Postopek : 2018/0331(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0193/2019

Predložena besedila :

A8-0193/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0421

POROČILO     ***I
PDF 616kWORD 204k
9.4.2019
PE 632.087v02-00 A8-0193/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Daniel Dalton

Pripravljavka mnenja (*):

Julie Ward, Odbor za kulturo in izobraževanje

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje
 MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0640),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0405/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja češke poslanske zbornice v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. decembra 2018 (1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenj Odbora za kulturo in izobraževanje in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0193/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin

o boju proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Cilj te uredbe je zagotoviti nemoteno delovanje enotnega digitalnega trga v odprti in demokratični družbi s preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja v teroristične namene. Delovanje enotnega digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike storitev gostovanja, povečanjem zaupanja uporabnikov v spletno okolje in izboljšanjem zaščitnih ukrepov za svobodo izražanja in obveščanja.

(1)  Cilj te uredbe je zagotoviti nemoteno delovanje enotnega digitalnega trga v odprti in demokratični družbi z bojem proti zlorabi storitev gostovanja v teroristične namene in prispevanjem k javni varnosti v evropskih družbah. Delovanje enotnega digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike storitev gostovanja, povečanjem zaupanja uporabnikov v spletno okolje in izboljšanjem zaščitnih ukrepov za svobodo izražanja, svobodo prejemanja in širjenja informacij in zamisli v odprti in demokratični družbi ter svobodo in pluralnost medijev.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Ureditev za ponudnike storitev gostovanja lahko zgolj dopolnjuje strategije držav članic za obravnavo terorizma, v katerih morajo biti poudarjeni ukrepi zunaj spleta, kot so naložbe v socialno delo, pobude za deradikalizacijo in sodelovanje s prizadetimi skupnostmi, s čimer bi trajno preprečevali radikalizacijo v družbi.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Teroristične vsebine so del širše težave nezakonitih spletnih vsebin, ki vključujejo druge vrste vsebin, kot so spolno izkoriščanje otrok, nezakonite trgovinske prakse in kršenje pravic intelektualne lastnine. Teroristične in druge kriminalne organizacije pogosto trgujejo z nezakonitimi vsebinami z namenom pranja denarja in zbiranja začetnega kapitala za financiranje svojih dejavnosti. Ta težava zahteva kombinacijo zakonodajnih, nezakonodajnih in prostovoljnih ukrepov, ki temeljijo na sodelovanju med organi in ponudniki, ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic. Čeprav so uspešne pobude, ki so nastale v sami panogi, na primer kodeks ravnanja proti sovražnemu govoru v spletu in globalno zavezništvo proti spolni zlorabi otrok v spletu WEePROTECT, omilile grožnjo nezakonitih vsebin, je treba oblikovati zakonodajni okvir za čezmejno sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi za odstranitev nezakonitih vsebin.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Ponudniki storitev gostovanja, ki so dejavni na internetu, imajo ključno vlogo v digitalnem gospodarstvu, saj povezujejo podjetja in državljane ter omogočajo javno razpravo in razširjanje ter prejemanje informacij, mnenj in zamisli, s čimer pomembno prispevajo k inovacijam, gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest v Uniji. Vendar njihove storitve včasih zlorabijo tretje osebe za izvajanje nezakonitih dejavnosti na spletu. Posebej zaskrbljujoče je, ko ponudnike storitev gostovanja zlorabijo teroristične skupine in njihovi podporniki za razširjanje terorističnih vsebin na spletu z namenom širjenja sporočil, radikalizacije in novačenja ter spodbujanja in usmerjanja terorističnih dejavnosti.

(2)  Ponudniki storitev gostovanja, ki so dejavni na internetu, imajo ključno vlogo v digitalnem gospodarstvu, saj povezujejo podjetja in državljane, zagotavljajo priložnosti za učenje ter omogočajo javno razpravo in razširjanje ter prejemanje informacij, mnenj in zamisli, s čimer pomembno prispevajo k inovacijam, gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest v Uniji. Vendar njihove storitve včasih zlorabijo tretje osebe za izvajanje nezakonitih dejavnosti na spletu. Posebej zaskrbljujoče je, ko ponudnike storitev gostovanja zlorabijo teroristične skupine in njihovi podporniki za razširjanje terorističnih vsebin na spletu z namenom širjenja sporočil, radikalizacije in novačenja ter spodbujanja in usmerjanja terorističnih dejavnosti.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Prisotnost terorističnih vsebin na spletu ima resne negativne posledice za uporabnike, državljane in širšo družbo ter ponudnike spletnih storitev, ki gostijo takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje njihovih uporabnikov in škoduje njihovim poslovnim modelom. Glede na osrednjo vlogo ponudnikov spletnih storitev ter tehnološka sredstva in zmogljivosti, povezane s storitvami, ki jih zagotavljajo, imajo ti ponudniki posebno družbeno odgovornost, da svoje storitve zaščitijo pred zlorabo s strani teroristov ter pomagajo pri boju proti terorističnim vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih storitev.

(3)  Prisotnost terorističnih vsebin v spletu se je izkazala za enega pobudnikov radikalizacije posameznikov, ki so zagrešili teroristična dejanja, čeprav ni edini dejavnik, in ima zato resne negativne posledice za uporabnike, državljane in širšo družbo ter ponudnike spletnih storitev, ki gostijo takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje njihovih uporabnikov in škoduje njihovim poslovnim modelom. Glede na osrednjo vlogo ponudnikov spletnih storitev ter sorazmerno tehnološkim sredstvom in zmogljivostim, povezanim s storitvami, ki jih zagotavljajo, imajo ti ponudniki posebno družbeno odgovornost, da svoje storitve zaščitijo pred zlorabo s strani teroristov ter pristojnim organom pomagajo pri boju proti terorističnim vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih storitev, ob upoštevanju temeljnega pomena svobode izražanja ter svobode prejemanja in širjenja informacij in zamisli v odprti in demokratični družbi.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Prizadevanja na ravni Unije za boj proti terorističnim spletnim vsebinam, ki so se začela leta 2015 s prostovoljnim sodelovanjem med državami članicami in ponudniki storitev gostovanja, je treba dopolniti z jasnim zakonodajnim okvirom, da bi se dodatno zmanjšala dostopnost terorističnih spletnih vsebin in ustrezno obravnaval hitro razvijajoč se problem. S tem zakonodajnim okvirom naj bi se nadgradila prostovoljna prizadevanja, ki so bila okrepljena s Priporočilom Komisije (EU) 2018/3347, okvir pa je odgovor na pozive Evropskega parlamenta k zaostritvi ukrepov za boj proti nezakonitim in škodljivim vsebinam ter pozive Evropskega sveta k izboljšanju samodejnega odkrivanja in odstranjevanja vsebin, ki spodbujajo k terorističnim dejanjem.

(4)  Prizadevanja na ravni Unije za boj proti terorističnim spletnim vsebinam, ki so se začela leta 2015 s prostovoljnim sodelovanjem med državami članicami in ponudniki storitev gostovanja, je treba dopolniti z jasnim zakonodajnim okvirom, da bi se dodatno zmanjšala dostopnost terorističnih spletnih vsebin in ustrezno obravnaval hitro razvijajoč se problem. S tem zakonodajnim okvirom naj bi se nadgradila prostovoljna prizadevanja, ki so bila okrepljena s Priporočilom Komisije (EU) 2018/3347, okvir pa je odgovor na pozive Evropskega parlamenta k zaostritvi ukrepov za boj proti nezakonitim in škodljivim vsebinam v skladu s horizontalnim okvirom, ki ga je vzpostavila Direktiva 2000/31/ES, ter pozive Evropskega sveta k izboljšanju odkrivanja in odstranjevanja vsebin, ki spodbujajo k terorističnim dejanjem.

__________________

__________________

7 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin (UL L 63, 6.3.2018, str. 50).

7 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin (UL L 63, 6.3.2018, str. 50).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Uporaba te uredbe ne bi smela vplivati na uporabo člena 14 Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z vsemi proaktivnimi ukrepi, sami po sebi ne bi smeli biti podlaga za to, da ponudnik storitev izgubi pravico do izjeme od odgovornosti iz navedene določbe. Ta uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih organov in sodišč, da ugotovijo odgovornost ponudnikov storitev gostovanja v posebnih primerih, v katerih niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 Direktive 2000/31/ES za izjemo od odgovornosti.

(5)  Uporaba te uredbe ne bi smela vplivati na uporabo Direktive 2000/31/ES8. Ta uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih organov in sodišč, da ugotovijo odgovornost ponudnikov storitev gostovanja v posebnih primerih, v katerih niso izpolnjeni pogoji iz Direktive 2000/31/ES za izjemo od odgovornosti.

__________________

__________________

8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  V tej uredbi so določena pravila za preprečevanje zlorabe storitev gostovanja za razširjanje terorističnih spletnih vsebin, da bi se zagotovilo nemoteno delovanje notranjega trga, pri čemer se v celoti spoštujejo temeljne pravice, ki jih varuje pravni red Unije, in zlasti pravice, ki jih zagotavlja Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.

(6)  V tej uredbi so določena pravila za boj proti zlorabi storitev gostovanja za razširjanje terorističnih spletnih vsebin, da bi se zagotovilo nemoteno delovanje notranjega trga, pri čemer bi bilo treba v celoti spoštovati temeljne pravice, ki jih varuje pravni red Unije, in zlasti pravice, ki jih zagotavlja Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Ta uredba prispeva k zaščiti javne varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva zadevnih temeljnih pravic. To vključuje pravici do spoštovanja zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov, pravico do učinkovitega sodnega varstva, pravico do svobode izražanja, vključno s svobodo prejemanja in širjenja informacij, svobodo gospodarske pobude in načelo nediskriminacije. Pristojni organi in ponudniki storitev gostovanja bi morali sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni in sorazmerni v demokratični družbi, pri tem pa upoštevati poseben pomen svobode izražanja in obveščanja, ki je eden od bistvenih temeljev pluralistične in demokratične družbe ter ena od vrednot, na katerih temelji Unija. Ob upoštevanju osrednje vloge ponudnikov storitev gostovanja pri omogočanju javne razprave ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in zamisli v skladu z zakonom bi morali biti ukrepi, ki pomenijo poseganje v svobodo izražanja in obveščanja, strogo ciljno usmerjeni; služiti bi namreč morali preprečevanju razširjanja terorističnih vsebin, ne da bi vplivali na pravico do zakonitega prejemanja in širjenja informacij.

(7)  Ta uredba si prizadeva prispevati k zaščiti javne varnosti ter bi morala vzpostaviti ustrezne in zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva zadevnih temeljnih pravic. To vključuje pravici do spoštovanja zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov, pravico do učinkovitega sodnega varstva, pravico do svobode izražanja, vključno s svobodo prejemanja in širjenja informacij, svobodo gospodarske pobude in načelo nediskriminacije. Pristojni organi in ponudniki storitev gostovanja bi morali sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni in sorazmerni v demokratični družbi, pri tem pa upoštevati poseben pomen svobode izražanja, svobode prejemanja in širjenja informacij in zamisli, pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter varstva osebnih podatkov, ki so bistveni temelji pluralistične in demokratične družbe ter vrednote, na katerih temelji Unija. Ob upoštevanju osrednje vloge ponudnikov storitev gostovanja pri omogočanju javne razprave ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in zamisli v skladu z zakonom bi se bilo treba pri vseh ukrepih izogibati poseganju v svobodo izražanja in obveščanja, z njimi pa bi se bilo treba po strogo ciljno usmerjenem pristopu, kolikor je mogoče, boriti proti razširjanju terorističnih vsebin, ne da bi vplivali na pravico do zakonitega prejemanja in širjenja informacij. Učinkoviti spletni protiteroristični ukrepi in varstvo svobode izražanja se ne izključujejo, temveč se dopolnjujejo in medsebojno krepijo.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Pravica do učinkovitega pravnega sredstva je določena v členu 19 PEU in členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali pravna oseba ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred pristojnim nacionalnim sodiščem zoper kateri koli ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki lahko negativno vpliva na pravice te osebe. Ta pravica vključuje zlasti možnost, da lahko ponudniki storitev gostovanja in ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo odredbe o odstranitvi pred sodiščem države članice, katere organi so izdali odredbo o odstranitvi.

(8)  Pravica do učinkovitega pravnega sredstva je določena v členu 19 PEU in členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali pravna oseba ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred pristojnim nacionalnim sodiščem zoper kateri koli ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki lahko negativno vpliva na pravice te osebe. Ta pravica vključuje zlasti možnost, da lahko ponudniki storitev gostovanja in ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo odredbe o odstranitvi pred sodiščem države članice, katere organi so izdali odredbo o odstranitvi, ter možnost, da lahko ponudniki vsebin izpodbijajo posebne ukrepe, ki jih je sprejel ponudnik gostovanja.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi se zagotovila jasnost glede ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki storitev gostovanja in pristojni organi za preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi določiti opredelitev terorističnih vsebin za namene njihovega preprečevanja, ki temelji na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je treba obravnavati najbolj škodljivo teroristično propagando na spletu, bi morala opredelitev zajemati gradivo in informacije, s katerimi se spodbuja ali zagovarja storitev terorističnih kaznivih dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali prispevanju k njim, dajejo navodila za storitev takšnih kaznivih dejanj ali spodbuja udeležba pri dejavnostih teroristične skupine. Takšne informacije vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne posnetke in videoposnetke. Pristojni organi in ponudniki storitev gostovanja bi morali pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja teroristično vsebino v smislu te uredbe, upoštevati dejavnike, kot so narava in ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so bile izjave dane, in možnost, da privedejo do škodljivih posledic za varnost in zaščito oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je dejstvo, da je gradivo pripravila teroristična organizacija ali oseba, ki jo je EU uvrstila na seznam terorističnih organizacij in oseb, da je gradivo mogoče pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi smelo šteti kot teroristična vsebina izražanje radikalnih, polemičnih ali kontroverznih stališč v javni razpravi o občutljivih političnih vprašanjih.

(9)  Da bi se zagotovila jasnost glede ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki storitev gostovanja in pristojni organi za boj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi določiti opredelitev terorističnih vsebin za namene njihovega preprečevanja, ki temelji na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta9. Glede na to, da se je treba boriti proti najbolj škodljivi teroristični vsebini v spletu, bi morala opredelitev zajemati gradivo in informacije, s katerimi se spodbuja ali napeljuje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali prispevanju k njim ali spodbuja udeležba pri dejavnostih teroristične skupine, s čimer se povzroči nevarnost namerne storitve enega ali več takih dejanj. Opredelitev bi morala zajemati tudi vsebine, ki vsebujejo navodila za izdelavo in uporabo eksplozivov, strelnega orožja, katerega koli drugega orožja, zdravju škodljivih ali nevarnih snovi, pa tudi kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih snovi, ter katera koli navodila o drugih metodah in tehnikah, vključno z izbiranjem tarč, da bi se storila teroristična kazniva dejanja. Takšne informacije vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne posnetke in videoposnetke. Pristojni organi in ponudniki storitev gostovanja bi morali pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja teroristično vsebino v smislu te uredbe, upoštevati dejavnike, kot so narava in ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so bile izjave dane, in možnost, da privedejo do škodljivih posledic za varnost in zaščito oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je dejstvo, da je gradivo pripravila teroristična organizacija ali oseba, ki jo je EU uvrstila na seznam terorističnih organizacij in oseb, da je gradivo mogoče pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, novinarske ali raziskovalne namene ali za namene ozaveščanja za preprečevanje terorističnih dejanj, bi bilo treba ustrezno zaščititi. Zlasti v primerih, v katerih ima ponudnik vsebine uredniško odgovornost, bi bilo treba pri vsaki odločitvi o odstranitvi razširjenega gradiva upoštevati novinarske standarde, ki so določeni s predpisi o tisku in medijih v skladu s pravom Unije in Listino o temeljnih pravicah. Prav tako se ne bi smelo šteti kot teroristična vsebina izražanje radikalnih, polemičnih ali kontroverznih stališč v javni razpravi o občutljivih političnih vprašanjih.

_________________

_________________

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi se zajele tiste spletne storitve gostovanja, prek katerih se širijo teroristične vsebine, bi se morala ta uredba uporabljati za storitve informacijske družbe, ki vključujejo shranjevanje informacij, ki jih zagotovi prejemnik storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje shranjenih informacij na voljo tretjim osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj tehnična, samodejna in pasivna. Takšni ponudniki storitev informacijske družbe so na primer platforme družbenih medijev, storitve pretakanja videovsebin, storitve za izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in druge storitve v oblaku, če omogočajo dostop do informacij tretjim osebam, in spletna mesta, na katerih lahko uporabniki podajajo komentarje ali objavljajo ocene. Uredba bi se morala uporabljati tudi za ponudnike storitev gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik delež ponudnikov storitev gostovanja, katerih storitve so izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež v tretjih državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali ponudnik storitev pravnim ali fizičnim osebam v eni ali več državah članicah omogoča uporabo svojih storitev. Vendar pa zgolj dostopnost spletnega mesta ponudnika storitev ali njegovega elektronskega naslova in drugih kontaktnih podatkov v eni ali več državah članicah sama po sebi ne bi smela biti zadosten pogoj za uporabo te uredbe.

(10)  Da bi se zajele tiste spletne storitve gostovanja, prek katerih se širijo teroristične vsebine, bi se morala ta uredba uporabljati za storitve informacijske družbe, ki vključujejo shranjevanje informacij, ki jih zagotovi prejemnik storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje shranjenih informacij na voljo javnosti, tudi če je ta dejavnost zgolj tehnična, samodejna in pasivna. Takšni ponudniki storitev informacijske družbe so na primer platforme družbenih medijev, storitve pretakanja videovsebin, storitve za izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in druge storitve v oblaku, če omogočajo dostop do informacij javnosti, in spletna mesta, na katerih lahko uporabniki podajajo komentarje ali objavljajo ocene. Uredba bi se morala uporabljati tudi za ponudnike storitev gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik delež ponudnikov storitev gostovanja, katerih storitve so izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež v tretjih državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali ponudnik storitev pravnim ali fizičnim osebam v eni ali več državah članicah omogoča uporabo svojih storitev. Vendar pa zgolj dostopnost spletnega mesta ponudnika storitev ali njegovega elektronskega naslova in drugih kontaktnih podatkov v eni ali več državah članicah sama po sebi ne bi smela biti zadosten pogoj za uporabo te uredbe. Ne bi se smela uporabljati za storitve v oblaku, vključno s storitvami v oblaku med podjetji, za katere ponudnik storitev nima pogodbenih pravic glede tega, katero vsebino shranjujejo njegove stranke ali končni uporabniki teh strank, kako jo obdelujejo ali dajejo na voljo javnosti, in kjer ponudnik storitev nima tehnične zmogljivosti, da bi odstranil določeno vsebino, ki jo shranijo njegove stranke ali končni uporabniki njihovih storitev.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za določitev področja uporabe te uredbe bi morala biti relevantna močna povezava z Unijo. Da takšna močna povezava z Unijo obstaja, bi se moralo šteti, če ima ponudnik storitev sedež v Uniji, če pa tega nima, pa če ima znatno število uporabnikov v eni ali več državah članicah ali so njegove dejavnosti ciljno usmerjene v eno ali več držav članic. Ciljno usmerjanje dejavnosti v eno ali več držav članic se lahko ugotovi na podlagi vseh upoštevnih okoliščin, vključno z dejavniki, kot je uporaba jezika ali denarne valute, ki se v zadevni državi članici na splošno uporablja, ali možnost naročila blaga ali storitev. O ciljnem usmerjanju dejavnosti v posamezno državo članico je mogoče sklepati tudi iz razpoložljivosti aplikacije v zadevni nacionalni trgovini z aplikacijami, iz lokalnega oglaševanja ali oglaševanja v jeziku, ki se uporablja v zadevni državi članici, ali iz vzdrževanja odnosov s strankami, na primer z zagotavljanjem storitev za pomoč strankam v jeziku, ki se na splošno uporablja v zadevni državi članici. Za močno povezavo bi se moralo šteti tudi, če ponudnik storitev usmerja svoje dejavnosti v eno ali več držav članic, kot je določeno v členu 17(1)(c) Uredbe št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta10. Po drugi strani pa zagotavljanja storitve zgolj zaradi upoštevanja prepovedi diskriminacije iz Uredbe (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta11 ni mogoče samo iz tega razloga šteti za usmerjanje ali ciljno usmerjanje dejavnosti v posamezno območje v Uniji.

(11)  Za določitev področja uporabe te uredbe bi morala biti relevantna močna povezava z Unijo. Da takšna močna povezava z Unijo obstaja, bi se moralo šteti, če ima ponudnik storitev sedež v Uniji, če pa tega nima, pa če ima znatno število uporabnikov v eni ali več državah članicah ali so njegove dejavnosti ciljno usmerjene v eno ali več držav članic. Ciljno usmerjanje dejavnosti v eno ali več držav članic se lahko ugotovi na podlagi vseh upoštevnih okoliščin, vključno z dejavniki, kot je uporaba jezika ali denarne valute, ki se v tej državi članici na splošno uporablja. O ciljnem usmerjanju dejavnosti v posamezno državo članico je mogoče sklepati tudi iz razpoložljivosti aplikacije v zadevni nacionalni trgovini z aplikacijami, iz lokalnega oglaševanja ali oglaševanja v jeziku, ki se uporablja v zadevni državi članici, ali iz vzdrževanja odnosov s strankami, na primer z zagotavljanjem storitev za pomoč strankam v jeziku, ki se na splošno uporablja v zadevni državi članici. Za močno povezavo bi se moralo šteti tudi, če ponudnik storitev usmerja svoje dejavnosti v eno ali več držav članic, kot je določeno v členu 17(1)(c) Uredbe št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta10. Po drugi strani pa zagotavljanja storitve zgolj zaradi upoštevanja prepovedi diskriminacije iz Uredbe (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta11 ni mogoče samo iz tega razloga šteti za usmerjanje ali ciljno usmerjanje dejavnosti v posamezno območje v Uniji.

_________________

_________________

10 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 351, 20.12.2012, str. 1).

10 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 351, 20.12.2012, str. 1).

11 Uredba (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2018 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES (UL L 601, 2.3.2018, str. 1).

11 Uredba (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2018 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES (UL L 601, 2.3.2018, str. 1).

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Ponudniki storitev gostovanja bi morali za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin prek svojih storitev upoštevati nekatere dolžnosti skrbnega ravnanja. Te dolžnosti skrbnega ravnanja ne bi smele pomeniti splošne obveznosti nadzora. Dolžnosti skrbnega ravnanja bi morale vključevati, da pri uporabi te uredbe ponudniki storitev gostovanja glede vsebin, ki jih hranijo, ravnajo skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno, zlasti pri izvajanju lastnih pogojev, da bi se preprečila odstranitev vsebin, ki niso teroristične. Odstranitev ali onemogočenje dostopa se morata izvesti ob spoštovanju svobode izražanja in obveščanja.

(12)  Ponudniki storitev gostovanja bi morali za boj proti razširjanju terorističnih vsebin prek svojih storitev javnosti upoštevati nekatere dolžnosti skrbnega ravnanja. Te dolžnosti skrbnosti ne bi smele pomeniti splošne obveznosti ponudnikov storitev gostovanja, da nadzorujejo informacije, ki jih hranijo, niti splošne obveznosti aktivnega iskanja dejstev ali okoliščin, ki kažejo na nezakonito dejavnost. Dolžnosti skrbnega ravnanja bi morale vključevati, da pri uporabi te uredbe ponudniki storitev gostovanja glede vsebin, ki jih hranijo, ravnajo pregledno, skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno, zlasti pri izvajanju lastnih pogojev, da bi se preprečila odstranitev vsebin, ki niso teroristične. Odstranitev ali onemogočenje dostopa se morata izvesti ob spoštovanju svobode izražanja, svobode prejemanja in širjenja informacij in zamisli v odprti in demokratični družbi ter svobode in pluralnosti medijev.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Postopek in obveznosti na podlagi pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene pristojnih organov odstranijo teroristično vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi bilo treba uskladiti. Države članice bi morale imeti proste roke pri izbiri pristojnih organov in bi jim bilo treba omogočiti, da za to nalogo imenujejo upravne organe, organe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ali pravosodne organe. Glede na hitrost, s katero se teroristične vsebine razširjajo prek spletnih storitev, ta določba ponudnikom storitev gostovanja nalaga obveznost, da zagotovijo, da se teroristična vsebina, opredeljena v odredbi o odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi. Ponudniki storitev gostovanja odločijo, ali bodo zadevno vsebino odstranili ali onemogočili dostop do nje za uporabnike v Uniji.

(13)  Postopek in obveznosti na podlagi odredb o odstranitvi, ki od ponudnikov storitev gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene pristojnih organov odstranijo teroristično vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi bilo treba uskladiti. Države članice bi morale imeti proste roke pri izbiri pristojnih organov in bi jim bilo treba omogočiti, da za to nalogo imenujejo pravosodni organ ali funkcionalno neodvisen upravni organ ali organ za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Glede na hitrost, s katero se teroristične vsebine razširjajo prek spletnih storitev, ta določba ponudnikom storitev gostovanja nalaga obveznost, da zagotovijo, da se teroristična vsebina, opredeljena v odredbi o odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Pristojni organ bi moral odredbo o odstranitvi posredovati neposredno naslovniku in kontaktni točki z elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni zapis na tak način, da ponudniku storitev omogočijo ugotavljanje pristnosti, vključno s točnostjo datuma in časa pošiljanja in prejema odredbe, kot so varna elektronska pošta in platforme ali drugi varni načini, vključno s tistimi, ki jih da na voljo ponudnik storitev, v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov. Ta zahteva se lahko izpolni zlasti z uporabo kvalificiranih storitev elektronske priporočene dostave iz Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta12.

(14)  Pristojni organ bi moral odredbo o odstranitvi posredovati neposredno kontaktni točki ponudnika storitev gostovanja in, kadar je glavni sedež tega ponudnika v drugi državi članici, posredovati tudi pristojnemu organu te države članice z elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni zapis na tak način, da ponudniku storitev omogočijo ugotavljanje pristnosti, vključno s točnostjo datuma in časa pošiljanja in prejema odredbe, kot so varna elektronska pošta in platforme ali drugi varni načini, vključno s tistimi, ki jih da na voljo ponudnik storitev, v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov. Ta zahteva se lahko izpolni zlasti z uporabo kvalificiranih storitev elektronske priporočene dostave iz Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta12.

__________________

__________________

12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Obvestilo pristojnih organov ali Europola je učinkovito in hitro sredstvo za seznanitev ponudnikov storitev gostovanja z določenimi vsebinami v okviru njihovih storitev. Ta mehanizem opozarjanja ponudnikov storitev gostovanja na informacije, ki bi se lahko štele za teroristično vsebino, da ponudnik prostovoljno preuči njihovo združljivost s svojimi pogoji, bi moral biti poleg odredb o odstranitvi še naprej na voljo. Pomembno je, da ponudniki storitev gostovanja tako obvestilo nemudoma ocenijo in zagotovijo hitre povratne informacije o sprejetih ukrepih. Končno odločitev o tem, ali se vsebina odstrani ali ne, ker ni v skladu z njegovimi pogoji, sprejme ponudnik storitev gostovanja. Izvajanje te uredbe v zvezi z obvestili ne vpliva na mandat Europola iz Uredbe (EU) 2016/79413.

črtano

__________________

 

13 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).

 

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Glede na obseg in hitrost, ki sta potrebna za učinkovito prepoznavanje in odstranjevanje terorističnih vsebin, so sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z uporabo avtomatiziranih sredstev v nekaterih primerih, bistven element boja proti terorističnim spletnim vsebinam. Ponudniki storitev gostovanja bi morali za zmanjšanje dostopnosti terorističnih vsebin v okviru svojih storitev oceniti, ali je primerno sprejeti proaktivne ukrepe glede na tveganja in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam ter učinke na pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v javnem interesu. Zato bi morali ponudniki storitev gostovanja določiti, katere ustrezne, učinkovite in sorazmerne proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta zahteva ne bi smela pomeniti splošne obveznosti nadzora. V okviru te ocene je odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, naslovljenih na ponudnika storitev gostovanja, kazalnik nizke ravni izpostavljenosti terorističnim vsebinam.

(16)  Glede na obseg in hitrost, ki sta potrebna za učinkovito prepoznavanje in odstranjevanje terorističnih vsebin, so sorazmerni posebni ukrepi bistven element boja proti terorističnim spletnim vsebinam. Ponudniki storitev gostovanja bi morali za zmanjšanje dostopnosti terorističnih vsebin v okviru svojih storitev oceniti, ali je primerno sprejeti posebne ukrepe glede na tveganja in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam ter učinke na pravice tretjih oseb in javnega interesa do prejemanja in širjenja informacij, zlasti kadar sta ravni izpostavljenosti terorističnim vsebinam in sprejemanja odredb o odstranitvi visoki. Zato bi morali ponudniki storitev gostovanja določiti, katere ustrezne, namenske, učinkovite in sorazmerne posebne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta zahteva ne bi smela pomeniti splošne obveznosti nadzora. Ti posebni ukrepi lahko vključujejo redno poročanje pristojnim organom, povečanje kadrovskih virov, ki se ukvarjajo z ukrepi za zaščito storitev pred javnim razširjanjem terorističnih vsebin, in izmenjavo najboljših praks. V okviru te ocene je odsotnost odredb o odstranitvi, naslovljenih na ponudnika storitev gostovanja, kazalnik nizke ravni izpostavljenosti terorističnim vsebinam.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Pri uvajanju proaktivnih ukrepov bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da se ohrani pravica uporabnikov do svobode izražanja in obveščanja, vključno s svobodo prejemanja in širjenja informacij. Ponudniki storitev gostovanja bi morali poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev, vključno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, ravnati s potrebno skrbnostjo in uvesti zaščitne ukrepe, vključno zlasti s človeškim nadzorom in preverjanjem, kadar je to primerno, da se preprečijo kakršne koli nenamerne in zmotne odločitve, ki bi privedle do odstranitve vsebin, ki niso teroristične. To je zlasti pomembno, če ponudniki storitev gostovanja uporabljajo avtomatizirana sredstva za odkrivanje terorističnih vsebin. Vsako odločitev o uporabi avtomatiziranih sredstev, ne glede na to, ali jo sprejme ponudnik storitev gostovanja sam ali na podlagi zahteve pristojnega organa, bi bilo treba oceniti glede na zanesljivost osnovne tehnologije in njen učinek na temeljne pravice.

(17)  Pri uvajanju posebnih ukrepov bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da se ohrani pravica uporabnikov do svobode izražanja in svobode prejemanja in širjenja informacij in zamisli v odprti in demokratični družbi. Ponudniki storitev gostovanja bi morali poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev, vključno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, ravnati s potrebno skrbnostjo in uvesti zaščitne ukrepe, vključno zlasti s človeškim nadzorom in preverjanjem, da se preprečijo kakršne koli nenamerne in zmotne odločitve, ki bi privedle do odstranitve vsebin, ki niso teroristične.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Da bi se zagotovilo, da ponudniki storitev gostovanja, ki so izpostavljene terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih storitev, bi morali pristojni organi od ponudnikov storitev gostovanja, ki so prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala dokončna, zahtevati, da poročajo o sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko vključevali ukrepe za preprečevanje ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene ali je bil dostop do njih onemogočen na podlagi prejetih odredb o odstranitvi ali obvestil, s preverjanjem z javnimi ali zasebnimi orodji, ki vsebujejo znane teroristične vsebine. Ponudniki storitev lahko prav tako uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za prepoznavanje novih terorističnih vsebin, bodisi orodja, ki so dostopna na trgu, bodisi tista, ki jih je razvil ponudnik storitev gostovanja. Ponudnik storitev bi moral poročati o posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko pristojni organ presodil, ali so ukrepi učinkoviti in sorazmerni ter ali ima ponudnik storitev gostovanja potrebne zmogljivosti za človeški nadzor in preverjanje, če se uporabljajo avtomatizirana sredstva. Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju učinkovitosti in sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne parametre, vključno s številom odredb o odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, njegovo gospodarsko zmogljivost ter vpliv njegovih storitev na razširjanje terorističnih vsebin (na primer ob upoštevanju števila uporabnikov v Uniji).

(18)  Da bi se zagotovilo, da ponudniki storitev gostovanja, ki so izpostavljene terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih storitev, bi moral pristojni organ od ponudnikov storitev gostovanja, ki so prejeli znatno število dokončnih odredb o odstranitvi, zahtevati, da poročajo o sprejetih posebnih ukrepih. Ponudniki storitev lahko prav tako uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za prepoznavanje novih terorističnih vsebin. Ponudnik storitev bi moral poročati o posebnih ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko pristojni organ presodil, ali so ukrepi nujni, učinkoviti in sorazmerni ter ali ima ponudnik storitev gostovanja potrebne zmogljivosti za človeški nadzor in preverjanje, če se uporabljajo avtomatizirana sredstva. Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju učinkovitosti, nujnosti in sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne parametre, vključno s številom odredb o odstranitvi, izdanih ponudniku, njegovo velikost in gospodarsko zmogljivost ter vpliv njegovih storitev na razširjanje terorističnih vsebin (na primer ob upoštevanju števila uporabnikov v Uniji), pa tudi uvedene zaščitne ukrepe za varovanje svobode izražanja in obveščanja ter število primerov omejevanja zakonitih vsebin.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Pristojni organ bi moral po zahtevi začeti dialog s ponudnikom storitev gostovanja o potrebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi moral pristojni organ sprejeti ustrezne, učinkovite in sorazmerne proaktivne ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede na tveganje ne zadoščajo. Odločitev o uvedbi takih posebnih proaktivnih ukrepov načeloma ne bi smela privesti do uvedbe splošne obveznosti nadzora, kot je določena v členu 15(1) Direktive 2000/31/ES. Glede na posebno resna tveganja, povezana z razširjanjem terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki jih sprejmejo pristojni organi na podlagi te uredbe, odstopale od pristopa iz člena 15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi ukrepi, katerih sprejetje je potrebno zaradi prevladujočih razlogov javne varnosti. Pristojni organ bi moral pred sprejetjem takšne odločitve zagotoviti pravično ravnovesje med cilji javnega interesa in zadevnimi temeljnimi pravicami, zlasti svobodo izražanja in obveščanja ter svobodo gospodarske pobude, ter podati ustrezno utemeljitev.

(19)  Pristojni organ bi moral po zahtevi začeti dialog s ponudnikom storitev gostovanja o potrebnih posebnih ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi moral pristojni organ od ponudnika gostovanja zahtevati, da ponovno oceni nujne ukrepe, ali zahtevati sprejetje ustreznih, učinkovitih in sorazmernih posebnih ukrepov, če meni, da sprejeti ukrepi ne spoštujejo načel nujnosti in sorazmernosti ali glede na tveganje ne zadoščajo. Pristojni organ bi moral zahtevati le posebne ukrepe, pri katerih je mogoče razumno pričakovati, da jih bo ponudnik storitev gostovanja izvedel, med drugim ob upoštevanju njegovih finančnih in drugih virov. Zahteva za izvedbo takih posebnih ukrepov ne bi smela privesti do uvedbe splošne obveznosti nadzora, kot je določena v členu 15(1) Direktive 2000/31/ES.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Obveznost ponudnikov storitev gostovanja, da shranijo odstranjeno vsebino in s tem povezane podatke, bi morala biti določena za posebne namene in časovno omejena na potrebno obdobje. Zahtevo po shranjevanju je treba razširiti na povezane podatke, če bi se ti podatki sicer izgubili zaradi odstranitve zadevne vsebine. Povezani podatki lahko vključujejo podatke, kot so „podatki o naročnikih“, vključno zlasti s podatki, ki se nanašajo na identiteto ponudnika vsebin, in „podatki o dostopu“, vključno na primer s podatki o datumu in času uporabe s strani ponudnika vsebin, ali podatki o prijavi v storitev in odjavi iz nje, skupaj z naslovom IP, ki jo je ponudniku vsebin dodelil ponudnik internetnega dostopa.

(20)  Obveznost ponudnikov storitev gostovanja, da shranijo odstranjeno vsebino in s tem povezane podatke, bi morala biti določena za posebne namene in časovno omejena na potrebno obdobje. Zahtevo po shranjevanju je treba razširiti na povezane podatke, če bi se ti podatki sicer izgubili zaradi odstranitve zadevne vsebine. Povezani podatki lahko vključujejo podatke, kot so „podatki o naročnikih“, zlasti s podatki, ki se nanašajo na identiteto ponudnika vsebin, in „podatki o dostopu“, vključno na primer s podatki o datumu in času uporabe s strani ponudnika vsebin, ali podatki o prijavi v storitev in odjavi iz nje, skupaj z naslovom IP, ki jo je ponudniku vsebin dodelil ponudnik internetnega dostopa.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Obveznost shranjevanja vsebine za postopke upravnega ali sodnega pregleda je potrebna in utemeljena, da se zagotovijo učinkoviti ukrepi sodnega varstva za ponudnika vsebin, katerega vsebina je bila odstranjena ali dostop do nje onemogočen, ter da se zagotovi ponovna objava navedene vsebine, kakršna je bila pred odstranitvijo, odvisno od izida postopka pregleda. Obveznost shranjevanja vsebine za preiskovalne namene in tožilske namene je upravičena in potrebna glede na vrednost, ki bi jo to gradivo lahko prineslo za motenje ali preprečevanje terorističnih dejavnosti. Če podjetja odstranijo gradivo ali onemogočijo dostop do njega, zlasti s pomočjo lastnih proaktivnih ukrepov, in o tem ne obvestijo zadevnega organa, ker ocenijo, da to ne spada na področje uporabe člena 13(4) te uredbe, se organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj morda ne zavedajo obstoja vsebine. Zato je upravičeno tudi shranjevanje vsebine za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih kaznivih dejanj. Za te namene je potrebno shranjevanje podatkov omejeno na podatke, ki so verjetno povezani s terorističnimi kaznivimi dejanji in lahko zato prispevajo k pregonu terorističnih kaznivih dejanj ali preprečevanju resnih tveganj za javno varnost.

(21)  Obveznost shranjevanja vsebine za postopke upravnega ali sodnega pregleda ali postopke s pravnimi sredstvi je potrebna in utemeljena, da se zagotovijo učinkoviti ukrepi sodnega varstva za ponudnika vsebin, katerega vsebina je bila odstranjena ali dostop do nje onemogočen, ter da se zagotovi ponovna objava navedene vsebine, kakršna je bila pred odstranitvijo, odvisno od izida postopka pregleda. Obveznost shranjevanja vsebine za preiskovalne namene in tožilske namene je upravičena in potrebna glede na vrednost, ki bi jo to gradivo lahko prineslo za motenje ali preprečevanje terorističnih dejavnosti. Če podjetja odstranijo gradivo ali onemogočijo dostop do njega s pomočjo lastnih posebnih ukrepov, bi morala nemudoma obvestiti pristojne organe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Upravičeno je tudi shranjevanje vsebine za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih kaznivih dejanj. Za te namene bi bilo treba teroristične vsebine in z njimi povezane podatke shraniti le za določeno obdobje, kar bi organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj omogočilo, da preverijo vsebine in se odločijo, ali bi bile potrebne za te posebne namene. To obdobje ne bi smelo presegati šest mesecev. Za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih kaznivih dejanj je potrebno shranjevanje podatkov omejeno na podatke, ki so verjetno povezani s terorističnimi kaznivimi dejanji in lahko zato prispevajo k pregonu terorističnih kaznivih dejanj ali preprečevanju resnih tveganj za javno varnost.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Za zagotovitev sorazmernosti bi moralo biti obdobje shranjevanja omejeno na šest mesecev, da se ponudnikom vsebin omogoči dovolj časa za začetek postopka pregleda in da se organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organom kazenskega pregona omogoči dostop do ustreznih podatkov za preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj. Vendar se lahko to obdobje na zahtevo organa, ki izvaja pregled, podaljša kolikor je potrebno, če se postopek pregleda začne, vendar se ne zaključi v šestih mesecih. To obdobje bi moralo zadostovati, da lahko organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj shranijo potrebne dokaze v zvezi s preiskavami, hkrati pa zagotovijo uravnoteženost z zadevnimi temeljnimi pravicami.

(22)  Za zagotovitev sorazmernosti bi moralo biti obdobje shranjevanja omejeno na šest mesecev, da se ponudnikom vsebin omogoči dovolj časa za začetek postopka pregleda ali da se organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj omogoči dostop do ustreznih podatkov za preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj. Vendar se lahko to obdobje na zahtevo organa, ki izvaja pregled, podaljša kolikor je potrebno, če se postopek pregleda ali postopek s pravnimi sredstvi začne, vendar se ne zaključi v šestih mesecih. To obdobje bi moralo tudi zadostovati, da lahko organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj shranijo potrebno gradivo v zvezi s preiskavami in pregonom, hkrati pa zagotovijo uravnoteženost z zadevnimi temeljnimi pravicami.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Preglednost politik ponudnikov storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi vsebinami je bistvenega pomena, da se poveča njihova odgovornost do uporabnikov in okrepi zaupanje državljanov v enotni digitalni trg. Ponudniki storitev gostovanja bi morali objaviti letna poročila o preglednosti, ki vsebujejo smiselne informacije o ukrepih, sprejetih v zvezi z odkrivanjem, prepoznavanjem in odstranjevanjem terorističnih vsebin.

(24)  Preglednost politik ponudnikov storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi vsebinami je bistvenega pomena, da se poveča njihova odgovornost do uporabnikov in okrepi zaupanje državljanov v enotni digitalni trg. Le ponudniki storitev gostovanja, ki so jim bile za to leto izdane odredbe o odstranitvi, bi morali biti obvezani objaviti letna poročila o preglednosti, ki vsebujejo smiselne informacije o ukrepih, sprejetih v zvezi z odkrivanjem, prepoznavanjem in odstranjevanjem terorističnih vsebin.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a)  Organi, pristojni za izdajanje odredb o odstranitvi, bi morali objavljati tudi poročila o preglednosti z informacijami o številu odredb o odstranitvi, številu zavrnitev, številu ugotovljenih terorističnih vsebin, ki so vodile k preiskavam in pregonu terorističnih kaznivih dejanj, in številu primerov, ko je bila vsebina zmotno opredeljena kot teroristična.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Pritožbeni postopki so potreben zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo vsebine, zaščitene na podlagi svobode izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev gostovanja bi zato morali vzpostaviti uporabniku prijazne pritožbene mehanizme in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo hitro in popolnoma pregledno v odnosu do ponudnika vsebin. Zahteva, da mora ponudnik storitev gostovanja ponovno objaviti vsebino, če je bila zmotno odstranjena, ne vpliva na možnost, da ponudniki storitev gostovanja uveljavijo svoje pogoje iz drugih razlogov.

(25)  Pritožbeni postopki so potreben zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo vsebine, zaščitene na podlagi svobode izražanja in svobode do prejemanja in širjenja informacij in zamisli v odprti in demokratični družbi. Ponudniki storitev gostovanja bi zato morali vzpostaviti uporabniku prijazne pritožbene mehanizme in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo hitro in popolnoma pregledno v odnosu do ponudnika vsebin. Zahteva, da mora ponudnik storitev gostovanja ponovno objaviti vsebino, če je bila zmotno odstranjena, ne vpliva na možnost, da ponudniki storitev gostovanja uveljavijo svoje pogoje iz drugih razlogov.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Učinkovito pravno varstvo v skladu s členom 19 PEU in členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zahteva, da morajo imeti osebe možnost, da preverijo razloge, zaradi katerih je bila odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je bil onemogočen dostop do nje. V ta namen bi moral dati ponudnik storitev gostovanja ponudniku vsebin na voljo smiselne informacije, ki mu omogočajo, da izpodbija odločitev. Vendar za to ni nujno potrebno uradno obvestilo, namenjeno ponudniku vsebin. Odvisno od okoliščin lahko ponudniki storitev gostovanja vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, nadomestijo s sporočilom, da je bila vsebina odstranjena ali dostop do nje onemogočen v skladu s to uredbo. Dodatne informacije o razlogih in možnostih, ki jih ima ponudnik vsebin za izpodbijanje odločitve, bi bilo treba zagotoviti na zahtevo. Če pristojni organi odločijo, da je zaradi javne varnosti, tudi v okviru preiskave, neprimerno ali neproduktivno neposredno obvestiti ponudnika vsebin o odstranitvi ali o onemogočenju dostopa do vsebine, bi morali o tem obvestiti ponudnika storitev gostovanja.

(26)  Učinkovito pravno varstvo v skladu s členom 19 PEU in členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zahteva, da morajo imeti osebe možnost, da preverijo razloge, zaradi katerih je bila odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je bil onemogočen dostop do nje. V ta namen bi moral dati ponudnik storitev gostovanja ponudniku vsebin na voljo smiselne informacije, kot so razlogi za odstranitev ali onemogočenje dostopa, pravno podlago za ukrepe, ki mu omogočajo, da izpodbija odločitev. Odvisno od okoliščin lahko ponudniki storitev gostovanja vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, nadomestijo s sporočilom, da je bila vsebina odstranjena ali dostop do nje onemogočen v skladu s to uredbo. Če pristojni organi odločijo, da je zaradi javne varnosti, tudi v okviru preiskave, neprimerno ali neproduktivno neposredno obvestiti ponudnika vsebin o odstranitvi ali o onemogočenju dostopa do vsebine, bi morali o tem obvestiti ponudnika storitev gostovanja.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Da bi preprečili podvajanje in morebitno poseganje v preiskave, bi se morali pristojni organi medsebojno obveščati, usklajevati in sodelovati, kadar je to primerno tudi z Europolom, ko izdajo odredbo o odstranitvi ali pošljejo obvestilo ponudnikom storitev gostovanja. Pri izvajanju določb te uredbe bi lahko Europol zagotovil podporo v skladu s svojim sedanjim mandatom in veljavnim pravnim okvirom.

(27)  Da bi preprečili podvajanje in morebitno poseganje v preiskave ter čim bolj zmanjšali stroške prizadetih ponudnikov storitev, bi se morali pristojni organi medsebojno obveščati, usklajevati in sodelovati, kadar je to primerno tudi z Europolom, ko izdajo odredbo o odstranitvi ponudnikom storitev gostovanja. Pri izvajanju določb te uredbe bi lahko Europol zagotovil podporo v skladu s svojim sedanjim mandatom in veljavnim pravnim okvirom.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  Obvestilo Europola je učinkovito in hitro sredstvo za seznanitev ponudnikov storitev gostovanja z določenimi vsebinami v okviru njihovih storitev. Ta mehanizem opozarjanja ponudnikov storitev gostovanja na informacije, ki bi se lahko štele za teroristično vsebino, da ponudnik prostovoljno preuči njihovo združljivost s svojimi pogoji, bi moral biti poleg odredb o odstranitvi še naprej na voljo. Zato je pomembno, da ponudniki storitev gostovanja prednostno sodelujejo z Europolom in ocenijo njegova obvestila ter zagotovijo hitre povratne informacije o sprejetih ukrepih. Končno odločitev o tem, ali se vsebina odstrani ali ne, ker ni v skladu z njegovimi pogoji, sprejme ponudnik storitev gostovanja. Izvajanje te uredbe ne vpliva na mandat Europola iz Uredbe (EU) 2016/7941a.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Da bi zagotovili učinkovito in dovolj usklajeno izvajanje proaktivnih ukrepov, bi se morali pristojni organi v državah članicah medsebojno povezati glede razprav, ki jih imajo s ponudniki storitev gostovanja v zvezi z določitvijo, izvajanjem in ocenjevanjem posebnih proaktivnih ukrepov. Podobno je takšno sodelovanje potrebno tudi v zvezi s sprejemanjem pravil o kaznih ter izvajanjem in izvrševanjem kazni.

(28)  Da bi zagotovili učinkovito in dovolj usklajeno izvajanje ukrepov ponudnikov storitev gostovanja, bi se morali pristojni organi v državah članicah medsebojno povezati glede razprav, ki jih imajo s ponudniki storitev gostovanja v zvezi z odredbami o odstranitvi ter z določitvijo, izvajanjem in ocenjevanjem posebnih ukrepov. Takšno sodelovanje je potrebno tudi v zvezi s sprejemanjem pravil o kaznih ter izvajanjem in izvrševanjem kazni.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Ključnega pomena je, da je pristojni organ v državi članici, ki je odgovoren za nalaganje kazni, v celoti obveščen o izdaji odredb o odstranitvi in obvestil ter o naknadnih izmenjavah med ponudnikom storitev gostovanja in zadevnim pristojnim organom. V ta namen bi morale države članice zagotoviti ustrezne komunikacijske kanale in mehanizme, ki omogočajo pravočasno izmenjavo relevantnih informacij.

(29)  Ključnega pomena je, da je pristojni organ v državi članici, ki je odgovoren za nalaganje kazni, v celoti obveščen o izdaji odredb o odstranitvi in o naknadnih izmenjavah med ponudnikom storitev gostovanja in zadevnim pristojnim organom v drugih državah članicah. V ta namen bi morale države članice zagotoviti ustrezne in varne komunikacijske kanale in mehanizme, ki omogočajo pravočasno izmenjavo relevantnih informacij.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Ponudniki storitev gostovanja in države članice bi morali vzpostaviti kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro obravnavanje odredb o odstranitvi in obvestil. Kontaktna točka v nasprotju s pravnim zastopnikom služi operativnim namenom. Kontaktno točko ponudnika storitev gostovanja bi morala sestavljati namenska sredstva, ki omogočajo elektronsko predložitev odredb o odstranitvi in obvestil, ter tehnična sredstva in osebje, ki omogočajo njihovo hitro obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna točka ponudnika storitev gostovanja fizično nahaja v Uniji, in ponudnik storitev gostovanja lahko v ta namen imenuje katero koli obstoječo kontaktno točko, pod pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, določene v tej uredbi. Da se zagotovi odstranitev teroristične vsebine ali onemogoči dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi, bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da je kontaktna točka dosegljiva 24 ur na dan sedem dni v tednu. Informacije o kontaktni točki bi morale vključevati informacije o jeziku, v katerem se lahko naslovi. Za lažjo komunikacijo med ponudniki storitev gostovanja in pristojnimi organi se ponudnike storitev gostovanja spodbuja, da omogočajo komunikacijo v enem od uradnih jezikov Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji uporabe.

(33)  Ponudniki storitev gostovanja in države članice bi morali vzpostaviti kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro obravnavanje odredb o odstranitvi. Kontaktna točka v nasprotju s pravnim zastopnikom služi operativnim namenom. Kontaktno točko ponudnika storitev gostovanja bi morala sestavljati namenska sredstva, ki omogočajo elektronsko predložitev odredb o odstranitvi, ter tehnična sredstva in osebje, ki omogočajo njihovo hitro obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna točka ponudnika storitev gostovanja fizično nahaja v Uniji, in ponudnik storitev gostovanja lahko v ta namen imenuje katero koli obstoječo kontaktno točko, pod pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, določene v tej uredbi. Da se zagotovi odstranitev teroristične vsebine ali onemogoči dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi, bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da je kontaktna točka dosegljiva 24 ur na dan sedem dni v tednu. Informacije o kontaktni točki bi morale vključevati informacije o jeziku, v katerem se lahko naslovi. Za lažjo komunikacijo med ponudniki storitev gostovanja in pristojnimi organi se ponudnike storitev gostovanja spodbuja, da omogočajo komunikacijo v enem od uradnih jezikov Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji uporabe.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Ker ni splošne zahteve, da ponudniki storitev zagotovijo fizično prisotnost na ozemlju Unije, je treba zagotoviti, da je jasno, katera država članica ima sodno pristojnost nad ponudnikom, ki zagotavlja storitve gostovanja v Uniji. Praviloma ponudnik storitev gostovanja spada pod sodno pristojnost države članice, v kateri ima glavni sedež ali v kateri je imenoval pravnega zastopnika. Ne glede na to pa bi moralo biti v primeru, ko je odredbo o odstranitvi izdala druga država članica, njenim pristojnim organom omogočeno, da to odredbo izvršijo z uporabo prisilnih ukrepov nekaznovalne narave, kot so plačila kazni. Kar zadeva ponudnika storitev gostovanja, ki nima sedeža v Uniji in ne imenuje pravnega zastopnika, bi morala imeti vsaka država članica kljub temu možnost izreči kazni, pod pogojem, da se spoštuje načelo ne bis in idem.

(34)  Ker ni splošne zahteve, da ponudniki storitev zagotovijo fizično prisotnost na ozemlju Unije, je treba zagotoviti, da je jasno, katera država članica ima sodno pristojnost nad ponudnikom, ki zagotavlja storitve gostovanja v Uniji. Praviloma ponudnik storitev gostovanja spada pod sodno pristojnost države članice, v kateri ima glavni sedež ali v kateri je imenoval pravnega zastopnika. Kar zadeva ponudnika storitev gostovanja, ki nima sedeža v Uniji in ne imenuje pravnega zastopnika, bi morala imeti vsaka država članica kljub temu možnost izreči kazni, pod pogojem, da se spoštuje načelo ne bis in idem.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Tisti ponudniki storitev gostovanja, ki nimajo sedeža v Uniji, bi morali pisno imenovati pravnega zastopnika, da se zagotovi skladnost z obveznostmi iz te uredbe in njihovo izvrševanje.

(35)  Tisti ponudniki storitev gostovanja, ki nimajo sedeža v Uniji, bi morali pisno imenovati pravnega zastopnika, da se zagotovi skladnost z obveznostmi iz te uredbe in njihovo izvrševanje. Ponudnike storitev gostovanja lahko zastopa tudi obstoječi pravni zastopnik, če ta lahko izpolnjuje naloge, določene v tej uredbi.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Za namene te uredbe bi morale države članice imenovati pristojne organe. Zahteva za imenovanje pristojnih organov ne pomeni nujno ustanovitve novih organov, ampak so lahko v ta namen imenovana že obstoječa telesa, ki se zadolžijo za izvajanje nalog iz te uredbe. Ta uredba zahteva imenovanje organov, ki bodo pristojni za izdajo odredb o odstranitvi in obvestil, nadzor nad proaktivnimi ukrepi ter izrekanje kazni. Države članice odločijo, koliko organov želijo imenovati za te naloge.

(37)  Za namene te uredbe bi morale države članice imenovati en sam sodni ali funkcionalno neodvisni upravni organ. Ta zahteva ne pomeni nujno ustanovitve novega organa, ampak se lahko imenuje že obstoječe telo, ki se zadolži za izvajanje nalog iz te uredbe. Ta uredba zahteva imenovanje organa, ki bo pristojen za izdajo odredb o odstranitvi, nadzor nad posebnimi ukrepi ter izrekanje kazni. Države članice bi morale o pristojnem organu, imenovanem v skladu s to uredbo, obvestiti Komisijo, ki bi morala na spletu objaviti zbirko pristojnih organov za vsako državo članico. Spletni register bi moral biti zlahka dostopen, da bi lahko ponudniki storitev gostovanja hitro preverili pristnost odredb o odstranitvi.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Kazni so nujne, da se zagotovi, da ponudniki storitev gostovanja učinkovito izvajajo svoje obveznosti v skladu s to uredbo. Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice za določanje glob. Posebno stroge kazni se določijo v primeru, ko ponudnik storitev gostovanja sistematično ne odstranjuje terorističnih vsebin ali ne onemogoča dostopa do njih v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka v posameznih primerih se lahko sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah upošteva sistematično neizpolnjevanje obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje zadevnih obveznosti. Kazni za neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi bilo treba sprejeti samo v zvezi z obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po poročanju v skladu s členom 6(2) ali odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati finančna sredstva ponudnika. Države članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

(38)  Kazni so nujne, da se zagotovi, da ponudniki storitev gostovanja učinkovito izvajajo svoje obveznosti v skladu s to uredbo. Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice za določanje glob. Kazni bi se morale določiti v primeru, ko ponudniki storitev gostovanja sistematično in vztrajno ne izpolnjujejo svojih obveznosti v skaldu s to uredbo. Kazni za neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi bilo treba sprejeti samo v zvezi z obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po izvajanju dodatnih posebnih ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati finančna sredstva ponudnika. Poleg tega bi moral pristojni organ upoštevati, ali je ponudnik storitev gostovanja zagonsko, malo ali srednje podjetje, ter bi moral za vsak primer posebej določiti, ali je lahko ustrezno ravnal v skladu z izdano odredbo. Države članice bi morale zagotoviti, da kazni ne spodbujajo odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Države članice bi morale zbirati informacije o izvajanju zakonodaje. Za pridobivanje podatkov, potrebnih za oceno izvajanja zakonodaje, bi bilo treba pripraviti podroben program za spremljanje dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe.

(41)  Države članice bi morale zbirati informacije o izvajanju zakonodaje, vključno z informacijami o številu primerov uspešnega odkritja, preiskave in pregona terorističnih kaznivih dejanj na podlagi te uredbe. Za pridobivanje podatkov, potrebnih za oceno izvajanja zakonodaje, bi bilo treba pripraviti podroben program za spremljanje dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Komisija bi morala na podlagi ugotovitev in zaključkov iz poročila o izvajanju ter rezultatov spremljanja izvesti oceno izvajanja te uredbe ne prej kot tri leta po začetku njene veljavnosti. Ocena bi morala temeljiti na petih merilih, in sicer učinkovitosti, uspešnosti, ustreznosti, skladnosti in dodani vrednosti EU. Ocenila bo delovanje različnih operativnih in tehničnih ukrepov, predvidenih v Uredbi, vključno z uspešnostjo ukrepov za izboljšanje odkrivanja, prepoznavanja in odstranjevanja terorističnih vsebin, uspešnostjo zaščitnih mehanizmov ter učinki na potencialno prizadete pravice in interese tretjih oseb, vključno s pregledom zahteve po obveščanju ponudnikov vsebin.

(42)  Komisija bi morala na podlagi ugotovitev in zaključkov iz poročila o izvajanju ter rezultatov spremljanja izvesti oceno izvajanja te uredbe eno leto po začetku njene veljavnosti. Ocena bi morala temeljiti na petih merilih, in sicer na učinkovitosti, nujnosti, sorazmernosti, uspešnosti, ustreznosti, skladnosti in dodani vrednosti EU. Oceniti bi morala delovanje različnih ukrepov, predvidenih v Uredbi, vključno z uspešnostjo ukrepov za izboljšanje odkrivanja, prepoznavanja in odstranjevanja terorističnih vsebin, uspešnostjo zaščitnih mehanizmov ter učinki na potencialno prizadete temeljne pravice, vključno s svobodo izražanja ter svobodo prejemanja in širjenja informacij, svobodo in pluralnostjo medijev, svobodo gospodarske pobude ter pravicama do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Komisija bi morala oceniti tudi učinek na potencialno prizadete interese tretjih oseb, vključno s pregledom zahteve po obveščanju ponudnikov vsebin.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba določa enotna pravila za preprečevanje zlorabe storitev gostovanja za razširjanje terorističnih spletnih vsebin. Določa zlasti:

1.  Ta uredba določa ciljno usmerjena enotna pravila za boj proti zlorabi storitev gostovanja za javno razširjanje terorističnih spletnih vsebin. Določa zlasti:

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pravila o dolžnostih skrbnega ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev gostovanja, da preprečijo razširjanje terorističnih vsebin prek svojih storitev in po potrebi zagotovijo njihovo hitro odstranitev;

(a)  pravila o razumnih in sorazmernih dolžnostih skrbnega ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev gostovanja, da se borijo proti javnemu razširjanju terorističnih vsebin prek svojih storitev in po potrebi zagotovijo njihovo hitro odstranitev;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti države članice za prepoznavanje terorističnih vsebin, omogočanje njihove hitre odstranitve s strani ponudnikov storitev gostovanja ter olajšanje sodelovanja s pristojnimi organi v drugih državah članicah, ponudniki storitev gostovanja in po potrebi ustreznimi organi Unije.

(b)  sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti države članice za prepoznavanje terorističnih vsebin, omogočanje njihove hitre odstranitve s strani ponudnikov storitev gostovanja v skladu s pravom Unije, ki določa ustrezne zaščitne ukrepe za svobodo izražanja ter svobodo prejemanja in širjenja informacij in idej v odprti in demokratični družbi, ter olajšanje sodelovanja s pristojnimi organi v drugih državah članicah, ponudniki storitev gostovanja in po potrebi ustreznimi organi Unije.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta uredba se uporablja za ponudnike storitev gostovanja, ki ponujajo storitve v Uniji, ne glede na njihov glavni sedež.

2.  Ta uredba se uporablja za ponudnike storitev gostovanja, ki javnosti ponujajo storitve v Uniji, ne glede na njihov glavni sedež.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ta uredba se ne uporablja za vsebino, ki se razširja za izobraževalne, umetniške, novinarske ali raziskovalne namene ali za namene ozaveščanja proti terorističnim dejavnostim, niti za vsebine, pri katerih gre za izražanje polemičnih ali kontroverznih stališč v javni razpravi.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Ta uredba ne spreminja obveznosti spoštovanja pravic, svoboščin in načel iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji in se uporablja brez poseganja v temeljna načela prava Unije in nacionalnega prava v zvezi s svobodo govora, svobodo tiska ter svobodo in pluralnostjo medijev.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.  Ta uredba ne posega v Direktivo 2000/31/ES.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  „storitve informacijske družbe“ pomenijo storitve iz točke (a) člena 2 Direktive 2000/31/ES.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „ponudnik storitev gostovanja“ pomeni ponudnika storitev informacijske družbe, ki vključujejo shranjevanje informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin in na njegovo zahtevo, ter dajanje shranjenih informacij na voljo tretjim osebam;

(1)  „ponudnik storitev gostovanja“ pomeni ponudnika storitev informacijske družbe, ki vključujejo shranjevanje informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin in na njegovo zahtevo, ter dajanje shranjenih informacij na voljo javnosti. To velja samo za storitve, ki se javnosti zagotavljajo na aplikacijski plasti. Ponudniki infrastrukture oblaka in ponudniki storitev v oblaku se ne štejejo za ponudnike storitev gostovanja. Prav tako to ne velja za elektronske komunikacijske storitve, kot so opredeljene v Direktivi (EU) 2018/1972;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „ponudnik vsebin“ pomeni uporabnika, ki je zagotovil informacije, ki jih ponudnik storitev gostovanja hrani ali jih je hranil na zahtevo uporabnika;

(2)  „ponudnik vsebin“ pomeni uporabnika, ki je zagotovil informacije, ki jih ponudnik storitev gostovanja hrani ali jih je hranil in jih daje na voljo javnosti na zahtevo uporabnika;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „teroristična kazniva dejanja“ pomenijo kazniva dejanja, kot so opredeljena v členu 3(1) Direktive (EU) 2017/541;

črtano

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  „teroristična vsebina“ pomeni eno ali več naslednjih informacij:

(5)  „teroristična vsebina“ pomeni eno ali več naslednjih vsebin:

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  napeljevanje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj in njihovo zagovarjanje, tudi s poveličevanjem, s čimer se povzroči nevarnost storitve takih dejanj;

(a)  napeljevanje k storitvi katerega od kaznivih dejanj iz točk (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541, če se s tem ravnanjem neposredno ali posredno, na primer s poveličevanjem terorističnih dejanj, zagovarja storitev terorističnih kaznivih dejanj, s čimer se povzroči nevarnost, da bi lahko bilo naklepno storjeno eno ali več takih kaznivih dejanj;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  spodbujanje prispevanja k terorističnim kaznivim dejanjem;

(b)  nagovarjanje druge osebe ali skupine oseb, naj se zaveže ali prispeva k storitvi katerega od kaznivih dejanj iz točk (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541, s čimer se povzroči nevarnost, da bi lahko bilo naklepno storjeno eno ali več takih kaznivih dejanj;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  promoviranje dejavnosti teroristične skupine, zlasti s spodbujanjem udeležbe v teroristični skupini ali podpore teroristični skupini v smislu člena 2(3) Direktive (EU) 2017/541;

(c)  nagovarjanje druge osebe ali skupine oseb k sodelovanju v dejavnosti teroristične skupine, vključno z zagotavljanjem informacij ali materialnih virov ali s kakršnim koli financiranjem njenih dejavnosti v smislu člena 4 Direktive (EU) 2017/541, s čimer se povzroči nevarnost, da bi lahko bilo naklepno storjeno eno ali več takih kaznivih dejanj;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  dajanje navodil o metodah ali tehnikah, ki se uporabljajo za storitev terorističnih kaznivih dejanj;

(d)  dajanje navodil za izdelavo ali uporabo razstreliva, strelnega ali drugega orožja ali škodljivih ali nevarnih snovi oziroma v zvezi z drugimi posebnimi metodami ali tehnikami z namenom storitve ali prispevanja k storitvi katerega od terorističnih kaznivih dejanj iz točk (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  upodabljanje storitve katerega od kaznivih dejanj iz točk (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541, s čimer se povzroči nevarnost, da bi lahko bilo naklepno storjeno eno ali več takih kaznivih dejanj;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „razširjanje terorističnih vsebin“ pomeni omogočanje dostopa do terorističnih vsebin tretjim osebam prek storitev ponudnikov storitev gostovanja;

(6)  „razširjanje terorističnih vsebin“ pomeni omogočanje dostopa do terorističnih vsebin javnosti prek storitev ponudnikov storitev gostovanja;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „obvestilo“ pomeni sporočilo pristojnega organa ali, kjer je to ustrezno, ustreznega organa Unije ponudniku storitev gostovanja o informacijah, ki bi lahko veljale za teroristične vsebine, da ponudnik prostovoljno preuči njihovo združljivost s svojimi pogoji, namenjenimi preprečevanju razširjanja terorističnih vsebin;

črtano

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  „pristojni organ“ pomeni en sam imenovani sodni organ ali neodvisni upravni organ v državi članici.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki storitev gostovanja v skladu s to uredbo sprejmejo ustrezne, razumne in sorazmerne ukrepe za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin in zaščito uporabnikov pred terorističnimi vsebinami. Pri tem postopajo skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno ter ob ustreznem upoštevanju temeljnih pravic uporabnikov, upoštevajo pa tudi temeljni pomen svobode izražanja in obveščanja v odprti in demokratični družbi.

1.  Ponudniki storitev gostovanja v skladu s to uredbo ukrepajo za zaščito uporabnikov pred terorističnimi vsebinami. Pri tem postopajo skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno ter ob ustreznem upoštevanju temeljnih pravic uporabnikov v vseh okoliščinah, upoštevajo pa tudi temeljni pomen svobode izražanja in svobode prejemanja ter širjenja informacij in idej v odprti in demokratični družbi, da bi se preprečila odstranitev vsebin, ki niso teroristične.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Te dolžnosti skrbnosti ne smejo pomeniti splošne obveznosti ponudnikov storitev gostovanja, da nadzorujejo informacije, ki jih prenašajo ali hranijo, niti splošne dolžnosti aktivnega iskanja dejstev ali okoliščin, ki kažejo na nezakonito dejavnost.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudniki storitev gostovanja v svoje pogoje vključijo določbe za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin in jih uporabljajo.

črtano

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Če se ponudniki storitev gostovanja seznanijo s terorističnimi vsebinami v okviru svojih storitev ali se teh vsebin zavejo, o njih hitro obvestijo pristojne organe in jih odstranijo.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Ponudniki storitev gostovanja, ki izpolnjujejo merila iz opredelitve platform za izmenjavo videov v skladu z Direktivo (EU) 2018/1808, sprejmejo ustrezne ukrepe proti razširjanju terorističnih vsebin v skladu z odstavkom 1(c) in odstavkom 3 člena 28b Direktive (EU) 2018/1808.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organ je pooblaščen, da izda odločitev, s katero od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da odstrani teroristično vsebino ali onemogoči dostop do nje.

1.  Pristojni organ države članice, v kateri je glavni sedež ponudnika storitve gostovanja, je pooblaščen, da izda odredbo o odstranitvi, s katero od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da odstrani teroristično vsebino ali onemogoči dostop do nje v vseh državah članicah.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Pristojni organ države članice, v kateri ponudnik storitev gostovanja nima svojega glavnega sedeža ali pravnega zastopnika, lahko zahteva, naj se dostop do teroristične vsebine onemogoči, in to zahtevo izvršuje na svojem ozemlju.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Če ustrezni pristojni organ ponudniku storitev gostovanja predhodno ni izdal odredbe o odstranitvi, vsaj 12 ur pred izdajo odredbe o odstranitvi stopi v stik s ponudnikom storitve gostovanja ter zagotovi informacije o postopkih in veljavnih rokih.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudniki storitev gostovanja odstranijo teroristično vsebino ali onemogočijo dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi.

2.  Ponudniki storitev gostovanja odstranijo teroristično vsebino ali onemogočijo dostop do nje čim prej in v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  navedbo pristojnega organa, ki je izdal odredbo o odstranitvi, in potrditev pristnosti odredbe o odstranitvi s strani pristojnega organa;

(a)  navedbo pristojnega organa, ki je izdal odredbo o odstranitvi, z elektronskim podpisom in potrditev pristnosti odredbe o odstranitvi s strani pristojnega organa;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  obrazložitev razlogov, zakaj se vsebina šteje za teroristično vsebino, vsaj s sklicevanjem na kategorije terorističnih vsebin iz člena 2(5);

(b)  podrobno obrazložitev, zakaj se vsebina šteje za teroristično vsebino, in posebno sklicevanje na kategorije terorističnih vsebin iz člena 2(5);

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  enotni naslov vira (URL – Uniform Resource Locator) in po potrebi dodatne informacije, ki omogočajo opredelitev vsebine iz obvestila;

(c)  točen enotni naslov vira (URL – Uniform Resource Locator) in po potrebi dodatne informacije, ki omogočajo opredelitev vsebine iz obvestila;

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  informacije o možnostih sodnega varstva, ki so na voljo ponudniku storitev gostovanja in ponudniku vsebin;

(f)  zlahka razumljive informacije o možnostih pravnega varstva, ki so na voljo ponudniku storitev gostovanja in ponudniku vsebin, vključno z možnostmi pravnega varstva pri pristojnem organu, pravnimi sredstvi pred sodiščem in pritožbenimi roki;

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  kadar je ustrezno, odločitev, da se ne razkrijejo informacije o odstranitvi terorističnih vsebin ali onemogočenju dostopa do njih iz člena 11.

(g)  kadar je potrebno in sorazmerno, odločitev, da se ne razkrijejo informacije o odstranitvi terorističnih vsebin ali onemogočenju dostopa do njih iz člena 11.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pristojni organ na zahtevo ponudnika storitev gostovanja ali ponudnika vsebin predloži podrobno obrazložitev razlogov, brez poseganja v obveznost ponudnika storitev gostovanja, da v roku iz odstavka 2 ravna v skladu z odredbo o odstranitvi.

črtano

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Pristojni organi odredbo o odstranitvi naslovijo na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali na pravnega zastopnika, ki ga imenuje ponudnik storitev gostovanja v skladu s členom 16, in jo posredujejo kontaktni točki iz člena 14(1). Take odredbe se pošljejo z elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni zapis na tak način, da se omogoči ugotavljanje pristnosti pošiljatelja, vključno s točnostjo datuma in časa pošiljanja in prejema odredbe.

5.  Pristojni organ odredbo o odstranitvi naslovi na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali na pravnega zastopnika, ki ga imenuje ponudnik storitev gostovanja v skladu s členom 16, in jo posreduje kontaktni točki iz člena 14(1). Take odredbe se pošljejo z elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni zapis na tak način, da se omogoči ugotavljanje pristnosti pošiljatelja, vključno s točnostjo datuma in časa pošiljanja in prejema odredbe.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Ponudniki storitev gostovanja potrdijo prejem in brez nepotrebnega odlašanja obvestijo pristojni organ o odstranitvi teroristične vsebine ali onemogočenju dostopa do nje, pri čemer navedejo zlasti čas ukrepanja, za to pa uporabijo predlogo iz Priloge II.

6.  Ponudniki storitev gostovanja brez nepotrebnega odlašanja obvestijo pristojni organ o odstranitvi teroristične vsebine ali onemogočenju dostopa do nje, pri čemer navedejo zlasti čas ukrepanja, za to pa uporabijo predlogo iz Priloge II.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Če ponudnik storitev gostovanja ne more izpolniti odredbe o odstranitvi zaradi višje sile ali ker je to dejansko nemogoče in ponudnik storitev gostovanja na to nima vpliva, o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni organ in pri tem navede razloge, za kar uporabi predlogo iz Priloge III. Rok iz odstavka 2 velja takoj, ko navedeni razlogi niso več prisotni.

7.  Če ponudnik storitev gostovanja ne more izpolniti odredbe o odstranitvi zaradi višje sile ali ker to dejansko ni mogoče in ponudnik storitev gostovanja na to nima vpliva, med drugim iz tehničnih ali operativnih razlogov, o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni organ in pri tem navede razloge, za kar uporabi predlogo iz Priloge III. Rok iz odstavka 2 velja takoj, ko navedeni razlogi niso več podani.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Če ponudnik storitev gostovanja ne more izpolniti odredbe o odstranitvi, ker so v njej očitne napake ali ker v njej ni dovolj informacij za izvršitev odredbe, o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni organ in zaprosi za potrebna pojasnila, za kar uporabi predlogo iz Priloge III. Rok iz odstavka 2 velja takoj, ko se zagotovi pojasnilo.

8.  Ponudnik storitev gostovanja lahko zavrne izvršitev odredbe o odstranitvi, če so v njej očitne napake ali v njej ni dovolj informacij. O tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni organ in zaprosi za potrebna pojasnila, za kar uporabi predlogo iz Priloge III. Rok iz odstavka 2 velja takoj, ko se zagotovi pojasnilo. .

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Pristojni organ, ki je izdal odredbo o odstranitvi, obvesti pristojni organ iz člena 17(1)(c), ki nadzoruje izvajanje proaktivnih ukrepov, ko postane odredba o odstranitvi dokončna. Odredba o odstranitvi postane dokončna, če zoper njo ni bila vložena pritožba v roku iz veljavnega nacionalnega prava ali če je bila po pritožbi potrjena.

9.  Pristojni organ, ki je izdal odredbo o odstranitvi, obvesti pristojni organ, ki nadzoruje izvajanje posebnih ukrepov iz člena 17(1)(c), ko postane odredba o odstranitvi dokončna. Odredba o odstranitvi postane dokončna, če zoper njo ni bila vložena pritožba v roku iz veljavnega nacionalnega prava ali če je bila po pritožbi potrjena.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Postopek posvetovanja za odredbe o odstranitvi

 

1. Pristojni organ, ki izda odredbo o odstranitvi v skladu s členom 4(1a), predloži kopijo odredbe o odstranitvi pristojnemu organu iz člena 17(1)(a) države članice, v kateri je glavni sedež ponudnika storitev gostovanja, hkrati z njenim posredovanjem ponudniku storitev gostovanja v skladu s členom 4(5).

 

2. Če ima pristojni organ države članice, v kateri je glavni sedež ponudnika storitev gostovanja, utemeljene razloge za domnevo, da bi lahko odredba o odstranitvi vplivala na temeljne interese te države članice, obvesti pristojni organ, ki je odredbo izdal. Organ izdajatelj upošteva te okoliščine in po potrebi prekliče ali prilagodi odredbo o odstranitvi.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4b

 

Postopek sodelovanja za izdajo dodatne odredbe o odstranitvi

 

1. Kadar pristojni organ izda odredbo o odstranitvi v skladu s členom 4(1a), lahko ta organ stopi v stik s pristojnim organom države članice, v kateri ima ponudnik storitev gostovanja svoj glavni sedež, da od njega zahteva, naj tudi on izda odredbo o odstranitvi v skladu s členom 4(1).

 

2. Pristojni organ v državi članici, v kateri je glavni sedež ponudnika storitev gostovanja, izda odredbo o odstranitvi ali zavrne izdajo odredbe čim prej, vendar najpozneje v eni uri od stika z njim v skladu z odstavkom 1, in obvesti pristojni organ, ki je izdal prvo odredbo, o svoji odločitvi.

 

3. Če pristojni organ v državi članici glavnega sedeža potrebuje več kot eno uro, da bi sam opravil oceno vsebine, pošlje zahtevo zadevnemu ponudniku storitev gostovanja, naj začasno onemogoči dostop do vsebine za največ 24 ur, v tem času pa pristojni organ opravi oceno in pošlje odredbo o odstranitvi ali prekliče zahtevo za onemogočenje dostopa.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5

črtano

Obvestila

 

1.  Pristojni organ ali ustrezni organ Unije lahko ponudniku storitev gostovanja pošlje obvestilo.

 

2.  Ponudniki storitev gostovanja sprejmejo operativne in tehnične ukrepe, ki omogočajo hitro oceno vsebine, ki so jim jo pristojni organi in, kjer je primerno, ustrezni organi Unije poslali v prostovoljno obravnavo.

 

3.  Obvestilo se naslovi na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali na pravnega zastopnika, ki ga imenuje ponudnik storitev gostovanja v skladu s členom 16, in posreduje kontaktni točki iz člena 14(1). Taka obvestila se pošljejo elektronsko.

 

4.  Obvestilo vsebuje dovolj podrobne informacije, vključno z razlogi, zakaj se vsebina šteje za teroristično vsebino, URL in po potrebi dodatnimi informacijami, ki omogočajo opredelitev teroristične vsebine iz obvestila.

 

5.  Ponudnik storitev gostovanja prednostno oceni vsebino, opredeljeno v obvestilu, glede na svoje pogoje ter odloči, ali bo navedeno vsebino odstranil ali onemogočil dostop do nje.

 

6.  Ponudnik storitev gostovanja takoj obvesti pristojni organ ali ustrezni organ Unije o izidu ocene in časovnem okviru morebitnih ukrepov, sprejetih na podlagi obvestila.

 

7.  Kadar ponudnik storitev gostovanja meni, da obvestilo ne vsebuje zadostnih informacij za oceno vsebine iz obvestila, o tem nemudoma obvesti pristojne organe ali ustrezni organ Unije, pri čemer navede potrebne nadaljnje informacije ali pojasnila.

 

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proaktivni ukrepi

Posebni ukrepi

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki storitev gostovanja po potrebi sprejmejo proaktivne ukrepe za zaščito svojih storitev pred razširjanjem terorističnih vsebin. Ukrepi so učinkoviti in sorazmerni ter upoštevajo tveganje in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam, temeljne pravice uporabnikov ter temeljni pomen svobode izražanja in obveščanja v odprti in demokratični družbi.

1.  Ponudniki storitev gostovanja lahko brez poseganja v Direktivo (EU) 2018/1808 in Direktivo 2000/31/ES sprejmejo posebne ukrepe za zaščito svojih storitev pred javnim razširjanjem terorističnih vsebin. Ukrepi so učinkoviti, ciljno usmerjeni in sorazmerni, z njimi pa se posebej upoštevajo tveganje in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam, temeljne pravice uporabnikov ter temeljni pomen pravice do svobode izražanja ter svobode prejemanja in širjenja informacij in idej v odprti in demokratični družbi.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je bil pristojni organ iz člena 17(1)(c) obveščen v skladu s členom 4(9), od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da v treh mesecih po prejemu zahteve in nato vsaj enkrat letno predloži poročilo o posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je sprejel, vključno z uporabo avtomatiziranih orodij, da bi:

črtano

(a)  preprečil ponovno nalaganje vsebin, ki so bile že odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen, ker se štejejo za teroristične vsebine;

 

(b)  odkril, prepoznal in hitro odstranil teroristične vsebine ali onemogočil dostop do njih.

 

Takšna zahteva se pošlje na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali pravnemu zastopniku, ki ga je imenoval ponudnik storitev.

 

Poročila vključujejo vse ustrezne informacije, ki pristojnemu organu iz člena 17(1)(c) omogočajo, da oceni, ali so proaktivni ukrepi učinkoviti in sorazmerni, vključno z oceno delovanja vseh uporabljenih avtomatiziranih orodij, pa tudi uporabljenih mehanizmov človeškega nadzora in preverjanja.

 

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar pristojni organ iz člena 17(1)(c) meni, da proaktivni ukrepi, ki so bili sprejeti in sporočeni v skladu z odstavkom 2, ne zadoščajo za zmanjšanje in obvladovanje tveganja in ravni izpostavljenosti, lahko od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da sprejme posebne dodatne proaktivne ukrepe. V ta namen ponudnik storitev gostovanja sodeluje s pristojnim organom iz člena 17(1)(c), da se opredelijo posebni ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev gostovanja, ter določijo ključni cilji in referenčna merila ter časovni razpored za njihovo izvajanje.

črtano

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če v treh mesecih od zahteve v skladu z odstavkom 3 ni mogoče doseči dogovora, lahko pristojni organ iz člena 17(1)(c) izda odločitev, s katero naloži posebne dodatne potrebne in sorazmerne proaktivne ukrepe. V odločitvi se upoštevajo zlasti gospodarska zmogljivost ponudnika storitev gostovanja in učinek takih ukrepov na temeljne pravice uporabnikov ter temeljni pomen svobode izražanja in obveščanja. Takšna odločitev se pošlje na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali pravnemu zastopniku, ki ga je imenoval ponudnik storitev. Ponudnik storitev gostovanja redno poroča o izvajanju takih ukrepov v skladu z navodili pristojnega organa iz člena 17(1)(c).

4.  Potem ko pristojni organ iz člena 17(1)(c) ugotovi, da je ponudnik storitev gostovanja prejel znatno število odredb o odstranitvi, lahko pošlje zahtevo za potrebne, sorazmerne in učinkovite dodatne posebne ukrepe, ki jih bo moral izvajati ponudnik storitev gostovanja. Pristojni organ ne naloži splošne dolžnosti nadzora niti uporabe avtomatiziranih orodij. Pri zahtevi se upoštevajo zlasti tehnična izvedljivost ukrepov, velikost in gospodarska zmogljivost ponudnika storitev gostovanja, učinek takih ukrepov na temeljne pravice uporabnikov ter temeljni pomen svobode izražanja in svobode prejemanja in širjenja informacij in idej v odprti in demokratični družbi. Takšna zahteva se pošlje na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali pravnemu zastopniku, ki ga je imenoval ponudnik storitev. Ponudnik storitev gostovanja redno poroča o izvajanju takih ukrepov v skladu z navodili pristojnega organa iz člena 17(1)(c).

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ponudnik storitev gostovanja lahko kadar koli zahteva, da pristojni organ iz člena 17(1)(c) pregleda in po potrebi prekliče zahtevo ali odločitev v skladu z odstavkom 2, 3 oziroma 4. Pristojni organ zagotovi utemeljeno odločitev v razumnem roku po tem, ko je prejel zahtevo ponudnika storitev gostovanja.

5.  Ponudnik storitev gostovanja lahko kadar koli zahteva, da pristojni organ iz člena 17(1)(c) pregleda in po potrebi prekliče zahtevo v skladu z odstavkom 4. Pristojni organ zagotovi utemeljeno odločitev v razumnem roku po tem, ko je prejel zahtevo ponudnika storitev gostovanja.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki storitev gostovanja shranijo teroristično vsebino, ki so jo odstranili zaradi odredbe o odstranitvi, obvestila ali proaktivnih ukrepov v skladu s členi 4, 5 in 6, ter povezane podatke, ki so bili odstranjeni kot posledica odstranitve teroristične vsebine, ki so potrebni za:

1.  Ponudniki storitev gostovanja shranijo teroristično vsebino, ki so jo odstranili zaradi odredbe o odstranitvi ali posebnih ukrepov v skladu s členoma 4 in 6, ter povezane podatke, ki so bili odstranjeni kot posledica odstranitve teroristične vsebine in so potrebni za:

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  postopke upravnega ali sodnega pregleda;

(a)  postopke upravnega in sodnega pregleda ali pravno sredstvo;

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj.

(b)  preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj s strani organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Teroristična vsebina in povezani podatki iz odstavka 1 se hranijo šest mesecev. Teroristična vsebina se na zahtevo pristojnega organa ali sodišča hrani daljše obdobje, če in kolikor časa je to potrebno za tekoče postopke upravnega ali sodnega pregleda iz odstavka 1(a).

2.  Teroristična vsebina in povezani podatki iz odstavka 1(a) se hranijo šest mesecev in se po tem obdobju izbrišejo. Teroristična vsebina se na zahtevo pristojnega organa ali sodišča hrani nadaljnje določeno obdobje le, če in kolikor časa je to potrebno za tekoče postopke upravnega ali sodnega pregleda ali pravna sredstva iz odstavka 1(a). Ponudniki storitev gostovanja ohranijo teroristične vsebine in z njimi povezane podatke iz odstavka 1(b), dokler se organ za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ne odzove na obvestilo ponudnika storitev gostovanja v skladu s členom 13(4), vendar najdlje šest mesecev.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznosti glede preglednosti

Obveznosti ponudnikov storitev gostovanja glede preglednosti

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki storitev gostovanja v svojih pogojih določijo politiko za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin, po potrebi vključno s smiselno razlago delovanja proaktivnih ukrepov, vključno z uporabo avtomatiziranih orodij.

1.  Ponudniki storitev gostovanja v svojih pogojih, kadar je to potrebno, jasno določijo politiko za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin, po potrebi vključno s smiselno razlago delovanja posebnih ukrepov.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudniki storitev gostovanja objavijo letna poročila o preglednosti glede ukrepov, sprejetih proti razširjanju terorističnih vsebin.

2.  Ponudniki storitev gostovanja, ki jim je bila tisto leto izdana odredba o odstranitvi, objavijo letna poročila o preglednosti glede ukrepov, sprejetih proti razširjanju terorističnih vsebin.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  informacije o ukrepih ponudnika storitev gostovanja za preprečevanje ponovnega nalaganja vsebin, ki so bile že odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen, ker se štejejo za teroristične vsebine;

(b)  informacije o ukrepih ponudnika storitev gostovanja za preprečevanje ponovnega nalaganja vsebin, ki so bile že odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen, ker se štejejo za teroristične vsebine, zlasti kadar se je uporabljala avtomatizirana tehnologija;

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  število terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen v skladu z odredbami o odstranitvi, obvestili oziroma proaktivnimi ukrepi;

(c)  število terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen v skladu z odredbami o odstranitvi ali posebnimi ukrepi, in število naročil, pri katerih vsebina ni bila odstranjena v skladu s členoma 4(7) in (8), skupaj z razlogi za zavrnitev.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  pregled in izid pritožbenih postopkov.

(d)  število in izid pritožbenih postopkov ter postopkov za sodni pregled, vključno s številom primerov, v katerih je bilo ugotovljeno, da je bila vsebina napačno prepoznana kot teroristična vsebina.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Obveznosti pristojnih organov glede preglednosti

 

1. Pristojni organi objavijo letna poročila o preglednosti, ki vključujejo vsaj naslednje informacije:

 

(a) število izdanih odredb o odstranitvi, število odstranitev in število zavrnjenih ali neupoštevanih odredb o odstranitvi;

 

(b) število prepoznanih terorističnih vsebin, ki so privedle do preiskovanja in pregona, ter število primerov, v katerih je bila vsebina napačno prepoznana kot teroristična;

 

(c) opis ukrepov, ki jih zahtevajo pristojni organi v skladu s členom 6(4).

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaščitni ukrepi v zvezi z uporabo in izvajanjem proaktivnih ukrepov

Zaščitni ukrepi v zvezi z uporabo in izvajanjem posebnih ukrepov

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar ponudniki storitev gostovanja v skladu s to uredbo uporabljajo avtomatizirana orodja v zvezi z vsebinami, ki jih hranijo, zagotovijo učinkovite in ustrezne zaščitne ukrepe za zagotovitev, da so odločitve, ki se sprejmejo v zvezi s temi vsebinami, zlasti odločitve, da se vsebine, ki se štejejo za teroristične, odstranijo ali se onemogoči dostop do njih, pravilne in utemeljene.

1.  Kadar ponudniki storitev gostovanja uporabljajo avtomatizirana orodja v zvezi z vsebinami, ki jih hranijo, zagotovijo učinkovite in ustrezne zaščitne ukrepe za zagotovitev, da so odločitve, ki se sprejmejo v zvezi s temi vsebinami, zlasti odločitve, da se vsebine, ki se štejejo za teroristične, odstranijo ali se onemogoči dostop do njih, pravilne in utemeljene.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zaščitni ukrepi vključujejo zlasti človeški nadzor in preverjanje, kjer je to primerno, in v vsakem primeru, če je potrebna podrobna analiza zadevnih okoliščin za ugotovitev, ali se vsebine štejejo za teroristične ali ne.

2.  Zaščitni ukrepi vključujejo zlasti človeški nadzor in preverjanje primernosti odločitve o odstranitvi vsebin ali zavrnitvi dostopa do njih, zlasti kar zadeva pravico do svobode izražanja ter svobode prejemanja in širjenja informacij in zamisli v odprti in demokratični družbi.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Učinkovita pravna sredstva

 

1. Ponudniki vsebin, katerih vsebina je bila po odredbi o odstranitvi odstranjena ali do katere je bil dostop onemogočen, in ponudniki storitev gostovanja, ki so prejeli odredbo o odstranitvi, imajo pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Države članice vzpostavijo učinkovite postopke za uveljavljanje te pravice.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki storitev gostovanja vzpostavijo učinkovite in dostopne mehanizme, ki ponudnikom vsebin, katerih vsebina je bila odstranjena ali je bil onemogočen dostop do nje zaradi obvestila v skladu s členom 5 ali proaktivnih ukrepov v skladu s členom 6, omogočajo, da vložijo pritožbo zoper ukrep ponudnika storitev gostovanja in zahtevajo ponovno objavo vsebine.

1.  Ponudniki storitev gostovanja vzpostavijo učinkovit in dostopen mehanizem, ki ponudnikom vsebin, katerih vsebina je bila odstranjena ali je bil onemogočen dostop do nje zaradi posebnih ukrepov v skladu s členom 6, omogočajo, da vložijo pritožbo zoper ukrep ponudnika storitev gostovanja in zahtevajo ponovno objavo vsebine.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudniki storitev gostovanja nemudoma preučijo vsako pritožbo, ki jo prejmejo, in brez nepotrebnega odlašanja ponovno objavijo vsebino, kadar sta bila odstranitev ali onemogočenje dostopa neupravičena. Pritožnika obvestijo o izidu pregleda.

2.  Ponudniki storitev gostovanja nemudoma preučijo vsako pritožbo, ki jo prejmejo, in brez nepotrebnega odlašanja ponovno objavijo vsebino, kadar sta bila odstranitev ali onemogočenje dostopa neupravičena. Pritožnika v dveh tednih od prejema pritožbe obvestijo o izidu pregleda z obrazložitvijo v primerih, v katerih se ponudnik storitev gostovanja odloči, da vsebine ne bo ponovno objavil. Ponovna objava vsebine ne preprečuje sprejetja nadaljnjih sodnih ukrepov zoper odločitev ponudnika storitev gostovanja ali pristojnega organa.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar ponudniki storitev gostovanja odstranijo teroristične vsebine ali onemogočijo dostop do njih, ponudniku vsebin zagotovijo informacije o odstranitvi ali onemogočenju dostopa do terorističnih vsebin.

1.  Kadar ponudniki storitev gostovanja odstranijo teroristične vsebine ali onemogočijo dostop do njih, ponudniku vsebin zagotovijo razumljive in izčrpne informacije o odstranitvi ali onemogočenju dostopa do terorističnih vsebin in možnostih za izpodbijanje odločitve ter mu na zahtevo predložijo kopijo odredbe o odstranitvi, izdane v skladu s členom 4.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudnik storitev gostovanja ponudnika vsebin na njegovo zahtevo obvesti o razlogih za odstranitev ali onemogočenje dostopa in možnostih za izpodbijanje odločitve.

črtano

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Obveznost iz odstavkov 1 in 2 se ne uporablja, kadar pristojni organ odloči, da se razlogi ne razkrijejo zaradi razlogov javne varnosti, kot so preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj, toliko časa, kot je potrebno, vendar ne več kot [štiri] tedne od sprejetja navedene odločitve. V takem primeru ponudnik storitev gostovanja ne razkrije nobenih informacij o odstranitvi ali onemogočenju dostopa do terorističnih vsebin.

3.  Obveznost iz odstavka 1 se ne uporablja, kadar pristojni organ na podlagi objektivnih dokazov ter ob upoštevanju sorazmernosti in nujnosti takšne odločitve odloči, da se razlogi ne razkrijejo zaradi razlogov javne varnosti, kot so preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj, toliko časa, kot je potrebno, vendar ne več kot štiri tedne od sprejetja navedene odločitve. V takem primeru ponudnik storitev gostovanja ne razkrije nobenih informacij o odstranitvi ali onemogočenju dostopa do terorističnih vsebin.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da imajo njihovi pristojni organi potrebne zmogljivosti in zadostne vire za doseganje ciljev in izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe.

Države članice zagotovijo, da imajo njihovi pristojni organi potrebne zmogljivosti in zadostne vire za doseganje ciljev in izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe, pri čemer je trdno zajamčena njihova neodvisnost.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sodelovanje med ponudniki storitev gostovanja, pristojnimi organi in po potrebi ustreznimi organi Unije

Sodelovanje med ponudniki storitev gostovanja, pristojnimi organi in po potrebi pristojnimi organi Unije

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi v državah članicah se obveščajo, usklajujejo in sodelujejo med seboj ter po potrebi z ustreznimi organi Unije, kot je Europol, v zvezi z odredbami o odstranitvi in obvestili, da bi se izognili podvajanju, okrepili usklajevanje in preprečili poseganje v preiskave v različnih državah članicah.

1.  Pristojni organi v državah članicah se obveščajo, usklajujejo in sodelujejo med seboj ter po potrebi z Europolom v zvezi z odredbami o odstranitvi, da bi se izognili podvajanju, okrepili usklajevanje in preprečili poseganje v preiskave v različnih državah članicah.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pristojni organi v državah članicah obvestijo pristojni organ iz člena 17(1)(c) in (d) in se usklajujejo ter sodelujejo z njim v zvezi z ukrepi, sprejetimi na podlagi člena 6, ter izvršilnimi ukrepi v skladu s členom 18. Države članice zagotovijo, da ima pristojni organ iz člena 17(1)(c) in (d) vse ustrezne informacije. V ta namen države članice zagotovijo ustrezne komunikacijske kanale ali mehanizme, da zagotovijo pravočasno izmenjavo relevantnih informacij.

2.  Pristojni organi v državah članicah obvestijo pristojni organ iz člena 17(1)(c) in (d) in se usklajujejo ter sodelujejo z njim v zvezi z ukrepi, sprejetimi na podlagi člena 6, ter izvršilnimi ukrepi v skladu s členom 18. Države članice zagotovijo, da ima pristojni organ iz člena 17(1)(c) in (d) vse ustrezne informacije. V ta namen države članice zagotovijo ustrezne in varne komunikacijske kanale ali mehanizme, da zagotovijo pravočasno izmenjavo relevantnih informacij.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice in ponudniki storitev gostovanja se lahko odločijo za uporabo namenskih orodij, po potrebi vključno s tistimi, ki so jih vzpostavili ustrezni organi Unije, kot je Europol, da se olajša zlasti:

3.  Države članice lahko uporabljajo namenska orodja, vključno s tistimi, ki jih je vzpostavil Europol, da se olajša zlasti:

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  obdelava obvestil in povratne informacije v zvezi z njimi v skladu s členom 5;

črtano

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  sodelovanje s ciljem določitve in izvajanja proaktivnih ukrepov v skladu s členom 6.

(c)  sodelovanje s ciljem določitve in izvajanja posebnih ukrepov v skladu s členom 6.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar imajo ponudniki storitev gostovanja informacije glede kakršnih koli dokazov o terorističnih kaznivih dejanjih, o tem takoj obvestijo organe, pristojne za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj v zadevni državi članici, ali kontaktno točko v državi članici v skladu s členom 14(2), kjer imajo glavni sedež ali pravnega zastopnika. Ponudniki storitev gostovanja lahko te informacije v primeru dvoma posredujejo Europolu za ustrezno nadaljnje ukrepanje.

4.  Kadar imajo ponudniki storitev gostovanja informacije glede terorističnih vsebin, o tem takoj obvestijo organe, pristojne za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj v zadevni državi članici. Kadar ni mogoče opredeliti zadevne države članice, ponudnik storitev gostovanja uradno obvesti kontaktno točko v državi članici v skladu s členom 17(2), kjer imajo glavni sedež ali pravnega zastopnika, in poleg tega te informacije posreduje Europolu za ustrezno nadaljnje ukrepanje.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Ponudniki storitev gostovanja sodelujejo s pristojnimi organi.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki storitev gostovanja vzpostavijo kontaktno točko, ki omogoča elektronsko sprejemanje odredb o odstranitvi in obvestil, ter zagotovijo njihovo hitro obdelavo v skladu s členoma 4 in 5. Ponudniki storitev gostovanja zagotovijo, da so te informacije javno dostopne.

1.  Ponudniki storitev gostovanja, ki so predhodno prejeli eno ali več odredb o odstranitvi, vzpostavijo kontaktno točko, ki omogoča elektronsko sprejemanje odredb o odstranitvi, ter zagotovijo njihovo hitro obdelavo v skladu s členom 4. Ponudniki storitev gostovanja zagotovijo, da so te informacije javno dostopne.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Informacije iz odstavka 1 navajajo uradni jezik ali jezike Unije v skladu z Uredbo 1/58, v katerih se je mogoče obrniti na kontaktno točko in v katerih potekajo nadaljnje izmenjave glede odredb o odstranitvi in obvestil v skladu s členoma 4 in 5. Navedeno vključuje vsaj enega od uradnih jezikov države članice, v kateri ima ponudnik storitev gostovanja svoj glavni sedež, ali v kateri ima prebivališče ali sedež njegov pravni zastopnik v skladu s členom 16.

2.  Informacije iz odstavka 1 navajajo uradni jezik ali jezike Unije v skladu z Uredbo 1/58, v katerih se je mogoče obrniti na kontaktno točko in v katerih potekajo nadaljnje izmenjave glede odredb o odstranitvi v skladu s členom 4. Navedeno vključuje vsaj enega od uradnih jezikov države članice, v kateri ima ponudnik storitev gostovanja svoj glavni sedež, ali v kateri ima prebivališče ali sedež njegov pravni zastopnik v skladu s členom 16.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice vzpostavijo kontaktno točko za obravnavo zahtev za pojasnila in povratne informacije v zvezi z odredbami o odstranitvi in obvestili, ki so jih izdale. Informacije o kontaktni točki so javno dostopne.

črtano

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar ponudnik storitev gostovanja ne imenuje pravnega zastopnika, imajo sodno pristojnost vse države članice.

2.  Kadar ponudnik storitev gostovanja, ki nima glavnega sedeža v eni od držav članic, ne imenuje pravnega zastopnika, imajo sodno pristojnost vse države članice. Če se država članica odloči za izvrševanje te sodne pristojnosti, o tem obvesti vse druge države članice.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar je odredbo o odstranitvi v skladu s členom 4(1) izdal organ druge države članice, ima ta država članica sodno pristojnost, da v skladu s svojim nacionalnim pravom sprejme prisilne ukrepe za izvršitev odredbe o odstranitvi.

črtano

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudnik storitev gostovanja, ki nima sedeža v Uniji, a ponuja storitve v Uniji, pisno imenuje pravno ali fizično osebo kot svojega pravnega zastopnika v Uniji za prejemanje odredb o odstranitvi, obvestil, zahtev in odločitev, ki jih izdajo pristojni organi na podlagi te uredbe, zagotavljanje skladnosti z njimi in njihovo izvrševanje. Pravni zastopnik ima prebivališče ali sedež v eni od držav članic, kjer ponudnik storitev gostovanja ponuja storitve.

1.  Ponudnik storitev gostovanja, ki nima sedeža v Uniji, a ponuja storitve v Uniji, pisno imenuje pravno ali fizično osebo kot svojega pravnega zastopnika v Uniji za prejemanje odredb o odstranitvi in zahtev, ki jih izdajo pristojni organi na podlagi te uredbe, zagotavljanje skladnosti z njimi in njihovo izvrševanje. Pravni zastopnik ima prebivališče ali sedež v eni od držav članic, kjer ponudnik storitev gostovanja ponuja storitve.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudnik storitev gostovanja pravnega zastopnika pooblasti, da v njegovem imenu prejema odredbe o odstranitvi, obvestila, zahteve in odločitve iz odstavka 1, zagotavlja skladnost z njimi in jih izvršuje. Ponudniki storitev gostovanja svojemu pravnemu zastopniku zagotovijo potrebna pooblastila in sredstva za sodelovanje s pristojnimi organi ter zagotavljanje skladnosti s temi odločitvami in odredbami.

2.  Ponudnik storitev gostovanja pravnega zastopnika pooblasti, da v njegovem imenu prejema odredbe o odstranitvi in zahteve iz odstavka 1, zagotavlja skladnost z njimi in jih izvršuje. Ponudniki storitev gostovanja svojemu pravnemu zastopniku zagotovijo potrebna pooblastila in sredstva za sodelovanje s pristojnimi organi ter zagotavljanje skladnosti s temi odločitvami in odredbami.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica imenuje organ ali organe, ki so pristojni za:

1.  Vsaka država članica imenuje sodni ali neodvisni upravni organ, ki je pristojen za:

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  odkrivanje in prepoznavanje terorističnih vsebin ter pošiljanje obvestil ponudnikom storitev gostovanja v skladu s členom 5;

črtano

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  nadzor izvajanja proaktivnih ukrepov v skladu s členom 6;

(c)  nadzor izvajanja posebnih ukrepov v skladu s členom 6;

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice določijo kontaktno točko v okviru pristojnega organa za obravnavo zahtev za pojasnila in povratne informacije v zvezi z odredbami o odstranitvi, ki so jih izdale. Informacije o kontaktni točki so javno dostopne.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice najpozneje do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] uradno obvestijo Komisijo o pristojnih organih iz odstavka 1. Komisija objavi uradno obvestilo in njegove morebitne spremembe v Uradnem listu Evropske unije.

2.  Države članice najpozneje do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] uradno obvestijo Komisijo o pristojnih organih iz odstavka 1. Komisija vzpostavi spletni register, v katerem so navedeni vsi navedeni pristojni organi in določena kontaktna točka za vsak pristojni organ. Komisija objavi uradno obvestilo in njegove morebitne spremembe v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve obveznosti s strani ponudnikov storitev gostovanja v skladu s to uredbo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Take kazni so omejene na kršenje obveznosti iz:

1.  Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za sistematične in stalne kršitve obveznosti s strani ponudnikov storitev gostovanja v skladu s to uredbo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Take kazni so omejene na kršenje obveznosti iz:

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  člena 3(2) (pogoji ponudnikov storitev gostovanja);

črtano

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  člena 5(5) in (6) (ocena obvestil in povratne informacije o njih);

črtano

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  člena 6(2) in (4) (poročila o proaktivnih ukrepih in sprejetje ukrepov po odločitvi o uvedbi posebnih proaktivnih ukrepov);

(d)  člen 6(4) (poročila o posebnih ukrepih in sprejetje ukrepov po zahtevi, ki uvaja dodatne posebne ukrepe);

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  člena 8 (preglednost);

(f)  člena 8 (preglednost za ponudnike storitev gostovanja)

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  člena 9 (zaščitni ukrepi v zvezi s proaktivnimi ukrepi);

(g)  člena 9 (zaščitni ukrepi v zvezi z izvajanjem posebnih ukrepov);

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  člena 13(4) (informacije glede dokazov o terorističnih kaznivih dejanjih);

(j)  člena 13(4) (informacije glede terorističnih vsebin);

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice najpozneje do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] uradno obvestijo Komisijo o teh pravilih in ukrepih ter jo nemudoma obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah, ki vplivajo nanje.

2.  Kazni v skladu z odstavkom 1 so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice najpozneje do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] uradno obvestijo Komisijo o teh pravilih in ukrepih ter jo nemudoma obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah, ki vplivajo nanje.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  ravnjo sodelovanja ponudnika storitev gostovanja s pristojnimi organi.

(e)  ravnjo sodelovanja ponudnika storitev gostovanja s pristojnimi organi;

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  vrsto in velikostjo ponudnikov storitev gostovanja, zlasti za mikropodjetja ali mala podjetja v smislu priporočila Komisije 2003/361/ES.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice zagotovijo, da za sistematično neizpolnjevanje obveznosti iz člena 4(2) veljajo denarne kazni v višini do 4 % skupnega prometa ponudnika storitev gostovanja v zadnjem poslovnem letu.

4.  Države članice zagotovijo, da za sistematično in stalno neizpolnjevanje obveznosti iz člena 4(2) veljajo denarne kazni v višini do 4 % skupnega prometa ponudnika storitev gostovanja v zadnjem poslovnem letu.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 19 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tehnične zahteve in spremembe predlog za odredbe o odstranitvi

Tehnične zahteve, merila za presojo pomembnosti in spremembe predlog za odredbe o odstranitvi

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20, s katerimi dopolni to uredbo s tehničnimi zahtevami za elektronska sredstva, ki jih pristojni organi uporabljajo za pošiljanje odredb o odstranitvi.

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20, s katerimi dopolni to uredbo z nujnimi tehničnimi zahtevami za elektronska sredstva, ki jih pristojni organi uporabljajo za pošiljanje odredb o odstranitvi.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20, da se ta uredba dopolni z merili in številkami, ki jih pristojni organi uporabljajo za opredelitev, kaj ustreza večjemu številu nespornih odredb o odstranitvi v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  informacije o številu izdanih odredb o odstranitvi in izdanih obvestil, številu terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene ali dostop do njih onemogočen, vključno z ustreznimi časovnimi okviri v skladu s členoma 4 in 5;

(a)  informacije o številu izdanih odredb o odstranitvi, številu terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene ali dostop do njih onemogočen, vključno z ustreznimi časovnimi okviri v skladu s členom 4, in informacije o številu ustreznih primerov uspešnega odkritja, preiskave in pregona terorističnih kaznivih dejanj;

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  informacije o številu zahtev za dostop, ki jih izdajo pristojni organi v zvezi z vsebinami, ki jih ponudniki storitev gostovanja hranijo v skladu s členom 7;

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne prej kot [tri leta od datuma začetka uporabe te uredbe] Komisija izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o njeni uporabi, vključno z delovanjem in učinkovitostjo zaščitnih mehanizmov. Poročilu se po potrebi priložijo zakonodajni predlogi. Države članice predložijo Komisiji informacije, potrebne za pripravo poročila.

Eno leto od datuma začetka uporabe te uredbe Komisija izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o njeni uporabi, vključno z delovanjem in učinkovitostjo zaščitnih mehanizmov, pa tudi učinku na temeljne pravice, zlasti na svobodo izražanja, svobodo prejemanja in širjenja informacij in pravico do spoštovanja zasebnega življenja. Komisija v okviru te ocene poroča tudi o nujnosti, izvedljivosti in učinkovitosti oblikovanja evropske platforme o terorističnih spletnih vsebinah, ki bi vsem državam članicam omogočala uporabo varnega komunikacijskega kanala za pošiljanje odredb o odstranitvi teroristične vsebine ponudnikom storitev gostovanja. Poročilu se po potrebi priložijo zakonodajni predlogi. Države članice predložijo Komisiji informacije, potrebne za pripravo poročila.

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od [6 mesecev po začetku njene veljavnosti].

Uporablja se od [12 mesecev po začetku njene veljavnosti].

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek B – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[ ] napeljuje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj, jih zagovarja ali poveličuje (člen 2(5)(a))

[ ] napeljuje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj, naštetih v točkah (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541 (člen 2(5)(a ) );

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek B – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[ ] spodbuja k prispevanju k terorističnim kaznivim dejanjem (člen 2(5)(b))

[ ] nagovarja drugo osebo ali skupino oseb k storitvi ali prispevanju k storitvi terorističnih kaznivih dejanj, naštetih v točkah (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541 (člen 2(5)(b));

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek B – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[ ] promovira dejavnosti teroristične skupine in pri tem spodbuja udeležbo v skupini ali podporo skupini (člen 2(5)(c))

[ ] nagovarja drugo osebo ali skupino oseb k udeležbi pri dejavnostih teroristične skupine, naštetih v točkah (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541 (člen 2(5)(c));

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek B – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[ ] daje navodila ali informacije o tehnikah za storitev terorističnih kaznivih dejanj (člen 2(5)(d))

[ ] daje navodila ali informacije o tehnikah za izdelavo ali uporabo razstreliva, strelnega ali drugega orožja ali škodljivih ali nevarnih snovi oziroma v zvezi z drugimi posebnimi metodami ali tehnikami za storitev terorističnih kaznivih dejanj, naštetih v točkah (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541 (člen 2(5)(d));

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek B – odstavek 3 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

[ ] upodablja storitev kaznivih dejanj, naštetih v točkah (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541 (člen 2(5)(e).

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek G – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije o pristojnem organu ali sodišču, rokih in postopkih za izpodbijanje odredbe o odstranitvi:

Informacije o pristojnem organu ali sodišču, rokih in postopkih, vključno s formalnimi zahtevami, za izpodbijanje odredbe o odstranitvi:

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Priloga III – oddelek B – točka i – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[ ] višje sile ali ker je to dejansko nemogoče in naslovnik ali ponudnik storitev na to nima vpliva

[ ] višje sile ali ker je to dejansko nemogoče in naslovnik ali ponudnik storitev na to nima vpliva, vključno s tehničnimi ali operativnimi razlogi

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (13.3.2019)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Pripravljavka mnenja (*): Julie Ward

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je 12. septembra 2018 objavila predlog o boju proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin z vzpostavitvijo jasnega in usklajenega pravnega okvira za preprečevanje zlorabe storitev gostovanja.

Pripravljavka mnenja se je seznanila s tem predlogom, katerega namen je pojasniti pravno odgovornost ponudnikov storitev gostovanja, ki morajo sprejeti vse ustrezne, razumne in sorazmerne ukrepe, potrebne za zagotavljanje varnosti svojih storitev ter za hitro in učinkovito odkrivanje in odstranjevanje terorističnih spletnih vsebin.

Pripravljavka mnenja je zaskrbljena zaradi nekaterih vidikov pristopa Komisije, zlasti kar zadeva obseg spoštovanja temeljnih pravic, kot so svoboda izražanja in dostop do informacij ter medijska pluralnost. Predlog v sedanji obliki vzbuja tudi več pravnih pomislekov v zvezi z obstoječimi predpisi, zlasti glede skladnosti z Direktivo 2000/31/ES(1) in Direktivo 2018/1808/EU(2).

Po mnenju pripravljavke mnenja je ključno, da predlagana uredba ne ogroža ali odstopa od temeljnih pravic in obstoječega pravnega okvira EU. Da bi te pomisleke odpravili, pripravljavka mnenja predlaga več sprememb, katerih cilj je pravno pojasniti nekatera pomembna vprašanja.

Glavne točke osnutka mnenja:

(i)  Opredelitev pojmov (člen 2)

– Ponudniki storitev gostovanja

Predlagana opredelitev ponudnikov storitev gostovanja je preširoka in pravno nejasna ter lahko nenamerno zajame veliko število ponudnikov, ki ne bi smeli spadati na področje uporabe te uredbe. Pripravljavka mnenja predlaga, da se opredelitev omeji na izključno tiste ponudnike storitev gostovanja, ki svojim uporabnikom omogočajo, da dajo vsebino na voljo splošni javnosti.

– Teroristična vsebina

Prav tako je treba dodatno pojasniti opredelitev pojma teroristične vsebine. Pripravljavka mnenja predlaga, da se predlagana opredelitev uskladi z Direktivo 2017/541/EU in da se izrecno izključi vse gradivo, ki se uporablja za izobraževalne, novinarske ali raziskovalne namene.

(ii)  Odredbe o odstranitvi (člen 4)

– Pristojni organi

Odstavek 1 določa, da je pristojni organ pooblaščen, da izda odločitev, s katero od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da odstrani teroristično vsebino ali onemogoči dostop do nje. Pripravljavka mnenja meni, da so lahko le sodni organi, ki imajo dovolj strokovnega znanja za izdajo veljavne odredbe o odstranitvi, pooblaščeni za sprejemanje takšnih odločitev.

Rok za izpolnitev odredbe o odstranitvi

Odstavek 2 določa, da ponudniki storitev gostovanja odstranijo teroristično vsebino ali onemogočijo dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi. Čeprav bi morali ponudniki čim prej ukrepati in odstraniti teroristično vsebino ali onemogočiti dostop do nje, se zdi ena ura prekratek rok za izpolnitev odredbe o odstranitvi. Ponudniki, zlasti mala in srednja podjetja, nimajo ustreznih virov, da bi to storili v tem časovnem okviru. Tako kratek rok skupaj s strogimi kaznimi, ki se v primeru neizpolnjevanja naložijo ponudnikom v skladu s členom 18, tudi pomeni, da stranke, ki jih odredba o odstranitvi zadeva, v praksi nimajo pravice ali možnosti izpodbijati to odredbo. To bi lahko povzročilo zlorabe, hkrati pa nezadostno ščitilo temeljne pravice. Prav tako je treba opozoriti, da lahko nekatere vsebine z gibljivimi slikami ali zvočnimi datotekami trajajo dlje kot eno uro.

Za izpolnitev odredbe o odstranitvi je torej treba zagotoviti dovolj časa. Izraz „v eni uri“ je treba nadomestiti z „brez nepotrebnega odlašanja“, kar bi ponudnikom omogočilo, da odredbe o odstranitvi obravnavajo na uravnotežen in ustrezen način.

Izjeme

Odstavka 7 in 8 zajemata možne izjeme za ponudnike, če odredbe o odstranitvi ne izpolnijo zaradi višje sile ali ker je to dejansko nemogoče, zaradi očitnih napak ali nezadostnih informacij. Vendar pripravljavka mnenja meni, da so te izjeme preveč omejene, zato predlaga, da se dodajo izjeme na podlagi tehničnih ali operativnih razlogov.

(iii)  Proaktivni ukrepi (člen 6)

Člen 6 določa, da ponudniki storitev gostovanja po potrebi sprejmejo proaktivne ukrepe za zaščito svojih storitev pred razširjanjem terorističnih spletnih vsebin. Prav tako zahteva, da predložijo poročilo o posebnih proaktivnih ukrepih, ki so jih sprejeli za preprečevanje ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, ki so bile že odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen.

Po mnenju pripravljavke mnenja je ta člen izjemno sporen, saj bi ponudnikom storitev gostovanja naložil splošno obveznost nadzora, kar je v nasprotju s členom 15 Direktive 2000/31/ES.

Čeprav se je Komisija tej težavi poskusila izogniti s pravnim pojasnilom v uvodni izjavi 19, ki določa, da posebni proaktivni ukrepi načeloma ne bi smeli privesti do uvedbe splošne obveznosti nadzora, to vsekakor ni dovolj trdno zagotovilo, da splošna obveznost nadzora ne bo uvedena. Nasprotno, Komisija navaja, da se lahko glede na „velika tveganja, povezana z razširjanjem terorističnih vsebin“, državam omogoči, da „izjemoma odstopajo od tega načela v okviru EU“. To bi povzročilo pomemben zasuk v obstoječem pravnem pristopu glede obveznosti spletnih storitev gostovanja in njihove ureditve odgovornosti ter močno vplivalo na temeljne pravice.

Poleg tega člen 6 povzroča nekatere težave v zvezi z Direktivo 2018/1808/EU. Ponudniki platform za izmenjavo videov, ki spadajo na področje uporabe predlagane uredbe, bi morali sprejeti proaktivne ukrepe. Člen 28b(1) Direktive določa, da ponudniki platform za izmenjavo videov „sprejmejo ustrezne ukrepe za varstvo splošne javnosti pred programi [...], ki vsebujejo vsebine, katerih razširjanje pomeni dejanje, ki je kaznivo dejanje po pravu Unije, in sicer javno ščuvanje k storitvi terorističnega kaznivega dejanja, kakor je določeno v členu 5 Direktive (EU) 2017/541“. Prav tako jasno navaja, da „ti ukrepi nikakor ne smejo voditi do ukrepov predhodnega nadzora ali do filtriranja vsebine pri nalaganju na platformo, ki niso skladni s členom 15 Direktive 2000/31/ES“. Proaktivni ukrepi bi tako bili nezdružljivi s prepovedjo predhodnega nadzora in filtriranja vsebine pri nalaganju iz direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Zato pripravljavka mnenja predlaga črtanje člena 6 zaradi pravnih nasprotij med predlagano uredbo ter Direktivo 2000/31/ES in Direktivo 2018/1808/EU.

(iv)  Kazni

Člen 18 določa vrsto kazni, ki se uporabljajo za kršitve obveznosti s strani ponudnikov storitev gostovanja v skladu s to uredbo. Predvidene so visoke denarne kazni v primeru sistematičnega neizpolnjevanja obveznosti ponudnikov storitev gostovanja, da izpolnijo odredbo o odstranitvi. Pripravljavka mnenja meni, da bi morale države članice na nacionalni ravni določiti sorazmerne in izvedljive kazni. Prav tako bi morale odločiti, ali bodo ponudnikom naložile denarne kazni. Pripravljavka mnenja zato predlaga odpravo denarnih kazni, ki jih je predlagala Komisija, da ne bi preobremenili manjših ponudnikov, ki bi zaradi teh sankcij propadli, ter da ne bi ustvarjali razmer, v katerih bi podjetja prekomerno blokirala ali odstranjevala vsebine, da bi se zaščitila pred morebitnimi finančnimi kaznimi.

Poleg teh glavnih točk pripravljavka mnenja predlaga vrsto sprememb, katerih cilj je pravno pojasniti različna vprašanja v zvezi s spoštovanjem temeljnih pravic, mehanizmi pravnega varstva in pravico do pritožbe.

Nazadnje želi pripravljavka mnenja ponovno poudariti nekatera temeljna načela, ki so ključna za preprečevanje radikalizacije, ki vodi v terorizem in nasilni ekstremizem, in močno presegajo vse ukrepe, ki bi jih lahko Unija sprejela za preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin. Ni mogoče dovolj poudariti pomena medijske in digitalne pismenosti vseh državljanov vseh starosti. Zato bi morala Unija v okviru glavnih ukrepov za preprečevanje radikalizacije zagotoviti skladnost svoje politike in si prizadevati za spodbujanje tesnejšega sodelovanja s civilno družbo in ponudniki spletnih storitev za reševanje spletnih izzivov. Okrepiti je treba prizadevanja za spodbujanje mladih, da kritično razmišljajo o ekstremističnih sporočilih. Izjemno pomembne so tudi dobre prakse in raziskave v zvezi z vključitvijo medijske pismenosti v formalno izobraževanje in usposabljanje, pa tudi v neformalno in priložnostno učenje.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin

o boju proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin

Prispevek Evropske komisije k srečanju voditeljev

Prispevek Evropske komisije k srečanju voditeljev

v Salzburgu 19. in 20. septembra 2018

v Salzburgu 19. in 20. septembra 2018

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Cilj te uredbe je zagotoviti nemoteno delovanje enotnega digitalnega trga v odprti in demokratični družbi s preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja v teroristične namene. Delovanje enotnega digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike storitev gostovanja, povečanjem zaupanja uporabnikov v spletno okolje in izboljšanjem zaščitnih ukrepov za svobodo izražanja in obveščanja.

(1)  Cilj te uredbe je zagotoviti nemoteno delovanje enotnega digitalnega trga v odprti in demokratični družbi s preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja v teroristične namene, nuditi konkretni instrument za boj proti temu pojavu in prispevati k zagotavljanju svobode in varnosti državljanov. Delovanje enotnega digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike storitev gostovanja, povečanjem zaupanja uporabnikov v spletno okolje in izboljšanjem zaščitnih ukrepov za svobodo izražanja in obveščanja ter s pravicami do zasebnosti in varstvom osebnih podatkov, pa tudi s svobodo tiska in pluralnostjo medijev.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Teroristične vsebine so del širše težave nezakonitih spletnih vsebin, ki vključujejo druge vrste vsebin, kot so spolno izkoriščanje otrok, nezakonite trgovinske prakse in kršenje pravic intelektualne lastnine. Teroristične in druge kriminalne organizacije pogosto trgujejo z nezakonitimi vsebinami z namenom pranja denarja in zbiranja začetnega kapitala za financiranje svojih dejavnosti. Te težave se je treba lotiti s kombinacijo zakonodajnih, nezakonodajnih in prostovoljnih ukrepov, ki temeljijo na sodelovanju med organi in ponudniki, ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic. Čeprav so uspešne pobude, ki so nastale v sami panogi, na primer kodeks ravnanja proti sovražnemu govoru na spletu in globalno zavezništvo proti spolni zlorabi otrok na spletu WEePROTECT, omilile grožnjo nezakonitih vsebin, je treba oblikovati zakonodajni okvir za čezmejno sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi za odstranitev nezakonitih vsebin.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Ponudniki storitev gostovanja, ki so dejavni na internetu, imajo ključno vlogo v digitalnem gospodarstvu, saj povezujejo podjetja in državljane ter omogočajo javno razpravo in razširjanje ter prejemanje informacij, mnenj in zamisli, s čimer pomembno prispevajo k inovacijam, gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest v Uniji. Vendar njihove storitve včasih zlorabijo tretje osebe za izvajanje nezakonitih dejavnosti na spletu. Posebej zaskrbljujoče je, ko ponudnike storitev gostovanja zlorabijo teroristične skupine in njihovi podporniki za razširjanje terorističnih vsebin na spletu z namenom širjenja sporočil, radikalizacije in novačenja ter spodbujanja in usmerjanja terorističnih dejavnosti.

(2)  Ponudniki storitev gostovanja, ki so dejavni na internetu, imajo ključno vlogo v digitalnem gospodarstvu, saj povezujejo podjetja in državljane ter omogočajo javno razpravo in razširjanje ter prejemanje informacij, mnenj in zamisli, s čimer pomembno prispevajo k inovacijam, gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest v Uniji. Vendar njihove storitve včasih zlorabijo tretje osebe za izvajanje nezakonitih dejavnosti na spletu, ki so po pravu Unije kaznivo dejanje. Posebej zaskrbljujoče je, ko ponudnike storitev gostovanja zlorabijo teroristične skupine in njihovi podporniki za razširjanje terorističnih vsebin na spletu z namenom širjenja sporočil, radikalizacije in novačenja ter spodbujanja in usmerjanja terorističnih dejavnosti.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Prisotnost terorističnih vsebin na spletu ima resne negativne posledice za uporabnike, državljane in širšo družbo ter ponudnike spletnih storitev, ki gostijo takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje njihovih uporabnikov in škoduje njihovim poslovnim modelom. Glede na osrednjo vlogo ponudnikov spletnih storitev ter tehnološka sredstva in zmogljivosti, povezane s storitvami, ki jih zagotavljajo, imajo ti ponudniki posebno družbeno odgovornost, da svoje storitve zaščitijo pred zlorabo s strani teroristov ter pomagajo pri boju proti terorističnim vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih storitev.

(3)  Prisotnost terorističnih vsebin na spletu sicer ni edini dejavnik radikalizacije, se je pa izkazala za odločilno pri radikalizaciji posameznikov, ki so storili teroristična dejanja v Uniji in zunaj nje z zelo hudimi negativnimi posledicami za državljane in širšo družbo, pa tudi za ponudnike spletnih storitev, ki gostijo takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje njihovih uporabnikov in škoduje njihovim poslovnim modelom. Glede na osrednjo vlogo ponudnikov spletnih storitev ter na tehnološka sredstva in profesionalne zmogljivosti, povezane s storitvami, ki jih zagotavljajo, ter ob upoštevanju pomena ohranjanja temeljnih svoboščin izražanja in obveščanja imajo ti ponudniki posebno družbeno odgovornost, da svoje storitve zaščitijo pred zlorabo s strani teroristov ter pomagajo pri boju proti terorističnim vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih storitev.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Prizadevanja na ravni Unije za boj proti terorističnim spletnim vsebinam, ki so se začela leta 2015 s prostovoljnim sodelovanjem med državami članicami in ponudniki storitev gostovanja, je treba dopolniti z jasnim zakonodajnim okvirom, da bi se dodatno zmanjšala dostopnost terorističnih spletnih vsebin in ustrezno obravnaval hitro razvijajoč se problem. S tem zakonodajnim okvirom naj bi se nadgradila prostovoljna prizadevanja, ki so bila okrepljena s Priporočilom Komisije (EU) 2018/3347, okvir pa je odgovor na pozive Evropskega parlamenta k zaostritvi ukrepov za boj proti nezakonitim in škodljivim vsebinam ter pozive Evropskega sveta k izboljšanju samodejnega odkrivanja in odstranjevanja vsebin, ki spodbujajo k terorističnim dejanjem.

(4)  Prizadevanja na ravni Unije za boj proti terorističnim spletnim vsebinam so se začela leta 2015 s prostovoljnim sodelovanjem med državami članicami in ponudniki storitev gostovanja. Žal se je izkazalo, da to sodelovanje ni dovolj za boj proti temu pojavu. Zato je treba pravo Unije dopolniti z jasnim zakonodajnim okvirom, da bi se zmanjšala dostopnost terorističnih spletnih vsebin in ustrezno obravnaval hitro razvijajoč se problem. S tem zakonodajnim okvirom naj bi se nadgradila prostovoljna prizadevanja, ki so bila okrepljena s Priporočilom Komisije (EU) 2018/3347, okvir pa je odgovor na pozive Evropskega parlamenta k zaostritvi ukrepov za boj proti nezakonitim in škodljivim vsebinam ter pozive Evropskega sveta k izboljšanju samodejnega odkrivanja in odstranjevanja vsebin, ki spodbujajo k terorističnim dejanjem.

_________________

_________________

7 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin (UL L 63, 6.3.2018, str. 50).

7 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin (UL L 63, 6.3.2018, str. 50).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Uporaba te uredbe ne bi smela vplivati na uporabo člena 14 Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z vsemi proaktivnimi ukrepi, sami po sebi ne bi smeli biti podlaga za to, da ponudnik storitev izgubi pravico do izjeme od odgovornosti iz navedene določbe. Ta uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih organov in sodišč, da ugotovijo odgovornost ponudnikov storitev gostovanja v posebnih primerih, v katerih niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 Direktive 2000/31/ES za izjemo od odgovornosti.

(5)  Uporaba te uredbe ne bi smela vplivati na uporabo člena 14 Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z vsemi proaktivnimi ukrepi, sami po sebi ne bi smeli biti podlaga za to, da ponudnik storitev izgubi pravico do izjeme od odgovornosti iz navedene določbe, saj mora ponudnik storitev na podlagi člena 14 hitro ukrepati in odstraniti nezakonito vsebino ali onemogočiti dostop do nje, ko se seznani z nezakonito dejavnostjo ali informacijo. Ta uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih organov in sodišč, da ugotovijo odgovornost ponudnikov storitev gostovanja v posebnih primerih, v katerih niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 Direktive 2000/31/ES za izjemo od odgovornosti.

_________________

_________________

8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Obveznosti iz te uredbe ne bi smele vplivati na obveznosti in zmožnosti nacionalnih organov in sodišč, da sprejmejo ustrezne, razumne in sorazmerne ukrepe zoper kazniva dejanja v skladu z nacionalnim pravom.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Ta uredba prispeva k zaščiti javne varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva zadevnih temeljnih pravic. To vključuje pravici do spoštovanja zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov, pravico do učinkovitega sodnega varstva, pravico do svobode izražanja, vključno s svobodo prejemanja in širjenja informacij, svobodo gospodarske pobude in načelo nediskriminacije. Pristojni organi in ponudniki storitev gostovanja bi morali sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni in sorazmerni v demokratični družbi, pri tem pa upoštevati poseben pomen svobode izražanja in obveščanja, ki je eden od bistvenih temeljev pluralistične in demokratične družbe ter ena od vrednot, na katerih temelji Unija. Ob upoštevanju osrednje vloge ponudnikov storitev gostovanja pri omogočanju javne razprave ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in zamisli v skladu z zakonom bi morali biti ukrepi, ki pomenijo poseganje v svobodo izražanja in obveščanja, strogo ciljno usmerjeni; služiti bi namreč morali preprečevanju razširjanja terorističnih vsebin, ne da bi vplivali na pravico do zakonitega prejemanja in širjenja informacij.

(7)  Ta uredba prispeva k zaščiti javne varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva zadevnih temeljnih pravic. To vključuje pravici do spoštovanja zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov, pravico do učinkovitega sodnega varstva, pravico do svobode izražanja, vključno s svobodo prejemanja in širjenja informacij, svobodo gospodarske pobude in načelo nediskriminacije. Pristojni organi, kot so opredeljeni v tej uredbi, in ponudniki storitev gostovanja bi morali sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni in sorazmerni v demokratični družbi, pri tem pa upoštevati poseben pomen svobode izražanja in obveščanja ter pravic do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, ki so eden od bistvenih temeljev pluralistične in demokratične družbe ter ena od vrednot, na katerih temelji Unija. Ob upoštevanju osrednje vloge ponudnikov storitev gostovanja pri omogočanju javne razprave ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in zamisli v skladu z zakonom bi morali biti ukrepi v skladu s to uredbo nujni, primerni in sorazmerni cilju, ki ga zasledujejo, in sicer prispevati k boju proti terorizmu, ne da bi vplivali na pravico do zakonitega prejemanja in širjenja informacij.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Pravica do učinkovitega pravnega sredstva je določena v členu 19 PEU in členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali pravna oseba ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred pristojnim nacionalnim sodiščem zoper kateri koli ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki lahko negativno vpliva na pravice te osebe. Ta pravica vključuje zlasti možnost, da lahko ponudniki storitev gostovanja in ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo odredbe o odstranitvi pred sodiščem države članice, katere organi so izdali odredbo o odstranitvi.

(8)  Pravica do učinkovitega pravnega sredstva je določena v členu 19 PEU in členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali pravna oseba ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred pristojnim nacionalnim sodiščem zoper kateri koli ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki lahko negativno vpliva na pravice te osebe. Ta pravica vključuje zlasti možnost ponudnikov storitev gostovanja in ponudnikov vsebin, da so obveščeni o sodnem varstvu, možnost, da se ponudniki vsebin pritožijo zoper odločitev o odstranitvi, ki jih je sprejel ponudnik storitve gostovanja, možnost, da ponudniki storitev gostovanja in ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo odredbe o odstranitvi pred sodiščem države članice, katere organi so izdali odredbo o odstranitvi, in možnost, da ponudniki storitev gostovanja pred sodiščem države članice, v kateri imajo sedež ali pravnega zastopnika, izpodbijajo odločitev o izreku kazni.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi se zagotovila jasnost glede ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki storitev gostovanja in pristojni organi za preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi določiti opredelitev terorističnih vsebin za namene njihovega preprečevanja, ki temelji na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je treba obravnavati najbolj škodljivo teroristično propagando na spletu, bi morala opredelitev zajemati gradivo in informacije, s katerimi se spodbuja ali zagovarja storitev terorističnih kaznivih dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali prispevanju k njim, dajejo navodila za storitev takšnih kaznivih dejanj ali spodbuja udeležba pri dejavnostih teroristične skupine. Takšne informacije vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne posnetke in videoposnetke. Pristojni organi in ponudniki storitev gostovanja bi morali pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja teroristično vsebino v smislu te uredbe, upoštevati dejavnike, kot so narava in ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so bile izjave dane, in možnost, da privedejo do škodljivih posledic za varnost in zaščito oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je dejstvo, da je gradivo pripravila teroristična organizacija ali oseba, ki jo je EU uvrstila na seznam terorističnih organizacij in oseb, da je gradivo mogoče pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi smelo šteti kot teroristična vsebina izražanje radikalnih, polemičnih ali kontroverznih stališč v javni razpravi o občutljivih političnih vprašanjih.

(9)  Da bi se zagotovila jasnost glede ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki storitev gostovanja in pristojni organi za preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi določiti opredelitev terorističnih vsebin za namene njihovega preprečevanja, ki temelji na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je treba obravnavati najbolj škodljivo teroristično propagando na spletu, bi morala opredelitev zajemati gradivo in informacije, s katerimi se spodbuja ali zagovarja storitev terorističnih kaznivih dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali prispevanju k njim, dajejo navodila za storitev takšnih kaznivih dejanj ali spodbuja udeležba pri dejavnostih teroristične skupine. Takšne informacije vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne posnetke in videoposnetke. Pristojni organi in ponudniki storitev gostovanja bi morali pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja teroristično vsebino v smislu te uredbe, upoštevati dejavnike, kot so narava in ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so bile izjave dane, in možnost, da privedejo do škodljivih posledic za varnost in zaščito oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je dejstvo, da je gradivo pripravila teroristična organizacija ali oseba, ki jo je EU uvrstila na seznam terorističnih organizacij in oseb, da je gradivo mogoče pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. Seveda je treba razlikovati med vsebinami in ustrezno zaščiti tiste, ki se razširjajo za izobraževalne, novinarske ali raziskovalne namene, prav tako teh vsebin ne bi smeli enačiti s spodbujanjem k terorizmu, razen če njihovo razširjanje omogoča, da se uporabijo v teroristične namene. Tako se bo vzpostavilo pravo ravnotežje med svobodo izražanja in obveščanja ter zahtevami javne varnosti. Zlasti je pomembno, da se pri vsaki odločitvi o odstranitvi novinarske vsebine upoštevata samoregulativni in etični novinarski kodeks v skladu s členom 11 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Skladno s tem se ne bi smelo šteti kot teroristična vsebina izražanje radikalnih, polemičnih ali kontroverznih stališč v javni razpravi o občutljivih političnih vprašanjih.

_________________

_________________

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi se zajele tiste spletne storitve gostovanja, prek katerih se širijo teroristične vsebine, bi se morala ta uredba uporabljati za storitve informacijske družbe, ki vključujejo shranjevanje informacij, ki jih zagotovi prejemnik storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje shranjenih informacij na voljo tretjim osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj tehnična, samodejna in pasivna. Takšni ponudniki storitev informacijske družbe so na primer platforme družbenih medijev, storitve pretakanja videovsebin, storitve za izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in druge storitve v oblaku, če omogočajo dostop do informacij tretjim osebam, in spletna mesta, na katerih lahko uporabniki podajajo komentarje ali objavljajo ocene. Uredba bi se morala uporabljati tudi za ponudnike storitev gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik delež ponudnikov storitev gostovanja, katerih storitve so izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež v tretjih državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali ponudnik storitev pravnim ali fizičnim osebam v eni ali več državah članicah omogoča uporabo svojih storitev. Vendar pa zgolj dostopnost spletnega mesta ponudnika storitev ali njegovega elektronskega naslova in drugih kontaktnih podatkov v eni ali več državah članicah sama po sebi ne bi smela biti zadosten pogoj za uporabo te uredbe.

(10)  Da bi se zajele tiste spletne storitve gostovanja, prek katerih se širijo teroristične vsebine, bi se morala ta uredba uporabljati le za storitve informacijske družbe, ki vključujejo shranjevanje informacij, ki jih zagotovi prejemnik storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje teh vsebin na voljo javnosti, kar pomeni, da ponudniki vsebin ne določijo vnaprej obsega morebitnih uporabnikov vsebin. Takšni ponudniki so na primer platforme za izmenjavo videov, platforme družbenih medijev, storitve pretakanja, storitve za izmenjavo slik in zvočnih posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in druge storitve v oblaku ter storitve shranjevanja, razen ponudnikov storitev gostovanja v oblaku za podjetja, če dajejo vsebine na voljo javnosti. Za namene te uredbe bi torej morali biti s področja njene uporabe izključeni ponudniki storitev gostovanja, ki zagotavljajo tehnično infrastrukturo upravljavcem spletnih mest, storitve izključnega prenosa podatkov in druge elektronske komunikacijske storitve, storitve shranjevanja v predpomnilniku, infrastrukturne storitve informacijske tehnologije v oblaku, storitve zaščite, druge storitve, ki se zagotavljajo na drugih ravneh internetne infrastrukture, kot so registri in registratorji, sistem domenskih imen (DNS), povezane storitve, kot so plačilne storitve, porazdeljena ohromitev storitve (DDoS), storitve zaščite, medosebne komunikacijske storitve, ki omogočajo neposredno medosebno in interaktivno izmenjavo informacij med omejenim številom oseb, pri čemer osebe, ki začnejo ali sodelujejo v komunikaciji, določijo prejemnika ali prejemnike. „Infrastrukturne storitve v oblaku“, med katere spada zagotavljanje fizičnih ali virtualnih virov na zahtevo in pri katerih se zagotavljajo računalniške in shranjevalne infrastrukturne zmogljivosti, za katere ponudnik storitev nima pogodbenih pravic glede tega, katero vsebino shranjujejo njegove stranke ali končni uporabniki teh strank, kako jo obdelujejo ali dajejo na voljo javnosti, in kjer ponudnik storitev nima tehnične zmogljivosti, da bi odstranil določeno vsebino, ki jo shranijo njegove stranke ali končni uporabniki teh strank, bi morale biti izključene s področja uporabe te uredbe. Uredba bi se morala uporabljati tudi za ponudnike storitev gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik delež ponudnikov storitev gostovanja, katerih storitve so izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež v tretjih državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali ponudnik storitev pravnim ali fizičnim osebam v eni ali več državah članicah omogoča uporabo svojih storitev. Vendar pa zgolj dostopnost spletnega mesta ponudnika storitev ali njegovega elektronskega naslova in drugih kontaktnih podatkov v eni ali več državah članicah sama po sebi ne bi smela biti zadosten pogoj za uporabo te uredbe.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Ponudniki storitev gostovanja bi morali za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin prek svojih storitev upoštevati nekatere dolžnosti skrbnega ravnanja. Te dolžnosti skrbnega ravnanja ne bi smele pomeniti splošne obveznosti nadzora. Dolžnosti skrbnega ravnanja bi morale vključevati, da pri uporabi te uredbe ponudniki storitev gostovanja glede vsebin, ki jih hranijo, ravnajo skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno, zlasti pri izvajanju lastnih pogojev, da bi se preprečila odstranitev vsebin, ki niso teroristične. Odstranitev ali onemogočenje dostopa se morata izvesti ob spoštovanju svobode izražanja in obveščanja.

(12)  Ponudniki storitev gostovanja bi morali za preprečevanje in odvračanje od razširjanja terorističnih vsebin prek svojih storitev upoštevati nekatere dolžnosti skrbnega ravnanja. Te dolžnosti skrbnega ravnanja ne bi smele pomeniti splošne obveznosti nadzora in posegati v člen 15 Direktive 2000/31/ES. Dolžnosti skrbnega ravnanja bi morale vključevati, da pri uporabi te uredbe ponudniki storitev gostovanja glede vsebin, ki jih hranijo, ravnajo skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno, zlasti pri izvajanju lastnih pogojev, da bi se preprečila odstranitev vsebin, ki niso teroristične. Pri odstranitvi ali onemogočanju dostopa bi bilo treba ustrezno spoštovati svobodo izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev gostovanja bi morali v primeru neupravičene odstranitve vsebine omogočiti učinkovit in hiter mehanizem za pritožbe in odpravo škode.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Postopek in obveznosti na podlagi pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene pristojnih organov odstranijo teroristično vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi bilo treba uskladiti. Države članice bi morale imeti proste roke pri izbiri pristojnih organov in bi jim bilo treba omogočiti, da za to nalogo imenujejo upravne organe, organe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ali pravosodne organe. Glede na hitrost, s katero se teroristične vsebine razširjajo prek spletnih storitev, ta določba ponudnikom storitev gostovanja nalaga obveznost, da zagotovijo, da se teroristična vsebina, opredeljena v odredbi o odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi. Ponudniki storitev gostovanja odločijo, ali bodo zadevno vsebino odstranili ali onemogočili dostop do nje za uporabnike v Uniji.

(13)  Pristojni organi držav članic bi morali oceniti, ali je vsebina teroristična vsebina, in izdati pravno odredbo, ki od ponudnikov storitev gostovanja zahteva, da odstranijo to vsebino ali onemogočijo dostop do nje. Glede na hitrost, s katero se teroristične vsebine razširjajo prek spletnih storitev, bi morali ponudniki storitev gostovanja po prejemu odredbe o odstranitvi brez nepotrebnega odlašanja zagotoviti, da se teroristična vsebina, opredeljena v odredbi o odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči dostop do nje. Ponudniki storitev gostovanja odločijo, ali bodo zadevno vsebino odstranili ali onemogočili dostop do nje za uporabnike v Uniji.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Glede na obseg in hitrost, ki sta potrebna za učinkovito prepoznavanje in odstranjevanje terorističnih vsebin, so sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z uporabo avtomatiziranih sredstev v nekaterih primerih, bistven element boja proti terorističnim spletnim vsebinam. Ponudniki storitev gostovanja bi morali za zmanjšanje dostopnosti terorističnih vsebin v okviru svojih storitev oceniti, ali je primerno sprejeti proaktivne ukrepe glede na tveganja in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam ter učinke na pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v javnem interesu. Zato bi morali ponudniki storitev gostovanja določiti, katere ustrezne, učinkovite in sorazmerne proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta zahteva ne bi smela pomeniti splošne obveznosti nadzora. V okviru te ocene je odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, naslovljenih na ponudnika storitev gostovanja, kazalnik nizke ravni izpostavljenosti terorističnim vsebinam.

(16)  Glede na obseg in hitrost, ki sta potrebna za učinkovito prepoznavanje in odstranjevanje terorističnih vsebin, so sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z uporabo avtomatiziranih sredstev v nekaterih primerih, bistven element boja proti terorističnim spletnim vsebinam. Ponudniki storitev gostovanja bi morali za zmanjšanje dostopnosti terorističnih vsebin v okviru svojih storitev oceniti, ali je primerno, učinkovito in sorazmerno sprejeti ciljno usmerjene proaktivne ukrepe glede na tveganja in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam ter učinke na pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v javnem interesu. Zato bi morali ponudniki storitev gostovanja določiti, katere ustrezne, učinkovite in sorazmerne proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta zahteva ne bi smela pomeniti splošne obveznosti nadzora v skladu s členom 15 Direktive 2000/31/ES. Prav tako ne bi smela posegati v Direktivo (EU) 2018/1808, na podlagi katere morajo platforme za izmenjavo videov sprejeti ustrezne ukrepe za varstvo splošne javnosti pred vsebinami, katerih razširjanje pomeni dejanje, ki je kaznivo dejanje po pravu Unije. V okviru te ocene je odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, naslovljenih na ponudnika storitev gostovanja, kazalnik nizke ravni izpostavljenosti terorističnim vsebinam.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Pri uvajanju proaktivnih ukrepov bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da se ohrani pravica uporabnikov do svobode izražanja in obveščanja, vključno s svobodo prejemanja in širjenja informacij. Ponudniki storitev gostovanja bi morali poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev, vključno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, ravnati s potrebno skrbnostjo in uvesti zaščitne ukrepe, vključno zlasti s človeškim nadzorom in preverjanjem, kadar je to primerno, da se preprečijo kakršne koli nenamerne in zmotne odločitve, ki bi privedle do odstranitve vsebin, ki niso teroristične. To je zlasti pomembno, če ponudniki storitev gostovanja uporabljajo avtomatizirana sredstva za odkrivanje terorističnih vsebin. Vsako odločitev o uporabi avtomatiziranih sredstev, ne glede na to, ali jo sprejme ponudnik storitev gostovanja sam ali na podlagi zahteve pristojnega organa, bi bilo treba oceniti glede na zanesljivost osnovne tehnologije in njen učinek na temeljne pravice.

(17)  Pri uvajanju proaktivnih ukrepov bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da se ohrani pravica uporabnikov do svobode izražanja in obveščanja, vključno s svobodo prejemanja in širjenja informacij. Ponudniki storitev gostovanja bi morali poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev, vključno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, ravnati s potrebno skrbnostjo in uvesti zaščitne ukrepe, vključno zlasti s človeškim nadzorom in preverjanjem, kadar je to primerno, da se preprečijo kakršne koli nenamerne in zmotne odločitve, ki bi privedle do odstranitve vsebin, ki niso teroristične. To je zlasti pomembno, če ponudniki storitev gostovanja uporabljajo avtomatizirana sredstva za odkrivanje terorističnih vsebin. Vsako odločitev o uporabi avtomatiziranih sredstev, ne glede na to, ali jo sprejme ponudnik storitev gostovanja sam ali na podlagi zahteve ustreznega pristojnega organa, bi bilo treba oceniti glede na zanesljivost osnovne tehnologije in njen učinek na temeljne pravice. Ponudniki storitev gostovanja bi morali uvesti učinkovit in hiter mehanizem za pritožbe in odpravo škode, da bi obravnavali primere neupravičene odstranitve vsebin.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Da bi se zagotovilo, da ponudniki storitev gostovanja, ki so izpostavljene terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih storitev, bi morali pristojni organi od ponudnikov storitev gostovanja, ki so prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala dokončna, zahtevati, da poročajo o sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko vključevali ukrepe za preprečevanje ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene ali je bil dostop do njih onemogočen na podlagi prejetih odredb o odstranitvi ali obvestil, s preverjanjem z javnimi ali zasebnimi orodji, ki vsebujejo znane teroristične vsebine. Ponudniki storitev lahko prav tako uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za prepoznavanje novih terorističnih vsebin, bodisi orodja, ki so dostopna na trgu, bodisi tista, ki jih je razvil ponudnik storitev gostovanja. Ponudnik storitev bi moral poročati o posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko pristojni organ presodil, ali so ukrepi učinkoviti in sorazmerni ter ali ima ponudnik storitev gostovanja potrebne zmogljivosti za človeški nadzor in preverjanje, če se uporabljajo avtomatizirana sredstva. Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju učinkovitosti in sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne parametre, vključno s številom odredb o odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, njegovo gospodarsko zmogljivost ter vpliv njegovih storitev na razširjanje terorističnih vsebin (na primer ob upoštevanju števila uporabnikov v Uniji).

(18)  Da bi se zagotovilo, da ponudniki storitev gostovanja, ki so izpostavljene terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih storitev, bi morali pristojni organi od ponudnikov storitev gostovanja, ki so prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala dokončna, zahtevati, da poročajo o sprejetih proaktivnih ukrepih, pa tudi o delovanju mehanizmov za pritožbe in odpravo škode. Ti bi lahko vključevali ukrepe za obravnavanje ponovnega pojava terorističnih vsebin, ki so že bile odstranjene ali je bil dostop do njih že onemogočen na podlagi prejetih odredb o odstranitvi ali obvestil, s preverjanjem z javnimi ali zasebnimi orodji, ki vsebujejo znane teroristične vsebine. Ponudniki storitev lahko prav tako uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za prepoznavanje novih terorističnih vsebin, na primer kadar se uporabi teroristična vsebina, za katero že velja dokončna odredba o odstranitvi, ali del te vsebine ali kadar te vsebine naložijo uporabniki, ki so že naložili teroristične vsebine, ali orodja, ki so dostopna na trgu, ali tista, ki jih je razvil ponudnik storitev gostovanja. Ponudnik storitev bi moral poročati o posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko pristojni organ presodil, ali so ukrepi učinkoviti in sorazmerni ter ali ima ponudnik storitev gostovanja potrebne zmogljivosti za človeški nadzor in preverjanje, če se uporabljajo avtomatizirana sredstva. Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju učinkovitosti in sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne parametre, vključno s številom odredb o odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, njegovo gospodarsko zmogljivost ter vpliv njegovih storitev na razširjanje terorističnih vsebin (na primer ob upoštevanju števila uporabnikov v Uniji).

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Pristojni organ bi moral po zahtevi začeti dialog s ponudnikom storitev gostovanja o potrebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi moral pristojni organ sprejeti ustrezne, učinkovite in sorazmerne proaktivne ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede na tveganje ne zadoščajo. Odločitev o uvedbi takih posebnih proaktivnih ukrepov načeloma ne bi smela privesti do uvedbe splošne obveznosti nadzora, kot je določena v členu 15(1) Direktive 2000/31/ES. Glede na posebno resna tveganja, povezana z razširjanjem terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki jih sprejmejo pristojni organi na podlagi te uredbe, odstopale od pristopa iz člena 15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi ukrepi, katerih sprejetje je potrebno zaradi prevladujočih razlogov javne varnosti. Pristojni organ bi moral pred sprejetjem takšne odločitve zagotoviti pravično ravnovesje med cilji javnega interesa in zadevnimi temeljnimi pravicami, zlasti svobodo izražanja in obveščanja ter svobodo gospodarske pobude, ter podati ustrezno utemeljitev.

(19)  Pristojni organ bi moral po zahtevi začeti dialog s ponudnikom storitev gostovanja o potrebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi moral pristojni organ sprejeti ustrezne, učinkovite in sorazmerne proaktivne ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede na tveganje ne zadoščajo. Odločitev o uvedbi takih posebnih proaktivnih ukrepov načeloma ne bi smela privesti do uvedbe splošne obveznosti nadzora, kot je določena v členu 15(1) Direktive 2000/31/ES. Glede na posebno resna tveganja, povezana z razširjanjem terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki jih sprejmejo pristojni organi na podlagi te uredbe, odstopale od pristopa iz člena 15(1) Direktive 2000/31/ES le v zvezi z nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi ukrepi, katerih sprejetje je potrebno zaradi prevladujočih razlogov javne varnosti. Pristojni organ bi moral pred sprejetjem takšne odločitve zagotoviti pravično ravnovesje med cilji javnega interesa in zadevnimi temeljnimi pravicami, zlasti svobodo izražanja in obveščanja ter svobodo gospodarske pobude, ter podati ustrezno utemeljitev.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Pritožbeni postopki so potreben zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo vsebine, zaščitene na podlagi svobode izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev gostovanja bi zato morali vzpostaviti uporabniku prijazne pritožbene mehanizme in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo hitro in popolnoma pregledno v odnosu do ponudnika vsebin. Zahteva, da mora ponudnik storitev gostovanja ponovno objaviti vsebino, če je bila zmotno odstranjena, ne vpliva na možnost, da ponudniki storitev gostovanja uveljavijo svoje pogoje iz drugih razlogov.

(25)  Pritožbeni postopki so potreben zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo vsebine, zaščitene na podlagi svobode izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev gostovanja bi zato morali vzpostaviti učinkovite in uporabniku prijazne mehanizme za pritožbe in odpravo škode ter zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo hitro in popolnoma pregledno v odnosu do ponudnika vsebin. Zahteva, da mora ponudnik storitev gostovanja ponovno objaviti vsebino, če je bila zmotno odstranjena, ne vpliva na možnost, da ponudniki storitev gostovanja uveljavijo svoje pogoje iz drugih razlogov. Države članice bi morale tudi zagotoviti, da lahko ponudniki storitev gostovanja in ponudniki vsebin učinkovito uveljavljajo svojo pravico do sodnega varstva. Poleg tega bi morali ponudniki vsebin, katerih vsebina je bila odstranjena na podlagi odredbe o odstranitvi, imeti pravico do učinkovitega pravnega sredstva v skladu s členom 19 PEU in členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Na nacionalni ravni bi bilo treba vzpostaviti učinkovite pritožbene mehanizme, da se vsem osebam, ki prejmejo odredbo o odstranitvi, ki jo izda pristojni sodni organ, zagotovi pravica do pritožbe pri sodnem organu. Postopek pritožbe ne posega v delitev pristojnosti znotraj nacionalnih pravosodnih sistemov.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Učinkovito pravno varstvo v skladu s členom 19 PEU in členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zahteva, da morajo imeti osebe možnost, da preverijo razloge, zaradi katerih je bila odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je bil onemogočen dostop do nje. V ta namen bi moral dati ponudnik storitev gostovanja ponudniku vsebin na voljo smiselne informacije, ki mu omogočajo, da izpodbija odločitev. Vendar za to ni nujno potrebno uradno obvestilo, namenjeno ponudniku vsebin. Odvisno od okoliščin lahko ponudniki storitev gostovanja vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, nadomestijo s sporočilom, da je bila vsebina odstranjena ali dostop do nje onemogočen v skladu s to uredbo. Dodatne informacije o razlogih in možnostih, ki jih ima ponudnik vsebin za izpodbijanje odločitve, bi bilo treba zagotoviti na zahtevo. Če pristojni organi odločijo, da je zaradi javne varnosti, tudi v okviru preiskave, neprimerno ali neproduktivno neposredno obvestiti ponudnika vsebin o odstranitvi ali o onemogočenju dostopa do vsebine, bi morali o tem obvestiti ponudnika storitev gostovanja.

(26)  Učinkovito pravno varstvo v skladu s členom 19 PEU in členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v splošnem zahteva, da morajo imeti osebe možnost, da preverijo razloge, zaradi katerih je bila odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je bil onemogočen dostop do nje. V ta namen bi moral dati ponudnik storitev gostovanja ponudniku vsebin na voljo smiselne informacije, ki mu omogočajo, da izpodbija odločitev. Ponudniki storitev gostovanja bi morali po možnosti ponudnike vsebin prek vseh razpoložljivih sredstev obvestiti o vsaki vsebini, ki so jo ponudniki storitev gostovanja odstranili. Če pa pristojni organi odločijo, da je zaradi javne varnosti, tudi v okviru preiskave, neprimerno ali neproduktivno neposredno obvestiti ponudnika vsebin o odstranitvi ali o onemogočenju dostopa do vsebine, bi morali o tem obvestiti ponudnika storitev gostovanja.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Da bi zagotovili učinkovito in dovolj usklajeno izvajanje proaktivnih ukrepov, bi se morali pristojni organi v državah članicah medsebojno povezati glede razprav, ki jih imajo s ponudniki storitev gostovanja v zvezi z določitvijo, izvajanjem in ocenjevanjem posebnih proaktivnih ukrepov. Podobno je takšno sodelovanje potrebno tudi v zvezi s sprejemanjem pravil o kaznih ter izvajanjem in izvrševanjem kazni.

(28)  Da bi zagotovili učinkovito in dovolj usklajeno izvajanje proaktivnih ukrepov, bi se morali pristojni sodni organi v državah članicah medsebojno povezati glede razprav, ki jih imajo s ponudniki storitev gostovanja ter izobraževalnimi ustanovami in organizacijami civilne družbe, kot so združenja novinarjev, mladinske organizacije, organi za nadzor nad mediji in druge, v zvezi z ocenjevanjem, določitvijo in izvajanjem smiselnih in vzdržnih proaktivnih ukrepov za boj proti terorizmu in radikalizaciji.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Ponudniki storitev gostovanja in države članice bi morali vzpostaviti kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro obravnavanje odredb o odstranitvi in obvestil. Kontaktna točka v nasprotju s pravnim zastopnikom služi operativnim namenom. Kontaktno točko ponudnika storitev gostovanja bi morala sestavljati namenska sredstva, ki omogočajo elektronsko predložitev odredb o odstranitvi in obvestil, ter tehnična sredstva in osebje, ki omogočajo njihovo hitro obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna točka ponudnika storitev gostovanja fizično nahaja v Uniji, in ponudnik storitev gostovanja lahko v ta namen imenuje katero koli obstoječo kontaktno točko, pod pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, določene v tej uredbi. Da se zagotovi odstranitev teroristične vsebine ali onemogoči dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi, bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da je kontaktna točka dosegljiva 24 ur na dan sedem dni v tednu. Informacije o kontaktni točki bi morale vključevati informacije o jeziku, v katerem se lahko naslovi. Za lažjo komunikacijo med ponudniki storitev gostovanja in pristojnimi organi se ponudnike storitev gostovanja spodbuja, da omogočajo komunikacijo v enem od uradnih jezikov Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji uporabe.

(33)  Ponudniki storitev gostovanja in države članice bi morali vzpostaviti kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro obravnavanje odredb o odstranitvi in obvestil. Kontaktna točka v nasprotju s pravnim zastopnikom služi operativnim namenom. Kontaktno točko ponudnika storitev gostovanja bi morala sestavljati namenska sredstva, ki omogočajo elektronsko predložitev odredb o odstranitvi in obvestil, ter tehnična sredstva in osebje, ki omogočajo njihovo hitro obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna točka ponudnika storitev gostovanja fizično nahaja v Uniji, in ponudnik storitev gostovanja lahko v ta namen imenuje katero koli obstoječo kontaktno točko, pod pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, določene v tej uredbi. Da se zagotovi odstranitev teroristične vsebine ali onemogoči dostop do nje hitro in brez nepotrebnega odlašanja po prejemu odredbe o odstranitvi, bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da je kontaktna točka dosegljiva. Informacije o kontaktni točki bi morale vključevati informacije o jeziku, v katerem se lahko naslovi. Za lažjo komunikacijo med ponudniki storitev gostovanja in pristojnimi organi se ponudnike storitev gostovanja spodbuja, da omogočajo komunikacijo v enem od uradnih jezikov Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji uporabe.

Obrazložitev

Od malih in srednjih podjetij ni realistično zahtevati, naj vsebino odstranijo v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi, ne da bi imela na voljo dovolj časa za ustrezno oceno zahteve. Mala podjetja pač ne bodo mogla izpolniti tega pogoja, saj v večini primerov preprosto nimajo na voljo dovolj človeških virov, ki bi bili na voljo ves čas in bi lahko v eni uri odstranili vsebino.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Ker ni splošne zahteve, da ponudniki storitev zagotovijo fizično prisotnost na ozemlju Unije, je treba zagotoviti, da je jasno, katera država članica ima sodno pristojnost nad ponudnikom, ki zagotavlja storitve gostovanja v Uniji. Praviloma ponudnik storitev gostovanja spada pod sodno pristojnost države članice, v kateri ima glavni sedež ali v kateri je imenoval pravnega zastopnika. Ne glede na to pa bi moralo biti v primeru, ko je odredbo o odstranitvi izdala druga država članica, njenim pristojnim organom omogočeno, da to odredbo izvršijo z uporabo prisilnih ukrepov nekaznovalne narave, kot so plačila kazni. Kar zadeva ponudnika storitev gostovanja, ki nima sedeža v Uniji in ne imenuje pravnega zastopnika, bi morala imeti vsaka država članica kljub temu možnost izreči kazni, pod pogojem, da se spoštuje načelo ne bis in idem.

(34)  Ker ni splošne zahteve, da ponudniki storitev zagotovijo fizično prisotnost na ozemlju Unije, je treba zagotoviti, da je jasno, katera država članica ima sodno pristojnost nad ponudnikom, ki zagotavlja storitve gostovanja v Uniji. Praviloma ponudnik storitev gostovanja spada pod sodno pristojnost države članice, v kateri ima glavni sedež ali v kateri je imenoval pravnega zastopnika. Ne glede na to pa bi moralo biti v primeru, ko je odredbo o odstranitvi izdala druga država članica, njenemu pristojnemu organu omogočeno, da to odredbo izvrši z uporabo prisilnih ukrepov nekaznovalne narave, kot so plačila kazni. Kar zadeva ponudnika storitev gostovanja, ki nima sedeža v Uniji in ne imenuje pravnega zastopnika, bi morala imeti vsaka država članica kljub temu možnost izreči kazni, pod pogojem, da se spoštuje načelo ne bis in idem.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Kazni so nujne, da se zagotovi, da ponudniki storitev gostovanja učinkovito izvajajo svoje obveznosti v skladu s to uredbo. Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice za določanje glob. Posebno stroge kazni se določijo v primeru, ko ponudnik storitev gostovanja sistematično ne odstranjuje terorističnih vsebin ali ne onemogoča dostopa do njih v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka v posameznih primerih se lahko sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah upošteva sistematično neizpolnjevanje obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje zadevnih obveznosti. Kazni za neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi bilo treba sprejeti samo v zvezi z obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po poročanju v skladu s členom 6(2) ali odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati finančna sredstva ponudnika. Države članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

(38)  Države članice bi morale določiti kazni, da se zagotovi, da ponudniki storitev gostovanja učinkovito izvajajo svoje obveznosti v skladu s to uredbo. Države članice bi morale sprejeti pravila o teh kaznih, ki bi morale biti sorazmerne in izvedljive ter upoštevati obseg in naravo zadevnega ponudnika storitev gostovanja. Stroge kazni bi bilo treba določiti v primeru, ko ponudnik storitev gostovanja sistematično ne odstranjuje terorističnih vsebin ali ne onemogoča dostopa do njih brez nepotrebnega odlašanja. Ponudnik storitev gostovanja bi moral v primeru teroristične vsebine, ki je očitno škodljiva ali predstavlja neposredno grožnjo javnemu redu, to vsebino odstraniti ali onemogočiti dostop do nje od trenutka prejema ustrezno obrazložene odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka v posameznih primerih se lahko sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel ne bis in idem in sorazmernosti in zagotavljanju, da se pri takšnih sankcijah upošteva sistematično neizpolnjevanje obveznosti, pri čemer pa se ne spodbuja samovoljno odstranjevanje vsebin, ki niso teroristične. Za zagotovitev pravne varnosti bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje zadevnih obveznosti. Kazni za neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi bilo treba sprejeti samo v zvezi z obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po poročanju v skladu s členom 6(2) ali odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati finančna sredstva ponudnika. Države članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba določa enotna pravila za preprečevanje zlorabe storitev gostovanja za razširjanje terorističnih spletnih vsebin. Določa zlasti:

1.  Ta uredba brez poseganja v obveznost spoštovanja temeljnih pravic in temeljnih pravnih načel, zapisanih v členu 6 PEU, določa enotna pravila za preprečevanje zlorabe storitev gostovanja za razširjanje terorističnih spletnih vsebin v javnosti. Določa zlasti:

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pravila o dolžnostih skrbnega ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev gostovanja, da preprečijo razširjanje terorističnih vsebin prek svojih storitev in po potrebi zagotovijo njihovo hitro odstranitev;

(a)  pravila o dolžnostih skrbnega ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev gostovanja, da obravnavajo spletno razširjanje terorističnih vsebin v javnosti prek svojih storitev in po potrebi zagotovijo njihovo hitro odstranitev;

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti države članice za prepoznavanje terorističnih vsebin, omogočanje njihove hitre odstranitve s strani ponudnikov storitev gostovanja ter olajšanje sodelovanja s pristojnimi organi v drugih državah članicah, ponudniki storitev gostovanja in po potrebi ustreznimi organi Unije.

(b)  sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti države članice za prepoznavanje terorističnih vsebin, omogočanje njihove hitre odstranitve s strani ponudnikov storitev gostovanja ter olajšanje sodelovanja z ustreznimi pristojnimi organi in po potrebi sodnimi organi v drugih državah članicah, ponudniki storitev gostovanja in po potrebi ustreznimi organi Unije.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta uredba se ne uporablja za vsebine, ki se razširjajo v izobraževalne, umetniške, novinarske ali raziskovalne in druge redakcijske namene, če ne spodbujajo k nasilju, ali za vsebine, namenjene ozaveščanju proti terorističnim dejavnostim.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta uredba se uporablja za ponudnike storitev gostovanja, ki ponujajo storitve v Uniji, ne glede na njihov glavni sedež.

2.  Ta uredba se uporablja za ponudnike storitev gostovanja, ki ponujajo storitve javnosti v Uniji, ne glede na njihov glavni sedež.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „ponudnik storitev gostovanja“ pomeni ponudnika storitev informacijske družbe, ki vključujejo shranjevanje informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin in na njegovo zahtevo, ter dajanje shranjenih informacij na voljo tretjim osebam;

(1)  „ponudnik storitev gostovanja“ pomeni ponudnika storitev informacijske družbe, ki vključujejo shranjevanje spletnih vsebin, ki jih zagotovi ponudnik vsebin in na njegovo zahtevo, ter dajanje shranjenih informacij na voljo javnosti;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  „pristojni organ“ pomeni en sam imenovan nacionalni sodni organ v državi članici ali neodvisen upravni organ z ustreznim strokovnim znanjem

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „teroristična kazniva dejanja“ pomenijo kazniva dejanja, kot so opredeljena v členu 3(1) Direktive (EU) 2017/541;

(4)  „teroristično kaznivo dejanje“ pomeni eno od naklepnih dejanj iz člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  „teroristična vsebina“ pomeni eno ali več naslednjih informacij:

(5)  „teroristična vsebina“ pomeni spletno vsebino, ki lahko prispeva k storitvi naklepnih dejanj, ki po nacionalnem pravu ali pravu Unije sodijo med kazniva dejanja, kot je navedeno v členu 3(1)(a) do (i) Direktive 2017/541/EU, in sicer:

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  spodbujanje prispevanja k terorističnim kaznivim dejanjem;

(b)  nagovarjanje oseb ali skupine oseb, da prispevajo k storitvi terorističnih kaznivih dejanj;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  promoviranje dejavnosti teroristične skupine, zlasti s spodbujanjem udeležbe v teroristični skupini ali podpore teroristični skupini v smislu člena 2(3) Direktive (EU) 2017/541;

(c)  promoviranje dejavnosti teroristične skupine, zlasti z nagovarjanjem oseb ali skupine oseb k udeležbi v teroristični skupini, sestajanju in komuniciranju z njo ali k podpiranju kaznivih dejanj teroristične skupine v smislu člena 2(3) Direktive (EU) 2017/541 ali s spodbujanjem razširjanja terorističnih vsebin;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „razširjanje terorističnih vsebin“ pomeni omogočanje dostopa do terorističnih vsebin tretjim osebam prek storitev ponudnikov storitev gostovanja;

(6)  „razširjanje terorističnih vsebin“ pomeni omogočanje javnega dostopa do terorističnih vsebin tretjim osebam prek storitev ponudnikov storitev gostovanja;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „obvestilo“ pomeni sporočilo pristojnega organa ali, kjer je to ustrezno, ustreznega organa Unije ponudniku storitev gostovanja o informacijah, ki bi lahko veljale za teroristične vsebine, da ponudnik prostovoljno preuči njihovo združljivost s svojimi pogoji, namenjenimi preprečevanju razširjanja terorističnih vsebin;

(8)  „obvestilo“ pomeni sporočilo pristojnega organa ali, kjer je to ustrezno, ustreznega organa Unije ponudniku storitev gostovanja o vsebinah, ki bi lahko veljale za teroristične vsebine, da ponudnik prostovoljno preuči njihovo združljivost s svojimi pogoji, namenjenimi preprečevanju razširjanja terorističnih vsebin;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  „glavni sedež“ pomeni glavno upravo ali registrirani sedež, kjer se izvajajo glavne finančne naloge in operativni nadzor.

(9)  „glavni sedež“ pomeni glavno upravo ali registrirani sedež, kjer se izvajajo glavne finančne naloge in operativni nadzor v Uniji.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Izražanje radikalnih, polemičnih ali kontroverznih stališč v javni razpravi o občutljivih političnih vprašanjih ter vsebina, namenjena obveščanju ali obsojanju teroristične vsebine, se ne bi smeli obravnavati kot teroristična vsebina v smislu točke (5) prvega odstavka tega člena.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki storitev gostovanja v skladu s to uredbo sprejmejo ustrezne, razumne in sorazmerne ukrepe za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin in zaščito uporabnikov pred terorističnimi vsebinami. Pri tem postopajo skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno ter ob ustreznem upoštevanju temeljnih pravic uporabnikov, upoštevajo pa tudi temeljni pomen svobode izražanja in obveščanja v odprti in demokratični družbi.

1.  Ponudniki storitev gostovanja v skladu s to uredbo sprejmejo ustrezne, razumne in sorazmerne ukrepe za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin v javnosti in zaščito uporabnikov pred terorističnimi vsebinami. Pri tem postopajo skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno ter ob ustreznem spoštovanju temeljnih pravic uporabnikov, zlasti svobode izražanja in obveščanja.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudniki storitev gostovanja v svoje pogoje vključijo določbe za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin in jih uporabljajo.

2.  Ponudniki storitev gostovanja brez poseganja v člena 14 in 15 Direktive 2000/31/ES v svoje pogoje vključijo določbo, da bodo sprejeli ustrezne učinkovite in sorazmerne ukrepe proti razširjanju terorističnih vsebin v okviru svojih storitev.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ponudniki storitev gostovanja iz člena 1(1), ki izpolnjujejo merila za opredelitev platform za izmenjavo videov, sprejmejo ustrezne ukrepe proti razširjanju terorističnih vsebin v skladu z odstavkom 1(c) in odstavkom 3 člena 28b Direktive (EU) 2018/1808.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organ je pooblaščen, da izda odločitev, s katero od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da odstrani teroristično vsebino ali onemogoči dostop do nje.

1.  Pristojni organ je pooblaščen, da izda odredbo o odstranitvi, s katero od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da odstrani teroristično vsebino ali onemogoči dostop do nje.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Če ima pristojni organ države članice, v kateri je glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali ponudnika vsebin, utemeljene razloge za domnevo, da bi lahko odredba o odstranitvi vplivala na temeljne pravice posameznikov, to sporoči pristojnemu organu, ki je predložil zahtevo. Organ, ki je predložil zahtevo, upošteva te okoliščine in po potrebi umakne ali prilagodi zahtevo za odstranitev.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudniki storitev gostovanja odstranijo teroristično vsebino ali onemogočijo dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi.

2.  Ponudniki storitev gostovanja po prejemu odredbe o odstranitvibrez poseganja v člena 14 in 15 Direktive 2000/31/ES in brez nepotrebnega odlašanja odstranijo teroristično vsebino ali onemogočijo dostop do nje. Države članice lahko določijo, da ponudniki storitev gostovanja v primeru teroristične vsebine, ki je očitno škodljiva ali predstavlja neposredno grožnjo javnemu redu, to vsebino odstranijo ali onemogočijo dostop do nje takoj, ko prejmejo ustrezno obrazloženo odredbo o odstranitvi.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  obrazložitev razlogov, zakaj se vsebina šteje za teroristično vsebino, vsaj s sklicevanjem na kategorije terorističnih vsebin iz člena 2(5);

(b)  izčrpno obrazložitev razlogov, zakaj se vsebina šteje za teroristično vsebino, vsaj s sklicevanjem na kategorije terorističnih vsebin iz člena 2(5);

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  enotni naslov vira (URL – Uniform Resource Locator) in po potrebi dodatne informacije, ki omogočajo opredelitev vsebine iz obvestila;

(c)  točen spletni enotni naslov vira (URL – Uniform Resource Locator), identifikacijo ponudnika spletnih vsebin in vse druge informacije, ki omogočajo opredelitev vsebine iz obvestila;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  informacije o možnostih sodnega varstva, ki so na voljo ponudniku storitev gostovanja in ponudniku vsebin;

(f)  informacije o možnostih in roku za sodno varstvo, ki so na voljo ponudniku storitev gostovanja in ponudniku vsebin;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Ponudnik storitev gostovanja ali ponudnik vsebin ima pravico do pritožbe na odredbo o odstranitvi z vložitvijo pravnega sredstva pred ustreznim sodnim organom v državi članici, v kateri je glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali ponudnika vsebin.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Pristojni organi odredbo o odstranitvi naslovijo na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali na pravnega zastopnika, ki ga imenuje ponudnik storitev gostovanja v skladu s členom 16, in jo posredujejo kontaktni točki iz člena 14(1). Take odredbe se pošljejo z elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni zapis na tak način, da se omogoči ugotavljanje pristnosti pošiljatelja, vključno s točnostjo datuma in časa pošiljanja in prejema odredbe.

5.  Pristojni organi odredbo o odstranitvi naslovijo na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali na pravnega zastopnika, ki ga imenuje ponudnik storitev gostovanja v skladu s členom 16, in jo posredujejo kontaktni točki iz člena 14(1). Take odredbe se pošljejo z elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni zapis na tak način, da se omogoči ugotavljanje pristnosti pošiljatelja, vključno s točnostjo datuma in časa pošiljanja in prejema odredbe. Te odredbe so v enem od jezikov, določenih v skladu s členom 14(2).

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Če ponudnik storitev gostovanja ne more izpolniti odredbe o odstranitvi, ker so v njej očitne napake ali ker v njej ni dovolj informacij za izvršitev odredbe, o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni organ in zaprosi za potrebna pojasnila, za kar uporabi predlogo iz Priloge III. Rok iz odstavka 2 velja takoj, ko se zagotovi pojasnilo.

8.  Če ponudnik storitev gostovanja ne more izpolniti odredbe o odstranitvi, ker so v njej očitne napake ali ker v njej ni dovolj tehničnih informacij za izvršitev odredbe, o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni organ in zaprosi za potrebna pojasnila, za kar uporabi predlogo iz Priloge III. Rok iz odstavka 2 velja takoj, ko se zagotovi pojasnilo.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a.  Če ponudnik storitve gostovanja ne more izpolniti odredbe o odstranitvi zaradi operativnih ali tehničnih težav, o tem obvesti pristojni sodni organ, pojasni razloge za neizpolnjevanje in opiše ukrepe, ki jih namerava sprejeti, da bo v celoti izpolnil odredbo o odstranitvi, za kar uporabi predlogo iz Priloge III.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Čezmejno sodelovanje

 

1.  Pristojni organ, ki ponudniku storitev gostovanja izda odredbo o odstranitvi, izvod odredbe o odstranitvi takoj posreduje pristojnemu organu iz člena 17(1)(a) države članice, v kateri je glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali njegovega imenovanega zastopnika.

 

2.  Če ima pristojni organ države članice, v kateri je glavni sedež ponudnika storitev gostovanja, njegovega imenovanega zastopnika ali ponudnika vsebin, utemeljene razloge za domnevo, da bi lahko odredba o odstranitvi vplivala na temeljne pravice posameznikov, to sporoči pristojnemu organu, ki je predložil zahtevo.

 

3.  Organ, ki je predložil zahtevo, upošteva te okoliščine in po potrebi umakne ali prilagodi zahtevo za odstranitev.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Obvestilo vsebuje dovolj podrobne informacije, vključno z razlogi, zakaj se vsebina šteje za teroristično vsebino, URL in po potrebi dodatnimi informacijami, ki omogočajo opredelitev teroristične vsebine iz obvestila.

4.  Obvestilo vsebuje dovolj podrobne informacije, vključno z izčrpnim seznamom razlogov, zakaj se vsebina šteje za teroristično vsebino, URL in po potrebi dodatnimi informacijami, ki omogočajo opredelitev teroristične vsebine iz obvestila.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki storitev gostovanja po potrebi sprejmejo proaktivne ukrepe za zaščito svojih storitev pred razširjanjem terorističnih vsebin. Ukrepi so učinkoviti in sorazmerni ter upoštevajo tveganje in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam, temeljne pravice uporabnikov ter temeljni pomen svobode izražanja in obveščanja v odprti in demokratični družbi.

1.  Ponudniki storitev gostovanja brez poseganja v Direktivo (EU) 2018/1808 in Direktivo 2000/31/ES glede na tveganja in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam sprejmejo proaktivne ukrepe za zaščito svojih storitev pred razširjanjem terorističnih vsebin. Ukrepi so učinkoviti, ciljno usmerjeni in sorazmerni ter upoštevajo tveganje in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam in ustrezno spoštujejo temeljne pravice uporabnikov, zlasti svobodo izražanja in obveščanja.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je bil pristojni organ iz člena 17(1)(c) obveščen v skladu s členom 4(9), od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da v treh mesecih po prejemu zahteve in nato vsaj enkrat letno predloži poročilo o posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je sprejel, vključno z uporabo avtomatiziranih orodij, da bi:

Kadar je bil ustrezni pristojni organ iz člena 17(1)(c) obveščen v skladu s členom 4(9), od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da v treh mesecih po prejemu zahteve in nato vsaj enkrat letno predloži poročilo o posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je sprejel, vključno z uporabo avtomatiziranih orodij, da bi:

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  preprečil ponovno nalaganje vsebin, ki so bile že odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen, ker se štejejo za teroristične vsebine;

(a)  učinkovito onemogočili ponovno pojavljanje vsebin, ki so bile že odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen, ker se štejejo za teroristične vsebine;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročila vključujejo vse ustrezne informacije, ki pristojnemu organu iz člena 17(1)(c) omogočajo, da oceni, ali so proaktivni ukrepi učinkoviti in sorazmerni, vključno z oceno delovanja vseh uporabljenih avtomatiziranih orodij, pa tudi uporabljenih mehanizmov človeškega nadzora in preverjanja.

Poročila vključujejo vse ustrezne informacije, ki ustreznemu pristojnemu organu iz člena 17(1)(c) omogočajo, da oceni, ali so proaktivni ukrepi učinkoviti in sorazmerni, vključno z oceno delovanja vseh uporabljenih avtomatiziranih orodij, pa tudi uporabljenih mehanizmov človeškega nadzora in preverjanja.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar pristojni organ iz člena 17(1)(c) meni, da proaktivni ukrepi, ki so bili sprejeti in sporočeni v skladu z odstavkom 2, ne zadoščajo za zmanjšanje in obvladovanje tveganja in ravni izpostavljenosti, lahko od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da sprejme posebne dodatne proaktivne ukrepe. V ta namen ponudnik storitev gostovanja sodeluje s pristojnim organom iz člena 17(1)(c), da se opredelijo posebni ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev gostovanja, ter določijo ključni cilji in referenčna merila ter časovni razpored za njihovo izvajanje.

3.  Kadar ustrezni pristojni organ iz člena 17(1)(c) meni, da so proaktivni ukrepi, ki so bili sprejeti in sporočeni v skladu z odstavkom 2, nesorazmerni ali ne zadostujejo za zmanjšanje in obvladovanje tveganja in ravni izpostavljenosti, lahko od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da prilagodi že sprejete ukrepe ali sprejme posebne dodatne proaktivne ukrepe. V ta namen ponudnik storitev gostovanja sodeluje z ustreznim pristojnim organom iz člena 17(1)(c), da se opredelijo spremembe ali posebni ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev gostovanja, ter določijo ključni cilji in referenčna merila ter časovni razpored za njihovo izvajanje.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če v treh mesecih od zahteve v skladu z odstavkom 3 ni mogoče doseči dogovora, lahko pristojni organ iz člena 17(1)(c) izda odločitev, s katero naloži posebne dodatne potrebne in sorazmerne proaktivne ukrepe. V odločitvi se upoštevajo zlasti gospodarska zmogljivost ponudnika storitev gostovanja in učinek takih ukrepov na temeljne pravice uporabnikov ter temeljni pomen svobode izražanja in obveščanja. Takšna odločitev se pošlje na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali pravnemu zastopniku, ki ga je imenoval ponudnik storitev. Ponudnik storitev gostovanja redno poroča o izvajanju takih ukrepov v skladu z navodili pristojnega organa iz člena 17(1)(c).

4.  Če v treh mesecih od zahteve v skladu z odstavkom 3 ni mogoče doseči dogovora, lahko ustrezni pristojni organ iz člena 17(1)(c) izda odločitev, s katero naloži posebne dodatne potrebne in sorazmerne proaktivne ukrepe. V odločitvi se upoštevajo zlasti vrsta vsebine, ki jo gosti storitev, tehnična izvedljivosti ukrepov, gospodarska zmogljivost ponudnika storitev gostovanja in učinek takih ukrepov na temeljne pravice uporabnikov, zlasti na svobodo izražanja in obveščanja. Takšna odločitev se pošlje na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali pravnemu zastopniku, ki ga je imenoval ponudnik storitev. Ponudnik storitev gostovanja redno poroča o izvajanju takih ukrepov v skladu z navodili ustreznega pristojnega organa iz člena 17(1)(c).

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ponudnik storitev gostovanja lahko kadar koli zahteva, da pristojni organ iz člena 17(1)(c) pregleda in po potrebi prekliče zahtevo ali odločitev v skladu z odstavkom 2, 3 oziroma 4. Pristojni organ zagotovi utemeljeno odločitev v razumnem roku po tem, ko je prejel zahtevo ponudnika storitev gostovanja.

5.  Ponudnik storitev gostovanja lahko kadar koli zahteva, da ustrezni pristojni organ iz člena 17(1)(c) pregleda in po potrebi prekliče zahtevo ali odločitev v skladu z odstavkom 2, 3 oziroma 4. Ustrezni pristojni organ zagotovi utemeljeno odločitev v razumnem roku po tem, ko je prejel zahtevo ponudnika storitev gostovanja.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Člena 6 in 9 se ne uporabljata za ponudnike infrastrukturnih storitev v oblaku, med katerimi je zagotavljanje fizičnih in virtualnih virov na zahtevo, ki zagotavljajo računalniške in shranjevalne infrastrukturne zmogljivosti, za katere ponudnik storitev nima pravic glede tega, katere vsebine shranjujejo njegove stranke ali končni uporabniki in kako jo obdelujejo ali dajejo na voljo javnosti, in kjer ponudnik storitev nima posebnega nadzora nad vsebino, ki jo shranijo njegove stranke ali končni uporabniki teh strank.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki storitev gostovanja v svojih pogojih določijo politiko za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin, po potrebi vključno s smiselno razlago delovanja proaktivnih ukrepov, vključno z uporabo avtomatiziranih orodij.

1.  Ponudniki storitev gostovanja v svojih pogojih jasno določijo politiko proti razširjanju terorističnih vsebin, po potrebi vključno s smiselno razlago delovanja proaktivnih ukrepov, vključno z uporabo avtomatiziranih orodij, in sodelujejo z ustreznimi pristojnimi organi.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudniki storitev gostovanja objavijo letna poročila o preglednosti glede ukrepov, sprejetih proti razširjanju terorističnih vsebin.

2.  Ponudniki storitev gostovanja, ustrezni pristojni organi in organi Unije objavijo letna poročila o preglednosti glede ukrepov, sprejetih proti razširjanju terorističnih vsebin v javnosti.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Poročila o preglednosti vsebujejo vsaj naslednje informacije:

3.  Poročila ponudnikov storitev gostovanja o preglednosti vsebujejo vsaj naslednje informacije:

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  informacije o ukrepih ponudnika storitev gostovanja za preprečevanje ponovnega nalaganja vsebin, ki so bile že odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen, ker se štejejo za teroristične vsebine;

(b)  podrobne informacije o ukrepih ponudnika storitev gostovanja proti ponovnemu pojavljanju vsebin, ki so bile že odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen, ker se štejejo za teroristične vsebine;

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  pregled in izid pritožbenih postopkov.

(d)  pregled in ocena učinkovitosti mehanizmov za pritožbe in odpravo škode.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar ponudniki storitev gostovanja v skladu s to uredbo uporabljajo avtomatizirana orodja v zvezi z vsebinami, ki jih hranijo, zagotovijo učinkovite in ustrezne zaščitne ukrepe za zagotovitev, da so odločitve, ki se sprejmejo v zvezi s temi vsebinami, zlasti odločitve, da se vsebine, ki se štejejo za teroristične, odstranijo ali se onemogoči dostop do njih, pravilne in utemeljene.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zaščitni ukrepi vključujejo zlasti človeški nadzor in preverjanje, kjer je to primerno, in v vsakem primeru, če je potrebna podrobna analiza zadevnih okoliščin za ugotovitev, ali se vsebine štejejo za teroristične ali ne.

2.  Zaščitni ukrepi vključujejo zlasti človeški nadzor in preverjanje primernosti odločitve o odstranitvi vsebin ali zavrnitvi dostopa do njih, zlasti kar zadeva svobodo izražanja in obveščanja. Če je treba podrobno analizirati zadevne okoliščine za ugotovitev, ali se vsebine štejejo za teroristične, je potreben človeški nadzor.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pritožbeni mehanizmi

Mehanizmi za pritožbe in odpravo škode

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki storitev gostovanja vzpostavijo učinkovite in dostopne mehanizme, ki ponudnikom vsebin, katerih vsebina je bila odstranjena ali je bil onemogočen dostop do nje zaradi obvestila v skladu s členom 5 ali proaktivnih ukrepov v skladu s členom 6, omogočajo, da vložijo pritožbo zoper ukrep ponudnika storitev gostovanja in zahtevajo ponovno objavo vsebine.

1.  Ponudniki storitev gostovanja brez poseganja v pravna sredstva, ki so ponudnikom vsebin na voljo v skladu z nacionalnim pravom, vzpostavijo hitre, učinkovite in dostopne mehanizme za pritožbe in odpravo škode, ki ponudnikom vsebin, katerih vsebina je bila odstranjena ali je bil onemogočen dostop do nje zaradi obvestila v skladu s členom 5 ali proaktivnih ukrepov v skladu s členom 6, omogočajo, da vložijo obrazloženo pritožbo zoper ukrep ponudnika storitev gostovanja in zahtevajo ponovno objavo vsebine.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

V primerih, ko je bila vsebina odstranjena ali je bil dostop do nje onemogočen zaradi odredbe o odstranitvi iz člena 4, obvestila v skladu s členom 5 ali proaktivnih ukrepov v skladu s členom 6, lahko zadevni ponudnik vsebin kadar koli začne sodni postopek, s katerim zahteva ponovno objavo vsebine. Začetek sodnega postopka ni pogojen z uvedbo pritožbenih mehanizmov iz člena 10.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar imajo ponudniki storitev gostovanja informacije glede kakršnih koli dokazov o terorističnih kaznivih dejanjih, o tem takoj obvestijo organe, pristojne za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj v zadevni državi članici, ali kontaktno točko v državi članici v skladu s členom 14(2), kjer imajo glavni sedež ali pravnega zastopnika. Ponudniki storitev gostovanja lahko te informacije v primeru dvoma posredujejo Europolu za ustrezno nadaljnje ukrepanje.

4.  Kadar imajo ponudniki storitev gostovanja informacije glede kakršnih koli dokazov o terorističnih kaznivih dejanjih, o tem takoj obvestijo organ, pristojen za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj v zadevni državi članici, ali kontaktno točko v državi članici v skladu s členom 14(2), kjer imajo glavni sedež ali pravnega zastopnika. Ponudniki storitev gostovanja lahko te informacije v primeru dvoma posredujejo Europolu za ustrezno nadaljnje ukrepanje.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve obveznosti s strani ponudnikov storitev gostovanja v skladu s to uredbo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Take kazni so omejene na kršenje obveznosti iz:

1.  Države članice določijo kazni za kršitve obveznosti s strani ponudnikov storitev gostovanja v skladu s to uredbo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Te kazni so omejene na kršenje obveznosti iz:

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  člena 6(2) in (4) (poročila o proaktivnih ukrepih in sprejetje ukrepov po odločitvi o uvedbi posebnih proaktivnih ukrepov);

(d)  člena 6(2) in (4) (poročila o proaktivnih ukrepih in sprejetje teh ukrepov po odločitvi o uvedbi posebnih proaktivnih ukrepov);

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  člena 9 (zaščitni ukrepi v zvezi s proaktivnimi ukrepi);

(g)  člena 9 (zaščitni ukrepi v zvezi z uporabo in izvajanjem proaktivnih ukrepov);

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice zagotovijo, da pristojni organi pri določanju vrste in ravni kazni upoštevajo vse pomembne okoliščine, vključno z:

3.  Države članice zagotovijo, da ustrezni pristojni organi pri določanju vrste in ravni kazni upoštevajo vse pomembne okoliščine, vključno z:

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  ravnjo sodelovanja ponudnika storitev gostovanja s pristojnimi organi.

(e)  ravnjo sodelovanja ponudnika storitev gostovanja z ustreznimi pristojnimi organi.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  vrsto in velikostjo ponudnikov storitev gostovanja, zlasti mikropodjetij ali malih podjetij, v smislu priporočila Komisije 2003/361/ES.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice zagotovijo, da za sistematično neizpolnjevanje obveznosti iz člena 4(2) veljajo denarne kazni v višini do % skupnega prometa ponudnika storitev gostovanja v zadnjem poslovnem letu.

4.  Države članice zagotovijo, da za sistematično neizpolnjevanje obveznosti iz člena 4(2) veljajo denarne kazni v višini do 2 % skupnega prometa ponudnika storitev gostovanja v zadnjem poslovnem letu.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20, s katerimi dopolni to uredbo s tehničnimi zahtevami za elektronska sredstva, ki jih pristojni organi uporabljajo za pošiljanje odredb o odstranitvi.

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20, s katerimi dopolni to uredbo z nujnimi tehničnimi zahtevami za elektronska sredstva, ki jih pristojni organi uporabljajo za pošiljanje odredb o odstranitvi.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija je pooblaščena, da sprejme take delegirane akte za spremembo prilog I, II in III, da bi se učinkovito obravnavala morebitna potreba po izboljšavah v zvezi z vsebino obrazcev za odredbe o odstranitvi in obrazcev, ki se uporabijo za predložitev informacij o nezmožnosti izvršitve odredbe o odstranitvi.

2.  Komisija je pooblaščena, da sprejme take delegirane akte za spremembo prilog I, II in III, da bi se primerno obravnavala morebitna potreba po izboljšavah v zvezi z vsebino obrazcev za odredbe o odstranitvi in obrazcev, ki se uporabijo za predložitev informacij o nezmožnosti izvršitve odredbe o odstranitvi.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datum začetka uporabe te uredbe].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19 se prenese na Komisijo za določeno obdobje treh let od [datum začetka uporabe te uredbe].

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Priloga III – oddelek B – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiia)  Opišite ukrepe, ki jih nameravate sprejeti za odpravo zgoraj omenjenih tehničnih ali operativnih težav, da izpolnite odredbo o odstranitvi:

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja pravno skladnost s predlagano spremembo člena 4(7).

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin

Referenčni dokumenti

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

22.10.2018

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

31.1.2019

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Julie Ward

11.12.2018

Datum sprejetja

11.3.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Emma McClarkin, Martina Michels

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

17

+

ALDE

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk)

ECR

Emma McClarkin

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Helga Trüpel

2

-

GUE/NGL

Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju), UL L 178, 17.7.2000, str. 1–16.

(2)

Direktiva (EU) 2018/1808 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) glede na spreminjajoče se tržne razmere, UL L 303, 28.11.2018, str. 69–92.


MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (4.3.2019)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Pripravljavka mnenja: Julia Reda

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Cilj te uredbe je zagotoviti nemoteno delovanje enotnega digitalnega trga v odprti in demokratični družbi s preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja v teroristične namene. Delovanje enotnega digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike storitev gostovanja, povečanjem zaupanja uporabnikov v spletno okolje in izboljšanjem zaščitnih ukrepov za svobodo izražanja in obveščanja.

(1)  Cilj te uredbe je zagotoviti nemoteno delovanje enotnega digitalnega trga v odprti in demokratični družbi z obravnavanjem zlorabe storitev gostovanja v teroristične namene. Delovanje enotnega digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike storitev gostovanja, povečanjem zaupanja uporabnikov v spletno okolje in izboljšanjem zaščitnih ukrepov, ki bi zagotavljali pravno državo in temeljne pravice, pravico do svobode in pluralnosti medijev, svobodo gospodarske pobude ter pravico do zasebnosti in do varstva osebnih podatkov.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Ureditev za ponudnike storitev gostovanja lahko zgolj dopolnjuje strategije držav članic za obravnavo terorizma, v katerih morajo biti poudarjeni ukrepi zunaj spleta, kot so naložbe v socialno delo, pobude za deradikalizacijo in sodelovanje s prizadetimi skupnostmi, s čimer bi trajno preprečevali radikalizacijo v družbi.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Ponudniki storitev gostovanja, ki so dejavni na internetu, imajo ključno vlogo v digitalnem gospodarstvu, saj povezujejo podjetja in državljane ter omogočajo javno razpravo in razširjanje ter prejemanje informacij, mnenj in zamisli, s čimer pomembno prispevajo k inovacijam, gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest v Uniji. Vendar njihove storitve včasih zlorabijo tretje osebe za izvajanje nezakonitih dejavnosti na spletu. Posebej zaskrbljujoče je, ko ponudnike storitev gostovanja zlorabijo teroristične skupine in njihovi podporniki za razširjanje terorističnih vsebin na spletu z namenom širjenja sporočil, radikalizacije in novačenja ter spodbujanja in usmerjanja terorističnih dejavnosti.

(2)  Ponudniki storitev gostovanja, ki so dejavni na internetu, imajo ključno vlogo v digitalnem gospodarstvu, saj povezujejo podjetja in državljane ter omogočajo javno razpravo in razširjanje ter prejemanje informacij, mnenj in zamisli, s čimer pomembno prispevajo k inovacijam, gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest v Uniji. Vendar njihove storitve včasih zlorabijo tretje osebe za izvajanje nezakonitih dejavnosti na spletu. Izredno zaskrbljujoče je, ko ponudnike storitev gostovanja zlorabijo teroristične skupine in njihovi podporniki za razširjanje terorističnih vsebin na spletu z namenom širjenja sporočil, radikalizacije, dezinformiranja in novačenja ter spodbujanja in usmerjanja terorističnih dejavnosti.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Prisotnost terorističnih vsebin na spletu ima resne negativne posledice za uporabnike, državljane in širšo družbo ter ponudnike spletnih storitev, ki gostijo takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje njihovih uporabnikov in škoduje njihovim poslovnim modelom. Glede na osrednjo vlogo ponudnikov spletnih storitev ter tehnološka sredstva in zmogljivosti, povezane s storitvami, ki jih zagotavljajo, imajo ti ponudniki posebno družbeno odgovornost, da svoje storitve zaščitijo pred zlorabo s strani teroristov ter pomagajo pri boju proti terorističnim vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih storitev.

(3)  Prisotnost terorističnih vsebin na spletu ima resne negativne posledice za uporabnike, državljane in širšo družbo ter ponudnike spletnih storitev, ki gostijo takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje njihovih uporabnikov in škoduje njihovim poslovnim modelom. Glede na osrednjo vlogo ponudnikov spletnih storitev ter sorazmerno tehnološkim sredstvom in zmogljivostim, povezanim s storitvami, ki jih zagotavljajo, imajo ti ponudniki posebno družbeno odgovornost, da svoje storitve zaščitijo pred zlorabo s strani teroristov ter pristojnim organom pomagajo pri boju proti terorističnim kaznivim dejanjem, storjenim prek njihovih storitev, ob upoštevanju temeljnega pomena svobode izražanja in obveščanja v odprti in demokratični družbi.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Prizadevanja na ravni Unije za boj proti terorističnim spletnim vsebinam, ki so se začela leta 2015 s prostovoljnim sodelovanjem med državami članicami in ponudniki storitev gostovanja, je treba dopolniti z jasnim zakonodajnim okvirom, da bi se dodatno zmanjšala dostopnost terorističnih spletnih vsebin in ustrezno obravnaval hitro razvijajoč se problem. S tem zakonodajnim okvirom naj bi se nadgradila prostovoljna prizadevanja, ki so bila okrepljena s Priporočilom Komisije (EU) 2018/3347, okvir pa je odgovor na pozive Evropskega parlamenta k zaostritvi ukrepov za boj proti nezakonitim in škodljivim vsebinam ter pozive Evropskega sveta k izboljšanju samodejnega odkrivanja in odstranjevanja vsebin, ki spodbujajo k terorističnim dejanjem.

(4)  Prizadevanja na ravni Unije za boj proti terorističnim spletnim vsebinam, ki so se začela leta 2015 s prostovoljnim sodelovanjem med državami članicami in ponudniki storitev gostovanja, je treba izboljšati z jasnim zakonodajnim okvirom, da bi se dodatno zmanjšala dostopnost terorističnih spletnih vsebin in vzpostavila nujno potrebna varovala za zaščito pravne države in temeljnih pravic. S tem zakonodajnim okvirom naj bi se nadgradila prostovoljna prizadevanja, ki so bila okrepljena s Priporočilom Komisije (EU) 2018/3347, okvir pa je odgovor na pozive Evropskega parlamenta k zaostritvi ukrepov za boj proti nezakonitim in škodljivim vsebinam v skladu s horizontalnim okvirom, ki ga je vzpostavila Direktiva 2000/31/ES, ter pozive Evropskega sveta k izboljšanju odkrivanja in odstranjevanja vsebin, ki spodbujajo k terorističnim dejanjem.

__________________

__________________

7 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin (UL L 63, 6.3.2018, str. 50).

7 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin (UL L 63, 6.3.2018, str. 50).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Uporaba te uredbe ne bi smela vplivati na uporabo člena 14 Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z vsemi proaktivnimi ukrepi, sami po sebi ne bi smeli biti podlaga za to, da ponudnik storitev izgubi pravico do izjeme od odgovornosti iz navedene določbe. Ta uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih organov in sodišč, da ugotovijo odgovornost ponudnikov storitev gostovanja v posebnih primerih, v katerih niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 Direktive 2000/31/ES za izjemo od odgovornosti.

(5)  Uredba bi morala določati posebne obveznosti za tiste ponudnike storitev gostovanja, ki so izpostavljeni terorističnim vsebinam. Ta uredba ne bi smela vplivati na uporabo Direktive 2000/31/ES8. Ta uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih organov in sodišč, da ugotovijo odgovornost ponudnikov storitev gostovanja v posebnih primerih, v katerih niso izpolnjeni pogoji iz Direktive 2000/31/ES za izjemo od odgovornosti.

__________________

__________________

8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  V tej uredbi so določena pravila za preprečevanje zlorabe storitev gostovanja za razširjanje terorističnih spletnih vsebin, da bi se zagotovilo nemoteno delovanje notranjega trga, pri čemer se v celoti spoštujejo temeljne pravice, ki jih varuje pravni red Unije, in zlasti pravice, ki jih zagotavlja Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.

(6)  V tej uredbi so določena pravila za obravnavo uporabe storitev gostovanja za razširjanje terorističnih spletnih vsebin, da bi se zagotovilo nemoteno delovanje notranjega trga, pri čemer se v celoti spoštujejo pravna država in temeljne pravice, ki jih varuje pravni red Unije, in zlasti pravice, ki jih zagotavlja Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Ta uredba prispeva k zaščiti javne varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva zadevnih temeljnih pravic. To vključuje pravici do spoštovanja zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov, pravico do učinkovitega sodnega varstva, pravico do svobode izražanja, vključno s svobodo prejemanja in širjenja informacij, svobodo gospodarske pobude in načelo nediskriminacije. Pristojni organi in ponudniki storitev gostovanja bi morali sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni in sorazmerni v demokratični družbi, pri tem pa upoštevati poseben pomen svobode izražanja in obveščanja, ki je eden od bistvenih temeljev pluralistične in demokratične družbe ter ena od vrednot, na katerih temelji Unija. Ob upoštevanju osrednje vloge ponudnikov storitev gostovanja pri omogočanju javne razprave ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in zamisli v skladu z zakonom bi morali biti ukrepi, ki pomenijo poseganje v svobodo izražanja in obveščanja, strogo ciljno usmerjeni; služiti bi namreč morali preprečevanju razširjanja terorističnih vsebin, ne da bi vplivali na pravico do zakonitega prejemanja in širjenja informacij.

(7)  Namen te uredbe je prispevati k zaščiti javne varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva zadevnih temeljnih pravic. To vključuje pravici do spoštovanja zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov, pravico do učinkovitega sodnega varstva, pravico do svobode izražanja, vključno s svobodo prejemanja in širjenja informacij, svobodo gospodarske pobude in načelo nediskriminacije. Pristojni organi in ponudniki storitev gostovanja bi morali sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni in sorazmerni v demokratični družbi, pri tem pa upoštevati poseben pomen svobode izražanja in obveščanja, pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov ter svobode tiska in pluralnosti medijev, ki so bistveni temelj pluralistične in demokratične družbe ter so med vrednotami, na katerih temelji Unija. Ob upoštevanju osrednje vloge ponudnikov storitev gostovanja pri omogočanju javne razprave ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in zamisli v skladu z zakonom bi morali biti ukrepi, sprejeti za odstranitev terorističnih spletnih vsebin, strogo ciljno usmerjeni, potrebni, ustrezni in sorazmerni, da bi prispevali k boju proti terorizmu, vključno s preiskovanjem in pregonom terorističnih kaznivih dejanj, ne da bi vplivali na pravico do zakonitega prejemanja in širjenja informacij.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Ta uredba ne bi smela spreminjati obveznosti držav članic, da spoštujejo temeljne pravice ali temeljna pravna načela iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji. Te temeljne pravice vključujejo svobodo mnenja ter sprejemanja in širjenja informacij in idej brez vmešavanja javnih organov. Vse omejitve uresničevanja teh temeljnih pravic v okviru uredbe bi morale biti zakonsko predpisane in bi morale biti nujne v demokratični družbi, da bi se izpolnili cilji te uredbe.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  V tej uredbi bi se morale spoštovati temeljne pravice in upoštevati načela, priznana v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice. Evropsko sodišče za človekove pravice je zlasti v sodbi z dne 24. novembra 2011 ugotovilo, da pravo Evropske unije, zlasti Direktiva 2000/31/ES1a in veljavne človekove pravice, preprečujejo odredbo, naloženo ponudniku internetnih storitev, da izključno na svoje stroške za nedoločeno obdobje kot preventivni ukrep uvede sistem za filtriranje vseh elektronskih sporočil, posredovanih prek njegovih storitev, ki bi se brez razlikovanja uporabljal za vse njegove stranke.

 

__________________

 

1a Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Pravica do učinkovitega pravnega sredstva je določena v členu 19 PEU in členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali pravna oseba ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred pristojnim nacionalnim sodiščem zoper kateri koli ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki lahko negativno vpliva na pravice te osebe. Ta pravica vključuje zlasti možnost, da lahko ponudniki storitev gostovanja in ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo odredbe o odstranitvi pred sodiščem države članice, katere organi so izdali odredbo o odstranitvi.

(8)  Pravica do učinkovitega pravnega sredstva je določena v členu 19 PEU in členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali pravna oseba ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred pristojnim nacionalnim sodiščem zoper kateri koli ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki lahko negativno vpliva na pravice te osebe. Ta pravica vključuje zlasti pravico ponudnikov gostovanja in ponudnikov vsebin, da so obveščeni o vseh razpoložljivih možnostih pritožbe, ter možnost, da lahko ponudniki vsebin izpodbijajo rezultate ukrepov, ki jih je sprejel ponudnik gostovanja, ter možnost, da so obveščeni o učinkovitih popravnih ukrepih. Vključuje tudi pravico ponudnikov storitev gostovanja in ponudnikov vsebin, da učinkovito izpodbijajo odredbe o odstranitvi ali kazni pred sodiščem države članice, katere organi so izdali odredbo o odstranitvi ali kazni, ali pred sodiščem kraja, v katerem ima ponudnik storitev gostovanja ali ponudnik vsebin sedež ali je zastopan.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi se zagotovila jasnost glede ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki storitev gostovanja in pristojni organi za preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi določiti opredelitev terorističnih vsebin za namene njihovega preprečevanja, ki temelji na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je treba obravnavati najbolj škodljivo teroristično propagando na spletu, bi morala opredelitev zajemati gradivo in informacije, s katerimi se spodbuja ali zagovarja storitev terorističnih kaznivih dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali prispevanju k njim, dajejo navodila za storitev takšnih kaznivih dejanj ali spodbuja udeležba pri dejavnostih teroristične skupine. Takšne informacije vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne posnetke in videoposnetke. Pristojni organi in ponudniki storitev gostovanja bi morali pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja teroristično vsebino v smislu te uredbe, upoštevati dejavnike, kot so narava in ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so bile izjave dane, in možnost, da privedejo do škodljivih posledic za varnost in zaščito oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je dejstvo, da je gradivo pripravila teroristična organizacija ali oseba, ki jo je EU uvrstila na seznam terorističnih organizacij in oseb, da je gradivo mogoče pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi smelo šteti kot teroristična vsebina izražanje radikalnih, polemičnih ali kontroverznih stališč v javni razpravi o občutljivih političnih vprašanjih.

(9)  Da bi se zagotovila jasnost glede ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki storitev gostovanja in pristojni organ za omejitev razširjanja terorističnih spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi določiti opredelitev terorističnih vsebin v skladu z opredelitvijo terorističnih kaznivih dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je treba obravnavati najbolj škodljivo teroristično propagando na spletu, bi morala opredelitev zajemati gradivo in informacije, s katerimi se namerno spodbuja ali zagovarja storitev terorističnih kaznivih dejanj ali namerno dajejo navodila za izdelavo in uporabo razstreliv, strelnega orožja ali drugega orožja ali strupenih oziroma nevarnih snovi za namene storitve teh kaznivih dejanj, ob zavesti, da je namen ponujenega znanja uporaba za te namene, ali sodelovanje pri dejavnostih teroristične skupine. Takšne informacije vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne posnetke in videoposnetke. Pristojni organi in ponudniki storitev gostovanja bi morali pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja teroristično vsebino v smislu te uredbe, upoštevati dejavnike, kot so narava in ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so bile izjave dane, njihovo namernost in možnost, da privedejo do škodljivih posledic za varnost in zaščito oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je dejstvo, da je vsebino pripravila teroristična organizacija ali oseba, ki jo je EU uvrstila na seznam terorističnih organizacij in oseb, da je gradivo mogoče pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, protipropagandne, novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo treba močno zaščititi. Če je za objavo gradiva uredniško odgovoren ponudnik gostovanja, bi bilo treba pri vsaki odločitvi o odstranitvi take vsebine upoštevati novinarske standarde, ki veljajo po predpisih o tisku in medijih v skladu z zakonodajo Unije, pravico do svobode izražanja ter pravico do svobode in pluralnosti medijev, kot sta določeni v členu 11 Listine o temeljnih pravicah. Prav tako se ne bi smelo šteti kot teroristična vsebina izražanje radikalnih, polemičnih ali kontroverznih stališč v javni razpravi o občutljivih političnih vprašanjih. Na pravico do tega izražanja se je mogoče sklicevati pred sodiščem države članice, v kateri ima ponudnik storitev gostovanja glavni sedež ali v kateri ima zakoniti zastopnik, ki ga imenuje ponudnik storitev gostovanja v skladu s to uredbo, prebivališče ali sedež, pa tudi pred sodiščem države članice, v kateri ima sedež ponudnik vsebine.

__________________

__________________

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi se zajele tiste spletne storitve gostovanja, prek katerih se širijo teroristične vsebine, bi se morala ta uredba uporabljati za storitve informacijske družbe, ki vključujejo shranjevanje informacij, ki jih zagotovi prejemnik storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje shranjenih informacij na voljo tretjim osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj tehnična, samodejna in pasivna. Takšni ponudniki storitev informacijske družbe so na primer platforme družbenih medijev, storitve pretakanja videovsebin, storitve za izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in druge storitve v oblaku, če omogočajo dostop do informacij tretjim osebam, in spletna mesta, na katerih lahko uporabniki podajajo komentarje ali objavljajo ocene. Uredba bi se morala uporabljati tudi za ponudnike storitev gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik delež ponudnikov storitev gostovanja, katerih storitve so izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež v tretjih državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali ponudnik storitev pravnim ali fizičnim osebam v eni ali več državah članicah omogoča uporabo svojih storitev. Vendar pa zgolj dostopnost spletnega mesta ponudnika storitev ali njegovega elektronskega naslova in drugih kontaktnih podatkov v eni ali več državah članicah sama po sebi ne bi smela biti zadosten pogoj za uporabo te uredbe.

(10)  Da bi se zajele tiste spletne storitve gostovanja, prek katerih se širijo teroristične vsebine, bi se morala ta uredba uporabljati, če je mogoče prepoznati in odstraniti posebne vsebine, ki so predmet te uredbe, za storitve informacijske družbe, ki vključujejo shranjevanje informacij, ki jih zagotovi prejemnik storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje shranjenih informacij neposredno na voljo javnosti. Opredelitev ponudnikov storitev gostovanja se zato razlikuje od opredelitve, ki je bila uporabljena v Direktivi 2000/31/ES, in je ožja. Takšni ponudniki storitev informacijske družbe so na primer platforme družbenih medijev, storitve pretakanja videovsebin, storitve za izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in druge storitve v oblaku, če omogočajo dostop do informacij javnosti in pospešujejo širitev vsebin. Ponudniki storitev, kot so spletne enciklopedije, izobraževalne in znanstvene zbirke, platforme za razvoj odprtokodne programske opreme, ponudniki storitev infrastrukture v oblaku in ponudniki storitev v oblaku (vključno s storitvami v oblaku med podjetji), se ne bi smeli šteti za ponudnike storitev gostovanja v smislu te uredbe. S področja uporabe so izključene storitve prenosa podatkov in druge elektronske komunikacijske storitve v smislu Direktive (EU) 2018/1972 ali ponudniki shranjevanja v predpomnilniku in druge storitve, ki se zagotavljajo na drugih ravneh internetne infrastrukture, kot so registri in registratorji, DNS (sistem domenskih imen) ali povezane storitve, kot so plačilne storitve ali storitve zaščite pred porazdeljeno zavrnitvijo storitve (DDoS). Uredba bi se morala uporabljati tudi za ponudnike storitev gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik delež ponudnikov storitev gostovanja, katerih storitve so izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež v tretjih državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali ponudnik storitev pravnim ali fizičnim osebam v eni ali več državah članicah omogoča uporabo svojih storitev. Vendar pa zgolj dostopnost spletnega mesta ponudnika storitev ali njegovega elektronskega naslova in drugih kontaktnih podatkov v eni ali več državah članicah sama po sebi ne bi smela biti zadosten pogoj za uporabo te uredbe.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Ponudniki storitev gostovanja bi morali za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin prek svojih storitev upoštevati nekatere dolžnosti skrbnega ravnanja. Te dolžnosti skrbnega ravnanja ne bi smele pomeniti splošne obveznosti nadzora. Dolžnosti skrbnega ravnanja bi morale vključevati, da pri uporabi te uredbe ponudniki storitev gostovanja glede vsebin, ki jih hranijo, ravnajo skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno, zlasti pri izvajanju lastnih pogojev, da bi se preprečila odstranitev vsebin, ki niso teroristične. Odstranitev ali onemogočenje dostopa se morata izvesti ob spoštovanju svobode izražanja in obveščanja.

(12)  Ponudniki storitev gostovanja, ki so izpostavljeni terorističnim vsebinam, bi morali za omejitev razširjanja terorističnih vsebin prek svojih storitev upoštevati nekatere dolžnosti skrbnega ravnanja. Te dolžnosti skrbnosti ne bi smele pomeniti splošne obveznosti ponudnikov storitev gostovanja, da nadzorujejo informacije, ki jih hranijo, niti splošne obveznosti aktivnega iskanja dejstev ali okoliščin, ki kažejo na nezakonito dejavnost. Dolžnosti skrbnega ravnanja bi morale vključevati, da pri uporabi te uredbe ponudniki storitev gostovanja glede vsebin, ki jih hranijo, ravnajo pregledno, skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno, zlasti pri izvajanju lastnih pogojev, da bi se preprečila odstranitev vsebin, ki niso teroristične. Odstranitev ali onemogočenje dostopa se morata izvesti ob spoštovanju svobode izražanja in obveščanja ter svobode in pluralnosti medijev.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Postopek in obveznosti na podlagi pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene pristojnih organov odstranijo teroristično vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi bilo treba uskladiti. Države članice bi morale imeti proste roke pri izbiri pristojnih organov in bi jim bilo treba omogočiti, da za to nalogo imenujejo upravne organe, organe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ali pravosodne organe. Glede na hitrost, s katero se teroristične vsebine razširjajo prek spletnih storitev, ta določba ponudnikom storitev gostovanja nalaga obveznost, da zagotovijo, da se teroristična vsebina, opredeljena v odredbi o odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi. Ponudniki storitev gostovanja odločijo, ali bodo zadevno vsebino odstranili ali onemogočili dostop do nje za uporabnike v Uniji.

(13)  Postopek in obveznosti na podlagi pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene pristojnih organov odstranijo teroristično vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi bilo treba uskladiti. Države članice bi morale imeti proste roke, da za to nalogo zadolžijo en pristojni organ, razen če njihova ustavna ureditev preprečuje, da bi bil za to pristojen en organ, hkrati pa bi bilo treba uporabnikom in ponudnikom storitev zagotoviti pravno varnost in predvidljivost. Če je organ, imenovan za izdajanje odredb o odstranitvi, upravne narave ali ima naravo organa preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, bi morala država članica zagotoviti učinkovit in neodvisen pregled odredb o odstranitvi, ki jih izdajo pristojni organi v državi članici. Ta pregled bi zagotovil mehanizem, s katerim bi se po uradni dolžnosti (torej brez zahtevka za pregled) ocenile posamezne odredbe za odstranitev in popravile napačne odločitve. Ta mehanizem pregleda dopolnjuje možnosti ponudnikov storitev gostovanja in ponudnikov vsebin, da uporabijo sodna sredstva zoper odredbe o odstranitvi, ki so naslovljene na njih ali nanje vplivajo. Ta določba ponudnikom storitev gostovanja nalaga obveznost, da zagotovijo, da se teroristična vsebina, opredeljena v odredbi o odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči dostop do nje v roku, ki ga je določil pristojni organ. Pristojni organ bi moral ponudniku storitev gostovanja v odredbi o odstranitvi določiti natančen rok, ki ne bi smel biti krajši od osmih ur, ob upoštevanju velikosti in pretekle izpostavljenosti terorističnim vsebinam ponudnika storitev gostovanja. Brez poseganja v zahtevo po shranjevanju podatkov iz člena 7 te uredbe ponudniki storitev gostovanja odločijo, ali bodo zadevno vsebino odstranili ali onemogočili dostop do nje za uporabnike v Uniji.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Odredba o odstranitvi bi morala vključevati opredelitev zadevne vsebine kot teroristične vsebine in vsebovati dovolj informacij glede lokacije vsebine z navedbo URL in morebitnih drugih dodatnih informacij, kot je po možnosti posnetek zaslona strani z zadevno vsebino. Pristojni organ bi moral zagotoviti tudi dodatno obrazložitev, zakaj se vsebina šteje za teroristično vsebino. V navedene razloge ni treba vključiti občutljivih informacij, ki bi lahko ogrozile preiskavo. Vseeno pa bi morala obrazložitev ponudniku storitev gostovanja in, nazadnje, ponudniku vsebine omogočiti učinkovito uveljavljanje pravice do pravnega sredstva.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Pristojni organ bi moral odredbo o odstranitvi posredovati neposredno naslovniku in kontaktni točki z elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni zapis na tak način, da ponudniku storitev omogočijo ugotavljanje pristnosti, vključno s točnostjo datuma in časa pošiljanja in prejema odredbe, kot so varna elektronska pošta in platforme ali drugi varni načini, vključno s tistimi, ki jih da na voljo ponudnik storitev, v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov. Ta zahteva se lahko izpolni zlasti z uporabo kvalificiranih storitev elektronske priporočene dostave iz Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta12.

(14)  Pristojni organ bi moral odredbo o odstranitvi posredovati neposredno naslovniku in kontaktni točki z elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni zapis na tak način, da se pristnost odredbe ugotovi brez nerazumnih finančnih ali drugih bremen za ponudnika storitev, vključno s točnostjo datuma in časa pošiljanja in prejema odredbe, kot so varna elektronska pošta in platforme ali drugi varni načini, vključno s tistimi, ki jih da na voljo ponudnik storitev, v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov. Ta zahteva se lahko izpolni zlasti z uporabo kvalificiranih storitev elektronske priporočene dostave iz Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta12.

_________________

_________________

12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Obvestilo pristojnih organov ali Europola je učinkovito in hitro sredstvo za seznanitev ponudnikov storitev gostovanja z določenimi vsebinami v okviru njihovih storitev. Ta mehanizem opozarjanja ponudnikov storitev gostovanja na informacije, ki bi se lahko štele za teroristično vsebino, da ponudnik prostovoljno preuči njihovo združljivost s svojimi pogoji, bi moral biti poleg odredb o odstranitvi še naprej na voljo. Pomembno je, da ponudniki storitev gostovanja tako obvestilo nemudoma ocenijo in zagotovijo hitre povratne informacije o sprejetih ukrepih. Končno odločitev o tem, ali se vsebina odstrani ali ne, ker ni v skladu z njegovimi pogoji, sprejme ponudnik storitev gostovanja. Izvajanje te uredbe v zvezi z obvestili ne vpliva na mandat Europola iz Uredbe (EU) 2016/79413.

(15)  Obvestilo pristojnih organov ali Europola je učinkovito in hitro sredstvo za seznanitev ponudnikov storitev gostovanja z določenimi vsebinami v okviru njihovih storitev. Ta mehanizem opozarjanja ponudnikov storitev gostovanja na informacije, ki bi se lahko štele za teroristično vsebino, da ponudnik prostovoljno preuči njihovo združljivost s svojimi pogoji, kot določa Uredba (EU) 2016/794, bi moral biti poleg odredb o odstranitvi še naprej na voljo, pod pogojem, da pristojni organ države članice, v kateri ima ponudnik storitev gostovanja sedež, po izdanem obvestilu po hitrem postopku preveri, ali se zadevna vsebina šteje za teroristično vsebino, in po potrebi nato izda odredbo za odstranitev. Pomembno je, da pristojni organi ali Europol zagotovijo podrobno oceno in da ponudniki storitev gostovanja zagotovijo hitre povratne informacije o sprejetih ukrepih. Končno odločitev o tem, ali se vsebina, ki je predmet obvestila, odstrani ali ne, sprejme ponudnik storitev gostovanja , razen če obvestilu sledi odredba o odstranitvi. Izvajanje te uredbe v zvezi z obvestili ne vpliva na mandat Europola iz Uredbe (EU) 2016/79413.

__________________

__________________

13 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).

13 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Glede na obseg in hitrost, ki sta potrebna za učinkovito prepoznavanje in odstranjevanje terorističnih vsebin, so sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z uporabo avtomatiziranih sredstev v nekaterih primerih, bistven element boja proti terorističnim spletnim vsebinam. Ponudniki storitev gostovanja bi morali za zmanjšanje dostopnosti terorističnih vsebin v okviru svojih storitev oceniti, ali je primerno sprejeti proaktivne ukrepe glede na tveganja in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam ter učinke na pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v javnem interesu. Zato bi morali ponudniki storitev gostovanja določiti, katere ustrezne, učinkovite in sorazmerne proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta zahteva ne bi smela pomeniti splošne obveznosti nadzora. V okviru te ocene je odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, naslovljenih na ponudnika storitev gostovanja, kazalnik nizke ravni izpostavljenosti terorističnim vsebinam.

(16)  Glede na zapletenost učinkovitega prepoznavanja in odstranjevanja velike količine terorističnih vsebin ter morebitnega učinka na temeljne pravice bi morali ponudniki storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi vsebinami na spletu sprejeti sorazmerne posebne ukrepe glede na tveganje in stopnjo izpostavljenosti. Taki obvezni ukrepi ne bi smeli vključevati uporabe vsebinskih filtrov ali drugih ukrepov, ki vključujejo sistematično spremljanje ravnanja uporabnikov. Posebni ukrepi bi lahko na primer vključevali sisteme, ki bi uporabnikom omogočili poročanje o potencialni teroristični vsebini, ali medsebojno moderiranje vsebine. Ponudniki storitev gostovanja bi morali za zmanjšanje dostopnosti terorističnih vsebin v okviru svojih storitev oceniti, ali je primerno sprejeti posebne ukrepe glede na tveganja in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam ter učinke na pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v javnem interesu. Zato bi morali ponudniki storitev gostovanja določiti, katere upravičene, ustrezne, učinkovite in sorazmerne posebne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta zahteva ne bi smela pomeniti splošne obveznosti nadzora. To ne posega v morebitne dodatne prostovoljne ukrepe, ki jih ponudnik storitev gostovanja sprejme zunaj področja uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Pri uvajanju proaktivnih ukrepov bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da se ohrani pravica uporabnikov do svobode izražanja in obveščanja, vključno s svobodo prejemanja in širjenja informacij. Ponudniki storitev gostovanja bi morali poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev, vključno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, ravnati s potrebno skrbnostjo in uvesti zaščitne ukrepe, vključno zlasti s človeškim nadzorom in preverjanjem, kadar je to primerno, da se preprečijo kakršne koli nenamerne in zmotne odločitve, ki bi privedle do odstranitve vsebin, ki niso teroristične. To je zlasti pomembno, če ponudniki storitev gostovanja uporabljajo avtomatizirana sredstva za odkrivanje terorističnih vsebin. Vsako odločitev o uporabi avtomatiziranih sredstev, ne glede na to, ali jo sprejme ponudnik storitev gostovanja sam ali na podlagi zahteve pristojnega organa, bi bilo treba oceniti glede na zanesljivost osnovne tehnologije in njen učinek na temeljne pravice.

(17)  Pri uvajanju posebnih ukrepov bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da se ohranijo pravice uporabnikov do svobode izražanja in obveščanja, vključno s svobodo prejemanja in širjenja informacij ter pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Ponudniki storitev gostovanja bi morali poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev, vključno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, ravnati s potrebno skrbnostjo in uvesti zaščitne ukrepe, vključno zlasti s človeškim nadzorom, pa tudi preverjanjem, kadar je to primerno, da se preprečijo kakršne koli nenamerne in zmotne odločitve, ki bi privedle do odstranitve vsebin, ki niso teroristične. Vsako odločitev o uporabi ukrepov, tudi prostovoljnih, zoper teroristične vsebine, ne glede na to, ali jo sprejme ponudnik storitev gostovanja sam ali na podlagi zahteve pristojnega organa, bi bilo treba oceniti glede na zanesljivost osnovne tehnologije in njen učinek na temeljne pravice. V vsakem primeru bi morali ponudniki storitev gostovanja opraviti revizijo temeljnih pravic za vse prostovoljne ali posebne ukrepe, ki jih uporabljajo.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Da bi se zagotovilo, da ponudniki storitev gostovanja, ki so izpostavljene terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih storitev, bi morali pristojni organi od ponudnikov storitev gostovanja, ki so prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala dokončna, zahtevati, da poročajo o sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko vključevali ukrepe za preprečevanje ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene ali je bil dostop do njih onemogočen na podlagi prejetih odredb o odstranitvi ali obvestil, s preverjanjem z javnimi ali zasebnimi orodji, ki vsebujejo znane teroristične vsebine. Ponudniki storitev lahko prav tako uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za prepoznavanje novih terorističnih vsebin, bodisi orodja, ki so dostopna na trgu, bodisi tista, ki jih je razvil ponudnik storitev gostovanja. Ponudnik storitev bi moral poročati o posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko pristojni organ presodil, ali so ukrepi učinkoviti in sorazmerni ter ali ima ponudnik storitev gostovanja potrebne zmogljivosti za človeški nadzor in preverjanje, če se uporabljajo avtomatizirana sredstva. Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju učinkovitosti in sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne parametre, vključno s številom odredb o odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, njegovo gospodarsko zmogljivost ter vpliv njegovih storitev na razširjanje terorističnih vsebin (na primer ob upoštevanju števila uporabnikov v Uniji).

(18)  Da bi se zagotovilo, da ponudniki storitev gostovanja, ki so izpostavljene terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne posebne ukrepe za zaščito svojih storitev pred zlorabami, bi morali pristojni organi od ponudnikov storitev gostovanja, ki so prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala dokončna, zahtevati, da po potrebi poročajo o sprejetih proaktivnih posebnih ukrepih. Ponudnik storitev bi moral poročati o posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko pristojni organ presodil, ali so ukrepi nujni, učinkoviti in sorazmerni ter ali posebni ukrepi temeljijo na človeškem nadzoru in preverjanju. Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju učinkovitosti, nujnosti in sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne parametre, vključno s številom odredb o odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, njegovo gospodarsko zmogljivost ter vpliv njegovih storitev na razširjanje terorističnih vsebin (na primer ob upoštevanju števila uporabnikov v Uniji), pa tudi uvedene zaščitne ukrepe za varovanje svobode izražanja in obveščanja ter število primerov omejevanja zakonitih vsebin.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Pristojni organ bi moral po zahtevi začeti dialog s ponudnikom storitev gostovanja o potrebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi moral pristojni organ sprejeti ustrezne, učinkovite in sorazmerne proaktivne ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede na tveganje ne zadoščajo. Odločitev o uvedbi takih posebnih proaktivnih ukrepov načeloma ne bi smela privesti do uvedbe splošne obveznosti nadzora, kot je določena v členu 15(1) Direktive 2000/31/ES. Glede na posebno resna tveganja, povezana z razširjanjem terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki jih sprejmejo pristojni organi na podlagi te uredbe, odstopale od pristopa iz člena 15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi ukrepi, katerih sprejetje je potrebno zaradi prevladujočih razlogov javne varnosti. Pristojni organ bi moral pred sprejetjem takšne odločitve zagotoviti pravično ravnovesje med cilji javnega interesa in zadevnimi temeljnimi pravicami, zlasti svobodo izražanja in obveščanja ter svobodo gospodarske pobude, ter podati ustrezno utemeljitev.

črtano

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  Ponudnik storitev gostovanja bi moral imeti možnost, da kadar koli zahteva, da pristojni organ pregleda in po potrebi prekliče zahtevo v skladu s členom 6(2). Pristojni organ bi moral sprejeti utemeljeno odločitev v razumnem roku po tem, ko je prejel zahtevo ponudnika storitev gostovanja.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Obveznost ponudnikov storitev gostovanja, da shranijo odstranjeno vsebino in s tem povezane podatke, bi morala biti določena za posebne namene in časovno omejena na potrebno obdobje. Zahtevo po shranjevanju je treba razširiti na povezane podatke, če bi se ti podatki sicer izgubili zaradi odstranitve zadevne vsebine. Povezani podatki lahko vključujejo podatke, kot so „podatki o naročnikih“, vključno zlasti s podatki, ki se nanašajo na identiteto ponudnika vsebin, in „podatki o dostopu“, vključno na primer s podatki o datumu in času uporabe s strani ponudnika vsebin, ali podatki o prijavi v storitev in odjavi iz nje, skupaj z naslovom IP, ki jo je ponudniku vsebin dodelil ponudnik internetnega dostopa.

(20)  Obveznost ponudnikov storitev gostovanja, da shranijo odstranjeno vsebino in s tem povezane podatke, bi morala biti določena za posebne namene, časovno omejena na potrebno obdobje in v primeru osebnih podatkov, ustrezno zaščiteni. Zahtevo po shranjevanju je treba razširiti na povezane podatke, če bi se ti podatki sicer izgubili zaradi odstranitve zadevne vsebine. Povezani podatki lahko vključujejo podatke, kot so „podatki o naročnikih“, vključno zlasti s podatki, ki se nanašajo na identiteto ponudnika vsebin, in „podatki o dostopu“, vključno na primer s podatki o datumu in času uporabe s strani ponudnika vsebin, ali podatki o prijavi v storitev in odjavi iz nje, skupaj z naslovom IP, ki jo je ponudniku vsebin dodelil ponudnik internetnega dostopa.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Preglednost politik ponudnikov storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi vsebinami je bistvenega pomena, da se poveča njihova odgovornost do uporabnikov in okrepi zaupanje državljanov v enotni digitalni trg. Ponudniki storitev gostovanja bi morali objaviti letna poročila o preglednosti, ki vsebujejo smiselne informacije o ukrepih, sprejetih v zvezi z odkrivanjem, prepoznavanjem in odstranjevanjem terorističnih vsebin.

(24)  Preglednost politik ponudnikov storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi vsebinami je bistvenega pomena, da se poveča njihova odgovornost do uporabnikov in okrepi zaupanje državljanov v enotni digitalni trg. Ponudniki storitev gostovanja, ki so izpostavljene nezakonitim terorističnim vsebinam, bi morali objaviti letna poročila o preglednosti, ki vsebujejo smiselne informacije o ukrepih, sprejetih v zvezi z odkrivanjem, prepoznavanjem in odstranjevanjem terorističnih vsebin,vključno s prostovoljnimi ukrepi ter številom spornih odstranitev. Od ponudnikov storitev gostovanja se ne bi smelo zahtevati, da kot del svojih poročil o preglednosti razkrijejo izvorne kode. Pristojni organi bi morali objaviti tudi letna poročila o preglednosti, ki bi vsebovala smiselne informacije o številu izdanih odredb o odstranitvi, številu odstranitev, številu opredeljenih in odkritih terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene, ter številu spornih odstranitev.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a)  Ponudniki vsebin, katerih vsebina je bila odstranjena, bi morali imeti pravico do učinkovitega pravnega sredstva v skladu s členom 19 PEU in členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Nekateri ponudniki gostovanja že uporabljajo avtomatizirana orodja za odstranitev nezakonitih vsebin s svojih platform. Te tehnologije ne razlikujejo med terorističnimi vsebinami in zakonitimi vsebinami, ki se na primer širijo v izobraževalne, novinarske ali raziskovalne namene.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Pritožbeni postopki so potreben zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo vsebine, zaščitene na podlagi svobode izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev gostovanja bi zato morali vzpostaviti uporabniku prijazne pritožbene mehanizme in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo hitro in popolnoma pregledno v odnosu do ponudnika vsebin. Zahteva, da mora ponudnik storitev gostovanja ponovno objaviti vsebino, če je bila zmotno odstranjena, ne vpliva na možnost, da ponudniki storitev gostovanja uveljavijo svoje pogoje iz drugih razlogov.

(25)  Pritožbeni postopki so potreben zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo vsebine, zaščitene na podlagi svobode izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev gostovanja bi zato morali vzpostaviti uporabniku prijazne pritožbene mehanizme in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo hitro in popolnoma pregledno v odnosu do ponudnika vsebin, kar pa bi moralo vključevati informacije o vseh mogočih učinkovitih pravnih sredstvih, vključno s sodnim varstvom. Ponudniki vsebin bi morali imeti tudi pravico, da se pritožijo neposredno pri pristojnem organu v svoji državi članici, če ne morejo rešiti svoje pritožbe pri ponudniku storitev gostovanja. Zahteva, da mora ponudnik storitev gostovanja ponovno objaviti vsebino, če je bila zmotno odstranjena, ne vpliva na možnost, da ponudniki storitev gostovanja uveljavijo svoje pogoje iz drugih razlogov.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Učinkovito pravno varstvo v skladu s členom 19 PEU in členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zahteva, da morajo imeti osebe možnost, da preverijo razloge, zaradi katerih je bila odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je bil onemogočen dostop do nje. V ta namen bi moral dati ponudnik storitev gostovanja ponudniku vsebin na voljo smiselne informacije, ki mu omogočajo, da izpodbija odločitev. Vendar za to ni nujno potrebno uradno obvestilo, namenjeno ponudniku vsebin. Odvisno od okoliščin lahko ponudniki storitev gostovanja vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, nadomestijo s sporočilom, da je bila vsebina odstranjena ali dostop do nje onemogočen v skladu s to uredbo. Dodatne informacije o razlogih in možnostih, ki jih ima ponudnik vsebin za izpodbijanje odločitve, bi bilo treba zagotoviti na zahtevo. Če pristojni organi odločijo, da je zaradi javne varnosti, tudi v okviru preiskave, neprimerno ali neproduktivno neposredno obvestiti ponudnika vsebin o odstranitvi ali o onemogočenju dostopa do vsebine, bi morali o tem obvestiti ponudnika storitev gostovanja.

(26)  Učinkovito pravno varstvo v skladu s členom 19 PEU in členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zahteva, da morajo imeti osebe možnost, da preverijo razloge, zaradi katerih je bila odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je bil onemogočen dostop do nje. V ta namen bi moral dati ponudnik storitev gostovanja ponudniku vsebin na voljo smiselne informacije, ki mu omogočajo, da izpodbija odločitev. Odvisno od okoliščin lahko ponudniki storitev gostovanja vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, nadomestijo s sporočilom, da je bila vsebina odstranjena ali dostop do nje onemogočen v skladu s to uredbo. Zagotoviti bi bilo treba dodatne informacije o razlogih in možnostih, ki jih ima ponudnik vsebin za izpodbijanje odločitve. Če pristojni organi odločijo, da je zaradi javne varnosti, tudi v okviru preiskave, neproduktivno neposredno obvestiti ponudnika vsebin o odstranitvi ali o onemogočenju dostopa do vsebine, bi morali o tem obvestiti ponudnika storitev gostovanja.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Ključnega pomena je, da je pristojni organ v državi članici, ki je odgovoren za nalaganje kazni, v celoti obveščen o izdaji odredb o odstranitvi in obvestil ter o naknadnih izmenjavah med ponudnikom storitev gostovanja in zadevnim pristojnim organom. V ta namen bi morale države članice zagotoviti ustrezne komunikacijske kanale in mehanizme, ki omogočajo pravočasno izmenjavo relevantnih informacij.

(29)  Ključnega pomena je, da je pristojni organ v državi članici, ki je odgovoren za nalaganje kazni, v celoti obveščen o izdaji odredb o odstranitvi in obvestil ter o naknadnih izmenjavah med ponudnikom storitev gostovanja in zadevnim pristojnim organom. V ta namen morajo države članice zagotoviti ustrezne komunikacijske kanale in mehanizme, ki omogočajo pravočasno izmenjavo relevantnih informacij.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Ponudniki storitev gostovanja in države članice bi morali vzpostaviti kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro obravnavanje odredb o odstranitvi in obvestil. Kontaktna točka v nasprotju s pravnim zastopnikom služi operativnim namenom. Kontaktno točko ponudnika storitev gostovanja bi morala sestavljati namenska sredstva, ki omogočajo elektronsko predložitev odredb o odstranitvi in obvestil, ter tehnična sredstva in osebje, ki omogočajo njihovo hitro obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna točka ponudnika storitev gostovanja fizično nahaja v Uniji, in ponudnik storitev gostovanja lahko v ta namen imenuje katero koli obstoječo kontaktno točko, pod pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, določene v tej uredbi. Da se zagotovi odstranitev teroristične vsebine ali onemogoči dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi, bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da je kontaktna točka dosegljiva 24 ur na dan sedem dni v tednu. Informacije o kontaktni točki bi morale vključevati informacije o jeziku, v katerem se lahko naslovi. Za lažjo komunikacijo med ponudniki storitev gostovanja in pristojnimi organi se ponudnike storitev gostovanja spodbuja, da omogočajo komunikacijo v enem od uradnih jezikov Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji uporabe.

(33)  Ponudniki storitev gostovanja in države članice bi morali vzpostaviti kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro obravnavanje odredb o odstranitvi in obvestil. Kontaktna točka v nasprotju s pravnim zastopnikom služi operativnim namenom. Kontaktno točko ponudnika storitev gostovanja bi morala sestavljati namenska sredstva, ki omogočajo elektronsko predložitev odredb o odstranitvi in obvestil, ter tehnična sredstva in osebje, ki omogočajo njihovo hitro obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna točka ponudnika storitev gostovanja fizično nahaja v Uniji, in ponudnik storitev gostovanja lahko v ta namen imenuje katero koli obstoječo kontaktno točko, pod pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, določene v tej uredbi. Da se zagotovi odstranitev teroristične vsebine ali onemogoči dostop do nje čim prej po prejemu odredbe o odstranitvi, bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da je kontaktna točka dosegljiva 24 ur na dan sedem dni v tednu. Informacije o kontaktni točki bi morale vključevati informacije o jeziku, v katerem se lahko naslovi. Za lažjo komunikacijo med ponudniki storitev gostovanja in pristojnimi organi se ponudnike storitev gostovanja spodbuja, da omogočajo komunikacijo v enem od uradnih jezikov Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji uporabe.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Ker ni splošne zahteve, da ponudniki storitev zagotovijo fizično prisotnost na ozemlju Unije, je treba zagotoviti, da je jasno, katera država članica ima sodno pristojnost nad ponudnikom, ki zagotavlja storitve gostovanja v Uniji. Praviloma ponudnik storitev gostovanja spada pod sodno pristojnost države članice, v kateri ima glavni sedež ali v kateri je imenoval pravnega zastopnika. Ne glede na to pa bi moralo biti v primeru, ko je odredbo o odstranitvi izdala druga država članica, njenim pristojnim organom omogočeno, da to odredbo izvršijo z uporabo prisilnih ukrepov nekaznovalne narave, kot so plačila kazni. Kar zadeva ponudnika storitev gostovanja, ki nima sedeža v Uniji in ne imenuje pravnega zastopnika, bi morala imeti vsaka država članica kljub temu možnost izreči kazni, pod pogojem, da se spoštuje načelo ne bis in idem.

(34)  Ker ni splošne zahteve, da ponudniki storitev zagotovijo fizično prisotnost na ozemlju Unije, je treba zagotoviti, da je jasno, katera država članica ima sodno pristojnost nad ponudnikom, ki zagotavlja storitve gostovanja v Uniji. Praviloma ponudnik storitev gostovanja spada pod sodno pristojnost države članice, v kateri ima glavni sedež ali v kateri je imenoval pravnega zastopnika.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Tisti ponudniki storitev gostovanja, ki nimajo sedeža v Uniji, bi morali pisno imenovati pravnega zastopnika, da se zagotovi skladnost z obveznostmi iz te uredbe in njihovo izvrševanje.

(35)  Tisti ponudniki storitev gostovanja, ki nimajo sedeža v Uniji, bi morali pisno imenovati pravnega zastopnika, da se zagotovi skladnost z obveznostmi iz te uredbe in njihovo izvrševanje. Ponudniki storitev gostovanja se lahko odločijo tudi, da jih bo zastopal obstoječi pravni zastopnik, če lahko izpolni naloge iz te uredbe.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Za namene te uredbe bi morale države članice imenovati pristojne organe. Zahteva za imenovanje pristojnih organov ne pomeni nujno ustanovitve novih organov, ampak so lahko v ta namen imenovana že obstoječa telesa, ki se zadolžijo za izvajanje nalog iz te uredbe. Ta uredba zahteva imenovanje organov, ki bodo pristojni za izdajo odredb o odstranitvi in obvestil, nadzor nad proaktivnimi ukrepi ter izrekanje kazni. Države članice odločijo, koliko organov želijo imenovati za te naloge.

(37)  Za namene te uredbe bi morale države članice imenovati en sam pristojni organ, razen če njihova ustavna ureditev preprečuje, da bi bil za to pristojen en sam organ. Zahteva za imenovanje pristojnih organov ne pomeni nujno ustanovitve novih organov, ampak so lahko v ta namen imenovana že obstoječa telesa, ki se zadolžijo za izvajanje nalog iz te uredbe. Ta uredba zahteva imenovanje organov, ki bodo pristojni za izdajo odredb o odstranitvi ter izrekanje kazni.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Kazni so nujne, da se zagotovi, da ponudniki storitev gostovanja učinkovito izvajajo svoje obveznosti v skladu s to uredbo. Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice za določanje glob. Posebno stroge kazni se določijo v primeru, ko ponudnik storitev gostovanja sistematično ne odstranjuje terorističnih vsebin ali ne onemogoča dostopa do njih v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka v posameznih primerih se lahko sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah upošteva sistematično neizpolnjevanje obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje zadevnih obveznosti. Kazni za neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi bilo treba sprejeti samo v zvezi z obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po poročanju v skladu s členom 6(2) ali odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati finančna sredstva ponudnika. Države članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

(38)  Kazni so nujne, da se zagotovi, da ponudniki storitev gostovanja učinkovito izvajajo svoje obveznosti v skladu s to uredbo, pri njih pa bi se moral po potrebi upoštevati tudi položaj hčerinskih ali povezanih družb. Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice za določanje glob. Kazni bi se morale določiti v primeru, ko ponudnik storitev gostovanja sistematično ne odstranjuje terorističnih vsebin ali ne onemogoča dostopa do njih v roku, ki ga določi pristojni organ. Pri presoji narave kršitve in odločanju o uporabi kazni bi bilo treba dosledno upoštevati temeljne pravice, kot je svoboda izražanja. Pri odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati finančna sredstva ponudnika in nenamerne zamude, zlasti pri malih in srednjih podjetjih in zagonskih podjetjih. Države članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  Uporaba standardiziranih predlog omogoča lažje sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi in ponudniki storitev, kar jim omogoča hitrejše in učinkovitejše sporazumevanje. Zlasti je pomembno, da se po prejemu odredbe o odstranitvi zagotovi hitro ukrepanje. Uporaba predlog zniža stroške prevajanja in prispeva k visokemu standardu kakovosti. Podobno bi obrazci za odgovor omogočili standardizirano izmenjavo informacij, kar bi bilo zlasti pomembno v primerih, ko ponudniki storitev ne morejo izpolniti odredbe. Načini pošiljanja, ki zahtevajo potrditev pristnosti, lahko jamčijo za verodostojnost odredbe o odstranitvi, vključno s točnim datumom in uro, ko je bila odredba poslana in prejeta.

(39)  Uporaba standardiziranih predlog omogoča lažje sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi in ponudniki storitev, kar jim omogoča hitrejše in učinkovitejše sporazumevanje. Zlasti je pomembno, da se po prejemu odredbe o odstranitvi zagotovi hitro ukrepanje glede na velikost in sredstva ponudnika storitev gostovanja. Uporaba predlog zniža stroške prevajanja in prispeva k visokemu standardu kakovosti. Podobno bi obrazci za odgovor omogočili standardizirano izmenjavo informacij, kar bi bilo zlasti pomembno v primerih, ko ponudniki storitev ne morejo izpolniti odredbe. Načini pošiljanja, ki zahtevajo potrditev pristnosti, lahko jamčijo za verodostojnost odredbe o odstranitvi, vključno s točnim datumom in uro, ko je bila odredba poslana in prejeta.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Države članice bi morale zbirati informacije o izvajanju zakonodaje. Za pridobivanje podatkov, potrebnih za oceno izvajanja zakonodaje, bi bilo treba pripraviti podroben program za spremljanje dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe.

(41)  Države članice bi morale zbirati informacije o izvajanju zakonodaje, vključno z informacijami o številu primerov uspešnega odkritja, preiskave in pregona terorističnega kaznivega dejanja na podlagi te uredbe. Za pridobivanje podatkov, potrebnih za oceno izvajanja zakonodaje, bi bilo treba pripraviti podroben program za spremljanje dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Komisija bi morala na podlagi ugotovitev in zaključkov iz poročila o izvajanju ter rezultatov spremljanja izvesti oceno izvajanja te uredbe ne prej kot tri leta po začetku njene veljavnosti. Ocena bi morala temeljiti na petih merilih, in sicer učinkovitosti, uspešnosti, ustreznosti, skladnosti in dodani vrednosti EU. Ocenila bo delovanje različnih operativnih in tehničnih ukrepov, predvidenih v Uredbi, vključno z uspešnostjo ukrepov za izboljšanje odkrivanja, prepoznavanja in odstranjevanja terorističnih vsebin, uspešnostjo zaščitnih mehanizmov ter učinki na potencialno prizadete pravice in interese tretjih oseb, vključno s pregledom zahteve po obveščanju ponudnikov vsebin.

(42)  Komisija bi morala na podlagi ugotovitev in zaključkov iz poročila o izvajanju ter rezultatov spremljanja izvesti oceno izvajanja te uredbe ne prej kot tri leta po začetku njene veljavnosti. Ocena bi morala temeljiti na petih merilih, in sicer učinkovitosti, uspešnosti, ustreznosti, skladnosti in dodani vrednosti EU. Ocenila bo delovanje različnih operativnih in tehničnih ukrepov, predvidenih v Uredbi, vključno z uspešnostjo ukrepov za izboljšanje odkrivanja, prepoznavanja in odstranjevanja terorističnih vsebin, uspešnostjo zaščitnih mehanizmov ter učinki na potencialno prizadete temeljne pravice, zlasti na svobodo izražanja in obveščanja ter pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba določa enotna pravila za preprečevanje zlorabe storitev gostovanja za razširjanje terorističnih spletnih vsebin. Določa zlasti:

1.  Ta uredba določa enotna pravila za obravnavanje zlorabe storitev gostovanja za razširjanje terorističnih spletnih vsebin. Določa zlasti:

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pravila o dolžnostih skrbnega ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev gostovanja, da preprečijo razširjanje terorističnih vsebin prek svojih storitev in po potrebi zagotovijo njihovo hitro odstranitev;

(a)  pravila o dolžnostih skrbnega ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev gostovanja, ki so izpostavljene terorističnim vsebinam, da bi po potrebi zagotovili njihovo hitro odstranitev;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti države članice za prepoznavanje terorističnih vsebin, omogočanje njihove hitre odstranitve s strani ponudnikov storitev gostovanja ter olajšanje sodelovanja s pristojnimi organi v drugih državah članicah, ponudniki storitev gostovanja in po potrebi ustreznimi organi Unije.

(b)  sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti države članice za prepoznavanje terorističnih vsebin, omogočanje njihove hitre odstranitve s strani ponudnikov storitev gostovanja ter olajšanje sodelovanja s pristojnimi organi v drugih državah članicah, ponudniki storitev gostovanja in po potrebi ustreznimi organi Unije za usklajevanje ukrepov za boj proti terorističnim spletnim vsebinam.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta uredba se uporablja za ponudnike storitev gostovanja, ki ponujajo storitve v Uniji, ne glede na njihov glavni sedež.

2.  Ta uredba se uporablja za izpostavljene ponudnike storitev gostovanja, ki ponujajo storitve v Uniji, ne glede na njihov glavni sedež.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ta uredba se uporablja v skladu s pravom Unije o temeljnih pravicah, svoboščinah in vrednotah, ki jih določata zlasti člena 2 in 6 Pogodbe o Evropski uniji, in ne spreminja obveznosti, ki iz njih izhajajo. Države članice lahko določijo pogoje, ki temeljijo na temeljnih načelih, ki veljajo za svobodo tiska ter svobodo in pluralnost medijev, in so skladni z njimi.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Ta uredba ne posega v Direktivo 2004/31/ES.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „ponudnik storitev gostovanja“ pomeni ponudnika storitev informacijske družbe, ki vključujejo shranjevanje informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin in na njegovo zahtevo, ter dajanje shranjenih informacij na voljo tretjim osebam;

(1)  „ponudnik storitev gostovanja“ pomeni ponudnika storitev informacijske družbe, katerega poslovna dejavnost zajema shranjevanje in obdelavo informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin in na njegovo zahtevo, ter javno širjenje shranjenih informacij, specifično vsebino pa je možno opredeliti in odstraniti.

 

Zlasti za namene te uredbe se ponudniki storitev na drugih ravneh internetne infrastrukture, ki ni raven uporabe, in ponudniki storitev infrastrukture informacijske tehnologije v oblaku ne štejejo za ponudnike storitev gostovanja;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „teroristična kazniva dejanja“ pomenijo kazniva dejanja, kot so opredeljena v členu 3(1) Direktive (EU) 2017/541;

(4)  „teroristična kazniva dejanja“ pomeni eno od naklepnih dejanj, naštetih v členu 3(1) Direktive (EU) 2017/541;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  „teroristična vsebina“ pomeni eno ali več naslednjih informacij:

(5)  „teroristična vsebina“ pomeni informacije ali gradivo, ki predstavljajo eno ali več naslednjih naklepnih kaznivih dejanj, opredeljenih v členih od 3 do 7 Direktive 2017/541, zlasti z:

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  napeljevanje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj in njihovo zagovarjanje, tudi s poveličevanjem, s čimer se povzroči nevarnost storitve takih dejanj;

(a)  napeljevanje k storitvi katerega od kaznivih dejanj iz člena 3(1) (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541, v skladu s katero tako ravnanje neposredno ali posredno na primer s poveličevanjem terorističnih dejanj, zagovarja storitev terorističnih kaznivih dejanj, s čimer se povzroči nevarnost storitve enega ali več takih kaznivih dejanj;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  spodbujanje prispevanja k terorističnim kaznivim dejanjem;

(b)  nagovarjanje druge osebe, naj stori katero od kaznivih dejanj iz točk (a) do (i) člena 3(1) ali člena 4 Direktive (EU) 2017/541, ali prispeva k njegovi storitvi;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  promoviranje dejavnosti teroristične skupine, zlasti s spodbujanjem udeležbe v teroristični skupini ali podpore teroristični skupini v smislu člena 2(3) Direktive (EU) 2017/541;

(c)  sodelovanje v dejavnostih teroristične skupine, vključno s preskrbo informacij ali dobavo materialnih sredstev ali z vsakršnim financiranjem dejavnosti skupine, ob zavedanju, da bo to sodelovanje prispevalo h kaznivim dejavnostim teroristične skupine v smislu člena 4 Direktive (EU)2017/541;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  dajanje navodil o metodah ali tehnikah, ki se uporabljajo za storitev terorističnih kaznivih dejanj;

(d)  dajanje navodil za izdelavo ali uporabo razstreliva, strelnega ali drugega orožja ali škodljivih ali nevarnih snovi oziroma v zvezi z drugimi posebnimi metodami ali tehnikami z namenom storitve ali prispevanja k storitvi katerega od terorističnih kaznivih dejanj iz točk (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541, ob zavedanju, da so te pridobljene veščine namenjene uporabi v ta namen, opredeli kot kaznivo dejanje, če je storjeno naklepno.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „razširjanje terorističnih vsebin“ pomeni omogočanje dostopa do terorističnih vsebin tretjim osebam prek storitev ponudnikov storitev gostovanja;

(6)  „razširjanje terorističnih vsebin“ pomeni omogočanje javnega dostopa do terorističnih vsebin tretjim osebam prek storitev ponudnikov storitev gostovanja; Vsebine, ki se širijo z izobraževalnim, znanstvenim ali dokumentarnim namenom ter za namene preprečevanja radikalizacije in protipropagande, se ustrezno zaščitijo.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  „pristojni organ“ pomeni en nacionalni sodni organ, ki je bil imenovan v državi članici, ali upravni organ.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki storitev gostovanja v skladu s to uredbo sprejmejo ustrezne, razumne in sorazmerne ukrepe za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin in zaščito uporabnikov pred terorističnimi vsebinami. Pri tem postopajo skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno ter ob ustreznem upoštevanju temeljnih pravic uporabnikov, upoštevajo pa tudi temeljni pomen svobode izražanja in obveščanja v odprti in demokratični družbi.

1.  Ponudniki storitev gostovanja, ki so izpostavljeni terorističnim vsebinam, v skladu s to uredbo sprejmejo ustrezne, razumne in sorazmerne ukrepe za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin in zaščito uporabnikov pred terorističnimi vsebinami. Pri tem postopajo skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno ter ob ustreznem upoštevanju temeljnih pravic uporabnikov v vseh okoliščinah, upoštevajo pa tudi temeljni pomen svobode izražanja in obveščanja v odprti in demokratični družbi. Ta dejanja ne pomenijo splošne obveznosti ponudnikov storitev gostovanja, da nadzorujejo informacije, ki jih hranijo, niti splošne obveznosti aktivnega iskanja dejstev ali okoliščin, ki kažejo na nezakonito dejavnost.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudniki storitev gostovanja v svoje pogoje vključijo določbe za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin in jih uporabljajo.

črtano

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organ je pooblaščen, da izda odločitev, s katero od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da odstrani teroristično vsebino ali onemogoči dostop do nje.

1.  Pristojni organ je pooblaščen, da izda odredbo o odstranitvi, s katero od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da odstrani teroristično vsebino ali onemogoči dostop do nje, ter pristojne organe vseh drugih držav članic, katerih interesi so lahko po mnenju organa prizadeti, nemudoma obvesti o tem, da je bila izdana odredba o odstranitvi.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice zagotovijo, da so odredbe o odstranitvi, ki jih izda upravni organ, predmet pregleda, ki ga opravi neodvisni sodni organ, da se oceni skladnost z opredelitvijo terorističnih vsebin v skladu s členom 2(5) in po potrebi prekliče odredba o odstranitvi.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudniki storitev gostovanja odstranijo teroristično vsebino ali onemogočijo dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi.

2.  Ponudniki storitev gostovanja takoj odstranijo teroristično vsebino ali onemogočijo dostop do nje. Pristojni organ določi rok za izpolnitev odredbe o odstranitvi, ki ne sme biti krajši od osem ur. Pri določitvi roka pristojni organ ustrezno upošteva velikost in sredstva ponudnika storitev gostovanja, zlasti dejstvo, da mala in srednja podjetja morda potrebujejo več časa, da ravnajo v skladu z odredbo o odstranitvi. V vsakem primeru rok ne sme biti prej kot do konca naslednjega delovnega dne za ponudnike storitev gostovanja, ki jim še nikoli ni bila izdana odredba o odstranitvi in so mikropodjetja v skladu z opredelitvijo iz Priporočila Komisije 2003/361/ES, vključno s samostojnimi podjetniki.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  obrazložitev razlogov, zakaj se vsebina šteje za teroristično vsebino, vsaj s sklicevanjem na kategorije terorističnih vsebin iz člena 2(5);

(b)  podrobno obrazložitev razlogov, zakaj se vsebina šteje za teroristično vsebino, s posebnim sklicevanjem na kategorije terorističnih vsebin iz člena 2(5) in podrobno navedbo elementov nezakonitosti in namernosti ter ustrezne nacionalne zakonodaje;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  informacije o možnostih sodnega varstva, ki so na voljo ponudniku storitev gostovanja in ponudniku vsebin;

(f)  informacije o možnostih in roku za sodno varstvo, ki so na voljo ponudniku storitev gostovanja in ponudniku vsebin;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  kadar je ustrezno, odločitev, da se ne razkrijejo informacije o odstranitvi terorističnih vsebin ali onemogočenju dostopa do njih iz člena 11.

(g)  kadar je potrebno in primerno, odločitev, da se ne razkrijejo informacije o odstranitvi terorističnih vsebin ali onemogočenju dostopa do njih iz člena 11.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pristojni organ na zahtevo ponudnika storitev gostovanja ali ponudnika vsebin predloži podrobno obrazložitev razlogov, brez poseganja v obveznost ponudnika storitev gostovanja, da v roku iz odstavka 2 ravna v skladu z odredbo o odstranitvi.

črtano

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Če ponudnik storitev gostovanja ne more izpolniti odredbe o odstranitvi, ker so v njej očitne napake ali ker v njej ni dovolj informacij za izvršitev odredbe, o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni organ in zaprosi za potrebna pojasnila, za kar uporabi predlogo iz Priloge III. Rok iz odstavka 2 velja takoj, ko se zagotovi pojasnilo.

8.  Če ponudnik storitev gostovanja ne more izpolniti odredbe o odstranitvi, na primer ker so v njej očitne napake ali ker v njej ni dovolj informacij za izvršitev odredbe, o tem nemudoma obvesti pristojni organ in zaprosi za potrebna pojasnila, za kar uporabi predlogo iz Priloge III. Ponudnik storitev gostovanja odstrani teroristično vsebino ali onemogoči dostop do nje, takoj ko se zagotovi pojasnilo odredbe o odstranitvi.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Pristojni organ, ki je izdal odredbo o odstranitvi, obvesti pristojni organ iz člena 17(1)(c), ki nadzoruje izvajanje proaktivnih ukrepov, ko postane odredba o odstranitvi dokončna. Odredba o odstranitvi postane dokončna, če zoper njo ni bila vložena pritožba v roku iz veljavnega nacionalnega prava ali če je bila po pritožbi potrjena.

9.  Pristojni organ, ki je izdal odredbo o odstranitvi, obvesti pristojni organ iz člena 17(1)(c), ki nadzoruje izvajanje posebnih ukrepov, ko postane odredba o odstranitvi dokončna. Odredba o odstranitvi postane dokončna, če zoper njo ni bila vložena pritožba ali zahteva po sodnem varstvu v roku iz veljavnega nacionalnega prava ali če je bila po pritožbi potrjena.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4 a

 

Čezmejno sodelovanje v zvezi z odredbami o odstranitvi

 

1.  Pristojni organ, ki ponudniku storitev gostovanja izda odredbo o odstranitvi, izvod odredbe o odstranitvi takoj posreduje pristojnemu organu iz člena 17(1)(a) države članice, v kateri je glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali njegovega imenovanega zastopnika.

 

2.  Če ima pristojni organ države članice, v kateri je glavni sedež ponudnika storitev gostovanja, njegovega imenovanega zastopnika ali ponudnika vsebin, utemeljene razloge za domnevo, da bi lahko odredba o odstranitvi vplivala na temeljne pravice posameznikov, to sporoči pristojnemu organu, ki je predložil zahtevo.

 

3.   Organ, ki je predložil zahtevo, upošteva te okoliščine in po potrebi umakne ali prilagodi zahtevo za izdajo odredbe o odstranitvi.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudniki storitev gostovanja sprejmejo operativne in tehnične ukrepe, ki omogočajo hitro oceno vsebine, ki so jim jo pristojni organi in, kjer je primerno, ustrezni organi Unije poslali v prostovoljno obravnavo.

črtano

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Obvestilo se naslovi na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali na pravnega zastopnika, ki ga imenuje ponudnik storitev gostovanja v skladu s členom 16, in posreduje kontaktni točki iz člena 14(1). Taka obvestila se pošljejo elektronsko.

3.  Obvestilo se naslovi na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali na pravnega zastopnika, ki ga imenuje ponudnik storitev gostovanja v skladu s členom 16, in posreduje kontaktni točki iz člena 14(1). Taka obvestila se pošljejo elektronsko. Obvestilo se pošlje tudi pristojnemu organu države članice, v kateri je glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali njegovega imenovanega zastopnika.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Obvestilo vsebuje dovolj podrobne informacije, vključno z razlogi, zakaj se vsebina šteje za teroristično vsebino, URL in po potrebi dodatnimi informacijami, ki omogočajo opredelitev teroristične vsebine iz obvestila.

4.  Obvestilo vsebuje podrobne informacije, vključno s podrobno izjavo o razlogih, zakaj se vsebina šteje za teroristično vsebino, URL, po možnosti posnetek zaslona in po potrebi dodatnimi informacijami, ki omogočajo opredelitev teroristične vsebine iz obvestila.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ponudnik storitev gostovanja prednostno oceni vsebino, opredeljeno v obvestilu, glede na svoje pogoje ter odloči, ali bo navedeno vsebino odstranil ali onemogočil dostop do nje.

5.  Ponudnik storitev gostovanja lahko navedeno vsebino odstrani ali onemogoči dostop do nje, dokler odločitev pristojnega organa v skladu z odstavkom 6a ni sprejeta.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Ponudnik storitev gostovanja takoj obvesti pristojni organ ali ustrezni organ Unije o izidu ocene in časovnem okviru morebitnih ukrepov, sprejetih na podlagi obvestila.

6.  Ponudnik storitev gostovanja takoj obvesti pristojni organ ali ustrezni organ Unije o morebitnih ukrepih, sprejetih na podlagi obvestila, tudi če ni bil sprejet noben ukrep.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Pristojni organ države članice, v kateri se nahaja glavni sedež ponudnika storitve gostovanja ali njegovega imenovanega zastopnika, brez nepotrebnega odlašanja oceni, ali vsebina iz obvestila predstavlja teroristično vsebino v smislu te uredbe. Po oceni pristojni organ brez nepotrebnega odlašanja obvesti ponudnika storitev gostovanja, da se za vsebino šteje, da ne gre za teroristično vsebino, ali izda odredbo o odstranitvi v skladu s členom 4.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6b.  Ponudniki storitev gostovanja niso odgovorni izključno za skladnost z določbami tega člena.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Kadar ponudnik storitev gostovanja meni, da obvestilo ne vsebuje zadostnih informacij za oceno vsebine iz obvestila, o tem nemudoma obvesti pristojne organe ali ustrezni organ Unije, pri čemer navede potrebne nadaljnje informacije ali pojasnila.

črtano

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proaktivni ukrepi

Posebni ukrepi

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki storitev gostovanja po potrebi sprejmejo proaktivne ukrepe za zaščito svojih storitev pred razširjanjem terorističnih vsebin. Ukrepi so učinkoviti in sorazmerni ter upoštevajo tveganje in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam, temeljne pravice uporabnikov ter temeljni pomen svobode izražanja in obveščanja v odprti in demokratični družbi.

1.  Ponudniki storitev gostovanja po potrebi in glede na tveganje in raven izpostavljenosti sprejmejo take sorazmerne posebne ukrepe za zaščito svojih storitev pred razširjanjem terorističnih vsebin, ki v celoti spoštujejo temeljne pravice uporabnikov ter temeljni pomen svobode izražanja in obveščanja, pa tudi pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov v odprti in demokratični družbi. Taki ukrepi lahko vključujejo sisteme, ki uporabnikom omogočajo poročanje o potencialni teroristični vsebini ali medsebojno moderiranje vsebine. Ti ukrepi se sprejmejo v skladu s členom 3(1) in zlasti ne vključujejo samodejnih filtrov vsebine ali drugih ukrepov, ki pomenijo sistematično spremljanje obnašanja uporabnikov. So usmerjeni in sorazmerni ter upoštevajo tveganje in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam, prav tako morajo spoštovati ustavno ureditev države članice, v kateri je glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali njegovega imenovanega zastopnika. . Ta odstavek ne posega v morebitne dodatne prostovoljne ukrepe, ki jih ponudnik storitev gostovanja sprejme zunaj področja uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je bil pristojni organ iz člena 17(1)(c) obveščen v skladu s členom 4(9), od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da v treh mesecih po prejemu zahteve in nato vsaj enkrat letno predloži poročilo o posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je sprejel, vključno z uporabo avtomatiziranih orodij, da bi:

Kadar je bil pristojni organ države članice, v kateri se nahaja glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali njegovega imenovanega zastopnika, iz člena 17(1)(c) obveščen v skladu s členom 4(9), od ponudnika storitev gostovanja lahko zahteva, da v šestih mesecih po prejemu zahteve in nato po potrebi enkrat letno predloži poročilo o posebnih dodatnih ukrepih, ki jih je sprejel.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  preprečil ponovno nalaganje vsebin, ki so bile že odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen, ker se štejejo za teroristične vsebine;

črtano

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  odkril, prepoznal in hitro odstranil teroristične vsebine ali onemogočil dostop do njih.

črtano

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročila vključujejo vse ustrezne informacije, ki pristojnemu organu iz člena 17(1)(c) omogočajo, da oceni, ali so proaktivni ukrepi učinkoviti in sorazmerni, vključno z oceno delovanja vseh uporabljenih avtomatiziranih orodij, pa tudi uporabljenih mehanizmov človeškega nadzora in preverjanja.

Poročila vključujejo vse ustrezne informacije, ki pristojnemu organu iz člena 17(1)(c) omogočajo, da oceni, ali so posebni ukrepi ciljno usmerjeni in sorazmerni in ali posebni ukrepi temeljijo na človeškem nadzoru ter ali so uporabljeni učinkoviti mehanizmi za zaščito temeljnih pravic uporabnikov.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar pristojni organ iz člena 17(1)(c) meni, da proaktivni ukrepi, ki so bili sprejeti in sporočeni v skladu z odstavkom 2, ne zadoščajo za zmanjšanje in obvladovanje tveganja in ravni izpostavljenosti, lahko od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da sprejme posebne dodatne proaktivne ukrepe. V ta namen ponudnik storitev gostovanja sodeluje s pristojnim organom iz člena 17(1)(c), da se opredelijo posebni ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev gostovanja, ter določijo ključni cilji in referenčna merila ter časovni razpored za njihovo izvajanje.

črtano

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če v treh mesecih od zahteve v skladu z odstavkom 3 ni mogoče doseči dogovora, lahko pristojni organ iz člena 17(1)(c) izda odločitev, s katero naloži posebne dodatne potrebne in sorazmerne proaktivne ukrepe. V odločitvi se upoštevajo zlasti gospodarska zmogljivost ponudnika storitev gostovanja in učinek takih ukrepov na temeljne pravice uporabnikov ter temeljni pomen svobode izražanja in obveščanja. Takšna odločitev se pošlje na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali pravnemu zastopniku, ki ga je imenoval ponudnik storitev. Ponudnik storitev gostovanja redno poroča o izvajanju takih ukrepov v skladu z navodili pristojnega organa iz člena 17(1)(c).

črtano

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ponudnik storitev gostovanja lahko kadar koli zahteva, da pristojni organ iz člena 17(1)(c) pregleda in po potrebi prekliče zahtevo ali odločitev v skladu z odstavkom 2, 3 oziroma 4. Pristojni organ zagotovi utemeljeno odločitev v razumnem roku po tem, ko je prejel zahtevo ponudnika storitev gostovanja.

5.  Ponudnik storitev gostovanja lahko kadar koli zahteva, da pristojni organ iz člena 17(1)(c) pregleda in po potrebi prekliče zahtevo ali odločitev v skladu z odstavkom 2. Pristojni organ zagotovi utemeljeno odločitev v razumnem roku po tem, ko je prejel zahtevo ponudnika storitev gostovanja.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki storitev gostovanja shranijo teroristično vsebino, ki so jo odstranili zaradi odredbe o odstranitvi, obvestila ali proaktivnih ukrepov v skladu s členi 4, 5 in 6, ter povezane podatke, ki so bili odstranjeni kot posledica odstranitve teroristične vsebine, ki so potrebni za:

1.  Ponudniki storitev gostovanja shranijo teroristično vsebino, ki so jo odstranili zaradi odredbe o odstranitvi, obvestila ali posebnih ukrepov v skladu s členi 4, 5 in 6, ter povezane podatke, ki so bili odstranjeni kot posledica odstranitve teroristične vsebine, ki so potrebni za:

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  preučitev pritožb v skladu z mehanizmom iz člena 10.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Teroristična vsebina in povezani podatki iz odstavka 1 se hranijo šest mesecev. Teroristična vsebina se na zahtevo pristojnega organa ali sodišča hrani daljše obdobje, če in kolikor časa je to potrebno za tekoče postopke upravnega ali sodnega pregleda iz odstavka 1(a).

2.  Teroristična vsebina in povezani podatki iz odstavka 1 se hranijo šest mesecev. Teroristična vsebina se na zahtevo pristojnega organa ali sodišča hrani za natančno opredeljeno daljše obdobje, če in kolikor časa je to potrebno za preiskavo ali pregon terorističnih kaznivih dejanj ali tekoče postopke upravnega ali sodnega pregleda iz odstavka 1(a).

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki storitev gostovanja v svojih pogojih določijo politiko za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin, po potrebi vključno s smiselno razlago delovanja proaktivnih ukrepov, vključno z uporabo avtomatiziranih orodij.

1.  Ponudniki storitev gostovanja v svojih pogojih jasno obrazložijo svojo politiko v zvezi s terorističnimi vsebinami in zaščito uporabnikov pred tako vsebino, vključno s smiselno razlago delovanja posebnih ukrepov in vseh prostovoljnih ukrepov, ki jih ponudnik storitve gostovanja lahko uporabi poleg svojih obveznosti v skladu s to uredbo, po potrebi vključno z uporabo avtomatiziranih orodij, pa tudi opišejo mehanizem pritožbe, ki je na voljo ponudnikom vsebin v skladu s členom 10.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudniki storitev gostovanja objavijo letna poročila o preglednosti glede ukrepov, sprejetih proti razširjanju terorističnih vsebin.

2.  Ponudniki storitev gostovanj – razen če se na podlagi te uredbe v danem letu posebno ukrepanje od njih ne zahteva – ter pristojni organi in ustrezni organi Unije dajo na razpolago javnosti letna poročila o preglednosti glede ukrepov, sprejetih proti razširjanju vsebin.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Poročila o preglednosti vsebujejo vsaj naslednje informacije:

3.  Poročila ponudnikov storitev gostovanja o preglednosti vsebujejo vsaj naslednje informacije:

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  informacije o ukrepih ponudnika storitev gostovanja v zvezi z odkrivanjem, prepoznavanjem in odstranjevanjem terorističnih vsebin;

(a)  informacije o ukrepih, tudi prostovoljnih, ponudnika storitev gostovanja v zvezi z odkrivanjem, prepoznavanjem in odstranjevanjem terorističnih vsebin;

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  informacije o ukrepih ponudnika storitev gostovanja za preprečevanje ponovnega nalaganja vsebin, ki so bile že odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen, ker se štejejo za teroristične vsebine;

črtano

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  število terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen v skladu z odredbami o odstranitvi, obvestili oziroma proaktivnimi ukrepi;

(c)  število terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen v skladu z odredbami o odstranitvi, obvestili oziroma posebnimi ukrepi v skladu s to uredbo ali prostovoljnimi ukrepi;

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  pregled in izid pritožbenih postopkov.

(d)  pregled in izid pritožbenih postopkov, vključno s številom primerov, v katerih je bilo ugotovljeno, da je bila vsebina napačno prepoznana kot teroristična vsebina.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  Poročila o preglednosti pristojnih organov in ustreznih organov Unije vsebujejo informacije o številu izdanih odredb o odstranitvi in obvestil, vključno s številom odstranitev, ki so privedle do uspešnega odkritja, preiskave in pregona terorističnih kaznivih dejanj, ter o uporabi teroristične vsebine, shranjene v skladu s členom 7 za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Pravna sredstva

 

Države članice zagotovijo, da se ponudnik vsebin ali ponudnik storitev gostovanja lahko pritoži na odredbo o odstranitvi iz člena 4(9) tako, da vloži pravno sredstvo pred ustreznim sodnim organom v državi članici, v kateri se nahaja ponudnik vsebine ali v kateri se nahaja ali ima glavni sedež ponudnik storitev gostovanja ali pravni zastopnik, ki ga imenuje ponudnik storitev gostovanja v skladu s členom 16.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaščitni ukrepi v zvezi z uporabo in izvajanjem proaktivnih ukrepov

 

Zaščitni ukrepi v zvezi z odstranjevanjem vsebine

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar ponudniki storitev gostovanja v skladu s to uredbo uporabljajo avtomatizirana orodja v zvezi z vsebinami, ki jih hranijo, zagotovijo učinkovite in ustrezne zaščitne ukrepe za zagotovitev, da so odločitve, ki se sprejmejo v zvezi s temi vsebinami, zlasti odločitve, da se vsebine, ki se štejejo za teroristične, odstranijo ali se onemogoči dostop do njih, pravilne in utemeljene.

1.  Kadar ponudniki storitev gostovanja uporabijo prostovoljne ukrepe v skladu s cilji te uredbe ali ukrepe, ki drugače zasledujejo te cilje, v zvezi z vsebinami, ki jih hranijo, zagotovijo učinkovite in ustrezne zaščitne ukrepe za zagotovitev, da so odločitve, ki se sprejmejo v zvezi s temi vsebinami, zlasti odločitve, da se vsebine, ki se štejejo za teroristične, odstranijo ali se onemogoči dostop do njih, pravilne in utemeljene ter ne privedejo do odstranitve ali onemogočanja dostopa do vsebin, ki niso teroristične.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zaščitni ukrepi vključujejo zlasti človeški nadzor in preverjanje, kjer je to primerno, in v vsakem primeru, če je potrebna podrobna analiza zadevnih okoliščin za ugotovitev, ali se vsebine štejejo za teroristične ali ne.

2.  Zaščitni ukrepi vključujejo zlasti človeški nadzor in preverjanje primernosti odločitve o odstranitvi vsebin ali zavrnitvi dostopa do njih, zlasti kar zadeva svobodo izražanja in obveščanja.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Ponudniki vsebin, katerih vsebina je bila odstranjena ali dostop onemogočen, morajo imeti pravico do učinkovitega pravnega sredstva v skladu s členom 19 PEU in členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki storitev gostovanja vzpostavijo učinkovite in dostopne mehanizme, ki ponudnikom vsebin, katerih vsebina je bila odstranjena ali je bil onemogočen dostop do nje zaradi obvestila v skladu s členom 5 ali proaktivnih ukrepov v skladu s členom 6, omogočajo, da vložijo pritožbo zoper ukrep ponudnika storitev gostovanja in zahtevajo ponovno objavo vsebine.

1.  Ponudniki storitev gostovanja vzpostavijo učinkovite in dostopne mehanizme, ki ponudnikom vsebin, katerih vsebina je bila odstranjena ali je bil onemogočen dostop do nje zaradi odredbe o odstranitvi v skladu s členom 4, obvestila v skladu s členom 5, posebnih ukrepov v skladu s členom 6 ali dodatnih prostovoljnih ukrepov, omogočajo, da vložijo pritožbo zoper ukrep ponudnika storitev gostovanja in zahtevajo ponovno objavo vsebine. Jamstva, ki se nanašajo na odstranitev in onemogočenje dostopa, vključujejo tudi možnost sodnega varstva.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudniki storitev gostovanja nemudoma preučijo vsako pritožbo, ki jo prejmejo, in brez nepotrebnega odlašanja ponovno objavijo vsebino, kadar sta bila odstranitev ali onemogočenje dostopa neupravičena. Pritožnika obvestijo o izidu pregleda.

2.  Ponudniki storitev gostovanja nemudoma preučijo vsako pritožbo, ki jo prejmejo, in brez nepotrebnega odlašanja ponovno objavijo vsebino, kadar sta bila odstranitev ali onemogočenje dostopa neupravičena. Pritožnika obvestijo o izidu pregleda brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje dva tedna po prejemu pritožbe, razen če nacionalna zakonodaja ne določa drugačen rok.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar ponudniki storitev gostovanja odstranijo teroristične vsebine ali onemogočijo dostop do njih, ponudniku vsebin zagotovijo informacije o odstranitvi ali onemogočenju dostopa do terorističnih vsebin.

1.  Kadar ponudniki storitev gostovanja odstranijo teroristične vsebine ali onemogočijo dostop do njih, ponudniku vsebin zagotovijo celovite informacije o odstranitvi ali onemogočenju dostopa do terorističnih vsebin, ki so jih prejeli od pristojnega organa v skladu s členom 4(3), vključno s pravno podlago, s katero je bilo ugotovljeno, da gre za teroristične vsebine, ter možnostmi za izpodbijanje odločitve ter formalnimi zahtevami, opisom naslednjih faz postopka in s tem povezanim časovnim razporedom.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudnik storitev gostovanja ponudnika vsebin na njegovo zahtevo obvesti o razlogih za odstranitev ali onemogočenje dostopa in možnostih za izpodbijanje odločitve.

črtano

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Obveznost iz odstavkov 1 in 2 se ne uporablja, kadar pristojni organ odloči, da se razlogi ne razkrijejo zaradi razlogov javne varnosti, kot so preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj, toliko časa, kot je potrebno, vendar ne več kot [štiri] tedne od sprejetja navedene odločitve. V takem primeru ponudnik storitev gostovanja ne razkrije nobenih informacij o odstranitvi ali onemogočenju dostopa do terorističnih vsebin.

3.  Obveznost iz odstavka 1 se ne uporablja, kadar pristojni organ odloči, da se razlogi ne razkrijejo zaradi razlogov javne varnosti, kot so preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj, toliko časa, kot je potrebno, vendar ne več kot [štiri] tedne od sprejetja navedene odločitve. V takem primeru ponudnik storitev gostovanja ne razkrije nobenih informacij o odstranitvi ali onemogočenju dostopa do terorističnih vsebin.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar imajo ponudniki storitev gostovanja informacije glede kakršnih koli dokazov o terorističnih kaznivih dejanjih, o tem takoj obvestijo organe, pristojne za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj v zadevni državi članici, ali kontaktno točko v državi članici v skladu s členom 14(2), kjer imajo glavni sedež ali pravnega zastopnika. Ponudniki storitev gostovanja lahko te informacije v primeru dvoma posredujejo Europolu za ustrezno nadaljnje ukrepanje.

4.  Kadar imajo ponudniki storitev gostovanja informacije o neposredni ogroženosti življenj zaradi terorističnih kaznivih dejanjih, o tem takoj obvestijo organ, ki je pristojen za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj v zadevni državi članici, ali kontaktno točko v državi članici v skladu s členom 14(2), kjer imajo glavni sedež ali pravnega zastopnika. Ponudniki storitev gostovanja lahko te informacije v primeru dvoma posredujejo Europolu za ustrezno nadaljnje ukrepanje.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice vzpostavijo kontaktno točko za obravnavo zahtev za pojasnila in povratne informacije v zvezi z odredbami o odstranitvi in obvestili, ki so jih izdale. Informacije o kontaktni točki so javno dostopne.

3.  Države članice vzpostavijo kontaktno točko za obravnavo zahtev za pojasnila in povratne informacije v zvezi z odredbami o odstranitvi in obvestili, ki so jih izdale. Evropska komisija da zbirko podatkov o kontaktnih točkah v državah članicah na voljo javnosti.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica imenuje organ ali organe, ki so pristojni za:

1.  Vsaka država članica imenuje en organ za namene izvrševanja te uredbe, razen če njena ustavna ureditev preprečuje, da bi bil za to pristojen enotni organ. Organ je pristojen za:

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izdajanje odredb o odstranitvi v skladu s členom 4;

(a)  izdajanje odredb o odstranitvi v skladu s členom 4, ki so v primeru upravnih organov predmet neodvisnega sodnega pregleda;

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  odkrivanje in prepoznavanje terorističnih vsebin ter pošiljanje obvestil ponudnikom storitev gostovanja v skladu s členom 5;

(b)  odkrivanje in prepoznavanje potencialnih terorističnih vsebin ter pošiljanje obvestil ponudnikom storitev gostovanja v skladu s členom 5, medtem ko je ocena, ali ustrezajo opredelitvi terorističnih vsebin, v teku;

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  nadzor izvajanja proaktivnih ukrepov v skladu s členom 6;

(c)  nadzor izvajanja posebnih ukrepov v skladu s členom 6 in prostovoljnih ukrepov iz člena 9;

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice najpozneje do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] uradno obvestijo Komisijo o pristojnih organih iz odstavka 1. Komisija objavi uradno obvestilo in njegove morebitne spremembe v Uradnem listu Evropske unije.

2.  Države članice najpozneje do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] uradno obvestijo Komisijo o pristojnem organu iz odstavka 1. Komisija objavi uradno obvestilo in njegove morebitne spremembe v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve obveznosti s strani ponudnikov storitev gostovanja v skladu s to uredbo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Take kazni so omejene na kršenje obveznosti iz:

1.  Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za sistematične in stalne kršitve obveznosti s strani ponudnikov storitev gostovanja ali njihovih zastopnikov v skladu s to uredbo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Take kazni so omejene na kršenje obveznosti iz:

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  člena 3(2) (pogoji ponudnikov storitev gostovanja);

črtano

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  člena 5(5) in (6) (ocena obvestil in povratne informacije o njih);

(c)  člena 5(6) (ocena obvestil in povratne informacije o njih);

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  člena 6(2) in (4) (poročila o proaktivnih ukrepih in sprejetje ukrepov po odločitvi o uvedbi posebnih proaktivnih ukrepov);

(d)  člen 6(2) (poročila o posebnih ukrepih);

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  člena 9 (zaščitni ukrepi v zvezi s proaktivnimi ukrepi);

(g)  člena 9 (zaščitni ukrepi v zvezi z odstranjevanjem vsebine);

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  predhodnimi kršitvami s strani odgovorne pravne osebe;

(c)  predhodnimi kršitvami s strani odgovorne pravne osebe, odvisnega podjetja ali povezane osebe ali podjetja;

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  finančno trdnostjo odgovorne pravne osebe;

(d)  finančno trdnostjo odgovorne pravne osebe, podružnice ali povezane osebe ali podjetja;

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  ravnjo sodelovanja ponudnika storitev gostovanja s pristojnimi organi.

(e)  ravnjo sodelovanja ponudnika storitev gostovanja ali njegovih zastopnikov s pristojnimi organi.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  nenamerne zamude, zlasti za mala in srednja podjetja ter zagonska podjetja.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice zagotovijo, da za sistematično neizpolnjevanje obveznosti iz člena 4(2) veljajo denarne kazni v višini do 4 % skupnega prometa ponudnika storitev gostovanja v zadnjem poslovnem letu.

4.  Države članice zagotovijo, da za sistematično neizpolnjevanje obveznosti iz člena 4(2) veljajo denarne kazni v višini najmanj 1% in do 4 % skupnega prometa ponudnika storitev gostovanja v zadnjem poslovnem letu.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice od svojih pristojnih organov in ponudnikov storitev gostovanja pod njihovo sodno pristojnostjo zberejo in Komisiji vsako leto do [31. marca] pošljejo informacije o ukrepih, ki so jih sprejeli v skladu s to uredbo. Te informacije vključujejo:

1.  Države članice od svojih pristojnih organov in ponudnikov storitev gostovanja pod njihovo sodno pristojnostjo zberejo in Komisiji vsako leto do [31. marca] pošljejo informacije o ukrepih, ki so jih sprejeli v skladu s to uredbo. Te informacije vključujejo politike, pogoje in poročila ponudnikov storitev gostovanja o preglednosti, in sicer poleg:

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  informacije o posebnih proaktivnih ukrepih, sprejetih v skladu s členom 6, vključno s količino terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene ali dostop do njih onemogočen, in ustreznimi časovnimi okviri;

(b)  informacije o posebnih ukrepih, sprejetih v skladu s členoma 4 in 6, vključno s količino terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene ali dostop do njih onemogočen, in ustreznimi informacijami o številu primerov uspešnega odkritja, preiskave in pregona terorističnih kaznivih dejanj;

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne prej kot [tri leta od datuma začetka uporabe te uredbe] Komisija izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o njeni uporabi, vključno z delovanjem in učinkovitostjo zaščitnih mehanizmov. Poročilu se po potrebi priložijo zakonodajni predlogi. Države članice predložijo Komisiji informacije, potrebne za pripravo poročila.

Komisija izvede oceno te uredbe [najpozneje tri leta od datuma začetka njene uporabe] ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o njeni uporabi, vključno z delovanjem in učinkovitostjo zaščitnih mehanizmov. Poročilo zajema tudi učinek te uredbe na svobodo izražanja in obveščanja. Poročilu se po potrebi priložijo zakonodajni predlogi. Države članice predložijo Komisiji informacije, potrebne za pripravo poročila.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od [6 mesecev po začetku njene veljavnosti].

Uporablja se od [18 mesecev po začetku njene veljavnosti].

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V skladu s členom 4 Uredbe (EU) ...16 naslovnik odredbe o odstranitvi odstrani teroristično vsebino ali onemogoči dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi, ki jo je izdal pristojni organ.

V skladu s členom 4 Uredbe (EU) ...16 naslovnik odredbe o odstranitvi odstrani teroristično vsebino ali onemogoči dostop do nje v roku, ki ga določi pristojni organ.

__________________

__________________

16 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin (UL L ...).

16 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin (UL L ...).

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V skladu s členom 7 Uredbe (EU) ...17 morajo naslovniki hraniti vsebino in povezane podatke, ki so bili odstranjeni ali je bil dostop do njih onemogočen, šest mesecev ali dlje, če to zahtevajo pristojni organi ali sodišča.

V skladu s členom 7 Uredbe (EU) ...17 morajo naslovniki hraniti vsebino in povezane podatke, ki so bili odstranjeni ali je bil dostop do njih onemogočen, šest mesecev ali dlje, če to zahtevajo pristojni organi ali sodišča ali ponudnik vsebine, da se omogoči ugoditev pritožbi na podlagi mehanizma iz člena 10.

__________________

__________________

17 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin (UL L ...).

17 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin (UL L ...).

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek B – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

B  Vsebina, ki jo je treba odstraniti ali onemogočiti dostop do nje v eni uri

B  Vsebina, ki jo je treba odstraniti ali onemogočiti dostop do nje v roku, ki ga določi pristojni organ:

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek B – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Enotni naslov vira (URL) in vse dodatne informacije, ki omogočajo opredelitev prijavljene vsebine in njene točne lokacije:

Enotni naslov vira (URL) in vse dodatne informacije, vključno po možnosti s posnetkom zaslona, ki omogočajo opredelitev prijavljene vsebine in njene točne lokacije:

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek B – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dodatne informacije o razlogih, zaradi katerih se vsebina šteje za teroristično vsebino (neobvezno):

Dodatne informacije o razlogih, zaradi katerih se vsebina šteje za teroristično vsebino v skladu z nacionalno zakonodajo, možnosti izpodbijanja odločitve, vključno s formalnimi zahtevami, opis naslednjih korakov postopka in povezani časovni okviri:

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek G – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije o pristojnem organu ali sodišču, rokih in postopkih za izpodbijanje odredbe o odstranitvi:

Informacije o pristojnem organu ali sodišču, rokih in postopkih, vključno s formalnimi zahtevami, za izpodbijanje odredbe o odstranitvi:

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin

Referenčni dokumenti

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

22.10.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Julia Reda

24.9.2018

Obravnava v odboru

21.1.2019

21.2.2019

 

 

Datum sprejetja

4.3.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Jasenko Selimovic, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Emma McClarkin, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Kerstin Westphal

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, John Howarth, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Andrej Novakov (Andrey Novakov), Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Emma McClarkin

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, John Howarth, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Kathleen Van Brempt, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin

Referenčni dokumenti

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Datum predložitve EP

12.9.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

22.10.2018

IMCO

22.10.2018

CULT

22.10.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ITRE

9.10.2018

 

 

 

Pridruženi odbori

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

31.1.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Daniel Dalton

3.12.2018

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Helga Stevens

 

 

 

Obravnava v odboru

10.10.2018

4.2.2019

11.3.2019

8.4.2019

Datum sprejetja

8.4.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

1

8

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Thierry Cornillet, Arnaud Danjean, Ashley Fox, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Karin Kadenbach, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic, Ernest Urtasun, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

Datum predložitve

9.4.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

35

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Ashley Fox, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Karin Kadenbach, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ENF

Auke Zijlstra

8

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker

S&D

Dietmar Köster

VERTS/ALE

Eva Joly, Ana Miranda, Judith Sargentini, Ernest Urtasun

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 15. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov