Процедура : 2019/0803(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0195/2019

Внесени текстове :

A8-0195/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.7
CRE 16/04/2019 - 8.7

Приети текстове :

P8_TA(2019)0365

ДОКЛАД     
PDF 223kWORD 64k
10.4.2019
PE 636.349v03-00 A8-0195/2019

относно предложението за назначаване на Ивана Малетич за член на Сметната палата

(C8‑0116/2019 – 2019/0803(NLE))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Индрек Таранд

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Ивана Малетич
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА Ивана Малетич НА ВЪПРОСНИКА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Ивана Малетич за член на Сметната палата

(C8‑0116/2019 – 2019/0803(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0116/2019),

–  като взе предвид член 121 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0195/2019),

A.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на документите, представени от предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 8 април 2019 г. комисията по бюджетен контрол изслуша кандидата на Съвета за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Ивана Малетич за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите за одит на държавите членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Ивана Малетич

Образование:

2015 г. – до момента

Докторант в Университета в Риека, Факултет по икономика (Хърватия)

2012 г.

Магистърска степен по счетоводство, одит и финанси, Факултет по бизнес и икономика, Университет в Загреб (Хърватия)

2004 – 2006 г.

Сертифициран експерт-счетоводител и одитор в публичния сектор (двугодишен курс), CIPFA – Институт по публични финанси и счетоводство (Обединено кралство)

1992 – 1997 г.

Магистърска степен по икономика и бизнес, Факултет по бизнес и икономика, Университет в Загреб (Хърватия)

Професионален опит:

юли 2013 г. – до момента

Член, Европейски парламент (комисии ECON, REGI и BUDG), Брюксел (Белгия)

март 2012 г. – юли 2013 г.

Председател, TIM4PIN – Център за развитие на публичния и нестопанския сектор, Загреб (Хърватия)

февруари 2008 г. – декември 2011 г.

Държавен секретар, национален разпоредител с бюджетни кредити, преговарящ за глава 22 и заместник главен преговарящ, Министерство на финансите (Хърватия)

май 2005 г. – февруари 2008 г.

Помощник-министър по изпълнението на бюджета и заместник национален разпоредител с бюджетни кредити, Министерство на финансите (Хърватия)

септември 2004 г. – май 2005 г.

Ръководител на Националния отдел по фондовете, Министерство на финансите (Хърватия)

декември 1998 г. – септември 2004 г.

Съветник, Отдел за публично счетоводство и финансово отчитане, Министерство на финансите (Хърватия)

декември 1997 г. – декември 1998 г.

Стажант, Отдел за публично счетоводство и финансово отчитане, Министерство на финансите (Хърватия)

Професионално участие в проекти:

май 2012 г. – юни 2013 г.

Проект за оценка и сертифициране „Програма за регионално сертифициране на общините с благоприятна за бизнеса среда (BFC SEE)“, NALED – Национален алианс за местно икономическо развитие, CLER – Център за местно икономическо развитие към Факултета по икономика, Университет в Риека (Хърватия)

февруари – март 2013 г.

Проект „Подкрепа за процеса на европейска интеграция в Република Сърбия“, GIZ — Германско общество за международно сътрудничество (Сърбия)

юни – септември 2012 г.

Проект „Анализ на управлението на фондовете на ЕС“, Световна банка (Хърватия)

май 2012 г.

Проект на ЕК „Допълнителна подкрепа за прилагането на ДСИ“, E.I. Euroconsultants (Сърбия)

декември 2011 г.

Проект на ЕК „Укрепване на системата за управление и контрол на финансовата помощ от ЕС в Черна гора“, East West Consulting (Черна гора)

ноември 2010 г. – януари 2011 г.

Изследователски проект „Въздействие на процеса на европейска интеграция върху публичните финанси и процеса на бюджетно управление на Босна и Херцеговина“, Институт по публични финанси (Хърватия)

септември 2004 г. – октомври 2005 г.

Проект „Система за надзор в единиците на местно и регионално самоуправление“, LGI — Фондация „Отворено общество“ (Унгария/Хърватия)

2002 – 2004 г.

Лектор, Лятно училище за публични финанси, Център за високи постижения в областта на финансите (Словения)

април 2004 г. – юни 2004 г.

Проект „Финансиране на местни единици“, USAID (Хърватия)

януари 2002 г. – юни 2002 г.

Проект „Финансиране на науката в Хърватия“, Институт по публични финанси (Хърватия)

януари 2001 г. – юни 2001 г.

Проект „Управление на бюджета в местните единици на територията на Хърватия“, Институт по публични финанси (Хърватия)

Награди и отличия:

1995 г.

Награда на ректора за най-добро изследователска разработка, изготвена от студент

Публикации:

Книги:

1)  Maletić, I., Jakir Bajo, I., Stepić, D., A Guide to Good Governance in the Public and Non-Profit Sector, Center for Public and Non-Profit Sector Development TIM4PIN, Zagreb, 2018

2)  Maletić, I., Kosor, K., Ivanković Knežević, K., et. al., My EU Project: A Manual for the Preparation and Implementation of EU Projects, Center for Public and Non-Profit Sector Development TIM4PIN, Zagreb, 2018

3)  Maletić, I., Kosor, K., Copić, M., et al., EU Projects – from Idea to Realization, Center for Public and Non-Profit Sector Development TIM4PIN, Zagreb, 2016

4)  Maletić, I., Bešlić, B., Copić, M., Kosor, K,., Kulakowski, N., Zrinušić, N., EU Project Management, Center for Public and Non-Profit Sector Development TIM4PIN, Zagreb, 2014

5)  Maletić, I., et. al., Fiscal Responsibility - Completing Questionnaires, Compiling Plans and Reports, Center for Public and Non-Profit Sector Development TIM4PIN, Zagreb, 2013

6)  Maletić, I., Stepić, D., Jakir Bajo, I., Knežević, M., Kozina, D., Fiscal Responsibility and Financial Management, Center for Public and Non-Profit Sector Development TIM4PIN, Zagreb, 2012

7)  Maletić, I., Jakir-Bajo, I., Zorić, A., Fiscal Responsibility, Croatian accountants and financial officials community, Zagreb, 2011

8)  Maletić, I., Vašiček, D., Jakir-Bajo, I., et al., The Accounting of Budget and Budget Users, Croatian accountants and financial officials community, Zagreb, 2008

9)  Maletić, I., Jakir-Bajo, I., Budgetary Planning and Accounting, Centre for accounting and finance, Zagreb, 2003

10)  Maletić, I., Lončar-Galek, D., Mencer, J., et. al., Application of the Budget Accounting Plan 2003/2004, Croatian accountants and financial officials community, Zagreb, 2003

11)  Maletić, I., Vašiček, V., Vašiček, D., Introduction to Budgetary Accounting 2002, Croatian accountants and financial officials community, Zagreb, 2002

12)  Maletić, I., Jakir-Bajo, I., Budgetary Accounting, Informator, Zagreb, 2001

13)  Maletić, I., Vašiček, D., Jakir-Bajo, I., et al., Budgetary system: Accounting, Finance, Audit, Taxes, Croatian accountants and financial officials community, Zagreb, 2000

Статии в научни списания с международна редакционна комисия и международен преглед:

1)  Maletić, I., Kandžija, V., The Accession Process and IPA Funds in Bosnia and Herzegovina – an Opportunity for Restructuring Public Spending and Convergence Towards the EU, Proceedings of the International Scientific Conference “Economic system of European Union and accession of Bosnia and Herzegovina – Challenges and Policies Ahead“ , Faculty of Economics, University of Mostar, ECSA - European Community Studies Association in BiH, p. 238-267, Mostar, 2017

2)  Maletić, I., Petričko, I., Vašiček, D., Comparative Analysis of Croatia's Position in the Context of International Competitiveness, in the book Competitiveness as a process, ECSA - European Community Studies Association in BiH, p. 13-42, Mostar, 2017

3)  Maletić, I, Redžepagić, S., Experience in management and absorption of the EU pre-accession funds in Croatia – lessons learned, in the book Absorption Capacity of EU pre-accession Programmes in the Western Balkan Countries, p. 311-327, Nice, 2014

4)  Maletić, I., Vašiček, D., Kandžija, J., Croatian experiences in Management and Absorption of the EU Pre-Accession Funds, Proceedings of the 9th International Conference “Economic Integration, Competition and Cooperation – Accesion of the Western Balkan Countries to the European Union”, p. 737-755, Rijeka, 2013

5)  Maletić, I., Vašiček, D., Current Trends and Requirements in Financial Management as Support for the Process of Europeanization of Public Administration, Proceedings of the 14th International Symposium “Turning to an Innovative and Creative Bosnia and Herzegovina”, p. 345-361, Sarajevo, 2013

6)  Maletić, I., Vašiček, D., Europeanisation Reforms of the Financial Management System, Institute of Public Administration, Novi Informator, p. 393-420, Zagreb, 2011

7)  Maletić, I., et al., General framework of administrative convergence provided by Croatian public administrative reforms, in the book Administrative Convergence and Reforms in South-Eastern European States - Analyses, Models and Comparative Studies, No. 2, Editura Economică, p. str. 141-188, Bucharest, 2011

8)  Maletić, I., Primorac, M., Sopek, P., The Net Fiscal Effect of Pre-Accession and Accession of Bosnia and Herzegovina to the European Union, Proceedings of the Symposium “Challenges and perspectives of integration in countries of South-Eastern Europe”, p. 269-285, Tuzla, 2011

9)  Maletić, I., Marić, Z., Rukelj, D., Analysis of Aggregate Investments and their Outlook in Croatia with Special Emphasis on the Possibility of Using the European funds, “Ekonomski pregled” Journal, No. 1-2, p. 3-34, 2011

10)  Maletić, I., Vašiček, D., Convergence of Croatian financial and budget regulations to the framework and practices of the European Union, GAER - General Assocation of Eonomists from Romania, Theoretical and Applied Economics, XVII, p. 25-42, Bucharest, 2010

Други публикации

Публикува над 250 статии в национални списания. Като представител в Европейския парламент стартира и редактира периодичното издание „I’M“, където публикува над 30 статии и е съавтор на специални издания относно използването на фондовете на ЕС в полза на младите хора, предприемачите, местните единици и интелигентните селища, както и на специално издание относно Европейския фонд за стратегически инвестиции. Съавтор и на пет публикации по повод петгодишнината от членството на Хърватия в Европейския съюз, които са публикувани в ежедневника „Jutarnji List“. Всички публикации са достъпни на адрес: www.ivana-maletic.com.

Конференции, диалози, разисквания, дискусионни групи, работни групи, презентации и лекции:

Участва като лектор на множество конференции, кръгли маси и семинари в страната и в чужбина. Като член на Европейския парламент организира над 100 конференции в различни градове в Хърватия и в Брюксел, Белгия. Цялата информация за дейностите е достъпна на адрес: www.ivana-maletic.com.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА Ивана Малетич НА ВЪПРОСНИКА

Професионален опит

1.  Моля, посочете Вашия професионален опит в областта на публичните финанси, независимо дали става въпрос за бюджетно планиране, изпълнение или управление на бюджета, или бюджетен контрол, или одит.

По време на 14-те години, в които работих в Министерството на финансите на Хърватия, отговарях за подобряването на бюджетните процеси и за прилагането на нови разпоредби, с които въведохме бюджетни класификации (икономически, програмни, функционални, свързани с местоположението и по източници на финансиране), създадохме системата на държавната хазна и функционирането на единната бюджетна сметка, въведохме допълнителен контрол и мониторинг в процеса на изпълнение във връзка със законосъобразното и редовно усвояване на средствата, променихме счетоводната система и въведохме принципа на модифицирано начисляване, създадохме изцяло нова система за отчитане и финансови отчети, която ще помогне на ръководителите при вземането на решения и мониторинга на постигането на резултатите, но също така представлява добра основа за нуждите на статистическата отчетност съгласно методологиите на ЕСС и ДФС.

Ние променихме значително процеса на бюджетно планиране: от планиране съобразно икономическата класификация и фокусиране върху вложените средства към програмно бюджетиране (планиране въз основа на програми – проекти и дейности) и фокусиране върху резултатите. Целта ни беше да се въведе бюджетиране, основано на изпълнението, но все още не е направен преходът от програмно бюджетиране към бюджетиране, основано на изпълнението.

Ръководих работната група на Министерството на финансите за въвеждането на стратегическо и многогодишно планиране и през 2008 г. въведохме нов Закон за бюджета (Държавен вестник 87/2008), който значително подобри процесите на планиране, изпълнение, счетоводство, отчитане и мониторинг.

По време на подготовката за присъединяване към ЕС и по време на преговорите отговарях за създаването на система за управление на програмите за предприсъединителна помощ, което означаваше формулиране на процедури и оперативни правила за всички органи и на стабилна система за финансово управление и контрол. По това време, освен всички пряко или косвено свързани с ИПП регламенти, проучих и финансовите регламенти, които бяха основата за нашата работа. През тези години (2005 – 2009 г.) също така беше свършена работа по въвеждането на системата за финансово управление и контрол в целия публичен сектор в Хърватия и поради факта, че концепцията за ПВФК е точно в основата на системата за управление на програмите за предприсъединителна помощ, придобитите от мен опит и знания бяха от полза и за създаването на национална система, като участвах в екипа, който работеше по този въпрос.

Отговарях също така и за създаването и доброто функциониране на AFCOS – системата за борба с измамите и нередностите. Ръководих работната група за изготвянето на Националната стратегия за борба с измамите и защита на финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2010 – 2012 г., която беше приета от правителството на 14 януари 2010 г. Като национален разпоредител с бюджетни кредити въведох концепцията за предоставяне на декларации за достоверност в системата за управление на фондовете на ЕС; въпреки това, предвид важността да се повиши осведомеността относно управленската отговорност, като държавен секретар в Министерството на финансите разширих прилагането на тази концепция в цялата национална система и през 2010 г. ръководих изготвянето на Закона за фискалната отговорност, който беше публикуван в Държавен вестник 131/10 и според който ръководителите на всички равнища в публичния сектор са задължени да предоставят декларация за фискална отговорност, която наподобява декларацията за предоставяне на гаранция за фондовете на ЕС. Използвайки модела на системата за управление на фондовете на ЕС, разработих въпросници и формуляри за тестове, които трябва да бъдат извършени, за да могат ръководителите да предоставят декларацията, а цялата методология е установена в наредбата за изготвяне и представяне на декларацията за фискална отговорност и доклада за прилагането на фискалните правила, който беше въведен през 2011 г. и публикуван в Държавен вестник 78/11.

Като помощник на министъра на финансите, освен върху изпълнението на държавния бюджет упражнявах надзор и върху мониторинга на бюджета, като извършвах преглед на отчетите и посочвах какво трябва да бъде допълнително подобрено и преработено или случаите, в които имаше неясноти.

Констатациите от мониторинга на бюджета и държавните одити бяха изключително важни за нас при подобряването на системата, тъй като разкриха слабости и най-често срещаните нередности.

Не съм участвала в одитите, но придобих сертификат и диплома от Британския институт по публични финанси и счетоводство (CIPFA), както и магистърска степен именно в областта на счетоводството, одита и финансите във Факултета по икономика в Загреб.

По време на работата ми в системата за управление на програмите за предприсъединителна помощ преминах през десетки различни акредитации и одити, предоставих отговори на множество доклади и подобрих цялостната система въз основа на констатациите от одитите. В този период опитът с управлението на фондовете на ЕС и работата с одиторите от ЕС значително подобриха знанията и осведомеността относно значението на вътрешния контрол и вътрешните и външните одити в цялата национална система. Вътрешните одитори станаха дясната ми ръка при изпълнението на задълженията ми, като същото важи и за цялото централно звено за хармонизация.

Автор съм на множество експертни и научни трудове относно бюджетните процеси, промените в системата за управление на публичните финанси, управлението на програмите за предприсъединителна помощ, финансовото отчитане, бюджетната прозрачност, системата за фискална отговорност и други свързани теми и съм съавтор на няколко книги в тази област. Участвала съм в множество семинари и конференции като лектор по тези теми.

2.  Кои са Вашите най-значими постижения в професионалната Ви кариера?

  Създаването на единна бюджетна сметка и модернизирането на бюджетните процедури, определени в приетия през 2008 г. нов Закон за бюджета.

  Гордея се с успешните акредитации и доброто функциониране на системата за управление на програмите за предприсъединителна помощ, за които отговарях.

  Глава 22 – Регионална политика и координация на структурните инструменти, за която отговарях в качеството на преговарящ, беше успешно приключена, поради което бях особено доволна и горда от цялата ни администрация.

  Въвеждането на концепцията за фискална отговорност на управленско равнище в публичния сектор беше голямо и успешно преодоляно предизвикателство, чрез което беше въведен напълно нов начин на работа и мислене в публичния сектор.

Всички тези успешно завършени програми доведоха и до професионален напредък и съм доволна, че работих в Министерството на финансите, където работата, знанията и високите постижения на работното място са основни приоритети. По време на професионалното ми израстване в министерството не съм била член на никоя политическа партия и всяка стъпка напред се дължеше на моята всеотдайна и качествена работа. Именно поради това всеки личен напредък – от съветник и старши съветник през ръководител на отдел до помощник-министър и държавен секретар, преговарящ за глава 22 и заместник главен преговарящ – беше голям успех в моята кариера.

3.  Какъв е Вашият професионален опит в международни мултикултурни и многоезикови организации или институции, установени извън Вашата държава на произход?

По време на работата си в Министерството на финансите участвах в многобройни образователни програми във Вашингтон и Виена, организирани от Международния валутен фонд, и в Любляна, организирани от Центъра за високи постижения в областта на финансите (МСЕ). В рамките на МСЕ през периода 2002 – 2004 г. бях назначена като лектор в Лятното училище по публични финанси. От октомври 2004 г. до октомври 2005 г. участвах в проекта „Система за надзор в единиците на местно и регионално самоуправление“, организиран от LGI – Институт на Отворено общество в Унгария, с представители на пет други държави.

Придобих своя най-важен и най-специализиран опит като член на Европейския парламент от 1 юли 2013 г. до настоящия ден в рамките на моя мандат, който изтича на 2 юли 2019 г.

4.  Били ли сте освобождаван(а) от отговорност за предходно изпълняваните от Вас управленски функции, ако се е прилагала такава процедура?

Към задълженията, които изпълнявах по-рано, не се прилагаше процедура по освобождаване от отговорност.

5.  Кои от предходно заеманите от Вас професионални длъжности са в резултат от политическа номинация?

Заемах длъжността държавен секретар в резултат от политическа номинация. Кандидатурата ми беше предложена от правителството на Република Хърватия през февруари 2008 г., въпреки че по онова време не бях член на политическа партия.

Станах член на Хърватския демократичен съюз (CDU) през 2012 г., бях определена за председател на комисията по регионално развитие и финансиране от ЕС и бях избрана за член на Европейския парламент през май 2013 г., а след това отново през май 2014 г.

6.  Кои са трите най-важни решения, в чието вземане сте участвали в рамките на професионалната Ви кариера?

1.  Въвеждането на система за фискална отговорност в хърватския публичен сектор.

2.  Участието в преговорите за присъединяване на Република Хърватия към ЕС и успешното приключване на глава 22.

3.  Стартирането на Център за развитие на публичния и нестопанския сектор и публикуването на списание TIM4PIN — специализирано списание за счетоводни, финансови, икономически и юридически въпроси в сферата на дейността на публичния и нестопанския сектор.

Независимост

7.  Договорът постановява, че членовете на Сметната палата трябва да са „напълно независими“ при изпълнението на своите функции. Как бихте спазвали това задължение при изпълнението на бъдещите Ви функции?

При изпълнението на задълженията си като член на Палатата ще разчитам на своите професионални знания и опит, няма да търся, нито приемам влиянието и указанията на никое правителство, министерство или друга институция, и винаги ще работя в най-добрия интерес на ЕС. Няма да извършвам дейности, които са несъвместими със задълженията на член на Палатата.

8.  Имате ли Вие или Ваши близки роднини (родители, братя и сестри, законен партньор и деца) дялове в предприятия или в капитал, или други ангажименти, които биха могли да се окажат в конфликт с бъдещите Ви функции?

Не.

9.  Готов(а) ли сте да разкриете пред председателя на Палатата всички Ваши финансови интереси и други ангажименти и да ги оповестите публично?

Като член на ЕП съм длъжна да разкрия финансовите си интереси и съм напълно готова да разкрия пред председателя на Палатата финансовите си интереси и други ангажименти и да оповестя публично своята декларация за интереси.

10.  Страна ли сте по висящо съдебно производство? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Фирмата, която изпълняваше работи в околностите на семейна къща, притежавана от бащата на моя съпруг, е завела дело срещу мен за заплащане на строителни работи, които бяха договорени, но никога не бяха извършени. Според констатациите на надзорния орган са били извършени по-малко от половината от договорените работи, а фирмата иска да начисли сума, която надвишава 2,5 пъти договорената цена за всички дейности, които никога не бяха изпълнени. Въпреки че страната по спора е бащата на моя съпруг (съпругът ми е упълномощен да управлява инвестицията), фирмата е завела делото срещу мен. До този момент по делото не са провеждани заседания, а аз съм подала възражение за липса на пасивна процесуална легитимация.

11.  Имате ли активна или изпълнителна роля в политиката? Ако отговорът е утвърдителен — на какво равнище? Заемали ли сте политическа длъжност през последните 18 месеца? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

От 2012 г. съм активен член на Хърватския демократичен съюз и бях назначена за председател на неговата комисия по регионално развитие и финансиране на ЕС. През 2016 г. станах един от шестимата избрани заместник-председатели на партията и все още заемам тази длъжност.

12.  Ще се откажете ли от заемането на всякакви изборни длъжности или ще прекратите ли изпълнението на всякакви активни и отговорни функции в политическа партия, ако бъдете назначен(а) за член на Палатата?

Да, ако бъда назначена за член на Палатата, ще се откажа от длъжността заместник-председател на партията, на която бях избрана, и ще прекратя изпълнението на всички активни и отговорни функции в политическата партия.

13.  Как бихте постъпили в случай на сериозна нередност или дори измама и/или корупция, в които участват лица от Вашата държава членка на произход?

Точно по същия начин, както при нередности/измами/корупция, установени във всяка друга държава членка. Аз се застъпвам за нулева търпимост към измамите и корупцията, тъй като те са явления, които унищожават обществото и намаляват конкурентоспособността и възможностите за растеж и развитие. Именно чрез ефективно установяване и премахване на такива случаи можем да предоставим възможно най-добрата помощ на нашата собствена държава и на други държави. Правилата трябва да се спазват, а законността и редовността на използването на публичните средства е основата, от която не трябва да има отклонения.

Изпълнение на функциите

14.  Какви следва да бъдат според Вас главните характеристики на една култура на добро финансово управление във всяка публична служба? Как Сметната палата би могла да допринесе за нейното прилагане?

„Добро финансово управление“ означава отговорен и прозрачен подход за разходване на публични средства с цел постигане на максимални ползи за обществото от изпълнението на поставените цели с възможно най-ниски разходи.

Основните характеристики на една подходяща, ефикасна и ефективна система за финансово управление са:

–  Подход на планиране на стопанската дейност — определяне на мисията, визиите, целите;

–  Структурирана организационна структура — определени органи, отговорности и йерархични връзки;

–  Ясни работни процедури със списъци и описания заедно с определяне на измерими цели и очаквани резултати от работата за всеки служител;

–  Управление на риска;

–  Създаване и разработване на подходящи механизми за контрол;

–  Създаване и развитие на информационна и комуникационна система;

–  Непрекъснато наблюдение и оценка на системата за финансово управление.

Палатата обръща все по-голямо внимание на оценката на функционирането на всички тези елементи на финансовото управление, особено чрез одити на съответствието и одити на изпълнението. Препоръките на Палатата, които сочат, че е важно да се отстранят недостатъците в системата на добро финансово управление, значително допринасят за изграждането на тази култура в публичния сектор. Палатата често изтъква липсата на информация относно начина на прилагане на някои процеси, в резултат на което тя не може да представи заключения или препоръки относно ефикасността и ефективността на изпълняваните програми. Важно е институциите, в които са установени такива недостатъци, да въведат промени и да организират дейността си по по-прозрачен начин. Ролята на член на Европейския парламент е значителна, тъй като по време на обсъжданията, на които Палатата представя своите доклади, членовете на ЕП предоставят допълнителна помощ за институциите, в които са установени недостатъци и/или нередности, за да разберат колко е важно да реагират бързо и да променят своите модели на работа, и освен това членовете на ЕП често изискват допълнителни данни, доклади и обяснения.

15.  Съгласно Договора Палатата е длъжна да подпомага Парламента при упражняването на правомощията му за контрол върху изпълнението на бюджета. Как бихте подобрили още повече сътрудничеството между Палатата и Европейския парламент (и по-специално неговата комисия по бюджетен контрол), с цел засилване на обществения контрол над общите разходи и повишаване на икономическата му ефективност?

Работата на членовете на Европейския парламент обхваща всички области на европейската политика, както и програмите и инструментите на бюджета на ЕС. Чрез доклади по собствена инициатива (INI) и резолюции те често предупреждават за пропуски в системата и представят свои собствени предложения, с които искат да се насърчи повишаването на ефективността и качеството, както и ускоряването на изпълнението на дадена програма.

Важно е представители на Палатата да участват в обсъжданията на програмите и политиките на ЕС в рамките на Парламента, както и в тематичните доклади на членовете на ЕП и на Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS), за да могат да реагират на проблемите и слабостите, посочени от членовете на ЕП, и да изготвят тематични доклади на Палатата с препоръки за подобряване на системата.

Въз основа на докладите на Палатата членовете на ЕП могат да получат по-ясна представа за функционирането на системата и да спомогнат за ускоряване на изпълнението на препоръките и за подобрения на системата чрез доклади и изменения на предложенията за регламенти.

Отлични са дискусиите, организирани от комисията по бюджетен контрол, на които представители на Палатата представят доклади, а представителите на институциите, за които се отнасят докладите, имат възможност да дадат отговори и да обяснят подобренията, които възнамеряват да осъществят, пред членовете на ЕП. Комисията по бюджетен контрол би могла да инициира съвместни обсъждания с комисиите, отговарящи за конкретна програма или за конкретен инструмент на бюджета на ЕС, за които Сметната палата е изготвяла доклади, и по този начин по-активно да включва в процеса представители, работещи по изменения и доклади на Парламента по същия въпрос.

Изключително полезни са материалите, като например забележките на Европейската сметна палата относно предложението на Комисията за МФР за периода 2021 – 2027 г. от февруари 2019 г., както и становищата и брифингите относно новите програмни предложения – от „Хоризонт“ през нова политика на сближаване и нова селскостопанска политика до регламенти относно принципите на правовата държава. С тези материали Палатата оказва съдействие на Парламента при провеждането на качествени дискусии относно новите предложения и при изготвянето на обосновани становища.

Ако бъда избрана за член на Палатата, ще бъда проактивна при представянето на нейните доклади пред членовете на ЕП. Готова съм да допринеса за засилване на сътрудничеството между Палатата и ЕП чрез презентации в комисиите, двустранни срещи с членове на ЕП и участие в специални дискусии, конференции и кръгли маси, организирани от ЕП и от членовете на ЕП.

16.  Според Вас каква е добавената стойност на одита на изпълнението и как заключенията от одита следва да бъдат включени в процедурите за управление?

Одитът на изпълнението е от ключово значение за подобряването на процесите на управление, тъй като оценява ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите. С този одит се установяват недостатъци в системата за финансово управление: като се започне от организационните пропуски, недостатъците в предписаните процедури и в изпълнението на конкретни процеси, като например планирането (например не са определени целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението на конкретни програми; няма връзка между стратегическия план на програмите и програмите, дейностите и проектите във финансовия план и т.н.), изпълнението (например планираните цели не са постигнати с оптимално съчетание на ресурсите), премине се през пропуските в контролната среда и дейностите по контрол (например работните планове и целите на работните планове не са свързани с програми, проекти и дейности от финансовия план; не е установена отговорността на физическите лица и организационните звена за изпълнението на конкретните цели и постигането на резултати; липсват конкретни работни процедури; служителите не познават процедурите и ги прилагат по различни начини, което поставя крайните бенефициенти в неравностойно положение), недостатъци в управлението на риска (например те не произтичат от ежедневните дейности и задачи, планирани за цялата година; установени са само общи рискове, които се повтарят година след година — липса на персонал, неподходящи работни помещения, лошо ИТ оборудване), и се стигне до пропуски в информацията и комуникациите, както и в оценката и мониторинга на системата.

Въз основа на установените недостатъци Палатата отправя препоръки за финансови икономии, по-добра организация и по-добри методи на работа, предотвратяване на загубата на ресурси, както и за по-ефективни начини за постигане на поставените цели.

Точно това е причината, поради която изпълнението на препоръките въз основа на одити на изпълнението подобрява цялостните стопански дейности, процесите на вземане на решения и управленските действия.

17.  Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, националните одитни институции и Европейския парламент (комисия по бюджетен контрол) във връзка с одита на бюджета на ЕС?

Националните одитни институции са партньори на Европейската сметна палата и е важно да се засили съвместната работа с цел постигане на полезно взаимодействие, но също така и за опростяване на одитните процедури. Този въпрос е особено важен за крайните бенефициенти и често във връзка с него има жалби, например че проектите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, трябва да преминат през пет до десет различни одита и проверки.

Планирането и провеждането на съвместни одити, обменът на знания и опит, взаимното представяне на резултатите от одита, откриването на недостатъци и даването на препоръки са основните методи на сътрудничество, които е важно да се подобрят. Свързването и обменът на информация чрез единна информационна система и чрез автоматизиране на някои процеси допълнително ще свърже одитните институции и ще ускори работата.

В Европейския парламент вече се организират дискусии и обмен на становища с националните парламенти, и тази програма може да бъде разширена, за да обхване тематични одитни доклади и годишни одитни доклади с участието на представители на одитните институции и Палатата. Членовете на ЕП биха могли да допринесат значително за по-доброто изпълнение на препоръките на одитните институции и Палатата, а по този начин и за по-бързото подобряване на системата за управление на публичните средства.

Влязлата в сила на 1 януари 2017 г. процедура на ЕП, в рамките на която Парламентът подготвя доклади въз основа на специалните доклади на Палатата, е много положителна промяна в посока подобряване на сътрудничеството и връзката между ЕП и Палатата, но също така и по отношение на влиянието на ЕП върху одитираните субекти с цел да прилагат препоръките на Палатата.

Препоръките и констатациите на Палатата следва да се използват в по-голяма степен при обсъжданията и изготвянето на доклади и изменения. Важно е комисията по бюджетен контрол да привлече във възможно най-голяма степен представители на други комисии в обсъжданията на специалните тематични доклади на Палатата от съответната им област на дейност.

18.  Как бихте развили допълнително механизма на докладване на Европейската сметна палата с цел предоставяне на Европейския парламент на цялата необходима информация относно точността на данните, които държавите членки предават на Европейската комисия?

Точността на данните е от ключово значение за точната и качествена оценка на функционирането на цялата система за управление на бюджета на ЕС и прилагането на политиките на ЕС в държавите членки. Например без осигуряването на точни статистически данни за макроикономическите показатели не са възможни качествени решения, свързани с процедурите при макроикономически дисбаланси, дълг и дефицит; без качествена информация относно изпълнението на реформите не е възможно доброто изпълнение на европейския семестър; доброто планиране на плащанията от ЕСИ фондовете е трудно без наличието на точни данни за договорените проекти, сроковете за изпълнение, фактурираните суми и сроковете за плащане, и ние непрекъснато сме изправени пред проблема с ниското ниво на изпълнение от бюджета на ЕС по отношение на планираните суми за плащания по държави членки.

Като се има предвид, че Европейската комисия е отговорна за мониторинга на прилагането на регламентите и политиките на ЕС в държавите членки и за събирането на точни, качествени и изчерпателни данни, ние в Палатата можем да засилим надзора върху работата на Комисията и да изготвяме доклади за качеството и ефективността на работата на Комисията по отношение на събирането на данни и точността на събраните данни, както и на заключенията, допуснати за определени държави членки.

Други въпроси

19.  Ще оттеглите ли кандидатурата си, ако становището на Парламента относно назначаването Ви за член на Палатата е отрицателно?

Считам, че авторитетът на Европейския парламент, който произтича от демократичната легитимност на избраните членове на ЕП, трябва да бъде зачитан в пълна степен, и че техните решения трябва да се спазват. В съответствие с това, в случай на отрицателно становище на Парламента относно назначаването ми, аз ще оттегля кандидатурата си.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат HR

Позовавания

07034/2019 – C8-0116/2019 – 2019/0803(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

5.3.2019

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CONT

14.3.2019

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Indrek Tarand

11.3.2019

 

 

 

Дата на приемане

8.4.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

11

8

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Maria Grapini, Dan Nica, Emilian Pavel, Răzvan Popa, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Maria Gabriela Zoană

Дата на внасяне

10.4.2019

Последно осъвременяване: 12 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност