Procedūra : 2018/0331(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0193/2019

Pateikti tekstai :

A8-0193/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0421

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 679kWORD 217k
9.4.2019
PE 632.087v02-00 A8-0193/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Daniel Dalton

Nuomonės referentė (*):

Julie Ward, Kultūros ir švietimo komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Kultūros ir švietimo KOMITETO NUOMONĖ
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0640),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0405/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Čekijos Respublikos Atstovų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą, taip pat į Kultūros ir švietimo komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A8-0193/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos

dėl kovos su teroristinio turinio sklaida internete

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  šiuo reglamentu siekiama užtikrinti sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą atviroje ir demokratinėje visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias netinkamam prieglobos paslaugų naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą didinant prieglobos paslaugų teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į žodžio laisvę ir informaciją apsaugą;

(1)  šiuo reglamentu siekiama užtikrinti sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą atviroje ir demokratinėje visuomenėje, kad būtų sprendžiamas netinkamo prieglobos paslaugų naudojimo teroristiniais tikslais klausimas ir prisidedama prie viešojo saugumo Europos visuomenėse. Reikėtų pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą didinant prieglobos paslaugų teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į žodžio laisvę, laisvės gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje apsaugą ir spaudos laisvės bei žiniasklaidos pliuralizmo apsaugą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  Reglamentas dėl prieglobos paslaugų teikėjų gali tik papildyti valstybių narių strategijas, skirtas kovai su terorizmu, kuriose turi būti pabrėžiamos tokios priemonės, kaip investavimas į socialinį darbą, deradikalizacijos iniciatyvos ir bendradarbiavimas su susijusiomis bendruomenėmis siekiant tvarios radikalizacijos visuomenėje prevencijos.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  teroristinis turinys yra platesnės neteisėto turinio internete, kuris apima kitas turinio formas, pvz., vaikų seksualinį išnaudojimą, neteisėtą komercinę praktiką ir intelektinės nuosavybės pažeidimus, problemos dalis. Prekybą neteisėtu turiniu dažnai vykdo teroristinės ir kitos nusikalstamos organizacijos, norėdamos išplauti pinigus ir gauti lėšų savo veiklos finansavimui. Šiai problemai spręsti reikia įvairių teisinių, neteisinių ir savanoriškų priemonių, pagrįstų valdžios institucijų ir teikėjų bendradarbiavimu visiškai laikantis pagrindinių teisių. Nors neteisėto turinio pavojus sušvelnintas įgyvendinant sėkmingas iniciatyvas, pvz., pramonės vykdomą Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksą ir „WeProtect Global Alliance“, kad būtų sustabdytas vaikų seksualinis išnaudojimas internete, reikia nustatyti nacionalinių reguliavimo valdžios institucijų tarpvalstybinio bendradarbiavimo siekiant panaikinti neteisėtą turinį teisės aktų sistemą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  internete aktyviai veikiantys prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes jie jungia verslą ir piliečius ir sudaro sąlygas viešoms diskusijoms ir informacijos, nuomonių ir idėjų sklaidai ir gavimui, ir taip reikšmingai prisideda prie inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai kuriais atvejais jų paslaugomis piktnaudžiauja trečiosios šalys, vykdančios internete neteisėtą veiklą. Itin didelį susirūpinimą kelia tai, kad prieglobos paslaugų teikėjais naudojasi teroristinės grupės ir jų rėmėjai, platinantys internete teroristinį turinį ir idėjas, radikalizuojantys, verbuojantys ir organizuojantys teroristinę veiklą ir jai vadovaujantys;

(2)  internete aktyviai veikiantys prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes jie jungia verslą ir piliečius, teikdami mokymosi galimybes, ir sudaro sąlygas viešoms diskusijoms ir informacijos, nuomonių ir idėjų sklaidai ir gavimui, ir taip reikšmingai prisideda prie inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai kuriais atvejais jų paslaugomis piktnaudžiauja trečiosios šalys, vykdančios internete neteisėtą veiklą. Itin didelį susirūpinimą kelia tai, kad prieglobos paslaugų teikėjais naudojasi teroristinės grupės ir jų rėmėjai, platinantys internete teroristinį turinį ir idėjas, radikalizuojantys, verbuojantys ir organizuojantys teroristinę veiklą ir jai vadovaujantys;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  teroristinio turinio pateikimas internete turi rimtų neigiamų padarinių vartotojams, piliečiams ir visai visuomenei, taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į svarbų internetinių paslaugų teikėjų vaidmenį ir įturimas su teikiamomis paslaugomis susijusias technologines priemones ir pajėgumus, jiems tenka ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti savo paslaugas nuo teroristų piktnaudžiavimo ir padėti kovoti su teroristiniu turiniu, platinamu per jų tinklą;

(3)  Nors teroristinio turinio pateikimas internete nėra vienintelis veiksnys, jis skatino asmenų, įvykdžiusių teroro aktus, radikalizaciją, todėl turi rimtų neigiamų padarinių piliečiams ir visai visuomenei, taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į svarbų internetinių paslaugų teikėjų vaidmenį ir proporcingaiturimoms su teikiamomis paslaugomis susijusioms technologinėms priemonėms ir pajėgumams, jiems tenka ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti savo paslaugas nuo teroristų piktnaudžiavimo ir padėti kompetentingoms institucijoms kovoti su teroristiniu turiniu, platinamu per jų tinklą, tuo pat metu atsižvelgiant į pagrindinę saviraiškos laisvės ir laisvės gauti ir perduoti informaciją ir idėjas svarbą atviroje ir demokratinėje visuomenėje;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Sąjungos lygmens pastangas kovojant su teroristiniu turiniu internete, pradėtas dėti 2015 m. užmezgus savanorišką valstybių narių ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, dabar reikia papildyti aiškiais teisės aktais, kad būtų galima dar labiau sumažinti teroristinio turinio prieinamumą internete ir tinkamai išspręsti šią sparčiai didėjančią problemą. Siekiama, kad šie teisės aktai būtų grindžiami savanoriškomis pastangomis, kurios buvo sustiprintos Komisijos rekomendacija (ES) 2018/3347 ir kuriomis reaguojama į Europos Parlamento raginimą sugriežtinti kovos su neteisėtu ir žalingu turiniu internete priemones ir į Europos Vadovų Tarybos raginimą gerinti automatinį turinio, kuriuo skatinama vykdyti teroro aktus, aptikimą ir šalinimą;

(4)  Sąjungos lygmens pastangas kovojant su teroristiniu turiniu internete, pradėtas dėti 2015 m. užmezgus savanorišką valstybių narių ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, dabar reikia papildyti aiškiais teisės aktais, kad būtų galima dar labiau sumažinti teroristinio turinio prieinamumą internete ir tinkamai išspręsti šią sparčiai didėjančią problemą. Siekiama, kad šie teisės aktai būtų grindžiami savanoriškomis pastangomis, kurios buvo sustiprintos Komisijos rekomendacija (ES) 2018/3347 ir kuriomis reaguojama į Europos Parlamento raginimą sugriežtinti kovos su neteisėtu ir žalingu turiniu internete priemones laikantis Direktyva 2000/31/EB sukurtos horizontalios sistemos, ir į Europos Vadovų Tarybos raginimą gerinti turinio, kuriuo skatinama vykdyti teroro aktus, aptikimą ir šalinimą;

__________________

__________________

7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/334 dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, p. 50).

7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/334 dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, p. 50).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šio reglamento taikymas neturėtų daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 straipsnio taikymui. Visų pirma bet kokios priemonės, kurių pagal šį reglamentą imasi prieglobos paslaugų teikėjas, įskaitant bet kokias aktyvias priemones, neturėtų reikšti, kad paslaugų teikėjas praranda galimybę pasinaudoti nuostata dėl atleidimo nuo atsakomybės. Reglamentas nedaro poveikio nacionalinių institucijų ir teismų įgaliojimams nustatyti prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę tais atvejais, kai neįvykdomos Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje nustatytos atleidimo nuo atsakomybės sąlygos;

(5)  šio reglamento taikymas neturėtų daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 taikymui. Reglamentas nedaro poveikio nacionalinių institucijų ir teismų įgaliojimams nustatyti prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę tais atvejais, kai neįvykdomos Direktyvoje 2000/31/EB nustatytos atleidimo nuo atsakomybės sąlygos;

__________________

__________________

8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  šiame reglamente išdėstomos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis siekiant platinti teroristinį turinį internete ir užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, visapusiškai paisant Sąjungos teisės normomis saugomų pagrindinių teisių, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytų teisių;

(6)  šiame reglamente išdėstomos taisyklės, kuriomis siekiama kovoti su piktnaudžiavimu prieglobos paslaugomis siekiant platinti teroristinį turinį internete ir užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, ir jose turėtų būti visapusiškai paisoma Sąjungos teisės normomis saugomų pagrindinių teisių, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytų teisių;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  šiuo reglamentu prisidedama prie visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge nustatomos adekvačios ir patikimos apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją, teisė imtis verslo ir nediskriminavimo principas. Kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų imtis tik demokratinėje visuomenėje būtinų, tinkamų ir proporcingų priemonių, atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio laisvę ir informaciją – vieno iš pliuralistinės ir demokratinės visuomenės kertinių akmenų ir vienos iš vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, svarbą. Priemonės, kuriomis ribojama teisė į žodžio laisvę ir informaciją, turėtų būti tikslingos, t. y. jomis turi būti užtikrinama teroristinio turinio sklaidos prevencija, tačiau nedaromas poveikis teisei teisėtais būdais gauti ir perduoti informaciją, atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones ir idėjas pagal taikomą teisę;

(7)  šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie visuomenės saugumo užtikrinimo ir jame turėtų būti nustatomos adekvačios ir patikimos apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją, teisė imtis verslo ir nediskriminavimo principas. Kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų imtis tik demokratinėje visuomenėje būtinų, tinkamų ir proporcingų priemonių, atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio laisvę, laisvės gauti ir perduoti informaciją ir idėjas, teisės į privatų ir šeimos gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą, kurios yra pliuralistinės ir demokratinės visuomenės kertiniai akmenys ir vertybės, kuriomis grindžiama Sąjunga, svarbą. Kad ir kokios būtų priemonės, jomis turėtų būti vengiama teisės į žodžio laisvę ir informaciją ribojimo ir jos turėtų būti kuo naudingesnės kovojant su teroristinio turinio sklaida vadovaujantis griežtai tikslinga strategija, tačiau tai neturėtų daryti poveikio teisei teisėtais būdais gauti ir perduoti informaciją, atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones ir idėjas pagal taikomą teisę. Veiksmingos kovos su terorizmu priemonės internete ir žmogaus teisių apsauga yra ne vienas kitam prieštaraujantys, o vienas kitą papildantys ir sustiprinantys tikslai;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  teisė į veiksmingą teisinę gynybą yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turi teisę kompetentingame nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias priemones, kurių imtasi pagal šį reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti jo teises. Ši teisė visų pirma apima prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų galimybę užginčyti nurodymą pašalinti turinį tos valstybės narės, kurios institucijos išdavė nurodymą pašalinti turinį, teisme;

(8)  teisė į veiksmingą teisinę gynybą yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turi teisę kompetentingame nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias priemones, kurių imtasi pagal šį reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti jo teises. Ši teisė visų pirma apima prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų galimybę užginčyti nurodymą pašalinti turinį tos valstybės narės, kurios institucijos išdavė nurodymą pašalinti turinį, teisme, taip pat galimybę turinio teikėjams užginčyti konkrečias priemones, kurių ėmėsi prieglobos paslaugų teikėjas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant geriau išaiškinti veiksmus, kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai ir kompetentingos institucijos, kad būtų užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai internete, šiame reglamente prevenciniais tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio turinio apibrėžtis, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš interneto šalinti žalingiausią teroristinę propagandą, apibrėžtis turėtų apimti medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, skatinama ar propaguojama vykdyti teroristinius nusikaltimus ar prie jų prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos vykdyti arba skatinamas dalyvavimas teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia informacija apima tekstą, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys pagal šį reglamentą yra laikytinas teroristiniu, kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų atsižvelgti į tokius veiksnius kaip medžiagos pobūdis ir formuluotė, kontekstas ir žalingų padarinių žmonių saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta teroristinė organizacija ar asmenys, ta medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. Radikalių, poleminių ar prieštaringų nuomonių reiškimas viešai diskutuojant opiais politiniais klausimais taip pat neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

(9)  siekiant geriau išaiškinti veiksmus, kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai ir kompetentingos institucijos, kad būtų kovojama su teroristinio turinio sklaida internete, šiame reglamente prevenciniais tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio turinio apibrėžtis, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį kovoti su žalingiausiu teroristiniu turiniu internete, apibrėžtis turėtų apimti medžiagą, kuria kurstoma ar padedama vykdyti teroristinius nusikaltimus ar prie jų prisidėti arba skatinamas dalyvavimas teroristinėse grupėse, tokiu būdu sukeliant grėsmę, kad vienas ar daugiau tokių nusikaltimų gali būti įvykdyti tyčia. Į apibrėžtį taip pat turėtų būti įtrauktas turinys, kuriame pateikiami nurodymai, kaip gaminti ir naudoti sprogmenis, šaunamuosius ir bet kokius kitus ginklus, kenksmingas ar pavojingas medžiagas, taip pat chemines, biologines, radiologines ir branduolines (ChBRB) medžiagas, ir bet kokie nurodymai dėl kitų metodų ir technikos, įskaitant taikinių pasirinkimą, siekiant vykdyti teroristinius nusikaltimus. Visų pirma tokia informacija apima tekstą, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys pagal šį reglamentą yra laikytinas teroristiniu, kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų atsižvelgti į tokius veiksnius kaip medžiagos pobūdis ir formuluotė, kontekstas ir žalingų padarinių žmonių saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta teroristinė organizacija ar asmenys, ta medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar mokslinių tyrimų tikslais arba siekiant didinti informuotumą apie kovą su teroristine veikla skleidžiamas turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. Ypač tais atvejais, kai turinio teikėjas turi redakcinę atsakomybę, bet kokiame sprendime dėl išplatintos medžiagos pašalinimo turėtų būti atsižvelgiama į spaudos ar žiniasklaidos reglamente nustatytus žurnalistikos standartus, atitinkančius Sąjungos teisę ir Pagrindinių teisių chartiją. Radikalių, poleminių ar prieštaringų nuomonių reiškimas viešai diskutuojant opiais politiniais klausimais taip pat neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

_________________

_________________

9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kad būtų apimtos tos interneto prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis platinamas teroristinis turinys, šis reglamentas turėtų būti taikomas informacinės visuomenės paslaugoms, pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu laikoma ir trečiosioms šalims teikiama jo pateikta informacija, nepriklausomai nuo to, ar ši veikla yra vien techninio, automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie informacinės visuomenės paslaugų teikėjai gali būti, pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei nejudamo vaizdo ir garso medžiaga paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos debesijos paslaugos, jeigu informacija pateikiama trečiosioms šalims, ir interneto svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti komentarus arba skelbti apžvalgas. Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau paslaugas Sąjungoje teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė dalis prieglobos paslaugų teikėjų, susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje bendrojoje rinkoje veikiančioms bendrovėms, nepriklausomai nuo jų įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro sąlygas fiziniams arba juridiniams asmenims naudotis savo paslaugomis vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto svetainės arba e. pašto adreso ar kitų kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga šiam reglamentui taikyti;

(10)  kad būtų apimtos tos interneto prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis platinamas teroristinis turinys, šis reglamentas turėtų būti taikomas informacinės visuomenės paslaugoms, pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu laikoma ir visuomenei teikiama jo pateikta informacija, nepriklausomai nuo to, ar ši veikla yra vien techninio, automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie informacinės visuomenės paslaugų teikėjai gali būti, pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei nejudamo vaizdo ir garso medžiaga paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos debesijos paslaugos, jeigu informacija pateikiama visuomenei, ir interneto svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti komentarus arba skelbti apžvalgas. Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau paslaugas Sąjungoje teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė dalis prieglobos paslaugų teikėjų, susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje bendrojoje rinkoje veikiančioms bendrovėms, nepriklausomai nuo jų įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro sąlygas fiziniams arba juridiniams asmenims naudotis savo paslaugomis vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto svetainės arba e. pašto adreso ar kitų kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga šiam reglamentui taikyti. Tai neturėtų būti taikoma debesijos paslaugoms, įskaitant verslo verslui teikiamas debesijos paslaugas, kurių atžvilgiu paslaugų teikėjas neturi sutartinių teisių, susijusių su tuo, kokį turinį jų klientai ar tokių klientų galutiniai naudotojai saugo, kaip jį apdoroja ar viešai skelbia, ir kai paslaugų teikėjas neturi techninių galimybių pašalinti jų klientų ar tokių klientų galutinių naudotojų saugomą konkretų turinį;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  esminis ryšys su Sąjunga taip pat turėtų būti svarbus elementas nustatant šio reglamento taikymo sritį. Toks esminis ryšys su Sąjunga turėtų būti laikomas egzistuojančiu, jei paslaugų teikėjas yra įsisteigęs Sąjungoje arba, jei taip nėra, remiantis dideliu vartotojų skaičiumi vienoje ar daugiau valstybių narių arba tikslinga veikla vienos ar kelių valstybių narių atžvilgiu. Tikslinga veikla vienos ar kelių valstybių narių atžvilgiu gali būti nustatoma remiantis visomis susijusiomis aplinkybėmis, įskaitant tokius veiksnius kaip kalba arba valiuta, kuri paprastai naudojama toje valstybėje narėje, arba galimybė užsakyti prekes ar paslaugas. Tikslinga veikla valstybės narės atžvilgiu taip pat galėtų būti siejama su galimybe atitinkamoje nacionalinėje taikomųjų programų parduotuvėje įsigyti taikomąją programą, su vietos reklamos rodymu arba reklamos toje valstybėje narėje vartojama kalba rodymu arba su ryšių su klientais valdymu, pavyzdžiui, aptarnaujant klientus ta kalba, kuri paprastai vartojama toje valstybėje narėje. Kad egzistuoja esminis ryšys, laikytina ir tais atvejais, kai paslaugų teikėjas nukreipia savo veiklą į vieną ar daugiau valstybių narių, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/201210 17 straipsnio 1 dalies c punkte. Kita vertus, jeigu paslauga teikiama vien siekiant laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/30211 nustatyto draudimo diskriminuoti, paslaugos teikimas vien tuo pagrindu negali būti laikomas veiklos orientavimu į konkrečią Sąjungos teritoriją ar tikslinga veikla joje;

(11)  esminis ryšys su Sąjunga taip pat turėtų būti svarbus elementas nustatant šio reglamento taikymo sritį. Toks esminis ryšys su Sąjunga turėtų būti laikomas egzistuojančiu, jei paslaugų teikėjas yra įsisteigęs Sąjungoje arba, jei taip nėra, remiantis dideliu vartotojų skaičiumi vienoje ar daugiau valstybių narių arba tikslinga veikla vienos ar kelių valstybių narių atžvilgiu. Tikslinga veikla vienos ar kelių valstybių narių atžvilgiu gali būti nustatoma remiantis visomis susijusiomis aplinkybėmis, įskaitant tokius veiksnius kaip kalba arba valiuta, kuri paprastai naudojama valstybėje narėje. Tikslinga veikla valstybės narės atžvilgiu taip pat galėtų būti siejama su galimybe atitinkamoje nacionalinėje taikomųjų programų parduotuvėje įsigyti taikomąją programą, su vietos reklamos rodymu arba reklamos toje valstybėje narėje vartojama kalba rodymu arba su ryšių su klientais valdymu, pavyzdžiui, aptarnaujant klientus ta kalba, kuri paprastai vartojama toje valstybėje narėje. Kad egzistuoja esminis ryšys, laikytina ir tais atvejais, kai paslaugų teikėjas nukreipia savo veiklą į vieną ar daugiau valstybių narių, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/201210 17 straipsnio 1 dalies c punkte. Kita vertus, jeigu paslauga teikiama vien siekiant laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/30211 nustatyto draudimo diskriminuoti, paslaugos teikimas vien tuo pagrindu negali būti laikomas veiklos orientavimu į konkrečią Sąjungos teritoriją ar tikslinga veikla joje;

_________________

_________________

10 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).

10 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).

11 2018 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/302 dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitų formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2006/2004 ir (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 601, 2018 3 2, p. 1).

11 2018 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/302 dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitų formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2006/2004 ir (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 601, 2018 3 2, p. 1).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  prieglobos paslaugų teikėjai turėtų turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų užkertamas kelias teroristinio turinio sklaidai jų tinkle. Tokia rūpinimosi pareiga neturėtų tapti bendrosios stebėsenos prievole. Rūpinimosi pareiga taikant šį reglamentą reiškia, kad prieglobos paslaugų teikėjai jų saugomo turinio atžvilgiu turėtų veikti apdairiai, proporcingai ir nediskriminuojančiai, visų pirma kai taiko savo pačių sutartines sąlygas, siekdami išvengti turinio, kuris nėra teroristinis, pašalinimo. Turinys šalinamas arba prieiga naikinama nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę ir informaciją;

(12)  prieglobos paslaugų teikėjai turėtų turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų kovojama teroristinio turinio sklaida visuomenėje jų tinkle. Tokia rūpinimosi pareiga neturėtų tapti prievole prieglobos paslaugų teikėjams stebėti informaciją, kurią jie saugo, nei bendrąja pareiga aktyviai domėtis faktais arba aplinkybėmis, rodančiomis nelegalią veiklą. Rūpinimosi pareiga taikant šį reglamentą reiškia, kad prieglobos paslaugų teikėjai jų saugomo turinio atžvilgiu turėtų veikti skaidriai, apdairiai, proporcingai ir nediskriminuojančiai, visų pirma kai taiko savo pačių sutartines sąlygas, siekdami išvengti turinio, kuris nėra teroristinis, pašalinimo. Turinys šalinamas arba prieiga naikinama nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę, laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje ir teisės į žiniasklaidos nuomonių įvairovę.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  reikėtų suderinti procedūras ir prievoles, kurių prieglobos paslaugų teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą, po to, kai kompetentingos institucijos atliko vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pačioms pasirinkti kompetentingas institucijas ir skirti šią užduotį administracinėms, teisėsaugos ar teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į teroristinio turinio sklaidos internete greitį, šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis turinys, kurį nurodymu reikalaujama pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo gavimo būtų pašalintas arba būtų panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

(13)  reikėtų suderinti procedūras ir prievoles, kurių prieglobos paslaugų teikėjai turėtų laikytis gavę nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą, po to, kai kompetentingos institucijos atliko vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pačioms pasirinkti kompetentingas institucijas ir skirti šią užduotį teisminėms institucijoms arba funkciškai nepriklausomoms administracinėms ar teisėsaugos institucijoms. Atsižvelgiant į teroristinio turinio sklaidos internete greitį, šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis turinys, kurį nurodymu reikalaujama pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo gavimo būtų pašalintas arba būtų panaikinta prieiga prie jo.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kompetentinga institucija nurodymą pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai adresatui ar kontaktiniam centrui bet kokiomis elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų teikėjas galėtų nustatyti autentiškumą, įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir laiką; tai gali būti, pavyzdžiui, saugus e. paštas ir platformos arba kiti saugūs kanalai, įskaitant paslaugų teikėjo užtikrinamus kanalus, laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių. Šį reikalavimą galima patenkinti naudojantis kvalifikuotomis elektroninio registruoto pristatymo paslaugomis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/201412;

(14)  kompetentinga institucija nurodymą pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai prieglobos paslaugų teikėjo kontaktiniam centrui ir, jei prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta yra kitoje valstybėje narėje, tos valstybės narės kompetentingai institucijai bet kokiomis elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų teikėjas galėtų nustatyti autentiškumą, įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir laiką; tai gali būti, pavyzdžiui, saugus e. paštas ir platformos arba kiti saugūs kanalai, įskaitant paslaugų teikėjo užtikrinamus kanalus, laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių. Šį reikalavimą galima patenkinti naudojantis kvalifikuotomis elektroninio registruoto pristatymo paslaugomis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/201412;

__________________

__________________

12 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

12 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kompetentingų institucijų ar Europolo pranešimai – veiksminga ir greita priemonė, padedanti informuoti prieglobos paslaugų teikėjus apie specifinį jų tinklo turinį. Drauge su nurodymais pašalinti turinį turėtų būti toliau taikomi mechanizmai, kuriais prieglobos paslaugų teikėjai įspėjami apie informaciją, kuri gali būti laikoma teroristiniu turiniu, paliekant galimybę paslaugų teikėjams savanoriškai spręsti dėl atitikties jų pačių nustatytoms sutartinėms sąlygoms. Svarbu, kad prieglobos paslaugų teikėjai prioritetine tvarka įvertintų tokius pranešimus ir skubiai praneštų, kokių veiksmų ėmėsi. Galutinį sprendimą dėl turinio šalinimo ir toliau priims prieglobos paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į atitiktį savo paties nustatytoms sutartinėms sąlygoms. Įgyvendinant šį reglamentą, kiek tai susiję su pranešimais, Europolo įgaliojimai, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/794, lieka nepakitę;

Išbraukta.

__________________

 

13 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

 

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, kurių reikia norint veiksmingai identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, proporcingos aktyvios priemonės, tam tikrais atvejais įskaitant automatinių priemonių naudojimą, yra būtinas kovos su teroristiniu turiniu internete elementas. Siekdami sumažinti teroristinio turinio prieinamumą savo tinkle, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir teroristinio turinio masto lygį bei pagal poveikį trečiųjų šalių teisėms ir visuomenės interesui gauti informaciją įvertinti, ar reikėtų imtis aktyvių priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių tinkamų, veiksmingų ir proporcingų aktyvių priemonių reikėtų imtis. Šis reikalavimas neturėtų tapti bendrosios stebėsenos prievole. Atsižvelgiant į šį vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų nebuvimas rodo menką teroristinio turinio mastą;

(16)  atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, kurių reikia norint veiksmingai identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, proporcingos konkrečios priemonės yra būtinas kovos su teroristiniu turiniu internete elementas. Siekdami sumažinti teroristinio turinio prieinamumą savo tinkle, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir teroristinio turinio masto lygį bei pagal poveikį trečiųjų šalių teisėms ir visuomenės interesui gauti ir perduoti informaciją, ypač kai esama didelio teroristinio turinio masto ir gaunama daug nurodymų pašalinti turinį, įvertinti, ar reikėtų imtis konkrečių priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių tinkamų, tikslingų, veiksmingų ir proporcingų konkrečių priemonių reikėtų imtis. Šis reikalavimas neturėtų tapti bendrosios stebėsenos prievole. Šios konkrečios priemonės gali apimti reguliarų ataskaitų teikimą kompetentingoms institucijoms, žmogiškųjų išteklių didinimą vykdant priemones, kuriomis siekiama apsaugoti viešąsias paslaugas nuo teroristinio turinio sklaidos, ir keitimąsi geriausia patirtimi. Atsižvelgiant į šį vertinimą, nurodymų pašalinti turinį nebuvimas rodo menką teroristinio turinio mastą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  nustatydami aktyvias priemones, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad būtų išsaugota vartotojų teisė į žodžio laisvę ir informaciją, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir įgyvendinti apsaugos priemones, visų pirma įskaitant žmogaus atliekamą priežiūrą ir patikrinimus, jei jų reikia, kad būtų išvengta netyčinio ar per klaidą padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas turinys, kuris nėra teroristinis. Tai itin aktualu, kai prieglobos paslaugų teikėjai teroristiniam turiniui nustatyti naudoja automatines priemones. Bet koks sprendimas naudoti automatines priemones, kurių imasi pats prieglobos paslaugų teikėjas ar kurių imtis prašo kompetentinga institucija, turi būti įvertintas atsižvelgiant į naudojamos technologijos patikimumą ir į daromą poveikį pagrindinėms teisėms;

(17)  nustatydami konkrečias priemones, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad būtų išsaugota vartotojų teisė į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir įgyvendinti apsaugos priemones, visų pirma įskaitant žmogaus atliekamą priežiūrą ir patikrinimus, kad būtų išvengta netyčinio ar per klaidą padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas turinys, kuris nėra teroristinis;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, susiduriantys su teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, kompetentingos institucijos turėtų reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. Tai galėtų būti priemonės, kuriomis užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio turinio patikros priemonėmis. Be to, galima naudotis patikimomis techninėmis naujo teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, jau esančiomis rinkoje arba parengtomis paties prieglobos paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas apie taikomas specialias aktyvias priemones, kad kompetentinga institucija galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra veiksmingos ir proporcingos ir ar prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis automatines priemones, turi reikiamus žmogaus atliekamos priežiūros ir patikrinimų pajėgumus. Vertindamos priemonių veiksmingumą ir proporcingumą, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir poveikį platinant teroristinį turinį (pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje);

(18)  siekiant užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, susiduriantys su teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, kompetentinga institucija turėtų reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, gavę didelį galutinių nurodymų pašalinti turinį skaičių, praneštų, kokių konkrečių priemonių imtasi. Be to, galima naudotis patikimomis techninėmis naujo teroristinio turinio nustatymo priemonėmis. Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas apie taikomas specialias priemones, kad kompetentinga institucija galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra būtinos, veiksmingos ir proporcingos ir ar prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis automatines priemones, turi reikiamus žmogaus atliekamos priežiūros ir patikrinimų pajėgumus. Vertindamos priemonių veiksmingumą, būtinumą ir proporcingumą, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų nurodymų pašalinti turinį skaičių, jo dydį ir ekonominius pajėgumus ir poveikį platinant teroristinį turinį (pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje), taip pat apsaugos priemones, taikomas siekiant apsaugoti teisę į žodžio laisvę ir informaciją, bei incidentų, kai buvo ribojamas teisėtas turinys, skaičių;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  gavusi prašymą, kompetentinga institucija turėtų užmegzti dialogą su prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias priemones, kurių būtina imtis. Prireikus kompetentinga institucija turėtų įpareigoti priimti tinkamas, veiksmingas ir proporcingas aktyvias priemones, jei mano, kad dabartinės priemonės yra nepakankamos norint išvengti rizikos. Sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis konkrečių aktyvių priemonių iš esmės neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią su teroristinio turinio sklaida, kompetentingų institucijų remiantis šiuo reglamentu priimami sprendimai gali nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai susiję su konkrečiomis tikslinėmis priemonėmis, kurias būtina priimti dėl esminių visuomenės saugumo priežasčių. Tačiau prieš priimdama tokius sprendimus kompetentinga institucija turėtų pasiekti tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos pagrįsti;

(19)  gavusi prašymą, kompetentinga institucija turėtų užmegzti dialogą su prieglobos paslaugų teikėju apie konkrečias priemones, kurių būtina imtis. Prireikus kompetentinga institucija turėtų reikalauti, kad priglobos paslaugų teikėjas iš naujo įvertintų būtinas priemones arba kad priimtų tinkamas, veiksmingas ir proporcingas konkrečias priemones, jei mano, kad dabartinės priemonės neatitinka būtinumo ir proporcingumo principų arba yra nepakankamos norint išvengti rizikos. Kompetentinga institucija turėtų nurodyti taikyti tik tas konkrečias priemones, kurias, kaip pagrįstai manoma, prieglobos paslaugų teikėjas gali įgyvendinti, atsižvelgiant, be kita ko, į prieglobos paslaugų teikėjo finansinius ir kitus išteklius. Reikalavimas imtis konkrečių priemonių, neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  turėtų būti nustatyta prieglobos paslaugų teikėjų prievolė konkrečiais tikslais ir terminuotą laiką saugoti pašalintą turinį ir susijusius duomenis. Kyla reikmė saugojimo reikalavimą taip pat taikyti susijusiems duomenims tais atvejais, kai pašalinus atitinkamą turinį tie duomenys būtų prarasti. Susiję duomenys gali apimti tokius duomenis kaip prenumeratoriaus duomenys, visų pirma įskaitant duomenis, susijusius su turinio teikėjo identitetu, bei prieigos duomenys, įskaitant, pavyzdžiui, turinio teikėjo naudojimosi paslauga arba prisijungimo datą ir laiką, drauge su interneto paslaugų teikėjo turinio teikėjui suteiktu IP adresu;

(20)  turėtų būti nustatyta prieglobos paslaugų teikėjų prievolė konkrečiais tikslais ir terminuotą laiką saugoti pašalintą turinį ir susijusius duomenis. Kyla reikmė saugojimo reikalavimą taip pat taikyti susijusiems duomenims tais atvejais, kai pašalinus atitinkamą turinį tie duomenys būtų prarasti. Susiję duomenys gali apimti tokius duomenis kaip prenumeratoriaus duomenys, visų pirma duomenis, susijusius su turinio teikėjo identitetu, bei prieigos duomenys, įskaitant, pavyzdžiui, turinio teikėjo naudojimosi paslauga arba prisijungimo datą ir laiką, drauge su interneto paslaugų teikėjo turinio teikėjui suteiktu IP adresu;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  prievolė išsaugoti turinį administracinės ar teisminės peržiūros tikslais yra būtina ir pagrįsta norint užtikrinti veiksmingas turinio teikėjo teisių gynimo priemones, jei jo turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, bei tokio turinio, koks jis buvo iki pašalinimo, atkūrimą, jei taip būtų nuspręsta atlikus peržiūros procedūrą. Prievolė išsaugoti turinį tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo tikslais yra būtina ir pagrįsta, atsižvelgiant į galimą naudą, kurią ši medžiaga galėtų suteikti teroristinės veiklos sustabdymo ar prevencijos tikslais. Jei bendrovės pašalina turinį ar panaikina prieigą prie jo, visų pirma taikydamos savo pačių aktyvias priemones, ir neinformuoja apie tai atsakingų institucijų, nes mano, kad tokiu atveju šio reglamento 13 straipsnio 4 dalis nėra taikoma, teisėsaugos institucijos gali negauti informacijos apie tokio turinio egzistavimą. Todėl turinio išsaugojimas teroristinių nusikaltimų prevencijos, aptikimo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais taip pat yra pagrįstas. Šiais tikslais reikalaujami išsaugoti duomenys apsiriboja duomenimis, kurie gali turėti sąsajų su teroristiniais nusikaltimais ir todėl gali prisidėti prie baudžiamojo persekiojimo ir didelės rizikos visuomenės saugumui prevencijos;

(21)  prievolė išsaugoti turinį administracinės ar teisminės peržiūros arba teisinės gynybos tikslais yra būtina ir pagrįsta norint užtikrinti veiksmingas turinio teikėjo teisių gynimo priemones, jei jo turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, bei tokio turinio, koks jis buvo iki pašalinimo, atkūrimą, jei taip būtų nuspręsta atlikus peržiūros procedūrą. Prievolė išsaugoti turinį tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo tikslais yra būtina ir pagrįsta, atsižvelgiant į galimą naudą, kurią ši medžiaga galėtų suteikti teroristinės veiklos sustabdymo ar prevencijos tikslais. Jei bendrovės pašalina turinį ar panaikina prieigą prie jo, visų pirma taikydamos savo pačių konkrečias priemones, jos turėtų skubiai informuoti kompetentingas teisėsaugos institucijas. Turinio išsaugojimas teroristinių nusikaltimų prevencijos, aptikimo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais taip pat yra pagrįstas. Šiais tikslais teroristinis turinys ir susiję duomenys turėtų būti saugomi tik konkretų laikotarpį, per kurį teisėsaugos institucijos galėtų patikrinti turinį ir nuspręsti, ar jo reikėtų konkretiems tikslams. Šis terminas neturėtų būti ilgesnis kaip šeši mėnesiai. Teroristinių nusikaltimų prevencijos, aptikimo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais reikalaujami išsaugoti duomenys apsiriboja duomenimis, kurie gali turėti sąsajų su teroristiniais nusikaltimais ir todėl gali prisidėti prie baudžiamojo persekiojimo ir didelės rizikos visuomenės saugumui prevencijos;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekiant užtikrinti proporcingumą, saugojimo laikotarpis turėtų neviršyti šešių mėnesių, kad turinio teikėjai turėtų pakankamai laiko peržiūrai inicijuoti, o teisėsauga – gauti teroristinių nusikaltimų tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui reikalingus duomenis. Tačiau šis laikotarpis peržiūrą atliekančios institucijos prašymu gali būti pratęstas tiek, kiek reikia, jeigu per šešių mėnesių laikotarpį peržiūros procedūra buvo pradėta, bet nebaigta. Tokia trukmė turėtų būti pakankama, kad teisėsaugos institucijos galėtų išsisaugoti reikiamus įrodymus, susijusius su jų tyrimais, ir drauge būtų užtikrinta pusiausvyra su atitinkamomis pagrindinėmis teisėmis;

(22)  siekiant užtikrinti proporcingumą, saugojimo laikotarpis turėtų neviršyti šešių mėnesių, kad turinio teikėjai turėtų pakankamai laiko peržiūrai inicijuoti arba teisėsaugos institucijos galėtų gauti teroristinių nusikaltimų tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui reikalingus duomenis. Tačiau šis laikotarpis peržiūrą atliekančios institucijos prašymu gali būti pratęstas tiek, kiek reikia, jeigu per šešių mėnesių laikotarpį peržiūros arba teisinės gynybos procedūra buvo pradėta, bet nebaigta. Tokia trukmė taip pat turėtų būti pakankama, kad teisėsaugos institucijos galėtų išsisaugoti reikiamus įrodymus, susijusius su jų tyrimais ir baudžiamuoju persekiojimu, ir drauge būtų užtikrinta pusiausvyra su atitinkamomis pagrindinėmis teisėmis;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  būtina užtikrinti prieglobos paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų jų atskaitomybė vartotojams ir sustiprintas piliečių pasitikėjimas bendrąja skaitmenine rinka. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų skelbti kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų pateikiama svarbiausia informacija apie veiksmus, kurių imtasi aptinkant, nustatant ir šalinant teroristinį turinį;

(24)  būtina užtikrinti prieglobos paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų jų atskaitomybė vartotojams ir sustiprintas piliečių pasitikėjimas bendrąja skaitmenine rinka. Tik prieglobos paslaugų teikėjai, kurie tais metais yra gavę nurodymų pašalinti turinį, turėtų būti įpareigoti skelbti kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų pateikiama svarbiausia informacija apie veiksmus, kurių imtasi aptinkant, nustatant ir šalinant teroristinį turinį;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  valdžios institucijos, atsakingos už nurodymų pašalinti turinį išdavimą, taip pat turėtų skelbti skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų pateikta informacija apie nurodymų pašalinti turinį skaičių, atsisakymų skaičių, nustatytų teroristinio turinio atvejų, dėl kurių buvo atliktas teroristinių nusikaltimų tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas, skaičių ir atvejų, kai turinys buvo klaidingai palaikytas teroristiniu, skaičių;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  skundų procedūra – būtina priemonė apsisaugoti nuo turinio pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į žodžio laisvę ir informaciją apsauga. Todėl prieglobos paslaugų teikėjai turėtų nustatyti vartotojams patogius skundų mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio teikėjo atžvilgiu. Reikalavimas, kad prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio prieglobos paslaugų teikėjų galimybei taikyti savo pačių nustatytas sutartines sąlygas kitais pagrindais;

(25)  skundų procedūra – būtina priemonė apsisaugoti nuo turinio pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į žodžio laisvę ir laisvės gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje apsauga. Todėl prieglobos paslaugų teikėjai turėtų nustatyti vartotojams patogius skundų mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio teikėjo atžvilgiu. Reikalavimas, kad prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio prieglobos paslaugų teikėjų galimybei taikyti savo pačių nustatytas sutartines sąlygas kitais pagrindais;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  veiksminga teisinė apsauga pagal ES sutarties 19 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio teikėjui naudingos informacijos, kuri leistų turinio teikėjui užginčyti sprendimą. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad turinio teikėjas turi gauti pranešimą. Priklausomai nuo aplinkybių, prieglobos paslaugų teikėjai turinį, kurį jie laiko teroristiniu, gali pakeisti žinute, kad turinys pašalintas ar prieiga panaikinta vadovaujantis šiuo reglamentu. Daugiau informacijos apie pašalinimo priežastis ir turinio teikėjo galimybes užginčyti sprendimą, turėtų būti pateikta tik gavus tokį prašymą. Jeigu kompetentingos institucijos nusprendžia, kad dėl visuomenės saugumo priežasčių, įskaitant tyrimo atveju, būtų netinkama ar nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti prieglobos paslaugų teikėjui;

(26)  veiksminga teisinė apsauga pagal ES sutarties 19 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio teikėjui naudingos informacijos, pavyzdžiui, apie turinio pašalinimo arba prieigos prie jo panaikinimą, veiksmo teisinį pagrindą, kuri leistų turinio teikėjui užginčyti sprendimą. Priklausomai nuo aplinkybių, prieglobos paslaugų teikėjai turinį, kurį jie laiko teroristiniu, gali pakeisti žinute, kad turinys pašalintas ar prieiga panaikinta vadovaujantis šiuo reglamentu. Jeigu kompetentingos institucijos nusprendžia, kad dėl visuomenės saugumo priežasčių, įskaitant tyrimo atveju, būtų netinkama ar nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti prieglobos paslaugų teikėjui;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  kad būtų išvengta dubliavimo ir trukdymo vykdyti tyrimus, kompetentingos institucijos, išduodamos nurodymus pašalinti turinį ir teikdamos pranešimus prieglobos paslaugų teikėjams, turėtų dalytis informacija, koordinuoti veiklą ir bendradarbiauti viena su kita ir prireikus su Europolu. Įgyvendinant šio reglamento nuostatas, Europolas galėtų teikti paramą pagal dabartinius savo įgaliojimus ir esamą teisinį pagrindą;

(27)  kad būtų išvengta dubliavimo ir trukdymo vykdyti tyrimus ir sumažintos atitinkamų paslaugų teikėjų išlaidos, kompetentingos institucijos, išduodamos nurodymus pašalinti turinį prieglobos paslaugų teikėjams, turėtų dalytis informacija, koordinuoti veiklą ir bendradarbiauti viena su kita ir prireikus su Europolu. Įgyvendinant šio reglamento nuostatas, Europolas galėtų teikti paramą pagal dabartinius savo įgaliojimus ir esamą teisinį pagrindą;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  Europolo pranešimai – veiksminga ir greita priemonė, padedanti informuoti prieglobos paslaugų teikėjus apie specifinį jų tinklo turinį. Drauge su nurodymais pašalinti turinį turėtų būti toliau taikomi mechanizmai, kuriais prieglobos paslaugų teikėjai įspėjami apie informaciją, kuri gali būti laikoma teroristiniu turiniu, paliekant galimybę paslaugų teikėjams savanoriškai spręsti dėl atitikties jų pačių nustatytoms sutartinėms sąlygoms. Todėl svarbu, kad prieglobos paslaugų teikėjai prioritetine tvarka bendradarbiautų su Europolu ir įvertintų tokius Europolo pranešimus bei skubiai praneštų, kokių veiksmų ėmėsi. Galutinį sprendimą dėl turinio šalinimo ir toliau priims prieglobos paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į atitiktį savo paties nustatytoms sutartinėms sąlygoms. Įgyvendinant šį reglamentą, Europolo įgaliojimai, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/7941a, lieka nepakitę;

 

__________________

 

1a 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  kad būtų užtikrintas veiksmingas ir pakankamai nuoseklus aktyvių priemonių įgyvendinimas, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų palaikyti ryšius ir dalytis informacija apie diskusijas su prieglobos paslaugų teikėjais konkrečių aktyvių priemonių nustatymo, įgyvendinimo ir vertinimo klausimais. Tokio bendradarbiavimo reikia ir priimant nuobaudų taikymo taisykles, taip pat užtikrinant jų įgyvendinimą ir vykdymą;

(28)  kad būtų užtikrintas veiksmingas ir pakankamai nuoseklus prieglobos paslaugų teikėjų priemonių įgyvendinimas, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų palaikyti ryšius ir dalytis informacija apie diskusijas su prieglobos paslaugų teikėjais nurodymų pašalinti turinį ir konkrečių priemonių nustatymo, įgyvendinimo ir vertinimo klausimais. Tokio bendradarbiavimo reikia ir priimant nuobaudų taikymo taisykles, taip pat užtikrinant jų įgyvendinimą ir vykdymą;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  būtina užtikrinti, kad valstybės narės kompetentinga institucija, atsakinga už nuobaudų skyrimą, būtų visapusiškai informuota apie nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų išdavimą ir tolesnius prieglobos paslaugų teikėjų ir atitinkamų kompetentingų institucijų informacijos mainus. Šiuo tikslu, valstybės narės turėtų užtikrinti tinkamus komunikacijos kanalus ir mechanizmus, kurie padėtų laiku pasidalyti aktualia informacija;

(29)  būtina užtikrinti, kad valstybės narės kompetentinga institucija, atsakinga už nuobaudų skyrimą, būtų visapusiškai informuota apie nurodymų pašalinti turinį ir tolesnius prieglobos paslaugų teikėjų ir atitinkamų kompetentingų institucijų kitose valstybėse narėse informacijos mainus. Šiuo tikslu, valstybės narės turėtų užtikrinti ir apsaugoti tinkamus komunikacijos kanalus ir mechanizmus, kurie padėtų laiku pasidalyti aktualia informacija;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  tiek prieglobos paslaugų teikėjai, tiek valstybės narės turėtų įsteigti kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai tvarkyti nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus. Priešingai nei teisinis atstovas, kontaktiniai centrai veikia operaciniais tikslais. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras turėtų turėti specialių priemonių, kurios leistų elektroniniu būdu teikti nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus, taip pat techninių ir žmogiškųjų išteklių, leidžiančių sparčiai juos tvarkyti. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras neprivalo būti Sąjungoje ir prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu centru gali pats paskirti jau esamą centrą, jei tas centras gali įvykdyti šiame reglamente numatytas funkcijas. Siekiant užtikrinti, kad teroristinis turinys būtų pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo, prieglobos paslaugų gavėjai turėtų užtikrinti, kad kontaktinis centras veiktų visą parą ir be išeiginių. Informacija apie kontaktinį centrą turėtų apimti informaciją apie kalbą, kuria galima kreiptis. Siekiant palengvinti prieglobos paslaugų teikėjų ir kompetentingų institucijų komunikaciją, prieglobos paslaugų teikėjai raginami komunikacijos kalba pasirinkti vieną iš Sąjungos oficialiųjų kalbų, kuria pateikiamos ir prieglobos paslaugų teikėjo sutartinės sąlygos;

(33)  tiek prieglobos paslaugų teikėjai, tiek valstybės narės turėtų įsteigti kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai tvarkyti nurodymus pašalinti turinį. Priešingai nei teisinis atstovas, kontaktiniai centrai veikia operaciniais tikslais. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras turėtų turėti specialių priemonių, kurios leistų elektroniniu būdu teikti nurodymus pašalinti turinį, taip pat techninių ir žmogiškųjų išteklių, leidžiančių sparčiai juos tvarkyti. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras neprivalo būti Sąjungoje ir prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu centru gali pats paskirti jau esamą centrą, jei tas centras gali įvykdyti šiame reglamente numatytas funkcijas. Siekiant užtikrinti, kad teroristinis turinys būtų pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo, prieglobos paslaugų gavėjai turėtų užtikrinti, kad kontaktinis centras veiktų visą parą ir be išeiginių. Informacija apie kontaktinį centrą turėtų apimti informaciją apie kalbą, kuria galima kreiptis. Siekiant palengvinti prieglobos paslaugų teikėjų ir kompetentingų institucijų komunikaciją, prieglobos paslaugų teikėjai raginami komunikacijos kalba pasirinkti vieną iš Sąjungos oficialiųjų kalbų, kuria pateikiamos ir prieglobos paslaugų teikėjo sutartinės sąlygos;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  jei nėra bendrojo reikalavimo paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į kurios valstybės narės jurisdikciją patenka Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis atstovas, jurisdikciją. Tačiau kitai valstybei narei išdavus nurodymą pašalinti turinį, jos institucijoms turėtų būti suteikta galimybė įgyvendinti tuos nurodymus imantis nebaudžiamojo pobūdžio priverstinių priemonių, pavyzdžiui, taikant pinigines nuobaudas. Kalbant apie prieglobos paslaugų teikėją, kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje ir neturi teisinio atstovo, teisė taikyti nuobaudas turėtų būti suteikta bet kuriai valstybei narei, su sąlyga, kad laikomasi ne bis in idem principo;

(34)  jei nėra bendrojo reikalavimo paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į kurios valstybės narės jurisdikciją patenka Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis atstovas, jurisdikciją. Kalbant apie prieglobos paslaugų teikėją, kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje ir neturi teisinio atstovo, teisė taikyti nuobaudas turėtų būti suteikta bet kuriai valstybei narei, su sąlyga, kad laikomasi ne bis in idem principo;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  tie prieglobos paslaugų teikėjai, kurie nėra įsisteigę Sąjungoje, turėtų raštu paskirti teisinį atstovą, kad užtikrintų atitiktį prievolėms pagal šį reglamentą ir jų įgyvendinimą;

(35)  tie prieglobos paslaugų teikėjai, kurie nėra įsisteigę Sąjungoje, turėtų raštu paskirti teisinį atstovą, kad užtikrintų atitiktį prievolėms pagal šį reglamentą ir jų įgyvendinimą; prieglobos paslaugų teikėjai gali naudotis esamu teisiniu atstovu, jeigu šis teisinis atstovas pajėgia vykdyti šiame reglamente išdėstytas funkcijas;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  šio reglamento tikslais valstybės narės turėtų paskirti kompetentingas institucijas. Reikalavimas paskirti kompetentingas institucijas nebūtinai reiškia, kad reikia steigti naują instituciją; šiame reglamente išdėstytas funkcijas galima pavesti esamai institucijai. Šiuo reglamentu reikalaujama paskirti instituciją, kuri būtų atsakinga už nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų išdavimą bei už aktyvių priemonių stebėseną ir nuobaudų nustatymą. Valstybės narės pačios sprendžia, kiek institucijų jos nori skirti šiai užduočiai atlikti;

(37)  šio reglamento tikslais valstybės narės turėtų paskirti vieną teisminę ar funkciškai nepriklausomą administracinę instituciją. Šis reikalavimas nereiškia, kad reikia steigti naują instituciją; šiame reglamente išdėstytas funkcijas galima pavesti esamai institucijai. Šiuo reglamentu reikalaujama paskirti instituciją, kuri būtų atsakinga už nurodymų pašalinti turinį išdavimą bei už konkrečių priemonių stebėseną ir nuobaudų nustatymą. Valstybės narės Komisijai turėtų pranešti apie pagal šį reglamentą paskirtą kompetentingą instituciją, o ji internete turėtų paskelbti kiekvienoje valstybėje narėje paskirtų kompetentingų institucijų sąrašą. Internetinis registras turėtų būti lengvai prieinamas, kad prieglobos paslaugų teikėjams būtų lengviau greitai patikrinti nurodymų pašalinti turinį tikrumą;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  nuobaudos yra būtinos norint užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai veiksmingai įgyvendintų pagal šį reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos tais atvejais, kai prieglobos paslaugų teikėjas sistemingai nešalina teroristinio turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo. Toks reikalavimų nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas laikantis ne bis in idem ir proporcingumo principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar taikyti finansines nuobaudas, reikėtų tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti turinį, kuris nėra teroristinis;

(38)  nuobaudos yra būtinos norint užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai veiksmingai įgyvendintų pagal šį reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir prireikus nuobaudų taikymo gaires. Nuobaudos turėtų būti taikomos tais atvejais, kai prieglobos paslaugų teikėjai sistemingai ir nuolat nevykdo savo įsipareigojimų pagal šį reglamentą. Nuobaudos už 6 straipsnio nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su reikalavimu imtis papildomų konkrečių priemonių pagal 6 straipsnio 4 dalį. Sprendžiant, ar taikyti finansines nuobaudas, reikėtų tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo išteklius. Be to, kompetentinga institucija turėtų atsižvelgti į tai, ar prieglobos paslaugų teikėjas yra startuolis, ar mažoji ir vidutinė įmonė, ir kiekvienu atveju turėtų nuspręsti, ar jis turėjo galimybę deramai laikytis išduoto nurodymo. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti turinį, kuris nėra teroristinis;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  valstybės narės turėtų rinkti informaciją apie šio teisės akto įgyvendinimą. Siekiant užtikrinti, kad teisės akto vertinimas būtų pagrįstas, reikėtų nustatyti išsamią šio reglamento produktų, rezultatų ir poveikio stebėsenos programą;

(41)  valstybės narės turėtų rinkti informaciją apie teisės aktų įgyvendinimą, įskaitant informaciją apie sėkmingo teroristinių nusikaltimų nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn atvejų skaičių pagal šį reglamentą. Siekiant užtikrinti, kad teisės akto vertinimas būtų pagrįstas, reikėtų nustatyti išsamią šio reglamento produktų, rezultatų ir poveikio stebėsenos programą;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  remdamasi įgyvendinimo ataskaitos ir stebėsenos veiklos rezultatais ir išvadomis, Komisija turėtų atlikti šio reglamento vertinimą ne anksčiau kaip po trejų metų nuo jo įsigaliojimo. Vertinimas turėtų būti grindžiamas penkiais kriterijais – efektyvumu, veiksmingumu, aktualumu, suderinamumu ir ES pridėtine verte. Bus vertinama, kaip veikia skirtingos šiame reglamente nustatytos operacinės ir techninės priemonės, taip pat priemonių veiksmingumas didinant teroristinio turinio aptikimą, nustatymą ir pašalinimą, apsaugos mechanizmų veiksmingumas ir poveikis trečiųjų šalių teisėms ir interesams, įskaitant reikalavimo informuoti turinio teikėjus peržiūrą;

(42)  remdamasi įgyvendinimo ataskaitos ir stebėsenos veiklos rezultatais ir išvadomis, Komisija turėtų atlikti šio reglamento vertinimą po vienų metų nuo jo įsigaliojimo. Vertinimas turėtų būti grindžiamas septyniais kriterijais – efektyvumu, būtinumu, proporcingumu, veiksmingumu, aktualumu, suderinamumu ir ES pridėtine verte. Turėtų būti vertinama, kaip veikia skirtingos šiame reglamente nustatytos priemonės, taip pat priemonių veiksmingumas didinant teroristinio turinio aptikimą, nustatymą ir pašalinimą, apsaugos mechanizmų veiksmingumas ir poveikis pagrindinėms teisėms, įskaitant teisę į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją, teisę į žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, laisvę užsiimti verslu ir teisęs į privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Komisija taip pat turėtų įvertinti poveikį trečiųjų šalių galimai pažeistiems interesams, įskaitant reikalavimo informuoti turinio teikėjus peržiūrą;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu nustatomos vienodos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią netinkamam prieglobos paslaugų naudojimui teroristinio turinio sklaidos internete tikslais. Visų pirma jame nustatomos:

1.  Šiuo reglamentu nustatomos tikslingos vienodos taisyklės, kuriomis siekiama kovoti su netinkamu prieglobos paslaugų naudojimu teroristinio turinio viešos sklaidos internete tikslais. Visų pirma jame nustatomos:

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prieglobos paslaugų teikėjų taikytinos rūpinimosi pareigos taisyklės, siekiant užkirsti kelią teroristinio turinio sklaidai jų tinkle ir prireikus užtikrinti greitą jo pašalinimą;

a)  prieglobos paslaugų teikėjų taikytinos pagrįstos ir proporcingos rūpinimosi pareigos taisyklės, siekiant kovoti su teroristinio turinio vieša sklaida jų tinkle ir prireikus užtikrinti greitą jo pašalinimą;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  priemonės, kurių turės imtis valstybės narės, kad nustatytų teroristinį turinį, kad prieglobos paslaugų teikėjai galėtų jį greitai pašalinti ir kad būtų palengvintas bendradarbiavimas su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, prieglobos paslaugų teikėjais ir prireikus atitinkamomis Sąjungos įstaigomis.

b)  priemonės, kurių turės imtis valstybės narės, kad nustatytų teroristinį turinį, o prieglobos paslaugų teikėjai galėtų jį greitai pašalinti vadovaudamiesi Sąjungos teisės nuostatomis, kuriomis numatomos tinkamos teisės į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje apsaugos priemonės, ir kad būtų palengvintas bendradarbiavimas su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, prieglobos paslaugų teikėjais ir prireikus atitinkamomis Sąjungos įstaigomis.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šis reglamentas taikomas Sąjungoje paslaugas teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nepriklausomai nuo jų pagrindinės veiklos vykdymo vietos.

2.  Šis reglamentas taikomas Sąjungoje visuomenei paslaugas teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nepriklausomai nuo jų pagrindinės veiklos vykdymo vietos.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Šis reglamentas netaikomas švietimo, meniniais, žurnalistikos ar mokslinių tyrimų tikslais arba prieš teroristinę veiklą nukreipto informuotumo didinimo tikslais skleidžiamam turiniui ir turiniui, kuriame vykdant viešosioms diskusijoms reiškiamos polemiškos ar prieštaringos nuomonės.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Šiuo reglamentu nekeičiamos prievolės gerbti teises, laisves ir principus, įtvirtintus Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje ir jis taikomas nedarant poveikio Sąjungos ir nacionalinės teisės pagrindiniams principams, susijusiems su žodžio laisve, spaudos laisve ir žiniasklaidos laisve ir pliuralizmu.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  Šis reglamentas nedaro poveikio Direktyvai 2000/31/EB.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1)  informacinės visuomenės paslaugos – paslaugos, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/31/EB 2 straipsnio a punkte;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  prieglobos paslaugų teikėjas – informacinės visuomenės paslaugų, kurias sudaro turinio teikėjo pateiktos informacijos saugojimas jo prašymu ir laikomos informacijos teikimas trečiosioms šalims, teikėjas;

1)  prieglobos paslaugų teikėjas – informacinės visuomenės paslaugų, kurias sudaro turinio teikėjo pateiktos informacijos saugojimas jo prašymu ir laikomos informacijos teikimas visuomenei, teikėjas. Tai taikoma tik paslaugoms, kurios teikiamos visuomenei paraiškos lygmeniu. Debesijos infrastruktūros teikėjai ir debesijos paslaugų teikėjai nelaikomi prieglobos paslaugų teikėjais. Tai netaikoma nei elektroninių ryšių paslaugoms, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2018/1972;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  turinio teikėjas – vartotojas, pateikęs informaciją, kurią jo prašymu laiko ar laikė prieglobos paslaugų teikėjas;

2)  turinio teikėjas – vartotojas, pateikęs informaciją, kurią jo prašymu laiko ar laikė ir visuomenei pateikė prieglobos paslaugų teikėjas;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  teroristiniai nusikaltimai – nusikaltimai, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalyje;

Išbraukta.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  teroristinis turinys – toliau nurodyta informacija arba jos deriniai:

5)  teroristinis turinys – toliau nurodyta medžiaga arba jos deriniai:

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kurstymas vykdyti teroristinius nusikaltimus ar jų propagavimas, įskaitant šlovinimą, taip sukeliant grėsmę, kad tokie nusikaltimai gali būti įvykdyti;

a)  kurstymas padaryti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a-i punktuose išvardytų nusikalstamų veikų, kai toks elgesys tiesiogiai ar netiesiogiai, pavyzdžiui, teroro aktų šlovinimas, skatina padaryti teroristinius nusikaltimus, todėl kyla pavojus, kad gali būti tyčia įvykdyta viena ar daugiau tokių nusikalstamų veikų;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  skatinimas prisidėti prie teroristinių nusikaltimų;

b)  kito asmens ar asmenų grupės kurstymas padaryti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose išvardintų nusikaltimų arba pagalba juos darant, tokiu būdu keliant pavojų, kad gali būti tyčia įvykdyta viena ar daugiau tokių nusikalstamų veikų;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teroristinių grupių veiklos skatinimas, visų pirma raginant dalyvauti Direktyvos (ES) 2017/541 2 straipsnio 3 dalyje apibrėžtose teroristinėse grupėse ar jas remti;

c)  kito asmens ar asmenų grupės kurstymas dalyvauti teroristinės grupės veikloje, įskaitant informacijos ar materialinių išteklių tiekimą jai arba jos veiklos finansavimą kokiu nors būdu, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/541 4 straipsnyje, tokiu būdu keliant pavojų, kad gali būti tyčia įvykdyta viena ar daugiau tokių nusikalstamų veikų;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  metodų ar būdų, kaip įvykdyti teroristinį nusikaltimą, mokymas.

d)  mokymas gaminti arba naudoti sprogmenis, šaunamuosius ar kitus ginklus, kenksmingas arba pavojingas medžiagas arba naudoti kitus konkrečius metodus ar būdus siekiant įvykdyti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose išvardytų nusikalstamų teroristinių veikų arba prisidėti prie jos įvykdymo;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  vaizdavimas, kaip daromas vienas iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose išvardintų nusikaltimų, tokiu būdu keliant pavojų, kad gali būti tyčia įvykdyta viena ar daugiau tokių nusikalstamų veikų;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  teroristinio turinio sklaida – teroristinio turinio skleidimas trečiosioms šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

6)  teroristinio turinio sklaida – teroristinio turinio skleidimas visuomenei prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  pranešimas – kompetentingos institucijos ar, kai tinka, atitinkamos Sąjungos įstaigos įspėjimas prieglobos paslaugų teikėjui apie informaciją, kuri gali būti laikoma teroristiniu turiniu, kad paslaugų teikėjas galėtų savanoriškai nuspręsti dėl atitikties jo nustatytoms sutartinėms sąlygoms, kuriomis siekiama užkirsti kelią teroristinio turinio sklaidai;

Išbraukta.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a)  kompetentinga institucija – viena paskirtoji teisminė institucija arba funkciškai nepriklausoma administracinė institucija valstybėje narėje.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai imasi pagal šį reglamentą tinkamų, pagrįstų ir proporcingų veiksmų, kuriais kovojama su teroristinio turinio sklaida, o vartotojai apsaugomi nuo teroristinio turinio. Imdamiesi šių veiksmų, jie veikia apdairiai, adekvačiai ir nediskriminuodami, taip pat gerbdami vartotojų pagrindines teises ir atsižvelgdami į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir informaciją svarbą atviroje ir demokratinėje visuomenėje.

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai pagal šį reglamentą imasi veiksmų, kuriais vartotojai apsaugomi nuo teroristinio turinio. Jie veikia apdairiai, adekvačiai ir nediskriminuodami, taip pat bet kokiomis aplinkybėmis gerbdami vartotojų pagrindines teises, atsižvelgdami į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas svarbą atviroje ir demokratinėje visuomenėje ir siekdami nepašalinti turinio, kuris nėra teroristinis.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Tokia rūpinimosi pareiga neturi tapti prievole prieglobos paslaugų teikėjams stebėti informaciją, kurią jie perduoda ar saugo, nei bendrąja pareiga aktyviai domėtis faktais arba aplinkybėmis, rodančiomis nelegalią veiklą.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieglobos paslaugų teikėjai į savo sutartines sąlygas įtraukia ir taiko teroristinio turinio sklaidos prevencijos nuostatas.

Išbraukta.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jei prieglobos paslaugų teikėjai gauna žinių arba informacijos apie teroristinį turinį jų teikiamose paslaugose, jie apie tokį turinį informuoja kompetentingas institucijas ir nedelsdami jį pašalina.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Prieglobos paslaugų teikėjai, atitinkantys „prieglobos paslaugų teikėjų“ apibrėžties kriterijus pagal Direktyvą (ES) 2018/1808, imasi tinkamų kovos su teroristinio turinio sklaida priemonių pagal Direktyvos 2018/2018/ES 28b straipsnio 1 dalies c punktą ir 3 dalį.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingai institucijai suteikiami įgaliojimai priimti sprendimą, kuriuo prieglobos paslaugų teikėjui nurodoma pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo.

1.  Valstybės narės, kurioje yra pagrindinė prieglobos paslaugų teikėjo veiklos vieta, kompetentingai institucijai suteikiami įgaliojimai išduoti nurodymą pašalinti turinį, kuriuo prieglobos paslaugų teikėjui nurodoma pašalinti neteisėtą teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo visose valstybėse narėse.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės, kurioje prieglobos paslaugų teikėjas neturi pagrindinės buveinės arba neturi teisinio atstovo, kompetentinga institucija gali prašyti panaikinti prieigą prie teroristinio turinio ir užtikrinti šio prašymo vykdymą savo teritorijoje.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Jeigu atitinkama kompetentinga institucija anksčiau nėra išdavusi prieglobos paslaugų teikėjui nurodymo pašalinti turinį, ji turi susisiekti su prieglobos paslaugų teikėju ir pateikti informaciją apie procedūras ir taikytinus terminus likus ne mažiau kaip 12 valandoms iki nurodymo pašalinti turinį išdavimo.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieglobos paslaugų teikėjas pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo.

2.  Prieglobos paslaugų teikėjas pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo kuo skubiau per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nurodoma kompetentinga institucija, išduodanti nurodymą pašalinti turinį, ir kompetentingos institucijos patvirtinamas to nurodymo autentiškumas;

a)  nurodoma kompetentinga institucija, elektroniniu parašu išduodanti nurodymą pašalinti turinį, ir kompetentingos institucijos patvirtinamas to nurodymo autentiškumas;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  paaiškinimas, kodėl turinys laikomas teroristiniu, bent nurodant teroristinio turinio kategoriją pagal 2 straipsnio 5 dalį;

b)  išsamus paaiškinimas, kodėl turinys laikomas teroristiniu turiniu, konkrečiai nurodant teroristinio turinio kategoriją pagal 2 straipsnio 5 dalį;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  universalusis ištekliaus adresas (URL) ir prireikus papildoma informacija, leidžianti identifikuoti nurodytą turinį;

c)  tikslus universalusis ištekliaus adresas (URL) ir prireikus papildoma informacija, leidžianti identifikuoti nurodytą turinį;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  informacija apie teisių gynimo priemones, kurių gali imtis prieglobos paslaugų teikėjas ir turinio teikėjas;

f)  lengvai suprantama informacija apie teisių gynimo priemones, kurių gali imtis prieglobos paslaugų teikėjas ir turinio teikėjas, įskaitant galimas teisių gynimo priemones kompetentingos institucijos atžvilgiu, taip pat galimybę kreiptis į teismą bei apskundimo terminus;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  prireikus sprendimas neatskleisti informacijos apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos panaikinimą, kaip nurodyta 11 straipsnyje.

g)  kai būtina ir proporcinga, sprendimas neatskleisti informacijos apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos panaikinimą, kaip nurodyta 11 straipsnyje.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Prieglobos paslaugų teikėjui arba turinio teikėjui paprašius kompetentinga institucija išsamiai paaiškina nurodymo pašalinti turinį priežastis, tačiau tai nedaro poveikio prieglobos paslaugų teikėjo pareigai nurodymą įvykdyti per 2 dalyje nustatytą terminą.

Išbraukta.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kompetentingos institucijos nurodymą pašalinti turinį siunčia į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo pagal 16 straipsnį paskirtam teisiniam atstovui ir jį perduoda 14 straipsnio 1 dalyje nurodytam kontaktiniam centrui. Toks nurodymas siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų teikėjas gali nustatyti siuntėjo autentiškumą, įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir laiką.

5.  Kompetentinga institucija nurodymą pašalinti turinį siunčia į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo pagal 16 straipsnį paskirtam teisiniam atstovui ir jį perduoda 14 straipsnio 1 dalyje nurodytam kontaktiniam centrui. Toks nurodymas siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų teikėjas gali nustatyti siuntėjo autentiškumą, įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir laiką.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Prieglobos paslaugų teikėjas patvirtina gavimą ir naudodamasis II priede pateiktu šablonu nedelsdamas praneša kompetentingai institucijai apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos prie jo panaikinimą, visų pirma nurodydami veiksmo atlikimo laiką.

6.  Prieglobos paslaugų teikėjas naudodamasis II priede pateiktu šablonu nedelsdamas praneša kompetentingai institucijai apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos prie jo panaikinimą, visų pirma nurodydami veiksmo atlikimo laiką.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį dėl force majeure arba faktinio negalėjimo, kuris nepriklauso nuo prieglobos paslaugų teikėjo valios, jis naudodamas III priede pateiktą šabloną nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai ir paaiškina priežastis. 2 dalyje nustatytas terminas įsigalioja vos tik pašalinamos nurodytos priežastys.

7.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį dėl force majeure arba faktinio negalėjimo, kuris nepriklauso nuo prieglobos paslaugų teikėjo valios, be kita ko, dėl techninių ar veiklos priežasčių, jis naudodamas III priede pateiktą šabloną nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai ir paaiškina priežastis. 2 dalyje nustatytas terminas įsigalioja vos tik pašalinamos nurodytos priežastys.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį, nes jame yra akivaizdžių klaidų arba pateiktos informacijos nepakanka, kad būtų galima jį įvykdyti, jis naudodamas III priede pateiktą šabloną nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai ir paprašo pateikti aiškesnės informacijos. 2 dalyje nustatytas terminas įsigalioja vos tik pateikiama aiškesnė informacija.

8.  Prieglobos paslaugų teikėjas gali atsisakyti vykdyti nurodymą pašalinti turinį, jei jame yra akivaizdžių klaidų arba pateiktos informacijos nepakanka. Jis naudodamas III priede pateiktą šabloną nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai ir paprašo pateikti aiškesnės informacijos. 2 dalyje nustatytas terminas įsigalioja vos tik pateikiama aiškesnė informacija. .

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Kompetentinga institucija, išdavusi nurodymą pašalinti turinį, praneša 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai aktyvių priemonių įgyvendinimą prižiūrinčiai kompetentingai institucijai, kada nurodymas pašalinti turinį tampa galutiniu. Nurodymas pašalinti turinį tampa galutiniu, jeigu jis nebuvo užginčytas iki nacionalinės teisės aktais nustatyto termino arba jei jis buvo patvirtintas po užginčijimo.

9.  Kompetentinga institucija, išdavusi nurodymą pašalinti turinį, praneša 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai konkrečių priemonių įgyvendinimą prižiūrinčiai kompetentingai institucijai, kada nurodymas pašalinti turinį tampa galutiniu. Nurodymas pašalinti turinį tampa galutiniu, jeigu jis nebuvo užginčytas iki nacionalinės teisės aktais nustatyto termino arba jei jis buvo patvirtintas po užginčijimo.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Konsultavimosi procedūra nurodymo pašalinti turinį atveju

 

1. Tuo pat metu, kai nurodymas pašalinti turinį pagal 4 straipsnio 5 dalį perduodamas prieglobos paslaugų teikėjui, kompetentinga institucija, išduodanti nurodymą pašalinti turinį pagal 4 straipsnio 1a dalį, pateikia šio nurodymo kopiją 17 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytai valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta, kompetentingai institucijai.

 

2. Jeigu valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta, kompetentinga institucija turi pagrįstų priežasčių manyti, kad nurodymas pašalinti turinį gali daryti poveikį tos valstybės narės pagrindiniams interesams, ji apie tai praneša išduodančiajai kompetentingai institucijai. Išduodančioji institucija atsižvelgia į šias aplinkybes ir prireikus panaikina arba iš dalies pakeičia nurodymą pašalinti turinį.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b straipsnis

 

Bendradarbiavimo procedūra išduodant papildomą nurodymą pašalinti turinį

 

1. Kai kompetentinga institucija yra išdavusi nurodymą pašalinti turinį pagal 4 straipsnio 1a dalį, ta institucija gali susisiekti su valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė, kompetentinga institucija, kad paprašytų, kad pastaroji kompetentinga institucija taip pat išduotų nurodymą pašalinti turinį pagal 4 straipsnio 1 dalį.

 

2. Valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė, kompetentinga institucija išduoda nurodymą pašalinti turinį arba atsisako išduoti nurodymą kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per valandą po to, kai su ja buvo susisiekta pagal šio straipsnio 1 dalį, ir apie savo sprendimą praneša kompetentingai institucijai, kuri išdavė pirmąjį nurodymą.

 

3. Tais atvejais, kai pagrindinės buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai reikia daugiau nei vienos valandos savo turinio vertinimui atlikti, ji nusiunčia prašymą atitinkamam prieglobos paslaugų teikėjui laikinai panaikinti prieigą prie turinio iki 24 valandų laikotarpiui, per kurį kompetentinga institucija atlieka vertinimą ir išsiunčia nurodymą pašalinti turinį arba atsiima prašymą panaikinti prieigą.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

Išbraukta.

Pranešimai

 

1.  Kompetentinga institucija arba atitinkama Sąjungos įstaiga gali siųsti pranešimą prieglobos paslaugų teikėjui.

 

2.  Prieglobos paslaugų teikėjai nustato operacines ir technines priemones, kurios padeda greitai įvertinti kompetentingų institucijų arba prireikus atitinkamų Sąjungos įstaigų atsiųstą turinį ir savanoriškai nuspręsti, ką su juo daryti.

 

3.  Pranešimai siunčiami į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo pagal 16 straipsnį paskirtam teisiniam atstovui ir perduodami 14 straipsnio 1 dalyje nurodytam kontaktiniam centrui. Tokie pranešimai siunčiami elektroninėmis priemonėmis.

 

4.  Pranešime pateikiama pakankamai išsami informacija, įskaitant priežastis, dėl kurių turinys laikomas teroristiniu, URL ir prireikus papildoma informacija, padedanti identifikuoti teroristinį turinį, apie kurį pranešta.

 

5.  Prieglobos paslaugų teikėjas prioritetine tvarka vertina, kaip turinys, apie kurį pranešta, atitinka jo paties nustatytas sutartines sąlygas ir sprendžia, ar turinį pašalinti ar panaikinti prieigą prie jo.

 

6.  Prieglobos paslaugų teikėjas nedelsdamas informuoja kompetentingą instituciją ar atitinkamą Sąjungos įstaigą apie vertinimo rezultatus ir su pranešimu susijusių veiksmų atlikimo laiką.

 

7.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas mano, kad pranešime pateikta informacija yra nepakankama, kad būtų galima įvertinti turinį, apie kurį pranešama, jis nedelsdamas apie tai informuoja kompetentingą instituciją ar atitinkamą Sąjungos įstaigą ir praneša, kokios papildomos ar aiškesnės informacijos reikia.

 

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Aktyvios priemonės

Konkrečios priemonės

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai prireikus gali imtis aktyvių priemonių, kad apsisaugotų nuo teroristinio turinio sklaidos savo tinkle. Šios priemonės turi būti veiksmingos ir proporcingos, grindžiamos rizikos ir teroristinio turinio masto lygiu, vartotojų pagrindinėmis teisėmis, didžiule teisės į žodžio laisvę ir informaciją svarba atviroje ir demokratinėje visuomenėje.

1.  Nepažeidžiant Direktyvos (ES) 2018/1808 ir Direktyvos 2000/31/EB, prieglobos paslaugų teikėjai gali imtis konkrečių priemonių, kad apsisaugotų nuo teroristinio turinio viešos sklaidos savo tinkle. Šios priemonės turi būti veiksmingos, tikslingos ir proporcingos, ypatingą dėmesį skiriant rizikos ir teroristinio turinio masto lygiui, vartotojų pagrindinėms teisėms ir didelei teisės į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje svarbai.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija, gavusi informaciją pagal 4 straipsnio 9 dalį, prašo prieglobos paslaugų teikėjo per tris mėnesius nuo prašymo gavimo, o vėliau – bent kartą per metus pateikti ataskaitą apie konkrečias aktyvias priemones, kurių jis ėmėsi, be kita ko, naudodamas automatines priemones, siekdamas:

Išbraukta.

a)  užkirsti kelią pakartotiniam turinio, kuris laikomas teroristiniu ir todėl buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, įkėlimui;

 

b)  aptikti, nustatyti ir greitai pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo.

 

Toks prašymas siunčiamas į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo paskirtam teisiniam atstovui.

 

Į ataskaitas įtraukiama visa aktuali informacija, kuri leistų 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai kompetentingai institucijai įvertinti, ar aktyvios priemonės yra veiksmingos ir proporcingos, taip pat įvertinti, kaip veikia naudojamos automatinės priemonės ir žmogaus atliekama priežiūra bei tikrinimo procedūros.

 

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija mano, kad aktyvios priemonės, kurių imtasi ir apie kurias pranešta ataskaitoje pagal 2 dalį, yra nepakankamos norint sumažinti ir valdyti riziką ir pavojaus lygį, ji gali prašyti prieglobos paslaugų teikėjo imtis konkrečių papildomų aktyvių priemonių. Šiuo tikslu prieglobos paslaugų teikėjas bendradarbiauja su 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija, kad būtų nustatytos konkrečios priemonės, kurių jis turi imtis, svarbiausi tikslai ir jų pasiekimo rodikliai bei įgyvendinimo terminai.

Išbraukta.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu per tris mėnesius nuo prašymo pagal 3 dalį gavimo nepavyksta pasiekti sutarimo, 17 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta kompetentinga institucija gali priimti sprendimą, kuriuo nustatomos konkrečios papildomos būtinos ir proporcingos aktyvios priemonės. Sprendime visų pirma turi būti atsižvelgiama į ekonominius prieglobos paslaugų teikėjo pajėgumus ir tokių priemonių poveikį vartotojų pagrindinėms teisėms ir į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir informaciją svarbą. Toks sprendimas siunčiamas į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo paskirtam teisiniam atstovui. Prieglobos paslaugų teikėjas reguliariai teikia ataskaitas apie tokių priemonių įgyvendinimą, kaip yra nustačiusi 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija.

4.  Nustačius, kad prieglobos paslaugų teikėjas yra gavęs daug nurodymų pašalinti turinį, 17 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta kompetentinga institucija gali nusiųsti prašymą dėl būtinų ir veiksmingų papildomų konkrečių priemonių, kurių turės imtis prieglobos paslaugų teikėjas. Kompetentinga institucija nenustato prievolės vykdyti bendrąją stebėseną ar naudoti automatizuotas priemones. Prašyme visų pirma turi būti atsižvelgiama į techninį priemonių įgyvendinamumą, prieglobos paslaugų teikėjo dydį ir ekonominius pajėgumus ir tokių priemonių poveikį vartotojų pagrindinėms teisėms ir į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir laisvę gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje svarbą. Toks prašymas siunčiamas į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo paskirtam teisiniam atstovui. Prieglobos paslaugų teikėjas reguliariai teikia ataskaitas apie tokių priemonių įgyvendinimą, kaip yra nustačiusi 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Prieglobos paslaugų teikėjas gali bet kada prašyti 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos kompetentingos institucijos peržiūrėti ir prireikus atšaukti prašymą ar sprendimą pagal 2, 3 ir 4 dalis. Kompetentinga institucija per pagrįstą laikotarpį nuo prieglobos paslaugų teikėjo prašymo gavimo priima motyvuotą sprendimą.

5.  Prieglobos paslaugų teikėjas gali bet kada prašyti 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos kompetentingos institucijos peržiūrėti ir prireikus atšaukti prašymą pagal 4 dalį. Kompetentinga institucija per pagrįstą laikotarpį nuo prieglobos paslaugų teikėjo prašymo gavimo priima motyvuotą sprendimą.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai išsaugo teroristinį turinį, kuris, gavus nurodymą pašalinti turinį ar pranešimą arba ėmusis aktyvių priemonių pagal 4, 5 ir 6 straipsnius, buvo pašalintas ar panaikinta prieiga prie jo, ir susijusius duomenis, kurie buvo pašalinti drauge su teroristiniu turiniu, kurių reikia:

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai išsaugo teroristinį turinį, kuris, gavus nurodymą pašalinti turinį arba ėmusis konkrečių priemonių pagal 4 ir 6 straipsnius, buvo pašalintas ar panaikinta prieiga prie jo, ir susijusius duomenis, kurie buvo pašalinti drauge su teroristiniu turiniu, kurių reikia:

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  administracinei ar teisminei peržiūrai vykdyti,

a)  administracinei, teisminei peržiūrai ar teisinei gynybai vykdyti,

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  teroristinių nusikaltimų prevencijai, aptikimui, tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui.

b)  teroristinių nusikaltimų prevencijai, aptikimui, tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui, kuriuos vykdo teisėsaugos institucijos.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Teroristinis turinys ir susiję duomenys, nurodyti 1 dalyje, saugomi šešis mėnesius. Kompetentingos institucijos ar teismo prašymu teroristinis turinys saugomas ilgesnį laiką ir tiek, kiek reikia, kai vykdoma administracinė ar teisminė peržiūra, nurodyta 1 dalies a punkte.

2.  Teroristinis turinys ir susiję duomenys, nurodyti 1 dalies a punkte, saugomi šešis mėnesius ir po šio laikotarpio ištrinami. Kompetentingos institucijos ar teismo prašymu teroristinis turinys saugomas toliau nurodytą laiką, tik kai vykdoma administracinė ar teisminė peržiūra arba teisinė gynyba, nurodyta 1 dalies a punkte. Prieglobos paslaugų teikėjai saugo 1 dalies b punkte nurodytą teroristinį turinį ir susijusius duomenis, kol teisėsaugos institucija reaguoja į prieglobos paslaugų teikėjo pranešimą pagal 13 straipsnio 4 dalį, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skaidrumo reikalavimai

Skaidrumo reikalavimai prieglobos paslaugų teikėjams

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai savo pačių nustatytose sutartinėse sąlygose nustato teroristinio turinio sklaidos prevencijos politiką, ir prireikus suprantamai paaiškina aktyvių priemonių, įskaitant automatines, veikimą.

1.  Jei taikoma, prieglobos paslaugų teikėjai savo pačių nustatytose sutartinėse sąlygose aiškiai nustato teroristinio turinio sklaidos prevencijos politiką, ir, jei taikoma, suprantamai paaiškina konkrečių priemonių veikimą.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieglobos paslaugų teikėjai skelbia kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie teroristinio turinio sklaidos prevencijos veiksmus.

2.  Prieglobos paslaugų teikėjai, kurie tais metais gavo arba yra gavę nurodymų pašalinti turinį, skelbia kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie teroristinio turinio sklaidos prevencijos veiksmus.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  informacija apie priemones, kurių prieglobos paslaugų teikėjas ėmėsi, kad užkirstų kelią pakartotiniam turinio, kuris laikomas teroristiniu ir todėl buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, įkėlimui;

b)  informacija apie priemones, kurių prieglobos paslaugų teikėjas ėmėsi, kad užkirstų kelią pakartotiniam turinio, kuris laikomas teroristiniu ir todėl buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, įkėlimui, visų pirma kai buvo naudota automatizuota technologija;

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teroristinio turinio, kuris dėl nurodymo pašalinti turinį, pranešimo ar aktyvių priemonių buvo pašalintas ar panaikinta prieiga prie jo, vienetų skaičius;

c)  teroristinio turinio, kuris dėl nurodymo pašalinti turinį ar konkrečių priemonių buvo pašalintas ar panaikinta prieiga prie jo, vienetų skaičius ir nurodymų, kai turinys nebuvo pašalintas pagal 4 straipsnio 7 ir 8 dalis, skaičius bei atsisakymo pašalinti turinį priežastys;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  skundų procedūrų apžvalga ir rezultatai.

d)  skundų procedūrų ir teisminių peržiūrų skaičius ir rezultatai, įskaitant atvejų, kai buvo nustatyta, kad turinys buvo klaidingai laikomas teroristiniu, skaičių.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Skaidrumo reikalavimai kompetentingoms institucijoms

 

1. Kompetentingos institucijos skelbia metines skaidrumo ataskaitas, į kurias įtraukiama bent ši informacija:

 

a) išduotų nurodymų pašalinti turinį skaičius, turinio pašalinimo atvejų skaičius ir atmestų ar ignoruotų nurodymų pašalinti turinį skaičius;

 

b) nustatyto teroristinio turinio, dėl kurio buvo atliktas tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas, skaičius ir atvejų, kai buvo nustatyta, kad turinys buvo klaidingai laikomas teroristiniu, skaičius;

 

c) priemonių, kurių pagal 6 straipsnio 4 dalį reikalauja imtis kompetentingos institucijos, aprašymas.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Aktyvių priemonių naudojimo ir įgyvendinimo apsaugos priemonės

Konkrečių priemonių naudojimo ir įgyvendinimo apsaugos priemonės

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjai saugomam turiniui taiko automatines priemones pagal šį reglamentą, jie nustato veiksmingas ir tinkamas apsaugos priemones, kad dėl to turinio priimami sprendimai, visų pirma sprendimai pašalinti teroristiniu laikomą turinį arba panaikinti prieigą prie jo, būtų tikslūs ir tinkamai pagrįsti.

1.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjai saugomam turiniui taiko automatines priemones, jie nustato veiksmingas ir tinkamas apsaugos priemones, kad dėl to turinio priimami sprendimai, visų pirma sprendimai pašalinti teroristiniu laikomą turinį arba panaikinti prieigą prie jo, būtų tikslūs ir tinkamai pagrįsti.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Apsaugos priemonės, kurias visų pirma sudaro žmogaus atliekama priežiūra ir patikrinimai, taikomos atitinkamais atvejais ir kiekvieną kartą, kai norint nustatyti, ar turinys laikytinas teroristiniu, reikia nuodugniai įvertinti atitinkamas aplinkybes.

2.  Apsaugos priemones visų pirma sudaro žmogaus atliekama sprendimo pašalinti turinį arba nesuteikti prieigos prie jo tinkamumo, ypač teisės į žodžio laisvę ir laisvės gauti ir perduoti informaciją ir idėjas atviroje ir demokratinėje visuomenėje požiūriu, priežiūra ir patikrinimai.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Veiksmingos teisių gynimo priemonės

 

1. Turinio teikėjai, kurių turinys gavus nurodymą pašalinti turinį buvo pašalintas arba panaikinta jo prieiga, arba nurodymą pašalinti turinį gavę prieglobos paslaugų teikėjai turi teisę į veiksmingą teisinę gynybą. Valstybės narės parengia veiksmingas procedūras šiai teisei įgyvendinti.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjas parengia veiksmingus ir prieinamus mechanizmus, kuriais naudodamiesi turinio teikėjai, kurių turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo atsižvelgus į pranešimą pagal 5 straipsnį ar ėmusis aktyvių priemonių pagal 6 straipsnį, galėtų apskųsti šį prieglobos paslaugų teikėjo veiksmą ir reikalauti atkurti turinį.

1.  Prieglobos paslaugų teikėjas parengia veiksmingus ir prieinamus mechanizmus, kuriais naudodamiesi turinio teikėjai, kurių turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo ėmusis konkrečių priemonių pagal 6 straipsnį, galėtų apskųsti šį prieglobos paslaugų teikėjo veiksmą ir reikalauti atkurti turinį.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieglobos paslaugų teikėjas skubiai išanalizuoja kiekvieną gautą skundą ir tais atvejais, kai turinys pašalintas ar prieiga panaikinta nepagrįstai, nedelsdamas atkuria turinį. Jis informuoja skundo teikėją apie analizės išvadas.

2.  Prieglobos paslaugų teikėjas skubiai išanalizuoja kiekvieną gautą skundą ir tais atvejais, kai turinys pašalintas ar prieiga panaikinta nepagrįstai, nedelsdamas atkuria turinį. Jis informuoja skundo teikėją apie analizės išvadas per dvi savaites nuo skundo gavimo dienos ir pateikia paaiškinimą tais atvejais, kai prieglobos paslaugų teikėjas nusprendžia neatkurti turinio. Turinio atkūrimas netrukdo imtis tolesnių teisminių priemonių prieš prieglobos paslaugų teikėjo arba kompetentingos institucijos sprendimą.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai prieglobos paslaugų teikėjas pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo, jis informuoja turinio teikėją apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos prie jo panaikinimą.

1.  Kai prieglobos paslaugų teikėjas pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo, jis išsamiai ir tiksliai informuoja turinio teikėją apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos prie jo panaikinimą ir apie galimybes ginčyti sprendimą ir paprašytas pateikia turinio teikėjui pagal 4 straipsnį išduotą nurodymą pašalinti turinį.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Turinio teikėjui paprašius, prieglobos paslaugų teikėjas informuoja turinio teikėją apie turinio pašalinimo ar prieigos panaikinimo priežastis ir galimybes užginčyti šį sprendimą.

Išbraukta.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prievolė pagal 1 ir 2 dalis netaikoma, jei kompetentinga institucija nusprendžia, kad ši informacija dėl visuomenės saugumo priežasčių, pavyzdžiui, dėl teroristinių nusikaltimų prevencijos, tyrimo, aptikimo ar baudžiamojo persekiojimo, turėtų būti neviešinama tiek laiko, kiek reikia, tačiau ne ilgiau nei [keturias] savaites nuo to sprendimo. Tokiu atveju prieglobos paslaugų teikėjas informacijos apie teroristinio turinio pašalinimą ar prieigos prie jo panaikinimą neatskleidžia.

3.  Prievolė pagal 1 dalį netaikoma, jei kompetentinga institucija, remdamasi objektyviais įrodymais ir atsižvelgdama į tokio sprendimo proporcingumą ir būtinumą, nusprendžia, kad ši informacija dėl visuomenės saugumo priežasčių, pavyzdžiui, dėl teroristinių nusikaltimų prevencijos, tyrimo, aptikimo ar baudžiamojo persekiojimo, turėtų būti neviešinama tiek laiko, kiek reikia, tačiau ne ilgiau nei [keturias] savaites nuo to sprendimo. Tokiu atveju prieglobos paslaugų teikėjas informacijos apie teroristinio turinio pašalinimą ar prieigos prie jo panaikinimą neatskleidžia.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos turėtų visus būtinus pajėgumus ir pakankamus išteklius, kad galėtų pasiekti šio reglamento tikslus ir vykdyti pagal jį nustatytus įpareigojimus.

Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos turėtų visus būtinus pajėgumus ir pakankamus išteklius, kad turėdamos tvirtas nepriklausomumo garantijas galėtų pasiekti šio reglamento tikslus ir vykdyti pagal jį nustatytus įpareigojimus.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieglobos paslaugų teikėjų, kompetentingų institucijų ir prireikus Sąjungos įstaigų bendradarbiavimas

Prieglobos paslaugų teikėjų, kompetentingų institucijų ir prireikus kompetentingų Sąjungos įstaigų bendradarbiavimas

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybių narių kompetentingos institucijos dalijasi informacija, koordinuoja veiklą ir bendradarbiauja viena su kita ir prireikus su atitinkamomis Sąjungos įstaigomis, pavyzdžiui, su Europolu, dėl nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų, kad būtų išvengta veiklos dubliavimo, padidėtų koordinavimas ir išvengta trukdymo vykdyti tyrimus skirtingose valstybėse narėse.

1.  Valstybių narių kompetentingos institucijos dalijasi informacija, koordinuoja veiklą ir bendradarbiauja viena su kita, su Europolu, dėl nurodymų pašalinti turinį, kad būtų išvengta veiklos dubliavimo, padidėtų koordinavimas ir išvengta trukdymo vykdyti tyrimus skirtingose valstybėse narėse.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybių narių kompetentingos institucijos dalijasi informacija, koordinuoja veiklą ir bendradarbiauja su 17 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodyta kompetentinga institucija dėl priemonių, kurių imtasi pagal 6 straipsnį, ir įgyvendinimo veiksmų, kurių imtasi pagal 18 straipsnį. Valstybės narės užtikrina, kad 17 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodyta kompetentinga institucija gautų visą aktualią informaciją. Šiuo tikslu valstybės narės nustato tinkamus komunikacijos kanalus ar mechanizmus, užtikrinančius, kad aktualia informacija būtų dalijamasi laiku.

2.  Valstybių narių kompetentingos institucijos dalijasi informacija, koordinuoja veiklą ir bendradarbiauja su 17 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodyta kompetentinga institucija dėl priemonių, kurių imtasi pagal 6 straipsnį, ir įgyvendinimo veiksmų, kurių imtasi pagal 18 straipsnį. Valstybės narės užtikrina, kad 17 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodyta kompetentinga institucija gautų visą aktualią informaciją. Šiuo tikslu valstybės narės nustato tinkamus ir saugius komunikacijos kanalus ar mechanizmus, užtikrinančius, kad aktualia informacija būtų dalijamasi laiku.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės ir prieglobos paslaugų teikėjai gali nuspręsti naudotis specialiomis priemonėmis, įskaitant prireikus atitinkamų Sąjungos įstaigų, pavyzdžiui, Europolo, parengtas priemones, kuriomis visų pirma prisidedama prie:

3.  Valstybės narės gali naudotis specialiomis priemonėmis, įskaitant Europolo parengtas priemones, kuriomis visų pirma prisidedama prie:

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pranešimų tvarkymo ir grįžtamosios informacijos teikimo pagal 5 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  bendradarbiavimo, kuriuo siekiama nustatyti ir įgyvendinti aktyvias priemones pagal 6 straipsnį.

c)  bendradarbiavimo, kuriuo siekiama nustatyti ir įgyvendinti konkrečias priemones pagal 6 straipsnį.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Gavę informacijos apie bet kokius teroristinių nusikaltimų įrodymus, prieglobos paslaugų teikėjai skubiai informuoja už nusikalstamos veikos tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą atsakingas atitinkamos valstybės narės institucijas arba valstybės narės, kurioje yra jų pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar teisinis atstovas, kontaktinį centrą pagal 14 straipsnio 2 dalį. Prieglobos paslaugų teikėjas, kuriam neaišku, kam perduoti tą informaciją, gali ją perduoti Europolui, kad jis galėtų imtis reikiamų veiksmų.

4.  Gavę informacijos apie bet kokį teroristinį turinį, prieglobos paslaugų teikėjai skubiai informuoja už nusikalstamos veikos tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą atsakingas atitinkamos valstybės narės institucijas. Kai neįmanoma nustatyti atitinkamos valstybės narės, prieglobos paslaugų teikėjai informuoja valstybės narės, kurioje yra jų pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar teisinis atstovas, kontaktinį centrą pagal 17 straipsnio 2 dalį ir taip pat perduoda šią informaciją Europolui, kad jis galėtų imtis reikiamų veiksmų.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Prieglobos paslaugų teikėjai bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai įsteigia kontaktinį centrą, kuris elektroniniu būdu gauna nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus ir užtikrina spartų jų tvarkymą pagal 4 ir 5 straipsnius. Jie užtikrina, kad informacija apie jį būtų skelbiama viešai.

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai, anksčiau jau gavę vieną ar keletą nurodymų pašalinti turinį, įsteigia kontaktinį centrą, kuris elektroniniu būdu gauna nurodymus pašalinti turinį ir užtikrina operatyvų jų tvarkymą pagal 4 straipsnį. Jie užtikrina, kad informacija apie jį būtų skelbiama viešai.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta informacija apima oficialiąsias Sąjungos kalbas, kaip nustatyta Reglamente Nr. 1/58, kuriomis galima kreiptis į kontaktinį centrą ir kuriomis galima toliau bendrauti dėl nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų pagal 4 ir 5 straipsnius. Bent viena iš tų kalbų turi būti oficialioji valstybės narės, kuri yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinės veiklos vykdymo vietos šalis arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas pagal 16 straipsnį, kalba.

2.  1 dalyje nurodyta informacija apima oficialiąsias Sąjungos kalbas, kaip nustatyta Reglamente Nr. 1/58, kuriomis galima kreiptis į kontaktinį centrą ir kuriomis galima toliau bendrauti dėl nurodymų pašalinti turinį pagal 4 straipsnį. Bent viena iš tų kalbų turi būti oficialioji valstybės narės, kuri yra prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinės veiklos vykdymo vietos šalis arba kurioje gyvena ar yra įsisteigęs jo teisinis atstovas pagal 16 straipsnį, kalba.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės įsteigia kontaktinį centrą, kuris tvarko prašymus pateikti aiškesnės ir grįžtamosios informacijos, susijusios su jų išduotais nurodymais pašalinti turinį ir pranešimais. Informacija apie kontaktinius centrus skelbiama viešai.

Išbraukta.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei prieglobos paslaugų teikėjas nepaskiria teisinio atstovo, jurisdikciją turi visos valstybės narės.

2.  Jei prieglobos paslaugų teikėjas, kurio pagrindinė veiklos vykdymo vieta yra ne valstybėse narėse, nepaskiria teisinio atstovo, jurisdikciją turi visos valstybės narės. Jeigu valstybė narė nusprendžia naudotis šia jurisdikcija, ji praneša apie tai visoms kitoms valstybėms narėms.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu nurodymą pašalinti turinį pagal 4 straipsnio 1 dalį išdavė kitos valstybės narės institucija, ta valstybė narė turi jurisdikciją imtis priverstinių priemonių pagal savo nacionalinę teisę, kad įgyvendintų tą nurodymą pašalinti turinį.

Išbraukta.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjas, kuris Sąjungoje nėra įsisteigęs, bet joje siūlo savo paslaugas, raštu paskiria juridinį ar fizinį asmenį būti jo teisiniu atstovu Sąjungoje ir gauti, tenkinti ir vykdyti nurodymus pašalinti turinį, pranešimus, prašymus ir sprendimus, kuriuos pagal šį reglamentą išduoda kompetentingos institucijos. Teisinis atstovas gyvena arba yra įsisteigęs vienoje iš valstybių narių, kurioje prieglobos paslaugų teikėjas teikia paslaugas.

1.  Prieglobos paslaugų teikėjas, kuris Sąjungoje nėra įsisteigęs, bet joje siūlo savo paslaugas, raštu paskiria juridinį ar fizinį asmenį būti jo teisiniu atstovu Sąjungoje ir gauti, tenkinti ir vykdyti nurodymus pašalinti turinį ir prašymus, kuriuos pagal šį reglamentą išduoda kompetentingos institucijos. Teisinis atstovas gyvena arba yra įsisteigęs vienoje iš valstybių narių, kurioje prieglobos paslaugų teikėjas teikia paslaugas.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieglobos paslaugų teikėjas paveda teisiniam atstovui jo vardu gauti, tenkinti ir vykdyti nurodymus pašalinti turinį, pranešimus, prašymus ir sprendimus, nurodytus 1 dalyje. Prieglobos paslaugų teikėjai suteikia savo teisiniam atstovui visus reikiamus įgaliojimus ir išteklius, kurių reikia bendradarbiavimui su kompetentingomis institucijomis ir sprendimų bei nurodymų įgyvendinimui.

2.  Prieglobos paslaugų teikėjas paveda teisiniam atstovui jo vardu gauti, tenkinti ir vykdyti nurodymus pašalinti turinį ir prašymus, nurodytus 1 dalyje. Prieglobos paslaugų teikėjai suteikia savo teisiniam atstovui visus reikiamus įgaliojimus ir išteklius, kurių reikia bendradarbiavimui su kompetentingomis institucijomis ir sprendimų bei nurodymų įgyvendinimui.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria valdžios instituciją ar institucijas, kompetentingas:

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria teisminę ar funkciškai nepriklausomą administracinę instituciją, kompetentingą:

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  aptikti, nustatyti ir perduoti teroristinį turinį prieglobos paslaugų teikėjams pagal 5 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prižiūrėti, kaip įgyvendinamos aktyvios priemonės pagal 6 straipsnį;

c)  prižiūrėti, kaip įgyvendinamos konkrečios priemonės pagal 6 straipsnį;

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės kompetentingose institucijose įsteigia kontaktinį centrą, kuris tvarko prašymus pateikti aiškesnės ir grįžtamosios informacijos, susijusios su jų išduotais nurodymais pašalinti turinį. Informacija apie kontaktinį centrą skelbiama viešai.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ne vėliau kaip iki [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] valstybės narės praneša Komisijai apie kompetentingas institucijas, nurodytas 1 dalyje. Komisija pranešimą ir bet kokius jo pakeitimus skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Ne vėliau kaip iki [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] valstybės narės praneša Komisijai apie kompetentingas institucijas, nurodytas 1 dalyje. Komisija sukuria internetinį registrą, kuriame nurodomos visos šios kompetentingos institucijos ir kiekvienai kompetentingai institucijai paskirtas kontaktinis centras. Komisija pranešimą ir bet kokius jo pakeitimus skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų prieglobos paslaugų teikėjams pažeidus pagal šį reglamentą prisiimtus įsipareigojimus, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Šios nuobaudos taikomos tik pažeidus įsipareigojimus, prisiimtus pagal:

1.  Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų prieglobos paslaugų teikėjams, sistemingai ir nuolat pažeidžiantiems pagal šį reglamentą prisiimtus įsipareigojimus, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Šios nuobaudos taikomos tik pažeidus įsipareigojimus, prisiimtus pagal:

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  3 straipsnio 2 dalį (prieglobos paslaugų teikėjų sutartinės sąlygos);

Išbraukta.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  5 straipsnio 5 ir 6 dalis (pranešimų vertinimas ir grįžtamoji informacija);

Išbraukta.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  6 straipsnio 2 ir 4 dalis (ataskaitos apie aktyvias priemones ir priemonių priėmimas po sprendimo, kuriuo įpareigojama imtis aktyvių priemonių);

d)  6 straipsnio 4 dalis (ataskaitos apie konkrečias priemones ir priemonių priėmimas po prašymo, kuriuo įpareigojama imtis konkrečių priemonių);

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  8 straipsnį (skaidrumas);

f)  8 straipsnį (skaidrumo reikalavimai prieglobos paslaugų teikėjams);

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  9 straipsnį (aktyvių priemonių apsauga);

g)  9 straipsnį (konkrečių priemonių įgyvendinimo apsauga);

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  13 straipsnio 4 dalį (informacija apie teroristinių nusikaltimų įrodymus);

j)  13 straipsnio 4 dalį (informacija apie teroristinį turinį);

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šios nuobaudos yra efektyvios, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip iki [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] praneša Komisijai apie tas taisykles ir priemones ir nedelsdamos informuoja ją apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

2.  1 dalyje nurodytos nuobaudos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip iki [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] praneša Komisijai apie tas taisykles ir priemones ir nedelsdamos informuoja ją apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  prieglobos paslaugų teikėjo bendradarbiavimo su kompetentingomis institucijomis lygį.

e)  prieglobos paslaugų teikėjo bendradarbiavimo su kompetentingomis institucijomis lygį;

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  prieglobos paslaugų teikėjų, visų pirma labai mažų ar mažųjų įmonių, pobūdį ir dydį, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad sistemingai nevykdant 4 straipsnio 2 dalies įpareigojimų taikomos finansinės nuobaudos, kurių dydis gali siekti iki 4 proc. prieglobos paslaugų teikėjo praėjusių finansinių metų bendros apyvartos.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad sistemingai ir nuolat nevykdant 4 straipsnio 2 dalies įpareigojimų būtų taikomos finansinės nuobaudos, kurių dydis gali siekti iki 4 proc. prieglobos paslaugų teikėjo praėjusių finansinių metų bendros apyvartos.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nurodymo pašalinti turinį techniniai reikalavimai ir šablono keitimas

Nurodymo pašalinti turinį techniniai reikalavimai, reikšmingumo vertinimo kriterijai ir šablono keitimas

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad papildytų šį reglamentą techniniais elektroninių priemonių, kuriomis kompetentingos institucijos turi perduoti nurodymus pašalinti turinį, reikalavimais.

1.  Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad papildytų šį reglamentą būtinais techniniais elektroninių priemonių, kuriomis kompetentingos institucijos turi perduoti nurodymus pašalinti turinį, reikalavimais.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad papildytų šį reglamentą kriterijais ir skaičiais, kuriuos turi naudoti kompetentingos institucijos, siekdamos nustatyti, kas yra šiame reglamente minimas didelis neužginčytų nurodymų pašalinti turinį skaičius.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  informacija apie išduotų nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų skaičių, pašalinto ar panaikintos prieigos prie teroristinio turinio vienetų skaičių, įskaitant atitinkamus terminus pagal 4 ir 5 straipsnius;

a)  informacija apie išduotų nurodymų pašalinti turinį skaičių, pašalinto ar panaikintos prieigos prie teroristinio turinio vienetų skaičių, įskaitant atitinkamus terminus pagal 4 straipsnį, ir informacija apie atitinkamų sėkmingo teroristinių nusikaltimų nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo atvejų skaičių;

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  informacija apie kompetentingų institucijų išduotų prašymų suteikti prieigą prie prieglobos paslaugų teikėjų pagal 7 straipsnį išsaugomo turinio skaičių;

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne anksčiau kaip po [treji metai nuo šio reglamento taikymo pradžios] Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento taikymą, įskaitant apsaugos mechanizmo veikimo veiksmingumą. Prireikus prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Valstybės narės teikia Komisijai informaciją, būtiną tai ataskaitai parengti.

Praėjus vieniems metams po šio reglamento taikymo pradžios Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie jo taikymą, įskaitant apsaugos mechanizmo veikimą ir veiksmingumą, taip pat apie poveikį pagrindinėms teisėms, visų pirma žodžio laisvei ir laisvei gauti ir perduoti informaciją bei teisei į privatų gyvenimą. Atlikdama šį vertinimą Komisija taip pat pateikia ataskaitą dėl teroristinio turinio internete klausimams skirtos Europos platformos sukūrimo būtinumo, įvykdomumo ir veiksmingumo. Platforma suteiktų galimybę visoms valstybėms narėms naudoti vieną saugų komunikacijos kanalą, kuriuo prieglobos paslaugų teikėjams būtų siunčiami nurodymai pašalinti teroristinį turinį. Prireikus prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Valstybės narės teikia Komisijai informaciją, būtiną tai ataskaitai parengti.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo [6 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Jis taikomas nuo [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B skirsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[ ] kurstoma vykdyti teroristinius nusikaltimus, tie nusikaltimai propaguojami ar šlovinami (2 straipsnio 5 dalies a punktas)

[ ] kurstoma vykdyti teroristinius nusikaltimus, išvardytus Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose (2 straipsnio 5 dalies a punktas)

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B skirsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[ ] skatinama prisidėti prie teroristinių nusikaltimų (2 straipsnio 5 dalies b punktas)

[ ] kitas asmuo ar grupė asmenų raginami įvykdyti ar prisidėti vykdant Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose išvardytus teroristinius nusikaltimus (2 straipsnio 5 dalies b punktas)

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B skirsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[ ] skatinama teroristinių grupių veikla, dalyvavimas tose grupėse ar jų rėmimas (2 straipsnio 5 dalies c punktas)

[ ] kitas asmuo ar grupė asmenų raginami dalyvauti teroristinių grupių veikloje, nurodytoje Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose (2 straipsnio 5 dalies c punktas)

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B skirsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[ ] mokoma metodų ar būdų, kaip įvykdyti teroristinį nusikaltimą (2 straipsnio 5 dalies d punktas)

[ ] mokoma gaminti arba naudoti sprogmenis, šaunamuosius ar kitus ginklus, kenksmingas arba pavojingas medžiagas arba naudoti kitus konkrečius metodus ar būdus siekiant įvykdyti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose išvardytų teroristinių nusikaltimų (2 straipsnio 5 dalies d punktas)

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B skirsnio 3 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

[ ] aprašoma, kaip vykdomi nusikaltimai, išvardyti Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose (2 straipsnio 5 dalies e punktas)

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo G skirsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacija apie kompetentingą įstaigą ar teismą, terminus ir procedūras, susijusius su nurodymo pašalinti turinį užginčijimu:

Informacija apie kompetentingą įstaigą ar teismą, terminus ir procedūras, įskaitant oficialius nurodymo pašalinti turinį užginčijimo reikalavimus:

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo B skirsnio i punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[ ] force majeure arba faktinis negalėjimas, nepriklausantis nuo gavėjo ar paslaugų teikėjo valios

[ ] force majeure arba faktinis negalėjimas, nepriklausantis nuo gavėjo ar paslaugų teikėjo valios, be kita ko, dėl techninių ar veiklos priežasčių

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Kultūros ir švietimo KOMITETO NUOMONĖ (13.3.2019)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Nuomonės referentė (*): Julie Ward

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2018 m. rugsėjo 12 d. Komisija (EK) paskelbė savo pasiūlymą kovoti su teroristinio turinio sklaida internete nustatant aiškią ir suderintą teisinę sistemą, kad būtų užkirstas kelias netinkamam prieglobos paslaugų naudojimui.

Nuomonės referentė atkreipia dėmesį į šį pasiūlymą, kuriuo siekiama išaiškinti teisinę prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę. Jie turi imtis visų tinkamų, pagrįstų ir proporcingų veiksmų, kad užtikrintų savo paslaugų saugą ir greitai bei veiksmingai aptiktų ir pašalintų teroristinį turinį internete.

Nuomonės referentė yra susirūpinusi dėl kelių EK požiūrio aspektų, visų pirma susijusių su pagarba pagrindinėms teisėms, kaip antai saviraiškos laisvė ir galimybė gauti informaciją, taip pat su žiniasklaidos pliuralizmu. Dabartinis pasiūlymas kelia keletą teisinių problemų, susijusių su galiojančiomis normomis, visų pirma dėl jo suderinamumo su Direktyva 2000/31/EB(1) ir Direktyva 2018/1808/ES(2).

Nuomonės referentė mano, jog labai svarbu, kad dėl siūlomo reglamento nekiltų pavojus pagrindinėms teisėms ir ES galiojančioms teisinėms sistemoms ir nebūtų nuo jų nukrypstama. Kad būtų išspręstos šios problemos, pranešėja siūlo keletą pakeitimų, kuriais siekiama teisiškai išaiškinti kai kuriuos nagrinėjamus klausimus.

Pagrindiniai nuomonės projekto aspektai:

i)  Terminų apibrėžtys (2 straipsnis)

Prieglobos paslaugų teikėjai

Siūloma prieglobos paslaugų teikėjų apibrėžtis yra per plati ir teisiškai neaiški ir gali nenumatytai apimti daug teikėjų, kurie neturėtų patekti į šio reglamento taikymo sritį. Nuomonės referentė siūlo susiaurinti apibrėžtį, kad ją būtų galima taikyti tik tiems prieglobos paslaugų teikėjams, kurie savo naudotojams suteikia galimybę turinį teikti plačiajai visuomenei.

Teroristinis turinys

Taip pat reikėtų patikslinti siūlomą termino „teroristinis turinys“ apibrėžtį. Nuomonės referentė siūlo suderinti siūlomą apibrėžtį su Direktyva 2017/541/ES ir aiškiai išbraukti visą medžiagą, naudojamą švietimo, žurnalistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais.

ii)  Nurodymas pašalinti turinį (4 straipsnis)

Kompetentingos institucijos

Pagal 1 dalį reikalaujama, kad kompetentingai institucijai būtų suteikiami įgaliojimai priimti sprendimą, kuriuo prieglobos paslaugų teikėjui nurodoma pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo. Nuomonės referentė mano, kad tokius sprendimus priimti turėtų būti įgaliotos tik teisėsaugos institucijos, turinčios pakankamai patirties, kad galėtų išduoti galiojantį nurodymą pašalinti turinį.

su nurodymu pašalinti turinį susijęs laiko terminas

Pagal 2 dalį reikalaujama, kad prieglobos paslaugų teikėjas pašalintų teroristinį turinį arba panaikintų prieigą prie jo per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo. Nors prieglobos paslaugų teikėjai turėtų kuo greičiau imtis veiksmų, kad pašalintų arba panaikintų prieigą prie teroristinio turinio, atrodo, kad viena valanda – per trumpas laikotarpis, per kurį galima būtų įvykdyti nurodymą pašalinti turinį. Dauguma paslaugų teikėjų, visų pirma MVĮ, neturi pakankamai išteklių tai padaryti per tą laikotarpį. Toks trumpas terminas, taip pat griežtos sankcijos, 18 straipsnyje nustatomos prieglobos paslaugų teikėjams reikalavimų nesilaikymo atveju, taip pat reiškia, kad šalims, kurioms buvo išduoti nurodymai pašalinti turinį, iš esmės būtų atimta teisė ar galimybė pateikti klausimą dėl tokio nurodymo. Dėl to gali susidaryti piktnaudžiavimo atvejai, o pagrindinės teisės gali taip pat būti nepakankamai apsaugotos. Taip pat reikėtų pažymėti, kad kai kurie vaizdo įrašai ar garso rinkmenų turinys gali trukti ilgiau nei vieną valandą.

Todėl reikia skirti pakankamai laiko, kad būtų laikomasi nurodymų pašalinti turinį. Vienos valandos terminas turėtų būti pakeistas terminu „nepagrįstai nedelsiant“, pagal kurį paslaugų teikėjai galėtų subalansuotai ir tinkamai spręsti nurodymo pašalinti turinį klausimą.

išimtys

7 ir 8 dalyse numatytos teikėjams taikomos galimos išimtys, pagal kurias leidžiama nesilaikyti nurodymo pašalinti turinį force majeure atveju, kai tai neįmanoma de facto, kai esama akivaizdžių klaidų arba nepakanka informacijos. Vis dėlto nuomonės referentė mano, kad tokios išimtys yra pernelyg ribotos, todėl siūlo pridėti išimtis dėl techninių ar operacinių priežasčių.

iii)  Aktyvios priemonės (6 straipsnis)

Pagal 6 straipsnį reikalaujama, kad prieglobos paslaugų teikėjai, kai taikytina, imtųsi aktyvių priemonių, kad apsisaugotų nuo teroristinio turinio sklaidos savo tinkle. Be to, reikalaujama, kad jie pateiktų ataskaitą apie konkrečias aktyvias priemones, kurių imtasi siekiant užkirsti kelią tam, kad vėl būtų įkeltas teroristinis turinys, kuris buvo pašalintas arba prie kurio buvo panaikinta prieiga.

Nuomonės referentė mano, kad šis straipsnis yra labai problemiškas, nes dėl jo prieglobos paslaugų teikėjams būtų nustatyta bendrosios stebėsenos prievolė, o tai prieštarautų Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsniui.

Nors Europos Komisija ketina apeiti šią problemą ir 19 konstatuojamojoje dalyje nurodyti, kad „sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis konkrečių aktyvių priemonių iš esmės neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos prievolės“, to akivaizdžiai nepakanka, kad būtų užtikrinta, jog bendra stebėjimo prievolė nebus nustatyta. Priešingai, Komisija teigia, jog „atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią su teroristinio turinio sklaida“, valstybėms narėms „gali būti išimties tvarka leista nukrypti nuo šio principo pagal ES sistemą“. Tai iš esmės pakeistų esamą teisinį požiūrį į interneto prieglobos paslaugų teikimo įpareigojimus ir jų atsakomybės tvarką, taip pat darytų didelį poveikį pagrindinėms teisėms.

Be to, 6 straipsnis kelia tam tikrų su Direktyva 2018/1808/ES susijusių problemų. Dalijimosi vaizdo medžiaga platformų paslaugų teikėjai, patenkantys į siūlomo reglamento taikymo sritį, turėtų imtis aktyvių priemonių. Direktyvos 28b straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad dalijimosi vaizdo medžiaga platformų paslaugų teikėjai imtųsi „atitinkamų priemonių siekdami apsaugoti (...) plačiąją visuomenę nuo programų (...),“ kuriose „yra turinio, kurio platinimas yra veikla, laikoma nusikalstama veika pagal Sąjungos teisę, t. y., viešas kurstymas įvykdyti teroristinį nusikaltimą, kaip nustatyta Direktyvos (ES) 2017/541 5 straipsnyje“. Joje taip pat aiškiai teigiama, kad taikant tokias priemones „neturi būti nustatomos jokios ex ante kontrolės priemonės ar filtruojamas įkeliamas turinys, jei tai neatitinka Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio“. Todėl, atrodo, kad aktyvios priemonės būtų nesuderinamos su draudimu atlikti ex ante kontrolę ir įkelti filtravimo sistemas, kaip numatyta Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje (AVŽPD).

Taigi atsižvelgdama į teisinius prieštaravimus tarp siūlomo reglamento ir Direktyvos 2000/31/EB bei Direktyvos 2018/1808/ES, nuomonės referentė siūlo išbraukti 6 straipsnį.

iv)  Nuobaudos

18 straipsnyje numatytos kelios nuobaudos, taikomos pagal reglamentą, kai prieglobos paslaugų teikėjai nevykdo įpareigojimų. Numatytos griežtos finansinės nuobaudos, taikomos tuo atveju, jeigu prieglobos paslaugų teikėjai sistemingai nesilaiko nurodymų pašalinti turinį. Nuomonės referentė mano, kad valstybės narės nacionaliniu lygmeniu turėtų nustatyti proporcingas ir praktiškas nuobaudas. Jos taip pat turėtų nuspręsti, ar teikėjams skirti finansines nuobaudas. Todėl nuomonės referentė siūlo panaikinti Komisijos siūlomas finansines nuobaudas, siekiant išvengti pernelyg didelės naštos mažesniems teikėjams, kurie negalėtų pakelti tokių finansinių sankcijų, taip pat siekiant išvengti situacijos, kai įmonės gali pernelyg blokuoti turinį ir pašalinti turinį, kad apsisaugotų nuo galimų finansinių nuobaudų.

Be šių pagrindinių dalykų, nuomonės referentė pateikia keletą pakeitimų, kuriais siekiama išsiaiškinti teisiškai skirtingus klausimus, susijusius su pagarba pagrindinėms teisėms, teisių gynimo mechanizmais ir teise apskųsti.

Galiausiai nuomonės referentė norėtų priminti kai kuriuos pagrindinius principus, kurie yra būtini siekiant užkirsti kelią radikalėjimui ir smurtiniam ekstremizmui, kurie apima daug daugiau nei bet kokios priemonės, kurių Sąjunga galėtų imtis siekdama kovoti su terorizmo turinio platinimu internete. Negalima sumažinti visų amžiaus grupių piliečių žiniasklaidos ir skaitmeninio raštingumo svarbos. Šiuo atžvilgiu, tarp pagrindinių veiksmų, kurių reikia imtis siekiant užkirsti kelią radikalizacijai, Sąjunga turėtų užtikrinti savo politikos nuoseklumą ir stengtis skatinti glaudesnį bendradarbiavimą su pilietine visuomene ir internetinių paslaugų teikėjais, kad būtų sprendžiamos problemos, su kuriomis susiduriama internete. Reikia dėti daugiau pastangų, kad jaunimas būtų skatinamas kritiškai mąstyti apie internete prieinamus ekstremistinius pranešimus. Taip pat itin svarbūs gerosios praktikos pavyzdžiai ir moksliniai tyrimai gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis įtraukimo į formalųjį švietimą ir mokymą, taip pat į neformalųjį mokymąsi ir savišvietą srityje.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos

dėl kovos su teroristinio turinio sklaida internete

Europos Komisijos medžiaga vadovų susitikimui

Europos Komisijos medžiaga vadovų susitikimui

Zalcburge 2018 m. rugsėjo 19–20 d.

Zalcburge 2018 m. rugsėjo 19–20 d.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  šiuo reglamentu siekiama užtikrinti sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą atviroje ir demokratinėje visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias netinkamam prieglobos paslaugų naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą didinant prieglobos paslaugų teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į žodžio laisvę ir informaciją apsaugą;

(1)  šiuo reglamentu siekiama užtikrinti sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą atviroje ir demokratinėje visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias netinkamam prieglobos paslaugų naudojimui teroristiniais tikslais ir suteikta konkreti kovos su šiuo reiškiniu priemonė, taip pat padedama užtikrinti piliečių laisvę ir saugumą. Reikėtų pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą didinant prieglobos paslaugų teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į žodžio laisvę ir informaciją bei teisių į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, taip pat spaudos laisvės ir žiniasklaidos pliuralizmo apsaugą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  teroristinis turinys yra platesnės neteisėto turinio internete, kuris apima kitas turinio formas, pvz., vaikų seksualinį išnaudojimą, neteisėtą komercinę praktiką ir intelektinės nuosavybės pažeidimus, problemos dalis. Prekybą neteisėtu turiniu dažnai vykdo teroristinės ir kitos nusikalstamos organizacijos, norėdamos išplauti pinigus ir gauti lėšų savo veiklos finansavimui. Šiai problemai spręsti reikia įvairių teisinių, neteisinių ir savanoriškų priemonių, pagrįstų valdžios institucijų ir teikėjų bendradarbiavimu visiškai laikantis pagrindinių teisių. Nors neteisėto turinio pavojus sušvelnintas įgyvendinant sėkmingas iniciatyvas, pvz., pramonės vykdomą Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksą ir „WeProtect Global Alliance“, kad būtų sustabdytas vaikų seksualinis išnaudojimas internete, reikia nustatyti nacionalinių reguliavimo valdžios institucijų tarpvalstybinio bendradarbiavimo siekiant panaikinti neteisėtą turinį teisės aktų sistemą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  internete aktyviai veikiantys prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes jie jungia verslą ir piliečius ir sudaro sąlygas viešoms diskusijoms ir informacijos, nuomonių ir idėjų sklaidai ir gavimui, ir taip reikšmingai prisideda prie inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai kuriais atvejais jų paslaugomis piktnaudžiauja trečiosios šalys, vykdančios internete neteisėtą veiklą. Itin didelį susirūpinimą kelia tai, kad prieglobos paslaugų teikėjais naudojasi teroristinės grupės ir jų rėmėjai, platinantys internete teroristinį turinį ir idėjas, radikalizuojantys, verbuojantys ir organizuojantys teroristinę veiklą ir jai vadovaujantys;

(2)  internete aktyviai veikiantys prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes jie jungia verslą ir piliečius ir sudaro sąlygas viešoms diskusijoms ir informacijos, nuomonių ir idėjų sklaidai ir gavimui, ir taip reikšmingai prisideda prie inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai kuriais atvejais jų paslaugomis piktnaudžiauja trečiosios šalys, vykdančios internete neteisėtą veiklą, kuri pagal Sąjungos teisę yra nusikalstama veika. Itin didelį susirūpinimą kelia tai, kad prieglobos paslaugų teikėjais naudojasi teroristinės grupės ir jų rėmėjai, platinantys internete teroristinį turinį ir idėjas, radikalizuojantys, verbuojantys ir organizuojantys teroristinę veiklą ir jai vadovaujantys;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  teroristinio turinio pateikimas internete turi rimtų neigiamų padarinių vartotojams, piliečiams ir visai visuomenei, taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į svarbų internetinių paslaugų teikėjų vaidmenį ir į jų turimas su teikiamomis paslaugomis susijusias technologines priemones ir pajėgumus, jiems tenka ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti savo paslaugas nuo teroristų piktnaudžiavimo ir padėti kovoti su teroristiniu turiniu, platinamu per jų tinklą;

(3)  Nors teroristinio turinio pateikimas internete nėra vienintelis veiksnys, jis yra lemiamas skatinant asmenų, įvykdžiusių teroro aktus Sąjungoje ir už jos ribų, radikalizaciją ir turi labai rimtų neigiamų padarinių piliečiams ir visai visuomenei, taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų teikėjų verslo modeliams. Todėl, atsižvelgiant į svarbų internetinių paslaugų teikėjų vaidmenį ir į jų turimas su teikiamomis paslaugomis susijusias technologines priemones ir profesinius pajėgumus, taip pat atsižvelgiant į pagrindinių saviraiškos ir informacijos laisvių gynimo svarbą, jiems tenka ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti savo paslaugas nuo teroristų piktnaudžiavimo ir padėti kovoti su teroristiniu turiniu, platinamu per jų tinklą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Sąjungos lygmens pastangas kovojant su teroristiniu turiniu internete, pradėtas dėti 2015 m. užmezgus savanorišką valstybių narių ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, dabar reikia papildyti aiškiais teisės aktais, kad būtų galima dar labiau sumažinti teroristinio turinio prieinamumą internete ir tinkamai išspręsti šią sparčiai didėjančią problemą. Siekiama, kad šie teisės aktai būtų grindžiami savanoriškomis pastangomis, kurios buvo sustiprintos Komisijos rekomendacija (ES) 2018/3347 ir kuriomis reaguojama į Europos Parlamento raginimą sugriežtinti kovos su neteisėtu ir žalingu turiniu internete priemones ir į Europos Vadovų Tarybos raginimą gerinti automatinį turinio, kuriuo skatinama vykdyti teroro aktus, aptikimą ir šalinimą;

(4)  Sąjungos lygmens pastangos kovojant su teroristiniu turiniu internete pradėtos dėti 2015 m. užmezgus savanorišką valstybių narių ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą. Deja šio bendradarbiavimo nepakanka siekiant kovoti su šiuo reiškiniu, todėl Sąjungos teisę reikėtų papildyti aiškiais teisės aktais, kad būtų galima dar labiau sumažinti teroristinio turinio prieinamumą internete ir tinkamai išspręsti šią sparčiai didėjančią problemą. Siekiama, kad šie teisės aktai būtų grindžiami savanoriškomis pastangomis, kurios buvo sustiprintos Komisijos rekomendacija (ES) 2018/3347 ir kuriomis reaguojama į Europos Parlamento raginimą sugriežtinti kovos su neteisėtu ir žalingu turiniu internete priemones ir į Europos Vadovų Tarybos raginimą gerinti automatinį turinio, kuriuo skatinama vykdyti teroro aktus, aptikimą ir šalinimą;

_________________

_________________

7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/334 dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, p. 50).

7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/334 dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, p. 50).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šio reglamento taikymas neturėtų daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 straipsnio taikymui. Visų pirma bet kokios priemonės, kurių pagal šį reglamentą imasi prieglobos paslaugų teikėjas, įskaitant bet kokias aktyvias priemones, neturėtų reikšti, kad paslaugų teikėjas praranda galimybę pasinaudoti nuostata dėl atleidimo nuo atsakomybės. Reglamentas nedaro poveikio nacionalinių institucijų ir teismų įgaliojimams nustatyti prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę tais atvejais, kai neįvykdomos Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje nustatytos atleidimo nuo atsakomybės sąlygos;

(5)  šio reglamento taikymas neturėtų daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 straipsnio taikymui. Visų pirma bet kokios priemonės, kurių pagal šį reglamentą imasi prieglobos paslaugų teikėjas, įskaitant bet kokias aktyvias priemones, neturėtų reikšti, kad paslaugų teikėjas praranda galimybę pasinaudoti nuostata dėl atleidimo nuo atsakomybės, nes pagal 14 straipsnį reikalaujama, kad paslaugų teikėjai, gavę žinių apie neteisėtą veiklą arba informaciją, nedelsdami pašalintų arba panaikintų prieigą prie to neteisėto turinio; Reglamentas nedaro poveikio nacionalinių institucijų ir teismų įgaliojimams nustatyti prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę tais atvejais, kai neįvykdomos Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje nustatytos atleidimo nuo atsakomybės sąlygos;

_________________

_________________

8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  šiame reglamente nustatyti įpareigojimai neturėtų daryti įtakos nacionalinių valdžios institucijų ir teismų pareigai ir galimybei pagal nacionalinę teisę imtis tinkamų, pagrįstų ir proporcingų veiksmų dėl teisės pažeidimų;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  šiuo reglamentu prisidedama prie visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge nustatomos adekvačios ir patikimos apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją, teisė imtis verslo ir nediskriminavimo principas. Kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų imtis tik demokratinėje visuomenėje būtinų, tinkamų ir proporcingų priemonių, atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio laisvę ir informaciją – vieno iš pliuralistinės ir demokratinės visuomenės kertinių akmenų ir vienos iš vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, – svarbą. Priemonės, kuriomis ribojama teisė į žodžio laisvę ir informaciją, turėtų būti tikslingos, t. y. jomis turi būti užtikrinama teroristinio turinio sklaidos prevencija, tačiau nedaromas poveikis teisei teisėtais būdais gauti ir perduoti informaciją, atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones ir idėjas pagal taikomą teisę;

(7)  šiuo reglamentu prisidedama prie visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge nustatomos adekvačios ir patikimos apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją, teisė imtis verslo ir nediskriminavimo principas. Šiame reglamente nustatytos kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų imtis tik demokratinėje visuomenėje būtinų, tinkamų ir proporcingų priemonių, atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio laisvę ir informaciją ir teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą – pliuralistinės ir demokratinės visuomenės kertinio akmens ir vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, – svarbą. Priemonės, kurių imtasi pagal šį reglamentą, turėtų būti reikalingos, tinkamos ir proporcingos, siekiant prisidėti prie kovos su terorizmu, tačiau nedarant poveikio teisei teisėtais būdais gauti ir perduoti informaciją, atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones ir idėjas pagal taikomą teisę;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  teisė į veiksmingą teisinę gynybą yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turi teisę kompetentingame nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias priemones, kurių imtasi pagal šį reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti jo teises. Ši teisė visų pirma apima prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų galimybę užginčyti nurodymą pašalinti turinį tos valstybės narės, kurios institucijos išdavė nurodymą pašalinti turinį, teisme;

(8)  teisė į veiksmingą teisinę gynybą yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turi teisę kompetentingame nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias priemones, kurių imtasi pagal šį reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti jo teises. Ši teisė visų pirma apima prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų galimybę būti informuotiems apie teisių gynimo priemones, turinio teikėjų galimybę pateikti apeliacinį skundą dėl prieglobos paslaugų teikėjų sprendimų pašalinti turinį ir prieglobos paslaugų teikėjų bei turinio teikėjų galimybę veiksmingai užginčyti nurodymą pašalinti turinį tos valstybės narės, kurios institucijos išdavė nurodymą pašalinti turinį, teisme, taip pat prieglobos paslaugų teikėjų galimybę užginčyti bet kokį sprendimą skirti nuobaudą valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę arba turi teisinį atstovą, teisme;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant geriau išaiškinti veiksmus, kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai ir kompetentingos institucijos, kad būtų užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai internete, šiame reglamente prevenciniais tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio turinio apibrėžtis, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš interneto šalinti žalingiausią teroristinę propagandą, apibrėžtis turėtų apimti medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, skatinama ar propaguojama vykdyti teroristinius nusikaltimus ar prie jų prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos vykdyti arba skatinamas dalyvavimas teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia informacija apima tekstą, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys pagal šį reglamentą yra laikytinas teroristiniu, kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų atsižvelgti į tokius veiksnius kaip medžiagos pobūdis ir formuluotė, kontekstas ir žalingų padarinių žmonių saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta teroristinė organizacija ar asmenys, ta medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. Radikalių, poleminių ar prieštaringų nuomonių reiškimas viešai diskutuojant opiais politiniais klausimais taip pat neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

(9)  siekiant geriau išaiškinti veiksmus, kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai ir kompetentingos institucijos, kad būtų užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai internete, šiame reglamente prevenciniais tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio turinio apibrėžtis, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš interneto šalinti žalingiausią teroristinę propagandą, apibrėžtis turėtų apimti medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, skatinama ar propaguojama vykdyti teroristinius nusikaltimus ar prie jų prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos vykdyti arba skatinamas dalyvavimas teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia informacija apima tekstą, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys pagal šį reglamentą yra laikytinas teroristiniu, kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų atsižvelgti į tokius veiksnius kaip medžiagos pobūdis ir formuluotė, kontekstas ir žalingų padarinių žmonių saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta teroristinė organizacija ar asmenys, ta medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo veiksnys. Akivaizdu, kad švietimo, žurnalistikos ar mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas turinys turėtų būti tinkamai atskirtas ir tinkamai apsaugotas. Jis neturėtų būti prilyginamas terorizmo skatinimo veiklai, jeigu jo sklaida nesuteikia galimybės naudoti šį turinį terorizmo tikslais. Turėtų būti išlaikyta tinkama pusiausvyra tarp saviraiškos ir informacijos laisvės ir visuomenės saugumo poreikių. Visų pirma priimant kiekvieną sprendimą pašalinti žurnalistinį turinį turėtų būti atsižvelgiama į žurnalistų savireguliavimo ir etikos kodeksus, laikantis ES pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio. Užtikrinant nuoseklumą, radikalių, poleminių ar prieštaringų nuomonių reiškimas viešai diskutuojant opiais politiniais klausimais taip pat neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

_________________

_________________

9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kad būtų apimtos tos interneto prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis platinamas teroristinis turinys, šis reglamentas turėtų būti taikomas informacinės visuomenės paslaugoms, pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu laikoma ir trečiosioms šalims teikiama jo pateikta informacija, nepriklausomai nuo to, ar ši veikla yra vien techninio, automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie informacinės visuomenės paslaugų teikėjai gali būti, pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei nejudamo vaizdo ir garso medžiaga paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos debesijos paslaugos, jeigu informacija pateikiama trečiosioms šalims, ir interneto svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti komentarus arba skelbti apžvalgas. Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau paslaugas Sąjungoje teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė dalis prieglobos paslaugų teikėjų, susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje bendrojoje rinkoje veikiančioms bendrovėms, nepriklausomai nuo jų įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro sąlygas fiziniams arba juridiniams asmenims naudotis savo paslaugomis vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto svetainės arba e. pašto adreso ar kitų kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga šiam reglamentui taikyti;

(10)  kad būtų apimtos tos interneto prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis platinamas teroristinis turinys, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik informacinės visuomenės paslaugoms, pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu laikomas ir visuomenei teikiamas jo pateiktas turinys, tai reiškia, kad turinio teikėjai iš anksto nenustato potencialių turinio naudotojų aprėpties. Tokie teikėjai gali būti, pavyzdžiui, vaizdo medžiagos bendro naudojimo platformos, socialinės žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei nejudamo vaizdo ir garso medžiaga paslaugos, keitimosi rinkmenomis paslaugos ir kitos debesijos ir saugojimo paslaugos, išskyrus verslo subjektų verslo subjektams teikiamas debesijos prieglobos paslaugas, jeigu jie turinį pateikia visuomenei. Taikant šį reglamentą, internetinės prieglobos paslaugų teikėjai, teikiantys techninę infrastruktūrą svetainių valdytojams, vien tik paprasto perdavimo kanalai ir kitos elektroninių ryšių paslaugos, spartinančios atmintinės paslaugos, debesijos IT infrastruktūros paslaugos, apsaugos paslaugos, kitos paslaugos, teikiamos kituose interneto infrastruktūros lygmenyse, domenų vardų sistemos (DNS), susijusios paslaugos, pvz., mokėjimo paslaugos, paskirstytasis paslaugos trikdymas (DDoS), apsaugos paslaugos, asmenų tarpusavio ryšio paslaugos, kuriomis sudaromos sąlygos tiesiogiai ir interaktyviai keistis informacija tarp baigtinio skaičiaus asmenų ir kurias teikiant ryšį pradedantys ar jame dalyvaujantys asmenys sprendžia dėl paslaugų gavėjų, turėtų būti neįtrauktos į reglamento taikymo sritį. Debesijos infrastruktūros paslaugos, kurias sudaro duomenų apdorojimo ir saugojimo infrastruktūros technines galimybes suteikiančių fizinių ar virtualių išteklių teikimas, kurių atžvilgiu paslaugų teikėjas neturi sutartinių teisių, susijusių su tuo, kokį turinį jų klientai ar tokių klientų galutiniai naudotojai saugo, kaip jį apdoroja ar viešai skelbia, ir neturi techninių galimybių pašalinti jų klientų ar tokių klientų galutinių naudotojų saugomą konkretų turinį, taip pat turėtų nepatekti į šio reglamento taikymo sritį; Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau paslaugas Sąjungoje teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė dalis prieglobos paslaugų teikėjų, susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje bendrojoje rinkoje veikiančioms bendrovėms, nepriklausomai nuo jų įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro sąlygas fiziniams arba juridiniams asmenims naudotis savo paslaugomis vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto svetainės arba e. pašto adreso ar kitų kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga šiam reglamentui taikyti;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  prieglobos paslaugų teikėjai turėtų turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų užkertamas kelias teroristinio turinio sklaidai jų tinkle. Tokia rūpinimosi pareiga neturėtų tapti bendrosios stebėsenos prievole. Rūpinimosi pareiga taikant šį reglamentą reiškia, kad prieglobos paslaugų teikėjai jų saugomo turinio atžvilgiu turėtų veikti apdairiai, proporcingai ir nediskriminuojančiai, visų pirma kai taiko savo pačių sutartines sąlygas, siekdami išvengti turinio, kuris nėra teroristinis, pašalinimo. Turinys šalinamas arba prieiga naikinama nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę ir informaciją;

(12)  prieglobos paslaugų teikėjai turėtų turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų užkertamas kelias teroristinio turinio sklaidai jų tinkle ir nuo to atgrasoma. Tokia rūpinimosi pareiga neturėtų tapti bendrosios stebėsenos prievole ir ja neturėtų būti pažeidžiamas Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnis. Rūpinimosi pareiga taikant šį reglamentą reiškia, kad prieglobos paslaugų teikėjai jų saugomo turinio atžvilgiu turėtų veikti apdairiai, proporcingai ir nediskriminuojančiai, visų pirma kai taiko savo pačių sutartines sąlygas, siekdami išvengti turinio, kuris nėra teroristinis, pašalinimo. Šalinant turinį arba panaikinant prieigą prie jo turėtų būti tinkamai paisoma teisės į žodžio laisvę ir informaciją; Nepagrįsto turinio pašalinimo atveju prieglobos paslaugų teikėjai turėtų galėti naudotis veiksmingais ir sparčiais skundų ir teisių gynimo mechanizmais;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  reikėtų suderinti procedūras ir prievoles, kurių prieglobos paslaugų teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą, po to, kai kompetentingos institucijos atliko vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pačioms pasirinkti kompetentingas institucijas ir skirti šią užduotį administracinėms, teisėsaugos ar teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į teroristinio turinio sklaidos internete greitį, šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis turinys, kurį nurodymu reikalaujama pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo gavimo būtų pašalintas arba būtų panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

(13)  valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų įvertinti, ar turinys yra teroristinis, ir pateikti teisinį nurodymą, kuriame būtų reikalaujama, kad prieglobos paslaugų teikėjai tokį turinį arba pašalintų, arba panaikintų prieigą prie jo. Atsižvelgiant į teroristinio turinio sklaidos internete greitį, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad toks teroristinis turinys, kurį nurodymu reikalaujama pašalinti, būtų pašalintas arba būtų panaikinta prieiga prie jo nepagrįstai nedelsiant po to, kai gautas toks nurodymas pašalinti turinį. Prieglobos paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, kurių reikia norint veiksmingai identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, proporcingos aktyvios priemonės, tam tikrais atvejais įskaitant automatinių priemonių naudojimą, yra būtinas kovos su teroristiniu turiniu internete elementas. Siekdami sumažinti teroristinio turinio prieinamumą savo tinkle, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir teroristinio turinio masto lygį bei pagal poveikį trečiųjų šalių teisėms ir visuomenės interesui gauti informaciją įvertinti, ar reikėtų imtis aktyvių priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių tinkamų, veiksmingų ir proporcingų aktyvių priemonių reikėtų imtis. Šis reikalavimas neturėtų tapti bendrosios stebėsenos prievole. Atsižvelgiant į šį vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų nebuvimas rodo menką teroristinio turinio mastą;

(16)  atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, kurių reikia norint veiksmingai identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, proporcingos aktyvios priemonės, tam tikrais atvejais įskaitant automatinių priemonių naudojimą, yra būtinas kovos su teroristiniu turiniu internete elementas. Siekdami sumažinti teroristinio turinio prieinamumą savo tinkle, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir teroristinio turinio masto lygį bei pagal poveikį trečiųjų šalių teisėms ir visuomenės interesui gauti informaciją įvertinti, ar reikėtų, būtų veiksminga ir proporcinga imtis aktyvių tikslinių priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių tinkamų, veiksmingų ir proporcingų aktyvių priemonių reikėtų imtis. Šis reikalavimas neturėtų tapti bendrosios stebėsenos prievole pagal Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnį. Jis taip pat neturėtų daryti poveikio Direktyvai (ES) 2018/1808, pagal kurią reikalaujama, kad dalijimosi vaizdo medžiaga platformos imtųsi priemonių siekdamos apsaugoti plačiąją visuomenę nuo turinio, kurio platinimas yra veikla, laikoma nusikalstama veika pagal Sąjungos teisę. Atsižvelgiant į šį vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų nebuvimas rodo menką teroristinio turinio mastą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  nustatydami aktyvias priemones, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad būtų išsaugota vartotojų teisė į žodžio laisvę ir informaciją, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir įgyvendinti apsaugos priemones, visų pirma įskaitant žmogaus atliekamą priežiūrą ir patikrinimus, jei jų reikia, kad būtų išvengta netyčinio ar per klaidą padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas turinys, kuris nėra teroristinis. Tai itin aktualu, kai prieglobos paslaugų teikėjai teroristiniam turiniui nustatyti naudoja automatines priemones. Bet koks sprendimas naudoti automatines priemones, kurių imasi pats prieglobos paslaugų teikėjas ar kurių imtis prašo kompetentinga institucija, turi būti įvertintas atsižvelgiant į naudojamos technologijos patikimumą ir į daromą poveikį pagrindinėms teisėms;

(17)  nustatydami aktyvias priemones, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad būtų išsaugota vartotojų teisė į žodžio laisvę ir informaciją, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir įgyvendinti apsaugos priemones, visų pirma įskaitant žmogaus atliekamą priežiūrą ir patikrinimus, jei jų reikia, kad būtų išvengta netyčinio ar per klaidą padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas turinys, kuris nėra teroristinis. Tai itin aktualu, kai prieglobos paslaugų teikėjai teroristiniam turiniui nustatyti naudoja automatines priemones. Bet koks sprendimas naudoti automatines priemones, kurių imasi pats prieglobos paslaugų teikėjas ar kurių imtis prašo atitinkama kompetentinga institucija, turi būti įvertintas atsižvelgiant į naudojamos technologijos patikimumą ir į daromą poveikį pagrindinėms teisėms; Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų priimti veiksmingus ir sparčius skundų ir teisių gynimo mechanizmus, pagal kuriuos būtų sprendžiami nepagrįsto turinio pašalinimo atvejai;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, susiduriantys su teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, kompetentingos institucijos turėtų reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. Tai galėtų būti priemonės, kuriomis užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio turinio patikros priemonėmis. Be to, galima naudotis patikimomis techninėmis naujo teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, jau esančiomis rinkoje arba parengtomis paties prieglobos paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas apie taikomas specialias aktyvias priemones, kad kompetentinga institucija galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra veiksmingos ir proporcingos ir ar prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis automatines priemones, turi reikiamus žmogaus atliekamos priežiūros ir patikrinimų pajėgumus. Vertindamos priemonių veiksmingumą ir proporcingumą, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir poveikį platinant teroristinį turinį (pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje);

(18)  siekiant užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, susiduriantys su teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, kompetentingos institucijos turėtų reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi, taip pat apie skundų ir teisių gynimo mechanizmų veikimą. Tai galėtų būti priemonės, kuriomis užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, gavus tokį nurodymą ar pranešimą, jau buvo pašalintas arba jau buvo panaikinta prieiga prie jo, pakartotiniam atsiradimui, naudojantis viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio turinio patikros priemonėmis. Be to, galima naudotis patikimomis techninėmis naujo teroristinio turinio nustatymo priemonėmis jau esančiomis rinkoje arba parengtomis paties prieglobos paslaugų teikėjo, pvz., kai naudojamas visas teroristinis turinys, dėl kurio pateiktas galutinis nurodymas pašalinti turinį, arba jo dalis arba kai jį įkelia teroristinį turinį jau įkėlę vartotojai. Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas apie taikomas specialias aktyvias priemones, kad kompetentinga institucija galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra veiksmingos ir proporcingos ir ar prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis automatines priemones, turi reikiamus žmogaus atliekamos priežiūros ir patikrinimų pajėgumus. Vertindamos priemonių veiksmingumą ir proporcingumą, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir poveikį platinant teroristinį turinį (pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje);

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  gavusi prašymą, kompetentinga institucija turėtų užmegzti dialogą su prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias priemones, kurių būtina imtis. Prireikus kompetentinga institucija turėtų įpareigoti priimti tinkamas, veiksmingas ir proporcingas aktyvias priemones, jei mano, kad dabartinės priemonės yra nepakankamos norint išvengti rizikos. Sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis konkrečių aktyvių priemonių iš esmės neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią su teroristinio turinio sklaida, kompetentingų institucijų remiantis šiuo reglamentu priimami sprendimai gali nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai susiję su konkrečiomis tikslinėmis priemonėmis, kurias būtina priimti dėl esminių visuomenės saugumo priežasčių. Tačiau prieš priimdama tokius sprendimus kompetentinga institucija turėtų pasiekti tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos pagrįsti;

(19)  gavusi prašymą, kompetentinga institucija turėtų užmegzti dialogą su prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias priemones, kurių būtina imtis. Prireikus kompetentinga institucija turėtų įpareigoti priimti tinkamas, veiksmingas ir proporcingas aktyvias priemones, jei mano, kad dabartinės priemonės yra nepakankamos norint išvengti rizikos. Sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis konkrečių aktyvių priemonių, neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią su teroristinio turinio sklaida, kompetentingų institucijų remiantis šiuo reglamentu priimami sprendimai gali nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalies nuostatų, tik kiek tai susiję su konkrečiomis tikslinėmis priemonėmis, kurias būtina priimti dėl esminių visuomenės saugumo priežasčių. Tačiau prieš priimdama tokius sprendimus kompetentinga institucija turėtų pasiekti tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos pagrįsti;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  skundų procedūra – būtina priemonė apsisaugoti nuo turinio pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į žodžio laisvę ir informaciją apsauga. Todėl prieglobos paslaugų teikėjai turėtų nustatyti vartotojams patogius skundų mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio teikėjo atžvilgiu. Reikalavimas, kad prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio prieglobos paslaugų teikėjų galimybei taikyti savo pačių nustatytas sutartines sąlygas kitais pagrindais;

(25)  skundų procedūra – būtina priemonė apsisaugoti nuo turinio pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į žodžio laisvę ir informaciją apsauga. Todėl prieglobos paslaugų teikėjai turėtų nustatyti efektyvius vartotojams patogius skundų mechanizmus ir teisių gynimo priemones siekdami užtikrinti, kad skundai būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio teikėjo atžvilgiu. Reikalavimas, kad prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio prieglobos paslaugų teikėjų galimybei taikyti savo pačių nustatytas sutartines sąlygas kitais pagrindais. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai ir turinio teikėjai galėtų veiksmingai pasinaudoti savo teise apskųsti teismine tvarka. Be to, laikantis ES sutarties 19 straipsnio ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio, turinio teikėjai, kurių turinys buvo pašalintas vadovaujantis nurodymu pašalinti turinį, turėtų turėti teisę į veiksmingą teisinę gynybą. Nacionaliniu lygmeniu turėtų būti nustatyti veiksmingi apeliacijos mechanizmai, siekiant užtikrinti, kad bet kuri šalis, kuriai taikomas kompetentingos teisminės institucijos išduotas nurodymas pašalinti turinį, turėtų teisę paduoti apeliacinį skundą teisminei institucijai. Apeliacinė procedūra nedaro poveikio kompetencijų paskirstymui nacionalinėse teismų sistemose;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  veiksminga teisinė apsauga pagal ES sutarties 19 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio teikėjui naudingos informacijos, kuri leistų turinio teikėjui užginčyti sprendimą. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad turinio teikėjas turi gauti pranešimą. Priklausomai nuo aplinkybių, prieglobos paslaugų teikėjai turinį, kurį jie laiko teroristiniu, gali pakeisti žinute, kad turinys pašalintas ar prieiga panaikinta vadovaujantis šiuo reglamentu. Daugiau informacijos apie pašalinimo priežastis ir turinio teikėjo galimybes užginčyti sprendimą, turėtų būti pateikta tik gavus tokį prašymą. Jeigu kompetentingos institucijos nusprendžia, kad dėl visuomenės saugumo priežasčių, įskaitant tyrimo atveju, būtų netinkama ar nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti prieglobos paslaugų teikėjui;

(26)  vertinant plačiau, veiksminga teisinė apsauga pagal ES sutarties 19 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio teikėjui naudingos informacijos, kuri leistų turinio teikėjui užginčyti sprendimą. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų, kai įmanoma, bet kokiomis turimomis priemonėmis informuoti turinio teikėjus apie bet kokį prieglobos paslaugų teikėjo pašalintą turinį. Vis dėlto, jeigu kompetentingos institucijos nusprendžia, kad dėl visuomenės saugumo priežasčių, įskaitant tyrimo atveju, būtų netinkama ar nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti prieglobos paslaugų teikėjui;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  kad būtų užtikrintas veiksmingas ir pakankamai nuoseklus aktyvių priemonių įgyvendinimas, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų palaikyti ryšius ir dalytis informacija apie diskusijas su prieglobos paslaugų teikėjais konkrečių aktyvių priemonių nustatymo, įgyvendinimo ir vertinimo klausimais. Tokio bendradarbiavimo reikia ir priimant nuobaudų taikymo taisykles, taip pat užtikrinant jų įgyvendinimą ir vykdymą;

(28)  kad būtų užtikrintas veiksmingas ir pakankamai nuoseklus aktyvių priemonių įgyvendinimas, valstybių narių kompetentingos teisminės institucijos turėtų palaikyti ryšius ir dalytis informacija apie diskusijas su prieglobos paslaugų teikėjais, taip pat bendradarbiauti su mokymo įstaigomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis, pavyzdžiui, žurnalistų asociacijomis, jaunimo organizacijomis, žiniasklaidos reguliavimo institucijomis ir pan., konkrečių aktyvių kovos su terorizmu ir radikalizacija priemonių vertinimo, nustatymo ir įgyvendinimo klausimais;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  tiek prieglobos paslaugų teikėjai, tiek valstybės narės turėtų įsteigti kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai tvarkyti nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus. Priešingai nei teisinis atstovas, kontaktiniai centrai veikia operaciniais tikslais. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras turėtų turėti specialių priemonių, kurios leistų elektroniniu būdu teikti nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus, taip pat techninių ir žmogiškųjų išteklių, leidžiančių sparčiai juos tvarkyti. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras neprivalo būti Sąjungoje ir prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu centru gali pats paskirti jau esamą centrą, jei tas centras gali įvykdyti šiame reglamente numatytas funkcijas. Siekiant užtikrinti, kad teroristinis turinys būtų pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo, prieglobos paslaugų gavėjai turėtų užtikrinti, kad kontaktinis centras veiktų visą parą ir be išeiginių. Informacija apie kontaktinį centrą turėtų apimti informaciją apie kalbą, kuria galima kreiptis. Siekiant palengvinti prieglobos paslaugų teikėjų ir kompetentingų institucijų komunikaciją, prieglobos paslaugų teikėjai raginami komunikacijos kalba pasirinkti vieną iš Sąjungos oficialiųjų kalbų, kuria pateikiamos ir prieglobos paslaugų teikėjo sutartinės sąlygos;

(33)  tiek prieglobos paslaugų teikėjai, tiek valstybės narės turėtų įsteigti kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai tvarkyti nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus. Priešingai nei teisinis atstovas, kontaktiniai centrai veikia operaciniais tikslais. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras turėtų turėti specialių priemonių, kurios leistų elektroniniu būdu teikti nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus, taip pat techninių ir žmogiškųjų išteklių, leidžiančių sparčiai juos tvarkyti. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras neprivalo būti Sąjungoje ir prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu centru gali pats paskirti jau esamą centrą, jei tas centras gali įvykdyti šiame reglamente numatytas funkcijas. Siekiant užtikrinti, kad teroristinis turinys būtų pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta iš karto ir nedelsiant po nurodymo pašalinti turinį gavimo, prieglobos paslaugų gavėjai turėtų užtikrinti, kad kontaktinis centras veiktų. Informacija apie kontaktinį centrą turėtų apimti informaciją apie kalbą, kuria galima kreiptis. Siekiant palengvinti prieglobos paslaugų teikėjų ir kompetentingų institucijų komunikaciją, prieglobos paslaugų teikėjai raginami komunikacijos kalba pasirinkti vieną iš Sąjungos oficialiųjų kalbų, kuria pateikiamos ir prieglobos paslaugų teikėjo sutartinės sąlygos;

Pagrindimas

Nerealu prašyti MVĮ pašalinti turinį per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo, nesuteikus laiko tinkamai išnagrinėti prašymą. Mažosios įmonės paprasčiausiai negalės įvykdyti šios sąlygos, nes daugeliu atvejų jos tiesiog neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių, kad galėtų veikti visą parą ir be išeiginių ir kad galėtų pašalinti turinį per vieną valandą.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  jei nėra bendrojo reikalavimo paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į kurios valstybės narės jurisdikciją patenka Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis atstovas, jurisdikciją. Tačiau kitai valstybei narei išdavus nurodymą pašalinti turinį, jos institucijoms turėtų būti suteikta galimybė įgyvendinti tuos nurodymus imantis nebaudžiamojo pobūdžio priverstinių priemonių, pavyzdžiui, taikant pinigines nuobaudas. Kalbant apie prieglobos paslaugų teikėją, kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje ir neturi teisinio atstovo, teisė taikyti nuobaudas turėtų būti suteikta bet kuriai valstybei narei, su sąlyga, kad laikomasi ne bis in idem principo;

(34)  jei nėra bendrojo reikalavimo paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į kurios valstybės narės jurisdikciją patenka Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis atstovas, jurisdikciją. Tačiau kitai valstybei narei išdavus nurodymą pašalinti turinį, jos institucijai turėtų būti suteikta galimybė įgyvendinti tuos nurodymus imantis nebaudžiamojo pobūdžio priverstinių priemonių, pavyzdžiui, taikant pinigines nuobaudas. Kalbant apie prieglobos paslaugų teikėją, kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje ir neturi teisinio atstovo, teisė taikyti nuobaudas turėtų būti suteikta bet kuriai valstybei narei, su sąlyga, kad laikomasi ne bis in idem principo;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  nuobaudos yra būtinos norint užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai veiksmingai įgyvendintų pagal šį reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos tais atvejais, kai prieglobos paslaugų teikėjas sistemingai nešalina teroristinio turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo. Toks reikalavimų nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas laikantis ne bis in idem ir proporcingumo principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar taikyti finansines nuobaudas, reikėtų tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti turinį, kuris nėra teroristinis;

(38)  Valstybės narės turėtų nustatyti nuobaudas, skirtas užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai veiksmingai įgyvendintų pagal šį reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės narės turėtų priimti taisykles dėl tokių nuobaudų, kurios turėtų būti proporcingos ir įgyvendinamos, atsižvelgiant į atitinkamo prieglobos paslaugų teikėjo dydį ir pobūdį. Griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos tais atvejais, kai prieglobos paslaugų teikėjas sistemingai nešalina teroristinio turinio ar nepanaikina prieigos prie jo arba nevykdo pareigos netinkamai nevilkinti. Kai teroristinis turinys yra akivaizdžiai žalingas arba kelia grėsmę viešajai tvarkai, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo iš karto po tinkamai pagrįsto nurodymo pašalinti turinį gavimo. Toks reikalavimų nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas laikantis ne bis in idem ir proporcingumo principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą, tačiau kad nebūtų skatinamas savavališkas neteroristinio turinio pašalinimas. Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar taikyti finansines nuobaudas, reikėtų tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti turinį, kuris nėra teroristinis;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu nustatomos vienodos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią netinkamam prieglobos paslaugų naudojimui teroristinio turinio sklaidos internete tikslais. Visų pirma jame nustatomos:

1.  Nedarant poveikio pareigai paisyti pagrindinių teisių ir pagrindinių teisės principų, įtvirtintų ES sutarties 6 straipsnyje, šiuo reglamentu nustatomos vienodos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią netinkamam prieglobos paslaugų naudojimui teroristinio turinio sklaidos internete tikslais. Visų pirma jame nustatomos:

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prieglobos paslaugų teikėjų taikytinos rūpinimosi pareigos taisyklės, siekiant užkirsti kelią teroristinio turinio sklaidai jų tinkle ir prireikus užtikrinti greitą jo pašalinimą;

a)  prieglobos paslaugų teikėjų taikytinos rūpinimosi pareigos taisyklės, siekiant kovoti su teroristinio turinio sklaida visuomenei teikiant paslaugas tinkle ir prireikus užtikrinti greitą jo pašalinimą;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  priemonės, kurių turės imtis valstybės narės, kad nustatytų teroristinį turinį, kad prieglobos paslaugų teikėjai galėtų jį greitai pašalinti ir kad būtų palengvintas bendradarbiavimas su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, prieglobos paslaugų teikėjais ir prireikus atitinkamomis Sąjungos įstaigomis.

b)  priemonės, kurių turės imtis valstybės narės, kad nustatytų teroristinį turinį, kad prieglobos paslaugų teikėjai galėtų jį greitai pašalinti ir kad būtų palengvintas bendradarbiavimas su kitų valstybių narių atitinkamomis kompetentingomis institucijomis, kai taikoma, teisminėmis institucijomis, prieglobos paslaugų teikėjais ir prireikus atitinkamomis Sąjungos įstaigomis.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šis reglamentas netaikomas švietimo, meniniais, žurnalistikos ar mokslinių tyrimų ir kitais redakcinio pobūdžio tikslais skleidžiamam turiniui, jeigu juo neskatinama imtis smurto, arba turiniui, kuris skleidžiamas informuotumo didinimo siekiant kovoti su teroristine veikla tikslais.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šis reglamentas taikomas Sąjungoje paslaugas teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nepriklausomai nuo jų pagrindinės veiklos vykdymo vietos.

2.  Šis reglamentas taikomas Sąjungoje visuomenei paslaugas teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nepriklausomai nuo jų pagrindinės veiklos vykdymo vietos.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  prieglobos paslaugų teikėjas – informacinės visuomenės paslaugų, kurias sudaro turinio teikėjo pateiktos informacijos saugojimas jo prašymu ir laikomos informacijos teikimas trečiosioms šalims, teikėjas;

1)  prieglobos paslaugų teikėjas – informacinės visuomenės paslaugų, kurias sudaro turinio teikėjo pateikto interneto turinio saugojimas jo prašymu ir laikomos informacijos teikimas visuomenei, teikėjas.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  kompetentinga institucija – viena paskirtoji nacionalinė valstybės narės teisminė institucija arba nepriklausoma administracinė institucija, turinti atitinkamas ekspertines žinias;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  teroristiniai nusikaltimai – nusikaltimai, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalyje;

4)  teroristiniai nusikaltimai – tyčinės veikos, išvardytos […] Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  teroristinis turinys – toliau nurodyta informacija arba jos deriniai:

5)  teroristinis turinys – interneto turinys, kuriuo gali būti prisidedama prie tyčinių veikų, kurios pagal nacionalinę ir Sąjungos teisę laikomos nusikaltimais, kaip išvardyta Direktyvos 2017/541/ES 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  skatinimas prisidėti prie teroristinių nusikaltimų;

b)  asmenys ar asmenų grupės raginami prisidėti prie teroristinių nusikaltimų;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teroristinių grupių veiklos skatinimas, visų pirma raginant dalyvauti Direktyvos (ES) 2017/541 2 straipsnio 3 dalyje apibrėžtose teroristinėse grupėse ar jas remti;

c)  teroristinių grupių veiklos skatinimas, visų pirma asmenis ar asmenų grupes raginant dalyvauti Direktyvos (ES) 2017/541 2 straipsnio 3 dalyje apibrėžtose teroristinėse grupėse, su jomis susitikti, bendrauti ar remti jų vykdomas nusikalstamas veikas arba raginant platinti teroristinį turinį;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  teroristinio turinio sklaida – teroristinio turinio skleidimas trečiosioms šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

6)  teroristinio turinio sklaida – teroristinio turinio viešas skleidimas trečiosioms šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  pranešimas – kompetentingos institucijos ar, kai tinka, atitinkamos Sąjungos įstaigos įspėjimas prieglobos paslaugų teikėjui apie informaciją, kuri gali būti laikoma teroristiniu turiniu, kad paslaugų teikėjas galėtų savanoriškai nuspręsti dėl atitikties jo nustatytoms sutartinėms sąlygoms, kuriomis siekiama užkirsti kelią teroristinio turinio sklaidai;

8)  pranešimas – kompetentingos institucijos ar, kai tinka, atitinkamos Sąjungos įstaigos įspėjimas prieglobos paslaugų teikėjui apie turinį, kuris gali būti laikomas teroristiniu, kad paslaugų teikėjas galėtų savanoriškai nuspręsti dėl atitikties jo nustatytoms sutartinėms sąlygoms, kuriomis siekiama užkirsti kelią teroristinio turinio sklaidai;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9)  pagrindinė veiklos vykdymo vieta – pagrindinė būstinė arba registruotoji būstinė, kurioje vykdomos pagrindinės finansinės funkcijos ir veiklos valdymas.

9)  pagrindinė veiklos vykdymo vieta – pagrindinė būstinė arba registruotoji būstinė, kurioje Sąjungoje vykdomos pagrindinės finansinės funkcijos ir veiklos valdymas.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Radikalių, poleminių ar prieštaringų nuomonių reiškimas viešai diskutuojant opiais politiniais klausimais, taip pat turinys, kuriuo siekiama teikti informaciją arba pasmerkti teroristinį turinį, nėra laikomas teroristiniu turiniu, kaip jis suprantamas pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai imasi pagal šį reglamentą tinkamų, pagrįstų ir proporcingų veiksmų, kuriais kovojama su teroristinio turinio sklaida, o vartotojai apsaugomi nuo teroristinio turinio. Imdamiesi šių veiksmų, jie veikia apdairiai, adekvačiai ir nediskriminuodami, taip pat gerbdami vartotojų pagrindines teises ir atsižvelgdami į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir informaciją svarbą atviroje ir demokratinėje visuomenėje.

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai imasi pagal šį reglamentą tinkamų, pagrįstų ir proporcingų veiksmų, kuriais kovojama su teroristinio turinio vieša sklaida, o vartotojai apsaugomi nuo teroristinio turinio. Imdamiesi šių veiksmų, jie veikia apdairiai, adekvačiai ir nediskriminuodami, taip pat paisydami pagrindinių naudotojų teisių, ypač žodžio ir informacijos laisvės.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieglobos paslaugų teikėjai į savo sutartines sąlygas įtraukia ir taiko teroristinio turinio sklaidos prevencijos nuostatas.

2.  Nepažeidžiant Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsnių, prieglobos paslaugų teikėjai į savo sutartines sąlygas įtraukia nuostatą, kad jie, teikdami paslaugas, imsis tinkamų, veiksmingų ir proporcingų kovos su teroristinio turinio sklaida priemonių.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Prieglobos paslaugų teikėjai, atitinkantys „prieglobos paslaugų teikėjų“ apibrėžties kriterijus, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje, imasi tinkamų kovos su teroristinio turinio sklaida priemonių pagal Direktyvos 2018/2018/ES 28b straipsnio 1 dalies c punktą ir 3 dalį.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingai institucijai suteikiami įgaliojimai priimti sprendimą, kuriuo prieglobos paslaugų teikėjui nurodoma pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo.

1.  Kompetentingai institucijai suteikiami įgaliojimai išduoti nurodymą, kuriuo prieglobos paslaugų teikėjui nurodoma pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Jei valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų arba turinio teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta, kompetentinga institucija turi pagrįstų priežasčių manyti, kad nurodymas pašalinti turinį gali daryti poveikį asmens pagrindinėms teisėms, ji apie tai praneša prašančiajai kompetentingai institucijai. Prašančioji kompetentinga institucija į šias aplinkybes atsižvelgia ir prireikus panaikina arba iš dalies pakeičia nurodymą pašalinti turinį.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieglobos paslaugų teikėjas pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo.

2.  Nepažeidžiant Direktyvos 2000/31/EB 14 ir 15 straipsnių, prieglobos paslaugų teikėjas, gavęs nurodymą pašalinti turinį, nepagrįstai nedelsdamas pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo. Valstybės narės gali nustatyti, kad tais atvejais, kai teroristinis turinys yra akivaizdžiai žalingas arba kelia grėsmę viešajai tvarkai, prieglobos paslaugų teikėjai pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo iš karto po tinkamai pagrįsto nurodymo pašalinti turinį gavimo.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  paaiškinimas, kodėl turinys laikomas teroristiniu, bent nurodant teroristinio turinio kategoriją pagal 2 straipsnio 5 dalį;

b)  išsamus paaiškinimas, kodėl turinys laikomas teroristiniu turiniu, bent nurodant teroristinio turinio kategoriją pagal 2 straipsnio 5 dalį;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  universalusis ištekliaus adresas (URL) ir prireikus papildoma informacija, leidžianti identifikuoti nurodytą turinį;

c)  tikslus universalusis ištekliaus adresas (URL) internete, internetinio turinio teikėjo tapatybė ir bet kokia kita informacija, leidžianti identifikuoti nurodytą turinį;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  informacija apie teisių gynimo priemones, kurių gali imtis prieglobos paslaugų teikėjas ir turinio teikėjas;

f)  informacija apie teisių gynimo priemones, kurių gali imtis prieglobos paslaugų teikėjas ir turinio teikėjas, ir galutinį terminą, iki kurio jų galima imtis;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Prieglobos paslaugų teikėjas ar turinio teikėjas turi teisę užginčyti nurodymą pašalinti turinį, siekdami apginti savo teises atitinkamoje valstybės narės, kurioje yra pagrindinė prieglobos paslaugų teikėjo ar turinio teikėjo veiklos vykdymo vieta, teisminėje institucijoje.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kompetentingos institucijos nurodymą pašalinti turinį siunčia į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo pagal 16 straipsnį paskirtam teisiniam atstovui ir jį perduoda 14 straipsnio 1 dalyje nurodytam kontaktiniam centrui. Toks nurodymas siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų teikėjas gali nustatyti siuntėjo autentiškumą, įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir laiką.

5.  Kompetentingos institucijos nurodymą pašalinti turinį siunčia į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo pagal 16 straipsnį paskirtam teisiniam atstovui ir jį perduoda 14 straipsnio 1 dalyje nurodytam kontaktiniam centrui. Toks nurodymas siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų teikėjas gali nustatyti siuntėjo autentiškumą, įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir laiką. Tokie nurodymai pateikiami viena iš kalbų, nurodytų pagal 14 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį, nes jame yra akivaizdžių klaidų arba pateiktos informacijos nepakanka, kad būtų galima jį įvykdyti, jis naudodamas III priede pateiktą šabloną nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai ir paprašo pateikti aiškesnės informacijos. 2 dalyje nustatytas terminas įsigalioja vos tik pateikiama aiškesnė informacija.

8.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį, nes jame yra akivaizdžių klaidų arba pateiktos techninės informacijos nepakanka, kad būtų galima jį įvykdyti, jis naudodamas III priede pateiktą šabloną nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai ir paprašo pateikti aiškesnės informacijos. 2 dalyje nustatytas terminas įsigalioja vos tik pateikiama aiškesnė informacija.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Jei prieglobos paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį dėl operacinių ar techninių klausimų, jis informuoja kompetentingą teisminę instituciją, nurodydamas priežastis, taip pat apibūdina veiksmus, kurių ketina imtis, kad būtų visiškai laikomasi įsakymo išsiųsti, naudodamas III priede pateiktą šabloną.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas

 

1.  Kompetentinga institucija, išduodanti nurodymą pašalinti turinį, nedelsdama pateikia tokio nurodymo kopiją valstybės narės, kurioje yra pagrindinė prieglobos paslaugų teikėjo arba jo paskirtojo atstovo buveinė, kompetentingai institucijai, nurodytai 17 straipsnio 1 dalies a punkte.

 

2.  Jeigu valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo, jo paskirto atstovo arba turinio teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta, kompetentinga institucija turi pagrįstų priežasčių manyti, kad nurodymas pašalinti turinį gali daryti poveikį asmens pagrindinėms teisėms, ji apie tai praneša prašančiajai kompetentingai institucijai.

 

3.  Prašančioji kompetentinga institucija į šias aplinkybes atsižvelgia ir prireikus panaikina arba iš dalies pakeičia nurodymą pašalinti turinį.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pranešime pateikiama pakankamai išsami informacija, įskaitant priežastis, dėl kurių turinys laikomas teroristiniu, URL ir prireikus papildoma informacija, padedanti identifikuoti teroristinį turinį, apie kurį pranešta.

4.  Pranešime pateikiama pakankamai išsami informacija, įskaitant išsamų priežasčių, dėl kurių turinys laikomas teroristiniu, sąrašą, URL ir prireikus papildoma informacija, padedanti identifikuoti teroristinį turinį, apie kurį pranešta.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai prireikus gali imtis aktyvių priemonių, kad apsisaugotų nuo teroristinio turinio sklaidos savo tinkle. Šios priemonės turi būti veiksmingos ir proporcingos, grindžiamos rizikos ir teroristinio turinio masto lygiu, vartotojų pagrindinėmis teisėmis, didžiule teisės į žodžio laisvę ir informaciją svarba atviroje ir demokratinėje visuomenėje.

1.  nepažeidžiant Direktyvos (ES) 2018/1808 ir Direktyvos 2000/31/EB, prieglobos paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į rizikos ir teroristinio turinio masto lygį, imasi aktyvių priemonių, kad apsisaugotų nuo teroristinio turinio sklaidos savo tinkle. Šios priemonės turi būti veiksmingos, tikslingos ir proporcingos, grindžiamos rizikos ir teroristinio turinio masto lygiu, taip pat tinkamai paisoma naudotojų pagrindinių teisių, visų pirma teisės į žodžio laisvę ir informaciją.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija, gavusi informaciją pagal 4 straipsnio 9 dalį, prašo prieglobos paslaugų teikėjo per tris mėnesius nuo prašymo gavimo, o vėliau – bent kartą per metus pateikti ataskaitą apie konkrečias aktyvias priemones, kurių jis ėmėsi, be kita ko, naudodamas automatines priemones, siekdamas:

17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta atitinkama kompetentinga institucija, gavusi informaciją pagal 4 straipsnio 9 dalį, prašo prieglobos paslaugų teikėjo per tris mėnesius nuo prašymo gavimo, o vėliau – bent kartą per metus pateikti ataskaitą apie konkrečias aktyvias priemones, kurių jis ėmėsi, be kita ko, naudodamas automatines priemones, siekdamas:

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užkirsti kelią pakartotiniam turinio, kuris laikomas teroristiniu ir todėl buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, įkėlimui;

a)  veiksmingai spręsti problemą, kad pakartotinai pasirodo turinys, kuris laikomas teroristiniu ir todėl buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Į ataskaitas įtraukiama visa aktuali informacija, kuri leistų 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai kompetentingai institucijai įvertinti, ar aktyvios priemonės yra veiksmingos ir proporcingos, taip pat įvertinti, kaip veikia naudojamos automatinės priemonės ir žmogaus atliekama priežiūra bei tikrinimo procedūros.

Į ataskaitas įtraukiama visa aktuali informacija, kuri leistų 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai atitinkamai kompetentingai institucijai įvertinti, ar aktyvios priemonės yra veiksmingos ir proporcingos, taip pat įvertinti, kaip veikia naudojamos automatinės priemonės ir žmogaus atliekama priežiūra bei tikrinimo procedūros.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija mano, kad aktyvios priemonės, kurių imtasi ir apie kurias pranešta ataskaitoje pagal 2 dalį, yra nepakankamos norint sumažinti ir valdyti riziką ir pavojaus lygį, ji gali prašyti prieglobos paslaugų teikėjo imtis konkrečių papildomų aktyvių priemonių. Šiuo tikslu prieglobos paslaugų teikėjas bendradarbiauja su 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija, kad būtų nustatytos konkrečios priemonės, kurių jis turi imtis, svarbiausi tikslai ir jų pasiekimo rodikliai bei įgyvendinimo terminai.

3.  Jeigu 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta atitinkama kompetentinga institucija mano, kad aktyvios priemonės, kurių imtasi ir apie kurias pranešta ataskaitoje pagal 2 dalį, yra neproporcingos arba nepakankamos norint sumažinti ir valdyti riziką ir pavojaus lygį, ji gali prašyti prieglobos paslaugų teikėjo pritaikyti jau naudotas priemones arba imtis konkrečių papildomų aktyvių priemonių. Šiuo tikslu prieglobos paslaugų teikėjas bendradarbiauja su 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta atitinkama kompetentinga institucija, kad būtų nustatyti pakeitimai, kuriuos jis turi padaryti, arba konkrečios priemonės, kurių jis turi imtis, svarbiausi tikslai ir jų pasiekimo rodikliai bei įgyvendinimo terminai.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu per tris mėnesius nuo prašymo pagal 3 dalį gavimo nepavyksta pasiekti sutarimo, 17 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta kompetentinga institucija gali priimti sprendimą, kuriuo nustatomos konkrečios papildomos būtinos ir proporcingos aktyvios priemonės. Sprendime visų pirma turi būti atsižvelgiama į ekonominius prieglobos paslaugų teikėjo pajėgumus ir tokių priemonių poveikį vartotojų pagrindinėms teisėms ir į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir informaciją svarbą. Toks sprendimas siunčiamas į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo paskirtam teisiniam atstovui. Prieglobos paslaugų teikėjas reguliariai teikia ataskaitas apie tokių priemonių įgyvendinimą, kaip yra nustačiusi 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija.

4.  Jeigu per tris mėnesius nuo prašymo pagal 3 dalį gavimo nepavyksta pasiekti sutarimo, 17 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta atitinkama kompetentinga institucija gali priimti sprendimą, kuriuo nustatomos konkrečios papildomos būtinos ir proporcingos aktyvios priemonės. Sprendime visų pirma turi būti atsižvelgiama į teikiant paslaugą saugomo turinio tipą, techninį priemonių įgyvendinamumą, ekonominius prieglobos paslaugų teikėjo pajėgumus ir tokių priemonių poveikį naudotojų pagrindinėms teisėms, visų pirma žodžio ir informacijos laisvei. Toks sprendimas siunčiamas į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo paskirtam teisiniam atstovui. Prieglobos paslaugų teikėjas reguliariai teikia ataskaitas apie tokių priemonių įgyvendinimą, kaip yra nustačiusi 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta atitinkama kompetentinga institucija.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Prieglobos paslaugų teikėjas gali bet kada prašyti 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos kompetentingos institucijos peržiūrėti ir prireikus atšaukti prašymą ar sprendimą pagal 2, 3 ir 4 dalis. Kompetentinga institucija per pagrįstą laikotarpį nuo prieglobos paslaugų teikėjo prašymo gavimo priima motyvuotą sprendimą.

5.  Prieglobos paslaugų teikėjas gali bet kada prašyti 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos atitinkamos kompetentingos institucijos peržiūrėti ir prireikus atšaukti prašymą ar sprendimą pagal 2, 3 ir 4 dalis. Atitinkama kompetentinga institucija per pagrįstą laikotarpį nuo prieglobos paslaugų teikėjo prašymo gavimo priima motyvuotą sprendimą.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  6 ir 9 straipsniai netaikomi debesijos infrastruktūros paslaugų, kurias sudaro užsakomųjų fizinių ar virtualių išteklių teikimas, teikėjams, kurie teikia kompiuterinius ir saugojimo infrastruktūros pajėgumus, kai paslaugų teikėjas neturi teisių į tai, koks turinys yra saugomas ir kaip jis tvarkomas arba jo klientų ar tokių klientų galutinių naudotojų viešai paskelbiamas, ir kai paslaugų teikėjas negali konkrečiai kontroliuoti turinio, kurį saugo jo klientai arba jo klientų galutiniai naudotojai.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai savo pačių nustatytose sutartinėse sąlygose nustato teroristinio turinio sklaidos prevencijos politiką, ir prireikus suprantamai paaiškina aktyvių priemonių, įskaitant automatines, veikimą.

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai savo pačių nustatytose sutartinėse sąlygose aiškiai nustato kovos su teroristinio turinio sklaida ir atitinkamų kompetentingų institucijų bendradarbiavimo politiką, ir prireikus suprantamai paaiškina aktyvių priemonių, įskaitant automatines, veikimą.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieglobos paslaugų teikėjai skelbia kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie teroristinio turinio sklaidos prevencijos veiksmus.

2.  Prieglobos paslaugų teikėjai, atitinkamos kompetentingos institucijos ir Sąjungos įstaigos skelbia kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie teroristinio turinio sklaidos visuomenei prevencijos veiksmus.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Skaidrumo ataskaitose pateikiama bent tokia informacija:

3.  Prieglobos paslaugų teikėjų skaidrumo ataskaitose pateikiama bent tokia informacija:

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  informacija apie priemones, kurių prieglobos paslaugų teikėjas ėmėsi, kad užkirstų kelią pakartotiniam turinio, kuris laikomas teroristiniu ir todėl buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, įkėlimui;

b)  išsami informacija apie priemones, kurių prieglobos paslaugų teikėjas ėmėsi, kad kovotų su pakartotiniu turinio, kuris laikomas teroristiniu ir todėl buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, įkėlimu;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  skundų procedūrų apžvalga ir rezultatai.

d)  skundų teikimo ir teisių gynimo mechanizmų veiksmingumo apžvalga ir vertinimas.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjai saugomam turiniui taiko automatines priemones pagal šį reglamentą, jie nustato veiksmingas ir tinkamas apsaugos priemones, kad dėl to turinio priimami sprendimai, visų pirma sprendimai pašalinti teroristiniu laikomą turinį arba panaikinti prieigą prie jo, būtų tikslūs ir tinkamai pagrįsti.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Apsaugos priemonės, kurias visų pirma sudaro žmogaus atliekama priežiūra ir patikrinimai, taikomos atitinkamais atvejais ir kiekvieną kartą, kai norint nustatyti, ar turinys laikytinas teroristiniu, reikia nuodugniai įvertinti atitinkamas aplinkybes.

2.  Apsaugos priemones visų pirma sudaro žmogaus atliekama sprendimo pašalinti turinį arba nesuteikti prieigos prie jo tinkamumo, ypač teisės į žodžio laisvę ir informaciją požiūriu, priežiūra ir patikrinimai. Žmogaus atliekamą priežiūrą reikia taikyti, kai norint nustatyti, ar turinys laikytinas teroristiniu, reikia nuodugniai įvertinti atitinkamas aplinkybes.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skundų teikimo mechanizmas

Skundų teikimo ir teisių gynimo mechanizmas

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjas parengia veiksmingus ir prieinamus mechanizmus, kuriais naudodamiesi turinio teikėjai, kurių turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo atsižvelgus į pranešimą pagal 5 straipsnį ar ėmusis aktyvių priemonių pagal 6 straipsnį, galėtų apskųsti šį prieglobos paslaugų teikėjo veiksmą ir reikalauti atkurti turinį.

1.  Nepažeisdamas teisminių teisių gynimo priemonių prieinamų turinio teikėjams pagal nacionalinę teisę, prieglobos paslaugų teikėjas parengia veiksmingus ir prieinamus skundų teikimo ir teisių gynimo mechanizmus, kuriais naudodamiesi turinio teikėjai, kurių turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo atsižvelgus į pranešimą pagal 5 straipsnį ar ėmusis aktyvių priemonių pagal 6 straipsnį, galėtų pagrįstai apskųsti šį prieglobos paslaugų teikėjo veiksmą ir reikalauti atkurti turinį.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Tais atvejais, kai turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo atsižvelgus į nurodymą pašalinti turinį pagal 4 straipsnį, pranešimą pagal 5 straipsnį ar ėmusis aktyvių priemonių pagal 6 straipsnį, atitinkamas turinio teikėjas gali bet kuriuo metu pradėti teismo procesą, reikalaudamas atkurti turinį. Teismo proceso pradėjimas nepriklauso nuo naudojimosi skundų pateikimo mechanizmais, nurodytais 10 straipsnyje.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Gavę informacijos apie bet kokius teroristinių nusikaltimų įrodymus, prieglobos paslaugų teikėjai skubiai informuoja už nusikalstamos veikos tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą atsakingas atitinkamos valstybės narės institucijas arba valstybės narės, kurioje yra jų pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar teisinis atstovas, kontaktinį centrą pagal 14 straipsnio 2 dalį. Prieglobos paslaugų teikėjas, kuriam neaišku, kam perduoti tą informaciją, gali ją perduoti Europolui, kad jis galėtų imtis reikiamų veiksmų.

4.  Gavę informacijos apie bet kokius teroristinių nusikaltimų įrodymus, prieglobos paslaugų teikėjai skubiai informuoja už nusikalstamos veikos tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą atsakingą atitinkamos valstybės narės instituciją arba valstybės narės, kurioje yra jų pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar teisinis atstovas, kontaktinį centrą pagal 14 straipsnio 2 dalį. Prieglobos paslaugų teikėjas, kuriam neaišku, kam perduoti tą informaciją, gali ją perduoti Europolui, kad jis galėtų imtis reikiamų veiksmų.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų prieglobos paslaugų teikėjams pažeidus pagal šį reglamentą prisiimtus įsipareigojimus, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Šios nuobaudos taikomos tik pažeidus įsipareigojimus, prisiimtus pagal:

1.  Valstybės narės nustato nuobaudas, taikomas prieglobos paslaugų teikėjams pažeidus pagal šį reglamentą prisiimtus įsipareigojimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Šios nuobaudos taikomos tik pažeidus įsipareigojimus, prisiimtus pagal:

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  6 straipsnio 2 ir 4 dalis (ataskaitos apie aktyvias priemones ir priemonių priėmimas po sprendimo, kuriuo įpareigojama imtis aktyvių priemonių);

d)  6 straipsnio 2 ir 4 dalis (ataskaitos apie aktyvias priemones ir šių priemonių priėmimas po sprendimo, kuriuo įpareigojama imtis aktyvių priemonių);

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  9 straipsnį (aktyvių priemonių apsauga);

g)  9 straipsnį (aktyvių priemonių naudojimo ir įgyvendinimo apsauga);

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad spręsdamos dėl nuobaudų tipo ir lygio kompetentingos institucijos atsižvelgtų į svarbias aplinkybes, įskaitant:

3.  Valstybės narės užtikrina, kad spręsdamos dėl nuobaudų tipo ir lygio atitinkamos kompetentingos institucijos atsižvelgtų į svarbias aplinkybes, įskaitant:

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  prieglobos paslaugų teikėjo bendradarbiavimo su kompetentingomis institucijomis lygį.

e)  prieglobos paslaugų teikėjo bendradarbiavimo su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis lygį.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  prieglobos paslaugų teikėjų, visų pirma labai mažų ar mažųjų įmonių, pobūdį ir dydį, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad sistemingai nevykdant 4 straipsnio 2 dalies įpareigojimų taikomos finansinės nuobaudos, kurių dydis gali siekti iki 4 proc. prieglobos paslaugų teikėjo praėjusių finansinių metų bendros apyvartos.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad sistemingai nevykdant 4 straipsnio 2 dalies įpareigojimų taikomos finansinės nuobaudos, kurių dydis gali siekti iki 2 proc. prieglobos paslaugų teikėjo praėjusių finansinių metų bendros apyvartos.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad papildytų šį reglamentą techniniais elektroninių priemonių, kuriomis kompetentingos institucijos turi perduoti nurodymus pašalinti turinį, reikalavimais.

1.  Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad papildytų šį reglamentą būtinais techniniais elektroninių priemonių, kuriomis kompetentingos institucijos turi perduoti nurodymus pašalinti turinį, reikalavimais.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti tokius deleguotuosius aktus, kad pakeistų I, II ir III priedus ir galėtų veiksmingai tenkinti galimą reikmę patobulinti nurodymo pašalinti turinį šabloną ir šablonus, naudotinus informacijai apie tai, kad nurodymo pašalinti turinį neįmanoma įvykdyti.

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti tokius deleguotuosius aktus, kad pakeistų I, II ir III priedus ir galėtų kompetentingai tenkinti galimą reikmę patobulinti nurodymo pašalinti turinį šabloną ir šablonus, naudotinus informacijai apie tai, kad nurodymo pašalinti turinį neįmanoma įvykdyti.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento taikymo diena].

2.  19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami apibrėžtam trejų metų laikotarpiui nuo [šio reglamento taikymo diena].

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo B skirsnio iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiia)  Prašom apibūdinti veiksmus, kurių ketinate imtis, kad išspręstumėte pirmiau minėtas technines arba operacines problemas ir įvykdytumėte nurodymą pašalinti turinį:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinamas teisinis suderinamumas su siūlomu 4 straipsnio 7 dalies pakeitimu.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija

Nuorodos

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

22.10.2018

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

31.1.2019

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Julie Ward

11.12.2018

Priėmimo data

11.3.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

17

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk

ECR

Emma McClarkin

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Helga Trüpel

2

-

GUE/NGL

Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva), OL L 178, 2000 7 17, p. 1–16.

(2)

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1808, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva), OL L 303, 2018 11 28, p. 69–92.


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos KOMITETO NUOMONĖ (4.3.2019)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos.

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Nuomonės referentė: Julia Reda

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  šiuo reglamentu siekiama užtikrinti sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą atviroje ir demokratinėje visuomenėje, kad būtų užkirstas kelias netinkamam prieglobos paslaugų naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą didinant prieglobos paslaugų teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į žodžio laisvę ir informaciją apsaugą;

(1)  šiuo reglamentu siekiama užtikrinti sklandų bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą atviroje ir demokratinėje visuomenėje, kad būtų sprendžiamos problemos, susijusios su netinkamam prieglobos paslaugų naudojimui teroristiniais tikslais. Reikėtų pagerinti bendrosios skaitmeninės rinkos veikimą didinant prieglobos paslaugų teikėjų teisinį tikrumą, vartotojų pasitikėjimą internetine aplinka ir teisės į žodžio laisvę ir informaciją apsaugą, žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, laisvę užsiimti verslu ir teisės į privatumą bei asmens duomenų apsaugą.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  Reglamentas dėl prieglobos paslaugų teikėjų gali tik papildyti valstybių narių strategijas, skirtas kovai su terorizmu, kuriose turi būti pabrėžiamos tokios priemonės, kaip investavimas į socialinį darbą, deradikalizacijos iniciatyvos ir bendradarbiavimas su susijusiomis bendruomenėmis siekiant tvarios radikalizacijos visuomenėje prevencijos.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  internete aktyviai veikiantys prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes jie jungia verslą ir piliečius ir sudaro sąlygas viešoms diskusijoms ir informacijos, nuomonių ir idėjų sklaidai ir gavimui, ir taip reikšmingai prisideda prie inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai kuriais atvejais jų paslaugomis piktnaudžiauja trečiosios šalys, vykdančios internete neteisėtą veiklą. Itin didelį susirūpinimą kelia tai, kad prieglobos paslaugų teikėjais naudojasi teroristinės grupės ir jų rėmėjai, platinantys internete teroristinį turinį ir idėjas, radikalizuojantys, verbuojantys ir organizuojantys teroristinę veiklą ir jai vadovaujantys;

(2)  internete aktyviai veikiantys prieglobos paslaugų teikėjai skaitmeninėje ekonomikoje atlieka esminį vaidmenį, nes jie jungia verslą ir piliečius ir sudaro sąlygas viešoms diskusijoms ir informacijos, nuomonių ir idėjų sklaidai ir gavimui, ir taip reikšmingai prisideda prie inovacijų, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Sąjungoje. Vis dėlto, kai kuriais atvejais jų paslaugomis piktnaudžiauja trečiosios šalys, vykdančios internete neteisėtą veiklą. Begalinį susirūpinimą kelia tai, kad prieglobos paslaugų teikėjais naudojasi teroristinės grupės ir jų rėmėjai, platinantys internete teroristinį turinį ir idėjas, radikalizuojantys, dezinformuojantys, verbuojantys ir organizuojantys teroristinę veiklą ir jai vadovaujantys.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  teroristinio turinio pateikimas internete turi rimtų neigiamų padarinių vartotojams, piliečiams ir visai visuomenei, taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į svarbų internetinių paslaugų teikėjų vaidmenį ir įturimas su teikiamomis paslaugomis susijusias technologines priemones ir pajėgumus, jiems tenka ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti savo paslaugas nuo teroristų piktnaudžiavimo ir padėti kovoti su teroristiniu turiniu, platinamu pertinklą;

(3)  teroristinio turinio pateikimas internete turi rimtų neigiamų padarinių vartotojams, piliečiams ir visai visuomenei, taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į svarbų internetinių paslaugų teikėjų vaidmenį ir proporcingaiturimoms su teikiamomis paslaugomis susijusioms technologinėms priemonėms ir pajėgumams, jiems tenka ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti savo paslaugas nuo teroristų piktnaudžiavimo ir padėti kompetentingoms institucijoms teroristinio pobūdžio nusižengimais, įvykdytais pasinaudojantteikiamomis paslaugomis, tuo pat metu atsižvelgiant į pagrindinę saviraiškos ir informacijos laisvės svarbą atviroje ir demokratinėje visuomenėje.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Sąjungos lygmens pastangas kovojant su teroristiniu turiniu internete, pradėtas dėti 2015 m. užmezgus savanorišką valstybių narių ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, dabar reikia papildyti aiškiais teisės aktais, kad būtų galima dar labiau sumažinti teroristinio turinio prieinamumą internete ir tinkamai išspręsti šią sparčiai didėjančią problemą. Siekiama, kad šie teisės aktai būtų grindžiami savanoriškomis pastangomis, kurios buvo sustiprintos Komisijos rekomendacija (ES) 2018/3347 ir kuriomis reaguojama į Europos Parlamento raginimą sugriežtinti kovos su neteisėtu ir žalingu turiniu internete priemones ir į Europos Vadovų Tarybos raginimą gerinti automatinį turinio, kuriuo skatinama vykdyti teroro aktus, aptikimą ir šalinimą;

(4)  Sąjungos lygmens pastangas kovojant su teroristiniu turiniu internete, pradėtas dėti 2015 m. užmezgus savanorišką valstybių narių ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą, dabar reikia patobulinti aiškiais teisės aktais, kad būtų galima dar labiau sumažinti teroristinio turinio prieinamumą internete, o siekiant siekiant užtikrinti teisinę valstybę ir pagrindinių teisių apsaugą, reikia skubiai nustatyti apsaugos priemones. Siekiama, kad šie teisės aktai būtų grindžiami savanoriškomis pastangomis, kurios buvo sustiprintos Komisijos rekomendacija (ES) 2018/334 7 ir kuriomis reaguojama į Europos Parlamento raginimą sugriežtinti kovos su neteisėtu ir žalingu turiniu internete priemones laikantis Direktyva 2000/31/EB sukurtos horizontalios sistemos, ir į Europos Vadovų Tarybos raginimą gerinti turinio, kuriuo skatinama vykdyti teroro aktus, aptikimą ir šalinimą;

__________________

__________________

7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/334 dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, p. 50).

7 2018 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/334 dėl veiksmingų kovos su neteisėtu turiniu internete priemonių (OL L 63, 2018 3 6, p. 50).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šio reglamento taikymas neturėtų daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 straipsnio taikymui. Visų pirma bet kokios priemonės, kurių pagal šį reglamentą imasi prieglobos paslaugų teikėjas, įskaitant bet kokias aktyvias priemones, neturėtų reikšti, kad paslaugų teikėjas praranda galimybę pasinaudoti nuostata dėl atleidimo nuo atsakomybės. Reglamentas nedaro poveikio nacionalinių institucijų ir teismų įgaliojimams nustatyti prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę tais atvejais, kai neįvykdomos Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje nustatytos atleidimo nuo atsakomybės sąlygos;

(5)  šiame reglamente turėtų būti nustatyti konkretūs prieglobos paslaugų teikėjų, kuriems būdingas teroristinis turinys, įpareigojimai. šio reglamento taikymas neturėtų daryti poveikio Direktyvos 2000/31/EB8 14 straipsnio taikymui. Reglamentas nedaro poveikio nacionalinių institucijų ir teismų įgaliojimams nustatyti prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę tais atvejais, kai neįvykdomos Direktyvoje 2000/31/EB nustatytos atleidimo nuo atsakomybės sąlygos;

__________________

__________________

8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

8 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  šiame reglamente išdėstomos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis siekiant platinti teroristinį turinį internete ir užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, visapusiškai paisant Sąjungos teisės normomis saugomų pagrindinių teisių, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytų teisių;

(6)  šiame reglamente išdėstomos taisyklės, kuriomis siekiama spręsti problemas, susijusias su prieglobos paslaugų naudojimu siekiant platinti teroristinį turinį internete ir užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, visapusiškai paisant teisinių normų ir Sąjungos teisėje saugomų pagrindinių teisių, visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytų teisių;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  šiuo reglamentu prisidedama prie visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge nustatomos adekvačios ir patikimos apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją, teisė imtis verslo ir nediskriminavimo principas. Kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų imtis tik demokratinėje visuomenėje būtinų, tinkamų ir proporcingų priemonių, atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio laisvę ir informaciją – vieno iš pliuralistinės ir demokratinės visuomenės kertinių akmenų ir vienos iš vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, – svarbą. Priemonės, kuriomis ribojama teisė į žodžio laisvę ir informaciją, turėtų būti tikslingos, t. y. jomis turi būti užtikrinama teroristinio turinio sklaidos prevencija, tačiau nedaromas poveikis teisei teisėtais būdais gauti ir perduoti informaciją, atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones ir idėjas pagal taikomą teisę;

(7)  šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge nustatomos adekvačios ir patikimos apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją, teisė imtis verslo ir nediskriminavimo principas. Kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų imtis tik demokratinėje visuomenėje būtinų, tinkamų ir proporcingų priemonių, atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio laisvę ir informaciją, teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, taip pat spaudos ir žiniasklaidos pliuralizmo laisvės, kurios sudaro pliuralistinės ir demokratinės visuomenės pagrindus ir vertybes kuriomis grindžiama Sąjunga, – svarbą. Priemonėmis, kurių imamasi siekiant pašalinti teroristinį turinį internete, turėtų būti vengiama bet kokio kišimosi į saviraiškos ir informacijos laisvę ir jos turėtų būti griežtai tikslingos, būtinos, tinkamos ir proporcingos, kad padėtų kovoti su terorizmu, įskaitant teroristinių nusikaltimų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, tačiau nedarant poveikio saviraiškos laisvei, turėtų teisę teisėtai gauti ir skleisti informaciją, atsižvelgiant į pagrindinį prieglobos paslaugų teikėjų vaidmenį sudarant palankesnes sąlygas viešoms diskusijoms, taip pat platinant ir gaunant faktus, nuomones ir idėjas pagal teisės aktus;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  šiuo reglamentu neturėtų būti keičiamos valstybių narių prievolės gerbti pagrindines teises ir pagrindinius teisės principus, įtvirtintus Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje. Šios pagrindinės teisės apima nuomonės laisvę ir teisę gauti bei teikti informaciją ir sumanymus nesikišant valdžioms institucijoms. Bet kokie naudojimosi šiomis pagrindinėmis teisėmis apribojimai, taikomi įgyvendinant šį reglamentą, turėtų būti nustatyti teisės aktais ir turėtų būti būtini demokratinėje visuomenėje, kad būtų įgyvendinti šio reglamento tikslai;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  šiuo reglamentu turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos žmogaus teisų konvencijoje ir Europos Teisingumo Teismo praktikoje. Visų pirma savo 2011 m. lapkričio 24 d. sprendime Europos Teisingumo Teismas padarė išvadą, kad pagal Sąjungos teisę, visų pirma Direktyvą 2000/31/EB1a ir taikomas pagrindines teises, draudžiama nustatyti interneto prieigos paslaugų teikėjui įpareigojimą kaip prevencijos priemonę įdiegti filtravimo sistemą visiems naudojantis jo paslaugomis gaunamiems ir siunčiamiems elektroniniams pranešimams visų jo klientų atžvilgiu išskirtinai jo lėšomis ir neterminuotai;

 

__________________

 

1a 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  teisė į veiksmingą teisinę gynybą yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turi teisę kompetentingame nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias priemones, kurių imtasi pagal šį reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti jo teises. Ši teisė visų pirma apima prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų galimybę užginčyti nurodymą pašalinti turinį tos valstybės narės, kurios institucijos išdavė nurodymą pašalinti turinį, teisme;

(8)  teisė į veiksmingą teisinę gynybą yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turi teisę kompetentingame nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias priemones, kurių imtasi pagal šį reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti jo teises. Ši teisė visų pirma apima prieglobos paslaugų teikėjų ir turinio teikėjų teisę būti informuotiems apie visas prieinamas teisių gynimo priemones ir galimybę turinio teikėjams ginčyti prieglobos paslaugų teikėjo priemonių rezultatus ir būti informuotam apie veiksmingas teisių gynimo priemones. Ši teisė taip pat apima prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų teisę užginčyti nurodymą pašalinti turinį arba skirti nuobaudas tos valstybės narės, kurios institucijos išdavė nurodymą pašalinti turinį arba skyrė nuobaudas, arba valstybės narės, kurioje prieglobos paslaugų teikėjas arba turinio teikėjas yra įsisteigęs arba turi atstovybę, teisme;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant geriau išaiškinti veiksmus, kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai ir kompetentingos institucijos, kad būtų užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai internete, šiame reglamente prevenciniais tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio turinio apibrėžtis, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš interneto šalinti žalingiausią teroristinę propagandą, apibrėžtis turėtų apimti medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, skatinama ar propaguojama vykdyti teroristinius nusikaltimus ar prie jų prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos vykdyti arba skatinamas dalyvavimas teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia informacija apima tekstą, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys pagal šį reglamentą yra laikytinas teroristiniu, kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų atsižvelgti į tokius veiksnius kaip medžiagos pobūdis ir formuluotė, kontekstas ir žalingų padarinių žmonių saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta teroristinė organizacija ar asmenys, ta medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. Radikalių, poleminių ar prieštaringų nuomonių reiškimas viešai diskutuojant opiais politiniais klausimais taip pat neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

(9)  siekiant geriau išaiškinti veiksmus, kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai ir kompetentinga institucija, kad būtų apribota teroristinio turinio sklaidai internete, šiame reglamente prevenciniais tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio turinio apibrėžtis, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš interneto šalinti žalingiausią teroristinę propagandą, apibrėžtis turėtų apimti medžiagą ir informaciją, kuria sąmoningai kurstoma ar propaguojama vykdyti teroristinius nusikaltimus arba sąmoningai pateikiami nurodymai kaip pasigaminti ir naudoti sprogmenis, šaunamuosius ar kitus ginklus ar pavojingas ir kenksmingas medžiagas, siekiant juos vykdyti, žinant kad tokios žinios bus panaudotos tokiais tikslais, arba skatinamas dalyvavimas teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia informacija apima tekstą, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys pagal šį reglamentą yra laikytinas teroristiniu, kompetentingos institucijos ir prieglobos paslaugų teikėjai turėtų atsižvelgti į tokius veiksnius kaip medžiagos pobūdis ir formuluotė, kontekstas, tyčinio elgesio lygis ir žalingų padarinių žmonių saugai bei saugumui potencialas. Faktas, kad turinį parengė į ES sąrašą įtraukta teroristinė organizacija ar asmenys, ta medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo veiksnys. Švietimo, atsvaros naratyvo, žurnalistikos ar mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas turinys turėtų būti griežtai saugomas. Kai platinama medžiaga yra skelbiama prieglobos paslaugų teikėjo redakcine atsakomybe, bet kokiame sprendime dėl tokio turinio pašalinimo turėtų būti atsižvelgta į žurnalistikos standartus, nustatytus Sąjungos teisę atitinkančiose spaudos ar žiniasklaidos reguliavimo nuostatose, ir į saviraiškos laisvę bei teisę į žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, įtvirtintą Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnyje. Radikalių, poleminių ar prieštaringų nuomonių reiškimas viešai diskutuojant opiais politiniais klausimais taip pat neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu; Teise reikšti tokias nuomones galima remtis valstybės narės, kuri yra pagrindinė prieglobos paslaugų teikėjo veiklos vykdymo vieta arba kurioje gyvena arba yra įsisteigęs pagal 6 straipsnį prieglobos paslaugų teikėjo paskirtas teisinis atstovas, teisme, o taip pat valstybės narės, kurioje įsisteigęs turinio teikėjas, teisme.

__________________

__________________

9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kad būtų apimtos tos interneto prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis platinamas teroristinis turinys, šis reglamentas turėtų būti taikomas informacinės visuomenės paslaugoms, pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu laikoma ir trečiosioms šalims teikiama jo pateikta informacija, nepriklausomai nuo to, ar ši veikla yra vien techninio, automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie informacinės visuomenės paslaugų teikėjai gali būti, pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei nejudamo vaizdo ir garso medžiaga paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos debesijos paslaugos, jeigu informacija pateikiama trečiosioms šalims, ir interneto svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti komentarus arba skelbti apžvalgas. Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau paslaugas Sąjungoje teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė dalis prieglobos paslaugų teikėjų, susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje bendrojoje rinkoje veikiančioms bendrovėms, nepriklausomai nuo jų įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro sąlygas fiziniams arba juridiniams asmenims naudotis savo paslaugomis vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto svetainės arba e. pašto adreso ar kitų kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga šiam reglamentui taikyti;

(10)  kad būtų apimtos tos interneto prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis platinamas teroristinis turinys, šis reglamentas turėtų būti taikomas, jeigu yra įmanoma nustatyti ir pašalinti konkretų turinį, kuriam šis reglamentas taikomas, informacinės visuomenės paslaugoms, pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu laikoma jo pateikta informacija, pateikiant saugomą informaciją tiesiogiai visuomenei. Todėl prieglobos paslaugų teikėjų apibrėžtis skiriasi nuo Direktyvoje 2000/31/EB vartojamos apibrėžties ir yra siauresnė. Tokie informacinės visuomenės paslaugų teikėjai gali būti, pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei nejudamo vaizdo ir garso medžiaga paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos debesijos paslaugos, jeigu informacija pateikiama viešai ir taip paspartinama turinio sklaida. Tokie paslaugų teikėjai kaip internetinės enciklopedijos, šviečiamojo pobūdžio ir mokslo žinių saugyklos, atvirojo kodo programinės įrangos kūrimo platformos, debesijos infrastruktūros paslaugų teikėjai ir debesijos paslaugų, įskaitant debesijos paslaugas „verslas verslui“ teikėjai neturėtų būti laikomi prieglobos paslaugų teikėjais, kaip apibrėžta šiame reglamente. Taikymo sritis neapima paprasto perdavimo kanalo ir kitų elektroninių ryšių paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2018/1972 arba kitų paslaugų, teikiamų kituose interneto infrastruktūros lygiuose, pavyzdžiui, registrų ir registrų tarnybų, DNS (domenų vardų sistemos) ar gretutinių paslaugų, pavyzdžiui, mokėjimo paslaugų arba apsaugos nuo paskirstytojo paslaugos trikdymo (DDoS) paslaugų. Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau paslaugas Sąjungoje teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė dalis prieglobos paslaugų teikėjų, susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje bendrojoje rinkoje veikiančioms bendrovėms, nepriklausomai nuo jų įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro sąlygas fiziniams arba juridiniams asmenims naudotis savo paslaugomis vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto svetainės arba e. pašto adreso ar kitų kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga šiam reglamentui taikyti;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  prieglobos paslaugų teikėjai turėtų turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų užkertamas kelias teroristinio turinio sklaidai jų tinkle. Tokia rūpinimosi pareiga neturėtų tapti bendrosios stebėsenos prievole. Rūpinimosi pareiga taikant šį reglamentą reiškia, kad prieglobos paslaugų teikėjai jų saugomo turinio atžvilgiu turėtų veikti apdairiai, proporcingai ir nediskriminuojančiai, visų pirma kai taiko savo pačių sutartines sąlygas, siekdami išvengti turinio, kuris nėra teroristinis, pašalinimo. Turinys šalinamas arba prieiga naikinama nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę ir informaciją;

(12)  Su teroristiniu turiniu susiduriančių prieglobos paslaugų teikėjai turėtų turėti rūpinimosi pareigą, kad būtų suvaržomas kelias teroristinio turinio sklaidai jų tinkle. Tokia rūpinimosi pareiga neturėtų tapti prievole prieglobos paslaugų teikėjams stebėti informaciją, kurią jie saugo, nei bendrąja pareiga aktyviai domėtis faktais arba aplinkybėmis, rodančiomis nelegalią veiklą. Rūpinimosi pareiga taikant šį reglamentą reiškia, kad prieglobos paslaugų teikėjai jų saugomo turinio atžvilgiu turėtų veikti skaidriai, apdairiai, proporcingai ir nediskriminuojančiai, visų pirma kai taiko savo pačių sutartines sąlygas, siekdami išvengti turinio, kuris nėra teroristinis, pašalinimo. Turinys šalinamas arba prieiga naikinama nepažeidžiant teisės į žodžio laisvę ir informaciją ir teisės į žiniasklaidos nuomonių įvairovę.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  reikėtų suderinti procedūras ir prievoles, kurių prieglobos paslaugų teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą, po to, kai kompetentingos institucijos atliko vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pačioms pasirinkti kompetentingas institucijas ir skirti šią užduotį administracinėms, teisėsaugos ar teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į teroristinio turinio sklaidos internete greitį, šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis turinys, kurį nurodymu reikalaujama pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo gavimo būtų pašalintas arba būtų panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

(13)  reikėtų suderinti procedūras ir prievoles, kurių prieglobos paslaugų teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą, po to, kai kompetentingos institucijos atliko vertinimą. Valstybės narės turėtų laisvai paskirti vieną kompetentingą instituciją su šia užduotimi, išskyrus atvejus, kai dėl jų konstitucinės tvarkos viena institucija negali būti atsakinga, ir tuo pat metu vartotojams bei paslaugų teikėjams užtikrina teisinį tikrumą ir nuspėjamumą. Tais atvejais, kai nurodymus pašalinti turinį išduoti paskirta institucija yra administracinio ar teisminio pobūdžio, valstybė narė turėtų atlikti veiksmingą ir nepriklausomą savo valstybės narės kompetentingų institucijų pateiktų nurodymų pašalinti peržiūrą. Šia peržiūra būtų sukurtas mechanizmas, kurį taikant būtų galima įvertinti ex officio (nesant prašymo atlikti peržiūrą) atskirus nurodymus pašalinti ir ištaisyti bet kokius klaidingus sprendimus. Šis peržiūros mechanizmas papildo galimybes prieglobos paslaugų teikėjams ir turinio teikėjams siekti teisminio teisių gynimo nurodymų pašalinti atvejais kai tokiais nurodymais yra daromas poveikis. Šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis turinys, kurį nurodymu reikalaujama pašalinti, nuo nurodymo gavimo būtų pašalintas arba būtų panaikinta prieiga prie jo per laikotarpį, nurodyta kompetentingos institucijos. Kompetentinga institucija prieglobos paslaugų teikėjui turėtų pateikti nustatytą terminą, pateiktą nurodyme pašalinti, kuris turėtų būti ne trumpesnis kaip aštuonios valandos, atsižvelgiant į prieglobos paslaugų teikėjo teroristinio turinio mastą ir ankstesnį šio paslaugų teikėjo talpintą teroristinį turinį. Nedarant poveikio reikalavimui saugoti duomenis pagal šio reglamento 7 straipsnį, prieglobos paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos vartotojams panaikinti prieigą prie jo arba prieigą prie vartotojų.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  nurodyme pašalinti turinį atitinkamas turinys turėtų būti klasifikuojamas kaip teroristinis turinys ir turėtų būti pateikiama pakankamai informacijos turinio buvimo vietai nustatyti, pateikiant URL ir visą kitą papildomą informaciją, pavyzdžiui, kai įmanoma, atitinkamo turinio ekrano kopiją. Gavusi prašymą, kompetentinga institucija taip pat turėtų pateikti papildomą paaiškinimą, kodėl turinys laikomas teroristiniu turiniu. Nurodomose priežastyse neturi būti pateikiama neskelbtina informacija, kuri galėtų pakenkti tyrimui. Tačiau paaiškinimu turėtų būti sudarytos sąlygos prieglobos paslaugų teikėjui ir, galiausiai, turinio teikėjui, veiksmingai pasinaudoti teise į teisminę gynybą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kompetentinga institucija nurodymą pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai adresatui ar kontaktiniam centrui bet kokiomis elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų teikėjas galėtų nustatyti autentiškumą, įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir laiką; tai gali būti, pavyzdžiui, saugus e. paštas ir platformos arba kiti saugūs kanalai, įskaitant paslaugų teikėjo užtikrinamus kanalus, laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių. Šį reikalavimą galima patenkinti naudojantis kvalifikuotomis elektroninio registruoto pristatymo paslaugomis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/201412;

(14)  kompetentinga institucija nurodymą pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai adresatui ar kontaktiniam centrui bet kokiomis elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų teikėjas galėtų nustatyti autentiškumą nepatirdamas jokios nepagrįstos finansinės ar kitokios naštos, įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir laiką; tai gali būti, pavyzdžiui, saugus e. paštas ir platformos arba kiti saugūs kanalai, įskaitant paslaugų teikėjo užtikrinamus kanalus, laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių. Šį reikalavimą galima patenkinti naudojantis kvalifikuotomis elektroninio registruoto pristatymo paslaugomis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/201412;

_________________

_________________

12 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

12 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kompetentingų institucijų ar Europolo pranešimai – veiksminga ir greita priemonė, padedanti informuoti prieglobos paslaugų teikėjus apie specifinį jų tinklo turinį. Drauge su nurodymais pašalinti turinį turėtų būti toliau taikomi mechanizmai, kuriais prieglobos paslaugų teikėjai įspėjami apie informaciją, kuri gali būti laikoma teroristiniu turiniu, paliekant galimybę paslaugų teikėjams savanoriškai spręsti dėl atitikties jų pačių nustatytoms sutartinėms sąlygoms. Svarbu, kad prieglobos paslaugų teikėjai prioritetine tvarka įvertintų tokius pranešimus ir skubiai praneštų, kokių veiksmų ėmėsi. Galutinį sprendimą dėl turinio šalinimo ir toliau priims prieglobos paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į atitiktį savo paties nustatytoms sutartinėms sąlygoms. Įgyvendinant šį reglamentą, kiek tai susiję su pranešimais, Europolo įgaliojimai, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/79413, lieka nepakitę;

(15)  kompetentingų institucijų ar Europolo pranešimai – veiksminga ir greita priemonė, padedanti informuoti prieglobos paslaugų teikėjus apie specifinį jų tinklo turinį. Drauge su nurodymais pašalinti turinį turėtų būti toliau taikomi mechanizmai, kuriais prieglobos paslaugų teikėjai įspėjami apie informaciją, kuri gali būti laikoma teroristiniu turiniu, kaip tai numatyta Reglamente (ES) 2016/794, paliekant galimybę paslaugų teikėjams savanoriškai spręsti dėl atitikties jų pačių nustatytoms sutartinėms sąlygoms, su su sąlyga, kad valstybės narės, kurioje įsisteigęs prieglobos paslaugų teikėjas, kompetentinga institucija po klausimo perdavimo greitai patikrina, ar turinys, dėl kurio kreipiamasi, yra teroristinis turinys ir, jei reikia, reaguoja išduodama nurodymą pašalinti. Svarbu, kad kompetentingos institucijos arba Europolas pateiktų išsamius vertinimo ir prieglobos paslaugų teikėjų atsiliepimus apie veiksmus, kurių imtasi. Galutinis sprendimas, ar pašalinti turinį, dėl kurio teikiamas prašymas, lieka prieglobos paslaugų teikėjo įstaigoje, išskyrus atvejus, kai po išsiuntimo priimamas įsakymas išsiųsti. Įgyvendinant šį reglamentą, kiek tai susiję su pranešimais, Europolo įgaliojimai, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/79413, lieka nepakitę;

__________________

__________________

13 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

13 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  atsižvelgiant į aprėptį ir spartą, kurių reikia norint veiksmingai identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį, proporcingos aktyvios priemonės, tam tikrais atvejais įskaitant automatinių priemonių naudojimą, yra būtinas kovos su teroristiniu turiniu internete elementas. Siekdami sumažinti teroristinio turinio prieinamumą savo tinkle, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir teroristinio turinio masto lygį bei pagal poveikį trečiųjų šalių teisėms ir visuomenės interesui gauti informaciją įvertinti, ar reikėtų imtis aktyvių priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių tinkamų, veiksmingų ir proporcingų aktyvių priemonių reikėtų imtis. Šis reikalavimas neturėtų tapti bendrosios stebėsenos prievole. Atsižvelgiant į šį vertinimą, nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų nebuvimas rodo menką teroristinio turinio mastą;

(16)  atsižvelgiant į tai, kaip sudėtinga veiksmingai identifikuoti ir pašalinti teroristinį turinį dideliu mastu ir galimą poveikį pagrindinėms teisėms, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų imtis proporcingų konkrečių priemonių, priklausomai nuo rizikos ir teroristinio turinio poveikio masto. Tokios privalomos priemonės neturėtų apimti turinio filtrų naudojimo ar kitų priemonių, kurios apima sistemingą naudotojų elgesio stebėseną. Konkrečios priemonės galėtų apimti, pavyzdžiui, sistemas, leidžiančias naudotojams pranešti apie galimą teroristinį turinį arba asmenų tarpusavio turinio ribojimą. Siekdami sumažinti teroristinio turinio prieinamumą savo tinkle, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų pagal riziką ir teroristinio turinio masto lygį bei pagal poveikį trečiųjų šalių teisėms ir visuomenės interesui gauti informaciją įvertinti, ar reikėtų imtis konkrečių priemonių. Taigi, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų patys nustatyti, kokių tinkamų, veiksmingų ir proporcingų konkrečių priemonių reikėtų imtis. Šis reikalavimas neturėtų tapti bendrosios stebėsenos prievole. Tai nepažeidžia galimų papildomų savanoriškų priemonių, kurių imasi prieglobos paslaugų teikėjas, kurios nepatenka į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  nustatydami aktyvias priemones, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad būtų išsaugota vartotojų teisė į žodžio laisvę ir informaciją, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir įgyvendinti apsaugos priemones, visų pirma įskaitant žmogaus atliekamą priežiūrą ir patikrinimus, jei jų reikia, kad būtų išvengta netyčinio ar per klaidą padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas turinys, kuris nėra teroristinis. Tai itin aktualu, kai prieglobos paslaugų teikėjai teroristiniam turiniui nustatyti naudoja automatines priemones. Bet koks sprendimas naudoti automatines priemones, kurių imasi pats prieglobos paslaugų teikėjas ar kurių imtis prašo kompetentinga institucija, turi būti įvertintas atsižvelgiant į naudojamos technologijos patikimumą ir į daromą poveikį pagrindinėms teisėms;

(17)  nustatydami konkrečias priemones, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad būtų išsaugotos vartotojų teisės į žodžio laisvę ir informaciją, įskaitant laisvę gauti ir perduoti informaciją bei teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų ne tik laikytis teisės aktuose (įskaitant asmens duomenų apsaugos teisės aktus) nustatytų reikalavimų, bet ir veikti apdairiai ir įgyvendinti apsaugos priemones, visų pirma įskaitant žmogaus atliekamą priežiūrą bei patikrinimus, jei jų reikia, kad būtų išvengta netyčinio ar per klaidą padaryto sprendimo, dėl kurio pašalinamas turinys, kuris nėra teroristinis. Bet koks sprendimas naudoti priemones, skirtas kovoti su teroristiniu turiniu, įskaitant savanoriškas priemones, kurių imasi pats prieglobos paslaugų teikėjas ar kurių imtis prašo kompetentinga institucija, turi būti įvertintas atsižvelgiant į naudojamos technologijos patikimumą ir į daromą poveikį pagrindinėms teisėms; Bet kuriuo atveju prieglobos paslaugų teikėjai turėtų atlikti pagrindinių teisių auditą dėl visų jų naudojamų savanoriškų arba konkrečių priemonių.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, susiduriantys su teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, kompetentingos institucijos turėtų reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. Tai galėtų būti priemonės, kuriomis užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio turinio patikros priemonėmis. Be to, galima naudotis patikimomis techninėmis naujo teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, jau esančiomis rinkoje arba parengtomis paties prieglobos paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas apie taikomas specialias aktyvias priemones, kad kompetentinga institucija galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra veiksmingos ir proporcingos ir ar prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis automatines priemones, turi reikiamus žmogaus atliekamos priežiūros ir patikrinimų pajėgumus. Vertindamos priemonių veiksmingumą ir proporcingumą, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir poveikį platinant teroristinį turinį (pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje);

(18)  siekiant užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, susiduriantys su teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų konkrečių priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti savo prieglobos paslaugas nuo piktnaudžiavimo jomis, kompetentingos institucijos turėtų reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, praneštų, jei tinkama, kokių konkrečių bet kokio pobūdžio priemonių buvo imtasi. Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas apie taikomas specialias priemones, kad kompetentinga institucija galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra reikalingos, veiksmingos ir proporcingos ir, ar konkrečios priemonės yra paremtos žmogaus atliekama priežiūra ir patikrinimais. Vertindamos priemonių veiksmingumą, reikalingumą ir proporcingumą, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir poveikį platinant teroristinį turinį (pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje), o taip pat į apsaugos priemones, taikomas siekiant apsaugoti saviraiškos ir informacijos laisvę ir teisėto turinio apribojimų atvejų skaičių.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  gavusi prašymą, kompetentinga institucija turėtų užmegzti dialogą su prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias priemones, kurių būtina imtis. Prireikus kompetentinga institucija turėtų įpareigoti priimti tinkamas, veiksmingas ir proporcingas aktyvias priemones, jei mano, kad dabartinės priemonės yra nepakankamos norint išvengti rizikos. Sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis konkrečių aktyvių priemonių iš esmės neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią su teroristinio turinio sklaida, kompetentingų institucijų remiantis šiuo reglamentu priimami sprendimai gali nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai susiję su konkrečiomis tikslinėmis priemonėmis, kurias būtina priimti dėl esminių visuomenės saugumo priežasčių. Tačiau prieš priimdama tokius sprendimus kompetentinga institucija turėtų pasiekti tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos pagrįsti;

Išbraukta.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  Prieglobos paslaugų teikėjas turėtų bet kada galėti prašyti kompetentingos institucijos peržiūrėti ir prireikus atšaukti prašymą ar sprendimą pagal 6 straipsnio 2 dalį. Kompetentinga institucija per pagrįstą laikotarpį nuo prieglobos paslaugų teikėjo prašymo gavimo turėtų priimti motyvuotą sprendimą.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  turėtų būti nustatyta prieglobos paslaugų teikėjų prievolė konkrečiais tikslais ir terminuotą laiką saugoti pašalintą turinį ir susijusius duomenis. Kyla reikmė saugojimo reikalavimą taip pat taikyti susijusiems duomenims tais atvejais, kai pašalinus atitinkamą turinį tie duomenys būtų prarasti. Susiję duomenys gali apimti tokius duomenis kaip prenumeratoriaus duomenys, visų pirma įskaitant duomenis, susijusius su turinio teikėjo identitetu, bei prieigos duomenys, įskaitant, pavyzdžiui, turinio teikėjo naudojimosi paslauga arba prisijungimo datą ir laiką, drauge su interneto paslaugų teikėjo turinio teikėjui suteiktu IP adresu;

(20)  turėtų būti nustatyta prieglobos paslaugų teikėjų prievolė konkrečiais tikslais, terminuotą laiką saugoti pašalintą turinį ir susijusius duomenis, taip pat užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą. Kyla reikmė saugojimo reikalavimą taip pat taikyti susijusiems duomenims tais atvejais, kai pašalinus atitinkamą turinį tie duomenys būtų prarasti. Susiję duomenys gali apimti tokius duomenis kaip prenumeratoriaus duomenys, visų pirma įskaitant duomenis, susijusius su turinio teikėjo identitetu, bei prieigos duomenys, įskaitant, pavyzdžiui, turinio teikėjo naudojimosi paslauga arba prisijungimo datą ir laiką, drauge su interneto paslaugų teikėjo turinio teikėjui suteiktu IP adresu;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  būtina užtikrinti prieglobos paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų jų atskaitomybė vartotojams ir sustiprintas piliečių pasitikėjimas bendrąja skaitmenine rinka. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų skelbti kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų pateikiama svarbiausia informacija apie veiksmus, kurių imtasi aptinkant, nustatant ir šalinant teroristinį turinį;

(24)  būtina užtikrinti prieglobos paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų jų atskaitomybė vartotojams ir sustiprintas piliečių pasitikėjimas bendrąja skaitmenine rinka. Prieglobos paslaugų teikėjai, susiduriantys su teroristiniu turiniu, turėtų skelbti kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų pateikiama svarbiausia informacija apie veiksmus, kurių imtasi aptinkant, nustatant ir šalinant teroristinį turinį, įskaitant savanoriškas priemones, taip pat ginčijamų nurodymų pašalinti skaičių. Neturėtų būti reikalaujama, kad prieglobos paslaugų teikėjai kaip savo skaidrumo ataskaitų dalį atskleistų bet kokį šaltinio kodą. Kompetentingos institucijos taip pat turėtų skelbti kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose būtų pateikiama reikšminga informacija apie išduotų nurodymų pašalinti skaičių, turinio pašalinimo atvejų, pašalinto nustatyto ir susekto teroristinio turinio vienetų ir ginčytinų nurodymo pašalinti atvejų skaičių;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  Laikantis ES sutarties 19 straipsnio ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio, turinio teikėjai, kurių turinys buvo pašalintas, turėtų turėti teisę į veiksmingą teisinę gynybą; Kai kurie prieglobos paslaugų teikėjai jau naudoja automatines priemones, kad pašalintų neteisėtą turinį iš savo platformų. Tokios technologijos negali atskirti teroristinio turinio, nuo turinio, kuris yra teisėtas, pvz., turinio, kuris platinamas švietimo, žurnalistiniais arba mokslinių tyrimų tikslais.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  skundų procedūra – būtina priemonė apsisaugoti nuo turinio pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į žodžio laisvę ir informaciją apsauga. Todėl prieglobos paslaugų teikėjai turėtų nustatyti vartotojams patogius skundų mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio teikėjo atžvilgiu. Reikalavimas, kad prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio prieglobos paslaugų teikėjų galimybei taikyti savo pačių nustatytas sutartines sąlygas kitais pagrindais;

(25)  skundų procedūra – būtina priemonė apsisaugoti nuo turinio pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į žodžio laisvę ir informaciją apsauga. Todėl prieglobos paslaugų teikėjai turėtų nustatyti vartotojams patogius skundų mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio teikėjo atžvilgiu, o tai turėtų apimti informavimą apie visas veiksmingas teisių gynimo galimybes, įskaitant apskundimą teismine tvarka. Turinio teikėjams taip pat turėtų būti suteikta teisė tiesiogiai skųstis savo valstybės narės kompetentingai institucijai, jei jie negali išspręsti savo ginčo su prieglobos paslaugų teikėju. Reikalavimas, kad prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio prieglobos paslaugų teikėjų galimybei taikyti savo pačių nustatytas sutartines sąlygas kitais pagrindais;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  veiksminga teisinė apsauga pagal ES sutarties 19 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio teikėjui naudingos informacijos, kuri leistų turinio teikėjui užginčyti sprendimą. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad turinio teikėjas turi gauti pranešimą. Priklausomai nuo aplinkybių, prieglobos paslaugų teikėjai turinį, kurį jie laiko teroristiniu, gali pakeisti žinute, kad turinys pašalintas ar prieiga panaikinta vadovaujantis šiuo reglamentu. Daugiau informacijos apie pašalinimo priežastis ir turinio teikėjo galimybes užginčyti sprendimą, turėtų būti pateikta tik gavus tokį prašymą. Jeigu kompetentingos institucijos nusprendžia, kad dėl visuomenės saugumo priežasčių, įskaitant tyrimo atveju, būtų netinkama ar nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti prieglobos paslaugų teikėjui;

(26)  veiksminga teisinė apsauga pagal ES sutarties 19 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų galėti išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų įkeltas turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo. Šiuo tikslu prieglobos paslaugų teikėjas turėtų pateikti turinio teikėjui naudingos informacijos, kuri leistų turinio teikėjui užginčyti sprendimą. Priklausomai nuo aplinkybių, prieglobos paslaugų teikėjai turinį, kurį jie laiko teroristiniu, gali pakeisti žinute, kad turinys pašalintas ar prieiga panaikinta vadovaujantis šiuo reglamentu. Turėtų būti pateikta daugiau informacijos apie pašalinimo priežastis ir turinio teikėjo galimybes užginčyti sprendimą. Jeigu kompetentingos institucijos nusprendžia, kad dėl visuomenės saugumo priežasčių, įskaitant tyrimo atveju, būtų nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti prieglobos paslaugų teikėjui;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  būtina užtikrinti, kad valstybės narės kompetentinga institucija, atsakinga už nuobaudų skyrimą, būtų visapusiškai informuota apie nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų išdavimą ir tolesnius prieglobos paslaugų teikėjų ir atitinkamų kompetentingų institucijų informacijos mainus. Šiuo tikslu, valstybės narės turėtų užtikrinti tinkamus komunikacijos kanalus ir mechanizmus, kurie padėtų laiku pasidalyti aktualia informacija;

(29)  būtina užtikrinti, kad valstybės narės kompetentinga institucija, atsakinga už nuobaudų skyrimą, būtų visapusiškai informuota apie nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų išdavimą ir tolesnius prieglobos paslaugų teikėjų ir atitinkamų kompetentingų institucijų informacijos mainus. Šiuo tikslu, valstybės narės privalo užtikrinti tinkamus komunikacijos kanalus ir mechanizmus, kurie padėtų laiku pasidalyti aktualia informacija;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  tiek prieglobos paslaugų teikėjai, tiek valstybės narės turėtų įsteigti kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai tvarkyti nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus. Priešingai nei teisinis atstovas, kontaktiniai centrai veikia operaciniais tikslais. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras turėtų turėti specialių priemonių, kurios leistų elektroniniu būdu teikti nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus, taip pat techninių ir žmogiškųjų išteklių, leidžiančių sparčiai juos tvarkyti. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras neprivalo būti Sąjungoje ir prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu centru gali pats paskirti jau esamą centrą, jei tas centras gali įvykdyti šiame reglamente numatytas funkcijas. Siekiant užtikrinti, kad teroristinis turinys būtų pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo, prieglobos paslaugų gavėjai turėtų užtikrinti, kad kontaktinis centras veiktų visą parą ir be išeiginių. Informacija apie kontaktinį centrą turėtų apimti informaciją apie kalbą, kuria galima kreiptis. Siekiant palengvinti prieglobos paslaugų teikėjų ir kompetentingų institucijų komunikaciją, prieglobos paslaugų teikėjai raginami komunikacijos kalba pasirinkti vieną iš Sąjungos oficialiųjų kalbų, kuria pateikiamos ir prieglobos paslaugų teikėjo sutartinės sąlygos;

(33)  tiek prieglobos paslaugų teikėjai, tiek valstybės narės turėtų įsteigti kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai tvarkyti nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus. Priešingai nei teisinis atstovas, kontaktiniai centrai veikia operaciniais tikslais. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras turėtų turėti specialių priemonių, kurios leistų elektroniniu būdu teikti nurodymus pašalinti turinį ir pranešimus, taip pat techninių ir žmogiškųjų išteklių, leidžiančių sparčiai juos tvarkyti. Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis centras neprivalo būti Sąjungoje ir prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu centru gali pats paskirti jau esamą centrą, jei tas centras gali įvykdyti šiame reglamente numatytas funkcijas. Siekiant užtikrinti, kad teroristinis turinys būtų pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta kaip tik galima greičiau po nurodymo pašalinti turinį gavimo, prieglobos paslaugų gavėjai turėtų užtikrinti, kad kontaktinis centras veiktų visą parą ir be išeiginių. Informacija apie kontaktinį centrą turėtų apimti informaciją apie kalbą, kuria galima kreiptis. Siekiant palengvinti prieglobos paslaugų teikėjų ir kompetentingų institucijų komunikaciją, prieglobos paslaugų teikėjai raginami komunikacijos kalba pasirinkti vieną iš Sąjungos oficialiųjų kalbų, kuria pateikiamos ir prieglobos paslaugų teikėjo sutartinės sąlygos;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  jei nėra bendrojo reikalavimo paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į kurios valstybės narės jurisdikciją patenka Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis atstovas, jurisdikciją. Tačiau kitai valstybei narei išdavus nurodymą pašalinti turinį, jos institucijoms turėtų būti suteikta galimybė įgyvendinti tuos nurodymus imantis nebaudžiamojo pobūdžio priverstinių priemonių, pavyzdžiui, taikant pinigines nuobaudas. Kalbant apie prieglobos paslaugų teikėją, kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje ir neturi teisinio atstovo, teisė taikyti nuobaudas turėtų būti suteikta bet kuriai valstybei narei, su sąlyga, kad laikomasi ne bis in idem principo;

(34)  jei nėra bendrojo reikalavimo paslaugų teikėjams užtikrinti fizinį buvimą Sąjungos teritorijoje, reikia išaiškinti, į kurios valstybės narės jurisdikciją patenka Sąjungos prieglobos paslaugų teikėjo siūlomos paslaugos. Apskritai prieglobos paslaugų teikėjai patenka į tos valstybės narės, kuri yra pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar kurioje yra paskirtasis teisinis atstovas, jurisdikciją.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  tie prieglobos paslaugų teikėjai, kurie nėra įsisteigę Sąjungoje, turėtų raštu paskirti teisinį atstovą, kad užtikrintų atitiktį prievolėms pagal šį reglamentą ir jų įgyvendinimą;

(35)  tie prieglobos paslaugų teikėjai, kurie nėra įsisteigę Sąjungoje, turėtų raštu paskirti teisinį atstovą, kad užtikrintų atitiktį prievolėms pagal šį reglamentą ir jų įgyvendinimą; Prieglobos paslaugų teikėjai gali naudotis esamu teisiniu atstovu, jeigu šis teisinis atstovas pajėgia vykdyti šiame reglamente išdėstytas funkcijas;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  šio reglamento tikslais valstybės narės turėtų paskirti kompetentingas institucijas. Reikalavimas paskirti kompetentingas institucijas nebūtinai reiškia, kad reikia steigti naują instituciją; šiame reglamente išdėstytas funkcijas galima pavesti esamai institucijai. Šiuo reglamentu reikalaujama paskirti instituciją, kuri būtų atsakinga už nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų išdavimą bei už aktyvių priemonių stebėseną ir nuobaudų nustatymą. Valstybės narės pačios sprendžia, kiek institucijų jos nori skirti šiai užduočiai atlikti;

(37)  šio reglamento tikslais valstybės narės turėtų paskirti vieną kompetentingą instituciją, nebent dėl jų konstitucinės tvarkos viena institucija negali būti atsakinga. Reikalavimas paskirti kompetentingas institucijas nebūtinai reiškia, kad reikia steigti naują instituciją; šiame reglamente išdėstytas funkcijas galima pavesti esamai institucijai. Šiuo reglamentu reikalaujama paskirti instituciją, kuri būtų atsakinga už nurodymus pašalinti turinį ir nuobaudų nustatymą.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  nuobaudos yra būtinos norint užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai veiksmingai įgyvendintų pagal šį reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos tais atvejais, kai prieglobos paslaugų teikėjas sistemingai nešalina teroristinio turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo. Toks reikalavimų nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas laikantis ne bis in idem ir proporcingumo principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 2 dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 6 straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, ar taikyti finansines nuobaudas, reikėtų tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti turinį, kuris nėra teroristinis;

(38)  nuobaudos yra būtinos norint užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai veiksmingai įgyvendintų pagal šį reglamentą nustatytas prievoles, ir atitinkamais atvejais jomis taip pat turėtų būti atsižvelgiama į dukterinių arba susijusių įmonių padėtį. Valstybės narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir prireikus nuobaudų taikymo gaires. Nuobaudos turėtų būti taikomos tais atvejais, kai prieglobos paslaugų teikėjas sistemingai nešalina teroristinio turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per kompetentingos institucijos nurodytą terminą. Vertinant pažeidimo pobūdį ir priimant sprendimą dėl nuobaudų taikymo turėtų būti visapusiškai laikomasi pagrindinių teisių, pavyzdžiui, teisės į žodžio laisvę. Sprendžiant, ar taikyti finansines nuobaudas, reikėtų tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo išteklius, netyčinius vėlavimus, ypač MVĮ bei startuolių atvejais. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti turinį, kuris nėra teroristinis;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  standartinių šablonų naudojimas palengvina kompetentingų institucijų ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą ir informacijos mainus ir leidžia jiems bendrauti greitai ir veiksmingai. Tai itin svarbu norint užtikrinti, kad gavus nurodymą pašalinti turinį būtų greitai imamasi veiksmų. Šablonai padeda sumažinti vertimo išlaidas ir užtikrinti aukštus kokybės standartus. Atsakymo šablonai taip pat turėtų sudaryti sąlygas standartizuotai keistis informacija, visų pirma tais atvejais, kai paslaugų teikėjai negali laikytis reikalavimų. Patvirtinti pateikimo kanalai gali užtikrinti nurodymo pašalinti turinį autentiškumą, įskaitant nurodymo siuntimo ir gavimo datos ir laiko tikslumą;

(39)  standartinių šablonų naudojimas palengvina kompetentingų institucijų ir prieglobos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą ir informacijos mainus ir leidžia jiems bendrauti greitai ir veiksmingai. Tai itin svarbu norint užtikrinti, kad gavus nurodymą pašalinti turinį būtų greitai imamasi veiksmų, atsižvelgiant į prieglobos paslaugų teikėjo dydį ir išteklius. Šablonai padeda sumažinti vertimo išlaidas ir užtikrinti aukštus kokybės standartus. Atsakymo šablonai taip pat turėtų sudaryti sąlygas standartizuotai keistis informacija, visų pirma tais atvejais, kai paslaugų teikėjai negali laikytis reikalavimų. Patvirtinti pateikimo kanalai gali užtikrinti nurodymo pašalinti turinį autentiškumą, įskaitant nurodymo siuntimo ir gavimo datos ir laiko tikslumą;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  valstybės narės turėtų rinkti informaciją apie šio teisės akto įgyvendinimą. Siekiant užtikrinti, kad teisės akto vertinimas būtų pagrįstas, reikėtų nustatyti išsamią šio reglamento produktų, rezultatų ir poveikio stebėsenos programą;

(41)  valstybės narės turėtų rinkti informaciją apie teisės aktų įgyvendinimą, įskaitant informaciją apie sėkmingo teroristinių nusikaltimų nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn atvejų skaičių pagal šį reglamentą. Siekiant užtikrinti, kad teisės akto vertinimas būtų pagrįstas, reikėtų nustatyti išsamią šio reglamento produktų, rezultatų ir poveikio stebėsenos programą;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  remdamasi įgyvendinimo ataskaitos ir stebėsenos veiklos rezultatais ir išvadomis, Komisija turėtų atlikti šio reglamento vertinimą ne anksčiau kaip po trejų metų nuo jo įsigaliojimo. Vertinimas turėtų būti grindžiamas penkiais kriterijais – efektyvumu, veiksmingumu, aktualumu, suderinamumu ir ES pridėtine verte. Bus vertinama, kaip veikia skirtingos šiame reglamente nustatytos operacinės ir techninės priemonės, taip pat priemonių veiksmingumas didinant teroristinio turinio aptikimą, nustatymą ir pašalinimą, apsaugos mechanizmų veiksmingumas ir poveikis trečiųjų šalių teisėms ir interesams, įskaitant reikalavimo informuoti turinio teikėjus peržiūrą;

(42)  remdamasi įgyvendinimo ataskaitos ir stebėsenos veiklos rezultatais ir išvadomis, Komisija turėtų atlikti šio reglamento vertinimą ne anksčiau kaip po trejų metų nuo jo įsigaliojimo. Vertinimas turėtų būti grindžiamas penkiais kriterijais – efektyvumu, veiksmingumu, aktualumu, suderinamumu ir ES pridėtine verte. Bus vertinama, kaip veikia skirtingos šiame reglamente nustatytos operacinės ir techninės priemonės, taip pat priemonių veiksmingumas didinant teroristinio turinio aptikimą, nustatymą ir pašalinimą, apsaugos mechanizmų veiksmingumas ir poveikis pagrindinėms teisėms, ypač teisei į žodžio laisvę ir informaciją, teisei į privatumą ir asmens duomenų apsaugą;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu nustatomos vienodos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią netinkamam prieglobos paslaugų naudojimui teroristinio turinio sklaidos internete tikslais. Visų pirma jame nustatomos:

1.  Šiuo reglamentu nustatomos vienodos taisyklės, kuriomis siekiama spręsti problemą, susijusią su netinkamu prieglobos paslaugų naudojimui teroristinio turinio sklaidos internete tikslais. Visų pirma jame nustatomos:

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prieglobos paslaugų teikėjų taikytinos rūpinimosi pareigos taisyklės, siekiant užkirsti kelią teroristinio turinio sklaidai jų tinkle ir prireikus užtikrinti greitą jo pašalinimą;

a)  prieglobos paslaugų teikėjų taikytinos rūpinimosi pareigos taisyklės, jiems susiduriant su teroristiniu turiniu, siekiant prireikus užtikrinti greitą jo pašalinimą;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  priemonės, kurių turės imtis valstybės narės, kad nustatytų teroristinį turinį, kad prieglobos paslaugų teikėjai galėtų jį greitai pašalinti ir kad būtų palengvintas bendradarbiavimas su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, prieglobos paslaugų teikėjais ir prireikus atitinkamomis Sąjungos įstaigomis.

b)  priemonės, kurių turės imtis valstybės narės, kad nustatytų teroristinį turinį, kad prieglobos paslaugų teikėjai galėtų jį greitai pašalinti ir kad būtų palengvintas bendradarbiavimas su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, prieglobos paslaugų teikėjais ir prireikus atitinkamomis Sąjungos įstaigomis, siekiant koordinuoti kovos su teroristiniu turiniu internete veiksmus.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šis reglamentas taikomas Sąjungoje paslaugas teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nepriklausomai nuo jų pagrindinės veiklos vykdymo vietos.

2.  Šis reglamentas taikomas atitinkamiems Sąjungoje paslaugas teikiantiems prieglobos paslaugų teikėjams, nepriklausomai nuo jų pagrindinės veiklos vykdymo vietos.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Šis reglamentas taikomas laikantis Sąjungos teisės, susijusios su pagrindinėmis teisėmis, laisvėmis ir vertybėmis, įtvirtintomis visų pirma Europos Sąjungos sutarties 2 ir 6 straipsniuose, o juo nėra keičiamos jomis grįstos prievolės. Valstybės narės gali nustatyti sąlygas, kurios yra būtinos laikantis pagrindinių principų, susijusių su spaudos laisve ir žiniasklaidos laisve bei pliuralizmu.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  šis reglamentas nedaro poveikio Direktyvai 2000/31/EB.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  prieglobos paslaugų teikėjas – informacinės visuomenės paslaugų, kurias sudaro turinio teikėjo pateiktos informacijos saugojimas jo prašymu ir laikomos informacijos teikimas trečiosioms šalims, teikėjas;

1)  prieglobos paslaugų teikėjas – informacinės visuomenės paslaugų, kurio verslo veiklą sudaro turinio teikėjo pateiktos informacijos saugojimas ir apdorojimas jo prašymu, ir laikomos informacijos sklaida visuomenei, kurios atveju galima identifikuoti ir pašalinti konkretų turinį, teikėjas;

 

Visų pirma, pagal šį reglamentą paslaugų teikėjai kituose nei taikymo lygmens interneto infrastruktūros lygmenyse ir debesijos IT infrastruktūros paslaugų teikėjai nelaikomi prieglobos paslaugų teikėjais;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  teroristiniai nusikaltimai – nusikaltimai, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalyje;

4)  teroristiniai nusikaltimai – viena iš tyčinių veikų, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  teroristinis turinys toliau nurodyta informacija arba jos deriniai:

5)  teroristinis turinys – informacija arba medžiaga, laikoma vienu ar daugiau tyčinių nusikaltimų, kaip tai apibrėžta Direktyvos 2017/541 dėl kovos su terorizmu 3–7 straipsniuose, o ypač:

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kurstymas vykdyti teroristinius nusikaltimus ar jų propagavimas, įskaitant šlovinimą, taip sukeliant grėsmę, kad tokie nusikaltimai gali būti įvykdyti;

a)  kurstymas padaryti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a-i punktuose išvardytų nusikalstamų veikų, kai toks elgesys tiesiogiai ar netiesiogiai, pavyzdžiui, teroro aktų šlovinimas, skatina padaryti teroristinius nusikaltimus, todėl kyla pavojus, kad gali būti įvykdyta viena ar daugiau tokių nusikalstamų veikų;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  skatinimas prisidėti prie teroristinių nusikaltimų;

b)  kito asmens įkalbinėjimas įvykdyti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a-i punktuose arba 4 straipsnyje išvardytų nusikalstamų veikų arba prie jų prisidėti;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teroristinių grupių veiklos skatinimas, visų pirma raginant dalyvauti Direktyvos (ES) 2017/541 2 straipsnio 3 dalyje apibrėžtose teroristinėse grupėse ar jas remti;

c)  dalyvavimas teroristinės grupės veikloje, įskaitant informacijos ar materialinių išteklių tiekimą jai arba jos veiklos finansavimą kokiu nors būdu, žinant, kad toks dalyvavimas padės teroristinės grupės nusikalstamai veiklai, kaip tai apibrėžta Direktyvos (ES) 2017/541 4 straipsnyje, neatsižvelgiant į tai, kur ši veikla vykdoma – valstybėje narėje ar kitoje šalyje;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  metodų ar būdų, kaip įvykdyti teroristinį nusikaltimą, mokymas.

d)  mokymas gaminti arba naudoti sprogmenis, šaunamuosius ar kitus ginklus, kenksmingas arba pavojingas medžiagas arba naudoti kitus konkrečius metodus ar būdus siekiant įvykdyti vieną iš Direktyvos (ES) 2017/541 3 straipsnio 1 dalies a–i punktuose išvardytų nusikalstamų teroristinių veikų arba prisidėti prie jos įvykdymo, žinant, kad suteiktais įgūdžiais ketinama pasinaudoti šiuo tikslu, būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  teroristinio turinio sklaida – teroristinio turinio skleidimas trečiosioms šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

6)  teroristinio turinio sklaida – teroristinio turinio viešas skleidimas trečiosioms šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle; Turinys, platinamas švietimo, mokslo ar dokumentikos tikslais, taip pat kovos su radikalizacija ir atsvaros naratyvų tikslais, turi būti tinkamai apsaugotas;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a)  kompetentinga institucija – viena paskirtoji nacionalinė valstybės narės teisminė institucija arba administracinė institucija.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai imasi pagal šį reglamentą tinkamų, pagrįstų ir proporcingų veiksmų, kuriais kovojama su teroristinio turinio sklaida, o vartotojai apsaugomi nuo teroristinio turinio. Imdamiesi šių veiksmų, jie veikia apdairiai, adekvačiai ir nediskriminuodami, taip pat gerbdami vartotojų pagrindines teises ir atsižvelgdami į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir informaciją svarbą atviroje ir demokratinėje visuomenėje.

1.  Su teroristiniu turiniu susiduriantys prieglobos paslaugų teikėjai imasi pagal šį reglamentą tinkamų, pagrįstų ir proporcingų veiksmų, kuriais kovojama su teroristinio turinio sklaida, o vartotojai apsaugomi nuo teroristinio turinio. Imdamiesi šių veiksmų, jie veikia apdairiai, adekvačiai ir nediskriminuodami, taip pat gerbdami vartotojų pagrindines teises ir visomis aplinkybėmis atsižvelgdami į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir informaciją svarbą atviroje ir demokratinėje visuomenėje. Tokie veiksmai netampa prievole prieglobos paslaugų teikėjams stebėti informaciją, kurią jie saugo, nei bendrąja pareiga aktyviai domėtis faktais arba aplinkybėmis, rodančiomis nelegalią veiklą.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieglobos paslaugų teikėjai į savo sutartines sąlygas įtraukia ir taiko teroristinio turinio sklaidos prevencijos nuostatas.

Išbraukta.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingai institucijai suteikiami įgaliojimai priimti sprendimą, kuriuo prieglobos paslaugų teikėjui nurodoma pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo.

1.  Kompetentingai institucijai suteikiami įgaliojimai išduoti nurodymą pašalinti turinį, kuriuo prieglobos paslaugų teikėjui nurodoma pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo, o ji nedelsdama informuoja bet kurios kitos valstybės narės, kurios interesai, jos manymu, gali būti paveikti tokio nurodymo pašalinti, kompetentingas institucijas.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad administracinės institucijos išduoti nurodymai pašalinti būtų peržiūrėti kompetentingos nepriklausomos teisminės institucijos, kuri įvertintų, ar laikomasi 2 straipsnio 5 dalyje nustatytos teroristinio turinio apibrėžties, ir, prireikus, atšauktų tokį nurodymą pašalinti.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieglobos paslaugų teikėjas pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti turinį gavimo.

2.  Prieglobos paslaugų teikėjas operatyviai pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo. Kompetentinga institucija nustato nurodymo pašalinti įvykdymo galutinį terminą, kuris nėra trumpesnis nei aštuonios valandos. Nustatydama terminą kompetentinga institucija tinkamai atsižvelgia į prieglobos paslaugų teikėjo dydį ir išteklius, ypač į tai, kad nurodymui pašalinti turinį įvykdyti MVĮ gali prireikti ilgesnio termino. Bet kuriuo atveju terminas turi būti ne anksčiau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos, kai prieglobos paslaugų teikėjai, kuriems anksčiau nebuvo taikomas nurodymas pašalinti, yra labai mažos įmonės, kas apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, įskaitant individualius prekybininkus.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  paaiškinimas, kodėl turinys laikomas teroristiniu, bent nurodant teroristinio turinio kategoriją pagal 2 straipsnio 5 dalį;

b)  detalus paaiškinimas, kodėl turinys laikomas teroristiniu, konkrečiai nurodant teroristinio turinio kategoriją pagal 2 straipsnio 5 dalį ir pagrindžiant neteisėtumo ir tyčinio pobūdžio elementus bei atitinkamą nacionalinę teisę;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  informacija apie teisių gynimo priemones, kurių gali imtis prieglobos paslaugų teikėjas ir turinio teikėjas;

f)  informacija apie teisių gynimo priemones ir tokių priemonių taikymo galutinius terminus, kurių gali imtis prieglobos paslaugų teikėjas ir turinio teikėjas;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  prireikus sprendimas neatskleisti informacijos apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos panaikinimą, kaip nurodyta 11 straipsnyje.

g)  kai tai reikalinga ir tinkama, sprendimas neatskleisti informacijos apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos panaikinimą, kaip nurodyta 11 straipsnyje.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Prieglobos paslaugų teikėjui arba turinio teikėjui paprašius kompetentinga institucija išsamiai paaiškina nurodymo pašalinti turinį priežastis, tačiau tai nedaro poveikio prieglobos paslaugų teikėjo pareigai nurodymą įvykdyti per 2 dalyje nustatytą terminą.

Išbraukta.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį, nes jame yra akivaizdžių klaidų arba pateiktos informacijos nepakanka, kad būtų galima jį įvykdyti, jis naudodamas III priede pateiktą šabloną nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai ir paprašo pateikti aiškesnės informacijos. 2 dalyje nustatytas terminas įsigalioja vos tik pateikiama aiškesnė informacija.

8.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį tais atvejais, kai jame yra akivaizdžių klaidų arba pateiktos informacijos nepakanka, kad būtų galima jį įvykdyti, jis naudodamas III priede pateiktą šabloną nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai ir paprašo pateikti aiškesnės informacijos. Prieglobos paslaugų teikėjas operatyviai pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo, kai tik buvo gauta aiškesnė informacija, susijusi su nurodymu pašalinti.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Kompetentinga institucija, išdavusi nurodymą pašalinti turinį, praneša 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai aktyvių priemonių įgyvendinimą prižiūrinčiai kompetentingai institucijai, kada nurodymas pašalinti turinį tampa galutiniu. Nurodymas pašalinti turinį tampa galutiniu, jeigu jis nebuvo užginčytas iki nacionalinės teisės aktais nustatyto termino arba jei jis buvo patvirtintas po užginčijimo.

9.  Kompetentinga institucija, išdavusi nurodymą pašalinti turinį, praneša 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai konkrečių priemonių įgyvendinimą prižiūrinčiai kompetentingai institucijai, kada nurodymas pašalinti turinį tampa galutiniu. Nurodymas pašalinti turinį tampa galutiniu, jeigu jis nebuvo užginčytas ir nebuvo imtasi teisių gynimo priemonių iki nacionalinės teisės aktais nustatyto termino arba jei jis buvo patvirtintas po užginčijimo.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas, susijęs su nurodymais pašalinti turinį

 

1.  Kompetentinga institucija, išduodanti nurodymą pašalinti turinį, nedelsdama pateikia tokio nurodymo kopiją valstybės narės, kurioje yra pagrindinė prieglobos paslaugų teikėjo arba jo paskirtojo atstovo buveinė, kompetentingai institucijai, nurodytai 17 straipsnio 1 dalies a punkte.

 

2.  Jeigu valstybės narės, kurioje yra prieglobos paslaugų teikėjo, jo paskirto atstovo arba turinio teikėjo pagrindinė veiklos vykdymo vieta, kompetentinga institucija turi pagrįstų priežasčių manyti, kad nurodymas pašalinti turinį gali daryti poveikį asmens pagrindinėms teisėms, ji apie tai praneša prašančiajai kompetentingai institucijai.

 

3.   Prašančioji kompetentinga institucija atsižvelgia į šias aplinkybes ir prireikus panaikina arba iš dalies pakeičia nurodymą pašalinti turinį.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieglobos paslaugų teikėjai nustato operacines ir technines priemones, kurios padeda greitai įvertinti kompetentingų institucijų arba prireikus atitinkamų Sąjungos įstaigų atsiųstą turinį ir savanoriškai nuspręsti, ką su juo daryti.

Išbraukta.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pranešimai siunčiami į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo pagal 16 straipsnį paskirtam teisiniam atstovui ir perduodami 14 straipsnio 1 dalyje nurodytam kontaktiniam centrui. Tokie pranešimai siunčiami elektroninėmis priemonėmis.

3.  Pranešimai siunčiami į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo pagal 16 straipsnį paskirtam teisiniam atstovui ir perduodami 14 straipsnio 1 dalyje nurodytam kontaktiniam centrui. Tokie pranešimai siunčiami elektroninėmis priemonėmis. Pranešimai taip pat siunčiami valstybės narės, kurioje yra pagrindinė prieglobos paslaugų teikėjo ar jo paskirto atstovo veiklos vykdymo vieta, kompetentingai institucijai.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pranešime pateikiama pakankamai išsami informacija, įskaitant priežastis, dėl kurių turinys laikomas teroristiniu, URL ir prireikus papildoma informacija, padedanti identifikuoti teroristinį turinį, apie kurį pranešta.

4.  Pranešime pateikiama išsami informacija, įskaitant išsamų paaiškinimą, kodėl turinys laikomas teroristiniu, URL, kai įmanoma, ekrano nuotraukos ir prireikus papildoma informacija, padedanti identifikuoti teroristinį turinį, apie kurį pranešta.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Prieglobos paslaugų teikėjas prioritetine tvarka vertina, kaip turinys, apie kurį pranešta, atitinka jo paties nustatytas sutartines sąlygas ir sprendžia, ar turinį pašalinti ar panaikinti prieigą prie jo.

5.  Prieglobos paslaugų teikėjas gali turinį pašalinti ar panaikinti prieigą prie jo, kol kompetentinga institucija priima galutinį sprendimą pagal 6a dalį.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Prieglobos paslaugų teikėjas nedelsdamas informuoja kompetentingą instituciją ar atitinkamą Sąjungos įstaigą apie vertinimo rezultatus ir su pranešimu susijusių veiksmų atlikimo laiką.

6.  Prieglobos paslaugų teikėjas informuoja kompetentingą instituciją ar atitinkamą Sąjungos įstaigą apie su pranešimu susijusius veiksmus, įskaitant veiksmų atlikimo laiką.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Valstybės narės, kurioje yra pagrindinė prieglobos paslaugų teikėjo veiklos vieta arba yra jo paskirtas atstovas, kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama įvertina, ar turinys, dėl kurio kreipiamasi, yra teroristinis turinys, kaip apibrėžta šiame reglamente. Atlikusi vertinimą, kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja prieglobos paslaugų teikėją, kad turinys nėra teroristinis, arba pagal 4 straipsnį nurodo pašalinti turinį.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b.  Prieglobos paslaugų teikėjai nelaikomi atsakingais tik už šio straipsnio nuostatų laikymąsi.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas mano, kad pranešime pateikta informacija yra nepakankama, kad būtų galima įvertinti turinį, apie kurį pranešama, jis nedelsdamas apie tai informuoja kompetentingą instituciją ar atitinkamą Sąjungos įstaigą ir praneša, kokios papildomos ar aiškesnės informacijos reikia.

Išbraukta.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Aktyvios priemonės

Konkrečios priemonės

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai prireikus gali imtis aktyvių priemonių, kad apsisaugotų nuo teroristinio turinio sklaidos savo tinkle. Šios priemonės turi būti veiksmingos ir proporcingos, grindžiamos rizikos ir teroristinio turinio masto lygiu, vartotojų pagrindinėmis teisėmis, didžiule teisės į žodžio laisvę ir informaciją svarba atviroje ir demokratinėje visuomenėje.

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai, prireikus ir priklausomai nuo rizikos ir poveikio masto, imasi proporcingų konkrečių priemonių, kad apsisaugotų nuo teroristinio turinio sklaidos savo tinkle. Tomis priemonėmis gerbiamos vartotojų pagrindinės teisės ir pripažįstama didžiulė teisės į žodžio laisvę ir informaciją, taip pat teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą svarba atviroje ir demokratinėje visuomenėje. Tokios priemonės gali apimti sistemas, leidžiančias naudotojams pranešti apie galimą teroristinį turinį arba asmenų tarpusavio turinio ribojimą. Tokių priemonių imamasi laikantis 3 straipsnio 1 dalies ir ypač jų negali sudaryti automatizuoti turinio filtrai ar kitos priemonės, susijusios su sisteminga naudotojų elgsenos stebėsena. Jos turi būti tikslinės ir proporcingos, atsižvelgiant į teroristinio turinio riziką ir poveikį, ir turi atitikti valstybės narės, kurioje yra pagrindinis prieglobos paslaugų teikėjo arba jo paskirtojo atstovo padalinys, konstitucinę tvarką. . Ši dalis nepažeidžia galimų papildomų savanoriškų priemonių, kurių imasi prieglobos paslaugų teikėjas ir kurios nepatenka į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija, gavusi informaciją pagal 4 straipsnio 9 dalį, prašo prieglobos paslaugų teikėjo per tris mėnesius nuo prašymo gavimo, o vėliau – bent kartą per metus pateikti ataskaitą apie konkrečias aktyvias priemones, kurių jis ėmėsi, be kita ko, naudodamas automatines priemones, siekdamas:

17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta valstybės narės, kurioje yra pagrindinis prieglobos paslaugų teikėjo arba jo paskirtojo atstovo padalinys, kompetentinga institucija, gavusi informaciją pagal 4 straipsnio 9 dalį, prašo prieglobos paslaugų teikėjo per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo, o vėliau – bent kartą per metus pateikti ataskaitą apie konkrečias priemones, kurių jis ėmėsi.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užkirsti kelią pakartotiniam turinio, kuris laikomas teroristiniu ir todėl buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, įkėlimui;

Išbraukta.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  aptikti, nustatyti ir greitai pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo.

Išbraukta.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Į ataskaitas įtraukiama visa aktuali informacija, kuri leistų 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai kompetentingai institucijai įvertinti, ar aktyvios priemonės yra veiksmingos ir proporcingos, taip pat įvertinti, kaip veikia naudojamos automatinės priemonės ir žmogaus atliekama priežiūra bei tikrinimo procedūros.

Į ataskaitas įtraukiama visa aktuali informacija, kuri leistų 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai kompetentingai institucijai įvertinti, ar konkrečios priemonės yra tikslinės ir proporcingos, ar konkrečios priemonės yra grindžiamos žmogaus atliekama priežiūra ir ar taikomi veiksmingi naudotojų pagrindinių teisių apsaugos mechanizmai.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija mano, kad aktyvios priemonės, kurių imtasi ir apie kurias pranešta ataskaitoje pagal 2 dalį, yra nepakankamos norint sumažinti ir valdyti riziką ir pavojaus lygį, ji gali prašyti prieglobos paslaugų teikėjo imtis konkrečių papildomų aktyvių priemonių. Šiuo tikslu prieglobos paslaugų teikėjas bendradarbiauja su 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija, kad būtų nustatytos konkrečios priemonės, kurių jis turi imtis, svarbiausi tikslai ir jų pasiekimo rodikliai bei įgyvendinimo terminai.

Išbraukta.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu per tris mėnesius nuo prašymo pagal 3 dalį gavimo nepavyksta pasiekti sutarimo, 17 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta kompetentinga institucija gali priimti sprendimą, kuriuo nustatomos konkrečios papildomos būtinos ir proporcingos aktyvios priemonės. Sprendime visų pirma turi būti atsižvelgiama į ekonominius prieglobos paslaugų teikėjo pajėgumus ir tokių priemonių poveikį vartotojų pagrindinėms teisėms ir į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir informaciją svarbą. Toks sprendimas siunčiamas į prieglobos paslaugų teikėjo pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba prieglobos paslaugų teikėjo paskirtam teisiniam atstovui. Prieglobos paslaugų teikėjas reguliariai teikia ataskaitas apie tokių priemonių įgyvendinimą, kaip yra nustačiusi 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga institucija.

Išbraukta.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Prieglobos paslaugų teikėjas gali bet kada prašyti 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos kompetentingos institucijos peržiūrėti ir prireikus atšaukti prašymą ar sprendimą pagal 2, 3 ir 4 dalis. Kompetentinga institucija per pagrįstą laikotarpį nuo prieglobos paslaugų teikėjo prašymo gavimo priima motyvuotą sprendimą.

5.  Prieglobos paslaugų teikėjas gali bet kada prašyti 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos kompetentingos institucijos peržiūrėti ir prireikus atšaukti prašymą ar sprendimą pagal 2 dalį. Kompetentinga institucija per pagrįstą laikotarpį nuo prieglobos paslaugų teikėjo prašymo gavimo priima motyvuotą sprendimą.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai išsaugo teroristinį turinį, kuris, gavus nurodymą pašalinti turinį ar pranešimą arba ėmusis aktyvių priemonių pagal 4, 5 ir 6 straipsnius, buvo pašalintas ar panaikinta prieiga prie jo, ir susijusius duomenis, kurie buvo pašalinti drauge su teroristiniu turiniu, kurių reikia:

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai išsaugo teroristinį turinį, kuris, gavus nurodymą pašalinti turinį ar pranešimą arba ėmusis konkrečių priemonių pagal 4, 5 ir 6 straipsnius, buvo pašalintas ar panaikinta prieiga prie jo, ir susijusius duomenis, kurie buvo pašalinti drauge su teroristiniu turiniu, kurių reikia:

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  skundus dėl žalos atlyginimo pagal 10 straipsnyje aprašytą mechanizmą.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Teroristinis turinys ir susiję duomenys, nurodyti 1 dalyje, saugomi šešis mėnesius. Kompetentingos institucijos ar teismo prašymu teroristinis turinys saugomas ilgesnį laiką ir tiek, kiek reikia, kai vykdoma administracinė ar teisminė peržiūra, nurodyta 1 dalies a punkte.

2.  Teroristinis turinys ir susiję duomenys, nurodyti 1 dalyje, saugomi šešis mėnesius. Kompetentingos institucijos ar teismo prašymu teroristinis turinys saugomas konkrečiai apibrėžtą ilgesnį laiką ir tiek, kiek reikia, kai vykdomas teroristinių nusikaltimų turimas arba baudžiamasis persekiojimas arba vykdoma administracinė ar teisminė peržiūra, nurodyta 1 dalies a punkte.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai savo pačių nustatytose sutartinėse sąlygose nustato teroristinio turinio sklaidos prevencijos politiką, ir prireikus suprantamai paaiškina aktyvių priemonių, įskaitant automatines, veikimą.

1.  Prieglobos paslaugų teikėjai savo pačių nustatytose sutartinėse sąlygose aiškiai išdėsto savo politiką, susijusią su teroristiniu turiniu ir naudotojų apsauga nuo tokio turinio, suprantamai paaiškina konkrečių priemonių, taip pat papildomų savanoriškų priemonių, kurias, be savo prievolių pagal šį reglamentą, gali taikyti prieglobos paslaugų teikėjas, įskaitant, jei taikoma, automatines, veikimą, taip pat pateikia skundų mechanizmo, prieinamo turinio teikėjams pagal 10 straipsnį, aprašymą.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieglobos paslaugų teikėjai skelbia kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie teroristinio turinio sklaidos prevencijos veiksmus.

2.  Prieglobos paslaugų teikėjai, išskyrus atvejus, kai atitinkamais metais pagal šį reglamentą jie neturi imtis jokių konkrečių priemonių, ir kompetentingos institucijos bei atitinkami Sąjungos organai skelbia kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie teroristinio turinio sklaidos prevencijos veiksmus.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Skaidrumo ataskaitose pateikiama bent tokia informacija:

3.  Prieglobos paslaugų teikėjų skaidrumo ataskaitose pateikiama bent tokia informacija:

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  informacija apie priemones, kurių prieglobos paslaugų teikėjas ėmėsi, kad aptiktų, identifikuotų ir pašalintų teroristinį turinį;

a)  informacija apie priemones, įskaitant savanoriškas priemones, kurių prieglobos paslaugų teikėjas ėmėsi, kad aptiktų, identifikuotų ir pašalintų teroristinį turinį;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  informacija apie priemones, kurių prieglobos paslaugų teikėjas ėmėsi, kad užkirstų kelią pakartotiniam turinio, kuris laikomas teroristiniu ir todėl buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, įkėlimui;

Išbraukta.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teroristinio turinio, kuris dėl nurodymo pašalinti turinį, pranešimo ar aktyvių priemonių buvo pašalintas ar panaikinta prieiga prie jo, vienetų skaičius;

c)  teroristinio turinio, kuris dėl nurodymo pašalinti turinį, pranešimo ar konkrečių priemonių pagal šį reglamentą, įskaitant savanoriškas priemones, buvo pašalintas ar panaikinta prieiga prie jo, vienetų skaičius;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  skundų procedūrų apžvalga ir rezultatai.

d)  skundų procedūrų apžvalga ir rezultatai, įskaitant atvejų, kai buvo nustatyta, kad turinys buvo klaidingai laikomas teroristiniu, skaičių;

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  į kompetentingų institucijų ir Sąjungos įstaigų skaidrumo ataskaitas įtraukiama informacija apie išduotų nurodymų pašalinti turinį ir pateiktų pranešimų skaičių, įskaitant informaciją apie pašalinimų, dėl kurių buvo sėkmingai nustatyti ir ištirti teroristiniai nusikaltimai bei už juos patraukta baudžiamojon atsakomybėn, skaičių, taip pat apie tai, kaip jos naudojo teroristinį turinį, kuris buvo išsaugotas pagal 7 straipsnį, teroristinių nusikaltimų išaiškinimo, tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo už juos tikslais.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8 a straipsnis

 

Apskundimo ir teisių gynimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad turinio teikėjas arba prieglobos paslaugų teikėjas galėtų apskųsti nurodymą pašalinti turinį, kaip nurodyta 4 straipsnio 9 dalyje, siekdamas apginti savo teises atitinkamoje valstybės narės, kurioje įsikūręs turinio teikėjas arba kurioje gyvena arba yra įsisteigęs prieglobos paslaugų teikėjas arba pagal 6 straipsnį prieglobos paslaugų teikėjo paskirtas teisinis atstovas, teisminėje institucijoje.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Aktyvių priemonių naudojimo ir įgyvendinimo apsaugos priemonės

Apsaugos priemonės, susijusios su turinio pašalinimu

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjai saugomam turiniui taiko automatines priemones pagal šį reglamentą, jie nustato veiksmingas ir tinkamas apsaugos priemones, kad dėl to turinio priimami sprendimai, visų pirma sprendimai pašalinti teroristiniu laikomą turinį arba panaikinti prieigą prie jo, būtų tikslūs ir tinkamai pagrįsti.

1.  Jeigu prieglobos paslaugų teikėjai saugomam turiniui taiko savanoriškas priemones pagal šį reglamentą arba ar priemones kitaip siekdami jo tikslų, jie nustato veiksmingas ir tinkamas apsaugos priemones, kad dėl to turinio priimami sprendimai, visų pirma sprendimai pašalinti teroristiniu laikomą turinį arba panaikinti prieigą prie jo, būtų tikslūs ir tinkamai pagrįsti ir kad taikant juos nebūtų pašalintas turinys, kuris nėra teroristinis, arba nebūtų panaikinta prieiga prie jo.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Apsaugos priemonės, kurias visų pirma sudaro žmogaus atliekama priežiūra ir patikrinimai, taikomos atitinkamais atvejais ir kiekvieną kartą, kai norint nustatyti, ar turinys laikytinas teroristiniu, reikia nuodugniai įvertinti atitinkamas aplinkybes.

2.  Apsaugos priemonės, kurias visų pirma sudaro žmogaus atliekama priežiūra ir patikrinimai, taikomos siekiant nustatyti sprendimo pašalinti turinį arba panaikinti prieigą prie jo tinkamumą, visų pirma teisės į žodžio laisvę ir informaciją atžvilgiu.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Be to, laikantis ES sutarties 19 straipsnio ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio, turinio teikėjai, kurių turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo, turi turėti teisę į veiksmingą teisinę gynybą.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieglobos paslaugų teikėjas parengia veiksmingus ir prieinamus mechanizmus, kuriais naudodamiesi turinio teikėjai, kurių turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo atsižvelgus į pranešimą pagal 5 straipsnį ar ėmusis aktyvių priemonių pagal 6 straipsnį, galėtų apskųsti šį prieglobos paslaugų teikėjo veiksmą ir reikalauti atkurti turinį.

1.  Prieglobos paslaugų teikėjas parengia veiksmingus ir prieinamus mechanizmus, kuriais naudodamiesi turinio teikėjai, kurių turinys buvo pašalintas arba panaikinta prieiga prie jo gavus nurodymą pašalinti pagal 4 straipsnį, atsižvelgus į pranešimą pagal 5 straipsnį, ėmusis konkrečių priemonių pagal 6 straipsnį arba ėmusis papildomų savanoriškų priemonių, galėtų apskųsti šį prieglobos paslaugų teikėjo veiksmą ir reikalauti atkurti turinį. Su šalinimu ar prieigos panaikinimu susijusios apsaugos priemonės apima ir teismines teisių gynimo priemones.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieglobos paslaugų teikėjas skubiai išanalizuoja kiekvieną gautą skundą ir tais atvejais, kai turinys pašalintas ar prieiga panaikinta nepagrįstai, nedelsdamas atkuria turinį. Jis informuoja skundo teikėją apie analizės išvadas.

2.  Prieglobos paslaugų teikėjas skubiai išanalizuoja kiekvieną gautą skundą ir tais atvejais, kai turinys pašalintas ar prieiga panaikinta nepagrįstai, nedelsdamas atkuria turinį. Jis nepagrįstai nedelsdamas ir ne vėliau kaip per dvi savaites nuo skundo gavimo dienos informuoja skundo teikėją apie analizės išvadas, išskyrus atvejus, kai nacionalinėje teisėje numatytas kitoks terminas .

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai prieglobos paslaugų teikėjas pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo, jis informuoja turinio teikėją apie teroristinio turinio pašalinimą arba prieigos prie jo panaikinimą.

1.  Kai prieglobos paslaugų teikėjas pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo, jis turinio teikėjui pateikia išsamią informaciją apie teroristinio turinio, kurį jis gavo iš kompetentingos institucijos pagal 4 straipsnio 3 dalį, pašalinimą arba prieigos prie jo panaikinimą, įskaitant teisinį pagrindą, pagal kurį nustatomas toks turinys, ir galimybes užginčyti sprendimą, įskaitant oficialius reikalavimus, kitų procedūros etapų aprašą ir susijusius terminus.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Turinio teikėjui paprašius, prieglobos paslaugų teikėjas informuoja turinio teikėją apie turinio pašalinimo ar prieigos panaikinimo priežastis ir galimybes užginčyti šį sprendimą.

Išbraukta.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prievolė pagal 1 ir 2 dalis netaikoma, jei kompetentinga institucija nusprendžia, kad ši informacija dėl visuomenės saugumo priežasčių, pavyzdžiui, dėl teroristinių nusikaltimų prevencijos, tyrimo, aptikimo ar baudžiamojo persekiojimo, turėtų būti neviešinama tiek laiko, kiek reikia, tačiau ne ilgiau nei [keturias] savaites nuo to sprendimo. Tokiu atveju prieglobos paslaugų teikėjas informacijos apie teroristinio turinio pašalinimą ar prieigos prie jo panaikinimą neatskleidžia.

3.  Prievolė pagal 1 dalį netaikoma, jei kompetentinga institucija nusprendžia, kad ši informacija dėl visuomenės saugumo priežasčių, pavyzdžiui, dėl teroristinių nusikaltimų prevencijos, tyrimo, aptikimo ar baudžiamojo persekiojimo, turėtų būti neviešinama tiek laiko, kiek reikia, tačiau ne ilgiau nei [keturias] savaites nuo to sprendimo. Tokiu atveju prieglobos paslaugų teikėjas informacijos apie teroristinio turinio pašalinimą ar prieigos prie jo panaikinimą neatskleidžia.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Gavę informacijos apie bet kokius teroristinių nusikaltimų įrodymus, prieglobos paslaugų teikėjai skubiai informuoja už nusikalstamos veikos tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą atsakingas atitinkamos valstybės narės institucijas arba valstybės narės, kurioje yra jų pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar teisinis atstovas, kontaktinį centrą pagal 14 straipsnio 2 dalį. Prieglobos paslaugų teikėjas, kuriam neaišku, kam perduoti tą informaciją, gali ją perduoti Europolui, kad jis galėtų imtis reikiamų veiksmų.

4.  Gavę informacijos apie grėsmę asmens ar asmenų gyvybei, kilusią dėl teroristinių nusikaltimų, prieglobos paslaugų teikėjai skubiai informuoja už nusikalstamos veikos tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą atsakingą atitinkamos valstybės narės instituciją arba valstybės narės, kurioje yra jų pagrindinė veiklos vykdymo vieta ar teisinis atstovas, kontaktinį centrą pagal 14 straipsnio 2 dalį. Prieglobos paslaugų teikėjas, kuriam neaišku, kam perduoti tą informaciją, gali ją perduoti Europolui, kad jis galėtų imtis reikiamų veiksmų.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės įsteigia kontaktinį centrą, kuris tvarko prašymus pateikti aiškesnės ir grįžtamosios informacijos, susijusios su jų išduotais nurodymais pašalinti turinį ir pranešimais. Informacija apie kontaktinius centrus skelbiama viešai.

3.  Valstybės narės įsteigia kontaktinį centrą, kuris tvarko prašymus pateikti aiškesnės ir grįžtamosios informacijos, susijusios su jų išduotais nurodymais pašalinti turinį ir pranešimais. Europos Komisija viešai skelbia duomenų bazę su informacija apie valstybių narių kontaktinius centrus.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria valdžios instituciją ar institucijas, kompetentingas:

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria vieną valdžios instituciją šiam reglamentui įgyvendinti, nebent pagal jų konstitucinę tvarką neleidžiama, kad už šią užduotį būtų atsakinga viena institucija. Ta valdžios institucija yra kompetentinga:

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  išduoti nurodymus pašalinti turinį pagal 4 straipsnį;

a)  išduoti nurodymus pašalinti turinį pagal 4 straipsnį, kuriuos administracinių institucijų atveju peržiūri nepriklausomos teisminės institucijos;

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  aptikti, nustatyti ir perduoti teroristinį turinį prieglobos paslaugų teikėjams pagal 5 straipsnį;

b)  aptikti, nustatyti ir perduoti teroristinį turinį prieglobos paslaugų teikėjams pagal 5 straipsnį, kol vertinama, ar jis atitinka teroristinio turinio apibrėžtį;

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prižiūrėti, kaip įgyvendinamos aktyvios priemonės pagal 6 straipsnį;

c)  prižiūrėti, kaip įgyvendinamos konkrečios priemonės pagal 6 straipsnį ir 9 straipsnyje nurodytos savanoriškos priemonės;

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ne vėliau kaip iki [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] valstybės narės praneša Komisijai apie kompetentingas institucijas, nurodytas 1 dalyje. Komisija pranešimą ir bet kokius jo pakeitimus skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Ne vėliau kaip iki [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] valstybės narės praneša Komisijai apie kompetentingą instituciją, nurodytą 1 dalyje. Komisija pranešimą ir bet kokius jo pakeitimus skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų prieglobos paslaugų teikėjams pažeidus pagal šį reglamentą prisiimtus įsipareigojimus, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Šios nuobaudos taikomos tik pažeidus įsipareigojimus, prisiimtus pagal:

1.  Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų prieglobos paslaugų teikėjams arba jų atstovams sistemingai pažeidinėjant pagal šį reglamentą prisiimtus įsipareigojimus, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jų įgyvendinimą. Šios nuobaudos taikomos tik pažeidus įsipareigojimus, prisiimtus pagal:

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  3 straipsnio 2 dalį (prieglobos paslaugų teikėjų sutartinės sąlygos);

Išbraukta.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  5 straipsnio 5 ir 6 dalis (pranešimų vertinimas ir grįžtamoji informacija);

c)  5 straipsnio 6 dalį (pranešimų vertinimas ir grįžtamoji informacija);

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  6 straipsnio 2 ir 4 dalis (ataskaitos apie aktyvias priemones ir priemonių priėmimas po sprendimo, kuriuo įpareigojama imtis aktyvių priemonių);

d)  6 straipsnio 2 dalį (ataskaitos dėl konkrečių priemonių);

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  9 straipsnį (aktyvių priemonių apsauga);

g)  9 straipsnį (turinio pašalinimo apsauga);

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  ankstesnius atsakingo juridinio asmens pažeidimus;

c)  ankstesnius atsakingo juridinio asmens, patronuojamosios įmonės arba susijusio asmens ar įmonės pažeidimus;

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  atskaitingo juridinio asmens finansinius pajėgumus;

d)  atskaitingo juridinio asmens, patronuojamosios įmonės arba susijusio asmens ar įmonės finansinius pajėgumus;

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  prieglobos paslaugų teikėjo bendradarbiavimo su kompetentingomis institucijomis lygį.

e)  prieglobos paslaugų teikėjo ar jo atstovų bendradarbiavimo su kompetentingomis institucijomis lygį;

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  netyčinius vėlavimus, ypač MVĮ bei startuolių atvejais.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad sistemingai nevykdant 4 straipsnio 2 dalies įpareigojimų taikomos finansinės nuobaudos, kurių dydis gali siekti iki 4 proc. prieglobos paslaugų teikėjo praėjusių finansinių metų bendros apyvartos.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad sistemingai nevykdant 4 straipsnio 2 dalies įpareigojimų taikomos finansinės nuobaudos, kurių dydis gali siekti bent 1 proc. ir iki 4 proc. prieglobos paslaugų teikėjo praėjusių finansinių metų bendros apyvartos.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės iš jų jurisdikcijai priklausančių kompetentingų institucijų ir prieglobos paslaugų teikėjų renka ir Komisijai kasmet iki [kovo 31 d.] perduoda informaciją apie veiksmus, kurių imtasi pagal šį reglamentą. Tai, be kita ko:

1.  Valstybės narės iš jų jurisdikcijai priklausančių kompetentingų institucijų ir prieglobos paslaugų teikėjų renka ir Komisijai kasmet iki [kovo 31 d.] perduoda informaciją apie veiksmus, kurių imtasi pagal šį reglamentą. Tai, be kita ko, informacija apie prieglobos paslaugų teikėjų politiką, sutartines sąlygas ir skaidrumo ataskaitas, taip pat:

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  informacija apie konkrečias aktyvias priemones, kurių imtasi pagal 6 straipsnį, įskaitant pašalinto ir panaikintos prieigos turinio apimtį ir atitinkamus terminus;

b)  informacija apie konkrečias aktyvias priemones, kurių imtasi pagal 4 ir 6 straipsnius, įskaitant pašalinto ir panaikintos prieigos teroristinio turinio apimtį ir atitinkamą informaciją apie sėkmingo teroristinių nusikaltimų nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn atvejų skaičių;

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne anksčiau kaip po [treji metai nuo šio reglamento taikymo pradžios] Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento taikymą, įskaitant apsaugos mechanizmo veikimo veiksmingumą. Prireikus prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Valstybės narės teikia Komisijai informaciją, būtiną tai ataskaitai parengti.

Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir vėliausiai [treji metai nuo šio reglamento taikymo pradžios] pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento taikymą, įskaitant apsaugos mechanizmo veikimo veiksmingumą. Ataskaita taip pat apima šio reglamento poveikį teisei į žodžio laisvę ir informaciją. Prireikus prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Valstybės narės teikia Komisijai informaciją, būtiną tai ataskaitai parengti.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo [6 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Jis taikomas nuo [18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal Reglamento (ES) ...16 4 straipsnį, gavęs kompetentingos institucijos nurodymą pašalinti turinį, nurodymo gavėjas per vieną valandą pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo.

Pagal Reglamento (ES) ...16 4 straipsnį nurodymo pašalinti turinį gavėjas per kompetentingos institucijos nurodytą terminą pašalina teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie jo.

__________________

__________________

16 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos (OL L …).

16 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos (OL L …).

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal Reglamento (ES) ...17 7 straipsnį, nurodymo gavėjas turinį ir susijusius duomenis, kurie buvo pašalinti arba prieiga prie kurių buvo panaikinta, saugo šešis mėnesius arba, kompetentingai institucijai ar teismui paprašius, ilgiau.

Pagal Reglamento (ES) ...17 7 straipsnį, nurodymo gavėjas turinį ir susijusius duomenis, kurie buvo pašalinti arba prieiga prie kurių buvo panaikinta, saugo šešis mėnesius arba, kompetentingai institucijai ar teismui arba turinio teikėjui paprašius, ilgiau, siekiant išspręsti skundus taikant 10 straipsnyje aprašytą mechanizmą.

__________________

__________________

17 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos (OL L …).

17 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos (OL L …).

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

B  Turinys turi būti pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta per vieną valandą.

B  Turinys turi būti pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta per kompetentingos institucijos nustatytą terminą:

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B skirsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Universalusis ištekliaus adresas (URL) ir bet kokia kita informacija, padedanti identifikuoti turinį, apie kurį pranešama, ir nustatyti tikslią jo vietą:

Universalusis ištekliaus adresas (URL) ir bet kokia kita informacija, įskaitant, jei įmanoma, ekrano nuotrauką, padedanti identifikuoti turinį, apie kurį pranešama, ir nustatyti tikslią jo vietą:

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B skirsnio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Papildoma informacija, paaiškinant, kodėl turinys laikomas teroristiniu (neprivaloma):

Papildoma informacija, paaiškinant, kodėl turinys laikomas teroristiniu pagal nacionalinę teisę, galimybės ginčyti sprendimą, įskaitant oficialius reikalavimus, tolesnių procedūros etapų aprašas ir susiję terminai:

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo G skirsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacija apie kompetentingą įstaigą ar teismą, terminus ir procedūras, susijusius su nurodymo pašalinti turinį užginčijimu:

Informacija apie kompetentingą įstaigą ar teismą, terminus ir procedūras, įskaitant oficialius nurodymo pašalinti turinį užginčijimo reikalavimus:

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija

Nuorodos

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

22.10.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Julia Reda

24.9.2018

Svarstymas komitete

21.1.2019

21.2.2019

 

 

Priėmimo data

4.3.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Jasenko Selimovic, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Emma McClarkin, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Kerstin Westphal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Asim Ademov, John Howarth, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Emma McClarkin

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, John Howarth, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Kathleen Van Brempt, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija

Nuorodos

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

12.9.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

22.10.2018

IMCO

22.10.2018

CULT

22.10.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

9.10.2018

 

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

31.1.2019

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Daniel Dalton

3.12.2018

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Helga Stevens

 

 

 

Svarstymas komitete

10.10.2018

4.2.2019

11.3.2019

8.4.2019

Priėmimo data

8.4.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

1

8

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Thierry Cornillet, Arnaud Danjean, Ashley Fox, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Karin Kadenbach, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic, Ernest Urtasun, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

Pateikimo data

9.4.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

35

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Ashley Fox, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Karin Kadenbach, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ENF

Auke Zijlstra

8

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker

S&D

Dietmar Köster

VERTS/ALE

Eva Joly, Ana Miranda, Judith Sargentini, Ernest Urtasun

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika