Postup : 2019/0803(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0195/2019

Predkladané texty :

A8-0195/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.7
CRE 16/04/2019 - 8.7

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0365

SPRÁVA     
PDF 205kWORD 62k
10.4.2019
PE 636.349v03-00 A8-0195/2019

o návrhu na vymenovanie Ivany Maletićovej za členku Dvora audítorov

(C8‑0116/2019 – 2019/0803(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Indrek Tarand

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Ivany Maletićovej
 PRÍLOHA 2: ODPOVEDE Ivany Maletićovej NA DOTAZNÍK
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Ivany Maletićovej za členku Dvora audítorov

(C8‑0116/2019 – 2019/0803(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0116/2019),

–  zo zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0195/2019),

A.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovanej kandidátky, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 8. apríla 2019 vypočul kandidátku Rady na členku Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Ivanu Maletićovú za členku Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.


PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Ivany Maletićovej

Vzdelanie:

2015 – súčasnosť

Doktorandka na Univerzite v Rijeke, Ekonomická fakulta (Chorvátsko)

2012

Magisterka vied v obore účtovníctvo, audit a financie, Obchodná a ekonomická fakulta, Univerzita v Záhrebe (Chorvátsko)

2004 – 2006

Certifikovaná účtovníčka a audítorka verejného sektora (dvojročný kurz), CIPFA – The Chartered Institute of Public Finance and accountancy (Spojené kráľovstvo)

1992 – 1997

Magisterka ekonómie a obchodu, Obchodná a ekonomická fakulta, Univerzita v Záhrebe (Chorvátsko)

Odborná prax:

júl 2013 – súčasnosť

Poslankyňa Európskeho parlamentu (výbory ECON, REGI a BUDG), Brusel (Belgicko)

marec 2012 – júl 2013

Predsedníčka, TIM4PIN – Stredisko rozvoja verejného a neziskového odvetvia, Záhreb (Chorvátsko)

február 2008 – december 2011

Štátna tajomníčka, národná povoľujúca úradníčka, vyjednávačka pre kapitolu 22 a zástupkyňa hlavného vyjednávača, ministerstvo financií (Chorvátsko)

máj 2005 – február 2008

Asistentka ministra pre plnenie rozpočtu a zástupkyňa národného povoľujúceho úradníka, ministerstvo financií (Chorvátsko)

september 2004 – máj 2005

Predsedníčka odboru Národného fondu, ministerstvo financií (Chorvátsko)

december 1998 – september 2004

Štátna radkyňa, odbor pre štátne účtovníctvo a finančné výkazníctvo, ministerstvo financií (Chorvátsko)

december 1997 – december 1998

Stážistka, odbor pre štátne účtovníctvo a finančné výkazníctvo, ministerstvo financií (Chorvátsko)

Odborná účasť na projektoch:

máj 2012 – jún 2013

Projekt hodnotenia a certifikácie „Program regionálnej certifikácie samospráv naklonených podnikaniu (BFC, SEE)“, NALED – Národná aliancia pre miestny hospodársky rozvoj, CLER – Stredisko pre miestny hospodársky rozvoj Ekonomickej fakulty, Univerzita v Rijeke (Chorvátsko)

február – marec 2013

Projekt „Podpora integračného procesu EÚ v Srbskej republike“, GIZ – Nemecká spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu (Srbsko)

jún – september 2012

Projekt „Analýza riadenia fondov EÚ“, Svetová banka (Chorvátsko)

máj 2012

Projekt EK „Ďalšia podpora vykonávania DIS“, E. I. Euroconsultants (Srbsko)

december 2011

Projekt EK „Posilňovanie systému riadenia a kontroly pre finančnú pomoc EÚ v Čiernej hore“, East West Consulting (Čierna Hora)

november 2010 – január 2011

Výskumný projekt „Vplyv procesu integrácie EÚ na verejné financie a proces rozpočtového riadenia Bosny a Hercegoviny“, Inštitút verejných financií (Chorvátsko)

október 2004 – október 2005

Projekt „Systém dohľadu v jednotkách miestnej a regionálnej samovlády“, LGI – nadácie otvorenej spoločnosti (Maďarsko/Chorvátsko)

2002 – 2004

Lektorka, Letná škola verejných financií CEF, Centrum excelentnosti pre financie (Slovinsko)

apríl 2004 – jún 2004

Projekt „Financovanie miestnych jednotiek“, USAID (Chorvátsko)

január 2002 – jún 2002

Projekt „Financovanie vied v Chorvátsku“, Inštitút verejných financií (Chorvátsko)

január 2001 – jún 2001

Projekt „Riadenie rozpočtu v miestnych jednotkách v Chorvátsku, Inštitút verejných financií (Chorvátsko)

Ocenenia a uznania:

1995

Cena rektora za najlepšiu študentskú štúdiu

Publikácie:

Knihy:

1)  Maletić, I., Jakir Bajo, I., Stepić, D., A Guide to Good Governance in the Public and Non-Profit Sector (Príručka dobrého riadenia vo verejnom a neziskovom odvetví), Stredisko pre rozvoj verejného a neziskového odvetvia TIM4PIN, Záhreb, 2018

2)  Maletić, I., Kosor, K., Ivanković Knežević, K., et. al., My EU Project: A Manual for the Preparation and Implementation of EU Projects (Môj projekt EÚ: Príručka pre prípravu a vykonávanie projektov EÚ), Stredisko pre rozvoj verejného a neziskového odvetvia TIM4PIN, Záhreb, 2018

3)  Maletić, I., Kosor, K., Copić, M., et al., EU Projects – from Idea to Realization (Projekty EÚ: Od myšlienky k realizácii), Stredisko pre rozvoj verejného a neziskového odvetvia TIM4PIN, Záhreb, 2016

4)  Maletić, I., Bešlić, B., Copić, M., Kosor, K,., Kulakowski, N., Zrinušić, N., EU Project Management (Riadenie projektov EÚ), Stredisko pre rozvoj verejného a neziskového odvetvia TIM4PIN, Záhreb, 2014

5)  Maletić, I., et. al., Fiscal Responsibility - Completing Questionnaires, Compiling Plans and Reports (Fiškálna zodpovednosť – vyplnenie dotazníkov a zostavenie plánov a správ), Stredisko pre rozvoj verejného a neziskového odvetvia TIM4PIN, Záhreb, 2013

6)  Maletić, I., Stepić, D., Jakir Bajo, I., Knežević, M., Kozina, D., Fiscal Responsibility and Financial Management (Fiškálna zodpovednosť a finančné riadenie), Stredisko pre rozvoj verejného a neziskového odvetvia TIM4PIN, Záhreb, 2012

7)  Maletić, I., Jakir-Bajo, I., Zorić, A., Fiscal Responsibility (Fiškálna zodpovednosť), Spoločenstvo chorvátskych účtovníkov a finančných úradníkov, Záhreb, 2011

8)  Maletić, I., Vašiček, D., Jakir-Bajo, I., et al., The Accounting of Budget and Budget Users (Účtovníctvo rozpočtu a používatelia rozpočtu), Spoločenstvo chorvátskych účtovníkov a finančných úradníkov, Záhreb, 2008

9)  Maletić, I., Jakir-Bajo, I., Budgetary Planning and Accounting (Plánovanie rozpočtu a účtovníctvo), Stredisko pre účtovníctvo a financie, Záhreb, 2003

10)  Maletić, I., Lončar-Galek, D., Mencer, J., et. al., Application of the Budget Accounting Plan 2003/2004 (Uplatňovanie rozpočtového účtovného plánu 2003/2004), Spoločenstvo chorvátskych účtovníkov a finančných úradníkov, Záhreb, 2003

11)  Maletić, I., Vašiček, V., Vašiček, D., Introduction to Budgetary Accounting 2002 (Úvod do rozpočtového účtovníctva 2002), Spoločenstvo chorvátskych účtovníkov a finančných úradníkov, Záhreb, 2002

12)  Maletić, I., Jakir-Bajo, I., Budgetary Accounting (Rozpočtové účtovníctvo), Informator, Záhreb, 2001

13)  Maletić, I., Vašiček, D., Jakir-Bajo, I., et al., Budgetary system: Accounting, Finance, Audit, Taxes (Rozpočtový systém: účtovníctvo, financie, audit, dane), Spoločenstvo chorvátskych účtovníkov a finančných úradníkov, Záhreb, 2000

Články vo vedeckých časopisoch s medzinárodnou edičnou radou a medzinárodnou revíziou:

1)  Maletić, I., Kandžija, V., The Accession Process and IPA Funds in Bosnia and Herzegovina – an Opportunity for Restructuring Public Spending and Convergence Towards the EU (Proces pristúpenia a fondy IPA v Bosne a Hercegovine – príležitosť na reštrukturalizáciu verejných výdavkov a konvergenciu smerom k EÚ), Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie „Hospodársky systém Európskej únie a pristúpenie Bosny a Hercegoviny – výzvy a politiky“, Ekonomická fakulta, Univerzita v Mostare, ECSA – Asociácia štúdií európskeho spoločenstva v Bosne a Hercegovine, s. 238 – 267, Mostar, 2017

2)  Maletić, I., Petričko, I., Vašiček, D., Comparative Analysis of Croatia's Position in the Context of International Competitiveness (Komparatívna analýza pozície Chorvátska v kontexte medzinárodnej konkurencieschopnosti), v knihe Competitiveness as a process (Konkurencieschopnosť ako proces), ECSA – Asociácia štúdií európskeho spoločenstva v Bosne a Hercegovine, s. 13 – 42, Mostar, 2017

3)  Maletić, I, Redžepagić, S., Experience in management and absorption of the EU pre-accession funds in Croatia – lessons learned (Skúsenosti v riadení a využitie predvstupových fondov EÚ v Chorvátsku – získané skúsenosti), v knihe Absorption Capacity of EU pre-accession Programmes in the Western Balkan Countries (Schopnosť využitia predvstupových programov EÚ v krajinách západného Balkánu), s. 311 – 327, Nice, 2014

4)  Maletić, I., Vašiček, D., Kandžija, J., Croatian experiences in Management and Absorption of the EU Pre-Accession Funds (Chorvátske skúsenosti pri riadení a využívaní predvstupových fondov EÚ), Zborník z 9. medzinárodnej konferencie „Hospodárska integrácia, konkurencieschopnosť a spolupráca – Pristúpenie krajín západného Balkánu k Európskej únii“, s. 737 – 755, Rijeka, 2013

5)  Maletić, I., Vašiček, D., Current Trends and Requirements in Financial Management as Support for the Process of Europeanization of Public Administration (Súčasné trendy a požiadavky finančného riadenia ako podpora procesu europeizácie verejnej správy), Zborník zo 14. medzinárodného sympózia „Premena Bosny a Hercegoviny na inovačnú a kreatívnu krajinu“, s. 345 – 361, Sarajevo, 2013

6)  Maletić, I., Vašiček, D., Reformy europeizácie systému finančného riadenia, Inštitút verejnej správy, Novi Informator, s. 393 – 420, Záhreb, 2011

7)  Maletić, I., et al., Všeobecný rámec administratívnej konvergencie, ktorý poskytujú chorvátske reformy verejnej správy, v knihe Administrative Convergence and Reforms in South-Eastern European States - Analyses, Models and Comparative Studies, No. 2, (Administratívna konvergencia a reformy v juhovýchodných európskych štátoch – analýzy, modely a komparatívne štúdie, č. 2), Editura Economică, s. 141 – 188, Bukurešť, 2011

8)  Maletić, I., Primorac, M., Sopek, P., Čistý daňový vplyv predvstupu a vstupu Bosny a Hercegoviny do Európskej únie, Zborník sympózia „Výzvy a perspektívy integrácie v krajinách juhovýchodnej Európy“, s. 269 – 285, Tuzla, 2011

9)  Maletić, I., Marić, Z., Rukelj, D., Analýza celkových investícií a výhľad v Chorvátsku s osobitným dôrazom na možnosť využitia európskych fondov, časopis „Ekonomski pregled“, č. 1 – 2, s. 3 – 34, 2011

10)  Maletić, I., Vašiček, D., Konvergencia chorvátskych finančných a rozpočtových regulácií k rámcu a postupom Európskej únie, GAER – Všeobecné združenie ekonómov z Rumunska, Teoretická a aplikovaná ekonómia, XVII, s. 25 – 42, Bukurešť, 2010

Ďalšie publikácie

Uverejnila viac ako 250 článkov v domácich časopisoch. Ako zástupkyňa v Európskom parlamente dala podnet na vytvorenie a bola editorkou periodika „I’M“, v ktorom uverejnila viac ako 30 článkov a bola spoluautorkou špeciálnych vydaní o využití fondov EÚ pre mladých ľudí, podnikateľov, miestne jednotky a inteligentné obce, ako aj špeciálneho vydania o Európskom fonde pre strategické investície. Bola aj spoluautorkou piatich publikácií pri príležitosti piatich rokov členstva Chorvátska v Európskej únii, uverejnených v denníku „Jutarnji List“. Všetky publikácie sú k dispozícii na stránke www.ivana-maletic.com.

Konferencie, dialógy, diskusie, panely, semináre, prezentácie a prednášky:

Ako prednášajúca sa zúčastnila množstva konferencií, okrúhlych stolov a seminárov doma i v zahraničí. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu zorganizovala viac ako 100 konferencií v rôznych mestách v Chorvátsku a v Bruseli v Belgicku. Všetky informácie o jej činnostiach sú k dispozícii na stránke www.ivana-maletic.com.


PRÍLOHA 2: ODPOVEDE Ivany Maletićovej NA DOTAZNÍK

Odborná prax

1.  Vymenujte svoje odborné skúsenosti z oblasti verejných financií, či už ide o plánovanie rozpočtu, jeho plnenie, alebo rozpočtové riadenie, prípadne kontrolu rozpočtu či audit.

V priebehu 14 rokov práce na chorvátskom ministerstve financií bolo mojou úlohou zlepšovanie rozpočtových procesov a zavádzanie nových predpisov, prostredníctvom ktorých sme zaviedli rozpočtové klasifikácie (hospodárska, programová, funkčná, lokačná a podľa zdrojov financovania), vytvorili sme systém štátnej pokladnice a fungovanie jediného účtu štátnej pokladnice, zaviedli sme dodatočné kontroly a monitorovanie procesu vykonávania v súvislosti so zákonným a riadnym využívaním finančných prostriedkov, zmenili sme systém účtovníctva a zaviedli sme zmenený princíp účtovníctva na základe časového rozlíšenia, a vytvorili sme úplne nový systém vykazovania a finančných správ, ktorý pomôže riadiacim pracovníkom pri rozhodovaní a monitorovaní dosahovania výsledkov, ale zároveň je aj dobrým základom pre potreby štatistického vykazovania podľa metód ESA a GFS.

Podstatne sme zmenili proces plánovania rozpočtu: z plánovania podľa ekonomickej klasifikácie a zamerania na vstupy na programové rozpočtovanie (plánovanie založené na programoch – projektoch a činnostiach) a zameranie na výsledky. Naším cieľom bolo zaviesť rozpočtovanie na základe výkonnosti, avšak prechod z programového rozpočtovania na rozpočtovanie na základe výkonnosti sa zatiaľ neuskutočnil.

Viedla som pracovnú skupinu ministerstva financií pre zavedenie strategického a viacročného plánovania a v roku 2008 sme zaviedli nový zákon o rozpočte (úradný vestník 87/2008), ktorý výrazne zlepšil procesy plánovania, vykonávania, účtovníctva, vykazovania a monitorovania.

Počas príprav na pristúpenie k EÚ a v priebehu rokovaní som bola zodpovedná za vytvorenie systému riadenia pre predvstupové programy pomoci, čo znamenalo vytvorenie postupov a prevádzkových pravidiel pre všetky orgány a vytvorenie správneho finančného riadenia a systému kontroly. V tom čase som okrem všetkých právnych predpisov, ktoré sa priamo a nepriamo týkajú IPA, študovala aj nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré boli základom našej práce. Počas tohto obdobia (2005 – 2009) sa vykonávala aj práca na zavedení systému pre finančné riadenie a kontrolu v celom chorvátskom verejnom sektore a vzhľadom na skutočnosť, že práve koncept verejnej vnútornej finančnej kontroly je základom systému riadenia predvstupových programov pomoci, skúsenosti a znalosti, ktoré som získala, som využila aj na zavedenie vnútroštátneho systému a bola som súčasťou tímu, ktorý na tom pracoval.

Bola som zodpovedná aj za zavedenie a dobré fungovanie systému AFCOS určeného na boj proti podvodom a nezrovnalostiam. Viedla som pracovnú skupinu pre prípravu Národnej stratégie boja proti podvodom a ochrany finančných záujmov Európskej únie v období rokov 2010 – 2012, ktorú vláda prijala 14. januára 2010. Ako národná povoľujúca úradníčka som zaviedla koncepciu poskytovania vyhlásení o vierohodnosti v rámci systému riadenia finančných prostriedkov EÚ; z dôvodu významu zvyšovania informovanosti o zodpovednosti v rámci riadenia som však ako štátna tajomníčka ministerstva financií rozšírila túto koncepciu na celý vnútroštátny systém a počas roku 2010 som dozerala na vypracovanie zákona o fiškálnej zodpovednosti, ktorý bol uverejnený v úradnom vestníku 131/10 a podľa ktorého majú riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach vo verejnom sektore povinnosť poskytovať vyhlásenie o fiškálnej zodpovednosti, ktoré je podobné ako vyhlásenie o záruke pre finančné prostriedky EÚ. S použitím modelu systému riadenia finančných prostriedkov EÚ som vytvorila dotazníky a testy, ktoré treba vykonať, aby mohli riadiaci pracovníci poskytovať vyhlásenie, a celá metodológia je stanovená v nariadení o vypracovaní a poskytovaní vyhlásenia o fiškálnej zodpovednosti a správe o uplatňovaní daňových pravidiel, ktoré bolo zavedené v roku 2011 a uverejnené v úradnom vestníku 78/11.

Ako asistentka ministra financií som popri plnení štátneho rozpočtu dohliadala aj na monitorovanie rozpočtu, podrobné preskúmanie správ a poukazovala na to, čo by sa malo ďalej zlepšovať a prepracovať, alebo na prípadné nejasnosti.

Závery z monitorovania rozpočtu a štátnych auditov boli pre nás mimoriadne dôležité pri našom zlepšovaní systému, pretože odhaľovali slabé miesta a najbežnejšie nezrovnalosti.

Nezúčastňovala som sa auditov, ale získala som certifikát a diplom Britského certifikovaného inštitútu verejných financií a účtovníctva (British Chartered Institute of Public Finance and Accountancy – CIPFA) a získala som titul magisterky vied práve v oblasti účtovníctva, auditu a financií na Ekonomickej fakulte v Záhrebe.

Počas práce na systéme riadenia predvstupových programov pomoci som prešla množstvom rôznych akreditácií a auditov, poskytovala som odpovede na množstvo správ a zlepšovala som celý systém na základe zistení auditov. V tom čase skúsenosti s riadením fondov EÚ a práca s audítormi EÚ veľmi zlepšili vedomosti a informovanosť o význame interných kontrol a interných a externých auditov v celom vnútroštátnom systéme. Interní audítori sa stali mojou pravou rukou pri vykonávaní povinností a to isté môžem povedať o celej centrálnej harmonizačnej jednotke.

Bola som autorkou mnohých odborných a vedeckých prác o rozpočtových procesoch, zmenách v systéme riadenia verejných financií, riadení predvstupových programov pomoci, finančnom vykazovaní, rozpočtovej transparentnosti, systéme fiškálnej zodpovednosti a iných súvisiacich témach a spoluautorkou niekoľkých kníh v tejto oblasti. Zúčastnila som sa mnohých seminárov a konferencií ako prednášajúca o týchto témach.

2.  Aké boli najvýznamnejšie úspechy vo vašej profesionálnej kariére?

  Vytvorenie jediného účtu štátnej pokladnice a modernizácia rozpočtových procesov vymedzených v novom zákone o rozpočte, ktorý bol prijatý v roku 2008.

  Som hrdá na úspešné akreditácie a kvalitnú prevádzku systému riadenia predvstupových programov pomoci, za ktorý som bola zodpovedná.

  Kapitola 22 – regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov, za ktorú som bola zodpovedná ako vyjednávačka, bola úspešne ukončená, čo ma mimoriadne teší a som hrdá na našu celú správu.

  Zavedenie koncepcie fiškálnej zodpovednosti na úrovni riadenia vo verejnom sektore bolo veľkou a úspešne vyriešenou výzvou, ktorá viedla k zavedeniu úplne nového spôsobu práce a myslenia vo verejnom sektore.

Všetky tieto úspešne ukončené programy predstavovali aj profesionálny pokrok a teší ma, že som pracovala na ministerstve financií, kde boli práca, vedomosti a excelentnosť v práci najvyššími prioritami. V priebehu svojho profesijného postupu na ministerstve som nebola členkou žiadnej politickej strany a každý krok vpred bol dôsledkom oddanej a kvalitnej práce. Práve preto každý krok v postupovaní – od štátnej radkyne a hlavnej štátnej radkyne cez vedúcu oddelenia po asistentku ministra a štátnu tajomníčku, vyjednávačku pre kapitolu 22 a zástupkyňu hlavného vyjednávača – predstavoval veľký úspech v mojej kariére.

3.  Aká je vaša profesijná skúsenosť s medzinárodnými multikultúrnymi a viacjazyčnými organizáciami alebo inštitúciami so sídlom mimo vašej domovskej krajiny?

Počas svojej práce na ministerstve financií som sa zúčastnila na mnohých vzdelávacích programoch vo Washingtone a Viedni, ktoré organizoval Medzinárodný menový fond, a v Ľubľane, ktoré organizovalo Centrum excelentnosti pre financie (CEF). V centre CEF som bola v období rokov 2002 – 2004 zapojená ako prednášajúca do letnej školy verejných financií. Od októbra 2004 do októbra 2005 som sa spolu so zástupcami z piatich ďalších krajín zúčastnila projektu „Systém dohľadu na úrovni miestnych a regionálnych samovládnych jednotiek“, ktorý organizoval LGI – Inštitút otvorenej spoločnosti v Maďarsku.

Najvýznamnejšiu a najosobitnejšiu skúsenosť som získala ako poslankyňa Európskeho parlamentu, v ktorom som začala pôsobiť od 1. júla 2013 (dodnes), pričom môj mandát sa skončí 2. júla 2019.

4.  Bolo Vám udelené absolutórium za riadiace úlohy, ktoré ste vykonávali v minulosti, ak sa na ne vzťahuje takýto postup?

Čo sa týka činností, ktoré som doposiaľ vykonávala, nevyžadoval sa postup udelenia absolutória.

5.  Ktoré z Vašich doterajších odborných pozícií boli výsledkom politickej nominácie?

Pozícia štátnej tajomníčky bola výsledkom politickej nominácie. Nominovala ma vláda Chorvátskej republiky vo februári 2008, hoci som v tom čase nebola členkou žiadnej politickej strany.

V roku 2012 som sa stala členkou Chorvátskej demokratickej jednoty (HDZ), stala som sa predsedníčkou výboru pre regionálny rozvoj a fondy EÚ a v máji 2013 a potom opäť v máji 2014 som bola zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu.

6.  Ktoré boli tri najdôležitejšie rozhodnutia, na ktorých prijatí ste sa vo svojom profesionálnom živote podieľali?

1.  Zavedenie systému fiškálnej zodpovednosti v chorvátskom verejnom sektore.

2.  Účasť na rokovaniach týkajúcich sa pristúpenia Chorvátskej republiky k EÚ a úspešné uzatvorenie kapitoly 22.

3.  Otvorenie Strediska pre rozvoj verejného a neziskového odvetvia a uverejňovanie časopisu TIM4PIN – špecializovaného časopisu pre účtovníctvo, finančné, hospodárske a právne témy z oblasti fungovania verejného a neziskového sektora.

Nezávislosť

7.  V zmluve sa stanovuje, že členovia Dvora audítorov musia byť pri vykonávaní svojich úloh „úplne nezávislí“. Ako by ste si plnili túto povinnosť pri výkone budúcich úloh?

Pri vykonávaní svojich povinností ako členky Dvora audítorov by som sa spoliehala na vlastné profesionálne vedomosti a skúsenosti, nevyhľadávala ani neprijímala by som vplyv a pokyny žiadnej vlády, ministerstva ani inej inštitúcie a vždy by som pracovala v najlepšom záujme EÚ. Nevykonávala by som činnosti, ktoré sa nezlučujú s povinnosťami člena Dvora audítorov.

8.  Máte Vy alebo Váš blízky rodinný príslušník (rodič, súrodenec, zákonný partner alebo deti) obchodné alebo finančné podiely či záväzky, ktoré by boli nezlučiteľné s výkonom Vašich budúcich úloh?

No.

9.  Ste ochotná informovať predsedu Dvora audítorov o všetkých svojich finančných záujmoch a iných záväzkoch a zverejniť ich?

Je mojou povinnosťou ako poslankyne Európskeho parlamentu informovať o svojich finančných záujmoch a som v plnej miere pripravená informovať predsedu Dvora audítorov o svojich finančných záujmoch a iných záväzkoch a zverejniť svoje vyhlásenie o záujmoch.

10.  Ste v súčasnosti účastníčkou prebiehajúceho súdneho konania? Ak áno, uveďte podrobnosti.

Spoločnosť, ktorá vykonávala práce na okolí rodinného domu, ktorý vlastní otec môjho manžela, začala proti mne konanie pre platby za práce, ktorí boli dohodnuté, ale nikdy neboli vykonané. Podľa zistení dozorného orgánu bola vykonaná menej ako polovica dohodnutých prác a spoločnosť vymáha platbu vo výške, ktorá 2,5-krát presahuje dohodnutú cenu za všetky práce, ktoré neboli vykonané. Aj keď je stranou v konaní otec môjho manžela (môj manžel je splnomocnený na správu investície), spoločnosť podala žalobu proti mne. Zatiaľ sa nekonali žiadne vypočutia a odvolala som sa podaním žaloby o falošnej pasívnej legitímnosti.

11.  Plníte aktívnu politickú alebo výkonnú úlohu? Ak áno, na akej úrovni? Zastávali ste v uplynulých 18 mesiacoch nejakú politickú funkciu? Ak áno, uveďte podrobnosti.

Od roku 2012 som bola aktívnou členkou Chorvátskej demokratickej jednoty a bola som vymenovaná za predsedníčku výboru strany pre regionálny rozvoj a fondy EÚ. V roku 2016 som sa stala jednou zo šiestich volených podpredsedov strany a stále zastávam túto funkciu.

12.  Odstúpite po vymenovaní za členku Dvora audítorov z akéhokoľvek úradu, do ktorého ste boli zvolená, alebo vzdáte sa aktívneho výkonu funkcie s príslušnými povinnosťami v politickej strane?

Áno, ak budem vymenovaná za členku Dvora audítorov, odstúpim z funkcie podpredsedníčky strany, do ktorej som bola zvolená, a vzdám sa akéhokoľvek aktívneho výkonu funkcie súvisiacej so zodpovednosťou v politickej strane.

13.  Ako by ste postupovali v prípade závažných nezrovnalostí alebo dokonca podvodu či korupcie, do ktorých by boli zapojené osoby v členskom štáte, z ktorého pochádzate?

Úplne rovnako ako v prípade nezrovnalostí/podvodu/korupcie zistených v akomkoľvek inom členskom štáte. Som zástankyňou nulovej tolerancie podvodu a korupcie, lebo sú to javy, ktoré ničia spoločnosti a zmenšujú konkurencieschopnosť a príležitosti na rast a rozvoj. Práve účinnou identifikáciou a odstránením takýchto prípadov môžeme zaistiť čo najlepšiu pomoc nášmu vlastnému štátu a iným štátom. Je potrebné dodržiavať predpisy a zákonnosť a riadnosť využitia verejných finančných prostriedkov je základ, od ktorého sa nemôžeme odchyľovať.

Vykonávanie úloh

14.  Aké by mali byť hlavné znaky kultúry správneho finančného riadenia vo verejnej správe? Ako by mohol Dvor audítorov prispieť k jej presadzovaniu?

Správne finančné riadenie znamená zodpovedný a transparentný prístup k výdavkom z verejných finančných prostriedkov s cieľom dosiahnuť maximálny prospech pre spoločnosť dosahovaním stanovených cieľov s čo najnižšími výdavkami.

Hlavnými prvkami primeraného, účinného a efektívneho systému finančného riadenia sú:

–  plánovanie obchodu – stanovenie misie, vízií, cieľov,

–  riadna organizačná štruktúra – vymedzené orgány, zodpovednosti a línie podávania správ,

–  jasné pracovné postupy s využitím zoznamom a opisov a dané merateľné ciele a očakávané pracovné výsledky v prípade každého zamestnanca,

–  riadenie rizík,

–  stanovenie a vytvorenie primeraných mechanizmov kontroly,

–  stanovenie a vytvorenie informačného a komunikačného systému,

–  nepretržité monitorovanie a hodnotenie systému finančného riadenia.

Dvor audítorov sa čoraz viac zameriava na vyhodnotenie fungovania všetkých týchto prvkov finančného riadenia, najmä prostredníctvom auditov súladu a výkonnosti. Odporúčania Dvora audítorov, ktoré poukazujú na význam odstránenia rozdielov v systéme správneho finančného riadenia, podstatne prispievajú k budovaniu tejto kultúry vo verejnom sektore. Dvor audítorov často poukazuje na nedostatočné informácie o spôsobe vykonávania určitých procesov, v dôsledku čoho nemôže vytvoriť závery alebo odporúčania o účinnosti a efektívnosti uskutočnených programov. Je dôležité, aby inštitúcie, v ktorých boli zistené takéto nedostatky, zaviedli zmeny a zorganizovali svoje operácie transparentnejším spôsobom. Poslanci Európskeho parlamentu majú veľmi dôležitú úlohu, pretože počas diskusií, na ktorých Dvor audítorov predkladá svoje správy poslancom EP, prispievajú k tomu, aby inštitúcie, v ktorých boli zistené nedostatky a/alebo nezrovnalosti, pochopili dôležitosť rýchlej reakcie a zmeny svojich pracovných vzorov, pričom poslanci EP často požadujú dodatočné údaje, správy a vysvetlenia.

15.  Podľa zmluvy je Dvor audítorov povinný pomáhať Európskemu parlamentu pri výkone jeho právomocí v oblasti kontroly plnenia rozpočtu. Ako by ste zlepšili spoluprácu medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom (najmä s jeho Výborom pre kontrolu rozpočtu), aby sa zlepšil verejný dohľad nad všeobecnými výdavkami aj ich efektívnosť?

Poslanci Európskeho parlamentu sa zaoberajú všetkými európskymi politickými oblasťami, ako aj programami a nástrojmi rozpočtu EÚ. Prostredníctvom iniciatívnych správ a uznesení často upozorňujú na nedostatky v systéme a poskytujú vlastné návrhy, prostredníctvom ktorých chcú podporiť zvýšenie účinnosti, kvality a zrýchlenia vykonávania konkrétnych programov.

Je dôležité, aby sa zástupcovia Dvora audítorov zúčastňovali diskusií o programoch a politikách EÚ v Parlamente a aby boli zapojení do tematických správ poslancov EP a výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS), aby mohli reagovať na problémy a slabé miesta, na ktoré poukazujú poslanci EP, a pripraviť tematické správy Dvora audítorov s odporúčaniami na zlepšenie systému.

Poslanci EP môžu na základe správ Dvora audítorov získať jasnejší pohľad na fungovanie systému a pomôcť zrýchliť vykonávanie odporúčaní a zlepšení systému prostredníctvom správ a pozmeňujúcich návrhov k návrhom nariadení.

Diskusie, ktoré organizuje Výbor pre kontrolu rozpočtu, na ktorých zástupcovia Dvora audítorov predkladajú správy a na ktorých majú zástupcovia inštitúcií, ktorých sa správy týkajú, príležitosť poskytnúť poslancom EP odpovede a vysvetliť zlepšenia, ktoré plánujú vykonať, sú excelentné. Výbor pre kontrolu rozpočtu by mohol začať spoločné diskusie s výbormi zodpovednými za konkrétny program alebo rozpočtový nástroj EÚ, ku ktorým Dvor audítorov pripravil viac správ, a týmto spôsobom aktívnejšie zapojiť zástupcov pracujúcich na pozmeňujúcich návrhoch a správach Parlamentu s rovnakou témou.

Mimoriadne užitočné sú materiály ako poznámky Dvora audítorov k návrhu VFR vypracovanom Komisiou na obdobie 2021 – 2027 z februára 2019 a stanoviská a brífingy o návrhoch nového programu od Horizontu cez novú politiku súdržnosti a poľnohospodársku politiku k nariadeniam týkajúcim sa právneho štátu. Takýmito materiálmi Dvor audítorov poskytuje pomoc Parlamentu pri uskutočňovaní kvalitných diskusií o nových návrhoch a pri prijímaní odôvodnených stanovísk.

Ak budem zvolená za členku Dvora audítorov, budem aktívne predkladať jeho správy poslancom EP. Som pripravená prispieť k posilneniu spolupráce medzi Dvorom audítorov a EP prostredníctvom prezentácií vo výboroch, bilaterálnych stretnutí s poslancami EP a účasťou na osobitných diskusiách, konferenciách a okrúhlych stoloch organizovaných EP a poslancami EP.

16.  Aký je podľa Vášho názoru prínos auditu výkonnosti a ako by sa mali jeho výsledky začleniť do postupov riadenia?

Audit výkonnosti má kľúčový význam na zlepšenie postupov riadenia, lebo hodnotí efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť činností. Audit identifikuje nedostatky v systéme finančného riadenia: od organizačných nedostatkov, nedostatkov v rámci predpísaných postupov a vykonávania konkrétnych procesov, ako sú plánovanie (napríklad neboli stanovené ciele, očakávané výsledky a ukazovatele výkonnosti konkrétnych programov, neexistuje žiadny vzťah medzi strategickým plánom programov a programami, činnosťami a projektmi vo finančnom pláne atď.), vykonávanie (napríklad neboli dosiahnuté plánované ciele s optimálnou kombináciou zdrojov), cez nedostatky v prostredí a činnostiach kontroly (napríklad pracovné plány a ciele pracovných plánov sa netýkajú programov, projektov a činností vo finančnom pláne; nebola stanovená zodpovednosť jednotlivcov a organizačných jednotiek za splnenie konkrétnych cieľov a dosiahnutie výsledkov; chýbajú konkrétne pracovné postupy; zamestnanci nemajú dostatočné vedomosti o postupoch a uplatňujú ich rôznymi spôsobmi, čím sa koneční príjemcovia dostávajú do nerovnej pozície), nedostatky v riadení rizík (napríklad nevznikajú na základe každodenných činností a úloh plánovaných na celý rok; každoročne sa opakujú len všeobecné riziká – nedostatok zamestnancov, neprimerané pracovné prostredie, nedostatočné IT vybavenie), po nedostatky v poskytovaní informácií a komunikácii, ako aj pri hodnotení a monitorovaní systému.

Dvor audítorov na základe identifikovaných nedostatkov poskytuje odporúčania v oblasti finančných úspor, lepšej organizácie a pracovných metód, prevencie straty zdrojov a účinnejších spôsobov dosiahnutia stanovených cieľov.

Práve preto vykonávanie odporúčaní na základe auditov výkonnosti zlepšuje celkové obchodné činnosti, procesy rozhodovania a riadiace opatrenia.

17.  Ako by sa mohla zlepšiť spolupráca medzi Dvorom audítorov, národnými kontrolnými inštitúciami a Európskym parlamentom (Výborom pre kontrolu rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ?

Národné kontrolné inštitúcie sú partnermi Európskeho dvora audítorov a je dôležité posilňovať spoločnú prácu s cieľom dosiahnuť synergiu, ale aj zjednodušiť postupy auditu. Táto otázka je obzvlášť dôležitá pre konečných príjemcov a je predmetom častých sťažností, napr. projekty financované z fondov EŠIF musia podstúpiť päť až desať rôznych auditov a kontrol.

Plánovanie a vykonávanie spoločných auditov, výmena znalostí a skúseností, vzájomné predkladanie výsledkov auditu a identifikácia nedostatkov a odporúčania sú základnými metódami spolupráce, ktoré je potrebné zlepšiť. Prepájanie a výmena informácií prostredníctvom jednotného informačného systému a automatizácie niektorých postupov by dodatočne prepojili kontrolné inštitúcie a urýchlili prácu.

V Európskom parlamente sa už organizujú diskusie a výmeny stanovísk s národnými parlamentmi a tento program by sa mohol rozšíriť, aby sa do neho zahrnuli tematické správy o audite a výročné správy o audite, a to za účasti zástupcov kontrolných inštitúcií a Dvora audítorov. Poslanci EP by mohli významne prispieť k lepšiemu vykonávaniu odporúčaní kontrolných inštitúcií a Dvora audítorov, a tým aj k rýchlejšiemu zlepšeniu systému riadenia verejných finančných prostriedkov.

Postup EP, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2017 a podľa ktorého Parlament pripravuje správy na základe osobitných správ Dvora audítorov, je veľmi pozitívnou zmenou z hľadiska zlepšenia spolupráce a prepojenia medzi EP a Dvorom audítorov, ale aj z hľadiska vplyvu EP na subjekty, ktoré sú predmetom auditu, aby uplatňovali odporúčania Dvora audítorov.

Odporúčania a zistenia Dvora audítorov by sa mali využívať vo väčšej miere v diskusiách, pri príprave správ a pozmeňujúcich návrhov. Je dôležité, aby Výbor pre kontrolu rozpočtu čo najviac zahrnul zástupcov z iných výborov do diskusií o osobitných tematických správach Dvora audítorov z ich oblasti činnosti.

18.  Akým spôsobom by ste ďalej rozvíjali podávanie správ Dvora audítorov, aby mal Európsky parlament k dispozícii všetky potrebné informácie o presnosti údajov, ktoré členské štáty poskytujú Európskej komisii?

Presnosť údajov má kľúčový význam pre presné a kvalitné hodnotenie fungovania celého systému riadenia rozpočtu EÚ a vykonávanie politík EÚ v členských štátoch. Napríklad bez zabezpečenia presných štatistických údajov o makroekonomických ukazovateľoch nie je možné prijať kvalitné rozhodnutia týkajúce sa postupov makroekonomickej nerovnováhy, dlhu a deficitu; bez kvalitných informácií o vykonávaní reforiem nie je možné riadne vykonávanie európskeho semestra; bez presných údajov o zmluvných projektoch, lehotách na vykonávanie, účtovaných sumách a lehotách platieb je dobré plánovanie platieb z fondov EŠIF zložité a neprestajne čelíme problému slabého plnenia z rozpočtu EÚ v súvislosti s plánovanými sumami na platby pre jednotlivé členské štáty.

Vzhľadom na to, že Európska komisia je zodpovedná za monitorovanie vykonávania nariadení a politík EÚ v členských štátoch a za zhromažďovanie presných, kvalitných a komplexných údajov, Dvor audítorov môže posilniť dohľad nad prácou Komisie a pripraviť správy o kvalite a účinnosti práce Komisie v súvislosti so získavaním údajov a presnosťou získaných údajov, ako aj so závermi pre konkrétny členský štát.

Ďalšie otázky

19.  Stiahnete svoju kandidatúru, ak Európsky parlament zaujme odmietavé stanovisko k Vášmu vymenovaniu za členku Dvora audítorov?

Domnievam sa, že autoritu Európskeho parlamentu, ktorá vyplýva z demokratickej legitímnosti zvolených poslancov EP, je potrebné v plnej miere dodržiavať a že ich rozhodnutia treba uplatňovať. V súlade s tým stiahnem svoju kandidatúru v prípade odmietavého stanoviska Parlamentu k môjmu vymenovaniu.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – chorvátsky kandidát

Referenčné čísla

07034/2019 – C8-0116/2019 – 2019/0803(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

5.3.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

14.3.2019

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Indrek Tarand

11.3.2019

 

 

 

Dátum prijatia

8.4.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

11

8

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Grapini, Dan Nica, Emilian Pavel, Răzvan Popa, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Maria Gabriela Zoană

Dátum predloženia

10.4.2019

Posledná úprava: 12. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia