Διαδικασία : 2019/0803(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0195/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0195/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.7
CRE 16/04/2019 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0365

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 228kWORD 67k
10.4.2019
PE 636.349v03-00 A8-0195/2019

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Ivana Maletić ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0116/2019 – 2019/0803(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Indrek Tarand

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ IVANA MALETIĆ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ IVANA MALETIĆ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Ivana Maletić ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0116/2019 – 2019/0803(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0116/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0195/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων της προτεινόμενης υποψήφιας, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Απριλίου 2019, προέβη σε ακρόαση της προτεινόμενης από το Συμβούλιο υποψήφιας για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί η Ivana Maletić μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ IVANA MALETIĆ

Εκπαίδευση:

2015 έως σήμερα

Υποψήφια διδάκτωρ, Σχολή Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο της Ριέκας (Κροατία)

2012

Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης (Master of science) στη Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ (Κροατία)

2004 – 2006

Ορκωτή ελέγκτρια και λογίστρια για τον δημόσιο τομέα (διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης), CIPFA - Αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Δημόσιων Οικονομικών και Λογιστικής (Ηνωμένο Βασίλειο)

1992 – 1997

Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης (Master) στις Οικονομικές Επιστήμες και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Επαγγελματική πείρα:

Ιούλιος 2013 έως σήμερα

Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (επιτροπές ECON, REGI και BUDG), Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Μάρτιος 2012 – Ιούλιος 2013

Πρόεδρος, TIM4PIN - Κέντρο για την ανάπτυξη του δημόσιου και μη κερδοσκοπικού τομέα, Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Φεβρουάριος 2008 – Δεκέμβριος 2011

Υφυπουργός, εθνική διατάκτρια, διαπραγματεύτρια για το κεφάλαιο 22 και αναπληρώτρια επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, Υπουργείο Οικονομικών (Κροατία)

Μάιος 2005 – Φεβρουάριος 2008

Αναπληρώτρια Υπουργός αρμόδια για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αναπληρώτρια του εθνικού διατάκτη, Υπουργείο Οικονομικών (Κροατία)

Σεπτέμβριος 2004 – Μάιος 2005

Προϊσταμένη του Ταμείου Εθνικών Πόρων, Υπουργείο Οικονομικών (Κροατία)

Δεκέμβριος 1998 – Σεπτέμβριος 2004

Σύμβουλος, Τμήμα δημόσιου λογιστικού και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, Υπουργείο Οικονομικών (Κροατία)

Δεκέμβριος 1997 – Δεκέμβριος 1998

Ασκούμενη, Τμήμα δημόσιου λογιστικού και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, Υπουργείο Οικονομικών (Κροατία)

Επαγγελματική συμμετοχή σε έργα

Μάιος 2012 – Ιούνιος 2013

Έργο αξιολόγησης και πιστοποίησης «Regional Certification of Business Friendly Municipalities Programme (BFC SEE)» (Περιφερειακό πρόγραμμα πιστοποίησης δήμων φιλικών προς τις επιχειρήσεις (BFC SEE)), NALED - Εθνική συμμαχία για την τοπική οικονομική ανάπτυξη, CLER - Κέντρο τοπικής οικονομικής ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο της Ριέκας (Κροατία)

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2013

Έργο «Support to the EU Integration Process in the Republic of Serbia» (Στήριξη της διαδικασίας ολοκλήρωσης της ΕΕ στη Δημοκρατία της Σερβίας), GIZ - Γερμανική Εταιρεία Διεθνούς Συνεργασίας (Σερβία)

Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2012

Έργο «EU Funds Management Analysis» (Ανάλυση της διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ), Παγκόσμια Τράπεζα (Κροατία)

Μάιος 2012

Έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Further support for implementation of DIS» (Περαιτέρω στήριξη για την εφαρμογή του συστήματος αποκεντρωμένης υλοποίησης (DIS)), E.I. Euroconsultants (Σερβία)

Δεκέμβριος 2011

Έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Strengthening the management and control system for EU financial assistance in Montenegro» (Ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου όσον αφορά τη χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ στο Μαυροβούνιο), East West Consulting (Μαυροβούνιο)

Νοέμβριος 2010 – Ιανουάριος 2011

Eρευνητικό έργο, «Impact of the EU integration process on public finances and the budgetary management process of Bosnia and Herzegovina» (Επιπτώσεις της διαδικασίας ολοκλήρωσης της ΕΕ στα δημόσια οικονομικά και στη διαδικασία διαχείρισης του προϋπολογισμού της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης), Ινστιτούτο Δημόσιων Οικονομικών (Κροατία)

Οκτώβριος 2004 – Οκτώβριος 2005

Έργο «Supervision system in the units of local and regional self-government» (Σύστημα εποπτείας στις μονάδες τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης), LGI– Ίδρυμα Ανοικτής Κοινωνίας (Ουγγαρία / Κροατία)

2002 - 2004

Ομιλήτρια, θερινό σχολείο δημόσιων οικονομικών του CEF, Κέντρο Αριστείας στα Οικονομικά (Σλοβενία)

Απρίλιος 2004 – Ιούνιος 2004

Έργο «Financing of local units» (Χρηματοδότηση τοπικών μονάδων), USAID (Κροατία)

Ιανουάριος 2002 – Ιούνιος 2002

Έργο «Financing of science in Croatia» (Χρηματοδότηση της επιστήμης στην Κροατία), Ινστιτούτο Δημόσιων Οικονομικών (Κροατία)

Ιανουάριος 2001 – Ιούνιος 2001

Έργο «Budget management in local units throughout Croatia» (Διαχείριση προϋπολογισμού σε τοπικές μονάδες σε ολόκληρη την Κροατία), Ινστιτούτο Δημόσιων Οικονομικών (Κροατία)

Βραβεία και διακρίσεις:

1995

Βραβείο Πρυτάνεως για την καλύτερη ερευνητική εργασία φοιτητή

Δημοσιευθέν έργο:

Βιβλία:

1)  Maletić, I., Jakir Bajo, I., Stepić, D., A Guide to Good Governance in the Public and Non-Profit Sector (Οδηγός χρηστής διακυβέρνησης στον δημόσιο και μη κερδοσκοπικό τομέα), Κέντρο για την ανάπτυξη του δημόσιου και μη κερδοσκοπικού τομέα (TIM4PIN), Ζάγκρεμπ, 2018

2)  Maletić, I., Kosor, K., Ivanković Knežević, K., κ.ά., My EU Project: A Manual for the Preparation and Implementation of EU Projects (Το δικό μου ενωσιακό σχέδιο: Εγχειρίδιο για την εκπόνηση και υλοποίηση ενωσιακών σχεδίων), Κέντρο για την ανάπτυξη του δημόσιου και μη κερδοσκοπικού τομέα (TIM4PIN), Ζάγκρεμπ, 2018

3)  Maletić, I., Kosor, K., Copić, M., κ.ά., EU Projects – from Idea to Realization (Έργα της ΕΕ –από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την υλοποίησή της), Κέντρο για την ανάπτυξη του δημόσιου και μη κερδοσκοπικού τομέα (TIM4PIN), Ζάγκρεμπ, 2016

4)  Maletić, I., Bešlić, B., Copić, M., Kosor, K,., Kulakowski, N., Zrinušić, N., EU Project Management (Διαχείριση έργων της ΕΕ), Κέντρο για την ανάπτυξη του δημόσιου και μη κερδοσκοπικού τομέα (TIM4PIN), Ζάγκρεμπ, 2014

5)  Maletić, I., κ.ά., Fiscal Responsibility - Completing Questionnaires, Compiling Plans and Reports (Δημοσιονομική ευθύνη - Συμπλήρωση ερωτηματολογίων, σύνταξη σχεδίων και εκθέσεων), Κέντρο για την ανάπτυξη του δημόσιου και μη κερδοσκοπικού τομέα (TIM4PIN), Ζάγκρεμπ, 2014

6)  Maletić, I., Stepić, D., Jakir Bajo, I., Knežević, M., Kozina, D., Fiscal Responsibility and Financial Management (Δημοσιονομική ευθύνη και δημοσιονομική διαχείριση), Κέντρο για την ανάπτυξη του δημόσιου και μη κερδοσκοπικού τομέα (TIM4PIN), Ζάγκρεμπ, 2012

7)  Maletić, I., Jakir-Bajo, I., Zorić, A., Fiscal Responsibility (Δημοσιονομική ευθύνη), Ένωση Κροατών λογιστών και δημοσιονομικών υπαλλήλων, Ζάγκρεμπ, 2011

8)  Maletić, I., Vašiček, D., Jakir-Bajo, I., κ.ά., The Accounting of Budget and Budget Users (Λογιστική του προϋπολογισμού και χρήστες του προϋπολογισμού), Ένωση Κροατών λογιστών και δημοσιονομικών υπαλλήλων, Ζάγκρεμπ, 2008

9)  Maletić, I., Jakir-Bajo, I., Budgetary Planning and Accounting (Δημοσιονομικός προγραμματισμός και λογιστική), Κέντρο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Ζάγκρεμπ, 2003

10)  Maletić, I., Lončar-Galek, D., Mencer, J., κ.ά., Application of the Budget Accounting Plan 2003/2004 (Εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου του προϋπολογισμού 2003/2004), Ένωση Κροατών λογιστών και δημοσιονομικών υπαλλήλων, Ζάγκρεμπ, 2003

11)  Maletić, I., Vašiček, V., Vašiček, D., Introduction to Budgetary Accounting 2002 (Εισαγωγή στη λογιστική του προϋπολογισμού 2002), Ένωση Κροατών λογιστών και δημοσιονομικών υπαλλήλων, Ζάγκρεμπ, 2002

12)  Maletić, I., Jakir-Bajo, I., Budgetary Accounting (Λογιστική του προϋπολογισμού), Informator, Ζάγκρεμπ, 2001

13)  Maletić, I., Vašiček, D., Jakir-Bajo, I., κ.ά., Budgetary system: Accounting, Finance, Audit, Taxes (Δημοσιονομικό σύστημα: Λογιστική, Οικονομικά, Έλεγχοι, Φόροι), Ένωση Κροατών λογιστών και δημοσιονομικών υπαλλήλων, Ζάγκρεμπ, 2000

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με διεθνή συντακτική ομάδα και διεθνείς κριτικές:

1)  Maletić, I., Kandžija, V., The Accession Process and IPA Funds in Bosnia and Herzegovina – an Opportunity for Restructuring Public Spending and Convergence Towards the EU (Διαδικασία ένταξης και κονδύλια του ΜΠΒ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη– ευκαιρία για αναδιάρθρωση των δημοσίων δαπανών και σύγκλιση προς την ΕΕ), Πρακτικά της Διεθνούς Επιστημονικής Διάσκεψης «Economic system of European Union and accession of Bosnia and Herzegovina – Challenges and Policies Ahead» (Οικονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσχώρηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Μελλοντικές προκλήσεις και πολιτικές), Σχολή Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Μόσταρ, ECSA - European Community Studies Association in BiH, σ. 238-267, Μόσταρ, 2017

2)  Maletić, I., Petričko, I., Vašiček, D., Comparative Analysis of Croatia's Position in the Context of International Competitiveness (Συγκριτική ανάλυση της θέσης της Κροατίας στο πλαίσιο της διεθνούς ανταγωνιστικότητας), στο βιβλίο Competitiveness as a process (Η ανταγωνιστικότητα ως διαδικασία), ECSA - Ένωση Σπουδών Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, σ. 13-42, Μόσταρ, 2017

3)  Maletić, I, Redžepagić, S., Experience in management and absorption of the EU pre-accession funds in Croatia – lessons learned (Η εμπειρία της Κροατίας στη διαχείριση και απορρόφηση προενταξιακών κονδυλίων της ΕΕ – διδάγματα που αντλήθηκαν), στο βιβλίο Absorption Capacity of EU pre-accession Programmes in the Western Balkan Countries (Ικανότητα απορρόφησης προενταξιακών προγραμμάτων της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια), σ. 311-327, Νίκαια, 2014

4)  Maletić, I., Vašiček, D., Kandžija, J., Croatian experiences in Management and Absorption of the EU Pre-Accession Funds (Εμπειρίες της Κροατίας στη διαχείριση και απορρόφηση προενταξιακών κονδυλίων της ΕΕ), Πρακτικά της 9ης Διεθνούς Διάσκεψης «Economic Integration, Competition and Cooperation – Accesion of the Western Balkan Countries to the European Union» (Οικονομική ολοκλήρωση, ανταγωνισμός και συνεργασία – Προσχώρηση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση), σ. 737-755, Ριέκα, 2013

5)  Maletić, I., Vašiček, D., Current Trends and Requirements in Financial Management as Support for the Process of Europeanization of Public Administration (Τρέχουσες τάσεις και απαιτήσεις όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση ως στήριξη για τη διαδικασία εξευρωπαϊσμού της δημόσιας διοίκησης), Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συμποσίου «Turning to an Innovative and Creative Bosnia and Herzegovina» (Στροφή προς μια καινοτόμα και δημιουργική Βοσνία-Ερζεγοβίνη), σ. 345-361, Σαράγεβο, 2013

6)  Maletić, I., Vašiček, D., Europeanisation Reforms of the Financial Management System (Μεταρρυθμίσεις για τον εξευρωπαϊσμό του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης), Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Novi Informator, σ. 393-420, Ζάγκρεμπ, 2011

7)  Maletić, I., κ.ά., General framework of administrative convergence provided by Croatian public administrative reforms (Γενικό πλαίσιο διοικητικής σύγκλισης όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση της Κροατίας), στο βιβλίο Administrative Convergence and Reforms in South-Eastern European States - Analyses, Models and Comparative Studies (Διοικητική σύγκλιση και μεταρρυθμίσεις στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης - Αναλύσεις, μοντέλα και συγκριτικές μελέτες), τόμος 2, Editura Economică, σ 141-188, Βουκουρέστι, 2011

8)  Maletić, I., Primorac, M., Sopek, P., The Net Fiscal Effect of Pre-Accession and Accession of Bosnia and Herzegovina to the European Union (Οι καθαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις της προένταξης και ένταξης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση), Πρακτικά του συμποσίου «Challenges and perspectives of integration in countries of South-Eastern Europe» (Προκλήσεις και πτυχές ολοκλήρωσης στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης), σ. 269-285, Τούζλα, 2011

9)  Maletić, I., Marić, Z., Rukelj, D., Analysis of Aggregate Investments and their Outlook in Croatia with Special Emphasis on the Possibility of Using the European funds (Ανάλυση των συνολικών επενδύσεων και της προοπτικής τους στην Κροατία με έμφαση στη δυνατότητα χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων), περιοδικό «Ekonomski pregled», τεύχος 1-2, σ. 3-34, 2011.

10)  Maletić, I., Vašiček, D., Convergence of Croatian financial and budget regulations to the framework and practices of the European Union (Σύγκλιση της κροατικής νομοθεσίας περί δημοσιονομικών και προϋπολογισμού με το πλαίσιο και τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης), GAER - Γενική Ένωση Οικονομολόγων Ρουμανίας, Theoretical and Applied Economics, XVII, σ. 25-42, Βουκουρέστι, 2010

Άλλες δημοσιεύσεις

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 250 άρθρα σε εθνικά περιοδικά. Ως εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ίδρυσε το περιοδικό «I’M» και εργάστηκε σε αυτό ως συντάκτρια. Στο εν λόγω περιοδικό δημοσίευσε περισσότερα από 30 άρθρα και συμμετείχε στη συγγραφή ειδικών εκδόσεων σχετικά με τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ για τη νεολαία, επιχειρηματίες, τοπικές μονάδες και έξυπνα χωριά, καθώς και μιας ειδικής έκδοσης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Επίσης, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή πέντε δημοσιεύσεων, στο ημερήσιο περιοδικό «Jutarnji List», με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πέντε ετών από την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ivana-maletic.com.

Συνέδρια, διάλογοι, συζητήσεις, ομάδες, εργαστήρια, παρουσιάσεις και διαλέξεις:

Συμμετείχε ως ομιλήτρια σε πολυάριθμα συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες και σεμινάρια, στην Κροατία και στο εξωτερικό. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διοργάνωσε πάνω από 100 συνέδρια σε διάφορες πόλεις σε ολόκληρη την Κροατία και στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ivana-maletic.com.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ IVANA MALETIĆ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επαγγελματική πείρα

1.  Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα στα δημόσια οικονομικά, ήτοι σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η εκτέλεση ή η διαχείριση προϋπολογισμού, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ή ο λογιστικός έλεγχος.

Στο πλαίσιο της 14ετούς θητείας μου στο Υπουργείο Οικονομικών της Κροατίας, ήμουν υπεύθυνη για τη βελτίωσητων δημοσιονομικών διαδικασιών και τη θέσπισηνέων κανόνων με τους οποίους εισήγαμε ονοματολογία του προϋπολογισμού (οικονομική, προγραμματική, λειτουργική, γεωγραφική και ανά πηγή χρηματοδότησης), θεσπίσαμε το σύστημα δημόσιου ταμείου και τη λειτουργία του ενιαίου λογαριασμού δημόσιου ταμείου, καθιερώσαμε πρόσθετους ελέγχους και εποπτεία κατά τη διαδικασία εκτέλεσης όσον αφορά τη νόμιμη και κανονική χρήση των κονδυλίων, αλλάξαμε το λογιστικό σύστημα και καθιερώσαμε την αρχή της τροποποιημένης λογιστικής, θεσπίσαμε δε ένα εντελώς νέο σύστημα αναφοράς και υποβολής οικονομικών εκθέσεων, το οποίο θα βοηθήσει τους υπεύθυνους διαχείρισης στη λήψη αποφάσεων και στην παρακολούθηση της επίτευξης αποτελεσμάτων, ενώ θα αποτελέσει επίσης μια καλή βάση για τις ανάγκες της υποβολής στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΕΣΟΛ και τη μεθοδολογία για στατιστικές δημόσιων οικονομικών (ΣΔΟ).

Αλλάξαμε σημαντικά τη διαδικασία δημοσιονομικού προγραμματισμού: από τον προγραμματισμό με βάση την οικονομική ταξινόμηση των μέτρων και την έμφαση σε εισροές περάσαμε στην κατάρτιση του προϋπολογισμού για κάθε πρόγραμμα (σχεδιασμός βάσει προγραμμάτων – έργων και δραστηριοτήτων) και στην έμφαση σε αποτελέσματα. Στόχος μας ήταν να καθιερώσουμε την κατάρτιση του προϋπολογισμού με βάση τις επιδόσεις, ωστόσο η μετάβαση από την κατάρτιση του προϋπολογισμού για κάθε πρόγραμμα στην κατάρτιση του προϋπολογισμού με βάση τις επιδόσεις δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Ηγήθηκα της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την καθιέρωση διαδικασιών στρατηγικού και πολυετούς προγραμματισμού και το 2008 εγκρίναμε έναν νέο νόμο περί προϋπολογισμού (Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης, φύλλο 87/2008), ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, εκτέλεσης, λογιστικής, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης.

Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την ένταξηστην ΕΕ και κατά τη διάρκεια τωνδιαπραγματεύσεων, ήμουν υπεύθυνη για τη θέσπιση ενός συστήματος διαχείρισης τωνπρογραμμάτων προενταξιακής βοήθειας, γεγονός που σήμαινε τη διαμόρφωση διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας για όλους τους φορείς καθώς και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και συστήματος ελέγχου. Το διάστημα εκείνο, εκτός από τους κανόνες που σχετίζονταν άμεσα ή έμμεσα με τον ΜΠΒ, μελέτησα επίσης τους δημοσιονομικούς κανόνες στους οποίους βασιζόταν το έργο μας. Τα χρόνια εκείνα (2005-2009), διεξήχθη επίσης έργο πάνω στη θέσπιση του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα της Κροατίας και, λόγω του γεγονότος ότι η έννοια του δημόσιου εσωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου (PIFC) είναι ακριβώςη βάση του συστήματος διαχείρισης των προγραμμάτων προενταξιακής βοήθειας, η πείρα και η γνώση που απέκτησα ήταν επίσης χρήσιμες για τη θέσπιση ενός εθνικού συστήματος, ήμουν δε μέλος της ομάδας που εργάστηκε πάνω σε αυτό.

Επίσης, ήμουν υπεύθυνη για τη θέσπιση και καλή λειτουργία της AFCOS – της υπηρεσίας συντονισμού για την καταπολέμησητης απάτης και των παρατυπιών. Ηγήθηκα της ομάδας εργασίας για την εκπόνηση της εθνικής στρατηγικής σχετικά μετην καταπολέμηση της απάτης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ για την περίοδο 2010-2012, την οποία η κυβέρνηση ενέκρινε στις 14 Ιανουαρίου 2010. Ως εθνική διατάκτρια,εισήγαγα την έννοια της υποβολής δηλώσεων αξιοπιστίας στο σύστημα διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ· ωστόσο, λόγω της σημασίας της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την κυβερνητική ευθύνη, ως Υφυπουργός Οικονομικών, επέκτεινα την έννοια σε ολόκληρο το εθνικό σύστημα και, κατά τη διάρκεια του 2010, επέβλεψατην κατάρτιση του νόμου περί φορολογικής ευθύνης, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης(φύλλο 131/10) και σύμφωνα με τον οποίο οι διευθυντές σεόλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση δημοσιονομικής ευθύνης, η οποία μοιάζει με τη δήλωση εγγύησης για κονδύλια της ΕΕ. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο του συστήματος διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ,συνέταξα ερωτηματολόγια και έντυπα για δοκιμασίες που πρέπει να διεξάγονται, προκειμένου οι διευθυντές να είναι σε θέση να υποβάλουν τη δήλωση. Ολόκληρη η μεθοδολογία καθορίζεται στον νόμο περίτης σύνταξης και υποβολής της δήλωσης δημοσιονομικής ευθύνης και της έκθεσης εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων, ο οποίος εγκρίθηκε το2011 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης(φύλλο78/11).

Ως Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών, εκτός από την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού,επέβλεψα επίσης την παρακολούθηση του προϋπολογισμού, αναθεωρούσα εκθέσεις σε βάθος και επεσήμανα τα σημεία που έχρηζαν περαιτέρω βελτίωσης και επανεξέτασης ή τις περιπτώσεις ως προς τις οποίες υφίσταντο ασάφειες.

Τα πορίσματααπό την παρακολούθηση του προϋπολογισμού και τους κρατικούς λογιστικούς ελέγχους είχαν εξαιρετική σημασία για εμάς όσον αφορούσε το πώς θαβελτιώσουμε το σύστημα, δεδομένου ότι αποκάλυπταν αδυναμίες και τις πιο συχνές παρατυπίες.

Δεν συμμετείχα στους λογιστικούς ελέγχους, αλλά απέκτησα πιστοποιητικό και δίπλωμα από το βρετανικό Αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Δημόσιων Οικονομικών και Λογιστικής (CIPFA), ενώ απέκτησα επίσης μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (Master of Science) ακριβώς στον τομέα της λογιστικής, της ελεγκτικής και της χρηματοοικονομικής, από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Ζάγκρεμπ.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας μου στο σύστημα διαχείρισης των προγραμμάτων προενταξιακής βοήθειας, συμμετείχα σε δεκάδες διαπιστεύσεις και ελέγχους, απάντησα σε πολυάριθμες εκθέσεις και βελτίωσα ολόκληρο το σύστημα βάσει των πορισμάτων των λογιστικών ελέγχων. Κατά την περίοδο εκείνη, η εμπειρία από τη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ και τη συνεργασία με ελεγκτές της ΕΕ είχε βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τη γνώση και την αντίληψη της σημασίας των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων σε ολόκληρο το εθνικό σύστημα. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, καθώς και ολόκληρη η Κεντρική Μονάδα Εναρμόνισης, έγιναν το δεξί μου χέρι κατά την εκτέλεση καθηκόντων.

Συνέγραψα πολυάριθμες εξειδικευμένες και επιστημονικές εργασίες σχετικά με τις διαδικασίες προϋπολογισμού, τις αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, τη διαχείριση προγραμμάτων προενταξιακής βοήθειας, την υποβολή δημοσιονομικών εκθέσεων, τη δημοσιονομική διαφάνεια, το σύστημα δημοσιονομικής ευθύνης και άλλα σχετικά ζητήματα, ενώ συμμετείχα επίσης στη συγγραφή πολλών βιβλίων σε αυτόν τον τομέα. Συμμετείχα σε πολυάριθμα σεμινάρια και παρέδωσα διαλέξεις σε συνέδρια πάνω σε αυτά τα θέματα.

2.  Ποιες υπήρξαν οι σημαντικότερες επιτυχίες σας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία;

  Η σύσταση ενός ενιαίου λογαριασμού δημόσιου ταμείου και ο εκμοντερνισμός των διαδικασιών του προϋπολογισμού που ορίζονται στον νέο νόμο περί προϋπολογισμού που εγκρίθηκε το 2008.

  Είμαι περήφανη για τις επιτυχείς διαπιστεύσεις και την ποιοτική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των προγραμμάτων προενταξιακής βοήθειας,για το οποίο ήμουν υπεύθυνη.

  Το κεφάλαιο 22 – Περιφερειακή πολιτική και συντονισμός διαρθρωτικών μέσων, για το οποίο ήμουν υπεύθυνη ως διαπραγματεύτρια έκλεισε επιτυχώς, γεγονός που με χαροποίησε ιδιαίτερα και με έκανε περήφανη για ολόκληρη τη διοίκησή μας.

  Η εισαγωγήτης έννοιας της δημοσιονομικής ευθύνης σε επίπεδο διαχείρισηςστον δημόσιο τομέα ήταν μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίστηκε με επιτυχία και μέσω της οποίαςεισήχθη στον δημόσιο τομέα ένας νέος τρόπος εργασίας και σκέψης.

Όλα αυτά τα προγράμματα που ολοκληρώθηκαν με επιτυχίασήμαιναν επίσης επαγγελματική πρόοδο, είμαι δε ευτυχής που εργάστηκα στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου η εργασία, οι γνώσεις και η επαγγελματική αριστεία αποτελούσαν κορυφαίες προτεραιότητες. Κατά την επαγγελματική μου εξέλιξη στο Υπουργείο, δεν ήμουν μέλος πολιτικού κόμματος και κάθε προαγωγή μου οφειλόταν στην αφοσίωσή μου και την ποιότητα της εργασίας μου. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε ατομική μου εξέλιξη – από τη θέση της συμβούλου, της ανώτερης συμβούλου και της προϊσταμένης τμήματος, στο αξίωμα της Υφυπουργού, της Αναπληρώτριας Υπουργού, της διαπραγματεύτριας για το κεφάλαιο 22 και της αναπληρώτριας επικεφαλής των διαπραγματεύσεων - αποτελεί σημείο σταθμό στη σταδιοδρομία μου.

3.  Ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα από διεθνείς πολυπολιτισμικούς και πολυγλωσσικούς οργανισμούς ή ιδρύματα που εδρεύουν εκτός της χώρας καταγωγής σας;

Όταν εργαζόμουν στο Υπουργείο Οικονομικών, παρακολούθησα πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ουάσινγκτον και στη Βιέννη, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και στη Λιουμπλιάνα, υπό την αιγίδα του Κέντρου Αριστείας στην Οικονομία (CEF). Κατά την περίοδο μεταξύ 2002 και 2004, παρέδωσα διαλέξεις στο θερινό σχολείο δημόσιων οικονομικών του CEF. Από τον Οκτώβριο του 2004 μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 συμμετείχα στο έργο «Supervision system at the level of local and regional self-government units» (Σύστημα εποπτείας σε επίπεδο μονάδων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης), το οποίο διοργανώθηκε από το LGI– Ίδρυμα Ανοικτής Κοινωνίας στην Ουγγαρία, με εκπροσώπους από πέντε ακόμη χώρες.

Τις πιο σημαντικές και πιο ιδιαίτερες εμπειρίες τις απέκτησα κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ξεκίνησε την1η Ιουλίου 2013και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, ενώ λήγει στις 2 Ιουλίου 2019.

4.  Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για καθήκοντα διαχείρισης που εκτελέσατε στο παρελθόν, εφόσον προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

Τα καθήκοντα που εκτελούσα στο παρελθόν δεν υπόκειντο σε διαδικασία απαλλαγής.

5.  Ποια από τις επαγγελματικές θέσεις που κατείχατε στο παρελθόν είναι αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού;

Η θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού είναι αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού. Διορίστηκα από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας τον Φεβρουάριο του 2008, παρόλο που, τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν ήμουν μέλος κανενός πολιτικού κόμματος.

Έγινα μέλος της Κροατικής Δημοκρατικής Ένωσης (CDU) το 2012. Επίσης, ορίστηκα πρόεδρος της Επιτροπής για την περιφερειακή ανάπτυξη και τα ενωσιακά κονδύλια, εκλέχτηκα δε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάϊο του 2013 καθώς και τον Μάϊο του 2014.

6.  Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού σας βίου;

1.  Η θέσπιση του συστήματος δημοσιονομικής ευθύνης στον δημόσιο τομέατης Κροατίας.

2.  Η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ΕΕ και το επιτυχές κλείσιμο του κεφαλαίου 22.

3.  Η σύσταση ενός Κέντρου για την ανάπτυξη του δημόσιου και μη κερδοσκοπικού τομέα και η έκδοση του περιοδικού TIM4PIN - ενός εξειδικευμένου περιοδικού για λογιστικά, δημοσιονομικά, οικονομικά και νομικά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργίατου δημόσιου και μη κερδοσκοπικού τομέα.

Ανεξαρτησία

7.  Η Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόζατε την υποχρέωση αυτή στην εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων;

Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως μέλους του Συνεδρίου, θα στηριζόμουν στις δικές μου επαγγελματικές γνώσεις και εμπειρίες, δεν θα επιζητούσα ούτε θα δεχόμουν επιρροές ή θα λάμβανα οδηγίες από κυβέρνηση, υπουργείο ή άλλο θεσμικό όργανο και θα εργαζόμουν πάντα προς το βέλτιστο συμφέρον της ΕΕ. Δεν θα ασκούσα δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με τα καθήκοντα του μέλους του Συνεδρίου.

8.  Έχετε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας (γονείς, αδέλφια, νόμιμος σύντροφος και τέκνα) επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα;

Όχι.

9.  Προτίθεστε να γνωστοποιήσετε στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να δημοσιοποιήσετε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σας;

Ως μέλος του ΕΚ, υποχρεούμαι να γνωστοποιώ τα οικονομικά συμφέροντά μου και είμαι απόλυτα διατεθειμένη να γνωστοποιήσω στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις μου, καθώς και να δημοσιοποιήσω τη δήλωση συμφερόντων μου.

10.  Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Η εταιρεία που παρείχε εργασία στον περιβάλλοντα χώρο οικογενειακής κατοικίας ιδιοκτησίας του πατέρα του συζύγου μου κίνησε διαδικασία εναντίον μου ζητώντας να της καταβάλω αμοιβή για εργασίες που είχαν συμφωνηθεί αλλά ουδέποτε εκτελέστηκαν. Σύμφωνα με τα πορίσματα της εποπτικής αρχής, έχει εκτελεστεί λιγότερο από το ήμισυ των εργασιών, και η εταιρεία επιδιώκει να χρεώσει ένα ποσό, το ύψος του οποίου υπερβαίνει κατά 2,5 φορές την τιμή που συμφωνήθηκε για όλες τις μη εκτελεσθείσες εργασίες. Παρόλο που διάδικος στη δίκη είναι ο πατέρας του συζύγου μου (ο άνδρας μου είναι εξουσιοδοτημένος να διαχειρίζεται την επένδυση), η εταιρεία κατέθεσε αγωγή εναντίον μου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συζητήσεις στο ακροατήριο, εγώ δε προέβαλα ένσταση λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης.

11.  Έχετε ενεργό ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική; Εάν ναι, σε ποιο επίπεδο; Κατείχατε κάποια πολιτική θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Υπήρξα ενεργό μέλος της Κροατικής Δημοκρατικής Ένωσης από το 2012 και ορίστηκα πρόεδρος της Επιτροπής του κόμματος για την περιφερειακή ανάπτυξη και τα ενωσιακά κονδύλια. Το 2016 ήμουν μία από τους έξι εκλεγμένους αντιπροέδρους του κόμματος και κατέχω αυτό το αξίωμα μέχρι και σήμερα.

12.  Θα παραιτηθείτε από οιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα εφόσον διοριστείτε μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Ναι, εάν διοριστώ μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα παραιτηθώ από τη θέσητης εκλεγμένης αντιπροέδρου του κόμματος και θα παραιτηθώ από οιοδήποτε ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα.

13.  Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή διαφθοράς, στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

Όπως ακριβώς θα αντιμετώπιζα κρούσματα παρατυπίας/απάτης/δωροδοκίας που έχουν εντοπιστεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Επιδεικνύω μηδενική ανοχή στην απάτη και τη δωροδοκία, επειδή πρόκειται για φαινόμενα που καταστρέφουν τις κοινωνίες και περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα και τις ευκαιρίες για μεγέθυνση και ανάπτυξη. Μέσω του αποτελεσματικού εντοπισμού και της εξάλειψης αυτών των περιπτώσεων μπορούμε ακριβώς να συνδράμουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κράτος μας και τα άλλη κράτη. Οι κανόνες πρέπει να τηρούνται και η νομιμότητα και κανονικότητα της χρήσης των δημοσίων κονδυλίων αποτελούν απαρέγκλιτο κανόνα.

Εκτέλεση καθηκόντων

14.  Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια νοοτροπία χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία; Πώς θα μπορούσε να συμβάλει το ΕΕΣ στην επίτευξή της;

Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση σημαίνει υπευθυνότητα και διαφάνεια όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες, προκειμένου η κοινωνία να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την επίτευξη καθορισμένων στόχων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός κατάλληλου, αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης είναι τα εξής:

–  άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει σχεδιασμού – καθορισμός αποστολής, οραμάτων και στόχων,

–  εύτακτη οργανωτική δομή – καθορισμένες εξουσίες, ευθύνες και δίαυλοι αναφοράς,

–  σαφείς διαδικασίες εργασίας, με καταλόγους, περιγραφές, συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα εργασιών για κάθε εργαζόμενο,

–  διαχείριση κινδύνων,

–  θέσπιση και ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου,

–  θέσπιση και ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας,

–  Διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως μέσω ελέγχων συμμόρφωσης και επιδόσεων. Οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις οποίες επισημαίνεται η σημασία του να εξαλειφθούν οι αδυναμίες του συστήματος χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης θα συμβάλουν σημαντικά στη διαμόρφωση αυτής της νοοτροπίας στον δημόσιο τομέα. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει συχνά την έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής ορισμένων διαδικασιών, γεγονόςπου το εμποδίζει από το να καταλήξει σε συμπεράσματα ή να εκδώσεισυστάσεις σχετικά με την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που εκτελέστηκαν. Είναι σημαντικό τα όργανα στα οποία εντοπίστηκαν οι ανεπάρκειες να επιφέρουν αλλαγές και να οργανώσουν τη λειτουργία τους με έναν πιο διαφανή τρόπο. Ο ρόλος του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντικός, επειδή, κατά τη διάρκεια συζητήσεων στις οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο παρουσιάζει τις εκθέσεις του, τα μέλη του ΕΚ συμβάλλουν στο νακατανοήσουν τα όργανα στα οποία εντοπίστηκαν ανεπάρκειες και/ή παρατυπίες πόσο σημαντικό είναι να αντιδρούν εγκαίρως και να αλλάζουν τις μορφές εργασίας τους, τα μέλη του ΕΚζητούν δε συχνά πρόσθετες πληροφορίες, εκθέσεις και εξηγήσεις.

15.  Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και ειδικότερα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) ώστε η δημόσια εποπτεία των γενικών δαπανών και η σχέση κόστους οφέλους να είναι καλύτερες;

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασχολούνται με όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς επίσης και με ταπρογράμματα και τα μέσα του προϋπολογισμού της ΕΕ. Μέσω εκθέσεων πρωτοβουλίας (INI) και ψηφισμάτων επισημαίνουν συχνά ανεπάρκειες του συστήματος και υποβάλλουν τις προτάσεις τους, με τις οποίες επιδιώκουν να συμβάλλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας, της ποιότητας και του ρυθμού με τον οποίο εκτελείται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Είναι σημαντικό να συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε συζητήσεις που διεξάγονται στο Κοινοβούλιο σχετικά με προγράμματα και πολιτικές της ΕΕ καθώς και σε θεματικές εκθέσεις των μελών του ΕΚ και της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS), προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν σε προβλήματα και αδυναμίες που επισημαίνονται από τα μέλη του ΕΚ και να εκπονούν θεματικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου με συστάσεις για τη βελτίωση του συστήματος.

Βάσει των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα μέλη του ΕΚ μπορούν να αποκτήσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της λειτουργίας του συστήματος και να συμβάλουν ώστε να επιταχυνθεί ηεφαρμογή συστάσεων και βελτιώσεων του συστήματος μέσω εκθέσεων και τροπολογιών σε νομοθετικές προτάσεις.

Οι συζητήσεις που διοργανώνονται από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, στις οποίες εκπρόσωποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποβάλλουν εκθέσεις και στις οποίες εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων τα οποία αφορούν οι εν λόγω εκθέσεις έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν και να εξηγήσουν στα μέλη του ΕΚ τις βελτιώσεις στις οποίες σκοπεύουν να προβούν, είναι εξαιρετικές. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού μπορεί να ξεκινήσει κοινές συζητήσεις με τις επιτροπές που είναι αρμόδιες για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή μέσο προϋπολογισμού της ΕΕ για το οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εκπονήσει περισσότερες εκθέσεις, και με αυτόν τον τρόπο να συμπεριλάβει πιο ενεργά τους εκπροσώπους που εργάζονται πάνω σε τροπολογίες και εκθέσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με το ίδιο ζήτημα.

Μέσα όπως οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-2027 του Φεβρουαρίου του 2019 και οι γνωμοδοτήσεις και τακτικές ενημερώσεις σχετικά με προτάσεις για νέα προγράμματα, από το πρόγραμμα «Ορίζων» και τη νέα πολιτική συνοχής και κοινή γεωργική πολιτική μέχρι κανονισμούς σχετικά με το κράτος δικαίου, είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Με μέσα όπως αυτά το Ελεγκτικό Συνέδριο επικουρεί το Κοινοβούλιο στη διεξαγωγή ποιοτικών συζητήσεων σχετικά με νέες προτάσεις και στη λήψη αιτιολογημένων θέσεων.

Εάν εκλεγώ μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα είμαι προδραστική στην υποβολή των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα μέλη του ΕΚ. Είμαι έτοιμη να συμβάλω στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του ΕΚ, προβαίνοντας σε παρουσιάσεις σε επιτροπές, πραγματοποιώντας διμερείς συναντήσεις με μέλη του ΕΚ και συμμετέχοντας σε ειδικές συζητήσεις, διασκέψεις και στρογγυλές τράπεζες που διοργανώνονται από το ΕΚ και τα μέλη του.

16.  Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επιδόσεων και με ποιους τρόπους θα πρέπει να ενσωματώνονται τα πορίσματα στις διαδικασίες διαχείρισης;

Ο έλεγχος επιδόσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης, επειδή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία των δραστηριοτήτων. Με αυτό τον έλεγχο εντοπίζονται ελλείψεις στο σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης: από οργανωτικές ελλείψεις, ελλείψεις στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στην εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών, όπως είναι ο προγραμματισμός (για παράδειγμα, δεν καθορίστηκαν οι στόχοι, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι δείκτες επιδόσεων συγκεκριμένων προγραμμάτων, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του στρατηγικού σχεδίου των προγραμμάτων και των προγραμμάτων, των δραστηριοτήτων και των έργων που προβλέπονται στο σχέδιο χρηματοδότησης κλπ.), ή η εκτέλεση (για παράδειγμα, οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν με τον βέλτιστο συνδυασμό πόρων), και ελλείψεις στο περιβάλλον και τις δραστηριότητες ελέγχου (για παράδειγμα, τα σχέδια εργασίας και οι στόχοι των σχεδίων εργασίας δεν σχετίζονται με τα προγράμματα, τα έργα και τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο σχέδιο χρηματοδότησης· δεν έχει θεσπιστεί η ευθύνη ατόμων και οργανωτικών μονάδων για την εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων και την επίτευξη αποτελεσμάτων· απουσιάζουν συγκεκριμένες διαδικασίες εργασίας· οι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες και τις εφαρμόζουν με διαφορετικούς τρόπους, γεγονός που θέτει τους τελικούς δικαιούχους σε άνιση θέση), ή ελλείψεις στη διαχείριση κινδύνων (για παράδειγμα, δεν προκύπτουν από καθημερινές δραστηριότητες και καθήκοντα που έχουν προγραμματιστεί για ολόκληρο το έτος· εντοπίζονται μόνο γενικοί κίνδυνοι που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο – έλλειψη προσωπικού, ανεπαρκής χώρος εργασίας, περιορισμένος εξοπλισμός ΤΠ), μέχρι ελλείψεις στην πληροφόρηση και τις επικοινωνίες, καθώς και στην αξιολόγηση και την παρακολούθηση του συστήματος.

Βάσει των ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί, οι ελεγκτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδίδουν συστάσεις γιαεξοικονόμηση πόρων, καλύτερη οργάνωση και μεθόδους εργασίας, πρόληψη της απώλειας πόρων και πιο αποτελεσματικούς τρόπους επίτευξης καθορισμένων στόχων.

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο η εφαρμογή συστάσεων που βασίζονται σε ελέγχους επιδόσεων βελτιώνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες εν γένει, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις πράξεις διαχείρισης.

17.  Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τα εθνικά όργανα ελέγχου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

Τα εθνικά όργανα ελέγχου είναι εταίροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι κοινές εργασίες προκειμένου να διασφαλιστεί συνέργεια, καθώς και να απλουστευθούν οι διαδικασίες ελέγχου. Αυτό το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για τους τελικούς δικαιούχους και αποτελεί συχνά αντικείμενο καταγγελιών π.χ. τα έργα που χρηματοδοτούνταν από τα ΕΔΕΤ έπρεπε να υποβληθούν σε πέντε έως δέκα διαφορετικούς λογιστικούς και άλλους ελέγχους.

Ο προγραμματισμός και η διεξαγωγή κοινών λογιστικών ελέγχων, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, η ανταλλαγή των αποτελεσμάτων λογιστικού ελέγχου καθώς και ο εντοπισμός ελλείψεων και η έκδοση συστάσεων αποτελούν τις βασικές μεθόδουςσυνεργασίας που είναι σημαντικό να βελτιωθούν. Η σύνδεση και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος και ο αυτοματισμός μερικών διαδικασιών θα συνέδεε περαιτέρω τα όργανα ελέγχου μεταξύ τους και θα επιτάχυνε το έργο τους.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνονται ήδη συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων με εθνικά κοινοβούλια και αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να επεκταθεί, ώστε να συμπεριλάβει θεματικές εκθέσεις ελέγχου και ετήσιες εκθέσεις ελέγχου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τα όργανα ελέγχου και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα μέλη του ΕΚ θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην καλύτερη εφαρμογή των συστάσεων των ελεγκτικών οργάνων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και επομένωςστην ταχύτερη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης δημόσιων κονδυλίων.

Η διαδικασίατου ΕΚ που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιοεκπονεί εκθέσεις βάσει ειδικών εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποτελεί μια πολύ θετική αλλαγή όσον αφορά τη βελτίωση της συνεργασίας και της σύνδεσης μεταξύ του ΕΚ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και όσον αφορά την επιρροή που ασκεί το ΕΚ στα υποκείμενα λογιστικού ελέγχου προκειμένου να εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι διαπιστώσεις του θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συχνότερα στις συζητήσεις και κατά την κατάρτιση εκθέσεων και τροπολογιών. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν, κατά το δυνατόν περισσότερο, εκπρόσωποι από άλλες επιτροπές στις συζητήσεις που διεξάγονται στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με ειδικές θεματικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν τον τομέα δραστηριοτήτων τους.

18.  Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω η κατάρτιση εκθέσεων από το ΕΕΣ ώστε να εξασφαλίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Η ακρίβεια των στοιχείων έχει κομβική σημασία για τηνακριβή και ποιοτική αξιολόγηση της λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ και της εφαρμογής των πολιτικών της ΕΕ στα κράτη μέλη. Για παράδειγμα,εάν δεν εξασφαλίζονται ακριβή στατιστικά στοιχεία για τους μακροοικονομικούς δείκτες, είναι αδύνατο να ληφθούν αποφάσεις υψηλής ποιότητας όσον αφορά διαδικασίες μακροοικονομικών ανισορροπιών, το χρέος και το έλλειμμα· χωρίς πληροφορίες υψηλής ποιότητας όσον αφορά τηνεφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, είναι αδύνατη η ορθή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· χωρίς ακριβή δεδομένα όσον αφορά ανατεθέντα έργα, προθεσμίες εκτέλεσης, τιμολογηθέντα ποσά και προθεσμίες πληρωμής, είναι δύσκολο να σχεδιαστούν σωστά οι πληρωμές από τα ΕΔΕΤ και αντιμετωπίζουμε διαρκώς το πρόβλημα του χαμηλού ποσοστού εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ σε σχέση με τα ποσά που έχουν προβλεφθεί για πληρωμές ανά κράτος μέλος.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών και των πολιτικών της ΕΕ στα κράτη μέλη και για τη συλλογήακριβών, ποιοτικών και πλήρων στοιχείων, στο Ελεγκτικό Συνέδριο μπορούμε να ενισχύσουμε την εποπτεία του έργου της Επιτροπής και να εκπονήσουμε εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου της Επιτροπής, όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων και την ακρίβεια των στοιχείων που συλλέγονται, καθώς και όσον αφορά τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η Επιτροπή σχετικά με συγκεκριμένα κράτη μέλη.

Άλλα ερωτήσεις

19.  Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική;

Θεωρώ ότι η εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρέει από τηδημοκρατική νομιμοποίηση των εκλεγμένων μελών του ΕΚ πρέπει γίνεται απολύτως σεβαστή και οι αποφάσεις του πρέπει να εφαρμόζονται. Συνεπώς, σε περίπτωσηπου το Κοινοβούλιο γνωμοδοτήσει αρνητικά σχετικά με τον διορισμό μου, θα αποσύρω την υποψηφιότητά μου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος HR

Έγγραφα αναφοράς

07034/2019 – C8-0116/2019 – 2019/0803(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

5.3.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

14.3.2019

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Indrek Tarand

11.3.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.4.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

11

8

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, Dan Nica, Emilian Pavel, Răzvan Popa, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Maria Gabriela Zoană

Ημερομηνία κατάθεσης

10.4.2019

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου