Postupak : 2018/0331(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0193/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0193/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0421

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 639kWORD 264k
9.4.2019
PE 633.042v02-00 A8-0193/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Daniel Dalton

Izvjestiteljica za mišljenje (*):

Julie Ward, Odbor za kulturu i obrazovanje

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0640),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0405/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje češkog Zastupničkog doma, podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 12. prosinca 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za kulturu i obrazovanje i Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0193/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu

o suzbijanju širenja terorističkih sadržaja na internetu

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Ovom se Uredbom nastoji osigurati neometano funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta u otvorenom i demokratskom društvu tako što se sprečava zloupotreba usluga smještaja na poslužitelju u terorističke svrhe. Funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta trebalo bi poboljšati jačanjem pravne sigurnosti za pružatelje usluga smještaja na poslužitelju, jačanjem povjerenja korisnika u internetsko okruženje i jačanjem mjera kojima se štite sloboda izražavanja i informiranja.

(1)  Ovom se Uredbom nastoji osigurati neometano funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta u otvorenom i demokratskom društvu tako što se suzbija zloupotreba usluga smještaja na poslužitelju u terorističke svrhe i doprinosi javnoj sigurnosti u europskom društvu. Funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta trebalo bi poboljšati jačanjem pravne sigurnosti za pružatelje usluga smještaja na poslužitelju, jačanjem povjerenja korisnika u internetsko okruženje i jačanjem mjera kojima se štite sloboda izražavanja, sloboda primanja i prenošenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu te sloboda i pluralizam medija.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Reguliranjem pružatelja usluga smještaja na poslužitelju mogu se samo dopuniti strategije država članica za borbu protiv terorizma, u kojima se moraju istaknuti izvanmrežne mjere kao što su ulaganje u socijalni rad, inicijative za deradikalizaciju i suradnja s predmetnim zajednicama kako bi se postiglo održivo sprečavanje radikalizacije u društvu.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.b)  Teroristički sadržaj dio je šireg problema nezakonitog sadržaja na internetu, koji uključuje i druge oblike sadržaja kao što su seksualno iskorištavanje djece, nezakonite trgovačke prakse i povrede intelektualnog vlasništva. Trgovinom nezakonitim sadržajima često se bave terorističke i druge kriminalne organizacije za pranje i prikupljanje početnog kapitala za financiranje svojih operacija. Za rješavanje tog problema potrebna je kombinacija zakonodavnih, nezakonodavnih i dobrovoljnih mjera koje se temelje na suradnji između nadležnih tijela i pružatelja usluga, uz potpuno poštovanje temeljnih prava. Iako je prijetnja koju predstavlja nezakoniti sadržaj ublažena uspješnim inicijativama pod vodstvom industrije, kao što je Kodeks postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu i Globalni savez WEePROTECT za okončanje seksualnog zlostavljanja djece na internetu, potrebno je uspostaviti zakonodavni okvir za prekograničnu suradnju između nacionalnih regulatornih tijela radi uklanjanja nezakonitog sadržaja.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su aktivni na internetu imaju ključnu ulogu u digitalnom gospodarstvu tako što povezuju poduzeća i građane te olakšavaju javnu raspravu i distribuciju i primanje informacija, mišljenja i ideja, čime znatno doprinose inovacijama, gospodarskom rastu i stvaranju radnih mjesta u Uniji. Međutim, njihove usluge u određenim slučajevima zloupotrebljavaju treće strane za obavljanje ilegalnih aktivnosti na internetu. Posebno je zabrinjavajuće što pružatelje usluga smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju terorističke skupine i njihovi pobornici radi širenja terorističkih sadržaja na internetu, odnosno širenja svojih poruka, radikalizacije i regrutiranja te olakšavanja i usmjeravanja terorističkih aktivnosti.

(2)  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su aktivni na internetu imaju ključnu ulogu u digitalnom gospodarstvu tako što povezuju poduzeća i građane, pružaju prilike za učenje te olakšavaju javnu raspravu i distribuciju i primanje informacija, mišljenja i ideja, čime znatno doprinose inovacijama, gospodarskom rastu i stvaranju radnih mjesta u Uniji. Međutim, njihove usluge u određenim slučajevima zloupotrebljavaju treće strane za obavljanje ilegalnih aktivnosti na internetu. Posebno je zabrinjavajuće što pružatelje usluga smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju terorističke skupine i njihovi pobornici radi širenja terorističkih sadržaja na internetu, odnosno širenja svojih poruka, radikalizacije i regrutiranja te olakšavanja i usmjeravanja terorističkih aktivnosti.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Prisutnost terorističkih sadržaja na internetu ima ozbiljne negativne posljedice za korisnike, građane i društvo u cjelini, a i na pružatelje internetskih usluga na čijim se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to narušava povjerenje njihovih korisnika i nanosi štetu njihovim poslovnim modelima. Zbog svoje središnje uloge te tehnoloških sredstava i kapaciteta povezanih s uslugama koje nude pružatelji internetskih usluga snose posebnu društvenu odgovornost da zaštite svoje usluge od terorističke zloupotrebe te da pomognu u suzbijanju terorističkih sadržaja koji se šire putem njihovih usluga.

(3)  Iako nije jedini čimbenik, prisutnost terorističkih sadržaja na internetu dokazano potiče radikalizaciju pojedinaca koji su počinili teroristička djela te stoga ima ozbiljne negativne posljedice za građane i društvo u cjelini, kao i na pružatelje internetskih usluga na čijim se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to narušava povjerenje njihovih korisnika i nanosi štetu njihovim poslovnim modelima. Zbog svoje središnje uloge te u skladu s tehnološkim sredstvima i kapacitetima povezanim s uslugama koje nude pružatelji internetskih usluga snose društvenu odgovornost da zaštite svoje usluge od terorističke zloupotrebe te da pomognu nadležnim tijelima u suzbijanju širenja terorističkog sadržaja u okviru njihovih usluga, istodobno uzimajući u obzir temeljnu važnost slobode izražavanja i slobode primanja i prenošenja informacija u otvorenom i demokratskom društvu.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Na razini Unije borba protiv terorističkih sadržaja na internetu započela je 2015. putem okvira za dobrovoljnu suradnju država članica i pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, koji je potrebno dopuniti jasnim zakonodavnim okvirom kako bi se još više smanjila dostupnost terorističkih sadržaja na internetu i primjereno odgovorilo na problem koji uzima sve više maha. Ovaj se zakonodavni okvir temelji na dobrovoljnim nastojanjima, što je naglašeno i Preporukom Komisije (EU) 2018/33477 , te se njime odgovara na traženje Europskog parlamenta da se ojačaju mjere za suzbijanje nezakonitih i štetnih sadržaja i na traženje Europskog vijeća da se poboljša automatsko otkrivanje i uklanjanje sadržaja koji potiču na teroristička djela.

(4)  Na razini Unije borba protiv terorističkih sadržaja na internetu započela je 2015. u sklopu okvira za dobrovoljnu suradnju država članica i pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, koji je potrebno dopuniti jasnim zakonodavnim okvirom kako bi se još više smanjila dostupnost terorističkih sadržaja na internetu i primjereno odgovorilo na problem koji uzima sve više maha. Ovaj se zakonodavni okvir temelji na dobrovoljnim nastojanjima, što je naglašeno i Preporukom Komisije (EU) 2018/33477, te se njime odgovara na traženje Europskog parlamenta da se ojačaju mjere za suzbijanje nezakonitih i štetnih sadržaja u skladu s horizontalnim okvirom utvrđenim Direktivom 2000/31/EZ i na traženje Europskog vijeća da se poboljša otkrivanje i uklanjanje sadržaja koji potiču na teroristička djela.

__________________

__________________

7 Preporuka Komisije (EU) 2018/334 оd 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 6.3.2018., str. 50.).

7 Preporuka Komisije (EU) 2018/334 оd 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 6.3.2018., str. 50.).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Primjena ove Uredbe ne bi trebala utjecati na primjenu članka 14. Direktive 2000/31/EZ8. Konkretno, sve mjere koje poduzme pružatelj usluga smještaja na poslužitelju u skladu s ovom Uredbom, uključujući sve proaktivne mjere, ne bi same po sebi trebale dovesti do toga da taj pružatelj usluga izgubi koristi od izuzeća od odgovornosti predviđenog tom odredbom. Ova Uredba ne utječe na ovlasti nacionalnih tijela i sudova za utvrđivanje odgovornosti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u konkretnim slučajevima u kojima nisu ispunjeni uvjeti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ za izuzeće od odgovornosti.

(5)  Primjena ove Uredbe ne bi trebala utjecati na primjenu Direktive 2000/31/EZ8. Ova Uredba ne utječe na ovlasti nacionalnih tijela i sudova za utvrđivanje odgovornosti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u posebnim slučajevima u kojima nisu ispunjeni uvjeti iz Direktive 2000/31/EZ za izuzeće od odgovornosti.

__________________

__________________

8 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

2a Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Ovom su Uredbom utvrđena pravila za sprečavanje zloupotrebe usluga smještaja na poslužitelju za širenje terorističkih sadržaja na internetu radi jamčenja neometanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, uz puno poštovanje temeljnih prava zaštićenih pravnim poretkom Unije, posebno prava zajamčenih Poveljom o temeljnim pravima Europske unije.

(6)  Ovom su Uredbom utvrđena pravila za suzbijanje zloupotrebe usluga smještaja na poslužitelju za širenje terorističkih sadržaja na internetu radi jamčenja neometanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta te bi se njima trebali u potpunosti poštovati temeljna prava zaštićena pravnim poretkom Unije, posebno prava zajamčena Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Ovom se Uredbom doprinosi zaštiti javne sigurnosti te se utvrđuju odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog života i na zaštitu osobnih podataka, pravo na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na slobodu izražavanja, uključujući slobodu primanja i prenošenja informacija, slobodu poduzetništva, i načelo nediskriminacije. Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi isključivo donositi mjere koje su potrebne, primjerene i razmjerne u demokratskom društvu, uzimajući u obzir posebnu važnost slobode izražavanja i informiranja, koja predstavlja jednu od važnih temelja pluralističkog, demokratskog društva i jedna je od vrijednosti na kojima počiva Unija. Mjere kojima se zadire u slobodu izražavanja i informiranja trebale bi biti strogo usmjerene, odnosno njima se mora spriječiti širenje terorističkih sadržaja, ali se pri tom ne smije ugroziti pravo na zakonito primanje i prenošenje informacija, uzimajući u obzir središnju ulogu koju pružatelji usluga smještaja na poslužitelju imaju u olakšavanju javne rasprave te u primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i ideja u skladu sa zakonom.

(7)  Ovom se Uredbom želi doprinijeti zaštiti javne sigurnosti te bi se njom trebale utvrditi odgovarajuće i snažne mjere za zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog života i na zaštitu osobnih podataka, pravo na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na slobodu izražavanja, uključujući slobodu primanja i prenošenja informacija, slobodu poduzetništva i načelo nediskriminacije. Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi isključivo donositi mjere koje su potrebne, primjerene i razmjerne u demokratskom društvu, uzimajući u obzir posebnu važnost slobode izražavanja, slobode primanja i prenošenja informacija i ideja, prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života te na zaštitu osobnih podataka, koji su važan temelj pluralističkog, demokratskog društva i vrijednosti na kojima počiva Unija. Nijednom se mjerom ne bi smjelo zadirati u slobodu izražavanja i informiranja te bi se njima, koliko je to moguće, moralo suzbiti širenje terorističkih sadržaja strogo ciljanim pristupom, ali se pri tom ne smije ugroziti pravo na zakonito primanje i prenošenje informacija, uzimajući u obzir središnju ulogu koju pružatelji usluga smještaja na poslužitelju imaju u olakšavanju javne rasprave te u primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i ideja u skladu sa zakonom. Učinkovite protuterorističke mjere na internetu i zaštita slobode izražavanja nisu suprotstavljeni ciljevi, već se nadopunjuju i međusobno podupiru.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Pravo na učinkovit pravni lijek utvrđeno je člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije. Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred nadležnim nacionalnim sudom protiv bilo koje od mjera poduzetih u skladu s ovom Uredbom koje mogu negativno utjecati na prava te osobe. Navedeno pravo osobito uključuje mogućnost da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i pružatelji sadržaja osporavaju naloge za uklanjanje pred sudom države članice čija su tijela izdala te naloge za uklanjanje.

(8)  Pravo na učinkovit pravni lijek utvrđeno je člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije. Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred nadležnim nacionalnim sudom protiv bilo koje od mjera poduzetih u skladu s ovom Uredbom koje mogu negativno utjecati na prava te osobe. Navedeno pravo osobito uključuje mogućnost da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i pružatelji sadržaja osporavaju naloge za uklanjanje pred sudom države članice čija su tijela izdala te naloge za uklanjanje, kao i mogućnost pružatelja sadržaja da ospore posebne mjere koje su poduzeli pružatelji usluga smještaja na poslužitelju.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se pružila jasnoća u pogledu mjera koje bi pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i nadležna tijela trebali poduzeti radi sprečavanja širenja terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi se Uredbom u preventivne svrhe trebala utvrditi definicija terorističkog sadržaja na temelju definicije kaznenih djela terorizma iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je potrebno obuhvatiti najštetniju terorističku propagandu na internetu, definicija bi trebala uključivati materijal i informacije kojima se potiče, ohrabruje ili zagovara počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih djela terorizma, daju upute za počinjenje takvih djela ili promiče sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine. Takve informacije prvenstveno uključuju tekst, slike, zvučne zapise i videozapise. Kad nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju procjenjuju ima li sadržaj obilježja terorističkog sadržaja u smislu ove Uredbe, trebali bi uzeti u obzir čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, kontekst u kojem su izjave iznesene i mogućnost da prouzroče štetne posljedice i time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. Ako je neki materijal proizvela teroristička organizacija ili terorist s EU-ova popisa, ako se taj materijal može pripisati takvoj organizaciji ili teroristu ili ako se taj materijal širi u ime takve organizacije ili terorista, to je važan čimbenik u procjeni. Sadržaj koji se širi u obrazovne, novinarske ili istraživačke svrhe trebalo bi primjereno zaštititi. Nadalje, izražavanje radikalnih, polemičkih ili kontroverznih stajališta u okviru javne rasprave o osjetljivim političkim pitanjima ne bi trebalo smatrati terorističkim sadržajem.

(9)  Kako bi se pružila jasnoća u pogledu mjera koje bi pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i nadležna tijela trebali poduzeti radi suzbijanja širenja terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi se Uredbom u preventivne svrhe trebala utvrditi definicija terorističkog sadržaja na temelju definicije kaznenih djela terorizma iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je nužno suzbijanje najštetnije terorističke propagande na internetu, definicija bi trebala uključivati materijal kojim se potiče ili nagovara na počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih djela terorizma ili promiče sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine, čime se stvara opasnost od mogućeg počinjenja jednog ili više takvih kaznenih djela. Ta definicija trebala bi obuhvaćati i sadržaj kojim se pružaju smjernice za izradu i uporabu eksploziva, vatrenog oružja ili drugog oružja, štetnih ili opasnih tvari te kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih tvari te sve smjernice o ostalim metodama i tehnikama čija je svrha počinjenja terorističkih kaznenih djela, uključujući izbor meta. Takve informacije prvenstveno uključuju tekst, slike, zvučne zapise i videozapise. Kad nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju procjenjuju ima li sadržaj obilježja terorističkog sadržaja u smislu ove Uredbe, trebali bi uzeti u obzir čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, kontekst u kojem su izjave iznesene i mogućnost da prouzroče štetne posljedice i time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. Ako je neki materijal proizvela teroristička organizacija ili terorist s popisa EU-a, ako se taj materijal može pripisati takvoj organizaciji ili teroristu ili ako se taj materijal širi u ime takve organizacije ili terorista, to je važan čimbenik u procjeni. Sadržaj koji se širi u obrazovne, novinarske ili istraživačke svrhe ili u svrhu podizanja razine osviještenosti o terorističkim aktivnostima trebalo bi primjereno zaštititi. Svakom odlukom o uklanjanju distribuiranog materijala trebali bi se uzeti u obzir novinarski standardi uspostavljeni regulacijom tiska ili medija u skladu s pravom Unije i Poveljom o temeljnim pravima, osobito u slučajevima u kojima pružatelj sadržaja ima uredničku odgovornost. Nadalje, izražavanje radikalnih, polemičkih ili kontroverznih stajališta u okviru javne rasprave o osjetljivim političkim pitanjima ne bi trebalo smatrati terorističkim sadržajem.

_________________

_________________

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi obuhvaćala usluge smještaja na internetskom poslužitelju putem kojih se šire teroristički sadržaji, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na usluge informacijskog društva u okviru kojih se, na zahtjev primatelja usluge, pohranjuju informacije koje je pružio te se te pohranjene informacije stavljaju na raspolaganje trećim stranama, neovisno je li ta aktivnost samo tehničke, automatske i pasivne naravi. Na primjer, takvi pružatelji usluga informacijskog društva uključuju platforme društvenih medija, usluge videoprijenosa, usluge razmjene videozapisa, zvučnih zapisa i slika, usluge razmjene datoteka i druge usluge u oblaku u mjeri u kojoj ti pružatelji informacije stavljaju na raspolaganje trećim stranama te internetske stranice na kojima korisnici mogu ostavljati komentare ili objavljivati recenzije. Uredba bi se trebala primjenjivati i na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji imaju poslovni nastan izvan Unije ali pružaju usluge unutar Unije jer velik udio pružatelja usluga smještaja na poslužitelju koji su preko svojih usluga izloženi terorističkim sadržajima ima poslovni nastan u trećim zemljama. Tako bi se trebalo osigurati da sva poduzeća koja djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo pruža li pružatelj usluga svoje usluge u Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li pružatelj usluga korištenje tih usluga pravnim ili fizičkim osobama u jednoj državi članici ili više država članica. Ipak, dostupnost internetskih stranica pružatelja usluga ili adrese elektroničke pošte ili drugih kontaktnih podataka u jednoj državi članici ili više država članica sama po sebi ne bi trebala biti dovoljan uvjet za primjenu ove Uredbe.

(10)  Kako bi obuhvaćala usluge smještaja na internetskom poslužitelju kojima se šire teroristički sadržaji, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na usluge informacijskog društva u okviru kojih se, na zahtjev primatelja usluge, pohranjuju informacije koje je pružio te se te pohranjene informacije stavljaju na raspolaganje javnosti, neovisno o tome je li ta aktivnost samo tehničke, automatske i pasivne naravi. Na primjer, takvi pružatelji usluga informacijskog društva uključuju platforme društvenih medija, usluge videoprijenosa, usluge razmjene videozapisa, zvučnih zapisa i slika, usluge razmjene datoteka i druge usluge u oblaku u mjeri u kojoj ti pružatelji informacije stavljaju na raspolaganje javnosti te internetske stranice na kojima korisnici mogu ostavljati komentare ili objavljivati recenzije. Uredba bi se trebala primjenjivati i na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji imaju poslovni nastan izvan Unije, ali pružaju usluge unutar Unije jer velik udio pružatelja usluga smještaja na poslužitelju koji su preko svojih usluga izloženi terorističkim sadržajima ima poslovni nastan u trećim zemljama. Tako bi se trebalo osigurati da sva poduzeća koja djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo pruža li pružatelj usluga svoje usluge u Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li pružatelj usluga korištenje tih usluga pravnim ili fizičkim osobama u jednoj državi članici ili više država članica. Ipak, dostupnost internetskih stranica pružatelja usluga ili adrese elektroničke pošte ili drugih kontaktnih podataka u jednoj državi članici ili više država članica sama po sebi ne bi trebala biti dovoljan uvjet za primjenu ove Uredbe. Ona se ne bi trebala primjenjivati na usluge u oblaku, uključujući usluge u oblaku između poduzeća, u vezi s kojima pružatelj usluga nema ugovorna prava povezana s vrstom sadržaja koji se pohranjuje ili kako se taj sadržaj obrađuje ili kako ga klijenti ili krajnji korisnici klijenata javno objavljuju te kad pružatelj usluga nema tehničke sposobnosti za uklanjanje određenog sadržaja koji su pohranili njihovi klijenti ili krajnji korisnici njihovih usluga.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Za utvrđivanje područja primjene ove Uredbe trebalo bi biti važno postoji li bitna veza s Unijom. Trebalo bi smatrati da takva bitna veza s Unijom postoji ako pružatelj usluga ima poslovni nastan u Uniji ili, ako to nije slučaj, na temelju postojanja znatnog broja korisnika u najmanje jednoj državi članici ili usmjeravanju aktivnosti prema najmanje jednoj državi članici. Usmjeravanje aktivnosti prema nekoj državi članici može se utvrditi na temelju svih relevantnih okolnosti, uključujući čimbenike kao što su upotreba jezika ili valute koja se uobičajeno koristi u toj državi članici, ili mogućnost naručivanja robe ili usluga. Usmjeravanje aktivnosti prema državi članici može se utvrditi i na temelju dostupnosti aplikacije u odgovarajućoj nacionalnoj trgovini aplikacija, na temelju oglašavanja na lokalnoj razini ili na jeziku te države članice ili na temelju odnosa s korisnicima kao što su pružanje korisničkih usluga na jeziku koji se upotrebljava u državi članici. Bitnu vezu trebalo bi pretpostaviti i kad pružatelj usluga svoje aktivnosti usmjeri prema jednoj državi članici ili više država članica, kako je utvrđeno u članku 17. stavku 1. točki (c) Uredbe 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća10 . S druge strane, pružanje usluge isključivo s ciljem poštovanja zabrane diskriminacije utvrđene u Uredbi (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća11 ne može se samo zbog toga smatrati usmjeravanjem aktivnosti prema određenom državnom području u Uniji.

(11)  Za utvrđivanje područja primjene ove Uredbe trebalo bi biti važno postoji li bitna veza s Unijom. Trebalo bi smatrati da takva bitna veza s Unijom postoji ako pružatelj usluga ima poslovni nastan u Uniji ili, ako to nije slučaj, na temelju postojanja znatnog broja korisnika u najmanje jednoj državi članici ili usmjeravanja aktivnosti prema najmanje jednoj državi članici. Usmjeravanje aktivnosti prema jednoj ili više država članica može se utvrditi na temelju svih relevantnih okolnosti, uključujući čimbenike kao što su upotreba jezika ili valute koja se uobičajeno koristi u toj državi članici. Usmjeravanje aktivnosti prema državi članici može se utvrditi i na temelju dostupnosti aplikacije u odgovarajućoj nacionalnoj trgovini aplikacija, na temelju oglašavanja na lokalnoj razini ili na jeziku te države članice ili na temelju odnosa s korisnicima kao što su pružanje korisničkih usluga na jeziku koji se obično upotrebljava u državi članici. Bitnu vezu trebalo bi pretpostaviti i kad pružatelj usluga svoje aktivnosti usmjeri prema jednoj državi članici ili više država članica, kako je utvrđeno u članku 17. stavku 1. točki (c) Uredbe 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća10. S druge strane, pružanje usluge s isključivim ciljem poštovanja zabrane diskriminacije utvrđene Uredbom (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća11 ne može se, na osnovu samo tog razloga, smatrati usmjeravanjem ili ciljanjem na aktivnosti prema određenom državnom području u Uniji.

_________________

_________________

10 Uredba (EU) 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.).

10 Uredba (EU) 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.).

11 (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 601, 2.3.2018., str. 1.).

11 (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 601, 2.3.2018., str. 1.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi primjenjivati obvezu dužne pažnje kako bi spriječili širenje terorističkih sadržaja preko svojih poslužitelja. Ta obveza dužne pažnje ne bi trebala rezultirati općom obvezom praćenja. Obveza dužne pažnje, kad se primjenjuje na ovu Uredbu, trebala bi uključivati savjesno, razmjerno i nediskriminirajuće postupanje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju sa sadržajima koje pohranjuju, posebno kad primjenjuju svoje uvjete, kako bi se izbjeglo uklanjanje sadržaja koji nije terorističke naravi. Uklanjanje odnosno onemogućavanje pristupa mora se obaviti u skladu s poštovanjem slobode izražavanja i informiranja.

(12)  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi primjenjivati obvezu dužne pažnje kako bi suzbili širenje terorističkih sadržaja u okviru usluga koje pružaju javnosti. Ta obveza dužne pažnje ne bi trebala rezultirati općom obvezom pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da prate informacije koje pohranjuju ni općom obvezom da aktivno traže činjenice ili okolnosti koje bi ukazivale na protuzakonite aktivnosti. Obveza dužne pažnje, kad se primjenjuje na ovu Uredbu, trebala bi uključivati transparentno, savjesno, razmjerno i nediskriminirajuće postupanje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju sa sadržajima koje pohranjuju, posebno kad primjenjuju svoje uvjete, kako bi se izbjeglo uklanjanje sadržaja koji nije terorističke naravi. Uklanjanje odnosno onemogućavanje pristupa mora se obaviti u skladu s poštovanjem slobode izražavanja, slobode primanja i prenošenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu te slobode i pluralizma medija.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Trebalo bi uskladiti postupke i obveze koji proizlaze iz pravnih naloga kojima se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj ili da mu onemoguće pristup. Države članice trebale bi i dalje imati slobodu izbora nadležnih tijela, koja im omogućuje da za taj zadatak odrede upravna tijela, tijela za izvršavanje zakonodavstva ili pravosudna tijela. S obzirom na brzinu širenja terorističkih sadržaja preko internetskih usluga, ovom se odredbom pružateljima usluga smještaja na poslužitelju nameće obveza prema kojoj moraju osigurati da se teroristički sadržaj identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni odnosno da se tom sadržaju onemogući pristup u roku od jednog sata od primanja naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li korisnicima u Uniji onemogućiti pristup tom sadržaju.

(13)  Trebalo bi uskladiti postupke i obveze koji proizlaze iz naloga za uklanjanje kojima se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj ili da mu onemoguće pristup. Države članice trebale bi i dalje imati slobodu izbora nadležnih tijela, koja im omogućuje da za taj zadatak odrede sudsko tijelo ili funkcionalno neovisno upravno tijelo ili tijelo za izvršavanje zakonodavstva. S obzirom na brzinu širenja terorističkih sadržaja preko internetskih usluga, ovom se odredbom pružateljima usluga smještaja na poslužitelju nameće obveza prema kojoj moraju osigurati da se teroristički sadržaj identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni odnosno da se tom sadržaju onemogući pristup u roku od jednog sata od primanja naloga za uklanjanje.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Nadležno tijelo trebalo bi nalog za uklanjanje proslijediti izravno adresatu i točki za kontakt bilo kojim elektroničkim putem koji omogućuje pisani zapis pod uvjetima koji pružatelju usluga omogućuju da utvrdi njegovu vjerodostojnost, uključujući točnost datuma i vremena slanja i primitka naloga, na primjer putem zaštićene e-poruke i sigurnih platformi ili drugih sigurnih kanala, uključujući one koje je na raspolaganje stavio pružatelj usluga, u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka. Taj se zahtjev može ispuniti putem kvalificirane usluge elektroničke preporučene dostave, kako je predviđeno Uredbom (EU) 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća12.

(14)  Nadležno tijelo trebalo bi nalog za uklanjanje proslijediti izravno točki za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, a ako je glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u drugoj državi članici, nadležnom tijelu te države članice bilo kojim elektroničkim putem koji omogućuje pisani zapis pod uvjetima koji pružatelju usluga omogućuju da utvrdi njegovu vjerodostojnost, uključujući točnost datuma i vremena slanja i primitka naloga, na primjer sigurnom elektroničkom porukom, u okviru sigurnih platformi ili drugih sigurnih kanala, uključujući one koje je na raspolaganje stavio pružatelj usluga, u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka. Taj se zahtjev može ispuniti putem kvalificirane usluge elektroničke preporučene dostave, kako je predviđeno Uredbom (EU) 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća12.

__________________

__________________

12 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

12 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Prijave nadležnih tijela ili Europola djelotvoran su i brz način da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju saznaju za određeni sadržaj na svojim poslužiteljima. Taj bi mehanizam, kojim se pružatelja usluga smještaja na poslužitelju upozorava na informacije koje se mogu smatrati terorističkim sadržajem kako bi pružatelj usluga na dobrovoljnoj osnovi razmotrio jesu li te informacije u skladu s njegovim uvjetima, trebao i dalje biti dostupan uz naloge za uklanjanje. Važno je da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju što prije procijene takve prijave i daju brze povratne informacije u vezi s poduzetim mjerama. Pružatelju usluga smještaja na poslužitelju prepušta se konačna odluka o tome hoće li ukloniti sadržaj koji nije u skladu s njegovim uvjetima. Za provedbu ove Uredbe u vezi s prijavama i dalje je nadležan Europol, kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2016/79413.

Briše se.

__________________

 

13 Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).

 

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  S obzirom na razmjere i brzinu koji su potrebni za uspješno identificiranje i uklanjanje terorističkih sadržaja, razmjerne proaktivne mjere, uključujući korištenje automatiziranih sredstava u određenim slučajevima, nužan su element za suzbijanje terorističkih sadržaja na internetu. U cilju smanjenja dostupnosti terorističkih sadržaja na svojim poslužiteljima pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi procijeniti je li primjereno poduzeti proaktivne mjere ovisno o rizicima i razini izloženosti terorističkim sadržajima kao i o učincima na prava trećih strana i informiranje od javnog interesa. Slijedom toga, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi odrediti koju bi odgovarajuću, djelotvornu i razmjernu proaktivnu mjeru trebalo uspostaviti. Taj zahtjev ne bi trebao podrazumijevati opću obvezu praćenja. U kontekstu predmetne procjene izostanak naloga za uklanjanje i prijava upućenih pružatelju usluga znak je niske razine izloženosti terorističkom sadržaju.

(16)  S obzirom na razmjere i brzinu koji su potrebni za uspješno identificiranje i uklanjanje terorističkih sadržaja, razmjerne posebne mjere ključan su element za suzbijanje terorističkih sadržaja na internetu. U cilju smanjenja dostupnosti terorističkih sadržaja u okviru svojih usluga pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi procijeniti je li primjereno poduzeti posebne mjere ovisno o rizicima i razini izloženosti terorističkim sadržajima, kao i o učincima na prava trećih strana te na primanje i prenošenje informacija koje je od javnog interesa, posebno kod značajne razine izloženosti terorističkom sadržaju i primitka naloga za uklanjanje. Stoga bi pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali odrediti koju bi opravdanu, ciljanu, djelotvornu i razmjernu posebnu mjeru trebalo uvesti. Taj zahtjev ne bi trebao podrazumijevati opću obvezu praćenja. Takve posebne mjere mogu uključivati redovito izvješćivanje nadležnih tijela, povećanje ljudskih resursa u svrhu primjene mjera zaštite usluga od javnog širenja terorističkog sadržaja i razmjenu najboljih praksi. U kontekstu predmetne procjene izostanak naloga za uklanjanje upućenih pružatelju usluga znak je niske razine izloženosti terorističkom sadržaju.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Pri uspostavi proaktivnih mjera pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi zajamčiti poštovanje prava korisnika na slobodu izražavanja i informiranja, uključujući pravo na slobodu primanja i prenošenja informacija. Pored zahtjeva utvrđenih pravom, među ostalim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi postupati s dužnom pažnjom i provoditi zaštitne mjere, koje uključuju, prema potrebi, ljudski nadzor i provjere, kako bi se izbjegle bilo kakve nenamjerne i pogrešne odluke koje bi dovele do uklanjanja sadržaja koji nije teroristički sadržaj. To je osobito važno kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju upotrebljavaju automatizirana sredstva za otkrivanje terorističkih sadržaja. Sve odluke o upotrebi automatiziranih sredstava, bilo da ih donese sam pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ili da su donesene na temelju zahtjeva nadležnog tijela, trebalo bi procijeniti s obzirom na pouzdanost osnovne tehnologije i posljedični učinak na temeljna prava.

(17)  Pri uspostavi posebnih mjera pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi zajamčiti poštovanje prava korisnika na slobodu izražavanja i slobodu primanja i prenošenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu. Pored zahtjeva utvrđenih pravom, među ostalim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi postupati s dužnom pažnjom i provoditi zaštitne mjere, koje uključuju ljudski nadzor i provjere, kako bi se izbjegle bilo kakve nenamjerne i pogrešne odluke koje bi dovele do uklanjanja sadržaja koji nije teroristički sadržaj.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su izloženi terorističkom sadržaju poduzmu odgovarajuće mjere za sprečavanje zloupotrebe svojih usluga, nadležna tijela trebala bi od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju koji su zaprimili nalog za uklanjanje, a koji je postao konačan, zatražiti da izvijeste o poduzetim proaktivnim mjerama. One bi mogle obuhvaćati mjere za sprečavanje ponovnog postavljanja terorističkog sadržaja koji je uklonjen ili kojem je onemogućen pristup na temelju primljenog naloga za uklanjanje ili primljenih prijava, npr. provjerom u javnim ili privatnim alatima koji sadržavaju poznati teroristički sadržaj. Mogu uključivati i upotrebu pouzdanih tehničkih alata za identificiranje novog terorističkog sadržaja, bilo da je riječ o upotrebi alata dostupnih na tržištu ili onih koje je razvio pružatelj usluga smještaja na poslužitelju. Pružatelj usluga trebao bi izvijestiti o uvođenju konkretnih proaktivnih mjera kako bi nadležno tijelo moglo prosuditi jesu li te mjere djelotvorne i razmjerne te, ako je riječ o upotrebi automatiziranih sredstava, ima li pružatelj usluga smještaja na poslužitelju potrebne sposobnosti za ljudski nadzor i procjenu. Pri procjeni djelotvornosti i razmjernosti mjera nadležna tijela trebala bi uzeti u obzir relevantne parametre, među ostalim broj naloga za uklanjanje i broj prijava upućenih pružatelju usluga, njegove ekonomske kapacitete i utjecaj njegove usluge u širenju terorističkog sadržaja (na primjer, uzimajući u obzir broj korisnika u Uniji).

(18)  Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su izloženi terorističkom sadržaju poduzmu odgovarajuće mjere za sprečavanje zloupotrebe svojih usluga, nadležno tijelo trebalo bi od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju koji su zaprimili značajan broj konačnih naloga za uklanjanje zatražiti da izvijeste o poduzetim posebnim mjerama. Mogu koristiti i pouzdane tehničke alate za identificiranje novog terorističkog sadržaja. Pružatelj usluga trebao bi izvijestiti o uvedenim posebnim mjerama kako bi nadležno tijelo moglo prosuditi jesu li te mjere nužne, djelotvorne i razmjerne te, ako je riječ o upotrebi automatiziranih sredstava, ima li pružatelj usluga smještaja na poslužitelju potrebne sposobnosti za ljudski nadzor i procjenu. Pri procjeni djelotvornosti, nužnosti i razmjernosti mjera nadležna tijela trebala bi uzeti u obzir relevantne parametre, među ostalim broj naloga za uklanjanje i broj prijava upućenih pružatelju usluga, njegovu veličinu, ekonomske kapacitete, utjecaj njegove usluge u širenju terorističkog sadržaja (na primjer, uzimajući u obzir broj korisnika u Uniji) te uspostavljene mjere kojima se štiti sloboda izražavanja i informiranja i broj slučajeva uvođenja ograničenja za zakoniti sadržaj.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Nakon zahtjeva nadležno tijelo trebalo bi započeti dijalog s pružateljem usluga smještaja na poslužitelju o uspostavi potrebnih proaktivnih mjera. Ako je to potrebno, nadležno tijelo trebalo bi naložiti donošenje odgovarajućih, djelotvornih i razmjernih proaktivnih mjera ako smatra da poduzete mjere nisu dovoljne za prevladavanje rizika. Odluka o nalaganju takvih konkretnih proaktivnih mjera u načelu ne bi trebala dovesti do uvođenja opće obveze praćenja, kako je propisano člankom 15. stavkom 1. Direktive 2001/31/EZ. Imajući u vidu posebno ozbiljne rizike povezane sa širenjem terorističkog sadržaja, odluke koje donesu nadležna tijela ma temelju ove Uredbe mogle bi odstupati od pristupa utvrđenog člankom 15. stavkom 1. Direktive 2000/31/EZ u pogledu određenih posebnih, ciljanih mjera koje je potrebno donijeti iz prevladavajućih razloga javne sigurnosti. Prije donošenja takvih odluka nadležno tijelo trebalo bi postići pravednu ravnotežu između ciljeva od javnog interesa i povezanih temeljnih prava, posebno slobode izražavanja i informiranja i slobode poduzetništva, te dati odgovarajuće obrazloženje.

(19)  Nakon zahtjeva nadležno tijelo trebalo bi započeti dijalog s pružateljem usluga smještaja na poslužitelju o uvođenju potrebnih posebnih mjera. Ako je to potrebno, nadležno tijelo trebalo bi zatražiti od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ponovnu ocjenu potrebnih mjera ili zatražiti donošenje odgovarajućih, djelotvornih i razmjernih posebnih mjera ako smatra da se poduzetim mjerama ne pridržava načela nužnosti i proporcionalnosti ili da su nedovoljne za prevladavanje rizika. Nadležno tijelo trebalo bi zatražiti samo one posebne mjere za koje se razumno može očekivati da ih pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može provesti, uzimajući u obzir uz ostale čimbenike i financijske i druge resurse pružatelja usluga smještaja na poslužitelju. Zahtjev o provedbi takvih posebnih mjera ne bi trebao dovesti do uvođenja opće obveze praćenja, kako je propisano člankom 15. stavkom 1. Direktive 2000/31/EZ.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Obvezu da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju čuvaju sadržaj i povezane podatke trebalo bi uvesti za konkretne svrhe i vremenski ograničiti na ono što je nužno. Zahtjev za čuvanje potrebno je proširiti na povezane podatke u mjeri u kojoj bi takvi podaci u protivnom bili izgubljeni kao posljedica uklanjanja predmetnog sadržaja. Povezani podaci mogu uključivati podatke kao što su „podaci o pretplatniku”, što prvenstveno uključuje podatke koji se odnose na identitet pružatelja sadržaja, te podatke kao što su „podaci o pristupu”, koji na primjer obuhvaćaju podatke o datumu i vremenu pristupa pružatelja sadržaja ili podatke o prijavi na poslužitelj i odjavi s poslužitelja, zajedno s IP adresom koju je pružatelj usluge pristupa internetu dodijelio pružatelju sadržaja.

(20)  Obvezu da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju čuvaju sadržaj i povezane podatke trebalo bi uvesti za posebne svrhe i vremenski ograničiti na ono što je nužno. Zahtjev za čuvanje potrebno je proširiti na povezane podatke u mjeri u kojoj bi takvi podaci u protivnom bili izgubljeni kao posljedica uklanjanja predmetnog sadržaja. Povezani podaci mogu uključivati podatke kao što su „podaci o pretplatniku”, posebno podatke koji se odnose na identitet pružatelja sadržaja te „podatke o pristupu”, koji na primjer obuhvaćaju podatke o datumu i vremenu pristupa pružatelja sadržaja ili podatke o prijavi na poslužitelj i odjavi s poslužitelja, zajedno s IP adresom koju je pružatelj usluge pristupa internetu dodijelio pružatelju sadržaja.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Obveza čuvanja sadržaja za postupke upravnog ili sudskog preispitivanja nužna je i opravdana kako bi se osigurale djelotvorne mjere pravne zaštite za pružatelja sadržaja kojemu je sadržaj uklonjen ili čijem je sadržaju onemogućen pristup te kako bi se osiguralo vraćanje tog sadržaja kakav je bio prije uklanjanja, ovisno o ishodu postupka preispitivanja. Obveza čuvanja sadržaja u svrhe istraga i kaznenog progona nužna je i opravdana s obzirom na vrijednost koju bi taj materijal mogao imati za ometanje ili sprečavanje terorističkih aktivnosti. Ako poduzeća uklone materijal ili mu onemoguće pristup, osobito u okviru vlastitih proaktivnih mjera, te o tome ne obavijeste relevantno tijelo jer procijene da to ne ulazi u područje primjene članka 13. stavka 4. ove Uredbe, tijela za izvršavanje zakonodavstva možda ne doznaju za postojanje tog sadržaja. Stoga je opravdano i čuvanje sadržaja u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i progona kaznenih djela terorizma. U te se svrhe propisano čuvanje podataka ograničava na podatke koji bi mogli imati vezu s kaznenim djelima terorizma i stoga mogu doprinijeti progonu kaznenih djela terorizma ili sprečavanju ozbiljnih rizika za javnu sigurnost.

(21)  Obveza čuvanja sadržaja za postupke upravnog ili sudskog preispitivanja ili pravnog lijeka nužna je i opravdana kako bi se osigurale djelotvorne mjere pravne zaštite za pružatelja sadržaja kojemu je sadržaj uklonjen ili čijem je sadržaju onemogućen pristup te kako bi se osiguralo vraćanje tog sadržaja kakav je bio prije uklanjanja, ovisno o ishodu postupka preispitivanja. Obveza čuvanja sadržaja u svrhe istraga i kaznenog progona nužna je i opravdana s obzirom na vrijednost koju bi taj materijal mogao imati za ometanje ili sprečavanje terorističkih aktivnosti. Ako poduzeća uklone materijal ili mu onemoguće pristup, u okviru vlastitih posebnih mjera, trebali bi o tome odmah obavijestiti nadležna tijela za kazneni progon. Opravdano je i čuvanje sadržaja u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i progona kaznenih djela terorizma. U tu svrhu teroristički sadržaj i povezani podaci trebali bi se pohraniti samo na određeno vrijeme, kako bi tijela kaznenog progona mogla provjeriti sadržaj i odlučiti je li potreban u spomenute svrhe. To razdoblje ne smije biti dulje od šest mjeseci. U svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i progona terorističkih kaznenih djela terorizma propisano čuvanje podataka ograničava se na podatke koji bi mogli imati vezu s kaznenim djelima terorizma i stoga mogu doprinijeti progonu kaznenih djela terorizma ili sprečavanju ozbiljnih rizika za javnu sigurnost.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Radi proporcionalnosti razdoblje čuvanja trebalo bi ograničiti na šest mjeseci kako bi pružatelji sadržaja imali dovoljno vremena za pokretanje postupka preispitivanja te kako bi se tijelima za izvršavanje zakonodavstva omogućio pristup relevantnim podacima za istragu i progon kaznenih djela terorizma. Međutim, ako je u tom šestomjesečnom razdoblju postupak preispitivanja pokrenut, ali nije dovršen, to se razdoblje, na zahtjev tijela koje provodi preispitivanje, može produljiti za razdoblje koje je potrebno. Trajanje tog razdoblja trebalo bi biti dovoljno da tijelima za izvršavanje zakonodavstva omogući čuvanje potrebnih dokaza povezanih s istragama, ali da se pri tom ne ugroze relevantna temeljna prava.

(22)  Radi proporcionalnosti razdoblje čuvanja trebalo bi ograničiti na šest mjeseci kako bi pružatelji sadržaja imali dovoljno vremena za pokretanje postupka preispitivanja ili kako bi se tijelima za izvršavanje zakonodavstva omogućio pristup relevantnim podacima za istragu i progon kaznenih djela terorizma. Međutim, ako je u tom šestomjesečnom razdoblju postupak preispitivanja ili pravnog lijeka pokrenut, ali nije dovršen, to se razdoblje, na zahtjev tijela koje provodi preispitivanje, može produljiti za razdoblje koje je potrebno. Nadalje, trajanje tog razdoblja trebalo bi biti dovoljno da se tijelima za izvršavanje zakonodavstva omogući čuvanje potrebnih materijala povezanih s istragama i kaznenim progonom, ali da se pri tom ne ugroze relevantna temeljna prava.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Transparentnost politika pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u vezi s terorističkim sadržajem ključna je za povećanje njihove odgovornosti prema svojim korisnicima te za jačanje povjerenja građana u jedinstveno digitalno tržište. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi objavljivati godišnja izvješća za potrebe transparentnosti koja sadržavaju smislene informacije o mjerama poduzetima u vezi s otkrivanjem, identificiranjem i uklanjanjem terorističkog sadržaja.

(24)  Transparentnost politika pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u vezi s terorističkim sadržajem ključna je za povećanje njihove odgovornosti prema svojim korisnicima te za jačanje povjerenja građana u jedinstveno digitalno tržište. Obveza objavljivanja godišnjih izvješća o transparentnosti koja sadržavaju smislene informacije o mjerama poduzetima u vezi s otkrivanjem, identificiranjem i uklanjanjem terorističkog sadržaja trebala bi se primjenjivati samo na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji su u predmetnoj godini obuhvaćeni nalogom za uklanjanje.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.a)  Tijela nadležna za izdavanje naloga za uklanjanje trebali bi također objavljivati izvješća o transparentnosti s podacima o broju naloga za uklanjanje, broju odbijenih zahtjeva, broju utvrđenih terorističkih sadržaja koji su doveli do istrage i progona kaznenih djela terorizma i broju slučajeva sa sadržajima za koje je pogrešno utvrđeno da su terorističke prirode.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Postupci za podnošenje pritužbi neophodna su zaštitna mjera usmjerena protiv pogrešnog uklanjanja sadržaja zaštićenog na temelju slobode izražavanja i informiranja. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi stoga uspostaviti mehanizme za podnošenje pritužbi koji su jednostavni za korištenje i osigurati da se pritužbe rješavaju brzo i potpuno transparentno u odnosu na pružatelja sadržaja. Zahtjev da pružatelj usluga smještaja na poslužitelju vrati sadržaj koji je bio greškom uklonjen ne utječe na mogućnost da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju postupe u skladu sa svojim uvjetima iz drugih razloga.

(25)  Postupci za podnošenje pritužbi neophodna su zaštitna mjera protiv pogrešnog uklanjanja sadržaja zaštićenog u okviru slobode izražavanja i slobode primanja i prenošenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi stoga uspostaviti mehanizme za podnošenje pritužbi koji su jednostavni za korištenje i zajamčiti da se pritužbe rješavaju brzo i potpuno transparentno u odnosu na pružatelja sadržaja. Zahtjev da pružatelj usluga smještaja na poslužitelju vrati sadržaj koji je bio greškom uklonjen ne utječe na mogućnost da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju postupe u skladu sa svojim uvjetima iz drugih razloga.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Djelotvorna pravna zaštita u skladu s člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije predviđa da osobe moraju znati razloge zbog kojih je sadržaj koji su postavile uklonjen ili zbog kojih je tom sadržaju onemogućen pristup. U tu bi svrhu pružatelj usluga smještaja na poslužitelju pružatelju sadržaja na raspolaganje trebao staviti smislene informacije koje bi pružatelju sadržaja omogućile da ospori odluku. Međutim, to ne znači nužno da je potrebno obavijestiti pružatelja sadržaja. Ovisno o okolnostima, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu sadržaj koji se smatra terorističkim sadržajem zamijeniti porukom da je sadržaj uklonjen ili da je sadržaju onemogućen pristup u skladu s ovom Uredbom. Na zahtjev bi trebalo pružiti dodatne informacije o razlozima i načinima na koje pružatelj sadržaja može osporavati odluku. Ako nadležna tijela odluče da se zbog javne sigurnosti, uključujući u kontekstu istrage, izravno obavješćivanje pružatelja sadržaja o uklanjanju sadržaja ili onemogućavanju pristupa tom sadržaju smatra neprimjerenim ili kontraproduktivnim, trebala bi o tome obavijestiti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.

(26)  Djelotvorna pravna zaštita u skladu s člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije predviđa da osobe moraju znati razloge zbog kojih je sadržaj koji su postavile uklonjen ili zbog kojih je tom sadržaju onemogućen pristup. U tu bi svrhu pružatelj usluga smještaja na poslužitelju trebao pružatelju sadržaja na raspolaganje staviti smislene informacije, na primjer razloge za uklanjanje sadržaja ili onemogućavanje pristupa sadržaju te pravnu osnovu za tu radnju, koje bi pružatelju sadržaja omogućile da ospori odluku. Ovisno o okolnostima, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu sadržaj koji se smatra terorističkim sadržajem zamijeniti porukom da je sadržaj uklonjen ili da je sadržaju onemogućen pristup u skladu s ovom Uredbom. Ako nadležna tijela odluče da se zbog javne sigurnosti, uključujući u kontekstu istrage, izravno obavješćivanje pružatelja sadržaja o uklanjanju sadržaja ili onemogućavanju pristupa tom sadržaju smatra neprimjerenim ili kontraproduktivnim, trebala bi o tome obavijestiti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Kako bi se izbjeglo udvostručavanje i moguće ometanje istraga, nadležna tijela trebala bi komunicirati, koordinirati se i surađivati jedna s drugim i, prema potrebi, s Europolom kad pružateljima usluga smještaja na poslužitelju izdaju naloge za uklanjanje ili kad im šalju prijave. Europol bi mogao pružiti potporu u provedbi odredaba ove Uredbe u skladu sa svojim nadležnostima i postojećim pravnim okvirom.

(27)  Kako bi se izbjeglo udvostručavanje i moguće ometanje istraga te svelo troškove predmetnih pružatelja usluga na najmanju moguću mjeru, nadležna tijela trebala bi komunicirati, koordinirati se i, prema potrebi, surađivati s Europolom kad pružateljima usluga smještaja na poslužitelju izdaju naloge za uklanjanje. Europol bi mogao pružiti potporu u provedbi odredaba ove Uredbe u skladu sa svojim nadležnostima i postojećim pravnim okvirom.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27.a)  Prijave Europola djelotvoran su i brz način da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju saznaju za određeni sadržaj na svojim poslužiteljima. Taj bi mehanizam, kojim se pružatelja usluga smještaja na poslužitelju upozorava na informacije koje se mogu smatrati terorističkim sadržajem kako bi pružatelj usluga na dobrovoljnoj osnovi razmotrio jesu li te informacije u skladu s njegovim uvjetima, trebao i dalje biti dostupan uz naloge za uklanjanje. Stoga je važno da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju surađuju s Europolom i što prije procijene prijave Europola i daju brze povratne informacije u vezi s poduzetim mjerama. Pružatelju usluga smještaja na poslužitelju prepušta se konačna odluka o tome hoće li ukloniti sadržaj koji nije u skladu s njegovim uvjetima. Za provedbu ove Uredbe i dalje je nadležan Europol, kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2016/7941a.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Kako bi se osigurala djelotvorna i dovoljno dosljedna provedba proaktivnih mjera, nadležna tijela u državama članicama trebala bi se međusobno povezati u pogledu rasprava koje imaju s pružateljima usluga smještaja na poslužitelju u vezi s utvrđivanjem, provedbom i procjenom posebnih proaktivnih mjera. Usto, suradnja je potrebna i u pogledu donošenja pravila o kaznama, kao i u pogledu njihove provedbe i izvršavanja.

(28)  Kako bi se osigurala djelotvorna i dovoljno dosljedna provedba mjera od strane pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, nadležna tijela u državama članicama trebala bi komunicirati o raspravama koje imaju s pružateljima usluga smještaja na poslužitelju u vezi s nalozima za uklanjanje, utvrđivanjem, provedbom i procjenom posebnih mjera. Takva je suradnja potrebna i u pogledu donošenja pravila o kaznama, kao i u pogledu njihove provedbe i izvršavanja.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Neophodno je da nadležno tijelo države članice koje je odgovorno za izricanje kazni ima sve informacije o izdavanju naloga za uklanjanje i prijava te o daljnjoj komunikaciji između pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i relevantnog nadležnog tijela. U tu bi svrhu države članice trebale osigurati odgovarajuće komunikacijske kanale i mehanizme koji omogućuju pravovremenu razmjenu relevantnih informacija.

(29)  Neophodno je da nadležno tijelo države članice koje je odgovorno za izricanje kazni ima sve informacije o izdavanju naloga za uklanjanje i o daljnjoj komunikaciji između pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i relevantnih nadležnih tijela u drugim državama članicama. U tu bi svrhu države članice trebale osigurati odgovarajuće i sigurne komunikacijske kanale i mehanizme koji omogućuju pravovremenu razmjenu relevantnih informacija.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  I pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i države članice trebali bi uspostaviti točke za kontakt kako bi se olakšalo brzo rješavanje naloga za uklanjanje i prijava. Za razliku od pravnog zastupnika točka za kontakt služi u operativne svrhe. Točka za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju trebala bi raspolagati namjenskim sredstvom za elektroničko primanje naloga za uklanjanje i prijava te tehničkim i ljudskim resursima koji omogućuju njihovu brzu obradu. Točka za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može imenovati postojeću točku za kontakt, pod uvjetom da je ta točka za kontakt u mogućnosti vršiti funkcije predviđene ovom Uredbom. Kako bi teroristički sadržaj bio uklonjen odnosno pristup tom sadržaju onemogućen u roku od sat vremena od primitka naloga za uklanjanje, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi se pobrinuti da je točka za kontakt dostupna u svakom trenutku. Informacije o točki za kontakt trebale bi uključivati informacije o jeziku na kojem se može obratiti točki za kontakt. Radi olakšavanja komunikacije između pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i nadležnih tijela, pružatelje usluga smještaja na poslužitelju potiče se da omoguće komunikaciju na jednom od službenih jezika Unije na kojem su dostupni njihovi uvjeti.

(33)  I pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i države članice trebali bi uspostaviti točke za kontakt kako bi se olakšalo brzo i učinkovito rješavanje naloga za uklanjanje. Za razliku od pravnog zastupnika točka za kontakt služi u operativne svrhe. Točka za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju trebala bi raspolagati namjenskim sredstvom za elektroničko primanje naloga za uklanjanje te tehničkim i ljudskim resursima koji omogućuju njihovu brzu i učinkovitu obradu. Točka za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može imenovati postojeću točku za kontakt, pod uvjetom da je ta točka za kontakt u mogućnosti vršiti funkcije predviđene ovom Uredbom. Kako bi teroristički sadržaj bio uklonjen odnosno pristup tom sadržaju onemogućen u roku od sat vremena od primitka naloga za uklanjanje, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi se pobrinuti da je točka za kontakt dostupna u svakom trenutku. Informacije o točki za kontakt trebale bi uključivati informacije o jeziku na kojem se može obratiti točki za kontakt. Radi olakšavanja komunikacije između pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i nadležnih tijela, pružatelje usluga smještaja na poslužitelju potiče se da omoguće komunikaciju na jednom od službenih jezika Unije na kojem su dostupni njihovi uvjeti.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Budući da ne postoji opći zahtjev prema kojem bi pružatelji usluga morali zajamčiti fizičku prisutnost na području Unije, potrebno je jasno utvrditi u nadležnosti koje je države članice pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koji pruža usluge u Uniji. U pravilu, pružatelj usluga smještaja na poslužitelju u nadležnosti je države članice u kojoj ima glavni poslovni nastan ili u kojoj je imenovao pravnog zastupnika. Međutim, ako druga država članica izda nalog za uklanjanje, njezina bi tijela trebala biti u mogućnosti izvršiti svoje naloge poduzimanjem mjera prisile koje nisu represivne, kao što su novčane kazne. Kad je riječ o pružatelju usluga smještaja na poslužitelju koji nema poslovni nastan u Uniji i koji nije imenovao pravnog zastupnika, države članice ipak bi trebale imati mogućnost izricanja kazni, pod uvjetom da se poštuje načelo ne bis in idem.

(34)  Budući da ne postoji opći zahtjev prema kojem bi pružatelji usluga morali zajamčiti fizičku prisutnost na području Unije, potrebno je jasno utvrditi državu članicu u čijoj je nadležnosti pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koji pruža usluge u Uniji. U pravilu, pružatelj usluga smještaja na poslužitelju u nadležnosti je države članice u kojoj ima glavni poslovni nastan ili u kojoj je imenovao pravnog zastupnika. Kad je riječ o pružatelju usluga smještaja na poslužitelju koji nema poslovni nastan u Uniji i koji nije imenovao pravnog zastupnika, države članice ipak bi trebale imati mogućnost izricanja kazni, pod uvjetom da se poštuje načelo ne bis in idem.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Pružatelji usluga smještaja koji nemaju poslovni nastan u Uniji trebali bi imenovati u pisanom obliku pravnog zastupnika kako bi se osiguralo poštovanje i provedba obveza na temelju ove Uredbe.

(35)  Pružatelji usluga smještaja koji nemaju poslovni nastan u Uniji trebali bi imenovati u pisanom obliku pravnog zastupnika kako bi se osiguralo poštovanje i provedba obveza na temelju ove Uredbe. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu se koristiti postojećim pravnim zastupnikom, pod uvjetom da taj pravni zastupnik može vršiti svoje funkcije kako je utvrđeno u ovoj Uredbi.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Za potrebe ove Uredbe države članice trebale bi imenovati nadležna tijela. Zahtjev za imenovanje nadležnih tijela ne znači nužno da se moraju osnovati nova tijela, već se postojeća tijela mogu zadužiti za obavljanje funkcija utvrđenih u ovoj Uredbi. Na temelju ove Uredbe zahtijeva se imenovanje tijela nadležnih za izdavanje naloga za uklanjanje, izdavanje prijava, nadgledanje proaktivnih mjera i izricanje kazni. Države članice odlučuju o tome koliko tijela žele imenovati za te zadaće.

(37)  Za potrebe ove Uredbe države članice trebale bi imenovati jedinstveno pravosudno ili funkcionalno neovisno upravno tijelo. Tim zahtjevom ne obvezuje se na osnivanje novog tijela, već se postojeće tijelo može zadužiti za obavljanje funkcija utvrđenih u ovoj Uredbi. Na temelju ove Uredbe zahtijeva se imenovanje tijela nadležnog za izdavanje naloga za uklanjanje i nadgledanje posebnih mjera i izricanje kazni. Države članice trebale bi Komisiju obavijestiti o nadležnom tijelu utvrđenom u skladu s ovom Uredbom te bi Komisija trebala na internetu objaviti popis nadležnih tijela po državi članici. Internetski popis trebao bi biti lako dostupan kako bi pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogli brzo provjeriti vjerodostojnost naloga za uklanjanje.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Kazne su potrebne kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju doista ispunjavaju svoje obveze na temelju ove Uredbe. Države članice trebale bi donijeti pravila o kaznama, uključujući, prema potrebi, smjernice za izricanje kazni. Posebno visoke kazne odredit će se za slučajeve kad se sustavno ponavlja da određeni pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne ukloni teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup tom sadržaju u roku od sat vremena od primitka naloga za uklanjanje. Neispunjavanje obveza u pojedinačnim slučajevima moglo bi se kazniti na temelju načela ne bis in idem i načela proporcionalnosti i uz osiguravanje da se u takvim kaznama uzme u obzir sustavno neispunjavanje obveza. Radi jamčenja pravne sigurnosti Uredbom bi trebalo utvrditi u kojoj mjeri relevantne obveze mogu podlijegati kaznama. Kazne za neispunjavanje obveza iz članka 6. trebalo bi donijeti samo u odnosu na obveze koje proizlaze iz zahtjeva za izvješćivanje u skladu s člankom 6. stavkom 2. ili odluke kojom se nameću dodatne proaktivne mjere u skladu s člankom 6. stavkom 4. U donošenju odluke o tome treba li izreći novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u obzir financijska sredstva pružatelja usluga. Države članice dužne su se pobrinuti da se kaznama ne potiče uklanjanje sadržaja koji nije teroristički sadržaj.

(38)  Kazne su potrebne kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju doista ispunjavaju svoje obveze na temelju ove Uredbe. Države članice trebale bi donijeti pravila o kaznama, uključujući, prema potrebi, smjernice za izricanje kazni. Trebalo bi odrediti kazne za slučajeve kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju sustavno i kontinuirano ne poštuju svoje obveze iz ove Uredbe. Kazne za neispunjavanje obveza iz članka 6. trebalo bi donijeti samo u odnosu na obveze koje proizlaze iz zahtjeva za provedbu dodatnih konkretnih mjera u skladu s člankom 6. stavkom 4. Pri donošenju odluke o tome treba li izreći novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u obzir financijska sredstva pružatelja usluga. Nadalje, nadležno tijelo trebalo bi uzeti u obzir je li pružatelj usluga smještaja na poslužitelju novoosnovano poduzeće ili malo i srednje poduzeće te bi na temelju svakog pojedinačnog slučaja trebalo odrediti je li u mogućnosti na odgovarajući način izvršiti izdani nalog. Države članice trebale bi zajamčiti da se kaznama ne potiče uklanjanje sadržaja koji nije teroristički sadržaj.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Države članice trebale bi prikupljati informacije o provedbi zakonodavstva. Trebalo bi utvrditi detaljan program za praćenje ishoda, rezultata i učinaka ove Uredbe kako bi se provela evaluacija zakonodavstva.

(41)  Države članice trebale bi prikupljati informacije o provedbi zakonodavstva, uključujući informacije o broju slučajeva uspješnog otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma zahvaljujući ovoj Uredbi. Trebalo bi utvrditi detaljan program za praćenje ishoda, rezultata i učinaka ove Uredbe kako bi se provela evaluacija zakonodavstva.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Na temelju nalaza i zaključaka iz izvješća o provedbi i ishoda praćenja Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Uredbe najranije tri godine nakon njezina stupanja na snagu. Evaluacija bi se trebala temeljiti na pet kriterija: učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti, usklađenosti i dodanoj vrijednosti EU-a. Ocijenit će se funkcioniranje različitih operativnih i tehničkih mjera predviđenih Uredbom, uključujući djelotvornost mjera za poboljšanje otkrivanja, identificiranja i uklanjanja terorističkih sadržaja, djelotvornost zaštitnih mehanizama te učinci na potencijalno ugrožena prava i interese trećih strana, uključujući preispitivanje zahtjeva u pogledu obavješćivanja pružatelja sadržaja.

(42)  Na temelju nalaza i zaključaka iz izvješća o provedbi i ishoda praćenja Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Uredbe jednu godinu nakon njezina stupanja na snagu. Evaluacija bi se trebala temeljiti na pet kriterija: učinkovitosti, nužnosti, proporcionalnosti, djelotvornosti, relevantnosti, usklađenosti i dodanoj vrijednosti EU-a. Trebalo bi ocijeniti funkcioniranje različitih operativnih i tehničkih mjera predviđenih Uredbom, uključujući djelotvornost mjera za poboljšanje otkrivanja, identificiranja i uklanjanja terorističkih sadržaja, djelotvornost zaštitnih mehanizama te učinci na potencijalno ugrožena temeljna prava, uključujući slobodu izražavanja te slobodu primanja i prenošenja informacija, slobodu i pluralizam medija, slobodu poduzetništva i prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Komisija bi također trebala ocijeniti učinak na potencijalno ugrožene interese trećih strana, uključujući preispitivanje zahtjeva u pogledu obavješćivanja pružatelja sadržaja.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju jedinstvena pravila kako bi se spriječilo da se usluge smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju za širenje terorističkih sadržaja na internetu. Njome se posebno utvrđuju:

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju ciljana jedinstvena pravila kojima se nastoji riješiti problem zloupotrebe usluga smještaja na poslužitelju za javno širenje terorističkih sadržaja na internetu. Njome se posebno utvrđuju:

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pravila o obvezi dužne pažnje koja su pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni primjenjivati kako bi spriječili širenje terorističkih sadržaja putem svojih usluga i kako bi u slučaju potrebe brzo uklonili takve sadržaje;

(a)  pravila o razumnoj i razmjernoj obvezi dužne pažnje koja su pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni primjenjivati kako bi riješili problem javnog širenja terorističkih sadržaja putem svojih usluga i kako bi u slučaju potrebe brzo uklonili takve sadržaje;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  niz mjera koje su države članice dužne uvesti u cilju identificiranja terorističkog sadržaja, u cilju omogućavanja pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da brzo uklone taj sadržaj te u cilju olakšavanja suradnje s nadležnim tijelima u drugim državama članicama, pružateljima usluga smještaja na poslužitelju i, prema potrebi, odgovarajućim tijelima Unije.

(b)  niz mjera koje su države članice dužne uvesti u cilju identificiranja terorističkog sadržaja, u cilju omogućavanja pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da brzo uklone taj sadržaj u skladu s pravom Unije kojim se omogućuju mjere zaštite slobode izražavanja, slobode primanja i širenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu te u cilju olakšavanja suradnje s nadležnim tijelima u drugim državama članicama, pružateljima usluga smještaja na poslužitelju i, prema potrebi, odgovarajućim tijelima Unije.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova se Uredba primjenjuje na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji nude usluge u Uniji, neovisno o mjestu njihova glavnog poslovnog nastana.

2.  Ova se Uredba primjenjuje na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji javnosti nude usluge u Uniji, neovisno o mjestu njihova glavnog poslovnog nastana.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ova se Uredba ne primjenjuje na sadržaj koji se širi u obrazovne, umjetničke, novinarske ili istraživačke svrhe ili za potrebe podizanja svijesti o terorističkoj aktivnosti, niti na sadržaj iznesen tijekom javne rasprave u obliku polemičnih ili kontroverznih stajališta.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Ovom Uredbom ne mijenja se obveza poštovanja prava, sloboda i načela iz članka 6. Ugovora o Europskoj uniji i njezinom se primjenom ne dovode u pitanje temeljna načela iz prava Unije i nacionalnog prava koja se odnose na slobodu govora, slobodu tiska te slobodu i pluralizam medija.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.c  Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje Direktiva 2000/31/EZ.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  „usluge informacijskog društva” znači usluge kako su definirane u članku 2. točki (a) Direktive 2000/31/EZ.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „pružatelj usluga smještaja na poslužitelju” znači pružatelj usluga informacijskog društva koje se sastoje od pohranjivanja informacija koje je dostavio pružatelj sadržaja, a koje se pruža na zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od stavljanja pohranjenih informacija na raspolaganje trećim stranama;

(1)  „pružatelj usluga smještaja na poslužitelju” znači pružatelj usluga informacijskog društva koje se sastoje od pohranjivanja informacija koje je dostavio pružatelj sadržaja, a koje se pruža na zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od stavljanja pohranjenih informacija na raspolaganje javnosti. To se odnosi samo na usluge koje se pružaju javnosti na aplikacijskoj razini. Pružatelji infrastrukture u oblaku i pružatelji usluga u oblaku ne smatraju se pružateljima usluga smještaja na poslužitelju. Isto tako, ne primenjuju se na elektroničke komunikacijske usluge kako su definirane u Direktivi (EU) 2018/1972;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „pružatelj sadržaja” znači korisnik koji je pružio informacije koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju pohranio ili bio pohranio na zahtjev korisnika;

(2)  „pružatelj sadržaja” znači korisnik koji je pružio informacije koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju pohranio ili bio pohranio te stavio na raspolaganje javnosti na zahtjev korisnika;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „kaznena djela terorizma” znači kaznena djela kako su definirana u članku 3. stavku 1. Direktive (EU) 2017/541;

Briše se.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „teroristički sadržaj” znači informacija kojom se nastoji postići barem jedno od sljedećega:

(5)  „teroristički sadržaj” znači jedan ili više od sljedećih materijala kojima se nastoji postići:

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 5. − podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poticanje ili zagovaranje, uključujući veličanjem, počinjenja kaznenih djela terorizma, čime se stvara opasnost od toga da će takva djela biti počinjena;

(a)  poticanje na počinjenje jednog od kaznenih djela navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541 kad se takvim ponašanjem izravno ili neizravno, na primjer veličanjem terorističkih djela, zagovara počinjenje kaznenih djela terorizma, čime se stvara opasnost da će jedno ili više takvih djela biti namjerno počinjeno;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 5. − podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  poticanje doprinosa počinjenju kaznenih djela terorizma;

(b)  nagovaranje druge osobe ili skupine osoba na počinjenje ili doprinos počinjenju jednog od kaznenih djela navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541, čime se stvara opasnost da će jedno ili više takvih djela biti namjerno počinjeno;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 5. − podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  promicanje aktivnosti terorističke skupine, osobito poticanjem na sudjelovanje u ili pružanje potpore terorističkoj skupini, kako je definirana u članku 2. stavku 3. Direktive (EU) 2017/541;

(c)  nagovaranje druge osobe ili skupine osoba na sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine, među ostalim pružanjem informacija ili materijalnih sredstava, ili financiranjem njihovih aktivnosti na bilo koji način u smislu članka 4. Direktive (EU) 2017/541, čime se stvara opasnost da će jedno ili više takvih djela biti namjerno počinjeno;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 5. − podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  davanje uputa o metodama ili tehnikama u svrhu počinjenja kaznenih djela terorizma;

(d)  davanje uputa o izradi ili uporabi eksplozivâ, vatrenog oružja ili drugog oružja ili štetnih ili opasnih tvari ili o drugim posebnim metodama ili tehnikama u svrhu počinjenja ili doprinosa počinjenu nekog od kaznenih djela terorizma navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 5. − podtočka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  prikazivanje počinjenja jednog ili više kaznenih djela navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541, čime se stvara opasnost da će jedno ili više takvih djela biti namjerno počinjeno;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „širenje terorističkog sadržaja” znači stavljanje terorističkog sadržaja na raspolaganje trećim stranama putem usluga pružatelja usluga smještaja na poslužitelju;

(6)  „širenje terorističkog sadržaja” znači stavljanje terorističkog sadržaja na raspolaganje javnosti putem usluga pružatelja usluga smještaja na poslužitelju;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „prijava” znači obavijest nadležnog tijela ili, prema potrebi, relevantnog tijela Unije upućena pružatelju usluga smještaja na poslužitelju o informacijama koje se mogu smatrati terorističkim sadržajem kako bi pružatelj usluga na dobrovoljnoj osnovi razmotrio usklađenost tih informacija s njegovim uvjetima u cilju sprečavanja širenja terorističkih sadržaja;

Briše se.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  „nadležno tijelo” znači jedinstveno imenovano pravosudno tijelo ili funkcionalno neovisno upravno tijelo u državi članici.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su poduzimati primjerene, razumne i razmjerne mjere u skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali širenje terorističkih sadržaja i štitili korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te obveze oni su dužni postupati savjesno, razmjerno i nediskriminirajuće, uzimajući u obzir temeljna prava korisnika i temeljnu važnost slobode izražavanja i informiranja u otvorenom i demokratskom društvu.

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su postupati u skladu s ovom Uredbom kako bi štitili korisnike od terorističkih sadržaja. Čine to postupajući savjesno, razmjerno i nediskriminirajuće, u svim okolnostima uzimajući u obzir temeljna prava korisnika i temeljnu važnost slobode izražavanja, slobode primanja i širenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu te s ciljem izbjegavanja uklanjanja sadržaja koji nije terorističke naravi.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Ta obveza dužne pažnje ne smije rezultirati općom obvezom pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da prate informacije koje prenose ili pohranjuju, ni općom obvezom da aktivno traže činjenice ili okolnosti koje bi ukazivale na protuzakonite aktivnosti.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su u svoje uvjete uvrstiti odredbe namijenjene sprečavanju širenja terorističkih sadržaja te primjenjivati te odredbe.

Briše se.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dobiju saznanja ili postanu svjesni terorističkog sadržaja u okviru svojih usluga, žurno o takvom sadržaju obavješćuju nadležna tijela i uklanjaju ga.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji ispunjavaju kriterije iz definicije pružatelja platformi za razmjenu videozapisa iz Direktive (EU) 2018/1808 poduzimaju odgovarajuće mjere za rješavanje problema širenja terorističkih sadržaja u skladu s člankom 28.b stavkom 1. točkom (c) i stavkom 3. Direktive (EU) 2018/1808.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležno tijelo ovlašteno je izdati odluku kojom se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi pristup tom sadržaju.

1.  Nadležno tijelo države članice u kojoj pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ima glavni poslovni nastan ovlašteno je izdati nalog za uklanjanje kojim se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi pristup tom sadržaju u svim državama članicama.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Nadležno tijelo države članice u kojoj pružatelj usluga smještaja na poslužitelju nema glavni poslovni nastan ili nema pravnog zastupnika može tražiti da se onemogući pristup terorističkom sadržaju i provesti taj zahtjev na svom državnom području.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Ako relevantno nadležno tijelo nije prethodno pružatelju usluga smještaja na poslužitelju izdalo nalog za uklanjanje, stupa u kontakt s pružateljem usluga smještaja na poslužitelju, dajući informacije o postupcima i primjenjivim rokovima, najmanje 12 sati prije izdavanja naloga za uklanjanje.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti pristup tom sadržaju u roku od jednog sata od primanja naloga za uklanjanje.

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti pristup tom sadržaju što prije i u roku od jednog sata od primanja naloga za uklanjanje.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  identifikaciju nadležnog tijela koje izdaje nalog za uklanjanje i autentikaciju kojom nadležno tijelo potvrđuje vjerodostojnost naloga za uklanjanje;

(a)  identifikaciju nadležnog tijela koje izdaje nalog za uklanjanje s pomoću elektroničkog potpisa i autentikaciju kojom nadležno tijelo potvrđuje vjerodostojnost naloga za uklanjanje;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  izjavu s razlozima zbog kojih se sadržaj smatra terorističkim sadržajem koja sadržava barem upućivanje na kategorije terorističkih sadržaja popisane u članku 2. stavku 5.;

(b)  detaljnu izjavu s razlozima zbog kojih se sadržaj smatra terorističkim sadržajem i konkretno upućivanje na kategorije terorističkih sadržaja popisane u članku 2. stavku 5.;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  URL (jedinstveni način adresiranja resursa) i, ako je potrebno, dodatne informacije na temelju kojih se može identificirati sadržaj koji se prijavljuje;

(c)  točan URL (jedinstveni način adresiranja resursa) i, ako je potrebno, dodatne informacije na temelju kojih se može identificirati sadržaj koji se prijavljuje;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  informacije o pravnoj zaštiti dostupnoj pružatelju usluga smještaja na poslužitelju i pružatelju sadržaja;

(f)  lako razumljive informacije o pravnoj zaštiti dostupnoj pružatelju usluga smještaja na poslužitelju i pružatelju sadržaja, uključujući pravnu zaštitu pri nadležnom tijelu, kao i žalbu sudu i žalbene rokove;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  prema potrebi, odluku o neobavješćivanju o uklanjanju terorističkih sadržaja ili onemogućivanju pristupa tom sadržaju u skladu s člankom 11.

(g)  ako je to potrebno i primjereno, odluku o neobavješćivanju o uklanjanju terorističkih sadržaja ili onemogućivanju pristupa tom sadržaju u skladu s člankom 11.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na zahtjev pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pružatelja sadržaja nadležno tijelo dostavlja detaljnu izjavu s razlozima, čime se ne dovodi u pitanje obveza pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da izvrši nalog za uklanjanje u roku utvrđenom u stavku 2.

Briše se.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Nadležna tijela upućuju naloge za uklanjanje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao u skladu s člankom 16. te ih prosljeđuju točki za kontakt iz članka 14. stavka 1. Ti se nalozi šalju elektroničkim putem koji osigurava pisani zapis tako da je moguće utvrditi vjerodostojnost pošiljatelja, uključujući točnost datuma i vremena slanja i primanja naloga.

5.  Nadležno tijelo upućuje naloge za uklanjanje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao u skladu s člankom 16. te ih prosljeđuju točki za kontakt iz članka 14. stavka 1. Ti se nalozi šalju elektroničkim putem koji osigurava pisani zapis tako da je moguće utvrditi vjerodostojnost pošiljatelja, uključujući točnost datuma i vremena slanja i primanja naloga.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su potvrditi primanje i bez suvišnog odgađanja obavijestiti nadležno tijelo o uklanjanju terorističkih sadržaja ili onemogućavanju pristupa tom sadržaju, osobito navodeći vrijeme kad su radnje poduzete, služeći se predloškom iz Priloga II.

6.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su bez suvišnog odgađanja obavijestiti nadležno tijelo o uklanjanju terorističkih sadržaja ili onemogućavanju pristupa tom sadržaju, osobito navodeći vrijeme kad su radnje poduzete, služeći se predloškom iz Priloga II.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne može izvršiti nalog za uklanjanje zbog više sile ili zbog de facto nemogućnosti za koju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju nije odgovoran, pružatelj o tome bez suvišnog odgađanja obavješćuje nadležno tijelo i objašnjava razloge, služeći se predloškom iz Priloga III. Rok utvrđen u stavku 2. počinje se primjenjivati čim prestanu postojati navedeni razlozi.

7.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne može izvršiti nalog za uklanjanje zbog više sile ili zbog de facto nemogućnosti za koju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju nije odgovoran, među ostalim zbog tehničkih ili operativnih razloga, pružatelj o tome bez suvišnog odgađanja obavješćuje nadležno tijelo i objašnjava razloge, služeći se predloškom iz Priloga III. Rok utvrđen u stavku 2. počinje se primjenjivati čim prestanu postojati navedeni razlozi.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne može izvršiti nalog za uklanjanje jer taj nalog sadržava očite pogreške ili ne sadržava dovoljno informacija za izvršenje, pružatelj o tome bez suvišnog odgađanja obavješćuje nadležno tijelo i traži pojašnjenje, služeći se predloškom iz Priloga III. Rok utvrđen u stavku 2. počinje se primjenjivati čim se dostavi pojašnjenje.

8.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može odbiti izvršiti nalog za uklanjanje ako taj nalog sadržava očite pogreške ili ne sadržava dovoljno informacija. O tome obavješćuje nadležno tijelo bez suvišnog odgađanja i traži pojašnjenje, služeći se predloškom iz Priloga III. Rok utvrđen u stavku 2. počinje se primjenjivati čim se dostavi pojašnjenje.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Nadležno tijelo koje je izdalo nalog za uklanjanje obavješćuje nadležno tijelo koje nadzire provedbu proaktivnih mjera iz članka 17. stavka 1. točke (c) čim nalog za uklanjanje postane konačan. Ako se na nalog za uklanjanje ne podnese žalba u roku u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom ili ako je taj nalog nakon žalbe potvrđen, nalog postaje konačan.

9.  Nadležno tijelo koje je izdalo nalog za uklanjanje obavješćuje nadležno tijelo koje nadzire provedbu konkretnih mjera iz članka 17. stavka 1. točke (c) čim nalog za uklanjanje postane konačan. Ako se na nalog za uklanjanje ne podnese žalba u roku u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom ili ako je taj nalog nakon žalbe potvrđen, nalog postaje konačan.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

Postupak savjetovanja u vezi s nalozima za uklanjanje

 

1. Nadležno tijelo koje izda nalog za uklanjanje na temelju članka 4. stavka 1.a, dostavlja kopiju naloga za uklanjanje nadležnom tijelu iz članka 17. stavka 1. točke (a) države članice u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju istodobno kad ga prosljeđuje pružatelju usluga smještaja na poslužitelju u skladu s člankom 4. stavkom 5.

 

2. U slučajevima u kojima nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ima opravdane razloge za pretpostavku da nalog za uklanjanje može utjecati na temeljne interese te države članice, ono o tome obavješćuje nadležno tijelo koje izdaje nalog. Tijelo koje izdaje nalog uzima u obzir te okolnosti i, prema potrebi, povlači ili prilagođava nalog za uklanjanje.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.b

 

Postupak suradnje pri izdavanju dodatnog naloga za uklanjanje

 

1. Ako je nadležno tijelo izdalo nalog za uklanjanje na temelju članka 4. stavka 1.a, to tijelo može kontaktirati nadležno tijelo države članice u kojoj pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ima glavni poslovni nastan kako bi od njega zatražilo da i ono izda nalog za uklanjanje u skladu s člankom 4. stavkom 1.

 

2. Nadležno tijelo u državi članici u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju izdaje nalog za uklanjanje ili odbija izdati nalog što prije, ali ne duže od jednog sata nakon što ga se kontaktira u skladu sa stavkom 1., te o svojoj odluci obavješćuje nadležno tijelo koje je izdalo prvi nalog.

 

3. U slučajevima kada nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan treba više od jednog sata za vlastitu procjenu sadržaja, šalje zahtjev dotičnom pružatelju usluga smještaja na poslužitelju da privremeno onemogući pristup sadržaju na najviše 24 sata, a tijekom tog razdoblja nadležno tijelo provodi procjenu i šalje nalog za uklanjanje ili povlači zahtjev za onemogućavanje pristupa.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Briše se.

Prijava

 

1.  Nadležno tijelo ili relevantno tijelo Unije može poslati prijavu pružatelju usluga smještaja na poslužitelju.

 

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uspostavljaju operativne i tehničke mjere za lako i brzo procjenjivanje sadržaja koji su radi razmatranja na dobrovoljnoj osnovi poslala nadležna tijela i, prema potrebi, relevantna tijela Unije.

 

3.  Prijava se upućuje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao u skladu s člankom 16. te prosljeđuje točki za kontakt iz članka 14. stavka 1. Prijave se šalju elektroničkim putem.

 

4.  Prijava mora sadržavati dovoljno detaljne informacije, među kojima su razlozi zbog kojih se sadržaj smatra terorističkim sadržajem, URL i, prema potrebi, dodatne informacije na temelju kojih se može identificirati prijavljeni teroristički sadržaj.

 

5.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan je prioritetno procijeniti sadržaj iz prijave u odnosu na svoje uvjete pa donijeti odluku hoće li taj sadržaj ukloniti ili onemogućiti pristup tom sadržaju.

 

6.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan je odmah obavijestiti nadležno tijelo ili relevantno tijelo Unije o ishodu procjene i o rokovima svake radnje poduzete na temelju te prijave.

 

7.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju smatra da prijava ne sadržava dovoljno informacija za procjenu prijavljenog sadržaja, pružatelj usluga o tome odmah obavješćuje nadležna tijela ili relevantno tijelo Unije te navodi koje su dodatne informacije ili pojašnjenja potrebni.

 

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 6. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proaktivne mjere

Konkretne mjere

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju prema potrebi poduzimaju proaktivne mjere kako bi zaštitili svoje usluge od širenja terorističkih sadržaja. Te mjere moraju biti djelotvorne i razmjerne, a u njima se moraju uzeti u obzir rizik od i razina izloženosti terorističkom sadržaju, temeljna prava korisnika i temeljna važnost slobode izražavanja i informiranja u otvorenom i demokratskom društvu.

1.  Ne dovodeći u pitanje Direktivu (EU) 2018/1808 i Direktivu 2000/31/EZ, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu poduzeti konkretne mjere kako bi zaštitili svoje usluge od javnog širenja terorističkih sadržaja. Te mjere moraju biti djelotvorne, ciljane i razmjerne te njima treba posebno voditi računa o riziku i razini izloženosti terorističkom sadržaju, temeljnim pravima korisnika i temeljnoj važnosti slobode izražavanja te slobode primanja i širenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) obaviješteno u skladu s člankom 4. stavkom 9., to tijelo traži od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva i nakon toga najmanje jednom godišnje podnese izvješće o konkretnim proaktivnim mjerama koje je poduzeo, uključujući korištenje automatiziranih alata, s ciljem:

Briše se.

(a)  sprečavanja ponovnog postavljanja sadržaja koji je prethodno uklonjen ili kojem je prethodno onemogućen pristup zbog toga što se smatra terorističkim sadržajem;

 

(b)  otkrivanja i identificiranja terorističkog sadržaja te brzog uklanjanja tog sadržaja ili onemogućavanja pristupa tom sadržaju.

 

Taj se zahtjev šalje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao.

 

Izvješća moraju sadržavati sve relevantne informacije na temelju kojih nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) može procijeniti jesu li proaktivne mjere djelotvorne i razmjerne, među ostalim evaluacijom funkcioniranja korištenih automatiziranih alata i primijenjenih mehanizama za ljudski nadzor i provjeru.

 

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) smatra da proaktivne mjere poduzete i prijavljene na temelju stavka 2. nisu dovoljne za ublažavanje rizika od i razine izloženosti te za upravljanje rizikom od i razinom izloženosti, to tijelo može zatražiti od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju poduzimanje konkretnih dodatnih proaktivnih mjera. U tu svrhu pružatelj usluga smještaja na poslužitelju surađuje s nadležnim tijelom iz članka 17. stavka 1. točke (c) radi utvrđivanja konkretnih mjera koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan uvesti, pri čemu se u pogledu tih mjera određuju glavni ciljevi, mjerila i provedbeni rokovi.

Briše se.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva na temelju stavka 3. ne može postići dogovor, nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) može donijeti odluku kojom se nameću konkretne dodatne nužne i razmjerne proaktivne mjere. U odluci se osobito uzimaju u obzir ekonomski kapaciteti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i učinak tih mjera na temeljna prava korisnika i temeljnu važnost slobode izražavanja i informiranja. Ta se odluka šalje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao. Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan je redovito izvješćivati o provedbi takvih mjera kako je odredilo nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c).

4.  Nakon što se ustanovi da je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju primio znatan broj naloga za uklanjanje, nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) može uputiti zahtjev za nužnim, razmjernim i djelotvornim dodatnim konkretnim mjerama koje će pružatelj usluga smještaja na poslužitelju morati provesti. Nadležno tijelo ne nameće opću obvezu praćenja niti propisuje korištenje automatiziranih alata. U zahtjevu se osobito uzimaju u obzir tehnička izvedivost mjera, veličina i ekonomski kapaciteti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i učinak tih mjera na temeljna prava korisnika, temeljnu važnost slobode izražavanja te slobode primanja i širenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu. Taj se zahtjev šalje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao. Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan je redovito izvješćivati o provedbi takvih mjera kako je odredilo nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c).

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može u bilo kojem trenutku zatražiti od nadležnog tijela iz članka 17. stavka 1. točke (c) preispitivanje i, prema potrebi, opoziv zahtjeva ili odluke u skladu sa stavkom 2., 3. odnosno 4. Nadležno tijelo dostavlja obrazloženu odluku u razumnom roku nakon primitka zahtjeva pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.

5.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može u bilo kojem trenutku zatražiti od nadležnog tijela iz članka 17. stavka 1. točke (c) preispitivanje i, prema potrebi, opoziv zahtjeva u skladu sa stavkom 4. Nadležno tijelo dostavlja obrazloženu odluku u razumnom roku nakon primitka zahtjeva pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su čuvati teroristički sadržaj koji je uklonjen ili kojem je onemogućen pristup na temelju naloga za uklanjanje, prijave ili proaktivnih mjera na temelju članka 4., 5. odnosno 6. te povezane podatke koji su uklonjeni zbog uklanjanja terorističkog sadržaja, a koji su potrebni za:

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su čuvati teroristički sadržaj koji je uklonjen ili kojem je onemogućen pristup na temelju naloga za uklanjanje ili konkretnih mjera na temelju članaka 4. i 6. te povezane podatke koji su uklonjeni zbog uklanjanja terorističkog sadržaja, a koji su potrebni za:

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  postupke upravnog ili sudskog preispitivanja;

(a)  postupke upravnog ili sudskog preispitivanja ili za pravni lijek;

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela terorizma.

(b)  sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela terorizma od strane tijela kaznenog progona.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Teroristički sadržaj i povezani podaci iz stavka 1. čuvaju se šest mjeseci. Teroristički se sadržaj na zahtjev nadležnog tijela ili suda čuva onoliko dulje koliko je nužno za tekući postupak upravnog ili sudskog preispitivanja iz stavka 1. točke (a).

2.  Teroristički sadržaj i povezani podaci iz stavka 1. točke (a) čuvaju se šest mjeseci i brišu nakon tog razdoblja. Teroristički se sadržaj na zahtjev nadležnog tijela ili suda čuva u daljnjem određenom razdoblju samo ako je i onoliko koliko je nužno za tekući postupak upravnog ili sudskog preispitivanja ili pravne lijekove iz stavka 1. točke (a). Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju čuvaju teroristički sadržaj i povezane podatke iz stavka 1. točke (b) sve dok tijelo kaznenog progona ne reagira na obavijest pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u skladu s člankom 13. stavkom 4., ali ne duže od šest mjeseci.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 8. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveze transparentnosti

Obveze transparentnosti za pružatelje usluga smještaja na poslužitelju

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su u svojim uvjetima utvrditi politiku za sprečavanje širenja terorističkog sadržaja, uključujući prema potrebi smisleno objašnjenje rada proaktivnih mjera, što uključuje objašnjenje korištenja automatiziranih alata.

1.  Kad je to primjenjivo, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su u svojim uvjetima jasno utvrditi politiku za sprečavanje širenja terorističkog sadržaja, uključujući smisleno objašnjenje funkcioniranja konkretnih mjera, kad su primjenjive.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju objavljuju godišnja izvješća za potrebe transparentnosti o mjerama poduzetima protiv širenja terorističkog sadržaja.

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su u danoj godini dobili naloge za uklanjanje stavljaju javnosti na raspolaganje svoja godišnja izvješća o transparentnosti o mjerama poduzetima protiv širenja terorističkog sadržaja.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  informacije o mjerama koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju poduzeo radi sprečavanja ponovnog postavljanja sadržaja koji je prethodno uklonjen ili kojem je prethodno onemogućen pristup zbog toga što se smatra terorističkim sadržajem;

(b)  informacije o mjerama koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju poduzeo radi sprečavanja ponovnog postavljanja sadržaja koji je prethodno uklonjen ili kojem je prethodno onemogućen pristup zbog toga što se smatra terorističkim sadržajem, osobito ako je korištena automatizirana tehnologija;

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  broj terorističkih sadržaja koji su uklonjeni ili kojima je onemogućen pristup na temelju naloga, prijava odnosno proaktivnih mjera;

(c)  broj terorističkih sadržaja koji su uklonjeni ili kojima je onemogućen pristup na temelju naloga za uklanjanje odnosno konkretnih mjera i broj naloga kod kojih sadržaj nije bio uklonjen u skladu s člankom 4. stavcima 7. i 8., zajedno s razlozima odbijanja;

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pregled i ishod postupaka za podnošenje pritužbi.

(d)  broj i ishod postupaka za podnošenje pritužbi i zahtjeva za sudsko preispitivanje, uključujući broj slučajeva u kojima je utvrđeno da je sadržaj pogrešno identificiran kao teroristički sadržaj.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Obveze nadležnih tijela u pogledu transparentnosti

 

1. Nadležna tijela objavljuju godišnja izvješća o transparentnosti koja obuhvaćaju barem sljedeće informacije:

 

(a) broj izdanih naloga za uklanjanje, broj uklanjanja i broj odbijenih ili ignoriranih naloga za uklanjanje;

 

(b) broj slučajeva utvrđenih terorističkih sadržaja koji su doveli do istrage i kaznenog progona te broj slučajeva u kojima je sadržaj pogrešno identificiran kao teroristički sadržaj;

 

(c) opis mjera koje su nadležna tijela zatražila u skladu s člankom 6. stavkom 4.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 9. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zaštitne mjere povezane s primjenom i provedbom proaktivnih mjera

Zaštitne mjere povezane s primjenom i provedbom konkretnih mjera

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako pružatelji usluga smještaja na poslužitelju za provjeru sadržaja koje pohranjuju upotrebljavaju automatizirane alate u skladu s ovom Uredbom, dužni su se pobrinuti za djelotvorne i primjerene zaštitne mjere kojima se osigurava da se o tim sadržajima donose ispravne i utemeljene odluke, osobito kad je riječ o odlukama o uklanjanju sadržaja koji se smatra terorističkim sadržajem ili o onemogućavanju pristupa tom sadržaju.

1.  Ako pružatelji usluga smještaja na poslužitelju za provjeru sadržaja koje pohranjuju upotrebljavaju automatizirane alate, dužni su se pobrinuti za djelotvorne i primjerene zaštitne mjere kojima se osigurava da se o tim sadržajima donose ispravne i utemeljene odluke, osobito kad je riječ o odlukama o uklanjanju sadržaja koji se smatra terorističkim sadržajem ili o onemogućavanju pristupa tom sadržaju.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zaštitne mjere osobito obuhvaćaju ljudski nadzor i provjere kad je to primjereno i uvijek kad je potrebna detaljna procjena relevantnog konteksta kako bi se utvrdilo treba li se određeni sadržaj smatrati terorističkim sadržajem.

2.  Zaštitne mjere osobito obuhvaćaju ljudski nadzor i provjere primjerenosti odluke da se ukloni sadržaj ili zabrani pristup sadržaju, osobito uzimajući u obzir pravo na slobodu izražavanja te slobodu primanja i širenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Djelotvorni pravni lijekovi

 

1. Pružatelji sadržaja čiji je sadržaj uklonjen ili kojemu je pristup onemogućen nakon naloga za uklanjanje te pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su primili nalog za uklanjanje, imaju pravo na djelotvoran pravni lijek. Države članice uspostavljaju učinkovite postupke za ostvarivanje tog prava.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uspostavljaju djelotvorne i pristupačne mehanizme kojima se pružateljima sadržaja čiji je sadržaj uklonjen ili čijem je sadržaju onemogućen pristup zbog prijave na temelju članka 5. ili zbog proaktivnih mjera na temelju članka 6. omogućava podnošenje pritužbe protiv radnje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju kojom se zahtijeva vraćanje sadržaja.

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uspostavljaju djelotvoran i pristupačan mehanizam kojim se pružateljima sadržaja čiji je sadržaj uklonjen ili čijem je sadržaju onemogućen pristup zbog konkretnih mjera na temelju članka 6. omogućava podnošenje pritužbe protiv radnje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju kojom se zahtijeva vraćanje sadržaja.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su odmah obraditi svaku primljenu pritužbu i vratiti sadržaj bez suvišnog odgađanja ako je uklanjanje ili onemogućavanje pristupa bilo neopravdano. Dužni su obavijestiti podnositelja pritužbe o ishodu obrade pritužbe.

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su odmah obraditi svaku primljenu pritužbu i vratiti sadržaj bez suvišnog odgađanja ako je uklanjanje ili onemogućavanje pristupa bilo neopravdano. Dužni su u roku od dva tjedna od primitka pritužbe obavijestiti podnositelja pritužbe o ishodu obrade pritužbe, s objašnjenjem u slučajevima kada pružatelj usluga smještaja na poslužitelju odluči ne vratiti sadržaj. Vraćanje sadržaja ne isključuje daljnje sudske mjere protiv odluke pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili nadležnog tijela.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uklone teroristički sadržaj ili onemoguće pristup terorističkom sadržaju, ti pružatelji pružatelju sadržaja stavljaju na raspolaganje informacije o tome da je teroristički sadržaj uklonjen ili da je tom sadržaju onemogućen pristup.

1.  Kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uklone teroristički sadržaj ili onemoguće pristup tom sadržaju, ti pružatelji pružatelju sadržaja stavljaju na raspolaganje razumljive i sažete informacije o tome da je teroristički sadržaj uklonjen ili da mu je onemogućen pristup i o mogućnostima osporavanja takve odluke te mu na zahtjev šalju kopiju nalogu za uklanjanje izdanog u skladu s člankom 4.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na zahtjev pružatelja sadržaja pružatelj usluga smještaja na poslužitelju obavješćuje pružatelja sadržaja o razlozima za uklanjanje ili onemogućavanje pristupa i o mogućnostima za osporavanje odluke.

Briše se.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Obveza na temelju stavaka 1. i 2. nije primjenjiva ako nadležno tijelo odluči da se informacije ne objavljuju na osnovi javne sigurnosti, kao što su sprečavanje, istraga, otkrivanje i progon kaznenih djela terorizma, onoliko koliko je nužno, ali ne dulje od [četiri] tjedna od donošenja te odluke. U tom slučaju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne smije iznositi nikakve informacije o tome da je teroristički sadržaj uklonjen ili da je tom sadržaju onemogućen pristup.

3.  Obveza na temelju stavka 1. nije primjenjiva ako nadležno tijelo, na temelju objektivnih dokaza i uzimajući u obzir razmjernost i potrebu za takvom odlukom, odluči da se informacije ne objavljuju na osnovi javne sigurnosti, kao što su sprečavanje, istraga, otkrivanje i progon kaznenih djela terorizma, onoliko koliko je nužno, ali ne dulje od četiri tjedna od donošenja te odluke. U tom slučaju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne smije iznositi nikakve informacije o tome da je teroristički sadržaj uklonjen ili da je tom sadržaju onemogućen pristup.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice dužne su se pobrinuti da njihova nadležna tijela raspolažu potrebnim sposobnostima i dovoljnim sredstvima za postizanje ciljeva ove Uredbe i ispunjavanje svojih obveza na temelju ove Uredbe.

Države članice dužne su se pobrinuti da njihova nadležna tijela raspolažu potrebnim sposobnostima i dovoljnim sredstvima za postizanje ciljeva ove Uredbe i ispunjavanje svojih obveza na temelju ove Uredbe, pri čemu se strogo jamči njihova neovisnost.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 13. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Suradnja pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, nadležnih tijela i, ako je primjenjivo, odgovarajućih tijela Unije

Suradnja pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, nadležnih tijela i, ako je primjenjivo, nadležnih tijela Unije

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna tijela u državama članicama komuniciraju, koordiniraju se i surađuju jedna s drugim i, prema potrebi, s relevantnim tijelima Unije, kao što je Europol, u vezi s nalozima za uklanjanje i prijavama kako bi se izbjeglo udvostručavanje aktivnosti, poboljšala koordinacija i izbjeglo ometanje istraga u različitim državama članicama.

1.  Nadležna tijela u državama članicama komuniciraju, koordiniraju se i surađuju jedna s drugima i, prema potrebi, s Europolom, u vezi s nalozima za uklanjanje kako bi se izbjeglo udvostručavanje aktivnosti, poboljšala koordinacija i izbjeglo ometanje istraga u različitim državama članicama.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadležna tijela u državama članicama komuniciraju, koordiniraju se i surađuju s nadležnim tijelom iz članka 17. stavka 1. točaka (c) i (d) u vezi s mjerama poduzetima na temelju članka 6. i mjerama izvršavanja zakonodavstva na temelju članka 18. Države članice dužne su se pobrinuti da nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točaka (c) i (d) raspolaže svim relevantnim informacijama. U tu svrhu države članice osiguravaju odgovarajuće komunikacijske kanale ili mehanizme kako bi osigurale da se relevantne informacije razmjenjuju pravodobno.

2.  Nadležna tijela u državama članicama komuniciraju, koordiniraju se i surađuju s nadležnim tijelom iz članka 17. stavka 1. točaka (c) i (d) u vezi s mjerama poduzetima na temelju članka 6. i mjerama izvršavanja zakonodavstva na temelju članka 18. Države članice dužne su se pobrinuti da nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točaka (c) i (d) raspolaže svim relevantnim informacijama. U tu svrhu države članice osiguravaju odgovarajuće i sigurne komunikacijske kanale ili mehanizme kako bi osigurale da se relevantne informacije razmjenjuju pravodobno.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu odlučiti upotrebljavati namjenske alate, uključujući, ako je primjenjivo, one koje su uspostavila relevantna tijela Unije, kao što je Europol, kako bi se olakšalo osobito:

3.  Države članice mogu upotrebljavati namjenske alate, uključujući one koje je uspostavio Europol, kako bi se napose olakšalo:

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  obradu i povratne informacije u vezi s prijavama na temelju članka 5.;

Briše se.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  suradnju u cilju utvrđivanja i provedbe proaktivnih mjera na temelju članka 6.

(c)  suradnju u cilju utvrđivanja i provedbe konkretnih mjera na temelju članka 6.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju budu upoznati s bilo kojim dokazom kaznenih djela terorizma, ti pružatelji o tome odmah obavješćuju u skladu s člankom 14. stavkom 2. tijela nadležna za istragu i kazneni progon u zahvaćenoj državi članici ili točku za kontakt u državi članici u kojoj imaju glavni poslovni nastan ili pravnog zastupnika. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu, ako nisu sigurni, proslijediti informacije Europolu radi odgovarajućih daljnjih radnji.

4.  Kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju saznaju za teroristički sadržaj, ti pružatelji o tome odmah obavješćuju tijela nadležna za istragu i kazneni progon u zahvaćenoj državi članici. Ako nije moguće utvrditi dotičnu državu članicu, pružatelj usluga smještaja na poslužitelju obavješćuje u skladu s člankom 17. stavkom 2. točku za kontakt u državi članici u kojoj ima glavni poslovni nastan ili pravnog zastupnika te također prosljeđuje te informacije Europolu radi odgovarajućih daljnjih radnji.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju surađuju s nadležnim tijelima.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su uspostaviti točku za kontakt za potrebe primanja naloga za uklanjanje i prijava elektroničkim putem te su se dužni pobrinuti za brzu obradu tih naloga i prijava u skladu s člancima 4. i 5. Pružatelji su se dužni pobrinuti da su te informacije dostupne javnosti.

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su prethodno dobili jedan nalog za uklanjanje ili više njih dužni su uspostaviti točku za kontakt za potrebe primanja naloga za uklanjanje elektroničkim putem te su se dužni pobrinuti za žurnu obradu tih naloga u skladu s člankom 4. Pružatelji su se dužni pobrinuti da su te informacije dostupne javnosti.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U informacijama iz stavka 1. navode se službeni jezici Unije, kako je navedeno u Uredbi 1/58, na kojima se može obratiti točki za kontakt i na kojima se vodi daljnja korespondencija u vezi s nalozima za uklanjanje i prijavama na temelju članka 4. odnosno 5. Među tim jezicima barem je jedan od službenih jezika države članice u kojoj pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ima glavni poslovni nastan ili u kojoj njegov pravni zastupnik u skladu s člankom 16. ima boravište ili poslovni nastan.

2.  U informacijama iz stavka 1. navode se službeni jezici Unije, kako je navedeno u Uredbi 1/58, na kojima se može obratiti točki za kontakt i na kojima se vodi daljnja korespondencija u vezi s nalozima za uklanjanje na temelju članka 4. Među tim jezicima barem je jedan od službenih jezika države članice u kojoj pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ima glavni poslovni nastan ili u kojoj njegov pravni zastupnik u skladu s člankom 16. ima boravište ili poslovni nastan.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice uspostavljaju točku za kontakt za obradu zahtjeva za pojašnjenje i povratnih informacija u vezi s nalozima za uklanjanje i prijavama koje su one izdale. Informacije o točki za kontakt moraju biti dostupne javnosti.

Briše se.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne imenuje pravnog zastupnika, nadležnost imaju sve države članice.

2.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koji nema glavni poslovni nastan u jednoj od država članica ne imenuje pravnog zastupnika, nadležnost imaju sve države članice. Ako država članica odluči ostvariti tu nadležnost, ona o tome obavješćuje sve druge države članice.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je tijelo druge države članice izdalo nalog za uklanjanje u skladu s člankom 4. stavkom 1., ta je država članica nadležna za poduzimanje mjera prisile u skladu sa svojim nacionalnim pravom kako bi se izvršio nalog za uklanjanje.

Briše se.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koji nema poslovni nastan u Uniji, ali nudi usluge u Uniji, imenuje u pisanom obliku pravnu ili fizičku osobu kao svojeg pravnog zastupnika u Uniji za potrebe primanja, ispunjavanja i izvršavanja naloga za uklanjanje, prijava, zahtjeva i odluka koje izdaju nadležna tijela na temelju ove Uredbe. Pravni zastupnik dužan je imati boravište ili poslovni nastan u jednoj od država članica u kojima pružatelj usluga smještaja na poslužitelju nudi usluge.

1.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koji nema poslovni nastan u Uniji, ali nudi usluge u Uniji, imenuje u pisanom obliku pravnu ili fizičku osobu kao svojeg pravnog zastupnika u Uniji za potrebe primanja, ispunjavanja i izvršavanja naloga za uklanjanje i zahtjeva koje izdaju nadležna tijela na temelju ove Uredbe. Pravni zastupnik dužan je imati boravište ili poslovni nastan u jednoj od država članica u kojima pružatelj usluga smještaja na poslužitelju nudi usluge.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju povjerava pravnom zastupniku da u njegovo ime prima, ispunjava i izvršava naloge za uklanjanje, prijave, zahtjeve i odluke iz stavka 1. u svoje ime. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su svojim pravnim zastupnicima dati sve ovlasti i resurse potrebne za suradnju s nadležnim tijelima i ispunjavanje tih odluka i naloga.

2.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju povjerava pravnom zastupniku da u njegovo ime prima, ispunjava i izvršava naloge za uklanjanje i zahtjeve iz stavka 1. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su svojim pravnim zastupnicima dati sve ovlasti i resurse potrebne za suradnju s nadležnim tijelima i ispunjavanje tih odluka i naloga.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica imenuje tijelo ili tijela odgovorna za:

1.  Svaka država članica imenuje sudsko ili funkcionalno nezavisno upravno tijelo nadležno za:

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  otkrivanje i identificiranje terorističkog sadržaja te njegovo prijavljivanje pružatelju usluga smještaja na poslužitelju u skladu s člankom 5.;

Briše se.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  nadziranje provedbe proaktivnih mjera u skladu s člankom 6.;

(c)  nadziranje provedbe konkretnih mjera u skladu s člankom 6.;

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice imenuju unutar nadležnog tijela točku za kontakt za obradu zahtjeva za pojašnjenje i povratne informacije u vezi s nalozima za uklanjanje koje su one izdale. Informacije o točki za kontakt moraju biti dostupne javnosti.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Najkasnije [six months after the entry into force of this Regulation] države članice obavješćuju Komisiju o nadležnim tijelima iz stavka 1. Komisija tu obavijest i sve njezine izmjene objavljuje u Službenom listu Europske unije.

2.  Najkasnije [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] države članice obavješćuju Komisiju o nadležnim tijelima iz stavka 1. Komisija uspostavlja internetski registar u kojemu se navode sva nadležna tijela i imenovana točka za kontakt za svako nadležno tijelo. Komisija tu obavijest i sve njezine izmjene objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji povrijede obveze na temelju ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Te su kazne ograničene na povrede obveza na temelju:

1.  Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji sustavno i kontinuirano krše obveze na temelju ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Te su kazne ograničene na povrede obveza na temelju:

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  članka 3. stavka 2. (uvjeti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju);

Briše se.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  članka 5. stavaka 5. i 6. (procjena sadržaja iz prijave i povratne informacije u vezi s tim prijavama);

Briše se.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  članka 6. stavaka 2. i 4. (izvješće o proaktivnim mjerama i o provedbi proaktivnih mjera na temelju odluke kojom se nameću konkretne proaktivne mjere);

(d)  članka 6. stavka 4. (izvješće o konkretnim mjerama i donošenje mjera na temelju zahtjeva kojim se nameću dodatne konkretne mjere);

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  članka 8. (transparentnost);

(f)  članka 8. (transparentnost za pružatelje usluga smještaja na poslužitelju);

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  članka 9. (zaštitne mjere povezane s proaktivnim mjerama);

(g)  članka 9. (zaštitne mjere povezane s provedbom konkretnih mjera);

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  članka 13. stavka 4. (informiranje o dokazima kaznenih djela terorizma);

(j)  članka 13. stavka 4. (informiranje o terorističkom sadržaju);

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Predviđene kazne moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice najkasnije u roku od [within six months from the entry into force of this Regulation] obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama te joj odmah priopćuju sve naknadne izmjene koje utječu na ta pravila i mjere.

2.  Kazne predviđene stavkom 1. moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice najkasnije u roku od [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama te joj odmah priopćuju sve naknadne izmjene koje utječu na ta pravila i mjere.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  razinu suradnje koju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju održava s nadležnim tijelima.

(e)  razinu suradnje koju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju održava s nadležnim tijelima;

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e a)  prirodu i veličinu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, posebno kod mikropoduzeća ili malih poduzeća u smislu Preporuke Komisije 2003/361/EZ.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice dužne su se pobrinuti da se sustavno nepoštovanje obveza na temelju članka 4. stavka 2. kažnjava novčanim kaznama u iznosu od najviše 4 % svjetskog prihoda koji je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ostvario u prethodnoj poslovnoj godini.

4.  Države članice dužne su se pobrinuti da se sustavno i kontinuirano nepoštovanje obveza na temelju članka 4. stavka 2. kažnjava novčanim kaznama u iznosu od najviše 4 % svjetskog prihoda koji je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ostvario u prethodnoj poslovnoj godini.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 19. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tehnički zahtjevi i izmjene predložaka za naloge za uklanjanje

Tehnički zahtjevi, kriteriji za procjenu značaja i izmjene predložaka za naloge za uklanjanje

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 20. kako bi se ova Uredba dopunila tehničkim zahtjevima za elektronička sredstva koja nadležna tijela upotrebljavaju za slanje naloga za uklanjanje.

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 20. kako bi se ova Uredba dopunila nužnim tehničkim zahtjevima za elektronička sredstva koja nadležna tijela upotrebljavaju za slanje naloga za uklanjanje.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 20. radi dopune ove Uredbe kriterijima i brojkama koje će nadležna tijela koristiti za utvrđivanje znatnog broja neosporenih naloga za uklanjanje, kao što je navedeno u ovoj Uredbi.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  informacije o broju izdanih naloga za uklanjanje i prijava, broju terorističkih sadržaja koji su uklonjeni ili kojima je onemogućen pristup, uključujući odgovarajuće rokove na temelju članaka 4. i 5.;

(a)  informacije o broju izdanih naloga za uklanjanje, broju terorističkih sadržaja koji su uklonjeni ili kojima je onemogućen pristup, uključujući odgovarajuće rokove na temelju članka 4., te informacije o broju odgovarajućih slučajeva uspješnog otkrivanja, istrage i progona kaznenih djela terorizma;

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  informacije o broju zahtjeva za pristup koje su nadležna tijela izdala u vezi sa sadržajem koji pružatelji usluga smještaja na poslužitelju čuvaju u skladu s člankom 7.;

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najkasnije [three years from the date of application of this Regulation] Komisija provodi evaluaciju ove Uredbe i podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni ove Uredbe, koje obuhvaća funkcioniranje i djelotvornost zaštitnih mjera. Uz izvješće se prema potrebi prilažu zakonodavni prijedlozi. Države članice dostavljaju Komisiji sve potrebne informacije za pripremu tog izvješća.

Jednu godinu nakon datuma primjene ove Uredbe Komisija provodi evaluaciju ove Uredbe i podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o njezinoj primjeni, koje obuhvaća funkcioniranje i djelotvornost zaštitnih mjera, kao i učinak na temeljna prava, a osobito na slobodu izražavanja, slobodu primanja i prenošenja informacija te pravo na poštovanje privatnog života. U kontekstu te evaluacije Komisija također izvješćuje o potrebi, izvedivosti i učinkovitosti uspostave europske platforme za teroristički sadržaj na internetu, kojom bi se svim državama članicama omogućilo korištenje jednog sigurnog komunikacijskog kanala za slanje naloga za uklanjanje terorističkog sadržaja pružateljima usluga smještaja na poslužitelju. Uz izvješće se prema potrebi prilažu zakonodavni prijedlozi. Države članice dostavljaju Komisiji sve potrebne informacije za pripremu tog izvješća.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Počinje se primjenjivati [6 mjeseci nakon njezina stupanja na snagu].

Počinje se primjenjivati [12 mjeseci nakon njezina stupanja na snagu].

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak B – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

potiče, zagovara ili veliča počinjenje kaznenih djela terorizma (članak 2. stavak 5. točka (a))

potiče na počinjenje kaznenih djela terorizma navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541 (članak 2. stavak 5. točka (a))

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak B – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

potiče doprinos počinjenju kaznenih djela terorizma (članak 2. stavak 5. točka (b))

nagovara drugu osobu ili skupinu osoba na počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih djela terorizma navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541 (članak 2. stavak 5. točka (b))

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak B – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

promiče aktivnosti terorističke skupine poticanjem na sudjelovanje ili pružanje potpore terorističkoj skupini (članak 2. stavak 5. točka (c))

nagovara drugu osobu ili skupinu osoba na sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine navedenima u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541 (članak 2. stavak 5. točka (c))

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak B – stavak 3. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

daje upute za počinjenje ili tehnike u svrhu počinjenja kaznenih djela terorizma (članak 2. stavak 5. točka (d))

daje upute ili opisuje tehnike izrade ili uporabe eksplozivâ, vatrenog oružja ili drugog oružja ili štetnih ili opasnih tvari ili za druge posebne metode ili tehnike u svrhu počinjenja kaznenih djela terorizma navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541 (članak 2. stavak 5. točka (d))

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak B – stavak 3. – podstavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

[ ] prikazuje počinjenje kaznenih djela navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541 (članak 2. stavak 5. točka (e))

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak G – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije o nadležnom tijelu ili sudu, rokovima i postupcima za osporavanje naloga za uklanjanje:

Informacije o nadležnom tijelu ili sudu, rokovima i postupcima, uključujući formalne zahtjeve, za osporavanje naloga za uklanjanje:

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Prilog III. – odjeljak B – točka i – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

viša sila ili stvarna nemogućnost za koju adresat ili pružatelj usluga nisu odgovorni

viša sila ili stvarna nemogućnost za koju adresat ili pružatelj usluga nisu odgovorni, među ostalim iz tehničkih ili operativnih razloga

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


MIŠLJENJE ODBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE (13.3.2019)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu

(COM(2018)0640 – C8‑0405/2018 – 2018/0331(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje (*): Julie Ward

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Komisija je 12. rujna 2018. objavila svoj prijedlog za borbu protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu uspostavom jasnog i usklađenog pravnog okvira za sprečavanje zlouporabe usluga smještaja na poslužitelju.

Izvjestiteljica prima na znanje ovaj prijedlog kojim se nastoje razjasniti pravne odgovornosti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, koji moraju poduzeti sve prikladne, opravdane i razmjerne mjere koje su potrebne za jamčenje sigurnosti njihovih usluga te za brzo i učinkovito otkrivanje i uklanjanje terorističkog sadržaja na internetu.

Izvjestiteljica izražava zabrinutost zbog različitih aspekata pristupa Komisije, posebice u pogledu razine poštovanja temeljnih prava, kao što su sloboda izražavanja i pristup informacijama te medijski pluralizam. Prijedlog kao takav također predstavlja određene pravne probleme u pogledu postojećih normi, a posebice kada je riječ o njegovoj usklađenosti s Direktivom 2000/31/EZ(1) i Direktivom 2018/1808/EU(2).

Izvjestiteljica smatra ključnim to što se predloženom Uredbom ne ugrožavaju temeljna prava i postojeći pravni okvir EU-a niti se od njih odstupa. Kako bi se riješili ti problemi, izvjestiteljica predlaže niz amandmana kojima se trebaju pravno razjasniti neka od pitanja o kojima je riječ.

Glavne točke nacrta mišljenja jesu:

(i)  Definicije (članak 2.)

– Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju

Predložena definicija „pružatelja usluga smještaja na poslužitelju” preširoka je i pravno nejasna te može slučajno obuhvatiti znatan broj pružatelja usluga koji ne pripadaju području primjene ove Uredbe. Izvjestiteljica predlaže sužavanje definicije kojom će se obuhvatiti isključivo pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji svojim korisnicima omogućavaju da sadržaj učine dostupnim javnosti.

– Teroristički sadržaj

Također, potrebno je dodatno pojasniti predloženu definiciju „terorističkog sadržaja”. Izvjestiteljica predlaže usklađivanje predložene definicije s Direktivom 2017/541/EU te da se isključe svi materijali koji se upotrebljavaju za obrazovne, novinarske i istraživačke svrhe.

(ii)  Nalozi za uklanjanje (članak 4.)

– Nadležna tijela

Stavkom 1. zahtijeva se da nadležno tijelo bude ovlašteno izdati odluku kojom se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi pristup tom sadržaju. Izvjestiteljica smatra da bi samo pravosudna tijela, koja su dovoljno stručna za izdavanje važećeg naloga za uklanjanje, trebala biti ovlaštena za donošenje takvih odluka.

– Rok za usklađivanje s nalozima za uklanjanje

Stavkom 2. zahtijeva se da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uklone teroristički sadržaj ili onemoguće pristup tom sadržaju u roku od jednog sata od primanja naloga za uklanjanje. Iako bi pružatelji usluga trebali što brže djelovati kako bi uklonili teroristički sadržaj ili onemogućili pristup tom sadržaju, jedan sat čini se prekratkim razdobljem za izvršavanje naloga za uklanjanje. Mnogi pružatelji usluga, a posebice MSP-ovi, nemaju odgovarajuće resurse za djelovanje u tom roku. Takav kratak rok, uz visoke kazne koje se u slučaju neizvršavanja nameću pružateljima usluga u članku 18., također podrazumijeva da su strane pogođene nalozima za uklanjanje u praksi lišene prava ili mogućnosti za preispitivanje takvog naloga. To bi moglo dovesti do zlouporabe, uz istodobno nedovoljnu zaštitu temeljnih prava. Potrebno je također napomenuti da određena pokretna slika ili zvučna datoteka mogu trajati dulje od jednog sata.

Stoga je potrebno dovoljno vremena za izvršavanje nalogâ za uklanjanje. „Jedan sat” trebalo bi zamijeniti izrazom „bez suvišnog odgađanja” kojim bi se pružateljima usluga omogućilo da naloge za uklanjanje riješe na uravnotežen i odgovarajući način.

– Iznimke

Stavcima 7. i 8. predviđaju se moguće iznimke za pružatelje usluga u slučaju izvršavanja naloga za uklanjanje u slučaju više sile, de facto nemogućnosti, očitih pogrešaka ili nedostatka informacija. Međutim, izvjestiteljica smatra da su te iznimke previše ograničene i stoga predlaže dodavanje iznimaka na temelju tehničkih ili operativnih razloga.

(iii)  Proaktivne mjere (članak 6.)

Člankom 6. zahtijeva se da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju prema potrebi poduzimaju proaktivne mjere kako bi zaštitili svoje usluge od širenja terorističkih sadržaja na internetu. Također se zahtijeva da podnesu izvješće o konkretnim proaktivnim mjerama koje su poduzeli za sprečavanje ponovnog postavljanja sadržaja koji je prethodno uklonjen ili kojem je prethodno onemogućen pristup zbog toga što se smatra terorističkim sadržajem.

Izvjestiteljica ovaj članak smatra vrlo problematičnim jer bi mogao dovesti do uvođenja obveze općeg praćenja pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, što je u suprotnosti s člankom 15. Direktive 2000/31/EZ.

Iako Europska komisija namjerava zaobići taj problem pružanjem pravnog jamstva navodeći u uvodnoj izjavi 19. da „konkretne proaktivne mjere u načelu ne bi trebale dovesti do uvođenja opće obveze praćenja”, to očigledno nije dovoljno da bi se zajamčilo da se neće uvesti nikakva opća obveza praćenja. Suprotno tomu, Komisija tvrdi da bi „imajući u vidu posebno ozbiljne rizike povezane sa širenjem terorističkog sadržaja”, državama trebalo biti dopušteno da „iznimno odstupe od tog načela u skladu s okvirom EU-a”. Time bi se stvorila velika promjena u postojećem pravnom pristupu u pogledu obveza pružatelja usluga na internetu i njihova sustava odgovornosti i snažno bi se utjecalo na temeljna prava.

Osim toga, članak 6. predstavlja problem u pogledu Direktive 2018/1808/EU. Pružatelji platformi za razmjenu videozapisa, koji pripadaju području primjene predložene Uredbe, trebali bi poduzeti proaktivne mjere. Člankom 28.b stavkom 1. od pružatelja platformi za razmjenu videozapisa zahtijeva se da „poduzmu odgovarajuće mjere za zaštitu šire javnosti od programa (...) koji imaju sadržaj čije širenje čini aktivnost koja je kazneno djelo na temelju prava Unije, a to su javno poticanje na počinjenje kaznenog djela terorizma kako je određeno u članku 5. Direktive (EU) 2017/541”. Također se jasno navodi da te mjere „ne dovode ni do kakvih mjera ex ante kontrola ili filtriranja sadržaja pri učitavanju, koji nisu u skladu s člankom 15. Direktive 2000/31/EZ”. Stoga proaktivne mjere ne bi bile u skladu sa zabranom ex-ante kontrole i filtriranja sadržaja pri učitavanju, kako je navedeno u Direktivi o audiovizualnim medijskim uslugama.

U tom kontekstu, uzimajući u obzir pravna proturječja između predložene Uredbe i direktiva 2000/31/EZ i 2018/1808/EU, izvjestiteljica predlaže brisanje članka 6.

(iv)  Kazne

Člankom 18. predviđa se niz kazni koje se primjenjuju na kršenja obveza pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u skladu s Uredbom. Visoke novčane kazne predviđaju se u slučaju da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju sustavno ne izvršavaju naloge za uklanjanje. Izvjestiteljica smatra da bi države članice trebale na razmjeran i primjenjiv način uspostaviti kazne na nacionalnoj razini. Također bi trebale odlučiti hoće li uvesti novčane kazne za pružatelje usluga. Izvjestiteljica stoga predlaže uklanjanje novčanih kazni kako predlaže Komisija, kako bi se izbjeglo preopterećenje malih pružatelja usluga koji ne bi preživjeli takve novčane sankcije, te kako bi se izbjeglo stvaranje situacije u kojoj društva prekomjerno blokiraju i uklanjanju sadržaj kako bi se zaštitila od mogućih novčanih kazni.

Osim tih glavnih točaka, izvjestiteljica sastavlja niz amandmana kako bi se razjasnila pravno različita pitanja, u pogledu poštovanja temeljnih prava, mehanizama pravne zaštite i prava na podnošenje žalbe.

Naposljetku, izvjestiteljica ponavlja neka osnovna načela ključna za sprečavanje radikalizacije koja dovodi do terorizma i nasilnog ekstremizma, koja nadilaze mjere koje Unija može poduzeti za borbu protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu. Ne smije se umanjiti važnost medija i digitalne pismenosti svih građana svih dobnih skupina. U tom pogledu, među glavnim mjerama koje je potrebno poduzeti za sprečavanje radikalizacije, Unija bi trebala zajamčiti koherentnost u svojoj politici i pokušati potaknuti užu suradnju s civilnim društvom i pružateljima usluga na internetu kako bi se riješili izazovi s kojima se suočavamo na internetu. Potrebno je pojačati napore kako bi se mlade potaklo na kritičko razmišljanje o ekstremističkim porukama dostupnima na internetu. Dobra praksa i istraživanje o uključivanju medijske pismenosti u formalno obrazovanje i osposobljavanje, kao i u neformalno i informalno učenje, također su od ključne važnosti.

AMANDMANI

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu

o rješavanju problema širenja terorističkih sadržaja na internetu

Doprinos Europske komisije sastanku čelnika u

Doprinos Europske komisije sastanku čelnika u

Salzburgu, održanog 19. i 20. rujna 2018.

Salzburgu, održanom 19. i 20. rujna 2018.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Ovom se Uredbom nastoji osigurati neometano funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta u otvorenom i demokratskom društvu tako što se sprečava zloupotreba usluga smještaja na poslužitelju u terorističke svrhe. Funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta trebalo bi poboljšati jačanjem pravne sigurnosti za pružatelje usluga smještaja na poslužitelju, jačanjem povjerenja korisnika u internetsko okruženje i jačanjem mjera kojima se štite sloboda izražavanja i informiranja.

(1)  Ovom se Uredbom nastoji osigurati neometano funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta u otvorenom i demokratskom društvu tako što se sprečava zloupotreba usluga smještaja na poslužitelju u terorističke svrhe i pruža poseban alat za suzbijanje takvih slučajeva i pružanje pomoći u osiguravanju slobode i sigurnosti za građane. Funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta trebalo bi poboljšati jačanjem pravne sigurnosti za pružatelje usluga smještaja na poslužitelju, jačanjem povjerenja korisnika u internetsko okruženje i jačanjem mjera kojima se štite sloboda izražavanja i informiranja, pravo na privatnost i pravo na zaštitu osobnih podataka te sloboda tiska i pluralizam medija.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Teroristički sadržaj dio je šireg problema nezakonitog sadržaja na internetu, koji uključuje i druge oblike sadržaja kao što su seksualno iskorištavanje djece, nezakonite trgovačke prakse i povrede intelektualnog vlasništva. Nezakonitu trgovinu nezakonitim sadržajima često poduzimaju terorističke i druge kriminalne organizacije za pranje i prikupljanje početnog kapitala za financiranje svojih operacija. Za taj je problem potrebna kombinacija zakonodavnih, nezakonodavnih i dobrovoljnih mjera koje se temelje na suradnji između nadležnih tijela i pružatelja usluga, uz potpuno poštovanje temeljnih prava. Iako je prijetnja nezakonitog sadržaja ublažena uspješnim inicijativama pod vodstvom industrije kao što je Kodeks postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu i Globalni savez WEePROTECT za okončanje seksualnog zlostavljanja djece na internetu, potrebno je uspostaviti zakonodavni okvir za prekograničnu suradnju između nacionalnih regulatornih tijela radi uklanjanja nezakonitog sadržaja.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su aktivni na internetu imaju ključnu ulogu u digitalnom gospodarstvu tako što povezuju poduzeća i građane te olakšavaju javnu raspravu i distribuciju i primanje informacija, mišljenja i ideja, čime znatno doprinose inovacijama, gospodarskom rastu i stvaranju radnih mjesta u Uniji. Međutim, njihove usluge u određenim slučajevima zloupotrebljavaju treće strane za obavljanje ilegalnih aktivnosti na internetu. Posebno je zabrinjavajuće što pružatelje usluga smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju terorističke skupine i njihovi pobornici radi širenja terorističkih sadržaja na internetu, odnosno širenja svojih poruka, radikalizacije i regrutiranja te olakšavanja i usmjeravanja terorističkih aktivnosti.

(2)  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su aktivni na internetu imaju ključnu ulogu u digitalnom gospodarstvu tako što povezuju poduzeća i građane te olakšavaju javnu raspravu i distribuciju i primanje informacija, mišljenja i ideja, čime znatno doprinose inovacijama, gospodarskom rastu i stvaranju radnih mjesta u Uniji. Međutim, njihove usluge u određenim slučajevima zloupotrebljavaju treće strane za obavljanje ilegalnih aktivnosti na internetu, što predstavlja kazneno djelo u skladu s pravom EU-a. Posebno je zabrinjavajuće što pružatelje usluga smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju terorističke skupine i njihovi pobornici radi širenja terorističkih sadržaja na internetu, odnosno širenja svojih poruka, radikalizacije i regrutiranja te olakšavanja i usmjeravanja terorističkih aktivnosti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Prisutnost terorističkih sadržaja na internetu ima ozbiljne negativne posljedice za korisnike, građane i društvo u cjelini, a i na pružatelje internetskih usluga na čijim se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to narušava povjerenje njihovih korisnika i nanosi štetu njihovim poslovnim modelima. Zbog svoje središnje uloge te tehnoloških sredstava i kapaciteta povezanih s uslugama koje nude pružatelji internetskih usluga snose posebnu društvenu odgovornost da zaštite svoje usluge od terorističke zloupotrebe te da pomognu u suzbijanju terorističkih sadržaja koji se šire putem njihovih usluga.

(3)  Iako nije jedini čimbenik, prisutnost terorističkih sadržaja na internetu ima dokazano ključnu ulogu u radikalizaciji pojedinaca koji su počinili teroristička djela u Uniji i šire, što je ostavilo vrlo ozbiljne negativne posljedice za građane i društvo u cjelini, a i na pružatelje internetskih usluga na čijim se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to narušava povjerenje njihovih korisnika i nanosi štetu njihovim poslovnim modelima. Stoga zbog svoje središnje uloge i profesionalnih sposobnosti, uz tehnološka sredstava povezana s uslugama koje nude, te istovremeno uzimajući u obzir važnost očuvanja temeljnih sloboda izražavanja i informiranja, pružatelji internetskih usluga snose posebnu društvenu odgovornost da zaštite svoje usluge od terorističke zloupotrebe te da pomognu u suzbijanju terorističkih sadržaja koji se šire putem njihovih usluga.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Na razini Unije borba protiv terorističkih sadržaja na internetu započela je 2015. putem okvira za dobrovoljnu suradnju država članica i pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, koji je potrebno dopuniti jasnim zakonodavnim okvirom kako bi se još više smanjila dostupnost terorističkih sadržaja na internetu i primjereno odgovorilo na problem koji uzima sve više maha. Ovaj se zakonodavni okvir temelji na dobrovoljnim nastojanjima, što je naglašeno i Preporukom Komisije (EU) 2018/3347, te se njime odgovara na traženje Europskog parlamenta da se ojačaju mjere za suzbijanje nezakonitih i štetnih sadržaja i na traženje Europskog vijeća da se poboljša automatsko otkrivanje i uklanjanje sadržaja koji potiču na teroristička djela.

(4)  Na razini Unije borba protiv terorističkih sadržaja na internetu započela je 2015. putem okvira za dobrovoljnu suradnju država članica i pružatelja usluga smještaja na poslužitelju. Nažalost, ta se suradnja pokazala nedovoljnom za suzbijanje te pojave. Stoga je potrebno nadopuniti pravo EU-a jasnim zakonodavnim okvirom kako bi se još više smanjila dostupnost terorističkih sadržaja na internetu i primjereno odgovorilo na problem koji uzima sve više maha. Ovaj se zakonodavni okvir temelji na dobrovoljnim nastojanjima, što je naglašeno i Preporukom Komisije (EU) 2018/3347, te se njime odgovara na traženje Europskog parlamenta da se ojačaju mjere za suzbijanje nezakonitih i štetnih sadržaja i na traženje Europskog vijeća da se poboljša automatsko otkrivanje i uklanjanje sadržaja koji potiču na teroristička djela.

_________________

_________________

7 Preporuka Komisije (EU) 2018/334 оd 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 6.3.2018., str. 50.).

7 Preporuka Komisije (EU) 2018/334 оd 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 6.3.2018., str. 50.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Primjena ove Uredbe ne bi trebala utjecati na primjenu članka 14. Direktive 2000/31/EZ8. Konkretno, sve mjere koje poduzme pružatelj usluga smještaja na poslužitelju u skladu s ovom Uredbom, uključujući sve proaktivne mjere, ne bi same po sebi trebale dovesti do toga da taj pružatelj usluga izgubi koristi od izuzeća od odgovornosti predviđenog tom odredbom. Ova Uredba ne utječe na ovlasti nacionalnih tijela i sudova za utvrđivanje odgovornosti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u konkretnim slučajevima u kojima nisu ispunjeni uvjeti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ za izuzeće od odgovornosti.

(5)  Primjena ove Uredbe ne bi trebala utjecati na primjenu članka 14. Direktive 2000/31/EZ8. Konkretno, sve mjere koje poduzme pružatelj usluga smještaja na poslužitelju u skladu s ovom Uredbom, uključujući sve proaktivne mjere, ne bi same po sebi trebale dovesti do toga da taj pružatelj usluga izgubi koristi od izuzeća od odgovornosti predviđenog tom odredbom, s obzirom na to da se u skladu s člankom 14. od pružatelja usluga zahtijeva da odmah uklone ili onemoguće pristup ilegalnom sadržaju po primitku obavijesti o ilegalnoj aktivnosti ili ilegalnim informacijama. Ova Uredba ne utječe na ovlasti nacionalnih tijela i sudova za utvrđivanje odgovornosti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u konkretnim slučajevima u kojima nisu ispunjeni uvjeti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ za izuzeće od odgovornosti.

_________________

_________________

8 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

8 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Obveze utvrđene ovom Uredbom ne bi trebale utjecati na dužnost i sposobnost nacionalnih tijela i sudova da poduzmu primjerene, razumne i razmjerne mjere protiv kaznenih djela u skladu s nacionalnim pravom.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Ovom se Uredbom doprinosi zaštiti javne sigurnosti te se utvrđuju odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog života i na zaštitu osobnih podataka, pravo na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na slobodu izražavanja, uključujući slobodu primanja i prenošenja informacija, slobodu poduzetništva, i načelo nediskriminacije. Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi isključivo donositi mjere koje su potrebne, primjerene i razmjerne u demokratskom društvu, uzimajući u obzir posebnu važnost slobode izražavanja i informiranja, koja predstavlja jednu od važnih temelja pluralističkog, demokratskog društva i jedna je od vrijednosti na kojima počiva Unija. Mjere kojima se zadire u slobodu izražavanja i informiranja trebale bi biti strogo usmjerene, odnosno njima se mora spriječiti širenje terorističkih sadržaja, ali se pri tom ne smije ugroziti pravo na zakonito primanje i prenošenje informacija, uzimajući u obzir središnju ulogu koju pružatelji usluga smještaja na poslužitelju imaju u olakšavanju javne rasprave te u primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i ideja u skladu sa zakonom.

(7)  Ovom se Uredbom doprinosi zaštiti javne sigurnosti te se utvrđuju odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog života i na zaštitu osobnih podataka, pravo na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na slobodu izražavanja, uključujući slobodu primanja i prenošenja informacija, slobodu poduzetništva, i načelo nediskriminacije. Nadležna tijela, kako su definirana u ovoj Uredbi, i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi donositi samo mjere koje su potrebne, primjerene i razmjerne u demokratskom društvu, uzimajući u obzir posebnu važnost slobode izražavanja i informiranja te prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka, koji predstavljaju važne temelje pluralističkog, demokratskog društva i pripadaju vrijednostima na kojima počiva Unija. Mjere poduzete u skladu s ovom Uredbom trebaju biti potrebne, primjerene i razmjerne cilju koji nastoje ostvariti kako bi pomogle u borbi protiv terorizma, ali se pri tom ne smije ugroziti pravo na zakonito primanje i prenošenje informacija, uzimajući u obzir središnju ulogu koju pružatelji usluga smještaja na poslužitelju imaju u olakšavanju javne rasprave te u primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i ideja u skladu sa zakonom.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Pravo na učinkovit pravni lijek utvrđeno je člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije. Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred nadležnim nacionalnim sudom protiv bilo koje od mjera poduzetih u skladu s ovom Uredbom koje mogu negativno utjecati na prava te osobe. Navedeno pravo osobito uključuje mogućnost da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i pružatelji sadržaja osporavaju naloge za uklanjanje pred sudom države članice čija su tijela izdala te naloge za uklanjanje.

(8)  Pravo na učinkovit pravni lijek utvrđeno je člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije. Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred nadležnim nacionalnim sudom protiv bilo koje od mjera poduzetih u skladu s ovom Uredbom koje mogu negativno utjecati na prava te osobe. Navedeno pravo osobito uključuje mogućnost da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i pružatelji sadržaja budu informirani o pravnoj zaštiti, mogućnosti da pružatelji sadržaja podnesu žalbu protiv naloga o uklanjanju koje je donio pružatelj usluga smještaja na poslužitelju te mogućnosti da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i pružatelji sadržaja osporavaju naloge za uklanjanje pred sudom države članice čija su tijela izdala te naloge za uklanjanje, kao i mogućnost da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju ospore odluku kojom se izriču kazne pred sudom države članice u kojoj imaju poslovni nastan ili pravnog zastupnika.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se pružila jasnoća u pogledu mjera koje bi pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i nadležna tijela trebali poduzeti radi sprečavanja širenja terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi se Uredbom u preventivne svrhe trebala utvrditi definicija terorističkog sadržaja na temelju definicije kaznenih djela terorizma iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je potrebno obuhvatiti najštetniju terorističku propagandu na internetu, definicija bi trebala uključivati materijal i informacije kojima se potiče, ohrabruje ili zagovara počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih djela terorizma, daju upute za počinjenje takvih djela ili promiče sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine. Takve informacije prvenstveno uključuju tekst, slike, zvučne zapise i videozapise. Kad nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju procjenjuju ima li sadržaj obilježja terorističkog sadržaja u smislu ove Uredbe, trebali bi uzeti u obzir čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, kontekst u kojem su izjave iznesene i mogućnost da prouzroče štetne posljedice i time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. Ako je neki materijal proizvela teroristička organizacija ili terorist s EU-ova popisa, ako se taj materijal može pripisati takvoj organizaciji ili teroristu ili ako se taj materijal širi u ime takve organizacije ili terorista, to je važan čimbenik u procjeni. Sadržaj koji se širi u obrazovne, novinarske ili istraživačke svrhe trebalo bi primjereno zaštititi. Nadalje, izražavanje radikalnih, polemičkih ili kontroverznih stajališta u okviru javne rasprave o osjetljivim političkim pitanjima ne bi trebalo smatrati terorističkim sadržajem.

(9)  Kako bi se pružila jasnoća u pogledu mjera koje bi pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i nadležna tijela trebali poduzeti radi sprečavanja širenja terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi se Uredbom u preventivne svrhe trebala utvrditi definicija terorističkog sadržaja na temelju definicije kaznenih djela terorizma iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je potrebno obuhvatiti najštetniju terorističku propagandu na internetu, definicija bi trebala uključivati materijal i informacije kojima se potiče, ohrabruje ili zagovara počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih djela terorizma, daju upute za počinjenje takvih djela ili promiče sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine. Takve informacije prvenstveno uključuju tekst, slike, zvučne zapise i videozapise. Kad nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju procjenjuju ima li sadržaj obilježja terorističkog sadržaja u smislu ove Uredbe, trebali bi uzeti u obzir čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, kontekst u kojem su izjave iznesene i mogućnost da prouzroče štetne posljedice i time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. Ako je neki materijal proizvela teroristička organizacija ili terorist s EU-ova popisa, ako se taj materijal može pripisati takvoj organizaciji ili teroristu ili ako se taj materijal širi u ime takve organizacije ili terorista, to je važan čimbenik u procjeni. Očigledno, sadržaj koji se širi u obrazovne, novinarske ili istraživačke svrhe trebalo bi identificirati i primjereno zaštititi te ga se ne bi trebalo izjednačavati s poticanjem na terorizam, osim ako se širenjem takvog sadržaja ne omogućuje njegovo korištenje u terorističke svrhe. Na taj bi se način postigla ravnoteža između slobode izražavanja i informiranja te zahtjeva koji se odnose na javnu sigurnost. Posebno, svaka odluka o uklanjanju novinarskog sadržaja trebala bi uzimati u obzir kodekse novinara o samoregulaciji i etici, u skladu s člankom 11. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. U interesu dosljednosti, izražavanje radikalnih, polemičkih ili kontroverznih stajališta u okviru javne rasprave o osjetljivim političkim pitanjima ne bi trebalo smatrati terorističkim sadržajem.

_________________

_________________

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.).

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi obuhvaćala usluge smještaja na internetskom poslužitelju putem kojih se šire teroristički sadržaji, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na usluge informacijskog društva u okviru kojih se, na zahtjev primatelja usluge, pohranjuju informacije koje je pružio te se te pohranjene informacije stavljaju na raspolaganje trećim stranama, neovisno je li ta aktivnost samo tehničke, automatske i pasivne naravi. Na primjer, takvi pružatelji usluga informacijskog društva uključuju platforme društvenih medija, usluge videoprijenosa, usluge razmjene videozapisa, zvučnih zapisa i slika, usluge razmjene datoteka i druge usluge u oblaku u mjeri u kojoj ti pružatelji informacije stavljaju na raspolaganje trećim stranama te internetske stranice na kojima korisnici mogu ostavljati komentare ili objavljivati recenzije. Uredba bi se trebala primjenjivati i na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji imaju poslovni nastan izvan Unije ali pružaju usluge unutar Unije jer velik udio pružatelja usluga smještaja na poslužitelju koji su preko svojih usluga izloženi terorističkim sadržajima ima poslovni nastan u trećim zemljama. Tako bi se trebalo osigurati da sva poduzeća koja djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo pruža li pružatelj usluga svoje usluge u Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li pružatelj usluga korištenje tih usluga pravnim ili fizičkim osobama u jednoj državi članici ili više država članica. Ipak, dostupnost internetskih stranica pružatelja usluga ili adrese elektroničke pošte ili drugih kontaktnih podataka u jednoj državi članici ili više država članica sama po sebi ne bi trebala biti dovoljan uvjet za primjenu ove Uredbe.

(10)  Kako bi obuhvaćala usluge smještaja na internetskom poslužitelju putem kojih se šire teroristički sadržaji, ova bi se Uredba trebala primjenjivati samo na usluge informacijskog društva u okviru kojih se, na zahtjev primatelja usluge, pohranjuju informacije koje je pružio te se taj materijal stavlja na raspolaganje javnosti, što znači da pružatelji sadržaja ne utvrđuju unaprijed opseg potencijalnih korisnika sadržaja. Na primjer, takvi pružatelji usluga uključuju platforme za razmjenu videozapisa, platforme društvenih medija, usluge prijenosa, usluge razmjene zvučnih zapisa i slika, usluge razmjene datoteka i druge usluge u oblaku i usluge pohranjivanja, uz iznimku pružatelja usluga smještaja u oblaku između poduzeća, u mjeri u kojoj ti pružatelji stavljaju sadržaj na raspolaganje javnosti. U svrhu ove Uredbe, pružatelji usluga smještaja na internetskom poslužitelju koji pružaju tehničku infrastrukturu operaterima internetskih stranica, sami prijenos informacija i druge elektroničke komunikacijske usluge, usluge privremenog smještaja informacija, usluge infrastrukture u oblaku, usluge zaštite, druge usluge koje se pružaju na ostalim slojevima internetske infrastrukture, kao što su registri i registrari, sustav naziva domena (DNS), povezane usluge, kao što su platne usluge ili usluge zaštite protiv distribuiranih napada uskraćivanjem usluga (DDoS), usluge zaštite, interpersonalne komunikacijske usluge kojima se omogućuje izravna interpersonalna i interaktivna razmjena informacija među ograničenim brojem osoba, pri čemu osobe koje pokreću komunikaciju ili sudjeluju u njoj određuju njezine primatelje, trebaju se stoga isključiti iz njezinog područja primjene. Usluge infrastrukture u oblaku koje se sastoje od pružanja fizičkih ili virtualnih resursa na zahtjev kojima se pružaju kapaciteti za infrastrukturu za računarstvo i pohranu, u vezi s kojima pružatelj usluga nema ugovorna prava u pogledu toga koji se sadržaj pohranjuje ili kako se obrađuje ili kako ga klijenti ili krajnji korisnici klijenata javno objavljuju, te pri čemu pružatelj usluga nema tehničke sposobnosti za uklanjanje određenog sadržaja koji su pohranili njihovi klijenti ili krajnji korisnici njihovih klijenata, također bi se trebale isključiti iz područja primjene ove Uredbe. Uredba bi se trebala primjenjivati i na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji imaju poslovni nastan izvan Unije ali pružaju usluge unutar Unije jer velik udio pružatelja usluga smještaja na poslužitelju koji su preko svojih usluga izloženi terorističkim sadržajima ima poslovni nastan u trećim zemljama. Tako bi se trebalo osigurati da sva poduzeća koja djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo pruža li pružatelj usluga svoje usluge u Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li pružatelj usluga korištenje tih usluga pravnim ili fizičkim osobama u jednoj državi članici ili više država članica. Ipak, dostupnost internetskih stranica pružatelja usluga ili adrese elektroničke pošte ili drugih kontaktnih podataka u jednoj državi članici ili više država članica sama po sebi ne bi trebala biti dovoljan uvjet za primjenu ove Uredbe.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi primjenjivati obvezu dužne pažnje kako bi spriječili širenje terorističkih sadržaja preko svojih poslužitelja. Ta obveza dužne pažnje ne bi trebala rezultirati općom obvezom praćenja. Obveza dužne pažnje, kad se primjenjuje na ovu Uredbu, trebala bi uključivati savjesno, razmjerno i nediskriminirajuće postupanje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju sa sadržajima koje pohranjuju, posebno kad primjenjuju svoje uvjete, kako bi se izbjeglo uklanjanje sadržaja koji nije terorističke naravi. Uklanjanje odnosno onemogućavanje pristupa mora se obaviti u skladu s poštovanjem slobode izražavanja i informiranja.

(12)  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi primjenjivati obvezu dužne pažnje kako bi spriječili širenje terorističkih sadržaja preko svojih poslužitelja i odvratili počinitelje od toga. Ta obveza dužne pažnje ne bi trebala rezultirati općom obvezom praćenja te njome ne bi trebalo u pitanje dovesti članak 15. Direktive 2000/31/EZ. Obveza dužne pažnje, kad se primjenjuje na ovu Uredbu, trebala bi uključivati savjesno, razmjerno i nediskriminirajuće postupanje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju sa sadržajima koje pohranjuju, posebno kad primjenjuju svoje uvjete, kako bi se izbjeglo uklanjanje sadržaja koji nije terorističke naravi. Prilikom uklanjanja ili onemogućivanja pristupa, potrebno je poštovati slobodu izražavanja i informiranja. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju u slučaju neopravdanog uklanjanja sadržaja trebali bi na raspolaganje staviti učinkovite i brze mehanizme podnošenja žalbi te mehanizme pravne zaštite.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Trebalo bi uskladiti postupke i obveze koji proizlaze iz pravnih naloga kojima se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj ili da mu onemoguće pristup. Države članice trebale bi i dalje imati slobodu izbora nadležnih tijela, koja im omogućuje da za taj zadatak odrede upravna tijela, tijela za izvršavanje zakonodavstva ili pravosudna tijela. S obzirom na brzinu širenja terorističkih sadržaja preko internetskih usluga, ovom se odredbom pružateljima usluga smještaja na poslužitelju nameće obveza prema kojoj moraju osigurati da se teroristički sadržaj identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni odnosno da se tom sadržaju onemogući pristup u roku od jednog sata od primanja naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li korisnicima u Uniji onemogućiti pristup tom sadržaju.

(13)  Nadležna tijela država članica trebala bi procijeniti je li sadržaj terorističke naravi i izdati pravni nalog kojim se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da uklone takav sadržaj ili da mu onemoguće pristup. S obzirom na brzinu širenja terorističkih sadržaja preko internetskih usluga, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi osigurati da se takav teroristički sadržaj identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni odnosno da se tom sadržaju onemogući pristup bez suvišnog odgađanja nakon primanja naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li korisnicima u Uniji onemogućiti pristup tom sadržaju.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  S obzirom na razmjere i brzinu koji su potrebni za uspješno identificiranje i uklanjanje terorističkih sadržaja, razmjerne proaktivne mjere, uključujući korištenje automatiziranih sredstava u određenim slučajevima, nužan su element za suzbijanje terorističkih sadržaja na internetu. U cilju smanjenja dostupnosti terorističkih sadržaja na svojim poslužiteljima pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi procijeniti je li primjereno poduzeti proaktivne mjere ovisno o rizicima i razini izloženosti terorističkim sadržajima kao i o učincima na prava trećih strana i informiranje od javnog interesa. Slijedom toga, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi odrediti koju bi odgovarajuću, djelotvornu i razmjernu proaktivnu mjeru trebalo uspostaviti. Taj zahtjev ne bi trebao podrazumijevati opću obvezu praćenja. U kontekstu predmetne procjene izostanak naloga za uklanjanje i prijava upućenih pružatelju usluga znak je niske razine izloženosti terorističkom sadržaju.

(16)  S obzirom na razmjere i brzinu koji su potrebni za uspješno identificiranje i uklanjanje terorističkih sadržaja, razmjerne proaktivne mjere, uključujući korištenje automatiziranih sredstava u određenim slučajevima, nužan su element za suzbijanje terorističkih sadržaja na internetu. U cilju smanjenja dostupnosti terorističkih sadržaja na svojim poslužiteljima pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi procijeniti je li primjereno, učinkovito i razmjerno poduzeti ciljane proaktivne mjere ovisno o rizicima i razini izloženosti terorističkim sadržajima kao i o učincima na prava trećih strana i informiranje od javnog interesa. Slijedom toga, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi odrediti koju bi odgovarajuću, djelotvornu i razmjernu proaktivnu mjeru trebalo uspostaviti. Taj zahtjev ne bi trebao podrazumijevati opću obvezu praćenja u skladu s člankom 15. Direktive 2000/31/EZ. Time se također ne bi trebala dovesti u pitanje Direktiva (EU) 2018/1808 kojom se u okviru platformi za razmjenu videozapisa (VSP) zahtijeva poduzimanje mjera kako bi se opću javnost zaštitilo od sadržaja čije širenje predstavlja aktivnost koja je kazneno djelo u skladu s pravom Unije. U kontekstu predmetne procjene izostanak naloga za uklanjanje i prijava upućenih pružatelju usluga znak je niske razine izloženosti terorističkom sadržaju.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Pri uspostavi proaktivnih mjera pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi zajamčiti poštovanje prava korisnika na slobodu izražavanja i informiranja, uključujući pravo na slobodu primanja i prenošenja informacija. Pored zahtjeva utvrđenih pravom, među ostalim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi postupati s dužnom pažnjom i provoditi zaštitne mjere, koje uključuju, prema potrebi, ljudski nadzor i provjere, kako bi se izbjegle bilo kakve nenamjerne i pogrešne odluke koje bi dovele do uklanjanja sadržaja koji nije teroristički sadržaj. To je osobito važno kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju upotrebljavaju automatizirana sredstva za otkrivanje terorističkih sadržaja. Sve odluke o upotrebi automatiziranih sredstava, bilo da ih donese sam pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ili da su donesene na temelju zahtjeva nadležnog tijela, trebalo bi procijeniti s obzirom na pouzdanost osnovne tehnologije i posljedični učinak na temeljna prava.

(17)  Pri uspostavi proaktivnih mjera pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi zajamčiti poštovanje prava korisnika na slobodu izražavanja i informiranja, uključujući pravo na slobodu primanja i prenošenja informacija. Pored zahtjeva utvrđenih pravom, među ostalim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi postupati s dužnom pažnjom i provoditi zaštitne mjere, koje uključuju, prema potrebi, ljudski nadzor i provjere, kako bi se izbjegle bilo kakve nenamjerne i pogrešne odluke koje bi dovele do uklanjanja sadržaja koji nije teroristički sadržaj. To je osobito važno kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju upotrebljavaju automatizirana sredstva za otkrivanje terorističkih sadržaja. Sve odluke o upotrebi automatiziranih sredstava, bilo da ih donese sam pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ili da su donesene na temelju zahtjeva relevantnog nadležnog tijela, trebalo bi procijeniti s obzirom na pouzdanost osnovne tehnologije i posljedični učinak na temeljna prava. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi uvesti učinkovite i brze mehanizme podnošenja žalbi te mehanizme pravne zaštite za rješavanje slučajeva neopravdanog uklanjanja sadržaja.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su izloženi terorističkom sadržaju poduzmu odgovarajuće mjere za sprečavanje zloupotrebe svojih usluga, nadležna tijela trebala bi od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju koji su zaprimili nalog za uklanjanje, a koji je postao konačan, zatražiti da izvijeste o poduzetim proaktivnim mjerama. One bi mogle obuhvaćati mjere za sprečavanje ponovnog postavljanja terorističkog sadržaja koji je uklonjen ili kojem je onemogućen pristup na temelju primljenog naloga za uklanjanje ili primljenih prijava, npr. provjerom u javnim ili privatnim alatima koji sadržavaju poznati teroristički sadržaj. Mogu uključivati i upotrebu pouzdanih tehničkih alata za identificiranje novog terorističkog sadržaja, bilo da je riječ o upotrebi alata dostupnih na tržištu ili onih koje je razvio pružatelj usluga smještaja na poslužitelju. Pružatelj usluga trebao bi izvijestiti o uvođenju konkretnih proaktivnih mjera kako bi nadležno tijelo moglo prosuditi jesu li te mjere djelotvorne i razmjerne te, ako je riječ o upotrebi automatiziranih sredstava, ima li pružatelj usluga smještaja na poslužitelju potrebne sposobnosti za ljudski nadzor i procjenu. Pri procjeni djelotvornosti i razmjernosti mjera nadležna tijela trebala bi uzeti u obzir relevantne parametre, među ostalim broj naloga za uklanjanje i broj prijava upućenih pružatelju usluga, njegove ekonomske kapacitete i utjecaj njegove usluge u širenju terorističkog sadržaja (na primjer, uzimajući u obzir broj korisnika u Uniji).

(18)  Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su izloženi terorističkom sadržaju poduzmu odgovarajuće mjere za sprečavanje zloupotrebe svojih usluga, nadležna tijela trebala bi od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju koji su zaprimili nalog za uklanjanje, a koji je postao konačan, zatražiti da izvijeste o poduzetim proaktivnim mjerama, kao i o funkcioniranju mehanizma za podnošenje žalbi i mehanizma pravne zaštite. One bi mogle obuhvaćati mjere za rješavanje problema ponovnog pojavljivanja terorističkog sadržaja koji je već bio uklonjen ili kojemu je već bio onemogućen pristup na temelju primljenog naloga za uklanjanje ili primljenih prijava, provjerom u javnim ili privatnim alatima koji sadržavaju poznati teroristički sadržaj. Mogu uključivati i upotrebu pouzdanih tehničkih alata za identificiranje novog terorističkog sadržaja, na primjer u slučaju u kojem se koristi dio terorističkog sadržaja ili čitav teroristički sadržaj koji već podliježe definitivnom nalogu za uklanjanje ili ako ga učitaju korisnici koji su već učitali teroristički sadržaj, bilo da je riječ o upotrebi alata dostupnih na tržištu ili onih koje je razvio pružatelj usluga smještaja na poslužitelju. Pružatelj usluga trebao bi izvijestiti o uvođenju konkretnih proaktivnih mjera kako bi nadležno tijelo moglo prosuditi jesu li te mjere djelotvorne i razmjerne te, ako je riječ o upotrebi automatiziranih sredstava, ima li pružatelj usluga smještaja na poslužitelju potrebne sposobnosti za ljudski nadzor i procjenu. Pri procjeni djelotvornosti i razmjernosti mjera nadležna tijela trebala bi uzeti u obzir relevantne parametre, među ostalim broj naloga za uklanjanje i broj prijava upućenih pružatelju usluga, njegove ekonomske kapacitete i utjecaj njegove usluge u širenju terorističkog sadržaja (na primjer, uzimajući u obzir broj korisnika u Uniji).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Nakon zahtjeva nadležno tijelo trebalo bi započeti dijalog s pružateljem usluga smještaja na poslužitelju o uspostavi potrebnih proaktivnih mjera. Ako je to potrebno, nadležno tijelo trebalo bi naložiti donošenje odgovarajućih, djelotvornih i razmjernih proaktivnih mjera ako smatra da poduzete mjere nisu dovoljne za prevladavanje rizika. Odluka o nalaganju takvih konkretnih proaktivnih mjera u načelu ne bi trebala dovesti do uvođenja opće obveze praćenja, kako je propisano člankom 15. stavkom 1. Direktive 2000/31/EZ. Imajući u vidu posebno ozbiljne rizike povezane sa širenjem terorističkog sadržaja, odluke koje donesu nadležna tijela ma temelju ove Uredbe mogle bi odstupati od pristupa utvrđenog člankom 15. stavkom 1. Direktive 2000/31/EZ u pogledu određenih posebnih, ciljanih mjera koje je potrebno donijeti iz prevladavajućih razloga javne sigurnosti. Prije donošenja takvih odluka nadležno tijelo trebalo bi postići pravednu ravnotežu između ciljeva od javnog interesa i povezanih temeljnih prava, posebno slobode izražavanja i informiranja i slobode poduzetništva, te dati odgovarajuće obrazloženje.

(19)  Nakon zahtjeva nadležno tijelo trebalo bi započeti dijalog s pružateljem usluga smještaja na poslužitelju o uspostavi potrebnih proaktivnih mjera. Ako je to potrebno, nadležno tijelo trebalo bi naložiti donošenje odgovarajućih, djelotvornih i razmjernih proaktivnih mjera ako smatra da poduzete mjere nisu dovoljne za prevladavanje rizika. Odluka o nalaganju takvih konkretnih proaktivnih mjera ne bi trebala dovesti do uvođenja opće obveze praćenja, kako je propisano člankom 15. stavkom 1. Direktive 2000/31/EZ. Imajući u vidu posebno ozbiljne rizike povezane sa širenjem terorističkog sadržaja, odluke koje donesu nadležna tijela ma temelju ove Uredbe mogle bi odstupati od pristupa utvrđenog člankom 15. stavkom 1. Direktive 2000/31/EZ samo u pogledu određenih posebnih, ciljanih mjera koje je potrebno donijeti iz prevladavajućih razloga javne sigurnosti. Prije donošenja takvih odluka nadležno tijelo trebalo bi postići pravednu ravnotežu između ciljeva od javnog interesa i povezanih temeljnih prava, posebno slobode izražavanja i informiranja i slobode poduzetništva, te dati odgovarajuće obrazloženje.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Postupci za podnošenje pritužbi neophodna su zaštitna mjera usmjerena protiv pogrešnog uklanjanja sadržaja zaštićenog na temelju slobode izražavanja i informiranja. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi stoga uspostaviti mehanizme za podnošenje pritužbi koji su jednostavni za korištenje i osigurati da se pritužbe rješavaju brzo i potpuno transparentno u odnosu na pružatelja sadržaja. Zahtjev da pružatelj usluga smještaja na poslužitelju vrati sadržaj koji je bio greškom uklonjen ne utječe na mogućnost da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju postupe u skladu sa svojim uvjetima iz drugih razloga.

(25)  Postupci za podnošenje pritužbi neophodna su zaštitna mjera usmjerena protiv pogrešnog uklanjanja sadržaja zaštićenog na temelju slobode izražavanja i informiranja. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi stoga uspostaviti učinkovite mehanizme za podnošenje pritužbi koji su jednostavni za korištenje i mehanizme pravne zaštite kako bi osigurali da se pritužbe rješavaju brzo i potpuno transparentno u odnosu na pružatelja sadržaja. Zahtjev da pružatelj usluga smještaja na poslužitelju vrati sadržaj koji je bio greškom uklonjen ne utječe na mogućnost da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju postupe u skladu sa svojim uvjetima iz drugih razloga. Države članice trebale bi također zajamčiti da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i pružatelji sadržaja mogu učinkovito ostvarivati svoje pravo na pravnu zaštitu. Nadalje, pružatelji sadržaja čiji je sadržaj uklonjen na temelju naloga za uklanjanje trebali bi imati pravo na djelotvoran pravni lijek u skladu s člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije. Učinkoviti žalbeni mehanizmi trebali bi se uspostaviti na nacionalnoj razini kako bi se zajamčilo da svaka strana koja podliježe nalogu za uklanjanje koji je izdalo nadležno pravosudno tijelo ima pravo na podnošenje žalbe pravosudnom tijelu. Žalbenim postupkom ne dovodi se u pitanje podjela nadležnosti u okviru nacionalnih pravosudnih sustava.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Djelotvorna pravna zaštita u skladu s člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije predviđa da osobe moraju znati razloge zbog kojih je sadržaj koji su postavile uklonjen ili zbog kojih je tom sadržaju onemogućen pristup. U tu bi svrhu pružatelj usluga smještaja na poslužitelju pružatelju sadržaja na raspolaganje trebao staviti smislene informacije koje bi pružatelju sadržaja omogućile da ospori odluku. Međutim, to ne znači nužno da je potrebno obavijestiti pružatelja sadržaja. Ovisno o okolnostima, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu sadržaj koji se smatra terorističkim sadržajem zamijeniti porukom da je sadržaj uklonjen ili da je sadržaju onemogućen pristup u skladu s ovom Uredbom. Na zahtjev bi trebalo pružiti dodatne informacije o razlozima i načinima na koje pružatelj sadržaja može osporavati odluku. Ako nadležna tijela odluče da se zbog javne sigurnosti, uključujući u kontekstu istrage, izravno obavješćivanje pružatelja sadržaja o uklanjanju sadržaja ili onemogućavanju pristupa tom sadržaju smatra neprimjerenim ili kontraproduktivnim, trebala bi o tome obavijestiti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.

(26)  Općenito, djelotvorna pravna zaštita u skladu s člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije predviđa da osobe moraju znati razloge zbog kojih je sadržaj koji su postavile uklonjen ili zbog kojih je tom sadržaju onemogućen pristup. U tu bi svrhu pružatelj usluga smještaja na poslužitelju pružatelju sadržaja na raspolaganje trebao staviti smislene informacije koje bi pružatelju sadržaja omogućile da ospori odluku. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi, kad je to moguće, obavijestiti pružatelje sadržaja putem svih dostupnih sredstava o svakom sadržaju koji su uklonili. Međutim, ako nadležna tijela odluče da se zbog javne sigurnosti, uključujući u kontekstu istrage, izravno obavješćivanje pružatelja sadržaja o uklanjanju sadržaja ili onemogućavanju pristupa tom sadržaju smatra neprimjerenim ili kontraproduktivnim, trebala bi o tome obavijestiti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Kako bi se osigurala djelotvorna i dovoljno dosljedna provedba proaktivnih mjera, nadležna tijela u državama članicama trebala bi se međusobno povezati u pogledu rasprava koje imaju s pružateljima usluga smještaja na poslužitelju u vezi s utvrđivanjem, provedbom i procjenom posebnih proaktivnih mjera. Usto, suradnja je potrebna i u pogledu donošenja pravila o kaznama, kao i u pogledu njihove provedbe i izvršavanja.

(28)  Kako bi se osigurala djelotvorna i dovoljno dosljedna provedba proaktivnih mjera, nadležna pravosudna tijela u državama članicama trebala bi se međusobno povezati u pogledu rasprava koje imaju s pružateljima usluga smještaja na poslužitelju te obrazovnim institucijama i organizacijama civilnog društva, kao što su udruge novinara, organizacije mladih, medijska nadzorna tijela i ostala tijela, u vezi s procjenom, utvrđivanjem i provedbom konkretnih i održivih proaktivnih mjera za borbu protiv terorizma i radikalizacije.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  I pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i države članice trebali bi uspostaviti točke za kontakt kako bi se olakšalo brzo rješavanje naloga za uklanjanje i prijava. Za razliku od pravnog zastupnika točka za kontakt služi u operativne svrhe. Točka za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju trebala bi raspolagati namjenskim sredstvom za elektroničko primanje naloga za uklanjanje i prijava te tehničkim i ljudskim resursima koji omogućuju njihovu brzu obradu. Točka za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može imenovati postojeću točku za kontakt, pod uvjetom da je ta točka za kontakt u mogućnosti vršiti funkcije predviđene ovom Uredbom. Kako bi teroristički sadržaj bio uklonjen odnosno pristup tom sadržaju onemogućen u roku od sat vremena od primitka naloga za uklanjanje, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi se pobrinuti da je točka za kontakt dostupna u svakom trenutku. Informacije o točki za kontakt trebale bi uključivati informacije o jeziku na kojem se može obratiti točki za kontakt. Radi olakšavanja komunikacije između pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i nadležnih tijela, pružatelje usluga smještaja na poslužitelju potiče se da omoguće komunikaciju na jednom od službenih jezika Unije na kojem su dostupni njihovi uvjeti.

(33)  I pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i države članice trebali bi uspostaviti točke za kontakt kako bi se olakšalo brzo rješavanje naloga za uklanjanje i prijava. Za razliku od pravnog zastupnika točka za kontakt služi u operativne svrhe. Točka za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju trebala bi raspolagati namjenskim sredstvom za elektroničko primanje naloga za uklanjanje i prijava te tehničkim i ljudskim resursima koji omogućuju njihovu brzu obradu. Točka za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može imenovati postojeću točku za kontakt, pod uvjetom da je ta točka za kontakt u mogućnosti vršiti funkcije predviđene ovom Uredbom. Kako bi teroristički sadržaj bio uklonjen odnosno pristup tom sadržaju odmah onemogućen i bez nepotrebnog odgađanja od primitka naloga za uklanjanje, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi se pobrinuti da je točka za kontakt dostupna u svakom trenutku. Informacije o točki za kontakt trebale bi uključivati informacije o jeziku na kojem se može obratiti točki za kontakt. Radi olakšavanja komunikacije između pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i nadležnih tijela, pružatelje usluga smještaja na poslužitelju potiče se da omoguće komunikaciju na jednom od službenih jezika Unije na kojem su dostupni njihovi uvjeti.

Obrazloženje

Nije realno tražiti od MSP-ova da uklone sadržaj u roku od jednog sata od primitka naloga o uklanjanju bez omogućavanja vremena za ispravnu procjenu zahtjeva. Mala poduzeća jednostavno neće biti u mogućnosti ispuniti taj uvjet jer u većini slučajeva nemaju dovoljno ljudskih resursa da budu dostupna u svako doba i uklone sadržaj u roku od jednog sata.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Budući da ne postoji opći zahtjev prema kojem bi pružatelji usluga morali zajamčiti fizičku prisutnost na području Unije, potrebno je jasno utvrditi u nadležnosti koje je države članice pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koji pruža usluge u Uniji. U pravilu, pružatelj usluga smještaja na poslužitelju u nadležnosti je države članice u kojoj ima glavni poslovni nastan ili u kojoj je imenovao pravnog zastupnika. Međutim, ako druga država članica izda nalog za uklanjanje, njezina bi tijela trebala biti u mogućnosti izvršiti svoje naloge poduzimanjem mjera prisile koje nisu represivne, kao što su novčane kazne. Kad je riječ o pružatelju usluga smještaja na poslužitelju koji nema poslovni nastan u Uniji i koji nije imenovao pravnog zastupnika, države članice ipak bi trebale imati mogućnost izricanja kazni, pod uvjetom da se poštuje načelo ne bis in idem.

(34)  Budući da ne postoji opći zahtjev prema kojem bi pružatelji usluga morali zajamčiti fizičku prisutnost na području Unije, potrebno je jasno utvrditi u nadležnosti koje je države članice pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koji pruža usluge u Uniji. U pravilu, pružatelj usluga smještaja na poslužitelju u nadležnosti je države članice u kojoj ima glavni poslovni nastan ili u kojoj je imenovao pravnog zastupnika. Međutim, ako druga država članica izda nalog za uklanjanje, njezino bi tijelo trebalo biti u mogućnosti izvršiti svoje naloge poduzimanjem mjera prisile koje nisu represivne, kao što su novčane kazne. Kad je riječ o pružatelju usluga smještaja na poslužitelju koji nema poslovni nastan u Uniji i koji nije imenovao pravnog zastupnika, države članice ipak bi trebale imati mogućnost izricanja kazni, pod uvjetom da se poštuje načelo ne bis in idem.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Kazne su potrebne kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju doista ispunjavaju svoje obveze na temelju ove Uredbe. Države članice trebale bi donijeti pravila o kaznama, uključujući, prema potrebi, smjernice za izricanje kazni. Posebno visoke kazne odredit će se za slučajeve kad se sustavno ponavlja da određeni pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne ukloni teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup tom sadržaju u roku od sat vremena od primitka naloga za uklanjanje. Neispunjavanje obveza u pojedinačnim slučajevima moglo bi se kazniti na temelju načela ne bis in idem i načela proporcionalnosti i uz osiguravanje da se u takvim kaznama uzme u obzir sustavno neispunjavanje obveza. Radi jamčenja pravne sigurnosti Uredbom bi trebalo utvrditi u kojoj mjeri relevantne obveze mogu podlijegati kaznama. Kazne za neispunjavanje obveza iz članka 6. trebalo bi donijeti samo u odnosu na obveze koje proizlaze iz zahtjeva za izvješćivanje u skladu s člankom 6. stavkom 2. ili odluke kojom se nameću dodatne proaktivne mjere u skladu s člankom 6. stavkom 4. U donošenju odluke o tome treba li izreći novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u obzir financijska sredstva pružatelja usluga. Države članice dužne su se pobrinuti da se kaznama ne potiče uklanjanje sadržaja koji nije teroristički sadržaj.

(38)  Države članice trebale bi uspostaviti kazne kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju doista ispunjavaju svoje obveze na temelju ove Uredbe. Države članice trebale bi donijeti pravila o tim kaznama koje bi trebale biti razmjerne i primjenjive, uzimajući u obzir veličinu i narav dotičnog pružatelja usluga smještaja na poslužitelju. Trebalo bi odrediti visoke kazne za slučajeve kad se sustavno ponavlja da određeni pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne ukloni teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup tom sadržaju bez nepotrebnog odgađanja. Ako je teroristički sadržaj očito štetan ili predstavlja neposrednu prijetnju javnom redu, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti pristup terorističkom sadržaju po primitku propisno opravdanog naloga za uklanjanje. Neispunjavanje obveza u pojedinačnim slučajevima moglo bi se kazniti na temelju načela ne bis in idem i načela proporcionalnosti, uz osiguravanje da se u takvim kaznama uzme u obzir sustavno neispunjavanje obveza, ali da se ne potiče proizvoljno uklanjanje sadržaja koji nije terorističke naravi. Radi jamčenja pravne sigurnosti Uredbom bi trebalo utvrditi u kojoj mjeri relevantne obveze mogu podlijegati kaznama. Kazne za neispunjavanje obveza iz članka 6. trebalo bi donijeti samo u odnosu na obveze koje proizlaze iz zahtjeva za izvješćivanje u skladu s člankom 6. stavkom 2. ili odluke kojom se nameću dodatne proaktivne mjere u skladu s člankom 6. stavkom 4. U donošenju odluke o tome treba li izreći novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u obzir financijska sredstva pružatelja usluga. Države članice dužne su se pobrinuti da se kaznama ne potiče uklanjanje sadržaja koji nije teroristički sadržaj.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju jedinstvena pravila kako bi se spriječilo da se usluge smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju za širenje terorističkih sadržaja na internetu. Njome se posebno utvrđuju:

1.  Ne dovodeći u pitanje obvezu poštovanja temeljnih prava i temeljnih pravnih načela, kako su utvrđena u članku 6. UEU-a, ovom se Uredbom utvrđuju jedinstvena pravila kako bi se spriječilo da se usluge smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju za širenje terorističkih sadržaja javnosti preko interneta. Njome se posebno utvrđuju:

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pravila o obvezi dužne pažnje koja su pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni primjenjivati kako bi spriječili širenje terorističkih sadržaja putem svojih usluga i kako bi u slučaju potrebe brzo uklonili takve sadržaje;

(a)  pravila o obvezi dužne pažnje koja su pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni primjenjivati kako bi riješili problem širenja terorističkih sadržaja javnosti preko interneta putem svojih usluga i kako bi u slučaju potrebe brzo uklonili takve sadržaje;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  niz mjera koje su države članice dužne uvesti u cilju identificiranja terorističkog sadržaja, u cilju omogućavanja pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da brzo uklone taj sadržaj te u cilju olakšavanja suradnje s nadležnim tijelima u drugim državama članicama, pružateljima usluga smještaja na poslužitelju i, prema potrebi, odgovarajućim tijelima Unije.

(b)  niz mjera koje su države članice dužne uvesti u cilju identificiranja terorističkog sadržaja, u cilju omogućavanja pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da brzo uklone taj sadržaj te u cilju olakšavanja suradnje s relevantnim nadležnim tijelima te, prema potrebi, pravosudnim tijelima u drugim državama članicama, pružateljima usluga smještaja na poslužitelju i, prema potrebi, odgovarajućim tijelima Unije.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ova se Uredba ne primjenjuje na sadržaj koji se širi u obrazovne, umjetničke, novinarske ili istraživačke svrhe ili ostale uredničke svrhe, pod uvjetom da se njime ne potiče na nasilje, ni na sadržaj koji se širi u svrhu podizanja svijesti o terorističkim aktivnostima.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova se Uredba primjenjuje na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji nude usluge u Uniji, neovisno o mjestu njihova glavnog poslovnog nastana.

2.  Ova se Uredba primjenjuje na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji javnosti nude usluge u Uniji, neovisno o mjestu njihova glavnog poslovnog nastana.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „pružatelj usluga smještaja na poslužitelju” znači pružatelj usluga informacijskog društva koje se sastoje od pohranjivanja informacija koje je dostavio pružatelj sadržaja, a koje se pruža na zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od stavljanja pohranjenih informacija na raspolaganje trećim stranama;

(1)  „pružatelj usluga smještaja na poslužitelju” znači pružatelj usluga informacijskog društva koje se sastoje od pohranjivanja internetskog sadržaja koji je dostavio pružatelj sadržaja, a koji se pruža na zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od stavljanja pohranjenih informacija na raspolaganje javnosti;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  „nadležno tijelo” znači jedinstveno imenovano nacionalno pravosudno tijelo u državi članici ili neovisno upravno tijelo, s relevantnom stručnošću;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „kaznena djela terorizma” znači kaznena djela kako su definirana u članku 3. stavku 1. Direktive (EU) 2017/541;

(4)  „kaznena djela terorizma” znači jedno od namjernih djela iz članka 3. stavka 1. Direktive (EU) 2017/541;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „teroristički sadržaj” znači informacija kojom se nastoji postići barem jedno od sljedećega:

(5)  „teroristički sadržaj” znači sadržaj na internetu kojim se može pridonijeti počinjenju namjernih djela koja predstavljaju kaznena djela prema nacionalnom pravu i pravu Unije, kako je definirano člankom 3. stavkom 1. točkama od (a) do (i) Direktive 2017/541/EU:

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  poticanje doprinosa počinjenju kaznenih djela terorizma;

(b)  nagovaranje osoba ili skupine osoba da doprinesu počinjenju kaznenih djela terorizma;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  promicanje aktivnosti terorističke skupine, osobito poticanjem na sudjelovanje u ili pružanje potpore terorističkoj skupini, kako je definirana u članku 2. stavku 3. Direktive (EU) 2017/541;

(c)  promicanje aktivnosti terorističke skupine, osobito nagovaranjem osoba ili skupine osoba na sudjelovanje u ili pružanje potpore kriminalnim aktivnostima terorističke skupine ili na sastajanje i komunikaciju s terorističkom skupinom, kako je definirano u članku 2. stavku 3. Direktive (EU) 2017/541, ili poticanjem na širenje terorističkog sadržaja;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „širenje terorističkog sadržaja” znači stavljanje terorističkog sadržaja na raspolaganje trećim stranama putem usluga pružatelja usluga smještaja na poslužitelju;

(6)  „širenje terorističkog sadržaja” znači stavljanje terorističkog sadržaja na javno raspolaganje trećim stranama putem usluga pružatelja usluga smještaja na poslužitelju;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „prijava” znači obavijest nadležnog tijela ili, prema potrebi, relevantnog tijela Unije upućena pružatelju usluga smještaja na poslužitelju o informacijama koje se mogu smatrati terorističkim sadržajem kako bi pružatelj usluga na dobrovoljnoj osnovi razmotrio usklađenost tih informacija s njegovim uvjetima u cilju sprečavanja širenja terorističkih sadržaja;

(8)  „prijava” znači obavijest nadležnog tijela ili, prema potrebi, relevantnog tijela Unije upućena pružatelju usluga smještaja na poslužitelju o sadržaju koji se može smatrati terorističkim sadržajem kako bi pružatelj usluga na dobrovoljnoj osnovi razmotrio usklađenost tih informacija s njegovim uvjetima u cilju sprečavanja širenja terorističkih sadržaja;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  „glavni poslovni nastan” znači glavno sjedište ili registrirani ured u kojem se obavljaju glavne financijske funkcije i provodi operativna kontrola.

(9)  „glavni poslovni nastan” znači glavno sjedište ili registrirani ured u kojem se u Uniji obavljaju glavne financijske funkcije i provodi operativna kontrola.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Izražavanje radikalnih, polemičkih ili prijepornih mišljenja u javnoj raspravi o osjetljivim političkim pitanjima, kao i sadržaj čiji je cilj pružanje informacija ili osuđivanje terorističkog sadržaja ne smatra se terorističkim sadržajem u smislu točke (5) prvog stavka ovog članka.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su poduzimati primjerene, razumne i razmjerne mjere u skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali širenje terorističkih sadržaja i štitili korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te obveze oni su dužni postupati savjesno, razmjerno i nediskriminirajuće, uzimajući u obzir temeljna prava korisnika i temeljnu važnost slobode izražavanja i informiranja u otvorenom i demokratskom društvu.

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su poduzimati primjerene, razumne i razmjerne mjere u skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali širenje terorističkih sadržaja javnosti i štitili korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te obveze oni su dužni postupati savjesno, razmjerno i nediskriminirajuće, poštujući temeljna prava korisnika, a posebice slobodu izražavanja i informiranja.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su u svoje uvjete uvrstiti odredbe namijenjene sprečavanju širenja terorističkih sadržaja te primjenjivati te odredbe.

2.  Ne dovodeći u pitanje članke 14. i 15. Direktive 2000/31/EZ, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su u svoje uvjete uvrstiti odredbe u kojima se navodi da poduzimaju odgovarajuće, učinkovite i razmjerne mjere za rješavanje problema širenja terorističkih sadržaja preko svojih usluga.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju iz članka 1. stavka 1. koji ispunjavaju kriterije iz definicije pružatelja platformi za razmjenu videozapisa poduzimaju odgovarajuće mjere za rješavanje problema širenja terorističkih sadržaja u skladu s člankom 28.b stavkom 1. točkom (c) i stavkom 3. Direktive 2018/2018/EU.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležno tijelo ovlašteno je izdati odluku kojom se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi pristup tom sadržaju.

1.  Nadležno tijelo ovlašteno je izdati nalog za uklanjanje kojim se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi pristup tom sadržaju.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U slučajevima u kojima nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pružatelja usluga ima opravdane razloge za pretpostavku da nalog za uklanjanje može imati učinak na temeljna prava pojedinca, o tome obavješćuje nadležno tijelo koje je podnijelo zahtjev. Nadležno tijelo koje je podnijelo zahtjev uzima u obzir te okolnosti i, prema potrebi, povlači ili prilagođava zahtjev za uklanjanje.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti pristup tom sadržaju u roku od jednog sata od primanja naloga za uklanjanje.

2.  Ne dovodeći u pitanje članke 14. i 15. Direktive 2000/31/EZ, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti pristup tom sadržaju bez suvišnog odgađanja nakon primanja naloga za uklanjanje. Države članice mogu propisati da su, ako je teroristički sadržaj očito štetan ili predstavlja neposrednu prijetnju javnom redu, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti pristup terorističkom sadržaju po primitku propisno opravdanog naloga za uklanjanje.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  izjavu s razlozima zbog kojih se sadržaj smatra terorističkim sadržajem koja sadržava barem upućivanje na kategorije terorističkih sadržaja popisane u članku 2. stavku 5.;

(b)  sveobuhvatnu izjavu s razlozima zbog kojih se sadržaj smatra terorističkim sadržajem koja sadržava barem upućivanje na kategorije terorističkih sadržaja popisane u članku 2. stavku 5.;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  URL (jedinstveni način adresiranja resursa) i, ako je potrebno, dodatne informacije na temelju kojih se može identificirati sadržaj koji se prijavljuje;

(c)  točan URL (jedinstveni način adresiranja resursa), identifikaciju pružatelja sadržaja na internetu i sve druge informacije na temelju kojih se može identificirati sadržaj koji se prijavljuje;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  informacije o pravnoj zaštiti dostupnoj pružatelju usluga smještaja na poslužitelju i pružatelju sadržaja;

(f)  informacije o pravnoj zaštiti i roku za korištenje pravne zaštite dostupne pružatelju usluga smještaja na poslužitelju i pružatelju sadržaja;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ili pružatelj sadržaja ima pravo žalbe na nalog za uklanjanje u okviru zahtijevanja pravne zaštite pred nadležnim pravosudnim tijelom u državi članici u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pružatelja sadržaja.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Nadležna tijela upućuju naloge za uklanjanje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao u skladu s člankom 16. te ih prosljeđuju točki za kontakt iz članka 14. stavka 1. Ti se nalozi šalju elektroničkim putem koji osigurava pisani zapis tako da je moguće utvrditi vjerodostojnost pošiljatelja, uključujući točnost datuma i vremena slanja i primanja naloga.

5.  Nadležna tijela upućuju naloge za uklanjanje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao u skladu s člankom 16. te ih prosljeđuju točki za kontakt iz članka 14. stavka 1. Ti se nalozi šalju elektroničkim putem koji osigurava pisani zapis tako da je moguće utvrditi vjerodostojnost pošiljatelja, uključujući točnost datuma i vremena slanja i primanja naloga. Ti se nalozi sastavljaju na jednom od jezika navedenih u skladu s člankom 14. stavkom 2.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne može izvršiti nalog za uklanjanje jer taj nalog sadržava očite pogreške ili ne sadržava dovoljno informacija za izvršenje, pružatelj o tome bez suvišnog odgađanja obavješćuje nadležno tijelo i traži pojašnjenje, služeći se predloškom iz Priloga III. Rok utvrđen u stavku 2. počinje se primjenjivati čim se dostavi pojašnjenje.

8.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne može izvršiti nalog za uklanjanje jer taj nalog sadržava očite pogreške ili ne sadržava dovoljno tehničkih informacija za izvršenje, pružatelj o tome bez suvišnog odgađanja obavješćuje nadležno tijelo i traži pojašnjenje, služeći se predloškom iz Priloga III. Rok utvrđen u stavku 2. počinje se primjenjivati čim se dostavi pojašnjenje.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9.a  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne može izvršiti nalog za uklanjanje zbog operativnih ili tehničkih pitanja, o tome obavješćuje nadležno pravosudno tijelo objašnjavajući razloge za to, te navodeći mjere koje namjerava poduzeti za postizanje potpunog izvršenja naloga za uklanjanje, služeći se predloškom iz Priloga III.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

Prekogranična suradnja

 

1.  Nadležno tijelo koje izda naloga za uklanjanje pružatelju usluga smještaja na poslužitelju odmah upućuje kopiju tog naloga za uklanjanje nadležnom tijelu iz članka 17. stavka 1. točke (a) države članice u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili njegovog imenovanog zastupnika.

 

2.  U slučajevima kada nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, njegovog imenovanog zastupnika ili pružatelja usluga ima opravdane razloge za pretpostavku da nalog za uklanjanje može imati učinak na temeljna prava pojedinca, o tome obavješćuje nadležno tijelo koje zahtijeva nalog.

 

3.  Nadležno tijelo koje je podnijelo zahtjev uzima u obzir te okolnosti i, prema potrebi, povlači ili prilagođava zahtjev za uklanjanje.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Prijava mora sadržavati dovoljno detaljne informacije, među kojima su razlozi zbog kojih se sadržaj smatra terorističkim sadržajem, URL i, prema potrebi, dodatne informacije na temelju kojih se može identificirati prijavljeni teroristički sadržaj.

4.  Prijava mora sadržavati dovoljno detaljne informacije, među kojima je iscrpan popis razloga zbog kojih se sadržaj smatra terorističkim sadržajem, URL i, prema potrebi, dodatne informacije na temelju kojih se može identificirati prijavljeni teroristički sadržaj.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju prema potrebi poduzimaju proaktivne mjere kako bi zaštitili svoje usluge od širenja terorističkih sadržaja. Te mjere moraju biti djelotvorne i razmjerne, a u njima se moraju uzeti u obzir rizik od i razina izloženosti terorističkom sadržaju, temeljna prava korisnika i temeljna važnost slobode izražavanja i informiranja u otvorenom i demokratskom društvu.

1.  Ne dovodeći u pitanje Direktivu (EU) 2018/1808 i Direktivu 2000/31/EZ, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju, ovisno o riziku i stupnju izloženosti terorističkom sadržaju, poduzimaju proaktivne mjere kako bi zaštitili svoje usluge od širenja terorističkog sadržaja. Te mjere moraju biti djelotvorne, ciljane i razmjerne te se njima moraju uzeti u obzir rizik od i stupanj izloženosti terorističkom sadržaju, uz dužno poštovanje temeljnih prava korisnika, a posebice slobode izražavanja i informiranja.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) obaviješteno u skladu s člankom 4. stavkom 9., to tijelo traži od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva i nakon toga najmanje jednom godišnje podnese izvješće o konkretnim proaktivnim mjerama koje je poduzeo, uključujući korištenje automatiziranih alata, s ciljem:

Ako je relevantno nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) obaviješteno u skladu s člankom 4. stavkom 9., to tijelo traži od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva i nakon toga najmanje jednom godišnje podnese izvješće o konkretnim proaktivnim mjerama koje je poduzeo, uključujući korištenje automatiziranih alata, s ciljem:

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sprečavanja ponovnog postavljanja sadržaja koji je prethodno uklonjen ili kojem je prethodno onemogućen pristup zbog toga što se smatra terorističkim sadržajem;

(a)  učinkovitog postupanja u pogledu ponovne pojave sadržaja koji je prethodno uklonjen ili kojem je prethodno onemogućen pristup zbog toga što se smatra terorističkim sadržajem;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješća moraju sadržavati sve relevantne informacije na temelju kojih nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) može procijeniti jesu li proaktivne mjere djelotvorne i razmjerne, među ostalim evaluacijom funkcioniranja korištenih automatiziranih alata i primijenjenih mehanizama za ljudski nadzor i provjeru.

Izvješća moraju sadržavati sve relevantne informacije na temelju kojih relevantno nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) može procijeniti jesu li proaktivne mjere djelotvorne i razmjerne, među ostalim evaluacijom funkcioniranja korištenih automatiziranih alata i primijenjenih mehanizama za ljudski nadzor i provjeru.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) smatra da proaktivne mjere poduzete i prijavljene na temelju stavka 2. nisu dovoljne za ublažavanje rizika od i razine izloženosti te za upravljanje rizikom od i razinom izloženosti, to tijelo može zatražiti od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju poduzimanje konkretnih dodatnih proaktivnih mjera. U tu svrhu pružatelj usluga smještaja na poslužitelju surađuje s nadležnim tijelom iz članka 17. stavka 1. točke (c) radi utvrđivanja konkretnih mjera koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan uvesti, pri čemu se u pogledu tih mjera određuju glavni ciljevi, mjerila i provedbeni rokovi.

3.  Ako relevantno nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) smatra da su proaktivne mjere poduzete i prijavljene na temelju stavka 2. nerazmjerne ili da nisu dovoljne za ublažavanje rizika od i razine izloženosti te za upravljanje rizikom od i razinom izloženosti, to tijelo može zatražiti od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da prilagodi već poduzete mjere ili da poduzme konkretne dodatne proaktivne mjere. U tu svrhu pružatelj usluga smještaja na poslužitelju surađuje s relevantnim nadležnim tijelom iz članka 17. stavka 1. točke (c) radi utvrđivanja promjena ili konkretnih mjera koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan uvesti, pri čemu se u pogledu tih mjera određuju glavni ciljevi, mjerila i provedbeni rokovi.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva na temelju stavka 3. ne može postići dogovor, nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) može donijeti odluku kojom se nameću konkretne dodatne nužne i razmjerne proaktivne mjere. U odluci se osobito uzimaju u obzir ekonomski kapaciteti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i učinak tih mjera na temeljna prava korisnika i temeljnu važnost slobode izražavanja i informiranja. Ta se odluka šalje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao. Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan je redovito izvješćivati o provedbi takvih mjera kako je odredilo nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c).

4.  Ako se u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva na temelju stavka 3. ne može postići dogovor, nadležno relevantno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) može donijeti odluku kojom se nameću konkretne dodatne nužne i razmjerne proaktivne mjere. U odluci se osobito uzimaju u obzir vrsta sadržaja koji se nalazi na poslužitelju, tehnička izvedivost mjera, ekonomski kapaciteti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i učinak tih mjera na temeljna prava korisnika, a posebno na slobodu izražavanja i informiranja. Ta se odluka šalje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao. Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan je redovito izvješćivati o provedbi takvih mjera kako je odredilo relevantno nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c).

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može u bilo kojem trenutku zatražiti od nadležnog tijela iz članka 17. stavka 1. točke (c) preispitivanje i, prema potrebi, opoziv zahtjeva ili odluke u skladu sa stavkom 2., 3. odnosno 4. Nadležno tijelo dostavlja obrazloženu odluku u razumnom roku nakon primitka zahtjeva pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.

5.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može u bilo kojem trenutku zatražiti od relevantnog nadležnog tijela iz članka 17. stavka 1. točke (c) preispitivanje i, prema potrebi, opoziv zahtjeva ili odluke u skladu sa stavkom 2., 3. odnosno 4. Relevantno nadležno tijelo dostavlja obrazloženu odluku u razumnom roku nakon primitka zahtjeva pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Članak 6. i članak 9 ne primjenjuju se na pružatelje usluga infrastrukture u oblaku koje se sastoje od pružanja fizičkih ili virtualnih resursa na zahtjev kojima se pružaju kapaciteti za infrastrukturu za računarstvo i pohranu, u vezi s kojima pružatelj usluga nema prava u pogledu toga koji se sadržaj pohranjuje ili kako se obrađuje ili kako ga klijenti ili krajnji korisnici klijenata javno objavljuju, te pri čemu pružatelj usluga nema posebnu kontrolu nad sadržajem koji su pohranili njegovi klijenti ili krajnji korisnici njegovih klijenata.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su u svojim uvjetima utvrditi politiku za sprečavanje širenja terorističkog sadržaja, uključujući prema potrebi smisleno objašnjenje rada proaktivnih mjera, što uključuje objašnjenje korištenja automatiziranih alata.

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su u svojim uvjetima jasno utvrditi politiku za rješavanje problema širenja terorističkog sadržaja, uključujući prema potrebi smisleno objašnjenje rada proaktivnih mjera, što uključuje objašnjenje korištenja automatiziranih alata, te surađivati s relevantnim nadležnim tijelima.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju objavljuju godišnja izvješća za potrebe transparentnosti o mjerama poduzetima protiv širenja terorističkog sadržaja.

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju, relevantna nadležna tijela i mjerodavna tijela Unije objavljuju godišnja izvješća za potrebe transparentnosti o mjerama poduzetima protiv širenja terorističkog sadržaja javnosti.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Izvješća za potrebe transparentnosti sadržavaju barem:

3.  Izvješća pružatelja usluga smještaja na poslužitelju za potrebe transparentnosti sadržavaju barem:

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  informacije o mjerama koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju poduzeo radi sprečavanja ponovnog postavljanja sadržaja koji je prethodno uklonjen ili kojem je prethodno onemogućen pristup zbog toga što se smatra terorističkim sadržajem;

(b)  detaljne informacije o mjerama koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju poduzeo radi rješavanja problema ponovnog postavljanja sadržaja koji je prethodno uklonjen ili kojem je prethodno onemogućen pristup zbog toga što se smatra terorističkim sadržajem;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pregled i ishod postupaka za podnošenje pritužbi.

(d)  pregled te procjenu učinkovitosti mehanizama za podnošenje pritužbi i mehanizma pravne zaštite.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako pružatelji usluga smještaja na poslužitelju za provjeru sadržaja koje pohranjuju upotrebljavaju automatizirane alate u skladu s ovom Uredbom, dužni su se pobrinuti za djelotvorne i primjerene zaštitne mjere kojima se osigurava da se o tim sadržajima donose ispravne i utemeljene odluke, osobito kad je riječ o odlukama o uklanjanju sadržaja koji se smatra terorističkim sadržajem ili o onemogućavanju pristupa tom sadržaju.

1.  Ako pružatelji usluga smještaja na poslužitelju za provjeru sadržaja koje pohranjuju upotrebljavaju automatizirane alate u skladu s ovom Uredbom, dužni su se pobrinuti za djelotvorne i primjerene zaštitne mjere kojima se osigurava da se o tim sadržajima donose ispravne i utemeljene odluke, osobito kad je riječ o odlukama o uklanjanju sadržaja koji se smatra terorističkim sadržajem ili o onemogućavanju pristupa tom sadržaju.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zaštitne mjere osobito obuhvaćaju ljudski nadzor i provjere kad je to primjereno i uvijek kad je potrebna detaljna procjena relevantnog konteksta kako bi se utvrdilo treba li se određeni sadržaj smatrati terorističkim sadržajem.

2.  Zaštitne mjere osobito obuhvaćaju ljudski nadzor i provjere primjerenosti odluke da se ukloni ili zabrani pristup sadržaju, osobito uzimajući u obzir pravo slobode izražavanja i informiranja. Ljudski nadzor nužan je u slučajevima kad je potrebna detaljna procjena relevantnog konteksta kako bi se utvrdilo treba li se određeni sadržaj smatrati terorističkim sadržajem.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 10. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mehanizmi za podnošenje pritužbi

Mehanizam za podnošenje pritužbi i mehanizam pravne zaštite

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uspostavljaju djelotvorne i pristupačne mehanizme kojima se pružateljima sadržaja čiji je sadržaj uklonjen ili čijem je sadržaju onemogućen pristup zbog prijave na temelju članka 5. ili zbog proaktivnih mjera na temelju članka 6. omogućava podnošenje pritužbe protiv radnje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju kojom se zahtijeva vraćanje sadržaja.

1.  Ne dovodeći u pitanje pravosudne pravne lijekove dostupne pružateljima sadržaja u skladu s nacionalnim pravom, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uspostavljaju brze, djelotvorne i pristupačne mehanizme kojima se pružateljima sadržaja čiji je sadržaj uklonjen ili čijem je sadržaju onemogućen pristup zbog prijave na temelju članka 5. ili zbog proaktivnih mjera na temelju članka 6. omogućava podnošenje obrazložene pritužbe protiv radnje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju kojom se zahtijeva vraćanje sadržaja.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

U slučajevima kada je sadržaj uklonjen ili je pristup njemu onemogućen zbog naloga za uklanjanje u skladu s člankom 4., prijave u skladu s člankom 5. ili proaktivnih mjera u skladu s člankom 6., predmetni pružatelj sadržaja u bilo kojem trenutku može pokrenuti sudski postupak i zatražiti vraćanje sadržaja. Pokretanje sudskog postupka nije uvjetovano pokretanjem mehanizma za podnošenje pritužbi iz članka 10.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju budu upoznati s bilo kojim dokazom kaznenih djela terorizma, ti pružatelji o tome odmah obavješćuju u skladu s člankom 14. stavkom 2. tijela nadležna za istragu i kazneni progon u zahvaćenoj državi članici ili točku za kontakt u državi članici u kojoj imaju glavni poslovni nastan ili pravnog zastupnika. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu, ako nisu sigurni, proslijediti informacije Europolu radi odgovarajućih daljnjih radnji.

4.  Kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju budu upoznati s bilo kojim dokazom kaznenih djela terorizma, ti pružatelji o tome odmah obavješćuju u skladu s člankom 14. stavkom 2. tijelo nadležno za istragu i kazneni progon u zahvaćenoj državi članici ili točku za kontakt u državi članici u kojoj imaju glavni poslovni nastan ili pravnog zastupnika. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu, ako nisu sigurni, proslijediti informacije Europolu radi odgovarajućih daljnjih radnji.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji povrijede obveze na temelju ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Te su kazne ograničene na povrede obveza na temelju:

1.  Države članice uspostavljaju kazne za pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji povrijede obveze na temelju ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Te su kazne ograničene na povrede obveza na temelju:

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  članka 6. stavaka 2. i 4. (izvješće o proaktivnim mjerama i o provedbi proaktivnih mjera na temelju odluke kojom se nameću konkretne proaktivne mjere);

(d)  članka 6. stavaka 2. i 4. (izvješće o proaktivnim mjerama i o provedbi tih mjera na temelju odluke kojom se nameću konkretne proaktivne mjere);

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  članka 9. (zaštitne mjere povezane s proaktivnim mjerama);

(g)  članka 9. (zaštitne mjere povezane s primjenom i provedbom proaktivnih mjera);

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice dužne su se pobrinuti da nadležna tijela u utvrđivanju vrste i razine kazni uzmu u obzir sve relevantne okolnosti, među ostalim:

3.  Države članice dužne su se pobrinuti da relevantna nadležna tijela u utvrđivanju vrste i razine kazni uzmu u obzir sve relevantne okolnosti, među ostalim:

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  razinu suradnje koju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju održava s nadležnim tijelima.

(e)  razinu suradnje koju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju održava s relevantnim nadležnim tijelima.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  prirodu i veličinu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, posebno za mikropoduzeća ili mala poduzeća u značenju Preporuke Komisije 2003/361/EZ.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice dužne su se pobrinuti da se sustavno nepoštovanje obveza na temelju članka 4. stavka 2. kažnjava novčanim kaznama u iznosu od najviše % svjetskog prihoda koji je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ostvario u prethodnoj poslovnoj godini.

4.  Države članice dužne su se pobrinuti da se sustavno nepoštovanje obveza na temelju članka 4. stavka 2. kažnjava novčanim kaznama u iznosu od najviše 2 % svjetskog prihoda koji je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ostvario u prethodnoj poslovnoj godini.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 20. kako bi se ova Uredba dopunila tehničkim zahtjevima za elektronička sredstva koja nadležna tijela upotrebljavaju za slanje naloga za uklanjanje.

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 20. kako bi se ova Uredba dopunila potrebnim tehničkim zahtjevima za elektronička sredstva koja nadležna tijela upotrebljavaju za slanje naloga za uklanjanje.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje takvih delegiranih akata radi izmjene priloga I., II. i III. kako bi se moglo djelotvorno uvoditi potencijalna poboljšanja u pogledu sadržaja obrazaca naloga za uklanjanje i obrazaca koje treba upotrebljavati za dostavljanje informacija o nemogućnosti izvršenja naloga za uklanjanje.

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje takvih delegiranih akata radi izmjene priloga I., II. i III. kako bi se moglo na kompetentan način uvoditi potencijalna poboljšanja u pogledu sadržaja obrazaca naloga za uklanjanje i obrazaca koje treba upotrebljavati za dostavljanje informacija o nemogućnosti izvršenja naloga za uklanjanje.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 19. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [date of application of this Regulation].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 19. dodjeljuje se Komisiji na određeno vrijeme od tri godine počevši od [date of application of this Regulation].

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Prilog III. – odjeljak B – točka iii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iiia)  Molimo navedite mjere koje namjeravate poduzeti za rješavanje navedenih tehničkih ili operativnih pitanja kako bi se postigla usklađenost s nalogom za uklanjanje

Obrazloženje

Ovim amandmanom jamči se pravna usklađenost s predloženom izmjenom članka 4. stavka 7.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sprečavanje širenja terorističkih sadržaja na internetu

Referentni dokumenti

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

22.10.2018

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

31.1.2019

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Julie Ward

11.12.2018

Datum usvajanja

11.3.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

17

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk

ECR

Emma McClarkin

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Helga Trüpel

2

-

GUE/NGL

Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini), SL L 178, 17.7.2000., str. 1. – 16.

(2)

Direktiva (EU) 2018/1808 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) u pogledu promjenjivog stanja na tržištu, SL L 303, 28.11.2018., str. 69. – 92.


MIŠLJENJE ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA (4.3.2019)

upućen Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu

(COM(2018)0640 – C8‑0405/2018 – 2018/0331(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Julia Reda

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Ovom se Uredbom nastoji osigurati neometano funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta u otvorenom i demokratskom društvu tako što se sprečava zloupotreba usluga smještaja na poslužitelju u terorističke svrhe. Funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta trebalo bi poboljšati jačanjem pravne sigurnosti za pružatelje usluga smještaja na poslužitelju, jačanjem povjerenja korisnika u internetsko okruženje i jačanjem mjera kojima se štite sloboda izražavanja i informiranja.

(1)  Ovom se Uredbom nastoji osigurati neometano funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta u otvorenom i demokratskom društvu tako što se rješava zloupotreba usluga smještaja na poslužitelju u terorističke svrhe. Funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta trebalo bi poboljšati jačanjem pravne sigurnosti za pružatelje usluga smještaja na poslužitelju, jačanjem povjerenja korisnika u internetsko okruženje i jačanjem mjera kojima se osigurava sloboda izražavanja i informiranja, pravo na slobodu i pluralizam medija, sloboda poduzetništva te pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Uređenjem pružatelja usluga smještaja na poslužitelju mogu se samo dopuniti strategije država članica za borbu protiv terorizma, u kojima se moraju istaknuti izvanmrežne mjere kao što su ulaganje u socijalni rad, inicijative za deradikalizaciju i suradnja s predmetnim zajednicama kako bi se postiglo održivo sprečavanje radikalizacije u društvu.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su aktivni na internetu imaju ključnu ulogu u digitalnom gospodarstvu tako što povezuju poduzeća i građane te olakšavaju javnu raspravu i distribuciju i primanje informacija, mišljenja i ideja, čime znatno doprinose inovacijama, gospodarskom rastu i stvaranju radnih mjesta u Uniji. Međutim, njihove usluge u određenim slučajevima zloupotrebljavaju treće strane za obavljanje ilegalnih aktivnosti na internetu. Posebno je zabrinjavajuće što pružatelje usluga smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju terorističke skupine i njihovi pobornici radi širenja terorističkih sadržaja na internetu, odnosno širenja svojih poruka, radikalizacije i regrutiranja te olakšavanja i usmjeravanja terorističkih aktivnosti.

(2)  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su aktivni na internetu imaju ključnu ulogu u digitalnom gospodarstvu tako što povezuju poduzeća i građane te olakšavaju javnu raspravu i distribuciju i primanje informacija, mišljenja i ideja, čime znatno doprinose inovacijama, gospodarskom rastu i stvaranju radnih mjesta u Uniji. Međutim, njihove usluge u određenim slučajevima zloupotrebljavaju treće strane za obavljanje ilegalnih aktivnosti na internetu. Iznimno je zabrinjavajuće što pružatelje usluga smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju terorističke skupine i njihovi pobornici radi širenja terorističkih sadržaja na internetu, odnosno širenja svojih poruka, radikalizacije, dezinformiranja i regrutiranja te olakšavanja i usmjeravanja terorističkih aktivnosti.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Prisutnost terorističkih sadržaja na internetu ima ozbiljne negativne posljedice za korisnike, građane i društvo u cjelini, a i na pružatelje internetskih usluga na čijim se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to narušava povjerenje njihovih korisnika i nanosi štetu njihovim poslovnim modelima. Zbog svoje središnje uloge te tehnoloških sredstava i kapaciteta povezanih s uslugama koje nude pružatelji internetskih usluga snose posebnu društvenu odgovornost da zaštite svoje usluge od terorističke zloupotrebe te da pomognu u suzbijanju terorističkih sadržaja koji se šire putem njihovih usluga.

(3)  Prisutnost terorističkih sadržaja na internetu ima ozbiljne negativne posljedice za korisnike, građane i društvo u cjelini, a i na pružatelje internetskih usluga na čijim se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to narušava povjerenje njihovih korisnika i nanosi štetu njihovim poslovnim modelima. Zbog svoje središnje uloge te u skladu s tehnološkim sredstvima i kapacitetima povezanim s uslugama koje nude pružatelji internetskih usluga snose društvenu odgovornost da zaštite svoje usluge od terorističke zloupotrebe te da pomognu nadležnim tijelima u suzbijanju kaznenih djela terorizma koji se počine putem njihovih usluga, istodobno uzimajući u obzir temeljnu važnost slobode izražavanja i informiranja u otvorenom i demokratskom društvu.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Na razini Unije borba protiv terorističkih sadržaja na internetu započela je 2015. putem okvira za dobrovoljnu suradnju država članica i pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, koji je potrebno dopuniti jasnim zakonodavnim okvirom kako bi se još više smanjila dostupnost terorističkih sadržaja na internetu i primjereno odgovorilo na problem koji uzima sve više maha. Ovaj se zakonodavni okvir temelji na dobrovoljnim nastojanjima, što je naglašeno i Preporukom Komisije (EU) 2018/3347, te se njime odgovara na traženje Europskog parlamenta da se ojačaju mjere za suzbijanje nezakonitih i štetnih sadržaja i na traženje Europskog vijeća da se poboljša automatsko otkrivanje i uklanjanje sadržaja koji potiču na teroristička djela.

(4)  Na razini Unije borba protiv terorističkih sadržaja na internetu započela je 2015. putem okvira za dobrovoljnu suradnju država članica i pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, koji je potrebno unaprijediti jasnim zakonodavnim okvirom kako bi se još više smanjila dostupnost terorističkih sadržaja na internetu te uvele hitne i neophodne mjere kojima se osigurava vladavina prava i zaštita temeljnih prava. Ovaj se zakonodavni okvir temelji na dobrovoljnim nastojanjima, što je naglašeno i Preporukom Komisije (EU) 2018/3347, te se njime odgovara na traženje Europskog parlamenta da se ojačaju mjere za suzbijanje nezakonitih i štetnih sadržaja u skladu s horizontalnim okvirom uspostavljenim Direktivom 2000/31/EZ i na traženje Europskog vijeća da se poboljša otkrivanje i uklanjanje sadržaja koji potiču na teroristička djela.

__________________

__________________

7 Preporuka Komisije (EU) 2018/334 оd 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 6.3.2018., str. 50.).

7 Preporuka Komisije (EU) 2018/334 оd 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 6.3.2018., str. 50.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Primjena ove Uredbe ne bi trebala utjecati na primjenu članka 14. Direktive 2000/31/EZ8. Konkretno, sve mjere koje poduzme pružatelj usluga smještaja na poslužitelju u skladu s ovom Uredbom, uključujući sve proaktivne mjere, ne bi same po sebi trebale dovesti do toga da taj pružatelj usluga izgubi koristi od izuzeća od odgovornosti predviđenog tom odredbom. Ova Uredba ne utječe na ovlasti nacionalnih tijela i sudova za utvrđivanje odgovornosti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u konkretnim slučajevima u kojima nisu ispunjeni uvjeti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ za izuzeće od odgovornosti.

(5)  Ovom bi se Uredbom trebale utvrditi posebne obveze za pružatelje usluga smještaja na poslužitelju izložene terorističkom sadržaju. Ova Uredba ne bi trebala utjecati na primjenu Direktive 2000/31/EZ8. Ova Uredba ne utječe na ovlasti nacionalnih tijela i sudova za utvrđivanje odgovornosti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u konkretnim slučajevima u kojima nisu ispunjeni uvjeti iz Direktive 2000/31/EZ za izuzeće od odgovornosti.

__________________

__________________

8 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

8 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Ovom su Uredbom utvrđena pravila za sprečavanje zloupotrebe usluga smještaja na poslužitelju za širenje terorističkih sadržaja na internetu radi jamčenja neometanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, uz puno poštovanje temeljnih prava zaštićenih pravnim poretkom Unije, posebno prava zajamčenih Poveljom o temeljnim pravima Europske unije.

(6)  Ovom su Uredbom utvrđena pravila za rješavanje pitanja korištenja usluga smještaja na poslužitelju za širenje terorističkih sadržaja na internetu radi jamčenja neometanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, uz puno poštovanje vladavine prava i temeljnih prava zaštićenih pravnim poretkom Unije, posebno prava zajamčenih Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Ovom se Uredbom doprinosi zaštiti javne sigurnosti te se utvrđuju odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog života i na zaštitu osobnih podataka, pravo na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na slobodu izražavanja, uključujući slobodu primanja i prenošenja informacija, slobodu poduzetništva, i načelo nediskriminacije. Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi isključivo donositi mjere koje su potrebne, primjerene i razmjerne u demokratskom društvu, uzimajući u obzir posebnu važnost slobode izražavanja i informiranja, koja predstavlja jednu od važnih temelja pluralističkog, demokratskog društva i jedna je od vrijednosti na kojima počiva Unija. Mjere kojima se zadire u slobodu izražavanja i informiranja trebale bi biti strogo usmjerene, odnosno njima se mora spriječiti širenje terorističkih sadržaja, ali se pri tom ne smije ugroziti pravo na zakonito primanje i prenošenje informacija, uzimajući u obzir središnju ulogu koju pružatelji usluga smještaja na poslužitelju imaju u olakšavanju javne rasprave te u primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i ideja u skladu sa zakonom.

(7)  Ovom se Uredbom nastoji doprinijeti zaštiti javne sigurnosti te se njome utvrđuju odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog života i na zaštitu osobnih podataka, pravo na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na slobodu izražavanja, uključujući slobodu primanja i prenošenja informacija, slobodu poduzetništva, i načelo nediskriminacije. Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi isključivo donositi mjere koje su potrebne, primjerene i razmjerne u demokratskom društvu, uzimajući u obzir posebnu važnost slobode izražavanja i informiranja, pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka te slobodu tiska i pluralizma medija, koji su važni temelji pluralističkog, demokratskog društva i dio vrijednosti na kojima počiva Unija. Mjerama za uklanjanje terorističkog sadržaja na internetu trebalo bi izbjegavati zadiranje u slobodu izražavanja i informiranja te bi trebale biti strogo usmjerene, nužne, primjerene i razmjerne kako bi pomogle u borbi protiv terorizma, uključujući istrage i kazneni progon kaznenih djela terorizma, ali se time ne smije ugroziti sloboda izražavanja, pravo na zakonito primanje i prenošenje informacija, uzimajući u obzir središnju ulogu koju pružatelji usluga smještaja na poslužitelju imaju u olakšavanju javne rasprave te u primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i ideja u skladu sa zakonom.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Ovom se Uredbom ne bi trebala mijenjati obveza u skladu s kojom su države članice dužne poštovati temeljena prava i temeljna pravna načela sadržana u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji. Ta temeljna prava uključuju slobodu mišljenja te primanja i priopćavanja informacija i ideja bez uplitanja javnih vlasti. Svako ograničavanje ostvarivanja tih temeljnih prava u okviru ove Uredbe trebalo bi biti propisano zakonom i nužno u demokratskom društvu s ciljem ispunjavanja ciljeva ove Uredbe.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  Ovom bi se Uredbom trebala poštovati temeljna prava i načela koja su priznata u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i sudskoj praksi Suda Europske unije. Konkretno, u svojoj presudi od 24. studenoga 2011. Sud Europske unije zaključio je da se pravu Europske unije, a posebno Direktivi 2000/31/EZ1a i primjenjivim temeljnim pravima, protivi sudski nalog naslovljen na pružatelja internetskih usluga u pogledu uvođenja sustava za filtriranje svih elektroničkih komunikacija koje prolaze njegovim uslugama, koji se neselektivno primjenjuje za sve njegove klijente kao preventivna mjera i isključivo o njegovom trošku i na neograničeno razdoblje.

 

__________________

 

1a Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini)

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Pravo na učinkovit pravni lijek utvrđeno je člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije. Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred nadležnim nacionalnim sudom protiv bilo koje od mjera poduzetih u skladu s ovom Uredbom koje mogu negativno utjecati na prava te osobe. Navedeno pravo osobito uključuje mogućnost da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i pružatelji sadržaja osporavaju naloge za uklanjanje pred sudom države članice čija su tijela izdala te naloge za uklanjanje.

(8)  Pravo na učinkovit pravni lijek utvrđeno je člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred nadležnim nacionalnim sudom protiv bilo koje od mjera poduzetih u skladu s ovom Uredbom koje mogu negativno utjecati na prava te osobe. Navedeno pravo osobito uključuje pravo pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i pružatelja sadržaja da ih se informira o svim dostupnim načinima pravne zaštite i mogućnost pružatelja sadržaja da osporavaju rezultate mjera koje je poduzeo pružatelj usluga smještaja na poslužitelju i da ih se informira o učinkovitim načinima pravne zaštite. Također uključuje pravo pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i pružatelja sadržaja da osporavaju naloge za uklanjanje ili kazne pred sudom države članice čija su tijela izdala te naloge za uklanjanje ili kazne ili sudom u državi u kojoj pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ili pružatelj sadržaja ima poslovni nastan ili zastupnika.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se pružila jasnoća u pogledu mjera koje bi pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i nadležna tijela trebali poduzeti radi sprečavanja širenja terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi se Uredbom u preventivne svrhe trebala utvrditi definicija terorističkog sadržaja na temelju definicije kaznenih djela terorizma iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je potrebno obuhvatiti najštetniju terorističku propagandu na internetu, definicija bi trebala uključivati materijal i informacije kojima se potiče, ohrabruje ili zagovara počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih djela terorizma, daju upute za počinjenje takvih djela ili promiče sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine. Takve informacije prvenstveno uključuju tekst, slike, zvučne zapise i videozapise. Kad nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju procjenjuju ima li sadržaj obilježja terorističkog sadržaja u smislu ove Uredbe, trebali bi uzeti u obzir čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, kontekst u kojem su izjave iznesene i mogućnost da prouzroče štetne posljedice i time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. Ako je neki materijal proizvela teroristička organizacija ili terorist s EU-ova popisa, ako se taj materijal može pripisati takvoj organizaciji ili teroristu ili ako se taj materijal širi u ime takve organizacije ili terorista, to je važan čimbenik u procjeni. Sadržaj koji se širi u obrazovne, novinarske ili istraživačke svrhe trebalo bi primjereno zaštititi. Nadalje, izražavanje radikalnih, polemičkih ili kontroverznih stajališta u okviru javne rasprave o osjetljivim političkim pitanjima ne bi trebalo smatrati terorističkim sadržajem.

(9)  Kako bi se pružila jasnoća u pogledu mjera koje bi pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i nadležno tijelo trebali poduzeti radi ograničavanja širenja terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi se Uredbom trebala utvrditi definicija terorističkog sadržaja u skladu s definicijom kaznenih djela terorizma iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća9.S obzirom na to da je potrebno obuhvatiti terorističku propagandu na internetu, definicija bi trebala uključivati materijal i informacije kojima se svjesno potiče ili zagovara počinjenje kaznenih djela terorizma, ili svjesno daju upute za izradu ili uporabu eksploziva, vatrenog oružja ili drugog oružja ili štetnih ili opasnih tvari za počinjenje takvih djela, znajući da se stečene vještine namjeravaju upotrijebiti u takvu svrhu, ili sudjeluje u aktivnostima terorističke skupine. Takve informacije prvenstveno uključuju tekst, slike, zvučne zapise i videozapise. Kad nadležna tijela procjenjuju ima li sadržaj obilježja terorističkog sadržaja u smislu ove Uredbe, trebala bi uzeti u obzir čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, kontekst u kojem su izjave iznesene, njihovu namjernu prirodu i mogućnost da prouzroče štetne posljedice i time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. Ako je neki sadržaj proizvela teroristička organizacija ili terorist s EU-ova popisa, ako se taj sadržaj može pripisati takvoj organizaciji ili teroristu ili ako se širi u ime takve organizacije ili terorista, to je važan čimbenik u procjeni. Sadržaj koji se širi u obrazovne, protupropagandne, novinarske ili istraživačke svrhe trebalo bi dobro zaštititi. Ako je distribuirani materijal objavljen pod uredničkom odgovornošću pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, pri svakoj odluci o uklanjanju takvog sadržaja trebalo bi voditi računa o novinarskim standardima ustanovljenima regulacijom tiska ili medija u skladu s pravom Unije te o pravu na slobodu izražavanja i pravu na slobodu i pluralizam medija kako je sadržano u članku 11. Povelje o temeljnim pravima. Nadalje, izražavanje radikalnih, polemičkih ili kontroverznih stajališta u okviru javne rasprave o osjetljivim političkim pitanjima ne bi trebalo smatrati terorističkim sadržajem. Na pravo na takvo izražavanje može se pozivati pred sudom države članice u kojoj pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ima glavni poslovni nastan ili u kojoj pravni zastupnik kojega je imenovao pružatelj usluga smještaja na poslužitelju u skladu s ovom Uredbom ima boravište ili poslovni nastan, kao i pred sudom države članice u kojoj se nalazi pružatelj sadržaja.

__________________

__________________

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi obuhvaćala usluge smještaja na internetskom poslužitelju putem kojih se šire teroristički sadržaji, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na usluge informacijskog društva u okviru kojih se, na zahtjev primatelja usluge, pohranjuju informacije koje je pružio te se te pohranjene informacije stavljaju na raspolaganje trećim stranama, neovisno je li ta aktivnost samo tehničke, automatske i pasivne naravi. Na primjer, takvi pružatelji usluga informacijskog društva uključuju platforme društvenih medija, usluge videoprijenosa, usluge razmjene videozapisa, zvučnih zapisa i slika, usluge razmjene datoteka i druge usluge u oblaku u mjeri u kojoj ti pružatelji informacije stavljaju na raspolaganje trećim stranama te internetske stranice na kojima korisnici mogu ostavljati komentare ili objavljivati recenzije. Uredba bi se trebala primjenjivati i na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji imaju poslovni nastan izvan Unije ali pružaju usluge unutar Unije jer velik udio pružatelja usluga smještaja na poslužitelju koji su preko svojih usluga izloženi terorističkim sadržajima ima poslovni nastan u trećim zemljama. Tako bi se trebalo osigurati da sva poduzeća koja djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo pruža li pružatelj usluga svoje usluge u Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li pružatelj usluga korištenje tih usluga pravnim ili fizičkim osobama u jednoj državi članici ili više država članica. Ipak, dostupnost internetskih stranica pružatelja usluga ili adrese elektroničke pošte ili drugih kontaktnih podataka u jednoj državi članici ili više država članica sama po sebi ne bi trebala biti dovoljan uvjet za primjenu ove Uredbe.

(10)  Kako bi obuhvaćala usluge smještaja na internetskom poslužitelju putem kojih se šire teroristički sadržaji, ova bi se Uredba trebala primjenjivati, u mjeri u kojoj je moguće identificirati i ukloniti određeni sadržaj koji je predmet ove Uredbe, na usluge informacijskog društva u okviru kojih se, na zahtjev primatelja usluge, pohranjuju informacije koje je pružio te se te pohranjene informacije izravno stavljaju javnosti na raspolaganje. Stoga je definicija pružatelja usluga smještaja na poslužitelju različita i uža od definicije koja se koristi u Direktivi 2000/31/EZ. Na primjer, takvi pružatelji usluga informacijskog društva uključuju platforme društvenih medija, usluge videoprijenosa, usluge razmjene videozapisa, zvučnih zapisa i slika, usluge razmjene datoteka i druge usluge u oblaku u mjeri u kojoj ti pružatelji informacije stavljaju javno na raspolaganje i ubrzavaju širenje sadržaja. Pružatelji usluga kao što su internetske enciklopedije, obrazovni i znanstveni repozitoriji, platforme za razvoj softvera otvorenog koda, pružatelji usluga infrastrukture u oblaku i pružatelji usluga u oblaku (uključujući usluge u oblaku između poduzeća) ne bi se trebali smatrati pružateljima usluga smještaja na poslužitelju u smislu ove Uredbe. Sami prijenos informacija i druge elektroničke komunikacijske usluge u smislu Direktive (EU) 2018/1972 ili pružatelji usluga privremenog smještaja informacija, ili pak druge usluge koje se pružaju u drugim slojevima infrastrukture interneta, kao što su registri i registrari, sustav naziva domena (DNS) ili povezane usluge, kao što su platne usluge ili usluge zaštite protiv distribuiranih napada uskraćivanjem usluga (DDoS) isključeni su iz područja primjene. Uredba bi se trebala primjenjivati i na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji imaju poslovni nastan izvan Unije ali pružaju usluge unutar Unije jer velik udio pružatelja usluga smještaja na poslužitelju koji su preko svojih usluga izloženi terorističkim sadržajima ima poslovni nastan u trećim zemljama. Tako bi se trebalo osigurati da sva poduzeća koja djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo pruža li pružatelj usluga svoje usluge u Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li pružatelj usluga korištenje tih usluga pravnim ili fizičkim osobama u jednoj državi članici ili više država članica. Ipak, dostupnost internetskih stranica pružatelja usluga ili adrese elektroničke pošte ili drugih kontaktnih podataka u jednoj državi članici ili više država članica sama po sebi ne bi trebala biti dovoljan uvjet za primjenu ove Uredbe.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi primjenjivati obvezu dužne pažnje kako bi spriječili širenje terorističkih sadržaja preko svojih poslužitelja. Ta obveza dužne pažnje ne bi trebala rezultirati općom obvezom praćenja. Obveza dužne pažnje, kad se primjenjuje na ovu Uredbu, trebala bi uključivati savjesno, razmjerno i nediskriminirajuće postupanje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju sa sadržajima koje pohranjuju, posebno kad primjenjuju svoje uvjete, kako bi se izbjeglo uklanjanje sadržaja koji nije terorističke naravi. Uklanjanje odnosno onemogućavanje pristupa mora se obaviti u skladu s poštovanjem slobode izražavanja i informiranja.

(12)  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju izloženi terorističkom sadržaju trebali bi primjenjivati obvezu dužne pažnje kako bi ograničili širenje terorističkih sadržaja preko svojih poslužitelja. Ta obveza dužne pažnje ne bi trebala rezultirati općom obvezom pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da prate informacije koje pohranjuju ni općom obvezom da aktivno traže činjenice ili okolnosti koje bi ukazivale na protuzakonite aktivnosti. Obveza dužne pažnje, kad se primjenjuje na ovu Uredbu, trebala bi uključivati transparentno, savjesno, razmjerno i nediskriminirajuće postupanje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju sa sadržajima koje pohranjuju, posebno kad primjenjuju svoje uvjete, kako bi se izbjeglo uklanjanje sadržaja koji nije terorističke naravi. Uklanjanje odnosno onemogućavanje pristupa mora se obaviti u skladu s poštovanjem slobode izražavanja i informiranja te slobode i pluralizma medija.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Trebalo bi uskladiti postupke i obveze koji proizlaze iz pravnih naloga kojima se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj ili da mu onemoguće pristup. Države članice trebale bi i dalje imati slobodu izbora nadležnih tijela, koja im omogućuje da za taj zadatak odrede upravna tijela, tijela za izvršavanje zakonodavstva ili pravosudna tijela. S obzirom na brzinu širenja terorističkih sadržaja preko internetskih usluga, ovom se odredbom pružateljima usluga smještaja na poslužitelju nameće obveza prema kojoj moraju osigurati da se teroristički sadržaj identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni odnosno da se tom sadržaju onemogući pristup u roku od jednog sata od primanja naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li korisnicima u Uniji onemogućiti pristup tom sadržaju.

(13)  Trebalo bi uskladiti postupke i obveze koji proizlaze iz pravnih naloga kojima se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj ili da mu onemoguće pristup. Države članice trebale bi za taj zadatak slobodno zadužiti jedno nadležno tijelo, osim ako u skladu s njihovim ustavnim odredbama nije moguće da za to bude nadležno jedno tijelo, a istovremeno korisnicima i pružateljima usluga zajamčiti pravnu sigurnost i predvidljivost. Ako je tijelo određeno za izdavanje naloga za uklanjanje sadržaja upravno tijelo ili tijelo kaznenog progona, država članica trebala bi osigurati učinkovito i neovisno preispitivanje naloga za uklanjanje koje su izdala nadležna tijela u toj državi članici. To bi preispitivanje bilo mehanizam ocjenjivanja pojedinačnih naloga za uklanjanje sadržaja po službenoj dužnosti (u nedostatku zahtjeva za preispitivanje) i njime bi se ispravile moguće pogrešne odluke. Taj mehanizam preispitivanja nadopunjuje mogućnosti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i pružatelja sadržaja da traže sudsku zaštitu u odnosu na naloge za uklanjanje sadržaja koji su im upućeni ili se odnose na njih. Ovom se odredbom pružateljima usluga smještaja na poslužitelju nameće obveza prema kojoj moraju osigurati da se teroristički sadržaj identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni odnosno da se tom sadržaju onemogući pristup u razdoblju koje odredi nadležno tijelo. Nadležno tijelo trebalo bi pružatelju usluga smještaja na poslužitelju dostaviti utvrđen rok u nalogu za uklanjanje, koji ne smije biti kraći od osam sati, uzimajući u obzir veličinu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i njegovu prethodnu izloženost terorističkom sadržaju. Ne dovodeći u pitanje zahtjev u pogledu čuvanja podataka iz članka 7. ove Uredbe, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju sami odlučuju hoće li predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li onemogućiti pristup tom sadržaju ili pristup za korisnike u Uniji.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Nalog za uklanjanje trebao bi sadržavati klasifikaciju relevantnog sadržaja kao terorističkog sadržaja i dovoljno informacija za lociranje sadržaja navođenjem URL-a i svih drugih dodatnih informacija, kao što su snimke zaslona dotičnog sadržaja ako ih je moguće dobiti. Nadležno tijelo također bi trebalo pružiti dodatno obrazloženje o tome zašto se sadržaj smatra terorističkim sadržajem. Obrazloženje ne treba sadržavati osjetljive informacije kojima bi se mogle ugroziti istrage. Međutim, u obrazloženju bi se pružatelju usluga smještaja na poslužitelju i, u konačnici, pružatelju sadržaja trebalo omogućiti djelotvorno ostvarivanje prava na sudsku zaštitu.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Nadležno tijelo trebalo bi nalog za uklanjanje proslijediti izravno adresatu i točki za kontakt bilo kojim elektroničkim putem koji omogućuje pisani zapis pod uvjetima koji pružatelju usluga omogućuju da utvrdi njegovu vjerodostojnost, uključujući točnost datuma i vremena slanja i primitka naloga, na primjer putem zaštićene e-poruke i sigurnih platformi ili drugih sigurnih kanala, uključujući one koje je na raspolaganje stavio pružatelj usluga, u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka. Taj se zahtjev može ispuniti putem kvalificirane usluge elektroničke preporučene dostave, kako je predviđeno Uredbom (EU) 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća12.

(14)  Nadležno tijelo trebalo bi nalog za uklanjanje proslijediti izravno adresatu i točki za kontakt bilo kojim elektroničkim putem koji omogućuje pisani zapis pod uvjetom da se njegova vjerodostojnost može utvrditi bez nerazumnog financijskog ili drugog opterećenja za pružatelja usluga, uključujući točnost datuma i vremena slanja i primitka naloga, na primjer putem zaštićene e-poruke i sigurnih platformi ili drugih sigurnih kanala, uključujući one koje je na raspolaganje stavio pružatelj usluga, u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka. Taj se zahtjev može ispuniti putem kvalificirane usluge elektroničke preporučene dostave, kako je predviđeno Uredbom (EU) 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća12.

_________________

_________________

12 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

12 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Prijave nadležnih tijela ili Europola djelotvoran su i brz način da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju saznaju za određeni sadržaj na svojim poslužiteljima. Taj bi mehanizam, kojim se pružatelja usluga smještaja na poslužitelju upozorava na informacije koje se mogu smatrati terorističkim sadržajem kako bi pružatelj usluga na dobrovoljnoj osnovi razmotrio jesu li te informacije u skladu s njegovim uvjetima, trebao i dalje biti dostupan uz naloge za uklanjanje. Važno je da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju što prije procijene takve prijave i daju brze povratne informacije u vezi s poduzetim mjerama. Pružatelju usluga smještaja na poslužitelju prepušta se konačna odluka o tome hoće li ukloniti sadržaj koji nije u skladu s njegovim uvjetima. Za provedbu ove Uredbe u vezi s prijavama i dalje je nadležan Europol, kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2016/79413.

(15)  Prijave nadležnih tijela ili Europola djelotvoran su i brz način da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju saznaju za određeni sadržaj na svojim poslužiteljima. Taj bi mehanizam, kojim se pružatelja usluga smještaja na poslužitelju upozorava na informacije koje se mogu smatrati terorističkim sadržajem kako bi pružatelj usluga na dobrovoljnoj osnovi razmotrio jesu li te informacije u skladu s njegovim uvjetima, kako je predviđeno Uredbom (EU) 2016/794, trebao i dalje biti dostupan uz naloge za uklanjanje pod uvjetom da nadležno tijelo države članice u kojoj pružatelj usluga ima poslovni nastan brzo nakon prijave utvrdi je li sadržaj za koji je podnesena prijava teroristički sadržaj i da poduzme daljnje korake njegovim uklanjanjem kad je to prikladno. Važno je da nadležna tijela ili Europol daju detaljnu procjenu i da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju daju brze povratne informacije u vezi s poduzetim mjerama. Pružatelju usluga smještaja na poslužitelju prepušta se konačna odluka o tome hoće li ukloniti sadržaj za koji je podnesena prijava, osim ako nakon toga ne uslijedi nalog za uklanjanje. Za provedbu ove Uredbe u vezi s prijavama i dalje je nadležan Europol, kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2016/79413.

__________________

__________________

13 Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).

13 Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  S obzirom na razmjere i brzinu koji su potrebni za uspješno identificiranje i uklanjanje terorističkih sadržaja, razmjerne proaktivne mjere, uključujući korištenje automatiziranih sredstava u određenim slučajevima, nužan su element za suzbijanje terorističkih sadržaja na internetu. U cilju smanjenja dostupnosti terorističkih sadržaja na svojim poslužiteljima pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi procijeniti je li primjereno poduzeti proaktivne mjere ovisno o rizicima i razini izloženosti terorističkim sadržajima kao i o učincima na prava trećih strana i informiranje od javnog interesa. Slijedom toga, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi odrediti koju bi odgovarajuću, djelotvornu i razmjernu proaktivnu mjeru trebalo uspostaviti. Taj zahtjev ne bi trebao podrazumijevati opću obvezu praćenja. U kontekstu predmetne procjene izostanak naloga za uklanjanje i prijava upućenih pružatelju usluga znak je niske razine izloženosti terorističkom sadržaju.

(16)  S obzirom na složenost uspješnog identificiranja i uklanjanja terorističkih sadržaja takvog razmjera i na potencijalni utjecaj na temeljna prava, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi u vezi s terorističkim sadržajem na internetu poduzeti razmjerne konkretne mjere ovisno o riziku i razini izloženosti. Takve obvezne mjere ne bi smjele obuhvaćati upotrebu filtara za sadržaj ili drugih mjera koje uključuju sustavno praćenje ponašanja korisnika. Konkretne mjere mogle bi, na primjer, uključivati sustave koji korisnicima omogućuju prijavljivanje potencijalnog terorističkog sadržaja ili moderiranje sadržaja među sustručnjacima. U cilju smanjenja dostupnosti terorističkih sadržaja na svojim poslužiteljima pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi procijeniti je li primjereno poduzeti konkretne mjere ovisno o rizicima i razini izloženosti terorističkim sadržajima kao i o učincima na prava trećih strana i informiranje od javnog interesa. Slijedom toga, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi odrediti koju bi opravdanu, odgovarajuću, djelotvornu i razmjernu konkretnu mjeru trebalo uspostaviti. Taj zahtjev ne bi trebao podrazumijevati opću obvezu praćenja. Time se ne dovode u pitanje moguće dodatne dobrovoljne mjere koje poduzima pružatelj usluga smještaja na poslužitelju izvan područja primjene ove Uredbe.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Pri uspostavi proaktivnih mjera pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi zajamčiti poštovanje prava korisnika na slobodu izražavanja i informiranja, uključujući pravo na slobodu primanja i prenošenja informacija. Pored zahtjeva utvrđenih pravom, među ostalim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi postupati s dužnom pažnjom i provoditi zaštitne mjere, koje uključuju, prema potrebi, ljudski nadzor i provjere, kako bi se izbjegle bilo kakve nenamjerne i pogrešne odluke koje bi dovele do uklanjanja sadržaja koji nije teroristički sadržaj. To je osobito važno kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju upotrebljavaju automatizirana sredstva za otkrivanje terorističkih sadržaja. Sve odluke o upotrebi automatiziranih sredstava, bilo da ih donese sam pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ili da su donesene na temelju zahtjeva nadležnog tijela, trebalo bi procijeniti s obzirom na pouzdanost osnovne tehnologije i posljedični učinak na temeljna prava.

(17)  Pri uspostavi konkretnih mjera pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi zajamčiti poštovanje prava korisnika na slobodu izražavanja i informiranja, uključujući pravo na slobodu primanja i prenošenja informacija, te prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Pored zahtjeva utvrđenih pravom, među ostalim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi postupati s dužnom pažnjom i provoditi zaštitne mjere, koje uključuju, prema potrebi, ljudski nadzor kao i provjere, kako bi se izbjegle bilo kakve nenamjerne i pogrešne odluke koje bi dovele do uklanjanja sadržaja koji nije teroristički sadržaj. Sve odluke o upotrebi mjera protiv terorističkog sadržaja, uključujući dobrovoljne mjere, bilo da ih donese sam pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ili da su donesene na temelju zahtjeva nadležnog tijela, trebalo bi procijeniti s obzirom na pouzdanost osnovne tehnologije i posljedični učinak na temeljna prava. U svakom slučaju, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi provjeriti stanje temeljnih prava u pogledu svake dobrovoljne ili konkretne mjere koju primjenjuju.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su izloženi terorističkom sadržaju poduzmu odgovarajuće mjere za sprečavanje zloupotrebe svojih usluga, nadležna tijela trebala bi od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju koji su zaprimili nalog za uklanjanje, a koji je postao konačan, zatražiti da izvijeste o poduzetim proaktivnim mjerama. One bi mogle obuhvaćati mjere za sprečavanje ponovnog postavljanja terorističkog sadržaja koji je uklonjen ili kojem je onemogućen pristup na temelju primljenog naloga za uklanjanje ili primljenih prijava, npr. provjerom u javnim ili privatnim alatima koji sadržavaju poznati teroristički sadržaj. Mogu uključivati i upotrebu pouzdanih tehničkih alata za identificiranje novog terorističkog sadržaja, bilo da je riječ o upotrebi alata dostupnih na tržištu ili onih koje je razvio pružatelj usluga smještaja na poslužitelju. Pružatelj usluga trebao bi izvijestiti o uvođenju konkretnih proaktivnih mjera kako bi nadležno tijelo moglo prosuditi jesu li te mjere djelotvorne i razmjerne te, ako je riječ o upotrebi automatiziranih sredstava, ima li pružatelj usluga smještaja na poslužitelju potrebne sposobnosti za ljudski nadzor i procjenu. Pri procjeni djelotvornosti i razmjernosti mjera nadležna tijela trebala bi uzeti u obzir relevantne parametre, među ostalim broj naloga za uklanjanje i broj prijava upućenih pružatelju usluga, njegove ekonomske kapacitete i utjecaj njegove usluge u širenju terorističkog sadržaja (na primjer, uzimajući u obzir broj korisnika u Uniji).

(18)  Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su izloženi terorističkom sadržaju poduzmu odgovarajuće konkretne mjere za zaštitu svojih usluga od zloupotrebe, nadležna tijela trebala bi od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju koji su zaprimili nalog za uklanjanje, a koji je postao konačan, zatražiti da izvijeste o konkretnim poduzetim mjerama, ako postoje. Pružatelj usluga trebao bi izvijestiti o uvođenju konkretnih mjera kako bi nadležno tijelo moglo prosuditi jesu li te mjere nužne, djelotvorne i razmjerne te temelje li se konkretne mjere na ljudskom nadzoru i procjeni. Pri procjeni djelotvornosti, nužnosti i razmjernosti mjera nadležna tijela trebala bi uzeti u obzir relevantne parametre, među ostalim broj naloga za uklanjanje i broj prijava upućenih pružatelju usluga, njegove ekonomske kapacitete i utjecaj njegove usluge u širenju terorističkog sadržaja (na primjer, uzimajući u obzir broj korisnika u Uniji) te uspostavljene mjere kojima se štiti sloboda izražavanja i informiranja i broj slučajeva uspostave ograničenja za zakoniti sadržaj.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Nakon zahtjeva nadležno tijelo trebalo bi započeti dijalog s pružateljem usluga smještaja na poslužitelju o uspostavi potrebnih proaktivnih mjera. Ako je to potrebno, nadležno tijelo trebalo bi naložiti donošenje odgovarajućih, djelotvornih i razmjernih proaktivnih mjera ako smatra da poduzete mjere nisu dovoljne za prevladavanje rizika. Odluka o nalaganju takvih konkretnih proaktivnih mjera u načelu ne bi trebala dovesti do uvođenja opće obveze praćenja, kako je propisano člankom 15. stavkom 1. Direktive 2001/31/EZ. Imajući u vidu posebno ozbiljne rizike povezane sa širenjem terorističkog sadržaja, odluke koje donesu nadležna tijela ma temelju ove Uredbe mogle bi odstupati od pristupa utvrđenog člankom 15. stavkom 1. Direktive 2000/31/EZ u pogledu određenih posebnih, ciljanih mjera koje je potrebno donijeti iz prevladavajućih razloga javne sigurnosti. Prije donošenja takvih odluka nadležno tijelo trebalo bi postići pravednu ravnotežu između ciljeva od javnog interesa i povezanih temeljnih prava, posebno slobode izražavanja i informiranja i slobode poduzetništva, te dati odgovarajuće obrazloženje.

Briše se.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19.a)  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju trebao bi u bilo kojem trenutku moći zatražiti od nadležnog tijela da preispita i, prema potrebi, opozove zahtjev u skladu s člankom 6. stavkom 2. Nadležno tijelo trebalo bi dostaviti obrazloženu odluku u razumnom roku nakon primitka zahtjeva pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Obvezu da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju čuvaju sadržaj i povezane podatke trebalo bi uvesti za konkretne svrhe i vremenski ograničiti na ono što je nužno. Zahtjev za čuvanje potrebno je proširiti na povezane podatke u mjeri u kojoj bi takvi podaci u protivnom bili izgubljeni kao posljedica uklanjanja predmetnog sadržaja. Povezani podaci mogu uključivati podatke kao što su „podaci o pretplatniku”, što prvenstveno uključuje podatke koji se odnose na identitet pružatelja sadržaja, te podatke kao što su „podaci o pristupu”, koji na primjer obuhvaćaju podatke o datumu i vremenu pristupa pružatelja sadržaja ili podatke o prijavi na poslužitelj i odjavi s poslužitelja, zajedno s IP adresom koju je pružatelj usluge pristupa internetu dodijelio pružatelju sadržaja.

(20)  Obvezu da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju čuvaju sadržaj i povezane podatke trebalo bi uvesti za konkretne svrhe, vremenski ograničiti na ono što je nužno i osigurati njihovu potrebnu zaštitu kada je riječ o osobnim podacima. Zahtjev za čuvanje potrebno je proširiti na povezane podatke u mjeri u kojoj bi takvi podaci u protivnom bili izgubljeni kao posljedica uklanjanja predmetnog sadržaja. Povezani podaci mogu uključivati podatke kao što su „podaci o pretplatniku”, što prvenstveno uključuje podatke koji se odnose na identitet pružatelja sadržaja, te podatke kao što su „podaci o pristupu”, koji na primjer obuhvaćaju podatke o datumu i vremenu pristupa pružatelja sadržaja ili podatke o prijavi na poslužitelj i odjavi s poslužitelja, zajedno s IP adresom koju je pružatelj usluge pristupa internetu dodijelio pružatelju sadržaja.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Transparentnost politika pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u vezi s terorističkim sadržajem ključna je za povećanje njihove odgovornosti prema svojim korisnicima te za jačanje povjerenja građana u jedinstveno digitalno tržište. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi objavljivati godišnja izvješća za potrebe transparentnosti koja sadržavaju smislene informacije o mjerama poduzetima u vezi s otkrivanjem, identificiranjem i uklanjanjem terorističkog sadržaja.

(24)  Transparentnost politika pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u vezi s terorističkim sadržajem ključna je za povećanje njihove odgovornosti prema svojim korisnicima te za jačanje povjerenja građana u jedinstveno digitalno tržište. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju izloženi terorističkom sadržaju trebali bi objavljivati godišnja izvješća za potrebe transparentnosti koja sadržavaju smislene informacije o mjerama poduzetima u vezi s otkrivanjem, identificiranjem i uklanjanjem terorističkog sadržaja, uključujući dobrovoljne mjere i broj osporenih uklanjanja. Od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ne bi trebalo zahtijevati objavljivanje izvornog koda u okviru svojih izvješća za potrebe transparentnosti. Nadležna tijela također bi trebala objavljivati godišnja izvješća za potrebe transparentnosti koja bi sadržavala značajne informacije o broju izdanih naloga za uklanjanje, broju uklonjenih sadržaja, broju identificiranih i otkrivenih terorističkih sadržaja koji su uklonjeni i broju osporenih uklanjanja.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.a)  Pružatelji sadržaja čiji je sadržaj uklonjen trebali bi imati pravo na djelotvoran pravni lijek u skladu s člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Neki pružatelji usluga smještaja na poslužitelju već se koriste automatiziranim alatima za uklanjanje nezakonitog sadržaja sa svojih platformi. Takve tehnologije ne mogu razlikovati teroristički sadržaj od zakonitog sadržaja, poput sadržaja koji se prenosi u obrazovne, novinarske ili istraživačke svrhe.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Postupci za podnošenje pritužbi neophodna su zaštitna mjera usmjerena protiv pogrešnog uklanjanja sadržaja zaštićenog na temelju slobode izražavanja i informiranja. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi stoga uspostaviti mehanizme za podnošenje pritužbi koji su jednostavni za korištenje i osigurati da se pritužbe rješavaju brzo i potpuno transparentno u odnosu na pružatelja sadržaja. Zahtjev da pružatelj usluga smještaja na poslužitelju vrati sadržaj koji je bio greškom uklonjen ne utječe na mogućnost da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju postupe u skladu sa svojim uvjetima iz drugih razloga.

(25)  Postupci za podnošenje pritužbi neophodna su zaštitna mjera usmjerena protiv pogrešnog uklanjanja sadržaja zaštićenog na temelju slobode izražavanja i informiranja. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi stoga uspostaviti mehanizme za podnošenje pritužbi koji su jednostavni za korištenje i osigurati da se pritužbe rješavaju brzo i potpuno transparentno u odnosu na pružatelja sadržaja, što bi trebalo uključivati informacije o svim mogućnostima djelotvornog pravnog lijeka, uključujući pravnu zaštitu. Pružatelji sadržaja također bi trebali imati pravo izravno podnositi pritužbe nadležnom tijelu u vlastitoj državi članici ako pritužbu ne mogu riješiti s pružateljem usluga smještaja na poslužitelju. Zahtjev da pružatelj usluga smještaja na poslužitelju vrati sadržaj koji je bio greškom uklonjen ne utječe na mogućnost da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju postupe u skladu sa svojim uvjetima iz drugih razloga.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Djelotvorna pravna zaštita u skladu s člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije predviđa da osobe moraju znati razloge zbog kojih je sadržaj koji su postavile uklonjen ili zbog kojih je tom sadržaju onemogućen pristup. U tu bi svrhu pružatelj usluga smještaja na poslužitelju pružatelju sadržaja na raspolaganje trebao staviti smislene informacije koje bi pružatelju sadržaja omogućile da ospori odluku. Međutim, to ne znači nužno da je potrebno obavijestiti pružatelja sadržaja. Ovisno o okolnostima, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu sadržaj koji se smatra terorističkim sadržajem zamijeniti porukom da je sadržaj uklonjen ili da je sadržaju onemogućen pristup u skladu s ovom Uredbom. Na zahtjev bi trebalo pružiti dodatne informacije o razlozima i načinima na koje pružatelj sadržaja može osporavati odluku. Ako nadležna tijela odluče da se zbog javne sigurnosti, uključujući u kontekstu istrage, izravno obavješćivanje pružatelja sadržaja o uklanjanju sadržaja ili onemogućavanju pristupa tom sadržaju smatra neprimjerenim ili kontraproduktivnim, trebala bi o tome obavijestiti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.

(26)  Djelotvorna pravna zaštita u skladu s člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije predviđa da osobe moraju znati razloge zbog kojih je sadržaj koji su postavile uklonjen ili zbog kojih je tom sadržaju onemogućen pristup. U tu bi svrhu pružatelj usluga smještaja na poslužitelju pružatelju sadržaja na raspolaganje trebao staviti smislene informacije koje bi pružatelju sadržaja omogućile da ospori odluku. Ovisno o okolnostima, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu sadržaj koji se smatra terorističkim sadržajem zamijeniti porukom da je sadržaj uklonjen ili da je sadržaju onemogućen pristup u skladu s ovom Uredbom. Trebalo bi pružiti dodatne informacije o razlozima i načinima na koje pružatelj sadržaja može osporavati odluku. Ako nadležna tijela odluče da se zbog javne sigurnosti, uključujući u kontekstu istrage, izravno obavješćivanje pružatelja sadržaja o uklanjanju sadržaja ili onemogućavanju pristupa tom sadržaju smatra kontraproduktivnim, trebala bi o tome obavijestiti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Neophodno je da nadležno tijelo države članice koje je odgovorno za izricanje kazni ima sve informacije o izdavanju naloga za uklanjanje i prijava te o daljnjoj komunikaciji između pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i relevantnog nadležnog tijela. U tu bi svrhu države članice trebale osigurati odgovarajuće komunikacijske kanale i mehanizme koji omogućuju pravovremenu razmjenu relevantnih informacija.

(29)  Neophodno je da nadležno tijelo države članice koje je odgovorno za izricanje kazni ima sve informacije o izdavanju naloga za uklanjanje i prijava te o daljnjoj komunikaciji između pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i relevantnog nadležnog tijela. U tu svrhu države članice moraju osigurati odgovarajuće komunikacijske kanale i mehanizme koji omogućuju pravovremenu razmjenu relevantnih informacija.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  I pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i države članice trebali bi uspostaviti točke za kontakt kako bi se olakšalo brzo rješavanje naloga za uklanjanje i prijava. Za razliku od pravnog zastupnika točka za kontakt služi u operativne svrhe. Točka za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju trebala bi raspolagati namjenskim sredstvom za elektroničko primanje naloga za uklanjanje i prijava te tehničkim i ljudskim resursima koji omogućuju njihovu brzu obradu. Točka za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može imenovati postojeću točku za kontakt, pod uvjetom da je ta točka za kontakt u mogućnosti vršiti funkcije predviđene ovom Uredbom. Kako bi teroristički sadržaj bio uklonjen odnosno pristup tom sadržaju onemogućen u roku od sat vremena od primitka naloga za uklanjanje, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi se pobrinuti da je točka za kontakt dostupna u svakom trenutku. Informacije o točki za kontakt trebale bi uključivati informacije o jeziku na kojem se može obratiti točki za kontakt. Radi olakšavanja komunikacije između pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i nadležnih tijela, pružatelje usluga smještaja na poslužitelju potiče se da omoguće komunikaciju na jednom od službenih jezika Unije na kojem su dostupni njihovi uvjeti.

(33)  I pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i države članice trebali bi uspostaviti točke za kontakt kako bi se olakšalo brzo rješavanje naloga za uklanjanje i prijava. Za razliku od pravnog zastupnika točka za kontakt služi u operativne svrhe. Točka za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju trebala bi raspolagati namjenskim sredstvima za elektroničko primanje naloga za uklanjanje i prijava te tehničkim i ljudskim resursima koji bi omogućili njihovu brzu obradu. Točka za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može imenovati postojeću točku za kontakt, pod uvjetom da je ta točka za kontakt u mogućnosti vršiti funkcije predviđene ovom Uredbom. Kako bi teroristički sadržaj bio uklonjen odnosno pristup tom sadržaju onemogućen što prije nakon primitka naloga za uklanjanje, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi se pobrinuti da je točka za kontakt dostupna u svakom trenutku. Informacije o točki za kontakt trebale bi uključivati informacije o jeziku na kojem se može obratiti točki za kontakt. Radi olakšavanja komunikacije između pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i nadležnih tijela, pružatelje usluga smještaja na poslužitelju potiče se da omoguće komunikaciju na jednom od službenih jezika Unije na kojem su dostupni njihovi uvjeti.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Budući da ne postoji opći zahtjev prema kojem bi pružatelji usluga morali zajamčiti fizičku prisutnost na području Unije, potrebno je jasno utvrditi u nadležnosti koje je države članice pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koji pruža usluge u Uniji. U pravilu, pružatelj usluga smještaja na poslužitelju u nadležnosti je države članice u kojoj ima glavni poslovni nastan ili u kojoj je imenovao pravnog zastupnika. Međutim, ako druga država članica izda nalog za uklanjanje, njezina bi tijela trebala biti u mogućnosti izvršiti svoje naloge poduzimanjem mjera prisile koje nisu represivne, kao što su novčane kazne. Kad je riječ o pružatelju usluga smještaja na poslužitelju koji nema poslovni nastan u Uniji i koji nije imenovao pravnog zastupnika, države članice ipak bi trebale imati mogućnost izricanja kazni, pod uvjetom da se poštuje načelo ne bis in idem.

(34)  Budući da ne postoji opći zahtjev prema kojem bi pružatelji usluga morali zajamčiti fizičku prisutnost na području Unije, potrebno je jasno utvrditi u nadležnosti koje je države članice pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koji pruža usluge u Uniji. U pravilu, pružatelj usluga smještaja na poslužitelju u nadležnosti je države članice u kojoj ima glavni poslovni nastan ili u kojoj je imenovao pravnog zastupnika.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Pružatelji usluga smještaja koji nemaju poslovni nastan u Uniji trebali bi imenovati u pisanom obliku pravnog zastupnika kako bi se osiguralo poštovanje i provedba obveza na temelju ove Uredbe.

(35)  Pružatelji usluga smještaja koji nemaju poslovni nastan u Uniji trebali bi u pisanom obliku imenovati pravnog zastupnika kako bi se osiguralo poštovanje i provedba obveza na temelju ove Uredbe. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu koristiti usluge postojećeg pravnog zastupnika, pod uvjetom da taj pravni zastupnik može vršiti svoje funkcije kako je utvrđeno u ovoj Uredbi.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Za potrebe ove Uredbe države članice trebale bi imenovati nadležna tijela. Zahtjev za imenovanje nadležnih tijela ne znači nužno da se moraju osnovati nova tijela, već se postojeća tijela mogu zadužiti za obavljanje funkcija utvrđenih u ovoj Uredbi. Na temelju ove Uredbe zahtijeva se imenovanje tijela nadležnih za izdavanje naloga za uklanjanje, izdavanje prijava, nadgledanje proaktivnih mjera i izricanje kazni. Države članice odlučuju o tome koliko tijela žele imenovati za te zadaće.

(37)  Za potrebe ove Uredbe države članice trebale bi imenovati jedno nadležno tijelo, osim ako prema njihovim ustavnim odredbama nije moguće da za to bude nadležno jedno tijelo. Zahtjev za imenovanje nadležnih tijela ne znači nužno da se moraju osnovati nova tijela, već se postojeća tijela mogu zadužiti za obavljanje funkcija utvrđenih u ovoj Uredbi. Na temelju ove Uredbe zahtijeva se imenovanje tijela nadležnih za izdavanje naloga za uklanjanje i izricanje kazni.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Kazne su potrebne kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju doista ispunjavaju svoje obveze na temelju ove Uredbe. Države članice trebale bi donijeti pravila o kaznama, uključujući, prema potrebi, smjernice za izricanje kazni. Posebno visoke kazne odredit će se za slučajeve kad se sustavno ponavlja da određeni pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne ukloni teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup tom sadržaju u roku od sat vremena od primitka naloga za uklanjanje. Neispunjavanje obveza u pojedinačnim slučajevima moglo bi se kazniti na temelju načela ne bis in idem i načela proporcionalnosti i uz osiguravanje da se u takvim kaznama uzme u obzir sustavno neispunjavanje obveza. Radi jamčenja pravne sigurnosti Uredbom bi trebalo utvrditi u kojoj mjeri relevantne obveze mogu podlijegati kaznama. Kazne za neispunjavanje obveza iz članka 6. trebalo bi donijeti samo u odnosu na obveze koje proizlaze iz zahtjeva za izvješćivanje u skladu s člankom 6. stavkom 2. ili odluke kojom se nameću dodatne proaktivne mjere u skladu s člankom 6. stavkom 4. U donošenju odluke o tome treba li izreći novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u obzir financijska sredstva pružatelja usluga. Države članice dužne su se pobrinuti da se kaznama ne potiče uklanjanje sadržaja koji nije teroristički sadržaj.

(38)  Kazne su potrebne kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju doista ispunjavaju svoje obveze na temelju ove Uredbe, a u okviru njih također bi po potrebi trebalo voditi računa o stanju društva kćeri ili povezanih poduzeća. Države članice trebale bi donijeti pravila o kaznama, uključujući, prema potrebi, smjernice za izricanje kazni. Kazne bi trebalo odrediti za slučajeve kad se sustavno ponavlja da određeni pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne uklanja teroristički sadržaj ili ne onemogućava pristup tom sadržaju u roku koji odredi nadležno tijelo. Pri ocjeni prirode kršenja i donošenju odluke o primjeni kazni trebalo bi u potpunosti poštovati temeljna prava, kao što je sloboda izražavanja. U donošenju odluke o tome treba li izreći novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u obzir financijska sredstva pružatelja usluga, nenamjerna kašnjenja, posebno malih i srednjih poduzeća i novoosnovanih poduzeća. Države članice trebale bi zajamčiti da se kaznama ne potiče uklanjanje sadržaja koji nije teroristički sadržaj.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Upotreba standardiziranih predložaka olakšava suradnju i razmjenu informacija među nadležnim tijelima i pružateljima usluga jer im omogućuje bržu i djelotvorniju komunikaciju. Osobito je važno osigurati brzu reakciju nakon primitka naloga za uklanjanje. Predlošcima se smanjuju troškovi prevođenja i doprinosi visokom standardu kvalitete. Slično tomu, obrasci za odgovor trebali bi omogućiti standardiziranu razmjenu informacija, što će biti posebno važno u slučajevima u kojima pružatelji usluga ne mogu ispuniti obveze. Autenticiranim kanalima dostave može se jamčiti vjerodostojnost naloga za uklanjanje, uključujući točnost datuma i vremena slanja i primitka naloga.

(39)  Upotreba standardiziranih predložaka olakšava suradnju i razmjenu informacija među nadležnim tijelima i pružateljima usluga jer im omogućuje bržu i djelotvorniju komunikaciju. Osobito je važno osigurati brzu reakciju nakon primitka naloga za uklanjanje, ovisno o veličini i sredstvima pružatelja usluga smještaja na poslužitelju. Predlošcima se smanjuju troškovi prevođenja i doprinosi visokom standardu kvalitete. Slično tomu, obrasci za odgovor trebali bi omogućiti standardiziranu razmjenu informacija, što će biti posebno važno u slučajevima u kojima pružatelji usluga ne mogu ispuniti obveze. Autenticiranim kanalima dostave može se jamčiti vjerodostojnost naloga za uklanjanje, uključujući točnost datuma i vremena slanja i primitka naloga.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Države članice trebale bi prikupljati informacije o provedbi zakonodavstva. Trebalo bi utvrditi detaljan program za praćenje ishoda, rezultata i učinaka ove Uredbe kako bi se provela evaluacija zakonodavstva.

(41)  Države članice trebale bi prikupljati informacije o provedbi zakonodavstva, uključujući informacije o broju slučajeva uspješnog otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma zahvaljujući ovoj Uredbi. Trebalo bi utvrditi detaljan program za praćenje ishoda, rezultata i učinaka ove Uredbe kako bi se provela evaluacija zakonodavstva.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Na temelju nalaza i zaključaka iz izvješća o provedbi i ishoda praćenja Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Uredbe najranije tri godine nakon njezina stupanja na snagu. Evaluacija bi se trebala temeljiti na pet kriterija: učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti, usklađenosti i dodanoj vrijednosti EU-a. Ocijenit će se funkcioniranje različitih operativnih i tehničkih mjera predviđenih Uredbom, uključujući djelotvornost mjera za poboljšanje otkrivanja, identificiranja i uklanjanja terorističkih sadržaja, djelotvornost zaštitnih mehanizama te učinci na potencijalno ugrožena prava i interese trećih strana, uključujući preispitivanje zahtjeva u pogledu obavješćivanja pružatelja sadržaja.

(42)  Na temelju nalaza i zaključaka iz izvješća o provedbi i ishoda praćenja Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Uredbe najranije tri godine nakon njezina stupanja na snagu. Evaluacija bi se trebala temeljiti na pet kriterija: učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti, usklađenosti i dodanoj vrijednosti EU-a. Ocijenit će se funkcioniranje različitih operativnih i tehničkih mjera predviđenih Uredbom, uključujući djelotvornost mjera za poboljšanje otkrivanja, identificiranja i uklanjanja terorističkih sadržaja, djelotvornost zaštitnih mehanizama te učinci na potencijalno ugrožena temeljna prava, posebice pravo na slobodu izražavanja i informiranja, pravo na privatnost i pravo na zaštitu osobnih podataka.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju jedinstvena pravila kako bi se spriječilo da se usluge smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju za širenje terorističkih sadržaja na internetu. Njome se posebno utvrđuju:

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju jedinstvena pravila kojima se nastoji riješiti problem zloupotrebe usluga smještaja na poslužitelju za širenje terorističkih sadržaja na internetu. Njome se posebno utvrđuju:

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pravila o obvezi dužne pažnje koja su pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni primjenjivati kako bi spriječili širenje terorističkih sadržaja putem svojih usluga i kako bi u slučaju potrebe brzo uklonili takve sadržaje;

(a)  pravila o obvezi dužne pažnje koja su pružatelji usluga smještaja na poslužitelju izloženi terorističkom sadržaju dužni primjenjivati kako bi u slučaju potrebe osigurali brzo uklanjanje takvog sadržaja;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  niz mjera koje su države članice dužne uvesti u cilju identificiranja terorističkog sadržaja, u cilju omogućavanja pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da brzo uklone taj sadržaj te u cilju olakšavanja suradnje s nadležnim tijelima u drugim državama članicama, pružateljima usluga smještaja na poslužitelju i, prema potrebi, odgovarajućim tijelima Unije.

(b)  niz mjera koje su države članice dužne uvesti u cilju identificiranja terorističkog sadržaja, u cilju omogućavanja pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da brzo uklone taj sadržaj te u cilju olakšavanja suradnje s nadležnim tijelima u drugim državama članicama, pružateljima usluga smještaja na poslužitelju i, prema potrebi, odgovarajućim tijelima Unije radi usklađivanja mjera namijenjenih borbi protiv terorističkih sadržaja na internetu.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova se Uredba primjenjuje na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji nude usluge u Uniji, neovisno o mjestu njihova glavnog poslovnog nastana.

2.  Ova se Uredba primjenjuje na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju izložene terorističkom sadržaju koji nude usluge u Uniji, neovisno o mjestu njihova glavnog poslovnog nastana.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Primjena ove Uredbe podliježe pravu Unije o temeljnim pravima, slobodama i vrijednostima posebice sadržanima u člancima 2. i 6. Ugovora o Europskoj uniji i njome se ne mijenjaju obveze koje iz njih proizlaze. Države članice mogu utvrditi uvjete koji se zahtijevaju prema temeljnim načelima povezanima sa slobodom tiska te slobodom i pluralizmom medija i koji su u skladu s njima.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje Direktiva 2000/31/EZ.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „pružatelj usluga smještaja na poslužitelju” znači pružatelj usluga informacijskog društva koje se sastoje od pohranjivanja informacija koje je dostavio pružatelj sadržaja, a koje se pruža na zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od stavljanja pohranjenih informacija na raspolaganje trećim stranama;

(1)  „pružatelj usluga smještaja na poslužitelju” znači pružatelj usluga informacijskog društva čija se djelatnost sastoji od pohranjivanja i obrade informacija koje je dostavio pružatelj sadržaja, a koje se pruža na zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od širenja pohranjenih informacija u javnosti, a za koje je moguće utvrditi i ukloniti određeni sadržaj;

 

konkretno, za potrebe ove Uredbe, pružatelji usluga na drugim razinama internetske infrastrukture koje nisu razina aplikacije i pružatelji usluga IT infrastrukture u oblaku ne smatraju se pružateljima usluga smještaja na poslužitelju;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „kaznena djela terorizma” znači kaznena djela kako su definirana u članku 3. stavku 1. Direktive (EU) 2017/541;

(4)  „kaznena djela terorizma” znači jedno od namjernih djela iz članka 3. stavka 1. Direktive (EU) 2017/541;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „teroristički sadržaj” znači informacija kojom se nastoji postići barem jedno od sljedećega:

(5)  „teroristički sadržaj” znači informacija ili materijal koji predstavljaju barem jedno od sljedećih namjerno počinjenih kaznenih djela, kako su definirana u člancima od 3. do 7. Direktive 2017/541, osobito:

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poticanje ili zagovaranje, uključujući veličanjem, počinjenja kaznenih djela terorizma, čime se stvara opasnost od toga da će takva djela biti počinjena;

(a)  poticanje na počinjenje jednog od kaznenih djela navedenih u točkama od (a) do (i) članka 3. stavka 1. Direktive (EU) 2017/541 kad se takvim ponašanjem izravno ili neizravno, na primjer veličanjem terorističkih djela, zagovara počinjenje kaznenih djela terorizma, čime se stvara opasnost da će jedno ili više takvih djela biti počinjeno;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  poticanje doprinosa počinjenju kaznenih djela terorizma;

(b)  nagovaranje druge osobe na počinjenje ili doprinos počinjenju jednog od kaznenih djela navedenih u točkama od (a) do (i) članka 3. stavka 1. ili u članku 4. Direktive (EU) 2017/541;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  promicanje aktivnosti terorističke skupine, osobito poticanjem na sudjelovanje u ili pružanje potpore terorističkoj skupini, kako je definirana u članku 2. stavku 3. Direktive (EU) 2017/541;

(c)  sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine, uključujući prikupljanje informacija ili materijalnih sredstava, ili financiranje njihovih aktivnosti na bilo koji način, znajući da takvo sudjelovanje doprinosi kriminalnim aktivnostima terorističke skupine, kako je definirana u članku 2. stavku 3. Direktive (EU) 2017/541;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 5. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  davanje uputa o metodama ili tehnikama u svrhu počinjenja kaznenih djela terorizma;

(d)  davanje uputa o izradi ili uporabi eksplozivâ, vatrenog oružja ili drugog oružja ili štetnih ili opasnih tvari, ili o drugim posebnim metodama ili tehnikama, u svrhu počinjenja ili doprinosa počinjenu nekog od kaznenih djela terorizma navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541, znajući da se stečene vještine namjeravaju upotrijebiti u takvu svrhu, kažnjivo je kao kazneno djelo kada je počinjeno namjerno;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „širenje terorističkog sadržaja” znači stavljanje terorističkog sadržaja na raspolaganje trećim stranama putem usluga pružatelja usluga smještaja na poslužitelju;

(6)  „širenje terorističkog sadržaja” znači stavljanje terorističkog sadržaja javno na raspolaganje trećim stranama putem usluga pružatelja usluga smještaja na poslužitelju; sadržaj koji se širi u obrazovne, znanstvene ili dokumentacijske svrhe te za borbu protiv radikalizacije i protupropagandu mora biti zaštićen na odgovarajući način;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  „nadležno tijelo” znači jedno imenovano nacionalno pravosudno tijelo u državi članici ili upravno tijelo.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su poduzimati primjerene, razumne i razmjerne mjere u skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali širenje terorističkih sadržaja i štitili korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te obveze oni su dužni postupati savjesno, razmjerno i nediskriminirajuće, uzimajući u obzir temeljna prava korisnika i temeljnu važnost slobode izražavanja i informiranja u otvorenom i demokratskom društvu.

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su izloženi terorističkom sadržaju dužni su poduzimati primjerene, razumne i razmjerne mjere u skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali širenje terorističkih sadržaja i štitili korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te obveze dužni su postupati savjesno, razmjerno i nediskriminirajuće u svim okolnostima, uzimajući u obzir temeljna prava korisnika i temeljnu važnost slobode izražavanja i informiranja u otvorenom i demokratskom društvu. Ti postupci ne smiju rezultirati općom obvezom pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da prate informacije koje pohranjuju ni općom obvezom da aktivno traže činjenice ili okolnosti koje bi ukazivale na protuzakonite aktivnosti.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su u svoje uvjete uvrstiti odredbe namijenjene sprečavanju širenja terorističkih sadržaja te primjenjivati te odredbe.

Briše se.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležno tijelo ovlašteno je izdati odluku kojom se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi pristup tom sadržaju.

1.  Nadležno tijelo ovlašteno je izdati nalog za uklanjanje kojim se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi pristup tom sadržaju te je dužno odmah obavijestiti nadležna tijela svake druge države članice na čije interese smatra da bi moglo utjecati izdavanje tog naloga za uklanjanje.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice moraju se pobrinuti da nalozi za uklanjanje koje izdaje upravno tijelo podliježu preispitivanju neovisnog sudskog tijela radi ocjene sukladnosti s definicijom terorističkog sadržaja u skladu s člankom 2. stavkom 5. i, po potrebi, radi povlačenja naloga za uklanjanje.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti pristup tom sadržaju u roku od jednog sata od primanja naloga za uklanjanje.

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su žurno ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti pristup tom sadržaju. Nadležno tijelo određuje rok za izvršenje naloga za uklanjanje koji ne smije biti kraći od osam sati. Pri utvrđivanju roka nadležno tijelo uzima u obzir veličinu i resurse pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, a posebno činjenicu da MSP-ovima može trebati više vremena za izvršenje naloga za uklanjanje. U svakom slučaju kraj sljedećeg radnog dana najkraći je rok za pružatelje usluga smještaja informacija na poslužitelju kojima prethodno nije bio upućen nalog za uklanjanje te koji su mikropoduzeća, kako su definirana u Preporuci Komisije 2003/361/EZ, uključujući trgovce pojedince.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  izjavu s razlozima zbog kojih se sadržaj smatra terorističkim sadržajem koja sadržava barem upućivanje na kategorije terorističkih sadržaja popisane u članku 2. stavku 5.;

(b)  detaljnu izjavu s razlozima zbog kojih se sadržaj smatra terorističkim sadržajem koja sadržava posebno upućivanje na kategorije terorističkih sadržaja popisane u članku 2. stavku 5. i s obrazloženjem elemenata nezakonitosti i namjere te mjerodavnog nacionalnog prava;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  informacije o pravnoj zaštiti dostupnoj pružatelju usluga smještaja na poslužitelju i pružatelju sadržaja;

(f)  Informacije o pravnoj zaštiti i roku za korištenje pravne zaštite dostupne pružatelju usluga smještaja na poslužitelju i pružatelju sadržaja;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  prema potrebi, odluku o neobavješćivanju o uklanjanju terorističkih sadržaja ili onemogućivanju pristupa tom sadržaju u skladu s člankom 11.

(g)  ako je to potrebno i prikladno, odluku o neobavješćivanju o uklanjanju terorističkog sadržaja ili onemogućivanju pristupa tom sadržaju u skladu s člankom 11.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Na zahtjev pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pružatelja sadržaja nadležno tijelo dostavlja detaljnu izjavu s razlozima, čime se ne dovodi u pitanje obveza pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da izvrši nalog za uklanjanje u roku utvrđenom u stavku 2.

Briše se.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne može izvršiti nalog za uklanjanje jer taj nalog sadržava očite pogreške ili ne sadržava dovoljno informacija za izvršenje, pružatelj o tome bez suvišnog odgađanja obavješćuje nadležno tijelo i traži pojašnjenje, služeći se predloškom iz Priloga III. Rok utvrđen u stavku 2. počinje se primjenjivati čim se dostavi pojašnjenje.

8.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne može izvršiti nalog za uklanjanje u slučaju kada taj nalog sadržava očite pogreške ili ne sadržava dovoljno informacija za izvršenje, pružatelj o tome odmah obavješćuje nadležno tijelo i traži pojašnjenje, služeći se predloškom iz Priloga III. Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan je ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti pristup tom sadržaju čim primi pojašnjenje naloga za uklanjanje.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Nadležno tijelo koje je izdalo nalog za uklanjanje obavješćuje nadležno tijelo koje nadzire provedbu proaktivnih mjera iz članka 17. stavka 1. točke (c) čim nalog za uklanjanje postane konačan. Ako se na nalog za uklanjanje ne podnese žalba u roku u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom ili ako je taj nalog nakon žalbe potvrđen, nalog postaje konačan.

9.  Nadležno tijelo koje je izdalo nalog za uklanjanje obavješćuje nadležno tijelo koje nadzire provedbu konkretnih mjera iz članka 17. stavka 1. točke (c) čim nalog za uklanjanje postane konačan. Ako se na nalog za uklanjanje ne podnese žalba te ako se ne zatraži pravna zaštita u roku utvrđenom u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom ili ako je taj nalog nakon žalbe potvrđen, nalog postaje konačan.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

Prekogranična suradnja u vezi s nalozima za uklanjanje

 

1.  Nadležno tijelo koje izda naloga za uklanjanje pružatelju usluga smještaja na poslužitelju odmah upućuje kopiju tog naloga za uklanjanje nadležnom tijelu iz članka 17. stavka 1. točke (a) države članice u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili njegovog imenovanog zastupnika.

 

2.  U slučajevima kada nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, njegovog imenovanog zastupnika ili pružatelja usluga ima opravdane razloge za pretpostavku da nalog za uklanjanje može imati učinak na temeljna prava pojedinca, o tome obavješćuje nadležno tijelo koje zahtijeva nalog.

 

3.   Nadležno tijelo koje je podnijelo zahtjev uzima u obzir te okolnosti i, prema potrebi, povlači ili prilagođava zahtjev za uklanjanje.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uspostavljaju operativne i tehničke mjere za lako i brzo procjenjivanje sadržaja koji su radi razmatranja na dobrovoljnoj osnovi poslala nadležna tijela i, prema potrebi, relevantna tijela Unije.

Briše se.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Prijava se upućuje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao u skladu s člankom 16. te prosljeđuje točki za kontakt iz članka 14. stavka 1. Prijave se šalju elektroničkim putem.

3.  Prijava se upućuje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao u skladu s člankom 16. te prosljeđuje točki za kontakt iz članka 14. stavka 1. Prijave se šalju elektroničkim putem. Prijava se također šalje nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili njegovog imenovanog zastupnika.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Prijava mora sadržavati dovoljno detaljne informacije, među kojima su razlozi zbog kojih se sadržaj smatra terorističkim sadržajem, URL i, prema potrebi, dodatne informacije na temelju kojih se može identificirati prijavljeni teroristički sadržaj.

4.  Prijava mora sadržavati dovoljno detaljne informacije, među kojima su detaljna izjava o razlozima zbog kojih se sadržaj smatra terorističkim sadržajem, URL, snimke zaslona ako ih je moguće dobiti i, prema potrebi, dodatne informacije na temelju kojih se može identificirati prijavljeni teroristički sadržaj.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan je prioritetno procijeniti sadržaj iz prijave u odnosu na svoje uvjete pa donijeti odluku hoće li taj sadržaj ukloniti ili onemogućiti pristup tom sadržaju.

5.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može ukloniti ili onemogućiti pristup tom sadržaju dok odluka nadležnog tijela, u skladu sa stavkom 6.a, ne postane konačna.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan je odmah obavijestiti nadležno tijelo ili relevantno tijelo Unije o ishodu procjene i o rokovima svake radnje poduzete na temelju te prijave.

6.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan je obavijestiti nadležno tijelo ili relevantno tijelo Unije o svakoj radnji poduzetoj na temelju prijave, pa i onda kad se ne poduzme nikakva radnja.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Nadležno tijelo države članice u kojoj pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ili njegov imenovani pravni zastupnik imaju glavni poslovni nastan bez nepotrebnog odlaganja procjenjuje je li sadržaj na koji se odnosi prijava teroristički sadržaj u smislu ove Uredbe. Nakon procjene nadležno tijelo bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da se sadržaj ne smatra terorističkim sadržajem ili izdaje nalog za uklanjanje u skladu s člankom 4.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.b  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju ne smatraju se odgovornima za postupanje u skladu s odredaba ovog članka.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju smatra da prijava ne sadržava dovoljno informacija za procjenu prijavljenog sadržaja, pružatelj usluga o tome odmah obavješćuje nadležna tijela ili relevantno tijelo Unije te navodi koje su dodatne informacije ili pojašnjenja potrebni.

Briše se.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 6. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proaktivne mjere

Konkretne mjere

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju prema potrebi poduzimaju proaktivne mjere kako bi zaštitili svoje usluge od širenja terorističkih sadržaja. Te mjere moraju biti djelotvorne i razmjerne, a u njima se moraju uzeti u obzir rizik od i razina izloženosti terorističkom sadržaju, temeljna prava korisnika i temeljna važnost slobode izražavanja i informiranja u otvorenom i demokratskom društvu.

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju prema potrebi i ovisno o riziku i razini izloženosti poduzimaju razmjerne konkretne mjere za zaštitu svojih usluga od širenja terorističkih sadržaja kojima se u potpunosti poštuju temeljna prava korisnika i temeljna važnost slobode izražavanja i informiranja te pravo na privatnost i pravo na zaštitu osobnih podataka u otvorenom i demokratskom društvu. Takve mjere mogu obuhvaćati sustave koji korisnicima omogućuju prijavljivanje potencijalnog terorističkog sadržaja ili moderiranje sadržaja među sustručnjacima. Takve se mjere poduzimaju u skladu s člankom 3. stavkom 1. te one nikako ne uključuju automatske sustave za filtriranje sadržaja ili druge mjere koje obuhvaćaju sustavno praćenje ponašanja korisnika. Moraju biti ciljane i razmjerne, uzimajući u obzir rizik i razinu izloženosti terorističkom sadržaju, te moraju poštovati ustavne odredbe države članice u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili njegovog imenovanog zastupnika. . Ovim stavkom ne dovode se u pitanje moguće dodatne dobrovoljne mjere koje poduzima pružatelj usluga smještaja na poslužitelju izvan područja primjene ove Uredbe.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) obaviješteno u skladu s člankom 4. stavkom 9., to tijelo traži od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva i nakon toga najmanje jednom godišnje podnese izvješće o konkretnim proaktivnim mjerama koje je poduzeo, uključujući korištenje automatiziranih alata, s ciljem:

Ako je nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili njegovog imenovanog zastupnika iz članka 17. stavka 1. točke (c) obaviješteno u skladu s člankom 4. stavkom 9., to tijelo traži od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da u roku od šest mjeseci od primitka zahtjeva i nakon toga najmanje jednom godišnje podnese izvješće o konkretnim mjerama koje je poduzeo.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sprečavanja ponovnog postavljanja sadržaja koji je prethodno uklonjen ili kojem je prethodno onemogućen pristup zbog toga što se smatra terorističkim sadržajem;

Briše se.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  otkrivanja i identificiranja terorističkog sadržaja te brzog uklanjanja tog sadržaja ili onemogućavanja pristupa tom sadržaju.

Briše se.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješća moraju sadržavati sve relevantne informacije na temelju kojih nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) može procijeniti jesu li proaktivne mjere djelotvorne i razmjerne, među ostalim evaluacijom funkcioniranja korištenih automatiziranih alata i primijenjenih mehanizama za ljudski nadzor i provjeru.

Izvješća moraju sadržavati sve relevantne informacije na temelju kojih nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) može procijeniti jesu li konkretne mjere ciljane i razmjerne te temelje li se konkretne mjere na ljudskom nadzoru i jesu li primijenjeni djelotvorni mehanizmi za zaštitu temeljnih prava korisnika.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) smatra da proaktivne mjere poduzete i prijavljene na temelju stavka 2. nisu dovoljne za ublažavanje rizika od i razine izloženosti te za upravljanje rizikom od i razinom izloženosti, to tijelo može zatražiti od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju poduzimanje konkretnih dodatnih proaktivnih mjera. U tu svrhu pružatelj usluga smještaja na poslužitelju surađuje s nadležnim tijelom iz članka 17. stavka 1. točke (c) radi utvrđivanja konkretnih mjera koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan uvesti, pri čemu se u pogledu tih mjera određuju glavni ciljevi, mjerila i provedbeni rokovi.

Briše se.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva na temelju stavka 3. ne može postići dogovor, nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) može donijeti odluku kojom se nameću konkretne dodatne nužne i razmjerne proaktivne mjere. U odluci se osobito uzimaju u obzir ekonomski kapaciteti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i učinak tih mjera na temeljna prava korisnika i temeljnu važnost slobode izražavanja i informiranja. Ta se odluka šalje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao. Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan je redovito izvješćivati o provedbi takvih mjera kako je odredilo nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c).

Briše se.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može u bilo kojem trenutku zatražiti od nadležnog tijela iz članka 17. stavka 1. točke (c) preispitivanje i, prema potrebi, opoziv zahtjeva ili odluke u skladu sa stavkom 2., 3. odnosno 4. Nadležno tijelo dostavlja obrazloženu odluku u razumnom roku nakon primitka zahtjeva pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.

5.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može u bilo kojem trenutku zatražiti od nadležnog tijela iz članka 17. stavka 1. točke (c) preispitivanje i, prema potrebi, opoziv zahtjeva ili odluke u skladu sa stavkom 2. Nadležno tijelo dostavlja obrazloženu odluku u razumnom roku nakon primitka zahtjeva pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su čuvati teroristički sadržaj koji je uklonjen ili kojem je onemogućen pristup na temelju naloga za uklanjanje, prijave ili proaktivnih mjera na temelju članka 4., 5. odnosno 6. te povezane podatke koji su uklonjeni zbog uklanjanja terorističkog sadržaja, a koji su potrebni za:

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su čuvati teroristički sadržaj koji je uklonjen ili kojem je onemogućen pristup na temelju naloga za uklanjanje, prijave ili konkretnih mjera na temelju članka 4., 5. odnosno 6. te povezane podatke koji su uklonjeni zbog uklanjanja terorističkog sadržaja, a koji su potrebni za:

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  rješavanje pritužbi u skladu s mehanizmom opisanim u članku 10.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Teroristički sadržaj i povezani podaci iz stavka 1. čuvaju se šest mjeseci. Teroristički se sadržaj na zahtjev nadležnog tijela ili suda čuva onoliko dulje koliko je nužno za tekući postupak upravnog ili sudskog preispitivanja iz stavka 1. točke (a).

2.  Teroristički sadržaj i povezani podaci iz stavka 1. čuvaju se šest mjeseci. Teroristički se sadržaj na zahtjev nadležnog tijela ili suda čuva onoliko dulje koliko je izričito definirano i koliko je nužno za istragu ili podizanje optužnice zbog kaznenih djela terorizma ili za tekući postupak upravnog ili sudskog preispitivanja iz stavka 1. točke (a).

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su u svojim uvjetima utvrditi politiku za sprečavanje širenja terorističkog sadržaja, uključujući prema potrebi smisleno objašnjenje rada proaktivnih mjera, što uključuje objašnjenje korištenja automatiziranih alata.

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su u svojim uvjetima na jasan način objasniti svoju politiku u pogledu terorističkog sadržaja i zaštite korisnika od takvog sadržaja, uključujući prema potrebi smisleno objašnjenje fukcioniranja konkretnih mjera te sve dodatne dobrovoljne mjere koje pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može primjenjivati pored svojih obveza iz ove Uredbe, što uključuje objašnjenje korištenja automatiziranih alata kad su primjenjivi, kao i opis žalbenog mehanizma dostupnog pružateljima sadržaja u skladu s člankom 10.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju objavljuju godišnja izvješća za potrebe transparentnosti o mjerama poduzetima protiv širenja terorističkog sadržaja.

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju, osim ako ni u jednoj predmetnoj godini nisu bili obvezni poduzeti neku konkretnu mjeru u skladu s ovom Uredbom, te nadležna tijela i relevantna tijela Unije objavljuju godišnja izvješća za potrebe transparentnosti o mjerama poduzetima protiv širenja terorističkog sadržaja.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Izvješća za potrebe transparentnosti sadržavaju barem:

3.  Izvješća pružatelja usluga smještaja na poslužitelju za potrebe transparentnosti sadržavaju barem:

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  informacije o mjerama koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju poduzeo u vezi s otkrivanjem, identificiranjem i uklanjanjem terorističkog sadržaja;

(a)  informacije o mjerama koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju poduzeo u vezi s otkrivanjem, identificiranjem i uklanjanjem terorističkog sadržaja, uključujući dobrovoljne mjere;

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  informacije o mjerama koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju poduzeo radi sprečavanja ponovnog postavljanja sadržaja koji je prethodno uklonjen ili kojem je prethodno onemogućen pristup zbog toga što se smatra terorističkim sadržajem;

Briše se.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  broj terorističkih sadržaja koji su uklonjeni ili kojima je onemogućen pristup na temelju naloga, prijava odnosno proaktivnih mjera;

(c)  broj terorističkih sadržaja koji su uklonjeni ili kojima je onemogućen pristup na temelju naloga, prijava odnosno konkretnih mjera u skladu s ovom Uredbom, kao i dobrovoljnih mjera;

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pregled i ishod postupaka za podnošenje pritužbi.

(d)  pregled i ishod postupaka za podnošenje pritužbi, uključujući broj slučajeva u kojima je utvrđeno da je sadržaj pogrešno identificiran kao teroristički sadržaj;

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  Izvješća nadležnih tijela i relevantnih tijela Unije za potrebe transparentnosti obuhvaćaju informacije o broju izdanih naloga za uklanjanje sadržaja i prijava, uključujući informaciju o broju uklanjanja koja su rezultirala uspješnim otkrivanjem, istragom i kaznenim progonom kaznenih djela terorizma, te o načinu na koji ta tijela upotrebljavaju teroristički sadržaj koji se čuva u skladu s člankom 7. radi sprečavanja, otkrivanja, istraživanja i kaznenog progona kaznenih djela terorizma.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Žalba i pravna zaštita

 

Države članice omogućavaju pružatelju sadržaja ili pružatelju usluga smještaja na poslužitelju podnošenje žalbe na nalog za uklanjanje kako je navedeno u članku 4. stavku 9. tražeći pravnu zaštitu pred relevantnim sudbenim tijelom u državi članici u kojoj se nalazi pružatelj sadržaja ili u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili u kojoj boravi ili ima pravni nastan pravni zastupnik kojeg je imenovao pružatelj usluga smještaja na poslužitelju u skladu s člankom 16.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 9. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zaštitne mjere povezane s primjenom i provedbom proaktivnih mjera

Zaštitne mjere povezane s uklanjanjem sadržaja

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako pružatelji usluga smještaja na poslužitelju za provjeru sadržaja koje pohranjuju upotrebljavaju automatizirane alate u skladu s ovom Uredbom, dužni su se pobrinuti za djelotvorne i primjerene zaštitne mjere kojima se osigurava da se o tim sadržajima donose ispravne i utemeljene odluke, osobito kad je riječ o odlukama o uklanjanju sadržaja koji se smatra terorističkim sadržajem ili o onemogućavanju pristupa tom sadržaju.

1.  Ako pružatelji usluga smještaja na poslužitelju za provjeru sadržaja koje pohranjuju upotrebljavaju dobrovoljne mjere u skladu s ovom Uredbom ili druge mjere za ostvarenje ciljeva ove Uredbe , dužni su se pobrinuti za djelotvorne i primjerene zaštitne mjere kojima se osigurava da se o tim sadržajima donose ispravne i utemeljene odluke, osobito kad je riječ o odlukama o uklanjanju sadržaja koji se smatra terorističkim sadržajem ili o onemogućavanju pristupa tom sadržaju i koje ne dovode do uklanjanja sadržaja ili onemogućavanja pristupa sadržaju koji nije teroristički sadržaj.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zaštitne mjere osobito obuhvaćaju ljudski nadzor i provjere kad je to primjereno i uvijek kad je potrebna detaljna procjena relevantnog konteksta kako bi se utvrdilo treba li se određeni sadržaj smatrati terorističkim sadržajem.

2.  Zaštitne mjere osobito obuhvaćaju ljudski nadzor i provjere prikladnosti odluke o uklanjanju sadržaja ili onemogućavanju pristupa tom sadržaju, posebno s obzirom na pravo na slobodu izražavanja i informiranja.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Pružatelji sadržaja čiji je sadržaj uklonjen ili kojemu je onemogućen pristup imaju pravo na djelotvoran pravni lijek u skladu s člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uspostavljaju djelotvorne i pristupačne mehanizme kojima se pružateljima sadržaja čiji je sadržaj uklonjen ili čijem je sadržaju onemogućen pristup zbog prijave na temelju članka 5. ili zbog proaktivnih mjera na temelju članka 6. omogućava podnošenje pritužbe protiv radnje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju kojom se zahtijeva vraćanje sadržaja.

1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uspostavljaju djelotvorne i pristupačne mehanizme kojima se pružateljima sadržaja čiji je sadržaj uklonjen ili čijem je sadržaju onemogućen pristup zbog naloga za uklanjanje na temelju članka 4., prijave na temelju članka 5., konkretnih mjera na temelju članka 6. ili dodatnih dobrovoljnih mjera omogućava podnošenje pritužbe protiv radnje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju kojom se zahtijeva vraćanje sadržaja. Zaštitni mehanizmi povezani s uklanjanjem ili onemogućavanjem pristupa uključuju i mogućnost upotrebe pravnog sredstva.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su odmah obraditi svaku primljenu pritužbu i vratiti sadržaj bez suvišnog odgađanja ako je uklanjanje ili onemogućavanje pristupa bilo neopravdano. Dužni su obavijestiti podnositelja pritužbe o ishodu obrade pritužbe.

2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su odmah obraditi svaku primljenu pritužbu i vratiti sadržaj bez suvišnog odgađanja ako je uklanjanje ili onemogućavanje pristupa bilo neopravdano. Dužni su obavijestiti podnositelja pritužbe o ishodu obrade pritužbe bez suvišnog odgađanja i najkasnije dva tjedna nakon primitka pritužbe, osim ako nacionalnim pravom nije predviđen drukčiji rok.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uklone teroristički sadržaj ili onemoguće pristup terorističkom sadržaju, ti pružatelji pružatelju sadržaja stavljaju na raspolaganje informacije o tome da je teroristički sadržaj uklonjen ili da je tom sadržaju onemogućen pristup.

1.  Kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uklone teroristički sadržaj ili onemoguće pristup tom sadržaju, ti pružatelji pružatelju sadržaja stavljaju na raspolaganje sveobuhvatne informacije o tome da je teroristički sadržaj uklonjen ili da je tom sadržaju onemogućen pristup koje im dostavi nadležno tijelo u skladu s člankom 4. stavkom 3., uključujući pravnu osnovu prema kojoj se utvrđuje da je sadržaj teroristički i mogućnosti osporavanja te odluke, što uključuje službene zahtjeve, opis sljedećih koraka u postupku i povezane rokove.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na zahtjev pružatelja sadržaja pružatelj usluga smještaja na poslužitelju obavješćuje pružatelja sadržaja o razlozima za uklanjanje ili onemogućavanje pristupa i o mogućnostima za osporavanje odluke.

Briše se.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Obveza na temelju stavaka 1. i 2. nije primjenjiva ako nadležno tijelo odluči da se informacije ne objavljuju na osnovi javne sigurnosti, kao što su sprečavanje, istraga, otkrivanje i progon kaznenih djela terorizma, onoliko koliko je nužno, ali ne dulje od [četiri] tjedna od donošenja te odluke. U tom slučaju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne smije iznositi nikakve informacije o tome da je teroristički sadržaj uklonjen ili da je tom sadržaju onemogućen pristup.

3.  Obveza na temelju stavka 1. nije primjenjiva ako nadležno tijelo odluči da se informacije ne objavljuju na osnovi javne sigurnosti, kao što su sprečavanje, istraga, otkrivanje i progon kaznenih djela terorizma, onoliko koliko je nužno, ali ne dulje od [četiri] tjedna od donošenja te odluke. U tom slučaju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne smije iznositi nikakve informacije o tome da je teroristički sadržaj uklonjen ili da je tom sadržaju onemogućen pristup.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju budu upoznati s bilo kojim dokazom kaznenih djela terorizma, ti pružatelji o tome odmah obavješćuju u skladu s člankom 14. stavkom 2. tijela nadležna za istragu i kazneni progon u zahvaćenoj državi članici ili točku za kontakt u državi članici u kojoj imaju glavni poslovni nastan ili pravnog zastupnika. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu, ako nisu sigurni, proslijediti informacije Europolu radi odgovarajućih daljnjih radnji.

4.  Kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju ustanove da postoji neposredna životna prijetnja koja je rezultat kaznenih djela terorizma, ti pružatelji o tome odmah obavješćuju u skladu s člankom 14. stavkom 2. tijelo nadležno za istragu i kazneni progon u zahvaćenoj državi članici ili točku za kontakt u državi članici u kojoj imaju glavni poslovni nastan ili pravnog zastupnika. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu, ako nisu sigurni, proslijediti informacije Europolu radi odgovarajućih daljnjih radnji.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice uspostavljaju točku za kontakt za obradu zahtjeva za pojašnjenje i povratnih informacija u vezi s nalozima za uklanjanje i prijavama koje su one izdale. Informacije o točki za kontakt moraju biti dostupne javnosti.

3.  Države članice uspostavljaju točku za kontakt za obradu zahtjeva za pojašnjenje i povratnih informacija u vezi s nalozima za uklanjanje i prijavama koje su one izdale. Europska komisija stavlja javnosti na raspolaganje bazu podataka s informacijama o točkama za kontakt u državama članicama.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica imenuje tijelo ili tijela odgovorna za:

1.  Svaka država članica zadužuje jedno tijelo za provedbu ove Uredbe, osim ako u skladu s njezinim ustavnim odredbama nije moguće da za to bude nadležno jedno tijelo. To tijelo odgovorno je za:

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izdavanje naloga za uklanjanje u skladu s člankom 4.;

(a)  izdavanje naloga za uklanjanje u skladu s člankom 4., koji podliježe neovisnom sudskom preispitivanju kad ga izdaje upravno tijelo;

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  otkrivanje i identificiranje terorističkog sadržaja te njegovo prijavljivanje pružatelju usluga smještaja na poslužitelju u skladu s člankom 5.;

(b)  otkrivanje i identificiranje potencijalnog terorističkog sadržaja te njegovo prijavljivanje pružatelju usluga smještaja na poslužitelju u skladu s člankom 5. dok se procjenjuje je li on u skladu s definicijom terorističkog sadržaja;

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  nadziranje provedbe proaktivnih mjera u skladu s člankom 6.;

(c)  nadziranje provedbe konkretnih mjera u skladu s člankom 6. i dobrovoljnih mjera iz članka 9.;

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Najkasnije [six months after the entry into force of this Regulation] države članice obavješćuju Komisiju o nadležnim tijelima iz stavka 1. Komisija tu obavijest i sve njezine izmjene objavljuje u Službenom listu Europske unije.

2.  Najkasnije [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] države članice obavješćuju Komisiju o nadležnom tijelu iz stavka 1. Komisija tu obavijest i sve njezine izmjene objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji povrijede obveze na temelju ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Te su kazne ograničene na povrede obveza na temelju:

1.  Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju ili njihove zastupnike koji sustavno i kontinuirano krše obveze na temelju ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Te su kazne ograničene na povrede obveza na temelju:

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  članka 3. stavka 2. (uvjeti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju);

Briše se.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  članka 5. stavaka 5. i 6. (procjena sadržaja iz prijave i povratne informacije u vezi s tim prijavama);

(c)  članka 5. stavka 6. (procjena sadržaja iz prijave i povratne informacije u vezi s tim prijavama);

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  članka 6. stavaka 2. i 4. (izvješće o proaktivnim mjerama i o provedbi proaktivnih mjera na temelju odluke kojom se nameću konkretne proaktivne mjere);

(d)  članka 6. stavka 2. (izvješće o konkretnim mjerama);

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  članka 9. (zaštitne mjere povezane s proaktivnim mjerama);

(g)  članka 9. (zaštitne mjere povezane s uklanjanjem sadržaja);

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  prethodne povrede pravne osobe koja se smatra odgovornom;

(c)  prethodne povrede pravne osobe koja se smatra odgovornom, društva kćeri ili povezane osobe ili poduzeća;

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  financijsku snagu pravne osobe koja se smatra odgovornom;

(d)  financijsku snagu pravne osobe koja se smatra odgovornom, društva kćeri ili povezane osobe ili poduzeća;

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  razinu suradnje koju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju održava s nadležnim tijelima.

(e)  razinu suradnje koju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ili njegov zastupnik održava s nadležnim tijelima;

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  nenamjerna kašnjenja, posebno malih i srednjih poduzeća i novoosnovanih poduzeća.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice dužne su se pobrinuti da se sustavno nepoštovanje obveza na temelju članka 4. stavka 2. kažnjava novčanim kaznama u iznosu od najviše 4 % svjetskog prihoda koji je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ostvario u prethodnoj poslovnoj godini.

4.  Države članice dužne su se pobrinuti da se sustavno nepoštovanje obveza na temelju članka 4. stavka 2. kažnjava novčanim kaznama u iznosu od najmanje 1% i najviše 4 % ukupnog prihoda koji je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ostvario u prethodnoj poslovnoj godini.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice od svojih nadležnih tijela i od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u svojoj nadležnosti prikupljaju informacije o mjerama koje su poduzete u skladu s ovom Uredbom te šalju te informacije Komisiji svake godine do [31. ožujka]. Te informacije uključuju:

1.  Države članice od svojih nadležnih tijela i od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u svojoj nadležnosti prikupljaju informacije o mjerama koje su poduzete u skladu s ovom Uredbom te šalju te informacije Komisiji svake godine do [31. ožujka]. Te informacije uključuju pravila, uvjete i izvješća za potrebe transparentnosti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju uz:

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  informacije o konkretnim proaktivnim mjerama poduzetima na temelju članka 6., uključujući broj terorističkih sadržaja koji su uklonjeni ili kojima je onemogućen pristup, uključujući odgovarajuće rokove;

(b)  informacije o konkretnim mjerama poduzetima na temelju članaka 4. i 6., uključujući broj terorističkih sadržaja koji su uklonjeni ili kojima je onemogućen pristup te odgovarajuće informacije o broju slučajeva uspješnog otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela terorizma;

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najkasnije [three years from the date of application of this Regulation] Komisija provodi evaluaciju ove Uredbe i podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni ove Uredbe, koje obuhvaća funkcioniranje i djelotvornost zaštitnih mjera. Uz izvješće se prema potrebi prilažu zakonodavni prijedlozi. Države članice dostavljaju Komisiji sve potrebne informacije za pripremu tog izvješća.

Komisija provodi evaluaciju ove Uredbe [najkasnije tri godine od datuma primjene ove Uredbe] i podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni ove Uredbe, koje obuhvaća funkcioniranje i djelotvornost zaštitnih mjera. To izvješće obuhvaća i učinak ove Uredbe na slobodu izražavanja i informiranja. Uz izvješće se prema potrebi prilažu zakonodavni prijedlozi. Države članice dostavljaju Komisiji sve potrebne informacije za pripremu tog izvješća.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Počinje se primjenjivati [mjeseci nakon njezina stupanja na snagu].

Počinje se primjenjivati [18 mjeseci nakon stupanja na snagu].

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na temelju članka 4. Uredbe (EU) ...16primatelj naloga za uklanjanje dužan je ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti pristup tom sadržaju u roku od jednog sata od trenutka u kojem je od nadležnog tijela primio nalog za uklanjanje.

Na temelju članka 4. Uredbe (EU) ...16 primatelj naloga za uklanjanje dužan je ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti pristup tom sadržaju u roku koji je odredilo nadležno tijelo.

__________________

__________________

16 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu (SL L ...).

16 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu (SL L ...).

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s člankom 7. Uredbe (EU) ...17 adresati su dužni čuvati sadržaj koji je uklonjen ili kojemu je pristup onemogućen i podatke povezane s tim sadržajem tijekom šest mjeseci ili dulje na zahtjev nadležnih tijela ili sudova.

U skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 17 adresati su dužni čuvati sadržaj koji je uklonjen ili kojemu je pristup onemogućen i podatke povezane s tim sadržajem tijekom šest mjeseci ili dulje na zahtjev nadležnih tijela ili sudova ili pružatelja sadržaja kako bi se riješile pritužbe nakon primjene mehanizma opisanog u članku 10.

__________________

__________________

17 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu (SL L ...).

17 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu (SL L ...).

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak B – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

B.  Sadržaj koji je potrebno ukloniti ili kojemu je potrebno onemogućiti pristup u roku od jednog sata:

B.  Sadržaj koji je potrebno ukloniti ili kojemu je potrebno onemogućiti pristup u roku koji je odredilo nadležno tijelo:

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak B – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

URL i sve dodatne informacije koje omogućuju identificiranje i utvrđivanje točne lokacije sadržaja na koji se nalog odnosi:

URL i sve dodatne informacije, uključujući snimke zaslona ako ih je moguće dobiti, koje omogućuju identificiranje i utvrđivanje točne lokacije sadržaja na koji se nalog odnosi:

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak B – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dodatne informacije o razlozima zbog kojih se sadržaj smatra terorističkim sadržajem (opcionalno):

Dodatne informacije o razlozima zbog kojih se sadržaj smatra terorističkim sadržajem u skladu s nacionalnim pravom, mogućnosti osporavanja odluke, što uključuje službene zahtjeve, opis sljedećih koraka u postupku i povezane rokove:

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak G – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije o nadležnom tijelu ili sudu, rokovima i postupcima za osporavanje naloga za uklanjanje:

Informacije o nadležnom tijelu ili sudu, rokovima i postupcima, uključujući službene zahtjeve, za osporavanje naloga za uklanjanje:

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Preventing the dissemination of terrorist content online

Referentni dokumenti

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

22.10.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Julia Reda

24.9.2018

Razmatranje u odboru

21.1.2019

21.2.2019

 

 

Datum usvajanja

4.3.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Jasenko Selimovic, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Emma McClarkin, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Kerstin Westphal

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Asim Ademov, John Howarth, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Emma McClarkin

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, John Howarth, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Kathleen Van Brempt, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

Korišteni znakovi

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sprečavanje širenja terorističkih sadržaja na internetu

Referentni dokumenti

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Datum podnošenja EP-u

12.9.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

22.10.2018

IMCO

22.10.2018

CULT

22.10.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

9.10.2018

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

31.1.2019

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Daniel Dalton

3.12.2018

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Helga Stevens

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.10.2018

4.2.2019

11.3.2019

8.4.2019

Datum usvajanja

8.4.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

1

8

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Thierry Cornillet, Arnaud Danjean, Ashley Fox, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Karin Kadenbach, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic, Ernest Urtasun, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

Datum podnošenja

9.4.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

35

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Ashley Fox, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Karin Kadenbach, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ENF

Auke Zijlstra

8

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker

S&D

Dietmar Köster

VERTS/ALE

Eva Joly, Ana Miranda, Judith Sargentini, Ernest Urtasun

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 15. travnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti