Процедура : 2018/0423(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0196/2019

Внесени текстове :

A8-0196/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0394

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 187kWORD 55k
11.4.2019
PE 634.718v02-00 A8-0196/2019

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

(15822/2018 – C8‑0151/2019 – 2018/0423(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Иняцио Корао

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

(15822/2018 – C8‑0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15822/2018),

–  като взе предвид протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава — членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15823/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с членове 87, параграф 2, буква а), член 88, параграф 2, буква а), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0151/2019),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0196/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на Кралство Дания и на другите държави членки.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В преработения Регламент за Евродак (Регламент (ЕС) № 603/2013) се позволява на правоприлагащите органи да извършват справки в Евродак с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични и други тежки престъпления. С това се цели да се предостави възможност на правоприлагащите органи да искат сравняване на дактилоскопични данни с данните, съхранявани в централната база данни на Евродак, когато се стремят да установят дадена самоличност или да получат допълнителна информация за целите на предотвратяването, разследването или разкриването на терористични или други тежки престъпления.

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Кралство Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на достиженията на правото по дял V и следователно не участва в Регламент (ЕС) № 603/2013.

Считано от 2006 г. Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава — членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция обхваща също прилагането на свързаните с дъблинското споразумение части от Евродак. Достъпът за целите на правоприлагането обаче, който е нов елемент от Регламента за Евродак в сравнение с първоначалния режим за Евродак (Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета), до този момент не е бил регламентиран в посоченото споразумение.

Преговорите относно споразумение между Европейския съюз и Дания относно реда и условията на участието на Дания в процедурата за сравняване и предаване на данни за целите на правоприлагането, предвидена в глава VI от преработения Регламент за Евродак бяха финализирани и споразумението беше парафирано под формата на протокол към горепосоченото споразумение от 8 март 2006 г. за разширяване на прилагането на Споразумението от 8 март 2006 г. за целите на правоприлагането.

Включването на Дания в обхвата на свързаните с правоприлагането разпоредби на Регламент (ЕС) № 603/2013 ще даде възможност на правоприлагащите органи на Дания да искат сравняване на дактилоскопични данни с данните, въведени от други участващи държави и съхранявани в базата данни на Евродак, когато се опитват да установят самоличността на лице, което е заподозряно в тежко престъпление или тероризъм, или да получат допълнителна информация за него или за пострадало лице. От друга страна, то ще позволи на правоприлагащите органи на всички други участващи държави, независимо дали са държави — членки на ЕС, или асоциирани държави, да искат сравняване на дактилоскопични данни с данните, въведени от Дания и съхранявани в базата данни на Евродак, за същите цели.

Съветът ще вземе решение с квалифицирано мнозинство след подписването на споразумението, от името на Съюза и само след като получи одобрението на Европейския парламент в съответствие с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) и член 218, параграф 8 от ДФЕС.

С оглед на горепосочените съображения докладчикът препоръчва членовете на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Парламента да подкрепят настоящия доклад и Европейският парламент да даде своето одобрение.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на протокол към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, с който се разширява обхватът на Споразумението, за да се включи правоприлагането;

Позовавания

15822/2018 – C8-0151/2019 – COM(2018)08352018/0423(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

29.3.2019

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Ignazio Corrao

7.2.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

2.4.2019

11.4.2019

 

 

Дата на приемане

11.4.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Malin Björk, Caterina Chinnici, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Maria Gabriela Zoană

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Francesc Gambús, Susanne Melior, Annie Schreijer-Pierik, Babette Winter


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Francesc Gambús, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Babette Winter, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 15 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност