Διαδικασία : 2019/0802(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0194/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0194/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.6
CRE 16/04/2019 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0364

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 237kWORD 74k
10.4.2019
PE 636.163v02-00 A8-0194/2019

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Viorel Ştefan ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Indrek Tarand

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 Παραρτημα 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Viorel Ştefan
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Viorel Ştefan ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Viorel Ştefan ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0049/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0194/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Απριλίου 2019, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προτεινόμενο από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει δυσμενή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί ο Viorel Ştefan μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Παραρτημα 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Viorel Ştefan

Μελέτες και ειδικεύσεις

  2002, Διδακτορικό στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο «Κάτω Δουνάβεως» του Γαλατσίου

  1980, απόφοιτος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου «AI.

Επαγγελματική δραστηριότητα

  Φεβρουάριος 2018 - σήμερα, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

  Ιούνιος 2017 - Ιανουάριος 2018, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Πρόεδρος και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Οικονομικών και Τραπεζών

  Ιανουάριος 2017 - Ιούνιος 2017, Υπουργός Οικονομικών

  2016 - σήμερα, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων

  2012-2016, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων

  2008-2016, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων

  1996-2008, Γερουσιαστής

  1996-2002, πρόεδρος της Compania de Navigatie Fluviala Româna (Ρουμανική Εταιρεία Ποταμοπλοΐας) Navrom SA, Γαλάτσι

  1991-1996, διευθύνων σύμβουλος της Compania de Navigatie Fluviala Româna (Ρουμανική Εταιρεία Ποταμοπλοΐας) Navrom SA, Γαλάτσι

  1987-1991, προϊστάμενος υπηρεσίας της Compania de Navigatie Fluviala Româna (Ρουμανική Εταιρεία Ποταμοπλοΐας) Navrom SA, Γαλάτσι

  1980-1987, οικονομολόγος, Compania de Navigatie Fluviala Româna (Ρουμανική Εταιρεία Ποταμοπλοΐας) Navrom SA, Γαλάτσι

Δραστηριότητα, καθήκοντα σε πολιτικό κόμμα

Μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος από το 1993

  1996-2015, Αντιπρόεδρος της Οργάνωσης Γαλατσίου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (PSD)

  2015-2018, Αντιπρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος

Δραστηριότητα, καθήκοντα σε συνδικαλιστική οργάνωση, εργοδοτική οργάνωση κ.λπ.

  1992-1998, Πρόεδρος της Ένωσης Εργοδοτών Θαλάσσιων Μεταφορών

Προηγούμενες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και καθήκοντα

  Ιούλιος 2017 - Ιανουάριος 2018, Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Οικονομικών και Τραπεζών, Βουλή των Αντιπροσώπων

  Ιανουάριος 2017 - Ιούνιος 2017, Υπουργός Οικονομικών

  2016 - Ιανουάριος 2017, Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Οικονομικών και Τραπεζών, Βουλή των Αντιπροσώπων

Νομοθετικές πρωτοβουλίες: 1

Παρεμβάσεις στην ολομέλεια:

Ομιλίες: 3 (σε δύο συνόδους)

  2012-2016

Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Οικονομικών και Τραπεζών·

Μέλος της Μικτής Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας για την έγκριση του νομοσχεδίου για ορισμένα μέτρα που σχετίζονται με την εκμετάλλευση χρυσού και αργύρου στην περίμετρο της Rosia Montana και την τόνωση και διευκόλυνση της ανάπτυξης εξορυκτικών δραστηριοτήτων στη Ρουμανία·

Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία·

Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες: 42, από τις οποίες οι 11 θεσπίστηκαν ως νόμοι·

Παρεμβάσεις στην ολομέλεια:

Ομιλίες: 110 (σε 51 συνόδους)

Σχέδια απόφασης: 1

Προτάσεις: 2

  2008-2012

Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Οικονομικών και Τραπεζών·

Μέλος της κοινής ειδικής επιτροπής για την ανάλυση της κρίσης στη λειτουργία της δικαιοσύνης·

Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας με την Ιαπωνία·

Μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας με την Ελληνική Δημοκρατία·

Μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας με το Κράτος του Ισραήλ.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες: 14, εκ των οποίων οι 2 θεσπίστηκαν ως νόμοι

Παρεμβάσεις στην ολομέλεια:

Ομιλίες: 50 (σε 35 συνόδους)

Ερωτήσεις και επερωτήσεις: 10

Προτάσεις: 10

  2004-2008

Γερουσιαστής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Οικονομικών, Τραπεζικής και Κεφαλαιαγοράς·

Μέλος της Κοινής Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας για τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2003·

Μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας με τη Δημοκρατία της Αρμενίας·

Μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας με την Ισλανδία·

Μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας με την Ελληνική Δημοκρατία.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες: 16, εκ των οποίων οι 3 θεσπίστηκαν ως νόμοι

Παρεμβάσεις στην ολομέλεια:

Ομιλίες: 287 (σε 156 συνόδους)

Πολιτικές δηλώσεις: 1

Προτάσεις: 13

  2000-2004

Γερουσιαστής, Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Οικονομικών, Τραπεζών και Κεφαλαιαγοράς·

Μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας·

Μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας με την Ελληνική Δημοκρατία·

Μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας με το Κράτος του Ισραήλ.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες: 4, εκ των οποίων η 1 θεσπίστηκε ως νόμος

Παρεμβάσεις στην ολομέλεια:

Ομιλίες: 276 (σε 94 συνόδους)

Μέλος σε 8 επιτροπές διαμεσολάβησης

  1996-2000

Γερουσιαστής, μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Οικονομικών, Τραπεζών και Κεφαλαιαγοράς·

Μέλος της Μικτής Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας για τον έλεγχο του προϋπολογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας με τη Γαλλική Δημοκρατία·

Μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας με τη Δημοκρατία της Αυστρίας.

Δραστηριότητα και καθήκοντα σε άλλες εθνικές οργανώσεις

-  1995-2001, πρόεδρος. Ένωση Πλοιοκτητών και Επιχειρήσεων Ποταμοπλοΐας της Ρουμανίας (AAOPFR)

Διακρίσεις

Ιππότης του Εθνικού Τάγματος της Αξίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Viorel Ştefan ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επαγγελματική πείρα

1.  Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα στα δημόσια οικονομικά, ήτοι σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η εκτέλεση ή η διαχείριση προϋπολογισμού, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ή ο λογιστικός έλεγχος.

Η επαγγελματική μου πείρα στον τομέα των δημόσιων οικονομικών, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού, της εκτέλεσης και της διαχείρισης του προϋπολογισμού, του δημοσιονομικού και του λογιστικού ελέγχου, αποκτήθηκε ύστερα από 22 και πλέον έτη θητείας στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο και υπό την ιδιότητά μου ως Υπουργού Δημοσίων Οικονομικών το 2017 και ως Αναπληρωτή Πρωθυπουργού στη Ρουμανική Κυβέρνηση από το 2018.

Στο Κοινοβούλιο, υπηρέτησα εν συνεχεία σε δύο ειδικευμένες επιτροπές των δύο νομοθετικών σωμάτων, 12 έτη στην Επιτροπή της Γερουσίας που είναι αρμόδια για τον προϋπολογισμό, τα οικονομικά, τις τράπεζες και την κεφαλαιαγορά, και 10 έτη στην Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που είναι αρμόδια για τον προϋπολογισμό, τα οικονομικά και τις τράπεζες.

Κατά το διάστημα αυτό, διετέλεσα επί 10 έτη πρόεδρος επιτροπής και επί 6 έτη αντιπρόεδρος.

Ως πρόεδρος της επιτροπής, ήμουν υπεύθυνος για τη διαχείριση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών για την έγκριση των κρατικών προϋπολογισμών και των προϋπολογισμών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και των προϋπολογισμών των δύο νομοθετικών σωμάτων και των δημόσιων θεσμικών οργάνων και αρχών που λογοδοτούν στο Κοινοβούλιο ή συνεργάζονται με αυτό, συμπεριλαμβανομένου του ρουμανικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε ετήσια βάση, σε κάθε οικονομικό έτος, ήμουν υπεύθυνος για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού ελέγχου της διαχείρισης των διατιθέμενων κονδυλίων από τους διατάκτες, επί τη βάσει ειδικών διαδικασιών όπως ακροάσεις, αναλύσεις ή έρευνες. Στο τέλος κάθε έτους, αξιολογούσα, συζητούσα και παρουσίαζα στην ολομέλεια των δύο νομοθετικών σωμάτων τις ειδικές εκθέσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Η αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και η έγκριση των ειδικών εκθέσεων διεξάγονταν στο πλαίσιο ενός μόνιμου θεσμικού διαλόγου με τους εκπροσώπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ρουμανίας, με βάση τις εκθέσεις, τα συμπεράσματα και τις γνωμοδοτήσεις των ομάδων οικονομικού ελέγχου. Η συνεργασία μου με το ελεγκτικό όργανο μου έδωσε τη δυνατότητα να κατανοήσω τις αρχές και τους μηχανισμούς που διέπουν την ορθή λειτουργία του λογιστικού ελέγχου και, κυρίως, τη σημασία του για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των δημόσιων πόρων.

Τα 22 χρόνια άμεσης και συνεχούς συμμετοχής στις εργασίες των εν λόγω ειδικευμένων κοινοβουλευτικών επιτροπών με βοήθησαν να κατανοήσω και να συμμετέχω ενεργά στη διαμόρφωση και εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών σε εθνικό επίπεδο σε σειρά οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κλάδων, όπως: φορολογία, χρηματοπιστωτικές αγορές (τράπεζες, κινητές αξίες, ασφάλειες, ιδιωτικές συντάξεις), νομισματική πολιτική, δημόσιος δανεισμός ή επενδυτικές πολιτικές.

Ο διορισμός μου ως Υπουργού Δημόσιων Οικονομικών δεν ήταν μόνο μια πραγματική πρόκληση για μένα από άποψη σταδιοδρομίας, αλλά και μια ευκαιρία για να καταδείξω την ικανότητά μου στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Ενώ πριν ήμουν κυρίως επιφορτισμένος με νομοθετικά και ελεγκτικά καθήκοντα, υπό τη νέα μου ιδιότητα είχα την ευκαιρία να εξασκήσω τις ικανότητές μου και να εμβαθύνω στα δημόσια οικονομικά από την πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας. Έτσι, μπόρεσα να αποκτήσω σημαντική εμπειρία στη διαμόρφωση της δημοσιονομικής και προϋπολογιστικής στρατηγικής, στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού, στη διαχείριση των κρατικών εσόδων, στο δημόσιο ταμείο και το δημόσιο χρέος, στην τελωνειακή πολιτική και νομοθεσία, στην οργάνωση και διενέργεια εσωτερικών ελέγχων στους δημόσιους φορείς, στον συντονισμό των σχέσεων με τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, στην προώθηση και εφαρμογή δημόσιων συμβάσεων, στη διαχείριση των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, στην κεντρική διαχείριση των δημόσιων πόρων και στη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων επενδύσεων, για να αναφέρω μερικά μόνον παραδείγματα.

Οι αρμοδιότητες που άσκησα στο Υπουργείο Οικονομικών, σε συνδυασμό με αυτές που άσκησα στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου δραστηριότητας, με βοήθησαν στην άσκηση των καθηκόντων που μου αναλογούσαν ως Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

Η νέα μου αποστολή συνίστατο κυρίως στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και στρατηγικών και στην εναρμόνιση και βελτιστοποίηση της διοργανικής συνεργασίας, με έμφαση στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης, μέσω της μείωσης των διοικητικών δαπανών, της εξάλειψης των αλληλεπικαλύψεων, της αναδιάρθρωσης των συστημάτων και της επιτάχυνσης των διαδικασιών μηχανοργάνωσης και ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών.

Προφανώς, όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη συνεχή παρακολούθηση της διαχείρισης των διατιθέμενων δημοσιονομικών πόρων από τους διατάκτες.

2.  Ποιες υπήρξαν οι σημαντικότερες επιτυχίες σας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία;

Η σταδιοδρομία μου μπορεί να χωριστεί σε δύο διαδοχικά στάδια, που αμφότερα με βοήθησαν να κατανοήσω τους μηχανισμούς που διέπουν τις οικονομικές εξελίξεις, τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο.

Μετά την αποφοίτησή μου, ξεκίνησα τη σταδιοδρομία μου σε μια επιχείρηση, όπου και διένυσα όλα τα στάδια της επαγγελματικής κατάρτισης, αρχίζοντας από την πρακτική άσκηση και φτάνοντας έως την κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας, ασκώντας, διαδοχικά, καθήκοντα γενικού διευθυντή, υπεύθυνου διαχείρισης, διευθύνοντος συμβούλου και προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου μετάβασης προς μια οικονομία της αγοράς στη Ρουμανία, η οποία χαρακτηρίστηκε από την οξεία ανάγκη αναδιάρθρωσης, εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης, προσαρμογής στο νέο πλαίσιο της απελευθέρωσης των αγορών, και αναδιαμόρφωσης των εσωτερικών, περιφερειακών και διεθνών εμπορικών ροών.

Θεωρώ ότι το πρώτο επίτευγμα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας μου ήταν η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης της προαναφερθείσας επιχείρησης, μιας άκαμπτης και μη αποδοτικής, κρατικής επιχείρησης, την οποία κατάφερα να μετατρέψω σε ιδιωτική εταιρεία εισηγμένη σε χρηματιστήριο, με εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, και η οποία ακόμα και σήμερα παρέχει χιλιάδες θέσεις εργασίας στη Ρουμανία.

Η εμπειρία που απέκτησα κατά την περίοδο αυτή αποτέλεσε τη βάση για τη διδακτορική διατριβή μου, η οποία ήταν στην πραγματικότητα η ολοκλήρωση αυτού του σταδίου της επαγγελματικής μου πορείας.

Το δεύτερο στάδιο της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας ξεκίνησε πριν από 22 χρόνια, όταν αποφάσισα να εισέλθω στη δημόσια διοίκηση και έγινα μέλος της Ρουμανικής Γερουσίας. Η προσέγγιση των προβλημάτων σε μακροοικονομικό επίπεδο απαίτησε μια προσπάθεια απόκτησης νέων ικανοτήτων, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν όταν, μετά την επιστροφή μου στη Ρουμανική Γερουσία για δεύτερη θητεία, εξελέγην ομόφωνα από τους συναδέλφους μου Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Οικονομικών, Τραπεζών και Κεφαλαιαγοράς. Θεωρώ ότι αυτό αποτέλεσε σημαντικό επίτευγμα κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής μου σταδιοδρομίας. Αφιερώθηκα αποκλειστικά σε αυτή τη δραστηριότητα, επιτυγχάνοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών ικανοτήτων μου, τόσο στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο από όλες τις πολιτικές ομάδες και τα αρμόδια θεσμικά όργανα, όσο και από το ευρύ κοινό. Αυτή ακριβώς η αναγνώριση αποτελεί και τον λόγο για τον οποίο υποστηρίχθηκα από όλες τις πολιτικές ομάδες για ηγετικές θέσεις στις ειδικευμένες επιτροπές σε όλες τις κοινοβουλευτικές μου θητείες.

Ο διορισμός μου ως Υπουργού Οικονομικών αποτέλεσε επίσης σημαντικό ορόσημο στη σταδιοδρομία μου.

Πλήρη ικανοποίηση μου προσέφερε και το γεγονός ότι συντόνισα μια εξαιρετική ομάδα εμπειρογνωμόνων, καταφέρνοντας να διασφαλίσω ένα θετικό και εποικοδομητικό περιβάλλοντος εργασίας, βασισμένο σε υγιείς αρχές, την αμοιβαία αναγνώριση και εκτίμηση των ικανοτήτων του καθενός, και την αναγνώριση και τον σεβασμό του έργου των προκατόχων τους και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ανάγκη για συνοχή και συνέχεια στη διαχείριση των δημοσιονομικών και προϋπολογιστικών πολιτικών και στρατηγικών.

Η καλή και εποικοδομητική συνεργασία με τα άλλα αρμόδια θεσμικά όργανα (Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας, Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, Συμβούλιο Ανταγωνισμού, Ελεγκτικό Συνέδριο, κ.λπ.) παρήγαγε επίσης σημαντικά αποτελέσματα και συνιστά απόδειξη των επαγγελματικών μου ικανοτήτων.

Ο διορισμός μου ως Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης αποτελεί το πιο σημαντικό επίτευγμα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας και, συνεπής προς τις αρχές της δικαιοσύνης και του επαγγελματισμού, θα παραμείνω αφοσιωμένος στο τιμητικό αυτό καθήκον έως την τελευταία ημέρα της θητείας μου.

3.  Ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα από διεθνείς πολυπολιτισμικούς και πολυγλωσσικούς οργανισμούς ή ιδρύματα που εδρεύουν εκτός της χώρας καταγωγής σας;

Ενώ δεν έχω ασκήσει άμεσα έμμισθη δραστηριότητα ούτε σε ίδρυμα ούτε σε διεθνή οργανισμό, θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι έχω αποκτήσει διεθνή, πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική πείρα κατά την κοινοβουλευτική μου σταδιοδρομία, καθώς υπήρξα μέλος κοινοβουλευτικών ομάδων φιλίας με: την Ιαπωνία (πρόεδρος της ομάδας), τη Ρωσική Ομοσπονδία (πρόεδρος της ομάδας), την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας (Γραμματέας της Ομάδας), την Ελβετική Συνομοσπονδία, το Κράτος του Ισραήλ, την Ελληνική Δημοκρατία, την Ισλανδία, τη Δημοκρατία της Αρμενίας, την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, τη Δημοκρατία της Αυστρίας και τη Γαλλική Δημοκρατία.

Η ιδιότητά μου ως μέλους αυτών των κοινοβουλευτικών ομάδων φιλίας μού έδωσε την ευκαιρία της αλληλεπίδρασης με μέλη του Κοινοβουλίου των εν λόγω χωρών. Οι ομάδες αυτές έχουν την αποστολή να προωθήσουν τη διμερή συνεργασία σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, καθώς οι δραστηριότητές τους είναι εξαιρετικά ποικίλες, περιλαμβανομένου του πολιτικού και κοινοβουλευτικού διαλόγου, καθώς και τις διμερείς οικονομικές, πολιτιστικές και επιστημονικές σχέσεις.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο κατά την οποία άσκησα καθήκοντα ως Υπουργός Οικονομικών, εκπροσώπησα ως μέλος τη Ρουμανία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τα καθήκοντα αυτά βοήθησαν στην τελειοποίηση της ικανότητάς μου να εργάζομαι αποτελεσματικά σε ένα διεθνές, πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον. Επίσης υπό την ιδιότητα του Υπουργού Οικονομικών, συντόνισα τους διαλόγους των ρουμανικών αρχών με τους αντιπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

4.  Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για καθήκοντα διαχείρισης που εκτελέσατε στο παρελθόν, εφόσον προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

Δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία.

5.  Ποια από τις επαγγελματικές θέσεις που κατείχατε στο παρελθόν είναι αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού;

Όπως ανέφερα στην απάντησή μου στο δεύτερο ερώτημα, η επαγγελματική μου σταδιοδρομία χωρίζεται σε δύο διακριτά στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, προβιβάστηκα στην ιεραρχική κλίμακα με βάση τις επαγγελματικές μου επιδόσεις (από τη θέση του νέου υπαλλήλου σε αυτή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου) χωρίς να υπάρξουν πολιτικές επιρροές. Εννοείται ότι μια ιδιωτική εταιρεία, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, χρησιμοποιεί κριτήρια προβιβασμού συνδεόμενα αποκλειστικά με τις επιδόσεις ως προς την επίτευξη των στόχων.

Το δεύτερο στάδιο της σταδιοδρομίας μου συνίσταται ουσιαστικά στην κοινοβουλευτική μου πορεία, η οποία, εξ ορισμού, αποτελεί ένα δημοκρατικό εγχείρημα ασκούμενο από πολιτικούς παράγοντες. Διετέλεσα μέλος του Ρουμανικού Κοινοβουλίου, ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Οικονομικών και έλαβα πολιτική στήριξη για να ασκήσω καθήκοντα Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

Θα ήθελα, ωστόσο, να κάνω ειδική μνεία στον ορισμό μου ως επικεφαλής των ειδικών κοινοβουλευτικών επιτροπών. Δεδομένου ότι κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις εν λόγω θέσεις επικρατούν πάντα τα επαγγελματικά κριτήρια και οι ειδικές ικανότητες στον συγκεκριμένο τομέα, μπόρεσα να διασφαλίσω σε κάθε περίπτωση τη στήριξη όλων των πολιτικών ομάδων, είτε αυτές βρίσκονταν στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση.

6.  Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής;

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, είχα τη δυνατότητα να συμμετάσχω ενεργά στην έγκριση πολλών σημαντικών αποφάσεων που καθόρισαν την πορεία της ρουμανικής κοινωνίας στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια λειτουργούσα οικονομία της αγοράς, η οποία ακολουθήθηκε από την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα αναφερθώ μόνο σε τρεις σημαντικές αποφάσεις που συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό του ρουμανικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην ευθυγράμμιση του συνταγματικού και νομικού του προφίλ προς τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και ορθές πρακτικές.

  Η αναθεώρηση του Συντάγματος το 2003 ενίσχυσε την ανεξαρτησία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παρέσχε πρόσθετες εγγυήσεις για τη σταθερότητά του. Καθιερώθηκε νέος μηχανισμός για την ανανέωση της σύνθεσης της ολομέλειας, ο οποίος εξαλείφει κάθε πιθανότητα υπερβολικής ή τυχαίας πολιτικής παρέμβασης. Τα καθήκοντά της επαναπροσδιορίστηκαν, δημιουργώντας τη συνταγματική βάση για τη σύσταση ειδικών δικαστηρίων. Η Οικονομική Εισαγγελία διαλύθηκε και οι εισαγγελείς της ανατοποθετήθηκαν στην Εισαγγελία.

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Οικονομικών, Τραπεζών και Κεφαλαιαγοράς της Γερουσίας, συμμετείχα ενεργά στην αξιολόγηση, την αιτιολόγηση, τη διατύπωση και την τελική σύνταξη των τροποποιήσεων στο σχετικό τμήμα του Συντάγματος.

  Το 2005, ως αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Οικονομικών, Τραπεζών και Κεφαλαιαγοράς της Γερουσίας, συνέταξα την έκθεση προς την ολομέλεια για την έγκριση του νόμου περί συστάσεως της ελεγκτικής αρχής, μιας ανεξάρτητης επιχειρησιακής οντότητας εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με καθήκον τον έλεγχο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης σύμφωνα με τις γενικές αρχές διαχείρισης και ελέγχου.

  Το 2008, ως αναπληρωτής πρόεδρος της ειδικής επιτροπής της Γερουσίας, ήμουν υπεύθυνος για τον συντονισμό της επίπονης διαδικασίας τροποποίησης και συμπλήρωσης του νόμου σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από κοινού με το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνέταξα έκθεση και την υπέβαλα στην ολομέλεια της Γερουσίας. Επ’ αυτής της βάσεως εκδόθηκε ο νόμος 217/2008.

Οι νέες διατάξεις συνέβαλαν αποφασιστικά στην ευθυγράμμιση του Κανονισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις διατάξεις της ΕΕ, λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης τις αρχές που περιλαμβάνονται στη Δήλωση του Μεξικού του 2007 σχετικά με την ανεξαρτησία των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων.

Θεσπίστηκαν νέοι κανόνες για την ανεξαρτησία των ελεγκτών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εξωτερικών δημόσιων ελεγκτών. Η οικονομική ανεξαρτησία του οργάνου ενισχύθηκε. Θεσπίστηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων του Συνεδρίου, μαζί με την ελευθερία λήψης απόφασης σχετικά με το περιεχόμενο, τη δημοσίευση και τη διάδοση. Διασφαλίστηκε η απεριόριστη πρόσβαση στις πληροφορίες.

Μετά την έγκριση των εν λόγω κανόνων, το ρουμανικό Ελεγκτικό Συνέδριο απέκτησε σημαντικό ρόλο στη διαδικασία μεταρρύθμισης των δημόσιων υπηρεσιών μέσω της αυξημένης λογοδοσίας όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση των δημόσιων πόρων, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης από την Ευρώπη ή από άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Ανεξαρτησία

7.  Η Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόζατε την υποχρέωση αυτή στην εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων;

Η ανεξαρτησία αποτελεί θεμελιώδη αρχή του εξωτερικού δημόσιου λογιστικού ελέγχου και τη σημαντικότερη αρχή για τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη της Λίμα, το παγκόσμιο έγγραφο αναφοράς για τον δημόσιο έλεγχο, το οποίο εγγυάται αποτελεσματικά την ανεξαρτησία των εν λόγω θεσμικών οργάνων.

Η κρίσιμη αρχή της ανεξαρτησίας κατοχυρώθηκε στη Διακήρυξη του Μεξικού και υποστηρίχθηκε περαιτέρω από τα πρόσφατα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

Η Διακήρυξη της Λίμα, η οποία εγκρίθηκε ήδη από το 1977, ορίζει με σαφήνεια ότι τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους αντικειμενικά και αποτελεσματικά μόνον στον βαθμό που είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα και δεν έχουν εξωτερικές επιρροές.

Γνωρίζω επίσης τις διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που απαιτούν σαφώς από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου να ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία προς το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκρινίζοντας ότι δεν θα πρέπει ούτε να ζητούν ούτε να δέχονται οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλη οντότητα.

Εάν διοριστώ μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, μια εξαιρετικά σημαντική θέση, σκοπεύω να σεβαστώ πλήρως την αρχή της ανεξαρτησίας και, ως εκ τούτου, να είμαι πλήρως ανεξάρτητος κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, διασφαλίζοντας πάντα ότι τίποτε δεν μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία, τη δικαιοσύνη, την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό μου.

Ομοίως θα σέβομαι και θα τηρώ τις αξίες και τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τους κανόνες της ηθικής συμπεριφοράς που προβλέπονται στον κώδικα δεοντολογίας ο οποίος περιλαμβάνεται στα διεθνή πρότυπα ελέγχου (ISSAI), τα δεοντολογικά πρότυπα των ευρωπαϊκών ελεγκτικών συνεδρίων, τον κώδικα δεοντολογίας των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι ένα μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ενεργεί πλήρως ανεξάρτητα από κάθε είδους συμφέροντα, πιέσεις, κ.λπ. που προέρχονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή θεσμικά τους όργανα, από πολιτικά κόμματα, από ομάδες συμφερόντων, από ιδιωτικές εταιρείες και από κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, κατά την οποία ανέλαβα μια σειρά από σημαντικές θέσεις σε θεσμικά όργανα του ρουμανικού κράτους, όπως αυτές του μέλους του Κοινοβουλίου, του Προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Οικονομικών και Τραπεζών, του Υπουργού Οικονομικών και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ήμουν πάντοτε αφοσιωμένος στην αρχή της ανεξαρτησίας, την οποία και τηρούσα αυστηρά κατά την άσκηση των καθηκόντων μου.

8.  Έχετε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας (γονείς, αδέλφια, νόμιμος σύντροφος και τέκνα) επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα;

Ούτε εγώ ο ίδιος ούτε στενοί συγγενείς (γονείς, αδελφοί ή αδελφές, νόμιμοι εταίροι ή παιδιά) έχουμε συμμετοχή σε επιχειρηματικές δραστηριότητες ή άλλες δεσμεύσεις, ούτε μετοχές σε οιαδήποτε εμπορική εταιρεία, οι οποίες ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά μου καθήκοντα.

Οι μετοχές μου σε εμπορικές επιχειρήσεις αποτελούν μειοψηφικά χαρτοφυλάκια συμμετοχών, που δεν μου παρέχουν το δικαίωμα συμμετοχής ούτε στη διοίκηση των εν λόγω επιχειρήσεων ούτε στις επιχειρηματικές πράξεις και συναλλαγές τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ρουμανική νομοθεσία, έχω δημοσιοποιήσει, αρχής γενομένης από το 2003, τα περιουσιακά μου στοιχεία και τα συμφέροντά μου στους δικτυακούς τόπους των δύο νομοθετικών σωμάτων του Κοινοβουλίου, και οποιοσδήποτε μπορεί να ανατρέξει σε αυτά ανά πάσα στιγμή.

9.  Προτίθεστε να γνωστοποιήσετε στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να δημοσιοποιήσετε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σας;

Θα διαβιβάσω στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα δημοσιοποιήσω όλα τα οικονομικά μου συμφέροντα και όλες τις δεσμεύσεις μου.

10.  Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Δεν εμπλέκομαι σε καμία δικαστική διαδικασία.

11.  Έχετε ενεργό ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική; Εάν ναι, σε ποιο επίπεδο; Κατείχατε κάποια πολιτική θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Είμαι μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και αντιπρόεδρος της οργάνωσης Γαλατσίου του PSD.

Μεταξύ Οκτωβρίου 2015 και Μαρτίου 2018, ήμουν αντιπρόεδρος του κόμματος σε εθνικό επίπεδο. Παραιτήθηκα από τη θέση αυτή στις 10 Μαρτίου 2018.

12.  Θα παραιτηθείτε από οιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα εφόσον διοριστείτε μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Εάν διοριστώ μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα παραιτηθώ τόσο από το Ρουμανικό Κοινοβούλιο όσο και από όλες τις θέσεις και τα καθήκοντά μου στο κόμμα.

13.  Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή δωροδοκίας, στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

Πιστεύω ότι, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος ή τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις παρατυπίας, απάτης ή διαφθοράς, όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να είναι όχι μόνο ανεξάρτητα αλλά και αμερόληπτα και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπίζουν αυτού του είδους τις υποθέσεις με την ίδια αυστηρότητα και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα.

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα αντιμετωπίζω με πλήρη αμεροληψία και αντικειμενικότητα κάθε τέτοια υπόθεση, καθώς, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος από όπου προέρχονται τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις παρατυπίας, απάτης ή διαφθοράς, η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι η ίδια και η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων να γίνεται με ομοιόμορφο και ισότιμο τρόπο.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα ενημερώσω αμέσως τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και την OLAF, σε περίπτωση που βρεθώ αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση.

Κρίνω εντελώς απαράδεκτη ακόμα και την ιδέα της αντιμετώπισης με διαφορετικό τρόπο και με υποκειμενικά κριτήρια σοβαρών υποθέσεων παρατυπίας, υποψίας, απάτης ή διαφθοράς στις οποίες ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής μου, δεδομένης της ευθύνης που θα έχω ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων όλων των κρατών μελών της ΕΕ προς όφελος των ευρωπαίων φορολογουμένων. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα υιοθέτησης μεροληπτικής προσέγγισης σε τέτοιες υποθέσεις.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, έχω δείξει πάντοτε ότι τηρώ και καθοδηγούμαι από αρχές όπως η ανεξαρτησία, η αμεροληψία, η αντικειμενικότητα, η εντιμότητα και ο επαγγελματισμός.

Εκτέλεση καθηκόντων

14.  Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια νοοτροπία χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία; Πώς θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να συμβάλει στην εδραίωση αυτής της νοοτροπίας;

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση σε οποιοδήποτε θεσμικό όργανο ή δημόσιο φορέα βασίζεται στις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Ενώ η αρχή της οικονομίας σημαίνει ότι οι σωστοί πόροι πρέπει να διατίθενται εγκαίρως, στις κατάλληλες ποσότητες και με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό από πλευράς κόστους τρόπο, η αποδοτικότητα σημαίνει βέλτιστη χρήση των δεδομένων πόρων για τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων. Ως αποτελεσματικότητα νοείται ο βαθμός στον οποίο τα αποτελέσματα μιας δραστηριότητας αντιστοιχούν ή ανταποκρίνονται στους καθορισμένους στόχους.

Αυτές οι τρεις αρχές αποτελούν τη βάση όχι μόνον της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων, αλλά και της χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης στον επιχειρηματικό κόσμο.

Δεδομένου ότι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση βασίζεται στις αρχές αυτές - οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα - είναι σαφές ότι τα δημόσια θεσμικά όργανα πρέπει να ορίζουν με τον κατάλληλο τρόπο τους στόχους, τους δείκτες επιδόσεων, τον έλεγχο συστημάτων και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου τους, ώστε να διασφαλίζεται υψηλός βαθμός συμμόρφωσης και επίτευξης των στόχων.

Μόνο τα θεσμικά όργανα που υιοθετούν μια τέτοια νοοτροπία, συμπεριλαμβανομένης της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων, εκλαμβάνονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη και από τους φορολογούμενους ως διαφανή και υπεύθυνα θεσμικά όργανα, ικανά να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και αποδοτικά τα δημόσια κονδύλια και να διασφαλίζουν τη χρηστή διακυβέρνηση προς όφελος των πολιτών των κρατών μελών.

Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο όχι μόνο στην προώθηση και τη στήριξη μιας νοοτροπίας χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, αλλά και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς της σε όλα τα δημόσια θεσμικά όργανα. Οι βασικοί τρόποι επίτευξης του στόχου αυτού είναι, αφενός, μέσω των συστάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση και τον εξορθολογισμό των στόχων που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου του Συνεδρίου και, αφετέρου, μέσω της παρακολούθησης της εφαρμογής των εν λόγω συστάσεων.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συμβάλλει επίσης σημαντικά στην απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου και των διοικητικών διαδικασιών, ανάλογα με την περίπτωση, σε ένα πλαίσιο στο οποίο η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση προϋποθέτει επίσης προσπάθειες μεταρρύθμισης και απλούστευσης των κανόνων που τη διέπουν.

15.  Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα βελτιώνατε τη συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ιδίως της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού), προκειμένου να ενισχυθεί ο δημόσιος έλεγχος επί των γενικών δαπανών και η αποτελεσματικότητά του;

Μετά από μια μακρά σταδιοδρομία στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο, που εκτείνεται σε 22 έτη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια της οποίας κατείχα μια σειρά από σημαντικές θέσεις, όπως αυτή του Προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Οικονομικών και Τραπεζών, είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι η κοινοβουλευτική εποπτεία της εκτέλεσης του δημόσιου προϋπολογισμού, είτε σε επίπεδο κρατών μελών είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι παρέχει διαβεβαιώσεις στους πολίτες ότι τα κονδύλια χρησιμοποιούνται απολύτως νόμιμα και αποτελεσματικά, σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους.

Η διαδικασία αυτή συμβάλλει αναμφισβήτητα στην εδραίωση του δημοκρατικού διαλόγου και, μακροπρόθεσμα, οδηγεί σε μεγαλύτερη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, δεδομένου ότι είναι υπεύθυνο για την παροχή αξιόπιστων και καλά τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται μέσω της ετήσιας έκθεσης, η οποία αφορά κυρίως τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα τόσο των οικονομικών ελέγχων όσο και των ελέγχων συμμόρφωσης, καθώς και μέσω ειδικών εκθέσεων, που αφορούν κυρίως τους ελέγχους επιδόσεων.

Ωστόσο, η ευθύνη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου εκτείνεται πέραν της απλής διαβίβασης των εκθέσεών του προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι παραμένει ουσιώδης η στενή διεθνής συνεργασία με βάση τις αρχές της πίστης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του σεβασμού των αρμοδιοτήτων και των προνομίων κάθε θεσμικού οργάνου, καθώς και ότι θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη παροχή των σχετικών στοιχείων στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον σημαντικότερο εταίρο του και το κυριότερο ενδιαφερόμενο μέρος όσον αφορά τα αποτελέσματα των εργασιών του. Ως εκ τούτου, παραμένει σε στενή επαφή με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού για την παροχή συνεπούς στήριξης στα μέλη της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όσον αφορά τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες διαδικασίες διά των οποίων εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι μια συνταγή επιτυχίας θα ήταν ο συνεχής και αποτελεσματικός διάλογος για να γίνονται γνωστές, να λαμβάνονται υπόψη και να υλοποιούνται οι προσδοκίες των βουλευτών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό συνθήκες τήρησης της αρχής της ανεξαρτησίας.

Αυτό θα ωφελούσε και τα δύο θεσμικά όργανα και θα ικανοποιούσε εμμέσως τις προσδοκίες των ευρωπαίων φορολογουμένων. Επιπλέον, διαρκή προτεραιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να αποτελεί η ύπαρξη μιας πιο αποτελεσματικής επικοινωνίας και καινοτόμων τρόπων παρουσίασης των ευρημάτων και των συμπερασμάτων των εκθέσεων, έτσι ώστε να υπάρχει η κατάλληλη ανταπόκριση στις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν γένει και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού ειδικότερα.

16.  Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επιδόσεων και με ποιους τρόπους θα πρέπει να ενσωματώνονται τα πορίσματα στις διαδικασίες διαχείρισης;

Οι οικονομικοί έλεγχοι, οι έλεγχοι συμμόρφωσης και οι έλεγχοι επιδόσεων δεν αλληλοαποκλείονται. Αντιθέτως, πρόκειται για συμπληρωματικές δραστηριότητες που παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα, η οποία μπορεί να προσφέρει μεγάλη βοήθεια όσον αφορά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Ως εκ τούτου, είμαι πεπεισμένος ότι τόσο ο οικονομικός έλεγχος όσο και ο έλεγχος επιδόσεων έχουν ιδιαίτερη αξία για το Κοινοβούλιο και την κοινωνία στο σύνολό της.

Σε σχεδόν 22 χρόνια κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, ανέλυσα πολλές εκθέσεις του ρουμανικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάτι το οποίο βρήκα ιδιαίτερα χρήσιμο. Σε πολλές περιπτώσεις, συμβουλεύθηκα επίσης εκθέσεις που είχαν δημοσιεύσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλα ανώτατα εθνικά ελεγκτικά όργανα, προκειμένου να αποκτήσω όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα.

Με τον τρόπο αυτό, διαπίστωσα με την πάροδο του χρόνου ότι υπάρχει η τάση να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο του ελέγχου επιδόσεων, ο οποίος ενισχύει την αξία του παραδοσιακού οικονομικού ελέγχου. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει ιδίως τις προσδοκίες των βασικών αποδεκτών των εκθέσεων ελέγχου, δηλαδή του Κοινοβουλίου και των πολιτών, να εξετάζονται εγκαίρως τα σημαντικά ζητήματα και να διατυπώνονται συστάσεις για τη διόρθωση τυχόν δυσλειτουργιών ή τη βελτίωση των συστημάτων και των μηχανισμών που συνεχίζουν να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις.

Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι δεν αρκεί απλώς να έχουμε μόνο μια εικόνα της νομιμότητας και της κανονικότητας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουμε ότι τα κονδύλια έχουν διατεθεί οικονομικά, αποδοτικά και αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα που προϋποθέτει βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι σημαντική για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, πράγμα που σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαδραματίζει μείζονα ρόλο στη διενέργεια στοχευμένων και προσεκτικά επιλεγμένων ελέγχων επιδόσεων, με τη χρήση των κατάλληλων διαδικασιών ανάλυσης των κινδύνων, οι οποίες να παρέχουν σημαντική προστιθέμενη αξία.

17.  Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τα εθνικά όργανα ελέγχου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, Οικονομικών και Τραπεζών, σημείωσα με ενδιαφέρον τον τρόπο με τον οποίο τα ανώτατα εθνικά όργανα ελέγχου συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο με τα εθνικά κοινοβούλια και ενδιαφέρθηκα ιδιαίτερα για τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, για παράδειγμα. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι το σωρευτικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι η αύξηση της εστίασης σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και ο εντοπισμός των πλέον αποτελεσματικών διαύλων συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων και των ανώτατων οργάνων ελέγχου.

Γνωρίζω ότι τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συνεργάζονται ήδη εδώ και πολύ καιρό στο πλαίσιο ενός κοινού φόρουμ με την ονομασία Επιτροπή Επαφής των Επικεφαλής των Ανωτάτων Ελεγκτικών Οργάνων των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο περιλαμβάνει ετήσιες συνεδριάσεις για την εξέταση επίκαιρων θεμάτων που αφορούν τον έλεγχο των ευρωπαϊκών κονδυλίων και την προστασία των κοινοτικών συμφερόντων. Γνωρίζω επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού παρακολουθούν με προσοχή τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας και ενθαρρύνουν τους στενότερους δεσμούς προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών.

Γνωρίζω ακόμη ότι, κατά την τελευταία περίοδο, η Επιτροπή Επαφής έχει δρομολογήσει ευρείες μεταρρυθμιστικές διαδικασίες με στόχο τη δημιουργία στενότερων δεσμών όσον αφορά τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν ταχύτερα στις κοινοβουλευτικές προσδοκίες. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι το ρουμανικό ανώτατο ελεγκτικό όργανο, το ρουμανικό Ελεγκτικό Συνέδριο, συμμετείχε με επιτυχία σε αυτή τη μεταρρυθμιστική διαδικασία της Επιτροπής Επαφής, στηρίζει τις ελεγκτικές αποστολές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Ρουμανία και προσδιορίζει νέους τρόπους ενίσχυσης της διοργανικής συνεργασίας, για παράδειγμα με την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα του εξωτερικού ελέγχου και, ειδικότερα, στον τομέα του ελέγχου των επιδόσεων.

Η συνεργασία μεταξύ των ανώτατων εθνικών ελεγκτικών οργάνων και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναπτύσσεται δυναμικά και αποδεικνύεται αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της συνεργασίας. Οι κοινές αναλύσεις των κινδύνων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό περιοχών αυξημένου κινδύνου στις οποίες μπορούν να εστιαστούν οι εθνικές και οι ευρωπαϊκές ελεγκτικές δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει αποδοτικότερη κατανομή των πόρων, καθώς τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε εθνικό επίπεδο μπορούν να διευκολύνουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εάν εκλεγώ μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα στηρίξω σθεναρά την εδραίωση και ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ανώτατων εθνικών ελεγκτικών οργάνων, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί τον λογικό σύνδεσμο μεταξύ των ανώτατων εθνικών ελεγκτικών οργάνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

18.  Πώς θα βελτιώνατε την ενωσιακή διαδικασία υποβολής εκθέσεων ώστε να παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ορθότητα των δεδομένων ΕΚ που παρέχονται από τα κράτη μέλη;

Πιστεύω ότι η παροχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με την ακρίβεια των δεδομένων που παρέχονται από τα κράτη μέλη αποτελεί βασικό στόχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη διαδικασία υποβολής εκθέσεων που ακολουθεί.

Δεδομένου ότι περιλαμβάνει επίσης στοιχεία που παρέχονται από τις αρχές των κρατών μελών, θεωρώ ότι πρόκειται για εποικοδομητικό τομέα συνεργασίας μεταξύ των ανώτατων εθνικών ελεγκτικών οργάνων και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εξ όσων γνωρίζω, ο τομέας αυτός έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο κοινής συνεργασίας στο επίπεδο της Επιτροπής Επαφής, μέσω της συμμετοχής των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων στην επαλήθευση του καθορισμού των στατιστικών στοιχείων. Έχει ήδη συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή εθνικών στατιστικών ιδρυμάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν διορθώσεις που γίνονται στις τελικές εκθέσεις ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού αντικατοπτρίζονται με ακρίβεια στα τελικά στατιστικά δεδομένα.

Σε κάθε περίπτωση, συμμερίζομαι πλήρως το μέλημα, τα δεδομένα που παρέχουν τα κράτη μέλη να είναι ακριβή και να αποτυπώνουν την πραγματικότητα, και δεσμεύομαι να συμβάλω ενεργά στις προσπάθειες προσδιορισμού των μέσων που απαιτούνται για τη βελτίωση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων από το Συνέδριο στον εν λόγω τομέα.

Άλλα θέματα

19.  Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι δυσμενής;

Προτάθηκα από τη Ρουμανική Κυβέρνηση ως υποψήφιος για μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι το Συμβούλιο αποφασίζει ύστερα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε περίπτωση δυσμενούς γνώμης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εναπόκειται στο Συμβούλιο να λάβει την κατάλληλη απόφαση, με βάση όλα τα σχετικά στοιχεία και τις πληροφορίες που θα έχει στη διάθεσή του.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος της Ρουμανίας

Έγγραφα αναφοράς

06341/2019 – C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

14.2.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

11.3.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Indrek Tarand

1.3.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.4.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

8

12

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, Dan Nica, Emilian Pavel, Răzvan Popa, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Maria Gabriela Zoană

Ημερομηνία κατάθεσης

10.4.2019

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου