Postup : 2019/0802(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0194/2019

Předložené texty :

A8-0194/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.6
CRE 16/04/2019 - 8.6

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0364

ZPRÁVA     
PDF 217kWORD 65k
10.4.2019
PE 636.163v02-00 A8-0194/2019

o návrhu na jmenování Viorela Ştefana členem Účetního dvora

(C8-0049/2019 2019/0802(NLE))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Indrek Tarand

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Viorela Ştefana
 PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI Viorela Ştefana NA DOTAZNÍK
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování Viorela Ştefana členem Účetního dvora

(C8-0049/2019 2019/0802(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0049/2019),

  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0194/2019),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu zhodnotil kvalifikaci navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že na zasedání dne 8. dubna 2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyslechl kandidáta Rady na člena Účetního dvora;

1.  vydává záporné stanovisko k návrhu Rady, aby byl Viorel Ştefan jmenován členem Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.


PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Viorela Ştefana

Studium a specializace

  2002, Ph.D. v oboru ekonomie, Univerzita Galati Lower Danube

  1980, absolvent Fakulty hospodářských věd, Univerzita Iasi AI. I. Cuza

Profesní činnost

  únor 2018 dosud, místopředseda vlády

  červen 2017leden 2018, poslanec Poslanecké sněmovny, předseda a člen Výboru pro rozpočet, finance a banky

  leden 2017červen 2017, ministr veřejných financí

  2016dosud, poslanec Poslanecké sněmovny

  20122016, poslanec Poslanecké sněmovny

  20082016, poslanec Poslanecké sněmovny

  19962008, senátor

  19962002, předseda, NAVROM SA Galati říční navigační společnost

  19911996, výkonný ředitel, NAVROM SA Galati říční navigační společnost

  19871991, vedoucí služeb, rumunská říční navigační společnost NAVROM SA Galati

  19801987, ekonom, rumunská říční navigační společnost NAVROM SA Galati

Činnost, funkce zastávané v politické straně

člen Sociálnědemokratické strany od roku 1993

  19962015, místopředseda, Sociálnědemokratická strana Galati

  20152018, místopředseda Sociálnědemokratické strany

Činnost, funkce zastávané v odborových svazech, organizacích zaměstnavatelů atd.

  19921998, předseda, sdružení zaměstnavatelů lodní dopravy

Předchozí parlamentní činnost a funkce

  červenec 2017leden 2018, předseda Výboru pro rozpočet, finance a banky, Poslanecká sněmovna

  leden 2017červen 2017, ministr veřejných financí

  2016leden 2017, předseda Výboru pro rozpočet, finance a banky, Poslanecká sněmovna

Legislativní iniciativy: 1

Vystoupení v plénu:

Projevy: 3 (na dvou zasedáních)

  20122016

poslanec Poslanecké sněmovny, předseda Výboru pro rozpočet, finance a banky;

člen společného zvláštního výboru Poslanecké sněmovny a Senátu pro schválení návrhu zákona o určitých opatřeních týkajících se těžby zlaté a stříbrné rudy v obvodu Rosia Montana a pro podporu a usnadnění rozvoje těžby v Rumunsku;

předseda parlamentní skupiny pro přátelství s Ruskou federací

tajemník parlamentní skupiny pro přátelství s Brazilskou federativní republikou

Legislativní iniciativy: 42, z toho 11 schváleno jako zákon;

Vystoupení v plénu:

Projevy: 110 (na 51 zasedáních)

Zahájené návrhy rozhodnutí: 1

Návrhy: 2

  20082012

poslanec Poslanecké sněmovny, předseda Výboru pro rozpočet, finance a banky;

člen společného zvláštního výboru pro analýzu krize ve fungování justice;

předseda parlamentní skupiny pro přátelství s Japonskem;

člen parlamentní skupiny pro přátelství s Řeckou republikou;

člen parlamentní skupiny pro přátelství se Státem Izrael.

Legislativní iniciativy: 14, z toho 2 schváleny jako zákon

Vystoupení v plénu:

Projevy: 50 (35 zasedání)

Otázky a interpelace: 10

Návrhy: 10

  20042008

senátor, místopředseda, Výbor pro rozpočet, finance, bankovnictví a kapitálový trh;

člen společného zvláštního stálého výboru Poslanecké sněmovny a Senátu pro výkon rozpočtové kontroly Účetního dvora pro rok 2003;

člen parlamentní skupiny pro přátelství s Arménskou republikou;

člen parlamentní skupiny pro přátelství s Islandem;

člen parlamentní skupiny pro přátelství s Řeckou republikou.

Legislativní iniciativy: 16, z toho 3 schváleny jako zákon

Vystoupení v plénu:

Projevy: 287 (156 zasedání)

Politické prohlášení: 1

Návrhy: 13

  20002004

senátor, předseda, Výbor pro rozpočet, finance, bankovnictví a kapitálový trh;

člen parlamentní skupiny pro přátelství se Syrskou arabskou republikou;

člen parlamentní skupiny pro přátelství s Řeckou republikou;

člen parlamentní skupiny pro přátelství se Státem Izrael.

Legislativní iniciativy: 4, z toho 1 schválena jako zákon

Vystoupení v plénu:

Projevy: 276 (94 zasedání)

člen 8 mediačních výborů

  19962000

senátor, člen Výboru pro rozpočet, finance, bankovnictví a kapitálový trh;

člen společného výboru Poslanecké sněmovny a Senátu pro rozpočtovou kontrolu Účetního dvora;

člen parlamentní skupiny pro přátelství s Francouzskou republikou;

člen parlamentní skupiny pro přátelství s Rakouskou republikou.

Činnost, funkce zastávané v dalších vnitrostátních organizacích

  19952001, předseda. Sdružení majitelů lodí a provozovatelů říční dopravy v Rumunsku (AAOPFR)

Řády, vyznamenání

Národní řád za zásluhyna úrovni rytíře


PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI Viorela Ştefana NA DOTAZNÍK

Odborná praxe

1.  Uveďte svou odbornou praxi v oblasti veřejných financí, ať už jde o rozpočtové plánování, plnění či řízení rozpočtu nebo rozpočtovou kontrolu či audit.

Odbornou praxi v oblasti veřejných financí, včetně rozpočtového plánování, plnění a řízení rozpočtu, rozpočtové kontroly a auditu, jsem získal během 22 let služby v rumunském parlamentu, jako ministr veřejných financí v roce 2017 a místopředseda rumunské vlády od roku 2018.

V parlamentu jsem souvisle pracoval ve dvou specializovaných výborech v obou komorách, 12 let v senátním Výboru pro rozpočet, finance, bankovnictví a kapitálový trh a 10 let ve Výboru pro rozpočet, finance a banky Poslanecké sněmovny.

Během této doby jsem 10 deset let působil jako předseda Výboru a šest let jako zástupce předsedy.

Jako předseda Výboru jsem byl odpovědný za řízení parlamentních postupů pro schvalování rozpočtů vlády a rozpočtů sociálního zabezpečení, jakož i rozpočtů obou komor a institucí a veřejných orgánů odpovědných parlamentu nebo spolupracujících s parlamentem, včetně rumunského účetního dvora.

Každý rozpočtový rok jsem byl odpovědný za koordinaci parlamentního dohledu nad činnostmi schvalujících osob v oblasti správy financí, což zahrnovalo zvláštní postupy, jako jsou slyšení, analýzy a průzkumy. Na konci každého roku jsem měl za úkol vyhodnotit a projednat zvláštní zprávy o plnění rozpočtu a předložit je oběma komorám.

Plnění rozpočtu se posuzovalo a zprávy odborníků se přijímaly během pokračujícího institucionálního dialogu se zástupci rumunského účetního dvora na základě zpráv, závěrů a stanovisek auditních týmů. Moje spolupráce s touto institucí mi umožnila pochopit zásady a mechanismy řádného auditu a především jeho význam při zajišťování náležitého řízení veřejných finančních zdrojů.

22 let přímého a trvalého zapojení do činnosti těchto specializovaných parlamentních výborů mi pomohlo pochopit tvorbu a provádění veřejných politik na vnitrostátní úrovni v řadě hospodářských a finančních disciplín a aktivně se do ní zapojit. Mimo jiné šlo o: zdanění, finanční trhy (bankovnictví, cenné papíry, pojištění, soukromé důchody), měnovou politiku a veřejné půjčování nebo investiční politiky.

Mé jmenování ministrem veřejných financí pro mě nebylo jen skutečnou výzvou z hlediska kariéry, ale také příležitostí ukázat, že jsem schopen řídit veřejné finance. Ačkoli jsem byl dříve zapojen především do legislativních činností a monitorování, má nová funkce mi dala příležitost, abych uplatnil své dovednosti v praxi a získal hlubší vhled do veřejných financí z výkonného pohledu. To mi umožnilo získat solidní praxi mimo jiné při tvorbě fiskální a rozpočtové strategie, plánování rozpočtu, správě státních příjmů, dluhu ministerstva financí a veřejného dluhu, v oblasti celní politiky a legislativy, při organizaci a provádění interních auditů ve veřejných orgánech, koordinaci vztahů s mezinárodními finančními institucemi, podpoře a provádění zadávání veřejných zakázek, správě systémů státní podpory, centralizovaném řízení veřejného inventáře a lepším řízení veřejných investic.

Mé zkušenosti na ministerstvu veřejných financí mi spolu s parlamentní činností pomohly připravit se na povinnosti místopředsedy vlády.

Moje nová odpovědnost spočívá v zásadě v koordinaci hospodářských politik a strategií a harmonizaci a optimalizaci interinstitucionální spolupráce, přičemž se současně zaměřuji na zefektivnění správy, snížení administrativních nákladů, ukončení zdvojování práce, restrukturalizaci systémů a urychlení komputerizace a digitalizace veřejných služeb.

Toho lze jasně dosáhnout pouze pomocí pokračujícího monitorování činností rozpočtové správy schvalujících osob.

2.  Čeho nejvýznamnějšího jste dosáhl ve své profesní kariéře?

Mou kariéru lze rozdělit do dvou po sobě jdoucích fází, které mi obě pomohly pochopit mechanismy stojící za mikroekonomickým a makroekonomickým vývojem.

Po absolvování studií jsem zahájil kariéru v obchodní činnosti, kde jsem postupně získal všechny nezbytné dovednosti, přičemž jsem začal coby stážista a vypracoval jsem se až na generálního ředitele, řídicího pracovníka, výkonného ředitele a předsedu správní rady.

K tomu všemu došlo během obtížného období přechodu na tržní hospodářství v Rumunsku, kdy byla nezbytná radikální restrukturalizace, zavedení moderních řídicích metod, přizpůsobení se novým deregulovaným trhům a nové uspořádání interních, regionálních a mezinárodních obchodních toků.

Domnívám se, že prvním úspěchem, kterého jsem ve své kariéře dosáhl, byla restrukturalizace a privatizace zkostnatělého státního podniku se slabým výkonem, pro který jsem pracoval, jak je uvedeno výše, a jenž byl proměněn v soukromou kótovanou společnost s vynikajícími hospodářskými výsledky, která i dnes v Rumunsku zajišťuje tisíce pracovních míst.

Zkušenosti, které jsem získal během tohoto období, tvořily základ mé dizertace, jež byla v podstatě vrcholem této fáze mé kariéry.

Druhá fáze začala před 22 lety, kdy jsem se rozhodl vstoupit do veřejné služby a stal jsem se členem rumunského Senátu. Pustil jsem se tehdy do nabývání nových dovedností, které jsem potřeboval k řešení objevujících se makroekonomických otázek, a když jsem se na druhé funkční období vrátil do rumunského Senátu, moji kolegové senátoři mě jednomyslně jmenovali předsedou Výboru pro rozpočet, finance, bankovnictví a kapitálový trh. Domnívám se, že to bylo hlavním úspěchem, kterého jsem ve své parlamentní kariéře dosáhl. Věnoval jsem se výhradně této oblasti činnosti a mé odborné dovednosti si získaly uznání všech politických skupin a příslušných orgánů v rumunském parlamentu a v očích široké veřejnosti. Zejména z tohoto důvodu jsem byl s podporou všech politických skupin vybrán, abych během celé své parlamentní kariéry stál v čele specializovaných výborů.

Mé jmenování ministrem veřejných financí bylo také velkým milníkem v mé kariéře.

Současně jsem byl velmi spokojen s výtečným týmem odborníků, za jejichž koordinaci jsem byl odpovědný, přičemž jsem zajišťoval pozitivní a konstruktivní pracovní prostředí, dodržování řádných zásad, vzájemný respekt a ocenění dovedností a schopností všech jednotlivců, které doprovázelo uznání práce našich předchůdců a uvědomění si potřeby soudržnosti a kontinuity při řízení fiskálních a rozpočtových politik a strategií.

Dobrá a konstruktivní spolupráce s dalšími institucemi v této oblasti (Rumunská národní banka, orgán finančního dohledu, rada pro hospodářskou soutěž, účetní dvůr atd.) také přinesla významné výsledky a odráží mé odborné dovednosti.

Mé jmenování místopředsedou vlády bylo vyvrcholením mé kariéry. Mám v úmyslu si tuto velkou poctu nadále zasloužit a plnit své povinnosti v souladu se zásadami spravedlnosti a profesionality až do posledního dne, který v této funkci strávím.

3.  Jaká je Vaše odborná praxe v mezinárodní, multikulturní a vícejazyčné organizaci nebo instituci usazené mimo Vaši domovskou zemi?

Ačkoli jsem nezastával žádnou placenou pozici v mezinárodní instituci nebo organizaci, během své politické dráhy jsem získal mezinárodní, multikulturní a vícejazyčné zkušenosti díky členství v parlamentních skupinách pro přátelství s: Japonskem (předseda skupiny), Ruskou federací (předseda skupiny), Brazilskou federativní republikou (tajemník skupiny), Švýcarskou konfederací, Státem Izrael, Řeckou republikou, Islandem, Arménskou republikou, Syrskou arabskou republikou, Rakouskou republikou a Francouzskou republikou.

To mi poskytlo příležitost spolupracovat s poslanci z těchto zemí. Parlamentní skupiny pro přátelství sloužily k podpoře dvoustranné spolupráce ve všech oblastech společného zájmu a oblast jejich činnosti byla velmi rozmanitá, přičemž zahrnovala politický a parlamentní dialog a dvoustranné hospodářské, kulturní a vědecké vztahy.

Jako ministr veřejných financí jsem zastupoval Rumunsko v Radě guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj, v Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj a v Evropské investiční bance. To mě naučilo účinněji pracovat v mezinárodním, multikulturním a vícejazyčném prostředí. V této funkci jsem byl též vyzván ke koordinaci dialogu mezi rumunskými orgány a delegáty Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.

4.  Bylo Vám uděleno absolutorium za úkoly v oblasti řízení, které jste dříve vykonával, pokud se tento postup uplatňuje?

Tento postup se neuplatňuje.

5.  Které z Vašich předchozích pracovních pozic byly výsledkem politického jmenování?

Jak jsem naznačil v odpovědi na druhou otázku, moji kariéru lze rozdělit do dvou samostatných fází. V první fázi kariéry jsem se vypracoval v obchodní oblasti z juniorské pozice na předsedu správní rady, a to bez jakéhokoli politického vlivu. Je samozřejmé, že kritéria pro povýšení v soukromé kótované společnosti jsou zcela závislé na výkonu.

Druhá fáze mé kariéry je spojena s parlamentem, což z definice zahrnuje politické subjekty řídící se demokratickými zásadami. Při vstupu do parlamentu a při jmenování ministrem financí a místopředsedou vlády se mi dostalo politické podpory.

Rád bych však také dodal několik slov ohledně mého jmenování předsedou specializovaných parlamentních výborů.

Vzhledem k tomu, že kandidáti jsou vždy vybíráni především na základě odborných kritérií a specifických dovedností, podařilo se mi při každé příležitosti získat podporu všech politických skupin bez ohledu na to, zda byly ve vládě nebo v opozici.

6.  Na kterých třech nejdůležitějších rozhodnutích jste se ve svém pracovním životě podílel?

Během své kariéry jsem se mohl aktivně podílet na přijetí mnoha důležitých rozhodnutí, která určila přechod Rumunska na fungující tržní hospodářství, po němž následovalo jeho přistoupení k NATO a Evropské unii.

Měl bych zmínit jen tři důležitá rozhodnutí, která pomohla modernizovat rumunský účetní dvůr a uvést jeho ústavní a právní profil do souladu s evropskými a mezinárodními modely a správnou praxí.

(1)  Přezkum ústavy v roce 2003 posílil nezávislost účetního dvora a zajistil dodatečné záruky pro jeho stabilitu. Byl zaveden nový mechanismus opětovného plenárního výběru, který odstranil možnost nadměrného nebo náhodného politického vměšování. Byly opětovně definovány jeho kompetence, přičemž byl položen ústavní základ pro zřízení specializovaných soudů. Byl odstraněn útvar pro finanční stíhání a příslušní žalobci byli převedeni pod veřejné ministerstvo.

Jako předseda senátního Výboru pro rozpočet, finance, bankovnictví a kapitálový trh jsem se aktivně podílel na posuzování, odůvodňování, formulaci a konečném návrhu změn tohoto oddílu ústavy.

(2)  V roce 2005 jsem coby místopředseda senátního Výboru pro rozpočet, finance, bankovnictví a kapitálový trh vypracoval návrh zprávy pro plénum pro přijetí zákona, kterým se stanoví auditní orgán, nezávislý operační subjekt v rámci účetního dvora,

jehož úkolem je kontrola evropských finančních prostředků v souladu s hlavními zásadami řízení a kontroly.

(3)  V roce 2008 jsem byl jako místopředseda specializovaného senátního výboru odpovědný za koordinaci náročného procesu úpravy a doplnění zákona o organizaci a fungování účetního dvora. Podařilo se mi spolu se zaměstnanci účetního dvora navrhnout zprávu a předložit ji na plenárním zasedání Senátu. Na základě toho byl přijat zákon 217/2008.

Nová ustanovení zásadně přispěla k uvedení jednacího řádu účetního dvora do souladu s ustanoveními EU, přičemž vycházela ze zásad zakotvených v Mexické deklaraci o nezávislosti nejvyšších kontrolních úřadů z roku 2007.

Byla zavedena nová pravidla pro nezávislost auditorů účetního dvora a externích veřejných auditorů. Byla posílena finanční nezávislost tohoto orgánu. Byla stanovena práva a povinnosti účetního dvora týkající se podávání zpráv spolu se svobodou rozhodovat o obsahu, zveřejňování a šíření. Byl zajištěn neomezený přístup k informacím.

Po přijetí těchto předpisů získal rumunský účetní dvůr hlavní úlohu v procesu reformy veřejné služby prostřednictvím zvýšené odpovědnosti za využívání a řízení veřejných finančních prostředků, včetně finančních prostředků z Evropy nebo dalších mezinárodních finančních institucí.

Nezávislost

7.  Smlouva stanoví, že členové Účetního dvora musí být při výkonu své funkce zcela nezávislí. Jak byste ohledně této povinnosti jednal při výkonu svých možných budoucích úkolů?

Nezávislost je základní zásadou externí veřejné kontroly a nejdůležitější zásadou nejvyšších kontrolních úřadů, jak uvádí Limská deklarace, která je celosvětovým referenčním dokumentem veřejné kontroly, jenž účinně zaručuje nezávislost těchto institucí.

Rozhodující zásada nezávislosti byla pevně stanovena v Mexické deklaraci a dále ji podpořily nedávné rezoluce Organizace spojených národů.

Limská deklarace přijatá již v roce 1977 jednoznačně stanoví, že nejvyšší kontrolní úřady mohou plnit své úkoly objektivně a účinně pouze tehdy, pokud jsou nezávislé na kontrolovaném subjektu a nejsou externě ovlivňovány.

Jsem také obeznámen s ustanoveními Smlouvy o Evropské unii, která stanoví jasný požadavek, aby byli členové Evropského účetního dvora při výkonu svých funkcí v obecném zájmu Evropské unie plně nezávislí, přičemž upřesňují, že by neměli vyhledávat ani přijímat pokyny vládních nebo jiných subjektů.

Pokud bych byl jmenován členem Evropského účetního dvora, což je nesmírně důležitá pozice, byl bych si plně vědom, že je třeba přísně dodržovat zásadu nezávislosti a být tedy při výkonu funkce zcela nezávislý, přičemž bych zajistil, aby mou nezávislost, spravedlnost, nestrannost, objektivitu a profesionalitu nemohlo nic ovlivnit.

Budu stejně tak dodržovat a podporovat hodnoty a jednací řád Evropského účetního dvora, kodex chování stanovený mezinárodními standardy nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI), etické normy Evropského účetního dvora, kodex chování Evropského účetního dvora a další náležitá ustanovení.

Jsem pevně přesvědčen, že člen Účetního dvora musí zůstat plně nezávislý na jakémkoli typu zájmů, tlaků atd. ze strany členských států EU nebo jejich orgánů, politických stran, zájmových skupin či soukromých společností a ze strany jakýchkoli jiných veřejných nebo soukromých subjektů.

Rád bych v tomto bodě dodal, že během celé své kariéry, během níž jsem zastával několik významných pozic v rumunském parlamentu a vládě a působil jsem jako předseda Výboru pro rozpočet, finance a banky, ministr veřejných financí a místopředseda vlády, jsem vždy přikládal velký význam zásadě nezávislosti a při výkonu svých funkcí jsem ji svědomitě dodržoval.

8.  Máte Vy sám nebo Vaši blízcí příbuzní (rodiče, sourozenci, zákonný partner a děti) podnik, finanční podíl nebo jiné závazky, které by mohly být v rozporu s Vašimi možnými budoucími úkoly?

Já ani moji blízcí příbuzní (rodiče, sourozenci, zákonný partner nebo děti) nejsme zapojeni do obchodních činností, nemáme žádné závazky ani obchodní podíly, které by mohly být v rozporu s mými budoucími úkoly.

Mé akciové podíly jsou menšinovým portfoliem, které mi nedává právo rozhodovat nebo se zapojit do řízení dotčených podniků nebo jejich obchodů a transakcí.

V souladu s příslušnými rumunskými právními předpisy zveřejňuji od roku 2003 svůj majetek a zájmy na webových stránkách obou komor, na kterých si je může kdokoli kdykoli zobrazit.

9.  Jste připraven sdělit veškeré své finanční zájmy a další závazky předsedovi Účetního dvora a zveřejnit je?

Uvědomím předsedu Účetního dvora o všech svých finančních zájmech a závazcích a zveřejním je.

10.  Týká se Vás v současnosti nějaké soudní řízení? Pokud ano, uveďte podrobnosti.

Netýká se mě žádné soudní řízení.

11.  Zastáváte nějakou aktivní nebo výkonnou úlohu v politice, pokud ano, na jaké úrovni? Zastával jste během posledních 18 měsíců nějakou politickou pozici? Pokud ano, uveďte podrobnosti.

Jsem členem Sociálnědemokratické strany a místopředsedou Sociálnědemokratické strany Galati.

Od října 2015 do března 2018 jsem byl místopředsedou celostátní Sociálnědemokratické strany. Dne 10. března 2018 jsem z této funkce odstoupil.

12.  Pokud budete jmenován členem Účetního dvora, odstoupíte z veškerých volených funkcí nebo se vzdáte veškerých aktivních funkcí s odpovědností v politické straně?

Pokud budu jmenován členem Evropského účetního dvora, odstoupím z funkce v rumunském parlamentu a z veškerých pozic a funkcí ve straně.

13.  Jak byste reagoval na významnou nesrovnalost nebo dokonce podvod a/nebo případ korupce zahrnující osoby z Vašeho členského státu původu?

Domnívám se, že bez ohledu na členský stát nebo osoby dotčené závažnými případy nesrovnalosti, podvodu nebo korupce musí být všichni členové Evropského účetního dvora nejen nezávislí, ale také nestranní, a v souladu s tím musí v těchto případech jednat stejně přísně a přijmout vhodná opatření.

Jako člen Evropského účetního dvora se budu veškerými těmito případy zabývat zcela nestranně a objektivně, neboť bez ohledu na členský stát původu osob zapojených do závažných případů nesrovnalosti, podvodu nebo korupce by se tyto případy měly řešit stejně a vhodná opatření by se měla provést jednotným a spravedlivým způsobem.

V souladu s postupy Evropského účetního dvora budu okamžitě informovat jeho předsedu a úřad OLAF, pokud se s takovou situací setkám.

Vzhledem k odpovědnosti chránit finanční zájmy všech členských států EU ku prospěchu evropských daňových poplatníků, kterou bych měl coby člen Evropského účetního dvora, považuji samotnou myšlenku zacházet odlišně se závažnými případy nesrovnalosti, podezření, podvodu nebo korupce zahrnujícími osoby z mého členského státu původu a používat subjektivní kritéria za zcela nepřijatelnou. V takových případech tedy není možné zaujímat neobjektivní postoj.

Kromě toho jsem během celé své kariéry za všech okolností a v každé situaci prokazoval dodržování zásad, jako je nezávislost, nestrannost, objektivita, čestnost a profesionalita, a řídil se jimi.

Výkon funkcí

14.  Jaké by měly být hlavní prvky kultury řádného finančního řízení v jakékoli veřejné službě? Jak by mohl Evropský účetní dvůr pomoci tuto kulturu upevnit?

Obecně se uznává, že řádné finanční řízení v jakékoli instituci nebo veřejném subjektu je založeno na zásadách hospodárnosti, účinnosti a účelnosti. Zatímco zásada hospodárnosti znamená, že musí být bez prodlení, v přiměřeném množství a co nejlépe z hlediska nákladové efektivnosti poskytnuty správné zdroje, účinnost znamená optimální využití daných zdrojů s cílem zajistit co nejlepší výsledky. Účelnost znamená míru, do jaké výsledky určité činnosti odpovídají stanoveným cílům nebo je splňují.

Tyto tři zásady tvoří základ nejen řádného řízení veřejných financí, ale také dobré ekonomické správy ve světě obchodu.

Vzhledem k tomu, že řádné finanční řízení je založeno na těchto zásadách hospodárnost, účinnost a účelnost , je jasné, že veřejné instituce musí vhodně stanovit své cíle, ukazatele výkonnosti, kontrolu systémů a postupy interního auditu, aby zajistily vysokou míru souladu a dosažení cílů.

Pouze instituce uplatňující tuto kulturu zahrnující řádné řízení veřejných financí jsou zúčastněnými stranami a daňovými poplatníky vnímány jako transparentní a odpovědné instituce schopné účinně a účelně řídit veřejné finance a zajistit dobrou správu ve prospěch občanů členského státu.

Domnívám se, že Evropský účetní dvůr hraje zásadní úlohu nejen při prosazování a podpoře kultury řádného finančního řízení v praxi, ale pomáhá také zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost ve všech veřejných institucích. Hlavními způsoby, jak toho dosáhnout, jsou na jedné straně doporučení obsažená ve zprávách o auditu vydávaných Evropským účetním dvorem, která pomáhají zlepšit a zefektivnit cíle kontrolované Účetním dvorem, a na druhé straně monitorování toho, jak jsou tato doporučení uplatňována.

Evropský účetní dvůr také významně přispívá ke zjednodušení ustanovení legislativního rámce a případně administrativních postupů za účelem řádného finančního řízení, což zahrnuje rovněž úsilí reformovat a zjednodušit pravidla, kterými se řídí.

15.  Podle Smluv je Účetní dvůr povinen napomáhat Parlamentu při výkonu jeho pravomocí v oblasti kontroly plnění rozpočtu. Jak byste zlepšil spolupráci mezi Účetním dvorem a Evropským parlamentem (zejména Výborem pro rozpočtovou kontrolu) za účelem posílení veřejné kontroly obecných výdajů a její účinnosti?

Na základě své dlouhé kariéry v rumunském parlamentu, která zahrnuje 22 let činnosti, během nichž jsem zastával několik významných pozic, jako je předseda Výboru pro rozpočet, finance a banky, jsem zcela přesvědčen, že parlamentní dohled nad plněním veřejného rozpočtu, ať už na úrovni členských států nebo na evropské úrovni, je nezbytný, neboť poskytuje veřejnosti důkazy, že finanční prostředky jsou využívány zákonně a účinně v souladu se stanovenými cíli.

To nepochybně přispívá k posílení demokratického dialogu a z dlouhodobého hlediska to vede k větší soudržnosti v Evropské unii.

Evropský účetní dvůr zajišťuje významný příspěvek, neboť je odpovědný za poskytování věrohodných a podložených informací ohledně využívání evropských finančních prostředků. Tyto informace sděluje prostřednictvím výročních zpráv, jež se týkají především otázek vyplývajících z výsledků finančních auditů a auditů dodržování pravidel, a zvláštních zpráv týkajících se zejména auditů výkonnosti.

Odpovědnost Evropského účetního dvora nicméně přesahuje pouhé předávání zpráv Evropskému parlamentu. Domnívám se, že je nadále nezbytná úzká mezinárodní spolupráce založená na zásadách loajality, vzájemné důvěry a dodržování povinností a výsad jednotlivých orgánů a že je třeba vynaložit veškeré úsilí s cílem zajistit členům Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu co nejdříve příslušné informace.

Jsem zcela přesvědčen, že Evropský účetní dvůr považuje Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu za svého nejdůležitějšího partnera a hlavní zúčastněnou stranu, pokud jde o výsledky jeho práce. V souladu s tím zůstává v úzkém kontaktu s Výborem, aby poskytoval důslednou podporu jeho členům pro účely rozpočtové kontroly.

Pokračující a účinný dialog, který by Účetní dvůr informoval o očekáváních poslanců Evropského parlamentu a zajistil, aby podle nich jednal a současně dodržoval zásadu nezávislosti, by byl receptem na úspěch, co se týče specifických způsobů, jak zlepšit spolupráci mezi Evropským účetním dvorem a Výborem pro rozpočtovou kontrolu.

Bylo by to přínosné pro oba orgány a zcela by to splnilo očekávání evropských daňových poplatníků. Kromě toho by efektivnější komunikace a inovativní způsoby předkládání zjištění a závěrů zpráv měly být pro Účetní dvůr pokračující prioritou, přičemž by zajistily, že bude přiměřeně reagovat na očekávání Evropského parlamentu obecně a především Výboru pro rozpočtovou kontrolu.

16.  Jakou přidanou hodnotu podle Vás přináší audit výkonnosti a jak by měla být jeho zjištění začleněna do řídících postupů?

Finanční audit, audit dodržování pravidel a audit výkonnosti se vzájemně nevylučují. Naopak jde o doplňkové činnosti, které poskytují komplexní obrázek, jenž může být velmi nápomocný při přijímání důležitých rozhodnutí. Jsem tedy přesvědčen, že finanční audit i audit výkonnosti mají pro Parlament a širokou veřejnost zvláštní cenu.

Během téměř 22 let parlamentní činnosti jsem rozebral mnoho zpráv rumunského účetního dvora, což považuji za obzvláště užitečné. Při mnoha příležitostech jsem také nahlédl do zpráv zveřejněných Evropským účetním dvorem a dalšími nejvyššími vnitrostátními kontrolními úřady, abych získal co nejúplnější představu.

Tak jsem v průběhu času objevil, že je kladen větší důraz na úlohu auditů výkonnosti, které posilují úlohu tradičních finančních auditů. Tato tendence odráží zejména očekávání hlavních příjemců zpráv o auditu, tj. Parlamentu a veřejnosti, aby byly okamžitě prošetřeny důležité otázky a vydána doporučení s cílem napravit veškerá selhání nebo zlepšit systémy a mechanismy, jejichž výkonnost je nadále podprůměrná.

Je mi tedy jasné, že nestačí být si jen vědom legality a správnosti plnění rozpočtu EU. Musíme také zajistit, aby byly finanční prostředky na evropské úrovni využívány hospodárně, účinně a účelně, což znamená zlepšit finanční řízení EU.

Účinné využívání evropských finančních prostředků je důležité pro všechny evropské občany, což znamená, že Evropský účetní dvůr hraje hlavní úlohu při provádění relevantních a pečlivě zvolených auditů výkonnosti za využití vhodných postupů analýzy rizik, jež zajistí významnou přidanou hodnotu.

17.  Jak by mohla být zlepšena spolupráce mezi Účetním dvorem, vnitrostátními auditními orgány a Evropským parlamentem (Výborem pro rozpočtovou kontrolu) při auditu rozpočtu EU?

Jako předseda Výboru pro rozpočet, finance a banky jsem si se zájmem povšiml, jak nejvyšší kontrolní úřady mezinárodně spolupracují s vnitrostátními parlamenty, a zajímala mě především spolupráce na evropské úrovni, například v Evropském parlamentu a Evropském účetním dvoru. Jsem pevně přesvědčen, že kumulativním účinkem musí být zvýšení povědomí o oblastech společného zájmu a určení nejúčinnějších způsobů spolupráce mezi parlamenty a nejvyššími kontrolními úřady.

Jsem si vědom, že nejvyšší kontrolní úřady a Evropský účetní dvůr dlouhou dobu spolupracují v rámci společného fóra, které se nazývá Kontaktní výbor nejvyšších kontrolních institucí členských států Evropské unie a Evropského účetního dvora a jež zahrnuje výroční schůze za účelem projednání aktuálních otázek souvisejících s auditem evropských finančních prostředků a ochranou zájmů společenství. Vím také, že Evropský parlament a zejména Výbor pro rozpočtovou kontrolu pečlivě monitorují výsledky této spolupráce, a podporuji užší vazby ve prospěch evropské veřejnosti.

Dále vím, že Kontaktní výbor nedávno zahájil rozsáhlé reformy s cílem vytvořit užší vazby za účelem spolupráce na evropské úrovni a co nejrychleji tak reagovat na očekávání Parlamentu. Také bych zdůraznil, že nejvyšší rumunský kontrolní úřad, rumunský účetní dvůr, se do tohoto procesu reformy Kontaktního výboru úspěšně zapojil a podporuje audity Evropského účetního dvora v Rumunsku a zjišťuje nové způsoby, jak posílit interinstitucionální spolupráci, například pomocí výměn zkušeností v oblasti externího auditu a zejména auditu výkonnosti.

Dochází k aktivní spolupráci mezi nejvyššími kontrolními úřady a Evropským účetním dvorem, která přináší účinné prostředky zlepšování spolupráce. Společné analýzy rizik je možné využít k určení oblastí s vysokým rizikem, na které se mohou zaměřit vnitrostátní a evropské audity, což vzhledem k tomu, že zjištění na vnitrostátní úrovni lze zevšeobecnit na evropské úrovni, povede k účinnějšímu přidělování zdrojů.

Pokud budu jmenován členem Evropského účetního dvora, budu důrazně podporovat posilování a rozvoj spolupráce mezi nejvyššími kontrolními úřady, Evropským účetním dvorem a Evropským parlamentem, přičemž budu mít na paměti, že Evropský účetní dvůr je logickým spojením mezi nejvyššími vnitrostátními kontrolními úřady a Evropským parlamentem.

18.  Jak byste zlepšil postup EU týkající se podávání zpráv, aby Evropský parlament získal všechny nezbytné informace o správnosti údajů o ES poskytovaných členskými státy?

Domnívám se, že poskytnutí všech nezbytných informací o přesnosti údajů, jež předložily členské státy, Evropskému parlamentu, je hlavním cílem Evropského účetního dvora v rámci jeho postupu podávání zpráv.

Protože součástí jsou také údaje poskytnuté orgány členských států, považuji to za přínosnou oblast pro spolupráci mezi nejvyššími vnitrostátními kontrolními úřady a Evropským účetním dvorem. Pokud vím, došlo v této oblasti již ke spolupráci na úrovni Kontaktního výboru zahrnující nejvyšší kontrolní úřady do ověřování stanovení statistických údajů. Již byla zřízena společná pracovní skupina, jejíž součástí jsou vnitrostátní statistické instituce a která má poskytovat záruku, aby se veškeré opravy uvedené v závěrečných auditních zprávách o plnění rozpočtu správně odrážely v konečných statistických údajích.

V každém případě plně schvaluji úsilí zajistit, aby údaje poskytované členskými státy byly přesné a odrážely skutečnost, a zavazuji se, že budu aktivně pomáhat při určování pák nezbytných ke zlepšení postupu Účetního dvora týkajícího se podávání zpráv v této oblasti.

Ostatní záležitosti

19.  Stáhnete svou kandidaturu, pokud bude stanovisko Parlamentu k Vašemu jmenování členem Účetního dvora záporné?

Kandidátem na člena Evropského účetního dvora mě jmenovala rumunská vláda.

Smlouva o fungování Evropské unie stanoví, že Rada jedná v konzultaci s Evropským parlamentem.

V případě záporného stanoviska Evropského parlamentu bude na Radě, aby přijala náležité rozhodnutí na základě všech příslušných prvků a informací, které bude mít k dispozici.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Částečná obměna členů Účetního dvora - rumunský kandidát

Referenční údaje

06341/2019 – C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

14.2.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

11.3.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Indrek Tarand

1.3.2019

 

 

 

Datum přijetí

8.4.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

8

12

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Maria Grapini, Dan Nica, Emilian Pavel, Răzvan Popa, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Maria Gabriela Zoană

Datum předložení

10.4.2019

Poslední aktualizace: 12. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí