Postup : 2019/0803(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0195/2019

Předložené texty :

A8-0195/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.7
CRE 16/04/2019 - 8.7

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0365

ZPRÁVA     
PDF 207kWORD 65k
10.4.2019
PE 636.349v03-00 A8-0195/2019

o návrhu na jmenování Ivany Maletićové členkou Účetního dvora

(C8‑0116/2019 – 2019/0803(NLE))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Indrek Tarand

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Ivany Maletićové
 PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI Ivany Maletićové NA DOTAZNÍK
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování Ivany Maletićové členkou Účetního dvora

(C8‑0116/2019 – 2019/0803(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0116/2019),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0195/2019),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu zhodnotil kvalifikaci navrhované kandidátky, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu na své schůzi dne 8. dubna 2019 vyslechl kandidátku Rady na členku Účetního dvora;

1.  vydává kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Ivanu Maletićovou členkou Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.


PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Ivany Maletićové

Vzdělání:

2015 – dosud

doktorandka na univerzitě v Rijece, Ekonomická fakulta (Chorvatsko)

2012

magisterský titul v oboru účetnictví, auditu a financí, Obchodní a ekonomická fakulta, Univerzita v Záhřebu (Chorvatsko)

2004 – 2006

autorizovaný účetní a auditor pro veřejný sektor (dvouleté studium), CIPFA – Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (Autorizovaný institut veřejných financí a účetnictví) (Spojené království)

1992 – 1997

magisterský titul v oboru ekonomiky a obchodu, Obchodní a ekonomická fakulta, Univerzita v Záhřebu (Chorvatsko)

Odborné zkušenosti:

červenec 2013 – dosud

členka Evropského parlamentu (výbory ECON, REGI a BUDG), Brusel (Belgie)

březen 2012 – červenec 2013

předsedkyně, TIM4PIN – Středisko pro rozvoj veřejného a neziskového sektoru, Záhřeb (Chorvatsko)

únor 2008 – prosinec 2011

státní tajemnice, vnitrostátní schvalující osoba, vyjednavačka pro kapitolu 22 a zástupkyně hlavního vyjednavače, ministerstvo financí (Chorvatsko)

květen 2005 – únor 2008

asistentka ministra pro čerpání rozpočtu a zástupkyně vnitrostátní schvalující osoby, ministerstvo financí (Chorvatsko)

září 2004 – květen 2005

předsedkyně Národního fondu, ministerstvo financí (Chorvatsko)

prosinec 1998 – září 2004

poradkyně, útvar pro státní účetnictví a účetní výkaznictví, ministerstvo financí (Chorvatsko)

prosinec 1997 – prosinec 1998

stážistka, útvar pro státní účetnictví a účetní výkaznictví, ministerstvo financí (Chorvatsko)

Odborné zapojení do projektů:

květen 2012 – červen 2013

hodnotící a certifikační projekt „Program pro regionální certifikaci podnikatelsky příznivých obcí (BFC SEE)“, NALED – Národní aliance pro místní hospodářský rozvoj, CLER – Centrum pro místní hospodářský rozvoj při Ekonomické fakultě, univerzita v Rijece (Chorvatsko)

únor – březen 2013

projekt „Podpora procesu integrace do EU v Srbské republice“, GIZ – Německá společnost pro mezinárodní spolupráci (Srbsko)

červen – září 2012

projekt „Analýza správy fondů EU“, Světová banka (Chorvatsko)

květen 2012

projekt Evropské komise „Další podpora provádění systému DIS“, E.I. Euroconsultants (Srbsko)

prosinec 2011

projekt Evropské komise „Posílení systému řízení a kontroly pro finanční pomoc EU v Černé Hoře“, East West Consulting (Černá Hora)

listopad 2010 – leden 2011

výzkumný projekt „Dopad procesu integrace do EU na veřejné finance a proces rozpočtového řízení Bosny a Hercegoviny“, Institut veřejných financí (Chorvatsko)

říjen 2004 – říjen 2005

projekt „Systém dohledu v jednotkách místní a regionální samosprávy“, LGI – Nadace otevřené společnosti (Maďarsko/Chorvatsko)

v letech 2002 – 2004

přednášející, letní škola CEF pro veřejné finance, centrum excelence v oblasti financí (Slovinsko)

duben 2004 – červen 2004

projekt „Financování místních jednotek“, USAID (Chorvatsko)

leden 2002 – červen 2002

projekt „Financování vědy v Chorvatsku“, Institut veřejných financí (Chorvatsko)

leden 2001 – červen 2001

projekt „Řízení rozpočtu v místních jednotkách v celém Chorvatsku“, Institut veřejných financí (Chorvatsko)

Ocenění a uznání:

1995

cena rektora za nejlepší studentskou výzkumnou práci

Publikační činnost:

Knihy:

1)  Maletić, I., Jakir Bajo, I., Stepić, D., A Guide to Good Governance in the Public and Non-Profit Sector („Pokyny pro řádnou správu ve veřejném a neziskovém sektoru“), Středisko pro rozvoj veřejného a neziskového sektoru TIM4PIN, Záhřeb, 2018

2)  Maletić, I., Kosor, K., Ivanković Knežević, K., et. al., My EU Project: A Manual for the Preparation and Implementation of EU Projects („Můj projekt EU: Příručka pro přípravu a provádění projektů EU“), Středisko pro rozvoj veřejného a neziskového sektoru TIM4PIN, Záhřeb, 2018

3)  Maletić, I., Kosor, K., Copić, M., et al., EU Projects – from Idea to Realization („Projekty EU – od nápadu k realizaci“), Středisko pro rozvoj veřejného a neziskového sektoru TIM4PIN, Záhřeb, 2016

4)  Maletić, I., Bešlić, B., Copić, M., Kosor, K,., Kulakowski, N., Zrinušić, N., EU Project Management („Řízení projektů EU“), Středisko pro rozvoj veřejného a neziskového sektoru TIM4PIN, Záhřeb, 2014

5)  Maletić, I., et. al., Fiscal Responsibility - Completing Questionnaires, Compiling Plans and Reports („Fiskální odpovědnost – vyplňování dotazníků, sestavování plánů a zpráv“), Středisko pro rozvoj veřejného a neziskového sektoru TIM4PIN, Záhřeb, 2013

6)  Maletić, I., Stepić, D., Jakir Bajo, I., Knežević, M., Kozina, D., Fiscal Responsibility and Financial Management („Fiskální odpovědnost a finanční řízení“), Středisko pro rozvoj veřejného a neziskového sektoru TIM4PIN, Záhřeb, 2012

7)  Maletić, I., Jakir-Bajo, I., Zorić, A., Fiscal Responsibility („Fiskální odpovědnost“), Komunita chorvatských účetních a finančních úředníků, Záhřeb, 2011

8)  Maletić, I., Vašiček, D., Jakir-Bajo, I., et al., The Accounting of Budget and Budget Users („Účetnictví rozpočtu a rozpočtových subjektů“), Komunita chorvatských účetních a finančních úředníků, Záhřeb, 2008

9)  Maletić, I., Jakir-Bajo, I., Budgetary Planning and Accounting („Rozpočtové plánování a účetnictví“), Centrum pro účetnictví a finance, Záhřeb, 2003

10)  Maletić, I., Lončar-Galek, D., Mencer, J., et. al., Application of the Budget Accounting Plan 2003/2004 („Provádění plánu rozpočtového účetnictví na roky 2003–2004“), Komunita chorvatských účetních a finančních úředníků, Záhřeb, 2003

11)  Maletić, I., Vašiček, V., Vašiček, D., Introduction to Budgetary Accounting 2002 („Úvod do rozpočtového účetnictví pro rok 2002“), Komunita chorvatských účetních a finančních úředníků, Záhřeb, 2002

12)  Maletić, I., Jakir-Bajo, I., Budgetary Accounting („Rozpočtové účetnictví“), Informator, Záhřeb, 2001

13)  Maletić, I., Vašiček, D., Jakir-Bajo, I., et al., Budgetary system: Accounting, Finance, Audit, Taxes („Rozpočtový systém: účetnictví, finance, audit, daně“), Komunita chorvatských účetních a finančních úředníků, Záhřeb, 2000

Články ve vědeckých časopisech s mezinárodní redakční radou a mezinárodní kontrolou:

1)  Maletić, I., Kandžija, V., The Accession Process and IPA Funds in Bosnia and Herzegovina – an Opportunity for Restructuring Public Spending and Convergence Towards the EU („Proces přistoupení a finanční prostředky z NPP v Bosně a Hercegovině – příležitost pro restrukturalizaci veřejných výdajů a přibližování k EU“), Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference na téma „Ekonomický systém Evropské unie a přistoupení Bosny a Hercegoviny – budoucí výzvy a politiky“, Ekonomická fakulta, Univerzita v Mostaru, ECSA – Evropská asociace pro studia Evropského společenství v Bosně a Hercegovině, s. 238–267, Mostar, 2017

2)  Maletić, I., Petričko, I., Vašiček, D., Comparative Analysis of Croatia's Position in the Context of International Competitiveness („Srovnávací analýza postavení Chorvatska v souvislosti s mezinárodní konkurenceschopností“), v knize Competitiveness as a process („Konkurenceschopnost jako proces“), ECSA – Evropská asociace pro studia Evropského společenství v Bosně a Hercegovině, s. 13–42, Mostar, 2017

3)  Maletić, I, Redžepagić, S., Experience in management and absorption of the EU pre-accession funds in Croatia – lessons learned („Zkušenosti se správou a využíváním předvstupních fondů EU v Chorvatsku – získané poznatky“), v knize Absorption Capacity of EU pre-accession Programmes in the Western Balkan Countries („Schopnost využívat předvstupní programy EU v západobalkánských zemích“), s. 311–327, Nice, 2014

4)  Maletić, I., Vašiček, D., Kandžija, J., Croatian experiences in Management and Absorption of the EU Pre-Accession Funds („Chorvatské zkušenosti se správou a využíváním předvstupních fondů EU“), Sborník příspěvků z 9. mezinárodní konference na téma „Hospodářské začlenění, soutěž a spolupráce – přistoupení západobalkánských zemí k Evropské unii“, s. 737–755, Rijeka, 2013

5)  Maletić, I., Vašiček, D., Current Trends and Requirements in Financial Management as Support for the Process of Europeanization of Public Administration („Současné trendy a požadavky v oblasti finančního řízení jakožto podpory procesu europeizace veřejné správy“), Sborník příspěvků ze 14. mezinárodního sympozia na téma „Vytváření inovativní a kreativní Bosny a Hercegoviny“, s. 345–361, Sarajevo, 2013

6)  Maletić, I., Vašiček, D., Europeanisation Reforms of the Financial Management System („Europeizační reformy systému finančního řízení“), Institut veřejné správy, Novi Informator, s. 393–420, Záhřeb, 2011

7)  Maletić, I., et al., General framework of administrative convergence provided by Croatian public administrative reforms („Obecný rámec sbližování správních předpisů stanovený prostřednictvím reforem veřejné správy“), v knize Administrative Convergence and Reforms in South-Eastern European States - Analyses, Models and Comparative Studies („Sbližování správních předpisů a správní reformy ve státech jihovýchodní Evropy – analýzy, modely a srovnávací studie“), č. 2, Editura Economică, s. 141–188, Bukurešť, 2011

8)  Maletić, I., Primorac, M., Sopek, P., The Net Fiscal Effect of Pre-Accession and Accession of Bosnia and Herzegovina to the European Union („Čistý fiskální dopad předvstupního období a přistoupení Bosny a Hercegoviny na Evropskou unii“), Sborník příspěvků ze sympozia na téma „Výzvy a vyhlídky začlenění v zemích jihovýchodní Evropy“, s. 269–285, Tuzla, 2011

9)  Maletić, I., Marić, Z., Rukelj, D., Analysis of Aggregate Investments and their Outlook in Croatia with Special Emphasis on the Possibility of Using the European funds („Analýza úhrnných investic a jejich vyhlídky v Chorvatsku se zvláštním zaměřením na možnost využívání evropských fondů“), časopis „Ekonomski pregled“, č. 1–2, s. 3–34, 2011

10)  Maletić, I., Vašiček, D., Convergence of Croatian financial and budget regulations to the framework and practices of the European Union („Konvergence chorvatských finančních a rozpočtových předpisů do rámce a postupů Evropské unie“), GAER – Všeobecné sdružení rumunských ekonomů, Theoretical and Applied Economics, XVII, s. 25–42, Bukurešť, 2010

Další publikace

Publikovala více než 250 článků v domácích časopisech. Jako členka Evropského parlamentu založila a redigovala časopis „I’M“, ve kterém publikovala přes 30 článků a byla spoluautorkou zvláštních vydání o využívání fondů EU pro mladé lidi, podnikatele, místní jednotky a inteligentní vesnice a rovněž zvláštního vydání o Evropském fondu pro strategické investice. Dále byla spoluautorkou pěti článků při příležitosti pětiletého členství Chorvatska v Evropské unii, jež byly zveřejněny v deníku „Jutarnji List“. Všechny publikace jsou k dispozici na adrese www.ivana-maletic.com.

Konference, dialogy, diskuse, diskusní panely, pracovní semináře, prezentace a přednášky:

Jako přednášející se zúčastnila řady konferencí, diskusí u kulatého stolu a seminářů doma i v zahraničí. Coby členka Evropského parlamentu zorganizovala přes 100 konferencí v různých chorvatských městech v Bruselu v Belgii. Všechny informace o těchto aktivitách jsou dostupné na adrese www.ivana-maletic.com.


PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI Ivany Maletićové NA DOTAZNÍK

Odborná praxe

1.  Podejte prosím výčet svých odborných zkušeností ve sféře veřejných financí, ať jde o rozpočtové plánování, plnění rozpočtu, rozpočtové řízení, rozpočtovou kontrolu či audit.

V průběhu 14 let práce na chorvatském ministerstvu financí jsem zodpovídala za zlepšování rozpočtových procesů a předkládání nových předpisů, pomocí kterých jsme zavedli rozpočtové klasifikace (ekonomická, programová, funkční, místně vztažená a podle zdrojů financování), zřídili systém státní pokladny a fungování jediného účtu státní pokladny, zavedli dodatečné kontroly a sledování v procesu provádění v souvislosti s právním a běžným využíváním fondů, změnili účetní systém a zavedli upravený akruální princip (pravidlo časového rozlišování nákladů a výnosů) a rovněž jsme zavedli zcela nový systém výkaznictví a finančních zpráv, který pomůže manažerům při rozhodování a sledování postupu dosahování výsledků, ale bude i dobrým základem pro potřeby vykazování statistických údajů podle metodik systému ESA a vládní finanční statistiky (GFS).

Výrazně jsme změnili postup rozpočtového plánování: z plánování podle ekonomické klasifikace a zaměření na vstupy na programové rozpočtování (plánování založené na programech – projekty a činnosti) a zaměření na výsledky. Naším cílem bylo zavést sestavování rozpočtu podle výkonnosti, avšak krok z programového na výkonové rozpočtování dosud nebyl uskutečněn.

Vedla jsem pracovní skupinu ministerstva financí pro zavedení strategického a víceletého plánování a v roce 2008 jsme zavedli nový zákon o rozpočtu (Úřední věstník 87/2008), který významně zlepšil procesy plánování, provádění, účetnictví, výkaznictví a sledování.

Během příprav na přistoupení k EUpři vyjednávání jsem měla na starosti zavedení systému pro řízení programů předvstupní pomoci, což znamenalo vypracování postupů a provozních pravidel pro všechny orgány a vytvoření řádného systému finančního řízení a kontroly. V té době jsem kromě všech nařízení týkajících se přímo i nepřímo nástroje předvstupní pomoci (NPP) studovala rovněž finanční nařízení, která byla základem pro naši činnost. V těchto letech (2005–2009) byla provedena také práce na zavedení systému pro finanční řízení a kontrolu v celém chorvatském veřejném sektoru a z důvodu toho, že základem systému pro řízení programů předvstupní pomoci je právě koncepce vnitřní finanční kontroly ve veřejné správě, byly získané zkušenosti a znalosti užitečné rovněž pro zřízení vnitrostátního systému a já jsem byla členkou týmu, který na něm pracoval.

Byla jsem odpovědná rovněž za zřízení a správné fungování služby AFCOS, což je systém pro boj proti podvodům a nesrovnalostem. Stála jsem v čele pracovní skupiny pro přípravu vnitrostátní strategie pro boj proti podvodům a ochranu finančních zájmů Evropské unie pro období 2010–2012, kterou vláda přijala dne 14. ledna 2010. Jako vnitrostátní schvalující osoba jsem zavedla koncept předkládání prohlášení o věrohodnosti do systému řízení fondů EU; protože je však důležité zvyšovat povědomí o odpovědnosti za správu, jakožto státní tajemnice na ministerstvu financí jsem tento koncept rozšířila na celý vnitrostátní systém, a v průběhu roku 2010 jsem dohlížela na vypracování zákona o fiskální odpovědnosti, který byl zveřejněn v Úředním věstníku 131/10 a podle kterého jsou vedoucí pracovníci na všech úrovních ve veřejném sektoru povinni předložit prohlášení o fiskální odpovědnosti, které se podobá prohlášení o záruce pro fondy EU. Za použití modelu systému pro řízení fondů EU jsem vytvořila dotazníky a formuláře pro testy, které musí být vypracovány, aby vedoucí pracovníci mohli prohlášení předložit, a celá metodika vychází z nařízení o vypracování a předložení prohlášení o fiskální odpovědnosti a ze zprávy o uplatňování daňových předpisů, která byla předloženaroce 2011 a zveřejněna v Úředním věstníku 78/11.

Jako asistentka ministra financí jsem kromě plnění státního rozpočtu rovněž dohlížela na sledování rozpočtu, přičemž jsem prováděla podrobné přezkumy zpráv a poukazovala na to, co je potřeba dále zlepšit a přepracovat, nebo na případy, v nichž panovaly nejasnosti.

Výsledky sledování rozpočtu a státních auditů byly mimořádně důležité pro naše zlepšování systému, neboť odhalovaly nedostatky a nejčastější nesrovnalosti.

Auditů jsem se neúčastnila, ale získala jsem certifikát a diplom od britského Autorizovaného institutu veřejných financí a účetnictví (CIPFA) a magisterský titul právě v oblasti účetnictví, auditu a financí na Ekonomické fakultě v Záhřebu.

V rámci svojí práce na systému pro řízení programů předvstupní pomoci jsem prošla desítkami různých akreditací a auditů, odpověděla na mnoho zpráv a zlepšila celý systém na základě auditních zjištění. V té době zkušenosti s řízením fondů EU a prací s auditory EU značně zlepšily znalosti a povědomí ohledně důležitosti vnitřních kontrol a interních i externích auditů v celém vnitrostátním systému. Při provádění povinností se mou pravou rukou stali interní auditoři, jakož i celá centrální harmonizační jednotka.

Byla jsem autorkou četných odborných a vědeckých prací o rozpočtových procesech, o změnách v systému správy veřejných financí, o řízení programů předvstupní pomoci, o finančním výkaznictví, o rozpočtové transparentnosti, o systému fiskální odpovědnosti a dalších souvisejících tématech a podílela jsem se na několika knihách v této oblasti. Zúčastnila jsem se řady seminářů a konferencí jako přednášející o těchto tématech.

2.  Jakých nejvýraznějších úspěchů se vám v profesní kariéře podařilo dosáhnout?

  Zavedení jediného účtu státní pokladny a modernizace rozpočtových procesů definovaná v novém zákoně o rozpočtu přijatém v roce 2008.

  Jsem hrdá na úspěšné akreditace a kvalitní provádění systému pro řízení programů předvstupní pomoci, za který jsem byla odpovědná.

  Kapitola 22 – Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů, za kterou jsem zodpovídala coby vyjednavačka, byla úspěšně dokončena. Z toho jsem měla obzvlášť radost a byla jsem hrdá na celou naši administrativu.

  Zavedení koncepce fiskální odpovědnosti na vedoucí úrovni ve veřejném sektoru byla velká a úspěšně vyřešená výzva, jejímž prostřednictvím byl zaveden zcela nový způsob činnosti a uvažování ve veřejném sektoru.

Všechny tyto úspěšně dokončené programy rovněž představovaly profesní rozvoj a jsem potěšena, že jsem mohla pracovat na ministerstvu financí, kde práce, znalosti a vynikající kvalita práce patřily mezi hlavní priority. V rámci svého profesního postupu na ministerstvu jsem nebyla členkou žádné politické strany a každý krok kupředu byl důsledkem oddané a kvalitní práce. Právě proto byly jednotlivé kroky v mém kariérním postupu – z poradkyně a hlavní poradkyně přes předsedkyni fondu až po asistentku ministra a státní tajemnici, vyjednavačku pro kapitolu 22 a zástupkyni hlavního vyjednavače – obrovským úspěchem.

3.  Jakou máte profesní zkušenost z působení v mezinárodních multikulturních a vícejazyčných organizacích nebo institucích se sídlem mimo vaši domovskou zemi?

V rámci své práce na ministerstvu financí jsem se zúčastnila řady vzdělávacích programů ve Washingtonu a Vídni, které uspořádal Mezinárodní měnový fond, a v Lublani, jež uspořádalo centrum excelence v oblasti financí (CEF). Centrum CEF jsem v letech 2002–2004 navštěvovala jako přednášející v rámci letní školy pro veřejné finance. Od října 2004 do října 2005 jsem se podílela na projektu „Systém dohledu v jednotkách místní a regionální samosprávy“, který řídila Nadace otevřené společnosti v rámci iniciativy LGI, se zástupci z pěti dalších zemí.

Nejvýznamnější zkušenosti jsem získala coby členka Evropského parlamentu od 1. července 2013 dosud, přičemž můj mandát končí dne 2. července 2019.

4.  Bylo vám uděleno absolutorium za výkon řídících povinností, které jste plnila v minulosti, pokud takovýto postup existuje?

Pokud jde o činnosti, které jsem dosud vykonávala, není vyžadován postup udělení absolutoria.

5.  Které z vašich dřívějších profesních funkcí byly výsledkem politického jmenování?

Funkce státní tajemnice je funkcí, která je výsledkem politického jmenování. Byla jsem jmenována vládou Chorvatské republiky v únoru 2008, ačkoli jsem v té době nebyla členkou žádné politické strany.

V roce 2012 jsem se stala členkou Chorvatského demokratického společenství (HDZ), stala jsem se předsedkyní výboru pro regionální rozvoj a fondy EU a v květnu 2013 jsem byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu a poté znovu v květnu 2014.

6.  Na jakých třech nejdůležitějších rozhodnutích jste se ve svém profesním životě podílela?

1.  Zavedení systému fiskální odpovědnosti v chorvatském veřejném sektoru.

2.  Účast na vyjednávání o přistoupení Chorvatské republiky k EU a úspěšné uzavření kapitoly 22.

3.  Založení Střediska pro rozvoj veřejného a neziskového sektoru a vydávání časopisu TIM4PIN Magazin zaměřeného na účetnická, finanční, ekonomická a právní témata z oblasti fungování veřejného a neziskového sektoru.

Nezávislost

7.  Smlouva stanoví, že členové Účetního dvora musí svou funkci vykonávat „zcela nezávisle“. Jak byste tuto povinnost uplatňovala při výkonu svých budoucích povinností?

Při výkonu svých povinností jako členka Účetního dvora bych se spoléhala na své vlastní odborné znalosti a zkušenosti, nevyhledávala bych ani nepřijímala vliv a pokyny žádné vlády, ministerstva nebo jiné instituce a vždy bych pracovala v nejlepším zájmu EU. Nevykonávala bych činnosti, které jsou neslučitelné s povinnostmi člena Účetního dvora.

8.  Máte vy nebo vaši blízcí příbuzní (rodiče, sourozenci, partner(ka) a děti) nějaké obchodní nebo finanční podíly nebo jiné závazky, které by mohly být v konfliktu s vašimi budoucími povinnostmi?

Ne.

9.  Jste připravena informovat o veškerých svých finančních zájmech a jiných závazcích předsedu Účetního dvora a zveřejnit je?

Jako poslankyně Evropského parlamentu jsem povinna zveřejnit své finanční zájmy a jsem plně připravena informovat o svých finančních zájmech a jiných závazcích předsedu Účetního dvora a zveřejnit své prohlášení o zájmech.

10.  Jste v současné době účastníkem nějakého soudního řízení? Pokud ano, uveďte podrobné informace.

Společnost, která prováděla práce na pozemcích rodinného domu, který vlastní můj tchán, proti mně zahájila řízení s cílem naúčtovat mi cenu za práci, která byla sjednána, ale nikdy nebyla provedena. Podle zjištění orgánu dohledu byla vykonána méně než polovina dohodnutých prací a společnost požaduje částku, která 2,5krát přesahuje dohodnutou cenu za veškerou práci, která nebyla nikdy provedena. Ačkoli účastníkem řízení je můj tchán (můj manžel je zmocněn řídit investice), společnost podala žalobu na mě. Dosud se nekonala žádná slyšení a já jsem se odvolala podáním námitky založené na falešné pasivní legitimaci.

11.  Působíte aktivně v politice nebo vykonáváte nějakou politickou funkci? Pokud ano, na jaké úrovni? Zastávala jste v posledních 18 měsících nějakou politickou pozici? Pokud ano, uveďte podrobné informace.

Od roku 2012 jsem aktivní členkou Chorvatského demokratického společenství a byla jsem jmenována předsedkyní výboru pro regionální rozvoj a fondy EU této strany. V roce 2016 jsem se stala jedním z šesti zvolených místopředsedů strany a tuto funkci stále zastávám.

12.  Jste připravena po jmenování členkou Účetního dvora odstoupit z jakékoli volené funkce nebo se vzdát jakékoli aktivní funkce a s ní spojených odpovědností v politické straně?

Ano, pokud budu jmenována členkou Účetního dvora, odstoupím z funkce místopředsedkyně strany, za kterou jsem byla zvolena, a vzdám se jakékoli aktivní funkce spojené s povinnostmi v politické straně.

13.  Jak byste postupovala v případě závažné nesrovnalosti, nebo dokonce podvodu či korupce, do kterého by byly zapleteny osoby v členském státě, z něhož pocházíte?

Naprosto stejně jako v případě nesrovnalostí, podvodu či korupce zjištěných v jakémkoli jiném členském státě. Prosazuji nulovou toleranci vůči podvodům a korupci, neboť se jedná o jevy, které škodí společnostem a omezují konkurenceschopnost a příležitosti pro růst a rozvoj. Právě účinnou identifikací a eliminací těchto případů můžeme poskytovat nejlepší možnou pomoc svému vlastnímu státu i jiným státům. Pravidla je třeba dodržovat a legálnost a správnost využívání veřejných fondů jsou základem, od něhož se nesmíme odchylovat.

Plnění povinností

14.  Jaké by měly být hlavní rysy řádného finančního řízení při jakémkoli výkonu veřejné služby? Jak by mohl Evropský účetní dvůr pomoci je prosazovat?

Řádné finanční řízení znamená odpovědný a transparentní přístup k vynakládání veřejných prostředků s cílem dosáhnout maximálního přínosu plnění stanovených cílů pro společnost s nejnižšími možnými výdaji.

Hlavními rysy náležitého, účinného a účelného finančního řízení jsou:

–  přístup k podnikání založený na plánování – stanovení poslání, vizí, cílů,

–  řádná organizační struktura – vymezené pravomoci, povinnosti a hierarchické vztahy,

–  jasné pracovní postupy se seznamy a popisy a dané měřitelné cíle a očekávané pracovní výsledky pro jednotlivé zaměstnance,

–  řízení rizik,

–  zavedení a vývoj přiměřených kontrolních mechanismů,

–  zavedení a vývoj informačního a komunikačního systému,

–  průběžné sledování a posuzování systému finančního řízení.

Účetní dvůr se stále více zaměřuje na hodnocení fungování všech těchto prvků finančního řízení, zejména prostřednictvím auditů shody a výkonnostních auditů. Doporučení Účetního dvora, která poukazují na důležitost odstranění nedostatků v systému řádného finančního řízení, významně přispívají k budování této kultury ve veřejném sektoru. Účetní dvůr často upozorňuje na nedostatek informací o způsobu provádění některých procesů, v důsledku čehož nemůže předkládat závěry nebo doporučení ohledně účinnosti a účelnosti programů, které jsou prováděny. Je důležité, aby orgány, v nichž jsou takové nedostatky zjištěny, zavedly změny a prováděly své činnosti transparentnějším způsobem. Úloha člena Evropského parlamentu je významná, protože během diskusí, při kterých Účetní dvůr předkládá své zprávy, poslanci Evropského parlamentu dále pomáhají orgánům, ve kterých byly nedostatky a/nebo nesrovnalosti zjištěny, aby pochopily, jak je důležité reagovat urychleně a změnit svá pracovní schémata, a poslanci Evropského parlamentu často požadují dodatečné údaje, zprávy a vysvětlení.

15.  Účetní dvůr má podle Smlouvy pomáhat Evropskému parlamentu při výkonu jeho pravomocí při kontrole plnění rozpočtu. Jak byste ještě více zlepšila spolupráci mezi Účetním dvorem a Evropským parlamentem (zejména jeho Výborem pro rozpočtovou kontrolu) ve snaze posílit jak veřejný dohled nad výdaji jako celkem, tak účelnost jejich vynakládání?

Poslanci Evropského parlamentu působí ve všech oblastech politiky EU, jakož i v rámci programů a nástrojů rozpočtu EU. Prostřednictvím zpráv a usnesení z vlastní iniciativy často varují před nedostatky v systému a předkládají své vlastní návrhy, jimiž chtějí podpořit nárůst účinnosti, kvality a urychlení provádění konkrétního programu.

Je důležité, aby se zástupci Účetního dvora účastnili diskusí o programech a politikách EU v Parlamentu a aby se podíleli na tematických zprávách poslanců Evropského parlamentu a výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS), aby byli schopni reagovat na problémy a nedostatky, na něž poslanci Evropského parlamentu upozorní, a vypracovat tematické zprávy Účetního dvora s doporučeními ke zlepšení systému.

Na základě zpráv Účetního dvora mohou poslanci Evropského parlamentu lépe pochopit fungování systému a přispět k rychlejšímu provádění doporučení a zlepšení systému prostřednictvím zpráv a pozměňovacích návrhů k návrhu nařízení.

Diskuse pořádané Výborem pro rozpočtovou kontrolu, na kterých zástupci Účetního dvora předkládají zprávy a zástupci orgánů, jichž se zprávy týkají, mají možnost na ně reagovat a objasnit poslancům Evropského parlamentu zlepšení, která hodlají provést, jsou vynikající. Výbor pro rozpočtovou kontrolu by mohl zahájit společné diskuse s výbory odpovědnými za konkrétní programy nebo za rozpočtový nástroj EU, v souvislosti s nímž Účetní dvůr častěji vypracovává zprávu, a tímto způsobem by mohl aktivněji zapojit zástupce, kteří pracují na pozměňovacích návrzích a zprávách Parlamentu na stejné téma.

Materiály, jako jsou poznámky Evropského účetního dvora k návrhu Komise na VFR na období 2021–2027 a stanoviska a informační dokumenty o nových návrzích programů od Horizontu přes novou politiku soudržnosti a zemědělskou politiku po nařízení týkající se právního státu, jsou mimořádně užitečné. Pomocí podobných materiálů Účetní dvůr poskytuje pomoc Parlamentu s pořádáním kvalitních diskusí o nových návrzích a přijímáním podložených stanovisek.

Jestliže budu jmenována členkou Účetního dvora, budu aktivní při předkládání zpráv Účetního dvora poslancům Evropského parlamentu. Jsem připravena přispívat ke zlepšení spolupráce mezi Účetním dvorem a Evropským parlamentem prostřednictvím uskutečňování prezentací ve výborech, dvoustranných jednání s poslanci Evropského parlamentu a účasti na zvláštních diskusích, konferencích a diskusích u kulatého stolu pořádaných Evropským parlamentem a jeho poslanci.

16.  Jaký je podle vašeho mínění přínos auditu výkonnosti a jak by měly být jeho výsledky využity při řídících postupech?

Audit výkonnosti má klíčový význam pro zlepšení řídících postupů, protože hodnotí účinnost, účelnost a úspornost činností. Tento audit zjišťuje nedostatky v systému finančního řízení: od organizačních nedostatků, nedostatků v předepsaných postupech a provádění konkrétních procesů, jako je plánování (například nebyly stanoveny cíle, předpokládané výsledky a ukazatele výkonnosti konkrétních programů, strategický plán programů neodpovídá programům, aktivitám a projektům ve finančním plánu atd.) či provádění (například plánované cíle nebyly dosaženy pomocí optimální kombinace zdrojů), přes nedostatky v kontrolním prostředí a činnostech (například pracovní plány a cíle pracovních plánů neodpovídají programům, projektům a činnostem z finančního plánu; nebyla stanovena odpovědnost jednotlivců a organizačních jednotek za plnění konkrétních cílů a dosahování výsledků; chybí konkrétní pracovní postupy; zaměstnanci mají nedostatečné znalosti o postupech a uplatňují je různým způsobem, což staví konečné příjemce do nerovného postavení) či nedostatky v řízení rizik (například nevyplývají z každodenních činností a úkolů plánovaných na celý rok; jsou zjištěna pouze obecná rizika, která se každoročně opakují – nedostatek zaměstnanců, nepřiměřené pracovní prostory, nedostatečné IT vybavení) až po nedostatky v informační a komunikační oblasti a rovněž v hodnocení a sledování systému.

Na základě zjištěných nedostatků Účetní dvůr poskytuje doporučení pro finanční úspory, lepší organizaci a pracovní metody, prevenci ztráty zdrojů a účinnější způsoby dosahování stanovených cílů.

Právě proto provádění doporučení vycházejících z auditů výkonnosti zlepšuje celkové obchodní činnosti, procesy rozhodování a řídící opatření.

17.  Jak by bylo možné zlepšit spolupráci mezi Účetním dvorem, vnitrostátními kontrolními institucemi a Evropským parlamentem (Výborem pro rozpočtovou kontrolu), pokud jde o audit rozpočtu EU?

Vnitrostátní kontrolní instituce jsou partnery Evropského účetního dvora a je důležité posílit spolupráci s cílem dosažení součinnosti, ale rovněž zjednodušení postupů auditu. Tato otázka má význam zejména pro konečné příjemce a je častým předmětem stížností, neboť například projekty financované z ESI fondů se musí podrobit pěti až deseti různým auditům a kontrolám.

Plánování a provádění společných auditů, výměna znalostí a zkušeností, vzájemná prezentace výsledků auditu a zjišťování nedostatků a doporučení jsou základní metody spolupráce, které je důležité zlepšovat. Propojení a výměna informací prostřednictvím jediného informačního systému a automatizace některých procesů by navíc kontrolní instituce propojily a urychlily by jejich činnost.

V Evropském parlamentu se již pořádají diskuse a výměny názorů s vnitrostátními parlamenty a tento program by mohl být rozšířen, aby zahrnoval tematické zprávy o auditu a výroční zprávy o auditu, a to za účasti zástupců kontrolních institucí a Účetního dvora. Poslanci Evropského parlamentu by mohli významně přispět k lepšímu provádění doporučení kontrolních institucí a Účetního dvora, a tím rovněž urychlit zlepšení systému řízení veřejných prostředků.

Postup Evropského parlamentu, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2017 a podle kterého Parlament vypracovává zprávy založené na zvláštních zprávách Účetního dvora, je velmi pozitivní změnou, pokud jde o zlepšení spolupráce a propojení mezi Evropským parlamentem a Účetním dvorem, ale rovněž pokud jde o vliv Evropského parlamentu na subjekty podléhající auditu, aby provedly doporučení Účetního dvora.

Doporučení a zjištění Účetního dvora by mohla být více využita v diskusích a při vypracovávání zpráv a pozměňovacích návrhů. Je důležité, aby Výbor pro rozpočtovou kontrolu co nejvíce zapojoval zástupce z jiných výborů do diskusí o zvláštních tematických zprávách Účetního dvora z jejich oblastí činnosti.

18.  Jak byste dále rozvíjela vypracovávání zpráv Účetního dvora, aby Evropský parlament dostal veškeré potřebné informace o správnosti údajů, které členské státy poskytly Evropské komisi?

Správnost údajů má klíčový význam pro přesné a kvalitní hodnocení fungování celého systému řízení rozpočtu EU a provádění politik EU v členských státech. Například bez zajištění správných statistických údajů ohledně makroekonomických ukazatelů nelze přijímat kvalitní rozhodnutí týkající se postupů při makroekonomické nerovnováze, dluhů a schodku; bez kvalitních informací o provádění reforem je nemožné správné provádění evropského semestru; bez správných údajů o zadaných projektech, lhůtách pro provedení, fakturovaných částkách a platebních lhůtách je složité dobře plánovat platby z ESI fondů a my neustále čelíme problému nízkého plnění rozpočtu EU ve srovnání s plánovanými částkami plateb podle jednotlivých členských států.

Vzhledem k tomu, že Evropská komise zodpovídá za sledování provádění nařízení a politik EU v členských státech a za shromažďování správných, kvalitních a komplexních údajů, v rámci Účetního dvora lze posílit dohled nad činností Komise a vypracovávat zprávy o kvalitě a efektivitě činnosti Komise týkající se shromažďování údajů a správnosti shromážděných údajů, jakož i závěrů učiněných v případě jednotlivých členských států.

Další otázky

19.  Stáhnete svou kandidaturu v případě, že bude stanovisko Parlamentu k vašemu jmenování členkou Účetního dvora záporné?

Domnívám se, že je třeba plně respektovat pravomoc Evropského parlamentu, která vychází z demokratické legitimity zvolených poslanců Evropského parlamentu, a jejich rozhodnutí musí být uplatněna. V souladu s tím v případě záporného stanoviska Parlamentu k mému jmenování svou kandidaturu stáhnu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Částečná obměna členů Účetního dvora - chorvatský kandidát

Referenční údaje

07034/2019 – C8-0116/2019 – 2019/0803(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

5.3.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

14.3.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Indrek Tarand

11.3.2019

 

 

 

Datum přijetí

8.4.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

11

8

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Maria Grapini, Dan Nica, Emilian Pavel, Răzvan Popa, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Maria Gabriela Zoană

Datum předložení

10.4.2019

Poslední aktualizace: 12. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí