Процедура : 2019/0802(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0194/2019

Внесени текстове :

A8-0194/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.6
CRE 16/04/2019 - 8.6

Приети текстове :

P8_TA(2019)0364

ДОКЛАД     
PDF 237kWORD 70k
10.4.2019
PE 636.163v02-00 A8-0194/2019

относно предложението за назначаване на Виорел Щефан за член на Сметната палата

(C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Индрек Таранд

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Виорел Щефан
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА Виорел Щефан НА ВЪПРОСНИКА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Виорел Щефан за член на Сметната палата

(C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0049/2019),

–  като взе предвид член 121 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0194/2019),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на документите, представени от предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 8 април 2019 г. комисията по бюджетен контрол изслуша кандидата на Съвета за член на Сметната палата;

1.  изказва отрицателно становище относно предложението на Съвета за назначаване на Виорел Щефан за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите за одит на държавите членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Виорел Щефан

Образование и специализации

  2002 г., защита на докторска степен по икономика, Университет „Дунарея де Жос“, град Галац, Румъния

  1980 г., дипломиране от факултета по икономически науки на университета „Александру Йоан Куза“, град Яш, Румъния

Професионална дейност

  от февруари 2018 г. – заместник министър-председател

  юни 2017 г. –  януари 2018 г. – член на Камарата на депутатите, председател и член на комисията по бюджет, финанси и банки

  януари 2017 г. – юни 2017 г. – министър на публичните финанси

  от 2016 г. – член на Камарата на депутатите

  2012 – 2016 г. – член на Камарата на депутатите

  2008 – 2016 г. – член на Камарата на депутатите

  1996 – 2008 г. – сенатор

  1996 – 2002 г. – председател, NAVROM SA Galati речно корабоплавателно дружество

  1991 – 1996 г. – главен изпълнителен директор, NAVROM SA Galati речно корабоплавателно дружество

  1987 – 1991 г. – началник на служба, NAVROM SA Galati румънско речно корабоплавателно дружество

  1980 – 1987 г. – икономист, NAVROM SA Galati румънско речно корабоплавателно дружество

Дейност, заемани длъжности в политическа партия

Член на Социалдемократическата партия от 1993 г.

  1996 – 2015 г. – заместник-председател на организацията Социалдемократическата партия в Галац

  2015 – 2018 г. – заместник-председател на Социалдемократическата партия

Дейност, заемани длъжности в профсъюзни, работодателски и др. организации

  1992 – 1998 г. – председател на Асоциацията на работодателите в корабоплаването

Предходни парламентарни дейности и заемани длъжности

  юли 2017 г. – януари 2018 г. – председател на комисията по бюджет, финанси и банки, Камара на депутатите

  януари 2017 г. – юни 2017 г. – министър на публичните финанси

  2016 – януари 2017 г. – председател на комисията по бюджет, финанси и банки, Камара на депутатите

Законодателни инициативи: 1

Изказвания по време на пленарни заседания:

Речи: 3 (на две пленарни заседания)

  2012 – 2016 г.

Член на Камарата на депутатите, председател на комисията по бюджет, финанси и банки;

Член на съвместната специална комисия на Камарата на депутатите и на Сената за одобряване на проекта на закон за някои мерки, свързани с добива на злато и сребро в периметъра на Рошия Монтана и за стимулиране и улесняване на развитието на минното дело в Румъния;

Председател на парламентарната група за приятелство с Руската федерация;

Секретар на парламентарната група за приятелство с Федеративна република Бразилия.

Законодателни инициативи: 42, от които 11 стават закони;

Изказвания по време на пленарни заседания:

Речи: 110 (на 51 пленарни заседания)

Предложени проекти на решения: 1

Предложения: 2

  2008 – 2012 г.

Член на Камарата на депутатите, председател на комисията по бюджет, финанси и банки;

Член на съвместната специална комисия за анализиране на кризата във функционирането на правосъдието;

Председател на парламентарната група за приятелство с Япония;

Член на парламентарната група за приятелство с Република Гърция;

Член на парламентарната група за приятелство с Държавата Израел;

Законодателни инициативи: 14, от които 2 стават закони

Изказвания по време на пленарни заседания:

Речи: 50 (на 35 пленарни заседания)

Въпроси и запитвания: 10

Предложения: 10

  2004 – 2008 г.

Сенатор, заместник-председател на комисията по бюджет, финанси, банкова дейност и капиталов пазар;

Член на съвместната специална постоянна комисия на Камарата на депутатите и на Сената по одита на Сметната палата на изпълнението на бюджета за 2003 г.;

Член на парламентарната група за приятелство с Армения;

Член на парламентарната група за приятелство с Исландия;

Член на парламентарната група за приятелство с Република Гърция;

Законодателни инициативи: 16, от които 3 стават закони

Изказвания по време на пленарни заседания:

Речи: 287 (на 156 пленарни заседания)

Политически изказвания 1

Предложения: 13

  2000 – 2004 г.

Сенатор, председател на комисията по бюджет, финанси, банкова дейност и капиталов пазар;

Член на парламентарната група за приятелство със Сирийската арабска република;

Член на парламентарната група за приятелство с Република Гърция;

Член на парламентарната група за приятелство с Държавата Израел;

Законодателни инициативи: 4, от които 1 става закон

Изказвания по време на пленарни заседания:

Речи: 276 (на 94 пленарни заседания)

Член на 8 комисии за медиация

  1996 – 2000 г.

Сенатор, член на комисията по бюджет, финанси, банкова дейност и капиталов пазар;

Член на съвместната комисия на Камарата на депутатите и Сената по бюджетния контрол на Сметната палата;

Член на парламентарната група за приятелство с Френската република;

Член на парламентарната група за приятелство с Република Австрия;

Дейност, заемани длъжности в други национални организации

-  1995 – 2001 г. – Председател. Асоциация на корабособствениците и речните оператори в Румъния (AAOFR)

Ордени, награди

Кавалер на Националния орден за заслуги


ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА Виорел Щефан НА ВЪПРОСНИКА

Професионален опит

1.  Моля, посочете Вашия професионален опит в областта на публичните финанси, независимо дали става въпрос за бюджетно планиране, изпълнение или управление на бюджета, или бюджетен контрол, или одит.

Професионалният ми опит в областта на публичните финанси, включително в бюджетното планиране, изпълнение и управление, бюджетния контрол и одита, е придобит в течение на 22 години служба в румънския парламент, като министър на публичните финанси през 2017 г. и като заместник министър-председател в румънското правителство от 2018 г.

В Парламента участвах последователно в две специализирани комисии и в двете камари, 12 години в комисията по бюджет, финанси, банки и капиталов пазар на Сената и 10 години за комисията по бюджет, финанси и банки в Камарата на депутатите.

През това време бях председател на комисия в продължение на десет години и заместник-председател на комисия в продължение на шест години.

Като председател на комисия отговарях за управлението на парламентарните процедури за приемане на държавните бюджети и бюджетите за социална сигурност, както и на бюджетите на двете камари и на институциите и публичните органи, които се отчитат пред Парламента или работят заедно с него, включително на Сметната палата на Румъния.

Всяка бюджетна година отговарях за координирането на парламентарния контрол на дейностите по управление на средствата на разпоредителите с бюджетни кредити, който включваше конкретни процедури, като например изслушвания, анализи или проучвания. В края на всяка година имах задачата да направя оценка и обсъдя специалните доклади за изпълнението на бюджета и да ги представя пред двете камари.

Изпълнението на бюджета се оценяваше и експертните доклади се приемаха на фона на постоянен институционален диалог с представителите на Сметната палата на Румъния въз основа на докладите, заключенията и становищата на одиторските екипи. Съвместната ми работа с тази институция ми даде представа за принципите и механизмите на доброто одитиране и преди всичко за нейното значение за гарантирането на правилното управление на публичните средства.

22-те години на пряко и непрекъснато участие в работата на тези специализирани парламентарни комисии ми помогнаха да разбера и да участвам активно в изготвянето и прилагането на публични политики на национално равнище в редица икономически и финансови области, включително: данъчно облагане, финансови пазари (банкиране, ценни книжа, застраховки, частни пенсии), парична политика и политики в областта на публичните заеми или инвестициите.

Назначаването ми като министър на публичните финанси беше не само истинско предизвикателство в кариерното ми развитие, но и възможност да демонстрирам способностите си в областта на управлението на публичните финанси. Докато преди това бях основно ангажиран със законодателна дейност и дейности по наблюдение, новото ми назначение ми даде възможност да приложа уменията си на практика и да придобия по-задълбочен поглед върху публичните финанси от гледната точка на изпълнителната власт. Така успях да придобия солиден опит наред с другото във формулирането на фискалната и бюджетната стратегия, планирането на бюджета, администрирането на държавните приходи, държавната хазна и държавния дълг, митническата политика и законодателство, организацията и провеждането на вътрешни одити в публичните органи, координирането на отношенията с международните финансови институции, обявяването и изпълнението на обществени поръчки, администрирането на схемите за държавна помощ, централизираното управление на публичното имущество и по-доброто управление на публичните инвестиции.

Опитът ми в Министерството на публичните финанси, заедно с парламентарната ми работа, ме подготвиха за задълженията ми като заместник министър-председател.

Новите ми отговорности се състоят основно в координиране на икономическите политики и стратегии и хармонизиране и оптимизиране на междуинституционалното сътрудничество, като акцентът се поставя върху рационализираното управление, намаляването на административните разходи, прекратяването на дублирането на дейности, преструктурирането на системите и ускоряването на компютризацията и цифровизацията на обществените услуги .

Очевидно това може да се постигне само чрез непрекъснато наблюдение на дейностите на бюджетно администриране на разпоредителите с бюджетни кредити.

2.  Кои са Вашите най-значими постижения в професионалната Ви кариера?

Кариерата ми може да бъде разделена на два последователни етапа, като и двата ми помогнаха да разбера механизмите в основата на микроикономическото и макроикономическото развитие.

След дипломирането си започнах работа в областта на стопанската дейност, като последователно придобих всички необходими умения, започвайки като млад стажант и постепенно издигайки се до поста генерален директор, мениджър, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет.

Всичко това стана в труден период на преход към пазарна икономика в Румъния, по време на който беше необходимо радикално преструктуриране, въвеждане на съвременни методи на управление, приспособяване към новите нерегулирани пазари и реорганизация на вътрешните, регионалните и международните търговски потоци.

Считам, че първото значимо постижение в професионалната ми кариера беше преструктурирането и приватизацията на старомодното, неефективно държавно предприятие, за което работех, както е посочено по-горе, и преобразуването му в частно дружество, регистрирано на фондовата борса, с изключителни икономически резултати, което и днес продължава да осигурява хиляди работни места в Румъния.

Опитът, който придобих през този период е в основата на докторската ми дисертация, която всъщност беше връхната точка на този етап от кариерата ми.

Вторият етап започна преди 22 години, когато реших да вляза в управлението на държавата и станах член на Сената на Румъния. Тогава се заех с придобиване на новите умения, необходими за справяне с възникващите макроикономически проблеми, и след като бях избран за втори мандат в Сената на Румъния, колегите ми сенатори единодушно ме избраха за председател на комисията по бюджет, финанси, банкова дейност и капиталов пазар. Считам това за голямо постижение в моята парламентарна кариера. Посветих се изключително на тази сфера на дейност и професионалните ми умения получиха признание от всички политически групи и съответните органи в румънския парламент и от широката общественост. Именно поради тази причина бях избиран с подкрепата на всички политически групи да оглавявам съответните специализирани комисии по време на цялата ми парламентарна кариера.

Назначаването ми за министър на публичните финанси беше друг крайъгълен камък в моята кариера.

На този пост голямо удовлетворение ми носеше работата с отличния екип от експерти, за координирането на които отговарях, и за които трябваше да осигуря положителна и конструктивна работна среда на придържане към стабилни принципи, взаимно уважение и зачитане на уменията и способностите на всеки, придружени от признаване на постиженията на нашите предшественици и осъзнаване на необходимостта от последователност и приемственост в управлението на фискалните и бюджетните политики и стратегии.

Доброто и конструктивно сътрудничество с други институции в тази област (Националната банка на Румъния, Органа за финансов надзор, Съвета за защита на конкуренцията, Сметната палата и др.) също даде съществени резултати и отразява моите професионални умения.

Назначаването ми за заместник министър-председател беше кулминацията на досегашната ми кариера и възнамерявам да продължа да бъда достоен за тази огромна чест и да изпълнявам задълженията си съответствие с принципите на лоялност и професионализъм до последния си ден на този пост.

3.  Какъв е Вашият професионален опит в международни мултикултурни и многоезикови организации или институции, базирани извън Вашата държава на произход?

Въпреки че не съм заемал платена длъжност в международна институция или организация, имам международен, мултикултурен и многоезичен опит, придобит в рамките на политическата ми кариера чрез членството ми в парламентарните групи за приятелство с: Япония (председател на групата), Руската федерация (председател на групата), Федеративна република Бразилия (секретар на групата), Конфедерация Швейцария, Държавата Израел, Република Гърция, Исландия, Република Армения, Сирийската арабска република, Република Австрия и Френската република.

Това членство ми даде възможност да взаимодействам с депутати от тези страни. Целта на парламентарните групи за приятелство е да работят за насърчаване на двустранното сътрудничество във всички области от общ интерес, като тяхната сфера на дейност е изключително разнообразна и включва политически и парламентарен диалог, както и двустранни икономически, културни и научни отношения.

Докато бях министър на публичните финанси, представлявах Румъния в Съвета на управителите на Европейската банка за възстановяване и развитие, Международната банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка. Това ме научи да работя по-ефективно в международна, мултикултурна и многоезична среда. В това си качество трябваше да координирам и диалога между румънските органи и делегатите на Международния валутен фонд и Световната банка.

4.  Били ли сте освобождаван от отговорност за предходно изпълняваните от Вас управленски функции, ако се прилага такава процедура?

Такава процедура не е била прилагана.

5.  Кои от предходно заеманите от Вас професионални длъжности са в резултат на политическо назначение?

Както посочих в отговора си на втория въпрос, професионалната ми кариера може да бъде разделена на два отделни етапа. През първия етап на моята кариера се занимавах със стопанска дейност, издигайки се от младши стажант до председател на управителния съвет, без това да се дължи на каквото и да било политическо влияние. От само себе си се разбира, че критериите за повишение в частно дружество, регистрирано на фондовата борса, са изцяло свързани с резултатите от работата.

Вторият етап от моята кариера е в Парламента, който по дефиниция включва политически участници, ръководени от демократичните принципи. Получавал съм политическа подкрепа за влизането си в Парламента и за моите назначения като министър на финансите и заместник министър-председател.

Тук бих искал също така да добавя няколко думи за назначаването си за ръководител на специализираните парламентарни комисии. Предвид на това, че кандидатите винаги се избират преди всичко въз основа на професионални критерии и специфични умения, успях да си осигуря подкрепата на всички политически групи във всеки отделен случай, независимо от това дали са били в управлението или в опозиция.

6.  Кои са трите най-важни решения, във взимането на които сте взели участие в професионалната Ви кариера?

В хода на професионалната си кариера имах възможност да участвам активно в приемането на много важни решения, които определиха прехода на Румъния към функционираща пазарна икономика, последван от присъединяването ѝ към НАТО и Европейския съюз.

Бих искал да спомена само три важни решения, които допринесоха за модернизирането на Сметната палата на Румъния и за привеждането на нейния конституционен и правен профил в съответствие с европейските и международните модели и добри практики.

(1)  Преразглеждането на конституцията през 2003 г. укрепи независимостта на Сметната палата и предостави допълнителни гаранции за нейната стабилност. Беше въведен нов пленарен механизъм за повторeн избор, с който се премахна всякаква възможност за прекомерна или произволна политическа намеса. Нейните задачи бяха предефинирани, което създаде конституционната основа за създаването на специализирани съдилища. Финансовата прокуратура беше разформирована и прокурорите бяха преназначени към министерството.

Като председател на комисията на Сената по бюджет, финанси, банкова дейност и капиталов пазар, участвах активно в оценката, обосновката, формулирането и окончателното изготвяне на проектоизмененията към този раздел от Конституцията.

(2)  През 2005 г., като заместник-председател на комисията на Сената по бюджет, финанси, банкова дейност и капиталов пазар, изготвих доклада за пленарното заседание за приемане на закона за създаване на одитния орган, независимо оперативно звено в рамките на Сметната палата,

чиято задача е извършване на одит на европейското финансиране в съответствие с общите принципи на управление и контрол.

(3)  През 2008 г., като заместник-председател на специалната комисия на Сената, отговарях за координирането на трудния процес на изменение и допълнение на закона за организацията и функционирането на Сметната палата. Заедно с одиторите от Сметната палата успяхме да изготвим доклад, който представих на пленарно заседание на Сената. Именно на тази основа беше приет Закон 217/2008.

Новите разпоредби имаха решаващ принос за привеждането на Правилника за дейността на Сметната палата в съответствие с разпоредбите на ЕС, като за отправна точка бяха взети принципите, съдържащи се в Декларацията от Мексико от 2007 г. относно независимостта на върховните одитни институции.

Бяха въведени нови правила за независимостта на одиторите на Сметната палата и на външните публични одитори. Беше засилена финансовата независимост на институцията. Бяха установени правата и задълженията за докладване на Палатата, както и свободата за вземане на решения относно съдържанието, публикуването и разпространението. Беше осигурен неограничен достъп до информация.

След приемането на тези правила румънската Сметна палата започна да играе основна роля в процеса на реформа на публичната администрация чрез повишаване на отчетността за използването и управлението на публични средства, включително на финансирането от Европа или от други международни финансови институции.

Независимост

7.  Договорът постановява, че членовете на Сметната палата трябва да са „напълно независими“ при изпълнението на своите функции. Как бихте прилагали това задължение при изпълнението на бъдещите Ви функции?

Независимостта е основен принцип на външния публичен одит и най-важният принцип за върховните одитни институции, както се посочва в Декларацията от Лима, референтният документ за публичния одит в световен мащаб, който ефективно гарантира независимостта на тези институции.

Основният принцип на независимостта беше твърдо установен в Декларацията от Мексико и допълнително подкрепен неотдавна с резолюции на Организацията на обединените нации.

В Декларацията от Лима, приета още през 1977 г., недвусмислено се заявява, че върховните одитни институции могат да изпълняват своите задачи по обективен и ефикасен начин само ако са независими от одитираното предприятие и от всякакви външни влияния.

Запознат съм също така с разпоредбите на Договора за Европейския съюз, съгласно които членовете на Европейската сметна палата трябва да бъдат напълно независими при изпълнението на своите задължения в името на общия интерес на Европейския съюз, като се посочва, че те нито търсят, нито приемат инструкции от който и да е правителствен или друг субект.

Ако бъда назначен на изключително важната длъжност на член на Европейската сметна палата, ще се съобразявам напълно с необходимостта от стриктно спазване на принципа за независимост и следователно ще бъда напълно независим при изпълнението на задълженията си, като гарантирам, че нищо не може да повлияе на моята независимост, справедливост, безпристрастност, обективност и професионализъм.

Ще зачитам и спазвам по същия начин ценностите и процедурните правила на Европейската сметна палата, кодекса за поведение, установен с международните стандарти за върховните одитни институции (МСВОИ), етичните стандарти на европейските одитни институции, Кодекса за поведение на ЕСП и всички други съответни разпоредби.

Твърдо съм убеден, че членовете на Сметната палата трябва да останат напълно независими от всякакъв вид интереси, натиск и т.н. от страна на държавите – членки на ЕС, или техните институции, политически партии, защитаващи интереси групи или частни дружества, както и от други публични или частни субекти.

Тук бих искал да добавя, че през цялата си кариера, по време на която съм заемал редица важни длъжности в румънския парламент и правителство, в качеството си на председател на комисията по бюджет, финанси и банкова дейност, министър на публичните финанси и заместник министър-председател, винаги съм отдавал голямо значение на принципа на независимостта и съм го спазвал стриктно при упражняването на функциите си.

8.  Имате ли Вие или Ваши близки роднини (родители, братя и сестри, законен партньор и деца) стопанско или финансово участие или други ангажименти, които биха могли да се окажат в конфликт с бъдещите Ви функции?

Нито аз, нито близки ми роднини (родители, братя или сестри, законен партньор или деца) участваме в стопански дейности, сме обвързани с каквито и да било ангажименти или участваме в стопански дружества, които биха могли да се окажат в конфликт с бъдещите ми задължения.

Дяловите ми участия представляват миноритарни портфейли, които не ми дават право на глас или на участие в управлението на въпросните предприятия или в техните сделки и трансакции.

Спазвайки съответното румънско законодателство от 2003 г. оповестявам публично своите активи и интереси на уебсайтовете на двете камари на парламента, където те могат да бъдат проверени от всеки по всяко време.

9.  Готов ли сте да разкриете всички Ваши финансови интереси и други ангажименти пред председателя на Сметната палата и да ги оповестите публично?

Ще информирам председателя на Сметната палата за всички мои финансови интереси и ангажименти и ще ги оповестя публично.

10.  Страна ли сте по текущо съдебно производство? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Не съм страна по съдебно производство.

11.  Имате ли активна или изпълнителна роля в политиката? Ако отговорът е утвърдителен — на какво равнище? Заемали ли сте политическа длъжност през последните 18 месеца? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Член съм на Социалдемократическата партия и заместник-председател на СДП в Галац.

От октомври 2015 г. до март 2018 г. бях заместник-председател на националната СДП. Оттеглих се на 10 март 2018 г.

12.  Ще се откажете ли от заемането на всякакви изборни длъжности или ще преустановите ли изпълнението на всякакви отговорни функции в политическа партия, ако бъдете назначен за член на Сметната палата?

Ако бъда назначен за член на Европейската сметна палата, ще подам оставка от румънския парламент и от всички длъжности и функции в партията.

13.  Как бихте постъпили в случай на сериозна нередност или дори в случай на измама и/или корупция, в които участват лица от Вашата държава членка на произход?

Вярвам, че независимо от държавата членка или лицата, имащи отношение към сериозни случаи на нередности, измами или корупция, всички членове на Европейската сметна палата трябва да бъдат не само независими, но и безпристрастни и съответно да разглеждат такива случаи с еднаква строгост и да предприемат подходящи действия.

Като член на Европейската сметна палата ще подхождам към такива случаи с пълна безпристрастност и обективност, тъй като, независимо от държавата членка на произход на лицата, замесени в сериозни случаи на нередности, измами или корупция, те следва да бъдат третирани по един и същ начин и следва да се прилагат подходящи мерки по еднакъв и справедлив начин.

В съответствие с процедурите на Европейската сметна палата ще информирам незабавно нейния председател и OLAF, ако се сблъскам с такава ситуация.

Считам за напълно недопустима самата идея за различно третиране и използване на субективни критерии при сериозни случаи на нередности, подозрения, измами или корупция, в които са замесени лица от моята държава членка по произход, като се има предвид отговорността ми като член на Европейската сметна палата да защитавам финансовите интереси на всички държави – членки на ЕС, в полза на европейските данъкоплатци. Следователно не може да става и въпрос за възприемане на пристрастен подход към тези случаи.

Освен това, по време на цялата си кариера, при всички обстоятелства и във всички ситуации съм показвал, че се придържам към и се ръководя от принципи като независимост, безпристрастност, обективност, честност и професионализъм.

Изпълнение на функциите

14.  Какви следва да бъдат според Вас главните характеристики на една култура на добро финансово управление във всяка публична служба? Как Европейската сметна палата би могла да допринесе за нейното прилагане?

Общоприето е, че доброто финансово управление във всички институции или публични органи се основава на принципите на икономичност, ефикасност и ефективност. Докато принципът на икономичност означава, че подходящите ресурси трябва да се предоставят бързо, в подходящи количества и възможно най-ефективно по отношение на разходите, ефикасността означава оптимално използване на дадените ресурси, за да се осигурят възможно най-добри резултати. Ефективност означава степента, в която резултатите от дадена дейност съответстват или отговарят на определените цели.

Тези три принципа формират основата не само на доброто управление на публичните средства, но и на доброто икономическо управление на всяка стопанска дейност.

Като се има предвид, че доброто финансово управление се основава на тези три принципа – икономичност, ефикасност и ефективност – е ясно, че публичните институции трябва да определят по подходящ начин своите цели, показатели за изпълнение, контрол на системите и процедури за вътрешен одит, за да се гарантира висока степен на съответствие и постигане на целите.

Единствено институциите, които прилагат такава култура, която включва добро управление на публични средства, се възприемат от заинтересованите страни и данъкоплатците като прозрачни и отговорни институции, които са в състояние ефективно и ефикасно да управляват публичните средства и да осигурят добро управление в полза на гражданите на държавите членки.

Считам, че Европейската сметна палата играе съществена роля не само за насърчаването и подкрепата на прилагането на практика на култура на добро финансово управление, но и за осигуряването на дългосрочна устойчивост във всички публични институции. Основните начини за постигане на това са, от една страна, чрез препоръки, съдържащи се в одитните доклади, изготвени от Европейската сметна палата, които спомагат за подобряване и рационализиране на целите, които се одитират от Палатата, и, от друга страна, чрез мониторинг на изпълнението на тези препоръки.

Европейската сметна палата също така допринася значително за опростяването на законодателната уредба и административните процедури, където е уместно, за целите на доброто финансово управление, което включва и усилия за реформиране и опростяване на правилата, които го уреждат.

15.  Съгласно Договора от Сметната палата се изисква да подпомага Парламента при упражняването на правомощията му за контрол на изпълнението на бюджета. Как бихте подобрили допълнително сътрудничеството между Сметната палата и Европейския парламент (в частност неговата комисията по бюджетен контрол) с цел както засилване на публичния надзор над общите разходи, така и повишаване на икономическата им ефективност?

След продължителната ми кариера в румънския парламент, продължила 22 години, по време на която заемах редица важни длъжности, като например председател на комисията по бюджет, финанси и банки, съм напълно убеден, че парламентарният контрол върху изпълнението на държавния бюджет, независимо дали на равнището на държавите членки или на европейско равнище, е от съществено значение, тъй като предоставя на обществеността доказателства, че средствата се използват законно и ефективно в съответствие с установените цели. Това несъмнено допринася за засилване на демократичния диалог и в дългосрочен план води до по-голямо сближаване в Европейския съюз.

Европейската сметна палата има важен принос, тъй като отговаря за предоставянето на надеждна и добре документирана информация относно използването на европейските фондове. Тази информация се предава чрез годишния доклад, в който се разглеждат въпроси, свързани предимно с резултатите от финансовите одити и одитите на съответствието, както и чрез специалните доклади, които се занимават основно с одитите на изпълнението.

Отговорността на Европейската сметна палата обаче не се изчерпва със самото предаване на нейните доклади на Европейския парламент. Вярвам, че тясното международно сътрудничество, основано на принципите на лоялност, взаимно доверие и зачитане на отговорностите и прерогативите на всяка институция, остава от съществено значение и че следва да се положат всички усилия за предоставяне на съответната информация възможно най-бързо на членовете на комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

Напълно съм убеден, че Европейската сметна палата счита комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент за свой най-важен партньор и основна заинтересована страна по отношение на резултатите от своята работа. Съответно тя поддържа тесен контакт с комисията, за да осигурява последователна подкрепа за членовете си за целите на бюджетния контрол.

Непрекъснатият и ефективен диалог за запознаване на Сметната палата с очакванията на членовете на ЕП и за гарантиране, че тя действа в съответствие с тях, като същевременно спазва принципа на независимост, би бил рецептата за успех, когато става въпрос за конкретните начини за подобряване на сътрудничеството между Европейската сметна палата и комисията по бюджетен контрол.

Това би било от полза и за двете институции и косвено би отговорило на очакванията на европейските данъкоплатци. Освен това по-ефективната комуникация и иновативните начини на представяне на констатациите и заключенията от докладите следва да бъдат постоянен приоритет за Палатата, като се гарантира, че тя отговаря адекватно на очакванията на Европейския парламент като цяло и на комисията по бюджетен контрол в частност.

16.  Според Вас каква е добавената стойност на одита на изпълнението и как заключенията от одита следва да бъдат включени в процедурите за управление?

Финансовият одит, одитът на съответствието и одитът на изпълнението не се изключват взаимно. Напротив, те са дейности, които взаимно се допълват, за да се получи цялостна картина, което може да бъде от голяма полза, когато става въпрос за вземане на важни решения. Поради това съм убеден, че както финансовите одити, така и одитът на изпълнението са от особено значение за Парламента и за широката общественост.

След почти 22 години парламентарна дейност съм анализирал много доклади на Сметната палата на Румъния, които бяха особено полезни. В много случаи съм се консултирал и с доклади, публикувани от Европейската сметна палата и други върховни национални одитни институции, за да получа възможно най-пълна картина.

Така с течение на времето открих, че се поставя по-голям акцент върху ролята на одитите на изпълнението, които повишават стойността на традиционния финансов одит. Тази тенденция отразява по-специално очакванията на основните получатели на одитните доклади, т.е. на Парламента и на обществеността, важните въпроси да се разглеждат незабавно и да се правят препоръки за коригиране на всички пропуски или за подобряване на системите и механизмите, които продължават да не функционират на необходимото равнище.

Ето защо за мен е ясно, че не е достатъчно просто да се знае за законосъобразността и редовността на изпълнението на бюджета на ЕС. Трябва също така да се гарантира, че средствата са били използвани икономично, ефикасно и ефективно на европейско равнище, което означава подобряване на финансовото управление на ЕС.

Ефективното използване на европейските фондове е важно за всички европейски граждани, което означава, че Европейската сметна палата играе важна роля в извършването на подходящи и внимателно подбрани одити на изпълнението, при които се използват подходящи процедури за анализ на риска, които осигуряват значителна добавена стойност.

17.  Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, националните одитни институции и Европейския парламент (комисия по бюджетен контрол) относно одита на бюджета на ЕС?

Като председател на комисията по бюджети, финанси и банкова дейност наблюдавах с интерес как върховните одитни институции си сътрудничат на международно равнище с националните парламенти, и особено – сътрудничеството на европейско равнище в Европейския парламент и в Европейската сметна палата. Твърдо съм убеден, че кумулативният ефект трябва да се търси в повишаването на осведомеността относно областите от общ интерес и определянето на най-ефективните канали за сътрудничество между парламентите и върховните одитни институции.

Запознат съм, че върховните одитни институции и Европейската сметна палата отдавна си сътрудничат в рамките на съвместен форум, наречен Контактен комитет на ръководителите на върховните одитни институции на държавите – членки на ЕС, и Европейската сметна палата, което включва годишни срещи за обсъждане на актуални въпроси, свързани с одита на европейските фондове и защитата на интересите на общността. Знам също така, че Европейският парламент, и по-специално комисията по бюджетен контрол, внимателно следи резултатите от това сътрудничество и подкрепя по-тесните връзки в полза на европейската общественост.

Информиран съм и за предприетите неотдавна от Контактния комитет мащабни реформи с цел установяване на по-тесни връзки за целите на сътрудничеството на европейско равнище, за да се отговоря възможно най-бързо на очакванията на Парламента. Бих искал също така да отбележа, че румънската върховна одитна институция, Сметната палата на Румъния, участва успешно в този процес на реформиране на Контактния комитет и подкрепя одитните мисии на Европейската сметна палата в Румъния и търси нови начини за засилване на междуинституционалното сътрудничество, например чрез обмяна на опит в областта на външния одит, и по-специално в областта на одита на изпълнението.

Активното търсене на сътрудничество между върховните одитни институции и Европейската сметна палата се оказва ефективно средство за подобряване на сътрудничеството. Съвместните анализи на риска могат да се използват за установяването на областите с висок риск, в които да се съсредоточат националните и европейските одитни дейности, което ще доведе до по-ефективно разпределение на ресурсите, тъй като констатациите на национално равнище могат да бъдат екстраполирани на европейско равнище.

Ако бъда назначен за член на Европейската сметна палата, ще подкрепям решително укрепването и развитието на сътрудничеството между върховните одитни институции, Европейската сметна палата и Европейския парламент, имайки предвид, че Европейската сметна палата е логическата връзка между националните върховни одитни институции и Европейския парламент.

18.  Как бихте развили допълнително докладването на Сметната палата с цел на Европейския парламент да се предоставя цялата необходима информация относно точността на данните, предоставени от държавите членки на Европейската комисия?

Считам, че осигуряването на цялата необходима информация на Европейския парламент относно точността на данните, предоставяни от държавите членки, е основна цел на Европейската сметна палата в нейната процедура за докладване.

Тъй като това включва и данни, предоставяни от органите на държавите членки, считам това за възможност за плодотворно сътрудничество между националните върховни одитни институции и Европейската сметна палата. Доколкото ми е известно, такова сътрудничество вече се осъществява на равнището на Контактния комитет като върховните одитни институции участват в проверката на определянето на статистическите данни. Вече е създадена съвместна работна група с участието на националните статистически институти, която да гарантира, че всички евентуални корекции, направени в окончателните одитни доклади за изпълнението на бюджета, са точно отразени в окончателните статистически данни.

Във всеки случай напълно споделям загрижеността относно необходимостта да се гарантира, че данните, предоставяни от държавите членки са точни и отразяват действителността и се ангажирам активно да подпомагам усилията за определяне на необходимите лостове за подобряване на процедурата за докладване на Сметната палата в тази област.

Други въпроси

19.  Ще оттеглите ли кандидатурата си, ако становището на Парламента е против назначаването Ви за член на Сметната палата?

Номиниран съм от румънското правителство за кандидат за член на Европейската сметна палата.

Договорът за функционирането на Европейския съюз предвижда Съветът да действа след консултация с Европейския парламент.

В случай на отрицателно становище от страна на Европейския парламент, Съветът следва да вземе съответното решение въз основа на всички съответни елементи и информацията, с която разполага.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Частично обновяване на членовете на Сметната палата – RO кандидат

Позовавания

06341/2019 – C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

14.2.2019

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CONT

11.3.2019

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Indrek Tarand

1.3.2019

 

 

 

Дата на приемане

8.4.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

8

12

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Maria Grapini, Dan Nica, Emilian Pavel, Răzvan Popa, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Maria Gabriela Zoană

Дата на внасяне

10.4.2019

Последно осъвременяване: 12 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност