Postup : 2019/0802(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0194/2019

Predkladané texty :

A8-0194/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.6
CRE 16/04/2019 - 8.6

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0364

SPRÁVA     
PDF 218kWORD 66k
10.4.2019
PE 636.163v02-00 A8-0194/2019

o návrhu na vymenovanie Viorela Ștefana za člena Dvora audítorov

(C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Indrek Tarand

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Viorela Ștefana
 PRÍLOHA 2: ODPOVEDE Viorela Ștefana NA DOTAZNÍK
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Viorela Ștefana za člena Dvora audítorov

(C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada viedla konzultácie s Parlamentom (C8-0049/2019),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0194/2019),

A.  keďže Výbor Parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu kandidáta, najmä pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 8. apríla 2019 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  nesúhlasí s návrhom Rady vymenovať Viorela Ștefana za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Viorela Ștefana

Štúdium a špecializácia

  2002, Ph.D. z ekonomiky, Univerzita „Dunărea de Jos“ v Galati

  1980, absolvent Fakulty ekonomických vied Univerzity „AI. I. Cuza“ v Jasy

Odborná činnosť

  február 2018 – súčasnosť, podpredseda vlády

  jún 2017 – január 2018, člen rumunskej Poslaneckej snemovne, predseda a člen výboru pre rozpočet, financie a bankovníctvo

  január 2017 – jún 2017, minister financií

  2016 – súčasnosť, člen rumunskej Poslaneckej snemovne

  2012 – 2016, člen rumunskej Poslaneckej snemovne

  2008 – 2016, člen rumunskej Poslaneckej snemovne

  1996 – 2008, senátor

  1996 – 2002, predseda predstavenstva, spoločnosť Compania De Navigație Fluvială România Navrom S.A. (Spoločnosť pre plavbu na rieke Galati)

  1991 – 1996, CEO, spoločnosť Compania De Navigație Fluvială România Navrom S.A. (Spoločnosť pre plavbu na rieke Galati)

  1987 – 1991, vedúci útvaru spoločnosť Compania De Navigație Fluvială România Navrom S.A. (Spoločnosť pre plavbu na rieke Galati)

  1980 – 1987, ekonóm, spoločnosť Compania De Navigație Fluvială România Navrom S.A. (Spoločnosť pre plavbu na rieke Galati)

Činnosť, zastávané úrady v politickej strane

Člen Sociálno-demokratickej strany od roku 1993

  1996 – 2015, podpredseda, organizácia PSD Galati

  2015 – 2018, podpredseda Sociálno-demokratickej strany

Činnosť, úrady v odborovej organizácii, organizácii zamestnávateľov, atď.

  1992 – 1998, predseda, združenie zamestnávateľov v námornej doprave

Predchádzajúca činnosť a úrady v rumunskom parlamente

  júl 2017 – január 2018, predseda Výboru pre rozpočet, financie a bankovníctvo, rumunská Poslanecká snemovňa

  január 2017 – jún 2017, minister financií

  2016 – január 2017, predseda Výboru pre rozpočet, financie a bankovníctvo, rumunská Poslanecká snemovňa

Legislatívne iniciatívy: 1

Vystúpenia na plenárnej schôdzi:

Prejavy: 3 (na dvoch zasadnutiach)

  2012 – 2016

Člen rumunskej Poslaneckej snemovne, predseda Výboru pre rozpočet, financie a bankovníctvo

Člen Spoločného osobitného výboru Poslaneckej snemovne a Senátu pre schvaľovanie návrhu zákonov o určitých opatreniach súvisiacich s využívaním zlatej a striebornej rudy v obvode Rosia Montana, ktoré majú stimulovať a uľahčiť rozvoj ťažobnej činnosti v Rumunsku

Predseda parlamentnej skupiny pre priateľstvo s Ruskou federáciou

Sekretár parlamentnej skupiny pre priateľstvo s Brazílskou federatívnou republikou

Legislatívne iniciatívy: 42, z nich 11 bolo prijatých ako zákony

Vystúpenia na plenárnej schôdzi:

Prejavy: 110 (na 51 zasadnutiach)

Predloženie návrhov rozhodnutí: 1

Návrhy: 2

  2008 – 2012

Člen rumunskej Poslaneckej snemovne, predseda Výboru pre rozpočet, financie a bankovníctvo

Člen spoločného osobitného výboru pre analýzu krízy vo fungovaní systému spravodlivosti

Predseda parlamentnej skupiny pre priateľstvo s Japonskom

Člen parlamentnej skupiny pre priateľstvo s Helénskou republikou

Člen parlamentnej skupiny pre priateľstvo s Izraelským štátom

Legislatívne iniciatívy: 14, z nich 2 boli prijaté ako zákony

Vystúpenia na plenárnej schôdzi:

Prejavy: 50 (35 zasadnutí)

Otázky a interpelácie: 10

Návrhy: 10

  2004 – 2008

Senátor, podpredseda, Výbor pre rozpočet, financie, bankovníctvo a kapitálový trh

Člen Spoločného osobitného stáleho výboru poslaneckej snemovne a Senátu pre kontrolu vykonávania rozpočtu Dvora audítorov za rok 2003

Člen parlamentnej skupiny pre priateľstvo s Arménskou republikou

Člen parlamentnej skupiny pre priateľstvo s Islandom

Člen parlamentnej skupiny pre priateľstvo s Helénskou republikou

Legislatívne iniciatívy: 16, z nich 3 boli prijaté ako zákony

Vystúpenia na plenárnej schôdzi:

Prejavy: 287 (156 zasadnutí)

Politické vyhlásenia: 1

Návrhy: 13

  2000 – 2004

Senátor, predseda, Výbor pre rozpočet, financie, bankovníctvo a kapitálový trh

Člen parlamentnej skupiny pre priateľstvo so Sýrskou arabskou republikou

Člen parlamentnej skupiny pre priateľstvo s Helénskou republikou

Člen parlamentnej skupiny pre priateľstvo s Izraelským štátom

Legislatívne iniciatívy: 4, z nich 1 prijatá ako zákon

Vystúpenia na plenárnej schôdzi:

Prejavy: 276 (94 zasadnutí)

Člen 8 mediačných výborov

  1996 – 2000

Senátor, člen Výboru pre rozpočet, financie, bankovníctvo a kapitálový trh

Člen Spoločného výboru poslaneckej snemovne a Senátu pre kontrolu rozpočtu Dvora audítorov;

Člen parlamentnej skupiny pre priateľstvo s Francúzskou republikou

Člen parlamentnej skupiny pre priateľstvo s Rakúskou republikou

Činnosť, úrady v ďalších národných organizáciách

  1995 – 2001, predseda, Združenie majiteľov lodí a prevádzkovateľov riečnej dopravy v Rumunsku (AAOPFR)

Vyznamenania

Štátne rytierske vyznamenanie za zásluhy


PRÍLOHA 2: ODPOVEDE Viorela Ștefana NA DOTAZNÍK

Odborná skúsenosť

1.  Vymenujte svoje odborné skúsenosti z oblasti verejných financií, či už ide o plánovanie rozpočtu, jeho plnenie alebo rozpočtové hospodárenie, prípadne kontrolu rozpočtu či audit.

Odbornú skúsenosť v oblasti verejných financií vrátane plánovania rozpočtu, jeho plnenia a rozpočtového hospodárenia, kontroly rozpočtu a vykonávania auditov som nadobudol v priebehu 22 rokov služby v rumunskom parlamente, na pozícii ministra financií v roku 2017 a podpredsedu rumunskej vlády od roku 2018.

V rumunskom parlamente som nepretržite vykonával funkciu v dvoch odborných výboroch v oboch komorách, 12 rokov vo Výbore Senátu pre rozpočet, financie, bankovníctvo a kapitálový trh a 10 rokov vo Výbore pre rozpočet, financie a bankovníctvo v Poslaneckej snemovni.

V priebehu tohto obdobia som 10 rokov vykonával funkciu predsedu výboru a šesť rokov funkciu podpredsedu.

Ako predseda výboru som bol zodpovedný za riadenie parlamentných postupov pre schvaľovanie rozpočtu vlády a rozpočtu sociálneho zabezpečenia, ako aj rozpočtu oboch parlamentných komôr a inštitúcií a verejných orgánov, ktoré sa zodpovedali rumunskému parlamentu alebo ktoré s ním pracovali, vrátane rumunského dvora audítorov.

V priebehu každého rozpočtového roka som bol zodpovedný za koordináciu parlamentného dohľadu nad činnosťami hospodárenia povoľujúcich úradníkov s finančnými prostriedkami vrátane osobitných postupov, ako sú vypočutia, analýzy a prieskumy. Na konci každého roka bolo mojou úlohou vyhodnotiť a prerokovať osobitné správy o plnení rozpočtu a predložiť ich obom parlamentným komorám.

Plnenie rozpočtu sa posudzovalo a odborné správy sa prijímali počas prebiehajúceho inštitucionálneho dialógu so zástupcami rumunského dvora audítorov, a to na základe správ, záverov a stanovísk audítorských tímov. Moja spolupráca s touto inštitúciou mi umožnila pochopiť zásady a mechanizmy riadneho auditu a predovšetkým jeho význam pri zabezpečovaní riadneho hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami.

Dvadsaťdva rokov priameho a neustáleho zapojenia do práce týchto odborných parlamentných výborov mi pomohlo porozumieť tvorbe a vykonávaniu verejných politík na vnútroštátnej úrovni v mnohých hospodárskych a finančných disciplínach vrátane daňového systému, finančných trhov (bankovníctvo, zabezpečenie, poistenie, súkromné dôchodky), menovej politiky a verejných pôžičiek alebo investičných politík a aktívne sa na nich podieľať.

Moje vymenovanie za ministra verejných financií bolo pre mňa nielen skutočnou kariérnou výzvou, ale aj príležitosťou preukázať moju schopnosť riadiť verejné financie. Kým predtým som bol zapojený hlavne do legislatívnej a monitorovacej činnosti, moja nová funkcia mi dala príležitosť uviesť moje zručnosti do praxe a získať hlbší prehľad o verejných financiách z pozície výkonnej moci. Týmto spôsobom sa mi podarilo získať rozsiahle skúsenosti v oblasti vytvárania daňovej a rozpočtovej stratégie, plánovania rozpočtu, správy štátnych príjmov, štátnej pokladnice a verejného dlhu, colnej politiky a právnych predpisov, organizácie a vedenia interných auditov vo verejných orgánoch, koordinácie vzťahov s medzinárodnými finančnými inštitúciami, podpory a vykonávania verejného obstarávania, správy systémov štátnej pomoci, riadenia centralizovaného verejného inventáru a lepšieho riadenia verejných investícií, ak mám vymenovať aspoň niekoľko.

Moje skúsenosti na ministerstve verejných financií spolu mojou prácou v parlamente mi pomohli pripraviť sa na moje povinnosti vo funkcii podpredsedu vlády.

Moje nové povinnosti v podstate pozostávajú z koordinácie hospodárskych politík a stratégií a harmonizácie a optimalizácie medziinšitucionálnej spolupráce, pričom sa zameriavam na zefektívnenie riadenia, zníženie administratívnych nákladov, ukončenie zdvojenia činností, reštrukturalizáciu systémov a urýchlenie komputerizácie a digitalizácie verejných služieb.

Toto jednoznačne možno dosiahnuť jedine prostredníctvom priebežného monitorovania činností povoľujúcich úradníkov v oblasti rozpočtového hospodárenia.

2.  Aké najväčšie úspechy ste vo svojej odbornej kariére dosiahli?

Moju kariéru možno rozdeliť na dve po sebe nasledujúce fázy, z ktorých obe mi pomohli pochopiť mechanizmy mikroekonomického a makroekonomického vývoja.

Po ukončení štúdia som si začal budovať kariéru v podnikateľskom sektore, kde som následne získal všetky požadované zručnosti, pričom som začínal ako stážista a vypracoval som sa na pozíciu generálneho riaditeľa, manažéra, výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva.

Celé to prebiehalo počas zložitého obdobia prechodu na trhové hospodárstvo v Rumunsku, ktorý si vyžadoval radikálnu reštrukturalizáciu, zavedenie moderných metód riadenia, prispôsobenie sa novým deregulovaným trhom a rekonfiguráciu interných, regionálnych a medzinárodných obchodných tokov.

Za svoj prvý kariérny úspech považujem reštrukturalizáciu a privatizáciu nepružného štátneho podniku s nedostatočnými výsledkami, pre ktorý som pracoval, ako je uvedené vyššie, a jeho transformáciu na súkromnú kótovanú spoločnosť s vynikajúcimi hospodárskymi výsledkami, ktorá v Rumunsku dodnes poskytuje tisíce pracovných miest.

Skúsenosti, ktoré som získal v priebehu tohto obdobia, tvorili základ mojej doktorandskej práce, ktorá bola skutočným vyvrcholením tejto fázy mojej kariéry.

Druhá fáza sa začala pred 22 rokmi, keď som sa rozhodol vstúpiť do verejnej služby a stal som sa členom rumunského Senátu. Začal som získavať nové zručnosti, ktoré som potreboval na riešenie vznikajúcich makroekonomických problémov, a počas druhého funkčného obdobia v rumunskom Senáte ma senátori jednomyseľne zvolili za predsedu Výboru pre rozpočet, financie, bankovníctvo a kapitálový trh. Toto považujem za najväčší úspech mojej kariéry v parlamente. Venoval som sa výlučne tejto oblasti činnosti a moje odborné zručnosti si získali uznanie všetkých politických strán a príslušných orgánov v rumunskom parlamente, ako aj uznanie v očiach širokej verejnosti. Hlavne z tohto dôvodu som bol v priebehu svojej kariéry v parlamente s podporou všetkých politických skupín niekoľko ráz vybratý za predsedu odborných výborov.

Veľký medzník v mojej kariére predstavovalo aj moje vymenovanie za ministra financií.

Zároveň som bol veľmi spokojný s vynikajúcim tímom odborníkov, ktorý som koordinoval a pre ktorý som zabezpečoval pozitívne a konštruktívne pracovné prostredie, súlad s riadnymi zásadami, vzájomný rešpekt a uznanie zručností a schopností každého jeho člena, ako aj uznanie práce našich predchodcov a uvedomenie si potreby súladu a kontinuity pri riadení daňových a rozpočtových politík a stratégií.

Dobrá a konštruktívna spolupráca s ďalšími inštitúciami v tejto oblasti (Národná banka Rumunska, Úrad pre finančný dohľad, Rada pre hospodársku súťaž, Dvor audítorov, atď.) takisto viedla k významným výsledkom a je odrazom mojich odborných zručností.

Moje vymenovanie za podpredsedu vlády bolo vyvrcholením mojej kariéry a naďalej si cením túto veľkú poctu a svoje povinnosti si až do posledného dňa v úrade budem plniť podľa zásad spravodlivosti a profesionality.

3.  Aké odborné skúsenosti máte z medzinárodných multikultúrnych a viacjazyčných organizácií alebo inštitúcií, ktoré pôsobia mimo Vašej domovskej krajiny?

Aj keď som nezastával platenú funkciu v žiadnej medzinárodnej inštitúcii ani organizácii, v priebehu svojej politickej kariéry som získal medzinárodné, multikultúrne a viacjazyčné skúsenosti prostredníctvom členstva v parlamentných skupinách pre priateľstvo s: Japonskom (predseda skupiny), Ruskou federáciou (predseda skupiny), Brazílskou federatívnou republikou (tajomník skupiny), Švajčiarskou konfederáciou, Izraelským štátom, Helénskou republikou, Islandom, Arménskou republikou, Sýrskou arabskou republikou, Rakúskou republikou a Francúzskou republikou.

To mi dalo príležitosť na interakciu s poslancami z uvedených krajín. Parlamentné skupiny pre priateľstvo slúžili na podporu bilaterálnej spolupráce vo všetkých oblastiach spoločného záujmu a ich sféry činnosti boli mimoriadne rôznorodé – vrátane politického a parlamentného dialógu, ako aj bilaterálnych hospodárskych, kultúrnych a vedeckých vzťahov.

Vo funkcii ministra financií som zastupoval Rumunsko v Rade guvernérov Európskej banky pre rekonštrukciu a rozvoj, Medzinárodnej banky pre rekonštrukciu a rozvoj a Európskej investičnej banky. To ma naučilo efektívnejšie pracovať v medzinárodnom, multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí. V tejto funkcii som bol tiež vyzvaný, aby som koordinoval dialóg medzi rumunskými orgánmi a delegátmi Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky.

4.  Bolo Vám udelené absolutórium za riadiace úlohy, ktoré ste vykonávali v minulosti, ak sa na ne vzťahuje takýto postup?

Takýto postup sa na moje úlohy nevzťahoval.

5.  Ktoré z Vašich doterajších odborných pozícií boli výsledkom politickej nominácie?

Ako som uviedol v odpovedi na druhú otázku, moju kariéru je možné rozdeliť na dve oddelené fázy. V prvej fáze mojej kariéry som sa v podnikateľskom sektore vypracoval z nového zamestnanca na predsedu predstavenstva, čo nemožno pripísať žiadnemu politickému vplyvu. Je samozrejmé, že postup v súkromnej kótovanej spoločnosti súvisí výlučne s výkonom.

Druhá fáza mojej kariéry prebiehala v parlamente, čo je už zo svojej podstaty spojené s politickými aktérmi, ktorí sa riadia demokratickými zásadami. S politickou podporou bol spojený môj vstup do parlamentu a moje vymenovania za ministra financií a podpredsedu vlády.

Rád by som tiež povedal niečo o mojom vymenovaní za predsedu odborných parlamentných výborov. Vzhľadom na to, že kandidáti sa vždy vyberajú predovšetkým na základe odborných kritérií a osobitných zručností, bol som schopný zabezpečiť si podporu všetkých politických skupín, a to pri každej príležitosti, bez ohľadu na to, či boli vo vláde alebo v opozícii.

6.  Ktoré boli tri najdôležitejšie rozhodnutia, na ktorých prijatí ste sa vo svojom profesionálnom živote podieľali?

V priebehu svojej kariéry som mal možnosť aktívne zúčastňovať na prijímaní mnohých dôležitých rozhodnutí, ktoré sa týkali prechodu Rumunska na fungujúce trhové hospodárstvo, po ktorom nasledoval jeho vstup do NATO a Európskej únie.

Rád by som spomenul len tri dôležité rozhodnutia, ktoré pomohli zmodernizovať rumunský dvor audítorov a zosúladiť jeho ústavný a právny profil s európskymi a medzinárodnými modelmi a osvedčenými postupmi.

(1)  Revízia ústavy v roku 2003 posilnila nezávislosť rumunského dvora audítorov a poskytla dodatočné záruky jeho stability. Bol zavedený nový mechanizmus plenárneho výberu, ktorý odstránil všetky možnosti nadmerného alebo náhodného politického vplyvu. Boli opätovne vymedzené jeho právomoci, čím vznikol ústavný základ pre vytvorenie špecializovaných dvorov. Bol zrušený Úrad pre finančné vyšetrovanie a jeho prokurátori boli pridelení ministerstvu verejných záležitostí.

Ako predseda Výboru Senátu pre rozpočet, financie, bankovníctvo a kapitálový trh som sa aktívne zúčastňoval na posudzovaní, odôvodňovaní, formulácií a konečnom návrhu zmien tejto časti ústavy.

(2)  V roku 2005 som ako podpredseda Výboru Senátu pre rozpočet, financie, bankovníctvo a kapitálový trh zostavil návrh správy pre plénum týkajúcej sa prijatia zákona, ktorým sa vytvoril kontrolný orgán, nezávislý prevádzkový orgán v rámci rumunského dvora audítorov

s úlohou kontrolovať európske financovanie v súlade so všeobecnými zásadami riadenia a kontroly.

(3)  V roku 2008 som bol ako podpredseda osobitného výboru Senátu zodpovedný za koordináciu prácneho procesu zmeny a doplnenia zákona o organizácii a fungovaní rumunského dvora audítorov. Spolu so zamestnancami rumunského dvora audítorov sa mi podarilo vypracovať správu a predložiť ju na plenárnom zasadnutí Senátu. Na základe toho bol prijatý zákon č. 217/2008.

Nové ustanovenia zásadne prispeli k zosúladeniu rokovacieho poriadku rumunského dvora audítorov s ustanoveniami EÚ, pričom východiskovým bodom boli zásady zakotvené v Mexickej deklarácii o nezávislosti najvyšších kontrolných inštitúcií z roku 2007.

Boli zavedené nové pravidlá týkajúce sa nezávislosti rumunského dvora audítorov a externých verejných audítorov. Bola posilnená finančná nezávislosť inštitúcie. Boli stanovené práva a povinnosti inštitúcie v oblasti podávania správ, ako aj sloboda rozhodovania o obsahu, zverejňovaní a šírení. Bol zabezpečený neobmedzený prístup k informáciám.

Po prijatí týchto nariadení získal rumunský dvor audítorov dôležitú úlohu v procese reformy verejnej služby prostredníctvom zvýšenej zodpovednosti za využívanie verejných finančných prostriedkov vrátane financovania z Európy alebo od iných medzinárodných finančných inštitúcií a hospodárenia s nimi.

Nezávislosť

7.  Podľa zmluvy vykonávajú členovia Dvora audítorov svoje úlohy úplne nezávisle. Ako by ste si plnili túto povinnosť pri výkone budúcich úloh?

Nezávislosť je základným princípom externého verejného auditu a najdôležitejšou zásadou najvyšších kontrolných inštitúcií, ako je uvedené v Limskej deklarácii, celosvetovom dokumente o verejnom audite, ktorým sa účinne zaručuje nezávislosť týchto inštitúcií.

Kľúčová zásada nezávislosti bola pevne stanovená v Mexickej deklarácii a ďalej posilnená nedávnymi rezolúciami Organizácie Spojených národov.

V Limskej deklarácii, ktorá bola prijatá už v roku 1977, sa jednomyseľne uvádza, že najvyššie kontrolné inštitúcie môžu vykonávať svoje úlohy objektívne a efektívne len do takej miery, do akej sú nezávislé od kontrolovaného orgánu a od akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu.

Poznám aj ustanovenia Zmluvy o Európskej únii, v ktorých sa jasne požaduje, aby boli členovia Dvora audítorov pri výkone svojich povinností vo všeobecnom záujme Európskej únie úplne nezávislí, pričom sa podrobnejšie uvádza, že by nemali vyhľadávať ani prijímať pokyny od žiadneho vládneho ani iného subjektu.

Ak by som bol vymenovaný za člena Európskeho dvora audítorov, čo je mimoriadne dôležitá funkcia, v plnej miere by som bol viazaný potrebou striktne dodržiavať zásadu nezávislosti, a teda byť pri výkone svojich právomocí plne nezávislý, a zabezpečil by som, aby nič nemohlo ovplyvniť moju nezávislosť, spravodlivosť, nestrannosť, objektívnosť a profesionalitu.

Rovnako budem rešpektovať a dodržiavať hodnoty ​​a rokovací poriadok Európskeho dvora audítorov, kódex správania, ktorý sa stanovuje v medzinárodných štandardoch najvyšších kontrolných inštitúcií, etické normy európskych audítorských dvorov, kódex správania Európskeho dvora audítorov a všetky ďalšie príslušné ustanovenia.

Som pevne presvedčený, že člen Dvora audítorov musí zostať v plnej miere nezávislý od všetkých druhov záujmov, nátlaku atď. zo strany členských štátov EÚ alebo ich inštitúcií, politických strán, záujmových skupín alebo súkromných spoločností, ako aj zo strany všetkých ďalších verejných alebo súkromných subjektov.

Rád by som dodal, že v priebehu svojej kariéry, počas ktorej som zastával mnoho dôležitých funkcií v rumunskom parlamente a vo vláde, vo funkcii predsedu výboru pre rozpočet, financie a bankovníctvo, ministra financií a podpredsedu vlády som vždy priraďoval veľký význam zásade nezávislosti a pri výkone svojich funkcií som ju prísne dodržiaval.

8.  Máte Vy alebo Váš blízky rodinný príslušník (rodič, súrodenec, zákonný partner alebo deti) obchodné alebo finančné podiely či záväzky, ktoré by boli nezlučiteľné s výkonom Vašich budúcich úloh?

Ja ani moji blízki príbuzní (rodičia, súrodenci, zákonný partner ani deti) nie sme zapojení do žiadnej podnikateľskej činnosti, nie sme viazaní žiadnymi záväzkami ani nemáme podiel v podniku, ktorý by mohol byť v rozpore s mojimi budúcimi povinnosťami.

Moje podiely sú menšinové portfóliá, ktoré ma nijako nezapájajú do riadenia dotknutých podnikov ani do ich obchodov a transakcií.

V súlade s príslušnými rumunskými právnymi predpismi som v roku 2003 zverejnil svoj majetok a záujmy na webových sídlach oboch parlamentných komôr, kde do nich môže ktokoľvek kedykoľvek nahliadnuť.

9.  Ste ochotný informovať predsedu Dvora audítorov o všetkých Vašich finančných záujmoch a iných záväzkoch a zverejniť ich?

Oznámim predsedovi Dvora audítorov všetky moje finančné záujmy a záväzky a zverejním ich.

10.  Ste v súčasnosti účastníkom prebiehajúceho súdneho konania? Ak áno, uveďte podrobnosti.

Nie som účastníkom žiadneho súdneho konania.

11.  Plníte aktívnu politickú alebo výkonnú úlohu? Ak áno, na akej úrovni? Zastávali ste v uplynulých 18 mesiacoch nejakú politickú funkciu? Ak áno, uveďte podrobnosti.

Som členom Sociálno-demokratickej strany a podpredsedom Galati PSD.

Od októbra 2015 do marca 2018 som bol podpredsedom národného PSD. Odstúpil som 10. marca 2018.

12.  Odstúpite po vymenovaní za členku Dvora audítorov z akéhokoľvek úradu, do ktorého ste boli zvolený, alebo vzdáte sa aktívneho výkonu funkcie s príslušnými povinnosťami v politickej strane?

Ak budem vymenovaný za člena Európskeho dvora audítorov, odstúpim z funkcie v rumunskom parlamente a zo všetkých mojich pozícií a funkcií v strane.

13.  Ako by ste postupovali v prípade závažných nezrovnalostí alebo dokonca podvodu, či korupcie, do ktorých by boli zapojené osoby v členskom štáte, z ktorého pochádzate?

Som presvedčený, že bez ohľadu na členský štát alebo osoby, ktorých sa týkajú závažné prípady nezrovnalostí, podvodu alebo korupcie, musia byť všetci členovia Európskeho dvora audítorov nielen nezávislí, ale aj nestranní a podľa toho musia riešiť takéto prípady s rovnakou prísnosťou a prijať primerané opatrenia.

Ako člen Európskeho dvora audítorov budem riešiť takéto prípady úplne nestranne a objektívne, keďže bez ohľadu na členský štát pôvodu osôb zapojených do závažných prípadov nezrovnalostí, podvodu alebo korupcie by sa tieto prípady riešiť rovnakým spôsobom a mali by sa jednotným a spravodlivým spôsobom vykonávať primerané opatrenia.

V súlade s postupmi Európskeho dvora audítorov bezodkladne informujem jeho predsedu a OLAF, ak sa ocitnem v takejto situácii.

Považoval by som za úplne neprípustnú už len myšlienku, že by som riešil závažné prípady nezrovnalostí, podozrenia, podvodu alebo korupcie, do ktorých sú zapojené osoby z môjho členského štátu pôvodu, iným spôsobom a na základe subjektívnych kritérií, vzhľadom na moju zodpovednosť člena Európskeho dvora audítorov, ktorou je chrániť finančné záujmy všetkých členských štátov EÚ v prospech európskych daňovníkov. Preto zaujatosť v prístupe k takýmto prípadom nepripadá do úvahy.

Navyše v priebehu svojej kariéry som za každých okolností a v každej situácii preukazoval dodržiavanie zásad, ako sú nezávislosť, nestrannosť, objektívnosť, čestnosť a profesionalita, a riadil som sa nimi.

Výkon povinností

14.  Aké by mali byť hlavné znaky kultúry riadneho finančného hospodárenia vo verejnej správe? Ako by mohol Dvor audítorov prispieť k jej presadzovaniu?

Vo všeobecnosti sa akceptuje, že riadne finančné hospodárenie v každej inštitúcii alebo verejnom subjekte sa zakladá na zásadách hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti. Kým zásada hospodárnosti znamená, že je potrebné urýchlene sprístupniť správne zdroje, v primeranom množstve a s čo najväčšou nákladovou efektívnosťou, účinnosť znamená optimálne využitie daných zdrojov s cieľom zabezpečiť najlepšie možné výsledky. Efektívnosť je rozsah, do akého výsledky činnosti zodpovedajú stanoveným cieľom alebo ich spĺňajú.

Tieto tri zásady tvoria základ nielen riadneho hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami, ale aj dobrej správy hospodárskych záležitostí vo svete podnikania.

Vzhľadom na to, že riadne finančné hospodárenie je založené na týchto zásadách – hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť, známe aj ako zásady 3E (economy, efficiency, effectiveness) – je jasné, že verejné inštitúcie si musia vhodne stanoviť svoje ciele, ukazovatele výkonnosti, kontroly systémov a interné kontrolné postupy, aby zabezpečili vysoký stupeň súladu a dosiahnutie cieľov.

Len inštitúcie, ktoré majú takúto kultúru zahŕňajúcu riadne hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami, sú zainteresovanými stranami a daňovníkmi vnímané ako transparentné a zodpovedné inštitúcie schopné účinne a efektívne hospodáriť s verejnými finančnými prostriedkami a zabezpečiť dobrú správu v konečný prospech občanov členských štátov.

Som presvedčený, že Európsky dvor audítorov zohráva významnú úlohu nielen pri propagácii a podpore kultúry riadneho finančného hospodárenia v praxi, ale aj pri pomoci so zabezpečením jeho dlhodobej udržateľnosti vo všetkých verejných inštitúciách. Hlavné spôsoby, ako to dosiahnuť, sú na jednej strane odporúčania zahrnuté v správach o audite, ktoré vydal Európsky dvor audítorov a ktoré pomáhajú zlepšovať a presadzovať ciele, ktoré Dvor audítorov kontroluje, a na druhej strane je to monitorovanie vykonávania týchto odporúčaní.

Európsky dvor audítorov takisto významne prispieva k prípadnému zjednodušovaniu legislatívnych rámcových ustanovení a správnych postupov, a to na účely riadneho finančného hospodárenia, ktoré zahŕňa aj úsilie o reformu a zjednodušenie predpisov, ktorými sa riadi.

15.  Podľa zmluvy je Dvor audítorov povinný pomáhať Európskemu parlamentu pri výkone jeho právomocí v oblasti kontroly plnenia rozpočtu. Ako by ste zlepšili spoluprácu medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom (najmä s jeho Výborom pre kontrolu rozpočtu), aby sa zlepšil verejný dohľad nad všeobecnými výdavkami aj ich efektívnosť?

Po dlhej kariére v rumunskom parlamente, ktorá predstavuje 22 rokov činnosti a počas ktorej som zastával mnoho významných pozícií, ako je predseda Výboru pre rozpočet, financie a bankovníctvo, som plne presvedčený, že parlamentný dohľad nad plnením verejného rozpočtu, či už na úrovni členských štátov alebo na európskej úrovni, je mimoriadne dôležitý, keďže poskytuje verejnosti dôkazy, že sa finančné prostriedky využívajú zákonne a efektívne v súlade so stanovenými cieľmi. To bez pochýb prispieva k posilňovaniu demokratického dialógu a z dlhodobého hľadiska vedie k väčšej súdržnosti v Európskej únii.

Európsky dvor audítorov k tomu výrazne prispieva, keďže je zodpovedný za poskytovanie dôveryhodných a dobre zdokumentovaných informácií týkajúcich sa využívania európskych finančných prostriedkov. Tieto informácie sa oznamujú prostredníctvom výročných správ, ktoré sa týkajú hlavne otázok vyplývajúcich z výsledkov finančných auditov a auditov súladu, ako aj z osobitných správ, ktoré sa týkajú hlavne auditov výkonnosti.

Zodpovednosť Európskeho dvora audítorov však presahuje samotné predkladanie jeho správ Európskemu parlamentu. Som presvedčený, že úzka medzinárodná spolupráca založená na zásadách vernosti, vzájomnej dôvery a dodržiavania povinností a právomocí každej inštitúcie je aj naďalej základom a že by sa malo vyvinúť čo najväčšie úsilie s cieľom poskytnúť čo najskôr príslušné informácie členom Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu.

Som absolútne presvedčený, že Európsky dvor audítorov považuje Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu za svojho najvýznamnejšieho partnera a hlavnú zainteresovanú stranu, pokiaľ ide o výsledky jeho práce. V súlade s tým zostáva v úzkom kontakte s výborom, aby poskytoval neustálu podporu jeho členom na účely kontroly rozpočtu.

Neustály a účinný dialóg, ktorý informuje Dvor audítorov o očakávaniach poslancov EP a zabezpečuje, aby konal v súlade s nimi a zároveň dodržiaval zásadu nezávislosti, je receptom na úspech, pokiaľ ide o konkrétne spôsoby zlepšenia spolupráce medzi Európskym dvorom audítorov a Výborom pre kontrolu rozpočtu.Z toho by mali prospech obe inštitúcie a implicitne by sa splnili očakávania európskych daňovníkov. Navyše účinnejšia komunikácia a inovatívne spôsoby predkladania zistení a záverov správ by mali aj naďalej byť prioritou Dvora audítorov, pričom by sa malo zabezpečiť, aby primerane reagoval na očakávania Európskeho parlamentu vo všeobecnosti a predovšetkým na očakávania Výboru pre kontrolu rozpočtu.

16.  Aký je podľa Vášho názoru prínos auditu výkonnosti a ako by sa mali jeho výsledky začleniť do postupov riadenia?

Finančné audity, audity súladu a výkonnosti sa vzájomne nevylučujú. Na druhej strane sú to doplňujúce činnosti poskytujúce ucelený obraz, ktorý môže výrazne pomôcť pri prijímaní dôležitých rozhodnutí. Som preto presvedčený, že finančný audit aj audit výkonnosti majú pre Parlament a širokú verejnosť veľkú hodnotu.

V priebehu takmer 22 rokov svojej parlamentnej kariéry som analyzoval množstvo správ rumunského dvora audítorov, čo považujem za obzvlášť užitočné. Pri mnohých príležitostiach som tiež nahliadol do správ uverejnených Európskym dvorom audítorov a inými najvyššími vnútroštátnymi kontrolnými inštitúciami s cieľom získať čo najucelenejší obraz.

Týmto spôsobom som postupne odhalil, že väčší dôraz sa kladie na úlohu auditu výkonnosti, ktorý posilňuje hodnotu tradičného finančného auditu. Tento trend odráža najmä očakávania hlavných príjemcov správ o audite, t. j. Parlamentu a verejnosti, že dôležité otázky sa rýchlo preskúmajú a vydajú sa odporúčania s cieľom napraviť všetky nefunkčnosti alebo zlepšiť systémy a mechanizmy s naďalej nedostatočnou výkonnosťou.

Je preto jasné, že nestačí byť si len vedomý zákonnosti a riadnosti plnenia rozpočtu EÚ. Musíme tiež zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky využívali hospodárne, účinne a efektívne na európskej úrovni, čo znamená zlepšiť finančné hospodárenie EÚ.

Účinné využívanie európskych finančných prostriedkov je dôležité pre všetkých európskych občanov, čo znamená, že Európsky dvor audítorov zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri vykonávaní relevantných a starostlivo zvolených auditov výkonnosti s využitím vhodných postupov analýzy rizika, ktoré poskytujú významnú pridanú hodnotu.

17.  Ako by sa mohla zlepšiť spolupráca medzi Dvorom audítorov, národnými kontrolnými inštitúciami a Európskym parlamentom (Výborom pre kontrolu rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ?

Ako predseda Výboru pre rozpočet, financie a bankovníctvo som si so záujmom všimol, ako najvyššie kontrolné inštitúcie spolupracujú na medzinárodnej úrovni s vnútroštátnymi parlamentmi, a obzvlášť som sa zaujímal o spoluprácu na európskej úrovni napríklad v Európskom parlamente a v Európskom dvore audítorov. Som pevne presvedčený, že na zvýšenie informovanosti o oblastiach spoločného záujmu a určenie najúčinnejších kanálov spolupráce medzi parlamentmi a najvyššími kontrolnými inštitúciami je potrebný kumulatívny účinok.

Som si vedomý toho, že najvyššie kontrolné inštitúcie a Európsky dvor audítorov už dlho spolupracujú v rámci spoločného fóra, ktoré sa nazýva Kontaktný výbor predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov, ktoré zahŕňa výročné schôdze s cieľom prediskutovať aktuálne otázky týkajúce sa auditu európskych finančných prostriedkov a ochrany záujmov Spoločenstva. Takisto viem, že Európsky parlament, najmä Výbor pre kontrolu rozpočtu, starostlivo monitoruje výsledky tejto spolupráce, a súhlasím s užšími väzbami v prospech európskej verejnosti.

Takisto viem, že kontaktný výbor nedávno zahájil rozsiahle reformy v záujme vytvorenia užších väzieb na účely spolupráce na európskej úrovni s cieľom čo najrýchlejšie reagovať na očakávania Parlamentu. Rád by som tiež poukázal na to, že rumunský najvyšší kontrolný úrad, rumunský dvor audítorov, je úspešne zapojený do tohto procesu reformy kontaktného výboru, pričom podporuje audity Európskeho dvora audítorov v Rumunsku a identifikuje nové spôsoby zintenzívnenia medziinštitucionálnej spolupráce, napríklad prostredníctvom výmeny skúseností v oblasti externých auditov, najmä auditov výkonnosti.

Spolupráca medzi najvyššími kontrolnými inštitúciami a Európskym dvorom audítorov sa energicky uskutočňuje a ukazuje sa, že je účinným prostriedkom zlepšenia spolupráce. Spoločné analýzy rizika sa môžu využiť na určenie oblastí s vysokou mierou rizika, na ktoré sa môžu zamerať vnútroštátne a európske audítorské činnosti, ktoré povedú k účinnejšiemu prideľovaniu zdrojov, keďže zistenia na vnútroštátnej úrovni sa môžu extrapolovať na európskej úrovni.

Ak budem vymenovaný za člena Európskeho dvora audítorov, dôrazne podporím posilňovanie a rozvoj spolupráce medzi najvyššími kontrolnými inštitúciami, Európskym dvorom audítorov a Európskym parlamentom so zreteľom na skutočnosť, že Európsky dvor audítorov je logickým prepojením medzi vnútroštátnymi najvyššími kontrolnými inštitúciami a Európskym parlamentom.

18.  Ako by ste zlepšili postup podávania správ EÚ s cieľom poskytnúť Európskemu parlamentu všetky potrebné informácie o správnosti údajov EK poskytnutých členskými štátmi?

Som presvedčený, že poskytnúť Európskemu parlamentu všetky potrebné informácie týkajúce sa presnosti údajov poskytnutých členskými štátmi je hlavným cieľom Európskeho dvora audítorov v rámci jeho postupu podávania správ.

Keďže ten zahŕňa aj údaje poskytnuté orgánmi členských štátov, považujem ho za plodnú oblasť spolupráce medzi vnútroštátnymi najvyššími kontrolnými inštitúciami a Európskym dvorom audítorov. Podľa môjho najlepšieho vedomia v tejto oblasti už prebieha spoločná spolupráca na úrovni kontaktného výboru, v rámci ktorej sa najvyššie kontrolné inštitúcie zapájajú do overovania štatistických údajov. Už bola vytvorená spoločná pracovná skupina, do ktorej sú zapojené vnútroštátne štatistické úrady, s cieľom poskytnúť záruky, že všetky úpravy v záverečných správach o audite plnenia rozpočtu sa presne odrazia v záverečných štatistických údajoch.

V každom prípade potvrdzujem, že je potrebné zabezpečiť, aby boli údaje poskytnuté členskými štátmi presné a odrážali skutočnosť, a mojím záväzkom je aktívne prispieť k úsiliu určiť páky potrebné na zlepšenie postupu podávania správ Dvora audítorov v tejto oblasti.

Ďalšie otázky

19.  Stiahnete svoju kandidatúru, ak Európsky parlament zaujme odmietavé stanovisko k Vášmu vymenovaniu za člena Dvora audítorov?

Rumunská vláda ma nominovala na kandidáta na členstvo v Európskom dvore audítorov.

V zmluve o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že Rada koná po konzultácii s Európskym parlamentom.

V prípade odmietavého stanoviska Európskeho parlamentu bude zodpovednosťou Rady, aby prijala príslušné rozhodnutie na základe všetkých relevantných prvkov a informácií, ktoré má k dispozícii.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – rumunský kandidát

Referenčné čísla

06341/2019 – C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

14.2.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

11.3.2019

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Indrek Tarand

1.3.2019

 

 

 

Dátum prijatia

8.4.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

8

12

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Grapini, Dan Nica, Emilian Pavel, Răzvan Popa, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Maria Gabriela Zoană

Dátum predloženia

10.4.2019

Posledná úprava: 11. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia