Procedură : 2018/0331(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0193/2019

Texte depuse :

A8-0193/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0421

RAPORT     ***I
PDF 703kWORD 276k
9.4.2019
PE 632.087v02-00 A8-0193/2019

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Daniel Dalton

Raportoare pentru aviz (*):

Julie Ward, Comisia pentru cultură și educație

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ AL Comisiei pentru cultură și educație
 AVIZ AL Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0640),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0405/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Deputaților din Cehia în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și piața internă, precum și avizul Comisiei pentru cultură și educație și al Comisiei piața internă și protecția consumatorilor (A8-0193/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

privind combaterea diseminării conținutului online cu caracter terorist

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Prezentul regulament are scopul de a asigura buna funcționare a pieței unice digitale în cadrul unei societăți deschise și democratice, prin prevenirea utilizării abuzive a serviciilor de găzduire în scopuri teroriste. Funcționarea pieței unice digitale ar trebui să fie îmbunătățită prin sporirea securității juridice pentru furnizorii de servicii de găzduire, îmbunătățirea încrederii utilizatorilor în mediul online și consolidarea măsurilor de salvgardare privind libertatea de exprimare și de informare.

(1)  Prezentul regulament are scopul de a asigura buna funcționare a pieței unice digitale în cadrul unei societăți deschise și democratice, prin combaterea utilizării abuzive a serviciilor de găzduire în scopuri teroriste și prin aducerea unei contribuții la securitatea publică în societățile europene. Funcționarea pieței unice digitale ar trebui să fie îmbunătățită prin întărirea securității juridice pentru furnizorii de servicii de găzduire, îmbunătățirea încrederii utilizatorilor în mediul online și consolidarea măsurilor de protecție a libertății de exprimare, a libertății de a primi și a transmite informații și idei într-o societate deschisă și democratică, precum și a libertății și a pluralismului mass-mediei.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Regulamentul privind furnizorii de servicii de găzduire poate numai să completeze strategiile statelor membre de combatere a terorismului, care trebuie să pună accentul pe măsurile offline, cum ar fi investițiile în activitatea socială, inițiativele de deradicalizare și contactele cu comunitățile afectate pentru a asigura o prevenire sustenabilă a radicalizării în societate.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  Conținutul cu caracter terorist face parte din problema mai amplă a conținutului online ilegal, care include și alte forme de conținut, cum ar fi exploatarea sexuală a copiilor, practicile comerciale ilegale și încălcările drepturilor de proprietate intelectuală. Traficul cu conținut ilegal este adesea realizat de către organizații teroriste și de alte organizații criminale pentru a spăla bani și a strânge fonduri de pornire pentru finanțarea operațiunilor. Această problemă necesită o combinație de măsuri legislative, fără caracter legislativ și voluntare, bazate pe colaborarea dintre autorități și furnizori, cu deplina respectare a drepturilor fundamentale. Deși amenințarea pe care conținutul ilegal o presupune a fost atenuată de inițiative de succes precum Codul de conduită elaborat în domeniu privind contracararea discursului de incitare la ură în mediul online și alianța mondială WePROTECT pentru eliminarea abuzurilor sexuale online asupra copiilor, este necesar să se edifice un cadru legislativ pentru cooperarea transfrontalieră între autoritățile naționale de reglementare în vederea eliminării conținutului ilegal.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Furnizorii de servicii de găzduire care activează pe internet joacă un rol esențial în economia digitală, prin crearea de legături între întreprinderi și cetățeni și prin facilitarea dezbaterii publice, a difuzării și primirii de informații, de idei și opinii, contribuind astfel în mod semnificativ la inovare, la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în Uniune. Serviciile acestora pot fi însă utilizate abuziv de părți terțe pentru a desfășura activități ilegale online. Un motiv de preocupare deosebită îl reprezintă utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire de către grupurile teroriste și susținătorii acestora pentru a disemina online conținut cu caracter terorist cu scopul de a-și răspândi mesajele, a radicaliza și a recruta noi persoane, precum și de a facilita și direcționa activitățile teroriste.

(2)  Furnizorii de servicii de găzduire care activează pe internet joacă un rol esențial în economia digitală, prin crearea de legături între întreprinderi și cetățeni, prin oferirea oportunităților de învățare și prin facilitarea dezbaterii publice, a difuzării și primirii de informații, de idei și opinii, contribuind astfel în mod semnificativ la inovare, la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în Uniune. Serviciile acestora pot fi însă utilizate abuziv de părți terțe pentru a desfășura activități ilegale online. Un motiv de preocupare deosebită îl reprezintă utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire de către grupurile teroriste și susținătorii acestora pentru a disemina online conținut cu caracter terorist cu scopul de a-și răspândi mesajele, a radicaliza și a recruta noi persoane, precum și de a facilita și direcționa activitățile teroriste.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prezența conținutului online cu caracter terorist are consecințe negative grave pentru utilizatori, pentru cetățeni și pentru societate în general, precum și pentru furnizorii de servicii online care găzduiesc un astfel de conținut, deoarece subminează încrederea utilizatorilor și afectează modelele de afaceri ale acestora. Având în vedere rolul lor central și mijloacele și capacitățile tehnologice asociate serviciilor pe care le oferă, furnizorii de servicii online au responsabilități societale specifice de a-și proteja serviciile împotriva utilizării abuzive de către teroriști și de a contribui la combaterea conținutului cu caracter terorist diseminat prin intermediul serviciilor pe care le oferă.

(3)  Deși nu constituie singurul factor, prezența conținutului online cu caracter terorist s-a dovedit a fi decisivă în favorizarea radicalizării persoanelor care au comis acte teroriste și, prin urmare, are consecințe negative grave pentru utilizatori, pentru cetățeni și pentru societate în general, precum și pentru furnizorii de servicii online care găzduiesc un astfel de conținut, deoarece subminează încrederea utilizatorilor și dăunează modelelor de afaceri ale acestora. Având în vedere rolul lor central și proporțional cu mijloacele și capacitățile tehnologice asociate serviciilor pe care le oferă, furnizorii de servicii online au responsabilități societale speciale de a-și proteja serviciile împotriva utilizării abuzive de către teroriști și de a ajuta autoritățile competente să combată conținuturile cu caracter terorist difuzate prin intermediul serviciilor pe care le oferă, ținând seama totodată de importanța fundamentală a libertății de exprimare și a libertății de a primi și transmite informații și idei într-o societate deschisă și democratică.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Eforturile de combatere a conținutului online cu caracter terorist inițiate la nivelul Uniunii în 2015 prin intermediul unui cadru de cooperare voluntară între statele membre și furnizorii de servicii de găzduire trebuie să fie completate de un cadru legislativ clar, pentru a reduce și mai mult accesibilitatea conținutului online cu caracter terorist și pentru a aborda în mod adecvat o problemă care evoluează rapid. Acest cadru legislativ își propune să valorifice eforturile voluntare, care au fost consolidate prin Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei7, și răspunde solicitărilor formulate de Parlamentul European în vederea consolidării măsurilor de combatere a conținuturilor ilegale și dăunătoare, precum și de Consiliul European în vederea îmbunătățirii detectării și eliminării automate a conținutului care instigă la acte teroriste.

(4)  Eforturile de combatere a conținutului online cu caracter terorist inițiate la nivelul Uniunii în 2015 prin intermediul unui cadru de cooperare voluntară între statele membre și furnizorii de servicii de găzduire trebuie să fie completate de un cadru legislativ clar, pentru a reduce și mai mult accesibilitatea conținutului online cu caracter terorist și pentru a aborda în mod adecvat o problemă care evoluează rapid. Acest cadru legislativ își propune să valorifice eforturile voluntare, care au fost consolidate prin Recomandarea (UE) 2018/3347 a Comisiei, și răspunde solicitărilor formulate de Parlamentul European în vederea consolidării măsurilor de combatere a conținuturilor ilegale și dăunătoare, în concordanță cu cadrul orizontal instituit prin Directiva 2000/31/CE, precum și de Consiliul European în vederea îmbunătățirii detectării și eliminării conținutului care instigă la acte teroriste.

__________________

__________________

7 Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).

7 Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Aplicarea prezentului regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolului 14 din Directiva 2000/31/CE8 În special, eventualele măsuri luate de furnizorul de servicii de găzduire în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv eventualele măsuri proactive, nu ar trebui să determine, prin ele însele, pierderea de către furnizorul de servicii de găzduire a beneficiului scutirii de răspundere care se aplică, în anumite condiții, în temeiul articolului respectiv. Prezentul regulament nu aduce atingere competențelor autorităților și instanțelor naționale de a stabili răspunderea furnizorilor de servicii de găzduire în cazurile specifice în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE pentru scutirea de răspundere.

(5)  Aplicarea prezentului regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării Directivei 2000/31/CE8. Prezentul regulament nu aduce atingere competențelor autorităților și instanțelor naționale de a stabili răspunderea furnizorilor de servicii de găzduire în cazurile specifice în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Directiva 2000/31/CE pentru scutirea de răspundere.

__________________

__________________

8 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

8 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prezentul regulament stabilește norme menite să prevină utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire pentru diseminarea conținutului online cu caracter terorist, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale protejate în ordinea juridică a Uniunii, în special a celor garantate prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(6)  Prezentul regulament stabilește norme menite să combată utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire pentru diseminarea conținutului online cu caracter terorist, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne, iar aceste norme ar trebui să respecte pe deplin drepturile fundamentale protejate în ordinea juridică a Uniunii, în special pe cele garantate prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Prezentul regulament contribuie la protecția securității publice, instituind totodată măsuri de salvgardare adecvate și solide în vederea protejării drepturilor fundamentale care ar putea fi afectate. Printre acestea se numără dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă, dreptul la liberă exprimare, inclusiv libertatea de a primi și de a transmite informații, libertatea de a desfășura o activitate comercială și principiul nediscriminării. Autoritățile competente și furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să adopte măsuri numai atunci când acestea sunt necesare, adecvate și proporționale în cadrul unei societăți democratice, luând în considerare importanța deosebită acordată libertății de exprimare și de informare, care constituie un fundament esențial al unei societăți pluraliste și democratice și una dintre valorile pe care este întemeiată Uniunea. Măsurile care interferează cu libertatea de exprimare și de informare ar trebui să fie strict direcționate, în sensul că acestea trebuie să servească la prevenirea diseminării conținutului cu caracter terorist, fără a afecta însă dreptul de a primi și de a transmite informații în mod legal, având în vedere rolul central al furnizorilor de servicii de găzduire în facilitarea dezbaterii publice și a difuzării și primirii de informații, opinii și idei în conformitate cu legea.

(7)  Prezentul regulament urmărește să contribuie la protecția securității publice și ar trebui să instituie măsuri de salvgardare adecvate și solide în vederea protejării drepturilor fundamentale care ar putea fi afectate. Printre acestea se numără dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă, dreptul la liberă exprimare, inclusiv libertatea de a primi și de a transmite informații, libertatea de a desfășura o activitate comercială și principiul nediscriminării. Autoritățile competente și furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să adopte numai măsuri care sunt necesare, adecvate și proporționale într-o societate democratică, luând în considerare importanța deosebită acordată libertății de exprimare, libertății de a primi și a transmite informații și idei, drepturilor la respectarea vieții private și de familie, precum și protecției datelor cu caracter personal, care constituie fundamentele esențiale ale unei societăți pluraliste și democratice și constituie valorile pe care este întemeiată Uniunea. Orice măsuri ar trebui să evite imixtiunea în libertatea de exprimare și de informare și în măsura posibilului ar trebui să servească la combaterea diseminării conținutului cu caracter terorist, prin intermediul unei abordări strict specifice, fără a afecta însă dreptul de a primi și de a transmite informații în mod legal, având în vedere rolul central al furnizorilor de servicii de găzduire în facilitarea dezbaterii publice și a difuzării și primirii de informații, opinii și idei în conformitate cu legea. Măsurile online eficiente împotriva terorismului și protecția libertății de exprimare nu sunt obiective contradictorii, ci obiective care se completează și se consolidează reciproc.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Dreptul la o cale de atac eficientă este consacrat la articolul 19 din TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la o cale de atac judiciară eficientă în fața instanței naționale competente împotriva unei măsuri luate în temeiul prezentului regulament, care ar putea aduce atingere drepturilor persoanei respective. Acest drept include în special posibilitatea ca furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut să conteste efectiv un ordin de eliminare în fața instanței din statul membru ale cărui autorități au emis ordinul respectiv.

(8)  Dreptul la o cale de atac eficientă este consacrat la articolul 19 din TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la o cale de atac judiciară eficientă în fața instanței naționale competente împotriva unei măsuri luate în temeiul prezentului regulament, care ar putea aduce atingere drepturilor persoanei respective. Acest drept include în special posibilitatea ca furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut să conteste efectiv un ordin de eliminare în fața instanței din statul membru ale cărui autorități au emis ordinul respectiv, precum și posibilitățile ca furnizorii de conținut să conteste măsurile specifice luate de furnizorul de servicii de găzduire.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a oferi claritate cu privire la acțiunile care trebuie luate de furnizorii de servicii de găzduire și de autoritățile competente pentru a preveni diseminarea conținutului online cu caracter terorist, prezentul regulament ar trebui să stabilească o definiție cu caracter preventiv a conținutului cu caracter terorist, pe baza definiției infracțiunilor de terorism stabilite de Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului9. Având în vedere nevoia de a combate cele mai dăunătoare forme de propagandă teroristă online, definiția ar trebui să includă materialele și informațiile care instigă, încurajează sau promovează săvârșirea de infracțiuni teroriste sau contribuirea la acestea, oferă instrucțiuni în acest sens sau promovează participarea la activitățile unui grup terorist. Aceste informații includ în special texte, imagini, înregistrări audio și înregistrări video. Atunci când evaluează dacă un anumit conținut reprezintă conținut cu caracter terorist în sensul prezentului regulament, autoritățile competente și furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să ia în considerare factori precum natura și modul de formulare a declarațiilor, contextul în care au fost făcute și potențialul acestora de a conduce la consecințe dăunătoare, afectând securitatea și siguranța persoanelor. Faptul că materialul a fost produs, poate fi atribuit sau este diseminat în numele unei organizații teroriste sau al unei persoane care figurează pe listele UE constituie un factor important pentru evaluare. Conținutul diseminat în scopuri educative, jurnalistice sau de cercetare ar trebui să fie protejat în mod adecvat. În plus, exprimarea unor puncte de vedere radicale, polemice sau controversate în cadrul dezbaterii publice privind chestiuni politice sensibile nu ar trebui să fie considerată conținut cu caracter terorist.

(9)  Pentru a oferi claritate cu privire la acțiunile care trebuie luate de furnizorii de servicii de găzduire și de autoritățile competente pentru a combate diseminarea conținutului online cu caracter terorist, prezentul regulament ar trebui să stabilească o definiție cu caracter preventiv a conținutului cu caracter terorist, pe baza definiției infracțiunilor de terorism stabilite de Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului9. Având în vedere nevoia de a combate cel mai dăunător conținut terorist online, definiția ar trebui să includă materialele care instigă sau solicită săvârșirea de infracțiuni teroriste sau contribuirea la acestea, sau promovează participarea la activitățile unui grup terorist, cauzând, astfel, pericolul ca una sau mai multe astfel de infracțiuni să fie comise intenționat. Definiția ar trebui să cuprindă, de asemenea, conținutul care oferă indicații pentru fabricarea și folosirea explozibililor, a armelor de foc ori a altor arme sau substanțe nocive ori periculoase, precum și a substanțelor chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN), sau indicații cu privire la alte metode ori tehnici, inclusiv selectarea țintelor, cu scopul de a comite infracțiuni de terorism. Aceste informații includ în special texte, imagini, înregistrări audio și înregistrări video. Atunci când evaluează dacă un anumit conținut reprezintă conținut cu caracter terorist în sensul prezentului regulament, autoritățile competente și furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să ia în considerare factori precum natura și modul de formulare a declarațiilor, contextul în care au fost făcute și potențialul acestora de a conduce la consecințe dăunătoare, afectând securitatea și siguranța persoanelor. Faptul că materialul a fost produs, poate fi atribuit sau este diseminat în numele unei organizații teroriste sau al unei persoane care figurează pe listele UE constituie un factor important pentru evaluare. Conținutul diseminat în scopuri educative, jurnalistice sau de cercetare sau în scopul sensibilizării opiniei publice împotriva activității teroriste ar trebui să fie protejat în mod adecvat. În special în cazurile în care furnizorul de conținut deține o responsabilitate editorială, orice decizie privind eliminarea materialului diseminat ar trebui să țină seama de standardele jurnalistice stabilite de reglementările aplicabile presei sau mass-mediei în conformitate cu dreptul Uniunii și Carta drepturilor fundamentale. În plus, exprimarea unor puncte de vedere radicale, polemice sau controversate în cadrul dezbaterii publice privind chestiuni politice sensibile nu ar trebui să fie considerată conținut cu caracter terorist.

_________________

_________________

9 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

9 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a include în domeniul său de aplicare serviciile de găzduire online în cadrul cărora este diseminat conținutul cu caracter terorist, prezentul regulament ar trebui să se aplice serviciilor societății informaționale care stochează informații furnizate de un destinatar al serviciului la cererea acestuia și care pun informațiile stocate la dispoziția părților terțe, indiferent dacă această activitate are un caracter pur tehnic, automat și pasiv. De exemplu, astfel de furnizori de servicii ale societății informaționale includ platformele de comunicare socială, serviciile de streaming video, serviciile de partajare de materiale video, imagini și materiale audio, partajarea de fișiere și alte servicii de tip cloud, în măsura în care acești furnizori pun informațiile la dispoziția părților terțe, precum și site-uri pe care utilizatorii pot face comentarii sau posta recenzii. Regulamentul ar trebui să se aplice, de asemenea, furnizorilor de servicii de găzduire stabiliți în afara Uniunii, dar care oferă servicii în Uniune, întrucât, proporțional, o mare parte a furnizorilor de servicii de găzduire expuși la conținutul cu caracter terorist în cadrul serviciilor oferite sunt stabiliți în țări terțe. Astfel s-ar asigura faptul că toate societățile care desfășoară activități pe piața unică digitală respectă aceleași cerințe, indiferent de țara în care sunt stabilite. Pentru a stabili dacă un furnizor de servicii oferă sau nu servicii în Uniune, este necesară o evaluare din care să reiasă dacă furnizorul de servicii le permite persoanelor juridice sau fizice din unul sau mai multe state membre să îi utilizeze serviciile. Cu toate acestea, simpla accesibilitate, din unul sau mai multe state membre, a site-ului unui furnizor de servicii sau a unei adrese de e-mail și a altor date de contact, luată separat, nu ar trebui să fie o condiție suficientă pentru aplicarea prezentului regulament.

(10)  Pentru a include în domeniul său de aplicare serviciile de găzduire online în cadrul cărora este diseminat conținutul cu caracter terorist, prezentul regulament ar trebui să se aplice serviciilor societății informaționale care stochează informații furnizate de un destinatar al serviciului la cererea acestuia și care pun informațiile stocate la dispoziția publicului, indiferent dacă această activitate are un caracter pur tehnic, automat și pasiv. De exemplu, astfel de furnizori de servicii ale societății informaționale includ platformele de comunicare socială, serviciile de streaming video, serviciile de partajare de materiale video, imagini și materiale audio, partajarea de fișiere și alte servicii de tip cloud, în măsura în care acești furnizori pun informațiile la dispoziția publicului, precum și site-uri pe care utilizatorii pot face comentarii sau posta recenzii. Regulamentul ar trebui să se aplice, de asemenea, furnizorilor de servicii de găzduire stabiliți în afara Uniunii, dar care oferă servicii în Uniune, întrucât, proporțional, o mare parte a furnizorilor de servicii de găzduire expuși la conținutul cu caracter terorist în cadrul serviciilor oferite sunt stabiliți în țări terțe. Astfel s-ar asigura faptul că toate societățile care desfășoară activități pe piața unică digitală respectă aceleași cerințe, indiferent de țara în care sunt stabilite. Pentru a stabili dacă un furnizor de servicii oferă sau nu servicii în Uniune, este necesară o evaluare din care să reiasă dacă furnizorul de servicii le permite persoanelor juridice sau fizice din unul sau mai multe state membre să îi utilizeze serviciile. Cu toate acestea, simpla accesibilitate, din unul sau mai multe state membre, a site-ului unui furnizor de servicii sau a unei adrese de e-mail și a altor date de contact, luată separat, nu ar trebui să fie o condiție suficientă pentru aplicarea prezentului regulament. Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice serviciilor de tip cloud, inclusiv serviciilor de tip cloud între întreprinderi, în cadrul cărora furnizorul de servicii nu are drepturi contractuale asupra conținutului stocat sau a modului în care acesta este prelucrat sau făcut public de clienții săi sau de utilizatorii finali ai respectivilor clienți, și în cazul cărora furnizorul de servicii nu are nicio posibilitate tehnică de a elimina un anumit conținut stocat de clienții săi sau de utilizatorii finali ai serviciilor sale.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Existența unei legături substanțiale cu Uniunea ar trebui să fie relevantă pentru a stabili domeniul de aplicare al prezentului regulament. Ar trebui să se considere că există o astfel de legătură substanțială cu Uniunea atunci când furnizorul de servicii are un sediu în Uniune sau, în absența acestuia, pe baza existenței unui număr semnificativ de utilizatori în unul sau mai multe state membre sau a direcționării activităților către unul sau mai multe state membre. Direcționarea activităților către unul sau mai multe state membre poate fi determinată examinând toate circumstanțele relevante, cum ar fi utilizarea unei limbi sau a unei monede utilizate în general în statul membru respectiv sau posibilitatea de a comanda bunuri sau servicii. Direcționarea activităților către un stat membru ar putea, de asemenea, să fie stabilită pe baza unor elemente precum existența unei aplicații în magazinul de aplicații național relevant, difuzarea de materiale publicitare locale sau în limba utilizată în statul membru respectiv sau modul de gestionare a relațiilor cu clienții, de exemplu oferirea de servicii de relații cu clienții în limba utilizată în mod obișnuit în statul membru respectiv. Ar trebui să se considere că există o legătură substanțială și în cazul în care un furnizor de servicii își direcționează activitățile către unul sau mai multe state membre astfel cum se prevede la articolul 17 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului10. Pe de altă parte, furnizarea serviciului în vederea simplei respectări a interdicției de discriminare prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului11 nu poate fi considerată, exclusiv pe baza acestui motiv, drept direcționare a activităților către un anumit teritoriu din Uniune.

(11)  Existența unei legături substanțiale cu Uniunea ar trebui să fie relevantă pentru a stabili domeniul de aplicare al prezentului regulament. Ar trebui să se considere că există o astfel de legătură substanțială cu Uniunea atunci când furnizorul de servicii are un sediu în Uniune sau, în absența acestuia, pe baza existenței unui număr semnificativ de utilizatori în unul sau mai multe state membre sau a direcționării activităților către unul sau mai multe state membre. Direcționarea activităților către unul sau mai multe state membre poate fi determinată examinând toate circumstanțele relevante, cum ar fi utilizarea unei limbi sau a unei monede utilizate în general în statul membru respectiv. Direcționarea activităților către un stat membru ar putea, de asemenea, să fie stabilită pe baza unor elemente precum existența unei aplicații în magazinul de aplicații național relevant, difuzarea de materiale publicitare locale sau în limba utilizată în statul membru respectiv sau modul de gestionare a relațiilor cu clienții, de exemplu oferirea de servicii de relații cu clienții în limba utilizată în mod obișnuit în statul membru respectiv. Ar trebui să se considere că există o legătură substanțială și în cazul în care un furnizor de servicii își direcționează activitățile către unul sau mai multe state membre astfel cum se prevede la articolul 17 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului10. Pe de altă parte, furnizarea serviciului în vederea simplei respectări a interdicției de discriminare prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului11 nu poate fi considerată, exclusiv pe baza acestui motiv, drept direcționare a activităților către un anumit teritoriu din Uniune.

_________________

_________________

10 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

10 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

11 Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE (JO L 601, 2.3.2018, p. 1).

11 Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE (JO L 601, 2.3.2018, p. 1).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să aplice anumite obligații de diligență pentru a preveni diseminarea conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor lor. Aceste obligații de diligență nu ar trebui să constituie o obligație generală de supraveghere. Obligațiile de diligență ar trebui să includă obligația ca, atunci când aplică prezentul regulament, furnizorii de servicii de găzduire să acționeze în mod diligent, proporțional și nediscriminatoriu în ceea ce privește conținutul pe care îl stochează, în special atunci când pun în aplicare clauzele și condițiile proprii, în scopul de a preveni eliminarea conținutului fără caracter terorist. Eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta trebuie să se realizeze cu respectarea libertății de exprimare și de informare.

(12)  Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să aplice anumite obligații de diligență pentru a combate diseminarea către public a conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor lor. Aceste obligații de diligență nu ar trebui să constituie o obligație generală a furnizorilor de servicii de găzduire de a monitoriza informațiile pe care le stochează, și nici o obligație generală de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe care să indice o activitate ilegală. Obligațiile de diligență ar trebui să includă obligația ca, atunci când aplică prezentul regulament, furnizorii de servicii de găzduire să acționeze în mod transparent, diligent, proporțional și nediscriminatoriu în ceea ce privește conținutul pe care îl stochează, în special atunci când pun în aplicare clauzele și condițiile proprii, în scopul de a evita eliminarea conținutului fără caracter terorist. Eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta trebuie să se realizeze cu respectarea libertății de exprimare, a libertății de a primi și a transmite informații și idei într-o societate deschisă și democratică, precum și a libertății și pluralismului mass-mediei.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Este necesară armonizarea procedurilor și a obligațiilor care rezultă din ordinele juridice care îi obligă pe furnizorii de servicii de găzduire să elimine conținut cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta, în urma unei evaluări efectuate de autoritățile competente. Statele membre ar trebui să fie în continuare libere să aleagă autoritățile competente desemnate pentru a îndeplini aceste sarcini, care pot fi autorități administrative, autorități de aplicare a legii sau autorități judiciare. Având în vedere viteza răspândirii conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor online, se prevede obligația furnizorilor de servicii de găzduire de a se asigura că un conținut cu caracter terorist identificat în ordinul de eliminare este eliminat sau accesul la acesta este blocat în termen de o oră de la primirea ordinului respectiv. Furnizorilor de servicii de găzduire le revine decizia de a elimina sau de a bloca accesul utilizatorilor din Uniune la conținutul în cauză.

(13)  Este necesară armonizarea procedurilor și a obligațiilor care rezultă din ordinele de eliminare care îi obligă pe furnizorii de servicii de găzduire să elimine conținut cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta, în urma unei evaluări efectuate de autoritățile competente. Statele membre ar trebui să fie în continuare libere să aleagă autoritățile competente care să le permită să desemneze o autoritate judiciară sau o autoritate administrativă sau de aplicare a legii funcțională și independentă pentru a îndeplini această sarcină. Având în vedere viteza răspândirii conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor online, se prevede obligația furnizorilor de servicii de găzduire de a se asigura că un conținut cu caracter terorist identificat în ordinul de eliminare este eliminat sau accesul la acesta este blocat în termen de o oră de la primirea ordinului respectiv.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Autoritatea competentă ar trebui să transmită ordinul de eliminare direct destinatarului și punctului de contact prin orice mijloace electronice care permit o înregistrare scrisă, în condiții care îi permit furnizorului de servicii să stabilească autenticitatea, inclusiv exactitatea datei și orei de trimitere și de primire a ordinului, de exemplu prin e-mail și platforme securizate sau alte canale securizate, inclusiv cele puse la dispoziție de către furnizorul de servicii, în conformitate cu normele de protecție a datelor cu caracter personal. Această cerință poate fi îndeplinită în special prin utilizarea serviciilor de distribuție electronică înregistrată calificate, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului12.

(14)  Autoritatea competentă ar trebui să transmită ordinul de eliminare direct punctului de contact al furnizorului de servicii de găzduire, iar în cazul în care sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire se află într-un alt stat membru, autorității competente a statului membru respectiv, prin orice mijloace electronice care permit o înregistrare scrisă, în condiții care îi permit furnizorului de servicii să stabilească autenticitatea, inclusiv exactitatea datei și orei de trimitere și de primire a ordinului, de exemplu prin e-mail și platforme securizate sau alte canale securizate, inclusiv cele puse la dispoziție de către furnizorul de servicii, în conformitate cu normele de protecție a datelor cu caracter personal. Această cerință poate fi îndeplinită în special prin utilizarea serviciilor de distribuție electronică înregistrată calificate, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului12.

__________________

__________________

12 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

12 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Semnalările emise de autoritățile competente sau de Europol constituie un mijloc eficace și rapid de a informa furnizorii de servicii de găzduire cu privire la un anumit conținut din cadrul serviciilor lor. Acest mecanism de alertare a furnizorilor de servicii de găzduire cu privire la informații care pot fi considerate cu caracter terorist, care îi permite furnizorului să evalueze, în mod voluntar, compatibilitatea cu propriile clauze și condiții, ar trebui să rămână disponibil pe lângă ordinele de eliminare. Este important ca furnizorii de servicii de găzduire să evalueze în mod prioritar aceste semnalări și să ofere un feedback rapid cu privire la măsurile luate. Furnizorul de servicii de găzduire este cel care ia decizia finală de a elimina sau nu conținutul, după ce stabilește dacă acesta este compatibil sau nu cu clauzele și condițiile sale. La punerea în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește semnalările, mandatul Europol, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) 2016/79413, nu este afectat.

eliminat

__________________

 

13 Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

 

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Având în vedere raza de acțiune și viteza necesare pentru identificarea și înlăturarea în mod eficace a conținutului cu caracter terorist, adoptarea unor măsuri proactive proporționale, inclusiv prin utilizarea de mijloace automatizate în anumite cazuri, constituie un element esențial pentru abordarea conținutului online cu caracter terorist. În vederea reducerii accesibilității conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor lor, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să evalueze dacă este adecvat să ia măsuri proactive, în funcție de riscuri și de nivelul de expunere la conținutul cu caracter terorist, precum și de efectele asupra drepturilor terților și de interesul public al informațiilor. În consecință, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să stabilească măsurile proactive adecvate, eficace și proporționale care ar trebui aplicate. Această cerință nu ar trebui să implice o obligație generală de supraveghere. În contextul acestei evaluări, absența ordinelor de eliminare și a semnalărilor adresate unui furnizor de servicii de găzduire indică un nivel scăzut de expunere la conținutul cu caracter terorist.

(16)  Având în vedere raza de acțiune și viteza necesare pentru identificarea și înlăturarea în mod eficace a conținutului cu caracter terorist, adoptarea unor măsuri proporționale specifice constituie un element esențial pentru combaterea conținutului online cu caracter terorist. În vederea reducerii accesibilității conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor lor, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să evalueze dacă este adecvat să ia măsuri specifice, în funcție de riscuri și de nivelul de expunere la conținuturi cu caracter terorist, precum și de efectele asupra drepturilor terților și de interesul public de a primi și transmite informații, îndeosebi în cazurile în care există un grad ridicat de expunere la conținut cu caracter terorist și de primire de ordine de eliminare. În consecință, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să stabilească măsurile adecvate, specifice, eficace și proporționale care ar trebui aplicate. Această cerință nu ar trebui să implice o obligație generală de supraveghere. Aceste măsuri specifice pot include informarea periodică a autorităților competente, creșterea resurselor umane care se ocupă de măsurile de protecție a serviciilor împotriva diseminării de conținut cu caracter terorist și schimbul de bune practici. În contextul acestei evaluări, absența ordinelor de eliminare adresate unui furnizor de servicii de găzduire indică un nivel scăzut de expunere la conținutul cu caracter terorist.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Atunci când pun în aplicare măsuri proactive, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că utilizatorii își mențin dreptul la libertatea de exprimare și de informare, inclusiv dreptul de a primi și a transmite informații. Pe lângă respectarea cerințelor prevăzute în legislație, inclusiv în legislația privind protecția datelor cu caracter personal, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să acționeze cu diligența necesară și să instituie măsuri de salvgardare, inclusiv, după caz, în ceea ce privește supravegherea și verificările efectuate de persoane, pentru a evita luarea unor decizii neintenționate și eronate care să determine eliminarea conținutului fără caracter terorist. Acest lucru este deosebit de important atunci când furnizorii de servicii de găzduire utilizează mijloace automatizate de detectare a conținutului cu caracter terorist. Orice decizie de utilizare a unor mijloace automatizate, indiferent dacă este luată la inițiativa furnizorului de servicii de găzduire sau la cererea autorității competente, ar trebui evaluată pentru a stabili fiabilitatea suportului tehnologic și impactul asupra drepturilor fundamentale.

(17)  Atunci când pun în aplicare măsuri specifice, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că este menținut dreptul utilizatorilor la libertatea de exprimare și la libertatea de a primi și a transmite informații și idei într-o societate deschisă și democratică. Pe lângă respectarea cerințelor prevăzute în legislație, inclusiv în legislația privind protecția datelor cu caracter personal, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să acționeze cu diligența necesară și să instituie măsuri de salvgardare, inclusiv în ceea ce privește supravegherea și verificările efectuate de persoane, pentru a evita luarea unor decizii neintenționate și eronate care să determine eliminarea conținutului fără caracter terorist.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a se asigura că furnizorii de servicii de găzduire expuși la conținut terorist iau măsurile adecvate pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor lor, autoritățile competente ar trebui să le solicite furnizorilor de servicii de găzduire care au primit un ordin de eliminare devenit definitiv să prezinte măsurile proactive luate. Acestea ar putea consta în măsuri de prevenire a reîncărcării conținutului cu caracter terorist care a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unui ordin de eliminare sau a semnalărilor primite, cu ajutorul unor instrumente publice sau private de comparare cu conținutul despre care se știe că are un caracter terorist. Se pot utiliza, de asemenea, instrumente tehnice fiabile pentru a identifica noi conținuturi cu caracter terorist, fie instrumente disponibile pe piață, fie instrumente elaborate de furnizorul de servicii de găzduire. Furnizorul de servicii ar trebui să transmită informații cu privire la măsurile proactive specifice instituite, pentru a-i permite autorității competente să evalueze dacă măsurile sunt eficace și proporționale și dacă, în cazul în care sunt utilizate mijloace automatizate, furnizorul de servicii de găzduire deține capacitățile necesare pentru supravegherea și verificarea de către persoane. Pentru a evalua eficacitatea și proporționalitatea măsurilor, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare parametrii relevanți, inclusiv numărul de ordine de retragere și semnalări adresate furnizorului, capacitatea economică a acestuia și impactul serviciului oferit în ceea ce privește diseminarea de conținut cu caracter terorist (de exemplu, numărul de utilizatori din Uniune).

(18)  Pentru a se asigura că furnizorii de servicii de găzduire expuși la conținut cu caracter terorist iau măsurile adecvate pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor lor, autoritatea competentă ar trebui să le solicite furnizorilor de servicii de găzduire care au primit un număr ridicat de ordine de eliminare finală să prezinte măsurile specifice luate. Acestea pot utiliza, de asemenea, instrumente tehnice fiabile pentru a identifica noi conținuturi cu caracter terorist. Furnizorul de servicii ar trebui să transmită informații cu privire la măsurile proactive specifice instituite, pentru a-i permite autorității competente să evalueze dacă măsurile sunt necesare, eficace și proporționale și dacă, în cazul în care sunt utilizate mijloace automatizate, furnizorul de servicii de găzduire deține capacitățile necesare pentru supravegherea și verificarea de către persoane. Pentru a evalua eficacitatea, necesitatea și proporționalitatea măsurilor, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare parametrii relevanți, inclusiv numărul de ordine de eliminare adresate furnizorului, capacitatea economică a acestuia și impactul serviciului oferit în ceea ce privește diseminarea de conținut cu caracter terorist (de exemplu, numărul de utilizatori din Uniune), precum și garanțiile instituite pentru a proteja libertatea de exprimare și de informare și numărul de incidente legate de restricționarea unui conținut legal.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Ca urmare a solicitării, autoritatea competentă ar trebui să inițieze un dialog cu furnizorul de servicii de găzduire cu privire la măsurile proactive care trebuie instituite. Dacă este necesar, autoritatea competentă ar trebui să impună adoptarea unor măsuri adecvate, eficace și proporționale, în cazul în care consideră că măsurile luate sunt insuficiente pentru acoperirea riscurilor. O decizie de impunere a unor astfel de măsuri proactive specifice nu ar trebui să conducă, în principiu, la impunerea unei obligații generale de supraveghere, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE. Având în vedere riscurile deosebit de grave asociate diseminării conținutului cu caracter terorist, deciziile adoptate de autoritățile competente pe baza prezentului regulament ar putea deroga de la abordarea stabilită la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE în ceea ce privește anumite măsuri specifice și direcționate, a căror adoptare este necesară din motive imperative de siguranță publică. Înainte de adoptarea unor astfel de decizii, autoritatea competentă ar trebui să asigure un echilibru just între obiectivele de interes public și drepturile fundamentale implicate, în special libertatea de exprimare și de informare și libertatea de a desfășura o activitate comercială, și să furnizeze o justificare corespunzătoare.

(19)  Ca urmare a solicitării, autoritatea competentă ar trebui să inițieze un dialog cu furnizorul de servicii de găzduire cu privire la măsurile specifice necesare care trebuie instituite. Dacă este necesar, autoritatea competentă ar trebui să îi solicite furnizorului de servicii de găzduire să reevalueze măsurile necesare sau să solicite adoptarea unor măsuri adecvate, eficace și proporționale specifice, în cazul în care consideră că măsurile luate nu respectă principiile necesității și proporționalității sau sunt insuficiente pentru a face față riscurilor. Autoritatea competentă ar trebui să impună doar măsuri proactive pe care furnizorul de servicii de găzduire le poate aplica în mod rezonabil, luând în considerare, printre alți factori, resursele financiare și de altă natură ale furnizorului de servicii de găzduire. O decizie de punere în aplicare a unor astfel de măsuri specifice nu ar trebui să conducă la impunerea unei obligații generale de supraveghere, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Obligația impusă furnizorilor de servicii de găzduire de a păstra conținutul eliminat și datele conexe ar trebui să fie stabilită pentru scopuri specifice și să fie limitată în timp la ceea ce este necesar. Este necesar ca cerința de păstrare să se extindă la datele conexe în măsura în care aceste date ar fi altfel pierdute ca urmare a eliminării conținutului în cauză. Datele conexe pot include date precum „datele privind abonații”, inclusiv, în special, date referitoare la identitatea furnizorului de conținut, precum și „date privind accesul”, inclusiv, de exemplu, date privind data și ora utilizării de către furnizorul de conținut sau ale conectării la serviciu și ale deconectării de la acesta, împreună cu adresa IP alocată furnizorului de conținut de către furnizorul de servicii de acces la internet.

(20)  Obligația impusă furnizorilor de servicii de găzduire de a păstra conținutul eliminat și datele conexe ar trebui să fie stabilită pentru scopuri specifice și să fie limitată în timp la ceea ce este necesar. Este necesar ca cerința de păstrare să se extindă la datele conexe în măsura în care aceste date ar fi altfel pierdute ca urmare a eliminării conținutului în cauză. Datele conexe pot include date precum „datele privind abonații”, inclusiv, în special, date referitoare la identitatea furnizorului de conținut, precum și „date privind accesul”, inclusiv, de exemplu, date privind data și ora utilizării de către furnizorul de conținut sau ale conectării la serviciu și ale deconectării de la acesta, împreună cu adresa IP alocată furnizorului de conținut de către furnizorul de servicii de acces la internet.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Obligația de păstrare a conținutului pentru proceduri de reexaminare administrativă sau de control judiciar este necesară și justificată în vederea asigurării unor măsuri de reparare eficace pentru furnizorul de conținut al cărui conținut a fost eliminat sau la conținutul căruia s-a blocat accesul, precum și în vederea republicării acestui conținut în forma anterioară eliminării sale, în funcție de rezultatul procedurii de reexaminare. Obligația de a păstra conținutul în scopuri de anchetare și de urmărire penală este justificată și necesară având în vedere valoarea pe care acest material ar putea să o aibă în contracararea sau prevenirea activității teroriste. În cazul în care întreprinderile elimină materialul sau blochează accesul la acesta, în special prin măsuri proactive proprii, și nu informează autoritatea competentă deoarece apreciază că acest lucru nu intră în sfera de aplicare a articolului 13 alineatul (4) din prezentul regulament, este posibil ca autoritățile de aplicare a legii să nu afle de existența conținutului. Prin urmare, păstrarea conținutului în scopul prevenirii, depistării, investigării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism este, de asemenea, justificată. În aceste scopuri, păstrarea obligatorie a datelor este limitată la datele care ar putea avea legătură cu infracțiunile de terorism și, prin urmare, ar putea contribui la urmărirea penală a acestor infracțiuni sau la prevenirea riscurilor majore la adresa siguranței publice.

(21)  Obligația de păstrare a conținutului pentru proceduri de reexaminare administrativă sau judiciară, sau pentru căi de atac, este necesară și justificată în vederea asigurării unor măsuri reparatorii eficace pentru furnizorul de conținut al cărui conținut a fost eliminat sau la al cărui conținut s-a blocat accesul, precum și în vederea republicării acestui conținut în forma anterioară eliminării sale, în funcție de rezultatul procedurii de reexaminare. Obligația de a păstra conținutul în scopuri de anchetare și de urmărire penală este justificată și necesară având în vedere valoarea pe care acest material ar putea să o aibă în contracararea sau prevenirea activității teroriste. În cazul în care întreprinderile elimină materiale sau blochează accesul la acesta prin intermediul propriilor măsuri specifice, ele ar trebui să informeze de îndată autoritățile competente de asigurare a aplicării legii. Păstrarea conținutului în scopul prevenirii, depistării, anchetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism este, de asemenea, justificată. În acest scop, conținutul cu caracter terorist și datele aferente ar trebui stocate numai pentru o perioadă specifică, care să permită autorităților de aplicare a legii să verifice conținutul și să decidă dacă acest lucru ar fi necesar în scopurile specifice respective. Această perioadă nu trebuie să depășească șase luni. Pentru prevenirea, detectarea, anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor cu caracter terorist, păstrarea obligatorie a datelor este limitată la datele care ar putea avea legătură cu infracțiunile de terorism și, prin urmare, ar putea contribui la urmărirea penală a acestor infracțiuni sau la prevenirea riscurilor majore la adresa siguranței publice.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  În vederea asigurării proporționalității, perioada de păstrare ar trebui să fie limitată la șase luni pentru ca furnizorii de conținut să aibă suficient timp ca să inițieze procedura de reexaminare și pentru ca autoritățile de aplicare a legii să aibă acces la datele relevante pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism. Totuși, la cererea autorității care efectuează reexaminarea, această perioadă poate fi prelungită atât cât este necesar în cazul în care procedura de reexaminare este inițiată, dar nu este finalizată în perioada de șase luni. Această durată ar trebui să fie suficientă pentru a permite autorităților de aplicare a legii să păstreze dovezile necesare în ceea ce privește investigațiile, asigurând în același timp un echilibru cu drepturile fundamentale vizate.

(22)  În vederea asigurării proporționalității, perioada de păstrare ar trebui să fie limitată la șase luni pentru ca furnizorii de conținut să aibă suficient timp ca să inițieze procedura de reexaminare sau pentru ca autoritățile de aplicare a legii să aibă acces la datele relevante pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism. Totuși, la cererea autorității care efectuează reexaminarea, această perioadă poate fi prelungită atât cât este necesar în cazul în care procedurile de reexaminare sau de căi de atac sunt inițiate, dar nu sunt finalizate în perioada de șase luni. Această durată ar trebui, de asemenea, să fie suficientă pentru a permite autorităților de aplicare a legii să păstreze materialele necesare în ceea ce privește investigațiile și urmăririle penale, asigurând în același timp un echilibru cu drepturile fundamentale vizate.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Transparența politicilor furnizorilor de servicii de găzduire în ceea ce privește conținutul cu caracter terorist este esențială pentru o creștere a gradului de răspundere față de propriii utilizatori și a încrederii cetățenilor în piața digitală. Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să publice rapoarte anuale privind transparența care să conțină informații relevante privind măsurile întreprinse în legătură cu detectarea, identificarea și eliminarea conținutului cu caracter terorist.

(24)  Transparența politicilor furnizorilor de servicii de găzduire în ceea ce privește conținutul cu caracter terorist este esențială pentru o creștere a gradului de răspundere față de propriii utilizatori și a încrederii cetățenilor în piața digitală. Numai furnizorii de servicii de găzduire care fac obiectul unor ordine de eliminare pentru anul respectiv ar trebui obligați să publice rapoarte anuale privind transparența care să cuprindă informații pertinente privind măsurile întreprinse în legătură cu detectarea, identificarea și eliminarea conținutului cu caracter terorist.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Autoritățile competente pentru emiterea de ordine de eliminare ar trebui să publice, de asemenea, rapoarte privind transparența care să cuprindă informații privind numărul de ordine de eliminare, numărul de refuzuri, numărul de conținuturi teroriste identificate care au dus la anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism, precum și numărul de cazuri de conținuturi identificate în mod eronat ca fiind teroriste.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Procedurile de depunere a plângerilor constituie o măsură de salvgardare necesară împotriva eliminării eronate a conținutului protejat în temeiul libertății de exprimare și de informare. Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui, așadar, să instituie mecanisme de depunere a plângerilor ușor de utilizat și să se asigure că plângerile sunt tratate cu promptitudine și în deplină transparență față de furnizorul de conținut. Cerința ca furnizorul de servicii de găzduire să republice conținutul în cazul în care acesta a fost eliminat dintr-o eroare nu aduce atingere posibilității furnizorilor de servicii de găzduire de a pune în aplicare propriile clauze și condiții din alte motive.

(25)  Procedurile de depunere a plângerilor constituie o măsură de salvgardare necesară împotriva eliminării eronate a conținutului protejat în temeiul libertății de exprimare și al libertății de a primi și de a transmite informații și idei într-o societate deschisă și democratică. Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui, așadar, să instituie mecanisme de depunere a plângerilor ușor de utilizat și să se asigure că plângerile sunt tratate cu promptitudine și în deplină transparență față de furnizorul de conținut. Cerința ca furnizorul de servicii de găzduire să republice conținutul în cazul în care acesta a fost eliminat dintr-o eroare nu aduce atingere posibilității furnizorilor de servicii de găzduire de a pune în aplicare propriile clauze și condiții din alte motive.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  În conformitate cu dreptul la protecție jurisdicțională, prevăzut la articolul 19 din TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, persoanele trebuie să afle motivele care au dus la eliminarea conținutului pe care l-au încărcat sau la blocarea accesului la conținutul respectiv. În acest scop, furnizorul de servicii de găzduire ar trebui să pună la dispoziția furnizorului de conținut informații relevante care să îi permită acestuia din urmă să conteste decizia. Totuși, acest lucru nu necesită neapărat transmiterea unei notificări către furnizorul de conținut. În funcție de circumstanțe, furnizorii de servicii de găzduire pot înlocui conținutul care este considerat ca fiind conținut cu caracter terorist cu un mesaj care să indice că acesta a fost eliminat sau că accesul la acest conținut a fost blocat în conformitate cu prezentul regulament. La cerere, ar trebui să se ofere informații suplimentare privind motivele în cauză și posibilitățile furnizorului de conținut de a contesta decizia. În cazul în care autoritățile competente decid că, din motive de siguranță publică, inclusiv în contextul unei investigații, este inoportun sau neproductiv ca furnizorului de conținut să i se notifice direct eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta, autoritățile respective ar trebui să informeze furnizorul de servicii de găzduire.

(26)  În conformitate cu dreptul la protecție jurisdicțională, prevăzut la articolul 19 din TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, persoanele trebuie să afle motivele care au dus la eliminarea conținutului pe care l-au încărcat sau la blocarea accesului la conținutul respectiv. În acest scop, furnizorul de servicii de găzduire ar trebui să pună la dispoziția furnizorului de conținut informații pertinente, cum ar fi motivele pentru eliminare sau pentru blocarea accesului, temeiul juridic pentru acțiune, care să îi permită acestuia din urmă să conteste decizia. În funcție de circumstanțe, furnizorii de servicii de găzduire pot înlocui conținutul care este considerat ca fiind conținut cu caracter terorist cu un mesaj care să indice că acesta a fost eliminat sau că accesul la acest conținut a fost blocat în conformitate cu prezentul regulament. În cazul în care autoritățile competente decid că, din motive de siguranță publică, inclusiv în contextul unei investigații, este inoportun sau neproductiv ca furnizorului de conținut să i se notifice direct eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta, autoritățile respective ar trebui să informeze furnizorul de servicii de găzduire.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Pentru a evita duplicarea și eventualele interferențe cu investigațiile, autoritățile competente ar trebui să se informeze, să se coordoneze și să coopereze unele cu altele și, după caz, cu Europol atunci când emit ordine de eliminare sau trimit semnalări furnizorilor de servicii de găzduire. În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament, Europol ar putea oferi sprijin în conformitate cu mandatul său actual și cu cadrul juridic existent.

(27)  Pentru a evita duplicarea și eventualele imixtiuni în anchete și pentru a minimiza cheltuielile suportate de către furnizorii de servicii afectați, autoritățile competente ar trebui să se informeze, să se coordoneze și să coopereze unele cu altele și, după caz, cu Europol atunci când emit ordine de eliminare furnizorilor de servicii de găzduire. În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament, Europol ar putea oferi sprijin în conformitate cu mandatul său actual și cu cadrul juridic existent.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Semnalările emise de Europol constituie un mijloc eficace și rapid de a informa furnizorii de servicii de găzduire cu privire la un anumit conținut din cadrul serviciilor lor. Acest mecanism de alertare a furnizorilor de servicii de găzduire cu privire la informații care pot fi considerate cu caracter terorist, care îi permite furnizorului să evalueze, în mod voluntar, compatibilitatea cu propriile clauze și condiții, ar trebui să rămână disponibil pe lângă ordinele de eliminare. Este important ca furnizorii de servicii de găzduire să coopereze cu Europol și să evalueze în mod prioritar aceste semnalări și să ofere un feedback rapid cu privire la măsurile luate. Furnizorul de servicii de găzduire este cel care ia decizia finală de a elimina sau nu conținutul, după ce stabilește dacă acesta este compatibil sau nu cu clauzele și condițiile sale. La punerea în aplicare a prezentului regulament, mandatul Europol, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) 2016/7941a, nu este afectat.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Pentru a asigura punerea în aplicare eficace și suficient de coerentă a măsurilor proactive, autoritățile competente din statele membre ar trebui să se pună de acord cu privire la discuțiile pe care le au cu furnizorii de servicii de găzduire referitoare la identificarea, punerea în aplicare și evaluarea măsurilor proactive specifice. O astfel de cooperare este necesară și în ceea ce privește adoptarea de norme privind sancțiunile, precum și aplicarea și asigurarea respectării acestora.

(28)  Pentru a asigura punerea în aplicare eficace și suficient de coerentă a măsurilor de către furnizorii de servicii de găzduire, autoritățile competente din statele membre ar trebui să se pună de acord cu privire la discuțiile pe care le au cu furnizorii de servicii de găzduire referitoare la ordinele de eliminare și identificarea, punerea în aplicare și evaluarea măsurilor specifice. O astfel de cooperare este necesară și în ceea ce privește adoptarea de norme privind sancțiunile, precum și aplicarea și asigurarea respectării acestora.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Este esențial ca autoritatea competentă din statul membru responsabil de impunerea de sancțiuni să fie pe deplin informată cu privire la emiterea de ordine de eliminare și semnalări, precum și cu privire la schimburile ulterioare dintre furnizorul de servicii de găzduire și autoritatea competentă relevantă. În acest scop, statele membre ar trebui să se asigure că dispun de canale și mecanisme de comunicare adecvate care să permită schimbul de informații relevante în timp util.

(29)  Este esențial ca autoritatea competentă din statul membru responsabil de impunerea de sancțiuni să fie pe deplin informată cu privire la emiterea de ordine de eliminare, precum și cu privire la schimburile ulterioare dintre furnizorul de servicii de găzduire și autoritățile competente pertinente din alte state membre. În acest scop, statele membre ar trebui să se asigure că dispun de canale și mecanisme de comunicare adecvate și securizate care să permită schimbul de informații relevante în timp util.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Atât furnizorii de servicii de găzduire, cât și statele membre ar trebui să stabilească puncte de contact pentru a facilita tratarea rapidă a ordinelor de eliminare și a semnalărilor. Spre deosebire de reprezentantul legal, punctul de contact are scopuri operaționale. Punctul de contact al furnizorului de servicii de găzduire ar trebui să constea din orice mijloace specifice care permit depunerea electronică a ordinelor de eliminare și a semnalărilor, precum și din resurse tehnice și umane care permit tratarea rapidă a acestora. Nu este obligatoriu ca punctul de contact pentru furnizorul de servicii de găzduire să fie situat în Uniune, iar furnizorul de servicii de găzduire este liber să desemneze un punct de contact existent, cu condiția ca acest punct de contact să poată îndeplini funcțiile prevăzute în prezentul regulament. Pentru a garanta eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că punctul de contact este accesibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Informațiile privind punctul de contact ar trebui să indice și limba în care se poate desfășura comunicarea cu punctul de contact. Pentru a facilita comunicarea dintre furnizorii de servicii de găzduire și autoritățile competente, furnizorii de servicii de găzduire sunt încurajați să asigure comunicarea într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii în care sunt disponibile clauzele și condițiile lor.

(33)  Atât furnizorii de servicii de găzduire, cât și statele membre ar trebui să stabilească puncte de contact pentru a facilita tratarea rapidă a ordinelor de eliminare. Spre deosebire de reprezentantul legal, punctul de contact are scopuri operaționale. Punctul de contact al furnizorului de servicii de găzduire ar trebui să constea din orice mijloace specifice care permit depunerea electronică a ordinelor de eliminare, precum și din resurse tehnice și umane care permit tratarea rapidă a acestora. Nu este obligatoriu ca punctul de contact pentru furnizorul de servicii de găzduire să fie situat în Uniune, iar furnizorul de servicii de găzduire este liber să desemneze un punct de contact existent, cu condiția ca acest punct de contact să poată îndeplini funcțiile prevăzute în prezentul regulament. Pentru a garanta eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că punctul de contact este accesibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Informațiile privind punctul de contact ar trebui să indice și limba în care se poate desfășura comunicarea cu punctul de contact. Pentru a facilita comunicarea dintre furnizorii de servicii de găzduire și autoritățile competente, furnizorii de servicii de găzduire sunt încurajați să asigure comunicarea într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii în care sunt disponibile clauzele și condițiile lor.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Având în vedere faptul că nu există o obligație generală ca furnizorii de servicii să asigure o prezență fizică pe teritoriul Uniunii, ar trebui stabilit clar care este statul membru competent în cazul furnizorului de servicii de găzduire care oferă servicii pe teritoriul Uniunii. Ca regulă generală, furnizorul de servicii de găzduire este de competența statului membru în care își are sediul principal sau în care și-a desemnat un reprezentant legal. Cu toate acestea, în cazul în care un alt stat membru emite un ordin de eliminare, autoritățile sale ar trebui să fie în măsură să asigure executarea ordinelor respective prin aplicarea unor măsuri coercitive de natură nepunitivă, cum ar fi penalitățile cu titlu cominatoriu. Totuși, în cazul unui furnizor de servicii de găzduire care nu are niciun sediu în Uniune și care nu desemnează un reprezentant legal, orice stat membru ar trebui să poată aplica sancțiuni, cu condiția respectării principiului ne bis in idem.

(34)  Având în vedere faptul că nu există o obligație generală ca furnizorii de servicii să asigure o prezență fizică pe teritoriul Uniunii, ar trebui stabilit clar care este statul membru competent în cazul furnizorului de servicii de găzduire care oferă servicii pe teritoriul Uniunii. Ca regulă generală, furnizorul de servicii de găzduire este de competența statului membru în care își are sediul principal sau în care și-a desemnat un reprezentant legal. Totuși, în cazul unui furnizor de servicii de găzduire care nu are niciun sediu în Uniune și care nu desemnează un reprezentant legal, orice stat membru ar trebui să poată aplica sancțiuni, cu condiția respectării principiului ne bis in idem.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Furnizorii de servicii de găzduire care nu au niciun sediu în Uniune ar trebui să desemneze în scris un reprezentant legal pentru a asigura îndeplinirea și asigurarea respectării obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament.

(35)  Furnizorii de servicii de găzduire care nu au niciun sediu în Uniune ar trebui să desemneze în scris un reprezentant legal pentru a asigura îndeplinirea și asigurarea respectării obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament. Furnizorii de servicii de găzduire pot apela la un reprezentant legal existent, cu condiția ca respectivul reprezentant legal să fie în măsură să își exercite funcțiile prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  În sensul prezentului regulament, statele membre ar trebui să desemneze autorități competente. Cerința de desemnare a unor autorități competente nu presupune neapărat instituirea de noi autorități, funcțiile stabilite în prezentul regulament putând fi încredințate unor organisme existente. Prezentul regulament impune desemnarea de autorități competente pentru emiterea ordinelor de eliminare și a semnalărilor, pentru supravegherea măsurilor proactive și pentru impunerea de sancțiuni. Este la latitudinea statelor membredecidă numărul de autorități pe care dorescle desemneze pentru îndeplinirea acestor sarcini.

(37)  În sensul prezentului regulament, statele membre ar trebui să desemneze o autoritate judiciară sau administrativă, funcțională și independentă, unică. Această cerință nu necesită instituirea unei noi autorități, funcțiile stabilite în prezentul regulament putând fi încredințate unui organ existent. Prezentul regulament impune desemnarea unei autorități competente pentru emiterea ordinelor de eliminare, pentru supravegherea măsurilor specifice și pentru impunerea de sancțiuni. Statele membre ar trebui să comunice Comisiei care este autoritatea competentă desemnată în temeiul prezentului regulament, iar cea dintâi ar trebuipublice online o compilație cu autoritățile competente din fiecare stat membru. Registrul online ar trebui să fie ușor accesibil pentru a facilita verificarea rapidă a autenticității ordinelor de eliminare de către furnizorii de servicii de găzduire.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Pentru a asigura îndeplinirea efectivă de către furnizorii de servicii de găzduire a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, este necesar să se stabilească o serie de sancțiuni. Statele membre ar trebui să adopte norme privind sancțiunile, inclusiv, după caz, orientări privind amenzile. Este necesar să se stabilească sancțiuni deosebit de aspre pentru cazurile în care furnizorul de servicii de găzduire omite în mod sistematic să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare. Nerespectarea normelor în anumite cazuri ar putea fi sancționată respectându-se principiile ne bis in idem și proporționalității și asigurându-se faptul că sancțiunile țin cont de neîndeplinirea sistematică a obligațiilor. Pentru a garanta securitatea juridică, regulamentul ar trebui să stabilească în ce măsură obligațiile relevante pot face obiectul unor sancțiuni. În cazul nerespectării articolului 6, ar trebui să se adopte sancțiuni numai în ceea ce privește obligațiile care decurg dintr-o solicitare de raportare efectuată în temeiul articolului 6 alineatul (2) sau dintr-o decizie de impunere a unor măsuri proactive suplimentare în temeiul articolului 6 alineatul (4). Atunci când se stabilește dacă ar trebui impuse sau nu sancțiuni financiare, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de resursele financiare ale furnizorului. Statele membre ar trebui să se asigure că sancțiunile nu încurajează eliminarea conținutului care nu este conținut cu caracter terorist.

(38)  Pentru a asigura îndeplinirea efectivă de către furnizorii de servicii de găzduire a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, este necesar să se stabilească o serie de sancțiuni. Statele membre ar trebui să adopte norme privind sancțiunile, inclusiv, după caz, orientări privind amenzile. Ar trebui stabilite sancțiuni în cazul în care furnizorii de servicii de găzduire nu își respectă în mod sistematic și persistent obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament. În cazul nerespectării articolului 6, ar trebui să se adopte sancțiuni numai în ceea ce privește obligațiile care decurg dintr-o solicitare de aplicare a unor măsuri specifice suplimentare în temeiul articolului 6 alineatul (4). Atunci când se stabilește dacă ar trebui impuse sau nu sancțiuni financiare, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de resursele financiare ale furnizorului. În plus, autoritatea competentă ar trebui să ia în considerare dacă furnizorul de servicii de găzduire este o întreprindere nou-înființată sau o întreprindere mică și mijlocie și ar trebui să stabilească, de la caz la caz, dacă acesta este în măsură să respecte în mod corespunzător ordinul emis. Statele membre ar trebui să se asigure că sancțiunile nu încurajează eliminarea conținutului care nu este conținut cu caracter terorist.

 

 

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Statele membre ar trebui să colecteze informații privind punerea în aplicare a legislației. Este necesar să se stabilească un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului regulament, pentru a contribui la evaluarea legislației.

(41)  Statele membre ar trebui să colecteze informații privind punerea în aplicare a legislației, inclusiv informații privind numărul de cazuri de depistare, investigare și urmărire penală reușită a infracțiunilor teroriste ca urmare a aplicării prezentului regulament. Este necesar să se stabilească un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului regulament, pentru a contribui la evaluarea legislației.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Pe baza constatărilor și a concluziilor raportului privind punerea în aplicare și a rezultatelor exercițiului de monitorizare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentului regulament cel mai devreme la trei ani după intrarea sa în vigoare. Evaluarea ar trebui să se bazeze pe următoarele cinci criterii: eficiență, eficacitate, relevanță, coerență și valoare adăugată europeană. Aceasta va viza funcționarea diferitelor măsuri operaționale și tehnice prevăzute în regulament, inclusiv eficacitatea măsurilor de îmbunătățire a detectării, a identificării și a eliminării conținutului cu caracter terorist, eficacitatea mecanismelor de salvgardare, precum și impactul asupra drepturilor și intereselor părților terțe care ar putea fi afectate, și va include o reexaminare a cerinței de informare a furnizorilor de conținut.

(42)  Pe baza constatărilor și a concluziilor raportului privind punerea în aplicare și a rezultatelor exercițiului de monitorizare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentului regulament la un an după intrarea sa în vigoare. Evaluarea ar trebui să se bazeze pe următoarele cinci criterii: eficiență, necesitate, proporționalitate, eficacitate, relevanță, coerență și valoare adăugată europeană. Aceasta ar trebui să vizeze funcționarea diferitelor măsuri operaționale și tehnice prevăzute în regulament, inclusiv eficacitatea măsurilor de îmbunătățire a detectării, a identificării și a eliminării conținutului cu caracter terorist, eficacitatea mecanismelor de salvgardare, precum și impactul asupra drepturilor fundamentale care ar putea fi afectate, inclusiv libertatea de exprimare și cea de a primi și disemina informații, libertatea și pluralismul mass media, libertatea de a desfășura o activitate comercială și dreptul la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal. Comisia ar trebui, de asemenea, să evalueze efectul asupra părților terțe care ar putea fi afectate, și va include o reexaminare a cerinței de informare a furnizorilor de conținut.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament stabilește norme uniforme pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire pentru diseminarea conținutului online cu caracter terorist. Acesta prevede în special:

1.  Prezentul regulament stabilește norme specifice uniforme pentru a combate utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire pentru diseminarea publică a conținutului online cu caracter terorist. Acesta prevede în special:

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  norme privind obligațiile de diligență pe care trebuie să le aplice furnizorii de servicii de găzduire pentru a preveni diseminarea conținutului cu caracter terorist prin intermediul serviciilor lor și pentru a asigura, atunci când este necesar, eliminarea rapidă a acestuia;

(a)  norme rezonabile și proporționale privind obligațiile de diligență pe care trebuie să le aplice furnizorii de servicii de găzduire pentru a combate diseminarea publică a conținutului cu caracter terorist prin intermediul serviciilor lor și pentru a asigura, atunci când este necesar, eliminarea rapidă a acestuia;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un set de măsuri care urmează să fie instituite de statele membre pentru identificarea conținutului cu caracter terorist, pentru eliminarea rapidă a acestuia de către furnizorii de servicii de găzduire și pentru facilitarea cooperării cu autoritățile competente din alte state membre, cu furnizorii de servicii de găzduire și, după caz, cu organismele relevante ale Uniunii.

(b)  un set de măsuri care urmează să fie instituite de statele membre pentru identificarea conținutului cu caracter terorist, pentru eliminarea rapidă a acestuia de către furnizorii de servicii de găzduire în concordanță cu legislația Uniunii care oferă garanții adecvate exercitării libertății de exprimare și libertății de a primi și difuza informații și idei într-o societate deschisă și democratică și pentru facilitarea cooperării cu autoritățile competente din alte state membre, cu furnizorii de servicii de găzduire și, după caz, cu organismele relevante ale Uniunii.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezentul regulament se aplică furnizorilor de servicii de găzduire care oferă servicii în Uniune, indiferent de locul unde se află sediul lor principal.

2.  Prezentul regulament se aplică furnizorilor de servicii de găzduire care oferă servicii publice în Uniune, indiferent de locul unde se află sediul lor principal.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Prezentul regulament nu se aplică conținutului care este difuzat în scopuri educaționale, artistice, jurnalistice sau de cercetare sau în scopul sensibilizării față de activitățile teroriste, nici conținutului care reprezintă o expresie a opiniilor polemice sau controverselor din cursul unei dezbateri publice.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Prezentul regulament nu are ca efect modificarea obligației de a respecta drepturile, libertățile și principiile prevăzute la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și se aplică fără a aduce atingere principiilor fundamentale din legislația Uniunii și din legislația internă privind libertatea de exprimare, libertatea presei și libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Prezentul regulament nu aduce atingere Directivei 2000/31/CE.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  „servicii ale societății informaționale” înseamnă serviciile astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (a) din Directiva 2000/31/CE.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „furnizor de servicii de găzduire” înseamnă un furnizor de servicii ale societății informaționale care constau în stocarea informațiilor furnizate de furnizorul conținutului la cererea acestuia și în punerea informațiilor respective la dispoziția terților;

(1)  „furnizor de servicii de găzduire” înseamnă un furnizor de servicii ale societății informaționale care constau în stocarea informațiilor furnizate de furnizorul conținutului la cererea acestuia și în punerea informațiilor respective la dispoziția publicului. Acest lucru se aplică numai serviciilor furnizate publicului la nivelul aplicației. Furnizorii de infrastructură de tip cloud și furnizorii de servicii de cloud nu sunt considerați furnizori de servicii de găzduire. Nu se aplică nici serviciilor de comunicații electronice, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/1972;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „furnizor de conținut” înseamnă un utilizator care a furnizat informații care sunt stocate sau care au fost stocate la cererea sa de către un furnizor de servicii de găzduire;

(2)  „furnizor de conținut” înseamnă un utilizator care a furnizat informații care sunt stocate sau care au fost stocate și puse la dispoziția publicului la cererea sa de către un furnizor de servicii de găzduire;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „infracțiuni de terorism” înseamnă infracțiunile care corespund definiției de la articolul 3 alineatul (1) din Directiva (UE) 2017/541;

eliminat

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „conținut cu caracter terorist” înseamnă una sau mai multe dintre următoarele informații care:

(5)  „conținut cu caracter terorist” înseamnă unul sau mai multe dintre următoarele materiale care:

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  instigă la săvârșirea de infracțiuni de terorism sau promovează săvârșirea unor astfel de infracțiuni, inclusiv prin glorificarea lor, generând astfel un pericol de săvârșire a unor astfel de infracțiuni;

(a)  instigă la săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a) - (i) din Directiva (UE) 2017/541, atunci când un astfel de comportament promovează direct sau indirect, cum ar fi glorificarea actelor teroriste, săvârșirea unor infracțiuni teroriste, generând astfel un pericol de săvârșire intenționată a uneia sau a mai multor astfel de infracțiuni;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  încurajează contribuirea la infracțiuni de terorism;

(b)  determinarea unei alte persoane sau a unui grup de persoane să săvârșească sau să contribuie la săvârșirea uneia dintre infracțiunile enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) — (i) din Directiva (UE) 2017/541, generând astfel pericolul ca una sau mai multe astfel de infracțiuni să fie comise intenționat;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  promovează activitățile unui grup terorist, în special prin încurajarea participării la un grup terorist sau a sprijinirii unui grup terorist în sensul articolului 2 punctul 3 din Directiva (UE) 2017/541;

(c)  determinarea unei alte persoane sau a unui grup de persoane să participe la activitățile unui grup terorist, inclusiv prin furnizarea de informații sau de resurse materiale sau prin finanțarea în orice fel a activităților acestuia, în sensul articolul 4 din Directiva (UE) 2017/541, generând astfel pericolul ca una sau mai multe astfel de infracțiuni să fie comise intenționat;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  oferă instrucțiuni referitoare la metode sau tehnici cu scopul săvârșirii unor infracțiuni de terorism;

(d)  oferirea de instrucțiuni referitoare la fabricarea sau folosirea explozivilor, a armelor de foc sau a altor arme sau substanțe nocive sau periculoase sau la alte metode sau tehnici specifice cu scopul săvârșirii unor infracțiuni de terorism sau a contribuirii la săvârșirea uneia dintre infracțiunile de terorism enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(i) din Directiva (UE) 2017/541;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  prezentarea comiterii uneia sau mai multora dintre infracțiunile enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) — (i) din Directiva (UE) 2017/541, generând astfel pericolul ca una sau mai multe astfel de infracțiuni să fie comise intenționat;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „diseminarea conținutului cu caracter terorist” înseamnă punerea conținutului cu caracter terorist la dispoziția unor părți terțe prin intermediul serviciilor furnizorilor de servicii de găzduire;

(6)  „diseminarea conținutului cu caracter terorist” înseamnă punerea conținutului cu caracter terorist la dispoziția publicului prin intermediul serviciilor furnizorilor de servicii de găzduire;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „semnalare” înseamnă o notificare adresată de către o autoritate competentă sau, după caz, de către un organism relevant al Uniunii, unui furnizor de servicii de găzduire, referitoare la informații care pot fi considerate conținut cu caracter terorist, a căror compatibilitate cu propriile clauze și condiții trebuie să fie examinată voluntar de către furnizor, cu scopul de a preveni diseminarea conținutului cu caracter terorist;

eliminat

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a.  „autoritate competentă” înseamnă o autoritate națională judiciară unică sau o autoritate administrativă independentă din punct de vedere funcțional din statul membru.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de găzduire iau măsuri adecvate, rezonabile și proporționale, în conformitate cu prezentul regulament, pentru a combate diseminarea conținutului cu caracter terorist și pentru a-i proteja pe utilizatori împotriva conținutului cu caracter terorist. În acest sens, aceștia acționează în mod diligent, proporțional și nediscriminatoriu, luând în considerare în mod corespunzător drepturile fundamentale ale utilizatorilor, și țin cont de importanța fundamentală a libertății de exprimare și de informare într-o societate deschisă și democratică.

1.  Furnizorii de servicii de găzduire acționează în conformitate cu prezentul regulament pentru a-i proteja pe utilizatori împotriva conținutului cu caracter terorist. Aceștia acționează în mod diligent, proporțional și nediscriminatoriu, luând în considerare în mod corespunzător și în toate împrejurările drepturile fundamentale ale utilizatorilor și țin cont de importanța fundamentală a libertății de exprimare și a libertății de a primi și a comunica informații și idei într-o societate deschisă și democratică, în vederea evitării eliminării de conținut fără caracter terorist.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Aceste obligații de diligență nu constituie o obligație generală a furnizorilor de servicii de găzduire de a monitoriza informațiile pe care le stochează și nici o obligație generală de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe care să indice o activitate ilegală.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii de servicii de găzduire includ în clauzele și condițiile lor dispoziții menite să prevină diseminarea conținutului cu caracter terorist și le aplică.

eliminat

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Dacă furnizorii de servicii de găzduire iau cunoștință de un conținut cu caracter terorist diseminat prin intermediul serviciilor lor, aceștia informează autoritățile competente cu privire la respectivul conținut și îl elimină prompt.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Furnizorii de servicii de găzduire care îndeplinesc criteriile definiției furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video conform Directivei (UE) 2018/1808 iau măsurile adecvate pentru a combate diseminarea conținutului cu caracter terorist în conformitate cu articolul 28b alineatul (1) litera (c) și alineatul (3) din Directiva (UE) 2018/1808.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea competentă are competența de a emite o decizie prin care să îi impună furnizorului de servicii de găzduire să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta.

1.  Autoritatea competentă a statului membru în care se află sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire are competența de a emite un ordin de eliminare prin care să îi impună furnizorului de servicii de găzduire să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta în toate statele membre.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Autoritatea competentă a unui stat membru în care furnizorul de servicii de găzduire nu are sediul principal sau nu are un reprezentant legal poate solicita ca accesul la conținutul terorist să fie blocat și poate asigura respectarea prezentei cereri pe teritoriul său.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Dacă autoritatea competentă relevantă nu a emis anterior un ordin de eliminare către un furnizor de servicii de găzduire, aceasta contactează furnizorul de servicii de găzduire, punându-i la dispoziție informații cu privire la proceduri și termene aplicabile, cu cel puțin 12 de ore înainte de emiterea unui ordin de eliminare.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii de servicii de găzduire elimină conținutul cu caracter terorist sau blochează accesul la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare.

2.  Furnizorii de servicii de găzduire elimină conținutul cu caracter terorist sau blochează accesul la acesta în cel mai scurt termen posibil și în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  identificarea autorității competente care emite ordinul de eliminare și autentificarea ordinului de eliminare de către autoritatea competentă;

(a)  identificarea autorității competente care emite ordinul de eliminare prin semnătură digitală și autentificarea ordinului de eliminare de către autoritatea competentă;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o expunere a motivelor care să explice de ce conținutul este considerat conținut cu caracter terorist, cel puțin prin referire la categoriile de conținuturi cu caracter terorist enumerate la articolul 2 punctul 5;

(b)  o expunere detaliată a motivelor care să explice de ce conținutul este considerat conținut cu caracter terorist și o referire concretă la categoriile de conținuturi cu caracter terorist enumerate la articolul 2 punctul 5;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o adresă URL (Uniform Resource Locator) și, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului menționat;

(c)  o adresă URL (Uniform Resource Locator) exactă și, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului menționat;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  informații privind căile de atac de care dispun furnizorul de servicii de găzduire și furnizorul de conținut;

(f)  informații ușor de înțeles privind căile de atac de care dispun furnizorul de servicii de găzduire și furnizorul de conținut, inclusiv căile de atac la autoritatea competentă, precum și recurgerea la o instanță și termene-limită pentru introducerea apelului;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  dacă este relevant, decizia de a nu comunica informațiile cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta, astfel cum se menționează la articolul 11.

(g)  dacă este necesar și potrivit, decizia de a nu comunica informațiile cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta, astfel cum se menționează la articolul 11.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  La cererea furnizorului de servicii de găzduire sau a furnizorului de conținut, autoritatea competentă furnizează o expunere detaliată a motivelor, fără a aduce atingere obligației furnizorului de servicii de găzduire de a respecta ordinul de eliminare în termenul stabilit la alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritățile competente adresează ordinele de eliminare sediului principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii de găzduire în temeiul articolului 16 și le transmit punctului de contact menționat la articolul 14 alineatul (1). Aceste ordine se trimit prin mijloace electronice capabile să producă o înregistrare scrisă și în condiții care permit stabilirea autenticității expeditorului, inclusiv exactitatea datei și a orei la care s-a trimis și la care s-a primit ordinul.

5.  Autoritatea competentă adresează ordinele de eliminare sediului principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii de găzduire în temeiul articolului 16 și le transmit punctului de contact menționat la articolul 14 alineatul (1). Aceste ordine se trimit prin mijloace electronice capabile să producă o înregistrare scrisă și în condiții care permit stabilirea autenticității expeditorului, inclusiv exactitatea datei și a orei la care s-a trimis și la care s-a primit ordinul.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Furnizorii de servicii de găzduire confirmă primirea ordinului și, fără întârzieri nejustificate, informează autoritatea competentă cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau la blocarea accesului la acesta, indicând, în special, data și ora la care au întreprins acțiunea respectivă, utilizând formularul prevăzut în anexa II.

6.  Furnizorii de servicii de găzduire informează, fără întârzieri nejustificate, autoritatea competentă cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau la blocarea accesului la acesta, indicând, în special, data și ora la care au întreprins acțiunea respectivă, utilizând formularul prevăzut în anexa II.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În cazul în care furnizorul de servicii de găzduire nu poate respecta ordinul de eliminare din cauza unei situații de forță majoră sau a unei imposibilități de facto care nu îi poate fi imputată, acesta informează autoritatea competentă fără întârzieri nejustificate, explicând motivele și utilizând formularul prevăzut în anexa III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se aplică de îndată ce motivele invocate nu mai sunt valabile.

7.  În cazul în care furnizorul de servicii de găzduire nu poate respecta ordinul de eliminare din cauza unei situații de forță majoră sau a unei imposibilități de facto care nu îi poate fi imputată, inclusiv din motive tehnice sau operaționale, acesta informează autoritatea competentă fără întârzieri nejustificate, explicând motivele și utilizând formularul prevăzut în anexa III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se aplică de îndată ce motivele invocate nu mai sunt valabile.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul în care furnizorul de servicii de găzduire nu poate respecta ordinul de eliminare deoarece ordinul conține erori evidente sau nu conține informații suficiente pentru a permite executarea sa, acesta informează autoritatea competentă fără întârzieri nejustificate, solicitând clarificările necesare și utilizând formularul prevăzut în anexa III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se aplică de îndată ce îi sunt transmise clarificările solicitate.

8.  Furnizorul de servicii de găzduire poate refuza executarea ordinului de eliminare dacă ordinul conține erori evidente sau nu conține informații suficiente. Acesta informează autoritatea competentă fără întârzieri nejustificate, solicitând clarificările necesare și utilizând formularul prevăzut în anexa III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se aplică de îndată ce îi sunt transmise clarificările solicitate. .

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Autoritatea competentă care a emis ordinul de eliminare informează autoritatea competentă care supraveghează punerea în aplicare a măsurilor proactive, menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c), atunci când ordinul de eliminare devine definitiv. Un ordin de eliminare devine definitiv dacă nu a fost contestat în termenul prevăzut de dreptul intern aplicabil sau dacă, în urma unei căi de atac, a fost confirmat.

9.  Autoritatea competentă care a emis ordinul de eliminare informează autoritatea competentă care supraveghează punerea în aplicare a măsurilor specifice, menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c), atunci când ordinul de eliminare devine definitiv. Un ordin de eliminare devine definitiv dacă nu a fost contestat în termenul prevăzut de dreptul intern aplicabil sau dacă, în urma unei căi de atac, a fost confirmat.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Procedura de consultare pentru ordinele de eliminare

 

1. Autoritatea judiciară competentă care emite un ordin de eliminare conform articolului 4 alineatul (1a) transmite o copie a ordinului de eliminare autorității judiciare competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (a) din statul membru în care se află sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire, simultan cu transmiterea acestuia furnizorului de servicii de găzduire, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5).

 

2. În cazul în care autoritatea competentă a statului membru în care se află sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire are motive întemeiate să considere că ordinul de eliminare ar putea afecta interesele fundamentale ale statului membru respectiv, aceasta informează autoritatea emitentă competentă. Autoritatea emitentă ia în considerare aceste circumstanțe și, după caz, retrage sau adaptează ordinul de eliminare.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4b

 

Procedura de cooperare pentru emiterea unui ordin de eliminare suplimentar

 

1. În cazul în care o autoritate competentă a emis un ordin de eliminare în temeiul articolul 4 alineatul (1a), autoritatea respectivă poate contacta autoritatea competentă a statului membru în care furnizorul de servicii de găzduire își are sediul principal pentru a solicita ca aceasta din urmă să emită, la rândul său, un ordin de eliminare în temeiul articolul 4 alineatul (1).

 

2. Autoritatea competentă din statul membru în care este situat sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire fie emite un ordin de îndepărtare, fie refuză cât de rapid posibil să emită un ordin, dar nu mai târziu de o oră de la momentul la care este contactată în conformitate cu alineatul (1) și informează autoritatea competentă care a emis prima decizie cu privire la decizia sa.

 

3. În cazurile în care autoritatea competentă din statul membru în care se află sediul principal are nevoie de mai mult de o oră pentru a efectua propria evaluare a conținutului, aceasta trimite furnizorului de servicii de găzduire în cauză o cerere de blocare temporară a accesului la conținut pentru o perioadă de până la 24 ore, perioadă în care autoritatea competentă efectuează evaluarea și trimite ordinul de eliminare sau retrage cererea de blocare a accesului.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

eliminat

Semnalări

 

1.  Autoritatea competentă sau organismul relevant al Uniunii poate trimite o semnalare unui furnizor de servicii de găzduire.

 

2.  Furnizorii de servicii de găzduire instituie măsuri operaționale și tehnice care facilitează evaluarea rapidă a conținutului care a fost trimis de autoritățile competente și, după caz, de organismele relevante ale Uniunii, pentru a fi examinat în mod voluntar de către aceștia.

 

3.  Semnalarea se adresează sediului principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii în temeiul articolului 16 și se transmite punctului de contact menționat la articolul 14 alineatul (1). Semnalările se trimit prin mijloace electronice.

 

4.  Semnalarea conține informații suficient de detaliate, inclusiv motivele pentru care conținutul este considerat conținut cu caracter terorist, o adresă URL și, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului cu caracter terorist semnalat.

 

5.  Furnizorul de servicii de găzduire evaluează cu prioritate conținutul identificat în semnalare în conformitate cu clauzele și condițiile proprii și decide dacă să elimine conținutul sau să blocheze accesul la acesta.

 

6.  Furnizorul de servicii de găzduire informează prompt autoritatea competentă sau organismul relevant al Uniunii cu privire la rezultatul evaluării și la data și ora la care a întreprins o eventuală acțiune ca urmare a semnalării.

 

7.  În cazul în care furnizorul de servicii de găzduire consideră că semnalarea nu conține informații suficiente pentru a evalua conținutul semnalat, acesta informează fără întârziere autoritățile competente sau organismul relevant al Uniunii, solicitând informațiile sau clarificările suplimentare necesare.

 

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsuri proactive

Măsuri specifice

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de găzduire iau măsuri proactive, atunci când acestea se impun, pentru a-și proteja serviciile împotriva diseminării de conținut cu caracter terorist. Măsurile trebuie să fie eficace și proporționale, ținând seama de riscul și nivelul de expunere la conținutul cu caracter terorist, de drepturile fundamentale ale utilizatorilor și de importanța fundamentală a libertății de exprimare și de informare într-o societate deschisă și democratică.

1.  Fără a aduce atingere Directivei (UE) 2018/1808 și Directivei 2000/31/CE, furnizorii de servicii de găzduire pot lua măsuri specifice pentru a-și proteja serviciile împotriva diseminării publice de conținut cu caracter terorist. Măsurile trebuie să fie eficace, orientate și proporționale, ținând seama în mod special de riscul și nivelul de expunere la conținutul cu caracter terorist, de drepturile fundamentale ale utilizatorilor și de importanța fundamentală dreptului de exercitare a libertății de exprimare și de primire și transmitere a informațiilor și ideilor într-o societate deschisă și democratică.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când este informată în conformitate cu articolul 4 alineatul (9), autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) solicită furnizorului de servicii de găzduire să prezinte un raport, în termen de trei luni de la primirea solicitării și, ulterior, cel puțin o dată pe an, cu privire la măsurile proactive specifice pe care le-a adoptat, inclusiv prin utilizarea de instrumente automatizate, pentru:

eliminat

(a)  a preveni reîncărcarea conținutului care a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul deoarece se consideră că este un conținut cu caracter terorist;

 

(b)  a detecta, a identifica și a elimina rapid conținutul cu caracter terorist sau a bloca rapid accesul la acesta.

 

Această solicitare se trimite la sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii.

 

În rapoarte se includ toate informațiile relevante care să permită autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) să evalueze dacă măsurile proactive sunt eficace și proporționale, inclusiv dacă eventualele instrumente automatizate utilizate și mecanismele de supraveghere și de verificare de către oameni funcționează.

 

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) consideră că măsurile proactive luate și raportate în temeiul alineatului (2) sunt insuficiente pentru a atenua și a gestiona riscul și nivelul de expunere, aceasta poate solicita furnizorului de servicii de găzduire să adopte măsuri proactive specifice suplimentare. În acest scop, furnizorul de servicii de găzduire cooperează cu autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) pentru a identifica măsurile specifice pe care ar trebui să le instituie furnizorul de servicii de găzduire, pentru a stabili principalele obiective și jaloane, precum și termenele de realizare a acestora.

eliminat

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care nu se poate ajunge la niciun acord în termen de trei luni de la adresarea solicitării în temeiul alineatului (3), autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate emite o decizie prin care să impună măsuri proactive specifice suplimentare, necesare și proporționale. Atunci când adoptă această decizie, autoritatea competentă ține cont în special de capacitatea economică a furnizorului de servicii de găzduire, de efectul acestor măsuri asupra drepturilor fundamentale ale utilizatorilor și de importanța fundamentală a libertății de exprimare și de informare. Decizia se trimite la sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii. Furnizorul de servicii de găzduire raportează periodic cu privire la punerea în aplicare a măsurilor, conform indicațiilor autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c).

4.  După ce a stabilit că un furnizor de servicii de găzduire a primit un număr substanțial de ordine de eliminare, autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate înainta o solicitare de măsuri specifice suplimentare necesare, proporționale și eficace pe care furnizorul de servicii de găzduire va trebui să le pună în practică. Autoritatea competentă nu impune o obligație generală de supraveghere, nici utilizarea de instrumente automatizate. Solicitarea ține cont în special de fezabilitatea tehnică a măsurilor, de dimensiunea și capacitatea economică a furnizorului de servicii de găzduire, de efectul acestor măsuri asupra drepturilor fundamentale ale utilizatorilor și de importanța fundamentală a libertății de exprimare și de primire și transmitere de informații și idei într-o societate deschisă și democratică. Această solicitare se trimite la sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii. Furnizorul de servicii de găzduire raportează periodic cu privire la punerea în aplicare a măsurilor, conform indicațiilor autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c).

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un furnizor de servicii de găzduire poate, în orice moment, să solicite autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) reexaminarea și, după caz, revocarea unei solicitări sau a unei decizii emise în temeiul alineatelor (2), (3) și, respectiv, (4). Autoritatea competentă emite o decizie motivată într-un termen rezonabil de la primirea solicitării din partea furnizorului de servicii de găzduire.

5.  Un furnizor de servicii de găzduire poate, în orice moment, să solicite autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) reexaminarea și, după caz, revocarea unei solicitări sau a unei decizii emise în temeiul alineatului (4). Autoritatea competentă emite o decizie motivată într-un termen rezonabil de la primirea solicitării din partea furnizorului de servicii de găzduire.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de găzduire păstrează conținutul cu caracter terorist care a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unui ordin de eliminare, a unei semnalări sau a unor măsuri proactive în temeiul articolelor 4, 5 și 6 și a datelor conexe eliminate ca urmare a eliminării conținutului cu caracter terorist și care sunt necesare pentru:

1.  Furnizorii de servicii de găzduire păstrează conținutul cu caracter terorist care a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unui ordin de eliminare sau a unor măsuri specifice în temeiul articolelor 4 și 6 și a datelor conexe eliminate ca urmare a eliminării conținutului cu caracter terorist și care sunt necesare pentru:

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  proceduri de reexaminare administrativă sau de control judiciar;

(a)  proceduri de reexaminare administrativă, de control judiciar sau de exercitare a căilor de atac;

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism.

(b)  prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală de către autoritățile însărcinate cu aplicarea legii a infracțiunilor de terorism.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Conținutul cu caracter terorist și datele conexe menționate la alineatul (1) se păstrează timp de șase luni. La cererea autorității sau a instanței competente, conținutul cu caracter terorist se păstrează o perioadă mai lungă, în cazul în care și atât timp cât acest lucru este necesar pentru desfășurarea procedurilor de reexaminare administrativă sau de control judiciar menționate la alineatul (1) litera (a).

2.  Conținutul cu caracter terorist și datele conexe menționate la alineatul (1) litera (a) se păstrează timp de șase luni. și se distruge după această perioadă. La cererea autorității sau a instanței competente, conținutul cu caracter terorist se păstrează încă o perioadă specificată doar în cazul în care și atât timp cât acest lucru este necesar pentru desfășurarea procedurilor de reexaminare administrativă, de control judiciar sau de exercitare a căilor de atac menționate la alineatul (1) litera (a). Furnizorii de servicii de găzduire trebuie să păstreze conținutul cu caracter terorist și datele conexe menționate la alineatul (1) litera (b) până când autoritatea de aplicare a legii reacționează la notificarea efectuată de către furnizorul de servicii de găzduire în conformitate cu articolul 13 alineatul (4), dar nu mai târziu de șase luni.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligații în materie de transparență

Obligații în materie de transparență pentru furnizorii de servicii de găzduire

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de găzduire prezintă, în clauzele și condițiile lor, politica pe care o aplică pentru prevenirea diseminării conținutului cu caracter terorist, inclusiv, după caz, o explicație pertinentă privind funcționarea măsurilor proactive și utilizarea instrumentelor automatizate.

1.  Dacă este cazul, furnizorii de servicii de găzduire prezintă clar în clauzele și condițiile lor politica pe care o aplică pentru prevenirea diseminării conținutului cu caracter terorist, inclusiv, dacă este cazul, o explicație pertinentă privind funcționarea măsurilor specifice.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii de servicii de găzduire publică anual un raport privind transparența referitor la măsurile întreprinse pentru combaterea diseminării conținutului cu caracter terorist.

2.  Furnizorii de servicii de găzduire care fac sau au făcut obiectul unor ordine de eliminare în anul respectiv publică anual rapoarte privind transparența referitoare la măsurile întreprinse pentru combaterea diseminării conținutului cu caracter terorist.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informații referitoare la măsurile luate de furnizorul de servicii de găzduire pentru a preveni reîncărcarea conținutului care a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul deoarece se consideră că este un conținut cu caracter terorist;

(b)  informații referitoare la măsurile luate de furnizorul de servicii de găzduire pentru a preveni reîncărcarea conținutului care a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul deoarece se consideră că este un conținut cu caracter terorist, în special în cazurile în care s-a folosit tehnologie automatizată;

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  numărul de conținuturi cu caracter terorist care au fost eliminate sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unor ordine de eliminare, a unor semnalări sau, respectiv, a unor măsuri proactive;

(c)  numărul de conținuturi cu caracter terorist care au fost eliminate sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unor ordine de eliminare sau, respectiv, a unor măsuri specifice și numărul de ordine în cazul cărora conținutul nu a fost eliminat în conformitate cu articolul 4 alineatele (7) și (8), împreună cu motivele refuzului;

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  o prezentare generală și rezultatele procedurilor de depunere a plângerilor.

(d)  numărul și rezultatele procedurilor de depunere a plângerilor și acțiunilor de control judiciar, inclusiv numărul de cazuri în care s-a stabilit că conținutul a fost identificat în mod eronat ca având caracter terorist.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Obligațiile autorităților competente în ceea ce privește transparența

 

1. Autoritățile competente publică rapoarte anuale de transparență care includ cel puțin următoarele informații:

 

(a) numărul de ordine de eliminare emise, numărul eliminări și numărul de ordine de eliminare refuzate sau ignorate;

 

(b) numărul identificărilor de conținut terorist care au condus la cercetare și urmărire penală și numărul materialelor identificate în mod eronat ca având caracter terorist;

 

(c) o descriere a măsurilor solicitate de autoritățile competente în temeiul articolul 6 alineatul (4).

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsuri de salvgardare privind utilizarea și punerea în aplicare a măsurilor proactive

Măsuri de salvgardare privind utilizarea și punerea în aplicare a măsurilor specifice

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire utilizează instrumente automatizate în temeiul prezentului regulament cu privire la conținutul pe care îl stochează, aceștia prevăd măsuri de salvgardare eficace și adecvate, astfel încât deciziile luate privind conținutul în cauză, în special deciziile de a elimina sau a bloca accesul la conținutul considerat conținut cu caracter terorist, să fie corecte și întemeiate.

1.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire utilizează instrumente automatizate cu privire la conținutul pe care îl stochează, aceștia prevăd măsuri de salvgardare eficace și adecvate, astfel încât deciziile luate privind conținutul în cauză, în special deciziile de a elimina sau a bloca accesul la conținutul considerat conținut cu caracter terorist, să fie corecte și întemeiate.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Măsurile de salvgardare respective constau în special în supravegherea și efectuarea de verificări de către o persoană, dacă este nevoie, și, în orice caz, atunci când este necesară o evaluare detaliată a contextului relevant pentru a se stabili dacă respectivul conținut trebuie considerat conținut cu caracter terorist.

2.  Măsurile de salvgardare respective constau în special în supravegherea și verificarea de către o persoană a caracterului adecvat al deciziei de a elimina conținutul sau de a refuza accesul la acesta, în special având în vedere libertatea de exprimare și libertatea de a primi și transmite informații într-o societate deschisă și democratică.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Căi de atac eficiente

 

1. Furnizorii de conținut al căror conținut a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unui ordin de eliminare și furnizorii de servicii de găzduire care au primit un ordin de eliminare au dreptul de a recurge la o cale de atac eficace. Statele membre instituie proceduri eficace pentru exercitarea acestui drept.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de găzduire instituie mecanisme eficace și accesibile care să permită furnizorilor de conținut al căror conținut a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul ca urmare a unei semnalări efectuate în temeiul articolului 5 sau a unor măsuri proactive luate în temeiul articolului 6 să depună o plângere împotriva acțiunii furnizorului de servicii de găzduire prin care să solicite republicarea conținutului.

1.  Furnizorii de servicii de găzduire instituie un mecanism eficace și accesibile care să permită furnizorilor de conținut al căror conținut a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul ca urmare a unor măsuri specifice luate în temeiul articolului 6 să depună o plângere împotriva acțiunii furnizorului de servicii de găzduire prin care să solicite republicarea conținutului.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii de servicii de găzduire analizează prompt fiecare plângere primită și republică conținutul, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care eliminarea sa sau blocarea accesului a fost nejustificată. Aceștia informează autorul plângerii cu privire la rezultatul examinării.

2.  Furnizorii de servicii de găzduire analizează prompt fiecare plângere primită și republică conținutul, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care eliminarea sa sau blocarea accesului a fost nejustificată. Aceștia informează autorul plângerii cu privire la rezultatul examinării, în termen de două săptămâni de la primirea plângerii, oferind o explicație clară în cazurile în care furnizorii de servicii de găzduire decid să nu republice conținutul. O republicare a conținutului nu împiedică luarea de măsuri judiciare ulterioare împotriva deciziei furnizorului de servicii de găzduire sau a autorității competente.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire elimină un conținut cu caracter terorist sau au blocat accesul la acest conținut, aceștia informează furnizorul de conținut cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau la blocarea accesului la acesta.

1.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire elimină un conținut cu caracter terorist sau au blocat accesul la acest conținut, aceștia informează complet și concis furnizorul de conținut cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau la blocarea accesului la acesta și cu privire la contestarea deciziei și îi transmit, la cerere, un exemplar al ordinului de eliminare emis în conformitate cu articolul 4.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La cererea furnizorului de conținut, furnizorul de servicii de găzduire îi comunică acestuia motivele eliminării sau ale blocării accesului și posibilitățile de contestare a deciziei.

eliminat

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Obligația prevăzută la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care autoritatea competentă decide că nu ar trebui să se efectueze nicio informare din motive de siguranță publică, cum ar fi prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism, atât timp cât este necesar, dar nu mai mult de [patru] săptămâni de la adoptarea deciziei. În acest caz, furnizorul de servicii de găzduire nu comunică nicio informație privind eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta.

3.  Obligația prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul în care autoritatea competentă decide, pe baza unor dovezi obiective și luând în considerare proporționalitatea și necesitatea unei astfel de decizii, că nu ar trebui să se efectueze nicio informare din motive de siguranță publică, cum ar fi prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism, atât timp cât este necesar, dar nu mai mult de patru săptămâni de la adoptarea deciziei. În acest caz, furnizorul de servicii de găzduire nu comunică nicio informație privind eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile lor competente dispun de capacitatea necesară și de resurse suficiente pentru a-și atinge obiectivele și pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament.

Statele membre se asigură că autoritățile lor competente dispun de capacitatea necesară și de resurse suficiente pentru a-și atinge obiectivele și pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament, oferind garanții solide de independență.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cooperarea dintre furnizorii de servicii de găzduire, autoritățile competente și, după caz, organismele relevante ale Uniunii

Cooperarea dintre furnizorii de servicii de găzduire, autoritățile competente și, după caz, organismele competente ale Uniunii

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente din statele membre se informează, se coordonează și cooperează unele cu altele și, după caz, cu organismele relevante ale Uniunii, cum ar fi Europol, în ceea ce privește ordinele de eliminare și semnalările, în scopul de a evita suprapunerile, de a spori coordonarea și de a evita interferențele cu investigațiile din diferitele state membre.

1.  Autoritățile competente din statele membre se informează, se coordonează și cooperează unele cu altele și, după caz, cu Europol în ceea ce privește ordinele de eliminare, în scopul de a evita suprapunerile, de a spori coordonarea și de a evita interferențele cu investigațiile din diferitele state membre.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile competente din statele membre informează, se coordonează și cooperează cu autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) literele (c) și (d) în ceea ce privește măsurile luate în temeiul articolului 6 și măsurile de executare luate în temeiul articolului 18. Statele membre se asigură că autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) literele (c) și (d) deține toate informațiile relevante. În acest scop, statele membre instituie canale sau mecanisme de comunicare adecvate care să asigure schimbul de informații relevante în timp util.

2.  Autoritățile competente din statele membre informează, se coordonează și cooperează cu autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) literele (c) și (d) în ceea ce privește măsurile luate în temeiul articolului 6 și măsurile de executare luate în temeiul articolului 18. Statele membre se asigură că autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) literele (c) și (d) deține toate informațiile relevante. În acest scop, statele membre instituie canale sau mecanisme de comunicare adecvate și sigure care să asigure schimbul de informații relevante în timp util.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre și furnizorii de servicii de găzduire pot alege să utilizeze instrumente specifice, inclusiv, dacă este cazul, cele stabilite de organisme relevante ale Uniunii, cum ar fi Europol, pentru a facilita în special:

3.  Statele membre pot alege să utilizeze instrumente specifice, inclusiv cele stabilite de Europol, pentru a facilita în special:

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  prelucrarea și feedback-ul privind semnalările prevăzute la articolul 5;

eliminat

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  cooperarea în vederea identificării și punerii în aplicare a măsurilor proactive prevăzute la articolul 6.

(c)  cooperarea în vederea identificării și punerii în aplicare a măsurilor specifice prevăzute la articolul 6.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire iau cunoștință de vreo dovadă referitoare la infracțiuni de terorism, aceștia informează prompt autoritățile competente pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor din statul membru în cauză sau punctul de contact din statul membru în care au sediul principal sau un reprezentant legal, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2). În caz de îndoială, furnizorii de servicii de găzduire pot transmite aceste informații către Europol, care urmează să ia măsuri corespunzătoare.

4.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire iau cunoștință de existența unui conținut terorist, aceștia informează prompt autoritățile competente pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor din statul membru în cauză. În cazul în care este imposibil să se identifice statul membru vizat, furnizorul de servicii de găzduire notifică punctul de contact din statul membru în care au sediul principal sau un reprezentant legal, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), și, de asemenea, transmite aceste informații către Europol, care urmează să ia măsuri corespunzătoare.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Furnizorii de servicii de găzduire cooperează cu autoritățile competente.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de găzduire stabilesc un punct de contact care să primească ordinele de eliminare și semnalările prin mijloace electronice și să asigure prelucrarea rapidă a acestora în conformitate cu articolele 4 și 5. Aceștia se asigură că informațiile privind punctul de contact sunt făcute publice.

1.  Furnizorii de servicii de găzduire care au primit deja unul sau mai multe ordine de eliminare stabilesc un punct de contact care să primească ordinele de eliminare prin mijloace electronice și să asigure prelucrarea rapidă a acestora în conformitate cu articolul 4. Aceștia se asigură că informațiile privind punctul de contact sunt făcute publice.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În informațiile menționate la alineatul (1) se precizează limba sau limbile oficiale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate în Regulamentul 1/58, în care se poate desfășura comunicarea cu punctul de contact și în care trebuie să aibă loc corespondența ulterioară privind ordinele de eliminare și semnalările prevăzute la articolele 4 și 5. Printre acestea se numără cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru în care furnizorul de servicii de găzduire își are sediul principal sau în care își are reședința sau sediul reprezentantul său legal, în conformitate cu articolul 16.

2.  În informațiile menționate la alineatul (1) se precizează limba sau limbile oficiale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate în Regulamentul 1/58, în care se poate desfășura comunicarea cu punctul de contact și în care trebuie să aibă loc corespondența ulterioară privind ordinele de eliminare prevăzută la articolul 4. Printre acestea se numără cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru în care furnizorul de servicii de găzduire își are sediul principal sau în care își are reședința sau sediul reprezentantul său legal, în conformitate cu articolul 16.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre stabilesc un punct de contact care să trateze solicitările de clarificare și feedback cu privire la ordinele de eliminare și semnalările pe care le emit. Informațiile referitoare la punctul de contact se fac publice.

eliminat

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un furnizor de servicii de găzduire nu desemnează un reprezentant legal, sunt competente toate statele membre.

2.  În cazul în care un furnizor de servicii de găzduire care nu își are sediul principal în unul dintre statele membre nu desemnează un reprezentant legal, sunt competente toate statele membre. În cazul în care un stat membru decide să își exercite această competență, acesta informează toate celelalte state membre în acest sens.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care o autoritate a unui alt stat membru emite un ordin de eliminare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), statul membru respectiv are competența de a adopta măsuri coercitive în conformitate cu dreptul său intern în vederea executării ordinului de eliminare.

eliminat

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un furnizor de servicii de găzduire care nu are un sediu în Uniune, dar oferă servicii în Uniune desemnează, în scris, o persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant legal al său în Uniune pentru primirea, asigurarea respectării și executarea ordinelor de eliminare, a semnalărilor, a solicitărilor și a deciziilor emise de autoritățile competente în temeiul prezentului regulament. Reprezentantul legal trebuie să își aibă reședința sau sediul în unul dintre statele membre în care furnizorul de servicii de găzduire își oferă serviciile.

1.  Un furnizor de servicii de găzduire care nu are un sediu în Uniune, dar oferă servicii în Uniune desemnează, în scris, o persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant legal al său în Uniune pentru primirea, asigurarea respectării și executarea ordinelor de eliminare și a solicitărilor emise de autoritățile competente în temeiul prezentului regulament. Reprezentantul legal trebuie să își aibă reședința sau sediul în unul dintre statele membre în care furnizorul de servicii de găzduire își oferă serviciile.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorul de servicii de găzduire încredințează reprezentantului legal sarcina de a primi, a asigura respectarea și a executa ordinele de eliminare, semnalările, solicitările și deciziile menționate la alineatul (1) în numele furnizorului de servicii de găzduire în cauză. Furnizorii de servicii de găzduire îi conferă reprezentantului lor legal competențele și resursele necesare pentru a coopera cu autoritățile competente și pentru a respecta deciziile și ordinele în cauză.

2.  Furnizorul de servicii de găzduire încredințează reprezentantului legal sarcina de a primi, a asigura respectarea și a executa ordinele de eliminare și solicitările menționate la alineatul (1) în numele furnizorului de servicii de găzduire în cauză. Furnizorii de servicii de găzduire îi conferă reprezentantului lor legal competențele și resursele necesare pentru a coopera cu autoritățile competente și pentru a respecta deciziile și ordinele în cauză.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru desemnează autoritatea sau autoritățile competente pentru:

1.  Fiecare stat membru desemnează o autoritate judiciară sau administrativă independentă din punct de vedere funcțional pentru:

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a detecta, a identifica și a semnala conținuturile cu caracter terorist furnizorilor de servicii de găzduire în temeiul articolului 5;

eliminat

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  a supraveghea punerea în aplicare a măsurilor proactive în temeiul articolului 6;

(c)  a supraveghea punerea în aplicare a măsurilor specifice în temeiul articolului 6;

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre stabilesc un punct de contact care să trateze solicitările de clarificare și feedback cu privire la ordinele de eliminare pe care le emit. Informațiile referitoare la punctul de contact se fac publice.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Până cel târziu la [șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], statele membre îi notifică Comisiei autoritățile competente menționate la alineatul (1). Comisia publică această notificare și eventualele modificări ale acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2.  Până cel târziu la [șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], statele membre îi notifică Comisiei autoritățile competente menționate la alineatul (1). Comisia creează un registru online în care sunt enumerate toate autoritățile competente și punctul de contact desemnat pentru fiecare autoritate competentă. Comisia publică această notificare și eventualele modificări ale acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării obligațiilor care le revin furnizorilor de servicii de găzduire în temeiul prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a sancțiunilor respective. Aceste sancțiuni se limitează la încălcarea obligațiilor prevăzute la:

1.  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării sistematice și continue ale obligațiilor care le revin furnizorilor de servicii de găzduire în temeiul prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a sancțiunilor respective. Aceste sancțiuni se limitează la încălcarea obligațiilor prevăzute la:

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  articolul 3 alineatul (2) (clauzele și condițiile furnizorilor de servicii de găzduire);

eliminat

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  articolul 5 alineatele (5) și (6) (evaluarea semnalărilor și feedback-ul referitor la acestea);

eliminat

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  articolul 6 alineatele (2) și (4) (rapoartele privind măsurile proactive și adoptarea de măsuri în urma unei decizii de impunere a unor măsuri proactive specifice);

(d)  articolul 6 alineatul (4) (rapoartele privind măsurile specifice și adoptarea de măsuri în urma unei solicitări de impunere a unor măsuri suplimentare specifice);

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  articolul 8 (transparență);

(f)  articolul 8 (Obligații în materie de transparență pentru furnizorii de servicii de găzduire)

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  articolul 9 (măsurile de salvgardare legate de măsurile proactive);

(g)  Articolul 9 (măsuri de salvgardare privind utilizarea și punerea în aplicare de măsuri specifice);

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  articolul 13 alineatul (4) (informarea privind dovezile referitoare la infracțiuni de terorism);

(j)  articolul 13 alineatul (4) (informarea privind conținutul cu caracter terorist);

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Până cel târziu la … [șase luni după data intrării în vigoare a prezentului regulament], statele membre notifică Comisiei normele și măsurile respective, precum și orice modificare ulterioară a acestora.

2.  Sancțiunile prevăzute la alineatul (1) trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Până cel târziu la … [șase luni după data intrării în vigoare a prezentului regulament], statele membre notifică Comisiei normele și măsurile respective, precum și orice modificare ulterioară a acestora.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  nivelul de cooperare al furnizorului de servicii de găzduire cu autoritățile competente.

(e)  nivelul de cooperare al furnizorului de servicii de găzduire cu autoritățile competente;

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  natura și dimensiunea furnizorilor de servicii de găzduire, în special în cazul microîntreprinderilor sau al întreprinderilor mici, în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că nerespectarea sistematică a obligațiilor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) face obiectul unor sancțiuni financiare de până la 4 % din cifra de afaceri globală a furnizorului de servicii de găzduire corespunzătoare ultimului exercițiu financiar.

4.  Statele membre se asigură că nerespectarea sistematică și continuă a obligațiilor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) face obiectul unor sancțiuni financiare de până la 4 % din cifra de afaceri globală a furnizorului de servicii de găzduire corespunzătoare ultimului exercițiu financiar.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cerințe tehnice și modificări ale formularelor pentru ordinele de eliminare

Cerințe tehnice, criterii de evaluare a importanței și modificări ale formularelor pentru ordinele de eliminare

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 pentru a completa prezentul regulament cu cerințe tehnice privind mijloacele electronice pe care autoritățile competente trebuie să le utilizeze pentru transmiterea ordinelor de eliminare.

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 pentru a completa prezentul regulament cu cerințe tehnice necesare privind mijloacele electronice pe care autoritățile competente trebuie să le utilizeze pentru transmiterea ordinelor de eliminare.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 pentru a completa prezentul regulament cu criterii și cifre care urmează să fie utilizate de autoritățile competente pentru a stabili ceea ce corespunde unui număr semnificativ de ordine de eliminare necontestate, astfel cum se menționează în prezentul regulament.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  informații privind numărul de ordine de eliminare și de semnalări emise, numărul de conținuturi cu caracter terorist care au fost eliminate sau la care s-a blocat accesul, inclusiv termenele aferente, în conformitate cu articolele 4 și 5;

(a)  informații privind numărul de ordine de eliminare emise, numărul de conținuturi cu caracter terorist care au fost eliminate sau la care s-a blocat accesul, inclusiv termenele aferente, în conformitate cu articolul 4, și informații privind numărul de cazuri corespunzătoare reușite de depistare, investigare și urmărire penală a infracțiunilor de terorism;

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  informații privind numărul de solicitări de acces emise de autoritățile naționale competente cu privire la conținutul păstrat de furnizorii de servicii de găzduire în temeiul articolului 7;

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nu mai devreme de [trei ani de la data aplicării prezentului regulament], Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la aplicarea prezentului regulament, care vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea mecanismelor de salvgardare. Dacă este cazul, raportul este însoțit de propuneri legislative. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea raportului respectiv.

La un an de la data aplicării prezentului regulament, Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la aplicarea prezentului regulament, care vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea mecanismelor de salvgardare, precum și la impactul asupra drepturilor fundamentale, inclusiv asupra libertății de exprimare, a libertății de a primi și a comunica informații și asupra dreptului la respectarea vieții private. În contextul prezentei evaluări, Comisia prezintă și un raport referitor la necesitatea, fezabilitatea și eficacitatea creării unei platforme europene privind conținutul cu caracter terorist online, care ar permite tuturor statelor membre să utilizeze un singur canal de comunicare securizat pentru a trimite furnizorilor de servicii de găzduire și ordine de eliminare a conținutului cu caracter terorist. Dacă este cazul, raportul este însoțit de propuneri legislative. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea raportului respectiv.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică de la [6 luni de la intrarea sa în vigoare].

Se aplică de la [12 luni de la intrarea sa în vigoare].

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea B – paragraful 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[ ] incită, promovează sau glorifică săvârșirea unor infracțiuni de terorism [articolul 2 alineatul (5) litera (a)]

[ ] incită la săvârșirea de infracțiuni de terorism enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) — (i) din Directiva (UE) 2017/541 [articolul 2 alineatul (5) litera ( a)];

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea B – paragraful 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[ ] încurajează contribuirea la infracțiuni de terorism [articolul 2 alineatul (5) litera (b)]

[ ] determină o persoană sau un grup de persoane să săvârșească infracțiuni de terorism enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) — (i) din Directiva (UE) 2017/541 [articolul 2 alineatul (5) litera ( b)] sau să contribuie la săvârșirea acestora;

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea B – paragraful 3 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[ ] promovează activitățile unui grup terorist, încurajând participarea la un grup terorist sau sprijinirea acestuia [articolul 2 alineatul (5) litera (c)]

[ ] determină o persoană sau un grup de persoane să participe la infracțiuni de terorism enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) — (i) din Directiva (UE) 2017/541 [articolul 2 alineatul (5) litera ( c)];

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea B – paragraful 3 – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[ ] furnizează instrucțiuni sau tehnici pentru săvârșirea unor infracțiuni de terorism [articolul 2 alineatul (5) litera (d)]

[ ] furnizează instrucțiuni sau tehnici de confecționare sau utilizare a explozivilor, armelor de foc sau a altor arme sau substanțe nocive sau periculoase sau alte tehnici și metode concrete de săvârșire a unor infracțiuni de terorism enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(i) din Directiva (UE) 2017/541 [articolul 2 alineatul (5) litera (d)];

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea B – paragraful 3 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

[ ] prezintă săvârșirea de infracțiuni de terorism enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) — (i) din Directiva (UE) 2017/541 [articolul 2 alineatul (5) litera (e)];

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea G – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informații privind organismul sau instanța competentă, termenele și procedurile de contestare a ordinului de eliminare:

Informații privind organismul sau instanța competentă, termenele și procedurile, inclusiv cerințele oficiale pentru contestarea ordinului de eliminare:

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Anexa III – secțiunea B – punctul i – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[ ] caz de forță majoră sau imposibilitate de facto care nu pot fi imputate destinatarului sau furnizorului de servicii

[ ] caz de forță majoră sau imposibilitate de facto care nu pot fi imputate destinatarului sau furnizorului de servicii, inclusiv din motive tehnice sau operaționale

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


AVIZ AL Comisiei pentru cultură și educație (13.3.2019)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Raportoare pentru aviz (*): Julie Ward

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 12 septembrie 2018, Comisia (CE) a publicat propunerea sa de abordare a diseminării conținutului online cu caracter terorist, prin instituirea unui cadru juridic clar și armonizat pentru a împiedica utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire.

Raportoarea ia act de această propunere care urmărește să clarifice responsabilitățile juridice ale furnizorilor de servicii de găzduire, care trebuie să ia toate măsurile adecvate, rezonabile și proporționale necesare pentru a asigura siguranța serviciilor lor și pentru a detecta și a elimina rapid și eficient conținutul online cu caracter terorist.

Raportoarea este îngrijorată de mai multe aspecte ale abordării CE, în special în ceea ce privește gradul de respectare a drepturilor fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare și accesul la informații, precum și pluralismul mijloacelor de informare în masă. Propunerea, în forma sa actuală, prezintă, de asemenea, mai multe probleme juridice în raport cu normele existente, în special în ceea ce privește coerența sa cu Directiva 2000/31/CE(1) și cu Directiva (UE) 2018/1808(2).

Raportoarea consideră că este esențial ca regulamentul propus să nu pună în pericol și nici să nu deroge de la drepturile fundamentale și de la cadrul juridic existent al UE. Pentru a răspunde acestor preocupări, raportoarea propune o serie de amendamente care vizează să clarifice din punct de vedere juridic unele dintre aspectele în cauză.

Principalele puncte ale proiectului de aviz sunt:

(i)  Definiții (articolul 2)

- Furnizorii de servicii de găzduire

Definiția propusă a termenului „furnizori de servicii de găzduire” este prea largă și neclară din punct de vedere juridic și poate acoperi, în mod neintenționat, un număr semnificativ de furnizori, care nu ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament. Raportoarea propune restrângerea definiției pentru a include exclusiv furnizorii de servicii de găzduire care permit utilizatorilor lor să pună conținutul la dispoziția publicului larg.

- Conținut cu caracter terorist

De asemenea, definiția propusă a „conținutului cu caracter terorist” ar trebui clarificată în continuare. Raportoarea sugerează alinierea definiției propuse cu Directiva (UE) 2017/541, precum și excluderea explicită a tuturor materialelor utilizate în scopuri educaționale, jurnalistice și de cercetare.

(ii)  Ordinele de eliminare (articolul 4)

- Autoritățile competente

Conform alineatului (1), autoritatea competentă are competența de a emite o decizie prin care să îi impună furnizorului de servicii de găzduire să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta. Raportoarea consideră că numai autoritățile judiciare, care dispun de suficientă competență pentru a emite un ordin de eliminare valabil, ar trebui să fie împuternicite să ia astfel de decizii.

- Termenul de respectare a ordinelor de eliminare

Conform alineatului (2), furnizorii de servicii de găzduire elimină conținutul cu caracter terorist sau blochează accesul la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare. Deși furnizorii ar trebui să acționeze cât mai curând posibil pentru a elimina sau a dezactiva accesul la conținutul cu caracter terorist, termenul de o oră pare să fie prea scurt pentru a se conforma unui ordin de eliminare. Majoritatea furnizorilor, în special IMM-urile, nu dispun de resursele adecvate pentru a o face în termenul respectiv. Un termen atât de scurt, împreună cu sancțiunile severe impuse furnizorilor la articolul 18, în caz de nerespectare, implică, de asemenea, faptul că părțile afectate de ordinele de eliminare ar fi lipsite, în practică, de orice drept sau șansă de a contesta un astfel de ordin. Acest lucru ar putea duce la situații abuzive, protejând, în același timp, în mod insuficient drepturile fundamentale. De asemenea, ar trebui remarcat faptul că unele imagini în mișcare sau conținuturi audio ar putea dura mai mult de o oră.

Prin urmare, este nevoie de timp suficient pentru a se conforma cu ordinele de eliminare. Formularea „o oră” ar trebui înlocuită cu „fără întârzieri nejustificate”, care ar permite furnizorilor să abordeze ordinele de eliminare într-un mod echilibrat și adecvat.

- Excepții

Alineatele (7) și (8) prevăd posibile excepții pentru furnizori pentru a nu respecta ordinul de eliminare în caz de forță majoră, imposibilitatea de facto, erori vădite sau lipsa de informații suficiente. Cu toate acestea, raportoarea consideră că astfel de excepții sunt prea limitate și sugerează, prin urmare, să se adauge excepții pe motive tehnice sau operaționale.

(iii)  Măsuri proactive (articolul 6)

Conform articolului 6, furnizorii de servicii de găzduire iau măsuri proactive, atunci când acestea se impun, pentru a-și proteja serviciile împotriva diseminării de conținut cu caracter terorist. Articolul impune, de asemenea, ca aceștia să prezinte un raport privind măsurile proactive specifice luate pentru a preveni reîncărcarea conținutului cu caracter terorist care a fost anterior eliminat sau la care accesul a fost dezactivat.

Raportoarea consideră că acest articol este extrem de problematic, deoarece ar conduce la impunerea unei obligații generale de monitorizare a furnizorilor de servicii de găzduire, în contradicție cu articolul 15 din Directiva 2000/31/CE.

Cu toate că CE intenționează să evite această problemă prin oferirea unor garanții juridice precizând în considerentul 19 că „astfel de măsuri proactive specifice nu ar trebui să conducă, în principiu, la impunerea unei obligații generale de supraveghere”, acest lucru este în mod clar insuficient pentru a garanta că nu va fi impusă nicio obligație generală de monitorizare. Dimpotrivă, Comisia consideră că, date fiind „riscurile deosebit de grave asociate diseminării conținutului cu caracter terorist”, statele ar putea „deroga, în mod excepțional, de la acest principiu într-un cadru UE”. Acest lucru ar crea o schimbare majoră în abordarea juridică existentă cu privire la obligațiile serviciilor de găzduire online și la regimul de răspundere al acestora, precum și un impact dramatic asupra drepturilor fundamentale.

În plus, articolul 6 ridică anumite probleme în ceea ce privește Directiva (UE) 2018/1808. Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video (VSP) care intră în domeniul de aplicare al regulamentului propus ar trebui să ia măsuri proactive. Articolul 28b alineatul (1) din directivă prevede că furnizorii de platforme de partajare a materialelor video „iau măsuri corespunzătoare pentru a proteja publicul larg de programele (...) având un conținut a cărui difuzare constituie infracțiune în temeiul dreptului Uniunii, și anume instigare publică la săvârșirea unei infracțiuni de terorism astfel cum se prevede la articolul 5 din Directiva (UE) 2017/541”. De asemenea, acesta prevede în mod clar că astfel de măsuri „nu conduc la nicio măsură de control ex-ante sau la filtrarea conținutului la încărcare care nu sunt în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2000/31/CE”. Prin urmare, măsurile proactive par a fi incompatibile cu interzicerea controlului ex ante și a filtrării conținutului la încărcare, astfel cum se prevede în DSMAV.

În acest context, având în vedere contradicțiile juridice dintre propunerea de regulament și Directiva 2000/31/CE și Directiva (UE) 2018/1808, raportoarea propune eliminarea articolului 6.

(iv)  Sancțiuni

Articolul 18 prevede o serie de sancțiuni aplicabile în cazul încălcării obligațiilor de către furnizorii de servicii de găzduire în temeiul regulamentului. Sunt prevăzute sancțiuni financiare severe în cazul în care furnizorii de servicii de găzduire nu respectă în mod sistematic ordinele de eliminare. Raportoarea consideră că statele membre ar trebui să stabilească sancțiuni la nivel național, în mod proporțional și practic. Acestea ar trebui, de asemenea, să decidă dacă să impună sancțiuni financiare furnizorilor. Prin urmare, raportoarea sugerează eliminarea sancțiunilor financiare propuse de Comisie, atât pentru a evita supraîncărcarea furnizorilor mai mici, care nu ar putea supraviețui unor astfel de sancțiuni financiare, cât și pentru a evita crearea unei situații în care întreprinderile ar putea bloca și elimina în mod excesiv conținutul, pentru a se proteja împotriva eventualelor sancțiuni financiare.

În acest context, raportoarea propune o serie de amendamente pentru a clarifica diferite aspecte din punct de vedere juridic, în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, mecanismele de recurs și dreptul la o cale de atac.

În cele din urmă, raportoarea ar dori să reitereze unele principii de bază esențiale pentru a preveni radicalizarea în fața terorismului și a extremismului violent, principii care depășesc cu mult orice măsuri pe care le-ar putea lua Uniunea pentru a combate diseminarea conținutului online cu caracter terorist. Importanța alfabetizării mediatice și digitale pentru toți cetățenii de toate vârstele nu poate fi subestimată. În acest sens, printre principalele acțiuni care trebuie întreprinse pentru prevenirea radicalizării, Uniunea ar trebui să asigure coerența politicii sale și să încerce să promoveze o cooperare mai strânsă cu societatea civilă și cu furnizorii de servicii online pentru a face față problemelor cu care ne confruntăm online. Trebuie intensificate eforturile pentru a încuraja tinerii să evalueze critic mesajele extremiste disponibile online. Bunele practici și cercetarea pe tema includerii alfabetizării mediatice în programele formale de educație și formare, precum și în sectorul învățării non-formale și informale sunt, de asemenea, extrem de importante.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

privind combaterea diseminării conținutului online cu caracter terorist

O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la

O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la

Salzburg din 19-20 septembrie 2018

Salzburg din 19-20 septembrie 2018

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Prezentul regulament are scopul de a asigura buna funcționare a pieței unice digitale în cadrul unei societăți deschise și democratice, prin prevenirea utilizării abuzive a serviciilor de găzduire în scopuri teroriste. Funcționarea pieței unice digitale ar trebui să fie îmbunătățită prin sporirea securității juridice pentru furnizorii de servicii de găzduire, îmbunătățirea încrederii utilizatorilor în mediul online și consolidarea măsurilor de salvgardare privind libertatea de exprimare și de informare.

(1)  Prezentul regulament are scopul de a asigura buna funcționare a pieței unice digitale în cadrul unei societăți deschise și democratice, prin prevenirea utilizării abuzive a serviciilor de găzduire în scopuri teroriste, precum și de a oferi un instrument concret pentru combaterea acestui fenomen și de a contribui la asigurarea libertății și a securității cetățenilor. Funcționarea pieței unice digitale ar trebui să fie îmbunătățită prin sporirea securității juridice pentru furnizorii de servicii de găzduire, îmbunătățirea încrederii utilizatorilor în mediul online și consolidarea măsurilor de salvgardare privind libertatea de exprimare și de informare, precum și dreptul la viață privată și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, libertatea presei și pluralismul mass-mediei.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Conținutul cu caracter terorist este o parte a mai amplei probleme a conținutului online ilegal, care include și alte forme de conținut, cum ar fi exploatarea sexuală a copiilor, practicile comerciale ilegale și încălcările drepturilor de proprietate intelectuală. Traficul cu conținut ilegal este adesea realizat de către organizații teroriste și de alte organizații criminale pentru a spăla bani și a strânge fonduri de pornire pentru finanțarea operațiunilor. Această problemă necesită o combinație de măsuri legislative, fără caracter legislativ și voluntare, bazate pe colaborarea dintre autorități și furnizori, cu deplina respectare a drepturilor fundamentale. Deși amenințarea pe care conținutul ilegal o presupune a fost atenuată de inițiative de succes precum Codul de conduită elaborat în domeniu privind contracararea discursului de incitare la ură în mediul online și alianța mondială WePROTECT pentru eliminarea abuzurilor sexuale online asupra copiilor, este necesar să se edifice un cadru legislativ pentru cooperarea transfrontalieră între autoritățile naționale de reglementare în vederea eliminării conținutului ilegal.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Furnizorii de servicii de găzduire care activează pe internet joacă un rol esențial în economia digitală, prin crearea de legături între întreprinderi și cetățeni și prin facilitarea dezbaterii publice, a difuzării și primirii de informații, de idei și opinii, contribuind astfel în mod semnificativ la inovare, la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în Uniune. Serviciile acestora pot fi însă utilizate abuziv de părți terțe pentru a desfășura activități ilegale online. Un motiv de preocupare deosebită îl reprezintă utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire de către grupurile teroriste și susținătorii acestora pentru a disemina online conținut cu caracter terorist cu scopul de a-și răspândi mesajele, a radicaliza și a recruta noi persoane, precum și de a facilita și direcționa activitățile teroriste.

(2)  Furnizorii de servicii de găzduire care activează pe internet joacă un rol esențial în economia digitală, prin crearea de legături între întreprinderi și cetățeni și prin facilitarea dezbaterii publice, a difuzării și primirii de informații, de idei și opinii, contribuind astfel în mod semnificativ la inovare, la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în Uniune. Serviciile acestora pot fi însă utilizate abuziv de părți terțe pentru a desfășura activități ilegale online care constituie infracțiune în temeiul legislației Uniunii. Un motiv de preocupare deosebită îl reprezintă utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire de către grupurile teroriste și susținătorii acestora pentru a disemina online conținut cu caracter terorist cu scopul de a-și răspândi mesajele, a radicaliza și a recruta noi persoane, precum și de a facilita și direcționa activitățile teroriste.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prezența conținutului online cu caracter terorist are consecințe negative grave pentru utilizatori, pentru cetățeni și pentru societate în general, precum și pentru furnizorii de servicii online care găzduiesc un astfel de conținut, deoarece subminează încrederea utilizatorilor și afectează modelele de afaceri ale acestora. Având în vedere rolul lor central și mijloacele și capacitățile tehnologice asociate serviciilor pe care le oferă, furnizorii de servicii online au responsabilități societale specifice de a-și proteja serviciile împotriva utilizării abuzive de către teroriști și de a contribui la combaterea conținutului cu caracter terorist diseminat prin intermediul serviciilor pe care le oferă.

(3)  Deși nu reprezintă singurul factor, prezența conținutului online cu caracter terorist s-a dovedit a fi decisivă în favorizarea radicalizării persoanelor care au comis acte teroriste în Uniune și în afara acesteia, cu consecințe negative foarte grave pentru cetățeni și pentru societate în general, dar și pentru furnizorii de servicii online care găzduiesc un astfel de conținut, deoarece subminează încrederea utilizatorilor și afectează modelele de afaceri ale acestora. Prin urmare, având în vedere rolul lor central și capacitățile profesionale de care dispun, precum și mijloacele tehnologice asociate serviciilor pe care le oferă, ținând seama, în același timp, de importanța protejării libertăților fundamentale de exprimare și de informare, furnizorii de servicii online au responsabilități societale specifice de a-și proteja serviciile împotriva utilizării abuzive de către teroriști și de a contribui la combaterea conținutului cu caracter terorist diseminat prin intermediul serviciilor pe care le oferă.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Eforturile de combatere a conținutului online cu caracter terorist inițiate la nivelul Uniunii în 2015 prin intermediul unui cadru de cooperare voluntară între statele membre și furnizorii de servicii de găzduire trebuie să fie completate de un cadru legislativ clar, pentru a reduce și mai mult accesibilitatea conținutului online cu caracter terorist și pentru a aborda în mod adecvat o problemă care evoluează rapid. Acest cadru legislativ își propune să valorifice eforturile voluntare, care au fost consolidate prin Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei7, și răspunde solicitărilor formulate de Parlamentul European în vederea consolidării măsurilor de combatere a conținuturilor ilegale și dăunătoare, precum și de Consiliul European în vederea îmbunătățirii detectării și eliminării automate a conținutului care instigă la acte teroriste.

(4)  Eforturile de combatere a conținutului online cu caracter terorist au fost inițiate la nivelul Uniunii în 2015 prin intermediul unui cadru de cooperare voluntară între statele membre și furnizorii de servicii de găzduire. Din păcate, o astfel de cooperare s-a dovedit a fi insuficientă pentru a combate acest fenomen; Prin urmare, legislația Uniunii trebuie să fie completată de un cadru legislativ clar, pentru a reduce și mai mult accesibilitatea conținutului online cu caracter terorist și pentru a aborda în mod adecvat o problemă care evoluează rapid. Acest cadru legislativ își propune să valorifice eforturile voluntare, care au fost consolidate prin Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei7, și răspunde solicitărilor formulate de Parlamentul European în vederea consolidării măsurilor de combatere a conținuturilor ilegale și dăunătoare, precum și de Consiliul European în vederea îmbunătățirii detectării și eliminării automate a conținutului care instigă la acte teroriste.

_________________

_________________

7 Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).

7 Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Aplicarea prezentului regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolului 14 din Directiva 2000/31/CE8. În special, eventualele măsuri luate de furnizorul de servicii de găzduire în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv eventualele măsuri proactive, nu ar trebui să determine, prin ele însele, pierderea de către furnizorul de servicii de găzduire a beneficiului scutirii de răspundere care se aplică, în anumite condiții, în temeiul articolului respectiv. Prezentul regulament nu aduce atingere competențelor autorităților și instanțelor naționale de a stabili răspunderea furnizorilor de servicii de găzduire în cazurile specifice în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE pentru scutirea de răspundere.

(5)  Aplicarea prezentului regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolului 14 din Directiva 2000/31/CE8. În special, eventualele măsuri luate de furnizorul de servicii de găzduire în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv eventualele măsuri proactive, nu ar trebui să determine, prin ele însele, pierderea de către furnizorul de servicii de găzduire a beneficiului scutirii de răspundere care se aplică, în anumite condiții, în temeiul articolului respectiv, din moment ce articolul 14 impune furnizorilor de servicii să acționeze rapid pentru a elimina conținutul ilegal sau pentru a bloca accesul la acesta atunci când primesc informații cu privire la activități sau informații ilegale. Prezentul regulament nu aduce atingere competențelor autorităților și instanțelor naționale de a stabili răspunderea furnizorilor de servicii de găzduire în cazurile specifice în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE pentru scutirea de răspundere.

_________________

_________________

8 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

8 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Obligațiile prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere misiunii și capacității autorităților și instanțelor naționale de a lua măsuri adecvate, rezonabile și proporționale împotriva infracțiunilor, în conformitate cu legislația națională.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Prezentul regulament contribuie la protecția securității publice, instituind totodată măsuri de salvgardare adecvate și solide în vederea protejării drepturilor fundamentale care ar putea fi afectate. Printre acestea se numără dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă, dreptul la liberă exprimare, inclusiv libertatea de a primi și de a transmite informații, libertatea de a desfășura o activitate comercială și principiul nediscriminării. Autoritățile competente și furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să adopte măsuri numai atunci când acestea sunt necesare, adecvate și proporționale în cadrul unei societăți democratice, luând în considerare importanța deosebită acordată libertății de exprimare și de informare, care constituie un fundament esențial al unei societăți pluraliste și democratice și una dintre valorile pe care este întemeiată Uniunea. Măsurile care interferează cu libertatea de exprimare și de informare ar trebui să fie strict direcționate, în sensul că acestea trebuie să servească la prevenirea diseminării conținutului cu caracter terorist, fără a afecta însă dreptul de a primi și de a transmite informații în mod legal, având în vedere rolul central al furnizorilor de servicii de găzduire în facilitarea dezbaterii publice și a difuzării și primirii de informații, opinii și idei în conformitate cu legea.

(7)  Prezentul regulament contribuie la protecția securității publice, instituind totodată măsuri de salvgardare adecvate și solide în vederea protejării drepturilor fundamentale care ar putea fi afectate. Printre acestea se numără dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă, dreptul la liberă exprimare, inclusiv libertatea de a primi și de a transmite informații, libertatea de a desfășura o activitate comercială și principiul nediscriminării. Autoritățile competente, astfel cum sunt definite în prezentul regulament, și furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să adopte măsuri numai atunci când acestea sunt necesare, adecvate și proporționale în cadrul unei societăți democratice, luând în considerare importanța deosebită acordată libertății de exprimare și de informare, dreptului la viață privată și dreptului la protejarea datelor cu caracter personal, care constituie fundamentele esențiale ale unei societăți pluraliste și democratice și una dintre valorile pe care este întemeiată Uniunea. Măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie necesare, adecvate și proporționale în raport cu scopul pe care îl urmăresc, acela de a contribui la combaterea terorismului, fără a afecta însă dreptul de a primi și de a transmite informații în mod legal, având în vedere rolul central al furnizorilor de servicii de găzduire în facilitarea dezbaterii publice și a difuzării și primirii de informații, opinii și idei în conformitate cu legea.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Dreptul la o cale de atac eficientă este consacrat la articolul 19 din TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la o cale de atac judiciară eficientă în fața instanței naționale competente împotriva unei măsuri luate în temeiul prezentului regulament, care ar putea aduce atingere drepturilor persoanei respective. Acest drept include în special posibilitatea ca furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut să conteste efectiv un ordin de eliminare în fața instanței din statul membru ale cărui autorități au emis ordinul respectiv.

(8)  Dreptul la o cale de atac eficientă este consacrat la articolul 19 din TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la o cale de atac judiciară eficientă în fața instanței naționale competente împotriva unei măsuri luate în temeiul prezentului regulament, care ar putea aduce atingere drepturilor persoanei respective. Acest drept include în special posibilitatea ca furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut să fie informați cu privire la căile de atac disponibile, posibilitatea ca furnizorii de conținut să conteste deciziile de eliminare luate de furnizorul de servicii de găzduire și posibilitatea ca furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut să conteste efectiv un ordin de eliminare în fața instanței din statul membru ale cărui autorități au emis ordinul respectiv, precum și posibilitatea ca furnizorii de servicii de găzduire să conteste orice decizie de impunere a unei sancțiuni în fața instanțelor statului membru în care își au sediul sau în care au un reprezentant legal.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a oferi claritate cu privire la acțiunile care trebuie luate de furnizorii de servicii de găzduire și de autoritățile competente pentru a preveni diseminarea conținutului online cu caracter terorist, prezentul regulament ar trebui să stabilească o definiție cu caracter preventiv a conținutului cu caracter terorist, pe baza definiției infracțiunilor de terorism stabilite de Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului9. Având în vedere nevoia de a combate cele mai dăunătoare forme de propagandă teroristă online, definiția ar trebui să includă materialele și informațiile care instigă, încurajează sau promovează săvârșirea de infracțiuni teroriste sau contribuirea la acestea, oferă instrucțiuni în acest sens sau promovează participarea la activitățile unui grup terorist. Aceste informații includ în special texte, imagini, înregistrări audio și înregistrări video. Atunci când evaluează dacă un anumit conținut reprezintă conținut cu caracter terorist în sensul prezentului regulament, autoritățile competente și furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să ia în considerare factori precum natura și modul de formulare a declarațiilor, contextul în care au fost făcute și potențialul acestora de a conduce la consecințe dăunătoare, afectând securitatea și siguranța persoanelor. Faptul că materialul a fost produs, poate fi atribuit sau este diseminat în numele unei organizații teroriste sau al unei persoane care figurează pe listele UE constituie un factor important pentru evaluare. Conținutul diseminat în scopuri educative, jurnalistice sau de cercetare ar trebui să fie protejat în mod adecvat. În plus, exprimarea unor puncte de vedere radicale, polemice sau controversate în cadrul dezbaterii publice privind chestiuni politice sensibile nu ar trebui să fie considerată conținut cu caracter terorist.

(9)  Pentru a oferi claritate cu privire la acțiunile care trebuie luate de furnizorii de servicii de găzduire și de autoritățile competente pentru a preveni diseminarea conținutului online cu caracter terorist, prezentul regulament ar trebui să stabilească o definiție cu caracter preventiv a conținutului cu caracter terorist, pe baza definiției infracțiunilor de terorism stabilite de Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului9. Având în vedere nevoia de a combate cele mai dăunătoare forme de propagandă teroristă online, definiția ar trebui să includă materialele și informațiile care instigă, încurajează sau promovează săvârșirea de infracțiuni teroriste sau contribuirea la acestea, oferă instrucțiuni în acest sens sau promovează participarea la activitățile unui grup terorist. Aceste informații includ în special texte, imagini, înregistrări audio și înregistrări video. Atunci când evaluează dacă un anumit conținut reprezintă conținut cu caracter terorist în sensul prezentului regulament, autoritățile competente și furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să ia în considerare factori precum natura și modul de formulare a declarațiilor, contextul în care au fost făcute și potențialul acestora de a conduce la consecințe dăunătoare, afectând securitatea și siguranța persoanelor. Faptul că materialul a fost produs, poate fi atribuit sau este diseminat în numele unei organizații teroriste sau al unei persoane care figurează pe listele UE constituie un factor important pentru evaluare. Conținutul diseminat în scopuri educative, jurnalistice sau de cercetare ar trebui bineînțeles să fie identificat și protejat în mod adecvat și nu ar trebui asimilat activităților de incitare la terorism, cu condiția ca difuzarea acestuia să nu permită utilizarea în scopuri teroriste. S-ar ajunge astfel la un echilibru just între libertatea de exprimare și cerințele de informare și de siguranță publică. În special, orice decizie de a elimina conținutul jurnalistic ar trebui să țină seama de codurile de autoreglementare și deontologice ale jurnaliștilor, în conformitate cu articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii. Pentru asigurarea coerenței, exprimarea unor puncte de vedere radicale, polemice sau controversate în cadrul dezbaterii publice privind chestiuni politice sensibile nu ar trebui să fie considerată conținut cu caracter terorist.

_________________

_________________

9 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

9 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a include în domeniul său de aplicare serviciile de găzduire online în cadrul cărora este diseminat conținutul cu caracter terorist, prezentul regulament ar trebui să se aplice serviciilor societății informaționale care stochează informații furnizate de un destinatar al serviciului la cererea acestuia și care pun informațiile stocate la dispoziția părților terțe, indiferent dacă această activitate are un caracter pur tehnic, automat și pasiv. De exemplu, astfel de furnizori de servicii ale societății informaționale includ platformele de comunicare socială, serviciile de streaming video, serviciile de partajare de materiale video, imagini și materiale audio, partajarea de fișiere și alte servicii de tip cloud, în măsura în care acești furnizori pun informațiile la dispoziția părților terțe, precum și site-uri pe care utilizatorii pot face comentarii sau posta recenzii. Regulamentul ar trebui să se aplice, de asemenea, furnizorilor de servicii de găzduire stabiliți în afara Uniunii, dar care oferă servicii în Uniune, întrucât, proporțional, o mare parte a furnizorilor de servicii de găzduire expuși la conținutul cu caracter terorist în cadrul serviciilor oferite sunt stabiliți în țări terțe. Astfel s-ar asigura faptul că toate societățile care desfășoară activități pe piața unică digitală respectă aceleași cerințe, indiferent de țara în care sunt stabilite. Pentru a stabili dacă un furnizor de servicii oferă sau nu servicii în Uniune, este necesară o evaluare din care să reiasă dacă furnizorul de servicii le permite persoanelor juridice sau fizice din unul sau mai multe state membre să îi utilizeze serviciile. Cu toate acestea, simpla accesibilitate, din unul sau mai multe state membre, a site-ului unui furnizor de servicii sau a unei adrese de e-mail și a altor date de contact, luată separat, nu ar trebui să fie o condiție suficientă pentru aplicarea prezentului regulament.

(10)  Pentru a include în domeniul său de aplicare serviciile de găzduire online în cadrul cărora este diseminat conținutul cu caracter terorist, prezentul regulament ar trebui să se aplice doar serviciilor societății informaționale care stochează informații furnizate de un destinatar al serviciului la cererea acestuia și pun acest conținut la dispoziția publicului larg, ceea ce înseamnă că furnizorii de conținut nu stabilesc în prealabil sfera de acțiune a potențialilor utilizatori ai conținutului. De exemplu, astfel de furnizori includ platformele de partajare a materialelor video, platformele de comunicare socială, serviciile de streaming video, serviciile de partajare de materiale video, imagini și materiale audio, serviciile de partajare a fișierelor și alte servicii de tip cloud și de stocare, cu excepția furnizorilor de servicii de găzduire în cloud între întreprinderi, în măsura în care aceștia pun conținutul la dispoziția publicului. În sensul prezentului regulament, furnizorii de găzduire pe web care furnizează infrastructura tehnică operatorilor siturilor web, „simpla transmitere” și alte servicii de comunicații electronice, servicii de memorare în cache ori alte servicii furnizate la alte niveluri ale infrastructurii de internet, cum ar fi registrele de domeniu sau registratorii, sistemele de nume de domenii (DNS), servicii auxiliare precum serviciile de plată sau serviciile de protecție DDoS (distributed denial of service), serviciile de protecție, serviciile de comunicare interpersonală care permit schimbul de informații direct interpersonal și interactiv între un număr finit de persoane, în cadrul cărora persoanele care inițiază comunicarea sau participă la aceasta își stabilesc destinatarul/destinatarii ar trebui, prin urmare, să fie excluși din domeniul de aplicare al acestuia. Ar trebui excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament și serviciile de infrastructură de tip cloud care constau în furnizarea de resurse fizice sau virtuale la cerere, care oferă capacități de infrastructură de calcul și de stocare, în cadrul cărora furnizorul de servicii nu are drepturi contractuale asupra conținutului stocat sau a modului în care este prelucrat acesta sau făcut public de clienții săi ori de utilizatorii finali ai respectivilor clienți și în cazul cărora furnizorul de servicii nu are nicio posibilitate tehnică de a elimina un anumit conținut stocat de clienții săi sau de utilizatorii finali ai clienților săi. Regulamentul ar trebui să se aplice, de asemenea, furnizorilor de servicii de găzduire stabiliți în afara Uniunii, dar care oferă servicii în Uniune, întrucât, proporțional, o mare parte a furnizorilor de servicii de găzduire expuși la conținutul cu caracter terorist în cadrul serviciilor oferite sunt stabiliți în țări terțe. Astfel s-ar asigura faptul că toate societățile care desfășoară activități pe piața unică digitală respectă aceleași cerințe, indiferent de țara în care sunt stabilite. Pentru a stabili dacă un furnizor de servicii oferă sau nu servicii în Uniune, este necesară o evaluare din care să reiasă dacă furnizorul de servicii le permite persoanelor juridice sau fizice din unul sau mai multe state membre să îi utilizeze serviciile. Cu toate acestea, simpla accesibilitate, din unul sau mai multe state membre, a site-ului unui furnizor de servicii sau a unei adrese de e-mail și a altor date de contact, luată separat, nu ar trebui să fie o condiție suficientă pentru aplicarea prezentului regulament.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să aplice anumite obligații de diligență pentru a preveni diseminarea conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor lor. Aceste obligații de diligență nu ar trebui să constituie o obligație generală de supraveghere. Obligațiile de diligență ar trebui să includă obligația ca, atunci când aplică prezentul regulament, furnizorii de servicii de găzduire să acționeze în mod diligent, proporțional și nediscriminatoriu în ceea ce privește conținutul pe care îl stochează, în special atunci când pun în aplicare clauzele și condițiile proprii, în scopul de a preveni eliminarea conținutului fără caracter terorist. Eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta trebuie să se realizeze cu respectarea libertății de exprimare și de informare.

(12)  Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să aplice anumite obligații de diligență pentru a preveni și a descuraja diseminarea conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor lor. Aceste obligații de diligență nu ar trebui să constituie o obligație generală de supraveghere și nu ar trebui să aducă atingere articolului 15 din Directiva 2000/31/CE. Obligațiile de diligență ar trebui să includă obligația ca, atunci când aplică prezentul regulament, furnizorii de servicii de găzduire să acționeze în mod diligent, proporțional și nediscriminatoriu în ceea ce privește conținutul pe care îl stochează, în special atunci când pun în aplicare clauzele și condițiile proprii, în scopul de a preveni eliminarea conținutului fără caracter terorist. Libertatea de exprimare și de informare ar trebui fie respectate în mod corespunzător atunci când se elimină sau se blochează accesul. Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să pună la dispoziție mecanisme de depunere a plângerilor și căi de atac eficiente și rapide în cazul eliminării nejustificate a conținutului.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Este necesară armonizarea procedurilor și a obligațiilor care rezultă din ordinele juridice care îi obligă pe furnizorii de servicii de găzduireelimine conținut cu caracter terorist saublocheze accesul la acesta, în urma unei evaluări efectuate de autoritățile competente. Statele membre ar trebui să fie în continuare libere aleagă autoritățile competente desemnate pentru a îndeplini aceste sarcini, care pot fi autorități administrative, autorități de aplicare a legii sau autorități judiciare. Având în vedere viteza răspândirii conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor online, se prevede obligația furnizorilor de servicii de găzduire de a se asigura că un conținut cu caracter terorist identificat în ordinul de eliminare este eliminat sau accesul la acesta este blocat în termen de o oră de la primirea ordinului respectiv. Furnizorilor de servicii de găzduire le revine decizia de a elimina sau de a bloca accesul utilizatorilor din Uniune la conținutul în cauză.

(13)  Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să evalueze dacă conținutul are caracter terorist și ar trebuiemită un ordin judecătoresc prin caresolicite furnizorilor de servicii de găzduire fie să elimine conținutul respectiv, fie să blocheze accesul la acesta. Având în vedere viteza răspândirii conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor online, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că un astfel de conținut cu caracter terorist identificat în ordinul de eliminare este eliminat sau accesul la acesta este blocat fără întârzieri nejustificate după primirea ordinului respectiv. Furnizorilor de servicii de găzduire le revine decizia de a elimina sau de a bloca accesul utilizatorilor din Uniune la conținutul în cauză.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Având în vedere raza de acțiune și viteza necesare pentru identificarea și înlăturarea în mod eficace a conținutului cu caracter terorist, adoptarea unor măsuri proactive proporționale, inclusiv prin utilizarea de mijloace automatizate în anumite cazuri, constituie un element esențial pentru abordarea conținutului online cu caracter terorist. În vederea reducerii accesibilității conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor lor, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să evalueze dacă este adecvat să ia măsuri proactive, în funcție de riscuri și de nivelul de expunere la conținutul cu caracter terorist, precum și de efectele asupra drepturilor terților și de interesul public al informațiilor. În consecință, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să stabilească măsurile proactive adecvate, eficace și proporționale care ar trebui aplicate. Această cerință nu ar trebui să implice o obligație generală de supraveghere. În contextul acestei evaluări, absența ordinelor de eliminare și a semnalărilor adresate unui furnizor de servicii de găzduire indică un nivel scăzut de expunere la conținutul cu caracter terorist.

(16)  Având în vedere raza de acțiune și viteza necesare pentru identificarea și înlăturarea în mod eficace a conținutului cu caracter terorist, adoptarea unor măsuri proactive proporționale, inclusiv prin utilizarea de mijloace automatizate în anumite cazuri, constituie un element esențial pentru abordarea conținutului online cu caracter terorist. În vederea reducerii accesibilității conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor lor, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să evalueze dacă este adecvat, eficient și proporțional să ia măsuri proactive orientate, în funcție de riscuri și de nivelul de expunere la conținutul cu caracter terorist, precum și de efectele asupra drepturilor terților și de interesul public al informațiilor. În consecință, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să stabilească măsurile proactive adecvate, eficace și proporționale care ar trebui aplicate. Această cerință nu ar trebui să implice o obligație generală de supraveghere în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2000/31/CE. Această cerință nu ar trebui să aducă atingere nici Directivei (UE) 2018/1808, care impune platformelor de partajare a materialelor video (VSP) să ia măsuri pentru a proteja publicul de conținutul a cărui difuzare constituie o infracțiune în temeiul legislației Uniunii. În contextul acestei evaluări, absența ordinelor de eliminare și a semnalărilor adresate unui furnizor de servicii de găzduire indică un nivel scăzut de expunere la conținutul cu caracter terorist.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Atunci când pun în aplicare măsuri proactive, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că utilizatorii își mențin dreptul la libertatea de exprimare și de informare, inclusiv dreptul de a primi și a transmite informații. Pe lângă respectarea cerințelor prevăzute în legislație, inclusiv în legislația privind protecția datelor cu caracter personal, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să acționeze cu diligența necesară și să instituie măsuri de salvgardare, inclusiv, după caz, în ceea ce privește supravegherea și verificările efectuate de persoane, pentru a evita luarea unor decizii neintenționate și eronate care să determine eliminarea conținutului fără caracter terorist. Acest lucru este deosebit de important atunci când furnizorii de servicii de găzduire utilizează mijloace automatizate de detectare a conținutului cu caracter terorist. Orice decizie de utilizare a unor mijloace automatizate, indiferent dacă este luată la inițiativa furnizorului de servicii de găzduire sau la cererea autorității competente, ar trebui evaluată pentru a stabili fiabilitatea suportului tehnologic și impactul asupra drepturilor fundamentale.

(17)  Atunci când pun în aplicare măsuri proactive, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că utilizatorii își mențin dreptul la libertatea de exprimare și de informare, inclusiv dreptul de a primi și a transmite informații. Pe lângă respectarea cerințelor prevăzute în legislație, inclusiv în legislația privind protecția datelor cu caracter personal, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să acționeze cu diligența necesară și să instituie măsuri de salvgardare, inclusiv, după caz, în ceea ce privește supravegherea și verificările efectuate de persoane, pentru a evita luarea unor decizii neintenționate și eronate care să determine eliminarea conținutului fără caracter terorist. Acest lucru este deosebit de important atunci când furnizorii de servicii de găzduire utilizează mijloace automatizate de detectare a conținutului cu caracter terorist. Orice decizie de utilizare a unor mijloace automatizate, indiferent dacă este luată la inițiativa furnizorului de servicii de găzduire sau la cererea autorității competente relevante, ar trebui evaluată pentru a stabili fiabilitatea suportului tehnologic și impactul asupra drepturilor fundamentale. Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să înființeze mecanisme de depunere a plângerilor și căi de atac eficiente și rapide pentru cazurile de eliminare nejustificată a conținutului.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a se asigura că furnizorii de servicii de găzduire expuși la conținut terorist iau măsurile adecvate pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor lor, autoritățile competente ar trebui să le solicite furnizorilor de servicii de găzduire care au primit un ordin de eliminare devenit definitiv să prezinte măsurile proactive luate. Acestea ar putea consta în măsuri de prevenire a reîncărcării conținutului cu caracter terorist care a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unui ordin de eliminare sau a semnalărilor primite, cu ajutorul unor instrumente publice sau private de comparare cu conținutul despre care se știe că are un caracter terorist. Se pot utiliza, de asemenea, instrumente tehnice fiabile pentru a identifica noi conținuturi cu caracter terorist, fie instrumente disponibile pe piață, fie instrumente elaborate de furnizorul de servicii de găzduire. Furnizorul de servicii ar trebui să transmită informații cu privire la măsurile proactive specifice instituite, pentru a-i permite autorității competente să evalueze dacă măsurile sunt eficace și proporționale și dacă, în cazul în care sunt utilizate mijloace automatizate, furnizorul de servicii de găzduire deține capacitățile necesare pentru supravegherea și verificarea de către persoane. Pentru a evalua eficacitatea și proporționalitatea măsurilor, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare parametrii relevanți, inclusiv numărul de ordine de retragere și semnalări adresate furnizorului, capacitatea economică a acestuia și impactul serviciului oferit în ceea ce privește diseminarea de conținut cu caracter terorist (de exemplu, numărul de utilizatori din Uniune).

(18)  Pentru a se asigura că furnizorii de servicii de găzduire expuși la conținut terorist iau măsurile adecvate pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor lor, autoritățile competente ar trebui să le solicite furnizorilor de servicii de găzduire care au primit un ordin de eliminare devenit definitiv să prezinte măsurile proactive luate și modul în care funcționează mecanismele de depunere a plângerilor și căile de atac. Acestea ar putea consta în măsuri în cazul reapariției conținutului cu caracter terorist care a fost deja eliminat sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unui ordin de eliminare sau a semnalărilor primite, cu ajutorul unor instrumente publice sau private de comparare cu conținutul despre care se știe că are un caracter terorist. Se pot utiliza, de asemenea, instrumente tehnice fiabile pentru a identifica noi conținuturi cu caracter terorist – de exemplu în cazul în care acestea utilizează parțial sau integral conținut cu caracter terorist care face deja obiectul unui ordin definitiv de eliminare sau în cazul în care este încărcat de utilizatori care au încărcat anterior conținut terorist – fie instrumente disponibile pe piață, fie instrumente elaborate de furnizorul de servicii de găzduire. Furnizorul de servicii ar trebui să transmită informații cu privire la măsurile proactive specifice instituite, pentru a-i permite autorității competente să evalueze dacă măsurile sunt eficace și proporționale și dacă, în cazul în care sunt utilizate mijloace automatizate, furnizorul de servicii de găzduire deține capacitățile necesare pentru supravegherea și verificarea de către persoane. Pentru a evalua eficacitatea și proporționalitatea măsurilor, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare parametrii relevanți, inclusiv numărul de ordine de retragere și semnalări adresate furnizorului, capacitatea economică a acestuia și impactul serviciului oferit în ceea ce privește diseminarea de conținut cu caracter terorist (de exemplu, numărul de utilizatori din Uniune).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Ca urmare a solicitării, autoritatea competentă ar trebui să inițieze un dialog cu furnizorul de servicii de găzduire cu privire la măsurile proactive care trebuie instituite. Dacă este necesar, autoritatea competentă ar trebui să impună adoptarea unor măsuri adecvate, eficace și proporționale, în cazul în care consideră că măsurile luate sunt insuficiente pentru acoperirea riscurilor. O decizie de impunere a unor astfel de măsuri proactive specifice nu ar trebui să conducă, în principiu, la impunerea unei obligații generale de supraveghere, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE. Având în vedere riscurile deosebit de grave asociate diseminării conținutului cu caracter terorist, deciziile adoptate de autoritățile competente pe baza prezentului regulament ar putea deroga de la abordarea stabilită la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE în ceea ce privește anumite măsuri specifice și direcționate, a căror adoptare este necesară din motive imperative de siguranță publică. Înainte de adoptarea unor astfel de decizii, autoritatea competentă ar trebui să asigure un echilibru just între obiectivele de interes public și drepturile fundamentale implicate, în special libertatea de exprimare și de informare și libertatea de a desfășura o activitate comercială, și să furnizeze o justificare corespunzătoare.

(19)  Ca urmare a solicitării, autoritatea competentă ar trebui să inițieze un dialog cu furnizorul de servicii de găzduire cu privire la măsurile proactive care trebuie instituite. Dacă este necesar, autoritatea competentă ar trebui să impună adoptarea unor măsuri adecvate, eficace și proporționale, în cazul în care consideră că măsurile luate sunt insuficiente pentru acoperirea riscurilor. O decizie de impunere a unor astfel de măsuri proactive specifice nu ar trebui să conducă la impunerea unei obligații generale de supraveghere, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE. Având în vedere riscurile deosebit de grave asociate diseminării conținutului cu caracter terorist, deciziile adoptate de autoritățile competente pe baza prezentului regulament ar putea deroga de la abordarea stabilită la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE numai în ceea ce privește anumite măsuri specifice și direcționate, a căror adoptare este necesară din motive imperative de siguranță publică. Înainte de adoptarea unor astfel de decizii, autoritatea competentă ar trebui să asigure un echilibru just între obiectivele de interes public și drepturile fundamentale implicate, în special libertatea de exprimare și de informare și libertatea de a desfășura o activitate comercială, și să furnizeze o justificare corespunzătoare.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Procedurile de depunere a plângerilor constituie o măsură de salvgardare necesară împotriva eliminării eronate a conținutului protejat în temeiul libertății de exprimare și de informare. Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui, așadar, să instituie mecanisme de depunere a plângerilor ușor de utilizat și să se asigure că plângerile sunt tratate cu promptitudine și în deplină transparență față de furnizorul de conținut. Cerința ca furnizorul de servicii de găzduire să republice conținutul în cazul în care acesta a fost eliminat dintr-o eroare nu aduce atingere posibilității furnizorilor de servicii de găzduire de a pune în aplicare propriile clauze și condiții din alte motive.

(25)  Procedurile de depunere a plângerilor constituie o măsură de salvgardare necesară împotriva eliminării eronate a conținutului protejat în temeiul libertății de exprimare și de informare. Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui, așadar, să instituie mecanisme de depunere a plângerilor și de căi de atac eficace și ușor de utilizat pentru a garanta că plângerile sunt tratate cu promptitudine și în deplină transparență față de furnizorul de conținut. Cerința ca furnizorul de servicii de găzduire să republice conținutul în cazul în care acesta a fost eliminat dintr-o eroare nu aduce atingere posibilității furnizorilor de servicii de găzduire de a pune în aplicare propriile clauze și condiții din alte motive. Statele membre ar trebui, de asemenea, să garanteze faptul că furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut își pot exercita realmente dreptul la utilizarea unei căi de atac judiciare. De asemenea, furnizorii de conținut al căror conținut a fost eliminat în urma unui ordin de eliminare ar trebui să aibă dreptul la exercitarea unei căi de atac eficace, în conformitate cu articolul 19 din TUE și cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Ar trebui instituite mecanisme eficace de recurs la nivel național pentru a se garanta că orice parte care face obiectul unui ordin de eliminare emis de o autoritate judiciară competentă are drept de recurs în fața unui organism judiciar. Procedura de exercitare a dreptului de recurs nu trebuie să aducă atingere repartizării competențelor în cadrul sistemelor judiciare naționale.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  În conformitate cu dreptul la protecție jurisdicțională, prevăzut la articolul 19 din TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, persoanele trebuie să afle motivele care au dus la eliminarea conținutului pe care l-au încărcat sau la blocarea accesului la conținutul respectiv. În acest scop, furnizorul de servicii de găzduire ar trebui să pună la dispoziția furnizorului de conținut informații relevante care să îi permită acestuia din urmă să conteste decizia. Totuși, acest lucru nu necesită neapărat transmiterea unei notificări către furnizorul de conținut. În funcție de circumstanțe, furnizorii de servicii de găzduire pot înlocui conținutul care este considerat ca fiind conținut cu caracter terorist cu un mesaj care să indice că acesta a fost eliminat sau că accesul la acest conținut a fost blocat în conformitate cu prezentul regulament. La cerere, ar trebui să se ofere informații suplimentare privind motivele în cauză și posibilitățile furnizorului de conținut de a contesta decizia. În cazul în care autoritățile competente decid că, din motive de siguranță publică, inclusiv în contextul unei investigații, este inoportun sau neproductiv ca furnizorului de conținut să i se notifice direct eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta, autoritățile respective ar trebui să informeze furnizorul de servicii de găzduire.

(26)  În sens mai general, în conformitate cu dreptul la protecție jurisdicțională, prevăzut la articolul 19 din TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, persoanele trebuie să afle motivele care au dus la eliminarea conținutului pe care l-au încărcat sau la blocarea accesului la conținutul respectiv. În acest scop, furnizorul de servicii de găzduire ar trebui să pună la dispoziția furnizorului de conținut informații relevante care să îi permită acestuia din urmă să conteste decizia. Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui, dacă este posibil, să-i informeze pe furnizorii de conținut prin orice mijloace au la dispoziție cu privire la orice conținut pe care furnizorii de găzduire l-au eliminat. Cu toate acestea, dacă autoritățile competente decid că, din motive de siguranță publică, inclusiv în contextul unei investigații, este inoportun sau neproductiv ca furnizorului de conținut să i se notifice direct eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta, autoritățile respective ar trebui să informeze furnizorul de servicii de găzduire.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Pentru a asigura punerea în aplicare eficace și suficient de coerentă a măsurilor proactive, autoritățile competente din statele membre ar trebui să se pună de acord cu privire la discuțiile pe care le au cu furnizorii de servicii de găzduire referitoare la identificarea, punerea în aplicare și evaluarea măsurilor proactive specifice. O astfel de cooperare este necesară și în ceea ce privește adoptarea de norme privind sancțiunile, precum și aplicarea și asigurarea respectării acestora.

(28)  Pentru a asigura punerea în aplicare eficace și suficient de coerentă a măsurilor proactive, autoritățile judiciare competente din statele membre ar trebui să se pună de acord cu privire la discuțiile pe care le au cu furnizorii de servicii de găzduire și cu instituții de învățământ, organizații ale societății civile, de exemplu asociații ale jurnaliștilor, cu organizații de tineret, autorități de reglementare în domeniul mass-mediei și altele în ceea ce privește evaluarea, identificarea și punerea în aplicare de măsuri proactive, semnificative și durabile de combatere a terorismului și a radicalizării.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Atât furnizorii de servicii de găzduire, cât și statele membre ar trebui să stabilească puncte de contact pentru a facilita tratarea rapidă a ordinelor de eliminare și a semnalărilor. Spre deosebire de reprezentantul legal, punctul de contact are scopuri operaționale. Punctul de contact al furnizorului de servicii de găzduire ar trebui să constea din orice mijloace specifice care permit depunerea electronică a ordinelor de eliminare și a semnalărilor, precum și din resurse tehnice și umane care permit tratarea rapidă a acestora. Nu este obligatoriu ca punctul de contact pentru furnizorul de servicii de găzduire să fie situat în Uniune, iar furnizorul de servicii de găzduire este liber să desemneze un punct de contact existent, cu condiția ca acest punct de contact să poată îndeplini funcțiile prevăzute în prezentul regulament. Pentru a garanta eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că punctul de contact este accesibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Informațiile privind punctul de contact ar trebui să indice și limba în care se poate desfășura comunicarea cu punctul de contact. Pentru a facilita comunicarea dintre furnizorii de servicii de găzduire și autoritățile competente, furnizorii de servicii de găzduire sunt încurajați să asigure comunicarea într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii în care sunt disponibile clauzele și condițiile lor.

(33)  Atât furnizorii de servicii de găzduire, cât și statele membre ar trebui să stabilească puncte de contact pentru a facilita tratarea rapidă a ordinelor de eliminare și a semnalărilor. Spre deosebire de reprezentantul legal, punctul de contact are scopuri operaționale. Punctul de contact al furnizorului de servicii de găzduire ar trebui să constea din orice mijloace specifice care permit depunerea electronică a ordinelor de eliminare și a semnalărilor, precum și din resurse tehnice și umane care permit tratarea rapidă a acestora. Nu este obligatoriu ca punctul de contact pentru furnizorul de servicii de găzduire să fie situat în Uniune, iar furnizorul de servicii de găzduire este liber să desemneze un punct de contact existent, cu condiția ca acest punct de contact să poată îndeplini funcțiile prevăzute în prezentul regulament. Pentru a garanta eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta în mod prompt și fără întârzieri nejustificate după primirea ordinului de eliminare, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că punctul de contact este accesibil. Informațiile privind punctul de contact ar trebui să indice și limba în care se poate desfășura comunicarea cu punctul de contact. Pentru a facilita comunicarea dintre furnizorii de servicii de găzduire și autoritățile competente, furnizorii de servicii de găzduire sunt încurajați să asigure comunicarea într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii în care sunt disponibile clauzele și condițiile lor.

Justificare

Nu este realist să li se solicite IMM-urilor să elimine conținutul în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare, fără a acorda timp pentru evaluarea adecvată a cererii. Întreprinderile mici nu vor putea să îndeplinească această condiție, deoarece, în majoritatea cazurilor, pur și simplu nu dispun de resurse umane suficiente pentru a fi disponibile permanent și pentru a elimina conținutul în termen de o oră.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Având în vedere faptul că nu există o obligație generală ca furnizorii de servicii să asigure o prezență fizică pe teritoriul Uniunii, ar trebui stabilit clar care este statul membru competent în cazul furnizorului de servicii de găzduire care oferă servicii pe teritoriul Uniunii. Ca regulă generală, furnizorul de servicii de găzduire este de competența statului membru în care își are sediul principal sau în care și-a desemnat un reprezentant legal. Cu toate acestea, în cazul în care un alt stat membru emite un ordin de eliminare, autoritățile sale ar trebui să fie în măsură să asigure executarea ordinelor respective prin aplicarea unor măsuri coercitive de natură nepunitivă, cum ar fi penalitățile cu titlu cominatoriu. Totuși, în cazul unui furnizor de servicii de găzduire care nu are niciun sediu în Uniune și care nu desemnează un reprezentant legal, orice stat membru ar trebui să poată aplica sancțiuni, cu condiția respectării principiului ne bis in idem.

(34)  Având în vedere faptul că nu există o obligație generală ca furnizorii de servicii să asigure o prezență fizică pe teritoriul Uniunii, ar trebui stabilit clar care este statul membru competent în cazul furnizorului de servicii de găzduire care oferă servicii pe teritoriul Uniunii. Ca regulă generală, furnizorul de servicii de găzduire este de competența statului membru în care își are sediul principal sau în care și-a desemnat un reprezentant legal. Cu toate acestea, în cazul în care un alt stat membru emite un ordin de eliminare, autoritatea sa ar trebui să fie în măsură să asigure executarea ordinelor respective prin aplicarea unor măsuri coercitive de natură nepunitivă, cum ar fi penalitățile cu titlu cominatoriu. Totuși, în cazul unui furnizor de servicii de găzduire care nu are niciun sediu în Uniune și care nu desemnează un reprezentant legal, orice stat membru ar trebui să poată aplica sancțiuni, cu condiția respectării principiului ne bis in idem.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Pentru a asigura îndeplinirea efectivă de către furnizorii de servicii de găzduire a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, este necesar să se stabilească o serie de sancțiuni. Statele membre ar trebui să adopte norme privind sancțiunile, inclusiv, după caz, orientări privind amenzile. Este necesar să se stabilească sancțiuni deosebit de aspre pentru cazurile în care furnizorul de servicii de găzduire omite în mod sistematic să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare. Nerespectarea normelor în anumite cazuri ar putea fi sancționată respectându-se principiile ne bis in idem și proporționalității și asigurându-se faptul că sancțiunile țin cont de neîndeplinirea sistematică a obligațiilor. Pentru a garanta securitatea juridică, regulamentul ar trebui să stabilească în ce măsură obligațiile relevante pot face obiectul unor sancțiuni. În cazul nerespectării articolului 6, ar trebui să se adopte sancțiuni numai în ceea ce privește obligațiile care decurg dintr-o solicitare de raportare efectuată în temeiul articolului 6 alineatul (2) sau dintr-o decizie de impunere a unor măsuri proactive suplimentare în temeiul articolului 6 alineatul (4). Atunci când se stabilește dacă ar trebui impuse sau nu sancțiuni financiare, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de resursele financiare ale furnizorului. Statele membre ar trebui să se asigure că sancțiunile nu încurajează eliminarea conținutului care nu este conținut cu caracter terorist.

(38)  Pentru a asigura îndeplinirea efectivă de către furnizorii de servicii de găzduire a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, statele membre ar trebui să stabilească o serie de sancțiuni. Statele membre ar trebui să adopte norme cu privire la astfel de sancțiuni care să fie proporționale și fezabile, ținând seama de dimensiunile și natura furnizorului de servicii de găzduire în cauză. Ar trebui stabilite sancțiuni aspre pentru cazurile în care furnizorul de servicii de găzduire omite în mod sistematic să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta fără întârzieri nejustificate. Dacă un conținut cu caracter terorist este dăunător în mod vădit sau constituie o amenințare imediată la adresa ordinii publice, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să elimine sau să dezactiveze accesul la conținutul cu caracter terorist respectiv din momentul primirii unui ordin de eliminare justificat în mod adecvat. Nerespectarea normelor în anumite cazuri ar putea fi sancționată respectându-se principiile ne bis in idem și proporționalității și asigurându-se faptul că sancțiunile țin cont de neîndeplinirea sistematică a obligațiilor, dar nu încurajează eliminarea arbitrară de conținut fără caracter terorist. Pentru a garanta securitatea juridică, regulamentul ar trebui să stabilească în ce măsură obligațiile relevante pot face obiectul unor sancțiuni. În cazul nerespectării articolului 6, ar trebui să se adopte sancțiuni numai în ceea ce privește obligațiile care decurg dintr-o solicitare de raportare efectuată în temeiul articolului 6 alineatul (2) sau dintr-o decizie de impunere a unor măsuri proactive suplimentare în temeiul articolului 6 alineatul (4). Atunci când se stabilește dacă ar trebui impuse sau nu sancțiuni financiare, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de resursele financiare ale furnizorului. Statele membre ar trebui să se asigure că sancțiunile nu încurajează eliminarea conținutului care nu este conținut cu caracter terorist.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament stabilește norme uniforme pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire pentru diseminarea conținutului online cu caracter terorist. Acesta prevede în special:

1.  Fără a aduce atingere obligației de a respecta drepturile și principiile juridice fundamentale, astfel cum sunt consacrate la articolul 6 din TUE, prezentul regulament stabilește norme uniforme pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire pentru diseminarea publică a conținutului online cu caracter terorist. Acesta prevede în special:

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  norme privind obligațiile de diligență pe care trebuie să le aplice furnizorii de servicii de găzduire pentru a preveni diseminarea conținutului cu caracter terorist prin intermediul serviciilor lor și pentru a asigura, atunci când este necesar, eliminarea rapidă a acestuia;

(a)  norme privind obligațiile de diligență pe care trebuie să le aplice furnizorii de servicii de găzduire pentru a combate diseminarea publică online a conținutului cu caracter terorist prin intermediul serviciilor lor și pentru a asigura, atunci când este necesar, eliminarea rapidă a acestuia;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un set de măsuri care urmează să fie instituite de statele membre pentru identificarea conținutului cu caracter terorist, pentru eliminarea rapidă a acestuia de către furnizorii de servicii de găzduire și pentru facilitarea cooperării cu autoritățile competente din alte state membre, cu furnizorii de servicii de găzduire și, după caz, cu organismele relevante ale Uniunii.

(b)  un set de măsuri care urmează să fie instituite de statele membre pentru identificarea conținutului cu caracter terorist, pentru eliminarea rapidă a acestuia de către furnizorii de servicii de găzduire și pentru facilitarea cooperării cu autoritățile relevante competente și, unde este cazul, cu autoritățile judiciare din alte state membre, cu furnizorii de servicii de găzduire și, după caz, cu organismele relevante ale Uniunii.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezentul regulament nu se aplică conținutului difuzat în scopuri educaționale, artistice, jurnalistice sau de cercetare și în alte scopuri editoriale, cu condiția ca acesta să nu incite la violență, și nici conținutului diseminat în scopul sensibilizării cu privire la activitățile teroriste.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezentul regulament se aplică furnizorilor de servicii de găzduire care oferă servicii în Uniune, indiferent de locul unde se află sediul lor principal.

2.  Prezentul regulament se aplică furnizorilor de servicii de găzduire care oferă servicii publicului în Uniune, indiferent de locul unde se află sediul lor principal.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „furnizor de servicii de găzduire” înseamnă un furnizor de servicii ale societății informaționale care constau în stocarea informațiilor furnizate de furnizorul conținutului la cererea acestuia și în punerea informațiilor respective la dispoziția terților;

(1)  „furnizor de servicii de găzduire” înseamnă un furnizor de servicii ale societății informaționale care constau în stocarea de conținut online furnizat de furnizorul conținutului la cererea acestuia și în punerea informațiilor respective la dispoziția publicului.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  „autoritate competentă” înseamnă o autoritate națională judiciară unică desemnată în statul membru sau o autoritate administrativă independentă care dispune de competențele necesare.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „infracțiuni de terorism” înseamnă infracțiunile care corespund definiției de la articolul 3 alineatul (1) din Directiva (UE) 2017/541;

(4)  „infracțiuni de terorism” înseamnă unul dintre actele săvârșite cu intenție enumerate la articolul 3 alineatul (1) din Directiva (UE) 2017/541;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „conținut cu caracter terorist” înseamnă una sau mai multe dintre următoarele informații care:

(5)  „conținut cu caracter terorist” înseamnă conținutul online care poate contribui la comiterea de acte intenționate care constituie infracțiuni conform legislației naționale, astfel cum sunt enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(i) din Directiva 2017/541/UE, care:

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  încurajează contribuirea la infracțiuni de terorism;

(b)  atrag persoane sau un grup de persoane să contribuie la săvârșirea de infracțiuni de terorism;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  promovează activitățile unui grup terorist, în special prin încurajarea participării la un grup terorist sau a sprijinirii unui grup terorist în sensul articolului 2 punctul 3 din Directiva (UE) 2017/541;

(c)  promovează activitățile unui grup terorist, în special prin atragerea unor persoane sau a unui grup de persoane în vederea participării la activitățile infracționale ale unui grup terorist, în vederea întâlnirii sau comunicării cu acesta în sensul articolului 2 punctul 3 din Directiva (UE) 2017/541, sau prin încurajarea diseminării de conținut terorist;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „diseminarea conținutului cu caracter terorist” înseamnă punerea conținutului cu caracter terorist la dispoziția unor părți terțe prin intermediul serviciilor furnizorilor de servicii de găzduire;

(6)  „diseminarea conținutului cu caracter terorist” înseamnă punerea conținutului cu caracter terorist la dispoziția unor părți terțe, în mod public, prin intermediul serviciilor furnizorilor de servicii de găzduire;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „semnalare” înseamnă o notificare adresată de către o autoritate competentă sau, după caz, de către un organism relevant al Uniunii, unui furnizor de servicii de găzduire, referitoare la informații care pot fi considerate conținut cu caracter terorist, a căror compatibilitate cu propriile clauze și condiții trebuie să fie examinată voluntar de către furnizor, cu scopul de a preveni diseminarea conținutului cu caracter terorist;

(8)  „semnalare” înseamnă o notificare adresată de către o autoritate competentă sau, după caz, de către un organism relevant al Uniunii, unui furnizor de servicii de găzduire, referitoare la conținut care poate fi considerat conținut cu caracter terorist, a cărui compatibilitate cu propriile clauze și condiții trebuie să fie examinată voluntar de către furnizor, cu scopul de a preveni diseminarea conținutului cu caracter terorist;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  „sediu principal” înseamnă sediul central sau sediul social în cadrul căruia se exercită principalele funcții financiare și controlul operațional.

(9)  „sediu principal” înseamnă sediul central sau sediul social în cadrul căruia se exercită principalele funcții financiare și controlul operațional în Uniune.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Exprimarea de opinii radicale, polemice sau controversate în cadrul unei dezbateri publice privind chestiunile politice sensibile, precum și conținutul care vizează oferirea de informații sau denunțarea conținutului cu caracter terorist nu sunt considerate conținut cu caracter terorist în sensul punctului (5) primul paragraf din prezentul articol.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de găzduire iau măsuri adecvate, rezonabile și proporționale, în conformitate cu prezentul regulament, pentru a combate diseminarea conținutului cu caracter terorist și pentru a-i proteja pe utilizatori împotriva conținutului cu caracter terorist. În acest sens, aceștia acționează în mod diligent, proporțional și nediscriminatoriu, luând în considerare în mod corespunzător drepturile fundamentale ale utilizatorilor, și țin cont de importanța fundamentală a libertății de exprimare și de informare într-o societate deschisă și democratică.

1.  Furnizorii de servicii de găzduire iau măsuri adecvate, rezonabile și proporționale, în conformitate cu prezentul regulament, pentru a combate diseminarea publică a conținutului cu caracter terorist și pentru a-i proteja pe utilizatori împotriva conținutului cu caracter terorist. În acest sens, aceștia acționează în mod diligent, proporțional și nediscriminatoriu, respectând în mod corespunzător drepturile fundamentale ale utilizatorilor, în special libertatea de exprimare și de informare.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii de servicii de găzduire includ în clauzele și condițiile lor dispoziții menite să prevină diseminarea conținutului cu caracter terorist și le aplică.

2.  Fără a aduce atingere articolelor 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE, furnizorii de servicii de găzduire menționează în clauzele și condițiile lor că iau măsuri adecvate, eficace și proporționale în ceea ce privește diseminarea conținutului cu caracter terorist prin intermediul serviciilor lor.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Furnizorii de servicii de găzduire menționați la articolul 1 alineatul (1) care îndeplinesc criteriile definiției furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video iau măsurile adecvate pentru a combate diseminarea conținutului cu caracter terorist în conformitate cu articolul 28b alineatul (1) litera (c) și cu alineatul (3) din Directiva (UE) 2018/1808.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea competentă are competența de a emite o decizie prin care să îi impună furnizorului de servicii de găzduire să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta.

1.  Autoritatea competentă are competența de a emite un ordin de eliminare prin care să îi impună furnizorului de servicii de găzduire să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul în care autoritatea competentă a statului membru în care se află sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau al furnizorului de conținut are motive întemeiate să considere că ordinul de eliminare ar putea afecta drepturile fundamentale ale persoanei respective, aceasta informează autoritatea competentă solicitantă. Autoritatea competentă solicitantă ia în considerare aceste circumstanțe și, după caz, retrage sau adaptează cererea de eliminare.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii de servicii de găzduire elimină conținutul cu caracter terorist sau blochează accesul la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare.

2.  Fără a aduce atingere articolelor 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE, furnizorii de servicii de găzduire elimină conținutul cu caracter terorist sau blochează accesul la acesta fără întârzieri nejustificate după primirea ordinului de eliminare. Statele membre pot impune ca, în cazul în care un conținut cu caracter terorist este dăunător în mod vădit sau constituie o amenințare imediată la adresa ordinii publice, furnizorii de servicii de găzduire să elimine sau să blocheze accesul la conținutul cu caracter terorist respectiv din momentul primirii unui ordin de eliminare justificat corespunzător.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o expunere a motivelor care să explice de ce conținutul este considerat conținut cu caracter terorist, cel puțin prin referire la categoriile de conținuturi cu caracter terorist enumerate la articolul 2 punctul 5;

(b)  o expunere completă a motivelor care să explice de ce conținutul este considerat conținut cu caracter terorist, cel puțin prin referire la categoriile de conținuturi cu caracter terorist enumerate la articolul 2 punctul 5;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o adresă URL (Uniform Resource Locator) și, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului menționat;

(c)  o adresă URL (Uniform Resource Locator) online exactă, identificarea furnizorului de conținut online și orice alte informații care să permită identificarea conținutului menționat;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  informații privind căile de atac de care dispun furnizorul de servicii de găzduire și furnizorul de conținut;

(f)  informații privind căile de atac și termenul pentru introducerea căilor de atac de care dispun furnizorul de servicii de găzduire și furnizorul de conținut;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Furnizorul de servicii de găzduire sau furnizorul de conținut are dreptul de a contesta ordinul de eliminare printr-o cale de atac în fața autorității judiciare relevante din statul membru în care se află sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau al furnizorului de conținut.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritățile competente adresează ordinele de eliminare sediului principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii de găzduire în temeiul articolului 16 și le transmit punctului de contact menționat la articolul 14 alineatul (1). Aceste ordine se trimit prin mijloace electronice capabile să producă o înregistrare scrisă și în condiții care permit stabilirea autenticității expeditorului, inclusiv exactitatea datei și a orei la care s-a trimis și la care s-a primit ordinul.

5.  Autoritățile competente adresează ordinele de eliminare sediului principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii de găzduire în temeiul articolului 16 și le transmit punctului de contact menționat la articolul 14 alineatul (1). Aceste ordine se trimit prin mijloace electronice capabile să producă o înregistrare scrisă și în condiții care permit stabilirea autenticității expeditorului, inclusiv exactitatea datei și a orei la care s-a trimis și la care s-a primit ordinul. Aceste ordine sunt redactate într-una dintre limbile menționate la articolul 14 alineatul (2).

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul în care furnizorul de servicii de găzduire nu poate respecta ordinul de eliminare deoarece ordinul conține erori evidente sau nu conține informații suficiente pentru a permite executarea sa, acesta informează autoritatea competentă fără întârzieri nejustificate, solicitând clarificările necesare și utilizând formularul prevăzut în anexa III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se aplică de îndată ce îi sunt transmise clarificările solicitate.

8.  În cazul în care furnizorul de servicii de găzduire nu poate respecta ordinul de eliminare deoarece ordinul conține erori evidente sau nu conține informații tehnice suficiente pentru a permite executarea sa, acesta informează autoritatea competentă fără întârzieri nejustificate, solicitând clarificările necesare și utilizând formularul prevăzut în anexa III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se aplică de îndată ce îi sunt transmise clarificările solicitate.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a.  În cazul în care furnizorul de servicii de găzduire nu poate respecta ordinul de eliminare din cauza unor probleme operaționale sau tehnice, acesta informează autoritatea judiciară competentă, explicând motivele, precum și descriind acțiunile pe care intenționează să le întreprindă pentru a se conforma pe deplin ordinului de eliminare, utilizând modelul prevăzut în anexa III.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Cooperarea transfrontalieră

 

1.  Autoritatea competentă care emite ordinul de eliminare furnizorului de servicii de găzduire transmite imediat o copie a ordinului respectiv autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (a) din statul membru în care se află sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantul desemnat al acestuia.

 

2.  În cazul în care autoritatea competentă a statului membru în care se află sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire, al reprezentantului desemnat al acestuia sau al furnizorului de conținut are motive întemeiate să considere că ordinul de eliminare ar putea afecta drepturile fundamentale ale persoanei respective, aceasta informează autoritatea competentă solicitantă.

 

3.  Autoritatea competentă solicitantă ia în considerare aceste circumstanțe și, după caz, retrage sau adaptează cererea de eliminare.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Semnalarea conține informații suficient de detaliate, inclusiv motivele pentru care conținutul este considerat conținut cu caracter terorist, o adresă URL și, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului cu caracter terorist semnalat.

4.  Semnalarea conține informații suficient de detaliate, inclusiv o listă cuprinzătoare a motivelor pentru care conținutul este considerat conținut cu caracter terorist, o adresă URL și, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului cu caracter terorist semnalat.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de găzduire iau măsuri proactive, atunci când acestea se impun, pentru a-și proteja serviciile împotriva diseminării de conținut cu caracter terorist. Măsurile trebuie să fie eficace și proporționale, ținând seama de riscul și nivelul de expunere la conținutul cu caracter terorist, de drepturile fundamentale ale utilizatorilor și de importanța fundamentală a libertății de exprimare și de informare într-o societate deschisă și democratică.

1.  Fără a aduce atingere Directivei (UE) 2018/1808 și Directivei 2000/31/CE, furnizorii de servicii de găzduire iau măsuri active, în funcție de riscul și de nivelul de expunere la conținutul cu caracter terorist, pentru a-și proteja serviciile împotriva diseminării de conținut cu caracter terorist. Măsurile trebuie să fie eficace, specifice și proporționale, ținând seama de riscul și nivelul de expunere la conținutul cu caracter terorist și cu respectarea drepturilor fundamentale ale utilizatorilor, în special a libertății de exprimare și de informare.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când este informată în conformitate cu articolul 4 alineatul (9), autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) solicită furnizorului de servicii de găzduire să prezinte un raport, în termen de trei luni de la primirea solicitării și, ulterior, cel puțin o dată pe an, cu privire la măsurile proactive specifice pe care le-a adoptat, inclusiv prin utilizarea de instrumente automatizate, pentru:

Atunci când este informată în conformitate cu articolul 4 alineatul (9), autoritatea competentă relevantă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) solicită furnizorului de servicii de găzduire să prezinte un raport, în termen de trei luni de la primirea solicitării și, ulterior, cel puțin o dată pe an, cu privire la măsurile proactive specifice pe care le-a adoptat, inclusiv prin utilizarea de instrumente automatizate, pentru:

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a preveni reîncărcarea conținutului care a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul deoarece se consideră că este un conținut cu caracter terorist;

(a)  a lua măsuri eficace în privința reapariției conținutului care a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul deoarece se consideră că este un conținut cu caracter terorist;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În rapoarte se includ toate informațiile relevante care să permită autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) să evalueze dacă măsurile proactive sunt eficace și proporționale, inclusiv dacă eventualele instrumente automatizate utilizate și mecanismele de supraveghere și de verificare de către oameni funcționează.

În rapoarte se includ toate informațiile relevante care să permită autorității competente relevante menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) să evalueze dacă măsurile proactive sunt eficace și proporționale, inclusiv dacă eventualele instrumente automatizate utilizate și mecanismele de supraveghere și de verificare de către oameni funcționează.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) consideră că măsurile proactive luate și raportate în temeiul alineatului (2) sunt insuficiente pentru a atenua și a gestiona riscul și nivelul de expunere, aceasta poate solicita furnizorului de servicii de găzduire să adopte măsuri proactive specifice suplimentare. În acest scop, furnizorul de servicii de găzduire cooperează cu autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) pentru a identifica măsurile specifice pe care ar trebui să le instituie furnizorul de servicii de găzduire, pentru a stabili principalele obiective și jaloane, precum și termenele de realizare a acestora.

3.  În cazul în care autoritatea competentă relevantă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) consideră că măsurile proactive luate și raportate în temeiul alineatului (2) sunt disproporționate sau insuficiente pentru a atenua și a gestiona riscul și nivelul de expunere, aceasta poate solicita furnizorului de servicii de găzduire să adapteze măsurile luate deja sau să adopte măsuri proactive specifice suplimentare. În acest scop, furnizorul de servicii de găzduire cooperează cu autoritatea competentă relevantă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) pentru a identifica modificările sau măsurile specifice pe care ar trebui să le instituie furnizorul de servicii de găzduire, pentru a stabili principalele obiective și jaloane, precum și termenele de realizare a acestora.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care nu se poate ajunge la niciun acord în termen de trei luni de la adresarea solicitării în temeiul alineatului (3), autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate emite o decizie prin care să impună măsuri proactive specifice suplimentare, necesare și proporționale. Atunci când adoptă această decizie, autoritatea competentă ține cont în special de capacitatea economică a furnizorului de servicii de găzduire, de efectul acestor măsuri asupra drepturilor fundamentale ale utilizatorilor și de importanța fundamentală a libertății de exprimare și de informare. Decizia se trimite la sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii. Furnizorul de servicii de găzduire raportează periodic cu privire la punerea în aplicare a măsurilor, conform indicațiilor autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c).

4.  În cazul în care nu se poate ajunge la niciun acord în termen de trei luni de la adresarea solicitării în temeiul alineatului (3), autoritatea competentă relevantă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate emite o decizie prin care să impună măsuri proactive specifice suplimentare, necesare și proporționale. Atunci când adoptă această decizie, autoritatea competentă ține cont în special de tipul conținutului găzduit de serviciul respectiv, de fezabilitatea tehnică a măsurilor, de capacitatea economică a furnizorului de servicii de găzduire, de efectul acestor măsuri asupra drepturilor fundamentale ale utilizatorilor, în special asupra libertății de exprimare și de informare. Decizia se trimite la sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii. Furnizorul de servicii de găzduire raportează periodic cu privire la punerea în aplicare a măsurilor, conform indicațiilor autorității competente relevante menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c).

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un furnizor de servicii de găzduire poate, în orice moment, să solicite autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) reexaminarea și, după caz, revocarea unei solicitări sau a unei decizii emise în temeiul alineatelor (2), (3) și, respectiv, (4). Autoritatea competentă emite o decizie motivată într-un termen rezonabil de la primirea solicitării din partea furnizorului de servicii de găzduire.

5.  Un furnizor de servicii de găzduire poate, în orice moment, să solicite autorității competente relevante menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) reexaminarea și, după caz, revocarea unei solicitări sau a unei decizii emise în temeiul alineatelor (2), (3) și, respectiv, (4). Autoritatea competentă relevantă emite o decizie motivată într-un termen rezonabil de la primirea solicitării din partea furnizorului de servicii de găzduire.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Articolele 6 și 9 nu se aplică furnizorilor de servicii de infrastructură de tip cloud care constau în furnizarea, la cerere, de resurse fizice sau virtuale care asigură capacități de infrastructură de calcul și de stocare, asupra cărora furnizorul de servicii nu are niciun drept cu privire la conținutul care este stocat sau la modul în care acesta este prelucrat ori făcut public de către clienții săi sau de către utilizatorii finali ai respectivilor clienți, și în care furnizorul de servicii nu are niciun control concret asupra conținutului stocat de clienții săi sau de utilizatorii finali ai clienților săi.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de găzduire prezintă, în clauzele și condițiile lor, politica pe care o aplică pentru prevenirea diseminării conținutului cu caracter terorist, inclusiv, după caz, o explicație pertinentă privind funcționarea măsurilor proactive și utilizarea instrumentelor automatizate.

1.  Furnizorii de servicii de găzduire prezintă clar, în clauzele și condițiile lor, politica pe care o aplică în privința combaterii diseminării conținutului cu caracter terorist, inclusiv, după caz, o explicație pertinentă privind funcționarea măsurilor proactive și utilizarea instrumentelor automatizate, precum și în privința colaborării cu autoritățile competente relevante.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii de servicii de găzduire publică anual un raport privind transparența referitor la măsurile întreprinse pentru combaterea diseminării conținutului cu caracter terorist.

2.  Furnizorii de servicii de găzduire, autoritățile competente și organismele relevante ale Uniunii publică anual un raport privind transparența referitor la măsurile întreprinse pentru combaterea diseminării publice a conținutului cu caracter terorist.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Rapoartele privind transparența conțin cel puțin următoarele informații:

3.  Rapoartele privind transparența ale furnizorilor de servicii de găzduire conțin cel puțin următoarele informații:

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informații referitoare la măsurile luate de furnizorul de servicii de găzduire pentru a preveni reîncărcarea conținutului care a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul deoarece se consideră că este un conținut cu caracter terorist;

(b)  informații detaliate referitoare la măsurile luate de furnizorul de servicii de găzduire pentru a combate reapariția conținutului care a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul deoarece se consideră că este un conținut cu caracter terorist;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  o prezentare generală și rezultatele procedurilor de depunere a plângerilor.

(d)  o prezentare generală și o evaluare a eficacității mecanismelor de depunere a plângerilor și de inițiere a căilor de atac.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire utilizează instrumente automatizate în temeiul prezentului regulament cu privire la conținutul pe care îl stochează, aceștia prevăd măsuri de salvgardare eficace și adecvate, astfel încât deciziile luate privind conținutul în cauză, în special deciziile de a elimina sau a bloca accesul la conținutul considerat conținut cu caracter terorist, să fie corecte și întemeiate.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Măsurile de salvgardare respective constau în special în supravegherea și efectuarea de verificări de către o persoană, dacă este nevoie, și, în orice caz, atunci când este necesară o evaluare detaliată a contextului relevant pentru a se stabili dacă respectivul conținut trebuie considerat conținut cu caracter terorist.

2.  Măsurile de salvgardare respective constau în special în supravegherea și efectuarea de verificări de către o persoană a caracterului adecvat al deciziei de a elimina conținutul sau de a refuza accesul la acesta, în special în ceea ce privește libertatea de exprimare și de informare. Supravegherea de către o persoană este necesară atunci când este necesară o evaluare detaliată a contextului relevant pentru a se stabili dacă respectivul conținut trebuie considerat conținut cu caracter terorist.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Mecanisme de depunere a plângerilor

Mecanisme de depunere a plângerilor și de inițiere a căilor de atac

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de găzduire instituie mecanisme eficace și accesibile care să permită furnizorilor de conținut al căror conținut a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul ca urmare a unei semnalări efectuate în temeiul articolului 5 sau a unor măsuri proactive luate în temeiul articolului 6 să depună o plângere împotriva acțiunii furnizorului de servicii de găzduire prin care să solicite republicarea conținutului.

1.  Fără a aduce atingere măsurilor judiciare reparatorii de care dispun furnizorii de conținut în temeiul legislației interne, furnizorii de servicii de găzduire instituie mecanisme cu funcționare rapidă, eficace și accesibile de introducere a plângerilor și căilor de atac care să permită furnizorilor de conținut al căror conținut a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul ca urmare a unei semnalări efectuate în temeiul articolului 5 sau a unor măsuri proactive luate în temeiul articolului 6 să depună o plângere motivată împotriva acțiunii furnizorului de servicii de găzduire prin care să solicite republicarea conținutului.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

În cazul în care conținutul a fost eliminat sau s-a blocat accesul la acesta ca urmare a unui ordin de eliminare emis în temeiul articolului 4, a unei semnalări efectuate în temeiul articolului 5 sau a unor măsuri active luate în temeiul articolului 6, furnizorul de conținut în cauză poate iniția proceduri judiciare în orice moment, solicitând restabilirea conținutului. Inițierea de proceduri judiciare nu este condiționată de inițierea mecanismelor de depunere a plângerilor la care se face referire la articolul 10.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire iau cunoștință de vreo dovadă referitoare la infracțiuni de terorism, aceștia informează prompt autoritățile competente pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor din statul membru în cauză sau punctul de contact din statul membru în care au sediul principal sau un reprezentant legal, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2). În caz de îndoială, furnizorii de servicii de găzduire pot transmite aceste informații către Europol, care urmează să ia măsuri corespunzătoare.

4.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire iau cunoștință de vreo dovadă referitoare la infracțiuni de terorism, aceștia informează prompt autoritatea competentă pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor din statul membru în cauză sau punctul de contact din statul membru în care au sediul principal sau un reprezentant legal, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2). În caz de îndoială, furnizorii de servicii de găzduire pot transmite aceste informații către Europol, care urmează să ia măsuri corespunzătoare.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării obligațiilor care le revin furnizorilor de servicii de găzduire în temeiul prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a sancțiunilor respective. Aceste sancțiuni se limitează la încălcarea obligațiilor prevăzute la:

1.  Statele membre stabilesc sancțiunile pentru încălcarea obligațiilor care le revin furnizorilor de servicii de găzduire în temeiul prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a sancțiunilor respective. Aceste sancțiuni se limitează la încălcarea obligațiilor prevăzute la:

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  articolul 6 alineatele (2) și (4) (rapoartele privind măsurile proactive și adoptarea de măsuri în urma unei decizii de impunere a unor măsuri proactive specifice);

(d)  articolul 6 alineatele (2) și (4) (rapoartele privind măsurile proactive și adoptarea de astfel de măsuri în urma unei decizii de impunere a unor măsuri proactive specifice);

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  articolul 9 (măsurile de salvgardare legate de măsurile proactive);

(g)  Articolul 9 (măsurile de salvgardare privind utilizarea și punerea în aplicare de măsuri proactive);

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că, atunci când stabilesc tipul și nivelul sancțiunilor, autoritățile competente țin cont de toate circumstanțele relevante, inclusiv de:

3.  Statele membre se asigură că, atunci când stabilesc tipul și nivelul sancțiunilor, autoritățile competente relevante țin cont de toate circumstanțele relevante, inclusiv de:

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  nivelul de cooperare al furnizorului de servicii de găzduire cu autoritățile competente.

(e)  nivelul de cooperare al furnizorului de servicii de găzduire cu autoritățile competente relevante.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  caracterul și dimensiunea furnizorilor de servicii de găzduire, în special în cazul microîntreprinderilor sau al întreprinderilor mici, în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că nerespectarea sistematică a obligațiilor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) face obiectul unor sancțiuni financiare de până la 4 % din cifra de afaceri globală a furnizorului de servicii de găzduire corespunzătoare ultimului exercițiu financiar.

4.  Statele membre se asigură că nerespectarea sistematică a obligațiilor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) face obiectul unor sancțiuni financiare de până la 2 % din cifra de afaceri globală a furnizorului de servicii de găzduire corespunzătoare ultimului exercițiu financiar.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 pentru a completa prezentul regulament cu cerințe tehnice privind mijloacele electronice pe care autoritățile competente trebuie să le utilizeze pentru transmiterea ordinelor de eliminare.

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 pentru a completa prezentul regulament cu cerințe tehnice necesare privind mijloacele electronice pe care autoritățile competente trebuie să le utilizeze pentru transmiterea ordinelor de eliminare.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte astfel de acte delegate pentru a modifica anexele I, II și III, cu scopul de a răspunde cu eficacitate unei eventuale necesități de îmbunătățire a conținutului formularelor aferente ordinelor de eliminare și al formularelor care trebuie utilizate pentru a furniza informații privind imposibilitatea de a executa ordinul de eliminare.

2.  Comisia este împuternicită să adopte astfel de acte delegate pentru a modifica anexele I, II și III, cu scopul de a răspunde cu competența necesară unei eventuale necesități de îmbunătățire a conținutului formularelor aferente ordinelor de eliminare și al formularelor care trebuie utilizate pentru a furniza informații privind imposibilitatea de a executa ordinul de eliminare.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp nedeterminată de la [data aplicării prezentului regulament], competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 19.

2.  Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp limitată de trei ani de la [data aplicării prezentului regulament], competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 19.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Anexă III – secțiunea B – punctul iiia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia)  Vă rugăm să descrieți acțiunile pe care intenționați să le întreprindeți pentru a rezolva problemele tehnice sau operaționale menționate mai sus, în vederea respectării ordinului de eliminare.

Justificare

Acest amendament asigură coerența juridică cu amendamentul propus referitor la articolul 4 alineatul (7).

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

Referințe

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

CULT

22.10.2018

Comisii asociate - data anunțului în plen

31.1.2019

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Julie Ward

11.12.2018

Data adoptării

11.3.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

Membri supleanți prezenți la votul final

Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

17

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk

ECR

Emma McClarkin

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Helga Trüpel

2

-

GUE/NGL

Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul electronic”), JO L 178, 17.7.2000, pp. 1-16.

(2)

Directiva (UE) 2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluția realităților pieței, JO L 303, 28.11.2018, pp. 69–92.


AVIZ AL Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (4.3.2019)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Raportoare pentru aviz: Julia Reda

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Prezentul regulament are scopul de a asigura buna funcționare a pieței unice digitale în cadrul unei societăți deschise și democratice, prin prevenirea utilizării abuzive a serviciilor de găzduire în scopuri teroriste. Funcționarea pieței unice digitale ar trebui să fie îmbunătățită prin sporirea securității juridice pentru furnizorii de servicii de găzduire, îmbunătățirea încrederii utilizatorilor în mediul online și consolidarea măsurilor de salvgardare privind libertatea de exprimare și de informare.

(1)  Prezentul regulament are scopul de a asigura buna funcționare a pieței unice digitale în cadrul unei societăți deschise și democratice, prin combaterea utilizării abuzive a serviciilor de găzduire în scopuri teroriste. Funcționarea pieței unice digitale ar trebui să fie îmbunătățită prin sporirea securității juridice pentru furnizorii de servicii de găzduire, îmbunătățirea încrederii utilizatorilor în mediul online și prin consolidarea măsurilor de protecție a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la libertatea și pluralismul mass-mediei, a libertății de a desfășura o activitate comercială și a drepturilor la viață privată și la protecția datelor personale.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Regulamentul privind furnizorii de servicii de găzduire poate numai să completeze strategiile statelor membre de combatere a terorismului, care trebuie să pună accentul pe măsurile offline, cum ar fi investițiile în activitatea socială, inițiativele de deradicalizare și contactele cu comunitățile afectate pentru a asigura o prevenire sustenabilă a radicalizării în societate.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Furnizorii de servicii de găzduire care activează pe internet joacă un rol esențial în economia digitală, prin crearea de legături între întreprinderi și cetățeni și prin facilitarea dezbaterii publice, a difuzării și primirii de informații, de idei și opinii, contribuind astfel în mod semnificativ la inovare, la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în Uniune. Serviciile acestora pot fi însă utilizate abuziv de părți terțe pentru a desfășura activități ilegale online. Un motiv de preocupare deosebită îl reprezintă utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire de către grupurile teroriste și susținătorii acestora pentru a disemina online conținut cu caracter terorist cu scopul de a-și răspândi mesajele, a radicaliza și a recruta noi persoane, precum și de a facilita și direcționa activitățile teroriste.

(2)  Furnizorii de servicii de găzduire care activează pe internet joacă un rol esențial în economia digitală, prin crearea de legături între întreprinderi și cetățeni și prin facilitarea dezbaterii publice, a difuzării și primirii de informații, de idei și opinii, contribuind astfel în mod semnificativ la inovare, la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în Uniune. Serviciile acestora pot fi însă utilizate abuziv de părți terțe pentru a desfășura activități ilegale online. Un motiv de preocupare profundă îl reprezintă utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire de către grupurile teroriste și susținătorii acestora pentru a disemina online conținut cu caracter terorist cu scopul de a-și răspândi mesajele, a radicaliza, a dezinforma și a recruta noi persoane, precum și de a facilita și direcționa activitățile teroriste.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prezența conținutului online cu caracter terorist are consecințe negative grave pentru utilizatori, pentru cetățeni și pentru societate în general, precum și pentru furnizorii de servicii online care găzduiesc un astfel de conținut, deoarece subminează încrederea utilizatorilor și afectează modelele de afaceri ale acestora. Având în vedere rolul lor central și mijloacele și capacitățile tehnologice asociate serviciilor pe care le oferă, furnizorii de servicii online au responsabilități societale specifice de a-și proteja serviciile împotriva utilizării abuzive de către teroriști și de a contribui la combaterea conținutului cu caracter terorist diseminat prin intermediul serviciilor pe care le oferă.

(3)  Prezența conținutului online cu caracter terorist are consecințe negative grave pentru utilizatori, pentru cetățeni și pentru societate în general, precum și pentru furnizorii de servicii online care găzduiesc un astfel de conținut, deoarece subminează încrederea utilizatorilor și afectează modelele de afaceri ale acestora. Având în vedere rolul lor central și proporțional cu mijloacele și capacitățile tehnologice asociate serviciilor pe care le oferă, furnizorii de servicii online au responsabilități societale de a-și proteja serviciile împotriva utilizării abuzive de către teroriști și de a ajuta autoritățile competente să combată infracțiunile cu caracter terorist comise prin intermediul serviciilor pe care le oferă, ținând seama totodată de importanța fundamentală a libertății de exprimare și de informare într-o societate deschisă și democratică.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Eforturile de combatere a conținutului online cu caracter terorist inițiate la nivelul Uniunii în 2015 prin intermediul unui cadru de cooperare voluntară între statele membre și furnizorii de servicii de găzduire trebuie să fie completate de un cadru legislativ clar, pentru a reduce și mai mult accesibilitatea conținutului online cu caracter terorist și pentru a aborda în mod adecvat o problemă care evoluează rapid. Acest cadru legislativ își propune să valorifice eforturile voluntare, care au fost consolidate prin Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei7, și răspunde solicitărilor formulate de Parlamentul European în vederea consolidării măsurilor de combatere a conținuturilor ilegale și dăunătoare, precum și de Consiliul European în vederea îmbunătățirii detectării și eliminării automate a conținutului care instigă la acte teroriste.

(4)  Eforturile de combatere a conținutului online cu caracter terorist inițiate la nivelul Uniunii în 2015 prin intermediul unui cadru de cooperare voluntară între statele membre și furnizorii de servicii de găzduire trebuie să fie îmbunătățite printr-un un cadru legislativ clar, pentru a reduce și mai mult accesibilitatea conținutului online cu caracter terorist și a institui măsuri de protecție de care este nevoie urgent pentru a garanta statul de drept și a proteja drepturile fundamentale. Acest cadru legislativ își propune să valorifice eforturile voluntare, care au fost consolidate prin Recomandarea (UE) 2018/3347 a Comisiei, și răspunde solicitărilor formulate de Parlamentul European în vederea consolidării măsurilor de combatere a conținuturilor ilegale și dăunătoare, în concordanță cu cadrul orizontal instituit prin Directiva 2000/31/CE precum și de Consiliul European în vederea îmbunătățirii detectării și eliminării conținutului care instigă la acte teroriste.

__________________

__________________

7 Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).

7 Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online (JO L 63, 6.3.2018, p. 50).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Aplicarea prezentului regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolului 14 din Directiva 2000/31/CE8. În special, eventualele măsuri luate de furnizorul de servicii de găzduire în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv eventualele măsuri proactive, nu ar trebui să determine, prin ele însele, pierderea de către furnizorul de servicii de găzduire a beneficiului scutirii de răspundere care se aplică, în anumite condiții, în temeiul articolului respectiv. Prezentul regulament nu aduce atingere competențelor autorităților și instanțelor naționale de a stabili răspunderea furnizorilor de servicii de găzduire în cazurile specifice în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 14 din Directiva 2000/31/CE pentru scutirea de răspundere.

(5)  Prezentul regulament ar trebui să prevadă obligații specifice pentru furnizorii de servicii de găzduire care sunt expuși la conținut terorist. Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării Directivei 2000/31/CE8. Prezentul regulament nu aduce atingere competențelor autorităților și instanțelor naționale de a stabili răspunderea furnizorilor de servicii de găzduire în cazurile specifice în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Directiva 2000/31/CE pentru scutirea de răspundere.

__________________

__________________

8 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

8 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prezentul regulament stabilește norme menite să prevină utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire pentru diseminarea conținutului online cu caracter terorist, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale protejate în ordinea juridică a Uniunii, în special a celor garantate prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(6)  Prezentul regulament stabilește norme menite să combată utilizarea serviciilor de găzduire pentru diseminarea conținutului online cu caracter terorist, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne, cu respectarea deplină a statului de drept și a drepturilor fundamentale protejate în ordinea juridică a Uniunii, în special a celor garantate prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Prezentul regulament contribuie la protecția securității publice, instituind totodată măsuri de salvgardare adecvate și solide în vederea protejării drepturilor fundamentale care ar putea fi afectate. Printre acestea se numără dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă, dreptul la liberă exprimare, inclusiv libertatea de a primi și de a transmite informații, libertatea de a desfășura o activitate comercială și principiul nediscriminării. Autoritățile competente și furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să adopte măsuri numai atunci când acestea sunt necesare, adecvate și proporționale în cadrul unei societăți democratice, luând în considerare importanța deosebită acordată libertății de exprimare și de informare, care constituie un fundament esențial al unei societăți pluraliste și democratice și una dintre valorile pe care este întemeiată Uniunea. Măsurile care interferează cu libertatea de exprimare și de informare ar trebui să fie strict direcționate, în sensul că acestea trebuie să servească la prevenirea diseminării conținutului cu caracter terorist, fără a afecta însă dreptul de a primi și de a transmite informații în mod legal, având în vedere rolul central al furnizorilor de servicii de găzduire în facilitarea dezbaterii publice și a difuzării și primirii de informații, opinii și idei în conformitate cu legea.

(7)  Prezentul regulament are ca scop să contribuie la protecția securității publice, instituind totodată măsuri de salvgardare adecvate și solide în vederea protejării drepturilor fundamentale care ar putea fi afectate. Printre acestea se numără dreptul la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă, dreptul la liberă exprimare, inclusiv libertatea de a primi și de a transmite informații, libertatea de a desfășura o activitate comercială și principiul nediscriminării. Autoritățile competente și furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să adopte măsuri numai atunci când acestea sunt necesare, adecvate și proporționale în cadrul unei societăți democratice, luând în considerare importanța deosebită acordată libertății de exprimare și de informare, drepturilor la viață privată și la protecția datelor personale, precum și libertății presei și pluralismului mass-mediei, care constituie fundamentul esențial al unei societăți pluraliste și democratice și se numără printre valorile pe care este întemeiată Uniunea. Măsurile luate pentru eliminarea conținutului online cu caracter terorist ar trebuie să evite orice imixtiune în libertatea de exprimare și de informare, și ar trebui să fie strict direcționate, necesare, adecvate și proporționale pentru a contribui la combaterea terorismului, inclusiv la anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor cu caracter terorist, fără a afecta însă libertatea de exprimare, dreptul de a primi și de a transmite informații în mod legal, având în vedere rolul central al furnizorilor de servicii de găzduire în facilitarea dezbaterii publice și a difuzării și primirii de informații, opinii și idei în conformitate cu legea.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Prezentul regulament nu ar trebui să aibă drept efect modificarea obligației statelor membre de a respecta drepturile fundamentale și principiile juridice fundamentale, astfel cum sunt consfințite la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Aceste drepturi fundamentale cuprind libertatea de opinie și libertatea de a primi și de a transmite informații și idei fără amestecul autorităților publice. Orice restricție în calea exercitării acestor drepturi fundamentale în cadrul prezentului regulament ar trebui să fie prevăzută de lege și ar trebui să fie necesară într-o societate democratică, în scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Prezentul regulament ar trebui să respecte drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Convenția europeană a drepturilor omului și în jurisprudența Curții Europene de Justiție. În special, în hotărârea sa din 24 noiembrie 2011, Curtea Europeană de Justiție a concluzionat că dreptul Uniunii, în special Directiva 2000/31/CE1a și drepturile fundamentale aplicabile, împiedică obligarea unui furnizor de servicii de internet la introducerea un sistem de filtrare a tuturor comunicațiilor electronice care trec prin serviciile sale, aplicat fără discriminare tuturor clienților săi, ca măsură preventivă, exclusiv pe cheltuiala sa și pentru o perioadă nelimitată.

 

__________________

 

1a Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Dreptul la o cale de atac eficientă este consacrat la articolul 19 din TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la o cale de atac judiciară eficientă în fața instanței naționale competente împotriva unei măsuri luate în temeiul prezentului regulament, care ar putea aduce atingere drepturilor persoanei respective. Acest drept include în special posibilitatea ca furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut să conteste efectiv un ordin de eliminare în fața instanței din statul membru ale cărui autorități au emis ordinul respectiv.

(8)  Dreptul la o cale de atac eficientă este consacrat la articolul 19 din TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la o cale de atac judiciară eficientă în fața instanței naționale competente împotriva unei măsuri luate în temeiul prezentului regulament, care ar putea aduce atingere drepturilor persoanei respective. Dreptul include, în special, dreptul furnizorilor de servicii de găzduire și al furnizorilor de conținut de a fi informați cu privire la toate căile de atac disponibile și la posibilitatea pentru furnizorii de conținut de a contesta rezultatele măsurilor luate de furnizorul de servicii de găzduire, și de a fi informați cu privire la căile de atac reale. Se include, de asemenea, dreptul furnizorilor de servicii de găzduire și al furnizorilor de conținut să conteste efectiv un ordin de eliminare sau sancțiunile în fața instanței din statul membru ale cărui autorități au emis ordinul respectiv sau sancțiunile, ori în fața instanței în a cărei jurisdicție este stabilit sau are un reprezentant furnizorul de servicii de găzduire.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a oferi claritate cu privire la acțiunile care trebuie luate de furnizorii de servicii de găzduire și de autoritățile competente pentru a preveni diseminarea conținutului online cu caracter terorist, prezentul regulament ar trebui să stabilească o definiție cu caracter preventiv a conținutului cu caracter terorist, pe baza definiției infracțiunilor de terorism stabilite de Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului9. Având în vedere nevoia de a combate cele mai dăunătoare forme de propagandă teroristă online, definiția ar trebui să includă materialele și informațiile care instigă, încurajează sau promovează săvârșirea de infracțiuni teroriste sau contribuirea la acestea, oferă instrucțiuni în acest sens sau promovează participarea la activitățile unui grup terorist. Aceste informații includ în special texte, imagini, înregistrări audio și înregistrări video. Atunci când evaluează dacă un anumit conținut reprezintă conținut cu caracter terorist în sensul prezentului regulament, autoritățile competente și furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să ia în considerare factori precum natura și modul de formulare a declarațiilor, contextul în care au fost făcute și potențialul acestora de a conduce la consecințe dăunătoare, afectând securitatea și siguranța persoanelor. Faptul că materialul a fost produs, poate fi atribuit sau este diseminat în numele unei organizații teroriste sau al unei persoane care figurează pe listele UE constituie un factor important pentru evaluare. Conținutul diseminat în scopuri educative, jurnalistice sau de cercetare ar trebui să fie protejat în mod adecvat. În plus, exprimarea unor puncte de vedere radicale, polemice sau controversate în cadrul dezbaterii publice privind chestiuni politice sensibile nu ar trebui să fie considerată conținut cu caracter terorist.

(9)  Pentru a oferi claritate cu privire la acțiunile care trebuie luate de furnizorii de servicii de găzduire și de autoritatea competentă pentru a restricționa diseminarea conținutului online cu caracter terorist, prezentul regulament ar trebui să stabilească o definiție a conținutului cu caracter terorist în concordanță cu definiția infracțiunilor de terorism prevăzută în Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului9. Având în vedere necesitatea de a combate propaganda teroristă online, definiția ar trebui să cuprindă materiale și informații care incită sau pledează în favoarea comiterii de infracțiuni cu caracter terorist sau furnizează în mod intenționat instrucțiuni pentru fabricarea și utilizarea de explozivi, de arme de foc sau alte arme sau substanțe toxice sau periculoase în scopul comiterii unor astfel de infracțiuni, având în vedere că competențele furnizate sunt destinate a fi utilizate în acest scop, sau participă la activități ale unui grup terorist. Aceste informații includ în special texte, imagini, înregistrări audio și înregistrări video. Atunci când evaluează dacă un conținut constituie conținut ilegal cu caracter terorist în sensul prezentului regulament, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare factori precum natura și modul de formulare a declarațiilor, contextul în care au fost făcute, caracterul lor intenționat și potențialul acestora de a conduce la consecințe dăunătoare, afectând securitatea și siguranța persoanelor. Faptul că conținutul a fost produs, este atribuit sau este diseminat în numele unei organizații teroriste sau al unei persoane care figurează pe listele UE constituie un factor important pentru evaluare. Conținutul diseminat în scopuri educative, jurnalistice sau de cercetare sau pentru a constitui un contradiscurs ar trebui să fie protejat în mod ferm. În cazul în care materialul diseminat este publicat sub responsabilitatea editorială a furnizorului de servicii de găzduire, orice hotărâre privind eliminarea unui astfel de conținut ar trebui să țină seama de standardele jurnalistice care au fost stabilite de reglementările din domeniul presei sau mass-mediei și care sunt în conformitate cu dreptul Uniunii, precum și cu dreptul la libertatea de exprimare și cu dreptul mass-mediei la libertate și la pluralism, astfel cum sunt consacrate la articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale. În plus, exprimarea unor puncte de vedere radicale, polemice sau controversate în cadrul dezbaterii publice privind chestiuni politice sensibile nu ar trebui să fie considerată conținut cu caracter terorist. Acest drept la exprimare poate fi invocat în fața instanței din statul membru în care furnizorul de servicii de găzduire își are sediul principal sau în care își are reședința sau sediul reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii de găzduire, în conformitate cu prezentul regulament, precum și în fața instanței din statul membru în care furnizorul de conținut își are sediul.

__________________

__________________

9 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

9 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a include în domeniul său de aplicare serviciile de găzduire online în cadrul cărora este diseminat conținutul cu caracter terorist, prezentul regulament ar trebui să se aplice serviciilor societății informaționale care stochează informații furnizate de un destinatar al serviciului la cererea acestuia și care pun informațiile stocate la dispoziția părților terțe, indiferent dacă această activitate are un caracter pur tehnic, automat și pasiv. De exemplu, astfel de furnizori de servicii ale societății informaționale includ platformele de comunicare socială, serviciile de streaming video, serviciile de partajare de materiale video, imagini și materiale audio, partajarea de fișiere și alte servicii de tip cloud, în măsura în care acești furnizori pun informațiile la dispoziția părților terțe, precum și site-uri pe care utilizatorii pot face comentarii sau posta recenzii. Regulamentul ar trebui să se aplice, de asemenea, furnizorilor de servicii de găzduire stabiliți în afara Uniunii, dar care oferă servicii în Uniune, întrucât, proporțional, o mare parte a furnizorilor de servicii de găzduire expuși la conținutul cu caracter terorist în cadrul serviciilor oferite sunt stabiliți în țări terțe. Astfel s-ar asigura faptul că toate societățile care desfășoară activități pe piața unică digitală respectă aceleași cerințe, indiferent de țara în care sunt stabilite. Pentru a stabili dacă un furnizor de servicii oferă sau nu servicii în Uniune, este necesară o evaluare din care să reiasă dacă furnizorul de servicii le permite persoanelor juridice sau fizice din unul sau mai multe state membre să îi utilizeze serviciile. Cu toate acestea, simpla accesibilitate, din unul sau mai multe state membre, a site-ului unui furnizor de servicii sau a unei adrese de e-mail și a altor date de contact, luată separat, nu ar trebui să fie o condiție suficientă pentru aplicarea prezentului regulament.

(10)  Pentru a include în domeniul său de aplicare serviciile de găzduire online în cadrul cărora este diseminat conținutul cu caracter terorist, prezentul regulament ar trebui să se aplice măsurii în care sunt posibile identificarea și eliminarea conținutului specific care face obiectul prezentului regulament, serviciilor societății informaționale care stochează informații furnizate de un destinatar al serviciului la cererea acestuia și care pun informațiile stocate în mod direct la dispoziția publicului. Definiția furnizorilor de servicii de găzduire este, prin urmare, distinctă de cea utilizată în Directiva 2000/31/CE și mai restrânsă decât aceasta. De exemplu, astfel de furnizori de servicii ale societății informaționale includ rețelele de socializare, serviciile de streaming video, serviciile de partajare de materiale video, imagini și materiale audio, partajarea de fișiere și alte servicii de tip cloud, în măsura în care acești furnizori pun informațiile la dispoziția publicului și accelerează diseminarea conținutului. Furnizorii de servicii precum enciclopediile online, bazele de date educaționale și științifice, platformele de dezvoltare de software cu sursă deschisă, furnizorii de servicii de infrastructură de tip cloud și furnizorii de tehnologii de tip cloud (inclusiv serviciile de tip cloud între întreprinderi) nu ar trebui să fie considerați furnizori de servicii de găzduire în sensul prezentului regulament. Simpla transmitere și alte servicii de comunicații electronice în sensul Directivei (UE) 2018/1972 sau furnizorii de servicii de memorare în cache ori alte servicii furnizate la alte niveluri ale infrastructurii de internet, cum ar fi registrele de domeniu sau birourile de înregistrare, DNS (sistem de nume de domenii) sau serviciile adiacente, precum serviciile de plată sau serviciile de protecție DDoS (distributed denial of service - blocarea distribuită a serviciului) sunt excluse din domeniul de aplicare. Regulamentul ar trebui să se aplice, de asemenea, furnizorilor de servicii de găzduire stabiliți în afara Uniunii, dar care oferă servicii în Uniune, întrucât, proporțional, o mare parte a furnizorilor de servicii de găzduire expuși la conținutul cu caracter terorist în cadrul serviciilor oferite sunt stabiliți în țări terțe. Astfel s-ar asigura faptul că toate societățile care desfășoară activități pe piața unică digitală respectă aceleași cerințe, indiferent de țara în care sunt stabilite. Pentru a stabili dacă un furnizor de servicii oferă sau nu servicii în Uniune, este necesară o evaluare din care să reiasă dacă furnizorul de servicii le permite persoanelor juridice sau fizice din unul sau mai multe state membre să îi utilizeze serviciile. Cu toate acestea, simpla accesibilitate, din unul sau mai multe state membre, a site-ului unui furnizor de servicii sau a unei adrese de e-mail și a altor date de contact, luată separat, nu ar trebui să fie o condiție suficientă pentru aplicarea prezentului regulament.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să aplice anumite obligații de diligență pentru a preveni diseminarea conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor lor. Aceste obligații de diligență nu ar trebui să constituie o obligație generală de supraveghere. Obligațiile de diligență ar trebui să includă obligația ca, atunci când aplică prezentul regulament, furnizorii de servicii de găzduire să acționeze în mod diligent, proporțional și nediscriminatoriu în ceea ce privește conținutul pe care îl stochează, în special atunci când pun în aplicare clauzele și condițiile proprii, în scopul de a preveni eliminarea conținutului fără caracter terorist. Eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta trebuie să se realizeze cu respectarea libertății de exprimare și de informare.

(12)  Furnizorii de servicii de găzduire expuși conținuturilor cu caracter terorist ar trebui să aplice anumite obligații de diligență pentru a restricționa diseminarea conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor lor. Aceste obligații de diligență nu ar trebui să constituie o obligație generală a furnizorilor de servicii de găzduire de a monitoriza informațiile pe care le stochează, și nici o obligație generală de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe care să indice o activitate ilegală. Obligațiile de diligență ar trebui să includă obligația ca, atunci când aplică prezentul regulament, furnizorii de servicii de găzduire să acționeze în mod transparent, diligent, proporțional și nediscriminatoriu în ceea ce privește conținutul pe care îl stochează, în special atunci când pun în aplicare clauzele și condițiile proprii, în scopul de a preveni eliminarea conținutului fără caracter terorist. Eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta trebuie să se realizeze cu respectarea libertății de exprimare și de informare, precum și a libertății și pluralismului mass-mediei.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Este necesară armonizarea procedurilor și a obligațiilor care rezultă din ordinele juridice care îi obligă pe furnizorii de servicii de găzduire să elimine conținut cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta, în urma unei evaluări efectuate de autoritățile competente. Statele membre ar trebui să fie în continuare libere să aleagă autoritățile competente desemnate pentru a îndeplini aceste sarcini, care pot fi autorități administrative, autorități de aplicare a legii sau autorități judiciare. Având în vedere viteza răspândirii conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor online, se prevede obligația furnizorilor de servicii de găzduire de a se asigura că un conținut cu caracter terorist identificat în ordinul de eliminare este eliminat sau accesul la acesta este blocat în termen de o oră de la primirea ordinului respectiv. Furnizorilor de servicii de găzduire le revine decizia de a elimina sau de a bloca accesul utilizatorilor din Uniune la conținutul în cauză.

(13)  Ar trebui armonizate procedurile și obligațiile care rezultă din ordinele juridice care îi obligă pe furnizorii de servicii de găzduire să elimine conținut cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta, în urma unei evaluări efectuate de autoritățile competente. Statele membre ar trebui să desemneze în mod liber o autoritate competentă unică pentru a îndeplini aceste sarcini, cu excepția cazului în care regimul lor constituțional nu permite să fie responsabilă o autoritate unică, garantând, în același timp, securitatea și previzibilitatea juridice utilizatorilor și furnizorilor de servicii. În cazul în care autoritatea desemnată pentru emiterea ordinelor de eliminare are caracter administrativ sau de aplicare a legii, statul membru ar trebui să prevadă o reexaminare efectivă și independentă a ordinelor de eliminare emise de autoritățile competente din acel stat membru. Această reexaminare ar oferi un mecanism de evaluare ex officio (în absența unei cereri de reexaminare) a ordinelor individuale de eliminare și de rectificare a oricăror decizii eronate. Acest mecanism de reexaminare completează posibilitățile de care dispun furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut de a recurge la o cale de atac judiciară împotriva ordinelor de eliminare destinate lor sau care îi afectează. Prezenta dispoziție prevede obligația furnizorilor de servicii de găzduire de a se asigura că un conținut cu caracter terorist identificat în ordinul de eliminare este eliminat sau accesul la acesta este blocat în termenul specificat de autoritatea competentă. Autoritatea competentă ar trebui să acorde furnizorului de servicii de găzduire un termen clar în ordinul de eliminare, care nu ar trebui să fie mai scurt de opt ore, luând în considerare dimensiunea și expunerea anterioară la conținutul cu caracter terorist al unui furnizor de servicii de găzduire. Fără a aduce atingere cerinței de păstrare a datelor în temeiul articolului 7 din prezentul regulament, furnizorilor de servicii de găzduire le revine decizia de a elimina sau de a bloca accesul la conținut sau la utilizatorii din Uniune.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Ordinul de eliminare ar trebui să includă o clasificare a conținutului relevant drept conținut cu caracter terorist și să conțină suficiente informații încât conținutul să fie localizat prin furnizarea unui URL și a oricăror alte informații suplimentare, cum ar fi o captură de ecran a conținutului în cauză. Autoritatea competentă ar trebui să furnizeze, de asemenea, o expunere de motive suplimentară privind motivele pentru care conținutul este considerat a fi conținut cu caracter terorist. Nu este necesar ca motivele prezentate să conțină informații sensibile, care ar putea periclita anchetele. Cu toate acestea, expunerea de motive ar trebui să permită furnizorului de servicii de găzduire și, în ultimă instanță, furnizorului de conținut să își exercite eficient dreptul lor la o cale de atac.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Autoritatea competentă ar trebui să transmită ordinul de eliminare direct destinatarului și punctului de contact prin orice mijloace electronice care permit o înregistrare scrisă, în condiții care îi permit furnizorului de servicii să stabilească autenticitatea, inclusiv exactitatea datei și orei de trimitere și de primire a ordinului, de exemplu prin e-mail și platforme securizate sau alte canale securizate, inclusiv cele puse la dispoziție de către furnizorul de servicii, în conformitate cu normele de protecție a datelor cu caracter personal. Această cerință poate fi îndeplinită în special prin utilizarea serviciilor de distribuție electronică înregistrată calificate, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului12.

(14)  Autoritatea competentă ar trebui să transmită ordinul de eliminare direct destinatarului și punctului de contact prin orice mijloace electronice care permit o înregistrare scrisă, în condiții care stabilesc autenticitatea ordinului fără a crea o sarcină financiară sau de alt tip nerezonabilă pentru furnizorul de servicii, inclusiv exactitatea datei și orei de trimitere și de primire a ordinului, de exemplu prin e-mail și platforme securizate sau alte canale securizate, inclusiv cele puse la dispoziție de către furnizorul de servicii, în conformitate cu normele de protecție a datelor cu caracter personal. Această cerință poate fi îndeplinită în special prin utilizarea serviciilor de distribuție electronică înregistrată calificate, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului12.

_________________

_________________

12 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

12 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Semnalările emise de autoritățile competente sau de Europol constituie un mijloc eficace și rapid de a informa furnizorii de servicii de găzduire cu privire la un anumit conținut din cadrul serviciilor lor. Acest mecanism de alertare a furnizorilor de servicii de găzduire cu privire la informații care pot fi considerate cu caracter terorist, care îi permite furnizorului să evalueze, în mod voluntar, compatibilitatea cu propriile clauze și condiții, ar trebui să rămână disponibil pe lângă ordinele de eliminare. Este important ca furnizorii de servicii de găzduire să evalueze în mod prioritar aceste semnalări și să ofere un feedback rapid cu privire la măsurile luate. Furnizorul de servicii de găzduire este cel care ia decizia finală de a elimina sau nu conținutul, după ce stabilește dacă acesta este compatibil sau nu cu clauzele și condițiile sale. La punerea în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește semnalările, mandatul Europol, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) 2016/79413, nu este afectat.

(15)  Semnalările emise de autoritățile competente sau de Europol constituie un mijloc eficace și rapid de a informa furnizorii de servicii de găzduire cu privire la un anumit conținut din cadrul serviciilor lor. Acest mecanism de alertare a furnizorilor de servicii de găzduire cu privire la informații care pot fi considerate conținut cu caracter terorist, pentru examinarea voluntară de către furnizor a compatibilității propriilor termeni și condiții, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2016/794, ar trebui să rămână disponibil în plus față de ordinele de eliminare, cu condiția ca autoritatea competentă din statul membru în care este stabilit furnizorul de servicii de găzduire să verifice rapid, după ce s-a emis o semnalare, dacă conținutul care face obiectul semnalării este un conținut cu caracter terorist și să emită un ordin de eliminare, dacă este necesar. Este important ca autoritățile competente sau Europol să furnizeze o evaluare detaliată, iar furnizorii de servicii de găzduire să ofere un feedback rapid cu privire la măsurile luate. Decizia finală de a elimina sau nu conținutul care face obiectul unei semnalări aparține furnizorului de servicii de găzduire, cu excepția cazului în care aceasta este urmată de un ordin de eliminare. La punerea în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește semnalările, mandatul Europol, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) 2016/79413, nu este afectat.

__________________

__________________

13 Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

13 Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Având în vedere raza de acțiune și viteza necesare pentru identificarea și înlăturarea în mod eficace a conținutului cu caracter terorist, adoptarea unor măsuri proactive proporționale, inclusiv prin utilizarea de mijloace automatizate în anumite cazuri, constituie un element esențial pentru abordarea conținutului online cu caracter terorist. În vederea reducerii accesibilității conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor lor, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să evalueze dacă este adecvat să ia măsuri proactive, în funcție de riscuri și de nivelul de expunere la conținutul cu caracter terorist, precum și de efectele asupra drepturilor terților și de interesul public al informațiilor. În consecință, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să stabilească măsurile proactive adecvate, eficace și proporționale care ar trebui aplicate. Această cerință nu ar trebui să implice o obligație generală de supraveghere. În contextul acestei evaluări, absența ordinelor de eliminare și a semnalărilor adresate unui furnizor de servicii de găzduire indică un nivel scăzut de expunere la conținutul cu caracter terorist.

(16)  Având în vedere complexitatea identificării și eliminării efective a conținutului cu caracter terorist la scară largă și a impactului potențial asupra drepturilor fundamentale, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să ia măsuri specifice proporționale, în funcție de riscuri și de nivelul de expunere, cu privire la conținutul online cu caracter terorist. Astfel de măsuri obligatorii nu ar trebui să includă utilizarea unor filtre de conținut sau a altor măsuri care implică monitorizarea sistematică a comportamentului utilizatorilor. Măsurile specifice ar putea include, de exemplu, sisteme care să permită utilizatorilor să informeze despre conținutul cu caracter terorist potențial sau moderarea inter pares a conținutului. În vederea reducerii accesibilității conținutului cu caracter terorist în cadrul serviciilor lor, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să evalueze dacă este adecvat să ia măsuri specifice, în funcție de riscuri și de nivelul de expunere la conținutul cu caracter terorist, precum și de efectele asupra drepturilor terților și de interesul public al informațiilor. În consecință, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să stabilească măsurile specifice justificate, adecvate, eficace și proporționale care ar trebui aplicate. Această cerință nu ar trebui să implice o obligație generală de supraveghere. Acest lucru nu aduce atingere posibilelor măsuri suplimentare voluntare luate de către furnizorul de servicii de găzduire în afara domeniului de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Atunci când pun în aplicare măsuri proactive, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că utilizatorii își mențin dreptul la libertatea de exprimare și de informare, inclusiv dreptul de a primi și a transmite informații. Pe lângă respectarea cerințelor prevăzute în legislație, inclusiv în legislația privind protecția datelor cu caracter personal, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să acționeze cu diligența necesară și să instituie măsuri de salvgardare, inclusiv, după caz, în ceea ce privește supravegherea și verificările efectuate de persoane, pentru a evita luarea unor decizii neintenționate și eronate care să determine eliminarea conținutului fără caracter terorist. Acest lucru este deosebit de important atunci când furnizorii de servicii de găzduire utilizează mijloace automatizate de detectare a conținutului cu caracter terorist. Orice decizie de utilizare a unor mijloace automatizate, indiferent dacă este luată la inițiativa furnizorului de servicii de găzduire sau la cererea autorității competente, ar trebui evaluată pentru a stabili fiabilitatea suportului tehnologic și impactul asupra drepturilor fundamentale.

(17)  Atunci când pun în aplicare măsuri specifice, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că sunt menținute drepturile utilizatorilor la libertatea de exprimare și de informare, inclusiv dreptul de a primi și a transmite informații, precum și drepturile la viață privată și la protecția datelor personale. Pe lângă respectarea cerințelor prevăzute în legislație, inclusiv în legislația privind protecția datelor cu caracter personal, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să acționeze cu diligența necesară și să instituie măsuri de salvgardare, inclusiv în ceea ce privește supravegherea efectuată de persoane, incluzând, de asemenea, după caz, verificări, pentru a evita luarea unor decizii neintenționate și eronate care să determine eliminarea conținutului fără caracter terorist. Orice decizie de utilizare a unor măsuri împotriva conținutului cu caracter terorist, inclusiv cele voluntare, indiferent dacă este luată la inițiativa furnizorului de servicii de găzduire sau la cererea autorității competente, ar trebui evaluată pentru a stabili fiabilitatea suportului tehnologic și impactul asupra drepturilor fundamentale. În orice caz, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să efectueze un audit privind drepturile fundamentale pentru orice măsuri voluntare sau specifice pe care o utilizează.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a se asigura că furnizorii de servicii de găzduire expuși la conținut terorist iau măsurile adecvate pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor lor, autoritățile competente ar trebui să le solicite furnizorilor de servicii de găzduire care au primit un ordin de eliminare devenit definitiv să prezinte măsurile proactive luate. Acestea ar putea consta în măsuri de prevenire a reîncărcării conținutului cu caracter terorist care a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unui ordin de eliminare sau a semnalărilor primite, cu ajutorul unor instrumente publice sau private de comparare cu conținutul despre care se știe că are un caracter terorist. Se pot utiliza, de asemenea, instrumente tehnice fiabile pentru a identifica noi conținuturi cu caracter terorist, fie instrumente disponibile pe piață, fie instrumente elaborate de furnizorul de servicii de găzduire. Furnizorul de servicii ar trebui să transmită informații cu privire la măsurile proactive specifice instituite, pentru a-i permite autorității competente să evalueze dacă măsurile sunt eficace și proporționale și dacă, în cazul în care sunt utilizate mijloace automatizate, furnizorul de servicii de găzduire deține capacitățile necesare pentru supravegherea și verificarea de către persoane. Pentru a evalua eficacitatea și proporționalitatea măsurilor, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare parametrii relevanți, inclusiv numărul de ordine de retragere și semnalări adresate furnizorului, capacitatea economică a acestuia și impactul serviciului oferit în ceea ce privește diseminarea de conținut cu caracter terorist (de exemplu, numărul de utilizatori din Uniune).

(18)  Pentru a se asigura că furnizorii de servicii de găzduire expuși la conținut terorist iau măsurile specifice adecvate pentru a-și proteja serviciile împotriva utilizării abuzive, autoritățile competente ar trebui să le solicite furnizorilor de servicii de găzduire care au primit un ordin de eliminare devenit definitiv să prezinte măsurile specifice luate, după caz. Furnizorul de servicii ar trebui să transmită informații cu privire la măsurile specifice instituite, pentru a-i permite autorității competente să evalueze dacă măsurile sunt necesare, eficace și proporționale și dacă măsurile specifice sunt bazate pe supravegherea și verificarea de către persoane. Pentru a evalua eficacitatea, necesitatea și proporționalitatea măsurilor, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare parametrii relevanți, inclusiv numărul de ordine de retragere și semnalări adresate furnizorului, capacitatea economică a acestuia și impactul serviciului oferit în ceea ce privește diseminarea de conținut cu caracter terorist (de exemplu, numărul de utilizatori din Uniune), precum și garanțiile instituite pentru a proteja libertatea de exprimare și de informare și numărul de incidente legate de restricționarea unui conținut legal.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Ca urmare a solicitării, autoritatea competentă ar trebui să inițieze un dialog cu furnizorul de servicii de găzduire cu privire la măsurile proactive care trebuie instituite. Dacă este necesar, autoritatea competentă ar trebui să impună adoptarea unor măsuri adecvate, eficace și proporționale, în cazul în care consideră că măsurile luate sunt insuficiente pentru acoperirea riscurilor. O decizie de impunere a unor astfel de măsuri proactive specifice nu ar trebui să conducă, în principiu, la impunerea unei obligații generale de supraveghere, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE. Având în vedere riscurile deosebit de grave asociate diseminării conținutului cu caracter terorist, deciziile adoptate de autoritățile competente pe baza prezentului regulament ar putea deroga de la abordarea stabilită la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE în ceea ce privește anumite măsuri specifice și direcționate, a căror adoptare este necesară din motive imperative de siguranță publică. Înainte de adoptarea unor astfel de decizii, autoritatea competentă ar trebui să asigure un echilibru just între obiectivele de interes public și drepturile fundamentale implicate, în special libertatea de exprimare și de informare și libertatea de a desfășura o activitate comercială, și să furnizeze o justificare corespunzătoare.

eliminat

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Un furnizor de servicii de găzduire ar trebui să fie în măsură, în orice moment, să solicite autorității competente reexaminarea și, după caz, revocarea unei solicitări emise în temeiul articolului 6 alineatul (2). Autoritatea competentă ar trebui să emită o decizie motivată într-un termen rezonabil de la primirea solicitării din partea furnizorului de servicii de găzduire.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Obligația impusă furnizorilor de servicii de găzduire de a păstra conținutul eliminat și datele conexe ar trebui să fie stabilită pentru scopuri specifice și să fie limitată în timp la ceea ce este necesar. Este necesar ca cerința de păstrare să se extindă la datele conexe în măsura în care aceste date ar fi altfel pierdute ca urmare a eliminării conținutului în cauză. Datele conexe pot include date precum „datele privind abonații”, inclusiv, în special, date referitoare la identitatea furnizorului de conținut, precum și „date privind accesul”, inclusiv, de exemplu, date privind data și ora utilizării de către furnizorul de conținut sau ale conectării la serviciu și ale deconectării de la acesta, împreună cu adresa IP alocată furnizorului de conținut de către furnizorul de servicii de acces la internet.

(20)  Obligația impusă furnizorilor de servicii de găzduire de a păstra conținutul eliminat și datele conexe ar trebui să fie stabilită pentru scopuri specifice, să fie limitată în timp la ceea ce este necesar și să asigure o protecție adecvată în cazul datelor cu caracter personal. Este necesar ca cerința de păstrare să se extindă la datele conexe în măsura în care aceste date ar fi altfel pierdute ca urmare a eliminării conținutului în cauză. Datele conexe pot include date precum „datele privind abonații”, inclusiv, în special, date referitoare la identitatea furnizorului de conținut, precum și „date privind accesul”, inclusiv, de exemplu, date privind data și ora utilizării de către furnizorul de conținut sau ale conectării la serviciu și ale deconectării de la acesta, împreună cu adresa IP alocată furnizorului de conținut de către furnizorul de servicii de acces la internet.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Transparența politicilor furnizorilor de servicii de găzduire în ceea ce privește conținutul cu caracter terorist este esențială pentru o creștere a gradului de răspundere față de propriii utilizatori și a încrederii cetățenilor în piața digitală. Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să publice rapoarte anuale privind transparența care să conțină informații relevante privind măsurile întreprinse în legătură cu detectarea, identificarea și eliminarea conținutului cu caracter terorist.

(24)  Transparența politicilor furnizorilor de servicii de găzduire în ceea ce privește conținutul cu caracter terorist este esențială pentru o creștere a gradului de răspundere față de propriii utilizatori și a încrederii cetățenilor în piața digitală. Furnizorii de servicii de găzduire expuși la conținutul cu caracter terorist ar trebui să publice rapoarte anuale privind transparența care să conțină informații relevante privind măsurile întreprinse în legătură cu detectarea, identificarea și eliminarea conținutului cu caracter terorist, inclusiv măsurile voluntare, precum și numărul de eliminări contestate. Furnizorii de servicii de găzduire nu ar trebui să fie obligați să divulge orice cod sursă în cadrul rapoartelor lor de transparență. Autoritățile competente ar trebui, de asemenea, să publice rapoarte anuale privind transparența, care să cuprindă informații pertinente cu privire la numărul de ordine de eliminare emise, numărul de eliminări, numărul de conținuturi cu caracter terorist identificate și depistate care au fost eliminate și numărul eliminărilor contestate.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Furnizorii de conținut al căror conținut a fost eliminat ar trebui să aibă dreptul la o cale de atac eficientă în conformitate cu articolul 19 din TUE și cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Anumiți furnizori de servicii de găzduire utilizează deja instrumente automatizate pentru a elimina conținutul ilegal de pe platformele lor. Astfel de tehnologii nu pot să diferențieze conținutul cu caracter terorist de conținutul legal, cum ar fi conținutul difuzat în scopuri educaționale, jurnalistice sau de cercetare.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Procedurile de depunere a plângerilor constituie o măsură de salvgardare necesară împotriva eliminării eronate a conținutului protejat în temeiul libertății de exprimare și de informare. Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui, așadar, să instituie mecanisme de depunere a plângerilor ușor de utilizat și să se asigure că plângerile sunt tratate cu promptitudine și în deplină transparență față de furnizorul de conținut. Cerința ca furnizorul de servicii de găzduire să republice conținutul în cazul în care acesta a fost eliminat dintr-o eroare nu aduce atingere posibilității furnizorilor de servicii de găzduire de a pune în aplicare propriile clauze și condiții din alte motive.

(25)  Procedurile de depunere a plângerilor constituie o măsură de salvgardare necesară împotriva eliminării eronate a conținutului protejat în temeiul libertății de exprimare și de informare. Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui, așadar, să instituie mecanisme de depunere a plângerilor ușor de utilizat și să se asigure că plângerile sunt tratate cu promptitudine și în deplină transparență față de furnizorul de conținut, iar aceste mecanisme ar trebui să includă informarea cu privire la toate opțiunile de căi de atac eficiente, inclusiv căile de atac în justiție. Furnizorii de conținut ar trebui, de asemenea, să aibă dreptul de a depune plângeri direct la autoritatea competentă din propriul stat membru în cazul în care nu își pot soluționa plângerea cu un furnizor de servicii de găzduire. Cerința ca furnizorul de servicii de găzduire să republice conținutul în cazul în care acesta a fost eliminat dintr-o eroare nu aduce atingere posibilității furnizorilor de servicii de găzduire de a pune în aplicare propriile clauze și condiții din alte motive.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  În conformitate cu dreptul la protecție jurisdicțională, prevăzut la articolul 19 din TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, persoanele trebuie să afle motivele care au dus la eliminarea conținutului pe care l-au încărcat sau la blocarea accesului la conținutul respectiv. În acest scop, furnizorul de servicii de găzduire ar trebui să pună la dispoziția furnizorului de conținut informații relevante care să îi permită acestuia din urmă să conteste decizia. Totuși, acest lucru nu necesită neapărat transmiterea unei notificări către furnizorul de conținut. În funcție de circumstanțe, furnizorii de servicii de găzduire pot înlocui conținutul care este considerat ca fiind conținut cu caracter terorist cu un mesaj care să indice că acesta a fost eliminat sau că accesul la acest conținut a fost blocat în conformitate cu prezentul regulament. La cerere, ar trebui să se ofere informații suplimentare privind motivele în cauză și posibilitățile furnizorului de conținut de a contesta decizia. În cazul în care autoritățile competente decid că, din motive de siguranță publică, inclusiv în contextul unei investigații, este inoportun sau neproductiv ca furnizorului de conținut să i se notifice direct eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta, autoritățile respective ar trebui să informeze furnizorul de servicii de găzduire.

(26)  În conformitate cu dreptul la protecție jurisdicțională, prevăzut la articolul 19 din TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, persoanele trebuie să afle motivele care au dus la eliminarea conținutului pe care l-au încărcat sau la blocarea accesului la conținutul respectiv. În acest scop, furnizorul de servicii de găzduire ar trebui să pună la dispoziția furnizorului de conținut informații relevante care să îi permită acestuia din urmă să conteste decizia. În funcție de circumstanțe, furnizorii de servicii de găzduire pot înlocui conținutul care este considerat ca fiind conținut cu caracter terorist cu un mesaj care să indice că acesta a fost eliminat sau că accesul la acest conținut a fost blocat în conformitate cu prezentul regulament. Ar trebui să se ofere informații suplimentare privind motivele în cauză și posibilitățile furnizorului de conținut de a contesta decizia. În cazul în care autoritățile competente decid că, din motive de siguranță publică, inclusiv în contextul unei investigații, este considerat neproductiv ca furnizorului de conținut să i se notifice direct eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta, autoritățile respective ar trebui să informeze furnizorul de servicii de găzduire.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Este esențial ca autoritatea competentă din statul membru responsabil de impunerea de sancțiuni să fie pe deplin informată cu privire la emiterea de ordine de eliminare și semnalări, precum și cu privire la schimburile ulterioare dintre furnizorul de servicii de găzduire și autoritatea competentă relevantă. În acest scop, statele membre ar trebui să se asigure că dispun de canale și mecanisme de comunicare adecvate care să permită schimbul de informații relevante în timp util.

(29)  Este esențial ca autoritatea competentă din statul membru responsabil de impunerea de sancțiuni să fie pe deplin informată cu privire la emiterea de ordine de eliminare și semnalări, precum și cu privire la schimburile ulterioare dintre furnizorul de servicii de găzduire și autoritatea competentă relevantă. În acest scop, statele membre trebuie să se asigure că dispun de canale și mecanisme de comunicare adecvate care să permită schimbul de informații relevante în timp util.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Atât furnizorii de servicii de găzduire, cât și statele membre ar trebui să stabilească puncte de contact pentru a facilita tratarea rapidă a ordinelor de eliminare și a semnalărilor. Spre deosebire de reprezentantul legal, punctul de contact are scopuri operaționale. Punctul de contact al furnizorului de servicii de găzduire ar trebui să constea din orice mijloace specifice care permit depunerea electronică a ordinelor de eliminare și a semnalărilor, precum și din resurse tehnice și umane care permit tratarea rapidă a acestora. Nu este obligatoriu ca punctul de contact pentru furnizorul de servicii de găzduire să fie situat în Uniune, iar furnizorul de servicii de găzduire este liber să desemneze un punct de contact existent, cu condiția ca acest punct de contact să poată îndeplini funcțiile prevăzute în prezentul regulament. Pentru a garanta eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că punctul de contact este accesibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Informațiile privind punctul de contact ar trebui să indice și limba în care se poate desfășura comunicarea cu punctul de contact. Pentru a facilita comunicarea dintre furnizorii de servicii de găzduire și autoritățile competente, furnizorii de servicii de găzduire sunt încurajați să asigure comunicarea într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii în care sunt disponibile clauzele și condițiile lor.

(33)  Atât furnizorii de servicii de găzduire, cât și statele membre ar trebui să stabilească puncte de contact pentru a facilita tratarea rapidă a ordinelor de eliminare și a semnalărilor. Spre deosebire de reprezentantul legal, punctul de contact are scopuri operaționale. Punctul de contact al furnizorului de servicii de găzduire ar trebui să constea din orice mijloace specifice care permit depunerea electronică a ordinelor de eliminare și a semnalărilor, precum și din resurse tehnice și umane care permit tratarea rapidă a acestora. Nu este obligatoriu ca punctul de contact pentru furnizorul de servicii de găzduire să fie situat în Uniune, iar furnizorul de servicii de găzduire este liber să desemneze un punct de contact existent, cu condiția ca acest punct de contact să poată îndeplini funcțiile prevăzute în prezentul regulament. Pentru a garanta eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta cât mai repede posibil de la primirea ordinului de eliminare, furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se asigure că punctul de contact este accesibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Informațiile privind punctul de contact ar trebui să indice și limba în care se poate desfășura comunicarea cu punctul de contact. Pentru a facilita comunicarea dintre furnizorii de servicii de găzduire și autoritățile competente, furnizorii de servicii de găzduire sunt încurajați să asigure comunicarea într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii în care sunt disponibile clauzele și condițiile lor.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Având în vedere faptul că nu există o obligație generală ca furnizorii de servicii să asigure o prezență fizică pe teritoriul Uniunii, ar trebui stabilit clar care este statul membru competent în cazul furnizorului de servicii de găzduire care oferă servicii pe teritoriul Uniunii. Ca regulă generală, furnizorul de servicii de găzduire este de competența statului membru în care își are sediul principal sau în care și-a desemnat un reprezentant legal. Cu toate acestea, în cazul în care un alt stat membru emite un ordin de eliminare, autoritățile sale ar trebui să fie în măsură să asigure executarea ordinelor respective prin aplicarea unor măsuri coercitive de natură nepunitivă, cum ar fi penalitățile cu titlu cominatoriu. Totuși, în cazul unui furnizor de servicii de găzduire care nu are niciun sediu în Uniune și care nu desemnează un reprezentant legal, orice stat membru ar trebui să poată aplica sancțiuni, cu condiția respectării principiului ne bis in idem.

(34)  Având în vedere faptul că nu există o obligație generală ca furnizorii de servicii să asigure o prezență fizică pe teritoriul Uniunii, ar trebui stabilit clar care este statul membru competent în cazul furnizorului de servicii de găzduire care oferă servicii pe teritoriul Uniunii. Ca regulă generală, furnizorul de servicii de găzduire este de competența statului membru în care își are sediul principal sau în care și-a desemnat un reprezentant legal.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Furnizorii de servicii de găzduire care nu au niciun sediu în Uniune ar trebui să desemneze în scris un reprezentant legal pentru a asigura îndeplinirea și asigurarea respectării obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament.

(35)  Furnizorii de servicii de găzduire care nu au niciun sediu în Uniune ar trebui să desemneze în scris un reprezentant legal pentru a asigura îndeplinirea și asigurarea respectării obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament. Furnizorii de servicii de găzduire pot apela la un reprezentant legal existent, cu condiția ca respectivul reprezentant legal să fie în măsură să își exercite funcțiile prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  În sensul prezentului regulament, statele membre ar trebui să desemneze autorități competente. Cerința de desemnare a unor autorități competente nu presupune neapărat instituirea de noi autorități, funcțiile stabilite în prezentul regulament putând fi încredințate unor organisme existente. Prezentul regulament impune desemnarea de autorități competente pentru emiterea ordinelor de eliminare și a semnalărilor, pentru supravegherea măsurilor proactive și pentru impunerea de sancțiuni. Este la latitudinea statelor membre să decidă numărul de autorități pe care doresc să le desemneze pentru îndeplinirea acestor sarcini.

(37)  În sensul prezentului regulament, statele membre ar trebui să desemneze o autoritate competentă unică, cu excepția cazului în care măsurile lor constituționale împiedică o autoritate unică de a fi responsabilă. Cerința de desemnare a unor autorități competente nu presupune neapărat instituirea de noi autorități, funcțiile stabilite în prezentul regulament putând fi încredințate unor organisme existente. Prezentul regulament impune desemnarea de autorități competente pentru emiterea ordinelor de eliminare și pentru impunerea de sancțiuni.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Pentru a asigura îndeplinirea efectivă de către furnizorii de servicii de găzduire a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, este necesar să se stabilească o serie de sancțiuni. Statele membre ar trebui să adopte norme privind sancțiunile, inclusiv, după caz, orientări privind amenzile. Este necesar să se stabilească sancțiuni deosebit de aspre pentru cazurile în care furnizorul de servicii de găzduire omite în mod sistematic să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare. Nerespectarea normelor în anumite cazuri ar putea fi sancționată respectându-se principiile ne bis in idem și proporționalității și asigurându-se faptul că sancțiunile țin cont de neîndeplinirea sistematică a obligațiilor. Pentru a garanta securitatea juridică, regulamentul ar trebui să stabilească în ce măsură obligațiile relevante pot face obiectul unor sancțiuni. În cazul nerespectării articolului 6, ar trebui să se adopte sancțiuni numai în ceea ce privește obligațiile care decurg dintr-o solicitare de raportare efectuată în temeiul articolului 6 alineatul (2) sau dintr-o decizie de impunere a unor măsuri proactive suplimentare în temeiul articolului 6 alineatul (4). Atunci când se stabilește dacă ar trebui impuse sau nu sancțiuni financiare, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de resursele financiare ale furnizorului. Statele membre ar trebui să se asigure că sancțiunile nu încurajează eliminarea conținutului care nu este conținut cu caracter terorist.

(38)  Pentru a asigura îndeplinirea efectivă de către furnizorii de servicii de găzduire a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, este necesar să se stabilească o serie de sancțiuni și ar trebui să se ia în considerare, de asemenea, după caz, situația filialelor sau a entităților afiliate. Statele membre ar trebui să adopte norme privind sancțiunile, inclusiv, după caz, orientări privind amenzile. Ar trebui să se stabilească sancțiuni deosebit de aspre pentru cazurile în care furnizorul de servicii de găzduire omite în mod sistematic să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta în termenul specificat de autoritatea competentă. Atunci când se evaluează natura încălcării și se decide în privința aplicării de sancțiuni, ar trebui respectate pe deplin drepturile fundamentale, precum libertatea de exprimare. Atunci când se stabilește dacă ar trebui impuse sau nu sancțiuni financiare, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de resursele financiare ale furnizorului și de întârzierile neintenționate, în special dacă acesta este o IMM și o întreprindere nou-înființată. Statele membre ar trebui să se asigure că sancțiunile nu încurajează eliminarea conținutului care nu este conținut cu caracter terorist.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Utilizarea unor formulare standardizate facilitează cooperarea și schimbul de informații între autoritățile competente și furnizorii de servicii, permițându-le să comunice într-un mod mai rapid și mai eficace. Este deosebit de important ca ordinelor de eliminare să li se dea curs rapid. Formularele reduc costurile de traducere și contribuie la asigurarea unui nivel ridicat de calitate. De asemenea, formularele de răspuns ar trebui să permită un schimb standardizat de informații, iar acest lucru va fi deosebit de important în cazul în care furnizorii de servicii nu își vor putea respecta obligațiile. Canalele de transmitere autentificate pot garanta autenticitatea ordinului de eliminare, inclusiv exactitatea datei și a orei la care s-a trimis și la care s-a primit ordinul.

(39)  Utilizarea unor formulare standardizate facilitează cooperarea și schimbul de informații între autoritățile competente și furnizorii de servicii, permițându-le să comunice într-un mod mai rapid și mai eficace. Este deosebit de important ca ordinelor de eliminare să li se dea curs rapid, în funcție de dimensiunea și mijloacele de care dispune furnizorul de servicii de găzduire. Formularele reduc costurile de traducere și contribuie la asigurarea unui nivel ridicat de calitate. De asemenea, formularele de răspuns ar trebui să permită un schimb standardizat de informații, iar acest lucru va fi deosebit de important în cazul în care furnizorii de servicii nu își vor putea respecta obligațiile. Canalele de transmitere autentificate pot garanta autenticitatea ordinului de eliminare, inclusiv exactitatea datei și a orei la care s-a trimis și la care s-a primit ordinul.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Statele membre ar trebui să colecteze informații privind punerea în aplicare a legislației. Este necesar să se stabilească un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului regulament, pentru a contribui la evaluarea legislației.

(41)  Statele membre ar trebui să colecteze informații privind punerea în aplicare a legislației, inclusiv informații privind numărul de cazuri de depistare, investigare și urmărire penală reușită a infracțiunilor teroriste ca urmare a aplicării prezentului regulament. Este necesar să se stabilească un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului regulament, pentru a contribui la evaluarea legislației.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Pe baza constatărilor și a concluziilor raportului privind punerea în aplicare și a rezultatelor exercițiului de monitorizare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentului regulament cel mai devreme la trei ani după intrarea sa în vigoare. Evaluarea ar trebui să se bazeze pe următoarele cinci criterii: eficiență, eficacitate, relevanță, coerență și valoare adăugată europeană. Aceasta va viza funcționarea diferitelor măsuri operaționale și tehnice prevăzute în regulament, inclusiv eficacitatea măsurilor de îmbunătățire a detectării, a identificării și a eliminării conținutului cu caracter terorist, eficacitatea mecanismelor de salvgardare, precum și impactul asupra drepturilor și intereselor părților terțe care ar putea fi afectate, și va include o reexaminare a cerinței de informare a furnizorilor de conținut.

(42)  Pe baza constatărilor și a concluziilor raportului privind punerea în aplicare și a rezultatelor exercițiului de monitorizare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentului regulament cel mai devreme la trei ani după intrarea sa în vigoare. Evaluarea ar trebui să se bazeze pe următoarele cinci criterii: eficiență, eficacitate, relevanță, coerență și valoare adăugată europeană. Aceasta va viza funcționarea diferitelor măsuri operaționale și tehnice prevăzute în regulament, inclusiv eficacitatea măsurilor de îmbunătățire a detectării, a identificării și a eliminării conținutului cu caracter terorist, eficacitatea mecanismelor de salvgardare, precum și impactul asupra drepturilor fundamentale care ar putea fi afectate, în special libertatea de exprimare și de informare, dreptul la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament stabilește norme uniforme pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire pentru diseminarea conținutului online cu caracter terorist. Acesta prevede în special:

1.  Prezentul regulament stabilește norme uniforme pentru a combate utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire pentru diseminarea conținutului online cu caracter terorist. Acesta prevede în special:

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  norme privind obligațiile de diligență pe care trebuie să le aplice furnizorii de servicii de găzduire pentru a preveni diseminarea conținutului cu caracter terorist prin intermediul serviciilor lor și pentru a asigura, atunci când este necesar, eliminarea rapidă a acestuia;

(a)  norme privind obligațiile de diligență pe care trebuie să le aplice furnizorii de servicii de găzduire expuși conținutului cu caracter terorist, pentru a asigura, atunci când este necesar, eliminarea rapidă a acestuia;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un set de măsuri care urmează să fie instituite de statele membre pentru identificarea conținutului cu caracter terorist, pentru eliminarea rapidă a acestuia de către furnizorii de servicii de găzduire și pentru facilitarea cooperării cu autoritățile competente din alte state membre, cu furnizorii de servicii de găzduire și, după caz, cu organismele relevante ale Uniunii.

(b)  un set de măsuri care urmează să fie instituite de statele membre pentru identificarea conținutului cu caracter terorist, pentru eliminarea rapidă a acestuia de către furnizorii de servicii de găzduire și pentru facilitarea cooperării cu autoritățile competente din alte state membre, cu furnizorii de servicii de găzduire și, după caz, cu organismele relevante ale Uniunii, în scopul coordonării acțiunilor legate de combaterea conținutului terorist online.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezentul regulament se aplică furnizorilor de servicii de găzduire care oferă servicii în Uniune, indiferent de locul unde se află sediul lor principal.

2.  Prezentul regulament se aplică furnizorilor de servicii de găzduire expuși care oferă servicii în Uniune, indiferent de locul unde se află sediul lor principal.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Aplicarea prezentului regulament face obiectul legislației Uniunii privind drepturile, libertățile și valorile fundamentale, astfel cum sunt consacrate în special la articolele 2 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și nu are ca efect modificarea obligațiilor ce decurg din aceasta. Statele membre pot stabili condițiile impuse de principiile fundamentale privind libertatea presei și libertatea și pluralismul mass-mediei, și în concordanță cu acestea.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Prezentul regulament nu aduce atingere Directivei 2000/31/CE.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „furnizor de servicii de găzduire” înseamnă un furnizor de servicii ale societății informaționale care constau în stocarea informațiilor furnizate de furnizorul conținutului la cererea acestuia și în punerea informațiilor respective la dispoziția terților;

(1)  „furnizor de servicii de găzduire” înseamnă un furnizor de servicii ale societății informaționale ale cărui activitate de afaceri constă în stocarea și prelucrarea informațiilor furnizate de furnizorul conținutului la cererea acestuia și în diseminarea informațiilor respective către public, și pentru care este posibil să se identifice și să se elimine un conținut specific;

 

În special, în sensul prezentului regulament, furnizorii de servicii de la alte niveluri ale infrastructurii de internet decât nivelul de aplicație, precum și furnizorii de servicii de infrastructură de TI de tip cloud, nu sunt considerați furnizori de servicii de găzduire;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „infracțiuni de terorism” înseamnă infracțiunile care corespund definiției de la articolul 3 alineatul (1) din Directiva (UE) 2017/541;

(4)  „infracțiuni de terorism” înseamnă unul dintre actele săvârșite cu intenție enumerate la articolul 3 alineatul (1) din Directiva (UE) 2017/541;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „conținut cu caracter terorist” înseamnă una sau mai multe dintre următoarele informații care:

(5)  „conținut cu caracter terorist” înseamnă informații sau material care constituie una sau mai multe dintre următoarele infracțiuni comise cu intenție definite la articolele 3-7 din Directiva 2017/541, îndeosebi de:

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  instigă la săvârșirea de infracțiuni de terorism sau promovează săvârșirea unor astfel de infracțiuni, inclusiv prin glorificarea lor, generând astfel un pericol de săvârșire a unor astfel de infracțiuni;

(a)  instigă la săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a) - (i) din Directiva (UE) 2017/541, atunci când un astfel de comportament, direct sau indirect, cum ar fi glorificarea actelor teroriste, promovează săvârșirea unor infracțiuni teroriste, generând astfel un pericol de săvârșire a uneia sau mai multor astfel de infracțiuni;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  încurajează contribuirea la infracțiuni de terorism;

(b)  solicită unei alte persoane să comită sau să contribuie la săvârșirea uneia dintre infracțiunile enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) - (i) sau la articolul 4 din Directiva (UE) 2017/541;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  promovează activitățile unui grup terorist, în special prin încurajarea participării la un grup terorist sau a sprijinirii unui grup terorist în sensul articolului 2 punctul 3 din Directiva (UE) 2017/541;

(c)  participă la activitățile unui grup terorist, inclusiv prin furnizarea de informații sau de resurse materiale sau prin finanțarea activităților sale în orice mod, având cunoștință că această participare va contribui la activitățile criminale ale grupului terorist, în sensul articolului 4 din Directiva (UE) 2017/541;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  oferă instrucțiuni referitoare la metode sau tehnici cu scopul săvârșirii unor infracțiuni de terorism;

(d)  oferirea unor instrucțiuni referitoare la fabricarea sau folosirea explozivilor, a armelor de foc sau a altor arme sau substanțe nocive sau periculoase sau la alte metode sau tehnici specifice cu scopul de a săvârși sau a contribui la săvârșirea uneia dintre infracțiunile de terorism enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(i) din Directiva (UE) 2017/541, știind că respectivele competențe oferite sunt menite să fie utilizate în acest scop, este pasibilă de pedeapsă ca infracțiune atunci când este săvârșită cu intenție.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „diseminarea conținutului cu caracter terorist” înseamnă punerea conținutului cu caracter terorist la dispoziția unor părți terțe prin intermediul serviciilor furnizorilor de servicii de găzduire;

(6)  „diseminarea conținutului cu caracter terorist” înseamnă punerea conținutului cu caracter terorist la dispoziția unor părți terțe, în mod public, prin intermediul serviciilor furnizorilor de servicii de găzduire. Conținutul diseminat în scopuri educaționale, științifice sau de documentare și în scopuri de combatere a radicalizării și a discursului terorist este protejat în mod adecvat;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  „autoritate competentă” înseamnă o autoritate națională judiciară unică desemnată în statul membru sau o autoritate administrativă.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de găzduire iau măsuri adecvate, rezonabile și proporționale, în conformitate cu prezentul regulament, pentru a combate diseminarea conținutului cu caracter terorist și pentru a-i proteja pe utilizatori împotriva conținutului cu caracter terorist. În acest sens, aceștia acționează în mod diligent, proporțional și nediscriminatoriu, luând în considerare în mod corespunzător drepturile fundamentale ale utilizatorilor, și țin cont de importanța fundamentală a libertății de exprimare și de informare într-o societate deschisă și democratică.

1.  Furnizorii de servicii de găzduire expuși conținutului cu caracter terorist iau măsuri adecvate, rezonabile și proporționale, în conformitate cu prezentul regulament, pentru a combate diseminarea conținutului cu caracter terorist și a-i proteja pe utilizatori împotriva conținutului cu caracter terorist. În acest sens, aceștia acționează în mod diligent, proporțional și nediscriminatoriu, luând în considerare în mod corespunzător, în toate circumstanțele, drepturile fundamentale ale utilizatorilor, și țin cont de importanța fundamentală a libertății de exprimare și de informare într-o societate deschisă și democratică. Aceste acțiuni nu constituie o obligație generală a furnizorilor de servicii de găzduire de a monitoriza informațiile pe care le stochează, nici o obligație generală de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe care să indice o activitate ilegală.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii de servicii de găzduire includ în clauzele și condițiile lor dispoziții menite să prevină diseminarea conținutului cu caracter terorist și le aplică.

eliminat

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea competentă are competența de a emite o decizie prin care să îi impună furnizorului de servicii de găzduire să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta.

1.  Autoritatea competentă are competența de a emite un ordin de eliminare, prin care să îi impună furnizorului de servicii de găzduire să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul la acesta, și informează imediat autoritățile competente din toate statele membre despre care consideră că interesele le-ar putea fi afectate de emiterea ordinului respectiv.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre se asigură că ordinele de eliminare emise de o autoritate administrativă fac obiectul unei examinări de către o autoritate judiciară independentă pentru a evalua conformitatea cu definiția conținutului cu caracter terorist în conformitate cu articolul 2 alineatul (5) și pentru a revoca ordinul de eliminare, după caz.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii de servicii de găzduire elimină conținutul cu caracter terorist sau blochează accesul la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare.

2.  Furnizorii de servicii de găzduire elimină conținutul cu caracter terorist sau blochează accesul la acesta cu rapiditate. Autoritatea competentă stabilește un termen pentru punerea în conformitate cu ordinul de eliminare, care nu poate fi mai scurt de opt ore. La stabilirea termenului în cauză, autoritatea competentă ține seama de dimensiunea și resursele furnizorului de servicii de găzduire, îndeosebi de faptul că IMM-urile pot avea nevoie de un termen mai lung pentru a se conforma ordinului de eliminare. În orice caz, termenul nu poate fi mai devreme decât sfârșitul următoarei zile de lucru pentru furnizorii de servicii de găzduire care nu au făcut anterior obiectul unui ordin de eliminare și care sunt microîntreprinderi, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei, inclusiv comercianții individuali.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o expunere a motivelor care să explice de ce conținutul este considerat conținut cu caracter terorist, cel puțin prin referire la categoriile de conținuturi cu caracter terorist enumerate la articolul 2 punctul 5;

(b)  o expunere detaliată a motivelor care să explice de ce conținutul este considerat conținut cu caracter terorist, prin referire specifică la categoriile de conținuturi cu caracter terorist enumerate la articolul 2 punctul 5 și demonstrând elementele de ilegalitate și intenționalitate și indicând legislația națională pertinentă;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  informații privind căile de atac de care dispun furnizorul de servicii de găzduire și furnizorul de conținut;

(f)  informații privind căile de atac și termenul pentru introducerea căilor de atac de care dispun furnizorul de servicii de găzduire și furnizorul de conținut;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  dacă este relevant, decizia de a nu comunica informațiile cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta, astfel cum se menționează la articolul 11.

(g)  dacă este necesar și adecvat, decizia de a nu comunica informațiile cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta, astfel cum se menționează la articolul 11.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  La cererea furnizorului de servicii de găzduire sau a furnizorului de conținut, autoritatea competentă furnizează o expunere detaliată a motivelor, fără a aduce atingere obligației furnizorului de servicii de găzduire de a respecta ordinul de eliminare în termenul stabilit la alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul în care furnizorul de servicii de găzduire nu poate respecta ordinul de eliminare deoarece ordinul conține erori evidente sau nu conține informații suficiente pentru a permite executarea sa, acesta informează autoritatea competentă fără întârzieri nejustificate, solicitând clarificările necesare și utilizând formularul prevăzut în anexa III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se aplică de îndată ce îi sunt transmise clarificările solicitate.

8.  În cazul în care furnizorul de servicii de găzduire nu poate respecta ordinul de eliminare, în situații în care ordinul conține erori evidente sau nu conține informații suficiente pentru a permite executarea sa, acesta informează imediat autoritatea competentă, solicitând clarificările necesare și utilizând formularul prevăzut în anexa III. Furnizorul de servicii de găzduire elimină conținutul cu caracter terorist sau blochează accesul la acesta în mod prompt, de îndată ce îi sunt transmise clarificările cu privire la ordinul de eliminare.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Autoritatea competentă care a emis ordinul de eliminare informează autoritatea competentă care supraveghează punerea în aplicare a măsurilor proactive, menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c), atunci când ordinul de eliminare devine definitiv. Un ordin de eliminare devine definitiv dacă nu a fost contestat în termenul prevăzut de dreptul intern aplicabil sau dacă, în urma unei căi de atac, a fost confirmat.

9.  Autoritatea competentă care a emis ordinul de eliminare informează autoritatea competentă care supraveghează punerea în aplicare a măsurilor specifice, menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c), atunci când ordinul de eliminare devine definitiv. Un ordin de eliminare devine definitiv dacă nu a fost contestat și nu a fost inițiată o cale de atac în termenul prevăzut de dreptul intern aplicabil sau dacă, în urma unei căi de atac, a fost confirmat.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Cooperarea transfrontalieră în materie de ordine de eliminare

 

1.  Autoritatea competentă care emite ordinul de eliminare furnizorului de servicii de găzduire transmite imediat o copie a ordinului respectiv autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (a) din statul membru în care se află sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantul desemnat al acestuia.

 

2.  În cazul în care autoritatea competentă a statului membru în care se află sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire, al reprezentantului desemnat al acestuia sau al furnizorului de conținut are motive întemeiate să considere că ordinul de eliminare ar putea afecta drepturile fundamentale ale persoanei respective, aceasta informează autoritatea competentă solicitantă.

 

3.   Autoritatea competentă solicitantă ia în considerare aceste circumstanțe și, după caz, retrage sau adaptează solicitarea de eliminare.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii de servicii de găzduire instituie măsuri operaționale și tehnice care facilitează evaluarea rapidă a conținutului care a fost trimis de autoritățile competente și, după caz, de organismele relevante ale Uniunii, pentru a fi examinat în mod voluntar de către aceștia.

eliminat

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Semnalarea se adresează sediului principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii în temeiul articolului 16 și se transmite punctului de contact menționat la articolul 14 alineatul (1). Semnalările se trimit prin mijloace electronice.

3.  Semnalarea se adresează sediului principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii în temeiul articolului 16 și se transmite punctului de contact menționat la articolul 14 alineatul (1). Semnalările se trimit prin mijloace electronice. Semnalarea se trimite, de asemenea, autorității competente din statul membru în care este amplasat sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau al reprezentantului desemnat al acestuia.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Semnalarea conține informații suficient de detaliate, inclusiv motivele pentru care conținutul este considerat conținut cu caracter terorist, o adresă URL și, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului cu caracter terorist semnalat.

4.  Semnalarea conține informații detaliate, inclusiv o expunere detaliată a motivelor pentru care conținutul este considerat conținut cu caracter terorist, o adresă URL, capturi de ecran, atunci când pot fi obținute și, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului cu caracter terorist semnalat.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Furnizorul de servicii de găzduire evaluează cu prioritate conținutul identificat în semnalare în conformitate cu clauzele și condițiile proprii și decide dacă să elimine conținutul sau să blocheze accesul la acesta.

5.  Furnizorul de servicii de găzduire poate elimina conținutul sau poate bloca accesul la acesta până când decizia autorității competente luată în conformitate cu alineatul (6a) devine definitivă.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Furnizorul de servicii de găzduire informează prompt autoritatea competentă sau organismul relevant al Uniunii cu privire la rezultatul evaluării și la data și ora la care a întreprins o eventuală acțiune ca urmare a semnalării.

6.  Furnizorul de servicii de găzduire informează autoritatea competentă sau organismul relevant al Uniunii cu privire la o eventuală acțiune întreprinsă ca urmare a semnalării, inclusiv în cazul în care nu s-a întreprins nicio acțiune.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Autoritatea competentă a statului membru în care se află sediul principal sau reprezentantul desemnat al furnizorului de servicii de găzduire evaluează, fără întârzieri nejustificate, dacă conținutul care face obiectul semnalării constituie conținut cu caracter terorist în sensul prezentului regulament. În urma evaluării, fără întârzieri nejustificate, autoritatea competentă fie informează furnizorul de servicii de găzduire că conținutul respectiv nu a fost considerat a fi conținut cu caracter terorist, fie emite un ordin de eliminare în temeiul articolului 4.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b.  Furnizorii de servicii de găzduire nu sunt trași la răspundere doar pentru respectarea dispozițiilor prezentului articol.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În cazul în care furnizorul de servicii de găzduire consideră că semnalarea nu conține informații suficiente pentru a evalua conținutul semnalat, acesta informează fără întârziere autoritățile competente sau organismul relevant al Uniunii, solicitând informațiile sau clarificările suplimentare necesare.

eliminat

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsuri proactive

Măsuri specifice

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de găzduire iau măsuri proactive, atunci când acestea se impun, pentru a-și proteja serviciile împotriva diseminării de conținut cu caracter terorist. Măsurile trebuie să fie eficace și proporționale, ținând seama de riscul și nivelul de expunere la conținutul cu caracter terorist, de drepturile fundamentale ale utilizatorilor și de importanța fundamentală a libertății de exprimare și de informare într-o societate deschisă și democratică.

1.  Furnizorii de servicii de găzduire iau măsuri specifice și proporționale, după caz și în funcție de riscul și nivelul de expunere, pentru a-și proteja serviciile împotriva diseminării de conținut cu caracter terorist, măsuri care respectă pe deplin drepturile fundamentale ale utilizatorilor și importanța fundamentală a libertății de exprimare și de informare, precum și dreptul la viață privată și la protecția datelor personale într-o societate deschisă și democratică. Aceste măsuri pot include sisteme care să permită utilizatorilor să informeze despre conținuturi cu caracter terorist sau moderarea inter pares a conținutului. Aceste măsuri se iau în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) și, în special, nu trebuie să includă filtre automatizate de conținut sau alte măsuri care implică supravegherea sistematică a comportamentului utilizatorilor. Acestea sunt orientate și proporționale, luând în considerare riscul și nivelul de expunere la conținutul cu caracter terorist, și trebuie să respecte dispozițiile constituționale ale statului membru în care se află sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau al reprezentantului desemnat al acestuia. . Acest alineat nu aduce atingere posibilelor măsuri suplimentare voluntare luate de către furnizorul de servicii de găzduire în afara domeniului de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când este informată în conformitate cu articolul 4 alineatul (9), autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) solicită furnizorului de servicii de găzduire să prezinte un raport, în termen de trei luni de la primirea solicitării și, ulterior, cel puțin o dată pe an, cu privire la măsurile proactive specifice pe care le-a adoptat, inclusiv prin utilizarea de instrumente automatizate, pentru:

Atunci când este informată în conformitate cu articolul 4 alineatul (9), autoritatea competentă din statul membru în care este amplasat sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantul său desemnat, menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c), solicită furnizorului de servicii de găzduire să prezinte un raport, în termen de șase luni de la primirea solicitării și, ulterior, cel puțin o dată pe an, cu privire la măsurile specifice pe care le-a adoptat.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a preveni reîncărcarea conținutului care a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul deoarece se consideră că este un conținut cu caracter terorist;

eliminat

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a detecta, a identifica și a elimina rapid conținutul cu caracter terorist sau a bloca rapid accesul la acesta.

eliminat

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În rapoarte se includ toate informațiile relevante care să permită autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) să evalueze dacă măsurile proactive sunt eficace și proporționale, inclusiv dacă eventualele instrumente automatizate utilizate și mecanismele de supraveghere și de verificare de către oameni funcționează.

În rapoarte se includ toate informațiile relevante care să permită autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) să evalueze dacă măsurile specifice sunt direcționate și proporționale, dacă măsurile specifice sunt bazate pe supravegherea de către persoane și dacă sunt utilizate mecanisme eficiente pentru protecția drepturilor fundamentale ale utilizatorilor.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) consideră că măsurile proactive luate și raportate în temeiul alineatului (2) sunt insuficiente pentru a atenua și a gestiona riscul și nivelul de expunere, aceasta poate solicita furnizorului de servicii de găzduire să adopte măsuri proactive specifice suplimentare. În acest scop, furnizorul de servicii de găzduire cooperează cu autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) pentru a identifica măsurile specifice pe care ar trebui să le instituie furnizorul de servicii de găzduire, pentru a stabili principalele obiective și jaloane, precum și termenele de realizare a acestora.

eliminat

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care nu se poate ajunge la niciun acord în termen de trei luni de la adresarea solicitării în temeiul alineatului (3), autoritatea competentă menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate emite o decizie prin care să impună măsuri proactive specifice suplimentare, necesare și proporționale. Atunci când adoptă această decizie, autoritatea competentă ține cont în special de capacitatea economică a furnizorului de servicii de găzduire, de efectul acestor măsuri asupra drepturilor fundamentale ale utilizatorilor și de importanța fundamentală a libertății de exprimare și de informare. Decizia se trimite la sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantului legal desemnat de furnizorul de servicii. Furnizorul de servicii de găzduire raportează periodic cu privire la punerea în aplicare a măsurilor, conform indicațiilor autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c).

eliminat

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un furnizor de servicii de găzduire poate, în orice moment, să solicite autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) reexaminarea și, după caz, revocarea unei solicitări sau a unei decizii emise în temeiul alineatelor (2), (3) și, respectiv, (4). Autoritatea competentă emite o decizie motivată într-un termen rezonabil de la primirea solicitării din partea furnizorului de servicii de găzduire.

5.  Un furnizor de servicii de găzduire poate, în orice moment, să solicite autorității competente menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) să reexamineze și, după caz, să revoce o solicitare sau o decizie emisă în temeiul alineatului (2). Autoritatea competentă emite o decizie motivată într-un termen rezonabil de la primirea solicitării din partea furnizorului de servicii de găzduire.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de găzduire păstrează conținutul cu caracter terorist care a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unui ordin de eliminare, a unei semnalări sau a unor măsuri proactive în temeiul articolelor 4, 5 și 6 și a datelor conexe eliminate ca urmare a eliminării conținutului cu caracter terorist și care sunt necesare pentru:

1.  Furnizorii de servicii de găzduire păstrează conținutul cu caracter terorist care a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unui ordin de eliminare, a unei semnalări sau a unor măsuri specifice în temeiul articolelor 4, 5 și 6 și a datelor conexe eliminate ca urmare a eliminării conținutului cu caracter terorist și care sunt necesare pentru:

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  soluționarea plângerilor în conformitate cu mecanismul descris la articolul 10.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Conținutul cu caracter terorist și datele conexe menționate la alineatul (1) se păstrează timp de șase luni. La cererea autorității sau a instanței competente, conținutul cu caracter terorist se păstrează o perioadă mai lungă, în cazul în care și atât timp cât acest lucru este necesar pentru desfășurarea procedurilor de reexaminare administrativă sau de control judiciar menționate la alineatul (1) litera (a).

2.  Conținutul cu caracter terorist și datele conexe menționate la alineatul (1) se păstrează timp de șase luni. La cererea autorității sau a instanței competente, conținutul cu caracter terorist se păstrează o perioadă mai lungă definită în mod specific, în cazul în care și atât timp cât acest lucru este necesar pentru anchetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor cu caracter terorist sau pentru procedurile de reexaminare administrativă sau de control judiciar în curs menționate la alineatul (1) litera (a).

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de găzduire prezintă, în clauzele și condițiile lor, politica pe care o aplică pentru prevenirea diseminării conținutului cu caracter terorist, inclusiv, după caz, o explicație pertinentă privind funcționarea măsurilor proactive și utilizarea instrumentelor automatizate.

1.  Furnizorii de servicii de găzduire explică în mod clar, în termenii și condițiile lor, politica referitoare la conținutul cu caracter terorist și protecția utilizatorilor împotriva unui astfel de conținut, incluzând o explicație semnificativă a funcționării măsurilor specifice, precum și orice măsuri voluntare suplimentare pe care un furnizor de servicii de găzduire le poate utiliza în plus față de obligațiile care îi revin în temeiul prezentului regulament, inclusiv utilizarea instrumentelor automatizate, după caz, precum și o descriere a mecanismului de tratare a plângerilor disponibil pentru furnizorii de conținut în conformitate cu articolul 10.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii de servicii de găzduire publică anual un raport privind transparența referitor la măsurile întreprinse pentru combaterea diseminării conținutului cu caracter terorist.

2.  Cu excepția cazului în care nu au solicitat nicio acțiune specifică în temeiul prezentului regulament într-un anumit an, furnizorii de servicii de găzduire publică anual un raport privind transparența referitor la măsurile întreprinse pentru combaterea diseminării conținutului cu caracter terorist.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Rapoartele privind transparența conțin cel puțin următoarele informații:

3.  Rapoartele privind transparența ale furnizorilor de servicii de găzduire conțin cel puțin următoarele informații:

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  informații referitoare la măsurile luate de furnizorul de servicii de găzduire în ceea ce privește detectarea, identificarea și eliminarea conținutului cu caracter terorist;

(a)  informații referitoare la măsurile luate de furnizorul de servicii de găzduire în ceea ce privește detectarea, identificarea și eliminarea conținutului cu caracter terorist, inclusiv măsurile voluntare;

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informații referitoare la măsurile luate de furnizorul de servicii de găzduire pentru a preveni reîncărcarea conținutului care a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul deoarece se consideră că este un conținut cu caracter terorist;

eliminat

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  numărul de conținuturi cu caracter terorist care au fost eliminate sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unor ordine de eliminare, a unor semnalări sau, respectiv, a unor măsuri proactive;

(c)  numărul de conținuturi cu caracter terorist care au fost eliminate sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unor ordine de eliminare, a unor semnalări sau, respectiv, a unor măsuri specifice în temeiul prezentului regulament, precum și ca urmare a unor măsuri voluntare;

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  o prezentare generală și rezultatele procedurilor de depunere a plângerilor.

(d)  o prezentare generală și rezultatele procedurilor de depunere a plângerilor, inclusiv numărul de cazuri în care s-a stabilit că conținutul a fost identificat în mod eronat ca având caracter terorist.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  Rapoartele privind transparența ale autorităților competente și ale organelor pertinente ale Uniunii includ informații cu privire la numărul de ordine de eliminare și de semnalări emise, inclusiv informații privind numărul de eliminări care au dus la detectări, anchetări și urmăriri penale reușite ale infracțiunilor cu caracter terorist, precum și cu privire la utilizarea de către ele a conținutului cu caracter terorist care a fost păstrat, în conformitate cu articolul 7, în scopuri de prevenire, detectare, anchetare și urmărire penală a infracțiunilor cu caracter terorist.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Contestații și căi de atac

 

Statele membre se asigură că un furnizor de conținut sau un furnizor de servicii de găzduire poate contesta un ordin de eliminare, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (9), prin intentarea unei căi de atac în fața autorității judiciare pertinente din statul membru în care este situat furnizorul de conținut sau în care are reședința sau este stabilit sediul principal al furnizorului de servicii de găzduire sau reprezentantul legal desemnat de furnizorul de servicii de găzduire în temeiul articolului 16.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsuri de salvgardare privind utilizarea și punerea în aplicare a măsurilor proactive

Măsuri de salvgardare privind eliminarea conținutului

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire utilizează instrumente automatizate în temeiul prezentului regulament cu privire la conținutul pe care îl stochează, aceștia prevăd măsuri de salvgardare eficace și adecvate, astfel încât deciziile luate privind conținutul în cauză, în special deciziile de a elimina sau a bloca accesul la conținutul considerat conținut cu caracter terorist, să fie corecte și întemeiate.

1.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire utilizează măsuri voluntare în temeiul prezentului regulament sau urmăresc în alt mod scopurile acestuia, cu privire la conținutul pe care îl stochează, aceștia prevăd măsuri de salvgardare eficace și adecvate, astfel încât deciziile luate privind conținutul în cauză, în special deciziile de a elimina sau a bloca accesul la conținutul considerat conținut cu caracter terorist, să fie corecte și bine-întemeiate și să nu conducă la eliminarea unui conținut care nu este conținut cu caracter terorist sau la blocarea accesului la acesta.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Măsurile de salvgardare respective constau în special în supravegherea și efectuarea de verificări de către o persoană, dacă este nevoie, și, în orice caz, atunci când este necesară o evaluare detaliată a contextului relevant pentru a se stabili dacă respectivul conținut trebuie considerat conținut cu caracter terorist.

2.  Măsurile de salvgardare respective constau în special în supravegherea și efectuarea de verificări de către o persoană pentru a stabili dacă decizia de eliminare sau de blocare a accesului la conținut este adecvată, în special în ceea ce privește dreptul la libertatea de exprimare și de informare.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Furnizorii de conținut al căror conținut a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat au dreptul la o cale de atac eficientă în conformitate cu articolul 19 din TUE și cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de servicii de găzduire instituie mecanisme eficace și accesibile care să permită furnizorilor de conținut al căror conținut a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul ca urmare a unei semnalări efectuate în temeiul articolului 5 sau a unor măsuri proactive luate în temeiul articolului 6 să depună o plângere împotriva acțiunii furnizorului de servicii de găzduire prin care să solicite republicarea conținutului.

1.  Furnizorii de servicii de găzduire instituie mecanisme eficace și accesibile care să permită furnizorilor de conținut al căror conținut a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul ca urmare a unui ordin de eliminare în temeiul articolului 4, a unei semnalări în temeiul articolului 5, a unor măsuri specifice în temeiul articolului 6 sau ca urmare a unor măsuri voluntare, să depună o plângere împotriva acțiunii furnizorului de servicii de găzduire prin care să solicite republicarea conținutului. Garanțiile referitoare la eliminare sau blocarea accesului includ, de asemenea, posibilitatea intentării unei căi de atac judiciare.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii de servicii de găzduire analizează prompt fiecare plângere primită și republică conținutul, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care eliminarea sa sau blocarea accesului a fost nejustificată. Aceștia informează autorul plângerii cu privire la rezultatul examinării.

2.  Furnizorii de servicii de găzduire analizează prompt fiecare plângere primită și republică conținutul, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care eliminarea sa sau blocarea accesului a fost nejustificată. Aceștia informează autorul plângerii cu privire la rezultatul examinării, fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult două săptămâni de la primirea plângerii, cu excepția cazului în care legislația națională prevede un alt termen.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire elimină un conținut cu caracter terorist sau au blocat accesul la acest conținut, aceștia informează furnizorul de conținut cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau la blocarea accesului la acesta.

1.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire elimină un conținut cu caracter terorist sau blochează accesul la acest conținut, aceștia pun la dispoziția furnizorului de conținut informațiile cuprinzătoare cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau la blocarea accesului la acesta, furnizate acestora de către autoritatea competentă în concordanță cu articolul 4 alineatul (3), inclusiv temeiul juridic care stabilește caracterul terorist al conținutului și posibilitățile de contestare a deciziei, inclusiv cerințele oficiale, descrierea etapelor următoare ale procedurii și termenele aferente.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La cererea furnizorului de conținut, furnizorul de servicii de găzduire îi comunică acestuia motivele eliminării sau ale blocării accesului și posibilitățile de contestare a deciziei.

eliminat

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Obligația prevăzută la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care autoritatea competentă decide că nu ar trebui să se efectueze nicio informare din motive de siguranță publică, cum ar fi prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism, atât timp cât este necesar, dar nu mai mult de [patru] săptămâni de la adoptarea deciziei. În acest caz, furnizorul de servicii de găzduire nu comunică nicio informație privind eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta.

3.  Obligația prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul în care autoritatea competentă decide că nu ar trebui să se efectueze nicio informare din motive de siguranță publică, cum ar fi prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism, atât timp cât este necesar, dar nu mai mult de [patru] săptămâni de la adoptarea deciziei. În acest caz, furnizorul de servicii de găzduire nu comunică nicio informație privind eliminarea conținutului cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire iau cunoștință de vreo dovadă referitoare la infracțiuni de terorism, aceștia informează prompt autoritățile competente pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor din statul membru în cauză sau punctul de contact din statul membru în care au sediul principal sau un reprezentant legal, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2). În caz de îndoială, furnizorii de servicii de găzduire pot transmite aceste informații către Europol, care urmează să ia măsuri corespunzătoare.

4.  În cazul în care furnizorii de servicii de găzduire iau cunoștință de vreo amenințare iminentă la adresa vieții uneia sau mai multor persoane ca urmare a unor infracțiuni de terorism, aceștia informează prompt autoritatea competentă pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor din statul membru în cauză sau punctul de contact din statul membru în care au sediul principal sau un reprezentant legal, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2). În caz de îndoială, furnizorii de servicii de găzduire pot transmite aceste informații către Europol, care urmează să ia măsuri corespunzătoare.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre stabilesc un punct de contact care să trateze solicitările de clarificare și feedback cu privire la ordinele de eliminare și semnalările pe care le emit. Informațiile referitoare la punctul de contact se fac publice.

3.  Statele membre stabilesc un punct de contact care să trateze solicitările de clarificare și feedback cu privire la ordinele de eliminare și semnalările pe care le emit. Comisia Europeană pune la dispoziția publicului o bază de date cu informațiile referitoare la punctele de contact din statele membre.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru desemnează autoritatea sau autoritățile competente pentru:

1.  Fiecare stat membru desemnează o singură autoritate pentru a pune în aplicare prezentul regulament, cu excepția cazului în care regimul lor constituțional nu permite să fie responsabilă o autoritate unică. Această autoritate este competentă pentru:

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a emite ordine de eliminare în temeiul articolului 4;

(a)  a emite ordine de eliminare în temeiul articolului 4, sub rezerva controlului jurisdicțional independent în cazul autorităților administrative;

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a detecta, a identifica și a semnala conținuturile cu caracter terorist furnizorilor de servicii de găzduire în temeiul articolului 5;

(b)  a detecta, a identifica și a semnala eventualele conținuturi cu caracter terorist furnizorilor de servicii de găzduire în temeiul articolului 5, în timp ce evaluarea respectării definiției conținutului cu caracter terorist este în curs;

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  a supraveghea punerea în aplicare a măsurilor proactive în temeiul articolului 6;

(c)  a supraveghea punerea în aplicare a măsurilor specifice în temeiul articolului 6, precum și a măsurilor voluntare menționate la articolul 9;

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Până cel târziu la [șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], statele membre îi notifică Comisiei autoritățile competente menționate la alineatul (1). Comisia publică această notificare și eventualele modificări ale acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2.  Până cel târziu la [șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], statele membre îi notifică Comisiei autoritatea competentă menționată la alineatul (1). Comisia publică această notificare și eventualele modificări ale acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării obligațiilor care le revin furnizorilor de servicii de găzduire în temeiul prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a sancțiunilor respective. Aceste sancțiuni se limitează la încălcarea obligațiilor prevăzute la:

1.  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării sistematice și continue ale obligațiilor care le revin furnizorilor de servicii de găzduire sau reprezentanților lor în temeiul prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a sancțiunilor respective. Aceste sancțiuni se limitează la încălcarea obligațiilor prevăzute la:

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  articolul 3 alineatul (2) (clauzele și condițiile furnizorilor de servicii de găzduire);

eliminat

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  articolul 5 alineatele (5) și (6) (evaluarea semnalărilor și feedback-ul referitor la acestea);

(c)  articolul 5 alineatul (6) (evaluarea semnalărilor și feedback-ul referitor la acestea);

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  articolul 6 alineatele (2) și (4) (rapoartele privind măsurile proactive și adoptarea de măsuri în urma unei decizii de impunere a unor măsuri proactive specifice);

(d)  Articolul 6 alineatul (2) (rapoartele privind măsurile specifice);

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  articolul 9 (măsurile de salvgardare legate de măsurile proactive);

(g)  articolul 9 (măsurile de salvgardare legate de eliminarea de conținut);

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  încălcările anterioare comise de persoana juridică considerată responsabilă;

(c)  încălcările anterioare comise de persoana juridică considerată responsabilă, de o filială sau de o persoană sau entitate asociată;

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  capacitatea financiară a persoanei juridice considerate răspunzătoare;

(d)  capacitatea financiară a persoanei juridice considerate răspunzătoare, a unei filiale sau a unei persoane sau entități asociate;

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  nivelul de cooperare al furnizorului de servicii de găzduire cu autoritățile competente.

(e)  nivelul de cooperare al furnizorului de servicii de găzduire sau al reprezentantului acestuia cu autoritățile competente;

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  întârzierile neintenționate, în special de către întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou-înființate.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că nerespectarea sistematică a obligațiilor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) face obiectul unor sancțiuni financiare de până la 4 % din cifra de afaceri globală a furnizorului de servicii de găzduire corespunzătoare ultimului exercițiu financiar.

4.  Statele membre se asigură că nerespectarea sistematică a obligațiilor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) face obiectul unor sancțiuni financiare de cel puțin 1 % și de până la 4 % din cifra de afaceri globală a furnizorului de servicii de găzduire corespunzătoare ultimului exercițiu financiar.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre colectează de la autoritățile lor competente și de la furnizorii de servicii de găzduire care sunt de competența lor informații privind măsurile pe care le-au luat în conformitate cu prezentul regulament și le trimit Comisiei până la data de [31 martie] a fiecărui an. Aceste informații cuprind:

1.  Statele membre colectează de la autoritățile lor competente și de la furnizorii de servicii de găzduire care sunt de competența lor informații privind măsurile pe care le-au luat în conformitate cu prezentul regulament și le trimit Comisiei până la data de [31 martie] a fiecărui an. Aceste informații cuprind politicile, clauzele și condițiile și rapoartele privind transparența ale furnizorilor de servicii de găzduire, precum și:

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informații privind măsurile proactive specifice luate în temeiul articolului 6, inclusiv informații privind volumul conținutului cu caracter terorist care a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul, și termenele aferente;

(b)  informații privind măsurile specifice luate în temeiul articolelor 4 și 6, inclusiv informații privind volumul conținutului cu caracter terorist care a fost eliminat sau la care s-a blocat accesul, și informațiile aferente cu privire la numărul de cazuri de depistare, cercetare și urmărire penală reușite a infracțiunilor cu caracter terorist;

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nu mai devreme de [trei ani de la data aplicării prezentului regulament], Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la aplicarea prezentului regulament, care vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea mecanismelor de salvgardare. Dacă este cazul, raportul este însoțit de propuneri legislative. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea raportului respectiv.

Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament [cel târziu la trei ani de la data aplicării prezentului regulament] și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la aplicarea prezentului regulament, care vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea mecanismelor de salvgardare. Raportul include, de asemenea, impactul prezentului regulament asupra libertății de exprimare și de informare. Dacă este cazul, raportul este însoțit de propuneri legislative. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea raportului respectiv.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică de la [6 luni de la intrarea sa în vigoare].

Se aplică de la [18 luni de la intrarea sa în vigoare].

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE)...16, destinatarul unui ordin de eliminare elimină conținutul cu caracter terorist sau blochează accesul la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare de la autoritatea competentă.

În temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) ... 16, destinatarul unui ordin de eliminare elimină conținutul cu caracter terorist sau blochează accesul la acesta în termenul stabilit de autoritatea competentă.

__________________

__________________

16 Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist(JO L …).

16 Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist (JO L …).

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE)...17, la cererea autorităților sau a instanțelor competente, destinatarul trebuie să păstreze timp de șase luni sau mai mult conținutul și datele conexe care au fost eliminate sau la care s-a blocat accesul.

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE)17 ... la cererea autorităților, a instanțelor competente sau a furnizorului de conținut, destinatarul trebuie să păstreze timp de șase luni sau mai mult conținutul și datele conexe care au fost eliminate sau la care s-a blocat accesul, pentru a soluționa plângerile depuse în conformitate cu mecanismul descris la articolul 10.

__________________

__________________

17 Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist(JO L …).

17 Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist (JO L …).

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Anexa I – secţiunea B – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

B.  Conținutul care trebuie eliminat sau la care accesul trebuie blocat în termen de o oră:

B.  Conținutul care trebuie eliminat sau la care accesul trebuie blocat în termenul specificat de autoritatea competentă:

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea B – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O adresă URL și informații suplimentare care să permită identificarea și locația exactă a conținutului cu caracter terorist semnalat:

O adresă URL și orice informații suplimentare, inclusiv o captură de ecran, în cazul în care poate fi obținută, care să permită identificarea și amplasamentul exact al conținutului cu caracter terorist semnalat:

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea B – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informații suplimentare privind motivele pentru care conținutul este considerat conținut cu caracter terorist (opțional):

Informații suplimentare privind motivele pentru care conținutul este considerat conținut cu caracter terorist în conformitate cu legislația națională, posibilități de contestare a deciziei, inclusiv cerințele oficiale, descrierea următoarelor etape ale procedurii și termenele aferente:

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea G– paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informații privind organismul sau instanța competentă, termenele și procedurile de contestare a ordinului de eliminare:

Informații privind organul sau instanța competentă, termenele și procedurile, inclusiv cerințele oficiale pentru contestarea ordinului de eliminare:

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

Referințe

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

IMCO

22.10.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Julia Reda

24.9.2018

Examinare în comisie

21.1.2019

21.2.2019

 

 

Data adoptării

4.3.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Jasenko Selimovic, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Emma McClarkin, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Kerstin Westphal

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Asim Ademov, John Howarth, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Emma McClarkin

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, John Howarth, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Kathleen Van Brempt, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Preventing the dissemination of terrorist content online

Referințe

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Data prezentării la PE

12.9.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

       Data anunțului în plen

ITRE

22.10.2018

IMCO

22.10.2018

CULT

22.10.2018

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ITRE

9.10.2018

 

 

 

Associated committees

       Date announced in plenary

CULT

31.1.2019

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Daniel Dalton

3.12.2018

 

 

 

Previous rapporteurs

Helga Stevens

 

 

 

Examinare în comisie

10.10.2018

4.2.2019

11.3.2019

8.4.2019

Data adoptării

8.4.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

1

8

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Thierry Cornillet, Arnaud Danjean, Ashley Fox, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Karin Kadenbach, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic, Ernest Urtasun, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

Data depunerii

9.4.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

35

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Ashley Fox, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Karin Kadenbach, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ENF

Auke Zijlstra

8

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker

S&D

Dietmar Köster

VERTS/ALE

Eva Joly, Ana Miranda, Judith Sargentini, Ernest Urtasun

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 15 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate