Betänkande - A8-0193/2019Betänkande
A8-0193/2019

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

9.4.2019 - (COM(2018)0640 – C8‑0405/2018 – 2018/0331(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Daniel Dalton
Föredragande av yttrande (*):
Julie Ward, utskottet för kultur och utbildning
(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen


Förfarande : 2018/0331(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0193/2019
Ingivna texter :
A8-0193/2019
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0640),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0405/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den tjeckiska deputeradekammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 december 2018[1],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för kultur och utbildning och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0193/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

om bekämpande av spridning av terrorisminnehåll online

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Denna förordning syftar till att säkerställa att den digitala inre marknaden fungerar smidigt i ett öppet och demokratiskt samhälle, genom att förhindra att värdtjänster missbrukas för terrorismändamål. Den digitala inre marknadens funktion bör förbättras genom att öka rättssäkerheten för värdtjänstleverantörer, stärka användarnas förtroende för onlinemiljön och förbättra skyddet för yttrandefriheten och informationsfriheten.

(1)  Denna förordning syftar till att säkerställa att den digitala inre marknaden fungerar smidigt i ett öppet och demokratiskt samhälle, genom att motverka att värdtjänster missbrukas för terrorismändamål och bidra till den allmänna säkerheten i Europas samhällen. Den digitala inre marknadens funktion bör förbättras genom att öka rättssäkerheten för värdtjänstleverantörer, stärka användarnas förtroende för onlinemiljön och förbättra skyddet för yttrandefriheten, friheten att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle samt mediernas frihet och mångfald.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Regleringen av värdtjänstleverantörer kan endast komplettera medlemsstaternas strategier för att ta itu med terrorism, som måste inriktas på åtgärder utanför nätet, såsom investeringar i socialt arbete, avradikaliseringsinitiativ och samarbete med berörda grupper för att uppnå ett hållbart förebyggande av radikalisering i samhället.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Terrorisminnehåll är en del av ett bredare problem med olagligt innehåll online, vilket inbegriper andra typer av innehåll såsom sexuell exploatering av barn, olagliga affärsmetoder och överträdelser av immateriella rättigheter. Terroristorganisationer och andra kriminella organisationer ägnar sig ofta åt handel med olagligt innehåll för att tvätta och anskaffa såddpengar för att finansiera sin verksamhet. Detta problem kräver en kombination av lagstiftningsåtgärder samt icke-lagstiftningsåtgärder och frivilliga åtgärder, på grundval av samarbetet mellan myndigheter och leverantörer, med fullständig respekt för grundläggande rättigheter. Även om hotet från olagligt innehåll har mildrats genom framgångsrika initiativ såsom den industriledda uppförandekoden för att motverka olaglig hatpropaganda på nätet och initiativet WePROTECT Global Alliance to end child sexual abuse online, är det nödvändigt att inrätta en lagstiftningsram för gränsöverskridande samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter för att avlägsna olagligt innehåll.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Värdtjänstleverantörer som är aktiva på internet spelar en viktig roll i den digitala ekonomin genom att koppla samman företag och medborgare samt genom att underlätta den offentliga debatten och spridningen och mottagandet av information, åsikter och idéer, vilket i hög grad bidrar till innovation, ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i unionen. Deras tjänster missbrukas dock i vissa fall av tredje part för att bedriva olaglig verksamhet på nätet. Särskilt oroande är att terroristgrupper och deras anhängare utnyttjar värdtjänsteleverantörer för att sprida terrorisminnehåll online i syfte att få ut sitt budskap, radikalisera och rekrytera samt att främja och styra terroristverksamhet.

(2)  Värdtjänstleverantörer som är aktiva på internet spelar en viktig roll i den digitala ekonomin genom att koppla samman företag och medborgare, genom att tillhandahålla möjligheter till lärande samt genom att underlätta den offentliga debatten och spridningen och mottagandet av information, åsikter och idéer, vilket i hög grad bidrar till innovation, ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i unionen. Deras tjänster missbrukas dock i vissa fall av tredje part för att bedriva olaglig verksamhet på nätet. Särskilt oroande är att terroristgrupper och deras anhängare utnyttjar värdtjänsteleverantörer för att sprida terrorisminnehåll online i syfte att få ut sitt budskap, radikalisera och rekrytera samt att främja och styra terroristverksamhet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Förekomsten av terrorisminnehåll online har allvarliga negativa konsekvenser för användare, medborgare och samhället i stort samt för de tjänsteleverantörer som hyser sådant innehåll online, eftersom det undergräver användarnas förtroende och skadar deras affärsmodeller. Med tanke på onlinetjänsteleverantörernas centrala roll och de tekniska resurser och den tekniska kapacitet som förknippas med deras tjänster, har de ett särskilt samhällsansvar att skydda sina tjänster mot terroristmissbruk och bidra till att förhindra att terrorisminnehåll sprids via deras tjänster.

(3)  Även om det inte är den enda faktorn, har förekomsten av terrorisminnehåll online visat sig vara en katalysator för radikaliseringen av personer som har begått terroristhandlingar, och har därför allvarliga negativa konsekvenser för användare, medborgare och samhället i stort samt för de tjänsteleverantörer som hyser sådant innehåll online, eftersom det undergräver användarnas förtroende och skadar deras affärsmodeller. Med tanke på onlinetjänsteleverantörernas centrala roll och i förhållande till de tekniska resurser och den tekniska kapacitet som förknippas med deras tjänster, har de ett särskilt samhällsansvar att skydda sina tjänster mot terroristmissbruk och hjälpa behöriga myndigheter att bekämpa terrorisminnehåll som sprids via deras tjänster, samtidigt som de tar hänsyn till den centrala betydelsen av yttrandefrihet och frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Unionens insatser för att motverka terrorisminnehåll online inleddes 2015 genom en ram för frivilligt samarbete mellan medlemsstaterna och värdtjänstleverantörerna, som nu behöver kompletteras med en tydlig rättslig ram för att ytterligare minska tillgången till terrorisminnehåll online och på lämpligt sätt ta itu med ett snabbt växande problem. Avsikten med denna rättsliga ram är att bygga vidare på frivilliga insatser, som förstärktes genom kommissionens rekommendation (EU) 2018/3347, och tillmötesgå uppmaningarna från Europaparlamentet att vidta kraftigare åtgärder mot olagligt och skadligt innehåll och från Europeiska rådet att förbättra den automatiska upptäckten och raderingen av innehåll som uppviglar till terroristdåd.

(4)  Unionens insatser för att motverka terrorisminnehåll online inleddes 2015 genom en ram för frivilligt samarbete mellan medlemsstaterna och värdtjänstleverantörerna, som nu behöver kompletteras med en tydlig rättslig ram för att ytterligare minska tillgången till terrorisminnehåll online och på lämpligt sätt ta itu med ett snabbt växande problem. Avsikten med denna rättsliga ram är att bygga vidare på frivilliga insatser, som förstärktes genom kommissionens rekommendation (EU) 2018/3347, och tillmötesgå uppmaningarna från Europaparlamentet att vidta kraftigare åtgärder mot olagligt och skadligt innehåll i linje med den övergripande ram som fastställs genom direktiv 2000/31/EG och från Europeiska rådet att förbättra upptäckten och raderingen av innehåll som uppviglar till terroristdåd.

__________________

__________________

7 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online (EUT L 63, 6.3.2018, s. 50).

7 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online (EUT L 63, 6.3.2018, s. 50).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Tillämpningen av denna förordning bör inte påverka tillämpningen av artikel 14 i direktiv 2000/31/EG8. I synnerhet bör inga åtgärder som en värdtjänstleverantör vidtar i enlighet med denna förordning, inte heller proaktiva åtgärder, i sig leda till att tjänsteleverantören förlorar möjligheten till det undantag från ansvarighet som föreskrivs i den artikeln. Denna förordning påverkar inte de nationella myndigheternas och domstolarnas befogenheter att fastställa värdtjänstleverantörernas ansvar i specifika fall när villkoren för undantag från ansvarighet i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG inte är uppfyllda.

(5)  Tillämpningen av denna förordning bör inte påverka tillämpningen av direktiv 2000/31/EG8. Denna förordning påverkar inte de nationella myndigheternas och domstolarnas befogenheter att fastställa värdtjänstleverantörernas ansvar i specifika fall när villkoren för undantag från ansvarighet i direktiv 2000/31/EG inte är uppfyllda.

__________________

__________________

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Regler för att förhindra att värdtjänster missbrukas för spridning av terrorisminnehåll online anges i denna förordning i syfte att garantera att den inre marknaden fungerar smidigt, med full respekt för de grundläggande rättigheter som skyddas i unionens rättsordning och i synnerhet de som garanteras i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(6)  Regler för att motverka att värdtjänster missbrukas för spridning av terrorisminnehåll online anges i denna förordning i syfte att garantera att den inre marknaden fungerar smidigt, och de bör fullt ut respektera de grundläggande rättigheter som skyddas i unionens rättsordning och i synnerhet de som garanteras i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Denna förordning bidrar till att skydda den allmänna säkerheten, samtidigt som lämpliga och stabila skyddsåtgärder fastställs för att säkerställa skyddet av de grundläggande rättigheter som berörs. Hit hör rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter, rätten till ett effektivt rättsligt skydd, rätten till yttrandefrihet (inklusive friheten att ta emot och sprida uppgifter), näringsfriheten samt principen om icke-diskriminering. Behöriga myndigheter och värdtjänstleverantörer bör endast vidta åtgärder som är nödvändiga, lämpliga och proportionella i ett demokratiskt samhälle, med beaktande av den särskilda vikt som tillmäts yttrandefriheten och informationsfriheten, som utgör en väsentlig grund för ett pluralistiskt, demokratiskt samhälle och är ett av unionens grundläggande värden. Åtgärder som utgör ingrepp i yttrandefriheten och informationsfriheten bör vara strikt riktade, i den bemärkelsen att de måste tjäna till att förhindra spridning av terrorisminnehåll, men utan att därigenom påverka rätten att lagligen ta emot och sprida uppgifter, med beaktande av värdtjänstleverantörernas centrala roll i att främja offentlig debatt samt delande och mottagande av fakta, åsikter och idéer i enlighet med lagen.

(7)  Denna förordning syftar till att bidra till att skydda den allmänna säkerheten, och bör fastställa lämpliga och stabila skyddsåtgärder för att säkerställa skyddet av de grundläggande rättigheter som berörs. Hit hör rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter, rätten till ett effektivt rättsligt skydd, rätten till yttrandefrihet (inklusive friheten att ta emot och sprida uppgifter), näringsfriheten samt principen om icke-diskriminering. Behöriga myndigheter och värdtjänstleverantörer bör endast vidta åtgärder som är nödvändiga, lämpliga och proportionella i ett demokratiskt samhälle, med beaktande av den särskilda vikt som tillmäts yttrandefriheten, friheten att ta emot och sprida uppgifter och tankar, rätten till skydd för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter som utgör en väsentlig grund för ett pluralistiskt, demokratiskt samhälle och är unionens grundläggande värden. Man bör i samband med alla åtgärder undvika ingrepp i yttrandefriheten och informationsfriheten och åtgärderna bör i möjligaste mån tjäna till att bekämpa spridning av terrorisminnehåll genom en välriktad strategi, men utan att därigenom påverka rätten att lagligen ta emot och sprida uppgifter, med beaktande av värdtjänstleverantörernas centrala roll i att främja offentlig debatt samt delande och mottagande av fakta, åsikter och idéer i enlighet med lagen. Verksamma åtgärder online för bekämpning av terrorism och skyddet av yttrandefriheten utgör inte motstridiga mål, utan är mål som kompletterar och ömsesidigt förstärker varandra.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Rätten till ett effektivt rättsmedel fastställs i artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Varje fysisk eller juridisk person har rätt till ett effektivt rättsmedel inför behörig nationell domstol mot alla åtgärder som vidtas enligt denna förordning och som kan inverka negativt på den personens rättigheter. Rätten inbegriper särskilt värdtjänstleverantörernas och innehållsleverantörernas möjlighet att effektivt bestrida avlägsnandeorder inför domstol i den medlemsstat vars myndigheter utfärdade avlägsnandeordern.

(8)  Rätten till ett effektivt rättsmedel fastställs i artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Varje fysisk eller juridisk person har rätt till ett effektivt rättsmedel inför behörig nationell domstol mot alla åtgärder som vidtas enligt denna förordning och som kan inverka negativt på den personens rättigheter. Rätten inbegriper särskilt värdtjänstleverantörernas och innehållsleverantörernas möjlighet att effektivt bestrida avlägsnandeorder inför domstol i den medlemsstat vars myndigheter utfärdade avlägsnandeordern, och innehållsleverantörernas möjlighet att bestrida de specifika åtgärder som vidtagits av värdtjänstleverantören.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att ge klarhet om de åtgärder som både värdtjänstleverantörer och behöriga myndigheter bör vidta för att förhindra spridning av terrorisminnehåll online, bör denna förordning innehålla en definition av terrorisminnehåll i förebyggande syfte vilken utgår från definitionen av terroristbrott i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/5419. Med tanke på behovet av att motverka den skadligaste terroristpropagandan online bör definitionen omfatta material och information som uppviglar till, uppmuntrar eller förespråkar utförande av eller bidrag till terroristbrott, ger instruktioner om utförande av sådana brott eller främjar deltagande i en terroristgrupps verksamhet. Sådan information inbegriper i synnerhet text, bilder, ljudupptagningar och videor. Vid bedömningen av huruvida innehåll utgör terrorisminnehåll i den mening som avses i denna förordning bör de behöriga myndigheterna och värdtjänstleverantörerna ta hänsyn till sådana faktorer som karaktären hos och formuleringen av uttalandena, i vilket sammanhang de gjordes samt deras potential att få skadliga konsekvenser och därigenom påverka människors säkerhet. Det faktum att materialet producerats av, kan tillskrivas eller sprids på uppdrag av en organisation eller person som är uppförd på EU:s terroristförteckning utgör en viktig faktor i bedömningen. Innehåll som sprids i utbildningssyfte, journalistiskt syfte eller forskningssyfte bör skyddas på lämpligt sätt. Dessutom bör det gå att uttrycka radikala, polemiska eller kontroversiella åsikter i den offentliga debatten om känsliga politiska frågor utan att detta ska anses vara terrorisminnehåll.

(9)  För att ge klarhet om de åtgärder som både värdtjänstleverantörer och behöriga myndigheter bör vidta för att bekämpa spridning av terrorisminnehåll online, bör denna förordning innehålla en definition av terrorisminnehåll i förebyggande syfte vilken utgår från definitionen av terroristbrott i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/5419. Med tanke på behovet av att bekämpa det skadligaste terrorisminnehållet online bör definitionen omfatta material som uppviglar eller försöker värvatill utförande av eller bidrag till terroristbrott, eller som främjar deltagande i en terroristgrupps verksamhet och därigenom ger upphov till en risk för att ett eller flera sådana brott utförs uppsåtligen. Definitionen bör också omfatta innehåll som ger vägledning för tillverkning och användning av sprängämnen, skjutvapen, alla andra vapen, skadliga eller farliga ämnen samt kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen (CBRN-ämnen) och all vägledning om andra metoder och tekniker, bland annat val av mål i syfte att begå terroristbrott. Sådan information inbegriper i synnerhet text, bilder, ljudupptagningar och videor. Vid bedömningen av huruvida innehåll utgör terrorisminnehåll i den mening som avses i denna förordning bör de behöriga myndigheterna och värdtjänstleverantörerna ta hänsyn till sådana faktorer som karaktären hos och formuleringen av uttalandena, i vilket sammanhang de gjordes samt deras potential att få skadliga konsekvenser och därigenom påverka människors säkerhet. Det faktum att materialet producerats av, kan tillskrivas eller sprids på uppdrag av en organisation eller person som är uppförd på EU:s terroristförteckning utgör en viktig faktor i bedömningen. Innehåll som sprids i utbildningssyfte, journalistiskt syfte eller forskningssyfte, eller i syfte att höja medvetenheten om terroristverksamhet, bör skyddas på lämpligt sätt. I synnerhet i fall då innehållsleverantören innehar ett redaktionellt ansvar bör man vid varje beslut angående avlägsnande av det spridda materialet ta hänsyn till de publicistiska normer som fastställts genom press- eller mediereglering och som överensstämmer med unionens lagstiftning och stadgan om de grundläggande rättigheterna. Dessutom bör det gå att uttrycka radikala, polemiska eller kontroversiella åsikter i den offentliga debatten om känsliga politiska frågor utan att detta ska anses vara terrorisminnehåll.

__________________

__________________

9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017 s. 6).

9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017, s. 6).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För att omfatta de onlinevärdtjänster där terrorisminnehåll sprids, bör denna förordning tillämpas på informationssamhällets tjänster som på begäran av en tjänstemottagare lagrar information som tillhandahållits av denna tjänstemottagare och gör den lagrade informationen tillgänglig för tredje part, oavsett om denna verksamhet är av rent teknisk, automatisk och passiv karaktär. Sådana leverantörer av informationssamhällets tjänster är till exempel sociala medieplattformar, direktuppspelningstjänster, video-, bild- och ljuddelningstjänster, fildelningstjänster och andra molntjänster i den mån som de gör informationen tillgänglig för tredje part samt webbplatser där användarna kan kommentera eller lägga upp recensioner. Förordningen bör också tillämpas på värdtjänstleverantörer som är etablerade utanför unionen men erbjuder tjänster inom unionen, eftersom en betydande andel av de värdtjänstleverantörer som är utsatta för terrorisminnehåll på sina tjänster är etablerade i tredjeländer. Detta bör säkerställa att alla företag som är verksamma på den digitala inre marknaden uppfyller samma krav, oavsett etableringsland. För att fastställa om en tjänsteleverantör erbjuder tjänster i unionen krävs en bedömning av huruvida tjänsteleverantören gör det möjligt för juridiska eller fysiska personer i en eller flera medlemsstater att använda dess tjänster. Enbart det faktum att en tjänsteleverantörs webbplats, e-postadress och andra kontaktuppgifter är tillgängliga i en eller flera medlemsstater bör dock inte i sig vara tillräckligt för att denna förordning ska kunna tillämpas.

(10)  För att omfatta de onlinevärdtjänster där terrorisminnehåll sprids, bör denna förordning tillämpas på informationssamhällets tjänster som på begäran av en tjänstemottagare lagrar information som tillhandahållits av denna tjänstemottagare och gör den lagrade informationen tillgänglig för allmänheten, oavsett om denna verksamhet är av rent teknisk, automatisk och passiv karaktär. Sådana leverantörer av informationssamhällets tjänster är till exempel sociala medieplattformar, direktuppspelningstjänster, video-, bild- och ljuddelningstjänster, fildelningstjänster och andra molntjänster i den mån som de gör informationen tillgänglig för allmänheten samt webbplatser där användarna kan kommentera eller lägga upp recensioner. Förordningen bör också tillämpas på värdtjänstleverantörer som är etablerade utanför unionen men erbjuder tjänster inom unionen, eftersom en betydande andel av de värdtjänstleverantörer som är utsatta för terrorisminnehåll på sina tjänster är etablerade i tredjeländer. Detta bör säkerställa att alla företag som är verksamma på den digitala inre marknaden uppfyller samma krav, oavsett etableringsland. För att fastställa om en tjänsteleverantör erbjuder tjänster i unionen krävs en bedömning av huruvida tjänsteleverantören gör det möjligt för juridiska eller fysiska personer i en eller flera medlemsstater att använda dess tjänster. Enbart det faktum att en tjänsteleverantörs webbplats, e-postadress och andra kontaktuppgifter är tillgängliga i en eller flera medlemsstater bör dock inte i sig vara tillräckligt för att denna förordning ska kunna tillämpas. Den bör inte tillämpas på molntjänster, inklusive molntjänster mellan företag, där tjänsteleverantören inte har några kontraktsenliga rättigheter beträffande vilket innehåll som lagras eller hur det behandlas eller görs offentligt tillgängligt av dess kunder eller av sådana kunders slutanvändare, och där tjänsteleverantören inte har någon teknisk kapacitet att avlägsna specifikt innehåll som lagras av dess kunder eller tjänsternas slutanvändare.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  En betydande anknytning till unionen bör vara relevant för att fastställa tillämpningsområdet för denna förordning. En sådan betydande anknytning till unionen bör anses föreligga om tjänsteleverantören har ett verksamhetsställe i unionen eller, i brist på det, på grundval av att det finns ett betydande antal användare i en eller flera medlemsstater eller att verksamheten riktas till en eller flera medlemsstater. Huruvida verksamheten är riktad till en eller flera medlemsstater kan avgöras på grundval av alla relevanta omständigheter, t.ex. faktorer som användning av ett språk eller en valuta som i allmänhet används i den medlemsstaten, eller möjligheten att beställa varor eller tjänster. Verksamheten kan även anses vara riktad till en medlemsstat om en app finns tillgänglig i den berörda nationella appbutiken, om lokal marknadsföring eller reklam görs på det språk som används i medlemsstaten eller om kundkontakter, t.ex. kundtjänst, sköts på det språk som vanligen används i den medlemsstaten. En betydande anknytning bör också antas föreligga om en tjänsteleverantör riktar sin verksamhet till en eller flera medlemsstater i den mening som avses i artikel 17.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/201210. Däremot kan det inte enbart på grund av att en tjänst tillhandahålls för att efterleva det förbud mot diskriminering som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/30211 anses att verksamheten riktas till ett visst territorium inom unionen.

(11)  En betydande anknytning till unionen bör vara relevant för att fastställa tillämpningsområdet för denna förordning. En sådan betydande anknytning till unionen bör anses föreligga om tjänsteleverantören har ett verksamhetsställe i unionen eller, i brist på det, på grundval av att det finns ett betydande antal användare i en eller flera medlemsstater eller att verksamheten riktas till en eller flera medlemsstater. Huruvida verksamheten är riktad till en eller flera medlemsstater kan avgöras på grundval av alla relevanta omständigheter, t.ex. faktorer som användning av ett språk eller en valuta som i allmänhet används i den medlemsstaten. Verksamheten kan även anses vara riktad till en medlemsstat om en app finns tillgänglig i den berörda nationella appbutiken, om lokal marknadsföring eller reklam görs på det språk som används i medlemsstaten eller om kundkontakter, t.ex. kundtjänst, sköts på det språk som vanligen används i den medlemsstaten. En betydande anknytning bör också antas föreligga om en tjänsteleverantör riktar sin verksamhet till en eller flera medlemsstater i den mening som avses i artikel 17.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/201210. Däremot kan det inte enbart på grund av att en tjänst tillhandahålls för att efterleva det förbud mot diskriminering som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/30211 anses att verksamheten riktas till ett visst territorium inom unionen.

__________________

__________________

10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 20.12.2012, s. 1).

10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 20.12.2012, s. 1).

11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/302 av den 28 februari 2018 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 samt direktiv 2009/22/EG (EUT L 601, 2.3.2018, s. 1).

11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/302 av den 28 februari 2018 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 samt direktiv 2009/22/EG (EUT L 601, 2.3.2018, s. 1).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Värdtjänstleverantörer bör följa vissa aktsamhetskrav för att förhindra att terrorisminnehåll sprids på deras tjänster. Dessa aktsamhetskrav bör inte utgöra en allmän övervakningsskyldighet. Aktsamhetskraven bör omfatta att värdtjänstleverantörer, när de tillämpar denna förordning, agerar på ett omsorgsfullt, proportionellt och icke-diskriminerande sätt med avseende på innehåll som de lagrar, i synnerhet när de tillämpar sina egna användarvillkor, i syfte att undvika att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas. När innehåll avlägsnas eller görs oåtkomligt måste det ske med hänsyn till yttrandefriheten och informationsfriheten.

(12)  Värdtjänstleverantörer bör följa vissa aktsamhetskrav för att motverka att terrorisminnehåll sprids på deras tjänster till allmänheten. Dessa aktsamhetskrav bör inte utgöra en allmän skyldighet för värdtjänstleverantörer att övervaka den information de lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Aktsamhetskraven bör omfatta att värdtjänstleverantörer, när de tillämpar denna förordning, agerar på ett öppet, omsorgsfullt, proportionellt och icke-diskriminerande sätt med avseende på innehåll som de lagrar, i synnerhet när de tillämpar sina egna användarvillkor, i syfte att undvika att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas. När innehåll avlägsnas eller görs oåtkomligt måste det ske med hänsyn till yttrandefriheten, friheten att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle samt mediernas frihet och mångfald.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  En harmonisering bör ske av förfarandet för och de skyldigheter som följer av rättsliga beslut som ålägger värdtjänstleverantörer att avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt efter en bedömning av de behöriga myndigheterna. Medlemsstaterna bör ha fortsatt frihet att välja de behöriga myndigheterna, så att de kan utse administrativa, brottsbekämpande eller rättsliga myndigheter för denna uppgift. Med tanke på hur snabbt terrorisminnehåll sprids via onlinetjänster åläggs värdtjänstleverantörerna i denna förordning skyldigheter att säkerställa att det terrorisminnehåll som anges i avlägsnandeordern avlägsnas eller görs oåtkomligt inom en timme från mottagandet av avlägsnandeordern. Det är upp till värdtjänstleverantörerna att besluta om de ska avlägsna innehållet i fråga eller göra det oåtkomligt för användarna i unionen.

(13)  En harmonisering bör ske av förfarandet för och de skyldigheter som följer av avlägsnandeorder som ålägger värdtjänstleverantörer att avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt efter en bedömning av de behöriga myndigheterna. Medlemsstaterna bör ha fortsatt frihet att välja de behöriga myndigheterna, så att de kan utse en rättslig myndighet eller en funktionellt oberoende administrativ eller brottsbekämpande myndighet för denna uppgift. Med tanke på hur snabbt terrorisminnehåll sprids via onlinetjänster åläggs värdtjänstleverantörerna i denna förordning skyldigheter att säkerställa att det terrorisminnehåll som anges i avlägsnandeordern avlägsnas eller görs oåtkomligt inom en timme från mottagandet av avlägsnandeordern.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Den behöriga myndigheten bör översända avlägsnandeordern direkt till mottagaren och kontaktpunkten på ett elektroniskt sätt som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning och som ger förutsättningar för tjänsteleverantören att säkerställa autentisering – även att datum och tidpunkt för sändandet och mottagandet av ordern är korrekt – såsom genom säkrad e-post, säkrade plattformar eller andra säkra kanaler, även sådana som tillhandahålls av tjänsteleverantören, i enlighet med reglerna om skydd av personuppgifter. Detta krav kan särskilt uppfyllas genom användning av en kvalificerad elektronisk tjänst för rekommenderad leverans i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/201412.

(14)  Den behöriga myndigheten bör översända avlägsnandeordern direkt till värdtjänstleverantörens kontaktpunkt och, om värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe är i en annan medlemsstat, till den behöriga myndigheten i den medlemsstaten på ett elektroniskt sätt som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning och som ger förutsättningar för tjänsteleverantören att säkerställa autentisering – även att datum och tidpunkt för sändandet och mottagandet av ordern är korrekt – såsom genom säkrad e-post, säkrade plattformar eller andra säkra kanaler, även sådana som tillhandahålls av tjänsteleverantören, i enlighet med reglerna om skydd av personuppgifter. Detta krav kan särskilt uppfyllas genom användning av en kvalificerad elektronisk tjänst för rekommenderad leverans i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/201412.

__________________

__________________

12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Anmälningar från de behöriga myndigheterna eller Europol utgör ett effektivt och snabbt sätt att göra värdtjänstleverantörer medvetna om specifikt innehåll på deras tjänster. Denna mekanism för att uppmärksamma värdtjänstleverantörer på information som kan anses vara terrorisminnehåll, så att de på frivillig basis kan bedöma om innehållet är förenligt med de egna användarvillkoren, bör förbli tillgänglig vid sidan av avlägsnandeorder. Det är viktigt att värdtjänstleverantörer bedömer dessa anmälningar som en prioriterad fråga och ger snabb återkoppling om de åtgärder som vidtagits. Det är fortsättningsvis värdtjänstleverantören som fattar det slutliga beslutet om huruvida innehållet ska avlägsnas eftersom det inte är förenligt med användarvillkoren. Europols mandat som fastställs i förordning (EU) 2016/79413 påverkas inte av tillämpningen av denna förordning när det gäller anmälningar.

utgår

__________________

 

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

 

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Med tanke på terrorisminnehållets omfattning och den snabbhet som krävs för att effektivt identifiera och avlägsna det, är proportionella proaktiva åtgärder, även användning av automatiska metoder i vissa fall, en avgörande del i bekämpandet av terrorisminnehåll online. I syfte att minska tillgången till terrorisminnehåll på värdtjänstleverantörernas tjänster, bör de bedöma om det är lämpligt att vidta proaktiva åtgärder beroende på riskerna för och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, samt inverkan på tredje parters rättigheter och allmänhetens intresse av information. Därför bör värdtjänstleverantörer fastställa vilken lämplig, effektiv och proportionell proaktiv åtgärd som bör vidtas. Detta krav bör inte innebära någon allmän övervakningsskyldighet. I samband med denna bedömning är det ett tecken på en låg nivå av utsatthet för terrorisminnehåll om inga avlägsnandeorder och anmälningar har riktats till värdtjänstleverantören.

(16)  Med tanke på terrorisminnehållets omfattning och den snabbhet som krävs för att effektivt identifiera och avlägsna det, är proportionella specifika åtgärder en avgörande del i bekämpandet av terrorisminnehåll online. I syfte att minska tillgången till terrorisminnehåll på värdtjänstleverantörernas tjänster, bör de bedöma om det är lämpligt att vidta specifika åtgärder beroende på riskerna för och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, samt inverkan på tredje parters rättigheter och allmänhetens intresse av att ta emot och sprida uppgifter, särskilt då de utsätts för terrorisminnehåll och mottar avlägsnandeorder i betydande omfattning. Därför bör värdtjänstleverantörer fastställa vilken lämplig, riktad, effektiv och proportionell specifik åtgärd som bör vidtas. Detta krav bör inte innebära någon allmän övervakningsskyldighet. Dessa specifika åtgärder kan inbegripa regelbunden rapportering till de behöriga myndigheterna, utökning av personal som arbetar med åtgärder för att skydda tjänsterna mot offentlig spridning av terrorisminnehåll samt utbyte av bästa praxis. I samband med denna bedömning är det ett tecken på en låg nivå av utsatthet för terrorisminnehåll om inga avlägsnandeorder har riktats till värdtjänstleverantören.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  När proaktiva åtgärder införs bör värdtjänstleverantörer säkerställa att användarnas rätt till yttrandefrihet och informationsfrihet – inklusive friheten att ta emot och sprida uppgifter bibehålls. Utöver de krav som fastställs i lagstiftning, även lagstiftningen om skydd av personuppgifter, bör värdtjänstleverantörer agera med vederbörlig omsorg och vidta skyddsåtgärder, framför allt mänsklig tillsyn och kontroll, när så är lämpligt, för att undvika oavsiktliga och felaktiga beslut som leder till att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas. Detta är särskilt relevant när värdtjänstleverantörerna använder automatiska metoder för att upptäcka terrorisminnehåll. Beslut om att använda automatiska metoder, oavsett om de fattats av värdtjänstleverantören själv eller efter en begäran från den behöriga myndigheten, bör bedömas med hänsyn till den underliggande teknikens tillförlitlighet och den resulterande inverkan på de grundläggande rättigheterna.

(17)  När specifika åtgärder införs bör värdtjänstleverantörer säkerställa att användarnas rätt till yttrandefrihet och frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle bibehålls. Utöver de krav som fastställs i lagstiftning, även lagstiftningen om skydd av personuppgifter, bör värdtjänstleverantörer agera med vederbörlig omsorg och vidta skyddsåtgärder, framför allt mänsklig tillsyn och kontroll, för att undvika oavsiktliga och felaktiga beslut som leder till att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att säkerställa att de värdtjänstleverantörer som utsätts för terrorisminnehåll vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att deras tjänster missbrukas, bör de behöriga myndigheterna begära att värdtjänstleverantörer som har mottagit en avlägsnandeorder som vunnit laga kraft rapporterar om vilka proaktiva åtgärder som vidtagits. Dessa kan bestå av åtgärder för att förhindra att terrorisminnehåll som avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en avlägsnandeorder eller en anmälan laddas upp på nytt, genom en kontroll mot offentliga eller privata verktyg som omfattar känt terrorisminnehåll. De får också använda tillförlitliga tekniska verktyg för att identifiera nytt terrorisminnehåll, antingen sådana som finns tillgängliga på marknaden eller sådana som värdtjänstleverantören har utvecklat. Tjänsteleverantören bör rapportera om de specifika proaktiva åtgärder som vidtagits för att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att bedöma om åtgärderna är effektiva och proportionella och, om automatiska metoder används, huruvida värdtjänstleverantören har de nödvändiga förutsättningarna för mänsklig tillsyn och kontroll. Vid bedömningen av åtgärdernas effektivitet och proportionalitet bör de behöriga myndigheterna beakta relevanta parametrar såsom antalet avlägsnandeorder och anmälningar som utfärdats till leverantören, dess ekonomiska kapacitet och tjänstens inverkan på spridningen av terrorisminnehåll (t.ex. med beaktande av antalet användare i unionen).

(18)  För att säkerställa att de värdtjänstleverantörer som utsätts för terrorisminnehåll vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att deras tjänster missbrukas, bör den behöriga myndigheten begära att värdtjänstleverantörer som har mottagit ett betydande antal avlägsnandeorder som vunnit laga kraft rapporterar om vilka specifika åtgärder som vidtagits. De får också använda tillförlitliga tekniska verktyg för att identifiera nytt terrorisminnehåll. Tjänsteleverantören bör rapportera om de specifika åtgärder som vidtagits för att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att bedöma om åtgärderna är nödvändiga, effektiva och proportionella och, om automatiska metoder används, huruvida värdtjänstleverantören har de nödvändiga förutsättningarna för mänsklig tillsyn och kontroll. Vid bedömningen av åtgärdernas effektivitet, nödvändighet och proportionalitet bör de behöriga myndigheterna beakta relevanta parametrar såsom antalet avlägsnandeorder som utfärdats till leverantören, dess storlek och ekonomiska kapacitet och tjänstens inverkan på spridningen av terrorisminnehåll (t.ex. med beaktande av antalet användare i unionen), såväl som de skyddsåtgärder som införts för att skydda yttrandefriheten och informationsfriheten samt antalet fall av begränsning av lagligt innehåll.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Efter begäran bör den behöriga myndigheten inleda en dialog med värdtjänstleverantören om de nödvändiga proaktiva åtgärder som ska vidtas. Vid behov bör den behöriga myndigheten föreskriva antagande av lämpliga, effektiva och proportionella proaktiva åtgärder om den anser att de åtgärder som vidtagits inte är tillräckliga för att hantera riskerna. Ett beslut att föreskriva sådana specifika proaktiva åtgärder bör i princip inte leda till införandet av en allmän övervakningsskyldighet i den mening som avses i artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG. Med tanke på de särskilt allvarliga risker som är förknippade med spridningen av terrorisminnehåll, kan de beslut som fattas av de behöriga myndigheterna på grundval av denna förordning avvika från den metod som fastställs i artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG när det gäller vissa specifika, riktade åtgärder som antas av tvingande hänsyn till allmän säkerhet. Innan den behöriga myndigheten fattar sådana beslut bör den finna rätt balans mellan hänsyn till allmän säkerhet och de berörda grundläggande rättigheterna, framför allt yttrandefriheten, informationsfriheten och näringsfriheten, samt lämna en lämplig motivering.

(19)  Efter begäran bör den behöriga myndigheten inleda en dialog med värdtjänstleverantören om de nödvändiga specifika åtgärder som ska vidtas. Vid behov bör den behöriga myndigheten begära att värdtjänstleverantören på nytt utvärderar vilka åtgärder som krävs eller begära antagande av lämpliga, effektiva och proportionella specifika åtgärder om den anser att de åtgärder som vidtagits inte följer nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna eller inte är tillräckliga för att hantera riskerna. Den behöriga myndigheten bör endast begära specifika åtgärder som värdtjänstleverantören rimligen kan förväntas genomföra, med beaktande av faktorer som exempelvis värdtjänstleverantörens finansiella och andra resurser. En begäran om att genomföra sådana specifika åtgärder bör inte leda till införandet av en allmän övervakningsskyldighet i den mening som avses i artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Värdtjänstleverantörernas skyldighet att bevara avlägsnat innehåll och relaterade data bör fastställas för specifika ändamål och tidsbegränsas till den period som är nödvändig. Det finns ett behov av att utvidga bevarandekravet till relaterade data i den mån sådana data annars skulle gå förlorade till följd av att det berörda innehållet avlägsnades. Relaterade data kan omfatta data såsom ”abonnentdata”, t.ex. uppgifter om innehållsleverantörens identitet, och ”åtkomstdata”, t.ex. uppgifter om datum och tidpunkt för innehållsleverantörens användning av eller inloggning till och utloggning från tjänsten, tillsammans med den ip-adress som internetleverantören har tilldelat innehållsleverantören.

(20)  Värdtjänstleverantörernas skyldighet att bevara avlägsnat innehåll och relaterade data bör fastställas för specifika ändamål och tidsbegränsas till den period som är nödvändig. Det finns ett behov av att utvidga bevarandekravet till relaterade data i den mån sådana data annars skulle gå förlorade till följd av att det berörda innehållet avlägsnades. Relaterade data kan omfatta data såsom ”abonnentdata”, särskilt uppgifter om innehållsleverantörens identitet, och ”åtkomstdata”, t.ex. uppgifter om datum och tidpunkt för innehållsleverantörens användning av eller inloggning till och utloggning från tjänsten, tillsammans med den ip-adress som internetleverantören har tilldelat innehållsleverantören.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Skyldigheten att bevara innehållet för administrativa eller rättsliga prövningsförfaranden är nödvändig och motiverad för att säkerställa effektiv prövning för den innehållsleverantör vars innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt samt för att säkerställa att innehållet kan återställas i samma skick beroende på resultatet av prövningsförfarandet. Skyldigheten att bevara innehåll för utrednings- och lagföringsändamål är motiverad och nödvändig med tanke på det värde som detta material kan tillföra för att störa eller förhindra terroristverksamhet. Om företag avlägsnar material eller gör det oåtkomligt, i synnerhet genom egna proaktiva åtgärder, och inte informerar den berörda myndigheten eftersom de bedömer att det inte omfattas av artikel 13.4 i denna förordning, kan de brottsbekämpande myndigheterna vara omedvetna om att innehållet existerar. Därför är det också motiverat att bevara innehåll för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott. För dessa ändamål är kravet på att bevara data begränsat till data som sannolikt har samband med terroristbrott och därmed kan bidra till att lagföra terroristbrott eller förhindra allvarliga risker för den allmänna säkerheten.

(21)  Skyldigheten att bevara innehållet för administrativa eller rättsliga förfaranden för prövning eller överklagande är nödvändig och motiverad för att säkerställa effektiv prövning för den innehållsleverantör vars innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt samt för att säkerställa att innehållet kan återställas i samma skick beroende på resultatet av prövningsförfarandet. Skyldigheten att bevara innehåll för utrednings- och lagföringsändamål är motiverad och nödvändig med tanke på det värde som detta material kan tillföra för att störa eller förhindra terroristverksamhet. Om företag avlägsnar material eller gör det oåtkomligt, genom egna specifika åtgärder, bör de omgående informera de behöriga brottsbekämpande myndigheterna. Det är också motiverat att bevara innehåll för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott. För dessa ändamål bör terrorisminnehållet och relaterade data endast lagras under en viss period så att de brottsbekämpande myndigheterna kan kontrollera innehållet och besluta om det skulle behövas för dessa specifika ändamål. Perioden bör inte överstiga sex månader. För förebyggande, upptäckt, utredning och lagföring av terroristbrott är kravet på att bevara data begränsat till data som sannolikt har samband med terroristbrott och därmed kan bidra till att lagföra terroristbrott eller förhindra allvarliga risker för den allmänna säkerheten.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att säkerställa proportionalitet bör perioden för bevarande vara begränsad till sex månader så att innehållsleverantörerna får tillräckligt med tid för att inleda prövningsförfarandet och så att brottsbekämpande myndigheter ska kunna få åtkomst till relevanta data för utredning och lagföring av terroristbrott. Denna period kan dock förlängas med den tid som är nödvändig om prövningsförfaranden inleds men inte avslutas inom sexmånadersperioden, på begäran av den myndighet som genomför prövningen. Denna period bör vara tillräcklig för att de brottsbekämpande myndigheterna ska kunna bevara bevis som är nödvändiga för utredningar, samtidigt som balansen i förhållande till de berörda grundläggande rättigheterna säkerställs.

(22)  För att säkerställa proportionalitet bör perioden för bevarande vara begränsad till sex månader så att innehållsleverantörerna får tillräckligt med tid för att inleda prövningsförfarandet eller så att brottsbekämpande myndigheter ska kunna få åtkomst till relevanta data för utredning och lagföring av terroristbrott. Denna period kan dock förlängas med den tid som är nödvändig om förfaranden för prövning eller överklagande inleds men inte avslutas inom sexmånadersperioden, på begäran av den myndighet som genomför prövningen. Denna period bör också vara tillräcklig för att de brottsbekämpande myndigheterna ska kunna bevara material som är nödvändigt för utredningar och straffrättsliga förfaranden, samtidigt som balansen i förhållande till de berörda grundläggande rättigheterna säkerställs.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Transparens i värdtjänstleverantörernas strategier för terrorisminnehåll är avgörande för att öka deras ansvarighet gentemot användarna och stärka medborgarnas förtroende för den digitala inre marknaden. Värdtjänstleverantörer bör offentliggöra årliga transparensrapporter som innehåller meningsfull information om åtgärder som vidtagits för att upptäcka, identifiera och avlägsna terrorisminnehåll.

(24)  Transparens i värdtjänstleverantörernas strategier för terrorisminnehåll är avgörande för att öka deras ansvarighet gentemot användarna och stärka medborgarnas förtroende för den digitala inre marknaden. Endast värdtjänstleverantörer som under det relevanta året är föremål för avlägsnandeorder bör vara skyldiga att offentliggöra årliga transparensrapporter som innehåller meningsfull information om åtgärder som vidtagits för att upptäcka, identifiera och avlägsna terrorisminnehåll.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  De myndigheter som är behöriga att utfärda avlägsnandeorder bör också offentliggöra transparensrapporter som innehåller information om antalet avlägsnandeorder, antalet nekade order, antalet fall med identifierat terrorisminnehåll som lett till utredning och lagföring samt antalet fall då innehåll felaktigt identifierats som terrorisminnehåll.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Klagomålsförfaranden utgör en nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt avlägsnande av innehåll som är skyddat genom yttrandefriheten och informationsfriheten. Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta användarvänliga klagomålsmekanismer och säkerställa att klagomål hanteras snabbt och med full transparens gentemot innehållsleverantören. Kravet på att värdtjänstleverantören ska återställa innehållet om det har avlägsnats felaktigt påverkar inte värdtjänstleverantörernas möjlighet att genomdriva sina egna användarvillkor på andra grunder.

(25)  Klagomålsförfaranden utgör en nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt avlägsnande av innehåll som är skyddat genom yttrandefriheten och friheten att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle. Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta användarvänliga klagomålsmekanismer och säkerställa att klagomål hanteras snabbt och med full transparens gentemot innehållsleverantören. Kravet på att värdtjänstleverantören ska återställa innehållet om det har avlägsnats felaktigt påverkar inte värdtjänstleverantörernas möjlighet att genomdriva sina egna användarvillkor på andra grunder.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  För ett effektivt rättsligt skydd enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna krävs att personer ska kunna utröna av vilka orsaker det innehåll de laddat upp har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål bör värdtjänstleverantören tillhandahålla innehållsleverantören meningsfull information som gör det möjligt för innehållsleverantören att bestrida beslutet. Detta kräver dock inte nödvändigtvis en underrättelse till innehållsleverantören. Beroende på omständigheterna kan värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som anses vara terrorisminnehåll med ett meddelande om att det har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt i enlighet med denna förordning. Ytterligare information om orsakerna och innehållsleverantörens möjligheter att bestrida beslutet bör ges på begäran. Om de behöriga myndigheterna beslutar att det av hänsyn till allmän säkerhet, t.ex. inom ramen för en utredning, är olämpligt eller kontraproduktivt att direkt underrätta innehållsleverantören om att innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de informera värdtjänstleverantören.

(26)  För ett effektivt rättsligt skydd enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna krävs att personer ska kunna utröna av vilka orsaker det innehåll de laddat upp har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål bör värdtjänstleverantören tillhandahålla innehållsleverantören meningsfull information såsom orsakerna till att innehållet avlägsnades eller gjordes oåtkomligt, och den rättsliga grunden för åtgärden, vilket gör det möjligt för innehållsleverantören att bestrida beslutet. Beroende på omständigheterna kan värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som anses vara terrorisminnehåll med ett meddelande om att det har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt i enlighet med denna förordning. Om de behöriga myndigheterna beslutar att det av hänsyn till allmän säkerhet, t.ex. inom ramen för en utredning, är olämpligt eller kontraproduktivt att direkt underrätta innehållsleverantören om att innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de informera värdtjänstleverantören.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  För att undvika dubbelarbete och möjlig störning av utredningar, bör de behöriga myndigheterna informera, samordna sig med och samarbeta med varandra och Europol, när så är lämpligt, när de utfärdar avlägsnandeorder eller anmäler innehåll till värdtjänstleverantörer. Vid genomförandet av bestämmelserna i denna förordning kan Europol tillhandahålla stöd i enlighet med dess nuvarande mandat och befintliga rättsliga ram.

(27)  För att undvika dubbelarbete och möjlig störning av utredningar samt minimera kostnaderna för berörda värdtjänstleverantörer, bör de behöriga myndigheterna informera, samordna sig med och samarbeta med varandra och Europol, när så är lämpligt, när de utfärdar avlägsnandeorder till värdtjänstleverantörer. Vid genomförandet av bestämmelserna i denna förordning kan Europol tillhandahålla stöd i enlighet med dess nuvarande mandat och befintliga rättsliga ram.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  Anmälningar från Europol utgör ett effektivt och snabbt sätt att göra värdtjänstleverantörer medvetna om specifikt innehåll på deras tjänster. Denna mekanism för att uppmärksamma värdtjänstleverantörer på information som kan anses vara terrorisminnehåll, så att de på frivillig basis kan bedöma om innehållet är förenligt med de egna användarvillkoren, bör förbli tillgänglig vid sidan av avlägsnandeorder. Därför är det viktigt att värdtjänstleverantörer samarbetar med Europol och bedömer Europols anmälningar som en prioriterad fråga och ger snabb återkoppling om de åtgärder som vidtagits. Det är fortsättningsvis värdtjänstleverantören som fattar det slutliga beslutet om huruvida innehållet ska avlägsnas eftersom det inte är förenligt med användarvillkoren. Europols mandat som fastställs i förordning (EU) 2016/7941a påverkas inte av tillämpningen av denna förordning.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  I syfte att säkerställa ett effektivt och tillräckligt enhetligt genomförande av proaktiva åtgärder bör de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna samarbeta med varandra i fråga om de diskussioner de har med värdtjänstleverantörerna avseende identifiering, genomförande och bedömning av specifika proaktiva åtgärder. Ett sådant samarbete behövs också i samband med antagandet av regler om påföljder, samt genomförandet och verkställandet av påföljderna.

(28)  I syfte att säkerställa ett effektivt och tillräckligt enhetligt genomförande av åtgärder från värdtjänstleverantörernas sida bör de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna samarbeta med varandra i fråga om de diskussioner de har med värdtjänstleverantörerna avseende avlägsnandeorder samt identifiering, genomförande och bedömning av specifika åtgärder. Ett sådant samarbete behövs också i samband med antagandet av regler om påföljder, samt genomförandet och verkställandet av påföljderna.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Det är viktigt att den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är ansvarig för att utdöma påföljder är fullständigt informerad om utfärdandet av avlägsnandeorder och anmälningar samt efterföljande utbyten mellan värdtjänstleverantören och den relevanta behöriga myndigheten. För detta ändamål bör medlemsstaterna säkerställa lämpliga kommunikationskanaler och mekanismer som gör det möjligt att dela den relevanta informationen i rätt tid.

(29)  Det är viktigt att den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är ansvarig för att utdöma påföljder är fullständigt informerad om utfärdandet av avlägsnandeorder och efterföljande utbyten mellan värdtjänstleverantören och de relevanta behöriga myndigheterna i andra medlemsstater. För detta ändamål bör medlemsstaterna säkerställa lämpliga och säkra kommunikationskanaler och mekanismer som gör det möjligt att dela den relevanta informationen i rätt tid.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Både värdtjänstleverantörer och medlemsstaterna bör upprätta kontaktpunkter för att underlätta en snabb handläggning av avlägsnandeorder och anmälningar. I motsats till den rättsliga företrädaren tjänar kontaktpunkten operativa syften. Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt bör bestå av någon typ av särskilda medel som möjliggör elektronisk inlämning av avlägsnandeorder och anmälningar och av tekniska resurser och personalresurser som möjliggör snabb handläggning av dem. Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt måste inte vara belägen i unionen, och värdtjänstleverantören är fri att utse en befintlig kontaktpunkt, under förutsättning att denna kontaktpunkt klarar av att fullgöra de funktioner som föreskrivs i denna förordning. I syfte att säkerställa att terrorisminnehåll avlägsnas eller görs oåtkomligt inom en timme från mottagandet av en avlägsnandeorder, bör värdtjänstleverantörerna säkerställa att kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje dag. Informationen om kontaktpunkten bör inbegripa information om vilket språk kontaktpunkten kan kontaktas på. För att underlätta kommunikationen mellan värdtjänstleverantörerna och de behöriga myndigheterna, uppmuntras värdtjänstleverantörer att tillåta kommunikation på ett av unionens officiella språk som deras användarvillkor finns tillgängliga på.

(33)  Både värdtjänstleverantörer och medlemsstaterna bör upprätta kontaktpunkter för att underlätta en snabb handläggning av avlägsnandeorder. I motsats till den rättsliga företrädaren tjänar kontaktpunkten operativa syften. Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt bör bestå av någon typ av särskilda medel som möjliggör elektronisk inlämning av avlägsnandeorder och av tekniska resurser och personalresurser som möjliggör snabb handläggning av dem. Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt måste inte vara belägen i unionen, och värdtjänstleverantören är fri att utse en befintlig kontaktpunkt, under förutsättning att denna kontaktpunkt klarar av att fullgöra de funktioner som föreskrivs i denna förordning. I syfte att säkerställa att terrorisminnehåll avlägsnas eller görs oåtkomligt inom en timme från mottagandet av en avlägsnandeorder, bör värdtjänstleverantörerna säkerställa att kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje dag. Informationen om kontaktpunkten bör inbegripa information om vilket språk kontaktpunkten kan kontaktas på. För att underlätta kommunikationen mellan värdtjänstleverantörerna och de behöriga myndigheterna, uppmuntras värdtjänstleverantörer att tillåta kommunikation på ett av unionens officiella språk som deras användarvillkor finns tillgängliga på.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Då det inte finns något allmänt krav på att tjänsteleverantörer måste säkerställa fysisk närvaro på unionens territorium, finns det ett behov av att säkerställa klarhet om vilken medlemsstats jurisdiktion den värdtjänstleverantör som erbjuder tjänster inom unionen omfattas av. Som en allmän regel omfattas värdtjänstleverantören av jurisdiktionen i den medlemsstat där den har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller där den har utsett en rättslig företrädare. Om en annan medlemsstat utfärdar en avlägsnandeorder bör det dock vara möjligt för dess myndigheter att genomdriva sin order genom att vidta tvångsåtgärder av en icke-bestraffande karaktär, såsom vite. När det gäller en värdtjänstleverantör som inte har något verksamhetsställe i unionen och som inte utser en rättslig företrädare, bör alla medlemsstater ändå kunna utdöma påföljder, under förutsättning att principen ne bis in idem följs.

(34)  Då det inte finns något allmänt krav på att tjänsteleverantörer måste säkerställa fysisk närvaro på unionens territorium, finns det ett behov av att säkerställa klarhet om vilken medlemsstats jurisdiktion den värdtjänstleverantör som erbjuder tjänster inom unionen omfattas av. Som en allmän regel omfattas värdtjänstleverantören av jurisdiktionen i den medlemsstat där den har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller där den har utsett en rättslig företrädare. När det gäller en värdtjänstleverantör som inte har något verksamhetsställe i unionen och som inte utser en rättslig företrädare, bör alla medlemsstater ändå kunna utdöma påföljder, under förutsättning att principen ne bis in idem följs.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Värdtjänstleverantörer som inte är etablerade i unionen bör skriftligen utse en rättslig företrädare för att säkerställa att skyldigheterna enligt denna förordning efterlevs och verkställs.

(35)  Värdtjänstleverantörer som inte är etablerade i unionen bör skriftligen utse en rättslig företrädare för att säkerställa att skyldigheterna enligt denna förordning efterlevs och verkställs. Värdtjänstleverantörer får använda sig av en befintlig rättslig företrädare, under förutsättning att denna rättsliga företrädare kan fullgöra de funktioner som anges i denna förordning.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Medlemsstaterna bör utse behöriga myndigheter för tillämpningen av denna förordning. Kravet på att utse behöriga myndigheter förutsätter inte nödvändigtvis att nya myndigheter inrättas, utan de kan vara befintliga organ som ges i uppdrag att sköta de funktioner som anges i denna förordning. Denna förordning kräver att det utses myndigheter som ska vara behöriga att utfärda avlägsnandeorder och anmälningar, övervaka proaktiva åtgärder och fastställa påföljder. Det är upp till medlemsstaterna att bestämma hur många myndigheter de vill utse för dessa uppgifter.

(37)  Medlemsstaterna bör utse en enda rättslig eller funktionellt oberoende administrativ myndighet för tillämpningen av denna förordning. Detta krav förutsätter inte att en ny myndighet inrättas, utan det kan vara ett befintligt organ som ges i uppdrag att sköta de funktioner som anges i denna förordning. Denna förordning kräver att det utses en myndighet som ska vara behörig att utfärda avlägsnandeorder, övervaka specifika åtgärder och fastställa påföljder. Medlemsstaterna bör underrätta kommissionen om den behöriga myndighet som utsetts enligt denna förordning, och kommissionen bör offentliggöra en sammanställning online av de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat. Onlineregistret bör vara lättillgängligt så att värdtjänstleverantörerna snabbt kan kontrollera att avlägsnandeordern är autentisk.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Påföljder är nödvändiga för att säkerställa att värdtjänstleverantörerna effektivt genomför sina skyldigheter enligt denna förordning. Medlemsstaterna bör anta bestämmelser om påföljder, även riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. Särskilt stränga påföljder ska fastställas om värdtjänstleverantören systematiskt underlåter att avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt inom en timme från mottagandet av en avlägsnandeorder. Bristande efterlevnad i enskilda fall kan leda till påföljder, med respekt för principen ne bis in idem och proportionalitetsprincipen, samt med säkerställande av att påföljderna utdöms med beaktande av systematisk underlåtenhet. För att säkerställa rättssäkerhet bör det i förordningen anges i vilken utsträckning de relevanta skyldigheterna kan bli föremål för påföljder. Påföljder för bristande efterlevnad av artikel 6 bör endast tillämpas i fråga om skyldigheter som följer av en begäran om rapportering enligt artikel 6.2 eller ett beslut om införande av ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till leverantörens ekonomiska resurser. Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna inte uppmuntrar till avlägsnande av innehåll som inte är terrorisminnehåll.

(38)  Påföljder är nödvändiga för att säkerställa att värdtjänstleverantörerna effektivt genomför sina skyldigheter enligt denna förordning. Medlemsstaterna bör anta bestämmelser om påföljder, även riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. Påföljder bör fastställas om värdtjänstleverantörerna systematiskt och ständigt underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning. Påföljder för bristande efterlevnad av artikel 6 bör endast tillämpas i fråga om skyldigheter som följer av en begäran om genomförande av ytterligare specifika åtgärder enligt artikel 6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till leverantörens ekonomiska resurser. Den behöriga myndigheten bör dessutom ta hänsyn till om värdtjänstleverantören är ett nystartat företag eller ett litet eller medelstort företag och avgöra från fall till fall om företaget haft förmåga att på lämpligt sätt följa den utfärdade ordern. Medlemsstaterna bör säkerställa att påföljderna inte uppmuntrar till avlägsnande av innehåll som inte är terrorisminnehåll.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Medlemsstaterna bör samla in information om genomförandet av lagstiftningen. Ett detaljerat program för övervakning av denna förordnings utfall, resultat och effekter bör fastställas som underlag för en utvärdering av lagstiftningen.

(41)  Medlemsstaterna bör samla in information om genomförandet av lagstiftningen, inbegripet information om antalet fall av framgångsrik upptäckt, utredning och lagföring av terroristbrott som en följd av denna förordning. Ett detaljerat program för övervakning av denna förordnings utfall, resultat och effekter bör fastställas som underlag för en utvärdering av lagstiftningen.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  På grundval av resultaten och slutsatserna i genomföranderapporten och resultaten av övervakningen bör kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning tidigast tre år efter dess ikraftträdande. Utvärderingen bör bygga på de fem kriterierna effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, samstämmighet och mervärde för EU. Man kommer att bedöma hur de olika operativa och tekniska åtgärder som föreskrivs i denna förordning fungerar, bland annat effektiviteten i de åtgärder som ska förbättra upptäckt, identifiering och avlägsnande av terrorisminnehåll, skyddsmekanismernas effektivitet samt inverkan på tredje parts potentiellt påverkade rättigheter och intressen, inklusive en översyn av kravet på att informera innehållsleverantörerna.

(42)  På grundval av resultaten och slutsatserna i genomföranderapporten och resultaten av övervakningen bör kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning ett år efter dess ikraftträdande. Utvärderingen bör bygga på kriterierna effektivitet, nödvändighet, proportionalitet, ändamålsenlighet, relevans, samstämmighet och mervärde för EU. Man bör bedöma hur de olika operativa och tekniska åtgärder som föreskrivs i denna förordning fungerar, bland annat effektiviteten i de åtgärder som ska förbättra upptäckt, identifiering och avlägsnande av terrorisminnehåll, skyddsmekanismernas effektivitet samt inverkan på potentiellt påverkade grundläggande rättigheter, bland annat yttrandefriheten och friheten att ta emot och sprida uppgifter, mediernas frihet och mångfald, näringsfriheten och rätten till integritet och skydd av personuppgifter. Kommissionen bör också bedöma inverkan på tredje parts potentiellt påverkade intressen, inklusive en översyn av kravet på att informera innehållsleverantörerna.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I denna förordning fastställs enhetliga regler för att förhindra att värdtjänster missbrukas för spridning av terrorisminnehåll online. Här fastställs i synnerhet följande:

1.  I denna förordning fastställs riktade enhetliga regler för att bekämpa missbruk av värdtjänster för offentlig spridning av terrorisminnehåll online. Här fastställs i synnerhet följande:

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Regler om aktsamhetskrav som värdtjänstleverantörer ska iaktta för att förhindra spridning av terrorisminnehåll via deras tjänster och vid behov säkerställa ett snabbt avlägsnande.

(a)  Regler om rimliga och proportionella aktsamhetskrav som värdtjänstleverantörer ska iaktta för att bekämpa offentlig spridning av terrorisminnehåll via deras tjänster och vid behov säkerställa ett snabbt avlägsnande.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En rad åtgärder som medlemsstaterna ska vidta för att identifiera terrorisminnehåll, göra det möjligt för värdtjänstleverantörerna att snabbt avlägsna det samt underlätta samarbete med behöriga myndigheter i andra medlemsstater, med värdtjänstleverantörer och i tillämpliga fall med relevanta unionsorgan.

(b)  En rad åtgärder som medlemsstaterna ska vidta för att identifiera terrorisminnehåll, göra det möjligt för värdtjänstleverantörerna att snabbt avlägsna det i enlighet med de unionsrättsliga bestämmelser som föreskriver lämpliga skyddsåtgärder för yttrandefriheten och friheten att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle samt underlätta samarbete med behöriga myndigheter i andra medlemsstater, med värdtjänstleverantörer och i tillämpliga fall med relevanta unionsorgan.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Denna förordning ska tillämpas på värdtjänstleverantörer som erbjuder tjänster i unionen, oberoende av deras huvudsakliga verksamhetsställe.

2.  Denna förordning ska tillämpas på värdtjänstleverantörer som i unionen erbjuder tjänster till allmänheten, oberoende av deras huvudsakliga verksamhetsställe.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Denna förordning ska inte tillämpas på innehåll som sprids i utbildningssyfte, konstnärligt syfte, journalistiskt syfte eller forskningssyfte, eller i syfte att öka medvetenheten om terroristverksamhet; den ska heller inte tillämpas på innehåll som är ett uttryck för polemiska eller kontroversiella åsikter i den offentliga debatten.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Denna förordning ska inte medföra någon ändring av skyldigheten att respektera de rättigheter, friheter och principer som avses i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, och den påverkar inte tillämpningen av de grundläggande principerna i unionsrätten och nationell lagstiftning om yttrandefrihet, pressfrihet och mediernas frihet och mångfald.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Denna förordning påverkar inte tillämpningen av direktiv 2000/31/EG.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 2 – led -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  informationssamhällets tjänster: de tjänster som avses i artikel 2 a i direktiv 2000/31/EG.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  värdtjänstleverantör: en leverantör av informationssamhällets tjänster som innebär att leverantören lagrar information som tillhandahållits av innehållsleverantören på dennas begäran och gör den lagrade informationen tillgänglig för tredje part.

(1)  värdtjänstleverantör: en leverantör av informationssamhällets tjänster som innebär att leverantören lagrar information som tillhandahållits av innehållsleverantören på dennas begäran och gör den lagrade informationen tillgänglig för allmänheten. Detta gäller enbart tjänster som tillhandahålls allmänheten i applikationslagret. Leverantörer av molninfrastruktur och leverantörer av molntjänster betraktas inte som värdtjänstleverantörer. Elektroniska kommunikationstjänster enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/1972 är också undantagna.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  innehållsleverantör: en användare som har tillhandahållit information som lagras eller har lagrats av en värdtjänstleverantör på användarens begäran.

(2)  innehållsleverantör: en användare som har tillhandahållit information som lagras eller har lagrats och gjorts tillgänglig för allmänheten av en värdtjänstleverantör på användarens begäran.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  brott enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv (EU) 2017/541.

utgår

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  terrorisminnehåll: information som

(5)  terrorisminnehåll: material som

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  uppviglar till eller förespråkar, även genom förhärligande, utförande av terroristbrott, och därigenom ger upphov till en risk för att sådana handlingar utförs, och/eller

(a)  uppviglar till utförande av ett av de brott som anges i artikel 3.1 a–i i direktiv (EU) 2017/541, i fall där sådana handlingar, direkt eller indirekt, till exempel genom förhärligande av terroristdåd, förespråkar utförande av terroristbrott, och därigenom ger upphov till en risk för att ett eller flera sådana brott utförs uppsåtligen, och/eller

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  uppmuntrar bidrag till terroristbrott, och/eller

(b)  försöker värva en annan person eller grupp av personer för att utföra eller bidra till utförandet av något av de brott som anges i artikel 3.1 a–i i direktiv (EU) 2017/541, och därigenom ger upphov till en risk för att ett eller flera sådana brott utförs uppsåtligen, och/eller

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  främjar en terroristgrupps verksamhet, i synnerhet genom att uppmuntra till deltagande i eller stöd till en terroristgrupp i den mening som avses i artikel 2.3 i direktiv (EU) 2017/541, och/eller

(c)  försöker värva en annan person eller grupp av personer för att delta i en terroristgrupps verksamhet, inbegripet tillhandahåller information eller materiella resurser eller bidrar med någon form av finansiering av dess verksamhet, i den mening som avses i artikel 4 i direktiv (EU) 2017/541 och därigenom ger upphov till en risk för att ett eller flera sådana brott begås uppsåtligen, och/eller

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  lär ut metoder eller tekniker för att utföra terroristbrott.

(d)  tillhandahåller instruktioner om tillverkning eller användning av sprängämnen, skjutvapen eller andra vapen eller skadliga eller farliga ämnen, eller om andra särskilda metoder eller tekniker för att utföra eller bidra till utförandet av något av de terroristbrott som anges i artikel 3.1 a–i i direktiv (EU) 2017/541.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  avbildar utförandet av ett eller flera av de brott som anges i artikel 3.1 a–i i direktiv (EU) 2017/541 och därigenom ger upphov till en risk för att ett eller flera sådana brott utförs uppsåtligen, och/eller

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  spridning av terrorisminnehåll: att göra terrorisminnehåll tillgängligt för tredje part via värdtjänstleverantörernas tjänster.

(6)  spridning av terrorisminnehåll: att göra terrorisminnehåll tillgängligt för allmänheten via värdtjänstleverantörernas tjänster.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  ett meddelande från en behörig myndighet, eller i tillämpliga fall ett relevant unionsorgan, till en värdtjänstleverantör om information som kan anses vara terrorisminnehåll, för att leverantören på frivillig basis ska överväga om innehållet är förenligt med dess egna användarvillkor som syftar till att förhindra spridning av terrorisminnehåll.

utgår

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  behörig myndighet: en enda utsedd rättslig myndighet eller funktionellt oberoende administrativ myndighet i medlemsstaten.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Värdtjänstleverantörer ska vidta lämpliga, rimliga och proportionella åtgärder i enlighet med denna förordning för att motverka spridning av terrorisminnehåll och skydda användarna mot terrorisminnehåll. När de gör detta ska de handla på ett omsorgsfullt, proportionellt och icke-diskriminerande sätt, med vederbörlig hänsyn till användarnas grundläggande rättigheter och med beaktande av den grundläggande vikten av yttrandefrihet och informationsfrihet i ett öppet och demokratiskt samhälle.

1.  Värdtjänstleverantörer ska agera i enlighet med denna förordning och skydda användarna mot terrorisminnehåll. Detta ska ske på ett omsorgsfullt, proportionellt och icke-diskriminerande sätt, med vederbörlig hänsyn under alla omständigheter till användarnas grundläggande rättigheter och med beaktande av den grundläggande vikten av yttrandefrihet och frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle och i syfte att undvika att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Dessa aktsamhetskrav får inte utgöra en allmän skyldighet för värdtjänstleverantörer att övervaka den information de överför eller lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Värdtjänstleverantörer ska i sina användarvillkor inbegripa bestämmelser för att förhindra spridning av terrorisminnehåll och tillämpa dessa.

utgår

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om värdtjänstleverantörer får kunskap eller kännedom om terrorisminnehåll på deras tjänster, ska de informera de behöriga myndigheterna om detta innehåll och snabbt avlägsna det.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  De värdtjänstleverantörer som uppfyller kriterierna i definitionen av leverantörer av videodelningsplattformar i direktiv (EU) 2018/1808 ska vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa spridningen av terrorisminnehåll i enlighet med artikel 28b.1 c och 28b.3 i direktiv (EU) 2018/1808.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den behöriga myndigheten ska ha befogenhet att utfärda ett beslut som kräver att värdtjänstleverantören avlägsnar terrorisminnehåll eller gör det oåtkomligt.

1.  Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe är beläget ska ha befogenhet att utfärda en avlägsnandeorder som kräver att värdtjänstleverantören avlägsnar terrorisminnehåll eller gör det oåtkomligt i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den behöriga myndigheten i en medlemsstat där värdtjänstleverantören inte har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller inte har en rättslig företrädare får begära att terrorisminnehållet ska göras oåtkomligt och verkställa denna begäran inom sitt territorium.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Om den berörda behöriga myndigheten inte tidigare har utfärdat en avlägsnandeorder till en värdtjänstleverantör, ska den kontakta värdtjänstleverantören och tillhandahålla information om förfaranden och tillämpliga tidsfrister senast tolv timmar innan avlägsnandeordern utfärdas.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Värdtjänstleverantörer ska avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt inom en timme från mottagandet av avlägsnandeordern.

2.  Värdtjänstleverantörer ska avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt så snart som möjligt, dock senast inom en timme från mottagandet av avlägsnandeordern.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Uppgift om den behöriga myndighet som utfärdat avlägsnandeordern och den behöriga myndighetens autentisering av avlägsnandeordern.

(a)  Identifiering med hjälp av en elektronisk signatur av den behöriga myndighet som utfärdat avlägsnandeordern och den behöriga myndighetens autentisering av avlägsnandeordern.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En redogörelse av orsaker till att innehållet anses vara terrorisminnehåll, åtminstone genom hänvisning till de kategorier av terrorisminnehåll som anges i artikel 2.5.

(b)  En detaljerad redogörelse av orsaker till att innehållet anses vara terrorisminnehåll och en särskild hänvisning till de kategorier av terrorisminnehåll som anges i artikel 2.5.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  En webbadress (URL) och, vid behov, ytterligare information som gör det möjligt att identifiera det innehåll som anmäls.

(c)  En exakt webbadress (URL) och, vid behov, ytterligare information som gör det möjligt att identifiera det innehåll som anmäls.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Information om värdtjänstleverantörens och innehållsleverantörens prövningsmöjligheter.

(f)  Lättbegriplig information om värdtjänstleverantörens och innehållsleverantörens prövningsmöjligheter, inbegripet prövning vid såväl den behöriga myndigheten som vid domstol samt tidsfrister för överklagande.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  I tillämpliga fall, beslutet att inte lämna ut information om att terrorisminnehåll avlägsnats eller gjorts oåtkomligt i den mening som avses i artikel 11.

(g)  Där så är nödvändigt och proportionellt, beslutet att inte lämna ut information om att terrorisminnehåll avlägsnats eller gjorts oåtkomligt i den mening som avses i artikel 11.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  På värdtjänstleverantörens eller innehållsleverantörens begäran ska den behöriga myndigheten lämna en detaljerad motivering, utan att det påverkar värdtjänstleverantörens skyldighet att följa avlägsnandeordern inom den tidsfrist som anges i punkt 2.

utgår

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De behöriga myndigheterna ska rikta avlägsnandeordern till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den juridiska företrädare som värdtjänstleverantören har utsett enligt artikel 16 och överföra den till den kontaktpunkt som avses i artikel 14.1. Sådana order ska sändas på ett elektroniskt sätt som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning och som ger förutsättningar att säkerställa autentisering av avsändaren, även att datum och tidpunkt för sändandet och mottagandet av ordern är korrekt.

5.  Den behöriga myndigheten ska rikta avlägsnandeordern till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den juridiska företrädare som värdtjänstleverantören har utsett enligt artikel 16 och överföra den till den kontaktpunkt som avses i artikel 14.1. Sådana order ska sändas på ett elektroniskt sätt som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning och som ger förutsättningar att säkerställa autentisering av avsändaren, även att datum och tidpunkt för sändandet och mottagandet av ordern är korrekt.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Värdtjänstleverantörer ska bekräfta mottagandet och utan onödigt dröjsmål informera den behöriga myndigheten om att terrorisminnehållet har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, med angivelse av i synnerhet tidpunkten för åtgärden, med hjälp av mallen i bilaga II.

6.  Värdtjänstleverantörer ska utan onödigt dröjsmål informera den behöriga myndigheten om att terrorisminnehållet har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, med angivelse av i synnerhet tidpunkten för åtgärden, med hjälp av mallen i bilaga II.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om värdtjänstleverantören inte kan följa avlägsnandeordern på grund av force majeure eller faktisk omöjlighet som inte kan tillskrivas värdtjänstleverantören, ska den utan dröjsmål informera den behöriga myndigheten och förklara orsakerna till detta med hjälp av mallen i bilaga III. Den frist som anges i punkt 2 ska tillämpas så snart de angivna orsakerna inte längre föreligger.

7.  Om värdtjänstleverantören inte kan följa avlägsnandeordern på grund av force majeure eller faktisk omöjlighet som inte kan tillskrivas värdtjänstleverantören, bland annat av tekniska eller operativa skäl, ska den utan dröjsmål informera den behöriga myndigheten och förklara orsakerna till detta med hjälp av mallen i bilaga III. Den frist som anges i punkt 2 ska tillämpas så snart de angivna orsakerna inte längre föreligger.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Om värdtjänstleverantören inte kan följa avlägsnandeordern eftersom ordern innehåller uppenbara fel eller inte innehåller tillräcklig information för att verkställa den, ska värdtjänstleverantören informera den behöriga myndigheten utan dröjsmål och be om nödvändiga klargöranden med hjälp av mallen i bilaga III. Den frist som anges i punkt 2 ska tillämpas så snart klargörandet har lämnats.

8.  Värdtjänstleverantören får vägra att verkställa avlägsnandeordern om ordern innehåller uppenbara fel eller inte innehåller tillräcklig information. Värdtjänstleverantören ska informera den behöriga myndigheten utan dröjsmål och be om nödvändiga klargöranden med hjälp av mallen i bilaga III. Den frist som anges i punkt 2 ska tillämpas så snart klargörandet har lämnats.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Den behöriga myndighet som utfärdade avlägsnandeordern ska informera den behöriga myndighet som övervakar genomförandet av proaktiva åtgärder i enlighet med artikel 17.1 c när avlägsnandeordern vunnit laga kraft. En avlägsnandeorder vinner laga kraft när den inte har överklagats inom tidsfristen enligt tillämplig nationell rätt eller när den har bekräftats efter ett överklagande.

9.  Den behöriga myndighet som utfärdade avlägsnandeordern ska informera den behöriga myndighet som övervakar genomförandet av specifika åtgärder i enlighet med artikel 17.1 c när avlägsnandeordern vunnit laga kraft. En avlägsnandeorder vinner laga kraft när den inte har överklagats inom tidsfristen enligt tillämplig nationell rätt eller när den har bekräftats efter ett överklagande.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Samrådsförfarande för avlägsnandeorder

 

1.  Den behöriga myndighet som utfärdar en avlägsnandeorder enligt artikel 4.1a ska översända en kopia av denna till den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 a där värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe är beläget samtidigt som den överförs till värdtjänstleverantören i enlighet med artikel 4.5.

 

2.  Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe är beläget ska, i fall där den har rimliga skäl att anta att avlägsnandeordern kan påverka grundläggande intressen i den medlemsstaten, underrätta den utfärdande behöriga myndigheten. Den utfärdande myndigheten ska beakta dessa omständigheter och, vid behov, dra tillbaka eller anpassa avlägsnandeordern.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4b

 

Samarbetsförfarande för utfärdande av en ytterligare avlägsnandeorder

 

1.  Om en behörig myndighet har utfärdat en avlägsnandeorder enligt artikel 4.1a, får den myndigheten kontakta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där värdtjänstleverantören har sitt huvudsakliga verksamhetsställe för att begära att den sistnämnda behöriga myndigheten också utfärdar en avlägsnandeorder enligt artikel 4.1.

 

2.  Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe är beläget ska så snart som möjligt, dock senast en timme efter att den blivit kontaktad enligt punkt 1, antingen utfärda en avlägsnandeorder eller vägra att utfärda en avlägsnandeorder, och den ska underrätta den behöriga myndighet som har utfärdat den första ordern om sitt beslut.

 

3.  Om den behöriga myndigheten i den medlemsstat där det huvudsakliga verksamhetsstället är beläget behöver mer än en timme för sin bedömning av innehållet, ska den sända en begäran till den berörda värdtjänstleverantören om att tillfälligt göra innehållet oåtkomligt i upp till 24 timmar; under denna tid ska den behöriga myndigheten ska göra sin bedömning och antingen sända avlägsnandeordern eller dra tillbaka begäran om att göra innehållet oåtkomligt.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

utgår

Anmälningar

 

1.  Den behöriga myndigheten eller det relevanta unionsorganet får göra en anmälan till en värdtjänstleverantör.

 

2.  Värdtjänstleverantörer ska införa operativa och tekniska åtgärder som underlättar snabb utvärdering av innehåll som har anmälts av de behöriga myndigheterna, och i tillämpliga fall relevanta unionsorgan, för frivilligt övervägande.

 

3.  Anmälan ska riktas till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den rättsliga företrädare som värdtjänstleverantören utsett enligt artikel 16 och överföras till den kontaktpunkt som avses i artikel 14.1. Sådana anmälningar ska sändas på elektronisk väg.

 

4.  Anmälan ska innehålla tillräckligt detaljerad information, inklusive orsakerna till att innehållet anses vara terrorisminnehåll, en webbadress och, vid behov, ytterligare information som gör det möjligt att identifiera det anmälda terrorisminnehållet.

 

5.  Värdtjänstleverantören ska, som en prioriterad fråga, bedöma det innehåll som anges i anmälan utifrån sina egna användarvillkor och besluta om den ska avlägsna innehållet eller göra det oåtkomligt.

 

6.  Värdtjänstleverantören ska skyndsamt informera den behöriga myndigheten eller det relevanta unionsorganet om resultatet av bedömningen och tidpunkten för eventuella åtgärder som vidtagits till följd av anmälan.

 

7.  Om värdtjänstleverantören anser att anmälan inte innehåller tillräcklig information för att bedöma det anmälda innehållet, ska den utan dröjsmål informera de behöriga myndigheterna eller det relevanta unionsorganet och ange vilka ytterligare upplysningar eller klargöranden som krävs.

 

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Proaktiva åtgärder

Specifika åtgärder

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Värdtjänstleverantörer ska, när så är lämpligt, vidta proaktiva åtgärder för att skydda sina tjänster mot spridning av terrorisminnehåll. Åtgärderna ska vara verkningsfulla och proportionella, med beaktande av risken för och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, användarnas grundläggande rättigheter och den grundläggande vikten av yttrandefrihet och informationsfrihet i ett öppet och demokratiskt samhälle.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv (EU) 2018/1808 och direktiv 2000/31/EG får värdtjänstleverantörer vidta särskilda åtgärder för att skydda sina tjänster mot offentlig spridning av terrorisminnehåll. Åtgärderna ska vara verkningsfulla, riktade och proportionella, och ska särskilt beakta risken för och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, användarnas grundläggande rättigheter och den grundläggande vikten av rätten till yttrandefrihet och frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c har informerats i enlighet med artikel 4.9, ska den begära att värdtjänstleverantören, inom tre månader efter mottagandet av begäran och därefter minst en gång om året, lämnar in en rapport om de specifika proaktiva åtgärder som den har vidtagit, även med hjälp av automatiska verktyg, i syfte att

utgår

(a)  förhindra att innehåll som tidigare har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt på grund av att det anses vara terrorisminnehåll laddas upp på nytt,

 

(b)  upptäcka, identifiera och snabbt avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt.

 

En sådan begäran ska sändas till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den rättsliga företrädare som värdtjänstleverantören utsett.

 

Rapporterna ska innehålla all relevant information som gör det möjligt för den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c att bedöma om de proaktiva åtgärderna är effektiva och proportionella samt utvärdera hur eventuella automatiska verktyg och mekanismer för mänsklig tillsyn och kontroll som använts fungerar.

 

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c anser att de proaktiva åtgärder som vidtagits och rapporterats enligt punkt 2 är otillräckliga för att minska och hantera risken för och graden av utsatthet, får den begära att värdtjänstleverantören vidtar ytterligare specifika proaktiva åtgärder. För detta ändamål ska värdtjänstleverantören samarbeta med den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c i syfte att identifiera de särskilda åtgärder som värdtjänstleverantören ska införa samt fastställa centrala mål, riktmärken och tidsfrister för genomförandet.

utgår

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om en överenskommelse inte kan nås inom tre månader från begäran enligt punkt 3 får den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c utfärda ett beslut om att föreskriva ytterligare specifika nödvändiga och proportionella proaktiva åtgärder. Beslutet ska särskilt ta hänsyn till värdtjänstleverantörens ekonomiska kapacitet samt sådana åtgärders inverkan på användarnas grundläggande rättigheter och den grundläggande vikten av yttrandefrihet och informationsfrihet. Ett sådant beslut ska sändas till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den rättsliga företrädare som tjänsteleverantören utsett. Värdtjänstleverantören ska regelbundet rapportera om genomförandet av de åtgärder som fastställts av den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c.

4.  Efter att ha fastställt att en värdtjänstleverantör har tagit emot ett betydande antal avlägsnandeorder, får den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c skicka en begäran om nödvändiga, proportionerliga och effektiva ytterligare specifika åtgärder som värdtjänstleverantören måste vidta. Den behöriga myndigheten får inte ålägga en allmän övervakningsskyldighet eller göra det obligatoriskt att använda automatiska verktyg. Begäran ska särskilt ta hänsyn till åtgärdernas tekniska genomförbarhet, värdtjänstleverantörens storlek och ekonomiska kapacitet samt sådana åtgärders inverkan på användarnas grundläggande rättigheter och den grundläggande vikten av yttrandefrihet och frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle. En sådan begäran ska sändas till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den rättsliga företrädare som värdtjänstleverantören utsett. Värdtjänstleverantören ska regelbundet rapportera om genomförandet av de åtgärder som fastställts av den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En värdtjänstleverantör får när som helst begära att den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c prövar och, när det är lämpligt, återkallar en begäran eller ett beslut enligt punkt 2, 3 respektive 4. Den behöriga myndigheten ska lämna ett motiverat beslut inom rimlig tid efter det att den har mottagit värdtjänstleverantörens begäran.

5.  En värdtjänstleverantör får när som helst begära att den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c prövar och, när det är lämpligt, återkallar en begäran enligt punkt 4. Den behöriga myndigheten ska lämna ett motiverat beslut inom rimlig tid efter det att den har mottagit värdtjänstleverantörens begäran.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Värdtjänstleverantörer ska bevara terrorisminnehåll som har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en avlägsnandeorder, en anmälan eller proaktiva åtgärder enligt artiklarna 4, 5 och 6, samt relaterade data som avlägsnats till följd av att terrorisminnehållet har avlägsnats, och som är nödvändigt för

1.  Värdtjänstleverantörer ska bevara terrorisminnehåll som har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en avlägsnandeorder eller specifika åtgärder enligt artiklarna 4 och 6, samt relaterade användaruppgifter som avlägsnats till följd av att terrorisminnehållet har avlägsnats, och som är nödvändigt för

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  administrativa eller rättsliga prövningsförfaranden,

(a)  Administrativa eller rättsliga prövningsförfaranden eller rättsmedel,

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  förebyggande, upptäckt, utredning och lagföring av terroristbrott.

(b)  brottsbekämpande myndigheters förebyggande, upptäckt, utredning och lagföring av terroristbrott.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det terrorisminnehåll och de relaterade data som avses i punkt 1 ska bevaras i sex månader. Terrorisminnehållet ska, på den behöriga myndighetens eller domstolens begäran, bevaras under en längre period om och så länge som det krävs för ett sådant pågående administrativt eller rättsligt prövningsförfarande som avses i punkt 1 a.

2.  Det terrorisminnehåll och de relaterade data som avses i punkt 1 a ska bevaras i sex månader och därefter förstöras. Terrorisminnehållet ska, på den behöriga myndighetens eller domstolens begäran, bevaras under en annan fastställd period, endast om och så länge som det krävs för ett sådant pågående administrativt eller rättsligt prövningsförfarande eller rättsmedel som avses i punkt 1 a. Värdtjänstleverantörer ska bevara det terrorisminnehåll och de relaterade uppgifter som avses i punkt 1 b till dess att den brottsbekämpande myndigheten reagerar på den anmälan som värdtjänstleverantören gjort i enlighet med artikel 13.4, men aldrig längre än sex månader.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Transparenskrav

Transparenskrav för värdtjänstleverantörer

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Värdtjänstleverantörer ska i sina användarvillkor fastställa sin strategi för att förhindra spridningen av terrorisminnehåll, när så är lämpligt även en meningsfull förklaring av hur proaktiva åtgärder fungerar.

1.  I tillämpliga fall ska värdtjänstleverantörer i sina användarvillkor tydligt fastställa sin strategi för att förhindra spridningen av terrorisminnehåll, och i tillämpliga fall även ge en meningsfull förklaring av hur specifika åtgärder fungerar.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Värdtjänstleverantörer ska offentliggöra årliga transparensrapporter om åtgärder som vidtagits för att förhindra spridningen av terrorisminnehåll.

2.  Värdtjänstleverantörer som under det relevanta året är eller har varit föremål för avlägsnandeorder ska offentliggöra en årlig transparensrapport om åtgärder som vidtagits för att förhindra spridningen av terrorisminnehåll.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Information om värdtjänstleverantörens åtgärder för att förhindra att innehåll som tidigare har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt på grund av att det anses vara terrorisminnehåll laddas upp på nytt.

(b)  Information om värdtjänstleverantörens åtgärder för att förhindra att innehåll som tidigare har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt på grund av att det anses vara terrorisminnehåll laddas upp på nytt, särskilt när automatisk teknik har använts.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Mängd terrorisminnehåll som avlägsnats eller gjorts oåtkomligt efter avlägsnandeorder, anmälningar respektive proaktiva åtgärder.

(c)  Mängd terrorisminnehåll som avlägsnats eller gjorts oåtkomligt efter avlägsnandeorder eller specifika åtgärder, och antalet order där innehållet inte avlägsnats i överensstämmelse med artiklarna 4.7 och 8, tillsammans med skälen till nekandet.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Översikt och resultat av klagomålsförfaranden.

(d)  Antal och resultat av klagomålsförfaranden och överklaganden, inklusive antalet ärenden i vilka det fastställts att innehållet felaktigt identifierats som terrorisminnehåll.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Transparenskrav för behöriga myndigheter

 

1. Värdtjänstleverantörerna ska offentliggöra årliga transparensrapporter som ska innehålla åtminstone följande information:

 

(a) Antal utfärdade avlägsnandeorder, antal avlägsnanden och antal nekade eller förbisedda avlägsnandeorder.

 

(b) Antal fall med identifierat terrorisminnehåll som lett till utredning och lagföring och antal fall då innehåll felaktigt identifierats som terrorisminnehåll.

 

(c) En beskrivning av åtgärder som de behöriga myndigheterna har begärt i enlighet med artikel 6.4.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skyddsåtgärder avseende användningen och genomförandet av proaktiva åtgärder

Skyddsåtgärder avseende användningen och genomförandet av specifika åtgärder

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När värdtjänstleverantörer använder automatiska verktyg enligt denna förordning avseende det innehåll som de lagrar, ska de tillhandahålla effektiva och lämpliga skyddsmekanismer för att säkerställa att beslut som fattas angående detta innehåll, i synnerhet beslut om att avlägsna innehåll som anses vara terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt, är korrekta och välgrundade.

1.  När värdtjänstleverantörer använder automatiska verktyg avseende det innehåll som de lagrar, ska de tillhandahålla effektiva och lämpliga skyddsmekanismer för att säkerställa att beslut som fattas angående detta innehåll, i synnerhet beslut om att avlägsna innehåll som anses vara terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt, är korrekta och välgrundade.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Skyddsåtgärderna ska särskilt omfatta mänsklig tillsyn och kontroll, när detta är lämpligt och i alla händelser när det krävs en detaljerad bedömning av det relevanta sammanhanget för att avgöra om innehållet ska anses vara terrorisminnehåll eller inte.

2.  Skyddsåtgärderna ska särskilt omfatta mänsklig tillsyn och kontroll av lämpligheten i beslut om att avlägsna innehåll eller neka tillgång till det, i synnerhet med tanke på rätten till yttrandefrihet och frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Effektiva rättsmedel

 

1. Innehållsleverantörer vars innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en avlägsnandeorder, och värdtjänstleverantörer som har tagit emot en avlägsnandeorder, ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel. Medlemsstaterna ska införa effektiva förfaranden för utövandet av denna rättighet.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Värdtjänstleverantörer ska inrätta effektiva och tillgängliga mekanismer som gör det möjligt för innehållsleverantörer, vars innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en anmälan enligt artikel 5 eller av proaktiva åtgärder enligt artikel 6, att lämna in ett klagomål mot värdtjänstleverantörens åtgärd och begära att innehållet återställs.

1.  Värdtjänstleverantörer ska inrätta en effektiv och tillgänglig mekanism som gör det möjligt för innehållsleverantörer vars innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av specifika åtgärder enligt artikel 6 att lämna in ett klagomål mot värdtjänstleverantörens åtgärd och begära att innehållet återställs.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Värdtjänstleverantörer ska omgående granska varje klagomål som de tar emot och återställa innehållet utan onödigt dröjsmål om det inte var berättigat att avlägsna innehållet eller göra det oåtkomligt. De ska informera klaganden om resultatet av granskningen.

2.  Värdtjänstleverantörer ska omgående granska varje klagomål som de tar emot och återställa innehållet utan onödigt dröjsmål om det inte var berättigat att avlägsna innehållet eller göra det oåtkomligt. De ska informera klaganden om resultatet av granskningen inom två veckor från mottagandet av klagomålet, tillsammans med en förklaring i sådana fall där värdtjänstleverantören beslutar att inte återställa innehållet. Ett återställande av innehåll ska inte utesluta ytterligare rättsliga åtgärder mot värdtjänstleverantörens eller den behöriga myndighetens beslut.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om värdtjänstleverantörer har avlägsnat terrorisminnehåll eller gjort det oåtkomligt, ska de tillhandahålla information till innehållsleverantören om att terrorisminnehållet har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt.

1.  Om värdtjänstleverantörer avlägsnar terrorisminnehåll eller gör det oåtkomligt, ska de tillhandahålla uttömmande och saklig information till innehållsleverantören om att terrorisminnehållet har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt och om möjligheterna att bestrida beslutet, samt på begäran ge innehållsleverantören en kopia av den avlägsnandeorder som utfärdats i överensstämmelse med artikel 4.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  På innehållsleverantörens begäran ska värdtjänstleverantören informera innehållsleverantören om orsakerna till att innehållet avlägsnades eller gjordes oåtkomligt och möjligheterna att bestrida beslutet.

utgår

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Skyldigheten enligt punkterna 1 och 2 ska inte gälla om den behöriga myndigheten beslutar att orsakerna inte bör lämnas ut av hänsyn till allmän säkerhet, såsom förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av terroristbrott, under en så lång tid som det är nödvändigt, men inte längre än [fyra] veckor efter beslutet. I sådana fall ska värdtjänstleverantören inte lämna någon information om att terrorisminnehållet har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt.

3.  Skyldigheten enligt punkt 1 ska inte gälla om den behöriga myndigheten beslutar, på grundval av objektiva bevis och med beaktande av proportionaliteten i och nödvändigheten av ett sådant beslut, att orsakerna inte bör lämnas ut av hänsyn till allmän säkerhet, såsom förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av terroristbrott, under en så lång tid som det är nödvändigt, men inte längre än fyra veckor efter beslutet. I sådana fall ska värdtjänstleverantören inte lämna någon information om att terrorisminnehållet har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att deras behöriga myndigheter har den kapacitet och de resurser som krävs för att uppnå målen och fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning.

Medlemsstaterna ska säkerställa att deras behöriga myndigheter har den kapacitet och de resurser som krävs för att uppnå målen och fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning, med starka garantier för oberoende.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samarbete mellan värdtjänstleverantörer, behöriga myndigheter och i tillämpliga fall relevanta unionsorgan

Samarbete mellan värdtjänstleverantörer, behöriga myndigheter och i tillämpliga fall behöriga unionsorgan

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska informera, samordna sig med och samarbeta med varandra, och när så är lämpligt med relevanta unionsorgan såsom Europol, avseende avlägsnandeorder och anmälningar för att undvika dubbelarbete, öka samordningen och undvika att störa utredningar i andra medlemsstater.

1.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska informera, samordna sig med och samarbeta med varandra, och när så är lämpligt med Europol, avseende avlägsnandeorder för att undvika dubbelarbete, öka samordningen och undvika att störa utredningar i andra medlemsstater.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska informera, samordna sig med och samarbeta med den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c och 17.1 d avseende åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 6 och verkställighetsåtgärder enligt artikel 18. Medlemsstaterna ska se till att den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c och 17.1 d förfogar över all relevant information. För detta ändamål ska medlemsstaterna sörja för lämpliga kommunikationskanaler eller mekanismer för att säkerställa att den relevanta informationen delas inom rimlig tid.

2.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska informera, samordna sig med och samarbeta med den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c och 17.1 d avseende åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 6 och verkställighetsåtgärder enligt artikel 18. Medlemsstaterna ska se till att den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c och 17.1 d förfogar över all relevant information. För detta ändamål ska medlemsstaterna sörja för lämpliga och säkra kommunikationskanaler eller mekanismer för att säkerställa att den relevanta informationen delas inom rimlig tid.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstater och värdtjänstleverantörer får välja att använda särskilda verktyg, när så är lämpligt även sådana som inrättats av relevanta unionsorgan som t.ex. Europol, för att särskilt underlätta

3.  Medlemsstater får använda särskilda verktyg, även sådana som inrättats av Europol, för att särskilt underlätta

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  handläggning och återkoppling avseende anmälningar enligt artikel 5,

utgår

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  samarbete i syfte att identifiera och genomföra proaktiva åtgärder enligt artikel 6.

(c)  samarbete i syfte att identifiera och genomföra specifika åtgärder enligt artikel 6.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om värdtjänstleverantörer får kännedom om bevis för terroristbrott ska de omedelbart underrätta de myndigheter som är behöriga att utreda och lagföra brott i den berörda medlemsstaten eller kontaktpunkten i den mening som avses i artikel 14.2 i den medlemsstat där de har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller en rättslig företrädare. I tveksamma fall får värdtjänstleverantörerna vidarebefordra denna information till Europol för lämplig uppföljning.

4.  Om värdtjänstleverantörer får kännedom om terrorisminnehåll ska de omedelbart underrätta de myndigheter som är behöriga att utreda och lagföra brott i den berörda medlemsstaten. Om det inte går att fastställa vilken medlemsstat som berörs ska värdtjänstleverantörerna underrätta kontaktpunkten i den mening som avses i artikel 17.2 i den medlemsstat där de har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller en rättslig företrädare, och även vidarebefordra denna information till Europol för lämplig uppföljning.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Värdtjänstleverantörerna ska samarbeta med de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Värdtjänstleverantörer ska inrätta en kontaktpunkt, så att de kan ta emot avlägsnandeorder och anmälningar på elektronisk väg och säkerställa att de handläggs snabbt i enlighet med artiklarna 4 och 5. De ska säkerställa att denna information offentliggörs.

1.  Värdtjänstleverantörer som tidigare tagit emot en eller flera avlägsnandeorder ska inrätta en kontaktpunkt så att de kan ta emot avlägsnandeorder på elektronisk väg och säkerställa att de handläggs snabbt i enlighet med artikel 4. De ska säkerställa att denna information offentliggörs.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I den information som avses i punkt 1 ska det anges vilket eller vilka av unionens officiella språk, i den mening som avses i förordning (EG) nr 1/58, kontaktpunkten kan kontaktas och ytterligare utbyten avseende avlägsnandeorder och anmälningar enligt artiklarna 4 och 5 ska äga rum. Detta ska omfatta åtminstone ett av de officiella språken i den medlemsstat där värdtjänstleverantören har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller där dess rättsliga företrädare enligt artikel 16 är bosatt eller etablerad.

2.  I den information som avses i punkt 1 ska det anges vilket eller vilka av unionens officiella språk, i den mening som avses i förordning (EG) nr 1/58, som kan användas för kontakter med kontaktpunkten och för ytterligare utbyten avseende avlägsnandeorder enligt artikel 4. Detta ska omfatta åtminstone ett av de officiella språken i den medlemsstat där värdtjänstleverantören har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller där dess rättsliga företrädare enligt artikel 16 är bosatt eller etablerad.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska inrätta en kontaktpunkt för att hantera begäranden om klargöranden och återkoppling avseende avlägsnandeorder och anmälningar som de har utfärdat. Information om kontaktpunkten ska offentliggöras.

utgår

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en värdtjänstleverantör inte har utsett en rättslig företrädare ska samtliga medlemsstater ha jurisdiktion.

2.  Om en värdtjänstleverantör som inte har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i någon av medlemsstaterna inte har utsett en rättslig företrädare ska samtliga medlemsstater ha jurisdiktion. Om en medlemsstat beslutar att utöva denna jurisdiktion ska den informera alla övriga medlemsstater.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en myndighet i en annan medlemsstat har utfärdat en avlägsnandeorder enligt artikel 4.1 har den medlemsstaten jurisdiktion att vidta tvångsåtgärder i enlighet med sin nationella lagstiftning för att verkställa avlägsnandeordern.

utgår

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En värdtjänstleverantör som inte har något verksamhetsställe i unionen men som erbjuder tjänster i unionen ska skriftligen utse en juridisk eller fysisk person till sin rättsliga företrädare i unionen för mottagande, efterlevnad och verkställighet av avlägsnandeorder, anmälningar, begäranden och beslut som utfärdas av de behöriga myndigheterna på grundval av denna förordning. Den rättsliga företrädaren ska vara bosatt eller etablerad i en av de medlemsstater där värdtjänstleverantören erbjuder tjänsterna.

1.  En värdtjänstleverantör som inte har något verksamhetsställe i unionen men som erbjuder tjänster i unionen ska skriftligen utse en juridisk eller fysisk person till sin rättsliga företrädare i unionen för mottagande, efterlevnad och verkställighet av avlägsnandeorder och begäranden som utfärdas av de behöriga myndigheterna på grundval av denna förordning. Den rättsliga företrädaren ska vara bosatt eller etablerad i en av de medlemsstater där värdtjänstleverantören erbjuder tjänsterna.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Värdtjänstleverantören ska anförtro den rättsliga företrädaren mottagande, efterlevnad och verkställighet av avlägsnandeorder, anmälningar, begäranden och beslut som avses i punkt 1 på den berörda värdtjänstleverantörens vägnar. Värdtjänstleverantörer ska förse sin rättsliga företrädare med de befogenheter och resurser som krävs för att samarbeta med de behöriga myndigheterna och efterleva dessa beslut och order.

2.  Värdtjänstleverantören ska anförtro den rättsliga företrädaren mottagande, efterlevnad och verkställighet av avlägsnandeorder och begäranden som avses i punkt 1 på den berörda värdtjänstleverantörens vägnar. Värdtjänstleverantörer ska förse sin rättsliga företrädare med de befogenheter och resurser som krävs för att samarbeta med de behöriga myndigheterna och efterleva dessa beslut och order.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska utse den eller de myndigheter som är behörig att

1.  Varje medlemsstat ska utse en rättslig eller en funktionellt oberoende administrativ myndighet som är behörig att

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  upptäcka och identifiera terrorisminnehåll och anmäla terrorisminnehåll till värdtjänstleverantörer i enlighet med artikel 5,

utgår

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  övervaka genomförandet av proaktiva åtgärder i enlighet med artikel 6,

(c)  övervaka genomförandet av specifika åtgärder i enlighet med artikel 6,

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska utse en kontaktpunkt inom de behöriga myndigheterna för att hantera begäranden om klargöranden och återkoppling avseende avlägsnandeorder som de har utfärdat. Information om kontaktpunkten ska offentliggöras.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Senast [sex månader efter denna förordnings ikraftträdande] ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de behöriga myndigheter som avses i punkt 1. Kommissionen ska offentliggöra underrättelsen och eventuella ändringar därav i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Senast [sex månader efter denna förordnings ikraftträdande] ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de behöriga myndigheter som avses i punkt 1. Kommissionen ska upprätta ett onlineregister över alla dessa behöriga myndigheter och den utsedda kontaktpunkten för varje behörig myndighet. Kommissionen ska offentliggöra underrättelsen och eventuella ändringar därav i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder vid värdtjänstleverantörers överträdelser av skyldigheter enligt denna förordning och ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att de tillämpas. Sådana påföljder ska begränsas till åsidosättande av skyldigheterna enligt

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder vid värdtjänstleverantörers systematiska och fortgående överträdelser av skyldigheter enligt denna förordning och ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att de tillämpas. Sådana påföljder ska begränsas till åsidosättande av skyldigheterna enligt

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  artikel 3.2 (värdtjänstleverantörernas användarvillkor),

utgår

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  artikel 5.5 och 5.6 (bedömning av och återkoppling om anmälningar),

utgår

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  artikel 6.2 och 6.4 (rapporter om proaktiva åtgärder och antagande av åtgärder efter ett beslut som föreskriver specifika proaktiva åtgärder),

(d)  artikel 6.4 (rapporter om specifika åtgärder och antagande av åtgärder efter en begäran som föreskriver ytterligare specifika åtgärder),

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  artikel 8 (transparens),

(f)  artikel 8 (transparens för värdtjänstleverantörer)

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  artikel 9 (skyddsåtgärder i samband med proaktiva åtgärder),

(g)  artikel 9 (skyddsåtgärder avseende genomförandet av specifika åtgärder),

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  artikel 13.4 (information om bevis på terroristbrott),

(j)  artikel 13.4 (information om terrorisminnehåll),

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska senast den [inom sex månader efter denna förordnings ikraftträdande] till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder samt utan dröjsmål eventuella ändringar som påverkar dem.

2.  Påföljderna enligt punkt 1 ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska senast den [inom sex månader efter denna förordnings ikraftträdande] till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder samt utan dröjsmål eventuella ändringar som påverkar dem.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  värdtjänstleverantörens vilja att samarbeta med de behöriga myndigheterna.

(e)  värdtjänstleverantörens vilja att samarbeta med de behöriga myndigheterna,

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  värdtjänstleverantörernas karaktär och storlek, särskilt för mikroföretag eller småföretag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att en systematisk underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 4.2 blir föremål för böter på upp till 4 % av värdtjänstleverantörens totala omsättning under det senaste räkenskapsåret.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att en systematisk och fortgående underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 4.2 blir föremål för böter på upp till 4 % av värdtjänstleverantörens totala omsättning under det senaste räkenskapsåret.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 19 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tekniska krav och ändringar av mallarna för avlägsnandeorder

Tekniska krav, kriterier för bedömning av betydelsen och ändringar av mallarna för avlägsnandeorder

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 för att komplettera denna förordning med tekniska krav på de elektroniska medel som de behöriga myndigheterna ska använda för översändande av avlägsnandeorder.

1.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 för att komplettera denna förordning med nödvändiga tekniska krav på de elektroniska medel som de behöriga myndigheterna ska använda för översändande av avlägsnandeorder.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 för att komplettera denna förordning med kriterier och siffror som de behöriga myndigheterna ska använda för att avgöra vad som utgör ett betydande antal obestridda avlägsnandeorder enligt denna förordning.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Information om antalet utfärdade avlägsnandeorder och anmälningar, mängd terrorisminnehåll som har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, inklusive tidsramarna för detta i enlighet med artiklarna 4 och 5.

(a)  Information om antalet utfärdade avlägsnandeorder och mängd terrorisminnehåll som har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, inklusive tidsramarna för detta i enlighet med artikel 4, samt information om antalet motsvarande fall med framgångsrik upptäckt, utredning och lagföring av terroristbrott.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Information om antalet begäranden om tillgång som utfärdats av behöriga myndigheter avseende innehåll som bevaras av värdtjänstleverantörerna i enlighet med artikel 7.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tidigast [tre år från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordningen, inklusive om effektiviteten i skyddsmekanismerna. Vid behov ska rapporten åtföljas av förslag till rättsakter. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med den information som är nödvändig för att utarbeta denna rapport.

Ett år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordningen, inklusive om funktionen och effektiviteten i skyddsmekanismerna, samt om inverkan på grundläggande rättigheter, i synnerhet på yttrandefriheten, friheten att ta emot och sprida uppgifter och rätten till respekt för privatlivet. I samband med utvärderingen ska kommissionen även rapportera om hur nödvändigt, genomförbart och effektivt det är att inrätta en europeisk plattform om terrorisminnehåll online, som skulle ge alla medlemsstater en säker kommunikationskanal för att sända order om avlägsnande av terrorisminnehåll till värdtjänstleverantörer. Vid behov ska rapporten åtföljas av förslag till rättsakter. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med den information som är nödvändig för att utarbeta denna rapport.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 24 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den [6 månader efter ikraftträdandet].

Den ska tillämpas från och med den [12 månader efter ikraftträdandet].

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt B – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[ ] uppviglar till, förespråkar eller förhärligar utförande av terroristbrott (artikel 2.5 a)

[ ] uppviglar till utförande av terroristbrott som anges i artikel 3.1a-i i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2.5 a)

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt B – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[ ] uppmuntrar bidrag till terroristbrott (artikel 2.5 b)

[ ] försöker värva en annan person eller grupp av personer för att utföra eller bidra till utförande av terroristbrott som anges i artikel 3.1 a-i i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2.5 b)

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt B – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[ ] främjar en terroristgrupps verksamhet, uppmuntrar till deltagande i eller stöd till gruppen (artikel 2.5 c)

[ ] försöker värva en annan person eller grupp av personer till medverkan i sådan terroristgruppsverksamhet som anges i artikel 3.1 a-i i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2.5 c)

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt B – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[ ] tillhandahåller instruktioner eller tekniker för utförande av terroristbrott (artikel 2.5 d)

[ ] tillhandahåller instruktioner eller tekniker för tillverkning eller användning av sprängämnen, skjutvapen eller andra vapen eller skadliga eller farliga ämnen, eller för andra särskilda metoder eller tekniker för utförande av terroristbrott som anges i artikel 3.1 a–i i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2.5 d)

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt B – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

[ ] avbildar utförande av terroristbrott som anges i artikel 3.1a-i i direktiv (EU) 2017/541 (artikel 2.5 e).

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt G – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Information om behörigt organ eller behörig domstol, tidsfrister och förfaranden för bestridande av avlägsnandeordern

Information om behörigt organ eller behörig domstol, tidsfrister och förfaranden – inklusive formella krav – för bestridande av avlägsnandeordern

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Bilaga III – avsnitt B – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[ ] force majeure eller faktisk omöjlighet som inte kan tillskrivas mottagaren eller tjänsteleverantören

[ ] force majeure eller faktisk omöjlighet som inte kan tillskrivas mottagaren eller tjänsteleverantören, inbegripet tekniska eller driftsmässiga skäl

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (13.3.2019)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Föredragande av yttrande (*): Julie Ward

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 12 september 2018 offentliggjorde kommissionen sitt förslag om att ta itu med spridningen av terrorisminnehåll online genom att inrätta en tydlig och harmoniserad rättslig ram för att förhindra missbruk av värdtjänster.

Föredraganden noterar detta förslag som syftar till att klargöra det rättsliga ansvaret hos värdtjänstleverantörer, som måste vidta alla lämpliga, rimliga och proportionella åtgärder som behövs för att se till att deras tjänster är säkra och för att snabbt och effektivt upptäcka och ta bort terrorisminnehåll online.

Föredraganden är oroad över flera aspekter av kommissionens strategi, framför allt när det gäller graden av respekt för de grundläggande rättigheterna, såsom yttrandefrihet och tillgång till information, liksom mediernas mångfald. Förslaget i sin nuvarande form medför också flera rättsliga problem med befintliga normer, särskilt när det gäller dess överensstämmelse med direktiv 2000/31/EG[1] och med direktiv (EU) 2018/1808[2].

Föredraganden anser att det är mycket viktigt att den föreslagna förordningen inte äventyrar eller avviker från de grundläggande rättigheterna och EU:s befintliga rättsliga ram. För att hantera dessa farhågor föreslår föredraganden ett antal ändringsförslag som syftar till att klargöra rättsläget för några av de frågor som berörs.

Huvudpunkterna i förslaget till yttrande:

i)  Definitioner (artikel 2)

– Värdtjänstleverantörer

Den föreslagna definitionen av ’värdtjänstleverantörer’ är för bred och rättsligt oklar, och kan oavsiktligt omfatta ett betydande antal leverantörer som inte bör omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning. Föredraganden föreslår att definitionen inskränks till att uteslutande omfatta värdtjänstleverantörer som gör det möjligt för sina användare att göra innehåll tillgängligt för allmänheten.

Terrorisminnehåll

Likaledes bör den föreslagna definitionen av ’terrorisminnehåll’ förtydligas ytterligare. Föredraganden föreslår att den föreslagna definitionen anpassas till direktiv (EU) 2017/541, samt att uttryckligen utesluta allt material som används i utbildnings- och forskningssyfte samt för journalistiska ändamål.

ii)  Avlägsnandeorder (artikel 4)

Behöriga myndigheter

I punkt 1 ställs krav om att den behöriga myndigheten har befogenhet att utfärda ett beslut som kräver att värdtjänstleverantören avlägsnar terrorisminnehåll eller gör det oåtkomligt. Föredraganden anser att endast rättsliga myndigheter, vilka har tillräcklig sakkunskap för att utfärda en giltig avlägsnandeorder, bör ha befogenhet att fatta sådana beslut.

Tidsfrist för att följa avlägsnandeordrar

I punkt 2 ställs krav på värdtjänstleverantören att avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt inom en timme från mottagandet av avlägsnandeordern. Även om leverantörerna bör agera så snart som möjligt för att avlägsna, eller blockera tillgången till, terrorisminnehåll, förefaller en timme vara en alltför kort tidsfrist för att följa en avlägsnandeorder. De flesta leverantörer, särskilt små och medelstora företag, har inte tillräckliga resurser för att göra detta inom den tidsramen. En så kort tidsfrist innebär också, tillsammans med de stränga påföljder som åläggs leverantörerna i artikel 18 i fall av bristande efterlevnad, att parter som berörs av avlägsnandeordrar i praktiken skulle fråntas varje rätt eller möjlighet att ifrågasätta en sådan order. Detta skulle kunna leda till missbruk, och samtidigt otillräckligt skydd av de grundläggande rättigheterna. Det bör också noteras att en del innehåll i form av rörliga bilder eller ljudfiler skulle kunna ha längre varaktighet än en timme.

Det krävs därför tillräcklig tid för att följa avlägsnandeordrar. ”En timme” bör ersättas med ”utan onödigt dröjsmål”, vilket skulle göra det möjligt för leverantörer att hantera avlägsnandeordrar på ett balanserat och lämpligt sätt.

Undantag

I punkterna 7 och 8 föreskrivs möjliga undantag då leverantörer får underlåta att följa avlägsnandeordern, i fall av force majeure, faktisk omöjlighet, uppenbara fel eller avsaknad av tillräcklig information. Föredraganden anser dock att sådana undantag är för begränsade och föreslår därför att det ska läggas till undantag som grundas på tekniska eller operativa skäl.

iii)  Proaktiva åtgärder (artikel 6)

I artikel 6 fastställs krav på Värdtjänstleverantörer att, när så är lämpligt, vidta proaktiva åtgärder för att skydda sina tjänster mot spridning av terrorisminnehåll. Det fastställs också krav om att de ska lämna in en rapport om de specifika proaktiva åtgärder som de har vidtagit för att förhindra att innehåll som tidigare har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt laddas upp på nytt.

Föredraganden anser att denna artikel är mycket problematisk eftersom den skulle leda till att en allmän övervakningsskyldighet införs för värdtjänstleverantörer, i strid med artikel 15 i direktiv 2000/31/EG.

Även om kommissionen har för avsikt att kringgå detta problem genom att i skäl 19 ange att ”specifika proaktiva åtgärder [...] i princip inte [bör] leda till införandet av en allmän övervakningsskyldighet ” är detta uppenbart otillräckligt för att garantera att ingen allmän övervakningsskyldighet kommer att införas. Tvärtom menar kommissionen att stater ”[m]ed tanke på de särskilt allvarliga risker som är förknippade med spridning av terrorisminnehåll” skulle kunna tillåtas att ”i undantagsfall avvika från denna princip enligt EU-regelverket”. Detta skulle innebära ett betydande skifte i det befintliga rättsliga förhållningssättet när det gäller skyldigheterna för värdtjänster online och deras ansvarsordning, samt dramatiskt påverka de grundläggande rättigheterna.

Dessutom medför artikel 6 vissa problem när det gäller direktiv (EU) 2018/1808. Leverantörer av videodelningsplattformar som omfattas av den föreslagna förordningen skulle åläggas att vidta proaktiva åtgärder. I artikel 28b.1 i det direktivet åläggs leverantörer av videodelningsplattformar att vidta ”lämpliga åtgärder för att skydda allmänheten från program [...] med innehåll vars spridning utgör en verksamhet som är ett brott enligt unionsrätten, nämligen en offentlig uppmaning att begå terroristbrott enligt artikel 5 i direktiv (EU) 2017/541”. Det anges också tydligt att sådana åtgärder inte får ”ge upphov till förhandskontroll eller uppladdningsfiltrering av innehållet som inte står i överensstämmelse med artikel 15 i direktiv 2000/31/EG”. Proaktiva åtgärder skulle därför vara oförenliga med förbudet mot förhandskontroll och uppladdningsfiltrering i enlighet med direktivet om audiovisuella medietjänster.

Mot bakgrund av de rättsliga motsägelserna mellan förslaget till förordning och direktiv 2000/31/EG och direktiv (EU) 2018/1808 föreslår föredraganden att artikel 6 utgår.

iv)  Påföljder

I artikel 18 föreskrivs ett antal påföljder som är tillämpliga på överträdelser av värdtjänstleverantörers skyldigheter enligt förordningen. Allvarliga ekonomiska påföljder föreskrivs om värdtjänstleverantörer systematiskt underlåter att följa avlägsnandeordrar. Föredraganden anser att medlemsstaterna bör fastställa påföljder på nationell nivå, på ett proportionellt och praktiskt genomförbart sätt. De bör också besluta om huruvida leverantörer ska åläggas böter. Föredraganden föreslår därför att de böter som kommissionen föreslår tas bort, både för att undvika att överbelasta mindre leverantörer som inte skulle kunna överleva sådana ekonomiska påföljder, och för att undvika att skapa en situation där företag skulle kunna blockera och avlägsna innehåll för att skydda sig mot eventuella böter.

Vid sidan av dessa huvudpunkter inför föredraganden en rad ändringsförslag för att rättsligt klargöra olika frågor när det gäller respekten för grundläggande rättigheter, prövningsmekanismer och rätten att överklaga.

Slutligen vill föredraganden upprepa vissa grundläggande principer som är avgörande för att förhindra radikalisering som leder till terrorism och våldsam extremism, och vilka går långt utöver de åtgärder som unionen kan vidta för att ta itu med spridningen av terrorisminnehåll online. Vikten av mediekunskap och digital kompetens för alla medborgare i alla åldrar kan inte underskattas. I detta avseende bör unionen, som en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga radikalisering, säkerställa konsekvens i sin politik och försöka att främja ett närmare samarbete med det civila samhället och med leverantörer av tjänster på nätet för att hantera de utmaningar som finns på internet. Det måste göras större ansträngningar för att uppmuntra unga människor att tänka kritiskt över extremistiska meddelanden på internet. God praxis för och forskning om mediekompetens som en del av formell och informell utbildning, samt i icke-formellt och informellt lärande, är av största vikt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Rubrik 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

om hantering av spridning av terrorisminnehåll online

Ett bidrag från Europeiska kommissionen till toppmötet i

Ett bidrag från Europeiska kommissionen till toppmötet i

Salzburg den 19–20 september 2018

Salzburg den 19–20 september 2018

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Denna förordning syftar till att säkerställa att den digitala inre marknaden fungerar smidigt i ett öppet och demokratiskt samhälle, genom att förhindra att värdtjänster missbrukas för terrorismändamål. Den digitala inre marknadens funktion bör förbättras genom att öka rättssäkerheten för värdtjänstleverantörer, stärka användarnas förtroende för onlinemiljön och förbättra skyddet för yttrandefriheten och informationsfriheten.

(1)  Denna förordning syftar till att säkerställa att den digitala inre marknaden fungerar smidigt i ett öppet och demokratiskt samhälle, genom att förhindra att värdtjänster missbrukas för terrorismändamål och ge ett särskilt verktyg för att bemöta sådana problem och bidra till att säkerställa frihet och säkerhet för medborgare. Den digitala inre marknadens funktion bör förbättras genom att öka rättssäkerheten för värdtjänstleverantörer, stärka användarnas förtroende för onlinemiljön och förbättra skyddet för yttrandefriheten och informationsfriheten, rätten till integritet och skyddet av personuppgifter samt pressfriheten och mediernas mångfald.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Terrorisminnehåll är en del av ett bredare problem med olagligt innehåll online, vilket inbegriper andra typer av innehåll såsom sexuellt utnyttjande av barn, olagliga affärsmetoder och överträdelser av immateriella rättigheter. Handel med olagligt innehåll företas ofta av terroristorganisationer och andra kriminella organisationer för att tvätta och anskaffa groddkapital för att finansiera sin verksamhet. Detta problem kräver en kombination av lagstiftningsåtgärder samt icke-lagstiftningsåtgärder och frivilliga åtgärder, på grundval av samarbetet mellan myndigheter och leverantörer, med fullständig respekt för grundläggande rättigheter. Även om hotet från olagligt innehåll har mildrats genom framgångsrika initiativ såsom den industriledda uppförandekoden om att bekämpa olaglig hatpropaganda online och initiativet WePROTECT Global Alliance to end child sexual abuse online, är det nödvändigt att inrätta en lagstiftningsram för gränsöverskridande samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter för att avlägsna olagligt innehåll.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Värdtjänstleverantörer som är aktiva på internet spelar en viktig roll i den digitala ekonomin genom att koppla samman företag och medborgare samt genom att underlätta den offentliga debatten och spridningen och mottagandet av information, åsikter och idéer, vilket i hög grad bidrar till innovation, ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i unionen. Deras tjänster missbrukas dock i vissa fall av tredje part för att bedriva olaglig verksamhet på nätet. Särskilt oroande är att terroristgrupper och deras anhängare utnyttjar värdtjänsteleverantörer för att sprida terrorisminnehåll online i syfte att få ut sitt budskap, radikalisera och rekrytera samt att främja och styra terroristverksamhet.

(2)  Värdtjänstleverantörer som är aktiva på internet spelar en viktig roll i den digitala ekonomin genom att koppla samman företag och medborgare samt genom att underlätta den offentliga debatten och spridningen och mottagandet av information, åsikter och idéer, vilket i hög grad bidrar till innovation, ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i unionen. Deras tjänster missbrukas dock i vissa fall av tredje part för att bedriva olaglig verksamhet på nätet som utgör ett brott enligt unionensrätten. Särskilt oroande är att terroristgrupper och deras anhängare utnyttjar värdtjänsteleverantörer för att sprida terrorisminnehåll online i syfte att få ut sitt budskap, radikalisera och rekrytera samt att främja och styra terroristverksamhet.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Förekomsten av terrorisminnehåll online har allvarliga negativa konsekvenser för användare, medborgare och samhället i stort samt för de tjänsteleverantörer som hyser sådant innehåll online, eftersom det undergräver användarnas förtroende och skadar deras affärsmodeller. Med tanke på onlinetjänsteleverantörernas centrala roll och de tekniska resurser och den tekniska kapacitet som förknippas med deras tjänster, har de ett särskilt samhällsansvar att skydda sina tjänster mot terroristmissbruk och bidra till att förhindra att terrorisminnehåll sprids via deras tjänster.

(3)  Även om det inte är den enda faktorn, har förekomsten av terrorisminnehåll online visat sig vara av avgörande betydelse för radikalisering av personer som har begått terroristhandlingar inom och utanför unionen, vilket har haft väldigt allvarliga negativa konsekvenser för medborgare och samhället i stort, men även för de tjänsteleverantörer som hyser sådant innehåll online, eftersom det undergräver användarnas förtroende och skadar deras affärsmodeller. Med tanke på onlinetjänsteleverantörernas centrala roll och yrkesmässiga förmåga, utöver de tekniska resurser och den tekniska kapacitet som förknippas med deras tjänster, har de därför ett särskilt samhällsansvar att – med hänsyn tagen till vikten av att säkerställa de grundläggande yttrande- och informationsfriheterna – skydda sina tjänster mot terroristmissbruk och bidra till att förhindra att terrorisminnehåll sprids via deras tjänster.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Unionens insatser för att motverka terrorisminnehåll online inleddes 2015 genom en ram för frivilligt samarbete mellan medlemsstaterna och värdtjänstleverantörerna, som nu behöver kompletteras med en tydlig rättslig ram för att ytterligare minska tillgången till terrorisminnehåll online och på lämpligt sätt ta itu med ett snabbt växande problem. Avsikten med denna rättsliga ram är att bygga vidare på frivilliga insatser, som förstärktes genom kommissionens rekommendation (EU) 2018/3347, och tillmötesgå uppmaningarna från Europaparlamentet att vidta kraftigare åtgärder mot olagligt och skadligt innehåll och från Europeiska rådet att förbättra den automatiska upptäckten och raderingen av innehåll som uppviglar till terroristdåd.

(4)  Unionens insatser för att motverka terrorisminnehåll online inleddes 2015 genom en ram för frivilligt samarbete mellan medlemsstaterna och värdtjänstleverantörerna. Olyckligtvis visade sig det samarbetet vara otillräckligt för att bemöta denna företeelse. Unionsrätten behöver därför kompletteras med en tydlig rättslig ram för att ytterligare minska tillgången till terrorisminnehåll online och på lämpligt sätt ta itu med ett snabbt växande problem. Avsikten med denna rättsliga ram är att bygga vidare på frivilliga insatser, som förstärktes genom kommissionens rekommendation (EU) 2018/3347, och tillmötesgå uppmaningarna från Europaparlamentet att vidta kraftigare åtgärder mot olagligt och skadligt innehåll och från Europeiska rådet att förbättra den automatiska upptäckten och raderingen av innehåll som uppviglar till terroristdåd.

_________________

_________________

7 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online (EUT L 63, 6.3.2018, s. 50).

7 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online (EUT L 63, 6.3.2018, s. 50).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Tillämpningen av denna förordning bör inte påverka tillämpningen av artikel 14 i direktiv 2000/31/EG8. I synnerhet bör inga åtgärder som en värdtjänstleverantör vidtar i enlighet med denna förordning, inte heller proaktiva åtgärder, i sig leda till att tjänsteleverantören förlorar möjligheten till det undantag från ansvarighet som föreskrivs i den artikeln. Denna förordning påverkar inte de nationella myndigheternas och domstolarnas befogenheter att fastställa värdtjänstleverantörernas ansvar i specifika fall när villkoren för undantag från ansvarighet i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG inte är uppfyllda.

(5)  Tillämpningen av denna förordning bör inte påverka tillämpningen av artikel 14 i direktiv 2000/31/EG8. Framför allt bör inga åtgärder som en värdtjänstleverantör vidtar i enlighet med denna förordning, inte heller proaktiva åtgärder, i sig leda till att tjänsteleverantören förlorar möjligheten till det undantag från ansvarighet som föreskrivs i den artikeln, eftersom artikel 14 kräver att tjänsteleverantörer agerar skyndsamt för att avlägsna, eller blockera tillgången till, olagligt innehåll efter att ha erhållit kunskap om olaglig verksamhet eller information. Denna förordning påverkar inte de nationella myndigheternas och domstolarnas befogenheter att fastställa värdtjänstleverantörernas ansvar i specifika fall när villkoren för undantag från ansvarighet i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG inte är uppfyllda.

_________________

_________________

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  De skyldigheter som fastställs i denna förordning bör inte påverka nationella myndigheters och domstolars plikt och förmåga att vidta lämpliga, rimliga och proportionella åtgärder mot brott i enlighet med nationell rätt.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Denna förordning bidrar till att skydda den allmänna säkerheten, samtidigt som lämpliga och stabila skyddsåtgärder fastställs för att säkerställa skyddet av de grundläggande rättigheter som berörs. Hit hör rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter, rätten till ett effektivt rättsligt skydd, rätten till yttrandefrihet (inklusive friheten att ta emot och sprida uppgifter), näringsfriheten samt principen om icke-diskriminering. Behöriga myndigheter och värdtjänstleverantörer bör endast vidta åtgärder som är nödvändiga, lämpliga och proportionella i ett demokratiskt samhälle, med beaktande av den särskilda vikt som tillmäts yttrandefriheten och informationsfriheten, som utgör en väsentlig grund för ett pluralistiskt, demokratiskt samhälle och är ett av unionens grundläggande värden. Åtgärder som utgör ingrepp i yttrandefriheten och informationsfriheten bör vara strikt riktade, i den bemärkelsen att de måste tjäna till att förhindra spridning av terrorisminnehåll, men utan att därigenom påverka rätten att lagligen ta emot och sprida uppgifter, med beaktande av värdtjänstleverantörernas centrala roll i att främja offentlig debatt samt delande och mottagande av fakta, åsikter och idéer i enlighet med lagen.

(7)  Denna förordning bidrar till att skydda den allmänna säkerheten, samtidigt som lämpliga och stabila skyddsåtgärder fastställs för att säkerställa skyddet av de grundläggande rättigheter som berörs. Hit hör rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter, rätten till ett effektivt rättsligt skydd, rätten till yttrandefrihet (inklusive friheten att ta emot och sprida uppgifter), näringsfriheten samt principen om icke-diskriminering. Behöriga myndigheter enligt denna förordning och värdtjänstleverantörer bör uteslutande anta åtgärder som är nödvändiga, lämpliga och proportionella i ett demokratiskt samhälle, med beaktande av den särskilda vikt som tillmäts yttrandefriheten och informationsfriheten samt rätten till integritet och skydd av personuppgifter, som utgör den väsentliga grunden för ett pluralistiskt, demokratiskt samhälle och är ett av unionens grundläggande värden. Åtgärder som vidtas enligt denna förordning bör vara nödvändiga, lämpliga och proportionella i förhållande till det mål de eftersträvar, som är att bidra till kampen mot terrorism, men utan att därigenom påverka rätten att lagligen ta emot och sprida uppgifter, med beaktande av värdtjänstleverantörernas centrala roll i att främja offentlig debatt samt delande och mottagande av fakta, åsikter och idéer i enlighet med lagen.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Rätten till ett effektivt rättsmedel fastställs i artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Varje fysisk eller juridisk person har rätt till ett effektivt rättsmedel inför behörig nationell domstol mot alla åtgärder som vidtas enligt denna förordning och som kan inverka negativt på den personens rättigheter. Rätten inbegriper särskilt värdtjänstleverantörernas och innehållsleverantörernas möjlighet att effektivt bestrida avlägsnandeorder inför domstol i den medlemsstat vars myndigheter utfärdade avlägsnandeordern.

(8)  Rätten till ett effektivt rättsmedel fastställs i artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Varje fysisk eller juridisk person har rätt till ett effektivt rättsmedel inför behörig nationell domstol mot alla åtgärder som vidtas enligt denna förordning och som kan inverka negativt på den personens rättigheter. Rätten inbegriper särskilt värdtjänstleverantörernas och innehållsleverantörernas möjlighet att vara informerade om rätten till prövning, innehållsleverantörernas möjlighet att överklaga beslut om avlägsnande som fattats av värdtjänstleverantören samt värdtjänstleverantörernas och innehållsleverantörernas möjlighet att effektivt bestrida avlägsnandeorder inför domstol i den medlemsstat vars myndigheter utfärdade avlägsnandeordern, liksom värdtjänstleverantörernas möjlighet att bestrida varje beslut om åläggande av påföljder inför domstol i den medlemsstat där de är etablerade eller har en rättslig företrädare.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att ge klarhet om de åtgärder som både värdtjänstleverantörer och behöriga myndigheter bör vidta för att förhindra spridning av terrorisminnehåll online, bör denna förordning innehålla en definition av terrorisminnehåll i förebyggande syfte vilken utgår från definitionen av terroristbrott i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/5419. Med tanke på behovet av att motverka den skadligaste terroristpropagandan online bör definitionen omfatta material och information som uppviglar till, uppmuntrar eller förespråkar utförande av eller bidrag till terroristbrott, ger instruktioner om utförande av sådana brott eller främjar deltagande i en terroristgrupps verksamhet. Sådan information inbegriper i synnerhet text, bilder, ljudupptagningar och videor. Vid bedömningen av huruvida innehåll utgör terrorisminnehåll i den mening som avses i denna förordning bör de behöriga myndigheterna och värdtjänstleverantörerna ta hänsyn till sådana faktorer som karaktären hos och formuleringen av uttalandena, i vilket sammanhang de gjordes samt deras potential att få skadliga konsekvenser och därigenom påverka människors säkerhet. Det faktum att materialet producerats av, kan tillskrivas eller sprids på uppdrag av en organisation eller person som är uppförd på EU:s terroristförteckning utgör en viktig faktor i bedömningen. Innehåll som sprids i utbildningssyfte, journalistiskt syfte eller forskningssyfte bör skyddas på lämpligt sätt. Dessutom bör det gå att uttrycka radikala, polemiska eller kontroversiella åsikter i den offentliga debatten om känsliga politiska frågor utan att detta ska anses vara terrorisminnehåll.

(9)  För att ge klarhet om de åtgärder som både värdtjänstleverantörer och behöriga myndigheter bör vidta för att förhindra spridning av terrorisminnehåll online, bör denna förordning innehålla en definition av terrorisminnehåll i förebyggande syfte vilken utgår från definitionen av terroristbrott i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/5419. Med tanke på behovet av att motverka den skadligaste terroristpropagandan online bör definitionen omfatta material och information som uppviglar till, uppmuntrar eller förespråkar utförande av eller bidrag till terroristbrott, ger instruktioner om utförande av sådana brott eller främjar deltagande i en terroristgrupps verksamhet. Sådan information inbegriper i synnerhet text, bilder, ljudupptagningar och videor. Vid bedömningen av huruvida innehåll utgör terrorisminnehåll i den mening som avses i denna förordning bör de behöriga myndigheterna och värdtjänstleverantörerna ta hänsyn till sådana faktorer som karaktären hos och formuleringen av uttalandena, i vilket sammanhang de gjordes samt deras potential att få skadliga konsekvenser och därigenom påverka människors säkerhet. Det faktum att materialet producerats av, kan tillskrivas eller sprids på uppdrag av en organisation eller person som är uppförd på EU:s terroristförteckning utgör en viktig faktor i bedömningen. Självklart bör innehåll som sprids i utbildningssyfte, journalistiskt syfte eller forskningssyfte bör identifieras och skyddas på lämpligt sätt och bör inte likställas med anstiftan till terrorism såvida inte spridningen av sådant innehåll gör det möjligt för sådant innehåll att användas för terroriständamål. En rättvis balans skulle således uppnås mellan yttrande- och informationsfrihet, och behovet av allmän säkerhet. Framför allt bör alla beslut om att avlägsna journalistiskt innehåll ta hänsyn till journalisters uppförandekoder och etiska regler, i enlighet med artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. För konsekvensens skull bör det gå att uttrycka radikala, polemiska eller kontroversiella åsikter i den offentliga debatten om känsliga politiska frågor utan att detta ska anses vara terrorisminnehåll.

_________________

_________________

9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017 s. 6).

9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017 s. 6).

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För att omfatta de onlinevärdtjänster där terrorisminnehåll sprids, bör denna förordning tillämpas på informationssamhällets tjänster som på begäran av en tjänstemottagare lagrar information som tillhandahållits av denna tjänstemottagare och gör den lagrade informationen tillgänglig för tredje part, oavsett om denna verksamhet är av rent teknisk, automatisk och passiv karaktär. Sådana leverantörer av informationssamhällets tjänster är till exempel sociala medieplattformar, direktuppspelningstjänster, video-, bild- och ljuddelningstjänster, fildelningstjänster och andra molntjänster i den mån som de gör informationen tillgänglig för tredje part samt webbplatser där användarna kan kommentera eller lägga upp recensioner. Förordningen bör också tillämpas på värdtjänstleverantörer som är etablerade utanför unionen men erbjuder tjänster inom unionen, eftersom en betydande andel av de värdtjänstleverantörer som är utsatta för terrorisminnehåll på sina tjänster är etablerade i tredjeländer. Detta bör säkerställa att alla företag som är verksamma på den digitala inre marknaden uppfyller samma krav, oavsett etableringsland. För att fastställa om en tjänsteleverantör erbjuder tjänster i unionen krävs en bedömning av huruvida tjänsteleverantören gör det möjligt för juridiska eller fysiska personer i en eller flera medlemsstater att använda dess tjänster. Enbart det faktum att en tjänsteleverantörs webbplats, e-postadress och andra kontaktuppgifter är tillgängliga i en eller flera medlemsstater bör dock inte i sig vara tillräckligt för att denna förordning ska kunna tillämpas.

(10)  För att omfatta de onlinevärdtjänster där terrorisminnehåll sprids, bör denna förordning endast tillämpas på informationssamhällets tjänster som på begäran av en tjänstemottagare lagrar information som tillhandahållits av denna tjänstemottagare och gör sådant innehåll tillgängligt för allmänheten, vilket betyder att dessa innehållsleverantörer inte i förväg bestämmer omfattningen av potentiella användare av innehållet. Sådana leverantörer är till exempel videodelningsplattformar, sociala medieplattformar, direktuppspelningstjänster, bild- och ljuddelningstjänster, fildelningstjänster och andra molntjänster och lagringstjänster, med undantag för leverantörer av molntjänster mellan företag i den mån som de gör innehållet tillgängligt för allmänheten. Vid tillämpningen av denna förordning bör därför från dess tillämpningsområde uteslutas värdtjänstleverantörer som tillhandahåller den tekniska infrastrukturen till operatörer av webbplatser, enbart vidarebefordran och andra elektroniska kommunikationstjänster, leverantörer av cachelagringstjänster, molnbaserade IT-infrastrukturtjänster, skyddstjänster, andra tjänster som tillhandahålls i andra lager av internetinfrastrukturen, såsom register och registratorer, domännamnssystem (DNS), angränsande tjänster, såsom betaltjänster, skyddstjänster mot DDoS (samordnad överbelastningsattack), skyddstjänster, interpersonella kommunikationstjänster som möjliggör direkt interpersonellt och interaktivt utbyte av information mellan ett ändligt antal personer, varvid de personer som inleder eller deltar i kommunikationen bestämmer vilken eller vilka som är mottagare. ’Molninfrastrukturtjänster’ som består i tillhandahållande på begäran av fysiska eller virtuella resurser som levererar kapacitet för dator- och lagringsinfrastruktur där tjänsteleverantören inte har några kontraktsenliga rättigheter beträffande vilket innehåll som lagras eller hur det behandlas eller görs offentligt tillgängligt av dess kunder eller av sådana kunders slutanvändare, och där tjänsteleverantören inte har någon teknisk kapacitet att avlägsna specifikt innehåll som lagras av dess kunder eller kundernas slutanvändare, bör också uteslutas från denna förordnings tillämpningsområde. Förordningen bör också tillämpas på värdtjänstleverantörer som är etablerade utanför unionen men erbjuder tjänster inom unionen, eftersom en betydande andel av de värdtjänstleverantörer som är utsatta för terrorisminnehåll på sina tjänster är etablerade i tredjeländer. Detta bör säkerställa att alla företag som är verksamma på den digitala inre marknaden uppfyller samma krav, oavsett etableringsland. För att fastställa om en tjänsteleverantör erbjuder tjänster i unionen krävs en bedömning av huruvida tjänsteleverantören gör det möjligt för juridiska eller fysiska personer i en eller flera medlemsstater att använda dess tjänster. Enbart det faktum att en tjänsteleverantörs webbplats, e-postadress och andra kontaktuppgifter är tillgängliga i en eller flera medlemsstater bör dock inte i sig vara tillräckligt för att denna förordning ska kunna tillämpas.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Värdtjänstleverantörer bör följa vissa aktsamhetskrav för att förhindra att terrorisminnehåll sprids på deras tjänster. Dessa aktsamhetskrav bör inte utgöra en allmän övervakningsskyldighet. Aktsamhetskraven bör omfatta att värdtjänstleverantörer, när de tillämpar denna förordning, agerar på ett omsorgsfullt, proportionellt och icke-diskriminerande sätt med avseende på innehåll som de lagrar, i synnerhet när de tillämpar sina egna användarvillkor, i syfte att undvika att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas. När innehåll avlägsnas eller görs oåtkomligt måste det ske med hänsyn till yttrandefriheten och informationsfriheten.

(12)  Värdtjänstleverantörer bör följa vissa aktsamhetskrav för att förhindra och avskräcka från att terrorisminnehåll sprids på deras tjänster. Dessa aktsamhetskrav bör inte utgöra en allmän övervakningsskyldighet och bör inte påverka tillämpningen av artikel 15 i direktiv 2000/31/EG. Aktsamhetskraven bör omfatta att värdtjänstleverantörer, när de tillämpar denna förordning, agerar på ett omsorgsfullt, proportionellt och icke-diskriminerande sätt med avseende på innehåll som de lagrar, i synnerhet när de tillämpar sina egna användarvillkor, i syfte att undvika att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas. Yttrandefriheten och informationsfriheten bör vederbörligen respekteras när innehåll avlägsnas eller görs oåtkomligt. Ändamålsenliga mekanismer för snabb hantering av klagomål och prövning bör göras tillgängliga av värdtjänstleverantörerna för fall av omotiverade avlägsnanden av innehåll.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  En harmonisering bör ske av förfarandet för och de skyldigheter som följer av rättsliga beslut som ålägger värdtjänstleverantörer att avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt efter en bedömning av de behöriga myndigheterna. Medlemsstaterna bör ha fortsatt frihet att välja de behöriga myndigheterna, så att de kan utse administrativa, brottsbekämpande eller rättsliga myndigheter för denna uppgift. Med tanke på hur snabbt terrorisminnehåll sprids via onlinetjänster åläggs värdtjänstleverantörerna i denna förordning skyldigheter att säkerställa att det terrorisminnehåll som anges i avlägsnandeordern avlägsnas eller görs oåtkomligt inom en timme från mottagandet av avlägsnandeordern. Det är upp till värdtjänstleverantörerna att besluta om de ska avlägsna innehållet i fråga eller göra det oåtkomligt för användarna i unionen.

(13)  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör bedöma huruvida innehåll är terrorisminnehåll och bör utfärda en rättslig order för att begära att värdtjänstleverantörer antingen avlägsnar sådant innehåll eller gör det oåtkomligt. Med tanke på hur snabbt terrorisminnehåll sprids via onlinetjänster bör värdtjänstleverantörerna säkerställa att sådant terrorisminnehåll som anges i avlägsnandeordern avlägsnas eller görs oåtkomligt utan onödigt dröjsmål efter att de har mottagit avlägsnandeordern. Det är upp till värdtjänstleverantörerna att besluta om de ska avlägsna innehållet i fråga eller göra det oåtkomligt för användarna i unionen.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Med tanke på terrorisminnehållets omfattning och den snabbhet som krävs för att effektivt identifiera och avlägsna det, är proportionella proaktiva åtgärder, även användning av automatiska metoder i vissa fall, en avgörande del i bekämpandet av terrorisminnehåll online. I syfte att minska tillgången till terrorisminnehåll på värdtjänstleverantörernas tjänster, bör de bedöma om det är lämpligt att vidta proaktiva åtgärder beroende på riskerna för och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, samt inverkan på tredje parters rättigheter och allmänhetens intresse av information. Därför bör värdtjänstleverantörer fastställa vilken lämplig, effektiv och proportionell proaktiv åtgärd som bör vidtas. Detta krav bör inte innebära någon allmän övervakningsskyldighet. I samband med denna bedömning är det ett tecken på en låg nivå av utsatthet för terrorisminnehåll om inga avlägsnandeorder och anmälningar har riktats till värdtjänstleverantören.

(16)  Med tanke på terrorisminnehållets omfattning och den snabbhet som krävs för att effektivt identifiera och avlägsna det, är proportionella proaktiva åtgärder, även användning av automatiska metoder i vissa fall, en avgörande del i bekämpandet av terrorisminnehåll online. I syfte att minska tillgången till terrorisminnehåll på värdtjänstleverantörernas tjänster, bör de bedöma om det är lämpligt, ändamålsenligt och proportionellt att vidta riktade proaktiva åtgärder beroende på riskerna för och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, samt inverkan på tredje parters rättigheter och allmänhetens intresse av information. Därför bör värdtjänstleverantörer fastställa vilken lämplig, effektiv och proportionell proaktiv åtgärd som bör vidtas. Detta krav bör inte innebära någon allmän övervakningsskyldighet i enlighet med artikel 15 i direktiv 2000/31/EG. Detta bör inte heller påverka tillämpningen av direktiv (EU) 2018/1808, som föreskriver att videodelningsplattformar ska vidta åtgärder för att skydda allmänheten från innehåll vars spridning utgör en verksamhet som är ett brott enligt unionsrätten. I samband med denna bedömning är det ett tecken på en låg nivå av utsatthet för terrorisminnehåll om inga avlägsnandeorder och anmälningar har riktats till värdtjänstleverantören.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  När proaktiva åtgärder införs bör värdtjänstleverantörer säkerställa att användarnas rätt till yttrandefrihet och informationsfrihet – inklusive friheten att ta emot och sprida uppgifter – bibehålls. Utöver de krav som fastställs i lagstiftning, även lagstiftningen om skydd av personuppgifter, bör värdtjänstleverantörer agera med vederbörlig omsorg och vidta skyddsåtgärder, framför allt mänsklig tillsyn och kontroll, när så är lämpligt, för att undvika oavsiktliga och felaktiga beslut som leder till att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas. Detta är särskilt relevant när värdtjänstleverantörerna använder automatiska metoder för att upptäcka terrorisminnehåll. Beslut om att använda automatiska metoder, oavsett om de fattats av värdtjänstleverantören själv eller efter en begäran från den behöriga myndigheten, bör bedömas med hänsyn till den underliggande teknikens tillförlitlighet och den resulterande inverkan på de grundläggande rättigheterna.

(17)  När proaktiva åtgärder införs bör värdtjänstleverantörer säkerställa att användarnas rätt till yttrandefrihet och informationsfrihet – inklusive friheten att ta emot och sprida uppgifter – bibehålls. Utöver de krav som fastställs i lagstiftning, även lagstiftningen om skydd av personuppgifter, bör värdtjänstleverantörer agera med vederbörlig omsorg och vidta skyddsåtgärder, framför allt mänsklig tillsyn och kontroll, när så är lämpligt, för att undvika oavsiktliga och felaktiga beslut som leder till att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas. Detta är särskilt relevant när värdtjänstleverantörerna använder automatiska metoder för att upptäcka terrorisminnehåll. Beslut om att använda automatiska metoder, oavsett om de fattats av värdtjänstleverantören själv eller efter en begäran från den relevanta behöriga myndigheten, bör bedömas med hänsyn till den underliggande teknikens tillförlitlighet och den resulterande inverkan på de grundläggande rättigheterna. Värdtjänstleverantörerna bör inrätta ändamålsenliga mekanismer för snabb hantering av klagomål och prövning för att hantera fall av omotiverade avlägsnanden av innehåll.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att säkerställa att de värdtjänstleverantörer som utsätts för terrorisminnehåll vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att deras tjänster missbrukas, bör de behöriga myndigheterna begära att värdtjänstleverantörer som har mottagit en avlägsnandeorder som vunnit laga kraft rapporterar om vilka proaktiva åtgärder som vidtagits. Dessa kan bestå av åtgärder för att förhindra att terrorisminnehåll som avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en avlägsnandeorder eller en anmälan laddas upp på nytt, genom en kontroll mot offentliga eller privata verktyg som omfattar känt terrorisminnehåll. De får också använda tillförlitliga tekniska verktyg för att identifiera nytt terrorisminnehåll, antingen sådana som finns tillgängliga på marknaden eller sådana som värdtjänstleverantören har utvecklat. Tjänsteleverantören bör rapportera om de specifika proaktiva åtgärder som vidtagits för att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att bedöma om åtgärderna är effektiva och proportionella och, om automatiska metoder används, huruvida värdtjänstleverantören har de nödvändiga förutsättningarna för mänsklig tillsyn och kontroll. Vid bedömningen av åtgärdernas effektivitet och proportionalitet bör de behöriga myndigheterna beakta relevanta parametrar såsom antalet avlägsnandeorder och anmälningar som utfärdats till leverantören, dess ekonomiska kapacitet och tjänstens inverkan på spridningen av terrorisminnehåll (t.ex. med beaktande av antalet användare i unionen).

(18)  För att säkerställa att de värdtjänstleverantörer som utsätts för terrorisminnehåll vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att deras tjänster missbrukas, bör de behöriga myndigheterna begära att värdtjänstleverantörer som har mottagit en avlägsnandeorder som vunnit laga kraft rapporterar om vilka proaktiva åtgärder som vidtagits samt om hur klagomåls- och prövningsmekanismerna fungerar. Dessa kan bestå av åtgärder för att hantera att terrorisminnehåll som redan avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en mottagen avlägsnandeorder eller en anmälan dyker upp på nytt, genom en kontroll mot offentliga eller privata verktyg som omfattar känt terrorisminnehåll. De får också använda tillförlitliga tekniska verktyg för att identifiera nytt terrorisminnehåll, till exempel om detta innehåll delvis eller fullt ut använder terrorisminnehåll som redan omfattas av en slutgiltig avlägsnandeorder eller om det laddas upp av användare som tidigare har laddat upp terrorisminnehåll, antingen genom att använda de verktyg som finns tillgängliga på marknaden eller sådana som utvecklats av värdtjänstleverantören. Tjänsteleverantören bör rapportera om de specifika proaktiva åtgärder som vidtagits för att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att bedöma om åtgärderna är effektiva och proportionella och, om automatiska metoder används, huruvida värdtjänstleverantören har de nödvändiga förutsättningarna för mänsklig tillsyn och kontroll. Vid bedömningen av åtgärdernas effektivitet och proportionalitet bör de behöriga myndigheterna beakta relevanta parametrar såsom antalet avlägsnandeorder och anmälningar som utfärdats till leverantören, dess ekonomiska kapacitet och tjänstens inverkan på spridningen av terrorisminnehåll (t.ex. med beaktande av antalet användare i unionen).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Efter begäran bör den behöriga myndigheten inleda en dialog med värdtjänstleverantören om de nödvändiga proaktiva åtgärder som ska vidtas. Vid behov bör den behöriga myndigheten föreskriva antagande av lämpliga, effektiva och proportionella proaktiva åtgärder om den anser att de åtgärder som vidtagits inte är tillräckliga för att hantera riskerna. Ett beslut att föreskriva sådana specifika proaktiva åtgärder bör i princip inte leda till införandet av en allmän övervakningsskyldighet i den mening som avses i artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG. Med tanke på de särskilt allvarliga risker som är förknippade med spridningen av terrorisminnehåll, kan de beslut som fattas av de behöriga myndigheterna på grundval av denna förordning avvika från den metod som fastställs i artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG när det gäller vissa specifika, riktade åtgärder som antas av tvingande hänsyn till allmän säkerhet. Innan den behöriga myndigheten fattar sådana beslut bör den finna rätt balans mellan hänsyn till allmän säkerhet och de berörda grundläggande rättigheterna, framför allt yttrandefriheten, informationsfriheten och näringsfriheten, samt lämna en lämplig motivering.

(19)  Efter begäran bör den behöriga myndigheten inleda en dialog med värdtjänstleverantören om de nödvändiga proaktiva åtgärder som ska vidtas. Vid behov bör den behöriga myndigheten föreskriva antagande av lämpliga, effektiva och proportionella proaktiva åtgärder om den anser att de åtgärder som vidtagits inte är tillräckliga för att hantera riskerna. Ett beslut att föreskriva sådana specifika proaktiva åtgärder bör inte leda till införandet av en allmän övervakningsskyldighet i den mening som avses i artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG. Med tanke på de särskilt allvarliga risker som är förknippade med spridningen av terrorisminnehåll, kan de beslut som fattas av de behöriga myndigheterna på grundval av denna förordning avvika från den metod som fastställs i artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG endast när det gäller vissa specifika, riktade åtgärder som antas av tvingande hänsyn till allmän säkerhet. Innan den behöriga myndigheten fattar sådana beslut bör den finna rätt balans mellan hänsyn till allmän säkerhet och de berörda grundläggande rättigheterna, framför allt yttrandefriheten, informationsfriheten och näringsfriheten, samt lämna en lämplig motivering.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Klagomålsförfaranden utgör en nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt avlägsnande av innehåll som är skyddat genom yttrandefriheten och informationsfriheten. Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta användarvänliga klagomålsmekanismer och säkerställa att klagomål hanteras snabbt och med full transparens gentemot innehållsleverantören. Kravet på att värdtjänstleverantören ska återställa innehållet om det har avlägsnats felaktigt påverkar inte värdtjänstleverantörernas möjlighet att genomdriva sina egna användarvillkor på andra grunder.

(25)  Klagomålsförfaranden utgör en nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt avlägsnande av innehåll som är skyddat genom yttrandefriheten och informationsfriheten. Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta ändamålsenliga och användarvänliga klagomåls- och prövningsmekanismer för att säkerställa att klagomål hanteras snabbt och med full transparens gentemot innehållsleverantören. Kravet på att värdtjänstleverantören ska återställa innehållet om det har avlägsnats felaktigt påverkar inte värdtjänstleverantörernas möjlighet att genomdriva sina egna användarvillkor på andra grunder. Medlemsstaterna bör också garantera att värdtjänstleverantörer och innehållsleverantörer faktiskt kan utöva sin rätt till rättslig prövning. Vidare bör innehållsleverantörer vars innehåll har avlägsnats efter en avlägsnandeorder ha rätt till ett effektivt rättsmedel i enlighet med artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Ändamålsenliga överklagandemekanismer bör inrättas på nationell nivå för att säkerställa att varje part som omfattas av en avlägsnandeorder som utfärdats av en behörig rättslig myndighet har rätt att överklaga till en rättslig instans. Överklagandeförfarandet bör inte påverka befogenhetsfördelningen inom nationella rättssystem.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  För ett effektivt rättsligt skydd enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna krävs att personer ska kunna utröna av vilka orsaker det innehåll de laddat upp har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål bör värdtjänstleverantören tillhandahålla innehållsleverantören meningsfull information som gör det möjligt för innehållsleverantören att bestrida beslutet. Detta kräver dock inte nödvändigtvis en underrättelse till innehållsleverantören. Beroende på omständigheterna kan värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som anses vara terrorisminnehåll med ett meddelande om att det har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt i enlighet med denna förordning. Ytterligare information om orsakerna och innehållsleverantörens möjligheter att bestrida beslutet bör ges på begäran. Om de behöriga myndigheterna beslutar att det av hänsyn till allmän säkerhet, t.ex. inom ramen för en utredning, är olämpligt eller kontraproduktivt att direkt underrätta innehållsleverantören om att innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de informera värdtjänstleverantören.

(26)  Mer allmänt krävs, för ett effektivt rättsligt skydd enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, att personer ska kunna utröna av vilka orsaker det innehåll de laddat upp har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål bör värdtjänstleverantören tillhandahålla innehållsleverantören meningsfull information som gör det möjligt för innehållsleverantören att bestrida beslutet. Värdtjänstleverantörer bör, där så är möjligt och genom vilket som helst tillgängligt medel, informera innehållsleverantörer om varje innehåll som värdtjänstleverantören har avlägsnat. Om de behöriga myndigheterna emellertid beslutar att det av hänsyn till allmän säkerhet, t.ex. inom ramen för en utredning, är olämpligt eller kontraproduktivt att direkt underrätta innehållsleverantören om att innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de informera värdtjänstleverantören.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  I syfte att säkerställa ett effektivt och tillräckligt enhetligt genomförande av proaktiva åtgärder bör de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna samarbeta med varandra i fråga om de diskussioner de har med värdtjänstleverantörerna avseende identifiering, genomförande och bedömning av specifika proaktiva åtgärder. Ett sådant samarbete behövs också i samband med antagandet av regler om påföljder, samt genomförandet och verkställandet av påföljderna.

(28)  I syfte att säkerställa ett effektivt och tillräckligt enhetligt genomförande av proaktiva åtgärder bör de behöriga rättsliga myndigheterna i medlemsstaterna samarbeta med varandra i fråga om de diskussioner de har med värdtjänstleverantörer och utbildningsinstitutioner samt det civila samhällets organisationer, t.ex. journalistorganisationer, ungdomsorganisationer, medietillsynsorgan och andra, avseende bedömning, identifiering och genomförande av meningsfulla och hållbara proaktiva åtgärder för att bekämpa terrorism och radikalisering.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Både värdtjänstleverantörer och medlemsstaterna bör upprätta kontaktpunkter för att underlätta en snabb handläggning av avlägsnandeorder och anmälningar. I motsats till den rättsliga företrädaren tjänar kontaktpunkten operativa syften. Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt bör bestå av någon typ av särskilda medel som möjliggör elektronisk inlämning av avlägsnandeorder och anmälningar och av tekniska resurser och personalresurser som möjliggör snabb handläggning av dem. Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt måste inte vara belägen i unionen, och värdtjänstleverantören är fri att utse en befintlig kontaktpunkt, under förutsättning att denna kontaktpunkt klarar av att fullgöra de funktioner som föreskrivs i denna förordning. I syfte att säkerställa att terrorisminnehåll avlägsnas eller görs oåtkomligt inom en timme från mottagandet av en avlägsnandeorder, bör värdtjänstleverantörerna säkerställa att kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje dag. Informationen om kontaktpunkten bör inbegripa information om vilket språk kontaktpunkten kan kontaktas på. För att underlätta kommunikationen mellan värdtjänstleverantörerna och de behöriga myndigheterna, uppmuntras värdtjänstleverantörer att tillåta kommunikation på ett av unionens officiella språk som deras användarvillkor finns tillgängliga på.

(33)  Både värdtjänstleverantörer och medlemsstaterna bör upprätta kontaktpunkter för att underlätta en snabb handläggning av avlägsnandeorder och anmälningar. I motsats till den rättsliga företrädaren tjänar kontaktpunkten operativa syften. Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt bör bestå av någon typ av särskilda medel som möjliggör elektronisk inlämning av avlägsnandeorder och anmälningar och av tekniska resurser och personalresurser som möjliggör snabb handläggning av dem. Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt måste inte vara belägen i unionen, och värdtjänstleverantören är fri att utse en befintlig kontaktpunkt, under förutsättning att denna kontaktpunkt klarar av att fullgöra de funktioner som föreskrivs i denna förordning. I syfte att säkerställa att terrorisminnehåll skyndsamt och utan onödigt dröjsmål avlägsnas eller görs oåtkomligt efter mottagandet av en avlägsnandeorder, bör värdtjänstleverantörerna säkerställa att kontaktpunkten kan nås. Informationen om kontaktpunkten bör inbegripa information om vilket språk kontaktpunkten kan kontaktas på. För att underlätta kommunikationen mellan värdtjänstleverantörerna och de behöriga myndigheterna, uppmuntras värdtjänstleverantörer att tillåta kommunikation på ett av unionens officiella språk som deras användarvillkor finns tillgängliga på.

Motivering

Det är orealistiskt att begära att små och medelstora företag avlägsnar innehåll inom en timme från det att det mottagit en avlägsnandeorder utan att ge dem tid för att på lämpligt sätt bedöma begäran. Småföretag kommer helt enkelt inte att kunna uppfylla detta villkor, eftersom de i de flesta fall inte har tillräckligt med personal för att vara tillgängliga dygnet runt varje dag och för att kunna avlägsna innehållet inom en timme.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Då det inte finns något allmänt krav på att tjänsteleverantörer måste säkerställa fysisk närvaro på unionens territorium, finns det ett behov av att säkerställa klarhet om vilken medlemsstats jurisdiktion den värdtjänstleverantör som erbjuder tjänster inom unionen omfattas av. Som en allmän regel omfattas värdtjänstleverantören av jurisdiktionen i den medlemsstat där den har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller där den har utsett en rättslig företrädare. Om en annan medlemsstat utfärdar en avlägsnandeorder bör det dock vara möjligt för dess myndigheter att genomdriva sin order genom att vidta tvångsåtgärder av en icke-bestraffande karaktär, såsom vite. När det gäller en värdtjänstleverantör som inte har något verksamhetsställe i unionen och som inte utser en rättslig företrädare, bör alla medlemsstater ändå kunna utdöma påföljder, under förutsättning att principen ne bis in idem följs.

(34)  Då det inte finns något allmänt krav på att tjänsteleverantörer måste säkerställa fysisk närvaro på unionens territorium, finns det ett behov av att säkerställa klarhet om vilken medlemsstats jurisdiktion den värdtjänstleverantör som erbjuder tjänster inom unionen omfattas av. Som en allmän regel omfattas värdtjänstleverantören av jurisdiktionen i den medlemsstat där den har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller där den har utsett en rättslig företrädare. Om en annan medlemsstat utfärdar en avlägsnandeorder bör det dock vara möjligt för dess myndighet att genomdriva sin order genom att vidta tvångsåtgärder av en icke-bestraffande karaktär, såsom vite. När det gäller en värdtjänstleverantör som inte har något verksamhetsställe i unionen och som inte utser en rättslig företrädare, bör alla medlemsstater ändå kunna utdöma påföljder, under förutsättning att principen ne bis in idem följs.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Påföljder är nödvändiga för att säkerställa att värdtjänstleverantörerna effektivt genomför sina skyldigheter enligt denna förordning. Medlemsstaterna bör anta bestämmelser om påföljder, även riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. Särskilt stränga påföljder ska fastställas om värdtjänstleverantören systematiskt underlåter att avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt inom en timme från mottagandet av en avlägsnandeorder. Bristande efterlevnad i enskilda fall kan leda till påföljder, med respekt för principen ne bis in idem och proportionalitetsprincipen, samt med säkerställande av att påföljderna utdöms med beaktande av systematisk underlåtenhet. För att säkerställa rättssäkerhet bör det i förordningen anges i vilken utsträckning de relevanta skyldigheterna kan bli föremål för påföljder. Påföljder för bristande efterlevnad av artikel 6 bör endast tillämpas i fråga om skyldigheter som följer av en begäran om rapportering enligt artikel 6.2 eller ett beslut om införande av ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till leverantörens ekonomiska resurser. Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna inte uppmuntrar till avlägsnande av innehåll som inte är terrorisminnehåll.

(38)  Medlemsstaterna bör fastställa påföljder för att säkerställa att värdtjänstleverantörerna effektivt genomför sina skyldigheter enligt denna förordning. Medlemsstaterna bör anta bestämmelser om sådana påföljder, vilka bör vara proportionella och praktiskt genomförbara, med hänsyn till den berörda värdtjänstleverantörens storlek och karaktär. Stränga påföljder bör fastställas om värdtjänstleverantören systematiskt utan onödigt dröjsmål underlåter att avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt. Om ett terrorisminnehåll är uppenbart skadligt eller utgör ett omedelbart hot mot den allmänna ordningen bör värdtjänstleverantörerna avlägsna terrorisminnehållet eller göra det oåtkomligt efter att de har fått den vederbörligen motiverade avlägsnandeordern. Bristande efterlevnad i enskilda fall kan leda till påföljder, med respekt för principen ne bis in idem och proportionalitetsprincipen, samt med säkerställande av att påföljderna utdöms med beaktande av systematisk underlåtenhet men inte uppmuntrar till godtyckligt avlägsnande av innehåll som inte är terrorisminnehåll. För att säkerställa rättssäkerhet bör det i förordningen anges i vilken utsträckning de relevanta skyldigheterna kan bli föremål för påföljder. Påföljder för bristande efterlevnad av artikel 6 bör endast tillämpas i fråga om skyldigheter som följer av en begäran om rapportering enligt artikel 6.2 eller ett beslut om införande av ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till leverantörens ekonomiska resurser. Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna inte uppmuntrar till avlägsnande av innehåll som inte är terrorisminnehåll.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I denna förordning fastställs enhetliga regler för att förhindra att värdtjänster missbrukas för spridning av terrorisminnehåll online. Här fastställs i synnerhet följande:

1.  Utan att det påverkar skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheter och grundläggande rättsliga principer som fastställs i artikel 6 i EU-fördraget, fastställs i denna förordning enhetliga regler för att förhindra att värdtjänster missbrukas för spridning till allmänheten av terrorisminnehåll online. Här fastställs i synnerhet följande:

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Regler om aktsamhetskrav som värdtjänstleverantörer ska iaktta för att förhindra spridning av terrorisminnehåll via deras tjänster och vid behov säkerställa ett snabbt avlägsnande.

(a)  Regler om aktsamhetskrav som värdtjänstleverantörer ska iaktta för att ta itu med spridning av terrorisminnehåll online till allmänheten via deras tjänster och vid behov säkerställa ett snabbt avlägsnande.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En rad åtgärder som medlemsstaterna ska vidta för att identifiera terrorisminnehåll, göra det möjligt för värdtjänstleverantörerna att snabbt avlägsna det samt underlätta samarbete med behöriga myndigheter i andra medlemsstater, med värdtjänstleverantörer och i tillämpliga fall med relevanta unionsorgan.

(b)  En rad åtgärder som medlemsstaterna ska vidta för att identifiera terrorisminnehåll, göra det möjligt för värdtjänstleverantörerna att snabbt avlägsna det samt underlätta samarbete med de relevanta behöriga, och i förekommande fall, rättsliga myndigheterna i andra medlemsstater, med värdtjänstleverantörer och i tillämpliga fall med relevanta unionsorgan.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna förordning ska inte tillämpas på innehåll som sprids i utbildningssyfte, konstnärligt syfte, journalistiskt syfte eller forskningssyfte och annat redaktionellt syfte, förutsatt att det inte uppviglar till våld, eller innehåll som sprids i syfte att öka medvetenheten om terroristverksamhet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Denna förordning ska tillämpas på värdtjänstleverantörer som erbjuder tjänster i unionen, oberoende av deras huvudsakliga verksamhetsställe.

2.  Denna förordning ska tillämpas på värdtjänstleverantörer som erbjuder tjänster till allmänheten i unionen, oberoende av deras huvudsakliga verksamhetsställe.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  värdtjänstleverantör: en leverantör av informationssamhällets tjänster som innebär att leverantören lagrar information som tillhandahållits av innehållsleverantören på dennas begäran och gör den lagrade informationen tillgänglig för tredje part.

(1)  värdtjänstleverantör: en leverantör av informationssamhällets tjänster som innebär att leverantören lagrar onlineinnehåll som tillhandahållits av innehållsleverantören på dennas begäran och gör den lagrade informationen tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  behörig myndighet: en enda utsedd nationell rättslig myndighet i medlemsstaten, eller en oberoende administrativ myndighet, som har den relevanta sakkunskapen.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  terroristbrott: brott enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv (EU) 2017/541.

(4)  terroristbrott: en av de uppsåtliga gärningar som anges i artikel 3.1 i direktiv (EU) 2017/541.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  terrorisminnehåll: information som

(5)  terrorisminnehåll: onlineinnehåll som kan bidra till utförandet av uppsåtliga gärningar vilka utgör brott enligt nationell rätt och unionsrätt, enligt förteckningen i artikel 3.1 a–i i direktiv 2017/541/EU, genom att det

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  uppmuntrar bidrag till terroristbrott, och/eller

(b)  värvar personer eller en grupp personer för att bidra till terroristbrott,

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  främjar en terroristgrupps verksamhet, i synnerhet genom att uppmuntra till deltagande i eller stöd till en terroristgrupp i den mening som avses i artikel 2.3 i direktiv (EU) 2017/541, och/eller

(c)  främjar en terroristgrupps verksamhet, framför allt genom att värva personer eller en grupp personer för deltagande i, möte med, kommunikation med eller stöd till brottslig verksamhet som utövas av en terroristgrupp i den mening som avses i artikel 2.3 i direktiv (EU) 2017/541, eller uppmuntrar till spridningen av terrorisminnehåll,

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  spridning av terrorisminnehåll: att göra terrorisminnehåll tillgängligt för tredje part via värdtjänstleverantörernas tjänster.

(6)  spridning av terrorisminnehåll: att göra terrorisminnehåll offentligt tillgängligt för tredje part via värdtjänstleverantörernas tjänster.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  anmälan: ett meddelande från en behörig myndighet, eller i tillämpliga fall ett relevant unionsorgan, till en värdtjänstleverantör om information som kan anses vara terrorisminnehåll, för att leverantören på frivillig basis ska överväga om innehållet är förenligt med dess egna användarvillkor som syftar till att förhindra spridning av terrorisminnehåll.

(8)  anmälan: ett meddelande från en behörig myndighet, eller i tillämpliga fall ett relevant unionsorgan, till en värdtjänstleverantör om innehåll som kan anses vara terrorisminnehåll, för att leverantören på frivillig basis ska överväga om innehållet är förenligt med dess egna användarvillkor som syftar till att förhindra spridning av terrorisminnehåll.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  huvudsakligt verksamhetsställe: det huvudkontor eller säte där de huvudsakliga finansiella funktionerna och den operativa ledningen utövas.

(9)  huvudsakligt verksamhetsställe: det huvudkontor eller säte där de huvudsakliga finansiella funktionerna och den operativa ledningen utövas i unionen.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Att uttrycka radikala, polemiska eller kontroversiella åsikter i den offentliga debatten om känsliga politiska frågor, liksom innehåll som syftar till att tillhandahålla information eller fördöma terrorisminnehåll ska inte betraktas som terrorisminnehåll i den mening som avses i led 5 i första stycket i denna artikel.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Värdtjänstleverantörer ska vidta lämpliga, rimliga och proportionella åtgärder i enlighet med denna förordning för att motverka spridning av terrorisminnehåll och skydda användarna mot terrorisminnehåll. När de gör detta ska de handla på ett omsorgsfullt, proportionellt och icke-diskriminerande sätt, med vederbörlig hänsyn till användarnas grundläggande rättigheter och med beaktande av den grundläggande vikten av yttrandefrihet och informationsfrihet i ett öppet och demokratiskt samhälle.

1.  Värdtjänstleverantörer ska vidta lämpliga, rimliga och proportionella åtgärder i enlighet med denna förordning för att motverka spridning av terrorisminnehåll till allmänheten och skydda användarna mot terrorisminnehåll. När de gör detta ska de handla på ett omsorgsfullt, proportionellt och icke-diskriminerande sätt, och med vederbörlig respekt för användarnas grundläggande rättigheter, framför allt yttrandefrihet och informationsfrihet.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Värdtjänstleverantörer ska i sina användarvillkor inbegripa bestämmelser för att förhindra spridning av terrorisminnehåll och tillämpa dessa.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 14 och 15 i direktiv 2000/31/EG ska värdtjänstleverantörer i sina användarvillkor ange att de vidtar lämpliga, ändamålsenliga och proportionella åtgärder för att ta itu med spridningen av terrorisminnehåll på sina tjänster.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De värdtjänstleverantörer som avses i artikel 1.1, som uppfyller kriterierna i definitionen av leverantörer av videodelningsplattformar, ska vidta lämpliga åtgärder för att hantera spridningen av terrorisminnehåll i enlighet med artikel 28b.1 c och 28b.3 i direktiv (EU) 2018/2018.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den behöriga myndigheten ska ha befogenhet att utfärda ett beslut som kräver att värdtjänstleverantören avlägsnar terrorisminnehåll eller gör det oåtkomligt.

1.  Den behöriga myndigheten ska ha befogenhet att utfärda en avlägsnandeorder som kräver att värdtjänstleverantören avlägsnar terrorisminnehåll eller gör det oåtkomligt.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där värdtjänstleverantörens eller innehållsleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe är beläget ska, i fall där den har rimliga skäl att anta att avlägsnandeordern kan påverka enskildas grundläggande rättigheter, informera den begärande behöriga myndigheten. Den begärande behöriga myndigheten ska beakta dessa omständigheter och, vid behov, återkalla eller anpassa avlägsnandeordern.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Värdtjänstleverantörer ska avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt inom en timme från mottagandet av avlägsnandeordern.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 14 och 15 i direktiv 2000/31/EG ska värdtjänstleverantörer avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt utan onödigt dröjsmål efter mottagandet av avlägsnandeordern. Medlemsstaterna får föreskriva att värdtjänstleverantörerna, om ett terrorisminnehåll är uppenbart skadligt eller utgör ett omedelbart hot mot den allmänna ordningen, ska avlägsna terrorisminnehållet eller göra det oåtkomligt från och med den tidpunkt då de mottagit en vederbörligen motiverad avlägsnandeorder.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En redogörelse av orsaker till att innehållet anses vara terrorisminnehåll, åtminstone genom hänvisning till de kategorier av terrorisminnehåll som anges i artikel 2.5.

(b)  En utförlig redogörelse av orsaker till att innehållet anses vara terrorisminnehåll, åtminstone genom hänvisning till de kategorier av terrorisminnehåll som anges i artikel 2.5.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  En webbadress (URL) och, vid behov, ytterligare information som gör det möjligt att identifiera det innehåll som anmäls.

(c)  En exakt webbadress (URL), en identifiering av leverantören av onlineinnehållet och all övrig information som gör det möjligt att identifiera det innehåll som anmäls.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Information om värdtjänstleverantörens och innehållsleverantörens prövningsmöjligheter.

(f)  Information om prövningsmöjligheter och tidsfristerna för värdtjänstleverantörens och innehållsleverantörens prövningsmöjligheter.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Värdtjänstleverantören eller innehållsleverantören ska ha rätt att överklaga avlägsnandeordern genom att väcka talan inför den relevanta rättsliga myndigheten i den medlemsstat i vilken värdtjänstleverantörens eller innehållsleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe är beläget.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De behöriga myndigheterna ska rikta avlägsnandeordern till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den juridiska företrädare som värdtjänstleverantören har utsett enligt artikel 16 och överföra den till den kontaktpunkt som avses i artikel 14.1. Sådana order ska sändas på ett elektroniskt sätt som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning och som ger förutsättningar att säkerställa autentisering av avsändaren, även att datum och tidpunkt för sändandet och mottagandet av ordern är korrekt.

5.  De behöriga myndigheterna ska rikta avlägsnandeordern till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den juridiska företrädare som värdtjänstleverantören har utsett enligt artikel 16 och överföra den till den kontaktpunkt som avses i artikel 14.1. Sådana order ska sändas på ett elektroniskt sätt som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning och som ger förutsättningar att säkerställa autentisering av avsändaren, även att datum och tidpunkt för sändandet och mottagandet av ordern är korrekt. Sådana order ska utfärdas på ett av de språk som anges i enlighet med artikel 14.2.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Om värdtjänstleverantören inte kan följa avlägsnandeordern eftersom ordern innehåller uppenbara fel eller inte innehåller tillräcklig information för att verkställa den, ska värdtjänstleverantören informera den behöriga myndigheten utan dröjsmål och be om nödvändiga klargöranden med hjälp av mallen i bilaga III. Den frist som anges i punkt 2 ska tillämpas så snart klargörandet har lämnats.

8.  Om värdtjänstleverantören inte kan följa avlägsnandeordern eftersom ordern innehåller uppenbara fel eller inte innehåller tillräcklig teknisk information för att verkställa den, ska värdtjänstleverantören informera den behöriga myndigheten utan dröjsmål och be om nödvändiga klargöranden med hjälp av mallen i bilaga III. Den frist som anges i punkt 2 ska tillämpas så snart klargörandet har lämnats.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  Om värdtjänstleverantören inte kan följa avlägsnandeordern på grund av tekniska eller operativa problem, ska den informera den behöriga rättsliga myndigheten och förklara de bakomliggande orsakerna samt beskriva de åtgärder den avser vidta för att till fullo följa avlägsnandeordern, med hjälp av mallen i bilaga III.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Gränsöverskridande samarbete

 

1.  Den behöriga myndighet som utfärdar avlägsnandeordern till värdtjänstleverantören ska omedelbart översända en kopia av avlägsnandeordern till den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 a i den medlemsstat där värdtjänstleverantörens eller dess utsedda företrädares huvudsakliga verksamhetsställe är beläget.

 

2.  Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där värdtjänstleverantörens, dess utsedda företrädares eller innehållsleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe är beläget ska, i fall där den har rimliga skäl att anta att avlägsnandeordern kan påverka enskildas grundläggande rättigheter, informera den begärande behöriga myndigheten.

 

3.  Den begärande behöriga myndigheten ska beakta dessa omständigheter och, vid behov, återkalla eller anpassa avlägsnandeordern.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Anmälan ska innehålla tillräckligt detaljerad information, inklusive orsakerna till att innehållet anses vara terrorisminnehåll, en webbadress och, vid behov, ytterligare information som gör det möjligt att identifiera det anmälda terrorisminnehållet.

4.  Anmälan ska innehålla tillräckligt detaljerad information, inklusive en uttömmande förteckning över orsakerna till att innehållet anses vara terrorisminnehåll, en webbadress och, vid behov, ytterligare information som gör det möjligt att identifiera det anmälda terrorisminnehållet.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Värdtjänstleverantörer ska, när så är lämpligt, vidta proaktiva åtgärder för att skydda sina tjänster mot spridning av terrorisminnehåll. Åtgärderna ska vara verkningsfulla och proportionella, med beaktande av risken för och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, användarnas grundläggande rättigheter och den grundläggande vikten av yttrandefrihet och informationsfrihet i ett öppet och demokratiskt samhälle.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv (EU) 2018/1808 och direktiv 2000/31/EG ska värdtjänstleverantörer, beroende på risken för och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, vidta proaktiva åtgärder för att skydda sina tjänster mot spridning av terrorisminnehåll. Åtgärderna ska vara verkningsfulla, riktade och proportionella, med beaktande av risken för och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, och med vederbörlig hänsyn till användarnas grundläggande rättigheter, framför allt yttrandefrihet och informationsfrihet.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c har informerats i enlighet med artikel 4.9, ska den begära att värdtjänstleverantören, inom tre månader efter mottagandet av begäran och därefter minst en gång om året, lämnar in en rapport om de specifika proaktiva åtgärder som den har vidtagit, även med hjälp av automatiska verktyg, i syfte att

När den relevanta behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c har informerats i enlighet med artikel 4.9, ska den begära att värdtjänstleverantören, inom tre månader efter mottagandet av begäran och därefter minst en gång om året, lämnar in en rapport om de specifika proaktiva åtgärder som den har vidtagit, även med hjälp av automatiska verktyg, i syfte att

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  förhindra att innehåll som tidigare har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt på grund av att det anses vara terrorisminnehåll laddas upp på nytt,

(a)  effektivt åtgärda att innehåll som tidigare har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt på grund av att det anses vara terrorisminnehåll dyker upp på nytt,

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporterna ska innehålla all relevant information som gör det möjligt för den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c att bedöma om de proaktiva åtgärderna är effektiva och proportionella samt utvärdera hur eventuella automatiska verktyg och mekanismer för mänsklig tillsyn och kontroll som använts fungerar.

Rapporterna ska innehålla all relevant information som gör det möjligt för den relevanta behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c att bedöma om de proaktiva åtgärderna är effektiva och proportionella samt utvärdera hur eventuella automatiska verktyg och mekanismer för mänsklig tillsyn och kontroll som använts fungerar.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c anser att de proaktiva åtgärder som vidtagits och rapporterats enligt punkt 2 är otillräckliga för att minska och hantera risken för och graden av utsatthet, får den begära att värdtjänstleverantören vidtar ytterligare specifika proaktiva åtgärder. För detta ändamål ska värdtjänstleverantören samarbeta med den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c i syfte att identifiera de särskilda åtgärder som värdtjänstleverantören ska införa samt fastställa centrala mål, riktmärken och tidsfrister för genomförandet.

3.  Om den relevanta behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c anser att de proaktiva åtgärder som vidtagits och rapporterats enligt punkt 2 är oproportionerliga eller otillräckliga för att minska och hantera risken för och graden av utsatthet, får den begära att värdtjänstleverantören anpassar de åtgärder som redan vidtagits eller vidtar ytterligare specifika proaktiva åtgärder. För detta ändamål ska värdtjänstleverantören samarbeta med den relevanta behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c i syfte att identifiera de ändringar eller särskilda åtgärder som värdtjänstleverantören ska införa samt fastställa centrala mål, riktmärken och tidsfrister för genomförandet.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om en överenskommelse inte kan nås inom tre månader från begäran enligt punkt 3 får den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c utfärda ett beslut om att föreskriva ytterligare specifika nödvändiga och proportionella proaktiva åtgärder. Beslutet ska särskilt ta hänsyn till värdtjänstleverantörens ekonomiska kapacitet samt sådana åtgärders inverkan på användarnas grundläggande rättigheter och den grundläggande vikten av yttrandefrihet och informationsfrihet. Ett sådant beslut ska sändas till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den rättsliga företrädare som tjänsteleverantören utsett. Värdtjänstleverantören ska regelbundet rapportera om genomförandet av de åtgärder som fastställts av den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c.

4.  Om en överenskommelse inte kan nås inom tre månader från begäran enligt punkt 3 får den relevanta behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c utfärda ett beslut om att föreskriva ytterligare specifika nödvändiga och proportionella proaktiva åtgärder. Beslutet ska särskilt ta hänsyn till vilken typ av innehåll som finns på tjänsten, huruvida åtgärderna är tekniskt genomförbara, värdtjänstleverantörens ekonomiska kapacitet samt sådana åtgärders inverkan på användarnas grundläggande rättigheter, framför allt yttrandefrihet och informationsfrihet. Ett sådant beslut ska sändas till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den rättsliga företrädare som tjänsteleverantören utsett. Värdtjänstleverantören ska regelbundet rapportera om genomförandet av de åtgärder som fastställts av den relevanta behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En värdtjänstleverantör får när som helst begära att den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c prövar och, när det är lämpligt, återkallar en begäran eller ett beslut enligt punkt 2, 3 respektive 4. Den behöriga myndigheten ska lämna ett motiverat beslut inom rimlig tid efter det att den har mottagit värdtjänstleverantörens begäran.

5.  En värdtjänstleverantör får när som helst begära att den relevanta behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c prövar och, när det är lämpligt, återkallar en begäran eller ett beslut enligt punkt 2, 3 respektive 4. Den relevanta behöriga myndigheten ska lämna ett motiverat beslut inom rimlig tid efter det att den har mottagit värdtjänstleverantörens begäran.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Artiklarna 6 och 9 ska inte tillämpas på molninfrastrukturtjänster som består i tillhandahållande på begäran av fysiska eller virtuella resurser som levererar kapacitet för dator- och lagringsinfrastruktur där tjänsteleverantören inte har några rättigheter beträffande vilket innehåll som lagras eller hur det behandlas eller görs offentligt tillgängligt av dess kunder eller av sådana kunders slutanvändare, och där tjänsteleverantören inte har någon särskild kontroll över det innehåll som lagras av dess kunder eller kundernas slutanvändare.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Värdtjänstleverantörer ska i sina användarvillkor fastställa sin strategi för att förhindra spridningen av terrorisminnehåll, när så är lämpligt även en meningsfull förklaring av hur proaktiva åtgärder, bland annat användningen av automatiska verktyg, fungerar.

1.  Värdtjänstleverantörer ska i sina användarvillkor tydligt fastställa sin strategi för att ta itu med spridningen av terrorisminnehåll, inbegripet, när så är lämpligt, även en meningsfull förklaring av hur proaktiva åtgärder, bland annat användningen av automatiska verktyg, fungerar, och för att samarbeta med relevanta behöriga myndigheter.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Värdtjänstleverantörer ska offentliggöra årliga transparensrapporter om åtgärder som vidtagits för att förhindra spridningen av terrorisminnehåll.

2.  Värdtjänstleverantörer, relevanta behöriga myndigheter och unionsorgan ska offentliggöra årliga transparensrapporter om åtgärder som vidtagits för att förhindra spridningen av terrorisminnehåll till allmänheten.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Transparensrapporterna ska innehålla minst följande information:

3.  Värdtjänstleverantörernas transparensrapporter ska innehålla minst följande information:

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Information om värdtjänstleverantörens åtgärder för att förhindra att innehåll som tidigare har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt på grund av att det anses vara terrorisminnehåll laddas upp på nytt.

(b)  Detaljerad information om värdtjänstleverantörens åtgärder för att hantera att innehåll som tidigare har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt på grund av att det anses vara terrorisminnehåll dyker upp på nytt.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Översikt och resultat av klagomålsförfaranden.

(d)  Översikt över och bedömning av effektiviteten i klagomåls- och prövningsmekanismerna.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När värdtjänstleverantörer använder automatiska verktyg enligt denna förordning avseende det innehåll som de lagrar, ska de tillhandahålla effektiva och lämpliga skyddsmekanismer för att säkerställa att beslut som fattas angående detta innehåll, i synnerhet beslut om att avlägsna innehåll som anses vara terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt, är korrekta och välgrundade.

1.  När värdtjänstleverantörer använder automatiska verktyg enligt denna förordning avseende det innehåll som de lagrar, ska de tillhandahålla effektiva och lämpliga skyddsmekanismer för att säkerställa att beslut som fattas angående detta innehåll, i synnerhet beslut om att avlägsna tillgång till innehåll som anses vara terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt, är korrekta och välgrundade.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Skyddsåtgärderna ska särskilt omfatta mänsklig tillsyn och kontroll, när detta är lämpligt och i alla händelser när det krävs en detaljerad bedömning av det relevanta sammanhanget för att avgöra om innehållet ska anses vara terrorisminnehåll eller inte.

2.  Skyddsåtgärderna ska särskilt omfatta mänsklig tillsyn och kontroll av lämpligheten i beslut om att avlägsna innehåll eller göra det oåtkomligt, i synnerhet med hänsyn till rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet. Det ska finnas krav på mänsklig tillsyn i de fall när det krävs en detaljerad bedömning av det relevanta sammanhanget för att avgöra om innehållet ska anses vara terrorisminnehåll eller inte.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Klagomålsmekanismer

Klagomåls- och prövningsmekanismer

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Värdtjänstleverantörer ska inrätta effektiva och tillgängliga mekanismer som gör det möjligt för innehållsleverantörer, vars innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en anmälan enligt artikel 5 eller av proaktiva åtgärder enligt artikel 6, att lämna in ett klagomål mot värdtjänstleverantörens åtgärd och begära att innehållet återställs.

1.  Utan att det påverkar den rättsliga prövning som står innehållsleverantörerna till förfogande enligt nationell rätt ska värdtjänstleverantörerna inrätta snabba, effektiva och tillgängliga klagomåls- och prövningsmekanismer som gör det möjligt för innehållsleverantörer, vars innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en anmälan enligt artikel 5 eller av proaktiva åtgärder enligt artikel 6, att lämna in ett motiverat klagomål mot värdtjänstleverantörens åtgärd och begära att innehållet återställs.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Om innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en avlägsnandeorder enligt artikel 4, en anmälan enligt artikel 5 eller proaktiva åtgärder enligt artikel 6, ska innehållsleverantören när som helst kunna inleda rättsliga förfaranden och kräva att innehållet återställs. Inledandet av ett rättsligt förfarande förutsätter inte att de klagomålsmekanismer som avses i artikel 10 utnyttjas.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om värdtjänstleverantörer får kännedom om bevis för terroristbrott ska de omedelbart underrätta de myndigheter som är behöriga att utreda och lagföra brott i den berörda medlemsstaten eller kontaktpunkten i den mening som avses i artikel 14.2 i den medlemsstat där de har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller en rättslig företrädare. I tveksamma fall får värdtjänstleverantörerna vidarebefordra denna information till Europol för lämplig uppföljning.

4.  Om värdtjänstleverantörer får kännedom om bevis för terroristbrott ska de omedelbart underrätta den myndighet som är behörig att utreda och lagföra brott i den berörda medlemsstaten eller kontaktpunkten i den mening som avses i artikel 14.2 i den medlemsstat där de har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller en rättslig företrädare. I tveksamma fall får värdtjänstleverantörerna vidarebefordra denna information till Europol för lämplig uppföljning.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder vid värdtjänstleverantörers överträdelser av skyldigheter enligt denna förordning och ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att de tillämpas. Sådana påföljder ska begränsas till åsidosättande av skyldigheterna enligt

1.  Medlemsstaterna ska fastställa påföljder för värdtjänstleverantörers överträdelser av skyldigheter enligt denna förordning och ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att de tillämpas. Sådana påföljder ska begränsas till åsidosättande av skyldigheterna enligt

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  artikel 6.2 och 6.4 (rapporter om proaktiva åtgärder och antagande av åtgärder efter ett beslut som föreskriver specifika proaktiva åtgärder),

(d)  artikel 6.2 och 6.4 (rapporter om proaktiva åtgärder och antagande av sådana åtgärder efter ett beslut som föreskriver specifika proaktiva åtgärder),

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  artikel 9 (skyddsåtgärder i samband med proaktiva åtgärder),

(g)  artikel 9 (skyddsåtgärder avseende användningen och genomförandet av proaktiva åtgärder),

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna, när de fastställer påföljdernas typ och nivå, beaktar alla relevanta omständigheter, bland annat

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de relevanta behöriga myndigheterna, när de fastställer påföljdernas typ och nivå, beaktar alla relevanta omständigheter, bland annat

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  värdtjänstleverantörens vilja att samarbeta med de behöriga myndigheterna.

(e)  värdtjänstleverantörens vilja att samarbeta med de relevanta behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  värdtjänstleverantörernas karaktär och storlek, särskilt när det gäller mikroföretag eller småföretag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att en systematisk underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 4.2 blir föremål för böter på upp till % av värdtjänstleverantörens totala omsättning under det senaste räkenskapsåret.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att en systematisk underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 4.2 blir föremål för böter på upp till 2 % av värdtjänstleverantörens totala omsättning under det senaste räkenskapsåret.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 för att komplettera denna förordning med tekniska krav på de elektroniska medel som de behöriga myndigheterna ska använda för översändande av avlägsnandeorder.

1.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 för att komplettera denna förordning med nödvändiga tekniska krav på de elektroniska medel som de behöriga myndigheterna ska använda för översändande av avlägsnandeorder.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta sådana delegerade akter för att ändra bilagorna I, II och III i syfte att effektivt åtgärda eventuella behov av förbättringar av innehållet i formulären för avlägsnandeorder och formulär som ska användas för att meddela att det är omöjligt att verkställa avlägsnandeordern.

2.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta sådana delegerade akter för att ändra bilagorna I, II och III i syfte att på ett kompetent sätt åtgärda eventuella behov av förbättringar av innehållet i formulären för avlägsnandeorder och formulär som ska användas för att meddela att det är omöjligt att verkställa avlägsnandeordern.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [datum då denna förordning börjar tillämpas].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19 ska ges till kommissionen för en fastställd period på tre år från och med den [datum då denna förordning börjar tillämpas].

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Bilaga III – avsnitt B – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiia)  Tillhandahåll en beskrivning av de åtgärder som ni avser att vidta för att lösa de ovannämnda tekniska eller operativa problemen för att följa avlägsnandeordern

Motivering

Detta ändringsförslag garanterar rättslig konsekvens med ändringsförslaget om artikel 4.7.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

Referensnummer

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

22.10.2018

Associerat/Associerade utskott - Tillkännagivande i kammaren

31.1.2019

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Julie Ward

11.12.2018

Antagande

11.3.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Andrea Bocskor, Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marie-Christine Boutonnet, Eider Gardiazabal Rubial, Marc Joulaud, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Martina Michels

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jarosław Wałęsa, Damiano Zoffoli

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

17

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk

ECR

Emma McClarkin

PPE

Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Helga Trüpel

2

-

GUE/NGL

Martina Michels

S&D

Petra Kammerevert

1

0

ENF

Marie-Christine Boutonnet

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

  • [1]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”), (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).
  • [2]  Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2018/1808 av den 14 november 2018 om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktivet om audiovisuella medietjänster), mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden, (EUT L 303, 28.11.2018, s. 69).

YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (4.3.2019)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Föredragande av yttrande: Julia Reda

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Denna förordning syftar till att säkerställa att den digitala inre marknaden fungerar smidigt i ett öppet och demokratiskt samhälle, genom att förhindra att värdtjänster missbrukas för terrorismändamål. Den digitala inre marknadens funktion bör förbättras genom att öka rättssäkerheten för värdtjänstleverantörer, stärka användarnas förtroende för onlinemiljön och förbättra skyddet för yttrandefriheten och informationsfriheten.

(1)  Denna förordning syftar till att säkerställa att den digitala inre marknaden fungerar smidigt i ett öppet och demokratiskt samhälle, genom att komma till rätta med missbruket av värdtjänster för terrorismändamål. Den digitala inre marknadens funktion bör förbättras genom att öka rättssäkerheten för värdtjänstleverantörer, stärka användarnas förtroende för onlinemiljön och förbättra skyddet för yttrandefriheten och informationsfriheten, rätten till mediernas frihet och mångfald, näringsfriheten och rätten till integritet och skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Reglering av värdtjänstleverantörer kan endast komplettera medlemsstaternas strategier för att ta itu med terrorism, som måste inriktas på åtgärder utanför nätet, såsom investeringar i socialt arbete, avradikaliseringsinitiativ och engagemang för drabbade samhällen för att uppnå ett hållbart förebyggande av radikalisering i samhället.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Värdtjänstleverantörer som är aktiva på internet spelar en viktig roll i den digitala ekonomin genom att koppla samman företag och medborgare samt genom att underlätta den offentliga debatten och spridningen och mottagandet av information, åsikter och idéer, vilket i hög grad bidrar till innovation, ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i unionen. Deras tjänster missbrukas dock i vissa fall av tredje part för att bedriva olaglig verksamhet på nätet. Särskilt oroande är att terroristgrupper och deras anhängare utnyttjar värdtjänsteleverantörer för att sprida terrorisminnehåll online i syfte att få ut sitt budskap, radikalisera och rekrytera samt att främja och styra terroristverksamhet.

(2)  Värdtjänstleverantörer som är aktiva på internet spelar en viktig roll i den digitala ekonomin genom att koppla samman företag och medborgare samt genom att underlätta den offentliga debatten och spridningen och mottagandet av information, åsikter och idéer, vilket i hög grad bidrar till innovation, ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i unionen. Deras tjänster missbrukas dock i vissa fall av tredje part för att bedriva olaglig verksamhet på nätet. Extremt oroväckande är att terroristgrupper och deras anhängare utnyttjar värdtjänsteleverantörer för att sprida terrorisminnehåll online i syfte att få ut sitt budskap, radikalisera, desinformera och rekrytera samt att främja och styra terroristverksamhet.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Förekomsten av terrorisminnehåll online har allvarliga negativa konsekvenser för användare, medborgare och samhället i stort samt för de tjänsteleverantörer som hyser sådant innehåll online, eftersom det undergräver användarnas förtroende och skadar deras affärsmodeller. Med tanke på onlinetjänsteleverantörernas centrala roll och de tekniska resurser och den tekniska kapacitet som förknippas med deras tjänster, har de ett särskilt samhällsansvar att skydda sina tjänster mot terroristmissbruk och bidra till att förhindra att terrorisminnehåll sprids via deras tjänster.

(3)  Förekomsten av terrorisminnehåll online har allvarliga negativa konsekvenser för användare, medborgare och samhället i stort samt för de tjänsteleverantörer som hyser sådant innehåll online, eftersom det undergräver användarnas förtroende och skadar deras affärsmodeller. Med tanke på onlinetjänsteleverantörernas centrala roll och i förhållande till de tekniska resurser och den tekniska kapacitet som förknippas med deras tjänster, har de ett samhällsansvar att skydda sina tjänster mot terroristmissbruk och bidra till att de behöriga myndigheterna tar itu med terroristbrott som begås via deras tjänster, samtidigt som de tar hänsyn till den centrala betydelsen av yttrandefrihet och informationsfrihet i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Unionens insatser för att motverka terrorisminnehåll online inleddes 2015 genom en ram för frivilligt samarbete mellan medlemsstaterna och värdtjänstleverantörerna, som nu behöver kompletteras med en tydlig rättslig ram för att ytterligare minska tillgången till terrorisminnehåll online och på lämpligt sätt ta itu med ett snabbt växande problem. Avsikten med denna rättsliga ram är att bygga vidare på frivilliga insatser, som förstärktes genom kommissionens rekommendation (EU) 2018/3347, och tillmötesgå uppmaningarna från Europaparlamentet att vidta kraftigare åtgärder mot olagligt och skadligt innehåll och från Europeiska rådet att förbättra den automatiska upptäckten och raderingen av innehåll som uppviglar till terroristdåd.

(4)  Unionens insatser för att motverka terrorisminnehåll online inleddes 2015 genom en ram för frivilligt samarbete mellan medlemsstaterna och värdtjänstleverantörerna, som nu behöver förbättras genom en tydlig rättslig ram för att ytterligare minska tillgången till terrorisminnehåll online och för att införa brådskande skyddsåtgärder i syfte att säkerställa rättsstatsprincipen och skyddet av de grundläggande rättigheterna. Avsikten med denna rättsliga ram är att bygga vidare på frivilliga insatser, som förstärktes genom kommissionens rekommendation (EU) 2018/3347, och tillmötesgå uppmaningarna från Europaparlamentet att vidta kraftigare åtgärder mot olagligt och skadligt innehåll i linje med den horisontella ram som fastställs genom direktiv 2000/31/EG och från Europeiska rådet att förbättra upptäckten och raderingen av innehåll som uppviglar till terroristdåd.

__________________

__________________

7 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online (EUT L 63, 6.3.2018, s. 50).

7 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/334 av den 1 mars 2018 om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online (EUT L 63, 6.3.2018, s. 50).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Tillämpningen av denna förordning bör inte påverka tillämpningen av artikel 14 i direktiv 2000/31/EG8. I synnerhet bör inga åtgärder som en värdtjänstleverantör vidtar i enlighet med denna förordning, inte heller proaktiva åtgärder, i sig leda till att tjänsteleverantören förlorar möjligheten till det undantag från ansvarighet som föreskrivs i den artikeln. Denna förordning påverkar inte de nationella myndigheternas och domstolarnas befogenheter att fastställa värdtjänstleverantörernas ansvar i specifika fall när villkoren för undantag från ansvarighet i artikel 14 i direktiv 2000/31/EG inte är uppfyllda.

(5)  I denna förordning bör det fastställas särskilda skyldigheter för värdtjänstleverantörer som är utsatta för terrorisminnehåll. Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av direktiv 2000/31/EG8. Denna förordning påverkar inte de nationella myndigheternas och domstolarnas befogenheter att fastställa värdtjänstleverantörernas ansvar i specifika fall när villkoren för undantag från ansvarighet i direktiv 2000/31/EG inte är uppfyllda.

__________________

__________________

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Regler för att förhindra att värdtjänster missbrukas för spridning av terrorisminnehåll online anges i denna förordning i syfte att garantera att den inre marknaden fungerar smidigt, med full respekt för de grundläggande rättigheter som skyddas i unionens rättsordning och i synnerhet de som garanteras i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(6)  Regler för att ta itu med att värdtjänster utnyttjas för spridning av terrorisminnehåll online anges i denna förordning i syfte att garantera att den inre marknaden fungerar smidigt, med full respekt för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheter som skyddas i unionens rättsordning och i synnerhet de som garanteras i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Denna förordning bidrar till att skydda den allmänna säkerheten, samtidigt som lämpliga och stabila skyddsåtgärder fastställs för att säkerställa skyddet av de grundläggande rättigheter som berörs. Hit hör rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter, rätten till ett effektivt rättsligt skydd, rätten till yttrandefrihet (inklusive friheten att ta emot och sprida uppgifter), näringsfriheten samt principen om icke-diskriminering. Behöriga myndigheter och värdtjänstleverantörer bör endast vidta åtgärder som är nödvändiga, lämpliga och proportionella i ett demokratiskt samhälle, med beaktande av den särskilda vikt som tillmäts yttrandefriheten och informationsfriheten, som utgör en väsentlig grund för ett pluralistiskt, demokratiskt samhälle och är ett av unionens grundläggande värden. Åtgärder som utgör ingrepp i yttrandefriheten och informationsfriheten bör vara strikt riktade, i den bemärkelsen att de måste tjäna till att förhindra spridning av terrorisminnehåll, men utan att därigenom påverka rätten att lagligen ta emot och sprida uppgifter, med beaktande av värdtjänstleverantörernas centrala roll i att främja offentlig debatt samt delande och mottagande av fakta, åsikter och idéer i enlighet med lagen.

(7)  Syftet med denna förordning är att bidra till att skydda den allmänna säkerheten, samtidigt som lämpliga och stabila skyddsåtgärder fastställs för att säkerställa skyddet av de grundläggande rättigheter som berörs. Hit hör rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter, rätten till ett effektivt rättsligt skydd, rätten till yttrandefrihet (inklusive friheten att ta emot och sprida uppgifter), näringsfriheten samt principen om icke-diskriminering. Behöriga myndigheter och värdtjänstleverantörer bör endast vidta åtgärder som är nödvändiga, lämpliga och proportionella i ett demokratiskt samhälle, med beaktande av den särskilda vikt som tillmäts yttrande- och informationsfriheten, rätten till integritet och skydd av personuppgifter samt pressfriheten och mediepluralismen, som utgör den väsentliga grunden för ett pluralistiskt, demokratiskt samhälle och är ett av unionens grundläggande värden. Åtgärder som vidtas för att avlägsna terrorisminnehåll online får inte utgöra ingrepp i yttrandefriheten och informationsfriheten och bör vara strikt riktade, nödvändiga, lämpliga och proportionella för att bidra till kampen mot terrorism, inbegripet utredning och lagföring av terroristbrott, utan att därigenom påverka yttrandefriheten och rätten att lagligen ta emot och sprida uppgifter, med beaktande av värdtjänstleverantörernas centrala roll i att främja offentlig debatt samt delande och mottagande av fakta, åsikter och idéer i enlighet med lagen.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Denna förordning bör inte påverka medlemsstaternas skyldighet att respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsliga principerna i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen. Dessa grundläggande rättigheter innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan inblandning av offentliga myndigheter. Alla begränsningar av utövandet av dessa grundläggande rättigheter inom ramen för denna förordning bör föreskrivas enligt lag och bör vara nödvändiga i ett demokratiskt samhälle, i syfte att uppnå målen med denna förordning.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Denna förordning bör vara förenlig med de grundläggande rättigheterna och med de principer som erkänns i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och i rättspraxis från Europeiska unionens domstol. I synnerhet fastställde Europeiska unionens domstol, i sin dom av den 24 november 2011, att unionsrätten, och i synnerhet direktiv 2000/31/EG1a samt de tillämpliga grundläggande rättigheterna, utgör hinder för att en internettjänstleverantör föreläggs att införa ett system för filtrering av all elektronisk kommunikation som passerar via dess tjänster, tillämpat utan åtskillnad i förhållande till samtliga dess kunder i förebyggande syfte, på egen bekostnad och utan begränsningar i tiden.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Rätten till ett effektivt rättsmedel fastställs i artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Varje fysisk eller juridisk person har rätt till ett effektivt rättsmedel inför behörig nationell domstol mot alla åtgärder som vidtas enligt denna förordning och som kan inverka negativt på den personens rättigheter. Rätten inbegriper särskilt värdtjänstleverantörernas och innehållsleverantörernas möjlighet att effektivt bestrida avlägsnandeorder inför domstol i den medlemsstat vars myndigheter utfärdade avlägsnandeordern.

(8)  Rätten till ett effektivt rättsmedel fastställs i artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Varje fysisk eller juridisk person har rätt till ett effektivt rättsmedel inför behörig nationell domstol mot alla åtgärder som vidtas enligt denna förordning och som kan inverka negativt på den personens rättigheter. Rätten inbegriper särskilt rätten för värdtjänstleverantörer och innehållsleverantörer att informeras om alla tillgängliga möjligheter till rättslig prövning och möjligheten för innehållsleverantörer att bestrida resultaten av de åtgärder som vidtas av värdtjänstleverantören samt att informeras om effektiva åtgärder i form av rättsmedel. Den inbegriper även värdtjänstleverantörernas och innehållsleverantörernas rätt att effektivt bestrida avlägsnandeorder eller påföljder inför domstol i den medlemsstat vars myndigheter utfärdade avlägsnandeordern eller påföljderna, eller inför domstol där värdtjänstleverantören eller innehållsleverantören är etablerad eller företrädd.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att ge klarhet om de åtgärder som både värdtjänstleverantörer och behöriga myndigheter bör vidta för att förhindra spridning av terrorisminnehåll online, bör denna förordning innehålla en definition av terrorisminnehåll i förebyggande syfte vilken utgår från definitionen av terroristbrott i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/5419. Med tanke på behovet av att motverka den skadligaste terroristpropagandan online bör definitionen omfatta material och information som uppviglar till, uppmuntrar eller förespråkar utförande av eller bidrag till terroristbrott, ger instruktioner om utförande av sådana brott eller främjar deltagande i en terroristgrupps verksamhet. Sådan information inbegriper i synnerhet text, bilder, ljudupptagningar och videor. Vid bedömningen av huruvida innehåll utgör terrorisminnehåll i den mening som avses i denna förordning bör de behöriga myndigheterna och värdtjänstleverantörerna ta hänsyn till sådana faktorer som karaktären hos och formuleringen av uttalandena, i vilket sammanhang de gjordes samt deras potential att få skadliga konsekvenser och därigenom påverka människors säkerhet. Det faktum att materialet producerats av, kan tillskrivas eller sprids på uppdrag av en organisation eller person som är uppförd på EU:s terroristförteckning utgör en viktig faktor i bedömningen. Innehåll som sprids i utbildningssyfte, journalistiskt syfte eller forskningssyfte bör skyddas på lämpligt sätt. Dessutom bör det gå att uttrycka radikala, polemiska eller kontroversiella åsikter i den offentliga debatten om känsliga politiska frågor utan att detta ska anses vara terrorisminnehåll.

(9)  För att ge klarhet om de åtgärder som både värdtjänstleverantörer och den behöriga myndigheten bör vidta för att begränsa spridning av terrorisminnehåll online, bör denna förordning innehålla en definition av terrorisminnehåll vilken är i linje med definitionen av terroristbrott i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/5419. Med tanke på behovet av att motverka terroristpropagandan online bör definitionen omfatta material och information där uppsåtet är att uppvigla till eller förespråka utförande av terroristbrott, eller där uppsåtet är att ge instruktioner för tillverkning och användning av sprängämnen, skjutvapen eller andra vapen eller skadliga eller farliga ämnen för utförande av sådana brott, med vetskap om att de kunskaper som tillhandahålls är avsedda att användas för detta syfte, eller som innebär deltagande i en terroristgrupps verksamhet. Sådan information inbegriper i synnerhet text, bilder, ljudupptagningar och videor. Vid bedömningen av huruvida innehåll utgör terrorisminnehåll i den mening som avses i denna förordning bör de behöriga myndigheterna ta hänsyn till sådana faktorer som karaktären hos och formuleringen av uttalandena, i vilket sammanhang de gjordes, uppsåtet med dem samt deras potential att få skadliga konsekvenser och därigenom påverka människors säkerhet. Det faktum att innehållet producerats av, kan tillskrivas eller sprids på uppdrag av en organisation eller person som är uppförd på EU:s terroristförteckning utgör en viktig faktor i bedömningen. Innehåll som sprids i utbildningssyfte, som motbudskap, i journalistiskt syfte eller i forskningssyfte bör ges ett starkt skydd. Om det spridda materialet offentliggörs under värdtjänstleverantörens redaktionella ansvar bör man vid alla beslut att avlägsna sådant innehåll ta hänsyn till publicistiska normer, som fastställts genom press- eller mediereglering och som överensstämmer med unionens lagstiftning, och rätten till yttrandefrihet samt mediernas frihet och mångfald, i enlighet med artikel 11 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Dessutom bör det gå att uttrycka radikala, polemiska eller kontroversiella åsikter i den offentliga debatten om känsliga politiska frågor utan att detta ska anses vara terrorisminnehåll. Rätten till ett sådant åsiktsuttryck kan åberopas inför en domstol i den medlemsstat där värdtjänstleverantören har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller där den rättsliga företrädare som utsetts av värdtjänstleverantören enligt denna förordning är bosatt eller etablerad, samt inför domstol i den medlemsstat där innehållsleverantören är baserad.

__________________

__________________

9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017 s. 6).

9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017 s. 6).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För att omfatta de onlinevärdtjänster där terrorisminnehåll sprids, bör denna förordning tillämpas på informationssamhällets tjänster som på begäran av en tjänstemottagare lagrar information som tillhandahållits av denna tjänstemottagare och gör den lagrade informationen tillgänglig för tredje part, oavsett om denna verksamhet är av rent teknisk, automatisk och passiv karaktär. Sådana leverantörer av informationssamhällets tjänster är till exempel sociala medieplattformar, direktuppspelningstjänster, video-, bild- och ljuddelningstjänster, fildelningstjänster och andra molntjänster i den mån som de gör informationen tillgänglig för tredje part samt webbplatser där användarna kan kommentera eller lägga upp recensioner. Förordningen bör också tillämpas på värdtjänstleverantörer som är etablerade utanför unionen men erbjuder tjänster inom unionen, eftersom en betydande andel av de värdtjänstleverantörer som är utsatta för terrorisminnehåll på sina tjänster är etablerade i tredjeländer. Detta bör säkerställa att alla företag som är verksamma på den digitala inre marknaden uppfyller samma krav, oavsett etableringsland. För att fastställa om en tjänsteleverantör erbjuder tjänster i unionen krävs en bedömning av huruvida tjänsteleverantören gör det möjligt för juridiska eller fysiska personer i en eller flera medlemsstater att använda dess tjänster. Enbart det faktum att en tjänsteleverantörs webbplats, e-postadress och andra kontaktuppgifter är tillgängliga i en eller flera medlemsstater bör dock inte i sig vara tillräckligt för att denna förordning ska kunna tillämpas.

(10)  För att omfatta de onlinevärdtjänster där terrorisminnehåll sprids, bör denna förordning tillämpas, i den mån det är möjligt att identifiera och avlägsna specifikt innehåll som omfattas av denna förordning, på informationssamhällets tjänster som på begäran av en tjänstemottagare lagrar information som tillhandahållits av denna tjänstemottagare och gör den lagrade informationen direkt tillgänglig för allmänheten. Definitionen av värdtjänstleverantörer skiljer sig därför från och är snävare än den definition som används i direktiv 2000/31/EG. Sådana leverantörer av informationssamhällets tjänster är till exempel sociala medieplattformar, direktuppspelningstjänster, video-, bild- och ljuddelningstjänster, fildelningstjänster och andra molntjänster i den mån som de gör informationen tillgänglig för allmänheten och påskyndar spridningen av innehåll. Leverantörer av tjänster såsom onlineuppslagsverk, utbildningsdatabaser och vetenskapliga databaser, plattformar för utveckling av öppen programvara, leverantörer av molninfrastrukturtjänster och leverantörer av molntjänster (inklusive molntjänster mellan företag) bör inte anses utgöra värdtjänstleverantörer i den mening som avses i denna förordning. Enbart vidarebefordran och andra elektroniska kommunikationstjänster i den mening som avses i direktiv (EU) 2018/1972 eller leverantörer av cachelagringstjänster, eller andra tjänster som tillhandahålls på andra nivåer av internetinfrastrukturen, som t.ex. register eller registratorer, DNS (domännamnssystem) eller angränsande tjänster, som t.ex. betalningstjänster eller skyddstjänster mot DDoS (samordnad överbelastningsattack), ingår inte i tillämpningsområdet. Förordningen bör också tillämpas på värdtjänstleverantörer som är etablerade utanför unionen men erbjuder tjänster inom unionen, eftersom en betydande andel av de värdtjänstleverantörer som är utsatta för terrorisminnehåll på sina tjänster är etablerade i tredjeländer. Detta bör säkerställa att alla företag som är verksamma på den digitala inre marknaden uppfyller samma krav, oavsett etableringsland. För att fastställa om en tjänsteleverantör erbjuder tjänster i unionen krävs en bedömning av huruvida tjänsteleverantören gör det möjligt för juridiska eller fysiska personer i en eller flera medlemsstater att använda dess tjänster. Enbart det faktum att en tjänsteleverantörs webbplats, e-postadress och andra kontaktuppgifter är tillgängliga i en eller flera medlemsstater bör dock inte i sig vara tillräckligt för att denna förordning ska kunna tillämpas.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Värdtjänstleverantörer bör följa vissa aktsamhetskrav för att förhindra att terrorisminnehåll sprids på deras tjänster. Dessa aktsamhetskrav bör inte utgöra en allmän övervakningsskyldighet. Aktsamhetskraven bör omfatta att värdtjänstleverantörer, när de tillämpar denna förordning, agerar på ett omsorgsfullt, proportionellt och icke-diskriminerande sätt med avseende på innehåll som de lagrar, i synnerhet när de tillämpar sina egna användarvillkor, i syfte att undvika att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas. När innehåll avlägsnas eller görs oåtkomligt måste det ske med hänsyn till yttrandefriheten och informationsfriheten.

(12)  Värdtjänstleverantörer som är utsatta för terrorisminnehåll bör följa vissa aktsamhetskrav för att begränsa spridningen av terrorisminnehåll på deras tjänster. Dessa aktsamhetskrav bör inte utgöra en allmän skyldighet för värdtjänstleverantörer att övervaka den information de lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet. Aktsamhetskraven bör omfatta att värdtjänstleverantörer, när de tillämpar denna förordning, agerar på ett transparent, omsorgsfullt, proportionellt och icke-diskriminerande sätt med avseende på innehåll som de lagrar, i synnerhet när de tillämpar sina egna användarvillkor, i syfte att undvika att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas. När innehåll avlägsnas eller görs oåtkomligt måste det ske med hänsyn till yttrandefriheten och informationsfriheten samt mediernas frihet och mångfald.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  En harmonisering bör ske av förfarandet för och de skyldigheter som följer av rättsliga beslut som ålägger värdtjänstleverantörer att avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt efter en bedömning av de behöriga myndigheterna. Medlemsstaterna bör ha fortsatt frihet att välja de behöriga myndigheterna, så att de kan utse administrativa, brottsbekämpande eller rättsliga myndigheter för denna uppgift. Med tanke på hur snabbt terrorisminnehåll sprids via onlinetjänster åläggs värdtjänstleverantörerna i denna förordning skyldigheter att säkerställa att det terrorisminnehåll som anges i avlägsnandeordern avlägsnas eller görs oåtkomligt inom en timme från mottagandet av avlägsnandeordern. Det är upp till värdtjänstleverantörerna att besluta om de ska avlägsna innehållet i fråga eller göra det oåtkomligt för användarna i unionen.

(13)  En harmonisering bör ske av förfarandet för och de skyldigheter som följer av rättsliga beslut som ålägger värdtjänstleverantörer att avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt efter en bedömning av de behöriga myndigheterna. Det bör stå medlemsstaterna fritt att utse en enda behörig myndighet för att utföra denna uppgift – såvida inte deras konstitutionella ordning förhindrar att en enda myndighet görs ansvarig –, samtidigt som rättssäkerhet och rättslig förutsebarhet måste garanteras för användare och tjänsteleverantörer. Om den myndighet som har utsetts för att utfärda avlägsnandeorder är av administrativ eller brottsbekämpande karaktär bör medlemsstaten sörja för en effektiv och oberoende prövning av avlägsnandeorder som utfärdats av de behöriga myndigheterna i dess medlemsstat. Denna prövning skulle utgöra en mekanism för att bedöma enskilda avlägsnandeorder på eget initiativ (i avsaknad av en begäran om prövning) och rätta till eventuella felaktiga beslut. Denna prövningsmekanism skulle komplettera möjligheterna för värdtjänstleverantörer och innehållsleverantörer att begära rättslig prövning av avlägsnandeorder som riktar sig till eller påverkar dem. I denna förordning åläggs värdtjänstleverantörerna skyldigheter att säkerställa att det terrorisminnehåll som anges i avlägsnandeordern avlägsnas eller görs oåtkomligt inom den tidsperiod som anges av den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten bör ge värdtjänstleverantören en fastställd tidsfrist i avlägsnandeordern som inte bör vara kortare än åtta timmar, med beaktande av värdtjänstleverantörens storlek och huruvida värdtjänstleverantören tidigare varit utsatt för terrorisminnehåll. Utan att det påverkar skyldigheten att bevara data enligt artikel 7 i denna förordning, är det upp till värdtjänstleverantörerna att besluta om de ska avlägsna innehållet i fråga eller göra det oåtkomligt respektive stoppa åtkomsten för användarna i unionen.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Avlägsnandeordern bör inbegripa en klassificering av det relevanta innehållet som terrorisminnehåll samt innehålla tillräcklig information för att lokalisera innehållet genom att tillhandahålla en webbadress och eventuell ytterligare information, som t.ex. – om möjligt – en skärmdump av innehållet i fråga. Den behöriga myndigheten bör även lämna en kompletterande motivering, med en förklaring till varför innehållet anses vara terrorisminnehåll. Motiveringen behöver inte innehålla känslig information som skulle kunna äventyra utredningar. Motiveringen bör dock göra det möjligt för värdtjänstleverantören, och i slutändan innehållsleverantören, att i praktiken utöva sin rätt till rättslig prövning.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Den behöriga myndigheten bör översända avlägsnandeordern direkt till mottagaren och kontaktpunkten på ett elektroniskt sätt som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning och som ger förutsättningar för tjänsteleverantören att säkerställa autentisering – även att datum och tidpunkt för sändandet och mottagandet av ordern är korrekt – såsom genom säkrad e-post, säkrade plattformar eller andra säkra kanaler, även sådana som tillhandahålls av tjänsteleverantören, i enlighet med reglerna om skydd av personuppgifter. Detta krav kan särskilt uppfyllas genom användning av en kvalificerad elektronisk tjänst för rekommenderad leverans i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/201412.

(14)  Den behöriga myndigheten bör översända avlägsnandeordern direkt till mottagaren och kontaktpunkten på ett elektroniskt sätt som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning och som ger förutsättningar för tjänsteleverantören att säkerställa autentiseringen av ordern utan orimlig ekonomisk eller annan börda – även att datum och tidpunkt för sändandet och mottagandet av ordern är korrekt – såsom genom säkrad e-post, säkrade plattformar eller andra säkra kanaler, även sådana som tillhandahålls av tjänsteleverantören, i enlighet med reglerna om skydd av personuppgifter. Detta krav kan särskilt uppfyllas genom användning av en kvalificerad elektronisk tjänst för rekommenderad leverans i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/201412.

_________________

_________________

12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Anmälningar från de behöriga myndigheterna eller Europol utgör ett effektivt och snabbt sätt att göra värdtjänstleverantörer medvetna om specifikt innehåll på deras tjänster. Denna mekanism för att uppmärksamma värdtjänstleverantörer på information som kan anses vara terrorisminnehåll, så att de på frivillig basis kan bedöma om innehållet är förenligt med de egna användarvillkoren, bör förbli tillgänglig vid sidan av avlägsnandeorder. Det är viktigt att värdtjänstleverantörer bedömer dessa anmälningar som en prioriterad fråga och ger snabb återkoppling om de åtgärder som vidtagits. Det är fortsättningsvis värdtjänstleverantören som fattar det slutliga beslutet om huruvida innehållet ska avlägsnas eftersom det inte är förenligt med användarvillkoren. Europols mandat som fastställs i förordning (EU) 2016/79413 påverkas inte av tillämpningen av denna förordning när det gäller anmälningar.

(15)  Anmälningar från de behöriga myndigheterna eller Europol utgör ett effektivt och snabbt sätt att göra värdtjänstleverantörer medvetna om specifikt innehåll på deras tjänster. Denna mekanism för att uppmärksamma värdtjänstleverantörer på information som kan anses vara terrorisminnehåll, så att de på frivillig basis kan bedöma om innehållet är förenligt med de egna användarvillkoren i överensstämmelse med vad som föreskrivs i förordning (EU) 2016/794, bör förbli tillgänglig vid sidan av avlägsnandeorder, förutsatt att den behöriga myndigheten i den medlemsstat där värdtjänstleverantören är etablerad – efter det att en anmälan utfärdats – skyndsamt kontrollerar huruvida det innehåll som omfattas av anmälan utgör terrorisminnehåll och följer upp det genom en avlägsnandeorder när så är lämpligt. Det är viktigt att de behöriga myndigheterna eller Europol tillhandahåller en detaljerad bedömning och att värdtjänstleverantörer ger snabb återkoppling om de åtgärder som vidtagits. Det är fortsättningsvis värdtjänstleverantören som fattar det slutliga beslutet om huruvida det innehåll som är föremål för en anmälan ska avlägsnas, såvida inte anmälan följs upp genom en avlägsnandeorder. Europols mandat som fastställs i förordning (EU) 2016/79413 påverkas inte av tillämpningen av denna förordning när det gäller anmälningar.

__________________

__________________

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Med tanke på terrorisminnehållets omfattning och den snabbhet som krävs för att effektivt identifiera och avlägsna det, är proportionella proaktiva åtgärder, även användning av automatiska metoder i vissa fall, en avgörande del i bekämpandet av terrorisminnehåll online. I syfte att minska tillgången till terrorisminnehåll på värdtjänstleverantörernas tjänster, bör de bedöma om det är lämpligt att vidta proaktiva åtgärder beroende på riskerna för och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, samt inverkan på tredje parters rättigheter och allmänhetens intresse av information. Därför bör värdtjänstleverantörer fastställa vilken lämplig, effektiv och proportionell proaktiv åtgärd som bör vidtas. Detta krav bör inte innebära någon allmän övervakningsskyldighet. I samband med denna bedömning är det ett tecken på en låg nivå av utsatthet för terrorisminnehåll om inga avlägsnandeorder och anmälningar har riktats till värdtjänstleverantören.

(16)  Med tanke på hur komplext det är att effektivt identifiera och avlägsna terrorisminnehåll i stor skala samt den potentiella inverkan på de grundläggande rättigheterna bör proportionella specifika åtgärder vidtas av värdtjänstleverantörer beroende på riskerna och graden av utsatthet, vad gäller terrorisminnehåll online. Sådana obligatoriska åtgärder bör inte inbegripa användning av innehållsfilter eller andra åtgärder som innebär systematisk övervakning av användarnas beteende. De specifika åtgärderna skulle till exempel kunna omfatta system som gör det möjligt för användare att rapportera potentiellt terrorisminnehåll eller sinsemellan redigera innehållet. I syfte att minska tillgången till terrorisminnehåll på värdtjänstleverantörernas tjänster, bör de bedöma om det är lämpligt att vidta specifika åtgärder beroende på riskerna för och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, samt inverkan på tredje parters rättigheter och allmänhetens intresse av information. Därför bör värdtjänstleverantörer fastställa vilken motiverad, lämplig, effektiv och proportionell specifik åtgärd som bör vidtas. Detta krav bör inte innebära någon allmän övervakningsskyldighet. Detta påverkar inte eventuella ytterligare frivilliga åtgärder som vidtas av värdtjänstleverantören utanför denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  När proaktiva åtgärder införs bör värdtjänstleverantörer säkerställa att användarnas rätt till yttrandefrihet och informationsfrihet – inklusive friheten att ta emot och sprida uppgifter – bibehålls. Utöver de krav som fastställs i lagstiftning, även lagstiftningen om skydd av personuppgifter, bör värdtjänstleverantörer agera med vederbörlig omsorg och vidta skyddsåtgärder, framför allt mänsklig tillsyn och kontroll, när så är lämpligt, för att undvika oavsiktliga och felaktiga beslut som leder till att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas. Detta är särskilt relevant när värdtjänstleverantörerna använder automatiska metoder för att upptäcka terrorisminnehåll. Beslut om att använda automatiska metoder, oavsett om de fattats av värdtjänstleverantören själv eller efter en begäran från den behöriga myndigheten, bör bedömas med hänsyn till den underliggande teknikens tillförlitlighet och den resulterande inverkan på de grundläggande rättigheterna.

(17)  När specifika åtgärder införs bör värdtjänstleverantörer säkerställa att användarnas rätt till yttrandefrihet och informationsfrihet – inklusive friheten att ta emot och sprida uppgifter – samt rätten till integritet och skydd av personuppgifter bibehålls. Utöver de krav som fastställs i lagstiftning, även lagstiftningen om skydd av personuppgifter, bör värdtjänstleverantörer agera med vederbörlig omsorg och vidta skyddsåtgärder, framför allt mänsklig tillsyn, inbegripet kontroll, när så är lämpligt, för att undvika oavsiktliga och felaktiga beslut som leder till att innehåll som inte är terrorisminnehåll avlägsnas. Beslut om att använda åtgärder mot terrorisminnehåll, inbegripet frivilliga sådana, oavsett om de fattats av värdtjänstleverantören själv eller efter en begäran från den behöriga myndigheten, bör bedömas med hänsyn till den underliggande teknikens tillförlitlighet och den resulterande inverkan på de grundläggande rättigheterna. Under alla omständigheter bör värdtjänstleverantörer göra en revision med avseende på grundläggande rättigheter för eventuella frivilliga eller specifika åtgärder de tillämpar.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att säkerställa att de värdtjänstleverantörer som utsätts för terrorisminnehåll vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att deras tjänster missbrukas, bör de behöriga myndigheterna begära att värdtjänstleverantörer som har mottagit en avlägsnandeorder som vunnit laga kraft rapporterar om vilka proaktiva åtgärder som vidtagits. Dessa kan bestå av åtgärder för att förhindra att terrorisminnehåll som avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en avlägsnandeorder eller en anmälan laddas upp på nytt, genom en kontroll mot offentliga eller privata verktyg som omfattar känt terrorisminnehåll. De får också använda tillförlitliga tekniska verktyg för att identifiera nytt terrorisminnehåll, antingen sådana som finns tillgängliga på marknaden eller sådana som värdtjänstleverantören har utvecklat. Tjänsteleverantören bör rapportera om de specifika proaktiva åtgärder som vidtagits för att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att bedöma om åtgärderna är effektiva och proportionella och, om automatiska metoder används, huruvida värdtjänstleverantören har de nödvändiga förutsättningarna för mänsklig tillsyn och kontroll. Vid bedömningen av åtgärdernas effektivitet och proportionalitet bör de behöriga myndigheterna beakta relevanta parametrar såsom antalet avlägsnandeorder och anmälningar som utfärdats till leverantören, dess ekonomiska kapacitet och tjänstens inverkan på spridningen av terrorisminnehåll (t.ex. med beaktande av antalet användare i unionen).

(18)  För att säkerställa att de värdtjänstleverantörer som utsätts för terrorisminnehåll vidtar lämpliga specifika åtgärder för att förhindra att skydda sina tjänster mot missbruk, bör de behöriga myndigheterna begära att värdtjänstleverantörer som har mottagit en avlägsnandeorder som vunnit laga kraft i förekommande fall rapporterar om de specifika åtgärder som vidtagits. Tjänsteleverantören bör rapportera om de specifika åtgärder som vidtagits för att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att bedöma om åtgärderna är nödvändiga, effektiva och proportionella och huruvida de specifika åtgärderna bygger på mänsklig tillsyn och kontroll. Vid bedömningen av åtgärdernas effektivitet, nödvändighet och proportionalitet bör de behöriga myndigheterna beakta relevanta parametrar såsom antalet avlägsnandeorder och anmälningar som utfärdats till leverantören, dess ekonomiska kapacitet och tjänstens inverkan på spridningen av terrorisminnehåll (t.ex. med beaktande av antalet användare i unionen), såväl som de skyddsåtgärder som införts för att skydda yttrandefriheten och informationsfriheten samt antalet fall av begränsning av lagligt innehåll.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Efter begäran bör den behöriga myndigheten inleda en dialog med värdtjänstleverantören om de nödvändiga proaktiva åtgärder som ska vidtas. Vid behov bör den behöriga myndigheten föreskriva antagande av lämpliga, effektiva och proportionella proaktiva åtgärder om den anser att de åtgärder som vidtagits inte är tillräckliga för att hantera riskerna. Ett beslut att föreskriva sådana specifika proaktiva åtgärder bör i princip inte leda till införandet av en allmän övervakningsskyldighet i den mening som avses i artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG. Med tanke på de särskilt allvarliga risker som är förknippade med spridningen av terrorisminnehåll, kan de beslut som fattas av de behöriga myndigheterna på grundval av denna förordning avvika från den metod som fastställs i artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG när det gäller vissa specifika, riktade åtgärder som antas av tvingande hänsyn till allmän säkerhet. Innan den behöriga myndigheten fattar sådana beslut bör den finna rätt balans mellan hänsyn till allmän säkerhet och de berörda grundläggande rättigheterna, framför allt yttrandefriheten, informationsfriheten och näringsfriheten, samt lämna en lämplig motivering.

utgår

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  En värdtjänstleverantör bör när som helst kunna begära att den behöriga myndigheten prövar och, vid behov, återkallar en begäran enligt artikel 6.2. Den behöriga myndigheten bör lämna ett motiverat beslut inom rimlig tid efter det att den har mottagit värdtjänstleverantörens begäran.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Värdtjänstleverantörernas skyldighet att bevara avlägsnat innehåll och relaterade data bör fastställas för specifika ändamål och tidsbegränsas till den period som är nödvändig. Det finns ett behov av att utvidga bevarandekravet till relaterade data i den mån sådana data annars skulle gå förlorade till följd av att det berörda innehållet avlägsnades. Relaterade data kan omfatta data såsom ”abonnentdata”, t.ex. uppgifter om innehållsleverantörens identitet, och ”åtkomstdata”, t.ex. uppgifter om datum och tidpunkt för innehållsleverantörens användning av eller inloggning till och utloggning från tjänsten, tillsammans med den ip-adress som internetleverantören har tilldelat innehållsleverantören.

(20)  Värdtjänstleverantörernas skyldighet att bevara avlägsnat innehåll och relaterade data bör fastställas för specifika ändamål, tidsbegränsas till den period som är nödvändig och säkerställa ett vederbörligt skydd om det rör sig om personuppgifter. Det finns ett behov av att utvidga bevarandekravet till relaterade data i den mån sådana data annars skulle gå förlorade till följd av att det berörda innehållet avlägsnades. Relaterade data kan omfatta data såsom ”abonnentdata”, t.ex. uppgifter om innehållsleverantörens identitet, och ”åtkomstdata”, t.ex. uppgifter om datum och tidpunkt för innehållsleverantörens användning av eller inloggning till och utloggning från tjänsten, tillsammans med den ip-adress som internetleverantören har tilldelat innehållsleverantören.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Transparens i värdtjänstleverantörernas strategier för terrorisminnehåll är avgörande för att öka deras ansvarighet gentemot användarna och stärka medborgarnas förtroende för den digitala inre marknaden. Värdtjänstleverantörer bör offentliggöra årliga transparensrapporter som innehåller meningsfull information om åtgärder som vidtagits för att upptäcka, identifiera och avlägsna terrorisminnehåll.

(24)  Transparens i värdtjänstleverantörernas strategier för terrorisminnehåll är avgörande för att öka deras ansvarighet gentemot användarna och stärka medborgarnas förtroende för den digitala inre marknaden. Värdtjänstleverantörer som är utsatta för terrorisminnehåll bör offentliggöra årliga transparensrapporter som innehåller meningsfull information om åtgärder som vidtagits för att upptäcka, identifiera och avlägsna terrorisminnehåll, inbegripet frivilliga åtgärder samt antalet bestridda avlägsnanden. Värdtjänstleverantörer bör inte vara skyldiga att offentliggöra källkoder som en del av sina transparensrapporter. De behöriga myndigheterna bör även offentliggöra årliga transparensrapporter som innehåller meningsfull information om antalet utfärdade avlägsnandeorder, antalet avlägsnanden, antalet identifierade och upptäckta exempel på terrorisminnehåll som avlägsnats och antalet bestridda avlägsnanden.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  Innehållsleverantörer vars innehåll har avlägsnats bör ha rätt till ett effektivt rättsmedel i enlighet med artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Vissa värdtjänstleverantörer använder redan automatiska verktyg för att avlägsna olagligt innehåll från sina plattformar. Sådana tekniker kan inte särskilja terrorisminnehåll från innehåll som är lagligt, såsom innehåll som sprids i utbildningssyfte, journalistiskt syfte eller forskningssyfte.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Klagomålsförfaranden utgör en nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt avlägsnande av innehåll som är skyddat genom yttrandefriheten och informationsfriheten. Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta användarvänliga klagomålsmekanismer och säkerställa att klagomål hanteras snabbt och med full transparens gentemot innehållsleverantören. Kravet på att värdtjänstleverantören ska återställa innehållet om det har avlägsnats felaktigt påverkar inte värdtjänstleverantörernas möjlighet att genomdriva sina egna användarvillkor på andra grunder.

(25)  Klagomålsförfaranden utgör en nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt avlägsnande av innehåll som är skyddat genom yttrandefriheten och informationsfriheten. Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta användarvänliga klagomålsmekanismer och säkerställa att klagomål hanteras snabbt och med full transparens gentemot innehållsleverantören, och i detta bör ingå information om alla effektiva rättsmedel, inklusive rättslig prövning. Innehållsleverantörer bör också ha rätt att inge klagomål direkt till den behöriga myndigheten i sin egen medlemsstat om de inte kan lösa sitt klagomål med värdtjänstleverantören. Kravet på att värdtjänstleverantören ska återställa innehållet om det har avlägsnats felaktigt påverkar inte värdtjänstleverantörernas möjlighet att genomdriva sina egna användarvillkor på andra grunder.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  För ett effektivt rättsligt skydd enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna krävs att personer ska kunna utröna av vilka orsaker det innehåll de laddat upp har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål bör värdtjänstleverantören tillhandahålla innehållsleverantören meningsfull information som gör det möjligt för innehållsleverantören att bestrida beslutet. Detta kräver dock inte nödvändigtvis en underrättelse till innehållsleverantören. Beroende på omständigheterna kan värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som anses vara terrorisminnehåll med ett meddelande om att det har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt i enlighet med denna förordning. Ytterligare information om orsakerna och innehållsleverantörens möjligheter att bestrida beslutet bör ges på begäran. Om de behöriga myndigheterna beslutar att det av hänsyn till allmän säkerhet, t.ex. inom ramen för en utredning, är olämpligt eller kontraproduktivt att direkt underrätta innehållsleverantören om att innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de informera värdtjänstleverantören.

(26)  För ett effektivt rättsligt skydd enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna krävs att personer ska kunna utröna av vilka orsaker det innehåll de laddat upp har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål bör värdtjänstleverantören tillhandahålla innehållsleverantören meningsfull information som gör det möjligt för innehållsleverantören att bestrida beslutet. Beroende på omständigheterna kan värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som anses vara terrorisminnehåll med ett meddelande om att det har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt i enlighet med denna förordning. Ytterligare information om orsakerna och innehållsleverantörens möjligheter att bestrida beslutet bör ges. Om de behöriga myndigheterna beslutar att det av hänsyn till allmän säkerhet, t.ex. inom ramen för en utredning, är kontraproduktivt att direkt underrätta innehållsleverantören om att innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de informera värdtjänstleverantören.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Det är viktigt att den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är ansvarig för att utdöma påföljder är fullständigt informerad om utfärdandet av avlägsnandeorder och anmälningar samt efterföljande utbyten mellan värdtjänstleverantören och den relevanta behöriga myndigheten. För detta ändamål bör medlemsstaterna säkerställa lämpliga kommunikationskanaler och mekanismer som gör det möjligt att dela den relevanta informationen i rätt tid.

(29)  Det är viktigt att den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är ansvarig för att utdöma påföljder är fullständigt informerad om utfärdandet av avlägsnandeorder och anmälningar samt efterföljande utbyten mellan värdtjänstleverantören och den relevanta behöriga myndigheten. För detta ändamål måste medlemsstaterna säkerställa lämpliga kommunikationskanaler och mekanismer som gör det möjligt att dela den relevanta informationen i rätt tid.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Både värdtjänstleverantörer och medlemsstaterna bör upprätta kontaktpunkter för att underlätta en snabb handläggning av avlägsnandeorder och anmälningar. I motsats till den rättsliga företrädaren tjänar kontaktpunkten operativa syften. Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt bör bestå av någon typ av särskilda medel som möjliggör elektronisk inlämning av avlägsnandeorder och anmälningar och av tekniska resurser och personalresurser som möjliggör snabb handläggning av dem. Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt måste inte vara belägen i unionen, och värdtjänstleverantören är fri att utse en befintlig kontaktpunkt, under förutsättning att denna kontaktpunkt klarar av att fullgöra de funktioner som föreskrivs i denna förordning. I syfte att säkerställa att terrorisminnehåll avlägsnas eller görs oåtkomligt inom en timme från mottagandet av en avlägsnandeorder, bör värdtjänstleverantörerna säkerställa att kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje dag. Informationen om kontaktpunkten bör inbegripa information om vilket språk kontaktpunkten kan kontaktas på. För att underlätta kommunikationen mellan värdtjänstleverantörerna och de behöriga myndigheterna, uppmuntras värdtjänstleverantörer att tillåta kommunikation på ett av unionens officiella språk som deras användarvillkor finns tillgängliga på.

(33)  Både värdtjänstleverantörer och medlemsstaterna bör upprätta kontaktpunkter för att underlätta en snabb handläggning av avlägsnandeorder och anmälningar. I motsats till den rättsliga företrädaren tjänar kontaktpunkten operativa syften. Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt bör bestå av någon typ av särskilda medel som möjliggör elektronisk inlämning av avlägsnandeorder och anmälningar och av tekniska resurser och personalresurser som möjliggör snabb handläggning av dem. Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt måste inte vara belägen i unionen, och värdtjänstleverantören är fri att utse en befintlig kontaktpunkt, under förutsättning att denna kontaktpunkt klarar av att fullgöra de funktioner som föreskrivs i denna förordning. I syfte att säkerställa att terrorisminnehåll avlägsnas eller görs oåtkomligt så snart som möjligt efter mottagandet av en avlägsnandeorder, bör värdtjänstleverantörerna säkerställa att kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje dag. Informationen om kontaktpunkten bör inbegripa information om vilket språk kontaktpunkten kan kontaktas på. För att underlätta kommunikationen mellan värdtjänstleverantörerna och de behöriga myndigheterna, uppmuntras värdtjänstleverantörer att tillåta kommunikation på ett av unionens officiella språk som deras användarvillkor finns tillgängliga på.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Då det inte finns något allmänt krav på att tjänsteleverantörer måste säkerställa fysisk närvaro på unionens territorium, finns det ett behov av att säkerställa klarhet om vilken medlemsstats jurisdiktion den värdtjänstleverantör som erbjuder tjänster inom unionen omfattas av. Som en allmän regel omfattas värdtjänstleverantören av jurisdiktionen i den medlemsstat där den har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller där den har utsett en rättslig företrädare. Om en annan medlemsstat utfärdar en avlägsnandeorder bör det dock vara möjligt för dess myndigheter att genomdriva sin order genom att vidta tvångsåtgärder av en icke-bestraffande karaktär, såsom vite. När det gäller en värdtjänstleverantör som inte har något verksamhetsställe i unionen och som inte utser en rättslig företrädare, bör alla medlemsstater ändå kunna utdöma påföljder, under förutsättning att principen ne bis in idem följs.

(34)  Då det inte finns något allmänt krav på att tjänsteleverantörer måste säkerställa fysisk närvaro på unionens territorium, finns det ett behov av att säkerställa klarhet om vilken medlemsstats jurisdiktion den värdtjänstleverantör som erbjuder tjänster inom unionen omfattas av. Som en allmän regel omfattas värdtjänstleverantören av jurisdiktionen i den medlemsstat där den har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller där den har utsett en rättslig företrädare.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Värdtjänstleverantörer som inte är etablerade i unionen bör skriftligen utse en rättslig företrädare för att säkerställa att skyldigheterna enligt denna förordning efterlevs och verkställs.

(35)  Värdtjänstleverantörer som inte är etablerade i unionen bör skriftligen utse en rättslig företrädare för att säkerställa att skyldigheterna enligt denna förordning efterlevs och verkställs. Värdtjänstleverantörer kan använda sig av en befintlig rättslig företrädare, under förutsättning att denna rättsliga företrädare kan fullgöra de funktioner som anges i denna förordning.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Medlemsstaterna bör utse behöriga myndigheter för tillämpningen av denna förordning. Kravet på att utse behöriga myndigheter förutsätter inte nödvändigtvis att nya myndigheter inrättas, utan de kan vara befintliga organ som ges i uppdrag att sköta de funktioner som anges i denna förordning. Denna förordning kräver att det utses myndigheter som ska vara behöriga att utfärda avlägsnandeorder och anmälningar, övervaka proaktiva åtgärder och fastställa påföljder. Det är upp till medlemsstaterna att bestämma hur många myndigheter de vill utse för dessa uppgifter.

(37)  Medlemsstaterna bör utse en enda behörig myndighet för tillämpningen av denna förordning, såvida inte deras konstitutionella ordning förhindrar att en enda myndighet görs ansvarig. Kravet på att utse behöriga myndigheter förutsätter inte nödvändigtvis att nya myndigheter inrättas, utan de kan vara befintliga organ som ges i uppdrag att sköta de funktioner som anges i denna förordning. Denna förordning kräver att det utses myndigheter som ska vara behöriga att utfärda avlägsnandeorder och fastställa påföljder.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Påföljder är nödvändiga för att säkerställa att värdtjänstleverantörerna effektivt genomför sina skyldigheter enligt denna förordning. Medlemsstaterna bör anta bestämmelser om påföljder, även riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. Särskilt stränga påföljder ska fastställas om värdtjänstleverantören systematiskt underlåter att avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt inom en timme från mottagandet av en avlägsnandeorder. Bristande efterlevnad i enskilda fall kan leda till påföljder, med respekt för principen ne bis in idem och proportionalitetsprincipen, samt med säkerställande av att påföljderna utdöms med beaktande av systematisk underlåtenhet. För att säkerställa rättssäkerhet bör det i förordningen anges i vilken utsträckning de relevanta skyldigheterna kan bli föremål för påföljder. Påföljder för bristande efterlevnad av artikel 6 bör endast tillämpas i fråga om skyldigheter som följer av en begäran om rapportering enligt artikel 6.2 eller ett beslut om införande av ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till leverantörens ekonomiska resurser. Medlemsstaterna ska säkerställa att påföljderna inte uppmuntrar till avlägsnande av innehåll som inte är terrorisminnehåll.

(38)  Påföljder är nödvändiga för att säkerställa att värdtjänstleverantörerna effektivt genomför sina skyldigheter enligt denna förordning, och bör även ta hänsyn till omständigheterna för dotterbolag eller anknutna företag i förekommande fall. Medlemsstaterna bör anta bestämmelser om påföljder, även riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. Påföljder bör fastställas om värdtjänstleverantören systematiskt underlåter att avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt inom den tidsperiod som anges av den behöriga myndigheten. När man bedömer överträdelsens art och beslutar om tillämpning av påföljder bör de grundläggande rättigheterna, exempelvis yttrandefriheten, respekteras till fullo. Vid fastställande av huruvida böter bör föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till leverantörens ekonomiska resurser samt oavsiktliga förseningar, i synnerhet hos små och medelstora företag och nystartade företag. Medlemsstaterna bör säkerställa att påföljderna inte uppmuntrar till avlägsnande av innehåll som inte är terrorisminnehåll.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Användningen av standardiserade mallar underlättar samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter och tjänsteleverantörer, och gör det möjligt för dem att kommunicera snabbare och mer effektivt. Det är särskilt viktigt att säkerställa snabba åtgärder efter mottagandet av en avlägsnandeorder. Mallarna minskar översättningskostnaderna och bidrar till en hög kvalitetsstandard. Svarsformulär bör också möjliggöra ett standardiserat informationsutbyte, vilket är särskilt viktigt om tjänsteleverantörerna inte kan följa ordern. Autentiserade inlämningskanaler kan garantera att avlägsnandeordern är autentisk, liksom att datum och tidpunkt för sändande och mottagande av ordern är korrekt.

(39)  Användningen av standardiserade mallar underlättar samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter och tjänsteleverantörer, och gör det möjligt för dem att kommunicera snabbare och mer effektivt. Det är särskilt viktigt att säkerställa snabba åtgärder efter mottagandet av en avlägsnandeorder, beroende på värdtjänstleverantörens storlek och resurser. Mallarna minskar översättningskostnaderna och bidrar till en hög kvalitetsstandard. Svarsformulär bör också möjliggöra ett standardiserat informationsutbyte, vilket är särskilt viktigt om tjänsteleverantörerna inte kan följa ordern. Autentiserade inlämningskanaler kan garantera att avlägsnandeordern är autentisk, liksom att datum och tidpunkt för sändande och mottagande av ordern är korrekt.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Medlemsstaterna bör samla in information om genomförandet av lagstiftningen. Ett detaljerat program för övervakning av denna förordnings utfall, resultat och effekter bör fastställas som underlag för en utvärdering av lagstiftningen.

(41)  Medlemsstaterna bör samla in information om genomförandet av lagstiftningen, inbegripet information om antalet fall av framgångsrik upptäckt, utredning och lagföring av terroristbrott som en följd av denna förordning. Ett detaljerat program för övervakning av denna förordnings utfall, resultat och effekter bör fastställas som underlag för en utvärdering av lagstiftningen.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  På grundval av resultaten och slutsatserna i genomföranderapporten och resultaten av övervakningen bör kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning tidigast tre år efter dess ikraftträdande. Utvärderingen bör bygga på de fem kriterierna effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, samstämmighet och mervärde för EU. Man kommer att bedöma hur de olika operativa och tekniska åtgärder som föreskrivs i denna förordning fungerar, bland annat effektiviteten i de åtgärder som ska förbättra upptäckt, identifiering och avlägsnande av terrorisminnehåll, skyddsmekanismernas effektivitet samt inverkan på tredje parts potentiellt påverkade rättigheter och intressen, inklusive en översyn av kravet på att informera innehållsleverantörerna.

(42)  På grundval av resultaten och slutsatserna i genomföranderapporten och resultaten av övervakningen bör kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning tidigast tre år efter dess ikraftträdande. Utvärderingen bör bygga på de fem kriterierna effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, samstämmighet och mervärde för EU. Man kommer att bedöma hur de olika operativa och tekniska åtgärder som föreskrivs i denna förordning fungerar, bland annat effektiviteten i de åtgärder som ska förbättra upptäckt, identifiering och avlägsnande av terrorisminnehåll, skyddsmekanismernas effektivitet samt inverkan på potentiellt påverkade grundläggande rättigheter, i synnerhet yttrandefrihet och informationsfrihet och rätten till integritet och skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I denna förordning fastställs enhetliga regler för att förhindra att värdtjänster missbrukas för spridning av terrorisminnehåll online. Här fastställs i synnerhet följande:

1.  I denna förordning fastställs enhetliga regler för att komma till rätta med att värdtjänster missbrukas för spridning av terrorisminnehåll online. Här fastställs i synnerhet följande:

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Regler om aktsamhetskrav som värdtjänstleverantörer ska iaktta för att förhindra spridning av terrorisminnehåll via deras tjänster och vid behov säkerställa ett snabbt avlägsnande.

(a)  Regler om aktsamhetskrav som värdtjänstleverantörer som är utsatta för terrorisminnehåll ska iaktta för att vid behov säkerställa ett snabbt avlägsnande.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En rad åtgärder som medlemsstaterna ska vidta för att identifiera terrorisminnehåll, göra det möjligt för värdtjänstleverantörerna att snabbt avlägsna det samt underlätta samarbete med behöriga myndigheter i andra medlemsstater, med värdtjänstleverantörer och i tillämpliga fall med relevanta unionsorgan.

(b)  En rad åtgärder som medlemsstaterna ska vidta för att identifiera terrorisminnehåll, göra det möjligt för värdtjänstleverantörerna att snabbt avlägsna det samt underlätta samarbete med behöriga myndigheter i andra medlemsstater, med värdtjänstleverantörer och i tillämpliga fall med relevanta unionsorgan i syfte att samordna insatserna för att bekämpa terrorisminnehåll online.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Denna förordning ska tillämpas på värdtjänstleverantörer som erbjuder tjänster i unionen, oberoende av deras huvudsakliga verksamhetsställe.

2.  Denna förordning ska tillämpas på utsatta värdtjänstleverantörer som erbjuder tjänster i unionen, oberoende av deras huvudsakliga verksamhetsställe.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Tillämpningen av denna förordning ska omfattas av unionsrätten rörande grundläggande rättigheter, friheter och värden, såsom dessa fastställs särskilt i artiklarna 2 och 6 i fördraget om Europeiska unionen, och ska inte påverka skyldigheterna till följd därav. Medlemsstaterna får fastställa de villkor som krävs till följd av, och i enlighet med, grundläggande principer rörande pressfrihet och mediernas frihet och mångfald.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Denna förordning påverkar inte tillämpningen av direktiv 2000/31/EG.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  värdtjänstleverantör: en leverantör av informationssamhällets tjänster som innebär att leverantören lagrar information som tillhandahållits av innehållsleverantören på dennas begäran och gör den lagrade informationen tillgänglig för tredje part.

(1)  värdtjänstleverantör: en leverantör av informationssamhällets tjänster vars verksamhet består i att lagra och behandla information som tillhandahållits av innehållsleverantören på dennas begäran och sprida den lagrade informationen till allmänheten, och för vilken det är möjligt att identifiera och avlägsna specifikt innehåll.

 

Vid tillämpningen av denna förordning ska i synnerhet leverantörer av tjänster som tillhandahålls på andra nivåer av internetinfrastrukturen än applikationsnivån och leverantörer av molnbaserade it-infrastrukturtjänster inte anses utgöra värdtjänstleverantörer.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  terroristbrott: brott enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv (EU) 2017/541.

(4)  terroristbrott: en av de uppsåtliga gärningar som anges i artikel 3.1 i direktiv (EU) 2017/541.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  terrorisminnehåll: information som

(5)  terrorisminnehåll: information eller material som utgör en eller flera av följande uppsåtliga brottsliga gärningar såsom de definieras i artiklarna 3–7 i direktiv (EU) 2017/541, i synnerhet genom att

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  uppviglar till eller förespråkar, även genom förhärligande, utförande av terroristbrott, och därigenom ger upphov till en risk för att sådana handlingar utförs, och/eller

(a)  uppvigla till utförande av ett av de brott som anges i artikel 3.1 a–i i direktiv (EU) 2017/541, i fall där sådana handlingar, direkt eller indirekt, till exempel genom förhärligande av terroristdåd, förespråkar utförande av terroristbrott, och därigenom ger upphov till en risk för att ett eller flera sådana brott begås, och/eller

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  uppmuntrar bidrag till terroristbrott, och/eller

(b)  värva en annan person för att utföra eller bidra till utförande av ett av de brott som anges i artikel 3.1 a–i eller artikel 4 i direktiv (EU) 2017/541, och/eller

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  främjar en terroristgrupps verksamhet, i synnerhet genom att uppmuntra till deltagande i eller stöd till en terroristgrupp i den mening som avses i artikel 2.3 i direktiv (EU) 2017/541, och/eller

(c)  delta i en terroristgrupps verksamhet, inbegripet att förse den med information eller materiella resurser eller att bidra med någon form av finansiering av dess verksamhet, med vetskap om att sådant deltagande kommer att bidra till terroristgruppens brottsliga verksamhet, i den mening som avses i artikel 4 i direktiv (EU) 2017/541, och/eller

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  lär ut metoder eller tekniker för att utföra terroristbrott.

(d)  tillhandahålla instruktioner om tillverkning eller användning av sprängämnen, skjutvapen eller andra vapen eller skadliga eller farliga ämnen, eller om andra särskilda metoder eller tekniker, i syfte att begå något av de brott som anges i artikel 3.1 a–i i direktiv (EU) 2017/541 eller bidra till att något av dessa brott begås, med vetskap om att de kunskaper som tillhandahålls är avsedda att användas för detta syfte, utgör en straffbar gärning om den begås uppsåtligen.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  spridning av terrorisminnehåll: att göra terrorisminnehåll tillgängligt för tredje part via värdtjänstleverantörernas tjänster.

(6)  spridning av terrorisminnehåll: att göra terrorisminnehåll allmänt tillgängligt för tredje part via värdtjänstleverantörernas tjänster. Innehåll som sprids i utbildningssyfte, i vetenskapligt eller dokumentärt syfte och i syfte att bekämpa radikalisering samt som motbudskap ska skyddas på ett adekvat sätt.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  behörig myndighet: en enda utsedd nationell rättslig myndighet i medlemsstaten, eller en administrativ myndighet.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Värdtjänstleverantörer ska vidta lämpliga, rimliga och proportionella åtgärder i enlighet med denna förordning för att motverka spridning av terrorisminnehåll och skydda användarna mot terrorisminnehåll. När de gör detta ska de handla på ett omsorgsfullt, proportionellt och icke-diskriminerande sätt, med vederbörlig hänsyn till användarnas grundläggande rättigheter och med beaktande av den grundläggande vikten av yttrandefrihet och informationsfrihet i ett öppet och demokratiskt samhälle.

1.  Värdtjänstleverantörer som är utsatta för terrorisminnehåll ska vidta lämpliga, rimliga och proportionella åtgärder i enlighet med denna förordning för att motverka spridning av terrorisminnehåll och skydda användarna mot terrorisminnehåll. När de gör detta ska de handla på ett omsorgsfullt, proportionellt och icke-diskriminerande sätt, med vederbörlig hänsyn under alla omständigheter till användarnas grundläggande rättigheter och med beaktande av den grundläggande vikten av yttrandefrihet och informationsfrihet i ett öppet och demokratiskt samhälle. Dessa åtgärder får inte utgöra en allmän skyldighet för värdtjänstleverantörer att övervaka den information de lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Värdtjänstleverantörer ska i sina användarvillkor inbegripa bestämmelser för att förhindra spridning av terrorisminnehåll och tillämpa dessa.

utgår

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den behöriga myndigheten ska ha befogenhet att utfärda ett beslut som kräver att värdtjänstleverantören avlägsnar terrorisminnehåll eller gör det oåtkomligt.

1.  Den behöriga myndigheten ska ha befogenhet att utfärda en avlägsnandeorder som kräver att värdtjänstleverantören avlägsnar terrorisminnehåll eller gör det oåtkomligt, och ska omedelbart informera de behöriga myndigheterna i alla andra medlemsstater vars intressen den anser kan beröras av att avlägsnandeordern i fråga har utfärdats.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att avlägsnandeorder som utfärdats av en administrativ myndighet blir föremål för en oberoende rättslig myndighets prövning för att bedöma överensstämmelsen med definitionen av terrorisminnehåll enligt artikel 2.5 och vid behov återkalla avlägsnandeordern.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Värdtjänstleverantörer ska avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt inom en timme från mottagandet av avlägsnandeordern.

2.  Värdtjänstleverantörer ska skyndsamt avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt. Den behöriga myndigheten ska fastställa en tidsfrist för efterlevnad av avlägsnandeordern som inte får vara kortare än åtta timmar. Vid fastställandet av tidsfristen ska den behöriga myndigheten ta vederbörlig hänsyn till värdtjänstleverantörens storlek och resurser och i synnerhet till att små och medelstora företag kan behöva en längre tidsfrist för att uppnå efterlevnad av avlägsnandeordern. Under alla omständigheter får tidsfristen inte infalla tidigare än slutet på nästa arbetsdag för värdtjänstleverantörer som inte tidigare har varit föremål för en avlägsnandeorder och är mikroföretag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG, inklusive enmansföretagare.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  En redogörelse av orsaker till att innehållet anses vara terrorisminnehåll, åtminstone genom hänvisning till de kategorier av terrorisminnehåll som anges i artikel 2.5.

(b)  En detaljerad redogörelse av orsaker till att innehållet anses vara terrorisminnehåll, genom specifik hänvisning till de kategorier av terrorisminnehåll som anges i artikel 2.5, inbegripet uppgifter om lagstridigheter och uppsåt samt relevant nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Information om värdtjänstleverantörens och innehållsleverantörens prövningsmöjligheter.

(f)  Information om prövningsmöjligheter och tidsfristerna för värdtjänstleverantörens och innehållsleverantörens prövningsmöjligheter.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  I tillämpliga fall, beslutet att inte lämna ut information om att terrorisminnehåll avlägsnats eller gjorts oåtkomligt i den mening som avses i artikel 11.

(g)  I nödvändiga och lämpliga fall, beslutet att inte lämna ut information om att olagligt terrorisminnehåll avlägsnats eller gjorts oåtkomligt i den mening som avses i artikel 11.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  På värdtjänstleverantörens eller innehållsleverantörens begäran ska den behöriga myndigheten lämna en detaljerad motivering, utan att det påverkar värdtjänstleverantörens skyldighet att följa avlägsnandeordern inom den tidsfrist som anges i punkt 2.

utgår

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Om värdtjänstleverantören inte kan följa avlägsnandeordern eftersom ordern innehåller uppenbara fel eller inte innehåller tillräcklig information för att verkställa den, ska värdtjänstleverantören informera den behöriga myndigheten utan dröjsmål och be om nödvändiga klargöranden med hjälp av mallen i bilaga III. Den frist som anges i punkt 2 ska tillämpas så snart klargörandet har lämnats.

8.  Om värdtjänstleverantören inte kan följa avlägsnandeordern i de fall då ordern innehåller uppenbara fel eller inte innehåller tillräcklig information för att verkställa den, ska värdtjänstleverantören omedelbart informera den behöriga myndigheten och be om nödvändiga klargöranden med hjälp av mallen i bilaga III. Värdtjänstleverantören ska skyndsamt avlägsna terrorisminnehållet eller göra det oåtkomligt så snart klargörandet av avlägsnandeordern har lämnats.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Den behöriga myndighet som utfärdade avlägsnandeordern ska informera den behöriga myndighet som övervakar genomförandet av proaktiva åtgärder i enlighet med artikel 17.1 c när avlägsnandeordern vunnit laga kraft. En avlägsnandeorder vinner laga kraft när den inte har överklagats inom tidsfristen enligt tillämplig nationell rätt eller när den har bekräftats efter ett överklagande.

9.  Den behöriga myndighet som utfärdade avlägsnandeordern ska informera den behöriga myndighet som övervakar genomförandet av specifika åtgärder i enlighet med artikel 17.1 c när avlägsnandeordern vunnit laga kraft. En avlägsnandeorder vinner laga kraft när den inte har överklagats och inga prövningsmöjligheter utnyttjats inom tidsfristen enligt tillämplig nationell rätt eller när den har bekräftats efter ett överklagande.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Gränsöverskridande samarbete avseende avlägsnandeorder

 

1.  Den behöriga myndighet som utfärdar avlägsnandeordern till värdtjänstleverantören ska omedelbart översända en kopia av avlägsnandeordern till den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 a i den medlemsstat där värdtjänstleverantörens eller dess utsedda företrädares huvudsakliga verksamhetsställe är beläget.

 

2.  Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där värdtjänstleverantörens, dess utsedda företrädares eller innehållsleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe är beläget ska, i fall där den har rimliga skäl att anta att avlägsnandeordern kan påverka enskildas grundläggande rättigheter, informera den begärande behöriga myndigheten.

 

3.  Den begärande behöriga myndigheten ska beakta dessa omständigheter och, vid behov, återkalla eller anpassa avlägsnandeordern.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Värdtjänstleverantörer ska införa operativa och tekniska åtgärder som underlättar snabb utvärdering av innehåll som har anmälts av de behöriga myndigheterna, och i tillämpliga fall relevanta unionsorgan, för frivilligt övervägande.

utgår

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Anmälan ska riktas till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den rättsliga företrädare som värdtjänstleverantören utsett enligt artikel 16 och överföras till den kontaktpunkt som avses i artikel 14.1. Sådana anmälningar ska sändas på elektronisk väg.

3.  Anmälan ska riktas till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den rättsliga företrädare som värdtjänstleverantören utsett enligt artikel 16 och överföras till den kontaktpunkt som avses i artikel 14.1. Sådana anmälningar ska sändas på elektronisk väg. Anmälan ska också sändas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där värdtjänstleverantörens eller dess utsedda företrädares huvudsakliga verksamhetsställe är beläget.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Anmälan ska innehålla tillräckligt detaljerad information, inklusive orsakerna till att innehållet anses vara terrorisminnehåll, en webbadress och, vid behov, ytterligare information som gör det möjligt att identifiera det anmälda terrorisminnehållet.

4.  Anmälan ska innehålla detaljerad information, inklusive en detaljerad redogörelse av orsakerna till att innehållet anses vara terrorisminnehåll, en webbadress, om möjligt skärmdumpar och, vid behov, ytterligare information som gör det möjligt att identifiera det anmälda terrorisminnehållet.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Värdtjänstleverantören ska, som en prioriterad fråga, bedöma det innehåll som anges i anmälan utifrån sina egna användarvillkor och besluta om den ska avlägsna innehållet eller göra det oåtkomligt.

5.  Värdtjänstleverantören får avlägsna innehållet eller göra det oåtkomligt till dess att den behöriga myndigheten fattar sitt slutliga beslut i enlighet med punkt 6a.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Värdtjänstleverantören ska skyndsamt informera den behöriga myndigheten eller det relevanta unionsorganet om resultatet av bedömningen och tidpunkten för eventuella åtgärder som vidtagits till följd av anmälan.

6.  Värdtjänstleverantören ska informera den behöriga myndigheten eller det relevanta unionsorganet om eventuella åtgärder som vidtagits till följd av anmälan, också när inga åtgärder vidtagits.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där värdtjänstleverantörens eller dess utsedda företrädares huvudsakliga verksamhetsställe är beläget ska utan onödigt dröjsmål bedöma huruvida det innehåll som är föremål för anmälan utgör terrorisminnehåll i den mening som avses i denna förordning. Till följd av denna bedömning ska den behöriga myndigheten utan onödigt dröjsmål antingen informera värdtjänstleverantören om att innehållet inte ansetts utgöra terrorisminnehåll eller utfärda en avlägsnandeorder i enlighet med artikel 4.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b.  Värdtjänstleverantörer ska inte hållas ansvariga endast för att ha efterlevt bestämmelserna i denna artikel.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om värdtjänstleverantören anser att anmälan inte innehåller tillräcklig information för att bedöma det anmälda innehållet, ska den utan dröjsmål informera de behöriga myndigheterna eller det relevanta unionsorganet och ange vilka ytterligare upplysningar eller klargöranden som krävs.

utgår

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Proaktiva åtgärder

Specifika åtgärder

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Värdtjänstleverantörer ska, när så är lämpligt, vidta proaktiva åtgärder för att skydda sina tjänster mot spridning av terrorisminnehåll. Åtgärderna ska vara verkningsfulla och proportionella, med beaktande av risken för och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, användarnas grundläggande rättigheter och den grundläggande vikten av yttrandefrihet och informationsfrihet i ett öppet och demokratiskt samhälle.

1.  Värdtjänstleverantörer ska, när så är lämpligt och beroende på riskerna och graden av utsatthet, vidta proportionella specifika åtgärder för att skydda sina tjänster mot spridning av terrorisminnehåll, med full respekt för användarnas grundläggande rättigheter och den grundläggande vikten av yttrandefrihet och informationsfrihet samt rätten till integritet och skydd av personuppgifter i ett öppet och demokratiskt samhälle. Sådana åtgärder kan inbegripa system som gör det möjligt för användare att rapportera potentiellt terrorisminnehåll eller sinsemellan redigera innehållet. Sådana åtgärder ska vidtas i enlighet med artikel 3.1 och får i synnerhet inte inbegripa automatiska innehållsfilter eller andra åtgärder som innebär systematisk övervakning av användarnas beteende. De ska vara riktade och proportionella, med beaktande av riskerna och graden av utsatthet för terrorisminnehåll, och de ska respektera den konstitutionella ordningen i den medlemsstat där värdtjänstleverantörens eller dess utsedda företrädares huvudsakliga verksamhetsställe är beläget. Denna punkt påverkar inte eventuella ytterligare frivilliga åtgärder som vidtas av värdtjänstleverantören utanför denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c har informerats i enlighet med artikel 4.9, ska den begära att värdtjänstleverantören, inom tre månader efter mottagandet av begäran och därefter minst en gång om året, lämnar in en rapport om de specifika proaktiva åtgärder som den har vidtagit, även med hjälp av automatiska verktyg, i syfte att

När den behöriga myndigheten i den medlemsstat där värdtjänstleverantörens eller dess utsedda företrädares huvudsakliga verksamhetsställe är beläget – vilken avses i artikel 17.1 c har informerats i enlighet med artikel 4.9, ska den begära att värdtjänstleverantören, inom sex månader efter mottagandet av begäran och därefter minst en gång om året, lämnar in en rapport om de specifika åtgärder som den har vidtagit.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  förhindra att innehåll som tidigare har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt på grund av att det anses vara terrorisminnehåll laddas upp på nytt,

utgår

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  upptäcka, identifiera och snabbt avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt.

utgår

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporterna ska innehålla all relevant information som gör det möjligt för den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c att bedöma om de proaktiva åtgärderna är effektiva och proportionella samt utvärdera hur eventuella automatiska verktyg och mekanismer för mänsklig tillsyn och kontroll som använts fungerar.

Rapporterna ska innehålla all relevant information som gör det möjligt för den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c att bedöma om de specifika åtgärderna är riktade och proportionella, om de specifika åtgärderna bygger på mänsklig tillsyn och om ändamålsenliga mekanismer för att skydda användarnas grundläggande rättigheter används.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c anser att de proaktiva åtgärder som vidtagits och rapporterats enligt punkt 2 är otillräckliga för att minska och hantera risken för och graden av utsatthet, får den begära att värdtjänstleverantören vidtar ytterligare specifika proaktiva åtgärder. För detta ändamål ska värdtjänstleverantören samarbeta med den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c i syfte att identifiera de särskilda åtgärder som värdtjänstleverantören ska införa samt fastställa centrala mål, riktmärken och tidsfrister för genomförandet.

utgår

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om en överenskommelse inte kan nås inom tre månader från begäran enligt punkt 3 får den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c utfärda ett beslut om att föreskriva ytterligare specifika nödvändiga och proportionella proaktiva åtgärder. Beslutet ska särskilt ta hänsyn till värdtjänstleverantörens ekonomiska kapacitet samt sådana åtgärders inverkan på användarnas grundläggande rättigheter och den grundläggande vikten av yttrandefrihet och informationsfrihet. Ett sådant beslut ska sändas till värdtjänstleverantörens huvudsakliga verksamhetsställe eller till den rättsliga företrädare som tjänsteleverantören utsett. Värdtjänstleverantören ska regelbundet rapportera om genomförandet av de åtgärder som fastställts av den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c.

utgår

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En värdtjänstleverantör får när som helst begära att den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c prövar och, när det är lämpligt, återkallar en begäran eller ett beslut enligt punkt 2, 3 respektive 4. Den behöriga myndigheten ska lämna ett motiverat beslut inom rimlig tid efter det att den har mottagit värdtjänstleverantörens begäran.

5.  En värdtjänstleverantör får när som helst begära att den behöriga myndighet som avses i artikel 17.1 c prövar och, när det är lämpligt, återkallar en begäran eller ett beslut enligt punkt 2. Den behöriga myndigheten ska lämna ett motiverat beslut inom rimlig tid efter det att den har mottagit värdtjänstleverantörens begäran.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Värdtjänstleverantörer ska bevara terrorisminnehåll som har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en avlägsnandeorder, en anmälan eller proaktiva åtgärder enligt artiklarna 4, 5 och 6, samt relaterade data som avlägsnats till följd av att terrorisminnehållet har avlägsnats, och som är nödvändigt för

1.  Värdtjänstleverantörer ska bevara terrorisminnehåll som har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en avlägsnandeorder, en anmälan eller specifika åtgärder enligt artiklarna 4, 5 och 6, samt relaterade data som avlägsnats till följd av att terrorisminnehållet har avlägsnats, och som är nödvändigt för

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  åtgärdande av klagomål till följd av den mekanism som beskrivs i artikel 10.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det terrorisminnehåll och de relaterade data som avses i punkt 1 ska bevaras i sex månader. Terrorisminnehållet ska, på den behöriga myndighetens eller domstolens begäran, bevaras under en längre period om och så länge som det krävs för ett sådant pågående administrativt eller rättsligt prövningsförfarande som avses i punkt 1 a.

2.  Det terrorisminnehåll och de relaterade data som avses i punkt 1 ska bevaras i sex månader. Terrorisminnehållet ska, på den behöriga myndighetens eller domstolens begäran, bevaras under en specifikt fastställd längre period om och så länge som det krävs för utredning eller lagföring av terroristbrott eller för ett sådant pågående administrativt eller rättsligt prövningsförfarande som avses i punkt 1 a.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Värdtjänstleverantörer ska i sina användarvillkor fastställa sin strategi för att förhindra spridningen av terrorisminnehåll, när så är lämpligt även en meningsfull förklaring av hur proaktiva åtgärder, bland annat användningen av automatiska verktyg, fungerar.

1.  Värdtjänstleverantörer ska i sina användarvillkor på ett tydligt sätt förklara sin strategi när det gäller terrorisminnehåll och skydd av användare mot sådant innehåll, inbegripet en meningsfull förklaring av funktionen hos specifika åtgärder, liksom eventuella ytterligare frivilliga åtgärder som en värdtjänstleverantör kan vidta utöver sina skyldigheter enligt denna förordning, bland annat användningen av automatiska verktyg i förekommande fall, samt en beskrivning av den klagomålsmekanism som i enlighet med artikel 10 finns att tillgå för innehållsleverantörer.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Värdtjänstleverantörer ska offentliggöra årliga transparensrapporter om åtgärder som vidtagits för att förhindra spridningen av terrorisminnehåll.

2.  Värdtjänstleverantörer – såvida inte denna förordning inte kräver några specifika åtgärder av dem under ett visst år – samt behöriga myndigheter och relevanta unionsorgan ska offentliggöra årliga transparensrapporter om åtgärder som vidtagits för att förhindra spridningen av terrorisminnehåll.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Transparensrapporterna ska innehålla minst följande information:

3.  Värdtjänstleverantörernas transparensrapporter ska innehålla minst följande information:

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Information om värdtjänstleverantörens åtgärder för att upptäcka, identifiera och avlägsna terrorisminnehåll.

(a)  Information om värdtjänstleverantörens åtgärder för att upptäcka, identifiera och avlägsna terrorisminnehåll, inbegripet frivilliga åtgärder.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Information om värdtjänstleverantörens åtgärder för att förhindra att innehåll som tidigare har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt på grund av att det anses vara terrorisminnehåll laddas upp på nytt.

utgår

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Mängd terrorisminnehåll som avlägsnats eller gjorts oåtkomligt efter avlägsnandeorder, anmälningar respektive proaktiva åtgärder.

(c)  Mängd terrorisminnehåll som avlägsnats eller gjorts oåtkomligt efter avlägsnandeorder, anmälningar respektive specifika åtgärder enligt denna förordning, samt frivilliga åtgärder.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Översikt och resultat av klagomålsförfaranden.

(d)  Översikt och resultat av klagomålsförfaranden, inklusive antalet fall där det fastställts att innehållet felaktigt identifierats som terrorisminnehåll.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  De behöriga myndigheternas och relevanta unionsorganens transparensrapporter ska innehålla information om antalet utfärdade avlägsnandeorder och anmälningar – inbegripet information om hur många avlägsnanden som har lett till att terroristbrott med framgång har upptäckts, utretts och lagförts – och om deras användning av det terrorisminnehåll som har bevarats i enlighet med artikel 7 om förebyggande, upptäckt, utredning och lagföring av terroristbrott.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Överklagande och prövning

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att en innehållsleverantör eller en värdtjänstleverantör kan överklaga en avlägsnandeorder som avses i artikel 4.9 genom att begära prövning inför den relevanta rättsliga myndigheten i den medlemsstat där innehållsleverantören är belägen eller där det huvudsakliga verksamhetsstället för värdtjänstleverantören eller den av värdtjänstleverantören i enlighet med artikel 16 utsedda rättsliga företrädaren är beläget.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skyddsåtgärder avseende användningen och genomförandet av proaktiva åtgärder

Skyddsåtgärder avseende avlägsnande av innehåll

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När värdtjänstleverantörer använder automatiska verktyg enligt denna förordning avseende det innehåll som de lagrar, ska de tillhandahålla effektiva och lämpliga skyddsmekanismer för att säkerställa att beslut som fattas angående detta innehåll, i synnerhet beslut om att avlägsna innehåll som anses vara terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt, är korrekta och välgrundade.

1.  När värdtjänstleverantörer använder frivilliga åtgärder enligt denna förordning, eller åtgärder på annat sätt i syfte att uppnå målen med den, avseende det innehåll som de lagrar, ska de tillhandahålla effektiva och lämpliga skyddsmekanismer för att säkerställa att beslut som fattas angående detta innehåll, i synnerhet beslut om att avlägsna innehåll som anses vara terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt, är korrekta och välgrundade och inte leder till att innehåll som inte utgör terrorisminnehåll avlägsnas eller görs oåtkomligt.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Skyddsåtgärderna ska särskilt omfatta mänsklig tillsyn och kontroll, när detta är lämpligt och i alla händelser när det krävs en detaljerad bedömning av det relevanta sammanhanget för att avgöra om innehållet ska anses vara terrorisminnehåll eller inte.

2.  Skyddsåtgärderna ska särskilt omfatta mänsklig tillsyn och kontroll av lämpligheten i beslutet att avlägsna innehåll eller göra det oåtkomligt, i synnerhet med avseende på rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Innehållsleverantörer vars innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel i enlighet med artikel 19 i EU-fördraget och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Värdtjänstleverantörer ska inrätta effektiva och tillgängliga mekanismer som gör det möjligt för innehållsleverantörer, vars innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en anmälan enligt artikel 5 eller av proaktiva åtgärder enligt artikel 6, att lämna in ett klagomål mot värdtjänstleverantörens åtgärd och begära att innehållet återställs.

1.  Värdtjänstleverantörer ska inrätta effektiva och tillgängliga mekanismer som gör det möjligt för innehållsleverantörer vars innehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd av en avlägsnandeorder enligt artikel 4, en anmälan enligt artikel 5, specifika åtgärder enligt artikel 6 eller ytterligare frivilliga åtgärder att lämna in ett klagomål mot värdtjänstleverantörens åtgärd och begära att innehållet återställs. Skyddsmekanismer i samband med innehåll som avlägsnats eller gjorts oåtkomligt ska också inbegripa möjlighet till rättslig prövning.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Värdtjänstleverantörer ska omgående granska varje klagomål som de tar emot och återställa innehållet utan onödigt dröjsmål om det inte var berättigat att avlägsna innehållet eller göra det oåtkomligt. De ska informera klaganden om resultatet av granskningen.

2.  Värdtjänstleverantörer ska omgående granska varje klagomål som de tar emot och återställa innehållet utan onödigt dröjsmål om det inte var berättigat att avlägsna innehållet eller göra det oåtkomligt. De ska utan onödigt dröjsmål och senast två veckor efter mottagandet av klagomålet informera klaganden om resultatet av granskningen, om inte nationell lagstiftning föreskriver en annan tidsfrist.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om värdtjänstleverantörer har avlägsnat terrorisminnehåll eller gjort det oåtkomligt, ska de tillhandahålla information till innehållsleverantören om att terrorisminnehållet har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt.

1.  Om värdtjänstleverantörer avlägsnar terrorisminnehåll eller gör det oåtkomligt, ska de tillhandahålla innehållsleverantören uttömmande information om att terrorisminnehåll har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt vilken tillhandahållits dem av den behöriga myndigheten i linje med artikel 4.3, inbegripet den rättsliga grund genom vilken det fastställts att det rör sig om terrorisminnehåll samt möjligheterna att bestrida beslutet inklusive de formella kraven, en beskrivning av de nästkommande stegen i förfarandet och därmed förknippade tidsfrister.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  På innehållsleverantörens begäran ska värdtjänstleverantören informera innehållsleverantören om orsakerna till att innehållet avlägsnades eller gjordes oåtkomligt och möjligheterna att bestrida beslutet.

utgår

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Skyldigheten enligt punkterna 1 och 2 ska inte gälla om den behöriga myndigheten beslutar att orsakerna inte bör lämnas ut av hänsyn till allmän säkerhet, såsom förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av terroristbrott, under en så lång tid som det är nödvändigt, men inte längre än [fyra] veckor efter beslutet. I sådana fall ska värdtjänstleverantören inte lämna någon information om att terrorisminnehållet har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt.

3.  Skyldigheten enligt punkt 1 ska inte gälla om den behöriga myndigheten beslutar att orsakerna inte bör lämnas ut av hänsyn till allmän säkerhet, såsom förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av terroristbrott, under en så lång tid som det är nödvändigt, men inte längre än [fyra] veckor efter beslutet. I sådana fall ska värdtjänstleverantören inte lämna någon information om att terrorisminnehållet har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om värdtjänstleverantörer får kännedom om bevis för terroristbrott ska de omedelbart underrätta de myndigheter som är behöriga att utreda och lagföra brott i den berörda medlemsstaten eller kontaktpunkten i den mening som avses i artikel 14.2 i den medlemsstat där de har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller en rättslig företrädare. I tveksamma fall får värdtjänstleverantörerna vidarebefordra denna information till Europol för lämplig uppföljning.

4.  Om värdtjänstleverantörer får kännedom om överhängande livsfara till följd av terroristbrott ska de omedelbart underrätta den myndighet som är behörig att utreda och lagföra brott i den berörda medlemsstaten eller kontaktpunkten i den mening som avses i artikel 14.2 i den medlemsstat där de har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller en rättslig företrädare. I tveksamma fall får värdtjänstleverantörerna vidarebefordra denna information till Europol för lämplig uppföljning.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska inrätta en kontaktpunkt för att hantera begäranden om klargöranden och återkoppling avseende avlägsnandeorder och anmälningar som de har utfärdat. Information om kontaktpunkten ska offentliggöras.

3.  Medlemsstaterna ska inrätta en kontaktpunkt för att hantera begäranden om klargöranden och återkoppling avseende avlägsnandeorder och anmälningar som de har utfärdat. En databas med information om kontaktpunkterna i medlemsstaterna ska offentliggöras av kommissionen.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska utse den eller de myndigheter som är behörig att

1.  Varje medlemsstat ska utse en enda myndighet för genomförandet av denna förordning, såvida inte deras konstitutionella ordning förhindrar att en enda myndighet görs ansvarig. Denna myndighet ska vara behörig att

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  utfärda avlägsnandeorder i enlighet med artikel 4,

(a)  utfärda avlägsnandeorder i enlighet med artikel 4, vilka ska bli föremål för en oberoende rättslig prövning i fall av administrativa myndigheter,

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  upptäcka och identifiera terrorisminnehåll och anmäla terrorisminnehåll till värdtjänstleverantörer i enlighet med artikel 5,

(b)  upptäcka och identifiera potentiellt terrorisminnehåll och anmäla det till värdtjänstleverantörer i enlighet med artikel 5, under det att bedömningen av huruvida innehållet omfattas av definitionen av terrorisminnehåll ännu inte slutförts,

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  övervaka genomförandet av proaktiva åtgärder i enlighet med artikel 6,

(c)  övervaka genomförandet av specifika åtgärder i enlighet med artikel 6 samt de frivilliga åtgärder som avses i artikel 9,

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Senast [sex månader efter denna förordnings ikraftträdande] ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om de behöriga myndigheter som avses i punkt 1. Kommissionen ska offentliggöra underrättelsen och eventuella ändringar därav i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Senast [sex månader efter denna förordnings ikraftträdande] ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om den behöriga myndighet som avses i punkt 1. Kommissionen ska offentliggöra underrättelsen och eventuella ändringar därav i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder vid värdtjänstleverantörers överträdelser av skyldigheter enligt denna förordning och ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att de tillämpas. Sådana påföljder ska begränsas till åsidosättande av skyldigheterna enligt

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder vid värdtjänstleverantörers eller deras företrädares systematiska och fortgående överträdelser av skyldigheter enligt denna förordning och ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att de tillämpas. Sådana påföljder ska begränsas till åsidosättande av skyldigheterna enligt

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  artikel 3.2 (värdtjänstleverantörernas användarvillkor),

utgår

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  artikel 5.5 och 5.6 (bedömning av och återkoppling om anmälningar),

(c)  artikel 5.6 (bedömning av och återkoppling om anmälningar),

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  artikel 6.2 och 6.4 (rapporter om proaktiva åtgärder och antagande av åtgärder efter ett beslut som föreskriver specifika proaktiva åtgärder),

(d)  artikel 6.2 (rapporter om specifika åtgärder),

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  artikel 9 (skyddsåtgärder i samband med proaktiva åtgärder),

(g)  artikel 9 (skyddsåtgärder i samband med avlägsnande av innehåll),

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  tidigare överträdelser som den juridiska person som hålls ansvarig gjort sig skyldig till,

(c)  tidigare överträdelser som den juridiska person som hålls ansvarig, ett dotterbolag, en anknuten person eller ett anknutet företag gjort sig skyldig(t) till,

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  den finansiella styrkan hos den juridiska person som hålls ansvarig,

(d)  den finansiella styrkan hos den juridiska person som hålls ansvarig, ett dotterbolag, en anknuten person eller ett anknutet företag,

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  värdtjänstleverantörens vilja att samarbeta med de behöriga myndigheterna.

(e)  värdtjänstleverantörens eller dess företrädares vilja att samarbeta med de behöriga myndigheterna,

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  oavsiktliga förseningar, i synnerhet hos små och medelstora företag och nystartade företag.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att en systematisk underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 4.2 blir föremål för böter på upp till 4 % av värdtjänstleverantörens totala omsättning under det senaste räkenskapsåret.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att en systematisk underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna enligt artikel 4.2 blir föremål för böter på minst 1 % och upp till 4 % av värdtjänstleverantörens totala omsättning under det senaste räkenskapsåret.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska samla in information från sina behöriga myndigheter och värdtjänstleverantörerna under deras jurisdiktion om de åtgärder som dessa har vidtagit i enlighet med denna förordning och sända informationen till kommissionen senast den [31 mars] varje år. Denna information ska omfatta följande:

1.  Medlemsstaterna ska samla in information från sina behöriga myndigheter och värdtjänstleverantörerna under deras jurisdiktion om de åtgärder som dessa har vidtagit i enlighet med denna förordning och sända informationen till kommissionen senast den [31 mars] varje år. Denna information ska omfatta värdtjänstleverantörernas strategier, villkor och transparensrapporter jämte följande:

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Information om de specifika proaktiva åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 6, inklusive den mängd terrorisminnehåll som har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt och tidsramarna för detta.

(b)  Information om de specifika åtgärder som vidtagits i enlighet med artiklarna 4 och 6, inklusive den mängd terrorisminnehåll som har avlägsnats eller gjorts oåtkomligt och motsvarande information om antalet fall där terroristbrott med framgång upptäckts, utretts och lagförts.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tidigast [tre år från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordningen, inklusive om effektiviteten i skyddsmekanismerna. Vid behov ska rapporten åtföljas av förslag till rättsakter. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med den information som är nödvändig för att utarbeta denna rapport.

Kommissionen ska göra en utvärdering av denna förordning [senast tre år från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas] och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordningen, inklusive om effektiviteten i skyddsmekanismerna. Rapporten ska även ta upp denna förordnings inverkan på yttrandefriheten och informationsfriheten. Vid behov ska rapporten åtföljas av förslag till rättsakter. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med den information som är nödvändig för att utarbeta denna rapport.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 24 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den [6 månader efter ikraftträdandet].

Den ska tillämpas från och med den [18 månader efter ikraftträdandet].

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Bilaga I – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Enligt artikel 4 i förordning (EU)...16 ska den som mottar en avlägsnandeorder avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt inom en timme från mottagandet av avlägsnandeordern från en behörig myndighet.

Enligt artikel 4 i förordning (EU) 16 ska den som mottar en avlägsnandeorder avlägsna terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt inom den tidsfrist som anges av den behöriga myndigheten.

__________________

__________________

16 Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (EUT L...).

16 Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (EUT L...).

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Bilaga I – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med artikel 7 i förordning (EU) ...17 måste mottagarna bevara innehåll och relaterade data som har avlägsnats, eller gjorts oåtkomliga, i sex månader eller längre på begäran av behöriga myndigheter eller domstolar.

I enlighet med artikel 7 i förordning (EU) ...17 ska mottagarna bevara innehåll och relaterade data som har avlägsnats, eller gjorts oåtkomliga, i sex månader eller längre på begäran av behöriga myndigheter eller domstolar eller innehållsleverantören för att åtgärda klagomål till följd av den mekanism som beskrivs i artikel 10.

__________________

__________________

17 Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (EUT L...).

17 Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (EUT L...).

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt B – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

B  Innehåll som ska avlägsnas eller göras oåtkomligt inom en timme

B  Innehåll som ska avlägsnas eller göras oåtkomligt inom den tidsfrist som anges av den behöriga myndigheten

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt B – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En webbadress (URL) och all annan information som gör det möjligt att identifiera och hitta exakt plats för det anmälda innehållet:

En webbadress (URL) och all annan information, om möjligt inbegripet en skärmdump, som gör det möjligt att identifiera och hitta exakt plats för det anmälda innehållet:

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt B – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ytterligare information om orsakerna till att innehållet anses vara terrorisminnehåll (frivilligt):

Ytterligare information om orsakerna till att innehållet anses vara terrorisminnehåll i enlighet med nationell lagstiftning samt möjligheterna att bestrida beslutet inklusive de formella kraven, en beskrivning av de nästkommande stegen i förfarandet och därmed förknippade tidsfrister:

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt G – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Information om behörigt organ eller behörig domstol, tidsfrister och förfaranden för bestridande av avlägsnandeordern

Information om behörigt organ eller behörig domstol, tidsfrister och förfaranden – inklusive de formella kraven – för bestridande av avlägsnandeordern

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

Referensnummer

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

22.10.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Julia Reda

24.9.2018

Behandling i utskott

21.1.2019

21.2.2019

 

 

Antagande

4.3.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Jasenko Selimovic, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Emma McClarkin, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Kerstin Westphal

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Asim Ademov, John Howarth, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

28

+

ALDE

Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Emma McClarkin

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev

S&D

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, John Howarth, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Kathleen Van Brempt, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

Referensnummer

COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)

Framläggande för parlamentet

12.9.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

22.10.2018

IMCO

22.10.2018

CULT

22.10.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

9.10.2018

 

 

 

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

31.1.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Daniel Dalton

3.12.2018

 

 

 

Tidigare föredragande

Helga Stevens

 

 

 

Behandling i utskott

10.10.2018

4.2.2019

11.3.2019

8.4.2019

Antagande

8.4.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

1

8

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Thierry Cornillet, Arnaud Danjean, Ashley Fox, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Karin Kadenbach, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic, Ernest Urtasun, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

Ingivande

9.4.2019

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

35

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Ashley Fox, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Sabine Verheyen, Rainer Wieland

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Ana Gomes, Karin Kadenbach, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ENF

Auke Zijlstra

8

0

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker

S&D

Dietmar Köster

VERTS/ALE

Eva Joly, Ana Miranda, Judith Sargentini, Ernest Urtasun

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 15 april 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy