Eljárás : 2018/0331(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0193/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0193/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0421

JELENTÉS     ***I
PDF 665kWORD 220k
9.4.2019
PE 632.028v02-00 A8-0193/2019

az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Daniel Dalton

A vélemény előadója (*):

Julie Ward, Kulturális és Oktatási Bizottság,

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság RÉSZÉRŐL
 VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság RÉSZÉRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0640),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0405/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a cseh Képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i véleményére, (1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A8-0193/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről

az online terrorista tartalom terjesztése elleni fellépésről

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a rendelet a nyitott és demokratikus társadalomban a digitális egységes piac zavartalan működésének biztosítására irányul azáltal, hogy megakadályozza a tárhelyszolgáltatásokkal terrorizmus céljából történő visszaélést. A digitális egységes piac működését a tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának megerősítésével, a felhasználók online környezetbe vetett bizalmának megerősítésével, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának megerősítésével kell javítani.

(1)  Ez a rendelet a nyitott és demokratikus társadalomban a digitális egységes piac zavartalan működésének biztosítására irányul azáltal, hogy fellép a tárhelyszolgáltatásokkal terrorizmus céljából történő visszaélés ellen, valamint hozzájárul a közbiztonsághoz az európai társadalmakban. A digitális egységes piac működését a tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának megerősítésével, a felhasználók online környezetbe vetett bizalmának megerősítésével, valamint a véleménynyilvánítás szabadságára, az információk és eszmék fogadásának és megosztásának szabadságára egy nyitott és demokratikus társadalomban, továbbá a sajtószabadságra és a médiapluralizmusra vonatkozó biztosítékok megerősítésével kell javítani.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tárhelyszolgáltatók szabályozása csak kiegészítheti a tagállamok terrorizmus elleni fellépésre irányuló stratégiáit, amelyeknek olyan offline intézkedéseket kell hangsúlyozniuk, mint a szociális munkába való befektetés, a deradikalizációs kezdeményezések és az érintett közösségekkel való kapcsolatépítés a társadalom radikalizálódásának tartós megelőzésének elérése érdekében.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A terrorista tartalmak az illegális online tartalmak szélesebb körű problémájának részét képezik, amelyek olyan egyéb tartalomtípusokat is magukban foglalnak, mint a gyermekek szexuális kizsákmányolása, az illegális kereskedelmi gyakorlatok, valamint a szellemi tulajdonjogok megsértése. A jogellenes tartalmak kereskedelmét gyakran terrorista és más bűnszervezetek követik el pénzmosás vagy pénzszerzés céljából a működésük finanszírozása érdekében. E probléma megoldásához a hatóságok és a szolgáltatók közötti együttműködésen alapuló, jogalkotási, nem jogalkotási és önkéntes intézkedések együttesére van szükség, az alapjogok teljes körű tiszteletben tartása mellett. Bár az illegális tartalmak jelentette fenyegetést mérsékelték az olyan sikeres kezdeményezések, mint a gyűlöletbeszéd elleni fellépésre vonatkozó ágazati magatartási kódex, valamint a WeProtect Global Alliance to End Child Sexual Exploitation Online („WeProtect” globális szövetség a gyermekek online szexuális kizsákmányolásának felszámolására) kezdeményezés, létre kell hozni a nemzeti szabályozó hatóságok illegális tartalmak eltávolítását célzó, határon átnyúló együttműködésének jogszabályi kereteit.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az interneten működő tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet játszanak a digitális gazdaságban a vállalkozások és a polgárok összekapcsolása, valamint a nyilvános vita, és az információk, vélemények és elképzelések terjesztése és megszerzése révén, jelentősen hozzájárulva az innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez az Unióban. A szolgáltatásaikkal azonban bizonyos esetekben a harmadik felek visszaélnek, hogy jogellenes online tevékenységet folytassanak. Különös aggodalomra ad okot, hogy a terrorista csoportok és támogatóik a terrorista tartalmak online terjesztése érdekében visszaélnek a tárhelyszolgáltatókkal az üzenetük terjesztése, a radikalizálódás és a toborzás, valamint a terrorista tevékenység elősegítése és irányítása érdekében.

(2)  Az interneten működő tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet játszanak a digitális gazdaságban a vállalkozások és a polgárok összekapcsolása, a tanulási lehetőségek biztosítása, valamint a nyilvános vita, és az információk, vélemények és elképzelések terjesztése és megszerzése révén, jelentősen hozzájárulva az innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez az Unióban. A szolgáltatásaikkal azonban bizonyos esetekben a harmadik felek visszaélnek, hogy jogellenes online tevékenységet folytassanak. Különös aggodalomra ad okot, hogy a terrorista csoportok és támogatóik a terrorista tartalmak online terjesztése érdekében visszaélnek a tárhelyszolgáltatókkal az üzenetük terjesztése, a radikalizálódás és a toborzás, valamint a terrorista tevékenység elősegítése és irányítása érdekében.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az online terrorista tartalmak jelenléte súlyos negatív következményekkel jár a felhasználók, a polgárok és a társadalom egésze, valamint az ilyen tartalmakat tároló online szolgáltatók számára, mivel aláássa felhasználóik bizalmát és károsítja üzleti modelljüket. Az online szolgáltatók központi szerepe, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiai eszközök és képességek fényében az online szolgáltatóknak különös társadalmi felelősséget kell vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terroristák által elkövetett visszaélésektől és segítsenek a szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista tartalmak leküzdésében.

(3)  Bár egyéb tényezőket sem szabad figyelmen kívül hagyni, az online terrorista tartalmak jelenléte ösztönzi a terrorista cselekményeket elkövető személyek radikalizálódását, és ezért súlyos negatív következményekkel jár nem csak a polgárok és a társadalom egésze, hanem az ilyen tartalmakat tároló online szolgáltatók számára is, mivel aláássa felhasználóik bizalmát és károsítja üzleti modelljüket. Az online szolgáltatók központi szerepe fényében, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiai eszközökkel és képességekkel arányos módon az online szolgáltatóknak társadalmi felelősséget kell vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terroristák által elkövetett visszaélésektől és segítsék az illetékes hatóságokat a szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista tartalmak leküzdésében, egyúttal figyelembe véve a véleménynyilvánítás szabadságának, valamint az információk és eszmék fogadása és megosztása szabadságának alapvető fontosságát a nyitott és demokratikus társadalomban.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok és a tárhelyszolgáltatók közötti önkéntes együttműködés keretében az online terrorista tartalmak elleni, 2015-ben megkezdett uniós szintű erőfeszítéseket egyértelmű jogszabályi keretnek kell kiegészítenie annak érdekében, hogy tovább korlátozzák a terrorista tartalomhoz való hozzáférést, és megfelelően kezelni lehessen a gyorsan változó problémát. Ez a jogi keret arra törekszik, hogy építsen az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlás7 által megerősített önkéntes erőfeszítésekre, és eleget tegyen az Európai Parlamentnek az illegális és káros tartalom kezelését célzó intézkedésekre, az Európai Tanácsnak pedig a terrorista cselekményekre felbujtó tartalmak automatikus felderítésének és eltávolításának javítására irányuló felszólítására.

(4)  A tagállamok és a tárhelyszolgáltatók közötti önkéntes együttműködés keretében az online terrorista tartalmak elleni, 2015-ben megkezdett uniós szintű erőfeszítéseket egyértelmű jogszabályi keretnek kell kiegészítenie annak érdekében, hogy tovább korlátozzák a terrorista tartalomhoz való hozzáférést, és megfelelően kezelni lehessen a gyorsan változó problémát. Ez a jogi keret arra törekszik, hogy építsen az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlás7 által megerősített önkéntes erőfeszítésekre, és eleget tegyen az Európai Parlamentnek az illegális és káros tartalom kezelését célzó – a 2000/31/EK irányelvvel létrehozott horizontális keret szerinti – intézkedésekre, az Európai Tanácsnak pedig a terrorista cselekményekre felbujtó tartalmak automatikus felderítésének és eltávolításának javítására irányuló felszólítására.

__________________

__________________

7 A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.)

7 A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.)

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E rendelet alkalmazása nem érintheti a 2000/31/EK irányelv8 14. cikkének alkalmazását. Különösen a tárhelyszolgáltató által e rendeletnek megfelelően hozott bármely intézkedés – beleértve a proaktív intézkedéseket is – önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a szolgáltató elveszítse az említett rendelkezésben biztosított felelősség alóli mentességet. E rendelet nem érinti a nemzeti hatóságok és bíróságok azon hatáskörét, hogy megállapítsák a tárhelyszolgáltatók felelősségét olyan konkrét esetekben, amikor a 2000/31/EK irányelv 14. cikk szerinti felelősség alóli mentesség feltételei nem teljesülnek.

(5)  E rendelet alkalmazása nem érintheti a 2000/31/EK irányelv8 alkalmazását. E rendelet nem érinti a nemzeti hatóságok és bíróságok azon hatáskörét, hogy megállapítsák a tárhelyszolgáltatók felelősségét olyan konkrét esetekben, amikor a 2000/31/EK irányelv szerinti felelősség alóli mentesség feltételei nem teljesülnek.

__________________

__________________

8 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

8 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  E rendelet meghatározza a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából történő visszaéléseknek az egységes piac zavartalan működésének biztosítása érdekében történő megelőzésére vonatkozó szabályokat, teljes mértékben tiszteletben tartva az Unió jogrendjében és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított alapvető jogokat.

(6)  E rendelet meghatározza a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából történő visszaélések elleni fellépésre az egységes piac zavartalan működésének biztosítása érdekében történő vonatkozó szabályokat, és teljes mértékben tiszteletben tartja az Unió jogrendjében ismertetett és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított alapvető jogokat.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  E rendelet hozzájárul a közbiztonság védelméhez, ugyanakkor megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz létre a szóban forgó alapvető jogok védelmének biztosítására. Mindez magában foglalja a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogot, a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságának jogát, beleértve az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, a vállalkozás szabadságát és a megkülönböztetésmentesség elvét. Az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak csak olyan intézkedéseket szabad elfogadniuk, amelyek szükségesek, megfelelőek és arányosak egy demokratikus társadalomban, figyelembe véve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, amely a pluralista, demokratikus társadalom egyik alapköve és az Unió alapját képező értékek egyike. A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságába való beavatkozásnak minősülő intézkedéseknek szigorúan célzottnak kell lenniük abban az értelemben, hogy a terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozására kell szolgálniuk, de nem érinthetik az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, figyelembe véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános vita elősegítésében, valamint a tények, vélemények és elképzelések terjesztésében és fogadásában – a jogszabályokkal összhangban – betöltött központi szerepét.

(7)  E rendelet célja az, hogy hozzájáruljon a közbiztonság védelméhez, és megfelelő és szilárd biztosítékokat kell létrehoznia a szóban forgó alapvető jogok védelmének biztosítására. Mindez magában foglalja a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogot, a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságának jogát, beleértve az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, a vállalkozás szabadságát és a megkülönböztetésmentesség elvét. Az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak csak olyan intézkedéseket szabad elfogadniuk, amelyek szükségesek és arányosak egy demokratikus társadalomban, figyelembe véve a véleménynyilvánítás szabadságát és az információ fogadásának és közlésének szabadságát, valamint a magánélet, a családi élet és a személyes adatok védelme tiszteletben tartásához való jogot, amelyek a pluralista, demokratikus társadalom alapkövei és az Unió alapját képező értékek közé tartoznak. Minden intézkedésnek kerülnie kell a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságába való beavatkozást, és szigorúan célzott megközelítés révén a lehető leginkább a terrorista tartalmak terjesztése elleni fellépést kell szolgálniuk, de nem érinthetik az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, figyelembe véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános vita elősegítésében, valamint a tények, vélemények és elképzelések terjesztésében és fogadásában – a jogszabályokkal összhangban – betöltött központi szerepét. A terrorizmus elleni hatékony online intézkedések és a véleménynyilvánítás szabadságának védelme nem ellentétes, hanem egymást kiegészítő és kölcsönösen megerősítő célok;

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A hatékony jogorvoslathoz való jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke rögzíti. Minden természetes vagy jogi személynek joga van az illetékes nemzeti bíróság előtti hatékony bírósági jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott bármely olyan intézkedés tekintetében, amely hátrányosan érintheti az adott személy jogait. E jog magában foglalja különösen azt a lehetőséget, hogy a tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók hatékonyan megtámadhassák az eltávolítási végzést annak a tagállamnak a bírósága előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási végzést kibocsátották.

(8)  A hatékony jogorvoslathoz való jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke rögzíti. Minden természetes vagy jogi személynek joga van az illetékes nemzeti bíróság előtti hatékony bírósági jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott bármely olyan intézkedés tekintetében, amely hátrányosan érintheti az adott személy jogait. E jog magában foglalja különösen azt a lehetőséget, hogy a tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók hatékonyan megtámadhassák az eltávolítási végzést annak a tagállamnak a bírósága előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási végzést kibocsátották, valamint hogy a tartalomszolgáltatók kifogásolhassák a tárhelyszolgáltató által tett konkrét intézkedéseket.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az egyértelműséget azon intézkedések vonatkozásában, amelyeket mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az online terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozása érdekében, e rendeletnek megelőző céllal meg kell határoznia a terrorista tartalom fogalmát az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista bűncselekményekre vonatkozó fogalommeghatározásokra támaszkodva. Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online terrorista propagandát kezelni kell, a fogalommeghatározásnak olyan anyagokra és információkra kell kiterjednie, amelyeket terrorista bűncselekmények elkövetésére való felbujtás, azok támogatása vagy azokra való uszítás, az ahhoz szükséges utasítások, valamint a terrorista csoportban való részvétel támogatása céljára alkalmaznak. Ezek az információk különösen szövegeket, képeket, hangfelvételeket és videókat tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a tartalom e rendelet értelmében terrorista tartalomnak minősül-e, az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell venniük az olyan tényezőket, mint például a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy milyen mértékben járhatnak káros következményekkel, hatást gyakorolva így a személyek biztonságára. Az értékelés során fontos tényezőnek minősül az a tény, hogy az anyagot egy uniós jegyzékben foglalt terrorista szervezet vagy személy készítette vagy terjesztette, az anyag neki tulajdonítható, illetve a nevében készítették vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói vagy kutatási célokra terjesztett tartalmakat megfelelően védeni kell. Továbbá érzékeny politikai témákról folytatott nyilvános viták során kifejtett radikális, vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem tekintendők terrorista tartalomnak.

(9)  Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az egyértelműséget azon intézkedések vonatkozásában, amelyeket mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az online terrorista tartalmak terjesztése elleni fellépés érdekében, e rendeletnek megelőző céllal meg kell határoznia a terrorista tartalom fogalmát az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista bűncselekményekre vonatkozó fogalommeghatározásokra támaszkodva. Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online terrorista tartalmak ellen fel kell lépni, a fogalommeghatározásnak olyan anyagokra kell kiterjednie, amelyeket terrorista bűncselekmények elkövetésére való felbujtás vagy felhívás, valamint a terrorista csoportban való részvétel támogatása céljára alkalmaznak, előidézve annak veszélyét, hogy e bűncselekmények egyikét vagy többet közülük szándékosan elkövetik. A fogalommeghatározásnak az olyan tartalomra is ki kell terjednie, amely útmutatást nyújt robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más fegyverek, mérgező vagy veszélyes anyagok, valamint vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris anyagok készítéséhez vagy használatához, illetve amelyek a terrorista bűncselekmények elkövetése céljából alkalmazott egyéb – például a célpontok kiválasztására használt – módszerekről és technikákról szólnak. Ezek az információk különösen szövegeket, képeket, hangfelvételeket és videókat tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a tartalom e rendelet értelmében terrorista tartalomnak minősül-e, az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell venniük az olyan tényezőket, mint például a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy milyen mértékben járhatnak káros következményekkel, hatást gyakorolva így a személyek biztonságára. Az értékelés során fontos tényezőnek minősül az a tény, hogy az anyagot egy uniós jegyzékben foglalt terrorista szervezet vagy személy készítette vagy terjesztette, az anyag neki tulajdonítható, illetve a nevében készítették vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói vagy kutatási célokra vagy pedig a terrorista tevékenységekkel szembeni ismeretterjesztés céljára terjesztett tartalmakat megfelelően védeni kell. Különösen olyan esetekben, amikor a tartalomszolgáltató szerkesztői felelősséggel rendelkezik, a terjesztett anyag eltávolításával kapcsolatos valamennyi döntés során figyelembe kell venni az Unió jogával és az Alapjogi Chartával összhangban álló, sajtó- vagy médiaszabályozás útján létrehozott újságírói normákat. Továbbá érzékeny politikai témákról folytatott nyilvános viták során kifejtett radikális, vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem tekintendők terrorista tartalomnak.

_________________

_________________

9 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A hatály azon online tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése érdekében, amelyek terrorista tartalmat terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az információs társadalommal összefüggő azon szolgáltatásokra, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő által szolgáltatott információkat a kérésére tárolják, valamint a tárolt információkat harmadik felek számára hozzáférhetővé teszik, függetlenül attól, hogy ez a tevékenység pusztán technikai, automatikus és passzív jellegű-e. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtói közé tartoznak például a közösségi média platformok, a videoközvetítési szolgáltatások, a video-, kép- és hangmegosztási szolgáltatások, a fájlmegosztást és más felhőalapú szolgáltatások, amennyiben azok az információkat a harmadik felek rendelkezésére bocsátják, valamint azok a weboldalak, ahol a felhasználók kommentárokat hagyhatnak és értékeléseket tehetnek közzé. A rendeletet az Unión kívül letelepedett, de az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős hányada, amelyeknek szolgáltatásai esetében fennáll a terrorista tartalom megjelenésének veszélye, harmadik országokban rendelkezik székhellyel. Mindennek biztosítania kell, hogy a digitális egységes piacon működő valamennyi vállalat ugyanazoknak a követelményeknek feleljen meg, a letelepedés helye szerinti országtól függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az Unióban, annak értékelését teszi szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé teszi-e egy vagy több tagállamban jogi személyek vagy természetes személyek számára, hogy igénybe vegyék szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató honlapjának vagy egy e-mail-címnek és más elérhetőségeknek a puszta hozzáférhetősége egy vagy több tagállamban önmagában nem lehet elégséges feltétele e rendelet alkalmazásának.

(10)  A hatály azon online tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése érdekében, amelyek terrorista tartalmat terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az információs társadalommal összefüggő azon szolgáltatásokra, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő által szolgáltatott információkat a kérésére tárolják, valamint a tárolt információkat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik, függetlenül attól, hogy ez a tevékenység pusztán technikai, automatikus és passzív jellegű-e. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtói közé tartoznak például a közösségi média platformok, a videoközvetítési szolgáltatások, a video-, kép- és hangmegosztási szolgáltatások, a fájlmegosztást és más felhőalapú szolgáltatások, amennyiben azok az információkat a nyilvánosság rendelkezésére bocsátják, valamint azok a weboldalak, ahol a felhasználók kommentárokat hagyhatnak és értékeléseket tehetnek közzé. A rendeletet az Unión kívül letelepedett, de az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős hányada, amelyeknek szolgáltatásai esetében fennáll a terrorista tartalom megjelenésének veszélye, harmadik országokban rendelkezik székhellyel. Mindennek biztosítania kell, hogy a digitális egységes piacon működő valamennyi vállalat ugyanazoknak a követelményeknek feleljen meg, a letelepedés helye szerinti országtól függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az Unióban, annak értékelését teszi szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé teszi-e egy vagy több tagállamban jogi személyek vagy természetes személyek számára, hogy igénybe vegyék szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató honlapjának vagy egy e-mail-címnek és más elérhetőségeknek a puszta hozzáférhetősége egy vagy több tagállamban önmagában nem lehet elégséges feltétele e rendelet alkalmazásának. E rendelet nem alkalmazandó a felhőalapú szolgáltatásokra, beleértve a vállalkozások közötti felhőalapú szolgáltatásokat, amelyekre vonatkozóan a szolgáltatónak nincsenek szerződéses jogai azt illetően, hogy ügyfelei vagy a szóban forgó ügyfelek végfelhasználói milyen tartalmat tárolnak és azt hogyan dolgozzák fel, illetve hogyan hozzák nyilvánosságra, és ahol a szolgáltatónak nincs technikai képessége az ügyfelei vagy a szolgáltatásaik végfelhasználói által tárolt adott tartalom eltávolítására.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az Unióval fennálló érdemi kapcsolat releváns a rendelet hatályának meghatározása szempontjából. Az Unióval való ilyen érdemi kapcsolat akkor tekinthető megvalósultnak, ha a szolgáltató az Unióban letelepedett, ilyen telephely hiányában az érdemi kapcsolat kritériumát annak alapján kell értékelni, hogy egy vagy több tagállamban jelentős számú felhasználó található-e, vagy a tevékenységek egy vagy több tagállamra irányulnak-e. Az egy vagy több tagállam felé irányuló tevékenység fennállása az összes releváns körülmény alapján állapítható meg, beleértve az olyan tényezőket is, mint az e tagállamban általában használt nyelv vagy pénznem használata, illetve az áruk és szolgáltatások megrendelésének lehetősége. A valamely tagállam felé irányuló tevékenység fennállása levezethető abból is, ha rendelkezésre áll egy alkalmazás a vonatkozó nemzeti alkalmazás-áruházban, ha helyi hirdetéseket vagy az e tagállamban használt nyelvű hirdetéseket közölnek, illetve az ügyfelekkel fenntartott kapcsolatok kezeléséből is, például abban az esetben, ha az e tagállamban általában használt nyelven kínálnak ügyfélszolgáltatásokat. Az érdemi kapcsolat fennállása akkor is vélelmezhető, ha a szolgáltató tevékenysége az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet10 17. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében egy vagy több tagállamra irányul. Másfelől az (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendeletben11 rögzített hátrányos megkülönböztetés tilalmának való megfelelés érdekében történő puszta szolgáltatásnyújtás kizárólag ezen az alapon nem tekinthető az Unióban található meghatározott területre irányuló vagy azt célzó tevékenységnek.

(11)  Az Unióval fennálló érdemi kapcsolat releváns a rendelet hatályának meghatározása szempontjából. Az Unióval való ilyen érdemi kapcsolat akkor tekinthető megvalósultnak, ha a szolgáltató az Unióban letelepedett, ilyen telephely hiányában az érdemi kapcsolat kritériumát annak alapján kell értékelni, hogy egy vagy több tagállamban jelentős számú felhasználó található-e, vagy a tevékenységek egy vagy több tagállamra irányulnak-e. Az egy vagy több tagállam felé irányuló tevékenység fennállása az összes releváns körülmény alapján állapítható meg, beleértve az olyan tényezőket is, mint a valamely tagállamban általában használt nyelv vagy pénznem használata. A valamely tagállam felé irányuló tevékenység fennállása levezethető abból is, ha rendelkezésre áll egy alkalmazás a vonatkozó nemzeti alkalmazás-áruházban, ha helyi hirdetéseket vagy az e tagállamban használt nyelvű hirdetéseket közölnek, illetve az ügyfelekkel fenntartott kapcsolatok kezeléséből is, például abban az esetben, ha az e tagállamban általában használt nyelven kínálnak ügyfélszolgáltatásokat. Az érdemi kapcsolat fennállása akkor is vélelmezhető, ha a szolgáltató tevékenysége az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet10 17. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében egy vagy több tagállamra irányul. Másfelől az (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendeletben11 rögzített hátrányos megkülönböztetés tilalmának való megfelelés érdekében történő puszta szolgáltatásnyújtás kizárólag ezen az alapon nem tekinthető az Unióban található meghatározott területre irányuló vagy azt célzó tevékenységnek.

_________________

_________________

10 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).

10 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).

11 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 601., 2018.3.2, 1. o.).

11 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 601., 2018.3.2, 1. o.).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos gondossági kötelezettségeket kell teljesíteniük annak érdekében, hogy megelőzzék a terrorista tartalmak terjesztését a szolgáltatásaik során. E gondossági kötelezettségek nem jelentenek általános nyomonkövetési kötelezettséget. A gondossági kötelezettségeknek magukban kell foglalniuk azt is, hogy e rendelet alkalmazásakor a tárhelyszolgáltatók gondosan, arányos és megkülönböztetéstől mentes módon járnak el az általuk tárolt tartalom tekintetében, különösen a saját szerződési feltételeik végrehajtása során, a nem terrorista tartalom eltávolításának elkerülése érdekében. Az eltávolítást vagy a hozzáférhetetlenné tételt a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának tiszteletben tartása mellett kell elvégezni.

(12)  A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos gondossági kötelezettségeket kell teljesíteniük annak érdekében, hogy fellépjenek a terrorista tartalmaknak a nyilvánosság felé történő terjesztése ellen a szolgáltatásaik során. E gondossági kötelezettségek nem jelentenek általános kötelezettséget arra, hogy a tárhelyszolgáltató nyomon kövesse az általa tárolt információkat, illetve nem teszik általános kötelezettséggé az illegális tevékenységekre utaló tények vagy körülmények utáni kutatást. A gondossági kötelezettségeknek magukban kell foglalniuk azt is, hogy e rendelet alkalmazásakor a tárhelyszolgáltatók átlátható, gondosan, arányos és megkülönböztetéstől mentes módon járnak el az általuk tárolt tartalom tekintetében, különösen a saját szerződési feltételeik végrehajtása során, a nem terrorista tartalom eltávolításának elkerülése érdekében. Az eltávolítást vagy a hozzáférhetetlenné tételt a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának, az információ és eszmék fogadása és megosztása szabadságának egy nyitott és demokratikus társadalomban, valamint a tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének tiszteletben tartása mellett kell elvégezni.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A jogrendekből eredő olyan eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére kötelezik, az illetékes hatóságok által végzett értékelést követően harmonizálni kell. A tagállamoknak továbbra is maguk dönthetnek az illetékes hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve számukra, hogy közigazgatási, bűnüldözési vagy igazságügyi hatóságokat bízzanak meg e feladattal. Tekintettel a terrorista tartalom online szolgáltatások közötti terjesztésének gyorsaságára, ez a rendelkezés kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzésben azonosított terrorista tartalmat az eltávolítási végzés átvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék. A tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós felhasználók számára.

(13)  Az eltávolítási végzésekből eredő olyan eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére kötelezik, az illetékes hatóságok által végzett értékelést követően harmonizálni kell. A tagállamoknak továbbra is maguk dönthetnek az illetékes hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve számukra, hogy igazságügyi hatóságot, vagy függetlenül működő közigazgatási vagy bűnüldözési hatóságokat bízzanak meg e feladattal. Tekintettel a terrorista tartalom online szolgáltatások közötti terjesztésének gyorsaságára, ez a rendelkezés kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzésben azonosított terrorista tartalmat az eltávolítási végzés átvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az illetékes hatóság az eltávolítási végzést közvetlenül továbbítja a címzettnek és a kapcsolattartó pontnak az írásbeli dokumentálást lehetővé tevő bármely elektronikus úton, feltéve hogy az lehetővé teszi a szolgáltató számára a hitelesség megállapítását – beleértve a végzés elküldési és kézhezvételi dátumának és időpontjának pontosságát –, mint például biztonságos e-mail és platformok, valamint más biztonságos csatornák, beleértve a szolgáltató által rendelkezésre bocsátottakat is, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal összhangban. Ez a követelmény különösen a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet12 szerinti minősített ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások használatával teljesíthető.

(14)  Az illetékes hatóság az eltávolítási végzést közvetlenül továbbítja a tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának, és amennyiben a tárhelyszolgáltató székhelye egy másik tagállamban található, e másik tagállam illetékes hatóságának, az írásbeli dokumentálást lehetővé tevő bármely elektronikus úton, feltéve hogy az lehetővé teszi a szolgáltató számára a hitelesség megállapítását – beleértve a végzés elküldési és kézhezvételi dátumának és időpontjának pontosságát –, mint például biztonságos e-mail és platformok, valamint más biztonságos csatornák, beleértve a szolgáltató által rendelkezésre bocsátottakat is, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal összhangban. Ez a követelmény különösen a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet12 szerinti minősített ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások használatával teljesíthető.

__________________

__________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az illetékes hatóságok vagy az Europol által küldött értesítések olyan hatékony és gyors eszközt jelentenek, amelyek felhívják a tárhelyszolgáltatók figyelmét szolgáltatásaik specifikus tartalmára. Az eltávolítási végzések mellett továbbra is lehetővé kell tenni ezt a mechanizmust, amely figyelmezteti a tárhelyszolgáltatót arra az információra, amely esetleg terrorista tartalomnak tekinthető, hogy a szolgáltatók önkéntesen mérlegeljék annak összeegyeztethetőséget a szerződési feltételeikkel. Fontos, hogy a tárhelyszolgáltatók prioritásként értékeljék ezeket az értesítéseket, és gyors visszajelzést adjanak a megtett intézkedésekről. Továbbra is a tárhelyszolgáltatóé a végső döntés, hogy eltávolítja-e a tartalmat, mivel az nem egyeztethető össze a szerződési feltételekkel. E rendeletnek az értesítésekre vonatkozó végrehajtása során az Europolnak az (EU) 2016/794 rendeletben13 megállapított megbízatása változatlanul fennáll.

törölve

__________________

 

13 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

 

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A terrorista tartalmak hatékony azonosításához és eltávolításához szükséges lépték és gyorsaság miatt az arányos proaktív intézkedések – többek között bizonyos esetekben automatizált eszközök használata révén – alapvető szerepet játszanak az online terrorista tartalmak kezelésében. A terrorista tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül való hozzáférés csökkentése érdekében a tárhelyszolgáltatóknak meg kell vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e proaktív intézkedéseket tenni a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatától és szintjétől függően, valamint a harmadik felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő közérdekre gyakorolt hatások függvényében. Következésképpen a tárhelyszolgáltatóknak meg kell határozniuk, hogy milyen megfelelő, hatékony és arányos proaktív intézkedéseket kell tenniük. Ez a követelmény nem jelent általános nyomonkövetési kötelezettséget. Ezen értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak címzett eltávolítási végzések és értesítések hiánya jelzi a terrorista tartalomnak való kitettség alacsony szintjét.

(16)   A terrorista tartalmak hatékony azonosításához és eltávolításához szükséges lépték és gyorsaság miatt az arányos, konkrét intézkedések alapvető szerepet játszanak az online és offline terrorista tartalmak kezelésében. A terrorista tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül való hozzáférés csökkentése érdekében a tárhelyszolgáltatóknak meg kell vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e konkrét intézkedéseket tenni a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatától és szintjétől függően, valamint a harmadik felek jogaira és az információ fogadásához és megosztásához fűződő közérdekre gyakorolt hatások függvényében, különösen akkor, ha jelentős szintű a terrorista tartalomnak való kitettség és a kapott eltávolítási végzések mennyisége. Következésképpen a tárhelyszolgáltatóknak meg kell határozniuk, hogy milyen megfelelő, célzott, hatékony és arányos konkrét intézkedéseket kell tenniük. Ez a követelmény nem jelent általános nyomonkövetési kötelezettséget. Ezek a konkrét intézkedések magukban foglalhatják az illetékes hatóságoknak történő rendszeres jelentéstételt, a szolgáltatások számára a terrorista tartalmak nyilvános terjesztésével szembeni védelmet biztosító intézkedésekkel foglalkozó emberi erőforrások növelését, valamint a bevált gyakorlatok cseréjét. Ezen értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak címzett eltávolítási végzések hiánya jelzi a terrorista tartalomnak való kitettség alacsony szintjét.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Ha proaktív intézkedésekre kerül sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a felhasználóknak a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára vonatkozó joga – beleértve az információk szabad fogadását és közlését is – megmaradjon. A törvényben meghatározott bármely követelmény – beleértve a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokat is – mellett a tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal kell eljárniuk és biztosítékokat kell alkalmazniuk, köztük különösen az emberi felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy adott esetben elkerülhetők legyenek a nem szándékos és téves határozatok, amelyek a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolításához vezetnek. Ez különösen fontos, amikor a tárhelyszolgáltatók automatizált eszközöket használnak a terrorista tartalmak felderítésére. Az automatizált eszközök használatára vonatkozó határozatokat – függetlenül attól, hogy azokat a tárhelyszolgáltató maga vagy az illetékes hatóság kérése alapján hozza meg – értékelni kell az alapul szolgáló technológia megbízhatósága és az alapvető jogokra gyakorolt hatása tekintetében.

(17)  Ha konkrét intézkedésekre kerül sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a felhasználóknak a véleménynyilvánítás szabadságára, valamint az információk és eszmék egy nyitott és demokratikus társadalomban való szabad fogadása és közlése szabadságára vonatkozó joga megmaradjon. A törvényben meghatározott bármely követelmény – beleértve a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokat is – mellett a tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal kell eljárniuk és biztosítékokat kell alkalmazniuk, köztük különösen az emberi felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy elkerülhetők legyenek a nem szándékos és téves határozatok, amelyek a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolításához vezetnek.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Annak biztosítása érdekében, hogy a terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatók megfelelő intézkedéseket hozzanak a szolgáltatásaikkal való visszaélések megakadályozására, az illetékes hatóságoknak fel kell kérniük a jogerőre emelkedett eltávolítási végzést kapott tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott proaktív intézkedésekről jelentést tegyenek. Ezek lehetnek olyan intézkedések, amelyek megakadályozzák az olyan terrorista tartalmak újbóli feltöltését, amelyeket a kézhez kapott eltávolítási végzés vagy értesítés eredményeként eltávolítottak vagy hozzáférhetetlenné tettek, úgy, hogy összevetik azokat az ismert terrorista tartalmat tartalmazó köz- vagy magántulajdonban lévő eszközökkel. Alkalmazhatnak megbízható technikai eszközöket az új terrorista tartalmak azonosítására, akár a piacon rendelkezésre álló, akár a tárhelyszolgáltató által kifejlesztett eszközök felhasználásával. A szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott proaktív intézkedésekről annak érdekében, hogy az illetékes hatóság megítélhesse, hogy az intézkedések hatékonyak és arányosak-e, valamint hogy az automatizált eszközök használata esetén a tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges képességekkel. Az intézkedések hatékonyságának és arányosságának értékelése során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a releváns paramétereket, beleértve a szolgáltató számára kibocsátott eltávolítási végzések és értesítések számát, gazdasági kapacitásukat és a szolgáltatásának a terrorista tartalom terjesztése terén gyakorolt hatását (például az uniós felhasználók számát figyelembe véve).

(18)  Annak biztosítása érdekében, hogy a terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatók megfelelő intézkedéseket hozzanak a szolgáltatásaikkal való visszaélések megakadályozására, az illetékes hatóságnak fel kell kérnie a jelentős számú végleges eltávolítási végzést kapott tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott konkrét intézkedésekről jelentést tegyenek. Alkalmazhatnak megbízható technikai eszközöket az új terrorista tartalmak azonosítására. A szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott intézkedésekről annak érdekében, hogy az illetékes hatóság megítélhesse, hogy az intézkedések szükségesek, hatékonyak és arányosak-e, valamint hogy az automatizált eszközök használata esetén a tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges képességekkel. Az intézkedések szükségességének, hatékonyságának és arányosságának értékelése során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a releváns paramétereket, beleértve a szolgáltató számára kibocsátott eltávolítási végzések számát, annak méretét és gazdasági kapacitását és a szolgáltatásának a terrorista tartalom terjesztése terén gyakorolt hatását (például az uniós felhasználók számát figyelembe véve), valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága érdekében létrehozott biztosítékokat és a legális tartalom korlátozása eseteinek számát.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A kérelmet követően az illetékes hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a tárhelyszolgáltatóval a szükséges proaktív intézkedésekről. Szükség esetén az illetékes hatóságnak megfelelő, hatékony és arányos proaktív intézkedések elfogadását kell előírnia, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések nem elegendőek a kockázatok kezelésére. A konkrét proaktív intézkedések bevezetésére vonatkozó határozat elvben nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott általános nyomonkövetési kötelezettség bevezetéséhez. Figyelembe véve a terrorista tartalom terjesztésével kapcsolatos különösen súlyos kockázatokat, az illetékes hatóságok által e rendelet alapján elfogadott határozatok eltérhetnek a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében megállapított megközelítéstől egyes olyan konkrét, célzott intézkedések tekintetében, amelyek elfogadása nyomós közbiztonsági okokból szükséges. Az ilyen határozatok elfogadása előtt az illetékes hatóságnak méltányos egyensúlyt kell kialakítania a közérdekű célok és az érintett alapvető jogok között, különösen ideértve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, valamint a vállalkozás szabadságát, és megfelelő indokolást kell adnia.

(19)  A kérelmet követően az illetékes hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a tárhelyszolgáltatóval a szükséges konkrét intézkedésekről. Szükség esetén az illetékes hatóságnak köteleznie kell a tárhelyszolgáltatót a szükséges intézkedések felülvizsgálatára, valamint köteleznie kell a megfelelő, hatékony és arányos konkrét intézkedések elfogadására, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések nem felelnek meg a szükségesség és az arányosság elvének, valamint nem elegendőek a kockázatok kezelésére. Az illetékes hatóság csak olyan konkrét intézkedéseket kérhet, amelyek végrehajtása a tárhelyszolgáltatótól ésszerűen elvárható, figyelembe véve többek között a tárhelyszolgáltatók pénzügyi és egyéb forrásait. A konkrét proaktív intézkedések végrehajtására vonatkozó kérelem nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott általános nyomonkövetési kötelezettség bevezetéséhez.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A tárhelyszolgáltatóknak az eltávolított tartalom és a kapcsolódó adatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségét konkrét célok tekintetében kell meghatározni, és a szükséges időtartamra kell korlátozni. A megőrzésre vonatkozó követelményt ki kell terjeszteni a kapcsolódó adatokra, amennyiben az ilyen adatok a kérdéses tartalom eltávolításának következményeként egyébként elvesznének. A kapcsolódó adatok magukban foglalhatnak olyan adatokat, mint például az „előfizetői adatok”, ideértve különösen a tartalomszolgáltató személyazonosságára vonatkozó adatokat, valamint a „hozzáférési adatok”, ideértve például a tartalomszolgáltató általi használat dátumát és időpontját, a szolgáltatásba való belépés és kilépés időpontját, az internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató által a tartalomszolgáltató részére kiosztott IP-címmel együtt.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A tartalom közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljárás céljából való megőrzésére vonatkozó kötelezettség szükséges és indokolt annak érdekében, hogy biztosítsák az olyan tartalomszolgáltató hatékony jogorvoslati lehetőségeit, akinek a tartalmát eltávolították, illetve hozzáférhetetlenné tették, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a felülvizsgálati eljárás eredményétől függően a szóban forgó tartalmat eredeti állapotában visszaállítsák. A tartalom nyomozati és ügyészi célokból történő megőrzésének kötelezettsége indokolt és szükséges, tekintettel arra az értékre, amelyet ez az anyag a terrorista tevékenység felszámolása vagy megelőzése tekintetében képvisel. Amennyiben a vállalatok az anyagot eltávolítják vagy hozzáférhetetlenné teszik, különösen a saját proaktív intézkedéseik révén, és nem tájékoztatják az érintett hatóságot, mivel megítélésük szerint az anyag nem tartozik e rendelet 13. cikke (4) bekezdésének hatálya alá, a bűnüldöző hatóságoknak nem feltétlenül van tudomása a tartalom létezéséről. Ezért a terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése és a vádeljárás lefolytatás céljából is indokolt a tartalom megőrzése. E célból az előírt adatmegőrzés olyan adatokra korlátozódik, amelyek valószínűleg kapcsolódnak a terrorista bűncselekményekhez, és ezért hozzájárulhatnak a terrorista bűncselekmények büntetőeljárás alá vonásához vagy a közbiztonságot fenyegető súlyos kockázatok megelőzéséhez.

(21)  A tartalom közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati vagy jogorvoslati eljárás céljából való megőrzésére vonatkozó kötelezettség szükséges és indokolt annak érdekében, hogy biztosítsák az olyan tartalomszolgáltató hatékony jogorvoslati lehetőségeit, akinek a tartalmát eltávolították, illetve hozzáférhetetlenné tették, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a felülvizsgálati eljárás eredményétől függően a szóban forgó tartalmat eredeti állapotában visszaállítsák. A tartalom nyomozati és ügyészi célokból történő megőrzésének kötelezettsége indokolt és szükséges, tekintettel arra az értékre, amelyet ez az anyag a terrorista tevékenység felszámolása vagy megelőzése tekintetében képvisel. Amennyiben a vállalatok az anyagot eltávolítják vagy hozzáférhetetlenné teszik, különösen a saját konkrét intézkedéseik révén, késlekedés nélkül tájékoztatniuk kell az illetékes bűnüldöző hatóságot. A terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése és a vádeljárás lefolytatás céljából is indokolt a tartalom megőrzése. E célból a terrorista tartalmat és a kapcsolódó adatokat csak meghatározott ideig szabad tárolni, amely lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok számára a tartalom ellenőrzését és annak eldöntését, hogy az említett konkrét célok érdekében szükség van-e rá. Ez az időszak nem haladhatja meg a hat hónapot. A terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése és a vádeljárás lefolytatás céljából az előírt adatmegőrzés olyan adatokra korlátozódik, amelyek valószínűleg kapcsolódnak a terrorista bűncselekményekhez, és ezért hozzájárulhatnak a terrorista bűncselekmények büntetőeljárás alá vonásához vagy a közbiztonságot fenyegető súlyos kockázatok megelőzéséhez.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az arányosság biztosítása érdekében a megőrzési időszakot hat hónapra kell korlátozni annak érdekében, hogy a tartalomszolgáltatók számára elegendő idő álljon rendelkezésre a felülvizsgálati eljárás megindításához, és lehetővé tegyék a bűnüldözési célú hozzáférést a terrorista bűncselekmények nyomozásához és a vádeljárás lefolytatásához szükséges adatokhoz. Ez az időszak azonban a felülvizsgálatot végző hatóság kérésére meghosszabbítható a szükséges ideig abban az esetben, amikor a felülvizsgálati eljárást megindítják, de az a hat hónapos időszakon belül nem zárul le. Ennek az időtartamnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a bűnüldöző hatóságok megőrizhessék a nyomozással kapcsolatos szükséges bizonyítékokat, miközben biztosítják az érintett alapvető jogokkal fennálló egyensúlyt.

(22)  Az arányosság biztosítása érdekében a megőrzési időszakot hat hónapra kell korlátozni annak érdekében, hogy a tartalomszolgáltatók számára elegendő idő álljon rendelkezésre a felülvizsgálati eljárás megindításához, vagy lehetővé tegyék a bűnüldözési célú hozzáférést a terrorista bűncselekmények nyomozásához és a vádeljárás lefolytatásához szükséges adatokhoz. Ez az időszak azonban a felülvizsgálatot végző hatóság kérésére meghosszabbítható a szükséges ideig abban az esetben, amikor a felülvizsgálati vagy jogorvoslati eljárást megindítják, de az a hat hónapos időszakon belül nem zárul le. Ennek az időtartamnak elegendőnek kell lennie ahhoz is, hogy a bűnüldöző hatóságok megőrizhessék a nyomozással és a büntetőeljárással kapcsolatos szükséges anyagokat, miközben biztosítják az érintett alapvető jogokkal fennálló egyensúlyt.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A tárhelyszolgáltatók terrorista tartalommal kapcsolatos politikáinak átláthatósága alapvető fontosságú a felhasználók felé való elszámoltathatóságuk növelése és a polgárok digitális egységes piacba vetett bizalmának megerősítése szempontjából. A tárhelyszolgáltatóknak éves átláthatósági jelentéseket kell közzétenniük, amelyek érdemi információkat tartalmaznak a terrorista tartalom felderítésével, azonosításával és eltávolításával kapcsolatban hozott intézkedésekről.

(24)  A tárhelyszolgáltatók terrorista tartalommal kapcsolatos politikáinak átláthatósága alapvető fontosságú a felhasználók felé való elszámoltathatóságuk növelése és a polgárok digitális egységes piacba vetett bizalmának megerősítése szempontjából. Kizárólag az adott évben eltávolítási végzéseket kapott tárhelyszolgáltatóknak kötelező éves átláthatósági jelentéseket közzétenniük, amelyek érdemi információkat tartalmaznak a terrorista tartalom felderítésével, azonosításával és eltávolításával kapcsolatban hozott intézkedésekről.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a)  Az eltávolítási végzések kiadásában illetékes hatóságoknak továbbá átláthatósági jelentéseket kell közzétenniük, amelyek ismertetik az eltávolítási végzések és az elutasítások számát, a terrorista bűncselekmények felderítéséhez és büntetőeljárás lefolytatásához vezető azonosított terrorista tartalmak számát, valamint a tévesen terrorista tartalomként azonosított tartalmak számát.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A panasztételi eljárások a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága alapján védett tartalmak téves eltávolításának megakadályozásához szükségesek. A tárhelyszolgáltatóknak ezért felhasználóbarát panaszkezelési mechanizmusokat kell létrehozniuk, és gondoskodniuk kell arról, hogy a panaszokat azonnal és a tartalomszolgáltató felé teljes mértékben átlátható módon kezeljék. Az a követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a lehetőségét, hogy saját szerződési feltételeiket más indokkal érvényesítsék.

(25)  A panasztételi eljárások a véleménynyilvánítás és az információk és eszmék egy nyitott és demokratikus társadalomban való megismerésének és megosztásának szabadsága alapján védett tartalmak téves eltávolításának megakadályozásához szükségesek. A tárhelyszolgáltatóknak ezért felhasználóbarát panaszkezelési mechanizmusokat kell létrehozniuk, és gondoskodniuk kell arról, hogy a panaszokat azonnal és a tartalomszolgáltató felé teljes mértékben átlátható módon kezeljék. Az a követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a lehetőségét, hogy saját szerződési feltételeiket más indokkal érvényesítsék.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, hogy a személyeknek lehetősége legyen arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött tartalom eltávolításának vagy hozzáférhetetlenné tételének indokait. E célból a tárhelyszolgáltatónak a tartalomszolgáltató rendelkezésére kell bocsátania olyan érdemi információkat, amelyek lehetővé teszik a tartalomszolgáltató számára a határozat vitatását. Ez azonban nem feltétlenül teszi szükségessé a tartalomszolgáltató értesítését. A körülményektől függően a tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalomnak minősülő tartalmat egy üzenettel helyettesíthetik, amely szerint a tartalmat az e rendelettel összhangban eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették. Kérésre a tartalomszolgáltatót tájékoztatni kell az indokokról, valamint a határozat vitatásához rendelkezésre álló lehetőségekről. Amennyiben az illetékes hatóságok úgy döntenek, hogy a közbiztonság érdekében – többek között a nyomozással összefüggésben – helytelennek vagy kontraproduktívnak tekinthető a tartalomszolgáltató közvetlen értesítése a tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről.

(26)  Az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, hogy a személyeknek lehetősége legyen arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött tartalom eltávolításának vagy hozzáférhetetlenné tételének indokait. E célból a tárhelyszolgáltatónak a tartalomszolgáltató rendelkezésére kell bocsátania olyan érdemi információkat, mint az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel indokai és a lépések jogalapja, amelyek lehetővé teszik a tartalomszolgáltató számára a döntés vitatását. A körülményektől függően a tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalomnak minősülő tartalmat egy üzenettel helyettesíthetik, amely szerint a tartalmat az e rendelettel összhangban eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették. Amennyiben az illetékes hatóságok úgy döntenek, hogy a közbiztonság érdekében – többek között a nyomozással összefüggésben – helytelennek vagy kontraproduktívnak tekinthető a tartalomszolgáltató közvetlen értesítése a tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Az átfedések és a nyomozásokba való beavatkozás elkerülése érdekében az illetékes hatóságok tájékoztatják egymást, munkájukat koordinálják és együttműködnek egymással, valamint adott esetben az Europollal az eltávolítási végzések kibocsátása, illetve a tárhelyszolgáltatóknak küldött értesítések tekintetében. E rendelet rendelkezéseinek végrehajtása során az Europol a jelenlegi megbízatásával és a hatályos jogi kerettel összhangban nyújthat támogatást.

(27)  Az átfedések és a nyomozásokba való beavatkozás elkerülése, valamint az érintett szolgáltatók költségeinek minimalizálása érdekében az illetékes hatóságok tájékoztatják egymást, munkájukat koordinálják és együttműködnek egymással, valamint adott esetben az Europollal az eltávolítási végzések tárhelyszolgáltatóknak történő kibocsátása tekintetében. E rendelet rendelkezéseinek végrehajtása során az Europol a jelenlegi megbízatásával és a hatályos jogi kerettel összhangban nyújthat támogatást.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  Az Europol által küldött értesítések olyan hatékony és gyors eszközt jelentenek, amelyek felhívják a tárhelyszolgáltatók figyelmét szolgáltatásaik specifikus tartalmára. Az eltávolítási végzések mellett továbbra is lehetővé kell tenni ezt a mechanizmust, amely figyelmezteti a tárhelyszolgáltatót arra az információra, amely esetleg terrorista tartalomnak tekinthető, hogy a szolgáltatók önkéntesen mérlegeljék annak összeegyeztethetőséget a szerződési feltételeikkel. Fontos, hogy a tárhelyszolgáltatók együttműködjenek az Europollal, prioritásként értékeljék az értesítéseit, és gyors visszajelzést adjanak a megtett intézkedésekről. Továbbra is a tárhelyszolgáltatóé a végső döntés, hogy eltávolítja-e a tartalmat, mivel az nem egyeztethető össze a szerződési feltételekkel. E rendelet végrehajtása során az Europolnak az (EU) 2016/794 rendeletben1a megállapított megbízatása változatlanul fennáll.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A proaktív intézkedések hatékony és kellően koherens végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamok illetékes hatóságainak kapcsolatba kell lépniük egymással a tárhelyszolgáltatókal a konkrét proaktív intézkedések azonosítása, végrehajtása és értékelése tekintetében folytatott megbeszélésekkel kapcsolatban. Hasonlóképpen ilyen együttműködésre van szükség a szankciókra vonatkozó szabályok elfogadásával, valamint a szankciók végrehajtásával és érvényesítésével kapcsolatban is.

(28)  A tárhelyszolgáltatók által hozott intézkedések hatékony és kellően koherens végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamok illetékes hatóságainak kapcsolatba kell lépniük egymással a tárhelyszolgáltatókal az eltávolítási végzések és a konkrét intézkedések azonosítása, végrehajtása és értékelése tekintetében folytatott megbeszélésekkel kapcsolatban. Ilyen együttműködésre van szükség a szankciókra vonatkozó szabályok elfogadásával, valamint a szankciók végrehajtásával és érvényesítésével kapcsolatban is.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Alapvető fontosságú, hogy a szankciók kiszabása tekintetében hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság teljes körű tájékoztatást kapjon az eltávolítási végzésekről és az értesítésekről, valamint a tárhelyszolgáltató és az érintett illetékes hatóság közötti azokat követően zajló információcseréről. E célból a tagállamok biztosítják a megfelelő kommunikációs csatornákat és mechanizmusokat, lehetővé téve, hogy a vonatkozó információkat kellő időben megosszák.

(29)  Alapvető fontosságú, hogy a szankciók kiszabása tekintetében hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság teljes körű tájékoztatást kapjon az értesítésekről, valamint a tárhelyszolgáltató és a más tagállambeli érintett illetékes hatóságok közötti azokat követően zajló információcseréről. E célból a tagállamok biztosítják a megfelelő és biztonságos kommunikációs csatornákat és mechanizmusokat, lehetővé téve, hogy a vonatkozó információkat kellő időben megosszák.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  A tárhelyszolgáltatók és a tagállamok egyaránt kapcsolattartó pontokat alakítanak ki, amelyek megkönnyítik az eltávolítási végzések és az értesítések gyors kezelését. A jogi képviselővel ellentétben a kapcsolattartó pont műveleti célokat szolgál. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartási pontjának minden olyan célzott eszközt tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések és az értesítések elektronikus benyújtását, valamint a gyors adatkezelést lehetővé tevő technikai és személyi erőforrásokat. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának nem kell az Unió területén lennie, és a tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, hogy ez a kapcsolattartó képes az e rendeletben előírt feladatok ellátására. Annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista tartalmat, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó pontok a hét minden napján 24 órában elérhetőek legyenek. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információnak tartalmaznia kell a nyelvet, amelyen a kapcsolattartó ponthoz lehet fordulni. A tárhelyszolgáltatók és az illetékes hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen szerződési feltételeik elérhetőek.

(33)  A tárhelyszolgáltatók és a tagállamok egyaránt kapcsolattartó pontokat alakítanak ki, amelyek megkönnyítik az eltávolítási végzések gyors kezelését. A jogi képviselővel ellentétben a kapcsolattartó pont műveleti célokat szolgál. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartási pontjának minden olyan célzott eszközt tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések elektronikus benyújtását, valamint a gyors adatkezelést lehetővé tevő technikai és személyi erőforrásokat. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának nem kell az Unió területén lennie, és a tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, hogy ez a kapcsolattartó képes az e rendeletben előírt feladatok ellátására. Annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista tartalmat, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó pontok a hét minden napján 24 órában elérhetőek legyenek. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információnak tartalmaznia kell a nyelvet, amelyen a kapcsolattartó ponthoz lehet fordulni. A tárhelyszolgáltatók és az illetékes hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen szerződési feltételeik elérhetőek.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  A szolgáltatók számára előírt azon általános követelmény hiányában, miszerint az Unió területén fizikai jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség van az egyértelműség biztosítására annak tekintetében, hogy az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató annak a tagállamnak a joghatósága alá tartozik, ahol a székhelye található, vagy amelyben jogi képviselőt jelölt ki. Mindazonáltal, amennyiben egy másik tagállam eltávolítási végzést bocsát ki, a hatóságai számára lehetővé kell tenni, hogy végzéseiket nem büntető jellegű kényszerintézkedések – például a kényszerítő bírságok – révén érvényesítsék. Azon tárhelyszolgáltató tekintetében, amely az Unióban nem rendelkezik telephellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, a tagállamok mindazonáltal képesnek kell lenniük arra, hogy szankciókat szabjanak ki, feltéve, hogy tiszteletben tartják a non bis in idem elvét.

(34)  A szolgáltatók számára előírt azon általános követelmény hiányában, miszerint az Unió területén fizikai jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség van az egyértelműség biztosítására annak tekintetében, hogy az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató annak a tagállamnak a joghatósága alá tartozik, ahol a székhelye található, vagy amelyben jogi képviselőt jelölt ki. Azon tárhelyszolgáltató tekintetében, amely az Unióban nem rendelkezik telephellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, a tagállamok mindazonáltal képesnek kell lenniük arra, hogy szankciókat szabjanak ki, feltéve, hogy tiszteletben tartják a non bis in idem elvét.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Az Unióban nem letelepedett tárhelyszolgáltatónak írásban jogi képviselőt kell kijelölniük az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítésének és érvényesítésének biztosítása érdekében.

(35)  Az Unióban nem letelepedett tárhelyszolgáltatónak írásban jogi képviselőt kell kijelölniük az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítésének és érvényesítésének biztosítása érdekében. A tárhelyszolgáltatók meglévő jogi képviselőt is igénybe vehetnek, feltéve hogy az említett jogi képviselő képes az e rendeletben előírt feladatok ellátására.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  E rendelet alkalmazásában a tagállamoknak ki kell jelölniük az illetékes hatóságokat. Az illetékes hatóságok kijelölésére vonatkozó követelmény nem feltétlenül írja elő új hatóságok létrehozását, hanem az e rendeletben meghatározott feladatokkal a már létező szerveket is meg lehet bízni. Ez a rendelet előírja az eltávolítási végzések és értesítések kibocsátása, a proaktív intézkedések felügyelete és a szankciók kiszabása tekintetében illetékes hatóságok kijelölését. A tagállamok döntik el, hány hatóságot kívánnak kijelölni ezekre a feladatokra.

(37)  E rendelet alkalmazásában a tagállamoknak ki kell jelölniük egy közös igazságügyi vagy funkcionálisan független közigazgatási hatóságot. Ez a követelmény nem teszi szükségessé új hatóság létrehozását, hanem az e rendeletben meghatározott feladatokkal már létező szervet is meg lehet bízni. Ez a rendelet előírja az eltávolítási végzések kibocsátása, a konkrét intézkedések felügyelete és a szankciók kiszabása tekintetében illetékes hatóság kijelölését. A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot az e rendelet alapján kijelölt illetékes hatóságról, a Bizottság pedig online közzéteszi az illetékes hatóságok tagállamonkénti listáját. Az online nyilvántartásnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie annak érdekében, hogy a tárhelyszolgáltatók gyorsan ellenőrizni tudják az eltávolítási végzések hitelességét.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Szankciók szükségesek annak biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti kötelezettségeket. A tagállamoknak szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra vonatkozóan, beleértve adott esetben a bírságok megállapításáról szóló iránymutatásokat is. Különösen súlyos szankciókat kell megállapítani abban az esetben, ha a tárhelyszolgáltató rendszeresen elmulasztja a terrorista tartalomnak az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belüli eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné tételét. Az egyedi esetekben történő meg nem felelés szankcionálható, a non bis in idem és az arányosság elvének tiszteletben tartása és annak biztosítása mellett, hogy az ilyen szankciók figyelembe vegyék a rendszeres mulasztást. A jogbiztonság biztosítása érdekében a rendeletnek meg kell határoznia, hogy a vonatkozó kötelezettségek milyen mértékben tartoznak a szankciók hatálya alá. A 6. cikknek való meg nem felelés miatti szankciókat csak a 6. cikk (2) bekezdése szerinti jelentéstétel előírása alapján felmerülő kötelezettségek, vagy a 6. cikk (4) bekezdése szerinti további proaktív intézkedéseket előíró határozat tekintetében lehet elfogadni. Annak meghatározásakor, hogy pénzügyi szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet kell fordítani a szolgáltató pénzügyi forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a szankciók ne ösztönözzék a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolítását.

(38)  Szankciók szükségesek annak biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti kötelezettségeket. A tagállamoknak szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra vonatkozóan, beleértve adott esetben a bírságok megállapításáról szóló iránymutatásokat is. Szankciókat kell megállapítani abban az esetben, ha a tárhelyszolgáltatók rendszeresen és tartósan elmulasztják az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítését. A 6. cikknek való meg nem felelés miatti szankciókat csak a 6. cikk (4) bekezdése szerinti további konkrét intézkedések végrehajtására felhívó kérelem tekintetében lehet elfogadni. Annak meghatározásakor, hogy pénzügyi szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet kell fordítani a szolgáltató pénzügyi forrásaira. Ezenkívül az illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie azt is, hogy a tárhelyszolgáltató induló innovatív vállalkozás, illetve kis- vagy középvállalkozás-e, és eseti alapon kell elbírálnia, hogy a vállalkozás képes-e megfelelően teljesíteni az eltávolítási végzésben foglaltakat. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szankciók ne ösztönözzék a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolítását.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  A tagállamoknak információt kell gyűjteniük a jogszabály végrehajtásáról. Részletes programot kell létrehozni e rendelet kimeneteinek, eredményeinek és hatásainak nyomon követésére annak érdekében, hogy becsatornázzák azokat a jogszabályok értékelésébe.

(41)  A tagállamoknak információt kell gyűjteniük a jogszabály végrehajtásáról, többek között az e rendelet következtében sikeresen felderített, kivizsgált, és büntetőeljárás alá vont terrorista bűncselekmények számáról. Részletes programot kell létrehozni e rendelet kimeneteinek, eredményeinek és hatásainak nyomon követésére annak érdekében, hogy becsatornázzák azokat a jogszabályok értékelésébe.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  A végrehajtási jelentésben szereplő megállapítások és következtetések, valamint a nyomon követés eredményei alapján a Bizottságnak legkorábban e rendelet hatálybalépése után három évvel jelentést készít a rendelet értékeléséről. Az értékelésnek a hatékonyság, eredményesség, relevancia, koherencia és az uniós hozzáadott érték öt kritériumán kell alapulnia. A Bizottság értékelni fogja a rendeletben előírt különböző operatív és technikai intézkedések működését, köztük a terrorista tartalom felderítését, azonosítását és eltávolítását célzó intézkedések hatékonyságát, a biztosítéki mechanizmusok hatékonyságát, valamint a harmadik felek potenciálisan érintett jogaira és érdekeire gyakorolt hatásokat, ideértve a tartalomszolgáltatók tájékoztatására vonatkozó követelmény felülvizsgálatát.

(42)  A végrehajtási jelentésben szereplő megállapítások és következtetések, valamint a nyomon követés eredményei alapján a Bizottságnak e rendelet hatálybalépése után egy évvel jelentést készít a rendelet értékeléséről. Az értékelésnek a hatékonyság, szükségesség, arányosság, eredményesség, relevancia, koherencia és az uniós hozzáadott érték öt kritériumán kell alapulnia. A Bizottság értékelni fogja a rendeletben előírt különböző intézkedések működését, köztük a terrorista tartalom felderítését, azonosítását és eltávolítását célzó intézkedések hatékonyságát, a biztosítéki mechanizmusok hatékonyságát, valamint a potenciálisan érintett alapvető jogokra, ezen belül a véleménynyilvánítás szabadságára, az információ fogadásának és megosztásának szabadságára, a tömegtájékoztatás szabadságához és sokszínűségéhez való jogra, a vállalkozás szabadságára, valamint a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogra gyakorolt hatásokat. A Bizottság értékeli továbbá a harmadik felek potenciálisan érintett érdekeire gyakorolt hatásokat, ideértve a tartalomszolgáltatók tájékoztatására vonatkozó követelmény felülvizsgálatát.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a rendelet egységes szabályokat állapít meg a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából történő visszaélések megelőzésére. Különösen a következőket állapítja meg:

(1)  Ez a rendelet célzott, egységes szabályokat állapít meg a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom nyilvános terjesztése céljából történő visszaélésekkel szembeni fellépésre. Különösen a következőket állapítja meg:

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a gondossági kötelezettségekre vonatkozó szabályok, amelyeket a tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a terrorista tartalmak szolgáltatásaikon keresztül történő terjesztésének megakadályozása és szükség esetén a gyors eltávolítás biztosítása érdekében;

a)  az észszerű és arányos gondossági kötelezettségekre vonatkozó szabályok, amelyeket a tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a terrorista tartalmak szolgáltatásaikon keresztül történő nyilvános terjesztése elleni fellépésre és szükség esetén a gyors eltávolítás biztosítása érdekében;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tagállamok által meghozandó intézkedések, amelyek a terrorista tartalmak azonosítására, azok tárhelyszolgáltatók általi gyors eltávolításának lehetővé tételére, valamint a más tagállamok illetékes hatóságaival, a tárhelyszolgáltatókkal és adott esetben az érintett uniós szervekkel való együttműködésre irányulnak.

b)  a tagállamok által meghozandó intézkedések, amelyek a terrorista tartalmak azonosítására, azok tárhelyszolgáltatók általi gyors eltávolításának lehetővé tételére – a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint az információk és eszmék egy nyitott és demokratikus társadalomban való fogadása és megosztása szabadságát megfelelő biztosítékokkal védő uniós joggal összhangban –, valamint a más tagállamok illetékes hatóságaival, a tárhelyszolgáltatókkal és adott esetben az érintett uniós szervekkel való együttműködés megkönnyítésére irányulnak.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ez a rendelet az Unióban szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatókra alkalmazandó, függetlenül azok székhelyétől.

(2)  Ez a rendelet az Unióban a nyilvánosság számára szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatókra alkalmazandó, függetlenül azok székhelyétől.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ez a rendelet nem alkalmazandó az oktatási, újságírói, művészeti vagy kutatási célokból terjesztett tartalmakra vagy a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló figyelemfelkeltő tevékenységekre, sem nyilvános viták során kifejtett, polemikusnak vagy vitathatónak tekinthető álláspontokat kifejező tartalmakra.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)   E rendelet nem módosítja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében említett jogok, szabadságok és elvek tiszteletben tartásának kötelezettségét, és a véleménynyilvánítás szabadságára, a sajtószabadságra, valamint a média szabadságára és pluralizmusára vonatkozó uniós és nemzeti jog alapelveinek sérelme nélkül alkalmazandó.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  Ez a rendelet nem érinti a 2000/31/EK irányelvet.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1.  „információs társadalommal összefüggő szolgáltatások”: a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének a) pontjában meghatározott szolgáltatások.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „tárhelyszolgáltató”: a szolgáltatás igénybe vevője által küldött információknak – a tartalomszolgáltató kérésére történő – tárolásából, valamint a tárolt információk harmadik felek számára történő hozzáférhetővé tételéből álló szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató;

1.  „tárhelyszolgáltató”: a szolgáltatás igénybe vevője által küldött információknak – a tartalomszolgáltató kérésére történő – tárolásából, valamint a tárolt információk nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételéből álló szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató; Ez csak a nyilvánosság számára az alkalmazási szinten a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik. A felhőalapú infrastruktúrák szolgáltatói és a felhőszolgáltatók nem tekintendők tárhelyszolgáltatónak. Nem vonatkozik az (EU) 2018/1972 irányelvben meghatározott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra sem;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „tartalomszolgáltató”: olyan felhasználó, aki olyan információt szolgáltatott, amelyet a felhasználó kérésére egy tárhelyszolgáltató tárol vagy tárolt;

2.  „tartalomszolgáltató”: olyan felhasználó, aki olyan tartalmi adatot szolgáltatott, amelyet a felhasználó kérésére egy tárhelyszolgáltató tárol vagy tárolt, és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „terrorista bűncselekmények”: az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmények;

törölve

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „terrorista tartalom”: az alábbi információk közül legalább egy:

5.  „terrorista tartalom”: az alábbi anyagok közül legalább egy:

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  terrorista bűncselekmények elkövetésére való felbujtás vagy uszítás, ideértve a terrorista bűncselekmények elkövetésének dicsőítését, és ezáltal ilyen bűncselekmény elkövetésének veszélyét vonja maga után;

a)  az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények valamelyikének elkövetésére való felbujtás, amennyiben ez a magatartás közvetlenül vagy közvetve, például a terrorcselekmények dicsőítése révén szorgalmazza terrorista bűncselekmények elkövetését, és ezáltal egy vagy több ilyen bűncselekmény szándékos elkövetésének veszélyét vonja maga után;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a terrorista bűncselekményekhez való hozzájárulás ösztönzése;

b)  egy másik személynek vagy személyek egy csoportjának felbujtása az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények valamelyikének elkövetésére vagy azok elősegítésére, ami egy vagy több ilyen bűncselekmény szándékos elkövetésének veszélyét vonja maga után;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a terrorista csoport tevékenységeinek előmozdítása, különösen az (EU) 2017/541 irányelv 2. cikkének 3. pontja értelmében vett terrorista csoportban való részvétel vagy annak számára nyújtott támogatás ösztönzése által;

c)  egy másik személynek vagy személyek egy csoportjának felbujtása egy terrorista csoport tevékenységeiben való részvételre, beleértve információ vagy anyagi források nyújtását, vagy tevékenységének bármilyen módon történő finanszírozását az (EU) 2017/541 irányelv 4. cikkének értelmében, ami egy vagy több ilyen bűncselekmény szándékos elkövetésének veszélyét vonja maga után;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  terrorista bűncselekmények elkövetése céljából alkalmazott módszerekre vagy technikákra vonatkozó oktatás.

d)  robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más fegyverek, mérgező vagy veszélyes anyagok készítésére vagy használatára, vagy más különleges módszerek vagy technikák alkalmazására vonatkozó útmutatás adása az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények valamelyikének elkövetése vagy abban való közreműködéscéljából;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények valamelyike elkövezésének ábrázolása, ami egy vagy több ilyen bűncselekmény szándékos elkövetésének veszélyét vonja maga után;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „terrorista tartalom terjesztése”: a terrorista tartalom harmadik felek számára történő hozzáférhetővé tétele a tárhelyszolgáltatókon keresztül;

6.  „terrorista tartalom terjesztése”: a terrorista tartalomnak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele a tárhelyszolgáltatókon keresztül;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „értesítés”: az illetékes hatóság vagy adott esetben az érintett uniós szerv által a tárhelyszolgáltatónak a terrorista tartalomnak tekinthető információk tekintetében küldött értesítés, amelynek célja, hogy a szolgáltatók önkéntesen mérlegeljék az említett tartalmak összeegyeztethetőségét a terrorista tartalom terjesztésének megelőzését célzó szerződési feltételeikkel;

törölve

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a.  „illetékes hatóság”: kijelölt kizárólagos igazságügyi hatóság vagy funkcionálisan független közigazgatási hatóság az adott tagállamban;

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tárhelyszolgáltatók e rendelettel összhangban megfelelő, észszerű és arányos intézkedéseket hoznak a terrorista tartalom terjesztése és a felhasználók terrorista tartalmaktól való védelme érdekében. Ennek során gondosan, arányosan és megkülönböztetéstől mentesen járnak el, kellő figyelemmel a felhasználók alapvető jogaira, és figyelembe veszik a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban.

(1)  A tárhelyszolgáltatóknak e rendelettel összhangban kell cselekedniük a felhasználók terrorista tartalmaktól való védelme érdekében. Ennek során gondosan, arányosan és megkülönböztetéstől mentesen járnak el, minden körülmények között kellő figyelemmel a felhasználók alapvető jogaira, és figyelembe veszik a véleménynyilvánítás és az információk és eszmék fogadása és megosztása szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban, valamint tekintettel a nem terrorista tartalmak eltávolításának elkerülésére.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  E gondossági kötelezettségek nem jelentenek általános kötelezettséget arra, hogy a tárhelyszolgáltató nyomon kövesse az általa továbbított vagy tárolt információkat, illetve nem teszik általános kötelezettséggé az illegális tevékenységekre utaló tények vagy körülmények utáni aktív kutatást.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalom terjesztésének megakadályozására vonatkozó rendelkezéseket szerepeltetnek és alkalmaznak szerződési feltételeikben.

törölve

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók a szolgáltatásaikhoz kapcsolódó terrorista tartalomról szereznek tudomást, az ilyen tartalomról értesíteniük kell az illetékes hatóságokat, és az ilyen tartalmat késedelem nélkül törölniük kell.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A tárhelyszolgáltatók, amelyek megfelelnek a videómegosztóplatform-szolgáltatók (EU) 2018/1808 irányelvben fogalmi kritériumainak, megfelelő intézkedéseket hoznak a terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozása érdekében, az (EU) 2018/1808 irányelv 28b. cikke (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése értelmében.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az illetékes hatóságot fel kell hatalmazni arra, hogy határozatot hozzon, amely kötelezi a tárhelyszolgáltatót a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére.

(1)  A tárhelyszolgáltató székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát fel kell hatalmazni arra, hogy eltávolítást végzést hozzon, amely kötelezi a tárhelyszolgáltatót az illegális terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére minden tagállamban.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Egy olyan tagállam illetékes hatósága, ahol a tárhelyszolgáltató nem rendelkezik székhellyel vagy jogi képviselővel, kérheti a terrorista tartalomhoz való hozzáférés letiltását, és ezt a kérést saját területén érvényesítheti.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Ha az érintett illetékes hatóság korábban nem adott ki eltávolítást végzés egy tárhelyszolgáltatónak, akkor az eltávolítást végzés kiadása előtt legalább 12 órával tájékoztatja a tárhelyszolgáltatót, tájékoztatást adva az eljárásokról és a vonatkozó határidőkről.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tárhelyszolgáltató az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista tartalmat.

(2)  A tárhelyszolgáltató késlekedés nélkül és az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista tartalmat.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóság azonosítása és az eltávolítási végzés illetékes hatóság általi hitelesítése;

a)  az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóság elektronikus aláírással történő azonosítása és az eltávolítási végzés illetékes hatóság általi hitelesítése;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  indokolás arról, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, legalább a 2. cikk 5. pontjában felsorolt terrorista tartalmak kategóriáira való hivatkozással;

b)  részletes indokolás arról, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, és kifejezett hivatkozás a 2. cikk 5. pontjában felsorolt terrorista tartalmak kategóriáira;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  egységes forráshely-meghatározó (URL) és szükség esetén további információk, amelyek lehetővé teszik az említett tartalom azonosítását;

c)  pontos egységes forráshely-meghatározó (URL) és szükség esetén további információk, amelyek lehetővé teszik az említett tartalom azonosítását;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  információ a tárhelyszolgáltató és a tartalomszolgáltató rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről;

f)  könnyen érthető információ a tárhelyszolgáltató és a tartalomszolgáltató rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről, az illetékes hatóságnál, valamint a bírósági úton rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket és a fellebbezés határidőit is beleértve;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  adott esetben a 11. cikkben említett, a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó tájékoztatás megtiltásáról szóló határozat.

g)  amennyiben ez szükséges és arányos, a 11. cikkben említett, a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó tájékoztatás megtiltásáról szóló határozat;

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tárhelyszolgáltató vagy a tartalomszolgáltató kérésére az illetékes hatóság részletes indokolást nyújt, a tárhelyszolgáltató azon kötelezettségének sérelme nélkül, hogy a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül eleget tegyen az eltávolítási végzésnek.

törölve

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az illetékes hatóságok az eltávolítási végzéseket a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által a 16. cikk szerint kijelölt jogi képviselőnek küldik el és azt továbbítja azt a 14. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontnak. Az ilyen végzéseket az írásbeli rögzítést olyan feltételek mellett biztosító elektronikus úton kell elküldeni, amely lehetővé teszi a küldő fél hitelességének megállapítását, beleértve a végzés elküldésének és kézhezvételének dátumát és időpontját.

(5)  Az illetékes hatóság az eltávolítási végzéseket a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által a 16. cikk szerint kijelölt jogi képviselőnek küldik el és az továbbítja azt a 14. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontnak. Az ilyen végzéseket az írásbeli rögzítést olyan feltételek mellett biztosító elektronikus úton kell elküldeni, amely lehetővé teszi a küldő fél hitelességének megállapítását, beleértve a végzés elküldésének és kézhezvételének dátumát és időpontját.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tárhelyszolgáltató visszaigazolja az átvételt, és a II. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az illetékes hatóságot a terrorista tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről, különösen megjelölve az intézkedés időpontját.

(6)  A tárhelyszolgáltató a II. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az illetékes hatóságot a terrorista tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről, különösen megjelölve az intézkedés időpontját.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató vis maior vagy nem a tárhelyszolgáltatónak betudható ténybeli lehetetlenség miatt nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, az indokok ismertetésével haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány alkalmazásával. Az (2) bekezdésben meghatározott határidő azonnal alkalmazható, amint a hivatkozott okok már nem állnak fenn.

(7)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató vis maior vagy nem a tárhelyszolgáltatónak betudható ténybeli lehetetlenség miatt, például technikai vagy operatív okok miatt nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, az indokok ismertetésével haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány alkalmazásával. Az (2) bekezdésben meghatározott határidő azonnal alkalmazható, amint a hivatkozott okok már nem állnak fenn.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ha a tárhelyszolgáltató nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, mert az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz, vagy nem tartalmaz elegendő információt a végzés végrehajtásához, szükséges pontosításokat kérve haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával. A (2) bekezdésben meghatározott határidő azonnal alkalmazható, amint a hivatkozott szükséges pontosítások megtörténtek.

(8)  A tárhelyszolgáltató elutasíthatja az eltávolítási végzés végrehajtását, amennyiben az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz, vagy nem tartalmaz elegendő információt. A szükséges pontosításokat kérve haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával. A (2) bekezdésben meghatározott határidő azonnal alkalmazható, amint a hivatkozott szükséges pontosítások megtörténtek. .

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóság tájékoztatja a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, proaktív intézkedések végrehajtását felügyelő illetékes hatóságot, amint az eltávolítási végzés jogerőre emelkedik. Az eltávolítási végzés akkor emelkedik jogerőre, ha azt az alkalmazandó nemzeti jog szerinti határidőn belül nem nyújtottak be fellebbezést, illetve azt a fellebbezést követően helybenhagyták.

(9)  Az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóság tájékoztatja a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, konkrét intézkedések végrehajtását felügyelő illetékes hatóságot, amint az eltávolítási végzés jogerőre emelkedik. Az eltávolítási végzés akkor emelkedik jogerőre, ha azt az alkalmazandó nemzeti jog szerinti határidőn belül nem nyújtottak be fellebbezést, illetve azt a fellebbezést követően helybenhagyták.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

Az eltávolítási végzésekre vonatkozó konzultációs eljárás

 

(1) A 4. cikk (1a) bekezdésében említett eltávolítási végzést kiadó illetékes hatóság az eltávolítási végzésnek a 4. cikk (5) bekezdése szerint a tárhelyszolgáltatóhoz történő elküldésével egy időben továbbítja az eltávolítási végzés másolatát a 17. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti azon illetékes igazságügyi hatóságához, amelynek területén a tárhelyszolgáltató székhelye található.

 

(2) Amennyiben azon tagállam illetékes hatósága, amelynek területén a tárhelyszolgáltató székhelye található, alapos okkal feltételezi, hogy az eltávolítási végzés az adott tagállam alapvető érdekeit érintheti, tájékoztatja erről az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóságot. Az eltávolítási végzést kiállító hatóság figyelembe veszi ezeket a körülményeket, és szükség esetén visszavonja vagy módosítja az eltávolítási végzést.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

4 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. cikk

 

További eltávolítási végzések kibocsátására irányuló együttműködési eljárás

 

(1) Amennyiben az illetékes hatóság a 4. cikk (1a) bekezdése szerinti eltávolítási végzést adott ki, az említett hatóság felveheti a kapcsolatot annak a tagállamnak az illetékes hatóságával, ahol a tárhelyszolgáltató székhelye található, annak érdekében, hogy az utóbbi illetékes hatóság is kiadja a 4. cikk (1) bekezdése szerinti eltávolítási végzést.

 

(2) Azon tagállam illetékes hatósága, ahol a tárhelyszolgáltató székhelye található, a lehető leghamarabb, de legkésőbb az (1) bekezdés szerinti megkereséstől számított egy órán belül kiadja az eltávolítási végzést, vagy elutasítja a végzés kiadását, és döntéséről tájékoztatja az első végzést kibocsátó illetékes hatóságot.

 

(3) Azokban az esetekben, amikor a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának több mint egy órára van szüksége a tartalom értékelésére, kérelmet kell küldenie az érintett tárhelyszolgáltatónak, hogy átmenetileg és legfeljebb 24 órán keresztül függessze fel a tartalomhoz való hozzáférést, amely idő alatt az illetékes hatóság elvégzi az értékelést, és megküldi az eltávolítási végzést, illetve visszavonja a hozzáférhetetlenné tételre irányuló kérelmet.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. cikk

törölve

Értesítések

 

(1)  Az illetékes hatóság vagy az érintett uniós szerv értesítést küldhet a tárhelyszolgáltatóknak.

 

(2)  A tárhelyszolgáltatók olyan operatív és technikai intézkedéseket vezetnek be, amelyek megkönnyítik az illetékes hatóságok és adott esetben az érintett uniós szervek által a tárhelyszolgáltatók általi önkéntes mérlegelés céljából küldött tartalom gyors értékelését.

 

(3)  Az értesítést a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által a 16. cikk szerint kijelölt jogi képviselőnek kell elküldeni és továbbítani kell azt a 14. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontnak. Az ilyen értesítéseket elektronikus úton kell elküldeni.

 

(4)  Az értesítésnek kellően részletes információkat kell tartalmaznia, beleértve annak okait, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, valamint egy URL-t, és szükség esetén további olyan információkat, amelyek lehetővé teszik az értesítésben szereplő terrorista tartalom azonosítását.

 

(5)  A tárhelyszolgáltató a saját szerződési feltételei alapján kiemelt feladatként értékeli az értesítésben azonosított tartalmat, és dönt arról, hogy azt eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi-e.

 

(6)  A tárhelyszolgáltató haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot vagy az érintett uniós szervet az értékelés eredményéről és az értesítés eredményeként hozott intézkedések ütemezéséről.

 

(7)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató úgy ítéli meg, hogy az értesítés nem tartalmaz elegendő információt az értesítésben szereplő tartalom értékeléséhez, haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat vagy az érintett uniós szervet, meghatározva, hogy milyen további információkra vagy pontosításra van szükség.

 

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Proaktív intézkedések

Konkrét intézkedések

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tárhelyszolgáltatóknak adott esetben proaktív intézkedéseket kell tenniük, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terrorista tartalmak terjesztése ellen. Az intézkedéseknek hatékonyaknak és arányosaknak kell lenniük, figyelembe véve a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatát és szintjét, a felhasználók alapvető jogait, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban.

(1)  Az (EU) 2018/1808 és 2000/31/EK irányelv sérelme nélkül a tárhelyszolgáltatók konkrét intézkedéseket tehetnek, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terrorista tartalmak nyilvános terjesztése ellen. Az intézkedéseknek hatékonyaknak, célzottnak és arányosnak kell lenniük, különös figyelemmel a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatára és szintjére, továbbá figyelembe kell venniük a felhasználók alapvető jogait, valamint a véleménynyilvánítás jogának és az információk és eszmék fogadása és közlése szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a 4. cikk (9) bekezdésének megfelelően tájékoztatást kapott, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság felkéri a tárhelyszolgáltatót, hogy a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül, majd azt követően legalább évente nyújtson be jelentést az általa a következők érdekében hozott – többek között automatizált eszközök felhasználásával történő – konkrét proaktív intézkedésekről:

törölve

a)  a korábban terrorista tartalomnak minősített, és ezért eltávolított vagy hozzáférhetettlenné tett tartalom újbóli feltöltésének megakadályozása;

 

b)  a terrorista tartalom észlelése, azonosítása és gyors eltávolítása vagy hozzáférhetetlenné tétele.

 

Az ilyen kérelmet a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által kijelölt jogi képviselőnek kell megküldeni.

 

A jelentéseknek tartalmazniuk kell minden olyan lényeges információt, amely lehetővé teszi a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság számára annak értékelését, hogy a proaktív intézkedések hatékonyak-e és arányosak-e, beleértve az alkalmazott automatizált eszközök működését, valamint az alkalmazott emberi felügyeletet és ellenőrzési mechanizmusokat.

 

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a (2) bekezdés szerint hozott és bejelentett proaktív intézkedések nem elegendőek a kitettség kockázatának és szintjének mérsékléséhez és kezeléséhez, felkérheti a tárhelyszolgáltatót, hogy tegyen további konkrét proaktív intézkedéseket. E célból a tárhelyszolgáltató együttműködik a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatósággal annak érdekében, hogy azonosítsa a tárhelyszolgáltató által hozandó konkrét intézkedéseket, meghatározza a kulcsfontosságú célkitűzéseket és referenciaértékeket, valamint a végrehajtásukra vonatkozó határidőket.

törölve

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a (3) bekezdés szerinti kérelemtől számított három hónapon belül nem sikerül megállapodásra jutni, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság határozatot hozhat, amelyben további szükséges és arányos konkrét proaktív intézkedéseket ír elő. A határozat figyelembe veszi különösen a tárhelyszolgáltató gazdasági kapacitását, valamint az ilyen intézkedések hatását a felhasználók alapvető jogaira, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságára. Az ilyen határozatot a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által kijelölt jogi képviselőnek kell megküldeni. A tárhelyszolgáltató rendszeresen jelentést tesz a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság által meghatározott ilyen intézkedések végrehajtásáról.

(4)  Miután megállapításra került, hogy egy tárhelyszolgáltató jelentős számú eltávolítási végzés kapott, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság kérelmet küldhet szükséges , arányos és hatékony további intézkedések iránt, amelyeket a tárhelyszolgáltatónak végre kell hajtania. Az illetékes hatóság nem vezethet be általános nyomonkövetési kötelezettséget, sem az automatizált eszközök használatát . A kérelem figyelembe veszi különösen a tárhelyszolgáltató méretét és gazdasági kapacitását, az intézkedések technikai kivitelezhetőségét, valamint az ilyen intézkedések hatását a felhasználók alapvető jogaira, illetve a véleménynyilvánítás és az információk és eszmék fogadása és közlése szabadságának alapvető fontosságára egy nyitott és demokratikus társadalomban Az ilyen kérelmet a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által kijelölt jogi képviselőnek kell megküldeni. A tárhelyszolgáltató rendszeresen jelentést tesz a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság által meghatározott ilyen intézkedések végrehajtásáról.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tárhelyszolgáltató bármikor kérheti a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóságot, hogy vizsgálja felül, és adott esetben vonja vissza a (2), (3), illetve (4) bekezdés szerinti kérelmet vagy határozatot. Az illetékes hatóság a tárhelyszolgáltató kérelmének kézhezvételét követően ésszerű határidőn belül indokolással ellátott határozatot hoz.

(5)  A tárhelyszolgáltató bármikor kérheti a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóságot, hogy vizsgálja felül, és adott esetben vonja vissza a (4) bekezdés szerinti kérelmet. Az illetékes hatóság a tárhelyszolgáltató kérelmének kézhezvételét követően ésszerű határidőn belül indokolással ellátott határozatot hoz.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tárhelyszolgáltatók megőrzik az eltávolítási végzés, értesítés vagy a 4. cikk, az 5. cikk és a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések következményeként eltávolított vagy hozzáférhetettlenné tett terrorista tartalmat és a terrorista tartalom eltávolítása eredményeként eltávolított kapcsolódó adatokat, amelyek szükségesek:

(1)  A tárhelyszolgáltatók megőrzik az eltávolítási végzés vagy a 4. cikk és a 6. cikk szerinti konkrét intézkedések következményeként eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmat és a terrorista tartalom eltávolítása eredményeként eltávolított kapcsolódó felhasználói adatokat, amelyek szükségesek:

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljáráshoz,

a)  közigazgatási, bírósági felülvizsgálati vagy jogorvoslati eljáráshoz,

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  terrorista bűncselekmények megelőzéséhez, nyomozásához, felderítéséhez és a vádeljárás lefolytatásához.

b)  terrorista bűncselekmények megelőzéséhez, nyomozásához, felderítéséhez és a bűnüldöző hatóságok általi vádeljárás lefolytatásához.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett terrorista tartalmat és a kapcsolódó adatokat hat hónapig őrzik meg. A terrorista tartalmat az illetékes hatóság vagy bíróság kérésére hosszabb ideig őrzik meg egészen addig, amíg az (1) bekezdés a) pontjában említett közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljáráshoz az szükséges.

(2)  Az (1) bekezdésben említett terrorista tartalmat és a kapcsolódó adatokat hat hónapig őrzik meg, és ezt követően törlik. A terrorista tartalmat az illetékes hatóság vagy bíróság kérésére egy további konkrét ideig őrzik meg kizárólag abban az esetben, ha, és egészen addig, amíg az (1) bekezdés a) pontjában említett közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljáráshoz vagy jogorvoslatokhoz az szükséges. A tárhelyszolgáltatók megőrzik a (1) bekezdés b) pontjában említett terrorista tartalmat és kapcsolódó adatokat, amíg a bűnüldöző hatóság nem reagál a tárhelyszolgáltató által a 13. cikk (4) bekezdésével összhangban tett értesítésre, de hat hónapnál nem később.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Átláthatósági követelmények

A tárhelyszolgáltatókra vonatkozó átláthatósági követelmények

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tárhelyszolgáltatók saját szerződési feltételeikben meghatározzák a terrorista tartalmak terjesztésének megelőzésére vonatkozó politikájukat, beleértve adott esetben a proaktív intézkedések működésének észszerű magyarázatát, ideértve az automatizált eszközök használatát is.

(1)  A tárhelyszolgáltatók adott esetben saját szerződési feltételeikben egyértelműen meghatározzák a terrorista tartalmak terjesztésének megelőzésére vonatkozó politikájukat, beleértve adott esetben a konkrét intézkedések működésének észszerű magyarázatát.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tárhelyszolgáltatók éves átláthatósági jelentéseket tesznek közzé a terrorista tartalom terjesztése ellen hozott intézkedésekről.

(2)  Az adott évben eltávolítási végzést kapott tárhelyszolgáltatók éves átláthatósági jelentést tesznek közzé a terrorista tartalom terjesztése ellen hozott intézkedésekről.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  tájékoztatás a terrorista tartalomnak minősülő, korábban eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalom újbóli feltöltésének megakadályozásával kapcsolatban hozott intézkedésekről;

b)  tájékoztatás a terrorista tartalomnak minősülő, korábban eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalom újbóli feltöltésének megakadályozásával kapcsolatban hozott intézkedésekről, különösen amennyiben azok automatizált technológiát alkalmaznak;

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az eltávolítási végzéseket, értesítéseket vagy a proaktív intézkedéseket követően eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak száma;

c)  az eltávolítási végzéseket vagy a konkrét intézkedéseket követően eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak száma, valamint azon végzések száma, amelyek esetében a tartalmat nem távolították el a 4. cikk (7) bekezdésével és (8) bekezdésével összhangban, az elutasítás indoklásával együtt.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a panasztételi eljárások áttekintése és eredménye.

d)  a panasztételi eljárások és a bírósági felülvizsgálati kérelmek száma és eredménye, beleértve azon esetek számát, amelyekben megállapítást nyert, hogy a tartalmat tévesen minősítették terrorista tartalomnak.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

Az illetékes hatóságok átláthatósági kötelezettségei

 

(1) Az illetékes hatóságok éves átláthatósági jelentést tesznek közzé, amely legalább a következő információkat tartalmazza:

 

a) a kiadott eltávolítási végzések száma, az eltávolítások száma, valamint az elutasított vagy figyelmen kívül hagyott eltávolítási végzések száma;

 

b) a kivizsgáláshoz és büntetőeljárás lefolytatásához vezető azonosított terrorista tartalmak száma, valamint a tévesen terrorista tartalomként azonosított tartalmak száma;

 

c) az illetékes hatóságok által a 6. cikk (4) bekezdése szerint kért intézkedések leírása.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A proaktív intézkedések alkalmazására és végrehajtására vonatkozó biztosítékok

A konkrét intézkedések alkalmazására és végrehajtására vonatkozó biztosítékok

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók e rendelet értelmében automatizált eszközöket használnak az általuk tárolt tartalomra vonatkozóan, hatékony és megfelelő biztosítékokat nyújtanak annak biztosítására, hogy az e tartalommal kapcsolatos határozatok, különösen a terrorista tartalomnak minősülő tartalmak eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó határozatok pontosak és megalapozottak legyenek.

(1)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók automatizált eszközöket használnak az általuk tárolt tartalomra vonatkozóan, hatékony és megfelelő biztosítékokat nyújtanak annak biztosítására, hogy az e tartalommal kapcsolatos határozatok, különösen a terrorista tartalomnak minősülő tartalmak eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó határozatok pontosak és megalapozottak legyenek.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A biztosítékok adott esetben különösen az emberi felügyeletet és az ellenőrzéseket foglalják magukban, és mindenképpen akkor, ha a vonatkozó összefüggések részletes értékelése szükséges annak megállapításához, hogy a tartalom terrorista tartalomnak minősül-e vagy sem.

(2)  A biztosítékok adott esetben különösen a tartalom eltávolítására vagy a tartalomhoz való hozzáférésre vonatkozó döntés megfelelőségének emberi felügyeletét és ellenőrzéseit foglalják magukban, különös tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságához, illetve az információk és eszmék egy nyitott és demokratikus társadalomban való szabad fogadásának és közlésének szabadságához való jog tekintetében.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

Hatékony jogorvoslatok

 

(1) Azokat a tartalomszolgáltatókat, amelyek tartalmát egy eltávolítási végzést követően eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, valamint azokat a tárhelyszolgáltatókat, amelyek eltávolítási végzést kaptak, megilleti a hatékony jogorvoslathoz való jog. A tagállamoknak hatékony eljárásokat kell kidolgozniuk e jog gyakorlásának biztosítása érdekében.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tárhelyszolgáltatók olyan hatékony és hozzáférhető mechanizmusokat hoznak létre, amelyek lehetővé teszik azon tartalomszolgáltatók számára, amelyek tartalmát a 5. cikk szerinti értesítés vagy a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések eredményeként eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, hogy a tartalom visszaállítását kérelmező panaszt nyújtsanak be a tárhelyszolgáltató intézkedésével szemben.

(1)  A tárhelyszolgáltatók olyan hatékony és hozzáférhető mechanizmusokat hoznak létre, amelyek lehetővé teszik azon tartalomszolgáltatók számára, amelyek tartalmát a 6. cikk szerinti konkrét intézkedések eredményeként eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, hogy a tartalom visszaállítását kérelmező panaszt nyújtsanak be a tárhelyszolgáltató intézkedésével szemben.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tárhelyszolgáltató haladéktalanul megvizsgál minden hozzá beérkezett panaszt és indokolatlan késedelem nélkül visszaállítja a tartalmat, ha az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel indokolatlan volt. A vizsgálat eredményéről tájékoztatják a panaszost.

(2)  A tárhelyszolgáltató haladéktalanul megvizsgál minden hozzá beérkezett panaszt és indokolatlan késedelem nélkül visszaállítja a tartalmat, ha az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel indokolatlan volt. A vizsgálat eredményéről a panasz kézhezvételétől számított két héten belül tájékoztatják a panaszost, indokolással azokban az esetekben, ha a tárhelyszolgáltató úgy dönt, hogy nem állítja vissza a tartalmat. A tartalom visszaállítása nem zárja ki további bírósági intézkedések meghozatalát a tárhelyszolgáltató vagy az illetékes hatóság határozatával szemben.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató a terrorista tartalmat eltávolította vagy hozzáférhetetlenné tette, a tartalomszolgáltató rendelkezésére bocsátja a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó információkat.

(1)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató a terrorista tartalmat eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi, a tartalomszolgáltató rendelkezésére bocsátja a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó átfogó és tömör információkat, valamint a döntéssel szembeni jogorvoslati lehetőségeket, és kérésre továbbítja számára a 4. cikkel összhangban kiállított eltávolítási végzés másolatát.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tartalomszolgáltató kérelmére a tárhelyszolgáltató tájékoztatja a tartalomszolgáltatót az eltávolítás vagy hozzáférhetetlenné tétel okairól és a határozat vitatásának lehetőségeiről.

törölve

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettség nem alkalmazandó, ha az illetékes hatóság úgy dönt, hogy a közbiztonsági okokból – mint például a terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása – nem lehet tájékoztatást adni, a szükséges ideig, de az említett határozattól számított [négy] hetet meg nem haladó időtartamig. Ilyen esetben a tárhelyszolgáltató nem fedhet fel semmilyen információt a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozóan.

(3)  Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem alkalmazandó, ha az illetékes hatóság objektív bizonyítékok alapján, és az ilyen döntés arányosságát és szükségességét mérlegelve úgy dönt, hogy a közbiztonsági okokból – mint például a terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása – nem lehet tájékoztatást adni, a szükséges ideig, de az említett határozattól számított négy hetet meg nem haladó időtartamig. Ilyen esetben a tárhelyszolgáltató nem fedhet fel semmilyen információt a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozóan.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy illetékes hatóságaik rendelkezzenek a célok eléréséhez és az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges képességekkel és elegendő forrással.

A tagállamok biztosítják, hogy illetékes hatóságaik rendelkezzenek a célok eléréséhez és az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges képességekkel és elegendő forrással, a függetlenséget garantáló erős biztosítékok mellett.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tárhelyszolgáltatók, az illetékes hatóságok és adott esetben az érintett uniós szervek közötti együttműködés

A tárhelyszolgáltatók, az illetékes hatóságok és adott esetben az illetékes uniós szervek közötti együttműködés

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják egymást, munkájukat koordinálják és együttműködnek egymással, valamint adott esetben az érintett uniós szervekkel, például az Europollal az eltávolítási végzések és értesítések tekintetében a párhuzamosságok elkerülése, a koordináció fokozása és a különböző tagállamokban folytatott nyomozásokba való beavatkozás elkerülése érdekében.

(1)  A tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják egymást, munkájukat koordinálják és együttműködnek egymással, valamint adott esetben az Europollal az eltávolítási végzések tekintetében a párhuzamosságok elkerülése, a koordináció fokozása és a különböző tagállamokban folytatott nyomozásokba való beavatkozás elkerülése érdekében.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok illetékes hatóságai a 6. cikk alapján hozott intézkedések és a 18. cikk szerinti végrehajtási intézkedések tekintetében tájékoztatják a 17. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett illetékes hatóságot, munkájukat koordinálják és együttműködne vele. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 17. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett illetékes hatóság birtokában legyen minden vonatkozó információnak. E célból a tagállamok biztosítják a megfelelő kommunikációs csatornákat vagy mechanizmusokat, hogy a vonatkozó információkat kellő időben megosszák.

(2)  A tagállamok illetékes hatóságai a 6. cikk alapján hozott intézkedések és a 18. cikk szerinti végrehajtási intézkedések tekintetében tájékoztatják a 17. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett illetékes hatóságot, munkájukat koordinálják és együttműködne vele. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 17. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett illetékes hatóság birtokában legyen minden vonatkozó információnak. E célból a tagállamok biztosítják a megfelelő és biztonságos kommunikációs csatornákat vagy mechanizmusokat, hogy a vonatkozó információkat kellő időben megosszák.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok és a tárhelyszolgáltatók dönthetnek úgy, hogy célzottadott esetben a megfelelő uniós szervek, például az Europol által létrehozott – eszközöket használnak, különösen az alábbiak elősegítése érdekében:

(3)  A tagállamok használhatnaktöbbek között az Europol által létrehozott – célzott eszközöket, különösen az alábbiak elősegítése érdekében:

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az 5. cikk szerinti értesítésekkel kapcsolatos adatkezelés és visszajelzés;

törölve

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  együttműködés a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések azonosítása és végrehajtása céljából.

c)  együttműködés a 6. cikk szerinti konkrét intézkedések azonosítása és végrehajtása céljából.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók tudomást szereznek terrorista bűncselekmények bármely bizonyítékáról, haladéktalanul tájékoztatják az érintett tagállamban a bűncselekményekben folytatott nyomozásért és büntetőeljárásért felelős hatóságokat vagy a 14. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolattartó pontot a székhelyük vagy jogi képviselőjük helye szerinti tagállamban.található A tárhelyszolgáltatók kétség esetén továbbíthatják ezt az információt az Europolnak a megfelelő nyomon követés céljából.

(4)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók tudomást szereznek terrorista tartalomról, haladéktalanul tájékoztatják az érintett tagállamban a bűncselekményekben folytatott nyomozásért és büntetőeljárásért felelős hatóságokat. Amennyiben nem állapítható meg, hogy mely tagállam érintett, a tárhelyszolgáltatóknak értesíteniük kell a 17. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolattartó pontot a székhelyük vagy jogi képviselőjük helye szerinti tagállamban, és ezt az információt az Europolnak is továbbítják a megfelelő nyomon követés céljából.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tárhelyszolgáltatók együttműködnek az illetékes hatóságokkal.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tárhelyszolgáltató olyan kapcsolattartó pontot hoz létre, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések és az értesítések elektronikus úton történő fogadását, valamint biztosítja a 4. és 5. cikk szerinti gyors feldolgozásukat. Gondoskodik arról, hogy ezeket az információkat nyilvánosságra hozzák.

(1)  Azok a tárhelyszolgáltatók, amelyek korábban már kézhez vettek egy vagy több eltávolítási végzést, olyan kapcsolattartó pontot hoznak létre, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések elektronikus úton történő fogadását, valamint biztosítják a 4. cikk szerinti gyors feldolgozásukat. Gondoskodik arról, hogy ezeket az információkat nyilvánosságra hozzák.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett információk meghatározzák az Unió hivatalos nyelvét vagy nyelveit – az 1/58. rendeletben említettek szerint –, amely nyelve(ke)n a kapcsolattartó ponthoz fordulhatnak és a 4. és 5. cikk szerinti eltávolítási végzésekkel és értesítésekkel kapcsolatban további információcserét folytatnak. Ez magában foglalja annak a tagállamnak legalább egy hivatalos nyelvét, ahol a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy ahol a 16. cikk szerinti jogi képviselője lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.

(2)  Az (1) bekezdésben említett információk meghatározzák az Unió hivatalos nyelvét vagy nyelveit – az 1/58/EGK rendeletben említettek szerint –, amely nyelve(ke)n a kapcsolattartó ponthoz fordulhatnak és a 4. cikk szerinti eltávolítási végzésekkel kapcsolatban további információcserét folytatnak. Ez magában foglalja annak a tagállamnak legalább egy hivatalos nyelvét, ahol a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy ahol a 16. cikk szerinti jogi képviselője lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok kapcsolattartó pontot hoznak létre az általuk kiadott eltávolítási végzésekkel és értesítésekkel kapcsolatos, pontosítás iránti kérelmek és visszajelzések kezelésére. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

törölve

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató nem jelöl ki jogi képviselőt, minden tagállam rendelkezik joghatósággal.

(2)  Amennyiben az a tárhelyszolgáltató, amely nem rendelkezik székhellyel a tagállamok egyikében, nem jelöl ki jogi képviselőt, minden tagállam rendelkezik joghatósággal. Amennyiben valamely tagállam gyakorolni kívánja ezt a joghatóságot, erről értesíti az összes többi tagállamot.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben egy másik tagállam hatósága a 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően eltávolítási végzést adott ki, e tagállam rendelkezik joghatósággal arra, hogy nemzeti joga szerint kényszerítő intézkedéseket hozzon az eltávolítási végzés végrehajtása érdekében.

törölve

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unión belül székhellyel nem rendelkező, de az Unióban szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatónak írásban ki kell jelölnie egy jogi vagy természetes személyt az Unión belüli jogi képviselőjeként az e rendelet alapján az illetékes hatóságok által kibocsátott eltávolítási végzések, értesítések és határozatok átvétele, az azoknak való megfelelés és azok végrehajtása érdekében. A jogi képviselőnek azon tagállamok egyikében kell lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznie, ahol a tárhelyszolgáltató szolgáltatásokat nyújt.

(1)  Az Unión belül székhellyel nem rendelkező, de az Unióban szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatónak írásban ki kell jelölnie egy jogi vagy természetes személyt az Unión belüli jogi képviselőjeként az e rendelet alapján az illetékes hatóságok által kibocsátott eltávolítási végzések és kérelmek átvétele, az azoknak való megfelelés és azok végrehajtása érdekében. A jogi képviselőnek azon tagállamok egyikében kell lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznie, ahol a tárhelyszolgáltató szolgáltatásokat nyújt.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tárhelyszolgáltató megbízza a jogi képviselőt az érintett tárhelyszolgáltató nevében az (1) bekezdésben említett eltávolítási végzések, értesítések, kérelmek és határozatok átvételével, az azoknak való megfeleléssel és végrehajtásukkal. A tárhelyszolgáltatók jogi képviselőjüket ellátják az illetékes hatóságokkal való együttműködéshez, valamint a határozatoknak és végzéseknek való megfeleléshez szükséges jogkörrel és erőforrásokkal.

(2)  A tárhelyszolgáltató megbízza a jogi képviselőt az érintett tárhelyszolgáltató nevében az (1) bekezdésben említett eltávolítási végzések és kérelmek átvételével, az azoknak való megfeleléssel és végrehajtásukkal. A tárhelyszolgáltatók jogi képviselőjüket ellátják az illetékes hatóságokkal való együttműködéshez, valamint a határozatoknak és végzéseknek való megfeleléshez szükséges jogkörrel és erőforrásokkal.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam kijelöli az alábbiak tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy hatóságokat:

(1)  Minden tagállam kijelöl egy, az alábbiak tekintetében hatáskörrel rendelkező igazságügyi vagy funkcionálisan független közigazgatási hatóságot:

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a terrorista tartalmak felderítése, azonosítása és ezekről a tárhelyszolgáltatók 5. cikk szerinti értesítése;

törölve

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések végrehajtásának felügyelete;

c)  a 6. cikk szerinti konkrét intézkedések végrehajtásának felügyelete;

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok az illetékes hatóságokon belül kijelölnek egy kapcsolattartó pontot az általuk kiadott eltávolítási végzésekkel kapcsolatos, pontosítás iránti kérelmek és visszajelzések kezelésére. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Legkésőbb [e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon] belül a tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságokról. A Bizottság az értesítést és annak módosításait közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)  Legkésőbb [e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon] belül a tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságokról. A Bizottság létrehoz egy online nyilvántartást, amely felsorolja az összes illetékes hatóságot és az egyes illetékes hatóságok kijelölt kapcsolattartó pontját. A Bizottság az értesítést és annak módosításait közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok megállapítják a tárhelyszolgáltatók e rendelet szerinti kötelezettségeinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. Az ilyen szankciók az alábbiak szerinti kötelezettségek megsértésére korlátozódnak:

(1)  A tagállamok megállapítják a tárhelyszolgáltatók e rendelet szerinti kötelezettségeinek rendszeres és folyamatos megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. Az ilyen szankciók az alábbiak szerinti kötelezettségek megsértésére korlátozódnak:

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 3. cikk (2) bekezdése (a tárhelyszolgáltatók szerződési feltételei);

törölve

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az 5. cikk (5) és (6) bekezdése (az értesítések értékelése és a velük kapcsolatos visszajelzések);

törölve

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a 6. cikk (2) és (4) bekezdése (a proaktív intézkedésekről szóló jelentések és a konkrét proaktív intézkedéseket előíró határozatot követő intézkedések elfogadása);

d)  a 6. cikk (4) bekezdése (a konkrét intézkedésekről szóló jelentések és intézkedések elfogadása a további konkrét intézkedések előírásának kérelmezését követően);

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a 8. cikk (átláthatóság);

f)  a 8. cikk (a tárhelyszolgáltatók átláthatósága)

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a 9. cikk (a proaktív intézkedésekkel kapcsolatos biztosítékok);

g)  a 9. cikk (a konkrét intézkedések végrehajtásával kapcsolatos biztosítékok);

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  a 13. cikk (4) bekezdése (a terrorista bűncselekmények bizonyítékaira vonatkozó tájékoztatás);

j)  a 13. cikk (4) bekezdése (a terrorista tartalomra vonatkozó tájékoztatás);

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb [az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül] értesítik a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul bejelentik az ezeket érintő esetleges későbbi módosításokat.

(2)  Az (1) cikk szerinti szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb [az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül] értesítik a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul bejelentik az ezeket érintő esetleges későbbi módosításokat.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a tárhelyszolgáltató együttműködési szintje az illetékes hatóságokkal.

e)  a tárhelyszolgáltató együttműködési szintje az illetékes hatóságokkal;

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a tárhelyszolgáltatók jellege és mérete, különösen a 2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében vett mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások esetében.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésének rendszeres elmulasztása következtében a tárhelyszolgáltató a legutóbbi pénzügyi évi teljes árbevételének 4 %-áig terjedő pénzbüntetésekkel sújtható.

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésének rendszeres és folyamatos elmulasztása következtében a tárhelyszolgáltató a legutóbbi pénzügyi évi teljes árbevételének 4%-áig terjedő pénzbüntetésekkel sújtható.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Műszaki követelmények és az eltávolítási végzések sablonjainak módosítása

Műszaki követelmények, a jelentőség felmérésének kritériumai, és az eltávolítási végzések sablonjainak módosítása

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az illetékes hatóságok által az eltávolítási végzések továbbításához használandó elektronikus eszközökre vonatkozó műszaki követelmények révén kiegészítse ezt a rendeletet.

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az illetékes hatóságok által az eltávolítási végzések továbbításához használandó elektronikus eszközökre vonatkozó szükséges műszaki követelmények révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy ezt a rendeletet olyan kritériumokkal és számadatokkal egészítse ki, amelyeket az illetékes hatóságok annak meghatározására használnak fel, hogy mi minősül az e rendelet szerinti jelentős számú nem vitatott eltávolítási végzésnek.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a kiadott eltávolítási végzések és értesítések száma, az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak száma, beleértve a 4. és 5. cikk szerinti megfelelő időkereteket;

a)  a kiadott eltávolítási végzések száma, az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak száma, beleértve a 4. cikk szerinti megfelelő időkereteket, valamint a terrorista bűncselekmények sikeres felderítése, kivizsgálása és a büntetőeljárás sikeres lefolytatása megfelelő eseteinek száma;

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a 7. cikk értelmében a tárhelyszolgáltatók által megőrzött tartalommal kapcsolatban az illetékes hatóságok által kiadott hozzáférési kérelmek számával kapcsolatos információk;

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkorábban [e rendelet alkalmazási időpontjától számított három év múlva] elvégzi e rendelet értékelését, és a rendelet alkalmazásáról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, ideértve a biztosítéki mechanizmusok hatékonyságának működését is. Ezt a jelentést, amennyiben szükséges, jogalkotási javaslatok kísérik. A tagállamok megküldik a jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak.

A Bizottság e rendelet alkalmazási időpontjától számított egy év múlva elvégzi e rendelet értékelését, és a rendelet alkalmazásáról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, ideértve a biztosítéki mechanizmusok működését és hatékonyságát is, valamint az alapvető jogokra, különösen a véleménynyilvánítás szabadságára, illetve az információk fogadásának és közlésének szabadságára, továbbá a magánélet tiszteletben tartására vonatkozó jogra gyakorolt hatást. Ennek az értékelésnek a keretében a Bizottság jelentést készít az online terrorista tartalommal foglalkozó olyan európai platform létrehozásának szükségességéről, megvalósíthatóságáról és hatékonyságáról, amely lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy egyetlen biztonságos kommunikációs csatornát használjanak a terrorista tartalomra vonatkozó eltávolítási végzések tárhelyszolgáltatóknak történő elküldéséhez. Ezt a jelentést, amennyiben szükséges, jogalkotási javaslatok kísérik. A tagállamok megküldik a jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet [6 hónappal a hatálybalépését követően] kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet [12 hónappal a hatálybalépését követően]-tól/től kezdődően kell alkalmazni.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B szakasz – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[ ] terrorista bűncselekmények elkövetésére bújt fel, uszít vagy azt dicsőíti (2. cikk 5. pont a) alpont)

[ ] az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt terrorista bűncselekmények elkövetésére bujt fel (2. cikk 5. pont a) alpont);

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B szakasz – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[ ] terrorista bűncselekmények elkövetéséhez való hozzájárulásra ösztönöz (2. cikk 5. pont b) alpont)

[ ] más személyt vagy személyek egy csoportját arra ösztönöz, hogy kövessenek el az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt terrorista bűncselekményeket vagy segítsék elő ilyen bűncselekmények elkövetését (2. cikk 5. pont b) alpont);

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B szakasz – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[ ] terrorista csoport tevékenységeit támogatja, terrorista csoportban való részvételre vagy annak támogatására ösztönöz (2. cikk 5. pont c) alpont)

[ ] más személyt vagy személyek egy csoportját arra ösztönöz, hogy vegyenek részt valamely terrorista csoport az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt tevékenységeiben (2. cikk 5. pont c) alpont);

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B szakasz – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[ ] a terrorista bűncselekmények elkövetéséhez szükséges technikákra vonatkozó útmutatást nyújt (2. cikk 5. pont d) alpont)

[ ] az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt terrorista bűncselekmények elkövetéséhez utasítást ad vagy technikákat ismertet robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más fegyverek, mérgező vagy veszélyes anyagok előállítására vagy használatára, vagy egyéb specifikus módszerekre vagy technikákra vonatkozóan (2. cikk 5. pont d) alpont);

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B szakasz – 3 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

[ ] bemutatja az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények elkövetését (2. cikk 5. pont e) alpont).

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – G szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes szervre vagy bíróságra, a határidőkre és az eltávolítási végzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokra vonatkozó információ:

Az illetékes szervre vagy bíróságra, a határidőkre és az eltávolítási végzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokra vonatkozó információ a formális követelményeket is beleértve:

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – B szakasz – i pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[ ] vis maior vagy nem a címzettnek, illetve a szolgáltatónak betudható ténybeli lehetetlenség

[ ] vis maior vagy nem a címzettnek, illetve a szolgáltatónak betudható ténybeli lehetetlenség, beleértve a technika vagy operatív okokat

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság RÉSZÉRŐL (13.3.2019)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

A vélemény előadója: Julie Ward

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság 2018. szeptember 12-én tette közzé az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzését célzó javaslatát, amely egyértelmű és harmonizált jogi keretet hozna létre a tárhelyszolgáltatásokkal való visszaélések megakadályozása érdekében.

Az előadó tudomásul veszi a javaslatot, amelynek célja, hogy egyértelművé tegye a tárhelyszolgáltatók jogi felelősségét, és előírja számukra, hogy tegyék meg a szolgáltatásaik biztonságának biztosításához, valamint az online terrorista tartalmak gyors és hatékony felderítéséhez és eltávolításához szükséges valamennyi megfelelő, észszerű és arányos intézkedést.

Az előadó aggasztónak tartja a Bizottság megközelítésének több aspektusát is, különösen abból a szempontból, hogy az milyen mértékig tartja tiszteletben az alapvető jogokat, köztük a véleménynyilvánítás szabadságát és az információhoz való hozzáférést, valamint a médiapluralizmust. A javaslat a jelenlegi formájában számos jogi problémát vet fel a hatályos normákkal összefüggésben, különös tekintettel a 2000/31/EK(1) és a 2018/1808/EU(2) irányelvekre.

Az előadó alapvető fontosságúnak tartja, hogy a javasolt rendelet ne veszélyeztesse az alapvető jogokat és az EU hatályos jogi keretét, és ne is térjen el ezektől. Az említett aggályok eloszlatása érdekében az előadó egy sor módosítást javasol, amelyek célja a szóban forgó kérdések jogi szempontból való tisztázása.

A véleménytervezet főbb pontjai a következők:

i.  Fogalommeghatározások (2. cikk)

- Tárhelyszolgáltatók

A tárhelyszolgáltatók javasolt meghatározása túlságosan tág és jogilag nem egyértelmű, továbbá nem szándékosan kiterjedhet jelentős számú olyan szolgáltatóra, amelynek nem kellene e rendelet hatálya alá tartoznia. Az előadó javasolja a fogalommeghatározás leszűkítését, hogy az kizárólag azokra a tárhelyszolgáltatókra vonatkozzon, amelyek lehetővé teszik, hogy felhasználóik a nyilvánosság számára tegyenek elérhetővé tartalmakat.

- Terrorista tartalom

Ugyanígy pontosítani kell a terrorista tartalom javasolt meghatározását is. Az előadó javasolja, hogy a fogalommeghatározás legyen összhangban a 2017/541/EU irányelvvel, valamint kimondottan zárjon ki minden oktatási, újságírói és kutatási célokra szolgáló anyagot.

ii.  Eltávolítási végzések (4. cikk)

- Illetékes hatóságok

Az (1) bekezdés értelmében az illetékes hatóságot fel kell hatalmazni arra, hogy határozatot hozzon, amely kötelezi a tárhelyszolgáltatót a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére. Az előadó úgy véli, hogy csakis az érvényes eltávolítási végzések kiadásához megfelelő szakértelemmel rendelkező igazságügyi hatóságokat szabad felhatalmazni ilyen határozatok meghozatalára.

- Az eltávolítási végzések végrehajtási határideje

A (2) bekezdés értelmében a tárhelyszolgáltató az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista tartalmat. Bár a szolgáltatóknak a lehető leghamarabb fel kell lépniük a terrorista tartalom eltávolítása vagy hozzáférhetetlenné tétele érdekében, az egyórás határidő túlságosan rövidnek tűnik az eltávolítási végzés végrehajtásához. A legtöbb szolgáltató, különösen a kkv-k, nem rendelkeznek megfelelő erőforrásokkal ahhoz, hogy ilyen rövid időn belül reagáljanak. Ez a rövid határidő, valamint a 18. cikk szerint a határidőt be nem tartó szolgáltatókra kiszabható szankciók súlyossága azzal jár, hogy az eltávolítási végzés által érintett feleket a gyakorlatban megfosztanák a végzés megkérdőjelezéséhez való jogtól és lehetőségtől. Ez akár visszaélésekhez is vezethet, ugyanakkor nem védi megfelelően az alapvető jogokat. Azt is meg kell jegyezni, hogy a videó- és hangfájlok egy része egy órásnál hosszabb is lehet.

Ezért elegendő időre van szükség az eltávolítási végzések végrehajtásához. Az egyórás határidő előírása helyett az „indokolatlan késedelem nélkül” kifejezést kell alkalmazni, ami lehetővé tenné a szolgáltatók számára, hogy kiegyensúlyozott és megfelelő módon tegyenek eleget az eltávolítási végzéseknek.

- Kivételek

A (7) és a (8) bekezdés kivételes esetekben, vis maior, ténybeli lehetetlenség, nyilvánvaló hibák vagy elegendő információ hiánya esetén lehetővé teszi, hogy a szolgáltatók ne tegyenek eleget az eltávolítási végzésnek. Az előadó szerint azonban túlságosan korlátozott a kivételek köre, ezért javasolja, hogy a technikai és operatív okok is indokolhassák a kivételt.

iii.  Proaktív intézkedések (6. cikk)

A 6. cikk értelmében a tárhelyszolgáltatóknak adott esetben proaktív intézkedéseket kell tenniük, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terrorista tartalmak online terjesztése ellen. Azt is előírja, hogy a szolgáltatók nyújtsanak be jelentést a korábban eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalom újbóli feltöltésének megakadályozása érdekében hozott konkrét proaktív intézkedésekről.

Az előadó szerint ez a cikk rendkívül problematikus, mivel általános nyomonkövetési kötelezettséget írna elő a tárhelyszolgáltatókra vonatkozóan, ellentétben a 2000/31/EK irányelv 15. cikkével.

A Bizottság azzal igyekszik elkerülni ezt a problémát, hogy a (19) preambulumbekezdésben ad némi jogi biztosítékot annak kijelentésével, hogy a „konkrét proaktív intézkedések elvben nem vezethetnek általános nyomonkövetési kötelezettség bevezetéséhez”, ám ez egyértelműen nem elegendő ennek garantálásához. A Bizottság ezzel ellentétesen úgy fogalmaz, hogy „a terrorista tartalom terjesztésével kapcsolatos különösen súlyos kockázatok miatt” a tagállamok „kivételesen eltérhetnek ettől az elvtől egy uniós keret keretében”. Ez jelentős mértékű elmozdulást jelentene az online tárhelyszolgáltatások kötelezettségeivel és felelősségi rendszerével kapcsolatos jelenlegi jogi megközelítésben, és drámai hatást gyakorolna az alapvető jogokra.

Ezen túlmenően a 6. cikk a 2018/1808/EU irányelvet illetően is felvet problémákat. A javasolt rendelet hatálya alá tartozó videómegosztóplatform-szolgáltatóknak is proaktív intézkedéseket kellene hozniuk. Az irányelv 28b. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a videómegosztóplatform-szolgáltatók „meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédjék a közönséget az olyan tartalmakat hordozó műsorszámoktól (...), amelyek terjesztése az uniós jog szerint bűncselekménynek minősülő tevékenység, így például terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános uszítás az (EU) 2017/541 irányelv 5. cikkében foglaltak szerint”. A cikk kimondja továbbá, hogy „ilyen intézkedések nem vezethetnek előzetes ellenőrzési intézkedésekhez vagy a tartalom feltöltésének olyan szűréséhez, amely nem felel meg a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének”. A proaktív intézkedések ezért nem lennének összeegyeztethetők az előzetes ellenőrzések és a feltöltésszűrés AVMS-irányelv szerinti tilalmával.

Ebben az összefüggésben, figyelembe véve a javasolt rendelet, illetve a 2000/31/EK és a 2018/1808/EU irányelv közötti jogi ellentmondásokat, az előadó javasolja a 6. cikk törlését.

iv.  Szankciók

A 18. cikk szankciókat helyez kilátásba arra az esetre, ha a tárhelyszolgáltatók megszegnék a rendelet értelmében rájuk háruló kötelezettségeket. Súlyos pénzbüntetéseket szabnak ki abban az esetben, ha a tárhelyszolgáltató módszeresen nem tesz eleget az eltávolítási végzéseknek. Az előadó úgy véli, hogy a tagállamoknak nemzeti szinten kell megállapítaniuk a szankciókat, arányos és megvalósítható módon. A tagállamoknak kell dönteniük arról, hogy pénzbüntetést szabnak-e ki a szolgáltatókra. Az előadó ezért azt javasolja, hogy szüntessék meg a Bizottság által javasolt pénzügyi szankciókat, egyrészt a kisebb szolgáltatók túlterhelésének elkerülése érdekében, amelyek nem lennének képesek túlélni az ilyen pénzügyi szankciókat, másrészt annak elkerülése érdekében, hogy olyan helyzet alakuljon ki, amelyben a vállalatok túlzott mértékben blokkolhatják és eltávolíthatják a tartalmakat annak érdekében, hogy megvédjék magukat az esetleges pénzügyi szankciókkal szemben.

E főbb pontok mentén az előadó számos módosítást tesz annak érdekében, hogy jogi szempontból tisztázzon különféle kérdéseket, többek között az alapvető jogok tiszteletben tartása, a jogorvoslati mechanizmusok és a jogorvoslathoz való jog tekintetében.

Végezetül, az előadó ismételten hangsúlyozni szeretne néhány alapvető elvet, amelyek nélkülözhetetlenek annak megelőzéséhez, hogy a radikalizmus terrorizmussá és erőszakos szélsőségességgé alakuljon át, és amelyek messze túlmutatnak minden olyan intézkedésen, amelyet az Unió hozhat a terrorista tartalmak online terjesztésének megakadályozása érdekében. A médiaműveltség és a digitális jártasság fontosságát egyik korosztály esetében sem lehet eléggé hangsúlyozni. E tekintetben a radikalizálódás megelőzésére irányuló legfontosabb intézkedések mellett az Uniónak biztosítania kell az uniós politika koherenciáját, és törekednie kell arra, hogy szorosabb együttműködést ösztönözzön a civil társadalommal és az online szolgáltatókkal az online kihívásoknak való megfelelés érdekében. Fokozni kell az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a fiatalokat kritikus gondolkodásra lehessen ösztönözni az online elérhető szélsőséges üzenetekkel szemben. A bevált gyakorlatok és a médiaműveltségnek a formális oktatásba és képzésbe, valamint a nem formális és az informális tanulásba való beillesztésével kapcsolatos kutatások szintén rendkívül fontosak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről

az online terrorista tartalom terjesztése elleni fellépésről

Az Európai Bizottság hozzájárulása

Az Európai Bizottság hozzájárulása

a 2018. szeptember 19–20-i salzburgi vezetői üléshez.

a 2018. szeptember 19–20-i salzburgi vezetői üléshez.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a rendelet a nyitott és demokratikus társadalomban a digitális egységes piac zavartalan működésének biztosítására irányul azáltal, hogy megakadályozza a tárhelyszolgáltatásokkal terrorizmus céljából történő visszaélést. A digitális egységes piac működését a tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának megerősítésével, a felhasználók online környezetbe vetett bizalmának megerősítésével, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának megerősítésével kell javítani.

1.  Ez a rendelet a nyitott és demokratikus társadalomban a digitális egységes piac zavartalan működésének biztosítására irányul azáltal, hogy megakadályozza a tárhelyszolgáltatásokkal terrorizmus céljából történő visszaélést, és ehhez speciális eszközt kíván nyújtani, valamint hozzá kíván járulni az állampolgárok szabadságának és védelmének biztosításához. A digitális egységes piac működését a tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának megerősítésével, a felhasználók online környezetbe vetett bizalmának megerősítésével, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának, a magánélet tiszteletben tartásához való jognak és a személyes adatok védelmének, valamint a sajtószabadságnak és a médiapluralizmusnak a megerősítésével kell javítani.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A terrorista tartalmak az illegális online tartalmak szélesebb körű problémájának részét képezik, amelyek olyan egyéb tartalomtípusokat is magukban foglalnak, mint a gyermekek szexuális kizsákmányolása, az illegális kereskedelmi gyakorlatok, valamint a szellemi tulajdonjogok megsértése. A jogellenes tartalmak kereskedelmét gyakran terrorista és más bűnszervezetek követik el pénzmosás vagy pénzszerzés céljából a működésük finanszírozása érdekében. E probléma megoldásához a hatóságok és a szolgáltatók közötti együttműködésen alapuló, jogalkotási, nem jogalkotási és önkéntes intézkedések együttesére van szükség, az alapjogok teljes körű tiszteletben tartása mellett. Bár az illegális tartalmak jelentette fenyegetést mérsékelték az olyan sikeres kezdeményezések, mint a gyűlöletbeszéd elleni fellépésre vonatkozó ágazati magatartási kódex, valamint a WeProtect Global Alliance to End Child Sexual Exploitation Online („WeProtect” globális szövetség a gyermekek online szexuális kizsákmányolásának felszámolására) kezdeményezés, létre kell hozni a nemzeti szabályozó hatóságok illegális tartalmak eltávolítását célzó, határon átnyúló együttműködésének jogszabályi kereteit.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az interneten működő tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet játszanak a digitális gazdaságban a vállalkozások és a polgárok összekapcsolása, valamint a nyilvános vita, és az információk, vélemények és elképzelések terjesztése és megszerzése révén, jelentősen hozzájárulva az innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez az Unióban. A szolgáltatásaikkal azonban bizonyos esetekben a harmadik felek visszaélnek, hogy jogellenes online tevékenységet folytassanak. Különös aggodalomra ad okot, hogy a terrorista csoportok és támogatóik a terrorista tartalmak online terjesztése érdekében visszaélnek a tárhelyszolgáltatókkal az üzenetük terjesztése, a radikalizálódás és a toborzás, valamint a terrorista tevékenység elősegítése és irányítása érdekében.

(2)  Az interneten működő tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet játszanak a digitális gazdaságban a vállalkozások és a polgárok összekapcsolása, valamint a nyilvános vita, és az információk, vélemények és elképzelések terjesztése és megszerzése révén, jelentősen hozzájárulva az innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez az Unióban. A szolgáltatásaikkal azonban bizonyos esetekben a harmadik felek visszaélnek, hogy olyan jogellenes online tevékenységet folytassanak, amely az uniós jog értelmében bűncselekménynek minősül. Különös aggodalomra ad okot, hogy a terrorista csoportok és támogatóik a terrorista tartalmak online terjesztése érdekében visszaélnek a tárhelyszolgáltatókkal az üzenetük terjesztése, a radikalizálódás és a toborzás, valamint a terrorista tevékenység elősegítése és irányítása érdekében.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az online terrorista tartalmak jelenléte súlyos negatív következményekkel jár a felhasználók, a polgárok és a társadalom egésze, valamint az ilyen tartalmakat tároló online szolgáltatók számára, mivel aláássa felhasználóik bizalmát és károsítja üzleti modelljüket. Az online szolgáltatók központi szerepe, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiai eszközök és képességek fényében az online szolgáltatóknak különös társadalmi felelősséget kell vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terroristák által elkövetett visszaélésektől és segítsenek a szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista tartalmak leküzdésében.

(3)  Bár egyéb tényezőket sem szabad figyelmen kívül hagyni, az online terrorista tartalmak jelenléte meghatározó szerepet tölt be az Unió területén belül és kívül terrorista cselekményeket elkövető személyek radikalizálódásának ösztönzésében, amely igen súlyos negatív következményekkel jár nem csak a polgárok és a társadalom egésze, hanem az ilyen tartalmakat tároló online szolgáltatók számára is, mivel aláássa felhasználóik bizalmát és károsítja üzleti modelljüket. Éppen ezért az online szolgáltatók központi szerepe, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiai eszközök és szakirányú képességük fényében az online szolgáltatóknak különös társadalmi felelősséget kell vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terroristák által elkövetett visszaélésektől és segítsenek a szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista tartalmak leküzdésében, figyelembe véve ugyanakkor a véleménynyilvánítást és a tájékozódást érintő alapvető szabadságok védelmének fontosságát.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok és a tárhelyszolgáltatók közötti önkéntes együttműködés keretében az online terrorista tartalmak elleni, 2015-ben megkezdett uniós szintű erőfeszítéseket egyértelmű jogszabályi keretnek kell kiegészítenie annak érdekében, hogy tovább korlátozzák a terrorista tartalomhoz való hozzáférést, és megfelelően kezelni lehessen a gyorsan változó problémát. Ez a jogi keret arra törekszik, hogy építsen az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlás7 által megerősített önkéntes erőfeszítésekre, és eleget tegyen az Európai Parlamentnek az illegális és káros tartalom kezelését célzó intézkedésekre, az Európai Tanácsnak pedig a terrorista cselekményekre felbujtó tartalmak automatikus felderítésének és eltávolításának javítására irányuló felszólítására.

4.  A tagállamok és a tárhelyszolgáltatók közötti önkéntes együttműködés keretében az online terrorista tartalmak elleni, 2015-ben megkezdett uniós szintű erőfeszítéseket.  Sajnálatos módon azonban ez az együttműködés kevésnek bizonyult a jelenség megfékezésére. Ezért az uniós jogot egyértelmű jogszabályi keretnek kell kiegészítenie annak érdekében, hogy tovább korlátozzák a terrorista tartalomhoz való hozzáférést, és megfelelően kezelni lehessen a gyorsan változó problémát. Ez a jogi keret arra törekszik, hogy építsen az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlás7 által megerősített önkéntes erőfeszítésekre, és eleget tegyen az Európai Parlamentnek az illegális és káros tartalom kezelését célzó intézkedésekre, az Európai Tanácsnak pedig a terrorista cselekményekre felbujtó tartalmak automatikus felderítésének és eltávolításának javítására irányuló felszólítására.

_________________

_________________

7A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.)

7A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.)

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E rendelet alkalmazása nem érintheti a 2000/31/EK irányelv8 14. cikkének alkalmazását. Különösen a tárhelyszolgáltató által e rendeletnek megfelelően hozott bármely intézkedés – beleértve a proaktív intézkedéseket is – önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a szolgáltató elveszítse az említett rendelkezésben biztosított felelősség alóli mentességet. E rendelet nem érinti a nemzeti hatóságok és bíróságok azon hatáskörét, hogy megállapítsák a tárhelyszolgáltatók felelősségét olyan konkrét esetekben, amikor a 2000/31/EK irányelv 14. cikk szerinti felelősség alóli mentesség feltételei nem teljesülnek.

5.  E rendelet alkalmazása nem érintheti a 2000/31/EK irányelv8 14. cikkének alkalmazását. Különösen a tárhelyszolgáltató által e rendeletnek megfelelően hozott bármely intézkedés – beleértve a proaktív intézkedéseket is – önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a szolgáltató elveszítse az említett rendelkezésben biztosított felelősség alóli mentességet, mivel a 14. cikk előírja a szolgáltatók számára, hogy amint tudomást szereztek valamely jogellenes tevékenységről vagy információról, haladéktalanul intézkedjenek az illegális tartalom eltávolításáról vagy az ahhoz való hozzáférés megszüntetéséről. E rendelet nem érinti a nemzeti hatóságok és bíróságok azon hatáskörét, hogy megállapítsák a tárhelyszolgáltatók felelősségét olyan konkrét esetekben, amikor a 2000/31/EK irányelv 14. cikk szerinti felelősség alóli mentesség feltételei nem teljesülnek.

_________________

_________________

8Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

8Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az e rendeletben előírt kötelezettségek nem befolyásolhatják a nemzeti hatóságok és bíróságok arra vonatkozó feladatát és képességét, hogy megfelelő, észszerű és arányos intézkedéseket hozzanak a bűncselekményekkel szemben.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  E rendelet hozzájárul a közbiztonság védelméhez, ugyanakkor megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz létre a szóban forgó alapvető jogok védelmének biztosítására. Mindez magában foglalja a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogot, a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságának jogát, beleértve az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, a vállalkozás szabadságát és a megkülönböztetésmentesség elvét. Az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak csak olyan intézkedéseket szabad elfogadniuk, amelyek szükségesek, megfelelőek és arányosak egy demokratikus társadalomban, figyelembe véve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, amely a pluralista, demokratikus társadalom egyik alapköve és az Unió alapját képező értékek egyike. A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságába való beavatkozásnak minősülő intézkedéseknek szigorúan célzottnak kell lenniük abban az értelemben, hogy a terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozására kell szolgálniuk, de nem érinthetik az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, figyelembe véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános vita elősegítésében, valamint a tények, vélemények és elképzelések terjesztésében és fogadásában – a jogszabályokkal összhangban – betöltött központi szerepét.

(7)  E rendelet hozzájárul a közbiztonság védelméhez, ugyanakkor megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz létre a szóban forgó alapvető jogok védelmének biztosítására. Mindez magában foglalja a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogot, a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságának jogát, beleértve az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, a vállalkozás szabadságát és a megkülönböztetésmentesség elvét. Az e rendeletben meghatározott illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak csak olyan intézkedéseket szabad elfogadniuk, amelyek szükségesek, megfelelőek és arányosak egy demokratikus társadalomban, figyelembe véve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, valamint a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogot, amelyek a pluralista, demokratikus társadalom alapkövei és az Unió alapját képező értékek közé tartoznak. Az e rendelet értelmében hozott intézkedéseknek szükségeseknek, megfelelőknek és arányosaknak kell lenniük a terrorizmus elleni küzdelemhez való hozzájárulásra irányuló célhoz, de nem érinthetik az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, figyelembe véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános vita elősegítésében, valamint a tények, vélemények és elképzelések terjesztésében és fogadásában – a jogszabályokkal összhangban – betöltött központi szerepét.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A hatékony jogorvoslathoz való jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke rögzíti. Minden természetes vagy jogi személynek joga van az illetékes nemzeti bíróság előtti hatékony bírósági jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott bármely olyan intézkedés tekintetében, amely hátrányosan érintheti az adott személy jogait. E jog magában foglalja különösen azt a lehetőséget, hogy a tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók hatékonyan megtámadhassák az eltávolítási végzést annak a tagállamnak a bírósága előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási végzést kibocsátották.

8.  A hatékony jogorvoslathoz való jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke rögzíti. Minden természetes vagy jogi személynek joga van az illetékes nemzeti bíróság előtti hatékony bírósági jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott bármely olyan intézkedés tekintetében, amely hátrányosan érintheti az adott személy jogait. E jog magában foglalja különösen a tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók azon lehetőségét, hogy tájékoztatást kapjanak a jogorvoslatról, a tartalomszolgáltatók számára rendelkezésre álló azon lehetőséget, hogy fellebbezzenek a tárhelyszolgáltató által hozott eltávolítási határozatok ellen, valamint azt a lehetőséget, hogy a tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók hatékonyan megtámadhassák az eltávolítási végzést annak a tagállamnak a bírósága előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási végzést kibocsátották, valamint hogy a tárhelyszolgáltatók megtámadhassák a szankciók kiszabásáról szóló határozatokat a letelepedési helyük vagy jogi képviselőjük helye szerinti tagállam bírósága előtt.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az egyértelműséget azon intézkedések vonatkozásában, amelyeket mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az online terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozása érdekében, e rendeletnek megelőző céllal meg kell határoznia a terrorista tartalom fogalmát az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista bűncselekményekre vonatkozó fogalommeghatározásokra támaszkodva. Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online terrorista propagandát kezelni kell, a fogalommeghatározásnak olyan anyagokra és információkra kell kiterjednie, amelyeket terrorista bűncselekmények elkövetésére való felbujtás, azok támogatása vagy azokra való uszítás, az ahhoz szükséges utasítások, valamint a terrorista csoportban való részvétel támogatása céljára alkalmaznak. Ezek az információk különösen szövegeket, képeket, hangfelvételeket és videókat tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a tartalom e rendelet értelmében terrorista tartalomnak minősül-e, az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell venniük az olyan tényezőket, mint például a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy milyen mértékben járhatnak káros következményekkel, hatást gyakorolva így a személyek biztonságára. Az értékelés során fontos tényezőnek minősül az a tény, hogy az anyagot egy uniós jegyzékben foglalt terrorista szervezet vagy személy készítette vagy terjesztette, az anyag neki tulajdonítható, illetve a nevében készítették vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói vagy kutatási célokra terjesztett tartalmakat megfelelően védeni kell. Továbbá érzékeny politikai témákról folytatott nyilvános viták során kifejtett radikális, vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem tekintendők terrorista tartalomnak.

9.  Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az egyértelműséget azon intézkedések vonatkozásában, amelyeket mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az online terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozása érdekében, e rendeletnek megelőző céllal meg kell határoznia a terrorista tartalom fogalmát az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista bűncselekményekre vonatkozó fogalommeghatározásokra támaszkodva. Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online terrorista propagandát kezelni kell, a fogalommeghatározásnak olyan anyagokra és információkra kell kiterjednie, amelyeket terrorista bűncselekmények elkövetésére való felbujtás, azok támogatása vagy azokra való uszítás, az ahhoz szükséges utasítások, valamint a terrorista csoportban való részvétel támogatása céljára alkalmaznak. Ezek az információk különösen szövegeket, képeket, hangfelvételeket és videókat tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a tartalom e rendelet értelmében terrorista tartalomnak minősül-e, az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell venniük az olyan tényezőket, mint például a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy milyen mértékben járhatnak káros következményekkel, hatást gyakorolva így a személyek biztonságára. Az értékelés során fontos tényezőnek minősül az a tény, hogy az anyagot egy uniós jegyzékben foglalt terrorista szervezet vagy személy készítette vagy terjesztette, az anyag neki tulajdonítható, illetve a nevében készítették vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói vagy kutatási célokra terjesztett tartalmakat megfelelően védeni kell, és egyértelműen meg kell őket különböztetni a terrorista cselekményekre felbujtó tartalmaktól, feltéve, hogy azok terjesztése nem teszi lehetővé e tartalmak terrorizmus céljából történő felhasználását. Ily módon biztosítani lehet a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága, valamint a közbiztonság közötti megfelelő egyensúlyt. A fentiek fényében az újságírói tartalmak eltávolításának döntését az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikke értelmében az újságírók önszabályozó és etikai kódexére kell alapozni. A következetesség érdekében az érzékeny politikai témákról folytatott nyilvános viták során kifejtett radikális, vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem tekintendők terrorista tartalomnak.

_________________

_________________

9Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

9Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A hatály azon online tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése érdekében, amelyek terrorista tartalmat terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az információs társadalommal összefüggő azon szolgáltatásokra, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő által szolgáltatott információkat a kérésére tárolják, valamint a tárolt információkat harmadik felek számára hozzáférhetővé teszik, függetlenül attól, hogy ez a tevékenység pusztán technikai, automatikus és passzív jellegű-e. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtói közé tartoznak például a közösségi média platformok, a videoközvetítési szolgáltatások, a video-, kép- és hangmegosztási szolgáltatások, a fájlmegosztást és más felhőalapú szolgáltatások, amennyiben azok az információkat a harmadik felek rendelkezésére bocsátják, valamint azok a weboldalak, ahol a felhasználók kommentárokat hagyhatnak és értékeléseket tehetnek közzé. A rendeletet az Unión kívül letelepedett, de az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős hányada, amelyeknek szolgáltatásai esetében fennáll a terrorista tartalom megjelenésének veszélye, harmadik országokban rendelkezik székhellyel. Mindennek biztosítania kell, hogy a digitális egységes piacon működő valamennyi vállalat ugyanazoknak a követelményeknek feleljen meg, a letelepedés helye szerinti országtól függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az Unióban, annak értékelését teszi szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé teszi-e egy vagy több tagállamban jogi személyek vagy természetes személyek számára, hogy igénybe vegyék szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató honlapjának vagy egy e-mail-címnek és más elérhetőségeknek a puszta hozzáférhetősége egy vagy több tagállamban önmagában nem lehet elégséges feltétele e rendelet alkalmazásának.

(10)  A hatály azon online tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése érdekében, amelyek terrorista tartalmat terjesztenek, e rendeletet csak az információs társadalommal összefüggő azon szolgáltatásokra kell alkalmazni, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő kérésére tárolják az általa szolgáltatott információkat, és azokat a nyilvánosság számára elérhetővé teszik, ami azt jelenti, hogy a tartalomszolgáltatók nem határozzák meg előre a tartalom potenciális felhasználóinak körét. Ilyen szolgáltatók például a videómegosztó platformok, a közösségi média platformok, a videóközvetítési szolgáltatások, a kép- és hangmegosztási szolgáltatások, a fájlmegosztási szolgáltatások és más felhőalapú és tárolási szolgáltatások, a vállalkozások közötti célokra szolgáló, felhőalapú tárhelyszolgáltatók kivételével, amennyiben azok a nyilvánosság számára elérhetővé teszik a tartalmat. A rendelet alkalmazásában ki kell zárni annak hatálya alól azokat a webes tárhelyszolgáltatókat, akik a műszaki infrastruktúrát biztosítják a weboldalak üzemeltetői részére, az egyszerű továbbítást és az egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, a gyorsítótárazási szolgáltatásokat, a felhőalapú informatikai infrastruktúra-szolgáltatásokat, a védelmi szolgáltatásokat, továbbá az internetes infrastruktúra egyéb szintjein nyújtott szolgáltatásokat, úgymint a domainszolgáltatókat vagy -nyilvántartókat és a DNS- (domainnévrendszer-) és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat, például a fizetési szolgáltatásokat és a szolgáltatásbénító támadások (DDoS) elleni védelemmel kapcsolatos szolgáltatásokat, a véges számú személy között közvetlen személyközi és interaktív információcserét lehetővé tévő olyan személyközi kommunikációs szolgáltatásokat, amelyek keretében a kommunikációt kezdeményező vagy abban részt vevő személy határozza meg a címzett(ek)et. A felhőalapú infrastruktúraszolgáltatások, amelyek lekérhető fizikai vagy virtuális erőforrásokat jelentenek, olyan számítási és tárolási infrastruktúra-kapacitásokat nyújtva, amelyekre vonatkozóan a szolgáltatónak nincsenek szerződéses jogai azt illetően, hogy ügyfelei vagy a szóban forgó ügyfelek végfelhasználói milyen tartalmat tárolnak és azt hogyan dolgozzák fel, illetve hogyan hozzák nyilvánosságra, és ahol a szolgáltatónak nincs technikai képessége az ügyfelei vagy az ügyfelei végfelhasználói által tárolt adott tartalom eltávolítására, kizárandók e rendelet alkalmazási köréből. A rendeletet az Unión kívül letelepedett, de az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős hányada, amelyeknek szolgáltatásai esetében fennáll a terrorista tartalom megjelenésének veszélye, harmadik országokban rendelkezik székhellyel. Mindennek biztosítania kell, hogy a digitális egységes piacon működő valamennyi vállalat ugyanazoknak a követelményeknek feleljen meg, a letelepedés helye szerinti országtól függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az Unióban, annak értékelését teszi szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé teszi-e egy vagy több tagállamban jogi személyek vagy természetes személyek számára, hogy igénybe vegyék szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató honlapjának vagy egy e-mail-címnek és más elérhetőségeknek a puszta hozzáférhetősége egy vagy több tagállamban önmagában nem lehet elégséges feltétele e rendelet alkalmazásának.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos gondossági kötelezettségeket kell teljesíteniük annak érdekében, hogy megelőzzék a terrorista tartalmak terjesztését a szolgáltatásaik során. E gondossági kötelezettségek nem jelentenek általános nyomonkövetési kötelezettséget. A gondossági kötelezettségeknek magukban kell foglalniuk azt is, hogy e rendelet alkalmazásakor a tárhelyszolgáltatók gondosan, arányos és megkülönböztetéstől mentes módon járnak el az általuk tárolt tartalom tekintetében, különösen a saját szerződési feltételeik végrehajtása során, a nem terrorista tartalom eltávolításának elkerülése érdekében. Az eltávolítást vagy a hozzáférhetetlenné tételt a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának tiszteletben tartása mellett kell elvégezni.

(12)  A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos gondossági kötelezettségeket kell teljesíteniük annak érdekében, hogy megelőzzék és meggátolják a terrorista tartalmak terjesztését a szolgáltatásaik során. E gondossági kötelezettségek nem jelentenek általános nyomonkövetési kötelezettséget, és nem sérthetik a 2000/31/EK irányelv 15. cikkét. A gondossági kötelezettségeknek magukban kell foglalniuk azt is, hogy e rendelet alkalmazásakor a tárhelyszolgáltatók gondosan, arányos és megkülönböztetéstől mentes módon járnak el az általuk tárolt tartalom tekintetében, különösen a saját szerződési feltételeik végrehajtása során, a nem terrorista tartalom eltávolításának elkerülése érdekében. A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát megfelelően tiszteletben kell tartani az eltávolítás és a hozzáférhetetlenné tétel során. A tárhelyszolgáltatóknak hatékony és gyors panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmusokat kell biztosítaniuk a tartalmak indokolatlan eltávolítása esetére.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A jogrendekből eredő olyan eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére kötelezik, az illetékes hatóságok által végzett értékelést követően harmonizálni kell. A tagállamoknak továbbra is maguk dönthetnek az illetékes hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve számukra, hogy közigazgatási, bűnüldözési vagy igazságügyi hatóságokat bízzanak meg e feladattal. Tekintettel a terrorista tartalom online szolgáltatások közötti terjesztésének gyorsaságára, ez a rendelkezés kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzésben azonosított terrorista tartalmat az eltávolítási végzés átvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék. A tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós felhasználók számára.

(13)  A tagállamok illetékes hatóságainak értékelniük kell, hogy a tartalom terrorista tartalomnak minősül-e, valamint hogy végzés kiadásával fel kell-e szólítaniuk a tárhelyszolgáltatókat az ilyen tartalmak eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére. Tekintettel a terrorista tartalom online szolgáltatások közötti terjesztésének gyorsaságára, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az eltávolítási végzésben azonosított terrorista tartalmat az eltávolítási végzés átvétele után indokolatlan késedelem nélkül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék. A tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós felhasználók számára.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A terrorista tartalmak hatékony azonosításához és eltávolításához szükséges lépték és gyorsaság miatt az arányos proaktív intézkedések – többek között bizonyos esetekben automatizált eszközök használata révén – alapvető szerepet játszanak az online terrorista tartalmak kezelésében. A terrorista tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül való hozzáférés csökkentése érdekében a tárhelyszolgáltatóknak meg kell vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e proaktív intézkedéseket tenni a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatától és szintjétől függően, valamint a harmadik felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő közérdekre gyakorolt hatások függvényében. Következésképpen a tárhelyszolgáltatóknak meg kell határozniuk, hogy milyen megfelelő, hatékony és arányos proaktív intézkedéseket kell tenniük. Ez a követelmény nem jelent általános nyomonkövetési kötelezettséget. Ezen értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak címzett eltávolítási végzések és értesítések hiánya jelzi a terrorista tartalomnak való kitettség alacsony szintjét.

(16)  A terrorista tartalmak hatékony azonosításához és eltávolításához szükséges lépték és gyorsaság miatt az arányos proaktív intézkedések – többek között bizonyos esetekben automatizált eszközök használata révén – alapvető szerepet játszanak az online terrorista tartalmak kezelésében. A terrorista tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül való hozzáférés csökkentése érdekében a tárhelyszolgáltatóknak meg kell vizsgálniuk, hogy helyénvaló, célravezető és arányos-e célzott proaktív intézkedéseket tenni a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatától és szintjétől függően, valamint a harmadik felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő közérdekre gyakorolt hatások függvényében. Következésképpen a tárhelyszolgáltatóknak meg kell határozniuk, hogy milyen megfelelő, hatékony és arányos proaktív intézkedéseket kell tenniük. Ez a követelmény nem jelent általános nyomonkövetési kötelezettséget a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének megfelelően. Ez nem sérti az (EU) 2018/1808 irányelvet, amely a videómegosztóplatform-szolgáltatókat arra kötelezi, hogy megfelelő intézkedések révén megvédjék a közönséget az olyan tartalmaktól, amelyek terjesztése az uniós jog szerint bűncselekménynek minősülő tevékenység. Ezen értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak címzett eltávolítási végzések és értesítések hiánya jelzi a terrorista tartalomnak való kitettség alacsony szintjét.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Ha proaktív intézkedésekre kerül sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a felhasználóknak a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára vonatkozó joga – beleértve az információk szabad fogadását és közlését is – megmaradjon. A törvényben meghatározott bármely követelmény – beleértve a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokat is – mellett a tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal kell eljárniuk és biztosítékokat kell alkalmazniuk, köztük különösen az emberi felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy adott esetben elkerülhetők legyenek a nem szándékos és téves határozatok, amelyek a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolításához vezetnek. Ez különösen fontos, amikor a tárhelyszolgáltatók automatizált eszközöket használnak a terrorista tartalmak felderítésére. Az automatizált eszközök használatára vonatkozó határozatokat – függetlenül attól, hogy azokat a tárhelyszolgáltató maga vagy az illetékes hatóság kérése alapján hozza meg – értékelni kell az alapul szolgáló technológia megbízhatósága és az alapvető jogokra gyakorolt hatása tekintetében.

(17)  Ha proaktív intézkedésekre kerül sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a felhasználóknak a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára vonatkozó joga – beleértve az információk szabad fogadását és közlését is – megmaradjon. A törvényben meghatározott bármely követelmény – beleértve a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokat is – mellett a tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal kell eljárniuk és biztosítékokat kell alkalmazniuk, köztük különösen az emberi felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy adott esetben elkerülhetők legyenek a nem szándékos és téves határozatok, amelyek a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolításához vezetnek. Ez különösen fontos, amikor a tárhelyszolgáltatók automatizált eszközöket használnak a terrorista tartalmak felderítésére. Az automatizált eszközök használatára vonatkozó határozatokat – függetlenül attól, hogy azokat a tárhelyszolgáltató maga vagy az érintett illetékes hatóság kérése alapján hozza meg – értékelni kell az alapul szolgáló technológia megbízhatósága és az alapvető jogokra gyakorolt hatása tekintetében. A tárhelyszolgáltatóknak hatékony és gyors panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmusokat kell biztosítaniuk a tartalmak indokolatlan eltávolításának kezelésére.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Annak biztosítása érdekében, hogy a terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatók megfelelő intézkedéseket hozzanak a szolgáltatásaikkal való visszaélések megakadályozására, az illetékes hatóságoknak fel kell kérniük a jogerőre emelkedett eltávolítási végzést kapott tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott proaktív intézkedésekről jelentést tegyenek. Ezek lehetnek olyan intézkedések, amelyek megakadályozzák az olyan terrorista tartalmak újbóli feltöltését, amelyeket a kézhez kapott eltávolítási végzés vagy értesítés eredményeként eltávolítottak vagy hozzáférhetetlenné tettek, úgy, hogy összevetik azokat az ismert terrorista tartalmat tartalmazó köz- vagy magántulajdonban lévő eszközökkel. Alkalmazhatnak megbízható technikai eszközöket az új terrorista tartalmak azonosítására, akár a piacon rendelkezésre álló, akár a tárhelyszolgáltató által kifejlesztett eszközök felhasználásával. A szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott proaktív intézkedésekről annak érdekében, hogy az illetékes hatóság megítélhesse, hogy az intézkedések hatékonyak és arányosak-e, valamint hogy az automatizált eszközök használata esetén a tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges képességekkel. Az intézkedések hatékonyságának és arányosságának értékelése során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a releváns paramétereket, beleértve a szolgáltató számára kibocsátott eltávolítási végzések és értesítések számát, gazdasági kapacitásukat és a szolgáltatásának a terrorista tartalom terjesztése terén gyakorolt hatását (például az uniós felhasználók számát figyelembe véve).

(18)  Annak biztosítása érdekében, hogy a terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatók megfelelő intézkedéseket hozzanak a szolgáltatásaikkal való visszaélések megakadályozására, az illetékes hatóságoknak fel kell kérniük a jogerőre emelkedett eltávolítási végzést kapott tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott proaktív intézkedésekről, valamint a panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmusok működéséről jelentést tegyenek. Ezek lehetnek olyan intézkedések, amelyek megakadályozzák az olyan terrorista tartalmak újbóli megjelenését, amelyeket a kézhez kapott eltávolítási végzés vagy értesítés eredményeként már eltávolítottak vagy hozzáférhetetlenné tettek, úgy, hogy összevetik azokat az ismert terrorista tartalmat tartalmazó köz- vagy magántulajdonban lévő eszközökkel. Alkalmazhatnak megbízható technikai eszközöket az új terrorista tartalmak azonosítására, például amikor azok részben vagy egészben egy már végleges eltávolítási végzés hatálya alá eső terrorista tartalmat használnak fel, vagy amikor azokat olyan felhasználók töltik fel, akik már töltöttek fel terrorista tartalmakat, akár a piacon rendelkezésre álló, akár a tárhelyszolgáltató által kifejlesztett eszközök felhasználásával. A szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott proaktív intézkedésekről annak érdekében, hogy az illetékes hatóság megítélhesse, hogy az intézkedések hatékonyak és arányosak-e, valamint hogy az automatizált eszközök használata esetén a tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges képességekkel. Az intézkedések hatékonyságának és arányosságának értékelése során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a releváns paramétereket, beleértve a szolgáltató számára kibocsátott eltávolítási végzések és értesítések számát, gazdasági kapacitásukat és a szolgáltatásának a terrorista tartalom terjesztése terén gyakorolt hatását (például az uniós felhasználók számát figyelembe véve).

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A kérelmet követően az illetékes hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a tárhelyszolgáltatóval a szükséges proaktív intézkedésekről. Szükség esetén az illetékes hatóságnak megfelelő, hatékony és arányos proaktív intézkedések elfogadását kell előírnia, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések nem elegendőek a kockázatok kezelésére. A konkrét proaktív intézkedések bevezetésére vonatkozó határozat elvben nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott általános nyomonkövetési kötelezettség bevezetéséhez. Figyelembe véve a terrorista tartalom terjesztésével kapcsolatos különösen súlyos kockázatokat, az illetékes hatóságok által e rendelet alapján elfogadott határozatok eltérhetnek a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében megállapított megközelítéstől egyes olyan konkrét, célzott intézkedések tekintetében, amelyek elfogadása nyomós közbiztonsági okokból szükséges. Az ilyen határozatok elfogadása előtt az illetékes hatóságnak méltányos egyensúlyt kell kialakítania a közérdekű célok és az érintett alapvető jogok között, különösen ideértve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, valamint a vállalkozás szabadságát, és megfelelő indokolást kell adnia.

(19)  A kérelmet követően az illetékes hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a tárhelyszolgáltatóval a szükséges proaktív intézkedésekről. Szükség esetén az illetékes hatóságnak megfelelő, hatékony és arányos proaktív intézkedések elfogadását kell előírnia, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések nem elegendőek a kockázatok kezelésére. A konkrét proaktív intézkedések bevezetésére vonatkozó határozat nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott általános nyomonkövetési kötelezettség bevezetéséhez. Figyelembe véve a terrorista tartalom terjesztésével kapcsolatos különösen súlyos kockázatokat, az illetékes hatóságok által e rendelet alapján elfogadott határozatok eltérhetnek a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében megállapított megközelítéstől kizárólag egyes olyan konkrét, célzott intézkedések tekintetében, amelyek elfogadása nyomós közbiztonsági okokból szükséges. Az ilyen határozatok elfogadása előtt az illetékes hatóságnak méltányos egyensúlyt kell kialakítania a közérdekű célok és az érintett alapvető jogok között, különösen ideértve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, valamint a vállalkozás szabadságát, és megfelelő indokolást kell adnia.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A panasztételi eljárások a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága alapján védett tartalmak téves eltávolításának megakadályozásához szükségesek. A tárhelyszolgáltatóknak ezért felhasználóbarát panaszkezelési mechanizmusokat kell létrehozniuk, és gondoskodniuk kell arról, hogy a panaszokat azonnal és a tartalomszolgáltató felé teljes mértékben átlátható módon kezeljék. Az a követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a lehetőségét, hogy saját szerződési feltételeiket más indokkal érvényesítsék.

(25)  A panasztételi eljárások a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága alapján védett tartalmak téves eltávolításának megakadályozásához szükségesek. A tárhelyszolgáltatóknak ezért hatékony és felhasználóbarát panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmusokat kell létrehozniuk annak biztosítása érdekében, hogy a panaszokat azonnal és a tartalomszolgáltató felé teljes mértékben átlátható módon kezeljék. Az a követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a lehetőségét, hogy saját szerződési feltételeiket más indokkal érvényesítsék. A tagállamok biztosítják azt is, hogy a tárhelyszolgáltatók és a tartalomszolgáltatók ténylegesen gyakorolhassák a bírósági jogorvoslathoz való jogukat. Ezenfelül azon tartalomszolgáltatók számára, amelyeknek a tartalmát eltávolítási végzés nyomán eltávolították, az EUSZ 19. cikkével és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összhangban biztosítani kell a hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogot. Hatékony fellebbezési mechanizmusokat kell létrehozni nemzeti szinten annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes igazságügyi hatóság által kiadott eltávolítási végzés hatálya alá tartozó bármely félnek jogában álljon fellebbezést benyújtani egy igazságügyi hatósághoz. A jogorvoslati eljárás nem sértheti a nemzeti igazságszolgáltatási rendszeren belüli hatáskörmegosztást.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, hogy a személyeknek lehetősége legyen arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött tartalom eltávolításának vagy hozzáférhetetlenné tételének indokait. E célból a tárhelyszolgáltatónak a tartalomszolgáltató rendelkezésére kell bocsátania olyan érdemi információkat, amelyek lehetővé teszik a tartalomszolgáltató számára a határozat vitatását. Ez azonban nem feltétlenül teszi szükségessé a tartalomszolgáltató értesítését. A körülményektől függően a tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalomnak minősülő tartalmat egy üzenettel helyettesíthetik, amely szerint a tartalmat az e rendelettel összhangban eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették. Kérésre a tartalomszolgáltatót tájékoztatni kell az indokokról, valamint a határozat vitatásához rendelkezésre álló lehetőségekről. Amennyiben az illetékes hatóságok úgy döntenek, hogy a közbiztonság érdekében – többek között a nyomozással összefüggésben – helytelennek vagy kontraproduktívnak tekinthető a tartalomszolgáltató közvetlen értesítése a tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről.

(26)  Általánosabban, az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, hogy a személyeknek lehetősége legyen arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött tartalom eltávolításának vagy hozzáférhetetlenné tételének indokait. E célból a tárhelyszolgáltatónak a tartalomszolgáltató rendelkezésére kell bocsátania olyan érdemi információkat, amelyek lehetővé teszik a tartalomszolgáltató számára a határozat vitatását. A tárhelyszolgáltatóknak lehetőség szerint bármilyen rendelkezésre álló úton tájékoztatniuk kell a tartalomszolgáltatókat minden eltávolított tartalomról. Azonban, amennyiben az illetékes hatóságok úgy döntenek, hogy a közbiztonság érdekében – többek között a nyomozással összefüggésben – helytelennek vagy kontraproduktívnak tekinthető a tartalomszolgáltató közvetlen értesítése a tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről, a tárhelyszolgáltatót értesítik erről.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A proaktív intézkedések hatékony és kellően koherens végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamok illetékes hatóságainak kapcsolatba kell lépniük egymással a tárhelyszolgáltatókal a konkrét proaktív intézkedések azonosítása, végrehajtása és értékelése tekintetében folytatott megbeszélésekkel kapcsolatban. Hasonlóképpen ilyen együttműködésre van szükség a szankciókra vonatkozó szabályok elfogadásával, valamint a szankciók végrehajtásával és érvényesítésével kapcsolatban is.

(28)  A proaktív intézkedések hatékony és kellően koherens végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamok illetékes igazságügyi hatóságainak a tárhelyszolgáltatókkal a konkrét, a terrorizmus és a radikalizáció elleni harcra szolgáló értelmes és fenntartható proaktív intézkedések azonosítása, végrehajtása és értékelése tekintetében folytatott megbeszélések területén együtt kell működnie többek között az oktatási intézményekkel és a civil társadalmi szervezetekkel, például az újságírói szövetségekkel, ifjúsági szervezetekkel, médiafelügyeletekkel.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  A tárhelyszolgáltatók és a tagállamok egyaránt kapcsolattartó pontokat alakítanak ki, amelyek megkönnyítik az eltávolítási végzések és az értesítések gyors kezelését. A jogi képviselővel ellentétben a kapcsolattartó pont műveleti célokat szolgál. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartási pontjának minden olyan célzott eszközt tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések és az értesítések elektronikus benyújtását, valamint a gyors adatkezelést lehetővé tevő technikai és személyi erőforrásokat. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának nem kell az Unió területén lennie, és a tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, hogy ez a kapcsolattartó képes az e rendeletben előírt feladatok ellátására. Annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista tartalmat, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó pontok a hét minden napján 24 órában elérhetőek legyenek. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információnak tartalmaznia kell a nyelvet, amelyen a kapcsolattartó ponthoz lehet fordulni. A tárhelyszolgáltatók és az illetékes hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen szerződési feltételeik elérhetőek.

(33)  A tárhelyszolgáltatók és a tagállamok egyaránt kapcsolattartó pontokat alakítanak ki, amelyek megkönnyítik az eltávolítási végzések és az értesítések gyors kezelését. A jogi képviselővel ellentétben a kapcsolattartó pont műveleti célokat szolgál. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartási pontjának minden olyan célzott eszközt tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések és az értesítések elektronikus benyújtását, valamint a gyors adatkezelést lehetővé tevő technikai és személyi erőforrásokat. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának nem kell az Unió területén lennie, és a tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, hogy ez a kapcsolattartó képes az e rendeletben előírt feladatok ellátására. Annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzés kézhezvételét követően haladéktalanul és indokolatlan késedelem nélkül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista tartalmat, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó pontok elérhetőek legyenek. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információnak tartalmaznia kell a nyelvet, amelyen a kapcsolattartó ponthoz lehet fordulni. A tárhelyszolgáltatók és az illetékes hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen szerződési feltételeik elérhetőek.

Indokolás

Nem reális azt kérni a kkv-ktől, hogy az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítsák a tartalmat, anélkül, hogy időt kapnának a kérelem megfelelő értékelésére. A kisvállalatok egyszerűen nem tudják teljesíteni ezt a feltételt, mivel az esetek többségében egyszerűen nincs elég humán erőforrásuk ahhoz, hogy a hét minden napján 24 órában rendelkezésre álljanak, és egy órán belül eltávolítsák a tartalmat.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  A szolgáltatók számára előírt azon általános követelmény hiányában, miszerint az Unió területén fizikai jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség van az egyértelműség biztosítására annak tekintetében, hogy az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató annak a tagállamnak a joghatósága alá tartozik, ahol a székhelye található, vagy amelyben jogi képviselőt jelölt ki. Mindazonáltal, amennyiben egy másik tagállam eltávolítási végzést bocsát ki, a hatóságai számára lehetővé kell tenni, hogy végzéseiket nem büntető jellegű kényszerintézkedések – például a kényszerítő bírságok – révén érvényesítsék. Azon tárhelyszolgáltató tekintetében, amely az Unióban nem rendelkezik telephellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, a tagállamok mindazonáltal képesnek kell lenniük arra, hogy szankciókat szabjanak ki, feltéve, hogy tiszteletben tartják a non bis in idem elvét.

(34)  A szolgáltatók számára előírt azon általános követelmény hiányában, miszerint az Unió területén fizikai jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség van az egyértelműség biztosítására annak tekintetében, hogy az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató annak a tagállamnak a joghatósága alá tartozik, ahol a székhelye található, vagy amelyben jogi képviselőt jelölt ki. Mindazonáltal, amennyiben egy másik tagállam eltávolítási végzést bocsát ki, annak hatósága számára lehetővé kell tenni, hogy végzéseit nem büntető jellegű kényszerintézkedések – például a kényszerítő bírságok – révén érvényesítse. Azon tárhelyszolgáltató tekintetében, amely az Unióban nem rendelkezik telephellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, a tagállamok mindazonáltal képesnek kell lenniük arra, hogy szankciókat szabjanak ki, feltéve, hogy tiszteletben tartják a non bis in idem elvét.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Szankciók szükségesek annak biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti kötelezettségeket. A tagállamoknak szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra vonatkozóan, beleértve adott esetben a bírságok megállapításáról szóló iránymutatásokat is. Különösen súlyos szankciókat kell megállapítani abban az esetben, ha a tárhelyszolgáltató rendszeresen elmulasztja a terrorista tartalomnak az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belüli eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné tételét. Az egyedi esetekben történő meg nem felelés szankcionálható, a non bis in idem és az arányosság elvének tiszteletben tartása és annak biztosítása mellett, hogy az ilyen szankciók figyelembe vegyék a rendszeres mulasztást. A jogbiztonság biztosítása érdekében a rendeletnek meg kell határoznia, hogy a vonatkozó kötelezettségek milyen mértékben tartoznak a szankciók hatálya alá. A 6. cikknek való meg nem felelés miatti szankciókat csak a 6. cikk (2) bekezdése szerinti jelentéstétel előírása alapján felmerülő kötelezettségek, vagy a 6. cikk (4) bekezdése szerinti további proaktív intézkedéseket előíró határozat tekintetében lehet elfogadni. Annak meghatározásakor, hogy pénzügyi szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet kell fordítani a szolgáltató pénzügyi forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a szankciók ne ösztönözzék a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolítását.

(38)  A tagállamok szankciókat vezetnek be annak biztosítása érdekében, hogy a tárhelyszolgáltatók hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti kötelezettségeket. A tagállamok olyan szabályokat fogadnak el e szankciókat illetően, amelyek arányosak és megvalósíthatók, figyelembe véve az érintett tárhelyszolgáltató méretét és jellegét. Súlyos szankciókat kell megállapítani abban az esetben, ha a tárhelyszolgáltató rendszeresen elmulasztja a terrorista tartalom indokolatlan késedelem nélküli eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné tételét. Ha a terrorista tartalom nyilvánvalóan káros vagy közvetlenül fenyegeti a közrendet, akkor a tárhelyszolgáltatóknak egy kellően indokolt eltávolítási végzés átvételét követően el kell távolítaniuk a terrorista tartalmat, vagy hozzáférhetetlenné kell tenniük azt. Az egyedi esetekben történő meg nem felelés szankcionálható, a non bis in idem és az arányosság elvének tiszteletben tartása, valamint annak biztosítása mellett, hogy az ilyen szankciók figyelembe vegyék a rendszeres mulasztást, de ne ösztönözzék a nem terrorista tartalmak önkényes eltávolítását. A jogbiztonság biztosítása érdekében a rendeletnek meg kell határoznia, hogy a vonatkozó kötelezettségek milyen mértékben tartoznak a szankciók hatálya alá. A 6. cikknek való meg nem felelés miatti szankciókat csak a 6. cikk (2) bekezdése szerinti jelentéstétel előírása alapján felmerülő kötelezettségek, vagy a 6. cikk (4) bekezdése szerinti további proaktív intézkedéseket előíró határozat tekintetében lehet elfogadni. Annak meghatározásakor, hogy pénzügyi szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet kell fordítani a szolgáltató pénzügyi forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a szankciók ne ösztönözzék a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolítását.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a rendelet egységes szabályokat állapít meg a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából történő visszaélések megelőzésére. Különösen a következőket állapítja meg:

(1)  Az EUSZ 6. cikkében említett alapvető jogok és alapvető jogelvek tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség sérelme nélkül, ez a rendelet egységes szabályokat állapít meg a tárhelyszolgáltatásokkal online terrorista tartalom nyilvánosság számára történő terjesztése céljából történő visszaélések megelőzésére. Különösen a következőket állapítja meg:

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a gondossági kötelezettségekre vonatkozó szabályok, amelyeket a tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a terrorista tartalmak szolgáltatásaikon keresztül történő terjesztésének megakadályozása és szükség esetén a gyors eltávolítás biztosítása érdekében;

a)  a gondossági kötelezettségekre vonatkozó szabályok, amelyeket a tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a terrorista tartalmak szolgáltatásaikon keresztül, a nyilvánosság számára történő terjesztésével szembeni fellépés és szükség esetén a gyors eltávolítás biztosítása érdekében;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tagállamok által meghozandó intézkedések, amelyek a terrorista tartalmak azonosítására, azok tárhelyszolgáltatók általi gyors eltávolításának lehetővé tételére, valamint a más tagállamok illetékes hatóságaival, a tárhelyszolgáltatókkal és adott esetben az érintett uniós szervekkel való együttműködésre irányulnak.

b)  a tagállamok által meghozandó intézkedések, amelyek a terrorista tartalmak azonosítására, azok tárhelyszolgáltatók általi gyors eltávolításának lehetővé tételére, valamint a más tagállamok érintett illetékes hatóságaival, és adott esetben igazságügyi hatóságaival, a tárhelyszolgáltatókkal és adott esetben az érintett uniós szervekkel való együttműködésre irányulnak.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez a rendelet nem alkalmazandó az oktatási, művészeti, újságírói vagy kutatási, illetve egyéb szerkesztői célokra terjesztett tartalmakra, amennyiben azok nem uszítanak erőszak elkövetésére, továbbá a terrorista tevékenységekkel szembeni ismeretterjesztés céljára terjesztett tartalmakra sem.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ez a rendelet az Unióban szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatókra alkalmazandó, függetlenül azok székhelyétől.

(2)  Ez a rendelet az Unióban a nyilvánosság számára szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatókra alkalmazandó, függetlenül azok székhelyétől.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „tárhelyszolgáltató”: a szolgáltatás igénybe vevője által küldött információknak – a tartalomszolgáltató kérésére történő – tárolásából, valamint a tárolt információk harmadik felek számára történő hozzáférhetővé tételéből álló szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató;

1.  „tárhelyszolgáltató”: a szolgáltatás igénybe vevője által küldött online tartalomnak – a tartalomszolgáltató kérésére történő – tárolásából, valamint a tárolt információk nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételéből álló szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  „illetékes hatóság”: az adott tagállamban kijelölt kizárólagos nemzeti igazságügyi hatóság vagy a vonatkozó szakértelemmel rendelkező független közigazgatási hatóság;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „terrorista bűncselekmények”: az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmények;

4.  „terrorista bűncselekmények”: az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott szándékos cselekmények;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „terrorista tartalom”: az alábbi információk közül legalább egy:

5.  „terrorista tartalom”: olyan online tartalom, amely hozzájárulhat az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában felsorolt, a nemzeti és az uniós jog szerint bűncselekménynek minősülő szándékos cselekmények elkövetéséhez az alábbiak révén:

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a terrorista bűncselekményekhez való hozzájárulás ösztönzése;

b)  személyek vagy csoportok terrorista bűncselekmények elkövetésében való közreműködésre való felhívása;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a terrorista csoport tevékenységeinek előmozdítása, különösen az (EU) 2017/541 irányelv 2. cikkének 3. pontja értelmében vett terrorista csoportban való részvétel vagy annak számára nyújtott támogatás ösztönzése által;

c)  terrorista csoport tevékenységeinek előmozdítása, különösen személyek vagy csoportok arra való felhívásával, hogy részt vegyenek az (EU) 2017/541 irányelv 2. cikkének 3. pontja értelmében vett terrorista csoport bűncselekményeiben, találkozzanak vagy kommunikáljanak velük, illetve támogassák azokat, továbbá terrorista tartalom terjesztésének ösztönzésével;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „terrorista tartalom terjesztése”: a terrorista tartalom harmadik felek számára történő hozzáférhetővé tétele a tárhelyszolgáltatókon keresztül;

6.  „terrorista tartalom terjesztése”: a terrorista tartalom harmadik felek számára történő nyilvános hozzáférhetővé tétele a tárhelyszolgáltatókon keresztül;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „értesítés”: az illetékes hatóság vagy adott esetben az érintett uniós szerv által a tárhelyszolgáltatónak a terrorista tartalomnak tekinthető információk tekintetében küldött értesítés, amelynek célja, hogy a szolgáltatók önkéntesen mérlegeljék az említett tartalmak összeegyeztethetőségét a terrorista tartalom terjesztésének megelőzését célzó szerződési feltételeikkel;

8.  „értesítés”: az illetékes hatóság vagy adott esetben az érintett uniós szerv által a tárhelyszolgáltatónak a terrorista tartalomnak tekinthető tartalmak tekintetében küldött értesítés, amelynek célja, hogy a szolgáltatók önkéntesen mérlegeljék az említett tartalmak összeegyeztethetőségét a terrorista tartalom terjesztésének megelőzését célzó szerződési feltételeikkel;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  „székhely”: a központi iroda vagy bejegyzett iroda, ahol az elsődleges pénzügyi feladatokat, valamint az üzemelésellenőrzést végzik.

9.  „székhely”: a központi iroda vagy bejegyzett iroda, ahol az elsődleges pénzügyi feladatokat, valamint az operatív irányítást végzik az Unió területén.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Érzékeny politikai témákról folytatott nyilvános viták során kifejtett radikális, vitatkozó vagy vitatható álláspontok, valamint a terrorista tartalmakról való tájékoztatásra és azok leleplezésére irányuló tartalmak nem tekintendők az e cikk első bekezdésének 5. pontja szerinti terrorista tartalomnak.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tárhelyszolgáltatók e rendelettel összhangban megfelelő, észszerű és arányos intézkedéseket hoznak a terrorista tartalom terjesztése és a felhasználók terrorista tartalmaktól való védelme érdekében. Ennek során gondosan, arányosan és megkülönböztetéstől mentesen járnak el, kellő figyelemmel a felhasználók alapvető jogaira, és figyelembe veszik a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban.

(1)  A tárhelyszolgáltatók e rendelettel összhangban megfelelő, észszerű és arányos intézkedéseket hoznak a terrorista tartalom nyilvánosság számára történő terjesztése és a felhasználók terrorista tartalmaktól való védelme érdekében. Ennek során gondosan, arányosan és megkülönböztetéstől mentesen járnak el, kellően tiszteletben tartva a felhasználók alapvető jogait, különösen a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalom terjesztésének megakadályozására vonatkozó rendelkezéseket szerepeltetnek és alkalmaznak szerződési feltételeikben.

(2)  A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkének sérelme nélkül a tárhelyszolgáltatók a szerződési feltételeikben rögzítik, hogy megfelelő, hatékony és arányos intézkedéseket hoznak a terrorista tartalmak szolgáltatásaik révén történő terjesztésének megakadályozása érdekében.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az 1. cikk (1) bekezdése szerinti tárhelyszolgáltatók, amelyek megfelelnek a videómegosztóplatform-szolgáltatók fogalmi kritériumainak, megfelelő intézkedéseket hoznak a terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozása érdekében, az (EU) 2018/1808 irányelv 28b. cikke (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése értelmében.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az illetékes hatóságot fel kell hatalmazni arra, hogy határozatot hozzon, amely kötelezi a tárhelyszolgáltatót a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére.

(1)  Az illetékes hatóságot fel kell hatalmazni arra, hogy eltávolítási végzést hozzon, amely kötelezi a tárhelyszolgáltatót a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Amennyiben azon tagállam illetékes hatósága, amelynek területén a tárhelyszolgáltató vagy tartalomszolgáltató székhelye található, alapos okkal feltételezi, hogy az eltávolítási végzés a személy alapvető jogait érintheti, tájékoztatja erről az eltávolítási végzést kérő illetékes hatóságot. A kérelmező illetékes hatóság figyelembe veszi ezeket a körülményeket, és szükség esetén visszavonja vagy módosítja az eltávolítás iránti kérelmet.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tárhelyszolgáltató az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista tartalmat.

(2)  A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikkének sérelme nélkül a tárhelyszolgáltató az eltávolítási végzés kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista tartalmat. A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy ha a terrorista tartalom nyilvánvalóan káros vagy közvetlenül fenyegeti a közrendet, akkor a tárhelyszolgáltatók egy kellően indokolt eltávolítási végzés átvételekor rögtön eltávolítsák a terrorista tartalmat, vagy hozzáférhetetlenné tegyék azt.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  indokolás arról, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, legalább a 2. cikk 5. pontjában felsorolt terrorista tartalmak kategóriáira való hivatkozással;

b)  átfogó indokolás arról, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, legalább a 2. cikk 5. pontjában felsorolt terrorista tartalmak kategóriáira való hivatkozással;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  egységes forráshely-meghatározó (URL) és szükség esetén további információk, amelyek lehetővé teszik az említett tartalom azonosítását;

c)  pontos, online, egységes forráshely-meghatározó (URL), az online tartalomszolgáltató egy azonosítója, továbbá bármilyen egyéb olyan információk, amelyek lehetővé teszik az említett tartalom azonosítását;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  információ a tárhelyszolgáltató és a tartalomszolgáltató rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről;

f)  információ a tárhelyszolgáltató és a tartalomszolgáltató rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről és határidőkről;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tárhelyszolgáltató vagy tartalomszolgáltató jogosult fellebbezni az eltávolítási végzéssel szemben, jogorvoslatot kérve a tárhelyszolgáltató vagy a tartalomszolgáltató székhelye szerinti tagállam megfelelő igazságügyi hatósága előtt.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az illetékes hatóságok az eltávolítási végzéseket a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által a 16. cikk szerint kijelölt jogi képviselőnek küldik el és azt továbbítja azt a 14. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontnak. Az ilyen végzéseket az írásbeli rögzítést olyan feltételek mellett biztosító elektronikus úton kell elküldeni, amely lehetővé teszi a küldő fél hitelességének megállapítását, beleértve a végzés elküldésének és kézhezvételének dátumát és időpontját.

(5)  Az illetékes hatóságok az eltávolítási végzéseket a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által a 16. cikk szerint kijelölt jogi képviselőnek küldik el és azt továbbítja azt a 14. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontnak. Az ilyen végzéseket az írásbeli rögzítést olyan feltételek mellett biztosító elektronikus úton kell elküldeni, amely lehetővé teszi a küldő fél hitelességének megállapítását, beleértve a végzés elküldésének és kézhezvételének dátumát és időpontját. Az ilyen végzéseket a 14. cikk (2) bekezdésével összhangban meghatározott nyelvek egyikén kell elkészíteni.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ha a tárhelyszolgáltató nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, mert az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz, vagy nem tartalmaz elegendő információt a végzés végrehajtásához, szükséges pontosításokat kérve haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával. A (2) bekezdésben meghatározott határidő azonnal alkalmazható, amint a hivatkozott szükséges pontosítások megtörténtek.

(8)  Ha a tárhelyszolgáltató nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, mert az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz, vagy nem tartalmaz elegendő technikai információt a végzés végrehajtásához, szükséges pontosításokat kérve haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával. A (2) bekezdésben meghatározott határidő azonnal alkalmazható, amint a hivatkozott szükséges pontosítások megtörténtek.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató operatív vagy technikai okok miatt nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány alkalmazásával az indokok ismertetésével tájékoztatja erről az illetékes igazságügyi hatóságot, valamint ismerteti, hogy milyen lépéseket szándékozik tenni annak érdekében, hogy teljes mértékben eleget tegyen az eltávolítási végzésnek.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

Határokon átnyúló együttműködés

 

(1)  Az eltávolítási végzést a tárhelyszolgáltatónak kibocsátó illetékes hatóság haladéktalanul megküldi az adott eltávolítási végzés másolatát a tartalomszolgáltató székhelye vagy kijelölt képviselőjének székhelye szerinti tagállam 17. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett illetékes hatóságának.

 

(2)  Amennyiben azon tagállam illetékes hatósága, amelynek területén a tárhelyszolgáltató, kijelölt képviselője vagy a tartalomszolgáltató székhelye található, alapos okkal feltételezi, hogy az eltávolítási végzés az egyén alapvető jogait érintheti, tájékoztatja erről a kérelmező illetékes hatóságot.

 

(3)  A kérelmező illetékes hatóság figyelembe veszi ezeket a körülményeket, és szükség esetén visszavonja vagy módosítja az eltávolítás iránti kérelmet.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az értesítésnek kellően részletes információkat kell tartalmaznia, beleértve annak okait, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, valamint egy URL-t, és szükség esetén további olyan információkat, amelyek lehetővé teszik az értesítésben szereplő terrorista tartalom azonosítását.

(4)  Az értesítésnek kellően részletes információkat kell tartalmaznia, beleértve egy átfogó felsorolást annak okairól, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, valamint egy URL-t, és szükség esetén további olyan információkat, amelyek lehetővé teszik az értesítésben szereplő terrorista tartalom azonosítását.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tárhelyszolgáltatóknak adott esetben proaktív intézkedéseket kell tenniük, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terrorista tartalmak terjesztése ellen. Az intézkedéseknek hatékonyaknak és arányosaknak kell lenniük, figyelembe véve a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatát és szintjét, a felhasználók alapvető jogait, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban.

(1)  Az (EU) 2018/1808 és 2000/31/EK irányelv sérelme nélkül, a tárhelyszolgáltatóknak a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatától és mértékétől függően proaktív intézkedéseket kell tenniük, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terrorista tartalmak terjesztése ellen. Az intézkedéseknek hatékonyaknak, célzottaknak és arányosaknak kell lenniük, figyelembe véve a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatát és szintjét, továbbá tiszteletben tartva a felhasználók alapvető jogait, különösen a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a 4. cikk (9) bekezdésének megfelelően tájékoztatást kapott, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság felkéri a tárhelyszolgáltatót, hogy a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül, majd azt követően legalább évente nyújtson be jelentést az általa a következők érdekében hozott – többek között automatizált eszközök felhasználásával történő – konkrét proaktív intézkedésekről:

Amennyiben a 4. cikk (9) bekezdésének megfelelően tájékoztatást kapott, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, érintett illetékes hatóság felkéri a tárhelyszolgáltatót, hogy a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül, majd azt követően legalább évente nyújtson be jelentést az általa a következők érdekében hozott – többek között automatizált eszközök felhasználásával történő – konkrét proaktív intézkedésekről:

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a korábban terrorista tartalomnak minősített, és ezért eltávolított vagy hozzáférhetettlenné tett tartalom újbóli feltöltésének megakadályozása;

a)  a korábban terrorista tartalomnak minősített, és ezért eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalom újbóli megjelenésének hatékony kezelése;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jelentéseknek tartalmazniuk kell minden olyan lényeges információt, amely lehetővé teszi a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság számára annak értékelését, hogy a proaktív intézkedések hatékonyak-e és arányosak-e, beleértve az alkalmazott automatizált eszközök működését, valamint az alkalmazott emberi felügyeletet és ellenőrzési mechanizmusokat.

A jelentéseknek tartalmazniuk kell minden olyan lényeges információt, amely lehetővé teszi a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, érintett illetékes hatóság számára annak értékelését, hogy a proaktív intézkedések hatékonyak-e és arányosak-e, beleértve az alkalmazott automatizált eszközök működését, valamint az alkalmazott emberi felügyeletet és ellenőrzési mechanizmusokat.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a (2) bekezdés szerint hozott és bejelentett proaktív intézkedések nem elegendőek a kitettség kockázatának és szintjének mérsékléséhez és kezeléséhez, felkérheti a tárhelyszolgáltatót, hogy tegyen további konkrét proaktív intézkedéseket. E célból a tárhelyszolgáltató együttműködik a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatósággal annak érdekében, hogy azonosítsa a tárhelyszolgáltató által hozandó konkrét intézkedéseket, meghatározza a kulcsfontosságú célkitűzéseket és referenciaértékeket, valamint a végrehajtásukra vonatkozó határidőket.

(3)  Amennyiben a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, érintett illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a (2) bekezdés szerint hozott és bejelentett proaktív intézkedések aránytalanok vagy nem elegendőek a kitettség kockázatának és szintjének mérsékléséhez és kezeléséhez, felkérheti a tárhelyszolgáltatót, hogy módosítsa a már megtett intézkedéseket vagy tegyen további konkrét proaktív intézkedéseket. E célból a tárhelyszolgáltató együttműködik a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, érintett illetékes hatósággal annak érdekében, hogy azonosítsa a tárhelyszolgáltató által elvégzendő változtatásokat vagy hozandó konkrét intézkedéseket, meghatározza a kulcsfontosságú célkitűzéseket és referenciaértékeket, valamint a végrehajtásukra vonatkozó határidőket.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a (3) bekezdés szerinti kérelemtől számított három hónapon belül nem sikerül megállapodásra jutni, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság határozatot hozhat, amelyben további szükséges és arányos konkrét proaktív intézkedéseket ír elő. A határozat figyelembe veszi különösen a tárhelyszolgáltató gazdasági kapacitását, valamint az ilyen intézkedések hatását a felhasználók alapvető jogaira, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságára. Az ilyen határozatot a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által kijelölt jogi képviselőnek kell megküldeni. A tárhelyszolgáltató rendszeresen jelentést tesz a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság által meghatározott ilyen intézkedések végrehajtásáról.

(4)  Amennyiben a (3) bekezdés szerinti kérelemtől számított három hónapon belül nem sikerül megállapodásra jutni, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, érintett illetékes hatóság határozatot hozhat, amelyben további szükséges és arányos konkrét proaktív intézkedéseket ír elő. A határozat figyelembe veszi különösen a szolgáltatás keretében tárolt tartalom típusát, az intézkedések műszaki megvalósíthatóságát, a tárhelyszolgáltató gazdasági kapacitását, valamint az ilyen intézkedések hatását a felhasználók alapvető jogaira, különösen a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára. Az ilyen határozatot a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által kijelölt jogi képviselőnek kell megküldeni. A tárhelyszolgáltató rendszeresen jelentést tesz a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, érintett illetékes hatóság által meghatározott ilyen intézkedések végrehajtásáról.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tárhelyszolgáltató bármikor kérheti a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóságot, hogy vizsgálja felül, és adott esetben vonja vissza a (2), (3), illetve (4) bekezdés szerinti kérelmet vagy határozatot. Az illetékes hatóság a tárhelyszolgáltató kérelmének kézhezvételét követően ésszerű határidőn belül indokolással ellátott határozatot hoz.

(5)  A tárhelyszolgáltató bármikor kérheti a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, érintett illetékes hatóságot, hogy vizsgálja felül, és adott esetben vonja vissza a (2), (3), illetve (4) bekezdés szerinti kérelmet vagy határozatot. Az érintett illetékes hatóság a tárhelyszolgáltató kérelmének kézhezvételét követően ésszerű határidőn belül indokolással ellátott határozatot hoz.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Nem tartoznak a 6. és 9. cikk hatálya alá azok a „felhőalapú infrastruktúra-szolgáltatások”, amelyek olyan, számítási és tárolási infrastruktúra-kapacitásokat biztosító fizikai vagy virtuális erőforrások igény szerinti rendelkezésre bocsátását tartalmazzák, amelyekkel kapcsolatban a szolgáltató nem rendelkezik jogosultsággal a tárolt tartalom, annak feldolgozása vagy a szolgáltató ügyfelei, illetve az ilyen ügyfelek végfelhasználói általi közzététele vonatkozásában, és ahol a szolgáltató nem rendelkezik az ügyfelei vagy azok végfelhasználói által tárolt konkrét tartalmak feletti ellenőrzéssel.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tárhelyszolgáltatók saját szerződési feltételeikben meghatározzák a terrorista tartalmak terjesztésének megelőzésére vonatkozó politikájukat, beleértve adott esetben a proaktív intézkedések működésének észszerű magyarázatát, ideértve az automatizált eszközök használatát is.

(1)  A tárhelyszolgáltatók saját szerződési feltételeikben világosan meghatározzák a terrorista tartalmak terjesztésével szembeni fellépésre és az érintett illetékes hatóságokkal való együttműködésre vonatkozó politikájukat, beleértve adott esetben a proaktív intézkedések működésének észszerű magyarázatát, ideértve az automatizált eszközök használatát is.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tárhelyszolgáltatók éves átláthatósági jelentéseket tesznek közzé a terrorista tartalom terjesztése ellen hozott intézkedésekről.

(2)  A tárhelyszolgáltatók, az érintett illetékes hatóságok és az uniós szervek éves átláthatósági jelentéseket tesznek közzé a terrorista tartalom nyilvánosság számára történő terjesztése ellen hozott intézkedésekről.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az átláthatósági jelentések legalább a következő információkat tartalmazzák:

(3)  A tárhelyszolgáltatók átláthatósági jelentései legalább a következő információkat tartalmazzák:

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  tájékoztatás a terrorista tartalomnak minősülő, korábban eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalom újbóli feltöltésének megakadályozásával kapcsolatban hozott intézkedésekről;

b)  részletes tájékoztatás a tárhelyszolgáltató által a terrorista tartalomnak minősülő, korábban eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalom újbóli megjelenésének kezelése érdekében hozott intézkedésekről;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a panasztételi eljárások áttekintése és eredménye.

d)  a panasztételi és jogorvoslati mechanizmusok áttekintése és hatékonyságuk értékelése.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók e rendelet értelmében automatizált eszközöket használnak az általuk tárolt tartalomra vonatkozóan, hatékony és megfelelő biztosítékokat nyújtanak annak biztosítására, hogy az e tartalommal kapcsolatos határozatok, különösen a terrorista tartalomnak minősülő tartalmak eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó határozatok pontosak és megalapozottak legyenek.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A biztosítékok adott esetben különösen az emberi felügyeletet és az ellenőrzéseket foglalják magukban, és mindenképpen akkor, ha a vonatkozó összefüggések részletes értékelése szükséges annak megállapításához, hogy a tartalom terrorista tartalomnak minősül-e vagy sem.

(2)  A biztosítékok adott esetben különösen a tartalom eltávolítására vagy a tartalomhoz való hozzáférésre vonatkozó döntés megfelelőségének emberi felügyeletét és ellenőrzéseit foglalják magukban, különös tekintettel a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog tekintetében. Kötelező az emberi felügyelet, ha a vonatkozó összefüggések részletes értékelése szükséges annak megállapításához, hogy a tartalom terrorista tartalomnak minősül-e vagy sem.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Panasztételi mechanizmusok

Panasztételi és jogorvoslati mechanizmusok

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tárhelyszolgáltatók olyan hatékony és hozzáférhető mechanizmusokat hoznak létre, amelyek lehetővé teszik azon tartalomszolgáltatók számára, amelyek tartalmát a 5. cikk szerinti értesítés vagy a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések eredményeként eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, hogy a tartalom visszaállítását kérelmező panaszt nyújtsanak be a tárhelyszolgáltató intézkedésével szemben.

(1)  A tárhelyszolgáltatók a tartalomszolgáltatók nemzeti jog szerint rendelkezésre álló bírósági jogorvoslati lehetőségeinek sérelme nélkül olyan gyors, hatékony és hozzáférhető panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmusokat hoznak létre, amelyek lehetővé teszik azon tartalomszolgáltatók számára, amelyek tartalmát az 5. cikk szerinti értesítés vagy a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések eredményeként eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, hogy a tartalom visszaállítását kérelmező, indokolással ellátott panaszt nyújtsanak be a tárhelyszolgáltató intézkedésével szemben.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Abban az esetben, ha tartalmat egy a 4. cikk szerinti eltávolítási végzés, az 5. cikk szerinti értesítés, vagy a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések eredményeképpen eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, az érintett tartalomszolgáltató bármikor bírósági eljárást kezdeményezhet a tartalom visszaállítását kérve. A bírósági eljárások kezdeményezésének nem feltétele a 10. cikkben említett panasztételi mechanizmusok megindítása.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók tudomást szereznek terrorista bűncselekmények bármely bizonyítékáról, haladéktalanul tájékoztatják az érintett tagállamban a bűncselekményekben folytatott nyomozásért és büntetőeljárásért felelős hatóságokat vagy a 14. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolattartó pontot a székhelyük vagy jogi képviselőjük helye szerinti tagállamban.található A tárhelyszolgáltatók kétség esetén továbbíthatják ezt az információt az Europolnak a megfelelő nyomon követés céljából.

(4)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók tudomást szereznek terrorista bűncselekmények bármely bizonyítékáról, haladéktalanul tájékoztatják az érintett tagállamban a bűncselekményekben folytatott nyomozásért és büntetőeljárásért felelős hatóságot vagy a 14. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolattartó pontot a székhelyük vagy jogi képviselőjük helye szerinti tagállamban. A tárhelyszolgáltatók kétség esetén továbbíthatják ezt az információt az Europolnak a megfelelő nyomon követés céljából.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok megállapítják a tárhelyszolgáltatók e rendelet szerinti kötelezettségeinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. Az ilyen szankciók az alábbiak szerinti kötelezettségek megsértésére korlátozódnak:

(1)  A tagállamok megállapítják a tárhelyszolgáltatók e rendelet szerinti kötelezettségeinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. Az ilyen szankciók az alábbiak szerinti kötelezettségek megsértésére korlátozódnak:

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a 6. cikk (2) és (4) bekezdése (a proaktív intézkedésekről szóló jelentések és a konkrét proaktív intézkedéseket előíró határozatot követő intézkedések elfogadása);

d)  a 6. cikk (2) és (4) bekezdése (a proaktív intézkedésekről szóló jelentések és az ilyen konkrét proaktív intézkedéseket előíró határozatot követő intézkedések elfogadása);

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a 9. cikk (a proaktív intézkedésekkel kapcsolatos biztosítékok);

g)  a 9. cikk (a proaktív intézkedések alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos biztosítékok);

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a szankciók típusának és szintjének meghatározásakor az illetékes hatóságok minden releváns körülményt figyelembe vegyenek, beleértve a következőket:

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a szankciók típusának és szintjének meghatározásakor az érintett illetékes hatóságok minden releváns körülményt figyelembe vegyenek, beleértve a következőket:

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a tárhelyszolgáltató együttműködési szintje az illetékes hatóságokkal.

e)  a tárhelyszolgáltató együttműködési szintje az érintett illetékes hatóságokkal.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a tárhelyszolgáltatók jellege és mérete, különösen a 2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében vett mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások esetében.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésének rendszeres elmulasztása következtében a tárhelyszolgáltató a legutóbbi pénzügyi évi teljes árbevételének %-áig terjedő pénzbüntetésekkel sújtható.

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésének rendszeres elmulasztása következtében a tárhelyszolgáltató a legutóbbi pénzügyi évi teljes árbevételének 2 %-áig terjedő pénzbüntetésekkel sújtható.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az illetékes hatóságok által az eltávolítási végzések továbbításához használandó elektronikus eszközökre vonatkozó műszaki követelmények révén kiegészítse ezt a rendeletet.

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az illetékes hatóságok által az eltávolítási végzések továbbításához használandó elektronikus eszközökre vonatkozó szükséges műszaki követelmények révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I., II. és III. melléklet módosítására vonatkozóan, annak érdekében, hogy hatékonyan kezeljék az eltávolítási végzések formanyomtatványa és az eltávolítási végzések végrehajtásának lehetetlenségéről szóló információszolgáltatásra használt formanyomtatvány tartalmának javítására irányuló esetleges igényt.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I., II. és III. melléklet módosítására vonatkozóan, annak érdekében, hogy szakszerűen kezeljék az eltávolítási végzések formanyomtatványa és az eltávolítási végzések végrehajtásának lehetetlenségéről szóló információszolgáltatásra használt formanyomtatvány tartalmának javítására irányuló esetleges igényt.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 19. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e rendelet alkalmazásának időpontja] kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 19. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozott időtartamra, három évre szól [e rendelet alkalmazásának időpontja] kezdődő hatállyal.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – B szakasz – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiia.  Kérjük, ismertesse, hogy milyen lépéseket szándékozik tenni a fent említett technikai vagy operatív problémák megoldása céljából annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni az eltávolítási végzésnek.

Indokolás

E módosítás biztosítja a jogi összhangot a 4. cikk (7) bekezdéséhez fűzött módosítással.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése

Hivatkozások

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

22.10.2018

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

31.1.2019

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Julie Ward

11.12.2018

Az elfogadás dátuma

11.3.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

17

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk

ECR

Emma McClarkin

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Helga Trüpel

2

-

GUE/NGL

Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv), HL L 178., 2000.7.17., 1–16. o.

(2)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1808 irányelve (2018. november 14.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról, HL L 303., 2018.11.28., 69–92. o.


VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság RÉSZÉRŐL (4.3.2019)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

A vélemény előadója: Julia Reda

MÓDOSÍTÁS:

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a rendelet a nyitott és demokratikus társadalomban a digitális egységes piac zavartalan működésének biztosítására irányul azáltal, hogy megakadályozza a tárhelyszolgáltatásokkal terrorizmus céljából történő visszaélést. A digitális egységes piac működését a tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának megerősítésével, a felhasználók online környezetbe vetett bizalmának megerősítésével, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának megerősítésével kell javítani.

(1)  Ez a rendelet a nyitott és demokratikus társadalomban a digitális egységes piac zavartalan működésének biztosítására irányul azáltal, hogy kezeli a tárhelyszolgáltatásokkal terrorizmus céljából történő visszaélést. A digitális egységes piac működését a tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának megerősítésével, a felhasználók online környezetbe vetett bizalmának megerősítésével, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága, a tömegtájékoztatás szabadságához és sokszínűségéhez való jog, a vállalkozás szabadsága, valamint a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jog megerősítésével kell javítani.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1 a)  A tárhelyszolgáltatók szabályozása csak kiegészítheti a tagállamok terrorizmus elleni fellépésre irányuló stratégiáit, amelyeknek olyan offline intézkedéseket kell hangsúlyozniuk, mint a szociális munkába való befektetés, a deradikalizációs kezdeményezések és az érintett közösségekkel való kapcsolatépítés a társadalom radikalizálódásának tartós megelőzésének elérése érdekében.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az interneten működő tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet játszanak a digitális gazdaságban a vállalkozások és a polgárok összekapcsolása, valamint a nyilvános vita, és az információk, vélemények és elképzelések terjesztése és megszerzése révén, jelentősen hozzájárulva az innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez az Unióban. A szolgáltatásaikkal azonban bizonyos esetekben a harmadik felek visszaélnek, hogy jogellenes online tevékenységet folytassanak. Különös aggodalomra ad okot, hogy a terrorista csoportok és támogatóik a terrorista tartalmak online terjesztése érdekében visszaélnek a tárhelyszolgáltatókkal az üzenetük terjesztése, a radikalizálódás és a toborzás, valamint a terrorista tevékenység elősegítése és irányítása érdekében.

(2)  Az interneten működő tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet játszanak a digitális gazdaságban a vállalkozások és a polgárok összekapcsolása, valamint a nyilvános vita, és az információk, vélemények és elképzelések terjesztése és megszerzése révén, jelentősen hozzájárulva az innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez az Unióban. A szolgáltatásaikkal azonban bizonyos esetekben a harmadik felek visszaélnek, hogy jogellenes online tevékenységet folytassanak. Rendkívül nyugtalanító, hogy a terrorista csoportok és támogatóik a terrorista tartalmak online terjesztése érdekében visszaélnek a tárhelyszolgáltatókkal az üzenetük terjesztése, a radikalizálódás, a félretájékoztatás és a toborzás, valamint a terrorista tevékenység elősegítése és irányítása érdekében.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az online terrorista tartalmak jelenléte súlyos negatív következményekkel jár a felhasználók, a polgárok és a társadalom egésze, valamint az ilyen tartalmakat tároló online szolgáltatók számára, mivel aláássa felhasználóik bizalmát és károsítja üzleti modelljüket. Az online szolgáltatók központi szerepe, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiai eszközök és képességek fényében az online szolgáltatóknak különös társadalmi felelősséget kell vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terroristák által elkövetett visszaélésektől és segítsenek a szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista tartalmak leküzdésében.

(3)  Az online terrorista tartalmak jelenléte súlyos negatív következményekkel jár a felhasználók, a polgárok és a társadalom egésze, valamint az ilyen tartalmakat tároló online szolgáltatók számára, mivel aláássa felhasználóik bizalmát és károsítja üzleti modelljüket. Az online szolgáltatók központi szerepe fényében, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiai eszközökkel és képességekkel arányos módon az online szolgáltatóknak társadalmi felelősséget kell vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terroristák által elkövetett visszaélésektől és segítsék az illetékes hatóságokat a szolgáltatásaik révén elkövetett terrorista bűncselekmények leküzdésében, egyúttal figyelembe véve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát a nyílt és demokratikus társadalomban.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok és a tárhelyszolgáltatók közötti önkéntes együttműködés keretében az online terrorista tartalmak elleni, 2015-ben megkezdett uniós szintű erőfeszítéseket egyértelmű jogszabályi keretnek kell kiegészítenie annak érdekében, hogy tovább korlátozzák a terrorista tartalomhoz való hozzáférést, és megfelelően kezelni lehessen a gyorsan változó problémát. Ez a jogi keret arra törekszik, hogy építsen az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlás7 által megerősített önkéntes erőfeszítésekre, és eleget tegyen az Európai Parlamentnek az illegális és káros tartalom kezelését célzó intézkedésekre, az Európai Tanácsnak pedig a terrorista cselekményekre felbujtó tartalmak automatikus felderítésének és eltávolításának javítására irányuló felszólítására.

(4)  A tagállamok és a tárhelyszolgáltatók közötti önkéntes együttműködés keretében az online terrorista tartalmak elleni, 2015-ben megkezdett uniós szintű erőfeszítéseket egyértelmű jogszabályi keret révén kell javítani annak érdekében, hogy tovább korlátozzák a terrorista tartalomhoz való hozzáférést, és bevezessék a sürgősen szükséges biztosítékokat a jogállamiság és az alapvető jogok garantálására. Ez a jogi keret arra törekszik, hogy építsen az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlás7 által megerősített önkéntes erőfeszítésekre, és eleget tegyen az Európai Parlamentnek az illegális és káros tartalom kezelését célzó – a 2000/31/EK irányelvvel létrehozott horizontális keret szerinti – intézkedésekre, az Európai Tanácsnak pedig a terrorista cselekményekre felbujtó tartalmak automatikus felderítésének és eltávolításának javítására irányuló felszólítására.

__________________

__________________

7 A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.)

7 A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.)

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E rendelet alkalmazása nem érintheti a 2000/31/EK irányelv8 14. cikkének alkalmazását. Különösen a tárhelyszolgáltató által e rendeletnek megfelelően hozott bármely intézkedés – beleértve a proaktív intézkedéseket is – önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a szolgáltató elveszítse az említett rendelkezésben biztosított felelősség alóli mentességet. E rendelet nem érinti a nemzeti hatóságok és bíróságok azon hatáskörét, hogy megállapítsák a tárhelyszolgáltatók felelősségét olyan konkrét esetekben, amikor a 2000/31/EK irányelv 14. cikk szerinti felelősség alóli mentesség feltételei nem teljesülnek.

(5)  E rendeletnek konkrét kötelezettségeket kell meghatároznia a terrorista tartalmaknak kitett tárhelyszolgáltatók számára. E rendelet alkalmazása nem érintheti a 2000/31/EK irányelv8 14. cikkének alkalmazását. E rendelet nem érinti a nemzeti hatóságok és bíróságok azon hatáskörét, hogy megállapítsák a tárhelyszolgáltatók felelősségét olyan konkrét esetekben, amikor a 2000/31/EK irányelv 14. cikk szerinti felelősség alóli mentesség feltételei nem teljesülnek.

__________________

__________________

8 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

8 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  E rendelet meghatározza a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából történő visszaéléseknek az egységes piac zavartalan működésének biztosítása érdekében történő megelőzésére vonatkozó szabályokat, teljes mértékben tiszteletben tartva az Unió jogrendjében és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított alapvető jogokat.

(6)  E rendelet meghatározza a tárhelyszolgáltatások online terrorista tartalom terjesztése céljából történő felhasználásának az egységes piac zavartalan működésének biztosítása érdekében történő kezelésére vonatkozó szabályokat, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogállamiságot és az Unió jogrendjében és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított alapvető jogokat.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  E rendelet hozzájárul a közbiztonság védelméhez, ugyanakkor megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz létre a szóban forgó alapvető jogok védelmének biztosítására. Mindez magában foglalja a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogot, a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságának jogát, beleértve az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, a vállalkozás szabadságát és a megkülönböztetésmentesség elvét. Az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak csak olyan intézkedéseket szabad elfogadniuk, amelyek szükségesek, megfelelőek és arányosak egy demokratikus társadalomban, figyelembe véve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, amely a pluralista, demokratikus társadalom egyik alapköve és az Unió alapját képező értékek egyike. A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságába való beavatkozásnak minősülő intézkedéseknek szigorúan célzottnak kell lenniük abban az értelemben, hogy a terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozására kell szolgálniuk, de nem érinthetik az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, figyelembe véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános vita elősegítésében, valamint a tények, vélemények és elképzelések terjesztésében és fogadásában – a jogszabályokkal összhangban – betöltött központi szerepét.

(7)  E rendelet célja, hogy hozzájáruljon a közbiztonság védelméhez, ugyanakkor megfelelő és szilárd biztosítékokat hozzon létre a szóban forgó alapvető jogok védelmének biztosítására. Mindez magában foglalja a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogot, a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságának jogát, beleértve az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, a vállalkozás szabadságát és a megkülönböztetésmentesség elvét. Az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak csak olyan intézkedéseket szabad elfogadniuk, amelyek szükségesek, megfelelőek és arányosak egy demokratikus társadalomban, figyelembe véve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, a magánélethez és személyes adatok védelméhez való jogot, valamint a sajtószabadságot és a médiapluralizmust, amelyek a pluralista, demokratikus társadalom alapkövei és az Unió alapját képező értékek közé tartoznak. Az online terrorista tartalom eltávolítása érdekében tett intézkedéseknek el kell kerülniük a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságába való bármilyen beavatkozást, és ezeknek szigorúan célzottnak, szükségesnek, megfelelőnek és arányosnak kell lenniük a terrorizmus elleni küzdelem, többek között a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás és büntetőeljárás elősegítése érdekében, de nem érinthetik a szólásszabadságot, az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, figyelembe véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános vita elősegítésében, valamint a tények, vélemények és elképzelések terjesztésében és fogadásában – a jogszabályokkal összhangban – betöltött központi szerepét.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Ez a rendelet nem módosíthatja a tagállamok azon kötelezettségét, hogy tiszteletben tartsák az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében foglalt alapvető jogokat és alapvető jogelveket. Ezek az alapvető jogok magukban foglalják a véleményalkotás, valamint az információk és eszmék megismerésének és közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhatna. Ezen alapvető jogok gyakorlásának e rendelet keretében történő bárminemű korlátozását jogszabálynak kell előírnia, és annak e rendelet céljainak elérése céljából szükségesnek kell lennie egy demokratikus társadalomban.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  E rendeletnek tiszteletben kell tartania az alapvető jogokat, valamint az emberi jogok európai egyezményében és az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatában elismert elveket. Az Európai Bíróság 2011. november 24-i ítéletében megállapította, hogy az Európai Unió jogával, különösen a 2000/31/EK irányelvvel1a és az alkalmazandó alapvető jogokkal ellentétes az internetszolgáltató olyan szűrőrendszer létrehozására való kötelezése, amely a szolgáltatásain áthaladó valamennyi elektronikus adatátvitelt érinti, a teljes ügyfélkörére, megkülönböztetés nélkül alkalmazandó, megelőző jellegű, költsége kizárólag a szolgáltatót terheli, és nincs időben korlátozva.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (elektronikus kereskedelemről szóló irányelv)

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A hatékony jogorvoslathoz való jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke rögzíti. Minden természetes vagy jogi személynek joga van az illetékes nemzeti bíróság előtti hatékony bírósági jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott bármely olyan intézkedés tekintetében, amely hátrányosan érintheti az adott személy jogait. E jog magában foglalja különösen azt a lehetőséget, hogy a tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók hatékonyan megtámadhassák az eltávolítási végzést annak a tagállamnak a bírósága előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási végzést kibocsátották.

(8)  A hatékony jogorvoslathoz való jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke rögzíti. Minden természetes vagy jogi személynek joga van az illetékes nemzeti bíróság előtti hatékony bírósági jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott bármely olyan intézkedés tekintetében, amely hátrányosan érintheti az adott személy jogait. E jog magában foglalja különösen a tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók azon jogát, hogy tájékoztatást kapjanak minden rendelkezésre álló jogorvoslati csatornáról és a tartalomszolgáltatók számára rendelkezésre álló azon lehetőséget, hogy vitassák a tárhelyszolgáltató által hozott intézkedések eredményeit, továbbá tájékoztatást kapjanak a hatékony jogorvoslati eszközökről. Magában foglalja továbbá a tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók jogát arra, hogy hatékonyan megtámadhassák az eltávolítási végzést vagy szankciókat annak a tagállamnak a bírósága előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási végzést kibocsátották vagy a szankciókat kiszabták, illetve a tartalomszolgáltató letelepedési helye vagy képviseleti helye szerinti bírósága előtt.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az egyértelműséget azon intézkedések vonatkozásában, amelyeket mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az online terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozása érdekében, e rendeletnek megelőző céllal meg kell határoznia a terrorista tartalom fogalmát az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben9 foglalt, a terrorista bűncselekményekre vonatkozó fogalommeghatározásokra támaszkodva. Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online terrorista propagandát kezelni kell, a fogalommeghatározásnak olyan anyagokra és információkra kell kiterjednie, amelyeket terrorista bűncselekmények elkövetésére való felbujtás, azok támogatása vagy azokra való uszítás, az ahhoz szükséges utasítások, valamint a terrorista csoportban való részvétel támogatása céljára alkalmaznak. Ezek az információk különösen szövegeket, képeket, hangfelvételeket és videókat tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a tartalom e rendelet értelmében terrorista tartalomnak minősül-e, az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell venniük az olyan tényezőket, mint például a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy milyen mértékben járhatnak káros következményekkel, hatást gyakorolva így a személyek biztonságára. Az értékelés során fontos tényezőnek minősül az a tény, hogy az anyagot egy uniós jegyzékben foglalt terrorista szervezet vagy személy készítette vagy terjesztette, az anyag neki tulajdonítható, illetve a nevében készítették vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói vagy kutatási célokra terjesztett tartalmakat megfelelően védeni kell. Továbbá érzékeny politikai témákról folytatott nyilvános viták során kifejtett radikális, vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem tekintendők terrorista tartalomnak.

(9)  Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az egyértelműséget azon intézkedések vonatkozásában, amelyeket mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az illetékes hatóságnak meg kell tenniük az online terrorista tartalmak terjesztésének korlátozása érdekében, e rendeletnek meg kell határoznia a terrorista tartalom fogalmát az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt, a terrorista bűncselekményekre vonatkozó fogalommeghatározásoknak megfelelően.Tekintettel arra, hogy az online terrorista propagandát kezelni kell, a fogalommeghatározásnak olyan anyagokra és információkra kell kiterjednie, amelyeket terrorista bűncselekmények elkövetésére való szándékos felbujtás vagy uszítás, robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más fegyverek, mérgező vagy veszélyes anyagok készítésére vagy használatára vonatkozó útmutatás ilyen bűncselekmények elkövetése érdekében, a nyújtott szakértelem ilyen célokra való felhasználásának tudatában történő szándékos adása, továbbá a terrorista csoportban való részvétel céljára alkalmaznak. Ezek az információk különösen szövegeket, képeket, hangfelvételeket és videókat tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a tartalom e rendelet értelmében terrorista tartalomnak minősül-e, az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük az olyan tényezőket, mint például a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok kontextusa, azok szándékos volta és az, hogy milyen mértékben járhatnak káros következményekkel, hatást gyakorolva így a személyek biztonságára. Az értékelés során fontos tényezőnek minősül az a tény, hogy a tartalmat egy uniós jegyzékben foglalt terrorista szervezet vagy személy készítette vagy terjesztette, a tartalom neki tulajdonítható, illetve a nevében készítették vagy terjesztették. Az oktatási, ellenpropaganda, újságírói vagy kutatási célokra terjesztett tartalmakat határozottan védeni kell. Amennyiben a terjesztett anyagot valamely tartalomszolgáltató szerkesztői felelőssége mellett teszik közzé, az ilyen tartalom eltávolítására vonatkozó bármely döntés során figyelembe kell venni az uniós joggal összhangban álló sajtó- vagy médiaszabályozásban meghatározott újságírói normákat, valamint a véleménynyilvánítás szabadságához és a tömegtájékoztatás szabadságához és sokszínűségéhez való, az Alapjogi Charta 11. cikkében rögzített jogokat. Továbbá érzékeny politikai témákról folytatott nyilvános viták során kifejtett radikális, vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem tekintendők terrorista tartalomnak. Az ilyen véleménynyilvánításhoz való jogra azon tagállam bírósága előtt lehet hivatkozni, ahol a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy ahol az e rendelet alapján a tárhelyszolgáltató által kijelölt jogi képviselő lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, valamint ahol a tartalomszolgáltató székhelye található.

__________________

__________________

9 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A hatály azon online tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése érdekében, amelyek terrorista tartalmat terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az információs társadalommal összefüggő azon szolgáltatásokra, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő által szolgáltatott információkat a kérésére tárolják, valamint a tárolt információkat harmadik felek számára hozzáférhetővé teszik, függetlenül attól, hogy ez a tevékenység pusztán technikai, automatikus és passzív jellegű-e. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtói közé tartoznak például a közösségi média platformok, a videoközvetítési szolgáltatások, a video-, kép- és hangmegosztási szolgáltatások, a fájlmegosztást és más felhőalapú szolgáltatások, amennyiben azok az információkat a harmadik felek rendelkezésére bocsátják, valamint azok a weboldalak, ahol a felhasználók kommentárokat hagyhatnak és értékeléseket tehetnek közzé. A rendeletet az Unión kívül letelepedett, de az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős hányada, amelyeknek szolgáltatásai esetében fennáll a terrorista tartalom megjelenésének veszélye, harmadik országokban rendelkezik székhellyel. Mindennek biztosítania kell, hogy a digitális egységes piacon működő valamennyi vállalat ugyanazoknak a követelményeknek feleljen meg, a letelepedés helye szerinti országtól függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az Unióban, annak értékelését teszi szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé teszi-e egy vagy több tagállamban jogi személyek vagy természetes személyek számára, hogy igénybe vegyék szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató honlapjának vagy egy e-mail-címnek és más elérhetőségeknek a puszta hozzáférhetősége egy vagy több tagállamban önmagában nem lehet elégséges feltétele e rendelet alkalmazásának.

(10)  A hatály azon online tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése érdekében, amelyek terrorista tartalmat terjesztenek, e rendeletet – olyan mértékben, hogy azonosítani lehessen és el lehessen távolítani az e rendelet hatálya alá tartozó adott tartalmat – alkalmazni kell az információs társadalommal összefüggő azon szolgáltatásokra, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő által szolgáltatott információkat a kérésére tárolják, valamint a tárolt információkat feldolgozzák és közvetlenül hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság számára. A tárhelyszolgáltatók fogalommeghatározása tehát eltér a 2001/31/EK irányelvben alkalmazottól, és annál szűkebb. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtói közé tartoznak például a közösségi média platformok, a videoközvetítési szolgáltatások, a video-, kép- és hangmegosztási szolgáltatások, a fájlmegosztás és más felhőalapú szolgáltatások, amennyiben azok az információkat közvetlenül nyilvánosan elérhetővé teszik, és felgyorsítják a tartalmak terjesztését. Az olyan szolgáltatók, mint például az online enciklopédiák, oktatási és tudományos adattárak, a nyílt forráskódú szoftverfejlesztői platformok, felhőalapú infrastruktúraszolgáltatók és felhőszolgáltatók (ezen belül a vállalkozások közötti felhőszolgáltatások) e rendelet értelmezésében nem tekintendők tárhelyszolgáltatóknak. Az (EU) 2018/1972 irányelv értelmezése szerinti egyszerű továbbítás és egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatások, illetve a gyorsítótárazási szolgáltatások nyújtói, továbbá az internetes infrastruktúra egyéb szintjein nyújtott szolgáltatások, úgymint a domainszolgáltatók vagy -nyilvántartók és a DNS- (doménnévrendszer-) és ehhez kapcsolódó szolgáltatások, például a fizetési szolgáltatások és a szolgáltatásbénító támadások (DDoS) elleni védelemmel kapcsolatos szolgáltatások nem tartoznak a rendelet hatálya alá. A rendeletet az Unión kívül letelepedett, de az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős hányada, amelyeknek szolgáltatásai esetében fennáll a terrorista tartalom megjelenésének veszélye, harmadik országokban rendelkezik székhellyel. Mindennek biztosítania kell, hogy a digitális egységes piacon működő valamennyi vállalat ugyanazoknak a követelményeknek feleljen meg, a letelepedés helye szerinti országtól függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az Unióban, annak értékelését teszi szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé teszi-e egy vagy több tagállamban jogi személyek vagy természetes személyek számára, hogy igénybe vegyék szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató honlapjának vagy egy e-mail-címnek és más elérhetőségeknek a puszta hozzáférhetősége egy vagy több tagállamban önmagában nem lehet elégséges feltétele e rendelet alkalmazásának.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos gondossági kötelezettségeket kell teljesíteniük annak érdekében, hogy megelőzzék a terrorista tartalmak terjesztését a szolgáltatásaik során. E gondossági kötelezettségek nem jelentenek általános nyomonkövetési kötelezettséget. A gondossági kötelezettségeknek magukban kell foglalniuk azt is, hogy e rendelet alkalmazásakor a tárhelyszolgáltatók gondosan, arányos és megkülönböztetéstől mentes módon járnak el az általuk tárolt tartalom tekintetében, különösen a saját szerződési feltételeik végrehajtása során, a nem terrorista tartalom eltávolításának elkerülése érdekében. Az eltávolítást vagy a hozzáférhetetlenné tételt a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának tiszteletben tartása mellett kell elvégezni.

(12)  A terrorista tartalmaknak kitett tárhelyszolgáltatóknak bizonyos gondossági kötelezettségeket kell teljesíteniük annak érdekében, hogy korlátozzák a terrorista tartalmak terjesztését a szolgáltatásaik során. E gondossági kötelezettségek nem jelentenek általános kötelezettséget arra, hogy a tárhelyszolgáltató nyomon kövesse az általa tárolt információkat, illetve nem teszik általános kötelezettséggé az illegális tevékenységekre utaló tények vagy körülmények utáni kutatást. A gondossági kötelezettségeknek magukban kell foglalniuk azt is, hogy e rendelet alkalmazásakor a tárhelyszolgáltatók átlátható, gondosan, arányos és megkülönböztetéstől mentes módon járnak el az általuk tárolt tartalom tekintetében, különösen a saját szerződési feltételeik végrehajtása során, a nem terrorista tartalom eltávolításának elkerülése érdekében. Az eltávolítást vagy a hozzáférhetetlenné tételt a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának, valamint a tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének tiszteletben tartása mellett kell elvégezni.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A jogrendekből eredő olyan eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére kötelezik, az illetékes hatóságok által végzett értékelést követően harmonizálni kell. A tagállamoknak továbbra is maguk dönthetnek az illetékes hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve számukra, hogy közigazgatási, bűnüldözési vagy igazságügyi hatóságokat bízzanak meg e feladattal. Tekintettel a terrorista tartalom online szolgáltatások közötti terjesztésének gyorsaságára, ez a rendelkezés kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzésben azonosított terrorista tartalmat az eltávolítási végzés átvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék. A tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós felhasználók számára.

(13)  A jogrendekből eredő olyan eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére kötelezik, az illetékes hatóságok által végzett értékelést követően harmonizálni kell. A tagállamoknak szabadon ki kell jelölniük egy kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóságot a fenti feladat ellátására – kivéve, ha alkotmányos rendjük nem teszi lehetővé egy kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság felállítását –, egyúttal garantálva a jogbiztonságot és a kiszámíthatóságot a felhasználók és a szolgáltatók számára. Amennyiben az eltávolítási végzések kibocsátására kijelölt hatóság közigazgatási vagy bűnüldözési jellegű szerv, az adott tagállamnak rendelkeznie kell a tagállamban működő illetékes hatóság által kibocsátott eltávolítási végzések hatékony és független felülvizsgálatáról. E felülvizsgálat rendelkezne az egyes eltávolítási végzések hivatalból (felülvizsgálati kérelem hiányában) történő felülvizsgálatára és az esetleges hibás határozatok orvoslására irányuló mechanizmusról. Ez a felülvizsgálati mechanizmus kiegészíti a tárhelyszolgáltatók és a tartalomszolgáltatók számára a hozzájuk intézett vagy őket érintő eltávolítási végzésekkel szemben rendelkezésre álló bírósági jogorvoslati lehetőségeket. Ez a rendelkezés kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzésben azonosított terrorista tartalmat az eltávolítási végzés átvételét követően az illetékes hatóság által meghatározott határidőn belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék. Az illetékes hatóságnak az eltávolítási végzésben meghatározott határidőt kell szabnia a tárhelyszolgáltató számára, amely nem lehet rövidebb nyolc óránál, figyelembe véve az adott tárhelyszolgáltató méretét és terrorista tartalomnak való korábbi kitettségét. Az e rendelet 7. cikke szerinti adatmegőrzési követelmények sérelme nélkül a tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós felhasználók számára.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Az eltávolítási végzésnek tartalmaznia kell a vonatkozó tartalom terrorista tartalomként való besorolását, illetve elegendő információt a tartalom helyének meghatározására vonatkozóan az URL megadásával vagy bármely egyéb kiegészítő információval – például, amennyiben beszerezhető, a kérdéses tartalom képernyőképével – együtt. Az illetékes hatóságnak kiegészítő indokolást is kell mellékelnie arról, hogy az adott tartalmat miért tekinti terrorista tartalomnak. Az ebben szereplő indokok nem tartalmazhatnak olyan érzékeny információkat, amelyek veszélyeztethetnék a vizsgálatokat. Az indokolásnak ugyanakkor lehetővé kell tennie a tárhelyszolgáltató és végső soron a tartalomszolgáltató számára, hogy hatékonyan gyakorolhassa a bírósági jogorvoslathoz való jogát.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az illetékes hatóság az eltávolítási végzést közvetlenül továbbítja a címzettnek és a kapcsolattartó pontnak az írásbeli dokumentálást lehetővé tevő bármely elektronikus úton, feltéve hogy az lehetővé teszi a szolgáltató számára a hitelesség megállapítását – beleértve a végzés elküldési és kézhezvételi dátumának és időpontjának pontosságát –, mint például biztonságos e-mail és platformok, valamint más biztonságos csatornák, beleértve a szolgáltató által rendelkezésre bocsátottakat is, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal összhangban. Ez a követelmény különösen a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet12 szerinti minősített ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások használatával teljesíthető.

(14)  Az illetékes hatóság az eltávolítási végzést közvetlenül továbbítja a címzettnek és a kapcsolattartó pontnak az írásbeli dokumentálást lehetővé tevő bármely elektronikus úton, olyan feltételek mellett, amelyek lehetővé teszik a hitelesség megállapítását a szolgáltatóra rótt észszerűtlen pénzügyi vagy egyéb teher nélkül – beleértve a végzés elküldési és kézhezvételi dátumának és időpontjának pontosságát –, mint például biztonságos e-mail és platformok, valamint más biztonságos csatornák, beleértve a szolgáltató által rendelkezésre bocsátottakat is, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal összhangban. Ez a követelmény különösen a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet12 szerinti minősített ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások használatával teljesíthető.

_________________

_________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az illetékes hatóságok vagy az Europol által küldött értesítések olyan hatékony és gyors eszközt jelentenek, amelyek felhívják a tárhelyszolgáltatók figyelmét szolgáltatásaik specifikus tartalmára. Az eltávolítási végzések mellett továbbra is lehetővé kell tenni ezt a mechanizmust, amely figyelmezteti a tárhelyszolgáltatót arra az információra, amely esetleg terrorista tartalomnak tekinthető, hogy a szolgáltatók önkéntesen mérlegeljék annak összeegyeztethetőséget a szerződési feltételeikkel. Fontos, hogy a tárhelyszolgáltatók prioritásként értékeljék ezeket az értesítéseket, és gyors visszajelzést adjanak a megtett intézkedésekről. Továbbra is a tárhelyszolgáltatóé a végső döntés, hogy eltávolítja-e a tartalmat, mivel az nem egyeztethető össze a szerződési feltételekkel. E rendeletnek az értesítésekre vonatkozó végrehajtása során az Europolnak az (EU) 2016/794 rendeletben13 megállapított megbízatása változatlanul fennáll.

(15)  Az illetékes hatóságok vagy az Europol által küldött értesítések olyan hatékony és gyors eszközt jelentenek, amelyek felhívják a tárhelyszolgáltatók figyelmét szolgáltatásaik specifikus tartalmára. Az eltávolítási végzések mellett továbbra is lehetővé kell tenni ezt a mechanizmust, amely figyelmezteti a tárhelyszolgáltatót arra az információra, amely esetleg terrorista tartalomnak tekinthető, hogy a szolgáltatók az (EU) 2016/794 rendeletben előirányzottaknak megfelelően önkéntesen mérlegeljék annak összeegyeztethetőséget a szerződési feltételeikkel, feltéve, hogy a tartalomszolgáltató letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatósága az értesítés kiadása után rövid időn belül meggyőződik arról, hogy az értesítés tárgyát képező tartalom terrorista tartalom-e, és adott esetben eltávolítási végzést bocsát ki az értesítés nyomán. Fontos, hogy az illetékes hatóságok vagy az Europol részletes értékelést nyújtson, a tárhelyszolgáltatók pedig gyors visszajelzést adjanak a megtett intézkedésekről. Továbbra is a tárhelyszolgáltatóé a végső döntés, hogy eltávolítja-e az értesítés tárgyát képező tartalmat, kivéve, ha annak nyomán eltávolítási végzés kibocsátására kerül sor. E rendeletnek az értesítésekre vonatkozó végrehajtása során az Europolnak az (EU) 2016/794 rendeletben13 megállapított megbízatása változatlanul fennáll.

__________________

__________________

13 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A terrorista tartalmak hatékony azonosításához és eltávolításához szükséges lépték és gyorsaság miatt az arányos proaktív intézkedések – többek között bizonyos esetekben automatizált eszközök használata révén – alapvető szerepet játszanak az online terrorista tartalmak kezelésében. A terrorista tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül való hozzáférés csökkentése érdekében a tárhelyszolgáltatóknak meg kell vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e proaktív intézkedéseket tenni a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatától és szintjétől függően, valamint a harmadik felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő közérdekre gyakorolt hatások függvényében. Következésképpen a tárhelyszolgáltatóknak meg kell határozniuk, hogy milyen megfelelő, hatékony és arányos proaktív intézkedéseket kell tenniük. Ez a követelmény nem jelent általános nyomonkövetési kötelezettséget. Ezen értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak címzett eltávolítási végzések és értesítések hiánya jelzi a terrorista tartalomnak való kitettség alacsony szintjét.

(16)  A nagy mennyiségű terrorista tartalom hatékony azonosításának és eltávolításának összetett volta és ennek az alapvető jogokra gyakorolt potenciális hatása miatt a tartalomszolgáltatóknak a kockázattól és a kitettség szintjétől függő, arányos egyedi intézkedéseket kell hozniuk az online terrorista tartalmak tekintetében. E kötelező intézkedések nem terjednek ki a felhasználói magatartás rendszeres nyomonkövetésével járó tartalomszűrők vagy más intézkedések alkalmazására. Az egyedi intézkedések lehetnek többek között például a potenciális terrorista tartalmak bejelentését felhasználók általi bejelentését vagy a tartalmak peer-to-peer moderálását lehetővé tevő rendszerek. A terrorista tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül való hozzáférés csökkentése érdekében a tárhelyszolgáltatóknak meg kell vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e egyedi intézkedéseket tenni a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatától és szintjétől függően, valamint a harmadik felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő közérdekre gyakorolt hatások függvényében. Következésképpen a tárhelyszolgáltatóknak meg kell határozniuk, hogy milyen indokolt, megfelelő, hatékony és arányos egyedi intézkedéseket kell tenniük. Ez a követelmény nem jelent általános nyomonkövetési kötelezettséget. Ez nem érinti a tartalomszolgáltató által az e rendelet alkalmazási körén kívül hozott további önkéntes intézkedéseket.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Ha proaktív intézkedésekre kerül sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a felhasználóknak a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára vonatkozó joga – beleértve az információk szabad fogadását és közlését is – megmaradjon. A törvényben meghatározott bármely követelmény – beleértve a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokat is – mellett a tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal kell eljárniuk és biztosítékokat kell alkalmazniuk, köztük különösen az emberi felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy adott esetben elkerülhetők legyenek a nem szándékos és téves határozatok, amelyek a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolításához vezetnek. Ez különösen fontos, amikor a tárhelyszolgáltatók automatizált eszközöket használnak a terrorista tartalmak felderítésére. Az automatizált eszközök használatára vonatkozó határozatokat – függetlenül attól, hogy azokat a tárhelyszolgáltató maga vagy az illetékes hatóság kérése alapján hozza meg – értékelni kell az alapul szolgáló technológia megbízhatósága és az alapvető jogokra gyakorolt hatása tekintetében.

(17)  Ha egyedi intézkedésekre kerül sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a felhasználóknak a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára vonatkozó joga – beleértve az információk szabad fogadását és közlését is –, illetve a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való joga megmaradjon. A törvényben meghatározott bármely követelmény – beleértve a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokat is – mellett a tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal kell eljárniuk és biztosítékokat kell alkalmazniuk, köztük különösen az emberi felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy adott esetben elkerülhetők legyenek a nem szándékos és téves határozatok, amelyek a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolításához vezetnek. A terrorista tartalom elleni intézkedések alkalmazására vonatkozó határozatokat, az önkéntes határozatokat is beleértve – függetlenül attól, hogy azokat a tárhelyszolgáltató maga vagy az illetékes hatóság kérése alapján hozza meg – értékelni kell az alapul szolgáló technológia megbízhatósága és az alapvető jogokra gyakorolt hatása tekintetében. A tárhelyszolgáltatóknak minden esetben alapjogi ellenőrzést kell végezniük minden általuk alkalmazott önkéntes vagy egyedi intézkedés tekintetében.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Annak biztosítása érdekében, hogy a terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatók megfelelő intézkedéseket hozzanak a szolgáltatásaikkal való visszaélések megakadályozására, az illetékes hatóságoknak fel kell kérniük a jogerőre emelkedett eltávolítási végzést kapott tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott proaktív intézkedésekről jelentést tegyenek. Ezek lehetnek olyan intézkedések, amelyek megakadályozzák az olyan terrorista tartalmak újbóli feltöltését, amelyeket a kézhez kapott eltávolítási végzés vagy értesítés eredményeként eltávolítottak vagy hozzáférhetetlenné tettek, úgy, hogy összevetik azokat az ismert terrorista tartalmat tartalmazó köz- vagy magántulajdonban lévő eszközökkel. Alkalmazhatnak megbízható technikai eszközöket az új terrorista tartalmak azonosítására, akár a piacon rendelkezésre álló, akár a tárhelyszolgáltató által kifejlesztett eszközök felhasználásával. A szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott proaktív intézkedésekről annak érdekében, hogy az illetékes hatóság megítélhesse, hogy az intézkedések hatékonyak és arányosak-e, valamint hogy az automatizált eszközök használata esetén a tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges képességekkel. Az intézkedések hatékonyságának és arányosságának értékelése során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a releváns paramétereket, beleértve a szolgáltató számára kibocsátott eltávolítási végzések és értesítések számát, gazdasági kapacitásukat és a szolgáltatásának a terrorista tartalom terjesztése terén gyakorolt hatását (például az uniós felhasználók számát figyelembe véve).

(18)  Annak biztosítása érdekében, hogy a terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatók megfelelő egyedi intézkedéseket hozzanak szolgáltatásaik visszaélésekkel szemben védelmére, az illetékes hatóságoknak fel kell kérniük a jogerőre emelkedett eltávolítási végzést kapott tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott egyedi intézkedésekről adott esetben jelentést tegyenek. A szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott intézkedésekről annak érdekében, hogy az illetékes hatóság megítélhesse, hogy az intézkedések szükségesek, hatékonyak és arányosak-e, valamint hogy az egyedi intézkedések az emberi felügyeleten és ellenőrzésen alapulnak-e. Az intézkedések szükségességének, hatékonyságának és arányosságának értékelése során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a releváns paramétereket, beleértve a szolgáltató számára kibocsátott eltávolítási végzések és értesítések számát, gazdasági kapacitásukat és a szolgáltatásának a terrorista tartalom terjesztése terén gyakorolt hatását (például az uniós felhasználók számát figyelembe véve), valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága érdekében létrehozott biztosítékokat és a legális tartalom korlátozása eseteinek számát.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A kérelmet követően az illetékes hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a tárhelyszolgáltatóval a szükséges proaktív intézkedésekről. Szükség esetén az illetékes hatóságnak megfelelő, hatékony és arányos proaktív intézkedések elfogadását kell előírnia, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések nem elegendőek a kockázatok kezelésére. A konkrét proaktív intézkedések bevezetésére vonatkozó határozat elvben nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott általános nyomonkövetési kötelezettség bevezetéséhez. Figyelembe véve a terrorista tartalom terjesztésével kapcsolatos különösen súlyos kockázatokat, az illetékes hatóságok által e rendelet alapján elfogadott határozatok eltérhetnek a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében megállapított megközelítéstől egyes olyan konkrét, célzott intézkedések tekintetében, amelyek elfogadása nyomós közbiztonsági okokból szükséges. Az ilyen határozatok elfogadása előtt az illetékes hatóságnak méltányos egyensúlyt kell kialakítania a közérdekű célok és az érintett alapvető jogok között, különösen ideértve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, valamint a vállalkozás szabadságát, és megfelelő indokolást kell adnia.

törölve

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a)  A tárhelyszolgáltató számára lehetővé kell tenni, hogy bármikor kérje az illetékes hatóságot, hogy vizsgálja felül, és adott esetben vonja vissza a (6) és (2) bekezdés szerinti kérelmet. Az illetékes hatóságnak a tárhelyszolgáltató kérelmének kézhezvételét követően ésszerű határidőn belül indokolással ellátott határozatot kell hoznia.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A tárhelyszolgáltatóknak az eltávolított tartalom és a kapcsolódó adatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségét konkrét célok tekintetében kell meghatározni, és a szükséges időtartamra kell korlátozni. A megőrzésre vonatkozó követelményt ki kell terjeszteni a kapcsolódó adatokra, amennyiben az ilyen adatok a kérdéses tartalom eltávolításának következményeként egyébként elvesznének. A kapcsolódó adatok magukban foglalhatnak olyan adatokat, mint például az „előfizetői adatok”, ideértve különösen a tartalomszolgáltató személyazonosságára vonatkozó adatokat, valamint a „hozzáférési adatok”, ideértve például a tartalomszolgáltató általi használat dátumát és időpontját, a szolgáltatásba való belépés és kilépés időpontját, az internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató által a tartalomszolgáltató részére kiosztott IP-címmel együtt.

(20)  A tárhelyszolgáltatóknak az eltávolított tartalom és a kapcsolódó adatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségét konkrét célok tekintetében kell meghatározni, a szükséges időtartamra kell korlátozni, és amennyiben személyes adatokat érintenek, biztosítani kell azok megfelelő védelmét. A megőrzésre vonatkozó követelményt ki kell terjeszteni a kapcsolódó adatokra, amennyiben az ilyen adatok a kérdéses tartalom eltávolításának következményeként egyébként elvesznének. A kapcsolódó adatok magukban foglalhatnak olyan adatokat, mint például az „előfizetői adatok”, ideértve különösen a tartalomszolgáltató személyazonosságára vonatkozó adatokat, valamint a „hozzáférési adatok”, ideértve például a tartalomszolgáltató általi használat dátumát és időpontját, a szolgáltatásba való belépés és kilépés időpontját, az internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató által a tartalomszolgáltató részére kiosztott IP-címmel együtt.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A tárhelyszolgáltatók terrorista tartalommal kapcsolatos politikáinak átláthatósága alapvető fontosságú a felhasználók felé való elszámoltathatóságuk növelése és a polgárok digitális egységes piacba vetett bizalmának megerősítése szempontjából. A tárhelyszolgáltatóknak éves átláthatósági jelentéseket kell közzétenniük, amelyek érdemi információkat tartalmaznak a terrorista tartalom felderítésével, azonosításával és eltávolításával kapcsolatban hozott intézkedésekről.

(24)  A tárhelyszolgáltatók terrorista tartalommal kapcsolatos politikáinak átláthatósága alapvető fontosságú a felhasználók felé való elszámoltathatóságuk növelése és a polgárok digitális egységes piacba vetett bizalmának megerősítése szempontjából. A terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatóknak éves átláthatósági jelentéseket kell közzétenniük, amelyek érdemi információkat tartalmaznak a terrorista tartalom felderítésével, azonosításával és eltávolításával kapcsolatban hozott intézkedésekről, ezen belül az önkéntes intézkedésekről és a kifogásolt eltávolítások számáról. A tárhelyszolgáltatók nem kötelezhetők arra, hogy átláthatósági jelentéseik részeként nyilvánosságra hozzák forráskódjuk bármely részét. Az illetékes hatóságoknak is éves átláthatósági jelentéseket kell közzétenniük, amelyek érdemi információkat tartalmaznak a kiadott eltávolítási végzések számáról, az eltávolítások számáról, az azonosított és észlelt, majd eltávolított terrorista tartalmak számáról, valamint a kifogásolt eltávolítások számáról.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a)  Azon tartalomszolgáltatók számára, akiknek a tartalmát eltávolították, az EUSZ 19. cikkével és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összhangban biztosítani kell a hatékony jogorvoslathoz való jogot. Egyes tartalomszolgáltatók már alkalmaznak automatizált eszközöket arra, hogy eltávolítsák az illegális tartalmat platformjaikról. Ezek a technológiák nem képesek különbséget tenni a terrorista tartalom és a legális, például az oktatási, újságírói vagy kutatási céllal terjesztett tartalom között.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A panasztételi eljárások a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága alapján védett tartalmak téves eltávolításának megakadályozásához szükségesek. A tárhelyszolgáltatóknak ezért felhasználóbarát panaszkezelési mechanizmusokat kell létrehozniuk, és gondoskodniuk kell arról, hogy a panaszokat azonnal és a tartalomszolgáltató felé teljes mértékben átlátható módon kezeljék. Az a követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a lehetőségét, hogy saját szerződési feltételeiket más indokkal érvényesítsék.

(25)  A panasztételi eljárások a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága alapján védett tartalmak téves eltávolításának megakadályozásához szükségesek. A tárhelyszolgáltatóknak ezért felhasználóbarát panaszkezelési mechanizmusokat kell létrehozniuk, és gondoskodniuk kell arról, hogy a panaszokat azonnal és a tartalomszolgáltató felé teljes mértékben átlátható módon kezeljék, és ebbe beletartozik a hatékony jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információ, beleértve a bírósági jogorvoslat lehetőségeit. A tartalomszolgáltatók számára biztosítani kell a jogot arra, hogy közvetlenül a saját tagállamukban működő illetékes hatóságnál tegyenek panaszt, ha a tárhelyszolgáltatóval nem tudják kezelni a panaszukat. Az a követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a lehetőségét, hogy saját szerződési feltételeiket más indokkal érvényesítsék.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, hogy a személyeknek lehetősége legyen arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött tartalom eltávolításának vagy hozzáférhetetlenné tételének indokait. E célból a tárhelyszolgáltatónak a tartalomszolgáltató rendelkezésére kell bocsátania olyan érdemi információkat, amelyek lehetővé teszik a tartalomszolgáltató számára a határozat vitatását. Ez azonban nem feltétlenül teszi szükségessé a tartalomszolgáltató értesítését. A körülményektől függően a tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalomnak minősülő tartalmat egy üzenettel helyettesíthetik, amely szerint a tartalmat az e rendelettel összhangban eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették. Kérésre a tartalomszolgáltatót tájékoztatni kell az indokokról, valamint a határozat vitatásához rendelkezésre álló lehetőségekről. Amennyiben az illetékes hatóságok úgy döntenek, hogy a közbiztonság érdekében – többek között a nyomozással összefüggésben – helytelennek vagy kontraproduktívnak tekinthető a tartalomszolgáltató közvetlen értesítése a tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről.

(26)  Az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, hogy a személyeknek lehetősége legyen arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött tartalom eltávolításának vagy hozzáférhetetlenné tételének indokait. E célból a tárhelyszolgáltatónak a tartalomszolgáltató rendelkezésére kell bocsátania olyan érdemi információkat, amelyek lehetővé teszik a tartalomszolgáltató számára a határozat vitatását. A körülményektől függően a tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalomnak minősülő tartalmat egy üzenettel helyettesíthetik, amely szerint a tartalmat az e rendelettel összhangban eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették. A tartalomszolgáltatót tájékoztatni kell az indokokról, valamint a határozat vitatásához rendelkezésre álló lehetőségekről. Amennyiben az illetékes hatóságok úgy döntenek, hogy a közbiztonság érdekében – többek között a nyomozással összefüggésben – kontraproduktívnak tekinthető a tartalomszolgáltató közvetlen értesítése a tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Alapvető fontosságú, hogy a szankciók kiszabása tekintetében hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság teljes körű tájékoztatást kapjon az eltávolítási végzésekről és az értesítésekről, valamint a tárhelyszolgáltató és az érintett illetékes hatóság közötti azokat követően zajló információcseréről. E célból a tagállamok biztosítják a megfelelő kommunikációs csatornákat és mechanizmusokat, lehetővé téve, hogy a vonatkozó információkat kellő időben megosszák.

(29)  Alapvető fontosságú, hogy a szankciók kiszabása tekintetében hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság teljes körű tájékoztatást kapjon az eltávolítási végzésekről és az értesítésekről, valamint a tárhelyszolgáltató és az érintett illetékes hatóság közötti azokat követően zajló információcseréről. E célból a tagállamoknak biztosítaniuk kell a megfelelő kommunikációs csatornákat és mechanizmusokat, lehetővé téve, hogy a vonatkozó információkat kellő időben megosszák.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  A tárhelyszolgáltatók és a tagállamok egyaránt kapcsolattartó pontokat alakítanak ki, amelyek megkönnyítik az eltávolítási végzések és az értesítések gyors kezelését. A jogi képviselővel ellentétben a kapcsolattartó pont műveleti célokat szolgál. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartási pontjának minden olyan célzott eszközt tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések és az értesítések elektronikus benyújtását, valamint a gyors adatkezelést lehetővé tevő technikai és személyi erőforrásokat. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának nem kell az Unió területén lennie, és a tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, hogy ez a kapcsolattartó képes az e rendeletben előírt feladatok ellátására. Annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista tartalmat, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó pontok a hét minden napján 24 órában elérhetőek legyenek. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információnak tartalmaznia kell a nyelvet, amelyen a kapcsolattartó ponthoz lehet fordulni. A tárhelyszolgáltatók és az illetékes hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen szerződési feltételeik elérhetőek.

(33)  A tárhelyszolgáltatók és a tagállamok egyaránt kapcsolattartó pontokat alakítanak ki, amelyek megkönnyítik az eltávolítási végzések és az értesítések gyors kezelését. A jogi képviselővel ellentétben a kapcsolattartó pont műveleti célokat szolgál. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartási pontjának minden olyan célzott eszközt tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések és az értesítések elektronikus benyújtását, valamint a gyors adatkezelést lehetővé tevő technikai és személyi erőforrásokat. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának nem kell az Unió területén lennie, és a tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, hogy ez a kapcsolattartó képes az e rendeletben előírt feladatok ellátására. Annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzés kézhezvétele után a lehető leghamarabb eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista tartalmat, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó pontok a hét minden napján 24 órában elérhetőek legyenek. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információnak tartalmaznia kell a nyelvet, amelyen a kapcsolattartó ponthoz lehet fordulni. A tárhelyszolgáltatók és az illetékes hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen szerződési feltételeik elérhetőek.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  A szolgáltatók számára előírt azon általános követelmény hiányában, miszerint az Unió területén fizikai jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség van az egyértelműség biztosítására annak tekintetében, hogy az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató annak a tagállamnak a joghatósága alá tartozik, ahol a székhelye található, vagy amelyben jogi képviselőt jelölt ki. Mindazonáltal, amennyiben egy másik tagállam eltávolítási végzést bocsát ki, a hatóságai számára lehetővé kell tenni, hogy végzéseiket nem büntető jellegű kényszerintézkedések – például a kényszerítő bírságok – révén érvényesítsék. Azon tárhelyszolgáltató tekintetében, amely az Unióban nem rendelkezik telephellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, a tagállamok mindazonáltal képesnek kell lenniük arra, hogy szankciókat szabjanak ki, feltéve, hogy tiszteletben tartják a non bis in idem elvét.

(34)  A szolgáltatók számára előírt azon általános követelmény hiányában, miszerint az Unió területén fizikai jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség van az egyértelműség biztosítására annak tekintetében, hogy az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató annak a tagállamnak a joghatósága alá tartozik, ahol a székhelye található, vagy amelyben jogi képviselőt jelölt ki.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Az Unióban nem letelepedett tárhelyszolgáltatónak írásban jogi képviselőt kell kijelölniük az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítésének és érvényesítésének biztosítása érdekében.

(35)  Az Unióban nem letelepedett tárhelyszolgáltatónak írásban jogi képviselőt kell kijelölniük az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítésének és érvényesítésének biztosítása érdekében. A tárhelyszolgáltatók meglévő jogi képviselőt is igénybe vehetnek, feltéve hogy az említett jogi képviselő képes az e rendeletben előírt feladatok ellátására.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  E rendelet alkalmazásában a tagállamoknak ki kell jelölniük az illetékes hatóságokat. Az illetékes hatóságok kijelölésére vonatkozó követelmény nem feltétlenül írja elő új hatóságok létrehozását, hanem az e rendeletben meghatározott feladatokkal a már létező szerveket is meg lehet bízni. Ez a rendelet előírja az eltávolítási végzések és értesítések kibocsátása, a proaktív intézkedések felügyelete és a szankciók kiszabása tekintetében illetékes hatóságok kijelölését. A tagállamok döntik el, hány hatóságot kívánnak kijelölni ezekre a feladatokra.

(37)  E rendelet alkalmazásában a tagállamoknak egy illetékes hatóságot kell kijelölniük, kivéve, ha alkotmányos rendjük nem teszi lehetővé egy, kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság felállítását. Az illetékes hatóságok kijelölésére vonatkozó követelmény nem feltétlenül írja elő új hatóságok létrehozását, hanem az e rendeletben meghatározott feladatokkal a már létező szerveket is meg lehet bízni. Ez a rendelet előírja az eltávolítási végzések kibocsátása és a szankciók kiszabása tekintetében illetékes hatóságok kijelölését.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Szankciók szükségesek annak biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti kötelezettségeket. A tagállamoknak szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra vonatkozóan, beleértve adott esetben a bírságok megállapításáról szóló iránymutatásokat is. Különösen súlyos szankciókat kell megállapítani abban az esetben, ha a tárhelyszolgáltató rendszeresen elmulasztja a terrorista tartalomnak az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belüli eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné tételét. Az egyedi esetekben történő meg nem felelés szankcionálható, a non bis in idem és az arányosság elvének tiszteletben tartása és annak biztosítása mellett, hogy az ilyen szankciók figyelembe vegyék a rendszeres mulasztást. A jogbiztonság biztosítása érdekében a rendeletnek meg kell határoznia, hogy a vonatkozó kötelezettségek milyen mértékben tartoznak a szankciók hatálya alá. A 6. cikknek való meg nem felelés miatti szankciókat csak a 6. cikk (2) bekezdése szerinti jelentéstétel előírása alapján felmerülő kötelezettségek, vagy a 6. cikk (4) bekezdése szerinti további proaktív intézkedéseket előíró határozat tekintetében lehet elfogadni. Annak meghatározásakor, hogy pénzügyi szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet kell fordítani a szolgáltató pénzügyi forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a szankciók ne ösztönözzék a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolítását.

(38)  Szankciók szükségesek annak biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti kötelezettségeket, és a szankcióknak adott esetben a leányvállalatok, illetve a kapcsolt vállalkozások helyzetét is figyelembe kell venniük. A tagállamoknak szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra vonatkozóan, beleértve adott esetben a bírságok megállapításáról szóló iránymutatásokat is. Szankciókat kell megállapítani abban az esetben, ha a tárhelyszolgáltató rendszeresen elmulasztja a terrorista tartalomnak az illetékes hatóság által megadott határidőn belüli eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné tételét. A jogsértés jellegének vizsgálata és a szankciók alkalmazására vonatkozó döntés során maradéktalanul tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, például a véleménynyilvánítás szabadságát. Annak meghatározásakor, hogy pénzügyi szankciókat kell-e kiszabni, különösen kis- és középvállalkozások és induló vállalkozások esetében kellő figyelmet kell fordítani a szolgáltató pénzügyi forrásaira és a nem szándékos késedelmekre. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szankciók ne ösztönözzék a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolítását.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  Az egységes formanyomtatványok használata megkönnyíti az együttműködést és az információcserét az illetékes hatóságok és a szolgáltatók között, lehetővé téve számukra, hogy gyorsabban és hatékonyabban kommunikáljanak. Különösen fontos az eltávolítási végzés kézhezvételét követő gyors fellépés biztosítása. A formanyomtatványok csökkentik a fordítási költségeket és hozzájárulnak a minőség magas szintjéhez. A válaszokra szolgáló formanyomtatványoknak hasonlóképpen lehetővé kell tenniük a szabványosított információcserét, és ez különösen fontos, ha a szolgáltatók nem tudnak megfelelni a követelményeknek. A hitelesített benyújtási csatornák garantálni tudják az eltávolítási végzés hitelességét, beleértve a végzés elküldési és kézhezvételi időpontjának pontosságát.

(39)  Az egységes formanyomtatványok használata megkönnyíti az együttműködést és az információcserét az illetékes hatóságok és a szolgáltatók között, lehetővé téve számukra, hogy gyorsabban és hatékonyabban kommunikáljanak. Különösen fontos az eltávolítási végzés kézhezvételét követő gyors fellépés biztosítása, a tárhelyszolgáltató méretétől és eszközeitől függően. A formanyomtatványok csökkentik a fordítási költségeket és hozzájárulnak a minőség magas szintjéhez. A válaszokra szolgáló formanyomtatványoknak hasonlóképpen lehetővé kell tenniük a szabványosított információcserét, és ez különösen fontos, ha a szolgáltatók nem tudnak megfelelni a követelményeknek. A hitelesített benyújtási csatornák garantálni tudják az eltávolítási végzés hitelességét, beleértve a végzés elküldési és kézhezvételi időpontjának pontosságát.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  A tagállamoknak információt kell gyűjteniük a jogszabály végrehajtásáról. Részletes programot kell létrehozni e rendelet kimeneteinek, eredményeinek és hatásainak nyomon követésére annak érdekében, hogy becsatornázzák azokat a jogszabályok értékelésébe.

(41)  A tagállamoknak információt kell gyűjteniük a jogszabály végrehajtásáról, többek között az e rendelet következtében sikeresen felderített, kivizsgált, és büntetőeljárás alá vont terrorista bűncselekmények számáról. Részletes programot kell létrehozni e rendelet kimeneteinek, eredményeinek és hatásainak nyomon követésére annak érdekében, hogy becsatornázzák azokat a jogszabályok értékelésébe.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  A végrehajtási jelentésben szereplő megállapítások és következtetések, valamint a nyomon követés eredményei alapján a Bizottságnak legkorábban e rendelet hatálybalépése után három évvel jelentést készít a rendelet értékeléséről. Az értékelésnek a hatékonyság, eredményesség, relevancia, koherencia és az uniós hozzáadott érték öt kritériumán kell alapulnia. A Bizottság értékelni fogja a rendeletben előírt különböző operatív és technikai intézkedések működését, köztük a terrorista tartalom felderítését, azonosítását és eltávolítását célzó intézkedések hatékonyságát, a biztosítéki mechanizmusok hatékonyságát, valamint a harmadik felek potenciálisan érintett jogaira és érdekeire gyakorolt hatásokat, ideértve a tartalomszolgáltatók tájékoztatására vonatkozó követelmény felülvizsgálatát.

(42)  A végrehajtási jelentésben szereplő megállapítások és következtetések, valamint a nyomon követés eredményei alapján a Bizottságnak legkorábban e rendelet hatálybalépése után három évvel jelentést készít a rendelet értékeléséről. Az értékelésnek a hatékonyság, eredményesség, relevancia, koherencia és az uniós hozzáadott érték öt kritériumán kell alapulnia. A Bizottság értékelni fogja a rendeletben előírt különböző operatív és technikai intézkedések működését, köztük a terrorista tartalom felderítését, azonosítását és eltávolítását célzó intézkedések hatékonyságát, a biztosítéki mechanizmusok hatékonyságát, valamint a potenciálisan érintett alapvető jogokra, különösen a véleménynyilvánítás és tájékozódás szabadságára, a magánélethez és a személyes adatok védelméhez fűződő jogra gyakorolt hatásokat.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a rendelet egységes szabályokat állapít meg a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából történő visszaélések megelőzésére. Különösen a következőket állapítja meg:

(1)  Ez a rendelet egységes szabályokat állapít meg a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából történő visszaélések kezelésére. Különösen a következőket állapítja meg:

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a gondossági kötelezettségekre vonatkozó szabályok, amelyeket a tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a terrorista tartalmak szolgáltatásaikon keresztül történő terjesztésének megakadályozása és szükség esetén a gyors eltávolítás biztosítása érdekében;

a)  a gondossági kötelezettségekre vonatkozó szabályok, amelyeket a terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk annak érdekében, hogy szükség esetén biztosítsák e tartalmak gyors eltávolítását;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tagállamok által meghozandó intézkedések, amelyek a terrorista tartalmak azonosítására, azok tárhelyszolgáltatók általi gyors eltávolításának lehetővé tételére, valamint a más tagállamok illetékes hatóságaival, a tárhelyszolgáltatókkal és adott esetben az érintett uniós szervekkel való együttműködésre irányulnak.

b)  a tagállamok által meghozandó intézkedések, amelyek a terrorista tartalmak azonosítására, azok tárhelyszolgáltatók általi gyors eltávolításának lehetővé tételére, valamint a más tagállamok illetékes hatóságaival, a tárhelyszolgáltatókkal és adott esetben az érintett uniós szervekkel való együttműködésre irányulnak az online terrorista tartalom elleni küzdelmet érintő fellépések összehangolása érdekében.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ez a rendelet az Unióban szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatókra alkalmazandó, függetlenül azok székhelyétől.

(2)  Ez a rendelet az Unióban szolgáltatásokat nyújtó, kitett tárhelyszolgáltatókra alkalmazandó, függetlenül azok székhelyétől.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  E rendelet az uniós jogra, különösen az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 6. cikkében rögzített alapvető jogokra, szabadságokra és értékekre figyelemmel alkalmazandó, és az ebből származó kötelezettségeket nem érinti. A tagállamok a sajtó szabadságával, valamint a tömegtájékoztatás szabadságával és sokszínűségével összefüggő alapelvek által megkövetelt és azokkal összhangban lévő feltételeket állapíthatnak meg.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Ez a rendelet nem érinti a 2000/31/EK irányelvet.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „tárhelyszolgáltató”: a szolgáltatás igénybe vevője által küldött információknak – a tartalomszolgáltató kérésére történő – tárolásából, valamint a tárolt információk harmadik felek számára történő hozzáférhetővé tételéből álló szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató;

1.  „tárhelyszolgáltató”: olyan információs szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató, amelynek üzleti tevékenysége a szolgáltatás igénybe vevője által küldött információknak – a tartalomszolgáltató kérésére történő – tárolásából és kezeléséből, valamint a tárolt információk nyilvánosság számára történő terjesztéséből áll, és amely képes adott tartalmak azonosítására és eltávolítására;

 

e rendelet alkalmazásában különösen az internetes infrastruktúra alkalmazási rétegtől eltérő egyéb szintjein működő szolgáltatások és a felhőalapú informatikai infrastruktúraszolgáltatók nem tekintendők tárhelyszolgáltatóknak;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „terrorista bűncselekmények”: az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmények;

4.  „terrorista bűncselekmények”: az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében felsorolt szándékos cselekmények;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „terrorista tartalom”: az alábbi információk közül legalább egy:

5.  „terrorista tartalom”: olyan információ vagy anyag, amely az (EU) 2017/541 irányelv 3–7. cikkében meghatározott bűncselekmények közül legalább egy szándékos elkövetésének minősül, különösen a következők révén:

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  terrorista bűncselekmények elkövetésére való felbujtás vagy uszítás, ideértve a terrorista bűncselekmények elkövetésének dicsőítését, és ezáltal ilyen bűncselekmény elkövetésének veszélyét vonja maga után;

a)  az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények valamelyikének elkövetésére való felbujtás, amennyiben ez a magatartás közvetlenül vagy közvetve, például a terrorcselekmények dicsőítése révén szorgalmazza terrorista bűncselekmények elkövetését, és ezáltal egy vagy több ilyen bűncselekmény elkövetésének veszélyét vonja maga után;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a terrorista bűncselekményekhez való hozzájárulás ösztönzése;

b)  más személy felhívása az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában vagy 4. cikkében felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetésére vagy elkövetésében való közreműködésre;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a terrorista csoport tevékenységeinek előmozdítása, különösen az (EU) 2017/541 irányelv 2. cikkének 3. pontja értelmében vett terrorista csoportban való részvétel vagy annak számára nyújtott támogatás ösztönzése által;

c)  az (EU) 2017/541 irányelv 2. cikkének 4. pontja értelmében vett terrorista csoport tevékenységében való részvétel, beleértve információk vagy anyagi források szolgáltatását vagy a terrorista csoport tevékenységeinek bármilyen módon történő finanszírozását is, annak tudatában, hogy ez a részvétel hozzájárul a terrorista csoport büntetendő tevékenységeihez;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  terrorista bűncselekmények elkövetése céljából alkalmazott módszerekre vagy technikákra vonatkozó oktatás.

d)  robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más fegyverek, mérgező vagy veszélyes anyagok készítésére vagy használatára, vagy más különleges módszerek vagy technikák alkalmazására vonatkozó útmutatás adása az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában felsorolt bűncselekmények valamelyikének elkövetése vagy abban való közreműködés céljából, amennyiben arra annak tudatában kerül sor, hogy az átadott ismereteket e célokra kívánják felhasználni, szándékos elkövetés esetén bűncselekményként büntetendő.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „terrorista tartalom terjesztése”: a terrorista tartalom harmadik felek számára történő hozzáférhetővé tétele a tárhelyszolgáltatókon keresztül;

6.  „terrorista tartalom terjesztése”: a terrorista tartalom harmadik felek számára történő nyilvános hozzáférhetővé tétele a tárhelyszolgáltatókon keresztül; az oktatási, tudományos vagy dokumentációs célból terjesztett tartalmakat, valamint a radikalizálódás elleni fellépés és az ellenpropaganda céljából terjesztett tartalmakat megfelelően védeni kell;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a.  „illetékes hatóság”: az adott tagállamban kijelölt kizárólagos nemzeti igazságügyi hatóság vagy közigazgatási hatóság;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tárhelyszolgáltatók e rendelettel összhangban megfelelő, észszerű és arányos intézkedéseket hoznak a terrorista tartalom terjesztése és a felhasználók terrorista tartalmaktól való védelme érdekében. Ennek során gondosan, arányosan és megkülönböztetéstől mentesen járnak el, kellő figyelemmel a felhasználók alapvető jogaira, és figyelembe veszik a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban.

(1)  A terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatók e rendelettel összhangban megfelelő, észszerű és arányos intézkedéseket hoznak a terrorista tartalom terjesztése és a felhasználók terrorista tartalmaktól való védelme érdekében. Ennek során gondosan, arányosan és megkülönböztetéstől mentesen járnak el, minden körülmények között kellő figyelemmel a felhasználók alapvető jogaira, és figyelembe veszik a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban. E fellépések nem jelentenek általános kötelezettséget arra, hogy a tárhelyszolgáltató nyomon kövesse az általa tárolt információkat, illetve nem teszik általános kötelezettséggé az illegális tevékenységekre utaló tények vagy körülmények utáni kutatást.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalom terjesztésének megakadályozására vonatkozó rendelkezéseket szerepeltetnek és alkalmaznak szerződési feltételeikben.

törölve

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az illetékes hatóságot fel kell hatalmazni arra, hogy határozatot hozzon, amely kötelezi a tárhelyszolgáltatót a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére.

(1)  Az illetékes hatóságot fel kell hatalmazni arra, hogy eltávolítási végzést hozzon, amely kötelezi a tárhelyszolgáltatót a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére, és a hatóságnak haladéktalanul tájékoztatnia kell minden más olyan tagállam illetékes hatóságát, amelynek érdekeit véleménye szerint érintheti az eltávolítási végzés kibocsátása.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok biztosítják, hogy a közigazgatási hatóság által kibocsátott eltávolítási végzés független igazságügyi hatóság általi felülvizsgálat tárgyát képezze a terrorista tartalom 2. cikk 5. pontjában foglalt fogalommeghatározásának való megfelelés értékelése és adott esetben a kibocsátási végzés visszavonása céljából.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tárhelyszolgáltató az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista tartalmat.

(2)  A tárhelyszolgáltató az eltávolítási végzés kézhezvételekor sürgősséggel eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista tartalmat. Az illetékes hatóság határidőt szab az eltávolítási végzés teljesítésére, amely nem lehet rövidebb nyolc óránál. Az illetékes hatóság a határidő meghatározásakor kellő mértékben figyelembe veszi a tárhelyszolgáltató méretét és erőforrásait, különösen azt, hogy a kkv-knak több időre lehet szükségük ahhoz, hogy eleget tegyenek az eltávolítási végzésnek. Azon tárhelyszolgáltatók esetében, amelyek korábban még nem kaptak eltávolítási végzést, és a 2003/361/EK bizottsági ajánlás fogalommeghatározása szerinti mikrovállalkozások – az egyéni vállalkozókat is beleértve – esetében a határidőt mindenképpen a következő munkanap végére kell kitűzni.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  indokolás arról, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, legalább a 2. cikk 5. pontjában felsorolt terrorista tartalmak kategóriáira való hivatkozással;

b)  részletes indokolás arról, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, a 2. cikk 5. pontjában felsorolt terrorista tartalmak kategóriáira való konkrét hivatkozással és alátámasztva a jogellenesség és a szándékosság elemét, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályt;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  információ a tárhelyszolgáltató és a tartalomszolgáltató rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről;

f)  információ a tárhelyszolgáltató és a tartalomszolgáltató rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről és határidőkről;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  adott esetben a 11. cikkben említett, a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó tájékoztatás megtiltásáról szóló határozat.

g)  szükséges és megfelelő esetben a 11. cikkben említett, a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó tájékoztatás megtiltásáról szóló határozat.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tárhelyszolgáltató vagy a tartalomszolgáltató kérésére az illetékes hatóság részletes indokolást nyújt, a tárhelyszolgáltató azon kötelezettségének sérelme nélkül, hogy a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül eleget tegyen az eltávolítási végzésnek.

törölve

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ha a tárhelyszolgáltató nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, mert az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz, vagy nem tartalmaz elegendő információt a végzés végrehajtásához, szükséges pontosításokat kérve haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával. A (2) bekezdésben meghatározott határidő azonnal alkalmazható, amint a hivatkozott szükséges pontosítások megtörténtek.

(8)  Ha a tárhelyszolgáltató nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek azokban az esetekben, amikor az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz, vagy nem tartalmaz elegendő információt a végzés végrehajtásához, szükséges pontosításokat kérve haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával. A tárhelyszolgáltató haladéktalanul eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista tartalmat, amint az eltávolítási végzés pontosításai megtörténtek.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóság tájékoztatja a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, proaktív intézkedések végrehajtását felügyelő illetékes hatóságot, amint az eltávolítási végzés jogerőre emelkedik. Az eltávolítási végzés akkor emelkedik jogerőre, ha azt az alkalmazandó nemzeti jog szerinti határidőn belül nem nyújtottak be fellebbezést, illetve azt a fellebbezést követően helybenhagyták.

(9)  Az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóság tájékoztatja a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, egyedi intézkedések végrehajtását felügyelő illetékes hatóságot, amint az eltávolítási végzés jogerőre emelkedik. Az eltávolítási végzés akkor emelkedik jogerőre, ha az alkalmazandó nemzeti jog szerinti határidőn belül nem nyújtottak be fellebbezést, és nem folyamodtak jogorvoslatért, illetve azt a fellebbezést követően helybenhagyták.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

Az eltávolítási végzésekkel kapcsolatos határokon átnyúló együttműködés

 

(1)  Az eltávolítási végzést a tárhelyszolgáltatónak kibocsátó illetékes hatóság haladéktalanul megküldi az adott eltávolítási végzés másolatát a tartalomszolgáltató székhelye vagy kijelölt képviselőjének székhelye szerinti tagállam 17. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett illetékes hatóságának.

 

(2)  Amennyiben azon tagállam illetékes hatósága, amelynek területén a tárhelyszolgáltató, kijelölt képviselője vagy a tartalomszolgáltató székhelye található, alapos okkal feltételezi, hogy az eltávolítási végzés az egyén alapvető jogait érintheti, tájékoztatja erről a kérelmező illetékes hatóságot.

 

(3)   A kérelmező illetékes hatóság figyelembe veszi ezeket a körülményeket, és szükség esetén visszavonja vagy módosítja az eltávolítás iránti kérelmet.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tárhelyszolgáltatók olyan operatív és technikai intézkedéseket vezetnek be, amelyek megkönnyítik az illetékes hatóságok és adott esetben az érintett uniós szervek által a tárhelyszolgáltatók általi önkéntes mérlegelés céljából küldött tartalom gyors értékelését.

törölve

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az értesítést a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által a 16. cikk szerint kijelölt jogi képviselőnek kell elküldeni és továbbítani kell azt a 14. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontnak. Az ilyen értesítéseket elektronikus úton kell elküldeni.

(3)  Az értesítést a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által a 16. cikk szerint kijelölt jogi képviselőnek kell elküldeni és továbbítani kell azt a 14. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontnak. Az ilyen értesítéseket elektronikus úton kell elküldeni. Az értesítést a tartalomszolgáltató vagy a kijelölt képviselője székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának is meg kell küldeni.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az értesítésnek kellően részletes információkat kell tartalmaznia, beleértve annak okait, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, valamint egy URL-t, és szükség esetén további olyan információkat, amelyek lehetővé teszik az értesítésben szereplő terrorista tartalom azonosítását.

(4)  Az értesítésnek részletes információkat kell tartalmaznia, beleértve annak részletes indokolását, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, valamint egy URL-t, képernyőképeket, amennyiben beszerezhetők, és szükség esetén további olyan információkat, amelyek lehetővé teszik az értesítésben szereplő terrorista tartalom azonosítását.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tárhelyszolgáltató a saját szerződési feltételei alapján kiemelt feladatként értékeli az értesítésben azonosított tartalmat, és dönt arról, hogy azt eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi-e.

(5)  A tárhelyszolgáltató az illetékes hatóság által a (6a) bekezdés értelmében meghozott határozat véglegesítéséig eltávolíthatja vagy hozzáférhetetlenné teheti a tartalmat.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tárhelyszolgáltató haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot vagy az érintett uniós szervet az értékelés eredményéről és az értesítés eredményeként hozott intézkedések ütemezéséről.

(6)  A tárhelyszolgáltató tájékoztatja az illetékes hatóságot vagy az érintett uniós szervet az értesítés eredményeként hozott valamennyi intézkedésről, ezen belül arról is, ha intézkedés meghozatalára nem került sor.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A tárhelyszolgáltató vagy kijelölt képviselője székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága indokolatlan késedelem nélkül értékeli, hogy az értesítést tárgyát képező tartalom e rendelet értelmezésében terrorista tartalomnak minősül-e. Az értékelést követően az illetékes hatóság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a tárhelyszolgáltatót arról, hogy a tartalom nem tekinthető terrorista tartalomnak, vagy a 4. cikknek megfelelően eltávolítási végzést bocsát ki.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  A tárhelyszolgáltatók nem vonhatók felelősségre kizárólag azért, mert eleget tesznek e cikk rendelkezéseinek.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató úgy ítéli meg, hogy az értesítés nem tartalmaz elegendő információt az értesítésben szereplő tartalom értékeléséhez, haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat vagy az érintett uniós szervet, meghatározva, hogy milyen további információkra vagy pontosításra van szükség.

törölve

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Proaktív intézkedések

Egyedi intézkedések

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tárhelyszolgáltatóknak adott esetben proaktív intézkedéseket kell tenniük, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terrorista tartalmak terjesztése ellen. Az intézkedéseknek hatékonyaknak és arányosaknak kell lenniük, figyelembe véve a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatát és szintjét, a felhasználók alapvető jogait, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban.

(1)  A tárhelyszolgáltatóknak adott esetben és a kitettség kockázatától és szintjétől függően olyan arányos egyedi intézkedéseket kell tenniük, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terrorista tartalmak terjesztése ellen, amelyek maradéktalanul tiszteletben tartják a felhasználók alapvető jogait, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának, a magánélet tiszteletben tartásához való jognak és a személyes adatok védelmének alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban. Ezek az intézkedések lehetnek többek között a potenciális terrorista tartalmak felhasználók általi bejelentését vagy a tartalmak peer-to-peer moderálását lehetővé tevő rendszerek. Ezeket az intézkedéseket a 3. cikk (1) bekezdésével összhangban kell meghozni, és azok nem tartalmazhatnak olyan tartalomszűrőket vagy más intézkedéseket, amelyek a felhasználói magatartás rendszeres nyomonkövetésével járnak. Az intézkedéseknek célzottnak és arányosnak kell lenniük, figyelembe véve a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatát és szintjét, és tiszteletben kell tartaniuk a tartalomszolgáltató vagy kijelölt képviselője székhelye szerinti tagállam alkotmányos berendezkedését. . Ez a bekezdés nem érinti a tartalomszolgáltató által az e rendelet alkalmazási körén kívül hozott további lehetséges önkéntes intézkedéseket.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a 4. cikk (9) bekezdésének megfelelően tájékoztatást kapott, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság felkéri a tárhelyszolgáltatót, hogy a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül, majd azt követően legalább évente nyújtson be jelentést az általa a következők érdekében hozott – többek között automatizált eszközök felhasználásával történő – konkrét proaktív intézkedésekről:

Amennyiben a 4. cikk (9) bekezdésének megfelelően tájékoztatást kapott, a tartalomszolgáltató vagy kijelölt képviselője székhelye szerinti tagállam 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatósága felkéri a tárhelyszolgáltatót, hogy a kérelem kézhezvételétől számított hat hónapon belül, majd azt követően legalább évente nyújtson be jelentést az általa hozott egyedi intézkedésekről.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a korábban terrorista tartalomnak minősített, és ezért eltávolított vagy hozzáférhetettlenné tett tartalom újbóli feltöltésének megakadályozása;

törölve

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a terrorista tartalom észlelése, azonosítása és gyors eltávolítása vagy hozzáférhetetlenné tétele.

törölve

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jelentéseknek tartalmazniuk kell minden olyan lényeges információt, amely lehetővé teszi a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság számára annak értékelését, hogy a proaktív intézkedések hatékonyak-e és arányosak-e, beleértve az alkalmazott automatizált eszközök működését, valamint az alkalmazott emberi felügyeletet és ellenőrzési mechanizmusokat.

A jelentéseknek tartalmazniuk kell minden olyan lényeges információt, amely lehetővé teszi a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság számára annak értékelését, hogy az egyedi intézkedések célzottak és arányosak-e, továbbá emberi felügyeleten alapulnak-e, és hatékony mechanizmusokat alkalmaznak-e a felhasználók alapvető jogainak védelmére.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a (2) bekezdés szerint hozott és bejelentett proaktív intézkedések nem elegendőek a kitettség kockázatának és szintjének mérsékléséhez és kezeléséhez, felkérheti a tárhelyszolgáltatót, hogy tegyen további konkrét proaktív intézkedéseket. E célból a tárhelyszolgáltató együttműködik a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatósággal annak érdekében, hogy azonosítsa a tárhelyszolgáltató által hozandó konkrét intézkedéseket, meghatározza a kulcsfontosságú célkitűzéseket és referenciaértékeket, valamint a végrehajtásukra vonatkozó határidőket.

törölve

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a (3) bekezdés szerinti kérelemtől számított három hónapon belül nem sikerül megállapodásra jutni, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság határozatot hozhat, amelyben további szükséges és arányos konkrét proaktív intézkedéseket ír elő. A határozat figyelembe veszi különösen a tárhelyszolgáltató gazdasági kapacitását, valamint az ilyen intézkedések hatását a felhasználók alapvető jogaira, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságára. Az ilyen határozatot a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által kijelölt jogi képviselőnek kell megküldeni. A tárhelyszolgáltató rendszeresen jelentést tesz a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság által meghatározott ilyen intézkedések végrehajtásáról.

törölve

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tárhelyszolgáltató bármikor kérheti a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóságot, hogy vizsgálja felül, és adott esetben vonja vissza a (2), (3), illetve (4) bekezdés szerinti kérelmet vagy határozatot. Az illetékes hatóság a tárhelyszolgáltató kérelmének kézhezvételét követően ésszerű határidőn belül indokolással ellátott határozatot hoz.

(5)  A tárhelyszolgáltató bármikor kérheti a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóságot, hogy vizsgálja felül, és adott esetben vonja vissza a (2) bekezdés szerinti kérelmet vagy határozatot. Az illetékes hatóság a tárhelyszolgáltató kérelmének kézhezvételét követően ésszerű határidőn belül indokolással ellátott határozatot hoz.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tárhelyszolgáltatók megőrzik az eltávolítási végzés, értesítés vagy a 4. cikk, az 5. cikk és a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések következményeként eltávolított vagy hozzáférhetettlenné tett terrorista tartalmat és a terrorista tartalom eltávolítása eredményeként eltávolított kapcsolódó adatokat, amelyek szükségesek:

(1)  A tárhelyszolgáltatók megőrzik az eltávolítási végzés, értesítés vagy a 4. cikk, az 5. cikk és a 6. cikk szerinti egyedi intézkedések következményeként eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmat és a terrorista tartalom eltávolítása eredményeként eltávolított kapcsolódó adatokat, amelyek szükségesek:

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a 10. cikkben ismertetett mechanizmus alapján benyújtott panaszok orvoslásához.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett terrorista tartalmat és a kapcsolódó adatokat hat hónapig őrzik meg. A terrorista tartalmat az illetékes hatóság vagy bíróság kérésére hosszabb ideig őrzik meg egészen addig, amíg az (1) bekezdés a) pontjában említett közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljáráshoz az szükséges.

(2)  Az (1) bekezdésben említett terrorista tartalmat és a kapcsolódó adatokat hat hónapig őrzik meg. A terrorista tartalmat az illetékes hatóság vagy bíróság kérésére konkrétan meghatározott hosszabb ideig őrzik meg egészen addig, amíg terrorista bűncselekmények kivizsgálásához és büntetőeljárás alá vonásához, illetve az (1) bekezdés a) pontjában említett közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljáráshoz az szükséges.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tárhelyszolgáltatók saját szerződési feltételeikben meghatározzák a terrorista tartalmak terjesztésének megelőzésére vonatkozó politikájukat, beleértve adott esetben a proaktív intézkedések működésének észszerű magyarázatát, ideértve az automatizált eszközök használatát is.

(1)  A tárhelyszolgáltatók saját szerződési feltételeikben világos módon ismertetik a terrorista tartalmakra és a felhasználók ilyen tartalmakkal szembeni védelmére vonatkozó politikájukat, beleértve adott esetben az egyedi intézkedések és a tartalomszolgáltató által az e rendeletben meghatározott kötelezettségei mellett esetlegesen alkalmazott bármilyen kiegészítő önkéntes intézkedés – ideértve az automatizált eszközök használatát is – működésének érdemi bemutatását, továbbá ismertetik a 10. cikkel összhangban a tartalomszolgáltatók számára rendelkezésre álló panasztételi mechanizmust.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tárhelyszolgáltatók éves átláthatósági jelentéseket tesznek közzé a terrorista tartalom terjesztése ellen hozott intézkedésekről.

(2)  A tárhelyszolgáltatók – kivéve, ha egy adott évben nincs szükség arra, hogy e rendelet alapján egyedi intézkedést hozzanak –, valamint az illetékes hatóságok és a megfelelő uniós szervek éves átláthatósági jelentéseket tesznek közzé a terrorista tartalom terjesztése ellen hozott intézkedésekről.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az átláthatósági jelentések legalább a következő információkat tartalmazzák:

(3)  A tárhelyszolgáltatók átláthatósági jelentései legalább a következő információkat tartalmazzák:

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  tájékoztatás a tárhelyszolgáltató által a terrorista tartalom felderítésével, azonosításával és eltávolításával kapcsolatban hozott intézkedésekről;

a)  tájékoztatás a tárhelyszolgáltató által a terrorista tartalom felderítésével, azonosításával és eltávolításával kapcsolatban hozott intézkedésekről, az önkéntes intézkedéseket is beleértve;

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  tájékoztatás a terrorista tartalomnak minősülő, korábban eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalom újbóli feltöltésének megakadályozásával kapcsolatban hozott intézkedésekről;

törölve

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az eltávolítási végzéseket, értesítéseket vagy a proaktív intézkedéseket követően eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak száma;

c)  az eltávolítási végzéseket, értesítéseket vagy az e rendelet szerinti egyedi intézkedéseket, valamint az önkéntes intézkedéseket követően eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak száma;

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a panasztételi eljárások áttekintése és eredménye.

d)  a panasztételi eljárások áttekintése és eredménye, beleértve azon esetek számát, amelyekben megállapítást nyert, hogy a tartalmat tévesen minősítették terrorista tartalommá.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  Az illetékes hatóságok és az érintett uniós szervek átláthatósági jelentései tartalmazzák a kibocsátott eltávolítási végzések és értesítések számára – ezen belül a terrorista bűncselekmények sikeres felderítéséhez, kivizsgálásához és büntetőeljárás alá vonásához vezető eltávolítások számára –, valamint az arra vonatkozó információkat, hogy miként használták fel azokat a terrorista tartalmakat, amelyeket a 7. cikk értelmében a terrorista bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása céljából megőriztek.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

Fellebbezés és jogorvoslat

 

A tagállamok biztosítják, hogy a tartalomszolgáltatók és a tárhelyszolgáltatók megfellebbezhessék a 4. cikk (9) bekezdésében említett eltávolítási végzést, jogorvoslatot kérve a tartalomszolgáltató székhelye, illetve a tárhelyszolgáltató székhelye vagy a tárhelyszolgáltató által a 16. cikk szerint kijelölt képviselő lakóhelye vagy székhelye szerinti megfelelő igazságügyi hatóság előtt.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A proaktív intézkedések alkalmazására és végrehajtására vonatkozó biztosítékok

A tartalom eltávolítására vonatkozó biztosítékok

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók e rendelet értelmében automatizált eszközöket használnak az általuk tárolt tartalomra vonatkozóan, hatékony és megfelelő biztosítékokat nyújtanak annak biztosítására, hogy az e tartalommal kapcsolatos határozatok, különösen a terrorista tartalomnak minősülő tartalmak eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó határozatok pontosak és megalapozottak legyenek.

(1)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók e rendelet értelmében, illetve egyéb módon e rendelet céljainak elérésére törekedve önkéntes intézkedéseket alkalmaznak az általuk tárolt tartalomra vonatkozóan, hatékony és megfelelő biztosítékokat nyújtanak annak biztosítására, hogy az e tartalommal kapcsolatos határozatok, különösen a terrorista tartalomnak minősülő tartalmak eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó határozatok pontosak és megalapozottak legyenek, és ne vezessenek a nem terrorista tartalom eltávolításához vagy hozzáférhetetlenné tételéhez.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A biztosítékok adott esetben különösen az emberi felügyeletet és az ellenőrzéseket foglalják magukban, és mindenképpen akkor, ha a vonatkozó összefüggések részletes értékelése szükséges annak megállapításához, hogy a tartalom terrorista tartalomnak minősül-e vagy sem.

(2)  A biztosítékok adott esetben különösen a tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó határozat megfelelőségének emberi felügyeletét és ellenőrzéseit foglalják magukban, különösen a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog tekintetében.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Azon tartalomszolgáltatók, amelyeknek a tartalmát eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, az EUSZ 19. cikkével és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összhangban jogosultak a hatékony jogorvoslatra.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tárhelyszolgáltatók olyan hatékony és hozzáférhető mechanizmusokat hoznak létre, amelyek lehetővé teszik azon tartalomszolgáltatók számára, amelyek tartalmát a 5. cikk szerinti értesítés vagy a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések eredményeként eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, hogy a tartalom visszaállítását kérelmező panaszt nyújtsanak be a tárhelyszolgáltató intézkedésével szemben.

(1)  A tárhelyszolgáltatók olyan hatékony és hozzáférhető mechanizmusokat hoznak létre, amelyek lehetővé teszik azon tartalomszolgáltatók számára, amelyek tartalmát a 4. cikk szerinti eltávolítási végzés, az 5. cikk szerinti értesítés, a 6. cikk szerinti egyedi intézkedések vagy további önkéntes intézkedések eredményeként eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, hogy a tartalom visszaállítását kérelmező panaszt nyújtsanak be a tárhelyszolgáltató intézkedésével szemben. Az eltávolítással és a hozzáférhetetlenné tétellel kapcsolatos biztosítékok a bírósági jogorvoslat lehetőségét is magukban foglalják.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tárhelyszolgáltató haladéktalanul megvizsgál minden hozzá beérkezett panaszt és indokolatlan késedelem nélkül visszaállítja a tartalmat, ha az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel indokolatlan volt. A vizsgálat eredményéről tájékoztatják a panaszost.

(2)  A tárhelyszolgáltató haladéktalanul megvizsgál minden hozzá beérkezett panaszt és indokolatlan késedelem nélkül visszaállítja a tartalmat, ha az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel indokolatlan volt. A vizsgálat eredményéről indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a panasz kézhez vétele után két héttel tájékoztatják a panaszost, kivéve, ha a nemzeti jogszabályok ettől eltérő határidőt állapítanak meg.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató a terrorista tartalmat eltávolította vagy hozzáférhetetlenné tette, a tartalomszolgáltató rendelkezésére bocsátja a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó információkat.

(1)  Amennyiben a tárhelyszolgáltató eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista tartalmat, a tartalomszolgáltató rendelkezésére bocsátja a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó átfogó, az illetékes hatóság által a 4. cikk (3) bekezdésével összhangban neki átadott információkat, beleértve a tartalom terrorista tartalom voltának megállapítására szolgáló jogalapot, a határozat kifogásolásával kapcsolatos lehetőségeket, a formális követelményekkel együtt, az eljárás következő lépéseit és a kapcsolódó határidőket is..

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tartalomszolgáltató kérelmére a tárhelyszolgáltató tájékoztatja a tartalomszolgáltatót az eltávolítás vagy hozzáférhetetlenné tétel okairól és a határozat vitatásának lehetőségeiről.

törölve

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettség nem alkalmazandó, ha az illetékes hatóság úgy dönt, hogy a közbiztonsági okokból – mint például a terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása – nem lehet tájékoztatást adni, a szükséges ideig, de az említett határozattól számított [négy] hetet meg nem haladó időtartamig. Ilyen esetben a tárhelyszolgáltató nem fedhet fel semmilyen információt a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozóan.

(3)  Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem alkalmazandó, ha az illetékes hatóság úgy dönt, hogy a közbiztonsági okokból – mint például a terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása – nem lehet tájékoztatást adni, a szükséges ideig, de az említett határozattól számított [négy] hetet meg nem haladó időtartamig. Ilyen esetben a tárhelyszolgáltató nem fedhet fel semmilyen információt a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozóan.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók tudomást szereznek terrorista bűncselekmények bármely bizonyítékáról, haladéktalanul tájékoztatják az érintett tagállamban a bűncselekményekben folytatott nyomozásért és büntetőeljárásért felelős hatóságokat vagy a 14. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolattartó pontot a székhelyük vagy jogi képviselőjük helye szerinti tagállamban.található A tárhelyszolgáltatók kétség esetén továbbíthatják ezt az információt az Europolnak a megfelelő nyomon követés céljából.

(4)  Amennyiben a tárhelyszolgáltatók tudomást szereznek arról, hogy terrorista bűncselekmények miatt közvetlen veszély fenyegeti egy vagy több ember életét, haladéktalanul tájékoztatják az érintett tagállamban a bűncselekményekben folytatott nyomozásért és büntetőeljárásért felelős hatóságot vagy a 14. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolattartó pontot a székhelyük vagy jogi képviselőjük helye szerinti tagállamban. A tárhelyszolgáltatók kétség esetén továbbíthatják ezt az információt az Europolnak a megfelelő nyomon követés céljából.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok kapcsolattartó pontot hoznak létre az általuk kiadott eltávolítási végzésekkel és értesítésekkel kapcsolatos, pontosítás iránti kérelmek és visszajelzések kezelésére. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(3)  A tagállamok kapcsolattartó pontot hoznak létre az általuk kiadott eltávolítási végzésekkel és értesítésekkel kapcsolatos, pontosítás iránti kérelmek és visszajelzések kezelésére. A tagállamokban lévő kapcsolattartó pontokra vonatkozó információkat tartalmazó adatbázist az Európai Bizottságnak nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam kijelöli az alábbiak tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy hatóságokat:

(1)  E rendelet végrehajtásának céljából minden tagállam kijelöl egy hatóságot, kivéve, ha alkotmányos berendezkedésük megakadályozza egyetlen, kizárólagos hatáskörrel rendelkező hatóság kijelölését. E hatóság hatásköre az alábbiakra terjed ki:

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 4. cikk szerinti eltávolítási végzések kiadása;

a)  a 4. cikk szerinti eltávolítási végzések kiadása, amely közigazgatási hatóságok esetén független bírósági felülvizsgálat hatálya alá tartozik;

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a terrorista tartalmak felderítése, azonosítása és ezekről a tárhelyszolgáltatók 5. cikk szerinti értesítése;

b)  a lehetséges terrorista tartalmak felderítése, azonosítása és ezekről a tárhelyszolgáltatók 5. cikk szerinti értesítése, amíg folyamatban van annak értékelése, hogy az adott tartalom megfelel-e a terrorista tartalom fogalommeghatározásának;

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések végrehajtásának felügyelete;

c)  a 6. cikk szerinti egyedi intézkedések, valamint a 9. cikkben említett önkéntes intézkedések végrehajtásának felügyelete;

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Legkésőbb [e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon] belül a tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságokról. A Bizottság az értesítést és annak módosításait közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)  Legkésőbb [e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon] belül a tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságról. A Bizottság az értesítést és annak módosításait közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok megállapítják a tárhelyszolgáltatók e rendelet szerinti kötelezettségeinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. Az ilyen szankciók az alábbiak szerinti kötelezettségek megsértésére korlátozódnak:

(1)  A tagállamok megállapítják a tárhelyszolgáltatók vagy képviselőik e rendelet szerinti kötelezettségeinek szisztematikus és folyamatos megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. Az ilyen szankciók az alábbiak szerinti kötelezettségek megsértésére korlátozódnak:

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 3. cikk (2) bekezdése (a tárhelyszolgáltatók szerződési feltételei);

törölve

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az 5. cikk (5) és (6) bekezdése (az értesítések értékelése és a velük kapcsolatos visszajelzések);

c)  az 5. cikk (6) bekezdése (az értesítések értékelése és a velük kapcsolatos visszajelzések);

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a 6. cikk (2) és (4) bekezdése (a proaktív intézkedésekről szóló jelentések és a konkrét proaktív intézkedéseket előíró határozatot követő intézkedések elfogadása);

d)  a 6. cikk (2) bekezdése (az egyedi intézkedésekről szóló jelentések);

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a 9. cikk (a proaktív intézkedésekkel kapcsolatos biztosítékok);

g)  a 9. cikk (a tartalmak eltávolításával kapcsolatos biztosítékok);

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a felelős jogi személy által elkövetett korábbi jogsértések;

c)  a felelős személy, leányvállalat, illetve kapcsolt személy vagy vállalkozás által elkövetett korábbi jogsértések;

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a felelősségre vont jogi személy pénzügyi ereje;

d)  a felelősségre vont személy, leányvállalat, illetve kapcsolt személy vagy vállalkozás pénzügyi ereje;

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a tárhelyszolgáltató együttműködési szintje az illetékes hatóságokkal.

e)  a tárhelyszolgáltató vagy képviselői együttműködési szintje az illetékes hatóságokkal.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  nem szándékos késések, különösen a kis- és középvállalkozások és az induló vállalkozások esetében.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésének rendszeres elmulasztása következtében a tárhelyszolgáltató a legutóbbi pénzügyi évi teljes árbevételének 4 %-áig terjedő pénzbüntetésekkel sújtható.

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésének rendszeres elmulasztása következtében a tárhelyszolgáltató a legutóbbi pénzügyi évi teljes árbevételének legalább 1%-át kitevő és 4%-áig terjedő pénzbüntetésekkel sújtható.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok az illetékes hatóságaiktól és a joghatóságuk alá tartozó tárhelyszolgáltatóktól gyűjtik az e rendelettel összhangban tett intézkedéseikre vonatkozó információkat , és minden évben [március 31-ig] tájékoztatják ezekről a Bizottságot. Ezen információk tartalmazzák a következőket:

(1)  A tagállamok az illetékes hatóságaiktól és a joghatóságuk alá tartozó tárhelyszolgáltatóktól gyűjtik az e rendelettel összhangban tett intézkedéseikre vonatkozó információkat , és minden évben [március 31-ig] tájékoztatják ezekről a Bizottságot. Ezen információk a tárhelyszolgáltató szabályzatai, szerződési feltételei és átláthatósági jelentései mellett tartalmazzák a következőket:

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a 6. cikk alapján hozott konkrét proaktív intézkedésekkel kapcsolatos információk, beleértve az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak mennyiségét, valamint a megfelelő időkereteket;

b)  a 4. és 6. cikk alapján hozott egyedi intézkedésekkel kapcsolatos információk, beleértve az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak mennyiségét, valamint a megfelelő információk a sikeresen felderített, kivizsgált, és büntetőeljárás alá vont terrorista bűncselekmények számáról;

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkorábban [e rendelet alkalmazási időpontjától számított három év múlva] elvégzi e rendelet értékelését, és a rendelet alkalmazásáról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, ideértve a biztosítéki mechanizmusok hatékonyságának működését is. Ezt a jelentést, amennyiben szükséges, jogalkotási javaslatok kísérik. A tagállamok megküldik a jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak.

A Bizottság legkésőbb [e rendelet alkalmazási időpontjától számított három év múlva] elvégzi e rendelet értékelését, és a rendelet alkalmazásáról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, ideértve a biztosítéki mechanizmusok hatékonyságának működését is. A jelentésnek ki kell térnie e rendeletnek a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára gyakorolt hatására is. Ezt a jelentést, amennyiben szükséges, jogalkotási javaslatok kísérik. A tagállamok megküldik a jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet [6 hónappal a hatálybalépését követően] kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet [18 hónappal a hatálybalépését követően] kell alkalmazni.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU)…. rendelet16 4. cikke szerinti eltávolítási végzés címzettje az illetékes hatóság által kibocsátott eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül a terrorista tartalmat eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi.

Az (EU)…. rendelet16 4. cikke szerinti eltávolítási végzés címzettje az illetékes hatóság által meghatározott határidőn belül a terrorista tartalmat eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi.

__________________

__________________

16 Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről (HL L …).

16 Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről (HL L …).

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU)…. rendelet17 7. cikkének megfelelően a címzetteknek az illetékes hatóságok vagy bíróságok kérésére az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalmat és a kapcsolódó adatokat legalább hat hónapig meg kell őrizniük.

Az (EU)…. rendelet17 7. cikkének megfelelően a címzetteknek az illetékes hatóságok vagy bíróságok kérésére, illetve a tartalomszolgáltató által a panaszok 10. cikkben ismertetett mechanizmus szerinti orvoslása iránt benyújtott kérelmére az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalmat és a kapcsolódó adatokat legalább hat hónapig meg kell őrizniük.

__________________

__________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről (HL L …).

17 Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről (HL L …).

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

B  A tartalom, amelyet egy órán belül el kell távolítani vagy hozzáférhetetlenné kell tenni:

B  A tartalom, amelyet az illetékes hatóság által megadott határidőn belül el kell távolítani vagy hozzáférhetetlenné kell tenni:

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

URL és a további olyan információk, amelyek lehetővé teszik a hivatkozott terrorista tartalom azonosítását és pontos helyének meghatározását.

URL és a további olyan információk – többek között képernyőképek, amennyiben beszerezhetők –, amelyek lehetővé teszik a hivatkozott terrorista tartalom azonosítását és pontos helyének meghatározását:

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B szakasz – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

További információ arról, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak (opcionális):

További információ arról, hogy a nemzeti jogszabályokkal összhangban a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, a határozat vitatására rendelkezésre álló lehetőségek, a formális követelményeket is beleértve, az eljárás következő lépéseinek és kapcsolódó határidőinek leírása:

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – G szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes szervre vagy bíróságra, a határidőkre és az eltávolítási végzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokra vonatkozó információ:

Az illetékes szervre vagy bíróságra, a határidőkre és az eltávolítási végzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokra vonatkozó információ a formális követelményeket is beleértve:

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése

Hivatkozások

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

22.10.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Julia Reda

24.9.2018

Vizsgálat a bizottságban

21.1.2019

21.2.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

4.3.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Jasenko Selimovic, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Emma McClarkin, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Kerstin Westphal

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Asim Ademov, John Howarth, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Emma McClarkin

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, John Howarth, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Kathleen Van Brempt, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése

Hivatkozások

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.9.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

22.10.2018

IMCO

22.10.2018

CULT

22.10.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

9.10.2018

 

 

 

Társbizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

31.1.2019

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Daniel Dalton

3.12.2018

 

 

 

Korábbi előadók

Helga Stevens

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.10.2018

4.2.2019

11.3.2019

8.4.2019

Az elfogadás dátuma

8.4.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

1

8

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Thierry Cornillet, Arnaud Danjean, Ashley Fox, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Karin Kadenbach, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic, Ernest Urtasun, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

Benyújtás dátuma

9.4.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

35

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Ashley Fox, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Karin Kadenbach, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ENF

Auke Zijlstra

8

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker

S&D

Dietmar Köster

VERTS/ALE

Eva Joly, Ana Miranda, Judith Sargentini, Ernest Urtasun

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. április 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat