Procedūra : 2018/0331(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0193/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0193/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0421

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 713kWORD 217k
9.4.2019
PE 632.028v02-00 A8-0193/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Daniel Dalton

Atzinuma sagatavotāja (*):

Julie Ward, Kultūras un izglītības komiteja

(*) Iesaistītā komiteja – Reglamenta 54. pants

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Kultūras un izglītības komitejas ATZINUMS
 Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0640),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0405/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Čehijas parlamenta Deputātu palāta un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 12. decembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Kultūras un izglītības komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A8-0193/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē

par vēršanos pret teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Šīs regulas mērķis ir, novēršot mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu teroristiskiem mērķiem, nodrošināt netraucētu digitālā vienotā tirgus darbību atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. Digitālā vienotā tirgus darbība būtu jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, stiprinot lietotāju uzticēšanos tiešsaistes videi un pastiprinot vārda un informācijas brīvības aizsardzības pasākumus.

(1)  Šīs regulas mērķis ir, vēršoties pret mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu teroristiskiem mērķiem un uzlabojot sabiedrisko drošību Eiropā, nodrošināt netraucētu digitālā vienotā tirgus darbību atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. Digitālā vienotā tirgus darbība būtu jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, stiprinot lietotāju uzticēšanos tiešsaistes videi un pastiprinot pasākumus, kas sargā vārda brīvību, brīvību saņemt un izplatīt informāciju un idejas atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā un mediju brīvību un plurālismu.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju regulējums var vienīgi papildināt dalībvalstu pretterorisma stratēģijas, kurās jāuzsver bezsaistes pasākumi, piemēram, ieguldījums sociālajā darbā, deradikalizācijas iniciatīvas un darbs ar skartajām kopienām, lai radikalizācijas novēršana sabiedrībā būtu ilgtspējīga.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b)  Teroristisks saturs veido tikai daļu no plašākas nelikumīga tiešsaistes satura problēmas līdzās, piemēram, bērnu seksuālai izmantošanai, nelikumīgai komercpraksei un intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Teroristu un citas noziedzīgas organizācijas tirdzniecību ar nelikumīgu saturu bieži vien izmanto, lai legalizētu līdzekļus un iegūtu sākotnējos līdzekļus savu darbību finansēšanai. Šī problēma risināma, apvienojot leģislatīvus, neleģislatīvus un brīvprātīgus pasākumus, kuru pamatā būtu iestāžu un pakalpojumu sniedzēju sadarbība un kuri pilnībā atbilstu pamattiesībām. Lai gan nelikumīga satura draudu ir vājinājušas tādas sekmīgas iniciatīvas kā nozares vadītais Rīcības kodekss cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē un globālā alianse “WePROTECT”, kuras mērķis ir izbeigt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē, ir jāizveido tiesiskais regulējums valsts regulatīvo iestāžu pārrobežu sadarbībai nelikumīga satura izņemšanas vajadzībām.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas darbojas internetā, ir svarīga loma digitālajā ekonomikā, jo tie savieno uzņēmumus un iedzīvotājus un atvieglo publiskas debates un informācijas, viedokļu un ideju izplatīšanu un iegūšanu un tādējādi būtiski veicina inovāciju, ekonomisko izaugsmi un darbvietu radīšanu Savienībā. Tomēr dažos gadījumos trešās personas ļaunprātīgi izmanto mitināšanas pakalpojumus, lai tiešsaistē veiktu nelikumīgas darbības. Īpašas bažas rada tas, ka teroristu grupas un to atbalstītāji ļaunprātīgi izmanto mitināšanas pakalpojuma sniedzējus, lai tiešsaistē izplatītu teroristisku saturu nolūkā plaši paust savu vēstījumu, radikalizēt un vervēt, kā arī veicināt un virzīt teroristisku darbību.

(2)  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas darbojas internetā, ir svarīga loma digitālajā ekonomikā, jo tie savieno uzņēmumus un iedzīvotājus, nodrošina mācīšanās iespējas un atvieglo publiskas debates un informācijas, viedokļu un ideju izplatīšanu un iegūšanu un tādējādi būtiski veicina inovāciju, ekonomisko izaugsmi un darbvietu radīšanu Savienībā. Tomēr dažos gadījumos trešās personas ļaunprātīgi izmanto mitināšanas pakalpojumus, lai tiešsaistē veiktu nelikumīgas darbības. Īpašas bažas rada tas, ka teroristu grupas un to atbalstītāji ļaunprātīgi izmanto mitināšanas pakalpojuma sniedzējus, lai tiešsaistē izplatītu teroristisku saturu nolūkā plaši paust savu vēstījumu, radikalizēt un vervēt, kā arī veicināt un virzīt teroristisku darbību.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Teroristiska satura klātbūtne tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas sekas lietotājiem, iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, kā arī tiešsaistes pakalpojuma sniedzējiem, kuri šādu saturu mitina, jo tas grauj lietotāju uzticēšanos pakalpojuma sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un ar to sniegtajiem pakalpojumiem saistītos tehnoloģiskos līdzekļus un iespējas, tiem ir īpaša sociālā atbildība aizsargāt savus pakalpojumus pret ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt apkarot teroristisku saturu, kas tiek izplatīts, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus.

(3)  Teroristiska satura klātbūtne tiešsaistē — pat ja tā nav vienīgais faktors — ir darbojusies kā katalizators tādu personu radikalizācijā, kas ir izdarījušas terora aktus Savienībā, un tādējādi tā ir radījusi nopietnas nelabvēlīgas sekas iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, kā arī tiešsaistes pakalpojuma sniedzējiem, kuri šādu saturu mitina, jo tas grauj lietotāju uzticēšanos pakalpojuma sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un samērīgi ar tehnoloģiskajiem līdzekļiem un iespējām, kas saistītas ar to sniegtajiem pakalpojumiem, tiem ir īpaša sociālā atbildība aizsargāt savus pakalpojumus pret ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt kompetentajām iestādēm apkarot teroristisku saturu, kas tiek izplatīts, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, un vienlaikus būtu jāņem vērā, ka izšķirīgi svarīga ir vārda brīvība un brīvība saņemt un izplatīt informāciju un idejas atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Savienības līmeņa centieni apkarot teroristisku saturu tiešsaistē, sākušies 2015. gadā ar dalībvalstu un mitināšanas pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas sadarbības satvara izveidi, ir jāpapildina ar skaidru tiesisko regulējumu nolūkā vēl vairāk samazināt piekļuvi teroristiskam saturam tiešsaistē un pienācīgi stāties pretī strauji samilztošai problēmai. Ar šo tiesisko regulējumu iecerēts balstīties uz brīvprātīgajiem centieniem, kas tika pastiprināti ar Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/3347, un atsaukties uz Eiropas Parlamenta aicinājumu stiprināt pasākumus cīņai pret nelikumīgu un kaitīgu saturu un uz Eiropadomes aicinājumu uzlabot tāda satura automātisku atklāšanu un izņemšanu, kas kūda uz terora aktiem.

(4)  Savienības līmeņa centieni apkarot teroristisku saturu tiešsaistē, sākušies 2015. gadā ar dalībvalstu un mitināšanas pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas sadarbības satvara izveidi, ir jāpapildina ar skaidru tiesisko regulējumu nolūkā vēl vairāk samazināt piekļuvi teroristiskam saturam tiešsaistē un pienācīgi stāties pretī strauji samilstošai problēmai. Ar šo tiesisko regulējumu iecerēts pilnveidot to, kas panākts ar brīvprātīgajiem centieniem, kuri tika pastiprināti ar Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/3347, un atsaukties uz Eiropas Parlamenta aicinājumu stiprināt pasākumus cīņai pret nelikumīgu un kaitīgu saturu saskaņā ar horizontālo satvaru, kas izveidots ar Direktīvu 2000/31/EK, un uz Eiropadomes aicinājumu uzlabot tāda satura atklāšanu un izņemšanu, kas kūda uz terora aktiem.

__________________

__________________

7 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums (ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

7 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums (ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp.).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Šīs regulas piemērošanai nevajadzētu ietekmēt Direktīvas 2000/31/EK8 14. panta piemērošanu. Konkrēti, visiem pasākumiem, ko mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veic saskaņā ar šo regulu, to vidū jebkādiem proaktīviem pasākumiem, pašiem par sevi nevajadzētu būt par iemeslu tam, ka pakalpojuma sniedzējs zaudē minētajā noteikumā paredzēto atbrīvojumu no atbildības. Šī regula neietekmē valstu iestāžu un tiesu pilnvaras noteikt mitināšanas pakalpojuma sniedzēju atbildību konkrētos gadījumos, kad Direktīvas 2000/31/EK 14. panta nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no atbildības, nav izpildīti.

(5)  Šīs regulas piemērošanai nevajadzētu ietekmēt Direktīvas 2000/31/EK8 piemērošanu. Šī regula neietekmē valstu iestāžu un tiesu pilnvaras noteikt mitināšanas pakalpojuma sniedzēju atbildību konkrētos gadījumos, kad Direktīvas 2000/31/EK nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no atbildības, nav izpildīti.

__________________

__________________

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

2a Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Noteikumi, kuru mērķis ir, novēršot mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu teroristiska satura izplatīšanai tiešsaistē, garantēt netraucētu iekšējā tirgus darbību, šajā regulā ir noteikti, pilnībā ievērojot pamattiesības, kas aizsargātas Savienības tiesību sistēmā, un jo īpaši tās, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(6)  Šajā regulā ir paredzēti noteikumi, kuru mērķis ir, vēršoties pret mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu nelikumīga teroristiska satura izplatīšanai tiešsaistē, garantēt netraucētu iekšējā tirgus darbību, un tiem būtu pilnībā jāatbilst pamattiesībām, ko sargā Savienības tiesību sistēma, un jo īpaši tām, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Šī regula palīdz aizsargāt sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido piemērotus un stabilus pasākumus, kas nodrošina attiecīgo pamattiesību aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un izplatīt informāciju, darījumdarbības brīvību un nediskriminēšanas principu. Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un informācijas brīvībai, kas ir viens no galvenajiem plurālistiskas un demokrātiskas sabiedrības pamatiem un viena no vērtībām, uz kuru pamata ir dibināta Savienība, kompetentajām iestādēm un mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, tādiem pasākumiem, kas uzskatāmi par iejaukšanos vārda un informācijas brīvībā, vajadzētu būt stingri mērķorientētiem, proti, tiem ir jākalpo teroristiska satura izplatīšanas novēršanai, taču tie nedrīkst ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un izplatīt informāciju.

(7)  Šīs regulas mērķis ir palīdzēt aizsargāt sabiedrisko drošību, un tai būtu jāizveido piemēroti un stabili pasākumi, kas nodrošina attiecīgo pamattiesību aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un izplatīt informāciju, darījumdarbības brīvību un nediskriminēšanas principu. Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda brīvībai, brīvībai saņemt un izplatīt informāciju un idejas, kā arī tiesībām uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību, kas ir galvenais plurālistiskas un demokrātiskas sabiedrības pamats un vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība, kompetentajām iestādēm un mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, visiem pasākumiem būtu jāizvairās no iejaukšanās vārda un informācijas brīvībā un ar stingri mērķorientētu pieeju pēc iespējas būtu jākalpo, lai vērstos pret teroristiska satura izplatīšanu, taču tie nedrīkst ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un izplatīt informāciju. Iedarbīgi tiešsaistes pretterorisma pasākumi un vārda brīvības aizsardzība ir nevis pretrunīgi, bet gan savstarpēji papildinoši un pastiprinoši mērķi.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  LES 19. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir noteiktas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību. Ikvienai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības vērsties kompetentajā valsts tiesā ar prasību nodrošināt efektīvu tiesību aizsardzību pret jebkādiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu un var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgās personas tiesības. Šīs tiesības jo īpaši ietver iespēju mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un satura nodrošinātājiem efektīvi apstrīdēt izņemšanas rīkojumus tās dalībvalsts tiesā, kuras iestādes izņemšanas rīkojumu izdevušas.

(8)  LES 19. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir noteiktas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību. Ikvienai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības vērsties kompetentajā valsts tiesā ar prasību nodrošināt efektīvu tiesību aizsardzību pret jebkādiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu un var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgās personas tiesības. Šīs tiesības jo īpaši ietver iespēju mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un satura nodrošinātājiem efektīvi apstrīdēt izņemšanas rīkojumus tās dalībvalsts tiesā, kuras iestādes izņemšanas rīkojumu izdevušas, un iespēju satura nodrošinātājiem apstrīdēt mitināšanas pakalpojuma sniedzēja veiktos konkrētos pasākumus.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai nodrošinātu skaidrību par rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un kompetentajām iestādēm būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, pamatojoties uz teroristu nodarījumu definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu jāaptver materiāls un informācija, ar ko kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu nodarījumu izdarīšanu vai popularizē piedalīšanos teroristu grupas darbībās. Konkrēti pie šādas informācijas pieder teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā paziņojumu būtība un formulējums, konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā ietekmēt personu drošību un drošumu. Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu organizācija vai persona un vai materiāls ir attiecināms uz šādu organizāciju vai personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu pienācīgi jāaizsargā saturs, ko izplata izglītības, žurnālistikas vai pētniecības nolūkos. Turklāt radikālu, polemisku vai strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs par sensitīviem politiskiem jautājumiem par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

(9)  Lai nodrošinātu skaidrību par rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un kompetentajām iestādēm būtu jāveic, lai vērstos pret teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, pamatojoties uz teroristu nodarījumu definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko saturu tiešsaistē, definīcijai būtu jāaptver materiāls, ar ko kūda vai aicina izdarīt vai palīdzēt izdarīt teroristu nodarījumus vai popularizē piedalīšanos teroristu grupas darbībās, tādējādi radot risku, ka tīši varētu tikt izdarīts viens vai vairāki šādi nodarījumi. Definīcijai būtu jāattiecas arī uz saturu, kas sniedz norādes par sprāgstvielu, šaujamieroču, citu ieroču, kaitīgu vai bīstamu vielu, kā arī ķīmisku, bioloģisku, radioloģisku un kodola (CBRN) vielu izgatavošanu un lietošanu, kā arī norādes par citām metodēm un paņēmieniem, tostarp par mērķu izvēli, teroristisku nodarījumu izdarīšanai. Konkrēti pie šādas informācijas pieder teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā paziņojumu būtība un formulējums, konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā ietekmēt personu drošību. Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu organizācija vai persona un vai materiāls ir attiecināms uz šādu organizāciju vai personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu pienācīgi jāaizsargā saturs, ko izplata izglītības, žurnālistikas vai pētniecības nolūkos vai informēšanai nolūkā novērst teroristiskas darbības. Īpaši gadījumos, kad satura nodrošinātājam ir redakcionāla atbildība, visos lēmumos par šāda satura izņemšanu būtu jāņem vērā žurnālistikas standarti, kas izveidoti ar preses un mediju regulējumu atbilstoši Savienības tiesībām un Pamattiesību hartai. Turklāt radikālu, polemisku vai strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs par sensitīviem politiskiem jautājumiem nebūtu jāuzskata par teroristisku saturu.

_________________

_________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Direktīva (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Direktīva (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.).

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas pakalpojumus, kuros tiek izplatīts teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto informāciju pēc tā pieprasījuma un šo glabāto informāciju dara pieejamu trešām personām neatkarīgi no tā, vai šī darbība ir tikai tehniska, automātiska un pasīva. Šādu informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēji ietver sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas, video straumēšanas pakalpojumus, video, attēlu un audioierakstu koplietošanas pakalpojumus, datņu koplietošanu un citus mākoņpakalpojumus tādā apmērā, ciktāl tie informāciju dara pieejamu trešām personām un tīmekļa vietnēm, kurās lietotāji var sniegt komentārus vai izlikt atsauksmes. Regula būtu jāpiemēro arī mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti teroristiskam saturam, veic uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod iespēju juridiskām vai fiziskām personām vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta adreses, vai citas kontaktinformācijas piekļūstamība vienā vai vairākās dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt pietiekams nosacījums šīs regulas piemērošanai.

(10)  Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas pakalpojumus, kuros tiek izplatīts teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto informāciju pēc tā pieprasījuma un šo glabāto informāciju dara pieejamu sabiedrībai neatkarīgi no tā, vai šī darbība ir tikai tehniska, automātiska un pasīva. Šādu informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēji ietver sociālo mediju platformas, video straumēšanas pakalpojumus, video, attēlu un audioierakstu koplietošanas pakalpojumus, datņu koplietošanu un citus mākoņpakalpojumus tādā apmērā, ciktāl tie informāciju dara pieejamu sabiedrībai un tīmekļa vietnēm, kurās lietotāji var sniegt komentārus vai izlikt atsauksmes. Regula būtu jāpiemēro arī mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti teroristiskam saturam, veic uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod iespēju juridiskām vai fiziskām personām vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta adreses, vai citas kontaktinformācijas piekļūstamība vienā vai vairākās dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt pietiekams nosacījums šīs regulas piemērošanai. Tā nebūtu jāpiemēro mākoņpakalpojumiem, tostarp starpuzņēmumu mākoņpakalpojumiem, attiecībā uz kuriem pakalpojuma sniedzējam nav līgumisku tiesību noteikt, kādu saturu glabā, kā saturu apstrādā vai publisko tā klienti vai šādu klientu galalietotāji, un gadījumos, kad pakalpojuma sniedzējam nav tehnisku iespēju izņemt konkrētu saturu, ko glabā tā klienti vai to pakalpojumu galalietotāji.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Relevantam kritērijam šīs regulas darbības jomas noteikšanā vajadzētu būt būtiskai saiknei ar Savienību. Būtu jāuzskata, ka šāda būtiska saikne ar Savienību pastāv tad, ja pakalpojuma sniedzējam ir uzņēmējdarbības vieta Savienībā, vai – ja tādas nav – tad, ja tam ir ievērojams skaits lietotāju vienā vai vairākās dalībvalstīs vai tā darbības ir vērstas uz vienu vai vairākām dalībvalstīm. Darbību vēršanu uz vienu vai vairākām dalībvalstīm var noteikt, pamatojoties uz visiem attiecīgajiem apstākļiem, to vidū tādiem faktoriem kā attiecīgajā dalībvalstī parasti lietotās valodas vai valūtas lietošana vai iespēja pasūtīt preces vai pakalpojumus. Par darbību vēršanu uz kādu dalībvalsti varētu secināt arī no lietotnes pieejamības attiecīgās valsts lietotņu veikalā, no vietējas reklamēšanās vai reklamēšanās attiecīgajā dalībvalstī lietotajā valodā vai no tādām attiecībām ar klientiem kā klientu apkalpošanas nodrošināšana valodā, ko galvenokārt lieto attiecīgajā dalībvalstī. Tāpat par būtisku saikni būtu jāuzskata gadījumi, kad pakalpojuma sniedzējs vērš savas darbības uz vienu vai vairākām dalībvalstīm, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/20121017. panta 1. punkta c) apakšpunktā. No otras puses, pakalpojuma sniegšanu tikai nolūkā nodrošināt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/30211 noteiktajam diskriminācijas aizliegumam tikai šā viena iemesla dēļ nevar uzskatīt par darbību virzīšanu vai vēršanu uz konkrētu teritoriju Savienībā.

(11)  Relevantam kritērijam šīs regulas darbības jomas noteikšanā vajadzētu būt būtiskai saiknei ar Savienību. Būtu jāuzskata, ka šāda būtiska saikne ar Savienību pastāv tad, ja pakalpojuma sniedzējam ir uzņēmējdarbības vieta Savienībā, vai – ja tādas nav – tad, ja tam ir ievērojams skaits lietotāju vienā vai vairākās dalībvalstīs vai tā darbības ir vērstas uz vienu vai vairākām dalībvalstīm. Darbību vēršanu uz vienu vai vairākām dalībvalstīm var noteikt, pamatojoties uz visiem attiecīgajiem apstākļiem, to vidū tādiem faktoriem kā attiecīgajā dalībvalstī parasti lietotās valodas vai valūtas lietošana. Par darbību vēršanu uz kādu dalībvalsti varētu secināt arī no lietotnes pieejamības attiecīgās valsts lietotņu veikalā, no vietējas reklamēšanās vai reklamēšanās attiecīgajā dalībvalstī lietotajā valodā vai no tādām attiecībām ar klientiem kā klientu apkalpošanas nodrošināšana valodā, ko galvenokārt lieto attiecīgajā dalībvalstī. Tāpat par būtisku saikni būtu jāuzskata gadījumi, kad pakalpojuma sniedzējs vērš savas darbības uz vienu vai vairākām dalībvalstīm, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/20121017. panta 1. punkta c) apakšpunktā. No otras puses, pakalpojuma sniegšanu tikai nolūkā nodrošināt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/30211 noteiktajam diskriminācijas aizliegumam tikai šā viena iemesla dēļ nevar uzskatīt par darbību virzīšanu vai vēršanu uz konkrētu teritoriju Savienībā.

_________________

_________________

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 1. lpp.).

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 1. lpp.).

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 28. februāra Regula (ES) 2018/302, ar ko novērš nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulas (EK) Nr. 2006/2004 un (ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK (OV L 601, 2.3.2018., 1. lpp.).

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 28. februāra Regula (ES) 2018/302, ar ko novērš nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulas (EK) Nr. 2006/2004 un (ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK (OV L 601, 2.3.2018., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu to pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpilda noteikti rūpības pienākumi. Šiem rūpības pienākumiem nevajadzētu pāraugt vispārējās pārraudzīšanas saistībās. Rūpības pienākumiem būtu jāietver prasība, ka, piemērodami šo regulu, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji  jo īpaši tad, kad tie īsteno savus noteikumus,  attiecībā uz to glabāto saturu rīkojas rūpīgā, samērīgā un nediskriminējošā veidā, lai nepieļautu tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks saturs. Satura izņemšana vai piekļuves atspējošana jāveic, ievērojot vārda un informācijas brīvības principu.

(12)  Lai vērstos pret teroristiska satura izplatīšanu sabiedrībai to pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpilda noteikti rūpības pienākumi. Šiem rūpības pienākumiem nevajadzētu pāraugt nedz mitināšanas pakalpojumu sniedzēju vispārējā pienākumā pārraudzīt informāciju, ko tie glabā, nedz arī vispārējā pienākumā aktīvi meklēt faktus vai apstākļus, kas norāda uz nelegālu darbību. Rūpības pienākumiem būtu jāietver prasība, ka, piemērodami šo regulu, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji  jo īpaši tad, kad tie īsteno savus noteikumus,  attiecībā uz to glabāto saturu rīkojas pārredzamā, rūpīgā, samērīgā un nediskriminējošā veidā, lai nepieļautu tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks saturs. Satura izņemšana vai piekļuves atspējošana jāveic, ievērojot vārda brīvību, brīvību saņemt un izplatīt informāciju un idejas atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā un mediju brīvību un plurālismu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Būtu jāsaskaņo procedūra un pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, kuri pēc kompetento iestāžu veikta novērtējuma prasa mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem izņemt teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu brīvība norīkot kompetentās iestādes, proti, jāatļauj dalībvalstīm minēto uzdevumu uzticēt pārvaldes, tiesībaizsardzības vai tiesu iestādēm. Ņemot vērā ātrumu, kādā teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem uzliek par pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas rīkojumā identificētais teroristiskais saturs tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota vienas stundas laikā no izņemšanas rīkojuma saņemšanas. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju ziņā ir izlemt, vai attiecīgais saturs tiek izņemts vai lietotājiem Savienībā tiek atspējota saturpiekļuve.

(13)  Būtu jāsaskaņo procedūra un pienākumi, kas izriet no izņemšanas rīkojumiem, kuri pēc kompetento iestāžu veikta novērtējuma prasa mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem izņemt teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu brīvība norīkot kompetentās iestādes, proti, jāatļauj dalībvalstīm minēto uzdevumu uzticēt tiesu iestādei vai funkcionāli neatkarīgai pārvaldes vai tiesībaizsardzības iestādei. Ņemot vērā ātrumu, kādā teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem uzliek par pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas rīkojumā identificētais teroristiskais saturs tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota vienas stundas laikā no izņemšanas rīkojuma saņemšanas.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Kompetentajai iestādei izņemšanas rīkojums būtu tiešā veidā jānosūta adresātam un kontaktpunktam, ievērojot personas datu aizsardzības noteikumus un izmantojot jebkādus elektroniskus līdzekļus (tādus kā drošu e-pasta sistēmu un platformas vai citus drošus kanālus, to vidū tādus, ko darījis pieejamus pakalpojuma sniedzējs), kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, ar nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējs var noteikt autentiskumu, kas ietver rīkojuma nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika pareizību. Šo prasību var izpildīt, izmantojot kvalificētus elektroniski reģistrētus piegādes pakalpojumus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/201412.

(14)  Kompetentajai iestādei izņemšanas rīkojums būtu tiešā veidā jānosūta mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kontaktpunktam un, ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta ir citā dalībvalstī, attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei, ievērojot personas datu aizsardzības noteikumus un izmantojot jebkādus elektroniskus līdzekļus (piemēram, drošu e-pasta sistēmu un platformas vai citus drošus kanālus, to vidū tādus, ko darījis pieejamus pakalpojuma sniedzējs), kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, ar nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējs var noteikt autentiskumu, kas ietver rīkojuma nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika pareizību. Šo prasību var izpildīt, izmantojot kvalificētus elektroniski reģistrētus piegādes pakalpojumus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/201412.

__________________

__________________

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Kompetento iestāžu vai Eiropola signālziņas ir efektīvs un ātrs veids, kā vērst mitināšanas pakalpojuma sniedzēju uzmanību uz konkrētu saturu to pakalpojumos. Papildus izņemšanas rīkojumiem arī turpmāk vajadzētu būt pieejamam šim mehānismam, kas pakalpojuma sniedzējus brīdinātu par informāciju, kura varētu būt uzskatāma par teroristisku saturu, lai pakalpojuma sniedzējs varētu brīvprātīgi izvērtēt tās atbilstību saviem noteikumiem. Ir svarīgi, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji šādas signālziņas novērtētu prioritārā kārtā un ātri atziņotu par veikto rīcību. Galīgais lēmums neizņemt saturu vai izņemt to, jo tas nav saderīgs ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēja noteikumiem, paliek mitināšanas pakalpojuma sniedzēja ziņā. Šīs regulas īstenošana attiecībā uz signālziņām neietekmē Regulā (ES) 2016/79413 noteiktās Eiropola pilnvaras.

svītrots

__________________

 

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).

 

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Ņemot vērā mērogu un ātrumu, kāds nepieciešams, lai efektīvi identificētu un izņemtu teroristisku saturu, būtisks elements cīņā pret teroristisku saturu tiešsaistē ir samērīgi proaktīvi pasākumi, dažos gadījumos arī automatizētu līdzekļu izmantošana. Lai mazinātu piekļuvi teroristiskam saturam savos pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem proaktīvu pasākumu veikšanas lietderība būtu jānovērtē atkarībā no riskiem un intensitātes, kādā tie ir pakļauti teroristiskam saturam, kā arī no ietekmes uz trešo personu tiesībām un sabiedrības ieinteresētību būt informētai. Tālab mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jānosaka, kāds piemērots, efektīvs un samērīgs proaktīvs pasākums būtu jāievieš. Šai prasībai nebūtu jāietver vispārējas pārraudzīšanas saistības. Šā novērtējuma kontekstā tas, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzējam adresētu satura izņemšanas rīkojumu un signālziņu nav, liecina par to, ka pakļautība teroristiskam saturam ir zema.

(16)  Ņemot vērā mērogu un ātrumu, kāds nepieciešams, lai efektīvi identificētu un izņemtu teroristisku saturu, būtisks elements cīņā pret teroristisku saturu tiešsaistē ir samērīgi konkrēti pasākumi. Lai mazinātu piekļuvi teroristiskam saturam savos pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem konkrētu pasākumu veikšanas lietderība būtu jānovērtē atkarībā no riskiem un līmeņa, kādā tie ir pakļauti teroristiskam saturam, kā arī no ietekmes uz trešo personu tiesībām un sabiedrības ieinteresētību saņemt un izplatīt informāciju, it īpaši gadījumos, kad pakļautība teroristiskam saturam ir augsta un ir saņemti daudzi izņemšanas rīkojumi. Tālab mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jānosaka, kāds piemērots, mērķorientēts, efektīvs un samērīgs konkrēts pasākums būtu jāievieš. Šai prasībai nebūtu jāietver vispārējas pārraudzīšanas saistības. Minētie konkrētie pasākumi var būt regulāra ziņošana kompetentajai iestādei, lielāku cilvēkresursu atvēlēšana darbam ar pasākumiem, kas pakalpojumus aizsargā pret publisku teroristiska satura izplatīšanu, un paraugprakses apmaiņa. Šā novērtējuma kontekstā tas, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzējam adresētu satura izņemšanas rīkojumu nav, liecina par to, ka pakļautība teroristiskam saturam ir zema.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Kad mitināšanas pakalpojuma sniedzēji ievieš proaktīvus pasākumus, tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas lietotāju tiesības uz vārda un informācijas brīvību, to vidū tiesības brīvi saņemt un izplatīt informāciju. Papildus ikvienai prasībai, kas noteikta tiesību aktos, to vidū tiesību aktos par personas datu aizsardzību, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jāīsteno aizsardzības pasākumi, vajadzības gadījumā arī cilvēka veikta uzraudzība un verifikācija, lai izvairītos no nejaušiem un kļūdainiem lēmumiem, kuru rezultātā tiek izņemts saturs, kas nav teroristisks. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji teroristiska satura atklāšanā izmanto automatizētus līdzekļus. Ikviens lēmums izmantot automatizētus līdzekļus, kuru mitināšanas pakalpojuma sniedzējs pieņem pats vai pēc kompetentās iestādes pieprasījuma, būtu jānovērtē tādā aspektā kā pamatā esošās tehnoloģijas uzticamība un izrietošā ietekme uz pamattiesībām.

(17)  Kad mitināšanas pakalpojuma sniedzēji ievieš konkrētus pasākumus, tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas lietotāju tiesības uz vārda brīvību un brīvību saņemt un izplatīt informāciju un idejas atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. Papildus ikvienai prasībai, kas noteikta tiesību aktos, to vidū tiesību aktos par personas datu aizsardzību, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jāīsteno aizsardzības pasākumi, arī cilvēka veikta uzraudzība un verifikācija, lai izvairītos no nejaušiem un kļūdainiem lēmumiem, kuru rezultātā tiek izņemts saturs, kas nav teroristisks.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Lai nodrošinātu, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti teroristiskam saturam, veic piemērotus pasākumus ar mērķi novērst savu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas kļuvis galīgs, ziņotu par veiktajiem proaktīvajiem pasākumiem. Tie varētu būt pasākumi, kuru mērķis ir, veicot salīdzināšanu ar publiskiem vai privātiem rīkiem, kuros ir zināms teroristisks saturs, nepieļaut, lai atkārtoti tiktu augšupielādēts teroristisks saturs, kurš izņemts vai kuram piekļuve atspējota pēc saņemta izņemšanas rīkojuma vai signālziņām. Lai identificētu jaunu teroristisku saturu, tie drīkst izmantot arī uzticamus tehniskus rīkus – vai nu tādus, kas pieejami tirgū, vai arī tādus, ko izstrādājis mitināšanas pakalpojuma sniedzējs. Lai kompetentā iestāde varētu spriest par to, vai pasākumi ir efektīvi un samērīgi un – ja izmanto automatizētus līdzekļus – vai mitināšanas pakalpojuma sniedzējam ir nepieciešamās spējas nodrošināt cilvēka veiktu uzraudzību un verifikāciju, pakalpojuma sniedzējam būtu jāziņo par konkrētiem proaktīviem pasākumiem, ko tas ieviesis. Kad kompetentās iestādes novērtē pasākumu efektivitāti un samērīgumu, tām būtu jāņem vērā relevanti parametri, to vidū pakalpojuma sniedzējam izdoto izņemšanas rīkojumu un signālziņu skaits, ekonomiskā kapacitāte un pakalpojuma ietekme teroristiska satura izplatīšanā (piemēram, atkarībā no lietotāju skaita Savienībā).

(18)  Lai nodrošinātu, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti teroristiskam saturam, veic piemērotus pasākumus ar mērķi novērst savu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, kompetentajai iestādei būtu jāpieprasa, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri saņēmuši ievērojamu skaitu galīgo izņemšanas rīkojumu, ziņo par veiktajiem konkrētajiem pasākumiem. Lai identificētu jaunu teroristisku saturu, tie drīkst izmantot arī uzticamus tehniskus rīkus. Lai kompetentā iestāde varētu spriest par to, vai pasākumi ir nepieciešami, efektīvi un samērīgi un – ja izmanto automatizētus līdzekļus – vai mitināšanas pakalpojuma sniedzējam ir nepieciešamās spējas nodrošināt cilvēka veiktu uzraudzību un verifikāciju, pakalpojuma sniedzējam būtu jāziņo par konkrētajiem pasākumiem, ko tas ieviesis. Kad kompetentās iestādes novērtē pasākumu efektivitāti, nepieciešamību un samērīgumu, tām būtu jāņem vērā relevanti parametri, to vidū pakalpojuma sniedzējam izdoto izņemšanas rīkojumu skaits, šo sniedzēju lielums un ekonomiskā kapacitāte un pakalpojuma ietekme teroristiska satura izplatīšanā (piemēram, atkarībā no lietotāju skaita Savienībā), kā arī pasākumi, kas ieviesti, lai aizsargātu vārda un informācijas brīvību, un tādu gadījumu skaits, kad ierobežots likumīgs saturs.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Kompetentajai iestādei pēc pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par vajadzīgajiem proaktīvajiem pasākumiem, kas būtu jāievieš. Ja kompetentā iestāde uzskata, ka veiktie pasākumi nav pietiekami, lai novērstu riskus, tai vajadzības gadījumā būtu jāuzstāj, lai tiek pieņemti piemēroti, efektīvi un samērīgi proaktīvi pasākumi. Lēmumam likt pieņemt šādus konkrētus proaktīvus pasākumus principā nevajadzētu novest pie tā, ka tiek uzliktas vispārējās pārraudzīšanas saistības, kas paredzētas Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā. Ņemot vērā īpaši smagos riskus, kas saistīti ar teroristiska satura izplatīšanu, lēmumos, kurus kompetentās iestādes pieņēmušas uz šīs regulas pamata, no Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā iedibinātās pieejas varētu atkāpties attiecībā uz dažiem specifiskiem, mērķorientētiem pasākumiem, kuru pieņemšana ir vajadzīga sevišķi svarīgu sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ. Pirms šādu lēmumu pieņemšanas kompetentajai iestādei būtu jāpanāk taisnīgs līdzsvars starp sabiedrisko interešu mērķiem un iesaistītajām pamattiesībām, jo īpaši vārda un informācijas brīvību un darījumdarbības brīvību, un būtu jāsniedz pienācīgs pamatojums.

(19)  Kompetentajai iestādei pēc pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par vajadzīgajiem konkrētajiem pasākumiem, kas būtu jāievieš. Ja kompetentā iestāde uzskata, ka veiktie pasākumi neatbilst nepieciešamības un samērīguma principiem vai nav pietiekami, lai novērstu riskus, tai vajadzības gadījumā būtu jāuzstāj, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzējs vēlreiz izvērtē nepieciešamos pasākumus vai lai tiek pieņemti piemēroti, efektīvi un samērīgi konkrēti pasākumi. Kompetentajai iestādei būtu jāuzstāj tikai uz tādiem konkrētiem pasākumiem, kuru īstenošana no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja ir saprātīgi sagaidāma, cita starpā ņemot vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēja finanšu un citus resursus. Pieprasījumam īstenot šādus konkrētus pasākumus nevajadzētu novest pie tā, ka tiek uzliktas vispārējās pārraudzīšanas saistības, kas paredzētas Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju pienākums saglabāt izņemto saturu un ar to saistītos datus būtu jānosaka īpašiem nolūkiem un jāierobežo laikā, nosakot nepieciešamo saglabāšanas ilgumu. Saglabāšanas prasība ir jāattiecina arī uz saistītajiem datiem tādā apmērā, ciktāl šādi dati varētu citādi tikt zaudēti attiecīgā satura izņemšanas rezultātā. Saistītie dati var ietvert tādus datus kā “abonenta dati”, jo īpaši konkrētus datus, kas attiecas uz satura nodrošinātāja identitāti, kā arī “piekļuves dati”, to vidū, piemēram, dati par datumu un laiku, kad satura nodrošinātājs izmantojis pakalpojumu, vai pieteicies pakalpojumam un atteicies no tā, kā arī IP adrese, ko interneta piekļuves pakalpojuma sniedzējs piešķīris satura nodrošinātājam.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Pienākums saglabāt saturu administratīvās pārskatīšanas vai tiesā notiekošas pārskatīšanas procedūras vajadzībām ir nepieciešams un pamatots, ņemot vērā vajadzību nodrošināt efektīvus tiesiskās aizsardzības pasākumus satura nodrošinātājam, kura saturs ir ticis izņemts vai kura saturam piekļuve atspējota, kā arī atkarībā no pārskatīšanas procedūras iznākuma nodrošināt, ka minētais saturs tiek atjaunots tāds, kāds tas bija pirms izņemšanas. Pienākums saglabāt saturu, kas vajadzīgs izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības, ir pamatots un nepieciešams, ņemot vērā to, cik vērtīgs šis materiāls varētu izrādīties teroristisku darbību sagraušanā vai novēršanā. Ja uzņēmumi izņem materiālu vai atspējo saturpiekļuvi, jo īpaši veicot paši savus proaktīvus pasākumus, un neinformē attiecīgo iestādi, jo tie uzskata, ka gadījums neietilpst šīs regulas 13. panta 4. punkta darbības jomā, tiesībaizsardzības iestādes var nezināt par satura esību. Tāpēc ir pamatoti saglabāt arī saturu, kas vajadzīgs teroristu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem. Šajā nolūkā prasītā datu saglabāšana attiecas tikai uz datiem, kas varētu būt saistīti ar teroristu nodarījumiem un tāpēc var palīdzēt saukt pie atbildības par teroristu nodarījumiem vai novērst nopietnus sabiedriskās drošības riskus.

(21)  Pienākums saglabāt saturu administratīvās vai tiesā notiekošas pārskatīšanas procedūras vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa vajadzībām ir nepieciešams un pamatots, ņemot vērā vajadzību nodrošināt efektīvus tiesiskās aizsardzības pasākumus satura nodrošinātājam, kura saturs ir ticis izņemts vai kura saturam piekļuve atspējota, kā arī atkarībā no pārskatīšanas procedūras iznākuma nodrošināt, ka minētais saturs tiek atjaunots tāds, kāds tas bija pirms izņemšanas. Pienākums saglabāt saturu, kas vajadzīgs izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības, ir pamatots un nepieciešams, ņemot vērā to, cik vērtīgs šis materiāls varētu izrādīties teroristisku darbību sagraušanā vai novēršanā. Ja uzņēmumi izņem materiālu vai atspējo saturpiekļuvi, veicot paši savus konkrētos pasākumus, tiem nekavējoties būtu jāinformē kompetentās tiesībaizsardzības iestādes. Ir pamatoti saglabāt arī saturu, kas vajadzīgs teroristu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem. Šajos nolūkos teroristiskais saturs un ar to saistītie dati būtu jāglabā tikai uz noteiktu laikposmu, kas tiesībaizsardzības iestādēm ļauj šo saturu pārbaudīt un izlemt, vai tas ir vajadzīgs minētajiem konkrētajiem nolūkiem. Šis laikposms nedrīkstētu pārsniegt sešus mēnešus. Teroristu nodarījumu novēršanas, atklāšanas, izmeklēšanas un saukšanas pie atbildības nolūkā prasītā datu saglabāšana attiecas tikai uz datiem, kas varētu būt saistīti ar teroristu nodarījumiem un tāpēc var palīdzēt saukt pie atbildības par teroristu nodarījumiem vai novērst nopietnus sabiedriskās drošības riskus.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai nodrošinātu samērīgumu, saglabāšanas laikposms būtu jāierobežo līdz sešiem mēnešiem, jo tas dotu satura nodrošinātājiem pietiekami ilgu laiku ierosināt pārskatīšanas procesu un tiesībaizsardzības iestādes varētu piekļūt datiem, kas ir būtiski teroristu nodarījumu izmeklēšanā un saukšanā pie atbildības par tiem. Tomēr pēc tās iestādes pieprasījuma, kura veic pārskatīšanu, šo laikposmu var pagarināt uz laiku, kas nepieciešams, ja pārskatīšanas process ir uzsākts, bet nav pabeigts sešu mēnešu laikposmā. Šim ilgumam vajadzētu būt pietiekamam, lai tiesībaizsardzības iestādes varētu saglabāt ar izmeklēšanu saistītos nepieciešamos pierādījumus, vienlaikus nodrošinot līdzsvaru ar attiecīgajām pamattiesībām.

(22)  Lai nodrošinātu samērīgumu, saglabāšanas laikposms būtu jāierobežo līdz sešiem mēnešiem, kas dotu satura nodrošinātājiem pietiekami ilgu laiku ierosināt pārskatīšanas procesu vai ļautu tiesībaizsardzības iestādēm piekļūt datiem, kas ir būtiski teroristu nodarījumu izmeklēšanā un saukšanā pie atbildības par tiem. Tomēr pēc tās iestādes pieprasījuma, kura veic pārskatīšanu, šo laikposmu var pagarināt uz laiku, kas nepieciešams, ja pārskatīšanas vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa process ir uzsākts, bet nav pabeigts sešu mēnešu laikposmā. Šim ilgumam vajadzētu būt arī pietiekamam, lai tiesībaizsardzības iestādes varētu saglabāt ar izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības saistītos nepieciešamos materiālus, vienlaikus nodrošinot līdzsvaru ar attiecīgajām pamattiesībām.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Ir svarīgi, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēju politika attiecībā uz teroristisku saturu būtu pārredzama, jo tas palielinātu to pārskatatbildību lietotāju priekšā un stiprinātu iedzīvotāju uzticēšanos digitālajam vienotajam tirgum. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpublicē gada pārredzamības ziņojumi, kuros ietverta jēgpilna informācija par rīcību, kas veikta teroristiska satura atklāšanas, identificēšanas un izņemšanas sakarā.

(24)  Ir svarīgi, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēju politika attiecībā uz teroristisku saturu būtu pārredzama, jo tas palielinātu to pārskatatbildību lietotāju priekšā un stiprinātu iedzīvotāju uzticēšanos digitālajam vienotajam tirgum. Tikai tiem mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, uz kuriem attiecīgajā gadā attiecas izņemšanas rīkojumi, vajadzētu būt pienākumam publicēt gada pārredzamības ziņojumus kuros ietverta jēgpilna informācija par rīcību, kas veikta teroristiska satura atklāšanas, identificēšanas un izņemšanas sakarā.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24a)  Arī iestādēm, kas ir kompetentas izdot izņemšanas rīkojumu, būtu jāpublicē pārredzamības ziņojumi, kuros ietverta informācija par izņemšanas rīkojumu skaitu, izņemšanas gadījumu skaitu, tādu identificēta teroristiska satura gadījumu skaitu, kuru sakarā tika veikta teroristu nodarījumu izmeklēšana un saukšana pie atbildības par tiem, kā arī tādu gadījumu skaits, kad saturs maldīgi identificēts kā teroristisks.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Sūdzību procedūras ir nepieciešams aizsardzības pasākums pret tāda satura kļūdainu izņemšanu, ko aizsargā vārda un informācijas brīvība. Tāpēc mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāizveido ērti lietojami sūdzību mehānismi un jānodrošina, ka sūdzības tiek izskatītas nekavējoties un pilnīgi pārredzami attiecībā pret satura nodrošinātāju. Prasība mitināšanas pakalpojuma sniedzējam atjaunot saturu, ja tas ticis izņemts kļūdas dēļ, neietekmē mitināšanas pakalpojuma sniedzēju iespēju panākt savu noteikumu izpildi uz citu iemeslu pamata.

(25)  Sūdzību procedūras ir nepieciešams aizsardzības pasākums pret tāda satura kļūdainu izņemšanu, ko aizsargā vārda brīvība un brīvība saņemt un izplatīt informāciju un idejas atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. Tāpēc mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāizveido ērti lietojami sūdzību mehānismi un jānodrošina, ka sūdzības tiek izskatītas nekavējoties un pilnīgi pārredzami attiecībā pret satura nodrošinātāju. Prasība mitināšanas pakalpojuma sniedzējam atjaunot saturu, ja tas ticis izņemts kļūdas dēļ, neietekmē mitināšanas pakalpojuma sniedzēju iespēju panākt savu noteikumu izpildi uz citu iemeslu pamata.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Efektīva tiesību aizsardzība saskaņā ar LES 19. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu prasa, lai personām būtu iespēja noskaidrot iemeslus, kuru dēļ ir izņemts viņu augšupielādētais saturs vai atspējota saturpiekļuve. Šajā nolūkā mitināšanas pakalpojuma sniedzējam būtu jādara satura nodrošinātājam pieejama jēgpilna informācija, kas dod satura nodrošinātājam iespēju apstrīdēt lēmumu. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka par to jāpaziņo satura nodrošinātājam. Atkarībā no apstākļiem mitināšanas pakalpojuma sniedzēji saturu, kas tiek uzskatīts par teroristisku saturu, drīkst aizstāt ar ziņu, ka saturs ir izņemts vai atspējots saskaņā ar šo regulu. Pēc pieprasījuma būtu jāsniedz papildu informācija par iemesliem, kā arī par satura nodrošinātāja iespējām lēmumu apstrīdēt. Ja kompetentās iestādes nolemj, ka sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ, arī izmeklēšanas kontekstā, tiek uzskatīts par nepiemērotu vai kontraproduktīvu tiešā veidā informēt satura nodrošinātāju par satura izņemšanu vai atspējošanu, par to būtu jāinformē mitināšanas pakalpojuma sniedzējs.

(26)  Efektīva tiesību aizsardzība saskaņā ar LES 19. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu prasa, lai personām būtu iespēja noskaidrot iemeslus, kuru dēļ ir izņemts viņu augšupielādētais saturs vai atspējota saturpiekļuve. Šajā nolūkā mitināšanas pakalpojuma sniedzējam būtu jādara satura nodrošinātājam pieejama jēgpilna informācija — piemēram, izņemšanas vai saturpiekļuves atspējošanas iemesli vai šādas rīcības juridiskais pamats —, kas dod satura nodrošinātājam iespēju apstrīdēt lēmumu. Atkarībā no apstākļiem mitināšanas pakalpojuma sniedzēji saturu, kas tiek uzskatīts par teroristisku saturu, drīkst aizstāt ar ziņu, ka saturs ir izņemts vai atspējots saskaņā ar šo regulu. Ja kompetentās iestādes nolemj, ka sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ, arī izmeklēšanas kontekstā, tiek uzskatīts par nepiemērotu vai kontraproduktīvu tiešā veidā informēt satura nodrošinātāju par satura izņemšanu vai atspējošanu, par to būtu jāinformē mitināšanas pakalpojuma sniedzējs.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Lai nepieļautu dublēšanos un iespējamu iejaukšanos izmeklēšanā, kompetentajām iestādēm, kad tās izdod satura izņemšanas rīkojumus vai nosūta signālziņas mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, būtu citai cita jāinformē, savā starpā jākoordinē darbs un jāsadarbojas, attiecīgā gadījumā iesaistot Eiropolu. Eiropols šīs regulas noteikumu īstenošanā varētu sniegt atbalstu saskaņā ar pašreizējām pilnvarām un spēkā esošo tiesisko regulējumu.

(27)  Lai nepieļautu dublēšanos un iespējamu iejaukšanos izmeklēšanā un līdz minimumam samazinātu skarto pakalpojumu sniedzēju izmaksas, kompetentajām iestādēm, kad tās izdod satura izņemšanas rīkojumus mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, būtu citai cita jāinformē, savā starpā jākoordinē darbs un jāsadarbojas, attiecīgā gadījumā iesaistot Eiropolu. Eiropols šīs regulas noteikumu īstenošanā varētu sniegt atbalstu saskaņā ar savām pašreizējām pilnvarām un spēkā esošo tiesisko regulējumu.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27a)  Eiropola signālziņas ir efektīvs un ātrs veids, kā vērst mitināšanas pakalpojuma sniedzēju uzmanību uz konkrētu saturu to pakalpojumos. Šim mehānismam, kas pakalpojuma sniedzējus brīdina par informāciju, kura varētu būt uzskatāma par teroristisku saturu, lai pakalpojuma sniedzējs varētu brīvprātīgi izvērtēt tās atbilstību saviem noteikumiem, arī turpmāk vajadzētu būt pieejamam papildus izņemšanas rīkojumiem. Tāpēc ir svarīgi, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji sadarbojas ar Eiropolu, tā signālziņas novērtē prioritārā kārtā un ātri ziņo par veikto rīcību. Galīgais lēmums izņemt vai neizņemt saturu tāpēc, ka tas nav saderīgs ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēja noteikumiem, paliek mitināšanas pakalpojuma sniedzēja ziņā. Šīs regulas īstenošanā netiek skartas Regulā (ES) 2016/7941a noteiktās Eiropola pilnvaras.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Lai nodrošinātu proaktīvu pasākumu efektīvu un pietiekami saskanīgu īstenošanu, dalībvalstu kompetentajām iestādēm konkrētu proaktīvu pasākumu identificēšanas, īstenošanas un novērtēšanas nolūkā būtu savā starpā jāsazinās par sarunām, ko tās risina ar mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem. Tāpat šāda sadarbība ir vajadzīga arī saistībā ar noteikumu pieņemšanu par sodiem, kā arī sodu īstenošanu un minēto noteikumu izpildes panākšanu.

(28)  Lai nodrošinātu, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzēji efektīvi un pietiekami saskanīgi īsteno pasākumus, dalībvalstu kompetentajām iestādēm izņemšanas rīkojumu un konkrēto pasākumu identificēšanas, īstenošanas un novērtēšanas nolūkā būtu savā starpā jāsazinās par sarunām, ko tās risina ar mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem. Šāda sadarbība ir vajadzīga arī saistībā ar noteikumu pieņemšanu par sodiem, kā arī sodu īstenošanu un minēto noteikumu izpildes panākšanu.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Ir būtiski, ka kompetentā iestāde dalībvalstī, kas ir atbildīga par sodu uzlikšanu, ir pilnībā informēta par izņemšanas rīkojumu un signālziņu izdošanu un tai sekojošu informācijas apmaiņu starp mitināšanas pakalpojuma sniedzēju un attiecīgo kompetento iestādi. Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu jānodrošina piemēroti saziņas kanāli un mehānismi, kas ļauj laikus koplietot relevantu informāciju.

(29)  Ir būtiski, ka kompetentā iestāde dalībvalstī, kas ir atbildīga par sodu uzlikšanu, ir pilnībā informēta par izņemšanas rīkojumu izdošanu un tai sekojošu informācijas apmaiņu starp mitināšanas pakalpojuma sniedzēju un attiecīgajām kompetentajām iestādēm citās dalībvalstīs. Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu jānodrošina piemēroti un droši saziņas kanāli un mehānismi, kas ļauj laikus dalīties ar relevantu informāciju.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu un signālziņu ātru apstrādi, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts kalpo operacionāliem nolūkiem. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas rīkojumus un signālziņas, un tehniskiem līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma sniedzējs var brīvi norādīt esošu kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. Lai nodrošinātu, ka teroristisks saturs tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jānodrošina, ka kontaktpunkts ir pieejams 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Informācijā par kontaktpunktu būtu jāiekļauj informācija par valodu, kurā ar kontaktpunktu var sazināties. Lai atvieglotu saziņu starp mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un kompetentajām iestādēm, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut saziņu tajā Savienības oficiālajā valodā, kurā pieejami to noteikumi.

(33)  Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu ātru apstrādi, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts kalpo operacionāliem nolūkiem. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas rīkojumus, un tehniskiem līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma sniedzējs var brīvi norādīt esošu kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. Lai nodrošinātu, ka teroristisks saturs tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jānodrošina, ka kontaktpunkts ir pieejams 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Informācijā par kontaktpunktu būtu jāiekļauj informācija par valodu, kurā ar kontaktpunktu var sazināties. Lai atvieglotu saziņu starp mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un kompetentajām iestādēm, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut saziņu tajā Savienības oficiālajā valodā, kurā pieejami to noteikumi.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Ja pakalpojuma sniedzējiem nav noteikta vispārēja prasība nodrošināt fizisku klātbūtni Savienības teritorijā, ir nepieciešams viest skaidrību, kuras dalībvalsts jurisdikcijā ir mitināšanas pakalpojuma sniedzējs, kas piedāvā pakalpojumus Savienībā. Parasti mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ir tās dalībvalsts jurisdikcijā, kurā atrodas tā galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā tas norīkojis juridisku pārstāvi. Tomēr, ja izņemšanas rīkojumu izdod cita dalībvalsts, tās iestādēm būtu jāspēj panākt šādu rīkojumu izpildi, izmantojot piespiedu pasākumus, kas nav represīvi, piemēram, naudassodus. Attiecībā uz mitināšanas pakalpojuma sniedzēju, kuram Savienībā nav uzņēmējdarbības vietas un kurš nav norīkojis juridisku pārstāvi, jebkurai dalībvalstij tomēr būtu jāspēj uzlikt sodus, ja vien tiek ievērots ne bis in idem princips.

(34)  Ja pakalpojuma sniedzējiem nav noteikta vispārēja prasība nodrošināt fizisku klātbūtni Savienības teritorijā, ir nepieciešams viest skaidrību, kuras dalībvalsts jurisdikcijā ir mitināšanas pakalpojuma sniedzējs, kas piedāvā pakalpojumus Savienībā. Parasti mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ir tās dalībvalsts jurisdikcijā, kurā atrodas tā galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā tas norīkojis juridisku pārstāvi. Attiecībā uz mitināšanas pakalpojuma sniedzēju, kuram Savienībā nav uzņēmējdarbības vietas un kurš nav norīkojis juridisku pārstāvi, jebkurai dalībvalstij tomēr būtu jāspēj uzlikt sodus, ja vien tiek ievērots ne bis in idem princips.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pienākumu ievērošanu un izpildes panākšanu, minētajiem pakalpojuma sniedzējiem, kas neveic uzņēmējdarbību Savienībā, būtu rakstiski jānorīko juridisks pārstāvis.

(35)  Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pienākumu ievērošanu un izpildes panākšanu, minētajiem pakalpojuma sniedzējiem, kas neveic uzņēmējdarbību Savienībā, būtu rakstiski jānorīko juridisks pārstāvis. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji var izmantot jau esošu juridisku pārstāvi, ja šis juridiskais pārstāvis spēj pildīt šajā regulā noteiktās funkcijas.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Šīs regulas īstenošanas vajadzībām dalībvalstīm būtu jānorīko kompetentās iestādes. Prasība norīkot kompetentās iestādes nenozīmē, ka obligāti jāizveido jaunas iestādes; šajā regulā noteiktās funkcijas var tikt uzticētas jau esošām struktūrām. Šī regula prasa norīkot iestādes, kuru kompetencē ir izdot izņemšanas rīkojumus, signālziņas, pārraudzīt proaktīvus pasākumus un uzlikt sodus. Dalībvalstu ziņā ir izlemt, cik iestādes tās vēlas norīkot šo uzdevumu veikšanai.

(37)  Šīs regulas īstenošanas vajadzībām dalībvalstīm būtu jānorīko viena tiesu iestāde vai funkcionāli neatkarīga pārvaldes iestāde. Šī prasība nenozīmē, ka jāizveido jauna iestāde; šajā regulā noteiktās funkcijas var uzticēt jau esošai struktūrai. Šī regula prasa norīkot iestādi, kuras kompetencē ir izdot izņemšanas rīkojumus, pārraudzīt konkrētos pasākumus un uzlikt sodus. Dalībvalstīm par kompetento iestādi, kas norīkota saskaņā ar šo regulu, būtu jāpaziņo Komisijai, kurai tiešsaistē būtu jāpublicē visu dalībvalstu kompetento iestāžu saraksts. Tiešsaistes reģistram vajadzētu būt viegli pieejamam, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji varētu ātri pārbaudīt izņemšanas rīkojumu autentiskumu.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Lai nodrošinātu, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi sodi. Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sodiem, attiecīgā gadījumā arī naudassodu piemērošanas vadlīnijas. Īpaši bargi sodi nosakāmi gadījumā, ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs sistemātiski neizņem teroristisku saturu vai neatspējo saturpiekļuvi vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas. Atsevišķos gadījumos par neatbilstību varētu paredzēt sankcijas, ievērojot ne bis in idem un proporcionalitātes principu un nodrošinot, ka šādās sankcijās tiek ņemta vērā sistemātiska neizpilde. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, regulā būtu jānosaka, kādā mērā attiecīgie pienākumi var būt par sodu uzlikšanas iemeslu. Sodi par 6. panta neievērošanu būtu jāpieņem tikai attiecībā uz pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no lēmuma, ar kuru liek veikt papildu proaktīvus pasākumus saskaņā ar 6. panta 4. punktu. Nosakot, vai būtu jāuzliek finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi. Dalībvalstis nodrošina, ka sodi neveicina tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

(38)  Lai nodrošinātu, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi sodi. Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sodiem, attiecīgā gadījumā arī naudassodu piemērošanas vadlīnijas. Sodi būtu nosakāmi gadījumā, ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji sistemātiski un pastāvīgi nepilda pienākumus, ko tiem uzliek šī regula. Sodi par 6. panta neievērošanu būtu jāpieņem tikai attiecībā uz pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma īstenot papildu konkrētus pasākumus saskaņā ar 6. panta 4. punktu. Nosakot, vai būtu jāuzliek finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi. Turklāt kompetentajai iestādei būtu jāņem vērā, vai mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ir jaunuzņēmums vai mazs vai vidējs uzņēmums, un, katru gadījumu novērtējot atsevišķi, jānosaka, vai tas spēja pienācīgi izpildīt izdoto rīkojumu. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka sodi neveicina tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41)  Dalībvalstīm būtu jāvāc informācija par tiesību akta īstenošanu. Lai nodrošinātu informāciju tiesību akta izvērtēšanai, būtu jāizstrādā detalizēta šīs regulas izlaides, rezultātu un ietekmes pārraudzības programma.

(41)  Dalībvalstīm būtu jāvāc informācija par tiesību akta īstenošanu, tostarp informācija par to gadījumu skaitu, kad šīs regulas piemērošanas rezultātā notikusi sekmīga teroristu nodarījumu atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie atbildības par tiem. Lai nodrošinātu informāciju tiesību akta izvērtēšanai, būtu jāizstrādā detalizēta šīs regulas iznākumu, rezultātu un ietekmes pārraudzības programma.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Pamatojoties uz īstenošanas ziņojumā izklāstītajiem konstatējumiem un secinājumiem un pārraudzības iznākumu, Komisijai ne drīzāk kā trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu jāveic tās izvērtēšana. Izvērtēšanai būtu jābalstās uz pieciem kritērijiem: iedarbīgums, efektivitāte, nozīmība, saskanība un ES pievienotā vērtība. Tajā tiks novērtēts, kā darbojas dažādie regulā paredzētie operacionālie un tehniskie pasākumi, arī tas, cik efektīvi pasākumi uzlabo teroristiska satura atklāšanu, identificēšanu un izņemšanu, aizsardzības mehānismu efektivitāte, kā arī ietekme uz potenciāli skartajām trešo personu tiesībām un interesēm, un pārskatīta prasība informēt satura nodrošinātājus.

(42)  Pamatojoties uz īstenošanas ziņojumā izklāstītajiem konstatējumiem un secinājumiem un pārraudzības iznākumu, Komisijai vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu jāveic tās izvērtēšana. Izvērtēšanai būtu jābalstās uz pieciem kritērijiem: iedarbīgumu, nepieciešamību, samērīgumu, efektivitāti, nozīmību, saskanību un ES pievienoto vērtību. Tajā būtu jānovērtē, kā darbojas dažādie regulā paredzētie operacionālie un tehniskie pasākumi, arī tas, cik efektīvi pasākumi uzlabo teroristiska satura atklāšanu, identificēšanu un izņemšanu, aizsardzības mehānismu efektivitāte, kā arī ietekme uz potenciāli skartajām pamattiesībām, tostarp vārda brīvību un brīvību saņemt un izplatīt informāciju, mediju brīvību un plurālismu, darījumdarbības brīvību, kā arī tiesībām uz privātumu un personas datu aizsardzību. Komisijai būtu arī jānovērtē ietekme uz potenciāli skartajām trešo personu interesēm, tostarp jāpārskata prasība informēt satura nodrošinātājus.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šī regula nosaka vienotus noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu teroristiska satura izplatīšanai tiešsaistē. Konkrēti tajā noteikti:

1.  Šī regula nosaka mērķorientētus vienotus noteikumus, kas paredzēti, lai risinātu problēmu ar mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu teroristiska satura publiskai izplatīšanai tiešsaistē. Konkrēti tajā noteikti:

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  rūpības pienākumu noteikumi, kas mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem jāpiemēro, lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu ar savu pakalpojumu starpniecību un vajadzības gadījumā nodrošinātu ātru šāda satura izņemšanu;

(a)  saprātīgu un samērīgu rūpības pienākumu noteikumi, kas mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem jāpiemēro, lai risinātu problēmu ar teroristiska satura publisku izplatīšanu ar to pakalpojumu starpniecību un vajadzības gadījumā nodrošinātu ātru šāda satura izņemšanu;

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pasākumu kopums, kas dalībvalstīm jāievieš, lai identificētu teroristisku saturu, padarītu mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem iespējamu tā ātru izņemšanu un atvieglotu sadarbību ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ar mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un, vajadzības gadījumā, ar attiecīgajām Savienības struktūrām.

(b)  pasākumu kopums, kas dalībvalstīm jāievieš, lai identificētu teroristisku saturu, padarītu mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem iespējamu tā ātru izņemšanu saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kas paredz piemērotus pasākumus vārda brīvības un brīvības saņemt un izplatīt informāciju un idejas atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā aizsardzībai, un atvieglotu sadarbību ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ar mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un, vajadzības gadījumā, ar attiecīgajām Savienības struktūrām.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šo regulu piemēro mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuri — neatkarīgi no galvenās to uzņēmējdarbības vietas — savus pakalpojumus piedāvā Savienībā.

2.  Šo regulu piemēro mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuri — neatkarīgi no galvenās to uzņēmējdarbības vietas — savus pakalpojumus piedāvā sabiedrībai Savienībā.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šo regulu nepiemēro saturam, kas tiek izplatīts izglītības, mākslas, žurnālistikas vai pētniecības nolūkā vai pret teroristisku darbību vērstas informētības veicināšanas nolūkā, kā arī to nepiemēro saturam, kas atspoguļo polemiskus vai pretrunīgus uzskatus publisko debašu gaitā.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Šī regula nemaina pienākumu ievērot tiesības, brīvības un principus, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā, un to piemēro, neskarot Savienības un valstu tiesību aktu pamatprincipus attiecībā uz vārda brīvību, preses brīvību un mediju brīvību un plurālismu.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c  Šī regula neskar Direktīvu 2000/31/EK.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1)  “informācijas sabiedrības pakalpojumi” ir pakalpojumi, kas minēti Direktīvas 2000/31/EK 2. panta a) punktā;

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “mitināšanas pakalpojuma sniedzējs” ir tādu informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura nodrošinātāja piegādātas informācijas glabāšanu pēc satura nodrošinātāja pieprasījuma un glabātās informācijas darīšanu pieejamu trešām personām;

(1)  “mitināšanas pakalpojuma sniedzējs” ir tādu informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura nodrošinātāja piegādātas informācijas glabāšanu pēc satura nodrošinātāja pieprasījuma un glabātās informācijas darīšanu pieejamu sabiedrībai. Tas attiecas tikai uz pakalpojumiem, ko sniedz sabiedrībai lietojumslāņa līmenī. Mākoņinfrastruktūras pakalpojumu sniedzēji un mākoņpakalpojumu sniedzēji netiek uzskatīti par mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Tas neattiecas arī uz elektronisko sakaru pakalpojumiem, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/1972;

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  “satura nodrošinātājs” ir lietotājs, kas piegādājis informāciju, kuru pēc šā lietotāja pieprasījuma glabā vai ir glabājis mitināšanas pakalpojuma sniedzējs;

(2)  “satura nodrošinātājs” ir lietotājs, kas piegādājis informāciju, kuru pēc šā lietotāja pieprasījuma glabā vai ir glabājis un sabiedrībai darījis pieejamu mitināšanas pakalpojuma sniedzējs;

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  “teroristu nodarījumi” ir Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 1. punktā definētie nodarījumi;

svītrots

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  “teroristisks saturs”, kopā vai atsevišķi, ir šāda veida informācija:

(5)  “teroristisks saturs”, kopā vai atsevišķi, ir šāda veida materiāli:

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  kūdīšana uz teroristu nodarījumu izdarīšanu vai šādu nodarījumu aizstāvēšana, arī slavināšana, tādā veidā radot briesmas, ka tādi akti varētu tikt izdarīti;

(a)  kūdīšana uz kādu no nodarījumiem, kas minēti Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 1. punkta a)–i) apakšpunktā, ja šāda darbība, tieši vai netieši, piemēram, glorificējot terora aktus, mudina uz teroristu nodarījumu veikšanu, tādā veidā radot briesmas, ka viens vai vairāki tādi nodarījumi varētu tikt ar nodomu izdarīti;

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  mudināšana uz palīdzēšanu teroristu nodarījumu izdarīšanā;

(b)  citas personas vai personu grupas aicināšana veikt vai veicināt kādu no nodarījumiem, kas minēti Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunktā, tādējādi radot briesmas, ka viens vai vairāki tādi nodarījumi varētu tikt ar nodomu izdarīti;

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  teroristu grupas darbības veicināšana, jo īpaši iedrošinot pievienoties teroristu grupai Direktīvas (ES) 2017/541 2. panta 3) punkta nozīmē vai šādu grupu atbalstīt;

(c)  citas personas vai personu grupas aicināšana piedalīties teroristu grupas darbībās, tostarp piegādājot informāciju vai materiālos resursus vai finansējot tās darbības jebkādā veidā Direktīvas (ES) 2017/541 4. panta nozīmē, tādējādi radot briesmas, ka viens vai vairāki tādi nodarījumi varētu tikt ar nodomu izdarīti;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  norādījumu došana par teroristu nodarījumu izdarīšanas metodēm vai paņēmieniem;

(d)  norādījumu sniegšana par sprāgstvielu, šaujamieroču vai citu ieroču vai kaitīgu vai bīstamu vielu izgatavošanu vai izmantošanu vai citām konkrētām metodēm vai paņēmieniem nolūkā izdarīt vai palīdzēt izdarīt kādu no teroristu nodarījumiem, kas minēti Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 1. punkta a)–i) apakšpunktā;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  tāda viena vai vairāku nodarījumu attēlošana, kas minēti Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 1. punkta a)–i) apakšpunktā, tādā veidā radot briesmas, ka viens vai vairāki tādi nodarījumi varētu tikt ar nodomu izdarīti;

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  “teroristiska satura izplatīšana” ir teroristiska satura publiskošana, ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumiem darot to pieejamu trešām personām;

(6)  “teroristiska satura izplatīšana” ir teroristiska satura publiskošana, ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumiem darot to pieejamu sabiedrībai;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  “signālziņa” ir paziņojums par informāciju, kuru varētu uzskatīt par teroristisku saturu; kompetentā iestāde vai, vajadzības gadījumā, attiecīgā Savienības struktūra mitināšanas pakalpojuma sniedzējam to izdod tālab, lai šis pakalpojuma sniedzējs brīvprātīgi izvērtētu minētās informācijas saderību ar saviem noteikumiem par teroristiska satura izplatīšanas novēršanu;

svītrots

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  “kompetentā iestāde” ir viena izraudzīta tiesu iestāde vai funkcionāli neatkarīga administratīva iestāde dalībvalstī;

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas saskaņā ar šo regulu, lai tādējādi novērstu teroristiska satura izplatīšanu un aizsargātu lietotājus no teroristiska satura. Tas tiek darīts rūpīgi un samērīgā un nediskriminējošā veidā, pienācīgi ievērojot lietotāju pamattiesības un ņemot vērā vārda un informācijas brīvības būtisko nozīmi atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji rīkojas saskaņā ar šo regulu, lai aizsargātu lietotājus no teroristiska satura. Tie rīkojas rūpīgi un samērīgā un nediskriminējošā veidā, jebkādos apstākļos pienācīgi ievērojot lietotāju pamattiesības un ņemot vērā, cik svarīga ir vārda brīvība un , brīvību saņemt un izplatīt informāciju un paust idejas atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā, kā arī nepieļaujot tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Šie rūpības pienākumi nekļūst par mitināšanas pakalpojumu sniedzēju vispārēju pienākumu pārraudzīt informāciju, ko tie pārraida vai uzglabā, nedz arī vispārēju uzdevumu aktīvi meklēt faktus vai apstākļus, kas norāda uz nelikumīgu darbību.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji savos noteikumos iekļauj un piemēro noteikumus par teroristiska satura izplatīšanas novēršanu.

svītrots

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji uzzina par teroristiska satura esamību savos pakalpojumos, tie par šo saturu informē kompetentās iestādes un nekavējoties to izņem.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

3. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kas atbilst video koplietošanas platformu pakalpojuma sniedzēja definīcijas kritērijiem Direktīvā (ES) 2018/1808, veic piemērotus pasākumus, lai vērstos pret teroristiska satura izplatīšanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2018 28.b panta 1. punkta c) apakšpunktu un 3. punktu.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kompetentā iestāde ir pilnvarota izdot lēmumu, ar ko mitināšanas pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi šādam saturam.

1.  Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā ir mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta, ir pilnvarota izdot izņemšanas rīkojumu, ar ko mitināšanas pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi šādam saturam visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kura nav mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā nav tā juridiskā pārstāvja, var pieprasīt atspējot piekļuvi teroristiskam saturam un izpildīt šo pieprasījumu savā teritorijā.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Ja attiecīgā kompetentā iestāde nav iepriekš izdevusi izņemšanas rīkojumu mitināšanas pakalpojumu sniedzējam, tā vismaz 12 stundas pirms izņemšanas rīkojuma izdošanas sazinās ar mitināšanas pakalpojumu sniedzēju, sniedzot informāciju par procedūrām un piemērojamiem termiņiem.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs teroristisku saturu izņem vai piekļuvi šādam saturam atspējo vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas.

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs teroristisku saturu izņem vai piekļuvi šādam saturam atspējo cik drīz vien iespējams un vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  identificēta izņemšanas rīkojumu izdodošā kompetentā iestāde un kompetentās iestādes vārdā autentificēts izņemšanas rīkojums;

(a)  ar elektronisko parakstu identificēta izņemšanas rīkojumu izdodošā kompetentā iestāde un kompetentās iestādes vārdā autentificēts izņemšanas rīkojums;

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pamatojums, kāpēc saturs uzskatāms par teroristisku, ar atsauci vismaz uz 2. panta 5) punktā uzskaitītajām teroristiskā satura kategorijām;

(b)  detalizēts pamatojums, kāpēc saturs uzskatāms par teroristisku, un konkrēta atsauce uz 2. panta 5) punktā uzskaitītajām teroristiskā satura kategorijām;

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  vienots resursu vietrādis (URL) un, vajadzības gadījumā, papildu informācija, kas ļauj identificēt minēto saturu;

(c)  precīzs vienots resursu vietrādis (URL) un, vajadzības gadījumā, papildu informācija, kas ļauj identificēt minēto saturu;

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  informācija par mitināšanas pakalpojuma sniedzējam un satura nodrošinātājam pieejamo tiesisko aizsardzību;

(f)  viegli saprotama informācija par mitināšanas pakalpojuma sniedzējam un satura nodrošinātājam pieejamo tiesisko aizsardzību, tostarp par kompetentajā iestādē pieejamo tiesisko aizsardzību, kā arī iespēju vērsties tiesā un par pārsūdzības termiņiem;

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  attiecīgā gadījumā, 11. pantā minētais lēmums neizpaust informāciju par teroristiska satura izņemšanu vai saturpiekļuves atspējošanu.

(g)  ja tas ir vajadzīgs un ir samērīgi, 11. pantā minētais lēmums neizpaust informāciju par teroristiska satura izņemšanu vai saturpiekļuves atspējošanu.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pēc mitināšanas pakalpojuma sniedzēja vai satura nodrošinātāja pieprasījuma kompetentā iestāde, neskarot mitināšanas pakalpojuma sniedzēja pienākumu izpildīt izņemšanas rīkojumu 2. punktā noteiktajā termiņā, detalizēti pamato rīkojuma izdošanu.

svītrots

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Izņemšanas rīkojumus kompetentās iestādes adresē mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai juridiskajam pārstāvim, kuru mitināšanas pakalpojuma sniedzējs norīkojis saskaņā ar 16. pantu, un 14. panta 1. punktā minētajam kontaktpunktam. Šādus rīkojumus sūta, izmantojot elektroniskus līdzekļus, ar kuriem var iegūt rakstisku apliecinājumu apstākļos, kas ļauj noteikt sūtītāja autentiskumu, arī rīkojuma nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika pareizību.

5.  Izņemšanas rīkojumus kompetentā iestāde adresē mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai juridiskajam pārstāvim, kuru mitināšanas pakalpojuma sniedzējs norīkojis saskaņā ar 16. pantu, un 14. panta 1. punktā minētajam kontaktpunktam. Šādus rīkojumus sūta, izmantojot elektroniskus līdzekļus, ar kuriem var iegūt rakstisku apliecinājumu apstākļos, kas ļauj noteikt sūtītāja autentiskumu, arī rīkojuma nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika pareizību.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji apstiprina saņemšanu un, izmantojot II pielikumā pievienoto veidni, bez liekas kavēšanās informē kompetento iestādi par teroristiska satura izņemšanu vai saturpiekļuves atspējošanu un konkrēti norāda šīs darbības laiku.

6.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, izmantojot II pielikumā pievienoto veidni, bez liekas kavēšanās informē kompetento iestādi par teroristiska satura izņemšanu vai saturpiekļuves atspējošanu un konkrēti norāda šīs darbības laiku.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs izņemšanas rīkojumu izpildīt nespēj un iemesls ir nepārvarama vara vai faktiska neiespējamība, kas nav radusies mitināšanas pakalpojuma sniedzēja dēļ, tas ar III pielikumā pievienotās veidnes starpniecību bez liekas kavēšanās informē kompetento iestādi un paskaidro neizpildes iemeslus. Tiklīdz norādītie iemesli beidz pastāvēt, piemēro 2. punktā noteikto termiņu.

7.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs izņemšanas rīkojumu izpildīt nespēj un iemesls ir nepārvarama vara vai faktiska neiespējamība, kas nav radusies mitināšanas pakalpojuma sniedzēja dēļ, tostarp tehnisku vai darbības iemeslu dēļ, tas ar III pielikumā pievienotās veidnes starpniecību bez liekas kavēšanās informē kompetento iestādi un paskaidro neizpildes iemeslus. Tiklīdz norādītie iemesli beidz pastāvēt, piemēro 2. punktā noteikto termiņu.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs izņemšanas rīkojumu izpildīt nespēj tāpēc, ka tajā ir acīmredzamas kļūdas vai tas nesatur rīkojuma izpildei pietiekamu informāciju, mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ar III pielikumā pievienotās veidnes starpniecību bez liekas kavēšanās par to informē kompetento iestādi un lūdz vajadzīgos precizējumus. Tiklīdz precizējumi ir sniegti, piemēro 2. punktā noteikto termiņu.

8.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs var atteikties izpildīt izņemšanas rīkojumu, ja tajā ir acīmredzamas kļūdas vai tas nesatur pietiekamu informāciju. Tas ar III pielikumā pievienotās veidnes starpniecību bez liekas kavēšanās par to informē kompetento iestādi un lūdz vajadzīgos precizējumus.. Tiklīdz precizējumi ir sniegti, piemēro 2. punktā noteikto termiņu.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Kad izņemšanas rīkojums kļūst galīgs, kompetentā izdevējiestāde par to informē 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto kompetento iestādi, kura uzrauga proaktīvo pasākumu īstenošanu. Izņemšanas rīkojums kļūst galīgs, ja piemērojamo valsts tiesību aktu noteiktajā termiņā to nepārsūdz vai kad tas pēc pārsūdzēšanas ir apstiprināts.

9.  Kad izņemšanas rīkojums kļūst galīgs, kompetentā izdevējiestāde par to informē 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto kompetento iestādi, kura uzrauga konkrēto pasākumu īstenošanu. Izņemšanas rīkojums kļūst galīgs, ja piemērojamo valsts tiesību aktu noteiktajā termiņā to nepārsūdz vai kad tas pēc pārsūdzēšanas ir apstiprināts.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a pants

 

Konsultāciju procedūra attiecībā uz izņemšanas rīkojumiem

 

1. Kompetentā iestāde, kas izsniedz izņemšanas rīkojumu saskaņā ar 4. panta 1. a punktu, iesniedz šā rīkojuma kopiju 17. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajai kompetentajai iestādei tajā dalībvalstī, kurā atrodas mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta, un dara to vienlaikus ar rīkojuma nosūtīšanu mitināšanas pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar 4. panta 5. punktu.

 

2. Gadījumos, kad tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta, ir pamatots iemesls uzskatīt, ka izņemšanas rīkojums var ietekmēt šīs dalībvalsts pamatintereses, tā informē kompetento izdevējiestādi. Izdevējiestāde šos apstākļus ņem vērā un vajadzības gadījumā atsauc vai pielāgo izņemšanas rīkojumu.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

4.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b pants

 

Sadarbības procedūra papildu izņemšanas rīkojuma izdošanai

 

1. Ja kompetentā iestāde ir izdevusi izņemšanas rīkojumu saskaņā ar 4. panta 1.a punktu, šī iestāde var sazināties ar kompetento iestādi dalībvalstī, kurā atrodas mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta, lai pieprasītu, lai arī otrā minēta kompetentā iestāde izdod izņemšanas rīkojumu saskaņā ar 4. panta 1. punktu.

 

2. Kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā atrodas mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta, izdod izņemšanas rīkojumu vai atsakās to darīt cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā vienu stundu pēc tam, kad saskaņā ar 1. punktu ir notikusi saziņa, un par savu lēmumu informē pirmo rīkojumu izdevušo kompetento iestādi.

 

3. Ja kompetentajai iestādei galvenās uzņēmējdarbības vietas dalībvalstī ir vajadzīga vairāk nekā viena stunda satura novērtējumam, tā nosūta pieprasījumu attiecīgajam mitināšanas pakalpojumu sniedzējam pārtraukt piekļuvi saturam uz ne ilgāk kā 24 stundām, kuru laikā kompetentā iestāde veic novērtēšanu un vai nu nosūta izņemšanas rīkojumu, vai arī atsauc pieprasījumu pārtraukt piekļuvi saturam.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. pants

svītrots

Signālziņas

 

1.  Kompetentā iestāde vai attiecīgā Savienības struktūra var mitināšanas pakalpojuma sniedzējam nosūtīt signālziņu.

 

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji ievieš operacionālos un tehniskos pasākumus, kas atvieglo tā satura ātru novērtēšanu, kuru kompetentās iestādes un, vajadzības gadījumā, attiecīgās Savienības struktūras tiem nosūtījušas brīvprātīgai izvērtēšanai.

 

3.  Signālziņu adresē mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai juridiskajam pārstāvim, kuru pakalpojuma sniedzējs norīkojis saskaņā ar 16. pantu, un 14. panta 1. punktā minētajam kontaktpunktam. Šādas signālziņas nosūta elektroniski.

 

4.  Signālziņā iekļauj pietiekami detalizētu informāciju, arī iemeslus, kāpēc saturs tiek uzskatīts par teroristisku, vienotu resursu vietrādi (URL) un, vajadzības gadījumā, papildu informāciju, kas ļauj minēto teroristisko saturu identificēt.

 

5.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs prioritārā kārtā novērtē signālziņā identificētā satura atbilstību saviem iekšējiem noteikumiem un pieņem lēmumu par to, vai minēto saturu izņemt vai atspējot piekļuvi šādam saturam.

 

6.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs nekavējoties informē kompetento iestādi vai attiecīgo Savienības struktūru par novērtējuma iznākumu un par signālziņas rosināto darbību termiņiem.

 

7.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs uzskata, ka signālziņā norādītā informācija attiecīgā satura novērtēšanai ir nepietiekama, tas par to nekavējoties informē kompetentās iestādes vai attiecīgo Savienības struktūru un norāda, kāda papildu informācija vai precizējumi ir vajadzīgi.

 

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Proaktīvi pasākumi

Konkrēti pasākumi

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji vajadzības gadījumā veic proaktīvus pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt savus pakalpojumus pret teroristiska satura izplatīšanu. Šie pasākumi ir efektīvi un samērīgi, tajos ņem vērā to, kāda veida un cik liels ir risks tikt pakļautiem teroristiskam saturam, ievēro lietotāju pamattiesības un vārda un informācijas brīvības būtisko nozīmi atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

1.  Neskarot Direktīvu (ES) 2018/1808 un Direktīvu 2000/31/EK, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji var veikt konkrētus pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt savus pakalpojumus pret teroristiska satura izplatīšanu sabiedrībai. Šie pasākumi ir efektīvi, mērķorientēti un samērīgi, pievēršot īpašu uzmanību gan tam, kāda veida un cik liels ir risks tikt pakļautiem teroristiskam saturam, gan lietotāju pamattiesību un vārda brīvības un informācijas un ideju saņemšanas un izplatīšanas brīvības būtiskajai nozīmei atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kad 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde ir tikusi informēta saskaņā ar 4. panta 9. punktu, tā no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja prasa triju mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un pēc tam vismaz reizi gadā ziņot par konkrētajiem proaktīvajiem pasākumiem, ko tas – arī ar automatizētiem līdzekļiem – veicis, lai

svītrots

(a)  nepieļautu iepriekš izņemta satura atkārtotu augšupielādēšanu vai tāda satura atkārtotu augšupielādēšanu, kura saturpiekļuve atspējota, jo saturs ticis uzskatīts par teroristisku;

 

(b)  atklātu, identificētu un ātri izņemtu teroristisku saturu vai atspējotu piekļuvi šādam saturam.

 

Šādu pieprasījumu nosūta mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai pakalpojuma sniedzēja norīkotajam juridiskajam pārstāvim.

 

Ziņojumos iekļauj visu attiecīgo informāciju, kas ļauj 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajai kompetentajai iestādei novērtēt, vai proaktīvie pasākumi ir efektīvi un samērīgi, un izvērtēt, kā darbojas izmantotie automatizētie rīki, kā arī cilvēka veiktas uzraudzības un verifikācijas mehānismi.

 

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde uzskata, ka proaktīvie pasākumi, kas veikti un paziņoti saskaņā ar 2. punktu, nav pietiekami, lai mazinātu un pārvaldītu pakļautības risku un intensitāti, tā var prasīt, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veic konkrētus proaktīvus papildpasākumus. Tālab mitināšanas pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto kompetento iestādi, lai identificētu konkrētos pasākumus, kuri mitināšanas pakalpojuma sniedzējam jāievieš, un noteiktu galvenos mērķus un kritērijus, kā arī to īstenošanas termiņus.

svītrots

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja triju mēnešu laikā pēc 3. punktā minētā pieprasījuma nav izdevies panākt vienošanos, 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde var izdot lēmumu, ar kuru nosaka īpašus vajadzīgos proaktīvos papildpasākumus; tiem jābūt samērīgiem. Minētajā lēmumā jo īpaši ņem vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēja ekonomisko kapacitāti un šādu pasākumu ietekmi uz lietotāju pamattiesībām un vārda un informācijas brīvības būtisko nozīmi. Šādu lēmumu nosūta mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai pakalpojuma sniedzēja norīkotajam juridiskajam pārstāvim. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs regulāri ziņo par 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās kompetentās iestādes norādīto pasākumu īstenošanu.

4.  Ja tiek konstatēts, ka mitināšanas pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis ievērojamu skaitu izņemšanas rīkojumu, 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde var nosūtīt pieprasījumu veikt nepieciešamus, samērīgus un efektīvus papildu konkrētus pasākumus, kas mitināšanas pakalpojumu sniedzējam jāīsteno. Kompetentā iestāde nepieprasa ne vispārējas uzraudzības pienākumu, ne arī automatizētu rīku izmantošanu. Minētajā pieprasījumā jo īpaši ņem vērā pasākumu tehnisko iespējamību, mitināšanas pakalpojuma sniedzēja lielumu un ekonomisko kapacitāti un šādu pasākumu ietekmi uz lietotāju pamattiesībām un vārda brīvības un informācijas un ideju saņemšanas un izplatīšanas brīvības būtisko nozīmi atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. Šādu pieprasījumu nosūta mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai pakalpojuma sniedzēja norīkotajam juridiskajam pārstāvim. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs regulāri ziņo par 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās kompetentās iestādes norādīto pasākumu īstenošanu.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs jebkurā laikā var prasīt, lai 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde pārskata un vajadzības gadījumā atsauc pieprasījumu vai lēmumu, kas minēts attiecīgi 2. un 3. punktā un 4. punktā. Saņēmusi mitināšanas pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu, kompetentā iestāde saprātīgā termiņā izdod pamatotu lēmumu.

5.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs jebkurā laikā var prasīt, lai 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde pārskata un vajadzības gadījumā atsauc pieprasījumu, kas minēts 4. punktā. Saņēmusi mitināšanas pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu, kompetentā iestāde saprātīgā termiņā izdod pamatotu lēmumu.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji saglabā teroristisko saturu, kas saskaņā ar izņemšanas rīkojumu, signālziņu vai proaktīvajiem pasākumiem izņemts vai kura saturpiekļuve atspējota, kā nosaka 4., 5. un 6. pants, un saistītos datus, kas izņemti tāpēc, ka ticis izņemts teroristiskais saturs, un kas vajadzīgi:

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji saglabā teroristisko saturu, kas saskaņā ar izņemšanas rīkojumu vai konkrētajiem pasākumiem izņemts vai kura saturpiekļuve atspējota, kā nosaka 4. un 6. pants, un saistītos datus, kas izņemti tāpēc, ka ticis izņemts teroristiskais saturs, un kas vajadzīgi:

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  administratīvās pārskatīšanas vai tiesā notiekošas pārskatīšanas procedūras labad;

(a)  administratīvās pārskatīšanas, tiesā notiekošas pārskatīšanas procedūras labad vai lai izmantotu tiesiskās aizsardzības līdzekļus;

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  teroristu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem.

(b)  teroristu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem, ko veic tiesībaizsardzības iestādes.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Teroristisko saturu un saistītos datus, kas minēti 1. punktā, glabā sešus mēnešus. Pēc kompetentās iestādes vai tiesas pieprasījuma teroristisko saturu glabā ilgāku laiku, kad un cik ilgi tas vajadzīgs tobrīd notiekošas 1. punkta a) apakšpunktā minētās administratīvās pārskatīšanas vai tiesā notiekošas pārskatīšanas procedūras labad.

2.  Teroristisko saturu un saistītos datus, kas minēti 1. punkta a) apakšpunktā, glabā sešus mēnešus un pēc tam dzēš. Pēc kompetentās iestādes vai tiesas pieprasījuma teroristisko saturu glabā papildu noteiktu laiku tikai kad un cik ilgi tas vajadzīgs tobrīd notiekošas 1. punkta a) apakšpunktā minētās administratīvās pārskatīšanas, tiesā notiekošas pārskatīšanas procedūras labad vai nolūkā izmantot minētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Mitināšanas pakalpojumu sniedzēji glabā teroristisku saturu un saistītos datus, kas minēti 1. punkta b) apakšpunktā, līdz tiesībaizsardzības iestāde reaģē uz mitināšanas pakalpojumu sniedzēja paziņojumu saskaņā ar 13. panta 4. punktu, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārredzamības pienākumi

Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju pārredzamības pienākumi

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji savos noteikumos nosaka savu politiku attiecībā uz teroristiska satura izplatīšanas novēršanu un vajadzības gadījumā tajos iekļauj jēgpilnu skaidrojumu par to, kā izmantojami proaktīvie pasākumi, to vidū arī automatizētie rīki.

1.  Attiecīgā gadījumā mitināšanas pakalpojuma sniedzēji savos noteikumos precīzi nosaka savu politiku attiecībā uz teroristiska satura izplatīšanas novēršanu un attiecīgā gadījumā tajos iekļauj jēgpilnu skaidrojumu par to, kā izmantojami konkrētie pasākumi.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji publicē gada pārredzamības ziņojumus par darbībām, kas veiktas, lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu.

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri šajā gadā saņem vai ir saņēmuši izņemšanas rīkojumu, dara publiski pieejamu gada pārredzamības ziņojumus par darbībām, kas veiktas, lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  informāciju par pasākumiem, kurus mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veicis, lai nepieļautu iepriekš izņemta satura atkārtotu augšupielādēšanu vai tāda satura atkārtotu augšupielādēšanu, kura saturpiekļuve atspējota, jo saturs ticis uzskatīts par teroristisku;

(b)  informāciju par pasākumiem, kurus mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veicis, lai nepieļautu iepriekš izņemta satura atkārtotu augšupielādēšanu vai tāda satura atkārtotu augšupielādēšanu, kura saturpiekļuve atspējota, jo saturs ticis uzskatīts par teroristisku, jo īpaši, ja izmantota automatizēta tehnoloģija;

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  informāciju par tā teroristiskā satura vienību skaitu, kas izņemts vai kura saturpiekļuve atspējota attiecīgi izņemšanas rīkojumu, signālziņu un proaktīvo pasākumu rezultātā;

(c)  informāciju par tā teroristiskā satura vienību skaitu, kas izņemts vai kura saturpiekļuve atspējota attiecīgi izņemšanas rīkojumu vai konkrēto pasākumu rezultātā, un to rīkojumu skaitu, saistībā ar kuriem saturs nav izņemts saskaņā ar 4. panta 7. un 8. punktu, kā arī atteikuma iemeslus.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  pārskatu par sūdzību procedūrām un to iznākumu.

(d)  sūdzību procedūru un pārsūdzības pasākumu skaitu un to iznākumu, tostarp tādu gadījumu skaitu, kad konstatēts, ka saturs kļūdaini atzīts par teroristisku.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a pants

 

Kompetento iestāžu pārredzamības pienākumi

 

1. Kompetentās iestādes publicē gada pārredzamības ziņojumus, kuros ietver vismaz šādu informāciju:

 

(a) izdoto izņemšanas rīkojumu skaits, izņemšanas gadījumu skaits un noraidīto vai ignorēto izņemšanas rīkojumu skaits;

 

(b) identificēta teroristiska satura gadījumu skaits, kas izraisīja izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, un to lietu skaits, kad saturs kļūdaini atzīts par teroristisku;

 

(c) to pasākumu apraksts, ko kompetentās iestādes pieprasījušas saskaņā ar 6. panta 4. punktu.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar proaktīvu pasākumu izmantošanu un īstenošanu saistītie aizsardzības pasākumi

Ar konkrētu pasākumu izmantošanu un īstenošanu saistītie aizsardzības pasākumi

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji attiecībā uz glabāto saturu izmanto ar šo regulu saskanīgus automatizētus līdzekļus, tie turklāt paredz efektīvus un pienācīgus aizsardzības pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka attiecībā uz minēto saturu pieņemtie lēmumi, jo īpaši lēmumi izņemt par teroristisku uzskatāmo saturu vai atspējot tā saturpiekļuvi, ir precīzi un labi pamatoti.

1.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji attiecībā uz glabāto saturu izmanto automatizētus līdzekļus, tie turklāt paredz efektīvus un pienācīgus aizsardzības pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka attiecībā uz minēto saturu pieņemtie lēmumi, jo īpaši lēmumi izņemt par teroristisku uzskatāmo saturu vai atspējot piekļuvi saturam, ir precīzi un labi pamatoti.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Vajadzības gadījumā un vienmēr, kad nepieciešams detalizēts kontekstuāls novērtējums, ar kura palīdzību nosaka, vai konkrētais saturs ir uzskatāms par teroristisku, aizsardzības pasākumi konkrēti ietver cilvēka veiktu uzraudzību un verifikāciju.

2.  Aizsardzības pasākumi jo īpaši ietver cilvēka veiktu uzraudzību un verifikāciju par to, vai lēmums izņemt saturu vai liegt tam piekļuvi ir pareizs, it sevišķi saistībā ar tiesībām uz vārda brīvību un brīvību saņemt un izplatīt informāciju un idejas atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a pants

 

Efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi

 

1. Satura nodrošinātājiem, kuru saturs izņemšanas rīkojuma rezultātā ir izņemts vai piekļuve tam ir atspējota, un mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuri saņēmuši izņemšanas rīkojumu, ir tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību. Dalībvalstis ievieš efektīvas procedūras minēto tiesību īstenošanai.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji izveido efektīvus un pieejamus mehānismus, kas satura nodrošinātajiem, kuru piegādātais saturs izņemts vai piekļuve šādam saturam atspējota saskaņā ar 5. pantā paredzēto signālziņu vai 6. pantā paredzētajiem proaktīvajiem pasākumiem, ļauj iesniegt sūdzību par mitināšanas pakalpojuma sniedzēja rīcību un pieprasīt satura atjaunošanu.

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji izveido efektīvu un pieejamu mehānismu, kas satura nodrošinātajiem, kuru piegādātais saturs izņemts vai piekļuve šādam saturam atspējota saskaņā ar 6. pantā paredzētajiem konkrētajiem pasākumiem, ļauj iesniegt sūdzību par mitināšanas pakalpojuma sniedzēja rīcību un pieprasīt satura atjaunošanu.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji tūlīt pārbauda ikvienu saņemto sūdzību un bez liekas kavēšanās atjauno saturu, kurš izņemts vai kuram piekļuve atspējota nepamatoti. Tie informē sūdzības iesniedzēju par pārbaudes iznākumu.

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji tūlīt pārbauda ikvienu saņemto sūdzību un bez liekas kavēšanās atjauno saturu, kurš izņemts vai kuram piekļuve atspējota nepamatoti. Tie informē sūdzības iesniedzēju par pārbaudes iznākumu divu nedēļu laikā pēc sūdzības saņemšanas, sniedzot skaidrojumu gadījumos, kad mitināšanas pakalpojuma sniedzēji nolemj neatjaunot saturu. Satura atjaunošana neliedz turpināt juridiskus pasākumus pret lēmumu, kuru pieņēmis mitināšanas pakalpojuma sniedzējs vai kompetentā iestāde.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kad mitināšanas pakalpojuma sniedzēji izņem teroristisku saturu vai atspējo piekļuvi šādam saturam, tie satura nodrošinātājam dara pieejamu informāciju par teroristiskā satura izņemšanu vai saturpiekļuves atspējošanu.

1.  Kad mitināšanas pakalpojuma sniedzēji izņem teroristisku saturu vai atspējo piekļuvi šādam saturam, tie satura nodrošinātājam dara pieejamu saprotamu un kodolīgu informāciju par teroristiskā satura izņemšanu vai saturpiekļuves atspējošanu un iespējām lēmumu apstrīdēt, kā arī pēc pieprasījuma iesniedz tam atbilstīgi 4. pantam izdota izņemšanas rīkojuma kopiju.

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pēc satura nodrošinātāja pieprasījuma mitināšanas pakalpojuma sniedzējs satura nodrošinātāju informē par izņemšanas vai saturpiekļuves atspējošanas iemesliem un iespējām šo lēmumu apstrīdēt.

svītrots

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja kompetentā iestāde nolemj, ka sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ nav jāatklāj informācija, piemēram, par teroristu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un saukšanu pie atbildības par tiem, 1. un 2. punktā noteikto pienākumu nepiemēro tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, bet ne ilgāk kā [četras] nedēļas pēc minētā lēmuma pieņemšanas. Šādā gadījumā mitināšanas pakalpojuma sniedzējs neizpauž nekādu informāciju par teroristiska satura izņemšanu vai saturpiekļuves atspējošanu.

3.  Ja kompetentā iestāde, balstoties uz objektīviem pierādījumiem un ņemot vērā attiecīgā lēmuma samērīgumu un nepieciešamību, nolemj, ka sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ nav jāatklāj informācija, piemēram, par teroristu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un saukšanu pie atbildības par tiem, 1. punktā noteikto pienākumu nepiemēro tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, bet ne ilgāk kā četras nedēļas pēc minētā lēmuma pieņemšanas. Šādā gadījumā mitināšanas pakalpojuma sniedzējs neizpauž nekādu informāciju par teroristiska satura izņemšanu vai saturpiekļuves atspējošanu.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka to kompetentajām iestādēm ir vajadzīgās spējas un pietiek resursu, lai sasniegtu šīs regulas nospraustos mērķus un izpildītu savus pienākumus.

Dalībvalstis nodrošina, ka to kompetentajām iestādēm ir vajadzīgās spējas un pietiek resursu, lai sasniegtu šīs regulas nospraustos mērķus un izpildītu savus pienākumus, stingri garantējot to neatkarību.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju, kompetento iestāžu un, vajadzības gadījumā, attiecīgo Savienības struktūru sadarbība

Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju, kompetento iestāžu un, vajadzības gadījumā, kompetento Savienības struktūru sadarbība

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai dalībvalstu vidū nepieļautu dublēšanos, uzlabotu koordināciju un novērstu iejaukšanos izmeklēšanā, attiecībā uz izņemšanas rīkojumiem un signālziņām dalībvalstu kompetentās iestādes cita citu informē, savā starpā koordinē darbu un sadarbojas, vajadzības gadījumā arī ar attiecīgajām Savienības struktūrām, piemēram, ar Eiropolu.

1.  Lai dalībvalstu vidū nepieļautu dublēšanos, uzlabotu koordināciju un novērstu iejaukšanos izmeklēšanā, attiecībā uz izņemšanas rīkojumiem dalībvalstu kompetentās iestādes cita citu informē, savā starpā koordinē darbu un sadarbojas, vajadzības gadījumā arī ar Eiropolu.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstu kompetentās iestādes un 17. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde cita citu informē, savā starpā koordinē darbu un sadarbojas attiecībā uz pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 6. pantu, un izpildes panākšanas darbībām, kas veiktas saskaņā ar 18. pantu. Dalībvalstis nodrošina, lai 17. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētās kompetentās iestādes rīcībā būtu visa relevantā informācija. Tālab dalībvalstis paredz piemērotus saziņas kanālus vai mehānismus, kas nodrošina, ka relevantā informācija tiek laicīgi koplietota.

2.  Dalībvalstu kompetentās iestādes un 17. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde cita citu informē, savā starpā koordinē darbu un sadarbojas attiecībā uz pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 6. pantu, un izpildes panākšanas darbībām, kas veiktas saskaņā ar 18. pantu. Dalībvalstis nodrošina, lai 17. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētās kompetentās iestādes rīcībā būtu visa relevantā informācija. Tālab dalībvalstis paredz piemērotus un drošus saziņas kanālus vai mehānismus, kas nodrošina, ka relevantā informācija tiek laicīgi koplietota.

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis un mitināšanas pakalpojuma sniedzēji var izvēlēties izmantot īpašus instrumentus, vajadzības gadījumā arī tādus, ko attiecīgās Savienības struktūras, piemēram, Eiropols, izveidojušas, lai atvieglotu konkrēti:

3.  Dalībvalstis var izmantot īpašus instrumentus, arī tādus, ko izveidojis Eiropols, lai atvieglotu konkrēti:

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ar 5. pantā paredzētajām signālziņām saistīto apstrādi un atziņošanu;

svītrots

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  sadarbību, kuras mērķis ir identificēt un īstenot 6. pantā paredzētos proaktīvos pasākumus.

(c)  sadarbību, kuras mērķis ir identificēt un īstenot 6. pantā paredzētos konkrētos pasākumus.

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji uzzina par jebkādas teroristu nodarījumus pierādošas informācijas esību, tie dalībvalstī, kur ir to galvenā uzņēmējdarbības vieta vai juridiskais pārstāvis, nekavējoties informē iestādes, kas attiecīgajā dalībvalstī ir kompetentas noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un atbild par saukšanu pie atbildības par šādiem nodarījumiem, vai informē dalībvalsts kontaktpunktu, kā noteikts 14. panta 2. punktā. Šaubu gadījumā mitināšanas pakalpojuma sniedzēji drīkst šo informāciju nosūtīt Eiropolam, kurš gādā par turpinājuma pasākumiem.

4.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji uzzina par jebkādu teroristisku saturu, tie nekavējoties informē iestādes, kas attiecīgajā dalībvalstī ir kompetentas noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un atbild par saukšanu pie atbildības par šādiem nodarījumiem. Ja attiecīgo dalībvalsti nav iespējams identificēt, mitināšanas pakalpojuma sniedzējs informē tās dalībvalsts, kur ir to galvenā uzņēmējdarbības vieta vai juridiskais pārstāvis, kontaktpunktu, kā noteikts 17. panta 2. punktā, kā arī nosūta šo informāciju Eiropolam, kurš gādā par turpinājuma pasākumiem.

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji izveido kontaktpunktu, kas ļauj elektroniski saņemt izņemšanas rīkojumus un signālziņas un nodrošina to ātru apstrādi saskaņā ar 4. un 5. pantu. Tie nodrošina, lai šī informācija tiktu darīta publiski pieejama.

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri iepriekš saņēmuši vienu vai vairākus izņemšanas rīkojumus, izveido kontaktpunktu, kas ļauj elektroniski saņemt izņemšanas rīkojumus un nodrošina to tūlītēju apstrādi saskaņā ar 4. pantu. Tie nodrošina, lai šī informācija tiktu darīta publiski pieejama.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Informācijā, kas minēta 1. punktā, norāda Regulā Nr. 1/58 minētu Savienības oficiālo valodu vai valodas, kurās var vērsties kontaktpunktā un kurās pēc tam turpināma saziņa par atbilstoši 4. un 5. pantam izdotajiem izņemšanas rīkojumiem un nosūtītajām signālziņām. Šo valodu vidū ir vismaz viena tās dalībvalsts oficiālā valoda, kurā ir mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā rezidē vai veic uzņēmējdarbību tā 16. pantā minētais juridiskais pārstāvis.

2.  Informācijā, kas minēta 1. punktā, norāda Regulā Nr. 1/58 minētu Savienības oficiālo valodu vai valodas, kurās var vērsties kontaktpunktā un kurās pēc tam turpināma saziņa par atbilstoši 4. pantam izdotajiem izņemšanas rīkojumiem. Šo valodu vidū ir vismaz viena tās dalībvalsts oficiālā valoda, kurā ir mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā rezidē vai veic uzņēmējdarbību tā 16. pantā minētais juridiskais pārstāvis.

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis izveido kontaktpunktu, kas ļauj apstrādāt ar to izdotajiem izņemšanas rīkojumiem un nosūtītajām signālziņām saistītos precizējumu pieprasījumus un atziņojumus. Informāciju par kontaktpunktu dara publiski pieejamu.

svītrots

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs juridisko pārstāvi nav norīkojis, jurisdikcija ir visām dalībvalstīm.

2.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs, kura galvenā uzņēmējdarbības vieta neatrodas kādā no dalībvalstīm, juridisko pārstāvi nav norīkojis, jurisdikcija ir visām dalībvalstīm. Ja kāda dalībvalsts nolemj īstenot šo jurisdikciju, tā informē visas pārējās dalībvalstis.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja ar 4. panta 1. punktu saskanīgu izņemšanas rīkojumu izdevusi citas dalībvalsts iestāde, minētajai dalībvalstij ir jurisdikcija atbilstoši saviem tiesību aktiem veikt piespiedu pasākumus, lai varētu panākt šā izņemšanas rīkojuma izpildi.

svītrots

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs, kurš piedāvā pakalpojumus Savienībā, bet uzņēmējdarbību tajā neveic, rakstveidā norīko savu juridisko pārstāvi Savienībā; šis pārstāvis ir juridiska vai fiziska persona, kas atbild par tādu izņemšanas rīkojumu, signālziņu, pieprasījumu un lēmumu saņemšanu, izpildi un izpildes panākšanu, kurus kompetentās iestādes izdevušas, pamatojoties uz šo regulu. Juridiskais pārstāvis rezidē vai veic uzņēmējdarbību vienā no dalībvalstīm, kurā mitināšanas pakalpojuma sniedzējs piedāvā pakalpojumus.

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs, kurš piedāvā pakalpojumus Savienībā, bet uzņēmējdarbību tajā neveic, rakstveidā norīko savu juridisko pārstāvi Savienībā; šis pārstāvis ir juridiska vai fiziska persona, kas atbild par tādu izņemšanas rīkojumu un pieprasījumu saņemšanu, izpildi un izpildes panākšanu, kurus kompetentās iestādes izdevušas, pamatojoties uz šo regulu. Juridiskais pārstāvis rezidē vai veic uzņēmējdarbību vienā no dalībvalstīm, kurā mitināšanas pakalpojuma sniedzējs piedāvā pakalpojumus.

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs juridiskajam pārstāvim uztic 1. punktā minēto izņemšanas rīkojumu, signālziņu, pieprasījumu un lēmumu saņemšanu, izpildi un izpildes panākšanu attiecīgā mitināšanas pakalpojuma sniedzēja vārdā. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji savu juridisko pārstāvi nodrošina ar pilnvarām un resursiem, kas vajadzīgi, lai tas spētu sadarboties ar kompetentajām iestādēm un izpildīt minētos lēmumus un rīkojumus.

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs juridiskajam pārstāvim uztic 1. punktā minēto izņemšanas rīkojumu un pieprasījumu saņemšanu, izpildi un izpildes panākšanu attiecīgā mitināšanas pakalpojuma sniedzēja vārdā. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji savu juridisko pārstāvi nodrošina ar pilnvarām un resursiem, kas vajadzīgi, lai tas spētu sadarboties ar kompetentajām iestādēm un izpildīt minētos lēmumus un rīkojumus.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts norīko iestādi vai iestādes, kuras ir kompetentas:

1.  Katra dalībvalsts norīko tiesu iestādi vai funkcionāli neatkarīgu administratīvo iestādi, kura ir kompetenta:

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  atklāt un identificēt teroristisku saturu un izdot mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem ar to saistītus pieprasījumus saskaņā ar 5. pantu;

svītrots

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  uzraudzīt proaktīvo pasākumu īstenošanu saskaņā ar 6. pantu;

(c)  uzraudzīt konkrēto pasākumu īstenošanu saskaņā ar 6. pantu;

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Dalībvalstis kompetentajās iestādēs izraugās kontaktpunktu, kas ļauj apstrādāt ar to izdotajiem izņemšanas rīkojumiem saistītos precizējumu pieprasījumus un atsauksmes. Informāciju par kontaktpunktu dara publiski pieejamu.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis vēlākais līdz [seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] paziņo Komisijai, kuras ir 1. punktā minētās kompetentās iestādes. Komisija šo paziņojumu un visus tā grozījumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.  Dalībvalstis vēlākais līdz [seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] paziņo Komisijai, kuras ir 1. punktā minētās kompetentās iestādes. Komisija izveido tiešsaistes reģistru, kurā uzskaita visas šīs kompetentās iestādes un izraudzīto kontaktpunktu katrai kompetentajai iestādei. Komisija šo paziņojumu un visus tā grozījumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis pieņem noteikumus par sodiem, kurus mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem piemēro par to pienākumu pārkāpumiem, kas noteikti saskaņā ar šo regulu, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šādu sodu īstenošanu. Šādus sodus uzliek tikai par tādu pienākumu neizpildi, kas noteikti saskaņā ar:

1.  Dalībvalstis pieņem noteikumus par sodiem, kurus mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem piemēro par sistemātiskiem un pastāvīgiem to pienākumu pārkāpumiem, kas noteikti saskaņā ar šo regulu, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šādu sodu īstenošanu. Šādus sodus uzliek tikai par tādu pienākumu neizpildi, kas noteikti saskaņā ar:

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  3. panta 2. punktu (mitināšanas pakalpojuma sniedzēju noteikumi);

svītrots

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  5. panta 5. un 6. punktu (signālziņu novērtēšana un atziņošana par novērtēšanu);

svītrots

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  6. panta 2. un 4. punktu (ziņojumi par proaktīviem pasākumiem un pasākumu pieņemšanu pēc lēmuma, ar kuru liek veikt konkrētus proaktīvus pasākumus);

(d)  6. panta 4. punktu (ziņojumi par konkrētiem pasākumiem un pasākumu pieņemšanu pēc pieprasījuma veikt papildu konkrētus pasākumus);

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  8. pantu (pārredzamība);

(f)  8. pantu (mitināšanas pakalpojuma sniedzēju pārredzamība);

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  9. pantu (ar proaktīviem pasākumiem saistītie aizsardzības pasākumi);

(g)  9. pantu (ar konkrētu pasākumu īstenošanu saistītie aizsardzības pasākumi);

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  13. panta 4. punktu (teroristu nodarījumus pierādoša informācija);

(j)  13. panta 4. punktu (informācija par teroristisku saturu);

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Paredzētie sodi ir efektīvi, samērīgi un atturoši. Dalībvalstis vēlākais līdz [seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] par šiem noteikumiem un pasākumiem paziņo Komisijai un tai nekavējoties paziņo arī par visiem tos ietekmējošiem turpmākiem grozījumiem un izmaiņām.

2.  Sodi saskaņā ar 1. punktu ir efektīvi, samērīgi un atturoši. Dalībvalstis vēlākais līdz [seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] par šiem noteikumiem un pasākumiem paziņo Komisijai un tai nekavējoties paziņo arī par visiem tos ietekmējošiem turpmākiem grozījumiem un izmaiņām.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  cik sekmīgi mitināšanas pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar kompetentajām iestādēm.

(e)  cik sekmīgi mitināšanas pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar kompetentajām iestādēm;

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  kāda ir mitināšanas pakalpojuma sniedzēju būtība un lielums, īpaši attiecībā uz mikrouzņēmumiem vai mazajiem uzņēmumiem Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK izpratnē;

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka sistemātiskas 4. panta 2. punktā noteiktā pienākuma neizpildes gadījumā tiek piemērots naudassods, kura apjoms ir līdz 4 % no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kopējā apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības gadā.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka sistemātiskas un pastāvīgas 4. panta 2. punktā noteiktā pienākuma neizpildes gadījumā tiek piemērots naudassods, kura apjoms ir līdz 4 % no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kopējā apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības gadā.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

19. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar izņemšanas rīkojumiem saistītās tehniskās prasības un izņemšanas rīkojumu veidņu grozīšana

Ar izņemšanas rīkojumiem saistītās tehniskās prasības, kritēriji nozīmības novērtēšanai un izņemšanas rīkojumu veidņu grozīšana

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 20. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar tehniskām prasībām attiecībā uz elektroniskajiem līdzekļiem, kas kompetentajām iestādēm jāizmanto izņemšanas rīkojumu nosūtīšanai.

1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20. pantu, ar kuriem šo regulu papildina ar nepieciešamām tehniskām prasībām attiecībā uz elektroniskajiem līdzekļiem, kas kompetentajām iestādēm jāizmanto izņemšanas rīkojumu nosūtīšanai.

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

19. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20. pantu, lai papildinātu šo regulu ar kritērijiem un rādītājiem, kas kompetentajām iestādēm jāizmanto, lai noteiktu skaitu, kas būtu uzskatāms par ievērojamu daudzumu neapstrīdētu izņemšanas rīkojumu, kā norādīts šajā regulā.

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  informāciju par atbilstoši 4. un 5. pantam izdoto izņemšanas rīkojumu un nosūtīto signālziņu skaitu, tā teroristiskā satura vienību skaitu, kas izņemts vai kura saturpiekļuve atspējota, un arī attiecīgos izpildes termiņus;

(a)  informāciju par atbilstoši 4. pantam izdoto izņemšanas rīkojumu skaitu, tā teroristiskā satura vienību skaitu, kas izņemts vai kura saturpiekļuve atspējota, un arī attiecīgos izpildes termiņus, kā arī informāciju par to attiecīgo gadījumu skaitu, kad notikusi sekmīga teroristu nodarījumu atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie atbildības par tiem;

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  informāciju par to piekļuves pieprasījumu skaitu, ko kompetentās iestādes izdevušas saistībā ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēju glabāto saturu atbilstoši 7. pantam;

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ne drīzāk kā [trīs gadi pēc šīs regulas piemērošanas sākuma dienas] Komisija veic šīs regulas izvērtējumu un Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, arī attiecībā uz to, kā un cik efektīvi darbojas aizsardzības mehānismi. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumus. Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga minētā ziņojuma sagatavošanai.

Vienu gadu pēc šīs regulas piemērošanas dienas Komisija veic šīs regulas izvērtējumu un Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, arī attiecībā uz to, kā un cik efektīvi darbojas aizsardzības mehānismi, un ziņo par ietekmi uz pamattiesībām, jo īpaši par ietekmi uz vārda brīvību un brīvību saņemt un izplatīt informāciju, un tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību. Saistībā ar šo izvērtējumu Komisija ziņo arī par nepieciešamību un iespējamību izveidot Eiropas platformu jautājumos par teroristisku saturu tiešsaistē, kā arī par šādas platformas efektivitāti, jo tā ļautu visām dalībvalstīm izmantot vienu drošu saziņas kanālu, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem nosūtītu izņemšanas rīkojumus attiecībā uz teroristisku saturu. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumus. Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga minētā ziņojuma sagatavošanai.

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no [6 mēneši pēc tās stāšanās spēkā].

To piemēro no [12 mēneši pēc tās stāšanās spēkā].

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[ ] kūda uz teroristu nodarījumu izdarīšanu vai aizstāv vai slavina tos (2. panta 5punkta a) apakšpunkts)

[ ] kūda uz Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunktā minēto teroristu nodarījumu izdarīšanu (2. panta 5. punkta a) apakšpunkts);

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[ ] mudina uz palīdzēšanu teroristu nodarījumu izdarīšanā (2. panta 5) punkta b) apakšpunkts)

[ ] aicina citu personu vai personu grupu veikt vai veicināt kādu no teroristu nodarījumiem, kas minēti Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunktā (2. panta 5. punkta b)  apakšpunkts);

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[ ] veicina teroristu grupas darbību, iedrošinot pievienoties teroristu grupai vai atbalstīt to (2. panta 5) punkta c) apakšpunkts)

[ ] aicina citu personu vai personu grupu piedalīties teroristu grupas darbībās, kas minētas Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunktā (2. panta 5. punkta c)  apakšpunkts);

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[ ] dod norādījumus vai iesaka paņēmienus teroristu nodarījumu izdarīšanai (2. panta 5) punkta d) apakšpunkts)

[ ] dod norādījumus vai iesaka paņēmienus sprāgstvielu, šaujamieroču vai citu ieroču vai kaitīgu vai bīstamu vielu izgatavošanai vai izmantošanai vai citām konkrētām metodēm vai paņēmieniem tādu teroristu nodarījumu izdarīšanai, kas minēti Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 1. punkta a)–i) apakšpunktā (2. panta 5) punkta d) apakšpunkts);

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – 3. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

[ ] attēlo Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunktā minēto nodarījumu izdarīšanu (2. panta 5. punkta e) apakšpunkts);

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

I pielikums – G iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācija par kompetento struktūru vai tiesu un par izņemšanas rīkojuma apstrīdēšanas termiņiem un procedūrām

Informācija par kompetento struktūru vai tiesu un par izņemšanas rīkojuma apstrīdēšanas termiņiem un procedūrām, tostarp formālajām prasībām:

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

III pielikums – B iedaļa – i punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[ ] iestājusies nepārvarama vara vai izpilde ir faktiski neiespējama ar adresātu vai pakalpojuma sniedzēju nesaistītu iemeslu dēļ

[ ] iestājusies nepārvarama vara vai izpilde ir faktiski neiespējama ar adresātu vai pakalpojuma sniedzēju nesaistītu iemeslu dēļ, tostarp tehnisku vai darbības iemeslu dēļ

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Kultūras un izglītības komitejas ATZINUMS (13.3.2019)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Atzinuma sagatavotāja (*): Julie Ward

(*) Iesaistītā komiteja – Reglamenta 54. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisija (EK) 2018. gada 12. septembrī publicēja priekšlikumu ar mērķi risināt problēmas saistībā ar teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē, izveidojot skaidru un saskaņotu tiesisko regulējumu, lai novērstu mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu.

Atzinuma sagatavotāja pieņem zināšanai šo priekšlikumu, kura mērķis ir precizēt mitināšanas pakalpojuma sniedzēju tiesisko atbildību par to, lai tiktu veiktas visas atbilstīgās, saprātīgās un samērīgās darbības, kādas vajadzīgas, lai nodrošinātu pakalpojumu drošību un ātri un efektīvi atklātu un izņemtu teroristisku saturu tiešsaistē.

Atzinuma sagatavotāja pauž bažas par vairākiem EK pieejas aspektiem, jo īpaši attiecībā uz pamattiesību ievērošanas līmeni, piemēram, par vārda brīvību un piekļuvi informācijai, kā arī par plašsaziņas līdzekļu plurālismu. Priekšlikums tā pašreizējā redakcijā rada arī vairākas juridiskas pretrunas spēkā esošajām normām, jo īpaši attiecībā uz atbilstību Direktīvai 2000/31/EK(1) un Direktīvai (ES) 2018/1808(2).

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir ļoti būtiski, lai ierosinātā regula neapdraudētu pamattiesības un spēkā esošo ES tiesisko regulējumu vai neatkāptos no tiem. Lai novērstu šādu iespēju, atzinuma sagatavotāja ierosina virkni grozījumu, kuru mērķis ir juridiski precizēt dažus no problemātiskajiem jautājumiem.

Atzinuma projekta galvenie aspekti:

i)  Definīcijas (2. pants)

- Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs

Ierosinātā "mitināšanas pakalpojuma sniedzēja" definīcija ir pārāk plaša un juridiski neskaidra, un tā var netīši ietvert ievērojamu skaitu pakalpojumu sniedzēju, kam nevajadzētu būt šīs regulas piemērošanas jomā. Atzinuma sagatavotāja iesaka sašaurināt definīciju, lai aptvertu tikai tos mitināšanas pakalpojumu sniedzējus, kas lietotājiem dod iespēju darīt saturu pieejamu plašai sabiedrībai.

- Teroristisks saturs

Tāpat ir jāprecizē arī "teroristiska satura" ierosinātā definīcija. Atzinuma sagatavotāja ierosina saskaņot ierosināto definīciju ar Direktīvu (ES) 2017/541, kā arī skaidri izslēgt visus materiālus, ko lieto izglītības, žurnālistikas un pētniecības vajadzībām.

ii)  Izņemšanas rīkojumi (4. pants)

- Kompetentās iestādes

Saskaņā ar 1. punktu kompetentajai iestādei jābūt pilnvarotai izdot lēmumu, ar ko mitināšanas pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi šādam saturam. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka tikai tiesu iestādēm ir pietiekama kompetence, lai izdotu derīgu izņemšanas rīkojumu, tādēļ tikai tām vajadzētu būt pilnvarotām pieņemt šādus lēmumus.

- Izņemšanas rīkojuma izpildes laiks

Saskaņā ar 2. punktu mitināšanas pakalpojuma sniedzējs teroristisku saturu izņem vai piekļuvi šādam saturam atspējo vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas. Pakalpojuma sniedzējiem ir nekavējoties jārīkojas, lai izņemtu teroristisku satura vai atspējotu piekļuvi tam, tomēr ar vienu stundu šķiet par maz izņemšanas rīkojuma izpildei. Lielākajai daļai pakalpojumu sniedzēju, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, nav pietiekamu resursu, lai to izdarītu šajā termiņā. Tik īss termiņš kopā ar 18. pantā minētajiem smagajiem sodiem, ko piemēro pakalpojumu sniedzējiem par prasību neievērošanu, nozīmē arī to, ka personām, ko skar izņemšanas rīkojumi, praksē ir atņemtas jebkādas tiesības vai iespēja tos apstrīdēt. Tas varētu radīt ļaunprātīgas situācijas, vienlaikus nepietiekami aizsargājot pamattiesības. Jāatzīmē arī, ka dažu kustīgu attēlu vai skaņas failu saturs var ilgt vairāk nekā vienu stundu.

Tāpēc ir jādod pietiekami daudz laika izņemšanas rīkojumu izpildei. "Viena stunda" jāaizstāj ar "bez nepamatotas kavēšanās", kas pakalpojumu sniedzējiem ļautu līdzsvaroti un atbilstoši rīkoties, saņemot izņemšanas rīkojumus.

- Izņēmumi

Pakalpojumu sniedzējiem, kas nepilda izņemšanas rīkojumus nepārvaramas varas, faktiskas neiespējamības, acīmredzamas kļūdas vai nepietiekamas informācijas dēļ, 7. un 8. punktā paredzēti iespējamie izņēmumi. Tomēr atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ar šiem izņēmumiem nepietiek, tāpēc ierosina pievienot izņēmumus, kas saistīti ar tehniskiem vai operatīviem iemesliem.

iii)  Proaktīvi pasākumi (6. pants)

Priekšlikuma 6. pantā prasīts mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem vajadzības gadījumā veikt proaktīvus pasākumus, lai aizsargātu savus pakalpojumus pret teroristiska satura izplatīšanu. Prasīts arī iesniegt ziņojumu par konkrētajiem proaktīvajiem pasākumiem, kas veikti ar mērķi nepieļaut iepriekš izņemta satura atkārtotu augšupielādēšanu vai tāda satura atkārtotu augšupielādēšanu, kura saturpiekļuve ir atspējota.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šis pants ir ļoti problemātisks, jo tas novestu pie tā, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem tiek uzliktas vispārējas pārraudzīšanas saistības, un tas ir pretrunā Direktīvas 2000/31/EK 15. pantam.

Lai gan EK cenšas novērst šo problēmu, 19. apsvērumā sniedzot zināmu juridisku apliecinājumu, ka "lēmumam likt pieņemt šādus konkrētus proaktīvus pasākumus principā nevajadzētu novest pie tā, ka tiek uzliktas vispārējās pārraudzīšanas saistības", tomēr ar to nebūt nav gana, lai garantētu, ka netiks uzliktas vispārējas pārraudzīšanas saistības. Pat gluži pretēji, Komisija norāda, ka, "ņemot vērā īpaši nopietnos riskus, kas saistīti ar teroristiska satura izplatīšanu", dalībvalstis "izņēmuma kārtā, ievērojot ES regulējumu, drīkst atkāpties no šā principa". Tas radītu būtiskas izmaiņas pašreizējā tiesiskajā pieejā attiecībā uz tiešsaistes mitināšanas pakalpojumu sniedzēju saistībām un to atbildības režīmu, kā arī ārkārtīgi ietekmētu pamattiesības.

Turklāt 6. pants rada dažas problēmas attiecībā uz Direktīvu (ES) 2018/1808. Video koplietošanas platformu pakalpojumu sniedzējiem, kas ietilpst ierosinātās regulas piemērošanas jomā, būtu jāveic proaktīvi pasākumi. Direktīvas 28.b panta 1. punkts prasa video koplietošanas platformas pakalpojumu sniedzējiem veikt "piemērotus pasākumus, lai pasargātu (..) plašāku sabiedrību no raidījumiem, (..) kuros ir tāds saturs, kura izplatīšana saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir noziedzīgs nodarījums, proti, publiska provokācija izdarīt teroristu nodarījumu, kā noteikts Direktīvas (ES) 2017/541 5. pantā". Skaidri norādīts arī, ka šādi pasākumi "nenoved pie ex ante kontroles pasākumiem vai satura augšupielādes filtrēšanas, kas neatbilst Direktīvas 2000/31/EK 15. pantam". Tādēļ šķiet, ka proaktīvi pasākumi nav saderīgi ar ex ante kontroles un augšupielādes filtrēšanas aizliegumu, ko paredz Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva.

Saistībā ar minēto, ņemot vērā juridiskās pretrunas starp ierosināto regulu un Direktīvu 2000/31/EK un Direktīvu (ES) 2018/1808, atzinuma sagatavotāja ierosina svītrot 6. pantu.

iv)  Sodi

Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem paredzēta virkne 18. pantā minētu sodu par regulā noteikto pienākumu pārkāpumiem. Par izņemšanas rīkojuma sistemātisku neizpildi mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem ir paredzēts ievērojams naudassods. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka sodi ir jānosaka katrai dalībvalstij, un tiem jābūt samērīgiem un īstenojamiem. Tām arī jāizlemj, vai pakalpojumu sniedzējiem piemērot naudassodus. Tāpēc atzinuma sagatavotāja ierosina svītrot Komisijas ierosinātos naudassodus, lai izvairītos no pārmērīga sloga mazākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas varētu nepārdzīvot šādas finanšu sankcijas, kā arī, lai neradītu situāciju, kad uzņēmumi pārmērīgi bloķē un izņem saturu ar mērķi pasargāt sevi no iespējamiem naudassodiem.

Pamatojoties uz šiem galvenajiem aspektiem, atzinuma sagatavotāja veic virkni grozījumu, lai juridiski precizētu dažādus jautājumus attiecībā uz pamattiesību ievērošanu, tiesiskās aizsardzības mehānismiem un tiesībām pārsūdzēt.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja vēlas atkārtoti uzsvērt dažus pamatprincipus, kas ir būtiski, lai novērstu radikalizāciju un tās sekas — terorismu un vardarbīgu ekstrēmismu, un ir daudz plašāki par jebkādiem pasākumiem, ko Savienība varētu veikt, lai novērstu terorisma satura izplatīšanu tiešsaistē. Ir pienācīgi jānovērtē plašsaziņas un digitālo līdzekļu lietotprasmes nozīme visu vecumu iedzīvotājiem. Šajā sakarā papildus galvenajiem pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu radikalizāciju, Savienībai būtu jānodrošina politikas saskaņotība un jācenšas veicināt ciešāka sadarbība ar pilsonisko sabiedrību un tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem, lai risinātu problēmas, ar kurām saskaras tiešsaistē. Jāpastiprina centieni, lai mudinātu jauniešus kritiski domāt par tiešsaistē pieejamajiem ekstrēmistu vēstījumiem. Ļoti svarīga ir arī laba prakse un pētījumi par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes iekļaušanu formālajā izglītībā un apmācībā, kā arī neformālajā un ikdienējā izglītībā.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē

par vēršanos pret teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē

Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju sanāksmē

Eiropas Komisijas ieguldījums vadītāju sanāksmē

Zalcburgā 2018. gada 19.–20. septembrī

Zalcburgā 2018. gada 19.–20. septembrī

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Šīs regulas mērķis ir, novēršot mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu teroristiskiem mērķiem, nodrošināt netraucētu digitālā vienotā tirgus darbību atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. Digitālā vienotā tirgus darbība būtu jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, stiprinot lietotāju uzticēšanos tiešsaistes videi un pastiprinot vārda un informācijas brīvības aizsardzības pasākumus.

(1)  Šīs regulas mērķis ir, novēršot mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu teroristiskiem mērķiem un nodrošinot īpašu rīku, ar ko vērsties pret šādām problēmām un palīdzēt gādāt par pilsoņu brīvību un drošību, nodrošināt netraucētu digitālā vienotā tirgus darbību atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. Digitālā vienotā tirgus darbība būtu jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, stiprinot lietotāju uzticēšanos tiešsaistes videi un pastiprinot vārda un informācijas brīvības aizsardzības pasākumus, kā arī stiprinot tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību, preses brīvību un mediju plurālismu.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Teroristisks saturs veido tikai daļu no plašākas nelikumīga tiešsaistes satura problēmas līdzās, piemēram, bērnu seksuālai izmantošanai, nelikumīgai komercpraksei un intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Teroristu un citas noziedzīgas organizācijas tirdzniecību ar nelikumīgu saturu bieži vien izmanto, lai legalizētu līdzekļus un iegūtu sākotnējos līdzekļus savu darbību finansēšanai. Šī problēma risināma, apvienojot leģislatīvus, neleģislatīvus un brīvprātīgus pasākumus, kuru pamatā būtu iestāžu un pakalpojumu sniedzēju sadarbība un kuri pilnībā atbilstu pamattiesībām. Lai gan nelikumīga satura draudu ir vājinājušas tādas sekmīgas iniciatīvas kā nozares vadītais Rīcības kodekss cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē un globālā alianse “WePROTECT”, kuras mērķis ir izbeigt seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē, ir jāizveido tiesiskais regulējums valsts regulatīvo iestāžu pārrobežu sadarbībai nelikumīga satura izņemšanas vajadzībām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas darbojas internetā, ir svarīga loma digitālajā ekonomikā, jo tie savieno uzņēmumus un iedzīvotājus un atvieglo publiskas debates un informācijas, viedokļu un ideju izplatīšanu un iegūšanu un tādējādi būtiski veicina inovāciju, ekonomisko izaugsmi un darbvietu radīšanu Savienībā. Tomēr dažos gadījumos trešās personas ļaunprātīgi izmanto mitināšanas pakalpojumus, lai tiešsaistē veiktu nelikumīgas darbības. Īpašas bažas rada tas, ka teroristu grupas un to atbalstītāji ļaunprātīgi izmanto mitināšanas pakalpojuma sniedzējus, lai tiešsaistē izplatītu teroristisku saturu nolūkā plaši paust savu vēstījumu, radikalizēt un vervēt, kā arī veicināt un virzīt teroristisku darbību.

(2)  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas darbojas internetā, ir svarīga loma digitālajā ekonomikā, jo tie savieno uzņēmumus un iedzīvotājus un atvieglo publiskas debates un informācijas, viedokļu un ideju izplatīšanu un iegūšanu un tādējādi būtiski veicina inovāciju, ekonomisko izaugsmi un darbvietu radīšanu Savienībā. Tomēr dažos gadījumos trešās personas ļaunprātīgi izmanto mitināšanas pakalpojumus, lai tiešsaistē veiktu nelikumīgas darbības, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir noziedzīgi nodarījumi. Īpašas bažas rada tas, ka teroristu grupas un to atbalstītāji ļaunprātīgi izmanto mitināšanas pakalpojuma sniedzējus, lai tiešsaistē izplatītu teroristisku saturu nolūkā plaši paust savu vēstījumu, radikalizēt un vervēt, kā arī veicināt un virzīt teroristisku darbību.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Teroristiska satura klātbūtne tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas sekas lietotājiem, iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, kā arī tiešsaistes pakalpojuma sniedzējiem, kuri šādu saturu mitina, jo tas grauj lietotāju uzticēšanos pakalpojuma sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un ar to sniegtajiem pakalpojumiem saistītos tehnoloģiskos līdzekļus un iespējas, tiem ir īpaša sociālā atbildība aizsargāt savus pakalpojumus pret ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt apkarot teroristisku saturu, kas tiek izplatīts, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus.

(3)  Teroristiska satura klātbūtne tiešsaistē — pat ja tā nav vienīgais faktors — ir pildījusi izšķirīgu lomu tādu personu radikalizācijā, kas ir izdarījuši terora aktus Savienībā un ārpus tās, un tā ir radījusi nopietnas nelabvēlīgas sekas iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, kā arī tiešsaistes pakalpojuma sniedzējiem, kuri šādu saturu mitina, jo tas grauj lietotāju uzticēšanos pakalpojuma sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības modeļiem. Attiecīgi, ņemot vērā tiešsaistes pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un profesionālās spējas, kā arī ar to sniegtajiem pakalpojumiem saistītos tehnoloģiskos līdzekļus, bet reizē arī ievērojot, cik svarīgi ir sargāt vārda un informācijas pamatbrīvības, tiem ir īpaša sociālā atbildība aizsargāt savus pakalpojumus pret ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt apkarot teroristisku saturu, kas tiek izplatīts, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Savienības līmeņa centieni apkarot teroristisku saturu tiešsaistē, sākušies 2015. gadā ar dalībvalstu un mitināšanas pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas sadarbības satvara izveidi, ir jāpapildina ar skaidru tiesisko regulējumu nolūkā vēl vairāk samazināt piekļuvi teroristiskam saturam tiešsaistē un pienācīgi stāties pretī strauji samilztošai problēmai. Ar šo tiesisko regulējumu iecerēts balstīties uz brīvprātīgajiem centieniem, kas tika pastiprināti ar Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/3347, un atsaukties uz Eiropas Parlamenta aicinājumu stiprināt pasākumus cīņai pret nelikumīgu un kaitīgu saturu un uz Eiropadomes aicinājumu uzlabot tāda satura automātisku atklāšanu un izņemšanu, kas kūda uz terora aktiem.

(4)  Savienības līmeņa centieni apkarot teroristisku saturu tiešsaistē sākās 2015. gadā ar dalībvalstu un mitināšanas pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas sadarbības satvara izveidi.  Diemžēl sadarbība izrādījās nepietiekama, lai apkarotu šo parādību. Tāpēc Savienības tiesību akti ir jāpapildina ar skaidru tiesisko regulējumu nolūkā vēl vairāk samazināt piekļuvi teroristiskam saturam tiešsaistē un pienācīgi stāties pretī strauji samilstošai problēmai. Ar šo tiesisko regulējumu iecerēts balstīties uz brīvprātīgajiem centieniem, kas tika pastiprināti ar Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/3347, un atsaukties uz Eiropas Parlamenta aicinājumu stiprināt pasākumus cīņai pret nelikumīgu un kaitīgu saturu un uz Eiropadomes aicinājumu uzlabot tāda satura automātisku atklāšanu un izņemšanu, kas kūda uz terora aktiem.

_________________

_________________

7 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums (ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

7 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums (ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp.).

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Šīs regulas piemērošanai nevajadzētu ietekmēt Direktīvas 2000/31/EK 14. panta piemērošanu8. Konkrēti, visiem pasākumiem, ko mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veic saskaņā ar šo regulu, to vidū jebkādiem proaktīviem pasākumiem, pašiem par sevi nevajadzētu būt par iemeslu tam, ka pakalpojuma sniedzējs zaudē minētajā noteikumā paredzēto atbrīvojumu no atbildības. Šī regula neietekmē valstu iestāžu un tiesu pilnvaras noteikt mitināšanas pakalpojuma sniedzēju atbildību konkrētos gadījumos, kad Direktīvas 2000/31/EK 14. panta nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no atbildības, nav izpildīti.

(5)  Šīs regulas piemērošanai nevajadzētu ietekmēt Direktīvas 2000/31/EK 14. panta piemērošanu8. Konkrēti, visiem pasākumiem, ko mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veic saskaņā ar šo regulu, to vidū jebkādiem proaktīviem pasākumiem, pašiem par sevi nevajadzētu būt par iemeslu tam, ka pakalpojuma sniedzējs zaudē minētajā noteikumā paredzēto atbrīvojumu no atbildības, jo 14. pants prasa pakalpojuma sniedzējiem, kad tie uzzinājuši par nelikumīgu darbību vai informāciju, ātri rīkoties, lai izņemtu teroristisku saturu vai atspējotu piekļuvi šādam saturam. Šī regula neietekmē valstu iestāžu un tiesu pilnvaras noteikt mitināšanas pakalpojuma sniedzēju atbildību konkrētos gadījumos, kad Direktīvas 2000/31/EK 14. panta nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no atbildības, nav izpildīti.

_________________

_________________

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Šajā regulā paredzētie pienākumi nedrīkstētu skart valsts iestāžu un tiesu pienākumu un spēju saskaņā ar valsts tiesību aktiem veikt piemērotas, saprātīgas un samērīgas darbības pret noziedzīgiem nodarījumiem.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Šī regula palīdz aizsargāt sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido piemērotus un stabilus pasākumus, kas nodrošina attiecīgo pamattiesību aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un izplatīt informāciju, darījumdarbības brīvību un nediskriminēšanas principu. Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un informācijas brīvībai, kas ir viens no galvenajiem plurālistiskas un demokrātiskas sabiedrības pamatiem un viena no vērtībām, uz kuru pamata ir dibināta Savienība, kompetentajām iestādēm un mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, tādiem pasākumiem, kas uzskatāmi par iejaukšanos vārda un informācijas brīvībā, vajadzētu būt stingri mērķorientētiem, proti, tiem ir jākalpo teroristiska satura izplatīšanas novēršanai, taču tie nedrīkst ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un izplatīt informāciju.

(7)  Šī regula palīdz aizsargāt sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido piemērotus un stabilus pasākumus, kas nodrošina attiecīgo pamattiesību aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un izplatīt informāciju, darījumdarbības brīvību un nediskriminēšanas principu. Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un informācijas brīvībai, tiesībām uz privātumu un personas datu aizsardzību, kas ir viens no galvenajiem plurālistiskas un demokrātiskas sabiedrības pamatiem un viena no vērtībām, uz kuru pamata ir dibināta Savienība, šajā regulā definētajām kompetentajām iestādēm un mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem vajadzētu būt nepieciešamiem, piemērotiem un samērīgiem ar to mērķi terorisma apkarošanā, taču tie nedrīkst ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un izplatīt informāciju.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  LES 19. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir noteiktas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību. Ikvienai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības vērsties kompetentajā valsts tiesā ar prasību nodrošināt efektīvu tiesību aizsardzību pret jebkādiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu un var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgās personas tiesības. Šīs tiesības jo īpaši ietver iespēju mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un satura nodrošinātājiem efektīvi apstrīdēt izņemšanas rīkojumus tās dalībvalsts tiesā, kuras iestādes izņemšanas rīkojumu izdevušas.

(8)  LES 19. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir noteiktas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību. Ikvienai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības vērsties kompetentajā valsts tiesā ar prasību nodrošināt efektīvu tiesību aizsardzību pret jebkādiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu un var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgās personas tiesības. Šīs tiesības jo īpaši ietver iespēju mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un satura nodrošinātājiem saņemt informāciju par tiesisko aizsardzību, iespēju satura nodrošinātājiem apstrīdēt izņemšanas lēmumus, ko pieņēmis mitināšanas pakalpojuma sniedzējs, un iespēju mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un satura nodrošinātājiem efektīvi apstrīdēt izņemšanas rīkojumus tās dalībvalsts tiesā, kuras iestādes izņemšanas rīkojumu izdevušas, kā arī iespēju mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem apstrīdēt jebkuru lēmumu par sodu uzlikšanu tās dalībvalsts tiesā, kurā tie veic uzņēmējdarbību vai kurā tiem ir likumīgs pārstāvis.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai nodrošinātu skaidrību par rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un kompetentajām iestādēm būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, pamatojoties uz teroristu nodarījumu definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/541, šajā regulā būtu jānosaka teroristiska satura definīcija9. Tā kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu jāaptver materiāls un informācija, ar ko kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu nodarījumu izdarīšanu vai popularizē piedalīšanos teroristu grupas darbībās. Konkrēti pie šādas informācijas pieder teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā paziņojumu būtība un formulējums, konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā ietekmēt personu drošību un drošumu. Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu organizācija vai persona un vai materiāls ir attiecināms uz šādu organizāciju vai personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu pienācīgi jāaizsargā saturs, ko izplata izglītības, žurnālistikas vai pētniecības nolūkos. Turklāt radikālu, polemisku vai strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs par sensitīviem politiskiem jautājumiem par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

(9)  Lai nodrošinātu skaidrību par rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un kompetentajām iestādēm būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, pamatojoties uz teroristu nodarījumu definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/541, šajā regulā būtu jānosaka teroristiska satura definīcija9. Tā kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu jāaptver materiāls un informācija, ar ko kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu nodarījumu izdarīšanu vai popularizē piedalīšanos teroristu grupas darbībās. Konkrēti pie šādas informācijas pieder teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā paziņojumu būtība un formulējums, konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā ietekmēt personu drošību. Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu organizācija vai persona un vai materiāls ir attiecināms uz šādu organizāciju vai personu vai izplatīts tās vārdā. Ir pašsaprotami, ka būtu pienācīgi jāapzina un jāaizsargā saturs, ko izplata izglītības, žurnālistikas vai pētniecības nolūkos, un ka to nedrīkstētu pielīdzināt kūdīšanai uz terorismu, ja vien šāda satura izplatīšana nedod iespēju to izmantot teroristiskiem nolūkiem. Tādējādi tiku rasts pienācīgs līdzsvars starp vārda un informācijas brīvību un sabiedriskās drošības prasībām. It sevišķi, lemjot par žurnālistiska satura izņemšanu, saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pantu vienmēr būtu jāņem vērā žurnālistu pašregulācijas un ētikas kodeksi. Konsekvences labad radikālu, polemisku vai strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs par sensitīviem politiskiem jautājumiem par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

_________________

_________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Direktīva (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Direktīva (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.).

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas pakalpojumus, kuros tiek izplatīts teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto informāciju pēc tā pieprasījuma un šo glabāto informāciju dara pieejamu trešām personām neatkarīgi no tā, vai šī darbība ir tikai tehniska, automātiska un pasīva. Šādu informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēji ietver sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas, video straumēšanas pakalpojumus, video, attēlu un audioierakstu koplietošanas pakalpojumus, datņu koplietošanu un citus mākoņpakalpojumus tādā apmērā, ciktāl tie informāciju dara pieejamu trešām personām un tīmekļa vietnēm, kurās lietotāji var sniegt komentārus vai izlikt atsauksmes. Regula būtu jāpiemēro arī mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti teroristiskam saturam, veic uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod iespēju juridiskām vai fiziskām personām vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta adreses, vai citas kontaktinformācijas piekļūstamība vienā vai vairākās dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt pietiekams nosacījums šīs regulas piemērošanai.

(10)  Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas pakalpojumus, kuros tiek izplatīts teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro tikai informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto informāciju pēc tā pieprasījuma un šo saturu dara pieejamu sabiedrībai, kas nozīmē, ka satura nodrošinātāji iepriekš nenosaka satura iespējamo lietotāju loku. Šādu pakalpojumu sniedzēji ietver video koplietošanas platformas, sociālo mediju platformas, straumēšanas pakalpojumus, attēlu un audioierakstu koplietošanas pakalpojumus, datņu koplietošanas pakalpojumus un citus mākoņpakalpojumus un uzglabāšanas pakalpojumus, izņemot uzņēmumu savstarpējās mākoņmitināšanas pakalpojumus, ciktāl tie saturu dara pieejamu sabiedrībai. Šīs regulas darbības jomā nebūtu jāiekļauj tīmekļa mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kas nodrošina tehnisko infrastruktūru tīmekļa vietņu operatoriem, vienkārši informācijas kanāli un citi elektronisko sakaru pakalpojumi, kešdarbes pakalpojumi, IT mākoņinfrastruktūras pakalpojumi, citi pakalpojumi, ko sniedz citos interneta infrastruktūras līmeņos, piemēram, reģistri un reģistratūras, domēna nosaukumu sistēmas (DNS), blakuspakalpojumi, piemēram, maksājumu pakalpojumi, aizsardzība pret DDoS (izkliedēto pakalpojumatteici), starppersonu sakaru pakalpojumi, kas dod iespēju īstenot tiešu starppersonu un interaktīvu informācijas apmaiņu starp ierobežotu personu skaitu, kur personas, kas sāk saziņu vai piedalās tajā, nosaka saņēmēju(-s). Šīs regulas darbības jomā nebūtu jāiekļauj arī mākoņinfrastruktūras pakalpojumi, kas pēc pieprasījuma nodrošina fiziskus vai virtuālus resursus, kuri savukārt nodrošina datošanas un glabāšanas infrastruktūras iespējas, attiecībā uz kurām pakalpojuma sniedzējam nav līgumisku tiesību noteikt, kādu saturu glabā, kā saturu apstrādā vai publisko klienti vai šo klientu tiešie lietotāji, un gadījumos, kad pakalpojuma sniedzējam nav tehnisku iespēju izņemt konkrētu saturu, ko glabā tā klienti vai šo klientu tiešie lietotāji. Regula būtu jāpiemēro arī mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti teroristiskam saturam, veic uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod iespēju juridiskām vai fiziskām personām vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta adreses, vai citas kontaktinformācijas piekļūstamība vienā vai vairākās dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt pietiekams nosacījums šīs regulas piemērošanai.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu to pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpilda noteikti rūpības pienākumi. Šiem rūpības pienākumiem nevajadzētu pāraugt vispārējās pārraudzīšanas saistībās. Rūpības pienākumiem būtu jāietver prasība, ka, piemērodami šo regulu, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji – jo īpaši tad, kad tie īsteno savus noteikumus, – attiecībā uz to glabāto saturu rīkojas rūpīgā, samērīgā un nediskriminējošā veidā, lai nepieļautu tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks saturs. Satura izņemšana vai piekļuves atspējošana jāveic, ievērojot vārda un informācijas brīvības principu.

(12)  Lai novērstu un atturētu teroristiska satura izplatīšanu to pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpilda noteikti rūpības pienākumi. Šiem rūpības pienākumiem nevajadzētu pāraugt vispārējās pārraudzīšanas saistībās, un tie nedrīkstētu skart Direktīvas 2000/31/EK 15. pantu. Rūpības pienākumiem būtu jāietver prasība, ka, piemērodami šo regulu, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji – jo īpaši tad, kad tie īsteno savus noteikumus, – attiecībā uz to glabāto saturu rīkojas rūpīgā, samērīgā un nediskriminējošā veidā, lai nepieļautu tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks saturs. Izņemot saturu vai atspējojot tam piekļuvi, būtu pienācīgi jāievēro vārda un informācijas brīvība. Nepamatotas satura izņemšanas gadījumā mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jādara pieejami funkcionāli un ātri sūdzību un tiesiskās aizsardzības mehānismi.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Būtu jāsaskaņo procedūra un pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, kuri pēc kompetento iestāžu veikta novērtējuma prasa mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem izņemt teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu brīvība norīkot kompetentās iestādes, proti, jāatļauj dalībvalstīm minēto uzdevumu uzticēt pārvaldes, tiesībaizsardzības vai tiesu iestādēm. Ņemot vērā ātrumu, kādā teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem uzliek par pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas rīkojumā identificētais teroristiskais saturs tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota vienas stundas laikā no izņemšanas rīkojuma saņemšanas. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju ziņā ir izlemt, vai attiecīgais saturs tiek izņemts vai lietotājiem Savienībā tiek atspējota saturpiekļuve.

(13)  Dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jānovērtē, vai saturs ir teroristisks, un būtu jāizdod tiesas rīkojums, kas prasa mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem vai nu izņemt teroristisku saturu, vai atspējot piekļuvi šādam saturam. Ņemot vērā ātrumu, kādā teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jānodrošina, ka šāds izņemšanas rīkojumā identificētais teroristiskais saturs tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota bez nepamatotas kavēšanās pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju ziņā ir izlemt, vai attiecīgais saturs tiek izņemts vai lietotājiem Savienībā tiek atspējota saturpiekļuve.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Ņemot vērā mērogu un ātrumu, kāds nepieciešams, lai efektīvi identificētu un izņemtu teroristisku saturu, būtisks elements cīņā pret teroristisku saturu tiešsaistē ir samērīgi proaktīvi pasākumi, dažos gadījumos arī automatizētu līdzekļu izmantošana. Lai mazinātu piekļuvi teroristiskam saturam savos pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem proaktīvu pasākumu veikšanas lietderība būtu jānovērtē atkarībā no riskiem un intensitātes, kādā tie ir pakļauti teroristiskam saturam, kā arī no ietekmes uz trešo personu tiesībām un sabiedrības ieinteresētību būt informētai. Tālab mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jānosaka, kāds piemērots, efektīvs un samērīgs proaktīvs pasākums būtu jāievieš. Šai prasībai nebūtu jāietver vispārējas pārraudzīšanas saistības. Šā novērtējuma kontekstā tas, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzējam adresētu satura izņemšanas rīkojumu un signālziņu nav, liecina par to, ka pakļautība teroristiskam saturam ir zema.

(16)  Ņemot vērā mērogu un ātrumu, kāds nepieciešams, lai efektīvi identificētu un izņemtu teroristisku saturu, būtisks elements cīņā pret teroristisku saturu tiešsaistē ir samērīgi proaktīvi pasākumi, dažos gadījumos arī automatizētu līdzekļu izmantošana. Lai mazinātu piekļuvi teroristiskam saturam savos pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem mērķorientētu proaktīvu pasākumu veikšanas piemērotība, efektivitāte un samērība būtu jānovērtē atkarībā no riskiem un intensitātes, kādā tie ir pakļauti teroristiskam saturam, kā arī no ietekmes uz trešo personu tiesībām un sabiedrības ieinteresētību būt informētai. Tālab mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jānosaka, kāds piemērots, efektīvs un samērīgs proaktīvs pasākums būtu jāievieš. Šai prasībai nebūtu jāietver vispārējas pārraudzīšanas pienākums saskaņā ar Direktīvas 2000/31/EK 15. pantu. Turklāt nebūtu jāskar Direktīva (ES) 2018/1808, kur video koplietošanas platformām (VKP) noteikta prasība veikt pasākumus, lai sabiedrību aizsargātu pret saturu, kura izplatīšana ir darbība, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir noziedzīgs nodarījums. Šā novērtējuma kontekstā tas, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzējam adresētu satura izņemšanas rīkojumu un signālziņu nav, liecina par to, ka pakļautība teroristiskam saturam ir zema.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Kad mitināšanas pakalpojuma sniedzēji ievieš proaktīvus pasākumus, tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas lietotāju tiesības uz vārda un informācijas brīvību, to vidū tiesības brīvi saņemt un izplatīt informāciju. Papildus ikvienai prasībai, kas noteikta tiesību aktos, to vidū tiesību aktos par personas datu aizsardzību, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jāīsteno aizsardzības pasākumi, vajadzības gadījumā arī cilvēka veikta uzraudzība un verifikācija, lai izvairītos no nejaušiem un kļūdainiem lēmumiem, kuru rezultātā tiek izņemts saturs, kas nav teroristisks. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji teroristiska satura atklāšanā izmanto automatizētus līdzekļus. Ikviens lēmums izmantot automatizētus līdzekļus, kuru mitināšanas pakalpojuma sniedzējs pieņem pats vai pēc kompetentās iestādes pieprasījuma, būtu jānovērtē tādā aspektā kā pamatā esošās tehnoloģijas uzticamība un izrietošā ietekme uz pamattiesībām.

(17)  Kad mitināšanas pakalpojuma sniedzēji ievieš proaktīvus pasākumus, tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas lietotāju tiesības uz vārda un informācijas brīvību, to vidū tiesības brīvi saņemt un izplatīt informāciju. Papildus ikvienai prasībai, kas noteikta tiesību aktos, to vidū tiesību aktos par personas datu aizsardzību, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jāīsteno aizsardzības pasākumi, vajadzības gadījumā arī cilvēka veikta uzraudzība un verifikācija, lai izvairītos no nejaušiem un kļūdainiem lēmumiem, kuru rezultātā tiek izņemts saturs, kas nav teroristisks. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji teroristiska satura atklāšanā izmanto automatizētus līdzekļus. Ikviens lēmums izmantot automatizētus līdzekļus, kuru mitināšanas pakalpojuma sniedzējs pieņem pats vai pēc attiecīgās kompetentās iestādes pieprasījuma, būtu jānovērtē tādā aspektā kā pamatā esošās tehnoloģijas uzticamība un izrietošā ietekme uz pamattiesībām. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāievieš funkcionāli un ātri sūdzību un tiesiskās aizsardzības mehānismi, ko izmantot nepamatotas satura izņemšanas gadījumos.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Lai nodrošinātu, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti teroristiskam saturam, veic piemērotus pasākumus ar mērķi novērst savu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas kļuvis galīgs, ziņotu par veiktajiem proaktīvajiem pasākumiem. Tie varētu būt pasākumi, kuru mērķis ir, veicot salīdzināšanu ar publiskiem vai privātiem rīkiem, kuros ir zināms teroristisks saturs, nepieļaut, lai atkārtoti tiktu augšupielādēts teroristisks saturs, kurš izņemts vai kuram piekļuve atspējota pēc saņemta izņemšanas rīkojuma vai signālziņām. Lai identificētu jaunu teroristisku saturu, tie drīkst izmantot arī uzticamus tehniskus rīkus – vai nu tādus, kas pieejami tirgū, vai arī tādus, ko izstrādājis mitināšanas pakalpojuma sniedzējs. Lai kompetentā iestāde varētu spriest par to, vai pasākumi ir efektīvi un samērīgi un – ja izmanto automatizētus līdzekļus – vai mitināšanas pakalpojuma sniedzējam ir nepieciešamās spējas nodrošināt cilvēka veiktu uzraudzību un verifikāciju, pakalpojuma sniedzējam būtu jāziņo par konkrētiem proaktīviem pasākumiem, ko tas ieviesis. Kad kompetentās iestādes novērtē pasākumu efektivitāti un samērīgumu, tām būtu jāņem vērā relevanti parametri, to vidū pakalpojuma sniedzējam izdoto izņemšanas rīkojumu un signālziņu skaits, ekonomiskā kapacitāte un pakalpojuma ietekme teroristiska satura izplatīšanā (piemēram, atkarībā no lietotāju skaita Savienībā).

(18)  Lai nodrošinātu, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti teroristiskam saturam, veic piemērotus pasākumus ar mērķi novērst savu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas kļuvis galīgs, ziņotu par veiktajiem proaktīvajiem pasākumiem, kā arī par sūdzību un tiesiskās aizsardzības mehānismu darbību. Tie varētu būt pasākumi, kuru mērķis ir, veicot salīdzināšanu ar publiskiem vai privātiem rīkiem, kuros ir zināms teroristisks saturs, vērsties pret to, ka atkārtoti parādās teroristisks saturs, kurš jau bijis izņemts vai kuram piekļuve jau bijusi atspējota pēc saņemta izņemšanas rīkojuma vai signālziņām. Lai identificētu jaunu teroristisku saturu, piemēram, kad saturā daļēji vai pilnībā tiek izmantots teroristisks saturs, uz ko jau attiecas galīgs izņemšanas rīkojums, vai kad saturu augšupielādējuši lietotāji, kas jau ir augšupielādējuši teroristisku saturu, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji drīkst izmantot arī uzticamus tehniskus rīkus – vai nu tādus, kas pieejami tirgū, vai arī tādus, ko izstrādājis mitināšanas pakalpojuma sniedzējs. Lai kompetentā iestāde varētu spriest par to, vai pasākumi ir efektīvi un samērīgi un – ja izmanto automatizētus līdzekļus – vai mitināšanas pakalpojuma sniedzējam ir nepieciešamās spējas nodrošināt cilvēka veiktu uzraudzību un verifikāciju, pakalpojuma sniedzējam būtu jāziņo par konkrētiem proaktīviem pasākumiem, ko tas ieviesis. Kad kompetentās iestādes novērtē pasākumu efektivitāti un samērīgumu, tām būtu jāņem vērā relevanti parametri, to vidū pakalpojuma sniedzējam izdoto izņemšanas rīkojumu un signālziņu skaits, ekonomiskā kapacitāte un pakalpojuma ietekme teroristiska satura izplatīšanā (piemēram, atkarībā no lietotāju skaita Savienībā).

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Kompetentajai iestādei pēc pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par vajadzīgajiem proaktīvajiem pasākumiem, kas būtu jāievieš. Ja kompetentā iestāde uzskata, ka veiktie pasākumi nav pietiekami, lai novērstu riskus, tai vajadzības gadījumā būtu jāuzstāj, lai tiek pieņemti piemēroti, efektīvi un samērīgi proaktīvi pasākumi. Lēmumam likt pieņemt šādus konkrētus proaktīvus pasākumus principā nevajadzētu novest pie tā, ka tiek uzliktas vispārējās pārraudzīšanas saistības, kas paredzētas Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā. Ņemot vērā īpaši smagos riskus, kas saistīti ar teroristiska satura izplatīšanu, lēmumos, kurus kompetentās iestādes pieņēmušas uz šīs regulas pamata, no Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā iedibinātās pieejas varētu atkāpties attiecībā uz dažiem specifiskiem, mērķorientētiem pasākumiem, kuru pieņemšana ir vajadzīga sevišķi svarīgu sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ. Pirms šādu lēmumu pieņemšanas kompetentajai iestādei būtu jāpanāk taisnīgs līdzsvars starp sabiedrisko interešu mērķiem un iesaistītajām pamattiesībām, jo īpaši vārda un informācijas brīvību un darījumdarbības brīvību, un būtu jāsniedz pienācīgs pamatojums.

(19)  Kompetentajai iestādei pēc pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par vajadzīgajiem proaktīvajiem pasākumiem, kas būtu jāievieš. Ja kompetentā iestāde uzskata, ka veiktie pasākumi nav pietiekami, lai novērstu riskus, tai vajadzības gadījumā būtu jāuzstāj, lai tiek pieņemti piemēroti, efektīvi un samērīgi proaktīvi pasākumi. Lēmumam likt pieņemt šādus konkrētus proaktīvus pasākumus nevajadzētu novest pie tā, ka tiek uzliktas vispārējās pārraudzīšanas saistības, kas paredzētas Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā. Ņemot vērā īpaši smagos riskus, kas saistīti ar teroristiska satura izplatīšanu, lēmumos, kurus kompetentās iestādes pieņēmušas uz šīs regulas pamata, no Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā iedibinātās pieejas varētu atkāpties attiecībā uz tikai dažiem specifiskiem, mērķorientētiem pasākumiem, kuru pieņemšana ir vajadzīga sevišķi svarīgu sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ. Pirms šādu lēmumu pieņemšanas kompetentajai iestādei būtu jāpanāk taisnīgs līdzsvars starp sabiedrisko interešu mērķiem un iesaistītajām pamattiesībām, jo īpaši vārda un informācijas brīvību un darījumdarbības brīvību, un būtu jāsniedz pienācīgs pamatojums.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Sūdzību procedūras ir nepieciešams aizsardzības pasākums pret tāda satura kļūdainu izņemšanu, ko aizsargā vārda un informācijas brīvība. Tāpēc mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāizveido ērti lietojami sūdzību mehānismi un jānodrošina, ka sūdzības tiek izskatītas nekavējoties un pilnīgi pārredzami attiecībā pret satura nodrošinātāju. Prasība mitināšanas pakalpojuma sniedzējam atjaunot saturu, ja tas ticis izņemts kļūdas dēļ, neietekmē mitināšanas pakalpojuma sniedzēju iespēju panākt savu noteikumu izpildi uz citu iemeslu pamata.

(25)  Sūdzību procedūras ir nepieciešams aizsardzības pasākums pret tāda satura kļūdainu izņemšanu, ko aizsargā vārda un informācijas brīvība. Tāpēc mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāizveido funkcionāli un ērti lietojami sūdzību un tiesiskās aizsardzības mehānismi, lai nodrošinātu, ka sūdzības tiek izskatītas nekavējoties un pilnīgi pārredzami attiecībā pret satura nodrošinātāju. Prasība mitināšanas pakalpojuma sniedzējam atjaunot saturu, ja tas ticis izņemts kļūdas dēļ, neietekmē mitināšanas pakalpojuma sniedzēju iespēju panākt savu noteikumu izpildi uz citu iemeslu pamata. Dalībvalstīm būtu arī jāgarantē, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzēji un satura nodrošinātāji var patiešām izmantot savas tiesības uz tiesisko aizsardzību. Turklāt satura nodrošinātājiem, kuru saturs ir izņemts pēc izņemšanas rīkojuma, vajadzētu būt tiesībām uz efektīvu tiesisko aizsardzību saskaņā ar LES 19. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu. Dalībvalstu līmenī būtu jāizveido funkcionāli pārsūdzības mehānismi, lai nodrošinātu, ka jebkurai personai, uz kuru attiecas kompetentas tiesu iestādes izdots izņemšanas rīkojums, ir tiesības vērsties tiesu iestādē ar pārsūdzību. Pārsūdzēšanas procedūra neskar kompetenču sadali dalībvalstu tiesu sistēmās.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Efektīva tiesību aizsardzība saskaņā ar LES 19. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu prasa, lai personām būtu iespēja noskaidrot iemeslus, kuru dēļ ir izņemts viņu augšupielādētais saturs vai atspējota saturpiekļuve. Šajā nolūkā mitināšanas pakalpojuma sniedzējam būtu jādara satura nodrošinātājam pieejama jēgpilna informācija, kas dod satura nodrošinātājam iespēju apstrīdēt lēmumu. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka par to jāpaziņo satura nodrošinātājam. Atkarībā no apstākļiem mitināšanas pakalpojuma sniedzēji saturu, kas tiek uzskatīts par teroristisku saturu, drīkst aizstāt ar ziņu, ka saturs ir izņemts vai atspējots saskaņā ar šo regulu. Pēc pieprasījuma būtu jāsniedz papildu informācija par iemesliem, kā arī par satura nodrošinātāja iespējām lēmumu apstrīdēt. Ja kompetentās iestādes nolemj, ka sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ, arī izmeklēšanas kontekstā, tiek uzskatīts par nepiemērotu vai kontraproduktīvu tiešā veidā informēt satura nodrošinātāju par satura izņemšanu vai atspējošanu, par to būtu jāinformē mitināšanas pakalpojuma sniedzējs.

(26)  Vispārīgāk, efektīva tiesību aizsardzība saskaņā ar LES 19. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu prasa, lai personām būtu iespēja noskaidrot iemeslus, kuru dēļ ir izņemts viņu augšupielādētais saturs vai atspējota saturpiekļuve. Šajā nolūkā mitināšanas pakalpojuma sniedzējam būtu jādara satura nodrošinātājam pieejama jēgpilna informācija, kas dod satura nodrošinātājam iespēju apstrīdēt lēmumu. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, ja tas iespējams, būtu ar jebkādiem pieejamiem līdzekļiem jāinformē satura nodrošinātāji par jebkādu mitināšanas pakalpojuma sniedzēja izņemtu saturu. Bet, ja kompetentās iestādes nolemj, ka sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ, arī izmeklēšanas kontekstā, tiek uzskatīts par nepiemērotu vai kontraproduktīvu tiešā veidā informēt satura nodrošinātāju par satura izņemšanu vai atspējošanu, par to būtu jāinformē mitināšanas pakalpojuma sniedzējs.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Lai nodrošinātu proaktīvu pasākumu efektīvu un pietiekami saskanīgu īstenošanu, dalībvalstu kompetentajām iestādēm konkrētu proaktīvu pasākumu identificēšanas, īstenošanas un novērtēšanas nolūkā būtu savā starpā jāsazinās par sarunām, ko tās risina ar mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem. Tāpat šāda sadarbība ir vajadzīga arī saistībā ar noteikumu pieņemšanu par sodiem, kā arī sodu īstenošanu un minēto noteikumu izpildes panākšanu.

(28)  Lai nodrošinātu proaktīvu pasākumu efektīvu un pietiekami saskanīgu īstenošanu, dalībvalstu kompetentajām tiesu iestādēm jēgpilnu un ilgtspējīgu terorisma un radikalizācijas apkarošanas pasākumu novērtēšanas, identificēšanas un īstenošanas nolūkā būtu savā starpā jāsazinās par sarunām, ko tās risina ar mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, piemēram, žurnālistu asociācijām, jaunatnes organizācijām, mediju uzraudzības iestādēm u. c.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu un signālziņu ātru apstrādi, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts kalpo operacionāliem nolūkiem. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas rīkojumus un signālziņas, un tehniskiem līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma sniedzējs var brīvi norādīt esošu kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. Lai nodrošinātu, ka teroristisks saturs tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jānodrošina, ka kontaktpunkts ir pieejams 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Informācijā par kontaktpunktu būtu jāiekļauj informācija par valodu, kurā ar kontaktpunktu var sazināties. Lai atvieglotu saziņu starp mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un kompetentajām iestādēm, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut saziņu tajā Savienības oficiālajā valodā, kurā pieejami to noteikumi.

(33)  Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu un signālziņu ātru apstrādi, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts kalpo operacionāliem nolūkiem. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas rīkojumus un signālziņas, un tehniskiem līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma sniedzējs var brīvi norādīt esošu kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. Lai nodrošinātu, ka teroristisks saturs tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota tūlīt un bez nepamatotas kavēšanās pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jānodrošina, ka kontaktpunkts ir pieejams. Informācijā par kontaktpunktu būtu jāiekļauj informācija par valodu, kurā ar kontaktpunktu var sazināties. Lai atvieglotu saziņu starp mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un kompetentajām iestādēm, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut saziņu vienā no Savienības oficiālajām valodām, kurās pieejami to noteikumi.

Pamatojums

Nav reālistiski prasīt MVU izņemt saturu vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas, nedodot laiku pienācīgi novērtēt pieprasījumu. Mazi uzņēmumi gluži vienkārši nespēs izpildīt šo nosacījumu, jo lielākajā daļā gadījumu tiem nav pietiekamu cilvēkresursu, lai nodrošinātu pieejamību 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā un izņemtu saturu vienas stundas laikā.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Ja pakalpojuma sniedzējiem nav noteikta vispārēja prasība nodrošināt fizisku klātbūtni Savienības teritorijā, ir nepieciešams viest skaidrību, kuras dalībvalsts jurisdikcijā ir mitināšanas pakalpojuma sniedzējs, kas piedāvā pakalpojumus Savienībā. Parasti mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ir tās dalībvalsts jurisdikcijā, kurā atrodas tā galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā tas norīkojis juridisku pārstāvi. Tomēr, ja izņemšanas rīkojumu izdod cita dalībvalsts, tās iestādēm būtu jāspēj panākt šādu rīkojumu izpildi, izmantojot piespiedu pasākumus, kas nav represīvi, piemēram, naudassodus. Attiecībā uz mitināšanas pakalpojuma sniedzēju, kuram Savienībā nav uzņēmējdarbības vietas un kurš nav norīkojis juridisku pārstāvi, jebkurai dalībvalstij tomēr būtu jāspēj uzlikt sodus, ja vien tiek ievērots ne bis in idem princips.

(34)  Ja pakalpojuma sniedzējiem nav noteikta vispārēja prasība nodrošināt fizisku klātbūtni Savienības teritorijā, ir nepieciešams viest skaidrību, kuras dalībvalsts jurisdikcijā ir mitināšanas pakalpojuma sniedzējs, kas piedāvā pakalpojumus Savienībā. Parasti mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ir tās dalībvalsts jurisdikcijā, kurā atrodas tā galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā tas norīkojis juridisku pārstāvi. Tomēr, ja izņemšanas rīkojumu izdod cita dalībvalsts, tās iestādei būtu jāspēj panākt tās rīkojumu izpildi, izmantojot piespiedu pasākumus, kas nav represīvi, piemēram, naudassodus. Attiecībā uz mitināšanas pakalpojuma sniedzēju, kuram Savienībā nav uzņēmējdarbības vietas un kurš nav norīkojis juridisku pārstāvi, jebkurai dalībvalstij tomēr būtu jāspēj uzlikt sodus, ja vien tiek ievērots ne bis in idem princips.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Lai nodrošinātu, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi sodi. Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sodiem, attiecīgā gadījumā arī naudassodu piemērošanas vadlīnijas. Īpaši bargi sodi nosakāmi gadījumā, ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs sistemātiski neizņem teroristisku saturu vai neatspējo saturpiekļuvi vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas. Atsevišķos gadījumos par neatbilstību varētu paredzēt sankcijas, ievērojot ne bis in idem un proporcionalitātes principu un nodrošinot, ka šādās sankcijās tiek ņemta vērā sistemātiska neizpilde. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, regulā būtu jānosaka, kādā mērā attiecīgie pienākumi var būt par sodu uzlikšanas iemeslu. Sodi par 6. panta neievērošanu būtu jāpieņem tikai attiecībā uz pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no lēmuma, ar kuru liek veikt papildu proaktīvus pasākumus saskaņā ar 6. panta 4. punktu. Nosakot, vai būtu jāuzliek finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi. Dalībvalstis nodrošina, ka sodi neveicina tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

(38)  Dalībvalstīm būtu jānosaka sodi, lai nodrošinātu, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā regulā paredzētos pienākumus. Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par šādiem sodiem, kam jābūt samērīgiem un praktiski izpildāmiem, ņemot vērā attiecīgā mitināšanas pakalpojuma sniedzēja lielumu un dabu. Bargi sodi būtu nosakāmi gadījumā, ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs sistemātiski neizņem teroristisku saturu vai neatspējo saturpiekļuvi bez nepamatotas kavēšanās. Ja teroristisks saturs ir acīmredzami kaitīgs vai uzskatāms par tūlītēju draudu sabiedriskajai kārtībai, mitināšanas pakalpojuma sniedzējam šis teroristiskais saturs būtu jāizņem vai jāatspējo saturpiekļuve, kad ir saņemts pienācīgi pamatots izņemšanas rīkojums. Atsevišķos gadījumos par neatbilstību varētu paredzēt sankcijas, ievērojot ne bis in idem un samērības principu un nodrošinot, ka šādās sankcijās tiek ņemta vērā sistemātiska neizpilde, bet nedrīkstētu mudināt patvaļīgi izņemt tādu saturu, kas nav teroristisks saturs. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, regulā būtu jānosaka, kādā mērā attiecīgie pienākumi var būt par sodu uzlikšanas iemeslu. Sodi par 6. panta neievērošanu būtu jāpieņem tikai attiecībā uz pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no lēmuma, ar kuru liek veikt papildu proaktīvus pasākumus saskaņā ar 6. panta 4. punktu. Nosakot, vai būtu jāuzliek finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi. Dalībvalstis nodrošina, ka sodi neveicina tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šī regula nosaka vienotus noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu teroristiska satura izplatīšanai tiešsaistē. Konkrēti tajā noteikti:

1.  Neskarot pienākumu ievērot pamatbrīvības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti LES 6. pantā, šī regula nosaka vienotus noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu teroristiska satura izplatīšanai sabiedrībai tiešsaistē. Konkrēti tajā noteikti:

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  rūpības pienākumu noteikumi, kas mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem jāpiemēro, lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu ar savu pakalpojumu starpniecību un vajadzības gadījumā nodrošinātu ātru šāda satura izņemšanu;

(a)  rūpības pienākumu noteikumi, kas mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem jāpiemēro, lai vērstos pret teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē vai sabiedrībai ar pakalpojumu starpniecību un vajadzības gadījumā nodrošinātu ātru šāda satura izņemšanu;

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pasākumu kopums, kas dalībvalstīm jāievieš, lai identificētu teroristisku saturu, padarītu mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem iespējamu tā ātru izņemšanu un atvieglotu sadarbību ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ar mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un, vajadzības gadījumā, ar attiecīgajām Savienības struktūrām.

(b)  pasākumu kopums, kas dalībvalstīm jāievieš, lai identificētu teroristisku saturu, padarītu mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem iespējamu tā ātru izņemšanu un atvieglotu sadarbību ar citu dalībvalstu relevantajām kompetentajām iestādēm un attiecīgā gadījumā tiesu iestādēm, ar mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un, vajadzības gadījumā, ar attiecīgajām Savienības struktūrām.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šo regulu nepiemēro saturam, kas tiek izplatīts izglītības, mākslas, žurnālistikas vai pētniecības nolūkos vai citos izdevējdarbības nolūkos, ja vien tas nekūda uz vardarbību, un saturam, kas tiek izplatīts pret terorismu vērstas informētības veicināšanas nolūkā.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šo regulu piemēro mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuri – neatkarīgi no galvenās to uzņēmējdarbības vietas – savus pakalpojumus piedāvā Savienībā.

2.  Šo regulu piemēro mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuri – neatkarīgi no galvenās to uzņēmējdarbības vietas – savus pakalpojumus piedāvā sabiedrībai Savienībā.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “mitināšanas pakalpojuma sniedzējs” ir tādu informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura nodrošinātāja piegādātas informācijas glabāšanu pēc satura nodrošinātāja pieprasījuma un glabātās informācijas darīšanu pieejamu trešām personām;

(1)  “mitināšanas pakalpojuma sniedzējs” ir tādu informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura nodrošinātāja nodrošināta tiešsaistes satura glabāšanu pēc satura nodrošinātāja pieprasījuma un glabātās informācijas darīšanu pieejamu sabiedrībai;

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  “kompetentā iestāde” ir vienīga izraudzīta valsts tiesu iestāde dalībvalstī vai neatkarīga administratīva iestāde ar attiecīgajām īpašajām zināšanām;

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  “teroristu nodarījumi” ir Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 1. punktā definētie nodarījumi;

(4)  “teroristu nodarījumi” ir kāda no Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 1. punktā uzskaitītajām tīšajām darbībām;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  “teroristisks saturs”, kopā vai atsevišķi, ir šāda veida informācija:

(5)  “teroristisks saturs” ir tiešsaistes saturs, kas var veicināt tādu tīšu darbību veikšanu, kuras saskaņā ar dalībvalstu un Savienības tiesību aktiem ir noziedzīgi nodarījumi un kuras uzskaitītas Direktīvas 2017/541/ES 3. panta 1. punkta a)–i) apakšpunktā, ar šādām darbībām:

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  mudināšana uz palīdzēšanu teroristu nodarījumu izdarīšanā;

(b)  personas vai personu grupu aicināšana palīdzēt teroristu nodarījumu izdarīšanā;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  teroristu grupas darbības veicināšana, jo īpaši iedrošinot pievienoties teroristu grupai Direktīvas (ES) 2017/541 2. panta 3) punkta nozīmē vai šādu grupu atbalstīt;

(c)  teroristu grupas darbības veicināšana, jo īpaši aicinot personas vai personu grupu piedalīties Direktīvas (ES) 2017/541 2. panta 3. punktā definētā teroristu grupā, tikties ar to, sazināties ar to vai atbalstīt tās noziedzīgās darbībās vai mudinot izplatīt teroristisku saturu;

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  “teroristiska satura izplatīšana” ir teroristiska satura publiskošana, ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumiem darot to pieejamu trešām personām;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  “signālziņa” ir paziņojums par informāciju, kuru varētu uzskatīt par teroristisku saturu; kompetentā iestāde vai, vajadzības gadījumā, attiecīgā Savienības struktūra mitināšanas pakalpojuma sniedzējam to izdod tālab, lai šis pakalpojuma sniedzējs brīvprātīgi izvērtētu minētās informācijas saderību ar saviem noteikumiem par teroristiska satura izplatīšanas novēršanu;

(8)  “signālziņa” ir paziņojums par saturu, kuru varētu uzskatīt par teroristisku saturu; kompetentā iestāde vai, vajadzības gadījumā, attiecīgā Savienības struktūra mitināšanas pakalpojuma sniedzējam to izdod tālab, lai šis pakalpojuma sniedzējs brīvprātīgi izvērtētu minētās informācijas saderību ar saviem noteikumiem par teroristiska satura izplatīšanas novēršanu;

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  “galvenā uzņēmējdarbības vieta” ir galvenais birojs vai juridiskā adrese, kurā veic galvenās finanšu funkcijas un no kuras tiek īstenota operacionālā kontrole.

(9)  “galvenā uzņēmējdarbības vieta” ir galvenais birojs vai juridiskā adrese, kurā veic galvenās finanšu funkcijas un no kuras tiek īstenota operacionālā kontrole Savienībā.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Radikālu, polemisku vai strīdīgu uzskatu paušanu sabiedriskās diskusijās par sensitīviem politiskiem jautājumiem, kā arī saturu, kura mērķis ir sniegt informāciju vai nosodīt teroristisku saturu, neuzskata par teroristisku saturu šā panta pirmās daļas 5) punkta izpratnē.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas saskaņā ar šo regulu, lai tādējādi novērstu teroristiska satura izplatīšanu un aizsargātu lietotājus no teroristiska satura. Tas tiek darīts rūpīgi un samērīgā un nediskriminējošā veidā, pienācīgi ievērojot lietotāju pamattiesības un ņemot vērā vārda un informācijas brīvības būtisko nozīmi atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas saskaņā ar šo regulu, lai tādējādi novērstu teroristiska satura izplatīšanu sabiedrībai un aizsargātu lietotājus no teroristiska satura. Tas tiek darīts rūpīgi un samērīgā un nediskriminējošā veidā, pienācīgi ievērojot lietotāju pamattiesības, jo īpaši vārda un informācijas brīvību.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji savos noteikumos iekļauj un piemēro noteikumus par teroristiska satura izplatīšanas novēršanu.

2.  Neskarot Direktīvas 2000/31/EK 14. un 15. pantu, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji savos noteikumos paredz, ka tie veic piemērotus, efektīvus un samērīgus pasākumus, lai vērstos pret teroristiska satura izplatīšanu to pakalpojumos.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kas minēti 1. panta 1. punktā un atbilst video koplietošanas platformu pakalpojuma sniedzēja definīcijas kritērijiem, veic piemērotus pasākumus, lai vērstos pret teroristiska satura izplatīšanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2018 28.b panta 1. punkta c) apakšpunktu un 3. punktu.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kompetentā iestāde ir pilnvarota izdot lēmumu, ar ko mitināšanas pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi šādam saturam.

1.  Kompetentā iestāde ir pilnvarota izdot izņemšanas rīkojumu, ar ko mitināšanas pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi šādam saturam.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Gadījumos, kad tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā atrodas satura nodrošinātājs, ir pamatots iemesls uzskatīt, ka izņemšanas rīkojums var skart personas pamattiesības, tā informē pieprasītāju kompetento iestādi. Pieprasītāja kompetentā iestāde šos apstākļus ņem vērā un vajadzības gadījumā atsauc vai pielāgo izņemšanas rīkojumu.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs teroristisku saturu izņem vai piekļuvi šādam saturam atspējo vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas.

2.  Neskarot Direktīvas 2000/31/EK 14. un 15. pantu, mitināšanas pakalpojuma sniedzējs teroristisku saturu izņem vai piekļuvi šādam saturam atspējo bez nepamatotas kavēšanās pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas. Dalībvalstis var noteikt, ka gadījumos, kad teroristisks saturs ir acīmredzami kaitīgs vai uzskatāms par tūlītēju draudu sabiedriskajai kārtībai, mitināšanas pakalpojuma sniedzējs šo teroristisko saturu izņem vai atspējo saturpiekļuvi no brīža, kad ir saņemts pienācīgi pamatots izņemšanas rīkojums.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pamatojums, kāpēc saturs uzskatāms par teroristisku, ar atsauci vismaz uz 2. panta 5) punktā uzskaitītajām teroristiskā satura kategorijām;

(b)  vispusīgs pamatojums, kāpēc saturs uzskatāms par teroristisku, ar atsauci vismaz uz 2. panta 5) punktā uzskaitītajām teroristiskā satura kategorijām;

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  vienots resursu vietrādis (URL) un, vajadzības gadījumā, papildu informācija, kas ļauj identificēt minēto saturu;

(c)  precīzs tiešsaistes vienotais resursu vietrādis (URL), tiešsaistes satura nodrošinātāja identifikācija un jebkāda cita informācija, kas ļauj identificēt minēto saturu;

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  informācija par mitināšanas pakalpojuma sniedzējam un satura nodrošinātājam pieejamo tiesisko aizsardzību;

(f)  informācija par mitināšanas pakalpojuma sniedzējam un satura nodrošinātājam pieejamo tiesisko aizsardzību un tās izmantošanas termiņu;

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējam vai satura nodrošinātājam ir tiesības pārsūdzēt izņemšanas rīkojumu, prasot piemērot tiesiskās aizsardzības līdzekļus attiecīgajā tiesu iestādē dalībvalstī, kurā ir mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta vai atrodas satura nodrošinātājs.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Izņemšanas rīkojumus kompetentās iestādes adresē mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai juridiskajam pārstāvim, kuru mitināšanas pakalpojuma sniedzējs norīkojis saskaņā ar 16. pantu, un 14. panta 1. punktā minētajam kontaktpunktam. Šādus rīkojumus sūta, izmantojot elektroniskus līdzekļus, ar kuriem var iegūt rakstisku apliecinājumu apstākļos, kas ļauj noteikt sūtītāja autentiskumu, arī rīkojuma nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika pareizību.

5.  Izņemšanas rīkojumus kompetentās iestādes adresē mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai juridiskajam pārstāvim, kuru mitināšanas pakalpojuma sniedzējs norīkojis saskaņā ar 16. pantu, un 14. panta 1. punktā minētajam kontaktpunktam. Šādus rīkojumus sūta, izmantojot elektroniskus līdzekļus, ar kuriem var iegūt rakstisku apliecinājumu apstākļos, kas ļauj noteikt sūtītāja autentiskumu, arī rīkojuma nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika pareizību. Šādus rīkojumus sagatavo vienā no valodām, kas noteiktas saskaņā ar 14. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs izņemšanas rīkojumu izpildīt nespēj tāpēc, ka tajā ir acīmredzamas kļūdas vai tas nesatur rīkojuma izpildei pietiekamu informāciju, mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ar III pielikumā pievienotās veidnes starpniecību bez liekas kavēšanās par to informē kompetento iestādi un lūdz vajadzīgos precizējumus. Tiklīdz precizējumi ir sniegti, piemēro 2. punktā noteikto termiņu.

8.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs izņemšanas rīkojumu izpildīt nespēj tāpēc, ka tajā ir acīmredzamas kļūdas vai tas nesatur rīkojuma izpildei pietiekamu tehnisko informāciju, mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ar III pielikumā pievienotās veidnes starpniecību bez liekas kavēšanās par to informē kompetento iestādi un lūdz vajadzīgos precizējumus. Tiklīdz precizējumi ir sniegti, piemēro 2. punktā noteikto termiņu.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

4. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs nevar izpildīt izņemšanas rīkojumu operatīvu vai tehnisku iemeslu dēļ, tas, izmantojot III pielikumā pievienoto veidni, informē kompetento tiesu iestādi un paskaidro neizpildes iemeslu, kā arī norāda darbības, ko tas plāno veikt, lai pilnībā nodrošinātu izņemšanas rīkojuma ievērošanu.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a pants

 

Pārrobežu sadarbība

 

1.  Kompetentā iestāde, kas izdevusi izņemšanas rīkojumu mitināšanas pakalpojuma sniedzējam, nekavējoties nosūta izņemšanas rīkojuma kopiju 17. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajai kompetentajai iestādei dalībvalstī, kurā ir mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta vai atrodas tā ieceltais pārstāvis.

 

2.  Gadījumos, kad tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta, atrodas tā ieceltais pārstāvis vai kurā atrodas satura nodrošinātājs, ir pamatots iemesls uzskatīt, ka izņemšanas rīkojums var skart personas pamattiesības, tā informē pieprasītāju kompetento iestādi.

 

3.  Pieprasītāja kompetentā iestāde šos apstākļus ņem vērā un vajadzības gadījumā atsauc vai pielāgo izņemšanas rīkojumu.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Signālziņā iekļauj pietiekami detalizētu informāciju, arī iemeslus, kāpēc saturs tiek uzskatīts par teroristisku, vienotu resursu vietrādi (URL) un, vajadzības gadījumā, papildu informāciju, kas ļauj minēto teroristisko saturu identificēt.

4.  Signālziņā iekļauj pietiekami detalizētu informāciju, arī vispusīgu sarakstu ar iemesliem, kāpēc saturs tiek uzskatīts par teroristisku, vienotu resursu vietrādi (URL) un, vajadzības gadījumā, papildu informāciju, kas ļauj minēto teroristisko saturu identificēt.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji vajadzības gadījumā veic proaktīvus pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt savus pakalpojumus pret teroristiska satura izplatīšanu. Šie pasākumi ir efektīvi un samērīgi, tajos ņem vērā to, kāda veida un cik liels ir risks tikt pakļautiem teroristiskam saturam, ievēro lietotāju pamattiesības un vārda un informācijas brīvības būtisko nozīmi atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

1.  Neskarot Direktīvu (ES) 2018/1808 un Direktīvu 2000/31/EK, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji atkarībā no tā, kāda veida un cik liels ir risks tikt pakļautiem teroristiskam saturam, veic proaktīvus pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt to pakalpojumus pret teroristiska satura izplatīšanu. Šie pasākumi ir efektīvi, mērķorientēti un samērīgi, tajos ņem vērā to, kāda veida un cik liels ir risks tikt pakļautiem teroristiskam saturam, un pienācīgi ievēro lietotāju pamattiesības, jo īpaši vārda un informācijas brīvību.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kad 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde ir tikusi informēta saskaņā ar 4. panta 9. punktu, tā no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja prasa triju mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un pēc tam vismaz reizi gadā ziņot par konkrētajiem proaktīvajiem pasākumiem, ko tas – arī ar automatizētiem līdzekļiem – veicis, lai

Kad 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā attiecīgā kompetentā iestāde ir tikusi informēta saskaņā ar 4. panta 9. punktu, tā no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja prasa triju mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un pēc tam vismaz reizi gadā ziņot par konkrētajiem proaktīvajiem pasākumiem, ko tas – arī ar automatizētiem līdzekļiem – veicis, lai

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  nepieļautu iepriekš izņemta satura atkārtotu augšupielādēšanu vai tāda satura atkārtotu augšupielādēšanu, kura saturpiekļuve atspējota, jo saturs ticis uzskatīts par teroristisku;

(a)  iedarbīgi vērstos pret tāda satura atkārtotu parādīšanos, kurš jau iepriekš bijis izņemts vai kuram jau iepriekš bijusi atspējota saturpiekļuve, jo saturs ticis uzskatīts par teroristisku;

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ziņojumos iekļauj visu attiecīgo informāciju, kas ļauj 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajai kompetentajai iestādei novērtēt, vai proaktīvie pasākumi ir efektīvi un samērīgi, un izvērtēt, kā darbojas izmantotie automatizētie rīki, kā arī cilvēka veiktas uzraudzības un verifikācijas mehānismi.

Ziņojumos iekļauj visu attiecīgo informāciju, kas ļauj 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajai attiecīgajai kompetentajai iestādei novērtēt, vai proaktīvie pasākumi ir efektīvi un samērīgi, un izvērtēt, kā darbojas izmantotie automatizētie rīki, kā arī cilvēka veiktas uzraudzības un verifikācijas mehānismi.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde uzskata, ka proaktīvie pasākumi, kas veikti un paziņoti saskaņā ar 2. punktu, nav pietiekami, lai mazinātu un pārvaldītu pakļautības risku un intensitāti, tā var prasīt, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veic konkrētus proaktīvus papildpasākumus. Tālab mitināšanas pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto kompetento iestādi, lai identificētu konkrētos pasākumus, kuri mitināšanas pakalpojuma sniedzējam jāievieš, un noteiktu galvenos mērķus un kritērijus, kā arī to īstenošanas termiņus.

3.  Ja 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā attiecīgā kompetentā iestāde uzskata, ka proaktīvie pasākumi, kas veikti un paziņoti saskaņā ar 2. punktu, ir nesamērīgi vai nav pietiekami, lai mazinātu un pārvaldītu pakļautības risku un intensitāti, tā var prasīt, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzējs pielāgot jau veiktos pasākumus vai veic konkrētus proaktīvus papildpasākumus. Tālab mitināšanas pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto attiecīgo kompetento iestādi, lai identificētu izmaiņas vai konkrētos pasākumus, kuri mitināšanas pakalpojuma sniedzējam jāievieš, un noteiktu galvenos mērķus un kritērijus, kā arī to īstenošanas termiņus.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja triju mēnešu laikā pēc 3. punktā minētā pieprasījuma nav izdevies panākt vienošanos, 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde var izdot lēmumu, ar kuru nosaka īpašus vajadzīgos proaktīvos papildpasākumus; tiem jābūt samērīgiem. Minētajā lēmumā jo īpaši ņem vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēja ekonomisko kapacitāti un šādu pasākumu ietekmi uz lietotāju pamattiesībām un vārda un informācijas brīvības būtisko nozīmi. Šādu lēmumu nosūta mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai pakalpojuma sniedzēja norīkotajam juridiskajam pārstāvim. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs regulāri ziņo par 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās kompetentās iestādes norādīto pasākumu īstenošanu.

4.  Ja triju mēnešu laikā pēc 3. punktā minētā pieprasījuma nav izdevies panākt vienošanos, 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā attiecīgā kompetentā iestāde var izdot lēmumu, ar kuru nosaka īpašus vajadzīgos proaktīvos papildpasākumus; tiem jābūt samērīgiem. Minētajā lēmumā jo īpaši ņem vērā ar pakalpojumu mitinātā satura veidu, pasākumu tehnisko īstenojamību, mitināšanas pakalpojuma sniedzēja ekonomisko kapacitāti un šādu pasākumu ietekmi uz lietotāju pamattiesībām, jo īpaši vārda un informācijas brīvību. Šādu lēmumu nosūta mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai pakalpojuma sniedzēja norīkotajam juridiskajam pārstāvim. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs regulāri ziņo par 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās attiecīgās kompetentās iestādes norādīto pasākumu īstenošanu.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs jebkurā laikā var prasīt, lai 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde pārskata un vajadzības gadījumā atsauc pieprasījumu vai lēmumu, kas minēts attiecīgi 2. un 3. punktā un 4. punktā. Saņēmusi mitināšanas pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu, kompetentā iestāde saprātīgā termiņā izdod pamatotu lēmumu.

5.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs jebkurā laikā var prasīt, lai 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā attiecīgā kompetentā iestāde pārskata un vajadzības gadījumā atsauc pieprasījumu vai lēmumu, kas minēts attiecīgi 2. un 3. punktā un 4. punktā. Saņēmusi mitināšanas pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu, attiecīgā kompetentā iestāde saprātīgā termiņā izdod pamatotu lēmumu.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Šīs regulas 6. un 9. pantu nepiemēro mākoņinfrastruktūras pakalpojumiem, kas pēc pieprasījuma nodrošina fiziskus vai virtuālus resursus, kuri savukārt nodrošina datošanas un glabāšanas infrastruktūras iespējas, attiecībā uz kurām pakalpojuma sniedzējam nav tiesību noteikt, kādu saturu glabā, kā saturu apstrādā vai publisko klienti vai šo klientu tiešie lietotāji, un ja pakalpojuma sniedzējam nav konkrētas kontroles pār saturu, ko glabā tā klienti vai šo klientu tiešie lietotāji.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji savos noteikumos nosaka savu politiku attiecībā uz teroristiska satura izplatīšanas novēršanu un vajadzības gadījumā tajos iekļauj jēgpilnu skaidrojumu par to, kā izmantojami proaktīvie pasākumi, to vidū arī automatizētie rīki.

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji savos noteikumos skaidri nosaka savu politiku attiecībā uz vēršanos pret teroristiska satura izplatīšanu, vajadzības gadījumā tajos iekļaujot jēgpilnu skaidrojumu par to, kā izmantojami proaktīvie pasākumi, to vidū arī automatizētie rīki, un attiecībā uz sadarbību ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji publicē gada pārredzamības ziņojumus par darbībām, kas veiktas, lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu.

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, attiecīgās kompetentās iestādes un Savienības struktūras publicē gada pārredzamības ziņojumus par darbībām, kas veiktas, lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu sabiedrībai.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pārredzamības ziņojumos iekļauj vismaz:

3.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju pārredzamības ziņojumos iekļauj vismaz:

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  informāciju par pasākumiem, kurus mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veicis, lai nepieļautu iepriekš izņemta satura atkārtotu augšupielādēšanu vai tāda satura atkārtotu augšupielādēšanu, kura saturpiekļuve atspējota, jo saturs ticis uzskatīts par teroristisku;

(b)  detalizētu informāciju par pasākumiem, kurus mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veicis, lai vērstos pret tāda satura atkārtotu parādīšanos, kurš jau iepriekš bijis izņemts vai kura saturpiekļuve jau iepriekš bijusi atspējota, jo saturs ticis uzskatīts par teroristisku;

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  pārskatu par sūdzību procedūrām un to iznākumu.

(d)  pārskatu par sūdzību un tiesiskās aizsardzības mehānismiem un to efektivitāti novērtējumu.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji attiecībā uz glabāto saturu izmanto ar šo regulu saskanīgus automatizētus līdzekļus, tie turklāt paredz efektīvus un pienācīgus aizsardzības pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka attiecībā uz minēto saturu pieņemtie lēmumi, jo īpaši lēmumi izņemt par teroristisku uzskatāmo saturu vai atspējot tā saturpiekļuvi, ir precīzi un labi pamatoti.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Vajadzības gadījumā un vienmēr, kad nepieciešams detalizēts kontekstuāls novērtējums, ar kura palīdzību nosaka, vai konkrētais saturs ir uzskatāms par teroristisku, aizsardzības pasākumi konkrēti ietver cilvēka veiktu uzraudzību un verifikāciju.

2.  Aizsardzības pasākumi konkrēti ietver cilvēka veiktu uzraudzību un verifikāciju par to, vai lēmums izņemt saturu vai liegt tam piekļuvi ir pareizs, it sevišķi attiecībā uz tiesībām uz vārda un informācijas brīvību. Cilvēka veikta uzraudzība vajadzīga, kad nepieciešams detalizēts kontekstuāls novērtējums, ar kura palīdzību nosaka, vai konkrētais saturs ir uzskatāms par teroristisku.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sūdzību mehānismi

Sūdzību un tiesiskās aizsardzības mehānismi

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji izveido efektīvus un pieejamus mehānismus, kas satura nodrošinātajiem, kuru piegādātais saturs izņemts vai piekļuve šādam saturam atspējota saskaņā ar 5. pantā paredzēto signālziņu vai 6. pantā paredzētajiem proaktīvajiem pasākumiem, ļauj iesniegt sūdzību par mitināšanas pakalpojuma sniedzēja rīcību un pieprasīt satura atjaunošanu.

1.  Neskarot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas satura nodrošinātājiem pieejami saskaņā ar valsts tiesību aktiem, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji izveido ātrus, efektīvus un pieejamus sūdzību un tiesiskās aizsardzības mehānismus, kas satura nodrošinātajiem, kuru nodrošinātais saturs izņemts vai piekļuve šādam saturam atspējota saskaņā ar 5. pantā paredzēto signālziņu vai 6. pantā paredzētajiem proaktīvajiem pasākumiem, ļauj iesniegt sūdzību par mitināšanas pakalpojuma sniedzēja rīcību un pieprasīt satura atjaunošanu.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Gadījumos, ja saturs ir izņemts vai tā saturpiekļuve ir atspējota sakarā ar izņemšanas rīkojumu saskaņā ar 4. pantu, signālziņu saskaņā ar 5. pantu vai proaktīvajiem pasākumiem saskaņā ar 6. pantu, attiecīgais satura nodrošinātājs var jebkurā brīdī sākt tiesvedību, pieprasot atjaunot saturu. Tiesvedības sākšana nav atkarīga no 10. pantā minēto sūdzību mehānismu izmantošanas.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji uzzina par jebkādas teroristu nodarījumus pierādošas informācijas esību, tie dalībvalstī, kur ir to galvenā uzņēmējdarbības vieta vai juridiskais pārstāvis, nekavējoties informē iestādes, kas attiecīgajā dalībvalstī ir kompetentas noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un atbild par saukšanu pie atbildības par šādiem nodarījumiem, vai informē dalībvalsts kontaktpunktu, kā noteikts 14. panta 2. punktā. Šaubu gadījumā mitināšanas pakalpojuma sniedzēji drīkst šo informāciju nosūtīt Eiropolam, kurš gādā par turpinājuma pasākumiem.

4.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji uzzina par jebkādas teroristu nodarījumus pierādošas informācijas esību, tie dalībvalstī, kur ir to galvenā uzņēmējdarbības vieta vai juridiskais pārstāvis, nekavējoties informē iestādi, kas attiecīgajā dalībvalstī ir kompetenta noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un atbild par saukšanu pie atbildības par šādiem nodarījumiem, vai informē dalībvalsts kontaktpunktu, kā noteikts 14. panta 2. punktā. Šaubu gadījumā mitināšanas pakalpojuma sniedzēji drīkst šo informāciju nosūtīt Eiropolam, kurš gādā par turpinājuma pasākumiem.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis pieņem noteikumus par sodiem, kurus mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem piemēro par to pienākumu pārkāpumiem, kas noteikti saskaņā ar šo regulu, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šādu sodu īstenošanu. Šādus sodus uzliek tikai par tādu pienākumu neizpildi, kas noteikti saskaņā ar:

1.  Dalībvalstis nosaka sodus par to pienākumu pārkāpumiem, kas mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem noteikti saskaņā ar šo regulu, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šādu sodu īstenošanu. Šādus sodus uzliek tikai par tādu pienākumu neizpildi, kas noteikti saskaņā ar:

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  6. panta 2. un 4. punktu (ziņojumi par proaktīviem pasākumiem un pasākumu pieņemšanu pēc lēmuma, ar kuru liek veikt konkrētus proaktīvus pasākumus);

(d)  6. panta 2. un 4. punktu (ziņojumi par proaktīviem pasākumiem un šādu pasākumu pieņemšanu pēc lēmuma, ar kuru liek veikt konkrētus proaktīvus pasākumus);

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  9. pantu (ar proaktīviem pasākumiem saistītie aizsardzības pasākumi);

(g)  9. pantu (ar proaktīvu pasākumu izmantošanu un īstenošanu saistītie aizsardzības pasākumi);

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis nodrošina, lai kompetentās iestādes, kad tās nosaka soda veidu un apmēru, ņemtu vērā visus attiecīgos apstākļus, arī to:

3.  Dalībvalstis nodrošina, lai attiecīgās kompetentās iestādes, kad tās nosaka soda veidu un apmēru, ņemtu vērā visus attiecīgos apstākļus, arī to:

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  cik sekmīgi mitināšanas pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar kompetentajām iestādēm.

(e)  cik sekmīgi mitināšanas pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  kāda ir mitināšanas pakalpojuma sniedzēju daba un lielums, īpaši attiecībā uz mikrouzņēmumiem vai mazajiem uzņēmumiem Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK izpratnē;

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka sistemātiskas 4. panta 2. punktā noteiktā pienākuma neizpildes gadījumā tiek piemērots naudassods, kura apjoms ir līdz 4 % no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kopējā apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības gadā.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka sistemātiskas 4. panta 2. punktā noteiktā pienākuma neizpildes gadījumā tiek piemērots naudassods, kura apjoms ir līdz 2 % no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kopējā apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības gadā.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 20. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar tehniskām prasībām attiecībā uz elektroniskajiem līdzekļiem, kas kompetentajām iestādēm jāizmanto izņemšanas rīkojumu nosūtīšanai.

1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20. pantu, ar kuriem šo regulu papildina ar nepieciešamajām tehniskām prasībām attiecībā uz elektroniskajiem līdzekļiem, kas kompetentajām iestādēm jāizmanto izņemšanas rīkojumu nosūtīšanai.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt šādus deleģētos aktus, lai I, II un III pielikumu grozītu ar mērķi efektīvi reaģēt uz iespējamu vajadzību veikt uzlabojumus izņemšanas rīkojuma veidņu saturā, kā arī to veidņu saturā, kas izmantojamas informācijas sniegšanai gadījumā, ja izņemšanas rīkojumu nav bijis iespējams izpildīt.

2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt šādus deleģētos aktus, lai I, II un III pielikumu grozītu ar mērķi kompetenti reaģēt uz iespējamu vajadzību veikt uzlabojumus izņemšanas rīkojuma veidņu saturā, kā arī to veidņu saturā, kas izmantojamas informācijas sniegšanai gadījumā, ja izņemšanas rīkojumu nav bijis iespējams izpildīt.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 19. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas piemērošanas datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 19. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz noteiktu 3 gadu laikposmu no [šīs regulas piemērošanas datums].

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

III pielikums – B iedaļa – iiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(iiia)  Aprakstiet rīcību, ko plānojat, lai atrisinātu minētās tehniskās vai operatīvās problēmas un nodrošinātu atbilstību izņemšanas rīkojumam

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina juridisku saskaņotību ar ierosināto 4. panta 7. punkta grozījumu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana

Atsauces

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

22.10.2018

Iesaistītās komitejas - datums, kad paziņoja plenārsēdē

31.1.2019

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Julie Ward

11.12.2018

Pieņemšanas datums

11.3.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

17

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk

ECR

Emma McClarkin

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Helga Trüpel

2

-

GUE/NGL

Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību), OV L 178, 17.7.2000., 1.–16. lpp.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra Direktīva (ES) 2018/1808, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva), OV L 303, 28.11.2018., 69.–92. lpp.


Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ATZINUMS (4.3.2019)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Julia Reda

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Šīs regulas mērķis ir, novēršot mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu teroristiskiem mērķiem, nodrošināt netraucētu digitālā vienotā tirgus darbību atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. Digitālā vienotā tirgus darbība būtu jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, stiprinot lietotāju uzticēšanos tiešsaistes videi un pastiprinot vārda un informācijas brīvības aizsardzības pasākumus.

(1)  Šīs regulas mērķis ir, vēršoties pret mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu teroristiskiem mērķiem, nodrošināt netraucētu digitālā vienotā tirgus darbību atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. Digitālā vienotā tirgus darbība būtu jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, stiprinot lietotāju uzticēšanos tiešsaistes videi un pastiprinot aizsardzības pasākumus, kas paredzēti vārda un informācijas brīvībai, plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu, darījumdarbības brīvību, kā arī tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1 a)  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju regulējums var vienīgi papildināt dalībvalstu stratēģijas, ar kurām vērsties pret terorismu un kurās jāuzsver bezsaistes pasākumi, tādi kā ieguldījums sociālajā darbā, deradikalizācijas iniciatīvas un darbs ar skartajām kopienām, lai radikalizācijas novēršana sabiedrībā būtu ilgtspējīga.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas darbojas internetā, ir svarīga loma digitālajā ekonomikā, jo tie savieno uzņēmumus un iedzīvotājus un atvieglo publiskas debates un informācijas, viedokļu un ideju izplatīšanu un iegūšanu un tādējādi būtiski veicina inovāciju, ekonomisko izaugsmi un darbvietu radīšanu Savienībā. Tomēr dažos gadījumos trešās personas ļaunprātīgi izmanto mitināšanas pakalpojumus, lai tiešsaistē veiktu nelikumīgas darbības. Īpašas bažas rada tas, ka teroristu grupas un to atbalstītāji ļaunprātīgi izmanto mitināšanas pakalpojuma sniedzējus, lai tiešsaistē izplatītu teroristisku saturu nolūkā plaši paust savu vēstījumu, radikalizēt un vervēt, kā arī veicināt un virzīt teroristisku darbību.

(2)  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas darbojas internetā, ir svarīga loma digitālajā ekonomikā, jo tie savieno uzņēmumus un iedzīvotājus un atvieglo publiskas debates un informācijas, viedokļu un ideju izplatīšanu un iegūšanu un tādējādi būtiski veicina inovāciju, ekonomisko izaugsmi un darbvietu radīšanu Savienībā. Tomēr dažos gadījumos trešās personas ļaunprātīgi izmanto mitināšanas pakalpojumus, lai tiešsaistē veiktu nelikumīgas darbības. Ekstrēmas bažas rada tas, ka teroristu grupas un to atbalstītāji ļaunprātīgi izmanto mitināšanas pakalpojuma sniedzējus, lai tiešsaistē izplatītu teroristisku saturu nolūkā plaši paust savu vēstījumu, radikalizēt un vervēt, dezinformēt, kā arī veicināt un virzīt teroristisku darbību.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Teroristiska satura klātbūtne tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas sekas lietotājiem, iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, kā arī tiešsaistes pakalpojuma sniedzējiem, kuri šādu saturu mitina, jo tas grauj lietotāju uzticēšanos pakalpojuma sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un ar to sniegtajiem pakalpojumiem saistītos tehnoloģiskos līdzekļus un iespējas, tiem ir īpaša sociālā atbildība aizsargāt savus pakalpojumus pret ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt apkarot teroristisku saturu, kas tiek izplatīts, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus.

(3)  Teroristiska satura klātbūtne tiešsaistē rada nopietnas nelabvēlīgas sekas lietotājiem, iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, kā arī tiešsaistes pakalpojuma sniedzējiem, kuri šādu saturu mitina, jo tas grauj lietotāju uzticēšanos pakalpojuma sniedzējiem un kaitē to darījumdarbības modeļiem. Ņemot vērā tiešsaistes pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu un samērīgi ar to sniegtajiem pakalpojumiem saistītajiem tehnoloģiskajiem līdzekļiem un iespējām, tiem ir īpaša sociālā atbildība aizsargāt savus pakalpojumus pret ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic teroristi, un palīdzēt kompetentajām iestādēm apkarot noziedzīgos nodarījumus, kas tiek izdarīti, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, un vienlaikus būtu jāņem vērā, ka atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā izšķirīgi svarīga ir vārda un informācijas brīvība.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Savienības līmeņa centieni apkarot teroristisku saturu tiešsaistē, sākušies 2015. gadā ar dalībvalstu un mitināšanas pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas sadarbības satvara izveidi, ir jāpapildina ar skaidru tiesisko regulējumu nolūkā vēl vairāk samazināt piekļuvi teroristiskam saturam tiešsaistē un pienācīgi stāties pretī strauji samilztošai problēmai. Ar šo tiesisko regulējumu iecerēts balstīties uz brīvprātīgajiem centieniem, kas tika pastiprināti ar Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/3347, un atsaukties uz Eiropas Parlamenta aicinājumu stiprināt pasākumus cīņai pret nelikumīgu un kaitīgu saturu un uz Eiropadomes aicinājumu uzlabot tāda satura automātisku atklāšanu un izņemšanu, kas kūda uz terora aktiem.

(4)  Savienības līmeņa centieni apkarot teroristisku saturu tiešsaistē, sākušies 2015. gadā ar dalībvalstu un mitināšanas pakalpojuma sniedzēju brīvprātīgas sadarbības satvara izveidi, ir jāuzlabo, izmantojot skaidru tiesisko regulējumu nolūkā vēl vairāk samazināt piekļuvi teroristiskam saturam tiešsaistē un ieviest steidzami nepieciešamus aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu tiesiskumu un pamattiesību aizsardzību. Ar šo tiesisko regulējumu iecerēts balstīties uz brīvprātīgajiem centieniem, kas tika pastiprināti ar Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/3347, un atsaukties uz Eiropas Parlamenta aicinājumu stiprināt pasākumus cīņai pret nelikumīgu un kaitīgu saturu saskaņā ar horizontālo satvaru, kas izveidots ar Direktīvu 2000/31/EK un uz Eiropadomes aicinājumu uzlabot tāda satura atklāšanu un izņemšanu, kas kūda uz terora aktiem.

__________________

__________________

7 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums (ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

7 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums (ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Šīs regulas piemērošanai nevajadzētu ietekmēt Direktīvas 2000/31/EK8 14. panta piemērošanu. Konkrēti, visiem pasākumiem, ko mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veic saskaņā ar šo regulu, to vidū jebkādiem proaktīviem pasākumiem, pašiem par sevi nevajadzētu būt par iemeslu tam, ka pakalpojuma sniedzējs zaudē minētajā noteikumā paredzēto atbrīvojumu no atbildības. Šī regula neietekmē valstu iestāžu un tiesu pilnvaras noteikt mitināšanas pakalpojuma sniedzēju atbildību konkrētos gadījumos, kad Direktīvas 2000/31/EK 14. panta nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no atbildības, nav izpildīti.

(5)  Ar šo regulu būtu jānosaka konkrēti pienākumi mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas pakļauti teroristiskam saturam . Šai regulai nevajadzētu ietekmēt Direktīvas 2000/31/EK8 piemērošanu. Šī regula neietekmē valstu iestāžu un tiesu pilnvaras noteikt mitināšanas pakalpojuma sniedzēju atbildību konkrētos gadījumos, kad Direktīvas 2000/31/EK nosacījumi, ar kādiem atbrīvo no atbildības, nav izpildīti.

__________________

__________________

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Noteikumi, kuru mērķis ir, novēršot mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu teroristiska satura izplatīšanai tiešsaistē, garantēt netraucētu iekšējā tirgus darbību, šajā regulā ir noteikti, pilnībā ievērojot pamattiesības, kas aizsargātas Savienības tiesību sistēmā, un jo īpaši tās, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(6)  Noteikumi, kuru mērķis ir, vēršoties pret mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu teroristiska satura izplatīšanai tiešsaistē, garantēt netraucētu iekšējā tirgus darbību, šajā regulā ir noteikti, pilnībā ievērojot tiesiskumu un pamattiesības, kas aizsargātas Savienības tiesību sistēmā, un jo īpaši tās, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Šī regula palīdz aizsargāt sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido piemērotus un stabilus pasākumus, kas nodrošina attiecīgo pamattiesību aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un izplatīt informāciju, darījumdarbības brīvību un nediskriminēšanas principu. Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un informācijas brīvībai, kas ir viens no galvenajiem plurālistiskas un demokrātiskas sabiedrības pamatiem un viena no vērtībām, uz kuru pamata ir dibināta Savienība, kompetentajām iestādēm un mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, tādiem pasākumiem, kas uzskatāmi par iejaukšanos vārda un informācijas brīvībā, vajadzētu būt stingri mērķorientētiem, proti, tiem ir jākalpo teroristiska satura izplatīšanas novēršanai, taču tie nedrīkst ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un izplatīt informāciju.

(7)  Šīs regulas mērķis ir palīdzēt aizsargāt sabiedrisko drošību un vienlaikus izveido piemērotus un stabilus pasākumus, kas nodrošina attiecīgo pamattiesību aizsardzību. Minētais ietver tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, tiesības uz vārda brīvību, kas ietver brīvību saņemt un izplatīt informāciju, darījumdarbības brīvību un nediskriminēšanas principu. Ņemot vērā to, cik liela nozīme ir vārda un informācijas brīvībai, tiesībām uz privātumu un personas datu aizsardzību, kā arī preses brīvībai un mediju plurālismam, kas veido galvenos plurālistiskas un demokrātiskas sabiedrības pamatus un ir viena no vērtībām, uz kuru pamata ir dibināta Savienība, kompetentajām iestādēm un mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpieņem tikai tādi pasākumi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir vajadzīgi, piemēroti un samērīgi. Ņemot vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēju centrālo lomu publisko debašu sekmēšanā un faktu, viedokļu un ideju izplatīšanā un iegūšanā saskaņā ar tiesību aktiem, ar pasākumiem, kas veikti teroristiska satura izņemšanai no tiešsaistes, vajadzētu izvairīties no jebkādas iejaukšanās vārda un informācijas brīvībā, un tiem vajadzētu būt stingri mērķorientētiem, nepieciešamiem, piemērotiem un samērīgiem, lai palīdzētu cīnīties pret terorismu, tostarp izmeklējot un pakļaujot kriminālvajāšanai teroristiskus nodarījumus, taču tie nedrīkst ietekmēt tiesības likumīgi saņemt un izplatīt informāciju.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7 a)  Ar šo regulu nevajadzētu grozīt dalībvalstu pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā. Šīs pamattiesības ietver uzskatu brīvību un brīvību saņemt un izplatīt informāciju vai idejas bez valsts iestāžu iejaukšanās. Jebkāds šo pamattiesību izmantošanas ierobežojums šīs regulas ietvaros būtu jānosaka tiesību aktos un tam jābūt vajadzīgam demokrātiskā sabiedrībā nolūkā īstenot šīs regulas mērķus.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7 b)  Šajā regulā jāņem vērā pamattiesības un jāievēro principi, kas atzīti Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā. Konkrēti, Eiropas Savienības Tiesas 2011. gada 24. novembra spriedumā tika konstatēts, ka Savienības tiesību akti, it sevišķi Direktīva 2000/31/EK 1a un piemērojamās pamattiesības, neatbilst attiecībā uz interneta pakalpojumu sniedzēju izdotam rīkojumam ieviest filtrēšanas sistēmu attiecībā uz visu elektronisko komunikāciju, kura notiek, izmantojot tā pakalpojumus, kas vienlīdz piemērojama attiecībā uz visiem tā klientiem, kas ir preventīva, kuras izmaksas pilnībā sedz interneta pakalpojuma sniedzējs nodrošinātājs un kas ir bez ierobežojuma laikā.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.)

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  LES 19. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir noteiktas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību. Ikvienai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības vērsties kompetentajā valsts tiesā ar prasību nodrošināt efektīvu tiesību aizsardzību pret jebkādiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu un var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgās personas tiesības. Šīs tiesības jo īpaši ietver iespēju mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un satura nodrošinātājiem efektīvi apstrīdēt izņemšanas rīkojumus tās dalībvalsts tiesā, kuras iestādes izņemšanas rīkojumu izdevušas.

(8)  LES 19. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir noteiktas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību. Ikvienai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības vērsties kompetentajā valsts tiesā ar prasību nodrošināt efektīvu tiesību aizsardzību pret jebkādiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu un var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgās personas tiesības. Šīs tiesības jo īpaši ietver tiesības mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un satura nodrošinātājam būt informētiem par visiem pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un iespēju satura nodrošinātājiem apstrīdēt mitināšanas pakalpojuma sniedzēja veikto pasākumu rezultātus, kā arī būt informētiem par efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Šīs tiesības ietver arī tiesības mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un satura nodrošinātājiem efektīvi apstrīdēt izņemšanas rīkojumus vai sodus tās dalībvalsts tiesā, kuras iestādes izdevušas izņemšanas rīkojumu vai noteikušas sodu, vai tiesā valstī, kurā mitināšanas pakalpojuma sniedzējs vai satura nodrošinātājs veic uzņēmējdarbību vai ir pārstāvēts.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai nodrošinātu skaidrību par rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un kompetentajām iestādēm būtu jāveic, lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē, preventīvos nolūkos, pamatojoties uz teroristu nodarījumu definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu jānosaka teroristiska satura definīcija. Tā kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu jāaptver materiāls un informācija, ar ko kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to izdarīšanā, sniedz norādījumus par šādu nodarījumu izdarīšanu vai popularizē piedalīšanos teroristu grupas darbībās. Konkrēti pie šādas informācijas pieder teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā paziņojumu būtība un formulējums, konteksts, kādā tie izteikti, un to potenciāls novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā ietekmēt personu drošību un drošumu. Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai materiālu ir sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu organizācija vai persona un vai materiāls ir attiecināms uz šādu organizāciju vai personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu pienācīgi jāaizsargā saturs, ko izplata izglītības, žurnālistikas vai pētniecības nolūkos. Turklāt radikālu, polemisku vai strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs par sensitīviem politiskiem jautājumiem par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu.

(9)  Lai nodrošinātu skaidrību par rīcību, kas mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un kompetentai iestādei būtu jāveic, lai ierobežotu teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē, saskaņā ar teroristu nodarījumu definīciju Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/5419, šajā regulā būtu jānosaka teroristiska satura definīcija.Tā kā ir jāvēršas pret viskaitīgāko teroristisko propagandu tiešsaistē, definīcijai būtu jāaptver materiāls un informācija, ar ko ar nodomu kūda vai mudina izdarīt vai palīdzēt izdarīt teroristu nodarījumus vai aizstāv šādu nodarījumu izdarīšanu vai palīdzību to izdarīšanā, ar nodomu sniedz norādījumus par sprāgstvielu, šaujamieroču vai citu ieroču vai bīstamu vai kaitīgu vielu izgatavošanu vai izmantošanu ar mērķi izdarīt šādus nodarījumus vai piedalās teroristu grupas darbībās. Konkrēti pie šādas informācijas pieder teksts, attēli, skaņu ieraksti un video. Novērtējot to, vai saturs ir teroristisks saturs šīs regulas nozīmē, kompetentajām iestādēm, kā arī mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāņem vērā tādi faktori kā paziņojumu būtība un formulējums, konteksts, kādā tie izteikti, to veikšana ar nodomu un to potenciāls novest pie kaitīgām sekām un tādā veidā ietekmēt personu drošību un drošumu. Novērtēšanā svarīgi ir tas, vai saturu ir sagatavojusi ES sarakstā iekļauta teroristu organizācija vai persona un vai materiāls ir attiecināms uz šādu organizāciju vai personu vai izplatīts tās vārdā. Būtu stingri jāaizsargā saturs, ko izplata izglītības, atbildes vēstījumu, žurnālistikas vai pētniecības nolūkos. Ja izplatītais materiāls ir publicēts saskaņā ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēja redakcionālo atbildību, jebkuros lēmumos par šāda satura izņemšanu būtu jāņem vērā žurnālistikas standarti, kas izveidoti ar Savienības tiesībās paredzēto preses un mediju regulējumu, kā arī tiesības uz vārda brīvību un tiesības uz plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu, kā paredzēts Pamattiesību hartas 11. pantā. Turklāt radikālu, polemisku vai strīdīgu uzskatu paušana publiskās debatēs par sensitīviem politiskiem jautājumiem par teroristisku saturu jāuzskata nebūtu. Uz tiesībām paust šādus uzskatus var atsaukties tās dalībvalsts tiesā, kurā ir mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā uzturas vai veic uzņēmējdarbību juridiskais pārstāvis, ko mitināšanas pakalpojuma sniedzējs norīkojis saskaņā ar šo regulu, kā arī tās dalībvalsts tiesā, kurā satura nodrošinātājs ir bāzēts.

__________________

__________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Direktīva (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Direktīva (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.).

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas pakalpojumus, kuros tiek izplatīts teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto informāciju pēc tā pieprasījuma un šo glabāto informāciju dara pieejamu trešām personām neatkarīgi no tā, vai šī darbība ir tikai tehniska, automātiska un pasīva. Šādu informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēji ietver sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas, video straumēšanas pakalpojumus, video, attēlu un audioierakstu koplietošanas pakalpojumus, datņu koplietošanu un citus mākoņpakalpojumus tādā apmērā, ciktāl tie informāciju dara pieejamu trešām personām un tīmekļa vietnēm, kurās lietotāji var sniegt komentārus vai izlikt atsauksmes. Regula būtu jāpiemēro arī mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti teroristiskam saturam, veic uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod iespēju juridiskām vai fiziskām personām vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta adreses, vai citas kontaktinformācijas piekļūstamība vienā vai vairākās dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt pietiekams nosacījums šīs regulas piemērošanai.

(10)  Lai aptvertu tiešsaistes mitināšanas pakalpojumus, kuros tiek izplatīts teroristisks saturs, šī regula būtu jāpiemēro, ciktāl ir iespējams identificēt un izņemt konkrētu saturu, uz ko attiecas šī regula, informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas glabā pakalpojuma saņēmēja sniegto informāciju pēc tā pieprasījuma un šo glabāto informāciju padarot tieši pieejamu sabiedrībai. Tāpēc mitināšanas pakalpojumu sniedzēju definīcija ir atšķirīga un šaurāka nekā Direktīvā 2000/31/EK . Šādu informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēji ietver sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas, video straumēšanas pakalpojumus, video, attēlu un audioierakstu koplietošanas pakalpojumus, datņu koplietošanu un citus mākoņpakalpojumus tādā apmērā, ciktāl tie informāciju dara pieejamu sabiedrībai un paātrina satura izplatīšanu. Pakalpojumu sniedzēji, piemēram, tiešsaistes enciklopēdijas, izglītības un zinātnes repozitoriji, atklātā pirmkoda programmatūras izstrādes platformas, mākoņdatošanas infrastruktūras pakalpojumu sniedzēji un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji (tostarp uzņēmumu savstarpējie mākoņdatošanas pakalpojumi), nebūtu jāuzskata par mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem šīs regulas nozīmē. No piemērošanas jomas izslēdz vienkāršus informācijas kanālus un citus elektronisko komunikāciju pakalpojumus Direktīvas (ES) 2018/1972 nozīmē vai buferatmiņas pakalpojumu sniedzējus vai citus pakalpojumus, ko sniedz citos interneta infrastruktūras slāņos, piemēram, reģistros un reģistratūrās, DNS (domēnu nosaukumu sistēmā) vai blakuspakalpojumus, piemēram, maksājumu pakalpojumus vai aizsardzību pret DDoS (izkliedēto pakalpojumatteici). Regula būtu jāpiemēro arī mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, bet piedāvā pakalpojumus Savienībā, jo būtiska daļa no mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti teroristiskam saturam, veic uzņēmējdarbību trešās valstīs. Tam būtu jānodrošina, ka visi uzņēmumi, kas darbojas digitālajā vienotajā tirgū, ievēro tās pašas prasības neatkarīgi no tā, kurā valstī tie veic uzņēmējdarbību. Lai noteiktu, vai pakalpojuma sniedzējs piedāvā pakalpojumus Savienībā, ir jānovērtē, vai pakalpojuma sniedzējs dod iespēju juridiskām vai fiziskām personām vienā vai vairākās dalībvalstīs izmantot savus pakalpojumus. Tomēr pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnes vai e-pasta adreses, vai citas kontaktinformācijas piekļūstamība vienā vai vairākās dalībvalstīs pati par sevi nedrīkstētu būt pietiekams nosacījums šīs regulas piemērošanai.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu to pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpilda noteikti rūpības pienākumi. Šiem rūpības pienākumiem nevajadzētu pāraugt vispārējās pārraudzīšanas saistībās. Rūpības pienākumiem būtu jāietver prasība, ka, piemērodami šo regulu, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji – jo īpaši tad, kad tie īsteno savus noteikumus, – attiecībā uz to glabāto saturu rīkojas rūpīgā, samērīgā un nediskriminējošā veidā, lai nepieļautu tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks saturs. Satura izņemšana vai piekļuves atspējošana jāveic, ievērojot vārda un informācijas brīvības principu.

(12)  Lai ierobežotu teroristiska satura izplatīšanu to pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuri ir pakļauti teroristiskam saturam, būtu jāpilda noteikti rūpības pienākumi. Šiem rūpības pienākumiem nevajadzētu pāraugt mitināšanas pakalpojumu sniedzēju vispārējā pienākumā pārraudzīt informāciju, ko tie uzglabā, nedz arī vispārējā pienākumā aktīvi meklēt faktus vai apstākļus, kas norāda uz nelegālu darbību. Rūpības pienākumiem būtu jāietver prasība, ka, piemērodami šo regulu, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji – jo īpaši tad, kad tie īsteno savus noteikumus, – attiecībā uz to glabāto saturu rīkojas pārredzamā, rūpīgā, samērīgā un nediskriminējošā veidā, lai nepieļautu tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks saturs. Satura izņemšana vai piekļuves atspējošana jāveic, ievērojot vārda un informācijas brīvības principu un plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Būtu jāsaskaņo procedūra un pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, kuri pēc kompetento iestāžu veikta novērtējuma prasa mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem izņemt teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi šādam saturam. Būtu jāsaglabā dalībvalstu brīvība norīkot kompetentās iestādes, proti, jāatļauj dalībvalstīm minēto uzdevumu uzticēt pārvaldes, tiesībaizsardzības vai tiesu iestādēm. Ņemot vērā ātrumu, kādā teroristisks saturs tiek izplatīts tiešsaistes pakalpojumos, šis noteikums mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem uzliek par pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas rīkojumā identificētais teroristiskais saturs tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota vienas stundas laikā no izņemšanas rīkojuma saņemšanas. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju ziņā ir izlemt, vai attiecīgais saturs tiek izņemts vai lietotājiem Savienībā tiek atspējota saturpiekļuve.

(13)  Būtu jāsaskaņo procedūra un pienākumi, kas izriet no tiesas rīkojumiem, kuri pēc kompetento iestāžu veikta novērtējuma prasa mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem izņemt teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi šādam saturam. Dalībvalstīm būtu brīvi jānorīko viena kompetentā iestāde pildīt minēto uzdevumu, ja vien to konstitucionālā kārtība neliedz atbildību uzlikt tikai vienai iestādei, tajā pašā laikā garantējot lietotajiem un pakalpojumu sniedzējiem juridisko noteiktību un paredzamību. Ja iestāde, kas izraudzīta izdot izņemšanas rīkojumu, ir administratīva vai tiesībaizsardzības iestāde, dalībvalstij būtu jānodrošina efektīva un neatkarīga tā izņemšanas rīkojuma pārskatīšana, ko izdevušas tā dalībvalsts kompetentās iestādes. Šī pārskatīšana nodrošinātu mehānismu atsevišķu izņemšanas rīkojumu ex officio novērtēšanai (ja pārskatīšanas pieprasījuma nav) un ar tās starpniecību tiktu laboti visi kļūdainie lēmumi. Šis pārskatīšanas mehānisms papildina iespējas mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem un satura nodrošinātajiem meklēt tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret izņemšanas rīkojumiem, kas tiem adresēti vai skar tos. Šis noteikums mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem uzliek par pienākumu nodrošināt, ka izņemšanas rīkojumā identificētais teroristiskais saturs tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota laikposmā, kuru precizē kompetentā iestāde. Kompetentajai iestādei mitināšanas pakalpojumu sniedzējam izņemšanas rīkojumā būtu jānorāda noteikts termiņš, kas nedrīkst būt īsāks par astoņām stundām, ņemot vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēja lielumu un iepriekšējo pakļaušanu teroristiskam saturam. Neskarot prasību saglabāt datus saskaņā ar šīs regulas 7. pantu, mitināšanas pakalpojuma sniedzēju ziņā ir izlemt, vai attiecīgais saturs tiek izņemts vai lietotājiem Savienībā tiek atspējota saturpiekļuve.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13 a)  Izņemšanas rīkojumā būtu jāiekļauj atbilstīgā satura kā teroristiska satura klasifikācija un pietiekama informācija, lai šo saturu varētu lokalizēt, sniedzot URL vai citu papildus informāciju, piemēram, attiecīgā satura ekrānšāviņu, jā tāds ir pieejams. Kompetentajai iestādei būtu arī jāsniedz papildu pamatojums, kāpēc attiecīgais saturs tiek uzskatīts par teroristisku saturu. Sniegtajiem iemesliem nevajadzētu saturēt sensitīvu informāciju, kas varētu apdraudēt izmeklēšanas. Tomēr pamatojumam būtu jādod iespēja mitināšanas pakalpojuma sniedzējam un galu galā satura nodrošinātājam efektīvi izmantot savas tiesības uz tiesisko aizsardzību.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Kompetentajai iestādei izņemšanas rīkojums būtu tiešā veidā jānosūta adresātam un kontaktpunktam, ievērojot personas datu aizsardzības noteikumus un izmantojot jebkādus elektroniskus līdzekļus (tādus kā drošu e-pasta sistēmu un platformas vai citus drošus kanālus, to vidū tādus, ko darījis pieejamus pakalpojuma sniedzējs), kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, ar nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējs var noteikt autentiskumu, kas ietver rīkojuma nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika pareizību. Šo prasību var izpildīt, izmantojot kvalificētus elektroniski reģistrētus piegādes pakalpojumus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/201412.

(14)  Kompetentajai iestādei izņemšanas rīkojums būtu tiešā veidā jānosūta adresātam un kontaktpunktam, ievērojot personas datu aizsardzības noteikumus un izmantojot jebkādus elektroniskus līdzekļus (tādus kā drošu e-pasta sistēmu un platformas vai citus drošus kanālus, to vidū tādus, ko darījis pieejamus pakalpojuma sniedzējs), kas dod iespēju iegūt rakstisku apliecinājumu, ar nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējs var noteikt rīkojuma autentiskumu bez nevajadzīga finansiāla vai cita sloga, kas ietver rīkojuma nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika pareizību. Šo prasību var izpildīt, izmantojot kvalificētus elektroniski reģistrētus piegādes pakalpojumus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/201412.

_________________

_________________

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Kompetento iestāžu vai Eiropola signālziņas ir efektīvs un ātrs veids, kā vērst mitināšanas pakalpojuma sniedzēju uzmanību uz konkrētu saturu to pakalpojumos. Papildus izņemšanas rīkojumiem arī turpmāk vajadzētu būt pieejamam šim mehānismam, kas pakalpojuma sniedzējus brīdinātu par informāciju, kura varētu būt uzskatāma par teroristisku saturu, lai pakalpojuma sniedzējs varētu brīvprātīgi izvērtēt tās atbilstību saviem noteikumiem. Ir svarīgi, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji šādas signālziņas novērtētu prioritārā kārtā un ātri atziņotu par veikto rīcību. Galīgais lēmums neizņemt saturu vai izņemt to, jo tas nav saderīgs ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēja noteikumiem, paliek mitināšanas pakalpojuma sniedzēja ziņā. Šīs regulas īstenošana attiecībā uz signālziņām neietekmē Regulā (ES) 2016/79413 noteiktās Eiropola pilnvaras.

(15)  Kompetento iestāžu vai Eiropola signālziņas ir efektīvs un ātrs veids, kā vērst mitināšanas pakalpojuma sniedzēju uzmanību uz konkrētu saturu to pakalpojumos. Papildus izņemšanas rīkojumiem arī turpmāk vajadzētu būt pieejamam šim mehānismam, kas pakalpojuma sniedzējus brīdinātu par informāciju, kura varētu būt uzskatāma par teroristisku saturu, lai pakalpojuma sniedzējs varētu brīvprātīgi izvērtēt tās atbilstību saviem noteikumiem, kā tas ir paredzēts ar Regulu (ES) 2016/794 ar nosacījumu, ka tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā mitināšanas pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, pēc signālziņas saņemšanas ātri pārbauda, vai saturs, uz kuru attiecas šī signālziņa, ir teroristisks saturs, un, ja nepieciešams, izdod izņemšanas rīkojumu. Ir svarīgi, lai kompetentās iestādes vai Eiropols sniegtu detalizētu novērtējumu, un mitināšanas pakalpojumu sniedzēji un ātri atziņotu par veikto rīcību. Galīgais lēmums neizņemt saturu vai izņemt to, uz kuru attiecas signālziņa, paliek mitināšanas pakalpojumu sniedzēja ziņā, ja vien par to netiek izdots izraidīšanas rīkojums. Šīs regulas īstenošana attiecībā uz signālziņām neietekmē Regulā (ES) 2016/794 noteiktās Eiropola pilnvaras.

__________________

__________________

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Ņemot vērā mērogu un ātrumu, kāds nepieciešams, lai efektīvi identificētu un izņemtu teroristisku saturu, būtisks elements cīņā pret teroristisku saturu tiešsaistē ir samērīgi proaktīvi pasākumi, dažos gadījumos arī automatizētu līdzekļu izmantošana. Lai mazinātu piekļuvi teroristiskam saturam savos pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem proaktīvu pasākumu veikšanas lietderība būtu jānovērtē atkarībā no riskiem un intensitātes, kādā tie ir pakļauti teroristiskam saturam, kā arī no ietekmes uz trešo personu tiesībām un sabiedrības ieinteresētību būt informētai. Tālab mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jānosaka, kāds piemērots, efektīvs un samērīgs proaktīvs pasākums būtu jāievieš. Šai prasībai nebūtu jāietver vispārējas pārraudzīšanas saistības. Šā novērtējuma kontekstā tas, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzējam adresētu satura izņemšanas rīkojumu un signālziņu nav, liecina par to, ka pakļautība teroristiskam saturam ir zema.

(16)  Ņemot vērā, ka efektīvi identificēt un izņemt teroristisku saturu mēroga dēļ ir sarežģīti un ka tas var ietekmēt pamattiesības, mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem atkarībā no riska un riska pakāpes būtu jāveic samērīgi konkrēti pasākumi attiecībā uz teroristisku saturu tiešsaistē. Šādos obligātajos pasākumos nebūtu jāiekļauj satura filtru izmantošana vai citi pasākumi, kas ietver lietotāju uzvedības sistemātisku uzraudzību. Konkrēti pasākumi varētu ietvert, piemēram, sistēmas, kas ļauj lietotājiem ziņot par iespējamo teroristisko saturu vai vienādranga satura slāpēšanu. Lai mazinātu piekļuvi teroristiskam saturam savos pakalpojumos, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem konkrētu pasākumu veikšanas lietderība būtu jānovērtē atkarībā no riskiem un intensitātes, kādā tie ir pakļauti teroristiskam saturam, kā arī no ietekmes uz trešo personu tiesībām un sabiedrības ieinteresētību būt informētai. Tālab mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jānosaka, kāds pamatots, piemērots, efektīvs un samērīgs konkrēts pasākums būtu jāievieš. Šai prasībai nebūtu jāietver vispārējas pārraudzīšanas saistības. Tas neskar iespējamus papildu brīvprātīgus pasākumus, ko veicis mitināšanas pakalpojumu sniedzējs ārpus šīs regulas darbības jomas.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Kad mitināšanas pakalpojuma sniedzēji ievieš proaktīvus pasākumus, tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas lietotāju tiesības uz vārda un informācijas brīvību, to vidū tiesības brīvi saņemt un izplatīt informāciju. Papildus ikvienai prasībai, kas noteikta tiesību aktos, to vidū tiesību aktos par personas datu aizsardzību, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jāīsteno aizsardzības pasākumi, vajadzības gadījumā arī cilvēka veikta uzraudzība un verifikācija, lai izvairītos no nejaušiem un kļūdainiem lēmumiem, kuru rezultātā tiek izņemts saturs, kas nav teroristisks. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji teroristiska satura atklāšanā izmanto automatizētus līdzekļus. Ikviens lēmums izmantot automatizētus līdzekļus, kuru mitināšanas pakalpojuma sniedzējs pieņem pats vai pēc kompetentās iestādes pieprasījuma, būtu jānovērtē tādā aspektā kā pamatā esošās tehnoloģijas uzticamība un izrietošā ietekme uz pamattiesībām.

(17)  Kad mitināšanas pakalpojuma sniedzēji ievieš konkrētus pasākumus, tiem būtu jānodrošina, ka tiek saglabātas lietotāju tiesības uz vārda un informācijas brīvību, to vidū tiesības brīvi saņemt un izplatīt informāciju, kā arī tiesību saglabāšanu uz privātumu un personas datu aizsardzību. Papildus ikvienai prasībai, kas noteikta tiesību aktos, to vidū tiesību aktos par personas datu aizsardzību, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jāīsteno aizsardzības pasākumi, vajadzības gadījumā arī cilvēka veikta uzraudzība, kā arī ietverot verifikāciju, lai izvairītos no nejaušiem un kļūdainiem lēmumiem, kuru rezultātā tiek izņemts saturs, kas nav teroristisks. Ikviens lēmums izmantot pasākumus pret teroristisku saturu, tostarp brīvprātīgus pasakumus, kuru mitināšanas pakalpojuma sniedzējs pieņem pats vai pēc kompetentās iestādes pieprasījuma, būtu jānovērtē tādā aspektā kā pamatā esošās tehnoloģijas uzticamība un izrietošā ietekme uz pamattiesībām. Jebkurā gadījumā mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem ikviens brīvprātīgais vai konkrētais pasākums, ko tie izmanto, būtu jāsaskaņo ar pamattiesībām.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Lai nodrošinātu, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti teroristiskam saturam, veic piemērotus pasākumus ar mērķi novērst savu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas kļuvis galīgs, ziņotu par veiktajiem proaktīvajiem pasākumiem. Tie varētu būt pasākumi, kuru mērķis ir, veicot salīdzināšanu ar publiskiem vai privātiem rīkiem, kuros ir zināms teroristisks saturs, nepieļaut, lai atkārtoti tiktu augšupielādēts teroristisks saturs, kurš izņemts vai kuram piekļuve atspējota pēc saņemta izņemšanas rīkojuma vai signālziņām. Lai identificētu jaunu teroristisku saturu, tie drīkst izmantot arī uzticamus tehniskus rīkus – vai nu tādus, kas pieejami tirgū, vai arī tādus, ko izstrādājis mitināšanas pakalpojuma sniedzējs. Lai kompetentā iestāde varētu spriest par to, vai pasākumi ir efektīvi un samērīgi un – ja izmanto automatizētus līdzekļus – vai mitināšanas pakalpojuma sniedzējam ir nepieciešamās spējas nodrošināt cilvēka veiktu uzraudzību un verifikāciju, pakalpojuma sniedzējam būtu jāziņo par konkrētiem proaktīviem pasākumiem, ko tas ieviesis. Kad kompetentās iestādes novērtē pasākumu efektivitāti un samērīgumu, tām būtu jāņem vērā relevanti parametri, to vidū pakalpojuma sniedzējam izdoto izņemšanas rīkojumu un signālziņu skaits, ekonomiskā kapacitāte un pakalpojuma ietekme teroristiska satura izplatīšanā (piemēram, atkarībā no lietotāju skaita Savienībā).

(18)  Lai nodrošinātu, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti teroristiskam saturam, veic piemērotus konkrētus pasākumus ar mērķi aizsargāt savu pakalpojumu pret ļaunprātīgu izmantošanu, kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri saņēmuši izņemšanas rīkojumu, kas kļuvis galīgs, vajadzības gadījumā ziņotu par veiktajiem konkrētajiem pasākumiem. Lai kompetentā iestāde varētu spriest par to, vai pasākumi ir nepieciešami, efektīvi un samērīgi un vai konkrētie pasākumi ir balstīti uz cilvēka veiktu uzraudzību un verifikāciju, pakalpojuma sniedzējam būtu jāziņo par konkrētiem pasākumiem, ko tas ieviesis. Kad kompetentās iestādes novērtē pasākumu efektivitāti, nepieciešamību un samērīgumu, tām būtu jāņem vērā relevanti parametri, to vidū pakalpojuma sniedzējam izdoto izņemšanas rīkojumu un signālziņu skaits, ekonomiskā kapacitāte un pakalpojuma ietekme teroristiska satura izplatīšanā (piemēram, atkarībā no lietotāju skaita Savienībā), kā arī pasākumi, kas ieviesti, lai aizsargātu vārda un informācijas brīvību, un tādu gadījumu skaits, kad ierobežots likumīgs saturs.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Kompetentajai iestādei pēc pieprasījuma būtu jāuzsāk dialogs ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēju par vajadzīgajiem proaktīvajiem pasākumiem, kas būtu jāievieš. Ja kompetentā iestāde uzskata, ka veiktie pasākumi nav pietiekami, lai novērstu riskus, tai vajadzības gadījumā būtu jāuzstāj, lai tiek pieņemti piemēroti, efektīvi un samērīgi proaktīvi pasākumi. Lēmumam likt pieņemt šādus konkrētus proaktīvus pasākumus principā nevajadzētu novest pie tā, ka tiek uzliktas vispārējās pārraudzīšanas saistības, kas paredzētas Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā. Ņemot vērā īpaši smagos riskus, kas saistīti ar teroristiska satura izplatīšanu, lēmumos, kurus kompetentās iestādes pieņēmušas uz šīs regulas pamata, no Direktīvas 2000/31/EK 15. panta 1. punktā iedibinātās pieejas varētu atkāpties attiecībā uz dažiem specifiskiem, mērķorientētiem pasākumiem, kuru pieņemšana ir vajadzīga sevišķi svarīgu sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ. Pirms šādu lēmumu pieņemšanas kompetentajai iestādei būtu jāpanāk taisnīgs līdzsvars starp sabiedrisko interešu mērķiem un iesaistītajām pamattiesībām, jo īpaši vārda un informācijas brīvību un darījumdarbības brīvību, un būtu jāsniedz pienācīgs pamatojums.

svītrots

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19 a)  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējam jebkurā laikā jāspēj prasīt kompetentajai iestādei, lai tā pārskata un vajadzības gadījumā atsauc pieprasījumu, kas minēts 6. un 2 punktā. Saņēmusi mitināšanas pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu, kompetentajai iestādei saprātīgā termiņā būtu jāsniedz pamatots lēmums.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju pienākums saglabāt izņemto saturu un ar to saistītos datus būtu jānosaka īpašiem nolūkiem un jāierobežo laikā, nosakot nepieciešamo saglabāšanas ilgumu. Saglabāšanas prasība ir jāattiecina arī uz saistītajiem datiem tādā apmērā, ciktāl šādi dati varētu citādi tikt zaudēti attiecīgā satura izņemšanas rezultātā. Saistītie dati var ietvert tādus datus kā “abonenta dati”, jo īpaši konkrētus datus, kas attiecas uz satura nodrošinātāja identitāti, kā arī “piekļuves dati”, to vidū, piemēram, dati par datumu un laiku, kad satura nodrošinātājs izmantojis pakalpojumu, vai pieteicies pakalpojumam un atteicies no tā, kā arī IP adrese, ko interneta piekļuves pakalpojuma sniedzējs piešķīris satura nodrošinātājam.

(20)  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju pienākums saglabāt izņemto saturu un ar to saistītos datus būtu jānosaka īpašiem nolūkiem un jāierobežo laikā, nosakot nepieciešamo saglabāšanas ilgumu un attiecīgā gadījumā nodrošinot personas datu pienācīgu aizsardzību. Saglabāšanas prasība ir jāattiecina arī uz saistītajiem datiem tādā apmērā, ciktāl šādi dati varētu citādi tikt zaudēti attiecīgā satura izņemšanas rezultātā. Saistītie dati var ietvert tādus datus kā “abonenta dati”, jo īpaši konkrētus datus, kas attiecas uz satura nodrošinātāja identitāti, kā arī “piekļuves dati”, to vidū, piemēram, dati par datumu un laiku, kad satura nodrošinātājs izmantojis pakalpojumu, vai pieteicies pakalpojumam un atteicies no tā, kā arī IP adrese, ko interneta piekļuves pakalpojuma sniedzējs piešķīris satura nodrošinātājam.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Ir svarīgi, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēju politika attiecībā uz teroristisku saturu būtu pārredzama, jo tas palielinātu to pārskatatbildību lietotāju priekšā un stiprinātu iedzīvotāju uzticēšanos digitālajam vienotajam tirgum. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāpublicē gada pārredzamības ziņojumi, kuros ietverta jēgpilna informācija par rīcību, kas veikta teroristiska satura atklāšanas, identificēšanas un izņemšanas sakarā.

(24)  Ir svarīgi, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzēju politika attiecībā uz teroristisku saturu būtu pārredzama, jo tas palielinātu to pārskatatbildību lietotāju priekšā un stiprinātu iedzīvotāju uzticēšanos digitālajam vienotajam tirgum. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas ir pakļauti teroristiskam saturam, būtu jāpublicē gada pārredzamības ziņojumi, kuros ietverta jēgpilna informācija par rīcību, kas veikta teroristiska satura atklāšanas, identificēšanas un izņemšanas sakarā, tostarp brīvprātīgiem pasākumiem, kā arī apstrīdēto izņemšanu skaitu. Mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem nedrīkst prasīt, lai tie pārredzamības ziņojumos izpaustu kādu pirmkodu. Kompetentajām iestādēm būtu jāpublicē gada pārredzamības ziņojumi, kuros ietverta jēgpilna informācija par izdoto izņemšanas rīkojumu skaitu, izņemšanu skaitu, identificēta un atklāta, kā arī izņemta teroristiska satura gadījumu skaitu un apstrīdēto izņemšanu skaitu.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24 a)  Satura nodrošinātajiem, kuru piegādātais saturs izņemts, vajadzētu būt tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību saskaņā ar LES 19. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu. Atsevišķi mitināšanas pakalpojuma sniedzēji nelikumīga satura izņemšanai no savām platformām jau izmanto automatizētus līdzekļus. Šādas tehnoloģijas nespēj teroristisku saturu atšķirt no likumīga satura, piemēram, satura, kas tiek izplatīts izglītības, žurnālistikas vai pētniecības nolūkos.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Sūdzību procedūras ir nepieciešams aizsardzības pasākums pret tāda satura kļūdainu izņemšanu, ko aizsargā vārda un informācijas brīvība. Tāpēc mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāizveido ērti lietojami sūdzību mehānismi un jānodrošina, ka sūdzības tiek izskatītas nekavējoties un pilnīgi pārredzami attiecībā pret satura nodrošinātāju. Prasība mitināšanas pakalpojuma sniedzējam atjaunot saturu, ja tas ticis izņemts kļūdas dēļ, neietekmē mitināšanas pakalpojuma sniedzēju iespēju panākt savu noteikumu izpildi uz citu iemeslu pamata.

(25)  Sūdzību procedūras ir nepieciešams aizsardzības pasākums pret tāda satura kļūdainu izņemšanu, ko aizsargā vārda un informācijas brīvība. Tāpēc mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jāizveido ērti lietojami sūdzību mehānismi un jānodrošina, ka sūdzības tiek izskatītas nekavējoties un pilnīgi pārredzami attiecībā pret satura nodrošinātāju, un tam būtu jāiekļauj informācija par visām efektīvu tiesību aizsardzības līdzekļu iespējām, arī tiesisko aizsardzību. Satura nodrošinātajiem vajadzētu būt tiesībām iesniegt sūdzību tieši viņu pašu dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja to sūdzību nav iespējams atrisināt kopā ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēju. Prasība mitināšanas pakalpojuma sniedzējam atjaunot saturu, ja tas ticis izņemts kļūdas dēļ, neietekmē mitināšanas pakalpojuma sniedzēju iespēju panākt savu noteikumu izpildi uz citu iemeslu pamata.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Efektīva tiesību aizsardzība saskaņā ar LES 19. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu prasa, lai personām būtu iespēja noskaidrot iemeslus, kuru dēļ ir izņemts viņu augšupielādētais saturs vai atspējota saturpiekļuve. Šajā nolūkā mitināšanas pakalpojuma sniedzējam būtu jādara satura nodrošinātājam pieejama jēgpilna informācija, kas dod satura nodrošinātājam iespēju apstrīdēt lēmumu. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka par to jāpaziņo satura nodrošinātājam. Atkarībā no apstākļiem mitināšanas pakalpojuma sniedzēji saturu, kas tiek uzskatīts par teroristisku saturu, drīkst aizstāt ar ziņu, ka saturs ir izņemts vai atspējots saskaņā ar šo regulu. Pēc pieprasījuma būtu jāsniedz papildu informācija par iemesliem, kā arī par satura nodrošinātāja iespējām lēmumu apstrīdēt. Ja kompetentās iestādes nolemj, ka sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ, arī izmeklēšanas kontekstā, tiek uzskatīts par nepiemērotu vai kontraproduktīvu tiešā veidā informēt satura nodrošinātāju par satura izņemšanu vai atspējošanu, par to būtu jāinformē mitināšanas pakalpojuma sniedzējs.

(26)  Efektīva tiesību aizsardzība saskaņā ar LES 19. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu prasa, lai personām būtu iespēja noskaidrot iemeslus, kuru dēļ ir izņemts viņu augšupielādētais saturs vai atspējota saturpiekļuve. Šajā nolūkā mitināšanas pakalpojuma sniedzējam būtu jādara satura nodrošinātājam pieejama jēgpilna informācija, kas dod satura nodrošinātājam iespēju apstrīdēt lēmumu. Atkarībā no apstākļiem mitināšanas pakalpojuma sniedzēji saturu, kas tiek uzskatīts par teroristisku saturu, drīkst aizstāt ar ziņu, ka saturs ir izņemts vai atspējots saskaņā ar šo regulu. Būtu jāsniedz papildu informācija par iemesliem, kā arī par satura nodrošinātāja iespējām lēmumu apstrīdēt. Ja kompetentās iestādes nolemj, ka sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ, arī izmeklēšanas kontekstā, tiek uzskatīts par kontraproduktīvu tiešā veidā informēt satura nodrošinātāju par satura izņemšanu vai atspējošanu, par to būtu jāinformē mitināšanas pakalpojuma sniedzējs.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Ir būtiski, ka kompetentā iestāde dalībvalstī, kas ir atbildīga par sodu uzlikšanu, ir pilnībā informēta par izņemšanas rīkojumu un signālziņu izdošanu un tai sekojošu informācijas apmaiņu starp mitināšanas pakalpojuma sniedzēju un attiecīgo kompetento iestādi. Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu jānodrošina piemēroti saziņas kanāli un mehānismi, kas ļauj laikus koplietot relevantu informāciju.

(29)  Ir būtiski, ka kompetentā iestāde dalībvalstī, kas ir atbildīga par sodu uzlikšanu, ir pilnībā informēta par izņemšanas rīkojumu un signālziņu izdošanu un tai sekojošu informācijas apmaiņu starp mitināšanas pakalpojuma sniedzēju un attiecīgo kompetento iestādi. Šajā nolūkā dalībvalstīm ir jānodrošina piemēroti saziņas kanāli un mehānismi, kas ļauj laikus koplietot relevantu informāciju.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu un signālziņu ātru apstrādi, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts kalpo operacionāliem nolūkiem. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas rīkojumus un signālziņas, un tehniskiem līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma sniedzējs var brīvi norādīt esošu kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. Lai nodrošinātu, ka teroristisks saturs tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jānodrošina, ka kontaktpunkts ir pieejams 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Informācijā par kontaktpunktu būtu jāiekļauj informācija par valodu, kurā ar kontaktpunktu var sazināties. Lai atvieglotu saziņu starp mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un kompetentajām iestādēm, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut saziņu tajā Savienības oficiālajā valodā, kurā pieejami to noteikumi.

(33)  Lai veicinātu izņemšanas rīkojumu un signālziņu ātru apstrādi, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un dalībvalstīm būtu jāizveido kontaktpunkti. Pretstatā juridiskajam pārstāvim kontaktpunkts kalpo operacionāliem nolūkiem. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kontaktpunkta sastāvā vajadzētu būt jebkādiem specializētiem līdzekļiem, kas ļauj elektroniski iesniegt izņemšanas rīkojumus un signālziņas, un tehniskiem līdzekļiem un personālam, kas ļauj tos ātri apstrādāt. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kontaktpunktam nav jāatrodas Savienībā, un mitināšanas pakalpojuma sniedzējs var brīvi norādīt esošu kontaktpunktu, ja šis kontaktpunkts spēj izpildīt šajā regulā paredzētās funkcijas. Lai nodrošinātu, ka teroristisks saturs tiek izņemts vai saturpiekļuve tiek atspējota cik vien drīz iespējams pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas, mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem būtu jānodrošina, ka kontaktpunkts ir pieejams 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Informācijā par kontaktpunktu būtu jāiekļauj informācija par valodu, kurā ar kontaktpunktu var sazināties. Lai atvieglotu saziņu starp mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un kompetentajām iestādēm, mitināšanas pakalpojuma sniedzēji tiek rosināti atļaut saziņu tajā Savienības oficiālajā valodā, kurā pieejami to noteikumi.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Ja pakalpojuma sniedzējiem nav noteikta vispārēja prasība nodrošināt fizisku klātbūtni Savienības teritorijā, ir nepieciešams viest skaidrību, kuras dalībvalsts jurisdikcijā ir mitināšanas pakalpojuma sniedzējs, kas piedāvā pakalpojumus Savienībā. Parasti mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ir tās dalībvalsts jurisdikcijā, kurā atrodas tā galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā tas norīkojis juridisku pārstāvi. Tomēr, ja izņemšanas rīkojumu izdod cita dalībvalsts, tās iestādēm būtu jāspēj panākt šādu rīkojumu izpildi, izmantojot piespiedu pasākumus, kas nav represīvi, piemēram, naudassodus. Attiecībā uz mitināšanas pakalpojuma sniedzēju, kuram Savienībā nav uzņēmējdarbības vietas un kurš nav norīkojis juridisku pārstāvi, jebkurai dalībvalstij tomēr būtu jāspēj uzlikt sodus, ja vien tiek ievērots ne bis in idem princips.

(34)  Ja pakalpojuma sniedzējiem nav noteikta vispārēja prasība nodrošināt fizisku klātbūtni Savienības teritorijā, ir nepieciešams viest skaidrību, kuras dalībvalsts jurisdikcijā ir mitināšanas pakalpojuma sniedzējs, kas piedāvā pakalpojumus Savienībā. Parasti mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ir tās dalībvalsts jurisdikcijā, kurā atrodas tā galvenā uzņēmējdarbības vieta vai kurā tas norīkojis juridisku pārstāvi.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pienākumu ievērošanu un izpildes panākšanu, minētajiem pakalpojuma sniedzējiem, kas neveic uzņēmējdarbību Savienībā, būtu rakstiski jānorīko juridisks pārstāvis.

(35)  Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pienākumu ievērošanu un izpildes panākšanu, minētajiem pakalpojuma sniedzējiem, kas neveic uzņēmējdarbību Savienībā, būtu rakstiski jānorīko juridisks pārstāvis. Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji var izmantot jau pastāvošu juridisku pārstāvi ar noteikumu, ka šis juridiskais pārstāvis spēj pildīt šajā regulā izklāstītās funkcijas.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Šīs regulas īstenošanas vajadzībām dalībvalstīm būtu jānorīko kompetentās iestādes. Prasība norīkot kompetentās iestādes nenozīmē, ka obligāti jāizveido jaunas iestādes; šajā regulā noteiktās funkcijas var tikt uzticētas jau esošām struktūrām. Šī regula prasa norīkot iestādes, kuru kompetencē ir izdot izņemšanas rīkojumus, signālziņas, pārraudzīt proaktīvus pasākumus un uzlikt sodus. Dalībvalstu ziņā ir izlemt, cik iestādes tās vēlas norīkot šo uzdevumu veikšanai.

(37)  Šīs regulas īstenošanas vajadzībām dalībvalstīm būtu jānorīko viena kompetentā iestāde, ja vien to konstitucionālā kārtība neliedz vienai iestādei būt atbildīgai. Prasība norīkot kompetentās iestādes nenozīmē, ka obligāti jāizveido jaunas iestādes; šajā regulā noteiktās funkcijas var tikt uzticētas jau esošām struktūrām. Šī regula prasa norīkot iestādes, kuru kompetencē ir izdot izņemšanas rīkojumus un uzlikt sodus.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Lai nodrošinātu, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi sodi. Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sodiem, attiecīgā gadījumā arī naudassodu piemērošanas vadlīnijas. Īpaši bargi sodi nosakāmi gadījumā, ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs sistemātiski neizņem teroristisku saturu vai neatspējo saturpiekļuvi vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas. Atsevišķos gadījumos par neatbilstību varētu paredzēt sankcijas, ievērojot ne bis in idem un proporcionalitātes principu un nodrošinot, ka šādās sankcijās tiek ņemta vērā sistemātiska neizpilde. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, regulā būtu jānosaka, kādā mērā attiecīgie pienākumi var būt par sodu uzlikšanas iemeslu. Sodi par 6. panta neievērošanu būtu jāpieņem tikai attiecībā uz pienākumiem, kas izriet no pieprasījuma ziņot saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai no lēmuma, ar kuru liek veikt papildu proaktīvus pasākumus saskaņā ar 6. panta 4. punktu. Nosakot, vai būtu jāuzliek finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi. Dalībvalstis nodrošina, ka sodi neveicina tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

(38)  Lai nodrošinātu, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzēji faktiski īsteno šajā regulā paredzētos pienākumus, ir vajadzīgi sodi, un attiecīgos gadījumos būtu arī jāņem vērā meitasuzņēmumu vai saistīto uzņēmumu situācija. Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sodiem, attiecīgā gadījumā arī naudassodu piemērošanas vadlīnijas. Sodi būtu jānosaka gadījumā, ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs sistemātiski neizņem teroristisku saturu vai neatspējo saturpiekļuvi kompetentās iestādes norādītajā termiņā. Izvērtējot pārkāpuma būtību un lemjot par piemērojamiem sodiem, būtu pilnībā jāņem vērā pamattiesības, piemēram, vārda brīvība. Nosakot, vai būtu jāuzliek finansiāli sodi, pienācīgi būtu jāņem vērā pakalpojuma sniedzēja finansiālie resursi un nejauša kavēšanās, it īpaši mazu un vidēju uzņēmumu un jaunuzņēmumu gadījumā. Dalībvalstīm būtu nodrošina, ka sodi neveicina tāda satura izņemšanu, kas nav teroristisks.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  Standartizētu veidņu izmantošana atvieglo sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un pakalpojuma sniedzējiem, ļaujot tiem sazināties ātrāk un efektīvāk. Ir īpaši svarīgi nodrošināt ātru rīcību pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas. Veidnes samazina tulkošanas izmaksas un veicina augstus kvalitātes standartus. Tāpat arī atbildes veidlapām būtu jānodrošina standartizēta informācijas apmaiņa, un īpaši svarīgi tas būs gadījumos, kad pakalpojuma sniedzēji nespēj nodrošināt atbilstību. Autentificēti iesniegšanas kanāli var garantēt izņemšanas rīkojuma autentiskumu, arī rīkojuma nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika pareizību.

(39)  Standartizētu veidņu izmantošana atvieglo sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un pakalpojuma sniedzējiem, ļaujot tiem sazināties ātrāk un efektīvāk. Ir īpaši svarīgi nodrošināt ātru rīcību pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas atkarībā no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja lieluma un resursiem. Veidnes samazina tulkošanas izmaksas un veicina augstus kvalitātes standartus. Tāpat arī atbildes veidlapām būtu jānodrošina standartizēta informācijas apmaiņa, un īpaši svarīgi tas būs gadījumos, kad pakalpojuma sniedzēji nespēj nodrošināt atbilstību. Autentificēti iesniegšanas kanāli var garantēt izņemšanas rīkojuma autentiskumu, arī rīkojuma nosūtīšanas un saņemšanas datuma un laika pareizību.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41)  Dalībvalstīm būtu jāvāc informācija par tiesību akta īstenošanu. Lai nodrošinātu informāciju tiesību akta izvērtēšanai, būtu jāizstrādā detalizēta šīs regulas izlaides, rezultātu un ietekmes pārraudzības programma.

(41)  Dalībvalstīm būtu jāvāc informācija par tiesību akta īstenošanu, tostarp informācija par gadījumiem, kad šīs regulas piemērošanas rezultātā notikusi sekmīga teroristisku nodarījumu atklāšana, izmeklēšana un kriminālvajāšana. Lai nodrošinātu informāciju tiesību akta izvērtēšanai, būtu jāizstrādā detalizēta šīs regulas izlaides, rezultātu un ietekmes pārraudzības programma.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Pamatojoties uz īstenošanas ziņojumā izklāstītajiem konstatējumiem un secinājumiem un pārraudzības iznākumu, Komisijai ne drīzāk kā trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu jāveic tās izvērtēšana. Izvērtēšanai būtu jābalstās uz pieciem kritērijiem: iedarbīgums, efektivitāte, nozīmība, saskanība un ES pievienotā vērtība. Tajā tiks novērtēts, kā darbojas dažādie regulā paredzētie operacionālie un tehniskie pasākumi, arī tas, cik efektīvi pasākumi uzlabo teroristiska satura atklāšanu, identificēšanu un izņemšanu, aizsardzības mehānismu efektivitāte, kā arī ietekme uz potenciāli skartajām trešo personu tiesībām un interesēm, un pārskatīta prasība informēt satura nodrošinātājus.

(42)  Pamatojoties uz īstenošanas ziņojumā izklāstītajiem konstatējumiem un secinājumiem un pārraudzības iznākumu, Komisijai ne drīzāk kā trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu jāveic tās izvērtēšana. Izvērtēšanai būtu jābalstās uz pieciem kritērijiem: iedarbīgums, efektivitāte, nozīmība, saskanība un ES pievienotā vērtība. Tajā tiks novērtēts, kā darbojas dažādie regulā paredzētie operacionālie un tehniskie pasākumi, arī tas, cik efektīvi pasākumi uzlabo teroristiska satura atklāšanu, identificēšanu un izņemšanu, aizsardzības mehānismu efektivitāte, kā arī ietekme uz potenciāli skartajām pamattiesībām, it īpaši vārda un informācijas brīvību, tiesībām uz privātumu un personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šī regula nosaka vienotus noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu teroristiska satura izplatīšanai tiešsaistē. Konkrēti tajā noteikti:

1.  Šī regula nosaka vienotus noteikumus, kas paredzēti, lai vērstos pret mitināšanas pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu teroristiska satura izplatīšanai tiešsaistē. Konkrēti tajā noteikti:

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  rūpības pienākumu noteikumi, kas mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem jāpiemēro, lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu ar savu pakalpojumu starpniecību un vajadzības gadījumā nodrošinātu ātru šāda satura izņemšanu;

(a)  rūpības pienākumu noteikumi, kas mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuri saskaras ar teroristisku saturu, jāpiemēro, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu ātru šāda satura izņemšanu;

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pasākumu kopums, kas dalībvalstīm jāievieš, lai identificētu teroristisku saturu, padarītu mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem iespējamu tā ātru izņemšanu un atvieglotu sadarbību ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ar mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un, vajadzības gadījumā, ar attiecīgajām Savienības struktūrām.

(b)  pasākumu kopums, kas dalībvalstīm jāievieš, lai identificētu teroristisku saturu, padarītu mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem iespējamu tā ātru izņemšanu un atvieglotu sadarbību ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ar mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem un, vajadzības gadījumā, ar attiecīgajām Savienības struktūrām, lai koordinētu darbības, ar kurām apkaro teroristisku saturu tiešsaistē.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šo regulu piemēro mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuri – neatkarīgi no galvenās to uzņēmējdarbības vietas – savus pakalpojumus piedāvā Savienībā.

2.  Šo regulu piemēro saturam pakļautajiem mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuri – neatkarīgi no galvenās to uzņēmējdarbības vietas – savus pakalpojumus piedāvā Savienībā.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šī regula ir jāpiemēro saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kas attiecas uz pamattiesībām, brīvībām un vērtībām, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 2. un 6. pantā, un nekādā veidā negroza no tā izrietošos pienākumus. Dalībvalstis var paredzēt nosacījumus, kas noteikti un ir jāievēro saskaņā ar pamatprincipiem, kuri attiecas uz preses brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Šī regula neskar Direktīvu 2004/31/EK.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “mitināšanas pakalpojuma sniedzējs” ir tādu informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējs, kuri ietver satura nodrošinātāja piegādātas informācijas glabāšanu pēc satura nodrošinātāja pieprasījuma un glabātās informācijas darīšanu pieejamu trešām personām;

(1)  “mitināšanas pakalpojuma sniedzējs” ir tādu informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējs, kura uzņēmējdarbību veido satura nodrošinātāja piegādātas informācijas glabāšana un apstrāde pēc satura nodrošinātāja pieprasījuma un glabātās informācijas darīšanu pieejamu sabiedrībai, un kuram ir iespējams identificēt un izņemt konkrētu saturu;

 

Jo īpaši šajā regulā pakalpojumu sniedzēji citos interneta infrastruktūras slāņos nekā lietojuma slānis un mākoņdatošanas IT infrastruktūras pakalpojumu sniedzēji nav uzskatāmi par mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  “teroristu nodarījumi” ir Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 1. punktā definētie nodarījumi;

(4)  “teroristu nodarījumi” ir kāda no Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 1. punktā uzskaitītajām tīšajām darbībām;

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  “teroristisks saturs”, kopā vai atsevišķi, ir šāda veida informācija:

(5)  “teroristisks saturs” ir informācija vai materiāls, ko var kvalificēt kā vienu vai vairākus no nodarījumiem, kas izdarīti ar nodomu, kā noteikts Direktīvas (ES) 2017/541 3.–7. pantā, kas jo īpaši izpaužas kā:

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  kūdīšana uz teroristu nodarījumu izdarīšanu vai šādu nodarījumu aizstāvēšana, arī slavināšana, tādā veidā radot briesmas, ka tādi akti varētu tikt izdarīti;

(a)  kūdīšana uz kādu no nodarījumiem, kas minēti Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 1. punkta a)–i) apakšpunktā, ja šāda darbība, tieši vai netieši, piemēram, glorificējot terora aktus, aizstāv teroristisku nodarījumu veikšanu, tādā veidā radot briesmas, ka viens vai vairāki tādi nodarījumi varētu tikt izdarīti;

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  mudināšana uz palīdzēšanu teroristu nodarījumu izdarīšanā;

(b)  citas personas mudināšana vai atbalstīšana izdarīt kādu no nodarījumiem, kas minēti 3. panta 1. punkta a)–i) apakšpunktā vai Direktīvas (ES) 2017/541 4. pantā;

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  teroristu grupas darbības veicināšana, jo īpaši iedrošinot pievienoties teroristu grupai Direktīvas (ES) 2017/541 2. panta 3) punkta nozīmē vai šādu grupu atbalstīt;

(c)  dalība teroristu grupas darbībās, tajā skaitā informācijas vai materiālo līdzekļu sniegšana vai tās darbības finansēšana jebkādā veidā, apzinoties faktu, ka šāda dalība veicinās teroristu grupas noziedzīgo darbību Direktīvas (ES) 2017/541 4. panta nozīmē;

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  norādījumu došana par teroristu nodarījumu izdarīšanas metodēm vai paņēmieniem;

(d)  norādījumu došana sprāgstvielu, šaujamieroču vai citu ieroču, vai kaitīgu vai bīstamu vielu izgatavošanai vai izmantošanai, vai citām konkrētām metodēm vai paņēmieniem nolūkā izdarīt vai palīdzēt izdarīt kādu no terorisma nodarījumiem, kas minēti Direktīvas (ES) 2017/541 3. panta 1. punkta a)–i) apakšpunktā, zinot, ka sniegtās prasmes paredzēts izmantot šim nolūkam, ir sodāma kā noziedzīgs nodarījums, ja to izdara tīši.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  “teroristiska satura izplatīšana” ir teroristiska satura publiskošana, ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumiem darot to pieejamu trešām personām;

(6)  “teroristiska satura izplatīšana” ir teroristiska satura pieejamība plašai sabiedrībai, ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumiem darot to pieejamu trešām personām. Pienācīgi aizsargā saturu, ko izplata izglītības, zinātniskos, dokumentāros un radikālisma nepieļaušanas nolūkos, un atbildes vēstījumus;

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9 a)  “kompetentā iestāde” ir dalībvalsts izraudzīta valsts tiesu vai administratīva iestāde šajā dalībvalstī.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas saskaņā ar šo regulu, lai tādējādi novērstu teroristiska satura izplatīšanu un aizsargātu lietotājus no teroristiska satura. Tas tiek darīts rūpīgi un samērīgā un nediskriminējošā veidā, pienācīgi ievērojot lietotāju pamattiesības un ņemot vērā vārda un informācijas brīvības būtisko nozīmi atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kas ir pakļauti teroristiskam saturam, atbilstoši, pietiekami un samērīgi rīkojas saskaņā ar šo regulu, lai tādējādi novērstu teroristiska satura izplatīšanu un aizsargātu lietotājus no teroristiska satura. Tas tiek darīts rūpīgi un samērīgā un nediskriminējošā veidā, jebkuros apstākļos pienācīgi ievērojot lietotāju pamattiesības un ņemot vērā vārda un informācijas brīvības būtisko nozīmi atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. Šādas darbības nepāraug mitināšanas pakalpojumu sniedzēju vispārējā pienākumā pārraudzīt informāciju, ko tie uzglabā, nedz arī vispārējā pienākumā aktīvi meklēt faktus vai apstākļus, kas norāda uz nelegālu darbību.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji savos noteikumos iekļauj un piemēro noteikumus par teroristiska satura izplatīšanas novēršanu.

svītrots

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kompetentā iestāde ir pilnvarota izdot lēmumu, ar ko mitināšanas pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi šādam saturam.

1.  Kompetentā iestāde ir pilnvarota izdot izņemšanas rīkojumu, ar ko mitināšanas pakalpojuma sniedzējam prasa izņemt teroristisku saturu vai atspējot piekļuvi šādam saturam, un nekavējoties informē jebkuru tādu citu dalībvalstu kompetentās iestādes, kuru intereses, kā tā uzskata, skar izdotais izņemšanas rīkojums.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Dalībvalstis nodrošina, ka administratīvās iestādes izdoti izņemšanas rīkojumi ir pakļauti neatkarīgas tiesu iestādes pārskatīšanai, lai novērtētu atbilstību teroristiska satura definīcijai saskaņā ar 2. panta 5. punktu un vajadzības gadījumā atceltu izņemšanas rīkojumu.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs teroristisku saturu izņem vai piekļuvi šādam saturam atspējo vienas stundas laikā pēc izņemšanas rīkojuma saņemšanas.

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs teroristisku saturu izņem vai piekļuvi šādam saturam ātri atspējo. Kompetentā iestāde nosaka termiņu, līdz kuram jānodrošina izņemšanas rīkojuma izpilde, un šis termiņš nav īsāks par astoņām stundām. Nosakot termiņu, kompetentā iestāde pienācīgi ņem vērā mitināšanas pakalpojumu sniedzēja lielumu un resursus, jo īpaši to, ka MVU var pieprasīt ilgāku termiņu, lai izpildītu izņemšanas rīkojumu. Jebkurā gadījumā termiņu drīkst noteikt ne agrāk kā nākamās darba dienas beigās attiecībā uz mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, par kuriem iepriekš nav ticis izdots izņemšanas rīkojums un kuri ir mikrouzņēmumi, kā noteikts Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK, tostarp arī individuālie komersanti.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pamatojums, kāpēc saturs uzskatāms par teroristisku, ar atsauci vismaz uz 2. panta 5) punktā uzskaitītajām teroristiskā satura kategorijām;

(b)  detalizēts pamatojums, kāpēc saturs uzskatāms par teroristisku saturu, ar konkrētu atsauci uz 2. panta 5) punktā uzskaitītajām teroristiskā satura kategorijām, norādot nelikumības un tīša nodoma elementus un attiecīgos valsts tiesību aktus;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  informācija par mitināšanas pakalpojuma sniedzējam un satura nodrošinātājam pieejamo tiesisko aizsardzību;

(f)  informācija par mitināšanas pakalpojuma sniedzējam un satura nodrošinātājam pieejamo tiesisko aizsardzību un termiņu šo tiesību īstenošanai;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  attiecīgā gadījumā, 11. pantā minētais lēmums neizpaust informāciju par teroristiska satura izņemšanu vai saturpiekļuves atspējošanu.

(g)  vajadzības un pienācīgā gadījumā, 11. pantā minētais lēmums neizpaust informāciju par teroristiska satura izņemšanu vai saturpiekļuves atspējošanu.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pēc mitināšanas pakalpojuma sniedzēja vai satura nodrošinātāja pieprasījuma kompetentā iestāde, neskarot mitināšanas pakalpojuma sniedzēja pienākumu izpildīt izņemšanas rīkojumu 2. punktā noteiktajā termiņā, detalizēti pamato rīkojuma izdošanu.

svītrots

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs izņemšanas rīkojumu izpildīt nespēj tāpēc, ka tajā ir acīmredzamas kļūdas vai tas nesatur rīkojuma izpildei pietiekamu informāciju, mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ar III pielikumā pievienotās veidnes starpniecību bez liekas kavēšanās par to informē kompetento iestādi un lūdz vajadzīgos precizējumus. Tiklīdz precizējumi ir sniegti, piemēro 2. punktā noteikto termiņu.

8.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs izņemšanas rīkojumu izpildīt nespēj gadījumos, kad tajā ir acīmredzamas kļūdas vai tas nesatur rīkojuma izpildei pietiekamu informāciju, mitināšanas pakalpojuma sniedzējs ar III pielikumā pievienotās veidnes starpniecību nekavējoties par to informē kompetento iestādi un lūdz vajadzīgos precizējumus. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs teroristisku saturu izņem vai piekļuvi šādam saturam atspējo, tiklīdz precizējumi ir sniegti.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

4. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Kad izņemšanas rīkojums kļūst galīgs, kompetentā izdevējiestāde par to informē 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto kompetento iestādi, kura uzrauga proaktīvo pasākumu īstenošanu. Izņemšanas rīkojums kļūst galīgs, ja piemērojamo valsts tiesību aktu noteiktajā termiņā to nepārsūdz vai kad tas pēc pārsūdzēšanas ir apstiprināts.

9.  Kad izņemšanas rīkojums kļūst galīgs, kompetentā izdevējiestāde par to informē 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto kompetento iestādi, kura uzrauga konkrēto pasākumu īstenošanu. Izņemšanas rīkojums kļūst galīgs, ja piemērojamo valsts tiesību aktu noteiktajā termiņā to nepārsūdz un tiesiskās aizsardzības līdzekļi nav izmantoti vai kad tas pēc pārsūdzēšanas ir apstiprināts.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a pants

 

Pārrobežu sadarbība saistībā ar izņemšanas rīkojumiem

 

1.  Kompetentā iestāde, kas izdevusi izņemšanas rīkojumu mitināšanas pakalpojuma sniedzējam nekavējoties nosūta izņemšanas rīkojuma kopiju 17. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajai kompetentajai iestādei dalībvalstī, kurā ir mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta vai atrodas tā ieceltais pārstāvis.

 

2.  Gadījumos, kad tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta, atrodas tā ieceltais pārstāvis vai kurā atrodas satura nodrošinātājs, ir pamatots iemesls uzskatīt, ka izņemšanas rīkojums var skart personas pamattiesības, tā informē pieprasītāju kompetento iestādi.

 

3.   Pieprasītāja kompetentā iestāde šos apstākļus ņem vērā un vajadzības gadījumā atsauc vai pielāgo izņemšanas rīkojumu.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji ievieš operacionālos un tehniskos pasākumus, kas atvieglo tā satura ātru novērtēšanu, kuru kompetentās iestādes un, vajadzības gadījumā, attiecīgās Savienības struktūras tiem nosūtījušas brīvprātīgai izvērtēšanai.

svītrots

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Signālziņu adresē mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai juridiskajam pārstāvim, kuru pakalpojuma sniedzējs norīkojis saskaņā ar 16. pantu, un 14. panta 1. punktā minētajam kontaktpunktam. Šādas signālziņas nosūta elektroniski.

3.  Signālziņu adresē mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai juridiskajam pārstāvim, kuru pakalpojuma sniedzējs norīkojis saskaņā ar 16. pantu, un 14. panta 1. punktā minētajam kontaktpunktam. Šādas signālziņas nosūta elektroniski. Signālziņu nosūta arī tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir mitināšanas pakalpojumu sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta vai atrodas tā ieceltais pārstāvis.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Signālziņā iekļauj pietiekami detalizētu informāciju, arī iemeslus, kāpēc saturs tiek uzskatīts par teroristisku, vienotu resursu vietrādi (URL) un, vajadzības gadījumā, papildu informāciju, kas ļauj minēto teroristisko saturu identificēt.

4.  Signālziņā iekļauj detalizētu informāciju, arī detalizētu paziņojumu par iemesliem, kāpēc saturs tiek uzskatīts par teroristisku, vienotu resursu vietrādi (URL), ekrānšāviņus, jā tādi ir pieejami un, vajadzības gadījumā, papildu informāciju, kas ļauj minēto teroristisko saturu identificēt.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs prioritārā kārtā novērtē signālziņā identificētā satura atbilstību saviem iekšējiem noteikumiem un pieņem lēmumu par to, vai minēto saturu izņemt vai atspējot piekļuvi šādam saturam.

5.  Mitināšanas pakalpojumu sniedzējs var minēto saturu izņemt vai atspējot piekļuvi šādam saturam, kamēr kompetentā iestāde nav pieņēmusi galīgo lēmumu saskaņā ar 6.a punktu.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs nekavējoties informē kompetento iestādi vai attiecīgo Savienības struktūru par novērtējuma iznākumu un par signālziņas rosināto darbību termiņiem.

6.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs informē kompetento iestādi vai attiecīgo Savienības struktūru par signālziņas rosināto darbību, tostarp arī par to, ja nav veiktas nekādas darbības.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā ir mitināšanas pakalpojumu sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta vai atrodas tā ieceltais pārstāvis, bez liekas kavēšanās novērtē, vai saturs, uz kuru attiecas signālziņa, ir teroristisks saturs šīs regulas nozīmē. Pēc novērtējuma kompetentā iestāde vai nu bez liekas kavēšanās informē mitināšanas pakalpojumu sniedzēju, ka saturs nav uzskatāms par teroristisku saturu, vai izdod izņemšanas rīkojumu saskaņā ar 4. pantu.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

5. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.b  Mitināšanas pakalpojumu sniedzēji netiek saukti pie atbildības vienīgi par šā panta noteikumu ievērošanu.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzējs uzskata, ka signālziņā norādītā informācija attiecīgā satura novērtēšanai ir nepietiekama, tas par to nekavējoties informē kompetentās iestādes vai attiecīgo Savienības struktūru un norāda, kāda papildu informācija vai precizējumi ir vajadzīgi.

svītrots

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Proaktīvi pasākumi

Konkrēti pasākumi

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji vajadzības gadījumā veic proaktīvus pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt savus pakalpojumus pret teroristiska satura izplatīšanu. Šie pasākumi ir efektīvi un samērīgi, tajos ņem vērā to, kāda veida un cik liels ir risks tikt pakļautiem teroristiskam saturam, ievēro lietotāju pamattiesības un vārda un informācijas brīvības būtisko nozīmi atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā.

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji vajadzības gadījumā un atkarībā no riska un riska pakāpes veic samērīgus konkrētus pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt savus pakalpojumus pret teroristiska satura izplatīšanu un ar kuriem pilnībā respektē lietotāju pamattiesības un vārda un informācijas brīvības, kā arī tiesību uz privātumu un personas datu aizsardzību būtisko nozīmi atvērtā un demokrātiskā sabiedrībā. Šādi pasākumi var ietvert, piemēram, sistēmas, kas ļauj lietotājiem ziņot par iespējamu teroristisku saturu vai vienādranga satura slāpēšanu. Šādus pasākumus īsteno saskaņā ar 3. panta 1. punktu, un jo īpaši tie neietver automātiskus satura filtrus vai citus pasākumus, kas ietver lietotāju uzvedības sistemātisku uzraudzību. Tie ir mērķtiecīgi un samērīgi, ņemot vērā teroristiska satura risku un riska pakāpi, un ar tiem ir jāievēro tās dalībvalsts konstitucionālā kārtība, kurā ir mitināšanas pakalpojumu sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta vai atrodas tā ieceltais pārstāvis. . Šis punkts neskar iespējamus papildu brīvprātīgus pasākumus, ko veicis mitināšanas pakalpojumu sniedzējs ārpus šīs regulas darbības jomas.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kad 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde ir tikusi informēta saskaņā ar 4. panta 9. punktu, tā no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja prasa triju mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un pēc tam vismaz reizi gadā ziņot par konkrētajiem proaktīvajiem pasākumiem, ko tas – arī ar automatizētiem līdzekļiem – veicis, lai

Kad 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā ir mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta vai atrodas tā ieceltais pārstāvis, ir tikusi informēta saskaņā ar 4. panta 9. punktu, tā no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja pieprasa, lai tas sešu mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un pēc tam vismaz reizi gadā ziņo par konkrētajiem pasākumiem, ko tas veicis.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  nepieļautu iepriekš izņemta satura atkārtotu augšupielādēšanu vai tāda satura atkārtotu augšupielādēšanu, kura saturpiekļuve atspējota, jo saturs ticis uzskatīts par teroristisku;

svītrots

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  atklātu, identificētu un ātri izņemtu teroristisku saturu vai atspējotu piekļuvi šādam saturam.

svītrots

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ziņojumos iekļauj visu attiecīgo informāciju, kas ļauj 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajai kompetentajai iestādei novērtēt, vai proaktīvie pasākumi ir efektīvi un samērīgi, un izvērtēt, kā darbojas izmantotie automatizētie rīki, kā arī cilvēka veiktas uzraudzības un verifikācijas mehānismi.

Ziņojumos iekļauj visu attiecīgo informāciju, kas ļauj 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajai kompetentajai iestādei novērtēt, vai konkrētie pasākumi ir mērķtiecīgi un samērīgi un vai konkrēto pasākumu pamatā ir cilvēka veikta uzraudzība, un vai ir izmantoti efektīvi mehānismi lietotāju pamattiesību aizsardzībai.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde uzskata, ka proaktīvie pasākumi, kas veikti un paziņoti saskaņā ar 2. punktu, nav pietiekami, lai mazinātu un pārvaldītu pakļautības risku un intensitāti, tā var prasīt, lai mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veic konkrētus proaktīvus papildpasākumus. Tālab mitināšanas pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto kompetento iestādi, lai identificētu konkrētos pasākumus, kuri mitināšanas pakalpojuma sniedzējam jāievieš, un noteiktu galvenos mērķus un kritērijus, kā arī to īstenošanas termiņus.

svītrots

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja triju mēnešu laikā pēc 3. punktā minētā pieprasījuma nav izdevies panākt vienošanos, 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde var izdot lēmumu, ar kuru nosaka īpašus vajadzīgos proaktīvos papildpasākumus; tiem jābūt samērīgiem. Minētajā lēmumā jo īpaši ņem vērā mitināšanas pakalpojuma sniedzēja ekonomisko kapacitāti un šādu pasākumu ietekmi uz lietotāju pamattiesībām un vārda un informācijas brīvības būtisko nozīmi. Šādu lēmumu nosūta mitināšanas pakalpojuma sniedzēja galvenajai uzņēmējdarbības vietai vai pakalpojuma sniedzēja norīkotajam juridiskajam pārstāvim. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs regulāri ziņo par 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās kompetentās iestādes norādīto pasākumu īstenošanu.

svītrots

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs jebkurā laikā var prasīt, lai 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde pārskata un vajadzības gadījumā atsauc pieprasījumu vai lēmumu, kas minēts attiecīgi 2. un 3. punktā un 4. punktā. Saņēmusi mitināšanas pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu, kompetentā iestāde saprātīgā termiņā izdod pamatotu lēmumu.

5.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzējs jebkurā laikā var prasīt, lai 17. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde pārskata un vajadzības gadījumā atsauc pieprasījumu vai lēmumu, kas minēts 2. punktā. Saņēmusi mitināšanas pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu, kompetentā iestāde saprātīgā termiņā izdod pamatotu lēmumu.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji saglabā teroristisko saturu, kas saskaņā ar izņemšanas rīkojumu, signālziņu vai proaktīvajiem pasākumiem izņemts vai kura saturpiekļuve atspējota, kā nosaka 4., 5. un 6. pants, un saistītos datus, kas izņemti tāpēc, ka ticis izņemts teroristiskais saturs, un kas vajadzīgi:

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji saglabā teroristisko saturu, kas saskaņā ar izņemšanas rīkojumu, signālziņu vai konkrētiem pasākumiem izņemts vai kura saturpiekļuve atspējota, kā nosaka 4., 5. un 6. pants, un saistītos datus, kas izņemti tāpēc, ka ticis izņemts teroristiskais saturs, un kas vajadzīgi:

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(b a)  sūdzību izskatīšanai saskaņā ar 10. pantā izklāstīto mehānismu.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Teroristisko saturu un saistītos datus, kas minēti 1. punktā, glabā sešus mēnešus. Pēc kompetentās iestādes vai tiesas pieprasījuma teroristisko saturu glabā ilgāku laiku, kad un cik ilgi tas vajadzīgs tobrīd notiekošas 1. punkta a) apakšpunktā minētās administratīvās pārskatīšanas vai tiesā notiekošas pārskatīšanas procedūras labad.

2.  Teroristisko saturu un saistītos datus, kas minēti 1. punktā, glabā sešus mēnešus. Pēc kompetentās iestādes vai tiesas pieprasījuma teroristisko saturu glabā konkrēti noteiktu ilgāku laiku, kad un cik ilgi tas vajadzīgs teroristisku nodarījumu izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai vai tobrīd notiekošas 1. punkta a) apakšpunktā minētās administratīvās pārskatīšanas vai tiesā notiekošas pārskatīšanas procedūras labad.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji savos noteikumos nosaka savu politiku attiecībā uz teroristiska satura izplatīšanas novēršanu un vajadzības gadījumā tajos iekļauj jēgpilnu skaidrojumu par to, kā izmantojami proaktīvie pasākumi, to vidū arī automatizētie rīki.

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji savos noteikumos precīzā veidā izklāsta savu politiku attiecībā uz teroristisku saturu un lietotāju aizsardzību pret šādu saturu, iekļaujot jēgpilnu skaidrojumu par to, kā izmantojami konkrētie pasākumi, kā arī jebkādi papildu brīvprātīgi pasākumi, kurus mitināšanas pakalpojumu sniedzējs var izmantot papildus saviem pienākumiem saskaņā ar šo regulu, tostarp arī vajadzības gadījumā automatizētie rīki, kā arī aprakstu par satura nodrošinātajiem pieejamo sūdzību iesniegšanas mehānismu saskaņā ar 10. pantu.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji publicē gada pārredzamības ziņojumus par darbībām, kas veiktas, lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu.

2.  Ja vien kādā gadā nav bijusi mitināšanas pakalpojumu sniedzēju pieprasīta konkrēta rīcība saskaņā ar šo regulu, tie publisko gada pārredzamības ziņojumus par darbībām, kas veiktas, lai novērstu teroristiska satura izplatīšanu.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pārredzamības ziņojumos iekļauj vismaz:

3.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēju pārredzamības ziņojumos iekļauj vismaz:

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  informāciju par pasākumiem, kurus mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veicis, lai teroristisko saturu atklātu, identificētu un izņemtu;

(a)  informāciju par pasākumiem, tostarp brīvprātīgiem pasākumiem, kurus mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veicis, lai teroristisko saturu atklātu, identificētu un izņemtu;

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  informāciju par pasākumiem, kurus mitināšanas pakalpojuma sniedzējs veicis, lai nepieļautu iepriekš izņemta satura atkārtotu augšupielādēšanu vai tāda satura atkārtotu augšupielādēšanu, kura saturpiekļuve atspējota, jo saturs ticis uzskatīts par teroristisku;

svītrots

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  informāciju par tā teroristiskā satura vienību skaitu, kas izņemts vai kura saturpiekļuve atspējota attiecīgi izņemšanas rīkojumu, signālziņu un proaktīvo pasākumu rezultātā;

(c)  informāciju par tā teroristiskā satura vienību skaitu, kas izņemts vai kura saturpiekļuve atspējota attiecīgi izņemšanas rīkojumu, signālziņu un konkrētu pasākumu saskaņā ar šo regulu, kā arī brīvprātīgu pasākumu rezultātā;

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  pārskatu par sūdzību procedūrām un to iznākumu.

(d)  pārskatu par sūdzību procedūrām un to iznākumu, arī tādu gadījumu skaitu, kad konstatēts, ka saturs kā teroristisks identificēts maldīgi.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(d a)  Kompetento iestāžu un attiecīgo Savienības struktūru pārredzamības ziņojumos ietver informāciju par izdoto izņemšanas rīkojumu un signālziņu skaitu, ietverot informāciju par to izņemšanu skaitu, kuru rezultātā atklāti, izmeklēti un pakļauti kriminālvajāšanai teroristiski nodarījumi, un par tāda teroristiska satura izmantošanu, kas ir saglabāts saskaņā ar 7. pantu, lai novērstu, atklātu, izmeklētu un pakļautu kriminālvajāšanai teroristiskus nodarījumus.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a pants

 

Pārsūdzēšana un zaudējumu atlīdzināšana

 

Dalībvalstis nodrošina, ka satura nodrošinātājs vai mitināšanas pakalpojumu sniedzējs var pārsūdzēt izņemšanas rīkojumu, kā minēts 4. panta 9. punktā, vēršoties pie attiecīgās tiesu iestādes dalībvalstī, kurā atrodas satura nodrošinātājs, vai kurā ir mitināšanas pakalpojumu sniedzēja galvenā uzņēmējdarbības vieta vai pastāvīgi uzturas vai veic uzņēmējdarbību juridiskais pārstāvis, ko saskaņā ar 16. pantu iecēlis mitināšanas pakalpojumu sniedzējs.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar proaktīvu pasākumu izmantošanu un īstenošanu saistītie aizsardzības pasākumi

Ar satura izņemšanu saistītie aizsardzības pasākumi

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji attiecībā uz glabāto saturu izmanto ar šo regulu saskanīgus automatizētus līdzekļus, tie turklāt paredz efektīvus un pienācīgus aizsardzības pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka attiecībā uz minēto saturu pieņemtie lēmumi, jo īpaši lēmumi izņemt par teroristisku uzskatāmo saturu vai atspējot tā saturpiekļuvi, ir precīzi un labi pamatoti.

1.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji attiecībā uz glabāto saturu izmanto ar šo regulu saskanīgus brīvprātīgus pasākumus vai pasākumus, kas citādi veicina šīs regulas mērķu sasniegšanu, tie paredz efektīvu un pienācīgu aizsardzību, ar kuru nodrošina, ka attiecībā uz minēto saturu pieņemtie lēmumi, jo īpaši lēmumi izņemt par teroristisku uzskatāmo saturu vai atspējot tā saturpiekļuvi, ir precīzi un labi pamatoti, kā arī nenoved pie tāda satura izņemšanas un saturpiekļuves atspējošanas, kas nav teroristisks saturs.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Vajadzības gadījumā un vienmēr, kad nepieciešams detalizēts kontekstuāls novērtējums, ar kura palīdzību nosaka, vai konkrētais saturs ir uzskatāms par teroristisku, aizsardzības pasākumi konkrēti ietver cilvēka veiktu uzraudzību un verifikāciju.

2.  Aizsardzības pasākumi konkrēti ietver cilvēka veiktu uzraudzību un verifikāciju par to, vai lēmums izņemt saturu vai atspējot tam piekļuvi ir pareizs, it sevišķi attiecībā uz tiesībām uz vārda un informācijas brīvību.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

10. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Satura nodrošinātajiem, kuru piegādātais saturs izņemts vai atspējota tā saturpiekļuve, ir tiesīgi uz efektīvu tiesisko aizsardzību saskaņā ar LES 19. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji izveido efektīvus un pieejamus mehānismus, kas satura nodrošinātajiem, kuru piegādātais saturs izņemts vai piekļuve šādam saturam atspējota saskaņā ar 5pantā paredzēto signālziņu vai 6. pantā paredzētajiem proaktīvajiem pasākumiem, ļauj iesniegt sūdzību par mitināšanas pakalpojuma sniedzēja rīcību un pieprasīt satura atjaunošanu.

1.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji izveido efektīvus un pieejamus mehānismus, kas satura nodrošinātajiem, kuru piegādātais saturs izņemts vai piekļuve šādam saturam atspējota izņemšanas rīkojuma saskaņā ar 4pantu, signālziņas saskaņā ar 5. pantu, vai 6. pantā paredzēto konkrēto pasākumu vai papildu brīvprātīgu pasākumu rezultātā, ļauj iesniegt sūdzību par mitināšanas pakalpojuma sniedzēja rīcību un pieprasīt satura atjaunošanu. Drošības pasākumos, kas saistīti ar izņemšanu un piekļuves atspējošanu, arī ietver pārsūdzības iespēju.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji tūlīt pārbauda ikvienu saņemto sūdzību un bez liekas kavēšanās atjauno saturu, kurš izņemts vai kuram piekļuve atspējota nepamatoti. Tie informē sūdzības iesniedzēju par pārbaudes iznākumu.

2.  Mitināšanas pakalpojuma sniedzēji tūlīt pārbauda ikvienu saņemto sūdzību un bez liekas kavēšanās atjauno saturu, kurš izņemts vai kuram piekļuve atspējota nepamatoti. Tie bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā divas nedēļas pēc sūdzības saņemšanas informē sūdzības iesniedzēju par pārbaudes iznākumu, ja vien valsts tiesību aktos nav paredzēts cits termiņš.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kad mitināšanas pakalpojuma sniedzēji izņem teroristisku saturu vai atspējo piekļuvi šādam saturam, tie satura nodrošinātājam dara pieejamu informāciju par teroristiskā satura izņemšanu vai saturpiekļuves atspējošanu.

1.  Kad mitināšanas pakalpojuma sniedzēji izņem teroristisku saturu vai atspējo piekļuvi šādam saturam, tie satura nodrošinātājam dara pieejamu visaptverošu informāciju, ko tiem nosūtījusi kompetentā iestāde saskaņā ar 4. panta 3. punktu, par teroristiskā satura izņemšanu vai saturpiekļuves atspējošanu, tostarp tiesisko pamatu, kas paredz, ka minētais saturs ir teroristisks saturs un iespējas apstrīdēt lēmumu, arī izklāstot oficiālās prasības, procedūras nākamo posmu aprakstu un saistītos termiņus.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pēc satura nodrošinātāja pieprasījuma mitināšanas pakalpojuma sniedzējs satura nodrošinātāju informē par izņemšanas vai saturpiekļuves atspējošanas iemesliem un iespējām šo lēmumu apstrīdēt.

svītrots

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja kompetentā iestāde nolemj, ka sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ nav jāatklāj informācija, piemēram, par teroristu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un saukšanu pie atbildības par tiem, 1. un 2. punktā noteikto pienākumu nepiemēro tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, bet ne ilgāk kā [četras] nedēļas pēc minētā lēmuma pieņemšanas. Šādā gadījumā mitināšanas pakalpojuma sniedzējs neizpauž nekādu informāciju par teroristiska satura izņemšanu vai saturpiekļuves atspējošanu.

3.  Ja kompetentā iestāde nolemj, ka sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ nav jāatklāj informācija, piemēram, par teroristu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un saukšanu pie atbildības par tiem, 1. punktā noteikto pienākumu nepiemēro tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, bet ne ilgāk kā [četras] nedēļas pēc minētā lēmuma pieņemšanas. Šādā gadījumā mitināšanas pakalpojuma sniedzējs neizpauž nekādu informāciju par teroristiska satura izņemšanu vai saturpiekļuves atspējošanu.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji uzzina par jebkādas teroristu nodarījumus pierādošas informācijas esību, tie dalībvalstī, kur ir to galvenā uzņēmējdarbības vieta vai juridiskais pārstāvis, nekavējoties informē iestādes, kas attiecīgajā dalībvalstī ir kompetentas noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un atbild par saukšanu pie atbildības par šādiem nodarījumiem, vai informē dalībvalsts kontaktpunktu, kā noteikts 14. panta 2. punktā. Šaubu gadījumā mitināšanas pakalpojuma sniedzēji drīkst šo informāciju nosūtīt Eiropolam, kurš gādā par turpinājuma pasākumiem.

4.  Ja mitināšanas pakalpojuma sniedzēji uzzina par nenovēršamiem draudiem dzīvībai teroristisku nodarījumu rezultātā, tie dalībvalstī, kur ir to galvenā uzņēmējdarbības vieta vai juridiskais pārstāvis, nekavējoties informē iestādes, kas attiecīgajā dalībvalstī ir kompetentas noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un atbild par saukšanu pie atbildības par šādiem nodarījumiem, vai informē dalībvalsts kontaktpunktu, kā noteikts 14. panta 2. punktā. Šaubu gadījumā mitināšanas pakalpojuma sniedzēji drīkst šo informāciju nosūtīt Eiropolam, kurš gādā par turpinājuma pasākumiem.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis izveido kontaktpunktu, kas ļauj apstrādāt ar to izdotajiem izņemšanas rīkojumiem un nosūtītajām signālziņām saistītos precizējumu pieprasījumus un atziņojumus. Informāciju par kontaktpunktu dara publiski pieejamu.

3.  Dalībvalstis izveido kontaktpunktu, kas ļauj apstrādāt ar to izdotajiem izņemšanas rīkojumiem un nosūtītajām signālziņām saistītos precizējumu pieprasījumus un atziņojumus. Eiropas Komisija datubāzi ar informāciju par dalībvalstu kontaktpunktiem dara publiski pieejamu.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts norīko iestādi vai iestādes, kuras ir kompetentas:

1.  Dalībvalstīm būtu brīvi jānorīko viena iestāde īstenot šo Regulu, ja vien to konstitucionālā kārtība neliedz atbildību uzlikt tikai vienai iestādei. Šāda iestāde ir kompetenta:

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  izdot izņemšanas rīkojumus saskaņā ar 4. pantu;

(a)  izdot izņemšanas rīkojumus saskaņā ar 4. pantu, paredzot neatkarīgu pārskatīšanu tiesā, ja rīkojumu izdod administratīvās iestādes;

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  atklāt un identificēt teroristisku saturu un izdot mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem ar to saistītus pieprasījumus saskaņā ar 5. pantu;

(b)  atklāt, identificēt un signalizēt iespējamu teroristisku saturu mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem saskaņā ar 5. pantu, kamēr tiek novērtēts, vai tas atbilst teroristiska satura definīcijai;

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  uzraudzīt proaktīvo pasākumu īstenošanu saskaņā ar 6. pantu;

(c)  uzraudzīt konkrēto pasākumu saskaņā ar 6. pantu, kā arī 9. pantā minēto brīvprātīgo pasākumu īstenošanu,

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis vēlākais līdz [seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] paziņo Komisijai, kuras ir 1. punktā minētās kompetentās iestādes. Komisija šo paziņojumu un visus tā grozījumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.  Dalībvalstis vēlākais līdz [seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] paziņo Komisijai, kuras ir 1. punktā minētā kompetentā iestāde. Komisija šo paziņojumu un visus tā grozījumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis pieņem noteikumus par sodiem, kurus mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem piemēro par to pienākumu pārkāpumiem, kas noteikti saskaņā ar šo regulu, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šādu sodu īstenošanu. Šādus sodus uzliek tikai par tādu pienākumu neizpildi, kas noteikti saskaņā ar:

1.  Dalībvalstis pieņem noteikumus par sodiem, kurus mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem vai viņu pārstāvjiem piemēro par to sistemātiskiem un nepārtrauktiem pienākumu pārkāpumiem, kas noteikti saskaņā ar šo regulu, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šādu sodu īstenošanu. Šādus sodus uzliek tikai par tādu pienākumu neizpildi, kas noteikti saskaņā ar:

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  3. panta 2. punktu (mitināšanas pakalpojuma sniedzēju noteikumi);

svītrots

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  5. panta 5. un 6. punktu (signālziņu novērtēšana un atziņošana par novērtēšanu);

(c)  5. panta 6. punktu (signālziņu novērtēšana un atziņošana par novērtēšanu);

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  6. panta 2. un 4. punktu (ziņojumi par proaktīviem pasākumiem un pasākumu pieņemšanu pēc lēmuma, ar kuru liek veikt konkrētus proaktīvus pasākumus);

(d)  6. panta 2. punktu (ziņojumi par konkrētiem pasākumiem);

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  9. pantu (ar proaktīviem pasākumiem saistītie aizsardzības pasākumi);

(g)  9. pantu (ar satura izņemšanu saistītie aizsardzības pasākumi);

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  vai atbildīgā juridiskā persona arī iepriekš izdarījusi pārkāpumus;

(c)  vai atbildīgā juridiskā persona, meitasuzņēmums vai saistītā persona vai uzņēmums arī iepriekš izdarījis pārkāpumus;

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  kāda ir atbildīgās juridiskās personas finansiālā stiprība;

(d)  kāda ir atbildīgās personas, meitasuzņēmuma vai saistītās personas vai uzņēmuma finansiālā stiprība;

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  cik sekmīgi mitināšanas pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar kompetentajām iestādēm.

(e)  cik sekmīgi mitināšanas pakalpojuma sniedzējs vai viņa pārstāvji sadarbojas ar kompetentajām iestādēm;

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(e a)  netīša kavēšanās, ko jo īpaši veic mazie un vidējie uzņēmumi un jaunuzņēmumi.

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka sistemātiskas 4. panta 2. punktā noteiktā pienākuma neizpildes gadījumā tiek piemērots naudassods, kura apjoms ir līdz 4 % no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kopējā apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības gadā.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka sistemātiskas 4. panta 2. punktā noteiktā pienākuma neizpildes gadījumā tiek piemērots naudassods, kura apjoms ir no 1 % un līdz 4 % no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kopējā apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības gadā.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis no savām kompetentajām iestādēm un attiecīgās dalībvalsts jurisdikcijā esošajiem mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem vāc un katru gadu līdz [31. martam] Komisijai nosūta informāciju par darbībām, ko tās veikušas saskaņā ar šo regulu. Tā ietver:

1.  Dalībvalstis no savām kompetentajām iestādēm un attiecīgās dalībvalsts jurisdikcijā esošajiem mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem vāc un katru gadu līdz [31. martam] Komisijai nosūta informāciju par darbībām, ko tās veikušas saskaņā ar šo regulu. Tā ietver mitināšanas pakalpojuma sniedzēju politiku, noteikumus un pārredzamības ziņojumus papildus:

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  informāciju par atbilstoši 6. pantam veiktajiem konkrētajiem proaktīvajiem pasākumiem, arī par tā teroristiskā satura vienību skaitu, kas izņemts vai kura saturpiekļuve atspējota, un arī attiecīgos izpildes termiņus;

(b)  informāciju par atbilstoši 4. un 6. pantam veiktajiem konkrētajiem pasākumiem, arī par tā teroristiskā satura vienību skaitu, kas izņemts vai kura saturpiekļuve atspējota, un arī attiecīgo informāciju par to gadījumu skaitu, kad notikusi sekmīga teroristisku nodarījumu atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie atbildības;

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ne drīzāk[trīs gadi pēc šīs regulas piemērošanas sākuma dienas] Komisija veic šīs regulas izvērtējumu un Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, arī attiecībā uz to, kā un cik efektīvi darbojas aizsardzības mehānismi. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumus. Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga minētā ziņojuma sagatavošanai.

Komisija veic šīs regulas novērtējumu [ne vēlāktrīs gadus pēc šīs regulas piemērošanas sākuma dienas] un Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, arī attiecībā uz to, kā un cik efektīvi darbojas aizsardzības mehānismi. Ziņojumā apskata arī šīs regulas ietekmi uz vārda un informācijas brīvību. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumus. Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga minētā ziņojuma sagatavošanai.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no [6 mēneši pēc tās stāšanās spēkā].

To piemēro no [18 mēneši pēc tās stāšanās spēkā].

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) ... 16 4. pantu izņemšanas rīkojuma adresāts teroristisku saturu izņem vai piekļuvi šādam saturam atspējo vienas stundas laikā pēc kompetentās iestādes izdota izņemšanas rīkojuma saņemšanas.

Saskaņā ar Regulas (ES) ... 16 4. pantu izņemšanas rīkojuma adresāts teroristisku saturu izņem vai piekļuvi šādam saturam atspējo kompetentās iestādes precizēta termiņa laikā.

__________________

__________________

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) ... par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē (OV L ...).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) ... par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē (OV L ...).

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

I pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar Regulas (ES) ... 17 7. pantu izņemtais saturs vai saturs, kuram piekļuve ir atspējota, kā arī saistītie dati adresātiem pēc kompetento iestāžu vai tiesas pieprasījuma jāglabā sešus mēnešus vai ilgāk.

Saskaņā ar Regulas (ES)17 ... 7. pantu izņemtais saturs vai saturs, kuram piekļuve ir atspējota, kā arī saistītie dati adresātiem pēc kompetento iestāžu vai tiesas, vai satura nodrošinātāja pieprasījuma jāglabā sešus mēnešus vai ilgāk, lai izskatītu sūdzības saskaņā ar 10. pantā aprakstīto mehānismu.

__________________

__________________

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) ... par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē (OV L ...).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) ... par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē (OV L ...).

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

B  Saturs, kurš jāizņem vai kura saturpiekļuve jāatspējo vienas stundas laikā

B  Saturs, kurš jāizņem vai kura saturpiekļuve jāatspējo kompetentās iestādes noteiktajā termiņā:

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

URL un jebkāda papildu informācija, kas ļauj identificēt minēto saturu un precīzu tā atrašanās vietu:

URL un jebkāda papildu informācija, tostarp ekrānšāviņš, jā tāds ir pieejams, kas ļauj identificēt minēto saturu un precīzu tā atrašanās vietu:

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Papildu informācija par iemesliem, kāpēc saturs uzskatāms par teroristisku (fakultatīva):

Papildu informācija par iemesliem, kāpēc saturs uzskatāms par teroristisku saskaņā ar valsts tiesību aktiem, iespējām apstrīdēt lēmumu, tostarp oficiālām prasībām, procedūras nākamo posmu aprakstu un saistītajiem termiņiem:

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

I pielikums – G iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācija par kompetento struktūru vai tiesu un par izņemšanas rīkojuma apstrīdēšanas termiņiem un procedūrām:

Informācija par kompetento struktūru vai tiesu un par izņemšanas rīkojuma apstrīdēšanas termiņiem un procedūrām, tostarp oficiālām prasībām:

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana

Atsauces

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

22.10.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Julia Reda

24.9.2018

Izskatīšana komitejā

21.1.2019

21.2.2019

 

 

Pieņemšanas datums

4.3.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Jasenko Selimovic, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Emma McClarkin, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Kerstin Westphal

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, John Howarth, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Emma McClarkin

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, John Howarth, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Kathleen Van Brempt, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

0

-

2

0

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana

Atsauces

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

12.9.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

22.10.2018

IMCO

22.10.2018

CULT

22.10.2018

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

9.10.2018

 

 

 

Iesaistītās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

31.1.2019

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Daniel Dalton

3.12.2018

 

 

 

Aizstātie referenti

Helga Stevens

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.10.2018

4.2.2019

11.3.2019

8.4.2019

Pieņemšanas datums

8.4.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

1

8

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thierry Cornillet, Arnaud Danjean, Ashley Fox, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Karin Kadenbach, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic, Ernest Urtasun, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

Iesniegšanas datums

9.4.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

35

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Ashley Fox, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Karin Kadenbach, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ENF

Auke Zijlstra

8

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker

S&D

Dietmar Köster

VERTS/ALE

Eva Joly, Ana Miranda, Judith Sargentini, Ernest Urtasun

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 15. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika