Postup : 2018/0423(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0196/2019

Předložené texty :

A8-0196/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 8.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0394

DOPORUČENÍ     ***
PDF 171kWORD 54k
11.4.2019
PE 634.718v02-00 A8-0196/2019

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému „Eurodac“ pro účely vymáhání práva

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Ignazio Corrao

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému „Eurodac“ pro účely vymáhání práva

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15822/2018),

–  s ohledem na návrh Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká do systému Eurodac pro účely vymáhání práva (15823/2018),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 87 odst. 2 písm. a), čl. 88 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0151/2019),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0196/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládě a parlamentu Dánského království a vládám a parlamentům ostatních členských států.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Přepracované nařízení (EU) č. 603/2013 o Eurodacu umožňuje donucovacím orgánům nahlížet do systému Eurodac pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických a jiných závažných trestných činů. Donucovací orgány tak mohou žádat o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji uloženými v ústřední databázi systému Eurodac, když se snaží v souvislosti s prevencí, odhalováním a vyšetřováním teroristických a jiných závažných trestných činů zjistit přesnou totožnost podezřelé osoby nebo když se o takové osobě snaží získat další informace.

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánského království připojeného ke Smlouvě o EU a SFEU se Dánsko neúčastní přijímání acquis podle hlavy V, a tudíž ani nařízení (EU) č. 603/2013.

Od roku 2006 se Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy vztahuje i na části sytému Eurodac, které souvisejí s uplatňováním Dublinské úmluvy. Tato dohoda však neupravuje přístup donucovacích orgánů do systému Eurodac, což byl nový prvek přepracovaného nařízení o Eurodacu v porovnání s původním režimem podle nařízení Rady (ES) č. 2725/2000.

Jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Dánskem o podmínkách účasti Dánska na postupu porovnání a předávání údajů pro účely vymáhání práva stanoveném v kapitole VI přepracovaného nařízení o Eurodacu byla dovedena do konce a byla parafována dohoda ve formě protokolu k výše uvedené dohodě ze dne 8. března 2006, jímž se rozšiřuje působnost dohody ze dne 8. března 2006 na vymáhání práva.

Rozšíření ustanovení podle nařízení (EU) č. 603/2013, která se týkají vymáhání práva, na Dánsko by dánským donucovacím orgánům umožnilo žádat o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji vloženými ostatními zúčastněnými státy a uloženými v databázi systému Eurodac, když se snaží zjistit totožnost nebo získat další informace o osobě podezřelé ze spáchání teroristického nebo jiného závažného trestného činu nebo totožnost a informace o oběti. Současně by donucovací orgány všech ostatních zúčastněných států, ať by se jednalo o členské státy EU, nebo přidružené země, mohly pro stejné účely žádat o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji vloženými Dánskem a uloženými v databázi systému Eurodac

Rada rozhodne kvalifikovanou většinou po podpisu dohody jménem Unie a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu v souladu s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a v) a čl. 218 odst. 8 SFEU.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zpravodaj doporučuje členům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu, aby tuto zprávu podpořili a aby Evropský parlament udělil Radě svůj souhlas.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, jímž se uvedená dohoda rozšiřuje na vymáhání práva

Referenční údaje

15822/2018 – C8-0151/2019 – COM(2018)08352018/0423(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

29.3.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ignazio Corrao

7.2.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

2.4.2019

11.4.2019

 

 

Datum přijetí

11.4.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Malin Björk, Caterina Chinnici, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Maria Gabriela Zoană

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Francesc Gambús, Susanne Melior, Annie Schreijer-Pierik, Babette Winter


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

24

+

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Francesc Gambús, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Babette Winter, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 15. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí