade kaebuste esitamise menetlustest ja nende tagajärjed.

d)  ülevaade kaebuste esitamise ja õiguskaitse mehhanismisdest ja nende tulemlikkuse hindamine.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja kasutab enda talletatava veebisisu puhul automaatseid vahendeid vastavalt käesolevale määrusele, peab ta pakkuma mõjusaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud otsused, eelkõige terroristlikuks peetava sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi põhjendatud.

1.  Kui veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad enda talletatava veebisisu puhul automaatseid vahendeid vastavalt käesolevale määrusele, peavad nad pakkuma mõjusaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud otsused, eelkõige terroristlikuks peetava sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi põhjendatud.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Eeskätt peavad kaitsemeetmed inimeste teostatavat jälgimist ja kontrolli siis, kui see on asjakohane, ja igal juhul siis, kui on tarvis üksikasjalikku hindamist, et teha kindlaks, kas tegemist on terroristliku sisuga.

2.  Kaitsemeetmed seisnevad eelkõige inimeste teostatavas jälgimises ja kontrollimises, kas sisu eemaldamise korraldus või sisule juurdepääsu tõkestamine on asjakohane, võttes eelkõige arvesse sõna- ja teabevabadust. Inimeste teostatav jälgimine on nõutav, kui on tarvis üksikasjalikku hindamist, et teha kindlaks, kas tegemist on terroristliku sisuga.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kaebuste lahendamise mehhanism.

Kaebuste esitamise ja õiguskaitse mehhanismid.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja kehtestab mõjusad ja juurdepääsetavad mehhanismid, millele toetudes saab sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on blokeeritud artikli 5 kohase esildise või artikli 6 kohaste ennetavate meetmete tõttu, esitada kaebuse veebimajutusteenuse pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu taastamist.

1.  Ilma et see piiraks sisuteenuse pakkujatele siseriikliku õiguse kohaselt kättesaadavate õiguskaitsevahendite kasutamist, kehtestab veebimajutusteenuse pakkuja kiired, mõjusad ja juurdepääsetavad kaebuste esitamise ja õiguskaitse mehhanismid, millele toetudes saab sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on blokeeritud artikli 5 kohase esildise või artikli 6 kohaste ennetavate meetmete tõttu, esitada põhjendatud kaebuse veebimajutusteenuse pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu taastamist.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12 a

 

Kui sisu on kõrvaldatud või sellele juurdepääs on blokeeritud artikli 4 kohase eemaldamiskorralduse, artikli 5 kohase esildise või artikli 6 kohaste ennetavate meetmete abil, võib asjaomane infosisu pakkuja algatada igal ajal kohtumenetluse, taotledes sisu taastamist. Kohtumenetluse algatamine ei sõltu artiklis 10 osutatud kaebuste esitamise mehhanismide käivitamisest.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja saab teadlikuks mis tahes tõendusmaterjalist terroriakti kohta, teavitab ta sellest viivitamata asjaomases liikmesriigis kuritegude uurimise ja nende eest süüdistuse esitamisega tegelevat pädevat asutust või artikli 14 lõike 2 kohaselt tegutsevat kontaktpunkti liikmesriigis, kus on tema peamine tegevuskoht või esindaja. Kahtluste korral võib veebimajutusteenuse pakkuja edastada selle teabe Europolile asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.

4.  Kui veebimajutusteenuse pakkujad saavad teadlikuks mis tahes tõendusmaterjalist terroriakti kohta, teavitavad nad sellest viivitamata asjaomases liikmesriigis kuritegude uurimise ja nende eest süüdistuse esitamisega tegelevat pädevat asutust või artikli 14 lõike 2 kohaselt tegutsevat kontaktpunkti liikmesriigis, kus on nende peamine tegevuskoht või esindaja. Kahtluste korral võib veebimajutusteenuse pakkuja edastada selle teabe Europolile asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid näevad ette õigusnormid karistuste kohta, mida kohaldatakse, kui veebimajutusteenuse pakkuja rikub käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende karistuste rakendamine. Karistusi kohaldatakse selliste kohustuste rikkumise puhul, mis on ette nähtud:

1.  Liikmesriigid kehtestavad karistused, mida kohaldatakse, kui veebimajutusteenuse pakkuja rikub käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende karistuste rakendamine. Karistusi kohaldatakse selliste kohustuste rikkumise puhul, mis on ette nähtud:

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  artikli 6 lõigetega 2 ja 4 (aruanded ennetavate meetmete kohta ja meetmete vastuvõtmine pärast seda, kui on tehtud otsus konkreetsete ennetavate meetmete kehtestamiseks);

d)  artikli 6 lõigetega 2 ja 4 (aruanded ennetavate meetmete kohta ja selliste meetmete vastuvõtmine pärast seda, kui on tehtud otsus konkreetsete ennetavate meetmete kehtestamiseks);

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  artikliga 9 (ennetavate meetmetega seotud kaitsemeetmed);

g)  artikliga 9 (ennetavate meetmete kasutamise ja rakendamisega seotud kaitsemeetmed);

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid tagavad, et karistuste liigi ja taseme kindlaksmääramisel võtavad pädevad asutused arvesse kõiki asjaomaseid asjaolusid, muu hulgas järgmist:

3.  Liikmesriigid tagavad, et karistuste liigi ja taseme kindlaksmääramisel võtavad pädevad asutused arvesse kõiki asjaomaseid asjaolusid, muu hulgas järgmist:

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  veebimajutusteenuse pakkuja valmidus teha pädevate asutustega koostööd.

e)  veebimajutusteenuse pakkuja valmidus teha asjaomaste pädevate asutustega koostööd.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  veebimajutusteenuse pakkujate, eelkõige mikroettevõtjate või väikeettevõtjate laad ja suurus komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid tagavad, et artikli 4 lõikest 2 tulenevate kohustuste süstemaatilise eiramise korral rakendatakse rahalist karistust, mille summa on kuni 4 % veebimajutusteenuse pakkuja eelmise majandusaasta kogukäibest.

4.  Liikmesriigid tagavad, et artikli 4 lõikest 2 tulenevate kohustuste süstemaatilise eiramise korral rakendatakse rahalist karistust, mille summa on kuni 2 % veebimajutusteenuse pakkuja eelmise majandusaasta kogukäibest.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 20, et täiendada käesolevat määrust tehniliste nõuetega elektrooniliste vahendite kohta, mida pädevad asutused peavad kasutama eemaldamiskorralduste edastamiseks.

1.  Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 20, et täiendada käesolevat määrust vajalike tehniliste nõuetega elektrooniliste vahendite kohta, mida pädevad asutused peavad kasutama eemaldamiskorralduste edastamiseks.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjonil on õigus võtta I, II ja III lisa muutmiseks vastu selliseid delegeeritud õigusakte, et leida reaalne lahendus võimalikule vajadusele teha parandusi eemaldamiskorralduse vormide sisus ja selliste vormide sisus, millega antakse teada, et eemaldamiskorraldust ei ole võimalik täita.

2.  Komisjonil on õigus võtta I, II ja III lisa muutmiseks vastu selliseid delegeeritud õigusakte, et leida pädevalt lahendus võimalikule vajadusele teha parandusi eemaldamiskorralduse vormide sisus ja selliste vormide sisus, millega antakse teada, et eemaldamiskorraldust ei ole võimalik täita.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjonile antakse alates [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäev] määramata ajaks õigus võtta vastu artiklis 19 osutatud delegeeritud õigusakte.

2.  Komisjonile antakse alates [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäev] kindlaksmääratud kolmeaastaseks ajavahemikuks õigus võtta vastu artiklis 19 osutatud delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – B jagu – punkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

iii a)  Palun esitage kirjeldus meetmetest, mida kavatsete võtta, et lahendada ülalmainitud tehnilised või toimimisega seotud probleemid ja täita eemaldamiskorraldust

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse õiguslik sidusus ettepanekuga artikli 4 lõike 7 kohta.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine

Viited

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

CULT

22.10.2018

Kaasatud komisjonid - istungil teada andmise kuupäev

31.1.2019

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Julie Ward

11.12.2018

Vastuvõtmise kuupäev

11.3.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

17

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

17

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk

ECR

Emma McClarkin

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Helga Trüpel

2

GUE/NGL

Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/1808, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv), et võtta arvesse muutuvat turuolukorda, (ELT L 303, 28.11.2018, lk 69).


SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (4.3.2019)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Arvamuse koostaja: Julia Reda

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1)  Käesoleva määruse eesmärk on tagada veebimajutusteenuste terrorismiotstarbelise kuritarvitamise tõkestamise kaudu digitaalse ühtse turu sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist tuleks parandada järgmiste meetmetega: suurema õiguskindluse tagamine veebimajutusteenuse pakkujatele, kasutajate usalduse suurendamine võrgukeskkonna vastu ning sõna- ja teabevabaduse kaitsemeetmete tugevdamine.

(1)  Käesoleva määruse eesmärk on tagada veebimajutusteenuste terrorismiotstarbelise kuritarvitamisega tegelemise abil digitaalse ühtse turu sujuv toimimine avatud ja demokraatlikus ühiskonnas. Digitaalse ühtse turu toimimist tuleks parandada järgmiste meetmetega: suurema õiguskindluse tagamine veebimajutusteenuse pakkujatele, kasutajate usalduse suurendamine võrgukeskkonna vastu ning kaitsemeetmete tugevdamine, et tagada sõna- ja teabevabadus, õigus meediavabadusele ja meedia mitmekesisusele, ettevõtlusvabadus ning õigus eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Veebimajutusteenuse pakkujate määrus võib üksnes täiendada liikmesriikide terrorismivastase võitluse strateegiaid, milles tuleb tuua esile veebivälised meetmed, nagu investeerimine sotsiaaltöösse, deradikaliseerimisalgatused ja koostöö mõjutatud kogukondadega, et saavutada ühiskonnas radikaliseerumise jätkusuutlik ennetamine.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2)  Internetis aktiivselt tegutsevad veebimajutusteenuse pakkujad mängivad digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja vastuvõttu, andes seega olulise panuse innovatsiooni, majanduskasvu ja töökohtade loomisse liidus. Paraku kuritarvitavad kolmandad isikud teatavatel juhtudel nende teenuseid, et panna internetis toime ebaseaduslikke tegusid. Eriti murelikuks teeb see, kui veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid kuritarvitavad terroristlikud rühmitused ja nende toetajad, kes levitavad terroristlikku veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, inimeste radikaliseerimiseks ja värbamiseks ning terroristliku tegevuse juhtimiseks ja hõlbustamiseks.

(2)  Internetis aktiivselt tegutsevad veebimajutusteenuse pakkujad mängivad digitaalmajanduses olulist rolli: nad viivad omavahel kokku ettevõtted ja kodanikud ning lihtsustavad avalikke arutelusid ja teabe, arvamuste ja ideede levitamist ja vastuvõttu, andes seega olulise panuse innovatsiooni, majanduskasvu ja töökohtade loomisse liidus. Paraku kuritarvitavad kolmandad isikud teatavatel juhtudel nende teenuseid, et panna internetis toime ebaseaduslikke tegusid. Äärmiselt murelikuks teeb see, kui veebimajutusteenuse pakkujate teenuseid kuritarvitavad terroristlikud rühmitused ja nende toetajad, kes levitavad terroristlikku veebisisu oma sõnumi tutvustamiseks, inimeste radikaliseerimiseks ja värbamiseks, väärinfo levitamiseks ning terroristliku tegevuse juhtimiseks ja hõlbustamiseks.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3)  Terroristlikul veebisisul on tõsised negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist sisu majutavate internetipõhiste teenuste osutajate jaoks, sest see õõnestab nende kasutajate usaldust ja kahjustab nende ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste teenuste osutajate keskset rolli ja nende osutatavate teenustega seotud tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, on neil teatav ühiskondlik kohustus kaitsta oma teenuseid terroristidepoolse kuritarvitamise eest ning aidata võidelda terroristliku sisu vastu, mida levitatakse nende teenuseid kasutades.

(3)  Terroristlikul veebisisul on tõsised negatiivsed tagajärjed nii kasutajate, kodanike ja laiema ühiskonna kui ka sellist sisu majutavate internetipõhiste teenuste osutajate jaoks, sest see õõnestab nende kasutajate usaldust ja kahjustab nende ärimudeleid. Arvestades internetipõhiste teenuste osutajate keskset rolli ja proportsionaalselt nende osutatavate teenustega seotud tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi, on neil ühiskondlik kohustus kaitsta oma teenuseid terroristidepoolse kuritarvitamise eest ning aidata pädevatel asutustel tegelda terroriaktidega, mis on toime pandud nende teenuseid kasutades, võttes samas arvesse sõna- ja teabevabaduse põhimõttelist tähtsust avatud ja demokraatlikus ühiskonnas.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4)  Liidu tasandil alustati võitlust terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal liikmesriikide ja veebimajutusteenuse pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku alusel, kuid nüüd tuleks seda täiendada selge õigusraamistikuga, et veelgi vähendada juurdepääsu terroristlikule veebisisule ja leida sellele kiirelt arenevale probleemile otstarbekad lahendused. Nimetatud õigusraamistik tugineb vabatahtlikule tööle, mida komisjon on toetanud oma soovituses (EL) 2018/3347, ning see on vastus Euroopa Parlamendi üleskutsetele kasutada võitluses ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu vastu jõulisemaid meetmeid ja parandada terroriaktidele õhutava sisu automaatset avastamist ja eemaldamist.

(4)  Liidu tasandil alustati võitlust terroristliku veebisisu vastu 2015. aastal liikmesriikide ja veebimajutusteenuse pakkujate vabatahtliku koostööraamistiku alusel, kuid nüüd tuleks seda parandada selge õigusraamistikuga, et veelgi vähendada juurdepääsu terroristlikule veebisisule ja kehtestada hädavajalikud kaitsemeetmed, et tagada õigusriik ja põhiõiguste kaitse. Nimetatud õigusraamistik tugineb vabatahtlikule tööle, mida komisjon on toetanud oma soovituses (EL) 2018/3347, ning see on vastus Euroopa Parlamendi üleskutsetele kasutada võitluses ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu vastu jõulisemaid meetmeid kooskõlas direktiivis 2000/31/EÜ kehtestatud horisontaalse raamistikuga ja Euroopa Ülemkogu üleskutsetele parandada terroriaktidele õhutava sisu avastamist ja eemaldamist.

__________________

__________________

7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 50).

7 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 50).

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5)  Käesoleva määruse kohaldamine ei tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/EÜ8 artikli 14 kohaldamist. Ennekõike ei tohiks ükski meede, sealhulgas ennetusmeede, mille veebimajutusteenuse pakkuja võtab kooskõlas käesoleva määrusega, takistada kõnealust teenusepakkujat kasutamast nimetatud artikli kohast vastutusest vabastamise erandit. Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide ametiasutuste ja kohtute õigust teha veebimajutusteenuse pakkuja vastutus kindlaks konkreetsetel juhtudel, kui direktiivis 2000/31/EÜ artiklis 14 sätestatud vastutusest vabastamise erandi tingimused ei ole täidetud.

(5)  Käesolevas määruses tuleks kehtestada konkreetsed kohustused veebimajutusteenuse pakkujatele, kes puutuvad kokku terroristliku sisuga. Käesolev määrus ei tohiks mõjutada direktiivi 2000/31/Euratom8 kohaldamist. Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide ametiasutuste ja kohtute õigust teha veebimajutusteenuse pakkuja vastutus kindlaks konkreetsetel juhtudel, kui direktiivis 2000/31/EÜ sätestatud vastutusest vabastamise erandi tingimused ei ole täidetud.

__________________

__________________

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6)  Käesoleva määrusega nähakse ette õigusnormid, mille abil tõkestada veebimajutusteenuste kuritarvitamist terroristliku veebisisu levitamiseks, et tagada siseturu tõrgeteta toimimine, austades seejuures täielikult liidu õiguskorra kohaselt kaitstud põhiõigusi, eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tagatud õigusi.

(6)  Käesoleva määrusega nähakse ette õigusnormid, mille abil käsitleda veebimajutusteenuste tarvitamist terroristliku veebisisu levitamiseks, et tagada siseturu tõrgeteta toimimine, austades seejuures täielikult õigusriiki ja liidu õiguskorra kohaselt kaitstud põhiõigusi, eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tagatud õigusi.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7)  Käesoleva määrusega aidatakse kaitsta avalikku julgeolekut ning kehtestatakse asjakohased ja töökindlad kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa arvatud vabadust saada ja anda teavet, ettevõtlusvabadust ja mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, mis on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, mis on pluralistliku demokraatliku ühiskonna üks põhialuseid ning üks liidu alusväärtusi. Meetmed, millega sekkutakse sõna- ja teabevabadusse, peaksid olema rangelt sihipärased selles mõttes, et nende eesmärk peab olema tõkestada terroristliku sisu levitamist, kuid selle käigus ei tohi kahjustada õigust seaduslikult teavet saada ja levitada, võttes arvesse veebimajutusteenuse pakkujate keskset rolli avalikule arutelule ning faktide, arvamuste ja ideede õiguspärasele levitamisele kaasaaitamisel.

(7)  Käesoleva määruse eesmärk on aidata kaitsta avalikku julgeolekut ning kehtestada asjakohased ja töökindlad kaitsemeetmed, et tagada asjaomaste põhiõiguste kaitse. Need hõlmavad õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, õigust sõnavabadusele, kaasa arvatud vabadust saada ja anda teavet, ettevõtlusvabadust ja mittediskrimineerimise põhimõtet. Pädevad asutused ja veebimajutusteenuse pakkujad peaksid võtma üksnes selliseid meetmeid, mis on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed, võttes arvesse seda, kui oluliseks peetakse sõna- ja teabevabadust, õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele ning ajakirjandusvabadust ja meedia mitmekesisust, mis on pluralistliku demokraatliku ühiskonna põhialus ning üks liidu alusväärtusi. Meetmetega, mida võetakse terroristliku veebisisu kõrvaldamiseks, ei tohiks sekkuda sõna- ja teabevabadusse ja need peaksid olema rangelt sihipärased, vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed, et aidata kaasa terrorismivastasele võitlusele, sealhulgas terroriaktide uurimisele ja nende eest vastutusele võtmisele, kuid selle käigus ei tohi kahjustada väljendusvabadust ega õigust seaduslikult teavet saada ja levitada, võttes arvesse veebimajutusteenuse pakkujate keskset rolli avalikule arutelule ning faktide, arvamuste ja ideede õiguspärasele levitamisele kaasaaitamisel.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Käesolev määrus ei peaks mõjutama liikmesriikide kohustust austada põhiõigusi ja õiguse üldpõhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6. Need põhiõigused kätkevad arvamusvabadust ning vabadust saada ja levitada teavet ja ideid avaliku võimu sekkumiseta. Kõik piirangud põhiõiguste kasutamisele käesoleva määruse raames peaksid olema ette nähtud õigusega ja olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud, et täita käesoleva määruse eesmärke.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b)  Käesolevas määruses tuleks austada põhiõigusi ning järgida Euroopa inimõiguste konventsioonis ja Euroopa Kohtu praktikas tunnustatud põhimõtteid. Eeskätt leidis Euroopa Kohus oma 24. novembri 2011. aasta otsuses, et liidu õiguses ning eeskätt direktiivis 2000/31/EÜ1 a ja kohaldatavates põhiõigustes välistatakse internetiteenuse pakkujale ettenähtud ettekirjutus rakendada valimatult kõikide oma klientide puhul ennetavalt üksnes kõnealuse internetiteenuse pakkuja kulul ning ajalise piiranguta filtreerimise süsteemi kõigi tema teenuste kaudu toimuvale elektroonilisele sidele.

 

__________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta).

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8)  Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 on selgelt kirjas õigus tõhusale õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja juriidilisel isikul on õigus pöörduda liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi käesoleva määruse kohaselt võetud meetmete vastu, mis kahjustavad selle isiku õigusi. See õigus hõlmab veebimajutusteenuse ja sisuteenuse pakkujate jaoks võimalust vaidlustada eemaldamiskorraldus selle liikmesriigi kohtus, kelle ametiasutus eemaldamiskorralduse tegi.

(8)  Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 on selgelt kirjas õigus tõhusale õiguskaitsevahendile. Igal füüsilisel ja juriidilisel isikul on õigus pöörduda liikmesriigi pädeva kohtu poole tõhusa õiguskaitsevahendi saamiseks kõigi käesoleva määruse kohaselt võetud meetmete vastu, mis kahjustavad selle isiku õigusi. See õigus hõlmab eeskätt veebimajutusteenuse ja sisuteenuse pakkujate õigust olla teavitatud kõikidest kättesaadavatest õiguskaitsevahenditest ja sisuteenuse pakkujate võimalust vaidlustada veebimajutusteenuse pakkuja võetud meetmeid ning saada teavet tõhusate õiguskaitsevahendite kohta. See hõlmab ka veebimajutusteenuse ja sisuteenuse pakkujate õigust vaidlustada eemaldamiskorraldus või karistused selle liikmesriigi kohtus, mille ametiasutus tegi eemaldamiskorralduse või mõistis karistused, või selle liikmesriigi kohtus, kus on veebimajutusteenuse pakkuja või sisuteenuse pakkuja tegevuskoht või kus ta on esindatud.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9)  Et oleks selge, milliseid meetmeid peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad kui ka pädevad asutused terroristliku veebisisu levitamise tõkestamiseks võtma, tuleks käesolevas määruses ennetavalt määratleda terroristlik sisu, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2017/5419 kasutatud terroriakti määratlusest. Arvestades, et tegeleda tuleb kõige kahjulikuma internetis esineva terroristliku propagandaga, peaks määratlus hõlmama materjale ja teavet, mis õhutab, julgustab või toetab terroriaktide toimepanemist või neile kaasaaitamist, annab juhiseid selliste kuritegude toimepanekuks või propageerib osalemist terrorirühmituse tegevuses. Selline teave hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad asutused või veebimajutusteenuse pakkujad analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse võtma selliseid aspekte nagu väidete laad ja sõnastus, nende esitamise kontekst ja tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, mis mõjutavad inimeste turvalisust ja ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel arvesse võtta, on see, kui materjali on koostanud ELi terroriorganisatsioonide või terroristide nimekirja kuuluv isik, selle võib talle omistada või seda levitatakse tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil tuleks asjakohaselt kaitsta. Terroristlikuks sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste üle peetavas avalikus mõttevahetuses.

(9)  Et oleks selge, milliseid meetmeid peaksid nii veebimajutusteenuse pakkujad kui ka pädev asutus terroristliku veebisisu levitamise piiramiseks võtma, tuleks käesolevas määruses määratleda terroristlik sisu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2017/5419 kasutatud terroriakti määratlusega. Arvestades, et tegeleda tuleb internetis esineva terroristliku propagandaga, peaks määratlus hõlmama materjali ja teavet, milles tahtlikult õhutatakse või toetatakse terroriaktide toimepanemist või antakse tahtlikult juhiseid lõhkeainete, tulirelvade või muude relvade või mürgiste või ohtlike ainete valmistamiseks ja kasutamiseks selliste kuritegude toimepanekuks, teades, et neid oskusi kavatsetakse kasutada sellel eesmärgil või terroristliku rühmituse tegevuses osalemiseks. Selline teave hõlmab eelkõige teksti, kujutisi, helisalvestisi ja videoid. Kui pädevad asutused analüüsivad, kas sisu on käesoleva määruse tähenduses terroristlik, peaksid nad arvesse võtma selliseid aspekte nagu väidete laad ja sõnastus ning nende esitamise kontekst, tahtlikkus ja tõenäosus, et neil on kahjulikud tagajärjed, mis mõjutavad inimeste turvalisust ja ohutust. Oluline tegur, mida hindamisel arvesse võtta, on see, kui sisu on koostanud ELi terroriorganisatsioonide või terroristide nimekirja kuuluv isik, selle võib talle omistada või seda levitatakse tema nimel. Sisu levitamist hariduslikul, vastupropaganda, ajakirjanduslikul või teaduslikul eesmärgil tuleks kindlalt kaitsta. Kui levitatav materjal avaldatakse veebimajutusteenuse pakkuja toimetusvastutuse korras, peab sellise sisu eemaldamise igasuguse otsuse puhul võtma arvesse ajakirjandus- ja meediavabaduse määruses kehtestatud ajakirjandusstandardeid kooskõlas liidu õigusega ja põhiõiguste harta artiklis 11 sätestatud õigusega sõnavabadusele ning meedia mitmekesisusele ja -vabadusele. Terroristlikuks sisuks ei tohiks pidada radikaalsete, poleemiliste või vastuoluliste seisukohtade väljendamist tundlike poliitiliste küsimuste üle peetavas avalikus mõttevahetuses. Õigust tugineda sellisele väljendusele võib kasutada selle liikmesriigi kohtus, kus asub veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht või kus elab või tegutseb seaduslik esindaja, kelle veebimajutusteenuse pakkuja on käesoleva määruse kohaselt määranud, samuti selle liikmesriigi kohtus, kus on sisuteenuse pakkuja asukoht.

__________________

__________________

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.3.2017, lk 6).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.3.2017, lk 6).

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10)  Et hõlmatud saaksid ka need veebimajutusteenused, mille kaudu terroristlikku sisu levitatakse, tuleks käesolevat määrust kohaldada infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul teenuse kasutaja antud teavet talletatakse tema palvel ning talletatud teave tehakse kättesaadavaks kolmandatele isikutele, olenemata sellest, kas selline tegevus on oma olemuselt puhtalt tehniline, automaatne või passiivne. Selliste infoühiskonna teenuse pakkujate hulka kuuluvad näiteks sotsiaalmeediaplatvormid, videovoogedastuse teenused, video-, pildi- ja audiomaterjalide jagamise teenused, failivahetus- ja muud pilvteenused, niivõrd kui need teevad teabe kättesaadavaks kolmandatele isikutele ja veebisaitidele, kus kasutajad saavad kommenteerida või arvustusi postitada. Määrust tuleks kohaldada ka nende veebimajutusteenuse pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin teenuseid, sest suur osa veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma teenuseid pakkudes puutuvad kokku terroristliku sisuga, tegutsevad kolmandates riikides. See peaks tagama, et kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad ettevõtjad järgivad samu nõudeid olenemata sellest, millises riigis on nende tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja võimaldab juriidilistel või füüsilistel isikutel kasutada oma teenuseid ühes või mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et teenusepakkuja veebisait või e-posti aadress või muud kontaktandmed on kättesaadavad ühes või mitmes liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna käesoleva määruse kohaldamiseks piisav tingimus.

(10)  Et hõlmatud saaksid ka need veebimajutusteenused, mille kaudu terroristlikku sisu levitatakse, tuleks käesolevat määrust kohaldada võimalikult suures ulatuses selleks, et avastada ja eemaldada käesoleva määruse käsitlusalasse kuuluv konkreetne sisu, infoühiskonna teenuste suhtes, mille puhul teenuse kasutaja antud teavet talletatakse tema palvel ja talletatud teave tehakse üldsusele vahetult kättesaadavaks. Seepärast on veebimajutusteenuse pakkuja määratlus erinev ja kitsam direktiivis 2000/31/EÜ kasutatavast. Selliste infoühiskonna teenuse pakkujate hulka kuuluvad näiteks sotsiaalmeediaplatvormid, videovoogedastuse teenused, video-, pildi- ja audiomaterjalide jagamise teenused, failivahetus- ja muud pilveteenused, niivõrd kui need teevad teabe avalikult kättesaadavaks ning kiirendavad sisu levitamist. Selliste teenuste nagu veebientsüklopeediad, hariduslikud ja teaduslikud andmekogud, avatud lähtekoodiga tarkvara arendamise platvormid, pakkujaid, pilvetaristu teenuste pakkujaid ja pilvteenuse pakkujaid (sealhulgas ettevõtetevahelised pilvteenused) ei tuleks käsitleda veebimajutusteenuse pakkujatena käesoleva määruse tähenduses. Kohaldamisalast on jäetud välja teabe pelga edastamise ja muud elektroonilise side teenused direktiivi (EL) 2018/1972 tähenduses või vahemäluteenuse osutajad või muud teenused, mida osutatakse interneti infrastruktuuri muudes kihtides, näiteks registrid ja registripidajad, domeeninimede süsteemid või sellega külgnevad teenused, nagu makseteenuste või hajusa teenusetõkestuse kaitse teenused. Määrust tuleks kohaldada ka nende veebimajutusteenuse pakkujate suhtes, kelle tegevuskoht on väljaspool liitu, kuid kes pakuvad siin teenuseid, sest suur osa veebimajutusteenuse pakkujaid, kes oma teenuseid pakkudes puutuvad kokku terroristliku sisuga, tegutsevad kolmandates riikides. See peaks tagama, et kõik digitaalsel ühtsel turul tegutsevad ettevõtjad järgivad samu nõudeid olenemata sellest, millises riigis on nende tegevuskoht. Selleks et kindlaks teha, kas teenuse pakkuja pakub teenuseid liidus, tuleb hinnata, kas teenuse pakkuja võimaldab juriidilistel või füüsilistel isikutel kasutada oma teenuseid ühes või mitmes liikmesriigis. Üksnes asjaolu, et teenusepakkuja veebisait või e-posti aadress või muud kontaktandmed on kättesaadavad ühes või mitmes liikmesriigis, ei ole eraldivõetuna käesoleva määruse kohaldamiseks piisav tingimus.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12)  Veebimajutusteenuse pakkujad peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, et tõkestada terroristliku sisu levitamist oma teenuste kaudu. Selline hoolsuskohustus ei tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. Käesoleva määruse kohaldamisel peaks hoolsuskohustus hõlmama seda, et veebimajutusteenuse pakkuja tegutseb enda talletatava sisu suhtes hoolikalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt, eeskätt oma tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu eemaldamisel ja juurdepääsu blokeerimisel tuleb austada sõna- ja teabevabadust.

(12)  Terroristlikule sisule avatud veebimajutusteenuse pakkujad peaksid täitma teatavat hoolsuskohustust, et piirata terroristliku sisu levitamist oma teenuste kaudu. Kõnealused hoolsuskohustused ei tohiks tähendada veebimajutusteenuse pakkujate üldist kohustust jälgida teavet, mida nad säilitavad, ega üldist kohustust otsida aktiivselt ebaseaduslikule tegevusele osutavaid fakte või asjaolusid. Käesoleva määruse kohaldamisel peaks hoolsuskohustus hõlmama seda, et veebimajutusteenuse pakkuja tegutseb enda talletatava sisu suhtes läbipaistvalt, hoolikalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt, eeskätt oma tingimusi rakendades, et vältida sellise sisu eemaldamist, mis ei ole terroristlik. Sisu eemaldamisel ja juurdepääsu blokeerimisel tuleb austada sõna- ja teabevabadust ning meediavabadust ja meedia mitmekesisust.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13)  Ühtlustada tuleks menetlused ja kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse hindamist. Liikmesriikidele peaks jääma vabadus selline pädev asutus ise valida, et nad saaksid määrata kõnealuse ülesandega tegelema haldus-, õiguskaitse- või kohtusasutuse. Arvestades, kui kiiresti levib terroristlik sisu internetipõhiste teenuste vahel, kohustab käesolev säte veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et eemaldamiskorralduses kirjeldatud terroristlik sisu eemaldatakse või juurdepääs sellele blokeeritakse ühe tunni jooksul alates eemaldamiskorralduse kättesaamisest. Veebimajutusteenuse pakkuja otsustab ise, kas eemaldab kõnealuse sisu või blokeerib liidu kasutajate juurdepääsu sellele sisule.

(13)  Ühtlustada tuleks menetlused ja kohustused, mis tulenevad õigusekohaselt tehtud korraldusest, mille kohaselt peaks veebimajutusteenuse pakkuja eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele pärast pädeva asutuse hindamist. Liikmesriigid peaksid vabalt määrama ühe pädeva asutuse tegelema kõnealuse ülesandega, välja arvatud juhul, kui nende põhiseaduslikust korrast tulenevalt ei või üks asutus olla vastutav, tagades samas kasutajatele ja teenusepakkujatele õiguskindluse ja prognoositavuse. Kui eemaldamiskorralduse tegemiseks määratud asutus on haldus- või õiguskaitseasutus, peaks liikmesriik tagama oma liikmesriigi pädevate asutuste tehtud eemaldamiskorralduste tõhusa ja sõltumatu läbivaatamise. Selline läbivaatamine tagaks mehhanismi, mis võimaldab ametiülesannete täitmise korras hinnata (läbivaatamistaotluse puudumisel) üksikuid eemaldamiskorraldusi ja parandada ekslikke otsuseid. See läbivaatamismehhanism täiendab veebimajutusteenuse pakkujate ja sisuteenuse pakkujate võimalusi taotleda nende suhtes tehtud või neid mõjutavaid eemaldamiskorralduste suhtes õiguskaitset. Käesolev säte kohustab veebimajutusteenuse osutajaid tagama, et eemaldamiskorralduses kirjeldatud terroristlik sisu eemaldatakse või juurdepääs sellele blokeeritakse pädeva asutuse määratud aja jooksul. Pädev asutus peaks esitama veebimajutusteenuse pakkujale eemaldamiskorralduses kindlaksmääratud tähtaja, mis ei tohiks olla lühem kui kaheksa tundi, võttes arvesse veebimajutusteenuse pakkuja suurust ja varasemat kokkupuudet terroristliku sisuga. Ilma et see piiraks käesoleva määruse artiklis 7 sätestatud andmete säilitamise nõuet, otsustab veebimajutusteenuse pakkuja ise, kas eemaldab kõnealuse sisu või blokeerib selle sisu või juurdepääsu liidu kasutajatele.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Eemaldamiskorraldus peaks sisaldama asjaomase sisu klassifitseerimist terroristlikuks sisuks ning piisavat teavet, et määrata kindlaks sisu asukoht, esitades selleks URLi ja mis tahes täiendava teabe, näiteks võimaluse korral kuvatõmmise asjaomasest sisust. Pädev asutus peaks esitama ka täiendavad põhjendused selle kohta, miks asjaomast sisu peetakse terroristlikuks sisuks. Esitatud põhjendused ei pea sisaldama tundlikku teavet, mis võiks uurimist kahjustada. Põhjendused peaksid siiski võimaldama veebimajutusteenuse pakkujal ja lõpuks sisuteenuse pakkujal kasutada tõhusalt oma õigust pöörduda kohtusse.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

14)  Pädev asutus peaks edastama eemaldamiskorralduse otse adressaadile ja kontaktpunktile mis tahes elektroonilisel kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, tingimustel, mis võimaldavad teenusepakkujal teha kindlaks korralduse autentsuse, kaasa arvatud selle saatmise ja kättesaamise täpse kuupäeva ja kellaaja; selleks kasutatakse näiteks turvalisi e-kirju ja platvorme või muid turvalisi kanaleid, mille hulka kuuluvad ka need, mille on teinud kättesaadavaks teenusepakkuja, kooskõlas isikuandmete kaitse õigusnormidega. Selle nõude täitmiseks võib kasutada kvalifitseeritud e-andmevahetusteenuseid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 910/201412.

(14)  Pädev asutus peaks edastama eemaldamiskorralduse otse adressaadile ja kontaktpunktile mis tahes elektroonilisel kujul, mille kohta jääb maha kirjalik jälg, tingimustel, millega tehakse kindlaks korralduse autentsus ilma põhjendamatu finants- või muu koormuseta teenusepakkuja jaoks, kaasa arvatud selle saatmise ja kättesaamise täpse kuupäeva ja kellaaja; selleks kasutatakse näiteks turvalisi e-kirju ja platvorme või muid turvalisi kanaleid, mille hulka kuuluvad ka need, mille on teinud kättesaadavaks teenusepakkuja, kooskõlas isikuandmete kaitse õigusnormidega. Selle nõude täitmiseks võib kasutada kvalifitseeritud e-andmevahetusteenuseid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 910/201412.

_________________

_________________

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

15)  Pädeva asutuse või Europoli esildis on vahend, millega saab veebimajutusteenuse pakkujale tulemuslikult ja kiiresti teada anda tema teenuse konkreetsest sisust. Lisaks eemaldamiskorraldustele peaks kasutusele jääma ka selline mehhanism, mis võimaldab juhtida veebimajutusteenuse pakkuja tähelepanu teabele, mida võib pidada terroristlikuks sisuks, et teenusepakkuja saaks vabatahtlikult kaaluda selle sisu vastavust oma tingimustele. On oluline, et veebimajutusteenuse pakkujad hindaksid selliseid esildisi esmajärjekorras ja annaksid võetud meetmete kohta kiirelt tagasisidet. Lõpliku otsuse selle kohta, kas sisu eemaldada tingimustele mittevastavuse tõttu, teeb veebimajutusteenuse pakkuja. Kui käesolevat määrust rakendatakse esildiste suhtes, ei mõjuta see määruses (EL) 2016/79413 sätestatud Europoli volitusi

(15)  Pädeva asutuse või Europoli esildis on vahend, millega saab veebimajutusteenuse pakkujale tulemuslikult ja kiiresti teada anda tema teenuse konkreetsest sisust. Lisaks eemaldamiskorraldustele peaks kasutusele jääma ka selline mehhanism, mis võimaldab juhtida veebimajutusteenuse pakkuja tähelepanu teabele, mida võib pidada terroristlikuks sisuks, et teenusepakkuja saaks vabatahtlikult kaaluda selle sisu vastavust oma tingimustele, nagu on kehtestatud määruses (EL) 2016/794, tingimusel et selle liikmesriigi pädev asutus, kus on veebimajutusteenuse pakkuja asukoht, kontrollib kiiresti pärast esildise väljastamist, kas selle objektiks olev sisu kujutab endast terroristlikku sisu, ja teeb seejärel vajaduse korral eemaldamiskorralduse. On oluline, et pädevad asutused või Europol esitaksid üksikasjaliku hinnangu ja veebimajutusteenuse pakkujad annaksid võetud meetmete kohta kiiresti tagasisidet. Lõpliku otsuse selle kohta, kas esildises käsitletud sisu eemaldada või mitte, teeb veebimajutusteenuse pakkuja, välja arvatud juhul, kui tehakse eemaldamiskorraldus. Kui käesolevat määrust rakendatakse esildiste suhtes, ei mõjuta see määruses (EL) 2016/79413 sätestatud Europoli volitusi.

__________________

__________________

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53).

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

16)  Arvestades, kui ulatuslikult ja kiiresti tuleb terroristliku sisu kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks tegutseda, on proportsionaalsed ennetavad meetmed, teatavatel juhtudel muu hulgas ka automaatsete vahendite kasutamine, terroristliku veebisisu vastu võitlemises olulisel kohal. Et vähendada terroristlikule sisule juurdepääsetavust oma teenuste kaudu, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad hindama ennetavate meetmete võtmise otstarbekust, lähtudes terroristliku sisuga kokkupuutumise riskidest ja ulatusest ning sellest, millist mõju see avaldab kolmandate isikute õigustele ja üldsuse huvile olla informeeritud. Seega peaksid veebimajutusteenuse pakkujad kindlaks tegema, millised asjakohased, mõjusad ja proportsionaalsed ennetavad meetmed tuleks kehtestada. See nõue ei tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. Sellise hindamise puhul annab veebimajutusteenuse pakkujale adresseeritud eemaldamiskorralduste ja esildiste puudumine märku sellest, et kokkupuude terroristliku sisuga on vähene.

(16)  Arvestades ulatusliku terroristliku sisu tõhusa kindlakstegemise ja eemaldamise keerukust ning võimalikku mõju põhiõigustele, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad võtma terroristliku veebisisu suhtes proportsionaalseid erimeetmeid sõltuvalt riski ja kokkupuute tasemest. Sellised kohustuslikud meetmed ei tohiks hõlmata veebisisu filtrite ega muude selliste meetmete kasutamist, mis eeldavad kasutajate käitumise süstemaatilist jälgimist. Erimeetmed võiksid hõlmata näiteks süsteeme, mis võimaldavad kasutajatel anda teada võimalikust terroristlikust veebisisust või kasutajatevahelist veebisisu modereerimist. Et vähendada terroristlikule sisule juurdepääsetavust oma teenuste kaudu, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad hindama erimeetmete võtmise otstarbekust, lähtudes terroristliku sisuga kokkupuutumise riskidest ja ulatusest ning sellest, millist mõju see avaldab kolmandate isikute õigustele ja üldsuse huvile olla informeeritud. Seega peaksid veebimajutusteenuse pakkujad kindlaks tegema, millised põhjendatud, asjakohased, mõjusad ja proportsionaalsed erimeetmed tuleks kehtestada. See nõue ei tohiks tähendada üldist jälgimiskohustust. See ei piira veebimajutusteenuse pakkujate võimalust võtta väljaspool käesoleva määruse kohaldamisala vabatahtlikke lisameetmeid.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

17)  Ennetavate meetmete kehtestamisel peaks veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et säilib kasutajate õigus sõna- ja teabevabadusele, kaasa arvatud õigus vabalt saada ja anda teavet. Lisaks selliste õigusest tulenevate nõuete järgimisele, mis on ette nähtud muu hulgas isikuandmete kaitset käsitletavate õigusaktidega, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema nõuetekohase hoolsusega ja rakendama vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt inimeste teostatavat jälgimist ja kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja ekslikke otsuseid, mille tulemusena eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik. See on eriti oluline juhul, kui veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad terroristliku sisu avastamiseks automaatseid vahendeid. Olenemata sellest, kas otsuse kasutada automaatseid vahendeid teeb veebimajutusteenuse pakkuja omal algatusel või lähtudes pädeva asutuse taotlusest, tuleks sellist otsust hinnata lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja põhiõigustele avaldatavast mõjust.

(17)  Erimeetmete kehtestamisel peaks veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et säilib kasutajate õigus sõna- ja teabevabadusele, kaasa arvatud õigus vabalt saada ja anda teavet, ning õigus eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. Lisaks selliste õigusest tulenevate nõuete järgimisele, mis on ette nähtud muu hulgas isikuandmete kaitset käsitletavate õigusaktidega, peaksid veebimajutusteenuse pakkujad tegutsema nõuetekohase hoolsusega ja rakendama vajaduse korral kaitsemeetmeid, sh eeskätt inimeste teostatavat jälgimist ja kontrollimist, et vältida tahtmatuid ja ekslikke otsuseid, mille tulemusena eemaldataks sisu, mis ei ole terroristlik. Olenemata sellest, kas otsuse kasutada terroristliku sisu vastu eri-, sealhulgas vabatahtlikke meetmeid teeb veebimajutusteenuse pakkuja omal algatusel või lähtudes pädeva asutuse taotlusest, tuleks sellist otsust hinnata lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja põhiõigustele avaldatavast mõjust. Igal juhul peaksid veebimajutusteenuse pakkujad viima kõikide kasutatavate vabatahtlike või erimeetmete kohta läbi põhiõiguste auditi.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

18)  Tagamaks, et terroristliku sisuga kokku puutunud veebimajutusteenuse pakkuja võtab asjakohaseid meetmeid, et tõkestada oma teenuste kuritarvitamist, peaksid pädevad asutused nõudma, et lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse saanud veebimajutusteenuse pakkuja annaks aru võetud ennetavate meetmete kohta. Ennetavateks meetmeteks võivad olla meetmed, millega tõkestatakse sellise terroristliku sisu uuesti üleslaadimist, mis on eemaldamiskorralduse või esildise põhjal juba eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, ning sisu võrdlemine avalik-õiguslike või eraõiguslike vahenditega, mis sisaldavad teadaolevalt terroristlikku sisu. Nende jaoks võidakse kasutada usaldusväärseid (kas turul olevaid või veebimajutusteenuse pakkuja enda arendatud) tehnilisi vahendeid, mille abil uut terroristlikku sisu kindlaks teha. Teenusepakkuja peaks andma aru konkreetsete kehtestatud ennetavate meetmete kohta, et pädev asutus saaks hinnata nende meetmete mõjusust ja proportsionaalsust ning juhul, kui kasutatakse automaatseid vahendeid, ka seda, kas veebimajutusteenuse pakkujal on inimeste teostatava jälgimise ja kontrollimise suutlikkus. Meetmete mõjususe ja proportsionaalsuse hindamisel peaksid pädevad asutused võtma arvesse asjaomaseid parameetreid, sealhulgas teenusepakkujale tehtud eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, tema majanduslikku suutlikkust ja tema teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele (võttes arvesse näiteks liidus olevate kasutajate arvu).

(18)  Tagamaks, et terroristliku sisuga kokku puutunud veebimajutusteenuse pakkuja võtab asjakohaseid erimeetmeid, et kaitsta oma teenuseid kuritarvitamise eest, peaksid pädevad asutused nõudma, et lõplikuks muutunud eemaldamiskorralduse saanud veebimajutusteenuse pakkuja annaks vajaduse korral aru võetud erimeetmete kohta. Teenusepakkuja peaks andma aru konkreetsete kehtestatud erimeetmete kohta, et pädev asutus saaks hinnata nende meetmete vajalikkust, mõjusust ja proportsionaalsust ning ka seda, kas erimeetmed põhinevad inimeste teostataval jälgimisel ja kontrollimisel. Meetmete mõjususe, vajalikkuse ja proportsionaalsuse hindamisel peaksid pädevad asutused võtma arvesse asjaomaseid parameetreid, sealhulgas teenusepakkujale tehtud eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu, tema majanduslikku suutlikkust ja tema teenuse mõju terroristliku sisu levitamisele (võttes arvesse näiteks liidus olevate kasutajate arvu), samuti kaitsemeetmeid, mis on kehtestatud sõna- ja teabevabaduse kaitsmiseks, ning seadusliku sisu suhtes piirangute kehtestamise juhtumite arvu.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

19)  Vastavasisulise taotluse peale peaks pädev asutus alustama veebimajutusteenuse pakkujaga dialoogi kehtestamist vajavate ennetavate meetmete üle. Kui pädev asutus leiab, et võetud meetmed ei ole riskide katmiseks piisavad, peaks ta vajaduse korral kehtestama kohustuse võtta asjakohaseid, mõjusaid ja proportsionaalseid ennetavaid meetmeid. Põhimõtteliselt ei tohiks selliste ennetavate meetmete kehtestamise otsus viia üldise jälgimiskohustuse kehtestamiseni vastavalt direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikele 1. Võttes arvesse terroristliku sisu levikuga seotud eriti suuri riske, võib pädevate asutuste käesoleva määruse alusel vastu võetud otsuste puhul teha erandeid direktiivi 2000/31/EÜ artikli 15 lõikes 1 sätestatud lähenemisviisist selles osas, mis puudutab teatavaid konkreetseid sihipäraseid meetmeid, mille vastuvõtmine on vajalik avaliku julgeolekuga seotud ülekaalukatel põhjustel. Enne sellise otsuse vastuvõtmist peaks pädev asutus leidma õiglase tasakaalu avaliku huvi eesmärkide ning asjassepuutuvate põhiõiguste vahel (eriti seoses sõna- ja teabevabaduse ja ettevõtlusvabadusega) ning seda asjakohaselt põhjendama.

välja jäetud

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)  Veebimajutusteenuse pakkuja peaks saama igal ajal taotleda pädevalt asutuselt, et ta vaataks läbi ja vajaduse korral tühistaks artikli 6 lõike 2 kohase taotluse. Pädev asutus peaks tegema põhjendatud otsuse mõistliku aja jooksul arvates ajast, mil ta sai veebimajutusteenuse pakkujalt taotluse.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

20)  Veebimajutusteenuse pakkuja kohustus säilitada eemaldatud sisu ja sellega seotud andmed, tuleks kehtestada konkreetsel eesmärgil ja üksnes nii kauaks kui vaja. Säilitamisnõue peab laienema seotud andmetele, sest vastasel juhul läheksid sellised andmed kõnealuse sisu eemaldamise tagajärjel kaotsi. Seotud andmeteks võivad olla kliendi andmed, sealhulgas eeskätt andmed sisuteenuse pakkuja identiteedi kohta, aga ka juurdepääsuandmed, kaasa arvatud andmed kuupäeva ja kellaaja kohta, millal sisuteenuse pakkuja teenust kasutas, või teenusesse sisse ja sealt välja logimise kohta, ning IP-aadress, mille internetiühenduse pakkuja on sisuteenuse pakkujale eraldanud.

(20)  Veebimajutusteenuse pakkuja kohustus säilitada eemaldatud sisu ja sellega seotud andmed tuleks kehtestada konkreetsel eesmärgil, üksnes nii kauaks kui vaja ning tagades isikuandmete nõuetekohase kaitse. Säilitamisnõue peab laienema seotud andmetele, sest vastasel juhul läheksid sellised andmed kõnealuse sisu eemaldamise tagajärjel kaotsi. Seotud andmeteks võivad olla kliendi andmed, sealhulgas eeskätt andmed sisuteenuse pakkuja identiteedi kohta, aga ka juurdepääsuandmed, kaasa arvatud andmed kuupäeva ja kellaaja kohta, millal sisuteenuse pakkuja teenust kasutas, või teenusesse sisse ja sealt välja logimise kohta, ning IP-aadress, mille internetiühenduse pakkuja on sisuteenuse pakkujale eraldanud.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

24)  Veebimajutusteenuse pakkujate terroristlikku sisu käsitlevate põhimõtete läbipaistvus on äärmiselt tähtis, et parandada nende vastutust kasutajate ees ja suurendada kodanike usaldust digitaalse ühtse turu vastu. Veebimajutusteenuse pakkuja peaks igal aastal avaldama läbipaistvusaruande, mis sisaldab sisulist teavet terroristliku sisu avastamiseks, kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks võetud meetmete kohta.

(24)  Veebimajutusteenuse pakkujate terroristlikku sisu käsitlevate põhimõtete läbipaistvus on äärmiselt tähtis, et parandada nende vastutust kasutajate ees ja suurendada kodanike usaldust digitaalse ühtse turu vastu. Veebimajutusteenuse pakkuja, kellel on terroristliku sisuga kokkupuude, peaks igal aastal avaldama läbipaistvusaruande, mis sisaldab sisulist teavet terroristliku sisu avastamiseks, kindlakstegemiseks ja eemaldamiseks võetud meetmete, sealhulgas vabatahtlike meetmete kohta, samuti vaidlustatud eemaldamise arvu kohta. Veebimajutusteenuse pakkujatelt ei tohiks nõuda, et nad avalikustaksid oma läbipaistvusaruannete osana lähtekoode. Pädevad asutused peaksid avaldama ka iga-aastased läbipaistvusaruanded, mis sisaldavad sisukat teavet eemaldamiskorralduste, eemaldamiste arvu, avastatud ja tuvastatud eemaldatud terroristliku sisu arvu ning vaidlustatud eemaldamiste arvu kohta.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 a)  Sisuteenuse pakkujatel, kelle sisu on eemaldatud, peaks olema Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 kohaselt õigus tõhusale õiguskaitsele. Teatavad veebimajutusteenuse pakkujad kasutavad juba automaatseid vahendeid, et eemaldada oma platvormidelt ebaseaduslik sisu. Selline tehnoloogia ei suuda eristada terroristlikku sisu seaduslikust sisust, näiteks sisust, mida levitatakse hariduslikel, ajakirjanduslikel või teaduslikel eesmärkidel.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

25)  Kaebuste lahendamise menetlused on vajalik kaitsemeede sõna- ja teabevabadusega kaitstud infosisu eksliku kõrvaldamise eest. Seepärast peaksid veebimajutusteenuse pakkujad sisse seadma kasutajasõbralikud kaebuste esitamise mehhanismid ja tagama, et kaebustega tegeletakse kiiresti ja sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti läbipaistvalt. Kohustus, et veebimajutusteenuse pakkuja peab taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja võimalust tagada oma tingimuste täitmine muudel alustel.

(25)  Kaebuste lahendamise menetlused on vajalik kaitsemeede sõna- ja teabevabadusega kaitstud infosisu eksliku kõrvaldamise eest. Seepärast peaksid veebimajutusteenuse pakkujad sisse seadma kasutajasõbralikud kaebuste esitamise mehhanismid ja tagama, et kaebustega tegeletakse kiiresti ja sisuteenuse pakkuja seisukohast täiesti läbipaistvalt ning see peaks hõlmama teavet kõikide tõhusate õiguskaitsevahendite, sealhulgas kohtusse pöördumise võimaluse kohta. Sisuteenuse pakkujatel peaks olema ka õigus esitada kaebus otse oma liikmesriigi pädevale asutusele, kui nad ei suuda lahendada kaebust veebimajutusteenuse pakkujaga. Kohustus, et veebimajutusteenuse pakkuja peab taastama ekslikult eemaldatud sisu, ei mõjuta veebimajutusteenuse pakkuja võimalust tagada oma tingimuste täitmine muudel alustel.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

26)  Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel eesmärgil peaks veebimajutusteenuse pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks sisulise teabe, et sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus vaidlustada. Selleks ei ole ilmtingimata vaja sisuteenuse pakkujale teadet saata. Olenevalt asjaoludest võib majutusteenuse pakkuja asendada terroristlikuks peetava sisu sõnumiga selle kohta, et sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele blokeeritud kooskõlas käesoleva määrusega. Täiendavat teavet põhjuste, aga ka sisuteenuse pakkuja võimaluste kohta see otsus vaidlustada tuleks anda vastavasisulise taotluse korral. Kui pädevad asutused otsustavad, et avaliku julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa arvatud seoses uurimisega, oleks sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta käiva teabe esitamine otse sisuteenuse pakkujale sobimatu või kahjulik, peaksid nad teavitama veebimajutusteenuse pakkujat.

(26)  Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 kohane tõhus õiguskaitse eeldab, et isikud saavad tutvuda põhjendustega, mille alusel nende üleslaaditud sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele blokeeritud. Sellel eesmärgil peaks veebimajutusteenuse pakkuja tegema sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks sisulise teabe, et sisuteenuse pakkujal oleks võimalik otsus vaidlustada. Olenevalt asjaoludest võib majutusteenuse pakkuja asendada terroristlikuks peetava sisu sõnumiga selle kohta, et sisu on eemaldatud või juurdepääs sellele blokeeritud kooskõlas käesoleva määrusega. Tuleks anda täiendavat teavet põhjuste, aga ka sisuteenuse pakkuja võimaluste kohta see otsus vaidlustada. Kui pädevad asutused otsustavad, et avaliku julgeolekuga seotud põhjustel, kaasa arvatud seoses uurimisega, oleks sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta käiva teabe esitamine otse sisuteenuse pakkujale kahjulik, peaksid nad teavitama veebimajutusteenuse pakkujat.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

29)  On äärmiselt oluline, et karistuste kehtestamise eest vastutava liikmesriigi pädev asutus oleks täielikult teadlik eemaldamiskorralduste ja esildiste tegemisest ja sellele järgnevast teabevahetusest veebimajutusteenuse pakkuja ja asjaomase pädeva asutuse vahel. Selle eesmärgi saavutamiseks peaksid liikmesriigid tagama asjakohaste sidekanalite ja -mehhanismide olemasolu, et nende kaudu saaks asjakohast teavet õigeaegselt jagada.

(29)  On äärmiselt oluline, et karistuste kehtestamise eest vastutava liikmesriigi pädev asutus oleks täielikult teadlik eemaldamiskorralduste ja esildiste tegemisest ja sellele järgnevast teabevahetusest veebimajutusteenuse pakkuja ja asjaomase pädeva asutuse vahel. Selle eesmärgi saavutamiseks peavad liikmesriigid tagama asjakohaste sidekanalite ja -mehhanismide olemasolu, et nende kaudu saaks asjakohast teavet õigeaegselt jagada.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

33)  Nii veebimajutusteenuse pakkujad kui ka liikmesriigid peaksid looma kontaktpunktid, et hõlbustada eemaldamiskorralduste ja esildiste kiiret menetlemist. Erinevalt esindajast täidab kontaktpunkt korralduslikke eesmärke. Veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkti peaksid moodustama mis tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil saab elektrooniliselt esitada eemaldamiskorraldusi ja esildisi, ning nende kiireks töötlemiseks vajalikud tehnilised vahendid ja inimressursid. Veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, kui see suudab täita käesolevas määruses sätestatud ülesandeid. Selleks, et terroristlik sisu eemaldataks või juurdepääs sellele blokeeritaks ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse saamist, peab veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et kontaktpunkt on kättesaadav seitse päeva nädalas ööpäev läbi. Teave kontaktpunkti kohta peaks sisaldama teavet selle kohta, mis keeles saab kontaktpunkti poole pöörduda. Hõlbustamaks teabevahetust veebimajutusteenuse pakkujate ja pädevate asutuste vahel, kutsutakse veebimajutusteenuse pakkujaid üles võimaldama suhtlust ühes liidu ametlikest keeltest, milles on kättesaadavad nende teenuse tingimused.

(33)  Nii veebimajutusteenuse pakkujad kui ka liikmesriigid peaksid looma kontaktpunktid, et hõlbustada eemaldamiskorralduste ja esildiste kiiret menetlemist. Erinevalt esindajast täidab kontaktpunkt korralduslikke eesmärke. Veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkti peaksid moodustama mis tahes sihtotstarbelised vahendid, mille abil saab elektrooniliselt esitada eemaldamiskorraldusi ja esildisi, ning nende kiireks töötlemiseks vajalikud tehnilised vahendid ja inimressursid. Veebimajutusteenuse pakkuja kontaktpunkt ei pea asuma liidus ning veebimajutusteenuse pakkujal on vabadus nimetada mõni olemasolev kontaktpunkt, kui see suudab täita käesolevas määruses sätestatud ülesandeid. Selleks, et terroristlik sisu eemaldataks või juurdepääs sellele blokeeritaks võimalikult kiiresti pärast eemaldamiskorralduse saamist, peab veebimajutusteenuse pakkuja tagama, et kontaktpunkt on kättesaadav seitse päeva nädalas ööpäev läbi. Teave kontaktpunkti kohta peaks sisaldama teavet selle kohta, mis keeles saab kontaktpunkti poole pöörduda. Hõlbustamaks teabevahetust veebimajutusteenuse pakkujate ja pädevate asutuste vahel, kutsutakse veebimajutusteenuse pakkujaid üles võimaldama suhtlust ühes liidu ametlikest keeltest, milles on kättesaadavad nende teenuse tingimused.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

34)  Kuna puudub üldine nõue, et teenusepakkujad peavad tagama füüsilise kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb tagada selgus selle kohta, millise liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub veebimajutusteenuse pakkuja selle liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on tema peamine tegevuskoht või kus on tema määratud esindaja. Kui eemaldamiskorralduse teeb mõni teine liikmesriik, peaksid selle ametiasutused sellest hoolimata saama tagada oma korralduste täitmise, kohaldades mittekaristuslikke sunnimeetmeid, näiteks karistusmakseid. Kui tegemist on veebimajutusteenuse pakkujaga, kellel puudub liidus tegevuskoht ja kes ei määra endale esindajat, peaks igal liikmesriigil olema võimalik määrata karistusi eeldusel, et järgitakse topeltkaristamise keeldu.

(34)  Kuna puudub üldine nõue, et teenusepakkujad peavad tagama füüsilise kohalviibimise liidu territooriumil, tuleb tagada selgus selle kohta, millise liikmesriigi jurisdiktsiooni alla liidus teenuseid pakkuv veebimajutusteenuse pakkuja kuulub. Üldiselt kuulub veebimajutusteenuse pakkuja selle liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, kus on tema peamine tegevuskoht või kus on tema määratud esindaja.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

35)  Veebimajutusteenuse pakkuja, kelle tegevuskoht ei ole liidus, peaks määrama kirjalikus vormis esindaja, et tagada käesoleva määruse järgimine ja sellest tulenevate kohustuste täitmine.

(35)  Veebimajutusteenuse pakkuja, kelle tegevuskoht ei ole liidus, peaks määrama kirjalikus vormis esindaja, et tagada käesoleva määruse järgimine ja sellest tulenevate kohustuste täitmine. Veebimajutusteenuse pakkuja võib kasutada olemasolevat seaduslikku esindajat tingimusel, et asjaomane esindaja suudab täita käesolevas määruses sätestatud ülesandeid.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

37)  Liikmesriigid peaksid määrama käesoleva määruse kohaldamiseks pädevad asutused. Pädeva asutuse määramise nõue ei eelda tingimata uute asutuste loomist; tegemist võib olla olemasolevate asutustega, kellele pannakse käesolevas määruses sätestatud ülesanded. Käesoleva määruse kohaselt tuleb määrata ametiasutus, kes oleks pädev tegema eemaldamiskorraldusi ja esildisi, jälgima ennetavaid meetmeid ja määrama karistusi. Liikmesriigid ise otsustavad, kui mitu asutust nad tahavad nende ülesannetega tegelema määrata.

(37)  Liikmesriigid peaksid määrama käesoleva määruse kohaldamiseks ühe pädeva asutuse, välja arvatud juhul, kui nende põhiseaduslikust korrast tulenevalt ei või üks asutus olla vastutav. Pädeva asutuse määramise nõue ei eelda tingimata uute asutuste loomist; tegemist võib olla olemasolevate asutustega, kellele pannakse käesolevas määruses sätestatud ülesanded. Käesoleva määruse kohaselt tuleb määrata ametiasutus, kes oleks pädev tegema eemaldamiskorraldusi ja määrama karistusi.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

38)  Karistused on vajalikud, et tagada käesoleva määruse kohaste kohustuste tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse pakkuja poolt. Liikmesriigid peaksid kehtestama karistuste kohta õigusnormid ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. Eriti ranged karistused määratakse juhul, kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab süstemaatiliselt terroristliku sisu eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist. Kui nõudeid rikutakse üksikjuhtudel, võidakse nende eest karistada, järgides topeltkaristamise keeldu ja proportsionaalsuse põhimõtet ning tagades, et selliste karistuste puhul võetakse arvesse süstemaatilist korralduste täitmata jätmist. Õiguskindluse tagamiseks tuleks määruses sätestada, millises ulatuses võib asjaomaste kohustuste puhul karistusi rakendada. Artikli 6 nõuete rikkumise eest tuleks karistusi kehtestada üksnes siis, kui kohustus tuleneb artikli 6 lõikes 2 sätestatud nõudest esitada aruandeid või otsusest kehtestada täiendavad ennetavad meetmed vastavalt artikli 6 lõikele 4. Kui otsustatakse, kas kehtestada rahaline karistus, tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta teenusepakkuja finantsvahendeid. Liikmesriigid tagavad, et karistused ei õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole terroristlik.

(38)  Karistused on vajalikud, et tagada käesoleva määruse kohaste kohustuste tulemuslik täitmine veebimajutusteenuse pakkuja poolt, ning neis tuleks võtta vajaduse korral arvesse ka tütarettevõtjate või seotud ettevõtjate olukorda. Liikmesriigid peaksid kehtestama karistuste kohta õigusnormid ning vajaduse korral ka trahvimissuunised. Karistused tuleks määrata juhul, kui veebimajutusteenuse pakkuja jätab süstemaatiliselt terroristliku sisu eemaldamata või ei blokeeri juurdepääsu sellele pädeva asutuse poolt ette nähtud tähtaja jooksul. Rikkumise laadi hindamisel ja karistuste kohaldamise üle otsustamisel tuleks võtta täiel määral arvesse põhiõigusi, nagu sõnavabadus. Kui otsustatakse, kas kehtestada rahaline karistus, tuleks proportsionaalse karistuse määramiseks nõuetekohaselt arvesse võtta teenusepakkuja finantsvahendeid, tahtmatuid viivitusi, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ning idufirmade puhul. Liikmesriigid peaksid tagama, et karistused ei õhutaks eemaldama sisu, mis ei ole terroristlik.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

39)  Standardvormide kasutamine hõlbustab koostööd ja teabevahetust pädevate asutuste ja teenusepakkujate vahel ning võimaldab neil suhelda kiiremini ja tulemuslikumalt. Eriti oluline on tagada kiire tegutsemine pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist. Vormide kasutamine vähendab tõlkekulusid ja edendab teabevahetuse kvaliteeti. Sama moodi peaksid standarditud teabevahetust toetama vastusevormid; nende kasutamine on eriti oluline juhul, kui teenusepakkuja ei suuda nõudeid täita. Autenditud edastuskanalid võivad tagada eemaldamiskorralduse autentsuse, kaasa arvatud korralduse saatmise ja vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja täpsuse.

(39)  Standardvormide kasutamine hõlbustab koostööd ja teabevahetust pädevate asutuste ja teenusepakkujate vahel ning võimaldab neil suhelda kiiremini ja tulemuslikumalt. Eriti oluline on tagada kiire tegutsemine pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist, olenevalt veebimajutusteenuse pakkuja suurusest ja vahenditest. Vormide kasutamine vähendab tõlkekulusid ja edendab teabevahetuse kvaliteeti. Sama moodi peaksid standarditud teabevahetust toetama vastusevormid; nende kasutamine on eriti oluline juhul, kui teenusepakkuja ei suuda nõudeid täita. Autenditud edastuskanalid võivad tagada eemaldamiskorralduse autentsuse, kaasa arvatud korralduse saatmise ja vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja täpsuse.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

41)  Liikmesriigid peaksid koguma teavet õigusnormide rakendamise kohta. Käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju jälgimiseks tuleks koostada üksikasjalik programm, millest lähtudes õigusakti hinnata.

(41)  Liikmesriigid peaksid koguma teavet õigusnormide rakendamise kohta, sealhulgas teavet käesoleva määruse tulemusel terroriaktide eduka avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise juhtude arvu kohta. Käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju jälgimiseks tuleks koostada üksikasjalik programm, millest lähtudes õigusakti hinnata.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

42)  Komisjon peaks hindama käesolevat määrust mitte varem kui kolm aastat pärast selle jõustumist, lähtudes rakendamisaruande tähelepanekutest ja järeldustest ning jälgimistulemustest. Hindamisel tuleks lähtuda viiest kriteeriumist: tõhusus, mõjusus, asjakohasus, sidusus ja ELi lisaväärtus. Hinnata tuleb mitmesuguste määruse kohaselt ettenähtud korralduslike ja tehniliste meetmete toimimist, sealhulgas selliste meetmete mõjusust, mille eesmärk on parandada terroristliku sisu avastamist, kindlakstegemist ja eemaldamist, kaitsemehhanismide mõjusust ning võimalikku mõju kolmandate isikute õigustele ja huvidele; muu hulgas vaadatakse läbi nõue teavitada sisuteenuse pakkujaid.

(42)  Komisjon peaks hindama käesolevat määrust mitte varem kui kolm aastat pärast selle jõustumist, lähtudes rakendamisaruande tähelepanekutest ja järeldustest ning jälgimistulemustest. Hindamisel tuleks lähtuda viiest kriteeriumist: tõhusus, mõjusus, asjakohasus, sidusus ja ELi lisaväärtus. Hinnata tuleb mitmesuguste määruse kohaselt ettenähtud korralduslike ja tehniliste meetmete toimimist, sealhulgas selliste meetmete mõjusust, mille eesmärk on parandada terroristliku sisu avastamist, kindlakstegemist ja eemaldamist, kaitsemehhanismide mõjusust ning võimalikku mõju põhiõigustele, eriti sõna- ja teabevabadusele, eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse õigusele.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesolevas määruses sätestatakse ühtsed õigusnormid, et tõkestada veebimajutusteenuste kuritarvitamist terroristliku veebisisu levitamiseks. Täpsemalt sätestatakse määruses:

1.  Käesolevas määruses sätestatakse ühtsed õigusnormid, et käsitleda veebimajutusteenuste kuritarvitamist terroristliku veebisisu levitamiseks. Täpsemalt sätestatakse määruses:

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  õigusnormid, mis käsitlevad veebimajutusteenuse pakkujate hoolsuskohustust, et tõkestada terroristliku sisu levitamist oma teenuste kaudu ja tagada vajaduse korral sellise sisu kiire eemaldamine;

(a)  õigusnormid, mis käsitlevad terroristliku sisuga kokku puutuvate veebimajutusteenuse pakkujate hoolsuskohustust, et tagada vajaduse korral sellise sisu kiire eemaldamine;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  meetmed, mille liikmesriigid peavad kehtestama, et teha kindlaks terroristlik sisu, teha võimalikuks selle kiire eemaldamine veebimajutusteenuste pakkujate poolt ning hõlbustada koostööd teiste liikmesriikide pädevate asutuste, veebimajutusteenuste pakkujate ja vajaduse korral ka asjaomaste liidu tasandi asutustega.

(b)  meetmed, mille liikmesriigid peavad kehtestama, et teha kindlaks terroristlik sisu, teha võimalikuks selle kiire eemaldamine veebimajutusteenuste pakkujate poolt ning hõlbustada koostööd teiste liikmesriikide pädevate asutuste, veebimajutusteenuste pakkujate ja vajaduse korral ka asjaomaste liidu tasandi asutustega, et kooskõlastada terroristliku veebisisu vastu võitlemise meetmed.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse liidus teenuseid pakkuvate veebimajutusteenuse pakkujate suhtes olenemata sellest, kus on nende peamine tegevuskoht.

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse liidus teenuseid pakkuvate ohustatud veebimajutusteenuse pakkujate suhtes olenemata sellest, kus on nende peamine tegevuskoht.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Käesoleva määruse kohaldamisel võetakse arvesse liidu õigust, mis on eeskätt seotud Euroopa Liidu lepingu artiklites 2 ja 6 sätestatud põhiõiguste, vabaduste ja väärtustega, ega mõjuta sellest tulenevaid kohustusi. Liikmesriigid võivad kehtestada tingimused, mida nõutakse ajakirjandusvabaduse ning meediavabaduse ja meedia mitmekesisusega seotud põhimõtetes ning mis on nendega kooskõlas.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Käesoleva määruse kohaldamine ei mõjuta direktiivi 2003/31/EÜ kohaldamist.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „veebimajutusteenuse pakkuja“ – isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid, mis seisnevad sisuteenuse pakkuja antud teabe talletamises sisuteenuse pakkuja soovil ning talletatud teabe kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemises;

(1)  „veebimajutusteenuse pakkuja“ – isik, kes pakub infoühiskonna teenuseid ja kelle peamine majandustegevus seisneb sisuteenuse pakkuja antud teabe talletamises ja töötlemises sisuteenuse pakkuja soovil ning talletatud teabe levitamises üldsusele, mille puhul on võimalik konkreetset sisu tuvastada ja eemaldada.

 

Käesoleva määruse kohaldamisel ei käsitata veebimajutusteenuse pakkujatena eelkõige interneti taristu muude kihtide kui rakenduskihi teenuste ja pilvandmetöötlustaristu teenuste pakkujaid;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  „terroriakt“ – direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõikes 1 määratletud kuriteod;

(4)  „terroriakt“ – üks direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõikes 1 loetletud tahtlikest tegudest;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  „terroristlik sisu“ – teave, mis vastab ühele või mitmele järgmistest tingimustest:

(5)  „terroristlik sisu“ – teave või materjal, mis kujutab endast tahtlikult sooritatud ühte või mitut direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–7 määratletud süütegu, eeskätt

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  õhutab või õigustab, muu hulgas ülistamise teel, terroriaktide sooritamist, põhjustades seega selliste aktide sooritamise ohu;

(a)  õhutab ühe direktiivi 2017/541/EL artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud süüteo toimepanemisele, kui selline tegevus otseselt või kaudselt, näiteks terroriaktide ülistamisega, õigustab terrorikuritegude toimepanemist, põhjustades seeläbi ohu, et võidakse toime panna üks või mitu sellist kuritegu;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  julgustab terroriaktidele kaasa aitama;

(b)  ärgitab teist isiku sooritama üht direktiivi 2017/541/EL artikli 3 lõike 1 punktides a–i või artiklis 4 loetletud süütegu või selle toimepanekule kaasa aitama;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  propageerib terrorirühmituse tegevust, eeskätt seeläbi, et julgustab osalema direktiivi (EL) 2017/541 artikli 2 lõikes 3 määratletud terrorirühmituses või sellist rühmitust toetama;

(c)  terrorirühmituse tegevuses osalemine, sealhulgas teabe või materiaalsete vahenditega varustamise või selle rühmituse tegevuse mis tahes viisil rahastamise teel, olles teadlik asjaolust, et selline osalemine aitab kaasa direktiivi (EL) 2017/541 artiklis 4 määratletud terrorirühmituse kuritegelikule tegevusele;

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  annab terroriaktide toimepanemise eesmärgil juhiseid meetodite või tehniliste võtete kohta;

(d)  annab juhiseid lõhkeainete, tuli- või muude relvade või mürgiste või ohtlike ainete valmistamise või kasutamise kohta või muude konkreetsete meetodite või tehniliste võtete kohta mõne direktiivi (EL) 2017/541 artikli 3 lõike 1 punktides a–i loetletud kuriteo toimepanemise või selle toimepanemises osalemise eesmärgil, teades, et oskusi kavatsetakse kasutada sellel eesmärgil, mis on kuriteona karistatav, kui see on toime pandud tahtlikult.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  „terroristliku sisu levitamine“ – terroristliku sisu kättesaadavaks tegemine kolmandatele isikutele veebimajutusteenuse pakkuja teenuste kaudu;

(6)  „terroristliku sisu levitamine“ – terroristliku sisu avalikult kättesaadavaks tegemine kolmandatele isikutele veebimajutusteenuse pakkuja teenuste kaudu. Sisu, mida levitatakse hariduslikel, teaduslikel või dokumentaalsetel eesmärkidel ning radikaliseerumisvastaseks tegevuseks ja vastupropagandaks, tuleb asjakohaselt kaitsta;

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  „pädev asutus“ – määratud riiklik õigusasutus liikmesriigis või haldusasutus.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja võtab vastavalt käesolevale määrusele asjakohaseid, mõistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada terroristliku sisu levitamist ja kaitsta kasutajaid terroristliku sisu eest. Seejuures tegutsevad nad hoolsalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt ning arvestavad nõuetekohaselt kasutajate põhiõigustega ja võtavad arvesse sõna- ja teabevabaduse olulisust avatud ja demokraatlikus ühiskonnas.

1.  Terroristliku sisuga kokku puutuva veebimajutusteenuse pakkuja võtab vastavalt käesolevale määrusele asjakohaseid, mõistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, et tõkestada terroristliku sisu levitamist ja kaitsta kasutajaid terroristliku sisu eest. Seejuures tegutsevad nad hoolsalt, proportsionaalselt ja mittediskrimineerivalt ning arvestavad kõigil juhtudel nõuetekohaselt kasutajate põhiõigustega ja võtavad arvesse sõna- ja teabevabaduse olulisust avatud ja demokraatlikus ühiskonnas. Kõnealused tegevused ei tähendada veebimajutusteenuse pakkujate üldist kohustust jälgida teavet, mida nad säilitavad, ega üldist kohustust otsida aktiivselt ebaseaduslikule tegevusele osutavaid fakte või asjaolusid.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja paneb oma tingimustesse kirja sätted terroristliku sisu levitamise tõkestamise kohta ja kohaldab neid.

välja jäetud

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Pädeval asutusel on õigus teha otsus, millega kohustatakse veebimajutusteenuse pakkujat eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele.

1.  Pädeval asutusel on õigus teha eemaldamiskorraldus, millega kohustatakse veebimajutusteenuse pakkujat eemaldama terroristliku sisu või blokeerima juurdepääsu sellele, ning ta teavitab viivitamata iga muu sellise liikmesriigi pädevaid asutusi, mille huve eemaldamiskorralduse tegemine tema arvates võiks puudutada.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Liikmesriigid tagavad, et haldusasutuse tehtud eemaldamiskorralduse vaatab läbi sõltumatu õigusasutus, et hinnata vastavust artikli 2 punktis 5 esitatud terroristliku veebisisu määratlusele ja vajaduse korral eemaldamiskorraldus kehtetuks tunnistada.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja eemaldab terroristliku sisu või blokeerib juurdepääsu sellele ühe tunni jooksul pärast eemaldamiskorralduse kättesaamist.

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja eemaldab terroristliku sisu või blokeerib juurdepääsu sellele kiiresti. Pädev asutus määrab eemaldamiskorralduse täitmise tähtaja, mis ei ole lühem kui kaheksa tundi. Tähtaja määramisel võtab pädev asutus nõuetekohaselt arvesse veebimajutusteenuse pakkuja suurust ja vahendeid, eriti tõsiasja, et VKEd võivad vajada eemaldamiskorralduse täitmiseks pikemat tähtaega. Tähtaeg ei tohi mingil juhul olla varasem kui järgmise tööpäeva lõpp veebimajutusteenuse pakkujate puhul, kelle suhtes ei ole varem eemaldamiskorraldust tehtud ja kes on komisjoni soovituses 2003/361/EÜ määratletud mikroettevõtjad, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjad.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  põhjused, miks asjaomast sisu peetakse terroristlikuks sisuks; sealjuures viidatakse vähemalt artikli 2 lõikes 5 loetletud terroristliku sisu kategooriatele;

(b)  üksikasjalikud põhjused, miks asjaomast sisu peetakse terroristlikuks sisuks; sealjuures viidatakse konkreetselt artikli 2 lõikes 5 loetletud terroristliku sisu kategooriatele ning põhjendatakse seadusvastasuse ja tahtlikkuse elemente ja asjakohast siseriiklikku õigust;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  teave veebimajutusteenuse pakkujale ja sisuteenuse pakkujale kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta;

(f)  teave veebimajutusteenuse pakkujale ja sisuteenuse pakkujale kättesaadavate õiguskaitsevahendite ja nende suhtes kohaldatavate tähtaegade kohta;

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  kui see on asjakohane, artiklis 11 osutatud otsus, et teavet terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta ei avalikustata.

(g)  kui see on vajalik ja kohane, artiklis 11 osutatud otsus, et teavet terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta ei avalikustata.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Veebimajutusteenuse pakkuja või sisuteenuse pakkuja taotluse peale esitab pädev asutus üksikasjaliku põhjenduse, ilma et see piiraks veebimajutusteenuse pakkuja kohustust täita eemaldamiskorraldus lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.

välja jäetud

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei saa eemaldamiskorraldust täita, sest see sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt teavet, et korralduse saaks täita, teatab ta sellest ilma põhjendamatu viivituseta pädevale asutusele ja küsib vajalikke selgitusi, kasutades selleks III lisas sätestatud vormi. Lõikes 2 sätestatud tähtaeg hakkab kehtima kohe, kui selgitused on esitatud.

8.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja ei saa eemaldamiskorraldust täita juhul, kui see sisaldab selgeid vigu või ei sisalda piisavalt teavet, et korralduse saaks täita, teatab ta sellest kohe pädevale asutusele ja küsib vajalikke selgitusi, kasutades selleks III lisas sätestatud vormi. Veebimajutusteenuse pakkuja eemaldab terroristliku sisu või blokeerib juurdepääsu sellele kiiresti kohe, kui selgitused eemaldamiskorralduse kohta on esitatud.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Kui eemaldamiskorraldus muutub lõplikuks, teatab eemaldamiskorralduse teinud pädev asutus sellest artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädevale asutusele, kes jälgib ennetavate meetmete rakendamist. Eemaldamiskorraldus muutub lõplikuks, kui seda ei ole tähtaja jooksul edasi kaevatud vastavalt kohaldatavale siseriiklikule õigusele või kui see on pärast edasikaebamist kinnitatud.

9.  Kui eemaldamiskorraldus muutub lõplikuks, teatab eemaldamiskorralduse teinud pädev asutus sellest artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädevale asutusele, kes jälgib erimeetmete rakendamist. Eemaldamiskorraldus muutub lõplikuks, kui seda ei ole tähtaja jooksul edasi kaevatud ja ei ole taotletud õiguskaitset vastavalt kohaldatavale siseriiklikule õigusele või kui see on pärast edasikaebamist kinnitatud.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Eemaldamiskorraldustega seotud piiriülene koostöö

 

1.  Veebimajutusteenuse pakkujale eemaldamiskorralduse teinud pädev asutus edastab viivitamata nimetatud eemaldamiskorralduse veebimajutusteenuse pakkuja või tema määratud esindaja peamise tegevuskoha liikmesriigi pädevale asutusele, millele on osutatud artikli 17 lõike 1 punktis a.

 

2.  Kui selle liikmesriigi pädeval asutusel, kus on veebimajutusteenuse pakkuja, tema määratud esindaja või sisuteenuse pakkuja peamine tegevuskoht, on piisavalt alust arvata, et eemaldamiskorraldus võib mõjutada isiku põhiõigusi, teavitab ta sellest taotlevat pädevat asutust.

 

3.   Taotluse esitanud pädev asutus võtab neid asjaolusid arvesse ja vajaduse korral võtab eemaldamistaotluse tagasi või kohandab seda.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja kehtestab korralduslikud ja tehnilised meetmed, mis hõlbustavad pädevate asutuste ja vajaduse korral liidu asjaomaste asutuste poolt neile vabatahtlikuks kaalumiseks saadetud sisu kiiret hindamist.

välja jäetud

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Esildis adresseeritakse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või esindajale, kelle teenusepakkuja on määranud vastavalt artiklile 16, ning edastatakse artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. Esildised saadetakse elektrooniliselt.

3.  Esildis adresseeritakse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või esindajale, kelle teenusepakkuja on määranud vastavalt artiklile 16, ning edastatakse artikli 14 lõikes 1 osutatud kontaktpunkti. Esildised saadetakse elektrooniliselt. Esildis saadetakse ka selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus asub veebimajutusteenuse pakkuja või tema volitatud esindaja peamine tegevuskoht.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Esildis peab sisaldama piisavalt üksikasjalikku teavet, sealhulgas põhjused, miks sisu peetakse terroristlikuks, URL ja vajaduse korral täiendav teave, mille põhjal viidatud terroristlik sisu kindlaks teha.

4.  Esildis peab sisaldama üksikasjalikku teavet, sealhulgas üksikasjalik selgitus, miks sisu peetakse terroristlikuks, URL, kuvatõmmised, kui need on olemas, ja vajaduse korral täiendav teave, mille põhjal viidatud terroristlik sisu kindlaks teha.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Veebimajutusteenuse pakkuja hindab esildises kirjeldatud sisu esimesel võimalusel, võrdleb seda oma tingimustega ning otsustab, kas sisu tuleks eemaldada või blokeerida juurdepääs sellele.

5.  Veebimajutusteenuse pakkuja võib kõnealuse sisu eemaldada või blokeerida sellele juurdepääsu, kuni pädev asutus on teinud lõike 6 a kohase lõpliku otsuse.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Veebimajutusteenuse pakkuja teavitab pädevat asutust või asjaomast liidu asutust kiiremas korras esildise põhjal toimunud hindamise tulemustest ja võimalike meetmete võtmise ajast.

6.  Veebimajutusteenuse pakkuja teavitab pädevat asutust või asjaomast liidu asutust esildise tulemusena võetud meetmetest, sealhulgas ka sellest, kui meetmeid ei võeta.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Veebimajutusteenuse pakkuja või tema määratud esindaja peamise tegevuskoha liikmesriigi pädev asutus hindab põhjendamatu viivituseta, kas esildise teemaks olnud sisu puhul on tegemist terroristliku sisuga käesoleva määruse tähenduses. Pärast hindamist teavitab pädev asutus põhjendamatu viivituseta veebimajutusteenuse pakkujat sellest, et sisu ei loetud terroristlikuks, või väljastab eemaldamiskorralduse vastavalt artiklile 4.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 b.  Veebimajutusteenuse pakkujad ei või pidada vastutavaks üksnes käesoleva artikli sätete järgimise eest.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja leiab, et esildis ei sisalda selles kirjeldatud sisu hindamiseks piisavalt teavet, teatab ta sellest viivitamata pädevale asutusele või asjaomasele liidu asutusele ja täpsustab, millist täiendavat teavet või milliseid selgitusi oleks vaja.

välja jäetud

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ennetavad meetmed

Erimeetmed

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja võtab vajaduse korral ennetavaid meetmeid, et kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu levitamise eest. Need meetmed peavad olema tulemuslikud ja proportsionaalsed ning võtma arvesse terroristliku sisuga kokkupuutumise riski ja ulatust, kasutajate põhiõigusi ning sõna- ja teabevabaduse olulisust avatud ja demokraatlikus ühiskonnas.

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja võtab vajaduse korral ning riskist ja kokkupuutumise ulatusest sõltuvalt proportsionaalseid erimeetmeid, et kaitsta oma teenuseid terroristliku sisu levitamise eest, ning nende meetmete puhul tuleb täielikult järgida kasutajate põhiõigusi ning sõna- ja teabevabaduse, samuti eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse õiguste olulisust avatud ja demokraatlikus ühiskonnas. Sellised meetmed võivad hõlmata näiteks süsteeme, mis võimaldavad kasutajatel anda teada võimalikust terroristlikust sisust või kasutajatevahelist sisu modereerimist. Selliseid meetmeid võetakse kooskõlas artikli 3 lõikega 1 ja eeskätt ei hõlma need sisu automaatset filtreerimist ega muid meetmeid, mis eeldavad kasutajate käitumise süstemaatilist jälgimist. Meetmed on sihtotstarbelised ja proportsionaalsed, võttes arvesse terroristliku sisuga kokkupuute riski ja taset, ning nende puhul tuleb austada selle liikmesriigi põhiseaduslikku korda, kus on veebimajutusteenuse pakkuja või tema määratud esindaja peamine tegevuskoht. Käesolev lõige ei piira veebimajutusteenuse pakkujate võimalust võtta väljaspool käesoleva määruse kohaldamisala vabatahtlikke lisameetmeid.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädevat asutust on teavitatud vastavalt artikli 4 lõikele 9, palub ta veebimajutusteenuse pakkujal esitada kolme kuu jooksul pärast taotluse kättesaamist ja pärast seda vähemalt kord aastas aruande konkreetsete ennetavate meetmete kohta, mida ta on võtnud muu hulgas automaatsete vahendite abil, et:

Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädevat asutust liikmesriigis, kus on veebimajutusteenuse pakkuja või tema määratud esindaja peamine tegevuskoht, on teavitatud vastavalt artikli 4 lõikele 9, palub ta veebimajutusteenuse pakkujal esitada kuue kuu jooksul pärast taotluse kättesaamist ja pärast seda vähemalt kord aastas aruande konkreetsete erimeetmete kohta, mida ta on võtnud.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  tõkestada sellise sisu uuesti üleslaadimist, mis on varem eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, sest seda loetakse terroristlikuks sisuks;

välja jäetud

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  terroristlikku sisu avastada ja see kindlaks teha ning see kiiresti eemaldada või blokeerida juurdepääs sellele.

välja jäetud

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Aruanded peavad sisaldama kogu asjakohast teavet, et artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus saaks hinnata, kas ennetavad meetmed on tulemuslikud ja proportsionaalsed, ning anda muu hulgas oma hinnangu kasutatavate automaatsete vahendite toimimisele ja inimeste teostatava jälgimise ja kontrollimise mehhanismidele.

Aruanded peavad sisaldama kogu asjakohast teavet, et artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus saaks hinnata, kas erimeetmed on sihtotstarbelised ja proportsionaalsed, kas erimeetmed põhinevad inimeste teostataval jälgimisel ja kas kasutajate põhiõiguste kaitseks on võetud kasutusele tõhusad mehhanismid.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus leiab, et võetud ennetavad meetmed, millest on antud aru vastavalt lõikele 2, ei ole kokkupuutumise riski ja ulatuse leevendamiseks ja nendega toimetulemiseks piisavad, võib ta taotleda, et veebimajutusteenuse pakkuja võtaks konkreetseid täiendavaid ennetavaid meetmeid. Selle eesmärgi saavutamise nimel teeb veebimajutusteenuse pakkuja koostööd artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva asutusega, et teha kindlaks konkreetsed meetmed, mille veebimajutusteenuse osutaja peab kehtestama, ning panna paika peamised eesmärgid ja kriteeriumid ja nende rakendamise ajakava.

välja jäetud

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui kolme kuu jooksul pärast lõikes 3 osutatud taotluse esitamist ei suudeta jõuda kokkuleppele, võib artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus teha otsuse kehtestada konkreetsed täiendavad vajalikud ja proportsionaalsed ennetavad meetmed. Otsuses peab arvestama veebimajutusteenuse pakkuja majandusliku suutlikkusega ning selliste meetmete mõjuga kasutajate põhiõigustele ja sõna- ja teabevabaduse olulisusele. Selline otsus saadetakse veebimajutusteenuse pakkuja peamisesse tegevuskohta või teenusepakkuja määratud esindajale. Veebimajutusteenuse pakkuja annab artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädeva asutuse kindlaksmääratud meetmete rakendamisest korrapäraselt aru.

välja jäetud

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Veebimajutusteenuse pakkuja võib igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus vaataks läbi ja vajaduse korral tühistaks vastavalt kas lõikes 2, 3 või 4 kirjeldatud taotluse või otsuse. Pädev asutus teeb põhjendatud otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, kui on saanud veebimajutusteenuse pakkuja taotluse.

5.  Veebimajutusteenuse pakkuja võib igal ajal taotleda, et artikli 17 lõike 1 punktis c osutatud pädev asutus vaataks läbi ja vajaduse korral tühistaks lõikes 2 kirjeldatud taotluse või otsuse. Pädev asutus teeb põhjendatud otsuse mõistliku aja jooksul pärast seda, kui on saanud veebimajutusteenuse pakkuja taotluse.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja säilitab vastavalt artiklitele 4, 5 ja 6 eemaldamiskorralduse või esildise põhjal või ennetavate meetmete tulemusena eemaldatud või blokeeritud terroristliku sisu ning terroristliku sisu eemaldamise tagajärjel eemaldatud seotud andmed, mis on vajalikud:

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja säilitab vastavalt artiklitele 4, 5 ja 6 eemaldamiskorralduse või esildise põhjal või erimeetmete tulemusena eemaldatud või blokeeritud terroristliku sisu ning terroristliku sisu eemaldamise tagajärjel eemaldatud seotud andmed, mis on vajalikud:

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  kaebuste lahendamiseks artiklis 10 kirjeldatud mehhanismi alusel.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud terroristlikku sisu ja sellega seotud andmeid säilitatakse kuus kuud. Pädeva asutuse või kohtu taotluse korral säilitatakse terroristlikku sisu kauem, tingimusel et ja nii kaua kui see on vajalik lõike 1 punktis a osutatud poolelioleva halduslikus või kohtulikus korras toimuva kontrollimise jaoks.

2.  Lõikes 1 osutatud terroristlikku sisu ja sellega seotud andmeid säilitatakse kuus kuud. Pädeva asutuse või kohtu taotluse korral säilitatakse terroristlikku sisu konkreetselt määratud pikema ajavahemiku jooksul, tingimusel et ja nii kaua kui see on vajalik terrorikuritegude uurimiseks või nende eest süüdistuse esitamiseks või lõike 1 punktis a osutatud poolelioleva halduslikus või kohtulikus korras toimuva kontrollimise jaoks.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja esitab oma tingimustes terroristliku sisu levitamise vältimise põhimõtted, sealhulgas vajaduse korral sisulise selgituse ennetavate meetmete toimimise, kaasa arvatud automaatsete vahendite kasutamise kohta.

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja selgitab oma tingimustes arusaadaval viisil poliitikat seoses terroristliku sisuga ja kasutajate kaitset sellise sisu eest, sealhulgas esitab sisulise selgituse erimeetmete toimimise kohta, samuti täiendavate vabatahtlike meetmete kohta, mida veebimajutusteenuse pakkuja võib lisaks käesolevast määrusest tulenevatele kohustustele kasutada, kaasa arvatud vajaduse korral automaatsete vahendite kasutamise kohta, ja kaebuste lahendamise mehhanismi kirjelduse, mis on sisuteenuse pakkujatele kättesaadav kooskõlas artikliga 10.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja avaldab igal aastal läbipaistvusaruande terroristliku sisu levitamise vastu võetud meetmete kohta.

2.  Kui käesolevast määrusest tulenevalt ei nõuta veebimajutusteenuse pakkujalt ühelgi antud aastal konkreetset tegevust, teevad veebimajutusteenuse pakkujad, pädevad asutused ja asjaomased liidu asutused igal aastal üldsusele kättesaadavaks läbipaistvusaruande terroristliku sisu levitamise vastu võetud meetmete kohta.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Läbipaistvusaruanded peavad sisaldama vähemalt järgmist teavet:

3.  Veebimajutusteenuse pakkujate läbipaistvusaruanded peavad sisaldama vähemalt järgmist teavet:

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  teave selle kohta, millised on veebimajutusteenuse pakkuja meetmed seoses terroristliku sisu avastamise, kindlakstegemise ja eemaldamisega;

(a)  teave selle kohta, millised on veebimajutusteenuse pakkuja meetmed, sealhulgas vabatahtlikud meetmed seoses terroristliku sisu avastamise, kindlakstegemise ja eemaldamisega;

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teave selle kohta, millised on veebimajutusteenuse pakkuja meetmed, et tõkestada sellise sisu uuesti üleslaadimist, mis on varem eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, sest seda loetakse terroristlikuks sisuks;

välja jäetud

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  nende terroristliku sisu ühikute arv, mis on eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud vastavalt kas eemaldamiskorralduse, esildise või ennetavate meetmete kohaselt;

(c)  nende terroristliku sisu ühikute arv, mis on eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud vastavalt kas eemaldamiskorraldusele, esildisele või käesoleva määruse kohastele erimeetmetele või vabatahtlikele meetmetele;

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  ülevaade kaebuste esitamise menetlustest ja nende tagajärjed.

(d)  ülevaade kaebuste esitamise menetlustest ja nende tagajärjed, sealhulgas selliste juhtumite arv, kus tehti kindlaks, et sisu loeti ekslikult terroristlikuks sisuks;

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  Pädevate asutuste ja asjakohaste liidu asutuste läbipaistvusaruanded sisaldavad teavet eemaldamiskorralduste ja esildiste arvu kohta, sealhulgas teave selliste eemaldamiste arvu kohta, mis on viinud terroriaktide eduka avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmiseni, ning vastavalt artiklile 7 terroriaktide tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks või nende eest süüdistuse esitamiseks säilitatud terroristliku sisu kasutamise kohta.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 8 a

 

Edasikaebamine ja õiguskaitse

 

Liikmesriigid tagavad, et sisuteenuse pakkuja või veebimajutusteenuse pakkuja võib vaidlustada artikli 4 lõikes 9 osutatud eemaldamiskorralduse, taotledes heastamist selle liikmesriigi asjaomase õigusasutuse ees, kus on sisuteenuse pakkuja asukoht või kus on veebimajutusteenuse pakkuja peamine tegevuskoht või kus tema poolt vastavalt artiklile 16 määratud seadusliku esindaja asub või on registreeritud.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kaitsemeetmed seoses ennetavate meetmete kasutamise ja rakendamisega

Kaitsemeetmed seoses sisu eemaldamisega

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja kasutab enda talletatava veebisisu puhul automaatseid vahendeid vastavalt käesolevale määrusele, peab ta pakkuma mõjusaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud otsused, eelkõige terroristlikuks peetava sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi põhjendatud.

1.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja kasutab enda talletatava veebisisu puhul vabatahtlikke meetmeid vastavalt käesolevale määrusele või muid meetmeid käesoleva määruse eesmärkide täitmiseks, peab ta pakkuma mõjusaid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid tagamaks, et asjaomase sisu suhtes tehtud otsused, eelkõige terroristlikuks peetava sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise otsused, on täpsed ja hästi põhjendatud ega too kaasa olukorda, kus eemaldatakse sisu, mis ei ole terroristlik, või blokeeritakse sellisele sisule juurdepääs.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Eeskätt peavad kaitsemeetmed inimeste teostatavat jälgimist ja kontrolli siis, kui see on asjakohane, ja igal juhul siis, kui on tarvis üksikasjalikku hindamist, et teha kindlaks, kas tegemist on terroristliku sisuga.

2.  Eeskätt peavad kaitsemeetmed inimeste teostatavat jälgimist ja kontrolli sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise otsuste asjakohasuse üle, eeskätt seoses õigusega sõna- ja teabevabadusele.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Sisuteenuse pakkujatel, kelle sisu on eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, on Euroopa Liidu lepingu artikli 19 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 kohane õigus tõhusale õiguskaitsele.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja kehtestab mõjusad ja juurdepääsetavad mehhanismid, millele toetudes saab sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on blokeeritud artikli 5 kohase esildise või artikli 6 kohaste ennetavate meetmete tõttu, esitada kaebuse veebimajutusteenuse pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu taastamist.

1.  Veebimajutusteenuse pakkuja kehtestab mõjusad ja juurdepääsetavad mehhanismid, millele toetudes saab sisuteenuse pakkuja, kelle sisu on eemaldatud või kelle sisule juurdepääs on blokeeritud artikli 4 kohase eemaldamiskorralduse, artikli 5 kohase esildise või artikli 6 kohaste vabatahtlike lisameetmete tõttu, esitada kaebuse veebimajutusteenuse pakkuja tegevuse kohta ja nõuda sisu taastamist. Eemaldamise või blokeerimisega seotud kaitsemeetmed hõlmavad samuti õiguskaitsevahendite kasutamise võimalust.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja vaatab kõik saadud kaebused kiiresti läbi ja kui sisu eemaldamine või juurdepääsu blokeerimine sellele oli alusetu, taastab sisu ilma põhjendamatu viivituseta. Ta teavitab kaebuse esitajat läbivaatamise tulemustest.

2.  Veebimajutusteenuse pakkuja vaatab kõik saadud kaebused kiiresti läbi ja kui sisu eemaldamine või juurdepääsu blokeerimine sellele oli alusetu, taastab sisu ilma põhjendamatu viivituseta. Ta teavitab kaebuse esitajat läbivaatamise tulemusest põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt kahe nädala möödumisel kaebuse saamist, välja arvatud juhul, kui siseriikliku õigusega on ette nähtud teistsugune tähtaeg.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja on terroristliku sisu eemaldanud või juurdepääsu sellele blokeerinud, teeb ta sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks teabe terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta.

1.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja eemaldab terroristliku sisu või blokeerib juurdepääsu sellele, teeb ta sisuteenuse pakkujale kättesaadavaks põhjaliku teabe terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise kohta, mille neile on edastanud pädev asutus vastavalt artikli 4 lõikele 3, sealhulgas õigusliku aluse, mille põhjal loeti sisu terroristlikuks, ja võimalused otsus vaidlustada, kaasa arvatud ametlikud nõuded, menetluse järgmiste etappide kirjeldus ja vastav ajakava.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Sisuteenuse pakkuja taotluse korral teavitab veebimajutusteenuse pakkuja sisuteenuse pakkujat sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu blokeerimise põhjustest ja otsuse vaidlustamise võimalustest.

välja jäetud

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõigete 1 ja 2 kohast kohustust ei kohaldata, kui pädev asutus otsustab, et avalikustamisest tuleb loobuda avaliku julgeolekuga seotud põhjustel, näiteks terroriaktide tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja nende eest süüdistuse esitamiseks, nii kauaks kui vaja, aga mitte kauem kui [nelja] nädala jooksul alates kõnealuse otsuse tegemisest. Sellisel juhul ei avalikusta veebimajutusteenuse pakkuja terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu tõkestamise kohta mitte mingisugust teavet.

3.  Lõike 1 kohast kohustust ei kohaldata, kui pädev asutus otsustab, et avalikustamisest tuleb loobuda avaliku julgeolekuga seotud põhjustel, näiteks terroriaktide tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja nende eest süüdistuse esitamiseks, nii kauaks kui vaja, aga mitte kauem kui [nelja] nädala jooksul alates kõnealuse otsuse tegemisest. Sellisel juhul ei avalikusta veebimajutusteenuse pakkuja terroristliku sisu eemaldamise või sellele juurdepääsu tõkestamise kohta mitte mingisugust teavet.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja saab teadlikuks mis tahes tõendusmaterjalist terroriakti kohta, teavitab ta sellest viivitamata asjaomases liikmesriigis kuritegude uurimise ja nende eest süüdistuse esitamisega tegelevat pädevat asutust või artikli 14 lõike 2 kohaselt tegutsevat kontaktpunkti liikmesriigis, kus on tema peamine tegevuskoht või esindaja. Kahtluste korral võib veebimajutusteenuse pakkuja edastada selle teabe Europolile asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.

4.  Kui veebimajutusteenuse pakkuja saab teadlikuks terroriaktist tulenevast otsesest ohust elule või eludele, teavitab ta sellest viivitamata asjaomases liikmesriigis kuritegude uurimise ja nende eest süüdistuse esitamisega tegelevat pädevat asutust või artikli 14 lõike 2 kohaselt tegutsevat kontaktpunkti liikmesriigis, kus on tema peamine tegevuskoht või esindaja. Kahtluste korral võib veebimajutusteenuse pakkuja edastada selle teabe Europolile asjakohaste järelmeetmete võtmiseks.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid loovad kontaktpunkti, kes tegeleb nende tehtud eemaldamiskorralduse ja esildiste kohta esitatud selgitamisnõuete ja tagasisidega. Teave kontaktpunkti kohta tehakse avalikult kättesaadavaks.

3.  Liikmesriigid loovad kontaktpunkti, kes tegeleb nende tehtud eemaldamiskorralduse ja esildiste kohta esitatud selgitamisnõuete ja tagasisidega. Euroopa Komisjon teeb andmebaasi teabega kontaktpunktide kohta liikmesriikides avalikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik määrab asutuse või asutused, kelle pädevusse kuulub:

1.  Iga liikmesriik määrab käesoleva määruse rakendamise eesmärgil ühe pädeva asutuse, välja arvatud juhul, kui tema põhiseaduslikust korrast tulenevalt ei või üks asutus olla vastutav. Kõnealuse asutuse pädevusse kuulub:

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17– lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  artikli 4 kohaste eemaldamiskorralduste tegemine;

(a)  artikli 4 kohaste eemaldamiskorralduste tegemine, kusjuures haldusasutuste korraldused vaatab läbi sõltumatu õigusasutus;

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  terroristliku sisu avastamine, kindlakstegemine ja sellekohase esildise tegemine veebimajutusteenuse pakkujale vastavalt artiklile 5;

(b)  terroristliku sisu avastamine, kindlakstegemine ja sellekohase esildise tegemine veebimajutusteenuse pakkujale vastavalt artiklile 5, kui samal ajal hinnatakse, kas see vastab terroristliku sisu määratlusele;

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  ennetavate meetmete rakendamise jälgimine vastavat artiklile 6;

(c)  artikli 6 kohaste erimeetmete ja artikli 9 kohaste vabatahtlike meetmete rakendamise jälgimine;

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] teatavad liikmesriigid komisjonile lõikes 1 osutatud pädevate asutuste nimed. Komisjon avaldab saadud teate ja selle muudatused Euroopa Liidu Teatajas.

2.  Hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] teatavad liikmesriigid komisjonile lõikes 1 osutatud pädeva asutuse nimi. Komisjon avaldab saadud teate ja selle muudatused Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid näevad ette õigusnormid karistuste kohta, mida kohaldatakse, kui veebimajutusteenuse pakkuja rikub käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende karistuste rakendamine. Karistusi kohaldatakse selliste kohustuste rikkumise puhul, mis on ette nähtud:

1.  Liikmesriigid näevad ette õigusnormid karistuste kohta, mida kohaldatakse, kui veebimajutusteenuse pakkuja või tema esindaja rikub süsteemselt ja jätkuvalt käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende karistuste rakendamine. Karistusi kohaldatakse selliste kohustuste rikkumise puhul, mis on ette nähtud:

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  artikli 3 lõikega 2 (veebimajutusteenuse pakkuja tingimused);

välja jäetud

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  artikli 5 lõigetega 5 ja 6 (esildiste hindamine ja tagasiside nende kohta);

(c)  artikli 5 lõikega 6 (esildiste hindamine ja tagasiside nende kohta);

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  artikli 6 lõigetega 2 ja 4 (aruanded ennetavate meetmete kohta ja meetmete vastuvõtmine pärast seda, kui on tehtud otsus konkreetsete ennetavate meetmete kehtestamiseks);

(d)  artikli 6 lõikega 2 (aruanded erimeetmete kohta);

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  artikliga 9 (ennetavate meetmetega seotud kaitsemeetmed);

(g)  artikliga 9 (sisu eemaldamisega seotud kaitsemeetmed);

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  vastutava juriidilise isiku varasemad rikkumised;

(c)  vastutava juriidilise isiku, tütarettevõtja või seotud isiku või ettevõtja varasemad rikkumised;

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  vastutava juriidilise isiku rahaline usaldusväärsus;

(d)  vastutava juriidilise isiku, tütarettevõtja või seotud isiku või ettevõtja isiku rahaline usaldusväärsus;

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  veebimajutusteenuse pakkuja valmidus teha pädevate asutustega koostööd.

(e)  veebimajutusteenuse pakkuja või tema esindaja valmidus teha pädevate asutustega koostööd;

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  tahtmatud viivitused, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ja idufirmade puhul.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid tagavad, et artikli 4 lõikest 2 tulenevate kohustuste süstemaatilise eiramise korral rakendatakse rahalist karistust, mille summa on kuni 4 % veebimajutusteenuse pakkuja eelmise majandusaasta kogukäibest.

4.  Liikmesriigid tagavad, et artikli 4 lõikest 2 tulenevate kohustuste süstemaatilise eiramise korral rakendatakse rahalist karistust, mille summa on vähemalt 1 % ja kuni 4 % veebimajutusteenuse pakkuja eelmise majandusaasta kogukäibest.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid koguvad oma pädevatelt asutustelt ja oma jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt veebimajutusteenuse pakkujatelt teavet meetmete kohta, mida need on võtnud vastavalt käesolevale määrusele, ning saadavad selle teabe komisjonile iga aasta [31. märtsiks]. Kõnealune teave hõlmab järgmist:

1.  Liikmesriigid koguvad oma pädevatelt asutustelt ja oma jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt veebimajutusteenuse pakkujatelt teavet meetmete kohta, mida need on võtnud vastavalt käesolevale määrusele, ning saadavad selle teabe komisjonile iga aasta [31. märtsiks]. Kõnealune teave hõlmab poliitikameetmeid, tingimusi ja veebimajutusteenuse pakkujate läbipaistvusaruandeid lisaks järgmisele:

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teave konkreetsete ennetavate meetmete kohta, mis on võetud vastavalt artiklile 6, kaasa arvatud nende terroristliku sisu ühikute arv, mis on eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud ja asjaomased ajakavad;

(b)  teave konkreetsete meetmete kohta, mis on võetud vastavalt artiklile 4, kaasa arvatud nende terroristliku sisu ühikute arv, mis on eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, ja asjaomane teave terroriaktide eduka avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise juhtumite arvu kohta;

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon hindab käesolevat määrust mitte varem kui [kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva] ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle kohaldamise kohta, kaasa arvatud kaitsemehhanismide mõjususe toimimise kohta. Vajaduse korral esitatakse koos aruandega seadusandlikud ettepanekud. Liikmesriigid esitavad komisjonile teabe, mida on vaja aruande koostamiseks.

Komisjon hindab käesolevat määrust [hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva] ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle kohaldamise kohta, kaasa arvatud kaitsemehhanismide mõjususe toimimise kohta. Aruandes käsitletakse ka käesoleva määruse mõju sõna- ja teabevabadusele. Vajaduse korral esitatakse koos aruandega seadusandlikud ettepanekud. Liikmesriigid esitavad komisjonile teabe, mida on vaja aruande koostamiseks.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates [6 kuud pärast jõustumist].

Seda kohaldatakse alates [18 kuud pärast jõustumist].

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EL)…16 artikli 4 kohaselt eemaldab eemaldamiskorralduse adressaat terroristliku sisu või blokeerib sellele juurepääsu ühe tunni jooksul pärast seda, kui ta on saanud pädevalt asutuselt eemaldamiskorralduse.

Määruse (EL)…16 artikli 4 kohaselt eemaldab eemaldamiskorralduse adressaat terroristliku sisu või blokeerib sellele juurepääsu pädeva asutuse ette nähtud tähtaja jooksul.

__________________

__________________

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta (ELT L …).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta (ELT L …).

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EL)...17 artikli 7 kohaselt peavad adressaadid säilitama sisu ja sellega seotud andmed, mis on eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, kuus kuud või kauem, kui seda on taotlenud pädev asutus või kohus.

Määruse (EL)...17 artikli 7 kohaselt peavad adressaadid säilitama sisu ja sellega seotud andmed, mis on eemaldatud või millele juurdepääs on blokeeritud, kuus kuud või kauem, kui seda on taotlenud pädev asutus või kohus või sisuteenuse pakkuja, et lahendada kaebused artiklis 10 kirjeldatud mehhanismi alusel.

__________________

__________________

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta (ELT L …).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta (ELT L …).

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

B  sisu, mis tuleb eemaldada või millele juurdepääs tuleb blokeerida ühe tunni jooksul

B  sisu, mis tuleb eemaldada või millele juurdepääs tuleb blokeerida pädeva asutuse ette nähtud tähtpäevaks:

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B jagu – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

URL ja igasugune lisateave, mis võimaldab esildise objektiks oleva sisu kindlakstegemist ja selle täpse asukoha määramist:

URL ja igasugune lisateave, sealhulgas võimaluse korral kuvatõmmis, mis võimaldab esildise objektiks oleva sisu kindlakstegemist ja selle täpse asukoha määramist:

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B jagu – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lisateave põhjuste kohta, miks sisu peetakse terroristlikuks (soovi korral):

Lisateave põhjuste kohta, miks sisu peetakse siseriikliku õiguse kohaselt terroristlikuks, otsuse vaidlustamise võimalused, sealhulgas ametlikud nõuded, menetluse järgmiste etappide kirjeldus ja sellega seotud tähtajad:

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – G jagu – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teave pädeva asutuse või kohtu ning eemaldamiskorralduse vaidlustamise tähtaegade ja menetluste kohta:

Teave pädeva asutuse või kohtu ning eemaldamiskorralduse vaidlustamise tähtaegade ja menetluste, sealhulgas vorminõuete kohta

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine

Viited

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

22.10.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Julia Reda

24.9.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.1.2019

21.2.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.3.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Jasenko Selimovic, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Emma McClarkin, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Kerstin Westphal

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Asim Ademov, John Howarth, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Emma McClarkin

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, John Howarth, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Kathleen Van Brempt, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

0

 

 

2

0

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine

Viited

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

EP-le esitamise kuupäev

12.9.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

ITRE

22.10.2018

IMCO

22.10.2018

CULT

22.10.2018

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

ITRE

9.10.2018

 

 

 

Kaasatud komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

CULT

31.1.2019

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Daniel Dalton

3.12.2018

 

 

 

Endised raportöörid

Helga Stevens

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.10.2018

4.2.2019

11.3.2019

8.4.2019

Vastuvõtmise kuupäev

8.4.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

1

8

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Thierry Cornillet, Arnaud Danjean, Ashley Fox, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Karin Kadenbach, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic, Ernest Urtasun, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

Esitamise kuupäev

9.4.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

35

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Ashley Fox, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Karin Kadenbach, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

ENF

Auke Zijlstra

8

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker

S&D

Dietmar Köster

VERTS/ALE

Eva Joly, Ana Miranda, Judith Sargentini, Ernest Urtasun

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 15. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika