Menettely : 2018/0331(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0193/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0193/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0421

MIETINTÖ     ***I
PDF 595kWORD 266k
9.4.2019
PE 632.028v04-00 A8-0193/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Daniel Dalton

Lausunnon valmistelija (*):

Julie Ward, kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0640),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0405/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Tšekin tasavallan edustajainhuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A8-0193/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

1 osasto

Komission teksti

Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä

verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden moitteeton toiminta avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä säilytyspalvelujen väärinkäyttö terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa olisi kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön ja vahvistamalla suojatoimia sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden varmistamiseksi.

(1)  Tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden moitteeton toiminta avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa puuttumalla säilytyspalvelujen väärinkäyttöön terroristisissa tarkoituksissa ja edistämällä eurooppalaisten yhteiskuntien yleistä turvallisuutta. Digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa olisi kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön ja vahvistamalla suojatoimia sananvapauden ja tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa koskevan vapauden sekä tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Säilytyspalvelun tarjoajien sääntelyllä voidaan ainoastaan täydentää jäsenvaltioiden strategioita, joilla puututaan terrorismiin ja joissa on korostettava verkon ulkopuolisia toimenpiteitä, kuten investointeja sosiaalipalveluihin, radikalismista luopumista koskevia aloitteita ja yhteistyötä asianomaisten yhteisöjen kanssa, jotta voidaan varmistaa radikalisoitumisen kestävä ehkäiseminen yhteiskunnassa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Terroristinen sisältö on osa laajempaa ongelmaa, joka koskee laitonta verkkosisältöä, johon kuuluu muunlaista sisältöä, kuten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, laittomia kaupallisia käytäntöjä ja teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomuksia. Laittoman sisällön kauppaa harjoittavat usein terroristiset ja muut rikollisjärjestöt voidakseen pestä rahaa ja hankkia pääomaa operaatioidensa rahoittamiseen. Tämän ongelman ratkaiseminen edellyttää lainsäädännöllisten, muiden kuin lainsäädännöllisten ja vapaaehtoisten toimenpiteiden yhdistelmää, joka perustuu viranomaisten ja palvelutarjoajien yhteistyöhön, jossa perusoikeuksia kunnioitetaan kaikilta osin. Vaikka laittoman sisällön uhkaa on lievennetty onnistuneilla aloitteilla, kuten alalla kehitetyt käytännesäännöt verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen torjumiseksi sekä WEePROTECT maailmanlaajuinen kumppanuus verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi, on tarpeen perustaa lainsäädäntökehys, joka koskee kansallisten sääntelyviranomaisten rajatylittävää yhteistyötä laittoman sisällön poistamiseksi.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Internetissä toimivilla säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen asema digitaalitaloudessa, koska ne yhdistävät yritykset ja kansalaiset ja helpottavat julkista keskustelua sekä tietojen, mielipiteiden ja ajatusten jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää merkittävästi innovointia, talouskasvua ja työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä tapauksissa kolmannet osapuolet kuitenkin hyväksikäyttävät tällaisia palveluja harjoittaakseen laitonta toimintaa verkossa. Yhtenä huolenaiheena on, että terroristiryhmät ja niiden kannattajat hyväksikäyttävät säilytyspalvelun tarjoajia levittääkseen terroristista sisältöä verkossa, jotta ne voivat levittää omaa sanomaansa, radikalisoida ja värvätä ihmisiä ja edistää ja ohjata terroritoimintaa.

(2)  Internetissä toimivilla säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen asema digitaalitaloudessa, koska ne yhdistävät yritykset ja kansalaiset, tarjoavat oppimismahdollisuuksia ja helpottavat julkista keskustelua sekä tietojen, mielipiteiden ja ajatusten jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää merkittävästi innovointia, talouskasvua ja työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä tapauksissa kolmannet osapuolet kuitenkin hyväksikäyttävät tällaisia palveluja harjoittaakseen laitonta toimintaa verkossa. Yhtenä huolenaiheena on, että terroristiryhmät ja niiden kannattajat hyväksikäyttävät säilytyspalvelun tarjoajia levittääkseen terroristista sisältöä verkossa, jotta ne voivat levittää omaa sanomaansa, radikalisoida ja värvätä ihmisiä ja edistää ja ohjata terroritoimintaa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Terroristisella verkkosisällöllä on vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle yleensä ja kyseistä sisältöä palveluissaan ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, sillä terroristinen sisältö heikentää näiden verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. Ottaen huomioon verkkopalvelujen tarjoajien keskeinen asema ja niiden tarjoamiin palveluihin liittyvät teknologiset keinot ja valmiudet, niillä on tietynlainen yhteiskunnallinen vastuu suojata palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja auttaa palvelujensa välityksellä levitetyn terroristisen sisällön torjunnassa.

(3)  Vaikka terroristinen verkkosisältö ei olekaan ainoa tekijä, sen on todettu olevan vaikuttava tekijä terrori-iskuja unionissa ja sen ulkopuolella tehneiden yksilöiden radikalisoitumisessa, ja siksi sillä on hyvin vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle yleensä mutta myös kyseistä sisältöä palveluissaan ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, sillä terroristinen sisältö heikentää näiden verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. Ottaen huomioon verkkopalvelujen tarjoajien keskeinen asema ja suhteutettuna niiden tarjoamiin palveluihin liittyviin teknologisiin keinoihin ja valmiuksiin, niillä on tietynlainen yhteiskunnallinen vastuu suojata palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja auttaa toimivaltaisia viranomaisia palvelujensa välityksellä levitetyn terroristisen sisällön torjunnassa ottaen samalla huomioon sananvapauden sekä tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista koskevan vapauden perustavanlaatuisen merkityksen avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Unionin tason pyrkimykset terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa alkoivat vuonna 2015 vapaaehtoispohjalta toimivan jäsenvaltioiden ja säilytyspalvelun tarjoajien välisen yhteistyön puitteissa, mutta sen lisäksi täytyy olla selkeä oikeudellinen kehys, jotta voidaan edelleen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta verkossa ja puuttua riittävällä tavalla tähän nopeasti kehittyvään ongelmaan. Tämä lainsäädäntökehys pohjautuu vapaaehtoistoimiin, joita vahvistettiin komission suosituksella (EU) 2018/3347, ja vastaa Euroopan parlamentin kehotuksiin vahvistaa toimenpiteitä laittoman ja haitallisen sisällön torjumiseksi ja neuvoston kehotuksiin terroritekoihin yllyttävän sisällön automaattisen tunnistamisen ja poistamisen parantamiseksi.

(4)  Unionin tason pyrkimykset terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa alkoivat vuonna 2015 vapaaehtoispohjalta toimivan jäsenvaltioiden ja säilytyspalvelun tarjoajien välisen yhteistyön puitteissa, mutta sen lisäksi täytyy olla selkeä oikeudellinen kehys, jotta voidaan edelleen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta verkossa ja puuttua riittävällä tavalla tähän nopeasti kehittyvään ongelmaan. Tämä lainsäädäntökehys pohjautuu vapaaehtoistoimiin, joita vahvistettiin komission suosituksella (EU) 2018/3347, ja vastaa Euroopan parlamentin kehotuksiin vahvistaa toimenpiteitä laittoman ja haitallisen sisällön torjumiseksi direktiivillä 2000/31/EY perustetun horisontaalisen kehyksen mukaisesti ja neuvoston kehotuksiin terroritekoihin yllyttävän sisällön tunnistamisen ja poistamisen parantamiseksi.

__________________

__________________

7 Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

7 Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tämän asetuksen soveltamisella ei pitäisi olla vaikutuksia direktiivin 2000/31/EY8 14 artiklan soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien tämän asetuksen nojalla toteuttamien toimenpiteiden, mahdolliset ennakoivat toimenpiteet mukaan luettuina, ei pitäisi itsessään johtaa siihen, että kyseiseen palveluntarjoajaan ei voitaisi soveltaa mainitussa säännöksessä säädettyä vastuuta koskevaa poikkeusta. Tässä asetuksessa ei puututa kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan mukaiset ehdot vastuuta koskevasta poikkeuksesta eivät täyty.

(5)  Tämän asetuksen soveltamisella ei pitäisi olla vaikutuksia direktiivin 2000/31/EY8 soveltamiseen. Tässä asetuksessa ei puututa kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, joissa direktiivin 2000/31/EY mukaiset ehdot vastuuta koskevasta poikkeuksesta eivät täyty.

__________________

__________________

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

2 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt terroristisen verkkosisällön levittämiseen tähtäävien säilytyspalveluja koskevien väärinkäytösten estämiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan takaamiseksi noudattaen kaikilta osin perusoikeuksia, jotka on suojattu unionin oikeusjärjestyksessä ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

(6)  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt terroristisen verkkosisällön levittämiseen tähtäävien säilytyspalveluja koskeviin väärinkäytöksiin puuttumiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan takaamiseksi, ja sääntöjen olisi kaikilta osin noudatettava perusoikeuksia, jotka on suojattu unionin oikeusjärjestyksessä ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tällä asetuksella edistetään yleisen turvallisuuden parantamista ja perustetaan sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen, henkilötietojen suojaan, oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi toteutettava ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia demokraattisen yhteiskunnan mittapuun mukaan, ottaen huomioon erityisesti, kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja tiedonvälityksenvapaus, jotka ovat yksi moniarvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä ja yksi unionin perustana olevista arvoista. Toimenpiteet, joilla puututaan sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, olisi rajattava tiukasti niin, että niiden on palveltava terroristisen sisällön levittämisen estämiseen tähtääviä tavoitteita ilman, että ne vaikuttavat oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema julkisen keskustelun helpottajana ja faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten välittäjänä ja vastaanottajana lainsäädännön mukaisesti.

(7)  Tällä asetuksella pyritään edistämään yleisen turvallisuuden parantamista, ja sillä olisi perustettava sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen, henkilötietojen suojaan, oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi toteutettava ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia demokraattisen yhteiskunnan mittapuun mukaan, ottaen huomioon erityisesti, kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa ja ajatuksia samoin kuin oikeudet yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja henkilötietojen suojaan, jotka ovat moniarvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä ja kuuluvat unionin perustana oleviin arvoihin. Toimenpiteillä ei pitäisi puuttua sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, ja niiden olisi mahdollisuuksien mukaan palveltava terroristisen sisällön levittämiseen puuttumiseen tähtääviä tavoitteita tiukasti rajatulla tavalla ilman, että ne vaikuttavat oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema julkisen keskustelun helpottajana ja faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten välittäjänä ja vastaanottajana lainsäädännön mukaisesti. Tehokkaat verkossa toteutettavat terrorismin vastaiset toimet ja sananvapauden suojelu eivät ole ristiriitaisia vaan toisiaan täydentäviä ja vahvistavia tavoitteita.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia tämän asetuksen nojalla toteutettuja toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata kyseisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluu erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa poistamismääräys sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka viranomaiset antoivat kyseisen poistamismääräyksen.

(8)  Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia tämän asetuksen nojalla toteutettuja toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata kyseisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluvat erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa poistamismääräys sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka viranomaiset antoivat kyseisen poistamismääräyksen, sekä sisällöntarjoajien mahdollisuudet riitauttaa säilytyspalvelun tarjoajien toteuttamat erityistoimet.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Niiden toimien selkeyttämiseksi, joita säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi verkossa, tässä asetuksessa olisi ennakoivassa tarkoituksessa vahvistettava terroristisen sisällön määritelmä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 vahvistetun terrorismirikoksia koskevan määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen puuttua kaikkein haitallisimpaan terrorismipropagandaan verkossa, määritelmän olisi katettava aineistot ja tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat terrorismirikosten tekemiseen tai edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai kehottavat osallistumaan terroristiryhmän toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. Arvioidessaan, täyttääkö sisältö terroristisen sisällön määritelmän tässä asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava huomioon muun muassa viestien luonne ja sanamuoto, konteksti, jossa viestit on annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, onko aineisto EU:n luettelossa olevan terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, journalismi- tai tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö olisi suojattava asianmukaisella tavalla. Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden esittämistä julkisessa keskustelussa arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

(9)  Niiden toimien selkeyttämiseksi, joita säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava terroristisen sisällön levittämiseen puuttumiseksi verkossa, tässä asetuksessa olisi ennakoivassa tarkoituksessa vahvistettava terroristisen sisällön määritelmä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 vahvistetun terrorismirikoksia koskevan määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen puuttua kaikkein haitallisimpaan terroristiseen sisältöön verkossa, määritelmän olisi katettava aineistot, jotka yllyttävät tai houkuttelevat terrorismirikosten tekemiseen tai edistämiseen tai puoltavat niitä tai kehottavat osallistumaan terroristiryhmän toimintaan ja aiheuttavat siten vaaran, että yksi tai useampi tällainen rikos tehdään tahallisesti. Määritelmän olisi myös katettava sisältö, jossa annetaan ohjeita terrorismirikosten toteuttamista varten räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden tai haitallisten tai vaarallisten aineiden sekä kemiallisten, biologisten tai radiologisten aineiden tai ydinmateriaalin (CBRN) valmistuksesta ja käytöstä, tai muita menetelmiä tai tekniikoita, kuten kohteen valintaa, koskevia ohjeita. Tällaisia tietoja ovat erityisesti tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. Arvioidessaan, täyttääkö sisältö terroristisen sisällön määritelmän tässä asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava huomioon muun muassa viestien luonne ja sanamuoto, konteksti, jossa viestit on annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, onko aineisto EU:n luettelossa olevan terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, journalismi- tai tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö tai terroritoiminnan vastaiset tiedotuskampanjat olisi suojattava asianmukaisella tavalla. Erityisesti tapauksissa, joissa sisällöntarjoajalla on toimituksellinen vastuu, kaikissa levitetyn aineiston poistamista koskevissa päätöksissä olisi otettava huomioon journalistiset normit, jotka on vahvistettu lehdistöstä tai mediasta annetussa sääntelyssä unionin oikeuden ja perusoikeuskirjan mukaisesti. Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden esittämistä julkisessa keskustelussa arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

_________________

_________________

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Terroristisen sisällön levittämiseen käytettävien verkossa toimivien säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, jotka varastoivat palvelun vastaanottajan antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja asettavat kyseisiä tietoja kolmansien osapuolten saataville, riippumatta siitä, onko tämä toiminta luonteeltaan yksinomaan teknistä, automaattista tai passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi sosiaalisen median alustat, videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja äänimateriaalin jakamispalvelut, tiedostojenjakamispalvelut ja muut pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne asettavat kyseisiä tietoja kolmansien osapuolten saataville, sekä verkkosivustot, joilla käyttäjät voivat julkaista kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta olisi myös sovellettava unionin ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta unionissa palvelujaan tarjoaviin säilytyspalvelun tarjoajiin, koska merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, joiden palveluja käytetään terroristisen sisällön levittämiseen, on sijoittautunut kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus varmistaa, että kaikki digitaalisilla sisämarkkinoilla toimivat yritykset noudattavat samoja vaatimuksia sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen määrittämiseksi, voidaanko palveluntarjoajan katsoa tarjoavan palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden mahdollista käyttää niiden tarjoamia palveluja. Se, että palveluntarjoajan verkkosivusto tai sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat saatavilla yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen soveltamiselle.

(10)  Terroristisen sisällön levittämiseen käytettävien verkossa toimivien säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, jotka varastoivat palvelun vastaanottajan antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja asettavat kyseisiä tietoja yleisön saataville, riippumatta siitä, onko tämä toiminta luonteeltaan yksinomaan teknistä, automaattista tai passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi sosiaalisen median alustat, videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja äänimateriaalin jakamispalvelut, tiedostojenjakamispalvelut ja muut pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne asettavat kyseisiä tietoja yleisön saataville, sekä verkkosivustot, joilla käyttäjät voivat julkaista kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta olisi myös sovellettava unionin ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta unionissa palvelujaan tarjoaviin säilytyspalvelun tarjoajiin, koska merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, joiden palveluja käytetään terroristisen sisällön levittämiseen, on sijoittautunut kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus varmistaa, että kaikki digitaalisilla sisämarkkinoilla toimivat yritykset noudattavat samoja vaatimuksia sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen määrittämiseksi, voidaanko palveluntarjoajan katsoa tarjoavan palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden mahdollista käyttää niiden tarjoamia palveluja. Se, että palveluntarjoajan verkkosivusto tai sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat saatavilla yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen soveltamiselle. Soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä pilvipalvelut, mukaan lukien yritysten väliset pilvipalvelut, joihin palveluntarjoajalla ei ole sopimusperusteisia oikeuksia, kun on kyse siitä, mitä sisältöä sen asiakkaat tai tällaisten asiakkaiden loppukäyttäjät säilyttävät, miten ne sitä käsittelevät tai asettavat sen julkisesti saataville, ja jos palveluntarjoajalla ei ole teknisiä valmiuksia poistaa asiakkaidensa tai palveluiden loppukäyttäjien säilyttämää erityistä sisältöä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Tämän asetuksen soveltamisalan määrittämisen kannalta merkityksellisenä seikkana olisi pidettävä olennaista yhteyttä unioniin. Tällaisen olennaisen yhteyden unioniin olisi katsottava olevan olemassa, jos palveluntarjoaja on sijoittautunut unioniin, tai jos näin ei ole, olennaisen yhteyden olemassaolo voidaan määrittää sen perusteella, että yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa on huomattava määrä palvelun käyttäjiä, tai sen perusteella, että toimintoja on kohdennettu yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Toimintojen kohdentaminen yhteen tai useampaan jäsenvaltioon voidaan määrittää kaikkien asiaankuuluvien olosuhteiden perusteella, mukaan lukien kyseisessä (kyseisissä) jäsenvaltio(i)ssa yleensä käytetyn kielen tai valuutan käytön kaltaisten tekijöiden perusteella, tai jos tavaroiden tai palvelujen tilaamiseen on olemassa mahdollisuus. Toimintojen kohdentaminen tiettyyn jäsenvaltioon voidaan päätellä myös siitä, että kansallisessa sovelluskaupassa on saatavilla asiaankuuluva sovellus, tai siitä, että palveluntarjoaja on mainostanut palvelujaan paikallisesti tai kyseisen jäsenvaltion kielellä taikka siitä, miten asiakassuhteita hoidetaan, esimerkiksi asiakaspalvelun tarjoamisesta kyseisessä jäsenvaltiossa yleensä käytetyllä kielellä. Olennaisen yhteyden voidaan olettaa olevan olemassa myös silloin, kun palveluntarjoaja suuntaa toimintaansa yhteen tai useampaan jäsenvaltioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1215/201210 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Toisaalta sellaista palvelujen tarjoamista, jonka tarkoituksena on pelkästään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/30211 vahvistetun syrjintäkiellon noudattaminen, ei voida yksinomaan tällä perusteella katsoa toimintojen suuntaamiseksi tai kohdentamiseksi tietylle alueelle unionissa.

(11)  Tämän asetuksen soveltamisalan määrittämisen kannalta merkityksellisenä seikkana olisi pidettävä olennaista yhteyttä unioniin. Tällaisen olennaisen yhteyden unioniin olisi katsottava olevan olemassa, jos palveluntarjoaja on sijoittautunut unioniin, tai jos näin ei ole, olennaisen yhteyden olemassaolo voidaan määrittää sen perusteella, että yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa on huomattava määrä palvelun käyttäjiä, tai sen perusteella, että toimintoja on kohdennettu yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Toimintojen kohdentaminen yhteen tai useampaan jäsenvaltioon voidaan määrittää kaikkien asiaankuuluvien olosuhteiden perusteella, mukaan lukien kyseisessä (kyseisissä) jäsenvaltio(i)ssa yleensä käytetyn kielen tai valuutan käytön kaltaisten tekijöiden perusteella. Toimintojen kohdentaminen tiettyyn jäsenvaltioon voidaan päätellä myös siitä, että kansallisessa sovelluskaupassa on saatavilla asiaankuuluva sovellus, tai siitä, että palveluntarjoaja on mainostanut palvelujaan paikallisesti tai kyseisen jäsenvaltion kielellä taikka siitä, miten asiakassuhteita hoidetaan, esimerkiksi asiakaspalvelun tarjoamisesta kyseisessä jäsenvaltiossa yleensä käytetyllä kielellä. Olennaisen yhteyden voidaan olettaa olevan olemassa myös silloin, kun palveluntarjoaja suuntaa toimintaansa yhteen tai useampaan jäsenvaltioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1215/201210 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Toisaalta sellaista palvelujen tarjoamista, jonka tarkoituksena on pelkästään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/30211 vahvistetun syrjintäkiellon noudattaminen, ei voida yksinomaan tällä perusteella katsoa toimintojen suuntaamiseksi tai kohdentamiseksi tietylle alueelle unionissa.

_________________

_________________

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/302, annettu 28 päivänä helmikuuta 2018, perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetusten (EY) N:o 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 sekä direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 601, 2.3.2018, s. 1).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/302, annettu 28 päivänä helmikuuta 2018, perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetusten (EY) N:o 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 sekä direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 601, 2.3.2018, s. 1).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Säilytyspalvelun tarjoajien olisi sovellettava tiettyjä huolellisuusvelvollisuuksia terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi palveluissaan. Tällaisia huolellisuusvelvollisuuksia ei pidä katsoa yleiseksi valvontavelvollisuudeksi. Tätä asetusta sovellettaessa säilytyspalvelun tarjoajien olisi osana huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön suhteen, erityisesti omien ehtojen ja edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja pyrkien välttämään sellaisen sisällön poistamista, joka ei ole terroristista sisältöä. Tietojen poistamisessa ja tietoihin pääsyn estämisessä on noudatettava sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta.

(12)  Säilytyspalvelun tarjoajien olisi sovellettava tiettyjä huolellisuusvelvollisuuksia puuttuakseen terroristisen sisällön levittämiseen yleisölle palveluissaan. Nämä toimet eivät saa merkitä säilytyspalvelun tarjoajille yleistä velvoitetta valvoa tallentamiaan tietoja eivätkä yleistä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita. Tätä asetusta sovellettaessa säilytyspalvelun tarjoajien olisi osana huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava avoimesti, huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön suhteen, erityisesti omien ehtojen ja edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja pyrkien välttämään sellaisen sisällön poistamista, joka ei ole terroristista sisältöä. Tietojen poistamisessa ja tietoihin pääsyn estämisessä on noudatettava sananvapautta ja vapautta vastaanottaa ja jakaa tietoa ja ajatuksia avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa sekä tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Olisi yhdenmukaistettava sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta määräyksestä johtuvat menettelyt ja velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun tarjoajia pyydetään toimivaltaisten viranomaisten arvioinnin perusteella poistamaan terroristista sisältöä tai estämään pääsy terroristiseen sisältöön. Jäsenvaltioilla olisi oltava jatkossakin vapaus valita toimivaltaiset viranomaisensa niin, että ne voivat nimetä kyseiseen tehtävään haluamansa hallinto-, lainvalvonta- tai oikeusviranomaisen. Ottaen huomioon, kuinka nopeasti terroristinen sisältö leviää verkossa, säädetään säilytyspalvelun tarjoajia koskevista velvoitteista, joiden tarkoituksena on varmistaa, että poistamismääräyksessä terroristiseksi sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai siihen pääsy estetään tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta. On säilytyspalvelun tarjoajien päätettävissä, poistavatko ne kyseisen sisällön unionin käyttäjien saatavilta vai estävätkö ne unionin käyttäjiltä pääsyn siihen.

(13)  Olisi yhdenmukaistettava sellaisesta poistamismääräyksestä johtuvat menettelyt ja velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun tarjoajia pyydetään toimivaltaisten viranomaisten arvioinnin perusteella poistamaan terroristista sisältöä tai estämään pääsy terroristiseen sisältöön. Jäsenvaltioilla olisi oltava jatkossakin vapaus valita toimivaltaiset viranomaisensa niin, että ne voivat nimetä kyseiseen tehtävään haluamansa oikeusviranomaisen tai toiminnallisesti riippumattoman hallinto- tai lainvalvontaviranomaisen. Ottaen huomioon, kuinka nopeasti terroristinen sisältö leviää verkossa, säädetään säilytyspalvelun tarjoajia koskevista velvoitteista, joiden tarkoituksena on varmistaa, että poistamismääräyksessä terroristiseksi sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai siihen pääsy estetään tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Toimivaltaisen viranomaisen olisi toimitettava poistamismääräys suoraan vastaanottajalle ja yhteyspisteelle sellaisella sähköisellä välineellä, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että palveluntarjoaja voi varmistua pyynnön aitoudesta, tarkka päivämäärä ja määräyksen lähetys- ja vastaanottoajankohta mukaan luettuina, esimerkiksi suojatulla sähköpostilla tai alustalla tai muita suojattuja kanavia käyttäen, palveluntarjoajan käyttöön asettamat kanavat mukaan luettuina, henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Tämä vaatimus voidaan täyttää käyttämällä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 910/201412 tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä rekisteröityä jakelupalvelua.

(14)  Toimivaltaisen viranomaisen olisi toimitettava poistamismääräys suoraan säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteelle, ja jos säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle sellaisella sähköisellä välineellä, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että palveluntarjoaja voi varmistua pyynnön aitoudesta, tarkka päivämäärä ja määräyksen lähetys- ja vastaanottoajankohta mukaan luettuina, esimerkiksi suojatulla sähköpostilla tai alustalla tai muita suojattuja kanavia käyttäen, palveluntarjoajan käyttöön asettamat kanavat mukaan luettuina, henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Tämä vaatimus voidaan täyttää käyttämällä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 910/201412 tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä rekisteröityä jakelupalvelua.

__________________

__________________

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Toimivaltaisten viranomaisten tai Europolin antamat sisältöä koskevat ilmoitukset ovat tehokas ja nopea keino, joilla säilytyspalvelun tarjoajille voidaan ilmoittaa niiden palveluissa saatavilla olevasta tietynlaisesta sisällöstä. Poistamismääräysten lisäksi olisi oltava saatavilla mekanismi, jolla säilytyspalvelun tarjoajille ilmoitetaan tiedoista, joita voidaan pitää terroristisena sisältönä, jotta palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti tarkistaa yhteensopivuuden omien ehtojensa ja edellytystensä kanssa. On tärkeää, että säilytyspalvelun tarjoajat arvioivat tällaisia sisältöä koskevia ilmoituksia ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti ja antavat nopeaa palautetta siitä, mihin toimiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty. Säilytyspalvelun tarjoaja tekee lopullisen päätöksen siitä, poistetaanko sisältö sen perusteella, että se ei ole yhteensopiva säilytyspalvelun tarjoajan ehtojen ja edellytysten kanssa. Pantaessa täytäntöön tätä asetusta sisältöä koskevien ilmoitusten osalta Europolin toimeksianto, sellaisena kuin se on vahvistettuna asetuksessa (EU) 2016/79413, pysyy muuttumattomana.

Poistetaan.

__________________

 

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

 

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Koska terroristisen sisällön tunnistamiselle ja poistamiselle on olemassa laaja-alainen ja kiireellinen tarve, oikeasuhteiset ennakoivat toimenpiteet, mukaan lukien automatisoitujen keinojen käyttö tietyissä tapauksissa, ovat olennainen tekijä terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa. Voidakseen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien olisi arvioitava ennakoiviin toimenpiteisiin ryhtymisen asianmukaisuutta riskeistä ja terroristisen sisällölle altistumisen tasosta riippuen sekä sen mukaan, millainen vaikutus niillä on kolmansien osapuolten oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään yleiseen etuun. Näin ollen säilytyspalvelun tarjoajien olisi määritettävä, mitä asianmukaisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia ennakoivia toimenpiteitä olisi toteutettava. Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa viittaavan yleiseen valvontavelvollisuuteen. Säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa arvioinnissa osoitus vähäisestä altistumisesta terroristiselle sisällölle.

(16)  Koska terroristisen sisällön tunnistamiselle ja poistamiselle on olemassa laaja-alainen ja kiireellinen tarve, oikeasuhteiset erityistoimenpiteet ovat olennainen tekijä terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa. Voidakseen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien olisi arvioitava erityistoimenpiteisiin ryhtymisen asianmukaisuutta riskeistä ja terroristisen sisällölle altistumisen tasosta riippuen sekä sen mukaan, millainen vaikutus niillä on kolmansien osapuolten oikeuksiin ja yleiseen etuun vastaanottaa ja jakaa tietoa erityisesti, jos terroristiselle sisällölle altistumisen taso ja poistamismääräysten määrä on merkittävä. Näin ollen säilytyspalvelun tarjoajien olisi määritettävä, mitä asianmukaisia, kohdennettuja, tehokkaita ja oikeasuhteisia erityistoimenpiteitä olisi toteutettava. Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa viittaavan yleiseen valvontavelvollisuuteen. Erityistoimenpiteitä voivat olla muun muassa säännöllinen raportointi toimivaltaisille viranomaisille, sellaisen henkilöstön lisääminen, joka käsittelee palvelua terroristisen sisällön yleiseltä levittämiseltä suojelevia toimenpiteitä, ja parhaiden käytäntöjen vaihto. Säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten puuttuminen on tällaisessa arvioinnissa osoitus vähäisestä altistumisesta terroristiselle sisällölle.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Ottaessaan käyttöön ennakoivia toimenpiteitä säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet sananvapauteen ja tiedonvälitykseen vapauteen, mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, säilyvät. Muun muassa henkilötietojen suojelusta annetussa lainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun tarjoajien olisi soveltuvin osin noudatettava due diligence -vaatimuksia ja otettava käyttöön suojatoimia, erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, sellaisten tahattomien ja erheellisten päätösten välttämiseksi, jotka johtavat muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät automatisoituja keinoja terroristisen sisällön tunnistamiseen. Automatisoitujen keinojen käyttöä koskevia päätöksiä – niin säilytyspalvelun tarjoajien itsensä tekemiä kuin toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tehtyjä – olisi arvioitava käytettävän teknologian luotettavuus ja päätöksistä perusoikeuksille aiheutuvat vaikutukset huomioiden.

(17)  Ottaessaan käyttöön erityistoimenpiteitä säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet sananvapauteen ja vapauteen vastaanottaa ja jakaa tietoa ja ajatuksia avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa, säilyvät. Muun muassa henkilötietojen suojelusta annetussa lainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun tarjoajien olisi soveltuvin osin noudatettava due diligence -vaatimuksia ja otettava käyttöön suojatoimia, erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, sellaisten tahattomien ja erheellisten päätösten välttämiseksi, jotka johtavat muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta voidaan varmistaa, että säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat terroristiselle sisällölle, ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, toimivaltaisten viranomaisten olisi pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille osoitettu poistamismääräys on lopullinen, raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen terroristisen sisällön uudelleenlataaminen palveluun, joka on kertaalleen poistettu tai pääsy siihen on kertaalleen estetty poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi sisällöksi tunnistettua sisältöä. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä – joko markkinoilla saatavilla olevia tai säilytyspalvelun tarjoajan itsensä kehittämiä – uuden terroristisen sisällön tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi raportoitava käytössä olevista erityisistä ennakoivista toimenpiteistä, jotta toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko toimenpiteet tehokkaita ja oikeasuhteisia ja, jos käytössä on automaattisia keinoja, onko säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan toimenpiteiden tehokkuutta ja oikeasuhteisuutta toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon asiaankuuluvat parametrit, joita ovat kyseessä olevalle säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan taloudelliset valmiudet sekä palveluntarjoajan tarjoaman palvelun vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen (esimerkiksi ottaen huomioon unionissa sijaitsevien käyttäjien lukumäärä).

(18)  Jotta voidaan varmistaa, että säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat terroristiselle sisällölle, ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, toimivaltaisen viranomaisen olisi pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille on osoitettu merkittävä määrä lopullisia poistamismääräyksiä, raportoimaan toteuttamistaan erityistoimenpiteistä. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä uuden terroristisen sisällön tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi raportoitava käytössä olevista erityisistä toimenpiteistä, jotta toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko toimenpiteet tarpeellisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia ja, jos käytössä on automaattisia keinoja, onko säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan toimenpiteiden tehokkuutta, tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon asiaankuuluvat parametrit, joita ovat kyseessä olevalle säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten lukumäärä, ja palveluntarjoajan koko ja taloudelliset valmiudet sekä palveluntarjoajan tarjoaman palvelun vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen (esimerkiksi ottaen huomioon unionissa sijaitsevien käyttäjien lukumäärä) sekä sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden turvaamiseksi asetetut suojatoimet ja laillisen sisällön rajoittamista koskevien tapausten lukumäärä.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Pyynnön seurauksena toimivaltaisen viranomaisen olisi aloitettava keskustelut säilytyspalvelun tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista toimenpiteistä, jotka olisi otettava käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen olisi tarvittaessa määrättävä asianmukaisten, tehokkaiden ja oikeasuhteisten ennakoivien toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat riittämättömiä riskeihin verrattuna. Tällaisia erityisiä ennakoivia toimenpiteitä määräävän päätöksen ei periaatteessa pitäisi johtaa yleisen valvontavelvollisuuden määräämiseen, sellaisena kuin se on vahvistettu direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön levittämiseen liittyy erityisen vakavia riskejä, toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen perusteella tekemät päätökset voivat poiketa direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 kohdassa vahvistetusta lähestymistavasta tiettyjen kohdennettujen toimenpiteiden osalta, joiden hyväksyminen on tarpeen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä pakottavista syistä. Ennen tällaisten päätösten tekemistä toimivaltaisen viranomaisen olisi löydettävä tasapaino yleisestä edusta johtuvien tavoitteiden ja niiden perusoikeuksien välillä, joita asia koskee, mukaan lukien erityisesti sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus sekä liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, ja esitettävä asianmukaiset perustelut.

(19)  Pyynnön seurauksena toimivaltaisen viranomaisen olisi aloitettava keskustelut säilytyspalvelun tarjoajan kanssa tarvittavista erityistoimenpiteistä, jotka olisi otettava käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen olisi tarvittaessa pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajaa arvioimaan uudelleen tarvittavat toimenpiteet tai pyydettävä asianmukaisten, tehokkaiden ja oikeasuhteisten erityistoimenpiteiden käyttöönottoa, jos se katsoo, että toteutetut toimenpiteet eivät ole tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia tai ovat riittämättömiä riskeihin verrattuna. Toimivaltaisen viranomaisen olisi pyydettävä vain sellaisia erityistoimenpiteitä, joita säilytyspalvelun tarjoajan voidaan kohtuudella odottaa toteuttavan ottaen huomioon muiden seikkojen ohella säilytyspalvelun tarjoajan taloudelliset ja muut resurssit. Tällaisten erityistoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevan pyynnön ei pitäisi johtaa yleisen valvontavelvollisuuden määräämiseen, sellaisena kuin se on vahvistettudirektiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Erityistarkoituksia varten olisi vahvistettava säilytyspalvelun tarjoajia koskeva velvoite säilyttää poistettu sisältö ja siihen liittyvä data, ja velvoite olisi rajoitettava ajallisesti siihen, mikä on välttämätöntä. On tarpeen laajentaa säilytysvaatimus koskemaan poistettuun sisältöön liittyvää dataa, sillä muuten kyseinen data katoaisi sisällön poistamisen yhteydessä. Sisältöön liittyvää dataa voivat olla tilaajaa koskevat tiedot (subscriber data), mukaan lukien sisällöntarjoajan henkilöllisyyteen liittyvät tiedot, pääsyä koskevat tiedot (access data), mukaan lukien esimerkiksi tiedot siitä, milloin (päivämäärä ja aika) sisällöntarjoaja on käyttänyt palvelua, tai palveluun sisään- ja uloskirjautumisen ajankohta, sekä internetpalvelujen tarjoajan sisällöntarjoajalle osoittama IP-osoite.

(20)  Erityistarkoituksia varten olisi vahvistettava säilytyspalvelun tarjoajia koskeva velvoite säilyttää poistettu sisältö ja siihen liittyvä data, ja velvoite olisi rajoitettava ajallisesti siihen, mikä on välttämätöntä. On tarpeen laajentaa säilytysvaatimus koskemaan poistettuun sisältöön liittyvää dataa, sillä muuten kyseinen data katoaisi sisällön poistamisen yhteydessä. Sisältöön liittyvää dataa voivat olla tilaajaa koskevat tiedot (subscriber data), erityisesti sisällöntarjoajan henkilöllisyyteen liittyvät tiedot, pääsyä koskevat tiedot (access data), mukaan lukien esimerkiksi tiedot siitä, milloin (päivämäärä ja aika) sisällöntarjoaja on käyttänyt palvelua, tai palveluun sisään- ja uloskirjautumisen ajankohta, sekä internetpalvelujen tarjoajan sisällöntarjoajalle osoittama IP-osoite.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Sisällön säilyttäminen hallinnollista tai oikeudellista tarkastelua varten on tarpeen ja perusteltua, jotta voidaan taata tehokkaat muutoksenhakukeinot sisällöntarjoajalle, jonka sisältö poistettiin tai jonka sisältöön estettiin pääsy, ja jotta voidaan varmistaa sisällön palauttaminen uudelleentarkastelumenettelyn tuloksesta riippuen. Sisällön säilyttämisen velvoite tutkinta- ja syytetarkoituksia varten on perusteltua ja tarpeen, koska kyseinen aineisto voi osoittautua hyödylliseksi terroristisen toiminnan keskeyttämisen tai estämisen kannalta. Jos yritykset poistavat aineistoa tai estävät pääsyn siihen erityisesti omien ennakoivien toimenpiteidensä avulla eivätkä ilmoita asiasta asianomaiselle viranomaiselle, koska asia ei niiden mielestä kuulu tämän asetuksen 13 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan, tieto kyseisen sisällön olemassaolosta ei välttämättä tavoita lainvalvontaviranomaisia. Sisällön säilyttäminen on näin ollen perusteltua terrorismirikosten estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi ja syytteeseenpanemiseksi. Näitä tarkoituksia varten tiedon säilyttämisvelvoite rajataan koskemaan tietoja, joilla on todennäköisesti yhteys terrorismirikoksiin ja jotka voivat sen vuoksi olla hyödyksi terrorismirikosten syytteeseenpanossa tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien vakavien riskien ehkäisemiseksi.

(21)  Sisällön säilyttäminen hallinnollista, oikeudellista tai oikeussuojaa koskevaa tarkastelua varten on tarpeen ja perusteltua, jotta voidaan taata tehokkaat muutoksenhakukeinot sisällöntarjoajalle, jonka sisältö poistettiin tai jonka sisältöön estettiin pääsy, ja jotta voidaan varmistaa sisällön palauttaminen uudelleentarkastelumenettelyn tuloksesta riippuen. Sisällön säilyttämisen velvoite tutkinta- ja syytetarkoituksia varten on perusteltua ja tarpeen, koska kyseinen aineisto voi osoittautua hyödylliseksi terroristisen toiminnan keskeyttämisen tai estämisen kannalta. Jos yritykset poistavat aineistoa tai estävät pääsyn siihen omien erityistoimenpiteidensä avulla, niiden olisi ilmoitettava siitä viipymättä toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille. Sisällön säilyttäminen on perusteltua terrorismirikosten estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi ja syytteeseenpanemiseksi. Näitä tarkoituksia varten terroristinen sisältö ja siihen liittyvät tiedot olisi säilytettävä vain tietyn ajan, jotta lainvalvontaviranomaiset voivat tarkistaa sisällön ja päättää, tarvitaanko sitä kyseisiin tarkoituksiin. Kyseisen ajanjakson pituuden olisi oltava korkeintaan kuusi kuukautta. Terrorismirikosten torjuntaa, havaitsemista, tutkintaa ja syytteeseenpanoa varten tiedon säilyttämisvelvoite rajataan koskemaan tietoja, joilla on todennäköisesti yhteys terrorismirikoksiin ja jotka voivat sen vuoksi olla hyödyksi terrorismirikosten syytteeseenpanossa tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien vakavien riskien ehkäisemiseksi.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Suhteellisuusperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi säilytysajan enimmäiskestoksi olisi määritettävä kuusi kuukautta, jotta sisällöntarjoajilla on riittävästi aikaa käynnistää tarkasteluprosessi ja jotta lainvalvontaviranomaisilla on pääsy terrorismirikoksen tutkinnan ja syytteeseenpanon kannalta asianmukaisiin tietoihin. Tätä ajanjaksoa voidaan tarkastelun suorittaman viranomaisen pyynnöstä jatkaa tarpeelliseksi katsotuksi ajaksi, jos käynnistettyä uudelleentarkastelumenettelyä ei ole kuuden kuukauden kuluessa saatettu päätökseen. Tämän kestoajan pitäisi olla riittävä, jotta lainvalvontaviranomaiset voivat säilyttää tutkintoihin liittyvät tarvittavat todisteet ja jotta voidaan säilyttää tasapaino niiden perusoikeuksien toteutumiseen nähden, joita asia koskee.

(22)  Suhteellisuusperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi säilytysajan enimmäiskestoksi olisi määritettävä kuusi kuukautta, jotta sisällöntarjoajilla on riittävästi aikaa käynnistää tarkasteluprosessi tai jotta lainvalvontaviranomaisilla on pääsy terrorismirikoksen tutkinnan ja syytteeseenpanon kannalta asianmukaisiin tietoihin. Tätä ajanjaksoa voidaan tarkastelun suorittaman viranomaisen pyynnöstä jatkaa tarpeelliseksi katsotuksi ajaksi, jos käynnistettyä uudelleentarkastelua tai oikeussuojaa koskevaa menettelyä ei ole kuuden kuukauden kuluessa saatettu päätökseen. Tämän kestoajan pitäisi myös olla riittävä, jotta lainvalvontaviranomaiset voivat säilyttää tutkintoihin ja syytteeseenpanoon liittyvän tarvittavan materiaalin ja jotta voidaan säilyttää tasapaino niiden perusoikeuksien toteutumiseen nähden, joita asia koskee.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Säilytyspalvelun tarjoajien terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen avoimuus on ratkaisevan tärkeää palveluntarjoajien vastuullisuuden parantamiseksi käyttäjiin nähden ja kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi digitaalisiin sisämarkkinoihin. Säilytyspalvelun tarjoajien olisi julkaistava vuosittain avoimuusselostus, joka sisältää olennaiset tiedot terroristisen sisällön havaitsemiseen, tunnistamiseen ja poistamiseen liittyvistä toimista.

(24)  Säilytyspalvelun tarjoajien terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen avoimuus on ratkaisevan tärkeää palveluntarjoajien vastuullisuuden parantamiseksi käyttäjiin nähden ja kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi digitaalisiin sisämarkkinoihin. Vain kyseisenä vuonna poistomääräyksen saaneet säilytyspalvelun tarjoajat olisi velvoitettava julkaisemaan vuosittainen avoimuusselostus, joka sisältää olennaiset tiedot terroristisen sisällön havaitsemiseen, tunnistamiseen ja poistamiseen liittyvistä toimista.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Viranomaisten, joilla on valta antaa poistamismääräyksiä, olisi myös julkaistava avoimuusselostuksia, jotka sisältävät tietoja annettujen määräysten lukumäärästä, kieltäytymisten lukumäärästä, tunnistetun ja terrorismirikoksia koskevaan tutkintaan ja syytteeseen johtaneen laittoman terroristisen sisällön lukumäärästä sekä sellaisten tapausten lukumäärästä, joissa sisältö on virheellisesti tunnistettu terroristiseksi.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Valitusmenettelyillä pyritään estämään sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden nojalla suojatun sisällön erheelliset poistot. Säilytyspalvelun tarjoajien olisi laadittava käyttäjäystävälliset valitusmekanismit ja varmistettava, että valitukset käsitellään viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden täysin avoimesti. Säilytyspalvelun tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun sisällön palauttamisesta ei vaikuta säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuuteen valvoa omien ehtojensa ja edellytystensä toteutumista muilla perusteilla.

(25)  Valitusmenettelyillä pyritään estämään sananvapauden sekä tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa koskevan vapauden nojalla suojatun sisällön erheelliset poistot. Säilytyspalvelun tarjoajien olisi laadittava käyttäjäystävälliset valitusmekanismit ja varmistettava, että valitukset käsitellään viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden täysin avoimesti. Säilytyspalvelun tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun sisällön palauttamisesta ei vaikuta säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuuteen valvoa omien ehtojensa ja edellytystensä toteutumista muilla perusteilla.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  SEU-sopimuksen 19 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen tehokas oikeussuoja edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty. Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi asetettava sisällöntarjoajan saataville olennaiset tiedot, jotta tämä voi tarvittaessa riitauttaa päätöksen. Tämä ei kuitenkaan välttämättä edellytä ilmoittamista sisällöntarjoajalle. Olosuhteista riippuen säilytyspalvelun tarjoajat voivat korvata sisältöä, joka katsotaan terroristiseksi sisällöksi, ilmoittamalla, että sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty tämän asetuksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksen syistä sekä siitä, miten sisällöntarjoaja voi riitauttaa päätökseen, olisi annettava pyynnöstä. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä ja/tai tutkinnan yhteydessä, että sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä on epäasianmukaista tai haitallista ilmoittaa suoraan sisällöntarjoajalle, toimivaltaisten viranomaisten olisi tiedotettava tästä säilytyspalvelun tarjoajalle.

(26)  SEU-sopimuksen 19 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen tehokas oikeussuoja edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty. Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi asetettava sisällöntarjoajan saataville olennaiset tiedot, kuten poistamisen tai pääsyn estämisen syyt ja niiden toimien oikeusperusta, joiden nojalla tämä voi tarvittaessa riitauttaa päätöksen. Olosuhteista riippuen säilytyspalvelun tarjoajat voivat korvata sisältöä, joka katsotaan terroristiseksi sisällöksi, ilmoittamalla, että sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty tämän asetuksen mukaisesti. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä ja/tai tutkinnan yhteydessä, että sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä on epäasianmukaista tai haitallista ilmoittaa suoraan sisällöntarjoajalle, toimivaltaisten viranomaisten olisi tiedotettava tästä säilytyspalvelun tarjoajalle.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Päällekkäisyyksien ja tutkimuksiin sekaantumisen välttämiseksi toimivaltaisten viranomaisten olisi vaihdettava tietoja, koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä keskenään ja tarvittaessa Europolin kanssa antaessaan säilytyspalvelun tarjoajille poistamismääräyksiä tai sisältöä koskevia ilmoituksia. Europol voi antaa tukea tämän asetuksen säännösten täytäntöönpanoa varten nykyisen toimeksiantonsa ja voimassa olevan lainsäädäntökehyksen mukaisesti.

(27)  Päällekkäisyyksien ja tutkimuksiin sekaantumisen välttämiseksi ja asianomaisten palveluntarjoajien kustannusten minimoimiseksi toimivaltaisten viranomaisten olisi vaihdettava tietoja, koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä keskenään ja tarvittaessa Europolin kanssa antaessaan säilytyspalvelun tarjoajille poistamismääräyksiä. Europol voi antaa tukea tämän asetuksen säännösten täytäntöönpanoa varten nykyisen toimeksiantonsa ja voimassa olevan lainsäädäntökehyksen mukaisesti.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Europolin antamat sisältöä koskevat ilmoitukset ovat tehokas ja nopea keino, joilla säilytyspalvelun tarjoajille voidaan ilmoittaa niiden palveluissa saatavilla olevasta tietynlaisesta sisällöstä. Poistamismääräysten lisäksi olisi oltava saatavilla mekanismi, jolla säilytyspalvelun tarjoajille ilmoitetaan tiedoista, joita voidaan pitää terroristisena sisältönä, jotta palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti tarkistaa yhteensopivuuden omien ehtojensa ja edellytystensä kanssa. Siksi on tärkeää, että säilytyspalvelun tarjoajat tekevät yhteistyötä Europolin kanssa ja arvioivat sisältöä koskevia Europolin ilmoituksia ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti ja antavat nopeaa palautetta siitä, mihin toimiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty. Säilytyspalvelun tarjoaja tekee lopullisen päätöksen siitä, poistetaanko sisältö sen perusteella, että se ei ole yhteensopiva säilytyspalvelun tarjoajan ehtojen ja edellytysten kanssa. Pantaessa täytäntöön tätä asetusta Europolin toimeksianto, sellaisena kuin se on vahvistettuna asetuksessa (EU) 2016/7941 a, pysyy muuttumattomana.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Ennakoivien toimenpiteiden tehokkuuden ja riittävän yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä keskenään käydessään keskusteluja säilytyspalvelun tarjoajien kanssa tiettyjen ennakoivien toimenpiteiden määrittämiseksi, toteuttamiseksi ja arvioimiseksi. Vastaavasti yhteistyötä tarvitaan myös seuraamuksia koskevien sääntöjen käyttöönotossa sekä seuraamusten täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon valvonnassa.

(28)  Säilytyspalvelun tarjoajien toimenpiteiden tehokkuuden ja riittävän yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä keskenään käydessään keskusteluja säilytyspalvelun tarjoajien kanssa poistamismääräysten ja erityistoimenpiteiden määrittämiseksi, toteuttamiseksi ja arvioimiseksi Vastaavasti yhteistyötä tarvitaan myös seuraamuksia koskevien sääntöjen käyttöönotossa sekä seuraamusten täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon valvonnassa.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  On olennaisen tärkeää, että seuraamusten määräämisestä vastaavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat täysin tietoisia poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten antamisesta ja niistä seuraavista keskusteluista säilytyspalvelun tarjoajien ja asianosaisen toimivaltaisen viranomaisen välillä. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden olisi varmistettava asianmukaiset viestintäkanavat ja -mekanismit, jotka mahdollistavat sen, että asiaankuuluvat tiedot voidaan jakaa viipymättä.

(29)  On olennaisen tärkeää, että seuraamusten määräämisestä vastaavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat täysin tietoisia poistamismääräysten antamisesta ja niistä seuraavista keskusteluista säilytyspalvelun tarjoajien ja muiden jäsenvaltioiden asianosaisten toimivaltaisten viranomaisten välillä. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden olisi varmistettava asianmukaiset ja suojatut viestintäkanavat ja -mekanismit, jotka mahdollistavat sen, että asiaankuuluvat tiedot voidaan jakaa viipymättä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että jäsenvaltioiden olisi perustettava omat yhteyspisteensä poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopean käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla poistamismääräykset ja sisältöä koskevat ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä tekniseen yksilölliseen keinoon poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopeaa käsittelyä varten. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti nimetä tehtävään jo olemassa olevan yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt toiminnot. Jotta terroristinen sisältö voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan estää tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta, säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että yhteyspiste on käytettävissä vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä. Yhteyspistettä koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, millä kielellä yhteyspiste palvelee. Säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten välisen viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun tarjoajia kannustetaan hyväksymään viestintäkieleksi yksi unionin virallisista kielistä, jolla myös niiden ehdot ja edellytykset ovat saatavilla.

(33)  Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että jäsenvaltioiden olisi perustettava omat yhteyspisteensä poistamismääräysten ripeän käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla poistamismääräykset ja sisältöä koskevat ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä tekniseen yksilölliseen keinoon poistamismääräysten ripeää käsittelyä varten. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti nimetä tehtävään jo olemassa olevan yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt toiminnot. Jotta terroristinen sisältö voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan estää tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta, säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että yhteyspiste on käytettävissä vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä. Yhteyspistettä koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, millä kielellä yhteyspiste palvelee. Säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten välisen viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun tarjoajia kannustetaan hyväksymään viestintäkieleksi yksi unionin virallisista kielistä, jolla myös niiden ehdot ja edellytykset ovat saatavilla.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Koska palveluntarjoajilla ei ole yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen edustaja sijaitsee. Jos jokin muu jäsenvaltio antaa poistamismääräyksen, kyseisen jäsenvaltion viranomaisilla pitäisi olla oikeus panna määräyksensä täytäntöön ei-rankaisevilla pakkotoimenpiteillä, kuten uhkasakoilla. Sellaisten säilytyspalvelun tarjoajien osalta, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa eikä nimettyä laillista edustajaa, minkä tahansa jäsenvaltion pitäisi kuitenkin voida määrätä seuraamuksia edellyttäen, että ne bis in idem -periaatetta noudatetaan.

(34)  Koska palveluntarjoajilla ei ole yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen edustaja sijaitsee. Sellaisten säilytyspalvelun tarjoajien osalta, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa eikä nimettyä laillista edustajaa, minkä tahansa jäsenvaltion pitäisi kuitenkin voida määrätä seuraamuksia edellyttäen, että ne bis in idem -periaatetta noudatetaan.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden säilytyspalvelun tarjoajien olisi kirjallisesti nimettävä itselleen laillinen edustaja, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen noudattaminen ja tästä asetuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpano.

(35)  Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden säilytyspalvelun tarjoajien olisi kirjallisesti nimettävä itselleen laillinen edustaja, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen noudattaminen ja tästä asetuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpano. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat käyttää tavanomaista oikeudellista edustajaansa, mikäli tämä kykenee täyttämään tämän asetuksen mukaiset tehtävät.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Tämän asetuksen soveltamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä toimivaltainen viranomainen. Tämä toimivaltaisen viranomaisen nimeämistä koskeva vaatimus ei välttämättä tarkoita uuden viranomaisen perustamista vaan tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin voidaan nimetä olemassa oleva elin. Tässä asetuksessa edellytetään poistamismääräysten ja ilmoitusten antamisesta, ennakoivien toimenpiteiden valvomisesta ja seuraamusten määräämisestä vastaavien viranomaisten nimeämistä. Jäsenvaltiot voivat itse päättää, kuinka monta viranomaista ne haluavat nimetä näihin tehtäviin.

(37)  Tämän asetuksen soveltamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä yksi oikeusviranomainen tai toiminnallisesti riippumaton hallintoviranomainen. Tämä vaatimus ei välttämättä edellytä uuden viranomaisen perustamista vaan tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin voidaan nimetä olemassa oleva elin. Tässä asetuksessa edellytetään poistamismääräysten antamisesta, erityistoimenpiteiden valvomisesta ja seuraamusten määräämisestä vastaavan viranomaisen nimeämistä. Jäsenvaltioiden olisi annettava tämän asetuksen mukaisesti nimetty toimivaltainen viranomainen tiedoksi komissiolle, jonka olisi julkaistava verkossa tiedot kunkin jäsenvaltion toimivaltaisesta viranomaisesta. Verkkorekisterin olisi oltava helposti saatavilla, jotta säilytyspalvelun tarjoajat voivat todentaa poistamismääräysten aitouden nopeasti.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Seuraamukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että säilytyspalvelun tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet soveltuvin osin. Erityisen vakavia seuraamuksia on annettava siinä tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka koskee terroristisen sisällön poistamista tai siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa määräyksen vastaanottamisesta. Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia noudattaen kuitenkin ne bis in idem -periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja varmistaen samalla, että kyseisiä rangaistuksia annettaessa huomioidaan järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava, missä määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin voidaan kohdentaa seuraamuksia. Jäljempänä esitetyn 6 artiklan noudattamatta jättämisiä koskevia seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 artiklan 2 kohdassa vahvistettua raportointipyyntöä koskevan velvoitteen osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia seuraamuksia olisi otettava huomioon palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei seuraamuksilla kannusteta muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen.

(38)  Seuraamukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että säilytyspalvelun tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet soveltuvin osin. Seuraamuksia olisi annettava siinä tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoajat järjestelmällisesti ja jatkuvasti jättävät noudattamatta tämän asetuksen mukaisia velvoitteitaan. Jäljempänä esitetyn 6 artiklan noudattamatta jättämisiä koskevia seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 artiklan 4 kohdan mukaisten erityisten lisätoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevasta pyynnöstä johtuvan velvoitteen osalta. Harkittaessa taloudellisia seuraamuksia olisi otettava huomioon palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. Toimivaltaisen viranomaisen olisi myös otettava huomioon se, onko säilytyspalvelun tarjoaja startup- tai pk-yritys, ja määritettävä tapauskohtaisesti, pystyykö tämä noudattamaan annettua määräystä asianmukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, ettei seuraamuksilla kannusteta muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa lainsäädännön täytäntöönpanosta. Lainsäädännön arvioinnin tueksi olisi perustettava yksityiskohtainen ohjelma tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seurantaa varten.

(41)  Jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa lainsäädännön täytäntöönpanosta, mukaan lukien tiedot niiden tapausten lukumäärästä, joissa on tuloksellisesti havaittu ja tutkittu terrorismirikoksia ja toteutettu niihin liittyviä syytetoimia tämän asetuksen seurauksena. Lainsäädännön arvioinnin tueksi olisi perustettava yksityiskohtainen ohjelma tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seurantaa varten.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Täytäntöönpanokertomuksen löydösten ja päätelmien sekä seurannan tulosten perusteella komission olisi tehtävä tätä asetusta koskeva arviointi aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Arvioinnin olisi perustuttava viiteen eri kriteeriin, joita ovat tehokkuus, tuloksellisuus, merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja EU:n lisäarvo. Siinä arvioidaan tämän asetuksen mukaisten erilaisten operatiivisten ja teknisten toimenpiteiden toimintaa, mukaan lukien toimenpiteet terroristisen sisällön havaitsemisen, tunnistamisen ja poistamisen tehostamiseksi, suojatoimenpiteiden tehokkuutta sekä mahdollisia vaikutuksia kolmansien osapuolten oikeuksiin ja intresseihin, ja siinä on tarkasteltava sisällöntarjoajille tiedottamista koskevaa vaatimusta.

(42)  Täytäntöönpanokertomuksen löydösten ja päätelmien sekä seurannan tulosten perusteella komission olisi tehtävä tätä asetusta koskeva arviointi yhden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Arvioinnin olisi perustuttava viiteen eri kriteeriin, joita ovat tehokkuus, tarpeellisuus, oikeasuhteisuus, tuloksellisuus, merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja EU:n lisäarvo. Siinä olisi arvioitava tämän asetuksen mukaisten erilaisten operatiivisten ja teknisten toimenpiteiden toimintaa, mukaan lukien toimenpiteet terroristisen sisällön havaitsemisen, tunnistamisen ja poistamisen tehostamiseksi, suojatoimenpiteiden tehokkuutta sekä mahdollisia vaikutuksia perusoikeuksiin, mukaan lukien sananvapaus ja vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus, elinkeinovapaus sekä oikeus yksityisyyteen ja oikeus henkilötietojen suojaan. Komission olisi myös arvioitava mahdollisia vaikutuksia kolmansien osapuolten oikeuksiin ja intresseihin ja tarkasteltava sisällöntarjoajille tiedottamista koskevaa vaatimusta.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt, joiden tarkoituksena on estää säilytyspalvelujen väärinkäyttö terroristisen sisällön levittämiseen verkossa. Siinä säädetään erityisesti seuraavista:

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan kohdennetut yhdenmukaiset säännöt, joiden tarkoituksena on puuttua säilytyspalvelujen väärinkäyttöön terroristisen sisällön julkiseen levittämiseen verkossa. Siinä säädetään erityisesti seuraavista:

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  huolellisuusvelvollisuuksia koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun tarjoajien on sovellettava estääkseen terroristisen sisällön levittämisen palvelujensa kautta ja varmistaakseen tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen pikaisesti;

a)  kohtuullisia ja oikeasuhteisia huolellisuusvelvollisuuksia koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun tarjoajien on sovellettava puuttuakseen terroristisen sisällön julkiseen levittämiseen palvelujensa kautta ja varmistaakseen tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen pikaisesti;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava terroristisen sisällön tunnistamiseksi, sen pikaisen poistamisen mahdollistamiseksi ja yhteistyön helpottamiseksi muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, säilytyspalvelun tarjoajien ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin elinten kanssa.

b)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava terroristisen sisällön tunnistamiseksi, sen pikaisen poistamisen mahdollistamiseksi unionin lainsäädännön mukaisesti ja tarjoten sopivat suojatoimet, jotta voidaan turvata sananvapaus ja vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa ja ajatuksia avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa ja yhteistyön helpottamiseksi muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, säilytyspalvelun tarjoajien ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin elinten kanssa.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä asetusta sovelletaan säilytyspalvelun tarjoajiin, jotka tarjoavat palveluja unionissa, riippumatta siitä, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee.

2.  Tätä asetusta sovelletaan säilytyspalvelun tarjoajiin, jotka tarjoavat yleisölle palveluja unionissa, riippumatta siitä, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Tätä asetusta ei sovelleta sisältöön, jota levitetään opetus-, taide-, journalismi- tai tutkimustarkoituksessa tai terroritoiminnan vastaisessa tiedotuksessa eikä sisältöön, jossa esitetään kärkeviä tai kiistanalaisia näkemyksiä julkisen keskustelun yhteydessä.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Tämä asetus ei vaikuta velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa vahvistettuja oikeuksia, vapauksia ja periaatteita eikä sen soveltaminen rajoita sananvapautta, lehdistönvapautta sekä tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta koskevan unionin ja kansallisen lainsäädännön perusperiaatteita.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Tämä asetus ei rajoita direktiivin 2000/31/EY soveltamista.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1)  ’tietoyhteiskunnan palveluilla’ direktiivin 2000/31/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja palveluja.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen asettamisesta kolmansien osapuolien saataville;

1)  ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen asettamisesta yleisön saataville; Tämä koskee vain sovelluskerroksen tasolla yleisölle tarjottuja palveluita. Pilvi-infrastruktuurin tarjoajien ja pilvipalvelujen tarjoajien ei katsota olevan säilytyspalvelun tarjoajia. Tämä ei koske myöskään direktiivissä (EU) 2018/1972 tarkoitettuja sähköisiä viestintäpalveluja.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’sisällöntarjoajalla’ käyttäjää, joka on tarjonnut tiedot, jotka säilytyspalvelun tarjoaja säilyttää tai on säilyttänyt käyttäjän pyynnöstä;

2)  ’sisällöntarjoajalla’ käyttäjää, joka on tarjonnut tiedot, jotka säilytyspalvelun tarjoaja säilyttää tai on säilyttänyt ja asettanut yleisön saataville käyttäjän pyynnöstä;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’terrorismirikoksilla’ direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä rikoksia;

Poistetaan.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5)  ’terroristisella sisällöllä’ yhtä tai useampaa tiedoista, joilla

5)  ’terroristisella sisällöllä’ yhtä tai useampaa materiaalia, joilla

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  yllytetään terrorismirikoksiin tai ylistetään terrorismirikoksia, myös ihannoimalla, ja siten aiheutetaan terroritekojen toteuttamisen vaara;

a)  yllytetään jonkin direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa luetellun rikoksen tekemiseen, jos tällainen toiminta suoraan tai välillisesti, kuten terroritekojen ihannointi, edistää terrorismirikosten tekemistä ja siten aiheuttaa yhden tai useamman tällaisen terrorismirikoksen tahallisen toteuttamisen vaaran;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kannustetaan osallistumaan terrorismirikoksiin;

b)  houkutellaan toista henkilöä tai henkilöryhmää tekemään direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltuja terrorismirikoksia tai osallistumaan niiden tekemiseen aiheuttaen siten yhden tai useamman tällaisen terrorismirikoksen tahallisen toteuttamisen vaaran;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  edistetään terroristiryhmän toimintaa, erityisesti kannustamalla osallistumaan direktiivin (EU) 2017/541 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun terroristiryhmään tai tukemaan tällaista ryhmää;

c)  houkutellaan toista henkilöä tai henkilöryhmää osallistumaan terroristiryhmän toimintaan, myös toimittamalla tietoja tai aineellisia resursseja tai rahoittamalla sen toimintaa jollakin direktiivin (EU) 2017/541 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla aiheuttaen siten yhden tai useamman tällaisen terrorismirikoksen tahallisen toteuttamisen vaaran;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  annetaan ohjeita menetelmistä tai tekniikoista terrorismirikosten toteuttamiseksi;

d)  annetaan ohjeita räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistusta tai käyttöä varten tai muista menetelmistä tai tekniikoista, joiden tarkoituksena on tehdä jokin direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltu rikos tai edistää sen tekemistä.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  kuvaillaan jonkin direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa luetellun rikoksen tekemistä ja siten aiheutetaan yhden tai useamman tällaisen terrorismirikoksen tahallisen toteuttamisen vaara;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’terroristisen sisällön levittämisellä’ terroristisen sisällön asettamista kolmansien osapuolien saataville säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;

6)  ’terroristisen sisällön levittämisellä’ terroristisen sisällön asettamista yleisön saataville säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8)  ’sisältöä koskevalla ilmoituksella’ toimivaltaisen viranomaisen tai tarvittaessa asiaankuuluvan unionin elimen säilytyspalvelun tarjoajalle tekemää ilmoitusta tiedoista, joita voidaan pitää terroristisena sisältönä, jotta palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti tarkistaa yhteensopivuuden niiden omien ehtojensa ja edellytystensä kanssa, joiden tarkoituksena on estää terroristisen sisällön levittäminen;

Poistetaan.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ yhtä nimettyä oikeusviranomaista tai toiminnallisesti riippumatonta hallintoviranomaista jäsenvaltiossa.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tämän asetuksen mukaiset aiheelliset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset toimet terroristisen sisällön levittämisen torjumiseksi ja käyttäjien suojelemiseksi terroristiselta sisällöltä. Näin tehdessään niiden on toimittava huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä ottaen asianmukaisesti huomioon käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa.

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tämän asetuksen mukaiset toimet käyttäjien suojelemiseksi terroristiselta sisällöltä. Niiden on toimittava huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä ottaen kaikissa olosuhteissa asianmukaisesti huomioon käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden ja tietojen ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista koskevan vapauden perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa ja välttäen sellaisen sisällön poistamista, joka ei ole terroristista.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Nämä toimet eivät saa merkitä säilytyspalvelun tarjoajille yleistä velvoitetta valvoa välittämiään tai tallentamiaan tietoja eivätkä yleistä velvollisuutta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa ja edellytyksiinsä määräykset terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi ja sovellettava niitä.

Poistetaan.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos säilytyspalvelun tarjoajat saavat tiedon palveluissaan saatavilla olevasta terroristisesta sisällöstä, niiden on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisestä sisällöstä ja poistettava se ripeästi.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Säilytyspalvelun tarjoajien, jotka täyttävät direktiivissä (EU) 2018/1808 säädetyt videonjakoalustan tarjoajien määritelmän kriteerit, on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet puuttuakseen terroristisen sisällön levittämiseen direktiivin (EU) 2018/1808 28 b artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisella viranomaisella on oltava valtuudet tehdä päätös, jolla velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja poistamaan terroristinen sisältö tai estämään pääsy siihen.

1.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, on oltava valtuudet tehdä poistamispäätös, jolla velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja poistamaan terroristinen sisältö tai estämään pääsy siihen kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltion, jossa ei sijaitse säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka ja jossa sillä ei ole laillista edustajaa, toimivaltainen viranomainen voi pyytää terroristiseen sisältöön pääsyn estämistä ja panna tämän pyynnön täytäntöön omalla alueellaan.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Jos asianomainen toimivaltainen viranomainen ei ole aikaisemmin antanut poistamismääräystä säilytyspalvelun tarjoajalle, sen on otettava yhteyttä säilytyspalvelun tarjoajaan ja annettava tietoa menettelyistä ja sovellettavista määräajoista vähintään 12 tuntia ennen poistamismääräyksen antamista.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on poistettava terroristinen sisältö tai estettävä pääsy siihen tunnin kuluessa poistamismääräysten vastaanottamisesta.

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on poistettava terroristinen sisältö tai estettävä pääsy siihen mahdollisimman pian poistamismääräysten vastaanottamisesta.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tiedot poistamismääräyksen antaneesta toimivaltaisesta viranomaisesta ja toimivaltaisen viranomaisen suorittama poistamismääräyksen todentaminen;

a)  poistamismääräyksen antaneen toimivaltaisen viranomaisen tunnistaminen sähköisen allekirjoituksen perusteella ja toimivaltaisen viranomaisen suorittama poistamismääräyksen todentaminen;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  selvitys perusteluista sille, miksi kyseessä olevaa sisältöä pidetään terroristisena sisältönä, vähintään viittaamalla 2 artiklan 5 kohdassa lueteltuihin terroristisen sisällön tyyppeihin;

b)  yksityiskohtainen selvitys perusteluista sille, miksi kyseessä olevaa sisältöä pidetään terroristisena sisältönä, ja viittaamalla erityisesti 2 artiklan 5 kohdassa lueteltuihin terroristisen sisällön tyyppeihin;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  URL-osoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka mahdollistavat kyseessä olevan sisällön tunnistamisen;

c)  tarkka URL-osoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka mahdollistavat kyseessä olevan sisällön tunnistamisen;

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajan ja sisällöntarjoajan käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista;

f)  helposti ymmärrettävät tiedot säilytyspalvelun tarjoajan ja sisällöntarjoajan käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista, mukaan lukien toimivaltaiselle viranomaiselle osoitettava muutoksenhaku sekä muutoksenhaku tuomioistuimessa ja muutoksenhaun määräajat;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  tapauksen mukaan 11 artiklassa tarkoitettu päätös olla antamatta tietoja terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä.

g)  silloin kun se on tarpeellista ja oikeasuhteista, 11 artiklassa tarkoitettu päätös olla antamatta tietoja terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Toimivaltaisen viranomaisen on säilytyspalvelun tarjoajan tai sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava yksityiskohtainen selvitys perusteluista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta säilytyspalvelun tarjoajan velvollisuutta noudattaa poistamismääräystä 2 kohdassa säädetyssä määräajassa.

Poistetaan.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Toimivaltaisten viranomaisten on osoitettava poistamismääräykset säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan 16 artiklan mukaisesti nimeämälle lailliselle edustajalle ja toimitettava ne 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteyspisteeseen. Määräykset on lähetettävä sähköisesti tavalla, josta voi jäädä kirjallinen todiste edellytyksillä, jotka mahdollistavat lähettäjän todentamisen, myös määräyksen lähettämisen ja vastaanottamisen päivämäärän ja ajankohdan oikeellisuuden.

5.  Toimivaltaisen viranomaisen on osoitettava poistamismääräykset säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan 16 artiklan mukaisesti nimeämälle lailliselle edustajalle ja toimitettava ne 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteyspisteeseen. Määräykset on lähetettävä sähköisesti tavalla, josta voi jäädä kirjallinen todiste edellytyksillä, jotka mahdollistavat lähettäjän todentamisen, myös määräyksen lähettämisen ja vastaanottamisen päivämäärän ja ajankohdan oikeellisuuden.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Säilytyspalvelun tarjoajien on kuitattava vastaanottaminen ja ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä ja erityisesti ilmoitettava toteutusajankohta käyttäen liitteessä II olevaa mallia.

6.  Säilytyspalvelun tarjoajien on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä ja erityisesti ilmoitettava toteutusajankohta käyttäen liitteessä II olevaa mallia.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi noudattaa poistamismääräystä ylivoimaisen esteen tai säilytyspalvelun tarjoajasta johtumattoman tosiasiallisen mahdottomuuden vuoksi, sen on ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta viivästystä toimivaltaiselle viranomaiselle ja täsmennettävä syyt tähän käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2 kohdassa säädettyä määräaikaa sovelletaan heti, kun esitetyt syyt eivät enää päde.

7.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi noudattaa poistamismääräystä ylivoimaisen esteen tai säilytyspalvelun tarjoajasta johtumattoman tosiasiallisen mahdottomuuden tai teknisen tai toiminnallisen syyn vuoksi, sen on ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta viivästystä toimivaltaiselle viranomaiselle ja täsmennettävä syyt tähän käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2 kohdassa säädettyä määräaikaa sovelletaan heti, kun esitetyt syyt eivät enää päde.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi noudattaa poistamismääräystä, koska siinä on selviä virheitä tai siinä ei ole riittävästi tietoa määräyksen noudattamiseksi, sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivästystä sekä pyydettävä tarvittavia selvennyksiä käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2 kohdassa säädettyä määräaikaa sovelletaan heti, kun selvennykset on annettu.

8.  Säilytyspalvelun tarjoaja voi kieltäytyä noudattamasta poistamismääräystä, jos siinä on selviä virheitä tai siinä ei ole riittävästi tietoa määräyksen noudattamiseksi. Sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivästystä sekä pyydettävä tarvittavia selvennyksiä käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2 kohdassa säädettyä määräaikaa sovelletaan heti, kun selvennykset on annettu.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Poistamismääräyksen antaneen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle ennakoivien toimenpiteiden toteuttamista valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle, kun poistamismääräyksestä tulee lopullinen. Poistamismääräyksestä tulee lopullinen, kun siihen ei ole haettu muutosta sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisessa määräajassa tai kun se on vahvistettu muutoksenhaun jälkeen.

9.  Poistamismääräyksen antaneen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle erityistoimenpiteiden toteuttamista valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle, kun poistamismääräyksestä tulee lopullinen. Poistamismääräyksestä tulee lopullinen, kun siihen ei ole haettu muutosta sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisessa määräajassa tai kun se on vahvistettu muutoksenhaun jälkeen.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Poistamismääräyksiä koskeva kuulemismenettely

 

1.   Toimivaltaisen viranomaisen, joka antaa poistamismääräyksen 4 artiklan 1 a kohdan mukaisesti, on toimitettava jäljennös poistamismääräyksestä 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulle sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, samaan aikaan, kun se toimitetaan säilytyspalvelun tarjoajalle 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

 

2.   Jos jäsenvaltion, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, toimivaltaisella viranomaisella on perusteltuja syitä uskoa, että poistamismääräys voi vaikuttaa kyseisen jäsenvaltion perustavanlaatuisiin etuihin, sen on ilmoitettava asiasta poistamismääräyksen antavalle toimivaltaiselle viranomaiselle. Poistamismääräyksen antavan viranomaisen on otettava nämä seikat huomioon ja tarvittaessa peruttava poistamismääräys tai muutettava siitä.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

4 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b artikla

 

Yhteistyömenettely toisen poistamismääräyksen antamiseksi

 

1.   Kun toimivaltainen viranomainen on antanut poistamismääräyksen 4 artiklan 1 a kohdan mukaisesti, kyseinen viranomainen voi ottaa yhteyttä sen jäsenvaltion toimivaltaiseen viranomaiseen, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, pyytääkseen, että myös jälkimmäinen toimivaltainen viranomainen antaa poistamismääräyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

 

2.   Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, on joko annettava poistamismääräys tai kieltäydyttävä antamasta määräystä mahdollisimman pian mutta viimeistään tunnin kuluessa siitä, kun siihen on otettu yhteyttä 1 kohdan mukaisesti, ja sen on ilmoitettava päätöksestään ensimmäisen määräyksen antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

3.  Jos sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa päätoimipaikka sijaitsee, tarvitsee pidempään kuin tunnin tehdäkseen oman arvionsa sisällöstä, sen on lähetettävä kyseiselle säilytyspalvelun tarjoajalle pyyntö sisältöön pääsyn estämisestä tilapäisesti enintään 24 tunniksi, ja tänä aikana toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä arvio ja lähetettävä poistamismääräys tai peruttava pääsyn estämisestä tehty pyyntö.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

Poistetaan.

Sisältöä koskevat ilmoitukset

 

1.  Toimivaltainen viranomainen tai asiaankuuluva unionin elin voi lähettää säilytyspalvelun tarjoajalle sisältöä koskevan ilmoituksen.

 

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava toiminnalliset ja tekniset toimenpiteet, joilla helpotetaan toimivaltaisten viranomaisten tai tarvittaessa unionin elinten palveluntarjoajalle vapaaehtoisesti tarkasteltavaksi ilmoittaman sisällön pikaista arviointia.

 

3.  Sisältöä koskeva ilmoitus on osoitettava säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai palveluntarjoajan 16 artiklan mukaisesti nimeämälle lailliselle edustajalle ja toimitettava 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle. Sisältöä koskevat ilmoitukset on lähetettävä sähköisesti.

 

4.  Sisältöä koskevassa ilmoituksessa on oltava riittävän yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien perustelut sille, miksi sisältöä pidetään terroristisena, URL-osoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka mahdollistavat ilmoitettavan terroristisen sisällön tunnistamisen.

 

5.  Säilytyspalvelun tarjoajan on ensisijaisesti arvioitava sisältöä koskevassa ilmoituksessa yksilöity sisältö suhteessa omiin ehtoihinsa ja edellytyksiinsä sekä päätettävä, poistetaanko kyseinen sisältö tai estetäänkö siihen pääsy.

 

6.  Säilytyspalvelun tarjoajan on pikaisesti ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tai asiaankuuluvalle unionin elimelle arvioinnin tulos ja sisältöä koskevan ilmoituksen johdosta toteutettavien toimien ajankohta.

 

7.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja katsoo, että sisältöä koskevassa ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoja ilmoitetun sisällön arvioimiseksi, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä toimivaltaisille viranomaisille tai asiaankuuluvalle unionin elimelle ja täsmennettävä, mitä lisätietoja tai selvennyksiä tarvitaan.

 

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ennakoivat toimenpiteet

Erityistoimenpiteet

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tarvittaessa toteutettava ennakoivia toimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi terroristisen sisällön levittämiseltä. Näiden toimenpiteiden on oltava tehokkaita ja oikeasuhteisia ja niissä on otettava huomioon terroristiselle sisällölle altistumisen riski ja taso, käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa.

1.  Säilytyspalvelun tarjoajat voivat toteuttaa erityistoimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi terroristisen sisällön julkiselta levittämiseltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin (EU) 2018/1808 ja direktiivin 2000/31/EY soveltamista. Näiden toimenpiteiden on oltava tehokkaita, kohdennettuja ja oikeasuhteisia, ja niissä on kiinnitettävä erityistä huomiota terroristiselle sisällölle altistumisen riskiin ja tasoon, käyttäjien perusoikeuksiin ja sananvapauden sekä tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista koskevan vapauden perustavanlaatuiseen merkitykseen avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle toimivaltaisele viranomaiselle on ilmoitettu 4 artiklan 9 kohdan mukaisesti, se pyytää säilytyspalvelun tarjoajaa toimittamaan kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja sen jälkeen vähintään vuosittain selvityksen niistä erityisistä ennakoivista toimenpiteistä, joita tämä on toteuttanut, myös automaattisia välineitä käyttäen, seuraavien varmistamiseksi:

Poistetaan.

a)  sellaisen sisällön uudelleenlataamisen estäminen, joka on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään terroristisena sisältönä;

 

b)  terroristisen sisällön havaitseminen, tunnistaminen ja nopea poistaminen tai siihen pääsyn estäminen.

 

Tällainen pyyntö on lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle.

 

Selvityksissä on oltava kaikki asiaa koskevat tiedot, joiden perusteella 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko ennakoivat toimenpiteet tehokkaita ja oikeasuhteisia, mukaan lukien mahdollisesti käytettävien automaattisten välineiden ja käytettävien ihmisen suorittaman valvonnan ja tarkistusten mekanismien toiminta.

 

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen katsoo, että 2 kohdan mukaisesti toteutetut ja raportoidut toimenpiteet eivät ole riittäviä lieventämään ja hallitsemaan altistumisen riskiä ja tasoa, se voi pyytää säilytyspalvelun tarjoajaa toteuttamaan erityisiä ennakoivia lisätoimenpiteitä. Tässä tarkoituksessa säilytyspalvelun tarjoajan on tehtävä yhteistyötä 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen kanssa niiden erityisten toimenpiteiden, joita säilytyspalvelun tarjoajan on toteutettava, sekä keskeisten tavoitteiden ja viitearvojen ja niiden toteutusaikataulujen määrittämiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos kolmen kuukauden kuluessa 3 kohdan mukaisesta pyynnöstä ei ole päästy sopimukseen, 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksen, jolla määrätään tarvittavista erityisistä lisätoimenpiteistä ja oikeasuhteisista ennakoivista toimenpiteistä. Päätöksessä on otettava huomioon erityisesti säilytyspalvelun tarjoajan taloudelliset valmiudet ja toimenpiteiden vaikutus käyttäjien perusoikeuksiin ja sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perustavanlaatuiseen merkitykseen. Tällainen päätös on lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle. Säilytyspalvelun tarjoajan on raportoitava säännöllisesti tällaisten 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen määrittämien toimenpiteiden toteuttamisesta.

4.  Kun on vahvistettu, että säilytyspalvelun tarjoaja on saanut huomattavan määrän poistamismääräyksiä, 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi lähettää pyynnön tarvittavista, oikeasuhteisista ja tehokkaista erityisistä lisätoimenpiteistä, jotka säilytyspalvelun tarjoajan on pantava täytäntöön. Toimivaltainen viranomainen ei saa asettaa yleistä valvontavelvoitetta eikä määrätä automaattisten välineiden käytöstä. Pyynnössä on otettava huomioon erityisesti toimenpiteiden tekninen toteutettavuus, säilytyspalvelun tarjoajan koko ja taloudelliset valmiudet ja toimenpiteiden vaikutus käyttäjien perusoikeuksiin ja sananvapauden sekä tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista koskevan vapauden perustavanlaatuiseen merkitykseen avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa. Tällainen pyyntö on lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle. Säilytyspalvelun tarjoajan on raportoitava säännöllisesti tällaisten 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen määrittämien toimenpiteiden toteuttamisesta.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Säilytyspalvelun tarjoaja voi milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan uudelleen 2, 3 tai 4 kohdan mukaista pyyntöä tai päätöstä ja tarvittaessa peruuttamaan sen. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava perusteltu päätös kohtuullisen ajan kuluessa säilytyspalvelun tarjoajalta saadun pyynnön vastaanottamisen jälkeen.

5.  Säilytyspalvelun tarjoaja voi milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan uudelleen 4 kohdan mukaista pyyntöä ja tarvittaessa peruuttamaan sen. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava perusteltu päätös kohtuullisen ajan kuluessa säilytyspalvelun tarjoajalta saadun pyynnön vastaanottamisen jälkeen.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on säilytettävä terroristinen sisältö, joka on poistettu tai johon pääsy on estetty poistamismääräyksen, sisältöä koskevan ilmoituksen tai 4, 5 ja 6 kohdan mukaisten ennakoivien toimenpiteiden seurauksena, sekä asiaan liittyvä data, joka on poistettu terroristisen sisällön poistamisen vuoksi ja jota tarvitaan

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on säilytettävä terroristinen sisältö, joka on poistettu tai johon pääsy on estetty poistamismääräyksen tai 4 ja 6 kohdan mukaisten erityistoimenpiteiden seurauksena, sekä asiaan liittyvä data, joka on poistettu terroristisen sisällön poistamisen vuoksi ja jota tarvitaan

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä,

a)  hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä tai oikeussuojakeinoja käytettäessä,

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  terrorismirikosten ehkäisemisessä, havaitsemisessa, tutkinnassa ja niistä syyttämisessä.

b)  lainvalvontaviranomaisten suorittamassa terrorismirikosten ehkäisemisessä, havaitsemisessa, tutkinnassa ja niistä syyttämisessä.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data on säilytettävä kuuden kuukauden ajan. Toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen pyynnöstä terroristinen sisältö on säilytettävä pitempään, jos se on tarpeen ja niin kauan kuin se on tarpeen 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä.

2.  Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data on säilytettävä kuuden kuukauden ajan ja poistettava tämän jälkeen. Toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen pyynnöstä terroristinen sisältö on säilytettävä määrätyn lisäajan vain, jos se on tarpeen ja niin kauan kuin se on tarpeen 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä tai oikeussuojakeinoja käytettäessä. Säilytyspalvelun tarjoajien on säilytettävä terroristinen sisältö ja 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu siihen liittyvä data siihen saakka, kunnes lainvalvontaviranomainen vastaa säilytyspalvelun tarjoajan 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tekemään ilmoitukseen.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Avoimuusvelvoitteet

Säilytyspalvelun tarjoajien avoimuusvelvoitteet

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on esitettävä ehdoissaan ja edellytyksissään toimintaperiaatteensa terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi, mukaan lukien tarvittaessa mielekäs selitys ennakoivien toimenpiteiden ja myös automaattisten välineiden toiminnasta.

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tapauksen mukaan esitettävä selkeästi ehdoissaan ja edellytyksissään toimintaperiaatteensa terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi, mukaan lukien tapauksen mukaan mielekäs selitys erityistoimenpiteiden toiminnasta.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on julkaistava vuosittain avoimuusselostukset terroristisen sisällön levittämisen torjumiseksi toteutetuista toimista.

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien, joille annetaan tai on annettu poistamismääräys kyseisenä vuonna, on asetettava vuosittain julkisesti saataville avoimuusselostus terroristisen sisällön levittämisen torjumiseksi toteutetuista toimista.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajan toimenpiteistä sellaisen sisällön uudelleenlataamisen estämiseksi, joka on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään terroristisena sisältönä;

b)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajan toimenpiteistä sellaisen sisällön uudelleenlataamisen estämiseksi, joka on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään terroristisena sisältönä, erityisesti jos on käytetty automatisoitua tekniikkaa;

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  terrorististen sisältöjen lukumäärä, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty poistamismääräyksen, sisältöä koskevan ilmoituksen tai ennakoivien toimenpiteiden seurauksena;

c)  terrorististen sisältöjen lukumäärä, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty poistamismääräyksen tai erityistoimenpiteiden seurauksena, ja niiden määräysten lukumäärä, joiden sisältöä ei ole poistettu 4 artiklan 7 ja 8 kohdan mukaisesti, sekä kieltäytymisen syyt.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  yleiskatsaus valitusmenettelyistä ja niiden tulokset.

d)  valitusmenettelyjen lukumäärä ja niiden tulokset sekä oikeudellisia menettelyjä koskevat toimet, mukaan lukien niiden tapausten lukumäärä, joissa on todettu, että sisältö on virheellisesti tunnistettu terroristiseksi sisällöksi.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Toimivaltaisten viranomaisten avoimuusvelvoitteet

 

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava vuosittain avoimuusselostukset, joissa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

 

a)   annettujen poistamismääräysten lukumäärä, poistamisten lukumäärä sekä niiden poistamismääräysten lukumäärä, joihin on vastattu kieltävästi tai jotka on jätetty huomiotta;

 

b)   tutkintaan ja syytteeseenpanoon johtaneen tunnistetun terroristisen sisällön lukumäärä ja sellaisten tapausten lukumäärä, joissa sisältö oli virheellisesti tunnistettu terroristiseksi sisällöksi;

 

c)   toimivaltaisten viranomaisten 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti pyytämien toimenpiteiden kuvaus.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ennakoivien toimenpiteiden käyttöä ja toteuttamista koskevat suojatoimet

Erityistoimenpiteiden käyttöä ja toteuttamista koskevat suojatoimet

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät säilyttämänsä sisällön osalta tämän asetuksen mukaisia automaattisia välineitä, niiden on otettava käyttöön tehokkaita ja aiheellisia suojatoimia, joilla varmistetaan, että kyseistä sisältöä koskevat päätökset, ja erityisesti päätökset terroristisena pidetyn sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä, ovat täsmällisiä ja perusteltuja.

1.  Jos säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät säilyttämänsä sisällön osalta automaattisia välineitä, niiden on otettava käyttöön tehokkaita ja aiheellisia suojatoimia, joilla varmistetaan, että kyseistä sisältöä koskevat päätökset, ja erityisesti päätökset terroristisena pidetyn sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä, ovat täsmällisiä ja perusteltuja.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Suojatoimiin on kuuluttava erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, jos se on tarpeen, ja joka tapauksessa jos tarvitaan yksityiskohtainen arviointi sen määrittämiseksi, onko sisältöä pidettävä terroristisena.

2.  Suojatoimiin on kuuluttava erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, jotka koskevat sisällön poistamista tai siihen pääsyn estämistä koskevan päätöksen asianmukaisuutta, erityisesti mitä tulee sananvapauteen sekä tiedon ja ajatusten vastaanottamista ja jakamista avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa koskevaan vapauteen.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Tehokkaat oikeussuojakeinot

 

1.   Sisällöntarjoajilla, joiden sisältö on poistettu tai siihen pääsy on estetty poistamismääräyksen seurauksena, sekä säilytyspalvelun tarjoajilla, jotka ovat saaneet poistamismääräyksen, on oltava oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tehokkaita menettelyjä tämän oikeuden käyttöä varten.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tehokkaat ja saatavilla olevat mekanismit, joiden avulla sisällöntarjoajat, joiden sisältö on poistettu tai johon pääsy on estetty 5 artiklan mukaisen sisältöä koskevan ilmoituksen tai 6 artiklan mukaisten ennakoivien toimenpiteiden seurauksena, voivat tehdä säilytyspalvelun tarjoajan toteuttamista toimista valituksen, jossa ne vaativat sisällön palauttamista.

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tehokas ja saatavilla oleva mekanismi, jonka avulla sisällöntarjoajat, joiden sisältö on poistettu tai johon pääsy on estetty 6 artiklan mukaisten erityistoimenpiteiden seurauksena, voivat tehdä säilytyspalvelun tarjoajan toteuttamista toimista valituksen, jossa ne vaativat sisällön palauttamista.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tutkittava jokainen vastaanottamansa valitus ripeästi ja palautettava sisältö viipymättä, jos sen poistaminen tai siihen pääsyn estäminen ei ole ollut perusteltua. Niiden on ilmoitettava valituksen tekijälle tutkinnan tuloksesta.

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tutkittava jokainen vastaanottamansa valitus ripeästi ja palautettava sisältö viipymättä, jos sen poistaminen tai siihen pääsyn estäminen ei ole ollut perusteltua. Niiden on ilmoitettava valituksen tekijälle tutkinnan tuloksesta kahden viikon kuluessa valituksen vastaanottamisesta ja annettava selitys, jos säilytyspalvelun tarjoaja päättää olla palauttamatta sisältöä. Sisällön palauttaminen ei estä käynnistämästä muita oikeustoimia säilytyspalvelun tarjoajan tai toimivaltaisen viranomaisen päätöstä vastaan.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun säilytyspalvelun tarjoajat poistavat terroristista sisältöä tai estävät pääsyn siihen, niiden on annettava sisällöntarjoajalle tiedot terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä.

1.  Kun säilytyspalvelun tarjoajat poistavat terroristista sisältöä tai estävät pääsyn siihen, niiden on annettava sisällöntarjoajalle kattavat ja tiiviisti esitetyt tiedot terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä sekä mahdollisuuksista riitauttaa päätös, ja niiden on annettava tälle pyynnöstä jäljennös 4 artiklan mukaisesti annetusta poistamismääräyksestä.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Säilytyspalvelun tarjoajan on sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava tälle tiedot poistamisen tai pääsyn estämisen syistä ja mahdollisuuksista vastustaa päätöstä.

Poistetaan.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaista velvoitetta ei sovelleta, jos toimivaltainen viranomainen päättää, että syitä on oltava paljastamatta yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä – esimerkiksi terrorismirikosten ehkäisemisen, tutkinnan, havaitsemisen ja niistä syyttämisen vuoksi – niin pitkään kuin on tarpeen, mutta enintään [neljä] viikkoa päätöksestä. Tällaisessa tapauksessa säilytyspalvelun tarjoaja ei saa paljastaa mitään tietoja terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä.

3.  Edellä olevan 1 kohdan mukaista velvoitetta ei sovelleta, jos toimivaltainen viranomainen päättää puolueettoman näytön perusteella ja kyseisen päätöksen oikeasuhteisuuden ja tarpeellisuuden huomioon ottaen, että syitä on oltava paljastamatta yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä – esimerkiksi terrorismirikosten ehkäisemisen, tutkinnan, havaitsemisen ja niistä syyttämisen vuoksi – niin pitkään kuin on tarpeen, mutta enintään neljä viikkoa päätöksestä. Tällaisessa tapauksessa säilytyspalvelun tarjoaja ei saa paljastaa mitään tietoja terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on tarvittavat valmiudet ja riittävät resurssit tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tämän asetuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on tarvittavat valmiudet ja riittävät resurssit tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tämän asetuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi ja että niiden riippumattomuudesta on vahvat takeet.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Säilytyspalvelun tarjoajien, toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin elinten välinen yhteistyö

Säilytyspalvelun tarjoajien, toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa toimivaltaisten unionin elinten välinen yhteistyö

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja, koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä keskenään ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin elinten, kuten Europolin, kanssa poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten osalta, jotta voidaan välttää päällekkäisyydet, parantaa koordinointia ja välttää eri jäsenvaltioiden tutkintoihin puuttuminen.

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja, koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä keskenään ja tarvittaessa Europolin kanssa poistamismääräysten osalta, jotta voidaan välttää päällekkäisyydet, parantaa koordinointia ja välttää eri jäsenvaltioiden tutkintoihin puuttuminen.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja, koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä 17 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen kanssa 6 artiklan nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja 18 artiklan nojalla toteutetuista täytäntöönpanotoimista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 17 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetulla toimivaltaisella viranomaisella on kaikki asiaankuuluvat tiedot. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden annettava käyttöön asianmukaiset viestintäkanavat tai -mekanismit, joilla varmistetaan, että asiaankuuluvien tietojen vaihtaminen on oikea-aikaista.

2.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja, koordinoitava ja tehtävä yhteistyötä 17 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen kanssa 6 artiklan nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja 18 artiklan nojalla toteutetuista täytäntöönpanotoimista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 17 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetulla toimivaltaisella viranomaisella on kaikki asiaankuuluvat tiedot. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden annettava käyttöön asianmukaiset ja suojatut viestintäkanavat tai -mekanismit, joilla varmistetaan, että asiaankuuluvien tietojen vaihtaminen on oikea-aikaista.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot ja säilytyspalvelun tarjoajat voivat halutessaan hyödyntää seuraavissa toimissa erityisiä välineitä, joihin voi tarvittaessa sisältyä asiaankuuluvien unionin elinten, kuten Europolin, perustamia välineitä:

3.  Jäsenvaltiot voivat hyödyntää seuraavissa toimissa erityisiä välineitä, joihin voi sisältyä Europolin perustamia välineitä:

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  5 artiklassa tarkoitettuihin sisältöä koskeviin ilmoituksiin liittyvät käsittely ja palaute;

Poistetaan.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  6 artiklassa tarkoitettujen ennakoivien toimien määrittämiseen ja täytäntöönpanoon johtava yhteistyö.

c)  6 artiklassa tarkoitettujen erityistoimien määrittämiseen ja täytäntöönpanoon johtava yhteistyö.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos säilytyspalvelun tarjoajien tietoon tulee todisteita terrorismirikoksista, niiden on viipymättä ilmoitettava kyseisessä jäsenvaltiossa rikosten tutkinnasta ja syytetoimista vastaaville toimivaltaisille viranomaisille tai siinä jäsenvaltiossa sijaitsevalle 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka tai laillinen edustaja sijaitsee. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat epävarmoissa tapauksissa toimittaa kyseiset tiedot Europolille asianmukaisia jatkotoimia varten.

4.  Jos säilytyspalvelun tarjoajien tietoon tulee terroristista sisältöä, niiden on viipymättä ilmoitettava kyseisessä jäsenvaltiossa rikosten tutkinnasta ja syytetoimista vastaaville toimivaltaisille viranomaisille. Mikäli on mahdotonta tunnistaa, mistä jäsenvaltiosta on kyse, säilytyspalvelun tarjoajan on ilmoitettava siinä jäsenvaltiossa sijaitsevalle 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka tai laillinen edustaja sijaitsee, ja myös toimitettava kyseiset tiedot Europolille asianmukaisia jatkotoimia varten.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tehtävä yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on perustettava yhteyspiste, joka ottaa vastaan poistamismääräykset ja sisältöä koskevat ilmoitukset sähköisesti ja varmistaa poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopean käsittelyn 4 ja 5 artiklan mukaisesti. Säilytyspalvelun tarjoajien on varmistettava, että kyseiset tiedot saatetaan julkisesti saataville.

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien, jotka ovat aikaisemmin saaneet yhden tai useamman poistamismääräyksen, on perustettava yhteyspiste, joka ottaa vastaan poistamismääräykset sähköisesti ja varmistaa poistamismääräysten nopean käsittelyn 4 artiklan mukaisesti. Säilytyspalvelun tarjoajien on varmistettava, että kyseiset tiedot saatetaan julkisesti saataville.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on ilmoitettava unionin virallinen kieli tai kielet, sellaisena kuin niihin viitataan asetuksessa N:o 1/58, jo(i)lla yhteyspisteeseen voidaan olla yhteydessä ja jo(i)lla 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuihin poistamismääräyksiin ja sisältöä koskeviin ilmoituksiin liittyvät tietojenvaihdot tapahtuvat. Näihin kieliin on kuuluttava vähintään yksi sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka tai 16 artiklassa tarkoitetun laillisen edustajan koti- tai sijoittautumispaikka on.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on ilmoitettava unionin virallinen kieli tai kielet, sellaisena kuin niihin viitataan asetuksessa N:o 1/58, jo(i)lla yhteyspisteeseen voidaan olla yhteydessä ja jo(i)lla 4 artiklassa tarkoitettuihin poistamismääräyksiin liittyvät tietojenvaihdot tapahtuvat. Näihin kieliin on kuuluttava vähintään yksi sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka tai 16 artiklassa tarkoitetun laillisen edustajan koti- tai sijoittautumispaikka on.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on perustettava yhteyspiste, jonka tehtävänä on käsitellä jäsenvaltioiden antamiin poistamismääräyksiin ja sisältöä koskeviin ilmoituksiin liittyvät selvennyspyynnöt ja palautteet. Yhteyspistettä koskevat tiedot on asetettava julkisesti saataville.

Poistetaan.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei nimeä itselleen laillista edustajaa, lainkäyttövalta on kaikilla jäsenvaltioilla.

2.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja, jonka päätoimipaikka ei sijaitse EU:n jäsenvaltiossa, ei nimeä itselleen laillista edustajaa, lainkäyttövalta on kaikilla jäsenvaltioilla. Jos jäsenvaltio päättää käyttää kyseistä lainkäyttövaltaa, sen on ilmoitettava asiasta kaikille muille jäsenvaltioille.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos toisen jäsenvaltion viranomainen on antanut poistamismääräyksen 4 artiklan 1 nojalla, kyseisellä jäsenvaltiolla on lainkäyttövalta turvautua pakkokeinoihin kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti pannakseen poistamismääräyksen täytäntöön.

Poistetaan.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Säilytyspalvelun tarjoajan, jolla ei ole toimipaikkaa unionissa mutta joka tarjoaa palvelujaan unionissa, on nimettävä kirjallisesti luonnollinen tai oikeushenkilö unionissa toimivaksi lailliseksi edustajakseen, joka on vastuussa toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen perusteella antamien poistamismääräysten, sisältöä koskevien ilmoitusten, pyyntöjen ja päätösten vastaanottamisesta, noudattamisesta ja täytäntöönpanosta. Laillisen edustajan koti- tai sijoittautumispaikan on oltava jokin niistä jäsenvaltioista, jossa säilytyspalvelun tarjoaja tarjoaa palvelujaan.

1.  Säilytyspalvelun tarjoajan, jolla ei ole toimipaikkaa unionissa mutta joka tarjoaa palvelujaan unionissa, on nimettävä kirjallisesti luonnollinen tai oikeushenkilö unionissa toimivaksi lailliseksi edustajakseen, joka on vastuussa toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen perusteella antamien poistamismääräysten ja pyyntöjen vastaanottamisesta, noudattamisesta ja täytäntöönpanosta. Laillisen edustajan koti- tai sijoittautumispaikan on oltava jokin niistä jäsenvaltioista, jossa säilytyspalvelun tarjoaja tarjoaa palvelujaan.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Säilytyspalvelun tarjoajan on siirrettävä laillisen edustajansa vastuulle 1 kohdassa tarkoitettujen poistamismääräysten, sisältöä koskevien ilmoitusten, pyyntöjen ja päätösten vastaanotto, noudattaminen ja täytäntöönpano. Säilytyspalvelun tarjoajan on annettava lailliselle edustajalleen tarvittavat valtuudet ja resurssit, jotta tämä voi tehdä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa ja noudattaa mainittuja päätöksiä ja määräyksiä.

2.  Säilytyspalvelun tarjoajan on siirrettävä laillisen edustajansa vastuulle 1 kohdassa tarkoitettujen poistamismääräysten ja pyyntöjen vastaanotto, noudattaminen ja täytäntöönpano. Säilytyspalvelun tarjoajan on annettava lailliselle edustajalleen tarvittavat valtuudet ja resurssit, jotta tämä voi tehdä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa ja noudattaa mainittuja päätöksiä ja määräyksiä.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen (viranomaiset), jonka (joiden) toimivaltaan kuuluu

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä oikeusviranomainen tai toiminnallisesti riippumaton hallintoviranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  terroristisen sisällön havaitseminen ja tunnistaminen sekä terroristisesta sisällöstä ilmoittaminen säilytyspalvelun tarjoajille 5 artiklan nojalla;

Poistetaan.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  6 artiklassa tarkoitettujen ennakoivien toimenpiteiden toteuttamisen valvonta;

c)  6 artiklassa tarkoitettujen erityistoimenpiteiden toteuttamisen valvonta;

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaisten viranomaisten yhteydessä oleva yhteyspiste, jonka tehtävänä on käsitellä jäsenvaltioiden antamiin poistamismääräyksiin liittyvät selvennyspyynnöt ja palautteet. Yhteyspistettä koskevat tiedot on asetettava julkisesti saataville.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten nimet. Komissio julkaisee kyseisen ilmoituksen ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Jäsenvaltioiden on viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten nimet. Komissio perustaa sähköisen rekisterin, joka sisältää kaikki kyseessä olevat toimivaltaiset viranomaiset sekä nimetyt yhteyspisteet kunkin viranomaisen yhteydessä. Komissio julkaisee kyseisen ilmoituksen ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä säännöistä, jotka koskevat tästä asetuksesta johtuvia säilytyspalvelun tarjoajien velvoitteita koskeviin rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraamukset pannaan täytäntöön. Tällaiset seuraamukset on rajoitettava koskemaan rikkomuksia, jotka koskevat seuraavista säännöksistä johtuvia velvoitteita:

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä säännöistä, jotka koskevat tästä asetuksesta johtuvia säilytyspalvelun tarjoajien velvoitteita koskeviin systemaattisiin ja jatkuviin rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraamukset pannaan täytäntöön. Tällaiset seuraamukset on rajoitettava koskemaan rikkomuksia, jotka koskevat seuraavista säännöksistä johtuvia velvoitteita:

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  3 artiklan 2 kohta (säilytyspalvelun tarjoajien ehdot ja edellytykset);

Poistetaan.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  5 artiklan 5 ja 6 kohta (sisältöä koskevien ilmoitusten arviointi ja niitä koskeva palaute);

Poistetaan.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  6 artiklan 2 ja 4 kohta (ennakoivista toimenpiteistä raportointi ja tiettyjä ennakoivia toimenpiteitä määräävistä päätöksistä johtuvien toimenpiteiden toteuttaminen);

d)  6 artiklan 4 kohta (erityistoimenpiteistä raportointi ja erityisten lisätoimenpiteiden toteuttamista koskevasta pyynnöstä johtuvien toimenpiteiden toteuttaminen);

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  8 artikla (avoimuus);

f)  8 artikla (säilytyspalvelun tarjoajien avoimuus);

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  9 artikla (ennakoiviin toimenpiteisiin liittyvät suojatoimet);

g)  9 artikla (erityistoimenpiteiden toteuttamiseen liittyvät suojatoimet);

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  13 artiklan 4 kohta (tiedot terrorismirikoksia koskevista todisteista);

j)  13 artiklan 4 kohta (tiedot terroristisesta sisällöstä);

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle kyseiset säännöt ja toimenpiteet, ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki kyseisiä sääntöjä ja toimenpiteitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.

2.  Edellä 1 kohdan mukaisesti määrättyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle kyseiset säännöt ja toimenpiteet, ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki kyseisiä sääntöjä ja toimenpiteitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  säilytyspalvelun tarjoajan toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekemän yhteistyön taso.

e)  säilytyspalvelun tarjoajan toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekemän yhteistyön taso;

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  säilytyspalvelun tarjoajien, erityisesti komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettujen mikro- tai pienyritysten, luonne ja koko.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 artiklan 2 kohdan mukaisten velvoitteiden systemaattisesta noudattamatta jättämisestä määrätään taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on enintään 4 prosenttia säilytyspalvelun tarjoajan edellisen vuoden kokonaisliikevaihdosta.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 artiklan 2 kohdan mukaisten velvoitteiden systemaattisesta ja jatkuvasta noudattamatta jättämisestä määrätään taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on enintään 4 prosenttia säilytyspalvelun tarjoajan edellisen vuoden kokonaisliikevaihdosta.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tekniset vaatimukset ja poistamismääräysten mallipohjaa koskevat muutokset

Tekniset vaatimukset, merkittävyyden arviointiperusteet ja poistamismääräysten mallipohjaa koskevat muutokset

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 20 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi teknisillä vaatimuksilla sähköisistä keinoista, joita toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä poistamismääräysten lähettämisessä.

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 20 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi tarvittavilla teknisillä vaatimuksilla sähköisistä keinoista, joita toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä poistamismääräysten lähettämisessä.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 20 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi kriteereillä ja luvuilla, joita toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä määrittäessään, mikä on tässä asetuksessa tarkoitettu merkittävä määrä riitauttamattomia poistamismääräyksiä.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tiedot annettujen poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten lukumäärästä, sellaisten terrorististen sisältöjen lukumäärästä, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty, sekä 4 ja 5 artiklan mukaisista vastaavista määräajoista;

a)  tiedot annettujen poistamismääräysten lukumäärästä, sellaisten terrorististen sisältöjen lukumäärästä, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty, sekä 4 artiklan mukaisista vastaavista määräajoista ja tiedot sellaisten vastaavien tapausten lukumäärästä, joissa on tuloksellisesti havaittu ja tutkittu terrorismirikoksia ja toteutettu niihin liittyviä syytetoimia;

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  tiedot toimivaltaisten viranomaisten esittämien sellaisten tutustumispyyntöjen määrästä, jotka koskevat säilytyspalvelun tarjoajien 7 artiklan mukaisesti säilyttämää sisältöä;

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee aikaisintaan [kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä] arvioinnin tästä asetuksesta ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa käsitellään myös suojatoimien vaikuttavuutta. Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä säädösehdotus. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomuksen laatimista varten tarvittavat tiedot.

Komissio tekee yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä arvioinnin tästä asetuksesta ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa käsitellään myös suojatoimien toimintaa ja vaikuttavuutta sekä asetuksen vaikutusta perusoikeuksiin, erityisesti sananvapauteen sekä vapauteen vastaanottaa ja jakaa tietoa ja yksityiselämän kunnioitusta koskevaan oikeuteen. Tämän arvioinnin yhteydessä komissio selvittää myös, onko tarpeen ja mahdollista perustaa verkossa olevaa terrorisista sisältöä käsittelevä EU:n foorumi, jonka avulla kaikki jäsenvaltiot voisivat käyttää yhtä suojattua viestintäkanavaa poistamismääräysten lähettämiseksi säilytyspalvelun tarjoajille, sekä tällaisen foorumin tehokkuutta. Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä säädösehdotus. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomuksen laatimista varten tarvittavat tiedot.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan [kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta].

Sitä sovelletaan [12 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta].

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

Liite I – osa B – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

[ ] siinä yllytetään terrorismirikoksiin tai siinä ylistetään tai ihannoidaan terrorismirikoksia (2 artiklan 5 kohdan a alakohta)

[ ] siinä yllytetään direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltuihin terrorismirikoksiin (2 artiklan 5 kohdan a alakohta);

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

Liite I – osa B – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

[ ] siinä kannustetaan osallistumaan terrorismirikoksiin (2 artiklan 5 kohdan b alakohta)

[ ] siinä houkutellaan toista henkilöä tai henkilöryhmää tekemään direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltuja terrorismirikoksia tai osallistumaan niiden tekemiseen (2 artiklan 5 kohdan b alakohta);

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

Liite I – osa B – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

[ ] siinä edistetään terroristiryhmän toimintaa, erityisesti kannustamalla osallistumaan tällaiseen ryhmään tai tukemaan sitä (2 artiklan 5 kohdan c alakohta)

[ ] siinä houkutellaan toista henkilöä tai henkilöryhmää osallistumaan direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltuun terroristiryhmän toimintaan (2 artiklan 5 kohdan c alakohta);

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

Liite I – osa B – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

[ ] siinä annetaan ohjeita menetelmistä tai tekniikoista terrorismirikosten toteuttamiseksi (2 artiklan 5 kohdan d alakohta)

[ ] siinä annetaan ohjeita menetelmistä tai tekniikoista räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistamiseksi tai käyttämiseksi tai muista menetelmistä tai tekniikoista direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltujen terrorismirikosten toteuttamiseksi (2 artiklan 5 kohdan d alakohta);

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

Liite I – osa B – 3 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

[ ] siinä kuvataan direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltujen rikosten tekemistä (2 artiklan 5 kohdan e alakohta).

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

Liite I – osa G – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tiedot toimivaltaisesta elimestä tai tuomioistuimesta, määräajoista ja menettelyistä poistamismääräyksen riitauttamista varten:

Tiedot toimivaltaisesta elimestä tai tuomioistuimesta, määräajoista ja menettelyistä, myös muotovaatimuksista, poistamismääräyksen riitauttamista varten:

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

Liite III – osa B – i kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

[ ] ylivoimainen este tai vastaanottajasta tai palveluntarjoajasta johtumaton tosiasiallinen mahdottomuus

[ ] ylivoimainen este tai vastaanottajasta tai palveluntarjoajasta johtumaton tosiasiallinen mahdottomuus tai tekninen tai toiminnallinen syy

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (13.3.2019)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Valmistelija (*): Julie Ward

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

PA_Legam

LYHYET PERUSTELUT

Komissio julkaisi 12. syyskuuta 2018 ehdotuksen terroristisen sisällön levittämisen torjumisesta siten, että perustetaan selkeä ja yhdenmukainen oikeudellinen kehys säilytyspalvelujen väärinkäytön estämiseksi.

Valmistelija panee merkille tämän ehdotuksen, jonka tarkoituksena on selkeyttää säilytyspalvelujen tarjoajien oikeudellista vastuuta, ja katsoo, että säilytyspalvelujen tarjoajien on ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin, kohtuullisiin ja oikeasuhteisiin toimiin, jotka ovat tarpeen niiden palveluiden turvallisuuden varmistamiseksi sekä verkossa olevan terroristisen sisällön nopeaksi ja tehokkaaksi havaitsemiseksi ja poistamiseksi.

Valmistelija on huolissaan useista komission lähestymistapaan liittyvistä näkökohdista, jotka koskevat erityisesti perusoikeuksien kunnioittamista, kuten sananvapautta, tiedonsaantia ja tiedotusvälineiden moniarvoisuutta. Ehdotuksessa on nykymuodossaan useita oikeudellisia ongelmia, jotka liittyvät olemassa oleviin normeihin, erityisesti sen yhdenmukaisuuteen direktiivin 2000/31/EY(1) ja direktiivin (EU) 2018/1808(2) kanssa.

Valmistelija pitää erittäin tärkeänä, ettei ehdotettu asetus vaaranna perusoikeuksia ja EU:n nykyistä oikeudellista kehystä eikä poikkea niistä. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi valmistelija esittää useita tarkistuksia, joilla pyritään selkeyttämään oikeudellisesti joitakin kyseessä olevia seikkoja.

Lausuntoluonnoksen keskeiset kohdat on esitetty seuraavassa:

i)  Määritelmät (2 artikla)

– Säilytyspalvelujen tarjoaja

”Säilytyspalvelujen tarjoajan” ehdotettu määritelmä on liian laaja ja oikeudellisesti epäselvä ja saattaa tahattomasti kattaa huomattavan määrän palveluntarjoajia, joiden ei pitäisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. Valmistelija ehdottaa määritelmän rajaamista siten, että se kattaa ainoastaan sellaiset säilytyspalvelun tarjoajat, jotka antavat käyttäjilleen mahdollisuuden asettaa sisältöä yleisön saataville.

– Terroristinen sisältö

”Terroristisen sisällön” määritelmää olisi myös selvennettävä. Valmistelija ehdottaa, että määritelmä yhdenmukaistetaan direktiivin 2017/541/EU kanssa ja sen ulkopuolelle jätetään nimenomaisesti kaikki koulutus-, journalismi- ja tutkimustarkoituksiin käytettävä aineisto.

ii)  Poistamismääräykset (4 artikla)

– Toimivaltainen viranomainen

Kohdassa 1 edellytetään, että toimivaltaisella viranomaisella on valtuus tehdä päätös, jolla säilytyspalvelun tarjoaja velvoitetaan poistamaan terroristinen sisältö tai estämään pääsy siihen. Valmistelija katsoo, että vain oikeusviranomaisilla, joilla on riittävästi asiantuntemusta antaa laillinen poistamismääräys, olisi oltava valtuudet tehdä tällaisia päätöksiä.

– Poistamismääräyksen noudattamista koskeva määräaika

Artiklan 2 kohdassa edellytetään, että säilytyspalvelun tarjoajien on poistettava terroristinen sisältö tai estettävä pääsy siihen tunnin kuluessa poistamismääräysten vastaanottamisesta. Vaikka palveluntarjoajien olisi toimittava mahdollisimman pian terroristisen sisällön poistamiseksi tai siihen pääsyn estämiseksi, yksi tunti vaikuttaa liian lyhyeltä ajalta poistamismääräyksen noudattamiseen. Useimmilla palveluntarjoajilla, erityisesti pk-yrityksillä, ei ole riittäviä resursseja tämän toteuttamiseksi kyseisessä ajassa. Noin lyhyt määräaika sekä 18 artiklassa palveluntarjoajille määrätyt noudattamatta jättämisen ankarat seuraamukset merkitsevät myös sitä, että poistamismääräyksen saaneilla osapuolilla ei käytännössä olisi mitään oikeutta tai mahdollisuutta kyseenalaistaa tällainen määräys. Tämä voisi mahdollisesti johtaa väärinkäytöksiin, eikä perusoikeuksia suojeltaisi riittävästi. On myös pantava merkille, että jokin liikkuva kuva- tai äänitiedosto voi kestää kauemmin kuin yhden tunnin.

Poistamismääräyksen noudattamiseen tarvitaan siksi riittävästi aikaa. ”Tunnin kuluessa” olisi siksi korvatta ilmaisulla ”ilman aiheetonta viivytystä”, jolloin palveluntarjoajat voisivat käsitellä poistamismääräykset tasapainoisesti ja asianmukaisesti.

– Poikkeukset

Artiklan 7 ja 8 kohdassa säädetään mahdollisista poikkeuksista, jos palveluntarjoajat eivät voi noudattaa poistamismääräystä ylivoimaisen esteen, tosiasiallisen mahdottomuuden, selvien virheiden tai riittävien tietojen puutteen vuoksi. Valmistelija katsoo kuitenkin, että nämä poikkeukset ovat liian rajallisia ja ehdottaa siksi teknisiin tai toiminnallisiin syihin perustuvien poikkeuksien lisäämistä.

iii)  Ennakoivat toimenpiteet (6 artikla)

Ehdotuksen 6 artiklassa edellytetään, että säilytyspalvelun tarjoajien on tarvittaessa toteutettava ennakoivia toimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi terroristisen sisällön levittämiseltä verkossa. Siinä edellytetään myös, että ne esittävät raportin toteutetuista erityisistä ennakoivista toimenpiteistä sellaisen sisällön uudelleenlataamisen estämiseksi, joka on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty.

Valmistelija pitää tätä artiklaa erityisen ongelmallisena, koska se johtaisi säilytyspalvelun tarjoajia koskevan yleisen valvontavelvollisuuden määräämiseen, mikä on ristiriidassa direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan kanssa.

Vaikka komissio yrittää kiertää tämän ongelman esittämällä oikeudellisen varmennuksen toteamalla johdanto-osan 19 kappaleessa, että ”erityisiä ennakoivia toimenpiteitä määräävän päätöksen ei periaatteessa pitäisi johtaa yleisen valvontavelvollisuuden määräämiseen”. Tämä ei selvästikään riitä takaamaan, ettei mitään yleistä valvontavelvollisuutta määrätä. Komissio päinvastoin toteaa, että koska ”terroristisen sisällön levittämiseen liittyy erityisen vakavia riskejä”, valtiot voisivat ”poikkeuksellisesti poiketa tästä EU:n periaatteesta”. Tämä muuttaisi merkittävästi nykyistä oikeudellista lähestymistapaa, joka koskee verkossa toimivien säilytyspalvelujen velvoitteita ja vastuujärjestelmää, ja vaikuttaisi huomattavasti perusoikeuksiin.

Lisäksi 6 artikla on ongelmallinen direktiivin 2018/1808/EU kannalta. Ehdotetun asetuksen soveltamisalaan kuuluvien videonjakoalustan tarjoajien olisi toteutettava ennakoivia toimenpiteitä. Direktiivin 28 b artiklan 1 kohdassa edellytetään, että videonjakoalustan tarjoajat ”toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet suojellakseen yleisöä ohjelmilta (...), jotka sisältävät sisältöä, jonka levittäminen on unionin oikeuden nojalla rikos, kuten direktiivin (EU) 2017/541 5 artiklassa tarkoitettu julkinen yllytys terrorismirikokseen”. Siinä todetaan myös selvästi, että kyseiset toimenpiteet ”eivät saa johtaa sellaiseen sisällön ennakkotarkastukseen tai alustalle lataamiseen sovellettavaan suodatukseen, joka on ristiriidassa direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan kanssa”. Ennakoivat toimenpiteet vaikuttaisivat siten olevan ristiriidassa ennakkotarkastuksen tai alustalle lataamiseen sovellettavan suodatuksen kieltämisen kanssa, kuten audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä säädetään.

Näin ollen ja ottaen huomioon oikeudelliset ristiriidat ehdotetun asetuksen sekä direktiivin 2000/31/EY ja direktiivin 2018/1808/EU välillä, valmistelija ehdottaa 6 artiklan poistamista.

iv)  Seuraamukset

Asetuksen 18 artiklassa säädetään seuraamuksista, joita sovelletaan säilytyspalvelun tarjoajien tekemiin, asetuksen mukaisia velvoitteita koskeviin rikkomuksiin. Tapauksissa, joissa säilytyspalvelun tarjoaja rikkoo järjestelmällisesti poistamismääräyksiä, määrätään vakavia taloudellisia seuraamuksia. Valmistelija katsoo, että jäsenvaltioiden olisi säädettävä kansallisen tason seuraamuksista oikeasuhteisella ja käytännöllisellä tavalla. Niiden olisi myös päätettävä, määrätäänkö palveluntarjoajille taloudellisia seuraamuksia. Valmistelija ehdottaa sen vuoksi komission ehdottamien taloudellisten seuraamusten poistamista, jotta voidaan välttää sellaisten pienempien palveluntarjoajien ylikuormittamista, jotka eivät selviäisi tällaisista taloudellisista seuraamuksista, sekä välttää luomasta tilannetta, jossa yritykset saattavat estää sisältöön pääsyä liiallisesti ja poistaa sisältöä suojellakseen itseään mahdollisilta taloudellisilta seuraamuksilta.

Näiden pääkohtien lisäksi valmistelija ehdottaa joitakin tarkistuksia, joilla selkeytetään oikeudellisesti eri kysymyksiä, jotka koskevat perusoikeuksia, oikeussuojakeinoja ja muutoksenhakuoikeutta.

Lopuksi valmistelija haluaisi esittää joitakin perusperiaatteita, jotka ovat olennaisen tärkeitä terrorismiin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi ja jotka ulottuvat paljon pidemmälle kuin mitkään toimet, joihin unioni voisi ryhtyä terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi verkossa. Kaikkien ja kaikenikäisten kansalaisten medialukutaidon ja digitaalisen lukutaidon merkitystä ei voi aliarvioida. Näin ollen tärkeimpinä toimina radikalisoitumisen ehkäisemiseksi unionin olisi varmistettava sen politiikkojen yhdenmukaisuus sekä pyrittävä edistämään tiiviimpää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja verkkopalvelujen tarjoajien kanssa verkossa esiintyviin haasteisiin vastaamiseksi. On tehostettava toimia, joilla nuoria kannustetaan ajattelemaan kriittisesti verkossa esiintyvistä ääriliikkeiden viesteistä. Hyvät käytännöt ja tutkimus medialukutaidon sisällyttämisestä viralliseen koulutukseen sekä epäviralliseen ja arkioppimiseen ovat myös erittäin tärkeitä.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä

verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta

Euroopan komission panos johtajien kokoukseen

Euroopan komission panos johtajien kokoukseen

Salzburgissa 19.–20. syyskuuta 2018

Salzburgissa 19.–20. syyskuuta 2018

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden moitteeton toiminta avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä säilytyspalvelujen väärinkäyttö terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa olisi kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön ja vahvistamalla suojatoimia sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden varmistamiseksi.

(1)  Tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden moitteeton toiminta avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä säilytyspalvelujen väärinkäyttö terroristisiin tarkoituksiin ja tarjoamalla erityinen väline kyseisen ilmiön torjumiseksi, jotta varmistetaan kansalaisten vapaus ja turvallisuus. Digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa olisi kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön ja vahvistamalla suojatoimia sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden sekä oikeuden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan, lehdistönvapauden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Terroristinen sisältö on osa laajempaa ongelmaa, joka koskee laitonta verkkosisältöä, johon kuuluu muunlaista sisältöä, kuten lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, laittomia kaupallisia käytäntöjä ja teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomuksia. Laittoman sisällön kauppaa harjoittavat usein terroristiset ja muut rikollisjärjestöt voidakseen pestä rahaa ja hankkia pääomaa operaatioidensa rahoittamiseen. Tämän ongelman ratkaiseminen edellyttää lainsäädännöllisten, muiden kuin lainsäädännöllisten ja vapaaehtoisten toimenpiteiden yhdistelmää, joka perustuu viranomaisten ja palvelutarjoajien yhteistyöhön, jossa perusoikeuksia kunnioitetaan kaikilta osin. Vaikka laittoman sisällön uhkaa on lievennetty onnistuneilla aloitteilla, kuten alalla kehitetyt käytännesäännöt verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen torjumiseksi sekä WEePROTECT maailmanlaajuinen kumppanuus verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi, on tarpeen perustaa lainsäädäntökehys, joka koskee kansallisten sääntelyviranomaisten rajatylittävää yhteistyötä laittoman sisällön poistamiseksi.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Internetissä toimivilla säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen asema digitaalitaloudessa, koska ne yhdistävät yritykset ja kansalaiset ja helpottavat julkista keskustelua sekä tietojen, mielipiteiden ja ajatusten jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää merkittävästi innovointia, talouskasvua ja työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä tapauksissa kolmannet osapuolet kuitenkin hyväksikäyttävät tällaisia palveluja harjoittaakseen laitonta toimintaa verkossa. Yhtenä huolenaiheena on, että terroristiryhmät ja niiden kannattajat hyväksikäyttävät säilytyspalvelun tarjoajia levittääkseen terroristista sisältöä verkossa, jotta ne voivat levittää omaa sanomaansa, radikalisoida ja värvätä ihmisiä ja edistää ja ohjata terroritoimintaa.

(2)  Internetissä toimivilla säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen asema digitaalitaloudessa, koska ne yhdistävät yritykset ja kansalaiset ja helpottavat julkista keskustelua sekä tietojen, mielipiteiden ja ajatusten jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää merkittävästi innovointia, talouskasvua ja työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä tapauksissa kolmannet osapuolet kuitenkin hyväksikäyttävät tällaisia palveluja harjoittaakseen laitonta toimintaa verkossa, mikä on unionin lainsäädännön mukaan rikos. Yhtenä huolenaiheena on, että terroristiryhmät ja niiden kannattajat hyväksikäyttävät säilytyspalvelun tarjoajia levittääkseen terroristista sisältöä verkossa, jotta ne voivat levittää omaa sanomaansa, radikalisoida ja värvätä ihmisiä ja edistää ja ohjata terroritoimintaa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Terroristisella verkkosisällöllä on vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle yleensä ja kyseistä sisältöä palveluissaan ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, sillä terroristinen sisältö heikentää näiden verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. Ottaen huomioon verkkopalvelujen tarjoajien keskeinen asema ja niiden tarjoamiin palveluihin liittyvät teknologiset keinot ja valmiudet, niillä on tietynlainen yhteiskunnallinen vastuu suojata palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja auttaa palvelujensa välityksellä levitetyn terroristisen sisällön torjunnassa.

(3)  Vaikka terroristinen verkkosisältö ei olekaan ainoa tekijä, sen on todettu olevan ratkaisevassa asemassa terrori-iskuja unionissa ja sen ulkopuolella tehneiden yksilöiden radikalisoitumisessa, millä on ollut hyvin vakavia kielteisiä vaikutuksia kansalaisille ja yhteiskunnalle yleensä mutta myös kyseistä sisältöä palveluissaan ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, sillä terroristinen sisältö heikentää näiden verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. Ottaen huomioon verkkopalvelujen tarjoajien keskeinen asema ja ammatilliset valmiudet niiden tarjoamiin palveluihin liittyvien teknologisten keinojen lisäksi, ja ottaen huomioon sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden kaltaisten perusoikeuksien suojaamisen tärkeyden, niillä on tietynlainen yhteiskunnallinen vastuu suojata palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja auttaa palvelujensa välityksellä levitetyn terroristisen sisällön torjunnassa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Unionin tason pyrkimykset terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa alkoivat vuonna 2015 vapaaehtoispohjalta toimivan jäsenvaltioiden ja säilytyspalvelun tarjoajien välisen yhteistyön puitteissa, mutta sen lisäksi täytyy olla selkeä oikeudellinen kehys, jotta voidaan edelleen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta verkossa ja puuttua riittävällä tavalla tähän nopeasti kehittyvään ongelmaan. Tämä lainsäädäntökehys pohjautuu vapaaehtoistoimiin, joita vahvistettiin komission suosituksella (EU) 2018/3347, ja vastaa Euroopan parlamentin kehotuksiin vahvistaa toimenpiteitä laittoman ja haitallisen sisällön torjumiseksi ja neuvoston kehotuksiin terroritekoihin yllyttävän sisällön automaattisen tunnistamisen ja poistamisen parantamiseksi.

(4)  Unionin tason pyrkimykset terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa alkoivat vuonna 2015 vapaaehtoispohjalta toimivan jäsenvaltioiden ja säilytyspalvelun tarjoajien välisen yhteistyön puitteissa. Valitettavasti yhteistyö osoittautui riittämättömäksi tämän ilmiön torjumiseksi. Tämän vuoksi unionin oikeuden lisäksi täytyy olla selkeä oikeudellinen kehys, jotta voidaan edelleen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta verkossa ja puuttua riittävällä tavalla tähän nopeasti kehittyvään ongelmaan. Tämä lainsäädäntökehys pohjautuu vapaaehtoistoimiin, joita vahvistettiin komission suosituksella (EU) 2018/3347, ja vastaa Euroopan parlamentin kehotuksiin vahvistaa toimenpiteitä laittoman ja haitallisen sisällön torjumiseksi ja neuvoston kehotuksiin terroritekoihin yllyttävän sisällön automaattisen tunnistamisen ja poistamisen parantamiseksi.

_________________

_________________

7 Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

7 Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tämän asetuksen soveltamisella ei pitäisi olla vaikutuksia direktiivin 2000/31/EY8 14 artiklan soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien tämän asetuksen nojalla toteuttamien toimenpiteiden, mahdolliset ennakoivat toimenpiteet mukaan luettuina, ei pitäisi itsessään johtaa siihen, että kyseiseen palveluntarjoajaan ei voitaisi soveltaa mainitussa säännöksessä säädettyä vastuuta koskevaa poikkeusta. Tässä asetuksessa ei puututa kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan mukaiset ehdot vastuuta koskevasta poikkeuksesta eivät täyty.

(5)  Tämän asetuksen soveltamisella ei pitäisi olla vaikutuksia direktiivin 2000/31/EY8 14 artiklan soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien tämän asetuksen nojalla toteuttamien toimenpiteiden, mahdolliset ennakoivat toimenpiteet mukaan luettuina, ei pitäisi itsessään johtaa siihen, että kyseiseen palveluntarjoajaan ei voitaisi soveltaa mainitussa säännöksessä säädettyä vastuuta koskevaa poikkeusta, koska 14 artiklassa säädetään, että palveluntarjoajien on toimittava nopeasti poistaakseen laittoman sisällön tai estääkseen pääsyn siihen saatuaan tiedon laittomasta toiminnasta tai tiedosta. Tässä asetuksessa ei puututa kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan mukaiset ehdot vastuuta koskevasta poikkeuksesta eivät täyty.

_________________

_________________

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Tässä asetuksessa säädetyt velvoitteet eivät saisi vaikuttaa kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten velvollisuuteen ja kykyyn ryhtyä rikoksia torjuviin asianmukaisiin, kohtuullisiin ja oikeasuhteisiin toimiin kansallisen lain mukaisesti.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tällä asetuksella edistetään yleisen turvallisuuden parantamista ja perustetaan sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen, henkilötietojen suojaan, oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi toteutettava ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia demokraattisen yhteiskunnan mittapuun mukaan, ottaen huomioon erityisesti, kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, jotka ovat yksi moniarvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä ja yksi unionin perustana olevista arvoista. Toimenpiteet, joilla puututaan sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, olisi rajattava tiukasti niin, että niiden on palveltava terroristisen sisällön levittämisen estämiseen tähtääviä tavoitteita ilman, että ne vaikuttavat oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema julkisen keskustelun helpottajana ja faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten välittäjänä ja vastaanottajana lainsäädännön mukaisesti.

(7)  Tällä asetuksella edistetään yleisen turvallisuuden parantamista ja perustetaan sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen, henkilötietojen suojaan, oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä syrjimättömyyden periaate. Tässä asetuksessa määriteltyjen toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi toteutettava ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia demokraattisen yhteiskunnan mittapuun mukaan, ottaen huomioon erityisesti, kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus sekä oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan, jotka ovat moniarvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä ja unionin perusarvoja. Tämän asetuksen mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden olisi oltava tarpeellisia, asianmukaisia ja oikeasuhteisia terrorismin torjuntaa koskevaan tavoitteeseensa nähden ilman, että ne vaikuttavat oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema julkisen keskustelun helpottajana ja faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten välittäjänä ja vastaanottajana lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia tämän asetuksen nojalla toteutettuja toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata kyseisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluu erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa poistamismääräys sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka viranomaiset antoivat kyseisen poistamismääräyksen.

(8)  Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia tämän asetuksen nojalla toteutettuja toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata kyseisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluu erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja sisällöntarjoajien mahdollisuus saada tietoa muutoksenhausta, sisällöntarjoajien mahdollisuudesta valittaa säilytyspalvelun tarjoajan tekemästä poistamispäätöksestä sekä säilytyspalvelun tarjoajien ja sisällöntarjoajien mahdollisuudesta riitauttaa poistamismääräys sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka viranomaiset antoivat kyseisen poistamismääräyksen, sekä säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuus riitauttaa seuraamuksia koskeva päätös sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, johon se on sijoittautunut tai jossa sillä on laillinen edustaja.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Niiden toimien selkeyttämiseksi, joita säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi verkossa, tässä asetuksessa olisi ennakoivassa tarkoituksessa vahvistettava terroristisen sisällön määritelmä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 vahvistetun terrorismirikoksia koskevan määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen puuttua kaikkein haitallisimpaan terrorismipropagandaan verkossa, määritelmän olisi katettava aineistot ja tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat terrorismirikosten tekemiseen tai edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai kehottavat osallistumaan terroristiryhmän toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. Arvioidessaan, täyttääkö sisältö terroristisen sisällön määritelmän tässä asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava huomioon muun muassa viestien luonne ja sanamuoto, konteksti, jossa viestit on annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, onko aineisto EU:n luettelossa olevan terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, journalismi- tai tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö olisi suojattava asianmukaisella tavalla. Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden esittämistä julkisessa keskustelussa arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

(9)  Niiden toimien selkeyttämiseksi, joita säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi verkossa, tässä asetuksessa olisi ennakoivassa tarkoituksessa vahvistettava terroristisen sisällön määritelmä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 vahvistetun terrorismirikoksia koskevan määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen puuttua kaikkein haitallisimpaan terrorismipropagandaan verkossa, määritelmän olisi katettava aineistot ja tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat terrorismirikosten tekemiseen tai edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai kehottavat osallistumaan terroristiryhmän toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. Arvioidessaan, täyttääkö sisältö terroristisen sisällön määritelmän tässä asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava huomioon muun muassa viestien luonne ja sanamuoto, konteksti, jossa viestit on annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, onko aineisto EU:n luettelossa olevan terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen järjestön tai henkilön puolesta. On selvää, että opetus-, journalismi- tai tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö olisi tunnistettava ja suojattava asianmukaisella tavalla eikä sitä saisi rinnastaa terrorismiin yllyttämiseen, ellei tällaisen sisällön levittäminen mahdollista sen käyttöä terroristisiin tarkoituksiin. Siksi olisi saavutettava oikeudenmukainen tasapaino sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden sekä yleisen turvallisuuden vaatimusten välillä. Erityisesti journalistisen sisällön poistamista koskevissa päätöksissä olisi otettava huomioon toimittajien itsesääntely- ja etiikkasäännöt Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan mukaisesti. Johdonmukaisuuden vuoksi radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden esittämistä julkisessa keskustelussa arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

_________________

_________________

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Terroristisen sisällön levittämiseen käytettävien verkossa toimivien säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, jotka varastoivat palvelun vastaanottajan antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja asettavat kyseisiä tietoja kolmansien osapuolten saataville, riippumatta siitä, onko tämä toiminta luonteeltaan yksinomaan teknistä, automaattista tai passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi sosiaalisen median alustat, videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja äänimateriaalin jakamispalvelut, tiedostojenjakamispalvelut ja muut pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne asettavat kyseisiä tietoja kolmansien osapuolten saataville, sekä verkkosivustot, joilla käyttäjät voivat julkaista kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta olisi myös sovellettava unionin ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta unionissa palvelujaan tarjoaviin säilytyspalvelun tarjoajiin, koska merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, joiden palveluja käytetään terroristisen sisällön levittämiseen, on sijoittautunut kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus varmistaa, että kaikki digitaalisilla sisämarkkinoilla toimivat yritykset noudattavat samoja vaatimuksia sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen määrittämiseksi, voidaanko palveluntarjoajan katsoa tarjoavan palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden mahdollista käyttää niiden tarjoamia palveluja. Se, että palveluntarjoajan verkkosivusto tai sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat saatavilla yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen soveltamiselle.

(10)  Terroristisen sisällön levittämiseen käytettävien verkossa toimivien säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi soveltaa vain tietoyhteiskunnan palveluihin, jotka varastoivat palvelun vastaanottajan antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja asettavat kyseisiä tietoja yleisön saataville, mikä tarkoittaa, että sisällöntarjoajat eivät määritä etukäteen sisällön mahdollisten käyttäjien soveltamisalaa. Näitä palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi videonjakoalustat, sosiaalisen median alustat, suoratoistopalvelut, kuva- ja äänimateriaalin jakamispalvelut, tiedostojenjakamispalvelut ja muut pilvi- ja varastointipalvelut, poikkeuksena yritysten väliset pilvisäilytyspalvelun tarjoajat siinä tapauksessa, että ne asettavat sisältöä yleisön saataville. Tässä asetuksessa verkon säilytyspalvelun tarjoajat, jotka tarjoavat teknistä infrastruktuuria sivustojen ylläpitäjille, pelkkä siirtotoiminta ja muut sähköiset viestintäpalvelut, välimuistitallennuspalvelujen tarjoajat, tietotekniikkainfrastruktuurin pilvipalvelujen tarjoajat, suojapalvelut, muut internetin infrastruktuurin muilla tasoilla tarjottavat palvelut, kuten rekisterit ja rekisterinpitäjät, verkkotunnusjärjestelmä (DNS), siihen liittyvät palvelut, kuten maksupalvelut tai hajautetuilta palvelunestohyökkäyksiltä suojaavat palvelut, henkilöiden väliset viestintäpalvelut, jotka mahdollistavat suoran henkilöiden välisen ja interaktiivisen tietojenvaihdon rajallisen henkilömäärän kesken ja jossa viestinnän aloittavat tai siihen osallistuvat henkilöt määrittelevät sen vastaanottajan/vastaanottajat, olisi näin ollen jätettävä sen soveltamisalan ulkopuolelle. Tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä myös pilvipalveluinfrastruktuurin palvelut, jotka kattavat tilauksesta tarjottavat fyysiset tai virtuaaliset resurssit, joilla taataan tiedonkäsittely- ja varastointi-infrastruktuuriin liittyvät valmiudet, joihin palveluntarjoajalla ei ole sopimusperusteisia oikeuksia siltä osin, kun on kyse siitä, mitä sisältöä sen asiakkaat tai tällaisten asiakkaiden loppukäyttäjät varastoivat, miten ne sitä käsittelevät tai miten ne asettavat sen julkisesti saataville, ja tilanteissa, joissa palveluntarjoajalla ei ole teknisiä valmiuksia poistaa asiakkaidensa tai niiden loppukäyttäjien varastoimaa erityistä sisältöä. Tätä asetusta olisi myös sovellettava unionin ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta unionissa palvelujaan tarjoaviin säilytyspalvelun tarjoajiin, koska merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, joiden palveluja käytetään terroristisen sisällön levittämiseen, on sijoittautunut kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus varmistaa, että kaikki digitaalisilla sisämarkkinoilla toimivat yritykset noudattavat samoja vaatimuksia sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen määrittämiseksi, voidaanko palveluntarjoajan katsoa tarjoavan palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden mahdollista käyttää niiden tarjoamia palveluja. Se, että palveluntarjoajan verkkosivusto tai sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat saatavilla yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen soveltamiselle.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Säilytyspalvelun tarjoajien olisi sovellettava tiettyjä huolellisuusvelvollisuuksia terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi palveluissaan. Tällaisia huolellisuusvelvollisuuksia ei pidä katsoa yleiseksi valvontavelvollisuudeksi. Tätä asetusta sovellettaessa säilytyspalvelun tarjoajien olisi osana huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön suhteen, erityisesti omien ehtojen ja edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja pyrkien välttämään sellaisen sisällön poistamista, joka ei ole terroristista sisältöä. Tietojen poistamisessa ja tietoihin pääsyn estämisessä on noudatettava sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta.

(12)  Säilytyspalvelun tarjoajien olisi sovellettava tiettyjä huolellisuusvelvollisuuksia terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi ja ehkäisemiseksi palveluissaan. Tällaisia huolellisuusvelvollisuuksia ei pidä katsoa yleiseksi valvontavelvollisuudeksi eivätkä ne saisi rajoittaa direktiivin 2000/31/EC 15 artiklan soveltamista. Tätä asetusta sovellettaessa säilytyspalvelun tarjoajien olisi osana huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön suhteen, erityisesti omien ehtojen ja edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja pyrkien välttämään sellaisen sisällön poistamista, joka ei ole terroristista sisältöä. Sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta olisi kunnioitettava asianmukaisesti sisältöä poistettaessa tai siihen pääsyä estettäessä. Säilytyspalvelun tarjoajien olisi asetettava saataville tehokkaita ja nopeita valitus- ja muutoksenhakumekanismeja sellaisia tapauksia varten, joissa sisältöä on poistettu perusteettomasti.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Olisi yhdenmukaistettava sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta määräyksestä johtuvat menettelyt ja velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun tarjoajia pyydetään toimivaltaisten viranomaisten arvioinnin perusteella poistamaan terroristista sisältöä tai estämään pääsy terroristiseen sisältöön. Jäsenvaltioilla olisi oltava jatkossakin vapaus valita toimivaltaiset viranomaisensa niin, että ne voivat nimetä kyseiseen tehtävään haluamansa hallinto-, lainvalvonta- tai oikeusviranomaisen. Ottaen huomioon, kuinka nopeasti terroristinen sisältö leviää verkossa, säädetään säilytyspalvelun tarjoajia koskevista velvoitteista, joiden tarkoituksena on varmistaa, että poistamismääräyksessä terroristiseksi sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai siihen pääsy estetään tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta. On säilytyspalvelun tarjoajien päätettävissä, poistavatko ne kyseisen sisällön unionin käyttäjien saatavilta vai estävätkö ne unionin käyttäjiltä pääsyn siihen.

(13)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi arvioitava, onko sisältö terroristista sisältöä ja annettava lainsäädäntöön perustuva määräys, jonka nojalla säilytyspalvelun tarjoajia pyydetään joko poistamaan tällainen sisältö tai estämään pääsy siihen. Ottaen huomioon, kuinka nopeasti terroristinen sisältö leviää verkossa, säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että poistamismääräyksessä tällainen terroristiseksi sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai siihen pääsy estetään ilman aiheetonta viivästystä poistamismääräyksen vastaanottamisen jälkeen. On säilytyspalvelun tarjoajien päätettävissä, poistavatko ne kyseisen sisällön unionin käyttäjien saatavilta vai estävätkö ne unionin käyttäjiltä pääsyn siihen.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Koska terroristisen sisällön tunnistamiselle ja poistamiselle on olemassa laaja-alainen ja kiireellinen tarve, oikeasuhteiset ennakoivat toimenpiteet, mukaan lukien automatisoitujen keinojen käyttö tietyissä tapauksissa, ovat olennainen tekijä terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa. Voidakseen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien olisi arvioitava ennakoiviin toimenpiteisiin ryhtymisen asianmukaisuutta riskeistä ja terroristisen sisällölle altistumisen tasosta riippuen sekä sen mukaan, millainen vaikutus niillä on kolmansien osapuolten oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään yleiseen etuun. Näin ollen säilytyspalvelun tarjoajien olisi määritettävä, mitä asianmukaisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia ennakoivia toimenpiteitä olisi toteutettava. Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa viittaavan yleiseen valvontavelvollisuuteen. Säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa arvioinnissa osoitus vähäisestä altistumisesta terroristiselle sisällölle.

(16)  Koska terroristisen sisällön tunnistamiselle ja poistamiselle on olemassa laaja-alainen ja kiireellinen tarve, oikeasuhteiset ennakoivat toimenpiteet, mukaan lukien automatisoitujen keinojen käyttö tietyissä tapauksissa, ovat olennainen tekijä terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa. Voidakseen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien olisi arvioitava kohdennettuihin ennakoiviin toimenpiteisiin ryhtymisen asianmukaisuutta, vaikuttavuutta ja oikeasuhteisuutta riskeistä ja terroristisen sisällölle altistumisen tasosta riippuen sekä sen mukaan, millainen vaikutus niillä on kolmansien osapuolten oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään yleiseen etuun. Näin ollen säilytyspalvelun tarjoajien olisi määritettävä, mitä asianmukaisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia ennakoivia toimenpiteitä olisi toteutettava. Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa viittaavan yleiseen valvontavelvollisuuteen direktiivin 2000/31/EC 15 artiklan mukaisesti. Tämä ei saisi myöskään rajoittaa direktiivin (EU) 2018/1808 soveltamista, sillä siinä edellytetään, että videonjakoalustat toteuttavat toimenpiteitä suojellakseen väestöä sisällöltä, jonka levittäminen on toimintaa, joka on unionin oikeuden mukaan rikos. Säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa arvioinnissa osoitus vähäisestä altistumisesta terroristiselle sisällölle.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Ottaessaan käyttöön ennakoivia toimenpiteitä säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet sananvapauteen ja tiedonvälitykseen vapauteen, mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, säilyvät. Muun muassa henkilötietojen suojelusta annetussa lainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun tarjoajien olisi soveltuvin osin noudatettava due diligence -vaatimuksia ja otettava käyttöön suojatoimia, erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, sellaisten tahattomien ja erheellisten päätösten välttämiseksi, jotka johtavat muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät automatisoituja keinoja terroristisen sisällön tunnistamiseen. Automatisoitujen keinojen käyttöä koskevia päätöksiä – niin säilytyspalvelun tarjoajien itsensä tekemiä kuin toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tehtyjä – olisi arvioitava käytettävän teknologian luotettavuus ja päätöksistä perusoikeuksille aiheutuvat vaikutukset huomioiden.

(17)  Ottaessaan käyttöön ennakoivia toimenpiteitä säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet sananvapauteen ja tiedonvälitykseen vapauteen, mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, säilyvät. Muun muassa henkilötietojen suojelusta annetussa lainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun tarjoajien olisi soveltuvin osin noudatettava due diligence -vaatimuksia ja otettava käyttöön suojatoimia, erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, sellaisten tahattomien ja erheellisten päätösten välttämiseksi, jotka johtavat muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät automatisoituja keinoja terroristisen sisällön tunnistamiseen. Automatisoitujen keinojen käyttöä koskevia päätöksiä – niin säilytyspalvelun tarjoajien itsensä tekemiä kuin asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tehtyjä – olisi arvioitava käytettävän teknologian luotettavuus ja päätöksistä perusoikeuksille aiheutuvat vaikutukset huomioiden. Säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava käyttöön tehokkaita ja nopeita valitus- ja muutoksenhakumekanismeja, jotta voidaan puuttua tapauksiin, joissa sisältöä on poistettu perusteettomasti.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta voidaan varmistaa, että säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat terroristiselle sisällölle, ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, toimivaltaisten viranomaisten olisi pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille osoitettu poistamismääräys on lopullinen, raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen terroristisen sisällön uudelleenlataaminen palveluun, joka on kertaalleen poistettu tai pääsy siihen on kertaalleen estetty poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi sisällöksi tunnistettua sisältöä. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä joko markkinoilla saatavilla olevia tai säilytyspalvelun tarjoajan itsensä kehittämiä – uuden terroristisen sisällön tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi raportoitava käytössä olevista erityisistä ennakoivista toimenpiteistä, jotta toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko toimenpiteet tehokkaita ja oikeasuhteisia ja, jos käytössä on automaattisia keinoja, onko säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan toimenpiteiden tehokkuutta ja oikeasuhteisuutta toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon asiaankuuluvat parametrit, joita ovat kyseessä olevalle säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan taloudelliset valmiudet sekä palveluntarjoajan tarjoaman palvelun vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen (esimerkiksi ottaen huomioon unionissa sijaitsevien käyttäjien lukumäärä).

(18)  Jotta voidaan varmistaa, että säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat terroristiselle sisällölle, ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, toimivaltaisten viranomaisten olisi pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille osoitettu poistamismääräys on lopullinen, raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista toimenpiteistä sekä valitus- ja muutoksenhakumekanismin toiminnasta. Ennakoivia toimenpiteitä ovat toimenpiteet, joilla puututaan sellaisen terroristisen sisällön uudelleen ilmestymiseen, joka on jo poistettu tai pääsy siihen on jo estetty poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi sisällöksi tunnistettua sisältöä. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä uuden terroristisen sisällön tunnistamiseen esimerkiksi silloin, kun käytetään osittain tai kokonaan terroristista sisältöä, josta on annettu lopullinen poistamismääräys tai kun sitä lataavat käyttäjät, jotka ovat aiemmin ladanneet terroristista sisältöä joko käyttämällä markkinoilla saatavilla olevia tai säilytyspalvelun tarjoajan itsensä kehittämiä teknisiä työvälineitä. Palveluntarjoajan olisi raportoitava käytössä olevista erityisistä ennakoivista toimenpiteistä, jotta toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko toimenpiteet tehokkaita ja oikeasuhteisia ja, jos käytössä on automaattisia keinoja, onko säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan toimenpiteiden tehokkuutta ja oikeasuhteisuutta toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon asiaankuuluvat parametrit, joita ovat kyseessä olevalle säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan taloudelliset valmiudet sekä palveluntarjoajan tarjoaman palvelun vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen (esimerkiksi ottaen huomioon unionissa sijaitsevien käyttäjien lukumäärä).

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Pyynnön seurauksena toimivaltaisen viranomaisen olisi aloitettava keskustelut säilytyspalvelun tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista toimenpiteistä, jotka olisi otettava käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen olisi tarvittaessa määrättävä asianmukaisten, tehokkaiden ja oikeasuhteisten ennakoivien toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat riittämättömiä riskeihin verrattuna. Tällaisia erityisiä ennakoivia toimenpiteitä määräävän päätöksen ei periaatteessa pitäisi johtaa yleisen valvontavelvollisuuden määräämiseen, sellaisena kuin se on vahvistettu direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön levittämiseen liittyy erityisen vakavia riskejä, toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen perusteella tekemät päätökset voivat poiketa direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 kohdassa vahvistetusta lähestymistavasta tiettyjen kohdennettujen toimenpiteiden osalta, joiden hyväksyminen on tarpeen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä pakottavista syistä. Ennen tällaisten päätösten tekemistä toimivaltaisen viranomaisen olisi löydettävä tasapaino yleisestä edusta johtuvien tavoitteiden ja niiden perusoikeuksien välillä, joita asia koskee, mukaan lukien erityisesti sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus sekä liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, ja esitettävä asianmukaiset perustelut.

(19)  Pyynnön seurauksena toimivaltaisen viranomaisen olisi aloitettava keskustelut säilytyspalvelun tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista toimenpiteistä, jotka olisi otettava käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen olisi tarvittaessa määrättävä asianmukaisten, tehokkaiden ja oikeasuhteisten ennakoivien toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat riittämättömiä riskeihin verrattuna. Tällaisia erityisiä ennakoivia toimenpiteitä määräävän päätöksen ei pitäisi johtaa yleisen valvontavelvollisuuden määräämiseen, sellaisena kuin se on vahvistettu direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön levittämiseen liittyy erityisen vakavia riskejä, toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen perusteella tekemät päätökset voivat poiketa direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 kohdassa vahvistetusta lähestymistavasta ainoastaan tiettyjen kohdennettujen toimenpiteiden osalta, joiden hyväksyminen on tarpeen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä pakottavista syistä. Ennen tällaisten päätösten tekemistä toimivaltaisen viranomaisen olisi löydettävä tasapaino yleisestä edusta johtuvien tavoitteiden ja niiden perusoikeuksien välillä, joita asia koskee, mukaan lukien erityisesti sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus sekä liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, ja esitettävä asianmukaiset perustelut.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Valitusmenettelyillä pyritään estämään sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden nojalla suojatun sisällön erheelliset poistot. Säilytyspalvelun tarjoajien olisi laadittava käyttäjäystävälliset valitusmekanismit ja varmistettava, että valitukset käsitellään viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden täysin avoimesti. Säilytyspalvelun tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun sisällön palauttamisesta ei vaikuta säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuuteen valvoa omien ehtojensa ja edellytystensä toteutumista muilla perusteilla.

(25)  Valitusmenettelyillä pyritään estämään sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden nojalla suojatun sisällön erheelliset poistot. Säilytyspalvelun tarjoajien olisi laadittava tehokkaat ja käyttäjäystävälliset valitus- ja muutoksenhakumekanismit, jotta varmistetaan, että valitukset käsitellään viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden täysin avoimesti. Säilytyspalvelun tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun sisällön palauttamisesta ei vaikuta säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuuteen valvoa omien ehtojensa ja edellytystensä toteutumista muilla perusteilla. Jäsenvaltioiden olisi myös taattava, että säilytyspalvelun tarjoajat ja sisällöntarjoajat voivat tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan muutoksenhakuun. Lisäksi säilytyspalvelun tarjoajilla, joiden sisältö on poistettu poistamismääräyksen nojalla, olisi oltava SEU-sopimuksen 19 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Olisi perustettava tehokkaita kansallisen tason muutoksenhakujärjestelmiä sen varmistamiseksi, että kaikilla asianosaisilla, joihin sovelletaan toimivaltaisen oikeusviranomaisen antamaa poistamismääräystä, olisi oikeus hakea muutosta lainkäyttöelimeltä. Muutoksenhakumenettely ei saa vaikuttaa kansallisten tuomioistuinjärjestelmien toimivallan jakoon.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  SEU-sopimuksen 19 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen tehokas oikeussuoja edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty. Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi asetettava sisällöntarjoajan saataville olennaiset tiedot, jotta tämä voi tarvittaessa riitauttaa päätöksen. Tämä ei kuitenkaan välttämättä edellytä ilmoittamista sisällöntarjoajalle. Olosuhteista riippuen säilytyspalvelun tarjoajat voivat korvata sisältöä, joka katsotaan terroristiseksi sisällöksi, ilmoittamalla, että sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty tämän asetuksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksen syistä sekä siitä, miten sisällöntarjoaja voi riitauttaa päätökseen, olisi annettava pyynnöstä. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä ja/tai tutkinnan yhteydessä, että sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä on epäasianmukaista tai haitallista ilmoittaa suoraan sisällöntarjoajalle, toimivaltaisten viranomaisten olisi tiedotettava tästä säilytyspalvelun tarjoajalle.

(26)  Yleisemmällä tasolla SEU-sopimuksen 19 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen tehokas oikeussuoja edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty. Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi asetettava sisällöntarjoajan saataville olennaiset tiedot, jotta tämä voi tarvittaessa riitauttaa päätöksen. Säilytyspalvelun tarjoajien olisi mahdollisuuksien mukaan tiedotettava sisällöntarjoajille kaikin käytettävissä olevien keinoin, mitä sisältöä säilytyspalvelun tarjoaja on poistanut. Jos toimivaltaiset viranomaiset kuitenkin päättävät yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä ja/tai tutkinnan yhteydessä, että sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä on epäasianmukaista tai haitallista ilmoittaa suoraan sisällöntarjoajalle, toimivaltaisten viranomaisten olisi tiedotettava tästä säilytyspalvelun tarjoajalle.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Ennakoivien toimenpiteiden tehokkuuden ja riittävän yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä keskenään käydessään keskusteluja säilytyspalvelun tarjoajien kanssa tiettyjen ennakoivien toimenpiteiden määrittämiseksi, toteuttamiseksi ja arvioimiseksi. Vastaavasti yhteistyötä tarvitaan myös seuraamuksia koskevien sääntöjen käyttöönotossa sekä seuraamusten täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon valvonnassa.

(28)  Ennakoivien toimenpiteiden tehokkuuden ja riittävän yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten oikeusviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä keskenään käydessään keskusteluja säilytyspalvelun tarjoajien kanssa sekä koulutuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen, kuten toimittajien yhdistysten, nuorisojärjestöjen, tiedotusvälineiden valvontaelinten ja muiden kanssa, jotta voidaan arvioida, määrittää ja toteuttaa merkityksellisiä ja kestäviä ennakoivia toimenpiteitä terrorismin ja radikalisoitumisen torjumiseksi.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että jäsenvaltioiden olisi perustettava omat yhteyspisteensä poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopean käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla poistamismääräykset ja sisältöä koskevat ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä tekniseen yksilölliseen keinoon poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopeaa käsittelyä varten. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti nimetä tehtävään jo olemassa olevan yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt toiminnot. Jotta terroristinen sisältö voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan estää tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta, säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että yhteyspiste on käytettävissä vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä. Yhteyspistettä koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, millä kielellä yhteyspiste palvelee. Säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten välisen viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun tarjoajia kannustetaan hyväksymään viestintäkieleksi yksi unionin virallisista kielistä, jolla myös niiden ehdot ja edellytykset ovat saatavilla.

(33)  Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että jäsenvaltioiden olisi perustettava omat yhteyspisteensä poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopean käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla poistamismääräykset ja sisältöä koskevat ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä tekniseen yksilölliseen keinoon poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopeaa käsittelyä varten. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti nimetä tehtävään jo olemassa olevan yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt toiminnot. Jotta terroristinen sisältö voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan estää nopeasti ja ilman aiheetonta viivästystä poistamismääräyksen vastaanottamisen jälkeen, säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että yhteyspiste on käytettävissä vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä. Yhteyspistettä koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, millä kielellä yhteyspiste palvelee. Säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten välisen viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun tarjoajia kannustetaan hyväksymään viestintäkieleksi yksi unionin virallisista kielistä, jolla myös niiden ehdot ja edellytykset ovat saatavilla.

Perustelu

On epärealistista vaatia pk-yrityksiä poistamaan sisältöä tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta antamatta niille riittävästi aikaa määräyksen arvioimiseen. Pienet yritykset eivät yksinkertaisesti kykene täyttämään tätä vaatimusta, sillä useimmissa tapauksissa niillä ei ole riittävästi henkilöstöä ympärivuorokautista päivystämistä varten ja sisällön poistamiseksi tunnin kuluessa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Koska palveluntarjoajilla ei ole yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen edustaja sijaitsee. Jos jokin muu jäsenvaltio antaa poistamismääräyksen, kyseisen jäsenvaltion viranomaisilla pitäisi olla oikeus panna määräyksensä täytäntöön ei-rankaisevilla pakkotoimenpiteillä, kuten uhkasakoilla. Sellaisten säilytyspalvelun tarjoajien osalta, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa eikä nimettyä laillista edustajaa, minkä tahansa jäsenvaltion pitäisi kuitenkin voida määrätä seuraamuksia edellyttäen, että ne bis in idem -periaatetta noudatetaan.

(34)  Koska palveluntarjoajilla ei ole yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen edustaja sijaitsee. Jos jokin muu jäsenvaltio antaa poistamismääräyksen, kyseisen jäsenvaltion viranomaisella pitäisi olla oikeus panna määräyksensä täytäntöön ei-rankaisevilla pakkotoimenpiteillä, kuten uhkasakoilla. Sellaisten säilytyspalvelun tarjoajien osalta, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa eikä nimettyä laillista edustajaa, minkä tahansa jäsenvaltion pitäisi kuitenkin voida määrätä seuraamuksia edellyttäen, että ne bis in idem -periaatetta noudatetaan.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Seuraamukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että säilytyspalvelun tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet soveltuvin osin. Erityisen vakavia seuraamuksia on annettava siinä tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka koskee terroristisen sisällön poistamista tai siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa määräyksen vastaanottamisesta. Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia noudattaen kuitenkin ne bis in idem -periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja varmistaen samalla, että kyseisiä rangaistuksia annettaessa huomioidaan järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava, missä määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin voidaan kohdentaa seuraamuksia. Jäljempänä esitetyn 6 artiklan noudattamatta jättämisiä koskevia seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 artiklan 2 kohdassa vahvistettua raportointipyyntöä koskevan velvoitteen osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia seuraamuksia olisi otettava huomioon palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei seuraamuksilla kannusteta muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen.

(38)  Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava seuraamuksia sen varmistamiseksi, että säilytyspalvelun tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä sääntöjä tällaisista seuraamuksista, joiden olisi oltava oikeasuhteisia ja toteuttamiskelpoisia ja joissa olisi otettava huomioon kyseisen säilytyspalvelun tarjoajan koko ja luonne. Vakavia seuraamuksia olisi annettava siinä tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka koskee terroristisen sisällön poistamista tai siihen pääsyn estämistä ilman aiheetonta viivästystä. Jos terroristinen sisältö on selvästi haitallinen tai muodostaa välittömän uhan yleiselle järjestykselle, säilytyspalvelun tarjoajien olisi poistettava terroristinen sisältö tai estettävä pääsy siihen saatuaan asianmukaisesti perustellun poistamismääräyksen. Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia noudattaen kuitenkin ne bis in idem -periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja varmistaen samalla, että kyseisiä rangaistuksia annettaessa huomioidaan järjestelmälliset noudattamatta jättämiset, mutta ei kannusteta sellaisen sisällön mielivaltaiseen poistamiseen, joka ei ole terroristista sisältöä. Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava, missä määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin voidaan kohdentaa seuraamuksia. Jäljempänä esitetyn 6 artiklan noudattamatta jättämisiä koskevia seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 artiklan 2 kohdassa vahvistettua raportointipyyntöä koskevan velvoitteen osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia seuraamuksia olisi otettava huomioon palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei seuraamuksilla kannusteta muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt, joiden tarkoituksena on estää säilytyspalvelujen väärinkäyttö terroristisen sisällön levittämiseen verkossa. Siinä säädetään erityisesti seuraavista:

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt, joiden tarkoituksena on estää säilytyspalvelujen väärinkäyttö terroristisen sisällön levittämiseen yleisölle verkossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta SEU-sopimuksen 6 artiklassa vahvistettua velvollisuutta noudattaa perusoikeuksia ja oikeudellisia perusperiaatteita. Siinä säädetään erityisesti seuraavista:

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  huolellisuusvelvollisuuksia koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun tarjoajien on sovellettava estääkseen terroristisen sisällön levittämisen palvelujensa kautta ja varmistaakseen tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen pikaisesti;

a)  huolellisuusvelvollisuuksia koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun tarjoajien on sovellettava puuttuakseen terroristisen sisällön levittämiseen yleisölle verkossa palvelujensa kautta ja varmistaakseen tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen pikaisesti;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava terroristisen sisällön tunnistamiseksi, sen pikaisen poistamisen mahdollistamiseksi ja yhteistyön helpottamiseksi muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, säilytyspalvelun tarjoajien ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin elinten kanssa.

b)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava terroristisen sisällön tunnistamiseksi, sen pikaisen poistamisen mahdollistamiseksi ja yhteistyön helpottamiseksi muiden jäsenvaltioiden asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa oikeusviranomaisten, säilytyspalvelun tarjoajien ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin elinten kanssa.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tätä asetusta ei sovelleta sisältöön, jota levitetään koulutus-, taide-, journalismi- tai tutkimustarkoituksissa tai muissa toimituksellisessa tarkoituksessa edellyttäen, ettei siinä yllytetä väkivaltaan, eikä sisältöön, jota levitetään terroritoiminnan torjunnasta tiedottamiseksi.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä asetusta sovelletaan säilytyspalvelun tarjoajiin, jotka tarjoavat palveluja unionissa, riippumatta siitä, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee.

2.  Tätä asetusta sovelletaan säilytyspalvelun tarjoajiin, jotka tarjoavat yleisölle palveluja unionissa, riippumatta siitä, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen asettamisesta kolmansien osapuolien saataville;

1)  ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien tarjoamien verkkosisällön säilytyksestä näiden pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen asettamisesta yleisön saataville;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ jäsenvaltion nimettyä kansallista oikeusviranomaista tai riippumatonta hallintoviranomaista, jolla on alan asiantuntemus;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’terrorismirikoksilla’ direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä rikoksia;

4)  ’terrorismirikoksella’ yhtä direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa luetelluista tahallisista teoista;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5)  ’terroristisella sisällöllä’ yhtä tai useampaa tiedoista, joilla

5)  ’terroristisella sisällöllä’ verkkosisältöä, joka voi vaikuttaa sellaisten kansallisessa ja unionin lainsäädännössä rikoksiksi määriteltyjen tahallisten tekojen tekemiseen, jotka on lueteltu direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa ja joilla

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kannustetaan osallistumaan terrorismirikoksiin;

b)  kannustetaan yksittäisiä henkilöitä tai henkilöryhmiä osallistumaan terrorismirikoksiin;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  edistetään terroristiryhmän toimintaa, erityisesti kannustamalla osallistumaan direktiivin (EU) 2017/541 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun terroristiryhmään tai tukemaan tällaista ryhmää;

c)  edistetään terroristiryhmän toimintaa, erityisesti kannustamalla yksittäisiä henkilöitä tai henkilöryhmiä osallistumaan direktiivin (EU) 2017/541 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun terroristiryhmän harjoittamaan rikolliseen toimintaan, tapaamaan ryhmää tai viestittämään sen kanssa tai tukemaan sitä tai kannustamalla terroristisen sisällön levittämiseen;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’terroristisen sisällön levittämisellä’ terroristisen sisällön asettamista kolmansien osapuolien saataville säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;

6)  ’terroristisen sisällön levittämisellä’ terroristisen sisällön asettamista julkisesti kolmansien osapuolien saataville säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8)  ’sisältöä koskevalla ilmoituksella’ toimivaltaisen viranomaisen tai tarvittaessa asiaankuuluvan unionin elimen säilytyspalvelun tarjoajalle tekemää ilmoitusta tiedoista, joita voidaan pitää terroristisena sisältönä, jotta palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti tarkistaa yhteensopivuuden niiden omien ehtojensa ja edellytystensä kanssa, joiden tarkoituksena on estää terroristisen sisällön levittäminen;

8)  ’sisältöä koskevalla ilmoituksella’ toimivaltaisen viranomaisen tai tarvittaessa asiaankuuluvan unionin elimen säilytyspalvelun tarjoajalle tekemää ilmoitusta sisällöstä, joita voidaan pitää terroristisena sisältönä, jotta palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti tarkistaa yhteensopivuuden niiden omien ehtojensa ja edellytystensä kanssa, joiden tarkoituksena on estää terroristisen sisällön levittäminen;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

9)  ’päätoimipaikalla’ pääkonttoria tai sääntömääräistä kotipaikkaa, jossa harjoitetaan keskeisiä taloudellisia toimintoja ja toiminnan määräämisvaltaa.

9)  ’päätoimipaikalla’ pääkonttoria tai sääntömääräistä kotipaikkaa, jossa harjoitetaan keskeisiä taloudellisia toimintoja ja toiminnan määräämisvaltaa unionissa.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden esittämistä julkisessa keskustelussa arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä sekä sisältöä, jolla pyritään tarjoamaan tietoa tai tuomitsemaan terroristinen sisältö, ei saa katsoa tämän artiklan ensimmäisen kohdan 5 alakohdassa tarkoitetuksi terroristiseksi sisällöksi.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tämän asetuksen mukaiset aiheelliset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset toimet terroristisen sisällön levittämisen torjumiseksi ja käyttäjien suojelemiseksi terroristiselta sisällöltä. Näin tehdessään niiden on toimittava huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä ottaen asianmukaisesti huomioon käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa.

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tämän asetuksen mukaiset aiheelliset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset toimet terroristisen sisällön yleisölle levittämisen torjumiseksi ja käyttäjien suojelemiseksi terroristiselta sisällöltä. Näin tehdessään niiden on toimittava huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä kunnioittaen käyttäjien perusoikeuksia, erityisesti sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa ja edellytyksiinsä määräykset terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi ja sovellettava niitä.

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa ja edellytyksiinsä määräykset siitä, että ne toteuttavat asianmukaiset, tehokkaat ja oikeasuhteiset toimenpiteet terroristisen sisällön levittämiseen puuttumiseksi niiden palveluissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklan soveltamista.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säilytyspalvelun tarjoajien, jotka täyttävät 1 artiklan 1 kohdassa säädetyt videonjakoalustan tarjoajien määritelmän kriteerit, on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet puuttuakseen terroristisen sisällön levittämiseen direktiivin (EU) 2018/1808 28 b artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisella viranomaisella on oltava valtuudet tehdä päätös, jolla velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja poistamaan terroristinen sisältö tai estämään pääsy siihen.

1.  Toimivaltaisella viranomaisella on oltava valtuudet antaa poistamismääräys, jolla velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja poistamaan terroristinen sisältö tai estämään pääsy siihen.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jos jäsenvaltion, jossa säilytyspalvelun tarjoajan tai sisällöntarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, toimivaltaisella viranomaisella on perusteltuja syitä uskoa, että poistamismääräys voi vaikuttaa yksilön perusoikeuksiin, sen tulee ilmoittaa asiasta pyynnön esittäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle. Pyynnön esittäneen toimivaltaisen viranomaisen on otettava nämä seikat huomioon ja tarvittaessa peruttava poistamismääräys tai muutettava sitä.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on poistettava terroristinen sisältö tai estettävä pääsy siihen tunnin kuluessa poistamismääräysten vastaanottamisesta.

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on poistettava terroristinen sisältö tai estettävä pääsy siihen ilman aiheetonta viivytystä poistamismääräyksen vastaanottamisen jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/31/EY 14 ja 15 artiklan soveltamista. Jäsenvaltiot voivat säätää, että jos terroristinen sisältö on selvästi haitallinen tai muodostaa välittömän uhan yleiselle järjestykselle, säilytyspalvelun tarjoajien on poistettava terroristinen sisältö tai estettävä pääsy siihen heti saatuaan asianmukaisesti perustellun poistamismääräyksen.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  selvitys perusteluista sille, miksi kyseessä olevaa sisältöä pidetään terroristisena sisältönä, vähintään viittaamalla 2 artiklan 5 kohdassa lueteltuihin terroristisen sisällön tyyppeihin;

b)  kattava selvitys perusteluista sille, miksi kyseessä olevaa sisältöä pidetään terroristisena sisältönä, vähintään viittaamalla 2 artiklan 5 kohdassa lueteltuihin terroristisen sisällön tyyppeihin;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  URL-osoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka mahdollistavat kyseessä olevan sisällön tunnistamisen;

c)  tarkka URL-osoite verkossa, verkkosisällön tarjoajan tunniste ja muita mahdollisia tietoja, jotka mahdollistavat kyseessä olevan sisällön tunnistamisen;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajan ja sisällöntarjoajan käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista;

f)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajan ja sisällöntarjoajan käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista ja määräajoista;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Säilytyspalvelun tarjoajalla tai sisällöntarjoajalla on oltava oikeus valittaa poistamismääräyksestä hakemalla muutosta sen jäsenvaltion asianomaiselta oikeusviranomaiselta, jossa säilytyspalvelun tarjoajan tai sisällöntarjoajan päätoimipaikka sijaitsee.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Toimivaltaisten viranomaisten on osoitettava poistamismääräykset säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan 16 artiklan mukaisesti nimeämälle lailliselle edustajalle ja toimitettava ne 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteyspisteeseen. Määräykset on lähetettävä sähköisesti tavalla, josta voi jäädä kirjallinen todiste edellytyksillä, jotka mahdollistavat lähettäjän todentamisen, myös määräyksen lähettämisen ja vastaanottamisen päivämäärän ja ajankohdan oikeellisuuden.

5.  Toimivaltaisten viranomaisten on osoitettava poistamismääräykset säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan 16 artiklan mukaisesti nimeämälle lailliselle edustajalle ja toimitettava ne 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteyspisteeseen. Määräykset on lähetettävä sähköisesti tavalla, josta voi jäädä kirjallinen todiste edellytyksillä, jotka mahdollistavat lähettäjän todentamisen, myös määräyksen lähettämisen ja vastaanottamisen päivämäärän ja ajankohdan oikeellisuuden. Määräykset on annettava jollakin 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla kielellä.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi noudattaa poistamismääräystä, koska siinä on selviä virheitä tai siinä ei ole riittävästi tietoa määräyksen noudattamiseksi, sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivästystä sekä pyydettävä tarvittavia selvennyksiä käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2 kohdassa säädettyä määräaikaa sovelletaan heti, kun selvennykset on annettu.

8.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi noudattaa poistamismääräystä, koska siinä on selviä virheitä tai siinä ei ole riittävästi teknistä tietoa määräyksen noudattamiseksi, sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivästystä sekä pyydettävä tarvittavia selvennyksiä käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2 kohdassa säädettyä määräaikaa sovelletaan heti, kun selvennykset on annettu.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi noudattaa poistamismääräystä toiminnallisen tai teknisen ongelman vuoksi, sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle oikeusviranomaiselle ja täsmennettävä syyt tähän sekä kuvailtava toimet, joihin se aikoo ryhtyä noudattaakseen täysimääräisesti poistamismääräystä, käyttäen liitteessä III olevaa mallia.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Rajatylittävä yhteistyö

 

1.  Poistamismääräyksen säilytyspalvelun tarjoajalle antavan toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava välittömästi kopio määräyksestä 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulle sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa säilytyspalvelun tarjoajan tai sen nimeämän edustajan päätoimipaikka sijaitsee.

 

2.  Jos jäsenvaltion, jossa säilytyspalvelun tarjoajan, sen nimeämän edustajan tai sisällöntarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, toimivaltaisella viranomaisella on perusteltuja syitä uskoa, että poistamismääräys voi vaikuttaa yksilön perusoikeuksiin, sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

3.  Pyynnön esittäneen toimivaltaisen viranomaisen on otettava nämä seikat huomioon ja tarvittaessa peruttava poistamismääräys tai muutettava sitä.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Sisältöä koskevassa ilmoituksessa on oltava riittävän yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien perustelut sille, miksi sisältöä pidetään terroristisena, URL-osoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka mahdollistavat ilmoitettavan terroristisen sisällön tunnistamisen.

4.  Sisältöä koskevassa ilmoituksessa on oltava riittävän yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien kattava luettelo perusteluista sille, miksi sisältöä pidetään terroristisena, URL-osoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka mahdollistavat ilmoitettavan terroristisen sisällön tunnistamisen.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tarvittaessa toteutettava ennakoivia toimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi terroristisen sisällön levittämiseltä. Näiden toimenpiteiden on oltava tehokkaita ja oikeasuhteisia ja niissä on otettava huomioon terroristiselle sisällölle altistumisen riski ja taso, käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa.

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on terroristiselle sisällölle altistumisen riskistä ja tasosta riippuen toteutettava ennakoivia toimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi terroristisen sisällön levittämiseltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin (EU) 2018/1808 ja direktiivin 2000/31/EY soveltamista. Näiden toimenpiteiden on oltava tehokkaita, kohdennettuja ja oikeasuhteisia ja niissä on otettava huomioon terroristiselle sisällölle altistumisen riski ja taso sekä kunnioitettava käyttäjien perusoikeuksia, erityisesti sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle toimivaltaisele viranomaiselle on ilmoitettu 4 artiklan 9 kohdan mukaisesti, se pyytää säilytyspalvelun tarjoajaa toimittamaan kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja sen jälkeen vähintään vuosittain selvityksen niistä erityisistä ennakoivista toimenpiteistä, joita tämä on toteuttanut, myös automaattisia välineitä käyttäen, seuraavien varmistamiseksi:

Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu 4 artiklan 9 kohdan mukaisesti, se pyytää säilytyspalvelun tarjoajaa toimittamaan kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja sen jälkeen vähintään vuosittain selvityksen niistä erityisistä ennakoivista toimenpiteistä, joita tämä on toteuttanut, myös automaattisia välineitä käyttäen, seuraavien varmistamiseksi:

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  sellaisen sisällön uudelleenlataamisen estäminen, joka on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään terroristisena sisältönä;

a)  tehokas puuttuminen sellaisen sisällön uudelleenlataamiseen, joka on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään terroristisena sisältönä;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Selvityksissä on oltava kaikki asiaa koskevat tiedot, joiden perusteella 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko ennakoivat toimenpiteet tehokkaita ja oikeasuhteisia, mukaan lukien mahdollisesti käytettävien automaattisten välineiden ja käytettävien ihmisen suorittaman valvonnan ja tarkistusten mekanismien toiminta.

Selvityksissä on oltava kaikki asiaa koskevat tiedot, joiden perusteella 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu asianomainen toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko ennakoivat toimenpiteet tehokkaita ja oikeasuhteisia, mukaan lukien mahdollisesti käytettävien automaattisten välineiden ja käytettävien ihmisen suorittaman valvonnan ja tarkistusten mekanismien toiminta.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen katsoo, että 2 kohdan mukaisesti toteutetut ja raportoidut toimenpiteet eivät ole riittäviä lieventämään ja hallitsemaan altistumisen riskiä ja tasoa, se voi pyytää säilytyspalvelun tarjoajaa toteuttamaan erityisiä ennakoivia lisätoimenpiteitä. Tässä tarkoituksessa säilytyspalvelun tarjoajan on tehtävä yhteistyötä 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen kanssa niiden erityisten toimenpiteiden, joita säilytyspalvelun tarjoajan on toteutettava, sekä keskeisten tavoitteiden ja viitearvojen ja niiden toteutusaikataulujen määrittämiseksi.

3.  Jos 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu asianomainen toimivaltainen viranomainen katsoo, että 2 kohdan mukaisesti toteutetut ja raportoidut toimenpiteet ovat kohtuuttomia tai eivät ole riittäviä lieventämään ja hallitsemaan altistumisen riskiä ja tasoa, se voi pyytää säilytyspalvelun tarjoajaa mukauttamaan jo toteutettuja toimenpiteitä tai toteuttamaan erityisiä ennakoivia lisätoimenpiteitä. Tässä tarkoituksessa säilytyspalvelun tarjoajan on tehtävä yhteistyötä 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kanssa niiden muutosten tai erityisten toimenpiteiden, joita säilytyspalvelun tarjoajan on toteutettava, sekä keskeisten tavoitteiden ja viitearvojen ja niiden toteutusaikataulujen määrittämiseksi.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos kolmen kuukauden kuluessa 3 kohdan mukaisesta pyynnöstä ei ole päästy sopimukseen, 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksen, jolla määrätään tarvittavista erityisistä lisätoimenpiteistä ja oikeasuhteisista ennakoivista toimenpiteistä. Päätöksessä on otettava huomioon erityisesti säilytyspalvelun tarjoajan taloudelliset valmiudet ja toimenpiteiden vaikutus käyttäjien perusoikeuksiin ja sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perustavanlaatuiseen merkitykseen. Tällainen päätös on lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle. Säilytyspalvelun tarjoajan on raportoitava säännöllisesti tällaisten 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen määrittämien toimenpiteiden toteuttamisesta.

4.  Jos kolmen kuukauden kuluessa 3 kohdan mukaisesta pyynnöstä ei ole päästy sopimukseen, 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu asianomaisen toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksen, jolla määrätään tarvittavista erityisistä lisätoimenpiteistä ja oikeasuhteisista ennakoivista toimenpiteistä. Päätöksessä on otettava huomioon erityisesti palvelussa säilytetyn sisällön tyyppi, toimenpiteiden tekninen toteutettavuus, säilytyspalvelun tarjoajan taloudelliset valmiudet ja toimenpiteiden vaikutus käyttäjien perusoikeuksiin, erityisesti ja sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen. Tällainen päätös on lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle. Säilytyspalvelun tarjoajan on raportoitava säännöllisesti tällaisten 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen määrittämien toimenpiteiden toteuttamisesta.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Säilytyspalvelun tarjoaja voi milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan uudelleen 2, 3 tai 4 kohdan mukaista pyyntöä tai päätöstä ja tarvittaessa peruuttamaan sen. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava perusteltu päätös kohtuullisen ajan kuluessa säilytyspalvelun tarjoajalta saadun pyynnön vastaanottamisen jälkeen.

5.  Säilytyspalvelun tarjoaja voi milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua asianomaista toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan uudelleen 2, 3 tai 4 kohdan mukaista pyyntöä tai päätöstä ja tarvittaessa peruuttamaan sen. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on annettava perusteltu päätös kohtuullisen ajan kuluessa säilytyspalvelun tarjoajalta saadun pyynnön vastaanottamisen jälkeen.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Tämän asetuksen 6 ja 9 artiklaa ei sovelleta pilvipalveluinfrastruktuurin palveluihin, jotka kattavat tilauksesta tarjottavat fyysiset tai virtuaaliset resurssit, joilla taataan tiedonkäsittely- ja varastointi-infrastruktuuriin liittyvät valmiudet, joihin palveluntarjoajalla ei ole oikeuksia, kun on kyse siitä, mitä sisältöä sen asiakkaat tai niiden loppukäyttäjät varastoivat, miten ne sitä käsittelevät tai miten ne asettavat sen julkisesti saataville, ja tilanteissa, joissa palveluntarjoajalla ei ole erityistä määräysvaltaa asiakkaidensa tai niiden loppukäyttäjien varastoimaan sisältöön.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on esitettävä ehdoissaan ja edellytyksissään toimintaperiaatteensa terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi, mukaan lukien tarvittaessa mielekäs selitys ennakoivien toimenpiteiden ja myös automaattisten välineiden toiminnasta.

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on esitettävä selvästi ehdoissaan ja edellytyksissään toimintaperiaatteensa terroristisen sisällön levittämiseen puuttumiseksi, mukaan lukien tarvittaessa mielekäs selitys ennakoivien toimenpiteiden ja myös automaattisten välineiden toiminnasta ja yhteistyöstä asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on julkaistava vuosittain avoimuusselostukset terroristisen sisällön levittämisen torjumiseksi toteutetuista toimista.

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten ja unionin elinten on julkaistava vuosittain avoimuusselostukset terroristisen sisällön yleisölle levittämisen torjumiseksi toteutetuista toimista.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Avoimuusselostuksissa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

3.  Säilytyspalvelun tarjoajien avoimuusselostuksissa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajan toimenpiteistä sellaisen sisällön uudelleenlataamisen estämiseksi, joka on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään terroristisena sisältönä;

b)  yksityiskohtaiset tiedot säilytyspalvelun tarjoajan toimenpiteistä sellaisen sisällön uudelleenjulkaisemisen estämiseksi, joka on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään terroristisena sisältönä;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  yleiskatsaus valitusmenettelyistä ja niiden tulokset.

d)  yleiskatsaus ja arvio valitus- ja muutoksenhakumenettelyjen tehokkuudesta.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät säilyttämänsä sisällön osalta tämän asetuksen mukaisia automaattisia välineitä, niiden on otettava käyttöön tehokkaita ja aiheellisia suojatoimia, joilla varmistetaan, että kyseistä sisältöä koskevat päätökset, ja erityisesti päätökset terroristisena pidetyn sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä, ovat täsmällisiä ja perusteltuja.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Suojatoimiin on kuuluttava erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, jos se on tarpeen, ja joka tapauksessa jos tarvitaan yksityiskohtainen arviointi sen määrittämiseksi, onko sisältöä pidettävä terroristisena.

2.  Suojatoimiin on kuuluttava erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, jotka koskevat sisällön poistamista tai siihen pääsyn estämistä koskevan päätöksen asianmukaisuutta, erityisesti sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden kannalta. Ihmisen suorittamat valvontatoimet ovat tarpeen, jos tarvitaan yksityiskohtainen arviointi sen määrittämiseksi, onko sisältöä pidettävä terroristisena.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Valitusmekanismit

Valitus- ja muutoksenhakumekanismit

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tehokkaat ja saatavilla olevat mekanismit, joiden avulla sisällöntarjoajat, joiden sisältö on poistettu tai johon pääsy on estetty 5 artiklan mukaisen sisältöä koskevan ilmoituksen tai 6 artiklan mukaisten ennakoivien toimenpiteiden seurauksena, voivat tehdä säilytyspalvelun tarjoajan toteuttamista toimista valituksen, jossa ne vaativat sisällön palauttamista.

1.  Rajoittamatta säilytyspalveluiden tarjoajien saatavilla olevia kansallisen lain mukaisia oikeussuojakeinoja, säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava nopeat, tehokkaat ja saatavilla olevat valitus- ja muutoksenhakumekanismit, joiden avulla sisällöntarjoajat, joiden sisältö on poistettu tai johon pääsy on estetty 5 artiklan mukaisen sisältöä koskevan ilmoituksen tai 6 artiklan mukaisten ennakoivien toimenpiteiden seurauksena, voivat tehdä säilytyspalvelun tarjoajan toteuttamista toimista perustellun valituksen, jossa ne vaativat sisällön palauttamista.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Tapauksissa, joissa sisältö on poistettu tai siihen pääsy on estetty 4 artiklan mukaisen poistamismääräyksen, 5 artiklan mukaisen sisältöä koskevan ilmoituksen tai 6 artiklan mukaisten ennakoivien toimenpiteiden seurauksena, asianomainen sisällöntarjoaja voi milloin tahansa käynnistää oikeudenkäyntimenettelyn, jossa vaaditaan sisällön palauttamista. Oikeudenkäyntimenettelyn vireillepano ei edellytä 10 artiklassa tarkoitettujen valitusmekanismien käynnistämistä.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos säilytyspalvelun tarjoajien tietoon tulee todisteita terrorismirikoksista, niiden on viipymättä ilmoitettava kyseisessä jäsenvaltiossa rikosten tutkinnasta ja syytetoimista vastaaville toimivaltaisille viranomaisille tai siinä jäsenvaltiossa sijaitsevalle 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka tai laillinen edustaja sijaitsee. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat epävarmoissa tapauksissa toimittaa kyseiset tiedot Europolille asianmukaisia jatkotoimia varten.

4.  Jos säilytyspalvelun tarjoajien tietoon tulee todisteita terrorismirikoksista, niiden on viipymättä ilmoitettava kyseisessä jäsenvaltiossa rikosten tutkinnasta ja syytetoimista vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle tai siinä jäsenvaltiossa sijaitsevalle 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka tai laillinen edustaja sijaitsee. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat epävarmoissa tapauksissa toimittaa kyseiset tiedot Europolille asianmukaisia jatkotoimia varten.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä säännöistä, jotka koskevat tästä asetuksesta johtuvia säilytyspalvelun tarjoajien velvoitteita koskeviin rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraamukset pannaan täytäntöön. Tällaiset seuraamukset on rajoitettava koskemaan rikkomuksia, jotka koskevat seuraavista säännöksistä johtuvia velvoitteita:

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, jotka koskevat tästä asetuksesta johtuvia säilytyspalvelun tarjoajien velvoitteita koskevia rikkomuksia, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraamukset pannaan täytäntöön. Tällaiset seuraamukset on rajoitettava koskemaan rikkomuksia, jotka koskevat seuraavista säännöksistä johtuvia velvoitteita:

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  6 artiklan 2 ja 4 kohta (ennakoivista toimenpiteistä raportointi ja tiettyjä ennakoivia toimenpiteitä määräävistä päätöksistä johtuvien toimenpiteiden toteuttaminen);

d)  6 artiklan 2 ja 4 kohta (ennakoivista toimenpiteistä raportointi ja tällaisten, tiettyjä ennakoivia toimenpiteitä määräävistä päätöksistä johtuvien toimenpiteiden toteuttaminen);

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  9 artikla (ennakoiviin toimenpiteisiin liittyvät suojatoimet);

g)  9 artikla (ennakoivien toimenpiteiden käyttöä ja toteuttamista koskevat suojatoimet);

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset ottavat seuraamuksien tyyppiä ja tasoa määrittäessään huomioon kaikki olennaiset olosuhteet, kuten

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ottavat seuraamuksien tyyppiä ja tasoa määrittäessään huomioon kaikki olennaiset olosuhteet, kuten

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  säilytyspalvelun tarjoajan toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekemän yhteistyön taso.

e)  säilytyspalvelun tarjoajan asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekemän yhteistyön taso.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  säilytyspalvelun tarjoajien, erityisesti komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettujen mikro- tai pienyritysten, luonne ja koko.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 artiklan 2 kohdan mukaisten velvoitteiden systemaattisesta noudattamatta jättämisestä määrätään taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on enintään 4 prosenttia säilytyspalvelun tarjoajan edellisen vuoden kokonaisliikevaihdosta.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 artiklan 2 kohdan mukaisten velvoitteiden systemaattisesta noudattamatta jättämisestä määrätään taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on enintään 2 prosenttia säilytyspalvelun tarjoajan edellisen vuoden kokonaisliikevaihdosta.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 20 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi teknisillä vaatimuksilla sähköisistä keinoista, joita toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä poistamismääräysten lähettämisessä.

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 20 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi tarpeellisilla teknisillä vaatimuksilla sähköisistä keinoista, joita toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä poistamismääräysten lähettämisessä.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle valta antaa tällaisia delegoituja säädöksiä liitteiden I, II ja III muuttamiseksi, jotta voidaan käsitellä tehokkaasti mahdollista tarvetta kehittää poistamismääräyslomakkeiden sisältöä ja poistamismääräysten täytäntöönpanon mahdottomuutta koskevien tietojen toimittamiseen käytettävien lomakkeiden sisältöä.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa tällaisia delegoituja säädöksiä liitteiden I, II ja III muuttamiseksi, jotta voidaan käsitellä pätevästi mahdollista tarvetta kehittää poistamismääräyslomakkeiden sisältöä ja poistamismääräysten täytäntöönpanon mahdottomuutta koskevien tietojen toimittamiseen käytettävien lomakkeiden sisältöä.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen soveltamispäivämäärästä] määräämättömäksi ajaksi 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen soveltamispäivämäärästä] määrätyksi kolmen vuoden ajaksi 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

Liite III – osa B – iii a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a)  Kuvaile toimet, joihin aiot ryhtyä ratkaistaksesi edellä mainitut tekniset tai toiminnalliset ongelmat, jotta voisit noudattaa poistamismääräystä.

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan oikeudellinen johdonmukaisuus 4 artiklan 7 kohtaan ehdotetun tarkistuksen kanssa.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

22.10.2018

Valiokuntien yhteiskokousmenettely – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

31.1.2019

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Julie Ward

11.12.2018

Hyväksytty (pvä)

11.3.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

17

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk

ECR

Emma McClarkin

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Helga Trüpel

2

-

GUE/NGL

Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1–16.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1808, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi EUVL L 303, 28.11.2018, s. 69–92.


SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.3.2019)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Valmistelija: Julia Reda

PA_Legam

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden moitteeton toiminta avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä säilytyspalvelujen väärinkäyttö terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa olisi kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön ja vahvistamalla suojatoimia sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden varmistamiseksi.

(1)  Tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden moitteeton toiminta avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa puuttumalla säilytyspalvelujen väärinkäyttöön terroristisiin tarkoituksiin. Digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa olisi kehitettävä parantamalla säilytyspalvelun tarjoajien oikeusvarmuutta, lisäämällä käyttäjien luottamusta verkkoympäristöön ja vahvistamalla suojatoimia sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden, tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden, liiketoiminnan harjoittamisen vapauden sekä yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa koskevien oikeuksien varmistamiseksi.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Säilytyspalvelun tarjoajien sääntelyllä voidaan ainoastaan täydentää jäsenvaltioiden strategioita, joilla puututaan terrorismiin ja joissa on korostettava verkon ulkopuolisia toimenpiteitä, kuten investointeja sosiaalipalveluihin, radikalismista luopumista koskevia aloitteita ja yhteistyötä asianomaisten yhteisöjen kanssa, jotta voidaan varmistaa radikalisoitumisen kestävä ehkäiseminen yhteiskunnassa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Internetissä toimivilla säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen asema digitaalitaloudessa, koska ne yhdistävät yritykset ja kansalaiset ja helpottavat julkista keskustelua sekä tietojen, mielipiteiden ja ajatusten jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää merkittävästi innovointia, talouskasvua ja työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä tapauksissa kolmannet osapuolet kuitenkin hyväksikäyttävät tällaisia palveluja harjoittaakseen laitonta toimintaa verkossa. Yhtenä huolenaiheena on, että terroristiryhmät ja niiden kannattajat hyväksikäyttävät säilytyspalvelun tarjoajia levittääkseen terroristista sisältöä verkossa, jotta ne voivat levittää omaa sanomaansa, radikalisoida ja värvätä ihmisiä ja edistää ja ohjata terroritoimintaa.

(2)  Internetissä toimivilla säilytyspalvelun tarjoajilla on keskeinen asema digitaalitaloudessa, koska ne yhdistävät yritykset ja kansalaiset ja helpottavat julkista keskustelua sekä tietojen, mielipiteiden ja ajatusten jakamista ja vastaanottoa, mikä edistää merkittävästi innovointia, talouskasvua ja työpaikkojen luomista unionissa. Tietyissä tapauksissa kolmannet osapuolet kuitenkin hyväksikäyttävät tällaisia palveluja harjoittaakseen laitonta toimintaa verkossa. Yhtenä erittäin suurena huolenaiheena on, että terroristiryhmät ja niiden kannattajat hyväksikäyttävät säilytyspalvelun tarjoajia levittääkseen terroristista sisältöä verkossa, jotta ne voivat levittää omaa sanomaansa, radikalisoida, levittää disinformaatiota ja värvätä ihmisiä ja edistää ja ohjata terroritoimintaa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Terroristisella verkkosisällöllä on vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle yleensä ja kyseistä sisältöä palveluissaan ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, sillä terroristinen sisältö heikentää näiden verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. Ottaen huomioon verkkopalvelujen tarjoajien keskeinen asema ja niiden tarjoamiin palveluihin liittyvät teknologiset keinot ja valmiudet, niillä on tietynlainen yhteiskunnallinen vastuu suojata palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja auttaa palvelujensa välityksellä levitetyn terroristisen sisällön torjunnassa.

(3)  Terroristisella verkkosisällöllä on vakavia kielteisiä vaikutuksia internetin käyttäjille, kansalaisille ja yhteiskunnalle yleensä ja kyseistä sisältöä palveluissaan ylläpitävien verkkopalvelujen tarjoajille, sillä terroristinen sisältö heikentää näiden verkkopalvelujen käyttäjien luottamusta ja vahingoittaa niiden liiketoimintamalleja. Ottaen huomioon verkkopalvelujen tarjoajien keskeinen asema ja suhteutettuna niiden tarjoamiin palveluihin liittyviin teknologisiin keinoihin ja valmiuksiin, niillä on tietynlainen yhteiskunnallinen vastuu suojata palvelunsa terroristien väärinkäytöksiltä ja auttaa toimivaltaisia viranomaisia torjumaan kyseisten tarjoajien palvelujen välityksellä tehtäviä terrorihyökkäyksiä ottaen samalla huomioon sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perustavanlaatuisen merkityksen avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Unionin tason pyrkimykset terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa alkoivat vuonna 2015 vapaaehtoispohjalta toimivan jäsenvaltioiden ja säilytyspalvelun tarjoajien välisen yhteistyön puitteissa, mutta sen lisäksi täytyy olla selkeä oikeudellinen kehys, jotta voidaan edelleen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta verkossa ja puuttua riittävällä tavalla tähän nopeasti kehittyvään ongelmaan. Tämä lainsäädäntökehys pohjautuu vapaaehtoistoimiin, joita vahvistettiin komission suosituksella (EU) 2018/3347, ja vastaa Euroopan parlamentin kehotuksiin vahvistaa toimenpiteitä laittoman ja haitallisen sisällön torjumiseksi ja neuvoston kehotuksiin terroritekoihin yllyttävän sisällön automaattisen tunnistamisen ja poistamisen parantamiseksi.

(4)  Unionin tason pyrkimykset terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa alkoivat vuonna 2015 vapaaehtoispohjalta toimivan jäsenvaltioiden ja säilytyspalvelun tarjoajien välisen yhteistyön puitteissa, mutta sitä on parannettava selkeällä oikeudellisella kehyksellä, jotta voidaan edelleen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta verkossa ja ottaa käyttöön kiireellisesti tarvittavia suojatoimia, joilla varmistetaan oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien suojan toteutuminen. Tämä lainsäädäntökehys pohjautuu vapaaehtoistoimiin, joita vahvistettiin komission suosituksella (EU) 2018/3347, ja vastaa Euroopan parlamentin kehotuksiin vahvistaa toimenpiteitä laittoman ja haitallisen sisällön torjumiseksi direktiivillä 2000/31/EY perustetun horisontaalisen kehyksen mukaisesti, ja vastaa neuvoston kehotuksiin terroritekoihin yllyttävän sisällön tunnistamisen ja poistamisen parantamiseksi.

__________________

__________________

Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

Komission suositus (EU) 2018/334, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Tämän asetuksen soveltamisella ei pitäisi olla vaikutuksia direktiivin 2000/31/EY8 14 artiklan soveltamiseen. Erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien tämän asetuksen nojalla toteuttamien toimenpiteiden, mahdolliset ennakoivat toimenpiteet mukaan luettuina, ei pitäisi itsessään johtaa siihen, että kyseiseen palveluntarjoajaan ei voitaisi soveltaa mainitussa säännöksessä säädettyä vastuuta koskevaa poikkeusta. Tässä asetuksessa ei puututa kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan mukaiset ehdot vastuuta koskevasta poikkeuksesta eivät täyty.

(5)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava niitä säilytyspalvelun tarjoajia koskevat erityisvelvoitteet, jotka altistuvat terroristiselle sisällölle. Tällä asetuksella ei pitäisi olla vaikutuksia direktiivin 2000/31/EY8 soveltamiseen. Tässä asetuksessa ei puututa kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten valtuuksiin säilytyspalvelun tarjoajien vastuun määrittämiseksi erityistapauksissa, joissa direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan mukaiset ehdot vastuuta koskevasta poikkeuksesta eivät täyty.

__________________

__________________

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt terroristisen verkkosisällön levittämiseen tähtäävien säilytyspalveluja koskevien väärinkäytösten estämiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan takaamiseksi noudattaen kaikilta osin perusoikeuksia, jotka on suojattu unionin oikeusjärjestyksessä ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

(6)  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt terroristisen verkkosisällön levittämiseen tähtäävien säilytyspalvelujen käyttämiselle sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan takaamiseksi noudattaen kaikilta osin oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia, jotka on suojattu unionin oikeusjärjestyksessä ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tällä asetuksella edistetään yleisen turvallisuuden parantamista ja perustetaan sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen, henkilötietojen suojaan, oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi toteutettava ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia demokraattisen yhteiskunnan mittapuun mukaan, ottaen huomioon erityisesti, kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, jotka ovat yksi moniarvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä ja yksi unionin perustana olevista arvoista. Toimenpiteet, joilla puututaan sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden toteutumiseen, olisi rajattava tiukasti niin, että niiden on palveltava terroristisen sisällön levittämisen estämiseen tähtääviä tavoitteita ilman, että ne vaikuttavat oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema julkisen keskustelun helpottajana ja faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten välittäjänä ja vastaanottajana lainsäädännön mukaisesti.

(7)  Tällä asetuksella pyritään edistämään yleisen turvallisuuden parantamista ja perustetaan sopivat vankat suojatoimet perusoikeuksien turvaamiseksi. Näitä oikeuksia ovat oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen, henkilötietojen suojaan, oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan, sananvapaus, mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, vapaus harjoittaa liiketoimintaa sekä syrjimättömyyden periaate. Toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi toteutettava ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia demokraattisen yhteiskunnan mittapuun mukaan, ottaen huomioon erityisesti, kuinka tärkeitä ovat sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, yksityisyyden suoja ja henkilötietojen suoja samoin kuin lehdistönvapaus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus, jotka ovat moniarvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä ja unionin perusarvoja. Terroristisen verkkosisällön poistamiseksi toteutettavilla toimenpiteillä ei tulisi puuttua sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen vaan niiden olisi oltava tarkkaan rajattuja, välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia terrorismin torjunnan helpottamisen kannalta, mukaan lukien terrorismirikosten tutkinta ja niihin liittyvät syytetoimet, ilman, että ne vaikuttavat sananvapauteen, oikeuteen vastaanottaa ja jakaa tietoa laillisesti, ja niissä olisi otettava huomioon säilytyspalvelun tarjoajan keskeinen asema julkisen keskustelun helpottajana ja faktatiedon, mielipiteiden ja ajatusten välittäjänä ja vastaanottajana lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Tämä asetus ei saisi aiheuttaa muutoksia jäsenvaltioille asetettuun velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa vahvistettuja perusoikeuksia ja oikeudellisia perusperiaatteita. Kyseiset perusoikeudet sisältävät mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta. Kaikkien näiden perusoikeuksien käyttämistä tämän asetuksen mukaisesti koskevien rajoitusten olisi oltava sellaisia, että niistä säädetään laissa, ja niiden olisi oltava välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa tässä asetuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Tässä asetuksessa olisi kunnioitettava perusoikeuksia ja noudatettava Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tunnustettuja periaatteita. Euroopan unionin tuomioistuin totesi erityisesti ratkaisussaan 24. marraskuuta 2011, että Euroopan unionin lainsäädännön, etenkin direktiivin 2000/31/EY1 a, ja sovellettavien perusoikeuksien perusteella ei ole mahdollista määrätä internet-palvelun tarjoajia ottamaan käyttöön suodatusjärjestelmää, joka tunnistaa ennakoivana toimena kaikki niiden palvelujen kautta kulkevat sähköiset tiedostot ja jota sovelletaan rajoittamattoman ajan kaikkiin niiden asiakkaisiin siten, että palveluntarjoajat vastaavat kaikista kustannuksista.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista ("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä")

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia tämän asetuksen nojalla toteutettuja toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata kyseisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluu erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa poistamismääräys sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka viranomaiset antoivat kyseisen poistamismääräyksen.

(8)  Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on vahvistettu SEU-sopimuksen 19 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa. Kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa sellaisia tämän asetuksen nojalla toteutettuja toimenpiteitä vastaan, jotka voivat haitata kyseisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Tähän oikeuteen kuuluu erityisesti säilytyspalvelun tarjoajien ja sisällöntarjoajien oikeus saada tieto kaikista käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista, sisällöntarjoajien mahdollisuus riitauttaa säilytyspalvelun tarjoajien toteuttamien toimenpiteiden tulokset ja saada tieto kaikista tosiasiallisista oikeussuojakeinoista. Siihen sisältyy myös säilytyspalvelun tarjoajien ja sisällöntarjoajien oikeus riitauttaa poistamismääräys, ennakoivat toimenpiteet tai seuraamukset sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka viranomaiset antoivat kyseisen poistamismääräyksen tai seuraamuksia, tai sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, johon säilytyspalvelun tarjoaja on sijoittautunut tai jossa se on edustettuna.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Niiden toimien selkeyttämiseksi, joita säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi verkossa, tässä asetuksessa olisi ennakoivassa tarkoituksessa vahvistettava terroristisen sisällön määritelmä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 vahvistetun terrorismirikoksia koskevan määritelmän pohjalta. Koska on tarpeen puuttua kaikkein haitallisimpaan terrorismipropagandaan verkossa, määritelmän olisi katettava aineistot ja tiedot, jotka yllyttävät tai rohkaisevat terrorismirikosten tekemiseen tai edistämiseen tai puoltavat niitä, antavat ohjeita kyseisten rikosten tekemiseen tai kehottavat osallistumaan terroristiryhmän toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. Arvioidessaan, täyttääkö sisältö terroristisen sisällön määritelmän tässä asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten ja säilytyspalvelun tarjoajien olisi otettava huomioon muun muassa viestien luonne ja sanamuoto, konteksti, jossa viestit on annettu, sekä se, kuinka todennäköisesti viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, onko aineisto EU:n luettelossa olevan terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, journalismi- tai tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö olisi suojattava asianmukaisella tavalla. Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden esittämistä julkisessa keskustelussa arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi.

(9)  Niiden toimien selkeyttämiseksi, joita säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisen viranomaisen olisi toteutettava terroristisen sisällön levittämisen rajoittamiseksi verkossa, tässä asetuksessa olisi ennakoivassa tarkoituksessa vahvistettava terroristisen sisällön määritelmä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/5419 vahvistetun terrorismirikoksia koskevan määritelmän mukaisesti. Koska on tarpeen puuttua terrorismipropagandaan verkossa, määritelmän olisi katettava aineistot ja tiedot, jotka tietoisesti yllyttävät tai rohkaisevat terrorismirikosten tekemiseen tai edistämiseen tai tietoisesti antavat ohjeita räjähteiden, tuliaseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai vaarallisten aineiden valmistamiseksi tai käyttämiseksi kyseisten rikosten tekemiseen tietäen, että kyseisiä taitoja käytetään tähän tarkoitukseen, tai osallistuvat terroristiryhmän toimintaan. Tällaisia tietoja ovat erityisesti tekstit, kuvat, äänitallenteet ja videot. Arvioidessaan, täyttääkö sisältö terroristisen sisällön määritelmän tässä asetuksessa tarkoitetun mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon muun muassa viestien luonne ja sanamuoto, konteksti, jossa viestit on annettu, niiden tarkoituksellisuus sekä se, kuinka todennäköisesti viesteillä on haitallisia seurauksia, jotka uhkaisivat ihmisten turvallisuutta. Arvioinnin kannalta on tärkeää selvittää, onko sisältö EU:n luettelossa olevan terroristijärjestön tai henkilön tuottamaa, kuuluuko se tällaiselle järjestölle tai henkilölle tai levitetäänkö sitä tällaisen järjestön tai henkilön puolesta. Opetus-, vastapropaganda-, journalismi- tai tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö olisi suojattava vahvasti. Kun levitetty aineisto julkaistaan sisällöntarjoajan toimituksellisella vastuulla, kaikki päätökset kyseisen sisällön poistamisesta olisi tehtävä ottaen huomioon unionin lainsäädännön ja perusoikeuskirjan 11 artiklassa vahvistettujen sananvapauden sekä lehdistönvapauden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden mukaisesti lehdistön ja/tai tiedotusvälineiden sääntelyllä asetetut journalistiset standardit. Radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden esittämistä julkisessa keskustelussa arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä ei pitäisi katsoa terroristiseksi sisällöksi. Oikeutta tällaisten mielipiteiden esittämiseen voidaan vaatia sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee tai jossa säilytyspalvelun tarjoajan tämän asetuksen mukaisesti nimeämä laillinen edustaja asuu tai johon se on sijoittautunut, tai sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jossa sisällöntarjoajalla on toimipaikka.

__________________

__________________

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Terroristisen sisällön levittämiseen käytettävien verkossa toimivien säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, jotka varastoivat palvelun vastaanottajan antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja asettavat kyseisiä tietoja kolmansien osapuolten saataville, riippumatta siitä, onko tämä toiminta luonteeltaan yksinomaan teknistä, automaattista tai passiivista. Näitä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi sosiaalisen median alustat, videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja äänimateriaalin jakamispalvelut, tiedostojenjakamispalvelut ja muut pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne asettavat kyseisiä tietoja kolmansien osapuolten saataville, sekä verkkosivustot, joilla käyttäjät voivat julkaista kommentteja tai arvosteluja. Tätä asetusta olisi myös sovellettava unionin ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta unionissa palvelujaan tarjoaviin säilytyspalvelun tarjoajiin, koska merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, joiden palveluja käytetään terroristisen sisällön levittämiseen, on sijoittautunut kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus varmistaa, että kaikki digitaalisilla sisämarkkinoilla toimivat yritykset noudattavat samoja vaatimuksia sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen määrittämiseksi, voidaanko palveluntarjoajan katsoa tarjoavan palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden mahdollista käyttää niiden tarjoamia palveluja. Se, että palveluntarjoajan verkkosivusto tai sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat saatavilla yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen soveltamiselle.

(10)  Terroristisen sisällön levittämiseen käytettävien verkossa toimivien säilytyspalvelujen sisällyttämiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan asetusta pitäisi, siinä määrin kuin on mahdollista tunnistaa ja poistaa sellaista erityistä sisältöä, jota tämä asetus koskee, soveltaa tietoyhteiskunnan palveluihin, jotka varastoivat palvelun vastaanottajan antamaa tietoa tämän pyynnöstä ja asettavat kyseisiä tietoja suoraan yleisön saataville. Säilytyspalvelun tarjoajien määritelmä on sen vuoksi eri kuin direktiivissä 2000/31/EY käytetty määritelmä ja sitä suppeampi. Näitä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia ovat esimerkiksi sosiaalisen median alustat, videosuoratoistopalvelut, video-, kuva- ja äänimateriaalin jakamispalvelut, tiedostojenjakamispalvelut ja muut pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne asettavat kyseisiä tietoja yleisön saataville ja kiihdyttävät sisällön leviämistä. Palvelujentarjoajia, joiden tarjoamissa palveluissa on kyse esimerkiksi verkossa olevista tietosanakirjoista, koulutusalan tai tieteellisistä tietorekistereistä tai avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehitysalustoista, infrastruktuurin pilvipalvelujen tarjoajia, pilvipalvelujen tarjoajia (yritysten välisiä palveluja tarjoavat palveluntarjoajat mukaan luettuina) ei pitäisi pitää säilytyspalvelun tarjoajina tässä asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä. Pelkät välityskanavat ja muut direktiivissä (EU) 2018/1972 tarkoitetut sähköiset viestintäpalvelut tai välimuistitallennuspalvelujen tarjoajat tai muut internetin infrastruktuurin muilla tasoilla tarjottavat palvelut, kuten rekisterit ja rekisterinpitäjät, verkkotunnusjärjestelmä (DNS) tai siihen liittyvät palvelut, kuten maksupalvelut tai hajautetuilta palvelunestohyökkäyksiltä suojaavat palvelut jätetään soveltamisalan ulkopuolelle. Tätä asetusta olisi myös sovellettava unionin ulkopuolelle sijoittautuneisiin mutta unionissa palvelujaan tarjoaviin säilytyspalvelun tarjoajiin, koska merkittävä osa säilytyspalvelun tarjoajista, joiden palveluja käytetään terroristisen sisällön levittämiseen, on sijoittautunut kolmansiin maihin. Tällä on tarkoitus varmistaa, että kaikki digitaalisilla sisämarkkinoilla toimivat yritykset noudattavat samoja vaatimuksia sijoittautumismaastaan riippumatta. Sen määrittämiseksi, voidaanko palveluntarjoajan katsoa tarjoavan palvelujaan unionissa, on arvioitava, onko yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden mahdollista käyttää niiden tarjoamia palveluja. Se, että palveluntarjoajan verkkosivusto tai sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat saatavilla yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan yksinään riitä täyttämään edellytyksiä tämän asetuksen soveltamiselle.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Säilytyspalvelun tarjoajien olisi sovellettava tiettyjä huolellisuusvelvollisuuksia terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi palveluissaan. Tällaisia huolellisuusvelvollisuuksia ei pidä katsoa yleiseksi valvontavelvollisuudeksi. Tätä asetusta sovellettaessa säilytyspalvelun tarjoajien olisi osana huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön suhteen, erityisesti omien ehtojen ja edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja pyrkien välttämään sellaisen sisällön poistamista, joka ei ole terroristista sisältöä. Tietojen poistamisessa ja tietoihin pääsyn estämisessä on noudatettava sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta.

(12)  Terroristiselle sisällölle altistuvien säilytyspalvelun tarjoajien olisi sovellettava tiettyjä huolellisuusvelvollisuuksia terroristisen sisällön levittämisen rajoittamiseksi palveluissaan. Nämä toimet eivät saa merkitä säilytyspalvelun tarjoajille yleistä velvoitetta valvoa tallentamiaan tietoja eivätkä yleistä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita. Tätä asetusta sovellettaessa säilytyspalvelun tarjoajien olisi osana huolellisuusvelvollisuuksiaan toimittava avoimesti, huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi säilyttämänsä sisällön suhteen, erityisesti omien ehtojen ja edellytystensä täytäntöönpanon osalta, ja pyrkien välttämään sellaisen sisällön poistamista, joka ei ole terroristista sisältöä. Tietojen poistamisessa ja tietoihin pääsyn estämisessä on noudatettava sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta sekä tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Olisi yhdenmukaistettava sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta määräyksestä johtuvat menettelyt ja velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun tarjoajia pyydetään toimivaltaisten viranomaisten arvioinnin perusteella poistamaan terroristista sisältöä tai estämään pääsy terroristiseen sisältöön. Jäsenvaltioilla olisi oltava jatkossakin vapaus valita toimivaltaiset viranomaisensa niin, että ne voivat nimetä kyseiseen tehtävään haluamansa hallinto-, lainvalvonta- tai oikeusviranomaisen. Ottaen huomioon, kuinka nopeasti terroristinen sisältö leviää verkossa, säädetään säilytyspalvelun tarjoajia koskevista velvoitteista, joiden tarkoituksena on varmistaa, että poistamismääräyksessä terroristiseksi sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai siihen pääsy estetään tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta. On säilytyspalvelun tarjoajien päätettävissä, poistavatko ne kyseisen sisällön unionin käyttäjien saatavilta vai estävätkö ne unionin käyttäjiltä pääsyn siihen.

(13)  Olisi yhdenmukaistettava sellaisesta lainsäädäntöön perustuvasta määräyksestä johtuvat menettelyt ja velvoitteet, jonka nojalla säilytyspalvelun tarjoajia pyydetään toimivaltaisten viranomaisten arvioinnin perusteella poistamaan terroristista sisältöä tai estämään pääsy terroristiseen sisältöön. Jäsenvaltioilla olisi oltava vapaus nimetä tehtävään yksi toimivaltainen viranomainen, paitsi jos niiden perustuslaillisissa järjestelyissä estetään vastuun antaminen yhdelle viranomaiselle, ja samanaikaisesti niiden olisi taattava oikeusvarmuus ja ennakoitavuus käyttäjille ja palveluntarjoajille. Jos poistamismääräyksen antamiseen nimetty viranomainen on hallinnollinen tai lainvalvonnallinen, jäsenvaltion olisi huolehdittava jäsenvaltionsa toimivaltaisten viranomaisten antamien poistamismääräysten tehokkaasta ja riippumattomasta tarkastelusta. Tämä tarkastelu tarjoaisi mekanismin, jolla voidaan arvioida viran puolesta (jos tarkistuspyyntöä ei esitetä) yksittäisiä poistamismääräyksiä ja korjata virheelliset päätökset. Tämä muutoksenhakumekanismi täydentää säilytyspalvelun tarjoajien ja sisällöntarjoajien mahdollisuuksia turvautua oikeussuojakeinoihin itseään koskevien tai niihin vaikuttavien poistamismääräysten suhteen. Näin ollen säädetään säilytyspalvelun tarjoajia koskevista velvoitteista, joiden tarkoituksena on varmistaa, että poistamismääräyksessä terroristiseksi sisällöksi yksilöity sisältö poistetaan tai siihen pääsy estetään toimivaltaisen viranomaisen määrittelemän ajanjakson puitteissa. Toimivaltaisen viranomaisen olisi annettava säilytyspalvelun tarjoajalle poistamismääräyksessä määritelty aikarajoitus, jonka olisi oltava vähintään kahdeksan tuntia, kun otetaan huomioon säilytyspalvelun tarjoajan koko ja aiempi altistuminen terroristiselle sisällölle. On säilytyspalvelun tarjoajien päätettävissä, poistavatko ne kyseisen sisällön unionin käyttäjien saatavilta vai estävätkö ne unionin käyttäjiltä pääsyn siihen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 7 artiklan mukaista vaatimusta datan säilyttämisestä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Poistamismääräyksen olisi sisällettävä asiaankuuluvan sisällön luokittelu terroristiseksi sisällöksi sekä riittävästi tietoa sisällön paikallistamiseksi, kuten URL-osoite ja mahdollisia lisätietoja, esimerkiksi mahdollisuuksien mukaan kuvakaappaus kyseisestä sisällöstä. Toimivaltaisen viranomaisen olisi myös annettava lisäperustelut siitä, miksi sisältöä pidetään terroristisena sisältönä. Perusteluihin ei tarvitse sisällyttää arkaluonteisia tietoja, jotka voisivat vaarantaa tutkinnan. Perustelujen olisi kuitenkin mahdollistettava se, että säilytyspalvelun tarjoaja ja viime kädessä sisällöntarjoaja voivat tehokkaasti käyttää oikeuttaan oikeudelliseen muutoksenhakuun.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Toimivaltaisen viranomaisen olisi toimitettava poistamismääräys suoraan vastaanottajalle ja yhteyspisteelle sellaisella sähköisellä välineellä, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että palveluntarjoaja voi varmistua pyynnön aitoudesta, tarkka päivämäärä ja määräyksen lähetys- ja vastaanottoajankohta mukaan luettuina, esimerkiksi suojatulla sähköpostilla tai alustalla tai muita suojattuja kanavia käyttäen, palveluntarjoajan käyttöön asettamat kanavat mukaan luettuina, henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Tämä vaatimus voidaan täyttää käyttämällä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 910/201412 tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä rekisteröityä jakelupalvelua.

(14)  Toimivaltaisen viranomaisen olisi toimitettava poistamismääräys suoraan vastaanottajalle ja yhteyspisteelle sellaisella sähköisellä välineellä, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että määräyksen aitous voidaan varmistaa ilman kohtuuttomia taloudellisia tai muita rasitteita palveluntarjoajalle, tarkka päivämäärä ja määräyksen lähetys- ja vastaanottoajankohta mukaan luettuina, esimerkiksi suojatulla sähköpostilla tai alustalla tai muita suojattuja kanavia käyttäen, palveluntarjoajan käyttöön asettamat kanavat mukaan luettuina, henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Tämä vaatimus voidaan täyttää käyttämällä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 910/201412 tarkoitettua hyväksyttyä sähköistä rekisteröityä jakelupalvelua.

_________________

_________________

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Toimivaltaisten viranomaisten tai Europolin antamat sisältöä koskevat ilmoitukset ovat tehokas ja nopea keino, joilla säilytyspalvelun tarjoajille voidaan ilmoittaa niiden palveluissa saatavilla olevasta tietynlaisesta sisällöstä. Poistamismääräysten lisäksi olisi oltava saatavilla mekanismi, jolla säilytyspalvelun tarjoajille ilmoitetaan tiedoista, joita voidaan pitää terroristisena sisältönä, jotta palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti tarkistaa yhteensopivuuden omien ehtojensa ja edellytystensä kanssa. On tärkeää, että säilytyspalvelun tarjoajat arvioivat tällaisia sisältöä koskevia ilmoituksia ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti ja antavat nopeaa palautetta siitä, mihin toimiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty. Säilytyspalvelun tarjoaja tekee lopullisen päätöksen siitä, poistetaanko sisältö sen perusteella, että se ei ole yhteensopiva säilytyspalvelun tarjoajan ehtojen ja edellytysten kanssa. Pantaessa täytäntöön tätä asetusta sisältöä koskevien ilmoitusten osalta Europolin toimeksianto, sellaisena kuin se on vahvistettuna asetuksessa (EU) 2016/79413, pysyy muuttumattomana.

(15)  Toimivaltaisten viranomaisten tai Europolin antamat sisältöä koskevat ilmoitukset ovat tehokas ja nopea keino, joilla säilytyspalvelun tarjoajille voidaan ilmoittaa niiden palveluissa saatavilla olevasta tietynlaisesta sisällöstä. Poistamismääräysten lisäksi olisi oltava saatavilla mekanismi, jolla säilytyspalvelun tarjoajille ilmoitetaan tiedoista, joita voidaan pitää terroristisena sisältönä, jotta palveluntarjoaja voi vapaaehtoisesti tarkistaa yhteensopivuuden omien ehtojensa ja edellytystensä kanssa asetuksen (EU) 2016/794 mukaisesti edellyttäen, että sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut, varmistuu pikaisesti sisältöä koskevan ilmoituksen antamisen jälkeen siitä, että kyseessä on terroristinen sisältö ja antaa tarvittaessa poistamismääräyksen. On tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset tai Europol toimittavat yksityiskohtaisen arvioinnin ja säilytyspalvelun tarjoajat antavat nopeaa palautetta siitä, mihin toimiin on ryhdytty. Säilytyspalvelun tarjoaja tekee lopullisen päätöksen siitä, poistetaanko sisältöä koskevan ilmoituksen aiheena oleva sisältö, ellei ilmoituksen seurauksena anneta poistamismääräystä. Pantaessa täytäntöön tätä asetusta sisältöä koskevien ilmoitusten osalta Europolin toimeksianto, sellaisena kuin se on vahvistettuna asetuksessa (EU) 2016/79413, pysyy muuttumattomana.

__________________

__________________

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Koska terroristisen sisällön tunnistamiselle ja poistamiselle on olemassa laaja-alainen ja kiireellinen tarve, oikeasuhteiset ennakoivat toimenpiteet, mukaan lukien automatisoitujen keinojen käyttö tietyissä tapauksissa, ovat olennainen tekijä terroristisen sisällön torjumiseksi verkossa. Voidakseen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien olisi arvioitava ennakoiviin toimenpiteisiin ryhtymisen asianmukaisuutta riskeistä ja terroristisen sisällölle altistumisen tasosta riippuen sekä sen mukaan, millainen vaikutus niillä on kolmansien osapuolten oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään yleiseen etuun. Näin ollen säilytyspalvelun tarjoajien olisi määritettävä, mitä asianmukaisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia ennakoivia toimenpiteitä olisi toteutettava. Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa viittaavan yleiseen valvontavelvollisuuteen. Säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten puuttuminen on tällaisessa arvioinnissa osoitus vähäisestä altistumisesta terroristiselle sisällölle.

(16)  Koska on monimutkaista tunnistaa terroristisen sisällön laajuus ja sen mahdollinen vaikutus perusoikeuksiin ja poistaa se tehokkaasti, säilytyspalvelun tarjoajien olisi toteutettava oikeasuhteisia erityistoimenpiteitä sen mukaan, minkälainen on terroristiselle sisällölle altistumisen riski ja taso verkossa. Tällaisiin pakollisiin toimenpiteisiin ei saisi kuulua sellaisten sisältösuodattimien tai muiden toimenpiteiden käyttö, joihin liittyy käyttäjien käyttäytymisen järjestelmällistä seurantaa. Erityisiä toimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi järjestelmät, joiden avulla käyttäjät voivat raportoida mahdollisesta terroristisesta sisällöstä tai sisällön vertaismoderoinnista. Voidakseen vähentää terroristisen sisällön saatavuutta palveluissaan säilytyspalvelun tarjoajien olisi arvioitava erityistoimenpiteisiin ryhtymisen asianmukaisuutta riskeistä ja terroristisen sisällölle altistumisen tasosta riippuen sekä sen mukaan, millainen vaikutus niillä on kolmansien osapuolten oikeuksiin ja tietojen saantiin liittyvään yleiseen etuun. Näin ollen säilytyspalvelun tarjoajien olisi määritettävä, mitä perusteltuja, asianmukaisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia erityistoimenpiteitä olisi toteutettava. Tämän vaatimuksen ei pidä katsoa viittaavan yleiseen valvontavelvollisuuteen. Tämä ei rajoita mahdollisia uusia vapaaehtoisia toimenpiteitä, joita säilytyspalvelun tarjoaja toteuttaa tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolella.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Ottaessaan käyttöön ennakoivia toimenpiteitä säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet sananvapauteen ja tiedonvälitykseen vapauteen, mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa, säilyvät. Muun muassa henkilötietojen suojelusta annetussa lainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun tarjoajien olisi soveltuvin osin noudatettava due diligence -vaatimuksia ja otettava käyttöön suojatoimia, erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, sellaisten tahattomien ja erheellisten päätösten välttämiseksi, jotka johtavat muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät automatisoituja keinoja terroristisen sisällön tunnistamiseen. Automatisoitujen keinojen käyttöä koskevia päätöksiä – niin säilytyspalvelun tarjoajien itsensä tekemiä kuin toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tehtyjä – olisi arvioitava käytettävän teknologian luotettavuus ja päätöksistä perusoikeuksille aiheutuvat vaikutukset huomioiden.

(17)  Ottaessaan käyttöön erityistoimenpiteitä säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että käyttäjien oikeudet sananvapauteen ja tiedonvälitykseen vapauteen, mukaan lukien vapaus vastaanottaa ja jakaa tietoa sekä yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa koskevat oikeudet, säilyvät. Muun muassa henkilötietojen suojelusta annetussa lainsäädännössä vahvistettujen vaatimusten lisäksi säilytyspalvelun tarjoajien olisi soveltuvin osin noudatettava due diligence -vaatimuksia ja otettava käyttöön suojatoimia, erityisesti ihmisen suorittamaa valvontaa ja tarkistustoimia, sellaisten tahattomien ja erheellisten päätösten välttämiseksi, jotka johtavat muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen. Terroristista sisältöä torjuvien toimenpiteiden ja myös vapaaehtoisten toimenpiteiden käyttöä koskevia päätöksiä – niin säilytyspalvelun tarjoajien itsensä tekemiä kuin toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tehtyjä – olisi arvioitava käytettävän teknologian luotettavuus ja päätöksistä perusoikeuksille aiheutuvat vaikutukset huomioiden. Säilytyspalvelun tarjoajien olisi joka tapauksessa suoritettava perusoikeuksia koskeva tarkastus kaikista käyttämistään vapaaehtoisista toimenpiteistä ja erityistoimenpiteistä.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta voidaan varmistaa, että säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat terroristiselle sisällölle, ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin palvelujensa väärinkäytösten estämiseksi, toimivaltaisten viranomaisten olisi pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille osoitettu poistamismääräys on lopullinen, raportoimaan toteuttamistaan ennakoivista toimenpiteistä. Ennakoivia toimenpiteitä ovat toimenpiteet, joilla estetään sellaisen terroristisen sisällön uudelleenlataaminen palveluun, joka on kertaalleen poistettu tai pääsy siihen on kertaalleen estetty poistamismääräyksen tai sisältöä koskevan ilmoituksen seurauksena, sekä sisällön vertaaminen sellaista julkista tai yksityistä työkalua vasten, joka sisältää terroristiseksi sisällöksi tunnistettua sisältöä. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat myös hyödyntää luotettavia teknisiä työvälineitä – joko markkinoilla saatavilla olevia tai säilytyspalvelun tarjoajan itsensä kehittämiä – uuden terroristisen sisällön tunnistamiseen. Palveluntarjoajan olisi raportoitava käytössä olevista erityisistä ennakoivista toimenpiteistä, jotta toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko toimenpiteet tehokkaita ja oikeasuhteisia ja, jos käytössä on automaattisia keinoja, onko säilytyspalvelun tarjoajalla tarvittavat valmiudet ihmisen suorittamiin valvonta- ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan toimenpiteiden tehokkuutta ja oikeasuhteisuutta toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon asiaankuuluvat parametrit, joita ovat kyseessä olevalle säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan taloudelliset valmiudet sekä palveluntarjoajan tarjoaman palvelun vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen (esimerkiksi ottaen huomioon unionissa sijaitsevien käyttäjien lukumäärä).

(18)  Jotta voidaan varmistaa, että säilytyspalvelun tarjoajat, jotka altistuvat terroristiselle sisällölle, ryhtyvät asianmukaisiin erityistoimenpiteisiin palvelujensa suojaamiseksi väärinkäytöksiltä, toimivaltaisten viranomaisten olisi pyydettävä säilytyspalvelun tarjoajia, joille osoitettu poistamismääräys on lopullinen, raportoimaan tarpeen vaatiessa toteuttamistaan erityistoimenpiteistä. Palveluntarjoajan olisi raportoitava käytössä olevista erityistoimenpiteistä, jotta toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko toimenpiteet tarpeellisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia ja perustuvatko erityistoimenpiteet ihmisen suorittamiin valvonta- ja tarkistustoimiin. Arvioidessaan toimenpiteiden tehokkuutta, tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon asiaankuuluvat parametrit, joita ovat kyseessä olevalle säilytyspalvelun tarjoajalle osoitettujen poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten lukumäärä, palveluntarjoajan taloudelliset valmiudet sekä palveluntarjoajan tarjoaman palvelun vaikutus terroristisen sisällön levittämiseen (esimerkiksi ottaen huomioon unionissa sijaitsevien käyttäjien lukumäärä) sekä sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden turvaamiseksi asetetut suojatoimet ja laillisen sisällön rajoittamista koskevien tapausten lukumäärä.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Pyynnön seurauksena toimivaltaisen viranomaisen olisi aloitettava keskustelut säilytyspalvelun tarjoajan kanssa tarvittavista ennakoivista toimenpiteistä, jotka olisi otettava käyttöön. Toimivaltaisen viranomaisen olisi tarvittaessa määrättävä asianmukaisten, tehokkaiden ja oikeasuhteisten ennakoivien toimenpiteiden käyttöönotosta, jos se katsoo, että toteutetut toimenpiteet ovat riittämättömiä riskeihin verrattuna. Tällaisia erityisiä ennakoivia toimenpiteitä määräävän päätöksen ei periaatteessa pitäisi johtaa yleisen valvontavelvollisuuden määräämiseen, sellaisena kuin se on vahvistettu direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 kohdassa. Koska terroristisen sisällön levittämiseen liittyy erityisen vakavia riskejä, toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen perusteella tekemät päätökset voivat poiketa direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 1 kohdassa vahvistetusta lähestymistavasta tiettyjen kohdennettujen toimenpiteiden osalta, joiden hyväksyminen on tarpeen yleiseen turvallisuuteen liittyvistä pakottavista syistä. Ennen tällaisten päätösten tekemistä toimivaltaisen viranomaisen olisi löydettävä tasapaino yleisestä edusta johtuvien tavoitteiden ja niiden perusoikeuksien välillä, joita asia koskee, mukaan lukien erityisesti sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus sekä liiketoiminnan harjoittamisen vapaus, ja esitettävä asianmukaiset perustelut.

Poistetaan.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Säilytyspalvelun tarjoajan olisi voitava milloin tahansa pyytää toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan uudelleen 6 tai 2 kohdan mukaista pyyntöä ja tarvittaessa peruuttamaan sen. Toimivaltaisen viranomaisen olisi annettava perusteltu päätös kohtuullisen ajan kuluessa säilytyspalvelun tarjoajalta saadun pyynnön vastaanottamisen jälkeen.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Erityistarkoituksia varten olisi vahvistettava säilytyspalvelun tarjoajia koskeva velvoite säilyttää poistettu sisältö ja siihen liittyvä data, ja velvoite olisi rajoitettava ajallisesti siihen, mikä on välttämätöntä. On tarpeen laajentaa säilytysvaatimus koskemaan poistettuun sisältöön liittyvää dataa, sillä muuten kyseinen data katoaisi sisällön poistamisen yhteydessä. Sisältöön liittyvää dataa voivat olla tilaajaa koskevat tiedot (subscriber data), mukaan lukien sisällöntarjoajan henkilöllisyyteen liittyvät tiedot, pääsyä koskevat tiedot (access data), mukaan lukien esimerkiksi tiedot siitä, milloin (päivämäärä ja aika) sisällöntarjoaja on käyttänyt palvelua, tai palveluun sisään- ja uloskirjautumisen ajankohta, sekä internetpalvelujen tarjoajan sisällöntarjoajalle osoittama IP-osoite.

(20)  Erityistarkoituksia varten olisi vahvistettava säilytyspalvelun tarjoajia koskeva velvoite säilyttää poistettu sisältö ja siihen liittyvä data, ja velvoite olisi rajoitettava ajallisesti siihen, mikä on välttämätöntä, ja tapauksissa, joissa on kyse henkilötiedoista, olisi varmistettava niiden asianmukainen suojeleminen. On tarpeen laajentaa säilytysvaatimus koskemaan poistettuun sisältöön liittyvää dataa, sillä muuten kyseinen data katoaisi sisällön poistamisen yhteydessä. Sisältöön liittyvää dataa voivat olla tilaajaa koskevat tiedot (subscriber data), mukaan lukien sisällöntarjoajan henkilöllisyyteen liittyvät tiedot, pääsyä koskevat tiedot (access data), mukaan lukien esimerkiksi tiedot siitä, milloin (päivämäärä ja aika) sisällöntarjoaja on käyttänyt palvelua, tai palveluun sisään- ja uloskirjautumisen ajankohta, sekä internetpalvelujen tarjoajan sisällöntarjoajalle osoittama IP-osoite.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Säilytyspalvelun tarjoajien terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen avoimuus on ratkaisevan tärkeää palveluntarjoajien vastuullisuuden parantamiseksi käyttäjiin nähden ja kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi digitaalisiin sisämarkkinoihin. Säilytyspalvelun tarjoajien olisi julkaistava vuosittain avoimuusselostus, joka sisältää olennaiset tiedot terroristisen sisällön havaitsemiseen, tunnistamiseen ja poistamiseen liittyvistä toimista.

(24)  Säilytyspalvelun tarjoajien terroristista sisältöä koskevien käytäntöjen avoimuus on ratkaisevan tärkeää palveluntarjoajien vastuullisuuden parantamiseksi käyttäjiin nähden ja kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi digitaalisiin sisämarkkinoihin. Terroristiselle sisällölle altistuneiden säilytyspalvelun tarjoajien olisi julkaistava vuosittain avoimuusselostus, joka sisältää olennaiset tiedot terroristisen sisällön havaitsemiseen, tunnistamiseen ja poistamiseen liittyvistä toimista, mukaan lukien vapaaehtoiset toimet ja riitautetut poistamiset. Säilytyspalvelun tarjoajia ei pitäisi velvoittaa ilmoittamaan lähdekoodeja osana avoimuuskertomuksiaan. Toimivaltaisten viranomaisten olisi myös julkaistava vuosittain avoimuusselostus, joka sisältää olennaiset tiedot annettujen poistamismääräysten lukumäärästä, poistojen lukumäärästä, tunnistetun, havaitun ja poistetun terroristisen sisällön lukumäärästä sekä riitautettujen poistamisten lukumäärästä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Sisällöntarjoajilla, joiden sisältö on poistettu, olisi oltava SEU-sopimuksen 19 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Tietyt säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät jo automaattisia välineitä laittoman sisällön poistamiseen alustoiltaan. Tällainen teknologia ei kykene erottamaan terroristista sisältöä sisällöstä, joka on laillista, kuten opetus-, journalismi- tai tutkimustarkoituksessa levitettävä sisältö.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Valitusmenettelyillä pyritään estämään sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden nojalla suojatun sisällön erheelliset poistot. Säilytyspalvelun tarjoajien olisi laadittava käyttäjäystävälliset valitusmekanismit ja varmistettava, että valitukset käsitellään viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden täysin avoimesti. Säilytyspalvelun tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun sisällön palauttamisesta ei vaikuta säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuuteen valvoa omien ehtojensa ja edellytystensä toteutumista muilla perusteilla.

(25)  Valitusmenettelyillä pyritään estämään sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden nojalla suojatun sisällön erheelliset poistot. Säilytyspalvelun tarjoajien olisi laadittava käyttäjäystävälliset valitusmekanismit ja varmistettava, että valitukset käsitellään viipymättä ja sisällöntarjoajaan nähden täysin avoimesti, ja tähän olisi sisällyttävä tietoa kaikista tehokkaista muutoksenhakuvaihtoehdoista, myös oikeussuojakeinoista. Sisällöntarjoajilla olisi myös oltava oikeus esittää valitus suoraan oman jäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle, jos ne eivät kykene ratkaisemaan riitaansa säilytyspalvelun tarjoajan kanssa. Säilytyspalvelun tarjoajien vaatimus erheellisesti poistetun sisällön palauttamisesta ei vaikuta säilytyspalvelun tarjoajien mahdollisuuteen valvoa omien ehtojensa ja edellytystensä toteutumista muilla perusteilla.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  SEU-sopimuksen 19 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen tehokas oikeussuoja edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty. Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi asetettava sisällöntarjoajan saataville olennaiset tiedot, jotta tämä voi tarvittaessa riitauttaa päätöksen. Tämä ei kuitenkaan välttämättä edellytä ilmoittamista sisällöntarjoajalle. Olosuhteista riippuen säilytyspalvelun tarjoajat voivat korvata sisältöä, joka katsotaan terroristiseksi sisällöksi, ilmoittamalla, että sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty tämän asetuksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksen syistä sekä siitä, miten sisällöntarjoaja voi riitauttaa päätökseen, olisi annettava pyynnöstä. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä ja/tai tutkinnan yhteydessä, että sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä on epäasianmukaista tai haitallista ilmoittaa suoraan sisällöntarjoajalle, toimivaltaisten viranomaisten olisi tiedotettava tästä säilytyspalvelun tarjoajalle.

(26)  SEU-sopimuksen 19 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen tehokas oikeussuoja edellyttää, että yksityishenkilöille selviävät syyt siihen, miksi heidän lataamansa sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty. Tätä varten säilytyspalvelun tarjoajan olisi asetettava sisällöntarjoajan saataville olennaiset tiedot, jotta tämä voi tarvittaessa riitauttaa päätöksen. Olosuhteista riippuen säilytyspalvelun tarjoajat voivat korvata sisältöä, joka katsotaan terroristiseksi sisällöksi, ilmoittamalla, että sisältö on poistettu tai pääsy siihen on estetty tämän asetuksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksen syistä sekä siitä, miten sisällöntarjoaja voi riitauttaa päätökseen, olisi annettava. Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä ja/tai tutkinnan yhteydessä, että sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä on haitallista ilmoittaa suoraan sisällöntarjoajalle, toimivaltaisten viranomaisten olisi tiedotettava tästä säilytyspalvelun tarjoajalle.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  On olennaisen tärkeää, että seuraamusten määräämisestä vastaavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat täysin tietoisia poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten antamisesta ja niistä seuraavista keskusteluista säilytyspalvelun tarjoajien ja asianosaisen toimivaltaisen viranomaisen välillä. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden olisi varmistettava asianmukaiset viestintäkanavat ja -mekanismit, jotka mahdollistavat sen, että asiaankuuluvat tiedot voidaan jakaa viipymättä.

(29)  On olennaisen tärkeää, että seuraamusten määräämisestä vastaavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat täysin tietoisia poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten antamisesta ja niistä seuraavista keskusteluista säilytyspalvelun tarjoajien ja asianosaisen toimivaltaisen viranomaisen välillä. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on varmistettava asianmukaiset viestintäkanavat ja -mekanismit, jotka mahdollistavat sen, että asiaankuuluvat tiedot voidaan jakaa viipymättä.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että jäsenvaltioiden olisi perustettava omat yhteyspisteensä poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopean käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla poistamismääräykset ja sisältöä koskevat ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä tekniseen yksilölliseen keinoon poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopeaa käsittelyä varten. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti nimetä tehtävään jo olemassa olevan yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt toiminnot. Jotta terroristinen sisältö voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan estää tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta, säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että yhteyspiste on käytettävissä vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä. Yhteyspistettä koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, millä kielellä yhteyspiste palvelee. Säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten välisen viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun tarjoajia kannustetaan hyväksymään viestintäkieleksi yksi unionin virallisista kielistä, jolla myös niiden ehdot ja edellytykset ovat saatavilla.

(33)  Sekä säilytyspalvelun tarjoajien että jäsenvaltioiden olisi perustettava omat yhteyspisteensä poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopean käsittelyn helpottamiseksi. Toisin kuin laillinen edustaja yhteyspiste on olemassa toiminnallisista syistä. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen olisi perustuttava mihin tahansa erityiseen keinoon, jolla poistamismääräykset ja sisältöä koskevat ilmoitukset lähetetään sähköisesti, sekä tekniseen yksilölliseen keinoon poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten nopeaa käsittelyä varten. Säilytyspalvelun tarjoajan yhteyspisteen sijaintipaikan ei tarvitse olla unionissa ja säilytyspalvelun tarjoaja saa vapaasti nimetä tehtävään jo olemassa olevan yhteyspisteen edellyttäen, että tämä pystyy tarjoamaan tässä asetuksessa säädetyt toiminnot. Jotta terroristinen sisältö voidaan poistaa tai pääsy siihen voidaan estää mahdollisimman pian poistamismääräyksen vastaanottamisesta, säilytyspalvelun tarjoajien olisi varmistettava, että yhteyspiste on käytettävissä vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä. Yhteyspistettä koskevista tiedoista olisi käytävä ilmi, millä kielellä yhteyspiste palvelee. Säilytyspalvelun tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten välisen viestinnän helpottamiseksi säilytyspalvelun tarjoajia kannustetaan hyväksymään viestintäkieleksi yksi unionin virallisista kielistä, jolla myös niiden ehdot ja edellytykset ovat saatavilla.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Koska palveluntarjoajilla ei ole yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen edustaja sijaitsee. Jos jokin muu jäsenvaltio antaa poistamismääräyksen, kyseisen jäsenvaltion viranomaisilla pitäisi olla oikeus panna määräyksensä täytäntöön ei-rankaisevilla pakkotoimenpiteillä, kuten uhkasakoilla. Sellaisten säilytyspalvelun tarjoajien osalta, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa eikä nimettyä laillista edustajaa, minkä tahansa jäsenvaltion pitäisi kuitenkin voida määrätä seuraamuksia edellyttäen, että ne bis in idem -periaatetta noudatetaan.

(34)  Koska palveluntarjoajilla ei ole yleistä velvoitetta fyysiseen läsnäoloon unionin alueella, on tarpeen selkeyttää, minkä jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisuuteen unionissa palvelujaan tarjoava säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu. Yleensä säilytyspalvelun tarjoaja kuuluu sen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, jossa sen päätoimipaikka tai sen nimeämä laillinen edustaja sijaitsee.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden säilytyspalvelun tarjoajien olisi kirjallisesti nimettävä itselleen laillinen edustaja, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen noudattaminen ja tästä asetuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpano.

(35)  Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden säilytyspalvelun tarjoajien olisi kirjallisesti nimettävä itselleen laillinen edustaja, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen noudattaminen ja tästä asetuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpano. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat käyttää tavanomaista oikeudellista edustajaansa, mikäli tämä kykenee täyttämään tämän asetuksen edellyttämät tehtävät.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Tämän asetuksen soveltamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä toimivaltainen viranomainen. Tämä toimivaltaisen viranomaisen nimeämistä koskeva vaatimus ei välttämättä tarkoita uuden viranomaisen perustamista vaan tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin voidaan nimetä olemassa oleva elin. Tässä asetuksessa edellytetään poistamismääräysten ja ilmoitusten antamisesta, ennakoivien toimenpiteiden valvomisesta ja seuraamusten määräämisestä vastaavien viranomaisten nimeämistä. Jäsenvaltiot voivat itse päättää, kuinka monta viranomaista ne haluavat nimetä näihin tehtäviin.

(37)  Tämän asetuksen soveltamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä yksi toimivaltainen viranomainen, jollei niiden perustuslaillisissa järjestelyissä estetä vastuun antamista yhdelle viranomaiselle. Tämä toimivaltaisen viranomaisen nimeämistä koskeva vaatimus ei välttämättä tarkoita uuden viranomaisen perustamista vaan tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin voidaan nimetä olemassa oleva elin. Tässä asetuksessa edellytetään poistamismääräysten antamisesta ja seuraamusten määräämisestä vastaavien viranomaisten nimeämistä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Seuraamukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että säilytyspalvelun tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. Jäsenvaltioiden olisi laadittava seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet soveltuvin osin. Erityisen vakavia seuraamuksia on annettava siinä tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka koskee terroristisen sisällön poistamista tai siihen pääsyn estämistä tunnin kuluessa määräyksen vastaanottamisesta. Yksittäisissä tapauksissa noudattamatta jättämisistä voidaan antaa rangaistuksia noudattaen kuitenkin ne bis in idem -periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja varmistaen samalla, että kyseisiä rangaistuksia annettaessa huomioidaan järjestelmälliset noudattamatta jättämiset. Oikeusvarmuuden takaamiseksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava, missä määrin asiaankuuluviin velvoitteisiin voidaan kohdentaa seuraamuksia. Jäljempänä esitetyn 6 artiklan noudattamatta jättämisiä koskevia seuraamuksia olisi annettava ainoastaan 6 artiklan 2 kohdassa vahvistettua raportointipyyntöä koskevan velvoitteen osalta ja 6 artiklan 4 kohdassa vahvistetun ennakoivia lisätoimenpiteitä määräävän päätöksen osalta. Harkittaessa taloudellisia seuraamuksia olisi otettava huomioon palveluntarjoajan taloudelliset resurssit. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei seuraamuksilla kannusteta muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen.

(38)  Seuraamukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että säilytyspalvelun tarjoajat panevat tehokkaasti täytäntöön tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa, ja niissä olisi tarvittaessa otettava huomioon myös säilytyspalvelun tarjoajan tytäryhtiöiden tai siihen sidoksissa olevien yritysten tilanne. Jäsenvaltioiden olisi laadittava seuraamuksia koskevat säännöt, mukaan lukien sakkojen antamista koskevat ohjeet soveltuvin osin. Seuraamuksia olisi annettava siinä tapauksessa, että säilytyspalvelun tarjoaja rikkoo järjestelmällisesti määräystä, joka koskee terroristisen sisällön poistamista tai siihen pääsyn estämistä toimivaltaisen viranomaisen vahvistaman määräajan kuluessa. Rikkomuksen luonteen arvioinnissa ja seuraamusten soveltamisesta päättäessä olisi otettava täysimääräisesti huomioon perusoikeudet, kuten sananvapaus. Harkittaessa taloudellisia seuraamuksia olisi otettava huomioon palveluntarjoajan taloudelliset resurssit ja tahattomat viivytykset erityisesti pk-yritysten ja uusyritysten osalta. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, ettei seuraamuksilla kannusteta muun kuin terroristisen sisällön poistamiseen.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Standardoitujen mallipohjien käyttö helpottaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa toimivaltaisten viranomaisten ja palveluntarjoajien välillä, mikä nopeuttaa ja tehostaa viestintää. On erityisen tärkeää varmistaa, että poistamismääräyksen vastaanottamisen jälkeen toimiin ryhdytään nopeasti. Mallipohjat vähentävät käännöskustannuksia ja auttavat osaltaan varmistamaan korkean laadun. Myös vastauslomakkeiden olisi mahdollistettava vakiomuotoinen tiedonvaihto erityisesti tilanteissa, joissa palveluntarjoajat eivät pysty noudattamaan vaatimuksia. Todennetuilla lähetyskanavilla voidaan taata poistamismääräysten aitous, mukaan lukien tarkka päivämäärä ja määräyksen lähetys- ja vastaanottoajankohta.

(39)  Standardoitujen mallipohjien käyttö helpottaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa toimivaltaisten viranomaisten ja palveluntarjoajien välillä, mikä nopeuttaa ja tehostaa viestintää. On erityisen tärkeää varmistaa, että poistamismääräyksen vastaanottamisen jälkeen toimiin ryhdytään nopeasti säilytyspalvelun tarjoajan koko ja resurssit huomioon ottaen. Mallipohjat vähentävät käännöskustannuksia ja auttavat osaltaan varmistamaan korkean laadun. Myös vastauslomakkeiden olisi mahdollistettava vakiomuotoinen tiedonvaihto erityisesti tilanteissa, joissa palveluntarjoajat eivät pysty noudattamaan vaatimuksia. Todennetuilla lähetyskanavilla voidaan taata poistamismääräysten aitous, mukaan lukien tarkka päivämäärä ja määräyksen lähetys- ja vastaanottoajankohta.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa lainsäädännön täytäntöönpanosta. Lainsäädännön arvioinnin tueksi olisi perustettava yksityiskohtainen ohjelma tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seurantaa varten.

(41)  Jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa lainsäädännön täytäntöönpanosta, mukaan lukien tiedot niiden tapausten lukumäärästä, joissa on tuloksellisesti havaittu ja tutkittu terrorismirikoksia ja toteutettu niihin liittyviä syytetoimia tämän asetuksen seurauksena. Lainsäädännön arvioinnin tueksi olisi perustettava yksityiskohtainen ohjelma tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten seurantaa varten.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Täytäntöönpanokertomuksen löydösten ja päätelmien sekä seurannan tulosten perusteella komission olisi tehtävä tätä asetusta koskeva arviointi aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Arvioinnin olisi perustuttava viiteen eri kriteeriin, joita ovat tehokkuus, tuloksellisuus, merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja EU:n lisäarvo. Siinä arvioidaan tämän asetuksen mukaisten erilaisten operatiivisten ja teknisten toimenpiteiden toimintaa, mukaan lukien toimenpiteet terroristisen sisällön havaitsemisen, tunnistamisen ja poistamisen tehostamiseksi, suojatoimenpiteiden tehokkuutta sekä mahdollisia vaikutuksia kolmansien osapuolten oikeuksiin ja intresseihin, ja siinä on tarkasteltava sisällöntarjoajille tiedottamista koskevaa vaatimusta.

(42)  Täytäntöönpanokertomuksen löydösten ja päätelmien sekä seurannan tulosten perusteella komission olisi tehtävä tätä asetusta koskeva arviointi aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Arvioinnin olisi perustuttava viiteen eri kriteeriin, joita ovat tehokkuus, tuloksellisuus, merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja EU:n lisäarvo. Siinä arvioidaan tämän asetuksen mukaisten erilaisten operatiivisten ja teknisten toimenpiteiden toimintaa, mukaan lukien toimenpiteet terroristisen sisällön havaitsemisen, tunnistamisen ja poistamisen tehostamiseksi, suojatoimenpiteiden tehokkuutta sekä mahdollisia vaikutuksia perusoikeuksiin, erityisesti sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt, joiden tarkoituksena on estää säilytyspalvelujen väärinkäyttö terroristisen sisällön levittämiseen verkossa. Siinä säädetään erityisesti seuraavista:

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt, joiden tarkoituksena on puuttua säilytyspalvelujen väärinkäyttöön terroristisen sisällön levittämiseen verkossa. Siinä säädetään erityisesti seuraavista:

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  huolellisuusvelvollisuuksia koskevat säännöt, joita säilytyspalvelun tarjoajien on sovellettava estääkseen terroristisen sisällön levittämisen palvelujensa kautta ja varmistaakseen tarvittaessa tällaisen sisällön poistamisen pikaisesti;

a)  huolellisuusvelvollisuuksia koskevat säännöt, joita sellaisten säilytyspalvelun tarjoajien on sovellettava, jotka ovat altistuneita terroristiselle sisällölle, jotta varmistetaan tarvittaessa tällaisen sisällön poistaminen pikaisesti;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava terroristisen sisällön tunnistamiseksi, sen pikaisen poistamisen mahdollistamiseksi ja yhteistyön helpottamiseksi muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, säilytyspalvelun tarjoajien ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin elinten kanssa.

b)  toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava terroristisen sisällön tunnistamiseksi, sen pikaisen poistamisen mahdollistamiseksi ja yhteistyön helpottamiseksi muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, säilytyspalvelun tarjoajien ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin elinten kanssa verkossa levitetyn terroristisen sisällön torjumiseen tähtäävien toimenpiteiden koordinoimiseksi.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä asetusta sovelletaan säilytyspalvelun tarjoajiin, jotka tarjoavat palveluja unionissa, riippumatta siitä, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee.

2.  Tätä asetusta sovelletaan altistuneisiin säilytyspalvelun tarjoajiin, jotka tarjoavat palveluja unionissa, riippumatta siitä, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  Tätä asetusta sovellettaessa on sovellettava perusoikeuksia ja -vapauksia sekä erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 6 artiklassa vahvistettuja arvoja koskevaa unionin lainsäädäntöä, eikä sen seurauksena saa muokata niistä aiheutuvia velvoitteita. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa lehdistönvapautta sekä tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta koskevien perusperiaatteiden vaatimat ja kyseisten perusperiaatteiden mukaiset edellytykset.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b)  Tämä asetus ei rajoita direktiivin 2000/31/EY soveltamista.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen tarjoajaa, jotka koostuvat sisällöntarjoajien tarjoamien tietojen säilytyksestä näiden pyynnöstä sekä säilytettyjen tietojen asettamisesta kolmansien osapuolien saataville;

1)  ’säilytyspalvelun tarjoajalla’ sellaisten tietoyhteiskuntapalvelujen tarjoajaa, joiden liiketoiminta koostuu sisällöntarjoajien tarjoamien tietojen säilytyksestä ja käsittelystä näiden pyynnöstä sekä sellaisten säilytettyjen tietojen julkisesta levittämisestä, josta voidaan yksilöidä ja poistaa tiettyjä sisältöjä;

 

Erityisesti tätä asetusta sovellettaessa sellaisten palvelujen tarjoajia, jotka palvelevat internet-infrastruktuurin muita kerroksia kuin sovelluskerrosta, ja tietotekniikkainfrastruktuurin pilvipalvelujen tarjoajia ei pidetä säilytyspalvelun tarjoajina;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’terrorismirikoksilla’ direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä rikoksia;

4)  ’terrorismirikoksilla’ yhtä direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdassa luetelluista tahallisista teoista;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5)  ’terroristisella sisällöllä’ yhtä tai useampaa tiedoista, joilla

5)  ’terroristisella sisällöllä’ tietoa tai aineistoa, joka katsotaan yhdeksi tai useammaksi terrorismin torjumisesta annetun direktiivin 2017/541 3–7 artiklassa määritellyksi tahallisesti tehdyksi rikokseksi, ja joilla erityisesti

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  yllytetään terrorismirikoksiin tai ylistetään terrorismirikoksia, myös ihannoimalla, ja siten aiheutetaan terroritekojen toteuttamisen vaara;

a)  yllytetään jonkin direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa luetellun rikoksen tekemiseen, jos tällainen toiminta suoraan tai välillisesti, kuten terroritekojen ihannointi, edistää terrorismirikosten tekemistä ja siten aiheuttaa yhden tai useamman terrorismirikoksen tekemisen vaaran;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kannustetaan osallistumaan terrorismirikoksiin;

b)  pyydetään toista henkilöä tekemään jokin 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa tai direktiivin (EU) 2017/541 4 artiklassa luetelluista rikoksista tai osallistumaan sen tekemiseen;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  edistetään terroristiryhmän toimintaa, erityisesti kannustamalla osallistumaan direktiivin (EU) 2017/541 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun terroristiryhmään tai tukemaan tällaista ryhmää;

c)  osallistutaan terroristiryhmän toimintaan mukaan lukien tietojen tai aineellisten välineiden antaminen sille tai sen toiminnan rahoittaminen jollakin tavalla tietoisena siitä, että osallistuminen edistää direktiivin (EU) 2017/541 4 artiklassa tarkoitettua terroristiryhmän rikollista toimintaa;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  annetaan ohjeita menetelmistä tai tekniikoista terrorismirikosten toteuttamiseksi;

d)  annetaan ohjeita räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistusta tai käyttöä varten tai muista menetelmistä tai tekniikoista, joiden tarkoituksena on tehdä jokin direktiivin (EU) 2017/541 3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa lueteltu rikos tai edistää sen tekemistä tietoisena siitä, että opetettuja taitoja aiotaan käyttää kyseiseen tarkoitukseen, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’terroristisen sisällön levittämisellä’ terroristisen sisällön asettamista kolmansien osapuolien saataville säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa;

6)  ’terroristisen sisällön levittämisellä’ terroristisen sisällön asettamista julkisesti kolmansien osapuolien saataville säilytyspalvelun tarjoajien palveluissa; sisältöä, jota on levitetty koulutukseen, tieteeseen tai dokumentointiin liittyvässä tarkoituksessa, radikalisoitumisen torjumiseksi tai vastanarratiivien edistämiseksi, on suojeltava asianmukaisesti.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ jäsenvaltion nimettyä kansallista oikeus- tai hallintoviranomaista;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tämän asetuksen mukaiset aiheelliset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset toimet terroristisen sisällön levittämisen torjumiseksi ja käyttäjien suojelemiseksi terroristiselta sisällöltä. Näin tehdessään niiden on toimittava huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä ottaen asianmukaisesti huomioon käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa.

1.  Terroristiselle sisällölle alttiina olevien säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tämän asetuksen mukaiset aiheelliset, kohtuulliset ja oikeasuhteiset toimet terroristisen sisällön levittämisen torjumiseksi ja käyttäjien suojelemiseksi terroristiselta sisällöltä. Näin tehdessään niiden on toimittava huolellisesti, oikeasuhteisesti ja syrjimättömästi sekä ottaen kaikissa olosuhteissa asianmukaisesti huomioon käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa. Nämä toimet eivät saa merkitä säilytyspalvelun tarjoajille yleistä velvoitetta valvoa tallentamiaan tietoja eivätkä yleistä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa ja edellytyksiinsä määräykset terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi ja sovellettava niitä.

Poistetaan.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisella viranomaisella on oltava valtuudet tehdä päätös, jolla velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja poistamaan terroristinen sisältö tai estämään pääsy siihen.

1.  Toimivaltaisella viranomaisella on oltava valtuudet antaa poistamismääräys, jolla velvoitetaan säilytyspalvelun tarjoaja poistamaan terroristinen sisältö tai estämään pääsy siihen, ja kyseisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava poistamismääräyksestä sellaisten muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joiden etuihin se katsoo kyseisen poistamismääräyksen mahdollisesti vaikuttavan.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumattoman oikeusviranomaisen on tarkasteltava hallintoviranomaisen antamia poistamismääräyksiä arvioidakseen, onko terroristinen sisältö 2 artiklan 5 kohdan mukainen, ja tarvittaessa kumottava poistamismääräys.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on poistettava terroristinen sisältö tai estettävä pääsy siihen tunnin kuluessa poistamismääräysten vastaanottamisesta.

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on poistettava terroristinen sisältö tai estettävä pääsy siihen pikaisesti. Toimivaltaisen viranomaisen on asetettava määräaika, jonka kuluessa poistamismääräystä on noudatettava, eikä se saa olla lyhyempi kuin kahdeksan tuntia. Määräaikaa asettaessaan toimivaltaisen viranomaisen on otettava asianmukaisesti huomioon säilytyspalvelun tarjoajan koko ja resurssit sekä erityisesti se, että pk-yritykset saattavat tarvita pidemmän ajan poistamismääräyksen noudattamiseksi. Määräaika ei missään tapauksessa saa olla ennen seuraavan työpäivän päättymistä sellaisten säilytyspalvelun tarjoajien osalta, joihin ei ole aiemmin sovellettu poistamismääräystä ja jotka ovat komission suosituksessa 2003/361/EY määriteltyjä mikroyrityksiä, mukaan lukien yksityiset elinkeinonharjoittajat.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  selvitys perusteluista sille, miksi kyseessä olevaa sisältöä pidetään terroristisena sisältönä, vähintään viittaamalla 2 artiklan 5 kohdassa lueteltuihin terroristisen sisällön tyyppeihin;

b)  yksityiskohtainen selvitys perusteluista sille, miksi kyseessä olevaa sisältöä pidetään terroristisena sisältönä, viittaamalla erityisesti 2 artiklan 5 kohdassa lueteltuihin terroristisen sisällön tyyppeihin ja esittämällä laittomuutta ja tahallisuutta koskevat seikat sekä viittaamalla asiaa koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajan ja sisällöntarjoajan käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista;

f)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajan ja sisällöntarjoajan käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista ja määräajoista;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  tapauksen mukaan 11 artiklassa tarkoitettu päätös olla antamatta tietoja terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä.

g)  silloin, kun se on tarpeellista ja asianmukaista, 11 artiklassa tarkoitettu päätös olla antamatta tietoja terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Toimivaltaisen viranomaisen on säilytyspalvelun tarjoajan tai sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava yksityiskohtainen selvitys perusteluista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta säilytyspalvelun tarjoajan velvollisuutta noudattaa poistamismääräystä 2 kohdassa säädetyssä määräajassa.

Poistetaan.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi noudattaa poistamismääräystä, koska siinä on selviä virheitä tai siinä ei ole riittävästi tietoa määräyksen noudattamiseksi, sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivästystä sekä pyydettävä tarvittavia selvennyksiä käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Edellä 2 kohdassa säädettyä määräaikaa sovelletaan heti, kun selvennykset on annettu.

8.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja ei voi noudattaa poistamismääräystä silloin, kun siinä on selviä virheitä tai siinä ei ole riittävästi tietoa määräyksen noudattamiseksi, sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle välittömästi sekä pyydettävä tarvittavia selvennyksiä käyttäen liitteessä III olevaa mallia. Säilytyspalvelun tarjoajien on poistettava terroristinen sisältö tai estettävä pääsy siihen heti, kun poistamismääräyksen selvennykset on annettu.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Poistamismääräyksen antaneen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle ennakoivien toimenpiteiden toteuttamista valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle, kun poistamismääräyksestä tulee lopullinen. Poistamismääräyksestä tulee lopullinen, kun siihen ei ole haettu muutosta sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisessa määräajassa tai kun se on vahvistettu muutoksenhaun jälkeen.

9.  Poistamismääräyksen antaneen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle erityistoimenpiteiden toteuttamista valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle, kun poistamismääräyksestä tulee lopullinen. Poistamismääräyksestä tulee lopullinen, kun siihen ei ole haettu muutosta eikä hyvitystä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisessa määräajassa tai kun se on vahvistettu muutoksenhaun jälkeen.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Poistamismääräyksiin liittyvä rajatylittävä yhteistyö

 

1.  Poistamismääräyksen säilytyspalvelun tarjoajalle antavan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi toimitettava kopio määräyksestä 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulle sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa säilytyspalvelun tarjoajan tai sen nimeämän edustajan päätoimipaikka sijaitsee.

 

2.  Jos jäsenvaltion, jossa säilytyspalvelun tarjoajan, sen nimeämän edustajan tai sisällöntarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, toimivaltaisella viranomaisella on perusteltuja syitä uskoa, että poistamismääräys voi vaikuttaa yksilön perusoikeuksiin, sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

3.   Pyynnön esittäneen toimivaltaisen viranomaisen on otettava nämä seikat huomioon ja tarvittaessa peruttava poistamismääräys tai muutettava siitä.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava toiminnalliset ja tekniset toimenpiteet, joilla helpotetaan toimivaltaisten viranomaisten tai tarvittaessa unionin elinten palveluntarjoajalle vapaaehtoisesti tarkasteltavaksi ilmoittaman sisällön pikaista arviointia.

Poistetaan.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Sisältöä koskeva ilmoitus on osoitettava säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai palveluntarjoajan 16 artiklan mukaisesti nimeämälle lailliselle edustajalle ja toimitettava 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle. Sisältöä koskevat ilmoitukset on lähetettävä sähköisesti.

3.  Sisältöä koskeva ilmoitus on osoitettava säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai palveluntarjoajan 16 artiklan mukaisesti nimeämälle lailliselle edustajalle ja toimitettava 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle. Sisältöä koskevat ilmoitukset on lähetettävä sähköisesti. Sisältöä koskeva ilmoitus on lähetettävä myös sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa säilytyspalvelun tarjoajan tai sen nimetyn edustajan päätoimipaikka sijaitsee.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Sisältöä koskevassa ilmoituksessa on oltava riittävän yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien perustelut sille, miksi sisältöä pidetään terroristisena, URL-osoite ja tarvittaessa lisätietoja, jotka mahdollistavat ilmoitettavan terroristisen sisällön tunnistamisen.

4.  Sisältöä koskevassa ilmoituksessa on oltava yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien yksityiskohtaisesti eritellyt perustelut sille, miksi sisältöä pidetään terroristisena, URL-osoite, mahdollisuuksien mukaan kuvakaappauksia ja tarvittaessa lisätietoja, jotka mahdollistavat ilmoitettavan terroristisen sisällön tunnistamisen.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Säilytyspalvelun tarjoajan on ensisijaisesti arvioitava sisältöä koskevassa ilmoituksessa yksilöity sisältö suhteessa omiin ehtoihinsa ja edellytyksiinsä sekä päätettävä, poistetaanko kyseinen sisältö tai estetäänkö siihen pääsy.

5.  Säilytyspalvelun tarjoaja voi poistaa kyseisen sisällön tai estää sen käytön, kunnes 6 a kohdan mukainen toimivaltaisen viranomaisen päätös on lopullinen.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Säilytyspalvelun tarjoajan on pikaisesti ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tai asiaankuuluvalle unionin elimelle arvioinnin tulos ja sisältöä koskevan ilmoituksen johdosta toteutettavien toimien ajankohta.

6.  Säilytyspalvelun tarjoajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tai asiaankuuluvalle unionin elimelle sisältöä koskevan ilmoituksen johdosta toteutetuista toimista, myös silloin, kun mitään toimenpiteitä ei ole toteutettu.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella, jossa säilytyspalvelun tarjoajan tai sen nimeämän edustajan päätoimipaikka sijaitsee, on viipymättä arvioitava onko sisältöä koskevan ilmoituksen kohteena oleva sisältö tässä asetuksessa tarkoitettua terroristista sisältöä. Arvioinnin jälkeen toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä joko ilmoitettava säilytyspalvelun tarjoajalle, että sisällön ei katsota olevan terroristinen, tai annettava poistamismääräys 4 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b.  Säilytyspalvelun tarjoajia ei voida pitää vastuussa ainoastaan tämän artiklan säännösten noudattamisesta.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jos säilytyspalvelun tarjoaja katsoo, että sisältöä koskevassa ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoja ilmoitetun sisällön arvioimiseksi, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä toimivaltaisille viranomaisille tai asiaankuuluvalle unionin elimelle ja täsmennettävä, mitä lisätietoja tai selvennyksiä tarvitaan.

Poistetaan.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ennakoivat toimenpiteet

Erityistoimenpiteet

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tarvittaessa toteutettava ennakoivia toimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi terroristisen sisällön levittämiseltä. Näiden toimenpiteiden on oltava tehokkaita ja oikeasuhteisia ja niissä on otettava huomioon terroristiselle sisällölle altistumisen riski ja taso, käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa.

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tarvittaessa ja altistumisen riskistä ja tasosta riippuen toteutettava sellaisia oikeasuhteisia erityistoimenpiteitä palvelujensa suojaamiseksi terroristisen sisällön levittämiseltä, joissa otetaan täysimääräisesti huomioon käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perustavanlaatuinen merkitys avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa, sekä oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi järjestelmät, joiden avulla käyttäjät voivat raportoida mahdollisesta terroristisesta sisällöstä tai sisällön vertaismoderoinnista. Tällaiset toimenpiteet on toteutettava 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä niihin saa sisältyä automatisoituja sisältösuodattimia tai muita toimia, joilla valvotaan käyttäjiä järjestelmällisesti. Niiden on oltava kohdennettuja ja oikeasuhteisia, ja niissä on otettava huomioon terroristiselle sisällölle altistumisen riski ja määrä, ja niiden on noudatettava sen jäsenvaltion perustuslaillisia järjestelyjä, jossa säilytyspalvelun tarjoajan tai sen nimetyn edustajan päätoimipaikka sijaitsee. Tämä kohta ei rajoita mahdollisia uusia vapaaehtoisia toimenpiteitä, joita säilytyspalvelun tarjoaja toteuttaa tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolella.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle toimivaltaisele viranomaiselle on ilmoitettu 4 artiklan 9 kohdan mukaisesti, se pyytää säilytyspalvelun tarjoajaa toimittamaan kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja sen jälkeen vähintään vuosittain selvityksen niistä erityisistä ennakoivista toimenpiteistä, joita tämä on toteuttanut, myös automaattisia välineitä käyttäen, seuraavien varmistamiseksi:

Kun 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa säilytyspalvelun tarjoajan tai sen nimetyn edustajan päätoimipaikka sijaitsee, on ilmoitettu 4 artiklan 9 kohdan mukaisesti, se voi pyytää säilytyspalvelun tarjoajaa toimittamaan kuuden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja sen jälkeen vähintään vuosittain selvityksen niistä erityisistä erityistoimenpiteistä, joita tämä on toteuttanut.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  sellaisen sisällön uudelleenlataamisen estäminen, joka on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään terroristisena sisältönä;

Poistetaan.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  terroristisen sisällön havaitseminen, tunnistaminen ja nopea poistaminen tai siihen pääsyn estäminen.

Poistetaan.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Selvityksissä on oltava kaikki asiaa koskevat tiedot, joiden perusteella 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko ennakoivat toimenpiteet tehokkaita ja oikeasuhteisia, mukaan lukien mahdollisesti käytettävien automaattisten välineiden ja käytettävien ihmisen suorittaman valvonnan ja tarkistusten mekanismien toiminta.

Selvityksissä on oltava kaikki asiaa koskevat tiedot, joiden perusteella 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko erityistoimenpiteet kohdennettuja ja oikeasuhteisia ja perustuvatko erityistoimenpiteet ihmisen suorittamaan valvontaan ja käytetäänkö käyttäjien perusoikeuksien suojelemiseen tehokkaita mekanismeja.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen katsoo, että 2 kohdan mukaisesti toteutetut ja raportoidut toimenpiteet eivät ole riittäviä lieventämään ja hallitsemaan altistumisen riskiä ja tasoa, se voi pyytää säilytyspalvelun tarjoajaa toteuttamaan erityisiä ennakoivia lisätoimenpiteitä. Tässä tarkoituksessa säilytyspalvelun tarjoajan on tehtävä yhteistyötä 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen kanssa niiden erityisten toimenpiteiden, joita säilytyspalvelun tarjoajan on toteutettava, sekä keskeisten tavoitteiden ja viitearvojen ja niiden toteutusaikataulujen määrittämiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos kolmen kuukauden kuluessa 3 kohdan mukaisesta pyynnöstä ei ole päästy sopimukseen, 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksen, jolla määrätään tarvittavista erityisistä lisätoimenpiteistä ja oikeasuhteisista ennakoivista toimenpiteistä. Päätöksessä on otettava huomioon erityisesti säilytyspalvelun tarjoajan taloudelliset valmiudet ja toimenpiteiden vaikutus käyttäjien perusoikeuksiin ja sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perustavanlaatuiseen merkitykseen. Tällainen päätös on lähetettävä säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikkaan tai säilytyspalvelun tarjoajan nimeämälle lailliselle edustajalle. Säilytyspalvelun tarjoajan on raportoitava säännöllisesti tällaisten 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen määrittämien toimenpiteiden toteuttamisesta.

Poistetaan.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Säilytyspalvelun tarjoaja voi milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan uudelleen 2, 3 tai 4 kohdan mukaista pyyntöä tai päätöstä ja tarvittaessa peruuttamaan sen. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava perusteltu päätös kohtuullisen ajan kuluessa säilytyspalvelun tarjoajalta saadun pyynnön vastaanottamisen jälkeen.

5.  Säilytyspalvelun tarjoaja voi milloin tahansa pyytää 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista tarkastelemaan uudelleen 2 kohdan mukaista pyyntöä tai päätöstä ja tarvittaessa peruuttamaan sen. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava perusteltu päätös kohtuullisen ajan kuluessa säilytyspalvelun tarjoajalta saadun pyynnön vastaanottamisen jälkeen.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on säilytettävä terroristinen sisältö, joka on poistettu tai johon pääsy on estetty poistamismääräyksen, sisältöä koskevan ilmoituksen tai 4, 5 ja 6 kohdan mukaisten ennakoivien toimenpiteiden seurauksena, sekä asiaan liittyvä data, joka on poistettu terroristisen sisällön poistamisen vuoksi ja jota tarvitaan

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on säilytettävä terroristinen sisältö, joka on poistettu tai johon pääsy on estetty poistamismääräyksen, sisältöä koskevan ilmoituksen tai 4, 5 ja 6 kohdan mukaisten erityistoimenpiteiden seurauksena, sekä asiaan liittyvä data, joka on poistettu terroristisen sisällön poistamisen vuoksi ja jota tarvitaan

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  valitusten käsittelyssä 10 artiklassa kuvatun mekanismin mukaisesti.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data on säilytettävä kuuden kuukauden ajan. Toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen pyynnöstä terroristinen sisältö on säilytettävä pitempään, jos se on tarpeen ja niin kauan kuin se on tarpeen 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data on säilytettävä kuuden kuukauden ajan. Toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen pyynnöstä terroristinen sisältö on säilytettävä nimenomaisesti määritellyn pidemmän ajan, jos se on tarpeen ja niin kauan kuin se on tarpeen terrorismirikosten tutkinnassa tai syytemenettelyssä tai 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on esitettävä ehdoissaan ja edellytyksissään toimintaperiaatteensa terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi, mukaan lukien tarvittaessa mielekäs selitys ennakoivien toimenpiteiden ja myös automaattisten välineiden toiminnasta.

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on selitettävä selkeästi ehdoissaan ja edellytyksissään toimintaperiaatteensa terroristisen sisällön suhteen ja käyttäjien suojelun tällaiselta sisällöltä, mukaan lukien mielekäs selitys erityistoimenpiteiden toimivuudesta, sekä mahdollisista muista vapaaehtoisista toimenpiteistä, joita säilytyspalvelun tarjoaja voi käyttää tämän asetuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen lisäksi, mukaan lukien tarvittaessa automaattisten välineiden käyttö, sekä kuvaus 10 artiklan mukaisesti sisällöntarjoajien käytettävissä olevasta valitusmekanismista.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on julkaistava vuosittain avoimuusselostukset terroristisen sisällön levittämisen torjumiseksi toteutetuista toimista.

2.  Ellei tiettynä vuonna ole toteutettu säilytyspalvelun tarjoajien pyytämiä tämän asetuksen mukaisia erityistoimia, niiden, toimivaltaisten viranomaisten ja asianmukaisten unionin elinten on julkaistava vuosittain avoimuusselostukset terroristisen sisällön levittämisen torjumiseksi toteutetuista toimista.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Avoimuusselostuksissa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

3.  Säilytyspalvelun tarjoajien avoimuusselostuksissa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajan toimenpiteistä terroristisen sisällön havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja poistamiseksi;

a)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajan toimenpiteistä terroristisen sisällön havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja poistamiseksi, vapaaehtoiset toimenpiteet mukaan lukien;

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tiedot säilytyspalvelun tarjoajan toimenpiteistä sellaisen sisällön uudelleenlataamisen estämiseksi, joka on jo poistettu tai johon pääsy on jo estetty siksi, että sitä pidetään terroristisena sisältönä;

Poistetaan.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  terrorististen sisältöjen lukumäärä, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty poistamismääräyksen, sisältöä koskevan ilmoituksen tai ennakoivien toimenpiteiden seurauksena;

c)  terrorististen sisältöjen lukumäärä, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty poistamismääräyksen, sisältöä koskevan ilmoituksen tai tämän asetuksen mukaisten erityistoimenpiteiden ja vapaaehtoisten toimenpiteiden seurauksena;

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  yleiskatsaus valitusmenettelyistä ja niiden tulokset.

d)  yleiskatsaus valitusmenettelyistä ja niiden tulokset, mukaan lukien niiden tapausten lukumäärä, joissa on todettu, että sisältö on virheellisesti tunnistettu terroristiseksi sisällöksi.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Toimivaltaisten viranomaisten ja asianomaisten unionin elinten avoimuusraporteista on käytävä ilmi tiedot poistamismääräysten ja sisältöä koskevien ilmoitusten määrästä, mukaan lukien tiedot niiden poistamisten lukumäärästä, jotka johtivat terrorismirikosten onnistuneeseen havaitsemiseen, tutkintaan ja syytteeseenpanoon, sekä sellaisen terroristisen sisällön käytöstä, joka on säilytetty 7 artiklan nojalla terrorismirikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Muutoksenhaku ja hyvitys

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sisällöntarjoaja tai säilytyspalvelun tarjoaja voi hakea muutosta 4 artiklan 9 kohdassa tarkoitettuun poistamismääräykseen hakemalla hyvitystä sen jäsenvaltion asiasta vastaavan oikeusviranomaisen edessä, jossa sisällöntarjoajan toimipaikka on tai jossa säilytyspalvelun tarjoajan tai säilytyspalvelun tarjoajan 16 artiklan nojalla nimeämän laillisen edustajan päätoimipaikka on tai jonne se on sijoittautunut.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ennakoivien toimenpiteiden käyttöä ja toteuttamista koskevat suojatoimet

Sisällön poistamista koskevat suojatoimet

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät säilyttämänsä sisällön osalta tämän asetuksen mukaisia automaattisia välineitä, niiden on otettava käyttöön tehokkaita ja aiheellisia suojatoimia, joilla varmistetaan, että kyseistä sisältöä koskevat päätökset, ja erityisesti päätökset terroristisena pidetyn sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä, ovat täsmällisiä ja perusteltuja.

1.  Jos säilytyspalvelun tarjoajat käyttävät säilyttämänsä sisällön osalta tämän asetuksen mukaisia tai sen tavoitteisiin pyrkiviä vapaaehtoisia toimenpiteitä, niiden on otettava käyttöön tehokkaita ja aiheellisia suojatoimia, joilla varmistetaan, että kyseistä sisältöä koskevat päätökset, ja erityisesti päätökset terroristisena pidetyn sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä, ovat täsmällisiä ja perusteltuja eivätkä johda sellaisen sisällön poistamiseen tai siihen pääsyn estämiseen, joka ei ole terroristista sisältöä.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Suojatoimiin on kuuluttava erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, jos se on tarpeen, ja joka tapauksessa jos tarvitaan yksityiskohtainen arviointi sen määrittämiseksi, onko sisältöä pidettävä terroristisena.

2.  Suojatoimiin on kuuluttava erityisesti ihmisen suorittamia valvonta- ja tarkistustoimia, jotka koskevat sisällön poistamista tai siihen pääsyn estämistä koskevan päätöksen asianmukaisuutta, erityisesti sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden kannalta.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Säilytyspalvelun tarjoajilla, joiden sisältö on poistettu tai siihen pääsy on estetty, on oltava SEU-sopimuksen 19 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tehokkaat ja saatavilla olevat mekanismit, joiden avulla sisällöntarjoajat, joiden sisältö on poistettu tai johon pääsy on estetty 5 artiklan mukaisen sisältöä koskevan ilmoituksen tai 6 artiklan mukaisten ennakoivien toimenpiteiden seurauksena, voivat tehdä säilytyspalvelun tarjoajan toteuttamista toimista valituksen, jossa ne vaativat sisällön palauttamista.

1.  Säilytyspalvelun tarjoajien on toteutettava tehokkaat ja saatavilla olevat mekanismit, joiden avulla sisällöntarjoajat, joiden sisältö on poistettu tai siihen pääsy on estetty 4 artiklan mukaisen poistamismääräyksen, 5 artiklan mukaisen sisältöä koskevan ilmoituksen, 6 artiklan mukaisten erityistoimenpiteiden tai vapaaehtoisten lisätoimenpiteiden seurauksena, voivat tehdä säilytyspalvelun tarjoajan toteuttamista toimista valituksen, jossa ne vaativat sisällön palauttamista. Sisällön poistamista tai sisältöön pääsyn estämistä koskeviin suojatoimiin on kuuluttava myös muutoksenhakuoikeus.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tutkittava jokainen vastaanottamansa valitus ripeästi ja palautettava sisältö viipymättä, jos sen poistaminen tai siihen pääsyn estäminen ei ole ollut perusteltua. Niiden on ilmoitettava valituksen tekijälle tutkinnan tuloksesta.

2.  Säilytyspalvelun tarjoajien on tutkittava jokainen vastaanottamansa valitus ripeästi ja palautettava sisältö viipymättä, jos sen poistaminen tai siihen pääsyn estäminen ei ole ollut perusteltua. Niiden on ilmoitettava valituksen tekijälle tutkinnan tuloksesta ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kahden viikon kuluttua valituksen vastaanottamisesta, jollei kansallisessa lainsäädännössä säädetä erilaisesta määräajasta.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun säilytyspalvelun tarjoajat poistavat terroristista sisältöä tai estävät pääsyn siihen, niiden on annettava sisällöntarjoajalle tiedot terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä.

1.  Kun säilytyspalvelun tarjoajat poistavat terroristista sisältöä tai estävät pääsyn siihen, niiden on annettava sisällöntarjoajalle toimivaltaiselta viranomaiselta saadut kattavat tiedot terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, mukaan lukien oikeusperusta, jossa vahvistetaan, että kyseessä on terroristinen sisältö, ja tiedot mahdollisuuksista riitauttaa päätös, viralliset vaatimukset, menettelyn seuraavien vaiheiden kuvaus ja määräajat mukaan luettuina.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Säilytyspalvelun tarjoajan on sisällöntarjoajan pyynnöstä annettava tälle tiedot poistamisen tai pääsyn estämisen syistä ja mahdollisuuksista vastustaa päätöstä.

Poistetaan.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaista velvoitetta ei sovelleta, jos toimivaltainen viranomainen päättää, että syitä on oltava paljastamatta yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä – esimerkiksi terrorismirikosten ehkäisemisen, tutkinnan, havaitsemisen ja niistä syyttämisen vuoksi – niin pitkään kuin on tarpeen, mutta enintään [neljä] viikkoa päätöksestä. Tällaisessa tapauksessa säilytyspalvelun tarjoaja ei saa paljastaa mitään tietoja terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä.

3.  Edellä olevan 1 kohdan mukaista velvoitetta ei sovelleta, jos toimivaltainen viranomainen päättää, että syitä on oltava paljastamatta yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä – esimerkiksi terrorismirikosten ehkäisemisen, tutkinnan, havaitsemisen ja niistä syyttämisen vuoksi – niin pitkään kuin on tarpeen, mutta enintään neljä viikkoa päätöksestä. Tällaisessa tapauksessa säilytyspalvelun tarjoaja ei saa paljastaa mitään tietoja terroristisen sisällön poistamisesta tai siihen pääsyn estämisestä.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos säilytyspalvelun tarjoajien tietoon tulee todisteita terrorismirikoksista, niiden on viipymättä ilmoitettava kyseisessä jäsenvaltiossa rikosten tutkinnasta ja syytetoimista vastaaville toimivaltaisille viranomaisille tai siinä jäsenvaltiossa sijaitsevalle 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka tai laillinen edustaja sijaitsee. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat epävarmoissa tapauksissa toimittaa kyseiset tiedot Europolille asianmukaisia jatkotoimia varten.

4.  Jos säilytyspalvelun tarjoajien tietoon tulee terrorismirikoksista aiheutuva elämään kohdistuva välitön uhka, niiden on viipymättä ilmoitettava kyseisessä jäsenvaltiossa rikosten tutkinnasta ja syytetoimista vastaaville toimivaltaiselle viranomaiselle tai siinä jäsenvaltiossa sijaitsevalle 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle yhteyspisteelle, jossa säilytyspalvelun tarjoajan päätoimipaikka tai laillinen edustaja sijaitsee. Säilytyspalvelun tarjoajat voivat epävarmoissa tapauksissa toimittaa kyseiset tiedot Europolille asianmukaisia jatkotoimia varten.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on perustettava yhteyspiste, jonka tehtävänä on käsitellä jäsenvaltioiden antamiin poistamismääräyksiin ja sisältöä koskeviin ilmoituksiin liittyvät selvennyspyynnöt ja palautteet. Yhteyspistettä koskevat tiedot on asetettava julkisesti saataville.

3.  Jäsenvaltioiden on perustettava yhteyspiste, jonka tehtävänä on käsitellä jäsenvaltioiden antamiin poistamismääräyksiin ja sisältöä koskeviin ilmoituksiin liittyvät selvennyspyynnöt ja palautteet. Komission on asetettava julkisesti saataville tietokanta, jossa on tiedot jäsenvaltioiden yhteyspisteistä.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen (viranomaiset), jonka (joiden) toimivaltaan kuuluu

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten, paitsi jos niiden perustuslaillisissa järjestelyissä estetään vastuun antaminen yhdelle viranomaiselle. Kyseisen viranomaisen toimivaltaan kuuluu

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  4 artiklassa tarkoitettujen poistamismääräysten antaminen;

a)  4 artiklassa tarkoitettujen poistamismääräysten antaminen, jollei hallintoviranomaisten osalta säädetä riippumattomasta oikeudellisesta valvonnasta;

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  terroristisen sisällön havaitseminen ja tunnistaminen sekä terroristisesta sisällöstä ilmoittaminen säilytyspalvelun tarjoajille 5 artiklan nojalla;

b)  terroristisen sisällön havaitseminen ja tunnistaminen sekä mahdollisesta terroristisesta sisällöstä ilmoittaminen säilytyspalvelun tarjoajille 5 artiklan nojalla, sillä aikaa kun arviointi siitä, täyttääkö se terroristisen sisällön määritelmän, on vireillä;

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  6 artiklassa tarkoitettujen ennakoivien toimenpiteiden toteuttamisen valvonta;

c)  6 artiklassa tarkoitettujen ennakoivien toimenpiteiden sekä 9 artiklassa tarkoitettujen vapaaehtoisten toimenpiteiden toteuttamisen valvonta;

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten nimet. Komissio julkaisee kyseisen ilmoituksen ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Jäsenvaltioiden on viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen nimi. Komissio julkaisee kyseisen ilmoituksen ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä säännöistä, jotka koskevat tästä asetuksesta johtuvia säilytyspalvelun tarjoajien velvoitteita koskeviin rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraamukset pannaan täytäntöön. Tällaiset seuraamukset on rajoitettava koskemaan rikkomuksia, jotka koskevat seuraavista säännöksistä johtuvia velvoitteita:

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä säännöistä, jotka koskevat tästä asetuksesta johtuvia säilytyspalvelun tarjoajien tai heidän edustajiensa velvoitteita koskeviin järjestelmällisiin ja jatkuviin rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraamukset pannaan täytäntöön. Tällaiset seuraamukset on rajoitettava koskemaan rikkomuksia, jotka koskevat seuraavista säännöksistä johtuvia velvoitteita:

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  3 artiklan 2 kohta (säilytyspalvelun tarjoajien ehdot ja edellytykset);

Poistetaan.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  5 artiklan 5 ja 6 kohta (sisältöä koskevien ilmoitusten arviointi ja niitä koskeva palaute);

c)  5 artiklan 6 kohta (sisältöä koskevien ilmoitusten arviointi ja niitä koskeva palaute);

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  6 artiklan 2 ja 4 kohta (ennakoivista toimenpiteistä raportointi ja tiettyjä ennakoivia toimenpiteitä määräävistä päätöksistä johtuvien toimenpiteiden toteuttaminen);

d)  6 artiklan 2 kohta (erityistoimenpiteistä raportointi);

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  9 artikla (ennakoiviin toimenpiteisiin liittyvät suojatoimet);

g)  9 artikla (sisällön poistamiseen liittyvät suojatoimet);

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  vastuussa olevaksi todetun oikeushenkilön aiemmat rikkomukset:

c)  vastuussa olevaksi todetun oikeushenkilön, tytäryhtiön tai asiaan liittyvän henkilön tai yrityksen aiemmat rikkomukset:

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  vastuussa olevaksi todetun oikeushenkilön talouden vakaus;

d)  vastuussa olevaksi todetun oikeushenkilön, tytäryhtiön tai asiaan liittyvän henkilön tai yrityksen talouden vakaus;

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  säilytyspalvelun tarjoajan toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekemän yhteistyön taso.

e)  säilytyspalvelun tarjoajan tai sen edustajien toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekemän yhteistyön taso.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  tahattomat viivästykset erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja uusyrityksissä.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 artiklan 2 kohdan mukaisten velvoitteiden systemaattisesta noudattamatta jättämisestä määrätään taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on enintään 4 prosenttia säilytyspalvelun tarjoajan edellisen vuoden kokonaisliikevaihdosta.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 artiklan 2 kohdan mukaisten velvoitteiden systemaattisesta noudattamatta jättämisestä määrätään taloudellisia seuraamuksia, joiden määrä on vähintään 1 prosenttia ja enintään 4 prosenttia säilytyspalvelun tarjoajan edellisen vuoden kokonaisliikevaihdosta.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on kerättävä toimivaltaisilta viranomaisiltaan ja lainkäyttövaltaansa kuuluvilta säilytyspalvelun tarjoajilta tiedot näiden tämän asetuksen nojalla toteuttamista toimista ja lähetettävä ne komissiolle viimeistään kunkin vuoden [31 päivänä maaliskuuta]. Näihin tietoihin on kuuluttava

1.  Jäsenvaltioiden on kerättävä toimivaltaisilta viranomaisiltaan ja lainkäyttövaltaansa kuuluvilta säilytyspalvelun tarjoajilta tiedot näiden tämän asetuksen nojalla toteuttamista toimista ja lähetettävä ne komissiolle viimeistään kunkin vuoden [31 päivänä maaliskuuta]. Näihin tietoihin on kuuluttava säilytyspalvelun tarjoajien toimintaperiaatteet, niiden soveltamat ehdot ja julkaisemat avoimuusraportit seuraavien lisäksi:

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tiedot 6 artiklan nojalla toteutetuista ennakoivista toimista sekä sellaisten terrorististen sisältöjen määrästä, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty, ja vastaavista määräajoista;

b)  tiedot 4 ja 6 artiklan nojalla toteutetuista ennakoivista toimista sekä sellaisten terrorististen sisältöjen määrästä, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty, ja vastaavat tiedot niiden tapausten lukumäärästä, joissa on tuloksellisesti havaittu ja tutkittu terrorismirikoksia ja toteutettu niihin liittyviä syytetoimia;

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee aikaisintaan [kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä] arvioinnin tästä asetuksesta ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa käsitellään myös suojatoimien vaikuttavuutta. Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä säädösehdotus. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomuksen laatimista varten tarvittavat tiedot.

Komissio tekee arvioinnin tästä asetuksesta [viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä] ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa käsitellään myös suojatoimien vaikuttavuutta. Kertomuksen on katettava myös tämän asetuksen vaikutus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen. Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä säädösehdotus. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomuksen laatimista varten tarvittavat tiedot.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan [kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta].

Sitä sovelletaan [18 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta].

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU)…16 4 artiklan nojalla poistamismääräyksen vastaanottajan on poistettava terroristinen sisältö tai estettävä pääsy siihen tunnin kuluessa poistamismääräyksen vastaanottamisesta toimivaltaiselta viranomaiselta.

Asetuksen (EU)…16 4 artiklan nojalla poistamismääräyksen vastaanottajan on poistettava terroristinen sisältö tai estettävä pääsy siihen toimivaltaisen viranomaisen asettaman määräajan puitteissa.

__________________

__________________

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä (EUVL L...).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä (EUVL L...).

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU) …17 7 artiklan mukaan vastaanottajien on säilytettävä sisältö ja siihen liittyvä data, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty, vähintään kuuden kuukauden ajan tai pidempään toimivaltaisten viranomaisten tai tuomioistuinten pyynnöstä riippuen.

Asetuksen (EU) …17 7 artiklan mukaan vastaanottajien on säilytettävä sisältö ja siihen liittyvä data, jotka on poistettu tai joihin pääsy on estetty, vähintään kuuden kuukauden ajan tai pidempään toimivaltaisten viranomaisten tai tuomioistuinten tai sisällöntarjoajan pyynnöstä riippuen valitusten käsittelemiseksi 10 artiklassa kuvatun mekanismin mukaisesti.

__________________

__________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä (EUVL L...).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä (EUVL L...).

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

Liite I – osa B – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

B  Sisältö, joka on poistettava tai johon pääsy on estettävä tunnin kuluessa:

B  Sisältö, joka on poistettava tai johon pääsy on estettävä toimivaltaisen viranomaisen vahvistamassa määräajassa:

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

Liite I – osa B – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

URL-osoite ja mahdolliset lisätiedot, jotka mahdollistavat kyseessä olevan sisällön tunnistamisen ja tarkan sijainnin määrittämisen:

URL-osoite ja mahdolliset lisätiedot, mahdollisuuksien mukaan myös kuvakaappaukset, jotka mahdollistavat kyseessä olevan sisällön tunnistamisen ja tarkan sijainnin määrittämisen:

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

Liite I – osa B – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lisätietoja siitä, miksi sisältö katsotaan terroristiseksi sisällöksi (ei pakollinen):

Lisätietoja siitä, miksi sisältö katsotaan terroristiseksi sisällöksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mahdollisuudet riitauttaa päätös, mukaan lukien muotovaatimukset, menettelyn seuraavien vaiheiden kuvaus ja niihin liittyvät määräajat:

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

Liite I – osa G – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tiedot toimivaltaisesta elimestä tai tuomioistuimesta, määräajoista ja menettelyistä poistamismääräyksen riitauttamista varten:

Tiedot toimivaltaisesta elimestä tai tuomioistuimesta, määräajoista ja menettelyistä - myös muotovaatimuksista - poistamismääräyksen riitauttamista varten:

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

22.10.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Julia Reda

24.9.2018

Valiokuntakäsittely

21.1.2019

21.2.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.3.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Jasenko Selimovic, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Emma McClarkin, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Kerstin Westphal

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Asim Ademov, John Howarth, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Emma McClarkin

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, John Howarth, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Kathleen Van Brempt, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

12.9.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

22.10.2018

IMCO

22.10.2018

CULT

22.10.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

9.10.2018

 

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

31.1.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Daniel Dalton

3.12.2018

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Helga Stevens

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.10.2018

4.2.2019

11.3.2019

8.4.2019

Hyväksytty (pvä)

8.4.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

1

8

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Thierry Cornillet, Arnaud Danjean, Ashley Fox, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Karin Kadenbach, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic, Ernest Urtasun, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.4.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Ashley Fox, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Karin Kadenbach, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ENF

Auke Zijlstra

8

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker

S&D

Dietmar Köster

VERTS/ALE

Eva Joly, Ana Miranda, Judith Sargentini, Ernest Urtasun

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 15. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö