Procedura : 2018/0331(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0193/2019

Teksty złożone :

A8-0193/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0421

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 734kWORD 280k
9.4.2019
PE 632.087v02-00 A8-0193/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Daniel Dalton

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*)

Julie Ward, Komisja Kultury i Edukacji

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Kultury i Edukacji
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0640),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0405/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Izbę Poselską Republiki Czeskiej, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 grudnia 2018 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie przedstawione przez Komisję Kultury i Edukacji i przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0193/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

w sprawie zwalczania rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego w otwartym i demokratycznym społeczeństwie poprzez zapobieganie wykorzystywaniu usług hostingowych do celów terrorystycznych. Należy poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego poprzez zwiększenie pewności prawa dla dostawców usług hostingowych, podniesienie zaufania użytkowników do środowiska internetowego oraz wzmocnienie gwarancji w odniesieniu do wolności wypowiedzi i informacji.

(1)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego w otwartym i demokratycznym społeczeństwie poprzez przeciwdziałanie wykorzystywaniu usług hostingowych do celów terrorystycznych oraz przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa publicznego w społeczeństwach europejskich. Należy poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego poprzez zwiększenie pewności prawa dla dostawców usług hostingowych, zwiększenie zaufania użytkowników do środowiska internetowego oraz wzmocnienie gwarancji w odniesieniu do wolności wypowiedzi, wolności otrzymywania i przekazywania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie, a także wolności prasy i pluralizmu mediów.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Rozporządzenie w sprawie dostawców usług hostingowych może jedynie uzupełniać strategie państw członkowskich mające na celu zwalczanie terroryzmu, które muszą kłaść nacisk na środki pozainternetowe, takie jak inwestycje w pracę społeczną, inicjatywy na rzecz deradykalizacji i współpraca z zainteresowanymi społecznościami, aby doprowadzić do trwałego zapobiegania radykalizacji w społeczeństwie.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Treści o charakterze terrorystycznym to część szerszego problemu nielegalnych treści w internecie, do których zaliczają się inne treści, np. treści dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci, nielegalnych praktyk handlowych i treści stanowiące naruszenie własności intelektualnej. Przemycanie nielegalnych treści jest często stosowane przez organizacje terrorystyczne i inne organizacje o charakterze przestępczym do prania pieniędzy i zwiększenia początkowego kapitału wykorzystywanego do finansowania ich działań. Problem ten wymaga połączenia środków o charakterze ustawodawczym, nieustawodawczym i dobrowolnym, opartych na współpracy między organami a dostawcami usług, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych. Chociaż zagrożenie nielegalnymi treściami jest ograniczane dzięki udanym inicjatywom, takim jak branżowy Kodeks postępowania w zakresie zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie oraz światowy sojusz przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych WePROTECT, konieczne jest ustanowienie ram prawnych współpracy transgranicznej między krajowymi organami regulacyjnymi w celu usuwania nielegalnych treści.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Dostawcy usług hostingowych działający w internecie odgrywają zasadniczą rolę w gospodarce cyfrowej, łącząc przedsiębiorstwa i obywateli oraz ułatwiając publiczną debatę oraz dystrybucję i otrzymywanie informacji, opinii i pomysłów, co znacząco przyczynia się do innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii. Ich usługi są jednak w niektórych przypadkach wykorzystywane przez osoby trzecie w celu prowadzenia nielegalnej działalności w internecie. Szczególnie niepokojące jest wykorzystywanie dostawców usług hostingowych przez grupy terrorystyczne i ich zwolenników do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym w celu szerzenia swojego przesłania, radykalizacji i rekrutacji oraz ułatwiania działalności terrorystycznej i kierowania nią.

(2)  Dostawcy usług hostingowych działający w internecie odgrywają zasadniczą rolę w gospodarce cyfrowej, łącząc przedsiębiorstwa i obywateli, zapewniając możliwości uczenia się oraz ułatwiając publiczną debatę oraz dystrybucję i otrzymywanie informacji, opinii i pomysłów, co znacząco przyczynia się do innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii. Ich usługi są jednak w niektórych przypadkach wykorzystywane przez osoby trzecie w celu prowadzenia nielegalnej działalności w internecie. Szczególnie niepokojące jest wykorzystywanie dostawców usług hostingowych przez grupy terrorystyczne i ich zwolenników do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym w celu szerzenia swojego przesłania, radykalizacji i rekrutacji oraz ułatwiania działalności terrorystycznej i kierowania nią.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Obecność treści o charakterze terrorystycznym w internecie ma poważne negatywne konsekwencje dla użytkowników, obywateli i ogółu społeczeństwa, jak również dla dostawców usług online, u których zamieszczane są tego rodzaju treści, ponieważ podważa zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich modelom biznesowym. W świetle ich centralnej roli oraz środków technologicznych i zdolności związanych ze świadczonymi przez nich usługami dostawcy usług internetowych mają szczególne obowiązki społeczne dotyczące ochrony swoich usług przed wykorzystaniem przez terrorystów i pomocy w zwalczaniu treści o charakterze terrorystycznym rozpowszechnianych za pośrednictwem ich usług.

(3)  Obecność treści o charakterze terrorystycznym w internecie okazała się decydującym, choć nie jedynym, czynnikiem sprzyjającym radykalizacji osób, które dopuściły się aktów terrorystycznych, co miało poważne negatywne konsekwencje dla obywateli i ogółu społeczeństwa, a także dla dostawców usług online, u których zamieszczane są tego rodzaju treści, ponieważ podważa zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich modelom biznesowym. W związku z ich kluczową rolą oraz proporcjonalnie do środków technologicznych i zdolności związanych ze świadczonymi przez nich usługami dostawcy usług internetowych mają obowiązki społeczne dotyczące ochrony swoich usług przed wykorzystaniem przez terrorystów i pomocy właściwym organom w zwalczaniu przestępstw o charakterze terrorystycznym popełnianych za pośrednictwem ich usług, z jednoczesnym uwzględnieniem podstawowego znaczenia wolności wypowiedzi oraz wolności otrzymywania i przesyłania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Należy uzupełnić ramy dobrowolnej współpracy między państwami członkowskimi a dostawcami usług hostingowych, poprzez które w 2015 r. zainicjowano wysiłki na poziomie Unii Europejskiej w celu zwalczania treści o charakterze terrorystycznym w internecie, jasnymi ramami prawnymi, aby dalej ograniczyć dostępność treści o charakterze terrorystycznym w internecie i odpowiednio rozwiązać ten szybko narastający problem. Ramy prawne, zgodnie z założeniem, mają opierać się na dobrowolnych wysiłkach, które zostały wzmocnione zaleceniem Komisji (UE) 2018/3347, i stanowią odpowiedź na wezwania Parlamentu Europejskiego do wzmocnienia środków zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści oraz na wezwania Rady Europejskiej do usprawnienia automatycznego wykrywania i usuwania treści, które podżegają do aktów terrorystycznych.

(4)  Należy uzupełnić ramy dobrowolnej współpracy między państwami członkowskimi a dostawcami usług hostingowych, poprzez które w 2015 r. zainicjowano wysiłki na poziomie Unii Europejskiej w celu zwalczania treści o charakterze terrorystycznym w internecie, jasnymi ramami prawnymi, aby dalej ograniczyć dostępność treści o charakterze terrorystycznym w internecie i odpowiednio rozwiązać ten szybko narastający problem. Ramy prawne, zgodnie z założeniem, mają opierać się na dobrowolnych wysiłkach, które zostały wzmocnione zaleceniem Komisji (UE) 2018/3347, i stanowią odpowiedź na wezwania Parlamentu Europejskiego do wzmocnienia środków zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści zgodnie z ramami horyzontalnymi ustanowionymi na mocy dyrektywy 2000/31/WE oraz na wezwania Rady Europejskiej do usprawnienia wykrywania i usuwania treści, które podżegają do aktów terrorystycznych.

__________________

__________________

7 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

7 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Stosowanie niniejszego rozporządzenia nie powinno mieć wpływu na stosowanie art. 14 dyrektywy 2000/31/WE8. W szczególności wszelkie środki wprowadzone przez dostawcę usług hostingowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w tym wszelkie proaktywne środki, nie powinny same w sobie prowadzić do utraty przez dostawcę usług zwolnienia od odpowiedzialności przewidzianego w tym przepisie. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na uprawnienia organów i sądów krajowych do ustalenia odpowiedzialności dostawców usług hostingowych w szczególnych przypadkach, gdy nie są spełnione warunki wyłączenia odpowiedzialności na podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31/WE.

(5)  Stosowanie niniejszego rozporządzenia nie powinno mieć wpływu na stosowanie dyrektywy 2000/31/WE8. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na uprawnienia organów i sądów krajowych do ustalenia odpowiedzialności dostawców usług hostingowych w szczególnych przypadkach, gdy nie są spełnione warunki wyłączenia odpowiedzialności na podstawie dyrektywy 2000/31/WE.

__________________

__________________

8 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).

2a Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Zasady mające na celu zapobieganie wykorzystywaniu usług hostingowych do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym, aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, zostały określone w niniejszym rozporządzeniu przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych chronionych w unijnym porządku prawnym, a zwłaszcza praw gwarantowanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(6)  Zasady mające na celu zwalczanie wykorzystywania usług hostingowych do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym, aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, zostały określone w niniejszym rozporządzeniu i powinny być w pełni zgodne z prawami podstawowymi objętymi ochroną w unijnym porządku prawnym, a zwłaszcza z prawami gwarantowanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa publicznego, a jednocześnie ustanawia odpowiednie i solidne gwarancje zapewniające ochronę odnośnych praw podstawowych. Obejmuje to prawo do poszanowania życia prywatnego i do ochrony danych osobowych, prawo do skutecznej ochrony sądowej, prawo do wolności wypowiedzi, w tym wolność otrzymywania i przekazywania informacji, prawo do wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasadę niedyskryminacji. Właściwe organy i dostawcy usług hostingowych powinni przyjmować wyłącznie środki, które są konieczne, odpowiednie i proporcjonalne w ramach społeczeństwa demokratycznego, biorąc pod uwagę szczególne znaczenie, jakie ma wolność wypowiedzi i informacji, która jest jednym z podstawowych fundamentów pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego oraz jedną z wartości, na których opiera się Unia. Środki stanowiące ingerencję w wolność wypowiedzi i informacji powinny być ściśle ukierunkowane w tym sensie, że muszą one służyć zapobieganiu rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym, lecz nie mogą wywierać wpływu na prawo do zgodnego z prawem otrzymywania i udzielania informacji, z uwzględnieniem centralnej roli dostawców usług hostingowych w ułatwianiu debaty publicznej oraz w rozpowszechnianiu i przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów zgodnie z prawem.

(7)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu przyczynienie się do ochrony bezpieczeństwa publicznego i powinno ustanowić odpowiednie i solidne gwarancje zapewniające ochronę odnośnych praw podstawowych. Obejmuje to prawo do poszanowania życia prywatnego i do ochrony danych osobowych, prawo do skutecznej ochrony sądowej, prawo do wolności wypowiedzi, w tym wolność otrzymywania i przekazywania informacji, prawo do wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasadę niedyskryminacji. Właściwe organy i dostawcy usług hostingowych powinni przyjmować wyłącznie środki, które są konieczne i proporcjonalne w społeczeństwie demokratycznym, biorąc pod uwagę szczególne znaczenie, jakie ma wolność wypowiedzi oraz wolność otrzymywania i przekazywania informacji i idei, a także prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz ochrona danych osobowych, które stanowią podstawowe fundamenty pluralistycznego demokratycznego społeczeństwa oraz należą do wartości, na których opiera się Unia. Bez względu na rodzaj środków należy unikać ingerencji w wolność wypowiedzi i informacji, a środki te powinny także w miarę możliwości służyć zwalczaniu rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym poprzez zastosowanie ściśle ukierunkowanego podejścia, lecz nie mogą wywierać wpływu na prawo do zgodnego z prawem otrzymywania i udzielania informacji, z uwzględnieniem centralnej roli dostawców usług hostingowych w ułatwianiu debaty publicznej oraz w rozpowszechnianiu i przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów zgodnie z prawem. Skuteczne środki zwalczania terroryzmu w internecie oraz ochrona wolności wypowiedzi nie stanowią sprzecznych ze sobą celów, lecz uzupełniają się i wzajemnie się wzmacniają.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Prawo do skutecznego środka odwoławczego zapisano w art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed właściwym sądem krajowym przeciwko wszelkim środkom wprowadzonym na podstawie niniejszego rozporządzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na prawa tej osoby. Prawo to obejmuje w szczególności możliwość skutecznego zaskarżenia nakazów usunięcia przez dostawców usług hostingowych i dostawców treści przed sądem państwa członkowskiego, którego organy wydały nakaz usunięcia.

(8)  Prawo do skutecznego środka odwoławczego zapisano w art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed właściwym sądem krajowym przeciwko wszelkim środkom wprowadzonym na podstawie niniejszego rozporządzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na prawa tej osoby. Prawo to obejmuje w szczególności możliwość skutecznego zaskarżenia nakazów usunięcia przez dostawców usług hostingowych i dostawców treści przed sądem państwa członkowskiego, którego organy wydały nakaz usunięcia oraz możliwość zaskarżenia przez dostawców treści środków podjętych przez dostawcę usług hostingowych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W celu zapewnienia jasności w odniesieniu do działań, które zarówno dostawcy usług hostingowych, jak i właściwe organy powinny podejmować, aby zapobiegać rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym, w niniejszym rozporządzeniu należy w celach prewencyjnych ustanowić definicję treści o charakterze terrorystycznym w oparciu o definicję przestępstw terrorystycznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z uwagi na potrzebę przeciwdziałania najbardziej szkodliwej propagandzie terrorystycznej w internecie definicja powinna obejmować materiały i informacje, które podżegają, zachęcają lub nakłaniają do popełniania przestępstw terrorystycznych lub do ich wspierania, a także dostarczają instrukcji dotyczących popełniania takich przestępstw lub propagują udział w działaniach grupy terrorystycznej. Informacje takie obejmują w szczególności tekst, obrazy, nagrania dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, czy treści stanowią treści o charakterze terrorystycznym w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, właściwe organy oraz dostawcy usług hostingowych powinni uwzględniać takie czynniki, jak charakter i treść oświadczeń, kontekst, w jakim oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, w jakim stopniu mogą spowodować szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany materiał został wytworzony przez wymienioną w wykazie UE organizację terrorystyczną lub osobę, można go przypisać takiej organizacji lub osobie lub jest rozpowszechniany w imieniu takiej organizacji lub osoby. Treści rozpowszechniane w celach edukacyjnych, dziennikarskich lub badawczych powinny być odpowiednio chronione. Ponadto wyrażanie radykalnych, polemicznych lub kontrowersyjnych poglądów w ramach debaty publicznej na drażliwe kwestie polityczne nie powinno być uznawane za treści o charakterze terrorystycznym.

(9)  W celu zapewnienia jasności w odniesieniu do działań, które zarówno dostawcy usług hostingowych, jak i właściwe organy powinny podejmować, aby zwalczać rozpowszechnianie w internecie treści o charakterze terrorystycznym, w niniejszym rozporządzeniu należy w celach prewencyjnych ustanowić definicję treści o charakterze terrorystycznym w oparciu o definicję przestępstw terrorystycznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z uwagi na potrzebę zwalczania najbardziej szkodliwych treści o charakterze terrorystycznym w internecie definicja powinna obejmować materiały, które podżegają, zachęcają lub nakłaniają do popełniania przestępstw terrorystycznych lub do ich wspierania lub propagują udział w działaniach grupy terrorystycznej, grożąc tym, że dojdzie do zamierzonego popełnienia jednego lub większej liczby takich przestępstw. Definicja powinna obejmować także treści, które zawierają wskazówki dotyczące wytwarzania i stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej lub jakichkolwiek innych rodzajów broni bądź substancji szkodliwych lub niebezpiecznych, jak również substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (CBRJ), oraz wszelkie wskazówki dotyczące innych metod i technik, w tym w zakresie wyboru celów, które to wskazówki mają służyć popełnianiu przestępstw terrorystycznych. Informacje takie obejmują w szczególności tekst, obrazy, nagrania dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, czy treści stanowią treści o charakterze terrorystycznym w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, właściwe organy oraz dostawcy usług hostingowych powinni uwzględniać takie czynniki, jak charakter i treść oświadczeń, kontekst, w jakim oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, w jakim stopniu mogą spowodować szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany materiał został wytworzony przez wymienioną w wykazie UE organizację terrorystyczną lub osobę, można go przypisać takiej organizacji lub osobie lub jest rozpowszechniany w imieniu takiej organizacji lub osoby. Treści rozpowszechniane w celach edukacyjnych, dziennikarskich lub badawczych bądź w celu zwiększenia świadomości z myślą o przeciwdziałaniu działalności terrorystycznej powinny być odpowiednio chronione. Zwłaszcza w przypadkach gdy dostawca treści ponosi odpowiedzialność redakcyjną, wszelkie decyzje o usunięciu rozpowszechnianych materiałów powinny uwzględniać standardy dziennikarskie ustanowione na podstawie przepisów dotyczących prasy lub mediów zgodnych z prawem Unii i Kartą praw podstawowych. Ponadto wyrażanie radykalnych, polemicznych lub kontrowersyjnych poglądów w ramach debaty publicznej na drażliwe kwestie polityczne nie powinno być uznawane za treści o charakterze terrorystycznym.

_________________

_________________

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6).

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6).

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Aby objąć te internetowe usługi hostingowe, w ramach których rozpowszechniane są treści o charakterze terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do usług społeczeństwa informacyjnego, w ramach których przechowuje się informacje dostarczone przez usługobiorcę na jego wniosek i udostępnia przechowywane informacje osobom trzecim, niezależnie od tego, czy działalność ta ma charakter czysto techniczny, automatyczny i bierny. Przykładowo do tego rodzaju dostawców usług społeczeństwa informacyjnego można zaliczyć: platformy mediów społecznościowych, transmisję strumieniową wideo, usługi wymiany materiałów wideo, audio i obrazów, wymianę plików i inne usługi w chmurze w zakresie, w jakim udostępniają one informacje osobom trzecim, i strony internetowe, na których użytkownicy mogą zamieszczać komentarze lub recenzje. Rozporządzenie to powinno mieć również zastosowanie do dostawców usług hostingowych mających miejsce prowadzenia działalności poza Unią, ale świadczących usługi na terytorium Unii, ponieważ znaczna część dostawców usług hostingowych narażonych na treści o charakterze terrorystycznym w ramach swoich usług ma miejsce prowadzenia działalności w państwach trzecich. Powinno to zapewnić spełnianie tych samych wymogów przez wszystkie przedsiębiorstwa działające na jednolitym rynku cyfrowym, niezależnie od ich państwa prowadzenia działalności. Ustalenie, czy dostawca usług oferuje usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia oceny, czy dostawca usług umożliwia korzystanie ze swoich usług osobom prawnym lub fizycznym w jednym lub kilku państwach członkowskich. Sama tylko dostępność strony internetowej dostawcy usług lub adresu poczty elektronicznej oraz innych danych kontaktowych w jednym lub kilku państwach członkowskich nie powinna być jednak warunkiem wystarczającym do objęcia zakresem zastosowania niniejszego rozporządzenia.

(10)  Aby objąć te internetowe usługi hostingowe, w ramach których rozpowszechniane są treści o charakterze terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do usług społeczeństwa informacyjnego, w ramach których przechowuje się informacje dostarczone przez usługobiorcę na jego wniosek i udostępnia przechowywane informacje społeczeństwu, niezależnie od tego, czy działalność ta ma charakter czysto techniczny, automatyczny i bierny. Przykładowo do tego rodzaju dostawców usług społeczeństwa informacyjnego można zaliczyć: platformy mediów społecznościowych, transmisję strumieniową wideo, usługi wymiany materiałów wideo, audio i obrazów, wymianę plików i inne usługi w chmurze w zakresie, w jakim udostępniają one informacje społeczeństwu, i strony internetowe, na których użytkownicy mogą zamieszczać komentarze lub recenzje. Rozporządzenie to powinno mieć również zastosowanie do dostawców usług hostingowych mających miejsce prowadzenia działalności poza Unią, ale świadczących usługi na terytorium Unii, ponieważ znaczna część dostawców usług hostingowych narażonych na treści o charakterze terrorystycznym w ramach swoich usług ma miejsce prowadzenia działalności w państwach trzecich. Powinno to zapewnić spełnianie tych samych wymogów przez wszystkie przedsiębiorstwa działające na jednolitym rynku cyfrowym, niezależnie od ich państwa prowadzenia działalności. Ustalenie, czy dostawca usług oferuje usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia oceny, czy dostawca usług umożliwia korzystanie ze swoich usług osobom prawnym lub fizycznym w jednym lub kilku państwach członkowskich. Sama tylko dostępność strony internetowej dostawcy usług lub adresu poczty elektronicznej oraz innych danych kontaktowych w jednym lub kilku państwach członkowskich nie powinna być jednak warunkiem wystarczającym do objęcia zakresem zastosowania niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do usług w chmurze, w tym usług w chmurze między przedsiębiorstwami, do których dostawca usług nie ma praw umownych w odniesieniu do przechowywanych treści ani sposobu ich przetwarzania lub udostępniania publicznego przez klientów lub użytkowników końcowych tych klientów, a także w przypadku których dostawca usług nie ma możliwości technicznych usuwania konkretnych treści przechowywanych przez jego klientów lub ich użytkowników końcowych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Dla określenia zakresu niniejszego rozporządzenia powinien mieć znaczenie ścisły związek z Unią. Taki ścisły związek z Unią powinno się stwierdzać, jeżeli dostawca usług ma miejsce prowadzenia działalności w Unii lub, jeśli nie, ścisły związek ustala się, jeżeli znaczna liczba użytkowników ulokowana jest w co najmniej jednym państwie członkowskim lub jeżeli działalność jest ukierunkowania na co najmniej jedno państwo członkowskie. To, czy działalność jest kierowana do jednego lub większej liczby państw członkowskich, można ustalić na podstawie wszelkich istotnych okoliczności, w tym takich czynników, jak stosowanie języka lub posługiwanie się walutą danego państwa członkowskiego lub możliwość składania zamówień na towary lub usługi. Kierowanie działalności do któregoś z państw członkowskich może również wynikać z dostępności aplikacji w danym krajowym sklepie z aplikacjami, z obecności reklam na rynku lokalnym lub z posługiwania się w reklamach językiem stosowanym w tym państwie członkowskim, lub z zarządzania relacjami z klientem polegającego np. na obsłudze klientów w języku powszechnie używanym w tym państwie członkowskim. W przypadku gdy usługodawca kieruje swoją działalność do jednego lub kilku państw członkowskich, jak określono w art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1215/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady, należy również założyć ścisły związek10. Z drugiej strony, świadczenie usługi w związku ze zwykłym przestrzeganiem zakazu dyskryminacji ustanowionego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/30211 nie może być samo w sobie uważane za kierowanie lub ukierunkowywanie działalności na dane terytorium w Unii.

(11)  Dla określenia zakresu niniejszego rozporządzenia powinien mieć znaczenie ścisły związek z Unią. Taki ścisły związek z Unią powinno się stwierdzać, jeżeli dostawca usług ma miejsce prowadzenia działalności w Unii lub, jeśli nie, ścisły związek ustala się, jeżeli znaczna liczba użytkowników ulokowana jest w co najmniej jednym państwie członkowskim lub jeżeli działalność jest ukierunkowania na co najmniej jedno państwo członkowskie. To, czy działalność jest kierowana do jednego lub większej liczby państw członkowskich, można ustalić na podstawie wszelkich istotnych okoliczności, w tym takich czynników, jak stosowanie języka lub posługiwanie się walutą danego państwa członkowskiego. Kierowanie działalności do któregoś z państw członkowskich może również wynikać z dostępności aplikacji w danym krajowym sklepie z aplikacjami, z obecności reklam na rynku lokalnym lub z posługiwania się w reklamach językiem stosowanym w tym państwie członkowskim, lub z zarządzania relacjami z klientem polegającego np. na obsłudze klientów w języku powszechnie używanym w tym państwie członkowskim. W przypadku gdy usługodawca kieruje swoją działalność do jednego lub kilku państw członkowskich, jak określono w art. 17 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1215/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady, należy również założyć ścisły związek10. Z drugiej strony, świadczenie usługi w związku ze zwykłym przestrzeganiem zakazu dyskryminacji ustanowionego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/30211 nie może być samo w sobie uważane za kierowanie lub ukierunkowywanie działalności na dane terytorium w Unii.

_________________

_________________

10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1).

10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1).

11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce rezydowania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. L 601 z 2.3.2018, s. 1.).

11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce rezydowania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U. L 601 z 2.3.2018, s. 1.).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Dostawcy usług hostingowych powinni dopełniać określonych obowiązków w zakresie staranności, aby zapobiec rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym w ramach swoich usług. Te obowiązki w zakresie staranności nie powinny sprowadzać się do ogólnego obowiązku monitorowania. Obowiązki w zakresie staranności obejmują przy stosowaniu przez dostawców usług hostingowych niniejszego rozporządzenia zachowanie przez nich należytej staranności, proporcjonalności i niedyskryminowania w działaniach wobec przechowywanych przez nich treści, w szczególności przy wdrażaniu własnych warunków w celu uniknięcia usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym. Usuwanie lub uniemożliwianie dostępu musi odbywać się z poszanowaniem wolności wypowiedzi i informacji.

(12)  Dostawcy usług hostingowych powinni dopełniać określonych obowiązków w zakresie staranności, aby zwalczać rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym w ramach swoich usług dla społeczeństwa. Te obowiązki w zakresie staranności nie powinny stanowić ogólnego obowiązku monitorowania przez dostawców usług hostingowych informacji, które przechowują, ani ogólnego obowiązku aktywnego poszukiwania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązki w zakresie staranności obejmują przy stosowaniu przez dostawców usług hostingowych niniejszego rozporządzenia przejrzystość, zachowanie przez nich należytej staranności, proporcjonalności i niedyskryminowania w działaniach wobec przechowywanych przez nich treści, w szczególności przy wdrażaniu własnych warunków w celu uniknięcia usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym. Usuwanie lub uniemożliwianie dostępu musi odbywać się z poszanowaniem wolności wypowiedzi, wolności otrzymywania i przesyłania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie, a także wolności i pluralizmu mediów.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Procedura i obowiązki wynikające ze skierowanych do dostawców usług hostingowych nakazów usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich po przeprowadzeniu oceny przez właściwe organy powinny zostać zharmonizowane. Państwa członkowskie powinny zachować swobodę wyboru właściwych organów, która umożliwi im wyznaczenie w tym celu organów administracyjnych, organów ścigania lub organów sądowych. Biorąc pod uwagę prędkość, z jaką treści o charakterze terrorystycznym są rozpowszechniane w internecie, przepis ten nakłada na dostawców usług hostingowych obowiązek zapewnienia usunięcia treści o charakterze terrorystycznym zidentyfikowanych w nakazie usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich w ciągu jednej godziny od otrzymania nakazu usunięcia. To do dostawców usług hostingowych należy decyzja, czy usunąć dane treści, czy też uniemożliwić dostęp do tych treści użytkownikom w Unii.

(13)  Procedura i obowiązki wynikające ze skierowanych do dostawców usług hostingowych nakazów usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich po przeprowadzeniu oceny przez właściwe organy powinny zostać zharmonizowane. Państwa członkowskie powinny zachować swobodę wyboru właściwych organów, która umożliwia im wyznaczenie w tym celu organu sądowego, niezależnego organu administracyjnego lub organu ścigania. Biorąc pod uwagę prędkość, z jaką treści o charakterze terrorystycznym są rozpowszechniane w internecie, przepis ten nakłada na dostawców usług hostingowych obowiązek zapewnienia usunięcia treści o charakterze terrorystycznym zidentyfikowanych w nakazie usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich w ciągu godziny od otrzymania nakazu usunięcia.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Właściwy organ powinien przekazać nakaz usunięcia bezpośrednio adresatowi i punktowi kontaktowemu za pomocą dowolnego środka elektronicznego zdolnego do sporządzenia pisemnego rejestru na warunkach, które umożliwiają dostawcy usług ustalenie autentyczności, w tym dokładności daty i czasu wysłania i otrzymania nakazu, np. za pośrednictwem zabezpieczonej poczty elektronicznej i platform lub innych zabezpieczonych kanałów, w tym udostępnionych przez dostawcę usług, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wymóg ten może w szczególności zostać spełniony poprzez korzystanie z kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/201412.

(14)  Właściwy organ powinien przekazać nakaz usunięcia bezpośrednio punktowi kontaktowemu dostawcy usług hostingowych, a w przypadku dostawcy usług hostingowych posiadającego główną siedzibę w innym państwie członkowskim – właściwemu organowi tego państwa, za pomocą dowolnego środka elektronicznego zdolnego do sporządzenia pisemnego rejestru na warunkach, które umożliwiają dostawcy usług ustalenie autentyczności, w tym dokładności daty i czasu wysłania i otrzymania nakazu, np. za pośrednictwem zabezpieczonej poczty elektronicznej i platform lub innych zabezpieczonych kanałów, w tym udostępnionych przez dostawcę usług, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wymóg ten może w szczególności zostać spełniony poprzez korzystanie z kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/201412.

__________________

__________________

12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Zgłoszenia dokonywane przez właściwe organy lub Europol stanowią skuteczny i szybki sposób informowania dostawców usług hostingowych o konkretnych treściach w ramach świadczonych przez nich usług. Mechanizm powiadamiania dostawców usług hostingowych o informacjach, które mogą być uznawane za treści o charakterze terrorystycznym, w celu dobrowolnego rozważenia przez dostawcę zgodności z jego własnymi warunkami powinien pozostać dostępny jako uzupełnienie nakazów usunięcia. Ważne jest, aby dostawcy usług hostingowych traktowali ocenę takich zgłoszeń priorytetowo i przekazywali szybkie informacje zwrotne na temat podjętych działań. Ostateczna decyzja dotycząca tego, czy usunąć dane treści, ponieważ nie są zgodne z warunkami dostawcy usług hostingowych, pozostaje w jego gestii. Wdrażając niniejsze rozporządzenie w odniesieniu do zgłoszeń, mandat Europolu, określony w rozporządzeniu (UE) 2016/79413, pozostaje niezmieniony.

skreśla się

__________________

 

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).

 

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Ze względu na skalę i tempo niezbędne do skutecznego identyfikowania i usuwania treści o charakterze terrorystycznym istotnym elementem w zwalczaniu treści o charakterze terrorystycznym w internecie są proporcjonalne proaktywne środki, w tym w niektórych przypadkach środki zautomatyzowane. celu zmniejszenia dostępności treści o charakterze terrorystycznym w ramach świadczonych przez siebie usług dostawcy usług hostingowych powinni ocenić, czy należy wprowadzić proaktywne środki, w zależności od zagrożenia i poziomu narażenia na treści o charakterze terrorystycznym, a także od wpływu na prawa osób trzecich i interesu publicznego danych informacji. W związku z tym dostawcy usług hostingowych powinni określić, jakie odpowiednie, skuteczne i proporcjonalne proaktywne środki powinny zostać wdrożone. Wymóg ten nie powinien oznaczać ogólnego obowiązku monitorowania. W kontekście tej oceny brak nakazów usunięcia i zgłoszeń skierowanych do dostawcy usług hostingowych wskazuje na niski poziom narażenia na treści o charakterze terrorystycznym.

(16)  Ze względu na skalę i tempo niezbędne do skutecznego identyfikowania i usuwania treści o charakterze terrorystycznym istotnym elementem w zwalczaniu treści o charakterze terrorystycznym w internecie są proporcjonalne środki szczególne. W celu zmniejszenia dostępności treści o charakterze terrorystycznym w ramach świadczonych przez siebie usług dostawcy usług hostingowych powinni ocenić, czy należy wprowadzić środki szczególne w zależności od ryzyka i poziomu narażenia na treści o charakterze terrorystycznym, a także od wpływu otrzymywania i przesyłania informacji na prawa osób trzecich i interes publiczny, w szczególności jeżeli występuje znaczny poziom narażenia na treści o charakterze terrorystycznym i wpływa wiele nakazów usunięcia. W związku z tym dostawcy usług hostingowych powinni określić, jakie odpowiednie, celowe, skuteczne i proporcjonalne środki szczególne powinny zostać wdrożone. Wymóg ten nie powinien oznaczać ogólnego obowiązku monitorowania. Środki szczególne, o których mowa powyżej, mogą obejmować regularne sprawozdania dla właściwych organów, zwiększenie zasobów ludzkich zajmujących się środkami ochrony usług przed publicznym rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym oraz wymianę najlepszych praktyk. W kontekście tej oceny brak nakazów usunięcia skierowanych do dostawcy usług hostingowych wskazuje na niski poziom narażenia na treści o charakterze terrorystycznym.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Przy wprowadzaniu proaktywnych środków dostawcy usług hostingowych powinni zapewnić zachowanie prawa użytkowników do wolności wypowiedzi i informacji – w tym prawa do swobodnego otrzymywania i przekazywania informacji. Oprócz wszelkich wymogów określonych w prawie, w tym również w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, dostawcy usług hostingowych powinni działać z należytą starannością i wdrażać gwarancje, w tym w szczególności w stosownych przypadkach nadzór i weryfikacje przez człowieka, aby uniknąć jakichkolwiek niezamierzonych i błędnych decyzji prowadzących do usunięcia treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym. Ma to szczególne znaczenie, gdy dostawcy usług hostingowych wykorzystują zautomatyzowane sposoby wykrywania treści o charakterze terrorystycznym. Wszelkie decyzje o zastosowaniu zautomatyzowanych środków, niezależnie od tego, czy zostały podjęte przez samego dostawcę usług hostingowych czy na wniosek właściwego organu, powinny być oceniane pod kątem wiarygodności wykorzystanej technologii i wpływu na prawa podstawowe.

(17)  Przy wprowadzaniu środków szczególnych dostawcy usług hostingowych powinni zapewnić zachowanie przez użytkowników prawa do wolności wypowiedzi oraz wolności otrzymywania i przekazywania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie. Oprócz wszelkich wymogów określonych w prawie, w tym również w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, dostawcy usług hostingowych powinni działać z należytą starannością i wdrażać gwarancje, w tym w szczególności nadzór i weryfikacje przez człowieka, aby uniknąć jakichkolwiek niezamierzonych i błędnych decyzji prowadzących do usunięcia treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W celu zapewnienia, aby dostawcy usług hostingowych narażeni na treści o charakterze terrorystycznym wprowadzali odpowiednie środki, by zapobiegać takiemu wykorzystywaniu świadczonych przez nich usług, właściwe organy powinny zwrócić się do dostawców usług hostingowych, którzy otrzymali nakaz usunięcia, który stał się prawomocny, z wnioskiem o przedstawienie informacji na temat przyjętych proaktywnych środków. Mogłyby one obejmować środki zapobiegające ponownemu zamieszczeniu treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony w wyniku otrzymania przez dostawców nakazu usunięcia lub zgłoszenia, przeprowadzające kontrolę w stosunku do narzędzi publicznych lub prywatnych zawierających znane treści o charakterze terrorystycznym. Mogą one również wykorzystywać wiarygodne narzędzia techniczne do identyfikacji nowych treści o charakterze terrorystycznym, dostępne na rynku albo opracowane przez dostawcę usług hostingowych. Dostawca usług powinien przedstawić sprawozdanie na temat wprowadzonych szczególnych proaktywnych środków, aby umożliwić właściwemu organowi ocenę, czy środki te są skuteczne i proporcjonalne oraz czy, w razie wykorzystywania środków automatycznych, dostawca usług hostingowych posiada niezbędne umiejętności w zakresie nadzoru i weryfikacji przez człowieka. Oceniając skuteczność i proporcjonalność środków, właściwe organy powinny uwzględnić odpowiednie parametry, w tym liczbę nakazów usunięcia i zgłoszeń skierowanych do dostawcy, jego zdolność ekonomiczną oraz wpływ jego usług na rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym (na przykład biorąc pod uwagę liczbę użytkowników w Unii).

(18)  W celu zapewnienia, aby dostawcy usług hostingowych narażeni na treści o charakterze terrorystycznym wprowadzali odpowiednie środki, by zapobiegać takiemu wykorzystywaniu świadczonych przez nich usług, właściwy organ powinien zwrócić się do dostawców usług hostingowych, którzy otrzymali znaczną liczbę prawomocnych nakazów usunięcia, z wnioskiem o przedstawienie informacji na temat przyjętych środków szczególnych. Może on również wykorzystywać wiarygodne narzędzia techniczne do identyfikacji nowych treści o charakterze terrorystycznym. Dostawca usług powinien przedstawić sprawozdanie na temat wprowadzonych środków szczególnych, aby umożliwić właściwemu organowi ocenę, czy środki te są konieczne, skuteczne i proporcjonalne oraz czy, w razie wykorzystywania środków automatycznych, dostawca usług hostingowych posiada niezbędne umiejętności w zakresie nadzoru i weryfikacji przez człowieka. Oceniając skuteczność, konieczność i proporcjonalność środków, właściwe organy powinny uwzględnić odpowiednie parametry, w tym liczbę nakazów usunięcia skierowanych do dostawcy, jego wielkość i zdolność ekonomiczną oraz wpływ jego usług na rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym (na przykład biorąc pod uwagę liczbę użytkowników w Unii), a także gwarancje wprowadzone w celu ochrony wolności wypowiedzi i informacji oraz liczbę przypadków ograniczenia legalnych treści.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Po wystąpieniu z wnioskiem właściwy organ powinien nawiązać z dostawcą usług hostingowych dialog na temat koniecznych proaktywnych środków, które należy wdrożyć. W razie konieczności właściwy organ powinien narzucić przyjęcie odpowiednich, skutecznych i proporcjonalnych proaktywnych środków, jeżeli uzna, że dotychczas przyjęte środki są niewystarczające, by wyeliminować zagrożenie. Decyzja o narzuceniu takich szczególnych proaktywnych środków nie powinna co do zasady prowadzić do nałożenia ogólnego obowiązku monitorowania, określonego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE. Biorąc pod uwagę szczególnie poważne zagrożenia związane z rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym, decyzje przyjęte przez właściwe organy na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą stanowić odstępstwo od podejścia ustanowionego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE w odniesieniu do niektórych szczególnych, ukierunkowanych środków, których przyjęcie jest niezbędne z uwagi na nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego. Przed przyjęciem takich decyzji właściwy organ powinien zachować równowagę między celami dotyczącymi interesu publicznego a odnośnymi prawami podstawowymi, w tym w szczególności wolnością wypowiedzi i informacji oraz wolnością prowadzenia działalności gospodarczej, a także przedstawić odpowiednie uzasadnienie.

(19)  Po wystąpieniu z wnioskiem właściwy organ powinien nawiązać z dostawcą usług hostingowych dialog na temat koniecznych środków szczególnych, które należy wdrożyć. W razie konieczności właściwy organ powinien zwrócić się do dostawcy usług hostingowych o dokonanie ponownej oceny niezbędnych środków lub żądać przyjęcia odpowiednich, skutecznych i proporcjonalnych środków szczególnych, jeżeli uzna, że dotychczas przyjęte środki nie są zgodne z zasadą konieczności i proporcjonalności lub są niewystarczające, by wyeliminować zagrożenie. Właściwy organ powinien nakładać wyłącznie takie środki szczególne, których wdrożenia można rozsądnie oczekiwać od dostawcy usług hostingowych, biorąc pod uwagę, między innymi, zasoby finansowe i inne zasoby tego dostawcy. Żądanie wdrożenia takich środków szczególnych nie powinno prowadzić do nałożenia ogólnego obowiązku monitorowania określonego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Zobowiązanie dostawców usług hostingowych do zachowania usuniętych treści i związanych z nimi danych powinno być ustanowione do celów szczególnych i ograniczone w czasie do tego, co jest konieczne. Istnieje potrzeba rozszerzenia wymogu zachowania na powiązane dane w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek tego rodzaju dane zostałyby utracone w wyniku usunięcia przedmiotowych treści. Powiązane dane mogą obejmować dane takie jak „dane abonenta”, w tym szczególności dane odnoszące się do tożsamości dostawcy treści oraz „dane dotyczące dostępu”, w tym np. dane o dacie i czasie korzystania przez dostawcę treści lub o logowaniu do serwisu i wylogowaniu się z niego, wraz z adresem IP przydzielonym dostawcy treści przez dostawcę usług dostępu do internetu.

(20)  Zobowiązanie dostawców usług hostingowych do zachowania usuniętych treści i związanych z nimi danych powinno być ustanowione do celów szczególnych i ograniczone w czasie do tego, co jest konieczne. Istnieje potrzeba rozszerzenia wymogu zachowania na powiązane dane w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek tego rodzaju dane zostałyby utracone w wyniku usunięcia przedmiotowych treści. Powiązane dane mogą obejmować dane takie jak „dane abonenta”, w szczególności dane odnoszące się do tożsamości dostawcy treści oraz „dane dotyczące dostępu”, w tym np. dane o dacie i czasie korzystania przez dostawcę treści lub o logowaniu do serwisu i wylogowaniu się z niego, wraz z adresem IP przydzielonym dostawcy treści przez dostawcę usług dostępu do internetu.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Obowiązek zachowania treści do celów administracyjnego lub sądowego postępowania odwoławczego jest konieczny i uzasadniony w celu zapewnienia skutecznych środków odwoławczych dostawcy treści, którego treści zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, jak również w celu przywrócenia tych treści w formie sprzed ich usunięcia, w zależności od wyniku procedury odwoławczej. Obowiązek zachowania treści do celów dochodzenia i ścigania jest uzasadniony i konieczny ze względu na wartość, jaką dany materiał mógłby wnieść w celu zakłócenia działalności terrorystycznej lub zapobieżenia jej. W przypadku gdy przedsiębiorstwa usuwają materiał lub uniemożliwiają dostęp do niego, w szczególności za pomocą własnych proaktywnych środków, i nie informują o tym właściwego organu, ponieważ oceniają, że nie wchodzi to w zakres art. 13 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, organy ścigania mogą nie być świadome istnienia danych treści. Dlatego zachowanie treści do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń i ich ścigania jest również uzasadnione. Do tych celów wymagane zachowanie danych ogranicza się do danych, które mogą mieć związek z przestępstwami terrorystycznymi, a w związku z tym mogą przyczynić się do ścigania przestępstw terrorystycznych lub do zapobiegania poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego.

(21)  Obowiązek zachowania treści do celów administracyjnego lub sądowego postępowania odwoławczego lub zaskarżenia jest konieczny i uzasadniony w celu zapewnienia skutecznych środków odwoławczych dostawcy treści, którego treści zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, jak również w celu przywrócenia tych treści w formie sprzed ich usunięcia, w zależności od wyniku procedury odwoławczej. Obowiązek zachowania treści do celów dochodzenia i ścigania jest uzasadniony i konieczny ze względu na wartość, jaką dany materiał mógłby wnieść w celu zakłócenia działalności terrorystycznej lub zapobieżenia jej. W przypadku gdy przedsiębiorstwa usuwają materiał lub uniemożliwiają dostęp do niego za pomocą własnych środków szczególnych, jak najszybciej informują o tym właściwe organy ścigania. Zachowanie treści do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń i ich ścigania jest również uzasadnione. W tym celu treści o charakterze terrorystycznym i związane z nimi dane powinny być przechowywane jedynie przez określony czas pozwalający organom ścigania na sprawdzenie ich treści i podjęcie decyzji, czy będą ona potrzebne do tych konkretnych czynności. Termin ten nie powinien przekraczać sześciu miesięcy. Do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń i ścigania tych przestępstw wymagane zachowanie danych ogranicza się do danych, które mogą mieć związek z przestępstwami terrorystycznymi, a w związku z tym mogą przyczynić się do ścigania przestępstw terrorystycznych lub do zapobiegania poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  W celu zapewnienia proporcjonalności okres zachowania powinien być ograniczony do sześciu miesięcy, aby dać dostawcom treści wystarczająco dużo czasu na rozpoczęcie procedury odwoławczej oraz umożliwić organom ścigania dostęp do odpowiednich danych na potrzeby dochodzenia i ścigania przestępstw terrorystycznych. Okres ten może jednak zostać na wniosek organu prowadzącego postępowanie odwoławcze przedłużony o niezbędny okres, w przypadku gdy wszczęte postępowanie odwoławcze nie zakończyło się w okresie sześciu miesięcy. Okres ten powinien być wystarczający, aby organy ścigania mogły zachować niezbędne dowody w związku z dochodzeniami, a jednocześnie zapewnić równowagę z odpowiednimi prawami podstawowymi.

(22)  W celu zapewnienia proporcjonalności okres zachowania powinien być ograniczony do sześciu miesięcy, aby dać dostawcom treści wystarczająco dużo czasu na rozpoczęcie procedury odwoławczej lub umożliwienie organom ścigania dostępu do odpowiednich danych na potrzeby dochodzenia i ścigania przestępstw terrorystycznych. Okres ten może jednak zostać na wniosek organu prowadzącego postępowanie odwoławcze lub zaskarżenie przedłużony o niezbędny okres, w przypadku gdy wszczęte postępowanie odwoławcze nie zakończyło się w okresie sześciu miesięcy. Okres ten powinien również być wystarczający, aby organy ścigania mogły zachować niezbędne materiały w związku z dochodzeniami i śledztwami, a jednocześnie zapewnić równowagę z odpowiednimi prawami podstawowymi.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Przejrzystość polityki dostawców usług hostingowych wobec treści o charakterze terrorystycznym ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia ich odpowiedzialności wobec użytkowników oraz podniesienia zaufania obywateli do jednolitego rynku cyfrowego. Dostawcy usług hostingowych powinni publikować roczne sprawozdania na temat przejrzystości zawierające istotne informacje na temat działań podjętych w związku z wykrywaniem, identyfikacją i usuwaniem treści o charakterze terrorystycznym.

(24)  Przejrzystość polityki dostawców usług hostingowych wobec treści o charakterze terrorystycznym ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia ich odpowiedzialności wobec użytkowników oraz podniesienia zaufania obywateli do jednolitego rynku cyfrowego. Jedynie dostawcy usług hostingowych, wobec których wydano nakazy usunięcia treści o charakterze terrorystycznym w danym roku, powinni być zobowiązani do opublikowania rocznego sprawozdania na temat przejrzystości zawierającego istotne informacje na temat działań podjętych w związku z wykrywaniem, identyfikacją i usuwaniem treści o charakterze terrorystycznym.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  Organy właściwe do wydawania nakazu usunięcia powinny również publikować sprawozdania na temat przejrzystości zawierające informacje o liczbie wydanych nakazów usunięcia, liczbie odpowiedzi odmownych, liczbie zidentyfikowanych treści o charakterze terrorystycznym, które doprowadziły do wszczęcia dochodzenia i ścigania sprawców przestępstw terrorystycznych, oraz o liczbie przypadków treści, które zostały błędnie uznane za terrorystyczne.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Procedury rozpatrywania skarg stanowią niezbędną gwarancję przeciwko błędnemu usuwaniu treści chronionych w ramach wolności wypowiedzi i informacji. W związku z tym dostawcy usług hostingowych powinni ustanowić przyjazne dla użytkownika mechanizmy rozpatrywania skarg oraz zapewnić, by skargi były rozpatrywane bezzwłocznie i przy pełnej przejrzystości wobec dostawcy treści. Wymóg, aby dostawca usług hostingowych przywrócił treści, w przypadku gdy zostały one błędnie usunięte, nie ma wpływu na możliwość egzekwowania przez dostawców usług hostingowych własnych warunków w innych przypadkach.

(25)  Procedury rozpatrywania skarg stanowią niezbędną gwarancję przeciwko błędnemu usuwaniu treści chronionych w ramach wolności wypowiedzi oraz wolności otrzymywania i przekazywania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie. W związku z tym dostawcy usług hostingowych powinni ustanowić przyjazne dla użytkownika mechanizmy rozpatrywania skarg oraz zapewnić, by skargi były rozpatrywane bezzwłocznie i przy pełnej przejrzystości wobec dostawcy treści. Wymóg, aby dostawca usług hostingowych przywrócił treści, w przypadku gdy zostały one błędnie usunięte, nie ma wpływu na możliwość egzekwowania przez dostawców usług hostingowych własnych warunków w innych przypadkach.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Skuteczna ochrona prawna, zgodnie z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, aby osoby były w stanie ustalić powody, dla których treści zamieszczone przez nie zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony. W tym celu dostawca usług hostingowych powinien udostępnić dostawcy treści istotne informacje umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie decyzji. Nie wymaga to jednak powiadomienia dostawcy treści. W zależności od okoliczności dostawcy usług hostingowych mogą zastąpić treści uznane za treści o charakterze terrorystycznym komunikatem, że zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Na żądanie należy podać dalsze informacje na temat przyczyn oraz możliwości zaskarżenia decyzji przez dostawcę treści. W przypadku gdy właściwe organy postanowią, że ze względu na bezpieczeństwo publiczne, w tym w kontekście dochodzenia, bezpośrednie powiadamianie dostawcy treści o usunięciu treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich uznaje się za niewłaściwe lub przynoszące efekty odwrotne do zamierzonych, powinny poinformować o tym dostawcę usług hostingowych.

(26)  Skuteczna ochrona prawna, zgodnie z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, aby osoby były w stanie ustalić powody, dla których treści zamieszczone przez nie zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony. W tym celu dostawca usług hostingowych powinien udostępnić dostawcy treści istotne informacje, takie jak przyczyny usunięcia lub uniemożliwienia dostępu, a także informację o podstawie prawnej danego działania, umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie decyzji. W zależności od okoliczności dostawcy usług hostingowych mogą zastąpić treści uznane za treści o charakterze terrorystycznym komunikatem, że zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W przypadku gdy właściwe organy postanowią, że ze względu na bezpieczeństwo publiczne, w tym w kontekście dochodzenia, bezpośrednie powiadamianie dostawcy treści o usunięciu treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich uznaje się za niewłaściwe lub przynoszące efekty odwrotne do zamierzonych, powinny poinformować o tym dostawcę usług hostingowych.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  W celu uniknięcia powielania działań i ingerencji w dochodzenia właściwe organy powinny przekazywać informacje, koordynować i współpracować ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z Europolem przy wydawaniu nakazów usunięcia lub wysyłaniu zgłoszeń do dostawców usług hostingowych. Przy wdrażaniu przepisów niniejszego rozporządzenia wsparcie mógłby zapewnić Europol, zgodnie ze swoim obecnym mandatem oraz obowiązującymi ramami prawnymi.

(27)  W celu uniknięcia powielania działań i ingerencji w dochodzenia, a także w celu ograniczenia do minimum kosztów ponoszonych przez danych dostawców usług, właściwe organy powinny przekazywać informacje, koordynować i współpracować ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z Europolem przy wydawaniu nakazów usunięcia skierowanych do dostawców usług hostingowych. Przy wdrażaniu przepisów niniejszego rozporządzenia wsparcie mógłby zapewnić Europol, zgodnie ze swoim obecnym mandatem oraz obowiązującymi ramami prawnymi.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Zgłoszenia dokonywane przez Europol stanowią skuteczny i szybki sposób informowania dostawców usług hostingowych o konkretnych treściach w ramach świadczonych przez nich usług. Taki mechanizm powiadamiania dostawców usług hostingowych o informacjach, które mogą być uznawane za treści o charakterze terrorystycznym, w celu dobrowolnego rozważenia przez dostawcę zgodności z jego własnymi warunkami powinien pozostać dostępny jako uzupełnienie nakazów usunięcia. Ważne jest, aby dostawcy usług hostingowych współpracowali z Europolem, a także aby traktowali ocenę takich zgłoszeń przez Europol priorytetowo i przekazywali szybkie informacje zwrotne na temat podjętych działań. Ostateczna decyzja dotycząca tego, czy usunąć dane treści, ponieważ nie są one zgodne z warunkami dostawcy usług hostingowych, pozostaje w gestii danego dostawcy. Przy wdrażaniu niniejszego rozporządzenia mandat Europolu, określony w rozporządzeniu (UE) 2016/7941a, pozostaje niezmieniony.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  W celu zapewnienia skutecznego i wystarczająco spójnego wdrożenia proaktywnych środków właściwe organy w państwach członkowskich powinny współdziałać ze sobą w odniesieniu do rozmów z dostawcami usług hostingowych na temat określania, wdrażania i oceny konkretnych środków proaktywnych. Taka współpraca jest również konieczna w związku z przyjęciem przepisów dotyczących sankcji, a także wdrażania i egzekwowania sankcji.

(28)  W celu zapewnienia skutecznego i wystarczająco spójnego wdrożenia środków przez dostawców usług hostingowych właściwe organy w państwach członkowskich powinny współdziałać ze sobą w odniesieniu do rozmów prowadzonych z dostawcami usług hostingowych na temat nakazów usunięcia oraz określania, wdrażania i oceny środków szczególnych. Taka współpraca jest również konieczna w związku z przyjęciem przepisów dotyczących sankcji, a także wdrażania i egzekwowania sankcji.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Ważne jest, aby właściwy organ w państwie członkowskim odpowiedzialnym za nakładanie sankcji był w pełni informowany o wydawaniu nakazów usunięcia i zgłoszeń oraz o późniejszej wymianie informacji między dostawcą usług hostingowych a odpowiednim właściwym organem. W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie kanały komunikacji i mechanizmy umożliwiające szybką wymianę istotnych informacji.

(29)  Ważne jest, aby właściwy organ w państwie członkowskim, odpowiedzialny za nakładanie sankcji, był w pełni informowany o wydawaniu nakazów usunięcia oraz o późniejszej wymianie informacji między dostawcą usług hostingowych a odpowiednimi właściwymi organami w innych państwach członkowskich. W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie i bezpieczne kanały komunikacji i mechanizmy umożliwiające szybką wymianę istotnych informacji.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Zarówno dostawcy usług hostingowych, jak i państwa członkowskie powinny ustanowić punkty kontaktowe w celu ułatwienia sprawnego rozpatrywania nakazów usunięcia i zgłoszeń. W odróżnieniu od przedstawiciela prawnego punkt kontaktowy służy celom operacyjnym. Punkt kontaktowy dostawcy usług hostingowych powinien obejmować wszelkie wyspecjalizowane środki umożliwiające elektroniczne wnoszenie nakazów usunięcia i dokonywanie zgłoszeń oraz środki techniczne i personalne umożliwiające ich sprawne przetwarzanie. Punkt kontaktowy dostawcy usług hostingowych nie musi znajdować się w Unii, a dostawca usług hostingowych może wyznaczyć istniejący punkt kontaktowy, pod warunkiem że ten punkt kontaktowy jest w stanie pełnić funkcje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. W celu zapewnienia usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich w ciągu jednej godziny od otrzymania nakazu usunięcia dostawcy usług hostingowych powinni zapewnić, by punkt kontaktowy był dostępny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Informacje na temat punktu kontaktowego powinny zawierać informacje o języku, w którym można zwrócić się do punktu kontaktowego. Aby ułatwić komunikację między dostawcami usług hostingowych a właściwymi organami, dostawców usług hostingowych zachęca się do umożliwienia komunikacji w jednym z języków urzędowych Unii, w którym zredagowane są ich warunki.

(33)  Zarówno dostawcy usług hostingowych, jak i państwa członkowskie powinny ustanowić punkty kontaktowe w celu ułatwienia szybkiego rozpatrywania nakazów usunięcia. W odróżnieniu od przedstawiciela prawnego punkt kontaktowy służy celom operacyjnym. Punkt kontaktowy dostawcy usług hostingowych powinien obejmować wszelkie wyspecjalizowane środki umożliwiające elektroniczne wnoszenie nakazów usunięcia oraz środki techniczne i personalne umożliwiające ich szybkie przetwarzanie. Punkt kontaktowy dostawcy usług hostingowych nie musi znajdować się w Unii, a dostawca usług hostingowych może wyznaczyć istniejący punkt kontaktowy, pod warunkiem że ten punkt kontaktowy jest w stanie pełnić funkcje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. W celu zapewnienia usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich w ciągu jednej godziny od otrzymania nakazu usunięcia dostawcy usług hostingowych powinni zapewnić, by punkt kontaktowy był dostępny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Informacje na temat punktu kontaktowego powinny zawierać informacje o języku, w którym można zwrócić się do punktu kontaktowego. Aby ułatwić komunikację między dostawcami usług hostingowych a właściwymi organami, dostawców usług hostingowych zachęca się do umożliwienia komunikacji w jednym z języków urzędowych Unii, w którym zredagowane są ich warunki.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  W przypadku braku ogólnego wymogu, by dostawcy usług zapewniali fizyczną obecność na terytorium Unii, należy zapewnić jasność co do tego, jurysdykcji którego państwa członkowskiego podlega dostawca usług hostingowych oferujący usługi w Unii. Co do zasady dostawca usług hostingowych podlega jurysdykcji państwa członkowskiego, w którym ma główne miejsce prowadzenia działalności lub w którym wyznaczył przedstawiciela prawnego. Niemniej jednak, w przypadku gdy inne państwo członkowskie wydaje nakaz usunięcia, jego organy powinny mieć możliwość egzekwowania swoich nakazów poprzez zastosowanie środków przymusu o charakterze niekarnym, takich jak kary pieniężne. Jeżeli chodzi o dostawców usług hostingowych, którzy nie mają miejsca prowadzenia działalności w Unii i nie wyznaczyli przedstawiciela prawnego, każde państwo członkowskie powinno mieć jednak możliwość nakładania sankcji, pod warunkiem przestrzegania zasady ne bis in idem.

(34)  W przypadku braku ogólnego wymogu, by dostawcy usług zapewniali fizyczną obecność na terytorium Unii, należy zapewnić jasność co do tego, jurysdykcji którego państwa członkowskiego podlega dostawca usług hostingowych oferujący usługi w Unii. Co do zasady dostawca usług hostingowych podlega jurysdykcji państwa członkowskiego, w którym ma główne miejsce prowadzenia działalności lub w którym wyznaczył przedstawiciela prawnego. Jeżeli chodzi o dostawców usług hostingowych, którzy nie mają miejsca prowadzenia działalności w Unii i nie wyznaczyli przedstawiciela prawnego, każde państwo członkowskie powinno mieć jednak możliwość nakładania sankcji, pod warunkiem przestrzegania zasady ne bis in idem.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Dostawcy usług hostingowych, którzy nie mają miejsca prowadzenia działalności w Unii, powinni wyznaczyć na piśmie przedstawiciela prawnego w celu zapewnienia wypełniania i egzekwowania obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(35)  Dostawcy usług hostingowych, którzy nie mają miejsca prowadzenia działalności w Unii, powinni wyznaczyć na piśmie przedstawiciela prawnego w celu zapewnienia wypełniania i egzekwowania obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia. Dostawcy usług hostingowych mogą korzystać z usług dotychczasowego przedstawiciela prawnego, pod warunkiem że jest on w stanie pełnić funkcje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Do celów niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powinny wyznaczyć właściwe organy. Wymóg wyznaczenia właściwych organów niekoniecznie wiąże się z koniecznością ustanowienia nowych organów, lecz nowe organy mogą być istniejącymi jednostkami odpowiedzialnymi za funkcje określone w niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze rozporządzenie wymaga wyznaczenia organów właściwych do celów wydawania nakazów usunięcia, dokonywania zgłoszeń oraz nadzorowania proaktywnych środków i nakładania sankcji. To państwa członkowskie decydują o tym, ile organów chcą wyznaczyć do tych zadań.

(37)  Do celów niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powinny wyznaczyć jeden organ sądowy lub jeden organ administracyjny niezależny pod względem operacyjnym. Wymóg ten nie oznacza konieczności ustanowienia nowego organu – organem tym może być istniejąca jednostka odpowiedzialna za pełnienie funkcji określonych w niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze rozporządzenie wymaga wyznaczenia organu właściwego do celów wydawania nakazów usunięcia, nadzorowania środków szczególnych i nakładania sankcji. Państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję o wyznaczeniu właściwego organu na mocy niniejszego rozporządzenia, a Komisja powinna opublikować w internecie wykaz właściwych organów poszczególnych państw członkowskich. Taki wykaz internetowy powinien być łatwo dostępny, aby ułatwić szybką weryfikację przez dostawców usług hostingowych autentyczności nakazów usunięcia.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Sankcje są niezbędne do zapewnienia skutecznego wywiązania się przez dostawców usług hostingowych z obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie powinny przyjąć przepisy dotyczące sankcji, w tym, w stosownych przypadkach, wytyczne w sprawie nakładania kar pieniężnych. Szczególnie surowe sankcje ustala się w przypadku, gdy dostawca usług hostingowych systematycznie nie usuwa treści o charakterze terrorystycznym lub systematycznie nie uniemożliwia dostępu do nich w ciągu jednej godziny od momentu otrzymania nakazu usunięcia. Nieprzestrzeganie przepisów w poszczególnych przypadkach może być karane przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady ne bis in idem i zasady proporcjonalności oraz zapewnieniu, by sankcje takie uwzględniały systematyczne nieprawidłowości. Aby zagwarantować pewność prawa, w rozporządzeniu należy określić zakres, w jakim odpowiednie obowiązki mogą podlegać sankcjom. Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 powinny być przyjmowane wyłącznie w odniesieniu do obowiązków wynikających z wniosku o sprawozdanie na podstawie art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu dodatkowych proaktywnych środków na podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy nałożyć sankcje finansowe, należy odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe dostawcy usług. Państwa członkowskie zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym.

(38)  Sankcje są niezbędne do zapewnienia skutecznego wywiązania się przez dostawców usług hostingowych z obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie powinny przyjąć przepisy dotyczące sankcji, w tym, w stosownych przypadkach, wytyczne w sprawie nakładania kar pieniężnych. Sankcje należy nałożyć w przypadku gdy dostawcy usług hostingowych systematycznie i stale nie dopełniają obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia. Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 powinny być nakładane wyłącznie w odniesieniu do obowiązków wynikających z żądania wdrożenia dodatkowych środków szczególnych na podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy nałożyć sankcje finansowe, należy odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe dostawcy usług. Ponadto właściwy organ powinien wziąć pod uwagę, czy dostawca usług hostingowych jest przedsiębiorstwem typu start-up albo przedsiębiorstwem z kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, oraz powinien ustalić dla każdego przypadku, czy dostawca miał możliwość odpowiedniego zastosowania się do wydanego nakazu. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby sankcje nie zachęcały do usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Państwa członkowskie powinny gromadzić informacje na temat wdrażania prawodawstwa. Na potrzeby oceny prawodawstwa zostanie opracowany szczegółowy program monitorowania produktów, rezultatów i skutków niniejszego rozporządzenia.

(41)  Państwa członkowskie powinny gromadzić informacje na temat wdrażania prawodawstwa, w tym informacje o liczbie przypadków skutecznego wykrycia, zbadania i ścigania przestępstw terrorystycznych na podstawie niniejszego rozporządzenia. Na potrzeby oceny prawodawstwa zostanie opracowany szczegółowy program monitorowania produktów, rezultatów i skutków niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  W oparciu o ustalenia i wnioski zawarte w sprawozdaniu z wdrażania oraz wyniki monitorowania Komisja powinna przeprowadzić ocenę niniejszego rozporządzenia nie wcześniej niż trzy lata po jego wejściu w życie. Ocena ta powinna opierać się na pięciu kryteriach: skuteczności, efektywności, adekwatności, spójności i europejskiej wartości dodanej. W jej ramach ocenione zostanie funkcjonowanie poszczególnych środków operacyjnych i technicznych przewidzianych w rozporządzeniu, w tym skuteczność środków mających na celu poprawę wykrywania, identyfikacji i usuwania treści o charakterze terrorystycznym, skuteczność mechanizmów ochronnych oraz skutki dla potencjalnie narażonych praw i interesów osób trzecich, włącznie z przeglądem wymogu informowania dostawców treści.

(42)  W oparciu o ustalenia i wnioski zawarte w sprawozdaniu z wdrażania oraz wyniki monitorowania Komisja powinna przeprowadzić ocenę niniejszego rozporządzenia po upływie roku od jego wejścia w życie. Ocena ta powinna opierać się na siedmiu kryteriach: skuteczności, konieczności, proporcjonalności, efektywności, adekwatności, spójności i unijnej wartości dodanej. W jej ramach należy ocenić funkcjonowanie poszczególnych środków operacyjnych i technicznych przewidzianych w rozporządzeniu, w tym skuteczność środków mających na celu poprawę wykrywania, identyfikacji i usuwania treści o charakterze terrorystycznym, skuteczność mechanizmów ochronnych oraz skutki dla potencjalnie zagrożonych praw podstawowych, w tym wpływ na wolność wypowiedzi oraz wolność otrzymywania i przesyłania informacji, wolność i pluralizm mediów, wolność działalności gospodarczej oraz prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Komisja powinna również ocenić wpływ na potencjalnie narażone interesy osób trzecich, w tym ponownie rozważyć wymóg informowania dostawców treści.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się jednolite przepisy w celu zapobiegania wykorzystywaniu usług hostingowych do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Ustanawia się w nim w szczególności:

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się ukierunkowane jednolite przepisy w celu zwalczania wykorzystywania usług hostingowych do publicznego rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Ustanawia się w nim w szczególności:

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przepisy dotyczące obowiązków w zakresie staranności, których mają przestrzegać dostawcy usług hostingowych w celu zapobiegania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym za pośrednictwem ich usług oraz zapewnienia, w razie potrzeby, szybkiego usuwania tych treści;

a)  przepisy dotyczące rozsądnych i proporcjonalnych obowiązków w zakresie staranności, których mają przestrzegać dostawcy usług hostingowych w celu zwalczania publicznego rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym za pośrednictwem świadczonych usług oraz zapewnienia, w razie potrzeby, szybkiego usuwania tych treści;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zestaw środków, które państwa członkowskie mają wprowadzić w celu identyfikowania treści o charakterze terrorystycznym, umożliwienia ich szybkiego usuwania przez dostawców usług hostingowych i ułatwienia współpracy z właściwymi organami w innych państwach członkowskich, dostawcami usług hostingowych oraz, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi organami Unii.

b)  zestaw środków, które państwa członkowskie mają wprowadzić w celu identyfikowania treści o charakterze terrorystycznym, umożliwienia ich szybkiego usuwania przez dostawców usług hostingowych zgodnie z prawem Unii zapewniającym odpowiednie gwarancje wolności wypowiedzi oraz wolności otrzymywania i przesyłania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie, a także w celu ułatwienia współpracy z właściwymi organami w innych państwach członkowskich, dostawcami usług hostingowych oraz, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi organami Unii.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dostawców usług hostingowych świadczących usługi w Unii, niezależnie od ich głównego miejsca prowadzenia działalności.

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dostawców usług hostingowych świadczących usługi dla społeczeństwa w Unii, niezależnie od ich głównego miejsca prowadzenia działalności.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do treści rozpowszechnianych w celach edukacyjnych, artystycznych, dziennikarskich lub badawczych lub w celach zwiększenia świadomości na temat zwalczania działalności terrorystycznej ani do wyrażania polemicznych lub kontrowersyjnych poglądów w ramach debaty publicznej.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na obowiązek poszanowania praw, wolności i zasad, o których mowa w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, i nie narusza podstawowych zasad prawa Unii i prawa krajowego odnoszących się do wolności słowa, wolności prasy oraz wolności i pluralizmu mediów.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Niniejsze rozporządzenie nie narusza dyrektywy 2000/31/WE.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1)  „usługi społeczeństwa informacyjnego” oznaczają usługi, o których mowa w art. 2 lit. a) dyrektywy 2000/31/WE.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „dostawca usług hostingowych” oznacza dostawcę usług społeczeństwa informacyjnego polegających na przechowywaniu informacji dostarczonych przez dostawcę treści i na jego wniosek oraz na udostępnianiu przechowywanych informacji osobom trzecim;

1)  „dostawca usług hostingowych” oznacza dostawcę usług społeczeństwa informacyjnego polegających na przechowywaniu informacji dostarczonych przez dostawcę treści i na jego wniosek oraz na publicznym udostępnianiu przechowywanych informacji. Ma to zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych na rzecz społeczeństwa w warstwie aplikacji. Dostawcy usług infrastruktury w chmurze oraz dostawcy usług w chmurze nie są uznawani za dostawców usług hostingowych. Nie ma to również zastosowania do usług łączności elektronicznej, o których mowa w dyrektywie (UE) 2018/1972;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „dostawca treści” oznacza użytkownika, który dostarczył informacje, które są lub były przechowywane na wniosek użytkownika przez dostawcę usług hostingowych;

2)  „dostawca treści” oznacza użytkownika, który dostarczył informacje, które są lub były przechowywane i publicznie udostępniane na wniosek użytkownika przez dostawcę usług hostingowych;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „przestępstwa terrorystyczne” oznaczają przestępstwa zdefiniowane w art. 3 ust. 1 dyrektywy (UE) 2017/541;

skreśla się

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „treści o charakterze terrorystycznym” oznaczają informacje należące do co najmniej jednej z następujących kategorii:

5)  „treści o charakterze terrorystycznym” oznaczają materiały należące do co najmniej jednej z następujących kategorii:

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  podżeganie do popełnienia przestępstw terrorystycznych lub propagowanie popełniania tych przestępstw, w tym poprzez ich gloryfikowanie, a przez to powodowanie ryzyka popełnienia tych czynów;

a)  podżeganie do popełnienia jednego z przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a)–i) dyrektywy (UE) 2017/541, w przypadku gdy takie postępowanie nakłania, bezpośrednio lub pośrednio, na przykład poprzez gloryfikację aktów terrorystycznych, do popełniania przestępstw terrorystycznych, co grozi tym, że dojdzie do umyślnego popełnienia jednego lub większej liczby takich przestępstw;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zachęcanie do przyczyniania się do przestępstw terrorystycznych;

b)  nakłanianie innej osoby lub grupy osób do popełniania lub przyczynienia się do popełnienia jednego z przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a)–i) dyrektywy (UE) 2017/541, co grozi tym, że dojdzie do umyślnego popełnienia jednego lub większej liczby takich przestępstw;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  propagowanie działalności grupy terrorystycznej, w szczególności poprzez zachęcenie do udziału w grupie terrorystycznej w rozumieniu art. 2 ust. 3 dyrektywy (UE) 2017/541 lub do jej wspierania;

c)  nakłanianie innej osoby lub grupy osób do udziału w działalności grupy terrorystycznej, w tym przez dostarczanie informacji lub środków materialnych, lub przez finansowanie działalności tej grupy w jakikolwiek sposób w rozumieniu art. 4 dyrektywy 2017/541/UE, co grozi tym, że dojdzie do umyślnego popełnienia jednego lub większej liczby takich przestępstw;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  instruowanie w zakresie metod lub technik do celów popełniania przestępstw terrorystycznych;

d)  udzielanie instrukcji dotyczących wytwarzania lub stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej lub innych rodzajów broni bądź trujących lub niebezpiecznych substancji, lub innych szczególnych metod lub technik w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia jednego z przestępstw terrorystycznych wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a)–i) dyrektywy (UE) 2017/541;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  przedstawianie popełniania jednego lub większej liczby przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a)–i) dyrektywy (UE) 2017/541, co grozi tym, że dojdzie do umyślnego popełnienia jednego lub większej liczby takich przestępstw;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym” oznacza udostępnianie treści o charakterze terrorystycznym osobom trzecim za pośrednictwem usług świadczonych przez dostawców usług hostingowych;

6)  „rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym” oznacza udostępnianie treści o charakterze terrorystycznym ogółowi społeczeństwa za pośrednictwem usług świadczonych przez dostawców usług hostingowych;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  „zgłoszenie” oznacza zawiadomienie skierowane przez właściwy organ lub, w stosownych przypadkach, odpowiedni organ Unii do dostawcy usług hostingowych, dotyczące informacji, które można uznać za treści o charakterze terrorystycznym, celem dobrowolnego zbadania przez danego dostawcę zgodności tych informacji z jego własnymi warunkami mającymi na celu zapobieganie rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym;

skreśla się

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a)  „właściwy organ” oznacza jeden organ sądowy lub niezależny organ administracyjny wyznaczony w państwie członkowskim;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy usług hostingowych podejmują odpowiednie, rozsądne i proporcjonalne działania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przeciwko rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym oraz w celu ochrony użytkowników przed treściami o charakterze terrorystycznym. Działają przy tym w sposób staranny, proporcjonalny i niedyskryminacyjny oraz z należytym uwzględnieniem praw podstawowych użytkowników, a także uwzględniają podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi i informacji w otwartym i demokratycznym społeczeństwie.

1.  Dostawcy usług hostingowych podejmują działania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w celu ochrony użytkowników przed treściami o charakterze terrorystycznym. Działają przy tym z zachowaniem należytej staranności, w sposób proporcjonalny i niedyskryminacyjny oraz z należytym uwzględnieniem we wszystkich okolicznościach praw podstawowych użytkowników, uwzględniają podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi oraz wolności otrzymywania i przekazywania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie, tak aby uniknąć usuwania treści, które nie mają charakteru terrorystycznego.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Obowiązki w zakresie staranności nie powinny stanowić ogólnego obowiązku monitorowania przez dostawców usług hostingowych informacji, które przekazują lub przechowują, ani ogólnego obowiązku aktywnego poszukiwania faktów lub okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy usług hostingowych uwzględniają w swoich warunkach i stosują przepisy zapobiegające rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym.

skreśla się

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku gdy dostawcy usług hostingowych dowiedzą się o treściach o charakterze terrorystycznym w ramach świadczonych usług bądź staną się świadomi takich treści, informują o tych treściach właściwe organy i szybko te treści usuwają.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Dostawcy usług hostingowych, którzy spełniają kryteria definicji dostawców platform udostępniania plików wideo przewidzianej w dyrektywie (UE) 2018/1808, przyjmują odpowiednie środki służące zwalczaniu rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym zgodnie z art. 28b ust. 1 lit. c) i ust. 3 dyrektywy (UE) 2018/2018.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwy organ jest uprawniony do wydania decyzji zobowiązującej dostawcę usług hostingowych do usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich.

1.  Właściwy organ państwa członkowskiego, w którym dostawca usług hostingowych ma główną siedzibę, jest uprawniony do wydania temu dostawcy nakazu usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Właściwy organ państwa członkowskiego, w którym dostawca usług hostingowych nie posiada głównej siedziby lub nie ma przedstawiciela prawnego, może żądać uniemożliwienia dostępu do treści o charakterze terrorystycznym i wyegzekwować ten wymóg na swoim terytorium.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Jeżeli odnośny właściwy organ nie nakazał uprzednio dostawcy usług hostingowych usunięcia treści, powinien skontaktować się z tym dostawcą, przekazując mu informacje na temat procedur i obowiązujących terminów co najmniej 12 godzin przed wydaniem nakazu usunięcia.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy usług hostingowych usuwają treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwiają dostęp do nich w ciągu jednej godziny od momentu otrzymania nakazu usunięcia.

2.  Dostawcy usług hostingowych usuwają treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwiają dostęp do nich jak najszybciej i w ciągu godziny od otrzymania nakazu usunięcia.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wskazanie właściwego organu wydającego nakaz usunięcia i potwierdzenie autentyczności nakazu usunięcia przez właściwy organ;

a)  wskazanie za pomocą podpisu elektronicznego właściwego organu wydającego nakaz usunięcia i potwierdzenie autentyczności nakazu usunięcia przez właściwy organ;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  uzasadnienie, dlaczego przedmiotowe treści uznaje się za treści o charakterze terrorystycznym, przynajmniej poprzez odniesienie do kategorii treści o charakterze terrorystycznym wymienionych w art. 2 pkt 5;

b)  szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dane treści uznaje się za treści o charakterze terrorystycznym, oraz konkretne odniesienie do kategorii treści o charakterze terrorystycznym wymienionych w art. 2 pkt 5;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ujednolicony format adresowania zasobów (URL) oraz, w razie potrzeby, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanych treści;

c)  dokładny ujednolicony format adresowania zasobów (URL) oraz, w razie potrzeby, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanych treści;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  informacje na temat środków odwoławczych dostępnych dla dostawcy usług hostingowych i dostawcy treści;

f)  łatwo zrozumiałe informacje na temat środków odwoławczych przysługujących dostawcy usług hostingowych i dostawcy treści, w tym informacje o środkach odwoławczych do właściwego organu, a także wniesienia odwołania do sądu, wraz z terminami na wniesienie takich odwołań;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  w stosownych przypadkach – decyzję o nieujawnianiu informacji o usunięciu treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwieniu dostępu do nich, o której mowa w art. 11.

g)  gdy jest to konieczne i proporcjonalne – decyzję o nieujawnianiu informacji o usunięciu treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwieniu dostępu do nich, o której mowa w art. 11.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na wniosek dostawcy usług hostingowych lub dostawcy treści właściwy organ przedstawia szczegółowe uzasadnienie bez uszczerbku dla obowiązku dostawcy usług hostingowych polegającego na wykonaniu nakazu usunięcia w terminie określonym w ust. 2.

skreśla się

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Właściwe organy kierują nakazy usunięcia do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług hostingowych na podstawie art. 16 i przekazują je punktowi kontaktowemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Nakazy te są wysyłane za pomocą środków elektronicznych zdolnych do sporządzenia pisemnego rejestru na warunkach, które umożliwiają ustalenie autentyczności nadawcy oraz podanie dokładnej daty i czasu wysłania i otrzymania nakazu.

5.  Właściwy organ kieruje nakazy usunięcia do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług hostingowych na podstawie art. 16 i przekazuje je punktowi kontaktowemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Nakazy te są wysyłane za pomocą środków elektronicznych zdolnych do sporządzenia pisemnego rejestru na warunkach, które umożliwiają ustalenie autentyczności nadawcy oraz podanie dokładnej daty i czasu wysłania i otrzymania nakazu.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Dostawcy usług hostingowych potwierdzają odbiór i bez zbędnej zwłoki informują właściwy organ o usunięciu treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwieniu dostępu do nich, wskazując w szczególności czas podjęcia działań, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku II.

6.  Dostawcy usług hostingowych potwierdzają odbiór i bez zbędnej zwłoki informują właściwy organ o usunięciu treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwieniu dostępu do nich, wskazując w szczególności czas podjęcia działań, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku II.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Jeżeli dostawca usług hostingowych nie jest w stanie wykonać nakazu usunięcia ze względu na siłę wyższą lub faktyczną niemożliwość, których nie można przypisać dostawcy usług hostingowych, informuje o tym bez zbędnej zwłoki właściwy organ, wyjaśniając przyczyny, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku III. Termin określony w ust. 2 ma zastosowanie od momentu, gdy przywołane przyczyny ustąpią.

7.  Jeżeli dostawca usług hostingowych nie jest w stanie wykonać nakazu usunięcia ze względu na siłę wyższą lub faktyczną niemożliwość, których nie można przypisać dostawcy usług hostingowych, lub ze względów technicznych lub operacyjnych, informuje o tym bez zbędnej zwłoki właściwy organ, wyjaśniając przyczyny, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku III. Termin określony w ust. 2 ma zastosowanie od momentu, gdy przywołane przyczyny ustąpią.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Jeżeli dostawca usług hostingowych nie jest w stanie wykonać nakazu usunięcia, ponieważ nakaz usunięcia zawiera oczywiste błędy lub nie zawiera informacji wystarczających do wykonania nakazu, informuje o tym bez zbędnej zwłoki właściwy organ, zwracając się o niezbędne wyjaśnienia, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku III. Termin określony w ust. 2 ma zastosowanie od momentu, gdy wyjaśnienia zostaną przedstawione.

8.  Dostawca usług hostingowych może odmówić wykonania nakazu usunięcia, jeżeli nakaz ten zawiera oczywiste błędy lub nie zawiera wystarczających informacji. Informuje on o tym bez zbędnej zwłoki właściwy organ, zwracając się o niezbędne wyjaśnienia, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku III. Termin określony w ust. 2 ma zastosowanie od momentu, gdy wyjaśnienia zostaną przedstawione. .

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Właściwy organ, który wydał nakaz usunięcia, powiadamia właściwy organ, który nadzoruje wdrażanie proaktywnych środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), kiedy nakaz usunięcia stanie się prawomocny. Nakaz usunięcia staje się prawomocny, jeżeli nie złożono od niego odwołania w terminie zgodnym z mającym zastosowanie prawem krajowym lub jeżeli został on utrzymany w mocy w następstwie odwołania.

9.  Właściwy organ, który wydał nakaz usunięcia, powiadamia właściwy organ, który nadzoruje wdrażanie środków szczególnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), kiedy nakaz usunięcia stanie się prawomocny. Nakaz usunięcia staje się prawomocny, jeżeli nie złożono od niego odwołania w terminie zgodnym z mającym zastosowanie prawem krajowym lub jeżeli został on utrzymany w mocy w następstwie odwołania.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Procedura konsultacji w przypadku nakazów usunięcia

 

1. Jednocześnie ze zgodnym z art. 4 ust. 5 przekazaniem dostawcom usług hostingowych nakazu usunięcia, właściwy organ sądowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a, przekazuje kopię nakazu usunięcia właściwemu organowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. a), państwa członkowskiego, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych.

 

2. W przypadkach gdy właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych, ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że przedmiotowy nakaz usunięcia może naruszać podstawowe interesy tego państwa członkowskiego, informuje o tym właściwy organ wydający. Organ wydający bierze te okoliczności pod uwagę i w stosownych przypadkach wycofuje lub dostosowuje nakaz usunięcia.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4b

 

Procedura współpracy w celu wydania dodatkowego nakazu usunięcia

 

1. Jeżeli właściwy organ wydał nakaz wydalenia zgodnie z art. 4 ust. 1a, organ ten może skontaktować się z właściwym organem państwa członkowskiego, w którym dostawca usług hostingowych ma siedzibę główną, w celu złożenia wniosku, aby właściwy organ państwa członkowskiego również wydał nakaz wydalenia zgodnie z art. 4 ust. 1.

 

2. Właściwy organ w państwie członkowskim, w którym znajduje się główna siedziba dostawcy usług hostingowych, wydaje nakaz wydalenia albo odmawia jego wydania możliwe jak najszybciej, ale nie później niż jedną godzinę od otrzymania wniosku zgodnie z ust. 1, i informuje o swojej decyzji właściwy organ, który wydał pierwszy nakaz.

 

3. W przypadku gdy właściwy organ w państwie członkowskim, w którym znajduje się główna siedziba, potrzebuje więcej niż jednej godziny na dokonanie własnej oceny treści, przesyła on do danego dostawcy usług hostingowych wniosek o tymczasowe wyłączenie dostępu do treści przez okres do 24 godzin, w którym to okresie właściwy organ dokonuje oceny i wysyła polecenie wycofania lub wycofuje wniosek o wyłączenie dostępu.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

skreśla się

Zgłoszenia

 

1.  Właściwy organ lub odpowiedni organ Unii mogą skierować zgłoszenie do dostawcy usług hostingowych.

 

2.  Dostawcy usług hostingowych wprowadzają środki operacyjne i techniczne ułatwiające szybką ocenę treści, które zostały zgłoszone przez właściwe organy oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie organy Unii do dobrowolnego rozważenia.

 

3.  Zgłoszenie jest skierowane do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług na podstawie art. 16 i przekazywane punktowi kontaktowemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Zgłoszenia takie są wysyłane za pomocą środków elektronicznych.

 

4.  Zgłoszenie zawiera wystarczająco szczegółowe informacje, w tym powody, dla których treści uważa się za treści o charakterze terrorystycznym, URL oraz, w razie potrzeby, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanych treści o charakterze terrorystycznym.

 

5.  Dostawca usług hostingowych ocenia, w trybie priorytetowym, treści zidentyfikowane w zgłoszeniu w świetle swoich własnych warunków i podejmuje decyzję, czy usunąć te treści lub uniemożliwić dostęp do nich.

 

6.  Dostawca usług hostingowych niezwłocznie informuje właściwy organ lub właściwy organ unijny o wyniku oceny oraz o tym, kiedy podjęto wszelkie działania w wyniku zgłoszenia.

 

7.  W przypadku gdy dostawca usług hostingowych uważa, że zgłoszenie nie zawiera informacji wystarczających do dokonania oceny zgłoszonych treści, niezwłocznie informuje o tym właściwe organy lub właściwy organ Unii, określając, jakie dalsze informacje lub wyjaśnienia są wymagane.

 

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Proaktywne środki

Szczególne środki

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W stosownych przypadkach dostawcy usług hostingowych wprowadzają proaktywne środki w celu ochrony swoich usług przed rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym. Środki te są skuteczne i proporcjonalne oraz uwzględniają zagrożenie i poziom narażenia na treści o charakterze terrorystycznym, prawa podstawowe użytkowników oraz podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi i informacji w otwartym i demokratycznym społeczeństwie.

1.  Z zastrzeżeniem dyrektywy (UE) 2018/1808 i dyrektywy 2000/31/WE dostawcy usług hostingowych mogą wprowadzić konkretne środki w celu ochrony swoich usług przed publicznym rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym. Środki te są skuteczne, ukierunkowane i proporcjonalne do zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i poziomu narażenia na treści o charakterze terrorystycznym oraz praw podstawowych użytkowników, a także podstawowego znaczenia wolności wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji i praw do prywatności i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), przypadku gdy został powiadomiony zgodnie z art. 4 ust. 9, zwraca się z wnioskiem do dostawcy usług hostingowych o przedłożenie w terminie trzech miesięcy od otrzymania wniosku, a następnie co najmniej raz w roku, sprawozdania na temat szczególnych proaktywnych środków, które wprowadził, w tym za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, w celu:

skreśla się

a)  zapobiegania ponownemu zamieszczaniu treści, które wcześniej zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, ponieważ uznaje się je za treści o charakterze terrorystycznym;

 

b)  wykrywania, identyfikacji i szybkiego usuwania treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwiania dostępu do nich.

 

Wniosek taki wysyła się do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług.

 

Sprawozdania zawierają wszelkie istotne informacje umożliwiające właściwemu organowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), ocenę skuteczności i proporcjonalności proaktywnych środków, w tym ocenę funkcjonowania wszelkich wykorzystywanych zautomatyzowanych narzędzi oraz stosowanych mechanizmów weryfikacji i nadzoru przez człowieka.

 

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), uzna, że proaktywne środki wprowadzone i ujęte w sprawozdaniu zgodnie z ust. 2 są niewystarczające do ograniczenia ryzyka i poziomu narażenia oraz do zarządzania tym ryzykiem i poziomem narażenia, może zażądać od dostawcy usług hostingowych wprowadzenia dodatkowych szczególnych proaktywnych środków. W tym celu dostawca usług hostingowych współpracuje z właściwym organem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), w celu określenia szczególnych środków, jakie dostawca usług hostingowych ma wdrożyć, ustanowienia kluczowych celów i poziomów odniesienia, a także harmonogramu ich wdrożenia.

skreśla się

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od zwrócenia się z wnioskiem na podstawie ust. 3 nie można osiągnąć porozumienia, właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), może wydać decyzję o narzuceniu szczególnych dodatkowych niezbędnych i proporcjonalnych proaktywnych środków. W decyzji uwzględnia się w szczególności zdolność ekonomiczną dostawcy usług hostingowych oraz wpływ takich środków na prawa podstawowe użytkowników, a także podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi i informacji. Decyzję taką wysyła się do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług. Dostawca usług hostingowych regularnie składa sprawozdania z wdrażania takich środków określonych przez właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c).

4.  Po ustaleniu, że dostawca usług hostingowych otrzymał znaczną liczbę nakazów usunięcia, właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), może wystąpić z wnioskiem o podjęcie niezbędnych, proporcjonalnych i skutecznych dodatkowych środków szczególnych, które dostawca usług hostingowych będzie musiał wdrożyć. Właściwy organ nie nakłada ogólnego obowiązku monitorowania ani wykorzystania zautomatyzowanych narzędzi. We wniosku tym uwzględnia się w szczególności techniczną wykonalność środków, wielkość i zdolność ekonomiczną dostawcy usług hostingowych oraz wpływ takich środków na prawa podstawowe użytkowników, a także podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie. Wniosek taki wysyła się do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług. Dostawca usług hostingowych regularnie składa sprawozdania z wdrażania takich środków określonych przez właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c).

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dostawca usług hostingowych może w dowolnym momencie zwrócić się do właściwego organu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), o przegląd oraz, w stosownych przypadkach, o cofnięcie wniosku lub decyzji odpowiednio na podstawie ust. 2, 3 i 4. Właściwy organ wydaje uzasadnioną decyzję w rozsądnym terminie od otrzymania wniosku od dostawcy usług hostingowych.

5.  Dostawca usług hostingowych może w dowolnym momencie zwrócić się do właściwego organu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), o przegląd oraz, w stosownych przypadkach, o cofnięcie wniosku na podstawie ust. 4. Właściwy organ wydaje uzasadnioną decyzję w rozsądnym terminie od otrzymania wniosku od dostawcy usług hostingowych.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy usług hostingowych zachowują treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony w wyniku nakazu usunięcia, zgłoszenia lub w wyniku proaktywnych środków na podstawie art. 4, 5 i 6, oraz związane z nimi dane, które zostały usunięte w wyniku usunięcia treści o charakterze terrorystycznym, które są konieczne do:

1.  Dostawcy usług hostingowych zachowują treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony w wyniku nakazu usunięcia lub w wyniku szczególnych środków na podstawie art. 4 i 6, oraz związane z nimi dane, które zostały usunięte w wyniku usunięcia treści o charakterze terrorystycznym, które są konieczne do:

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  administracyjnego lub sądowego postępowania odwoławczego,

a)  administracyjnego lub sądowego postępowania odwoławczego, kontroli sądowej lub środków zaskarżenia

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

b)  zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania przez organy ścigania

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Treści o charakterze terrorystycznym i związane z nimi dane, o których mowa w ust. 1, zachowuje się przez sześć miesięcy. Treści o charakterze terrorystycznym są, na wniosek właściwego organu lub sądu, zachowywane przez dłuższy okres oraz tak długo, jak jest to konieczne do celów toczącego się postępowania administracyjnego lub sądowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a).

2.  Treści o charakterze terrorystycznym i związane z nimi dane, o których mowa w ust. 1 lit. a), zachowuje się przez sześć miesięcy i usuwa po upływie tego okresu. Nielegalne treści o charakterze terrorystycznym są, na wniosek właściwego organu lub sądu, zachowywane przez konkretny dłuższy okres tylko jeżeli jest to konieczne i tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów toczącego się postępowania administracyjnego lub sądowego, kontroli sądowej lub środków zaskarżenia, o których mowa w ust. 1 lit. a). Dostawcy usług hostingowych przechowują treści terrorystyczne i powiązane z nimi dane, o których mowa w ust. 1 lit. b), dopóki organ ścigania nie odpowie na powiadomienie dokonane przez dostawcę usług hostingowych zgodnie z art. 13 ust. 4, jednak nie później niż w terminie sześciu miesięcy.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki w zakresie przejrzystości

Obowiązki dostawców usług hostingowych w zakresie przejrzystości

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy usług hostingowych określają w swoich warunkach własną politykę zapobiegania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym, w tym, w stosownych przypadkach, rzeczowe wyjaśnienie funkcjonowania proaktywnych środków, w tym wykorzystania zautomatyzowanych narzędzi.

1.  W stosownych przypadkach dostawcy usług hostingowych jasno określają w swoich warunkach własną politykę zapobiegania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym, w tym, w stosownych przypadkach, rzeczowe wyjaśnienie funkcjonowania proaktywnych szczególnych środków.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy usług hostingowych publikują roczne sprawozdania na temat przejrzystości w odniesieniu do podejmowanych działań wymierzonych przeciwko rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym.

2.  Dostawcy usług hostingowych, wobec których w danym roku wystawiono nakaz usunięcia, udostępniają publicznie roczne sprawozdanie na temat przejrzystości w odniesieniu do podejmowanych działań wymierzonych przeciwko rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  informacje na temat środków wprowadzonych przez dostawcę usług hostingowych w celu zapobiegania ponownemu zamieszczaniu treści, które wcześniej zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, ponieważ uznaje się je za treści o charakterze terrorystycznym;

b)  informacje na temat środków wprowadzonych przez dostawcę usług hostingowych w celu zapobiegania ponownemu zamieszczaniu treści, które wcześniej zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, ponieważ uznaje się je za treści o charakterze terrorystycznym, szczególnie w przypadkach, w których zastosowano technologię zautomatyzowaną;

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  liczbę przypadków usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do takich treści w wyniku odpowiednio nakazów usunięcia, zgłoszeń lub proaktywnych środków;

c)  liczbę przypadków usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do takich treści w wyniku odpowiednio nakazów usunięcia lub szczególnych środków, oraz liczbę nakazów, w przypadku których treść nie została usunięta zgodnie z art. 4 ust. 7 i 8 wraz z powodami odmowy.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  przegląd i wyniki procedur rozpatrywania skarg.

d)  liczbę i wyniki procedur rozpatrywania skarg i skarg o kontrolę sądową, w tym liczba przypadków, w odniesieniu do których ustalono, że treści zostały błędnie zidentyfikowane jako treści o charakterze terrorystycznym.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Obowiązki właściwych organów w zakresie przejrzystości

 

1. Właściwe organy publikują roczne sprawozdania dotyczące przejrzystości zawierające przynajmniej następujące informacje:

 

a) liczba wydanych nakazów usunięcia, liczba usunięć i liczba odrzuconych lub zignorowanych nakazów usunięcia;

 

b) liczba zidentyfikowanych treści terrorystycznych, które doprowadziły do dochodzenia i ścigania przestępstw oraz liczba przypadków treści błędnie uznanych za terrorystyczne;

 

c) opis środków wymaganych przez właściwe organy zgodnie z art. 6 ust. 4.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gwarancje dotyczące stosowania i wdrażania proaktywnych środków

Gwarancje dotyczące stosowania i wdrażania szczególnych środków

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli dostawcy usług hostingowych korzystają na podstawie niniejszego rozporządzenia ze zautomatyzowanych mechanizmów w odniesieniu do przechowywanych przez siebie treści, dostarczają oni skutecznych i odpowiednich gwarancji zapewniających, by decyzje podejmowane w sprawie takich treści, zwłaszcza decyzje o usunięciu treści uznanych za treści o charakterze terrorystycznym lub o uniemożliwieniu dostępu do nich, były precyzyjne i uzasadnione.

1.  Jeżeli dostawcy usług hostingowych korzystają ze zautomatyzowanych mechanizmów w odniesieniu do przechowywanych przez siebie treści, dostarczają oni skutecznych i odpowiednich gwarancji zapewniających, by decyzje podejmowane w sprawie takich treści, zwłaszcza decyzje o usunięciu treści uznanych za treści o charakterze terrorystycznym lub o uniemożliwieniu dostępu do nich, były precyzyjne i uzasadnione.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Takie gwarancje obejmują przede wszystkim nadzór i weryfikację przez człowieka w przypadkach, gdy jest to właściwe, oraz zawsze, gdy do ustalenia, czy treści należy uznać za treści o charakterze terrorystycznym, czy też nie, wymagana jest szczegółowa ocena danego kontekstu.

2.  Takie gwarancje obejmują przede wszystkim nadzór i weryfikację przez człowieka właściwości decyzji dotyczącej usunięcia treści lub odmowy dostępu do treści, w szczególności w odniesieniu do prawa do wolności wypowiedzi oraz wolności otrzymywania i przekazywania informacji i idei w otwartym i demokratycznym społeczeństwie.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Skuteczne środki ochrony prawnej

 

1. Dostawcy treści, których treści zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony w wyniku nakazu usunięcia, oraz dostawcy usług hostingowych, którzy otrzymali nakaz usunięcia, mają prawo do skutecznego środka odwoławczego. Państwa członkowskie wprowadzają skuteczne procedury korzystania z tego prawa.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy usług hostingowych ustanawiają skuteczne i dostępne mechanizmy umożliwiające dostawcom treści, których treści zostały usunięte lub dostęp do nich uniemożliwiony w wyniku zgłoszenia na podstawie art. 5 lub proaktywnych środków na podstawie art. 6, złożenie skargi na działanie dostawcy usług hostingowych z żądaniem przywrócenia treści.

1.  Dostawcy usług hostingowych ustanawiają skuteczne i dostępne mechanizmy umożliwiające dostawcom treści, których treści zostały usunięte lub dostęp do nich uniemożliwiony w wyniku szczególnych środków na podstawie art. 6, złożenie skargi na działanie dostawcy usług hostingowych z żądaniem przywrócenia treści.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy usług hostingowych niezwłocznie rozpatrują każdą skargę, którą otrzymują, i bez zbędnej zwłoki przywracają treści, w przypadku gdy usunięcie lub uniemożliwienie dostępu było nieuzasadnione. Informują oni składającego skargę o wyniku rozpatrzenia skargi.

2.  Dostawcy usług hostingowych niezwłocznie rozpatrują każdą skargę, którą otrzymują, i bez zbędnej zwłoki przywracają treści, w przypadku gdy usunięcie lub uniemożliwienie dostępu było nieuzasadnione. Informują oni składającego skargę o wyniku rozpatrzenia skargi w terminie dwóch tygodni od jej otrzymania, z podaniem precyzyjnego wyjaśnienia w przypadkach, w których dostawcy usług hostingowych zdecydują o nieprzywracaniu treści. Przywrócenie treści nie wyklucza możliwości skorzystania z innych środków sądowych w związku z decyzją dostawcy usług hostingowych lub właściwego organu.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy dostawcy usług hostingowych usuną treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwią dostęp do nich, udostępniają oni dostawcy treści informacje na temat takiego usunięcia lub uniemożliwiania dostępu do treści o charakterze terrorystycznym.

1.  W przypadku gdy dostawcy usług hostingowych usuwają treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwią dostęp do nich, udostępniają oni dostawcy treści zrozumiałe i zwięzłe informacje na temat takiego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści o charakterze terrorystycznym oraz możliwości odwołania się od decyzji, a także na wniosek dostawcy dostarczają mu kopię nakazu usunięcia wystawionego zgodnie z art. 4.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na wniosek dostawcy treści dostawca usług hostingowych informuje dostawcę treści o przyczynach usunięcia lub uniemożliwienia dostępu oraz o możliwościach zaskarżenia tej decyzji.

skreśla się

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Obowiązek na podstawie ust. 1 i 2 nie ma zastosowania, jeżeli właściwy organ zdecyduje, że nie powinno się ujawniać informacji ze względów bezpieczeństwa publicznego, takich jak zapobieganie przestępstwom terrorystycznym, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie, wykrywanie i ściganie takich przestępstw, tak długo, jak to konieczne, ale nie dłużej niż [cztery] tygodnie od tej decyzji. W takim przypadku dostawca usług hostingowych nie ujawnia żadnych informacji dotyczących usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich.

3.  Obowiązek na podstawie ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściwy organ zdecyduje, na podstawie obiektywnych dowodów i z uwzględnieniem proporcjonalności i konieczności takiej decyzji, że nie powinno się ujawniać informacji ze względów bezpieczeństwa publicznego, takich jak zapobieganie przestępstwom terrorystycznym, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie, wykrywanie i ściganie takich przestępstw, tak długo, jak to konieczne, ale nie dłużej niż [cztery] tygodnie od tej decyzji. W takim przypadku dostawca usług hostingowych nie ujawnia żadnych informacji dotyczących usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby ich właściwe organy dysponowały niezbędnymi zdolnościami i wystarczającymi zasobami, aby osiągnąć cele i wypełnić swoje obowiązki na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie zapewniają, aby ich właściwe organy dysponowały niezbędnymi zdolnościami i wystarczającymi zasobami, aby osiągnąć cele i wypełnić swoje obowiązki na podstawie niniejszego rozporządzenia, przy silnych gwarancjach niezależności.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Współpraca między dostawcami usług hostingowych, właściwymi organami oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednimi organami Unii

Współpraca między dostawcami usług hostingowych, właściwymi organami oraz, w stosownych przypadkach, właściwymi organami Unii

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy w państwach członkowskich przekazują informacje, koordynują i współpracują ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi organami Unii takimi jak Europol w odniesieniu do nakazów usunięcia i zgłoszeń w celu uniknięcia powielania działań, a także w celu poprawy koordynacji i uniknięcia ingerencji w dochodzenia prowadzone w różnych państwach członkowskich.

1.  Właściwe organy w państwach członkowskich przekazują informacje, koordynują i współpracują ze sobą oraz, w stosownych przypadkach, z Europolem w odniesieniu do nakazów usunięcia w celu uniknięcia powielania działań, a także w celu poprawy koordynacji i uniknięcia ingerencji w dochodzenia prowadzone w różnych państwach członkowskich.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Właściwe organy w państwach członkowskich przekazują informacje, koordynują i współpracują z właściwym organem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c) i d), w odniesieniu do środków wprowadzonych na podstawie art. 6 i działań w zakresie egzekwowania prawa na podstawie art. 18. Państwa członkowskie dopilnowują, by właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c) i d), posiadał wszystkie istotne informacje. W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie kanały komunikacji lub mechanizmy umożliwiające szybką wymianę istotnych informacji.

2.  Właściwe organy w państwach członkowskich przekazują informacje, koordynują i współpracują z właściwym organem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c) i d), w odniesieniu do środków wprowadzonych na podstawie art. 6 i działań w zakresie egzekwowania prawa na podstawie art. 18. Państwa członkowskie dopilnowują, by właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c) i d), posiadał wszystkie istotne informacje. W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie i bezpieczne kanały komunikacji lub mechanizmy umożliwiające szybką wymianę istotnych informacji.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie i dostawcy usług hostingowych mogą zdecydować się na wykorzystanie specjalnych narzędzi, w tym, w stosownych przypadkach, narzędzi ustanowionych przez odpowiednie organy Unii, takie jak Europol, w celu ułatwienia w szczególności:

3.  Państwa członkowskie mogą zdecydować się na wykorzystanie specjalnych narzędzi, w tym narzędzi ustanowionych przez Europol, w celu ułatwienia w szczególności:

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przetwarzania i informacji zwrotnych dotyczących zgłoszeń na podstawie art. 5;

skreśla się

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  współpracy w celu określenia i wdrożenia proaktywnych środków na podstawie art. 6.

c)  współpracy w celu określenia i wdrożenia szczególnych środków na podstawie art. 6.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku gdy dostawcy usług hostingowych dowiedzą się o jakichkolwiek dowodach przestępstw terrorystycznych, niezwłocznie informują organy odpowiedzialne za prowadzenie śledztw i ściganie przestępstw w zainteresowanym państwie członkowskim lub punkt kontaktowy w danym państwie członkowskim na podstawie art. 14 ust. 2, w którym mają swoje główne miejsce prowadzenia działalności lub przedstawiciela prawnego. W razie wątpliwości dostawcy usług hostingowych mogą przekazać te informacje Europolowi na potrzeby odpowiednich działań następczych.

4.  W przypadku gdy dostawcy usług hostingowych dowiedzą się o jakichkolwiek treściach terrorystycznych, niezwłocznie informują organy odpowiedzialne za prowadzenie śledztw i ściganie przestępstw w zainteresowanym państwie członkowskim. Jeżeli nie ma możliwości zidentyfikowania zainteresowanego państwa członkowskiego, dostawca usług hostingowych powiadamia punkt kontaktowy w danym państwie członkowskim na podstawie art. 17 ust. 2, w którym mają swoje główne miejsce prowadzenia działalności lub przedstawiciela prawnego, a także przekazują te informacje Europolowi na potrzeby odpowiednich działań następczych.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Dostawcy usług hostingowych współpracują z właściwymi organami.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy usług hostingowych ustanawiają punkt kontaktowy umożliwiający odbiór nakazów usunięcia i zgłoszeń za pomocą środków elektronicznych oraz zapewniają ich szybkie przetwarzanie na podstawie art. 4 i 5. Dopilnowują oni, aby informacje na ten temat były publicznie dostępne.

1.  Dostawcy usług hostingowych, którzy wcześniej otrzymali co najmniej jeden nakaz usunięcia, ustanawiają punkt kontaktowy umożliwiający odbiór nakazów usunięcia za pomocą środków elektronicznych oraz zapewniają ich niezwłoczne przetwarzanie na podstawie art. 4. Dopilnowują oni, aby informacje na ten temat były publicznie dostępne.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W informacjach, o których mowa w ust. 1, określa się język lub języki urzędowe Unii, o których mowa w rozporządzeniu 1/58, w których można zwracać się do punktu kontaktowego i w których odbywają się dalsze wymiany informacji w związku z nakazami usunięcia i zgłoszeniami na podstawie art. 4 i 5. Obejmują one co najmniej jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym dostawca usług hostingowych ma swoje główne miejsce prowadzenia działalności lub w którym mieszka lub ma miejsce prowadzenia działalności jego przedstawiciel prawny na mocy art. 16.

2.  W informacjach, o których mowa w ust. 1, określa się język lub języki urzędowe Unii, o których mowa w rozporządzeniu 1/58, w których można zwracać się do punktu kontaktowego i w których odbywają się dalsze wymiany informacji w związku z nakazami usunięcia na podstawie art. 4. Obejmują one co najmniej jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym dostawca usług hostingowych ma swoje główne miejsce prowadzenia działalności lub w którym mieszka lub ma miejsce prowadzenia działalności jego przedstawiciel prawny na mocy art. 16.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie ustanawiają punkt kontaktowy, który będzie obsługiwać wnioski o wyjaśnienia i informacje zwrotne dotyczące wydanych przez nie nakazów usunięcia i dokonanych zgłoszeń. Informacje na temat punktu kontaktowego są publicznie dostępne.

skreśla się

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy dostawca usług hostingowych nie wyznaczy przedstawiciela prawnego, jurysdykcję mają wszystkie państwa członkowskie.

2.  W przypadku gdy dostawca usług hostingowych, którego główne miejsce prowadzenia działalności nie mieści się w jednym z państw członkowskich, nie wyznaczy przedstawiciela prawnego, jurysdykcję mają wszystkie państwa członkowskie. Jeśli państwo członkowskie postanowi skorzystać z tej jurysdykcji, informuje o tym wszystkie pozostałe państwa członkowskie.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy organ innego państwa członkowskiego wydał nakaz usunięcia zgodnie z art. 4 ust. 1, to państwo członkowskie ma jurysdykcję do zastosowania środków przymusu zgodnie ze swoim prawem krajowym w celu wykonania nakazu usunięcia.

skreśla się

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawca usług hostingowych, który nie ma miejsca prowadzenia działalności w Unii, ale oferuje usługi w Unii, wyznacza na piśmie osobę prawną lub fizyczną jako swojego przedstawiciela prawnego w Unii w celu odbioru, stosowania się do i wykonywania nakazów usunięcia, zgłoszeń, wniosków i decyzji wydanych przez właściwe organy na podstawie niniejszego rozporządzenia. Przedstawiciel prawny rezyduje lub ma siedzibę w jednym z państw członkowskich, w których dostawca usług hostingowych oferuje swoje usługi.

1.  Dostawca usług hostingowych, który nie ma miejsca prowadzenia działalności w Unii, ale oferuje usługi w Unii, wyznacza na piśmie osobę prawną lub fizyczną jako swojego przedstawiciela prawnego w Unii w celu odbioru, stosowania się do i wykonywania nakazów usunięcia i decyzji wydanych przez właściwe organy na podstawie niniejszego rozporządzenia. Przedstawiciel prawny rezyduje lub ma siedzibę w jednym z państw członkowskich, w których dostawca usług hostingowych oferuje swoje usługi.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawca usług hostingowych powierza przedstawicielowi prawnemu odbiór, stosowanie się do i wykonywanie nakazów usunięcia, zgłoszeń, wniosków i decyzji, o których mowa w ust. 1, w imieniu tego dostawcy usług hostingowych. Dostawcy usług hostingowych przekazują swojemu przedstawicielowi prawnemu uprawnienia i zasoby niezbędne do współpracy z właściwymi organami oraz stosowania się do tych decyzji i nakazów.

2.  Dostawca usług hostingowych powierza przedstawicielowi prawnemu odbiór, stosowanie się do i wykonywanie nakazów usunięcia i decyzji, o których mowa w ust. 1, w imieniu tego dostawcy usług hostingowych. Dostawcy usług hostingowych przekazują swojemu przedstawicielowi prawnemu uprawnienia i zasoby niezbędne do współpracy z właściwymi organami oraz stosowania się do tych decyzji i nakazów.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza właściwy organ lub organy na potrzeby:

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza właściwy organ sądowy lub funkcjonalnie niezależny organ administracyjny na potrzeby:

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wykrywania, identyfikacji i zgłaszania treści o charakterze terrorystycznym dostawcom usług hostingowych na podstawie art. 5;

skreśla się

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nadzoru nad wdrażaniem proaktywnych środków na podstawie art. 6;

c)  nadzoru nad wdrażaniem szczególnych środków na podstawie art. 6;

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie wyznaczają w ramach właściwych organów punkt kontaktowy, który będzie obsługiwać wnioski o wyjaśnienia i informacje zwrotne dotyczące wydanych przez nie nakazów usunięcia. Informacje na temat punktu kontaktowego są publicznie dostępne.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Najpóźniej do dnia [sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] państwa członkowskie powiadamiają Komisję o właściwych organach, o których mowa w ust. 1. Komisja publikuje to powiadomienie oraz wszelkie jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  Najpóźniej do dnia [sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] państwa członkowskie powiadamiają Komisję o właściwych organach, o których mowa w ust. 1. Komisja tworzy internetowy rejestr zawierający wykaz wszystkich właściwych organów i wyznaczonych punktów kontaktowych dla każdego właściwego organu. Komisja publikuje to powiadomienie oraz wszelkie jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku niewypełniania obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia przez dostawców usług hostingowych i wprowadzają wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wdrożenia. Sankcje takie ograniczają się do przypadków niewypełnienia obowiązków wynikających z:

1.  Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku systematycznego i ciągłego niewypełniania obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia przez dostawców usług hostingowych i wprowadzają wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wdrożenia. Sankcje takie ograniczają się do przypadków niewypełnienia obowiązków wynikających z:

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  art. 3 ust. 2 (warunki dostawców usług hostingowych);

skreśla się

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  art. 5 ust. 5 i 6 (ocena i informacja zwrotna na temat zgłoszeń);

skreśla się

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  art. 6 ust. 2 i 4 (sprawozdania na temat proaktywnych środków oraz przyjęcie środków w następstwie decyzji o narzuceniu szczególnych proaktywnych środków);

d)  art. 6 ust. 4 (sprawozdania na temat proaktywnych środków oraz przyjęcie środków w następstwie wniosku o narzuceniu dodatkowych szczególnych środków);

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  art. 8 (przejrzystość);

f)  art. 8 (przejrzystość w odniesieniu do dostawców usług hostingowych)

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  art. 9 (gwarancje w odniesieniu do proaktywnych środków);

g)  art. 9 (gwarancje dotyczące wdrażania szczególnych środków);

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  art. 13 ust. 4 (informacje na temat dowodów popełnienia przestępstw terrorystycznych);

j)  art. 13 ust. 4 (informacje na temat treści terrorystycznych);

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie najpóźniej do dnia ... [w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r. powiadamiają Komisję o tych przepisach i środkach, a następnie niezwłocznie powiadamiają ją o wszelkich zmianach mających wpływ na te przepisy.

2.  Sankcje zgodne z ust. 1 muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie najpóźniej do dnia ... [w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r. powiadamiają Komisję o tych przepisach i środkach, a następnie niezwłocznie powiadamiają ją o wszelkich zmianach mających wpływ na te przepisy.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  poziom współpracy dostawcy usług hostingowych z właściwymi organami.

e)  poziom współpracy dostawcy usług hostingowych z właściwymi organami;

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  charakter i wielkość dostawców usług hostingowych, szczególnie w przypadku mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby systematyczne niedopełnianie obowiązków wynikających z art. 4 ust. 2 podlegało sankcjom finansowym w wysokości do 4 % całkowitych obrotów dostawcy usług hostingowych w ostatnim roku obrotowym.

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby systematyczne i ciągłe niedopełnianie obowiązków wynikających z art. 4 ust. 2 podlegało sankcjom finansowym w wysokości do 4 % całkowitych obrotów dostawcy usług hostingowych w ostatnim roku obrotowym.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wymogi techniczne i zmiany szablonów nakazów usunięcia

Wymogi techniczne, kryteria oceny znacznej liczby nakazów i zmiany szablonów nakazów usunięcia

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o wymogi techniczne dotyczące środków elektronicznych, które mają być stosowane przez właściwe organy do przekazywania nakazów usunięcia.

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o niezbędne wymogi techniczne dotyczące środków elektronicznych, które mają być stosowane przez właściwe organy do przekazywania nakazów usunięcia.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie za pomocą kryteriów i liczb, z których właściwe organy będą korzystać, aby określać, co oznacza znaczna liczba niepodważanych nakazów usunięcia, o której mowa w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  informacje o liczbie wydanych nakazów usunięcia i dokonanych zgłoszeń, o liczbie przypadków usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich, wraz z odpowiednimi ramami czasowymi na podstawie art. 4 i 5;

a)  informacje o liczbie wydanych nakazów usunięcia, o liczbie przypadków usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich, wraz z odpowiednimi ramami czasowymi na podstawie art. 4, oraz informacje o liczbie związanych z nimi przypadków skutecznego wykrycia przestępstw terrorystycznych, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania;

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  informacje o liczbie wniosków o dostęp wydanych przez właściwe organy w odniesieniu do treści zachowywanych przez dostawcę usług hostingowych zgodnie z art. 7;

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie wcześniej niż w dniu [trzy lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r. Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym skuteczności funkcjonowania mechanizmów ochronnych. W stosownych przypadkach sprawozdaniu towarzyszą wnioski ustawodawcze. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje niezbędne do przygotowania sprawozdania.

Rok od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym skuteczności funkcjonowania mechanizmów ochronnych oraz oddziaływania na poszanowanie praw podstawowych, w tym wolności wypowiedzi oraz wolności otrzymywania i przekazywania informacji, a także prawa do poszanowania życia prywatnego. W kontekście tej oceny Komisja zdaje też sprawę z konieczności, wykonalności i skuteczności utworzenia Europejskiej Platformy ds. Treści o Charakterze Terrorystycznym w Internecie, która umożliwiałaby wszystkim państwom członkowskim korzystanie z jednego, bezpiecznego kanału komunikacji, aby przesyłać nakazy usunięcia treści o charakterze terrorystycznym do dostawców usług hostingowych. W stosownych przypadkach sprawozdaniu towarzyszą wnioski ustawodawcze. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje niezbędne do przygotowania sprawozdania.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rozporządzenie stosuje się od dnia [6 miesięcy po wejściu w życie] r.

Rozporządzenie stosuje się od dnia [12 miesięcy po wejściu w życie] r.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja B – akapit 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[ ] podżegają, nakłaniają do popełniania przestępstw terrorystycznych lub gloryfikują je (art. 2 ust. 5 lit. a))

[...] podżegają do popełniania przestępstw terrorystycznych wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a) – i) dyrektywy (UE) 2017/541 (art. 2 ust. 5 lit. a));

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja B – akapit 3 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[ ] zachęcają do wspierania przestępstw terrorystycznych (art. 2 ust. 5 lit. b))

[...] zachęcają osoby lub grupy osób do popełniania przestępstw terrorystycznych wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a) – i) dyrektywy (UE) 2017/541 (art. 2 ust. 5 lit. a));

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja B – akapit 3 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[ ] propagują działalność grupy terrorystycznej, zachęcają do udziału w grupie lub jej wspierania (art. 2 ust. 5 lit. c))

[...] zachęcają osoby lub grupy osób do udziału w działaniach grupy terrorystycznej wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a) – i) dyrektywy (UE) 2017/541 (art. 2 ust. 5 lit. a));

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja B – akapit 3 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[ ] przedstawiają instrukcje lub techniki popełniania przestępstw terrorystycznych (art. 2 ust. 5 lit. d))

[ ] przedstawiają instrukcje lub techniki wytwarzania lub stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej lub innych rodzajów broni lub substancji trujących lub niebezpiecznych lub w zakresie innych konkretnych metod i technik do celów popełnienia przestępstw terrorystycznych wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a) – i) dyrektywy (UE) 2017/541 (art. 2 ust. 5 lit. d));

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja B – akapit 3 – tiret 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

[...] przedstawiają popełnianie przestępstw terrorystycznych wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a) – i) dyrektywy (UE) 2017/541 (art. 2 ust. 5 lit. e));

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja G – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje na temat właściwego organu lub sądu, terminów i procedur zaskarżenia nakazu usunięcia:

Informacje na temat właściwego organu lub sądu, terminów i procedur, w tym wymogów formalnych, zaskarżenia nakazu usunięcia:

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – sekcja B – podpunkt i – akapit 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[ ] siła wyższa lub faktyczna niemożliwość, których nie można przypisać adresatowi lub dostawcy usług

[ ] siła wyższa lub faktyczna niemożliwość, których nie można przypisać adresatowi lub dostawcy usług, w tym z powodów technicznych lub operacyjnych

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym


OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (13.3.2019)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Julie Ward

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2018 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący przeciwdziałania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym w internecie w drodze opracowania jasnych i zharmonizowanych ram prawnych umożliwiających zapobieganie niewłaściwemu wykorzystywaniu usług hostingowych.

Sprawozdawczyni przyjmuje do wiadomości ten wniosek mający na celu wyjaśnienie odpowiedzialności prawnej dostawców usług hostingowych, którzy muszą podjąć wszelkie stosowne, rozsądne i proporcjonalne działania niezbędne do tego, by zapewnić bezpieczeństwo świadczonych przez nich usług oraz szybko i skutecznie wykrywać i usuwać treści o charakterze terrorystycznym w internecie.

Sprawozdawczyni wyraża jednak zaniepokojenie niektórymi aspektami podejścia Komisji, w szczególności w odniesieniu do stopnia poszanowania praw podstawowych, takich jak wolność wypowiedzi i dostęp do informacji oraz pluralizm mediów. Wniosek w obecnym brzmieniu wiąże się również z szeregiem problemów prawnych odnośnie do obowiązujących norm, w szczególności jeżeli chodzi o spójność z dyrektywą 2000/31/WE(1) oraz z dyrektywą (UE) 2018/1808(2).

Zdaniem sprawozdawczyni istotne jest, by proponowane rozporządzenie nie zagrażało prawom podstawowym i obowiązującym unijnym ramom prawnym ani od nich nie odbiegało. Aby do tego nie dopuścić, proponuje ona szereg poprawek, których celem jest wyjaśnienie pod względem prawnym niektórych ze wspomnianych kwestii.

Głównymi elementami projektu opinii są następujące zagadnienia:

(i)  Definicje (art. 2)

– Dostawcy usług hostingowych

Proponowana definicja dostawcy usług hostingowych jest zbyt szeroka i niejasna pod względem prawnym. Może w sposób niezamierzony objąć dużą liczbę dostawców, którzy nie powinni zostać objęci zakresem niniejszego rozporządzenia. Sprawozdawczyni proponuje zawężenie definicji wyłącznie do dostawców hostingowych, którzy umożliwiają użytkownikom udostępnianie treści ogółowi społeczeństwa.

– Treści o charakterze terrorystycznym

Należy dodatkowo doprecyzować proponowaną definicję treści o charakterze terrorystycznym. Sprawozdawczyni sugeruje dostosowanie proponowanej definicji do dyrektywy (UE) 2017/541, a także wyraźne wyłączenie z niej wszystkich materiałów wykorzystywanych do celów edukacyjnych, dziennikarskich czy badawczych.

(ii)  Nakazy usunięcia (art. 4)

– Właściwe organy

Zgodnie z ust. 1 właściwy organ jest uprawniony do wydania decyzji zobowiązującej dostawcę usług hostingowych do usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich. Sprawozdawczyni jest zdania, że do podejmowania takich decyzji powinny być uprawnione wyłącznie organy sądowe, które posiadają odpowiednią wiedzę specjalistyczną, aby wydać ważny nakaz usunięcia.

Termin wykonania nakazu usunięcia

Zgodnie z ust. 2 dostawcy usług hostingowych usuwają treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwiają dostęp do nich w ciągu jednej godziny od momentu otrzymania nakazu usunięcia. Chociaż dostawcy powinni jak najszybciej podejmować działania zmierzające do usunięcia tych treści lub uniemożliwienia dostępu do nich, jedna godzina wydaje się czasem byt krótkim, aby wykonać taki nakaz. Większość dostawców, w szczególności MŚP, nie posiada odpowiednich zasobów, aby uczynić to w tych ramach czasowych. Tak krótki termin, a także dotkliwe sankcje nakładane na dostawców zgodnie z art. 18 w przypadku niedopełnienia obowiązku oznaczają również, że strony, których dotyczy nakaz usunięcia, byłyby w praktyce pozbawione prawa do zakwestionowania takiego nakazu. Mogłoby to potencjalnie prowadzić do nadużyć, a jednocześnie skutkować niewystarczającą ochroną praw podstawowych. Należy również zauważyć, że niektóre filmiki lub pliki dźwiękowe mogą trwać dłużej niż jedną godzinę.

W związku z tym potrzeba dostatecznej ilości czasu, aby zastosować się do nakazów usunięcia. Sformułowanie „jedna godzina” należy zastąpić wyrażeniem „bez zbędnej zwłoki”, które umożliwiłoby dostawcom wykonanie nakazów usunięcia w odpowiedni i zrównoważony sposób.

Wyjątki

W ust. 7 i 8 przewidziano możliwe wyjątki od wykonania przez dostawców nakazu usunięcia w przypadku działania siły wyższej, rzeczywistego braku możliwości usunięcia, oczywistych błędów lub braku wystarczających informacji. Sprawozdawczyni uważa jednak, że zakres tych wyjątków jest zbyt ograniczony, i sugeruje dodanie wyjątków wynikających ze względów technicznych lub operacyjnych.

(iii)  Proaktywne środki (art. 6)

W art. 6 wymaga się, aby dostawcy usług hostingowych w stosownych przypadkach stosowali proaktywne środki w celu ochrony swych usług przed rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym. Wymaga się w nim również, aby składali oni sprawozdania z proaktywnych środków podjętych w celu zapobieżenia ponownemu zamieszczaniu treści o charakterze terrorystycznym, które wcześniej usunięto lub do których dostęp zablokowano.

Sprawozdawczyni uważa, że artykuł ten jest w dużym stopniu problematyczny, ponieważ prowadziłby on do nałożenia na dostawców usług hostingowych ogólnego obowiązku monitorowania, co jest sprzeczne z art. 15 dyrektywy 2000/31/WE.

Choć Komisja zamierza obejść ten problem, zapewniając pewien poziom pewności prawnej w drodze stwierdzenia w motywie 19, że szczególne proaktywne środki nie powinny co do zasady prowadzić do nałożenia na państwa członkowskie ogólnego obowiązku monitorowania, to zdecydowanie nie wystarczy, aby zagwarantować, że nie zostanie nałożony ogólny obowiązek monitorowania. Komisja argumentuje tymczasem, że biorąc pod uwagę szczególnie poważne zagrożenia związane z rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym, państwom powinno zezwolić się na wyjątkowe odstępstwo od tej zasady w ramach UE. Spowodowałoby to istotną zmianę obecnego podejścia prawnego w odniesieniu do obowiązków związanych z internetowymi usługami hostingowymi i zasadami odpowiedzialności za nie, a także znacząco wpłynęłoby na prawa podstawowe.

Artykuł 6 stwarza również problemy w odniesieniu do dyrektywy (UE) 2018/1808. Dostawcy platform udostępniania plików wideo objęci zakresem proponowanego rozporządzenia musieliby wprowadzić proaktywne środki. W art. 28b ust. 1 dyrektywy zobowiązuje się tych dostawców do podjęcia odpowiednich środków w celu ochrony ogółu odbiorców przed audycjami zawierającymi treści, których rozpowszechnianie stanowi czyn zabroniony pod groźbą kary na mocy prawa Unii, a mianowicie publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, jak określono w art. 5 dyrektywy (UE) 2017/541. Stwierdza się w nim również wyraźnie, że takie środki nie prowadzą do kontroli ex ante ani do filtrowania przy zamieszczaniu na platformie treści, które nie są zgodne z art. 15 dyrektywy 2000/31/WE. Wydawałoby się zatem, że proaktywne środki są niezgodne z zakazem kontroli ex ante i filtrowania treści przy ich zamieszczaniu na platformie, który przewidziano w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych.

Dlatego też, biorąc pod uwagę sprzeczności prawne między proponowanym rozporządzeniem a dyrektywą 2000/31/WE i dyrektywą (UE) 2018/1808, sprawozdawczyni proponuje skreślenie art. 6.

(iv)  Sankcje

Artykuł 18 przewiduje szereg sankcji za naruszenie przez dostawców usług hostingowych zobowiązań wynikających z niniejszego rozporządzenia. Przewiduje się surowe sankcje finansowe w przypadku systematycznego braku stosowania się przez dostawców usług hostingowych do nakazów usunięcia. Sprawozdawczyni uważa, że państwa członkowskie powinny określić proporcjonalne i możliwe do wykonania sankcje na szczeblu krajowym. Powinny one również decydować o tym, czy nakładać kary finansowe na dostawców. Sprawozdawczyni proponuje zatem zniesienie sankcji finansowych proponowanych przez Komisję, aby uniknąć nadmiernego obciążenia mniejszych dostawców, którzy mogliby nie przetrwać takich sankcji, a także aby zapobiec powstaniu sytuacji, w której przedsiębiorstwa w zbyt dużym stopniu blokowałyby i usuwały treści, aby chronić się przed ewentualnymi sankcjami finansowymi.

Poza tymi głównymi zagadnieniami sprawozdawczyni proponuje również szereg zmian w celu wyjaśnienia różnych kwestii pod względem prawnym, m.in. w odniesieniu do poszanowania praw podstawowych, mechanizmów dochodzenia roszczeń oraz prawa do odwołania.

Sprawozdawczyni pragnie także przypomnieć niektóre podstawowe zasady mające kluczowe znaczenie dla zapobiegania radykalizacji postaw skutkującej terroryzmem i brutalnym ekstremizmem i daleko wykraczające poza jakiekolwiek środki, które Unia mogłaby podjąć w celu walki z rozpowszechnianiem treści terrorystycznych w internecie. Nie można bagatelizować znaczenia mediów oraz zapewnienia wszystkim obywatelom, bez względu na wiek, możliwości zdobycia umiejętności cyfrowych. Dlatego też wśród głównych działań, jakie należy podjąć w celu zapobiegania radykalizacji, Unia powinna zapewnić spójność swojej polityki i dążyć do wspierania ściślejszej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim i dostawcami usług internetowych, aby sprostać wyzwaniom pojawiającym się w internecie. Należy podjąć intensywniejsze działania, aby zachęcić młodych ludzi do krytycznego podchodzenia do przekazów ekstremistycznych dostępnych w internecie. Ogromne znaczenie mają również dobre praktyki i badania w zakresie włączania umiejętności korzystania z mediów do kształcenia i szkolenia formalnego, a także pozaformalnego i nieformalnego.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie przywódców w

Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie przywódców w

Salzburgu, w dniach 19–20 września 2018 r.

Salzburgu, w dniach 19–20 września 2018 r.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego w otwartym i demokratycznym społeczeństwie poprzez zapobieganie wykorzystywaniu usług hostingowych do celów terrorystycznych. Należy poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego poprzez zwiększenie pewności prawa dla dostawców usług hostingowych, podniesienie zaufania użytkowników do środowiska internetowego oraz wzmocnienie gwarancji w odniesieniu do wolności wypowiedzi i informacji.

(1)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego w otwartym i demokratycznym społeczeństwie poprzez zapobieganie wykorzystywaniu usług hostingowych do celów terrorystycznych, a także zapewnienie konkretnego narzędzia służącego zwalczaniu tego problemu i przyczynieniu się do zagwarantowania obywatelom wolności i bezpieczeństwa. Należy poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego poprzez zwiększenie pewności prawa dla dostawców usług hostingowych, podniesienie zaufania użytkowników do środowiska internetowego oraz wzmocnienie gwarancji w odniesieniu do wolności wypowiedzi i informacji, a także prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz wolności prasy i pluralizmu mediów.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Treści o charakterze terrorystycznym to część szerszego problemu nielegalnych treści w internecie, do których zaliczają się inne treści, np. treści dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci, nielegalne praktyki handlowe i treści stanowiące naruszenie własności intelektualnej. Przemycanie nielegalnych treści jest często stosowane przez organizacje terrorystyczne i inne organizacje o charakterze przestępczym do prania pieniędzy i zwiększenia początkowego kapitału wykorzystywanego do finansowania ich działań. Problem ten wymaga połączenia środków o charakterze ustawodawczym, nieustawodawczym i dobrowolnym, opartych na współpracy między organami a usługodawcami, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych. Chociaż zagrożenie nielegalnymi treściami jest ograniczane dzięki udanym inicjatywom, takim jak branżowy Kodeks postępowania w zakresie zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie oraz światowy sojusz przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych WePROTECT, konieczne jest ustanowienie ram prawnych współpracy transgranicznej między krajowymi organami regulacyjnymi w celu eliminowania nielegalnych treści.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Dostawcy usług hostingowych działający w internecie odgrywają zasadniczą rolę w gospodarce cyfrowej, łącząc przedsiębiorstwa i obywateli oraz ułatwiając publiczną debatę oraz dystrybucję i otrzymywanie informacji, opinii i pomysłów, co znacząco przyczynia się do innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii. Ich usługi są jednak w niektórych przypadkach wykorzystywane przez osoby trzecie w celu prowadzenia nielegalnej działalności w internecie. Szczególnie niepokojące jest wykorzystywanie dostawców usług hostingowych przez grupy terrorystyczne i ich zwolenników do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym w celu szerzenia swojego przesłania, radykalizacji i rekrutacji oraz ułatwiania działalności terrorystycznej i kierowania nią.

(2)  Dostawcy usług hostingowych działający w internecie odgrywają zasadniczą rolę w gospodarce cyfrowej, łącząc przedsiębiorstwa i obywateli oraz ułatwiając publiczną debatę oraz dystrybucję i otrzymywanie informacji, opinii i pomysłów, co znacząco przyczynia się do innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii. Ich usługi są jednak w niektórych przypadkach wykorzystywane przez osoby trzecie w celu prowadzenia nielegalnej działalności w internecie będącej przestępstwem na mocy prawa unijnego. Szczególnie niepokojące jest wykorzystywanie dostawców usług hostingowych przez grupy terrorystyczne i ich zwolenników do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym w celu szerzenia swojego przesłania, radykalizacji i rekrutacji oraz ułatwiania działalności terrorystycznej i kierowania nią.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Obecność treści o charakterze terrorystycznym w internecie ma poważne negatywne konsekwencje dla użytkowników, obywateli i ogółu społeczeństwa, jak również dla dostawców usług online, u których zamieszczane są tego rodzaju treści, ponieważ podważa zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich modelom biznesowym. W świetle ich centralnej roli oraz środków technologicznych i zdolności związanych ze świadczonymi przez nich usługami dostawcy usług internetowych mają szczególne obowiązki społeczne dotyczące ochrony swoich usług przed wykorzystaniem przez terrorystów i pomocy w zwalczaniu treści o charakterze terrorystycznym rozpowszechnianych za pośrednictwem ich usług.

(3)  Obecność treści o charakterze terrorystycznym w internecie okazała się decydującym, choć nie jedynym czynnikiem sprzyjającym radykalizacji osób, które dopuściły się aktów terrorystycznych w Unii i poza nią, co miało poważne negatywne konsekwencje dla obywateli i ogółu społeczeństwa, ale także dla dostawców usług online, u których zamieszczane są tego rodzaju treści, ponieważ podważa zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich modelom biznesowym. W związku z tym w świetle ich centralnej roli oraz posiadanych zdolności zawodowych, a także środków technologicznych związanych ze świadczonymi przez nich usługami dostawcy usług internetowych mają szczególne obowiązki społeczne dotyczące ochrony swoich usług przed wykorzystaniem przez terrorystów i pomocy w zwalczaniu treści o charakterze terrorystycznym rozpowszechnianych za pośrednictwem ich usług, przy jednoczesnym uwzględnieniu znaczenia, jakie ma ochrona podstawowej wolności wypowiedzi i informacji.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Należy uzupełnić ramy dobrowolnej współpracy między państwami członkowskimi a dostawcami usług hostingowych, poprzez które w 2015 r. zainicjowano wysiłki na poziomie Unii Europejskiej w celu zwalczania treści o charakterze terrorystycznym w internecie, jasnymi ramami prawnymi, aby dalej ograniczyć dostępność treści o charakterze terrorystycznym w internecie i odpowiednio rozwiązać ten szybko narastający problem. Ramy prawne, zgodnie z założeniem, mają opierać się na dobrowolnych wysiłkach, które zostały wzmocnione zaleceniem Komisji (UE) 2018/3347, i stanowią odpowiedź na wezwania Parlamentu Europejskiego do wzmocnienia środków zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści oraz na wezwania Rady Europejskiej do usprawnienia automatycznego wykrywania i usuwania treści, które podżegają do aktów terrorystycznych.

(4)  Wysiłki na poziomie Unii w celu zwalczania treści o charakterze terrorystycznym w internecie zostały zainicjowane w 2015 r. w ramach dobrowolnej współpracy między państwami członkowskimi a dostawcami usług hostingowych. Niestety współpraca ta okazała się niewystarczająca do zwalczenia tego zjawiska. W związku z tym należy uzupełnić prawo unijne o jasne ramy prawne, aby dalej ograniczyć dostępność treści o charakterze terrorystycznym w internecie i odpowiednio rozwiązać ten szybko narastający problem. Ramy prawne, zgodnie z założeniem, mają opierać się na dobrowolnych wysiłkach, które zostały wzmocnione zaleceniem Komisji (UE) 2018/3347, i stanowią odpowiedź na wezwania Parlamentu Europejskiego do wzmocnienia środków zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści oraz na wezwania Rady Europejskiej do usprawnienia automatycznego wykrywania i usuwania treści, które podżegają do aktów terrorystycznych.

_________________

_________________

7 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

7 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Stosowanie niniejszego rozporządzenia nie powinno mieć wpływu na stosowanie art. 14 dyrektywy 2000/31/WE8. W szczególności wszelkie środki wprowadzone przez dostawcę usług hostingowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w tym wszelkie proaktywne środki, nie powinny same w sobie prowadzić do utraty przez dostawcę usług zwolnienia od odpowiedzialności przewidzianego w tym przepisie. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na uprawnienia organów i sądów krajowych do ustalenia odpowiedzialności dostawców usług hostingowych w szczególnych przypadkach, gdy nie są spełnione warunki wyłączenia odpowiedzialności na podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31/WE.

(5)  Stosowanie niniejszego rozporządzenia nie powinno mieć wpływu na stosowanie art. 14 dyrektywy 2000/31/WE8. W szczególności wszelkie środki wprowadzone przez dostawcę usług hostingowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w tym wszelkie proaktywne środki, nie powinny same w sobie prowadzić do utraty przez dostawcę usług zwolnienia od odpowiedzialności przewidzianego w tym przepisie, gdyż art. 14 wymaga od dostawców usług, by niezwłocznie podejmowali odpowiednie działania w celu usunięcia nielegalnych treści lub uniemożliwienia dostępu do nich, gdy uzyskają wiedzę o nielegalnych działaniach lub informacjach. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na uprawnienia organów i sądów krajowych do ustalenia odpowiedzialności dostawców usług hostingowych w szczególnych przypadkach, gdy nie są spełnione warunki wyłączenia odpowiedzialności na podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31/WE.

_________________

_________________

8 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).

8 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Zobowiązania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu nie powinny mieć wpływu na obowiązek i zdolność organów i sądów krajowych do podejmowania odpowiednich, rozsądnych i proporcjonalnych działań w celu zwalczania przestępstw zgodnie z prawem krajowym.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa publicznego, a jednocześnie ustanawia odpowiednie i solidne gwarancje zapewniające ochronę odnośnych praw podstawowych. Obejmuje to prawo do poszanowania życia prywatnego i do ochrony danych osobowych, prawo do skutecznej ochrony sądowej, prawo do wolności wypowiedzi, w tym wolność otrzymywania i przekazywania informacji, prawo do wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasadę niedyskryminacji. Właściwe organy i dostawcy usług hostingowych powinni przyjmować wyłącznie środki, które są konieczne, odpowiednie i proporcjonalne w ramach społeczeństwa demokratycznego, biorąc pod uwagę szczególne znaczenie, jakie ma wolność wypowiedzi i informacji, która jest jednym z podstawowych fundamentów pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego oraz jedną z wartości, na których opiera się Unia. Środki stanowiące ingerencję w wolność wypowiedzi i informacji powinny być ściśle ukierunkowane w tym sensie, że muszą one służyć zapobieganiu rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym, lecz nie mogą wywierać wpływu na prawo do zgodnego z prawem otrzymywania i udzielania informacji, z uwzględnieniem centralnej roli dostawców usług hostingowych w ułatwianiu debaty publicznej oraz w rozpowszechnianiu i przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów zgodnie z prawem.

(7)  Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa publicznego, a jednocześnie ustanawia odpowiednie i solidne gwarancje zapewniające ochronę odnośnych praw podstawowych. Obejmuje to prawo do poszanowania życia prywatnego i do ochrony danych osobowych, prawo do skutecznej ochrony sądowej, prawo do wolności wypowiedzi, w tym wolność otrzymywania i przekazywania informacji, prawo do wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasadę niedyskryminacji. Właściwe organy określone w niniejszym rozporządzeniu i dostawcy usług hostingowych powinni przyjmować wyłącznie środki, które są konieczne, odpowiednie i proporcjonalne w ramach społeczeństwa demokratycznego, biorąc pod uwagę szczególne znaczenie, jakie mają wolność wypowiedzi i informacji, prawo do prywatności i ochrony danych osobowych, które są podstawowymi fundamentami pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego oraz jedną z wartości, na których opiera się Unia. Środki podejmowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinny być niezbędne, odpowiednie i proporcjonalne do zamierzonego celu, jakim jest wkład w walkę z terroryzmem, lecz nie mogą wywierać wpływu na prawo do zgodnego z prawem otrzymywania i udzielania informacji, z uwzględnieniem centralnej roli dostawców usług hostingowych w ułatwianiu debaty publicznej oraz w rozpowszechnianiu i przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów zgodnie z prawem.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Prawo do skutecznego środka odwoławczego zapisano w art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed właściwym sądem krajowym przeciwko wszelkim środkom wprowadzonym na podstawie niniejszego rozporządzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na prawa tej osoby. Prawo to obejmuje w szczególności możliwość skutecznego zaskarżenia nakazów usunięcia przez dostawców usług hostingowych i dostawców treści przed sądem państwa członkowskiego, którego organy wydały nakaz usunięcia.

(8)  Prawo do skutecznego środka odwoławczego zapisano w art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed właściwym sądem krajowym przeciwko wszelkim środkom wprowadzonym na podstawie niniejszego rozporządzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na prawa tej osoby. Prawo to obejmuje w szczególności możliwość uzyskiwania przez dostawców usług hostingowych i dostawców treści informacji o środkach odwoławczych, możliwość odwoływania się przez dostawców treści od decyzji o usunięciu treści podjętych przez dostawcę usług hostingowych oraz możliwość skutecznego zaskarżenia nakazów usunięcia przez dostawców usług hostingowych i dostawców treści przed sądem państwa członkowskiego, którego organy wydały nakaz usunięcia, a także możliwość odwołania się przez dostawców usług hostingowych od wszelkiej decyzji przewidującej kary przez sądami państwa członkowskiego, w którym dostawcy ci mają miejsce prowadzenia działalności lub przedstawiciela prawnego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W celu zapewnienia jasności w odniesieniu do działań, które zarówno dostawcy usług hostingowych, jak i właściwe organy powinny podejmować, aby zapobiegać rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym, w niniejszym rozporządzeniu należy w celach prewencyjnych ustanowić definicję treści o charakterze terrorystycznym w oparciu o definicję przestępstw terrorystycznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z uwagi na potrzebę przeciwdziałania najbardziej szkodliwej propagandzie terrorystycznej w internecie definicja powinna obejmować materiały i informacje, które podżegają, zachęcają lub nakłaniają do popełniania przestępstw terrorystycznych lub do ich wspierania, a także dostarczają instrukcji dotyczących popełniania takich przestępstw lub propagują udział w działaniach grupy terrorystycznej. Informacje takie obejmują w szczególności tekst, obrazy, nagrania dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, czy treści stanowią treści o charakterze terrorystycznym w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, właściwe organy oraz dostawcy usług hostingowych powinni uwzględniać takie czynniki, jak charakter i treść oświadczeń, kontekst, w jakim oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, w jakim stopniu mogą spowodować szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany materiał został wytworzony przez wymienioną w wykazie UE organizację terrorystyczną lub osobę, można go przypisać takiej organizacji lub osobie lub jest rozpowszechniany w imieniu takiej organizacji lub osoby. Treści rozpowszechniane w celach edukacyjnych, dziennikarskich lub badawczych powinny być odpowiednio chronione. Ponadto wyrażanie radykalnych, polemicznych lub kontrowersyjnych poglądów w ramach debaty publicznej na drażliwe kwestie polityczne nie powinno być uznawane za treści o charakterze terrorystycznym.

(9)  W celu zapewnienia jasności w odniesieniu do działań, które zarówno dostawcy usług hostingowych, jak i właściwe organy powinny podejmować, aby zapobiegać rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym, w niniejszym rozporządzeniu należy w celach prewencyjnych ustanowić definicję treści o charakterze terrorystycznym w oparciu o definicję przestępstw terrorystycznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z uwagi na potrzebę przeciwdziałania najbardziej szkodliwej propagandzie terrorystycznej w internecie definicja powinna obejmować materiały i informacje, które podżegają, zachęcają lub nakłaniają do popełniania przestępstw terrorystycznych lub do ich wspierania, a także dostarczają instrukcji dotyczących popełniania takich przestępstw lub propagują udział w działaniach grupy terrorystycznej. Informacje takie obejmują w szczególności tekst, obrazy, nagrania dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, czy treści stanowią treści o charakterze terrorystycznym w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, właściwe organy oraz dostawcy usług hostingowych powinni uwzględniać takie czynniki, jak charakter i treść oświadczeń, kontekst, w jakim oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, w jakim stopniu mogą spowodować szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany materiał został wytworzony przez wymienioną w wykazie UE organizację terrorystyczną lub osobę, można go przypisać takiej organizacji lub osobie lub jest rozpowszechniany w imieniu takiej organizacji lub osoby. Treści rozpowszechniane w celach edukacyjnych, dziennikarskich lub badawczych powinny być oczywiście odpowiednio rozróżniane i chronione, a nie uznawane za działalność podżegającą do terroryzmu, pod warunkiem że ich rozpowszechnianie nie umożliwia ich wykorzystywania do celów terrorystycznych. Zapewniona zostałaby w ten sposób właściwa równowaga między wolnością wypowiedzi i informacji a wymogami bezpieczeństwa publicznego. W szczególności przy każdej decyzji o usunięciu treści dziennikarskich należy brać pod uwagę kodeksy samoregulacyjne i etyczne obowiązujące w branży dziennikarskiej, zgodnie z art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. W trosce o spójność, wyrażanie radykalnych, polemicznych lub kontrowersyjnych poglądów w ramach debaty publicznej na drażliwe kwestie polityczne nie powinno być uznawane za treści o charakterze terrorystycznym.

_________________

_________________

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6).

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6).

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Aby objąć te internetowe usługi hostingowe, w ramach których rozpowszechniane są treści o charakterze terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do usług społeczeństwa informacyjnego, w ramach których przechowuje się informacje dostarczone przez usługobiorcę na jego wniosek i udostępnia przechowywane informacje osobom trzecim, niezależnie od tego, czy działalność ta ma charakter czysto techniczny, automatyczny i bierny. Przykładowo do tego rodzaju dostawców usług społeczeństwa informacyjnego można zaliczyć: platformy mediów społecznościowych, transmisję strumieniową wideo, usługi wymiany materiałów wideo, audio i obrazów, wymianę plików inne usługi w chmurze w zakresie, w jakim udostępniają one informacje osobom trzecim, i strony internetowe, na których użytkownicy mogą zamieszczać komentarze lub recenzje. Rozporządzenie to powinno mieć również zastosowanie do dostawców usług hostingowych mających miejsce prowadzenia działalności poza Unią, ale świadczących usługi na terytorium Unii, ponieważ znaczna część dostawców usług hostingowych narażonych na treści o charakterze terrorystycznym w ramach swoich usług ma miejsce prowadzenia działalności w państwach trzecich. Powinno to zapewnić spełnianie tych samych wymogów przez wszystkie przedsiębiorstwa działające na jednolitym rynku cyfrowym, niezależnie od ich państwa prowadzenia działalności. Ustalenie, czy dostawca usług oferuje usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia oceny, czy dostawca usług umożliwia korzystanie ze swoich usług osobom prawnym lub fizycznym w jednym lub kilku państwach członkowskich. Sama tylko dostępność strony internetowej dostawcy usług lub adresu poczty elektronicznej oraz innych danych kontaktowych w jednym lub kilku państwach członkowskich nie powinna być jednak warunkiem wystarczającym do objęcia zakresem zastosowania niniejszego rozporządzenia.

(10)  Aby objąć te internetowe usługi hostingowe, w ramach których rozpowszechniane są treści o charakterze terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie wyłącznie do usług społeczeństwa informacyjnego, w ramach których przechowuje się informacje dostarczone przez usługobiorcę na jego wniosek i udostępnia publicznie takie treści, co oznacza, że dostawcy treści nie określają z góry zakresu potencjalnych użytkowników treści. Przykładowo do tego rodzaju dostawców można zaliczyć: platformy udostępniania plików wideo, platformy mediów społecznościowych, transmisję strumieniową wideo, usługi wymiany materiałów wideo, audio i obrazów, usługi wymiany plików oraz inne usługi w chmurze i usługi przechowywania, z wyjątkiem dostawców usług hostingowych w chmurze dla przedsiębiorstw w zakresie, w jakim udostępniają one publicznie treści. Do celów niniejszego rozporządzenia należy wyłączyć zatem z zakresu jego stosowania dostawców internetowych usług hostingowych zapewniających infrastrukturę techniczną operatorom stron internetowych, zwykły przekaz i inne usługi łączności elektronicznej, usługi tzw. cachingu, usługi infrastruktury informatycznej w chmurze, usługi zabezpieczenia, inne usługi świadczone na innych szczeblach infrastruktury internetowej, takie jak rejestry i rejestratorzy, systemy nazw domen (DNS), usługi powiązane, takie jak usługi płatnicze, rozproszona odmowa usługi (DDoS), usługi ochrony, usługi łączności interpersonalnej, które umożliwiają bezpośrednią interpersonalną i interaktywną wymianę informacji między skończoną liczbą osób i w których osoby inicjujące połączenie lub uczestniczące w nim decydują o odbiorcy lub odbiorcach. „Usługi infrastruktury w chmurze” polegające na dostarczaniu na żądanie fizycznych lub wirtualnych zasobów zapewniających zdolności infrastruktury obliczeniowej i w zakresie przechowywania danych, do których dostawca usług nie ma praw umownych w odniesieniu do przechowywanych treści ani sposobu ich przetwarzania lub publicznego udostępniania przez klientów lub użytkowników końcowych tych klientów oraz w których przypadku dostawca usług nie ma technicznych możliwości usuwania konkretnych treści przechowywanych przez jego klientów lub ich użytkowników końcowych, należy również wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie to powinno mieć również zastosowanie do dostawców usług hostingowych mających miejsce prowadzenia działalności poza Unią, ale świadczących usługi na terytorium Unii, ponieważ znaczna część dostawców usług hostingowych narażonych na treści o charakterze terrorystycznym w ramach swoich usług ma miejsce prowadzenia działalności w państwach trzecich. Powinno to zapewnić spełnianie tych samych wymogów przez wszystkie przedsiębiorstwa działające na jednolitym rynku cyfrowym, niezależnie od ich państwa prowadzenia działalności. Ustalenie, czy dostawca usług oferuje usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia oceny, czy dostawca usług umożliwia korzystanie ze swoich usług osobom prawnym lub fizycznym w jednym lub kilku państwach członkowskich. Sama tylko dostępność strony internetowej dostawcy usług lub adresu poczty elektronicznej oraz innych danych kontaktowych w jednym lub kilku państwach członkowskich nie powinna być jednak warunkiem wystarczającym do objęcia zakresem zastosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Dostawcy usług hostingowych powinni dopełniać określonych obowiązków w zakresie staranności, aby zapobiec rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym w ramach swoich usług. Te obowiązki w zakresie staranności nie powinny sprowadzać się do ogólnego obowiązku monitorowania. Obowiązki w zakresie staranności obejmują przy stosowaniu przez dostawców usług hostingowych niniejszego rozporządzenia zachowanie przez nich należytej staranności, proporcjonalności i niedyskryminowania w działaniach wobec przechowywanych przez nich treści, w szczególności przy wdrażaniu własnych warunków w celu uniknięcia usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym. Usuwanie lub uniemożliwianie dostępu musi odbywać się z poszanowaniem wolności wypowiedzi i informacji.

(12)  Dostawcy usług hostingowych powinni dopełniać określonych obowiązków w zakresie staranności, aby zapobiec rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym w ramach swoich usług oraz zniechęcać do takiego rozpowszechniania. Te obowiązki w zakresie staranności nie powinny sprowadzać się do ogólnego obowiązku monitorowania oraz powinny być bez uszczerbku dla art. 15 dyrektywy 2000/31/WE. Obowiązki w zakresie staranności obejmują przy stosowaniu przez dostawców usług hostingowych niniejszego rozporządzenia zachowanie przez nich należytej staranności, proporcjonalności i niedyskryminowania w działaniach wobec przechowywanych przez nich treści, w szczególności przy wdrażaniu własnych warunków w celu uniknięcia usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym. Przy usuwaniu treści lub uniemożliwianiu dostępu do nich należy przestrzegać wolności wypowiedzi i informacji. W razie nieuzasadnionego usunięcia treści dostawcy usług hostingowych powinni udostępnić skuteczne i szybkie mechanizmy rozpatrywania skarg i odwołań.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Procedura i obowiązki wynikające ze skierowanych do dostawców usług hostingowych nakazów usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich po przeprowadzeniu oceny przez właściwe organy powinny zostać zharmonizowane. Państwa członkowskie powinny zachować swobodę wyboru właściwych organów, która umożliwi im wyznaczenie w tym celu organów administracyjnych, organów ścigania lub organów sądowych. Biorąc pod uwagę prędkość, z jaką treści o charakterze terrorystycznym są rozpowszechniane w internecie, przepis ten nakłada na dostawców usług hostingowych obowiązek zapewnienia usunięcia treści o charakterze terrorystycznym zidentyfikowanych w nakazie usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich w ciągu jednej godziny od otrzymania nakazu usunięcia. To do dostawców usług hostingowych należy decyzja, czy usunąć dane treści, czy też uniemożliwić dostęp do tych treści użytkownikom w Unii.

(13)  Właściwe organy państw członkowskich powinny dokonać oceny, czy treści mają charakter terrorystyczny, a także powinny wydać wobec dostawcy usług hostingowych prawny nakaz usunięcia tych treści lub uniemożliwienia dostępu do nich. Biorąc pod uwagę prędkość, z jaką treści o charakterze terrorystycznym są rozpowszechniane w internecie, dostawcy usług hostingowych powinni zadbać o to, by takie treści zidentyfikowane w nakazie usunięcia były usuwane lub dostęp do nich był uniemożliwiany bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu nakazu usunięcia. To do dostawców usług hostingowych należy decyzja, czy usunąć dane treści, czy też uniemożliwić dostęp do tych treści użytkownikom w Unii.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Ze względu na skalę i tempo niezbędne do skutecznego identyfikowania i usuwania treści o charakterze terrorystycznym istotnym elementem w zwalczaniu treści o charakterze terrorystycznym w internecie są proporcjonalne proaktywne środki, w tym w niektórych przypadkach środki zautomatyzowane. W celu zmniejszenia dostępności treści o charakterze terrorystycznym w ramach świadczonych przez siebie usług dostawcy usług hostingowych powinni ocenić, czy należy wprowadzić proaktywne środki, w zależności od zagrożenia i poziomu narażenia na treści o charakterze terrorystycznym, a także od wpływu na prawa osób trzecich i interesu publicznego danych informacji. W związku z tym dostawcy usług hostingowych powinni określić, jakie odpowiednie, skuteczne i proporcjonalne proaktywne środki powinny zostać wdrożone. Wymóg ten nie powinien oznaczać ogólnego obowiązku monitorowania. W kontekście tej oceny brak nakazów usunięcia i zgłoszeń skierowanych do dostawcy usług hostingowych wskazuje na niski poziom narażenia na treści o charakterze terrorystycznym.

(16)  Ze względu na skalę i tempo niezbędne do skutecznego identyfikowania i usuwania treści o charakterze terrorystycznym istotnym elementem w zwalczaniu treści o charakterze terrorystycznym w internecie są proporcjonalne proaktywne środki, w tym w niektórych przypadkach środki zautomatyzowane. W celu zmniejszenia dostępności treści o charakterze terrorystycznym w ramach świadczonych przez siebie usług dostawcy usług hostingowych powinni ocenić, czy właściwe, skuteczne i proporcjonalne jest wprowadzenie ukierunkowanych proaktywnych środków, w zależności od zagrożenia i poziomu narażenia na treści o charakterze terrorystycznym, a także od wpływu na prawa osób trzecich i interesu publicznego danych informacji. W związku z tym dostawcy usług hostingowych powinni określić, jakie odpowiednie, skuteczne i proporcjonalne proaktywne środki powinny zostać wdrożone. Wymóg ten nie powinien oznaczać ogólnego obowiązku monitorowania zgodnie z art. 15 dyrektywy 2000/31/WE. Powinien on także pozostawać bez uszczerbku dla dyrektywy (UE) 2018/1808, która nakłada na dostawców platform udostępniania wideo obowiązek stosowania środków chroniących ogół odbiorców przed rozpowszechnianiem treści, które stanowią czyn będącym przestępstwem na mocy prawa unijnego. W kontekście tej oceny brak nakazów usunięcia i zgłoszeń skierowanych do dostawcy usług hostingowych wskazuje na niski poziom narażenia na treści o charakterze terrorystycznym.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Przy wprowadzaniu proaktywnych środków dostawcy usług hostingowych powinni zapewnić zachowanie prawa użytkowników do wolności wypowiedzi i informacji – w tym prawa do swobodnego otrzymywania i przekazywania informacji. Oprócz wszelkich wymogów określonych w prawie, w tym również w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, dostawcy usług hostingowych powinni działać z należytą starannością i wdrażać gwarancje, w tym w szczególności w stosownych przypadkach nadzór i weryfikacje przez człowieka, aby uniknąć jakichkolwiek niezamierzonych i błędnych decyzji prowadzących do usunięcia treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym. Ma to szczególne znaczenie, gdy dostawcy usług hostingowych wykorzystują zautomatyzowane sposoby wykrywania treści o charakterze terrorystycznym. Wszelkie decyzje o zastosowaniu zautomatyzowanych środków, niezależnie od tego, czy zostały podjęte przez samego dostawcę usług hostingowych czy na wniosek właściwego organu, powinny być oceniane pod kątem wiarygodności wykorzystanej technologii i wpływu na prawa podstawowe.

(17)  Przy wprowadzaniu proaktywnych środków dostawcy usług hostingowych powinni zapewnić zachowanie prawa użytkowników do wolności wypowiedzi i informacji – w tym prawa do swobodnego otrzymywania i przekazywania informacji. Oprócz wszelkich wymogów określonych w prawie, w tym również w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, dostawcy usług hostingowych powinni działać z należytą starannością i wdrażać gwarancje, w tym w szczególności w stosownych przypadkach nadzór i weryfikacje przez człowieka, aby uniknąć jakichkolwiek niezamierzonych i błędnych decyzji prowadzących do usunięcia treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym. Ma to szczególne znaczenie, gdy dostawcy usług hostingowych wykorzystują zautomatyzowane sposoby wykrywania treści o charakterze terrorystycznym. Wszelkie decyzje o zastosowaniu zautomatyzowanych środków, niezależnie od tego, czy zostały podjęte przez samego dostawcę usług hostingowych czy na wniosek odpowiedniego właściwego organu, powinny być oceniane pod kątem wiarygodności wykorzystanej technologii i wpływu na prawa podstawowe. Na wypadek nieuzasadnionego usunięcia treści dostawcy usług hostingowych powinni wprowadzić skuteczne i szybkie mechanizmy rozpatrywania skarg i odwołań.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W celu zapewnienia, aby dostawcy usług hostingowych narażeni na treści o charakterze terrorystycznym wprowadzali odpowiednie środki, by zapobiegać takiemu wykorzystywaniu świadczonych przez nich usług, właściwe organy powinny zwrócić się do dostawców usług hostingowych, którzy otrzymali nakaz usunięcia, który stał się prawomocny, z wnioskiem o przedstawienie informacji na temat przyjętych proaktywnych środków. Mogłyby one obejmować środki zapobiegające ponownemu zamieszczeniu treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony w wyniku otrzymania przez dostawców nakazu usunięcia lub zgłoszenia, przeprowadzające kontrolę w stosunku do narzędzi publicznych lub prywatnych zawierających znane treści o charakterze terrorystycznym. Mogą one również wykorzystywać wiarygodne narzędzia techniczne do identyfikacji nowych treści o charakterze terrorystycznym, dostępne na rynku albo opracowane przez dostawcę usług hostingowych. Dostawca usług powinien przedstawić sprawozdanie na temat wprowadzonych szczególnych proaktywnych środków, aby umożliwić właściwemu organowi ocenę, czy środki te są skuteczne i proporcjonalne oraz czy, w razie wykorzystywania środków automatycznych, dostawca usług hostingowych posiada niezbędne umiejętności w zakresie nadzoru i weryfikacji przez człowieka. Oceniając skuteczność i proporcjonalność środków, właściwe organy powinny uwzględnić odpowiednie parametry, w tym liczbę nakazów usunięcia i zgłoszeń skierowanych do dostawcy, jego zdolność ekonomiczną oraz wpływ jego usług na rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym (na przykład biorąc pod uwagę liczbę użytkowników w Unii).

(18)  W celu zapewnienia, aby dostawcy usług hostingowych narażeni na treści o charakterze terrorystycznym wprowadzali odpowiednie środki, by zapobiegać takiemu wykorzystywaniu świadczonych przez nich usług, właściwe organy powinny zwrócić się do dostawców usług hostingowych, którzy otrzymali nakaz usunięcia, który stał się prawomocny, z wnioskiem o przedstawienie informacji na temat przyjętych proaktywnych środków, a także funkcjonowania mechanizmów rozpatrywania skarg i odwołań. Mogłyby one obejmować środki w celu niedopuszczenia do ponownego zamieszczenia treści o charakterze terrorystycznym, które zostały już usunięte lub do których dostęp został już uniemożliwiony w wyniku otrzymania przez dostawców nakazu usunięcia lub zgłoszenia, przeprowadzające kontrolę w stosunku do narzędzi publicznych lub prywatnych zawierających znane treści o charakterze terrorystycznym. Mogą one również wykorzystywać wiarygodne narzędzia techniczne do identyfikacji nowych treści o charakterze terrorystycznym, np. w przypadkach, gdy wykorzystane są w nich w całości albo w części treści o charakterze terrorystycznym już objęte wiążącym nakazem usunięcia lub w przypadku, gdy zostały one zamieszczone przez użytkowników, którzy zamieszczali już treści o charakterze terrorystycznym, dostępne na rynku albo opracowane przez dostawcę usług hostingowych. Dostawca usług powinien przedstawić sprawozdanie na temat wprowadzonych szczególnych proaktywnych środków, aby umożliwić właściwemu organowi ocenę, czy środki te są skuteczne i proporcjonalne oraz czy, w razie wykorzystywania środków automatycznych, dostawca usług hostingowych posiada niezbędne umiejętności w zakresie nadzoru i weryfikacji przez człowieka. Oceniając skuteczność i proporcjonalność środków, właściwe organy powinny uwzględnić odpowiednie parametry, w tym liczbę nakazów usunięcia i zgłoszeń skierowanych do dostawcy, jego zdolność ekonomiczną oraz wpływ jego usług na rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym (na przykład biorąc pod uwagę liczbę użytkowników w Unii).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Po wystąpieniu z wnioskiem właściwy organ powinien nawiązać z dostawcą usług hostingowych dialog na temat koniecznych proaktywnych środków, które należy wdrożyć. W razie konieczności właściwy organ powinien narzucić przyjęcie odpowiednich, skutecznych i proporcjonalnych proaktywnych środków, jeżeli uzna, że dotychczas przyjęte środki są niewystarczające, by wyeliminować zagrożenie. Decyzja o narzuceniu takich szczególnych proaktywnych środków nie powinna co do zasady prowadzić do nałożenia ogólnego obowiązku monitorowania, określonego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE. Biorąc pod uwagę szczególnie poważne zagrożenia związane z rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym, decyzje przyjęte przez właściwe organy na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą stanowić odstępstwo od podejścia ustanowionego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE w odniesieniu do niektórych szczególnych, ukierunkowanych środków, których przyjęcie jest niezbędne z uwagi na nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego. Przed przyjęciem takich decyzji właściwy organ powinien zachować równowagę między celami dotyczącymi interesu publicznego a odnośnymi prawami podstawowymi, w tym w szczególności wolnością wypowiedzi i informacji oraz wolnością prowadzenia działalności gospodarczej, a także przedstawić odpowiednie uzasadnienie.

(19)  Po wystąpieniu z wnioskiem właściwy organ powinien nawiązać z dostawcą usług hostingowych dialog na temat koniecznych proaktywnych środków, które należy wdrożyć. W razie konieczności właściwy organ powinien narzucić przyjęcie odpowiednich, skutecznych i proporcjonalnych proaktywnych środków, jeżeli uzna, że dotychczas przyjęte środki są niewystarczające, by wyeliminować zagrożenie. Decyzja o narzuceniu takich szczególnych proaktywnych środków nie powinna prowadzić do nałożenia ogólnego obowiązku monitorowania, określonego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE. Biorąc pod uwagę szczególnie poważne zagrożenia związane z rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym, decyzje przyjęte przez właściwe organy na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą stanowić odstępstwo od podejścia ustanowionego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE jedynie w odniesieniu do niektórych szczególnych, ukierunkowanych środków, których przyjęcie jest niezbędne z uwagi na nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego. Przed przyjęciem takich decyzji właściwy organ powinien zachować równowagę między celami dotyczącymi interesu publicznego a odnośnymi prawami podstawowymi, w tym w szczególności wolnością wypowiedzi i informacji oraz wolnością prowadzenia działalności gospodarczej, a także przedstawić odpowiednie uzasadnienie.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Procedury rozpatrywania skarg stanowią niezbędną gwarancję przeciwko błędnemu usuwaniu treści chronionych w ramach wolności wypowiedzi i informacji. W związku z tym dostawcy usług hostingowych powinni ustanowić przyjazne dla użytkownika mechanizmy rozpatrywania skarg oraz zapewnić, by skargi były rozpatrywane bezzwłocznie i przy pełnej przejrzystości wobec dostawcy treści. Wymóg, aby dostawca usług hostingowych przywrócił treści, w przypadku gdy zostały one błędnie usunięte, nie ma wpływu na możliwość egzekwowania przez dostawców usług hostingowych własnych warunków w innych przypadkach.

(25)  Procedury rozpatrywania skarg stanowią niezbędną gwarancję przeciwko błędnemu usuwaniu treści chronionych w ramach wolności wypowiedzi i informacji. W związku z tym dostawcy usług hostingowych powinni ustanowić skuteczne i przyjazne dla użytkownika mechanizmy składania skarg i dochodzenia roszczeń gwarantujących, że skargi są rozpatrywane bezzwłocznie i przy pełnej przejrzystości wobec dostawcy treści. Wymóg, aby dostawca usług hostingowych przywrócił treści, w przypadku gdy zostały one błędnie usunięte, nie ma wpływu na możliwość egzekwowania przez dostawców usług hostingowych własnych warunków w innych przypadkach. Państwa członkowskie powinny również zagwarantować dostawcom usług hostingowych i dostawcom treści możliwość skutecznego korzystania z prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Ponadto dostawcy treści, których treści zostały usunięte w wyniku nakazu usunięcia, powinni mieć prawo do skutecznego środka zaskarżenia zgodnie z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Należy ustanowić skuteczne mechanizmy odwoławcze na szczeblu krajowym, aby każda strona podlegająca nakazowi usunięcia wydanemu przez właściwy organ sądowy miała prawo odwołania się do sądu. Procedura odwoławcza nie narusza zasady podziału kompetencji w ramach krajowego systemu sądownictwa.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Skuteczna ochrona prawna, zgodnie z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, aby osoby były w stanie ustalić powody, dla których treści zamieszczone przez nie zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony. W tym celu dostawca usług hostingowych powinien udostępnić dostawcy treści istotne informacje umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie decyzji. Nie wymaga to jednak powiadomienia dostawcy treści. W zależności od okoliczności dostawcy usług hostingowych mogą zastąpić treści uznane za treści o charakterze terrorystycznym komunikatem, że zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Na żądanie należy podać dalsze informacje na temat przyczyn oraz możliwości zaskarżenia decyzji przez dostawcę treści. W przypadku gdy właściwe organy postanowią, że ze względu na bezpieczeństwo publiczne, w tym w kontekście dochodzenia, bezpośrednie powiadamianie dostawcy treści o usunięciu treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich uznaje się za niewłaściwe lub przynoszące efekty odwrotne do zamierzonych, powinny poinformować o tym dostawcę usług hostingowych.

(26)  W bardziej ogólnym ujęciu skuteczna ochrona prawna, zgodnie z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, aby osoby były w stanie ustalić powody, dla których treści zamieszczone przez nie zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony. W tym celu dostawca usług hostingowych powinien udostępnić dostawcy treści istotne informacje umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie decyzji. Dostawcy usług hostingowych powinni w miarę możliwości informować dostawców treści wszelkimi dostępnymi sposobami o jakichkolwiek treściach usuniętych przez dostawcę usług hostingowych. W przypadku gdy właściwe organy postanowią jednak, że ze względu na bezpieczeństwo publiczne, w tym w kontekście dochodzenia, bezpośrednie powiadamianie dostawcy treści o usunięciu treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich uznaje się za niewłaściwe lub przynoszące efekty odwrotne do zamierzonych, powinny poinformować o tym dostawcę usług hostingowych.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  W celu zapewnienia skutecznego i wystarczająco spójnego wdrożenia proaktywnych środków właściwe organy w państwach członkowskich powinny współdziałać ze sobą w odniesieniu do rozmów z dostawcami usług hostingowych na temat określania, wdrażania i oceny konkretnych środków proaktywnych. Taka współpraca jest również konieczna w związku z przyjęciem przepisów dotyczących sankcji, a także wdrażania i egzekwowania sankcji.

(28)  W celu zapewnienia skutecznego i wystarczająco spójnego wdrożenia proaktywnych środków właściwe organy sądowe w państwach członkowskich powinny współdziałać ze sobą w odniesieniu do rozmów z dostawcami usług hostingowych, a także z instytucjami edukacyjnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, takimi jak stowarzyszenia dziennikarzy, organizacje młodzieżowe, organizacje sprawujące nadzór nad mediami i inne, na temat oceny, określania i wdrażania rozsądnych i zrównoważonych proaktywnych środków stosowanych w walce z terroryzmem i radykalizacją.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Zarówno dostawcy usług hostingowych, jak i państwa członkowskie powinny ustanowić punkty kontaktowe w celu ułatwienia sprawnego rozpatrywania nakazów usunięcia i zgłoszeń. W odróżnieniu od przedstawiciela prawnego punkt kontaktowy służy celom operacyjnym. Punkt kontaktowy dostawcy usług hostingowych powinien obejmować wszelkie wyspecjalizowane środki umożliwiające elektroniczne wnoszenie nakazów usunięcia i dokonywanie zgłoszeń oraz środki techniczne i personalne umożliwiające ich sprawne przetwarzanie. Punkt kontaktowy dostawcy usług hostingowych nie musi znajdować się w Unii, a dostawca usług hostingowych może wyznaczyć istniejący punkt kontaktowy, pod warunkiem że ten punkt kontaktowy jest w stanie pełnić funkcje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. W celu zapewnienia usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich w ciągu jednej godziny od otrzymania nakazu usunięcia dostawcy usług hostingowych powinni zapewnić, by punkt kontaktowy był dostępny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Informacje na temat punktu kontaktowego powinny zawierać informacje o języku, w którym można zwrócić się do punktu kontaktowego. Aby ułatwić komunikację między dostawcami usług hostingowych a właściwymi organami, dostawców usług hostingowych zachęca się do umożliwienia komunikacji w jednym z języków urzędowych Unii, w którym zredagowane są ich warunki.

(33)  Zarówno dostawcy usług hostingowych, jak i państwa członkowskie powinny ustanowić punkty kontaktowe w celu ułatwienia sprawnego rozpatrywania nakazów usunięcia i zgłoszeń. W odróżnieniu od przedstawiciela prawnego punkt kontaktowy służy celom operacyjnym. Punkt kontaktowy dostawcy usług hostingowych powinien obejmować wszelkie wyspecjalizowane środki umożliwiające elektroniczne wnoszenie nakazów usunięcia i dokonywanie zgłoszeń oraz środki techniczne i personalne umożliwiające ich sprawne przetwarzanie. Punkt kontaktowy dostawcy usług hostingowych nie musi znajdować się w Unii, a dostawca usług hostingowych może wyznaczyć istniejący punkt kontaktowy, pod warunkiem że ten punkt kontaktowy jest w stanie pełnić funkcje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. W celu zapewnienia usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich natychmiast i bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu nakazu usunięcia dostawcy usług hostingowych powinni zapewnić, by dostępny był punkt kontaktowy. Informacje na temat punktu kontaktowego powinny zawierać informacje o języku, w którym można zwrócić się do punktu kontaktowego. Aby ułatwić komunikację między dostawcami usług hostingowych a właściwymi organami, dostawców usług hostingowych zachęca się do umożliwienia komunikacji w jednym z języków urzędowych Unii, w którym zredagowane są ich warunki.

Uzasadnienie

Nierealistyczne jest żądanie od MŚP usuwania treści w ciągu godziny od otrzymania nakazu usunięcia bez zapewnienia czasu na właściwą ocenę wniosku. Małe przedsiębiorstwa po prostu nie będą w stanie spełnić tego warunku, ponieważ w większości przypadków nie mają wystarczających zasobów ludzkich, aby zapewnić dostępność 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu i by usuwać treści w ciągu godziny.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  W przypadku braku ogólnego wymogu, by dostawcy usług zapewniali fizyczną obecność na terytorium Unii, należy zapewnić jasność co do tego, jurysdykcji którego państwa członkowskiego podlega dostawca usług hostingowych oferujący usługi w Unii. Co do zasady dostawca usług hostingowych podlega jurysdykcji państwa członkowskiego, w którym ma główne miejsce prowadzenia działalności lub w którym wyznaczył przedstawiciela prawnego. Niemniej jednak, w przypadku gdy inne państwo członkowskie wydaje nakaz usunięcia, jego organy powinny mieć możliwość egzekwowania swoich nakazów poprzez zastosowanie środków przymusu o charakterze niekarnym, takich jak kary pieniężne. Jeżeli chodzi o dostawców usług hostingowych, którzy nie mają miejsca prowadzenia działalności w Unii i nie wyznaczyli przedstawiciela prawnego, każde państwo członkowskie powinno mieć jednak możliwość nakładania sankcji, pod warunkiem przestrzegania zasady ne bis in idem.

(34)  W przypadku braku ogólnego wymogu, by dostawcy usług zapewniali fizyczną obecność na terytorium Unii, należy zapewnić jasność co do tego, jurysdykcji którego państwa członkowskiego podlega dostawca usług hostingowych oferujący usługi w Unii. Co do zasady dostawca usług hostingowych podlega jurysdykcji państwa członkowskiego, w którym ma główne miejsce prowadzenia działalności lub w którym wyznaczył przedstawiciela prawnego. Niemniej jednak, w przypadku gdy inne państwo członkowskie wydaje nakaz usunięcia, jego organ powinien mieć możliwość egzekwowania swoich nakazów poprzez zastosowanie środków przymusu o charakterze niekarnym, takich jak kary pieniężne. Jeżeli chodzi o dostawców usług hostingowych, którzy nie mają miejsca prowadzenia działalności w Unii i nie wyznaczyli przedstawiciela prawnego, każde państwo członkowskie powinno mieć jednak możliwość nakładania sankcji, pod warunkiem przestrzegania zasady ne bis in idem.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Sankcje są niezbędne do zapewnienia skutecznego wywiązania się przez dostawców usług hostingowych z obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie powinny przyjąć przepisy dotyczące sankcji, w tym, w stosownych przypadkach, wytyczne w sprawie nakładania kar pieniężnych. Szczególnie surowe sankcje ustala się w przypadku, gdy dostawca usług hostingowych systematycznie nie usuwa treści o charakterze terrorystycznym lub systematycznie nie uniemożliwia dostępu do nich w ciągu jednej godziny od momentu otrzymania nakazu usunięcia. Nieprzestrzeganie przepisów w poszczególnych przypadkach może być karane przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady ne bis in idem i zasady proporcjonalności oraz zapewnieniu, by sankcje takie uwzględniały systematyczne nieprawidłowości. Aby zagwarantować pewność prawa, w rozporządzeniu należy określić zakres, w jakim odpowiednie obowiązki mogą podlegać sankcjom. Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 powinny być przyjmowane wyłącznie w odniesieniu do obowiązków wynikających z wniosku o sprawozdanie na podstawie art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu dodatkowych proaktywnych środków na podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy nałożyć sankcje finansowe, należy odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe dostawcy usług. Państwa członkowskie zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym.

(38)  Państwa członkowskie powinny ustanowić sankcje, aby zapewnić skuteczne wywiązywanie się przez dostawców usług hostingowych z obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie powinny przyjąć przepisy dotyczące takich sankcji, które powinny być proporcjonalne i możliwe do wykonania oraz powinny uwzględniać wielkość i charakter danego dostawcy usług hostingowych. Należy ustalić surowe sankcje w przypadku, gdy dostawca usług hostingowych systematycznie nie usuwa treści o charakterze terrorystycznym lub systematycznie nie uniemożliwia dostępu do nich bez zbędnych opóźnień. Jeżeli treści terrorystyczne są wyraźnie szkodliwe lub stanowią bezpośrednie zagrożenie dla porządku publicznego, dostawcy usług hostingowych powinni usunąć te treści lub zablokować do nich dostęp od chwili otrzymania należycie uzasadnionego wniosku o usunięcie. Nieprzestrzeganie przepisów w poszczególnych przypadkach może być karane przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady ne bis in idem i zasady proporcjonalności oraz zapewnieniu, by sankcje takie uwzględniały systematyczne nieprawidłowości, ale nie zachęcały do arbitralnego usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym. Aby zagwarantować pewność prawa, w rozporządzeniu należy określić zakres, w jakim odpowiednie obowiązki mogą podlegać sankcjom. Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 powinny być przyjmowane wyłącznie w odniesieniu do obowiązków wynikających z wniosku o sprawozdanie na podstawie art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu dodatkowych proaktywnych środków na podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy nałożyć sankcje finansowe, należy odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe dostawcy usług. Państwa członkowskie zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się jednolite przepisy w celu zapobiegania wykorzystywaniu usług hostingowych do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Ustanawia się w nim w szczególności:

1.  Z zastrzeżeniem obowiązku poszanowania praw podstawowych i podstawowych zasad prawnych zawartych w art. 6 TUE, w niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy w celu zapobiegania wykorzystywaniu usług hostingowych do publicznego rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Ustanawia się w nim w szczególności:

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przepisy dotyczące obowiązków w zakresie staranności, których mają przestrzegać dostawcy usług hostingowych w celu zapobiegania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym za pośrednictwem ich usług oraz zapewnienia, w razie potrzeby, szybkiego usuwania tych treści;

a)  przepisy dotyczące obowiązków w zakresie staranności, których mają przestrzegać dostawcy usług hostingowych w celu przeciwdziałania publicznemu rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym w internecie za pośrednictwem ich usług oraz zapewnienia, w razie potrzeby, szybkiego usuwania tych treści;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zestaw środków, które państwa członkowskie mają wprowadzić w celu identyfikowania treści o charakterze terrorystycznym, umożliwienia ich szybkiego usuwania przez dostawców usług hostingowych i ułatwienia współpracy z właściwymi organami w innych państwach członkowskich, dostawcami usług hostingowych oraz, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi organami Unii.

b)  zestaw środków, które państwa członkowskie mają wprowadzić w celu identyfikowania treści o charakterze terrorystycznym, umożliwienia ich szybkiego usuwania przez dostawców usług hostingowych i ułatwienia współpracy z odpowiednimi właściwymi organami, a w stosownych przypadkach, organami sądowymi w innych państwach członkowskich, dostawcami usług hostingowych oraz, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi organami Unii.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do treści rozpowszechnianych do celów edukacyjnych, artystycznych, dziennikarskich lub do celów badań naukowych, z zastrzeżeniem że nie podżegają one do przemocy, ani do treści rozpowszechnianych w celu szerzenia wiedzy z myślą o przeciwdziałaniu działalności terrorystycznej.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dostawców usług hostingowych świadczących usługi w Unii, niezależnie od ich głównego miejsca prowadzenia działalności.

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dostawców usług hostingowych świadczących usługi dla ludności w Unii, niezależnie od ich głównego miejsca prowadzenia działalności.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „dostawca usług hostingowych” oznacza dostawcę usług społeczeństwa informacyjnego polegających na przechowywaniu informacji dostarczonych przez dostawcę treści i na jego wniosek oraz na udostępnianiu przechowywanych informacji osobom trzecim;

1)  „dostawca usług hostingowych” oznacza dostawcę usług społeczeństwa informacyjnego polegających na przechowywaniu treści w internecie dostarczonych przez dostawcę i na jego wniosek oraz na publicznym udostępnianiu przechowywanych informacji osobom trzecim;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  „właściwy organ” oznacza jeden wyznaczony krajowy organ sądowy w państwie członkowskim lub niezależny organ administracyjny dysponujący odpowiednią wiedzą fachową;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „przestępstwa terrorystyczne” oznaczają przestępstwa zdefiniowane w art. 3 ust. 1 dyrektywy (UE) 2017/541;

4)  „przestępstwa terrorystyczne” oznaczają jeden z czynów umyślnych wymienionych [...] w art. 3 ust. 1 dyrektywy (UE) 2017/541;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „treści o charakterze terrorystycznym” oznaczają informacje należące do co najmniej jednej z następujących kategorii:

5)  „treści o charakterze terrorystycznym” oznaczają treści w internecie, które mogą przyczyniać się do popełniania czynów umyślnych stanowiących przestępstwa na mocy prawa krajowego i unijnego, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a)–i) dyrektywy (UE) 2017/541;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zachęcanie do przyczyniania się do przestępstw terrorystycznych;

b)  nakłanianie osób lub grupy osób do przyczyniania się do popełnienia przestępstw terrorystycznych;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  propagowanie działalności grupy terrorystycznej, w szczególności poprzez zachęcenie do udziału w grupie terrorystycznej w rozumieniu art. 2 ust. 3 dyrektywy (UE) 2017/541 lub do jej wspierania;

c)  propagowanie działalności grupy terrorystycznej, w szczególności poprzez nakłanianie osób lub grup osób do uczestnictwa w działaniach przestępczych grupy terrorystycznej w rozumieniu art. 2 ust. 3 dyrektywy (UE) 2017/541, w spotkaniach lub kontaktach z taką grupą lub do jej wspierania, bądź poprzez zachęcanie do rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym” oznacza udostępnianie treści o charakterze terrorystycznym osobom trzecim za pośrednictwem usług świadczonych przez dostawców usług hostingowych;

6)  „rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym” oznacza publiczne udostępnianie treści o charakterze terrorystycznym osobom trzecim za pośrednictwem usług świadczonych przez dostawców usług hostingowych;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  „zgłoszenie” oznacza zawiadomienie skierowane przez właściwy organ lub, w stosownych przypadkach, odpowiedni organ Unii do dostawcy usług hostingowych, dotyczące informacji, które można uznać za treści o charakterze terrorystycznym, celem dobrowolnego zbadania przez danego dostawcę zgodności tych informacji z jego własnymi warunkami mającymi na celu zapobieganie rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym;

8)  „zgłoszenie” oznacza zawiadomienie skierowane przez właściwy organ lub, w stosownych przypadkach, odpowiedni organ Unii do dostawcy usług hostingowych, dotyczące treści, które można uznać za treści o charakterze terrorystycznym, celem dobrowolnego zbadania przez danego dostawcę zgodności tych treści z jego własnymi warunkami mającymi na celu zapobieganie rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9)  „główne miejsce prowadzenia działalności” oznacza siedzibę główną lub siedzibę statutową, w ramach której wykonywane są główne funkcje finansowe i sprawowany jest nadzór operacyjny.

9)  „główne miejsce prowadzenia działalności” oznacza siedzibę główną lub siedzibę statutową, w ramach której wykonywane są główne funkcje finansowe i sprawowany jest nadzór operacyjny w Unii.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wyrażanie radykalnych, polemicznych lub kontrowersyjnych poglądów w ramach debaty publicznej na temat delikatnych kwestii politycznych, a także treści mających na celu dostarczanie informacji lub potępianie treści o charakterze terrorystycznym nie jest uznawane za treści o charakterze terrorystycznym w rozumieniu pkt (5) pierwszego akapitu niniejszego artykułu

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy usług hostingowych podejmują odpowiednie, rozsądne i proporcjonalne działania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przeciwko rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym oraz w celu ochrony użytkowników przed treściami o charakterze terrorystycznym. Działają przy tym w sposób staranny, proporcjonalny i niedyskryminacyjny oraz z należytym uwzględnieniem praw podstawowych użytkowników, a także uwzględniają podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi i informacji w otwartym i demokratycznym społeczeństwie.

1.  Dostawcy usług hostingowych podejmują odpowiednie, rozsądne i proporcjonalne działania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przeciwko publicznemu rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym oraz w celu ochrony użytkowników przed treściami o charakterze terrorystycznym. Działają przy tym w sposób staranny, proporcjonalny i niedyskryminacyjny oraz z należytym poszanowaniem praw podstawowych użytkowników, w szczególności wolności wypowiedzi i informacji.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy usług hostingowych uwzględniają w swoich warunkach i stosują przepisy zapobiegające rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym.

2.  Z zastrzeżeniem przepisów art. 14 i 15 dyrektywy 2000/31/WE dostawcy usług hostingowych uwzględniają w swoich warunkach, że podejmują odpowiednie, skuteczne i proporcjonalne środki służące zwalczaniu rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym w swoich serwisach.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Dostawcy usług hostingowych, o których mowa w art. 1 ust. 1, którzy spełniają kryteria definicji dostawców platform udostępniania plików wideo, stosują odpowiednie środki służące zwalczaniu rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym zgodnie z art. 28b ust. 1 lit. c) i ust. 3 dyrektywy (UE) 2018/2018.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwy organ jest uprawniony do wydania decyzji zobowiązującej dostawcę usług hostingowych do usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich.

1.  Właściwy organ jest uprawniony do wydania nakazu usunięcia zobowiązującego dostawcę usług hostingowych do usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W przypadkach gdy właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub dostawcy treści, ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że przedmiotowy nakaz usunięcia może naruszać prawa podstawowe osoby fizycznej, informuje o tym właściwy organ składający wniosek. Właściwy organ składający wniosek bierze te okoliczności pod uwagę i w stosownych przypadkach wycofuje lub dostosowuje wniosek o usunięcie.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy usług hostingowych usuwają treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwiają dostęp do nich w ciągu jednej godziny od momentu otrzymania nakazu usunięcia.

2.  Z zastrzeżeniem przepisów art. 14 i 15 dyrektywy 2000/31/WE dostawcy usług hostingowych usuwają treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwiają dostęp do nich bez zbędnej zwłoki od momentu otrzymania nakazu usunięcia. Państwa członkowskie mogą postanowić, że jeśli treści o charakterze terrorystycznym są wyraźnie szkodliwe lub stanowią bezpośrednie zagrożenie dla porządku publicznego, dostawcy usług hostingowych mają obowiązek usunąć te treści lub zablokować do nich dostęp od chwili otrzymania należycie uzasadnionego wniosku o usunięcie.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  uzasadnienie, dlaczego przedmiotowe treści uznaje się za treści o charakterze terrorystycznym, przynajmniej poprzez odniesienie do kategorii treści o charakterze terrorystycznym wymienionych w art. 2 pkt 5;

b)  wyczerpujące uzasadnienie, dlaczego przedmiotowe treści uznaje się za treści o charakterze terrorystycznym, przynajmniej poprzez odniesienie do kategorii treści o charakterze terrorystycznym wymienionych w art. 2 pkt 5;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ujednolicony format adresowania zasobów (URL) oraz, w razie potrzeby, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanych treści;

c)  dokładny internetowy ujednolicony format adresowania zasobów (URL), identyfikator dostawcy treści internetowych oraz wszelkie inne informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanych treści;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  informacje na temat środków odwoławczych dostępnych dla dostawcy usług hostingowych i dostawcy treści;

f)  informacje na temat środków odwoławczych i związanych z nimi obowiązujących terminów dostępnych dla dostawcy usług hostingowych i dostawcy treści;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Dostawca usług hostingowych lub dostawca treści ma prawo odwołać się od nakazu usunięcia, korzystając ze środków odwoławczych przed właściwym organem sądowym w państwie członkowskim, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub dostawcy treści.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Właściwe organy kierują nakazy usunięcia do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług hostingowych na podstawie art. 16 i przekazują je punktowi kontaktowemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Nakazy te są wysyłane za pomocą środków elektronicznych zdolnych do sporządzenia pisemnego rejestru na warunkach, które umożliwiają ustalenie autentyczności nadawcy oraz podanie dokładnej daty i czasu wysłania i otrzymania nakazu.

5.  Właściwe organy kierują nakazy usunięcia do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług hostingowych na podstawie art. 16 i przekazują je punktowi kontaktowemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Nakazy te są wysyłane za pomocą środków elektronicznych zdolnych do sporządzenia pisemnego rejestru na warunkach, które umożliwiają ustalenie autentyczności nadawcy oraz podanie dokładnej daty i czasu wysłania i otrzymania nakazu. Nakazy te są sporządzane w jednym z języków określonych zgodnie z art. 14 ust. 2.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Jeżeli dostawca usług hostingowych nie jest w stanie wykonać nakazu usunięcia, ponieważ nakaz usunięcia zawiera oczywiste błędy lub nie zawiera informacji wystarczających do wykonania nakazu, informuje o tym bez zbędnej zwłoki właściwy organ, zwracając się o niezbędne wyjaśnienia, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku III. Termin określony w ust. 2 ma zastosowanie od momentu, gdy wyjaśnienia zostaną przedstawione.

8.  Jeżeli dostawca usług hostingowych nie jest w stanie wykonać nakazu usunięcia, ponieważ nakaz usunięcia zawiera oczywiste błędy lub nie zawiera informacji technicznych wystarczających do wykonania nakazu, informuje o tym bez zbędnej zwłoki właściwy organ, zwracając się o niezbędne wyjaśnienia, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku III. Termin określony w ust. 2 ma zastosowanie od momentu, gdy wyjaśnienia zostaną przedstawione.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a.  Jeżeli dostawca usług hostingowych nie jest w stanie wykonać nakazu usunięcia ze względu na problemy operacyjne lub techniczne, informuje o tym właściwy organ sądowy, wyjaśniając przyczyny, jak również opisując, działania, jakie zamierza podjąć w celu pełnego wykonania nakazu usunięcia, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku III.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Współpraca transgraniczna

 

1.  Właściwy organ wydający dostawcy usług hostingowych nakaz usunięcia dostarcza niezwłocznie kopię nakazu właściwemu organowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. a), państwa członkowskiego, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub ma siedzibę jego wyznaczony przedstawiciel.

 

2.  W przypadkach gdy właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub dostawcy treści, ma uzasadnione podstawy przypuszczać, że przedmiotowy nakaz usunięcia może naruszać prawa podstawowe osoby, informuje o tym właściwy organ składający wniosek.

 

3.  Właściwy organ składający wniosek bierze te okoliczności pod uwagę i w stosownych przypadkach wycofuje lub dostosowuje wniosek o usunięcie.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zgłoszenie zawiera wystarczająco szczegółowe informacje, w tym powody, dla których treści uważa się za treści o charakterze terrorystycznym, URL oraz, w razie potrzeby, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanych treści o charakterze terrorystycznym.

4.  Zgłoszenie zawiera wystarczająco szczegółowe informacje, w tym wyczerpujący wykaz powodów, dla których treści uważa się za treści o charakterze terrorystycznym, URL oraz, w razie potrzeby, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanych treści o charakterze terrorystycznym.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W stosownych przypadkach dostawcy usług hostingowych wprowadzają proaktywne środki w celu ochrony swoich usług przed rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym. Środki te są skuteczne i proporcjonalne oraz uwzględniają zagrożenie i poziom narażenia na treści o charakterze terrorystycznym, prawa podstawowe użytkowników oraz podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi i informacji w otwartym i demokratycznym społeczeństwie.

1.  Z zastrzeżeniem dyrektywy (UE) 2018/1808 i dyrektywy 2000/31/WE dostawcy usług hostingowych wprowadzają – w zależności od ryzyka i poziomu narażenia na treści o charakterze terrorystycznym – proaktywne środki w celu ochrony swoich usług przed rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym. Środki te są skuteczne, ukierunkowane i proporcjonalne oraz uwzględniają ryzyko i poziom narażenia na treści o charakterze terrorystycznym i należycie przestrzegają praw podstawowych użytkowników, w szczególności wolności wypowiedzi i informacji.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), przypadku gdy został powiadomiony zgodnie z art. 4 ust. 9, zwraca się z wnioskiem do dostawcy usług hostingowych o przedłożenie w terminie trzech miesięcy od otrzymania wniosku, a następnie co najmniej raz w roku, sprawozdania na temat szczególnych proaktywnych środków, które wprowadził, w tym za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, w celu:

Odpowiedni właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), przypadku gdy został powiadomiony zgodnie z art. 4 ust. 9, zwraca się z wnioskiem do dostawcy usług hostingowych o przedłożenie w terminie trzech miesięcy od otrzymania wniosku, a następnie co najmniej raz w roku, sprawozdania na temat szczególnych proaktywnych środków, które wprowadził, w tym za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, w celu:

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapobiegania ponownemu zamieszczaniu treści, które wcześniej zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, ponieważ uznaje się je za treści o charakterze terrorystycznym;

a)  skutecznego przeciwdziałania ponownemu pojawianiu się treści, które wcześniej zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, ponieważ uznaje się je za treści o charakterze terrorystycznym;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdania zawierają wszelkie istotne informacje umożliwiające właściwemu organowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), ocenę skuteczności i proporcjonalności proaktywnych środków, w tym ocenę funkcjonowania wszelkich wykorzystywanych zautomatyzowanych narzędzi oraz stosowanych mechanizmów weryfikacji i nadzoru przez człowieka.

Sprawozdania zawierają wszelkie istotne informacje umożliwiające odpowiedniemu właściwemu organowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), ocenę skuteczności i proporcjonalności proaktywnych środków, w tym ocenę funkcjonowania wszelkich wykorzystywanych zautomatyzowanych narzędzi oraz stosowanych mechanizmów weryfikacji i nadzoru przez człowieka.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), uzna, że proaktywne środki wprowadzone i ujęte w sprawozdaniu zgodnie z ust. 2 są niewystarczające do ograniczenia ryzyka i poziomu narażenia oraz do zarządzania tym ryzykiem i poziomem narażenia, może zażądać od dostawcy usług hostingowych wprowadzenia dodatkowych szczególnych proaktywnych środków. W tym celu dostawca usług hostingowych współpracuje z właściwym organem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), w celu określenia szczególnych środków, jakie dostawca usług hostingowych ma wdrożyć, ustanowienia kluczowych celów i poziomów odniesienia, a także harmonogramu ich wdrożenia.

3.  W przypadku gdy odpowiedni właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), uzna, że proaktywne środki wprowadzone i ujęte w sprawozdaniu zgodnie z ust. 2 są nieproporcjonalne lub niewystarczające do ograniczenia ryzyka i poziomu narażenia oraz do zarządzania tym ryzykiem i poziomem narażenia, może zażądać od dostawcy usług hostingowych dostosowania już podjętych środków lub wprowadzenia dodatkowych szczególnych proaktywnych środków. W tym celu dostawca usług hostingowych współpracuje z odpowiednim właściwym organem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), w celu określenia zmian lub szczególnych środków, jakie dostawca usług hostingowych ma wdrożyć, ustanowienia kluczowych celów i poziomów odniesienia, a także harmonogramu ich wdrożenia.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od zwrócenia się z wnioskiem na podstawie ust. 3 nie można osiągnąć porozumienia, właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), może wydać decyzję o narzuceniu szczególnych dodatkowych niezbędnych i proporcjonalnych proaktywnych środków. W decyzji uwzględnia się w szczególności zdolność ekonomiczną dostawcy usług hostingowych oraz wpływ takich środków na prawa podstawowe użytkowników, a także podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi i informacji. Decyzję taką wysyła się do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług. Dostawca usług hostingowych regularnie składa sprawozdania z wdrażania takich środków określonych przez właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c).

4.  Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od zwrócenia się z wnioskiem na podstawie ust. 3 nie można osiągnąć porozumienia, odpowiedni właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), może wydać decyzję o narzuceniu szczególnych dodatkowych niezbędnych i proporcjonalnych proaktywnych środków. W decyzji uwzględnia się w szczególności rodzaj treści udostępnianych za pomocą usługi, wykonalność techniczną środków, zdolność ekonomiczną dostawcy usług hostingowych oraz wpływ takich środków na prawa podstawowe użytkowników, w szczególności wolność wypowiedzi i informacji. Decyzję taką wysyła się do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług. Dostawca usług hostingowych regularnie składa sprawozdania z wdrażania takich środków określonych przez odpowiedni właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c).

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dostawca usług hostingowych może w dowolnym momencie zwrócić się do właściwego organu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), o przegląd oraz, w stosownych przypadkach, o cofnięcie wniosku lub decyzji odpowiednio na podstawie ust. 2, 3 i 4. Właściwy organ wydaje uzasadnioną decyzję w rozsądnym terminie od otrzymania wniosku od dostawcy usług hostingowych.

5.  Dostawca usług hostingowych może w dowolnym momencie zwrócić się do odpowiedniego właściwego organu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), o przegląd oraz, w stosownych przypadkach, o cofnięcie wniosku lub decyzji odpowiednio na podstawie ust. 2, 3 i 4. Odpowiedni właściwy organ wydaje uzasadnioną decyzję w rozsądnym terminie od otrzymania wniosku od dostawcy usług hostingowych.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Art. 6 i 9 nie dotyczą dostawców usług infrastruktury w chmurze polegających na dostarczaniu na żądanie fizycznych lub wirtualnych zasobów zapewniających zdolności infrastruktury obliczeniowej i w zakresie przechowywania danych, do których dostawca usług nie ma praw w odniesieniu przechowywanych treści ani sposobu ich przetwarzania lub publicznego udostępniania przez klientów lub użytkowników końcowych tych klientów oraz w których przypadku dostawca usług nie ma szczegółowej kontroli nad treściami przechowywanymi przez jego klientów lub ich użytkowników końcowych.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy usług hostingowych określają w swoich warunkach własną politykę zapobiegania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym, w tym, w stosownych przypadkach, rzeczowe wyjaśnienie funkcjonowania proaktywnych środków, w tym wykorzystania zautomatyzowanych narzędzi.

1.  Dostawcy usług hostingowych jasno określają w swoich warunkach własną politykę zwalczania rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym, w tym, w stosownych przypadkach, rzeczowe wyjaśnienie funkcjonowania proaktywnych środków, w tym wykorzystania zautomatyzowanych narzędzi, oraz współpracę z odpowiednimi właściwymi organami.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy usług hostingowych publikują roczne sprawozdania na temat przejrzystości w odniesieniu do podejmowanych działań wymierzonych przeciwko rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym.

2.  Dostawcy usług hostingowych oraz odpowiednie właściwe organy i organy unijne publikują roczne sprawozdania na temat przejrzystości w odniesieniu do podejmowanych działań wymierzonych przeciwko publicznemu rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Sprawozdania na temat przejrzystości zawierają co najmniej następujące informacje:

3.  Sprawozdania dostawców usług hostingowych na temat przejrzystości zawierają co najmniej następujące informacje:

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  informacje na temat środków wprowadzonych przez dostawcę usług hostingowych w celu zapobiegania ponownemu zamieszczaniu treści, które wcześniej zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, ponieważ uznaje się je za treści o charakterze terrorystycznym;

b)  szczegółowe informacje na temat środków wprowadzonych przez dostawcę usług hostingowych w celu przeciwdziałania ponownemu pojawianiu się treści, które wcześniej zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, ponieważ uznaje się je za treści o charakterze terrorystycznym;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  przegląd i wyniki procedur rozpatrywania skarg.

d)  przegląd i ocena skuteczności mechanizmów rozpatrywania skarg i mechanizmów odwoławczych.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli dostawcy usług hostingowych korzystają na podstawie niniejszego rozporządzenia ze zautomatyzowanych mechanizmów w odniesieniu do przechowywanych przez siebie treści, dostarczają oni skutecznych i odpowiednich gwarancji zapewniających, by decyzje podejmowane w sprawie takich treści, zwłaszcza decyzje o usunięciu treści uznanych za treści o charakterze terrorystycznym lub o uniemożliwieniu dostępu do nich, były precyzyjne i uzasadnione.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Takie gwarancje obejmują przede wszystkim nadzór i weryfikację przez człowieka w przypadkach, gdy jest to właściwe, oraz zawsze, gdy do ustalenia, czy treści należy uznać za treści o charakterze terrorystycznym, czy też nie, wymagana jest szczegółowa ocena danego kontekstu.

2.  Takie gwarancje obejmują przede wszystkim nadzór i weryfikację przez człowieka właściwości decyzji dotyczącej usunięcia treści lub odmowy dostępu do treści, w szczególności w odniesieniu do prawa do swobody wypowiedzi i informacji. Nadzór prowadzony przez człowieka jest wymagany w przypadkach, gdy do ustalenia, czy treści należy uznać za treści o charakterze terrorystycznym, czy też nie, wymagana jest szczegółowa ocena danego kontekstu.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Mechanizmy rozpatrywania skarg

Mechanizmy rozpatrywania skarg i mechanizmy odwoławcze

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy usług hostingowych ustanawiają skuteczne i dostępne mechanizmy umożliwiające dostawcom treści, których treści zostały usunięte lub dostęp do nich uniemożliwiony w wyniku zgłoszenia na podstawie art. 5 lub proaktywnych środków na podstawie art. 6, złożenie skargi na działanie dostawcy usług hostingowych z żądaniem przywrócenia treści.

1.  Z zastrzeżeniem sądowych środków odwoławczych dostępnych dostawcom treści na mocy prawa krajowego, dostawcy usług hostingowych ustanawiają szybkie, skuteczne i dostępne mechanizmy składania skarg i dochodzenia roszczeń umożliwiające dostawcom treści, których treści zostały usunięte lub dostęp do nich uniemożliwiony w wyniku zgłoszenia na podstawie art. 5 lub proaktywnych środków na podstawie art. 6, złożenie uzasadnionej skargi na działanie dostawcy usług hostingowych z żądaniem przywrócenia treści.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

W razie usunięcia treści lub uniemożliwienia dostępu do nich w wyniku nakazu usunięcia wydanego na podstawie art. 4, zgłoszenia złożonego na podstawie art. 5 lub proaktywnych środków przewidzianych w art. 6 dostawca treści może w dowolnej chwili wszcząć postępowanie sądowe, zwracając się o przywrócenie tych treści. Wszczęcie postępowania sądowego nie jest uwarunkowane skorzystaniem z mechanizmów rozpatrywania skarg, o których mowa w art. 10.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku gdy dostawcy usług hostingowych dowiedzą się o jakichkolwiek dowodach przestępstw terrorystycznych, niezwłocznie informują organy odpowiedzialne za prowadzenie śledztw i ściganie przestępstw w zainteresowanym państwie członkowskim lub punkt kontaktowy w danym państwie członkowskim na podstawie art. 14 ust. 2, w którym mają swoje główne miejsce prowadzenia działalności lub przedstawiciela prawnego. W razie wątpliwości dostawcy usług hostingowych mogą przekazać te informacje Europolowi na potrzeby odpowiednich działań następczych.

4.  W przypadku gdy dostawcy usług hostingowych dowiedzą się o jakichkolwiek dowodach przestępstw terrorystycznych, niezwłocznie informują organ odpowiedzialny za prowadzenie śledztw i ściganie przestępstw w zainteresowanym państwie członkowskim lub punkt kontaktowy w danym państwie członkowskim na podstawie art. 14 ust. 2, w którym mają swoje główne miejsce prowadzenia działalności lub przedstawiciela prawnego. W razie wątpliwości dostawcy usług hostingowych mogą przekazać te informacje Europolowi na potrzeby odpowiednich działań następczych.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku niewypełniania obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia przez dostawców usług hostingowych i wprowadzają wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wdrożenia. Sankcje takie ograniczają się do przypadków niewypełnienia obowiązków wynikających z:

1.  Państwa członkowskie ustanawiają sankcje za niewypełnianie obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia przez dostawców usług hostingowych i wprowadzają wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wdrożenia. Sankcje takie ograniczają się do przypadków niewypełnienia obowiązków wynikających z:

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  art. 6 ust. 2 i 4 (sprawozdania na temat proaktywnych środków oraz przyjęcie środków w następstwie decyzji o narzuceniu szczególnych proaktywnych środków);

d)  art. 6 ust. 2 i 4 (sprawozdania na temat proaktywnych środków oraz przyjęcie takich środków w następstwie decyzji o narzuceniu szczególnych proaktywnych środków);

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  art. 9 (gwarancje w odniesieniu do proaktywnych środków);

g)  art. 9 (gwarancje dotyczące stosowania i wdrażania proaktywnych środków);

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają, by przy ustalaniu rodzaju i wysokości sankcji właściwe organy uwzględniały wszystkie istotne okoliczności, w tym:

3.  Państwa członkowskie zapewniają, by przy ustalaniu rodzaju i wysokości sankcji odpowiednie właściwe organy uwzględniały wszystkie istotne okoliczności, w tym:

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  poziom współpracy dostawcy usług hostingowych z właściwymi organami.

e)  poziom współpracy dostawcy usług hostingowych z odpowiednimi właściwymi organami.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  charakter i wielkość dostawców usług hostingowych, szczególnie w przypadku mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby systematyczne niedopełnianie obowiązków wynikających z art. 4 ust. 2 podlegało sankcjom finansowym w wysokości do % całkowitych obrotów dostawcy usług hostingowych w ostatnim roku obrotowym.

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby systematyczne niedopełnianie obowiązków wynikających z art. 4 ust. 2 podlegało sankcjom finansowym w wysokości do 2 % całkowitych obrotów dostawcy usług hostingowych w ostatnim roku obrotowym.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o wymogi techniczne dotyczące środków elektronicznych, które mają być stosowane przez właściwe organy do przekazywania nakazów usunięcia.

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o niezbędne wymogi techniczne dotyczące środków elektronicznych, które mają być stosowane przez właściwe organy do przekazywania nakazów usunięcia.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania takich aktów delegowanych w celu wprowadzenia zmian w załącznikach I, II i III, by skutecznie zrealizować ewentualną potrzebę poprawienia treści formularzy nakazu usunięcia oraz formularzy wykorzystywanych do przekazywana informacji na temat niemożliwości wykonania nakazu usunięcia.

2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania takich aktów delegowanych w celu wprowadzenia zmian w załącznikach I, II i III, by w kompetentny sposób zrealizować ewentualną potrzebę poprawienia treści formularzy nakazu usunięcia oraz formularzy wykorzystywanych do przekazywana informacji na temat niemożliwości wykonania nakazu usunięcia.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 19, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data stosowania niniejszego rozporządzenia] r.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 19, powierza się Komisji na czas określony wynoszący 3 lata od dnia [data stosowania niniejszego rozporządzenia] r.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – sekcja B – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iii a)  Proszę przedstawić opis działań planowanych w celu rozwiązania wyżej wymienionych problemów technicznych lub operacyjnych, aby wykonać nakaz usunięcia.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewnia spójność przepisów z proponowaną poprawką do art. 4 ust. 7.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

Odsyłacze

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

22.10.2018

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

31.1.2019

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Julie Ward

11.12.2018

Data przyjęcia

11.3.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

17

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk

ECR

Emma McClarkin

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Helga Trüpel

2

-

GUE/NGL

Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1–16).

(2)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku (Dz.U. L 303 z 28.11.2018, s. 69–92).


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (4.3.2019)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Julia Reda

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego w otwartym i demokratycznym społeczeństwie poprzez zapobieganie wykorzystywaniu usług hostingowych do celów terrorystycznych. Należy poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego poprzez zwiększenie pewności prawa dla dostawców usług hostingowych, podniesienie zaufania użytkowników do środowiska internetowego oraz wzmocnienie gwarancji w odniesieniu do wolności wypowiedzi i informacji.

(1)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego w otwartym i demokratycznym społeczeństwie poprzez zajęcie się kwestią wykorzystywania usług hostingowych do celów terrorystycznych. Należy poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego poprzez zwiększenie pewności prawa dla dostawców usług hostingowych, podniesienie zaufania użytkowników do środowiska internetowego, wzmocnienie gwarancji w zakresie wolności wypowiedzi i informacji, prawa do wolności i pluralizmu mediów, wolności działalności gospodarczej oraz prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Rozporządzenie w sprawie dostawców usług hostingowych może jedynie uzupełniać strategie państw członkowskich mające na celu zwalczanie terroryzmu, które muszą kłaść nacisk na środki pozainternetowe, takie jak inwestycje w pracę społeczną, inicjatywy na rzecz deradykalizacji i współpraca z zainteresowanymi społecznościami, aby doprowadzić do trwałego zapobiegania radykalizacji w społeczeństwie.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Dostawcy usług hostingowych działający w internecie odgrywają zasadniczą rolę w gospodarce cyfrowej, łącząc przedsiębiorstwa i obywateli oraz ułatwiając publiczną debatę oraz dystrybucję i otrzymywanie informacji, opinii i pomysłów, co znacząco przyczynia się do innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii. Ich usługi są jednak w niektórych przypadkach wykorzystywane przez osoby trzecie w celu prowadzenia nielegalnej działalności w internecie. Szczególnie niepokojące jest wykorzystywanie dostawców usług hostingowych przez grupy terrorystyczne i ich zwolenników do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym w celu szerzenia swojego przesłania, radykalizacji i rekrutacji oraz ułatwiania działalności terrorystycznej i kierowania nią.

(2)  Dostawcy usług hostingowych działający w internecie odgrywają zasadniczą rolę w gospodarce cyfrowej, łącząc przedsiębiorstwa i obywateli oraz ułatwiając publiczną debatę oraz dystrybucję i otrzymywanie informacji, opinii i pomysłów, co znacząco przyczynia się do innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii. Ich usługi są jednak w niektórych przypadkach wykorzystywane przez osoby trzecie w celu prowadzenia nielegalnej działalności w internecie. Niezmiernie niepokojące jest wykorzystywanie dostawców usług hostingowych przez grupy terrorystyczne i ich zwolenników do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym w celu szerzenia swojego przesłania, radykalizacji, dezinformacji i rekrutacji oraz ułatwiania działalności terrorystycznej i kierowania nią.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Obecność treści o charakterze terrorystycznym w internecie ma poważne negatywne konsekwencje dla użytkowników, obywateli i ogółu społeczeństwa, jak również dla dostawców usług online, u których zamieszczane są tego rodzaju treści, ponieważ podważa zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich modelom biznesowym. W świetle ich centralnej roli oraz środków technologicznych i zdolności związanych ze świadczonymi przez nich usługami dostawcy usług internetowych mają szczególne obowiązki społeczne dotyczące ochrony swoich usług przed wykorzystaniem przez terrorystów i pomocy w zwalczaniu treści o charakterze terrorystycznym rozpowszechnianych za pośrednictwem ich usług.

(3)  Obecność treści o charakterze terrorystycznym w internecie ma poważne negatywne konsekwencje dla użytkowników, obywateli i ogółu społeczeństwa, jak również dla dostawców usług online, u których zamieszczane są tego rodzaju treści, ponieważ podważa zaufanie ich użytkowników i szkodzi ich modelom biznesowym. W świetle ich centralnej roli oraz proporcjonalnie do środków technologicznych i zdolności związanych ze świadczonymi przez nich usługami dostawcy usług internetowych mają obowiązki społeczne dotyczące ochrony swoich usług przed wykorzystaniem przez terrorystów i pomocy właściwym organom w zwalczaniu przestępstw o charakterze terrorystycznym popełnianych za pośrednictwem ich usług, przy uwzględnieniu podstawowego znaczenia wolności wypowiedzi i informacji w otwartym i demokratycznym społeczeństwie.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Należy uzupełnić ramy dobrowolnej współpracy między państwami członkowskimi a dostawcami usług hostingowych, poprzez które w 2015 r. zainicjowano wysiłki na poziomie Unii Europejskiej w celu zwalczania treści o charakterze terrorystycznym w internecie, jasnymi ramami prawnymi, aby dalej ograniczyć dostępność treści o charakterze terrorystycznym w internecie i odpowiednio rozwiązać ten szybko narastający problem. Ramy prawne, zgodnie z założeniem, mają opierać się na dobrowolnych wysiłkach, które zostały wzmocnione zaleceniem Komisji (UE) 2018/3347, i stanowią odpowiedź na wezwania Parlamentu Europejskiego do wzmocnienia środków zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści oraz na wezwania Rady Europejskiej do usprawnienia automatycznego wykrywania i usuwania treści, które podżegają do aktów terrorystycznych.

(4)  Należy usprawnić ramy dobrowolnej współpracy między państwami członkowskimi a dostawcami usług hostingowych, poprzez które w 2015 r. zainicjowano wysiłki na poziomie Unii Europejskiej w celu zwalczania treści o charakterze terrorystycznym w internecie, za pomocą jasnych ram prawnych, aby dalej ograniczyć dostępność treści o charakterze terrorystycznym w internecie i wprowadzić potrzebne pilnie zabezpieczenia, aby zapewnić praworządność i ochronę praw podstawowych. Ramy prawne, zgodnie z założeniem, mają opierać się na dobrowolnych wysiłkach, które zostały wzmocnione zaleceniem Komisji (UE) 2018/3347, i stanowią odpowiedź na wezwania Parlamentu Europejskiego do wzmocnienia środków zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści zgodnie z horyzontalnymi ramami ustanowionymi dyrektywą 2000/31/WE oraz na wezwania Rady Europejskiej do usprawnienia automatycznego wykrywania i usuwania treści, które podżegają do aktów terrorystycznych.

__________________

__________________

7 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

7 Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie (Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 50).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Stosowanie niniejszego rozporządzenia nie powinno mieć wpływu na stosowanie art. 14 dyrektywy 2000/31/WE8. W szczególności wszelkie środki wprowadzone przez dostawcę usług hostingowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w tym wszelkie proaktywne środki, nie powinny same w sobie prowadzić do utraty przez dostawcę usług zwolnienia od odpowiedzialności przewidzianego w tym przepisie. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na uprawnienia organów i sądów krajowych do ustalenia odpowiedzialności dostawców usług hostingowych w szczególnych przypadkach, gdy nie są spełnione warunki wyłączenia odpowiedzialności na podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31/WE.

(5)  Niniejsze rozporządzenie powinno określić konkretne obowiązki dostawców usług hostingowych narażonych na treści o charakterze terrorystycznym. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć wpływu na stosowanie dyrektywy 2000/31/WE8. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na uprawnienia organów i sądów krajowych do ustalenia odpowiedzialności dostawców usług hostingowych w szczególnych przypadkach, gdy nie są spełnione warunki wyłączenia odpowiedzialności na podstawie dyrektywy 2000/31/WE.

__________________

__________________

8 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).

8 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Zasady mające na celu zapobieganie wykorzystywaniu usług hostingowych do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym, aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, zostały określone w niniejszym rozporządzeniu przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych chronionych w unijnym porządku prawnym, a zwłaszcza praw gwarantowanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(6)  Zasady mające na celu zajęcie się sprawą wykorzystywania usług hostingowych do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym, aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, zostały określone w niniejszym rozporządzeniu przy pełnym poszanowaniu praworządności, praw podstawowych chronionych w unijnym porządku prawnym, a zwłaszcza praw gwarantowanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa publicznego, a jednocześnie ustanawia odpowiednie i solidne gwarancje zapewniające ochronę odnośnych praw podstawowych. Obejmuje to prawo do poszanowania życia prywatnego i do ochrony danych osobowych, prawo do skutecznej ochrony sądowej, prawo do wolności wypowiedzi, w tym wolność otrzymywania i przekazywania informacji, prawo do wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasadę niedyskryminacji. Właściwe organy i dostawcy usług hostingowych powinni przyjmować wyłącznie środki, które są konieczne, odpowiednie i proporcjonalne w ramach społeczeństwa demokratycznego, biorąc pod uwagę szczególne znaczenie, jakie ma wolność wypowiedzi i informacji, która jest jednym z podstawowych fundamentów pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego oraz jedną z wartości, na których opiera się Unia. Środki stanowiące ingerencję w wolność wypowiedzi i informacji powinny być ściśle ukierunkowane w tym sensie, że muszą one służyć zapobieganiu rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym, lecz nie mogą wywierać wpływu na prawo do zgodnego z prawem otrzymywania i udzielania informacji, z uwzględnieniem centralnej roli dostawców usług hostingowych w ułatwianiu debaty publicznej oraz w rozpowszechnianiu i przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów zgodnie z prawem.

(7)  Niniejsze rozporządzenie ma na celu przyczynienie się do ochrony bezpieczeństwa publicznego, a jednocześnie ustanawia odpowiednie i solidne gwarancje zapewniające ochronę odnośnych praw podstawowych. Obejmuje to prawo do poszanowania życia prywatnego i do ochrony danych osobowych, prawo do skutecznej ochrony sądowej, prawo do wolności wypowiedzi, w tym wolność otrzymywania i przekazywania informacji, prawo do wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasadę niedyskryminacji. Właściwe organy i dostawcy usług hostingowych powinni przyjmować wyłącznie środki, które są konieczne, odpowiednie i proporcjonalne w ramach społeczeństwa demokratycznego, biorąc pod uwagę szczególne znaczenie, jakie ma wolność wypowiedzi i informacji, prawo do prywatności i ochrony danych osobowych, jak również wolność prasy i pluralizm mediów, które są podstawowymi fundamentami pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego oraz jedną z wartości, na których opiera się Unia. Środki podejmowane w celu usunięcia nielegalnych treści o charakterze terrorystycznym w internecie powinny unikać ingerowania w wolność wypowiedzi i informacji oraz być konkretnie ukierunkowane, niezbędne, adekwatne i proporcjonalne w walce z terroryzmem, w tym w badaniu i ściganiu przestępstw terrorystycznych, lecz nie mogą wywierać wpływu na wolność wypowiedzi i prawo do zgodnego z prawem otrzymywania i udzielania informacji, z uwzględnieniem centralnej roli dostawców usług hostingowych w ułatwianiu debaty publicznej oraz w rozpowszechnianiu i przyjmowaniu faktów, opinii i pomysłów zgodnie z prawem.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno skutkować zmianą zobowiązania państw członkowskich do poszanowania praw podstawowych i podstawowych zasad prawnych zapisanych w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej. Te prawa podstawowe obejmują wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji ze strony organów publicznych. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z tych praw podstawowych w ramach niniejszego rozporządzenia powinny być przewidziane przez prawo i powinny być konieczne w demokratycznym społeczeństwie, z myślą o osiągnięciu celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Niniejsze rozporządzenie powinno zapewniać poszanowanie praw podstawowych i być zgodne z zasadami uznanymi w europejskiej konwencji praw człowieka oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W szczególności w wyroku z dnia 24 listopada 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że prawo Unii, a zwłaszcza dyrektywa 2000/31/WE1a i mające zastosowanie prawa podstawowe, wykluczają nałożony na dostawcę usług internetowych nakaz wprowadzenia systemu filtrowania całej komunikacji elektronicznej przekazywanej poprzez jego usługi, stosowany bezkrytycznie do wszystkich jego klientów, jako środek zapobiegawczy, wyłącznie na jego koszt i na czas nieokreślony.

 

__________________

 

1a Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Prawo do skutecznego środka odwoławczego zapisano w art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed właściwym sądem krajowym przeciwko wszelkim środkom wprowadzonym na podstawie niniejszego rozporządzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na prawa tej osoby. Prawo to obejmuje w szczególności możliwość skutecznego zaskarżenia nakazów usunięcia przez dostawców usług hostingowych i dostawców treści przed sądem państwa członkowskiego, którego organy wydały nakaz usunięcia.

(8)  Prawo do skutecznego środka odwoławczego zapisano w art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed właściwym sądem krajowym przeciwko wszelkim środkom wprowadzonym na podstawie niniejszego rozporządzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na prawa tej osoby. Prawo to obejmuje w szczególności prawo dostawców usług hostingowych i dostawców treści do uzyskania informacji o wszystkich dostępnych środkach prawnych, możliwość kwestionowania przez dostawców treści wyników działań podjętych przez dostawcę usług hostingowych oraz prawo do otrzymywania informacji dotyczących skutecznych środków zaradczych. Obejmuje też prawo do skutecznego zaskarżenia nakazów usunięcia lub kar przez dostawców usług hostingowych i dostawców treści przed sądem państwa członkowskiego, którego organy wydały nakaz usunięcia lub nałożyły kary, bądź przed sądem państwa, w którym dostawca usług hostingowych ma siedzibę lub przedstawicielstwo.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W celu zapewnienia jasności w odniesieniu do działań, które zarówno dostawcy usług hostingowych, jak i właściwe organy powinny podejmować, aby zapobiegać rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym, w niniejszym rozporządzeniu należy w celach prewencyjnych ustanowić definicję treści o charakterze terrorystycznym w oparciu o definicję przestępstw terrorystycznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z uwagi na potrzebę przeciwdziałania najbardziej szkodliwej propagandzie terrorystycznej w internecie definicja powinna obejmować materiały i informacje, które podżegają, zachęcają lub nakłaniają do popełniania przestępstw terrorystycznych lub do ich wspierania, a także dostarczają instrukcji dotyczących popełniania takich przestępstw lub propagują udział w działaniach grupy terrorystycznej. Informacje takie obejmują w szczególności tekst, obrazy, nagrania dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, czy treści stanowią treści o charakterze terrorystycznym w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, właściwe organy oraz dostawcy usług hostingowych powinni uwzględniać takie czynniki, jak charakter i treść oświadczeń, kontekst, w jakim oświadczenia zostały sporządzone, oraz to, w jakim stopniu mogą spowodować szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dany materiał został wytworzony przez wymienioną w wykazie UE organizację terrorystyczną lub osobę, można go przypisać takiej organizacji lub osobie lub jest rozpowszechniany w imieniu takiej organizacji lub osoby. Treści rozpowszechniane w celach edukacyjnych, dziennikarskich lub badawczych powinny być odpowiednio chronione. Ponadto wyrażanie radykalnych, polemicznych lub kontrowersyjnych poglądów w ramach debaty publicznej na drażliwe kwestie polityczne nie powinno być uznawane za treści o charakterze terrorystycznym.

(9)  W celu zapewnienia jasności w odniesieniu do działań, które zarówno dostawcy usług hostingowych, jak i właściwy organ powinni podejmować, aby ograniczyć rozpowszechnianie w internecie treści o charakterze terrorystycznym, w niniejszym rozporządzeniu należy w celach prewencyjnych ustanowić definicję treści o charakterze terrorystycznym zgodną z definicją przestępstw terrorystycznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/5419. Z uwagi na potrzebę przeciwdziałania propagandzie terrorystycznej w internecie definicja powinna obejmować materiały i informacje, które celowo podżegają lub nakłaniają do popełniania przestępstw terrorystycznych, a także celowo dostarczają instrukcji dotyczących wytwarzania i stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej lub innych rodzajów broni bądź substancji trujących lub szkodliwych do celów popełnienia takich przestępstw ze świadomością, że przekazywane umiejętności mają zostać wykorzystane do tego celu, lub biorą udział w działaniach grupy terrorystycznej. Informacje takie obejmują w szczególności tekst, obrazy, nagrania dźwiękowe i nagrania wideo. Oceniając, czy treści stanowią treści o charakterze terrorystycznym w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, właściwe organy powinny uwzględniać takie czynniki, jak charakter i treść oświadczeń, kontekst, w jakim oświadczenia zostały sporządzone, ich celowość oraz to, w jakim stopniu mogą spowodować szkodliwe skutki, a tym samym wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób. Ważny czynnik w tej ocenie stanowi fakt, że dana treść została wytworzona przez wymienioną w wykazie UE organizację terrorystyczną lub osobę, można przypisać takiej organizacji lub osobie lub jest rozpowszechniana w imieniu takiej organizacji lub osoby. Treści rozpowszechniane w celach edukacyjnych, dziennikarskich, badawczych lub w charakterze alternatywnej narracji powinny być zdecydowanie chronione. W przypadkach gdy rozpowszechniane materiały publikowane są w ramach odpowiedzialności redakcyjnej dostawcy usług hostingowych, wszelkie decyzje o usunięciu takich treści powinny uwzględniać standardy dziennikarskie ustanowione na podstawie przepisów dotyczących prasy lub mediów zgodnych z prawem Unii i prawem do wolności wypowiedzi i prawem do wolności i pluralizmu mediów zapisanych w art. 11 Karty praw podstawowych. Ponadto wyrażanie radykalnych, polemicznych lub kontrowersyjnych poglądów w ramach debaty publicznej na drażliwe kwestie polityczne nie powinno być uznawane za treści o charakterze terrorystycznym. Na prawo do wyrażania takich poglądów można powołać się przed sądem państwa członkowskiego, w którym dostawca usług hostingowych ma swoje główne miejsce prowadzenia działalności lub w którym przedstawiciel prawny wyznaczony przez dostawcę usług hostingowych na podstawie niniejszego rozporządzenia mieszka lub ma miejsce prowadzenia działalności, oraz przed sądem państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę dostawca treści.

__________________

__________________

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6).

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6).

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Aby objąć te internetowe usługi hostingowe, w ramach których rozpowszechniane są treści o charakterze terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do usług społeczeństwa informacyjnego, w ramach których przechowuje się informacje dostarczone przez usługobiorcę na jego wniosek i udostępnia przechowywane informacje osobom trzecim, niezależnie od tego, czy działalność ta ma charakter czysto techniczny, automatyczny i bierny. Przykładowo do tego rodzaju dostawców usług społeczeństwa informacyjnego można zaliczyć: platformy mediów społecznościowych, transmisję strumieniową wideo, usługi wymiany materiałów wideo, audio i obrazów, wymianę plików i inne usługi w chmurze w zakresie, w jakim udostępniają one informacje osobom trzecim, i strony internetowe, na których użytkownicy mogą zamieszczać komentarze lub recenzje. Rozporządzenie to powinno mieć również zastosowanie do dostawców usług hostingowych mających miejsce prowadzenia działalności poza Unią, ale świadczących usługi na terytorium Unii, ponieważ znaczna część dostawców usług hostingowych narażonych na treści o charakterze terrorystycznym w ramach swoich usług ma miejsce prowadzenia działalności w państwach trzecich. Powinno to zapewnić spełnianie tych samych wymogów przez wszystkie przedsiębiorstwa działające na jednolitym rynku cyfrowym, niezależnie od ich państwa prowadzenia działalności. Ustalenie, czy dostawca usług oferuje usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia oceny, czy dostawca usług umożliwia korzystanie ze swoich usług osobom prawnym lub fizycznym w jednym lub kilku państwach członkowskich. Sama tylko dostępność strony internetowej dostawcy usług lub adresu poczty elektronicznej oraz innych danych kontaktowych w jednym lub kilku państwach członkowskich nie powinna być jednak warunkiem wystarczającym do objęcia zakresem zastosowania niniejszego rozporządzenia.

(10)  Aby objąć te internetowe usługi hostingowe, w ramach których rozpowszechniane są treści o charakterze terrorystycznym, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie, w zakresie, w jakim możliwe jest zidentyfikowanie i usunięcie konkretnych treści będących przedmiotem niniejszego rozporządzenia, do usług społeczeństwa informacyjnego, w ramach których przechowuje się informacje dostarczone przez usługobiorcę na jego wniosek i udostępnia się przechowywane informacje bezpośrednio opinii publicznej. Definicja dostawców usług hostingowych jest zatem odrębna i węższa od definicji stosowanej w dyrektywie 2000/31/WE. Przykładowo do tego rodzaju dostawców usług społeczeństwa informacyjnego można zaliczyć: platformy mediów społecznościowych, transmisję strumieniową wideo, usługi wymiany materiałów wideo, audio i obrazów, wymianę plików i inne usługi w chmurze w zakresie, w jakim udostępniają one informacje publicznie i przyspieszają rozpowszechnianie treści. Dostawcy usług, na przykład encyklopedie internetowe, repozytoria edukacyjne i naukowe, platformy otwartego oprogramowania, dostawcy usług infrastruktury chmury i dostawcy usług w chmurze (w tym usług w chmurze między przedsiębiorstwami), nie powinni być uznawani za dostawców usług hostingowych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. Z jego zakresu wyłącza się zwykłe przekazy i inne usługi łączności elektronicznej w rozumieniu dyrektywy (UE) 2018/1972 lub dostawców usług „cachingu”, lub inne usługi świadczone na innych poziomach infrastruktury internetowej, takich jak rejestry i podmioty rejestrujące, usługi DNS (system nazw domen) lub usługi pokrewne, takie jak usługi płatnicze lub usługi ochrony przed atakami DDoS (rozproszony atak typu „odmowa usługi”). Rozporządzenie to powinno mieć również zastosowanie do dostawców usług hostingowych mających miejsce prowadzenia działalności poza Unią, ale świadczących usługi na terytorium Unii, ponieważ znaczna część dostawców usług hostingowych narażonych na treści o charakterze terrorystycznym w ramach swoich usług ma miejsce prowadzenia działalności w państwach trzecich. Powinno to zapewnić spełnianie tych samych wymogów przez wszystkie przedsiębiorstwa działające na jednolitym rynku cyfrowym, niezależnie od ich państwa prowadzenia działalności. Ustalenie, czy dostawca usług oferuje usługi w Unii, wymaga przeprowadzenia oceny, czy dostawca usług umożliwia korzystanie ze swoich usług osobom prawnym lub fizycznym w jednym lub kilku państwach członkowskich. Sama tylko dostępność strony internetowej dostawcy usług lub adresu poczty elektronicznej oraz innych danych kontaktowych w jednym lub kilku państwach członkowskich nie powinna być jednak warunkiem wystarczającym do objęcia zakresem zastosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Dostawcy usług hostingowych powinni dopełniać określonych obowiązków w zakresie staranności, aby zapobiec rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym w ramach swoich usług. Te obowiązki w zakresie staranności nie powinny sprowadzać się do ogólnego obowiązku monitorowania. Obowiązki w zakresie staranności obejmują przy stosowaniu przez dostawców usług hostingowych niniejszego rozporządzenia zachowanie przez nich należytej staranności, proporcjonalności i niedyskryminowania w działaniach wobec przechowywanych przez nich treści, w szczególności przy wdrażaniu własnych warunków w celu uniknięcia usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym. Usuwanie lub uniemożliwianie dostępu musi odbywać się z poszanowaniem wolności wypowiedzi i informacji.

(12)  Dostawcy usług hostingowych narażeni na treści o charakterze terrorystycznym powinni dopełniać określonych obowiązków w zakresie staranności, aby ograniczyć rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym w ramach swoich usług. Te obowiązki w zakresie staranności nie powinny stanowić ogólnego obowiązku monitorowania przez dostawców usług hostingowych informacji, które przechowują, ani ogólnego obowiązku aktywnego poszukiwania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązki w zakresie staranności obejmują przy stosowaniu przez dostawców usług hostingowych niniejszego rozporządzenia przejrzystość, zachowanie przez nich należytej staranności, proporcjonalności i niedyskryminowania w działaniach wobec przechowywanych przez nich treści, w szczególności przy wdrażaniu własnych warunków w celu uniknięcia usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym. Usuwanie lub uniemożliwianie dostępu musi odbywać się z poszanowaniem wolności wypowiedzi i informacji oraz wolności i pluralizmu mediów.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Procedura i obowiązki wynikające ze skierowanych do dostawców usług hostingowych nakazów usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich po przeprowadzeniu oceny przez właściwe organy powinny zostać zharmonizowane. Państwa członkowskie powinny zachować swobodę wyboru właściwych organów, która umożliwi im wyznaczenie w tym celu organów administracyjnych, organów ścigania lub organów sądowych. Biorąc pod uwagę prędkość, z jaką treści o charakterze terrorystycznym są rozpowszechniane w internecie, przepis ten nakłada na dostawców usług hostingowych obowiązek zapewnienia usunięcia treści o charakterze terrorystycznym zidentyfikowanych w nakazie usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich w ciągu jednej godziny od otrzymania nakazu usunięcia. To do dostawców usług hostingowych należy decyzja, czy usunąć dane treści, czy też uniemożliwić dostęp do tych treści użytkownikom w Unii.

(13)  Procedura i obowiązki wynikające ze skierowanych do dostawców usług hostingowych nakazów usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich po przeprowadzeniu oceny przez właściwe organy powinny zostać zharmonizowane. Państwa członkowskie powinny swobodnie wyznaczyć w tym celu jeden właściwy organ, chyba że ich przepisy konstytucyjne uniemożliwiają powierzenie odpowiedzialności jednemu organowi, jednocześnie gwarantując użytkownikom i usługodawcom pewność prawa i przewidywalność. Jeżeli organ wyznaczony do wydawania nakazów usunięcia ma charakter administracyjny lub związany z egzekwowaniem prawa, państwo członkowskie powinno zapewnić skuteczny i niezależny przegląd nakazów usunięcia wydanych przez swoje właściwe organy. Przegląd ten zapewniłby mechanizm oceny ex officio (w przypadku braku wniosku o dokonanie przeglądu) indywidualnych nakazów usunięcia oraz korygowania wszelkich błędnych decyzji. Ten mechanizm przeglądu stanowi uzupełnienie możliwości dochodzenia przez dostawców usług hostingowych i dostawców treści sądowych środków odwoławczych od nakazów usunięcia skierowanych do nich lub mających na nich wpływ. Przepis ten nakłada na dostawców usług hostingowych obowiązek zapewnienia usunięcia treści o charakterze terrorystycznym zidentyfikowanych w nakazie usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich w terminie określonym przez właściwy organ. Właściwy organ powinien zapewnić dostawcy usług hostingowych określony termin w nakazie usunięcia, który nie powinien być krótszy niż osiem godzin, biorąc pod uwagę wielkość i poprzednie narażenie dostawcy usług hostingowych na treści terrorystyczne. Z zastrzeżeniem wymogu zachowania danych przewidzianego w art. 7 niniejszego rozporządzenia to do dostawców usług hostingowych należy decyzja, czy usunąć dane treści, czy też uniemożliwić dostęp do tych treści lub użytkowników w Unii.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Nakaz usunięcia powinien obejmować klasyfikację danych treści jako treści o charakterze terrorystycznym i zawierać informacje wystarczające do zlokalizowania tych treści poprzez podanie adresu URL i wszelkich innych dodatkowych informacji, takich jak, jeśli to możliwe, zrzut ekranu zawierający dane treści. Właściwy organ powinien również przedstawić dodatkowe uzasadnienie, w którym wyjaśni, dlaczego dane treści uznaje się za treści o charakterze terrorystycznym. W przedstawionym uzasadnieniu można nie zamieszczać informacji szczególnie chronionych, które mogłyby zaszkodzić dochodzeniom. Uzasadnienie powinno jednak umożliwiać dostawcy usług hostingowych i, ostatecznie, dostawcy treści, skuteczne korzystanie z przysługującego im prawa do środków zaskarżenia.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Właściwy organ powinien przekazać nakaz usunięcia bezpośrednio adresatowi i punktowi kontaktowemu za pomocą dowolnego środka elektronicznego zdolnego do sporządzenia pisemnego rejestru na warunkach, które umożliwiają dostawcy usług ustalenie autentyczności, w tym dokładności daty i czasu wysłania i otrzymania nakazu, np. za pośrednictwem zabezpieczonej poczty elektronicznej i platform lub innych zabezpieczonych kanałów, w tym udostępnionych przez dostawcę usług, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wymóg ten może w szczególności zostać spełniony poprzez korzystanie z kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/201412.

(14)  Właściwy organ powinien przekazać nakaz usunięcia bezpośrednio adresatowi i punktowi kontaktowemu za pomocą dowolnego środka elektronicznego zdolnego do sporządzenia pisemnego rejestru na warunkach, które pozwalają na ustalenie autentyczności nakazu bez nieuzasadnionych obciążeń, w tym finansowych, dla dostawcy usług, w tym dokładności daty i czasu wysłania i otrzymania nakazu, np. za pośrednictwem zabezpieczonej poczty elektronicznej i platform lub innych zabezpieczonych kanałów, w tym udostępnionych przez dostawcę usług, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wymóg ten może w szczególności zostać spełniony poprzez korzystanie z kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/201412.

_________________

_________________

12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Zgłoszenia dokonywane przez właściwe organy lub Europol stanowią skuteczny i szybki sposób informowania dostawców usług hostingowych o konkretnych treściach w ramach świadczonych przez nich usług. Mechanizm powiadamiania dostawców usług hostingowych o informacjach, które mogą być uznawane za treści o charakterze terrorystycznym, w celu dobrowolnego rozważenia przez dostawcę zgodności z jego własnymi warunkami powinien pozostać dostępny jako uzupełnienie nakazów usunięcia. Ważne jest, aby dostawcy usług hostingowych traktowali ocenę takich zgłoszeń priorytetowo i przekazywali szybkie informacje zwrotne na temat podjętych działań. Ostateczna decyzja dotycząca tego, czy usunąć dane treści, ponieważ nie są zgodne z warunkami dostawcy usług hostingowych, pozostaje w jego gestii. Wdrażając niniejsze rozporządzenie w odniesieniu do zgłoszeń, mandat Europolu, określony w rozporządzeniu (UE) 2016/79413, pozostaje niezmieniony.

(15)  Zgłoszenia dokonywane przez właściwe organy lub Europol stanowią skuteczny i szybki sposób informowania dostawców usług hostingowych o konkretnych treściach w ramach świadczonych przez nich usług. Ten mechanizm polegający na ostrzeganiu dostawców usług hostingowych o informacjach, które mogą zostać uznane za treści o charakterze terrorystycznym, aby mogli dobrowolnie rozważyć je pod kątem zgodności z własnymi warunkami, jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) 2016/794, powinien pozostać dostępny oprócz nakazów usunięcia, pod warunkiem że właściwy organ państwa członkowskiego, w którym dostawca usług hostingowych ma siedzibę, sprawdza szybko po zgłoszeniu, czy zgłoszone treści stanowią treści o charakterze terrorystycznym, i w razie potrzeby wydaje nakaz usunięcia. Ważne jest, aby właściwe organy lub Europol dostarczyły szczegółową ocenę a dostawcy usług hostingowych szybko przekazali informacje zwrotne na temat podjętych działań. Ostateczna decyzja dotycząca tego, czy usunąć treści będące przedmiotem zgłoszenia, pozostaje w gestii dostawcy usług hostingowych, chyba że następuje po niej nakaz usunięcia. Wdrażając niniejsze rozporządzenie w odniesieniu do zgłoszeń, mandat Europolu, określony w rozporządzeniu (UE) 2016/79413, pozostaje niezmieniony.

__________________

__________________

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Ze względu na skalę i tempo niezbędne do skutecznego identyfikowania i usuwania treści o charakterze terrorystycznym istotnym elementem w zwalczaniu treści o charakterze terrorystycznym w internecie są proporcjonalne proaktywne środki, w tym w niektórych przypadkach środki zautomatyzowane. W celu zmniejszenia dostępności treści o charakterze terrorystycznym w ramach świadczonych przez siebie usług dostawcy usług hostingowych powinni ocenić, czy należy wprowadzić proaktywne środki, w zależności od zagrożenia i poziomu narażenia na treści o charakterze terrorystycznym, a także od wpływu na prawa osób trzecich i interesu publicznego danych informacji. W związku z tym dostawcy usług hostingowych powinni określić, jakie odpowiednie, skuteczne i proporcjonalne proaktywne środki powinny zostać wdrożone. Wymóg ten nie powinien oznaczać ogólnego obowiązku monitorowania. W kontekście tej oceny brak nakazów usunięcia i zgłoszeń skierowanych do dostawcy usług hostingowych wskazuje na niski poziom narażenia na treści o charakterze terrorystycznym.

(16)  Ze względu na złożoność skutecznego identyfikowania i usuwania treści o charakterze terrorystycznym oraz potencjalnego wpływu na prawa podstawowe dostawcy usług hostingowych powinni podejmować proporcjonalne środki szczególne w zależności od ryzyka i poziomu narażenia w odniesieniu do treści o charakterze terrorystycznym w internecie. Takie obowiązkowe środki nie powinny obejmować stosowania filtrów treści lub innych środków, które wiążą się z systematycznym monitorowaniem zachowania użytkowników. Środki szczególne mogłyby obejmować na przykład systemy umożliwiające użytkownikom zgłaszanie ewentualnych treści o charakterze terrorystycznym lub moderować treści na zasadzie partnerstwa. W celu zmniejszenia dostępności treści o charakterze terrorystycznym w ramach świadczonych przez siebie usług dostawcy usług hostingowych powinni ocenić, czy należy wprowadzić szczególne środki w zależności od ryzyka i poziomu narażenia na treści o charakterze terrorystycznym, a także od wpływu danych informacji na prawa osób trzecich i interes publiczny. W związku z tym dostawcy usług hostingowych powinni określić, jakie uzasadnione, odpowiednie, skuteczne i proporcjonalne środki szczególne powinny zostać wdrożone. Wymóg ten nie powinien oznaczać ogólnego obowiązku monitorowania. Niniejszy ustęp nie narusza ewentualnych dodatkowych środków podejmowanych dobrowolnie przez dostawcę usług hostingowych poza zakresem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Przy wprowadzaniu proaktywnych środków dostawcy usług hostingowych powinni zapewnić zachowanie prawa użytkowników do wolności wypowiedzi i informacji – w tym prawa do swobodnego otrzymywania i przekazywania informacji. Oprócz wszelkich wymogów określonych w prawie, w tym również w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, dostawcy usług hostingowych powinni działać z należytą starannością i wdrażać gwarancje, w tym w szczególności w stosownych przypadkach nadzór i weryfikacje przez człowieka, aby uniknąć jakichkolwiek niezamierzonych i błędnych decyzji prowadzących do usunięcia treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym. Ma to szczególne znaczenie, gdy dostawcy usług hostingowych wykorzystują zautomatyzowane sposoby wykrywania treści o charakterze terrorystycznym. Wszelkie decyzje o zastosowaniu zautomatyzowanych środków, niezależnie od tego, czy zostały podjęte przez samego dostawcę usług hostingowych czy na wniosek właściwego organu, powinny być oceniane pod kątem wiarygodności wykorzystanej technologii i wpływu na prawa podstawowe.

(17)  Przy wprowadzaniu szczególnych środków dostawcy usług hostingowych powinni zapewnić zachowanie prawa użytkowników do wolności wypowiedzi i informacji – w tym prawa do swobodnego otrzymywania i przekazywania informacji – oraz prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Oprócz wszelkich wymogów określonych w prawie, w tym również w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, dostawcy usług hostingowych powinni działać z należytą starannością i wdrażać gwarancje, w tym w szczególności w stosownych przypadkach nadzór i weryfikacje przez człowieka, aby uniknąć jakichkolwiek niezamierzonych i błędnych decyzji prowadzących do usunięcia treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym. Wszelkie decyzje o zastosowaniu środków, również dobrowolnych, przeciw treściom o charakterze terrorystycznym, niezależnie od tego, czy zostały podjęte przez samego dostawcę usług hostingowych czy na wniosek właściwego organu, powinny być oceniane pod kątem wiarygodności wykorzystanej technologii i wpływu na prawa podstawowe. W każdym przypadku dostawcy usług hostingowych powinni przeprowadzać kontrolę praw podstawowych w odniesieniu do wszelkich dobrowolnych lub szczególnych środków, które stosują.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W celu zapewnienia, aby dostawcy usług hostingowych narażeni na treści o charakterze terrorystycznym wprowadzali odpowiednie środki, by zapobiegać takiemu wykorzystywaniu świadczonych przez nich usług, właściwe organy powinny zwrócić się do dostawców usług hostingowych, którzy otrzymali nakaz usunięcia, który stał się prawomocny, z wnioskiem o przedstawienie informacji na temat przyjętych proaktywnych środków. Mogłyby one obejmować środki zapobiegające ponownemu zamieszczeniu treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony w wyniku otrzymania przez dostawców nakazu usunięcia lub zgłoszenia, przeprowadzające kontrolę w stosunku do narzędzi publicznych lub prywatnych zawierających znane treści o charakterze terrorystycznym. Mogą one również wykorzystywać wiarygodne narzędzia techniczne do identyfikacji nowych treści o charakterze terrorystycznym, dostępne na rynku albo opracowane przez dostawcę usług hostingowych. Dostawca usług powinien przedstawić sprawozdanie na temat wprowadzonych szczególnych proaktywnych środków, aby umożliwić właściwemu organowi ocenę, czy środki te są skuteczne i proporcjonalne oraz czy, w razie wykorzystywania środków automatycznych, dostawca usług hostingowych posiada niezbędne umiejętności w zakresie nadzoru i weryfikacji przez człowieka. Oceniając skuteczność i proporcjonalność środków, właściwe organy powinny uwzględnić odpowiednie parametry, w tym liczbę nakazów usunięcia i zgłoszeń skierowanych do dostawcy, jego zdolność ekonomiczną oraz wpływ jego usług na rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym (na przykład biorąc pod uwagę liczbę użytkowników w Unii).

(18)  W celu zapewnienia, aby dostawcy usług hostingowych narażeni na treści o charakterze terrorystycznym podejmowali odpowiednie środki szczególne w celu ochrony swoich usług przed niewłaściwym wykorzystywaniem, właściwe organy powinny zwrócić się do dostawców usług hostingowych, którzy otrzymali nakaz usunięcia, który stał się prawomocny, z wnioskiem o przedstawienie informacji na temat wszelkich podjętych środków szczególnych. Dostawca usług powinien przedstawić sprawozdanie na temat wprowadzonych środków szczególnych, aby umożliwić właściwemu organowi ocenę, czy środki te są konieczne, skuteczne i proporcjonalne oraz czy środki szczególne są oparte na nadzorze i weryfikacji przez człowieka. Oceniając skuteczność, konieczność i proporcjonalność środków, właściwe organy powinny uwzględnić odpowiednie parametry, w tym liczbę nakazów usunięcia i zgłoszeń skierowanych do dostawcy, jego zdolność ekonomiczną oraz wpływ jego usług na rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym (na przykład biorąc pod uwagę liczbę użytkowników w Unii), a także gwarancje wprowadzone w celu ochrony wolności wypowiedzi i informacji oraz liczbę przypadków ograniczenia legalnych treści.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Po wystąpieniu z wnioskiem właściwy organ powinien nawiązać z dostawcą usług hostingowych dialog na temat koniecznych proaktywnych środków, które należy wdrożyć. W razie konieczności właściwy organ powinien narzucić przyjęcie odpowiednich, skutecznych i proporcjonalnych proaktywnych środków, jeżeli uzna, że dotychczas przyjęte środki są niewystarczające, by wyeliminować zagrożenie. Decyzja o narzuceniu takich szczególnych proaktywnych środków nie powinna co do zasady prowadzić do nałożenia ogólnego obowiązku monitorowania, określonego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE. Biorąc pod uwagę szczególnie poważne zagrożenia związane z rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym, decyzje przyjęte przez właściwe organy na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą stanowić odstępstwo od podejścia ustanowionego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE w odniesieniu do niektórych szczególnych, ukierunkowanych środków, których przyjęcie jest niezbędne z uwagi na nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego. Przed przyjęciem takich decyzji właściwy organ powinien zachować równowagę między celami dotyczącymi interesu publicznego a odnośnymi prawami podstawowymi, w tym w szczególności wolnością wypowiedzi i informacji oraz wolnością prowadzenia działalności gospodarczej, a także przedstawić odpowiednie uzasadnienie.

skreśla się

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Dostawca usług hostingowych powinien mieć zawsze możliwość zwrócenia się do właściwego organu o przegląd oraz, w stosownych przypadkach, cofnięcie wniosku na podstawie art. 6 ust. 2. Właściwy organ powinien wydać uzasadnioną decyzję w rozsądnym terminie od otrzymania wniosku od dostawcy usług hostingowych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Zobowiązanie dostawców usług hostingowych do zachowania usuniętych treści i związanych z nimi danych powinno być ustanowione do celów szczególnych ograniczone w czasie do tego, co jest konieczne. Istnieje potrzeba rozszerzenia wymogu zachowania na powiązane dane w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek tego rodzaju dane zostałyby utracone w wyniku usunięcia przedmiotowych treści. Powiązane dane mogą obejmować dane takie jak „dane abonenta”, w tym w szczególności dane odnoszące się do tożsamości dostawcy treści oraz „dane dotyczące dostępu”, w tym np. dane o dacie i czasie korzystania przez dostawcę treści lub o logowaniu do serwisu i wylogowaniu się z niego, wraz z adresem IP przydzielonym dostawcy treści przez dostawcę usług dostępu do internetu.

(20)  Zobowiązanie dostawców usług hostingowych do zachowania usuniętych treści i związanych z nimi danych powinno być ustanowione do celów szczególnych, ograniczone w czasie do tego, co jest konieczne, a w przypadku danych osobowych powinno zapewniać ich należytą ochronę. Istnieje potrzeba rozszerzenia wymogu zachowania na powiązane dane w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek tego rodzaju dane zostałyby utracone w wyniku usunięcia przedmiotowych treści. Powiązane dane mogą obejmować dane takie jak „dane abonenta”, w tym w szczególności dane odnoszące się do tożsamości dostawcy treści oraz „dane dotyczące dostępu”, w tym np. dane o dacie i czasie korzystania przez dostawcę treści lub o logowaniu do serwisu i wylogowaniu się z niego, wraz z adresem IP przydzielonym dostawcy treści przez dostawcę usług dostępu do internetu.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Przejrzystość polityki dostawców usług hostingowych wobec treści o charakterze terrorystycznym ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia ich odpowiedzialności wobec użytkowników oraz podniesienia zaufania obywateli do jednolitego rynku cyfrowego. Dostawcy usług hostingowych powinni publikować roczne sprawozdania na temat przejrzystości zawierające istotne informacje na temat działań podjętych w związku z wykrywaniem, identyfikacją i usuwaniem treści o charakterze terrorystycznym.

(24)  Przejrzystość polityki dostawców usług hostingowych wobec treści o charakterze terrorystycznym ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia ich odpowiedzialności wobec użytkowników oraz podniesienia zaufania obywateli do jednolitego rynku cyfrowego. Dostawcy usług hostingowych narażeni na treści o charakterze terrorystycznym powinni publikować roczne sprawozdania na temat przejrzystości zawierające istotne informacje na temat działań podjętych w związku z wykrywaniem, identyfikacją i usuwaniem treści o charakterze terrorystycznym, łącznie ze środkami dobrowolnymi i liczbą zakwestionowanych usunięć. Dostawcy usług hostingowych nie powinni być zobowiązani do ujawniania żadnego kodu źródłowego w swoich sprawozdaniach dotyczących przejrzystości. Właściwe organy powinny również publikować roczne sprawozdania dotyczące przejrzystości zawierające istotne informacje na temat liczby wydanych nakazów, liczby usunięć, liczby zidentyfikowanych i wykrytych treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte, oraz liczby zakwestionowanych usunięć.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  Dostawcy treści, których treści zostały usunięte, powinni mieć prawo do skutecznego środka odwoławczego zgodnie z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Niektórzy dostawcy usług hostingowych korzystają już ze zautomatyzowanych narzędzi w celu usunięcia nielegalnych treści ze swoich platform. Takie technologie nie są w stanie odróżnić treści o charakterze terrorystycznym od treści legalnych, takich jak treści rozpowszechniane w celach edukacyjnych, dziennikarskich czy badawczych.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Procedury rozpatrywania skarg stanowią niezbędną gwarancję przeciwko błędnemu usuwaniu treści chronionych w ramach wolności wypowiedzi i informacji. W związku z tym dostawcy usług hostingowych powinni ustanowić przyjazne dla użytkownika mechanizmy rozpatrywania skarg oraz zapewnić, by skargi były rozpatrywane bezzwłocznie i przy pełnej przejrzystości wobec dostawcy treści. Wymóg, aby dostawca usług hostingowych przywrócił treści, w przypadku gdy zostały one błędnie usunięte, nie ma wpływu na możliwość egzekwowania przez dostawców usług hostingowych własnych warunków w innych przypadkach.

(25)  Procedury rozpatrywania skarg stanowią niezbędną gwarancję przeciwko błędnemu usuwaniu treści chronionych w ramach wolności wypowiedzi i informacji. W związku z tym dostawcy usług hostingowych powinni ustanowić przyjazne dla użytkownika mechanizmy rozpatrywania skarg oraz zapewnić, by skargi były rozpatrywane bezzwłocznie i przy pełnej przejrzystości wobec dostawcy treści. Powinny one obejmować również informacje na temat wszystkich opcji w zakresie skutecznych środków prawnych, w tym środków zaskarżenia. Dostawcy treści powinni mieć również prawo do złożenia skargi bezpośrednio do właściwego organu w swoim państwie członkowskim, jeśli nie są w stanie rozstrzygnąć przedmiotu skargi z dostawcą usług hostingowych. Wymóg, aby dostawca usług hostingowych przywrócił treści, w przypadku gdy zostały one błędnie usunięte, nie ma wpływu na możliwość egzekwowania przez dostawców usług hostingowych własnych warunków w innych przypadkach.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Skuteczna ochrona prawna, zgodnie z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, aby osoby były w stanie ustalić powody, dla których treści zamieszczone przez nie zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony. W tym celu dostawca usług hostingowych powinien udostępnić dostawcy treści istotne informacje umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie decyzji. Nie wymaga to jednak powiadomienia dostawcy treści. W zależności od okoliczności dostawcy usług hostingowych mogą zastąpić treści uznane za treści o charakterze terrorystycznym komunikatem, że zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Na żądanie należy podać dalsze informacje na temat przyczyn oraz możliwości zaskarżenia decyzji przez dostawcę treści. W przypadku gdy właściwe organy postanowią, że ze względu na bezpieczeństwo publiczne, w tym w kontekście dochodzenia, bezpośrednie powiadamianie dostawcy treści o usunięciu treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich uznaje się za niewłaściwe lub przynoszące efekty odwrotne do zamierzonych, powinny poinformować o tym dostawcę usług hostingowych.

(26)  Skuteczna ochrona prawna, zgodnie z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, wymaga, aby osoby były w stanie ustalić powody, dla których treści zamieszczone przez nie zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony. W tym celu dostawca usług hostingowych powinien udostępnić dostawcy treści istotne informacje umożliwiające dostawcy treści zaskarżenie decyzji. W zależności od okoliczności dostawcy usług hostingowych mogą zastąpić treści uznane za treści o charakterze terrorystycznym komunikatem, że zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Należy podać dalsze informacje na temat przyczyn oraz możliwości zaskarżenia decyzji przez dostawcę treści. W przypadku gdy właściwe organy postanowią, że ze względu na bezpieczeństwo publiczne, w tym w kontekście dochodzenia, bezpośrednie powiadamianie dostawcy treści o usunięciu treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich uznaje się za przynoszące efekty odwrotne do zamierzonych, powinny poinformować o tym dostawcę usług hostingowych.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Ważne jest, aby właściwy organ w państwie członkowskim odpowiedzialnym za nakładanie sankcji był w pełni informowany o wydawaniu nakazów usunięcia i zgłoszeń oraz o późniejszej wymianie informacji między dostawcą usług hostingowych a odpowiednim właściwym organem. W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie kanały komunikacji i mechanizmy umożliwiające szybką wymianę istotnych informacji.

(29)  Ważne jest, aby właściwy organ w państwie członkowskim odpowiedzialnym za nakładanie sankcji był w pełni informowany o wydawaniu nakazów usunięcia i zgłoszeń oraz o późniejszej wymianie informacji między dostawcą usług hostingowych a odpowiednim właściwym organem. W tym celu państwa członkowskie muszą zapewnić odpowiednie kanały komunikacji i mechanizmy umożliwiające szybką wymianę istotnych informacji.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Zarówno dostawcy usług hostingowych, jak i państwa członkowskie powinny ustanowić punkty kontaktowe w celu ułatwienia sprawnego rozpatrywania nakazów usunięcia i zgłoszeń. W odróżnieniu od przedstawiciela prawnego punkt kontaktowy służy celom operacyjnym. Punkt kontaktowy dostawcy usług hostingowych powinien obejmować wszelkie wyspecjalizowane środki umożliwiające elektroniczne wnoszenie nakazów usunięcia i dokonywanie zgłoszeń oraz środki techniczne i personalne umożliwiające ich sprawne przetwarzanie. Punkt kontaktowy dostawcy usług hostingowych nie musi znajdować się w Unii, a dostawca usług hostingowych może wyznaczyć istniejący punkt kontaktowy, pod warunkiem że ten punkt kontaktowy jest w stanie pełnić funkcje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. W celu zapewnienia usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich w ciągu jednej godziny od otrzymania nakazu usunięcia dostawcy usług hostingowych powinni zapewnić, by punkt kontaktowy był dostępny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Informacje na temat punktu kontaktowego powinny zawierać informacje o języku, w którym można zwrócić się do punktu kontaktowego. Aby ułatwić komunikację między dostawcami usług hostingowych a właściwymi organami, dostawców usług hostingowych zachęca się do umożliwienia komunikacji w jednym z języków urzędowych Unii, w którym zredagowane są ich warunki.

(33)  Zarówno dostawcy usług hostingowych, jak i państwa członkowskie powinny ustanowić punkty kontaktowe w celu ułatwienia sprawnego rozpatrywania nakazów usunięcia i zgłoszeń. W odróżnieniu od przedstawiciela prawnego punkt kontaktowy służy celom operacyjnym. Punkt kontaktowy dostawcy usług hostingowych powinien obejmować wszelkie wyspecjalizowane środki umożliwiające elektroniczne wnoszenie nakazów usunięcia i dokonywanie zgłoszeń oraz środki techniczne i personalne umożliwiające ich sprawne przetwarzanie. Punkt kontaktowy dostawcy usług hostingowych nie musi znajdować się w Unii, a dostawca usług hostingowych może wyznaczyć istniejący punkt kontaktowy, pod warunkiem że ten punkt kontaktowy jest w stanie pełnić funkcje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. W celu zapewnienia usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich w jak najkrótszym czasie od otrzymania nakazu usunięcia dostawcy usług hostingowych powinni zapewnić, by punkt kontaktowy był dostępny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Informacje na temat punktu kontaktowego powinny zawierać informacje o języku, w którym można zwrócić się do punktu kontaktowego. Aby ułatwić komunikację między dostawcami usług hostingowych a właściwymi organami, dostawców usług hostingowych zachęca się do umożliwienia komunikacji w jednym z języków urzędowych Unii, w którym zredagowane są ich warunki.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  W przypadku braku ogólnego wymogu, by dostawcy usług zapewniali fizyczną obecność na terytorium Unii, należy zapewnić jasność co do tego, jurysdykcji którego państwa członkowskiego podlega dostawca usług hostingowych oferujący usługi w Unii. Co do zasady dostawca usług hostingowych podlega jurysdykcji państwa członkowskiego, w którym ma główne miejsce prowadzenia działalności lub w którym wyznaczył przedstawiciela prawnego. Niemniej jednak, w przypadku gdy inne państwo członkowskie wydaje nakaz usunięcia, jego organy powinny mieć możliwość egzekwowania swoich nakazów poprzez zastosowanie środków przymusu o charakterze niekarnym, takich jak kary pieniężne. Jeżeli chodzi o dostawców usług hostingowych, którzy nie mają miejsca prowadzenia działalności w Unii i nie wyznaczyli przedstawiciela prawnego, każde państwo członkowskie powinno mieć jednak możliwość nakładania sankcji, pod warunkiem przestrzegania zasady ne bis in idem.

(34)  W przypadku braku ogólnego wymogu, by dostawcy usług zapewniali fizyczną obecność na terytorium Unii, należy zapewnić jasność co do tego, jurysdykcji którego państwa członkowskiego podlega dostawca usług hostingowych oferujący usługi w Unii. Co do zasady dostawca usług hostingowych podlega jurysdykcji państwa członkowskiego, w którym ma główne miejsce prowadzenia działalności lub w którym wyznaczył przedstawiciela prawnego.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Dostawcy usług hostingowych, którzy nie mają miejsca prowadzenia działalności w Unii, powinni wyznaczyć na piśmie przedstawiciela prawnego w celu zapewnienia wypełniania i egzekwowania obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(35)  Dostawcy usług hostingowych, którzy nie mają miejsca prowadzenia działalności w Unii, powinni wyznaczyć na piśmie przedstawiciela prawnego w celu zapewnienia wypełniania i egzekwowania obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia. Dostawcy usług hostingowych mogą korzystać z usług dotychczasowego przedstawiciela prawnego, pod warunkiem że jest on w stanie pełnić funkcje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Do celów niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powinny wyznaczyć właściwe organy. Wymóg wyznaczenia właściwych organów niekoniecznie wiąże się z koniecznością ustanowienia nowych organów, lecz nowe organy mogą być istniejącymi jednostkami odpowiedzialnymi za funkcje określone w niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze rozporządzenie wymaga wyznaczenia organów właściwych do celów wydawania nakazów usunięcia, dokonywania zgłoszeń oraz nadzorowania proaktywnych środków i nakładania sankcji. To państwa członkowskie decydują o tym, ile organów chcą wyznaczyć do tych zadań.

(37)  Do celów niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powinny wyznaczyć jeden właściwy organ, chyba że ich przepisy konstytucyjne uniemożliwiają powierzenie odpowiedzialności jednemu organowi. Wymóg wyznaczenia właściwych organów niekoniecznie wiąże się z koniecznością ustanowienia nowych organów, lecz nowe organy mogą być istniejącymi jednostkami odpowiedzialnymi za funkcje określone w niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze rozporządzenie wymaga wyznaczenia organów właściwych do celów wydawania nakazów usunięcia i nakładania sankcji.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Sankcje są niezbędne do zapewnienia skutecznego wywiązania się przez dostawców usług hostingowych z obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie powinny przyjąć przepisy dotyczące sankcji, w tym, w stosownych przypadkach, wytyczne w sprawie nakładania kar pieniężnych. Szczególnie surowe sankcje ustala się w przypadku, gdy dostawca usług hostingowych systematycznie nie usuwa treści o charakterze terrorystycznym lub systematycznie nie uniemożliwia dostępu do nich w ciągu jednej godziny od momentu otrzymania nakazu usunięcia. Nieprzestrzeganie przepisów w poszczególnych przypadkach może być karane przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady ne bis in idem i zasady proporcjonalności oraz zapewnieniu, by sankcje takie uwzględniały systematyczne nieprawidłowości. Aby zagwarantować pewność prawa, w rozporządzeniu należy określić zakres, w jakim odpowiednie obowiązki mogą podlegać sankcjom. Sankcje za nieprzestrzeganie art. 6 powinny być przyjmowane wyłącznie w odniesieniu do obowiązków wynikających z wniosku o sprawozdanie na podstawie art. 6 ust. 2 lub z decyzji o narzuceniu dodatkowych proaktywnych środków na podstawie art. 6 ust. 4. Przy ustalaniu, czy nałożyć sankcje finansowe, należy odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe dostawcy usług. Państwa członkowskie zapewniają, aby sankcje nie zachęcały do usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym.

(38)  Sankcje są niezbędne do zapewnienia skutecznego wywiązania się przez dostawców usług hostingowych z obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia i powinny również uwzględniać w stosownych przypadkach sytuację jednostek zależnych lub powiązanych przedsiębiorstw. Państwa członkowskie powinny przyjąć przepisy dotyczące sankcji, w tym, w stosownych przypadkach, wytyczne w sprawie nakładania kar pieniężnych. Sankcje należy ustalić w przypadku, gdy dostawca usług hostingowych systematycznie nie usuwa treści o charakterze terrorystycznym lub systematycznie nie uniemożliwia dostępu do nich w terminie podanym przez właściwy organ. Przy ocenie charakteru naruszenia i podejmowaniu decyzji o zastosowaniu sankcji należy zapewnić pełne poszanowanie praw podstawowych, takich jak wolność wypowiedzi. Przy ustalaniu, czy nałożyć sankcje finansowe, należy odpowiednio uwzględnić zasoby finansowe dostawcy usług i niezamierzone opóźnienia, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby sankcje nie zachęcały do usuwania treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Stosowanie standardowych szablonów ułatwia współpracę i wymianę informacji między właściwymi organami i dostawcami usług, co umożliwia im szybszą i skuteczniejszą komunikację. Szczególnie ważne jest zapewnienie sprawnego działania po otrzymaniu nakazu usunięcia. Szablony obniżają koszty tłumaczenia i przyczyniają się do zapewnienia wysokiego standardu jakości. Formularze odpowiedzi powinny umożliwiać znormalizowaną wymianę informacji, co ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy usługodawcy nie są w stanie spełnić wymogów. Uwierzytelnione kanały przekazywania informacji mogą zagwarantować autentyczność nakazu usunięcia, w tym dokładność daty i godziny wysłania i otrzymania nakazu.

(39)  Stosowanie standardowych szablonów ułatwia współpracę i wymianę informacji między właściwymi organami i dostawcami usług, co umożliwia im szybszą i skuteczniejszą komunikację. Szczególnie ważne jest zapewnienie sprawnego działania po otrzymaniu nakazu usunięcia, w zależności od rozmiaru i środków dostawcy usług hostingowych. Szablony obniżają koszty tłumaczenia i przyczyniają się do zapewnienia wysokiego standardu jakości. Formularze odpowiedzi powinny umożliwiać znormalizowaną wymianę informacji, co ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy usługodawcy nie są w stanie spełnić wymogów. Uwierzytelnione kanały przekazywania informacji mogą zagwarantować autentyczność nakazu usunięcia, w tym dokładność daty i godziny wysłania i otrzymania nakazu.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Państwa członkowskie powinny gromadzić informacje na temat wdrażania prawodawstwa. Na potrzeby oceny prawodawstwa zostanie opracowany szczegółowy program monitorowania produktów, rezultatów i skutków niniejszego rozporządzenia.

(41)  Państwa członkowskie powinny gromadzić informacje na temat wdrażania prawodawstwa, w tym informacje o liczbie przypadków skutecznego wykrycia, zbadania i ścigania przestępstw terrorystycznych w konsekwencji niniejszego rozporządzenia. Na potrzeby oceny prawodawstwa zostanie opracowany szczegółowy program monitorowania produktów, rezultatów i skutków niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  W oparciu o ustalenia i wnioski zawarte w sprawozdaniu z wdrażania oraz wyniki monitorowania Komisja powinna przeprowadzić ocenę niniejszego rozporządzenia nie wcześniej niż trzy lata po jego wejściu w życie. Ocena ta powinna opierać się na pięciu kryteriach: skuteczności, efektywności, adekwatności, spójności i europejskiej wartości dodanej. W jej ramach ocenione zostanie funkcjonowanie poszczególnych środków operacyjnych i technicznych przewidzianych w rozporządzeniu, w tym skuteczność środków mających na celu poprawę wykrywania, identyfikacji i usuwania treści o charakterze terrorystycznym, skuteczność mechanizmów ochronnych oraz skutki dla potencjalnie narażonych praw i interesów osób trzecich, włącznie z przeglądem wymogu informowania dostawców treści.

(42)  W oparciu o ustalenia i wnioski zawarte w sprawozdaniu z wdrażania oraz wyniki monitorowania Komisja powinna przeprowadzić ocenę niniejszego rozporządzenia nie wcześniej niż trzy lata po jego wejściu w życie. Ocena ta powinna opierać się na pięciu kryteriach: skuteczności, efektywności, adekwatności, spójności i europejskiej wartości dodanej. W jej ramach ocenione zostanie funkcjonowanie poszczególnych środków operacyjnych i technicznych przewidzianych w rozporządzeniu, w tym skuteczność środków mających na celu poprawę wykrywania, identyfikacji i usuwania treści o charakterze terrorystycznym, skuteczność mechanizmów ochronnych oraz skutki dla potencjalnie narażonych praw podstawowych, w szczególności wolności wypowiedzi i informacji, prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się jednolite przepisy w celu zapobiegania wykorzystywaniu usług hostingowych do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Ustanawia się w nim w szczególności:

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się jednolite przepisy w celu rozwiązania kwestii wykorzystywania usług hostingowych do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Ustanawia się w nim w szczególności:

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przepisy dotyczące obowiązków w zakresie staranności, których mają przestrzegać dostawcy usług hostingowych w celu zapobiegania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym za pośrednictwem ich usług oraz zapewnienia, w razie potrzeby, szybkiego usuwania tych treści;

a)  przepisy dotyczące obowiązków w zakresie staranności, których mają przestrzegać dostawcy usług hostingowych narażeni na treści o charakterze terrorystycznym, w celu zapewnienia, w razie potrzeby, szybkiego usuwania tych treści;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zestaw środków, które państwa członkowskie mają wprowadzić w celu identyfikowania treści o charakterze terrorystycznym, umożliwienia ich szybkiego usuwania przez dostawców usług hostingowych i ułatwienia współpracy z właściwymi organami w innych państwach członkowskich, dostawcami usług hostingowych oraz, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi organami Unii.

b)  zestaw środków, które państwa członkowskie mają wprowadzić w celu identyfikowania treści o charakterze terrorystycznym, umożliwienia ich szybkiego usuwania przez dostawców usług hostingowych i ułatwienia współpracy z właściwymi organami w innych państwach członkowskich, dostawcami usług hostingowych oraz, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi organami Unii, służący koordynacji działań w obszarze zwalczania treści o charakterze terrorystycznym w internecie.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dostawców usług hostingowych świadczących usługi w Unii, niezależnie od ich głównego miejsca prowadzenia działalności.

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dostawców usług hostingowych świadczących usługi w Unii, niezależnie od ich głównego miejsca prowadzenia działalności, którzy są narażeni na treści o charakterze terrorystycznym.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Stosowanie niniejszego rozporządzenia podlega prawu Unii dotyczącemu praw podstawowych, wolności i wartości zapisanych w szczególności w art. 2 i 6 Traktatu o Unii Europejskiej oraz nie skutkuje zmianą wynikających z niego obowiązków. Państwa członkowskie mogą określić warunki wymagane zgodnie z podstawowymi zasadami dotyczącymi wolności prasy oraz wolności i pluralizmu mediów.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Niniejsze rozporządzenie nie narusza przepisów dyrektywy 2000/31/WE.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „dostawca usług hostingowych” oznacza dostawcę usług społeczeństwa informacyjnego polegających na przechowywaniu informacji dostarczonych przez dostawcę treści i na jego wniosek oraz na udostępnianiu przechowywanych informacji osobom trzecim;

1)  „dostawca usług hostingowych” oznacza dostawcę usług społeczeństwa informacyjnego, którego działalność gospodarcza polega na przechowywaniu i przetwarzaniu informacji dostarczonych przez dostawcę treści i na jego wniosek oraz na publicznym rozpowszechnianiu przechowywanych informacji oraz co do których możliwe jest wskazanie i usunięcie konkretnych treści.

 

W szczególności do celów niniejszego rozporządzenia dostawcy usług na innych poziomach infrastruktury internetowej niż warstwa aplikacji oraz dostawcy usług infrastruktury informatycznej w chmurze nie są uznawani za dostawców usług hostingowych;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „przestępstwa terrorystyczne” oznaczają przestępstwa zdefiniowane w art. 3 ust. 1 dyrektywy (UE) 2017/541;

4)  „przestępstwa terrorystyczne” oznaczają jeden z czynów umyślnych wymienionych w art. 3 ust. 1 dyrektywy (UE) 2017/541;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „treści o charakterze terrorystycznym” oznaczają informacje należące do co najmniej jednej z następujących kategorii:

5)  „treści o charakterze terrorystycznym” oznaczają informacje lub materiały, które stanowią co najmniej jedno z następujących przestępstw popełnionych umyślnie, jak zdefiniowano w art. 3–7 dyrektywy (UE) 2017/541, zwłaszcza poprzez:

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  podżeganie do popełnienia przestępstw terrorystycznych lub propagowanie popełniania tych przestępstw, w tym poprzez ich gloryfikowanie, a przez to powodowanie ryzyka popełnienia tych czynów;

a)  podżeganie do popełnienia jednego z przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a)–i) dyrektywy (UE) 2017/541, w przypadku gdy takie postępowanie nakłania, bezpośrednio lub pośrednio, na przykład poprzez gloryfikację aktów terrorystycznych, do popełniania przestępstw terrorystycznych, powodując w ten sposób niebezpieczeństwo popełnienia jednego lub większej liczby takich przestępstw;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zachęcanie do przyczyniania się do przestępstw terrorystycznych;

b)  nakłanianie innej osoby do popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia jednego z przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a)–i) lub w art. 4 dyrektywy (UE) 2017/541;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  propagowanie działalności grupy terrorystycznej, w szczególności poprzez zachęcenie do udziału w grupie terrorystycznej w rozumieniu art. 2 ust. 3 dyrektywy (UE) 2017/541 lub do jej wspierania;

c)  uczestnictwo w działaniach grupy terrorystycznej, w tym poprzez dostarczanie informacji lub zasobów materialnych lub poprzez finansowanie w jakikolwiek sposób jej działalności ze świadomością, że takie uczestnictwo przyczyni się do działalności przestępczej grupy terrorystycznej w rozumieniu art. 4 dyrektywy (UE) 2017/541;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  instruowanie w zakresie metod lub technik do celów popełniania przestępstw terrorystycznych;

d)  udzielanie instrukcji w zakresie wytwarzania lub stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej lub innych rodzajów broni bądź trujących lub niebezpiecznych substancji, lub innych szczególnych metod lub technik w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia jednego z przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a)–i) dyrektywy (UE) 2017/541 ze świadomością, że przekazywane umiejętności mają zostać wykorzystane w tym celu, i podlega karze jako przestępstwo, jeśli zostało popełnione umyślnie.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym” oznacza udostępnianie treści o charakterze terrorystycznym osobom trzecim za pośrednictwem usług świadczonych przez dostawców usług hostingowych;

6)  „rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym” oznacza publiczne udostępnianie treści o charakterze terrorystycznym osobom trzecim za pośrednictwem usług świadczonych przez dostawców usług hostingowych. Treści rozpowszechniane w celach edukacyjnych, naukowych lub dokumentalnych, a także w celu zwalczania radykalizacji i zapewnienia alternatywnej narracji są odpowiednio chronione;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a)  „właściwy organ” oznacza jeden wyznaczony krajowy organ sądowy w państwie członkowskim albo organ administracyjny.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy usług hostingowych podejmują odpowiednie, rozsądne i proporcjonalne działania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przeciwko rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym oraz w celu ochrony użytkowników przed treściami o charakterze terrorystycznym. Działają przy tym w sposób staranny, proporcjonalny i niedyskryminacyjny oraz z należytym uwzględnieniem praw podstawowych użytkowników, a także uwzględniają podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi i informacji w otwartym i demokratycznym społeczeństwie.

1.  Dostawcy usług hostingowych narażeni na treści o charakterze terrorystycznym podejmują odpowiednie, rozsądne i proporcjonalne działania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przeciwko rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym oraz w celu ochrony użytkowników przed treściami o charakterze terrorystycznym. Działają przy tym w sposób staranny, proporcjonalny i niedyskryminacyjny oraz z należytym uwzględnieniem, niezależnie od okoliczności, praw podstawowych użytkowników, a także uwzględniają podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi i informacji w otwartym i demokratycznym społeczeństwie. Te działania nie stanowią ogólnego obowiązku monitorowania przez dostawców usług hostingowych informacji, które przechowują, ani ogólnego obowiązku aktywnego poszukiwania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy usług hostingowych uwzględniają w swoich warunkach i stosują przepisy zapobiegające rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym.

skreśla się

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwy organ jest uprawniony do wydania decyzji zobowiązującej dostawcę usług hostingowych do usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich.

1.  Właściwy organ jest uprawniony do wydania nakazu usunięcia zobowiązującego dostawcę usług hostingowych do usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich i niezwłocznie informuje właściwe organy innych państw członkowskich, na których interes może jego zdaniem wpłynąć wydanie nakazu usunięcia.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby nakazy usunięcia wydane przez organ administracyjny podlegały kontroli ze strony niezależnego organu sądowego w celu oceny zgodności z definicją treści o charakterze terrorystycznym zgodnie z art. 2 ust. 5 oraz w celu cofnięcia w razie potrzeby nakazu usunięcia.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy usług hostingowych usuwają treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwiają dostęp do nich w ciągu jednej godziny od momentu otrzymania nakazu usunięcia.

2.  Dostawcy usług hostingowych usuwają treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwiają dostęp do nich niezwłocznie po otrzymaniu nakazu usunięcia. Właściwy organ ustala termin wykonania nakazu usunięcia, który nie może być krótszy niż osiem godzin. Przy wyznaczaniu terminu właściwy organ uwzględnia rozmiar i zasoby dostawcy usług hostingowych, zwłaszcza fakt że MŚP mogą potrzebować więcej czasu, aby wykonać nakaz usunięcia. W żadnym przypadku termin ten nie może być krótszy niż koniec następnego dnia roboczego dla dostawców usług hostingowych, którzy nie byli wcześniej przedmiotem nakazu usunięcia i są mikroprzedsiębiorstwami określonymi w zaleceniu Komisji 2003/361/WE, w tym przedsiębiorcami indywidualnymi.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  uzasadnienie, dlaczego przedmiotowe treści uznaje się za treści o charakterze terrorystycznym, przynajmniej poprzez odniesienie do kategorii treści o charakterze terrorystycznym wymienionych w art. 2 pkt 5;

b)  szczegółowe uzasadnienie powodów uznania przedmiotowych treści za treści o charakterze terrorystycznym poprzez konkretne odniesienie do kategorii treści o charakterze terrorystycznym wymienionych w art. 2 pkt 5, oraz elementów niezgodności z prawem i celowości oraz właściwego prawa krajowego;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  informacje na temat środków odwoławczych dostępnych dla dostawcy usług hostingowych i dostawcy treści;

f)  informacje na temat środków odwoławczych i związanych z nimi terminów obowiązujących dostawcę usług hostingowych i dostawcę treści;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  w stosownych przypadkach – decyzję o nieujawnianiu informacji o usunięciu treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwieniu dostępu do nich, o której mowa w art. 11.

g)  gdy jest to konieczne i właściwe – decyzję o nieujawnianiu informacji o usunięciu treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwieniu dostępu do nich, o której mowa w art. 11.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na wniosek dostawcy usług hostingowych lub dostawcy treści właściwy organ przedstawia szczegółowe uzasadnienie bez uszczerbku dla obowiązku dostawcy usług hostingowych polegającego na wykonaniu nakazu usunięcia w terminie określonym w ust. 2.

skreśla się

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Jeżeli dostawca usług hostingowych nie jest w stanie wykonać nakazu usunięcia, ponieważ nakaz usunięcia zawiera oczywiste błędy lub nie zawiera informacji wystarczających do wykonania nakazu, informuje o tym bez zbędnej zwłoki właściwy organ, zwracając się o niezbędne wyjaśnienia, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku III. Termin określony w ust. 2 ma zastosowanie od momentu, gdy wyjaśnienia zostaną przedstawione.

8.  Jeżeli dostawca usług hostingowych nie jest w stanie wykonać nakazu usunięcia w przypadkach, gdy nakaz usunięcia zawiera oczywiste błędy lub nie zawiera informacji wystarczających do wykonania nakazu, informuje o tym natychmiast właściwy organ, zwracając się o niezbędne wyjaśnienia, z wykorzystaniem szablonu określonego w załączniku III. Dostawca usług hostingowych usuwa treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwia dostęp do nich jak najszybciej po otrzymaniu wyjaśnienia nakazu usunięcia.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Właściwy organ, który wydał nakaz usunięcia, powiadamia właściwy organ, który nadzoruje wdrażanie proaktywnych środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), kiedy nakaz usunięcia stanie się prawomocny. Nakaz usunięcia staje się prawomocny, jeżeli nie złożono od niego odwołania w terminie zgodnym z mającym zastosowanie prawem krajowym lub jeżeli został on utrzymany w mocy w następstwie odwołania.

9.  Właściwy organ, który wydał nakaz usunięcia, powiadamia właściwy organ, który nadzoruje wdrażanie środków szczególnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), kiedy nakaz usunięcia stanie się prawomocny. Nakaz usunięcia staje się prawomocny, jeżeli nie złożono od niego odwołania i nie dochodzono zadośćuczynienia w terminie zgodnym z mającym zastosowanie prawem krajowym lub jeżeli został on utrzymany w mocy w następstwie odwołania.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Współpraca transgraniczna związana z nakazami usunięcia

 

1.  Właściwy organ wydający dostawcy usług hostingowych nakaz usunięcia dostarcza niezwłocznie kopię nakazu właściwemu organowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. a), państwa członkowskiego, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub ma siedzibę jego wyznaczony przedstawiciel.

 

2.  W przypadkach gdy właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub dostawcy treści, ma uzasadnione podstawy przypuszczać, że przedmiotowy nakaz usunięcia może naruszać prawa podstawowe osoby, informuje o tym właściwy organ składający wniosek.

 

3.   Właściwy organ składający wniosek bierze te okoliczności pod uwagę i w stosownych przypadkach wycofuje lub dostosowuje wniosek o usunięcie.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy usług hostingowych wprowadzają środki operacyjne i techniczne ułatwiające szybką ocenę treści, które zostały zgłoszone przez właściwe organy oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie organy Unii do dobrowolnego rozważenia.

skreśla się

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zgłoszenie jest skierowane do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług na podstawie art. 16 i przekazywane punktowi kontaktowemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Zgłoszenia takie są wysyłane za pomocą środków elektronicznych.

3.  Zgłoszenie jest skierowane do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług na podstawie art. 16 i przekazywane punktowi kontaktowemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Zgłoszenia takie są wysyłane za pomocą środków elektronicznych. Zgłoszenie jest również przesyłane do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym znajduje się główna siedziba dostawcy usług hostingowych lub jego wyznaczonego przedstawiciela.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zgłoszenie zawiera wystarczająco szczegółowe informacje, w tym powody, dla których treści uważa się za treści o charakterze terrorystycznym, URL oraz, w razie potrzeby, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanych treści o charakterze terrorystycznym.

4.  Zgłoszenie zawiera szczegółowe informacje, w tym szczegółowe uzasadnienie, dlaczego treści uważa się za treści o charakterze terrorystycznym, URL, zrzuty ekranu, jeśli to możliwe, oraz, w razie potrzeby, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanych treści o charakterze terrorystycznym.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dostawca usług hostingowych ocenia, w trybie priorytetowym, treści zidentyfikowane w zgłoszeniu w świetle swoich własnych warunków i podejmuje decyzję, czy usunąć te treści lub uniemożliwić dostęp do nich.

5.  Dostawca usług hostingowych może usunąć te treści lub uniemożliwić dostęp do nich do czasu wydania ostatecznej decyzji przez właściwy organ zgodnie z ust. 6a.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Dostawca usług hostingowych niezwłocznie informuje właściwy organ lub właściwy organ unijny o wyniku oceny oraz o tym, kiedy podjęto wszelkie działania w wyniku zgłoszenia.

6.  Dostawca usług hostingowych informuje właściwy organ lub właściwy organ unijny o wszelkich działaniach podjętych w wyniku zgłoszenia, w tym również jeśli nie podjęto działań.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub ma siedzibę jego wyznaczony przedstawiciel, ustala niezwłocznie, czy zgłoszona treść stanowi treść o charakterze terrorystycznym w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. Po dokonaniu oceny właściwy organ bez zbędnej zwłoki informuje dostawcę usług hostingowych, że uznano, iż nie jest to treść o charakterze terrorystycznym, albo wydaje nakaz usunięcia zgodnie z art. 4.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b.  Dostawcy usług hostingowych nie ponoszą wyłącznej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów niniejszego artykułu.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  W przypadku gdy dostawca usług hostingowych uważa, że zgłoszenie nie zawiera informacji wystarczających do dokonania oceny zgłoszonych treści, niezwłocznie informuje o tym właściwe organy lub właściwy organ Unii, określając, jakie dalsze informacje lub wyjaśnienia są wymagane.

skreśla się

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Proaktywne środki

Konkretne środki

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W stosownych przypadkach dostawcy usług hostingowych wprowadzają proaktywne środki w celu ochrony swoich usług przed rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym. Środki te są skuteczne i proporcjonalne oraz uwzględniają zagrożenie i poziom narażenia na treści o charakterze terrorystycznym, prawa podstawowe użytkowników oraz podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi i informacji w otwartym i demokratycznym społeczeństwie.

1.  W razie potrzeby oraz w zależności od ryzyka i poziomu narażenia dostawcy usług hostingowych podejmują szczególne środki w celu ochrony swoich usług przed rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym, w pełni uwzględniające prawa podstawowe użytkowników, podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi i informacji oraz prawo do prywatności i ochrony danych osobowych w otwartym i demokratycznym społeczeństwie. Takie środki mogą obejmować systemy umożliwiające użytkownikom zgłaszanie potencjalnych treści o charakterze terrorystycznym lub moderowanie treści na zasadzie partnerstwa. Środki takie wprowadza się zgodnie z art. 3 ust. 1 i w szczególności nie obejmują one automatycznych filtrów treści ani innych środków wiążących się z systematycznym monitorowaniem zachowania użytkowników. Są one ukierunkowane i proporcjonalne, z uwzględnieniem ryzyka i poziomu narażenia na treści o charakterze terrorystycznym. Muszą być zgodne z przepisami konstytucyjnymi państwa członkowskiego, w którym znajduje się główna siedziba dostawcy usług hostingowych lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela. . Niniejszy ustęp nie narusza ewentualnych dodatkowych środków podejmowanych dobrowolnie przez dostawcę usług hostingowych poza zakresem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), przypadku gdy został powiadomiony zgodnie z art. 4 ust. 9, zwraca się z wnioskiem do dostawcy usług hostingowych o przedłożenie w terminie trzech miesięcy od otrzymania wniosku, a następnie co najmniej raz w roku, sprawozdania na temat szczególnych proaktywnych środków, które wprowadził, w tym za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, w celu:

Właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), państwa członkowskiego, w którym znajduje się główna siedziba dostawcy usług hostingowych lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela, zwraca się z wnioskiem do dostawcy usług hostingowych o przedłożenie sprawozdania na temat szczególnych środków, które wprowadził, w terminie sześciu miesięcy od otrzymania wniosku oraz następnie, jeśli będzie to konieczne, raz w roku.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapobiegania ponownemu zamieszczaniu treści, które wcześniej zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, ponieważ uznaje się je za treści o charakterze terrorystycznym;

skreśla się

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wykrywania, identyfikacji i szybkiego usuwania treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwiania dostępu do nich.

skreśla się

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdania zawierają wszelkie istotne informacje umożliwiające właściwemu organowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), ocenę skuteczności i proporcjonalności proaktywnych środków, w tym ocenę funkcjonowania wszelkich wykorzystywanych zautomatyzowanych narzędzi oraz stosowanych mechanizmów weryfikacji i nadzoru przez człowieka.

Sprawozdania zawierają wszelkie istotne informacje umożliwiające właściwemu organowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), ocenę ukierunkowania i proporcjonalności szczególnych środków oraz ocenę tego, czy opierają się one na nadzorze przez człowieka i czy stosowane są skuteczne mechanizmy ochrony praw podstawowych użytkowników.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), uzna, że proaktywne środki wprowadzone i ujęte w sprawozdaniu zgodnie z ust. 2 są niewystarczające do ograniczenia ryzyka i poziomu narażenia oraz do zarządzania tym ryzykiem i poziomem narażenia, może zażądać od dostawcy usług hostingowych wprowadzenia dodatkowych szczególnych proaktywnych środków. W tym celu dostawca usług hostingowych współpracuje z właściwym organem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), w celu określenia szczególnych środków, jakie dostawca usług hostingowych ma wdrożyć, ustanowienia kluczowych celów i poziomów odniesienia, a także harmonogramu ich wdrożenia.

skreśla się

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od zwrócenia się z wnioskiem na podstawie ust. 3 nie można osiągnąć porozumienia, właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), może wydać decyzję o narzuceniu szczególnych dodatkowych niezbędnych i proporcjonalnych proaktywnych środków. W decyzji uwzględnia się w szczególności zdolność ekonomiczną dostawcy usług hostingowych oraz wpływ takich środków na prawa podstawowe użytkowników, a także podstawowe znaczenie wolności wypowiedzi i informacji. Decyzję taką wysyła się do głównego miejsca prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub do przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług. Dostawca usług hostingowych regularnie składa sprawozdania z wdrażania takich środków określonych przez właściwy organ, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c).

skreśla się

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dostawca usług hostingowych może w dowolnym momencie zwrócić się do właściwego organu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), o przegląd oraz, w stosownych przypadkach, o cofnięcie wniosku lub decyzji odpowiednio na podstawie ust. 2, 3 i 4. Właściwy organ wydaje uzasadnioną decyzję w rozsądnym terminie od otrzymania wniosku od dostawcy usług hostingowych.

5.  Dostawca usług hostingowych może w dowolnym momencie zwrócić się do właściwego organu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. c), o dokonanie przeglądu oraz, w stosownych przypadkach, o cofnięcie wniosku lub decyzji na podstawie ust. 2. Właściwy organ wydaje uzasadnioną decyzję w rozsądnym terminie od otrzymania wniosku od dostawcy usług hostingowych.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy usług hostingowych zachowują treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony w wyniku nakazu usunięcia, zgłoszenia lub w wyniku proaktywnych środków na podstawie art. 4, 5 i 6, oraz związane z nimi dane, które zostały usunięte w wyniku usunięcia treści o charakterze terrorystycznym, które są konieczne do:

1.  Dostawcy usług hostingowych zachowują treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony w wyniku nakazu usunięcia, zgłoszenia lub w wyniku szczególnych środków na podstawie art. 4, 5 i 6, oraz związane z nimi dane, które zostały usunięte w wyniku usunięcia treści o charakterze terrorystycznym, które są konieczne do:

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  rozpatrywania skarg zgodnie z mechanizmem opisanym w art. 10.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Treści o charakterze terrorystycznym i związane z nimi dane, o których mowa w ust. 1, zachowuje się przez sześć miesięcy. Treści o charakterze terrorystycznym są, na wniosek właściwego organu lub sądu, zachowywane przez dłuższy okres oraz tak długo, jak jest to konieczne do celów toczącego się postępowania administracyjnego lub sądowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a).

2.  Treści o charakterze terrorystycznym i związane z nimi dane, o których mowa w ust. 1, zachowuje się przez sześć miesięcy. Treści o charakterze terrorystycznym są, na wniosek właściwego organu lub sądu, zachowywane przez dokładnie określony dłuższy okres oraz tak długo, jak jest to konieczne, do celów badania i ścigania przestępstw terrorystycznych lub toczących się postępowań administracyjnych lub sądowych, o których mowa w ust. 1 lit. a).

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy usług hostingowych określają w swoich warunkach własną politykę zapobiegania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym, w tym, w stosownych przypadkach, rzeczowe wyjaśnienie funkcjonowania proaktywnych środków, w tym wykorzystania zautomatyzowanych narzędzi.

1.  Dostawcy usług hostingowych wyjaśniają w jasny sposób w swoich warunkach swoją politykę w odniesieniu do treści terrorystycznych i ochrony użytkowników przed takimi treściami, w tym podając merytoryczne wyjaśnienie funkcjonowania środków szczególnych i wszelkich dodatkowych środków dobrowolnych, które dostawca usług hostingowych może stosować oprócz swoich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia, łącznie z wykorzystywaniem w stosownych przypadkach zautomatyzowanych narzędzi, jak również opis mechanizmu rozpatrywania skarg dostępnego dla dostawców treści zgodnie z art. 10.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy usług hostingowych publikują roczne sprawozdania na temat przejrzystości w odniesieniu do podejmowanych działań wymierzonych przeciwko rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym.

2.  Dostawcy usług hostingowych, o ile w danym roku nie jest wymagane od nich żadne konkretne działanie na mocy niniejszego rozporządzenia, oraz właściwe organy i odnośne podmioty unijne podają do wiadomości publicznej roczne sprawozdania na temat przejrzystości w odniesieniu do podejmowanych działań wymierzonych przeciwko rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Sprawozdania na temat przejrzystości zawierają co najmniej następujące informacje:

3.  Sprawozdania na temat przejrzystości dostawców usług hostingowych zawierają co najmniej następujące informacje:

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  informacje na temat środków wprowadzonych przez dostawcę usług hostingowych w związku z wykrywaniem, identyfikacją i usuwaniem treści o charakterze terrorystycznym;

a)  informacje na temat środków wprowadzonych przez dostawcę usług hostingowych w związku z wykrywaniem, identyfikacją i usuwaniem treści o charakterze terrorystycznym, w tym środków dobrowolnych;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  informacje na temat środków wprowadzonych przez dostawcę usług hostingowych w celu zapobiegania ponownemu zamieszczaniu treści, które wcześniej zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, ponieważ uznaje się je za treści o charakterze terrorystycznym;

skreśla się

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  liczbę przypadków usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do takich treści w wyniku odpowiednio nakazów usunięcia, zgłoszeń lub proaktywnych środków;

c)  liczbę przypadków usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do takich treści w wyniku odpowiednio nakazów usunięcia, zgłoszeń, szczególnych środków na mocy niniejszego rozporządzenia oraz środków dobrowolnych;

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  przegląd i wyniki procedur rozpatrywania skarg.

d)  przegląd i wyniki procedur rozpatrywania skarg, w tym liczba przypadków, w odniesieniu do których ustalono, że treści zostały błędnie zidentyfikowane jako treści o charakterze terrorystycznym.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  Sprawozdania właściwych organów i odnośnych podmiotów unijnych dotyczące przejrzystości zawierają informacje o liczbie wydanych nakazów usunięcia i zgłoszeń, w tym informacje o liczbie nakazów usunięcia, które doprowadziły do skutecznego wykrycia, zbadania i ścigania przestępstw terrorystycznych, oraz o wykorzystaniu przez nie treści o charakterze terrorystycznym, które zostały zachowane zgodnie z art. 7 w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Odwołanie i dochodzenie roszczeń

 

Państwa członkowskie zapewniają, aby dostawca treści lub dostawca usług hostingowych mógł odwołać się od nakazu usunięcia, o którym mowa w art. 4 ust. 9, przez dochodzenie roszczeń przed właściwym organem sądowym w państwie członkowskim, w którym znajduje się dostawca treści lub główne miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług hostingowych lub przedstawiciela prawnego wyznaczonego przez dostawcę usług hostingowych zgodnie z art. 16.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gwarancje dotyczące stosowania i wdrażania proaktywnych środków

Gwarancje dotyczące usuwania treści

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli dostawcy usług hostingowych korzystają na podstawie niniejszego rozporządzenia ze zautomatyzowanych mechanizmów w odniesieniu do przechowywanych przez siebie treści, dostarczają oni skutecznych i odpowiednich gwarancji zapewniających, by decyzje podejmowane w sprawie takich treści, zwłaszcza decyzje o usunięciu treści uznanych za treści o charakterze terrorystycznym lub o uniemożliwieniu dostępu do nich, były precyzyjne i uzasadnione.

1.  Jeżeli dostawcy usług hostingowych stosują dobrowolne środki na podstawie niniejszego rozporządzenia lub środki służące w inny sposób realizacji jego celów w odniesieniu do przechowywanych przez siebie treści, dostarczają oni skutecznych i odpowiednich gwarancji zapewniających, by decyzje podejmowane w sprawie takich treści, zwłaszcza decyzje o usunięciu treści uznanych za treści o charakterze terrorystycznym lub o uniemożliwieniu dostępu do nich, były precyzyjne i uzasadnione oraz nie prowadziły do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści, które nie są treściami o charakterze terrorystycznym.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Takie gwarancje obejmują przede wszystkim nadzór i weryfikację przez człowieka w przypadkach, gdy jest to właściwe, oraz zawsze, gdy do ustalenia, czy treści należy uznać za treści o charakterze terrorystycznym, czy też nie, wymagana jest szczegółowa ocena danego kontekstu.

2.  Takie gwarancje obejmują przede wszystkim nadzór i weryfikację przez człowieka stosowności decyzji o usunięciu lub uniemożliwieniu dostępu do treści, w szczególności w odniesieniu do prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Dostawcy treści, których treści zostały usunięte lub dostęp do których został uniemożliwiony, powinni mieć prawo do skutecznego środka odwoławczego zgodnie z art. 19 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy usług hostingowych ustanawiają skuteczne i dostępne mechanizmy umożliwiające dostawcom treści, których treści zostały usunięte lub dostęp do nich uniemożliwiony w wyniku zgłoszenia na podstawie art. 5 lub proaktywnych środków na podstawie art. 6, złożenie skargi na działanie dostawcy usług hostingowych z żądaniem przywrócenia treści.

1.  Dostawcy usług hostingowych ustanawiają skuteczne i dostępne mechanizmy umożliwiające dostawcom treści, których treści zostały usunięte lub dostęp do których został uniemożliwiony w wyniku nakazu usunięcia na podstawie art. 4, zgłoszenia na podstawie art. 5, środków szczególnych na podstawie art. 6 lub dodatkowych środków dobrowolnych, złożenie skargi na działanie dostawcy usług hostingowych z żądaniem przywrócenia treści. Środki ochronne odnoszące się do środków polegających na usuwaniu treści lub uniemożliwianiu dostępu do nich obejmują również możliwość wystąpienia na drogę sądową.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy usług hostingowych niezwłocznie rozpatrują każdą skargę, którą otrzymują, i bez zbędnej zwłoki przywracają treści, w przypadku gdy usunięcie lub uniemożliwienie dostępu było nieuzasadnione. Informują oni składającego skargę o wyniku rozpatrzenia skargi.

2.  Dostawcy usług hostingowych niezwłocznie rozpatrują każdą skargę, którą otrzymują, i bez zbędnej zwłoki przywracają treści, w przypadku gdy usunięcie lub uniemożliwienie dostępu było nieuzasadnione. Informują oni składającego skargę o wyniku rozpatrzenia skargi bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie dwóch tygodni od otrzymania skargi, chyba że prawo krajowe przewiduje inny termin.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy dostawcy usług hostingowych usuną treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwią dostęp do nich, udostępniają oni dostawcy treści informacje na temat takiego usunięcia lub uniemożliwiania dostępu do treści o charakterze terrorystycznym.

1.  W przypadku gdy dostawcy usług hostingowych usuną treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwią dostęp do nich, udostępniają oni dostawcy treści wyczerpujące informacje na temat takiego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści o charakterze terrorystycznym przekazane im przez właściwy organ zgodnie z art. 4 ust. 3, łącznie z podstawą prawną uznania treści za treści o charakterze terrorystycznym i z możliwościami zaskarżenia decyzji, wraz z formalnymi wymogami, opisem kolejnych kroków procedury i powiązanymi ramami czasowymi.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na wniosek dostawcy treści dostawca usług hostingowych informuje dostawcę treści o przyczynach usunięcia lub uniemożliwienia dostępu oraz o możliwościach zaskarżenia tej decyzji.

skreśla się

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Obowiązek na podstawie ust. 1 i 2 nie ma zastosowania, jeżeli właściwy organ zdecyduje, że nie powinno się ujawniać informacji ze względów bezpieczeństwa publicznego, takich jak zapobieganie przestępstwom terrorystycznym, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie, wykrywanie i ściganie takich przestępstw, tak długo, jak to konieczne, ale nie dłużej niż [cztery] tygodnie od tej decyzji. W takim przypadku dostawca usług hostingowych nie ujawnia żadnych informacji dotyczących usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich.

3.  Obowiązek na podstawie ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściwy organ zdecyduje, że nie powinno się ujawniać informacji ze względów bezpieczeństwa publicznego, takich jak zapobieganie przestępstwom terrorystycznym, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie, wykrywanie i ściganie takich przestępstw, tak długo, jak to konieczne, ale nie dłużej niż [cztery] tygodnie od tej decyzji. W takim przypadku dostawca usług hostingowych nie ujawnia żadnych informacji dotyczących usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku gdy dostawcy usług hostingowych dowiedzą się o jakichkolwiek dowodach przestępstw terrorystycznych, niezwłocznie informują organy odpowiedzialne za prowadzenie śledztw i ściganie przestępstw w zainteresowanym państwie członkowskim lub punkt kontaktowy w danym państwie członkowskim na podstawie art. 14 ust. 2, w którym mają swoje główne miejsce prowadzenia działalności lub przedstawiciela prawnego. W razie wątpliwości dostawcy usług hostingowych mogą przekazać te informacje Europolowi na potrzeby odpowiednich działań następczych.

4.  W przypadku gdy dostawcy usług hostingowych dowiedzą się o bezpośrednim zagrożeniu życia osoby lub osób w związku z przestępstwami terrorystycznymi, niezwłocznie informują organ odpowiedzialny za prowadzenie śledztw i ściganie przestępstw w zainteresowanym państwie członkowskim lub punkt kontaktowy w danym państwie członkowskim na podstawie art. 14 ust. 2, w którym mają swoje główne miejsce prowadzenia działalności lub przedstawiciela prawnego. W razie wątpliwości dostawcy usług hostingowych mogą przekazać te informacje Europolowi na potrzeby odpowiednich działań następczych.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie ustanawiają punkt kontaktowy, który będzie obsługiwać wnioski o wyjaśnienia i informacje zwrotne dotyczące wydanych przez nie nakazów usunięcia i dokonanych zgłoszeń. Informacje na temat punktu kontaktowego są publicznie dostępne.

3.  Państwa członkowskie ustanawiają punkt kontaktowy, który będzie obsługiwać wnioski o wyjaśnienia i informacje zwrotne dotyczące wydanych przez nie nakazów usunięcia i dokonanych zgłoszeń. Baza danych z informacjami na temat punktów kontaktowych w państwach członkowskich jest publicznie udostępniana przez Komisję Europejską.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza właściwy organ lub organy na potrzeby:

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza jeden organ w celu wdrażania niniejszego rozporządzenia, chyba że jego przepisy konstytucyjne uniemożliwiają powierzenie odpowiedzialności jednemu organowi. Organ ten jest właściwy do:

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wydawania nakazów usunięcia na podstawie art. 4;

a)  wydawania nakazów usunięcia na podstawie art. 4 z zastrzeżeniem niezależnej kontroli sądowej w przypadku organów administracyjnych;

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wykrywania, identyfikacji i zgłaszania treści o charakterze terrorystycznym dostawcom usług hostingowych na podstawie art. 5;

b)  wykrywania, identyfikowania i zgłaszania potencjalnych treści o charakterze terrorystycznym oraz zgłaszania ich dostawcom usług hostingowych zgodnie z art. 5 do czasu ustalenia, czy spełniają one kryteria definicji treści o charakterze terrorystycznym;

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nadzoru nad wdrażaniem proaktywnych środków na podstawie art. 6;

c)  nadzoru nad wdrażaniem szczególnych środków na podstawie art. 6 oraz dobrowolnych środków, o których mowa w art. 9;

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Najpóźniej do dnia [sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] państwa członkowskie powiadamiają Komisję o właściwych organach, o których mowa w ust. 1. Komisja publikuje to powiadomienie oraz wszelkie jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  Najpóźniej do dnia [sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] państwa członkowskie powiadamiają Komisję o właściwym organie, o którym mowa w ust. 1. Komisja publikuje to powiadomienie oraz wszelkie jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku niewypełniania obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia przez dostawców usług hostingowych i wprowadzają wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wdrożenia. Sankcje takie ograniczają się do przypadków niewypełnienia obowiązków wynikających z:

1.  Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku systematycznego i ciągłego niewypełniania obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia przez dostawców usług hostingowych i ich przedstawicieli i wprowadzają wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wdrożenia. Sankcje takie ograniczają się do przypadków niewypełnienia obowiązków wynikających z:

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  art. 3 ust. 2 (warunki dostawców usług hostingowych);

skreśla się

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  art. 5 ust. 5 i 6 (ocena i informacja zwrotna na temat zgłoszeń);

c)  art. 5 ust. 6 (ocena i informacja zwrotna na temat zgłoszeń);

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  art. 6 ust. 2 i 4 (sprawozdania na temat proaktywnych środków oraz przyjęcie środków w następstwie decyzji o narzuceniu szczególnych proaktywnych środków);

d)  art. 6 ust. 2 (sprawozdania na temat szczególnych środków);

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  art. 9 (gwarancje w odniesieniu do proaktywnych środków);

g)  art. 9 (gwarancje w odniesieniu do usuwania treści);

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wcześniejsze naruszenia popełnione przez pociąganą do odpowiedzialności osobę prawną;

c)  wcześniejsze naruszenia popełnione przez pociąganą do odpowiedzialności osobę, jednostkę zależną lub powiązaną osobę bądź powiązane przedsiębiorstwo;

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  kondycja finansowa pociąganej do odpowiedzialności osoby prawnej;

d)  kondycja finansowa pociąganej do odpowiedzialności osoby, jednostki zależnej lub powiązanej osoby bądź powiązanego przedsiębiorstwa;

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  poziom współpracy dostawcy usług hostingowych z właściwymi organami.

e)  poziom współpracy dostawcy usług hostingowych lub jego przedstawicieli z właściwymi organami.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  niezamierzone opóźnienia, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby systematyczne niedopełnianie obowiązków wynikających z art. 4 ust. 2 podlegało sankcjom finansowym w wysokości do 4 % całkowitych obrotów dostawcy usług hostingowych w ostatnim roku obrotowym.

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby systematyczne niedopełnianie obowiązków wynikających z art. 4 ust. 2 podlegało sankcjom finansowym w wysokości co najmniej 1 % i do 4 % całkowitych obrotów dostawcy usług hostingowych w ostatnim roku obrotowym.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie gromadzą od swoich właściwych organów i dostawców usług hostingowych podlegających ich jurysdykcji i co roku przesyłają Komisji do dnia [31 marca] informacje na temat działań, które podjęli zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Informacje te obejmują:

1.  Państwa członkowskie gromadzą od swoich właściwych organów i dostawców usług hostingowych podlegających ich jurysdykcji i co roku przesyłają Komisji do dnia [31 marca] informacje na temat działań, które podjęli zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Informacje te obejmują polityki, warunki i sprawozdania dotyczące przejrzystości dostawców usług hostingowych w uzupełnieniu następujących informacji:

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  informacje dotyczące szczególnych proaktywnych środków wprowadzonych na podstawie art. 6, w tym ilości treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, oraz odpowiednie ramy czasowe;

b)  informacje dotyczące szczególnych środków wprowadzonych na podstawie art. 4 i 6, w tym o ilości treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, oraz odpowiednie informacje o liczbie przypadków skutecznego wykrycia, zbadania i ścigania przestępstw terrorystycznych;

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie wcześniej niż w dniu [trzy lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r. Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym skuteczności funkcjonowania mechanizmów ochronnych. W stosownych przypadkach sprawozdaniu towarzyszą wnioski ustawodawcze. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje niezbędne do przygotowania sprawozdania.

Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia [najpóźniej trzy lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym skuteczności funkcjonowania mechanizmów ochronnych. Sprawozdanie obejmuje również wpływ niniejszego rozporządzenia na wolność wypowiedzi i informacji. W stosownych przypadkach sprawozdaniu towarzyszą wnioski ustawodawcze. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje niezbędne do przygotowania sprawozdania.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rozporządzenie stosuje się od dnia [6 miesięcy po wejściu w życie] r.

Rozporządzenie stosuje się od dnia [18 miesięcy po wejściu w życie] r.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na podstawie art. 4 rozporządzenia (UE) ...16 adresat nakazu usunięcia usuwa treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwia dostęp do nich w ciągu jednej godziny od otrzymania nakazu usunięcia od właściwego organu.

Na podstawie art. 4 rozporządzenia (UE) 16 adresat nakazu usunięcia usuwa treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwia dostęp do nich w terminie wyznaczonym przez właściwy organ.

__________________

__________________

16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (Dz.U. L ...).

16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (Dz.U. L ...).

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) ....17 adresaci muszą zachować treści i związane z nimi dane, które zostały usunięte lub do których dostęp uniemożliwiono, przez okres co najmniej sześciu miesięcy na wniosek właściwych organów lub sądów.

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) ....17 adresaci muszą zachować treści i związane z nimi dane, które zostały usunięte lub do których dostęp uniemożliwiono, przez okres sześciu miesięcy lub dłużej na wniosek właściwych organów, sądów lub dostawcy treści do celów rozpatrywania skarg zgodnie z mechanizmem opisanym w art. 10.

__________________

__________________

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (Dz.U. L ...).

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (Dz.U. L ...).

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja B – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

B  Treści, które mają zostać usunięte lub do których dostęp ma zostać uniemożliwiony w ciągu jednej godziny:

B  Treści, które mają zostać usunięte lub do których dostęp ma zostać uniemożliwiony w terminie wyznaczonym przez właściwy organ:

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja B – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Adres URL i wszelkie dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację i dokładną lokalizację treści, o których mowa:

Adres URL i wszelkie dodatkowe informacje, w tym w miarę możliwości zrzuty ekranu, umożliwiające identyfikację i dokładną lokalizację treści, o których mowa:

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja B – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dodatkowe informacje dotyczące powodów uznania treści za treści o charakterze terrorystycznym (opcjonalne):

Dodatkowe informacje dotyczące powodów uznania treści za treści o charakterze terrorystycznym zgodnie z prawem krajowym, możliwości zakwestionowania decyzji, w tym wymogi formalne, opis kolejnych etapów procedury i powiązane terminy:

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja G – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje na temat właściwego organu lub sądu, terminów i procedur zaskarżenia nakazu usunięcia:

Informacje na temat właściwego organu lub sądu, terminów i procedur, w tym wymogów formalnych, zaskarżenia nakazu usunięcia:

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

Odsyłacze

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

22.10.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Julia Reda

24.9.2018

Rozpatrzenie w komisji

21.1.2019

21.2.2019

 

 

Data przyjęcia

4.3.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

0

2

<